Sunteți pe pagina 1din 16

Tema 4.

Analiza asigurării şi eficacitatea utilizării


resurselor umane

1. Însemnătatea, sarcinile şi sursele


informaţionale.
2. Analiza asigurării întreprinderii cu resurse
umane şi circulaţia ei.
3. Analiza utilizării timpului de muncă.
4. Analiza productivităţii muncii.
5. Calculul influienţei factorilor de muncă la
modificarea volumului producţiei fabricate.
1. Însemnătatea, sarcinile şi sursele informaţionale.

Forţa de muncă este factorul decisiv al procesului de


producţie, întrucît:
• produce şi reproduce factorii obiectivi ai procesului
de producţie.
• e creatorul şi animatorul mijloacelor procesului de
producţie.
• deţine rolul factorilor în obţinerea valorii adăugate
(volumului producţiei vîndute) fiind singurul factor
de realizare (producţie) capabil să obţină valori noi.
• joacă un rol predominant în organizarea şi
conducerea procesului de producere.
Sarcinile principale ale analizei:
• aprecierea gradului de asigurare a întreprinderii cu forţă
de muncă, din punct de vedere cantitativ şi calitativ.
• aprecierea mobilităţii şi stabiliăţii forţei de muncă.
• studierea aprofundată a utilizării timpului de muncă.
• studierea aprofundată a productivităţii muncii şi
factorilor respectivi care au cauzat modificarea acestui
indicator.
• calculul şi aprecierea influienţei factorilor de muncă la
devierea volumului producţiei fabricate.
• evidenţierea rezervelor interne de majorare a volumului
producţiei fabricate din contul creşterii eficienţei utilizării
forţei de muncă pe viitor.
Sursele informaţionale:
• Programul social - economic de dezvoltare al
întreprinderii (Bissnes - plan "Compartimentul - munca
şi utilizarea ei".
• Raportul statistic "Munca", formularul Nr.1m.
• Raportul statistic "Mişcarea personalului şi locurilor de
muncă existente", formularul Nr.1c.
• Balanţa timpului de muncă în om-zile şi în om-ore.
• Datele evidenţei operative ale întreprinderii, pe muncă.
• Datele care nu ţin de evidenţă: nota informativă; actul
de revizie; materialele diferitor sondaje referitor la
utilizarea forţei de muncă.
2. Analiza asigurării întreprinderii cu resurse umane şi circulaţia ei.

În condiţiile economiei de piaţă, orice agent economic îşi determină sinestătător


necesitatea în forţă de muncă.
De regulă, analiza se începe cu aprecierea gradului de asigurare al întreprinderii cu
forţa de muncă sub aspect cantitativ, calitativ şi structural. Toată informaţia
necesară la nivel efectiv se i-a din formularul Nr.1m, utilizîndu-se în următorul
tabel analitic:
Categorii de Anul Anul curent Abaterea absolută faţă de:
personal precd progr efect prog/preced efect/preced efect/progrt

A 1 2 3 4=2-1 5=3-1 6=3-2


1. Nr mediu scriptic salariaţi. 253 245 240
1.1 muncitori, inclusi 175 160 156 8 -13 -5
1.1.1 din activitatea de bază: -5 -19 -4
- salariaţi 237 230 225 -7 -12 -5
- Muncitori 161 150 144 -1 -17 -6
1.1.2din activităţi neproductive: - -1 -1
- salariaţi 16 16 15 - -2 -2
- muncitori 14 14 12

Pe categorii de muncitori din activitatea de bază în afară de abaterea absolută se


calculează şi abaterea relativă ca diferenţa dintre numărul de muncitori efectiv
şi cel programat recalculat la îndeplinirea programului de producţie
Pe lîngă asigurarea cantitativă, în practica analitică, un sens semnificativ
ocupă şi asigurarea din punct de vedere calitativ. Şi anume:
• repartizarea salariaţilor după gen;
• vîrstă;
• vechime de muncă;
• profesie;
• gradul de calificare
În cele mai dese cazuri se examinează vechimea de muncă.
Calculele necesare se efectuiază prin următorul tabel:

Categorii Anii Vechimea


de personal medie
pînă la 1 an 1-4 5-9 10-14 15-19 20-peste

Vechimea de muncă medie(MUNCITORI) =


A
1. Muncitori.
0-1
6
2
20
3
30
4
60
5
25
6
15
9
11,14

X =
 xifi
 fi
Descrierea circulaţiei şi fluctuaţiei forţei de muncă
Un moment semnificativ, în analiza asigurării întreprinderii cu forţa de muncă, îl are
şi mişcarea personalului pe parcursul anului de gestiune. Sursa principală de
informaţie pentru acest studiu este Raportul Nr.1c "Mişcarea personalului şi
locurile de muncă existente". Pentru acesta se utilizează un set de coeficienţi şi
anume:
• Coeficientul de circulaţie la intrare se calculează ca raportul dintre numărul
muncitorilor încadraţi în muncă plus numărul muncitorilor promovaţi raportat la
numărul mediu scriptic de muncitori.
• Coeficientul de circulaţie la ieşire se calculează ca raportul numărului
muncitorilor eliberaţi plus numărul muncitorilor promovaţi raportat la numărul
mediu scriptic de muncitori.
• Coeficientul fluctuaţiei se calculează ca raportul ieşirilor fără aprobarea
conducerii plus demisii sau concedieri pentru încălcarea muncii împărţit la
numărul mediu scriptic de muncitori.
• Coeficientul stabilităţii cadrelor se calculează ca raportul dintre numărul de
muncitori care au lucrat pe parcursul anului de gestiune la numărul mediu scriptic
de muncitori.
• Coeficientul mişcării totale este egal cu suma dintre coeficientul de intrare şi
coeficientul de ieşire.
3. Analiza utilizării timpului de muncă.

În practica analitică se utilizează un sistem larg de indicatori care


aderează la compartimentul - analiza utilizării timpului de muncă.
Din punct de vedere al conţinutului economic, toţi aceşti indicatori se
reflectă în "Balanţa utilizării timpului de muncă", care se efectuiază
atît în om-zile, cît şi în om-ore.
Concomitent, balanţa se vizează în total pe întreprindere şi pe un
muncitor în parte.
La nivel de întreprindere se utilizează următorii indicatori:
• timpul efectiv lucrat în total în om-zile.
• timpul efectiv lucrat în total în om-ore.
• În baza acestor indicatori generalizatori se calculează şi se apreciază
următorii 3 indicatori (factori):
1. Numărul mediu de zile lucrate de un muncitor pe an, "Z"
2. Numărul mediu de ore lucrate de un muncitor pe an, “O”
3. Durata medie a zile de lucru, "h"
Analiza utilizării timpului de muncă prevede examinarea (rezolvarea)
următoarelor 3 sarcini:
• utilizarea totală a timpului de muncă pe parcursul unei perioade de
activitate (1an).
• modul cum a fost utilizat timpul total de lucru.
• factorii care au influienţat la abaterile respective, cît şi timpul pierdut de pe
urma unor cauze nejustificate.
Prima sarcină se examinează pe baza tabelului analitic "Balanţa timpului de
muncă în om-zile", forma căruia variază de la o întreprindere la alta .
Pe baza informaţiei din acest tabel se examinează:
1. concordanţa şi legăturile justificate dintre toate compartimentele care
aderează la acest bilanţ, atît în unităţi absolute, cît şi relative.
2. rezervele interne de majorare a timpului efectiv lucrat de pe urma utilizării
depline sau parţiale a absenţelor atît motivate, cît şi nemotivate pe viitor.
3. aprecierea volumului producţiei fabricate pierdute de pe urma neutilizării
depline (pierderilor evidenţiate de timp) în om-zile, ca produsul dintre
numărul de zile pierdute şi productivitatea medie pe zi programată.
Din punct de vedere analitic, un sens semnificativ ocupă
şi examinarea "Balanţei timpului de muncă în om-
ore", care se efectuiază la fel printr-un tabel analitic.
Pe baza informaţiei din acest tabel:
• utilizarea fondului de timp de muncă se examinează
mai obiectiv, ţinînd cont de numărul efectiv de
muncitori şi timpul lucrat suplimentar .
• se evidenţiază mai obiectiv şi pierderile de timp în om-
ore, pe baza cauzelor nejustificate (nemotivate)
• se calculează suma producţiei pierdute de pe urma
neutilizării depline a timpului de muncă în om-ore, ca
produsul dintre timpul de lucru pierdut şi
productivitatea medie pe oră programată.
Ultima etapă de analiză ne dă posibilitatea să examinăm
factorii care au determinat gradul de utilizare a timpului
de muncă pe parcursul anului de gestiune. De regulă,
analiza detaliată cuprinde 3 factori:
1. Modificarea numărului mediu scriptic de muncitori, NM ,
factor cantitativ.
2. Modificarea numărului mediu de zile lucrate de un
muncitor pe an, Z, factor cantitativ.
3. Modificarea duratei medii a zilei de lucru, h, factor
calitativ.
Prin metoda diferenţelor absolute sau substituţiei în lanţ,
se calculează influienţa acestor factori asupra modificării
fondului de timp efectiv lucrat în om-ore,
TH = NM x Z x h.
4. Analiza productivităţii muncii.

Indicatorul generalizator de eficienţă al asigurării şi utilizării forţei de muncă, la


orice unitate economică, este productivitatea medie pe un salariat, Ws. Pe
lîngă acest indicator se utilizează şi un set de indicatori particulari, care tot
sunt de eficienţă însă nu generalizatori, care aderează la WM; WZ; Wh. Toţi
aceşti indicatori sunt direcţi (majorează indicatorul - eficacitatea creşte şi
invers - diminuiază indicatorul, eficacitatea se reduce).
Concomitent, trebuie de menţionat, că la forma indirectă, rolul principal îi revine
manoperei.
La prima etapă de analiză, se recomandă a calcula şi aprecia tendinţa modificării
atît în dinamică, cît şi faţă de nivelul programat a acestor indicatori. Analiza se
efectuiază prin tabelul analitic :
Anul Anul de Abaterea absolută
Indicatorii prece gestiune faţă de
dent
programat efectiv precdent programat

A 1 2 3 4=3-1 5=3-2
1. Productivitatea medie anuală a unui salariat, 199,65 215,10 232,875 +33,225 +17,773
mii lei [r.1/r2]. Ws
2. Productivitatea medie anuală a unui 288,64 329,375 358,269 +69,629 28,896
muncitor, mii lei [r.1/r3]. Wm
3. Productivitatea medie pe oră a unui muncitor, 191,842 198,868 207,770 +15,928 +8,902
lei (1/6) Wh
Şi totuşi, pentru a aprecia mai obiectiv situaţia obţinută în acest domeniu, trecem
la analiza factorială care prevede 2 etape:
I etapă - la nivel general, se determină influienţa factorilor asupra modificării
productivităţii medii anuale a unui salariat (Ws). Astfel, abaterea
productivităţii medii anuale a unui salariat depinde de următorii 2 factori:
1) modificarea ponderii muncitorilor în numărul total de salariaţi (P%);
2) modificarea productivităţii medii anuale a unui muncitor (Wm).
 Ws =P% x Wm,, unde P% - factor cantitativ;
Wm - factor calitativ.
Analiza se efectuiază prin următorul tabel:
Calculul influienţei factorilor la modificarea productivităţii medii a unui salariat

Factorii corelaţi
Nr Nr Rezultatul
Ws, Calculul Denumirea
calc subs influienţei
mii lei infkuienţei factorilor factorilor
ul tituţ P% Wm (+/-)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0 69,17 288,64 199,65 x x x

2 1 65,0 288,64 187,61 187,61-199,65 -12,03 ∆P%

3 2 65,0 358,269 232,875 232,875-187,61 +45,265 ∆Wm

Total x x x x +33,225 x
II etapă - la nivel detaliat, se analizează factorii ce au contribuit la modificarea
productivităţii medii anuale a unui muncitor (Wm). Astfel, abaterea
productivităţii medii anuale a unui muncitor depinde de următorii 3 factori:
1. modificarea numărului mediu de zile lucrate de un muncitor pe an (Z);
2. modificarea duratei medii a zilei de lucru (h);
3. modificarea productivităţii medii anuale a unui muncitor pe oră (Wh).
Wm = Z x h x Wh
Analiza se efectuiază prin următorul tabel:
Calculul influienţei factorilor la modificarea productivităţii medii a unui muncitor

Denumirea Metoda Calculul Rezultatul


factorilor de influienţei influenţ factor
calcul factorilor (+/-), mii lei

A B 1 2

1. Modificarea Z ∆Z x h0 x Wh0 (+43,99) x 6,8 x 191,842 +37,398

2. Modificarea h Z1 x ∆h x Wh0 265,256 x (-0,2993) x 191,842 -15,23

3. Modificarea Wh Z1 x h1 x ∆Wh 265,256 x 6,5007 x (+15,928) +27,46

Total x x +69,63
5. Calculul influienţei factorilor de muncă la modificarea volumului producţiei fabricate.

În practica analitică există mai multe modele de calcul şi apreciere a factorilor


legaţi de asigurarea şi utilizarea forţei de muncă la devierea volumului
activităţii de bază (VPF; VPV; VV; VA).
Astfel, la prima etapă de analiză se examinează influienţa numai a factorilor
generali, după formula:
VPF= Ns * Ws sau
VPF= Nm * Wm
Prin metoda diferenţelor absolute sau substituţiei în lanţ se calculează şi se
apreciază influienţa acestor factori asupra indicatorului rezultativ.
Calculul influienţei factorilor generali de muncă la devierea volumului producţiei fabricate

Indicatorii Anul Abaterea Inclusiv sub influienţa


de gestiune absolută
(+/-)
progr efect ∆ Ns ∆ Ws

A 1 2 3 4 5
1. Volumul producţiei fabricate, mii lei. 52700,0 55890,0 +3190,0 -1075,51 +4266,0

2. Nr mediu scriptic de salariaţi, persoane. 245 240 -5 x x


3. Productivit medie an a unui salariat, mii lei (1/2) 215,102 232,875 +17,775 x x
La etapa a doua se calculează influienţa factorilor detaliaţi de muncă asupra
modificării volumului producţiei fabricate, după formula:
VPF= Nm * Wm = Nm * Z * h * Wh
Calculul influienţei factorilor detaliaţi de muncă la devierea volumului
producţiei fabricate

Nr Nr Indicatorii (factor) corelaţi VPF, Calculul Rezult Denumirea


de de mii influienţei infl +/- factorilor
calc subst lei factorilor mii lei influienţi
Nm Z h Wh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0 160 236,625 7,0 198,868 52700,0 x x x

2 1 156 236,625 7,0 198,868 51386,4 51386,4-52700,0 -1313,6 ∆Nm

3 2 156 265,256 7,0 198,868 57604,0 57604,0-51386,4 +6217,6 ∆Z

4 3 156 265,256 6,5007 198,868 53495,2 53495,2-57604,0 -4108,8 ∆h

5 4 156 265,256 6,5007 207,770 55890,0 55890,0-53495,2 +2394,8 ∆Wh

Total x x x x x x +3190,0 x