Cap.2.5

2.5.

ARENE
Benzenul este cel mai simplu compus din c1asa arene. EI a fost izolat de Michael Faraday Tn anul 1825 din gazul degajat la arderea seului de balena, care se folosea in vremea aceea la iluminat. Benzenul a fost sintetizat pentru prima data de Mitscherlich Tn anul 1834 prin decarboxilarea acidului benzoic, C6Hs-COOH , care i-a dat numele de benzin. (Acidul benzoic, la randul sau a fost denumit a~a, deoarece a fost extras din ra~ina arborelui bfmzoe sau smirna - vezi fig. 2. 85). Laurent, Tn anul 1837, a propus numele de fen (de la pheno care poarta lumina), Tn semn de omagiu ad us lui Faraday Acest termen s-a mentinut doar pentru radicalul fenil (obtinut formal din benzen prin eliminarea unui atom de hidrogen). Armstrong, in anul 1882 a impus numele benzen, denumire adoptata international ~i folosita ~i astazi. Toluenul, omologul benzenului, a fost izolat din balsamul de Tolu extras din plante din America de Sud. Datorita mirosului aromat al acestor compu~i, arenele, c1asa hidrocarburilor din care fac parte, sunt numite ~i hidrocarburi aromatice.

=

Michael Faraday (1791-1867).

Arenele (hidrocarburi aromatice) sunt hidrocarburile contin unul sau mai multe cicluri benzenice.

care Fig. 2. 85. Arborele benzoe sau smirna.

Pe baza analizei elementale, Mitscherich a stabilit Tn anul 1835 formula moleculara (CH)6 ~i ulterior au fost propuse pentru benzen mai multe formule de structura aciclice ~i ciclice. Prima formula structurala monociclica a benzenului a fost propusa Tn 1865 de F. A. Kekule ~i Ti poarta numele. Kekule a reprezentat benzenul ca un ciclu hexagonal regulat, alcatuit din §ase atomi de carbon situati Tn varfurile hexagonului ~i legati Tntre ei prin trei duble legaturi conjugate, repartizate simetric. Fiecare atom de carbon este legat, la randul sau ~i de un atom de hidrogen (fig. 2. 86):

H
I

H
I

H-C..... C~C-H
II I

H-C9C'C-H
I II

H-C,

C
H
I

9C-H sau

H-C~ ..... C-H

C
H
I

sau

0-0

Fig. 2. 86. Imaginea moleculei de benzen: a. model deschis (Kekule); b. model compact.

. KMn04. nu reactioneaza cu apa de brom. Dupa formula 'Iui Kekule.. Experimental s-a dovedit ca. Proprietati care vin in contradictie cu structura Kekule a benzenului Friederich August Kekule van Stradanitz (1829-1896) d~i:UbS:~ . In putine reactii manifestacaracter slab nesaturat participand la reactii de aditie. De exemplu. 2. Cei §ase atomi de hidrogen din molecula benzenului sunt echivalenti. numai in conditii energice (vezi aditia H2)· . C6H6. indiferent de atomul de hidrogen care a fost inlocuit. benzenul se comporta ca 0 hidrocarbura aVEmd caracter saturat: participa u~or la reactii de substitutie ~i nu se oxideaza cu.. In' realitate... prin inlocuirea unui singur atom de hidrogen din ciclul benzenic cu un substituent. C6H5-CH3: a ~ H3 C I == Q I ~ == 3 CH Q -0 I == ~ I H3C'O ~ I HC 3 ~ CH3 3.. un mol de benzen aditioneaza 3 moli de. exista 0 singura substanta toluen. Prezenta celor trei duble legaturi in molecula benzenului este dovedita prin reactia de aditie a H2 la benzen. nu polimerizeaza. Formula lui Kekule prevede existen1a a 5 izomeri disubstituiti ai benzenului. H2. cu 3 duble legaturi. In conditii energice.. sa dea toate reactiile caracteristice alchenelor. se ob1ine un singur derivat monosubstituit al benzenului. la temperatura d~ 170-200oC. in prezenta catalizatorului de nichel.Proprietati care confirma structura Kekule a benzenului 1.. Structura Kekule corespunde raportului atomic C:H egal cu 1:1 din formula moleculara a benzenului.~ ~ ¢ V V ~B BA) ~i 1. benzenul ar trebui sa aiba un caracter pronuntat nesaturat. In realitate benzenul conduce la nU~i 3 B arta meta para 2. conform ecuatiei reactiei chimice: H2 H C. CH 2I I 2 H2C C CH2 H2 ciclohexan. C.

2. . .. Ace~ti orbitali formeaza un sistem de legaturi 7t. Fig.•• Recite~te explicatiile date la subcapitolul Alchene despre formarea legaturii duble. 2. Fig. . 2. 88). ° a legaturilor C .C ~i cu un alt orbital de tip Sp2 formeaza cu orbitalul s al atomului de H 0 alta legatura cr.39ft. Pentru cercul de. "_. sau a H Aceasta structura explica stabilitatea chimica a benzenului.H de 1.09A (fig.~ . Cei 6 atomi de C din structura benzenului se leaga Intre ei prin legaturi cr: fiecare atom de C participa cu 2 orbitali de tip Sp2 la doua legaturi C . Electronii participanti la legatura 7t nu sunt localizati Intre 2 atomi de C. ei sunt delocalizati ~i formeaza un "nor" de electroni situate de 0 parte ~i de alta a planului legaturilor cr (vezi fig. 88.. Fiecare atom de C din acest ciclu mai are cate un orbital 2p perpendicular pe planul ciclului.. Modelarea norului de electronii 7t de ambele piirti ale planului ciclului. scade lungimea legaturii dintre atomii de carbon Alcani > Arene > Alchene Fig. Daca se tine seama de lungimea legaturilor dintre atomii de carbon. 87. 2. Arenele au caracter aromatic. 2. Cei 6 atomi de C legati prin legaturi (J formeaza un ciclu cu forma de hexagon regulat plan.. Reprezentarea moleculei de benzen (model deschis). Astfel de proprietati chimice sunt proprii caracterului aromatic. Formulele de structura plana ale moleculei benzenului indica repartitia uniforma a electronilor 7t Intretoti atomi de carbon: H .:. Lungimea legaturilor dintre doi atomi de carbon este de 1 ~i . Lungimile legiiturilor dintre 2 atomi de C in hidrocarburi din clase diferite .: .f _. sau 0 . ~i alte metode fizice de cercetare. I H-c/. conform formulei lui Kekule."':6-H 'C/ I H-C /C. IR.vezi fig. "'. 2.33 A .' '.Toate aceste legaturi cr sunt situate Intr-un plan. . ':.3. 90). 89). 89. ei sunt delocalizati §i distribuiti uniform pe lntregul ciclu (conjugarea electronilor 7t .. 2.chimie .C-H . Fig.C ~i C = C (vezi fig. polimerizare ~i oxidare. ciclul benzenic ar ~rebui sa contina trei legaturi simple C-C cu lungiQ'lea de 1.54 A ~i trei legaturi duble C=C cu lungimea de 1.... S-a stabilit ca benzenul are 0 structura simetrica sub forma de hexagon regulat §i plan. 87).. Studiul benzenului prin metoda difractiei razelor X arata ca distantele dintre doi atomi de carbon vecini sunt egale !?ianume au valoarea de 1 intermediara Intre lungimile legaturilor C . cu laturi egale ~i unghiuri de 120°. Structura reala a benzenului a fost determinata prin metode de analiza structurala care folosesc raze X. Structura realiica benzenului.. .:. 90. Echivalenta legaturilor dintre atomii de carbon se datoreaza faptului ca electronii 7t nu sunt localizati Intre anumiti atomi de carbon.39ft.. 2. Aceasta valoare se regase~te ~i la omologii sau derivatii benzenului. de 0 parte ~i de alta a acestuia (vezi fig. caruia Ii sunt caracteristice reactiile de sUbstitutie ~i nu cele de aditie.•. spectre In domeniul infraro~u. 89) ca un nor. 2..

. Imaginea moleculei de o-xilen. CH2 Denumirea hidrocarburilor aromatice se face conform regulilor IUPAC. Clasificarea arenelor .).3-dimetilbenzen (meta-xilen) l. Ele pot fi: .• Hidrocarburile aromatice mononucleare con1in un singur ciclu benzenic. dar arenele cu cele mai multe aplica1ii practice au ~i denumiri uzuale.hidrocarburi aromatice mononucleare. 2.fara catena laterala: benzenul. 2. 93). 2. 92): monosubstitui1i ai benzenului /' 6 metilbenzen (toluen) 6-CH3 6-CH2-CH3 H3Cr6CH3 etilbenzen n-propilbenzen izopropilbenzen (cumen). (0 -).hidrocarburi aromatice polinucleare. ~/ ~ Cu nudee izolate Cu nudee condensate Fig.cu catena laterala. 92): 6 Fig. se numesc alchilbenzeni (sau fenilalcani.se nume~te fenil). in (vezi fig. De exemplu cei trei deriva1i dimetilbenzen. 2.J\ilen) Fig.4-dimetilbenzen (para-xilen) . Exemplu de deriva1i alchil (vezi fig. 91): . 91. (vezi fig. 2.). in cazul derivatilor disubstituiti ai benzenului pozi1iile substituentilor se marcheaza prin cifre sau folosind prefixele: orio . Imaginea moleculelor tillor monoalchilbenzeni. . Atomi de hidrogen de la atomi de carbon din ciclul benzenic au fost substitui1i cu unul sau mai mul1i radicali alchil. 2.2-dimetilbenzen (orto. 2.Cu catena laterala CLAS'F'CAREA H'DROCARBURILOR AROMAT'CE Hidrocarburile aromatice se impart dupa numarul de cicluri (nuclee) benzenice din molecula. numi1i ~i xileni sunt: 1. Radicalii din catenele latera Ie pot fi ~i nesatura1i. de exemplu vinilbenzen sau stiren (vezi fig. 93. meta (m . 92. 1. para (p . deoarece radicalul CSHS .

atat la nucleul benzenic. . Formula C6H5C6H5-CH2C10H7Radical fenil benzil naftil Arena benzen toluen naftalina difenil.9. iod.izofate.a): naftalen (naftalina) antraeen . 94. difenil..b): Fig. b. TabeluI2. de exemplu (vezi fig. II LA NUCLEU Fig. brom. Numele catorva radieali monovalenti de la arene. 2. REACT . 94. 95. Exercillu " Denume~te urmatoarele hidrocarburi aromatice: PROPRIETATI . de adi1ie ~i de oxidare care pot avea loc. Reprezentarea moleeulelor de: a. Numele catorva radicali proveni1i de la arene sunt date Tntabelul 2. cat ~i la catena laterala. b. 2. CHIMICE Hidrocarburile aromatice participa la reac1ii de substitu1ie. Modelarea reactiei de substitutie a benzenului eu: a.condensate. naftalina. 2. 2. de exemplu (vezi fig. Ar . Radicalii proveniti de fa arene se numesc aril. 94.9.Hidrocarburile aromatice polinucleare con1in doua sau mai multe cicluri (nuclee) benzenice care pot fi : .

96. care se noteaza cu a. Nitrobenzenul.N02). ~-c1oronaftaliria.2. Scrie ecuatia reactiei chimice de iodurare a benzenului. 96). 2. 4. Modelarea reac!iei de nitrare a benzenului (modele compacte). 7. care se noteaza cu ~ (fig.3 . In mod practic: ~~CI~CI ~~ ~CI CI a-c1oronaftalina (neizolabil) ~-c1oronaftalinii (nu se ob!ine direct) 1.CH . precum §i pozitiile 2. compus toxic. 6. 2.4-tetrac1oronaftalina (produs final de reac!ie) Reactia . 2. Izomerul ~ se obtine prin metode indirecte. 2.nu sunt to ate echivalente Intre ele. 3. Prin nitrarea naftalinei cu amestec sulfonitric se obtine izomerul a-nitronaftalina (vezi fig. : co ~ 2 I ~ + H20 . Se obtin nitroderivati ai arenelor. 98): o Fig. Teoretic. 6· 0 H2 nitrobenzen (pentru a Intelege mai u§or reactia s-a scris HN03 In forma HO . Imaginea moleculelor de: a. datorita mirosului sau de migdale amare. 5.·8.N02. a fost folosit la parfumarea sapunurilor sub numele de esenta de Mirban. 4 o Halogenarea naftalinei Fig. Prin nitrarea benzenului se obtine nitrobenzen (fig. . 97. 98. 2. Imaginea a-nitronaftalinei (model compact). Ar . sunt echivalente numai pozitiile 1. 1. 2. I-nitronaftalinii (a-nitronaftalinii). se pot obtine 2 derivati monoha/ogenati diferiti. Nitrarea arenelor la nucleu se face cu un amestec de acid azotic concentrat §i acid sulfuric concentrat numit amestec sulfonitric. b. de nitrare Prin reactia de nitrare a arenelor un atom de hidrogen de la un atom de carbon din nucleul aromatic este substituit cu 0 grupa nitro. 6)·6JN0 2 H2 S0 4 .. Rezolvare: H CI 6· 6· CI2 FeCI" HCI c1orobenzen. a-c1oronaftalina. 2. Pozitia a este mai reactiva decat pozitia ~. 97): IR -I N02 o Fig.N02. Scrie ecuatia reactiei chimice de clorurare a benzenului.Exercitii . Naftalina poate avea 2 derivati monosubstituiti: a §i ~. In functie de pozitia atomului de carbon la care s-a facut substitutia H cu halogen: cele 8 grupe .

OH. Sulfonarea arenelor se face cu acid sulfuric concentrat sau cu oleum (H2S04 concentrat care contine S03)' o Sulfonarea benzenului conduce la acid benzensulfonic (vezi fig.naftalinsulfonic (vezi 2. 99. b.S03H este 0 varianta de scriere a formulei acidului sulfuric. acid a-naftalinsulfonic Prin sulfonarea naftalinei se poate obtine. 2. naftalinei peratura.a naftalinsulfonic ~~~ acid - p naftalinsulfonic. a). Imaginea moleculelor: a. Imaginea moleculelor de: a. alchene sau alcooli.Reactia . 2. 6 !H __~ . R . 100. anhidra • 6 CH3 + HCI Charles Friedel (1832-1899). Spre deosebire de nitrare ~i halogenare. 99. acid a-naftalinsulfonic. 2.H20 1600C ~S03H acid . reactia de sulfonare este 0 reactie reversibila.X.S03H. de sulfonare Prin reactia de sulfonare a arenelor un atom de hidrogen de la un atom de carbon din nucleul aromatic este substituit cu 0 grupare sulfonica. . Se obtin acizi ari/sulfonici. acidului sulfuric. 2. acid p-naftalinsulfonic (modele compacte). ~CI~ _~ CH 3 !: AICI3. ..100): ~ooH ~ ~ + H2S04 . H2S04 (vezi fig. b. acidului benzensulfonic (modele compacte) . o Sulfonarea fig. in functie de temsau acid p.b. 99. Alchilarea arenelor se poate face cu: derivati halogenati. de alchilare Friedel-Crafts Substitutia hidrogenului de la atomi de carbon din nucleele aromatice cu un radical alchil se nume§te reactie de alchi/are Friedel-Crafts. Fig.): ~!--i OJ + 'HQtS03H acid benzensulfonic Tn care HO . R . Reactia .S03H. Ar . Prin reactiile de alchilare a arenelor se obtin arene cu catena lateraJa. Exemple de reactii de alchilare a benzenului: • cu derivati halogenati Tn prezenta de A1CI3 anhidra: ~--------l Fig.

2. f=ll + bCH3 H2S04. clorurii acide ~i anhidridei acide.CO. Imaginea moleculei de izopropilbenzen (model deschis) este reprezentata Tn fig'.. 2. 102). I Acilarea arenelor se poate face cu derivati functionali ai acizi/or carboxi/ici. Reprezentarea mo1ecu1ei de izopropilbenzen.. Derivatul halogenat format participa la reactia de alchilare a arenei. H3C-CH-CH3 CH2=CH-CH3Aiel. b) 0 alchena. Formu1e1e genera1e ale acidu1ui carboxilic. folosind: a) un derivat halogenat. "moo' . • cu a/cooli Tn prezenta de acid sulfuric: R-C II o OH g 0 alcoo!. Ecuatii1e reactiilor chimice sunt: AICI3 + 3H20 • AI(OHb-l.+ 3HCI James Mason Crafts (1839-1917). de acilare Friedel-Crafts o aeida Prin reactie de acilare Friede/-Crafts. 102. un atom de hidrogen /egat de un atom de carbon din nuc/eu/ aromatic este substituit cu grupa acil. 6 izopropil benzen. c) un """"" Reactia . R-COCI ~i anhidride ale acizilor carboxilici (R-COhO (vezi fig. R . AICI3 nereactionat actioneaza Tn reactia de alchilare drept catalizator. Se poate considera ca reactia are loc Tn douB etape: AlCI3 reactioneaza cu urmele de apa formand HCI care se aditioneaza la alchena. 101. Tn prezenta de . 2. 2. 1: g + H20 acid carboxilic /" /10 R-C CI clorura aeida l R-C R-C/ ~ anhidrlda Exerci iu Scrie ecuatiile reactiilor chimice prin care se poate obtine etilbenzen. Pentru cercul de chimie A/chi/area arene/or cu a/chene se face Tn prezenta de AICI3 umeda. Fig. de exemplu c/oruri acide. 101.• cu a/chene Tn prezenta de A1CI3 umeda: o· Fig.

de ordinul I. 0-. Dintre ace~tia fac parte grupele: nitro. o-nitrotoluen. carboxil.a).. 105.to 0 0 VY A t: A in cazul Tn care derivatii monosubstituiti ai benzenului sunt supu~i.zenului cu c1orometan (clorura de metil) CH3-CI. Y In 0. astfel Tncat reactiile de substitutie decurg mai u~or decat pe nucleul benzenic nesubstituit ~ Scrie ~cuatia reactiei chimice de alchilare a cloroben. -R. ci ea este dirijata prin natura primului substituent (a celui care exista legat de un atom de carbon din ciclul benzenic. Din aceasta categorie fac parte: ha/ogenii (-F. 106). 2. 103): • Substituenti . nitril. 104). 2. p. 2. unor reactii de substitutie.--_ . )C=O . " _~ o 6 1i------. o-nitrotoluen p-nitrotoluen. la nitrarea toluenului se obtine un amestec de o-nitrotoluen ~i p-nitrotoluen (vezi fig. • Substituenti . b. -NH2..-CHTCH3 ~.de ditre substituenti de ordinul I. LAy 6.~ip. de ordinulll. preexistenti pe nucleul aromatic se Tmpart Tn doua categorii (vezi fig. (-CH3. care orienteaza cel de-al doilea substituent In pozitia meta. ~i para. hidroxil.SO 2 . &N~2Q H N~ Exercitiu +2H20 Fig.de catre substituentii de ordinul II..lor. -I). Orientarea celui de al 2-lea substituent. 2.<-. SUbstituent. Imaginea moleculelor de: a. activeaza nucleu( benzenic pe care se afla. -CI. -CN. -COOH. 2. CIf dorura de acetil ::> Ii= ID f A xR- HOH2N- fenil-metil-cetona (acetofenona). cu exceptia ha/ogenilor. 0 Exercitiu ob\ine etil-fenil-cetona. 2. A. care orienteaza cel de-al doilea substituent In pozitiile orlo.. t 2¢r~ 2HO"N0 H. pozitia In care intra al doilea substituent nu este Tntamplatoare. 104. i=- De ordinul z UJ (/) I + CH3-C~ . carbonil. Y In pozitia m. 2.. -S03H.(vezi fig. 79 . Substituentii de ordinul I. adica preexistent). -Sr. prin care se din benzen ~ __ De ordinul II )C=O -C=N ~ Scrie ecuatia reactiei de aci/are Friedel-Crafts CH3~CH'60 Orientarea substituentilor pe nucl-e-u-I -_4benzenic st ~O:r . m. -N02. De exemplu. sulfonica. 106.~6 B Fig. grupele: alchil. amino. Orientarea celui de al 2-lea substituent. B. la randul. p-nitrotoluen (modele compacte). -OH. 105): y Fig.(vezi fig.

Pentru cercul de chimie Un nucleu benzenic poate fi substituit cu 1.5-trinitrobenzen. 108.b. 2. 107. 05H-C. 4. 2.4. Substantele explozibile se descompun (prin incalzire ~i lovire) cu formarea unui volum mare de compu~i in stare gazoasa ~i cu degajarea unei mari cantitati de energie. Trinitrotoluenul.6. Pe nucleul benzenului se pot introduce maximum 6 atomi de halogen. NH4N03.6-trinitrotoluen (modele compacte). care este 0 substanta putemic exploziva: Fig. Nitrarea toluenului prin actiunea prelungita a amestecului sulfonitric conduce la formarea 2. 0 lVl FeCI" N02 N02 + Hel ~H __ I Exercitiu .3. Substituentii de ordinul " dezactiveaza nucleul benzenic pe care se afla. 2. 0 H + 3HO-N02 H2S04.4. -x ~i pfma la trei grupe alchil. nitro. ecuatia reactiei chimice care are loc la explozia trotilului este: . astfel Tncat reactii1e de substitutie decurg mai greu decat pe nucleul benzenic nesubstituit. Imaginea moleculelor de: a. 1. Scrie ~cuatia reactiei chimice de alchilare a acidului benzensulfonic cu etena. C' meta-cloronitrobenzen.5-trinitrobenzen. Imaginea moleculei de m-cloronitrobenzen (model compact). ~N~N~ 0· N~ 3H20 1.): H~H .trini troto luen. 2. a. 2 sau chiar mai multi substituenti. ca explozibil (folosit mai ales in exploatarile miniere). 108. 108. b. De exemplu. -NOz. 2. -R.) este intrebuintat in amestec cu azotatul de amoniu. 6-trinitrotoluenului (trotilul)..3. 2. TNT (vezi fig. acid sulfonic. prin clorurarea nitrobenzenului m-c1oronitrobenzen (vezi fig. Prin nitrarea benzenului cu amestec sulfonitric in exces se obtine trinitrobenzen (vezi fig.De exemplu. 2. -S03H. 107): se obtine Fig.

. Pt. 2... Explica de ce gruparile -N02 intra In pozitii1e 2. 6 pe nucleul benzenic din toluen. 109.. de aditie . la 200°C transformandu-se In hidrocarbura ciclica saturata ciclohexan: H2 o Benzenul '.200 °C 2 I I 2 H2C. 109) sunt lichide utilizate ca dizolvanti ~i carburanti. caracterul aromatic scade odata cu cre§terea numarului de nuClee condensate (vezlfig.Exercitiu . -CH3 este substituent de ordinul I. 4 Reactii . tetralina.. o + 3H2 Ni • tetrahidronaftalina decahidronaftalina (tetralina) . In prezenta de catalizatori de: Ni.C"' . 110). 3 ~i 5 pe nucleul benzenic nesubstituit. Ni.. b. Pd: Fig. 2. Radicalul alchil. EX~lica de ce grupele -N02 intra In pozitiile 1. Gruparea nitro. -N02 este substituent de ordinul II.. 4 Aditia hidrogenului la naftalina are loc In doua etape (ciclurile benzenice se hidrogeneaza pe rand). C'CH +3H2170 . Hidrocarburile aromatice participa la reactii de aditie numai In conditii energice. cre~te caracterul aromatic QCO ~II~~ ~ LV~ cre~te numarul de cicluri condensat Fig. 4.participa mai u~or la reactii de aditie. Rezolvare: 1.. 0 ~'I Ni H C'. 2. ceea ce arata ca are un caracter aromatic mai slab decat benzenul. (decalina). 2.n.) care poate fi aditionat la 2 moli de benzen. decalina (modele deschise). Calculeaza volumul de hidrogen (c. Variatia caracterului aromatic in functie de numarul de nuclee condensate. Naftalina. 2. 2. aditioneaza hidrogen In prezenta catalizatorilor de nichel. Tetralina ~i decalina (vezi fig. in seria hidrocarburilor aromatice polinucleare cu nuclee condensate.. 1. CH2 H2 Exercitiu .. Imaginea moleculelor de: a. 110.

.cl CI•... benzenul se oxideaza ~i se formeaza acid maleic. -Hz0V-c.6-hexaclorociclohexan (H. 2.. cu ruperea ciclului. 'C . q q ~ Wi ~ 9 VOs/350oC ~C'Ot:r~~C' 0 + 2"02 -~coz. Scrie e~ua1ia reac1iei chimice de adi1ie a bromului la henzen ~i denume~te produsul de reac1ie.H.6-hexaclorociclohexan (vezi fig. dar tot cu ruperea unuia din cicluri. se ob1ine 1. .2.....3. unul dintre izomerii compusului 1.. 112): Fig. 2.. 2.. Prin ac1iunea clorului asupra benzenului. 113. 2. Modelarea reactiei de obtinere a anhidridei maleice. nu se ob1ine la oxidarea benzenului ~i nu poate forma anhidrida. 2.6-hexaclorociclohexan (RC.4-butendioic: HOOC=CH-CH=COOH Izomerul tra!7s al aceluia~i acid se nume~te acid fumaric.4.-: + 3C12.4.4. Tn prezen1a luminii solare (clorurare fotochimica). """""" Reactii .. H H.-PI-:L-HzO V-<10 Fig. Acidul maleic este izomerul cis al acidului 1.3.C.. de oxidare o Oxidarea benzenului.. o Oxidarea naftalinei Naftaljna. La 500oC.. se formeaza acid ftalic.Aditia halogenilor Clorul ~i bromul se adi1ioneaza la benzen Tn prezen1a radia1iilor ultraviolete sau a luminii solare (sau termic).. care poate elimina o molecula de apa trecand Tn anhidrida ftalica (vezi fig. C. la temperatura de reac1ie acidul maleic elimina 0 molecula de apa trecand Tn anhidrida maleica (vezi fig.C . 111) este folosit ca insecticid. Tn prezen1a de catalizator.2.CI CI.h14 ~ CI/ 'H 1. Reprezentarea moleculei de anhidridii ftalicii.. 113): o 0 .5.C. 2. Imaginea moleculei de H. "o . 111...5.2... 'CI O Fig. CI C"C .. \\ 0 acid ftalic anhidridii ftalicii . 112....5. Tn prezen~a pentaoxidului de vanadiu. EI se oxideaza numai la temperatura ridicata.. Benzenul are 0 mare stabilitate termica $i este foarte rezistent la actiunea agenfilor oxidanti obi§nuiti.3... . cu un caracter aromatic mai slab decat benzenul (vezi pag. Exercitiu ...).H.. 81) se oxideaza la temperatura ceva mai mica. Hexacloranul sau gamexanul.. H H.. V20S. I //.H): H.

ramane intact. in continuare sunt ilustrate reactiile la catena laterala. -HCI clorurii de benziliden clorurii de benzin. ° Fig. Antrachinona (vezi fig. 114) se foloselite in industria colorantilor sintetici (clasa colorantilor antrachinonici). Scrie ecuatia acestei reactii chimice. in prezenta agentilor oxidanti sau a oxigenului molecular (lii cataHzatori) are loc oxidarea catenei laterale (alchil) legata de un atom de carbon dintr-un ciclu aromatic. -HCI ~Q lV clorurii de benzil + C1ihu. cu aer. 2. chiar cu agenti oxidanti: K2Cr207 in prezenta de CH3-COOH. '~ REACTII . trecand vapori de antracen. in conditii energice. rezistent la oxidare. tara ruperea acestuia: o 0' antrachinona. 2. Fig. Se obtin acizi carboxilici aromatici.. -COOH. rezultand un amestec de derivati halogenati: CH3 CH2CI CHCI2 CCI3 radical benzil 2) 2) tolu'en ~Q lV + C1ihu. 115. Halogenarea in pozitia benzilica Pozitia vecina nucleului aromatic din catena laterala a hidrocarburilor aromatice este numita pozitie benzilica (fig. oxidarea are loc la atomi de carbon din ciclul din mijloc. 114.Oxidarea antracenului Antracenul are caracter aromatic mai slab decat naftalina (vezi pag. LA CATENA LATERAL~ Hidrocarburile aromatice care au catena laterala participa atat la reactii chimice caracteristice nucleului aromatic. Exercitiu . Clorurarea toluenului in prezenta luminii are loc la catena laterala lii nu la nucleul aromatic. cat lii la reactii care au loc la catena laterala. ~ in industrie se obtine antrachinona prin oxidarea antracenului. Ciclul benzenic. catena laterala alchil se oxideaza pana la gruparea carboxil. 81) lii de aceea se poate oxida mult mai ulior. Pozitia benzilicii ~i radicalul benzil. 115). . -HCI A lVQ A lVQ + C1ihu. 2. . cu permanganat de potasiu in mediu de acid sulfuric. Imaginea moleculei de antrachinonii. 2. peste catalizator de pentaoxid de vanadiu la'300oC.

acid izoftalic. 2. ceea ce permite Tnchiderea unui ciclu stabil de 5 atomi ~i nu este posibila la acizii izoftalic ~i tereftalic. de exemplu. KM. a fost decolorata de toluen (vezi fig. Cand pe nucleul oxideaza amandoua. acid benzoic. se De exemplu. in me diu de H2S04 20%. Ce observi? Observa!ii. De ce? To/uenul reactioneaza cu solutia de KMn04. la Tncalzire (vezi fig. 116. Incalze~te cu grija numai una din eprubete. la rece. in prezenta toluenului nu i~i modi fica culoarea.a / /iOH1-H20 ~ If o ~ 0 anhidrida ftalica o-xilen acid ftalic Exercitiu " Scrie ~cuatiile reactiilor chimice de oxidare a m-xilenului ~i p-xilenului cu oxigen molecular Tn prezenta de catalizatori. acid tereftalic. conform reactiei chimice: Fig. 117). Imaginile moleculelor de: a. 116). 116). 2. incalzita. In doua eprubete pune dite 3 mL solutie de KMn04 1% ~i 2 mL solutie H2S04 20%. 2. 6 II COOH + H20 acid benzoic. Oxidarea toluenului. Radicalii a/chit din catena latera/a (indiferent de lungimea acesteia) sunt oxidati /a acizi in care grupa carboxit-COOH este /egata direct de atomi de carbon care fac parte din nuc/eu/ aromatic. Solutia de KMn04. c. in mediu de H2S04 20%. Introdu in ambele eprubete cate 2 mL de toluen. 2. Solutia de KMn04. {YC'p'Ri~ {YC VV. 113): 00 rEi ~ CH 3KMn04H30~ -2H20 CH3 toe. oxiaar:e8 cu ag~nti oxidanti nu poate avea loc. b. prin oxidarea o-xilenului se poate elimina 0 molecula de apa trecand Tn fig.ACTnnTATEEXPERllWENTALA Mod de lucru. 117. "\' . Daca Tn pozitia benzilica a catenei laterale nu exista hidrogen. 2. Tnprezenta de acid sulfuric. 2. datorita apropierii celor doua grupe carboxilice. la oxidarea propilbenzenului se obtine acid benzoic: a 4 Fig.gJH. ~ Formarea de anhidrida este posibila numai la acidul ftalic. obtine acid fta/ic care anhidrida ftalica (vezi aromatic exlsta doua grupe a/chit. ~tiind ca se obtin acizii carboxilici corespunzatori: acid izoflalic ~i acid tereftalic (vezi fig.

Oxidarea catenei laterale a alchilbenzenilor este importanta Tn anumite procese metabolice. $tiind ca reactia are loc cu un randament de 70% se cere: a) calculeaza volumul de clor necesar reacliei. clorobenzen. alchilare. ·Aplicatii practice ale unor hidrocarburi aromatice ~ateva dintre hidrocarburile aromatice: benzenul. naftalina. Scrie ecuatia reactiei chimice de obtinere a " . fie prin compu~ii chimici la care conduc prin procese industriale. lipsit de catena laterala. D Arenele participa la reactii chimice proprii caracterului aromatic: dau u~or reaclii de substitutie (halogenare. 2 Se monoclorureaza catalitic 200 cm3 benzen (p = 0.' Dlzolvantl c. b. 2. toluenul ~i naftalina au aplicalii practice importante. benzen. Tnprocente masice. 118 sunt prezentate schematic principalele direclii de Tntrebuinlare a acestora. halogenare). Nu polimerizeaza ~i nu se oxideaza cu KMn04Tn solulie neutra. nu poate fi oxidat ~i Tn prezenta aceleia~i enzime este capabil sa produca mutalii TnADN.88 g / cm3). D Caracterul aromatic scade odata cu cre~terea numarului de nuclee benzenice condensate. . 3. D Hidrocarburile aromatice se Tmpart Tn hidrocarburi aromatice mononucleare ~i hidrocarburi aromatice polinucleare. masurat Tnconditii normale. in fig. 118. sulfonare.5-trinitrotoluen. EXERCITII $1 PROBLEME 1. Aceasta ar putea fi 0 explicalie a faptului ca benzenul ~i alte hidrocarburi aromatice fara catena laterala sunt cancerigene iar toluenul. Toluenul care a intrat Tn organism poate fi oxidat (Tn prezenta unei enzime prezenta Tn ficat) la acid benzoic u~or de eliminat prin urina. nitrare.Industr~a colorantllor • •~ Tetralina ~i decalina Insecticid -=•• • ~ •• ' • _ Medlelni Dizolvanti Dezinfec~ant Fig.3.2-dimetilbenzen. Aplicatii practice ale unor arene: a. nu. c. Care este masa de acid azotic de concentratie 70% necesara oblinerii a 2 kg trinitrotoluen? or c¢f CH3 CH3 CH 3 . toluen. Astfel. a. acilare) ~i numai Tn conditii energice dau reactii de aditie' (hidrogenare. Industria Industria colorantilor medicamentelor Concluzii D Arenele (hidrocarburi aromatice) sunt hidrocarburile care conlin Tn molecula unul sau mai multe cicluri (nuclee) benzenice. a) Denume~te urmatoarele hidrocarburi aromatice: b) Scrie formulele de structura ale compu~ilor: 1. 1. 2. vaporii de toluen sunt mult mai putin toxici decat cei de benzen. . naftalina. Benzenul. oxidare). Industria Industria colorantilor medicamentelor t ~ ~eXPIOZlvllor lnduttrla ----------'. D Hidrocarburile aromatice care au catena laterala participa atat la reaclii chimice caracteristice nucleului aromatic. fie ca atare. b. trinitrotoluenului din toluen. b) calculeaza m~sa de' clorobenzen oblinuta ~i compozilia procentuala a c1orobenzenului. cat ~i la reactii care au loc la catena laterala (halogenare.

) °contine 7.~leaza compozitia progentuala molara a amestecului de hidrocarburi. ~i Calculeaza volumul solutiei de K2Cr207 de condenume~te produ~ii de reactie obtinuti: centratie 0. este un izomer 81 hexaclorociclohexanului. Determina formula moleculara a hidrocarburii ~i completeaza urmatoarele ecuatii ale reactiilor chimice: I 8*. A. 6*. 12.4. contine 8. La arderea unui mol de hidrocarbura aromatica • mononucleara. o dizolvat in apa formeaza 2 L de solutie de concentratie 0. Se nitreaza 18. Intreg amestecul de hidrocarburi este supus oxidMi cu aer pe catalizator de V20S' Se cere: a) scrie ecuatiile reactiilor chimice care au loc.:~13*. calculeaza masa de hidrocarbura + 2(CH3.692% H.COO~Cr + 5HzO A consumata in aceasta reactie. n. Denume~te hidrocarbura aromatica ~i scrie ecuatia reactiei de clorurare.B~6 :L 'Wc-::". se obtin 352 9 de CO2 ~i 90 9 de H20. 7 . HN03 ~i H2S04 se gasesc in raport molar 1:2 ~i nu exista HN03 in exces.. b) calculeaza concentratia procentualaa aCldului sulfuric rezidual (aflat in solutia finale) dupa indepartarea compusului organic.2 M necesar oxidarii a doi moli de antracen. Se cere: a) scrie ecuatia reactiei chimice de obtinere a nexaclorociclohexanului. . 10*. A. in care se gase~te in procent de 13%. 5*. CH2. $tiind ca amestecul final contine o-nitrotoluen. hidrocarbura aromatica mononucleara. b) calculeaza masa de benzen necesara obtinerii a 151. . (1) A KMn04 H~04 • AICI3• (2) A + CH3-CI (3) A+2CI2~ $tiind ca acidul clorhidric obtinut in reactia (3). de o-xilen !?inaftalina ~.("m''').cesar oxidarii amestecului. Un amestec d~ 25°C) necesar clorurarii a 2 moli de hidrocarbura. daca randamentul reactiei este de 70%? . " Calculeaza volumul de clor (masurat la 1 atm ~i C'::. Determina formula moleculara a hidrocarburii A ~i scrie formulele de structura ale hidrocarburilor aromatice izomere cu A.~ * 11.1 M. 0Ig~) 9 . se cere: a) calculeaza masa de amestec sulfonitric necesara nitrarii ~i IJ:@§ de acid benzensulfonic obtinuta. Completeaza ecuatiile reactiilor chimice. Determina sUbstantele necunoscute din schema ~i scrie ecuatiile reactiilor chimice corespunzatoare. Ecuatia reactiei chimice de oxidare a antracenului cu K2Cr207 in prezenta de CH3COOH este: obtinuta din 400 9 de benzen cu 22% impuritati. $tiind ca in amestecul sulfonitric. 10 CH3-C=CH2 +A A1CI. Se da schema de reactii: * * .32 kg de Iindan. Nitrarea a 312 9 de benzen se realizeaza cu un amestec sulfonitric format din solutie de HN03 de concentratie 92% ~i solutie de acid sulfuric de concentratie 98%. Calculeaza masa de a-metilstiren. insecticid foarte puternic. Ce masa de antrachinona se" obtine.4 9 de toluen. b) calculeaza masa de anhidrida ftalica obtinuta ~i voJumul de aer (masurat in conditii normale).69% H. Lindanul. CH 2 ° l :. calculeaza masa de p-nitrotoluen obtinuta. p-nitrotoluen ~i toluen nereactionat in raport molar 1:3:1. La c10rurarea catalitica a unui compus aromatic cu formula moleculara CaH10 se obtine un singur compus c1orurat.

. Se supun clorurarii catalitice 200 mL de benzen cu p = 0.4 9 de acid benzoic... 1 punct din oficiu. a) Scrie ecuatia reactiei chimice care are loc. IV. c) fenil-metil-cetona. Scrie ecuatiile reactiilor chimice de obtinere din benzen a sUbstantelor: a) izoproplibenzen. (10/12) 4.-nitronaftalina. (poate / nu poate) I. d) hexaclorociclohexan. Naftalina contine In molecula ei. (3/5) 1 punct II. 1 punct b) Calculeaza masa de compus clorurat obtinut ~i volumul de clor (c. III. Toluenul participa la reactii de substitutie. III. Tn reactia de sulfonare a bemzenului se introduc 300 9 solutie de H2S04 de concentratie 98%. .. atomi de carbon. Din 400 9 de naftalina de puritate 89.I.88 9 / mL. Un amestec echimolecular de benzen ~i toluen se supune oxidarii cu solutie de concentratie 0.52 9 cx.6% se obtin prin nitrare 387.1 M de KMn04 In mediu de acid sulfuric.. ~tiind ca doar 80% din benzen reactioneaza. C9H12 fi 0 hidrocarbura aromatica. necesar clorurarii benzenului. V. (aditie / substitutie) 2. b) Benzenul are In molecula 12 atomi. Alchilarea benzenului este o'reactie de . Timp de lucru: 50 minute. Benzenul. $tiind ca se obtin 24. calculeaza masa amestecului de hidl'Ocarburi supusa oxidarii ~i volumul solutiei de KMn04 consumat In reactia de oxidare. Calculeaza m'asa de benzen introdusa in reactie ~i numarul de moli de acid benzensulfonic obtinut. Tncercuie~te afirmatia incorecta.. Timp de lucru: 50 minute.. 1 punct din oficiu. Scrie cuvantul / cuvintele dintre paranteze care completeaza corect fiecare dintre afirmatiile'date: 1. Exista izomeri dimetilbenzen. d) Benzenul nu poate participa la reactii de substitutie. c) Nitrarea benzenului se realizeaza cu amestec sulfonitric. . Naftalina este 0 hidrocarbura aromatica . 1 punct b) Calculeaza compozitia procentuala a trinitrotoluenului. b) nitrobenzen.. a) Calculeaza masa de clorobenzen obtinuta daca randamentul reactiei este de 70% .. 1 punct V. a) Scrie ecuatia reactiei chimice de obtinere a trinitrotoluenului prin nitrarea toluenului. a) Determina formula moleculara a compusului clorurat obtinut ~i scrie ecuatia reactiei chimice care are loc. II.) consumat.n. Naftalina are caracter aromatic decat benzenul. Se clorureaza In prezenta luminii ultraviolete 2 moli de toluen ~i se obtine un compus clorurat care contine 44.. a) Toluenul este 0 hidrocarbura aromatica mononucleara. Scrie cuvantul / cuvintele dintre paranteze care completeaza corect fiecare dintre afirmatiile date: 1.. (mai slab / mai puternic) 4.1 % CI. 2 puncte b) Calculeaza volumul de clor (masurat In conditii ormale).. IV.~ sa se oxideze cu KMn04 In prezenta de H2S04' (poate / nu poate) 3. (poate / nu poate) 2. 1 punct b) Calculeaza randamentul reactiei de nitrare a naftalinei. (mononucleara / polinucleara) 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful