Sunteți pe pagina 1din 11

Acord de Mediere

Multi mediatori doresc sa cunoasca cum se intocmeste un acord de mediere, ce ar trebui sa contina acesta si care ar fi ordinea asezarii lor in acord.Acordul e putin mai complicat.Fiecare are stilul sau propriu de mediere.Dar toate acordurile ar trebui sa contina urmatoarele lucruri care dupa parerea mea sunt obligatorii : 1)titlul....Acord de Mediere ; 2)incheiat la data de...... ; 3)in baza contractului de mediere nr....,din data de.... ; 4)Prezentul acord de mediere este intocmit si redactat de catre mediator .....(se trec datele de identificare ale mediatorului) ; 5)care in conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.192/2006 privind medierea,organizarea si exercitarea profesiei de mediator,am intocmit in forma scrisa prezentul acord de mediere. 6)Noi.....Partea....X....(se trec toate datele de identificare a partii) si Partea ...Y...(se trec toate datele de identificare a partii) ; 7) am consimit la ncheierea prezentului acord, liber exprimat i neafectat de nici un viciu de consimmnt, fiind ntru-totul de acord cu cele convenite dup cum urmeaz : 8)la punctul 7 se vor scrie pe puncte clar si exact obligatiile asumate ,detaliile, conditiile ,scuze,recomandari,garantii.....daca exista dosar pe rolul instantei se trece eventual si modalitatea de recuperare a cheltuielilor de judecata.......etc; 9) Prezentul acord are valoarea unui nscris sub semntur privat i nu conine clauze care s aduc atingere legii i ordinii publice i poate fi supus verificrii notarului public n vederea autentificrii ori, dup caz, ncuviinrii instanei de judecat. 10) Prezentul acord a fost ntocmit n ..x..exemplare, astazi........la....(se trece locul intocmirii).....cte un exemplar a fost nmanat fiecrei pri, iar un exemplar rmne la sediul Biroului de mediator. 11)In incheiere se trec mai jos partile si mediatorul cu nume,prenume, semnatura,data,stampila si semnatura mediatorului. Mai jos am sa va ofer un sablon de la care puteti pleca si pe care-l puteti modifica in functie de speta, de punctele la care partile au convenit si de stilul propriu de mediere. Fiecare mediator are sablonul lui....eu am sa va arat sablonul de la care pornesc eu intotdeauna. Acord de Mediere Incheiat la data de...................... In baza Contractului de mediere nr.......din data de................ Prezentul acord de mediere este intocmit si redactat de catre mediator Dediu Nicolaie, cu autorizatia nr............... care in conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.192/2006 privind medierea,organizarea si exercitarea profesiei de mediator, am intocmit in forma scrisa prezentul acord de mediere. Noi Dl/Dna . , domiciliat() n

......................................,Str.............................., nr......, bl...., ap ..... , judeul............................................,identificat prin CI seria, nr. , CNP . Si Dl/Dna . , domiciliat() n ......... ....... ...... ................, Str...................................., nr......, bl...., ap .....judeul ....... ....... , identificat prin CI seria, nr. , CNP . am consimit la ncheierea prezentului acord, liber exprimat i neafectat de nici un viciu de consimmnt, fiind ntru-totul de acord cu cele convenite dup cum urmeaz : 1)................................................................................. 2)................................................................................. 3)................................................................................. 4)................................................................................. 5)................................................................................. Prezentul acord are valoarea unui nscris sub semntur privat i nu conine clauze care s aduc atingere legii i ordinii publice i poate fi supus verificrii notarului public n vederea autentificrii ori,dup caz,ncuviinrii instanei de judecat. Prezentul acord a fost ntocmit n .....exemplare, astazi........la...........un exemplar a fost nmanat fiecrei pri, iar un exemplar rmne la sediul Biroului de mediator. 1)................................. Mediator Dediu Nicolaie 2)................................. semnatura si stampila CERERE DE Email MEDIERE art.43 si art.44 din Legea nr.192/2006 in vederea transmiterii unei invitatii scrise avand drept scop acceptarea medierii si initierea procedurii de mediere catre S.C.______________________cu sediul in __________________,str._______________ nr._____cod______,judetul_______________,inregistrat in O.R.C. sub nr.__________________ avand codul de inregistrare fiscala(CIF) nr.________________,reprezentata prin_______________________in calitate de_______________________________ n acest sens, ne exprimm disponibilitatea de a ncheia un contract de mediere pentru desfurarea procedurilor legale de contractare i derulare a medierii.

Semntura i tampila,

Data,

INVITATIE LA MEDIERE Din data de____________ Catre Subscrisa S.C.(persoana fizica)_________________________

Ca urmare a cererii formulate in temeiul art.43 alin.1 din Legea nr.192/2006 privind medierea de catre d-nul/d-na__________________________domiciliat(a) in _____________________str.____________________nr._____bl.____ap.____judetul ____________________va invitam in ziua de______________ora_________la sediul Biroului de Mediator Nicolae Dediu din str. B-dul Garii, nr.5, loc. Adjud, jud.Vrancea in vederea acceptarii medierii avand ca obiect________________________________________________________________ In acest sens va transmitem alaturat formularul prin care va puteti exprima in baza art.44 alin. 2 din legea mai sus mentionata optiunea dumneavoastra cu privire la acceptarea sau neacceptarea procedurii de mediere. Va rugam respectuos sa ne remiteti formularul completat in termen de 7 zile de la primirea prezentei invitatii intr-una din urmatoarele modalitati: 1.scrisoare recomandata cu confirmare de primire la adresa sediului; 2.e-mail pe adresa dd_nicolae@yahoo.com. Pentru orice informatii suplimentare va stam la dispozitie si putem fi contactati la numarul de telefon 0766470481.

Birou Mediator Nicolae Dediu Semnatura si tampila

Data _________

Acceptare Email Mediere ACCEPT/NU ACCEPT invitatia la mediere adresata de catre Biroul de Mediator Nicolae Dediu, prin mediatorul Nicolae Dediu la locul,data si ora comunicata in invitatie.

Semnatura ___________________

Data ________________

CONTRACT DE PREMEDIERE
Incheiat intre: A.Birou de Mediator Nicolae Dediu inregistrat in Registrul National al formelor de exercitare la pozitia nr.731, avand codul de inregistrare fiscala (CIF) nr.26259115 prin domnul Dediu Nicolae, in calitate de mediator autorizat, pe de o parte si B.D-nul/D-na_________________________ domiciliat(a) in _______________________ str.____________________________________nr.____,bl.____,ap.____,judetul_______ ______ identificat prin C.I. seria_____nr.________________,CNP__________________ S.C.______________________cu sediul in __________________,str._______________ nr._____cod______,judetul_______________,inregistrat in O.R.C. sub nr.__________________ avand codul de inregistrare fiscala(CIF) nr.________________,reprezentata prin_______________________in calitate de_______________________________ ce au convenit la incheierea prezentului contract, cu respectarea prevederilor prevazute de Legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator. Art.1 Obiectul Contractului Efectuarea demersurilor prevazute de art.43 si art.44 din Legea nr.192/2006 in vederea transmiterii unei invitatii scrise avand drept scop acceptarea medierii si initierea procedurii de mediere de catre D-nul/D-na_________________________ domiciliat (a) in _______________________ str.____________________________________nr.____,bl.____,ap.____,judetul_______ ______ identificat prin C.I. seria_____nr.________________,CNP__________________

S.C.______________________cu sediul in __________________,str._______________ nr._____cod______,judetul_______________,inregistrat in O.R.C. sub nr.__________________ avand codul de inregistrare fiscala(CIF) nr.________________,reprezentata prin_______________________in calitate de_______________________________

Art.2 Onorariul 2.1 Onorariul convenit este in suma de____________lei,si reprezinta contravaloarea prestatiilor si cheltuielilor pe care mediatorul le avanseaza pentru efectuarea procedurii prealabile medierii. 2.2 Daca pe parcursul procedurii de premediere apar cheltuieli neprevazute, efectuate in interesul solicitantului, cu acordul acestuia, se va incheia o anexa la prezentul contract. Art.3 Drepturile si obligatiile mediatorului : 3.1 Mediatorul are obligatia : a)sa informeze solicitantul cu privire la procedura medierii, in special cu privire la procedura prealabila pentru ca aceasta sa inteleaga scopul, limitele si efectele demersurilor sale; b)sa se asigure ca se respecta libertatile, demnitatea si viata privata a partilor ; c)sa refuze preluarea cazului daca afla de imprejurari ce il impiedica sa fie neutru si impartial,precum si in cazul in care constata ca drepturile ce urmeaza a fi puse in discutie nu pot face obiectul medierii ; d)sa pastreze confidentialitatea informatiilor de care ia cunostinta cu ocazia procedurii prealabile. 3.2 Mediatorul are dreptul : a)sa faca toate demersurile legale pentru invitarea partilor la mediere, cu respectarea legii medierii; b)sa incaseze onorariul cuvenit; Art.4 Drepturile si obligatiile solicitantului: 4.1 Obligatiile solicitantului : a)sa achite cheltuielile stabilite prin prezentul contract ; b)sa pastreze confidentialitatea tuturor actelor intocmite in cadrul procedurii prealabile de mediere ; c)sa comunice cu exactitate datele partii pe care doreste sa o invite la mediere cat si natura disputei;

d)sa aiba o atitudine sincera si cooperanta pe tot parcursul derularii prezentului contract. 4.2 Drepturile solicitantului : a)sa fie informat asupra procedurii de mediere,in special cu privire la procedura prealabila pentru ca aceasta sa inteleaga scopul, limitele si efectele medierii ; b)sa fie asistat sau reprezentat de un avocat sau de o alta persoana. Art.5 Clauze 5.1 Partea semnatara prezentului contract doreste declansarea medierii si este decisa sa coopereze in acest scop ; 5.2 Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate cu titlu de onorariu ; 5.3 Partea se angajeaza sa respecte regulile aplicabile procedurii prealabile medierii. Art.6 Alte clauze _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ____________________________ Art.7 Locul si data inscrierii contractului de premediere Art.8 Prezentul contract s-a incheiat in _____ exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.

Mediator Dediu Nicolae


Semnatura si stampila Semnatura_________________

Solicitant

PROCES VERBAL DE INCHIDERE A MEDIERII Incheiat la data de. In baza Contractului de Mediere nr..din..

In urma procedurii de mediere care a facut obiectul contractului cu numarul de mai sus al Birou de Mediator Nicolae Dediu prin domnul Dediu Nicolae, in calitate de mediator autorizat Si Dl/Dna . , domiciliat() n ....................................., Str...................................., nr......, bl...., ap ..... , judeul...............................................,identificat prin CI seria, nr. ,avand CNP . Si Dl/Dna . , domiciliat() n ....................................., Str...................................., nr......, bl...., ap ..... , judeul...............................................,identificat prin CI seria, nr. ,avand CNP s-a ajuns la urmatorul rezultat: ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ..................... Mediatorul va trece in mod obligatoriu rezultatul astfel: -intelegere totala; -intelegere partiala; -renuntare la mediere (se va preciza cine si in ce conditii a a renuntat la mediere); -esuarea medierii(se constata de catre mediator ca partile nu au ajuns la nici o intelegere) Mediator Semnatura si stampila Parti 1.......................................... 2..........................................

ACORD DE CONFIDENTIALITATE Acest Acord de Confidentialitate se


incheie la data de A. Dl/Dna.. .,domiciliat()n. Str..., nr, bl., ap .. , judeul., identificat prin CI seria., nr. , CNP ., in calitate de...(se specific dupa caz : mandatar/nsoitor/aprtor/reprezentant legal) al dl/dnei.. semnatare a contractului de mediere nr. din.. B. Dl/Dna....,domiciliat()n. Str..., nr, bl., ap .. , judeul., identificat prin CI seria., nr. , CNP , in calitate de (se specific dupa caz : mandatar/nsoitor/aprtor/reprezentant legal) al dl/dnei.. semnatare a contractului de mediere nr. din.. Avand in vedere ca partile: au convenit sa inceapa procedura de mediere in scopul incheierii unui acord cu privire la conflictul dedus medierii si in urma acesteia se vor schimba informatii confidentiale, s-au stabilit urmatoarele: 1.DEFINITII SI INTERPRETARE 1.1 In prezentul Acord de Confidentialitate cu exceptia cazului in care contextul cere altfel, cuvintele si expresiile de mai jos vor avea urmatoarele intelesuri: Acord - prezentul acord de confidentialitate; Informatie confidentiala orice informatie, indiferent de forma acesteia, dar care, in cazul formei scrise sau electronice a fost in mod clar desemnata de oricare din parti ca fiind confidentiala, iar in cazul comunicarii orale, este identificata in momentul dezvaluirii ca fiind confidentiala sau care prin natura sa este confidentiala, inclusiv informatiile confidentiale dezvaluite deja de oricare dintre parti celeilalte, inainte de data semnarii Acordului de Confidentialitate. Sunt excluse din categoria informatiilor confidentiale informatii care: a) sunt sau intra in domeniul interesului public, altfel decat prin incalcarea prezentului Acord de Confidentialitate; sau b) erau deja cunoscute, fara a fi clasificate drept confidentiale, de catre Partea primitoare la momentul receptionarii lor, c) este generata, dezvoltata sau descoperita in mod independent la orice moment de catre sau pentru Partea primitoare; sau d) este ulterior primita de la o terta parte fara nici o restrictie privind dezvaluirea ei; Acord de Confidentialitate prezentul acord de confidentialitate; Partea care dezvaluie informatia este partea care dezvaluie informatii confidentiale celeilalte parti sau persoanelor prezente la procedura medierii; Parte o parte la acest Acord de

Confidentialitate; Parte primitoare orice persoana prezenta la mediere care primeste informatii de la Partea care dezvaluie informatia; 1.2 Regulile Generale privind interpretarea Contractelor, inclusiv Codul civil art. 977-985, vor fi aplicabile in scopul interpretarii acestui Acord de Confidentialitate. 2. OBIECTUL ACORDULUI DE CONFIDENTIALITATE Obiectul Acordului de Confidentialitate il reprezinta conditiile de furnizare a informatiilor cu caracter confidential dezvaluite de oricare din Parti in vederea semnarii unui acord de mediere.2

3. INTRAREA IN VIGOARE SI DURATA 3.1 Acest Acord de Confidentialitate intra in vigoare la data semnarii sale. Durata sa este nedeterminata, incepand de la data semnarii acestui Acord de Confidentialitate. In situatia in care partile incheie un acord de mediere, clauzele prezentului Acord vor fi preluate in cel de mediere, daca partile vor conveni astfel. 4. CONFIDENTIALITATE 4.1 In conformitate cu urmatoarele prevederi ale acestui articol 4, Partea Primitoare va pastra secrete Informatiile confidentiale si nu le va dezvalui nici unei terte parti. Partea Primitoare nu trebuie sa foloseasca, sa reproduca, direct sau indirect, sa dezvaluie sau sa permita accesul la informatiile primite in nici o circumstanta. 4.2 Partea Primitoare va trata informatiile confidentiale cel putin cu aceeasi atentie cu care ar face-o o persoana rezonabila care cunoaste natura confidentiala a informatiei. Partea Primitoare va utiliza cel putin acelasi nivel de securitate cu acela pe care il aplica pentru propriile Informatii confidentiale de natura echivalenta. 4.3 In cazul in care nu s-a convenit altfel in scris, Partea Primitoare nu va utiliza Informatiile Confidentiale ale celeilalte Parti pentru a obtine avantaje in activitatea sa. 4.4 In cazul terminarii relatiilor intre partiile semnatare ale acestui Acord, la cererea oricarei parti, Partea Primitoare va trebui sa inapoieze partii solicitante toate informatiile confidentiale apartinand partii solicitante si toate copiile acestor informatii (in forma scrisa sau electronica), sau sa distruga aceste informatii la cererea partii solicitante. 4.5 In cazul in care oricare dintre partile semnatare dezvaluie pe orice cale informatii declarate confidentiale in sensul prezentului acord este tinuta sa achite partii prejudiciate prin dezvaluirea informatiilor daune interese care se ridica la., suma ce se achita fara notificare, fara un termen de gratie si fara interventia instantei judecatoresti. 5. AMENDAMENTE 5.1 Nici un amendament al prezentului Acord de Confidentialitate nu va produce efecte, decat daca va fi convenit in scris de catre Parti. 6. INVALIDARE 6.1 In cazul in care o prevedere a acestui Acord este sau devine nula, validitatea prevederilor ramase nu va fi afectata. Partile vor inlocui prevederea nula, cu una valida, care sa se apropie cat mai mult posibil de scopul prevederii devenite nule. 7. LEGEA GUVERNANTA 7.1 Interpretarea, valabilitatea si executarea prezentului Acord de Confidentialitate va fi guvernata in toate privintele de legea romana. 8. CLAUZE FINALE 8.1 Prezentul Acord nu poate fi modificat sau suplimentat in intregime sau in parte decat daca cele doua parti isi dau acordul in scris, (incluzand semnatura si/sau stampila celor doua parti) privind acest lucru. 8.2 Fiecare parte va fi si va ramane pe deplin responsabila in conformitate cu legea romana, pentru orice incalcare a obligatiilor sale ce ii revin din prezentul Acord, cauzata de actiuni sau omisiuni ale oricarui angajat al sau, sau a intregii societati. Prezentul Acord a intrat in vigoare la data mai sus mentionata. Semnatura . Semnatura Nume : Nume: Functie: . Functie: ..