P. 1
62364992 Pompe Hidraulice

62364992 Pompe Hidraulice

|Views: 396|Likes:
Published by livgal

More info:

Published by: livgal on Feb 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2014

pdf

text

original

Lucrarea cQP~i~de ,tra~rea.

pompelordevehiculare a lichidelor, sub aspeotul alegerii, explo rtării, intreţinerii şi rcparlirii lor, acestea fiind o categorie de maşini utilizate in aproape toan ramurile de activltate economicll., fie pentru diverse ser'ficii-alimentări Cu apă. desecări, inrervenţii la stingerea incendiilor - fie integrate in procese tehnologice industriale complexe. Constituie un indrumar necesar pentru cunoaşterea specificului tuturor categuriilor de pompe (pompe centrifuge. pompe axiale, pompe vclumicc Cu mişcare alternativa. şi rotitoare, pompe autoaspiratoare etc.). Pentru fiecare tip de pompă sint date curbele caracteristice si rxnr.' .'" . grafice ale parametrilor funcţionall pe care-i poate realiza pompa !";",ee"1<1, dind posibilit are " '0 cunoaşte limitele de utilizare corectă a acesteia in sensul exploatării raţionale şi totodată economice a instalaţie! hidruulice pe care aceasta deserveşte. Sint tratate atit elementele con. structbe esenţrate (in mare parte tipizate] ale fiecărei categorii de pompe, cit şi metodele de detcrminare a parametrilor funcţionali ai pompelor fi!1;'dţim~a de pomparc, iuălţuuea de a.:-iplr~l.r" ir::l1ti:l:r';;"c::ergct:(.a neta ia. a-prruţic .:\SPH, care reprezintă factorul care impune condiţia Iinut., de funcţionare a pornpei in afara zonei de C(\',it(\ţ:~ etc.}. Sint date noţiuni de cxploatare, întreţinere şi reparare corectă a pompelor, avind ca. cfc.~: respectarea Cu rigurozitate a indicaţiilor prevăzute de construotor in cartea pornpei. Lucrarea se adresează tehnicienilor şi inginerilor din industrie şi agricultură. personalului care exploatează pompe, putind fi folosită şi de către studenţii din fncultăţile tehnice.

C up r

n su

°

,~ \ ~ .~ . ","-~,
t

~

}. 1. Xotiuni fundamentale despre pompe. . r. Rolul f)f;mneÎ i:~ i:;,,:~~l;l~iL: -' _. ;:~: (la~ifi~areâ pornpelor . " Principii de funcţionare a pompelor " 1.3.1. Funcţionarea pompei centrifuge ~ 1.3.2. Efortul axial . • \.3.3. Turaţia specifică . I l.3.i. Legea similitudinii : .. : .. ,,1.3 ..5. Funcţionarea pompe! axiale [elicoidale) 1.3.6. Funcţionarea pompelor '10lumice 1.3.6.1. Pompe volumice cu . mişcare alternati·ilI. 1.3.6.2. Pompe volumice Cu mişcare rofitoare ! _~ Fn nctionarca ", pompelor . . . autoaspiratoare autoaspiratoare Cu canal lateral ~ 1.3.7.2. Pompe de vid cu inel de lichid 1.3.7.3. Pompe periferiale •••• 1.3.7.i. Pompe autoaspiratoare cu bazin ,.. I.i. Curbe caracteristice ..•••.••.• 1.4.1. Curbe caracteristice la pompele centrifuge •. l.i.2. Curbe caracteristice la pompele axiale .oi.3. Curbe caracteristice la pompele volumice I.-!.~. Curbe caracteristice la pompele cu canal lateral ~ l.i.5. Curbe caracteristice la pompele de vid cu inel de lichid >1: 1.5. Elemente constructive ...•.• , 1.5.1. Elemente constructive la pompele centrifuge x 1..5.2. Elemente constructive la pompele axiale 1.5.3. Elemente constructive la pompele volumice 1.5.3.1. Pompe volumice cu mişcare alternativă 1.3.7.1. Pompe

7

1.5..1.2. Pompe 1.5.i.

',olumice

cu oli 61 6\ 63

JIl1SI.~.1ft.: r0lltOarC

10 10 13 17 18 19

Elemente constructive la pompele autoaspiratoare 1..5.4.1. Pompe autoaspiratoare cu canal lateral 1..5.1.2. Pompe de ',id cu inel de lichid in instalatii .• caracteristicilor instalaţiei

2. Utilizarea pompelor 2.1. Determinarea 2.1.1. Noţiuni

67 67 67

20
21

fundamentale de hidrodinamică

2.2. Alegerea

22
30 30 31 33 ,1'1 35 36

"'N ~
-.!:: (r
Controlul Hedactor: Coperta: Ştiinţific; Ing. Arh. Conf. dr. ing. GHEORGHE ZIDARU VICTORIA VALERIU VALENTIN POPESCU M()RĂRESCU Tehnoredactor:

;0

pompei şi acordarea curbelor caracteristice cu cerinţele instalaţiei 2.2. 1. Parametrii Iuncţionali ai pompelor ~.2. 1. 1. Debitul pompat (] .... 2.2.1.2. Înălţimea de pompare H 2.2.1.3. înălţimea de aspiraţie a pompei 2.2.1.4. Cavitaţia .....••...•. 2.2. 1..5. Caracteristica N PSH. 2.2.1.6. Greutatea specifică a Iichidului 2.2.1. 7. Viscozitatea lichidului. 2.2.1.8. Putere. Randament •. 2.2.1.9. Viteza de antrenare .. 2.2.1. 10. Valoarea pH . 2.3. Relaţii intre furnizor şi beneficiar 2.3.1. Garanţiile furnizorului .. intretinerea pompei In instalaţie 3.1. Montarea pompei in instalaţie 3.1.1. Indicaţii privind aşezarea pe fundaţie 3.1.2. Indicaţii privind centrarea agregatelor de pornpare 3.1.3. Indicaţii privind poziţia şi racordarea conductelor 3.1.3.1. Conducta de aspiraţie 3.1..1.2. Conducta de refulare Exploatarea şi

71
79

~o

80 83 83
84 96 97 103 10i 105 107 112

W " ~,,~: ....

.~.
O

~

VIŞAN

Bun de tiţar: 25.09.1981 Coli de tiPar H,25 C.Z. 621.65/68
executat sub comanda nr. :67 la fntreprlnderea poligraficA .13 Decembrie 1818" str. Grlgore Alexandrescu nr. 89-:17 BucureştI. Republlc3 Socialista Romăn!a Tiparul

15
47

\17 117 118 119 121 122 124

53 56 56

\./

6
3.l.i. Indicaţii privind maşina de antrenare 3.1. Punerea în funcţiune, supravegherea şi întreţinerea în perioada de ezploatare 3.2.1. Supravegherea în timpul funcţionării . 3.2.2. Deraniarnentc funcţionale şi
;.2 . .1. Întreţinerea 3.2.3.1. t"ng("r~a

CUPRINSUL'

1. Noţiuni
"i.
135 li3
J-1.)

fundamentale

despre pompe

3.2.3.2. Etanş~rea '" . " .. " 3.2.3.3. Cuplajul ••........ Repararea pompelor . i.~. Repararea pornpelor centrifuge, of._. Repararea pompe1or cu piston L3. Organizarea reparaţiei pompetor 1.i. Reguli de tehnica securităţii
mHr'!di

171 188

195 195 20.~ 216
"".!!Q

158

159

1 ........•...••..•....•..•• Anexa II
Anexa

220
. 227

1.1. Rolul pompei in instalaţie
~ Pompa este o maşină care transformă energia mecanică, primită de la o sursă de antrenare, în energie hidraulică. Astfel, energia transmisă lichid ului poate fi utilizată potrivit 'scopului dorit - alimentare cu apă, transport hidraulic, acţionare hidraulică etc. Deoarece pompele sînt destinate, mai ales, transportului de lichide la distanţe şi nivele 'diferite, utilizarea lor s-a im'pu~ aproape pretuti~deni u~~e. s-a ivit.~ec~sitate~ unuiastfe! -q,e 'transp?rt. In l!ldustrl~iPO!ll.pele ~nt ut}1izţtţe~~lJloclt în ~lver~ pr~~se.tebn?logice, vehiculînd o mare varietate de lichide, 'sau în scopun auxiliare pentru alimentări cu apă industrială şi potabilă. In agricultură, pompele ~utilize3.ză însisteinele de irigaţii şi desecări, în' sistemele de alimentare cu apă a Iocalităţilor rurale, a fermelor, sau direct în procesul de producţie prin ataşarealor la diverse maşini agricole, cum sim LcI<.: de combaterea dăUJlătorilor. . - -'Deoarete ttaIiSj>'Ortlil unui ~~~id cu poh1~~l r piest}>'~fte"o'~ontinuitate a curgerii Intre 'sursa 'de alimentare şi locul (kversării,aceasta.~lti se poate realiza decît tiitr-o' instalaţie hidraul.ică~,'0 astfel' de Instalaţie este

n,bi'ograj' •........................

232

'ajutorul

. "':;

"';

~i

rI

~:;tt:i~~'~~~ :;j~~td~i~ă~~~ •...... '. . '''·'I;r,~.ţ:::::'z' =' :::':=:"~'q-',:, şi bineînţeles pompa, ca element principal. Conductele au rolul de a face legătura intre pompă şi sursa de aspiraţie şi locul de refulare a lichidului. Din aceste motive. conducta care se racordează la' rezervorul de aspiraţie se numeşte "conductă de aspiraţie" şi, înmod analog, cea care uneşte ştuţul de refulare al pompei cu rezervorul de refulare, "conductă de refulare". .' In fig. 1.1 este reprezentată schema unei instalaţii .hidraulice simple, in circuit deschis. Instalaţia se compune din următoarele ele-. mente: sorbul S, montat la capătul Fig. 1.1. Instalaţ ie in circuit deschis. conductei deaspiraţie CA, scufundat în lichid, pompa P, acţionată de motorul electric EM, robinetul de reglare R şi conducta de refulare CR. Ca aparate de măsură sînt ataşa te: un manovacuurnmetru M V, amplasa t pe cond ucta de aspiraţie, şi un manometru M, montat pe conducta de refulare a pompei.

8

NOTIUNI FUNOAlIENTALE DESPRE POllPE

CL. •• IF"ICAREA POlIPELOR •S

9

Manovacuummetrul serveşte la măsurarea depresiunii din conducta de aspiraţie, iar manometrul indică presiunea de refulare la reşirea lichidului din pompă~Jtln unele situa ii, manovacuummet ul poate indica şi suprapresiune în aspiraţie, cînd nivelul ichidului din rezervorul de aspiraţie este mai ridicat decit axa pompei cu o anumită înălţime geodetică, sau cind se aspiră din spatii aflate la presiuni mai mari decit presiunea atmosferică. Robinetul R serveşte pentru reglarea debitului pomp-i în funcţie U..;consumator. Distanţele sînt cotatecu următoarele settffilfic;aţîi: Hg,t este înălţimea gcodetică de aspiraţie şi reprezintă distanţa pe verticală dintre nive1ullichidului din rezervorul de aspiraţie şi axa rotorului pompei; H,n înălţimea geodetică de refulare şi reprezintă distanţa pe verticală dintre axa rotorului pompei şi axa conductei orizontale de refulare; HIII4I. >', înălţimea geodetică totală, care este egală cu H"A H,n. ~f΀. 1.1 suprafeţele lichidului din bazinul de aspiraţie şidfu cel .de refulare se.găsesc sub influenţa presiunii atmosferice. iar rezerVoarele'nu comunică fntre' ele, 'astfel că, pentru acest gen de ~talaţii, s-a adoptat denumirea de instalaţie în circuit deschis. .Prin analogie, se' .consideră instalaţie tn circuit,închis, aceea la care rezervoarele de aspiraţie .şiz:efJlll'flţ:.ştnt'puse in comunicaţi~, iar lichidul poate fi recirculat, exemplu: instalalu' q.e.răcire. , Prin ..urmare, p:>mpaest~ unelement absolut indispensabilhiţr::QJiristaIaţie hi~ulică, ~ar energia pe care o tra~mit~ lic:hidul!li .se ma)llfestă prin Circulaţia acestuia in conducte, Ia o anumită presiune. Astfel, într-o instalaţie, pompa îndeplineşte următoarele atr~u,lii. principale: ._ , _ .'.•.:": - de transvazare, atunci cind lichidul este deplasât 'âe l.l"sursa·de alimentare pînă la consumator; . . . '._1 .... , - de recirculare, atunci cînd o cantitate limitată de lichid este vehiculată in circuit inchis;",,, - de acţionare, în cazul în care energia de presiune a lichidului este folosită pentru producerea şi amplificarea forţelor. .... ' , ";,' .r' " . Din aceste atribuţii decurg şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească, din p.unct de vedere hidraulic, pompa amplasată într-o instalaţie, condiţii care un un asigurarea etrilor ener etici necesari: debi .,... . Carac errs ICIe lichidului Ve ICU în ms a le etermină tipul conat structiv al pompei şi impun alegerea corectă şi adecvată a dimensiunilor acesteia. ) 1?eoare~e . diversitatea instalaţlilor hidraulice deservite de pom,e.e este practic nelimitată, datorită nenumăratelor domenii de activitate in care acestea îşi găsesc aplicarea, pompa trebuie să posede anumite calităţi valabile pentru orice tip de instalaţie. Dintre acestea, principalele calităţi sint: -Siţuranţa în funcţionare, Prin aceasta se inţelege"că,.tn condiţiile unei exploatări corecte, pompa trebuie să funcţioneze neîntrerupt o perioadă -de timp acceptabilă, pînă la opririle necesare reviziilor. Această condiţie tre:buie să fie bine analizată de către proiectantul instalaţiei, la alegerea p:>mpel,. deoare~e se ştie că, în cazul pompelor montate în instalaţii tehnologice, opnrea accidentală a ace~tora, datorită defectării pompei, provoacă pagube ca re intrec cu mult cheltiuala pentru cumpărarea acesteia.

- Asigurarea parame~rilor hidraltli~i ~~licitaţi. ~rin .~ceasta se înţelege că pompa trebuie să reahzeze. caractenst~clle "nommal.e .contrac.tate, care sînt cele la care pompa va funcţiona ce~ mal mare part~ d.ll~timpul el de_exploatare. Este de dorit ca la valoarea nominală a caracteristicilor, pompa sa funcţioneze cu un randament maxim!. realizî~du-se I?rin ac~~s!a o, e:,pl?atar~
1.,.~!!r:1.jÎ\:l:;::~ din

punct de vcdcr:

":('.):'l:;)ol.lL.

Dur

111 .i-l1.(J.L~lL~~t:Xb~a. ;:'l~Uatl~

+

I

.t
•~
e-e
$'

f

frecvente care cer ca pompele să funcţl~)J1~~e ,Parametn hl.drau~lcl.diferit 1 la fată de cei norninali, ca de exemplu: vanaţu man ale nlv~lulUJde ltc~ld pe~te li~itele prevăzute în bazinul de aspiraţie; creşterea rezlst~nţelor hidraulicc în conducta de refulare, datorită înfundărilor sau depunerilor, te~peratura m .diului ambiant diferită de cea preconizată şi încă multe altele. Ppn urma~e, po~pa trebuie să corespundă şi acestor. s~licitări suplimentare,. Iar funcţienarea ei trebuie să fie elastică in cadrul limitelor garantate de UZlOaconstructoare. -, . • "1 -lntreţinere simplă, acces uşor.. Prm aceasta ~~ mţel~ge că op~r~ţue de întreţinere care ~ efectueCl;Ză t~p~ exploatăm treb~l1esă. se ~lţez~ în la un număr cît mal redus de intervenţii ŞI la lIl;te.ryale de tt~.p CI.ţn,tal mar~. Accesul la interiorul pOlIlpei trebuie să ofere posibilitatea ve~if1căplşl t~OCUIrii pieselor defecte pfin mâneViări siînple;'Uşor de realizat cu mijloace locale: şi efectuate într-un timp 'cit mai scurt, de preferat fără demontarea pompel din instalaţie.·, - ';;. .!." , ., '. .' . ; :;?~, .• , .' Diversitatea foarte mare a situaţiilor de .funcţionare .3: pom.pelo~în ~stalaţ ii impune desigur şi ~Ite condiţii de f~ncţlOnare, specifice tipului de instalaţie, dar acestea vor fi tratate tn capitolele următoare. .~ ,
j,:-' ~

<'1""·-'-·i"-+":~--· ,

.

)

"

1.2. Clasificarea

" pompelor
.:

f'
~

~.

•t
l,

t ~ i

,-

~ '"'

·1
1

In stadiul actual ai dezvoltării industriale, soluţiile tehnic~ alese la proiectarea instalaţiilor prevăd utilizarea pompelor Ia transportul flUidelor.cu o mare diversitate de caracteristici. Acestea determină la rindul 10: n~c.~sltatea r~aIizării unei game largi de construcţii de pom~, ~~zate pe p~mclpll de. f~ncţlOnare adecvate pompării fluidelor cu caracteristicile respective. D~. al~l~pare evidentă nevoia clasificării diverselor tipuri de pompe p~ cat~go~l1dlsţ~cte, care să contribuie astfel la o clarificare a denumirilor ŞI noţiunilor utilizate în domeniul acestor maşini. -. . .. In acest sensvpompele slnt clasificate dup~ ~numlte criterii, acceptate la nivelul unor organisme .internaţionale de ~peclallţate, cum. este de exempl~ EUROPUMP, şi folosite ŞI~n ţara noa~t~, fl.~ndlegiferate prin STAS 6868-7.) intitulat'; "Pompe pentru lichide. Clas.!flcare . .. , . In conformitate cu prevederile acestui standard, pompele .se clasifică după următoarele criterii principale: - criteriul principiului de funcţionare; - criteriul constructiv; - criterii specifice. După criteriul funcţional rezultă urm~toarele categorii de pompe: turţ>opompe, pompe volumice, pompe cu fluid motor, pompe electromagnetice şi elevatoare hidraulice.

.npa centrifugăeste cea·'mairăsptii'dită pompă rditt't :l:'t6ate.. ~ ~ " '" _ 4.(r·~f')'l':. Din figură rezultă că nivelullichidului se găseşte la o cotă inferioară nivelului. care să acţioneZe în sensul ctirgerii lichidului spre rotor.~::"~ ..• ... : . ...• .~::o.. Evidentierea principiului de funcţionare a pompei centrifuge este redată .F uncţionareă 'prdpriu~~~ a pompel are loc astfel: arborele fl!pl ă~trena t de la o sursă exterioară transmite ro~rului o mişcare de rotaţie. datizate între ele printr-un număr de palete a căror formă este deasemenea determinată de proiectant.. __ .tQ {gi. re ~I " Y' ... fel.. După cum se poate observa din figură.~·~~ .t. pompe cu piston. ..iar de afci în continuare e::'Lc. .):~~\'(l'~~P'~. .etrai~c.1.ti{ ••. intitulat .Ju~ti9nare pentru cele mai răspînditetipuri de p?mpe..'i.l)pelor..~ce1aşi principiu este valabil şi pentru o masă compactă de lichid.. . apoi m·eu." .".. iar pentru ridicarea Iui In conducta de aspiraţie pînă la nivelul acestuia este necesară crearea unei diferenţe de presiune Intre cele două nivele. pentru a putea funcţiona. . Totodată.3.sau .. .: 1.careasl. în continuare.L.Jucruf:vala.'i!1. .2.. I!1 acest sens. . pompe cu angrenaje.lui..' Paletele au rnJ111. . h. 1. cu lichidul din rezervorul de aspiraţie. Organe hidraulice centrifugl : la o pompă r ..'J. . :.d~ lichid tnaşa.' S-a realizat astfel o deplasare a particulei de lichid \ de la intrarea in rotor pînă la orificiul de refulare al pompei.n schema din fig. de funcţi~"""re -a. Această noţiune este întnnită frecvent în domeniul exploatării pompelor. .~~'f p ..ea din ~ . adică chiar de la începutul rotirii acestuia._----_ _--. lichidul trebuie să fie in permanenţă în contact cu rotorul. axiale şi instalaţii de pompare. .Jare-"să.. .al. în funcţie de caracteristicile hidraulice pe care trebuie să le realizeze pompa. 1... sub . .tn1ătura posibilitatea efectuării unor manevre greşite.:pompe. In limbajul folosit in practica curentă se întîlnesc frecvent şi alte clasificări...tl. diptre. a unor . .tnsfo~a~ă . prin intermediul conducte! de aspiraţie CA.P9Şţd~. sau. .s-a. '.i.3.. uirijată spre conducta' de refulare.J>ar~u~g.•.::.~. pompe curnembrană. .t~ f: t.3.. . prm aceasta...:ten~ţaql. prin utilizarea motoarelor de antrenare cu turaţii ridica.ţ.~~~..' 1.u... în caz contrar deplasarea Iichidul·': nemaiputînd avea loc. -fenomenul de pompa te.•. pompe cu canal lateral etc. cît şi cheltuielilor de exploatare mai reduse... în carcasa ? care .. <" Elementele hidraulice principale ce alcătuiesc o pompă centrifugă sInt rotorul ŞI carcasa pompei (fig.. criteriul materialului din care sint confecţionate părţile udate de lichid şi altele.p(~~ţatepr~ip'qJ. " .treţineri necorespunzătoare.t!. cum sint: criteriul destinaţiei pompei.. . :.. Fig.p. • t ... În ţara noastră a Iost elaborat STAS 7215-80.j. pentru evitarea confuziilor în relaţiile tehnice sau chiar comerciale dintre mulţimea diversă a beneficiarilor şi uzinele producătoare de pompe.l.' .are anUmite forme dimensionate prin calculele de proiectare.• "' 1 .. _.ctuaJă pe plan' mondial este aceea de a utiliza astfel de pompe chiaifn'domenii fn care în mod' obişnuit se folosesc pompe cu piston .~Q·de. 're~t să se obţină valori ale presiunii de refulare careanterior 'nu puteau' fi obţinute decît cu pompe cu piston.fl. ::. care ar putea provoca deranjaxnente . .lm~ld este colectată în caracasa pompei..~..~..t?rta.~~iP!Y.. criteriul poziţiei de funcţionare. 1. "f'(' 'l~~H... care.&Muru:tiqnar~Mmpei sau scoaterea ei din funcţiune. Din cele relatate mai înainte rezultă că..·şl~ntrlţ... de... . Operaţia prin care se efectuează punerea in contact a lichidului din rezervorul de aspiraţie cu rotorul se numeşte •• amorsare".J. 1""1 .:.: Se' poate' . J·I·.Pompe Centrifuge..TeSpectiv în domeniul debitelor relativ reduse şi a presiunilor ridicate. . pompe cu rotor excentric.'~ :q191. I. \. r :Fig..._. sChema function&ll a pOmpei centrifuge:' .articul~i. făcute după criterii specifice.cît!la. Terminologie.... =---S !---=--- . .~ aspiratie . . . acest .v . " L'·. .'. Principii.tipuriIe constructive existente în prezent fn lume~rDeă1tfel.i"l." Acesta stabileşte noţiunile de bază şi reglementează denumirile din domeniul pompelor de vehiculare.afirma fără ca . ieşirea r I. . •.!. simboluri şi unităţi de măsură.lt~n~tI~ă ca~ să p0.pom~ ·!cuangrenâje.•. datorită forţei 'centrifuge . _ Din cele relatate mai înainte rezultă că la <> pompă centrifugă. . 0••.~de ~li!....eCtive. orific!ul d.. de cunoştinţe ~le~entare ~are să-i foloseascăla întel~~ere<~p. pompei ŞI cel de refulare.. ..••. realizmd un circuit continuu ŞI. Funcţionarea pompei centrifuge . . din~~. Orificiul de aspiraţie al carcasei pompeleste pus in legă'tură.•. .•. .3.. este absolut necesară însuşirea de către beneficiari a denurnirilor corecte ale pornpelor şi utilizarea corespunzătoare a acestora. . alcătuit din două discuri $OIi... î t .acţiwrea aceleiaşi f<?rţecellţrifuge •.. sînt.'i.<. pOl. . va fi proiectată către periferiaacestuia.. se găseşte montat pe un arbore rotorul 1.ii. ~.bU..tI.. 1...lnc: ţionare a maşmu resf.. axei rotorului •.d..exploa.2).l.lotar. orice particulă de lichid care"~găseşte în contact cu rotorul..greşi că pot..:rg~fGWiţto.: . Această tendinţă se datoreşte atit simplităţii constructive a pompei centrifuge.·~~~~}#ijtt'·'7" "Pentru exploatarea raţională a unei maşini sau a unui mecanism este recomandabil şi necesar ca personalul de ..r~llminim .ce 'acţionează asupra 'ei .. - 10 NOTIUNI FUNDAlIESTALE DESPRE POMPE I'RISCIPII DE FUNCŢIONARE A POUPELOR 11 După criteriul constructiv sint: pompe centrifuge monoetajate şi multietajate.. ~. .de.

po. co~C:::) . el va transmite lichidului.. Din figură se vede că lichidul iese din rotorul 7 cu anumită energie şi este condus printr-o carcasă intermediară către aspiratia rotorului 2. .. Astăzi existăîn 111ID. • .dartrebuie. .mp~re de ordinul a 3 000 metri coloană de lichid. la turaţii standard de funcţionare. prin conducta de refulare GR. construcţia multietajată a unei pompe cen!r~ful?epermite obţinerea unor înălţimi de refulare ridicate. In mod practic. Deoarece rotorul2 este identic din punct de vedere geometric cu rotorul 1. rotorul pompei centrifuge acţionează direct asupra lichid ului. Există însă ŞI construcţii speciale. sau în limbaj adecvat.. este utilizată curent in limbajul din domeniul pompelor şi reprezintă. REDA au pînă la 400 (patru sute) de etaje. 1. rotor _ monoetajată .. cum este cazul pompelor verticale i folosite' in.o tura ţie prea ~ată prezintă J~dezavantaj~ înrăutăţirii cOl}diţiilor de 3. neglijind alunecarea .2. 750.menţionaţcă. Fig.4 este reprezentată o secţiune longitudinală printr-o pompă cu 'fotoare montate in serie. 600. Se situează în limitele 180-200 metri coloană de lichid pompat. Secţiune printr-o construcţie cu rotoare Spre exemplificare. în continuare. indusg~ petroliţ!Iă..ţie de înălţimea de pompare necesară. In ţările In care frecvenţa reţelei este de 60 Hz . dar ea nu poate depăşi totuşi anumite limite condiţionate de rezistenţa mecanică a materialului din care este confecţionat rotorul.: Se remarcă faptul că proiectarea particulei de lichid către periferia rotorului se efectuează cu o forţă centrifugă a cărei valoare este determinată de viteza de rotaţie a rotorului.2. noscute sub denumirea de pompe .5 este reprezentată repartiţia sarcinilor Fig. atmgmd înălţimi ~e.. Efortul anal. se utilizează soluţia cu mai.. Pompa centrifugă a cărei construcţie are rotoareleaşezate in serie. " Pentru a realiza presiuni superioare.!a dimensiuni anco~br~nte ne~.12 NOŢIUNI FUNDAJIENTALE DESPRE POMPE PRINCIPll DE Fl:SCŢIOSARE A POMPELOR 13 Aşa cum s-a arătat anterior. -pompele cuaşezate in serie. valorile indicate mai sus se multiplică cu 1.acestora. ci numai cu aerul înconjurător." '. Bineînţeles că la aceste. ..JIJ. cînd presiunea lichidului este egala.•. datorită pierderilor hidraulice din interstiţ ii. astfel că aceasta nu poate fi evacuată din conducta de aspiraţie pentru ca lichidul să-i ia locul. Parametrii hidraulici pe care-i poate realiza o pompă impun acesteia anumite dimensiuni constructive . La astfel de constru~ţll insa.•.. p. proiectindu-I spre periferia sa şi. spre consumator. cu toate urmarile detavorabile pentru mstalaţle. "i-. In cazul cînd rotorul nu se găseşte în contact cu lichidul. 1 000.care poate condu~e . . "împingere axială" sau "forţă axială"..~oIllice. presiunea totală este mai mică decît cea teoretică.15 eţaJe.. datorită densităţii reduse a gazului. cu suma presiunilor realizate de fiecare rotor. -=----. De aici rezultă că o pompă cu un singur. • Pentru ţările unde frecvenţa reţelei electrice este 'de5O 'Rz. _. I .. ti.:='::~:::.. o cantitate identică de energie. La intrarea în rotorulurmător lichidul . . dimensiunea Iongitudinală a pompei creşte corespunzător cu numărul de etaje.tll!aţia nominală a . păstrînd diametrul rotoarelor şi turaţia de antrenare..•.dla~ metrul rotoarelor este foarte redus.i.Sl?iraţie a pompei. astfel că la ieşirea din rotorul 2 lichidul va avea o presiune a cărei valoare va fi de două ori mai mare decit cea realizată de rotorul 1..---E:3. iar lăţimea etajului n~. .poate realiza o caracteristică funcţională maximă limitată de factorul viteză periferică. dar preluată de la nivelul produs de rotorul 1. la rîndul său . considerîndu-se că fiecare rotor reprezintă un etaj.m mod teoretic. suprafeţele exterioare ale rotorului . Astfel.fun<..Ia.'""""'. • • '. " . . strucţii.. In fig.. o ţiuriea de "efort axial". Astfel valorile maxime ale inălţmlll de refulare ce pot fi obţmutede '0 pompă centrifugă monoetajată. '! unde numărul de""etaje poate -fi mult mai mare. rezultanta unor forţe care acţionează axial. No- . construcţiile obişnuite ~u depăşesc un . 1 500 şi 3 000 rot ·min-l. '1... r . De aici rezultă că pompa centrifugă prezintă incouvenienrul de a nu putea să se amorseze singură.~~~~t:. să se "autoamorseze".pdeacţlonate de motoare electrice sint de obicei cuplate direct şi antren~~. maximum 80 mm. turaţiile de antrenare . Mărirea' diametrului rotorului mai este limitată şi din motive de gabarit 'aipompei..' '.număr de . forţa centrifugă cu care este acţionată o particulă de aer spre periferia rotorului este mult mai mică.. sau cu un gaz oarecare. Reparttţia presiunilor pe. U.: .i~~_~T' p. { se numeşte "multietajată".. fig..3. . oferind avantajul unui gabarit redus al pompei.< va avea suma energiilor primite în rotoar~le 1 ş~ 2: fen~mcnul re~et!ndu-se pînă la ieşirea din ultimul rotor. 1. -=- .500.!. multe rotoare montate în serie.~pompentrea nate la turaţii de 6000-7000 rot • min-l.. în comparaţie cu cea a lichidului. in limite admisibile.. . In..PQID.Ace~te forţe iau naştere din presiunile diferite ce se creează pe suprafeţele organelor aflate în mişcare in masa de lichid... fără a apela la mărirea turaţiei sau a diametrului rotorului.~..sint: . aşa după cum indică şi denumirea. in lungul ar1>orelu.. Turaţia de antrenare a pompelor a manifestat fn permanenţă o tendinţă de creştere. In practică.O. ."" .

." ::'... din direcţia axială în cea radială..• iN· ••• r.f.stn~ egale. din puncţ de vedere dimensionăl rotoarele sint egale. Acest sistem r." .J in fig. . . fDIfi 1 .' 'I-JDellabirillL 1l i U ".. -... datorită antrenăriilichidului tn mişcarea de rotaţie.sint egal~ disneasîonal dar nu.. ' . ~.~~-. micşorînd astfel rand~ellt~ voţUmic al pompei şi "deci debitulrefulat.::.6..': .:F~"ZPr"4d~+-4t7':P.:forţ!l .~:..tul1!'I. dar de sens opus.i. " In fig..ă prin âŞezare.:Yorţaeste mal mică creat valoarea determinată cu ajutorul relaţiei (1. Aşa cum..~ »-. \' '.-. datorită efectului de laminare.::..6 este prezentată soluţia echilibrării axiale cu ajutorul găurilor de echilibrare. - :"-<'.sau efortul. . are loc după o curbă care reprezintă un paraboloîd de revoluţie.. .Pr~.(d!" . ecbllibrat..lt·'~~.. În cazurile obişnuite. El ~st~ mo?tat după ultimul rotot~SPfep'aţea.'~te prez~ntat~ în fig. .rbpre}~.. ~ către partea de aspiraţie a pompei.o...s. .'''?-Wţ.'.>-...9r!tici~ deaspirll. fiind.. c~le.:.fjxat m carcasa pompei.1). :-• .sirnetric In faţa discului mobil.~tlmulrotor din pruna grupa este trimis printr-o conducta ~e leg!'-f~ la pr~ul rotor:dhi grupa opusă.zulacest.Fl = Pa : (d~. 7?rP~4. ia naştere o forţăcarepoata fi determinată cu ajutorul teoremei impulsâlui şi care este de sens' contrar sensului forţei axiale.u a~esta.repartiţia presiunilor pe feţele. .".''':' . O cută metddă ~ echilibrare.âeOarece datorită aevierii curentului d~ lichid In rotor.-. r .~~il~~~-~=-=-.. 'iii'JE.lIi.:Deoarece )otdeaunc(Pr .. Deoarece. . r.J~ ~~:io~.rezultantă 'aie r'6""Walo~ .hdIbrării acestui efort.{. .~~.acţroneaz~reslunile. poate oferi persoanelor ce se ocupă cu exploatarea pompelor..ţi~mpei"pe direcţi~ axei acesteia. în spaţiul II..aplică in special la rotqâ..~. rezultă din figură. '-. Deoarece efortul axlal reprezintă în multe cazuri surse de defecţiuni mecanice.este prezentată o ~luţie de echilibrare ax}ală ~~~ese ap~că în _ cazul pompelor multietajate. acelaşi..re de dimensiuni mari. D . prm care Iichidul refulat care se reîntoarce În aspiraţie îşi reduce p.. dinspre refulare către aspiraţie.) în care FI şi F2 reprezintă forţele ce acţionează pe ambele suprafeţe ale rotorului.dlscl1ţ d este..i 8 ~ .carec. 1.atmgvalorl Importante:. zecimilor sau chiar sutimilor de milimetru..a.. prin~glDrlae echilibrare: .. o.Jabirinţi".a echilibrării efor. (1 ) . In .1 ' .d~) + Pr : (d. la o presiune mai redusă.. exterioare . Folosind notaţiile din figură SI' poate scrie: .acă acestea. = Pr : (d~ ...de asemenea egale. I:lchldul5ţf~at de. . draulic. care este constituit din rulmenţi cu capacitate.9 şi se bazează pe principiul echllIl?rarn hldra~~cţ cu ajutorul dISC~Ul de echilibrare.~ +~i:l f4 NOŢIUNI FUNDAMENTALE DESPRE POMPE PRII\CIPII DE FCI\CŢIONARE A POMPELOR IS pe suprafaţa exterioară a rotorului unei pompe centrifuge. tinde ~ ~epla.. pr. ' .. ~ eforturile axiale vor fi ŞIele egale. î:Chilibiâr~a efortului axialFig. . a~.c~l!lalt gr. astfel c~ sup~~e1e ~ .. o. lichidul este proiectat de rotor în carcasa de refulare unde îi creşte presiunea.) .-. In realitate acea5t3..se~.c~i?rare ia naşt~r~ un curent încirenit inchis. 1. construcţia prevede montareaunor inele c!e~umi~ = ti~.J. ....găurile ~e e. micşodndu-se astfel efectul' acesteia._o o r. .. în timpul exploatării. ro.:t! - 1[_. t~UI paleteioi:)m~ grup de . ceea' cear conduce la uzuri premafureale rulmenţilor. . . ~chilibrarea in ca.'. lichidul refulat de rotor pătrunde în s~aţiul 1. In discul posterior al rotorului sînt practicate un număr de găuri a căror secţiune este determinată astfel ca presiunea A·să aibă O valoâre apro'piată de Pa. ~. sint identice.1 Fig:·1. iâi sensm_~i esţ~:b.a~al prin! 'utilizarea' uriui "rotorcudublăasp~ti~: rotorul este perfect SlDlet~IC.de al~~er:ta. O parte din lichid pătrunde prin inteţtiţii în ambele părţi ale rotorului. . . .•.~~~==~~~-.".ţă"~ţ!..at?1lre este simetric fâ.care e~teprezentaU schem..4 ':~~ ~·. în raport cu cea existentă la intrarea în rotor. unde forţele axiale .:.. Făcînd diferenţa între F2 şi FI rezultă forţa axială FII:- "f:!r-~".. " ..' 1•. .~l:1 -.".:. '. În timpulfuncţionărti pompei..'" • . utilizată în special la' pruhpelţ multietajate de presiuneînaltă. • fo) .:.!qţeptat.8.' . aspiraţie. ~ceast~ soluţie ~.~ .zinti' incon~enientul că prin. .ug (apare ca'o}iinagine iQ.d~). iar Pa este presiunea absolută a lichidului la intrarea în rotor. ~I'f ~ _ tU . acest lucru se realizează de către însuşi lagărul pompei. 'l' ".~..-. ~e preluare asarcinilor axiale. Lichidul ajunge în spaţiul '~Yj . . 'P":""-Pa' t="~~:/:~::J:. .:•.r~ful.~. In timpul funcţionării. caracteristice pentru anumite tipuri de pompe. sau: ". forţa Xială. ~u1î!1du-se reciproc.ampiasid . o._. cunoaşterea diverselor metod. ale rotorului.esiunea datorită larninării. astfel că forţele axiale se anulează reciproc..« ?·Rator CII duble:' : ..:). În fig: 1. . situaţie din care rezul.are a po~pel.eI ~IUţll se reallZeaz. Rotoarele ambelor g:uPl!.?!~. al căror rol ~o~stă in cr~aoreaunor i~terstiţii ţoaortemici. 1.pl. iar 'de''acolo prin=interstiţiul y. Din figură se observă că discul de echilibrare D este solidarizat cu arbbrele pompei şi se roteşte odată c.asimetrică a ~n:UInu~ă: egal de rotoare. prin adoptarea unor soluţii constructive ~oresp~nzătoare . de ordinul . . '." il ''''f·:.. . se utilizează metode de echilibrare hidraulică care de~arcă lagărele şi ~rmit astfel reducerea dime~si!!!ill2r acestora..de sens co~tx:ar-.~e ~ c~~neI~r...'pozitivă. Iri prealabil.de.7. -ci. posibilitatea depistării din timp a defecţiunilor ce pot surveni din această cauză. ~. ating valori importante.oii) {" t ...e re.'.''.tă n~cesItatea eC. deoarece sensul de rotaţie flmd.*.7 . .roglinâă).. Prin urmare.. turn sint.t~m4o ţIllpre~n~ -.j.'Y r. sarcinile pe rotor vor fl.

0R 11 1I cu o presiune mai redusă faţă de presiunea de refulare deoarece a suferit o laminare în interstiţiul y. Spaţiul III este racordat cu conducta de aspiraţie. Turaţia specifică.il. asupra discului D şi caută să deplaseze întreg ansamblul rotitor . după valorile rapidităţii n9 şi n" rotoarele pompelor centrifuge se împart în: . Aceasta este o noţiune care caracterizează performanţele unor rotoare asemănătoare 'din punct de vedere geometric. "" ] ..~ = n·Ql/2·H-3/4. Turaţia specifică se determină pentru un rotor model. Presiunea lichidului din spaţiul II acţionează ~. care este îndrept~t spre aspiraţia pompei. utilizat în mod frecvent de constructorii de pompe. fără impurităţi mecanicidnsuspensie. ale cărui performanţe hidraulice sînt: debitul Q = 1 m3/s şi înălţimea de pompare H = 1 m. în caz contrar.. = 185-290 Rotoarele pompeIor diagonale şi axiale au următoarele valori: .în sens opus sensului de acţionare a forţei axiale. Valoarea turaţiei specifice n9 se determină cu ajutorul relaţiei • n9 ii. denumite şi cu termenul de "rapiditate" _ adoptat din terminologia turbinelor hidraulice -. . se va închide vana de refulare pînă ce se obţine valoarea prescrisă. 1"'1" . c. acestea vor provoca uzura rapidă a discurilor prin abraziune. (1. 'Se tntelege că echilibrarea efortului axial cu ajutorul discului se poate aplica numai la pompele destinate să funcţione~e tn . = 33-110 . constituie un criteriu de clasificare a rotoarelor. valoarea ei se determină cu relaţia n. n9 = 50-80 11.rotoare diagonale rapide l'q = 80-120 11.rotoare rapide. = 290-440 .rotoare lente.rotoare axiale rapide llq = 120-300 II. Aceste limite nu trebuie depăşite. depresiunea din acest spaţiu acţionînd in acelaşi sens ca şi suprapresiunea din spaţiul II. Supravegherea funcţionării corecte se face prin urmărirea unui reper care indică limitele corecte între care se poate deplasa arborele..2) tI Atunci cînd turaţia specifică se raportează la puterea de 1 ep. = 9-30 n. Rezultă astfel condiţia ca presiunea de refulare a pompei să nu scadă sub o anumită valoare. prescrisă de către furnizor la contractarea pompei. '-. dar care nu este adecvată deoarece pompa nu trebuie să funcţioneze în acest regim.. deoarece. iar presiunea lichid ului -cade.ţfl:. 267 . Astfel. arbore rotoare .rotoare normale. In practică. = 440-1 100 2 Alegerea pompe lor c.. la u depiasare mai mare a discului D.instal~tiLdepompare -careutilizează lichide curate.:.3. (1.=n·PlI2·H-S/4. care se foloseşte destul de frecvent. ~I ~ " ~ '5 ".3) Turaţiile specifice nI şi n..3. interstiţiul E se măreşte. astfel că cliseul tinde să revină în poziţia iniţială. De aici provine şi denumirea de "discuri de uzură". Dacă lichidul conţine particule dure. E e . I ~. n9 = 30-50n.disc. Sistemul are avantajul că este autorcglal. 1.0:: 'C 14 al " g " " !Il :a ::s I'.PRINCIPII DE FUNCŢIONARE A rmIPE1. deoarece. j. n. C o :J s ::i ~ ~ '!l ":l " c. dar principiul de funcţionare este acelaşi. există mai multe soluţii de echilibrare cu ajutorul discului.• ~·d :J d :3 >OS ~-e @ e ~ " ~ ei> :a I I ~S :. discurile intră în contact direct şi se uzează prematur. ". = 110-185 . ~ ~ .' Dacă în funcţionare se constată că presiunea de refulare este sub limita indicată..

In fig.. L . . (1.. _ Din punctul de veder~ al e. pnn aceea că parametrii hi aiilici o ţInuţi nu sint rezultatul acţiunii forţei centrifuge asupra particulei de lichid.Pompele ~eaffcăp~ta:t aceastăde~#ire . fapt care poate conduce la erori de interpretare.~. La aplicarea acestei legI trebuie să se ţină seama de condiţiile de funcţionare referitoare Ia reg~mul de curgere.(tf~r~~.7) .•).mărimţ .-I-JII Dl o".4) lfărimile utilizate la calcularea turaţiilor specifice nq şi n. " ".ea formcişl dimensiunilor unor pompe mari. ' de avion sau vapor. . Pentru cazul funcţionării unei pompe la un regim asemănător dar Ia turaţii diferite. ..~~_ .'t.'. ". Această lege este folosită la stal.. şi nq.: la u pompa data.' : //OrORDlHIJNAI. lichid cu alte caracte:ls.. F1~'"''"..• 1If-1O-12fJ n.a~eÎlsţo~~~'~.:: " Ţ." Din aceste relaţii rezultă că debit~ Q este direct proporţi~n~ . 1.65 nq• (1.··r In teoria maşini!9~'"hţ~rauIjce"s-a determinat o lege a similitudinii....' ': Se poate face o anălOgie intre rotorul pompei axiale şi elicea de avion. . ""'. " .'.nlJ s~ ~tillzea?:J.." . ' '..'. se exprimă în unităţi de măsură SI şi MKfS de aceea în forma în care sint prezentate ele reprezintă mărimi dimensionale nq[m3/1• s-3/2] şi 1I..~.~~~ul'~. .' ~ . realizată tehnologic dintr-oţeavă de diametru mare.~ .. . • • ~. lichidul Va fi aceIa care se va deplasa din faţă spre spatele rotorului.. • n2·30~SO n. atunci-cînd rotorul se roteşte in lichid. pent'ru acaracteriza mai sugestiv regimul optim de funcţienare a pompei (Q.•• . ~ ''l7.. .irhil rotoarelor i:aracteritaze .'o_~. . sau vapor..cu turaţia.. aplicabilă şi la pompe.:'.. ~•.'.V'.3. s-a Introdus un nou termendenumit ."}r~1Ir17Ji~.-""'.. . RotoruI este alcătuit dintr-un butuc pe care sînt fixate un număr de palete cu profil elicoidal. > '. (1-6) asemenea o. Iar puterea pompei Peste proporţională cu eubul turaţiei. :-. 1. :'-.' '.:. ••111-440 -::!:':~~.' Pompele axiale. Astfel la rotire.. ' t '.-..' "o.•••••• Fi!!. .~t~:d~. pompa fiind.. să fie cit mal aproape de cele iniţiale.-~.[kgf1/2• m-3/i • S-3/2]. . 1. pe~tru determ!narea parametrilor hidraulici ai unei pompe sU'pu.'. valorile turaţiilor diferă...' 1If-11Q-3Of) ..'CI PII DE Fl..j.'''' l.5) ~:=::: ~:={::r ~:={::r-. simbolizat cu litera K şi determinat prţn . ..ţ). 1. . :Y1$'. iri baza rezultatelorobţlnute ţ •• .. . In Ultimul timp.~'.".» . q ..'1'ICŢI01'lARE A rOllPELOlt 19 Relaţia dintre n. = 3. bili.i_. pompe. Legea similitudinii.:.. ' ". .'. rotorul tinde să se fnşuiubeze in lich'id.:. datorită construcţiei lor. (1.. .\LE DESPRE POMPE PRI:.: In fig. sau in cazuri frecvente..11. .. :"..' _. 41". Schema.<ploataru~ legea slmlhtudt.••• tuiatra' i.'~ " ".·4 ••..>.' ~ .". precum ŞI ale coeficientului de cavitaţie.. •.. = n· QI/2(gH)-3/'... ' .~'Prin ~are: ât~ţie Inlocuirea motoiului de antrenare atmlci ctn.' "." . .'''~f.-I.~. !l!.~ la un alt regim de funcţionar(turatie diferită. fenomenul de pompare Ia acest tip de pompă are loc datorită circulaţiei şi forţelorhidrodinamice ce iau naştere In jurul paletei. '.5.t •._. _ . .. Construcţia acestui tip de pompă cuprinde un rotor ce se roteşte Intr-o carcasă tubulară.t. pe baza rezultatelor obtmute cu o pompă model din exploatare. .. .J... În ~p':cial Ia schimbarea regimului d~ funcţl01:ar.. . 10.10 sint prezentate div~rse forme de rotoare caracterizate de tura-" ţia specifică.. . '. 'numesc şi "eliC!~w.X ./IO-II! ·~filJ • ' ..aIe" .~~~~i<j5!~t~Ţă dintre K ŞI n este . sau pentru determinarea dime?siunilor unei pompe ce urmeaza a fi proiectată. 'X. 1. care presupune ca noile \'al?ri ale cifrei Rey~ol.~ICI). .. ~1.:." .." Dil ...:' .. '~'._2~~~·.33-IIlJ. corespunzătoare dimensiunii corpului (tubului) pompei.~J " ..relatia..număr caracteristic". axiale. de vapor sau rotorul unei suflante axiale.i. avion.' 1:a.. $e...18 I>0TIUI>I FUNDAKENT..:..pI' HopI' 'rJ.. . este n.. '.'. datorită dir~cţiei de cur~ere a c~re~t~u~ de lichid" 7are pătrunde Şl1ese 'din rotor coaxial.:.. . relaţiile de calcul sînt următoarele: n.'. . . c . .. ••'. ':. De aceea ele sint . încercat ~n la~orat~r.d?. _ Datorită formei elicoidale a paletelor şi funcţionării analoge cu cea a elicelo~ .. aceste pompe se mal FIg.!!:J~I/ la lJca JuraţUlpompe..:. . ' ..d.:12 ". '. Principiul de functionare a pompelor axiale se deosebe t cel al pompelor centrifuge. sint ca:pabile sit deplaseze cantităţi mari de lichid.. înălţimea de pompare H este proporţională c~ pătratul turaţiei. !Il s~opul determinării noilor valori ale curbei caracteristice. Funcţionarea pompei axiaJe (elieoidale). 'de ... in relaţia lui nq se introduce acceleraţia căderii libere: pe un model redus.f1 este prezentată schema unei pompe axiale. II07URain 1I07UIt"NO/lIiAl nf"Sq-IO nI =115-210 ROrORRAPID nq(nî)· . valabilă pentru pompele care vehiculează apă la temperatura mediului ambiant. fixă. spre deosebire-de .·'"·' D. 'Sch. K = 2·'! QU~(gH""t3/'. •• . .. Dacă se foloseşte un alt sistem de măsură. . •• _": iI.-uo'-I1Of1 . . RUt9RAXlAI:'· spt>'cilidl . ~ ... Pentru a obţine valori adimensionale. .

categoria pompelor volumice . apli~a~cel~~i .respectiv acolo. in timpul funcţionării. chiar de către organul de lucru.<:. la mi('~f)nrcJ.6. Pentru a putea funcţiona. considerindu-se unghiul de înclinare a paletei in raport cu planul perpendicular pe axa pompoi (vezi fig. funcţionare. ~uncţlOn:'lrea are loc astfel: la deplasarea pistonului P spre dreapta~ camera din faţa pistenului îşi măreşte volumul realizî~du-se a~tfe! o dCP:. denumit in mod uzual "piston"." Astfel pompele al căror piston po1. fiind impins de presiunea atmosferică ce se exercită la nivelul său superior. 1. CI este obţinut pe baza unor profIl~ rezultate din calculele de proiectare specifi~e tipului c?nstructiv ~ ~ompeI. reduse. pistonul Incepe.alcăt~lt din cele două supape de sens. tn funcţie de scop şi destinaţie. c~ mişcare alt~rnatIvă.: J. CIclul se repeta realizlndu-se astfel efectul de pompare. se cer debite continue la presiuni relativ înalte. atmosferiqe.~1 paraleli . int~nite mai frecvent tn practică.soluţii de echilibrare ca la pompele centrifuge.Pompele cu un smgur cilindru-de lucru se n~esc ••pompe ~lmp!ex ~ cele cu doi cilindri paraleli .ţ ţi pr~zent!.~ in pompă ?i u?1ple sp. In fil?' 1.."RE A POMPELOR NOŢIUNI FUND.. se întîlnesc mult mai rar. tare nu po.pompe ~u dub~~ acţiune" .e!'. la acest efort se mai adaugă şi cel datorat greut3..caz plston~ nu mai execută o mişcare rectilirue alten.de.rator. . La pompele vcu'rvpiston" cu mişcare alternativă este caracteristic faptul că spaţiul de aspiraţie este separat de ce~ de ref~Iare nu prin intermediul pistonului ci prin s...6. Pompe cu patru cilindri de lucru "quadruplex .~ este 'preluat de lagăre (crapodine) axiaIe. fără pericol de infundare a aspiraţiei.. pompele axiale permit pomparea lichidelor ce conţin corpuri in suspensie.-te . . acestui unghi. Principful 'de funcţionare a pomlor volumice se bazează pe variaţia de volum produsă de un organ al pompei . Fig. pot funcţiona şi în poziţie orizontală sau . 1. a. Astfel.istemul ~e distribuţie .cătreI~~~motorului de antrenare. In mod obişnuit.1lpează lt~hld?. la care pistonul pompei ŞI. ' . sau prin practicarea unor fante ce sînt acoperite sau descoperite la momentul oportun. pompe este acel~şI ca ŞI la JX?mpele cu piston."pompe triplex". La pompe!e axiale nu se pot. Totoda. sau direct de . Amplasarea verticală necesită spaţii reduse. Pompele volumice ale căror organe de lucru execută.L.:"lu~" care produce deschiderea supape~ d~ aspI~aţle S" ş~ mC~If. .3. Pompele acţionate de maşini c~ abur. camera de lucru a pompei volumice nu trebuie să fie pusă concomitent in comunicaţie cu conductelede aspiraţie şi refulare. lucr~. care necesită debit!" Construcţiile moderne sint prevăzute cu posibilităţi de modificare a unghiului de Înclinare ~ a paletelor.dn camera de lucru a pompei presiunea scade sub valoarea presi1.>e. deoarece construcţlapompel nu permite reaIizarea"unei . importante la înălţimi de pompare la irigaţii şi desecări.pirJ. s.lnii. Iar lichidele se caracterizează prin viscozităţi mari. . După termmarea cursei. ca şi în cazul pompelor centrifuge.flaţla de ~o~~. la construcţiile actuale. Pompele . . Ia o mărire a volumului.in contact cu lichidul .v~l.Variaţia de volum (conform legii Boyle-Mariotte p .:rţQţ~(C?nw. sînt actualmente realizate in nenumărate variante constructive. La următoarea cursă a pistonului. lichidul din bazin va pătrunde in această cameră.ţ.a. . mişc~re. depăşirea acestora conducînd la inrăutăţirea apreciabilă a randamentului hidraulic al pornpei. deci construcţii de staţii de pompareeconomice. Separarea comunicaţiilor se realizează. dar m acest .dm funcţională a pompei ca ." Dacă în acest moment camera de lucru este pusă in cemunicăţie cu conducta care face legătura cu bazinul de aspiraţie. lichidul va fi pompat Ia consumator. dar.. 'Schema Pompa cu piston descr. astfel incit.=-~ derea supapei de refulare hchldyI dm ~·. . cuplaj.20 PRINCIPII DE FUSCŢION. est~ separat de cel de refulare chiar prin intermediul pistonului proprIu-zIS ŞI. 1..tu~ci cind acest. 1. Unghiul de înclinare a paletei variază intre anumite limite. .12.1. organul de lucru al pompei.pent~ familiarizarea 'cu 'denumirile ŞI noţiunile specifice corecte se prezintă mal jos principalele caracterist~ci constructive ale acestor tipuri de pompe.ta el nu mai are formă de disc sauplunger.stei lucrări. iar la creşterea lui. S. Pompe volumice cu mişcare alternativ.i. dacă in acest moment se face legătura cu conducta de refulare. către vas~ superior.<.ub acţiunea presiunii exercitate de piston.1 1).uişţespecial construit cu ace~pos!bmţate. Cele la carepiston~ aspiră şi refulează în am~le se~s!lri ale cursei se numesc i. 1. Pompe volumice cu mişcare rotitoare. . La micşorarea volumului camerei de lucru. . La pompele volumice cu.tn ca~~«.smgur sens al cursei se numesc "pompe cu SImplă acţiune .6: Funcţionarea pompelor volumi~.~chilibră. permiţînd astfel acoperirea unui cîmp larg de caracteristici. rotItoar~. debirul va creşte.ce execută o mişcare periodică .3. Principiul de.12 este prezentată schema de funcţionare a unei pompe volumice cu piston. transmite direct lichidului o cantitate de energie care se manifestă prin deplasarea lui şi' totodată prin creşterea presiunii acestuia.3.tSIlI mţenor t:.ia din u~~. '-il' Deci. mişc~ri de rotaţie. sp!lţlUl d~ asplr<l:ţIe. presiunea lichid ului va creşte şi. Ele se montează de obicei în poziţie verticală.ţii pieselor in'r<iţ~ţie _ arbore~ .UlENTALE DESPRE POMPE 21 utilizate cu precădere în agricultură. respectiv se . CI.l num~1 Într-un . valorile acestui unghi (M sint cuprinse intre . .2. .l.• .mai rar .înclinată. al acesţor. cu ajutorul unor soluţii ce prevăd supape de sens (de aspiraţie şi de refulare). sa~ pompe!e CU~ISto~.piston. . und.:olumlce cu mI~are altern~tIvă. debirul pompei se va reduce.ln mod analog cu funcţionarea pompelor centrifuge. cel al maşinii cu abur sînt cuplate pe o tIJă comună se numesc "pompe cu acţiune ~ct~. iarlaj>oID:Pelel!Şezate vertical.una de rotaţie. si~t utilizat~ în mod frecven~ in toate ramurile industriale ŞI in mod special 1~ domeniile ~nde nu pot fi utilizate pompele centrifuge. ţda: . . .!l~). lichidul m~hide supapa de aspiraţie şi deschide supapa de refulare ŞI este astfel evacuat prin orificiul aceste. şi la Pompele axiale "e produce fenomenul hidraulic al impingerii axiaIe.atIva.isă mai s~s face parte . sa se deplaseze spre stînga.10 şi 6 grade. V = const) are loc concomitent cu o variaţie a presiunii. . + Datorită secţiunilor mari de trecere.pompe ' duple::c': -' !ar cele cu trei cilmd.aţIUI degajat de piston.bazeaza p~ . micşorînd volumul c~mereI .ă.rLNtlra~.

aceste pompe nu mai sint dotate cu organe de distribuţie. La această construcţie.Jic1ti. .~l. pompe ~e co~struies~ î~ două variante ~~ bază: cu două şu(ubur~ şi cu trei şuruburi.· Pe măsura rotirii. de aici pătrunde în golurile dintre dinţi şi este transportat de către aceştia spre camera de refulare R.I9ti di.. se roteşte în sens invers. deoarece ungerea 'angrenaj ului şia lagărelor de spr:ijin . formă care este un profil elicoidal asemănător spirei unui şurub. Există însă. angrena]e. profilulflancurilor spirei în secţiune normală pe axa şuruburilor este.. care au mal multe rotoar= dispus.'.indicat pe desen. se găsesc ·tn exteriorul ffL. dintre care unul este conducător. există-şi construcţii la care corpul pompei este inconjurat de o manta exterioară care formează cu acesta un spaţiu închis in. . cele mai răspîndite sînt: pompele cu roţi dinţate. astfel: la rotirea roţii 1..' " . insensw. .lichidului. folosite din ce in ce mai mult in diverse domenii cu caracter specific şi care s-au impus atenţiei utilizatorilor. denumite astfel datorită formei pe care o au organele de lucru (rotoarele).4~ . 1.rirr"hr. Transmiterea mişcării de la şurubul conducător la cel condus se realizează prin angrenare directă astfel că flancurile spirelor sînt in contact permanent. transmiterea mişcării de la şurubul conducător la cel condus se realizează prin două roţi dinţate fixate la capetele arborilor. pompele cu şuruburi şi.rar înblmte în procesele industriale.22 NOŢIUNI FUNDAYENTALE DESPRE PO)IPE PRINCIPII DE FUSCŢION.asemenea. Printre construcţiile cele mai cunoscute de astfel de . rIt ~!lrqh excentric) şi bel multe alte construcţii speciale. Mai rar. onală a pompei cu roţi In afară de pompele cu roţi dinţate. denumită roată . .ermetică continuă între. şi c?nstrucţi~. n-~tM ~rf~~ __ Fig. '. cu angrenare . astfel încît camera de aspiraţie îşi măreşte volumul cu o cantitate echivalentă cu spaţiul cuprins între dinţii a . cu segment separator.j Fig. 1.1i.este pfeze~tată "const~ucţi~ .b şi a'-b' . 1. ceea ce reprezintă un inconvenient important pentru unele instalaţii mai pretenţioase (acţionări la maFig. .".15. în interiorul căreia se rotesc cele două rotoare (şuruburi). dinţii acestora joacă rolul pistonului ce acţionează direcţ asup.•condusă". între ele . Prin aceasta se creează o depresiune iar lichidul este aspirat în camerade-aspiraţie A.cu roţi dinţate are un oarecare grad de neuniformitate (pulsaţii). Pompa cu două şuruburi. dar acestea sînt-mal. Schema funcţişini-unelte).. numită roată "conducătoare". flancurile spirelor nu sînt în contact. cu angrenare directii.~ : l:"'t"y'::J' fi r Pompele cu rpţi dinţate sînt destinate . volumulcamereijde -refulare se micşorează cu o cantitate echivalentă cu spaţiu). care sint supapele. Pentru qangrenare corectă. datorită divizării spaţiului de lucru de către dinţii roţilor conjugate. In fig.~~!l1:e~oaţa ccw.. -in fig. spaţiul de aspiraţie şi cel de refulare. există şi alte tipuri constructive.După cum se poate' observa..~~w. Aceste tipuri de.de ..14 . iar celălalt condus.13. roata 2. in cazul pompelor cu roţi dintaţe. 9 curbă epicicloidă.13 este prezentată schema de funcţionare a unei pompe cu roţi dinţate. Dintre acestea. fiind unse-separat cu ulei sau unsoare consistentă.~. Pompa este alcătuită dintr-o carcasă. care se introduce un agent <letncălzire (apă. cu angrenare prin roţi dinţate.~ente. 1. EXIstă însa ŞI unele construcţii speciale. tuiesc categoria reprezentativă a pompelor volumice rotitoare. cuprins intre 'dinţii c. funcţionarea are loc..lţztl. cu role.lPELOR 23 din acest motiv.r . iar linia de angrenare asigură o etanşare . Pompă cu două şuruburi. o categorie importantă o reprezintă pompele cu şuruburi.. La această pompă. toate pompele d~nu:nit~ "cu pistoane profila te" .-d şi c'-d'.15.ra. Debitul pompei . De.!ttterioar~. abur) cu scopul de a micşora viscozitatea lichidului pompat. 'angrenată cu roata 7. 1. o altă soluţie constructivă folosită la pompele cu două şuruburi este prezentată în fig. '. care alcădinţate. în g~nf'ral. 1. pentru lichide neunguente--se folosesc variante " constructive la care lagărele.~RE A PO:. atunci cînd acesta este prea vîscos.. In categoria pompe/or cu angrena]«.:iP-9lPpa cu . dar utilizarea lor este limitată. ..se găseşte In Interiorul roţii conducătoare.să yel1icu.u~~i pompe cu 'do~ă şuruburi. iar lichidul este obligat să pătrundă în conducta de refulare. pompe cu rotor excentric '(cu palete.. Conform schemei din figură.pompe se pot enumera: pompele Clf.rţţate descrisă mai sus face parte din categoria' pompelor cu angrenare exterioară.:lor-' pompei..se'realiz~ază chiar cu lichidul pompat.

O altă variantă de pompă cu şuruburi este construcţia cu trei şuru buri. dar presiunea maximă ce poate fi realizată nu depăşeşte 20 bar. Pompa este asemănătoare cu cele descrise anterior. Pompa este alcătuită din două rotoare profilate asimetric (cu o singură aripă). Transmiterea mişcării de la rotorul conducător la cel condus se realizează prin două roţi dinţate montate pe capetele arborilor. de ordinul 0. · . 1..aripă. In fig. a altă categorie de pompe volumice rotative este aceea a pompelor cu pistoane profilate. e . Cele cu două şuruburi şi angrenare . iaHehnologia de fabricaţie mai complicată. .05 mm. deci se obţine o reducere a costurilor de fabricaţie. ' .= E '..l." PO~IPELOR 25 I existind un interstiţiu foarte mic prin care are loc o recirculare a debitului de lichid din spaţiul de refulare spre cel de aspiraţie.16. prin deplasarea spirelor.'I. 1l>g. o o •. iar celelalte două sint conduse. ceea ce favorizează proiectarea şi execuţia sculelor de prelucrare. amplasate într-o carcasă comună. Angrenarea prin roţi dintate exterioare ar conduce la construcţii complicate şi la dificultăţi d~ sincronizare a roţilor şi a şuruburilor.'~ . iar lungimea ei (numărul de spire) determină gradul de etanşare a pompei şi prin aceasta presiunea maximă ce poate fi realizată. volumul camerei de aspiraţie creşte... deci pe baza unui profil epicicloidal.24 NOŢIUNI FUNDAMENTALEDESPRE PO~!PE PRINCIPII DE7UlfCŢIOlf. La pompele cu trei şuruburi. fără pulsaţii.: c .8 . dintre care cel median este conducător.17 este prezentată schema unei pompe . De fapt spira' joacă rolul unui piston fără sfîrşit.s " 'a. dar organele de lucru sînt alcătuite din trei rotoare (şuruburi). 1. refularea lichidului se datoreşte micşorării volumului camerei de refulare cu o cantitâfe echivalentă cu volumul ocupat de sire. ..>' ~ . spirele şuruburilor şi peretele interior al carcasei pompei. ".18 este prezentată schema unei pompe cu piston cu două aripi.. uzura rotoarelor estcrniai rapidă. dar interstiţiile care separă spaţiul -de aspiraţie de cel de refulare sint foarte mici. În . . prezentată în fig. Fenomenul de pomPai"eareloc la rotirea şuruburilor datorită deplasării spaţiilor.-.. fapt care are ca efect reducerea randamentului volumic al pompei.mod analog. iar unele c6nst~ucţii speciale ating valori de 200 bar.exterioară pot pompa şi lichide neunguente sau corosive.. uzurile flancurilor spirelor sint practic inexistente.. . În fig.'J ~w 1""~ ~'"''' : Datorită liniei de angrenare ermetice. '0·0 •••. La aceste pompe. co. se creează posibilitatea obţinerii unui debit sporit intr-o construcţie compactă." Debitul acestor pompe este continuu. pompele cu şuruburi cu profil epicicloidal pot realiza presiuni pînă la 80 bar. transmisia mişcării de la şurubul conducător la cele conduse se realizează numai prin angrenarea directă a flancurilor spirelor. oos . Profilele nu sint în contact. cind. La aceste pompe.•. Profilul flancurilor spirelor in secţiune normală pe axa şuruburilor este de formă riglată (dreptunghiuIară sau trapezoidală)."RE . fapt pentru care sînt utilizate ca pompe de ungere pentru lagăre de motoare sau turbine şi ca pompe de acţionare a maşinilor-unelte. °E •. 1. Prin această amplasare. cu viscozităţi pină la 15000 cSt. volumice cuprinse Intre . denumite astfel datorită formei organelor de lucru Aceste pompe se utilizează mai ales pentru pomparea lichidelor foarte vîscoase. ·umplerea'Jpaţiilor' Se reaIizează tn perioada de aspiraţie. Pompele cu şuruburi se utilizeazăla vehicularea lichidelor unguente..cu pistoncu o singură .spumoase sau cu tendinţă de coagulare. astfel -că pierderile de debit sînt reduse..

1. Pompă cu palete culisante. Sensul deformării paletelor este contrar sensului de rotaţie al rotorului.~LE DESPRE POMPE PRINCIPII DE FUNCŢIONARE A POllPElOR 21 La această pompă rotoarele au aripi simetrice. În loc de fante. . ~ Un alt tip de pompă volumică rotitoare este pompa cu rotor elastic prezentată în fig. dintre celulele cu presiuni diferite. Pompa este alătuită dintr-un rotor al cărui ax ·este decalat faţă de axul carcasei. La rotirea rotorului.. ceea ce are ca efect reducerea uzurilor pieselor aflate în mişcare. La. realizînd presiuni de ordinul a 100 bar şi funcţia de pompe de vid.23. Mişcarea rotorului in carcasă este o mişcare de rostogolire pe peretele interior al acesteia. o particulă solidă este prinsă Între rotor şi stator. iar profilul acestora este astfel conjugat încît interstiţiu} se păstrează constant în orice poziţie. rolele sînt proiectate spre exterior şi se rostogolesc pe conturul interior al carcasei.t.. Pompa. În timpul rotirii..lll: . fiind generată de două elice cu originile diametral opuse (două inceputuri). create prin rotirea pistoanelor. Şi la această pompă.~~pompeâză lichid în . paletele sîntproiectcite spre periferia carcasei şi alunecă pe conturul interior al acesteictf1~ep~ spaţiul de :spiraţie de cel de r~fulare. Presiunile maxime pe care le poate realiza o astfel de pompă sînt de ordinul 10-24 bar. Iar refularea in zona de reducerea. este prevăzut la partea superioară cu un corp de ghidare care poate oscila într-un locaş al carcasei pompei. cu rotor excentric faţă de axul carcasei. deci pomparea lichid ului. Fig.19 este prezentată schema unei pompe cu piston raclor. Pompa este utilizată la pomparea lichidelor ce manifesta tendinţă de aderare la suprafeţele metalice.. .22. În fig.l i' i c.cu o frecare de rostogolire. care îmbracă prin vulcanizare statorul pompei. .l. care este teşită la partea superioară.•. 1.iCes1U.20. . de contact cu c~~casa. 1. Un exemplu tipic de utilizare a acestor pompe îl reprezintă maşinile de combatere a dăunătorilor în vii şi livezi."..aţiului 10 formă de seceră.xcentricitate:!. diverse sisteme de transmisii hidraulice. care.. unde pompa realizează presiunea necesară pulverizării agentului de lucru. Rotorul. in instalaţii care necesită debite mai reduse la presiuni medii de ordinul 20-25 bar. ~şepl!-ră spaţiul de aspiraţie de cel de 'refulare. care au o caracteristică comună. pompa este foarte potrivită pentru pomparea lichidelor cu conţinut de particule în suspensie. rotorul este plasat excentric în carcasă. astfel că. Datorită amplasării excentrice a rotorului. elicei statorului.O altă construcţiecu rotor excentric este prezentată In ţJg.existentă la pompele cu paIete . ea va fi presată şi va deforma l?cal cauciucul. La rotirea rotorului.24. denumită cu "p ale t e cu} is a n t e". Aspiratia se face în zon~.. 'co~iifecţioRatdintr-un cauciuc special...it~u"iJtincţiuni principale: funcţia de pompă de acţiosare. La această construcţie rotorul este confecţionat tn tntr~gime din cauciuc avînd paie tele dispuse radial. în care pot culisa liber două sau mai multe palete lamelare. fac să varieze continuu volumul cavităţii statorului. . Pompele cu role se utilizează pentru vehicularea lichidelor corosive sau cu viscozitate mai mare. . astfel că. iarspaţiul în formă de seceră este in funcţie de deplasarea rotorului.. Pompa este alcătuită dintr-o carcasă În interiorul căreia se Toteşte un rotor de formă eliptică. atunci cin. din pasul.. În fig. care se măreşte de la poziţia de tangenţă a rotorului pînă la poziţia diametral opusă.de oQicei din ţeavă.26 NOTlmil FUNDA)JENT. rotirea rotorului. pulpe de fructe. 1. ~ln-rotor sînt prevăzute fante radiale. ln punctul.-..~:e. fiinci de tipul cu şu:r_u b e·x... In fig.21 este prezentată construcţia unei pom p e cur o le.. după care va reveni În curentul de lichid fără a fi provocat stricăciuni (~uri). nămol et~.. el este prevăzut cu alveole În care se introduc role cilindrice.. paletele elastice sînt deformate in această zonă.. Pom p ele ciu pal e t e tndeplinesc în nlQSf9trŞ-. cu o etanşare corespunzătoare ele pot realiza valori ale vidului de 10-2 mbar.• Datorită acestei calităţi. rezistent la abraziune şi coroziune. Tot în carcasă se mai găseşte un braţ oscilant care are o muchie Ce s~ r~azcmă p'~cOllt~rul_exteri?r ~l rotorului. principiul dL' functionare este identic cu cele al pompelor cu palete. dar.al dintr-o . avînd axul decalat faţă de axul carcasei. Rotorul acestei pompe. atunci cînd vehiculează gaze.. prezentată in fig. Deoarece şi aici ia naştere un spaţiu În formă de seceră.5 . El este amplasat concentric într-o carcasă. cu piston raclor. melasă. În categoria pompelor cu pistoane profilate mai există şi alte tipuri de construcţii cu mai multe aripi. _spirele sale execută o mişcare de rostogolire şi. O altă construcţie. Dacă În timpul funcţionării pompei. ales ca pompă de vid. Ea se mai utilizează şi la pomparea lichidelor vlscoase: siropuri. 1.20 este prezentată schema unei astfel de pompe. se înlocuieşte frecarea de alunecare . astfel încît intr-e pOziţie determinată rotorul este tangertna ~cartasă.sp. O altă categorie de pompe volumice rotitoare. Aceasta. dar utilizarea acestora este limitată. în carcasă apare un spaţiu in fornîă de seceră.•. . 1. Fenomenul de pom parc are loc datorită variaţiei de volum. avînd pasul egal cu 0. cu o anumită valoare denumită "e. realizînd astfel procesul de aspiraţie şi refulare. plasat excentric faţă de axa statorului. 1."se compuneJn. f carcasă tubulai[.te:ţ!~{t~ .19.Ji'eifiiZată. Cavitatea statorului este de formă elicoidală. unde atinge valoarea maximă apoi se micşorează in mod simetric. - Fig. tndeplasarea lor. la ieşirea din zona .'princip. este un arbore cu profil elicoidal. este cea a pompelor cu rotorul plasat excentric în carcasă. Prin această soluţie. este pompa cu s e g m e n t s e p li r citor. Acest tip de pompă se utilizează mal. relele realizînd separare.

~ O altă caracteristică a acestor pompe este aceea că ele îşi pot menţine presiunea de refulare constantă la debite .rotorul .25. # Acest tip de pompă are o utilizare mai restrînsă. deformindu-l. au un caracter special şi o utilizare limitată.28 NOTIVlIl FUNDAMENTALE DESPRE POMPE PRINCIPII DE Fl·XCTIOX. În fig. bazate pe principiul funcţionării pompelor volumice.variabile. iar presiunea. Această calitate se datoreşte tocmai principiului de funcţionare. 1. Rotorul este format dintr-un dispozitiv cu role.25 este prezentată schema unei pom p e per ista Iti c e. dar este foarte potrivită în special pentru cazurile in care lichidul nu trebuie să vină Fig. are loc mărirea volumului. Spre deosebire de pompele centrifuge. deci aspiraţia lichidului. nefiind necesară amorsare a lor din exterior. spre deosebire de pompele centrifuge. Pompa este alcătuită dintr-o carcasă. In practică valoarea acestei presiuni este limitată doar de rezistenţa materialelor din care este confecţionată pompa. pompele volumice sînt capabile să vehiculeze lichide cu viscozitate foarte ridicată. rnicşorarea volumului. randamentul volumic al pompelor volumice este net superior. bazat Re variaţia de volum. In comparaţie cu pompele centrifuge. Datorită acestor caracte- I II . Pe plan mondial se cunosc nenumărate soluţii constructive. dar poate vehicula lichide puternic corosive.\RE . deci refularea. în contact cu organul de lucru (exemplu: pompă de singe în laboratoarele medicale). precum şi etanşării superioare a organelor de lucru. care depinde de rezistenţa creată de consumator în refulare.\ POllPELOR 29 teşită. deoarece organul în miscare .Pompa are o utilizarelimitată. 1. poate creşte nelimitat deoarece lichidele sînt fluide mcompresiblte. Pompă peristaltică. prin urmare ele sînt pompe "autoaspiratoare". in interiorul căreia se află un tub elastic. astfel că nu pot fi cuprinse în cadrul acestei lucrări. sînt capabile să evacueze singure aerul din conducta de aspiraţie.este COllfec'ţionat din cauciuc special. Lichidul aflat în tub va fi refulat în conducta de refulare. )( Pompele volumice. Iar la intrarea în zonă. ea neputind realiza presiuni prea mari (de ordinul 3-4 bar). Debitul lor este direct proporţional cu turaţia. care în timpul rotirii presează asupra tubului elastic. in timp ce lichidul din vasul de aspiratie va pătrunde în tub după revenirea acestuia la forma iniţiată:' " . dar acestea sînt construcţii specifice anumitor procese.

cată fanta A pnn care se realizează aspiraţiafluidului. Pompa este astfel concepută -r. indreptate în SUS . . Fl'XCTIOXARE A POllPElOR 31 ristici.spîn~iteconsJfUcţ~ -. . iar în porţiunea unde adîncimea rnnalului (ksrreştc. a căruisecţiune'transversă1ă âre-. ~le se .. Prin urmare. Sche~ ~~tiei jucat de inelul de lichid.t~asee de conducte c~ multe îmbinări şi racordări care pot prezenta locuri neetanşe .I. De aceea.~'.palete. astfel că la următoarea pornire nu mai este necesară o nouă umplere. diferit de cele descrise în pan':. Astfel aici se repetă principiul de funcţionare al pompelor v. c. :pJ.. se utilizează construcţii multietajate.dar ~ţqizarea lor numai in acest scop nu este recomandabilă deoarece randamentul este.lge C. J Funcţionarea are loc astfel: se umple iniţial pompa cu lichid.epe !n . pompele autoaspiratoare sînt utilizate în instalaţ. care provoacă o mărire a energieilic}:Udului. marginea inelului 1/ a Fig. la oprirea din funcţiune.26. În funcţie de tip~ ales. la rotirea rotorului în se~sul indict pe figură.ol~mice. rolul piston~lu! fiind Fig. b..27. . ': .26. le conferă calitatea de a putea elimina singure aerul sau gazele din conducta de aspiratie. lul lateral. Paralel cu variaţia vo..~!'. .1. lichidul este proiectat la periferia celulei şi formează un inel de o anumită grosime. utilizarea acestor pompe: este recomandabilă în domeniul debitelor mici şi al presiunilor mijlocii (20-30 bar) şi mai ales acolo unde este necesară autoamorsarea. pompele perife~ şi pompele cu bazin. 1. iqef de lichid pot' vehicula şi lichide. iar puterea. Situaţia se prezintă ca în fig. determinate de palete şi suprafaţa interioară a inelului de lichid. L~.~. Pompele autoaspiratoare reprezintă o categorie de pompe distincte.'-schema s . Deoarece randamentul maxim al acestor tipuri de pompe nu depăşeşte. Totodată fn celula Cz se găseşte ŞI fanta de evacuare E . .incit. lumului.\(01..7. Funcţionarea pcmpelor autoaspiratoare. ! .rot-oare-. .pompe . Construcţia acestor pompe se aseamănă Întrucîtva cu cea a pompelor eu-canal lateral. ~a. De regulă.licl..iile unde realizarea etanşării este mai puţin pretenţioasă decît la pompele centrifuge . Pompe a~t0a. Din figură. 7. domeniul de utilizare a pompelor volumice se limitează la debite relativ reduse ~ în . absorbită creşte foarte mult. Canalul lnc. montat intre două celule una de aspi..' Celemailă. circulatiei cureatuluJ turblonar. iar apoi descrescînd pînă la terminarea canalului.7.:.. 'Y}P.. pompele cu canal lateral realizează presiuni de refulare apreciabil mai mari decit pompele .U . Pompele. InF~I~gld}I(Pfclct!. 1. .1tată. ea rămîne. Pompă cu canallate~: • .sîpţ. piston.5. apoi rămîne constantă pină 1n punctul 3. d şi e.) unde secţiunea este mal mare. ~ . .!~a.3. . este reprezentată de pompele de vid 'cu inel' de lichid.între cele două spaţii învecinate. datorită diferenţei de presiune existente.sfiratoar<.precum ŞIla pomparea lichidelor cu conţinut bogat de aer sau gaze !n co~. el neputind creşte peste anumite limite datorită umplerii nesatisfăcătoare a celulelor rotorului. Pompe de vid CII inel de. Prin aceasta volumul spaţiilor a. al căror principiu de funcţionare se asemănă foarte mult cu cel al pompelor 'cu canal lateral. e diJI)ensiunicompad rabile. pompele de VId cu inel de Iiehid. .o:\fdc :::: t. O altă categorie de pompe. realizînd astfel ceea ce se numeşte în mod obişnuit "autoamorsarea"..pompele d cu canalla~eral.perifer~ceIuler Cz este prevăzut un canal Circular c. Iaconstrucţiile curente. ca şi punctul l.~)'.:It canal lateral. Pompele cu canal lateral se construiesc numai pentru debite destul de mici. 1. cum este in cazul compresoarelor cu.. ceea ce poate provoca defectarea motoruluide antrenare.gurile de aspiraţie şi refulare sint. al căror principiu de functionare.. de vid cu.id. se remarcă poziţia excentrică a inelului de lichid. 1.utilizează in divetse combinaţiiconştructivecu pompele centrifuge. necorespunzător.canalul~i. PrII19P!.~mpe ~u canal lateral. deoarece randamentul lor volumic este redus.suprafeţei interioare a celulei.:'h!m:~~/a ~mper cu.rioarc. adîncimea lUI creşte treptat pînă în punctUl 2.~ s de ~e~~~J~.. car~ se găseşte la' riivelul .cent~if1.. chema constructivA. e .26. In formă de stea.30 xortuxr FUND.lţeral este' ~CătUltă dintr-un rotoc~cu.flXe.2. : .raţie ~d~ ceaJaltăAi r~ful~e Ca. aceste pompesînt destinate in special pentru crearea vidului industrial În diverse Instalaţii.. secţiunea . . variază crescind de la începutul canalului pînă În planul axului orizontal.plină cu lichid. . astfel că grosimea inelului de lichid nu rămîne constanta pe Întreaga periferie ci creşte sau se micşorează proporţional cu . !.poziJie. Aşa cum le indică de altfel şi denumirea. se formează un eurent turbionar (vezi săgeţile din fig. ele pot fi folosite şi pentru crearea vidului m diverse procese tehnologice. 'Această ultimă utilizare se datoreşte mai ales faptului că debitul de aer refulat este continuuşi totodată lipsit de vapori de ulei'.comparaţie cu cel al pompelor centrifuge .şi la Înălţimi de pompare marr. 1. c~eIl}<I.auţoaspiratoare . suprafaţa mtenoară a inelului se depărtează de centrul rotorului. 1.' . rolul canalului îl "joacă:aici poziţia excentrică a rotoruluifaţă de carcasă. ..' de unde lncepesă 'desereasâ pînă în punctul 4 care se găseşte situat la.punctul.. o parte din lichid pătrunde în cana- se apropie de centrul rotorului. '" . 111fig.. 'Du~. . b).\1IESTALE DESPRE POMPE PRINCIPII OF.o'anumită ~orm~. nivelul aceleiaşi suprafeţe. . manifestată prin creşterea presiunii acestuia..J. realizînd amorsarea acestora.... dar. ' Datorită acestei calităţi.. grosimu Inelului de lichid.~. Între celulele rotorului şi canalul lateral. valoare~ de 50%.. ~!lJepre~eI. .rdar sînt folosite din ce În ce mai mult şi ca suflante sau compresoare de joasă presiune.

şi la această categorie de pompe. odată cu evacuarea aerului din celule. Din punct de vedere constructiv. unde. . In discul tii este practicată o fantă a de o anumită formă.3. În sensul de rotaţie indic~t. Pompa.a-ryncl. a~pl. Pompa este alcătuită dintr-un rotor amplasat între două carcase avînd fiecare cîte un canal lateral identic. 1.:.'. care se montează pe flanşa de aspiraţie a pompel. dar la acest regim debitul scade practic la zero. . Datorită poziţiei excentrice a rotorului. Il" arbore în limita jocurilor s dintre lăţimea sa şi lăţimea carcasei mărginit.. atunci cînd presiunea de aspiraţie este chiar presiunea atmosferică. . . întreacesta şi faţa in. "1:-. . 1. aerul se încălzeşte.)' . Pompele de acest tip se asemănă constructiv cu pompele cu canal lateral. . Deoarece transportul lichidelor cu astfel de pompe se face cu un randament scăzut.. iar cea mai mare parte din căldura degajată este preluată de inelul de lichid. . avind fantele modificate. Curbele caracteristice ale pomp-Ier nI' vid cu ind uc E~hiJ sînt illl. aşa cum s-a mai arătat.de către paletele rotorului. acest" pDmpe au ca agent lichid apa. . Dacă s-ar folosi aceleaşi discuri cu care este echipată pompa de vid.1. Totuşi. Rotorul poate culi'3. 267 f . prin fanta de refulare este eliminată şi o anumită cantitate de lichid. s-ar obţine caracteristici inferioare şi randamente mult reduse.. de asemenea de Fig. .29 este prezentată construcţia unei pompe periferiale. e.1~. fără inconveniente de ordin funcţional-mecanic. it f In fig..7. concentric cu carcasa pompei. realizînd astfel depresiunea' necesară aspiraţiei. iar în discul d2 . • Spre deosebire de pompele cu canal lateral. .. 4.a . ••.. Pentru obţinerea acestor parametri...5 bar.obţi~ed~M~ . acesta este antrenat de palete şi proiectat la~jYeriferia carcasei.28 este prezentată schema de funcţionare a unei astfel de ~om~e.e Iuru. care au prevăzută o carcasă specială în care este amplasat rotorul de vid ce realizează amorsarea. .zori la o valoare a temperat urii lichidului de alimentare de 1:1 T ~i l ele suferă modificări În funcţie de variaţ ia tomperaturii acestuia. dar bine înţeles că se pot utiliza şi alte lichide. . Din figură se observă că. in multe locuri din exploatare. . ti. procesul de pompare se datoreşte variaţiei de volum.. .: aceea ele se întîlnesc şi sub denumirea de "pompe cu inel de apă". pompele se execută în două varIante: cu un singur rotor . Elemai pot fi folosite şi ca suflante sau compresoare de joasă presiune. cantitatea de lichid care o înlocuieşte pe cea eliminată are şi rolul de a răci inelul încălzit. Pentru . unde secţiunea canalului lateral limitează dimensiunile pompei şi deci şi parametrii hidraulici.pentru vid mediu pînă la 160 Torr ŞI cu două rotoare aşezate in serie .. ele sint folosite în special pentru evacuarea aerului sau gazelor din diverse recipiente şi instalaţii. In acelaşi timp.5 .~f!JlchIdPOJ. raţia pe ambele părţi.'.1 . obţinîndu-se cu ajutorul său valori ale vidului de pînă la 5 Torr. Astfel de pompe se .pentru vid Înalt pînă la 25 Torr.. care este pusă în legătură cu conducta de aspiraţie.~. iar cele bietajate pot atinge valori de 6-7 bar.28. la. se formează un spaţiu în formă de seceră. De aceea. volumul ac~stor celule se reduce.lI montate în "paraler.monoetajate . arbore deplasat faţă de axa carcasei cu excentricitatea e.terioarăa inelului de lichid. ia forma unui inel de lichid de ? ~numită grosime constantă. regim cie.'. 3. la pompele de vid cu inel de lichid. cu secţiune circulară c. dimensiunile nu mai sint limitate. Schema funcţională a pompei de O anumită formă şi care comunică cu vid cu inel de lichid. In fig. ele funcţionează in aceste condiţii.. este. Pompele de vid cu inel de lichid se utilizează in diverse procese tehnologice (uscare sub vid) sau ca pompe de amorsare centrale pentru staţii de pompare.pefigură. 1. 2.vid industrial şi pompele de vid înaintat (10-8 Torr] utilizate în Iaboratoarş şi inelectronică. căre vid inalt (25 Torr) reprezintă un .f.". Din acest motiv.bietajate . iar aerul aspirat începe să fie comprimat şi este refulat prm fanta de evacuare. la care rolul pistonului este preluat de inelul de lichid. Acestea din urmă reprezintă construcţii de poinpeVolumice speciale.//.C!~te~~"l. conducta de refulare.. In ~nele lucrări de specialitate sau in prospecte ale fabricilor constructoare el mal poartă denumirea de "lichid auxiliar" .3. cu condiţia ca acestea să nu intre in combinaţii chimice cu mediul ce trebuie evacuat. pentru a îmbunătăţi umplerea celulelor ŞI deci a randamentului volumic. Astfel pompele cu un singur etaj realizează presiuni de refulare de maximum 2. pentru completarea cantităţii de lichid evacuat şi deci pentru menţinerea grosimii constante a inelului de lichid. Pompe perifeTiale.<: . .Din dreptul axUlui vertical. datorită procesului de comprimare realizat în celulele pompei. se utilizează un dispozitiv cu ejector. pompele se livrează cu discuri de distribuţie speciale. 1. Rezultă deci că. asemănător ca Ia pompele cu canal lateral.numesc "pompe centrifuge autoaspiratoare". Canalele fac legătura directă între j Alegerea pompelor - c. volumul celulelorcreşte pînă in dreptul axului vertical al pomPei. de discurile de distribuţie. de Ia o sursă exterioară. astfel că alimentarea tre- buie să se facă de la o sursă care are temperatura corespunzătoare. in marea majoritate a cazurilor. "Trebuie făcută distincţia între pompele de vid pentru vehiculate. . alc~tuită d~ntr~o ~arcasă.. fixată lateral prin discurile de distribuţia dl ŞI d2 • In interiorul carcasei R se găseşte rotorul R.. ceea ce conduce la micşorarea grosimii inelului de lichid şi la o funcţionare defectuoasă a pompei. lichidul de alimentare se mai numeşte şi lichid de răcire. Vidul maxim ce"pO~te :fi'obţinut cu pompele de vid cu inei de lichid :::inge valori de 15-10 Torr..iicClll: . Pentru a obţine un vid mai inaintat cu acest tip de pompă. divizat în mai multe 'celule -"'-7. Prin urmare. .pompede vid inalt". o cantitate de lichid echivalentă cu cea eliminată. De aici au rezultat şi denumirile de "pompe de vid mediu" şi f.. . ' ." r-. este necesar să se aducă în pompă.~jnd~tljU~:roţQ~~ rele poIllpelor de Vid ttpnel .. . astfel că aceste pompe pot vehicula cantităţi de fluid foarte însemnate.Funcţ!onarea se petrece astfel: la rotirea rotorului in pompa umplută iniţial cu Iichid.o altă fantă T.32 XOŢIUNI FUNDAMENTALE DESPRE POMPE PRI~CIPII DE Ft:NCŢIO:URE A rOllPELOR 33 I Il II tlI. montat P" un ...z:i~z. ' Pompele de vid cu inel de lichid se folosesc şi în combinaţii constructive cu pompele centrifuge.

pompe.7.bazi1ţ. Locul aerului din conducta de aspiraţie este luat de lichidul din rezervorul de aspiraţie. .' pabilă s~~. la~ d. asigurîndu-şi astfel exploatarea raţională şi totodată economică a instalaţiei hidraulice pe care aceasta o . . lA. l Injectorul şi ejectorul sînt aparate Ia ca~e principiul de funcţionare este identic.' li Ipd~ui se acumuleaza ŞIse ampliflcasubformăde'preSlUnea~tfelcăp9mpae '. vu iin. p'Jmpa funcţionează CI n pompă c(~ntrrfll!. i~iţlecît pompele centnfuge asemănătoarexăstfel pompele periferiale pot realiza înălţimi de poinpare de 250 metri coloană de lichid. supusă la dIver5~ regImUrI.' '1'" .refulat în bazin unde întîlneşte un spaţiu mult mai liniştit. . 1. alimentări cu apă cu caracter local...e~ţ.. denisipări de puţuri etc.4.31. lichidului in pompă.4e paIete şi pereţii late"ra~i ai carc~~!or joacă .ch~dşi înlocuieşte treptat aerul evacuat in conducta de refulare. de a-i cunoaşte limitele de utilizare corectă.3. Fig. este r. Rotorul are forma unui disc prevăzut la periferie. Deoarece din punctul de vedere al exploatării. 1.]{ .rolu:L~?r~t~jetn~ca~~:~x. Funcţionarea are loc astfel: pompa fiind umplută 'irtiţi~(cu'lichid.. pompa ?fumul.' .J( . Ia rotirea rotorului.. aerul.<. dar denumirea lor rezultă in funcţie de modul de aplicare.34 :-iOŢIUNI FUNDAllENTALE DESPRE POMPE CURBE CARACTERISTICE 35 ()rifici~l de aspiraţie şi cel de refulare.4 ~3/h la lnăl ţimi de pompare relativ ridicate. dintre care cele mai cunoscute sînt: injeelorul de apă.30. " .. pldsometrzel ele abu» şi apă salt cu gaze ş: :"q .r~alizf!z~la. Fig. Principiile de funcţionare descrise în cadrul acestuic. Acest principiu este ilustrat în fig. 1.Între canalul lateral ~ipaJete . cu un singurroţ()r . Atit rotorul cît şi carcasele se pretează a fi realizate din materiale anticorosive. ?~r ~a~acitatea lor de aspiraţie este redusă. nedepăşind i" I ".r Lichidul din pompă este în contact permanent cu aerul din conducta de .:\u matriţare. se ridică Ia suprafaţă. iar.P()mpele penfenaIe se mal numesc ŞI pompe "turff' 'bionare". evacuări de ape uzate din incinte. 1.' .. avansind continuu de la aspiraţie spre refuIare:..w.. se: 1I1Cll1Jt~ orificiul de retur. aspiratoare cu bazin.5 .D:l~siun~ reduse presi9~:de. .31.::. Curbe caracteristice Criteriile după care pot fi apreciate calităţile unei po~pe sînt parametrii funcţionali pe care-i poate realiza aceasta. care_umple.. .! n'. 1."piraţÎc.' înălţimide 2-3 m. int'ervenţii la stingerea incendiilor etc. pe măsura funcţionarii.i.zenta lucrare îşi propune să le trateze numai în cazuril~ în care sînt folosite in diverse soluţii combinate cu pompele de largă circulaţie. Pen~ru aputea s~tbface astfel de cerinţe. Această -soluţie le confera mobilitate ŞI independenţă fată de surse de energie electrică.• pre."""':. ~e:. Timpul de amorsare la acest.29._" '" .escnerea prIncipiului de funcţionare este prezentată în Iucrările de speclallt~te . Această categorie de pompe este utilizată dvstul de frecvent pentru diverse servicii: irigatii.: al acestora este limitat Ia scopuri speciale: irigaţii cu caracter local.!-pitol ~ referă I~ tipurile de pompe cu cea mai largă aplicaţie pe plan mondial.''. . Pompă autofuncţionarea are locastfei. înt~eg -raseul pînă S(' produce arnorsarva pomp_'1. astfel că bulele de aer.' .r.! tipuri de p()mp'~ este d(.. Astfel aparatul se numeşte injector.~tulţ~. 'al' căror principiu de funcţionare se ~azează.:comandabil ca vanele de pe conducta de refulare să fie complet deschise astfel încît să opună o rezistenţă cît mai redusă în calca aerului evacuat. ejectorul. alc. Expresia analitică sau grafică a acestor pa~amet~I ?feră pOSIb~litatea beneficiarului pompei de a alege pompa cea mal potrivită sCOPUlUI. . utiliza~ea acest?r' apar~le este limitată. Aceste!"construcţli sînt 'cunoscute sub denumirea de transformatoare hidraulice.":f.. dup.Schema funcţională a pompei periferiale. fiind mai uşoare.Iavrotirea rotorului.. de ordinul 0.:''-l l)!lI~nul~:!..-~':II?-~lt ~m:fi0.: EXIstă Însă '!il alte.dar domeniul de ut!Ir:::-.'. ".pompă constă în producerea unei turbulenţe care are ca efect degajarea aerului sau gazului conţinut În lichid. cu un număr mare de palete realizate prin freza re . " ". în masa de lichid se produce o" turbulenţă puternică."t!!1(l<> l-mv. In C'lntllluarc. . Ele sint pOlp.:.Celulele. Acest amestec este .! intre 3-7 miri. şi ejector. " ' I Pompele' periferia1e seutÎlizează .e r~d~tăJpJ~!. .lele se monteazăpe. Pompe autoaspiratoare e~. Schema pornpei pcrifcrrale. Eig. Pentru' a obtine o amorsare cît mai eficientă. aburul . denumire datorată circulaţiei turbionare a ~::'. iar lichidul se întoarce in rotor prin orificiul de retur şi ciclul se repetă.peautoaspiratoare.~~ . categorii de pompe. atun~i cînd este f~los~t p~nt~ p~m~area su~ presiune.. berbecul hidraulic..'-'. în care are loc separarea aerului de lichid. :. de funcţionare.}}4'ţ~. . avînd ca efect crearea unui amestec de lichid şi aer. cînd este folosit pentru aspiraţia lichidului din puţuri cu nivele adînci.. în comparaţie cu celelalte tipuri de. pe ambele părţi. calităţi apreciate mai ales în cazuri de intervenţii 'râpide. Pompa este prevăzută cu un bazin de decantare a Iichidului.Îndeosebi În industria chimică şifarmaceutică)i acolounde sînt necesare debite foarte mici. asan~rl. acest aer se dizolvă în li. :.refu. Schema principiului}e f~8tio~ase.şasiuri cu rOJişi siI?-ţantre~aţe cu aJut0m! motoarelor termice. În funcţie de cara~terul exploatării. Principiul de funcţionare al acestui tip de ..)~::.apa..1pă.ufllizarea unui fluid motor . dÎ. pompele se echipează cu rotoare adecvate. tf::. ". lichidul este proiectat spre periferia carcasei şi aici capătă o mişcare circulară În formă de spirală .

N PSH .-sc pararnetri "n()minali". începe .să scadă sensibil" Analizînd alura curbelor rezultă că alegerea pompei tre- I. se l?ăsesc situate pe cîte o parabol~ de gradul II.a d0lll:~niuluI. S~a d~~onstrat. apoi. Va:laţla turaţiei atrag.' In fig. la diverse turaţii..: după sine variaţia: curbelor ca. 1. identice cu cele din exploatare. exprimat în procente (%) sau în număr subunitar.500 = ix 2 QII. sau rot-rnirr t) : "1) randamentul total al pompei.L. II. III. . ad11liL' folosirea pornp«i într-o zonă .. ..:" sau Imi/secundă. asupra instalaţiei. .paralela cuabscl~a.> fn:'('ţ.constanţ1\. Parametrii funcţionali ai unei pompe sînt: • Q .~spUIlZăt?r dC!b~telor maXlme.-t::t:::I::l-L. iar ~(' punctul se numeşte la rîndul său "punct nominal". prin măsurători directe. teona după car: curbel~ de sarcI~a !f = 1(1) sînt parabolecongruenteacăro!axăeste.ce conţine curbele .L.!. P. !. = Q1l1X . Se poate remarca: LLJl.H.fapt p: se răsfrinl?e negativ verse turaţii.. dar în certificatul de calitate furnizorul prevede în mod expres acest lucru. 'ii. N PSH creşte. In fig... o dia:grain1\.Curbe1ecaracteristice ale pompei se determină de către uzinele ~nstructoare pe standurile de probă. se t" . normele pot prevedea ca verificările să fie făcute prin sondaj.este determinată prin curba de sarcină H =!(Q) trasată prin punctele cunoscute I. noua turaţie se calculează valorile celor trei puncte: QII = QII X fi.:. centrifuge.LLLY. ~9. ~.tIi mar"ea majoritate aciiZriiil:~i.puterea absorbită la arborele pompei. (cu y d: '1 OOO:'kgf{m3) şi 1<1.. pe măsura creşterii debit ului.!~l în. Parametrii corespunzători punctului (j. Cl/s} Fig.:():'esp:lllz~'ttoare nor valori acceptabile u ' di n punct de vedere al randamentului. altul avind o tu~aţie de 3000 rot·min-1• Pent. deci avînd o fabricaţie binetnsuşită. exprimată în kW. uzinel~ţ. 1.nnan' din a"('ast~ 7.' de .andat este de obicei o zonă de funcţionare instabiIă.uic astfel făcută încît aceasta Srt funcţioneze o perioadă cît mai îndelungată în zona randamentului de valoare maximă... . exprimat de regulă în m?oră. '''1 ~ 3000 3jh = 2 X -=i m .:uo lnăltime de pornpare mai mari. Curoe caracteristice la pompele centrifuge. exprimată în rotaţii pe minut (rotjmin. litri/minut..34). favoriztnd fUiicţlOn3:I'ea t.yariază de~f. . /"(m) . Zona <ţm---PUtea . Această lege nu se aplică în cazul funcţlOnarn ~~pei în regim de .{Jn~ nurn. :1. H . 1.actenshce ale pOI?pe~. A~ . 11 experienţele au confirmat. ..debitul de lichid pcrnpat..!. temperatura mediului ambiant. '.Înălţimea totală de pompare.La anumite categorii de pompe centrifuge sau la alte tipuri ţie pompe care seexecută în serii foarte mari. lll~/~eCUnu. astfel ca avind curba determinată pentru o anumită turaţie se poate o~ţln~ curba corespunzătoare unei alte turaţii prin deplasarea paralelă a pnm. ~ar rczultatcle nu sînt satisfăcătoare ŞI exploatarea se face neeconomic. exprimată în metri coloană de apă (mCA) sau metri coloană de lichid (mCI). scade.enlatld a organelor hidraulice a~e ~ • . .33 sînt prezentate curbele de sarcină aleunei pompe centrifuge. fiecare exemplarse verifică pentru un anumit număr de puncte funcţionale şi se compară cu curbele omologare...!. Pentru folosirea aceleiaşi pompe într-o instalaţie in care sint necesare un debit ". Zona de presiune maximă din pa~tea sffiigâ a domeniuluI recom. l. n .. Curbele caracteristice prr. iar coordonatele lor se obţin cu ajutorul ~ormulelor (1. efectuate pe prototipuri.val0a:e . / Q(m3/h) înălţimea totală de pompare. puterea absorbită. are ca efect distru. pe Ioturi.ntrenare cu. sub formă de diagrame.turaţia de antrenare a pompei. gerell p..L. Punctele Al'" A3' A~ . Eumplu numeric: O pompă centrifugl!. 1.Î?..5) d~ter:n~~ nate de legea similitudinii. alură Ce reprezintă sensul de variaţie a parametrilor funcţionali in funcţie de variaţia debitului Q.'turaţie n. care la început înregistrează o creştere pînă atinge o valoare maximă. .' .-L.. .32.c~msţructoare se fac.36 NOŢIUNI FUNDAMENTALE DESPRE POMPE CURBE CARACTERISTICE 37 ~ f • ! _ i deserveşte.. Măsurăfile. dreaptă. se poate inlocui motorul electric de a."_' această situaţie nu poate fi obţinută. care cuprind diverse curbe ce au căpătat denumirea de "curbe caracteristice".. A. O alură mai deosebită este cea a curbei d~ randament "1). În practica curentă relaţiile dintre aceşti parametri sînt exprimate pe cale grafică. efectuatepestand!U'ile deproM ale. Numai In cazun cu totul speciale se fac ŞI probe cu alte medii. ~. 1:32 este prezentată _ 'Il".. (fig.. Diagrama curbelor caracteristice ale pompe] . ~ll apă. diagrama din fl~.lsatoJ. "1 = 8 m3/h.. iar după introducerea acestora în fabricaţia de serie.înălţimea energetică netă la aspiraţie..oi.. Această zonă este marcată în diagramă prin două linii frînte.afecteaza c~n~lţiile \ de aspha:ţie.untate în.!::m:pe măsura creşterii debitului.. creşte şi de' asemenea valoarea .75 kW la o turaţie de funcţlOnare de 1500 rot-rnm ...-( JJ carltcterlsfice ale unei r j:)()Înpe centrifuge.!j~d Fig.32 sînt ~eterml''1late la o '9lluinită ... .. exprimată în metri.cavitaţie. Ea este antren~t:}e un motor electric avind o putere de 0. Deoarece însă În multe cazuri '.33. Astfel. Dindiagrama prezentată în figură se observă alura curbelor caracteristice ale P(k~/) pompei centrifuge. PC?mpapoate funcţiona şi în afara acestei zone... P .!!YL.el curbe. d~~. uzina eliberează certificatul de calitate corespunzător. Diagrama H =J(Q) pentru dip. Pentru pompele care se lncadrează ~n limitele toleranţelor admise.

.= Hll-X( .2 D(uIl~le '.ITI = HlIIIX' Il!' (:: r =2. / .jNPSH.soluţie care se practică de toţi fabricanţii de -pompe. ~.6 P şi'0.0 m..75:< (..'".35 este pr'CZcn:tattr-caracteristica universală a unei pompe centrifuge. Punctul corespunzător valorii puteriiabsorbite la arborele pompei este situat Între c. ristici diferite. QB' In concluzie...u obţinut punctele 1'. In această diagramă sînt reprezentate curbele de sarcină H = l(Q) pentru un număr de diametre de rotor variabile între limitele 0. Trebuie precizat insă că la modificări importante ale turaţ iei . misie prin curele sau. zăroaro noii turaţii. 38 xortcx: FliI'iDA)[ESTALE DESPRE POMPE i~ • CCRBE CARACTERISTIBE 39 Fig. Cînd vana de refulare este complet închisă.2 NPSH_ . '. .. -.exteri9r. Puterea absorbită la arborele prin c~re'se se poate trasa porupei determină în. _J . In construcţia modernă a pornpelor se manifestă pregnant tendinta tip :il':(. ~ 'Ia calcula turaţia de antrenare corespunzătoare şi se va utiliza in acest scop o trans . - .5. \ :'~:II·=. ~1 1.!i~. ale căror rezultate sînt consemnate Într-o diagramă numită "caracteristica universală" a pompel_ In fig."'_'(':I. pompele sînt supuse unor probe complexe. construt ivă a acestuia.0..0.·ucti'.. '.0.·0. admiţîndu-se o diminuare a diametrului cu aproximativ ~o.3. Prin aceasta se obţine o lărgire-a: cîmpului de utilizare a aceluiaşi tip de pompă.' i"o. !.:.. motoare electrice asincrone. pentru Fig. r?torului est~ limitJ. iar puterea absorbită creşte.32. deci la debit nul. De obicei. -lI I I - ---- / / / / I I . diagrame redau curba de 'sarcină funcţie de' variaţia turaţiei). <led: 1'.intre H(m) valorile.. pentru a putea stabili ŞI recomanda limitele el de utilizare. care au o "variaţia turaţiei nu mai este posibilă.1 ... în majoritatea cazurilor.ţIţimii totale de pcimpare HB. .cit mai largi.751).5_ Diagrama caracteristicli universale a unei pompe pompele centrifuge Se va centrifuge. .801) .itii« p(JlTrp(:i..I -: ....lin gama standardizată care trebuie să acopere neccsarul de (j k\Y.(::r'. J. 1.it să cunoas~. (': :-i~ .8 :P. curbele randamentelor -r" curbele puterilor P şi curbele înălţimii energetice ne te la aspiratie nt" 2 6 '8 NPSH. .'urmînd să se aleagă puterea p/' care este acoperitoare . Punctul A din diagramă corespunde valorii randamentului maxim.0.0 Prin urru.: 'it· ..es~e interes.btLl ca Uil . De aici rezultă recomandarea . In acest scop In standurile de încercări ale uzinelor constructoare. Il'. randarnentele pompei nu-şi păstrează "/u]orile iniţiale.0 m: .0 ": )" = '. un reductor.. Strunjirea. H..0 rot-mtn-"..75 D __1.lraulică şi cunst. '. prin strunjirea Punctul B este situat Hs Între curbele 1.~ -.' se află situat pc ~ttr~<I: desarcinăQ-H apompel cu rotorul de diametru 0.. curba' de sarcoină analog folosind corespun relaţia S-.= - i'lX("')' "1 = . RandaInentul acestul punct este cupjins . 1. prin urmare Totuşi pentru_obţinerea unor caracteperiferică arotorulu]. r 5.. înălţimea de pompare scade.0. Pentru obţinerea unor parametri Iuucţionali interrnediari... diametrului. m.d!~nensiuni să poată satisface dom-nii .'28 H.. mod --neterminarea valorilor din diagramă se face astfel: punctul B.ium. I. corespunzător debituiui Os şi în'. puterea absorbită este minimă.~OOQ)'l = 6 k\\·. Se va alege 1.l toate posibilit.ir cit m.r~ de forma.u reUlb dl' [lP. '.:L . se poate modifica viteza pompele centrifuge sînt antrenate de turaţie practic constantă..t şi se aprecieazăprinjnterpolare.1.. reţine că alura curbelor este următoarea: pe măsura creşterii debit ului. . ut ilizan. }2 "= 8l5"'{'> 00.5 NPSH ca valoare acoperitoare.t[f' hi.urbele 0. Caracteristica de sarcină a unei pompe centrifuge la turaţiile de 1500 " 3.u-e se 'Ia alege un motor electric c. 1.0.::.95D.34.

~~t1p~iim)e.ale debitil!ui.aXii/lr ' I s~ se ef~eZ!. care este rccirculat.~--F-ig-·.<..J.. iar în ordonată valorile înălţimii totale de pompare. Multe pompe însă nu sînt dotate cu un asemenea mecanism.36.37 este preze!lt~tă Hrm' repreiinfâ-ri. familiilor de pompe tipizate. reprezentarea curbelor caracteristice se face cu ajutorul diagramelor care.caracterrstlce ale unei pompe axiale." ')d~bilcapo.~P!f2r."" •..: . a depăşi ~~ minute.• diagra:na curbelor .. dacă este posibil.!....be-:. Instalatiaesţe:prev~~ută la capăţp.ici iiiipericol pentru pompă. C~~b~ie caracteristice ale pompelor axiale cu o alură deosebită faţă de cele ale pompe1or centrifuge. de rotaţie.". ". I. Vne!-e pompe sint prevăzuteprm construcţie cu un'dîspozlti v de oprire a rotirii în sens invers.•••••• _'to~ '._aoprir~~.:. fig. )t înălţimea energetică.:)r~llll:l ~L poate remar:. ~" . Imcdiat dnpă amorsarca pornpei.~:':'·~-C7:'~L.e pompare.+( . PO~IPE CliRBE CARACTERISTICE 41 ca pornirea pompe/or centrifugesăse efectueze la ualori cît.38 este pretentaf uri exemplu de mstalaye~~esefVlta d. a cun-ei de sarcină Q-H situată P 'N in zona debitelor mici. astfel ca lichidul din pompă. .'i"1c.reprezentare se oferă posibilitatea cuprinderii unui cîmp caracteristic mult.: refulare se scurge prin pompă inapoi in bazinul de aspiraţie . este recoman.. . se datoreşte întoarcerE parţiale a curentului de lichid Între paiele rotorului.'.udin ba.r>0TIUXI FUXDAlIEXTALE DESPRF. pC!.zlIlW~şupenot:! '_: _'.~. acest robinet trebuie deschis treptat.. ...t. ".:.rnpel. PJ. ..i~C~ ~ţ. ceea ce poate conduce la deşurubarea filetelor organelor de fixare a pieselor În mişcare. :I.ir. urmare. fără.ol.-I-. .. . 1.r' 2~~~~~~+-~~~++~~~--~rr++H+~ f.4. : '~:l (lid.c0n~uc. Pompă axialâ invers. nu se încălzească peste măsură. "l% Spre' deosebire de pOI?pe1e cL'. La următoarea s "'.~ba sţa~llă: . în care abşcisa reprezintă logaritmul valorilor debitului.-. ~".d. Firmele constructoare utilizează.fig.i mod nefuv._. dehitele mari influentcaz« i..aşi pompă.36es~e pte~entaf~ÎmpuI carâctedstIc' al urieîfarfiilii de pompe . reprezentarea în diagrame Ia scară logaritmică. în general. C:i. la ace. . dacă se face pe o perioadă de timp limitată. 1. lichidul aflat ln conducta d. 9"'.ită.t~I ~~ r~fular~ cu o dap~tă de ~:::ţiner'&.rwl~:-'.52L-J-~5~UUt~'----~20~~~S~0~~~~~Q~~~~~~~~ Fig. iar ordonata logaritmul valorilor înălţimii totale de pompare.~uVz~~'1J:{lls1:~ftl. Dri-.d~ tI..IC'. utilizează sistemul de coordonate carteziene..'i. avînd în abscisă valorile debitului.1.. 20 10 . s:. Fenomenul. ' ..0JJ4~'!itel?._ _ f • tri'fig~-t . 1.e o pOfUpa axială.. minimă în'refulare.centrrfugcmo~octaJate.rPrin acest fel de .t!Jai m!u§..'''' trebuie realizată cu o 'rezistenţă ' pompe axiale.'-l-~r~. de aceea proiectantul instalaţiei trebuie să prevadă soluţii care să Impiedece rotirea pompei în sens Fig. . p~ masura creşterii debirului creşte şi viteza lichidului şi implicit cresc şi rezistenţele hidraulice. însă în prospectele de 'prezentare ale.:""I~-~~-''.3-7-~-b':i=ag=r=~·-m""·a-c-~-. chiar cu r~bin. să ajqlh. ". Diagrama cîmpului caracteristic al unei familii centrifuge. 1..lP9rHunea~~. în zona corespunzătoare debitelor de valori reduse. Această manevră nu de Ia o ::-!:lmită valoare limită se produce o între:upere a debitării concomitent cu o scădere bruscă a în~ţimi.ltriiuge. -' 50 '~ H (In) "'.. mai larg. '~ ~-JIQ. reprezentată la scară logaritmică.pr~~ce ef setul de -rotire În sens invers a rotorului.~p.nireâ:'P._c.jS.i d. .~tld refulare tnchis.'!rca dcbitulu i.2. ". porţiunea de instabilitate fOO~_ . fapt care se explică prin aceea că la ' instalaţie d.şi . Curbe caracteristice Ia pompele axiale. J... netă riecesat'ă"1aaspiraţie creşte de asemenea odată cu fT'.te'1mpiedică"s~~~~fea ina~?l ~lichld!1l. .. Astfel la pompele axiale.il conditiile de: aspiraţie. puterea absorbită la arborele pompei creşte pe măNPSH (mi sura reducerii debit ului 'pompat ~ si din acest motiv. asffel ca pom_.

curba Q-P prezentind o alură descendentă in zona pre.: I!0mpei. respectmd astfel condiţiile unei porntrt corecte.:. De aceea este recomandabii Fig.:..).:l!:':1Ct'~i~i!iC:l '~1.p se ~ abate de la linia dreaptă teoretică.. bar.~t. caracteristica universală se determină pemru fiecare turaţie în pan:o. Curba.Jaj al paletelor p.-~:·. drepte paralele cu abscisa."c. Dacă pJmpa cu palete reglabile este antrenată la t1!.3'J .39. ~olită . abscisa reprezentind ' presiunile.~~_!. a palctei. .x. ter~ mcnul de "presiune de refulare".:. p... ii. Q . 7U 3 2 I O 2 -6 -8 4 Z -10 LJ. ' ' in fig.::: l. paralel (li creşterea presiunii.e d~ferită faţăqe cea il pom-'~[m1/h) " pelor centrIfuge ŞI axiale. 1. I fO -1- prczentut.(rL~!.1~·.40 curba de sarcini. ca pomi rea pom peTo~!!oJ~t!EŢj.. l.1..". 1.. conducta d. variaţia lui datorîndu~se numai variaţiei'turaţlei de antrenare a pompei.~e. e 'tecuntlii ) 3 t. Curba de putere absorbită P este continuu ascendentă.'sle fa:~.i pompele axiale se Întocmesc diagrame de caracteristici universale.. a rezultat că debitul este independent de înălţimea de pompare.."-. iar ordona ta.~ . Diagr.l:L._i.'.~RACTERISTICE 43 ~gOrollmin 7'7a. dar iri mod practic. pe măsura creşterii presiunii derefulare. LL·l(. După cum se poate remarca din diagrp. deci are loc o reducere a debitului pompat. sau' cantităţi de lichid constante. la presiune constarită.. . exprimată in metricoloană de lichid. pe măsura creşterii presiunii. 2 Debito! . ~40 2 I e 2' -4" -6' /3-fO Variaţia curbelor de sarcină Q-H este stabilită în funcţie de unghiul de rq.L---:_p_("'~-. porni:e~ se face rcziste!lţa rn refulare. ..'Illru Ji\\. exprimat în "1."JI.-L---' siunilor mai ridicate. ascm:Il1.!. în locul înălţimii totale de pomparc. 4~E!!~:::::'.mă. astfel că pompele volumice au posibilitatea de a debit a cantităţi de lichid variabile. 1.. Presiunea de refulare este determinată de rezistenţa creată de consumator.:"~ll:~ pi. La pompele cu palet e :1:~ -. atinge o valoare maximă..ma curbelor caractcrist lce la pompele volumice. 1. cresc şi pierderile prin neetanşeităţi. Acest fenomen se explică prin faptul că.. . care atinge valori I11Cl:\imt tot În zona debitdor mari. de' randament )) prezintă iniţial o porţiune ascendentă.Metri cub...ţil diferite... (. . ea se abate de la linia dreaptă.âvolumice se foloseşte de obicei în notaţii. La pompele 1----.gramă se mai observă alura curbei randamentului. Curbe caracteristice la pompele volumice.3. Teoretic curba de sarcină Q-H este reprezentată în diagramă sub forma unei.so. Forma curbelor caracteristice ale pompelor volumice este mult diferită de cea a pompelor Cfnţri.i caracteristica universală a unei astfel de ~ h87% 8l< 86 11r18 • T. Caracteristica universală a pompei ' axial».. Din diJ.: indi:"li'l' pul11.9JH!_~!~. Fig. NP 'H(m) " pornire.. apoi devine descendentă in zona presiunilor ridicate. care este p reprezentată prin linie punctată.· ungllluri (le. h.e refulare fiin~.'ltoare cu cele prezentate la pompele centrifuge. deţJitcle.42 KOŢIUNI FUNDAlfE:':TALE DESPRE POlIPE Ct:I!BE C.·r.40 este reprezentată diagrama curbelor caracteristice ale unei pompe volumice." ' Din: descrierea'principiului de:funcţionare a acestor categorii de pompe.. la presiuni variabile. " In fig. reprezentarea coordonate~or ~st.fuge şi axiale..:---.

44 N<YJ1UNI FUNDAlIllNTALE DESPRE POMPE CURBE CAR.t. În fig.1.~#i~)~. 2oi---+--?-.1l:i.tu cre.j~si dimensiunile pieselor care deterI "'.2. confecţi~nată ~mnd trebuie să corespundă din punct de vedere al r~zIstenţel l~ corozlUn~. În astfel de ca7.. pe măsura creş ~rH v:( u t! '. dintr-o mare diversitate de tipuri construct ivc. '1) randamentul total. Şi aici faptul se explică prin creşt.Q.especţiv a pre~Iunude retuţare.4.ca~a~ P pompevolumice..unei .'iţ~. . Puterea absorbit a creşte paralel cu creş erea h. sint indicate v~orile puteru ~'t>sox:. De asemenea.~tinaţii speciale. astfel că presiunea totală reală este mal redusă decît cea teoretică rezultată prin multiplicare. 1. [OoJ: ..:L----2~~:.. •.atît ca număr de PlkW) etaje cît şi ca materiale din care se corifecţionează pompa._..caracteristictna pompele de vid cu inel de Iichid.~CTERISTICE 45 Deoarece debitul pompelor volumice este determinat de turaţia pompei. fig. Curbele sînt date totodată pentru diverse valori ale presiunii de refulare. Jns~QPul obţinerij. Ia.le'.<. cresc şi pierderile prin interstiţii. (. ~ n rotmin~1 astfel că în practică pentru pompele volumicese întîlnesc frecvent diagrame cu caracteristici avînd paraznetri deterfuncţie de turaţie.lţţrii. la pompele de construcţie standard care sint de~ti~a~e să pompeze . . iagrama. valorile maxime sint de ordinul 40-50 %. . D.~ variaţia turaţiei. presiunilor ridicate şi a de~itelor mici. adica ordonata reprezintă debitul.absorbite tgtalese)nUltiplidi ~valorile ?e b~z1{:cu numărul de etaje corespunzător..soluţi. ru fun~ţ~~iLii pompelor de vid cu. [kWJ. de aceea la alegerea lor trebuie acordată atenţie acestui lucru.'~ ' diverse presiun. ridicate.i. Reprezentarea div.42 este prezentati diagrama caracteristică a unei pompe cu canal lateral.a~'.' ~ c-r. 1. Astfel la c::>nstrucţlll=actuale. acest parametru.. Valoareaputefii maxime este situată tnz()n~. '6. Curba puterii absorbite a unei pompe cu canal lateral. em I h. ~.:-~ În fig. curbele caracteristice nu sînt reprezentate tordeauna pentru apă.. f" d " b d i Q-P are alura unei curbe de pompă volumică.e J~. In cOI?pa. ln~la: oL-. Pompele volumice acoperă în general domeniul de pompare a lichidelor cu un anumit grad de viscczirate. puterea corespunzatoare debit Ul e 1 m3ih este de 3.-13. pentru toate variantele constructive . de ' .otale ..ilelă initial cu axa abscisei.~eas~ .' .parametri !n. în % di:lgrame separate. ('onstrucţiile ţin seama însă de caliJ{ .:" dlltilriqiune ale materialelor conmt>.7 n=15~Ororml.etaje.epQlP.. [mmH!Oj.JeIllperatu~!.-na caracteristică a unei pompe ~u canal lateral cu mai Ip-ţtlte etaje.7 kW.':::3ii: gr2. QInP~I~tcu..r~se cOI.ieei. '. '.. Materialele pieselor cu funcţiuni hidraulice ale pompei determină valorile interstiţiilor acestora şi prin aceasta influenţează parametrii finali. mari ale înălţimii de pompare. apoi. . ~urba de sarcină Q-H şi cea a randamen. poziţionar.lrea mălţ~ll t. .m5. Se observă că puterea absorbită necesară a'1Lren.. inel de lichid sint: .. pentru 2 m3jh este 3.! ...' Pentru determinarea caracteristicilor reale. .teral. cu . P are o alură asemănătoare cu cea a pompelor monoetajată..." Astfel. . prin urmare pornirea acestor catego~u~e pompe este recomandalnl să se efectueze în zona debitelor mari şi a preswmlor reduse. la miraţi în funcţie de viscozitate·. -. 1. . ':i în functie de acestea. bite la diverse'deblte.a.rea pierderilor In l<Iter~~lţ:1 la regimuri de vid mai înalt.."8 ~n:nă.. curbele caracteristice din cataloage sau prospecte se prezintă în funcţie d. . p puterea absorbită la arborele pompei. p~rametrii hidraulici.... aram. . Curbele caracteristice ale acestor 80 <:". se stabilesc '9.4. d pompa alcătuită din trei etaje. . q(mJlhJ tului lJ au forme asemănătoare cu cele Întîlnite" Fig. .~~~~~ rea hl'hidelor corosive. J •••• ImJr .. P _ vidul sau presiunea absoluta.unQr valori mal. 'Diagrama caracteristică la pompele centrifuge. cotele rezul100~'-s:-". iar_pţ!Hţru".gr!J. ln' ă .l!uetaJatâ. aspirat la s~ar~a de_~ompar~.J1.44 este reprezentată diagrama curbelor caracterIstIce ale unei pO'l1pC vid cu inel de lichid. . '1 l i dennmd ar. '.erşilor.1.<1.5 :. La această categorie de pompe...~.~ ~oordonatel?r.?--=~-. Se ştie că d. '.' .aţie cu cel al pompelor centrifuge.lmmHg].. ul . . iu. 1. .lUl. uzinele constructoare efectuează măsurăH(m} tori în standurile de probă.d~torită 'dilatărilor ŞI ca atare caracteristicile vor fi mai reduse.f>.:---:--7. 'pentru .ame se face însă pentru un singur rotor. În fig.d~et~jt)~ A. 3.arte.. r.43 este repre~entată diagra.p!esel: udate a.-.pare şi a P1..debitul de lichid auxiliar (de răcire) fl:mm]. lateral.• '.4. Q _ debitul de aer. ~a~.ţţj.t pompelor volumice este alrutuită .--"-:"d P et '.41 este prezentată diagrama caracteristică a unei pompt" volurnice h (IJn('ţi" d.9. D (j-H.e..iWroXPR. '.~~''':'<o----l pompe sînt prezentate în prospecte..:".4.iZ.oblcel . " Randamentul total al pompelor cu canal lateral ~~te inferior. m'J!1Oetajată..~~!1<.-'pi)mpe cu-can~l .40).?..[l! pJmpel scade pe masura reducerii înălţimii de pompare. l~n "ur a e sare n t . .~..sarcina Flg.lstrUlesc~ţ.uIll~ul. ."\ d'. Pompele cu canal lateral sînt utilizate frecvent la vehicula- !~~:~11. interstiţiile hidraulice ~înt mal man .'n~~('('r> r'l'.__ l ~. >'/" "'.CJri:.şter:ea'numărulqi~j!.."~pel se confecţIonează nid anullllte calităţi de oţel uri moxIdablle s~u aliaje din bronz. 1.'" fIl'~rendent:.caracteristi~ a . domeniu ce nu poate fi deservit de pompele centrifuge.c!~ar~~~! ~. l.tanuard.{.:': c cu mai multe etaje.k\V şi ~şa mal dep. axiale. iar abscis'a-presiunea.:'::. la .--i---1 tate diferă' faţă de cele ale eonstrucţici ". .}. LTorrc' ..ebituLnuya~'iază lr: fun~J!e <1<: n...Iichide SI. in consecinţă materialul din ca~e este. Curbe caracterisţic. pentru fiecare c~rbă de .::-ii. Pompelecu canal ~at~.. 1 4 5 Curbe.ic. este asemănătoare cu cea a pompelor volumice (prezentata In fig. 1.qliţ~înşă uu.

în comparatie construcţia acestora este diferită la pompă faţă de cornpresor.:Xl Ft:XDAldEXTALE DESPRE PO~rp!l ELEME~. respectiv cu relaţia: pV = constant.e pomp~ ar re \ I~. ~. Diagrama cimpului caracteristic ':1 uner familii de' aer. Debitul de lichid a.~":lL furiee ticnare. 'Debitul de 'aei' aspirat este considerat destins la vidul resj>ectiv. h fi. cu inel . .i6 •.2000 rot . în decur.uxili~r este 'coi1~ta?~'f>nzo~a d~ vid illC. pompe bieta jaie. pentru v. Din diagramă rezultă că domeniul optim de utilizare este diferit la pompa de vid faţă de compresor. ceea ce a condus la real~area de .:. min-1. practicâ curentă se folosesc valorile corespunzătoare stării de funcţionare.NI". J. prin urmare consideraţiile de la capirolu: respectiv sînt valabile şi pentru această categorie de pompe.. fără mi?djfic~i constructive şi la aceeaşi turaţie se poate face 'numai fn dauna randamentului maşinii.'draul~c~ se-obtine în general pnn modificarea dnuL'nslUml?r ~I~~aullce sau pnn v~na tia t uraţiei de antrenare. comune pentŢ'~ mai multe dimensiuni de pompe.p:.'n. Transformarea valorilor pentru starea normală se face cu ajutorul legii Boyle-Mariotte.1. în ambele situaţii de funcţionare: pompă de vid şi compresor..va:laţla ..lor au devenit din ce în ce mai numeroase.:: 1:' ':".cDiagrama "curbelor caracteristice âle unei pompe de vid cu inel de lichid.astfel că pe o diagramă generală pot fi prezentate ambele funcţiuni ale maşinii cu inel de lichid. zona randamentului optim corespunde unei turaţii de 1600 rot . Notă: Curbele caracteristice ale pompelor periferiale au .ca suflantă s~u. p-» ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "Pi1Ds"""!Ig as p0mp4 ~ Prr4r:. în fig. după care devine descendenta. co~pr~~or. adică la început este crescătoare pînă cc atinge o valoare maximă. fig. astfel Încît . .. i >.id pînă . aceeaşi alur~ cu cele ale pompelor cu canal lateral. .uctive.1 r 'nelc firme constructoare prezintă caracteflstlcl. ' Curbele caracteristice determinate pentru funcţionarea pompeica suflantă sau compresor sint trasate în partea stîngă a axei ordonatei. . t~ndinţa ~S(f~ 'C:l un număr cit mai mare de repere să fie. Caracteristicile... Randamentut total al pom pela!' de vid cu inel de lichid este de asemenea redus. o astfel de dia.de pompe de vid cu in~1 de lichid.lnacţste.dar. ·Fig. la 5 mmHo absolut.. au căpătat den~~iri specit.: m0110~ta[ate.:dar fn.uzmele constructoare'stnt considerate la presiunea barometrică de 760 mmHg şi o temperatură a lichidului auxiliar de 15°C.diu. Astfel pentru pompa de vid.lHg absolut.~~La!l·-Di:1g~~a ~~~I~~ck~~~r1~:Lt:e ale unei maşini cu in':-I de lichid pentrii dorcenrje pompă de vid şicomPreSor.valori ce nu depăşesc'fO %..760 mmHg şi O°C--. Eiem~nte constructive Pompele sînt maşini hidraulice al~ă~ui~e di~tr-un ansamb~~ de elem~n~~ mecanice 'care asemănător altor maşini din diversele domenii ale. Familia este alcătuită din po»: p.paraI?etriIor h.. iar debitul este exprimat în kg aer/oră. In scopul obţinerii unor parametri satlsfăcători constructorii determină forme speciale ale orificiilor din discurile de aspiraţie şi refulare. pe cînd la cornpresor turaţia corespunzătoare creşte pînă la valoarea de . l.ennJele si conditiile impuse de instalaţiile moderne.".a de hmlta:~ a :1:1"11.catre constructori a unor varietăţi de tipuri noi de pompe care satisfac .ice. să S·' obţină extinderea şi diversifica:-ea ~ome~lUI~1~e Utl~Izar~a unei pompe. vid 'mediu ptnă la aproximativ 160 mmHg absolut. ceea ce cer duce la o fabricaţie economicu "acestora.45 este prezentată diagrama curbelor caracteristice ale unei maşini cu inel de lichid.l comune. atinglnd la construcţiile>-actuale . '-<.vidului. tehnicii.H. restul pieselor fiir.5. pentru. Totodată în cadrul familiei respective.utiIiza!e astăzi pe plan mondial. 1. J_ . Dar extinderea e~agerata . astfel că a apărut tendmţ.'. folosirea unei pompe de vid . ::. diagrama este construită Ia scară logaritmică..TE CO!\"STRt'CT1VE vidului.condiţii tolqranţa acceptată pentru debit este de 10%.:.pompei 'pot fi indicate şi pentru starea normală a gazelor ..XOŢll. Astfel. deci exploatarea devine neeconomică.a ţIPU~iIor constructive devine neeconomică.~elichid sub formă tabelară.lfUlui construcţiilor. 1. sau sub forma unor diagrame' Ul care debirul este determinat în kg aer .:rc. "Caractenshcllemdlcate"'de .: : cu cel al pompelor centrifuge. creşte odată cucreşterea . că acoperirea unui anumit do~enlu hldrau~lc . .ul timpului. Prin urmare. . domeniile de utIlIza~e a pomp. P:In aceasta se m.j.. min-r. . Paralel cu dezvoltarea tehnicii.Dur:' cum se poate remarca. iar alura curbei randament ului este asemănătoare cu cea a celorlalte categorii de pompe prezentate anterior. sistemul modern de concepţie ŞI fabricaţie m domeniul pompel~r se bazează pe principiul tipizării hidraulic~ şi ~onstr. pentru vid înalt pînă la 25 Jn. 1.t~lege. şipompe combinate ele ejector ' Fig.46 este PL'j:lntat:.') ~id COmţJrflGr . " "1 1 d . căut indu-se în acelaşi t!mp ca: prin dlver~ SOIUţll. .se realizează cu o: fam~l~ de pompeasemănăto~re g~n:etnc. l~carC.

i lA7 este ~. respectiv vacuurumetrui şi manornetrul. printr-un orificiu. '. numlţeuzu~ ŞI:dIrectTlce " Acestea sînt prevăzute c~ ~alete.'ntrifllgă monoetajată.~otci~rele .. Arborele este sprijinit la arnb-l.două inele labirint 8.protej~~~ă astfcl. . Soluţiile constructive aplicate la e~ecuţla pompelor centrifuge sînt numeroase şi variate.de Iabirin ţii 73. să dirijeze lichidul fără pierderi mari de energie. p~ II) .qPf>tf' l_ --:--y} '3 ~~ fR'l : '. Lichidul intră în pompă prin carcasa de aspiraţie 7. Reducerea pierderilor prin interstiţii este a~lgu:ata .al rot?rului etajului ur:llător. R?t?r~ po~pei este de tipul "închi~". scopul fiind însuşirea de către beneficiari a denumirilor corecte si uzuale a părţilor co~ponente ale pompelor. care se~veşte la golirea pompei de 'lichid in caz că există pericol de îngheţ.. î~preună c~ c?rpurile directoare. aplica te de constructorii de pompe din toată lumea. Etanşarea'arborelui la ieşirea din c~lTCasă.t amplasate în interiorul unor corpuri directoare :1. ~ont~ţl In corpul lagăm!ui 4:XClrpUl lagar este asamblatcu carcasa pompel prm prezoane. ser~ veşte pentru golirea pompei de lichid. In acest capac. n 'Confo~ figurii. realizind astfel transformarea energiei cinetice în energiepotenţialli . care sînt presate în corpul presetupei de către capacele 77. ambele amplasate Ia cele două extremităţi ale pornpei propriu-zise.de construcţie orizontală mono-" etajată cu rotorul In consolă.!-re .. lorigitudiii~f:pri. precum ŞI In 'Carcasă sint presate. ~~~f~:tt 4 Alegerea pompelor c.. ?rm~ă (s~andard) .ltr-o pompă centnţuga .__ .\)IENTALE DESPRE PO)IPE ELEMEl\TE COXSTRl:CTl\'E respectivă. as~guraţ~ pringarniturile n"Ioi5. In fl~ş~ :apacului de aspiraţie şi in cea a carcasei de refulare sir:.. Garniturile freacă pe ~~.Q.'ID. este presate în locaşul presetupei decătre capacul 6. pentru protejarea interiorului lagărt:I~~. alcătuind astfel cîte un etaj al pomper. a căror orientare este Inv~rsa faţa ~e paI~t~e rotorului.şurubează u? ~op transparent!.48 :-IOT/U:-IlFlr. Pe corpul lagăr este p..revăzut un onfl~1Uin ~are se m.~'.'~. împiedicăplit~nderea ap~l prelhlse de la presetupă spre lagăre. pompa este alcătuită din urmatoarele eIementeprmcipale:.pătrâtă.'arborele'!?.. .t c. Rulmentul opus este n~:. Paletele corpului director sint destinate.lagăr 4. prezenta:trl!o' Sectiune '.. . Etanşarea separaţiilor dintre etaje se realizează cu inele din cauciuc de tip "O". de~ecţiu~e. Lichidul scăpat pe la presetupă este colectat în cuva ?e la partea inferioară a corpului lagăr şi de aici. 1. In lagar.e serveşte la verifi:area !lIVelI1..48 este prezentată o secţiune longitudinală printr-o pompă centrifugă multietajată..=r="~ să fun~ţi5>nezepompa După cum se vede din figură. Rot~arele. In lucrarea de faţă.48. este' dirijat către canalizare.. 7. Interiorul carcasclor intermediare..t prevăzute orificii In care se montează aparatele de măsură.se spriJm~ pe dOI rulmenţi radiali cu bIle. al pompei. Pe capatul liber al arborelui se montează cupla de antrenare a oom~ p~i. Rulmentul din lagărul aflat la extr~"~.5..lUl: de 1!lel• Inelul asvîrlitor 77 are rolul de a opri pătrunderea . a lIchld~lul ~capat pe la pr~setupă şi care se prelinge de-a lungul arborelg]. iar ~ adoptarea lor depinde de scopul urmărit În cadrul instalaţiei În care urmează ~ r--"=. Se pre' 1 zintă numai solut iile (' •. Pompa prezentată este .J:. care permite Iichiduluiece iese din rotor să fie întors din nou spre axa pompei şi adus astfel la orificiul de aspir~ţie . din azbest grafitat.' ~§~'n.arborc:le în po~ţiunea de lucru. al căror rol e:te de a reduce . Locaşurile celor două presetupe sînt puse în comunicaţie pnn ţea\"a d" eg~~resiunii l4.orelui ~ în interio~ carcasei 3 .. rotorul Lfixat la cap~tul ~rb.!le?'Eur~ 1. deoarece paletele sînt cuprinse 1ntie do~a <!iSCurl lateral~.:" preluînd t?todată şi efortul axial hidraulic. 1. Elemente co?Structive la pompele centrifuge.tn fig. Inelele asvîrlit oare 75. ~înt plasat~ în interiorul carcaselor intermediare ~.pie~derile datorat: scurgeIii lichidullIt-din spaţiul -de refulare catre cel de aspiratie. pompa este alcătuită din următoarele' elemente: un arbore 1 pe care sînt fixate un număr de rotoare 2 separate între ele prin bucşele de distanţare 3. de C011~trucţlC. pentru a nu diminua randamentul global. L. 267 .. ŞI este evacuat prm carcasa de refulare 8.~~. care alcătuieşte un etaj: are prevăzut la partea inferioară cîte un dop 16. Secţiune printr-o pompă multietajată.z. Rolul COrpUlUI irector-este acela de a reduce VIteza vmei de Iichid d care trece din rotor Iacarcasă. Corpul lagar este Incrusla ambele capete cu capacele 9. II Fig. În fig. Etanşarea arborelui la ieşirea din carcasă se face prin garniturile 'moi 70. 1. " ~~" pe doi rulmenţi cu bile montaţi i~ ~ouă corp. Asamblarea carcaselor intermediare cu carcasa de aspiraţie şi cu cea de refulare se face cu ajutorul tiranţilor 9. care face legătura cu conducta' de aspiraţie. i ce au nn caracter ! " I general.împotriva pătrunderii impurităţilor.sî~. La 'partea anterioară carcasa est~ închisă d~ capacul de aspiratie. prevăzute cu garnituri din pîsiă.:ri de . mitatsa părţii de refulare a pompei este fixat împotriva deplasării aJ(ial~•. Fiecare celulă. in cazul cînd exis per. are o formă specială numită "canal de în-' toarcere". La artea" carcasei se ăseşte un do c. e w"het.1. denumite uzual O-ring. "..

Elem\!nţ~le hidrfl~ce~e~p1pei proprm-zrse . Rctor de pompă cenrrifugă.qe ~9~15~an:ţ~ şi permite funcţi(...pr~guri A. cele cu transmisi". Paletele pot fi cu simplă curbură sau 1 cu dublă curbură.9. ue tip Inchis. 1. U9. utilizarea. rotoarele sint piese realizate prin turnare din fontă.Rolul celuilalt <iisceste'pre. Cota D. 1. . Secţiunea med!an~ d!n fig:~ 1. '1..dbi d funcţionar. sînt la nndul Ior adaptate astfeffudfsă corespuadă cerinţelor impuse de mediul vehiculat. " """'''''':.. .'' .5 i.m.de . capacul respectiv. '. dar confecţionarea lor este mai dificilă din punct de vedere tehnologic. " C' n' I'. . iar D _ lJ2 'diametrul de ieşire. lagăru1uipompei care face posibilă deplasa~ea ax~a . aşa cum este prezentat în fig. pe dispozitive sau maşini speciale . b gice... ..50.a~ bilă numai în cazurile în care limitele de variaţie ale parametrilor hidraulici sint mai puţin riguroase.. carcasa -l.ar prin adău.n:aliz~a~ă c.regla} care oapropie ele capac.ll'C organelor pom.amplasare In ll~stalaţIe.stf. a p. s~ ut :l:z':~I.. pentru pomparea lichidelor corosivo.rn• fig.re oţelurile. submersibile. 'aparmase'neechililmlle.-• A mea ei.:!.l.lJ. Acestea din urmă au muchia de intrare prelungită-în de aspiraţie. Cota b2 reprez[ntă Iă\imea canalului rotorului şi mări. sau prin puncte in coordonate polare. Există însă şi situaţii cînd.' . În consecin+ă rotoarele cu p.cu uzi ~eb~r~a! fedus. derivate ?-.. ' . -Construcţia paletelor-se realizează prin trasare cu ajutorul arcelor de cerc. chis.inoxidabile şi bronzul. . datorită n-part inci nouniformc de material III ma-a oiesei. determină debitulpompei respective.: tarea matcrialuliji ca-re trebuie să coresp~~dă condiţijlor in:I.a'tntregului ansamblu arbore-rotor. 1.""arată că rotorul este alcat. din motive tehnoloil.. blează cudiscuriIe prin nituiresau . . . decît ~ele închis~.{L cu precădt.lacL.•ll~m~roase vafI~nte.DlscU. 1:49.e a.•.... ?ţel n~an~~nos .. c. de tip deschis.rot9ru!ur ~aratăFiorma ŞI traseul paletelot.. P~i1:l~. Astfel. " sudare.:1 C::. ef. .:'. Rotorul din fig. cOilstructl.narma· stţ-. \'~rtic!llă.h!'\!rb.oloscse materiale rezistente Ia uzură .înţeleg~..estei soluţii est~ rec~mand.1111.se. pentru lichide abrazive. Rotoarele sernideschise sînt mai uşor de realizat .' Fi". Cîteva exemple ilustrează diverse solutii alese. . dar care satisface ttotuşi mstalaţla~ Reglajul jocului se realizeaza fie pnn variaţia numărului de garnit~ri gale capacului . de tip tele se execută separat şi se asamInchis. micşorîndu-se astfel viteza Iichidului ŞI implicit pierderile hidraulice." din punct de vedere tehnologic. Condiţiile de . .' li . Ecll1I.t" ..iar. '.şi' butuculvrotorulni alcă. semi- -I<aE1!--t -1. " . datorită pierderilor mal man ce au loc prin spaţiul s. centrtfugă. pect1v ~pentr. s" ."..lua~A~ capeul de aspiraţie al pompei.e.'·Secţl~~e::t. se utilizează anumite forme de rotor " care înIăt. .{!. Prin construc i. PEincreg~~e _~~m'!Lr. sînt aCdea ~are determină conceptia a. In marea majoritate a cazurilor. Rotor 5.rea u~or . I:~..t a ttt .] .'. . deci discurile laterale împreună cu :paletele ...' 50 NOŢIUNI FUXDAlfEXTAUl DESPRE POMPE ELEME!HE COSSTRUCTI\'E SI zona. Deoarece curgerea Iichidului p:In canalele rotorului trebuie să fie cit mai co~tinuă..l Iese e urna e I otelul . iar prin curbura du~Iă (în. . astfel mcit m. .!iI. 'cît şi Ia diversele SOIUţllconstructive utilizate ŞI al.de t:ccere' mai largi. . oţel sau bronz..arc~.utilizat la vehicularea lichidelor' fără impurităţi.4.b este realizată~nţI:~rr.49 sî~t rcprezentat~ două ~~cţiuni pri?tr-un rotorobişnuit. Rotor'-tle pompă centrifugă. •• .. .lUsed~natura Iichidului pornpat.. . cu siliciu.~ste prehingi:c'_' L~lll. 'I'~·':" '.d .t'trnr scop '.. .s~tuaţ. tuiesc un corp comun. cum sînt : construcţule onzontale. >etanşatea' dintre 'spaţiile de "asp!Taţle ŞI refulare realizindu-se prin interstiţiul s creat între paletele rotorului ŞI. ac..50 se numeşte ..'.de':~piiaţ~e:{~e ):ir!nt.ir« il! [!tnqi"!!arc pr?duc ..<1mamIC. . sau în cazuri dc reparaţii. . .. ' ' .:non:aj ':>. atît static Cit.' ..scu~1 mtre care sînt amplasateechidistant pal~tele-respecbve.Sc. da~ ran~ament~ lor ~ste inferior randamentului rotoarelor închise... ..C"' 1 < . spre' aetit'a pierderile hidraulice. 'uzării palet:l~.. ~are de material.' :..' !. .ape menajere::care conţin cor~ pun de diverse dimensiuni In suspensie..\'il>r::tii (L'LULltO.u: randarncntc superioare. /' j. î?fundar.bloc e~c.ctuărl! :IplUI.U1t din ?OUadl.anale. 1"''I=m1~'" Fig. .eei.u:~ posibilitatea d:.'Ilc ~atera1e sî~ţ prevăzute cu do~ă .'~' rotoarele trebuie echilibrate..hl~.anmea l!lterst~ţl~~1 s}'ăInI.::.'{ecuţia pompei din materiale ob:şnul. paleFig. tf ~ t la inelul exterior.51. 1.rotor. traseul paletei nu trebuie să prezinte deviaţii bruşte.. pe ~are se fixează •prin presare Inelele labirint.j.'~ cln\strucţiespecială a. .. .50 este reperczcntată c secţiune printr-un rotor lL' tIP SCITIluc'.~reap<?~peiîn c?ntmuare~lm~etnţel~s. ( faţă de cele cu simplă curbură. ) r.o pon I a.. . 11.fontă cu nichel fontă cu crorn ['J:1:{.eI~r.<1 ee- chis montat într. Rotoarele de tip semidcschi~ se f?losesc Ia ~'~hlcul~ea hc..nnpei.:~.semideschis'' deoarece are doar un singur disc lateral. ?rosIVC: C unde.c.sp~ţiu) .tît d!n pompeleriionoetajatc: ClLŞI din cele multietajate. Avînd în vedere că mărimea jocului s influenţează direct caracteristica pompei.. ' .pe măsura. . La rotoarele turnate. din f~g. reprezintă diametrul de Intrare al rotorului. de care sînt fixate paletele. eX1:t~ pos~ilitat~~. pentru .'•• . In fig.' .:nono..~~ " .pl~n perpendicular peaxa.. al unei pompe centrifuge.. permiţînd astfel deformarea axială a arborelui datorită variaţiilor de temperatură..'yealizată tn~lunguI paletei. P?~tru c\·ita. 1.

de pompare stringere şi asamblare a pompei. 1.dH~. dar !$Ii: schimb oferă o siguranţă maximă in exploatare ŞI o întreţinere comodă. a pas+ ~ . În exploatate.2.lt"te~~e. . Construcţia a reprezintă o carcasă spirală ~d gura de reIulareairipThsată tangential.. . Diverse construcţii c de carcase Pentnrpompe"C.~ 'Jţxplic.t: .~ telor.1. c. sau.'1 .prm. b c In fig.55 sint re~rez~ntate car~asa de ref~lare. cît şi cerinţele instalaţiei. folosesc pompe prevăzute C'! rotoare de tip "deschis".u.-. pompele axiale (elicoidale) sînt pompe pentru debite mari şi înălţimi de pom-parc reduse.u o VlSCO?. carcasa mai poartă şi denumirea de . Carcasele pompelor centrifuge multietajate au forme.5.şlJez. precum ş..tr~~fx:ep~ntrti1apermlte circulaţia 'obiectelor solide ~de'Qlm~nslUm .52. 1. Pentru evitarea unorşoliCitări excesive ~.52.des~his se 'caraCterizează . Accesulla"iritetiOrul âcestor pompe seJ~ce~cu uşurmţll. Acestea mai sînt prevăzute cu un . In acest scop.53-. .~trifuge. care împreună cu profilul corpului director alcătuiesc canalul de întoarcere pentru aspiraţia lichidului de către etajul următor. industria alimentară.~~ţi~i la~gi de . La pompele care nu au corp director..:. ~arJ~e!e ale. cum~a>răiat anterior. 1.I~.(:hsc.fără a înlocui şi'cartasa.mal m~l. Carcasele de la extremităţi au orificiul de b aspiraţie. a căpătat denumirea de rotor •• înecă". hidrodinamice ale. Rotoarele prezentate se caracterizează prin secţiuni largi de trecere şi număr redus de palete. industria energetică (pentru circulaţia apei in schimbătoare văzute cu un orificiu de golire..mutticţie radială. .ur1I~). ~ ~ a . Elemente constructive la pompele axiale . In varianta c este re rez t • carcasa unei pom e cu r lă ~aţie.a .1te cu b~md3. de cele a~e pompel?r monoeţaj:-te. c şi ti din fii·T.~. e reI:>.e e carcas~ sînt exec~ta e m oua ucăţi.5-1. b -e-carcasă .mclc_ul_ ompci".Et~ . carcasele au prevăzut un orificiu care serveşte la umplerea pompei cu lichid în vederea amorsării sau la evacuarea pungilor de aer. fiind destinate să descrvească instalaţii c~re funcţionează la acest .: Tl:l~isi~iI i~ţ~~~r!lrrezistenţei mecanice. " o Fie.creat. . tate maitnulte roţoare de " """.52.se.sesc soluţiile a.!Îll • . în fig. După cum se observă. respectiv pompa este secţionată m planul orizontal AA. 1..!. J. Diverse tipuri de rotoare pentru ape menajere... Diverse C de rot oare Domeniile de utilizare a pompelor cu rotoare semideschise sint: industria chimică. .~p. 1.-carc.. în timp ce la construcţia b aceasta este orientată pe direcţie radială. utilizează diverse construcţii de rotoare a. . ~ d 0" tin b construcţii "l·:.·~pS~~c9Ill-plet. deoarece aici transformarea energiei cinetice în energie potenţială se realizează cu ajutorul corpurilor directoare.. aproape "complet. Carcasele intermediare au o formă celulară... . .Jeqm?fate4a1~.p?oseb~te. Iichidele vehiculate ?.lichldelor. J'de' relulare. în multe C'azuri"nî!fiindnecesară demcntareapompei din'f.e.54 sînt prezentate diverse forme de carcase de pompe centrifuge.al sînt mai mari datorită viscozit~ţii.llr .. . b. a pulpelor de fructe. partea de refulare propriuzisă a carcasei are forma unui difuzor în care se petrece transformarea amintită. ~.~ 1. carcasele nu mai au forma spirală.\ . o.laterale. denumire ce este reco~ mandabil a fi evitată.e. care 'pot flJ înlocuite pe. .hstalaţle.:"l!. '~" . In fi~.a~... datorită formei sale spiralc. în energie de presiune.lceea~ă. Rotorul d din fig.Jlţ ~}. abrazive.l~":. -:. .PMfrecarea cu discurile rotorului sint mult mai mari aecit în cazul Iichidelor Obişnui~.a. '.işteJ?ţe).e . '-. Pentru o o Fig. SI carcasa intermediară ale unei pompe multietajate.:.\':~a. l.ţ~t~iiiiliiâ1~'i~d~ condiţiileimpuse de caracteristicile instalaţiei. datorită formei sale speciale. " - de căldură etc.a~esttip::. 4stfel. adică să reducă viteza lichidului şi să transforme astfel energia lui cinetică.'}"~"'· Rotoarele de Hi. Ca~'caSt'lepompel. care nu permit înfundarea pompei cu diverse obiecte.. Există situaţii destul de frecvente in care f?rma car~i nu ~ste conformă (u cerinţele. Formacarcasei trebuie să satisfacă atit cerinţele hidrodinamice.~Laomparea apelor' menajere care conţin particule grosiereîn suspensie.52 sînt prezenFig. orientat în dire.52 NOTIUNI FUNDAloIEHTALE DESPRE POMPE ELEMENTE CONSTRUCTIVE 53 @@~~ " .f'rl. b... .pompelor ce vehiculează lichide abrazive sfnt'prevăz'. iar la partea inferioară sint pre- Alegerea soluţiilor constructive ale 'carcaselor est~. pomparea lichidezx Q lor încărcate. Lichidul centrifugat de rotor este colectat într-o carcasă m C2re-1dirijează către conducta de refulare. etajate : numărde urechi cugăuri prin care trec tiranţii de .foarte dure> rezistente -Ia abraziune.tIVul. c~rcasele pompelor de ape ~enajer~ . inUinită la cele monoetajate. respectiv de refulare.. 1.~·i. c~rţerii ..t~~~~lliU~ţ1~~â~l!I{~~~~:E~~:iî~~~ dezavantajoasădin punct de vedere . aşa cum sînt prezentate în fig.{~.ll!lptul că t . carcasa trebuie astfel realizată Încît să suplinească şi rolul acestuia.Fig.55. . . 1. La partea superioară.ţ?I9. Intermediară.l:iChldulul vehiculat. -.făf.'iJ. industria construcţiilor de maşini (pentru răcirea motoarelor termice). deoarece eforturile ~~a~~ &!~~f!.

_ ~ ~ . • . sînt ghidaţi în lagărele interrnediare 5. 1..~'.P!!r.tl.Aea14e~ .._. .~ij.poII}.~~_t~ prelu~~~.tială .. Carcasa pornpei este alcătuită din pîlnia de aspiraţie 6.t. . unui mecanism de modificare . se folosesc la irigaţiidle~efi:i.axial. rnmpa pc care sînt este montat (. Pompă axială de constructie verticall1.~ _~. care m este dimensionat linc...q. La alte construcţii..t~> q.::tn 11r'î.ulicăilc.E(9.:.56.. camera rotorului 7. tubulde pn)tecţie .ejaţ~i!ÎlJ..funcţionăriL .1I.56 este prezentată o secţiune printr-o pompă axială de construcţie verticală. c .: icu@tă.ri. cînd . ca pompe de circulaţie îlCceIiiralele termice etc.t~~l. palctclc clicoidalc.â' reglajul u~hiului paletelor în timpul funcţionării.10.siţnpI.int. .ptot.54 NOŢIUNI FUNDAMENTALI'.~it:id~:1 '. -'.::'~~:"~~(.pompei.o.p..: U nge• j.~4b9.-" Unele tipuri 'de pompe sînt prevăzute şi cu un mecanismde acţionare.s..i. " Ăidra. Arborele pompei propriu-zise. a ungl}i)ilui palatelor în timpul. camera statorului 8 şi corpul de refulare 9.r!~. precum şi arborii transrnisiei.\~!I(. "./ fi. astfel. cuplat cu transmisia rigidă 4.l9r.!ţ.~~S~.:.. J pc arborele 3.ţie. Funcţionarea mecanismului are loc a. ' -. DESPRE PO~!PE ELE)/ENrE CO""STRUCrl\'E gen de parametri..: . In fig. ulei.din ~~:~ieşelor aflate Jnxoţ~.a. acest mecanism lipseşte. 1.Jagă". ţ~ )Jlagăre. " 8 Fig..~r~a.rţ.'..pţi... 1.1potriva contact ului cu lichidul pompat prin .Ît şi .Şi.:iIlcazul ctlld :SUP01:htl· acestora este confecţionaf'din cauciuc. ".(.57 este prezentată o soluţie constructiyă..". In fig. - '/ .ru! otorului electric de an trenare.se-foloseşte'compoziţie de lagăre.~'.L!t:.. Atît ~rQqrl!le. cl! aj utorql •căruia se 'poate "efecţt."transmisia.ţ:lin Jmpinge~ţ(:a.".:lse .o~s~ţă.pă "~!-. sau cu . s.. astfel că unghiul paletei este fixat la montaj de către constructor şi el nu mai poate fi modificat. l/ rele părţ j componente: bu turul rotor 1. rezultat atît..

~ ~blt ~!. iar cuplarea lor se realizează. soluţiile constructive adoptate la pompele volumice cunosc o mare diversitate.ii a:_·.rr'~I. rotaţie flanşelor. . iar odată ~11. multe din ele fiind înregistrat? sub formă .e.estefbcatpe)mul din capetele tijei 5. Deasupra corpului pompei este montat robinetul 17.UC?el Ct1 r 1."-Y uUI.' chiar :1111:r'.' " ~ r • .CI.' ŞI cele cu piston antrenate . acţionată de axul de. iar după prelucrarea definitivă sefixefitt~'bl1 c':l rotorulUl.. cşei SIn egate excentric prin şuruburile 7 de cap" t 1 fi 1 ovale 8. 1 Il -'.. ..c .~ ~l~. b -cu palete închise.im Ite10mişcare de.. cu conductele de aspiraţie şi refulare. Pi~oliulpQUl~L{. Din punct de vedere funcţional.. -J 1 '. sertârul 12.prIn . se deosebesc: pompe cu simplă acţiune şi pompe 'cu dublă acţiune. Există şi alte construcţii care reprezintă diverse variante ale celor două sisteme şi anume pompe cu acţiune cvadruplă sau diferenţială.. solida:i~ate cu paIe tele 9 prin bolţurile 10 Deplasarea aX~. de exemplu spre dreapta.f~.1 e "e "' .~ n~1 . .ţ1. din acest o b motIv. Pistonul maşinii de abur are forma unui disc de o anumită lăţime şi este prevăzut cu canale în care _. J:.pompe triplex." ca pompe de intervenţie. . (It" "-~ . Etanşarea tijei pistoanelor la ieşirea din cilindri se face în camerele presetupelor 19. Calitatea fin!t1ia s~pdn~tal~d{ .' ..• IUl. ca p.Hnpek cu antrenare prin sistem bielă-manivelă ce [:. . prin intermediul mecanismului de distribuţie.de pal~te care dirijează curentul. . ' ~ .i dd.pompe simplex.. ten~d articulaţiile d~ . pentru alimentări ca apă în locuri izolate. r Pompele axiale pot fi realizate şi în construcţie orizontală sau ' Rlottoafr::e P?mpelora.'. trice cit şi de motoare termice.1". .r. . tija de legătură 11.. ~are u.ln fig.·dale sîn~ realizate după două solutii cu pa e e ixe ŞI cu palete reglabtle." .~~~~tv:: ..5.•i. iar cel din dreapta se măreşte. ma.8 este prezentat axiale cu pâlete In două poziţii regIabile. . de lichid pe direcţie a~ifI~~vazu 1..~t ~. \ r. area ~mpel pqate fi beneficiarului P'tl. a f e ~erhcaIa.contactul cu apa.). astfel că fazele se petrec în sens invers.. Sistemul de distribuţie se compune din suportul distribuţiei 10. La inversarea sensului cursei pistonului.i.-~ ~/~'-"11.3. numar .. prin garniturile moi din asbest grafitat 20. plat. pentru evacuări de ape din incinte. Elementele principale care .. tipuri constructive se disting următoarele categorii.. !.pompe duplex.n[l·a. şi care provoac.!rt1l'11htll1f.:. . .r0.. Ungerea maşinii de abur se realizează cu ulei pompat de către pompa de ungere 15.• 1. Ele sint mall utilizate şi în industria petreb'r:'l. cu mrşc~re alternativă şi cu mişcare de rotaţie. în spaţiul din partea dreaptă are loc compresia şi refularea lichidului. în prezenta lucrare se prezintă Fig.:". aşezaţi paralel. sistem bielă-manivslă.de patente.:1.cu piston cu acţiune directă sint prezentate . aşezaţi paralel.:lr > ' • Pompa este alcătuită din urmă toatele părţi principale distincte: corpul pompei 1 solidarizat de m~ina de antrenare 2 prin intermediul corpului .~l' ." .. de legătură 3. ~r~~~u f. In stadiul actual de dezvoltare a tehnici..orui pe care-i dcscrvesc. "".. Elemente constructive la pompele volumice' A " anterior. .~:~~. 1: pre~~ent. .alcătuiesc o pompă.CorpUl pompeî esţ~executat sub formă de tronsoanş dinJ. a unghiului paletelor de ordinul _ lOC . turnată-din fontă RPflil ...1ijriahrde 90° 600 f ţă d .• sau l'.. unei pompe con. La partea inferioară a maşinii de abur sînt amplasaţi robineţii de purjare 13.eavă de dim SJUl1legal.~ ..· b i. La partea superioară a corpului pompei se găseşte camera 7. • '.J!l funcţie de instalaţia • ". spaţiul din stînga este cel care se micşorează. ..a egone ac Parte pompele c ~ pis t on cu ac ţiJUne diirectă".l. 'Rotor axial : numai construcţiile clasice cele mai a -cu palete deschise.a.)mpe ele acţionare pentru prese etc..I t sle ( eplaseazâ ş~ bucşa 5 care se roteşte odată cu rotorul . CfJm!?h~aLe. '" ·:'l.e.-. sI?lra le are o orma care favorizează condiţ iile d aspiraţie..11). .1.~â~: .rmăresc pr?filul modelului.~ care sa asigure o modificars.ă a.:şe o~ t:a1n.."" m. Funcţionarea pompei are loc astfel: sub acţiunea agentului de forţă.' .'.~s~~~o~~gozltate r ~ît mai red~tsgustruite). pistonul maşinii de abur execută. prin tija comună.•. (3. ~. în timp ce în spaţiul din partea stîngă se produce o depresiune şi deci aspiraţia acestuia. pe celă-v-" lalt capăt fiind aşezat pistenul maş(nii de abur 6. F '1' 1.. d~schis~tnchi$.. pe pla~ mondial numeroase solutii moci.:('·tan'~ : o'~'. La unele ti de ~ÎÎl~ e~el se realiza sub tor~.~~~ prem.15 Ş. 1. n erme IU ru rnc6' B:aaţe~: ~~XI .U1 .a. Statorul este o piesă turnată din fontă şi ar ăzut . . Sistemul de supape de aspiraţie şi refulare pune în comunicaţie la momentul oportun spaţiile respective.r.nJa de a-:--ţ·· '.3.••• -. care realizează transmiterea mişcării prin interior l b 1: l p'uml~el. respectiv aburul sau aerul comprimat.c C:'C olLureaza patrunderii apei cu impnr~ pietriş . deoarece la pompele cupiston debitarea are un regim pulsatoriu.. braţul 13. •. 1:":. volumice sint grupate in două categ6rii pş~i~~impals~~ ~rat~t .. .•." t l ro or.. . dar acestea sînt de fapt soluţii care au ca scop uniformizarea debitului. pompele.5. pistonului pompei.· • . «. La deplasarea acestuia într-un sens.' '.. Acestea din urmă sînt antrenate atît d t PIrIn e ma oare c ee- nil Iri . o mişcare alternativă.'58. Pţ". f . UllolllUl <le <lesdJl(lere al acestora oat fi 1 ' necesl~d. care este transmisă direct. distribuţie 16. în limitele valorilor admise atît pentru viteza medie a pistoanelor... Cursa axială e. . dar mai ales pentru randamentul volumic dterminat de umplerr-a cu lichid a cilindrilor.jie plesă.b.1" . .Inelele de ctanşar .. ta t: .> . constructivă prezintă incom'~ni(~~tlll r~~. care conţine supapele de aspiraţie 8 şi cele de refulare 9. avind trei cilindri de lucru.t~Uli~~t~.". şi cutia de distribuţie 14. frecvent întîlnire.u t~ ~o- faletel~ se toarnă sepap~ţ. la grupuri hidrofoare. Pompe volumice cu mişcare alternativă Din această c t . Prelucrarea profilului paletclor Se face e ma inis . ~XIsta.~. . l>"mpele cu acţiune directă sînt folosite în special pentru alimentarea cazanelor de aburi. ."v" c. 1. care serveşte la evacuarea aerului acumulat la partea superioară în momentul amorsării pompei. avînd un singur cilindru de lucru. prin intermediul unui reductor de turaţie.e cu cele ale condut:~ei de refulare.59.56 NOŢllJM FUNDA:IIENTALEDESPRE POllPE ELE~IENTE CONSTR1:CTIVE 51 r:le 2 poate fi deplasat pe verticală iar odată cu el prin l' t di 1 l ţil: di li 'al 3 .rechl: realizată sub un. ' '.!n3ig. ca urmare a cerinţelor extrem de variate. avînd doi cilindri de lucru.: ••. deoarece ele pot utiliza pen t ru actionar. ~ceastă s~luţie.•• " ~.

cu strîngerereglabilă prin intermediul rondelelor g. aceg~ ~~~cn~. teflon.60 .tcxtolît. Varianta b reprr-zintă un piston prevăzut cu o garnitură conică din cauciuc.' Arcul lamelar r menţine' periferia garniturii în contacf'permanent cu pereţii cilindrului. Prin cu doi cilindri paraleli. din oţel forjat. oţel . Variante constructive ale pistoam Ior pornpelor volumice cu mişcare .. Blocul cilindriJor este. Varianta c"repreiln'f:ăun"piston cu garriitură "t!p. ~)~_ . aşa cum este reprezentat fi fig. lemn. Cilindrul propriuzls este alcătuit dintr-o bucşă 3 presară în corp. un. variante cousrructrve ale pistonului .. . ' Pompele cu piston de construcţie normală pot vehicula lichide cu temperat uri maxime de 250cC şi presiuni de refulare Fig. 1.61.01 mm. Acesta se caracterizează printr-o lun~ime mare.- d Q C alternativă . construcţie normală se înţelege confecţionarea blocului cilindrilor din fontă.•. CI numai prin interstiţiul creat Jntre diamefrui cilindrului şi cel al pistonului. confecţionatădinpiele sau cauciuc.60.ELEMENTE CONSTRUCTIVE 59 se introduc se'mlcnţii de etanşare.sau din rnaterialefîemetalice . Cilindrul propriu-zis al pofupeieste executat Într-un bloc din fontă sau oţel. urmată de rodarea pistonului în cilindrul său..rn. dia~etr. iar et:. tip "duplex". In corp sînt prevăzute şi locaşurile su.e~ai realizeazăcu segmenţi. 1. Varianta constructivă d reprezintă. Sectiune prin blocul cilindrilor unei pompe medii pînă la 50 bar. F:g. Acest joc se obţine printr-o prelucrare foarte fină.:~. qE..ra:Ii~rt ~u.fontă.61. _---_.. papelor de aspiraţie şi refulare. iar pentru presiuni foarte mari.ilnt pr.-~şare~'in.. de regulă o piesă ·tumati·avînd·anumfte· fOhne interioare care alcătuiesc camera de aspiraţie" şi camera de refulare 2. piston de tip "plunger" ._ _..'. Pentru temperaturi şi presiuni mai mari decît valorile indicate mai sus..U.manşetă". Pistonul pompei poate fi executat În diverse variante. 1.} . care pot fi confecţionaţi din metale . Varianta a reprezintă'o soluţie de pist<rif ctisegmenţi ~desecţlune drept: unghiulară. care poate fi Înlocuită după ce s-a uzat.caracteristicile ~ichidului'pompat: ~:: . În fu~cţie de condiţiile de lucru şi de .ş. astfel încît jocul radial să nu depăşească valori mai mari de 0.'zc:lt~t~ cîteva pornpei. alamă. 1. corpul pompei se execută din oţel turnat..

tului de frecare Între suprafeţele de contact.' . .pînă la 300 bar.re rrm hi!. pompele cu palete.e1tur~at.d~llJ~t.~ţ~~P'!-S~ "iar în 4. Pompa cu roţi dinţate.5. se folosesc lagăre de alunecare sau rulmont i ('11 ilr"..\i ales la Vehicularea lichidolor vtscoa«.itr<: de lich~de şi po. capacul şilagărul pompei sînt c6~fecţlonatedm fon~ă. închisîntr-o par:ţy. nare exterioară sau interioară.arborele 1 sprijinit la ambele capete pe lagărele cu rulmenţi 2. .operaţ~e 'prIn c~re se obţine o rezistenţă sporită la uzura Şl o iI?bunatat.'...o secţiune printr-o roţi dinţate destm~ţa transvazării de produse petroliere.:ra tiile dinţilor an1 . cu dinţi drepţi.. pompele cu role pompele cu rotor <'!. De. ~ar cele mai cunoscute şi utilizate sînt pompele cu roţi dinţate..' . Arborii roţilor se sprijină în lagărele prevăzute cu bucşele de alunecare '7. 1. aşa după cum le indică şi denumir-a. Cele. Pompe uolumice Ctt mi~:~re rotitoare. care treptat a. . Dintre acestea. POI?pl'le de ~cţionări hidraulico s~nt destinate exclusiv pentru crearea pres:u~l1 necesare in diverse sisteme d~ instalaţii hidraulice. feţele laterale ale c?rp~lui ~i ca~acu UI PO~P~L sau are plăcuţelor de uzura. Iar ~ .9~re. este astfel realizată încît să poată 2. realiFig.ă2t A .~~ .toaspiratoare eli canal lateral.. In 'timpul funcţionării. care este prevăzut cu 1I-E=::::::::3-1J. din. la mijlocul distanrea presiunii Iichidului .: şi debitarea lichidului in regim pulsatoriu.c~eţ~clen. Pompele autoaspiratoare. ungerea acestora se realizează chiar cu lichidul pompat. şa vehl.aiel cu a_ce:tea ~~au d:svo~tat ŞI alte tipuri de construcţii.este roata .că.renare ŞI ca u:ma~'l' ~ Pompele cu roţi dinţate pot fi con.confecţlOn.3. .63. 1.şi presiuni reduse .aţeiWxJ. angre'.un picior.Ierl'.4.Hr~!Il(!"între bO• lurilc dintre dinţii aflaţi ÎI1 an. careeste În acelaşi timp şi rO.: alt.max. ceea ce presupune ca prin schimbarea sensului de rotaţie se schimbă şi sensul curgerii.1. O astfel de rezolvare este prezentata în Fig.eyaf1J~~ singur. pe arbore S1l1taşezate . ~~d decurge şi avantajul.lSt:r .4. :. partea opusă cu corpul lagăr 5.. aş~ cum le indică şi ~elll!IIlirea: au proprietatea d~a . ' '.u rotata . unconsuntexagyrat de puter . . ronstrucţi~ lor.1. Pompe al.1on:pdt: l)L'Il.\ ii.u In. cu cavitatea tle asp1:aţ1e ~ ~.. .-..Schema degafig. In fig..mai cunoscute pompe din această categorie sînt pompele cu canal lateral şi pompele de vid cu inel de lichid.tru tr~n:vazare SInt destinate.lllot. unul sau mai multe rotoare aşezate în paralel. ".. . R. " care . ~ar rugo~ltatea suprafeţelor de lucru trebuie să fie foarte redusă.63. ceea ce produce eforturi suplimentare asupra organelor pompei. Ele se caracterizează prin.tcele de clunecar-: cit si cele J. care s~nt supuse după uzin~r: la un tr~taI?ent de sUYI~a!e.' .' pentru tran'.64 este repre~ zentată secţiunea printr-o pompă cu. . _ .:l:6?-. lichidul p. canat lateral. .itCiil corpulpompei 3.6_. ~ .pînă la 100 m3/h . aceş~la.sau Ip. .c~put :a fie utIltza~t! I? diverse domenii speciale.ote.\·'·l. ' .aerul din conducta de aspiraţie.ternîlc.60 /WŢIlmI UNDAMENTALE F DESPRE POMPE ELEMENTE CONSTRUCTIVE 1)1 a·1.5.5. lIdudul este comprimat.: rostogolire.4' '3"6' r' '5'2'" nată c. . 111.malte. .i i ales ŞI produse petrol. La construcţiile la care distanţa dintre axe este mică.tat<l. antrenată. Corpul. .'tn scopul manrn durităţii suprafeţelor 4e cqntact. de acestea. tratate . . zînd astfel etanşarea nece". cu lagare interioare sau exterioare..lre a . .Iuri aliate. pompele cu rotor elicoidal. /) mare dlvers~ta~t: de: construcţu.d~ţate... ...ţeldintre axe. Suprafeţele de separa ţie A se .Powpa este alcătuită din următoarele elemente: roata 'dinta tă 1."::'~ )n. "-.. f~llisc~ză prin tuşaro. respectiv în porţiunea de angrenare. . sut F::\:tlcatc degajările a: pr!.Pompa este reversibilă.afe cdrpului pOI?pel. 1. Pentru ey~~ tarea acestor inconveniente se adoptă diverse soluţii constructive care constau în punerea în cornunicaţiea // " spaţiului cuprins între dinţi.. 1.Ic.cazun de presiuni ridicate.st~ite în ~r~ăt?areţe pompt 'cli: variaţiei volumului spaţiului cuprins între. O soluţie modernă pentru 'pOmpe1ede tr~nsv:uat.CUIL'Ze sa transporte lichide vîscoase şi unguentc. cunoscute ş~sub numele de "pompe cu angrenaje". 1. o const~tUle confecţ!onarea roţilor dinţate din fontă sau' din oţel?rI obişnUite: ne~ltate. qt.t~. acestea sfni'mcnt. . fu~cţionarea lor poate av~a loc chiar m condiţiile în care conducta de aspiraţie nu este perfect etanşă. Şi in această categorie există.COpL'ri de bite relativ Importante . 40 bar . ' jărilor pentru descărcaDupă c. Etanşarea arborelui se face cu garnituri noi din azbest grafitat.mt~n~ltaţll zgomotelor de angr~nare.2 . Pentru mlcşqrarea .sauTeJulare.' ~~~~ 1\~piraţia şi refularea . m.sî!1~.ţig . r'az. pentru actionarea n~ecal11sm~lcrdcservlte. Pompa din figură este alcătuită din următo~rele elemente: .'m se remarcă din figură.. dinţii roţilor se prelucrează la dimensiuni foarte p:eclse. executa tă dintr-o buca tă cu arborele... înclinaţi LI C var}ante: c~ angre~au I~ forma de V. suport ce fixează ~~~~~~~~~~~~~L""===:JJ pompa pe postament. Feţele laterale ale roţilor dinţate sînt în contact cu plăcuţele de uzură 6. Cu titlu de mfo_~aţle.î.carcate..pre1i91ţa. " . .1 care lichidul ce se găseşte în golurile dintre dinţi este evacuat în cavitatea de aspiraţie sau refulare.:ţ~e . . . deci de a se auto~mo=~a. 1. debite reduse ŞI presium de refulare. . ' "". . 4 ... 1 grenaţi..Hţ~.dust ri« există două categorii de pompe cu roţi dinţat« si auurnc : pomp. l~c~l~ulwSP face prin onflclJle ~~terale.mpe pentru acţionări hidr~ulict.·. Elemente constructive la pompele autoaspiratoare. pe di Il o.. se precizează că nivelul maxim admis pentru zgomotele datorate angrenaru este de 35 decibeli. se pot enumera: pompele cu şuruburi. pentru transvazare.' .. Ca tip de lagăr se utilizează at...

. I I st~~.t .~)i '~=e:. . cuprinse între carcasele intc'rmedl<m. rotoarele J. 1'" 1 66 s observă forma teşită a orificiului de aspiraţie ŞI refulare. C .: 1." 3.4.Carcasă de aspiraţle: 2-canal b.Ea.~~tr~I~llţăţi sl~tpuse. ca la pompele centrifuge. Poziţia corectă a discurilor se asigura })rl1?. 1. /.la c~!e doua.: de aspiraţie 4 şi cele de refulare 5." ". tru perioade scurte.i~ c~~c:l~iS. -r I ~\.. î~~h~~b(l~~~r~' ~~l~~tr~.<p:~e. Aceste tipuri de rotoare. "1 1/ Fig..~şar(.'. -~~.. AbI ore e pom Pei se sprijină Iui ce el d r b t ou ă asi ~~ffn~ri~~ ~s~= d alimentate aţie este prevăzută cu orificiul 9. e .a era" d O sectiune printr-o pompă de ~I.I.~p('mpe de vid". jocul axial între rotor şi pereţii Iatorali .omUI11Caţlerin ţeava p de egabzare 10.. ' .65e"~te reprezentat rotorul unei pompe canal lateral.67 este prezentat. . ' este: . pentru racordarea con uc el e x _ : inelului de lichid.~~~~Şe~~~O.:' \. ceea cear avea caefectdiminuarca performanţelor pompei. Dopurile 72 servesc pentru golirea pompe! de lichid 111 penoadele I nranţ ~~..racă prin garniturile moi din . nIl.4 .'. lateral. n fIe'..... ~en. . . Asamblarea pompei este realizată cu ajutorul tiranţilor 72. ti d' a te f 1 66 b se vede forma canalului lateral din ' zona pe care se 111 In e.:-~...e t" cu a a.ai celulei ~u tr~by. deşi ~le pot funct iona şi pentru comprimarea aeru.ili~~u:i~~ ~e distribuţie" 4 şi 5." .64. .npei. ~.' ". ~r~~. 1. . " cu in~l de lichid.upreset~pa" p. Cuplul de materiale în contact. '1 dc I t' ŞI e rl p'fl1hr" <i <înt date ('11 titlu informativ unghiuri e e Incepu ~I r~rr:l a (' " c::::.:uleze lichide ce conţin particule abrazive în suspensie. ŞI 'Iichide.nun la construcţiileştandard.. In c.66 sînt reprezentate carcasele intermediare de aspiraţie şi refulare ale unei pompe cu canal lateral. a la rindul său cu carcasa de refulare 1.lo. '.. ~"C. din oţel sau fontă nodulară (de exemplu în cazul ':ehiculării amoniacului). La o extremitate a pompei se găseşte carcasa de aspiraţie (j..7. Discul 4 conţine fereastra de aspiraţie ŞI fa~e!egăt~r~ e 'c'arcasa de asp iratie 6 Discul 5 contine fereastra de refulare ŞIIcom U n1C cu . .:.'Pompă autoasplratbare 'cu' canatlateral. confecţionate di. sfîrşit ale acestuia. 1..' "" In fig. depăşe<l.~\ sţr." 1. Pentru ubţinerea unui randament satisfăcător./ -/ ."" .. absorbţia de aer sau gaze ŞInumai ~ . In fig.~~i~.p. iar în anumite cazuri speciale. O. ineldC"l1chld . In tImpul.Iereastr de refulare.însţf c:. Pompe de V1.ş!lfttur~e de c~~t~~~~ 77. ~~~~~.~~~ţ~~if~~::.::-=-: . In orificiul 10 se monteaz~ v":..au căpătat denumirea uzuală de "rotoare stelate". f of: l' cea de reiuh~ef'Et8.' ".. .'ste de tipul deschis. .I~ ses: ~:.cuu~me~rul ~entru masura re~ vidului.62 ~OTIU)i/I FUliID.. posIbilItatea să se 'autocentreze.~e. datorită formei lor -'palete radiale incastrate în butuc . funcţlOnăru.sţgr\lWat.rl~~ie cu ajutorul şare.d CIt mei de iichid... rotorul are. 7 / 12 . trebuie astfel ales încît în timpul funcţionării să nu apară fenomene de gripaj.li l .'. Carcase intermediare ale unei pompe cu canal lateral: de aspiraţie: .66.J.--~c. b ă Fi.5...rl i ~. pompele cu canal lateral nu trebuie să whi.:-7 De' aceea <ţer:umi~ea lor ~or~c~.maşmi cu.rţarton de grosime absolut consrantă. " . Performanţele pompei depind În 'mare măsură de forma şi dimensiunile canalului lateral şi a ferestrelor de aspiraţie lui ca suflante sau compresoare.~"~ '~\ . '.~ / " f---:-~T Ele se folosesc în mstalaţll.'(. deoarece acestea ar provoca uzura prematură a suprafeţelor de contact. Rntorul o. Locaşurile presctu1?elof. . L-J deste.l arb~~clui Ia: ieşirc:a din carcasă este a.\.. care formează etajul sau celula po.\LE DESPRE POI[PE ELEIIE~TE CO~STRUCTl\'E 63 cu un ajustaj alunecă tor.Iereastrâ : . Carcasele intermediare SInt etanşate în planul de contact prin garniturile plate 71. ( . 1. <.l. El este executat sub formă de piesă turnată din bronz..~e~~~~~~~o. Din acest motiv.65. .~llE)i/T.' c . ~ \ ~.:. iar În partea opusă. dar la apariţia unor forţe neechilibrate.}e 51. ~ in mod accidentalpot re~lll~. '''. el poate să frece pe una din feţele laterale ale celulei. deoarece feţele laterale nu sînt acoperite de discuri.pentr~ }}>':'0-Y/~ ---i. T 1. În general sub denumirea Jl' . Asamblarea pompei realizează i~c~~. rqtor-carcas. -:.2. Aceste pompe sînt cunos<'lI:'.Sc~. .carcasă de refulare.' In fig.f(J 'i.'. .fi. Rororul pompei cu cana .' \~ I \ bineînţeles cu performanţe mo.~ ----=-. ':\. Eig. ' 1 1 d tip Pom a este 'alcătuită din "următoarele e!emente:rot~ru .

br0!1Z'sub formă de piese turnate. In anumite cazuri sp~iale.motiv. cînd nu se admit ples~ din ~ateriale neferoase in componenta DODpei.din materiale ~peciale. .67.. Bu~ ~cu are o ?r:z. cu vîrful conului În planul median.cor:stfu. al pompelor cu canal tateral. . practicate in acelaşi dISCde distribuţIe. b- dIsc de ff'fulare. !.1 Ft'XDAlIENTALE DESPRE PQ)IPE ELDIJ. JOccare nu trebuie s~ depăşească valoarea 0. din care rezultă că debitul de gaz aspirat de rotorul II. F'tg. Traseul curentului de fluid la această pompă este următorul: aspiratia flui5 Alegerea pompelor c.disc de distribuţie cu Iaute .ule. Piese componente ale pompei de "lid cu inel de lichid.de aspiraţie ti refulare. Jar rotorul din .. rotorul poate culisa pe arbore autocentrindu-se In carcas. Fig. Explicaţia constă in aceea că .. L--.• ". 1. În băf~c ~siI!ţ~re~~z~e. 267 . vid ~amt3lt de ordinul20-25Torr se utilizează construcţia cu doua etaje montate in ser~e. cum se observă dit. Această soluţie este prezentată in fig. pompa de vid c~ }~el de .eot~~~~~ăJ~tinî~a l"ot6rUluipHniUIui etaj este apreciabil m~i'mii~ decît cea a rotororul. transmiţindu-i in continuare energia sa.ontă. Aşa cum s-a mai preci~~t anterior.~1 este prezentată construcţia unei pompe de vid cu inel de lichid cu două etaje o" .~~lstnbuţle. fonta nodulară sau oţel. 1.l.1 mm la construc~IL stf~dar~.I!0rmanţelor pompei. Carca. n b la dimensionare se ia În considerare alura curbei caracteristice a pompei. 1.1e t~~~re_~_:p. pen~ru re~ea. sor ire. de vid' cu inel de lichid. care este mai mare In fif 1 68 este prez. la presiunea de refulare a rotorului 1. figură. L~ unele .rle exemplu n oţe ~oXlcţabiI. otorul pompelor de vid cu inel de lichid este asernănă tor ca orrna cu cel. •••.••• _ _o • mon~:.70.r:isr:i p. •. Rotorul pompei de vid cu inel de lichid.IE COXSTRLCTlYE a Fig. ca şi la pompele cu canal lateral. Discuri de distributie la pompa de vid cu inel de lichid: II - dix de aspi~tie. _ . _. . discurile şi lagărele seconfecţionează In.. a. Iar in acest caz pompa de VId are o singură carcasă la care gurile de aspiraţie şi refulare sint separate printr-un perete despărţitor.•. L~ pompele co~fecţlOn~re.1~C~ldtrebuie să funcţioneze numai cu lichide _sau gaze curate ~ara ~mp~:ltaţR mecanice. pentru a obţine o rugozIt~. d. ceea ce imhunătă ţeşte condiţiile de scurgere a fluid ului şi de umplere a celulelor. In fig. bcarcasa aspiratie sau refulare. . Pompă. feţele sale laterale p:ecum ŞIc~le a~e discurilor sînt prelucrate foarte fin. '. rotorul se poate exec~ta du. In t~mI?111 functlOnam.: ŞI deoare~e el. .fo~anJele pompei depind de Jocul axial dintre rotor şi disearil.:>. .te redusa: ~m acest .' .70.r~col de îng~eţ. .64 7 :>. dar aceasta are drept consecmţ!i modlftca:~a pe..er.nacomca. In fig.68. palctele sînt inclina te spre inainte ~ore~punzatr se~sulu~ ~e rotape a pompei şi sînt rigidizate prin nervuri. .poate: veni În contact cu discurile. unui. Fantele de asplraţieşi refulare din discuri sint dimensionate de constru~tor avind in vedere destinaţia maşinii. Fig. în care rotorul etajului doi preia fluidul refulat de primul etaj la caractensticile realizate de acesta.Jo~~rile pot creşte într-o anumită măsură. respectiv utilizarea ei ca pompă de VId sau compresor.fan tele de aspirat~~ şi r~plare ~înt.cţi~. _ __ _ -' . dar diferă prin numărul de alcte care este mal redus ŞI pnn lăţImea acestora. Astfel gazele care conţin praf vor fi filtrate înaint~ -f ea..OŢIL":>. este totdeauna mai mic decît debitul aspirat de primul rotor.~sei.ntat un rotor de pompă de vid cu inel de lichid.ui celui de al doilea etaj..69 sint reprezentate discurile de distribuţie aleaceleiaşi pompe.:.~~~i~rr· de uşurare '. 1. favori- zînd totodat! ş~te~~~g~i~.69. 1.sele. 1. satr la folosirea ca Iichid de etanşare a unul lichid mai vîscos . 1. o·· Dupa.

. 2.••••. prin care circulă un fluid vehiculat de o pompă.:<ifig." \ 53. (fig. preirăzui: cu' fillHe~ttea~pfrâţteşrreftiJ. celula etaJ.aspiră printr-un singur orificiu şi refulează prin d.. . aspiraţie al discului 6. )'. . astfel incit să.rii: o cantitate defluid şe). prin şţut~ de refular. Schema curgerii lichidelor perfecte.ripiI.Jaminară" atunci cînd particulele de lichid au mişcare paralelă cu axa conductei şi "turbulentă". d~ . pentru a se evita dlml'nSll~1l1 rotor prea mari. filtro ctc..' Intr-o conductă.tifi.Şl··~l = . -. .' o: "r . V3 = const. ~ea ~e a doua cantitate de fluid pătrunde prin orifICIUlde refulare al dISCulUI5 Intr-o cameră intermediară. curentul s~ îm~arte ţndouă pă. În funcţie de dimensiunile şi natura instalaţiei. 6 ['··S·. hidrodinamicii..~~~·'bat. .I . clapete.1.:. ! j • (2. l. versale ale conductei este constantă şi poate fi exprimată prin produsul dintre.1. Prin aceasta dispunere. 2.ou<lOfltl~U.t. I "2 .. Iri'. '0. Î'o.PI:~zenta. se obţin performanţe îmbunătăţite deoarece umplerea celulelor rotorului II este favorizată. aceasta poate fi descrvită de una sau mai multe pompe. In realitate. 'către 'oruiCiul ~e. conducin. ?21f ."{·i!'. etl!-jul . în acea secţiune: . Iar e~a)l~lII aspiră pri~ două orificii şi refulează printr-unul singur.... ••••••. datorită faptului că lichidul .j ':o!!.·) ll~-:·.. 2. de aceea în calculele practice se apreciază o viteză medie. I • 4 . ° . Alirnentarea rotor~lui pe ambele părţi este o soluţie ce se practică de obi.. ~. La pompele de debite Importante.·de·.. ' . aspiraţie alcarcas~1 4. racorduri.'. . Utilizarea pompelor În instalaţii 2. ~ISC~UI:2. atunci cînd se cunoaşte viteza de curgere şi secţiunea conducteî.'/1.mtoa~cq>r1l?-fanta..Q. care necesită o lăţime mai mare a rotorului .1) prin care curge un lichid considerat .ulul 1. ~u douil.1 •.Iltă şi unregim de curgere staţionar.• L.scop. SuD denumirea de instalaţie hidraulică se înţelege complexulde e!C:ITII:n('! alcătuit din conducte..iavînd 9 mişcare pennaIlţ.. au loc fenomene de natură hidraulică ce pot fi inţelese numai pe baza cunoaşterii principiilor generale ale. ~rific!ul de...J~ac:esta ~ste dirijat către ~ISC~ de distribuţie 2.1u este perfect.}jet1cJinei de lichid. l~l . acest în continuare sînt .iF?~sef(.are. :.:..' o"~.1t~je.1. S'}J Fig.avînd un llnu".â. Din etajul II fl~ldul ~~t~refulat prm orificiul dISC~UI7 în carcasa 4.dla o umplere neunifo~ă ~ celulelor şi la un randament V?IlIml: necorespunsător.' '. 2.la care. adică în aceleaşi puncte viteza nu variază cu timpul. Ss'Vs9' _. deci dificil de manevrat Ia montaj.. Noţiuni fundamentale de hidrodinamică. pe care proiectantul instalaţiei le prevede la întocmirea proiectului. de unde este aspirat.şl. . deci incompresibil şi fărăviscozitate. :. de către rotorul ~l pr~n. viteza reală variază atît în secţiune cît şi în lungul conductei.ar~o~a. In.allmentarea pe o singură parte ar lungi neeconomic drumul curentulUI de fluid.ţflnoţiunilefundamentale şi legile care guvernează curgerea Iichidelorv.l. se utilizează de ca solutie aşezarea rotoarelor în paralel.1. "'.perfect. reducindu-se astfel lăţimea pe rotor..c~1la pompele de debite m.an. cînd mişcarea este dezordonată.~R4. Determinarea caracteristicilor instalaţiei .: .C'qat1l..#~ieY.' •• ' '. :.. Curgerea Iichidului în conducte se consideră ..1) Această relaţie poartă numele de "ecuaţia continuităţii" şi cu ajutorul ei se pot calcula debitele ce trec prin diverse conducte. _Prin .e l'eful. mit grad de viscozitate. . .. . cantitatea de fluid care trece In unitatea de timp prin diverse secti~Urans-:. ').î~ca~~cţ~.!I:OŢIUX! Fl:XOAlIEXTALE DESPRe POlIPf.. Pentru aceasta este'necesar's1l se defennine eft rriaiprecîs'bii putinţă' parametrii pe care trebuie să-i atingă instalaţia respectivă..e al acesteia ŞIconducta de !eg'ăt~t[ 3. "f.~ •• .:..'.)' d~~i Seoface prinorifi~iui. aria secţiunii respective şi viteza de curgere. într-o instalaţie în care circulă un fluid. se asigurţ obţinerea caracteristicilor solicitate.~~re. robineţ i.. de unde este evacuat prin orificiul de refulare al acesteia.~spi~~ţit!:I:ir'. în direcţii diferite.

pentru pierderi lineare m regim larnih.' . viteza fund ma~~ă in axa conductei şi nulă la peretele acesteia.lami~ar la viteze şi diametre r~duse. '~~. d 2g (2. d.2 sînt prezentate cele două regimuri de curgere. ~atu=a plerden~or lineare depinde de regimul de curgere ŞI într-o oarecare masura de rugozitatea pereţilor conductei.deră~ A':"'..:t I _ conducterugoaseşiIăs«. ramificaţii.. = j. .'pentni·Re : A.• " diametrul interior al conductei.=~·\"'2g VZ [m].':.t. 4 000.~rd~rIlo~ de ~r~mă servesc proiectanţilor de instalaţii la calcularea traseulu~ ŞI a .. Re < 10'.tula <. cunoscut sub numele de •• numărul Reynolds". I~::'o.in con~~cte..2. 64 90 A=-"'- Pentru determinarea regimului de curgere s-a stabilit un criteriu adimensional.. regim turbuler:.\CTERISTKILUR I:oiST.~ viteza medie de curgere. -.""" ~ r '.• . determinat pe <. .·"j~.\ŢIEI 1i8 69' l'TILlZ.. provoacă.au loc atunci cîn~ s~.ii.. În regim laminar. s.U. în care: v reprezintă d I~= ~log:"(Re. Re Re • '".ŞIper.-4)' valoarea vitezei medii este Vmtd ~- ~m~z ..te : In f~?cţIe de. Pierderile de sarcină datorate rezistenţelor locale se calculează cu relaţia -" .consi.' . 2.acest. 2 c f('.4' 108.că regim~ ~e menţine . turbulent.Re--0-3..mensl~mlor .e între particul~le de l1~hld. -.3 este repr~ze~t~tă. cauz~ care ~..) -::.~~}'f· J~a' dem?nstrat experimental 'că regimul de 'curgeYe e'ste laliiin~r pe'ittru val?rI ale lUI Re< 2200: . ti.ngim laminat. şi care corespunde unei lunglm~ de c?nducta ce d~termmă o sca. 'dar pentru a~easta trebuie mlăturate cauzele care provoacă perturbaţia in fluxul de curent ~I care dau naştere la turbioane.3. de unde (2.ţu bruşt~ ale ~ecţIUnJIcon. (2.. se utilize~ă in~ă ~oţiunea de ::lungime ec~ivalent~ notată cu t.gimului lichidului laminar.:..<. Relaţiile teoretice pentru determmarea p.. i).xîn :ni":> ·..'. o (2.t.lca.:-dere de presiune egală cu cea datorată pierderilor locale dintr-o conducta reală. apar diverse I~zlst~nţe hldra~lce denumite uzual "plerden de sarcină" sau "pierderi de preslur. ..r .'..":'". 2. In care coeficientul A se inlocuieşte cu coeficientul de rezistenţă in regim turbulent AI şi care se determină aştfţ. vitezelor m:.· ."~ . Aceste relaţii sînt următoarele.:''___ '.Ât ''iiil/s.'.tabelul 2. O. în tnţs .9 •. "V~ d".. in regim laminar rep~'tiţia vitezei es ~e parabol. In regim turbulent repartiţia se face după o curbă diferită de prima' a:t~~l.ductcl./" (2...]5/Re. ---~ a Filţ.- . Ungă Pl. . . "..:C' = In tin:tp~ curgerii pr.!S·t. este un coeficient de rezistenţă al conductei şi are valoarea. .\RE.. .3) In conducte: b - in conducte: • ..· '< • .i·~«{:....I' __ ~ .:"7t.\L.-EXlStă fnsă. • -~ . VIteza creşte brusc.reţ!i conductei curgerea rămine laminară.5 ).1 -:.8--3):"105.o.~~~<:-!n -.f.. clapete etc. iar în regim în care ~ este un coeficient de rezistenţă locală. In diagr:ifua' A -.Ull regim de curgere turbulent.'U pereţi! conductei... 2 1: ~-~ 2g = 1 A -!.' .ea l~ rîndul lor pot fi pierderi "lmear! sau. o. ~~= 0:3164. In calculele practice. . Schema -Ie curgere a ti - . I?eI:ăşire~ acestor valori ÎIldică.. de ordinul Re ~.~I'R.dI. Din formulă se ob~rvă . supape etc.84)vm.pentru ... \' aloarea lui l.ii~.torită frec~~ilor inten.2.\R. )n f~.. .2) Pentru... . > lL.) .. notat cu simbolul Re şi a cărui valoare se calculează cu ajutorul relaţiei: \.~plerden locale ..100." .0032 . precum ŞI la curgerea lichidelor cu viscozităţi mari.. ..". se calculează cu relaţia turbulent v•••••• (0.lsltuaţu cind·regimillpoăte"Să ~înă laminar . dar pe măsura depăr~ tării de pereţi. ' ~. 3 000 .~.'III' ' ////' V. V viscozitatea.•.'.sch~ma repartiţiei vitezelor in regi~ de curgere laminar ŞI turbulent. sau apar vana. Fqţ.. . h.robinete.-_.). Pierderile hneare in regim turbulent se calculează cu relaţia (2.8..-\REA POlIPELOR 1/\ I~STALATII In fig.1:.78 . )./////~. ţev.. 2 .. .Poate ~emarca ~in figură. o . $tI":'" it.ale experime~-' tală şi depinde de forma corpurilor care provoacă aceste rezistenţe (cotun.i drepte~~ . . .o'h'~f"'" După c~~ se .:.~. modificări c~re..e-O·237."L.t.6}· .sînt "prezentate pierderile de sarcină lineare in conducte drepte. '1' .= =(0..:~!:~!.. ~recum ŞI ţrecăm aces. pentru Re <3..- 1'" • /' b Schema repartiţiet b- !.( .condu~telor.2g regim de curgere regim de curgere în care i. .. cinematică a)Jchidului:'. .3)..DETERm:-.il "..t : ~)(: ".întîlnesc c?tun. 2.. . 0.» -~ - Pierderile locale se datoresc modificărilor subite ale direcţiei şi sensului vit~zei de curgere a lichidului.. da.\ C. .tt~ valori mai 'mari. . + O.

sch. .IZS _ 175 150 cât g(J~ fi" 60 SO r'. 1000 O/am. Cu ajutorul acestei ecuaţii.. SIJI) ."""""'. \ compl" . se poate studia mişcarea unui lichid în diverse conducte sau canale' .'< ) t:n -.-. pentru direrite armături.-.4. Astfel in diagrama B din tabelul 2. 70 ' ~o 30 25 r v t .--------------------------------------------------------------In lucrările de specialitate. cond. conform fig.-iI-- \ \ \ \ '50 40 30 ..\TII I Sorb Tabe11J12.rt·· brll$ţti .s 5 • . este reprezentat' în hidraulică printr-o expresie matematică cunoscută sub denumirea de "ecuaţia lui Bernoulli".: Pentru exemplificare. \ . . 20"" iti .m~~de condoctd dr:(]IJ/rj CII aceeas/ p'trder~ d~ sarcina ( m) lIobln~ltI' col( CII •• . care este considerată drept legea fundamentală a hidrodinamicii. -: (rql. aplicat la fluide. se consideră o particulă de lichid în mişcare pe o traiectorie între punctele 7 şi 2. -i 'l1J '110 'i: 300 350 i~ .'" ti.f ' T." • .sint date în tabele sau nomograme. 0" . Principiul general al conservării energiei. . . valorile lui t.1 sînt indicate valorile lui 1.1 Armiifuri On DIr1'JNlmll B Robm~!c" va1!t/ des" c/'" compltl A_ a--~ PIEROERIOE SARCINÂ LOCALE L:'JnJ.. 2.-. '10 l'IlIZ..' IS' .. 300 200 150 ~oo 100 50a (mm) \ '\ C/ap4fâ re!lntrt ~ 1J-.\REA PO~IPELOR tx IXSTAL.

[daN/dm3J.72 UTILIZAREA PO:.. 1-2 poartă denumirea me!1ţionată anterior decpierdere de sarcină" .ttn'd..tI1. cu relaţia IIr = )." 1 T.~ '. fie cit mai reduse. .OR I:\ST.. ~:.:' '.. __ ' (2..$ . de lichid Viteze medii de curgere in conducte Fluidul (01/5) Conducta energ!~ totală a .preslunea: ·in. ~ .. Pentru acest scop.~arti~ule~ de ~ichid est~ constantă şi se compune din suma energlllor.". alegîndu-se limita superioară. .!:Rtă!-aadeseori se lIldIC~.. __ . 2-"~ 2 ţ"'2'" '1-1' . fără a exagera alegînd conducte prea mari.\I. uzuale ale vitezei de curgere o Fig..' V ...".IPELOR ..'..\ C. "nabsOrb.... pentr În tabelul 2.. - în care: + e- . • '...P{~~ h ·x. '.~.car~ .. Astfel ecuaţia lui Bernoulli se poate scne: .' . (2.. . re loccurge~~ .~:pr~tt}c.\.iar ecuaţia sepoatescne:..' J . într-o mişcare permanentă.~:..~.' E:....\RE. Se.. se compune din presiunea necesară pentru ridicarea lichidului la înălţimea geometrică respectivă. "1 de lichid.~ +1'~i. .~. cu ajutorul cărora se determină direct pierderile de sarcină 'ale elementelor componente ale instalaţiei.grrut.'.. în practică se utilizează diverse nomograme şi abace.tn~ormula (2. _.' . .' _g.. .. .ŞpecifICăy In)i~~[~. 2..... av ~nd vitezele VI... produse pr-trol icr. sta?ileşte apoi numărul şi tipurile adecvate de arrnături necesare ŞI se leaga prm conducte punctele de alimentare cu cele de consum. Diametrul interior al conductei se calculează cu ajutorul ecuaţiei de continuitate: Q= v 1td~. e~primatein:. presiunea necesară pentru învingerea sarcinii rezistente suplimentare la capătul conductei de refulare (în cazul refulării Într-un spaţiu ce se găseşte la un .~'-t.. . .:r '.a:cqr. " _.~ • • . .•Acesle .1. :'" r.@~~~.. .. ": .ş~~Jn.z. şi le se calculează cu relaţiile prezentate anterior.'\.v -: '.:"'. ":20' -:.'c'~ului sau onflcl~ulPr."1 ..:k noduri. deci 11t>l'COnunul': . in In. "tri. ~ r ~ Termenul h.8) dimensi~ll1ile termenilor sint.jt' o:\)... După stabilirea schemei se determină debit ele maxime reprezintă lungimea echivalentă totală a conductei.. viteza medie de' 'curgere a 'llchidiilul.-·- ".\l..ţ.'\:f~~:~ • 'h "'i['1!. lungimea echivalentă corespunzătoare pierderilor locale. .'. :...~~f~h..• -. 2g[m/s2] .9) în care: d reprezintă diametrul ini:erior al conductei..:.. ' [m3/s~ Iar d= • V4Q .c:l*". :: . ~e5pectlv v: ŞI presiunile PI ŞI PZ' Considerîd cazul unui lichid perfect.:: ~.~ .2 sînt prezentate valorile . "pOl.' J _ Produse petrol iere Abur Aspiraţ ie Refulare 1-2 I..:~.'.'r. deci lipsit de forţe de frecare. se întocmeşte mai întîi o schemă a instalaţiei.: \'~> : .' .5..-.: ~i abur.'.. stabilindu-se numărul de consumatori cu debitele maxime respective.:.". exprimată în metri coloană de lichid. .'.-:.> . dintre di\'crs.şI. .~!.' ' P [daN/cm!] v2 [m/s]2 ' .Ijo.'. în m.' ~.rÎt/s. pe care trebuie să o realizeze pompa pentru ci. Presiunea.. "gr..c".. y.oi':":'>· "}'" ..". ''''-. . care urmează să circule pe fiecare porţiune de conductă. lungimea efectivă a conductei.. . ..7) '" " Dar În cazul lichidelor reate apar forţe'de frecke tntt'e m6ieculeiecare al~~tl'ie~ li~hidul... Schema deplasării particulei in lungul unei linii de curent.'fţ~~pr1!ţ·pleraerea 'ae energie 'Intre.>lanul de referinţ~ O-O. .~şte la î~ălţimile ŞI IJ~.~~~n~l\~pdFo.~:'.\".să determine caracterlsticile.... p~n..funcţionale aleacestei~:-astfel încît În expl~atare . " "" ~..J!j ri:~PI +:').\CTERISTICII.:P2 ~'~~iisr.talaţia să funcţioneze î~ condiţii cît mai' 'apropiate de cele prevazute 1Illţlal. în m .. YC<l~N/~3t. ". Dimensionarea diametrelor interioare ale conductelor se face akgÎndu-se viteze de curgere convenabile.i. Se determină apoi pierderile de sarcină ale instalaţiei. Valorile lui ).. INSTALATII DETER~":\.deplasa licaidul În instalaţie. .~~ " . Valoarea diametrului determinată astfel se încadrează apoi în dimensiunile standardizate ale conductelor.c'teYe" şFZ. cinetice ŞI de presiune. precum şi într: aces:t.\R.:'[mJ .~' h(m) 10 + = const. "'_l~.f:'1i?+.!~ozJ.-:~' .:_ ..r.j ht+.!.:: ." '#. . " '. ':. precum şi punctul sau pun~tel~ de alimen. :'~ '!".s.. de poziţie. astfel Încît pierderile de sarcină să.\ŢIEI ---------------------------------------------------------------- 73 .parti~ul~ se gă..il].~.--- ' Noţiunile şi 'formulelehidraiilice prezentate 'permit proiţttantului instalaţiei .:' \ \' ." . .11 [rn". :ast~l că raportul Pir. "~~ • ~' •• ~o <o ~" ~ (2 8) .~r~ţii c~nductei.. .' ţ~ebUlemultIpbcat cu valoarea 10000/1000 = 10. p (da~/m2J" v.o earititate de energie a c~e'~ t1-"aPr~~o~J~c.~y.'r...-- 1 v2 d 2g [ml.tare. ecuaţia lui 1 Bernoulh devme. în m. Faţ~ de t.-ii''':'! '..~~pg~ţ~~n~rgia xpeca: nică.Ji).. Pentru uşurinţa calculelor.~aNi~~.':.'" .t~\..:·..:".

.I~I~stalaţl~1 sînt mai mari..şi "caracteristica "conductei": în aceeaşi diagramă se trasează şi curba caracteristică a pompei O":"H.pentr~q. . montate in paralel .~pentru. ~1 m acest caz.paralel~ la ax~ ordouatei.\II'ELOR tx I:-':ST.6. este ilustrată in fig.6 se trasează separat curbele de funcţionare ale celo!" două e p:>mpt'.. se trasează curba variaţiei rezistellţelorhidra~lice ale instalaţiei în funcţie de -debit.\TIEI 75 regim de presiune superior presiunii atmosferice).ralel. '. deoarece în ac.ştIgn! de debit se reduce simţitor.~ ar funcţiona separat (03:< Oi +02)' Dacă rezistenţele hidraulice ii. .' a doua pompe centr ifugv diferite..t'3.'1 _ ZI + Z2 +P2 - il + rh. respectiv curba 'C.e·deplasare a Ilchidului ŞI ImplICIt. ". în aceeaşi diagramă se trasează curba caracteristică a instalaţiei. iar. faţ:'t ci..de trecere ale conductelor acesteia şi numai după aceea să se aleagă pompele corespunzătoare. La instalaţiile. el fiind nem~emna~.măsura creştem debitului. U/lO. Fig. . şi a înălţimii dinamice H4.r reprezintă înălţimile geometrice ale nivelelor lichidului în conducta de aspiraţie şi refulare.5 este reprezentată metoda de determinare a acestui punct.mie decît suma debitelor celor dou~ pompe •. Procedeul este următorul: intr-o diagramă. abscisa să reprezinte debitul.-.ll) " . în cazul funcţionării simultane a ambelor p~mpe. se convine ca ŞIpentru pompa cu piston.'+~I'+~2+ d PI . Din formula (2. Punctul de intersecţie .t'3 reprezintă punctul de funcţionare în instal2:ţie al celor două.7.RIST!CILOR ISST.r~elal uI?-el pompa. cu cantitatea OI' I~r ~unctul de funcţlO...l + rlt.p.':2(A".\ l'O. . 1 şi 2. la un montaj In p<l. mon'tate in paralel. ' .\L.' . atunci cînd se prevede funcţlOnar. se analizează situaţia unei instalaţii. C. Determinarea punctului de funcţionare in instalajie a unei pompe centrifuge. 2.t total creşte considerabil curba C" din diagramă. H = + =2+ pz-: + 2~~~~(AI~I + z ~I)+ _z~~:( i 1: 1. 2.7.\R. ~ebltu. I~-j 10J J fi? Q(m'/II) v=~-. este necesar să se verifice minuţios secţiunile . 2. p~ . I~ . precum ~i din presiunea necesară învingerii rezistenţelor hidraulice ale instalaţiei: H = in carr: -1 :. este reprezentat prin dreapta 1.. '.\L\TII DETER)!JSARE. 'denumită ·.foloseşte.. 2.e~a~iins~al~ţ!e. de caracteristici diferite.reduse. debitul pompel c~ piston. Pentru exemplificare. it Q(m'/h) aa.-aJ '--02-' Q.ob~rvă că presiunea necesară deplasării lichidului in conductă variază proporţional cu pătratul debitului. Determinarea punctului de fifncţlartare1n instalaţiE.rq:tinarea punctului de funcţionare a pompei în instalaţie. ordonata .. care..dreapta. 2.cî.de pe curbe rezultantă este mai. Â2d l2 l deci .\RE. cu secţiuni .:.: la capătul condurtci <1.\CTF. respectiv secţiunile de ~ece. :J/ .l centrtfuge este deplasată spre. care este constantă pentru aceeaşi instalaţie. ·curba C dI~ dla~rama.nar~ :'(3 se găseşte la intersecţia.2 (2. aleasă la o scară convenabilă.cresc ŞI rezlstenţele hidraulice In consecinţă. de pompare . Fig. Din diagramă se observă că înălţimea totală de pompare se compune din suma înălţimii geometrice Hg.e sî~t mai . g +~n) şi 1 -r---=. . suma pierderilor hidraulice datorate rezistenţelor hidraulicc din conducta de refulare: prcsiur-:a I dar h. Pentru a reprezenta Intr-o diagramă comună curbele caracteristice ale celor două pompe. a"pinţ i. p<l.centrifuge şi al uneiacupistoncare~ebitea~ă In ~ceeaşi Instalaţie. 2 g + r.de trecereIargi.nstIca C a ~onductel. Determinarea punctului de funcţionare.. p~mpe .11) se. Punctul de intersecţie x reprezintă punctul de funcţionare al pompei.. curba pompe.. pentru diverse tnălţimi de pompare.= 2g ZI .în.înălţi~ea.7.jnn1~~ ~ . Din diagramă se observă că debitul corespunzător punctului .In fIg.• . răminlnd totuşi mal mic decît 01 + O~: ce~t lu~ru este A explicabil.10) în diaU'rama din fig. 2. Această relaţie se . .\ C. 7td2.e~. cre~te şi viteza ·.. numerotate ClI 7 şi 2. debitul rezultat Q3 este mal mic decit suma debitelor QI ŞI Q<!: . Construcţia acestei diagrame este utilă in special pentru cazurile de funcţionare în "paralel" a două sau mai multe pompe in aceeaşi instalaţie.. in care două pompe centrifuge. nu d~pinde de variaţia presiunii.· "::'0 . pompe m~ntate tn paralel. presiunea la capătul conducu-i de refulare : suma pierderilor de sarcină datorate rczistenţelor hidraulice din conducta de aspiraţie. teoretl(.. H (m) Q-H r-r-r- Q(m'lll} Fig. variabilă în funcţie de debit.t)te. într-o instalaţie existentă. ~2)·(l. 2. În continuare se' trasează 'turba rezultată din suma debitelor curbel~r. curbei 7 -+ 2 ~u c~racte.5.t:TiLIZ. Curba 2 reprezintă caracteristica Q-H a pompel centrl~uge. în diagrama <defig.da~a acest~. debitează într-o conductă comună. . Diagrama punctului de funcţionare in instalaţie a unei pompe C:J piston şi a unei pompe centrifuge.

aracter~~~ic. .· 'înfia": mabilitatea). respectiv posibilităţile de procurare a pieselor de schimb. ~. : .diagrama de ~U!?cţlOnaree va intocmi după acelaşi principiu. într-o instalaţie existentă se iveşte necesitatea de a pompa lichide la o presiune superioară faţă de cea prevăzută initial. 20-25 metri coloană de lichid..'1":lr~:n _f . 2.tr~sează. pompa reprezintă elementul motor a~ acesteia. temperatura de fu.e. dar s concluzll.>0mpe... Astfel pompele volumice cu piston şi cu angrenaje se recomandă a fi utilizate pentru debite mici şi mijlocii. curbele se suprapun. centrifuge identice. dl· i)<-~J.a de a monta două pompe IdentIc. 2. . conţinutul de s~peiîsi'i.9. In fig.\ CURilEUJR CARACTERISTICE Cl' CERI"TELE IXSTAL.t1 ~.. Este ~e la ~inei~ţ:les că îna!nt.' cărora le corespund debitele Ql =: Qz· Pr10 adunarea ordonatelor celo: două curbe se determină şi se trasează curba rezultantă 7 +. Fig. înăltimca de PUll1p~l~e este ma-imare decît HI şi decît H2• dar mai mică decit suma aces' H3 tora.i acordarea curbelor caracteristice cu cerinţele instalaţiei Fig.~L. 7 ŞI 2. . pînă la 80 000. ·100-150 bar. fiecare pompă.noua situaţie. posibilităţile de reglare a caracteristicilor.. În sit~aţiile Îl1 care nI! există po. Alegerea pompei .sibilitate.~. De asemenea. 2. montate in serie. H(m) l'i(m) in diagrama Q-. Prin urmare.. viscozitatea. natura lichidului (compoziţia chimică. '.\RE.le se vor refen 10 mod. in cazul cînd se intîlnesc astfel de situaţii.9 este prezentată diagrama de funcţionare a două pompe centrifuge. ' Pentru alegerea pompei. După cum se observă din diagramă.caracten~b~a reţelei ar fi XI' respectiv Xa.funcţionare rezultat din intersecţia cu . 2.8. montate în serie. situaţia pompei din punctul de vedere al tipizării. ' •• Din cele expuse mai sus..llle de lucruăle instalaţiei. rezolvarea constă În montarea a două pompe "În serie".rezistenţa pompelor la presiunea totală: pentru aceasta este necesar să se obţină avizul fabricii constructoare. Pompele centrifuge se folosescîn zona debitelor şi presiunilor mijlocii. s~u . calculul economic. avînd caracteristici diferite.H se trasează curbele pornpelor 1 şi 2 precum şi car. de aceea dotarea instalaţiei cu tipul de pompă adecvat este de Importanţă capitală pentru o funcţionare corectă.rezistenţa conductelor şi arrnăturilor. c~beIecaracteristice' ale celor două pompe.ia cu cara~teristica reţelei Care !oc in pu~ctul~3' căruia il corespunde ?ebltul Q3' D10 diagramă. trebuie considerate criteriile cu caracter general şi anume: siguranţa în funcţionare.~~t·j"'.\'3 al instalaţiei In noua situaţie. .HI. alura curbei pompei.il!. pentru noile condiţii de pre- ~M: - . . pînă la 150 m3/h 'şi presiuni de refulare ridicate..~ebuie determinate cit mal precis posibil caracteristicile generale ŞI condlţ.Dupăstabilirea acestora. Pompele axiale se folosesc pentru satisfacerea domeniilor de debite foarte mari. se remarca faptul ca debitul Q3 este mal mare decît QI sau Qz. In acest caz.2. prin urmare alegerea tipului celui mai potrivit pentru instalaţia respectivă depinde de competenta şi experienţa proiectantului acesteia. . astfel că in realit~te . . rezultă că nu există limite precise de utilizare a diferitelor construcţii de pompe...agramă c~racteristica unei instalaţii deservite de două pompe centrifuge identice.:(. Dacă in reţea ar debita numai pompa 7.ackristica C a instalaţiei. separat.. 6.se.ncţl0nare. etc. se iau in considerare criteriile cu caracter specific" şi 'ânunie: sdomeniul de utilizare 'recomandat' de constructorul pompei. de ordinul 4 000-5000 m3/h şi înălţimi de pompare mici..2. curbele caracteristice raportate la greutatea specif~că a lichidului ce urmează a fi vehiculat. caruta II corespunde o putere absorbită mal mare. Intr-o instalaţie hidraulică.'16 UTILIZARE. proiectantul instalaţiei trebuie să aibă in vedere cîteva criterii care pot fi grupate in două categorii principale: criteriigenerale şi criteriis~cifice. "In :~!agraIP:ă.:. t.supraîncărcarea motoarelor de antrenare (sporul suplimentar de putere necesară). Intcrsecţ ia c. debitul Q:l este mai mare decît debitul () sau decît Q" dar mai mic decît suma lor.100 000 m3/h şi înălţimi de pompare reduse.ii cu C curba 1 + 2 reprezintă punctul de funcţionare ." PO~f>n()R is iSSTALAŢII ACORD... Diagrama punctului de funcţionare in instalaţie' a două J. influenţa debitului (uniform sau pulsatoriu) etc. punctul de. este necesar să se verifice următoarele elemente: . Apoi se trasează curba rezultantă 1 + 2 determinată pril>ladunarea ordon~telor curbelor I şi 2 . Aceşti parametri determină alegerea tipului de pompă adecvat '. Intersecţia aceste.\ŢIEI 77 In anumite situaţii. După stabilirea tipului pompei şi a caracteristicilor acesteia. Fllndidenhce.g este reprezenta!ă int:-o di. 2. . respectiv pentru debite maxime de 500-600 m3Jh şi înălţimi de refulare pînă la 200250 metri coloană de lichid. F. montate in serie. .i~. Pompele centrifuge cu rotor diagonal se folosesc pentru debite mari. Diagrama punctului de functionare in instalaţie a două pompe. pentru.. . Debitul şi înălţimea de refulare a pompei trebuie să satisfacă valoril~ maxime ale debitului şi înălţimii de pompare cerute de consumator. centrifuge •diferite.numai po?Ipa ~. fiecare pomp~ va funcţiona de fapt la un debit sporit. ' montate în serie. t~ fig.15metri coloană de lichid.:. .de alegerea ~ompel.

Rezultă deci că.. i:: .«PARE..neeconomică a obiectivului exploatat. -').._ •.ce urmează se prezintă modul de determinare a acestora din schema de prmcipiu a unei instalaţii hidraulice.. care se determină prin tmpărţireatcurbe! caracteristice a inst'alaţiei multe porţiuni.. definirea .lc~«: ŞI. Înt> principiu.:a instalaţici vpentru.ompelor...•. j ~-iL--==----' Fig. I~st~cIţu. Pen~ru.'i:" l':cr. pompe centrifuge d es ti tă a fi utilizată intr-o instalaţie cu variaţii nnpor. devine necesară utilizarea unui număr mai. numărul de pompe dintr-o instalaţie.. ".." )fA..există ' tendinţa . in scopui6bţin~rii. deci pomp~ In.. 2.'.: PO!llPCi.:mondiale. Du ii cum ~e observă.". chiar dacă costul ei iniţial este mai ridicat. dar care prezintă po~rbilităţi d~ 'detectare mai numeroase.urbei.! h fi" 2 tu este prezentată diagrama curbelor caractenstl~e . ~::~:~ă t .'L' redus (pompă de intervenţie).. Schema funcţională . .Jţ~it.~11f'i' •. La alegerea pompei va trebui să se ţină seama de alura curbei acesteia. .11 este arătată o astfel de schemă cu ajutorul căreia se pot defI~1 O' S· t·pompăcentnparametrii ce servesc la alegerea pompelor: c~ema repre~m a o " . inst. .l.~~. alura curbei. . l l.lune~ nece.alura c. Această. dar care oferă o mai mare sigurantă în functionare.118 ~TILlZARE.• .t .. ". fiind de cea mai mare importanţa pentru viitoarea exploatate .. mare de pompe...:..2.c r:\re.\ PO:. In general.:~a în limit~ reduse. de spălare a filtrelor etc.cheltuieli de întreţinere. Astfel. la care corespund variaţii neînsemnate ale debitului. . dar presiunea rămîne aproximativ constantă.s.. tivă ~ste otrivită numai pentru instalaţii in 'care pr~s.. faţă de altele cu randament superior.' CURBELOR CARACTERISTICE Cl' CERI:-OŢI>LEl:-os'nUŢIEI 79 Alegerea pompci din punct de vedere economic trebuie făcută cu multă atenţie. atunci se produce o nsipăde energie continuă.Parametrii' Cuncţion'ali ai po~pelor . .uuLţiuna.:.a<.'t~hniţ:ji..tual.. situaţie. în cele . În unde situaţii.. tT ~.. ~ul. caz în care se acoperă variaţiile de debit prin reglarea vanei de pe conducta de refulare.e. se va al!'gl' pomp. '.!.. .' .ctr." . In cazul unor variaţii importante de debit._. ~ Fig.~. ' . msuşirea ŞI u 1 izarea corectă a noţiunilor privind parametrii funcţional! al p.~. care trebuie . Astfel pentru o instalaţie la care debitul variază în mod substanţial. oferă valori maxime ale randamentului. uIl!>~.de. _.1l~_'~'l. 2. pentru fiecare situaţie separat.. in:m~( ° In diaaramă au fost trasate curbele H =/(Q). cu. se va alege o pompă cu curbă cît mai plată (cazul pompelor de alimentare a cazanelor de abur). .m.1.s~u?n. se va alege o pompă a' cărei' curbă H = f(Q) are o alură căzătoare (cazul pompelor de ape menajere. n cazul unor v~rla 11 ~ar ~ ăltimii H variază sensibil şi randamentul (curba punctata). 1·· p. ma a 'rante ak debltulUl. se preferă utilizarea unor pumpL' ni randament inferior. Această soluţie este avantajoasă deoarece instalaţia va funcţiona cu un randament superior faţă de cel realizat de o singură pompă. . deservite fiecare de o pompă corespunzătoare. condiţiile de lucru ale instalaţie! şi parametrii funcţionali-constru~tIVl Pdm~el.tă Ji pri~ urmare unor vaJatii importante" ale debitului ~e core~putnd variaţii ne!~seţ~~tnatei~: tnăltimii depompare şi ale randamentulul. personal etc . '.. . raţionamentul se va referi la o pompa centrifugă. 'Il =/(Q) şi"1j =/(H). deci o utilizare.10. există o dependenţă directă. poate fi evitată numai prin determinarea cttmai .:.~l~ unei D·. Alegerea pompei in funcţie de:.pompă: d:~ pentru uşurinţa înţelegerii.. Pentru variaţii mari ale înălţimii de pompare. deoarece.. între c~racterist.\C. problema randament ului devin" mult mai puţin importantă. . scopul de' a obţine o exploata re avantajoasă din punct de vedere 'economic. care trebuie să Se acorde cu cerinţele instalaţiei. u i. H= /(Q) este pla. reparaţii.tă a~ppe~+tRare~ dC:l.• . . pentru o funcţionare continuă. fuaă care aspiră lichid de la un nivel inferior şl-I refuleaza la un nnelsupenor.• . schema este valabilă pentru orica:c alt tip de.. oprirea acesteia pc perioada în care pompa este scoasă din funcţiune poate conduce la crearea unor pagube ce depăşesc cu mult valoarea pompei respective. ..e~. ~ .. .cilati.. " I ~ ••• :.:~d~~~Ş~J~xploaţat:e.. a4~ţ~~ se do~" vedese nejustificate. tendinţa beneficiarilor este: de a indica valori pentru debit şi înălţime'de pomI!are maipla# decît cele efectiv necesare.l".. . ţinînd seama decarăcternl instalaţie! deservitc. i a diminua . Evident că pentru o pompă cu tiu'l) tit.paramet~\lpr.).IPELOR I~ 1:-i5TALAŢII .reală âcohdiţiilor 'de funcţionare şi a caraCteristidlor pe care -rtrebuie să Ieaslgure. i. o..· •• '.analizată cu atenţie la aza e egere a pompei.alaţia.În fier 2.

respectiv cel supenor .'. . .zeryorul~fenor.. .pompei şi de .de i. . 1.16) • . . Prin grad de neuniformitate s. H•••+k'A+ .i ălţimemanometrului. înlocuind expresiile de m~i sus.. în~lţi~ea tottlţa-.A +H +z = H R . In practică.[l/minJ. Debitul pompat Q..pomp~ în un!tatea de timp. respectiv la ieşirea din flanşa de refulare. lZrn+ pz +z{j i. . care ia în conSiderare pi~r~erilepdn interstiţii . e iilor manometrică totală" deoarece aceasta se stabileşte prin citirea lI~d}c. Vjiv. se obişnuieşte să se f~loseasca. .11. . este următoarea: H 6 Alegerea pompelor m.11 şi a notaţiilor indicate.de pompare necesară a fi realizată de o pompă poate fi determinată cu re a la . . 2.. 2. .... sau PR-P~+ y . . Astfel.\TIEI 81 Xotaţiile folosite sînt următoarele: Q reprezintă debirul grupei.4+z~HgA+HR+Z+h'A+I"R+ ·i· q_."fT.turaţia acesteia.15) . .17~ c.P. H. (2.. respectiv de refulare a pompei.\CTFRl'.12) 2g =-1000 H :m:.. . »<r ' Conform schemei din fig. PI şi P2 presiunile . ţ t ică Reiaţia dintre înălţimea totală de pompare H ŞI înălţimea manome r totală Hma.n + P2 .. z distanţa dintre axa flanşei de aspiraţie a pompei şi faţa flanşei de refulare' P. Debitul pompei este cantitatea de lichid pe care o vehiculează (o transportă) .'?·'l . Uneori SI' utilizeaz. ..'~ - V1 +z. parametrii funcţienali ai pompei pot fi definiţi astfel: -.80 UTlLIZ.. exprimată în metri coloană de lichid. .Rl:>TEI. Algebric se poate scrie expresia PR vi -+-= y 2g H .: + PR + vi +~ = v "". zele de intrare ŞI Ieşire sînt egale.12) 1 . d eCI fac t oru 1 iIR -2g VA devine nul.. la trecerea acestuia prin pompă.1: H = PR .-:--r-' "'A şi h'R=" ~'pi~derile de sarcină in conducta de aspiraţie. .'.. 2.1 pz .~ şi . distanţa geodetică Între nivolu] lichidului din rezervorul inferior şi nivelul lichidului din rezcrvorul superior. care este determinat de elementele constructive ale . . .\ CURBELOR C. pompa al cărei organ de lucru are o mişcare de rotaţie continuă prezintă un grad mai scăzut de neuniformitate a debitului. " _ Dacă diametrul de intrare al pompei este egal cu cel de r~fular~. 2g.r.\ PO~IPELOR 1:<01 I:<olST. 2 Dar PR-PA+V'R-VA+Z=H y 2g din din fig.'n vitezele lichidului la intrarea În flanşa de aspiraţie. r~lative la suprafaţa lichidului din_r. (2...x . [Ils]. 2.\CORDARE.R +'II.\ şi unităţile [kg/h] şi [t/hJ. ŞI' H It + h = /. Hg. - (2. In literatura . y fiind greutatea specifică a lichid ului. Qmm In practică este de dorit obţinerea unui debit cît mai uniform.: PA+ v~ +Hn ..aspiraţie şi refulare.~.•.\R..2g Y 20' b + . (2.. (2. .\L. reprezintă suma pierderilor de sarcină de-a lungul traseu U1 c~~ductclor de ..~şi Pn presiunile relative măsurate la nivelul flanşei de aspiraţie..n :. . a masei de un kilogram de lichid...2.E I:>ST.' -. Această noţiune reprezintă creşterea de energie hidraulică.\TlI .14) Se adună cele două expresii şi se adaugă la. noţll!-nea..2. pe cind la pompa cu mişcare alternativă lichidul este debitat în regim pulsatoriu. • .1.2. 267 . Relaţia dintre' debitul volumle Q şi debitul gravimettic Geste Q= E.\L.~[m3/s]. (2.~(:i~~elegeaportul dintre diferenţa debiter lor instantanee maxime şi minime şi debitul mediu.TIC[ lT CF.1. şi un. y '. . "debit real". .y. 0. v. H 1.'f.. H distanţa dintre faţa flanşoi de refulare a pompoi . Prin urmare. . . atunci vite . lnăiţimea de pompa.{+ j i. fiecare cota z PI '-1 .PZ~Pl . H. + Iz.8 = Qm. Debitul unei pompe se caracterizează printr-un anumit grad de uniformitate.:i.~ distanţa dintre axa flanşei de aspiraţie a pompei si suprafata lichidului din rezervorul inff'r.\RE. în funcţie de tipul constructiv al acesteia.Qmi z. .i suprafaţa \ichidului din rczervorul superior. ...PI +H. respectiv de refulare.~ e" .y ..de specialitate se distinge un "debit teoretic".. Unităţile de măsură pentru debit sînt: [m3fh].Şi}leetanşeităţi.

pentru a avea o continuitate a coloanei de lichid Între nivelul de aspiraţie şi cel de refulare.11. atunci Pl = P. se consideră din nou fig.i. Dac.. precum şi a dcmentelor legate de ea.. cunoscut sub numele de "cavitaţie". It.. În schimb lichidul poate fi . lichidul începe să se evapore şi atunci în pompă are loc un fenomen nedorit.. utilizată frecvent În limbajul curent din domeniul exploatării pompelor.. Je aspiratie".\L.Ia presiunea P2' Dacă refularea are loc I~tr-un ~a~al a~lat 1~1 ~t'r liber.2. -..1. deci şi H. pentru poziţia inferioară a manometrului.1 + II.!. exprimată în metrict>loanldelichid.~rezcrvorul d~ asp~raţie ~e ~ă~eşte la o presiune inferioară presiunii atrno~fer:ce. este mai mare decît presiunea PA existentă în flanşa de aspiraţie a pompei. Inălţimca de aspiraţie a pompci. în care se observă că. -înălţime de aspiraţie vacuumetrică.20) :res~unea de refulare a.•. =.azu e I <tril Intr-~lI n:ze~\'or aflat . Cavitaţia. sau Pl _ P.!. poziti~'.3. H'A. 1t'g-a ura este p 111~1 cu aer. HA suma tn~ţimii geodetîce H.d şi a pierderilor de sarcină în conducta de aspiraţie 'h.1)i Dacă rezcrvoru! de aspiraţie este deschis..m _ '.1.\ POlIPELOR tx IXST. . se obţine j ~. dat fiind că forţele de coeziune moleculară a lichidelor sînt mult mai reduse în comparaţie cu cele ale solidelor. sau Înălţimea de refulare = Pm•• ± yltm este HR \ (2. . 2.22) (2. atunci cîn~ .I ~e c. Hg . Dac~ racordarea se face printr-o reducţie. ':.Inălţinu.'iC. (lc-f'l.yHr) .ax~ cadranului se glseşte deasupra axului prizei. cazul aspl:aţ~el unui lIch~d af~at sub vid. Y + 1.''· indicaţia vacuiiimetruluifiiontat înflanşa de aspiraţiea pompei. ' ". c" + Il +_· 2" r Pl = A'in' atunci (J 19) -. a cărui greutate poate fi neglijată.(A..y 2g II. neluind In •considerare l'pOZIţIa acestuia fată de priză deoarece con d uc t a "a d e . aceştia din urmă nun frecvent întrebarea: "de la ce adîncime poate să tragă pompa"? Această intrebare este incorectă deoarece .: H.21) = Pma. este definită de un fenomen ce poate a vea loc În timpul funcţionării pompei şi care este determinat de transformarea în vapori a Iichidului din conducta de aspiraţie. Din această relaţie se observă că H.• + le../ " = P2 .ilui putind 1: realizată numai în acest mod (prin Împingere). ..• . tură . pînă la ax~ pompei. cu ocazia alegerii pompelor. la temperatura la care are loc pomparea.-. Această noţiune.. deoarece.12.16) este va.~ + t~ +'. aşa cum se arată În fig. în relaţiile curente dintre fabrican.. fl~nş~.. creşte pe măsură ce PA scade. atunci presiunea Indicata de el este chiar presiunea de refulare ~ pomper.pompei este indicată de mano~etr~.''(t' . sau Intr-un rezervor în care p" = i> iar viteza Iichidului LI rcşrrea <1111 conducta de refulare are valoarea ::'~tul1ci N".Inălţime de . -In acest.~'c '·'iI.. noţiunea de "fnălţime de 'aspiraţiev sedefineşteconform următoarelor expresii: . negativ. + -c 1 2 g 2g • (2. • Pr~~iunc'a de aspiratie P.. astfel ca axul cadranului să fie la nivelul p~el. atunci presiunea de refulare va fi dată de 'relaţiâ ' ' p. de la nivelullichidului din rezervorul inferior. =.înălţime de aspiraţie geodetică. a pompei. •• + H" gA (2.23) Fig. +H• . reprezrntă valoarea vidului exprimată în metri coloana' d a'p"v Iar e a.4.îlllpill~".\ŢII '\CORD. H.\REA CURDELOR CARACTERISTICE cu CERI:>:ŢELJ: I:>:~T.ază direct iZ. Dacă nÎanometrul ~ ~nşurub~. Racordarea rnanometrulut la flanşa de refulare . • o' ca .i~~ll". .. iar riza de masura se găseşte pla~ată m mod obişnuit în flanşa de refulare. 2. ± Iim' în care Itm se consideră şi 2. Î11metrî coloană de lichid. Dar valoarea lui PA nu poate fi mai mică decît presiunea de vaporizare a lichid ului P<. = }alm ': '6.\L. Acest lucru este posibil numai în cazul în care presiunea Pl' care apasă asupra suprafeţei lichidului din rezervorul de aspiraţie.2. trebuie mai întîi ca lichidul să ajungă de la nivelul inferior.iteşte pe cadranul vacuummetrului. în cazul atingerii acestei valori.\RE. 2.aspiraţle. sens. + c2 2g • (2.trăgînd" de Ull Iiciud el se va rupe. Aplicînd ecuaţia lui Bernoulli Între nivelul lichidului din rezervorul de aspiraţie şi axa flanşei de aspiraţie a pompei.\TIEI 83 Relaţia (2..labilă pentru schema din fl'a 2 ..!.. 1 d bită .... 2. H••eHgA reprezintă înălţimea geodetică.82 l:TlLIZ.12. la nivelul de intrare în pompă. în scopul clarificării noţiunii de .H ~n "are H.ţii de pompe şi beneficiari..II adică p en t ru . = H. H .

denumire care este generalizată astăzi în limbajul tehnic mondial din domeniul pompelor. temperatura lichidului ridicată. SPSH = P.e ~ 1 . .:ra zonei de cavitatie. d b A a după cum s-a arătat la pe cale experimentală.5. La pătrundr-ron acestora în zone cu prr-siun i mai ridicate. 2.la intrarea Jn pompă. creşterea viscozităţii lichidului pompat.~l exterioară la aspiraţie. licţlid~l t. :111.a lichidului respectiv..de cav~ţaţie.!l vaporizarea Iichidului.aceea trebuie . .I&P se dC?~ e~.1 în literatura tehnică de specia~it~te. vedere > ~iv dl. Iar v oarea sa se e .e. presiune atmosferică redusă la altitudini mari). Cavitaţia se manifestă în exterior printr-o funcţionare defectuoasă a pompei. pompei.. în pompă o .: Din numeroasele cercetări ~xperimentări efectuate în scopul determinării cauzelor cavitaţiei şi lămuririi fenomenului. în unele zone. ca:e trebUie. C .. ISSTAL\ŢIEI 85 e~~ . . . desprinderi de particule.-1 Procesul de apariţie a cavitaţiei in cazul pompelor are loc astfel: in anumite condiţii (inălţime de aspiraţie mare. N PSH prin aceea că el se referă numai N PSH.rel}lIlC ~~!r~se r~si~~~ ~~r~'aporizare la temsiune absolută. creşterea turaţiei pompei .' . nipe !I'C.zăIn regim de n. J. de as irarie este necesar ca presiunea In cv!uanl'l Ul' lichid III COllUU. d I ... deoarece turaţia de antrenare a acestora este mult superioară în comparaţie cu cea a altor tipuri de pompe.14 s~nt !lustrate grafic :ele două valori ale parametrului S PSH. t~ne~t: factoJ care impune condiţia paramedtrulfui NţPSH. creşteri bruşte ale puterii absorbite etc. atmosferic.t'r ac~astă resiune absolută şi preperatura de funcţionare. este Pentru ~~!!Impa NPsH. Totodată.\CORD. " . tie ''-l fie superIoara prl'sllIn . exprimată în metri [m}: presiunea de vaporizare a lichid~l~i la tem. Cauzele principale care potdetermina apariţia cavitaţiei sint următoarele: creşterea înălţimii geometrice ae~ aspiraţie. sionat incorect).f.. Caracteristica N PSH..\R. suprafaţa unei piese care a funcţionat in regim de cavitaţie se prezlntă cu m\Uţf. de ordinul sutelor sau chiar miilor de atmosfere. NŞPSH este reprezentată în de • "" capIit olul 1.24) plus • In care"'~+-2. corespunzătoare presiunii de vaporizar. . '( g PA t1 reprezintă presiunea abso'lută" totală . Astfel. deoarece aerul dizolvat în lichid are un conţinut mai mare de oxigen decit aerul." m ă la condiţiile instalaţle\llln~t~nt~~~~~t î~e aka ~~nei . . debit pulsatoriu. fisuri.o contin uitat" 'd'cunrr-rii . n::. are luc un lenomen de "implozie" insoţit de condensarea vaporilor con ţinuţi in bulele de aer. D • a arătat an teri enor pe ntru l'a ""l existr. limită e unc ionare a p .. caracteristici pompelor. De . NPSH ' şi NPSH Ibfl deosebite două feluri de noţ~utI?-i d SH ~ ~~~clusiv P d'~«tipul şi cons~':~~ţia N PSH este o caractens ica epen e d. În acest scop. al d termină de către uzinele constructoare e pa .a. este "înălţimea energetică netă la aspiraţie" simbolizată cu termenul NPSH..~Oţ.supraqrCl:." "fie' mai mare cu cel puţin 0. :V diagrama caracteristică ~ p~mdel. aspiraţia lichidului din rezervoa~e aflate sub regim de' depreslune : creşterea' temperaturii Iichidului pompat. p. ea este acceptată sub această formă şi în ţara noastră şi este utilizată din ce În ce mai mult in relaţiile dintre beneficiari şi fabricanţii de pompe.rezerva .OR C. curba . Practic la proiectarea instalaţiilor hIdra: necesar ca N.1.io. t a po.şi cscobituri. H. Rezultatele combinate ale acestor acţiuni ..peratura de f~~cţionare.talaţle ŞI pentruulp?mK~PH se scrie ecuaţia lui Pentru determinarea parametr UI tlIIP. ac:~strl.. .lgăW'i. cunoaşterea caracteristicii de cavitaţie a pompei devine necesară.~~eon:"de ddiniţi~ a cărei valoare se măsoară !n metn. Se produce astfe:! !uL..l . creşterea rezistenţelor hidraulice în conducta de aspiraţie (număr mare de armături.. scăderea.ţ. 1 onsiderind că în planu l e 111 rare . .~paei~n a~. ÎI?-s.ub forma următoarelor simboluri ŞI semnificaţii: . 2g O( (2.. exprimată in metri [m].a rezultat că inceputul cavitaţiei este precedat de o creştere a randament ului pompei şi a înălţimii de pompare. " 1"1 din [lansa de aspiratie a 1 d . Cazurile de funcţionare În regim de cavitaţie sînt mult mai numeroase la pompele centrifuge."~r:d:r~~I~i~ar::ică a presiunii interioare.. .\REA CIJRBEI.2.. In cadrul capitolului 1 s-a arătat că unul din parametrii funcţionali. ss. Prin urmare. _ •. traseu dirnen. deoarece prin alegerea judicioasă a acesteia se pot obţine regimuri de exploatare optime din punct de vedere economic.. ' hidrodi amică Din formulă. presiunii atmosferice la altitudini superi~are.tandun e pro t. !!.84 lrTILIZAREA PO)lPELOR tx I!\STALATl! .-zervoru e aspIra. d P t 1 VPSH adică siunea de vaporizare este reprezentata tocmai e parame ru • .JUne mal.mecanică şichimică -conduc in ~in~ la disţrugerea rapidă a yieselor pompei ce func. 1. la mişcarea relativă permanentă. upa cum s~a . ' ~ ." tă absolută la aspiraţie. variaţie a parametru lUI . in zonele in care se produc şocurile respective.de: ca\ It. suprafeţele pieselor pompei sînt SUpuse unor solicitări puternice care creează deformaţii ale materialului. valori reduse. cavitaţie. . presiunea lichidului din conducta de aspiraţie şi din interiorul pompei poate atinge. {'rer. de loc trecerea c a c .npei. prin degajarea unor bule de aer care creează goluri (cavităţi) in masa de lichid. rez.. Din acest motiv. rezultă că'termen~1 N~SH o ::. materialul este supus şi unei coroziuni intense.. are aspiraţie a podmpel mişcarea a bsol~tă permanentă.' • . prin zgomote puternice şi vibraţii caracteristice.Ct.t+ ~ _ P.. Aceste iniţiale reprezintă prescurtarea din limba engleză a definiţiei: "Net Positive Suction Head"..' ţ' .1 . (pentru ins. In afară de efectele datorate acţiunilor mecanice. caracteristice care evidenţia~ă f~nomenul.ntre . •. . '. sa fIe ~uP. DIferenţa dI. '.a le..'. fl şei e ~SPtiraţIAŞI}~po~npă Bernoulli între nivelul lichidului din rezer\"orul dd . Ca urmare în masa de lichid se produc şocuri hidraulice locale şi suprapresiuni ce pot atinge valori impresionante.5 metri ulice se are 111 ca "PS·H'"dl6l' sa decîtI~Yf~~~~t3 şi 2.statică dinamică . . este întîlnită .\CTERISTICE cu CERISŢEI.

t + 11.I .1 - (W3.p.. (2. trebuie micşorată . .eel .: Termenii din expresia (2.25) Astfel: în care Po T.1-.\RE. pînă în punctul JI.. relativă. Pi'.'.1 tnălţimea de aspiraţie H.l1 _ distanţa pe verticală dintre axul rotorului şi punctul AI..4 + k .v PSH'"HP = l~_lJ.i la intrarea !~1pimpă.... ~tjOfIlISU/ I J'U /lSdN !'1V ~"" E = . Z. ~. 1\:PSH." <ecllaţia ~-. ~ < Ci :t: 'f' ..~R.+h 2 2g "( 2t: y g r"-:II sau.r 2g /IiI - w~ - + +' /1.'._ + El (Hu + 1Ir.. . ' ::1'" 't reprezintă înălţimea piezomctrică absolută la intrarea în conducta de aspiraţie: H . in care: w..14) ŞI se sene ecuaţIa lui Bernoulli tnrte 'axa flanşei de' aspîraţe şi acest" punct 'r 'PA+W~-'-te~_P. 2.!h .~ ·d$.0 ~. iar pentru temperaturi mai mari decît t2• Hg.If'+.\I ' (2. 1~A de intrare tn pompă.J... sen11"!Î fie:1 ~ ~!l" J.~ ~" ~j' s.y "'. _ .H): ".wjf-tl~+" 2g IZrA-Jlt (2.• "11 it 'ti :. viteza periferică a unei particule de lichid în punctul 111 . pentru temperaturi superioare. . ''''''i ::: .'l"!'.: ~ . pentru a satisface condiţia NPSHdl611 ~ NPSH.l + lz'J' .l aplicat p.\ CIJRBELOR C..arlo._~ "C 1. Dar conform expresiei (2.!·.i1 tl.26) definesc următoarele mărimi : ~ ~ o ~ ~ :.par~ineţrului. respectiv n.'" . Astfel dacă la temperatura tI' NPSHdl... . .! ••.. şi i.27) şi considerînd PI = O. pierderile de sarcină din secţiunea de intrare în pompă.: -.261 -'-..\cORD.. . ILoa:T(\.-(..: = PA + + V~ j' H9.'PHSdN li . 2.26) ttanspusă în fig. 1 e ."....t +PM + ZM +w1-1I!j. viteza periferică a unei particule de lichid din secţiunea.28).\1 'i '{ 2g 2g +.25) cu (2.. deci pompa va trebui să funcţioneze j:u înecare în aspiraţie. ordontod termenii şi ţinînd cont că H'A + II~ h. CIlr~ CIll.• .: Adunînd relaţiile (2.' + P + ss . ' • Pe~tru det~pninarea . rezultă C"l .1> = NPSHn.aharea H.\·!'Sfl se rdt'r:"l numai la ill't:daţi.ee ! se pr~cedeaz~ astfe~ ~ e se consideră un punct M situat pe paleta rotorului (fIg.13 arată variaţia termenilor respecuvi.j' Relaţia (2. tra.. se obţine este POT " PA+~ -u~ PA+ ~ +H •..~ ..4 = HA' t'~ - P'I _ (Po - - H) .t . ~ La temperatura '2' HgA devine nul. 2.W.j) . . . . . rezultă că.\CTER1STlCEcu CER1:>ŢrLE I:>STAUŢJEl 81 (2..) ~.viteza..::i = N P S H ') (1 Pl reprezintă presiunea atmosfcrică : ceilalţi termeni îşi păstrează i-.U T 2g y ..27). în punctul M.It 'tll· '1 viteza relativă în secţiunea de intrare în pompă.i devine negativ.~ ~l 1 ~l l~ .:·~l liniei ek cun:nt pin..

01'11. relaţia (2. sau în instalaţii în circuit închis.\ PO)IPELOR tx I!\ST. (2.'i1#1. denumit coeficientul lui Thoma...~ Po:.'RBELOR C..1 0.Il devine Pmin' S~ăZInd din ambele parţi ale ecuaţiei (2..~ranJa mcrt pnma paranteză conţine elementele care depind numai de ~o~dlţl1l.2 z. pompă.30) Pmi. • ~ Dar valoarea N PSH nu po t fi d t '. yapo. egal acu . . ele: errnmată teoretic.ră ~ă.29). ' NPSH. e e în literatura tlh e -. rezultă (2.1'..tc = /(Q) şi NPSHdl.Hl1mJ1 YPSH (mi Rtgl. altitudinea locului în care funcţionează pompa caracteristica conductai de aspiraţie etc Cea de a doua p t ti elemente 1 g t d .14).e POZlţl~ punctulUI . • pnn urmare. care se~ato~ţază.\CTERISTlCE ce CERIXŢELE I:OOST.\L.' aran eza con me . Q 1/2.~~. .) .: . rA-lI + ' Z M' ~ Zi O ~6T~I.. pe viteză.P" NPSH' dl.: .) (AI + _ .. t I .. .15.1I + Z. 2.29) se observă că grupajul termenilor din partea dreaptă rr n .P.11 .re= în care tâ. . 1 eoarec.15 este p~!ze~. prin modificarea presiunii din rezervorul de aspiraţie cu ajutorul unei pompe de vid.p.Jo111 = u'j[ - UJ2f 2g A .16. şi Il". arc.ll + -..ilhi) .:. V2) 2g .. atunci cînd se cunosc debitul şi înălţimea de aspiraţie disponibilă a instalaţiei. P.VPSH <'1 1) <) . valoarea sa se determină pe ca e e:<penmentala m standul de probă. ţinînd un coeficient cărui valoare Stepanoff). Diagrama poate fi utilizată fie pentru determinarea parametrului Il"" la un debit şi o turaţie date.\ŢIE! 89 pacă fo. raportatâJa m secţiunea pr~siunea de .p = /(Q). corespunzătoare Incepu U}'I ca~·ltaţlel. . Rezultatele se transcriu în diagrama caracteristică a pompei sub forma unei curbe N PSH.e ext::noare pornper: înălţimea de aspiraţie geodetică temperatura lichidului veh~culat.nside.PSH.+ Il g 1"~ - II~ rA_. pe baza relaţiei.\'PSH.29· 1O-~' lI!. (232) d . reprezintă . e a a eba '. _ •• " H " ..:!.0. eee a. e a e e In enoru pornper: construcţia rotorului şi rezirnul d funcţionare.16. . In literatura de. sidt':laJia de funcţionare a pompei la condiţia limită de evitare P •••n . N PSH nec - ~"j+ 2g =.7jn).~ CI.tr:ar~!l)~ ~otor pînă-la punctul M. valorile ~.tll:ţiilor (2. în relaţia .p. interioară ~ presiunii totale.vaqaţiiJ. = 3.relaţia (2 ..\L. (2.. H-'J!~.') <) . Determinarea mornende incepere a cavitaţ ici.: Il".U'~ .· = '-"II.ro .f nu este precizată. tului Fig.I'. 2.respectiv .e..(_.\RE. . Y măsurată cu manovacuummetrul . ~ .p = tlh.• rc In acest c~z.c = /(Q). .4.001' ns(I. CI cont de turaţia specifică II. 7 Pmin.. a după unii autori este următoarea: CI = 2.1 )_("'3/- Astfel.32) l .. ..30) se poate scrie » •• In fig. fie pentru alegerea turaţiei maxime la care poate funcţiona satisfăcător pompa.. suprasarcina ~xter!o~:ă.P. în pun~tul M apare presiunea minimă. Pl j (~: i +P·~.':i - 2 g T !. prin variaţia nivelului apei din rezervorul de aspiraţie.acceleraţiilor parhculeleirde' lichid 'pe traseul de la in. 1fIQ1SIJ1OO38Ij(J(J 11IOO în care ~/I. pe cale experimentală. Determinarea lui NPSHn« se realizează în două moduri şi anume: în instalaţii de probă în circuit deschis. 2.a (după = 0.\R.'n IIps'! d~ Fu"cfIlJII~rt in "rIIa".31) 1I~ . ..re pentru fiecare.'.disponibllă '.Pc _ "y.. .In practică. se introduce de cavitaţie CI = IllldH. ci evine o vaioars minimă ŞI• este . Vl) :.' dintre parametrii .\TPSH .:. = .. • (2. P d •••n i . Această situaţie este ilustrată în fig. se obţin zonele în care pompa poate funcţiona în afara regimului de cavitaţie sau în cavitaţie. H A - pentru dl. _ " .' " . • 1 ca.Joll1 2g a cavi a Iei a ica NPSH ~~tntţ:u... . cu ajutorul relaţiei .. A 1 :.iQ]:l~gfa~~ stabileşte relaţia dintre debit.1[ + + _. '2g 112 A + II r' . teri 1 . 2.IQ/SzqJQtQSIJ. tip de pompă. . Diagrama relaţiilor "ţ'.\ŢII ACORD.\ '1 . specialitate mmarea pararnetrnlul :l/zl' sînt indicate cîteva metode pentru det _ e er reprezintă înălţimea piezometricăminimă la aspiraţie (fig. ..l" I + -V:i _ - lt'. atu~Cl.mIrare de în Fig. simplificare se utilizează notatiile = Po . Valorile indicate în diagramă au fost stabilite pentru regimul de randament maxim al pompel.29) Di? . 2. = (P~_ . lită tii este astt l . " .88 U'TlLIZARE..oJ.... aşa cum s-a arătat la paragraful 1. Dacă într-o diagramă comună se trasează curbele }.l. uzinele constructoare determină valoarea lui . turaţie şi căderea dinamică a presiunii interioare (Q . căderea dinamică.r~r. }! 2" U b + -'-'2..l1 (2.'it - tt:ir b 2a D 2a - /i.D S ~ .l..t/aTit de specialitate.28) presiunea de vaporizare se o b ţine ~ P.1. Înlocuind 'r' .\1 _ Q-~~" .02 (după Dorin Pavel).64/1 .33) NPSHdl.

. corespunzătoare tcmperaturii daN/cm". înălţimea de aspiraţie geodetică. Pentru această schemă.. se procedează ~~tfel:. a pomp.17. reprezentind o contrapresiune.. 20+ l'II'21 2"'" mi . tchl~.== O. coturi.ei dilji:1ig.'Pentru situ~._ .de. ~ se procedează identic pentru' coturile de 90° şi 120'.l' f H t" J.f in fig.gimul de funcţionare este lipsit de cavitaţie atlt~ tr.-- .85 rn..w:r .26).iiare ~i locale ÎI! c c. sau în limbaj uzual se spune că pompa este "înecată"..90 I:nL/Z.'PSH respectiv să fie mai mare cu cel puţin 0. .Jl' nun.26) se scrie Itl. reprezintă.se uneşte cu o dreaptă punctul... -7.4. Determinarea valorii ~VSPHdl. Cazul aspiraţie) la ll." . = 75 mm.pentru cot :de 90°. din schemă.r.\' PSH disp ~ N PSH ne. Într-o astfel de instalaţie.. se ridică o dreaptă paralelă Cu ordonata. Pentru si t uaţ ia iusralaţic. tabelul 2. Q = 30 m'/h. 1I. Temp!'ratura mediului ambiant.P pentru diverse situaţii de pornpare.vane.' Îl! cde e<.W'8er~a a~. sn..J~) se poate scrie: l\' PSH'f'l1'.1. .\RE."i de 20'(: Pc..:.i.~_ r UA.-I. 2. 'Iezi dia.02 10 . Xivelul suprafeţei apei este inferior nivelului axuluipompei. urmează se prezintă cî[c"u exemple de determinare a valorii .\ PSHd16•lI >!'-l Inceputul apariţiei fenomenului de ca vitaţie c~respunde deblt~lu191' und~ ~de d(..llv(")l rcpn-z in ră suma din diagrama pit'nlcriluf d(' :-. 2. ·/'.Ii. Y. pompa se găseşte la un nivel inferior faţă de nivelul minim al apei. :''-''-)~. care. A = 60 rn . Greutatea specifică a apei.Hdi.tduc ta di~ in con- aspiraţie.42 = 1. ~ .l ii. ceea ce corespunde unei pierderi de sarcină echivalentă cu 6 m/IOO m lineari de conductă.": - -= ': .:tr. se utilizează nomograma pierderilor de sarcinâ locale 'diagrama B.c. .. CI: CERI:\TEU...P sa satisfacă Întotdeauna valoarea f. 1<clafo. Iiltroduci~d .= 6·23. care intersecrează ordonata in dreptul cifrei 6. 2.. ..~2 m. pentru proiectarea corecta a instalaţiei.". iar pierderea de sar6·7" cină lin~rl va. tC1'7 .• .(3 -7. Exemplul 2. Deoarece în această schemă.17.>:.n riu sau rezeraflat la presiunea atmosferică . = I m. care o alege. nivelul geodetic de aspiraţie este situat deasupra axului pom· pei şi acţionează in acelaşi sens cu." .. de pe ~ diametrelor..de la intersecţia acestei drepte cu scara 'lungimllor de conductă. _ --'-.1p se face cu ajutorul re laţ iei (2.. :.5 m. ducte lineare astfel: din punctul corespunzător debit ului de 30 m'jh sau 500 I/min.un~~or sorbului . Dn •..". 1C()f14. se citeşte valoarea corespnn~~. eqrb... :t . corespunzătoare punctului de intersecţie cu diagonala.\ ClJRBElOR CARACTERISTIC •. pc diagrarna B.::../alorile respective in' formula (2.grama. '. 2.18 este prezentată o Instalaţie de acest gen. care intersectează diag-onala corespunzătoare diametrului C0nductei de fZI 75 mm. I .:j1. H. Altitudinea faţă de nivelul mării.'e determină valoarea P. 1'IPSHdl'11 rezultat se compară cu NSPHn ea cerut de pompă.~.A.conductei. Din tabeluÎ' 2. deci lirA = 0. cJapete:·~tc. (2. s"l~tricr pompei.n dia~ram~ rezultă că ~e. se deter~ină valoarea parametrului itrA loc..14) hrA=ltrAlb-7- hr. relaţia f!. Po = 1 daN/em'.din schema din fig. ."SH. ~u punct~l.. Diametrul nominal al conduc tei de aspiraţi e.in.«l hber inferior pompeî. iar alimentarea sa se face prin "cădere".5 metri. Pentru aceasta.5. se va modifica instalaţia micşorindu-se inăiţimea pină la valoarea necesară. :r: • J . i .r·..3 + 1. ... Date cuucscute : Debitul maxim al pompei. 1..:..mă valori sînt egale.17.. Lungimea tctală a conductei de aspiraţie.\L\ŢIl':I 91 • Di.'. ~rAllN. .. Fig.-= -0.\ PO)IPElOR I~ I~STALATII ACORO.!briL9iametruluiconductei de I.1"". P·nn urmare. diametrul...~ :'. t = 20°C.j core~!. este . c:orespul)~ătorjjl.~ conduc~. in continuare. . .:"~ . . y = I kgf!dm'.95 ro . 2.. Presiunea atmosferică corespunzătoare altitudinii.. astfel ca .4 = 3 m.mp Cit . 'In fig. 2. Schema Instalaţie! cu aspiraţie la nivel liber. care stabileşte lungimile de conductl ce au pierderi de sarcin~ ~echÎ'lalente cu cele produse de armăturile şi nodurile instalaţiei:.:cot de 120°. . Prin urmare. taocluI2... proiectantul acesteia trebuie să disp~nă d~ cur~a.0. . . Cazul asţiiraţlci la nivel liber.m.C8Z:uţ~em. .OO t: .05 = -1. = 1. ~. II\ST. fi iorA II.1).3.•.. ..2 m.3 m. tabelul 2.PSH. u.-=..9 m/s. val~eşte 2O. calculul valor ii XPSHdl~~ se '/a face luînd în considerare situaţia cea mai defavorabilă.1: este prezent~t:l o _~chemă in care pompa aspiră apă din tr-r.l) Exemplul 1. ţinînd cont de ordinul de mărime al renneuilor respec tiv i. se duce o paralelă la axa abscisei. care corespunde nivelului minim din bazinul de aspiraţie. iar in cazul cind acesta din urmă nu poate fi satisfăcut.02 = 10 . ia •.pentI.85) 1' 10·0.' :~::.. Viteza .7 1:. H g. presiunea atrnosferică.?e aspiraţie. '. din punctul de' intersecţie.\..7 m.ei pe. din fi·~.1<0114.'" 0. se determină pierderilor de sarcină .. este de aprcximativ 1.J. iar instalaţia trebuie astfel dimensionată incit 1"1 P:.\RE.

57 0.9646 215 21..9171 0.180 0.8465 0.0793 0. Acest lucru se explică prin faptul că.8942 ." al pompei.9999 0..35 valorile obţinute. .9997 0.= 13 .9759 33.H84 0.244 0.0928 0.160.972-1 0.\ CtiRBELOR C.8 . .9810 1.5 81.58.rellt::ltl"J.10 I 0.5 122.4 - 10 Pu y (2.1939.5. că în calculul lungimii conductei nu a fost inclus cotul de aspiraţie al pompel.5 0. bilirea NPSH"" al pompei.14._ Tabelul Presiunea 1 _.51. m061m 't"~ O I 2 3 i 5 6 7 8 1) 10 II 12 .5 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 "11.9693 180 0. 110 285 0.950 0.5 a apei la t.96.9073 160 6.t = "'A li.5 26.0573 0.ll.997-1 0.7992 0.Q513 0.9852 98.899.1082 0.9952 0.9836 .0836 0.\CTERISTICE cu CERIXŢF.6793 320 11.0269 0.417 0.3042 0.4829 0.lomJ 'C d~. înălţimea de aspiraţie geodetică.S'J7 3 0.210 0.4926 0.9712 165 7.0117 0.999-1 0.' recomandă ca acolo unde este posibil să se evite astfel de arrnături. Pl = O.53 91 0.9625 28 •.0881 0.1028 0.0485 0.8920 0.9821 106 275 1.8.1850 0. Din diagrama pierderilor de sarcină (diagrama A .26) cu semnul . datorate mai ales sorbului şi robinetului cu ventil.7149 0.0917 0.456 O.540 0.9982 0.0432 0.9464 300 30.\R. 0.1370 0.:'11.0102 0.1460 0.9876 22.5 să satisfacă N PSH.5447 0.5 '93.5 0.7918 99 0.9121 36.9023 N.' ..9659 205 19.2912 0.26.aporil~re Introducind 10 relaţia 150C este se obţine: 3.1197 0. deoarece acesta sub f~ce parte c?mponentă din pompă ŞI este luat in considerare la sta. lt'A - astfel că relaţia de calcul Comparind valoarea obţinută.6850 0.9993 0. .6882 0. .583 0. l. Lichidul pompat: apă cu suspensii.-p.4 = "'A 1/.0163 O.54 0.97-12 140 3."'hi.9917 0.5 0.19 23.5 76 77 78 79 80 81 0. pierderile hidraulice in instalaţie.0332 0.99H 0.9804 290 29.vl'SHdl''P p.9842 100 '1.9925 0.tabelul 2.0000 1. 2.2127 0.880 0.01.9961 0.98.2227 0.86 19 0.9274 0.00i7 0.9. de aceea :-'1. Diametrul nominal al con: ductei de asJiiiaţie.PHdi'P Prin urmare această valoare + 0.99.540 0.9431 0.030-1 0.9998 0.' Fig.1920 0.9932 0.3.572'1 145 -1. 2.6402 128 2.96~7 1\.8339 93 0.0675 0.empera:turade 2.6623 0.568 0.7.9 0.9640 220 0.0238 0.7678 104 1.021.6906 0."". kgf/dm3.1-1 315 107.9893 88 0.0095 0.92 _ 39 40 0.8760 190 0.59 102 1.5 m." o.2751 0.57 .7 0.140 0.022-1 0.53 0.11869 84 0.7SiO 260 26.5 139.9305 0.3020 370 214.50 .53 0.9999 0.' .9754 UO 2.9999 0.0125 0. 47.5. În exemplul 2.5-100 0.140 0.1 trebuie + 13 + 1+ Pu = 10 0.'D. -'-h..0072 0. Lungimea totală a conductei de aspiraţie este 2.\CORD.13 14 1.0000 1.5.9905 12.8136 "24.Pl y + Hg.5 0.6000.512 0.3769 0.593.4098 0.9913 10. se observă că acestea sint aproape egale.\l.54 .7017 1.0197 0.92 daN/cm2..4/0C = 0.50 0. 330 131. ~o'f'.56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 7.998.9939 0.7124 0.1 aspiraţiei dintr-un reUrt'or îllchis cart· se află la o presiune diferită de presi""ea atmosferică.A devine: se introduce in UTILIZAREA PO~PELOR IN INSTALAŢII . cu valoarea N PSH"lrp din primul exemplu.9966 0.5 .9-148 0.9381 0.99-16 0.506 108 280 0.5234 8. Aspiraţia are loc la presiunea atrnosferică.9216 0. • Temperatura mediului ambiant.9800 1. = ~00. tabelul 2..240 0.5028 O.>5 3.\ŢI(1 93 formula = 10 (2.50 168.6257 0.0000 0.92 m. 0.0713 0.5 31.0343 0.0109 0. -+.56. -~ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1. t = 1..6671 124 2.! ')":.690 0.680 0.9.1898 270 0. mmus.5 0.5 0.995.017 daN/cm' = 478 m .20 155 .'. 13 m.65-10 0.:.528 210 0.0286 0. pentru debitul de 15 m3/h şi conducta cu diametrul !ll 50 mm ~ pier?ere de sarcină de 12 m/lOO . Q = 1. 1 P.~0 0.2787 0. Exemplul 3.8272 230 0.6684 0.9788 .1388 0.1. .5 0.58•.0062 0.9921 il 42 43 44 45 46 47 48 49 .9596 .5.1).640 0.140 1.5 1.9996 0.4272 0. se determină ~.6372 0. A = l' 000 ~.5894 O.------~ .5 202.5°C.97.960 0.9673 195 0.5.0185 0.1530 0.5.239 0.9861 0.510 7.225 0. .92 .5 179.593 0.5) Date cunoscute: Oebitul maxim al pompei.0.9.9717 122 2.0089 0.5243 360 190.I!307 0.9348 1.7809 0.0.' .531 0.• Pentru determinarea termenilor necunoscuţi se procedează ca şi In cazul de la exemplul 1: .9900 86 U.9632 0.0067 0.. (diagrama B.8646 17•.. Presiune~ de :.0323 0.9972 0..56 0.9680 14.1 .9831 0.54U 0.1683 0.9479 87. y = 1.0210 0.1710 0. Presiunea at mosfcrică corcs: punzătoarc altitudinn de 1000 m Po = 0.6.870 0.038.8206 0.52 53 54 5.9.4-151 0..2031 0.5 ..12 (2.0083 0.8004 0.2666 0. fMlu" pentru sorb.51 .ood. 1 m.95.9957 0.9885 90 0. Altitudinea instalatil'i fată de nivt-Iu l mării.9880 23.2330 0.50 0.991/ 175 83 0.3931 0.1322 0. Se remarcă conform figurii..95 0.2438 0. hnean de conductă..240 96 0..5 O.7323 112 1.9730 150 .9718 0.l: IXST. sint mult mai importante.8587 0. uaSicm' 1 'C kghlml 'C k~f/dm~ -c daX t" COl: k.29..8403 92 0.9~05 170 82 0. Greutatea specifică. deci se poate scrie.130 0.4.9998 0..5 m3/h.9.017 1.9969 0.7.5667 u.9826 1.3).18..9871 9-1 U.8.857 0.9398 32.9995 0.IISI-I 185 0. _dl •• pentru robinet cu ventil deschis complet 16 m.016 O.\RI.80U 0.0143 0.3317 0.936. 0.1765 0. 118 310 100.3177 0.9169 0."-125 0.4637 0.96Q? 700.0606 0. (din tabelul 2.540 60.50 -.2 0.9984 0. ':2.1258 0.9611 34.4O:.65 m.5 37.960-1 0.100 0.9.1092 0.19 este prezentată rezer-lOr aflat sub presiune.9964 0.5 0.8.5.9816 70.6093 34..0134 0.9928 0.6.9847 25.1)..9909 115 0.4609 0. deşi in cazul al doilea pompa este inecată.0363 0.9737 3. H'A = 0..3463 0./. În fig..+ "'A /0<:' .• pentru cot la !IO°. Schema instalaţiei nivelul de cu pompă aspira ţi e.3613 0.9989 0.7.OiOS 0.02..0-158 0.5 44.38 0.9999 1.9979 0.)~ de saturaţie '( a vapor ilor de apă P dal'/cm: 'Y U' c: şi 1 .9794 116 '1.610 0.96 16 0.920 0.1561 0..9934 0.9866 9.\·(nj: r- 'Y ktj1idmJ 0.2550 0.9990 0.5 0.9992 0. montată Din nomograrna pierderilor de sarcină locale lungimile de conductă echivalente: Ico_.9.9898 0.92 menul H .6129 0.0. Ca:.9590 0..9260 3.1' 16) = 3.17.5618 0.5 0.9889 89 0. schema unei instalaţii de pompare la care pompa aspiră dintr-un .9987 0.460 0.741(.0752 0.~ ni.9765 126 2.8064 97 0.007 0.660 0.06-10 0.5.630 0.9525 65.5910 0.9970 0.8. h.59 0..5Omm. r<hlv .8703 87 0. "pecifie:! a apei (.9698 9.36.9782 120 2. rezultă.7227 "114 0.Ot74 0. '.96.

6 _ + 2·0.\ fL"RHELlJR R C.'iT' 2!J. rezultă că proiectantul. adică aspiraţia se face sub vid. Deci: ]VPSHdl. NPSHalsp=.1>. ". +(.~ ~r.?neaat~~sfen~ă corespunzl1t<la!e altitudinii.: :' Prin urmare. -.. pompa trebuie să fie plasată sub nivelul lichidului din rezervorul de aspiraţie.33) m. pentru lto"".attă situaţie e~te'a:ce~a încare preslunea lasup~afaţa.i m.75 fir. ' Dacă rezervoru] este amplasat la un .~ Rezulta n. Temperatura mediului ambiant.cAi.) P.(2.nivel sUp'. cot la 120°.37) Y Y O.rior pompei. . pentru rezervor situat la nivel 10 ' superior axului pompei: (2. O pierdere. Relaţiile utilizate pentru calcurul lui N PSHtll.8 unei '~' conducte .!. asigurînd astfel de la început funcţionarea acesteia într-un regim lipsit de cavitaţi-.\toare tempcraturiide Introducind valorile termenilor in formula i2. ..rderilor ductă ŞI conducta cu dlametrul Din diagrama B. tabelul de sarcină (diagrama A..p a instalaţiei.(.1"". tabelul 2. soluţia utilizării 0. Q = 10 m3jh.'.«. Din ecuaţ . a'dnd diametrul " 0.1.=: 0.. I-:. de rezervorul de aspiraţie. Pierderile echivalenrs pentru armături sint: lcC1Ul. puţine şi diametre nominale largi (în limitele impuse de cal- . ". .3i):. 0. I ~ : .~. se utilizeazA relaţia (2.p = .... . se desprind cîteva concluzii cu 'caracter general. Deoarece lungimea este impusă.. Pres.~" m. f.. de 6 m/100 In lÎiwari de cOrldlll.. Y.1. . Pentru determinarea lui NPSHdi•p• se aplică relaţia \2. lichidriiui este chiar presiunea de vaporizare a acestuia . Dacă se alege Dn = ~~Onun..8 - (.1 rezultA: of rn : lto" •••«hf.. atunci. aşa cum este reprezentat punctat in fig.4..t o anumită dlsta~ţă faţ{.• pentru claperă de rcţtuere.(Hg. lin + ".".:" "vva 1" 1111 ".i -:-i + 2· 0(5) = 26.8 ~= . . tab"!lll 2. A = 300 In. NPSHdhp = 10 po nrA + Pl y . 6 m. se poate acţiona numai asupra diametrului interior al acesteia.968 1 + 9.. l= I-'I.<U . aspiraţie.4.ă..--f--~ ~.4 daX!cm'. Pentru calculul CIWOSCttte: minim 'din rezer'/or::l'de .-l n-ală : de aceea tre-buie acţÎonat a~nrra<"l{'rn('Jlt('lor instalaţn-] valoarea sa să de"/illtL poziti". . ." o Al-.mosfer-ice.li.. Pl = I daN/cm!. p.\Ititudinca faţă de nbelul mării.()n~ L f) . Dn = iO mm. interior egal cu jQ se impuue mm..!. H.)lIţji"p = I() 0.Ia pomparea lichldt'lor Inflamabile.. Atunci formula de determinare a valorii NPSHdt.58 m..\I.lXSTAL. .i (' -:.tr.Hg. . pentru determinarea valorii JVPSHţjlap.:!. echiv .35!. <thlt'.94 L"TILIZ. Lungimea totală a conductei de aspiraţie. rezultă. + "r.:1:<:. Din cele expuse anterior. este: PI' = 0." pentru cot la 120'.Ji) se obţi:tc: O. .1).'~ .19. annături cît mai culul economic).4. aspiraţie.p este: . instalaţiei este dator să determine cît mai exact posibil valoarea N PSHdl.X!'Ir·:r 95 Presiunea de '/aporizart' a benzinei. pentru rezervor aflat la nivel illfer!or .3fi) Lich!dul vehiculat:. care trebuie respectate la instalareapompelor şi care pot fi rezumate astfel: .8 kgf/<4n". PresIUnea la suprafaţa lichidulu..axului pompei: .-. .H • . din rezervor. ' Există situaţii in care'pre<iunea din rez('norul de aspiraţie cS'c iu!eri"" r:' prcsiunu "..i = '. are" vnloare negati'.\H.)_ 10 Pv y = 1". lirA = 0.lYC.\ i'".. __ .\ l'.h.07 = 9.'1 C .J .. pentru c1apetă de reţinere." de. .4. la car~ conducta de aspiraţie are o lungime foarte mare. t = j3eC.17· (Dt. benzină.4.-'-' m. .p = 0.. loc Din diagrama pi. DIa~etruI nominal al conductei de aspiraţie.4..968 daX/em'. fnălţ..'> = -ll.38) De aici rezultă că.d. în astfel de cazuri.l (r.. se utilizeaza de exemplu .p la astfel de instalaţii sint: .mea de aspiraţie geodeticll.cazul pompării lichidelor care se află în stare de fierbere.4 + Itr.\ PO)[PELOR 1:0.). adică Înecată.4) _ 10 _ • (2.j"""J'("" (('rr!lend este o măr irne fi. pentru debitul de 10 m fh 3 flJ iO mm.'» - 10 0. unde se impune condiţia ca electropompa sa" motopompa sa '" găsească 1. Dale NPSHrJ1<p ~ ia in considerare nhelul DeLitul inaxim al pompei. 2.. valoare care-i serveşte la alegerea corectă a pompei.3 m. picrdcrr-n de !o'urcin.\RE.~nl astfel de instalaţie.Pierderile de sarcină din conducta de aspiraţie trebuie să fie cît mai reduse..I = 3 m. ' Din exemplele prezentate mai sus.: "!'ţ.' t" T. " . corespllnz.8 ' '..:.5..:lC.\CT:·::usncE ("'" (J·:RIXTl. IcoM.75) 10 O. ceea ce impune utilizarea unor conducte cu traseu cît mai scurt. = 10 .06· (I-'l.. 0.E I XST..\ 1SHdl. astfel p c.4. a cărei valoare este 17 m/100 m Iinearj de con2. Pe == 0. respunzăroa-s este. >e observă că pierderea ele sarcin" cea mai importantă este determinat:' de lungimea şi diametrul couductet. conform diagrarnei A. '.6 - j(). " ..

96

UTlLIZ.UU:.\

PO)!PELOR

tx

IXST.\LAŢII

ACORDAREA

CURBELOR

CARACTERISTICE

cu

CERI~ŢELE

IXSTALAŢIEI

97

-: Înălţimile de. aspiraţie geodetice H'A trebuie să fie cît mai reduse. C~unle. fa,,:o~ablle ~Inţ ace~ea în. care pompa se găseşte Ia un nivel inferior nivelului rrurum al lichidului, deci este în permanenţă înecată, - Temperaturilc lichidului pompat, să fie de asemenea cit mai redus». ceea ce ar cor~spunde unor .nl~ri m,iei.alep~'l:siulliide vaporizare P., 2.2: I.~. (.J~cutatea Speciflc~ li ţ!chtdulul. Greutatea specifică a unui lichid se exprrma prin greutatea unităţii de volum a acestuia şi Se măsoara uzual în kgf!dm3 sau în kgfim3, Ea se nOkaz;t cu simbolul v. . _ ~;reutatea specifică a lichi~ului vehiculat nu influenţează debitul sau lI1<llţllIle.a pompare a pomper, deoarece nu intervine în relaţiile teoretice de care de,Emescaceşti parametr!. Ea îşi manifestă influenţa numai asupra puterii absorbite la arborele pompei În a cărei formulă apare şi termenul y: P,. = Q'''' H

=

IO~

'1:

[kWJ.

Într-adevăr, calcu~elc teoretic.e, precum .şi. ex~rienţele practice, demonstr:a~a ca, la. o tura ţ~e consţan,ta a pompe 1, înălţimea de pompare măsurata in "mejn, ,coloan';l ~eh~hld" este ,totdeauna aceeaşi, indiferent de greutatea speclflc~ a Iichidului, Cu alte: cuvinte, înălţimea de pompare pe care o poate realiza o pompă, la turaţle constantă, nu se modifică atunci cînwdse vehiculează Iichide ,cu ..greutăţi specifi~ediferite, spre exemplu, apa sau mercur. Dar indicaţiile mancmetrului se .modifică deoarece In prezent manometrele sînt etalonate in metri coloană de apă sau kgf/cm2. I?e ~cee~, este necesar. să. sţ!.coreleze aceste indicaţii în funcţie de 'natura Iichidului pompat. Acest lucru este prezentat în exemplul de mai jos: .. - O pompă vehiculează cîteva lichide avînd unriătbarele greutăţi speapă, y = 1 kgf/drri3; benzină, y = 0,8 kgf/dm3; . saramură, y = 1,4 kgf/dm3• ' .Dacă pompa realizează o înălţime totală de pompare de 32 metri coloană de l~ch~d,la un anumit debit, atunci manometrul, gradat în mCA. sau'~/cm2 va indica următoarele valori:' .. '."")". 1.' ..'. n' .' "''r',' '- pentru apă: 32 "l"~'hinCA =' 3,2 kgf/cm2; , . . - pentru benzină, 32 . 0,8 = 25,6 mCA 'P 2,56 kgf/tm2; - pentru saramuă, 32. 1,4 = 44,8 mCA = 4,48 kgf/cm2• Dacă Ia aceeaşi pompă, presiunea maximă de aspiraţie, indicată de mano\'acuu.mmvet~ulmonta~ în flanşa d~ a~piraţie a pompei, este de 0,75 kgf/cm2, ~tUI.tCl nălţ~mea maximă de aspiraţie pentru fiecare din cele' trei feluri de r lIchide va fi: ' " 2 - pentru apă, hA =' 0,75 kgf/cm = 750 crn = 75 m : 0,001 kgf/cm3 ' • 0,75 kgf/cm2 - pentru benzină, JiA = = 937cm = 9,37 m; 0,0008 kgf/cm3 2 - pentru saramură, hA = 0,75' kgf/cm = 535 cm = 5,35 m, 0,0014 kgf/cm3
t : •.

cifice :

.

In scopul evitării confuziilor, toate curbele caracteristice ale pompelor, în cataloagele firmelor furnizoare, sînt valabile pentru apă cu greutatea specifică y.~ 1 kgf/dm3.., , . ..• I"flut.:ll~a greutaţu spccince a lichidului vehiculat asupra putem absorbite la arborele pornpei se manifestă prin creşterea valorii puterii absorbite, pronortional cu creşterea greutăţii specifice. Prin urmare, pornparca unui lichid greutate specifică mare va necesita un motor de antrenare mai puternic. 2.2.1.7. Viscozitaiea licltidului, In hidraulică, lichidele incompr-sibilc şi lipsite de viscozitate sînt considerate ..ideale" sau ..perfecte". in realitate, În masa lichidelor există forţe interne de frecare Între molecule şi, de asemenea forţe de frecare între lichid şi pereţii conductelor. Aceste forţe opun rezistent.e la curgerea lichidelor, iar pentru învingerea lor este necesar un consum suplimental' de energie. Caracteristica lichidelor, Ia care odată cu apariţia mişcării iau naştere forţe de frecare, se defineşte cu noţiunea de "viscozitate". Această caracteristică a lichidelor este de ornare importanţă in tehnică, atît prin avantajele pe care le creează in cazul menţinerii filmului delubrifiant, la ungerea organelor de maşini, cît şi prin dezavantajele care însoţesc curgerea lichidelor prin orificii şi conducte. De aceea, in decursul timpului. problema viscozităţii a preocupat un mare număr de cercetători, dar pină in prezent nu a fost definitivată o teorie care să elucideze complet fenomenul. In practică, măsurarea viscozităţii se efectuează după mai multe metode, dar in principiu se consideră c~ unitate de viscozitate absolută forţa cu care acţionează reciproc două straturi de lichid, avînd fiecare o suprafaţă de 1 mi, aflate la distanţa de 1 metru, unul faţă de celălalt şi care se deplasează cu o viteză relativă de 1 mfs. Dacă acest principiu se aplică la o suprafaţă elementară dA, atunci forţa tangenţială care apare la deplasarea a două straturi situate la distanţa dyeste
prevăzute

I,

cu

dF în care :;

= lJ'-

dv

dy

·dA,

(2.39) dA, iar
1)

este gradîentul de viteză pe normala la suprafaţa

este un coeficient care depinde de natura, temperatura şi presiunea lichidului. Coeficientul 1) se numeşte "viscozitate dinamică", iar unitatea sa de măsură în sistemul internaţional SI este [m-l. kg· S-I]. In practică, in sistemul CGS, lJ măsoară în ..poise" sau mai frecvent în se "centipoise", simbolizat cu "cP". Tot aici se mai distinge şi noţiunea de ..viscozitate cinematică", notată cu v şi care este raportul dintre viscozitatea dinamică şi densitatea lichidului la temperatura şi presiunea respectivă. v =ll. [m2. S-I]
El

(2.40)
'i

In sistemul CGS, viscozitatea cinematică in ..centistokes", simbolizată cu "cSt".
7 Alegerea pornpelor c. 267

se măsoară în "stokes" sau

98

UTILlZARIlA

POllPIlLOR

Il! INSTALAŢII

ICORDARE.\

CVRllELOR

CAR.ICTERIST!CE

CI,; U;RIXlELE

IXST.\LAlIEI

99
Tabd"l2.-I

În practica industrială din ţara noastră, viscozitatea se exprimă de obicei în grade Engler, avînd simbolul °E. Gradul Engler reprezintă raportul dintre timpul de curgere al unui anumit volum de lichid, printr-un orificiu calibrat şi timpul de curgere a unui volum identic de apă distilată, la temperatura de 20°C. Viscozitatea cinernatică poate fi determinată din viscozitaten ('xprimat:-I în :{-::(~CE:~c:kr. «u aju.orul relaţiei
10.·
'J

TJnitMi de conver-siune
Grade EUS;<fT Secunde Redwocd I Secunde Redwood Il
l:\dlllinJtvl

a \'iscol.itâP~
Secunde Saynolt·Fuf',I·
Vi!OCozir:t[f' Cinf"!il.lric::.

Secunde Sevbottt"n·i·,·'·r~:1 !

l.r',

=

7,31 °E _

6~~1

[m2JsJ.

(2.-1.1)

O mare influenţă asupra viscozităţii o are temperatura lichidului şi anume: viscozitatea scade pe măsura creşterii temperat urii. Curbele de variaţie a viscozităţii cu temperatura, pentru diverse lichide, sînt prezentate sub formă de diagrame în diverse manuale de specialitate. Teoretic, variaţia viscozităţii în funcţie de temperatură poate fideterminatăcu. relaţia aproximativă . . .. . "
v

I.-! 1,~ 2,2 Z,R 3,0 3,-l -r._ 5.0 6,0 ;,0 8,0

27 39
.51 6.5 77 91 104 128 l.5i . 185 217

~,
j

i2
57 73 90 105 121 150
IlS)

7 8

la

It
12 15 17 20 23 ... 26 29 32 38

.,

13 15 16 17

20 22
2.5 29 32 3.5 39 46 56 7\ lI! i5,0 .53,0 60,8
68,-1

'

218 2.5.5 292 329 365

218
279 311 37.1 466 621 776 932

~n
10,0 12.0 1.5,0 20,0 25.0 30,0 40,0 50,0 70,0 100,0 150,0 200,0 250,0

=

Vo

, în care
Vo

(to + 17,78 .'. t +17,78

k ).

(2.42)

17
/i2

438 5i8
730

76,0 91,2 114.0 190,0 22S,0 30:i,0 380,0 .532,0 760,0 11-10,0 1520,1) 1900,0

este viscozitatea cinematica la temperatura lo "C şi k ~- 2.5 ... ... 3.25 este un exponent care depinde de natura Iichidului., .. , ;' ,,, Deoarece în multe ţări industriale se utilizează alte unităţi de măsură a viscozităţii, este necesar ca acestea să fie cunoscute cu denumirile respective, iar utilizarea lor trebuie să se facă numai în baza valorilor convertibile prezentate în diverse tabele. Dintre unităţile folosite iz?,mod frecvent se reţin: secunda Redwood 1 (R), secunda Redwood-Admiralty II (RA), secunda Saybolt-Univsrsal (SSC), secunda Saybolt-Furol (SF), grade Barbey (OB) şi altde. În lucrare este prezentat tabelul 2.4, care conţine valorile convertibile ale diverselor unităţi de viscozitate, . Viscozitatea lichidelor influenţează fenomenul de pompare, dar, ţinînd seama de principiul de funcţionare al pompelor, această influenţă se manifestă în mod diferit. Astfel, la pompele centrifuge şi axiale, debirul. presiunea şi randamentul scad pe măsura creşterii viscozităţii în timp ce puterea absorbită la arborele pompei creşte proporţional cu yiscozitatea. Inălţimea de pompare a pompelor centrifuge este funcţie de turaţia şi diametrul rotorului, dar pierderile prin frecarea cu discurile rotorului sînt apreciabil mai mari decît cele cauzate de mărireaturaţiei. De aceea, la vehicularea lichidelor vîscoase (cu pompe centrifuge), se preferă utilizarea unor turaţii sporite în locul unor rotoare cu diametre mari. Creşterea rezistenţelor de frecare conduce la scăderea înălţimii totale de pompare a pompei. Curbele caracteristice ale pompelor, furnizate de uzinele constructoare, se referă de regulă la pomparea apei reci aflate la temperatura mediului ambiant (15'C), astfel că pentru pompa rea unor lichide cu viscozităţi diferite este necesara recalcularea parametrilor pompei pentru lichidul în cauză. Recalcularea noilor curbe se face cu ajutorul unor coeficienti de corecţie, fJl,fQ şif~, stabiliţi pentru poziţia de randament maxim. '

h
.'/~

9U
1095 ' 1460 182.5 2.5.55

1242
1.5.53 2174 310.5 4660 6210 7760

/1/93 124 15.5 ·217 311 -'166 621 776

'UO
146 183 256 36.5

36-'0 ' 3480 ,300
9130

.5i8
730

91.3

în fig. 2.20 este prezentată diagrama variaţiei coeficienţilor respectivi, funcţie de debit şi viscozitate. '. Pentru utilizarea diagramei se procedează astfel: se fixează pe abscisă valoarea debitului Q pentru care se face recalcularea şi se ridică o verticală care intersectează într-un punct linia oblică a înălţimii de pompare corespunzătoare debit ului respectiv; din punctul de intersecţie se duce o dreaptă orizontală în sensul în care intersectează linia oblică a viscozităţii lichid ului ce urmează a fi vehiculat; din acest punct. se ridică din nou o verticală care intersectează curbele factorilor de corecţie, determinînd astfel valorile acestora. Exemplu: O pompă, avînd următoarele caracteristici valabile pentru apă: Q = 250 m3h, H = 40 m şiYj= 0,72, vehiculează un lichid avînd viscozitatea cinematică li = 160 E sau 1217 eSt şi greutatea specifică y = 0,8 kgf/dm~. Aplicînd metoda indicată mai sus din diagramă rezultă următorii factori de corecţie: I« = 0,75; fH = 0,79; I; = 0,33. Noile valori caracteristice sînt: Q. = 0,75' 250 = 187,5 m3/h; H. = 0,79 ·40 = 31,6 m; 'Ylv = 0,33 . 0,72 = 0,237. Q 'Y'H 1875·800,316 Puterea necesară va fi Pc =. V=' , = 54,47 kvV. 102 Yj. 3 600· 102·.0,237 \
0

.---

.\(()RfHREA

C\:RIlELOR

CARACTERISTICE

cu

CERIXTELE

IXSTAL\TIEI

101

~j
}/(m]

-... .•...
" Qu/~Î ...•...

30

1'7

<,
25 20 15

<,

<,
"-

f Q9

0.8 0.7 PWlj

~
PIJI~Î _. __ -

0..
0.5
O.~

10 8 6

la
5

--..~
10 20

_..---

.••• -

Papă

- ....
40 50 60 10

0.3 0.'1 0.'

'1

ia

Q (m'/h)

Fig. 2,21.

Diagrama caracterisficilor viscozitatea de jOGE, .

unei pompe recalculată apă .........•.....•. .

.

pentr~ ule r.

~20

Valor ile obţinute astfel se inscriu in dia3rama din fig, 2.2 1. Coeficienţii decoreCţieJq; !H'şi f.•.• ·preientaţi sint in unele funcţit" de un coeficient analog număi ului Rf'ynolds şi anume:

lucrA.ri de

specialitate

in

Re=~,
150 100 Fig. 2.20. Diagrama variaţiei JI1) ~ 54(J6IJO 6IJ(J1000 1500 2QOO in Care Q D

••·D

.

QmJln
factorilor de corecţie a viscozifăţj},

Pentru determinarea unei curbe complete. se procedează identic, luînd în considerare valorile: 0,6 Q, 0,8 Q, 1 Q, şi 1,2 Q, precum şi mărimile H şi "Il corespunzătoare. ; . Se întocmeşte apoi un tabel în care se înscriu valorile afectate de factorii de corecţie şi apoi se trasează noua diagramă a caracteristicilor.
Exemplu Parametrii pompei
06 Q

este dcbitul pompli in punctul de randament maxim, in m3js; - diametrul rororului, in metri: v _ ·,iscozitn.tea cinematică, in m2Js. in di,,~rama din fill. 2.22 este prezentată '/3rialh acestor coeficienţi. 1-- f1-- f{Yilm1/ue finSfOA<t cu "QillmJ/ttc sau Qtn cmJlsec lZO Dinm Dincm
Q

(q.(Hpfr(infv«!ierit Rt=-

I %

I

I

4

,

i
I

I I
II

i
I

08Q

I Q

100
12 Q

ApA

Q H
"1]

m3fh m k\V

p
v

33,6 35 0,6 ',3-1

II

44,8 33 0,67 6.0 .50 0,82 0,86 0,4 36,7 28,4 0,268 0,8 8,48

.56 30 0,695 6,6

I

90

I

67,2 27 0,692 7,11

,O
70 60 50

fH /'

I

~

I

1.-1..
V
I

~
I
1

,

,

I
I

I
I i
1 I

°E
0,89
m3jh m kgf/dm3 k\\'

Ulei

JQ JH J~ Q.JQ H'JIl
Y

." J(J
0,78 .5.5,1 21,1 0,276 9,18 20

V
fV

I

i
I
I

0,83 4.5,9 24,9 0,278 8,9.5

la
O /O' 1

LI
3.5671910' Variatia 1 3456/89/0'

'r,'h
p

2i,5 31,1 0,24 7,76

1

345616910

!
2 3456I69JS R.

Fig. 2.22.

coeficienţi lor de corecţie

fQ' JH şi f~ in [u ncţ ie de Re,

cele c~ pistop.06 (E ..·.t' elI' iJei\ltl ( (d-/ Lt () iIl~~dtirnc'Inar:'J/l~t.-17) Cu ajutorul acestor relaţii. m. a~tr~neaZ~l pierderi de sarcină care sporesc pe măsura creştem. v..a ma.J Pentru pompe-le flulo:lspiratoart. Din această diagramă rezultă următoarele constatări: Debitul creşte paralel cu creşterea viscozităţii.·f. creşterea presiunu (da:\ icm2) 2. 2. Iar etanşeitatea se îmbunătiU'este. in care Qu este dcbit ul maxim Astfel JH =.~') (j(J. (CPj sau P = --'.23 este prezentată variaţia curbelor caracteristice ale unei pompe cu roţi dinţate. creşterea viscozităţii conduce la o diminuare a pierderilor de debit. Creşterea acestor rezistenţe cond~c~ la o umple~e ne~a~1Şf~c~t~ar~ cavităţilor a de aspiraţie şi deci in:tPlicltla o dI~muare ~ de~lt~luI şI. i . Lucrul mecanic util p" C. garnituri.09~ 0.a carul 'putere treb~le să ac.1U valabilitate intr-un domeniu care satisface condiţiile: v = 10 . Prin urmare.)'.'51 -'. Putere.1. mărirea presiunii de refulare atrage după sine o diminuare a debitului. 'ta pompele cu angrenaje. în m.·.: '.. _.0.1.trictl H.cIlind~u se diminuează cu Cit viscozitatea este mal mare. 'lOoE corespunzător şi Q/Q" = 0. l?e aceea.-". glisiere etc.c r..'...012 ~ O.)' ne pomparp + 0. care se datoresc pierderilor interioare şi exterioare arătate anterior.:::.. şi a pierderilor volumice care se ~toresc sca~ărIlor . Totodată. La viscozităţi reduse. a direcţiei de curS'f~r~.. care influenţează puterea reală a pompei. deoarece debitul este contmuu.5)1.e dmtre ~)Iston şI. în funcţie de viscozitate. O..·t. in timp de () secundă. drumul parcurs de lichid :ste f?arte. ". în baza experienţelo~ efectuate. datorită supapclor care provoacă schImbar:aJr~c\'~n_ta. (2.'13) c. 12.:::~! r:~:~~~~l ) Ld. poate fi descompus într-un număr de factori ~dependenţi. _. . ~nun:tlte.2 ro.:~..r l?ienl~rilor.cu canal lateral. .----. Se poate calcula putere~ r~~Iă necesa~ă pentr:r antrenarea unei pompe. .C..?pa:e. Randamentul este mai redus la lichidele mai puţin vîscoase..~.a d~ un motor .=:": . :::-: \.ntortoch~at. Prin pierderi.'L . 751' = 2.Jr"-l . det("~minarea factorilor dl' cort·.. p~rtur?aţi~.75. lichitlul este supus unor accclerări ŞI frînări repetate.op~re atît puterea utilă a pompei Cit ŞI puterea consumata pentru tnvingerea rezrstentelor datorate pierderilor interioare şi exterioare. v~s:ozItăţll hC~I~U~UI.12.\REA CURIlELOR CARACTERISTICE CU CERI~ŢELE IXST. pînă la o anumită limită. este necesar să se respecte raportul:·· --.49) reprezintă randamentul hidraulic al pompei.KORlJ. 'l' ~ 1. (2.hmI. În m js.lţImu de po. = Q' Îi! i' rr (da\'·m).ll~~~. provocate de rezistenţ~le hldrauli~e.1.')_oor.09]: nule.OZ·20(O...cele două puteri reprezintă tocmai randamentul total al pompei. Dacă se notează cu simbolul h. .AŢII .-18) 'IlA= L•• = LA Q·y·H Q'y(H+he) =_H __ H+h. dar aici pierderile sînt mai mici. a rezultat că. () -16 -.~. sau. La aceste tipuri de pomp~.0.0. ceea ce are ca efect creşterea valorii înălţimii de pompare.. (2. .cţ~e :.lscozlt~tea ar~ ş~o mfluenţă favorabilă ~eo~rece.". notat cu simbolul 'Il' Deci formula puterii reale va căpăta forma p = Q' Y' H (CP) sau P 75 l) = Q'/' 102 H l) .. scapările pr~ jocurIl. /' în kgfjm . iar raportul dintre .S.. Dar pompa este antre~at. Rezultă că este dificil să se fixeze limite generale de utilizare valabile p~ntru toate mărirnile de pompe cu angrenajc. 0. pentru o bună funcţionare a unei pompe cu roti vicozitate (cst) " dintate. create de curgerea lichidului prin pompă. fenomenul se ~etrece analo~ ca la.te. inter~oare se inţelege suma tuturo. > în care Q. corespunzatoare vitezei de deplasare a pistonului.9 . indiferent de presiune. deci devine favorabilă în anumite limite de funcţionare. .101C(Q/Q. valoarea presiunii necesare pentru învingerea rezistenţelor hidraulice. Iar:schimbările de direcţie ale curentului de lichid sînt mai reduse.2.3 H.ţIl ş~ neetanşeităţi şi care.102 UTILIZAREA POllPELOR IN INSTAI. au ca t:ezul~t v~hicul:uea U?eI cantităţi de Iichid mal mari decît cea debitată util. Q·'r·f{ p = --u 75 3 3 La pompele cu piston.2' unei inălţirru . înălţime de pompare corespunzatoare debitului ŞI randamentul la punctul respectiv. care apar la curgere~ li~hldulu~ P!I? P?l!lPă. Aceste formule .n « pc baza UrlOT formule stabilite empiric pentru un debit dat. după care rămîne constant.\LATIEI lO. (k\V). atunci cind se CU~lOSc caract~rIst~cil~ acesteia: debit maxim. Randamentul total 'Il. . l. poate fi e xprirnat sub forma t. In diagrama din fig.·20jO..J -.. exprimat în unităţi de putere.l!r~n m. Q·v·}[ (2. Prin pierderi exterioare se inţeleg cele datorate frecărilor mecanice În lagăre. Randament.1 r.li. Toate acest~. valoarea sa maximă depinzînd de presiunea de pompare .2 I!J/(J._u 102 (kW). î.. Dat fiind că jocurile frontale şi radiale sînt mici. atunci lucrul mecanic al pompei este LA = Q' y(H + he). IJ. puterea absorbită la arborele pompei este mai mare decît puterea utilă.

care solicită în mod nedorit materialul pieselor. în funcţie de tipul constructiv ŞI de pnnc. care. ' 1j". = (2.53) . P şi '1). la creşteri importante ale turaţiei. Q. se obţin pe cale experimentală în standurile de probe ale uzinelor constructoare. reprezintă randamentul interior al pompei.\ "1/ = -!. rand~n:entul se ~mbunătăţeşte. Q". Fenomenul poate avea loc Într-un ritm lent sau foarte rapid. • . 2.l0.t. se observă că influenţa variaţiei turaţiei este mal accentuată în zona randamentelor inferioare. constructon~ de pompe trebuie să cunoască cît mai amănunţit posibil comport. se poate considera că "1/1 = "1/2. pentru variaţii reduse de turaţii. = 'r.~mplicit pierderile hidraulice. şi pe drept cuvînt se poate afirma .\ foloseşte pentru determinarea presiunii manometrice dezvoltate de pompă. garnituri etc. H. creşte Şl viteza Iichidnlui fI?cond~cta de ~piraţie ~i.Îbă în vedere că. • Randamentul total este deci unul din cei mai importanţi parametri care se iau în considerare la alegerea pompei şi de aceea valorile lui. se poate constata că. . Dar în procesul de pompare. L" Ld"l/m --'. L.:a H _L b ".51) lk aici :ie remarcă următoarele reguli: . datorită scăpăriior prin interstiţii şi neetanşeităţi. Procesul se datoreşte reacţiei . care diferă mult in funcţie de construcţia şi tipul pompei.pompe. deoarece organele de l?cru. aşa cum rezultă din relaţia (2. iar în mişcare dau naştere la forţe de inerţie Importante. v~iaţia turaţ:el nu I~fluenţ~aza teoretic presiunea de refulare. dar Din formula (2. Randamentul total "1/ se utilizează în calcule pentru determinarea puterii motorului de antrenare. în comparaţie cu presiunea teoretică rezultată din calcul. = - 'În . = • = "1/•• "IJA. rezultă randamentul volumic .lteza de antrenare a pompelor este o caracteristică esenţială a acestora ŞI ea influenţează în mod direct parametrii funcţionali: Q.54) L. ceea ce conduce. .~4).. din acest punct de vedere. (2. = • lI.Ij.vol?mice cu mişcare alternativă. aceasta depinzînd practic numai de rezistenţa pe care o opune consumatorul la capătul conductci de refulare. . este necesar un lucru mecanic exterior L. Valoarea pH. paralel cu mărirea turaţiei.104 UTILIZAREA PO}!PELOR Is INSTALAŢll ACORDAREA CURBELOR CARACTERISTICE CU CERINŢELE INSTAUŢIEI 105 După cum s-a mai arătat. Astfel. Randamentul total al pompei este raportul dintre lucrul mecanic util şi lucrul mecanic total " ill" L LI·"IJ·1J. un domem? practic nelimitat. ~~re de~seble de c:lelalte til?uri de .).!1l2 . care depinde de azresivitatea :lg-entulmr~~pectiv şi de con~iţiile în care are loc pomparea.~ Prin urmare. Lucrul mecanic interior necesar pentru vehicularea debitului teoretic Q. De aici. (2.l. _. viteza de antrenare trebuie redusă. H = -= t.1 !'2 = (n. efectuat de pompă.că. La po~pele .50) "lJv· ·fu.Industria chimică oferă. aceste mişcări pot fi de rotaţie sau translaţie alternativă. volumice şi mecanice. Pentru învingerea rezistenţelor exterioare provocate de frecarea în lagăre. H[! H2 ~-= (n1(1Z2)2. Din a~est motiv.52) reprezintă randamentul mecanic al pompei. determinarea valorii randamentului se face cu ajutorul unei relaţii stabilite empiric "1/2 LI = 1 .. provocînd modificarea formei şi structurii acestora.53). la pompele centrifuge şi axiale. Aşa după cum s-a arătat .3. pentru a evita apariţia cavitaţiei.a m~tenalelor din care se confecţionează pompa la acţiunea diverselor lichide ŞI să aleagă materialele corespunzătoare. _ .(1 - '1)1) (n1/n2)1/10. împreună cu lucrul mecanic interior Li>reprezintă tocmai lucrul mecanic total L.al~ acestora sint mai volurninoase. Pompele utilizate în activitatea industrială sînt pus: in situaţia d? a vehi~ula lichide de natură foarte diferită.înălţimea de P?mpare variază proporţional cu pătratul turaţiei. V.1 a~'castă i. .ce~a ce priveşte randamentul. în final la înrăutăţireacondiţiilor de aspiraţie a pompei. datorită forţelor de inerţie care apar in lichid.2. cilindri. pistoane. (2. valoarea randamentului total ~ unei pompe este produsul randamentelor hidraulice. viteza de antrenare este incomparabil mal mică decit la celelalte tipuri de pompe. Pentru variaţii importante de turaţie.. Li Q Q..5).lplUl de functionare al pompe!. "1/". de asemenea. Pompele sînt maşini ale căror organe de lucru execută mişcări transmise de către o maşină de antrenare. Randamentul mecanic "1Im foloseşte la determinarea puterii necesare învingerii rezistenţelor exterioare. -:-.are. (2. Coroziunea metalelor este un fenomen care ~e produce datorită acţiunii agenţilor chimiei asupra suprafeţelor cu care vin !Il contact.la capitolul 1.. variaţia caracteristicilor pompei În functie de turntie estr.9. astfel încît pompa să ofere o siguranţă maximă in exploatare. permite stabilirea debitului real faţă de cel calculat teoretic. determinată.2. ·:(H ~ It. la pompele volumice.nfl!-l~nţăse maniţestă în mod dif~rit. 2. Randamentul volumic "11.Este ~ec:sar ~ se"a. debitul real Q al pompei este mai mic decît debitul teoretic Q. organele de lucru a~ePO~P~I care vin in contact cu lichidul sînt de multe ori atacate prin coroztuno ŞI distruse într-o anumită perioadă de timp. pe baza criteriilor d~ similitudirie in capitolul 1 al lucrării: ' (lL'Q2 = /11/112.1. Viteza de antrenare. Randamentul hidraulic "1/.~ebi~ul pompei variază proporţional cu turaţia : . ['. la înălt im. De asem~nea.n:lFt drelaţia (1.puterea absorbită la arborele pompei variază proporţional cu eubul turanci. H + ţi.

alf~ rlift'rit:. prin adaosuri de inhibitori. Relaţii intre furnizor şi beneficiar Pompa este o maşină indispensabilă în orice domeniu de activitate inU!lstrhl-economică.'. In practică. 6 (acid slab concen~ Acid.beneficiari". suprafaţa pe care se exercită acţiunea de corodare. IJl:tll.·..i : pp. Totodată beneficiarul are datoria de a informa uzina constructoare asupra comportării în exploatare a pompei alese.rcru c : lll"(jlll."' . iar această situaţie prezintă avantaje pentru cei ce efectuează lucr~ri de exploatare şi intreţinere. care au propric..i ('ct.l.atea de a incetini sau chiar opri acţiunea de c0:-()(!~~rl' .ir.5 sînt prezentate materialele cart' se comportă satisfăcă tor care sînt recomandate pentru construcţia organelor pompelor. tl't'lil· pro[. 3 pentru PH = 6 .jt~ ~""I"nl!'l! . pentru PH > 8 (lichide alcaline) se Temperl1furl1 utilizează fonta sau oţelul.l~ • i"J.'k cun('qi{)llat.•. a nt icorosivă.. car" s. care par mai puţin importante la prima vedere. plastice. pompa fşi îndeplineşte rolul' el. Lichidele cu valori ale PH-ului inferioare cifrei 7. u. :-:. alcaline şi neutre.i.. :" ':- .-.~j. Din punct de vedere al acţiunii lor corosrve.:"()'[". Aceste noţiuni caractcrizează de fapt lichidul respectiv.·.24.: . :'Ll. alteori mai modest.' ' . aşa cum este prezentat în diagrama din fig. Coroziunea chimică este provocată de acţiunea (reacţia) directă a lichidului asupra metalului.3. Valoarea PH a unui lichid poate 11 I . servi în mod orientativ la alegerea 10 materialului pompei. ŞI elementelor instalatiei În cauză.{<ltare). 8 (lichide aproxi2 1 o 50 100 150 200 250 300 °c mativ neutre) se utilizează fonta.'. f)"'). trat). începînd de la industriile de .. Variaţia limitei de neutralitate Aceste recomandări au un caracîn funcţie de temperatură: ter general.pe?ţru o .Astfel valoarea PH.• Pentru PH = O '" 4 (acid puternic conrt! 6 Neutre centrat)..t (mm/an) = 365 (zile)' 24 (ore)' ..li! 5 pentru PH = 4 .j. Astfel apa neutră la 20°C are o concentraţie de ioni de hidrogen a cărei valoare este de 10-7• Din motive de simplificare.ura[~a efectelor coroziunii se face prin aprecierea "vitezei de coroziune".~ provocată de prezenţa unor rnicropile electrice care se formează În mediul respectiv şi care se datoresc mai multor cauze: utilizarea unor rr1aj"('r. sînt preluate din prospectele şi cataloagele firmelor furnizoare.rc'·. se utilizează oţelul inoxidabil : ~ .. lichidele pot fi clasificate in următoarele categorii: acide. Informaţiile pe care le poate obţine beneficiarul despre pompe. 2. sînt Iichide acide. se comportă În mod diferit tocmai datorită unor amănunte care au fost omise iniţial: altitudinea locului de instalare.~ din rnateriak. t:.a între beneficiar şi l~roducTlto..i..llik. ~ În comparaţie cu alte tipuri de maşini.p reprezintă pierderea în greutate.~ll. Fig. cu pclicule metalice (crom.):-::. coroziunea poate fi chimică sau electrochimică. astfel încît pompa aleasă să poată funcţiona in exploatare in' condiţii cît mai apropiate de cele prevăzute iniţial. în funcţie :te lichidul vehiculat.bază şi terminînd cu mica gospodărie domestică. în. adică 10-'. În !!.I~'. care pot modifica În mod substanţial proprietăţile acestuia. trebuie să se ţină seama şi de celelalte elemente: temperatură.. Dar În contrast cu această simpl. .p.: '. montate în instalaţii asemănătoare. care exprimă pierderea de material (în greutate) a unei piese. atribuindu-i denumirea de pH.~nitatea materialului. ceramice etc.... ' Beneficiind deci de serviciile pompelor. care În prezent SI ~H! luat () arnnlo. se cunosc destule cazuri cînd pompe identice. y în care: t:. Neutralitatea lichidelor nu este constantă ci variază în funcţie de temperatură. 7 . în mod practic. în 2. Astfel grosimea stratului corodat ~t se determină cu formula = :"")pt'rirt'a suprafeţelor expuse'. ceea 'ce':reprezirită'valori' aIe'pH-ului~iIpeti6are'dfrei 7: sînt lichide alcaline..l. Coroziunea elecrr-vhim !c'.. în limbajul uzual al. se utilizează din ce în ce mai mult metoda de prelucrare a lichidului vehiculat.-. este 7. pentru apă curată la20°C.)!.. se utilizează bronzul..icit~te.adecvată . s-a convenit ca. sistemul constructiv' al pompe1or este în sine un sistem destul de simplu şi uşor de înţeles.. cei .poat~ conduce la o funcţionare defectuoasă a pompei urmată de o degradare rapidă a acesteia.i d'. prezenţa aerului etc. satisfăcînd cerinţele celor ce o utilizează. Lichidelecarea:u eoncentraţii de ioni inferioare celei a apei.. în funcţie de natura acestui proces. concentraţie. diferenţa rugozităţii suprarcţelor : eforturi mecanice dir-rit«: incluziuni ~i pori în material. de' prott'Cfll' constau in de timp.·neral. Î:1 cxploatare. într-o anumită perioadă r'1 iIl tabelul 2. j)!"()ct'dl'I'll~ tt'hnolugicl' 11»<1!'rn. contribuind prin aceasta la îmbogăţirea experienţei constructurilor de pompe şi implicit la ridicarea gradului de calitate a acestora.l. natura lichidului etc. în ceea ce' priv. documentaţia de prezentare conţine minimul necesar de date pe baza cărora beneficiarul poate să-şi proiecteze instalaţia. alegerea şi montarea corectă a un~i p0ll?-I:e. iar în cazul particular al.. 2. na rnr._t.a materi~ului. temperatura mediului ambiant. ... Omiterea unor amănunte.'7." l':l.r'!lţ~t:~ !'. unui anumit lichid.'. in loc de concentraţia propriu-zisă să se indice 'logaritmul negatiV al acestei valori. În mod obişnuit. conform urmă9 Alcl1/ine toarelor recomandări: :t:8 Q. .I.\"/m2h şi y este greutatea spec~fic~.Sflexi~t~ o relaţie de colaborare care să asigure alegerea pompel celei mal potrivite pentru instalaţia respectivă. :uneori mai important.-.2~.anumItă 'InStalaţie.'ze pIJlJlpl.~:: l:\·dii . prin concentraţia sa în Ioni de hidrogen. raportată la.. kgf/m3• • .r-. Datorită unor astfel de situaţii. !')C.. Datele respective se referă de obicei la diagrama curbelor caracteristice ale m. uichclarc. . comportă cunoaşterea amănunţită a caracterIstIcIlor.()hi~r. Astfel. în special proiectantul instalaţiei •. Totodată. 10-9 etc.ce le exploatează sint denumiţi . .:J.106 UTILIZAREA POMPELOR IN INSTALAŢII RELATII INTRE FlJRXIZOR ŞI IIEXEFICIAR 107 chimice care se stabileşte Între metal şi lichidul pompat.eşte functionarea. c~-!lstru~torilor !1~ pompe.'~nte la coroziune sint cldicilan~ şi deci nt'economice: pe plan mondial au avut loc investigaţii. .rrc.. apare necesitatea c..

.-h'id rormic lUi tit: t inctură .Acid sulfurie conşie sau Iontă cu grafit .5 Alegerea materialului pentru piesele udate ale pompe] Q . - 7 Cauciuc dur sau moale sau ebonită Aci •• clorhtdric Acid f1uorhidric Acid sulfurie stins Decapanţi FI noruri acide Soluţii de săruri minerale Sararnuri pentru salate Soluţii acide de sare de bucătărie - niac Soluţii sl\rate mine- rale Acid clorIu dr-ic Acicj fluorosi licic sul· Add stins furie SI. carbon sau răşini fenotice Acid Iluorhidric -40% Acizi neoxldanţt Compuşi orgauici Soluţii sărute -----.._ _--... sodiu Acid sulfurie stins Alaun Bisullit de sodiu Acid sulfurie stins Plast ifianţi Acid olorhidric Acid sulfurie stins Soluţii sărate mineralc _.Ic'.rofnrm Ett'ri ~i t~st(... " O :00 -e ~ ~ .---.._----_."\i arid.'"" r:.j ~ z .11I Viscozc L'ngueuţ] 3 AJiajc de aluminiu Acid azotic concentrat Acid surfhidric Nitra'[l neutri Bere Pulpe Gernuri Coloranţ i În dispersie GÎicerină Uleiuri volatile Parfumuri Hidrocarbnri Alcazid rece Latex Suffură •..i COI'pur i gra.eşii de sodă Esenţe Gaz lichefiat Ujeiuri Latex Alea.i\tră..- -l .! Foute cu Si (15%) Noricid lIiP":lori~-1 I Hă i cit.Acizi diverşi Acizi graşi Alaun (sulfat de cupru saupi.A ac Tubrl ul 2..id rece I .." o :" ' .esi i sulfati"c Pulpe celulozice I I . Acid Iluorhidric -40% Acizi neoxidarrţl Compuşi organ ici Soluţii sărate Acid fluor- --------Acizi neoxidauţi Compu-i organici Soluţii sărate Acid f!uorhidr ic ill% Aciai neoxidauţ i Compuşi organici Soluţii sarate hidraulic -40% Acizi neoxidanţi Compuşi organici Soluţii sărate Acid clorhidric Acid sulfuric stins Saredeamo- Compu~i or~ani\.i grAsiml J. congdan' 1I:.ullit du ". Fenoli Solvenţi Soluili de sare de bucătărie Ulelur] Esenţe Benzol Pulp« ceIulozice acide ll. vtnătă) _. InduIUI.ltă Acid Iormic Ant ibiorice Produse iIIt ermcdiare e:: I :\itror -lu1 In/il Y 1SCUlC t ~01 Il" II N :. Q ~ ._-_ Acid clorhidric Acid sulf'uric stins Solutii sărate minerale usii de înălbire Paste celulozic(' agresive Băi acide de (. Ajaun Hisultit ..lc --------5 Plumb durilicat Alaun Bisulfit de sodiu Acid sulfurie stins .. -l " j.o: ..A Iau Il IlL. __ 1 -.~ :2 "' .'ipita.'Ii tk coagula!"t Jl[1Î dl' Jln'."!." " e:: :... > ::e Z -----Alcool dellaturat Pulpe ----Paste ele celuloză neutre Pasle de hirtie ueut rc Emulxi i titnuu criulc sint et ice Solve-nţ i 11('111 ri \'i~l'P/t' !"t't Alcool] graşi Cetonă CI(.liu . i' -4 .strta de t cx tite na tur. de Hisullil sodiu ---6 Materiale dure. crt.: ''" " e- .'i 8 Fontă cenu. pe bază de grafit.t:'!. :.e ca r 0011 f Parfumuri Uleiuri volatile r:..!Î Leşi: tit' iu?Llhirt' '.-.'i 1I. I \cicl SIII- Aci rl sul (111"11 r uri c qjus <t ru • 1 .i ti.\i tit> fi".' culora uţ i Fuugicidc Iusertici. bidrocarburiloc sintetice fi Ii Iudusşrţa cciuloze! Iucn. rece Alcooli Glicerină Carbonat de sodiu Uleiuri..'ii th~ i uăl blre 1l.· prc· cipit arr I li Jltlcl. Denunure •• lUa~rrialului indicat ludulâlria procJuseJor de bazA Indultria alimentară Indultria de 00101'&011 şi lacuri .:00 r: .1. Bronzuri Acizi slabi Lichide organice Soluţii săr~~ţţ Alcool Distilate Pulpe minerale Siţr~uIIHră. {' Aci/i IIl'· Qxidauli Soluţii ~firalt. Acid formic Apll oxigenată I.de fi OIrtiLdaJe Industria Iarmaceutfcă cauciuculu! Aliaje Cr-Ni-Mo Acid acetic \ Acid lac tic Bere Acid iosforic Acid sulApe furie minerale Alealii Amestecuri acide Acid clorhidric Acid nitric Aciz] orgunici Acid sulfuric Cloruri. E lectroliţi Săruri acide Extrase de carne hidrolîzate şi acide Acid acetic Acid formic Ester acid Produse nitrate Acizi graşi Acid oleic . centrat Hidrocar\luri sferoidal Leşii de potusă Leşii de sodă Soluţii săra h" neutre neagrestve Sarnmură Anilină Lacuri diluate Solvenţi Hidrocarl\l1ri ciclice ."oloraI.. co Nr.lutii sărate minerale ~ N O ~ ~ \:! '" .'IDdu5lria de.Il oxigcll.: Acid ~111furir -a iu-. -rit ~itro/t Hrom Clorolx-nzol '.GrAsillli vegetalc Apă acidll pentru spălat gaze Soluţie de alcuztd cald -. sulAcid feric stins.---Sulf ură tic l'arL.Slpun .

acesta poate comanda direct pompa. lichidul vehiculat.~~1 ~:f:'Z.':e'~:/:~:::f:r~tJ'(llef1.~. În cazul cînd datele din catalog satisfac cerinţele beneficiarului. valabilă pentru apă rece 15' .um/~invltlfJ Semndt AprOMf: Fig.~ci lfU. iar beneficiarul poartă intreaga răspundere pentru tipul de pompă ales..hnvl//Jd~ sus ~n 'PH II r.-.~i~~~~Z/~::O. ~ .lizat !n cornpartimcntul de relaţii tehnice. In scbpul~yitării unor confuzii ce ar putea -avea loc tn relaţiile dintre beneficiari şi producători. 2.110 UTILIZAREA I'OMI'ELOR tN iNSTALAŢI! RELATII INTRE F!:RXIZOR ŞI BF.. Pentru a veni în întîmpinarea dorinţei beneficiarilor din ţara noastră de a alege pompa cea mai potrivită. Pentru categoria pomn-lor r!r> 117 [. consulte specialiştii întreprinderii. be_neficiarii. indicînd denumirea ei exactă. aceştiaidin urmă au simţit nevoia de a introduce anumite. după care se transmite beneficiarului oferta. aşa cum se arată În fIg. Acesta este cazul cel mai des Întilnit la alegerea pomp-Ier de uz general. FOAIE DE DATE Nr. Compartimentul analizează din punct de vedere tehnic cererile beneficiarilor şi recomandă pompa corespunzătoare instalaţiei ale căror caracteristici au fost indicate în formularele chestionar. în ~o:adiul . Deşi constructorii de pompe se străduiesc să întocmească un material documentar cît mai complet. astfel Încît cunoaşterea comportării acestora se poate stabili numai pe baza unor experienţe vaste.t/mJIt KW '" . conform indicativului din catalog. să-I consulte. ce impun construcţii speciale dc pompe. manifestat pe plan mondial În ultima perioadă. "re/fi"'" ied :r. beneficiarul are obligaţia să verifice avizul şi numai în cazul în care soluţia avizată il satisface.. poate să emită comanda fermă de execu~~ . 2. procesele tehnologice devin din ce în ce mai complicate. . Deoarece caracteristicile pompei recomandate pot diferi Într-o anumită măsură faţă de cele solicitate. solicitînd Ia rîndul lor realizarea unor instalaţii la fel de complicate. prevăzute cu diverse rub r ici referitoare la instalaţie.. Bucureşti.(>n'·.25 este valabil pentru pompe centrifuge şi axiale. După completarea rubricilor din formular.m t. Datorită însă avintului industrial. la întreprinderea de pompe AVERSA din Bucureşti funcţionează un compartiment special pentru relaţii tehnice. 2. atît de laborator cît şi de exploatare..-1. Pentru pompe de vid cu inel de lichid. at'es~a este a~a. iar acesta din urmă să-i recomande pompa cea mai potrivită pentru instalaţia dorită. KN KW . Formularele astfel completate sînt înapoiate serviciului competent al fabricii constructoare.2.tc[uul ai Uez\uLtarll ieidl:u:. sînt invitaţi _să.26.' . care trebuie să fie completat de solicitanţi. ~.25. . In fig.. 2. alcătuit din specialişti cu înaltă calificare în de meniul pcmpelor şi care pot fi consultaţi pentru orice situaţie de alegere a unei pompe. 20°(. ieal: Observa II men'. .' ~:~.:? : . cazurile de nepotriviri fiind din ce În ce mai rare şi considerate ca accidente. denumite în limbaj uzual "chestiQnare" sau "cereri de ofertă"." '. Formularul din fig.. ~I __ POMPE CENTRIFUGE -- . adică beneficiarul este Îndemnat să se adreseze nemijlocit producătorului.-.r.. în cazurile unul' instalaţii speciale. De aici s-a născut necesitatea ca relaţiile dintre producător şi beneficiar să fie directe.) TOiOli :nfOcmil : . în funcţie de sortimentul de fabricaţie. Formular pentru alegerea pompclor centrifuge..25 este prezentat un model de formular chestionar utilizat de întreprinderea de pompe A VERSA. unde sînt analizate de specialiştii acesteia şi apoi primesc un aviz tehnic. chestionarul diferă în ceea ce priveşte conţinutul rubricilor. precum şi la dimensiunile' de gabarit şi amplasare. tipuri de formulare. care de multe ori se încadrează organic în procesul respectiv. ei nu uită să menticn-ze în cataloage şi in prcsppd.!'\EFlCIAR 111 pompelor. care vehiculează gaze. 19 :Con. maşina de antrenare etc.f.'i riscuri. există o experienţă suficientă care asigură alegerea pompoi f{.

. Turaţie ::IIăsurări }Iăsurllri i ~'Iăsurări cu dinamometre de torsiune cu motoare basculaute prin metode indirecte I _L !\Iăsurări cu contoare cu cronometru Măsurru-i cu tahometru centrifugale ::IIăsurări pentru apă cu tempo ~ looce ~Iăsurări pentru apă cu tempo . ~ 200cC : . de aceea in formulare se indică numai valorile corespunzătoare parametrilor energetici ai punctului nominal..~. (2..:2:. sînt foarte rare cazurile cînd punctul contractat se situează chiar pe curba caracteristică.__ I Putere Fig.ede ~ă eroarea totală.. = ..1 1 Presiune I ! -------!Dehit MAsurllri cu manometre cu lichid in tub U ' MAsurllri cu aparate cu Itemp. Pe plan internaţional.:0:. H şi 't... dete:m!n~tă de erorile relative ale factorilor p~rţlalt al U!lUIprodus.-':r:.· erori si abalc:i aLcqJlale sint urmatoarele: _ erori tolerate la măsurare.\nl REL\TII I:':TRE FURXIZOR ŞI BEXEFICIAR 113 A Dale privind gazul vel>iculal :8.'::.ti~c~ .:lta ca pentru aprecierea corectă a performanţe~or pompel...5 =. Formulo ciI/mica II l"TJI.J.. De aICI.. JOoce sau lichide cunoscute din punct de vedere chimic !\Iăsurări pentru lichide necunoscute din punct de -zedere al compoziţiei. Referitor la condiţiile tehnice se precizează că. . t::e:::m.2:.3. pentru a o obţine +l...tJmpei ..>-"-~..rebUle să se la in considerare influenţa totală a erorilor factorilor respectivi. este.1.. t.....__ .6 Valori pentru erori tolerate la măsurare Erod tolt:'te Denumirea metodei de măsurare I C Oafe privind pompa D Maşina de antrenare Denumirea parametrului misura~ .55) .. Valorile erorilor tolerate la măsurare sînt indicate în tabelul 2. datorate aparatelor de măsură şi metodelor de măsurare: _. În practică.: nu/ura SI. faţă de curba determinată. sau pentru lichide cu suspensii I 2. abaterilor provenite din imprecizia de uzinare a pompei.lSD~n.e~l:. conform curbelor caracteristice respective. cauzate de abaterile turaţiei faţă de valoarea sa nO~l1nală...J. Legea de propagare a .radacm~ pă trată din suma patratelor erorilor factorilor care concura. 267 . astfel încît furnizorii au posibilitatea să ofere garanţii pentru o anumită zonă.\t"vCJriik d.5 beneficiarul trebuie să emită o comandă fermă către furnizor.. in privinţa realizării parametrilor energetici.IZ. I ___ ±O. care cuprinde şi valorile punctului nominal Greutate specifică Erorile datorate interdependenţei para~etrilor en~rŞ'etici s!nt. pe de altă parte. pe de o parte erorilor rezultate în timpul rnăsurării.j -=±:.0 ='0.m~c::. Tabelul 2.:!p:.. .\REA PO~IPELOR I~ IXSTAI.: . Otnt/m.~2:. De regulă. cît şi la termenele de Iivrare.JT~+ T..::la=s:..~h~i~d:.. Oale privmd lichIdul auxiflar . rezulta că eroarea tolerată totală pentru debirul Q este pe TQ T 8 Alegerea pompe lor C.6 . .:ra:. .' 1-=-.e::. ..e lichid.:u:.i e l' ± -L i ~IAsuril.ez. iar apoi intre cele două părţi se încheie un contract în care sint prevăzute atît condiţiile tehnice referitoare la obiectul contractului.dlJri tolerate datorate intcrdependenţei parametrilor Q. funcţionarea pompelor este elastică între anumite limite.._ erori tolerate datorate abaterilor rezultate din irnpreciz ia de execuţie a r.p~ev.. ('. aICI r. l. Formular pentru alegerea pompelor de vid cu incI c.".:..erorilor . l'empera/ura ac în care pompa poate fi considerată corespunzătoare. există diferite norme care reglementează categoriile de erori şi abateri admisibile...!.:l=iU=- ±± : -=.C :\I':""I".112 -----_. Garanţiile furnizorului. aşa cum rezultă din cele descrise în capitolul 1.26. la verificarea pompei în standul de probă.:. .t ~e:. . poziţia lui se abate in anumite limite. După alegerea pompei. iar acest lucru se datoreşte.: . 2..'ri cu rezervoare etalonate MAsurllri prin cjntărire ~lâsurări CIt dispozit ive de strangular 1 .:0~c. egala c~ .n:.ri cu deversoare MAsurllri cu debitmetre ------~~~I:As~u~r~ll~ri~cu~m~or~i~~~i..:..

67) + 0..012 T 0.j.5.'TiI '/0. = 0. A~ =- (1 - 'Ilnomin.2'7.inn.S9) .01.c (2.I·1ueÎ:.0152 = 0. punctul nominal con- = 12 m'/h..55%.tc in formule. În functie de metoda se dct -rrnin.. ~! I Q(m'fo) l~ .:r'.0.114 lJT!L1ZAREA POMPELOR tII ll/ST/. domeniul garantat este limitat de un segment în direcţia ordonarei. rezultă că garanţia furnizorului se referă la o zonă şi nu la un punct nominal.LAŢ!! RELAŢI! INTRE FUR:>I!ZORŞI BE!'iEFICIAR 115 iar pentru înălţimea de refulare H (care se modifică cu pătratul turaţiei): TH si turat ir-i <i 11. Tp = ± 0. dacă curbele respective intersectează sau sînt tangente la dreptunghiul ÂQ . T..~tl(jj.. "/ulori TH = ± 0.I)' (~.57) folosită. avînd valoarea: llYj !!. Astfel: ÂQ = 2(Tq T se determină TQ . .6.27. avînd în centru punctul nominal şi ale cărui laturi rezultă din însumarea erorilor tolerate şi a abaterilor respective.632 2 m"/h.27.. 1U (2.0~55 sau ~'7J = ~. în continuare. se obţine: TQT= .56) În această situaţie. IS Il. pw-.iar pentru randament: '. sînt erorile tolerate la măsurarea ~iii. cu motor electric basculant etalonat.4 T.018.al (2. (2. cu manometru Cu elemen t elastic .pentru debitul corespunzător înălţimii de refulare Hno"'ln.lÎ = ± 0. 1. Pentru o pompă are următoarele valori: centrifugă care vehiculeaeă . + AQ) Q. 2 I TiI.0.5'C... parametrilor s-a realizat astfel: Debitul înălţimea Turaţia Puterea Din tabelul 2. I = 3..015.' .r·-: tr)!..). '7J = + 67 %. Datorită erorilor şi abaterilor descrise mai sus.~:.0. iar pentru curba 'i) = f(Q) . pompa este considerată corespunzătoare. relaţia I -W' ~~ " în care T p şi T. Pentru debit şi înălţimea de refulare..'. această zonă are forma unui drepturighi. Eroarea tolerată pentru putere se determină cu relaţia . = '/0. = " 1Q ll1) in fig.Q Pentru determinarea domeniului garantat . .) N. indicate tabelul r]f'hitullli. apă curată. Pentru randament. cu tahometru mecanic centrifugal..62) THP= .iQ = 2(0.i ' 2.l şi nllOml•• 1 (2.. respectiv a greutăţii specifice...H = 2·0. . r~l~:.015 = 1. .60) prin CÎntărire.0235 = 0.H = 2TRT' H.015 = 2 0. ~ (2.. de refulare valorile : = 2(TQT + AQ}Q. în care TQ• TH şi T.'l'nl ce.5)· 12 + 4./T'â + T. prin punctele obţinute la măsurare. lJcillru randanicnt 1" t Ur".0. Tn = ± 0.015. H = 15 m.0152 .01..-. reprezintă erorile măsurate la măsurarea puterii. . tractat Q Exemplu. se trasează diagrama curbe lor caracteristice şi se '/':!rifică dacă acestea satisfac condiţia de in n-rsec tare a zonei respective. 2. 2. Conform diagramei din fig. " În mod asemănător T '''·0''. respectiv la segmentul tl"lJ.0. C1'7J = A'l T'l' )[ăsurarea. normele internaţionale stabilesc în general următoarele limite: . şi care sint acceptate pe plan internaţional. •.63) !.61) (2. Donn-niul garall19' rar pell~ru parnme-tr ii noi. .i:!ali <li u nci por::lpe centrifuge. limitele garantate sînt date de segmentul Â't.0235.018 -.0335·15 = 1.ÂH. + T{.005 m. = + -11". se utilizcaz.. = -1 (1 . = A'l + T". cu domeniul garantat pentru valorile nominale ale parametrilor energet ici.omi. este prezentată diagrama caracteristică a unei pompe centrifuge. '.58) In ceea ce priveşte abaterile limită.l relaţiile: j.:e!o:.012 + 0. + 15 .. [0-~:::-n-:::Ti. domeniul garantatde furnizor pentru curba H = f (Q) este dreptunghiul avind laturile ÂQ şi tlH.~ ·.2. datorate impreciziei de execuţie. Ty = O. T = Jn -+. Ti> + Ty = VO.0335.0152 + 0.

Totodată presiunea de refulare nu depinde de turaţia pompei. constructorii acestor tipuri de pompe prevăd o toleranţă de 10% pentru debitul de aer rarefiat. supravegherea funcţionării agregatelor..0 IliSTALATII In ceea ce priveşte pompele volumice. Această cerinţă se aplică şi în cazul pompelor. avind de multe ori ca rezultat distrugţrea pompel. aspirat la vidul corespunzător. s-au datorat nerespectării sau neluării. există anumite condiţii specifice. precum şi din dorinţa de a oferi.1. constatate in timpul exploatării. care vin în contact cu pompele. pe tipuri constructive de pompe. Un exemplu. executarea operaţiilor de întreţinere. murilor de funcţionare prescrise.t-· toarele atribuţii: executarea operaţiilor pregătitoare în vederea pornirii propriu-zise a pompei. cu condiţia ca ternepratura lichidului de alimentare să nu depăşească ISOC. Dar in paralel cu însuşirea acestor reguli.. pe Iingă. faţă de caracteristicile nominale. astfel încît ea poate ating" valori foarte ridicate.idatorită deşurubării rotorului. Dar. pînă în prezent nu există o reglementare internaţională care să stabilească limitele de garanţie a parametrilor. în cele ceurmează se prezintă regulile generale şi recomandările ce stau la baza unei. care de cele mai multe ori nu sînt precizate În documentaţie. Exploatarea şi Întreţinerea În instalaţie pompei 1 Exploatarea reprezintă totalitatea operaţiilor care se efectuează În scopul utilizării eficiente a parametrilor unui utilaj sau a:i unei maşini. pentru instalaţiile hidraulice. în considerare a unor indicaţii cepăreau lipsite de importanţă la prima vedere. exploatări raţionale 'a pompelor. sau neobţinerea parametrilor energetici necesari.' sesizarea avariilor . Aceste cărţi sint elaborate de producător şi cuprind indicaţii specifice. în functie rjr..116 I:TILlZAREA PO)IPELOR 1:. 3. respectarea regi-. efectuarea manevrelor şi reglajelor necesare. astfel că traseul conductelor şi dimensiunile acestora sînt precizate în documentaţia tehnică de execuţie. unui număr cît mai mare de persoane. La pompele de vid cu inci de lichid. se admit abateri de ± 5'. care sînt maşini relativ simple din punct de vedere constructiv. De regulă. Experienţa demonstrează ~ă. frecvent intUnittn exploatate. notarea constatărilor făcute în timpul funcţionării in carnetul de bord al utilaj ului . respec-. Acest lucru se explică prin aceea că randamentul volumic al acestor pompe este net superior faţă de cel al pompclor centrifuge şi axiale. li constituie neverificarea sensului de rotaţie al agregatului la: pornire. rezistenţa consumatorului şi calitatea materialului pornpei. iar respectarea prevederilor devine obligatorie chiar de la recepţionarea pompei. fiind considerate ca reguli cunoscute de către.rigurozitate indicaţiile prevăzute de constructor in cartea tehnică â maşinii. dar care. . în vederea menţinerii lor la valori acceptabile pe o perioadă cît mai lungă de timp. Totuşi. posibilitatea de a-şi însuşi un bagaj de cunoştinţe în acest domeniu. Acest personal are urm. neconvenţional. tarea regulilor de protecţia muncii.:o alegere judicioasă. este necesar ca personalul de exploatare să posede o calificare tehnică adecvată. mai necesită şi o exploatare care trebuie să respecte cu . cauzele unor defecţiuni importante. de multe ori. Montarea pompei in instalC\ţie De obicei schema de montare a pompei în instalaţie este concepută de· proiectantul acesteia. 3. ele sînt transmise beneficiarului odată cu pompa. pentru obţinerea unor rezultate cît mai bune. Pentru evitarea unor astfel de situaţii.

Dacă acest lucru nu este posibil datorită construcţiei. " La tu~narea blocului de beton. fără a i se îndepărta unsoarea prnt. stringerea buloaFig.~eţţ de (1.În care urmează să se' introducă buloanele de fundaţie. la care rotorul pompci şi cel al rnotorului electric sînt calate pe un arbore comun.. ' spre partea de antrenare . Operaţia următoare constă în verificarea stării de contrare a agregatului (conform cu indicaţiile de la subcapitolul 3.staţii de pompare. În măsura posibilităţilor.' '. ia. 1'::O:::11'.:pompei.se vor aşeza pe fundaţii turnate din beton. piuliţele buloanelor de fundaţie se :string uniform .a fundaţiei se nivelează.·-j:::Japte·d~~ciment. prin găurile special prevăzute pentru acest scop în placă. La pompele care urmează să vehiculeze lichide fierbinţi. Se recomandă ca. /I\STALAŢ/!c MONTAREA POl/PE/ rx IXST. se aşază agregatul pe fundaţie şi se verifică orizontalitatea plăcii de bază cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer. astfel încît transmiterea mişcării de antrenare se face de obicei prin cuplare directă.spatiului. Este de la sine înţeles că obţinerea unei mişcări uniforme.1. Operaţia care are ca scop alinierea celor doi arbori se numeşte în limbaj uzual "centrare" şi ea se execută iniţial de către uzina constructoare.-'.1. 3. Eventualele înclinări ale plăcii se corectează cu ajutorul penelor din oţel care se introduc sub placa de bază. chcsoanc-). este prezentată o secţiune prin fundaţia unei clcctropompc. i . 6-mortar de clmeat .. precum şi în perioada de montare în instalaţie. pot apărea anumite deformări care au ca efect descentrarea agregatului. Suprafata' .de 100 X 100 mm şi adîncimi corespunzătoare. dela .1.~~ . este necesar ca după montarea sa definitivă în instalaţie să se procedeze la verificarea centrării şi. Verificarea stării de centrare se efectuează asupra cuplajului respectiv. care frebuie astfel dimensionate .'rt . Pornn-l-.să se întărească.i.bctdur la rlanşele de legătură.edea locaşuri cu secţiunea . prin intermediul unui cuplaj elastic. În locaşurile buloanelor se toarnă mortar de ciment în proporţia: o parte ciment şi trei părţi nisip şi se lasă .i. dintre care cele mai uzuale sint prezentate în {(8) .8 zile. în timpul transportului însă. În mod obişnuit..-.buion de fundatie..'. cit mai aproape de buloanele de fundaţie.it.i t unri cind se începe montarea efl'ci':.!:U"':l ~" v. în.\L\ŢIE 119 f1 1 ~' . fără trepida ţii. Spre partea opusă strîngerea se va face .'..1.rezultat ca urmare a introducerii penelor să nu depăşească 50 mm. moderat astfel încît să permită mici deplasări datorate dilatărilor ITi contracţiilor.. în acesta v'br pre.' 3. o" se În fiţ. folosind mai multe metode. . la racordarea conductelor sau la strîngerea buloanelor de fundaţie.fundaţie. 3. Dacă acest lucru nu este . după in rărire (cea. Agregatele care sînt destinate să funcţioneze în instalaţii stabile . c\'itÎ. instalatii tehnologice ..]du-se p-r ioad •. Cln . Se recomandă ca înălţimea. atunci cînd livrează pompele cuplate cu maşina de antrenare.118 EXPLOATAREA ŞI I:-iTREŢI~ERE.. încît să poată prelua trepidaţiile normale ce"apar!n timpul funcţionării. -'::::/ pc constructii metalice (rczcrvoar. 5-adaosuri metalice. Pentru pompe de dimensiuni reduse.r::. 3.superioară . j'~ / .întregul volum disponibil. fundaţia se va turna astfel ca axul său longitudinal să se suprapună pe una din grinzile de rezistenţă ale clădirii. dacă este cazul. liniştite. atunci se vor execu ta lucrări speciale drigidiza re .'.. 6. Gurile de aspiraţie şi refulare sînt acoperite cu capace de protecţie. Dar cea mai răspîndită metodă utilizată pentru antrenarea pompelor constă în realizarea cuplării între arborele maşinii de antrenare şi arborele pompei.\ POl/PE/ 11\.. prea lungi de depozitare sau stocaj. care le protejează de deteriorări În timpul transportului. Indicaţii privind centrarea agregatelor de pompare. se vor amplasa in porţiuni!5 cele mai rigide. (250-500 rnm).:-' a agregat ului cu aproximativ 80-120 mm." se vor k!:-llura numai În momentul racordării cun-<. în . după care se verifică din nou centrareaagregatului. după care se lasă să se întărească.în cruce şi cu un efort moderat.' se utilizează construcţia monobloc.. care se va aşeza pe placa de bază în două direcţii perpendiculare. :şi se verifică umplerea acesteia. ea se va păstra ambalată. Indicaţii privind aşezarea pe fundaţie.tuqare) . . l-rompl. In situaţiile în care pompa a fost depozitată o perioadă mai îndelungată (2-3 ani).2). sau să se sprijine la capete pe două ~ '2 grinzi transversalc. . protejînd astfel arborele şi lagărele pompei. Apoi. nu necesită operaţii de centrare în timpul exploatării. pompele se livrează de' către furnizor ambalate în lăzi închise sau stelaje.~ntroduc ?t4R!l.:l n: nt.. După întărirea laptelui de ciment.. După această operaţie. să s~ corecteze.placA d~ ~z. se toarnă lapte de ciment. atit la pompă cît şi la motorul electric de antrenare. pompa să fie procurată la timpul oportun pentru montarea ei în instala tie. 7 . Dimensiunile găurilor de trecere pentru buloane sint suficient de largi pentru a prelua aceste deplasări. înainte de montare se va face o verificare a aspectului pieselor principale şi se va înlocui unsoarea rulmenţilor. De aceea. ceea ce este mai important. în acest fel şocurile provocate la pornire sau în timpul funcţionării sînt preluate de elemente elastice din cauciuc care le amortizează.1: Secţiune prin fundaţia unei nelor de fundaţie se va face ferm numai pompe: .1. care trebuie să fie cît mai uniformă. Această soluţie prezintă avantajul unui gabarit redus. . situaţiile în care pompele sînt amplasate pe planşeul unei clădiri.1ndaţie şi se fixează poziţia acestora astfel Încît să corespundă cu găui-ile de trecere din placa de bază. 2 . Turaţia de funcţionare a pompelorcorespunde în majoritatea cazurilor cu turaţia nominală a rnotoarelor electrice sau a motoarelor termice curente.'b. al unei funcţionări mai liniştite şi. materialul ocupînd . personalul care execută rnontajul. După întărire. depinde de precizia coaxialită ţii dintre arbcrele me tor şi arborelepompei. fac(' numur . posibil..2.etonul.. care Împiedică pătrunderea corpurilor străine în interiorul pornpci. Forma fundaţiei este aceea a unui paralelipiped ale cărui margini ale suprafeţei de aşezare trebuie să le depăşească pc cele ale plăcii de' h:l7.vederea rigidizării plăcii de bază.'ap:lr<'le de pmtl'rţ. ţinînd seama ca partea filetată să fie suficient de lungă pentru a permite strîngerea piuliţelor de fixare. dirf.

Procedeul este prezentat în fig.. Verificarea centrăr ii unei cuplaj. In unele situaţii. Conducta care face legătura intre sursa de lichid şi orificiul de aspiraţie al pompei se numeşte "conductă de aspiraţie".' '. iar in acest caz se efectuează corecţiile necesare. astfel că antrenarea se poate realiza printr-o transmisie cu curele sau Fig. cu trusa de calibre. i~"""" . apoi se p()rnl'~t. se controlează şi distanţa dintre cele două semicuple. Dacă situaţia se prezintă ca în fig.1.f.3. se opreşte agregatul şi se verifică din nou . 3. care.. La pompele care vehiculează lichide fierbinţi. Conductele se racordează la pompe prin flanşe strînse cu şuruburi.. p(). arborele pompei şi cel al motorului trebuie să fie perfect paraleli.""=::" - =~~~ . alcătuiesc instalaţia propriuzisă. Pentru toate pompele sînt valabile următoarele indicaţii generale privitoare la conducte: . 3. Această distanţă trebuie să fie egală pe toată circumferinţa cuplaj ului. "conductă de refulare".:: == .6. Verificarea coplanarităţii roţilor de curea se face cu ajutorul unei rigle plane. .-. O transmisie prin curele.~ . Centrare corectă.2. La acest gen de transmisii trebuie prevăzută totdeauna posibilitatea de întindere a curelelor. sau. centrajul trebuie corectat.-. .. Prin aceasta se evită obturarea secţiunilor de trecere a lichid ului şi crearea de rezistenţe hidraulice suplimentare.-'.f"_.:1."mp'! !"t<Înd-!) să funcţioneze: pînă ce at::-. Centrarea se consideră corectă dacă rigla sau sfoara fac contact pe toată lungimea planului exterior al celor două roţi. confecţionate din cauciuc sau marsit (klingherit).•• PO)IPEI IN INSTALATIE MONTARE. 3.3.. centrarea se face în două etape: iniţial se execută centrarea atunci cînd agregatul este rece. Acestea se întind astfel încît să nu patineze şi totodată să nu solicite in mod inutil lagărele. turaţia de antrenare a pornpei diferă de turaţia nominală a motorului.racordarea trebuie astfel realizată încît conductele să nu creeze solicitări mecanice în flanşele pompei.axele flanşelor conductelor 'trebuie să coincidă cu cele ale flanşelor la care se racordează.3. In caz contrar. 3. cuplaj ului. Centrare defectuoasă. procedeul de verificare a centrării cu rigla şi trusa de calibre: Procedeul de verificare cu rigla este următorul: se aşază rigla paralel cu axa celor doi arbori. cunoscut.·tgl. Etanşarea îrnbinării se realizează cu garnituri plate.O..5 se arată. Se consideră că centrarea este corectă..3 sau 3.: (' '1 i. ' r. se observă vizual dacă distanţa dintre cele două suprafeţe frontale ale semicuple- lor este constantă pe toată circumferinţa.2). se reface din nou centrajul. Centrare defectuoasă. astfel Încît se se sprijine pe generatoarele celor două semicuple.j:. "". 3. Verificarea centrării cu rigla plană.J Fig. cu o sfoară bine întinsă. agregatul fiind fierbinte. Astfel În fig.6.. cu multă atenţie.J corect incorecr Fig. 3. La prin transmisie cu curele.. ~_. rotind cuplajul cu mîna. dacă rigla este În contact pe toată lungimea generatoarelor.2. Fig. ). operaţia se efectuează în mai multe puncte de pe circumferinţa pos!l1men! m.în sensul dorit . 3.s!~i! C:J. Fig. rotind cu mîna ansamblul (în prealabil se slăbesc şuruburile de strîngere a presetupei).~-~="". ' După efectuarea operaţiilor de centrare. Corecţia se face prin deplasarea corespunzătoare a pornpei sas motorului . în toate punctele circumferinţei (fig. iar roţile de curea trebuie să fie coplanare. ' '.3. Indicaţii privind poziţia şi racordareâ conductelor. 3.4 şi 3.\ŢIE 121 exemplele următoare. pompa are misiunea de a prelua lichidul de la o sursă şi a-l transporta la consumator. 3. 3.5.5.4.HAREA ŞI INTRETINERE •.. cu ajutorul trusei de calibre. In acest scop. iar flanşele trebuie să fie paralele între ele.şi prin introducerea de adaosuri metalice sub tălpile acestora.:1'. După cum este . r.. ac:. :. Transportul lichidului se face prin conducte. aşa cum este prezentat în fig. împreună cu pompa şi armăturile respective..••POMPEI IN ISSTAL.rar prin îmbinări filetate.c tcuipci atura ue regim. 3. mai corespundă din cauza dilatărilor neuniforme. iar cea care face legătura între orificiul de refulare al pompei şi consumator. 3. Concomitent cu verificarea efectuată' cu rigla. Centrarea unei pompe antrenată printr-un grup reduc tor-multiplicator. şi mai ./qfiIJ Cl'ntrarf':l F. se vor folosi diverse elemente .elo cuDU/ti e II" d . pentru curele mai lungi. Şuruburile de fixare a pompei şi motorului pe placa de bază se vor strînge numai după ce cuplajul este corect centrat.120 EXPI.::1j:a "-.1.

aşa cum este arătat în Tnt0dat:t cOl~d::(~~. 'L"i):i"aţlt'.qm. incorect Aceste condiţii sînt ilustrate schematic în fig.5 metri. .1.10. atimci În locurile cele mai de sus ale zonelor respecth'e se vor monta robineţi de aerisire.!de. .tnctt să permită demontarea pompei . pentru a se evita . '. a sorbului pînă la suprafaţa lichid ului.rat:0rdan~. .~ POMPEI IY INSTALAŢIE • MONT..kzamors{lri ale pompei.2m/s.. Fig.. Dimensionarea conductei de aspiraţie se va face ţinînd cont că. Dacă fundul bazinului de aspiraţie este nisipos.de al 1I1Crarc. în cazul unor diametre superioare. este necesar ca viteza lichid ului la intrarea în pompă să nu depăşească valorile: 1 '1. '3. de aspiraţie...'mase din timpul sudării. la pompă în timpul _ de cîte ori este posibil..\L.rin. 3.: ar putea avea loc la atingerea lor. . cu scopul de a se micşora pierderile hidraulice. porţiunea de conductă orizontală se vamonta astfel încît să aibă o pantă continuă pînă la pompă (minimum 2%). " . sorbul se va instala într-o cuvă special construită. . datorit.prin.. . tre. 3.l neetanşcit{lţilor.8.8. ' . d bil f' ă ~ 'b~ d tă .("'. se va face printr-o reducţie excentric. va fi astfel concepută . cu scopul de a permite demontarea pompei pentru revizie sau reparaţii.'l pot prol'Uca (. pentru o funcţionare a pompei în limiteţ~ unui randament acceptabil.3. Este interzisă utilizarea vanelor de aspiraţie pentru reglarea parametrilor pompei. astfel Încît să permită accesul Uşor funcţionării.IO.7. se va proceda la curăţirea interioară a ' '. Montarea conductei ele aspiraţie. eVltîndu-se coturile bruşte.modificările de direcţie se Vor realiza prin racordări largi. ra- . Rcdllcti~ (It.~iJ'l 1 . Dacă prin construcţie nu se poate evita formarea pungilor de aer. Qestinatsă împiedice pătrunderea impurităţilor în pompă.":':1>..la instalaţiile la care lichidul vehiculat are temperatura rIdIcată: ~e yor lua măsuri pentru evitarea eforturilor ce ar putea lua naştere datOrIta dllatării conductelor.()lacap[iui cond~ct~(de"aspirafie se montează un sorb cu clapetă sau' :numai un grătar simplu. --.7.12.\REAPO)IPEI de susţinere. Vana se "a monta numai în cazul în care pompa se găseşte la un nivel inferior faţă de cel din rezervorul Fig. Este recoman a ca iecare pomp sa aI a o con uc proprIe e aspiraţie. 3. 3. 3. trebuie să fie de cel puţin 2 D (D fiind diametrul sorbului).9.\ŢIE 123 cordarea fig. odat. la montarea sorbului.'. acestea vor fi prevăzute ClIc:)mpcnsatoare de dilatare şi reazenu. trebuie să fie de cel puţin 0. In fig.' acestea 1lJ. In funcţie de siSf~inU1. J.//. aşa cum este arătat în fig. :Condutta''lfe aSpi?'ajie. aşa cum Se arată în fig.. instalaţia . .distanţa de la axa sorbului pînă la peretele cel mai apropiat. Dacă această soluţie nu se poate aplica. J. este absolut interzisă realizarea îmbinării prin strîngerea forţată a şuruburilor flanşelor. Jt:U~LL\'Ll. 1 tx IXST. se vor respecta următoarele prevederi: .distanţa' de la fundul bazin ului de aspiraţie pînă la sorb. 3.traseul 'conductelor va fi ales cît mai judicios. In acest scop. spălare cu . este prezentată schema de montare a unei conducte de aspiraţie. ·apă d~la"o'iută sursă.j'·". pentru a preveni acciJentde prin arsuri e.:înainte de racordarea pompei. elimî-: ". Conductă de aspiraţi 7 comună. . aşa cum este prezentat în fig. 3.9. Pentru e\·itarea unor deranjamente de aspiraţie. antrenate de curentul creat de aspiraţie. d .l.âre.1. • corfet incorect Fig.se vor evita montajele care permit formarea pungilor de aer. 122 EXPLOATAREA ŞI IYTRETlYERE..aih~rl.·L ~':"J'- inca". .buie Să fie corect de cel puţin 0.distanţa de la flanşa de . 3.! Fig."[l"SC pi. se "a folosi atunci o conductă comună. Susţinerea corect conductcJor. Este recomandabil să nu se montez:' p van» r r('ndl!"·') r!.pătrunderea în pompă a particulelor abrazive. dimensionată corespunzător.5 metri. Pentru a se evita formarea purigilor de aer.stalaţie fără demontarea con~uctelor. binţi se vor izola termic. Diametru! conductei de aspiraţie trebuie să fie cel puţin egal cu cel al orificiului de aspiraţie al pompei./ nîndu'-se' astfel impuriUlţile ră. atunci cînd acesta atinge nivelul minim.racordare . Este recomandabil ca lungimea conduCtei de aspiraţie să fie cît mai redusă.. conductelor.·rderilc hiuraulice şi tot.

Ia alezerea celei n:ai convenabile maşini pentru o situaţie dată.lo-re intersecţie determină precis momentul din care o Fig. Salturile verticale reprezintă cheltuielile de întreţinere.combustibili uşor de procurat. 3. în corncheltuielilor privind alegerea para ţie cu altele.13.:-.întreruperi accidentale.refulare cu cea ~e aspiraţie. La alegerea maşinii de antrenare a unei pompe trebuie să. : Din diagramă. .se va av<:. .11. d~oarece ele sînt mai economice din punct de vedere' al costurilor iniţiale ŞI al cheltuielilor din perioada de exploatate.c?-racteristici spe~i~ice tipulu. .aIn :edere re~o~a~d~rea ca sum~ tuturor pierderilor de sarcina sa nu depăşească 10% din înălţimea geodetIcfl de refulare.:~e energia mecanica de antrenare de la diverse maşiru de forţă. . avînd cheltuieli de combustibil şi întreţinere Co.1conduct~1 de aspiraţie. motorul termic. Din acest punct de vedere. p:otejind prin aceasta atît pompa cit şi instalaţia.le verticale vor fi rigidi~ate prin colie. La pompele volumice.. . este necesar ca înainte de racordarea pompei să se procedeze Ia curăţirea tuturor conductelor. dobînzile şi amortismentele. îmbinarea se va realiza prin reduc ţii c ). Curăţarea se poate realiza cu apă sub presiune preluată de la o pompă auxiliară..\T. dar întreA ţinere scumpă. dar ulterior cheltuieli ridicate pentru comI bustibil şi întreţinere.'Conducta de refulare trebuie dlmen~lOnatăcorespu~zăto~.\ ŞI IXTREŢIXEREA POllPEI Ili INSTALAŢIE MOSTAREA pmlPEI Il' INSTALAŢIE 125 . .re de. p'. împotriva şocurilor provocate prm intoarcerea lichidului. se folosesc următoarele maşini . care asigură o etanşare superioară in comparaţie cu îmbinările prin filet. In caz)1l utilizării unor conducte cu diametre superroare. Curba D reprezintă un cost iniţial I redus. a ~ăror ~onicitate nuva depăşi raportul 1 :' 10. ' Deoarece in perioada de execuţie a instalaţiei.~a?ul ~e siguranţă necesar în funcţionare .12. Schema poziţiei sorbului. Diametru! conducte! deret'ulare'frebuie să fie cel puţin egal cu c~l al orificiului de reful~re al pompei. ţinînd cont de balanţa cheltuielilor iniţiale şi ale celor de exploatare. Analiza economică poate fi reprezentată într-o diagramă ca cea din fig. se mai observă că punctele de L-_-~""o. flanşe cu garnituri plate. număr d: . 3. I'u"'t-'c:lICt-'Ijlll<.1. .:-un-C":-iOfl. Dintre toate maşinile de antrenare utilizate . pentru a se evita pătrunderea acestora in pompă. . . . ~ căror i~fluenţă este determinantă pentru obţinerea unei exploatări avantajoase. Supapa de siguranţă trebuie astfel aleasă încît să poată permite recircularea debitului maxim al pompei.:. La dimensionarea co.cotunlor. este de preferat ca îmbinările să se fad prin t Fig. astfel ca in caz de depăşire a valorii stabilite.rentabilitatea instalaţiei. funcţionare a instalaţiei. se vor analiza urmltorii factori: .13..aunei ~lapete de reţinere care protejează pompa.• 124 EXPLO.2.3.. In acest sens.susţinere montate în drept?l. După cum se remarcă din diagramă..\RE..f 10/. 3.entru ..i }=onstr. Schemade montaj a unui sorb cu cuvă de.de forţa: motorul electric.foarte ~ult. 8. .posibilităţi de tntreţlnere . a căror denumire provine de la cea a agenţilor energetici utilizaţi r!p arpst{>~ In. protecţie.. care uneori poate atinge lungimi Import~n~e. unde presiunea poate atinge valori foarte ridicate. energie electrică.nce~tric~.. Pe conducta de refulare este recomandabilă montarea unei vane care serveşte la pornirea pompei şi la reglarea debitului în timpul funcţionării.'lItru antrenarea pompeIor. P.nductei de refulare. Supapa se va regla pentru presiunea de descărcare. ./ reduse.u<:tival pompei. ea să declanşeze şi să pună in legătură conducta de . se va monta între conducta de refulare şi cea de aspiraţie o supapă de siguranţă (numai in cazul cind pompa însăşi nu este prevăzută cu o astfel de supapă).factori. .. . curbele cheltuielilor prezintă o pantă c~ns.cadr. care pot determina maşma d~ antrenare fără a' ţme seama de ceilalţi factori.. .tantă. hidraulică etc. curba A reprezintă un cost iniţial ridicat. Conducta de refulare. Această curăţire pre~intă o importa~ţă deos. prezent. se r~comand~ Iponţ. ' . considerînd că preţul combustibilului sau al energiei consumate r~mme constant pe întreaga perioadă analizată. la care pătrunderea impurităţilor între inelele frontale poate provoca rizuri pe feţele aflate in contact ale acestora. în prezent.e deranjarncnte de amorsare se datoresc neetanşeit~ţl.ecalificate.existenţa energiei de acţionare disponibilă la faţa locului . c~eltuieli reduse pentru combustibil. turbina hidraulică. Curba C reprezintă un cost iniţial mijlociu şi cheltuieli mijlocii pentru combustibil \ şi întreţinere. rezultate din activitatea de şantier. Curba B reprezintă un cost in iţial ridicat. ma~lI1aeu abur şi turbina cu abur. ' maşinii de antrenare.1'7' Indicaţii privind ~aşina de . Diagrama ~nalizei maşină de antrenare devine neeconomică. in interiorul conductelor se acuI?ulează diverse impurităţi. Fig. moi. Deoarece ..c~nstrucţii cu caract~r sţ>ecialse mai ţoloseşte turbina cu gaze.timpul diurn de. mai ales la instalaţiile deservite de pompe echipate cu etanşări mecanice. la oprirea pompei. Conductt. 3.ebită.-dt:-r. Daca lun~mea verticală ~ conductei depăşeşte 10 metri. motorul pneumatic Şi motorul eolian.a~tr~n:l!'~. în fun<:ţie de presiunea maximă pe care? poate realiza pompa.:rE. 3.. pornm rapide. Astfel. conducind astfel Ia degradarea etanşării şi pierderea etanşeităţii. ponderea covîrşitoare o reprezintă motoarel~ ele~t~l~e. se ia în considerare un. . este necesar să se acorde o grijă deosebită îrnbinărilor acesteia.

sint prezentate schemele celor două feluri de conexiuni.. ~I ca gru~uri de intervenţii la stingeri de incendii.15. pentru reţeaua de înaltă tensiune. . De aceea..0 parte din aburul produs de cazanul respectIV.motoarele . puteri limitate. avantajele şi deza\'~ntajele pe care le prezintă fiecare cOllstruc~ ţie. Canada şi alte ţări ale continentului american. (diesr-l}.situaţiile în care nu poate fi reah~ata alimentarea cu energie el~ctncă:. preţul combustibilului mai red1!s. Curentul alte-mari v este un curent electric caracterizat de variatia periodică a parametrilor săi.ază cu precădere la agregatele de pompare. . Fig .' (3. este necesar ca atit proiectantul instalatiei cît şi personalul Gt' •.. Deşi au un cost iniţial ridicat.. (In Olanda au adus servicii importante fiind puse să antreneze pompele de eva~u~re a apei din incintele îndiguite.mine şi rafinării.tilizat la antrenarea pompelor mari. lor In sItu. puteri marr ra~ortate la greutatea rnotorului.l rOf/'spund:i cît :". deşi în trecut au fost utilizate cu succes m agricultură. uşor transportabile. Prin denumirea de "perioadl".. ŞI din acest punct de vedere ele suphnesc cu su~ces mo~~arele electrice. Aceste pompe sînt folosite de obicei ca pompe de rezervă care pot intra 'rapid în funcţiune in caz de intrerupere a curentului electric.u~n: combustibil scump. consumatorii pot fi racordaţi în două moduri: în . Tensiunile'uzuale la reţeaua trifazicăsint de 220-"380 V. In speCIa! ~n agnc u1. cheltuielile globale sjnt mai reduse cu 1/3 sau 1/4. precum şi în majoritatea ţărilor europene. folosite în centralele termice pent~u alirnentări de cazane. alcă~umd agre?. Fund surse de energie independentă.' .. ". 'P unghiul de defazaj dintre tensiune şi curent. MONTAREA POMPEI IN INSTALAŢIE 127 . CIt ~I motoare cu aprindere prin compresie .st-a" sau în "triunghi". 1 valoarea efectivă a curentului..i. Av~ntaje!e.în . pOJ?pele centrifuge de înaltă presiune. 3. valoarea frecvenţei este f = 60 Hz. cu timp de funcţionare diurnăfoartenîăre sau chiar continuu. age~t esţ~ disponibil Ia faţa locului. Fig.U.. agen~ preluat. Astfel. ele înlocuind motoarele electrice în instalatiile care funcţionează în mediu exploziv . se înţelege timpul după care un fenomen îşi repetă ciclul. pentrureţeaua de joasă tensiurie.". xploatare să posede suficiente cunoştinţe în acest domeniu. pericol de Incendiu sporit. Cele monofazice sint destinate alimentării diverselor aparate electrocasnice precum şi iluminatului electric:'Reţelele trifazice slnt destinat: să alimcntcze cu c'nc·ri)'i. . se observă că Pare valoarea maximă atunci cînd cos <il = 1. De ll:semenea. •Pentru antrenarea pomjJd?r.. astfel ca alegerea tipului de motor electric.. La reţeaua trifazată. J--r-~~~~~~~ 1-. Termenul cos <il se numeşte "factor de putere" şi reprezintă unul din cei mai importanţi parametri ai instalaţiilor electrice de forţă.ere pnn comp:esle se ~retează a fi u.. c~Iar de la cazanele pe care le deservesc..Jr!p d" inundatii etc .ele e~liene sînt rar folosite astăzi. " M<l:şinil~.!.PIde. . <:~eace l~ face improprii pentru antrenarea pompelor care au regtmun defuncţIOnaredmrnămarisaucontîniu. .H.:.-"!!"'--. Datorită acestor caracte. . Din acest punct de vedere. lULlif'let scopului urmarit. pompele cu piston cu actiune directă." .t ră. ele concurează cu succes instalaţii asemănătoare echipate cu motoare electrice.. montarea în instalaţie şi exploatarea "..__ L-.126 EXPLOATAREA ŞI blTRETINEREA POMPEI IN DISTALAŢIF. prezintă a\'a~taje c~: gabarite şi greutăţi reduse.._ ~otoarele cu aer comprimat au un domeniu limitat d~'~tilizare. Alegerea tipului de motor se face pe baza unei analize tehnica-economice ţmÎn~ con. u la evacuart Of' ano In PPrIO. faţă de cele ale unui motor cu benzină care antrenează aceeaşi pompă.J. rezultă că transmiterea unei anumite puteri electrice este cu atît mai economică cu cit valoarea factorului de putere este mai apropiată de cifra 1. mobile. .c~nLl·I': rlimentate cu bcnzin.:. uzuri mai lente in timp. p = U . În ceea c~ priveşte ant~enarea pompelor.A.-.1) C reprezintă valoarea efectivă a tensiunii.motorul cu aprmd. costuri initiale mai redu~ela ţ>uter. Lcos ţi.t de..-4 conexiunii in stea. sint antrenate de turbine cu abur. 3--. ' Curentul electric este de două feluri: continuu şi alt crna tiv.. abur sau turbinele cu abur se folosesc la antrenarea pompecu.Mo!oar~le termice se folos~sc de o?icei . Prin urmare. intreţlnere uşoară. Din formulă.: electrică de forţă consumatorii industriali.. alimentate cu runtorină. notată cu simbolul T.aţIile In car~ acest. Inversul perioadei se numeşte "frecvenţă..ate fixe.V.. ·. S~ ştie ca . Din cele relatate mai sus rezultă că motorul electric este maşina de forţă care întruneşte majoritatea calităţilor necesare pentru antrenarea pompelor şi de aceea utilizarea lui în acest scop s-a impus pe plan mondiaL Din acest motiv. Reţeaua monofazică furnizează curent electric la tensiunile de 120 V şi220 V. . Schema 3. frecvenţa este normalizată la valoarea de 50 perioade/secundă (50 Hz). ln S. ~e folos~sc atît motoare cu aprindere prin .nshcI. Motoa!. ~otoar~le !ermlc~ se uhlIze. . .. uzun m~I :a. In ţara noastră. mctoarelor cu aprindere prin compresie sint: "~~ndament energetic su~enor.. Schema 2~~~~----~~~ conexiunii în triunghi In fig.14 şi 3. consum mic de combustibil. în comparaţie cu cele cu ap:mde:e pnn compresie.' . utilizate la alimentarea cazanelor de abur f?losesc pentru antrenare chiar . notată cu f (f = lJT). . a căror durată diurnă de funcţionare este IImItată. Puterea medie transmisă in decursul unei perioade a curentului alternativ monofazat se numeşte "putere activă" şi se determină cu relaţia ' '. şi 6 000-10 000. deci frecvenţa va reprezenta numărul de perioade efectuate de variaţia curentului într-o secundă.) Funcţionarea lor este legata de prezenţa ŞI vIt~za v~ntului. în care 1. Reţelele de distribuţie ale curentului electric sint monofazice şi trifazice. deci 'P = O. motorul cu a~rinăere prin scînteie este folosit la antrenarea grupunloŢ de pompar~ J?oblle. respectiv atunci elndtensiunea şi curentul sînt în fază.1.Iasemă?ătoare: Deza\:antaje~e lor con~t<.cu aprindere prin scînteie. Ca unitate de timp se ia în considerare secunda.15. porniri uşoare..

." PO~!PEI Ix lSST. d 1" t "1 . Din cele descrise mai sus rezultă că motoarele cu excitaţie paralel sînt preferate pentru antrenarea pompelor.la mororul cu excitaţie serie se inverseapă sensul curentului de alimentare a rotorului. 3. determinate de natura curentului electric utilizat.40 1.\TIE 129 Curenţii de linie sînt curenţii care circulă prin conductorii reţelei trifazice. . abscrbită la arborele pempei la regimul Dominal kW Coeficient de multiplicare funcţie de variaţia tnllţimil H a puterii. Din electrotehnică se cunoaşte că alura curbeide variaţie a turaţiei în functie de cuplu. La alegerea motoarelor de curent continuu trebuie să se ţină seama de caracteristica lor de variaţie :a turaţiei tn funcţie de cuplu.motoare sincrone de curent alternativ trifazat : . . I .6) în care U şi 1 reprezintă tensiunea şi curentul de linie. Puterea motorului de antrenare trebuie astfel aleasă încît să fie cel puţin egală cu cea absorbită de arborele pompei la regimul normal de funcţionare. variaţia turaţiei este neînsemnată.motoare de curent continuu.25 1. ' t:~.5 8-37. ceea ce poate provoca defecţiuni mecanice datorită acţiunii forţelor centrifuge care ating valor importante. .". .128 EXPLOATAREA ŞI INTRETI!'IEREA POMPEI IN I!'lSTALATIE !dONTARE..2-' 1.f3 . citalie terfe.motor cu excltatle In paralet: b _ motor cu exsensul poate fi Inv~rsaţ astfalel: . Motorul cu excitaţie serie nu trebuie lăsat să funcţioneze în gol sau la sarcini reduse. În tabelul 3. :.1-' 1. la acest tip de motor.!!lncţie de caracteristicile specifice ale acestora.12 1. 26i 9 - .50 1.. faţă de care se va alege motorul electric corespunzător. tensiunea de fază este mai mică decît cea de linie.16. datorită faptului că curentul de excitaţie este egal cu curentul rotorului. nave.iesfediferită de cea a motorului cu excitaţie serie.3'U. La motorul cu excitaţie serie. de refulare 0. {I e = .5) Din cele relatate mai sus se observă că la conexiunea în stea.~t~rmină cu expresia p = . deoarece.5H 0-3 3. turaţia creşte foarte mult. ale căror valori sint uşor măsurabile.1 Coeficienţi de multiplicare a puterii absorbite de pbmpă. = U1 [7. deoarece aşa cum se vede din diagramă.-'-7. (3. cuplu. la cele două categorii de. /: '. După acest criteriu.?~sumatoril~r. iar 'aceasta se axplică prin aceea' că.4) In triune hi1 t:.60 1. depinde de modul cum este conectat consumatorul. 3.40 ~ ~rotoarele electrice sînt realizate în diverse tipuri constructive. astfel de motoare şi-au găsit utilitatea la antrenarea pompelor montate în instalaţii care dispun de acest gen de energie la faţa locului: locomotive.. ele pot fi împărţite in următoarele categorii: .!. curentul de excitaţie se menţine aproximativ constant. { .motoare asincrone de curent alternativ trifazat. . iar la conexiunea în triunghi..09 1.ţiaturaji~i~!e in_~penţe asupra parametrilor energetici ai pompei. . curentul de fază este mai mic decît cel de linie.~va!. ' . la motorul cu excitaţie par' e lse inversează sensul curentului de excitaţie. Curenţii de fază sînt curenţii care circulă prin circuitul propriu al consumatorulŢui.t t t d hti.. la-motorul cu excitaţie paralel.8H 0. trebuie să se ţină seama de . ' •În fig. : [1=. Motoarele cu excitaţie serie sînt preferate ca motoare de tracţiune. 1.IL.în funcţie de cuplu. Tabelul 3.30 1. pentru alegerea motorului electric de antrenare Puterea. deci demaraje puternice. la turaţii reduse. prin urmare. la motoare de curent contrnuu : .3-' 1. Tensiuni de fază sînt tensiunile existente la bornele consumatorului. variaţia turaţiei In funcţie de cuplu devine importantă şi. Din figură Se observă că.motoare de curent alternativ monofazat : .1.i~.'.5 38-75 peste 75 1.4-' 1.. "'". Deoarece în exploatare pot interveni Însă situaţii neprevăzute. fiindcă. "' Puterea activă absorbită de la o reţea trifazată nu. au valori mari ale cuplului.2) (3. Din schemele prezentate mai sus se pot determina următoarele relaţii: A A ă = _ la conexiunea în stea). . Aceste proprietăţi rezultate din cele două feluri de COneXIunIservesc la racordarea convenabilă ac..'la motorulcu excitaţie paralel.". . Alegerea pompelor c. datorită' modificărilor condiţiilor iniţiale de funcţionare. De aceea. motoare. deoarece pot asigura menţinerea unei turaţii constante. este recomandabil să se aleagă un motor cu o rezervă de putere care să poată satisface solicitarea suplimentară.l ţi' ensium e mie sin tensiuni e exis en e m re ou a e re e el. sînt indicaţi coeficienţii cu care trebuie multiplicată puterea absorbită de pompă. UI cos cp (3. în. În exploatare. În industrie. Sensul de rotaţie al motoarelor de ~ It " It curent continuu este stabilit de fabrica a constructoare în conformitate cu coFig. care pot provoca suprasarcini suplimentare.3) (3.18 1. iar valoarea ei se ~.'3 .la conexiunea • A • 1: =. utilizarea motoarelor de curent continuu este limitată din cauza dificultăţilor de transmitere la distanţă a energiei electrcmagne t icc sub formă de curent continuu. aşa după cum se şt!~.80 1. Variaţia turaţiei In fun~ţie de manda beneficiarului. valabil pentru pompe centrifuge. • .ea.. 1 (3.16 sînt reprezentaţe diagramele de variaţie a turaţiei.

în circuitul de exci- taţie se introduce o rezistenţă reglabilă care permite să se obţină turaţia necesară.1 . Această proprietate este folosită pentru îmbunătăţirea factorului de putere. Deoarece aceste motoare se construiesc pentru tensiuni de 120 V şi 220 V.pe măsură ce turaţia creşte.-. ele şi-au găsit o largă utilizare la acţionarea unor maşini şi aparate electrocasnice. Placa. ._inceputul şi sfîrşitul Infăşurării de excitaţie paralel. Prin urmare. care nu sînt racordate la reţeaua publică de distribuţie a . determinate de cimpul magnetic al înfăşurării monofazate. Cuplul activ al motorului sincron trebuie să fie mai mare decît cuplul rezistent al maşinii antrenate.'". ceea ce poate provoca încălzirea excesivă a bobinajului. +----. J. Schema conexiunilor pentru inversarea sensului de rotaţie la motorul cu excitaţie paralel. .17 şi 3. '.nsului de rotaţie devine preponderent. " sen- Notaţiile .} J". La motorul de curent continuu această placă are forma din fig. In practică. deoarece curentul de pornire are o valoare foarte mare. pentru a putea fi pornite. Pornirea motoarelor de curent continuu prezintă unele dificultăţi. -Al şi A2inceputul şisfîrşitul înfăşurărlî rotorului:': . nefiind compensate de economia datorată factorului de putere. conexiunilor pentru inversarea "sului de rotaţie la motorul cu excita ţie . atit timp cît rotorul se găseşte în stare de repaus/cele două cupluri se anulează reciproc şi mişcarea nu poate avea loc. deoarece puterea lor este limitata. CI . deci transmiterea puterii devine economică. _. peste 300 kW. Rotorul motorului sincron este alimentat cu un curent de excitaţie de la o sursă exterioară de curent continuu.rezistenţă _reglabilă a curentului de excitatie.18. Din acest motiv. cheltuielile iniţiale sînt mai ridicate. astfel că rotorul se . -:.va roti datontă acţiunii cuplului rezultant. La motoarele sincrone.19. 3.~L..' ceea ce poate provoca deteriorarea acestuia. Soluţia constructivă ce se adoptă în acest sens constă în prevederea unei înfăşurări auxiliare În sta tor. la racordare se va verifica în prealabil corespondenţa dintre tensiunea reţelei şi cea a motornlui electric. DI şi D: -inceputul şi sfîrşitul polilor auxiliari. care poate atinge valoarea 1.' Fig . variaţia curentului de excitaţie atrage după sine variaţia curentului absorbit de la reţea. de valoarea curentului. Şcbema. Funcţionarea acestui tip de motor este stabilă numai la turaţia de sincronism. ţei maxime. +------~------.?-pei. Terminaţiile capetelor de legătură se numesc borneşi se găsesc pe o placă de borne prinsă de corpul motorului.rREŢI~ERE. sene. apoi se face contactul electric şi.3. fără folosirea rezistenţelor reglabiIe.. ----- Fig. :\Iotoarc-le electrice de curent alternativ mcnofuzat. Ca măsură de protecţie.au următoarele semnificaţii:. Dacă curentul de excitatie are o valoare redusă. De aceea. "deoarece nerespectarea acestei condiţii face ea motorul să iasă din sincronism . R.\ POlIPEI rN INSTALAŢIE ~IO:-'TAREAPOMPEI r:-.18 sint prezentate schemele legăturilor pentru inversarea sensului de rotaţie la aceste categorii de motoare. ele sînt folosite la antrenarea unor pompe de grădinărit precum şi a grupurilor hidrofoare de alimentare cu apă a gospodăriilor individuale.> de motoare mai rar utilizate in industrie. denumite in limi. racordarea Ia reţea efectuindu-se prm SImpla introd~cere a ştekerului in priza de curent. I:-'ST. datorită complexităţii construcţiei faţă de cea a motoarelor asincrone. mont~re<l:lor În ~nstalatie este foarte SImpla. la aleger~a unui motor monofazic trebuie să se aibă în vedere că sensul său de rotaţie 1 este stabilit de fabrica constructoare şi el nu poate fi modificat în exploatare . domeniul de utilizare al motoarelor sincrone se situează in zona puterilor mari. atunci cuplul corespunzător s-.+-------T------- t.17. .. el şi c 2 . pornirea se face cu ajutorul unor reostate de pornire care introduc in circuit o rezistenţă-suplimentară ce limitează Fig. _ BI şi B: . astfel încît acesta poate fi defazat înainte sau înapoi faţă de tensiunea U. . . La motoarele de puteri reduse. Această defazare se obţine cu ajutorul unui condensator de capacitate corespunzătoare. Pentru evitarea unor astfel de situaţii.Din punct de vedere elestric. se reduce treptat rezistenţa. turaţia crescînd vertiginos. înainte de a pomi motorul. De aceea motoarele monofazice. '.începutul şi sfîrşitul lnfăşurării de excitaţie serie.• Motoarele electrice sincrone de curent alternativ trifazat sînt denumite astfel datorită faptului că turaţia rotorului este egală cu turaţia cimpului magnetic rotitor produs de curentul ce trece prin înfăşurările polilor respectivi ai statorului. Dacă se imprimă Însă o mişcare de rotaţie într-un sens oarecare.130 EXPLOATAREA ŞI r:-.. deaceea el este utilizat cu precădere în situaţiile în care este necesară menţinerea unei turaţiiabsolut constante. maneta borne a motorului reostatului se aşază în poziţia corespunzătoare rezistende curent continuu. bobinajul este în general supradimensionat de aceea ele pot fi pornite direct. deoarece în zona puterilor mici.19. au nevoie de un dispozitiv care să le asigure rotirea iniţială in sensul dorit. pentru evitarea acestui fenomen.\ŢIE 131 In fig. În general nedepăşind 1 kW. motorul se ambalează. astfel ca la atingerea turaţiei de regim aceasta să devină nulă.reostat de pornire . Rotorul motorului electric rnonofazic este supus acţiunii a două cupluri egale dar de sens contrar. în acest domeniu. reprezintă o eategori.aj uzual "motoare monofazice". .. 3. 3._ _ R. care este alimentată de un curent defazat faţă de cel din înfăşurarea principală.

8.. Schema conexiunilor la placa se construiesc în două variante prinde borne. iar pentru s = O. funcţionarea devine instabilă şi motorul are tendinţa să se oprească. aceste motoare Fig.132 EXPLOATAREA ŞI !I>TREŢII>ERE. 3. R. 3. Schimbarea sensului de rotaţie poate fi obţinută prin schimbarea a două faze din stator sau prin inversarea sensului curentului de excitaţie.Curentul absorbit la pornire are o valoare mult mai mare decît curentul nominal (Ip = 4-71.. I:-. _ . .22. Funcţionarea este stabilă numai pe porţiunea O-A. valoarea cuplului nominal se alege de 2 .~ . Din punct de vedere constructiv. Motoare cu rotor .rţi0l!al cu alunecarea. Fig. in colivie.OODIIII&Iol'. _ ' Din diagramă se observă că la pornire. . 3. corespunzător situaţiei de sincronism. Valoarea alunecării se exprimă de obicei in procente şi indici astfel reducerea turaţici rotorului în raport cu cea a cîmpului magnetic.7) r------------------. La motorul asincron.şi car: serveşte numai la pornire. se va avea in vedere ca valOarea cuplului nominal de funcţionare să nu fie prea apropiată. iar caracteristica lor funcţională poate satisface cele mai variate cerinţe."\ .bobinat".•• sincron" ilusa trează modul lor de funcţionare.). -~-+ p IfI 3 4 . motorulasincron prezintă următoarele particularităţi de funcţionare. In fig. . adică în zona în care cuplul creşte propq. valoarea cuplului este nulă. 4 X instalată (puterea motorului) (3. care solicită mai puţin reţeaua de alimentare şi oferă in schimb I • posibilitatea unei cuplări simple.autotnD. sînt robuste. Motoarele asincrone sint cele mai răspînditemotoare electrice utilizate in toate domeniile de acţionate. Acest lucru se realizează de obicei prin două metode: . TP . cînd s = 1. ceea ce provoacă şocuri in reţeaua electrică de aliN mentare. funcţie poate fi permisă dacă se realizează condiţia de alunecare. iar acest lucru este explicabil prin faptul că 1 ele au o construcţie extrem de simplă. alunecarea creşte foarte mult.rezistenti de' excltatle. Ro-rezlstoDl'4e uc:ltalio. J " In mod practic. . asemănătoare cu cea cI" la mntn'lr('k asincron. .antrenarea mecanică de către un alt motor de construcţie asincronă .23.20.în colivie".SU. 3..21 şi 3. Dacă cuplul rezistent este mai mare decît cuplul maxim. 5 ori mai mică decît cea a cuplului maxim.r : turaţia rotorului. de aceea la alegerea motorului.'. valoarea cuplului este redusă.Decalajul dintre tensiune şi curent este mare. deci factor de putere redus. .22 sînt prezentate cîteva exemple de conexiuni ale unuimoţorsincll()n tipM.oscilatoare J reoiaIenl1 la descIr· care.formllor de pornire. care se caracterizează prin aceea că viteza de rotaţie a rotorului este diferită de cea a cimpului magnetic rotitor. Motoare cu rotor . totdeauna 112 < nI' iar alunecarea creşte proporţional cu sarcina. 3. Schema de pornire cu racordare directă la reţeaua de alimenţare: E . '. în fig. In acest fel.. Schema 'de pornire cu racordare . la pornirea motoarelor asincrone în scurt-circuit de puteri relativ mari. pornirea prin legare directă la reţea unui motor asincron.executarea unei înfăşurări suplimentare.prin autotransformator: c E .Cuplul de pornire are o valoare redusă la tura ţie redusă. C'!l ii~ $" în ca.ezCitatoare.trans· clorm. J I I Fig.20.SL " . cipale 1. 3.. 2. Prin noţiunea de alunecare se înţelege (3.8) Pentru preîntîmpinarea neajunsurilor descrise mai sus. de cea a cuplului maxim.alol'c de curent J' K "7. direct la reţea.'e..: . ' La pornire.. se utilizează diverse . denumite uzual motoare cu inele colectoare. T~. turaţia cîmpului mai511dicrot iu. . Pornirea motoarelor sincrone este dificilă. \ .2l. puterea. Variaţia cuplului Orientativ. TABLOU I I I I I I I t R. după modul de execuţie al rotorului. " Aceste dezavantaje sţntacceptatela motoarele în scurt-circuit de putere redusă..\ PO~IPEI !:-I INSTALAŢIE MOI>TAREAPO~IPEI 1:-.qIE 133 şi să se oprească.23. :"_Fczintl I.. fiindcă rotorul trebuie adus iniţial la o tura ţie apropiată de cea a cimpului magnetic rotitor. deci pornirea se realizează într-o situaţie dezavantajoasă. q: I _______ A. La acest tip de motor. -r. funcţionarea este posibilă numai pînă la o anumită valoare a alunecării. Denumirea de ..--trail: r _ lloemalct' de curent. . se vor putea evita deranjamentele provocate de suprasarcini temporare. care diferă de regimul nominal: .. şocuri ale căror efecte defavorabile sînt resimţite de ceilalţi consumatori.0. corespunzătoare cuplului maxim.r.. T. denumite şi motoare în scurt-circuit. este prezentată diagrama de variaţie a cuplului in funcţie de alunecare.'. ' c~ - Fij(3.

pornire prin racordare stea-triunghi Y . . .impedanţa unei faze a Infăşurării statorice. ceea ce echivalează cu inversarea cîmpului Invîrtitor statoric. întîlnit la conectarea stea-triunghi se păstrează deoarece este mai mic decît cuplul nominal..legate in serie cu acesta: Prin aceastase reduce curentul de pornire. se obţine un curent redus la pornie.12) Prin urmare.f3 ~. . :. I. in funcţie de tipul pompei utilizate. rezultă .. dar dezavantajul cuplul de pornire a\'ut În vedere la şi prin aceast metodă. ~ U' '.. Din cele două egalităţi. acestea se scot complet din circuit şi periile sînt ridicate de pe colector. . se produce şi o micşorare a cuplului de pornire. Schema conexiunilor pentru pornirea cu bo bină de inducţie trifazată.\UŢ1E PI:J. . [u.. conform tebriei maŞinilor' asincrone.pentru cuplarea in ..t:." deoarece in interiorul bobinei are loc o cădere de tensiune. Dacă se notează cu K ••raportul de transformare al autotransformatorului aplicînd relaţiile stabilite în electrotehnică.>'" (3. . sint curenţii de linie. trecerea pc poziţia triunghI.:". _______A : Aplicînd relaţiile determinate anterior psn?Jrn.pentru cuplarea în stea Y: Fig.~etd-" " deIe anterioare . . În paralel. y pornire prin autotransformator : -~-.26.. w= ~~~l .tensiunea de linie (reţea).Y (3.. Schema acestei metode de conectare este prezentată în fig. motorul funcţionînd ca un motor in scurtcircuit. iar după ce motorul a ajuns aproape de turaţia nominală.y= e " [.oi Prin urmare.pornire cu b<:bin~ trifazate de in~ucţi.3.@=. .. Punerea in ftmcţiu. W Fig.iEREA IN FUNCŢII:Jo:EŞI !~TRET1~ERE. ~upravegherea fi Intreţinerea in perioada de exploatare Punerea în funcţiune a unei instalaţii hidraulice poate fi definită ca fiind totalitatea operaţiilor ce se execută în faza de trecere de la starea de repaus. . 3. U.e..25.'~ ZJ:= sau . • Alimentarea motorului la acest montaj se face cu un curent mairedus..se~păs?.l 3 (3. (3. .y = [rr = = ~.9) ! . . valoarea curentului este de trei ori mai redusă decit la conectarea în triunghi.ează.f3... ': 3. Pe măsură ce motorul se accelerează. se efectueze la sarcini reduse.26. Schema couexlunilcr .a ru ruou taj tru stea-triunghi este prezentată în fig. se efectt." . . respectiv de fază..tot înaceeaşi proporţie {~ deoarece acesta este proporţional cu pătratul tensiunii pe fază.' U. Din cele descrise anterior rezultă recomandarea ca pornirea pompelor să .!e.i' '." .valoarea curentului absorbit de la reţea este de K1 mai mică decît la cu plarea directă. la conectarea motorului în stea. . hA = li • .. -. Conform schemei.3 .. iar la atingerea turaţiei de regim."'1-. . rezistenţele se scurtcircuitează. r la pornirea stea-triunghi. dar cuplul nu este afectat. iar aceasta se poate obţine prin manevrarea corespunzătoare a vanelor instalaţiei. . se obţin următoarele rezultate . . Schimbarea sensului de rotaţie a motorului poate fi obţinută foarte simplu prin inversarea a două legături de la reţeaua de alimentare.24.\ fOMPEI IN EXPLOATARE 135 soluţii al căror principiu se bazează pe reducerea curentului sau tensiunii de alimentare a statorului.= . se obţine.2i.. 3. .. iar acest lucru trebuie alegerea motorului. ..11) 1 . " . Fig.Zk .triunghi I:!.2. tru cele două moduri de conexiuni. • •• ~... II.''>'''. 3..r...cuplul de pornire se reduce de K~ ori faţă de cel realizat prin cuplare directă Pornirea motoarelor asincrone în scurt-circuit prin intermediul unei bobine de inducţie trifazate are la bază acelaşi principiu de reducerea tensiunii in faza iniţială..:!~ pcrmr.: ...10) ~f • 'l in care I" 1. --r--+-+---Schema lega tnrilor r'.' Pornirea prin utilizarea unui autotransformator esteprezentată în schema din fig. la conexiunea în stea. ZJ: . .U. 3. deoarece. '. .'Ji . . .. comutatorul conectează iniţial infăşurările de fază în stea. Motoarele asincrone au o turaţie practic constantă.ează. ' Pornirea prin conectare în sistemul stea-triunghi prezintă însă deza vantajul reducerii valorii cuplului de pornire... . Schema conexiunilor la pornirea cu autotransformator.f3· I.5. deci dezavantajul înttlnit la:. .~ Pornirea motoruhii asincron cu inele colectoare se realizează cu ajutorul unui rcostat de pornire care introduce În infăşurările de fază ale rotorului rezistenţe reglabile.. '" Acest motor prezintă avantajul unui cuplu mareIa pornire ceea ce fi recomandă să fie utilizat la acţionarea maşinilor şi mecanismelor la care cuplul rezistent atinge valori importante.. . 3.2." .i.\ PO)IPEI IN IXST.134 EXPLOATAREA ŞI I~TREŢIXERE. valoarea cuplului nu depinde de rezistenţa rotorului. Metodele de pornire generalizate sînt următoarele: . deci convenabilă pentru antrenarea pompelor. fără pauză.

Efortul de rotire a fost moderat. se . operaţia de verificare a rotirii se va executa de fiecare dată cind se porneşte pompa.' t • ..conformitate cu indicaţiile prevăzute în instrucţiunile maşinii. . .rm"ere a presetupei.q'. se slăbeşte stringerea presetupei şi apoi se roteşte cuplajul cu mina.. tn perioada de iarnă. venflca:ea se:1sului se va face numai dupa ce. Este obligatoriu să se verifice dacă sensul de rotaţie al motorhlui de antrenare corespunde cu cel indicat de săgeata de sens a pompei.~ În general pentru' toate pompele industriale. cu scopul de a evacua apa din pompă şi a pr. destinată hidrocentralei de la Porţi1e'de Fier. Ca exemplu se prezintă următorul caz: o pompă verticală de adincime. electrice ".iu negru.•..~ol şi se corectează ~ac~este. . . şi ln poziţie verticală. fabricilor constructoare. astfel că În exploatare el nu mal poate fI. .: .. "".. ". după fiecare oprire. . Rotirea liberă este prima operaţie ce se execută inainte de pornirea pompei şi are. fiind acţionată . . . pJl'1li m. .~e~lcă e centrarea cuplajulul . . .. Este interzis a se proceda la verificarea ~e:u'~lui cu motorul cuplat. :i . apărînd proeminentă pe piesa respectivă.' Mişcarea' este posibilă de'oarece frecarea in lagăre şi în garniturile de ebiIlşare este redusă. a fost rotită de . In această privinţă Înainte de pornire. . după ce p:>mpa a fost montată în instalaţie.sistemul de ungere.llllt~ ca ac.. se vor lua următoarele măsuri: .lagărele unse cu ulei..prfntr-o transmisie rigidă. fund recomandabil a se efectua cu mina liberă.. etanşarea arborelui pompelor industriale se realizează cu garnituri moi. la asamblarea pompei..". \'.-I!:. .. deoarece o.eveni astfel tngheţarea ei.' . .de?arece .. " . .•.I< . Verificările ('p se efectuează înainte de pornirea ~r()v. este absolut obligatoriu ca personalul de exploatate să studieze cu atenţie şi să-şi însuşească indicaţiile cuprinse în instrucţiunile de exploa tar. se vor demonta capacele rulmenţilor.136 EXPLOATAREA ŞI !XTREŢIKEREA POliPEI IN INSTALAŢIE PUNEREA IN Fl"XCTIlJKE ŞI !xn:._. . atît in ceea ce priveşte obţinerea parametrilor energetici. Pentru a atrage mai uşor atenţia. ~u este necesar să se verifice gradul de ung~re. Lagărele pbmpei slnt unse'cu ulei sau cu unsoare consistentă.isă ~" [ace yornl?-d . La pompele care funcţionează în condiţii atmosferice neprielnice.!·zisJ. instalatiei..itXv-w.: l~ pompele echip'. . . . nivelul acestuia trebuie să se găsească în dreptul semnului de nivel prevăzut pe lagăr. t'Operaţ'ia' "poate exectifa' şi la pompele de dimensiuni mari. ungere-spălare.•.sistemul de etanşare. de obicei un vizor transparent. Această săgeată este aşJzată întotdeauna într-un loc uşor vizibil şi este realizată fie direct din turnare. .proce~eazl astfel: se decuplează în prealabil motorul. avînd o lungime de 50 metri (alcătuită <lin tronsoane).lte cu garnituri moi s~ vor strill§'e ~~uliţe1epresetup~i cît mai uniform cu putinţă.. sau cu etanşări mecanice. pentru aceasta se apucă cuplajul cu ambele mîini. . porrure în sens in vers poate provoca deşurubarea sa ŞI Inţepenirea in carcasă.tehnică a maşinii). la cea de funcţionare. La pompele echipat~ cu . t . Rotirea trebuie să se facă uşor şicontinti~. . se vor efectua În ordinea următoare: . Această interzicere este totdeauna subliniată în instrucţiunile de exploatare (cartea .mot~rul I~'. .'l:. cît şi pentru prevenirea deteriorării agregatului.)~irealiberă (valabilă numai pentru pampele cuorgane ln mişcare de rotaţie).dlf!Clt~. Inainte de nornire se va verifica sistemul de ungere astfel: la pompele care au . . se va verifica nivelul uleiului din paharul basculant.una'sai{i. mai mult de un an...--!iniriit ut uror conditiilor necesare unei functionări corecte J.:.se vopseşte În.0tive. de tipul PAD.osingură persoană în două situaţii diferite: în poziţie orizontală. emise pentru fiecare tip de pompă în parte şi livrate împreună cu acestea. ungere.." . alt. . înainte de pornire. Dacă pompa este echipată cu un ungător de nivel constant.circuitele auxiliare.sensul de rotaţie (valabil numai pentru pompele cu organe în mişcare de rotaţie) . Excluzînd unele construcţii speciale.. . În s. ' La pompele la care ungerea se face cu unsoare consistentă.. Unele tipuri de pompe sînt prevli~ute ~u InstalaţII.. lungă..' propriu-z.. Inainte de punerea in funcţiune. \'aiabil... Stringerea va fi moderata.: ' . ..!0Ul perSoane şi se roteşte citeva: ture. . In acest sens.' _ la pompele echipate cu etanşare mecanică. Prin această verificare. La pompele echipate cu etanşărt mecanice. egalizare . ".. . fie sub forma unei plăcuţe prinsă cu nituri. cazul~~. La pompele de dimensiuni mICI ŞI mIJlOCII.la pompele la care rotorul este fixat pe arbore p!m infile?re. se va verifica mainte de pornire prezenţa lichidului de un~~re-spălare. _ amorsarea. sprijinită pe lagăre de alunecare.' ' - '.al căror rol ŞI funcţionare trebuie bine cunoscut de personalul de exploatare. a~xlltare ..:. au ca scop să ofere garanţia înr1". acestea P:Jt funcţiona in se l am' . . :(~alt~ .'.se V".!. la sa tie cuplat cu pompa.\[otoardt...poate' 'conduce 'Iau defectarea unor 'J?iese.mo..\RE 131 1 ...care. Dacă pe anumite porţiunise întlmpină rezistenţe sau înţepeniri. . cUJ?le~ apol~tn ~o~•• .[" :... in afara de cel~ navale: au ~~sul determinat prin construcţie..:' . din azb.' . verifica dacă în locaşul presetupei ~xistă lichid de. s~ va îndepărta un?oarea veche şi se va înlo~ui cu unsoare nouă. deoarece lag~rele ~u rw. . Numai în cazul în care p:>mpa a fost stocată pe o perioadă mal îndelungată. Op~ra. Sensul de rotaţie a pompei are o mare importanţă asupra bunei funcţionări a instalaţiei. .m prealabil s:a~ slabIt. se v:eriţIcă sensul la~ersul li?. se va.ţia de Vf'rifkar.a de rotire ŞI ~ensul. La aceste tipuri de pompe: pentru verificar~~ tsensului."rificare~ sensului de rotaţie se face n~mai ~a pompele antr~nate de motoare. astfel încît să se poată obs~rva. . se vor manevra robineţii respetivi.. !L.'. {~.paţiul destinat acestuia. se vor deşuruba dopurile prevăzute la partea inferioară a carcasei..se' va executa ŞI asupra motoarelor electrice eate nu au funcţionat o perioa1li mai.•. în .n'llr1...:lIXEREA POl/PEI IN EXPLOAT.gar':lturI mOI. Ea reprezintă pentru beneficiar momentul important în care instalaţia poate fi solicitată să satisfacă cerinţele pentru care a fost concepută..h •••. ten~mţ.scur~ă (cu pompa cuph:.. .esţ grafltat.:tlb~n s.de răcire. se va verifica centr~wa cuplajului. astfel încît calităţile unsorii nu mai pot fi garantate. Pentru aceasta. termice de torţă. culoarea ei se deosebeşte de cea a pompei .~~~a ~~~.seJ>revin~pom~~ nniji'poinj>itblocate din' ailHw-. La aceste pompe. Aceeaşi operaţie. de cătie . ca scop să verifice in ansamblu corectitudinea montaj ului pieselor r~titoare. :'. Aceste verificări. şuruburile ~~ st. expuse pericolului de îngheţ.~:. .itorul pentru o fracţiune de t!mp foarte .m~nţl ale acestora sînt unse în timpul procesului de asamblare din uZI?ă Ş! bv~a:e ca atare..·..

clapeta deschizîndu-se sub acţiunea c~re~tului de lichid.. . din punct de vedere hidraulic." Există diverse soluţii de creare a VIdulUIcare-şi gasesc aplicarea în funcţie de caracterul instalaţiei.trebuie să vină în contact cu acesta.te.pompe care se amorsează singure.) etanşeităţi perfecte a clapetei. Cind depresiunea atinge o valoare stabilă.cu mişcare alternativă cît şi cele cu mişcare de rotaţie. După oprirea pompei din funcţiune. Acest procedeu prezintă dezavantajul că necesită execuţia unei construcţii speciale .' b Procedeul amorsării prin sorb CII clapdJ.. care poa e I coro.:"de'alirea conductei de aspiraţie. Acest sistem de amorsare este raţional. lichidul ajunge la.' . elapeta se închide şi păstrează astfel coloana de lichid pentru o nouă amorsare. .} c.Fig.27. ". Acest sistem presupune realizarea unei . sensul curgerii se inversează. Acesta constă in amp~sarea pompei in instalaţie astfel ca nivelul lichid~ui din rezervorul de asprraţie să fie situat la un nivel superior faţă de nivelul la ~~rese &ăse. Avînd în vedere importanţa fenomenului de amorsare la puner~~ în funcţiune a pompelor.pompe care nu se pot arnorsa singure (neautoamorsante).'1. I-':'---~:=I ~ .r·. al sl~temulul.rentabil să se folosească o p~mpă de vid racordată la conducta de aspiraţie a pompelor. 3.- '. atit cele . avind drept morSl!Ze. .amorsante.ă acţ~unl1forţei de gravitaţie. prin pîlnia rlP umplere.. La pornirea pompel. Pompele centrifuge şi axiale nu posedă această proprietate. situată la partea sup. Din acest punct de vedere..XEREA IN FUNCT!UXE ŞI !NTRETIXEREA PO)!PE! IN EXPLO. " " . toate pompe~ \"olumic~. sau Inecare)..al. se umple conducta de aspiratie ŞI pompa ~ cu lid. . o d~presiti~e.. es.a pompei.28. Funcţionarea are loc astfel: se mchide in prec:Iabil ~a~a de r. există două categorii de pompe: . • . urmărindu-se indicaţiile vacummetrului.rotor. lovită sau :zgtriată. pomper ..asis gure menţinerea permane!ltă.se deschide robinetul de vid de pe conducta de aspiraţie. _ pilnie. In fig. de nivel trebuie astfel aleasă incit să satisfacă NPSH-uJ. il consţltule însăşi clapeţa." '. iar astăzi este utilizat din ce în ce mai mult. determinată d~ înălţimea geodetică de aspiraţie.[ . nivelul J?rizeide vid ŞI deci pompa poate fi amorsată. :L ' I . organul de lucru al. 3."EREA POMPEI IN INSTALATIE P{. în special în staţiile de pompare.. consecinţă nearnorsarea pompei la pornirea . asigurînd in mod permanent amorsarea acesteia. plst~n..prln sorb c. Sistemul funcţionează astfel: inainte de pornirea iniţială.<:t" Fii.Schema de funcţionare a unei astfelde .' conduc la go. nu are dezavantajele înt1ln~te la sistemele anterioare.uclapetă:". . 3...29 este prezentată sche~a a. După cum s-a arătat in capitolul 1.. In acest fel1ichidul ajunge la pompă datont..sorb cu clapetă. după care se înşurubeaz~ dopul de închi~er:. in continaare sînt prezentate cîteva procedee utilizate mai frecvent la diverse instalaţii: a. care introduce o rezistenţă suplimentară. Eventualele \ scăpări datde0rate stării necoreSj>utnzăft.coborirea pompei sau ridicarea rezervorului de aspiraţiescumpind costul instalaţiei. . Pompa se consideră umplută atunci cînd lichidul ajunge la nivelul pîlniei.oare '~'\~~~~fS1~!2I a suprafeţei . " 1 .~ dată. din care se remarcă faptul că nivelul lichidului din rezervorul de aspiraţie este inferior nivelului axei rotorului pompei.:antaj~ prmcip..este condiţionată bun. In general. Acesta se realizează cu ajutorul unei surse care poate crea in cond~7ta de aspiraţie. realizînd amorsarea propnu~isă.138 EXPLOATAREA ŞI IKTRETD.~te ax~ rotorului pompei. . necesar al pomper. Schema instalaţliei de amorsare prin sistem gravitaţional (prin cădere.:ful~re.: funcţionare a instalaţiei o reprezintă verificarea stăm de amorsare a pom~el.eri~ară. naletă . au calitatea de a fi aut<.cestui procede~. Un alt dezavantaj. pentru a putea tra~smlte o can~ltate oarecare de energie lichidului. Diferenţa.etanşare.28.Instalaţii teste prezentată' în fig.UARE 139 Cea mai importantă operaţie de car~.. denumite autoamorsante sau autoaspiratoare. 3.iJ care <ipaS<iasupra clapetei ŞI o rnentin= închisă.. Soluţia este ilustrată în fig. Procedeul amorsării prin "cădere" sau "lnecare". a coloanei de lichid in conducta de aspiraţie. amorsarea poate avea loc. Această deficienţă reprezintă deza.. coloana de lichid fiind continuă. care să .27. 5. . Schema ins~ţiei . Procedeul de amorsare prin vid. sau pentru pompe de dimensiuni mari. următoare. ceea ce defavorizează caracteristica de aspiraţie a pompei.' Pentru staţiile de pompare dotate cu un număr mare de pompe. ceea ce reprezintă marele lor dezavantaj. . Se porneşte pompa ŞI se deschide treptat vana de refulare.

In această situaţie.soluţii . Utilizarea sistemului de amorsare prin vid. complet vana de refulare. Totuş~ la unele staţii. M. De aici. MI'-:-manC>VaCuummetru.pompei sînt dimensionate să reziste la o presiune mai mare decît presiunea obţinută in acest punct. După atingerea turaţiei de regim se urmăreşte indicaţia manometrului de refulare a pompei.' in general de condiţia de siguranţă (agregat~ de mterv~nţii la stingerea Incendiilorvpompş navale. instalaţiile nu sînt dotate cu debitmetre pentru măsurarea debitului vehiculat. motorul devine supraîncărcat. iar acest lucru nici nu este necesar atîta timp cît cerinţele beneficiarului sînt satisfăcute. conform curbelor caracteristice ale . pompa centrifugă poate satisface un domeniu cu limite suficient de largi. . . se prezintă regulile valabile la pornirea principalelor categoru de pompe. d~oa!ece conducta de aspiraţie are dimensiuni foarte mari şi umplerea s-ar face într-un.Dinacestpunct de vedere. toate pompele autoamorsante trebuia um~lut~ cu licJ. e alura curbei caracteristice a puterii acestora. amor:> .ri~e a debitului.tll. Rezultatele măsurătorii sînt aproximative.. m')nht în flanşa > .. ungere sau etanşare. .~elece urmează. aceasta este un indiciu că pompa nu este amorsată. . dar ele pot oferi o imagine asupra ordinului de mll. poate reprezenta pentru acesta o informaţie preţioasă. la instalaţiile care sînt echipate cu astfel de vane. Se inţelege că astfel de măsurători se pot aplica numai la pompele cu debite mici şi mijlocii.. acţionînd maşina de antrenare respectivă.. Totuşi pompa nu trebuie să funcţioneze prea mult în acest regim. l~~umite tipuri de pompe se utiIizează . la staţiile de pompa re echlpa. ..29.r. se va regla regimul de funcţionare în scopul obţinerii parametrilor doriţi. in continuare. avîndu-se în vedere ca.'. ' .. In . randamentul lor este inferior faţă de cel al pompelor obişnuite.~~=~!! " Pompe centrifuge .~eînchi~e. Care se u. Din ace~te motIve.i' Nu este nici un pericol dacă pompa funcţionează o perioadă de timp limii tara (1-2 minute) cu vana de refulare complet închisă. să nu' se depăşească valoarea curentului nominal înscris pe plăcuţa de caracteristici a motorului • In exploatare.ridulde. care a a 'du li. . . iar crearea ~ld. motoarele recomandate de fabrica constructoare nu satisfac caracteistica puterii absorbite pe toată lungimea curbei. nrmărindu-se concomitent indicaţia manometrului pînă ce acul indicator se opreşte in dreptul diviziunii corespunzătoare presiunii dorite. iar funcţionarea în asemenea regim trebuie evitată. la sarcina respectivă. Folosirea acestor c~n~trucţ~i este impusă .a ~onductei de refulare de cea de a~plraţle nu poate avea loc. "i~-.Se deschide vana de pe conducta de aspiraţie. determinate de capacitatea vasului de măsură. dacă acesta este stabil şi indică u presiune superioară faţă de cea nominală.~ezultă că pompele axiale nu pot fi pornite cu vana de refulare închisă. a vanei de refulare. înainte de pornire.Se urmăreşte" funcţionarea etanşării: presetupa' cu' garnituri moi se va stringe astfel incit să permită o picurare necesară răcirii şi ungerii gamiturilor .Se porneşte pompa. .. ceea ce ar avea ca efect dezamorsarea pompei. c'.indt pompele devinautoamorsante. . ' În marea lor majoritate. timp prea îndelungat. etc). . .~ 'regulă generală. atunci se poate improviza o măsurătoare cu ajutorul unui vas atalonat. deoarece organele (.. privind jetul de lichid la capătul conductei de refulare. La o instalaţie calculată corect din punct de vedere hidranlic. procese tehno.6 It rid p~ta. această situaţie trebuie să coincidă cu deschiderea completă.\ POMPEI IN EXPLOAT•. se va opr] pompa şi se va verifica din nou starea de amorsare.te cu pompe axiale se utilizează exclusiv pr~cedeuld~ amorsare prin îne'f:. precum şi de particularităţila constructive ale acesteia. de exemplu un butoi de capacitate cunoscută. ln:afară de .sistemele descrise -mai :s~s. Iogice automatIzate.procedeu raţional şi economic . .-manometru. la pompele axiale este condlţlOna.de VId.astfel că. "situate la distanţă mal m~e de sursa de apă..' . pompa este amorsată şi se poate deschide vana de refulare. pot apărea situaţii diferite. In mod practic. Schema instaIaţiei de amor. Dacă după pornire manometru! nu indică presiune în refulare. dar se va ţine seama că.La pompele antrenate de motoare electrice Se citeşte indicaţia ampermetrului. zate pe.U!Ul aceste condiţii nu mai este poîn sibilă.nple tot cu ajutorul unei pompa . la instalaţiile curente se procedează astfel:" . în care pompa este pusă Să'1iiiiCţioneze la alţi parametri decît cei prevăzuţilaconlractare. prmcipn de funcţionare diferite: • sare prin Vid: ··astfel.Se deschid robinetele cir~uitelor de .răcire. care.'Ie.constructive" baFig. Dacă pornirea pompa! s-a efectuat în condiţii normale.. in general.cum d Ş s-a mal arătat.sarea se face prmtr-o conductă' sifon. . .•• RE 141 . De obicei. fiind comunicată producătorului în caz de rsclamaţie. . se poate proced~ la po~rea propriu-zisă a agregatului..'" . Dacă se apreciază ~nsă că debitul este nesatisfăcător.. creşte pe măsura creşterii presiunii de refulare. La aceste pompe nu se aplică nici pro5edeul de amorsare prin sorb şi elaSpre . EXPLOAHREA ŞI INTRETINEREA POMPEI IN INSTALAŢIE Pl:NEREA 1:01 FUl>CŢlmiE ŞI INTREŢI:oIERE. astfel că sepa-----~ rarp.. la o anumită valoare a debitului. lichidul se poate încălzi excesiv şi poate atinge punctul de fierbere. Manevrele care se f~c cu !lce~tă ocazie trebuie să ţină seama de tipul pompei. cu SCO~ul e a· obţine un cuplud rezistent ~mtm.140 . datorită frecărilor cu organele pompei.pompelor centrifuge. lucru care realizează etanşarea interstiţiilor ŞI în acelaşi timp evită uzurile datorate frecării suprafeţelor nelubrifiate După efectuarea tuturor operaţiilor pregătitoare în vederea punerii in func~ ţiune. deoarece. '" " .Se deschide vana de refulare.di~er~e. ~..

setnlătură '.' .ildrt:. l' Y. Dacă uleiul are un nivel mai redus.. deoarece. ... cu ajutorul van ei de refulare se reglează valorile parametnlor solicitaţi. .~e deschid r~~i~etele circuitului de alimentare cu lichid pentru unzer lagarelor transmisiei. în acelaşi timp. Pe parcursul funcţionării. ..IRE.: ingllteţ Pompe axiale . J Oprirea pompei din funcţiune se face astfel: .::.se pornesc cu vana de refulare complet deschisă.esiunii sa se ~eallZeze astfelmcît să nu se depăşească valoarea nominală contractată care. Dacă tn timpul funcţionării 'a:parzgomotepnternice.dorită. '·'. astfel încît pornirea să SI' facă cu conducta golită de apă.importants. se deconectează maşina de antrenare. . .. a cărui intensitate este în funcţie de calitatea rulmenţilor. în funcţie de tipul pompei. . presiunea .. ". faţă de reper. --: Se . conduce la o Incălzire excesivă a uleiului.142 EXPLO. astfel ca f~ funcţio~are sa se asigure o sc~rg~re ~ub formă de picături.Se deconectează maşina de antrenare..deschide vana de pe conducta de aspiraţie. .'EREA IN FUNCŢIUSE ŞI INTREŢISERE.e deconectează maşina de antrenare. xist . ar putea conduce la supraîncărcarea maşinii de antre~ nare. In caz contrar. se va completa cu ulei de aceeaşi calitate. Orientativ se precizează că dacă mina poate suporta cîteva secunde contactul cu părţile respective. ."RE 143 . Temperatura de funcţionare a rulmenţilor se verifică de obicei atingînd cu mîna porţiunile de lagăr din dreptul acestora. Dacă temperatura continuă să crească şi după acest interval. atunci se va opri pompa. Dacă lagărele pompei sînt unse cu unsoare consistentă.WT f'.. temperatura mediului ambiant. voacă un consum suplimentar de energie ŞI. '. c. la pompele cu debite . e deschide vâna de aspitaţie. ă d pe!lcu " 1 d/. tipul constructiv al rulmentului. .Se deschide complet vana de refulare dacă aceasta a fost închisă parţial în timpul funcţionării. care trebuie să aibă loc fără zgomote ~normale sau vibraţii puternice. .. . -". se urmăresc următoarele elemente: "r Funcţionarea liniştită a agregatului.' . La pompele al . • Deoarece . fără senzaţie de arsură.. In acest sens.: . .2. Ia aceste p?mpe. ' c"'::snIta manualele de specialitate.~ -:. ". care ar fi recomandabil să existe în dotarea unei staţii de pompare." : Vibraţiile 'şi trepidaţiile puternice stnt determinate' fn majoritatea cazu: I rllor de un centraj defectuos. ' e . .lo~ fiind I?stabID: în zon~ debitelor reduse şi a înălţimilor d~ pompare ~al ridicata. . a căror funcţionare este mult mai silenţioasă. astfel de' pompe nu se montează în instalaţiile clădirilor de locuit.IT. perioadă de timp se poate aprecia că regimul termic s-a stabilizat. In astfel de cazuri. ." . ~ urmăresc Indicaţiile aparatelor de control: manometre vacummetre debitmetre.. se vor utiliza debitmetre adecvate Iar pentru alegerea metodei de măsurare si a tehnicii ~ -.:p lnrhf<11' 't'~1n~l de P(~ conducta CI.Se porneşte pompa. .Se verifică stringerea presetupsl cu garnituri moi. " ~'-'. ' . Este contraindicată funcţionarea . deoarece in această. De regulă. încălzirea poate fi considerată normală (40-50°C). completarea se va face periodic. se va cerceta cauza şi se va remedia. .Se deschid robineţii circuitelor de ungere şi răcire. ". Instalaţia trebuie astfel concepută încît să nu creeze rezistenţa !mportante la pornire ..:. deoarece zgomotul este supărător pentru locatari. pornirea lor are loc astfel: ." POllPEI IN EXPLOAT. . cunpermetre. f. ' "'. . ~ 3.\L\ŢIE Pm.": ~I l:-orREŢI:-OEREA I'OMPEI 1:-0I:O>ST. . . Aici se va avea în "edere ca reglajul p. se goleşte pompa. ~-t.Se deschida vana de refulare.f:. S • . . .prin rotaţie sau translaţia . se aude un uruit continuu. -: D~pă atingere~ regim~l?i nominal.. Temperatura diverselor părţi ale corpului pompsi poate fi măsurată cu precizie cu ajutorul termometrelor de suprafaţă. unor cauze accidentale. .1. Prin u~are. t'. se va manevra vana de refulare înă ce s~ obţme.Se închid robineţii circuitelor auxiliare.DU~ă atingerea turaţieids regim. indiferent de felul mişcării .Se inchid roLindple circuitelor auxiliare Dac' ~e goleşte pompa. Intervalele de completare sau înlocuire totală a unsorii sînt precizate în instrucţiunile de exploatare emise de către furnizor.' '01:' ea . dacă instalaţia o are pr _ văzută.Se închid robineţii circuitelor auxiliare. Pentru aceasta. .căror arbore este sprijinit pe lagăre cu rulmenţi. Verificarea se va face după cel puţin 1/2 oră de funcţionare. . se instalează pompe prevăzute cu lagăre de 'alunecare. Acest zgomo(nu estetm indiciu de funcţionare anormală. aceasta este o indicaţie că montajul şi centrajul au fost corect efectuate.' .Se porneşte pompa.pomp~ţe axiale nu pot fi pornite cu vana de refulare închisă funcţionarea . Supravegherea agregatului in perioada de funcţionare are scopul de a asigura exploatarea normală a acestuia şi de a preveni producerea unor defecţiuni sau deranjamente datorate .ulei din lagăr să corespundă cu reperul marcat pe indicatorul de nivel. 'Sub formă de loviI turi sau pocnituri. Supravegherea în timpul funcţionării.. Dacă regimul este silenţios. clape ta de' reţinere nu se va monta decît la ~apătul conductel de refulare. . precum şi de mediul în care funcţionează ansamblul..)J.~e deschide complot vana de ~efulare. se cercetează cauza.~u ~x9ţlS Ae PIei••deoarece aceasta i>ro-. datorită frecării acestuia cu piesele aflate in rotaţie. Of P~nt~ oprirea pompei din funcţiune se va proceda astfel: O" \ Oprirea se face astfel: Vana de refulare rămînînd deschisă.Dacă există pericol de îngheţ.l ( . .. puterea c~)Jlsumată creşte pe măsura creşterii presiunii de refulare. defecţiunea şinumai după aceea se poate pomi din nou agregatul. ' ' Pompe volumice To~te pompele volumics.Temperatura uleiului din lagărul pompei ntiitrebuie 'să depăşească Cu mai mult de 50°C.Vana de pe conducta de aspiraţie poate rămîne în poziţie deschisă... se opreşte iniediat pompa. se va urmări ca nivelul de .

' Defecţiuriile ce' se ivesc in func.. . aparatele şi dispozitivele de automatizare trebuie să semnalizeze şi să întrerupă funcţionarea pompelor în următoarele situaţii: .de . v. Comanda automată a pcmpelor centrifuge este foarte uşor de realizat deoarece.iC~l are ca «foct încălzirea excesi va a acestora. . .\ PO)Il'EI 1:> EXPLOAT.'''' . .:Qaţ:A ~ . la presetupele echipate cu garnituri moi. ~~~a!tgl .uatiile mai lIDportanfestnt antomatizate. E .~Cl. . la pompele echipate cu etanşări mecanice..' _.scăderea presiunii de refulare sub limita pentru care s-a reglat funcţionarea. pu~.' i.".~or.. anumite . " ''3. Schema automatifectuos a1instalaţiei.l. 1~. . rezult~ c1\ rl'gimul dp pompareeste neuniform.U~ft~?~p~~~hM~cr~r~~i"l~est~i .. iar la cele echipate cu etanşări mecanice. acestease.qr racorda prin intermediul unor amortizciare' de. . spălare sau etanşare.conformitate cu prescnpţille furnizorului..~' ..ni . . ~~atele de pompare pot apărea anU:IIute incidente funcţionale care au ca efect un re&lm d~ l~cru deFig.depăşirea temperaturii uleiului din lagărul pompei.Etanşarea arborelui la ieşirea din carcasă trebuie să asigure o funcţionare fără pierderi abundente de lichid. toi-ui ~doi electrqzi suspen$ţl J>1:. 3. . in timpul funcţionării. 'Jebiful rciulat.ite ale lichi4~11l' 'tn rezervoi:Ul de aspiraţie: Acest sistem ·se.intervale sţabilite infupcţie .<H.Co. peste limita admisă. care.energe~lclt al dagre~~= tului: de resiunea in conducta de aspiratie.. iP.'.. prin urmare. mstalaţiei il nemulţumesc totdeauna pe ţ>enefi~iar. . să transmită comanda electrică de pornire sau oprire.rIl. ~J1.~ st~âi~U!~~ţ~# . În momentul contactului electro~ului <:u uchidul..ba~ează 'pe prinCipiul conductibilităţi~ electrIce a lichIdelor . pres!1. '. două nivele difer.::':EREA IN FUNCŢIUl'iE ŞI I:-OTRE1J:':[RE. '. ă e . iarvalorile de parametrilor obţinuţi se notează în registrulde exploatare.ontajul etanşării a fost executat in ..altl1.2. pomp~rp.' K ..~.riaţia presiunii.î.cterul t~ţiei. încălzire care se manifestă prin apariţia unui fum negru în zona prssotupsi.lIrt~~... astfel încît să permită o uşoară scurgere de lichid. :' •. impure ŞI de a~eea es~~ u'tilizat .:i.c!esvQltare a ~~di.~nea !TI con uc a e re iare. e~te capabil..I~ ele<:''tdte 'iZ'oI3:te. .menajere . de. . sub formă de picături. .. tre. .IIi .2.pUlsaţii. eledroZl"S!l. 1 IIi hid lui stabileşte contactul electric şi POd meşltetJ?Ot mPla.şi metode de remediere.. la.\RE 145 .. sau chiar opnrea el din funczării cu dispozitiv cu flotor: ţiune.. In principiu. robinetul care alimentează acest circuit se va regla astfel ca presiunea Iichidului auxiliar să depăşească cu 1-2 bar presiunea Iichidului pompat.supenoaiă.~~ vQlumI~e ~plston. element care devine foarte important in special la agregatele de puteri mari. . "V . .•. arderea inelelor respectiv= şi deteriorarea etanşării.A. spre deosebire de pcmpele volumice.X.0 supraveghere strictă din 'partea personalului.: 7 ?~ "w.buie...Cel mai simplu dispozitiv de comandă electrică este contactorulelectromagnetic. ni\~~:= limită ale Iichidului din rezervorul de aspIraţIe sau rtfularp. t _ supraîncărcarea maşinii de antren.. se baz~ază pe principiul variatiei 'param~trllor . . piuliţele pr-setupslor. d 1 Tn practică automatilarpa instalatiilor r!P. are rolul de a astgura r~~ţIideIea_şau dsschidsreaIclrcuitului electric de alimentare a motorulul. să împiedece complet scăpările. De obicei variaţia nivelului este folosită pentru ~ornlrea ŞI oprl:ea. se va opri pompa şi se ~a ~erifica ~acă n.paratele măsură şi control trebuie observate în permanenţă.~e .. pomp~e a apelor . care po I reg a e p .. .. la. . var aţ t f'l t du dorinţă Cînd nivelul hchidului creşte rn rezervor.~t. La etanşările moi.. tempera lagărelor etc.. In principiu. la pompele ale căror utanşări sînt prevăzute cu circuit exterior de răcire.cu precădere la automatizare a mstalaţlilor.. la...". între pompă şi motor nu intervin cupluri rezistente care să se opună in mod brusc la pornire. intensitatea curentului.şi . .JePisţat~-ta~za'i~AjîE1~tffi'. prin intermediul un~l releu. 267 r'}:J ..indic~ţiile aparatelor sint sub formă de pulsaţii sau oscilaţii.' .n~:piln. 2..lichidelor ce conţm particule in sus·pensie. Flotorul este un corP plutitor ghidat pe un cablu \'e~lcal ŞIcare urm~reşt~ i ia nivelului lichidului între două limite. astfel inc:1t pompele pot funcţiona . pUI oru co a . ". Avantajele principale ale autcmatizărf pot fi rezumate astfel: . ..comuta. instalaţiile' dotate cu pompe antrenate "de 'motoare electrice se pretează in mod deosebit la automatizare.Protecţia motorului este asigurată în mod automat in timpul cit agregatul se află in funcţiune: . regimul debitării este pulsatoriu.. necesară răcirii şi ungerii garniturilor. iar practica confirmă tendinţa acestuia de a acuza pompa. '. agregatului. . O strîngr>p~ prcJ..1-'>:'1\ .tlOnarea.Pbe om:~urăşic~i:d\ ~fing~· ~ita sca e. . Jar pentru a proteja aparatele.la . il .. . care.aJu..mă. .144 EXPLOATAREA ŞI lSTRaTINEREA POMPEI I~ I~STALATIE rt. !f}..tor.~b. temperaturii şi Intensităţii. .Ş~fără . . dup~ cum rezUlti. ind' 1 limita superioară plutitorul (flotoru1) se ridică odată cu acesta ŞIc ajunge a '. se strîng moderat. Pentru ca relaţiile dintre beneficiar şi furnizor să nu ~ufere datorită unor interpretări sau informaţii eronate.nt cele care u fzeaza comanda prin flotor sau electrozl..\fl J~:H':'. pentru opnre !TI caz de avarii. început cu mîna liberă.e~~ c't. un~ l!lferl(~ară..~. 2 ? 2 U ..~e C. deci furnizorul. estl' bine să se precizeze cadrul acestor 10 Alegerea pompelor c. i'" r .ung~. •••••• ." Corespyn~âto.._~:. !' '.".1)..are. "dispozitjv. J.-UIll}~ p~oce ee e folosite. se stabileşte ~n curent de slabă mtensl~ate. tir Soluţiile construtive bazate p~ variaţia nivelului sî. (firi p~nciplUl de funcflonare.Eliminarea posibilităţii efectuării de manevre greşite. conomie de personal de supraveghere calificat. electric de alimentare. iar v. agre.. În perioada exploată... Astfel.iţi~t. nu sînt admise scăpări de lichid.i " . Dacă totuşi se constată astfel de situaţii." ar .. Deran)amente filDcţion~e .dezamorsarea pompei: . datorită uşurinţei de transmitere electrică la distanţă a comenzilor. scăparea lichidelor toxice în exterior.30. .

rERE.zute în d<?Cument~ţia tehni~ă. Se verifică dacă c1apeta nu poate fi asigurată. uzina furnizoare acordă anumite termene de garanţie. __ . •se. Dacă apar bule de aer.::furnizoru1. defecte ascunse etc. e h( relaţii. datorate unor cauze imputabile executantului . b.defe~ţiurii de fuÎlcţlonare.6 bar. Pompele care sint admise primesc un cartificat de calitate I!mlS ct" furnizor. Deranjamentele ce apar într-o instalaţie pot fi împărţite în două categorii distincte: _ deranjamente privind pompa.. la nivel mondial.. dar ele nu depăI şesc12. din cauza pei nu este etanş. prOduce .. Dacă pe-ih. PO)IPA 1. d. in perioada act~al~ de desv?lta:e tehnică. acestea . beneficiarul să verifice' in prealabil dacă din punct . Dacă accesul la conducta de aspiraţie este simplu. .. datorită uzurilor articulaţiei clapetei. control care are ca scop să verifice comportarea pompei in funcţionare precum şi realizarea caracteristicilor hidraulice pre\:ă..ua ·. Dacă vidul nu poate depăşi realizează vidul ne. Ili~ Ş~~d..sţ~aţiei eJţistente. c. <'.au fost Î urmate !~~l~ţiile ~ -..' . Se porneşte poinpa de vid şi se observă indicaţia morsare prin instavacuummetrului. 1I9 ya~ilipţa:.\ ŞI tSTREŢI:. _ Deoarece natura deranjamentelor funcţional-liidraulice este comuna pentru marea majoritate a diverselor categorii de pompe. rezervoare închise).. to~te ~~Il.rpCf· :l(I'S~f':l srrit (ele mai răspîndite. cauzele defecţiunilor şi să execute remedierile necesare cu mijloace proprii. cu de asp!raţie de la scopulde ~ preyeni pătrund~rea.!.\ rOMPEI I~ EXPLOAHRE 147 . ele pot fi grupate după aceleaşi criterii. care este înmînat beneficiarului odată cu livrarea pompei.de vedere. termenele de garanţie acordate de uzinele ~ucătoare. Această de aspiraţie a pom. _ deranjamente privind maşina de antrenare. particularităţile specifice anumitor tipuri de pompe fiind tratate separat.•.•. care trebuie să arate o valoare de laţie de vid nu se 'cel puţin -0. iar nivelul său trebuie să depăşească marginile acestuia.y~ri:f2ca. c'c\ZU! uri6r..de corodare. se vor remedia prin prelucrare sau şlefuire ump1erea . In ţara noastră. (puţuri.REA IN FUXCŢIUNE ŞI IXTREŢI!\ERF. tru pompele: de uz general. astfel că în majori+tatea cazurilor se poate verifica doar execuţia ·imbinărilor. . Prin acest certificat se atestă faptul că uzina a livrat un produs care corespunde condiţiilor stipulate în contractul incheiat cu beneficiarul. dealtfel ca şi In multe alte ţări. . Se verifică etanşeitatea conductei de aspiraţie. Dacă se constată nzuri mai pronunţate.·Totodată beneficiarul este nevoit să 'stabilească prin personalul său deexploatare. se continuă umplere a pînă ce acestea dispar.rUor efectuate in prezenţa beneficiarului..z't\ţ~.. fapt care prezintă avantajul unei depistări rapide a cauzei care le provoacă. Pompa nu se amorsează _.. Traseul conductei b.acestor infonnaţii specialiştii uzinei pot depista . racordarea robineţilor şi aparatelor de măsură (vacuummetre.ă. Pentru a oferi personalului de exploatare posibilitatea de a depista operativ cauzele care conduc la funcţionarea necorespunzătoare a instalaţiilor hidraulice.andă·ca:.o anumită limită. stringerea şuruburilor flanşelor. Dacă informaţiile nu sint sUfiCiente.H. astfel că lovituri. verbal..cauza defecţiunii. A. fumizorul are datoria de a trimite un delegat competent sau echipa de "service". precum şi recomandări pentru remedierea acestora.~ai. forma şi cu lichid nu mai adîncimea rizurilor. pompele sint supuse unui control final In standurile de probă ale uz!nelor exe. -:--.' furnizorul nu mai are obligaţii legale de remediere. stringerea presetupei . zgtrieturl sau şeitate. atunci aceasta se umple cu apă şi se verifică dacă prezintă scurgeri. au un ~aracter de valabilitate acceptat de majoritatea furnizorilor de pompe.. care va analiza situaţia la fata locului şi va indica modul de remediere. aerului î~ sistemul sorb pînă la gura de aspiraţie pnn eventuale fisuri sau pon. c~ 1 se vor transmite info. Rezultatele cerceU.\RE. Indicatiile se referă în special la pompele o-ntrituer-.\ PO)[PEI IN INSTALAŢIE PCl\'P. se închide robinetul de legătură cesar amorsării.ţef~?tul. etc. tn continuare se prezintă principalele defecţiuni ce se intilnesc mai frecvent in exploatarea pompelor.presintă urme . precum şi constatările. Prin I~iniare.~~ţ~ 1l~con9udent s.esp. " 1 1"/ . coasemnează ţntr-ull proces.•.pompei cu şmirghel fin. _. care trebuie să posede cunoştinţele adecvate.: . care.' ••••.' sint de . in cadrul cărora se obligă să remedieze sau să înlocuias~ă piesele defecte. - tn Cauze Remeâieri . sorbul şi se verifică starea supranu :indeplineşte feţelor de e~nşare ale clapetei şi ale sor~ului: Dacă coadiţia de' etan-. Dacădefecţiunea se..după scurgerea termenului de garanţie. in funcţie de mărimea. Lichidul se toarnă prin orificiul de umplere al pompei. dintre conducta de aspiraţie şi instalaţia de vid. poziţiei 'dificile a traseului conductei de aspiraţie ..schil.. .verificare este deobicei greu de realizat.~tă.r~. cu ~xcepţia~vrării contra cost a pieselor de . tiÎnp măsurile necesare in vederea remedierii. lămtIie blocată In 'poziţia "deschis". La sistemul de a-c. privind principalele ~ondiţii de Iivrare a pompelor. manometre). Se demontează.rcare pOate să privească pe beneficiar sau uzina constructoare.146 EXPLO.". in funcţie de tipul constructiv al pompei._.18luni de la livrare. se re~otD. r-~-::-""" •.*t~ţ~ r . . Astfel trebuie cunoscut că inainte de livrare. se vor înlocui piesele uzate. recomandtnd tn acel~i. pen-.nb comandate de 'benefic~ar..cutante.~aţii~ţ.ect~~ec~ st. ~ţ4illţe as~pra. ei vor informa beneficiarul.defecte de' material.>()~.1. :1lStrUcţl1l1:itte exploatare ale pro~ui7Dacl l iie după ace. 12luni de funcţionare.". Sorbul cu clapetă a.~ţille prev.6". . In general.al instalaţiei a~ fost r.

.provoeatede trepidaţii..:JLu. se va proceda la înlocuirea pompei cu o alta adecvată pentru noua situaţie. ...se ventică. şelor etc. ~ aerulUl'însorb. "'. caracteristicilE? lichiâuIui: enieÎil1iră :.H. .c 'se:'V~'ri!ică..ică· da•. Pentru depistarea acestei cauze se procedează astfel: . .le.H"" . .~anr~}o~:. Se verifică nivelul lichid ului în rezervorul de.' .n. -i. obţine p!eSIUnea nominală.. Valoarea NPSH""l1 d. . . Aceasta poate con~uce la o funcţionare in regim de <:aVltaţle sa~ c~~ la dezamorsare!l pompei. cu. Pompa se dezamorsează Cauze Remedieri a. aspiriţ~.". ~~ă' '.-pecum'Şl pInI fv rsa unei pilrill. c~res..-.. .'visCOzitâ:te:.. ocazia reviziil?r: se.. iar apoi se dezamorssază.. :.\RE l~~ se opreşte funcţionarea acesteia şi se urmăreşte poziţia acului vacuummetrului..eşt~"posibil. In multe cazuri. valorii c. .l~.. n&suri c~ acestea să se incadreze în limitele valorilor avizate laconfractare.pes.1 acest fenomen nu mai poate fi sesizat din exterior. . de m~t~ 0. ~cesta să nu scadă sub debitul de colec.~ ('se ..te.et. la reducere a presiunii de refulare c()re~ll. Din diverse motive._ agregatului. permiţînd pătrunderea aerului în conducta de aspiraţie.·ocat-d.e:-.1'''0''.. să nu mai poată fi sifi'sacut şi de aceea amorsare a nu mai poate fi realizată..~ui ni...b. '.'..'.u~Ur1datorate cavitaţiei. ă mita admisă' presiunii Ventru care a fost avizată pompa r~spec'tivă:'" po~pa~: ma.'~"". ' J asp. .. .~ .ruluI.. tarc !!1 rczorvorul se de aspiraţie. restabiliraa condiţiilor iniţiale. atunci se va interveni ip. Dacă se constată o reducere treptată a valorii vidului.de aspiraţie.1'. v~a d\!.. se va proceda la modificar..ibi~ităţilor p'ompei. dar sub limita minimă necesară..t /~ţ~aţi~~. ale garniturilor flanşelor.~ sensul creşterii valorii NPS!l"IQ .se strîng şurubu~ile .s~ta .' . .. strîngerii flan!.\REA ŞI l!lTRETIXEREA POMPEI lN INSTALATIE lN FUNCTIUNE ŞI lXTRETl:fEREA PO)!PEI tx EXPLO.esf~ ţnfundată şi . Iniţial se Va verifica strîngerea garniturilor presetupei pompei şi ale celor de la tija vanni de refulare.. II..Ilchidului din rezervorul de d aspiraţie este mai scăzut decît cel pentru care s-a ay'~~t pompa.." •. ~.lteI. d.:r.fisuri..~iz!ă l~puptăţilEjldin·ochlUrile sitei .v rită "unor cauze accidentale .. Dacă la demontarea pompei.':: • v erif. ..-.: '. . Creştere~' btălţirnii c. . :~:sIăbiri 7:~1'.zl1t~la~ontractare. Dacă vidul se menţine constant..:. conducta de aspiraţie trebuie demontată şi verificată separat pe tronsoane.iraţie .. b. ampermetre).. nu . "-." '-"-':~'---"""'~ . vor lua măsuri pent~u. Dacă condi. •.' "::. care se transmit direct aparatelor de măsură (vacuumetre...te~îndu-se.manom.tivelul' iniIiim ''ar . Dacă acest o .I. .5). . . In pract.~~mstată .nivelul mmim prevăzut iniţial. ..1••. Iar efectele apar mal tIrZIU sub formă de defecţiuni mecanice ale pieselor hidraulice ale pompei. "'.. sorb. defecţiunea se datoreşte neetanşeităţilor sau uzurilor pompei de vid sau a instalaţiei respective şi în consecinţă acestea trebuie verificate."'. Se verifică ~acă . .. Funcţionarea tn regim 'de cavltaţlemtensă poate _~~ uşor d~plstată deoare~e:-ea-'se1nmufest~ prţntt-::r:wot caracterISuc'Jt. .de lic d în Juiţltţondueterdeaspu--.• :~-rracaPompa funcţione~ă înt~-un regi~ ~e ~avitaţi~ ~ puţin mteIls: care corespunde unei zone din vecinătatea hm.. astfel că la un moment dat sorbul rămîne descoperit. de punde." .'indicaţia. deteriorări .ifie:.148 Pl:XEREA EXPLO.. valoarea NPSH"lt1) poate să este mai mică decit r difere faţă de S~a.. . astfel ca înălţimea de aspiraţie să se incadreze in limitele valorilor avizate. dacă :Sit~:s6~b~ui. .e.. Se verifică etanşeitatea îmbinărilor conductei de lui in sistemul de . ". regimul devine instabil. 'ţiile eXistente nil pot fi' schimbate.~. c.~'dato'. . .aspiraţie şi .li. sau dacă acesţ lucru. iar instalaţia este dificil de modificat.În acest scop se va acţiona în special asupra înălţimii geodetice dintre nivelul lichidului din rezervorul de aspiraţie şi axa sau planul rotorului pompei (vezi paragraful 2. refulare pîn~: c~ . .bu ..'r' . această soluţie se dovedeşte a fi cea mai economică. In funcţie de alura curbei.funcţlOnează o perioadă. .1ld!: o creştere a valorii' debitului.'1gteutate['Specifică''ŞfI se' ia~ .' . aspimai mare decît raţie şi ~e.'. pr\lvă. "".2. ale. Iar zgomotul uniform al pompei se modifică. în funcţie de situaţie..eI. " . manometre.lu'~..:~'. astfel NPSHrHc' "~ndt 'NPSHrH. Această defecţiune se manifestă prin oscilaţii ale debitului.·s~ns~ modlflc~ru m~talaţIel. Dacă şi dupa aceste măsuri vacuummetrul continuă să indice o reducere a vidului. este ~ndaţă ŞI vacuummetrice : dese înlătură Impurităţile din ochiurile ..... .ică se întîlnesc destul de des cazuri în care pompa se amorsează iniţial.-.1. rezultă că traseul de aspiraţie nu este etanş şi deci trebuie verificat.'.. . Debitul pompei este a.. •.nll. iau măsuri ~a. Pătrunderea aeru.' j. ceea ce poate avea ca efect creşterea înălţimii de aspiraţie peste limita po:. .'.iI <.i..' : ': . '.

~acă acesta ~~te astfel cO...150 FXPLO. Lipsa lichidului în a. Dacă şi într-o astfel de situaţie nivelul lichidului continuă să crească. atmgind valori la care incepe să se producă vaporizar-a lichidului. La pompele antrenate pnn transmisn cu curele. Ca remediu. cauzele care pot provoca aceste deranjamente sînt următoarele: \ .nstruit încît creeaz~ aspiraţie.f.de execuţie a traseului de aspiaer pe traseul de raţ~e. Se verifică turaţia pompei ~u ajutorul u~ui tc:h0metrl!' pompei nupo~te La~mpel. situaţia în care. . .lichid. Dacă nici prin această operaţie nu se obţine o reducere a sarcinii. Pompele volurnice. .\ BRE. L versat: -r•. . rezultă că pompa nu poaţe satist~ce caracteristica instalaţiei şi decia fost nepotrivit aleasă. Valoarea turaţiei măsurate a c.. de grosime egală cu diametral interior' al conductel de refulate. rezultă că defecţiunea se datoreşte unor cauze mecanice (strîngere prea puternică a gamiturilor presetupei. conţine mult aer şi are o grosime mult mai mică decît diametru! conductei). 17J . pe parcursul p funcţionării..~. se verifică atît turaţia motorului cit şi cea a pompei..'!) < '_. . pe baza principiului lor de funcţionare. . .' . cauZei. II. temperatura lichidului creşte. In catul în care pe măsura deschiderii vanei de refulare apare un ~gom.J?~1. puterea absorbită la arborele pompei este readusă în limitele pe care le poate satisface maşina de antrenare.. d. in majoritatea cazurilor instalaţiile nu s~tJ>~evăzute cu apa: rate pentru măsurat debitul. înainte de pornire ele trebuie umplute cu lichid.posibilitatea formării unor pungI de aer. . .'. Dadi~terStiţ~e'âuc~esCut datorită uzurn.oduce şi în. ~ipaje ~n. Se verifică sorbul şi se desfundă ochiurile sitei. care trsbuie venflcate. Se verifică dacă pompa este amorsată [varia de renu este realizată.'. sînt toate pompe autoamorsante şi de aceea ele prezintă rareori deranjamente de amorsare. Turaţia nominală a s. Se găsesc pungi de g. g. ziţia închis. Ca mijloc de remediere se recomandă intercalarea in circuitul instalaţie! a unor răci toate. ~ Sens de rotaţie in. l. ~~ înlăturate. pulsatoriu. Ea trebie înlocuită cu o alta adecvată sau completată în paralel de o altă pompă suplimentară. . se va ma<. Se verifică nivelul lichidului în rezervoru1 de aspirezervorul de aspi.>0a.pele centrifuge.\ ŞI II>TREŢi:"-ERE.J· . b. curelei la o de pompă. Amorsarea pompei b.je94. rezervorul de aspix:ăţie creşte în permanenţă.:: De obicei. cu scopul de a micşora uzura datorată frecărilor uscate şi de a îmbunătăţi etanşarea. .vana de refu.ot caracteristic de cavitaţie. Dacă la capătul conductei de refulare debitul . ~ţlw.. . . sau sistemului de La acest sistem de cuplare.lare pînă ce ~anometruI indică o pr~rea) siune apropiată de cea avizată la contractare.raţie şi se iau măsuri ca sorbul să nu rămînă descoraţie perit..• ·· . In general.oxp. de.). obssrvlndu-se variaţia ni.e antrenate pr~ ~.o gaură coni~ă în care se inmaşinii de antrenare traduce c~:pătul pr~el tahometrului.. Se' verifică sensul de rotaţie a maşinidide. Clapeta sorbului e. In situaţia in care o pompă de tip volumic nu poate fi amorsată.poziţia închis. I?ezan::.antre~adr. fulare fiind închisă. .a <l~sens a pomper. . prezentate .este nul Sau insuficient (jetul este anemie. fica instalaţia in conformitate cu recomandările referitoare la condiţiile conductei de aspiraţie. etanşarea nu mal este corespunzătoare Iar piesele in cauză trebuie 'înlocuite. rămtn.lagăre: cuplaj descentrat etc._valabile.. Soluţia corectă constă in înlocuirea ei cu o alta adecvată condiţiilor reah.n. Sita sorbului este d..:elului lichidului în rezervoruI de aspiraţie sau forma ietului la capătul conductei de refulare. Prin aceasta. Vana de refulare a c. Cauze Remedieri a.lus gra~ul de uzură al pieselor liidraulice. se va Inchide din nou vana plnă la dispariţia completă a zgomotului.\PO)(PEI IN INSTALAŢIE Pl:NEREA IN ruxcrruxs ŞI I~TRETI"EREA POMPEI I~ EXPLOAURE 151 luc~u nu est~ posibil..ll. tr~bUie'să ~i~ . manometrul trebuie să indice presiunea maximă .: o Deranjamentele privind această caracteristică se constată atunci cînd debitul este nul sau insuficient. Ssverifică modUl.4. care are unor defecţiuni '!alear~rel~ prevăzut ~u .Să se verifice In p p.·'. Pompa nu realizează debitul . se recomandă să ~e~anevreze tranSmisie prin cu. Se verifică funcţionarea clapetei şi se înlocuiesc este blocată în piesele uzate şi garnitura din cauciuc.L'.' • Astfel.~~~!in1iu~~aconţine bule de aer. o o o t • o .orsarease mai I.. C"! Iipirii de garnitura de cauciuc. nu se va mai folosi pompa deoarece ea se va distruge rapid.urmrna . o: ă . i~ III. care să menţină temperatura lichidului din rezervorul de aspiraţie în limitele prevăzute iniţial.şLse iaumăsuri ca acesta să cor~spun cu cel In IV 'Cat 'de săgea. e. se deschide complet vana de refulare şi se observă capătul conductei de refulare.te r. turaţia fi realizată datorită este identică cu cea a maşlnll de antrenare. datorită uzurilor articu1aţiei sau "" ~"'i'. . pentru a se constata diferenţa datorată alunecării curelelor. se datoreşţe exclusiv suprasarcmu create rea . r . dacă transmisie (de nu este 'provocată de o defe~ţiun~ a maş!n!! de anexemplu: patinatrenare.e f.'.uplare directă. astfel că valoarea acestuii'se apreciaiă vizual. După amorsarea pompei se verifică vana de refulare fost uitată în po. înfundată cu $USpensii. ) .şi se deschide corespunzător necesităţilvr. 'dacCnivelullichiduluidiii. scăderea turaţiei.

Se înlocuiesc piesele uzate. total de lichid se mi~ş6r~. -t: . ridicată a Iichidului. f j. ţiunile de amorsare . . 'debitul se va reduce în mod corespunzător: În această situaţie. S~ y. in special la'rotor şi inelele labirint. viscozitate mai mare.152 EXPLOAT.Prin. Lipsa lichidului ~ a. o îtindere prea puternică uzează lagărele în mod inutil. f:.. Astfel dacă supapa rămîne blocată în poziţia deschis. Se aplică măsurile indicate la capitolul care traregim de cavitaţie. creşterea rezistenţelor hidraulice Ca remediu.fPEI tx EXPLOATARE 153 ~C·i. d. de cea avizată la contractare. pompei nu trebuie să depăşească toleranţa de ±40 rot/min. i. săgeata de sens a pompei. se. dacă noile caracteristicinu sîntsatisfăcătoare. /": Cauze Remedieri a. sau depăşirii efortului pentru care a fost dimensionată transmisia. raţie.ten faţă de cea nominală. imbîcsirii cu ulei a roţilor de curea.fulare se C Jlblată simpl~.p. sint valabile şi pentru înălţimea de refulare.. femperat. .festă prin zgomote caracteristice. deorece se manifestă prin degajare de fum cu miros de ars. se recomandă. . Sita ~rbui~ieste c. faţă. Se aplică măsurile descrise. Clapeta sorb~~i d. aceasta. asemănătoare cu vitaţie.·ta. d.e:ca. . Funcţionarea in regim intens d. ale pieselor hidraulice. urmmd să se procedeze la Inlătu.e ~i asigurarea reglajului efectuat prm sigilate sau inscripţionare care sa atragă atenţia. Cauzele defecţiunilor care determină nerealizarea debitului. se tau măsun_ de rem~dusă faţă de va. de ~re~iunea de de~lanşa. .!.pompe.: c!r~ular~.Ca remediu. ~J:~ La pompele volumice cauzele defecţiunilor sînt în principiu aceleaşi..cauzel~t: car~. • Astfel dacă m~nometml nit iwlcă nici It}! fel de presnme. verificarea funcţionării supapei.o~ibilitat~a~e.\ PO~PEI IN INSTALAŢIE PL"l<:EREAIN FmiCŢlUNE ŞI Il<:TREŢlZiEREAPO:.~~~~e~~. g.erifică sensul şi se'c. blocată în poZIţia ".Se desfundă sita sorbului.·~a~i ttr.de refulare către' aspiraJie.c.J~~l~i:~cdin m~teriale normale. rezistente la "abraziune. reducerea debitului poate avea drept cauză chiar funcţionarea defectuoasă a supapei. iar debitul total de lichid este mult redus. cauzele pot fi: Cauze Remedieri a.. J 1.'alla de refulare este complet încllisă • cauzele pot fi: c-> J~ uzuH'.diere conform indicaţiilor arătate la capitolul pnloarea nominală. Caracteristicile' li. citil~d indicatiile manometrului racordat la orificiul de refulare al pompei. Pompa nu realizează înălţimea de refulare Defecţiunile privind înălţim-ea ~e. Funcţionare în d. măsuri coresrezervoru1 de aspl. adecvată lichidului vehiculat. Se verifică nivelul lichidului şi se iau.măsoară turaţia po:opei şi d:'Lcă co~stată abase apreciabil mai re. fi~r~tF.' .i. Dacă curelele sînt prea imbîcsite se înlocuiesc cu altele noi.punzătoare. . Dacă lichid~ vehiculat diferă prin caracteristicile chidului diferă faţă sale.ura p~ea "' . particule abrazive. reglarea corespunză~oar~ ~n funcţie..?p. Se verifică clapeta şi se debfochează.4.~cţionarea într-un f 'asHel de regim: înălţime '"de aSPlŢaţie ce depăşeşte . Ace~tea s~ închid numai după ce conductei de aspi.Se evită crearea de suprasarcini. Se . . Ea se constată relativ uşor.dar funcţionează cu lichide care :au în suspensie (birinţi.. iar manomeirul indică o presiune redusă.Se întind curelele moderat.a. faţă de cele avizate de furnizor. va opri imediat.orelează cu cel indicat de versat.3. Alunecarea curelelor poate fi datorată unei întinderi insuficiente. .\cesta trebuie să indice o valoare apropiată d2 cea avizată la cont~actare. Se deschid robineţii sau dopurile plasate în "cocoaminate pe trase~ ~ele·t inst:Ua}iei.i.' ceea ce conduce la creşterea cantităţii de lichid ce trece din camera . . c. . tează cavitaţia. în vederea remedierii se iau următoarele măsuri: . Uzuri pronunţate e. .jetul de Iichid nu mal conţine bule de aer. Funcţionare în re. la rotoare şi ~a." se recomandă trilocuirea pieselor uzate cu altele din materiale adecvate. . o mare parte a debitului este recirculată intre refulare şi aspiraţie. CI/tel . debitul .maniţie gim intens de ca. cele provocate de o avalanşă de pietre sau de un .. IV.~ţie a. inchis.. la anumite categorii prevăzute cU supape de siguranţă pentru limitarea presiunii. în plus însă.Se curăţă de unsoare atît roţile de curea cît şi curelele şi se presară cu praf de talc sau sacîz. de exemplu: de c'ele·avizate. Sens de rotaţie in.ă. această situaţie. uzurile vOI fLmult mai rapide. Dacă ~ci~a'de refulare este comPlet tnchisă. ' vind turaţia.vI. c.k.azăapreciabil. pompa se . Amorsarea pompei b. .la capitolul privind ~efecnu este realizată. singura soluţie constă în înlocuirea pompei cu alta. Turaţia pompei este b. b.~area . datorat încălzirii excesiva a curelelor. . Pungi de aer neeli.. _ k. complet înfundată.:pţori~n\~t~ j. raţie. inainte de alte măsuri. e.\REA ŞI Il'TREŢIXERE.

Stringerea prea puternică a garniturilor pompei.conexiunii în stea (care este mai luca de trei ori). Momentul rezis.. petiv cuplul. motorul electric trebuie trimis la atelierul de reparaţie. res-. aceasta nu se aprinda se va interveni la postul de alImentare b. Se verifică dacă conexiunile~xe~'~tate corespund cu.~~~enare care determină o funcţionare necorespunzătoare : Înt~e~~~t~~re= .1. la motoarele cu colector. tiv sub tensiune. iar motorul nu mai poate porni. cuplul rezistent tant depăşeşte va. ~e~~~aî:C~~= e. f.Arborele pompei deformat. vedere că antrenarea pompelor se realizează î ~~~~t:r: s~a~~. ensruns. f. contactul trebuie întrerupt imediat. Linia de alimentare a Se verifică dacă lini d al' .spunzato~e . r" r- DU i '. Contacte murdare sau perii uzate. de forma unui blziit".· Scurtcircuit în tnfă- d. mtrul'lt"" ee o o UIe ec ric cu ajutorul unei lămpi de control. In acest din urmă caz.m triunghi Â. g. motorul nu porneşte iar b o ma) se supraîncălzeşte.la aceeaşi tensiunea reţelei. In special g~e~tatea specifică ŞI viscozitatsa.Sll~t murdare. Motorul ~:ic~~~el:~~~~~: :f.. Contactele murdare se curăţă de praf şi unsoare.dispozitiv. . Ca~acte~isticile lichidului. ţrifazicre se velrif!că dacă t?ate fazele . rulmenţi blocaţi.rezistentă de valoare mare.!:~. Iar piuliţsls se vor strînge ferm. Pentru a obţine o pornire normală. nb~azt?ulrncare P > ». . iar dacă acesta este întrerupt. iar conexiunea se reallZează. W f. pac~ . r .se verifică şi se corectează montajul instalaţiei. adecvate (nu cu cleştele pa-tent). B. pentru a îndepărta impurităţile.. pot surveni unele deranjament al . ~~t~~~a~ele torului . se deschide vana de refulare. murdare c ace~ ea . se verifică montajul iar piesele defecte se înlocuiesc (se verifică prin rotirea cuplaj ului cu mîna). . datorită tensiunilor provocate de racordarea incorectă a conductelor la flanşele pompei. Dacă acestea sînt greşite.~~~~~:-~~~ d. de exem}?lu: tensiunea reţelei este 3 X 380V ŞI tensl1:nea nominală a bobinajului statoric indicată pe }?laca e~te 3~OY ~au 380/220.la motoarele care sînt pornite cu ajutorul acestui nire nu este adsc.trebuie să fie mai mic' decît cuplul de pornire al loarea cuplului de motorului electric. Se verifică poziţia manetei reostatului de pornire. .r':.. se spune că motorul electric este În "două faze". în caz contrar. La motoarele cu colector. \"e:lfic~~:t::eias~egăISaeştboeenfecIr siune . :. Periile uzate se înlocuiesc. ele pot fi provocate de următoarele cauze: lui electric. corespunzătoare .h. bobinajul s~ supramcălzeşte ŞI se poate deteriora .~r . la motoarele cu colector." . e~te lipsită de ten. se curăţă de praf şi . cu chei. Valoarea rezistenţei g. sînt mult reduse. _ unsoare. ' c.atît timp' { puterea a~sorbită nu depăşeşte puterea motorul~i co.c Se v T t lor sînt slăbite sau . . care încetează la întreruperea contactului. funcţionar~a decurge normal.I. Maneta trebuie să se găsească în poziţia vată. tensiunea bobinajului indicată pe placă este 380 Â sau 380/660 ia conexiunea se realizează În stea y . II.~{~mentele poate fi pornit . Dacă rezistenţele mecanice sint pornire a motoruprea mari. apoi se şterg cu o cîrpă curată. curentul de pornire.La pompele volumice. "un zgomot de intensitate mt:.' greşi executate bobinajul motorului electric . d~~ni~f. . Se verifică caracteristicile Iichidului şi se corectează pe cît posibil. n cazu cînd una din faze nu este alimentată. se trimite la atelierul de reparaţii.. sau unei întreruperi accidentale într-o înfăşurare a statorului. d . . la motoarele cu colector.qIU~E ŞI IXTRETIXEREA POliPEI tx EXPLOATARE 155 j. la efectuarea contactului se aude şurările rotorului. Con~~unile sînt b.154 EXPLOATAREA ŞI INTRETINEREA POMPEI IN INSTALATIE Pl::-iEREA Il' Fll:-. deoarece. }IAŞIXA DE AXTREXARE În timpul exploatării. deoarece la o ..Lagăre gripate. Da ăen lC~ s a~ea contactelor la legarea bornelor. Se verifică starea bobinajului rotorului. Dacă.. ". iar deranjamentul poate fi datoratlipsei de tensiune într-una din fazele liniei de alimentare. 1 . bobinajul se va arde. atunci după cum se ştie puter~a ŞI curen~ul cresc de trei ori. În practică. sînt diferite faţă de cele prevăzute iniţial. Legăturile borne. se remediază prin deşurubarea piuliţelor de strîngere cu citeva ture. ..unei rezistenţe de valoaremaximă. La sesizarea zgomotului caracteristic de alimentare în două faze. vana de refulare uitată în poziţia inchis. se verifică starea contactelor periilor pe inelele colectoare.~~~i~e~ !e:. reostatuIui de por. Caracteristicile reostatuluî ales trebuie să fieadec" vate pentru motorul respectiv. e. Avînd în. Cazeze Remedieri a.

' ..?bob:n~le statorului. Astfel.influenţa în mod considerabil regimul de răcire. Se verifică elementele pompei care 'pot. b. Se consideră că Încălzirea este perfect normală dacă temperatura carcasei nu dppă~pştp 50-60°C. fără a prezenta deranjamente din acest punct de vedere. Se verifică contactele sistemului colector şi se curăţă de murdărie sau unsoare. crea suprasarcini: strînzerea presetupel. . spirele unei bobine. Remedierea se poate face numai de către atelierul de întreţinere specializat. cum s-a arătat anterior. ': Este important de ştiut că Un 'motci: ~î~tt~i~ ~:'i~~i~~e. dar motorul se încălzeşte totuşi peste limită.156 EXPLO. Dacă regimul termic se stabiIizează ~ acest răstimp.' . In. ~~fla't al cărui rotor esteimobiIizat dintr-un motiv oarecare.UAREA ŞI !NTRETI)<lEREAPO:lII'EI 1.lCă încălzirea este uniformă. De aceea se recomandă ca într-o astfel de situaţie să se întrerupă imediat contactul electric. şi curate. dacă tensiunea corespunde cu cea nominală.ntarella boţr: tare d să ne Dacă aceasta este redusă sub limita to eran el men are re U .b. p~retele lz. pentru a permite CIrculaţIa aerului de ~~k~ .. . D. motorul trebuie oprit. absoarbe un curent de o intensitate foarte mare 'şi piinurmare bobinajul. Motorul se supraincălzeşte b. a. Supraîncălzirile locale pot fi datorate următoarelor cauze: \ \ se Ventilaţie defic'itară ~. Tensiune de ali. .selol' i a Instalaţiel etc. chetul de tole. motorului (numărul de pale trebuie să fie complet. Se verifică starea contactelor pentru a se constata unzătoare intre dacă lipiturile sint corect executate.care sa permită .'Se ~~cţionarea ventilatorului . poate. bobine se _~anifes~ c.intrarea. iar ~r":1<t:1 SP apreciază prii: a'('('a că.. funcţionarea se consideră normală.'11 INSTALATIE PlJ'SEREA IN FUNCŢIUNE ŞI INTRETINEREA POliPEI IN EXPLOATARE 157 II. s~ vor prevedea orificii în. ) '.5'X faţă de tensiunea nominală indicată p~ e~l_ motorului.~.. . încălzeşte puternic şi poate fi deteriorat într-un timp foarte . Conexiuni executate. printr-o încălz iro ?ute:n. sau sub fqrmă de încălzire uniformă a bobinajului. uri:iiînd 's~ se 'depisteze cauza defecţiunii şi să se remedieze. gradul de încălzire a unui motor electric se verifică de obicei extrem de simplu şi anume prin palpare a carcasei acestuia cu mîna. .ste amplasat ţntr-un. In practică. Se verifi:ă co~ta~tele Ia legar~~ aparatulUI de pornire şi se strtng piuliţele respecti v e.l~ început fo~t~. Iar acestea nu 'trebuie să fie deformate)..".scurt . zire puternici a lagăturilor. deranjajamentul este datorat unui scurtcircuit al tolelor (tole cu bavuri rămase de Ia matriţare.i~edt. în funcţie de condiţiile de exploatare.' . . Cauze Remedieri verificîndu-se valoarea tensiunii de alimentare. In caz ~e'tinc. Scurtcircuit in pa. spaţiu str~mt.. .condiţiile exploatării curente principalul element care'poate oferi o în bază reală pentru aprecierea încălzirii unui motor fi constituie variaţia temperaturii într-o anumită perioadă de timp.te conduce Ia încălzirea exagerată a înfăşurărilor.5 ore..~~.a. se acceptă }imlte ceva mai largi. În această privinţă. . d. Scurtcircuitul . '. mina nu simte o senzaţie de arsură.e . Contacte V e. Se verifică corectitudinea consxiunilor şi se remediază aşa cum s-a arătat anterior.mai puţin de un minut. pătrunderea unor corpuri străine etc. începînd de Ia pornire se urmăreşte încălzirea motorului. sau murdare slăbite d.• Dacă motorul e. cea. Dacă însă temperatura manifestă o tendinţă de creştere continuă. arderii izolaţiei. LIte~atura de specialitate recomandă ca tensiunea de allm~ntare Ia borne să nu depăşească l~itele . în interval de 1-1.. Scurtcircuit între c. faptcare poa. fără posibilitate de Circulaţie a ~erulUl. ~~rifI:l. la at inyr-ro. STAS 1893-78 reglementează limitele maxime admise pentru temperatură. Încălzirea anormală a motorului electric se manifestă sub formă de încălzire foarte puternică.• . Se porneşte motorul şi se lasă să funcţioneze În gol. în funcţie de clasa de izolatie a motorului Contacte necores. greşit e.lca. corectitudinea monta[ului pie.l.. dar care depăşeşte cu mult limita de temperatură admisă. să se depisteze cauza şi să se remedieze.. '±10%.El. Iar ~otorul ~coated!u.spirelor u~ei. şi se corectează aşa ~ .spaţiile dintre aripioarele carcasei ~rebUl~să fie h~ere . astfel că aprecierea temperaturii cu mîna este destul de relativă. localizată în diverse porţiuni. DefecţIUnea se reme Iaza numai Ia atelierul de reparaţii. datorită. Se verifică valoare~ tansiunii de ali?le.4e. practică.tol~ranJel d. c.' • admise." I Starea"":ae 'cUr!fe'rue ia' motorului .: cel mai frecvent prin atingere cu mîna.!~~ •. cauzele pot fi: Cauze Remedieri *~. pentru transmiterea ace1" uiaşi cup1 curenU. tul absorbit va creşte. închis. . Supraincărcarea motoruIui.~c:i ~~~~:t se~călze~t.1căperu..c.. 80cC. cuprinzînd treptat bobinajul rotorului sau statoruIui. de ac~ea. se V0!' r~fac~ lipituri P.).. Totuşi în multe situaţii motorul poate funcţiona la temperat uri superioare.aeruIUl dinexte?OftW(f. a. care nu este dimensionat pentru astfel de sarcini.~~~ui!l oprit ~ '\ a. .

3. Astfel rup~ cuplul pe care~l realizează va avea o valoare mai redusă ~ din cuplul nominal).m regim de vibraţii sesizabil cu ochiul liber. şuruburi lipsă la cupla] etc. ~. . Pentru a facilita însuşirea de către ace. provocînd de asemenea supratncălairea lor.nIvel .r.1. din acest punct de vedere. Ungerea.vnecesitînd m ad~laşl timp o mtreţlDere minimă . ' iar organul principal care necesită operaţii de Intreţinere. cu a]utoru~ unei I~PI de control.odus un sc~rtCIrC':1It. lagărul este dotat cu un ungă tor de nivel constant.lmgă ce~elalte mconveniente legate de aceasta mal apare şI~enomenul de supraîncălzire. aceasta bobinajul rotorului poate constitui un I!ldIC. ce se efectuează ~u sco~ul.e. e verifică deci bobinajul S lector.'.3.t<?X:U. intreg ansamblul fiind susţinut de un corp lagăr. iar golirea uleiului se realizează prin deşurubarea dopului 9. ungere. ransn:15Ie. vibratia mo. II'~.. este Intre.lagăru1 unei pompe cu mişcare de rotaţie este alcătuit dintr-un . pe .de a!ltre~are. In tehnica actuală. . ~înt antrenate prin curele de' întinsă. curăţire. de ~ menţIn~. de aceea personalul de exploatare trebuie să posede calificarea necesară pentr? a l~ înţelege ~i a le efectua cu. se prevede un joc de 0. Remedierea se face numai Ia atelierul de reparaţii. . O intindere prea puternică sohcI~a in ~od inutil lagărele. erificarsa r~gidizării acestuia pe iundaţie. reş"l~re. protejat impotriva pătrunderii impurităţilor de către dopul 8. Tensiunea de ali.-p . iar cu ineul interior în umărul arborelui J. . este redusă aceasta să se încadreze în limitele t 1 ţ lof sub limita admisă. privind operaţiile de întreţinere specifice pompelor.nexIu!lea ~ în triunghi ale. una din în care una dI~ faze este întreruptă. părţile metalice aflate reciproc in mişcare relativă nu trebuie să vină in contact direct. Dacă agregatul funcţionează mtr-.. b. in care se găseşte inşurubat un dop transparent ce permite cu uşurinţă să se verifice nivelul de ulei din baie. La ~otoarele cu b.. -o •• : • . organele de lucru ale pompei pot efectua mişcări de rotaţie sau translaţie. Prin urmare locurile de ungere ale pompei sînt determinate de această necesitate. la pompele cu mişcare de rotaţie. corp suport în care sînt prevăzute locaşurile pentru ruImenţi . Se măsoară tensiunea la borne şi se iau măsuri ca ment~re. La anumite variante constructive.~7''':. îI?-scopul obţineriI unei exploatări cu rezultate maxime. Ia un ..'. ungerea se aplică pe suprafeţele '1fegli'idare ale mişcării. admise.).t .~:~~~~~~:~e slăbită sau prea La agr~~atele car.3 mm. Aceste llagăresusţin arborele pompei şi piesele ce se rotesc împreună cu. Ungerea rulmenţilor poate fi realizată fie cu unsoare consistentă. 1 ". După cum s-a arătat la începutul lucrării. In acest scop. La pompele cu mişcare de translaţie.Ia lagărele ( de rost~lire .s-a p.Verificarea cent:ţ"ajuluiansambl~ui' . care se pot procura uşor. care are rolul de a menţine constant în permanenţă nivelul uleiului. fie cu ulei. .uezv~It(putţi~a . . Efortul axial este preluat de către rulmentul 7 din partea dinspre pompă.n~cesară . se spune că faze.2. marea majoritate a construcţiilor de pompe utilizează lagăre cu ruImenţi.a. Completarea cu ulei se face prin orlficiul prevăzut la partea superioară.2-0._. ea... Pentru remediere se recomandă' .!l]n.e se rotesc şi luarea de măsuri ca acest~a să nu pre~mte mase excentrice în m~carea de rotat!e (palete lipsă Ia ventilator. toată conştiincio~~tatea. precum şi metodele curente de ungere utilizate astăzi pe plan mondial. In continuare se prezintă citeva dintre cele mai răspîndite soluţii constructive de lagăre. deoarece atunci are loc o frecare uscată care provoacă uzuri exagerate într-un timp foarte scurt.motorul funcţIonează în "triunghi deschis".careClre scopul de a prelua deplasările rulmentului datorate dilatării arborelui în timpul funcţionării. I rodinamică.satIsfacător calitatea funcţională a maşinii s~u utilajului. :o~e~ta. acesta. iar frecarea devine hi"d.la cele de alunecare. 3. fi reprezintă. ' In fig. Dezavantajul folosirii lor constă într-o funcţionare mai puţin silenţioasă. care se sprijină cu inelul exterior în umărul capacului de lagăr 2.ETIXEREA pmlPEI tx IXSTALAŢIE PUXEREA tx Fl'KCŢIl'SE ŞI INTREŢINEREA POMPEI IN EXPLOATARE 159 j.2. deoarece ac~~tia Csinto/:eme?t~ de maşini ~tandar~~te. 3. Se verifică t~mperatura lagărelor prin atingerea mecanic (lagăre porţiunilor din dreptul ruImenţilor cu mîna' neunse. Intretinerea Prin noţiunea de întreţinere se înţelehge în general totalitatea operaţiilor de verifi~are. In c~~~. Cauze Remeiieri a. v~ aluneca pe roţile de transmisie si va provoca încălzirsa excesivă a acestora. ( In principiu. precum' şi a UI mo. Se verifică dacă toate cele trei faze ale înfăşu • .} erificarea pieselor c. sau pentrubucşele lagărelor . Operaţiile de Intreţinora care se aplică în domeniul pompelor sînt asemănătare pentru majoritatea tipurilor constructive cunoscute astăzi.\REA ŞI IXTP. se venf!ca dacă intinderea acestora -ste torului). care trebuie să ţină seama de următorii I I I b ~. corpul lagăr 6 este prevăzut cu un orificiu de nivel 7. O intre ţinere satisfăcătoare din punct de vedere al ungerii se poate obţine prin alegerea adecvată a lubrifiantului. bobinajului sînt alimentate.. Pentru a se evita această situaţie._ . o eran e . triunghi. Indiferent de natura mişcării. Dacă ampez:m~trul . In cazul In care cureaua nu este întinsă ~uficIent. Intre faţa frontală a inelului exterior al rulmentului din partea dreaptă 4 şi umărul capacului de lagăr 5.lU m bobinajul rotorului că la motoarele cu co._'.fu~cţionează cu pulsaţii.158 EXPLOAT. d • '_' '. lagăru1. co.. acestea sînt prezentate în continuare in funcţie de elementele constructive principale care alcătuiesc pompa. c."" • transmisie prea de lagăr şi se ~o-~plet~az~ ~~~-~~' W~~u~~. Dereglări de ordin j. Mc>-t~l. între suprafeţele de lucru se introduce un lichid de ungere care creează o peliculă ce împiedecă contactul suprafeţelO. Scurt circuit în c.31 este prezentată o secţiune longitudinală printr-o pompă centrifugă avînd arborele sprijinit pe doi rulmenţi radiali cu bile.st personal a unor cunoştinţe temeinice. curea de dacă se simt» Cr. _.

la turaţii mari şi foarte mari. Aceasta conduce la îmbătrînirea prematură a unsorii şi la pierderea calităţilor de ungere. temperatura unui lagăr cu rulmenţi nu trebuie să depăşească cu mai mult de 50°C temperatura mediului ambiant. f '1 <') . sarcina..Ungerea cu unsoare consistentă este indicată a se aplica în cazul rulmenţilor care trebuie să suporte sarcini mari la turaţii relativ reduse : . moderat. Din acest motiv multe construcţii de lagăre nici nu au prevăzute dispozitive de 'allmeritare. .j factori: dimensiunile rulment ului. trebuie să fie intotdeauna sub limita maximă a temperaturii admise pentru un anumit tip de lubrifiant. Aprecierea se face prin palparea corpului de lagăr cu mîna. este recomandabil ca aceştia să fi spălaţi în petrol sau soluţie de tricloretilenă. să fie şterşi cu o cîrpă moale şi umpluţi cu unsoare proaspătă. pentru a se evita creşterea exagerată a temperaturii. unsoarea trebuie să acopere părţile frontale ale rulmontului. Ungerea cu ulei se aplică la lagărele pompelor care funcţionează la turaţii foarte ridicate şi prin urmare au un regim de temperatură ma i înalt. Temperatura de regim a lag-ărului. modul de etanşare. ar 11 - Alegerea pompelor - c. Este important ca lubrifiantul să pr~:'intf' (\ roz. se fac următoarele recomandări: .Tot În sconul evitanl unor mcălziri. Completarea se va face. direct în locaşurile dintre hilele rulmentului. turaţia. lagărului are o valoare ridicată. completarea se face la intervale mai scurte şi numai cu unsoare de aceeaşi calitate. la care ~~ ajunge după o anurnit. La pompele care nu au dispozitive de ungere.Ungerea cu ulei se aplică lâ rulmţloţii ce suportă sarcini mijlocii şi reduse. . cum fi gresoarele. doz:lrea cantităţii d~ Iubrifiant trebuie să ţină cont' drcapacitatea de înrnagazinaro a camerelor de ungere. ' Pentru lagărele de pompe. 267 . care se introduce în rulment astfel încît să o înlocuiască pe cea veche. astfel încît cantitatea totală do unsoare.acest-timp riu este necesară completarea unsorii din lagăr. care după cum se stie îi modifică substantial viscozitatea si calitătil •. de un~ere. Intervalul de ungere sereduce mult însă. ~" ' '0. în situaţiile cînd rulmenţii se demontează cu ocazia efectuării reparaţiilor..i perioadă de funcţionare. dacă temperatura de regim a. deoarece soluţiile de etanşare au O complexitate redusă.160 EXFLOAnREA ŞI IXTREŢIXEREA PO}IPEI IS' ISST. care se presează cu degetul sau cu o lopăţică. iar capacul lagărului se umple pînă la jumătate din volumul său.. Pentru alegerea raţională a lubrifianţilor utilizaţi la pompele prevăzute cu lagăre cu rulmenţi.' Ungerea cu unsoare consistentă prezintă avantajul unei construcţii mai simple. De regulă. In această situaţie. temperatura.".e~~ l. ce se află in carcasa de ungere să nu depăşească 2/3 din volumul camerei acesteia. pentru a se îndepărta unsoarea veche. rentabilitatea etc.. Practic.\ pmlPEI IN EXPLOATARE 161 '. In comparaţie cu cele utilizate la ungerea cu ulei. -. . se demontează capacele de lagăr şi se introduce unsoarea.\L\ŢIE PUXEREA 1:>1I'UXCŢ!UNE ŞI b1TREŢI:>1ERE. rr~ I ~"1~' ~ 1·~-'-t01 ~-rA. în dreptul rulmentului unde nu trebuie să se simtă o senzaţie de arsură .istcnţă de frecare cît ruai redusă. intervalul de ungere cu unsoare consistentă este de regulă mai mare decit perioada de funcţionare Între două revizii sau reparaţii curente. . . astfel Că: -in.

Astfel dacă lagărul funcţionează cu sarcini mari.a lichidelor cu t~mperaturt ridicate) smt prevăzute cu un ~ISPO~Itly de~umit . deoarece o cantitate prea mare de ulei conduce la creşterea temperat urii lagărului..tIl! procese .33 este prezentată o secţiune printr-o pompă care arc arborele sprijinit pe lagăre de . uleiul eli~ere~ză pa. . dar . Efortul axial. .erlal transparent. De aceea. . dificile (pompe pen. 'torul fii. Din acest punct de vedere.nudepăşească 80°C. aşa după 'cu~ In~IC~ ŞI d. cu ajutorul inelelor d ~ ungere 2 care vehiculează uleiul din baie. confecţion~t di. .e erori în această privinţă.. partea cea mai de jos a rulmentului. lagărele' pompelor ce funcţieneaza in c~>ndlţll ~aI. acela de a menţine in permanenţă constant nivelul ulsiulul din bale. .ll gradul~I ... r~cord. 3. Completarea uleiului sau înlocuirea lui depinde de condiţiile de funcţionare a pompei.·antltat. Ungător .m-nt ul in «ar« t":l':a ('stI' elin nou acopE'rită cu ulei. ~lei~l mai ar~ Ti rolul de ~ n. Nivelul uleiului din baie nu trebuie să depăşească mijlocul bilei sau rolei din. ...32 este prezentat un astfel de dlspozitiv. De asemenea pentru lagărele de pcmpe unse euuleiosereomandă ca înlocuirea eompletăa cantităţii de ulei din baie să se facă la maximum un an calendaristic.ei lagăr. Fig.P~ntru a se . o ţeavă 2.HARE 163 Ai. .60. . Uleiul de ungere trebuie să satisfacă următoarele condiţii: .:ăzut în corpul lagărulul 4. cer-a ce ar.162 EXPLOATAUA ŞI fNTREŢlNEREA POMPEI fN INSTALATIE n::\1cREA IN FI:l\CnI:XE ŞI IXTRETIl\ERI!A POMPEI Ix EXPLO.3:!.s~ nu ~ie corosiv. Dacă acesta scade mai mult de 2/3 din volumul rezen·o~ului. .~e se.ca rf(ct ~curgprl'a urui cant ită ţi de Iubririant În bai.tehnologice.nsetanşeităţi. ungă- urmăreste nivelul uleiului.u aibă tendinţe de oxidare şi să nu formeze depuneri. 3. este recomandabil să se folosescă ungerea cu ulei În special la pompele care un regim de funcţionare continuu.n~ .ele respect. scade d~ţorit~. datorită frecărilor. al cărui rol este.1.ci.de s~gu~a~ţa In exploatare.· . l!ng~toru~ de nivel cCl~tallţ estealcătuitdintr-unrezervor 7.._. pompe p~nt~ yehiculare. montat special pentru acest scop..n lIla. de' nivel constant. 3.~unecare. să n. Din figură se observă că marginea superioară a tăieturii ţevii se găSeşte la acelasi niv-I cu mijlocul bilci rulmr-ntului. se aşază din nou rezervorul în poziţie verticală şi se Lagărele de alunecare 1 preiau efortul radial.. pier~er!lor prin.>ră 'al"tllrIi a tr-vu ŞI 1"1"'1111" ('1 .ive. preluînd căldura degajata ŞI transmiţînd-o mediului înconjurător pnn toată masa corpului lagăr. în cazul prezentat. se basculează rezervorul şi se toarnă ulei prin ţeava oblică. articulaţia 5 şigarnitura de etanşarejî.pe lîngă unger~.\"~scozltatea sa trebuie să corespundă ternperaturii de funcţionare a lagărului. este preluat de rulmentul 3.v-Funcţionarea are lOC astfel: inainte de punerea in funcţiune se umple cu ulei baia lagărului.rt~a . -". precum şi în scopul sporr. 3.\ceas(~l scurg-I'n) durează !JÎn:l în m.în pO.cu condiţia ca suma acestora să . . Ungerea acestor lagăre se realizează numau cu ulei.să nu producă spumă în timpul funcţionării.evlta ~ventua!el.: In. completarea sau schimbarea se vor face mai frecvent.33. restabilindu-se situaţia de echilibru.'-· _ în fig. .. .'11T1p.i'. fig. In cazul cÎnJ nivelul uleiului din lagăr.:iţie închisă . tăiată inclinat la un unghi de aproxunativ . se repetă operaţia pîn ce nivelul rămîne constant. în cazul lagărelor de pcrnpe se admite ca temperatura de funcţionare să atingă limita de 50°C peste temperatura mediului ambiant.1' -:t p:tfrunda Il! corpul rezpn·onIllli. Iaşurubează in locaşul pre.numtrea.!IDgător de ruvel con~tant't. '.·'n. Fig. pînă ce uleiul pătrunde în rezervor şi devine astfel vizibil : se Intrerupe alirnentarea. precum şi la scurgeri de ulei ~are apar in zonele de ieşire ale arborelui din corpul lagăr.~ 3. . . care au ca efect crpştPrea temperaturii lag:lrului.. Pompă centrifugă cu arborele sprijinit pe lagăre de alunecare şi rulment <lepreluare a efortului axial..

. prezentată o astfel de pompă de ungere. irnersateş sînt prevăzute cu lagăre de alunecare intermediare. ungerea realizîndu-se cu ajutorul unei pompe de ungere manuală (tecalemit).35 este prezentată o pompă verticală pentru ap i m majore. O altă importantă categorie de lagăre o constituie cea a pompelor de construcţie verticală.. iar mişcarea este astfel sincronizată încît canalele prevăzute în distribuitorii 5. imersată în lichid. dar mai dezavantajoasă din punct c'. Funcţionarea pompei de ungere are loc astfel: în rezervorul 1 S3 introduce unsoare consistentă care este presată de paleta 2 prin găurile prevăzute în corpul pornpei 3. Cuplul do rotaţie este realizat de anrenajul melcat 4. iar de aici. La sfîrşitul cursei de aspiraţie distribuitorul se roteşte cu 1800 . 3. eL) sint montate in puţuri adinci şi inguste.ţia este mai economică din punct de vedere al investiţiei. utilizate la puţuri de diverse adîncimi. . acestea se deşurubează şi în locul lor se montează gresoare adecvate. montată in puţ uscat.35 se utilizează pentru pompele prevăzute cu lagăre intermediare cu rulmenţi.37 este. prin conducte separate.164 EXPLOAT. deoarece.. Ia punctele de ungere ale lagărelor intermediare. La majoritatea construcţiilor de astfel de pompe. iar unsoarea pătrunde în cilindrul 11. d-oar=c.. oferă . corpurile lagărelor sînt prevăzute cu orificii astupate cu dopuri.36 este prezentată o pompă verticală pentru apa menajere. soluţiile de ungere w'/Juifl astfel adoptate Încît să prezinte o mare siguranţă în exploatate. Soluţia de montaj din fig. care permit modificarea cursei pistonaşolor Între valoarea maximă şi zero.\RE. efortul axial este preluat de un lagăr cu rulmenţi.. In fig. care poate fi inclus în construcţia motorului electric de antrenare. în fig.\ 1'01IPI\1 IN INSTALATIE ~' I " .iar 1:1 cursa de întoarcere a pistonaşului unsoarea este trimisă prin canalele 72 către racordurile 13. Reglarea 'cantităţii de unsoare necesară fiecărui punct de ungere se realizează cu ajutorul şuruburilor de reglaj 14. Avind în vedere că aco-sul Ia acesta p0mpe ~ste dificil. acţionaţi de axul dinţat 6. se utilizează pentru preluarea acestui efort un lagăr axial de alunecare. în dependenţă -- l'e~EREA I~ FUNCŢIUNE ŞI INTREŢISEREA POMPE! IN EXPLOATARE 16S . astfel cum este prezentat în fig. nepermiţînd construcţia în parelel a unei camere uscate.'t 'f" La alte construcţii. 3.: In fig.! vedere al exploatării. se găsesc în dreptul orificiilor din corpul distribuitor 7 în momentul în care paleta profilată 8 presează unsoarea în acestea. execută cursa de aspiraţie.) a ghida arborii de transmisie. ungerea acestora realizindu-se cu ansoare consistentă trimisă sub presiune de către o pompă de ungere antrenată de la arborele principal al pompsi prin intermediul unei curele de transmisie sali al unui angrenaj melcat. sau alcătuieşte o construcţie separată denumită "crapodină". -care este de tip volumle.34. Pompele verticale pentru apa menajere.\ ŞI INTRETINERr::. 3. iar pe de alta de a ghida arborii de transmisie. In acest scop.astfel cum se vede la cilindrul opus ..A1n -acces "uşor peatru ungerea acestorachiatln timpul funcţionării. . Soly. 3. . 3. Această schemă se utilizează în situaţiile în care spaţiul este limitat. Lagărele verticale intermediare sînt lagăre cu rulmenţi sau lagăre de alunecare şi au rolul d. În această fază pistonaşul 9. comandat de cama profiIată 10. Aici lagărul are rolul de a prelua pa de o parte efortul axial rezultat din suma efortului hidraulic şi a maselor pieselor aflate în mişcare de rotaţie. cu pistonaşe axiale.

pentru a obţine o cursă de valoare nulă. Pompă verticală montată in incintă uscată: •• schema amplaslrii fn jostaJalie.\ I'O.EREA I~ FUNCŢlU~E ŞI I~TRETINERE:\ POl/PEI IN EXPLOATARE 167 a Fig.166 EXPLOATAREA ŞI Il'(TRETINERE.3'. datorită adeziunii unsorii. pistonaşul rămîne imobilizat în poziţia superioară. directă de profilul carnei de acţionars. Astfel.-'. Ia o rotaţie completă a camei. 3. iar cursa de aspiraţie este anulată. această situaţie. Pompp. în. aceasta nu-I mai atinge. II secţiune prin pompă. se deşurubează şurubul pînă ce.le de ungere de acest tip sînt prevăzute cu un număr de Fig. 3.36.\IPEI IN INSTALATIE rt:. . Pompă '/ertical! montată in incinta' urncdă : (1- schema amplasărf in lnstalcţlc : b- secţiune prin pompă.

':. în special Pompă ··cr. fără a fi nece~ară. il ' . să fie lipsită de impurităţi sau particuleL.. au o fiabilitate pentru unsoare consistentă. care sint pretenţioase din punct de ved-re al asigurării unei ungeri corecte şi al menţinerii etanşeităţii. în . .c .··f·[·· ··. --1fz:z:?:ZF''F'rrIJI''lI Pompele cu transmisli Verticale.. deoarece.demontarea instalaţiei.. :3 . Pompa se racor. cantitatea dp unsoare din rezervor nu tre~1\ să . 3.eonstrucţiexmonobloc". aC·i·~I. se recomandă să Se utilizeze numai unsoare de calitatea celei prescrise de fabrica constructoare.t.. In cazul unei unsori df'osphit d" viscoas«.38 este prezentată o pompă de acest tip. În fig.t 'l. rotindu-se în acelaşi timp axul central.·ru~gcre cele imersate în ape menajere. >~. 3. b .miIJ~1~m~r3 Fig.Acest gen de construcţie se aplică de obicei pentru lagărele intermediare de . care asi. Unsoarea care se utilizează trebuie să fie suficient de fluidă.bună calitate.39 este prezentată schema acestei instalaţii . Dacă numărul punctelor de ungere este inferior faţă de posibilităţile pompei. lnstalaţia este prevăzută cu un sistem de ghidare care permite scoaterea pompei la suprafaţă. redusă tocmai datorită uzurii lagărelor de ghidare.dează la conducta de refulare prm simplă basculare.l poate ii tluidrzată prin amestec cu ulei. ultima vreme ele au început să fie înlocuite cu o categorie de pompe de . aspiraţia se realizează dificil.. a căror ungere se realizează chiar cu lichidul vehiculat. ele trebuie repetate de către personalul de exploatare.gură totodată şi răcirea motorului.168 EXPLOATAREA ŞI INTREŢINEREA PO~IPEI IN INSTALAŢIE .ghidar€'.abrazive. care însă trebuie să fie neutru faţă de rnaterialul lagărului. P~ntru evitnroa oricăror neplăceri.' ~..6 de ungere trebuie amorsată. In vederea arnorsării. Inainte de prima punere in funcţiune. racordurile suplimentare se astupă cu dopuri. pînă ce pompa 'începe să refuleze: Pentru a se evita dezamorsa rea pompei in funcţionare. iar pistonaşele respective se reglează pentru cursa nulă. Pompă monobloc.·. iar conductele de legătură umplute cu unsoare. care înlătură sistemul de transmisie alcătuit din rronsoane de diverse lungimi. Ansamblul pompă-motor este imersat in lichid. ~.. t. 1 .38. In construcţia de pompe verticale se utilizează în mod frecvent lagăre -de alunecare avînd cuzineţi din cauciuc. dar cu ocazia reparaţiilor ce se efectuează la pompe. h ~~ -4-16 racorduri de ungere. unsoarea se presează manual prin orificiile de la partea inferioară a rezervorului."~. · {~. În fig. lInsoarea care 'Se foloseşte trebui!' să fie de .. . ~ '·. '}r t ~f'1 . care preiau sarcini moderate. iar corpul pompei este fixat de asemenea direct pe -carcasa motorului. .. pentru lucrări de întreţinere şi desfundare.l . în caz contrar. pent r u ape menajere.•. rotorul pompoi este montat direct pe arborele rnotorului..' '. pompa . După cum se poate observa din figură. Aceste operaţii se execută iniţial de către uzina furnizoare.scadă mai mult de 3/4 din capacitatea 'acestuia. -Din acest motiv.

Fig. Pompă 'rerticală cu transmisie în lagăre unse cu ulei.. "1 ~ imersatlL. Schema instala"ţiei pentru pompa . 3.etanşarea porţiunii în care acestea pătrund în corpul pqmpei se realizează CUajutorul unor elemente care compun ansamblul a ceea ce în limbaj uzual poartă denumirea de "presetupă". la care presetupa este alcătuită din elemente mecanice inele. .al msemI?-atde nisip sau alte tmpuntăţ]. Ia~ ?ngerea se face cu ulei şi în această soluţie arborii de transrmsre smt montaţi in coloane de protecţie.cu rulmenp sau d. rotoare . prin intermediul unor transmisii mecanice .e conducta de aspiraţie a pompei.2. . etanşate faţă de lichidul vehiculat. palete. sub formă de inele.40 este prezentată o pompă verticală de adîncime avind lagărele intermediare din cauciuc.l~u. Din acest punct de vedere. ghidaU pe lagăre din cauciuc.se face chiar cu lichidul Vt'hiculat. J.nplL verricală cu transmisie .170 EXPLOAHREA ŞI tNTRETJ:-. t~ c~Ul în care apa conţine un procen~ n.unse cu apă. In perioada de staţionare. 3 .40. Fig. care ar putea provoca uzura ril:I!ldăa arborilo~ . Deoarece organele de lucru ale pompelor. lipsită de impurităţi mecanica (nisip. În afară de aceasta. La pompe se utilizează în principal două moduri de etanşare şi anume: . care sînt in contact cu lichidul. burdufuri . clapetă. la care presstupa este prevăzută cu garnituri moi.\ PO~PEI tN INSTAL. acestora.Po. 3.qJ~: Pl'liEREA tN FUNCTIUKE Ş! tKTRETINEREA POMPE! IN EX PLOATARE 171 I Fig. Etanşarea se realizează cu inele de etanşare . pietriş). etanşarea pompelorreprezintă unul din cele mai importante 'criterii de care depinde buna funcţionare' li. ghidată .41 este prezentată construcţia acestei pomnp• Pompele volumics cu mişcare dp rotaţie au în principiu aceleaşi tipuri coustructivde lagare . . ' La pornire. Dacă această cerintă nu este îndeplinită.de trafismi~ie. de aceea materialul din care se confecţionează piesele în contact cu lichidul se alege astfel încît să nu intrs în reacţii chimice cu acesta.2. confecţionate din materiale corespunzătoare condiţiilor impuse de natura lichid Ului vehiculat.siemering.alun-cara. Vehicularea liIchidelor cu ajutornl tpompelor presu. preiau mişcarea de antrenare de la surse exterioare. '3. diferită ca principiu de funcţionare faţă de prima.3.arbori sau tije .. Apa trebuie să fie curată. Etanşarea. ~oloana':'de refulare a pompei trebuie umplută cu apă în scopul de a se evita frecarea uscată în lagăre. în fig.tpuns adoptarea unor soluţii constructive care permit să se obţină un anumit grad de separaţie intre fluidul pompat şi mediul exterior. montat p. ungerea se face chiar cu apa refulată de pompă. In fig. coloana de apă este menţinută în conductă de so~bl!.pistoane.ERE. pompele se echipează cu cuzin~ţ~dl~ bronz.i t..etanşare mecanică. cuzinatnl din cauciuc se mcălzeşte puternic şi materialuÎse degradează. în timpul funcţionărli.39. 3.etanşare moale. ca şi pompele centrifuge. arcuri. ungerea organelor de lucru .

ele de Joa. .. Etanşare cu garnituri. In acest'fel în spaţiul dinaintea presetupei se stabileşte un regim de presiune care poate' da naştere Ia următoarele două situaţii:. Spre deosebire de solutia anterioară._!'. Pentru funcţionarea corecta a etanş. FI1NCŢIUNE ŞI INTRETINEREA:PO)(PE( EXPLOATAREA ŞI INTRETIXEREA POMPEI IN INSTALATIE IN IlXPLOATARE 173 . ~mgere şi răcire a presetupei.43. 3. ~i~ ". 3..a p. Lichidul de spălare este adus de la o. particule dure etc. . -: Presiunea ab~<:lută din acest spaţiu are o valoare mai redusă decît presiunea atrnosferică .a exist. ele fiihd cunoscute sub denumirea de "pompe ermetica". .l. moi din azbest grafitat. 11' . ht. . Bineînţeles. ~. pe lîngă rolul de ungere ŞI racire. un inel din garnitură moale.tl\T~. care sînt cqlectata la partea Infe!lO~ră a lagărului p?]ll~ei . J. pentru.c~zul pompelor care aspiră de la nivele inferioare.172 Pl:Z'EREA IN.42.ă impuris .O!: (sag:eţl~edesenate cu. sp'ec. In ~g.eno:. Seh. pompa fiind de joasă presiune. In reaht~te forţa de presare trebuie aleasă astfel încît căldura degajată prin fre. aici rotorul 1 esţe prevăzut.:ru~ este !1ece~r ca strîngerea piuliţelor presetupei să se facă moderat.~II.. care pot pătrunde în spaţiul dintre arbore şi garnituri. strîngerea presetupei se va face moderat pentru a permite scurgerea lichiduluisub formă de picături.arbore ŞIgarnituri. curentul de lichid de spălare confecţionat . 3.42 este arăt~tă schem~ unei etanşări cu garnituri ~oi. în ambele cazuri.şi evac~ate la reţeau<l. 1.em.le plină în figură). '.' ':/ ''t. cu ~rLUri de.to:ită comprlmărli exercitate de o bucşit ŞI. fie lipsit de impurităţi... .a .. Etanşare~ ~oale.j'!~.44. care se u. m exteriorul pompoi. In afară de ~cest.~pt.ă ? pa!t~ reintră în pompa.teri~e. c tăţr mecflmce. "" .~. .. micşorînd uzura acestora.?.. Acest lichid trebuie să fie lipsit de nocivitate pentru a nu dăuna mediului înconjurător.lIlp'us~. s Lichidul trebuie să fie curat. de funcţ ionar« este următorul. Aceste tipuri de pompe au arborele protejat cu o bucşă denumită "bucşă de protecţie" sau "bugă de uzură". etansarea pompei împotriva pătrunderii aerului din afară.nş:rea se reallz~aza numai pnn Iabirinţi. din azbost grafitat. Fig. Pentru a evita ~stfel de sltu..' .nisip.şI 1<1. --. 1"'. " .locaşul presetupei da. bumbac sau alte materiale adecvate e~te deformat în . .' .re efortului ~XI~.. Iichidul care a sc~pat prin labirint se găseşte Ia o presiune a cărei v~oa~eeste :c. . cinepă..nit~nlo~ de etanşare. sau la care motorul de antrenare este lI~corpora. .43. ă presiune ce \·ehiculează. Etanşarea moale este o etanşare Clasică şi ea se utiIjIZ. l. '.u ceva ~aI redu?ă decît presiunea din carcasa de. .'. lichidul care scapă coritribuis la răcirea p~es~tupel. Etanşare cu garnituri moi ~i circuit intern de spălare.': .aţu.d~ canallz. c~re .uş.unl"!~l?O~Pf' de construcţie specială. '.Izeaza po. mai uzuale soluţii c.. sub formă de picătun. . În acest fel. precum ŞI a celorlalte condiţii J. Din acest motiv. desparte în d:e~tul inelului l!lte. împiedicînd astfel dszamorsarea acesteia. . Iar alta scapa catre ext~r':.. .tiIi7. rezisten~e la uzură. Din figură se observă că inelul laternou este plasat înaintea gar.scurgere de lichid. ..c f. .pnstnu.~chiar în corpul pompei Ji lichidul circulă şi prin interiorul acestuia. ". sau rezervoare aflate sub Vid. In această situaţie.hcul exploatării. lichidul este folosit ŞIpentru S? 1 '.care sa nu pr?voa~~ degra~~rea gamituriişi a suprafeţei arborelui. la care el<l. refula~e a pompel. fără impurităţi .ă şi..apre~entat~ se.oară. Atunci curentul de lichid de spălare va avea un singur sens (săgeţile desenate cu linie întreruptă în figură). Aici.a~e.rnou în d?uă s~nsu~i opuse. sau care aspiră din vase aflate sub presiune.Jichid de etanşare". Această poziţie a fost aleasă astfel deoarece aurentul lichid ului .eazăde asemenea la pompele ce vehiculează lichide lipsite de rmpurităti. astfel că in spaţiul a dinaintea pr~set!lpeI. confecţionată din m<l. Pentru pompele de presiune medie sau înaltă se utilizează soluţia de etanşare prezentatăIn fig. sursă exterioară ŞI el trebuie să. u.·. b-ide făr.!lzăde obicei la pornp-Is la care nu se impun condiţii de etanşeitate absoUlU.·. După cum s~ ob?erv~ din figură. .' Pr~ncipiul. . ~In~ l~ inelul 4.. Presiunea acestuia se alege astfel încît să depăşească cu cel puţin 1 bar presiunea maximă pe care o poate realiza pompa.i.. astfel c. iar lichidul circulă 2 pnn canalele I?terIO~re ~.. şi a~e tendinţa de a curge prm s~aţlul dln~r~.Presi~nea absolută din spaţiul respectiv are o valoare mai mare decît presiunea atmosferică . Pompele care vehiculează lichide 'Cu suspensii sau impurităţi. ~ Fig. aS:fell/lClt să permită o. lichidul mai poartă şi numele de . dato~Ita e~ect~~1 de Iaminars. In scopul cun?aşteru principiilor de funcţionare a etanşărilor utilizate la pompe: in con~muare sînt prezentate cîteva din cele. . Imp~edecînd scurgerea lichidului spre ~xt.. se utilizează diverse soluţii constructive care a? ca scop sahsfa~e. luJ:>rlf~ereauprafeţelor de frecare.nu uz~ prematur arborele şi garniturile. 3. denumit}n limbaj uzUal "bternou".de.. folosesc scheme de etanşare de felul celei prezentate în fig. rotorul p~inpei nu"ai:e g~~ri de echih!=>ra.. astfel preseaz~ suprafaţa arborelui... .. echilibrare a impingerii axiale.~es~arţe In doua părţi distincta setul de garnituri 5.cazul pompelor montate sub nivelul lichidului din rezervorul de aspiraţie.~e~ cerinţelor de.rn.

Garniturile se montează in locaşul presetupei numai sub formă d" iud. lmpingersa se realizează cu ajutorul capacului presctupei sau utilizind un îrnpingător ca cel din fig. deoarece negliCIrCUJtde spălare exterior. infăşurat În colaci. Prima soluţie se utilizează de obicei in cazul gamiturilor mo].ri ridicate. - I .~!L: m JL inclul latornou.' destinate etanşărli pompelor cu presiuni reduse. în funcţie de numărul garniturilor. un dorn confecţionat din lemn).. 3. ' . Tăietura oblică se foloseşte la garniturile moi cu inserţii metalice. car" trebuie sl fie aşezat il! dreptul orificiului Iichidului de etanşare.ei. Etanşare cu garnituri moi şi cameră de răcire a presetupei. sau arborele de rezervă al acesteia. est~ nec~sara . Pentru a nu deteriora suprafaţa arborelui.r. se'intrebuinţeazădiverse dispozitive.' :'.un opuse. cînd aceasta este demontată. Aceasta se obţIne.el trebuia s~ ~ie neutru pentru ~ nu _ rmodifica propnetatIle acestuia. LIchIdul de spălar0 . .47 este prezentat iun dispozitiv pentru tăierea . situaţie care ar trebui evitată ori de cite ori este posibil. Dacă garniturile nu pot fi procura te sub formă de inele. apoi se introduc g1rnit.. 3. Inelele se vor aşeza cu tăieturile decalate la 90°_120°..t~ncţion<irea defectuoasă : Ii hi -(. din care o parte îmPI~dIC~ patrunderea impurităţilor şi pro~eJ('aza ~'tanşa:ea.. destinate pompelor ce f!1ncţionează in condiţiidepresil1n~ . Dispozitiv pentru confecţionat inele de garnitură cu tăietură dreaptă" : ' Fig.I"<lclreapresetupei. Fiecare inel de garnitură se introduce separat şi se impinge în locaş pînă ce opune rezistenţă. Fig.rtit di~ ~at~~l~ ire. se divid» În d?u~ :en:. În mod obişnuit it a':'leaca efect . Etanşărilş cu garnituri necesită anl!mlte operaţii de întreţinere care trebuie efectuate cu·. copşffinciozitate Je FIg.. 3. cu ajutorul unor dispozitive care trebuie să le asigure dimensiunile şi forma corectă .:. jarea celor mai mici amănunte poat pompei.l'atăşi care. garru un e mal utilIzate la . a~lg?rînd ungerea şi răcirea pre~etupel. fără inserţii metalice. din punct de vedere dimen= A-A 'moi sional. atunci acestea se vor confecţiona din şnur. acee~.? din azbest grafitat..47. Fabricile producătoare livrează garniturile sub formă de inele gata conf€c'ţionate la diverse dimensiuni. trebuie să se potrivească perfect cu golul locaşului din corpul presetupei. J. 3.garniturilor. simple şi practice ill: acelaşl timp. peste I05'C. aşa cum este prezentată In fig. ' " Pentru tăierea corecti i 'gamiturilor..!. . perpendicular pe axa garniturii sau inclinat la 45° faţă de aceasta.i5.temperatură.46. acesta se protejează in porţiunea respectivă cu 1-2 straturi . .n ::!""'C leCa III pompă cu lichidul vehiculat r]/.. vehiculează lichid'.~i. av. Etanşare cu garnituri moi şi personalul dedeservire.. . iar cealaltă se scurge In exteno. ridicată .ppm 1 t /c Ide ~drmale ~int cOnfecţionat. Împingător pentru garnituri moi.-16. .de hîrtie cerată sau hîrtie pergament. Dispozitivul este alcătuit dintr-un arbore auxiliar avind diametru! identic cu cel al arborelui pompei (poate fi folosit in acest scop chiar arborele pomp.45. sau sub formă de şnur continuu. care sint Plai ~or deformabile.. . Secţionarea inelelor se poate face intr-un plan' vertical.tu.tcea a Iicbidului pompat. pnntr-? construcţie prevăzută CIl :a~era de răcirs. In fig. i cu tem~era. '. perpendicular pe axă.' . 3.174 EXPLOA'fAREA ŞI 1NTREŢlXEREA POMPEI 11'1INSTALAŢIE Pl"NEREA IN FUNCTIUNE ŞI 1NTREŢII'EREA P01IPEI IN EXPLOATARE 175 de spălare. care are o presiune mai mare deCÎ.. sau chiar Fig. 3. r-miji!2~[2~F~' La pompele care. dacă presetupa este prevăzută cu un astfel de inel. iar operaţia trebuie efectuată astfel: mai întîi se introduce inelul de fund. precum şi restul garniturilor.n o secţIUne transversală pă.şi. impl.

de garnituri 'cu tăietură 'Oblică. astfel: se apucă cti ambele mîini cele două capete ale.borţl. se va proceda. 3.deoarece acestea pot deteriora suprafaţa arborelui sau locaşul presetupei.o cantt!ate Imp~rtanta de caldura. apoi se trage cu creta o linie dreaptă longitudinală. apoi se trasează longitudinal două 111111 distantat» între pl" ('1.~J. _ Tăierea oblică a inolelor se realizează de asemenea cu ajutorul unui arbor» an xiliar. deoarece deformare a acestuia va fi diferită faţă dp inelele mai \'"du.care trebuie să fi~ perfect curate.şurubelniţe. pe care se face tăierea şnurului sub formă de segmenţi. Dispozlt r pentru con.-tunc~cînd s~urgerea devine abundentă. Tirbuşon pentru garnituri!or.. Se recomandă că această operaţie să se ef.~:.:~e. Fig . deg.iri~le . temperatura.~. Fig. Ca regulă se recomandă inlocuirea întregului pachet de garnituri atunci cînd rtingim~a acestuia s-a redus cu o valoare ce depăşeşte cu 1. se scot garniturile uzate şi s~ .. Se admit de regulă 40-'-:60 picături într-un minut. 3. Inelul laternou este prevăzut prin construcţie cu două deg~j~ri care permit introducerea unei tije. '<'# " " Capetele inelelor trebuie să se atingă fără a se încăleca .-. :'!~a '~tlnl ~I' . pentru ~ntrod4~nrElape . fig. El este prevăzut cu o faţetă oblică. aşa cum este prezentat în fig. Dispoziti" pentru tăierea clinată a. p~ diagonala dintre cl'l..r"1 a. Dispozitivul este alcătuit dintr-un jgheab de lemn. se înşurubează în materialul garniturii şi apoi se trag cu atenţie afară astfel cum este arătat în fig. de etanş~r~ va fi diferită. iar garniturile trebuie înlocuite . care se constată :. .. ln alt dispozitiv pentru confecţionat garnituri cu tăietura oblică este prezentat În fig. Ine~ului şi. ~eea. îndoite la un capăt ŞI scoaterea acsstuia m afara presetupei.4S.l. pînă se restabileşte regimul iniţial.176 EXPLOATAREA ŞI INTRETINEREA POllPEI IN INSTALATIE PUXERE •.itI Incorect -..49. g... .ţ.51. :.l c ~u Jum~ate din dla"?-.1 () va lnar= ug":1L'i.!:+.... cuţit foarte bine ascuţit. . .. 3.. Pentru aceasta se procedează astfel: se opreşte pompa. operaţia se execută cu atenţie pentru a nu se zgîria suprafeţele de etanşare.are a s~rîngerilor succesive.a suprafeţei de etanşare ~ arborelUi. Fig. .ctueze cu ajutorul unor scule speciale ..48. 3.ontact dlI~tre ga. 3.(>C. piuliţele prcsetupei.chidelor reci..••. se . Luneimea acestora se stabileşte anterior. garniturilor.eti:u1rborelui.'3. 3.. Î11' .. Pe măsura uzării garniturii. Piuliţele presetupel se stnng iniţial cu mina. Fiecare inel se montează separat..fect uzarea neuniformă " 'llnnf. lungimea axială a pachetului de garnituri se micşoreaza..'2. la un moment dat. deci şi presiunea. 3. unor scule improvizate .fără rfsCul.i8. cu un.desc~idr~diaI. Iar."ptnl garmturll')!' r(·~p:'c::·. a Iichidului pcrnpat. .rii Ii.a:niturilor pe arbore nu este prea putermc~.Montan~a garniturilor se face numai după ce în prealabil s-a efectuat o ver~fica~e minuţioasăia locaşului presetupei şi . Acest lucru se poate constata în mod foarte simplu: atingînd cu mîna corpul presetupei şi apreciind aşa cum s-a arătat anterior.~urul se înfăşoară strîns pe arbore. şi suprafaţa arborelui de care au rămas lIpIte resturi de garmtura. după o garnitură model. 3. astfel încît presarea garniturilor ~ permită o uşoară scurgere.î').53. un criteriu de apreciere a funcţionăru corecte a a~esteIa. . 3. g.'il• După montarea' întregului pachet de garnituri. De asemenea b.5t1. după care.. Tirbuşoanele se introduc diametral opus în locaşul presetupei. ~e obtine astH un segment secţionat la 45'. apo!. Astfel dacă o presetupă este strînsă prea tar~. . în cazul pomp:. se strîng cu cheia.i _jiiulului ~l'ib' \l)~ cfup. ceea ce conduce la un regim termic ridicat al intregului ansamblu.aJ1n~..ce are ca ('.. astfel că.••IN FUNCŢIUNE ŞI INTRETINEREA POMPEI IN EXPLO. ~ ~ . presiune~ de <. fig.> taie cu un cuţit fiecare inel.).. ext ra e-rea Fig. Temperatura de resim a presetupei co~st~t. avînd dimensiunile cor~spunzrttoare cu ('el>-al" s-cţiunii şnurului. uniform ŞI moderat. Pentru scoaterea garniturilor. ' -----4 Fig' ..::-:~~:l i~ Inlocuirea separată a unui singur inel de garnitură este eontraindicată.50. :\lo11tarea pe arbore a inelelor de garnituri. Inel laternou. ~a urm.('.\_T_'\_R_E 171 ~nurul. 3. Extragei ea 'garnlt uri!or ajutorul tirbuşo~ului. sub formă de picături. se roteşte arborele cu mîna p~ntru . ". se taie fiecare garnitură in parte. la 45'. .curăţă b.].de mănme corespunzatoare.51.6 Fig..: !:""tţin1i.inc locaş~l ~resetupei.• .iaşă cum sEilarată in fig.:-'-- _ .unei deformări permanente sau ChIa! rupen.l car. se interzice utilizarea.. etanşarea nu mai poate fi asigurată.c~pe~('IeSţ.l. <ţe garnitură se înfăşoară strîns pe acest arbore.desfac axialşi seintroduce a inelul pe arbore. 3. sîrme .9.. .Ie~jip'!Il! . s.r(.' dUll~'l linii (fig.rnttu:l şi arbore devine prea puteI?ică.a ~ verifica dac~ string!rea.tirbuşoane . . sau prin măsurarea circumferinţei arborelui.5 ori lăţimea unui inel de garnitură. i>~1lă ~ distanţa 'dintre capeto dr-vin.-.ll1l In rl. . /..52.

.i pri~ lăţire. să se cureţe cu grijă locaşul şi arborele şi să se introduca garnituri nOI. aplicată cu precădere la pvlllpe şi ea se utilizează în special în situaţiile de pxploatar~ c~re impun condiţii severe.~ :-t·:. De aceea. deoarece firele din care este alcătuită garnitura nu rezistă" la ŞOCUrI I aceasta se degradează rapid. 3. Schema pentru alegerea dimensiunilor garniturilor.. '.!!core~pu~~ătoare cu locaşul inelar din corpul presetupei (nici ma! ~a:I.şi' modele de garnituri mei. 3. Procedeul de a mări d. . mecanic:i" reprezintă o soluţie constructivă modernă. Pentru siguranţa funcţionării. loc~şului presetupe!.ea 'p~na . • <?arn!t~rIle moi se confecţionează din fire subţiri de bumbac sau de azbest.55 sînt prezentate cîtpva modele ci. cu condiţia ca etanşarea să fie corect aleasă şi montată.deoarece. 3. De aceea. .a fie mtrodusă forţat m locaş ŞIva avea ca efect o presiune de etanşar~ n~umformă.FO.imensiu~il~ garnituri.\ 1). I -. 3. Acest lucru ~ste un indiciu ca lichidul de etanşare circulă şi deci funcţionarea este corecta . etanşările mecanice prezintă avantajul unei depline siguranţe în funcţionare.~:" s~ se micşoreze presiunea de etanşare. dacă se constată în continuare ca presetupa este prea caldă. o garnitură. radic-aruve ptc. Alegerea corectă a dimensiunilor gamiturii trebuie făcută conform schemei de principiu din fig. o -7 . obţme o scurgere sub formă de picurare. care a fos.a ei cu lovitul'Lde.· garnitui'i moi. Grosimea garniturii se stabileşte cu ajutorul relaţiei: S=-2 în fig. cu grosimea prea mare i va trebui s.mtunle.r "b.54. se va urmări intensitatea scurgerilor şi se va regla astfel stnnger.respecÎl\"e nu mai pot fi utilizate.<. în ceea ce priveşte scăpările către pxtpri(Jr: 11C)qcl. Fig.t prea strînsă încît a scos fum. se vor scoate separat inelele şi se vor reintroduce de asemenea separat. este practic compro~Isa ŞIgar. este contraindicată folosirea unor gamitll. răsucite ŞI Impregnate cu seu sau unsoare grafitată.· ~i)_\. Fig. ..:7.ul. ' Secţiunea şnurului este un pătrat cu margini rotunjite. se. strîngerea piulitelor făcîndu-se cu mîna cît mai uniform.::.etanş~re.ce. in comparaţie cu sistemul de etanşare cu garnituri moi. Şnurul se obţine din împletirea acestora în diverse forme care trebuie să cores~undă condiţi~lor impuse de sistemul de etanşare. i. Ş .: . mei mal mici].pu~nirea po:nrei. ea nu v~ umple complet spaţiul.r~e .i\·t'.H.. d~ ~ecţl!l~e.13) în care: ~ esţe diametru! arborelui şi D . ŞI nu va realiza presrunea de etanşare uniformă necesară.' '-10.uNCŢIt:NE ŞI INTRETJ:>EREA POMPE! IN EXPLO.diametrul Iocaşulul presetupei. •O...este total greşit' ŞI contr~m~Icat.('f'.~. De asemenea. F.54. - ~0J. . ""!!'!mit:t .' .5. 178 ExrLOATAREA ŞI Il\TRETISEREA POlfPEI IN Il\SHLATIE Pt:~ERE. f)_up:. Etanşarea mecanică. . Dar simpla deşurubare a piuliţelor de stringere nu-şi face întotdeauna efectul deoarece s~ întîn:PIă frec\'enţ ca întregul pachet de garnituri să se deplasez~ fără îr. j-< c::. 'eiocan .1'''' td)". rezultă că strîngerea este prea puternică şi deci trebuie slăbită. Etanşarea mecanică..: .\LE 179 dacă se observă că presetupa fumegă şi se constată un miros specific de ars. clt! diferite forme.5. .. D-d (3. se recomandă sa s:: scoat~ to~te ~nelele.unabii«. .l.--' __ I . necesitînd o intreţinere minimă. dacă garnitura are 'tin diametru exterior n:al m:c dec~t cel ~.

.. et. Firmele constructoare de etanşări mecanice nu admit scurgeri sub formă de picături.~rub: Valoat:ea~<lţel de fixar~ 'este ..i". astfel că în funcţie de situaţia din exploatare se pot admite anumite valori ale scurgerii. iar verificarea calităţii suprafeţelor se face cu . ..limită •.limită.. iar etanşarea se realizează intre cele două feţe de . chiar sub formă de picături. În scopul preintim.inel fix. 3. frecare u~at~. care nu trebuie să le influenţeze comportarea. t.reslUnll.• . • • În .::"'·~)"'··...lL1I. care reprezintă locul de contact al celor două inele.. in anumite porţiuni ~re loc o. trebuie luate J . ~·:1:t:"::. Fr~~area ~ixtă este asemăn.tar ~reează o scădere puternică a presiunii.. montat Pe arbore cu un ajusta] suficient de larg.. iar local. bronzul.~.. .\!l . I " .l.a~illc de~·. Pot fi utilizat. măsuri de lubrifiere a suprafeţelor respective şi de evacuare a căldurii degajate. Li eranşările destinate să echipeze pompe ce \~ehi.l14l •.·r~en'ţt'le de amestecuri ce au la bază grafitul..a~ofl care practic sînt imperceptibili.""t •••.:~·". E :i.250 bar.arc e! Icoidal . astfel că cele două suprafeţe sint supu~' unui proces de uzură intensă.teIlWcă sint ·~'W-0~ute.:. Din prezentarea datelor de mai sus rezultă că etanşările mecanice răspund practic la toate cerinţele impuse de exploatare.180 EXPLOAHRE. D = pînă la 1000 mm...că scurgerile se reduc progresiv. care-i perrii"iteo deplasareaxială.alunecare ale' acestora trebuie. contact.. să fie absolut plane şi să aibă o rugo. aşezate perpendicular pe axul pompei. care poafţ' atmge v~oarea pr~slUnll de.. În acest sens. pnn efectuarea unei perioade de rodaj. se recunoaşte că termenul "scu:gere zero" nu trebuie considerat ca o noţiune absolută.·xtu!. astfel încît în mod pr~ctic nu apar UZUrl.ş~ vinăJn. . Din expunerea mcdului de funcţionarereisse că"itI1t!..~ată. Se precizeaza ca pe plan mondial nu există norme care să reglementeze valorile limită admise pentru scurgerile de lichid la etansările mecanice.J. susţinind că in asemenea situaţii cauzele se datoresc unui montaj defectuos...f~tpearbOre cu.... La frecarea lichidă suprafeţele de alunecare sîntjseparate printr-un film de lubrifian. . .~ cu ngurozlt~te.şi la temperaturi mai ridicate.ază lich!de ~?raziH'.'. •.ele~llt ~~t.1.' J.lf'.(t: .: 4 " 3 f' zitatc minimă.filmul de lubrifiant este parţial intrerupt. În mod tacit însă.alunecare. pinării acestor inconveniente. . din care unul este fixat în carcasă... a glează cu ajutorul OPI:lţoriilI. :Contorm~:figurii. . Etanşarea lichidului âflat sub presiune Si' realizează pe suprafaţa A.. ~.inel rotltor : 2 -.t:ll '(1 un . . )nelul rotitor 1 este.l~'.". cele două suprafeţe de al~nec~e ~e adaptează rec!pioc.<:. dis~zitive spe~i~e de control optic . astţel.~t. vaţlOr~are a lichidului.iar etanşare~ fu~cţiod nează defectuos.domeniul vitezelor de rotaţie: v = pînă la 100 taţs..n spaţiul ~n care ~acă se găseşte montată ~tanşare<l:' valo~re~ p. dar totodată este necesar să se ţină seama şi de natura lichidului vehiculat.xteno!..ipate o forţă de frecare care conduce la o încălzire a etanşării şi în Fig.!. domeniul de aplicare a etanşărilor mecanice cuprinde următoarele limite: . Finisarea lor se obţine 21 pria lepuiro pe maşini de lepuit. Pentru micşorarea forţei de frecare.llchlduIUl este mal mare decît presiunea exterioară. .i1'.. In principiu. mixtă şi lichidă.cul. o parte din Iichid v~ patrunde. !f'J'.• La frecarea uscată. i .~suprafeţele de alunecare"ale melelor. La frecarea.. materialele din care sînt confecţionate inelele se aleg dintre cele care au un coeficient de frecare redus.\ PO~IPEI tx EXPLOATARE 181 Din punctul de \'f·dere al caracteristicilor constructive şi funcţionale.t care le ~piedică .56.unş. p~trl:l:feluri de frecărij.-c<.cpr itor. iar uzura este minimă.. inelele se confecţionează din materiale ce au la baza diferite combinaţii de carburi metalice.ătoare cu frecarea limită.•. Practica' arată ca..TREŢISEREA POMPEI IN INSTALAŢIE Pt:~EREA IN FUNCŢIUNE ŞI ISTREŢIXERE.: . Din acest motiv. . 0_1. Din punct de. 3 .!. final la uzarea inelelor. Schema etanşăr ii mecanice:. În cazul in care calitatea suprafeţelor este necorespunzătoare şi prezintă denivelări.!~si1}i. astfel că in e. materialele cele mai uzuale din care se confecţionează inelele sînt: _ pentru inelul rotitor: cărbunel~ realizat prin sinterizare Jiu di\"t. .a~~rile mecanice ~ ·tn~adrează tn cate: goria de frecare limită sau mixtă..4".v~dereal fr~cării.ea evine abun~entă .r~h.domeniul presiunilor: p = 10-5 Torr ... . + 450'C. acestea trebuie să se lipească prin adeziune şi să opună o oarecare rezistenţă la incercarea de a le desprinde.. au loc scăpări subformă de v. :\~~f.. 3. suprafeţele <ţe.. pentru etanşări cu inele executate din două bucăţi.re~ul(~~spectat. .. Etanşarea pe arbore se realizează cu ~n·. .ered!1să... _ pentru inelul fix: fenta. •• U.domeniul temperaturilor: t = . pori sau fisuri. in general. sau alegerii necorecte a etanşării. Lubrifierea suprafeţelor de alunecare se realizează oarecum asemănător ca şi la sistemul de etanşare cu garnituri moi . • . . in~re feţele de alunecare ale inelelor şi va asigura ungerea. materiale ceramice de duritate foarte mare. iarspaţiullamit.i~ ~.. tnsotiţde:ciupituri şi fisuri.L . sCllrgex:.. .•.. -între suprafeţele ce se află in contact nu există un film de'lubrifiant cars să reducă coeficientul de trecare... .. Cantitatea de hEhld care p~.t~nde intre cele două feţe este extrem ~.diametrul arborelui: D = 5-500 mru... care poate provoca deteriorarea suprafeţelor de alunecare. r '.56..•T.'f':I!'·:. o etanşare mecanică se compune din două inele în contact. adica in anumite porţiuni frecarea uscata nu poate fi evitată. dar viscozitatea Iichidului Joacă In acest caz un rol Important coeficientul de frecare se reduce. î.200'( . oţr-lul ::1:..\:J. iar celălalt se roteşte împreună cu arborele.earc11l~ise. dacă SI' aplică o răcire suplimentară.ţ!Tl!). Inelul rotitor este apăsat de un arc. rec .cum est~ prezentatiI!§ShemCl din fig..~.\ ŞI I:-. unei manipulări neatente a stanşării in timpul montării. pentru etanşări cu inele executate dintr-o bucată. dată in' câtatoâgel~ l~elor producă toa~~ ~a. O verificare expeditivă se poate face chiar de către monfor/ prinpresarea manuală a celor două 'inele (unul către altul) pe suprafeţele de etanşare. aşa .

H.57. a cărui poziţie se găseşte In planul celor două feţe de alunecare ale inelelor etanFig. la o pompă de mărime medie.spaţiul d? etanşare are o valoare mai redusă decît presiunea ':le~hu!uI exterior. al: inelului rotitor ŞI ea se transmite inelului fix pnn Intermediul suprafeţei Bl' Dar contactul dintre cele două Fig.\REA ŞI lliTRETlliEREA POllPEI IN INSTAU.": :/"" hc I U Ul l' etanşa .presiunea' lichi-dului pompat. respec.Dacă pres./ 182 EXPLO. Schema din'fig. 3. etanşărils neechilibrate nu pot fi folosite Ia pre~IUnIprea mari. este mal mare decît . cantitatea de lichid care se scurge sub formă de vapori. două categorii: etanşărilo mecanice se pot .' . .. culaţie exterioară. deoarece forţa de apăsare a celor două inele capătă valori Importante. o cu o .v".PractIc.se uze~ prematur. . 3. pe care se exercită presiunea Iichidului de etanşat. şi inel rotitor . datorită construcţiei lor simple . .60 reprezintă soluţia de montaj a unei etanşări simple. sau in . '~ato~tă:'tOCmai acţiunii oarcului. iar etanşareâ . Pentru înlăturarea acestui inconvenient se adopta o soluţie constructivă. Schema de montaj a etanşării.est motiv. ~ i" Inscopul dea Inlesni cunoaşterea şi însuşirea cunoştinţelor referitoare la etanşările mecanice. pompă este echivalentă cu suprafaţa B a inelului fix. l? exemplul prezentat nu s-a luat In considarars forţa ar~ulul care .ta". Priza de lichid este situată pe carcasa de refulare. h . ..0 valoare determinată de raportul -celor două suprafeţe.ţn 'realltate. 3.ura ~r~şte i?e~te li~itele l>ermise. Fig. exprimat în procenţ~. cu echiltbrarea presiunn.)9. este de ordinul a 10-12 cm3/oră. .resiuni ce nu depăşescvaloarea' de la bar. Rezultă. ma B.58 este pr~zentat~ sche~a~nei etanşări mecanice Ia . iar lichidul preluat la presiunea de lucru s. In clasifica . . . 3. . sării mecanice neechilibrate.'1". c : ~ el" om. el trebuie să aleagă etanşarea cea 'mai potrivită şi. este recomandabil să consulte specialiştii fabricii constructoare de pompe.presll~nea de c~ntact dIntre 'cele două feţe are -o val~area mal mare decit: presiunea :Iichiduluî. care impun condiţii mai uşoare. în continuare sînt prezentate cîteva din construcţiile caracteristice pompelor uzuale. • hid I . Etanşările mecanice neechiIibrate se utilizează în numeroase situaţii -de exploatare. denumite şi "etanşări neechilibrate" . -=====:=:g:fu::-. Acest raport. Schema etansărjţ rnecanice neechiIibra t~.ti: determinarea.um se observă din figură.tcare Posedă datele de bază şi condiţiile de funcţionare în exploatare furnizate de beneficiar in formularul cerere de ofertă.~ POMPEI Is EXPLOATARE Conform datelor din literatura de specialitate. la care circulaţia Iichidului de răcire se face prin exteriorul pompei. 1 • . cu ciretanşarea suprafeţelor inelelor de alunecare.:. 'o o". care serveşte la răcirea şi Iubrifierea etanşării. presiunea de contact este mai mare -decît presiunea lichidului de etanşat cu . datorită presiunii m~ri.indică gradul de echilibrare aetanşărli.e introduce în locaşul etanşării printr-un ono ficiu .:'n . 3. / -. . suprafaţa de alunecare este echivalentă cu suprafaţa pe care se exercită presiunea Iichidului ce trebuie etanşat: pri~ urmare şi presiunea specifică este aceeaşi cu cea a lichidului r~s~ctIv.etanş~lr! fără e~~ilibrarea presiunii.:' Bl +B2 B ///' Fig.Dup~ c. Totuşi. constructi\'-funcţional. două inele este egală chiar .Etanşare neechilicu presiune specifică 'm1rită.li) jibrate v: . "'cazUl cind beneficiarul doreşte ca la o pompă să inlocuiască etanşarea moale cu una mecanică. .~1 o o" . + B2' echivalentă cu suprafaţa B a inelului fix.suprafaţa B de contact" În această situaţie.faţa de cont~ct dinţre cele.i:::~:: .etanşăriIe din această categorie pot fi utilizate pentru p. ocazia reparaţiilor capitale.60. brată J.TIE PUSEREA Is FUNCŢIUSE ŞI ISTRETISERE. supi-Maţa A pe care acfioneitZl presiunea h. _ . . in acest sens. . de cont!lct dintre cel: două feţe de alunecare.anşarea fără echilibrarea presiunii.iun~a din .etanşări o • o o o La presiuni superioare valorii de 10 bar.. .atunci est~ necesară aducerea în spaţiul de etanş~re a unui lI~~ld cu o presiune superioară.hi""".'. sau "etanşări echilibrate".care suprafaţa A. 3. In fig.chld~ul dm. presiunea lichidului ce acţionează P" suprafaţa A rezultă ca o dife~enp dillt:-e presiunile d~ p~ feţf'le. că presiunea pe sUfrafeţele de contact este mai mică decît presiunea lichidului de etanşat ŞI este determinată de raportul: l·BI A (3. presl1!ne!'-pe . tipului constructiv ŞI a materialului etanşării este o sarcina a constructorului depotnpe. Din !lc. Alegerea etanşării mecanic~ c~e urmeaz~ să echipeze l??mpa. 3.. d t A -. opuse.~el 5~ tem'p~r~ţ. . 1n această situaţia. După cum SI~ remarcă din flg. utilizarea unei etanşări neechinu mai este raţională. nsechilibrate.! (" . In fIg.jS: . contact este determinată de presiunea diferenţială a pompa . După cum se observă din schemă.La et. Schema etanşării inele se realizează pe o suprafaţă alcătuită din sumecanice echilibrate.I?in punct ?e veder~. prin urmare.acţlonează In ac~isens -cu.~t.59.în raport Cll cea-a etanşărilor echilibrate.~u pres~unea Iichiduhri ce trebuîe et!lnşat.57 este prezentată schema unei etanşări mecanice neechilibrate.

3.6. Etiln~lre cu inel m"G1JlICJ. este arătată sch~~a. În fig.62 este prezentată soluţia de montaj a unei etanşări duble aşezată "spat~ în spate". rnon-pai.3.nd. In fig.. '~F Fig. .61. Di.64. ':. __ . etanşări me~amce ~ se facă numai In conunei formitate cu prescriptiile din cataloagele furnizorului.se~a ŞI de marea vafletat: ~':' de forJe 'constiucHve'a:aoptateCl~ :f~~flcil~ produ~atoare. in "tandem" sau "combinate". etanşarea echilibrată este montată spre exteriorul cutiei presetupei. şi una echilibrată. deoarece oferă o singură sporită împotriva pierderilor. u'~ei:.lichide c~ au. inflamabile etc.. manşonul din cauciuc şi carcasa metalică desprijin _ sint solidarizăte împreună cu arbJreb şi se rotesc odată cu acesta: în timp ce contrainelul este fix în carcasă: ' 'i " " .pille 111 meca- nică dublă. se utilizează ca soluţie de montaj etanşarea mecanică dublă. 3.ec~nică nu ~ecesită prac. Etanşare mecanică dispusă în tandem. De aceea. utilizată la o pompă pentru lichide abrazive.63 se prezintă schema de montaj a unei etanşări duble. polimerizare sau cracare..ti. ". prin două orificii .acareelemeteb.\TARE 185 nu poate fi realizată direct cu lichidul aflat în spatele rotorului.~·t.".mec~. etanşare a m. In schema prezentată. combinat".. . Aşa după cum s-a ~ră'tat anterior. In schema din fig. .faţă în faţă". t~nd~~ţa de cristalizare.{lxe in carcasă iar contramelul se roteşteedată cu arb6'tel'l. neechlltbrară. toxice.' lucru a pomp-l. Eranşarea mecanică dublă.~L. etanşarea dublă are rolul de a impiedica scăparea acestora în atmosfera exterioară. După cum se observă din figură. Această soluţie .Ej~". camera presetupei este pusă în legătură directă cu conducta de aspiraţie şi prin urmare se găseşte la un regim de depresiune.~:d.. combinate. i' F r~. vehicularea de Iichlds cu particule solide in suspensie.9!14 ţm~.cu inel rotitor".inelul de grafit. De obicei aceasta este alcătuită din două etauşări simpla aşezate: . .184 EXPLOAT. In fplul acesta. arcul de presare.amplasate în planul suprafeţelor de alunecare ale inelelor respective. fix. între feţele de ahmecare. In cazul vehiculării unor lichide cu toxicitate ridicată sau foarte inflamabile.p:l'esettipel sînţ..•. cchiliLrat. Etanşaroa dublă dispusă în sistem .:m" eS. 3. Etanşare -cj . montaj spate in spate. elementele etanşării . În !?ituaţii în care parametrii exploatării impun condiţii mai dificile.ntare a etan ărilor mecan~ce..'..este aratata ~n flo. Lichidul d: etanşars şi spălare se introduc.\RE.•. 3.\ ŞI INTRETI!'OERE.. .din exterior. 3. Fig.'" ..62.•. J.. se creează un film de fluid care împiedică pătrunderea particulelor abrazive şi asigură protecţia împotriva uzurii prematura.o\ P01IPEI Ix EXPLO.~_----"_.spate in spate". Fig 3.a ca montar~a unei etanşări mecanica reprezintă o operaţie foarte delicata.s~ rece mandăcaalşgersa Ş~ uţ~liz~x:e<!.va . se utilizează montajul "faţă în faţă" sau "combinat".mai<!l). ..n ac~st punct de v~dere se prec~eaz. alcătuită dintr-o etanşare simplă.. care trebuie ----_ . neechilibrată.da deplină satisfacţie în exploatare. ..~L..\ POMPEI IN INSTALAŢIE Pt:XEREA IN FUI>CŢWNE ŞI II>TREŢII>ERE. EI trebuie să fie lipsit de impurităţi şi să aibă o presiune superioară cu aproximativ 1-2 bar faţă de presiunea d.ta.. Această etanşarp'este d-numită uzual . deoarece datorită gaurilor de echilibrare prevăzute in acesta. Exemplele descrise mal sus nu epulze~za dlversel~ soluţii de mo.61..te l~tilizată ~e o?icei la pompele ce vehiculează . în acest scop. d~ montaj 'â. 3. Iar dacă a fost corect aleasa ŞI mon. operaţii de întreţinere.tata .~ce simpla.

".i .05 mm. POMPEr IN EX PLOATARE 187 executată cu multă răbdare şi fineţe. Se verifică rotunjire ale umărului ardacă ir~ul s-a aşezat corect şi se tncearcă tensiunea borelui.ds etanşara. In vederea montării.IN FU!\CTr{.~-. la urganizarea locului de muncă .l. Chiar şi hainele şi mîinile montorului trebuie să fie curate.lcl.l Fig. 3.-' Pentruexemplificare. dimensiurii şi toleranţe'~ pen-tru diametrul nominal al arborelui D" = 26 mm. 3. D3 = 100 mm: D = 108mm'F= 16mm. Se recomandă pentru arbori de dlam~tre m. ~tu~Jlrea muc~lllor cu D rază de cel puţin 0. care se vor ajusta.66.~ŢIIl Pl·SF. Pe?tr~ arbori ~e dimensiuni mal mari. F= 10.6.spaţiul de montaj. .6. .ste umă~ arborelui. iar stratul protector se va îndepărta prin dezlipire. pînă ce inelul...·ded. la nivelul diametrului arborelui.-·D1 = 81 mm. . se unge apoi cu un strat fl~ de sulei la exterior (nu se recomandă unsoare consistentă). Toate degaj ările . material plastic •.5 rom. Dimensiuni de arcului se' reazemă pe umărul arborelui.B = 2. Da"'. Dacă opune o rezistenţă destul de mare. .3. cu mina.67. in contiriuare. J.-I. avînd ca bază indicaţiile cuprinse în instrucţiunile emise de diverşi furn izor i: . tip T2. sau pentru lichide toxice şi inflamabile. masa de montaj..\ ŞI INTRETINEREA POMPEl 1:. neechilibrată. şi se 'presează. In acest sens.arbore. un strat subţire. D4 = . t I .8 mm. \se prez~tă dt~va tipuri de etanşări mecanice . tip T2. INSTAL. Etanşare mecanică. Valorile corespunzătoare literelor sînt (fig.. Astfel. arb6rele trebuie să fie lipsit de yibraţii perceptibile. dublă. utilizată la pomparea lichidelor neagresivs.}=98mm. care se aplică pe tsşitura melulul: _ 6.. cu marginile teşite. murdărie etc. se ~oat~ inelul fix şi se îndepărtează cu atenţie s~ratul ~rotect~r (pnn dezlipire ŞI ~nmciun caz prin răzuire).6j.C~. fabricată de firma CRANE-Anglia. peste care trece etanşarea în tlmpul montăr!i. Ansamblul rotitor se montează pe arbore. aşa cum se arată t~ f~g.::. . În timpul rotirii. Se impinge apoi a~mblul cu mina pe arbore. .acestea vor trebui respectate cu rigurozitate. iar locaşul presetupei curăţat cu îngrijire. desfacerea din ambalajul original se va face numai în m. In fig.peste canale de.-~ '.· . Mane. pentru diametrul nominal al arborelui D" = 70 mm . pentru a uşura alunecare~ burdufului de cauciuc. în locaşul respectiv. .··:' . .n. ." _ moritareaansamblului ratitor..05 mm. se unge .. sculele folosite etc .. " .:..50mm.9:. Ea poate fi utilizată la pompele ce vehiculează lichide ce conţin particule în suspensie. Valorile numerice indicate au fost obţinute prin transformarea unităţilor din ţoli în milimetri.NE ŞI !STREŢrNERE. D = .66 este prezentată o etanşare mecanică tip T2 dublă.~====~ Fig.5): D = 26 ± 0. pană. Etanşareadin fig.68). . I L_.cote de montaj. care sint lepuite.O.[_. il Fig .Etanşările se livrează ambalateîn cutii închise. Valorile corespunzătoare literelor sînt (fig. iar suprafeţele Inelelor de alunecare. cuprinse în diverse cataloage de etanşări. 3:67..5 :1!!>. Montajul propriu-zis al etanşării cuprinde două etape d.Se tnţeIjg~ că ..pe pragul de ghldar~ al inelului. . In 'Iocurile de trecere . sint prezentate cîteva recomandări care au o valabilitate cu caracter general. obţinută prin rectificare.'Se Verifică dacă suprafeţele de alunecare ale inelelor sînt aşezate perpendicular pe .).5 este o etanşare de tip T 2 (fabricată de firma CRANE-Anglia). Se introduce ga:mtura dl[l caucIUc. In cataloage se indică cotele de montaj precum şi toleranţele admisibile pentru fiecare tip. ..RF. Etanşare mecanică simplă. 3. caro .5nim. astfel ca să nu deterioreze suprafaţa de alunecare (vezi fig. ~e unge şi suprafaţa de alunecare a inelului roti tor cu un strat fin de ulei.a. .." mentulcîndetanşarea se montează In pompă. ansamblul cu mîna.lStmcte: . ~ Pentru a proteja elementeledin c~uciuc la t~e~erile p~.186 EXPLOAHRE. Aceeaşi condiţie de rotunjire se i~pune ŞI pentru muchi~le locaşului în care se montează inelul de etanşare fix. iar.Da = 47mm. se recomandă ca suprafeţele peste care se introduceetanşarea să fie unse mai înainte cu un strat de ulei foarte fin. . Pentru uşurinţa montajului. de sprlJI.-I. 40 ± O. . 3. de ulei suprafaţa arborelui. H = 13 mm. După montare. trebuie teşite şi rotunjite la cetele indicate in cataloage. Da = 95 ±O.66): 70 ± 0. 3. Ansamblul etanşării montate trebuie să respecte cotele de monta] indicate în catalog. stnt protejate cu un 'strat din.•.3. unde se efectuează operaţii de prelucrare prin aşchiere sau polizare..0. se vor introduce pene din lemn. " \" . se poate folo~1o bucş~ de presar~. aşa încît să se poată asigura o atmosferă lipsită de impurităţi (praf. în continuare.H~ 19mm.Inelul fix este alcătuit din inelul de alunecare ŞI garnltur~ de etanşare. suprafaţa de alunecare se unge cu un strat fin de ulei.68.5 rom D1 = 32mm. respectînd cu stricteţe toate prescripţiile furnizorului. se procedează astfel: se desface a~balaJl1. 3. neechilibrată. Pompa se va aduce la camera de montaj după ce în prealabil a fost suflată cu aer.înainte de începerea montajului propriu-zis sînt necesare cîteva operaţii pregătitoare.. avînd grijă ca suprafeţele de etanşare să nu fie zgiriate sau lovite..5 mm. fabricată de firma CRAXE-Anglia.' . încăpersa aleasă p=ntru montarea etanşării mecanice trebuie să fie situată la o distanţă suficient de mare faţă de atelierul mecanic de montaj. Din acest motiv.Arborele trebuie să aibă pe IJlng~meade montare a etanşării o suprafaţă netedă. muchiile şi pragurile.vrarea se face cu deosebită atenţie. se vor executa teşituri conform cotelor indicate in fig. neechilibrată.montarea inelului fix.

.şă~1 mecanice care a ţuncţiona. Cupl~jul.'.70 este prezentat un cuplaj elastic cu bolţuri. Din acest punct de vedere. .m'numai după ce a fost umplută cu lIchid. pînă la scoaterea' produsului dlI.~-. ' . -t --r-----. obtinerea unr-i eoaxialit ăt i [.~ de susţinere a arborilor respectivi. In stadlulact~al al ~ehn~<. Cuplaj elastic cu bolţuri.d. Cuplajul cu gheare şi lamele din cauciuc reprezintă o soluţie mai modernă.alimentare. 3.5__5. e. avantajoasă din punct de vedere alrepartiţiei presiunilor pe lamele •.2. .J Fig . de aceea utilizarea cuplajelor rigide la pomp'. etanşare x.lfuncţiune ~ste..~ ŞI IliTRETISEREA POMPEI 1:-1I:-ISTALATIE ~in punct . aşa după cum indică şi numele.e ore de.atur. ~ceasta depinde de c~nd~ţiile de f. Lamelelc sînt confecţionate din cauciuc cu inserţie de pînză şi au o formă paralelipipedică (fig.-\ IN FUNCŢIUNE ŞI INTRETINERE.cu. Între arborele pompei şi cel al motorului.tr. In fig.confecţionate din cauciuc sau piele. De re&uIă. bolţul din oţel 2 şi bucşele 3. a ~ tnălţimea:piaguiui de uzură disponibil. Cuplarea.precum şi din punct de vedere economic. ...3. .-\ POllPEI IN EXPLOAT ARE '189 188 EXPLOAHRE. ~. dar dintre toate.te limitată . constă În obţinerea unei coaxialităţi cît mai corecte. A . . precum ŞI de mediul lichid vehiculat. urmarea este uzura prorr.------.~~ -----~-~. ' A' (3. Actualmente in tehnica mondială sînt cunoscute o sumedenie de soluţii constructive de cuplaje elastice.71. la care.ta ~e funcţionare de ordinul a 100 000 ore.admi~ă!. El este alcătuit din semicuplele cu butuc 1 şi 4.[. se foloseşte in situaţiile 111. c~ turaţi~ motorului şi ea se realizează prin intermediul unui organ de maşma denumit "cuplaj". amortizînd totodată şi şocurile de transmisie. eta~şanle obişnuite. 3.<. Condiţia esenţială. această etanşare poate atinge o dura. Deoa. Pentru lIchl. Ca ~xemplu:' în fig. 3. seinicupla 'motorului 2 şi lamelele din cauciuc 3. care fiind elastice. pompa se va ~o~. pot prelua anumite abateri de. transmiterea momentului se face prin intermediul unor elemente elastice ce preiau atît abaterile de coaxilitate .. fun~ţl~nare.~ăşi montată. Pentru aceasta. ".. şi J.).69 este prezentată diagrama' de uzură a inelului din grafit al uneloetan. .ext!~ior. t"6te .în anumite limite . a = 2-5 mm.ll.anic~'lco[e~t.cît şi şocurile transmise de către maşina de antrenare.!!.71 este prezentat un cuplaj cu gheare şi lamele din cauciuc.'l 2 3 4 ! / L~.:t ••rva L6'·:~"I.. durata de utilizare se poate determina cu relaţia: care trebuie îndeplinită în acest caz.coaxialitate. y~ ! Infig. dacă circuitul de răcire j. nefiind admise în mod practic abateri.----. este preluat de bucşele elastice 3.curat. Trans~iterea mişcării de ia sursa de putere la pompă se poate realiza prin: cuplare directă.de curate.PliNERE. reductor mecanic sau transmisie cu curele l:lti~ele două soluţii se folosesc atunci cind turaţia motoarelor 'de antrenar~ diferă de cea a pompelor antrenate..r. Se observă că momentul transmis de semicupla 1. şi lamele din lamelelor. cuapăcurată la temperatura de 55-90 C.70.uzura medie orară-a materialului mal moale.. ~are este ce~ mai răspîndită. Momentul de torsiune este transmis prin intermediul • .3. Acesta este alcătuit din semicupla pompei 1. Cel mai răspîndit tip de cuplaj este cuplajul elastic. CIt ~Ic!licţu!esţţt mai . Cuplaj ele rigide presupun realizarea unei coaxialităţi perfecte între cei doi arbori. ~entru. ţără particule in suspensie. ' 3. 3. Dacă circuitul este mteno~..---In--~) . faptul ca înainte de pornirea pompe! trebuie să se asigure alimentaroa cu lichid de ungere-răcire a presetupei.are.ţ.rece în mod normal uzura .2 mm~ rezultă că încondiţiila date.:ţa lic~idului de. . deoarece bolţurile prelucrate sint înlocuite cu gheare obţinute direct din turnare..15) în care L este ?~rata~} fu~cţionare. prin intermediul bolţului 2.72). se verifică preze.bar ŞIla viteza de alunecare il = 2 m/s .. In practică.nec. ? poate avea o du~ata de viaţă cuprm~ intre citeva mii de ore şi cîteva zeci de mii d. este esenţial să se cunoasca. Dacă această condiţie nu p0atr> fi îndeplinită.? v~dere al sig~ranţei în f~ncţion. Cuplaj elastic cu gheare cauciuc. cuplaj ele utilizate la pompe se împart în două categorii: cuplaje rigide 'ii cuplaje elastice.ale. cu aUt mal lungă va fi durata de utilizare. cele mai utilizate sînt: cuplajul cu bolţuri şi cuplajul cu gheare şilamele din cauciuc. ."tabateri este ansvoiasă.3. directă.!I}~ţionare. '-. ca:e turaţl~ pom~el este aceeaşI.şiare o temperatură norma1:ă.. presiunea 3. U/h I i . . Fig.

uniform. şi 5.Cuplaj elastic Ci Fii. fără a demonta carcasa pompai din instalaţie.2.. . Fig.ameJă din cauciuc. se procedează astfel: .75..tive ale semicup~ci trebuie să se facă fără joc. '. .ru ape~mite rotirea -motorului de antrenare separat. . ~. . se va înlocui întregul set de lamele.1. la cele de dimensiuni mari. I i II II ~ I . '. . _ La de.. iar introducerea lor În locasurile respe..ontarea.se poate demonta lagărul pompei fără a Se desface instalaţia.l acţionaru ~u motoare termice. 5 .\TAREA ŞI I:oITREn:olEREA POMPEI IN INSTAL~TIE Pl::\EREA IN FUNCTIUNE ŞI tl\TRETISEREA POMPEI 1:\ EXP1. deoarece acestea pot deforma arborele ----. Pentru montarea cuplaj ului cu tronson intermediar. fără rior. "". ' ..1J.. cu şurub urile de păsuire. '.' plane.. ca urmare a fenomenului de Imbătrlnire a cauciucului după o perioadă de funcţionar~. în~elunga~ă. ~~nţ.. următoarsls elemente: semicupla motor 1. . este alc~tuit din 'semicupla pompei 1. cu ajutorul unei prese cu gheare. J. In fIg. . Cuplajul din fIg. Industria petro~hi!Di~ă. Uzura Iameleior se manirestă prin detaşar-u unor particule de material de dimensi~ uni varia te..73 este prezentat un cuplaj cu gheare cu inel intefmediar care oferă această posibilitate. Din punct de vedere al exploatării. care se aşaz~ pe generatoarea cuplaj ului h~ trei ~oziţii de:alate ~a . preferabil cu o cheie dmamometnca. în caz i..0. În fIgura 3. apoi . de tipul H6 de aceea se .. Dacă se constată asemenea fenomene. cum sint pompele de proces din. I. .Se introduce tronsonul intermediar pe umărul de centrare prevăzut In acest scop la semicupla motor. 3. . discul din cauciuc 4.şurubul de păsuire . aşa cum s-a arătat la subcanitolul 3. . 3)6.' . .'Cuplajcu tr~n'son' ~ter~ediar i gheare.Montarea semicuplelor pe arbori se face cu ajutorul unor dispozitive de presare. Un alt tip de cuplaj care se foloSe§te la pompele ce fui!ftf2uează in condiţii grele de exploatare.> .. .Se introduce apoi discul din cauciuc şi se strînge în mod asemănător. De aceea. aproximativ 1 mm.upla 3 a motorului şi lamelele din cauciuc 4.. printr-o presare uşoară cu rnma.73 este utilizat cu precădere la agregatele de dimensiuni mari deoarece operaţiile de centrare ale acestora: 'sînt mai dificile. 3.. in vederea \'e:~fIC~rII sensului de rotatIe. se introduc ş~ruburile d~ st~îngere şi s~ ~trîng în diagonală.. . cu inel demontabil. şurubul de strîngere 2~ tronsonul lI~termediar 3.5.Se măsoară a~O\ cu ajutorul unei lere de grosime.Cu ocazia montării sau demontării se va evita contactul lamelelor din cauciuc ~u diverse produse petroliere..cu scopul de ~ permite efectuarea demontarea instalaţiei.in t erzice d emon t area .72.Se face 'apoi verificareacentrajului cu ajutorul riglei plane. distanţa dintre ngla ŞI diametrul extenor al celor două semicuple. se verifică periodic funcţionar-a cuplajului. 3. --. '.:: . cu un efort. Acesta este :astfel conceput încît sa permită d~m. Aceasta nu trebuie să depăşească valoarea 0... est~ . .. " J cu . şi prin încălzire.Ajustajul dintresemic~le şi arbore este un ajustaj intermediar. J. Demontarea cuplajului cu tronSemicuplele sint stru)tiiteja exteson intermedilli' şi a Iagă~ului pompei. . În timpul funcţionării. cuplaj ele descrise anterior nu necesită practic operaţii de întreţinere.-. inelul cu gheare 2.. 74. se util4e~ un alt tip de cuplaj cu gheare. ea trebui" înlocuită imediat. se opreşte agregatul şi se controlează centrajul. ele trebuie manipulate cu grijă. Fig. pentru cuplaj ele de dimensiuni mici şi mijlocii. se desfac. sau p.cuplajul cu tronson interm~diar. El este alcătuit din.. 4sr 1t) f • .'. --. şuruburile 2. cu scopul de a facilita montarea semicuplei cu gheare. Între lam ele ŞI gheare se asigură un joc. ŞI semicupla pompai 6.3. se scoate discul elastic 4 şi trons~>nul intermediar 3.montare. care ~rmite decuplarea..0ATARE 191 Dimensiunile lameh'lor sînt normalizate. '6 i: :"~' " s~u montarea prin lovituri de ciocan. ferite de lovituri care ar putea provoca deformarea acestor suprafeţe şi ar conduce astfel la erori de centrare. sau datorită unor solicitări termice excesive. fixat p~m ~uruburl de sem~c. . ' operaţiilor de centrare'cu ajutorul riglei ..f-+ 'sau distruge lagărele' cu 'nilmenţi.. 3. Fig. Cuplajul..7.e~tru efectuarea unor reglaje. observînd ca acesta să nu producă vibraţii sau bătăi.suban~amblulullagăr ŞI a rotorului.'In cazul in care o lamelă este fisurată.12~o. Însă la manipularea lor trebuie să se respecte urmă toarele recomandări: . ce~or' două semicuple fără-a fi necesară deplasarea p~JI11p'eI~au a rnotorului din poziţia centrată.190 EXP1.05 rnm .. Această operaţia este prezentată în fig. In această situaţie.74 este prezentat un astfel de cuplaj.este arătat modul de depresare a unei cuple de pe arbore. In fig.

cele ma~ m. '''inÎpotnva coroziunu. La aceste construcţii. ... ajutorul unei poll. Momentul este transmis prin spirele filetului. '. ' " :(:.lasur~ l>le.r Pl~ !'fu.." .76. care funcţi~mează introduse '~ puţuri sau rezer~oareşi la c~r.tea prescrisă.z~te c(ugra1:O:it)'. iar la montaj capetele . Din jJUllL:de \ . la care ml~ . El este alcătuit din două sernibucşe 'cilindrice la partea' interioară şi conice la exterior.ge transmisie. ip car.I: al" . In ." el ·plasarea . .uaţll.. Fig.· Solidarizarea acestora cu cei doi arbori se realizează prin două inele care au aceeaşi conicitate ca şi bucşele. Verificarea lor se face cu o~~la reviziilor periodice. cuplaţi rigid între ei.~ lmersaLa n. "". Deoarece acest tip de pompe se monteaza Fig. " •.-.' '. din care în fig. Inelele se presează pe partea conică a bucşelor şi realizează astfel strîngerea.rde construcţie simplă." . ~ngerea' periodică a articulaţiilor transmlslel. m tub îndtis). la.o~re.'. 267 .In flg.t. .~"j§. .'. " rborllor de' transmisieJ. acţldnat. deoarece accesul aulaces ~ cu la' e este dificil şi de. Iar motorul de acţionare este aşezat la suprafaţă. Cuplaje pentru al bcr]' velti~caii ..~8 este prezentată o poml>ă..arborilor' trebuie să se găsească în coritact pe toată suprafaţa frontală.77 sînt prezentate cîteva din cele mai răspîndite.. alcătuit dintr-o bucşă filetată în care se înşurubează capetele celor doi arbori. măsură uşurează montarea ŞI. şi protejează ~t~-o •. .==~. .c~~ P.r~a se va e ee ua montează transmlSla'. Cuplajul c este un cuplaj alcătuit dintr-o bucşă in care se introduc capetele arborilor astfel încît ghidajul să asi~rn coaxiali. fi' d ule şi dispOZItive adecva e atenţlC.\ r osn-sr tx DISTALAŢm . .. acest cuplaj prezintă dezavantajul că se poate deşuruba atunci.·Jdt' al explo~tarll.' axia Iiţ a bucşei es'te limitată de catre doua pili 1 e 'secţionate. Pentru asigurarea unei coaxialităţi cît mai bune. momentul de rotaţie este transmis prin pană. de~on~areâ .. ~ 1 I . Pentru obţinerea unor stringeri eficiente.llpompa ţrebuie să fie situaţă cît mai aproape de nivelul de lichid sau chiar ilJlersată. cu motorul decuplat.!< 'i~'se va presa unsoare conslsten cu ca~ul ârttc'ul. Cupl?l de rot~ţlel' se . rmite realizarea unui monţaJ cu ~tr:te~importante de coaxilitate. La această construcţie. 'd t' ' danic '.. I • 13 _ Alegerea pompelor - c. Dacă din prelucrare au rezultat conicităţi diferite.deciiplare a arborilor de transmisie.lpe de mînă t~c L articulaţiile care nu sint dotate evittndu-se excesul de ufar~.77. Pompă. c. 'Demontarea unei semicuple cu ajutorul presei cu gheare. 3.: . 1 lor Să se se recomandă ca presarea me ~ facă rin lovituri de ciocan). transmisiamişcării se faceprintr~iirisistem de arbori intermediari. '. pompei. cînd se decu gresoare. cînd se de~~:mteaza ŞIpompa: Din acest motiv.s nu necesită lucran plajele dcscnse mal su 1 t de intreţinere.. filetele se execută cu o preciziemărită.f. o osm. 3.192 EXPLOATAREA ŞI I~TRETIXERE. n~mai cu ocazia reparaţiilor. / .78..Ş.=!. In exploatare. . 3. în exploatare există pericolul slăbirii strîngerii şi deteriorării cuplaj ului. astfel încît să realizeze coaxialitatea dintre arborele motorului şi ce} al.ă intermediul unei transmlSll car aI!-lce. ". Există nUI]lero~se sOlufil ." (nu II 1. este foarte ~lrea ar .\ crările' de intreţinere necesare ~el pompe chipate cu transmisie cardaDlcă c~n~~~~ verificarea funcţionării ansamblulUl ~l. Fig. Prin urmare. . execuţia bucşelor şi inelelor trebuie să fie îngrijită şi să asigure conicităţi identice. la astfel de pompe înainte de pornire trebuie verificat sensul de rotaţie.~:~~ I'! ". ficilă se foloseşte cuplajul e. iar piesele v~r f ~ atit la interior ett şi la exterlor cu un s~:at subţire de unsoare c~nsis~entă. unge. !'"" ~ţ!REA 'IN PUNCTI UN S ŞltNTRETINEREA FOMPEI tx EXPLOATARE 193 o importantă categorie de pompe este aceea la care acţionarea se realizează de la distanţă. J. tă . e. .aţiilor prevll. " :. . Aceast~. tn această categorie intră pompele de construcţie verti- .. cală. !e ori iaf o~ibil (cazul transmlSlel realtzata..' '1' a ~ transllllte prm pal. . \ ~~==B. cînd agregatul este pornit în sens invers.~rticală a~ţionată wnai in incinte uscate (pompa ~u este prin transmISie cardanicL • ~""v i Iichid) accesul este lejer. ' Cuplajul a este un cuplaj cu manşon filetat. _ . ~I . . 3.1. . . operaţiile de montare ŞI demontare trebuie să fie ~xecu~~te cu multtă . Cuplajul b este de tipul cu "inele conice".u. : Pentru anumite slt. ". . iar ungerea se va face moderat.

prin zmulgerea unor particule de AiJ:nensiuni x:eduse. În mod asemănător altor maşini.1. " :' . Indiferent de natura uzurii.l CHil.:"t:l:.~~. discontinuităţi ale . si trimisă la reparat. natura uzurii este de două feluri: mecanică şi chimică. Uzura mecanică a pompelor se datoreşte forţelor de frecare ce apar atunci cind două piese aflate tn contact au o deplasare relativă una faţă de alta.lnoştmţe e specI l a e t. care lovesc cu anumite viteze suprafeţele de curgerp' alepiesc1ur pompei.d Malt He firiisâre'a supra~efeloide c9Îltact. e1s~r. În fig. sint cilor hidraulice. O altă formă de uzură mecanică este cea provocată prin .~0 1:" LV".' . 'prinasfuurareauritii ajustaj cit m~xorect.'1 ~}tecamc'I. I?atenale cu ~are reZISenpj j de aceea se recomandă ca. rC'Y!~rr. arborele. pr~cum ŞI t~n~ţlO~~n:'dd. Această situaţie este evident reIiefată de regimul de cavitaţie.pompe a telor prescrise de constructo ~ompel" . astfel încţt este destul de dificil să ~e determine Uzura care are influenţa cea mai puternică. care trebuie să ed~aşm: ŞI e. 4.se asigură ~n con. uşor aCI ~' ~u Fig. dIsp~n sară.m ziunii: a fost de şase săptămîni.adted~~hi~l e a urmzor c t _• In acest 'fel.l. datorită acţiunii unor fac. . 267 ~~~::ru~~~~i~!a~~s. în cxploatare SI' accpp. Inst~mente .~'d c vate capabile să realizeze precizia neceîn ateliere. conţinut de particule abrazive In suspensie.la străpungerea lui..iiemanifestă prin eroziunea materialului. ceea ce se reflectă in final in variaţia parametrilor funcţionali-hidraulici ai pompei. pr ti ..te1:tuâtă i nersorialului . Repararea pompelor centrifuge if . eta~lşa~'.Incetinită -. t bl' daje con ecţiona e Iichide pu~ernic abrazive...ifeţeloide lucru. ce provoacă fenomene de implozie insoţite de desprinderi de material.cl'. f.. uza e. precum şi de coroziunsa rnetalului aflat sub acţiunea oxigenului degajat din lichid" r0..ăt D ca aceste Iimit» s mt (. stirbituri. cu atît uzura va progresa mai rapid. nu-şi J. deoarece id si t eklll"l. dar in foarte multe situaţii din exploatare ea se manifestă printr-o acţiune combinată.•. şi tii'cazul altor maşini.>r.st să se încadreze in limitele toleranla terminarea operaţiilor de rrulepara. ~~Bln=ntru unul din ('f. "'. Acest ucru ..! uurala ~~ă 'd b ' 4. pi. efectl~at it limite în care valorile caracteristitului. 1 c le mai expuse la uzură.AtelIerul tspuna Parametrii funcţionali-hidraulici ai 111"'<.) .-ă"lr""â valorile ti de viaţă.' '." . ' . Ea este cunoscută în general sub denumirea de "coroziune" şi se manifestă de asemenea prin îndepărtarea unor particule minuscule dÎI\ metalul piesei.' astfel moft să se elimine frecarea uscată.1 se observă uzurile prcvccato la rotorul unei. fie printr-o în ra~ort cu natura ll1~talaţlel.Il1prO\:IZaţlde !g~"'â1f:ţtee't~"S:ş' . astfel tnctt la alegerea materialelor pompei trebuie...sit se ţină seama de toate condiţiile impuse de specificul instalaţiei.r.. Uzura chimică se datoreşte acţiunii intime dintre elementele chimice ale unui lichid şi cele ale metalului cu care vine in contact. atît abrazlvă cît r~oi~~~~l~î~~~t. poate fi amelicrată .e d~n unct de vedere mecanic. dar mai ales prin lubrifierea su]. în caz de c?ns- ~~'=~~ 1~ . Ea .·se!" care alcătuitoc pompa se Uzează în timp. _c~rcţ:e:= ~~rr~~~:r:l ~~pre~?ntă una dintre cele dm.'care' cu timpul modifică forma iniţială a piesei şi in acelaşi timp subţiază peretele.. .pre:~n.a . respectiv. . d tehn ologice astfel Încît ' " ' '1 t m diverse proce ee . Repararea pompelor REPARAREA PO~IPELOR CEXTRIFl'GE 195 . tn cazul Pompelor. în cazul pompelor. Evident.. .itat~ cu prescripţiile fabri~ar:întreţinere permanenta. ". cu cit forţele de frecare Vor fi mai mari. astfel încît să poată fi considerată ca o uzură normală.le ~eR:. d~C\I~I~:~~r~.]n r!01!.a ~numI. î~iocuiaScft ("dU alltuflOriş'inal'aprpol.tiUr1~.acesta.ceusa.~:~~ . putînd ajunge pînă .for: mei.arb01'el~li (buJp de uzură).abraziune şi ~a. Cauzele uzuru s-au datorat atit corozrunn CItşi ero IJ Alegerea pompelor c. t o alegere corespunzătoare a pompei. " ~ numai p~rson~.hicUflări! unotr 1 C~rcdaspedreeţdl. " . printr-un 8:ra. ?eformări ale canalului de pan a eţc_ . e datoreşte acţis unii unor particule dure. ~)\'allzăn ale alezajului buţuculUl. Rotorul uzat al unei pompe de mină. it!' satis aca oare. tă I figură •.se P?a P'. t~zura. intilnit destul de des tn funcţionarea pompelor şi la care Uzura mecanică este produsă de presiunile locale foarte scăzute. vehicularea '" id ' apelor de mină.l. de la un anumit . Rotorul a fost confecţionat din oţel turnat. "~' a se mcr~dÎnţează ~u poate avea un caracter tie '. In mod practic nu există vreo pompă şi probabil nici alt gen de maşină care să funcţioneze fără uzură.. Această formăde'uzurll.. stabilirea parametrilor energetici Prin repararea pornpelor se urmarsşte re.• . pcmpe centrifuze utilizată la.~H'" '" . mensiunilor piese o~. I uzura pro<rrp. -subţieri de pereţi.are se .de p~btecţie ~ .t'az~l apI ŞI poa (~ r ~'"0 cunoscut ca. y I·':frebule. . garniturue 1~Ot ŞI l~~a~eleiesede uzură. iar acest lucru $p explică prin faptul că. Acest lucru se poat~ obţm~ . aflate fn lichidul vehiculat. de măsură corespunzătoare..prin a:JegereacorespUniătoare a ma teri!!leJor pieselor udate de lichidul vehiculat. 4. . dar cerinţa este ca aceasta să se producă într-un timp cît mai îndelungat.: OpIl'. Foarte adesea. ro~o~lui se manifestă pnn ciupituri. bucşa ..r. 1u..tiltă deci că reparaţia'unei . în cadrul unolr valori cît ~a~b~1~~P~~i~ ~~r~~t~rca jocurilor şi direa ei în functiune.eI' pe avin ..1..' ') Plpa atrebuie . osed1lcl. pînă a ajuI?s În starea în c.D•..4._ '" . _. 1~b~~t:~~i:' 'mas~~r~ii şg\~eş1u~~~~t ~a~~~. roa e de realitate. .tori mai mult sau mai puţin previziblli. ~ p """'. câre trec în soluţia de lichid şi stnt eliminate' odată cU. .'tâ. Durata sa de viaţă.1. fi . aceasta are ca efect modificarea formelor geometrice ale pieselor precum şi schimbarea caracterului ajustajelor. nealiat.tI.::nuare caracteristica hidraulică iniţială a pornpei. 1 furnizate la puneai instalaţiei. Uzura mecanică este msoţită de cea chimică. '::~" " .IC pI.~'\'nca deteriorarea gra\'ă a pomp~..~t~~~.

Y : ". de ţrtl~e~!l coresPunzătoari'.sînt . '. nituir~. butucul rotorului: . "produse chimice.. Sti. Pentru rotoarele sernideschise. aşa cum SI' arată 1:1 fig. este . care poate fi realizată de orice atelier de reparaţii.Rotorul astfel obţinut urmează. Se îndepărtează apoi discul dinspre partea de aspiraţie. Fig.:.~ . Este eviderit că rotoarele prezentate în figurile de mai sus nu mai pot fi reparate şi trebuie înlocuite cu piese de schimb originale. \ există d~uă.prin mă. piese sudate din tablă de otel.. formă şi poziţie şi calităţile suprafeţelor prelucrate ale unui rotor de pompă centrifugă de uz general.. care trebuie să fie cit mai apropiate de ::~b ale piese~ origin~~. . Pentru rotoarele semideschise se decupează numai un singur disc: . ~se secţionează piesa uzată în' plan perpendicular pe axul bntucului. .d4tamic~. care în funcţionare dau naştere la forţe şi ~omimte ce. pies~ model. . -1. '1.eentri. ". fie prin turnare. se poate . . Se marchează cu o cretă locul respectiv. . Cauzele uzurii: coroziune.. -1. ~Efectele' unei 3. iar uzura se datoreşte şi coroziunii.eroziune şi cavitaţle.-:. cetele finale. . .. "'. .se conflcţionează din oţel laminat. deoarece ea nu necesită utilaje complicate.. În prealabil. .. respectînsIu~se pe cît posibil lăţimea.se execută un şablon după forma paletelor. materialul din care este alcătuită piesa nu poate fi perfect omogen. se repartizează pale tele 'pa' disc.~R. dţltermină .3 este prezenta: rotorul unei pompe utilizate la apei de răcire într-o centrală termică. după care mturile se cipuIesc .a acestui disc se face prin nituire.'RotOJ. Rotor centriIugal executat prin sudare şi . asamblarea elementelor este terminată. .. astfel încît în timpul rotirii apar mase neechilibrate.l!-l.Toleranţe şi calităţi ale suprafeţelor larctorut pomj>ei.rastfel încît să se detaşeze un disc şi să poată fi determinată forma.t~lf?e.practicate găurile. s In fig. fi '1J' .!'l de' iunc'ţionări se manifestă negativ asupra pieselor pompei şi conduc în finall~ uzura prematură a acestora şi la Întreruperea funcţionării. În caz de forţă majoră.: :tatică ş! . la dimensiunile finale.rotorul se introduce pe un arbore executat special pentru această operaţie.i ' ">'-' ':. . conţinînd şi resturi de minereu în suspensie. atunci se procedează la echilibrarea statică. fie prelucrat pe strung. .". fiecare rotor să fie supus unei operaţii de echilibrare..." ~~.confecţionarea unui rotor din. din care . Durata de viaţă a fost de aproximativ trei luni.încerca .. oţel. provoacă vibraţii ale întregului ansamblu.se imprimă rotorului o mişcare de rotaţie şi se Iocalizează zona care revirie în poziţia cea mai de jos.~REA PO}IPElOR CE:STRIFl:GE 197 Fig.. Rotor. .5. Daca atelierul nu este dotat cu o maşina de echilibrare dinamică.'cuftt6m şi nichel. niturile confecţionate din oţel sînt la rînd~ lor sudat'~ p~ muchia pal~. conform modelului şi se sudează pe.tei.se confecţionează un dispozitiv alcătuit din două prisme ce se aşază pe doi suporţi care permit rotirearotorului: .-1. grosimea şi traseul paletei (unghiurile de" ·tntrare şi ieşire). să.._ Rotorul este confecţionat din oţel-turnat înalt raliaf.confecţionat din fontă. ca de altfel şi la alte piese care au o mişcare de rotatie. Iar ansamblul se aşază cu fusurile arborelui pe cele două prisme. . de tipul Y-tA. fe~uri de echilibrare şi anume. Indiferent de procedeul de confecţionare a unui rotor.. se procedează asfek '. . deoarece accesul este dificil sau chiar imposibil.se sudează apoi discul corespunzător pe butuc. . :. iar rotorul urmează să fi. 4. .. Acest 'procedeu se aplică la rotoarele de tip închis: .5 smt date toleranfele de dimensiuni. paletelor. Ţ I Fig..'l uzat al unei pompe pentru . Pentru aceasta. Acest gen de echilibrare se realizează astfel: . 4.2 prezintă rotorul unei pompe centrifuge utilizată într-o instalaţie chimiei.196 REPARAREA pmlPELOR REP. De aceea fixar •. _H>. '. In fig. cînd nu se pot procura piese de schimb în mod operativ. . . Pentru a evita apariţia acestui fenomen este necesar ca după prelucrare.. I La rotoarele pornpelor.iar ~.~rătOl:i"pe. la baza de aşezare. fie prin sudare-nituire. iar cu ajutorul acestuia se confecţionează numărul necesar depalete. _ '. La rotoarele inchise nu există posibilitatea sudării palatelor pe discul opus. 11 Fig. -de grositpe şi dimensiuni corespunzătoare piesei model. . I <' . . .se decupează apoi două discuri din tablă de.fuge.4. unde a vehiculat o soluţie de acid sulfuric cu o concentraţie de 3--:1 '~o. 4..2.4ist.>prelucrat 1:1. ambele părţi ale paletei.

: ': J1:IJI.şlef~!.. 1. Schema dezechilibrului dinamic.c~nfe.. practic la pompele ce au rotoare cu diametre mari sau care functionaază 13.. care nu trebuie să depăşească în nici un caz mai mult de jumătate din grosimea acestui disc.careJreacă~e1ele\ de ~ta~şare ~ caucI~c(slemermgurile). ~ sup. concen~~ate în două plane paralele..8~ Toleranţe şi calităţ] ales~prafeţelor ia un arbore de pompă centrifugă. după care ansamblul se verifică din nou pe dispozitivul cu prisme.1 000-1 500 rot/min . care determină durata di?-tre. car~ trebuie procurat de la uzma constructoare.l~ ~l. pe baza unei analize temeinica..ză. L-lterioc.porţiunea pe care freacă garniturile de etanşare (la arborii car~ nu sîn. acesta rămîne Într-un echilibru indiferent.arborele trebuie (le asemenea să albă fusurile bme şlefuite ŞI executate cu o mare precizie.Iui 1<1. poate fi realizată în două moduri: -prin confecţionarea cl. "t -prin recondiţionarea arborelui vechi. Fig. fre.'acestea se cîntăresc şi se' stabileşte astfel cantitatea de material ce trebuie Îndepărtată. suferă def~l1ll!lţ. egal ca valoare. mai mult sau m~i l?uţin di:tanţate .prismele trebuie să fie perfect paralele şi orizontale. E(·hiJibr~. . sau 'care funcţione~ă la turaţi~. 1.::t dinamică r.rcare dispune de cîteva maşini unelte universale estrung.' unul faţă de alt~. cu ajutorul unei fraze deget. la care s-au indicat toleranţele de dimensiuni. care se transmit întregului agregat.de încovoiera şi torsiune. chiar dacă a fost echilibrat numai static. diculare pe axa rotorului. Dezechilibiul dinamic este pus în evidenţă numai întimpul funcţionării rot0ru. formă şi poziţie precum şi calităţile suprafeţelor.G. Indicaţiile din figură se referă la arborii pompelor . Acest cuplu provoacă vibraţii ale pompel. aşa CUm se. Prelucrarea se .. <' '!-'''''' .. : o.198 REPARAREA POMPELOR REP. inclusiv postamentului. Se ob~er. a unui cuplu.d~ pro~ecţie)". deo~rece.(le proă~sul ~mtre masele neechilibrate şi distanţa dintre ele. p~e. ~ ---!ŢI . turaţii foarte ridicate.••' .~R. Acest lucru 'serealizeaăăprin degâjarea sau adăugarea unor mase de material.\RE"\ POlI PE LOR CESTRIFl'GE 199 lN' 11'. dar În acelaşi timp şi în plane perpendiculare pe a~." . " .~e ştie ca cheltuielile de investiţie sint apreciabile. 1.6 este prezentat un dispozitiv de echilibrare statică a rotoarelor pompelor centrifuge. putînd avea ca efect desprinderea de pe placa de fundaţie sau ruperea unei piese. în scopul determinării precise a cantităţii de material ce trebuie îndepărtată. care sa anuleze acţiunea primului cuplu.01 mm... ' p I "r.l. 4. pînă la obt ineroa echilibrului indiferent.ar~.>oIJ~ nou.:a face numai pe baza unui desen de execuţie. dimensiunimici.mai ales la pom-' pele: de. Echilibrarea static:" a unui rotor de pompă centrifugă .şă. <.t prev~zutic~ buc. perpenporlillne din cqru~ ii/(/~pdrlelmj 11I(1I"i(11 dimensionate pentru diversa mărimi de rotoare. se întocmeşte un desen după model.." Repararea unui arbore.f~montat mtr-o pompă şi utilizat cu suficientă siguranţă..confecţionat Înt:-un atelier de reparaţii.loI40'11$lO'1 ~ !:::!'. 4.. 4}.raf~tă .7tifi(a:~-. Acestea au o construcţie complexă ŞI sînt . Totodată arborele mal. precum ŞI părţile care vin în contact cu !lchidul vehiculat ŞIcare sint supuse uzurii prin coroziune. Degajar~a materialului prin frezare provoacă o subţiere a peretelui discului rotorului. in cazul în care nu a fost procurat ca piesă de schimb. Desi&"Ir. achiziţionarea unei astfel de maşini trebuie facuta numa.8 este prezentată schiţa uriui arbore de pompă centrifugă rnonoetalată.f' urmează să se îndepărteze apoi o anumită cantitate de material. porţiunils uzate.· •. . care indică ?ir. . Fig. pentru a nu lăsa urme pe fusurile arborelui. Această operaţie se realizează prin frezare.eqtelof ~E~aţe de fOţ'ţel~. . c9Hstă î~ cr~area volu!1tară. Totodată. De exemplu ovalitatea maximă admisă este de 0.~ 1 [!] Fig.rr.ii. iar dacă acest lucru nu este posll. în scopul reducerii coeficientului de frecare. este arborele.ipu.tt(>. In fig. "". măsurîndu-se cît mai precis . dar de sens contrar. De aceea un roror de dimensiuni reduse.d~ roto~re.trebui~ finisată prin . deoarece acest lucru este uşor ode realizat în cadrul unui atelier de repal'aţii.cţi~n~reatinui arbore nou este preferabilă. ' .':.: . Suprafaţa. pe circumferinta rotorului se pot asăta sau lipi div-rse mase.vă~1?-. dimensiunile lor..'I3fl]..frgurăcă ~.moderat~ .'7. SItuate în planul axuhii. poate .". Din punctul de vedere al dotării unui ~tel!er ~e repar~ţii pentru po~pe.~j'J. Operaţia se repetă pînă ce învîrtind rotorul. Soluţia de echilibrare dinamică care ~e impune.r.ta î~ flg.>Il. dispozitivul trebuie să satisfacă următoarele condiţii: . Părţile cele mai supuse la uzură ale acestura sint . Iar maşina trebuie să fIP utilizată la întreaga pi rop~rit.două rel?araţii. care să ţină seama de ponderea ~pp..porţi~nilepe . .l şi. precis determinate. O altă piesă importantă a pompelor centrifuge.. "/'f~!i. centrifuge ale unor mase concentrate. la rotoarele mai grele." valoarea maselor neechilibrate. Pentru obţinerea unei schilibrări cît mai corecte.· . lor de lucr:: trebuie să fie suficient de lată.cl!m şi de t.e. deoarece aceste elemente determină valoarea fortelor centrifuge neechilibrate. In fig.:raţlllor . '.funcţionareapar~un cupludeterminat . t}lr~ţi~ q~)ucru şi el se d~tor~şte mon:. Echilibrarea dinamică poate fi realizată numai cu ajutorul unor maşini speciale de echilibrat dinami~.

confecţionarea inelelor se poate face chiar la locul de exploatars. cu suprafeţele de aşezare ale rulnienţiior 5 'ii T. el prctejînd pragurilecarcasei ~~ de aspiraţie a. sau a unei prese hidra..ăn duritatea. uzura gamiturilor progresează rapid şi acestea trebuie înlocuite foarte des.po. T şi R precum şi cele pe care sp aşază inelele de etanşare se finisează prin rectificare la calitatea o'~ Din punct de vedere tehnologic.de . acestea sînt supuse . .10 se prezintă schematic modul de îndreptare a unui arbore.sdiipru...uzur~i datorită _ .'4.. Avantajul garnituri!?r moi co. 0 ~enţru. el trebuie încălzit . ţ)lCt:-.' PI))IPELOR CE~TRIFt'GE 201 de uz general.-:l~· ·-2 Fig.B. Această tncălzire trebuie să se facă local. zona cea mai afectată de uzură o reprezintă suprafaţa pe care freacă garniturile de etanşare ale presetupei.riar suprafaţa de uzură se cement~ază cu scopul de ~-l m.nfecţionează din bucşe din fontă turnat a.: şi să capete astfel deformaţii permanente care influenţează negativ comportarea agregatului (vibraţii. în fUnCţl~ de co.ţ.funcţionărlidatodtăunor cauze accidentale . se îndepărtează inductorul şi se presează arborele în zona săgeţii maxime. In fig.!PELOR REP.tI''''''. In.te încărcat cu particule . După presare se execută operaţiile de verificarecu ajutorul unui comparator. La arborii pompelor centrifuge. S. a c.şI P~lI:. frecării c:ar: loc la conta~tul cu suprafaţa bucşei de uzură.02 mm. ' . deoarece viteza de încălzire este neuniformă.i calitări ale suprazeaza c. •••• Nu este recomandabil ca încălzirea locală să se facă cu flacără oxiacetilenică.' iar remediul constă tn tndreptarea acestuia cu ajutorul unor prese mecanice cu şurub. inelele labirint se vor executa . prm Inducţie. iar pentru cele destinate instalaţiilor în care mediile 4e. Un arbore poate să se defecteze in timpul. cuplă.. în porţiunea in care săgeata este maximă.9.. prin / Fig. esţe pr~setupa. ceea ce impune utilizarea unei alte Fig. 4. 4. 4.ndă te~ul"m. aceste deformaţii reprezintă tncovoieri ale arborelui. in funcţie de precizia realizată.tsî~trc9fOşiYJ' . iar arborele rămîne cu tensiuni interne periculoase..ş~. pînă la temperatura de 600 '" 800°C. Suprafeţele L. feţele frontale au rugozlţaţl dlfer~te. obţinerea preciziei necesare este posibilă prin prelucrarea cît mai multor porţiuni dintr-o singură prindere pe maşină..l!lrec?m..local .12 este prezentată secţiunea printr-un : J2 ~. se foloseşte oţelul OL 50. U' asemenea. Operaţia se continuă pînă ce bătaia arborelui se tnscrie in limitele toleranţei de 0. 4.:.tn diverse plane. Astfel pentru pompele de uz general. ___. Uzura lui conduce la creşterea debitului p. ~au din bu~şe din bronz.fonStrili!ţil de'pompe speclâle'sefolosesc ŞIaltematenale. iar în acest scop se utilizează dispozitive cu curenţi de inducţie.: cu toleranţele şi calităţile suprafeţelor I ~ respectIve. U~ alt ~~gan al pompei centrifuge. lice. aşa după cum s-a arătat u feţelor la un inel 1 t lul labirint. Aşa după cum se observă. Astfel suprafaţa L de aşezare a rotorului şi suprafaţa R de aşezare a cuplaj ului trebuie să fie perfect concentric". Pentru ca arborele să devină.~l~u~a ''1. zgomote). fără a ti necesara în acest scop demontarea pompei... car~on de calitate. arborele este protejat în această zonă cu o bucşă de uzură care poate fi lesne înlocuită.mo~. Toleranţe acţl\:nl1 uzurn.9. De acest lucru. In unele cazuri.?stă în faptul că ele pot fi procura te şi înlocuite cu uşurinţă. 4. bucşă.otor.~RARE.maleabil Ia cald.şocuri la pornire.·tnfuncţie de natura şi mărimea deformaţiilor. ~u este ~m~nător cu~el al bUCŞ~1 uzură.la caie S-a".lele lab. bucşele se confecţionează din oţel carbon obişnuit ŞI se cromează dur la exterior.I~l=. După cum se observă.r.l1. indicat toler~nje~e ~l c~lţtăţile suprafeţelor. garmllln . ..02 mm. trebuie să se ţină seama. la construcţiile moderne. cumStnt ofeluiile carbon 'de calitate. -. De obiceÎ. Materialul arborelui se alege în funcţie de condiţiile de lucru ale pompei.~~U:nite.s. c. U.ţire. Indreptarea arborelui deformare termică.aplicăun trata. După atingerea temperaturii necesare. prin Incălzlrea arborelui.to. . variaţii bruşte ale sai-anU de refUlare -.la înrăutăţirea caracteristicilor bidraiia lice ale pompsr. Daca lichidul vehiculat c/.ea~ta. Canalele de pană deformate pot fi reparate fie prin practicarea unui alt canal în partea opusă. Dacă nu se pct procura ca piese de schimb.e. arborele trebuie prelucrat cu multă atenţie. !O. deoarece.abrazive.~~ 9 respectiv. de genul celui prezentatIn fig.~pe. care este supus Fig.arazltar prin ~tershţlU.Illent de hnb~tA..de reparaţii. fie prin lărgirea canalului uzat. ro. ' pe ~n ?trunp universal pe care-I posedă orice atelier.irint Se co. Dispoziti" pene. De aceea..ntact~ cu piesele conjugate.01-0. În fig. ( . 4. şi la piesa de l~căI.~ I ~' In. abaterea de la cilindricitats a suprafeţelor funcţionale nu trebuie. Dacă etanşarea se reali.1. care vehiculează lichide necorosive.200 REPARAREA P/)'.:0xig~b~l. atunci. Inelullabirmtse i(zează datorită acţiunii partictrlelor abrazîve 'tare cirdulă prin i~terstiţiu~ form~t.prezentată schiţaunei bu'şe deuzură. O al!ă pieSă'9: pompei 's~ptl~ ja uzură este tnelul lalnr:'1it. pentru pompele de dimensiuni mici şi mijlocii. se obţine un montaj corect şi o echilibrare precisă a întregului ansamblu roti tor.u-.să depăşească valoarea de 0.t.~ste. .. InlOCUItcu uşurinţă. indreptarea se poate face la rece sau Ia cald.c9m". Il. 7'. Toleranţe şi calităţi ale suprafeţelor la o bucşă de uzură. la care se . de }ne~şi. aşezat pe masa presei de îndreptat. Bucşele se confecţionează dlI?-oţel.: m~tr:l.~bJrInt. El poate fi.:t~nşare dintr~ carcasă ~i.z?rn:.zire ~ocali care se montează pe arbore: rotor.r.

Ctl o strîng-re moderată. în special la pompele de dimensiuni reduse.ngere insufici-ntă. pentru a se obtine o concentricitate corectă.e ptezentat~ o. deo~rece introducerea unei cantităţi de.se desfac piuliţele ce fixează capacul de aspiraţie 7 de carcasa de refulare 2. ale lagărului. trăgînd în acelaşi timp capacul spre exterior. .J. scoaterea capacului se face prin lovituri uşoare"aplicate prin intermediul unei bucăţi de lemn sau metal moale. Bucşa l.. Pentru a evita astfel de 'situaţ~!.suficiente7.ln continuare sint prezentate cîteva reguli de bază. l~ care s-au indicat totodata ŞI austajele pe care trebuie să le respecte construcţia după asamblare. Etanşarea mecanică nu se repară ci se înlocuieşte cu alta identică .se desface piuliţa 3 care fixează rotorul pe arbore. 'ceea c~ pr~v?acă apariţia unor eforturi suplimentare care.lubrifiant mai mari decît cea prescrisă are ca efect supraincălzirea ansaI?blu!tu lagă~. Perso~~ul califlca~t care execută ~eparaţla uner pompe trebuie să posede experienţa necesara pentru a aprecia starea de uzură a unui rulment. prin .în caz de uzură se înlocuiesc rulmenţii respectivi."c. montaj necorespunzător (ajustajprl'::t strînse care conduc la deformarea căilor de rularei etc. Trebuie subliniat că şi o ungere excesivă conduce indirect la uzură. Demontarea pompei in părţile ei componente se face în ordinea urmăUtl~\ toare : . u. este recomandabil ca operaţiile de demontare şi 3 . .ouă. ' .--~------=.\ POl(PELOR REPARAREA PO:. uin punct d. privind ordinea operaţiilor de demontare. Dacă nu sînt prevăzute şuruburi de depresare. Ea se introduce presat pe arbore.. se usucă şi apoi se verifică manb.~n rulment nu satisface a~este ~ondiţii. ~zura se manuestă ~I la '<lgâr'. In timpul funcţionării..t~ din acea instalaţie ŞI du~ă la at~her pentru verificare. In acest se. el trebuie înlocuit. " eil.. .âl.13 este prezentată secţiunea unui astfel de lagăr şi toleranţele ajustajelor.mobil şi staţionar. mare uzură d-scris. soluţie care este aproape generalizată la pompele verticale. iar jocul radial şi axial (la rul~enţii radi~. fie prin nereahzarea parametrilor hidraulici.13. ce creează . .. conduc la uzuri premature ale pieselor active. uzura se produce pe suprafeţele de frecare ale celor două inele . l-corp Iaglr.vind -dacă aceasta are joc şi se mişcă. Verificarea jocului În rulment se face astfel:sedecuplează pompa de motor~l ~~ anţren~e.esf. Această operaţie !lecesItă. . În fig. . ~e procedează astfel: se controlează. î~soţit de trepidaţia agregatului. iar la acestea trebuie restabilit jocul corect al pieselor ce alcătuiesc lagărul propriu-zis.se demontează semicupla de pe arbore cu ajutorul unei prese cu gheare. iar uzura ~l' . turaţii prl'a ridicate. scoate arborele împreună cu .r Li". acestora.tricloretUjlnă pentrua"se tndep'ărta ~" unsoarea. la o pompă centilug~.unor piese. In cazul cînd . Cupla trel>uie să fie fixă pe arbore.:.buqllaglr..": llI". capacul se îndepărtează de carc~ şi poate fi extras de pe porţiunea de centrare.~_~~~~l c~~~_3lSP~te.ns.. In marea lor majoritate. ~lll. r a~roap'e:: tlltotdeauna demontarea pompjli Fig. ceea._=---_~----~~_----202 REPAR. Pompele care funcţionează imersate in lichid sînt prevăzute cu lagăre de alunecare.rţe:-nic: spec~fic. La transmisiile sprijinite pe lagăre cu rulmenţi . ajustajul cuplei pe arbore. Toleranţele ajusIn părţile el componente şi verificarea individuală a tajelor şi calitatea suprafefiecărei piese. Se roteşte cupla cu un sfert.ajustajul . pompele centrifuge sînt prevăzute cu lagăre cu rulmsnti. Este recomandabil. fie printr-o funcţionare defectuoasă din punct de vedere ~ecanic. Cele d. In afară de piesele de. Se demontează lagărul şi se. este dificilsă se respecte o coaxialitate corectă a arborilor d~ acţionare. atunci jocul nu se poate datora-aeeit " uzuru r~qlenţilor.rotaţie ŞIse repetă operaţia.e longitudinală printr-o astfel de pompa. de. D~că pomp~ nu mai dă satisfacţie în instalaţie. obser. ţelor pieselor unui lagăr de alunecare la o transmisie . Datorită lungimii relativ mari a transmisiei.' . de tipul 0I:C1J ŞI se cementează la exterior.secţiut.ur". r-paraţu UDIŞnuit.bucşe pot fi realizate pe un strung uo"l Ulil U'J'art. Z . La rotirea căilor de rulare nu trebuie să se simtă nici un fel de rezistenţă. . C? import~nţă categorie de pompe centrifuge este acţionată de la distanţă. ca suprafaţa interioară şi cea exterioară să se realizeze din aceeaşi prindere. Dacă se constată un joc' oricit de neinsemnat.0" .IPELOR CEXTRIFl'GE 203 Dacă etanşarea folosită este o etanşare mecanică. prin strîngerea. -1. rulmenţii. Bucş~ ~e ..Î!lsă atelierul nu dispune de un astfel de desen.l~2 se co~ecţionează din bronz de tipul Bz 14T ŞIse introduce m corpul lacărului dp aspmpnea cu un ajustaj cu stringere moderată. . uzura rulmenţilor se manifestă printr-un zzornot ~'stul de p. 4.c·.-.. de jur imprejur.. 4. de:>arece ea se montează Cu uq ajustaj intermediar de tipul H7/j6.\RE.Dac~.lit':~L:l asupra iHldur ŞI a căilor de rulare.protecţie 3 se confscţiom-ază din oţel carbon de calitate.•hnologic./rJ de sprijin ale arborelui.anterior..Li. ea tr~buie demonta. Căile de rulare 'şi bilele trebUie să fie în perfectă stare. care pot fi aplicate la pompele centrifuge monoetajate.14. t~p!:ea lubrifiantului şi pierderea calităţilor sale de ungere. Lzura rulmont ilor se poate datora următoarelor cauzr-: sarcini prea mari. 0. pe spatele flanşei capacului. Starea r~menţilor se verifică an de cite on se efectuează o reparaţie la pompă.este corect şi cupla nu se mişcă.a :on~uce!a ~eterio:a~ea. aşezate opus la 180 ŞI I se Impr~m~ o mişcare de cuplu in 'planul axului..dific}iltăţ~. . se a~ucă cupla pompei cu ambele miini. Dacă acest 'capac este prevăzut cu două sau trei şuruburi de depresa:-e. fără urme de zgîrieturi sau ciupituri.Deoarece cu ocazia demontării se pot produce verticală: . montare sa se efectueze Într-o anumită ordine stabilită printr-un proces tehnologic"tntocfuit pe baza desenului de ansamblu al pompei.:.'l't. ' .ag. De cele mai multe ori . _ .la pompele care funcţionază în camere uscate .li cu ~ile) trebuie să fie practic imperceptibil.' vedr-re t.mtermedlul unor transmisii mecanice sprijinite pe lagăre intermediare. combinate cu o ungere insuficientă. Sespală ansamblul in petrol sau. În fig.cuocciziadetpOlitării şi poaţe conduce chiar la deteriorarea unor piese bune.bueşă de protecţie.

4. Lagărul împreună cu arborele rămîn ca un subansamblu separatda pompă.15: li' "". aşa cum se arată în fig.. concomitent cu aplicarea loviturilor de ciocan. bucşa de '..8:. se curăţă ŞI se spală piesele cu pe~rol sau tricloretilenă. prin inte'r-.. . de ~I -. fără a seexagera. . .. 4. iar demontarea lui se face astfel: se desfac şuruburile de fixare ale capacelor de lagăr 5 şi se scot capacele respective. melullaternou 7 ~1.transmiterea efortului. în carcasa pompei.• ".. c.P..\Uui . â ..fieJncarc. ~.rulare. "..mo?~rnă... Piesele uzate se inl~culesc cu piese d•• schimb originale. .' Trebuie menţioIţat.e strîng şuruburile de depresare ale lagărului.. aşa cum s-a arătat şi in primul caz. aplică in capătul arborelui lovituri ferme de ciocan.·.. li. După anularea interstiţiului dintre discul posterior al rotorului şi carcasă.REPARAREA POllPI!LOR CENTRIFUGE .t. Fig. On . .mont:.' ...! :..lzu!~. ace~a dacă se constată o uzură pronunţată. apoi se deşurubează piuliţele presetupei 6 şi s.~eluFig.In timpul âcţionării cu cele aouă 'şurubelniţs.Umenţilor se face cu ajutam!. i.. Jccuri . U~.lSPO.. pentru a o scoate de pe pragul de' centrare.iN.este ~e.:: '" se aăsesc în cataloagele de rulmenţi s~u ~ . ..t~ _~ generale de demontare a rulmenţilar. b.' ""'"l>iv". Demontarea rulmenţilor cu dispozitiv de depresare cu gheare. . sau ruginirii suprafeţelor de centrars : în acest caz pentru demon tare se procedează astfel: se desfac piuliţele care fixează carcasa 2 a pompei de lagărul 4.16. .. . pînă ce rulrnenţii sînt scoşi din ~ezajele ~e centrare al•• lagărului.asupra:. aceasta se datoreşte unui ajustaj iniţial realizat prea strîns..se scoate apoi ruterul de pe arbore.. fie pe . In continuare.. apoi se verifică starea fiecăreia.iII~""'*"- -. In fig.~ ••••••• -~.' . rotorul se va sprijini direct pe carcasă şi va fi scos concomitent cu aceasta.'. apoi rotorul se extrage spre exterior. . se COI1fecţionează două cîrlige care se introduc în găurile de echilibrare ale rotorului . '.selor cu gheare. o altă persoană.-f'r Demontarea rulment ilor d" pe arbore.J·. s.. aluminiu). . . se introduc îri-spatele discului rotor d6\tă Ieviere subţiri sau două şurube1niţe.l. .r .~ .ia cu tA atenţie cu ajutorul unei dălţi. şi se extrage spre exterior.'. mcncetajatL. .'.. şi toleranţe la o pompă centrifugă . 4.. După demontarea rulmenţi1?r. b'.. car.7 204 REPAR.' r-gulă acesta se extrage relativ uşor.. '''''. deoarece rste montat cu un ajusta] aluns cător. Dacă rotorul opune totuşi rezistenţă şi nu poate fi extras prin metodele indicate anterior.!.. garniturile d~ azbest grafitat sau etanşarea mecanică. y~ '."se va' face prin intermediul corpurilor de ~ -" .. sau se repară aşa cum s-a arătat anterior.'"~ ~~~iţ~~comandă respectarea următoarelor .. . Există mai multe soluţii de extragere a rotorului şi anume: 2 ~==~-=-")j' 7 I S I ~ ! I ( bucăţi de lemn sau metal moale..'. ..il< =": ."'·'. . se aplică lovituri de ciocan.II care impune înloCl:ir":l..·[fjitbore. . Demontarea. •.::r l.17 sint pr~~entate Sol~ţlile corecte ~~ demontare a rul:nenţilor de pe arborele unei pompe centrifuge monoetajate. 1.. DI. ~. \~ 'U ~ ·'f'. de o' 2'J~ t:J. /. nu '. ~ .de CIte ori construcţia o permite. Demontarea inelelor labirint este mal dificilă deoarece ele sint presare in locaş. ' "J .şurubelniţelor..\REA PO~IPELOR . . In continua~e.1'." i. . de la scula de demontare la unul din cele două inele.a~.' .:l~ ~L ~t Dacă situaţia o-permite. mediul unei bucăţi de lemn sau de metal moale (bronz.~otor.:\~l. denUtn1teşl "pIuliţe hidraulice". Demontarea rulmenţilor prin lovituri de ciocaa. . Dacă pompa nu este prevăzută cu astfel de şuruburi.' .''. de asemenea numai prin intermediul unei 4. . 6.-~ea ş~den:ont~~e.care este montat cu -strîngere. .:seva acţiona întotdeaun.17. !: ~. Fig..~ in ţe~c:.!: n.Se aplică apoi lovituri de ciocan Într-unul din capetele arborelui.~. scot: presetupa.!q! dacă si-tuaţia o cere. numai prin intermediul unei bucăţi de lemn sau metal moale.zlt~ye hidraulice. Dacă construcţia pompei nu permite introducerea. operaţiile vde d~montare ~ pompei 'pot fi considerate terminate. 4.16 şi 4.. diametral opuse. . in ~anualele de specialitate şi care în pnn- 5: n ' Fig .comaiÎ~biJ!~t~~~fc!!. " T.~fa~e conform regulilor ' ..

s:'d~şurUbeaZăbu~şa de pr~te~ţi(7.egalizare 6.'·" -:este recomandabil ca pompa să se demon teze şi să se monteze pe ansamble componente._------------------ REPARAREA PO:.demontarea şi montarea trebuie efectuate într-o ordine tehnologică corectă. ~.~ d~uă 'cîrlige primul rotor 8. .se deşurubează piuliţele de fixare a lagărului 3..IPELOR CENTRIFI:GE 207 Montarea pompei se face in ordinea inversă a demontării. Demontarea şi montarea pompelor centrifuge multietajate se face de asemenea Într-o ordine tehnologică stabilită dinainte şi ea este exemplificată prin pompa de uz gpneral prr z=ntată în fig.18. de corpul carcassi de aspiraţie 4" . Incălziroa SI' rp. ' '.~'~oi se ixtiage 'cfi:ăjut(jrttI . cu toate etajele pompei.se aşază capătul arborelui rămas liber. Rezistenta nu trebuie să vină în contact cu uleiul. pînă ce lagărul se desprinde din pragul de centrare.!izpaz. se pot aplica Iovituri uşoare. . mai ales asupra' pieselor confecţionate 'din fontă. După verificarea şi înlocuirea pieselor defecte. . Cele mai importante dintre acestea sînt.:' ·1' ..se extrage manual lagărul de pe arbore..•. împreună cu corpul director 71 şi se' continuă astfel. de exemplu incălzirea în băi de ulei la temperatura de 70--80cC. prin intermediul unei bucăţi de lemn. evitîndu-se.montarea pompelor. Ea se ce mpunp dintr-o cuvă ce contin» uleiul ii"rulIit" in care ~•.şi racordurile ţe"iLde .! 8. 'fIllpreună cu bucşa de protecţie 73. -':s'e'deinonfeaZ~ preseîupa 'c~rcasei de aspiraţie 4 şi ~p6i 'se -extrage şi car-' casa' ". Pentru rulmenţi sînt valabile aceleaşi reguli generale."" ·. '.la partea r inferioară a cuvei.pe cale de sprijin şi apoi se deşurubează piuliţele de stringere aletiranţilor. 4.se deşurubează piuliţele de fixare ale capacului de lagăr 1. asezati pe suporţi adecvati. Cîteva reguli cu caracter general.â.se demontează: lagărul opus. concomitent ctJ bucşa de distanţă 9 . se recomandă a fi msuşite şi respectate de către lucrătorii care se ocupă cu întreţinerea şi repararea lor. . stabilită înainte de incepere a operaţiilor şi care să excludă orice posibilitate de deteriorare a pieselor pompei. indirecte. se execută operaţiile de montare a pompei in ordine inversă celei de demontare. : '. .. după care se îndepărtează capacul şi se deşurubeazăpiuliţa de strîngere a rulmentului 2.286 REPAIUREA r'G~IPELuR _.:' .. dar aici mai pot fi aplicate şi alte procedee. . Pentru dsmontare se procedează astfel.·r-. presetupa carcasei de refulare şi se arborele 72. iar dacă se constată o oarecare rezistenţă.. : .operaţiile de demontare şi montare se execută numai cu scule şi dispozitive adecvate.-. aplicarea loviturilor de ciocan directe.o . acolo unde este posibil. prevăzute şi la demontare.în continuare. . privind demontarea şi. \ ". . introduc rulment ii.i~zistpnţc montat. se extrage carcasa intermediară la.' aluminiu 'sau oţel călit. respectîndu-se jocurile şifoleranţele recomandate în fig. Instalaţia de încălzire este destul de simplă şi ea poate fi confecţionată în cadrul oricărui atelier de reparatii. "o:. . pînă la carcasa de refulare.\ I'lectric cu ajutorul ~::.' . . / .

ca materialele p.~l~~eţurio~· ~stfel de 'ateHere:ele~ nepiltin(i fi folosite In mod econl>tIllC 'declt. aceea aceste piese se inlocuiesc numai cu piese.me~. iîif~ÎI&. confecţionaţi din fontă-specială pentru segmenţi. care poate propune şi eventuale înlocuiri în funcţie de situaţia reală a instalaţiei beneficiarului..~~. asigurîndu-se totodată d respectarea ajustajelor Iniţiale.tonu ca plesel~ repar~t~ să fie con.le. care dstermină m final gradul de uzură a pcmpei.j .". _ :-1> I.mm pe feţele laterale: mentului prin . in atelierele mai man"târe dispun iieturnătorie. : _1 ( să ]" ferească de lovituri.. astfel 1n~lt POZiţia lor.in dublu flux.:.. i? ca. -1.pa:aţiile descrise anterior se refedfo. Dimensiunea penei care determină dschiderea segmentului trebuie să fie de 1.::: [it. 4. cilindrii de lucru. . . contact permanent cu cilindrul.003 d şi Se calibrează deschiderea la valoarea prescrisă pentru segmentul introdus in cilindru: .~ li. " mai repede decît cilindrii pompelor. Totuşi. ·id'.ongl~~e.ţl din cauciuc trebule să albă o bună rezistenţă la: uzura. .d!n piesa originală şi se va stabili prin analiza de labo. un tratament de termofixare.t. Foru. Pentru pompele de dimansinnimari. <"""'. avînd structura perlito-sorbitică cu grafit Iamelar..a~ede lucru care execută periodic mişcări de translaţie.~ . .apior se mannesta pt: suprafaţa <lL' cout. . freză.. . deoarece el se execut'dupll o fehnologle care presupune eXlstenţaunor m:âŞi?isped~e ~'. .1J formă d. pielea de bovine. .re S1J. estcLllga. rămîne în a . numai la strucrrve ~e seg•. precum şi .. ~ se 'execută un tratament de călire-rsvenire : .·ităÎ:ii ir. apar forţe de frecare de diverse mărimi. relativă să fie precis determinată.Ulte. diverse semne ..ovocat~ de co~ozlUne. e n:o?~aJ vor fi mult uşurate._se·refcî~. In timpul funcţionării. dotat cu un mimm de' maşini-unelte universale: strung. • Dintre piesele ce alcăt.\R. sa~ ~m materiale echivalente din punctul UI' vedere al caracteristicilor fizico-chimice-macanics. de ~hlmb p:rq$rate de l~ f:w:nizorul pompei.~'. lăsîndu-se un adaos de 0. Prin această mii-sura.5 mm..utiliză. aplicate la sşgmenti.?:dAca. grafic sau lsmn.l:::cLi. ·i.~iesc pompa cu piston.se execută. . _ se introduc segmenţii într-un calibru inelar. Astăzi există o sumedenie d~ soluţii constructive. ~u " puţin. avînd diametrul 1. precum şi la acţiunea produselor petroliere . ..1 realizarea deschiderii seg.fecţţor:ate din aceleaiş material" din carI'. diagonale sau cele. carcasă..1 s (s fiind deschiderea segmentului în stare liberă).•.:~ri.:.'.!JI. . arbore: nu po~ fi ex~cutate in ~teli~r(de~cest geh':-tlle.:.DL:4 pozitiv pentru _ se decupează segmentul din bucşă. este cunoscut.rii ~or constă in aceea că prelucrarea cilindrilor poate fi realizată cuo 'precizie mai redusă._· La pnnp-le de tip industrial.ţ~Pta1p~Vr~~1' :~~~~rfă~/~~rtJt1f'~~~~ lOp. stringerea lor poate fi reglată. textolitul.n:0r atsliere rde ~eparatll ObIŞD. se pot realiza sl'gm~nţi metalici. . 1 ~~r~~. p<:cînd suprafaţa acestuia Fig. Pent. porţiunea respectivă.rizuri sac.. pentrii piese de dimensiuni mai reduse ... ~Şe~enţll confecfl~na. Forma a este caracteristică p-ntru segmc!nţii rnetalici.după Jemont~re. nemetahce -: cauciucul.:lareaec~~~ra:.:J.~O..5-1. bucşedeprctecţie. reparaţii.. Dacă acest lucru nu este posibil.:. în cochilii sau centrifugaL Tel'm:brogia-of. între suprafeţele de ghidare ale pieselor ce se a~ă. i.ent~u segm~nţi se folose~c atît materialele metalice .se strunjeşte bucşa în interior. Repararea pompelor cu plsten Pompel~ cu pi~ton...se secţionează segmentul cu o freză disc.. . ~mt dotate ~u ?rş'. iar pe măsura uzurii segmenţilor.'':. mirea de "manşetCi.::~ in CG~l. se vor l. cum' sint pompele ~xiale. . Dacă materialul piesei ~u.~ .:. In raport.ţii.tiei. sînt executate ŞI~e~e ._.u1ta uzina furnizoare. Din acest motiv.)>'!..·.sint caracteristice numai pentru seg~ mr-nţii conf~cţionaţi din cauciuc sau piele . ! trecerea acestuia prin locul respectiv.~.Z~i .Segme~lţH. cu ~ea :pr. la dimensiunea finală: Fig.. .se pot realiza 1n cadrul unor astfel de ateliere._.be. cele mai expuse la uzură Sl~t următoarele: segm. Ill~lI-. termofixare . În mcd normal. piesele se curăţă şi se spală cu petrol sau alt lichid detergent: pentru a li se putea aprecia cît mai real zradul de uzură: . .rator co. ~u~apele ş~ scaunele lor.?:. 19. 1 cu l.~ril! ~.••. cunoscute sub denu. utilizate în domenii în care nu pot fi înlocuit>?dpompe cen~nfuge. ~a aceste ~Ipun de p~mpe..: .e C0n· ia contact cu segmentul în mod intermitent.:nţii ~e u~eaz. segm.. bucşe de distanţă. Formele b şi c.SI' rectifică feţele laterale pină se obţine înălţimea finală II. deoarece în general pompele de constr~cţle o~lşnulta nu sînt destinate să vehiculeze lichide corosive.. ciupit ur i . aparat de sudură etc. 4.fa.. 20~ -:.mpozlţla chimica. .u~pro.mt organe de etanşare care au rolul de a separa rogimurile de presiune diferită de pe feţele opuse ale pistonului. cît şi la forma lor.I~ material. care se referă atît la materiale din care sînt confecţionaţi aceştia.ruc~. deoarece suprafaţa lor. . La pompele cu piston: uzura datorată abraziunii este preponderentă...lin t-xtolit.clli!i1!r. în funcţie de mărimea segmentului: .~ca efect pi-rd-rea etan".: Avantajul. turnaţi în forme de nisip. segm. . să~ibă ~ ~uritate. s..•. deci mai economică. .19..RE?.\ !'O~IPELOR ce PI5TOX ! ..s~en.:a. fn cazul unei producţii de mare serie'.~pompele de dimensiuni mici şi' mijlocii ~I ~le pot fi e~e~utate în cadrul unti\mic atelier de. conj~&ate se m~rcheaz~ prin. ~eea U· z.ntactpermanent.fanta. lemnul ŞI altele.UţUI.al~~~. numai reparaţii de mică Importanţă.2.fu a e\:ita orice surprize noplăcu..iil:\ •. SI: C:\rf' (ll'F~L:~.__ L zur. r~~r~ik~Me~~~ţue~t· taliCIDUp?t ţi cqnf~f în.~L.f01(. lăsînd un adaos de 0.. .işnuită de prelucrarea ssgmenţilor este următoarea: " -se strunjeşte bucşa Ila exterior. alama Cit ŞI I?atenalc. se va cons.. formele constructive ale segmenţilor sînt celt' prel~ma[~ în fig. pistoanele. conform fig. R~. organele de distribuţie.puncte.~RE. ilindrul si ea z pJ. -(f' r D.bucşe de lagăr. Astfel.. maşină de găurit..c . compoziţii pe bază de grafit. reJ?araţiile pieselor principale: rotor. t:::.. ceea ce conduce la prelua(':[ '. oper~ţ111e.--l care se deplasează în mişcarea ele du-te-vino.~oate _pies. mal P. tija pistoanelor .. oţelul.enţu pistoamlor. ''-1' -\ .e in funcţionarea instala.20.!.. presetupe etc.

210

REP,\R.\RE,\ POlIPELOR

REP.~R.~RE.\

pOllPrLOR PISTO:': CI.'

211

- se rectifică diametrul exterior la cota finală d; - se strunjeşte adaosul diametrului interior, rezultat în urma comprimării segmentului în cilindru. l,? fig, ~.21 este prezentat. Ul~ segment metalic pentru o pompa cu piston, la care s-au indicat toleranţel- şi calităţile suprafeţelor. Fanta s an' rn!l1l' de :l !r!::'i,<:, ,'~, Llvc~';'<l ~':~llll:llLUlui datorită dilatărilor, ~ ,Trebuie acordată o atenţie deosebită în timpul operaţiei de mtroducere a segmentului în canalul din piston, deoarece atunci apare tensiunea maximă în fibrele de la diametrul interior" şi care de multe ori po~te provoca deformaţii permanente sau :hlar rUI?e~easegmentului, Pentru a preveni a~tfel de situaţii, in practica se alege deschiderea segmentufu. în stare liberă: s = (3,2-3,6) . t, t fiind grosimea segmentului. S~gmenţii din cauc.~ucse pot confecţion~ cu dest~ă uşurinţă {6 ,m atelierele de reparaţii, -avtnd o formă constructivă relativ Fig. ~,21. re. simplă. Pentru 'aceasta se cobfecţioneazăo,~matriţă care să respecte cît mai fidel, .forma "şi dimensfunile piesei originale. feţelor la un Aceasta se transmite apoi unui :atelier de vulcanizare obişnuit, segmen~ rnespre execuţie, cerîndu-i totodată respectarea calităţii .cauciut~~~;d"4cului." .' ,"~o' 'r· ,: ", ',', :Cilindrii,de lucru ai pompelor se Uzează şi ei În tiIrip':'daiorită' In spe~ial efectului de .ero~iune şi mai puţin celui.de coro.ziu~~;.u~ura cilindrllor' pcmi>E!i es.te deten:~l1n~ta atît de c~ht.atea .mate;laluI1l1 utillzatpsntru confecţionarea pieselor, Cit ŞI de natura Iichidului vehiculat. Se mţelege că, cu cît un lichid conţine un. procent mai important de particule abrazive în suspensie, cu atît uzura devine mal pronunţată. La pompele cu piston ca acţiune directă. uzura este mai puternică la cilin~rii pompei propriu-zise decît la cilindrii maşinii, ,cu abur, deoarece la aceştia din urmă ungerea este asigurată de către o pompă 'de unzere care trimite permanent în interiorul cilindrilor ulei sub presiune. Aic"i uleiul este antrenat de agentul motor - abur sau aer comprimat ~ şi formează o emulsisc.ar~ pătrunde în toate interstiţiile. Cilindrii pompei sînt însă unşi numai cu lichidul pompar, care în multe cazuri nu are proprietăţi ungusnts. De asen:~nea!. la pornirea pompei, pînă la amorsare, frecarea dintre segmenţi şi cilindrii ~ste practic o frecare uscată. Din acest motiv, cilindrii pcmpei sînt eoncepuţI sub formă de cămăşi amovibils, presate în corpul pompei. La un anumit grad de uzură, cămăşile pot fi Inlocuita cu piese de schimb noi. . Se recomandă ca, atunci cînd se înlocuiesc cămăşile, să se înlocuiască ŞI segmenţii deoarece dimensiunile de funcţionare ale acestora alcătuiesc un ajusta] foarte precis. Repararea cilindrilor de abur şi a cilindrilor pompei se face prin alezarea acest?ra pe o maşină de alezat cilindri. La o pompă cu piston obişnuită sînt permise trei, maximum patru, alezări ale cilindrilor, după care se recomandă înlocuirea acestora.
A

, In fig. 4.22 este prezentată o secţiune prin blocul ~ilindrilor unei p,ompe cu piston cu acţiune directă, tip duplex, la care s-au indicat toleranţel« ajustaHor şi calităţile suprafetelor. . Pistoanele pompelor industriale au ferma de disc. Iar uzura lor preduce n-uniform, pe părţile care vin în 'contact cu supraraţa cllmdruIU1:,:-\CIc::it lucru

,p

I
I

5JI

H8:$>

"~rJ6;ff..l.
t1
I '

, ' <h ,_;:'

~-

~.'
~

ii
.@1

J

!~';~: ~~~=

~2'--~~--~I@~o~I,~o.o.~~Z~~w[tI:-~,i.~'~:~~~~~~
Fig. i.22. Toleranţe ..şi câlităff :'a!e'ft1i>iateţelor "la cilindrii Fig. ~.23. Toleranţe şi ',,' unei pompe cu piston 'cu', ~ţ1l1ne'mrectă, "calitl!:ţi ale suprafeţelor,' , ' . la un piston disc,

~r '

f

se observă mai, uşor Ii.f,.pazJ~~'i#htiJ>m:,~'pis.ţqanelor.pcIl1P~lor orizontale. Totod.aţă are loc şi o, ~u~~l:.c;anarelor_dmplston, provocata de segmenţn metallcl.. . ""fej' '..<J'î: ·t,,,'i' ", .... '. ;' • t Pistoanele cir~ ~D:utrute~tă,~'stfeI de uzuri sînt greu' de reparat ŞI es e preferabil ca ele s~ fiefuI9-guiţ~::c~p!ese-~~ schim~ originale. Se ţJoate înc~rca o reparaţie 'prin lărgirea 'ta.n;ilelor·~dntroducerea unor segmenţi cu. Î~ălţlme mai mare. In atelierele/tie repariţIi obişnuite, car~ dispun de ma~ml-unelt; universale se pot confecţiona relativuşbr pistoane disc, aşa după cum se.arata in fiz. 4.2'3. Pistonul se poate coD.fecţiona direct prin prelucrarea unei bare din gţel laminat sau forjat, sau]:un~:disc·din ~ont.ă turnată. --_.: ._ rit« pistoanelor se uzează. ţn special pe porţmm!e p~ car~ fre~ca garm turile presetupei. Uzura se manifestă sub formă de nzun longitudinale, care inrăutăţesc etanşarea şCin acelaşi timp, uzează prematur garniturile din azbest crafitat. b il l ~ Repararea tijelor se face în mod asemănăt~r cu cea. a ar ?r or pompe o~ centrifuge. Astfel porţiunile uzate se Î~carcă pn,n metalIzar: ŞI se :prelucreaza apoi la cota finală. În cazul în care atelierul nI! dlspUl~~de o.mstalaţle. de metalizare, se confecţionează o tijă nouă. Ca ma~~~I~1 ~t~l1~.eaza ţelul aliat care :e se o comentează sau se nitrurează în vederea manrn durităţii suprafeţelor de ~zura. În fig. 4.24. este prezentată tij~ pist?anelo~ une.ip~mpe cu acţiune directă, la care s-au indicat toleranţele aJustaJe~or ŞI ~alltaţlle sup~afe5el?r. . înainte de efectuarea tratamentului termic, capetele ŞI părţile filetate se protejează pentru li. nu deveni cas~nte. . .... , Supapele au rolul de a închide ŞI.deschide con~UnICaţIadintre cilindrul pompei propriu-zise şi conducta de .asplraţ~e, res.pectl\' cea de refulare. l\I~:ea majoritate a pompolor cu piston mdustnale sint dotate cu supape av înd
1.• Alegerea pompelor c. 267

212

REP.\R.\RE.\ PO~[PELOR

REPARAREA POlfrr:LOR cr PlSTOX

21:f

Il ~tl ~'

forma unui taler, care culisează pe o tijă de ghidare. Uzurile caracteristici s~p'apelor se manifestă pri~ ri~uri şi o.valizări pe suprafeţele de ghidare, datorita forţelor de frecare, ŞI prin uzun sub formă de ciupituri şi deformaţii
,,~WfJ}.~~ ~~!
<---""-L-..,
c,

.~.:

'<

L::.t-.:~

,SO,. 'E
Ia tija

,"'rI

S
•.

f? @{?\\ ... C \.v~~:~;) \8/
~~
l' ..:...t '--..• Fig. "i.25. Realizarea prm prelucrare din ma teria l Iarninat a sectiunii de trecere a scaunului supapei.

----p.IO'021,V, Frz.

_,~~')1:.;~'1-

·L~-i. Tolerante şi c'1.Iitlţ: 1.Ie suprafeţelor pompe cu pisrcn cu actiune directă

u::-=i

" f;
g
;L
'it''''~

A:~i,

ale suprai~ţelor de etanş~r;, ..atît ale supapei cit şi ale scaunului. Acestea au ca efect I2lerde~ea et~n.şeltaţ.ll camerelor volumics şi prin aceasta diminuarea param~tn}9.f ]udr!l-ul.lcl debit-presiune. ' 't. 'Snpa~ele, ghidajele ~I sc~unele supapelor sînt piese ce pot fi realizate cu uşurinţă in ca~rul ~~UI atelier de rep.araţii, .astfel încît cele. c~re sînt d,~gradate se recomanda a fi înlocuite. M~ten~ul -din care se confecţionează aceste organe ~~te bronzul, care are o buna rez~stex;ţă la corozi~ne şi.in acelaşi timp un coeficient ~.eţr:,care.redus .. La execuţia pieselor trebuie realizat un aj~staj ;orect Î.ntre tip d~ g~l~a~e ŞI corp!Jl supa}>el, astfel ca aceasta să nu rămînă lx;ţeperută într-o p:)Zlţ~e intermediară. Deasemenea' trebuie 'asigurată .sei:~ ~m!1~:l. d, t:',: '1" :t ,:"';l~dulu: prin sca~n~ su~apei. şi prin spaţiul inelar creat <ţend!care~ supapei la I?lilţl~~,a m~Xlma..,Atlţ supap~ ~ţt ~i.scaunul. său pot fi realiza:ţe I,ncadrllţ unui atelier de reparaţn, prm prelucrare din material Ianiinat. Secţiunea pro,flla.tă, de t:-ecer:eprm scaunul supapei, se poate executa prin frezare, sau numai prm găurirs ŞI ajustare c~ pila, aşa cum se arată în fig. 4.25. , Pentru one~tare, în fig. 4.26 se prezintă I ansamblul funcţional al unei supape, utilizată curent la pompele duplex de alimentare a. cazane-' lor: de ab~r, l~ c~re s-au indicat toleranţele ajustajelor. ŞI ~all~ăţile suprafeţel6r:După cum se vede .dm figura! suprafeţele de etanşare ale supapei ŞI~ scaunului trebuie să aibă o rugozitate foarte redusa. Aceasta se obţine. prin rodarea fiecărei supape ~e scaunul său. Operaţia are loc astfel: se monteaza supapa aşa cum se arată în fig. 4.26, dar ------"-''-----; fără arcul.eli~oi4al; sepun~ pastă de şlefuit în ciFig. 4,26. Toleranţe şi calităţi teva, porţiuni de pe suprafaţa scaunului şi apoi ale suprafeţelor la elementele • unui ansamblu supapă. apasa ,C~ mma s~papa pe scaun, imprimîndu-i în '. acelaşi timp o mişcare de rotaţie. Se continuă operaţia a.stf:l. pJ.?trîn~ sensul de.rotaţie! ~a:periodic se şterg suprafeţele respective cu o cirpa ~ulată In petr.?l ŞI s~ verifică aspectul acestora, care trebuie să fie mat ..Oper~pa se consideră terminată atunci CÎnd,la o apăsare cu mîna, supapa se ..lipeşte pe scaunul său.

Organele de distribuţie ale pompelor cu piston cu acţiune directă sînt alcă:uite din următoarele elemente: sertarele de distribuţie, tijele sertarelor, manivelele, culisele şi articulaţiile sistemul?i de distribuţie. Uzurile acestor __ piese se datoresc frecărilor ce au loc între suprafeţele active si ele apar sub iv.,!.:1 ~e ovalizari, rizuri ele. Reparalea acestor organe poate fi executată în cadrul oricărui ateli-r r1P !";:::--'~r:l:~:. f:,) ~:·:n confccţ:'~::-'..~l:·'_~:' t:~~,)r piese noi fie prin rsconditionar-a celor uzate. Pentru repararea distribuţiei pompe lor dotate cu sertare cilin?i~, ~,2~. Rcccndi-ir.narca ser tarulu i drice, se procedează la fel ca la cilindrii şi pistoanele plan prin tuşare. pompelor propriu-zise, adică se alezează locaşul di~ partea superioară a corpului maşinii de abur, apoi se introduc sertare CIlindrice şi segmenţi la cotă mărită. Sertarele plane se repară prin recondiţionarea suprafeţelor de etanşare ale sertarului şi ale corpului maşinii de abur, aşa cum se arată în fig. 4.27. Rscondiţionarea se,}ealţz,ea.z~,. rin tuşarea ~elor,~ouă,.s}lprafţlţ~. ~C!ni1:lgate: p operaţie c.etnibtiie 'Sli?~decurgă astfel: se pun cantităţl:ţIloderate de pasta de şlefuit,. îmbi~3:ţ~.tH,px:eaţ~]:)ilcu ulei, pe suprafaţ~ activă a s.ertaru~ui~ş~ a corpu!uI,mil~l1111",~e ~~~r; ~e~.l?Cls.ă~erta.~. p:I mma, execu~md ml~c~rvi alternative înamte 'ŞI înapoî, Iar penodic Se şterg suprafeţele ŞI se verifica starea acestora. Operaţia se consideră terminată atunci cînd, la o apăsare uşoară, sertarul aderă la suprafaţa ,de lucru. . ""., ,'ntArtiClllaţiile~tribuţi~i'~int.alcăt1lite din bolţuri ce se introduc în 10cC\7~ şuri cilindrice, in care execută mişcări oscilatorii, din care cauză uzura se produce neuniform, respectiv -numai ,pe porţiunile active ale suprafeţelor, aşa cum se arată în fig. "~.28.-ML '~' -;: 'ţ- • '.. ·"r ~ f""'..J 'It-'\;., în funcţionare efectul -uzurii se manifestă prin şocuri ce pot degrada complet piesele, tnsoţittn acelaşi timp de dereglarea distribuţiei. Recondiţionarea pieselor uzate se face astfel: se alezează locaşul cilindric pînă la dispariţia 'ovalităţilor şi se confecţionează la strung tin bolţ cu diametrul maimare, Dacă aceeaşi ~i~să a fost recon~iţiona~ă. de mai m~te o~i, (,. astfel încît diametrul Iocaşului s-a marit cu aproximativ '20%,'se recomandă să se 'confecţioneze o bucşă din fontă , '. tare se preseată în locaşul respectiv. Bucşa va avea '.'1 '/diametrul găurii corespunzător bolţului original- acesta ,""'. se va măsura pe porţiunile neuzate. La presare a în locaş .. _1 bucşa se strînge, micşorîndu-şi diametrul interior, astfel ~~~~~:~~~c;i~~i~ Încît bolţul nu mai poate fi introdus. Pentru a se evita buţie In caresearată această situaţie, după presare, bucşa se alezează din nou, zonele principale de cu un alezor reglabil, astfel încît ajustajul articulaţiei uzură să fie realizat in toleranţa H8/fS. Cu ocazia reparaţiilor capitale, pompele cu piston se demontează complet, în vederea constatării gradului de uzură a pieselor. Pentru aceasta, pompa se demontează din instalaţie şi ~~ transportă la atelier. Bancul de lucŢu pe care urmează să se execute operaţiile de demontare se pregăteşte special pentru acest scop: se curăţă de' murdărie, se eliberează de piesele străine, se

t'

II

214

REP.-\R.\RE.\ POllPELOP..

IlEP ..R.\REA POY.PELOR cu PISTO:'; \

215

aduce materialul necesar spălării şi degresării pieselor, precum şi lădiţele în " care vor fi aşezate acestea. Demontarea ca şi montarea trebuie să se facă într-o ordine corectă din punct de vedere tehnologic, folosind scule şi dispozitive adecvate, iar personalul trebuia să lucreze cu mare atenţie, astfel Încît să evite deteriorarea !,i~selor pr::-: d'::::O:1t~l·t:.

,

Pentru exemplificare, se prezintă, urmărind fig. 4.29, modul de demoncu pi"vll cu acţiune directa, tip duplex. Demontarea începe cu pompa propriu-zis.î. Se desfac piuliţr-ls de fixare a capacului supapelor 7 şi se scoate capacul. trăgînd de robinetul 2 în sus: dacă se simte o rezistenţă, datorită lipirii de garnitura 3, se aplică moderat citeva lovituri de ciocan pe părţile laterale, după care acesta va ieşi uşor. Se desfac piuliţeIe flanşelor 4, care fixează scaunele supapelor de refulare 5, apoi se scot asamblate supape le de refulare, iar prin locaşurile eliberate, se extrag supapele de aspiraţie 6. Pentru demontarea pistoanelor pompei propriu-zise, se procedeată astfel: se deplasează cu ajutorul unei bare metalice, care acţionează asupra tijei comune.Ipistonul 8 către, ext~rior; se dem,9ntează capaceledecilindri'P, se desdoaie siguranţele din tablă şi se d,~şu~~e,ază pin!iI~lede)~.trîngere,. il'pp,i.s~., . introduc două şuruburi în găurile filetate, prevăzute pentru acest scop în corpul pistoanelor şi se extrag acestea în afară, :~preună cu segmenţii respectivi. ; In continuare, se slăbesc piuliţele presstupelor g şi se deşurubează piuliţele . de fixare a corpuluipompei. După aceasta pompa poate fi .eomplet separată de maşina de abur. 'Urmează apoi demontarea maşinii de abur, care seefectueazăastlel: se slăbeşte şurubul de fixare a culisei 10 de pe .tija pistoanelor, se slăbeşte piuliţa presetupei 11, se desfac capacele,:4ecilindri12 şi se împinge tija împreună cu pistonul de abur 13 in afară'uSa trece apoi la demontarea sistemului de distribuţie şi ungere. Se demontează pompa de ungere 14, împreună cu conducta de alimentare, se desfac piuliţsls de fixare a suportului distribuţiei 15, se desfac articulaţiile cu bolţuri, se scoate capacul distribuţiei 16, se deşurubează tija de distribuţie 17, şi sescoate sertarul 18. În acest stadiu, pompa este demontată pe subansambls principale, urmînd ca în continuare acestea să fie la rîndul lor .demontatepe elemente componente. " ", ,,c '<::" '.' După recondiţionarea sau înlocuirea pieselor uzate, pompa se pregăteşte pentru montaj. Ordinea de montaj raţională este următoarea: se incepe cu asamblarea maşinii de abur, apoi se montează pompa propriu-zisă, iar la urmă sistemul de ungere şi sistemul de distribuţie. Pentru: păstrarea coaxialităţii cilindrilor maşinii de abur cu cei ai pompei, corpurile sînt prevăzute cu ştifturi de centrare. După asamblarea completă,' pompa se racordează la instalaţia de lucru şi se verifică corectitudinea montajului printr-o funcţionare fără sarcină. Această verificare se poate realiza şi pe bancul de lucru, dacă atelierul dispune de o sursă de aer comprimat, După înlocuirea pistoanelor, segmenţilor şi cămăşilor, pompa trebuie să fie rodată, conform indicaţiilor uzinei constructoare.
tar= t "" .• ?cmp~ :

I

\ZAREA llEPi'.lţă. acesta poate fi folosit la încercarea funcţionării pompei.l~i. Prin aceasta -se poate verifica coreCtitudinea asamblării pompei. în practică sînt situaţii frecvente m.\ e?ere ca . De ace~a. micrometre.. ÎA. uza mult mai :epede decît rulmen~ll lagărului. ' • . este. ' Piesele' care intră în 'componenţ~ }\mei pompe"\.ţ~d.difer~' '~ubst~nţi~i" punct ~e vedere al. fie drmontînd-o numai parţial. ivite m . lab~mţu. fIe din datele statistice din practică. Aceste acţiuni au un caracter preventiv ŞI ele urmaresc menţmerea pompei in stare de funcţionare o perioadă cît mai îndelungată. atelierele trebuie să dispună şi de instrumentede'măsură. ge găurit -la care se pot realiza majoritatea operaţiilor prevăzute In tehnologia de rsparaţie. pcmpci in cc.teze. pompa-se demontează complet din instalaţie. în funcţie de perioadele stabilite pentru revizn ŞI . din cadrul Ministerului de resort (MICM). In cadrul acestei reparaţii. efectuarea unor noi reglaje etc.lă. d... necesare verificării dimensiunilor 'şi toleranţelor pieselor: şublere.ongm~Iă.rwa. la pompe.: ~ o pompă centnfugă. Organizarea reparaţi ei pompelor Re~ararea unui util~j est~ o acţiun~ care se organizează cu scopul de a-l repu~e In sta~e Ae funcţiune ŞI d" a obtine din nou parametrii functional! n» care l-a avut iniţial. printr-o revizie a stării generale a pompei.9~ e~hip~ de muncitori exclusiV pentru repararea pcmpelor.•.: 'Necesitatea de a 'asigura exploatarea raţională a maşinilor şi utilajelor din cadrul unităţilor economice din ţara noastră a condus la elaborarea unor normative cu caracter republican..aJIl~el1l.. din categoria celor de mare uzură scurtînd pnn a~easta timpul de inactivitate a pompei. inclus iv a CI lor care au o durată de viaţă îndelungată şi care au atins un grad înaintat de uzură. el se~eş~e la into~mirea p~~nurilor de reJ?araţii.inderea.iculăr~i unor l!chide incompatibile cu materialul pompei. dupa reparaţie trebuie înlăturată cauza care a provocat defecţiunsa. De aceea.f~W:jll.~aşml. ă t .. iar durata normală de funcţionare a pompei este determI~tă to.".timpului de uzură. recoman~abll ca un atelier de reparaţii să posede în permanenţă un.cm.. a~ea~ta constituind o garanţie din punct de vedere al materialului ŞI al d~mensluUllor. înlocuirea sau ramedierea unui număr redus de piese sau 5ubansamble... fi prevăzut dinainte cu suficientă precizie.tnî~tiatii intrepr. se transportă la atelier.u. la perioadele determinate de piesa cu cel mai scurt ciclu de uzură. Aceşţe . Şi în cazul po~pelor. .e. ~tunci cînd a~e~t tin:p poate. stoc raţional de piese de schimb.:a ffi<lCapid. repararea acestora devine necesară atunci cînd :~mc~. corosivă sau abrazivă datorat~ ve~. Reparaţiile curente pot avea loc :c ma! multe ori pînă la r=para ~ia Qrit.~e~alc~ pe ~imestre sau luni. c~: as:mene~Plese. ceea ce presupune intervenţii asupra pompei.de reparare trebuie să se aibă 1:1 .RAŢIEII'Ol!I'ELO& x . l~ a~este situaţii..eJ. ca şi la alte maşini.r.la uz}Uă. ca de altfel ŞI la. fre+~.217 216 REPARAREA PO)!PELOR 4. utilajelor şi Instalaţiilor comune.. . încît periclitează buna funcţionare a instalaţiei în continuare. d!-spozitiv pentru echilibrare statică(ace~ta este bine să-I.. întocmit de Institutul de Csrcetărivşi ProieCtări Tehnologice pentru industria Construcţiilor de Maşini (ICPTCM).raţie. cod 416. Din p~nct .~Istmg ~ouă categorii de." .•. ' . şi totodată un procedeu economic.careau. Astfel normativul pentru repararea maşinilor. fie din recomandările fabricii constructoare.că mtervenţiile. ~ . este reCOIAetlcla?i1~!.ŞiIJi pecifice tehnologiei de fabricaţie apompelor:"::"mors teză pentru pre1ucrat'~l!-1l~e de pană în butucul rotorului. eomparatoare. ŞI bucşa de protecţie se vor.re~pull~ă[~a. universale ~ strunguri. .llic:Şefşi in care se execută şi repararea celorlalte utilajecu-care . rotorul:.al org~n~ării reparaţiilor. . Ca ~nnclp!U. se demontează in părţile ei componente şi se face o verificare amănunţită asupra stării tehnice a tuturor pieselor. Repararea pompelor se efectuează în mod obişnuit în ateliere de reparaţii ce depind decomparlimentul MeC(l. . De asemenea atelierillse va utila cu cîteva mil.lP-M~i. ~or date cunosc~te şi sînt prevăzute de obicei în cadrul unui a~ calend~rIsti:. di~ Re par aţi il e cur e 11 tese caracterizează. In r e par aţi I cur e n teşi r e par aţi i cap i tai e sau general". autn d ~. stabilind termenele la c~re urme~a sa se f. să se'L~Jled~eze ..~nJ. atelierul de reparaţii va fi dotat cu'o maşină de alezat cilindri. "'<.0 normele tehnice în baza cărora se efectuează reparaţiile maşinilor şi utilajelor. 4i~igu. La întreprinderile care utilizează în exploatare un număr însemnat de pompe cu piston. o.U şqlj(:iţ.repar~ţl1.-~ar~~ehiculeată ~lichide cu particule abrazive In suspens~e. ~te tipuri de .le ue~u.>.e '.." Pe lîngă acestea.anIflc~t~: . cauzată de ·0 mtreţmere necorespunzătoare. Pla~ul de reparaţii se întocmeşte de către compartimentul Mec~~cului Şef ŞI s!3.<~ţ~P. Operaţiile pot fi efectuate fie demontind complet pompa din instalaţie...' . rabo. La pompele:cu piston se llxecută şi l"odajul preliminar. " t. curentă trebuie s:i. iar parametrii agregatului ~u ~al satls~a: cerinţele instalaţ iei.mtotd~a. sau uzura rapidă.una este preferabil ca o piesă uzată să fie înlocuită cu o piesa d~ SChlI~lb .." . Astfel . reparaţii: reparaţii planificate': reparaţl!tfepl. Rtpara. " La tntreprinderlle'. in această categorie intrînd şi pompele de vohiculare. !?-eparaţiile planificate' se mimssc astfel deoarece ele se stabilesc dinainte pe baza.~diţii bune pînă la următoarea intervenţie planificată. : " • Rep. cum ar fi ruperea unui organ mecanic. se restabilesc reglajele şi jocurile normale şi se efectuează probe de funcţionare în gol şi in sarcină. truse de spioni etc.3.4e J?iesa):l}..re. posede toate atelierele) şi o pompă cu piston pentru probele de presiune hidrostatică. .ORGA.r( fUl:cţiG::~r(z. se înlocuiesc de mai multe on pll~ala inlocuirea !ulmenţIlor. .. " '''1'. sup~se uzurilor rapide. Repara~ii!e flanijicate ce ~ ~fectuează asupra pompelor se clasifică. Cu prilejul reparaţiei capital" se înlocuiesc sau se recondiţionează toate piesele uzate sau defecte.în otare un mare număr de pompe.este ..funcţ!onarea pompei. Re par aţi a cap i tai se caractfrizează prin inlccuirea sau ~E:mediereaunui mare număr de piese care alcătuiesc pcmpa.aIJ!. ~e.sînt dotate cu maşini-unelte.de vedere . . cuprinde la capitolul 416. In cazul în care unitatea dispune de un rezervor sau bazin cu apă industrială. prin care se stabilesc ciclurile de reparaţii şi categonaacestora. inainte ca aceastasă fie' montată în instalaţie in mod definitiv.araţiile nepZanjjicate sînt determinate de cauze accidentale.

.1 ţJoatrfi întreruptă. Ea se va deschide imediat ° ..-:" '..--d~a III m. va~a d...~ . L:l lllstalaţul.:. -.ţ.tJ't-j~alCl atît instalaria cît Şi personalul de deservire..~eatenţia persona1ulw .cunoscute.. ~ '"".-·I ..revizia tehnică (Rt). :PrIV~~ protecţia muncl!.~ SECt:RIT-. -·~i.: pornirea pompel?r c. car. . iar la pompă se va afişa un avia vizibil care să atragă atenţia asupra pericolului de intoxicaţie.~. clt~va reg~l cu caracter general.." . normativul prevede următoarele categorii de intervenţii: . ""Ci. _.entriţugl. est: neces:!:: să fl~..'.Ţii }:l-~Cir 219 In funcţie de tipul constructiv al pornpei şi de regimul de utilizare. cauiele obişituite'car~Potprovo~~'~~~Ydente la po~pe. _. se p. cu ocaz~ ef~ctuarl1 operaţ~lor de întreţinara sau tu . părţile calde se vor izola Ia exterior. reglar~~ desc~id:tii. pompa s-a amorsat Şi a Intrat In regim de funcţionare la turaţia nominală. In exploatare.'a :1.ompelor. În principiu.s._·. se pot executa doar urmatoarele operaţu: stnngerea piuliţelor presetupei.pompele volumice se vor porni intotdeauna cu vana d."_}-'" -Aşa după. dar. repa~aţii.pornirea pomp-Ier axial« So' va f:tr. auna cu vana de refulare d~schisă complet.! operaţii de întreţinere.face cu m~ta atenţie. cindJuncţ}onar.• '~ •. Aceste prinderi se vor efectua legind cablurile numai de suporţii sau găurile prevăzute special pentru acest scop. cu laturile în bună stare. avea Iocîn perioada de exploatare a :p.•. Pornirea Se face respectind întocmai indicaţiile -din instrucţiunile de exploatare ale uzinei furnizoare.~-. . i . 1n acest scop.resturila şi impurităţile rămase din timpul sudării.4.~mnif!c:~ţ:2.. folosind in acest scop lavete din bumbac. 'La pompele care vehiculează lichide inflamabile. sint factori care influenţează în mod direct acţiunea de reparare a pompelor.calificarea necorespunzăto~re..ficc:~r(l~cJ.·. .~r pute~.ite explicita că in nonnativ iar acesta trebuie să stea la baza Întocmirii planului de reparatii din fiecare unitate economică ce are în exploatars staţii de pompe. evitindu-se astfel pericolul arderii bobinajului acestora sau provocarea de scurtcircuite care pot da naştere la incendii.e'kploatar~â 'pkihpelor:ttebuie încre. .1>_. respectiv cu rezistenţă mimmă pe conducta de refulare. De asemenea. Reguli de tehnica securităţii muncii • -. conducînd la obţinerea unui preţ de reparaţie redus şi la o imobilizare cit mai scurtă a pompei. Prin aceasta..rdul~r" ue".. ' Organizarea _raţională. a u~u~ ateli~r de. se verifică dacă pe pompă nu au rămas diverse scule sau dispozitive folosite la montaj.v~.· speciflcedomeniului de utilizare: a acestui gen de ~aş~ şi lâJiuteutilaje industria.•• .primirea pompei.:lr'..srguranţ.reparaţia curentă de gradul 1 (Rcl). fapt care impune respectarea normelor de tehnica securităţii valabile pentru instalaţiile electrice. ._lolr)sl'~~ acest gen d. personalul Care le 'mane. avitîndu-ss contactul cu organele mobile ale pompei.. . impurităţi care la pornire.~ dinţată numai personalului care a primit o'calificare specială în acest domeniu . calificarea personalului. în timpul funcţionării pompei.nţ~:~:it. se vor lua măsuri de evacuare a scăpărilor dela presetupă.c:::. fără mişcări bruşte. astfel Î!1cÎtpompa să poată d=păşi zona de instabilitate : .•. ~ fi_"- . .reparaţia curentă de gradul 2 (Rc2). Inainte de pornire. eliberindu-se pompa de orice obiect străin.~i:ţ~~.. se face intotdeauna cu. pot pătrunde tu pompă şi provoca astfel distrugerea ei rapidă.cum s-a '~ătatanterlor.''1 _ . i. La demontarea sau montarea pompeise vor utiliza numai chei potrivite. . dar toate acestea se vor . Acţionarea pompelor se realizează in marea majoritate a cazurilor de către motoare electrice.'el 'L. Pentru evitarea acci~entelor ~e. ~?bineţilor. .o~iide intL"l"~'t. 'Curăţirea sau ştergerea pompei seva face numai cînd aceasta este oprită. reful~re CI. nu sînt admise efectuări d.. _ In principiu..utea fi provocate de instala~ia electrică sau de manevrare a unor scule metalice.•.'. aprovizionarea operativă cu piese de schimb. - 4. pompe s'" va pr.efectua cu cea mai mare atenţie.' 218 REPAR_~REA PO)[PELOR REGt:LI DE r::H~IC.!r:o:L'~~lU supapa d•. -.vrează trebuie să cunoască cit mai exact masa ansamblului.. Dacă incăperea în care se află agrsgatul are o umezeală excesivă. pompa se racordează la instalaţie.. se vor afişa la locuri vizibile avize cu interzicerea fumatului... sînt :. la pornirea pompelor trebuie să se respecte următoarele reguli: . palpare a pompei în porţiunea lagărelor pentru verificarea încălzirii. Astfel manipularea pompel?r în tirppul descărcării din mijlocul de transport se . sau poduri rulante adecvate sarcmu agregatulw.. Conexiunile motoarelor electrice se vor efectua numai de către personal de specialitate autorizat. . în cazur~ speciale. se vor lur'măsuri de protecţie împotriva apariţiei scinteilor ce ar p.'. In prealabil aceasta trebuie curăţată de . ungerea articulaţiilor. La 'pompele 'care "vehiculează lichide toxice. . se vor lua măsuri de ventilaţie corespunzătoare.şi care şi-a însuşit un nivel de cunoştinţe. închisă..": .' să folosească numai cabluri de ridicat verificate şi marcate şi să fie autorizat să facă prin-derile necesare. ~ ~ ..'" _ . In timpul manevrării nu este permisă trecerea sau staţionarea sub sarcină.!e. Regulile privitoare la protecţia muncii trebuie respectate chiar de la . iirnitatoare de prssiun-.'..~!Li:: t:. iar manevrele se vor face lin. ._. • ".reparaţia capitală (Rk)_ ':. astfel încît să nu prezinte pericol de arsuri la o eventuală atingere din neatenţie. iar toate motoarele electrice vor fi prevăzute cu legături la pămînt.. Instalaţia electrică trebuie să prevadă pentru fiecare motor electric o protecţie de suprasarcină. folosind macarale. doţ:!:rea lui cu maşinile necesare. Dacă pompa vehiculează lichide fierbinţi.. După aşezarea pe fundaţie.timpul re:pa!'lţulor. neglije. iar presarea sau depresarea pieselor se va face' cu ajutorul unor prese adecvate . se vor lua măsuri pentru protejarea instalaţiei electrice impotriva stropilor sau jeturilor de apă provenite de la neetanşeităţi. : -~ '~:.

60-120 .l-=~': i~. AVERSA Bucureşti EPEG 6... .25 . 3:-25 55-i. construcţie standard tip EPEG.n.5 L 80 L 100 L U5 CJO..5-22/2 EPEG 65-30.-. n 80 x/n 100 x n/ ---.22 70-40 3.i'" DN DN DN DN .'" D:'.. HEBE 80 x n HEBE 100 :< n 6-'18 18-48 48-75 42-75 160 100 160-100 160. 30-60 30-60 20-60 60-120 60-120 . tip ET pentru epuismente. ...250 .220 .5 C 80 C 100 C 1...58-22 23-8 38-8 8-3 55-28 12-8 8-3 Pompe submersibile multietajate. România DN U"-80-250 D:-\ 125-80-3!.50-32-125 .I:~.) DN 200.Intrep. tip SADU Sadu :.5 90-70 liO. C 6.:2"'-8: 6-25 15-40 '...sâdu AVERSA Bucureşti Sadu Pompe monoetajate.30 ~~ i:~..IlO 22. " Nomenclatorul principalelor categorii de pompe de vehiculare prevAzute În programele de fabricaţie ale industriei coustructoare de maşini din R. ~t..5-70 120-220 100-220 1.2 EPEG 65-22/! EPEG80-1612EPEG 80-30/2 EPEG 80-4012 "EPEG 100-2612.50 C 200 50 :g n 65 x -. ~:90. •. de pompe .5-50 25-'60 . Tipul 120-180 70.5-40-200 65-40-250 6.5-50-160 6.. EPEG '100. 30-60 . ."1-20:" c' !.5-18 10-35 2.150-315 DX 200-150-400 DN 200-150-500 D:\" 200-200-250 DX 250-200-315 DN 250-200-~00 DN 250-200-500 DN 300-250-315 DN 300-250-400 r'DN 300-250-500 DB 3.iO 22-i8 35-25 55-'15 90-70 \010-110 22.zcxd (cj)!ltin~arc) ~~.'5 • DX 200-150.5-50-125 6. ---15 'Y).5-240 36-18 19-11 60-33 35-.·44 .50-.1.~c.42 5. tntrep.50-300-iOO DN 350·300-400 130-300 180-300 250-500 250-500 2..3-1. 55-45' ."O l'W"- ~--------.5.'70· liO-IIO 22-18.60-120 . 32":''!3 35-2.~5. alimentări cu apă din pu ţuri adinci. " " . 40. . Întrep.50-32-200 ..5.32-18 i2-38 9-3 30-15 55-28 10-6 23-7 35-14 8-3 .\XI) Cr 50 Cr 65 Cr 80 Cr 125 Cr 1. . i DN DN DN DN DN DN DN DN . • _<<) r.IS.1300 800-1300 800-1300 1300-2000 1300-2000 uo 22-IS 35-25 55-'15 90-70 22-18 3j-25 5j-~5 90-70 '>5-25 .9 85-45 55-30 .pentru . tip HEBE..50H ""..180 Pompe ermetice standard.30-90 6-15 6-15 6-15 . tip LOTRt:CERXA-CRIŞ .55-45 90-70 "'.. '!e uz g-eneral.1\0 :.5-160 80-50-200 80-50-250 80-50-315 100-80-125 100-80-160 100-6'-200 100-65-250 100-65-315 i50-125-250 150-125-315 125·80-200 r».. 6-15 z: 15"':30 ':'15-30 15-30 10-30 10-30 .50-30/2 EPEG 150-3013 EPEG 150-40/2EPEG 200-40fJ EPEG 2oo-40/i 'j 12-50 12-72 25-1 \O 12-105 30-180 30-210 30-170 30-215 30-350 50-200 90-360 100-450 InQ-..2 Pompe multietajate de uz • Sadu general..55-45 90-70 ..50-32-250 6.r-s BOTOŞ.50-4.100 250-180 I '1 i ii .50 '8-26 '14-. tip D:-i" ITX) pentru proc-sreci şi calde 'Intrep.30-60 .'1-~. 4'0--'bo 120-230 200-500 ... ~0-120 120-250 120. de pompe AVERSA Bucureşti DN DN DN DN DN DN DN ET ET ET ET ET 65 H 65 100 H 100 1. de pompe . . 180-100 22-18 35-30 5. 35-'-25 55-~5 Pompe de racord.5-40-315 80-65-U5 80-6.-\ Pompe ceutrifuge .5S.5--25 .18...70. 85. AYERSA Bucureşti HEBE 50 X n HEBE6.\XEX\ 221 .20.S. de pompe .5xn.50 1..26/3 EPEG 100-30/2 EPEG 100-30j3 EPEG loo-40{2 EPEG 1. .50 28-120 20-115 6. Intrep..120~230 20-15 20-15 20-15 90-70 22-17 23-10 . pentru ape :nenajere şi încărcate.....560 150-350 150-500 l"O-iOO 350-600 16 11 .-..:.50 Cr 200 L 6.30u t ""':40' . AVERSA Bucureşti ... -. 33-25 180-100 180.50-500 250-500 500-800 500-800 500-800 500-800 800...:-60 13-'-'..)0 90-70 140.120 .50-32-160 .50 180-120 •. 3 ---- DN DN DN . ghidate.~ 125-lIJ().. de pompe . Pompe monoetajars. . 30 -e. 35-.180 4.50-26/2EPEG 1. ermetice..5 35.

cii rotor il: dublu flux.\'iI1:. de pompe TER.390 200-1000 18 Pompe monoetajate in consolă. Pompe monoetajare. Mecanică '" \\"50-160 ' " .. . pentru alimentarea (}lzanelor de abur. . tip AH.. construcţie standard Intrep. tIP 1. 5U. de pompe . TERMA 150-2~ TERlIA 200-22 TEIUIA 200-25 n:1UIA 250-28 6-iO . AH 80·.\ 65-28_ fierbinţi TERlIA 80-2~ Intrep.'.222 AXEX'\ ASEX.120 180-400 !'JO-fjj :10-70 ilO-iI) A\'ERSA Bucureşti 1-4 Pompe multietajate. tip RDN. tip BRATEŞ.LT. pentru produse petroliere Intrep. 10-3/1 lU-jl} ~O·:GIJ "~-28 -.1. de pompe .. .:"J'~'~ w W W W W W \V 65-250 80-160 80-200 80-250 125-315 125-iOO 200-315 200-iOO 250-400 10-30 25-f)1) 25-60 ~5·-(O 6U--!S 90-75 1~-~~ 55-15 90.ţ.5-20 PCH 65-25 PCH 65-32 PCH 80-25 PCH 80-32 PCH 80-40 PCH 125-25 PCH 125·32 PCH 125-~:) BRATEŞ BRATEŞ BRATEŞ BRATEŞ BRATEŞ 251) 350 '100 5(1) Pompe monoetajate. pentru stins incendii Intrep. de pompe . cu w w 8 Pompe multietajate tip ':.. de pompe AYERSA Bucureşti 2-16 2-16 2-16 10-30 10-30 15-35 20-70 15-35 30-140 30-65 30-65 100-250 120-300 120-300 200-800 500-1500 800-2000 1500-30011 2000-iOOO 35-25 55-45 90-70 55--15 85-70 15-9 90-70 35-25 90-70 3:5-25 35-'10 90-65 35-20 55-35 18-5 18-5 SI-5 1--5 1--5 30-120 50-200 90.. tip JD..\IA 80-25 A '-ERSA Bucureşti TERMA 100-22 TE1UIA 100-2. tip RDT.-\\·Ei<s. cu rotor diagonal...._-130-120 95-. "in navală.-\"ERSA Bucureşti TD 300·60 TD 400-75 TD 400-90 Pompe de proces.-\Z pentru pastă de ciment '?~trr."'" . -T:ERll.r4 Pc:npe monoetajato. pentru procese calde Intrep.1 10-2.-\\·ERS.l:.. cu blindajc. de pompe A VERSA Bucureşti Pompe monoetajate.6-25 10-70 20-80 30-140 30-130 30-130 -'0-220 50-230 100''':'450 100-400 150-700 _.•.. IT 100-iO >: :: TT 150-100' '. de pompe A"ERSA Bucureşti W 250-315 rotoare opuse. pentru termoficare Intrep.v (J.130 50-130 50-130 120-250 120-250 240-500 240-500 -150-1000 450-1000 36-2~ 55-45 9lJ-75 36-28 55-45 36-28 55-15 35-27 53-i-1 PSI S:' PSI 16/S PSI 50/8 50-70 60.31C. . de pompe BrCAZ 125 BlCAZ Ul BICAZ 200 iO-120 ". 550-:-350 550-'3-'0 -~'RDN RDN RDN RDN 150-259 150-315 300-280 300-315 -180-450 250-500 1000-2000 -1000-2000 80-70 35-30 22-18 35-30 9 -.)6 pentru materiale consistente.2-2/: ~:IJ-j.~ \\'-'0-2-'0 W 56-160 ..\ 223 A nex d (.-penrru lichide __ . norn n. ~I1a ~.IlO 66-i5 96-7-1 70-iO 100-50 120-00 16 Pompe monoetajate cu rotor in dublu 'flux.250-250 X n 10-50 25-70 60-160 150-400 9)1).10 P":npe de circulaţie...Bucureşti TT 80·40.s TERlIA 100-3-1 TER.~eş:: 13 Pompe tip PSI.)-2uu C(jiJ. tip PCH. pentru industria chimic! Intrep. tip TERMA 65-22 TE-R. pentru alirnentări cu apă Întrep. verri'-. .\ Bucuresti 60l . Buc.:0nti:1Uare) A"'.~Of} 900-700 12ilO-700 600-500 OLT 80 OLT 100 25-80 50-100 ~~.'-- ----------:-----_..-5 12. Jntrep.3l 60-'100 35-20 .\IA 150-22 . tip TT. Intrep.'fA..5 130.AVERSA . de pompe AVERSA Bucureşti RDT RDl' :RDi RDT 150-315 150-iOC 150-500 200-315 250-500 230-500 220-500 '150-1000 HO-120 230-180 J-'O-280 HO-120 17 800-1600 1500-3500 2200-4000 II PCH <f0-16 • PCH <f0-20 PCH<f0-2'5 PCH 50-20 PCH 50·25 PCH 6. AH 125-36 in industria celulozei AH 150-50 şi hirtiei AH 230-50 întrep..105 19-11 187'"30 62-10 ·75--'0 55-iO 95-75 60-22 90-70 62-38 94-68 1i0.. de pompe AYERSA Bucureşti 15 Pompe monoetajate.

.95-0.4 35. TEH:-'OFRIG Cluj-Xapoca . (. Categoria tip TC.•.').:: 0.ur H\J.!.5-3 1.5-4.9-7.1510 '1l41)-23'.5. tip PD Tatrep.100 RY 120..3 tip PS." v.. de pompe A\'ERSA Bucurr-şt i 6-30' DV 5-30 DV 6-35 D\' 5-35 DV.11-0.•.. Întrep. penrrr -'IV ...5-7 15 25 40 60 100 160 250 -100 I 1\ Pompe cu roţi.6-1.. de pompe AYERSA Bucureşri Vidul este exprimat in presiune absolut:" 252 401 402 403 50 i 502 503 160 Torr 160 Torr 160 Torr 160 Torr 160 Torr iso Torr 160 Torr »> I .12000 14000-27000 12000-25000 . 700~1200 800. Pompe dozatoare.-1-26.172.3"::'-1-+ 6/i-22 37-Ii 62-22 22-7.-1:-0.64-'1. .6.fl tip MV. 0.> lntrep." Îrrtrep.5 X 1. tip MIL Inrrep. dinţate.3309-~poO 5500. 21 Pompe verticaie cu rotor axia1.::'L '~.47-3.\ ~:ERS.5-3. AYERSA Bucureşti R\' 70. APD 1 APD 5 :'''.~.5-6..~" 21(jO--i3~O 2. tip RV.tî )IV 'f\' 502 "" :.7 2-16 7 2-16 2-16 2-16 Pompe parifcr iale.2 11.5 l. tip PD.4-4560 236-9400 953-11800 ..7 -15.6-2. .(1 ANEX. ('~~~nil~a :\ SB:-' -10-60 ~rl_\ ~O-20 -I. 225 (ccnt inuare} l~ Pompe verticale cu rct cr rEuqonal.80 ~.5. tip J?L.3 17.10: 1-15-155 190-21') 0. .5 1... de pompe AVERSA Bucureşti Tipul 32/4 32/6 ( Producător) Gama debitelor m'. -.3-10. .~5-0.kr. ert. pentru agricultură şi centrale termice.)-2u ~Q-21J 6-7. 2(~ '-: -1.'..5-i1 :W 6-70 DV 2-87 DV.9 29.56 2.\ BlIc!lrr·.-\PD 6 4-7 35--10 60-65 32-25 32-25 32-2' .56 9.1') ~J-IIJ -10-1' 0.303 xrv ~')2 )1 uu apa v ·fU.224 AHe:.3.SI3~ SB)r .7200() 2500-6000 1600.-:-HOO 1200-2200 liOO-2300 ---2000"'" 3500 .3 12-20 18-35 0.030000 - 1..!-j- uo.U 10-10-2590 1548-3-190 .37-1-1 j~- SB:\ ~3).6 32/2.13 6-50 . de pompe . -4 Pompe cupist~n cu acţiune directă. debirul este in I/h Pompe cu canal latcrr ..1iO 2160.-.. 'Ierticale.1\' iCI) 1 xrv IOU2 xrv 2()02 20 Pompe monoetajate.astic.74 1.85 2.9-3....h Gama presiunilor bar 50/Hl X n X fi X n r 50/16 >: 50/25 A r.52-1..2 0.l. DL DL DL DL DL DL 8 9 10 11 12 13 0. pentru alimentări de cazane şi vehiculări de produse petroliere..4-32. tip Te Întrep.5 3.n ~" . •.:' 3. ENERGOREPARAŢII Bucureşti DL 1 DL 2 DL 3 DL -1 DL 5 DL 6 D' ~ -r. lntrep.5i0IJ -1250-9180 3960-100110 5i60-122-10 6-180-IHOO ~2-'" 5 . pentru lichide ~.1-1. '_'•• LcJ.5-1 5.1") 'IV 802 .>~lrlLu~'·l. lichide viscoase.v (. :lmCANICA Cimpina .2-2:) -15·8" Jj . pentru irigatii Intrep.H 65-22 37. de pompe .. .2 15-13.•. n 350-9 315-6 315-5 320-7 285-20 ::'-35 250-50 220-70 180-80 200. J'-'i/.1~-2 ! -18-52 El.UO :00-60 130-20 100-10 163-15 210-20 240-70 lGO Torr B Pompe volumice '5 Xr..5-0.: .:.1\' 803 :..~'_:.5 .6 0. psntru alimentare PS 30 PS 50 PS 80 65-38 60-38 Intrep.H lJl)-".3 12-6 '1-1-7 17-10 5 PD PD PD PD PD TC TC TC TC TC TC Te 100 250 630 1600 4000 25/1.5 .>70-5-iI)II 66-22 37. . TEHNOFRIG Cluj-Xapoca " . S3X SB)! SBN stator c. 6-3:' 8-5' 8-5 12-7 9-5 6. 140-230" 95..129.•••.J.5 SB:-. tip DV...'.5-110 DV 2-110 DV . " Pentru acest tip.1 69-62. de pompe AVERSA Bucureşti TU 32-100 TU 32-112 32-125 TU 32-HrJ ~!IL ~!IL ~f1L )!IL )!IL )IIL )IlL )!IL 251 rt: 2-16 2-16 2-16 2-16 2-10 2-10 2-10 2-(1) 2-(1) S Pompe de 'Jid cu inel tii: lichid..1 v IJO 1 '1\' '''12 570.()-2~' ~.~ pr):!.i: ~ -.8-5.9 29.mtr ep.110 -_. pentru lichide unguenre .5-6.2 -» Pom?'.' C:I 32-100..5 6-1..:..5 0.4-1152..S 0.• _ 1. .98 12..

Mc. PIETR. Berlin. 1963. RITTER. Tentrobejnila nasosi dlia neftianoi promişlenostL Gost:lptehuizdat. Bucureşri. Editura tehnică. Dunod. 10. G. G. Die Kreiselpumpen ftir Fltissigkeiten nnd Gase. 1964. VEB Verlag' Technik. Editura tehnică. . Editura de stat didactică şi pedagogică.226 AXEX'\ 8i bl iografie 4 . ILIŞIU. 18. ION. A" ANTON. . 0. R Axiale gleitringdichtungen. A. STEPAXOFF. N. Confl'rinţei 2 :: :: 100 160 630 1600 30 Torr 30 Ton 3() Torr J() Torr J() 2. NewYork. Curbe caracteristice de Maşini Hidraulice. Selection. sept.. D. Berlin.\REANU. 1959. 1968. L?vLR J. C. N. de cavitatie la maşinile hidrau iice. 1961. 7. 0ldenburg. Berlin. Fans. Graw-HilJ Book Comp. Bucureşti. ••• Instrucţiuni de exploatare pentru pompe. London. Verlag 'Ion R. C" N1COLESCU. 1967.Dusscluorf. Editura tehnică. Torr 1.T.. DARGL\ZAN. 1959. ŢVRC. .d l!IL 1250 :\HL 150! . L IONEL. 1. RĂDt:Ţ. VOI _ Verlag. M. operation and maintenance. 1.GL ~ul-. Blakie &: Sun LTO. Instalaţii de pompare reglabile. Cc. Surrey-England. CHIMION. E. C.-\:-. FltissigkeItpumpen.. 16. 20. MAZILU.. Pompes hidrauliques et appareils elevatoires. 1960. Pumpen fiU Fltissigkelten. I. Morden. L. 1. GANEA. ••• Pumllng manual. MAYER.rosk/~. Bucureşti.STEI:\. DESMUR. 1955. 5. N.:\NTU':-':. Die Pumpen. 1976. 21. FUCHSLOCHER . BucureŞti. New York. PFLEIOERER.SCHULZ. Compressors. 1958. 9. L încercările maşinil"r hidraulice şi pneumatice. Pnmps. G. Pompe centrifugale. KOVATS. A.t:.. CentriCugaland axial flow pum!'s.Ţirnişnara.. 19.j :\[[L ~IIL ~fIL ~IIL ~IIL )IIL ~fIL 1503 -i0 1 / -i02 / -103 . Prospecre şi cataloage de pompe. 8. H. 1970. DUCROS. Pompe volumice. 13. V" PREDA. Pompe anticorosive. W. KARASSIK. Trade & Technieal Press LTO. Editura tehnică. POHLENZ. 11.D. Agenda electricianu1ui. G. 1953. 1957. Bucureşti. 1017. Paris. Întreprinderea de pompe AYERSA _ Bucuresti.m':aic-triie . :'1. GANEA. . GHIŢĂ.\ISE)..' IjOI /' 2 2 :: -il) (H) Torr 11>" T r:' JU Tort 160 160 'r. Springer Verlag. Maşini electrice şi transformatoare. John WilJey &: Sons Inc.n lGO Torr Torr T 1.: 501 :< 1000 . BucureŞti.. Bucurcşrj . 1968. 15. E. Centrifugal pumps. 197~. D. Editura tehnică. Munchen.. 1960. L. 12.ju~ 630 1000 Imn 250') ~f :(~. Springer Verlag.\llL J. BRĂNIŞTEAXU. 17. ANTON.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->