Sunteți pe pagina 1din 24

Dr.

Natalia Cugle an

CURS 1 GUVERNAN A MULTI-NIVEL I SECURITATE SOCIETAL N UNIUNEA EUROPEAN

STRUCRURA CURSULUI
1. 2. 3.

4. 5.

6.

Piramida teoriilor Originile teoriei neofunc ionaliste Conceptele cheie promovate de Neofunctionalism Critici la adresa teoriei neofunc ionaliste Neofunc ionalismul, nc o teorie actual ? Concluzii

PIRAMIDA TEORIILOR

PIRAMIDA TEORIILOR(CONT)

Interguvernamentalismul este teoria integr rii formale i informale, ce sus ine calitatea de unic actor al statelor na ionale n stabilirea deciziilor privind extinderea cooper rii interstatale i a procesului integr rii pe baza unui acord consensual. Competen ele exclusive ale statelor membre n cteva domenii importante, ce constituie prerogative ale suveranit ii na ionale, semnific doar un transfer par ial, al suveranit ii, de la nivel na ional c tre nivelul suprana ional; federalismul este expresia integr rii europene, privit prin prisma rela iilor dintre institu iile suprana ionale (Comisia, PE, CEJ, BCE) i statele membre, reprezentate prin Consiliul European i Consiliul Uniunii Europene, n stabilirea strategiilor i obiectivelor UE. Rolul institu iilor europene n adncirea procesului de integrare poate fi comparat cu cel al institu iilor federale dintr-un stat federal descentralizat;

PIRAMIDA TEORIILOR(CONT)

Neofunc ionalismul a fost teoria ce a urm rit s explice mecanismele procesului integr rii i a acordat un rol important actorilor non-statali (grupurile de interese i partidele politice) n extinderea procesului de integrare, prin ralierea acestora la ac iunile i ini iativele elitelor suprana ionale, pe care le-au modelat par ial, n scopul trecerii de la integrarea economic spre integrarea politic . Predic iile neofunc ionaliste referitoare la integrarea politic nu s-au transformat nc n realitate din cauza opozi iei statelor membre, pe care neofunc ionali tii au prev zut-o, dar au subestimat for a principiului suveranit ii na ionale i a promov rii viziunii proprii n rela iile interna ionale; Consocia ionalismul este o teorie ce ncearc extrapolarea principiilor mp r irii puterii ntre grupuri divizate/plurale dintr-un stat na ional, n cadrul unei guvern ri democratice i stabile, la nivelul Uniunii Europene. Tr s turile caracteristice ale democra iei consocia ionale pot fi reg site n construc ia actual a Uniunii Europene, cu men iunea c principiile guvernan ei europene sunt mult mai articulate i transcend frontierele geografice, lingvistice, religioase, politice sau etnice pe care se bazeaz democra ia din statele consocia ionale.

NEOFUNC IONALISMUL
Prima teorie a integr rii europene Prima ncercare de a teoretiza noua formul de cooperare regional , care a ap rut la sfr itul celui de-al doilea r zboi mondial Ernst Haas: Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces, 1950-1957, Standford University Press, 1958.

a explicat cum cele 6 state membre au reu it s ini ieze o formul de cooperare suprana ional , dup cel de-al doilea r zboi mondial

CARACTERISITICILE TEORIEI
NEOFUNC IONALISTE Neofunc ionalismul, ca teorie a integr rii europene, mp rt ea ideea federalist asupra incapacit ii statului na ional de a face fa provoc rilor mediului interna ional. Ernst B. Haas, principalul promotor al neofunc ionalismului, considera integrarea economic , demarat prin ncheierea tratatelor de la Roma, un proces n avalan , ce avea s sporeasc num rul sectoarelor implicate i s amplifice transferul de autoritate de la nivel na ional c tre institu ii suprana ionale, create tocmai pentru a gestiona procesul cooper rii economice

CARACTERISITICILE TEORIEI
NEOFUNC IONALISTE

Conceptul de spillover

Rolul grupurilor societale(grupurile de interese i partidele politice)

Socializarea elitelor

CONCEPTUL DE SPILLOVER
Conceptul-cheie al integr rii europene este, n concep ia neofunc ionalist , spillover-ul, ca motor al adncirii integr rii economice, fundamentat pe extinderea procesului de integrare spre alte sectoare, sub presiunea generat de succesul cooper rii din sectorul ini ial AnneMarie Burley and Walter Mattli(Europe before the Court: A political theory of legal integration, 1993): integrarea este n concep ia neofunc ionalist , rezultatul ac iunii combinate a trei factori: spilloverul func ional, spilloverul politic i geografic

SPILLOVER-UL FUNC IONAL


Spilloverul func ional era bazat pe ideea c interdependen a puternic dintre sectoarele economice moderne necesit , n mod obiectiv, continuarea procesului de integrare i n celelalte sectoare cu care este conexat primul, n care s-a ini iat deja o cooperare interna ional , pentru a atinge obiectivele scontate care, la rndul lor, vor crea presiuni similare n alte sectoare, devenind, astfel, un proces complex ex: CECO CEE Pia a unic

SPILLOVER-UL POLITIC
Spillover-ul politic descrie procedeul comport rii adaptive, ce const n schimbarea ascendent a perspectivelor, modificarea valorilor i coalizarea, la nivel suprana ional, a grupurilor de interese na ionale i a partidelor politice, ca r spuns la integrarea sectorial Carsten Stroby(Neofunctionalism, in: Michelle Cini, European Union Politics, Oxford, 2007): conexarea domeniilor politicilor are loc, n mod deliberat, din motive politice sau ideologice, de i ar exista i motive de ordin economic sau tehnologic Ex: reforme propuse de Comisia European

SPILLOVER-UL GEOGRAFIC
UE

beneficii

costuri

Explic valurile de extindere( ex: Marea Britanie in 1973)

ROLUL GRUPURILOR DE INTERESE


orice asocia ie de indivizi sau organiza ie, de obicei organizat formal, care pe baza unuia sau mai multor interese distribuite, urm re te s influen eze politiciile publice n favoarea sa. Prin defini ie, toate grupurile de interese i manifest inten ia de a influen a politica autorit ilor guvernamentale n beneficiul propriu sau pentru o cauz comun ntregii societ i.

Grupurile de interese, indiferent de sistemul politic, pot fi clasificate n cinci categorii: interese economice, interese ale muncitorilor, interese profesionale, interese publice i interese teritoriale Grupurile de interese economice din Uniunea European sunt organizate sub forma de Eurogrupuri i sunt, n fapt, reprezentantele organiza iilor na ionale ale intereselor sectoriale cum ar fi fermierii, patronatele etc

ROLUL GRUPURILOR DE INTERESE


Cele mai importante Eurogrupuri la nivel comunitar sunt

Comitetul Organiza iilor Profesionale Agricole (COPA) BUSINESSEUROPE (noua denumire, din 23 ianuarie 2007 a Uniunii Confedera iilor Industriale i Patronale Europene-UNICE), Asocia ia European a Camerelor de Comer i Industrie(EUROCHAMBERS). COPA a ap rut nc din 1958 i reunea, n 2003, 29 de federa ii na ionale din cele 15 state membre, dar dup l rgirea din 2004-2007, num rul acestora a crescut corespunz tor

ROLUL GRUPURILOR DE INTERESE(CONTINUARE)


Grupurile de interese se europenizeaz Preseaz guvernele na ionale i incearc sa-i for eze pentru a gr bi procesul de integrare european Dezvolt interese suprana ionale i devin alia ii institu iilor europene, se raliaz la ac iunile i ini iativele elitelor suprana ionale, pe care le-au modelat par ial, n scopul trecerii de la integrarea economic spre integrarea politic

SOCIALIZAREA ELITELOR
Rela iile interna ionale dintre statele participante n procesul de integrare se desf oar pe coordonatele unui joc de sum nenul (fiecare stat c tig n cazul implic rii i acest fapt stimuleaz cooperarea, pe baza spillover-ului func ional i politic) Dinamica procesului integr rii determin o evolu ie ascendent a institu iilor i a organiza iilor suprana ionale, iar agenda suprana ional tinde s devin predominant n raport cu interesele statelor membre

SOCIALIZAREA ELITELOR(CONTINUARE)

Lindberg & Scheingold: elitele politice dezvolt loialit i suprana ionale (oficialii europeni, aparatul birocratic al Comisiei Europene etc)

Implica i n procesul integr rii europene, dezvolt preferin e europene i dezvolt loialit i suprana ionale ncearc s conving elitele na ionale despre avantajele cooper rii suprana ionale

SOCIALIZAREA ELITELOR(CONTINUARE)


  

Ex: Parlamentul European De i eurodeputa ii sunt ale i prin vot direct la nivelul statelor membre UE i am avea motive s credem c ei vor sus ine, n principal, interesele na ionale ale statelor unde au fost ale i, PE nu este o institu ie interguvernamental Organizarea Parlamentului European pe grupuri politice are ca efect europenizarea membrilor s i Abordarea problemelor transcende frontierele interstatale i promoveaz interesele na ionale Parlamentul European este mai apropiat de Comisie dect de Consiliu, de i disputele dintre cele dou institu ii, asupra politicii generale a UE, sunt adesea foarte aprinse Nu trebuie s uit m, totu i, c disputele au loc ntre o institu ie legislativ i una executiv , fiecare dintre ace ti actori avnd propria experien n domeniul politicii europene

SOCIALIZAREA ELITELOR(CONTINUARE)

una din tezele fundamentale ale teoriei neofunc ionaliste i se manifest prin dezvoltarea unor loialit i i preferin e europene, care iau locul loialit ii fa de propria ar , din care provin oficialii i politicienii acestor institu ii.

CRITICI LA ADRESA
NEOFUNC IONALISMULUI Andrew Moravscik, unul din autorii cei mai critici la adresa neofunc ionalismului Andrew Moravscik: neofunc ionalismul pare s predicteze gre it att procesul ct i traiectoria procesului de integrare european (Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach, 1993) Ernst Haas: pune sub semnul ntreb rii propriile sale ipoteze i a declarat n diferite ocazii, n anii 70, ca neofunc ionalismul este o teorie demodat . Philippe Schmitter: nici o alt teorie a integr rii europene nu a fost att de nen eleas , parodiat , respins , precum neofunc ionalismul(2002)

CRITICI LA ADRESA NEOFUNC IONALISMULUI(CONTINUARE)


critici exprimate la nivel a)teoretic: subestimeaz rolul actorului na ional b)empiric: evolu ia procesului de integrare european (1957-2009) pare sa-i contrazic pe teoreticienii neofunc ionalismului

Neofunc ionalismul, o teorie actual ?


Tezele neofunc ionali tilor
Conceptul de spillover

Evolu ia UE
Ernst Haas: Spill-back: de la mijlocul anilor 60 pn la mijlocul anilor 80 Ex: Criza scaunului gol Euroscleroza

Socializarea elitelor

Nu confirm teza neofunc ionali tilor Ex: Respingerea: -Tratatului de la Maastricht (Danemarca) -Tratatului de la Nisa( Irlanda) -Tratatului Constitu ional(Olanda i Fran a, 2005) -Tratatului de la Lisabona(Irlanda) -Amnarea promulg rii Tratatului de la Lisabona de c tre Cehia+ e nevoie i de o decizie a Cur ii Constitu ionale cehe referitoare la o plngere depus de un grup de senatori liberali, care cer verificarea constitu ionalit ii Risse: Fermierii i femeile

NEOFUNC IONALISMUL, O TEORIE ACTUAL ?

Tezele neofunc ionaliste Rolul grupurilor de interese

Evolu ia UE Sunt parteneri n procesul decizional al UE, dar nu au anvergura clamat de neofunc ionali ti

C ONCLUZII

Neofunc ionalismul reu e te s explice procesul de integrare european pn la mijlocul anilor 70 n anii 70, teoria neofunc ionalist era una din cele mai studiate abord ri ale integr rii europene Procesul de integrare continu nu a avut loc( anii 70) Anii 80 i 90 marcheaz o revitalizare a neofunc ionalismului pentru a c dea din nou n desuetitudine ex: Pia a unic A. Moravcsik: sus ine c -i lipse te o baz teoretic solid Apar reac ii la neofunc ionalim, a a numitele middle range theories, care nu au ambi ia de explica ntregul proces de integrare european : interguvernamentalismul liberal, guvernan a suprana ional ( Sandholtz i Stone Sweet), Guvernan a multi-nivel, institu ionalismul, teoria alegerii ra ionale, constructivismul etc.

S-ar putea să vă placă și