Sunteți pe pagina 1din 17

DISCIPLINA DE ANATOMLE

Colectivul de redactie:

Dr.Podoleanu Luclan (seful discipline!) Dr.Gafie Nicolae, Dr.Nimigean Victor, Dr.Rusu Mugurel, Dr.Burcin Radu, Dr.Miru Nicoleta, Dr.Didilescu Andreea, Dr.Rorea Radian

ACEST CAIET ESTE PROPMETATEA DISCIPLINM DE ANATOMJE, FACULTATEADE STOMATOLOGIE

AXILA (FOSA AXSLAKA)


1. axila reprezinta regiunea situata la radacina membrului superior, intre peretele toracelui si partea proximala a bratului; are forma unni tranchi de piramida patruiaterg, cu baza inferior si varfal trimcluat situat superior. 2. DEIJQfflXAREA AS3LEI: a/ axila prezinta: - 4 pereti : - anterior -posterior media! - lateral - baza axilei - varfol axiles b / p e r e t e l e a n t e r i o r * al axilei este format de 3 muschi si 2 fascii: ^ in plan superficial: = m.pectoral mare = fascia ciavipectoraM (clavi-coraco-pectoro-axilara) I formeazfi fascii muschilor subclavicular si pectoral mic Mste perforate decSire: - a.toracoacromiala - v.cefalica - n pectoral lateral ^ in plan profund; == ntsubclavicular = rapectoral mic = fascia pectorals I inveleste muschiul pectoral mare c / p e r e t e l e postTFiTr~aTaaleTe^fe~foiTOifde3muschTf" = m. siibscapular (ocupa fosa subscapularg) = nirotund mare = mdorsal mare (tendonul acestuia ocoleste inferior, diospre posterior spre anterior, muschiul rotund mare) oV p e r e t e l e m e d i a l al axilei este format de: =primele 7 coaste = spatiile intercostaie respective, cu continutul lor reprezentat de muschii intercostali si manunchinrile vascuionervoase intercostaie; = m.dintat anterior <pe m.dmtsl anterior coboara atoracic lung si il inerveaza) e / p e r e t e l e l a t e r a l al asilei este format de: =partea mediala a capsnlei articulatiei scapulohumerale = mcoracobrabial =m.biceps brahial (capul scurt)**
*)inata me<Jiala a. pereteiui anterior al axilei corespuade unei ttni coaventionale coborata de la unJrea 1/3 mijlocii cu 1/3 laterals a daviculei **tmn.coratobfa!jial si biceps brahial (capul scurt) la origins forraeaza un eorp conwn, muschi coracobicgps

,- v i B'T-

-^T^fi

Q "

_J

if I

3. SPA1TOL HDMERO-RONDO-raiCIPITAL. a/deiimitatffltre: $ lateral - humerus fr superior - nurohmd mare I medial - capul lung al nttrtceps brahial b/ reprezintfi cormmicarea cu loja posterioara a bratulni; b/ aki Jrec: - nervul radial - vasele brahiale profimde 4. VARFDL AXILEI este considerat cotnunicare cu regiunea cervico -toracica (vezi mat sus) 5. intre marginea laterals a fasciei axilare si humerus se delitniteaza un orificiu prin care axila comunica cu loja anterioara a bratulai* LEGENDA:> 1. humerus 2. proces coracoid 3. clavicula 4. prinia coasta 5. stenml 6. m subclaviculiar 7. m.pectoral mic 8. m dmtat anterior 9. iffisllbscaputar 10. m. rotund mic 11. m. rotund mare 12. m. dorsal mare (tendon) 13. m.trkeps brahial (cap hmg) 14. m. biceps brahial (cap scurt) 15. m coracobrahial 16. artscapulohunierala

IAXILA-DEUMITARE]

* la avelul pereteiui posterior al axilei, fascia arfara se cortinui cu fascia muschiului dorsal mzre^ateral, in p H*ia anterioatl, fesoia axilara se continuS cu &scia tuuscliiuliii coracobrahial; lateral, tn partea posterioara, niargjn.ua fasciei axilare ramane Hbera si se condsnaeaza sub ibtma IjgaraentuliB axilar, intins inire musc^ul coracobrab :al si niuschtid dorsal mare; %amentiil ascilar este concur apra humenu m deliiaitsasa 7tpreiina en colul ctiimrgical a) humerusnlui un raificiu osteofibros prin care foia axilara comunica cu loja anterioara a bratuhu.

COMUMCAR1LE POSTEKIOAKE ALE AXJLJEI


1. HDMEKPS 2. PROCES CORACOID 3. MARGItTEAMEDIALAASCAFtJOI 4. M-TRICEPS KRAHIAL (CAP UJMO) 5. M.DORSALMARE 6. M.ROTDNDMAKE 7. M.ROTDHDMIC 8. M-SraSCATOLAR 9. SPAHOLHOMEEO-BIRONDOXBIClPirAl. (PAIHATDL YELPEAtr) (NERVTO, AJOLAR SIVASELE CIRCDMFIEXE HtTMERAlE

10.
(VASELECTRCTJMELEXESCAPULASB) 11. SPATTOLHDMBRO-ROHDOTRICOPirAt, (NERVTOLBAUIAI- SI VASELE BRAHIALE PROFDNDE)

1. clavicula 2. proces coracoid 3. humeras 4. stem


5. coasta V

6. vSrfiil scapuSei 7. mpectoral mare 3. fascia peclorala 9. ntpcctoral mic 10.m.subcla\icular 11.fascia clavipectoralS

PERETELE ANTERIOR ALAXILEI

FOSA CUBITALA
LJLegte regJTOfca topogratlcg situata anterior de articulatia cotulut; 12. DEUMJTARE | a/' superior - linia iaterepicondiliana (prin epicondilii humerusului) I b/ lateral=muschiul brahioradial d medial - muschiul rotund pronator I A/postertw- m brahial si m.supinator

b/ mntul Mctpttat lateral & ttenmitare: % medial : tendonul ntbiceps brahial I lateral : m brahioradial > liraita superioara corespunde liniei interepicondiliene ^ posterior : tnntbrahial si supmatot & fontittnmi Muitoiiiii Metptiat totem/ este rrprezentat de effmeate tttsptw in plan profimd se gasesc: - a.radiala - n radial: la acest nivel se imparte b cele doufi ramuri terminate ale sale: - r.superficiala - r.proiunda - acof aterala radiala (ratnura din abrahiaia profiinda) - arecurenta radiala (ramura din a radiala, se anastoroozeaza cu precedenta) * in plan superficial, la acest nivel au traiect: - acutanat antebrahial lateral (cotitinuarea nervului musculocutan la antebrat) - vena cefalicg (este vena superficiala laterala a roemtolui

Tendonul muschmlui biceps brahial se inserS pe tuberozitatea radiusului. si imparte fbsa cubitala in doua santuri btcipitale; = saatul bicipital media! = santul bicipital lateral 4. CONTWUT ai santttf blctpttal medial: & deHmtitore: > lateral : tendoaul m.biceps brahial I medial: ntrotund pronator I limita superioara corespunde liniei intereptcondiliene ^ anterior, pe deasupra santului bicipital medial, trece aponevrosa bicipitala (lacertus fibrosos) > posterior : nibrahial & cffttOnttttil satttulni bicipttaf medial este rtpretetttat de element* titsptist * inplanprofimdseggsesc: - a.bi-ahiala si originiie ramurilor sale terminate, artereie radiaJa si ulaara;

TABACHERA AHATONICA
O este regiimea situatg postero-Jateral de gtul maiaii

-w.brahiale
- a median - se indeparteazji medial de artera brahiala si va trece printre capeteie muschiuhu rotund pronator - anastomoza dintre ramuf anterior al arterei recurente ulnare (din aulnara) si ramul anterior al arterei colaterale ulnare inferioare * in plan superficial, la acest nivei au traiect: - acutanat antebrabial medial (provine din fasciculul media! a( plesului brahial) - vena bazilica (vena superficiala mediala a antebratwiui)
1

= tendoanele muschilor lung abductor al policelui si scurt extensor al policelui; I medial = tendonul m.luug extensor al policelui; I podeaua = oasele scafoid si hapez, peste care tree tendoaneie muscbilor extensori radiali ai carpului eoatinut. ) prolund = artera radiala I superficial: - ramura superficiala a nervului radial = onginea venei cefelice

> lateral

| TABACHERAANATOMICA | |FOSACUBrrALA:| 1. mbiceps brahial 2. OLbrabial 3. aponevrozabicipitalg (lacertus fibrosus) 4. ndbrahioradiaJ ; 5. in refund pronator 6. ntflexor radial al carpului 7. acutanat antebrahial media! 8. v.baalica 9. w.brahiale IQ.a-brahiala ll.a.radiala 12.aulnar 13. a.recurenta ulnara 14.acolaterala iilaara inferioar si 15.ramul sSu anterior 16,amedian 17.actanat antebrahial lateral 18-vceialica 19 arecwentS radiala 20.a.colat6rala radialS ZLaradial care trinute: 22. ratnura profimda 23 raniura superficiala 1. OSUL RADIUS 2. OSUL SCAFOID 3. OSULTRAPEZ 4. PRlMULMETACARPL4iN 5.ALDOILEAMETACARPIAN 6. TENDOULM.LUNG EXTENSOR RADIAL AL CARPULU1 7. TENDONUL M.SCURT EXTENSOR RADIAL AL CARPULUI 8. MBRAHIORADIAL 9. RAMURA SOTERHCIALA ANERVULUI RADIAL 10.ARTERA RADIALA 11 .TENDONUL MXUNG ABDUCTOR AL POUCELUI 12.TENDONUL MSCURT EXTENSOR AL POLICELUI 13.TENDONUL M.LUNG EXTENSOR AL POLICELUI

10

11

PERETELE ABDOMINAL ARTERO-LATERAL


1 nSTKODUCERE:

Peretii cavitatit abdommo-peivine sunt constituiti de muschi pe care ii putem sustematiza astfel: a/ muschii peretelui antero-lateral abdominal: se intind de la baza toracelui la pelvis; b/muschiul regiunii toracoabdominale - m diaffragma, care desparte cele doua eavitSti, toracica si abdormnala; c/ muschii regiunii iomboiliace : ntpsoas mare, ntpsoas mic, m.patrat lombar, mm.intertransversari lombari si ra. iliac; d/ mm.regiunii anale; e/ mm.regiumi perineale. Peretele antero-lateral abdominal are o structure musculoaponevrotica complex!, euprinzand o regiune anterioard si o regiune laterals; anterior este format de calre muschii drepti abdominali cuprinsi fiecare intr-o teaca de mvelis si, utteori, de muschii piramidali (situati anterior de insertiile mm.drepti); peretele lateral abdominal este format de cfitre trei muschi lati care se acopera intre ei, fonnand tret planuri anatomice (mm. oblic extern, oblic intern si transvers abdominal). Fiecare dintre muschii lati ai peretelui lateral abdominal prezmta o parte camoasa cuprinsa mtre creasta iliacl si baza toracelui, care se continua spre muschiul drept abdominal cu o aponevrozS anterioara (aponevroza m.oblic extern, aponevroza m.oblic intern, aponevroza anterioara a nttransvers abdominal). Aceste aponevrose anterioare formeaza "teaca m.drept abdominal"si se terming in planul median paiticipand la formarea unui rafeu fibros intins inire procesul xifoid sternal si simfea pubiana (lima alba abdominala ). 2. TEACA MUSCHTOUJIDREPT ABDOMINAL: t este fbrmata de caire aponevrozele anterioare ale muschilor lati ai abdomenulni, astfel: a/ in '2/3 snperioare ale muschiului drept abdominal: o aponevroza oblicului intern ajunge la marginea laterals a m.drept abdoniiual si se cliveazi in doua foite: anterioara si posterioara; o foita anterioara a aponevrozei oblicului intern peste care se aseaza aponevroza m.oblic extern, compun lama anterioarft a teen dreptului abdominal; o foita posterioara a aponevrozei m.oblic intern, dublata profimd de catre aponevroza anterioari a m.transvers abdominal si fescia transversalis alcatuiesc lama posterioara a tecii nxdrept abdominal.

b/1 V3 tnfertaara a muschiumi di-ept abdominal: o aponevroza m. oblic intent nu se mai dedubleaza si toate aaterioare ale muschilor lati tree anterior de m.drept abdominal formand lama anterioara a tecii dreptului abdominal, cu structure frilaminatS; o lama posterioarS a tecii dreptului abdominal o va forma singura fascia fransversalis., la acest nivel putin mai ingrosata. a' liraita inferioara a lamei posterioare a tecii dreptolui abdominal, peniru cele 2/3 superioare o reprezinti o condensare fibroasS, concava inferior, dispuspe fata posterioara a muschiului drept abdominal; aceasta se numeste ttuta arcttata (arcada bii Douglas): o la nivelwl liniei arcuate au origine: I ligamentul interfoveolar (Hesselbach),, care se termina pe busa posterioara a lig-inghinal; I ligamentul lui Henle, care trece spre insertie spre creasta pectineal a osului coxal si isi contopeste fibrele cu cele ale iigamentului pectineal j (Cooper) d'' la interiorul tecii m.drept abdominal, intre muschi si lama posterioarsi a tecii au traiect vasele epigastrice superioare si inferioare (la acest nivel, in interiorul tecii, artereie epigastrice respective se vor anastotnoza grin inosculatie). e/ prin infcricarea aponewoselor cetor trei perechi de muschi lati ai abdomenului se formeaza ui planul median, intre procesul xifoid sternal si sunfisa pubianS, un rafeu fibros numit Unto affia aMtnttfaafa Astfel, lima alba abdominals t epre-uiia scheletul fibros de la nivelul peretelui abdominal antrenor care desparte cei doi muschi drepti abdominali si tecile acestora. $ inferior, fibrele liniei albe abdominaie se iasera la nivelul simfizei pubieue, pe versantul anterior si, respectiv, eel posterior, ale acesteia, formaad "adminiculum lineae albae"; acesta se prelungeste lateral pana pe cireasta pectineala ca ligamentul lui Cooper). [ g/ la nivelul liniei aibe abdominals se gaseste inelnt omMHcot, aproximativ la jjuiMtateadigjtanteidintreprocesitlsifoid sternal s^sunfizapubiana.

12

13

TEACA MDSCHIUI.III DREPT ABDOMINAL A. secthme sagitala parantedtani: 1. al 6 - lea cartilaj costal 2. al 7 - lea cartilaj costal 3. osul pubis 4. aponevroza in. oblic extern abdominal 5. aponevroza m.oblic intern abdominal 6. aponevroza m transvers abdominal 7. foaia anterioara a aponevrozei m. oblic intern 8. foaia poster ioara a aponevrozei raobhc intern 9. aponevroza mtransvers abdominal 10. fascia transversahs 11,12. lama anterioara a tecii dreptuhii abdominal adera la iatersectiile tendinoase ale m drept abdominal
3. CANALVLINGHENAI,

B. sectiune orizontala in partea swperioara a ta drept abdominal C. sectiune orizontali In partea inferioara a m. drept abdominal O.E. = in.oblic extern abdominal O.I. == in.oblic intern abdominal T.A- =m.transvers abdominal F.T. = fascia transversal is

a/ In regiunea inghinalfi peretele abdominal este traversat de calre funicnlul. spermatic (la birbat) sau Hgamentul rotuad al nterului (la femeie), printr-un traiect intraparietal numit canal ingbinal; b/ are o lungime de 4 - 5 cm. si are directie oblicS, infero-medial, aprosimativ paralel si situat superior fata de ligamentul inghmal. li descriem 4 pereti (anterior, posterior, superor si inferior) si 2 orificii( orificiul inghinal superficial si orificiul inghinal profimd). peretele anterior al < snaluliii wighinal este reprezentat de catre portiunea infer omedialfi a aponevrozei m.oblic extern abdominal; CD peretele posterior al canahdot inghinal: I este eel mai slab perete al caualului inghinal, ceea ce determina producerea la nivelul lui a bemiilor inghmale; I este format de cfitre fascia iransversalis, in intervaiul dintre: - superior - marginea inferioara a mtransvers - inferior - buza posterioaHI a lig inghmal - lateral - fascia iliaca - medial - marginea laterals a tecii m.drept abdominal I fascia transversalis este infants de strocturi fibroconjunctive: a/ medial: I lig reflex (Colles): acesta este un grup de fibre conjunctive care tree postero-inferior de fimicuiul spermatic (lig.rotund); ele provin din aponevroza m.oblic extern contralateral si se insera la nivelul tuberculului pubic,crestei pubiene si buzei posterioare a ligamentului ingbinal, la nivelul extremitatii mediate a acestuia > tendonul conjunct (falx inguiaalis aponeurotica) il formeazS fibre conjunctive desprinse din aponevrozele anterioare ale mm.oblic intern si transvers abdominal; el se arcuieste trecand succesiv anterior, medial si apoi posterior de fiiniculul spermatic (hg.rotuad) si se insera la nivelul tuberculului pubic si extranitati t mediaie a crestei pectineale; > lig. lui Henle este constituit din fibre care se Intind de la marginea laterals a tecii m.drept abdominal (linia arcuata) la ligamentnl pectineal; acest ligament are ibrma U umghiulara, cu baza fixata pe ligamentul pectineal cu care se contopeste; marginea mediala fuzioneaza cu teaca drepiului abdominal; marginea laterals este curbfi si liberl

14

15

b/ lateral: > lig.interfoveolar Hesselbach; acesta este format de fibre ale fesciei transversalis, intmse de. la lima arcuata la buza posterioara a ligamentului inghinal si partea laterals a ligamentului pectineal; profimd de acest ligament are traiect artera eptgastrica inferioara (ram al arterei iliace externe) peretele superior al tanahilui inghinal 11 reprezintS margmile inferioare ale ffim.oblic intern si transvers. peretele inferior al tanalnlui ingjrinal 51 fonneaza ligamentul inghinal: - acesta reprezinta condensarea fibrelor iaferioare ale apoaevrozei m.oblic extern abdomin.al;se intinde intre spina iliaca antero-superioara si tubercutol pubic - are forma unui jgheab cu coacavitatea superior, pe buza posterioara a acestuia se insera fescia transversatis iar buza anterioara se continue cu aponevroza m.oblic extern abdominal. B) oiificiul inghinal superficial: - se gaseste imediat supero-lateral feta de tuberculul pubic, subcutanat, & tuberculul pubic poate fi folosit ca reper pentni palparea orificiului iaghinal superficial. - are formS ovalara, alungita, cu axul mare paralel cu fibrele aponevrozei obliculut extern; - pe laturi este raarginit de condensari ale fibrelor aponewozei obliculni extern, denumite: I* stalpul lateral (crus lateralis) I stalpul medial { crus medialis) . > intre cei doi stalpi se arcuiesc fibre aponevrotice. denumite fibre intercruraie; acestea solidai-keazg stfilpii delimitand supei-o-lateral orificiul uighinal supeiiicial: o ia acest nivel aponevroai ntoblic extern se continua m jurul elementelotfimiculului spermatic ca fascie spermatici externa; o fibrele intercruraie reprezinta partea slaba a oriiiciului superficial; aceste fibre cedeasa usor la presumea sacului herniar. - posterior, orificiul inghinal superficial este intarit de fibre conjunctive provenite din apoaevroza tiLoblic extern contralateral; acestea fornieasg stalpul posterior (crus posterior, ligamentul reflex al lui Coiles). oriflchil inghinal profimd: - se gaseste preperitoneal, la nivelui fasciei transversalis care se continue la acesrt nivel cu fascia spermaticS interns, - la nivelui marginii rnediale a orificiului inghinal profimd fascia transversals este LEglata posterioara ajce^gfaij_ltggniient an.

traiect vasele epigastrice inferioare; orificiul inghinal profimd este situat la aproxiniativ 3 cnisuperior fate de mijlocul ligamentului inghinal, la jumatatea distantei diotre spina iiiaca antero-superioar si tuberculul pubic; corespunde fosetei inghmale laterale. la nivelui peretelui posterior al canaluiui inghinai, in tesutul preperitoneal converg spre ombilic urmatoarele formatiuni: a/ uraca - o bands fibroasa mediana resultata din obliterarea ductuiui alantoidtan; (ligament ombilical median, intins intre inolul fibres ombilical si veztca urinara). b/ portiunile fibrozate ale arterelor ombilicale (acestea devin iigamente ombilicate mediale, situate lateral, de o parte si de alta a uracai ) c/ vasele epigastrice inferioare (impropriu acestea mai sunt denumite Iigamente ombilicale laterale); plasate lateral de precedentele, acestea corespund marginilor mediale ale orificiilor inghinale profiinde ,. ligamentele ombilicale intinse intre ombilic si pelvis determina tormarea, spre cavitatea peritoneala, a unoi cute peritoneale care se nutnesc plici ombilicale: plica ombilicala mediana, plicile ombilicale mediale si, respectiv, plicile ombilicale laterale. pentoneul parietal anterior fonneaza intre plicile ombilicale o serie de depresiuni peritoneale numite fosete inghinale, depresiuni care corespund peretelui posterior al canaluiui inghinal; la nivelui fosetelor inghinale incepe evaginarea structurilor parietale in cursul producerii herniilor inghinale ^ fosetele iiighinale sunt: o foseta sopravezicali, cuprinsa intre uraca si lig.ombilical medial; pe aici se produce evaginarea parietala in cursul hemiilor inghinale oblice interne; O foseta inghinali mediala, cuprinsa iutre lig.ombilical medial si vasele epigastrice inferioare; pe aici se produc hernii inghinale directe (sunthernii de slabiciune a peretelui abdominal) o foseta ingbmali laterals: = lateral de vasele epigastrice inferioare = corespunde orificiului inghinal profimd -= la acest nivel se produc herniile inghinale oblice externe, cele mai frecvente, caracterizate ca heniii "de efort"

16 17

SECTIUNE TRANSVERSALA (schema) A PERETELUI ABDOMINAL LA MVELUL CANALULUIBVGH1NAL

Jo.

1. aponevroza m.oblic extern abdominal 2. ligamentnl inghinal 3. aponevroza m.oblic intern abdominal 4. aponevroza anterioara a m.transvers abdominal
5. fascia transversalis

ICANALUL INGHTNAL
1. m,ebfic extern abdominal 2. m.obfic intern abdominal 3. nttransvers abdondaal 4. fascia transversalis 5. peritonea 6. aponevroza m-onlic extern abdominal 7. aponevroza m.oblic intern abdominal 9. aponevroza anteriaari a miransvers abdominal 9. stSlpul lateral (cms lateraffis) al (.riflt iuliri inghiual superficial 10.fascia spermatica interna ILtendond conjunct (fate mghfaiaHs) 12. stalpul medial (cms mediatis) al orificiuM inghinal superficial 13Jg-reflex Cottes (cms posterior) 14.m.drept abdominal 15.uraca (ll^.ouibilical median;) 16Jg.ombincal medial (a.ombilicala flbroxata) 17. vasele epigastrice iiiferi*> r* 18.ligJm Henle 19.canaml ingnntal a/ foseta snpravezicaia b/ foseta inghinala medialS
c/ foseta IngWnala laterals

6. mJHopsoas
7. nervnl femural 8. arcid ffiopectineu 9. ligamentul pectineal Cooper IQ.tendonal conjunct (faix ILIigamentnl reflex (eras posterior, Colics) 12-cnas mediaiis 1.3.0TIS lateralis

I4.fibre intercrarale 15.1acnaa vasculari iti.iigamentul lui Hesselbacln IT.Iigamentul M Henle 18.nt.drept abdominal 19Jinia alba abdominaia

19
18

LACUKA VASCULARA SI LACUISA MUSCULARA "'"]


1. la baza coapsei ligamenhil inghinal se inttnde precum o poate pe deasupra marginii anterioare a osului coical. in ansamblu concava", trecaad de la spina iliaca atrterosuperioara la tuberculul pubic, fntre ligatnentul inghinal si marginea anterioara a cosalului se delimiteaza astfel un spatiu larg. osteo-ligaraentar pe care o foitnatiune fibroasS (arcul iiiopectineu) 11 imparte in 2 parti - acestea sunt lacunele de la baza coapsei. lateral, lacuna muscolara si medial - lacuna vasculara 2 lacunele de la baza coapsei reprezinta spatii prin care se face comwmcarea dintre cayitatea abdominopelvina si reghmea anterioar a coapsei (trigonul temural Scarpa) LACUNA MUSCULARA - DELIMJTARE: - anterior ^ Hgamentul inghinal (partea sa laterals, inlre spina ihaca anterosuperioarS si arcukl iiiopectineu) - posterior ^ marginea anterioara a osului coxal (portiunea corespunzatoare osului iliac, cuprinsa intre spina iliaca antero-superioara si eminenta iliopubica) - medial ^ arcul fibros iiiopectineu (cujjrinde fibre din fascia iliaca (N.A.X ^__ intinse inlre liganientnl inghinal si eminenta iliopubica) LACUNA MUSCUIARA - CONTINUT: o muschiul ilibpsoas: ^ reailta din unirea muschilor iliac si psoas mare, ^ travei-seaza lacuna neuromusculara spre loja anterioai-S a coapsei, corespunzator incizurii iliopsoasului de lanivelul marginii anterioare a coxalului; ^ se insera p* trohanterul mic al femurului o nennil femural cutanat lateral: I ramura coiateraia sensitiva a plesului iombai' > trece prinire spina iliacS antero-superioara si spins iliaca anteroinferioara; I inerveaza tegiuneaiul lateral al coapsei si al geaunchiulus ^nervulfemurai: I ramura terminals mixia a plexului lombar; I la ai velul lacunei neuromusculare este asesat pe fata anterioarS a __ muschiului iliopsoas. __________

REGIUNILE TOPOGRAETCE ALE PERETELUIANTEROLATERAL AL ABDOMENOLDI

-Ho.

A. etajul toraeoabdominal (superior): 1. reghmea epigastrica" 2. reghmeahipocondrului stang 3. regiunea hipocondraiui drept B. etajul mijlociu: 4. regiunea ombilicalS (mesogastrica*) 5. regiunea abdominal a lateral a stinga (flancul stang) 6. regiunea abdominals laterals dreaptS (flancul drept) C, etajul inferior: 7. regiunea pubica (hipogastricfi) 8. regiunea inghinala stSiiga (corespunde fosei iliace stangi)

9. regiuaea inghinala dreapta (corespunde fosei iliace drepte) D. ligamentele ombilicale: 10. uraca (lig.ombilical median) 11. lig.Qmbi!ical medial (a ombilicaia fibrosaia) 12. vasele epigastrice inferioai'u

20

21

LACUNEUEDELA BAZACOAFSEI

LACUNA VASCULARA - DELIMITAKE:


- anterior I ligamentul inghmal (partea lui mediala, ewprinsa intre arcul iliopectineu si tuberculul pubic) - medial I ligamentul lacunar Gimbemat < fibre conjunctive desprinse din insertia pubiana a ligamentului inghinal, se insera pe exlremitatca mediaia a crestei pectineale a osnlui coxal ) - posterior I ligamentul pectineal Cooper ( banda fibroasa care dubleaza creasta pectmeala a coxalului, reprezintS continuarea la acest nivel a ligamentului lacunar) - lateral I arcul iliopectineu LACUNA VASCULARA - CONMNUT: o artera femurala: continua artera iliacd externa de la nivelul ligamentului inghinal; arcul iliopectineu o desparte de nervul femural situat lateral de artera O vena femurala*: medial de artera femurala,se continua In pelvis cu vena iliaca externa o ramura femurala din nervul genitofemural: senzitiva pentru tegnmentul superior al trigomilui femural; se plaseaza anterior sau medial fata de artera femurala. o g^.Im^afici inghinali profiinzi ^.Cloquet-Rosenmuller) si vase IJmfatice** 1. aorta abdonunala 1. a.ifiaca comunS dreapti 3. a diaci intetni <lreapta 4. n.genitofemural 5. r.genitala a a genitofemural 6. aponevroza iB.oblic extern abdominal 7. a iliai a extema dreapta 8. hg mghmal 9. spina ifiacS anterosupetioarS lO.femund ll.m.gradlis 12 m. adductor lung 13.m.pectineu 14-simfiza pnbiana

IS.in.aliopsoas 16.n. femural cutanat lateral 17.afemral IS.arcul iliopectineu 19.Kg.lacunar Gsnkeinat 20.1ig.pectineal Cooper 21.r.femurala a agemtofemural 22. a. femurala 23.V femurala 24.8g.Cloquet-RoseinnuUer

* portiunea lacunei vasculare cuprinsS intre figamentul kcunar si vena femurala ia <lenumtir;3. fe inel femurat; acesta este inchis de catre septul femural (dependmti a fasciei transversalis|i; 'in cursul unet henui femurale septul femural este evaginat spre tngonul femural de catre sacull hemiar. Hemiile femurale, mai frecvente la femei datoriti lirginm peivisutui si margodor OSOIBSB prodnc eel mai frecvent Ia nivelul ineiulw femural; diagnosticui clinic de hemie femufcali n diferentierea de o hemie inghinali este sugerat de calre prezenta sacului hemiar inferior f aKii fc ligamentul inghinal (arcada crurala, stinghia crurala) ** adenopatia limfoganglionilor iughtnali profiinzi (in speta gg.doquet-Rosenmu&er) tte'lbu* ditfercntiatl cfink de o hemie femurala

23
22

FEMURAL (Scaipa)"]
Este o regime topografica situata la partea superioara a lojei anterioare a coapsei, de aspect triunghmlar, cu baza situata superior. 1 DEUMFTARE: t - superior O ligamentul inghinal ' = medial o marginea laterals a m. adductor lung = lateral Omargmeamedialaaiacroitor I profund, podeaua trigonului femural este formats astfel: f> lateral: m iliopsoas (trece spre insertia pe trohanterul nuc femural):, v o medial: muschiul pectineu (mtins de la osul coxal la linia de trifbrcatie c f ' superioara mijlocie a liniei aspre afemurului) 2. | la nivelul trigonulut femural fascia lata ia nutnele de fascie cribriformi deoarece este strabituta de numeroase elemente vasculare si nervoase superficiale; ^ fata de fascia cribrifonna conlinutul trigonului femural poate fi sistematizat astfel - planul superficial = acesta cuprinde: o ramurile superficiale ale arterei femurale o vene superficiale care dreneazS In crosa venei safeae mari O ganglioni limfatici inghinali superficial! o ramuri cutaaate din nervul femural O ramura femurala a nervului geoitofemural (inerveazS tegumentul superior a] trigonului femural) - planul profiind, care contine: o nervul femural si ramurile acestuia o atiera femwrala din care se desprind: - ramuri superficiale - artera femuralgi profunda o vena femurali o ganglioni limfatici ingjiinaii profima

- nervul safen: cea mat lunga i amurg senzitiva a afemnral; inerveaz tegumentul medial al gambei si tegnmentul medial al piciorului, pana Ia haluce b/ artera femurala: situata medial de nervul femural, profund de fascia cribrifonna, In jgheabul muscular dmfre nrnpecttneu si iliopsoas; are medial vena femurali* c/ ramurile superficiale ale arterei femurale perforeaza fascia cribnfbrma si devin superficiale fata de aceasta, trecand spre tehtoriile de distributie - aepigastrici superficial^ | se indreapta supero-medial; trece anterior de ligamentul inghinal pentm a vascuiariza peretele abdominal anterior, - aarusinoase externe (superioara si inferioani)} vascularizeaza organele genitale externe - acircumflexa iliaca superficial! $ se mdreapta superficial, in lungul ligamentului uighuml (inferior fata de acesta) spre spins iliaca anterosuperioara, vascularizeazS regiunile traversate d/ afemurali profunda: ~ la nivelul trigonului femural se desphnde de pe fata postero-laterala a arterei femurale; - la coapsi irimite imnatoarele ramuri: ^ acircumflexa femurali lateral! I a. circumflex! femurali mediali ^ aaperforante (tree in loja posterioari a coapsei)(aa.circumflexe femurale si, eventual, prima arterS perforanta corespund trigonului Scarpa) e/ vena femurala, care primeste ca nibutare: I vena safena mare: - este vena snperficiala mediali a membrului inferior; = la nivelul trigonului femural strabate fascia cribrifonna prin hiatusul venei safene man si se varsa in vena femurala; = portiunea arcuiti terminali a venei safene mari se numeste crosa venei safene mari; in crosa venei safene mari se varsa venele superficiale care au insotit ramurile superficiale ale arterei femurale (w.epigastrica infenoara., circumflexa U taca superficiali, rusinoase externe)

3. COmWW:
a>* nervul femural: I este cuprins in planul profiind al trigonului femural I imediat sub ligamentul inghmal se imparte in ramuri: - rr.cutanate anterioare (la tegumentul anterior si infero-medial al coapsei) - rrmusculare (la muschii: cvadriceps femural, pectiueu, adductor lung si croitor) __^
24
* vasele femurale simt iuvcfoe ia teaea vaselor femurale. dependintS a fasciei lata; aceasta teac S se inser3 superior pe coaturul lacunei vasculare. > portiunea inediala a lacunei vasculare (inb-e vena femurala si ligamentul lacuoar) este nunaita inel femural; acesta este inchts de catre septnl femura!, dspendinta a fascist transversafis; In cursul met hemfi femurale seplul femural este evaginat spre teaca vasclor femurale, devemnd mfiindibul, infundibulul este cuprins intr-un traiect kdratecal nutnit canal fianwal

25

TRIGONUL MEMURAL ( SCAKPA - crosa venei safene mari este iacadraia superior si inferior de catrte aarusirioase externe superior! si, respectiv, inferioara. ^ vena femurala profitnda fgg.limfatici inghinali superficiali si profunzt: > gg.limfatici inghinali superficiali sont situati superficial fasciei cribriforme; Quenu ii Jmparte in patru grupuri printr-un sistem de 2 linii conventional^ intersectate perpendicular prin crosa safenei mari o gg.limfatici inghinali pro&nzi sunt 2-3 lirnfogangliom situati profimd fasciei cribriforme, tn lungul venei femurale (constant poate fi gfisit ganglionul Clocpiet-RosenmuUcr, la nivehil lacunei vasculye)

LEGENDA (trigonal fenmral) 1. m.croitor 2. ataddnctor lung


3. inJliopsoas

4. spina iliaca antero-superioara 5. m.pectineu 6. m.gracilis 7. tuberculut pubic 8. sitnfiza pubiana 9. ligamentul inghtnal 10.nervul femural ILnervul safen 12.artera ilaca externS 13. vena iliaca externa 14.a.epigasfcrica superiaciala 15.a rusinoasa externa superioara 16. vena safena mare 17.a.rusinoasa estenia inferioarS 18.afemnrala profunda 19.a circumtlesa iliacS ajperiiciala 20.nervui femural cutanat lateral 21.artera femurala 22, vena femurala

27 26

FOSA POFLITEE
1. este o regiune topografica de forma romboidalS, situatft posterior de articulatia getmnchiului; 2. fosa poplitee este alcatuita dintr-un Irigon femurai (superior, marginit de muschii ischiogambieri) si tin trigon tibia! (inferior, tntre capetele muschiului gastrocnemian)
3. * supero - lateral = tendonul ntbiceps femurai * supero - medial --tendoanelemm. semitendinos si semimembranos, dublate intern de tendoanele muschilor gracilis si sartorius; infero - lateral: = capul lateral al nigastrocnemian = in.piantar (pro&nd de precedentnl) * infero - medial = capul medial al m.gastrocnemian anterior (planseul fosei poipitee), in sens craniocaudal: o piamii popliten (fata popiitee) at femurului (la nivelul trigonuloi femival al fosei) o fata posterioara a capsulei articulare (la nivelnl articniatiei gemmchiului) si ligamental popliteu oblic t> ntpopliteu (la nivelul trigonului tibial al fosei)

b/1 anmrile arterei poplitee: a supero-mediala a genunchiului a supero-lateralg a genunchiului artera medie a genunchiului pentru reteana arterialfi a genunchiului a.infero-mediala a genunchiului ainfero-laterall a genunchiului arterele surale (cate una pentru fiecare cap al m gastrocnemian) c/ vena poplitee - este postero-lateral de artera poplitee, in raport intim cu aceasta (pot fi lezate simultan iar ulterior iraumatismului se poate dezvolta un anevrism arterio-venos) - reprezinta elementul mijlociu al mSnunchiului vasculonervos popliteu, cuprinsfi intre artera poplitee si nervul tibial; - la nivelul fosei poplitee, In vena poplitee se varsa vena safenft mica; - inconstant poate exista o venfi poplitee accesorie satelita d/ nervul ischiadic - se bi&rci frecvent la nivelul unghiului superior al fosei poplitee In cele doua ramuri terminale ale sale: nervii tibial si peronier (ftbular) comun. e/nervul tibial - continua Iraiectul nervului ischiadic; dintre cele doua ramuri terminale ale nervului ischiadic este eel care ratnane satelit vaselor poplitee; - este elementul superficial al inanunchiuliii vasculonervos popliteu; se plaseaza postero-lateral de vena poplitee si trece spre loja posterioara a

4. fosa poplitee este acoperita de citre fascia lata care se dedubleaza in 2 foite; tntre cele 2 foite tree, la nivelul fosei poplitee: - vena safena mica - ramurile afemural cutanat posterior (In trigonul superior -femurai- al fosei poplitee)
4. CONTIN13TUL FOSEI POHLTIHE:

ff nervul peronier (iibnlar) comun


- devine satelit tendonului muschiulut biceps femurai, in lungul laturii supero-laterale a fosei poplitee,tndreptandu-se spre colul fibulei; - la nivelul fosei poplitee trimite nervut surd cntan lateral si, eventual ramnra commricanta peronierS

a/ artera poplitee - este elemental eel mei profund din fosa poplitee; se gaseste antero-medial de vena poplitee; - continui artera femurala de la nivelul htatusului adductorulut mare. - raportul cu femurul si GU articulatia gemmchiului ex|)lica posibilitatea lezatii arterei poplitee tn cursul osteomielitei femurului si in cursul interventiilor chirtirgicale pe genunchi (osteototnn, rezcctii)

- sunt sitwati de-a lungul vaselor poplitee; - primesc limfalicele gambei si articniatiei genunchinlui si dreneazfi spre lionii inehinali. h/ corpul adipos popliteu este foarte dezvoltat, comunica cu regiunile coapsei si gambei spre care pot difiiza infectiile.

28
29

LEGENDA JTGtlKJLOR DE LA PAG.30 SI PAG.31:

[FOSAPOPLITEEj

L femoral 2. nerral iscmadic 3. artera femorali 4. vena fenmrala 5. ra-addnctor mare 6. hiatnsnl addnctondal 7. nerral tibial 8. venapapfitee 9. artera popfitee ILmsemitendinos i2.capol medial al BLgastrocnemian 13jn.p0piteo 14.tibia IS.Gbola 16,<:apnJ lateral al OLgastrocaauian 17jitfekeps femoral

18.fata poptttee a femnrnlni iji.peroiiier (fflndar) comnn 2 l.n.sural cntan medial 22.v.safeni nricS 2S,a.soper-lteraIi a genwnthiiduj 24.a.sopero-mediaII a genutif hinlre 25. aa.snrale 26.aJDfero-IateraIa 27.aJBfero-medfaIi a genanddnlni 28.ggJfanfatid poplitei

MANUNCHIUL VASCCLOIWatVOS POPLmU

23L

31