Sunteți pe pagina 1din 524

V. COSTCHEL P. P. PANAITESCU A.

CAZACU

VIATA FEUDAL
n

ara Romneasc i Moldova


(sec. XIV-XVII)

EDITURA TIINIFIC
Bucureti, 1957

PREFAA

Datorit activitii rodnice a Academiei R.P R., cercet torii din domeniul istoriei dispun n momentul de fa de numeroase publica ii de izvoare care le permit o bogat i sistematic documentare. Institutul de Istorie al Academiei R.P.R. a pus la ndemna cercet torilor istoriei Ramniei o uria cantitate de documente, pn acum inedite, n colec ia intitulat Documente privind istoria Romniei, colec ie care pentru ara Romneasc i Moldova, pn la 1625, cuprinde azi 20 de volume cu circa 7000 de documente. Aceste documente constituie arhiva actelor interne ale celor dou ri romme ti, f r de care nu se poate p i la cercetarea problemelor de produc ie, a celor sociale i de organizare din istoria noastr n epoca feudal . Pe lng acest corpus de documente publicat, Institutul de Istorie mai posed n copii preg tite pentru tipar i colec ia aproape complet a documentelor moldovene ti i muntene ti pn la sfr itul secolului XVII, care cu num rul lor dubleaz volumul colec iei. Aceast impozant mas de informa ii asupra trecutului nostru a fost cercetat pentru ntia oar, n vederea unei monografii asupra vie ii feudale, de c tre autorii prezentului volum. ntocmirea unei monografii care urm re te aspectele vieii societii feudale i ale instituiilor sale specifice n rile romne n-ar fi fost posibil f r acest pre ios instrument de lucru. Istoricii care au scris nainte de publicarea i adunarea acestor documente au fost sili i s se m rgineasc la s racele rezultate ale cercet rilor lor personale i izolate n arhive, la co-

PREFAA

Apari ia formelor feudale :m via a rilor romne era explicat ca urmare a influen elor venite din Occident. Astfel n lucr rile de sintez ale lui A. D. Xenopol ' i N. Iorga 2 a fost subliniat caracterul occidental al daniilor domne ti din veacun'Je XIV i XV. I. Bogdan, pe lng aceast institu ie feudal , a relevat i aceea a imunit ii 3 , de care -mai trziu s-au ocupat n cercet rile lor R. Rosetti 4 i I. C. Filitti 5 . Dar acest din urm istoric, relevnd existen a privilegiului imunit ii, a negat n acela i timp faptul c a existat justi ia feudal spunnd : ...justi ia n-a devenit niciodat la noi patrimonial ... Justi ia n-a ncetat niciodat de a emana de la domn" 6 . In leg tur cu modul de a st pni p mMul a fost ridicat i problema referitoare la dominium eminens", de care s-a ocupat n special D. C. Arion 7. Au mai fost f cute i alte ncerc ri privind diferite aspecte ale vie ii feudale din rile noastre s . In ultimii zece ani transformndu-se radical bazele ideologice -ale tiin ei noastre istorice, trecutul societ ii romne ti a nceput s fie cercetat n lumina nvturii marxiste. Aspecte variate ale societ ii feudaje din rile romne au fost dezb tute n articolele care au ap rut n publica ii ca Studii", Studii i Referate" ale Academiei R.P.R., Studii i Materiale de Istorie Medie" etc. Prezentarea evului mediu din rile romne ca o perioad feudal i-a g sit oglindirea n Istoria R.P.R." manual pentru nv mntul mediu. Niciodat condi iile n-au fost mai prielnice pentru ntocmirea unei lucr ri de sintez asupra feudalismului romnesc, ceea ce a ndemnat pe autorii acestei lucr ri s umple lacuna existent .
' A . D. Xenopol, Istoria Romnilor, ed. Vldescu, III, p. 393. N. Iorg-a, Istoria Romnilor, Bucureti, 1937, III, p. 186. I. Bogdan, Istoriografia romn si problemele ei actuale (Acad. Rom. Disc. XXVII, 1905). 4 R. R o s e t t i , Pmntul, stenii i stptnii n Moldova, p. 289. 6 I. C. F i 1 i 11 i, Proprietatea solului n Principatele romne oin la 1864, pp. 192199 6 I. C. F i 1 i 11 i, Organizarea judectoreasc n Romnia n ,,En ciciopedia Romniei", I, Bucureti, 1938, p. 328. 7 D C. Arion, ncercare asupra dominiului eminent din Prin cipatele Munteniei i Moldovei n secolele XIV si XV, Cluj 1931, pp. 1224. 8 A. V. B o I d u r, Contribuii la studiul istoriei romnilor, 1937
2 3

PREFAA

A adar, prezenta lucrare nf i eaz prima ncercare de sintez tiin ific asupra vie ii feudale n istoria Romniei. Izvoarele constituie fr ndoial factorul fundamental n documentarea cercet torului, cunoa terea lor ne-a ng duit s punem probleme de care cercet torii oare nu le-au avut la ndemn nu s-au putut apropia. Ins cercetarea izvoarelor f r a fi c l uzit de cunoa terea legilor fundamentale de dezvoltare a societ ii nu d posibilitatea de a studia n mod obiectiv fenomenele cercetate. innd seam de acest lucru care are o importan covr itoare, ne-am str duit s ne c l uzim n aceast lucrare de concep ia marxist-leninist a istoriei. De nepre uit ajutor ne-a fost experien a istoricilor sovietici, care n decursul anilor au adncit problemele legate de studiul feudalismului. Experien a lor ne-a u urat n elegerea mai justa a diferitelor probleme ale societ ii romne ti din perioada feudal , constatnd totodat numeroase similitudini n dezvoltarea poporului romn i a celui rus. In aceast privin , pilda cea mai gr itoare o constituie problema r neasc . Istoria r nimii rornne cu diferitele sale etape a putut fi n eleas mai just datorit istoricilor sovietici care s-au ocupat cu istoria ranilor din Rusia i din alte ri :B. D. Grekov, I. I. Smirnov, M. M. Smirin. Socotim necesar s dm unele explicaii cu privire la faptul c n aceast cercetare n-am inclus i Transilvania. N-am f cut acest lucru deoarece am considerat c Transilvania a avut o evolu ie deosebit ntruotva de cea a rii Ro-i mneti i a Moldovei, fiind influenat i depinznd mult I timp de st pnirea statului maghiar feudal. De i n Translva-1 nia via a s-a dezvoltat pe baza acelora i principii feudale, totu i a avut o evolu ie proprie, lund un ritm mai rapid i mbr cnd formele unui feudalism mai evoluat. Limitele cercet rii noastre snt cuprinse intre secolele XIVXVII, socotind c abia din secolul XIV rela iile feudale snt oglindite mai amplu i mai complex n izvoarele vremii. Am nceput cercetarea noastr cu fundarea statului feudal la romni. Am urmrit aceste relaii pn n jurul anului 1700, considernd c n secolul XVIII se poate vorbi de apari ia pri-

PREFAA

melor nceputuri de rela ii noi capitaliste, n smil ornduirii feudale. Nu consider m c perioada feudal a istoriei Romniei se termin cu anul 1700, cu care am pus cap t cercet rii noastre, dar consider m c studierea vie ii feudale din veacul XVIII i prima jum tate a veacului XIX, care de asemenea fac parte din perioada feudal , epoc denumit a celei de-a doua iobagii, merit un studiu aparte, de egale propor ii cu cel de fa , nti din cauza abunden ei materialului, apoi din cauza noilor probleme sociale, economice i de stat, care se ivesc n aceast vreme. Faptul c am circumscris cercet rile noastre n aceast perioad de timp ne-a f cut s nu ne ocup m de originile feudalismului i ale diferitelor institu ii specifice acestei ornduiri. Nu ne-am ocupat de problema originilor socotind c ea ar fi necesitat prezentarea perioadei dinaintea form rii statelor feudale, perioad care n momentul de fa se g se te ntr-un stadiu de cercetare ncep toare. Atacnd aceast problem ar fi nsemnat s r mnem mai mult n domeniuil ipotezelor, or, am c utat s ne men inem pe ct posibil pe temeiul faptelor a a cum reies din izvoare. Uneori, cnd am considerat c documentele romneti nu snt suficiente pentru nelegerea unui fenomen, am apelat la factorii de comparaie desprini din viaa popoarelor vecine. Pe de alt parte, era necesar o selec ie n cantitatea uria de izvoare pe care o posed m asupra unor probleme ale vie ii feudale la romni. Anima i de dorin a de a pune la ndemna cititorilor o lucrare concis , ntr-un singur volum i nu o enciclopedie a institu iilor noastre feudale, am fost nevoi i s nu prezent m unele aspecte ale vie ii feudale pe care le-am socotit de importan secundar . Ca metod , am adoptat sistemul, de altfel obi nuit, de a prezenta pentru justificarea fiec rei afirma ii asupra aspectelor vie ii feudale un num r de documente alese de noi dintre cele mai caracteristice prin formularea lor. Desigur, aceste cazuri reprezint mprejur ri individuale de aplicare a legii nescrise sau de func ionare a institu iei respective, din care tragem concluzii generale. Lipsa unor codice romne ti de legi

IO

PREFAA

n epoca pe care o studiem, codice care s cuprind obiceiul rii, nu ne ng duie s pornim de la defini ii generale ale institu iilor, ci trebuie s ie surprindem n aplicarea lor particular. Aceast metod selectiv este justificat, deoarece documentele citind cazuri particulare nu se pot contrazice, cnd este vorba de aplicarea n aceea i epoc a aceleia i institu ii. Nam aplicat metoda statisticilor", a num r rii documentelor care prezint n acela i fel anume cazuri, pentru c socotim c aceast metod prezint primejdia neglij rii nuan elor, ct i. a rela iilor dintre faptele cuprinse n diferite documente. Consider m c documentele trebuie cnt rite, nu num rate. N-am l sat la o parte rezultatele la care au ajuns n studierea problemelor feudalit ii la noi istoricii nainta i, ca N. Iorga, R. Rosetti, I. Bogdan, C. Giurescu etc, dar trebuie s men ion m c cele mai multe probleme cercetate de noi n-au fost aprofundate pn acum, iar unele n-au fost nici m car atinse. Am evitat ns polemicile, innd seama c aceast lucrare e destinat n primul rnd tineretului universitar, cercet torilor istoriei noastre n genere, nu numai erudi ilor. Lucr rile nainta ilor no tri, chiar acelea care reprezint puncte de vedere opuse celor adoptate de noi, i cele dep ite de cercet rile mai noi i de ale noastre, snt nf i ate n bibliografia de la sfr itul lucr rii de fa , pentru a nu se trece sub t cere munca tiin ific ndeplinit n acest domeniu de cercet ri naintea noastr . Bibliografia lucr rilor vechi va da cititorilor posibilitatea s compare rezultatele noastre cu acelea ale predecesorilor no tri. Aceast bibliografie serve te la istoricul chestiunilor i nu este o prezentare de izvoare de inspira ie ale autorilor; acestea se vor g si n notele de sub pagini. In cursul lucr rii, unele probleme snt privite din mai multe puncte de vedere: astfel problema ora elor poate fi cercetat din punctul de vedere al claselor sociale i din acela al ora elor ca institu ie i organizare, al rela iilor lor cu domnia. Am socotit c pentru n elegerea metodic a structurii societ ii feudale la noi, era necesar ca aceste dou aspecte s fie tratate n capitole separate. De asemenea am separat, pentru acelea i motive, biserica" ca institu ie, de studiul dome-

PREFAA

11

niului m n stiresc", care trebuie studiat la un loc cu formarea domeniului feudal n general. In prezentarea societ ii romne ti din perioada feudal am c utat s nveder m faptul c societatea se dezvolt pe baza unor 'legi obiective, c este determinat de condi iile locale de via i c formele pe care le mbrac nu se datoreaz n esen a lor influen elor venite dinafar , c formele de via care au ap rut pe teritoriul locuit de romni au fost create de poporul nsu i, c for a lui creatoare a fost aceea care a produs bunuri materiale i a f urit valori culturale. Istoria societ ii romne ti din secolele XIV-XVII reprezint o istorie a luptei dintre r nime i boierime, care treptat i-a nsu it bunurile ranilor i le-a uzurpat drepturile asupra pmntului, aservindu-i. Formarea st pnirii boiere ti, a domeniului feudal a avut la baz cotropirea ob tii s te ti. Astfel istoria societ ii romne ti din aceast vreme oglinde te n primul rnd procesul de aservire a r nimii, care a nceput cu mult nainte de secolul XIV i care n cursul celui de-al XVII-lea s-a cristalizat n legarea ranului de glie. Am socotit-, aadar, c lupta de clas este motorul evoluiei istorice, fenomen care apare n fiecare capitol al lucr rii (formarea domeniului feudal, ora ele, ranii dependen i etc.) ; de aceea n subcapitolul destinat luptei de clas n-am mai insistat asupra acelor aspecte care privesc caracterele specifice, legate de fiecare instituie, limitndu-ne la problemele cu caracter mai general r scoalele r ne ti. Binen eles, aceste r scoale snt privite ca o form a luptei de clas , ele servind ca exemple ; o. istorie a r scoalelor de-a lungul veacurilor ar putea constitui un subiect aparte. Consider m c n stadiul actual al cercet rilor istorice din R.P.R. o asemenea lucrare a devenit cu totul necesar. In istoriografia burghez romneasc n genere nu s-a prea acordat aten ie problemelor sociale, iar ceea ce s-a scris n aceast privin era tratat de pe pozi ii idealiste. Monografia de fa este o lucrare tiin ific i nu de popularizare. Menioneaz izvoarele care au constituit docu-

12

PREFAA

mentarea, pune pentru prima oar o serie de probleme dir cele mai obscure i prezint rezultate noi din domeniul tiin-l elor istorice din ara noastr . Desigur, tratarea unora dintre aceste probleme, ridicate pentru prima oar , poate fi supus [ discuiilor. Totu i lucrarea are n vedere nu numai pe cei care snt introdu i n problemele de istorie, adres:ndu-se i cercului larg al cititorilor pe oare-i intereseaz trecutul patriei noastre studen i, profesori i marele public cititor. Autorii

Capitolul 1

PRODUCIA

I VIAA ECONOMICA

16

P. P. PAXAITESCU

Din cercet rile f cute asupra solurilor, din datele cartografiei vechi, rezult c n prima perioad a epocii Bogia animal feudale o mare parte din esul cultivat azi i pstoritul cu gru l alte cereale era odinioar acoperit cu p duri, care n ara JRomneasc se ntindeau pn aproape de Dun re, iar n Moldova pn peste dealurile iretului. Chiar p r ile neacoperite cu p duri erau folosite mai mult pentru p unat dect pentru agricultur . Abia n a doua jum tate a veacului XIX, economia agricol a nceput s ntreac pe cea animal n cele dou principate. Astfel la 1820, economistul Wilkinson, care a studiat via a economic a acestor ri, spune c abia o esime din cmpiile celor dou ri snt cultivate ', iar Carra, un secretar domnesc francez, spunea la 1781 c abia a patruzecea parte din suprafa a Moldovei este arat 2 . Chiar dac aceste aprecieri ar fi exagerate reiese totu i c cea mai mare parte a acestor provincii era folosit pentru p unat i, n mai mic m sur pentru agricultur . Chiar i n 1860 n principate erau 4 089 840 hectare de pune i fnee i numai 2197 000 hectare cultivate. In schimb, statistica din 1904 arat c n Romnia (la care se ad ugase Dobrogea) raportul se inversase: 5 262900 hectare cultivate i numai 1 479 540 hectare de p une. A adar istoricii, care afirmau c ntotdeauna ara noastr a fost o ar n primul rnd agricol , proiecteaz asupra trecutului o stare de lucruri care s-a statornicit abia n a doua jum tate a secolului XIX. De altfel i densitatea popula iei din regiunea dealurilor i de la munte, fa de raritatea ei la cmpie, pn n veacul XIX, arat c pn frziu regiunile de p une hr neau mai mul i oameni dect cele agricole; n ultimul veac, adic ncep;nd din mijlocul veacului XIX, popula ia din esul Olteniei a sporit cu 400600%, iar cea de la deal i munte numai cu 30100%, tocmai pentru c abia n acest secol agricultura a
1 W. W i l k i n s o n , Tableau historique, geographique et poli-tlque de la Moldavie et de la Valachie (Tablou istorir, geografic i politic al Moldovei i rii Romneti), Paris, 1821, p. 68. 2 Carra, Histoire de la Moldavie et de la Valachie (Istoria Moldovei i a rii Romneti), Neufchiel, 1781, p. 161162.

PRODUC IA I VIATA ECONOMICA

17

luat locul de frunte pe care-1 avusese mai nainte cre terea vitelor n economia rii, i bra ele de munc venite de la deal s-au pus n slujba plug riei la cmp '. Densitatea popula iei' n regiunile deluroase i de munte i raritatea ei la es nu- i g se te explica ia, dup cum sus ineau istoricii burghezi, n ad postirea popula iei n locuri ferite, din cauza n v lirilor barbare". La baza acestei realit i exist o cauz economic , i anume caracterul mai mult animalier dect agricol al economiei noastre n veacurile trecute Cre terea vitelor avea n secolele XIV-XVII o mai mare importan n ara Romneasc i Moldova, dect agricultura. O m rturisesc to i scriitorii vremii care vorbesc despre aceste ri. Polonezul Martin Cromer din secolul XVI spune : Romnii nu prea cultiv ogoarele, ci se hrnesc aproape numai cu cirezile, c ci ara lor e plin de boi, vaci, foarte bune. Odinioar str mo ii no tri (polonii) aduceau de acolo oi i boi i nu numai vecinii, ru ii i ungurii, dar chiar i prusienii, silezienii, cehii, nem ii, slavii, italienii i turcii aduc n fiecare an de acolo un num r aproape nesfr it de animale" 2 . Italianul Gratiani, care tr ie te n aceea i epoc , spune: n aceast ar ogoarele snt foarte roditoare, dar oamenii nu se ocup cu agricultura dect n foarte mic m sur , nu seam n dect pentru nevoile lor, n fiecare an ; n schimb, mul imea vitelor este de necrezut, pot njuga la plug pn la 12 boi" 3 . n privilegiile domne ti din ara Romneasc , n care se n ir d rile, ntotdeauna vama (dijma) oilor i a porcilor" 4 este n fruntea tuturor dijmelor din produsele rii. In tratatele de comer ale domnilor Moldovei i rii Romneti cu Liovul, Bra ovul i alte centre comerciale, ncepnd din anul 1368, apar vitele ca principal articol de export, nu ns i grnele, c ci n veacul XV, cel pu in ara Romneasc , importa uneori gru din Transilvania.
Oltenia (voi. colectiv), Craiova, 1943, p. 310. M a r t i n Cromer, De origine et rebus gestis Polonorutn (Originea i faptele polonezilor), Basel, 1568, p. 213. 3 A. M. G r a t i a n i , n E. Legrand, Deux vies de Jacques Basilicos. 4(Dou vie i ale lui Iacob Bazjlicos), Paris, 1884, p. 169170. Vezi cap. Veniturile domniei.
2 Via feudal c. 8547
1 2

18

P. P. PANAITESCU

P storitul oilor i n cazul transhumantei era 'legat de sate, n care locuiau st pnii oilor, iar p uuatu' vitelor mari era legat de p unile satelor i ora elor, precum i de p dure, n privin a transhumantei e de observat c nu exist o mi care a turmelor din Peninsula Balcanic spre Carpa i, a a cum sus ineau n necuno tin de cauz partizanii teoriei roesleriene, ci, dimpotriv , de la nord spre sud, din Transilvania spre ara Romneasc i Moldova, spre b l ile Dun rii i n Dobrogea ; aici veneau turmele care i aveau st pnii n satele din Transilvania. Acest fapt se datore te mprejur rii c p unile de pe versantul de r s rit i de sud al mun ilor Carpa i snt nsorite i cu iarb bun , pe cit vreme n Transilvania nu exist p uni bune. Este deci vorba de o situa ie geografic , de care se leag n chip necesar str vechea transhumant a turmelor din Transilvania spre ara Romneasc i la b l ile Dun rii. Transhumanta nseamn o mi care periodic de la munte la es i de la es la munte, a oilor, nu a oamenilor. Afar de c iva ciobani care pasc oile satului, st pnii oijor, cei ce se hr nesc i se mbrac de pe urma lor, nu urmeaz oile n c l toriile lor sezoniere, ci r mn n sat, unde se ocup cu cre terea vitelor mari, a porcilor i cu agricultura pentru nevoile casei. Aceast economie de p storit, legat de a ez ri stabile i mpletit cu agirictrltura (3n special a meiului) este forma tipic a economiei din ara noastr n perioada feudal. Dovada cea mai bun c p storitul romnesc a fost totdeauna legat de puncte stabile, cu ad posturi pentru oi n timpul iernii, este cuvntul staul, locul acoperit n care stau oile, cuvnt de origine latin , stabulum. Cea mai veche tire documentar despre transhumanta oilor din Transilvania n ara Romneasc este privilegiul dat de Mihai Voievod la 5 iunie 1418, n care ntrete oierilor din Cisn die, lng Sibiu, porunca mai veche a lui Mircea ca] B trn, dup obiceiul str vechi... ca romnii de acolo... cu vitele i oile lor s pasc n mun ii no tri, s se foloseasc liber de p unele noastre". n caz de r zboi cu Transilvania, Cisndia va fi aprat i exclus din rzboi, ceea ce dovedete importan a pentru venitul domnului rii Romne ti, a dijme-

PRODUC IA I VIA A ECONOMICA

19

lor i taxelor percepute de pe urma transhumantei turmelor din Transilvania !. In privilegiile date de domnii munteni pentru mo iile m n stirilor, din regiunea b l ilor Dun rii, se vede c acolo tr ia, nc din primii ani ai secolului XV, o popula ie de p stori, pentru judecarea c rora se trimiteau de la domn ( i de la m nstirile stpne) globnici pentru ncasarea amenzilor i duegubinari, care luau amenzile pentru omoruri (pe la 1402)2. Fire te, e vorba de p stori care veneau la balt pentru hrana oilor (stuful) i pentru vnzarea brnzei i a lnii negu torilor care veneau cu cor biile pe Dun re. De obicei, la sf. Gheorghe (23 aprilie), turmele ncepeau s urce la munte, la stnele rezervate fiec rei turme. La sfrsitul lui octombrie, de sf. Dumitru (26 octombrie) ncepea coborrea oilor ; o parte din ele se duceau iarna la b l ile Dun rii, unde se afl o iarb care se p streaz sub z pad . Totu i pentru vremea de z pad mare i nghe trebuiau rezerve de fn, care se f ceau n livezile ngr dite ale satelor 3 . Produc ia de ln -pentru mbr c minte, produc ia de brnz de oi (brnza moale, ca ul) transformat n c riile de la poalele mun ilor n ca caval, mai durabil, care se poate trans-' porta i vinde la distan e mai mari, n special n porturile dun rene i la blciuri, era o activitate economic nsemnat n vechea organizare a principatelor 4 . Num rul uria al oilor din rile noastre se poate judeca dup datele numerice ce le avem pentru Moldova la nceputul veacului XVIII. In aceast vreme, numai ocolul de sate p storeti al Cmpulungului moldovenesc ddea domnului dijm (zeciuial ) 24 000 de miei anual, ceea ce nseamn deci c pe an se nteau acolo 240 000 de miei. Moldova trimitea pe
'Zimmermann Fr. G ii n d i s c h G., Urkundenbuch burgen (Documente privitoare IV, p. 7879. 2 s P. P. P a n a i t e s c u , Dup R a i c e v i e i , torie n ara Romneasc i
P* ^O~-2X).

Werner C. Mul I e r G. zur Geschichte der Deutschen in Siebenla istoria germanilor din Transilvania). Documentele rii Romne ti, I, p. 8182. Voyage en Valachie et en Moldavie (C l Moldova), trad. Le Jeune, Paris, 18221

'(bidem, p. 27.

P. P. PANAITESCU

atunci pentru aprovizionarea Constantinopolului 60 000 de oi '. Trebuie s inem seam c n Moldova num rul turmelor de oi a fost ntotdeauna mai redus dect n ara Romneasc i c n secolul XVIII agricultura c tigase mult teren n dauna p unilor, adic a p storitului ; deci n secolele XVXVI, num rul oilor trebuie s fi fost cu mult mai ridicat. Oile (ca i vitele mari i caii) erau pn n secolul XVI mijloc de schimb; n 1502 un sat, R doii, e cumprat n ara Romneasc pe 70 de oi, un cal i doi boi 2 . Pentru cre terea acestor mari turme de oi era nevoie de asigurarea locurilor de p une, n special a celor de var (v -' ratec), la munte. Ob tile s te ti din regiunea dealului i de sub munte aveau mun ii lor. Astfel, pn aproape de zilele noastre s-au p strat mun ii st pni i n comun de ob tile din Vrancea 3 . Toate m n stirile aveau p unile lor rezervate pe mai mul i mun i. nc din 1406 Mircea cel B trn d un privilegiu pentru mun ii m n stirii Tismana, pe care s pasc numai vitele m n stirii 4. M n stirea Glavacioc din esul muntean (Vla ca) avea loc de stn n muntele Prislop (n Prahova) 5 . i or enii negu tori de oi aveau n st pnire, cu privilegiu domnesc, unele stne. Alexandru Ilia din ara Romneasc nt re te cu hrisov stna Piscul Cump tului din jude ul Prahova lui Patru M rcioiul Scheiul (deci din Scheiul Bra ovului), cump rat de la Toader, nepotul lui Danciul din Stoeneti6. Pentru p unile de munte care nu erau st pnife de oieri, se pl tea chirie i dare : n n elegerea lui Neagoe Rasarab cu ardelenii, la 9 iunie 1520, se prevede pentru oile ardelene ti venite vara n ara Romneasc , Unde se vor afla, fie la mun i sau n ce loc vor fi, s li se ia darea, dup dreptate, dup obicei i dup lege i nici o alt strmtoare s nu aib " 7 . Mun ii
1 D i m i t r i e C a n t e m i r, Descriptio Moldaviae (Descrierea Moldovei), edi ia Acad. Rom,, p. 107. 2 Documente privind Istoria Romniei, B. XVI. voi. I, p. 12. 3 I. Diaconu, P storitul In Vrancea, n ,,Grai i Suflet", IV, p. 257 j i urm.

6869.

' 5 Documente privind istoria Romniei, B. XVI. voi. V, p. 65. Head. R P.R., Doc. origf. VIII/21, 12 mai 1629. n Arhivele Olteniei, VI, 1927, p. 8.

'P.

P.

Panaiteseu,

Documentele

rii

Rominesti,

I,

p.

PRODUC IA I VIA A I-XONOMICA

21

din p r ile Lotrului i n plaiul Lovi tei se nchiriau n prinsoare". Contractul de p une pe timp de 3040 de ani prevedea dijm n natur pentru st pnul muntelui : ca uri, s pun, curele de legat opincile etc. 1 . Domnul avea de la toate stnele din ar 6 dare n natur , numit c rit sau c rie, din brnza de oi. Astfel la 25 iulie 1524, c ritul din jude ul P dure era d ruit de domnul rii Romne ti pentru ntre inerea bolni ei (spital) i a casei de c l tori de la m n stirea Arge 2. Boierii st pni ai mun ilor luau i ei c ritul de pe mun ii lor. In secolul XVI (15781583 iunie 27)', jupani a Caplea din Co-cor ti avea privilegii pentru c ritul din mun ii Bucegi 3 . P storii, paznici ai oilor, erau r spunz tori fa de st pni pentru oile ce Ii se ncredin au. La 1627 avem cazul unui p stor care pierduse 130 de oi i ca desp gubire a fost vndut rumn ( erb) 4 . Cre terea vitelor mari : vaci, boi i cai, precum i a porcilor este n leg tur , cum am spus, cu satele, a porcilor mai ales cu p durea cu ghind i jir de la dealuri i es. Dac Moldova era mai s rac dect ara Romneasc n privin a oilor, era n schimb mai vestit pentru num rul boilor i al cailor. La sfr tul veacului XVIII, cnd vechea economie feudal a Moldovei i rii Romne ti nu fusese nc r sturnat , Raicevici observ c n Moldova caii i boii snt mai mari dect cei din ara Romneasc . Rasele mai alese se afl lng Prut, unde g sesc p une de iarb sub ire pe podi uri uscate, pe cnd n ara Romneasc finul se adun mai ales pe terenuri joase i umede 5. In veacul XVI polonezul Gorecki scrie c boii din Moldova snt ca m rime f r pereche i c mul imea lor e a a de mare, nct se export n mare num r n Rusia i n Germania 6. In aceea i epoc , un italian vorbind de caii moldovene ti spune c snt mici, rezisten i la munc , pasc i iarna pe ogoare, scurmnd z pada cu copitele 7 .
1 Din tradiia local. 'Doc. priv. ist Rom., R. XVI. voi. I, p. 181. Ibidem, B. XVI, voi. IV, p. 320. 'Condica Turcine ti (colec ie particular P.P.P.). ' R a i c e v i c i , op. cit., p. 35. ' G o r e c k i (Gorecius), n Papiu Ilarian, Tezaur de monumente istorice, III, p. 213. ' A . M. G r a t i a n i , op. cit., p. 172.

PRODUC IA I VIA A ECONOMIC

23

fn. Strngerea finului pentru iarn , pentru hrana turmelor i cirezilor era o ocupa ie de prim nsemn tate n toat ara. Mo iile nu se vindeau numai pe vaci i oi, ci i pe porci. La 23 aprilie 1579 o ocin se vinde pe 40 de porci gra i '. A doua n ordine, dup vama oilor", este trecut n irul dijmelor domne ti, vama porcilor", adic unul din zece din to i purceii n scu i ntr-un an se cuveneau domnului. Prepararea sl ninelor n ar , pentru consumul intern i pentru export, era una din principalele ocupa ii ale industriei casnice alimentare. Astfel, dintr-un document din 30 iunie 1546, afl m c boierul muntean Dumitru banul a dat uneia din slugile sale 600 de sl nine, s le vnd la Trgul Jiului la Ha egani i la oameni din ar " 2. Porcii erau ncredin a i p storilor satului, ei n i i st pni de mici ocine i ceva animale, aceia i care duceau oile la p dure i p zeau turma ce r mnea la es lng sat (In actul din 1604 aprilie 28 din Moldova se vede cum p storii Mron i Bo ul pierd ocina lor din Bo e ti, pentru c pierduser 12 porci gra i ai boierului Isac Balica) 3 . Un fapt deosebit de interesant se constat n cre terea animalelor n Moldova n secolul XVII. Unele domenii domne ti, boiere ti i m n stire ti ajung la crearea unor rase de animale alese, bine ngr ate. Aceste animale alese snt socotite ca valoare de zece ori ct cele r ne ti. ntr-o scutire de d ri din 1660 pentru satele m n stirii Golia se precizeaz c snt scutite 1 000 de oi r ne ti, care fac 100 de oi domne ti, 1 000 de stupi r ne ti care fac 100 de stupi domne ti i 500 de mascuri (porci) r ne ti, care fac 50 de mascuri domneti" 4. Al turi de cre terea animalelor mari, albin ritul era o ramur important a vie ii economice. Albinele se ineau n stupi, n trunchiuri de copaci, n pris ci. Cuvntul prisac (slav: nacHKaJ nseamn la origine loc nt rit cu trunchiuri de copaci i bolovani, cu scop de ap rare militar . Pris cile de stupi erau n p duri, nconjurate i ap rate cu trunchiuri t iate; ele snt pomenite ntre averile ce compuneau un domeniu feuDoc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. IV, p. 376. Ibidetn, voi. II, p. 340. Ibidem, A. XVII, voi. V, p 142. ' Revista istoric ", VI, 1920, p. 82.
2 s 1

24

P. P. PANAITESCU

dai. Este caracteristic faptul c legenda ntemeierii Moldovei spune c Drago , venind din Maramure , a aflat n aceste locuri numai un priscar Iaeo, cu stupi de albine. i n. ara Romneasc zeciuiala de stupi este una din cele mai vechi d ri c tre domn, pomenit de privilegii. In Moldova unele pris ci aveau nume caracteristice n secolul XV: astfel roiul de aur" al m n stirii Humorului '. Mierea se p stra n butii nchise, care se puteau ascunde n b l i. Intr-o plngere din 1691 un boier spune c i s-au luat 14 boloboace de miere ce le-au fost pus n tain ntr-o balt a Iv nc u ilor i. ntr-acea vreme era bolobocul de miere cte 30 de lei2. Dimitrie Cantemir pomenete de interzicerea nmulirii la nesfr it a stupilor n Moldova. Locuitorii snt opri i prin lege s aib mai mul i stupi de ct le ng duie 1 p imntul lor, ca s nu supere pe vecini cu mulimea albinelor" 3. Nu trebuie s trecem cu vederea c importan a albin ritului era deosebit de mare pentru epoca respectiv ntruct mierea nlocuia zah rul, iar ceara era materialul principal pentru iluminat. Ba mai mult, nc din veacul XIV rile noastre furnizau cear pentru ntreaga Europ central . In adev r, din privilegiile din 1373 i 1374 date de regele Ungariei, Sibiului i Bra ovului, se vede c or enii din aceste centre topeau i cur au ceara brut i o turnau n form de pietre, apoi o vindeau n toat Ungaria i pn la Viena 4 . Dar dac punem n leg tur aceste privilegii cu cele date acelora i ora e ardelene pentru libertatea comer ului, vedem c ceara brut se aducea din ara Romneasc n ora ele amintite, care o prelucrau" sub form de pietre, cu pecetea ora ului respectiv. Transformarea cerii brute n pietre de cear se f cea i n ar , la ora e. In Moldova pietrele de cear se f ceau la crciumii'e din ora e i din ele aveau venit i domnul i unele mnstiri.
p. 10. 1. B o g d a n , Documentele lui tefan cel Mare, p. 120, 203. C. T u r cu, n Publica iile Institutului A. D. Xenopol, Ia i, 1948,
3 4

D. C a n t e m i r . op. cit. p, 33 H u r m u z a k i , Documente, I 9 , p. 211 i 218.

PRODUC IA t VIA A ECONOMICA

25

Importan a pe telui ca hran este net g duit n secolele XIVXVIII ; se poate spune c n general hrana popula iei de la sate nu consta att din carne i pine, ct mai ales din brnz , m m lig de mei, lapte i iarna din pe te. Pe tele, cel pu in unele specii, ca sturionii din b l ile Dun rii, se poate conserva bine prin s rare, deci e transportabil la mari dep rt ri cu carul sau cu corabia i este n acela i timp i o marf de export. De pe urma pescuitului tr ia o numeroas popula ie de pescari de la b l ile dun rene. Astfel, cnd turcii au luat Chilia, la 1484, au deportat popula ia acestui port, l snd ns 200 de familii de pescari'. Toate m n stirile mari, att n Moldova ct i n ara Romneasc, aveau n secolele XIVXV bli la Dun re, de unde aduceau pe te cu carele, ce str b teau astfel toat tara. Pe lng aceasta erau n sate i pe domeniile feudale hele teie (iazuri) artificiale pentru cre terea pe telui. In Moldova avem i unele privilegii pentru facerea hele teielor 2. Aceste iazuri se f ceau acolo unde existau locuri adncite, care se s pau i se nchideau cu pari i cu mpletituri de nuiele i p mnt; se f ceau apoi z gazuri pentru captarea apei curg toare n iaz. Iazul era legat de obicei de cte o moar . Cnd se lua pe te, se sc dea apa prin deschiderea z gazului 3 . Pe tele se c ra la b l i cu corabia, cu maja sau cu carul", sau chiar cu povara de pe un cal 4 . In ar , iarna pe tele se c ra cu sania, cum se vede i din plngerea unui boier muntean c alt boier rival i-a furat dou s nii cu pe te cu to i telegarii (1573 mai 29) 5. In tratatele de comer ale rii Romne ti cu Bra ovul i n ale Moldovei cu Liovul se prevede ca un articol important de export pe tele s rat, care trecea grani ele cu carul. In ar s-e vede nc de la nceputul secolului XV o dare de pete, pl tit domnului; trei zile s vneze moruni pentru domnia mea" spune Mircea cel B trn la 1409 b .
* N. l o r g a , Acte i fragmente, I I I , p. 285. I. B o g d a n , Documentele lui tefan cel Mare, I. p. 14--17. Pa ic ev i c i , oo. cit p. 43 Dac. priv. ist. Rom.. B. XVI, vo!. I, p 14. fbidem, voi. IV, p. 110. P. P. P a n a i t e s c u , Documentele rii Romne ti, I I I , p 105105.
2 3 4 5 6

26

P. P. PANAITESCIJ

Tn sfr it, tot n leg tur cu bog ia animal a rii era vn toarea. Privilegiul de nego al lioveniior prevede exportul din Moldova a pieilor de jderi, de veveri e i de alte fiare.. Vnatul se f cea pentru procurarea bl nurilor i pentru carnea de vnat, care se p stra ctva timp s rat n gropi. In ntreaga Europ arta vn torii era o ndeletnicire a feudalilor, un exerci iu preg titor pentru arta" r zboiului. Marile vn tori feudale au existat i la noi cu acela i fast ca n alte state feudale. Vn toarea de iepuri cu oimi caracteristic nobilimii feudale a existat i la noi. De aici numele de oimaru, cel ce vneaz cu oimi. In 1669 era n Moldova un boier Savin N vr p scul, care avea titlul de oimarul cel mare '. oimii romne ti de vn toare erau vesti i i peste granie, de vreme ce n tributul pltit turcilor de Moldova i ara Romneasc n anul 1565 figurau i 1 000 de oimi de vn toare 2. Vn torile domne ti erau adev rate expediii cu armate ntregi. Alexandru L pu neanu vorbea cu dispre despre oastea lui Despot Vod care n v lea mpotriva lui. Cnd ie im la cmp s vn m iepuri, ne urmeaz mai muli o teni i mai bine narma i dect toat oastea lor" 3 . Vlad Dracul spunea sultanului la 1438, ca s -i arate supunerea lui: gata snt s - i dau calul meu, cinii mei de vn toare" 4. Cronica rii Romne f spune c la 1536, Vlad Vod Vintil se duce pe Jiu la Bucov , n primblare s vneze p durile Jiului, ca s prinz cerbi i alte vnaturi mai mari, de vreme ce ntr-acele p r i de loc se afl vnaturi multe i mari" 5 . Despre o vn toare a lui Petru Cercel se spune c s-a f cut prin nconjurarea unei p duri pe o lungime de 3 mile, prinz:ndu-se astfel 270 iepuri, 12 lupi i 60 vulpi6. Vntori te domnilor moldoveni provocau mari tulbur ri ranilor din satele pe unde se f ceau aceste vn tori,
1

G h. G h i b n e s o u, Surete i izvoade, IV, p. 59. 2 G i o a n a n d r e a G r a n3o , la N. Iorga, n Revista istoric ", I, J9J5, p. 6569. M. Mi Ies, Siebenburgens Wiirgengel (ngerul sugrumata/ al Transilvaniei) Sibiu, J679, p. 79. 4 Cronica furc a Jui Ne ri, Ja N. Iorga, Studii si Documente, III, p. 6XI. C o n s t a n t i n C p i t a n u l Fi li p e s e u, Istoriile rii Romne ti, edi ia N. Iorga, p. 168.
1944, p. 177178.

' S i v o r i, la t. Pascu, Petru Cercel i ara Romneasc, Sibiu

PKODL'CA I VIAA ECONOMICA 2 7

c ci eraa lua i cu sila s bat p durea i s mne nainte vnatul. Erau patru vn tori solemne domne ti pe an i pentru fiecare din ele erau ridica i cam o mie de rani l . Vntoarea nu era un sport, ci n primul rnd o necesitate economica : produsul vn torilor domne ti se mp r ea armatei 2 . nc din veacul XV existau la munte sate privilegiate de vn tori domne ti, de exemplu satul Vn tori din Neam , apare n acte de la 144b 3 . Ace ti vn tori, n frunte cu v taful lor, erau din clasa curtenilor i erau scuti i de dare, ocupndu-se cu furnizarea vnatului necesar cur ii4. In ara Romneasc , dreg torul numit v taful de vn tori este acela i care mai trziu se numea aga. Func iunea sa era de a procura prin vn torii s i vnat pentru curte, iar prisosul l vindea n folosul s u. Astfel se face c mai trziu autoritatea lui s-a ntins asupra pie elor de la ora e" h . Regiunile de vntoare se numeau lovite" (slav :JIOBHTH). P durile rezervate boierilor, m n stirilor i domnului pentru vnat se numeau brani te (de la slav : 6paHHrn = a opri, a ap ra). Pe lng acestea era lng Bucure ti un loc ntins numit ciutria" domneasc, unde se creteau cprioarele pentru vntoare 6. Chiar ranii de la munte ntreprindeau vn tori pentru nevoile lor, cu satul ntreg. Era aici o vn toare popular , deosebit de vn toarea feudal i domneasc . In Valea Lotrului to i b rba ii din sat ncepeau vn toarea cea mare ntr-o anumit zi, cnd, dup ce se f cea liturghie la biseric , porneau cu to ii la p dure 7. In secolele XIVXVII, n rile romne a existat o economie rural dezvoltat , caracterizat prin mbinarea economiei animale cu cea agrar , formnd un tot unitar. In cursul secolelor XIVXV a prevalat produc ia animal , agricultura c p 1

Ibidem. M. C o s t c h e s c u , cel Mare, II, p .2,89.


5 4 D. C a n t e m i r , D i o n i s i e Fotino,

D. C a n l e m i r ,

op. cit. p. 9798.

Documente moldoveneti nainte de tefan


283, cf. i D a n

S i m o n e s e u , Literatura 3de ceremonial, p. 167168. 6 Arh. Stat., Buc. Pecet- 64 (20 aug. 1648). Dup tradiia local.

op. cit. p. 90. Istoria Daciei, I I I , p.

28

P. P. PANAITHSCU

tind o dezvoltare mai intens n secolul XVI. Incepnd din acest secol agricultura se dezvolt treptat, ca urmare a des elenirii p unilor i a defri rii p durilor. Agricultura a fost o ocupa ie de totdeauna a poporului romn : ea este pomenit n izvoarele istorice cele mai vechi privitoare la teritoriul R.P.R. de azi. Alexandru Macedon n expediia sa mpotriva geilor, din veacul al IV-lea .e.n., a ntlnit lanuri de gru, iar pe columna lui Traian se vede un basorelief reprezentnd pe ostaii romani secernd gru pe un cmp din Dacia. Tradiia popular romneasc a pstrat anume rituri agricole cu origini anterioare cre tinismului: plugu orul cu colindele i caloianul'. O parte din terminologia agricol n limba romn este latin , alt parte slav 2. Totu i aceast agricultur str veche nu era suficient pentru ca hrana poporului s consiste n primul rnd din produsele agriculturii, mai ales din pine de gru - i cu att mai mult ca aceste produse s fie i exportate. Caracteristic pentru epoca veacurilor migra iilor popoarelor este tirea solului Prscus, trimis de mp ratul bizantin la curtea lui Attila prin Banat (secolul V), care spune c n aceast regiune locuitorii ,,ne-au adus mei n loc de gru" 3 . Pn n veacul XVI, n ara Romneasc i pn la mijlocul veacului XV n Moldova, agricultura ocupa o suprafa mult mai redus dect a p unilor i p durilor ; n primul rnd se cultiva meiul, din care se f cea m m lig , apoi grul, care se cultiva pe o scar redus i numai gru de prim var . Este foarte caracteristic faptul c n cel mai vechi act intern al rii Romne ti, privilegiul lui Vladislav I pentru m nstirea Vodia, ntemeiat de popa Nicodim, act din anul 1374, domnul d ruie te acestei m n stiri g le ile de la satul lui Costea". De i acea m n stire avea mai multe sate (Jidov ti a, erov , seli tea Bahnei), totu i i se face un,dar de grrie (g le ile erau m sura specific pentru grne). Aceasta nseamn c
1 I. A. C a n d r e a, Caloianul, Studiu comparat, n Noua Re vist Romn ", II, 1901, p. 9495. 2 A. Bocn-etu. Terminologia agrar n limba romn, n Co drul Cosminului", IIIII, 1927, p. 119274. S 3. Pop a - L i se a n u, Isvoarele istoriei romnilor, VIII, p. 79.

PRODUC IA I VIA A ECONOMICA

n satele m n stirii nu se cultiva gru i pentru hrana c lug rilor era nevoie s li se dea grne din acele sate care pl teau g le i de gru domnului din produsele lor '. In aceast epoc , erau deci sate care nu cultivau gru i altele care cultivau ; cultura griului nu era nc generalizat n toat ara, ba chiar o putem socoti destul de rar , pe baza textului din acest document. Faptul c n secolele XVXVI ara Romneasc importa gru din Transilvania arat c n aceast ar griul nu era cultivat pe scar mare i pinea nu era hrana obi nuit a popula iei. Cnd Radu Vod Prasnaglava deschide la 1421 grani a spre Transilvania pentru nego, el scrie braovenilor : S lsai toate m rfurile s vie n ara domniei mele: i pine i fier, sau orice" 2. Acestea erau deci principalele dou articole ale importului rii Romne ti din Transilvania : pinea (griul) i fierul (adic unelte i arme lucrate n oraele ardelene). Avem foarte numeroase plngeri ale domnilor munteni adresate autoritilor feudale din Transilvania de cte ori se oprea importul griului n ara lor. Mai caracteristic este plngerea lui Vlad cel Tn r la 1510 pentru oprirea aducerii griului ardelean : V rugm s ng dui i supu ilor no tri, dup obiceiul str mo esc, s aib voie s cumpere ce le este de nevoie... cci... ai oprit exportul griului" 3 . Vlad epe scria i el bra ovenilor, cnd a deschis grani a : Veni i cu pine i cu marf " 4 . Interesant este faptul c tefan cel Mare, fiind n r zboi cu turcii, a ncercat s nfometeze ara Romneasc , aliata turcilor, cernd ardelenilor : s nu ng dui i s se trimit gru n ara Romneasc sau alte alimente, pentru c eisnt unii cu turcii" 5. Pn n veacul XVI avem dovezi despre acest import permanent de gru din Transilvania : n privilegiul regelui Ungariei Ludovic II pentru mn stirea Cozia (5 noiembrie 1517) se arat c vor fi slobozi c lug rii de acolo s aduc -din Transilvania i Ungaria pentru hrana lor, adic bucate" 6 .
Doc. priv. ist: Rom., B. XVI, voi. I, p. 27. I- B o g-d a n, Rela iile rii Romne ti cu Bra ovul, p. 9. H u r m u- z a k i, Documente, XV,, p.' 207. I. B o g d a n, op. cit., p. 98.
1. B o g d a n , Documentele lui tefan cel Mare, I I , p. 341.

Hrisovul, VI, 1946, p. 7374.

30

P. P. PANAITESCL'

Totu i, nc din veacul XIV, din primele documente reiese c n fiecare mo ie i sat exista cte o poriune rezervat agriculturii. In lista d rilor pe care le datorau satele, dup dijmele din produsele animale (oi, porci, stupi) urmeaz neap rat n privilegiile din ara Romneasc i darea numit g leat sau g let rit (cbl rit), darea n g le i de grne. In Moldova aceast dare pe grne se numea ili '. erbul pentru a se putea muta de pe o mo ie pe alta, trebuia s pl teasc o g leat de grne ; oric i vecini vor merge n satele m n stirii, cnezi (st pnii), s nu-i opreasc , ci s le ia g le ile", 9 ianuarie 1498 2 . In Moldova, n secolul XV m sura de gru (bani a) se numea coload ; la 141! Alexandru cel Bun d ruie te m n stirii Bistria un obroc (mertic) anual de la curtea lui, ntre care zece coloade de gru 3. Aceasta este nc o dovad c pe domeniile feudale din Moldova se cultiva n acest timp foarte pu in gru, de vreme ce o mare m n stire cu multe mo ii avea nevoie de un dar de zece bani e de gru de la domn, neputndu- e ndestula cu producia mo iilor lor. Ttarii robi, care erau agricultori n Moldova, pl teau st pnilor lor un num r de coloade de grne 4 . Satele se pot cump ra cu gru i pre ul mare al gr'ului, raritatea lui se v d din aceste tranzac ii : la 1493 se men ioneaz n ara Romneasc vnzarea unui sat ntreg, Budenii, cu 9 g le i de gru s . Cnd flota papal i burgund trimis mpotriva turcilor n 1445 intr pe Dun re n sus, marinarii i solda ii se hr neau din griul i f ina adus de domnul rii ^Romne ti. Vlad Dracul ceruse comandantului flotei s r mn 'la Br ila numai pn vor recolta griul, c ci romnii avnd timp lini tit de seceri , iar turcii nu vor putea s -i prade, vor r spl ti pentru aceasta pe burgunzi6. Ei folosesc mai ales grul nemcinat, prjindu-1 i mncndu-1 aa 7.
1 2 3 4 5 6

Vezi cap. Veniturile domniei Arh. S . Buc. S. Ist. nr. 110. Mi h ai 1 o v i e i , n Cercet ri istorice, VIIIIX, p. 12. I. Bogdan, Documentele lui tefan cel Mare, I, p. 140. Arh. St. Buc. S. Ist. nr. 87. Wawrin, Chronique, edi ia N. Iorga, p. 52. ' Ibidem.

PRODUC IA I VIATA ECONOMICA

31

Fapt este c dintre grne meiul sau m laiul : millium era mai mult cultivat; din el se f cea m m liga ce se mnca numai cn lapte. Meiul este o plant a crei evoluie coincide cu vremea transhumantei oilor ; se seam n n aprilie i se culege n septembrie'; cre te foarte bine n elin (p mnt necultivat). Dr. Maurizio, cunoscutul istoric al alimenta iei n Europa, observ c n vechime exista o sub-cutur a meiului", care cuprindea o zon a Europei sudice, cuprinznd i ara noastr i care se m rgine te la r s rit cu zona culturii secarei (n Ucraina) i la nord cu zona ov zului. Griul arat acest nv at nu este o plant oare s fi jucat un rol hot rtor n alimenta ie n evul mediu ; el este n legtur cu mprejurrile sociale, e hrana claselor st pnitoare 2 . In ce prive te cultura meiului la romni kr secolul XVII, ntr-o epoc n care cultura grului c tigase teren, la 1670 un misionar catolic spune: ntreg acest popor se hr ne te cu pine de mei" 3 . i misionarul Bandini la 1649 vorbind de c lug rii din m n stirile din Moldova spune c ei m nnc pl cint (m m lig ) de mei 4 . Asemenea i D. Cantemir n Descrierea Moldovei spune c n aceast ar se cultiv n special meiul i se m nnc sub form de m m lig 5 . Din cauza hranei poporului cu m m lig de mei, Mihai Viteazul fusese poreclit de du manii lui M lai Vod " ; era adic domnul unui popor care m nnc m lai 6 . La nceputul secolului XVII era n ara Romneasc un bir al m laiului7, iar un drum al m laiului" (meiului) e pomenit n p r ile B ile tilor, lng Dunre 8. Alte cereale cultivate n epoca feudal snt orzul, pomenit ca dijm ntre veniturile domne ti acordate m n stirilor: la 1507, iunie 20 Radu cel Mare ntrete m nstirii Glavacioc 17 g le i de gru i 13 de orz din jude ul Vla ca, la 1529, iulie 28,
T. P a m f i l e , Agricultura la romni, Bucureti, 1913, p. 195196. S. A. M a u r i z i o , Histoire de l'alimentation vegetale (Isto ria alimenta iei vegetale), Paris, 1933, p. 394 i urm. 3 Columna lui Traian", 1874, p. 5253.' 4 Codex Bandinus, edi ia V. A. Ureche, p. 235. D- Cantemir, op. cit. p. 27. 6 N. I o r g a , Vechimea culturii porumbului, n Revista istoric" VI, 1920, p. 173. 7 T. C o d r e s c u , Uricariul, I, p. 138. Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. V. p. 146.
1 2

32

P. P. PANAITESCU

m n stirea Ostrov cap t 200 de obroace de gru i 100 de orz din g let ritul domnesc 1, la 1588, august 15, m n stirea Glavacioc cap t de la domnie un meri:: de 150 de g le i de orz 2 . Pe de alt parte, tot n secolul XVI ntlnim la 6 iulie 1572 un ogor cump rat n sra Romneasc cu trei g le i de gru, trei g le i de ov z, trei g le i de alac (varietate de gru cu spic lung i rar, triticum ^pelta) 3 . Secara apare mai rar, totu i e men ionat n unele acte din secolele XVI i XVII: un cmp de sec ri ", n jude ul Muscel,. la Corbii de Piatr ; n Moldova ntlnim o porecl Secare, din vremea Iui tefan cel Mare 4 . In veacul XVIII generalul Baur din armata rus spune despre romni : Ei nu cultiv secara dej ct rar, c ci m nnc pine de gru i de mei 5 . Plantele textile, inul i cnepa snt pomenite nc din vre- s muri vechi. In povestirile slave despre Vlad epe , n anecdota despre omul cu c ma a rupt , domnul ntreab : Nu ai sem nat in?" Doamne, am mult in, i -i arat inul" 6 . In ce prive te cnapa, o hot rnicie de mo ie din 1502 a unui sat pe Brlad pomenete un loc la cnepite" 7. In ara Romneasc, la 1591 un pop cumpr n satul Brtienii de Jos, dou cnepiti" s, iar n satul Alexeni era o crivin de cnep" 9. In secolele XIVXV se poate spune c agricultura n ara Romneasc se f cea pe v i i pe coaste, mai ales n regiunile deluroase ; principala avere a rii r mnea ns produc ia animal . Agricultura, atta ct era, nu consta n cultivarea grului, ci n cultivarea altor plante, n primul rnd a meiului. Datorit extinderii culturii plantelor, situa ia se schimb treptat ; elina, p mntul cu coaj groas acoperit cu spini sau chiar cu p dure, este spart i dat culturii, ogoarele se ntind
Doc. priv. ist. Rom., B. XVJ, voi. I, p. 43 i voi. II, p. 74. lbidem, XVI, voi. V, p. 376. Ibidem, XVI, voi. IV, p. 79. Colecie particular, act. din 1554, martie 20. Gen. Baur, Memoires sur la Valachie, n anex la C a r r a, Histoire de la Moldavie et de la Valachie. I. Bogdan, Vlad epe , p. 140. I. Bogdan, Documentele lui tefan cel Mare. II. p. 251253. Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. VI, p. 2. Cf. C. Ni c o 1 e s c u-P 1 op o r, Documente olteneti, plana 13.

PRODUCIA I VIAA ECONOMICA 3 3

cu ncetul n dauna paraginilor i a p durii. Toporul, sapa, focul fac ca pdurea s cedeze locul pmntului cultivat cu cereale. Este vorba deun fapt capital n istoria rii noastre: cucerirea p mntului sterp prin munc . Despre opera de des elenire, poate cea mai grea munc a vremilor, snt multe amintiri ;n documente. Locurile deselenite: Jari te (loc des elenit prin foc), Arsura, Lazul, Cur tura, Sec tura etc. intr i ca nume proprii n toponimia romneasc , dovad c o mul ime de locuri i de sate se datoresc des elenirii. In actele de vnzare ale mo iilor se pomenesc adesea, pn la sfritul secolului XVII, de lazuri i curaturi, vndute i cump rate n sate. In principate nu se observ rolul hot rtor al m n stirilor i des elenire, ca n Apusul Europei. Totu i snt unele cazuri de des elenire f cut de c lug ri. La 18 iulie 1587 Mihnea Turcitul nt re te m n stirilor mai mici : Motn u, Agatoa i Ion Bogoslov, ocina din jurul m n stirilor, pentru c aceast ocin a fost domneasc , a fost p dure ntreag i necur at , ei au cur at-o c lug rii de la m n stire cu securile i cu foc i cu mult trud " '. Fire te, m n stirile mari cu mo ii i erbi nu Toloseau n aceast munc bra ele c lug rilor, ci ale erbilor de pe mo iile de pe care se hr neau" c lug rii. Legea rii, nescris , spunea c s teanul, care prin munca lui, i a familiei sale, va deseleni uri loc, va deveni prin aceasta st pnul acestui toc. Aceast lege dovede te ns c opera de des elenire a ogoarelor se datore te ini iativei r ne ti. Intr-un act din 6 iunie 1545 domnul nt re te mai multor fra i o mo ie la Nego ina, c ci aici str mo ii lor, nc din zilele iui Dan Voievod (14221434) au cur at cu securea i cu toporul i cu foc n p durea deas i tare" 2 . In Moldova, Petru chiopul (1584 martie 20) nt re te unei cete de 10 oameni o cur tura f cut de ei i n schimb domnului i se d un cal bun pentru r scump rarea dreptului suveran 3 . i mai l murit n privin a des elenirii este actul muntean din 28 iunie 1619 : ranii cur iser pentru agricultur un loc care era al m n stirii sf. Ecaterina din Bucure ti i c lug rii voiau s pun mna pe
1 2 3

Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. V, p. 316. Ibidem, voi. II, p. 528529. Ibidem, A. XVI, voi. III, p. 240
,

3 Via a feudal c. 8547

34

P. P. PANAITESCU

rodul muncii ranilor, dar domnul este silit s recunoasc : ar fi mare blestem i p cat de dumnezeu pentru trudea i munca acestor oameni... s se risipeasc i % se sparg casele lor i ogoarele lor, pe care l-au f cut pe acel loc pustiu i au s dit i via lor i au scos toat p durea cu sapa i mul i spini cu mult munc i nevoie i greutate i mare trud " i le las lor p mntul '. Urmarea operei de des elenire, fie c era vorba de defri ri de p duri, fie de transformarea p unilor n ogoare, a fost 0 dezvoltare a domeniilor feudale i a ocinelor mai mici. Ea nseamn stabilirea la sate a unei popula ii mai numeroase, cre terea valorii p mntului. Prima i cea imai important dovad a cre terii agriculturii, n decursul secolelor, este cre terea treptat a pre ului" p mntului, al satelor, al mo iilor i p r ilor de mo ii. In secolul XV preul pmntului este foarte ieftin : o moie fcea ct o familie de robi igani: n 13 septembrie 1494 n ara Romneasc Radu stolnic cump r o mo ie partea lui Vbico din Finte ti", cu 1 000 aspri i un igan cu copiii s i, tot cu 1 000 de aspri 2. Cre terea pre ului satelor vndute este rapid ; ea se ob-' serv mai nti n Moldova : ntre anii 14401457 pre ul unui sat variaz ntre 50 i 100 de zlo i; n timpul domniei lui tefan cel Mare, la 1464, un sat ajunge la pre ul de 300 zlo i, la 1490 la 400500 zlo i, n 1517 un sat cu mori se vinde cu 1 680 zlo i, n 1520 o cincime de sat ou 762 zlo i. In ara Romneasc , unde pre urile snt n argint i nu n aur ca n Moldova (pre ul argintului scade n decursul secolelor XV XVI), n mijlocul secolului XV un sat se poate plti cu 9003 000 de aspri; n ultimii ani ai acestui secol pre ul se ridic pn ia 5 00010 000 de aspri. La nceputul veacului XVI, pe la 15081519 pre ul se ridic pn la 15 000 de aspri. Dar la sfr itul veacului se produce o nzeeire a pre urilor n ara Romneasc : la 1589 satul Cosainul e vndut cu 120 000 de aspri, iar la 1629 satul Caraula cu 160 000 de aspri 3 .
' Doc. priv. ist. Rom., B. XVII, voi. III, p. 387. 2 Acad. R.P.R. Doc. XCV/8 3 Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. V, p. 396398.

PRODUC IA I VIA A ECONOMICA

35

Cre terea valorii satelor nseamn cre terea gr dinilor, a morilor, a iazurilor de pe te, a livezilor i pometurilor, a grajdurilor i staulelor, dar n primul rnd a ogoarelor cultivate i a posibilit ii de a vinde produsele lor. ncepe s se cultive grul, .aceast cereal de lux care se poate vinde i din care se face alimentul cel mai de pre pinea. Grul sem nat n secolul XV i chiar n cel urm tor n Moldova i ara Romneasc era aproape exclusiv giru de prim var , care este mai s rac n materii nutritive dect cel de toamn. Doctorul veneian Matei de Murano, trimis la Suceava pentru ngrijirea lui tefan cel Mare, spune ntr-un raport c n Moldova grnele se seam n n aprilie sau mai i se recolteaz n august sau septembrie '. Chiar n secolul XVI alt italian, A. M. Gratiani, spune c n Moldova se seam n numai atta gru ct trebuie pentru traiul anual i nu se seiam n nainte de 1 aprilie 2. Din actele interne din secolul XVI se vede limpede cre terea produc iei grului. Astfel dajdia pe gru nu mai este pe un sat ntreg, ci pe case (de pild la 15301532 Vlad Vod d ruie te m n stirii Cotmeana g le ile de gru de Ia 200 de case din jude uf Vlcea) 3 , deci domnul se putea bizui pe faptul c fiecare cas are cmpul s u cu gru. La 22 mai 1561 reiese dintr-o plngere c -au pr dat de pe o mo ie 200 de cl i de gru 4 . Grul ncepe s devin o marf n Moldova n vremea lui tefan cel Mare, n ara Romneasc la nceputul veacului XVI. Cea dinti tire despre exportul de gru moldovenesc este dn 15 august 1471, cnd tefan cel Mare d voie m n stirii Pobrata s trimit la Chilia carele sale, scutite de vam , sau cu gru sau cu miere" i s aduc de acolo pe te 5 . Pe atunci nu toate m n stirile mari aveau gru de export pe mo iile lor ; cinci luni mai trziu domnul Moldovei acord i m n stirii Vorone un privilegiu pentru carele ei care merg la Chilia, portul prin care se f cea exportul pe mare al m rfu1 2 3

H u r m u z a k i , Documente, VIII, p. 37. A. M. G r a t i a n i n E. Legrand, Deux vies de Jacques Basilicos,

Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. II, p. 78. * Ibidem, XVI, voi. III, p. 146.

I- Bogdan, Documentele lui tefan cel Mare, I, p. 159.

36

P. P. PANAITESCU

rilor din Moldova ; ns n lista m rfurilor trimise de aceast m n stire nu figureaz griul '. Griul era cump rat la Chilia de negustorii vene ieni i genovezi care f ceau comer cu gnu n Marea Mediteran . Cet ile de ng mare ale Moldovei aveau n jurul lor o regiune cultivat cu gru a or enilor, care desigur era folosit i pentr.u export. Un raport asupra asediului acestor cet i de c tre turci n 1484 spune c , n iulie, or enii, aflnd de apropierea flotei turce ti, au ridicat gr-nele care nu erau coapte, c ci nu era vremea seceri ului, i le duse crude n cetate, de pe cmpiile care nconjurau cetatea" 2 . Informa ia aceasta confirm de altfel tirile c griul din Moldova era gru de prim var , dar este interesant mai ales prin ar tarea culturilor de gru, chiar n jurul porturilor din care se f cea exportul. In ara Romneasc cea dinti tire despre exportul griului pe drumul de uscat se afl n privilegiul lui Radu cel Mare care n 30 aprilie 1502 stabilete tariful vmii de la Calafat pentn exportul la turci. Aici grul apare pentru prima dar ntre m rfurile exportate: pentru un sac de gru (vama) doi aspri" 3 . Pe m sur ce cultura griului din ara noastr se extindea, exportul griului devenea tot mai nsemnat, dar, dup cum se tie, a fost acaparat de ndat , aproape n ntregime, de Imperiul Otoman, care fixa pre uri reduse pentru produsele grnarului" s u. Exportul griului, mai ales de cnd devenise silit, nu nsemna c n interiorul rii exista acum prisos de gru i c poporul se hr nea cu pine. Avem multe informa ii, dup cum am v zut mai sus, c la sfr itul secolului XVII ranii dependen i se hr neau tot cu m m liga de mei. Grul produs de ei nu era pentru ei, era n genere consumat de*clasele conduc toare, sau se vindea ca marf . Urm rile comer ului de gru, deci ale cultiv rii griului pe ogoare 3n rile romne, au fost adnci : el a contribuit la trans-' formare'a domeniilor feudale n ntreprinderi produc toare de
I. Bogdan, Documentele lui tefan cel Mare, I, p. 166167. Raportul contemporanului Ursinus, la N. lorga, Chilia i Cetatea Alb ,8p. 279. Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi.. 1, p. 14.
1 2

PRODUC IA l VIA A ECONOMICA

37

m rfuri, la legarea ranilor de glie i la alte transform ri economice i sociale. Domina ia otoman face ns ca exportul de gru s fie un monopol al turcilor i pre ul s fie stabilit, destul de redus, de c tre oump ir tor, ceea ce a frnat dezvoltarea larg a culturii grului. Totu i cererile de cereale ale turcilor arat importan a culturilor n rile romne ; de pild , turcii i cer lui Alexandru L pu neanu 80 000 de chile de orz '. La 1605 se constat c necultivarea p mnturilor n acel an n ara Romne ase i n Moldova cauzeaz foamete n Imperiul Otoman" 2 . Atunci au nceput s fie cultivate cu grne i cirapiile de lng Dun re, care mai nainte erau foarte rar populate. In secolul XVIII (1769) un raport din ar relateaz urm toarele despre judeul Ialomia : Cea mai mare parte din produse, adic zaherele, din care se hr ne te ara, se face din jude ele aceste, cum i cel mai nsemnat nego cu grnele" 3 . Trebuie ns s observ m c n secolul XVI i la ncepu tul secolului XVII monopolul turcesc nu era exclusiv'n pri vin a grnelor, c ci o parte a grului din cele dou ri trecea acum n Transilvania. In 1554 o cronic s seasc spune c domnii Moldovei i rii Romneti nu au ngduit s intre n Transilvania nici un fel de grne, din du m nie fa de prin cipele acestei ri 4 . Se stabilise deci un export regulat al gr nelor din rile romne i ntreruperea lui aducea dureri i foamete. La 1603 Gheorghe Basta cerea domnului Moldovei , -i vnd 3 000 de bani e de gru pentru potolirea foametei" ce bntuia n Ardeal 5 . ' Dac n secolul XV i la nceputul celui urm tor rile romne importau gru din Transilvania, n a doua jum tate a veacului XVI situa ia se inverseaz n favoarea lor, ele devenind exportatoare de gru. De aci se poate constata evolu ia produc iei n Moldova i ara Romneasc n decursul acestor secole.
* Firmane (copii), sub dat la Acad. R.P.R. C. E s a r c u , Documentele din Vene ia, n Revista pentru istorie, arheologie i filologie", III, p. 07. M. C a n t a c u z i n o , Geneal'ogia Cantacuzinilor, edi ia N. Iorga, p. 469. O s t e r m a y e r , Cronica, n Quellen der Stadt Kronstadt (Izvoarele ora ului Bra ov), IV, p. 516. 5 A. V e r e s s , Documente, VII, p. 105107.

38

P. P. PANAITESCU

Cu toate c ogoarele i n primul rnd cele de gru au crescut i ca num r i ca ntindere, ele n-au ntrecut pn la nceputul epocii capitaliste p unile i bog ia animal , care au r mas nc principala bog ie a rii. Pn c tre sfr itul secolului XVII cele mai multe mo ii aveau mult p mnt de prisos, necultivat, pe care se schimbau ogoarele, pe m sur ce p mntul nengr at s r cea i nu mai d dea roade bune. Acesl sistem primitiv de cultur era de mult abandonat n unele ri mai evoluate din Europa care adoptaser nc din secolul XV sistemul celor trei cmpuri, prin rota ie (grne de toamn , grne de prim var i cmpul de p une). Sistemul celor trei cmpuri, folosit i n Transilvania din secolul XVII, nu era cunoscut n Moldova i ara Romnease , ceea ce este o dovad c n aceste ri p mntul de p une, nelucrat era de prisos. In secolele XVIXVII n ara Romneasc jncepe s se vorbeasc de ogoare de dou zile de ar tur " -de o zi de ar tur ' 1 , p mntul care se m soar dup timpul de arat, adic o m rginire a muncii, pe ntinsul [masului. Mai interesant este s vedem c apar n sate denumirile de arina veche" i arina nou ", ogoarele care se lucrau mai de demult i cele care s-au deschis muncii agricole mai recent. arina veche nu fusese p r sit , ci r mne, din lips de alt p mnt, n folosin . Cea mai veche tire n acest sens este din 1443, n Moldova, cnd se vinde n hotarul Lie tilor arina veche"... afar de arina nou pe care au ngr dit-o mpreun Lie tii" '. Lie. tii, ob tea s tenilor, f cuser o arin nou pentru folosin a lor comun i, ca lucru scump pe atunci, o ngr diser . P mntuJ satului, ctnpul, ca unitate pe care ncepeau s lucreze o dat i eventual se p r sea pentru a fi nlocuit cu alt p mnt de pe mo ie, tot odat , se numea racl : pe racla de la Corni 2. O alt unitate agricol asem n toare, cu munca nceput n acela i timp, era funia (slav:,yxe). La 6 septembrie 1623 Alexandru Vod Coconul nt re te boierului Socol mo ia din Mr a, din funia cea nou ... anume o delni ..." 3 . Funia nou i veche aveau fiecare delni ele, p r ile cultivate
1 M. C o s t chescu, Documente moldoveneti nainte de tefan, 2 cel Mare, II, p. 132. \ 1577 iulie 17. Doc. priv. ist. Rom.. B. XVI, voi. IV, p.3 2187. Ibidem, XVII, voi. IV, p. 320321.

PRODUCIA i VIAA ECONOMICA

39

de ranii dependen i. Un act al lui Petru Rare din 22 martie 1529. vorbind de hotarul satului Condre ti, indic i un loc n sus de toloaca satului" '. Toloac , n limbaj moldovenesc, nseamn p mnt cultivabil care e l sat s se odihneasc pentru ngr are. Existen a toloacei nseamn sistemul pe dou cmpuri (p une, ogor), nu pe trei cmpuri;. n orice caz un sistem mai evoluat dect cel al ogoarelor, care se schimb mereu pe un ima mare. Existen a celor dou cmpuri se vede i n ara Romneasc ntr-o porunc a lui P tra cu cel Bun din 4 aprilie 1555: Mihnea prc lab dobnde te mo ie n satul B deni dar n amndou cmpurile" 2 . Mai precis arat un. act din 1552 pentru satul Gole ti dou ogoare s fie, unde se schimb cmpul i unul pe deal... 4 ogoare, unde se schimb cmpul i unul la deal" 3. Pe deal, unde era pmnt puin, nu se schimbau cmpurile, n alt parte se aplica sistemul celor dou cmpuri. La sfr itul secolului XVIII raguzanul Raicevici descrie agricultura din r ile romne (ntr-o vreme cnd era gru de toamn 3n abunden ), spunnd c se seam n gru ntr-un n, iar anul urm tor se las p mntul ce fusese cultivat s se odihneasc , apoi iar ncep s semene ,gru, orz sau porumb. Cnd este vorba de p mnturile sem nate ntia oar , ceea ce aici se ntmpl des, c ci snt ntotdeauna un num r mare n paragin , se planteaz n prim vara primului an varz " 4 . A adar i sistemul celor dou cmpuri i existen a unui mare num r de paragini, care pe ncetul erau transformate n ogoare, caracterizeaz agricultura din rile romne pn la sfr itul veacului XVIII, o evolu ie destul de lent fa de avmtuf ce ncepuse n secolul XVI. In privin a uneltelor agricole este sigur c aratrul primitiv de lemn a fost mult folosit n multe p r i ale rii. Plugul de fier i n genere uneltele de fier se importau din Transilvania, binen eles pentru st pnii de p mnt. Raritatea plugului de fier se vede dintr-un act din 8 aprilie 1557, cnd ntre lucrurile de pre date boierului Cnda, al turi de cai i de haine de pre ,
1 2 3 4

Doc. priv. ist. Rom., A. XVI, voi. I, p. 313. Ibidem, B. XVI, voi. III, p. 30. Ibidem, XVI, voi. I I I , p. 13. R a i c e v i c i , op. cit., p. 1517.

40

P. P. PANAITESCU

este trecut un plug- cu fier" ' ; se subliniaz deci c acest plug avea fier, spre deosebire de cele obi nuite. Ariile pentru treieratul griului cu cai se nmul esc n se colul XVI; n acest veac apare n Moldova un dreg tor dom nesc, gumelnic (sau clucer de arie) 2 , care supraveghea ariile cu gru domnesc sau locul de unde se ridica grul treierat da- ' torat domnului ca dijm . Folosirea hambarelor de grne era redus i din pricina C insecurit ii din tar ; se f ceau gropi n p mint, arse i pie- ||j truite, n care se ascundeau produsele recoltelor. nc din i 445, burgunzii care veniser pe Dunre cu flota au fost impresiona i de faptul c romnii scoteau grne, gru i mei, maz re", din gropi adnci, unde le ineau ascunse 3 . Acest sistem de depozitare a grnelor este folosit pn n veacul XVIII. La 1718 boierul moldovean Ilie Catargiu se plnge c i s-au jefuit dou sprezece gropi de pini i jefuitorii care nu au putut lua totul, l snd gropile destupate, le-au jefuit al ii, cum au putut" 4 . ngr dituri la ogoare se ntlnesc nc din secolul 'XV,, cum am vzut mai sus. In numeroase acte de vnzare din ara Romneasc din secolele XVIXVII se arat pe moii nuiele, garduri" (slav: ruiora) oare se .vnd. Este vorba de locuri ngr dite, rezervate pentru finul de iarn , n care nu p teau vitele vara, nici nu se cultiva, ci se cosea iarba pentru .rezerva de iarn . Era nc un chip al st .pnului mo iei de a- i rezerva, . de a pune mina pe p mnturile ob te ti, rupnd prin ngr dire o por iune din st pinirea comun a ob tii. Pentru uscarea fnului se foloseau a a-numitele furci mari, pe care se ridica f3nul la uscat. Un istoric contemporan care poveste te r zboaiele lui Ion Vod din Moldova (1574) spune c turcii prin i au fost atrna i de ni te furci mari care se foloseau la uscarea fnului 5 .
Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. III, p. 55. Ibidem, A. XVI, voi. II, p. 1 (1551 mart. 21). ' Wawrin, Chronique, edi ia N. Iorga, p. 65. 1 N. l o r ga, Studii i documente, VII, p. 423. " M i c h a e l i s de
1 2

I s s e l t A m o r f o r t i , Sui tetnporis Historia ( I s t o r i a t i m p u l u i s u ) , Colonia, 1602, p. 400.

PRODUCIA l VIAA ECONOMICA

41

Dar cea mai important lucrare de pe mo ii i de pe p mnturile mo ner ti, n leg tur cu agricultura, era ns ridicarea morilor. Num rul morilor de ap este relativ mic n rile romne, chiar pn la nceputul veacului XIX. La 1809 Moriolles, c l tor francez n principate, scria : Pinea este rar i se afl mai mult n ora e, din cauza num rului mic de mari din ar . Ele snt nlocuite la ar cu mori slabe, nvrtite cu bra ele, iar n jurul ora elor cu mori de vnt" K Aceste mori nvrtite cu mna snt a a-numitele r ni e, foarte r spndite n evul mediu n Germania, Polonia i Rusia. R ni a se pune de obi cei n tinda casei, are o piatr fix ntr-o cutie de lemn, piatra de deasupra este mobil i are ntr-o parte o gaur , n care este nfipt un lemn. Lemnul ajunge pn n grind i este nvrtit cu mna ; rezultatul este o f in mai mare dect cea de la moar 2 . In fiecare sat era o r ni sau mai multe. Astfel n traducerea Evangheliei din 1560 editat de Coresi la Bra ov, acolo unde se vorbe te de piatra de moar ", n textul vechi romnesc avem : rnia satului" 3. Totui n veacul XV num rul'morilor pe domeniile feudale ncepe s creasc . La 1421, sub Radu Prasnaglava, m n stirea Cozia avea n ar 15 sate, dintre care 12 aveau cte o moar 4, ceea ce este totu i destul de pu in. Mori erau mai ales n trguri : la 1402 Alexandru cel Bun nt re te m n stirii Moldovi a dou mori la Baia, una n untrul trgului, alta la marginea lui 5 . Aceste mori domne ti, la care erau obliga i s lucreze supu ii domnului, i n acela i timp s le p zeasc i s le dreag , cnd se stric , formau un venit domnesc nsemnat. Cnd Radu cel Frumos, n 1464, d ruie te m n stirii Snagov morile domne ti de la Didrih, el porunce te : oricte sate au p zit aceste mori, ct timp au fost domneti, acelea s le pzeasc i s le
M o r i o l l e s , Le voyage en Moldavie (C l toria n Moldova) Bucureti, 1909. p. 292293. Pentru descrierea r ni ei cf. T. P a m f i 1 e, Industria casnic la* romini. Bucureti, 1910, p. 176. C o r e s i , Tetravanghelul, ediia arhiereului Gherasim, Bucureti, looy. l P. P. P a n a it e s e u , Documentele rii Romlne ti, p. 128130. M. C o s t c h e s c u , Documente moldovene ti nainte de tefan tel Mare, I, p. 45.

42

P. P. PANAITESCU

dreag cnd se stric " '. Didrih era un trg, aproape de Ialomi a. Alte trguri cu mori domne ti n a a Romneasc n secolul XV snt pe lng Trgovi te i Rmnic (Vlcea), iar n Moldova la Ia i, Piatra, Bac u, iret. Num rul morilor de la sate cre te n secolele XVIXVII odat cu cre terea agriculturii. Astfel, la nceputul veacului XVII, Dimitrie. Gantemir spune c morile de ap , care snt dese pe irei, dau marelui comis un venit anual de 20 000 de galbeni" 2 . Totu i ele nu erau suficiente pentru hrana ntregului popor i alimentau mai ales nevoile de fin ale boierilor, oraelor i bineneles i ale exportului. Cultivarea zarzavatului cerea cunoa terea unei tehnici speciale n Agricultur , anume tehnica r sadurilor i a ro ii cu ap , cu canalele de udat planta iile. Cultura- zarzavatului n-a fost cunoscut n ara noastr pn n veacurile XVIXVII dect n mic m sur . Raicevici spune, la sfr itul veacului XVIII, c odinioar " romnii nu cuno teau alt plant de gr din dect varza 3 . In documentele din secolul XV se pomene te numai varza ntre dijmele de zarzavat, nu i alte zarzavaturi : la 1458 tefan cel Mare scute te satele Episcopiei de Roman de dijma de varz 4, la 28 septembrie 1615 ntr-un act moldovenesc se pomene te zecimala din varza din mai multe sate de la cei ce vor fi f cut acolo gr dini" 5 . In 25 nov. 1606 se aminte te, pe lng darea de varz , i cea de maz re 6 . In secolul XVI se nmul esc actele de proprietate n care se arat existen a gr dinilor de legume pe mo ii, folosindu-se n actele slave termenul grecesc: perivoli; (ntr-un act muntean din 12 mai 1603 este ns scris : gr dina de legumi de la trgul Buz ului) 7. E probabil c m car n parte n ara Romneasc l rgirea ndeletnicirii gr din ritului se datore te gr dinarilor veni i din sudul Dun rii. In Peninsula Balcanic , v ile dintre res

P. P. Panaitescu, Documentele rii Romne ti, p. 258. D. Cantemir, Descripia Moldaviae, p. 80. R a i c e v i c i , op. cit.. p. 22. 4 J. Bogdan, Documentele lui tefan cel Mare, I, p 10II Doc. priv. ist. Rom., A. XVII, voi. III, p. 226 ' Ibidem, vo!. II, p. 74 7 Ibidem, B. XVII, voi I, p. 8586.

PRODUCIA I VIAA ECONOMICA

giunile muntoase, n special n jurul ora elor, erau cultivate cu legume, nc din vechime. Plutarh vorbete de grdinile de zarzavat din jurul ora elor grece ti. Gr din ritul s-a dezvoltat mult n vremea Imperiului Bizantin i a r mas i sub st pnirea turceasc . Este caracteristic faptul c multe zarzavaturi au n limba romn numiri bulgare i srbe ti din limba nou ,, ca i turce ti : p strnac, praz, fasole, castravete, morcov, p trunjel, elin (slave noi), p tl gele, bame, zarzavat (turce ti) i numai varza, ceapa, lintea, napul snt latine, iar maz rea are un nume care pare s fie dacic. Pn ast zi n unele regiuni din ara Romneasc gr dinarul e numit srb" (de pild n p r ile Trgovi tei). In orice caz n ara noastr i gr din ritul a urmat o evolu ie progresiv , al turi de agricultur , evolu ie ce se poate urm ri n actele vremii. Viile snt pomenite n cele mai vechi acte ale rii Rotnne ti i ale Moldovei. Urinele viilor dacice se g sesc n s p turile arheologice i ele snt pomenite din vremea lui Burebista, regele dac care le-ar fi strpit. Vinul era unul din cele mai vechi m rfuri pe pia a intern . Astfel se explic perceperea unui impozit n bani pe viile din ara Romneasc , numit perper, cu numele unei monede de origine bizantin (hyperpiron) care se folosea efectiv la noi numai n veacul XIV i la nceputul celui urm tor. Toate impozitele erau percepute n natur , numai darea asupra vinului era n bani, fapt explicabil prin aceea c vinul se vindea la trg pe bani. Vinul roninesc era i marf de export. Cronicarul polon Matei de Miechow men ioneaz c : In Rusia (adic provinciile ruse ti ale Poloniei, deci Ucraina) se aduce vin din Ungaria, Moldova i ara Romneasc " x. Celebrele vii moldovene ti de la Cotnari i Hrl u snt plantate ntr-o epoc apropiat de ntemeierea rii. Vi a de Cotnari i cea de la Hrl u este vi de lokay, ceea ce ne permite s presupunem c ea a fost s dit de vieri adu i probabil de primii domni sau de unii boieri mari, din Ungaria. Din Moldova, vi a de Cotnari a fost dus n Polonia i plantat , n secolul XV, n Liov, unde s-a men inut
Pistorius, I, p. 141.

Matei

de Miechow, Sarmatia Asiana ataue europae, ediia

PRODUCIA I VIAA ECONOiMICA

a doua jum tate a secolului XVI n. ara Romneasc a fost foamete de patru ori. Alte perioade de foamete tot att de cumplite se pomenesc i n veacul urm tor att n ara Romneasc ct i n Moldova. Dup cum au ar tat clasicii marxismului, i n primul rnd Karl Meteuguri, Marx, un pas nsemnat pe calea dezvolt rii produciei este diviziunea muncii ntre meindustrie casnic, teuguri i agricultur". In formele nmine ceptoare ale produciei feudale, agricultorii erau n acela i timp i me te ugari, adic produceau ei singuri uneltele de munc , transport etc, de care aveau nevoie, att ei, ct i st pnii domeniilor feudale. Prima diviziune a muncii ntre meseria i i agricultori a fost formarea artizanatului, a me te ugurilor de la ora e. Numai marea industrie capitalist des vr e te separarea ntre agricultur i industria casnic r neasc , c reia i smulge r d cinile : torsul i esutul '. In primele secole, n rile romne aceast 'separare este foarte pu in evident . Industria casnic este mult dezvoltat i chiar primii meseria i de la ora e erau n acela i timp . agricultori pe p mntul ora ului, a a nct vechile trguri erau mai mult ni te sate mari. Un fapt care merit subliniat este acela c pn n secolul XVII meseria ii de la ora e care se mbog eau i plasau banii cump rnd p mnt; idealul lor era s i se transforme n st pni de mo ii. In primele secole ale evului mediu, i la noi, ca i n alte ri ale Europei, se constat la sate dou feluri d& industrii rneti: industria domenial i cea casnic rneasc, adic me te ugarii care lucrau la curtea boierilor i a m n stirilor i aceia care lucrau pentru dn ii i eventual pentru vnzare, n casele lor, la sate. In rile din apusul Europei i vom vedea c acela i lucru se petrece i la noi, ranii erau da"tori seniorului, pe lng dijma din produse agricole i animale, i cu anumite obiecte fabricate (oale, potcoave etc.) 2 . In marea sa lucrare asupra me te ugurilor n Rusia, istoricul soviel K. Marx, Capitalul, II partea a 11-a, p. 662. P. B o i s s o n a d e , Ie travail au Mouen Aee (Munca n evul mediu), Paris, 1925, p. 220. '

46

P. P. PANAITESCU

tic B. A. Rbakov observ c n evul mediu se pot distinge trei feluri de me te uguri : me te ugul sau industria domenial , cea s teasc , casnic i cea de la ora e, pe care le studiaz n capitole separate '. Acelai lucru se constat i n istoria me te ugurilor n ara noastr . Meteugul domenial, adic meseriile practicate la curile boierilor i m n stirilor sau pe mo ii, pentru ndestularea nevoilor cur ii feudale, au un caracter deosebit n rile romne : ele snt n genere practicate de robii igani. ntr-o epoc n oare me te ugarii robi disp ruser n cea mai mare parte a rilor din Europa, ei se men in n rile noastre, datorit sl biciunii industriilor feudale or ene ti i a ora elor n genere, i aceast stare se datore te iar i n mare parte stoarcerii economice la care erau supuse rile noastre din partea turcilor. iganii robi erau i me te ugari, mai ales n lucrarea metalelor : potcoave, arme, unelte. A adar, curile boiere ti i confecionau armele i uneltele ou ajutorul muncii acestor robi. Numaru! lor era foarte mare nc de la nceputul ntemeierii rilor romne: nc din 1392 m n stirea Cozia avea 300 de s la e, adic de familii, de igani robi 2 . Socotim c i ganii robi de pe domeniile feudale se mai duceau n trguri, la sate, la alte curi i lucrau .acolo pentru nevoile altor persoane sau comunit i, n afar de st pnii lor, n schimbul unei pl i n natur sau n bani. Dovad c a a stau lucrurile este formula din numeroase acte domne ti de confirmare a st pnirii unor igani, cu tot venitul" 3 . A adar iganii produceau venituri. Intr-un act din 1453, domnul Moldovei interzice tuturor s opreasc , s re ie sau s ascund pe iganii m n stirii Neam 4 , de unde rezult c ei circulau obi nuit prin ar . iganii particulari erau chema i la diferite munci domne ti, de pild la t iatul s rii la Ocnele Mari 5 . Se constat dintr-o sumedenie
"Cf. B. Rbakov, Remeslo drevnei Rui (MeteugiMe n vechea 2Rusie), Ed. Academiei de tiine, Moscova, 1948. P. P. P a n a i t e s c u, Documentele rii Romnesti, p. 57. 3 Wickenhauser, Woronetz, p. 179181 (din 1490 mart. 16)\ 4 M. Costchescu, Documente moldoveneti nainte de tefan cel Mare, II, p. 442. 5 VI, 1946, p. 82.
A Sacerdoean-u, Din arhiva mnstirii Cozia, n Hrisovul,

PRODUCIA I VIAA ECONOMICA

47

de acte din Moldova din secolele XVIXVII c iganii particularilor, ca i cei domne ti erau dependen i de marele hatman, care putea s -i aduc la curtea domneasc pentru anumite lucr ri. Dependen a iganilor robi de eful armatei se explic numai prin aceea c ei erau chema i la fabricarea i repararea armelor o tirii, a potcoavelor cailor, a c ru elor etc. '. iganii mai circulau din domeniu n domeniu i ca s nve e me teuguri. Astfel, n 13 martie 1618 un act moldovenesc arat c mitropolitul Anastasie Crimca avea un igan, b iat mic, anume Andrei Ghetele, i -l d duse la m n stirea Bistria, s nve e iTi iestria fier rii" i a pl tit pentru dnsul 2 . Industria casnic de la cur ile feudale nu se m rginea la lucr rile iganilor. Intre cei ce lucrau la aceste cur i erau i rani dependen i care lucrau n schimbul folosin ei unor delni e de mo ie, sau scutiri de dijm . Este posibil ca Ia curtea domneasc sau la alte cur i foarte bogate s i fost angaja i i me teri str ini. Nu tim ce fel de me teri au fost aceia care au ascuns tezaurul lui Vlad epe i pe care cruntul domn i-a omort, ca s nu dea la iveal taina 3. La 24 aprilie 1606 se d porunc domneasc dreg torilor din Hrl u s lase n pace omul m n stirii Neam , care le este lor i morar i berar i de toat treaba" 4. Me te ugarii dependen i (rumni sau vecini) care lucrau pentru nevoile cur ii feudale snt n ira i ntr-un privilegiu de scutire al episcopiei de Hui, din 1629 ; la aceast dat domnul Moldovei scute te urm torii meseria i erbi (poslu nici) ai episcopiei, de unde se poate vedea care erau pe atunci meseriile necesare domeniului i curii episcopale : doi cojocari, un croitor, un butnar, un curelar, un olar, un m celar 5 . O form caracteristic a industriei casnice domeniale este existen a anumitor ramuri de prelucrare a produselor domeniului. Acestea apar mai ales n Moldova, nc din prima juDe exemplu, actul din 11 aprilie (16181620). Arh. Stat. Ia i, LDXXV/4. PR DH ?- - LXXXIII/167. , Povestirile germane despre Vlad epe, C. K a r a d j a, Incunabulele^ care vorbesc despre Vlad epe, Bucureti, 1931, p. 11. Acad. R.P.R. LXXII/17, docum'ent moldovenesc. Arh. St. Buc, Ms. 543, f. 26. nrw'

P. P. PANAITESCU

m tate a veacului XIV i snt o dovad c boierii moldoveni ncearc chiar de pe acum s - i valorifice domeniile, binen eJes cu munc servil. Astfel avem pe aceste moii aa-numitele jerstvilo, adic torc tor ie de tin , care se aezau cu privilegiu domnesc, apoi valila, adic / iua de b tut sumane i stup , adic ma ina pentru meliat cnapa (toate trei se pomenesc pe aceea i mo ie moldoveneasc fntr-un act din 1448) '. In afara de acestea avem i steze (un fel de piu pentru b tut pnza), melni a, drstele, toate pentru firele textile, sladni a (pentru bere) 2 , aceasta fcfin urm mai ales la trguri, dar depinznd tot de m n stiri i de marii feudali. Este interesant de observat c n a doua jum tate a secolului XV, i mai ales n veacurile urm toare, aceste industrii cu ma ini primitive de pe marile domenii feudale ncep s apar mai rar n actele domne ti de nt rire, ceea ce nseamn c acest fel de industrie trece Ia orae. Este aici dovada unei treptate diviziuni a muncii, adic desp r irea me te ugurilor de agricultur . Industria casnic a ranilor era, fire te, mult mai dezvoltat i mai veche dect industria domenial . Ea se exercita de c tre rani, fie c e vorba de cei liberi, fie de cei dependen i. Anumite ramuri ale industriei casnice exist n orice sat care tr ie te n epoca feudal i nici nu mai au nevoie de documentare : confec ionarea mbr c mintei, a nc l mintei (opinci) ; anumite ramuri ale industriei alimentare cum snt morile de mn (r ni e) ; dogarii formeaz o meserie s teasc foarte veche i foarte important , de asemenea olarii, cu r d cini pn n preistorie. La sfr itul veacului XVIII Carra admira industria casnic a vopsitului lnii i pnzei de in. El pomene te trei plante din care/ se scot vopselele albastre pentru pnz , alte dou pentru ro u i galben pentru vopsitul pieilor 3. Actele domne ti amintesc de obliga ia satelor a ezate aproape de curtea domneasc de a da seu de vac (pentru lumn ri i
M. C o s t c h e s c u, op. cit., II, p. 313314. * Ibidem, II, p. 323325. 187188. M. C o s t c h e s c u , Documentele lui tef ni Vod , p. 17, Acad. R.P.R., Pecefi, 175, I.t Bogdan,
1

Documentele lui tefan cel Mare, I, p. 89, Arh. St., Ep. Rimnic, CUI bis/4 (1604 iunie 512). "M. Carra, op. cit., p. 164.

PRODUC IA I VIA A ECONOMICA

49 .

s pun) l i de asemenea livr ri de c rbune 2 . C rbunele se fabrica n p duri; n Transilvania c rbunarii de codru aveau privilegii nc din 1300. Pn la mijlocul secolului XIX se puteau vedea n Moldova convoiuri de crue de crbunari rani, care treceau prin ar cu c ru ele lor nalte, n care aveau c rbuni de lemn 3 . In industria s teasc se constat o anumit evolu ie a produciei n decursul veacurilor. In secolul XVI numrul me te ugurilor de la sate este n plin cre tere. E vorba de oameni <*a're, desigur, aveau pmnt de agricultur, dar principala lor ocupa ie era me te ugul. Este de observat c n documente ace ti me teri de sat snt numi i maistor", de cele mai multe ori f r nici o alt specificare a specialit ii lor, ceea ce nseamn c nu aveau o singur specialitate i separarea muncii n snul me te ugurilor de sat nu era prea evoluat . Maistorii sau me terii de sat au oarecare vaz ; astfel cnd e vorba de m rturii cu oameni buni i b trni, ei snt de obicei ale i pentru aceasta naintea altor rani 4 . Ei au oarecare stare, au, ocine n sat, dar snt cazuri i cnd se vlnd vecini 5 . Nu este vorba ns numai de oameni liberi ; de multe ori n listele de rumni ale m n stirilor i boierilor din ara Romneasc apar oamenii cu apelativul : maistor sau me ter 6 . Totu i trecerea de care se bucurau ca speciali ti este destul de mare ; erau cunoscui peste graniele satului, deci chemai la lucrri n locuri dep rtate. Un interesant act din vremea lui Mihai Viteazul arunc lumin asupra situaiei meterilor de sate. In procesul mnstirii sfnta Troia din Bucureti, cu mai muli oameni din V c re ti, lng ora , se pune ntrebarea dac moara acelor oameni a necat" vadul marii de mai jos al m n stirii. Pentru aceasta domnul nume te spre cercetare, pe doi boieri i patru
Act pentru m n stirea Hlincea, 11 mai 1661, la Muzeul romno-rus. ' Ibidem. A. de Demidoff, Voyage en Crimee... en Valachie et en Moldavie (C t torie n Crimeea... n ara Romneasc i n Moldova), edi ia a II-a . Paris, 1854, p. 195. 4 Arh. St. Buc, A. N. CXII/55, (1647) ; Acad. R.P.R., DCXXIII/59 (1645 aug. 8) Ibidem, Foto XXXIV/32 (1641 ianuarie 8). Arh. St. Buc, 5 Pece i, 63. (1648 iulie 20). 6 Acad. R.P.R., Mr. Dintr-un Lemn, XLIII/l (1627 sept.), Acad. R.PR. CLXXXI/87, (1629 oct.).
Viata feudal c. 8547

50

P. P. PANAITESCU

maistori de mori. Ace tia snt: Gutie din Brze ti, Oprea din Opre ti, Florea i Stoica din Mogo oaia, ca s fie tocmelnici pe acele vaduri"' 1 . A adar m rturia ca s zicem a a a me terilor n calitate de tehnicieni era primit de judecata domneasc . Ei snt adu i din sate, unele dep rtate, ca s fie exper i n proces, deci o dovad de faima de care se bucurau unii me teri de sat n afara marginilor satului. Ace ti me teri de sate erau pl ti i n bani, mai ales cnd lucrau n afara satului lor. La 1573 egumenul de la m n stirea Bistri a (Vlcea) arat c a cheltuit cu iazul morii de la B beni 3 800 de aspri i alte bucate multe mnc toare", i" am pl tit tot cu stnjenul" (deci cu bucata, nu cu ziua) i adaug : iar f r ce am pl tit, am .muncit mult i cu oamenii m n stirii" 2. A adar iazul morii a fost f out, pe de o parte, cu me teri pl ti i n bani, pe de alt parte, au lucrat n clac , gratuit, muncitorii necalifica i" care nu erau al ii dect rumnii, erbii m n stirii. Intre me te ugarii de sat cu o anumit specialitate ntinim n actele secolului XVf-XVII pe un Stan piptnarul" 3, Radul cureliariul" 4 (acesta din urm cu ocin n satj, un v rd rar Ia nceputul secolului XVI (de fapt v dr rar) 5. La nceputul secolului XVII apar rachierii: un Radul rachiariul n ara Romneasc la 1624 6 i nc mai nainte o Neag rachiereasa 7 . Interesante snt meseriile de sat n leg tur cu fabricarea armelor. Intr-un act moldovenesc din 1598 apare un martor: Samson scutar din Sucevia 8. Miron Barnovschi, domnul Mol,dovei, schimb pe Onofrei din Vlc ne ti, vecin domnesc, pe alt vecin, anume Patrichie al lui Lupu marele vornic i adaug domnul n actul de schimb : l-am pus (pe Patrichie) n cetatea domniei mele, Suceava, s fie pentru treaba armelor domniei mele" 9 . Acest me ter de sat era un ran dependent, un
1 2 3 4 5 8 7 8

Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. VI, p. 311. A. S a c e r d o e a n u , Album paleografie, seria romineasc , pi. II. Acad R.P.R, LXXX/136 (16081611) doc. moldovenesc. Ibidem, DXCIV/12 (1636 aug. 8). Ibidem, Aohiz. noi 2/1949, 10 iulie 1517. Ibidem, DXCIV/7 (1624 febr 12). Doc. priv. ist. Rom., B. XVII, voi. III, p. 558 (1620 iunie 15). Ibidem, A. XVI, voi. V, p. 225 (1598 mai 15). ' Arh. St. Ia i, CXLI/1 (1627 oct. 20).

PRODUCIA I VIAA ECONOMICA

51

vecin. Domnul rii a avut nevoie de dnsul i 1-a ob inut prin-* tr-un schimb cu boierul s u. Era un me ter de arme, care putea fi folosit la cetatea domnului din Suceava. In sate se puteau deci g si armurieri, n n elesul vremii. Me terii de sate nu erau me teri n industria casnic , ci produceau pentru vnzare i pentru pia-a intern, n afara marginilor satului lor. Ei reprezint deci un stadiu mai naintat dect aceast industrie primitiv . Domnii, la cererea feudalilor, au protejat a ezarea pe mo ii a unor asemenea me teri, care produceau venit st pnului mo iei. Astfel, n 1453, Alexandru Vod al Moldovei d un privilegiu satului m n stirii lui Ia co, s aduc orice fel de me ter, sau rus sau grec sau de orice limb sau cojocari sau orice fel de me teri". Din acela i privilegiu se n elege c s tenii din satul m n stirii umblau n ar cu marf i vindeau oale i alte m rfuri. Domnul adaug acest venit s fie al m n stirii noastre" '. Venitul de la meseria ii dependen i coloniza i n sat era desigur un venit :n bani, o rent feudal n bani, pe care o pl teau ace ti me teri st pnului din venitul produselor lor, pe care le vindeau n tar , cum arat documentul citat. i alte m n stiri moldovene ti, de pild Pobrata, avea privilegiu asem n tor pentru cojocari i oricare me teri din satele acestei m n stiri" (1448 aprilie 5) 2. ntr-o confirmare din 19 sept. 1597 pentru m n stirea lui Ia co se arat c n satul ei se aflau me teri cojocari, ciubotari, curelari i al ii. Domnul scute te pe ace ti me teri dependen i, ntre altele i de ili , adic de dijma de grne 3 . Este limpede deci c ace ti me teri de sat se ocupau i cu agricultura, nu numai cu cojoace, ciubote i curele i c ntre munca lor de plugari i meserie nu exista o desp r ire. Aceste documente ne ng duie s privim i alte aspecte ale meseriilor de sat. Snt sate care se specializeaz n anumite produse pe care le furnizeaz pe pia a intern , chiar la distan e mai mari. Astfel se explic o serie de nume de sate din rile romne c a : Scuta i (nc din secolul XV), Muntenii Scuta i, Fauri, Bu tenari, Lop tari etc. Pn n timpurile noastre locacel Mare, II, p . 461462. 2 Ibidem. ( I , D. 310311. 3 Doc. priv. ist. Rom., A. XVI, voi. IV, p. ISO.

M. C o s t c h e s c u. Documente moldoveneti nainte de tefan


4

52

P. P. PANAITESCU

litatea Pietro i a pe Dmbovi a furniza covoare, iar un anumit cartier din Curtea de Arge furniza oale. A adar meseriile s - * te ti ntrec importan a unor aspecte din industria casnic , ele au n istoria produciei meteugreti din rile romne un rol important, m cgr pentru -pia a intern , pentru producerea de marf. Meseria ii de Ia ora e formeaz partea cea mai evoluat a produc iei me te ug re ti. Ora ele din ara Romneasc i Moldova au o evolu ie nceat i nu ajung niciodat la nflorirea pe care au avut-o comunele din multe alte ri din Europa, nici m car a centrelor din Transilvania ca Bra ov, Bistria, Cluj sau Sibiu, dup cum se va vedea n capitolul privitor la ora e din prezenta lucrare. Ora ele din rile romne au fost n primul rnd centre de schimb, nu centre de produc ie me te ug reasc , ca marele comune din evul mediu '. Caracteristic pentru rile romne este apari ia trzie a breslelor. Pe cnd n Transilvania breslele or ene ti erau n floare n secolul XIV, aici ele ncep s apar abia la sfr itul secolului XVI. Prma tire documentar despre o breasl de meseria i din Moldova este din anul 1570, despre fria zugravilor" din Suceava 2. Toate celelalte tiri despre breslele din Moldova i ara Romneasc ncep abia n secolul XVII, cnd creterea pieei interne, precum i exportul for at n Turcia, aduc o cre tere a produc iei me te ug reti de la orae. In veacul XV, piaa din ara Romneasc era ntr-atta tributar produc iei me te ug re ti din Transilvania, nct se importau de acolo cuite, cojoace, cizme, plrii, care cu coviltir, drugi de fier pentru ferecarea carelor, hamuri de cai, cuie de indril, spun n buci 3 fi bineneles arme de tot felul. In aceste condiii, nu exist o categorie organizat a meseriailor n ora ele romne ti, de i, cum vom vedea, negustorimea era destul de nsemnat. Breslele din secolele XVIIXVIII erau organizate, cele din Moldova, dup moda ruseasc apusean , numindu-se ca n Liov sau Chiev, fr ii (bratstvo), de unde deriv cuvSnVezi cap. Ora ele. A. I. I a ( i m i r s k i , Slavianskia i russkia rukopisi v ruminskik bibliotek, (Manuscrisele slave i ruse din bibliotecile romneti) Petersburg, 1905, p. 291. 3 I. Bogdan, Relaiile rii Romneti cu Braovul, p. J (1413) i G r. toci le seu, 534 documente slavo-romne, p. 143, 83, 199202.
1 2

PRODUCIA I VIAA ECONOMICA

53

tul romnesc breasl . In fruntea breslei era n Moldova un staroste (b trn), n ara Romneasc un v taf. In secolul XVIII apare denumirea turceasc de isnaf pentru breslele din ara Romneasc . Aceste asocia ii, ca i n alte ri, aveau catastiful i pecetea lor, statute, grade de me teri, calfe i uce- nici, privilegii acordate de domnie '. Apari ia trzie a breslelor de meseria i n rile romne nu nseamn c nu existau mai de mult me te ugari la ora e; ace tia nu erau ns organiza i pe bresle. Despre rolul acestor meseria^ de orae avem unele informa ii din secolul XVI. In timpul luptelor care pricinui-ser c derea lui Despot Vod n Moldova, n 1563, un mare num r de meseria i de la ora e a/U fost uci i, dup cum spune un martor ocular : Toi meteugarii, ci erau : fierari, zidari, s p tori de an uri, arhitec i, dintre care cei mai mul i erau nem i sau italieni, au fost uci i" 2. In aceste lupte me te ugarii luaser parte domnului mpotriva boierilor, ca dovad c domnia proteja me te ug rimea or eneasc mpotriva boierilor feudali. Leg tura acestor me te ugari de la ora e cu dom- , nia se vede i din alt informa ie, de data aceasta din ara Romneasc . Cnd Petru Cercel i-a mutat scaunul de la Bucureti la Trgovite n februarie 1584, cu toat curtea", atunc'i s-au mutat i to i negustorii i meseria ii (artigiani) din Bucure ti" 3. Ace ti meseria i depindeau de curtea domneasc , n sensul c executau comenzi pentru curte, fapt care explic plecarea ilor o dat cu curtea domneasc . Aceste informa ii de i sporadice dovedesc existen a unei categorii de meseria i n ora ele noastre, care i avea nsemn tatea ei. Individual se constat un num r de meseria i cu situa ie destul de nfloritoare nc din primele secole ale vie ii politice din rile noastre. Astfel, n vremea lui tefan cel Mare, Iura, nepotul lui Costea croitorul, vinde un sat, Tive ti pe Berheci, la 1495 4 . Deci cu trei genera ii nainte un croitor (termenul este scris romne te n uricul slav) achizi ionase un sat ntreg, ca st pn
E. P a v 1 e s c u. Economia breslelor In Moldova, Bucureti 1939. S o m m e r, n E. Legrand, Deux vies de Jacques Basilicos, Paris, .
944, p. 174. 4 S tu d ii i cercet ri d e isto rie m ed ie, I I , 1 951 , p . 1 8 4 1 8 5 .

Sivori, la t. P a s c u, Petru Cercel i ara Romneasc , Sibiu,

54

P. P. PANAITESCU

feudal. Acest croitor, devenit stpn de moie, era desigur un me te ugar de ora , mbog it. Me te ugarii moldoveni mbog i i nu tindeau spre un patriciat or enesc ; tendin a lor este pur feudal , s - i plaseze banii c tiga i n cump r ri de p '.mnt. Aceste aspecte feudale ale vie ii me te ugarilor din ora ele noastre se v d i din felul cum snt r spl ti i de domn, m car n primele vremi, pentru lucr rile lor. In Moldova, Alexandru cel Bun pune pe doi zugravi, autohtoni dup nume : Nichita i Dobre, s -i zugrveasc dou biserici la Roman, Disericile de la R d u i,' sau o cas sau un pridvor" (prin urmare n arhitectura civil ) i n schimb le d dou sate ntregi '. Un alt caz este al lui Stanciu aurariu care n vremea lui tefan cel Mare avea un loc de moar , iar so ia sa st pnea patru sate, deci era o mare boieroaic 2 , o st pn de mo ie. In secolul XVII, cnd apar i breslele, situa ia meseria ilor din rile romne se schimb . Ei formeaz n ora e comunit i destul de puternice. ntr-o m rturie pentru grani ele unui Joc din oraul Bucureti n 4 ianuarie 1644 se vede c vecin t ile erau : Paraschiva croitor, nepotul lui Stoica croitor, Radul croitor, Arvat croitor, Dobre cojocar, Antonie croitor3. Existen a tuturor acestor case de croitori, masate pe acest loc, este o dovad c de pe atunci erau str zi cu specializ ri de meseria i: strada bl narilor, clopotarilor, g it narilor etc. Aceasta nseamn c nu avem a face cu simple locuine ale meseria ilor, ci cu centre, deosebite n ora unde se aflau atelierele croitorilor, ca i ale altor meseriai, fiecare deosebite dup specialitatea lor. La 10 februarie 1620 M rit cojocarul din Trgovi te cump r o ocin la D rm ne ti n jude ul Prahova ; ntre martorii cump r rii apar : Dumitru cojocar, Vladul cojocar, State cojocar, Pera teslar 4. Num rul mare de cojocari care m rturisesc pentru unul dintre ai lor arat c ntre ace ti oameni era o leg tur de solidaritate care se poate explica nu1 M. C o s t c h e s c u , Documente moldovene ti nainte de tefan cel Mare, I, p. 131124. 2 I. Bogdan, Documentele lui tefan cel Mare, I, p. 285 i II, p. 125126. 3 Arh. St. Buc, Stavropoleos, XI/1. * Muzeul istoric al oraului Bucureti, doc. nr. 1774, 10 februarie 1620.

PRODUCIA I VIAA ECONOMICA

55

mai prin existen a unei bresle a cojocarilor la Trgovi te. Intre me te ugarii din Bucure ti din prima jum tate a secolului XVII amintim, pe lng meseriile obi nuite: cojocari, croitori, zugravi, cizmari, pe Standul mestegiul (fabricant de pantofi de lux), Dumitru tabacul 1 , Mihail s bierul 2 . Despre ace ti meseria i tim pu ine am nunte, nu tim dac lucrau cu material propriu, sau de la negustori, depinznd de ace tia. In genere n ( aceast epoc este mai probabil prima alternativ : meseria ii ' erau cei ce procurau i materialul brut, fiind n acela i timp negustori de stofe, bl nuri i alte materii neprelucrate. Singura industrie din epoca feudal care poate purta acest nume, din cauza num rului mare de lucr tori folosi i n acela i loc este industria minier . In secolele XIIIXIV se deschid n Germania, Ungaria, Serbia un mare num r de mine de diferite feluri de minerale, care nu fuseser folosite pn atunci. Aceast ini iativ este protejat de regi, m n stiri i mari feudali, care voiau s - i mbog easc tezaurele. rile romne, dup constituirea lor n state feudale, nu fac o excep ie n aceast privin . Este posibil ca exploatarea s rii, necesar n chip cu totul imperios cresc torilor de vite i negustorilor de pete srat, s fi avut strvechi nceputuri populare." Exploatarea larg a ocnelor de sare, pentru unele din ele, este n leg tur cu domnia. In diploma Ioani ilor din 1247 privitoare la Banatul Severinului se vorbete de aducerea srii din Transilvania, ceea ce arat c pe atunci nu se deschiseser ocnele de sare din Oltenia, de la Ocnele Mari. Aceste ocne apar ns n vremea lui Mircea cel B trn 3 i snt minele domniei, spre deosebire de alte ocne de sare care apar in particularilor, ca, de pild , ocna de la Telega i Ocna cea Mic de lng Tr-govi te. Sarea era obiect de export, n special n sudul Dun rii : n 1523 este vorba ntr-un privilegiu de vama de sare de la vadul Vidinukri" 4. Asupra organiz rii muncii la ocnele de sare, tim c pentru t iatul s rii erau folosi i igani, lua i de la st pnii lor pentru aceast munc . In secolul XVII la Telega lucrau rani
Acad. R.P.R., XLII/42, 21 iunie 1628. Ibidem, CLVI/15, 20 aprilie 1627. P- P. P a n a i t e s c u , Documentele rii Romine ti, p. 97. ' Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. I, p. 174.
3 2 1

56

P. P. PANAITESCU

dependen i, dup cum arat hrisovul lui Matei Basarab : S se tie de rndul cioc na ilor, c i vor edea i se vor hr ni pe dedina m n stirii (M rgineni). Dac un ciac na va t ia ntr-o zi 10 bolovani de sare, 9 bolovani s li se pl teasc de schilerii care vor fi, iar un bolovan, care este partea m n stirii, s nu li se pl teasc ... pentru c cioc na ii stau pe dedina m - t n stirii i, nici nu lucreaz m n stirii i nici nu le ia dijm , ci se hr nesc... pe dedina m n stirii" l . Deci lucr torii ace tia erau rani care aveau delni ele lor agricole ca oameni dependen i, pe mo ia m n stirii. Pentru munca la ocn erau pl ti i, dar ei trebuiau s achite dijma m n stirii. Plata n bani a lucr torilor de la ocne (plat cu bucata) se explic prin aceea c sarea era marf de export, destul de pre uit . La 15 mai 1651, Matei Basarab face urm toarea socoteal n hrisovul su pentru m n stirea Sadova : Am miluit m n stirea nainte vreme cu 300 de bolovani de sare, cnd era bolovanul cte 20 de bani. Iar acum s-a f cut bolovanul mai mult, 40 de bani; astfel s ia sfnta m n stire cte 150 de bolovani de sare... iar cnd se va face bolovanul pe 20 de bani, s ia iar i cte 300 de bolovani de sare"2. Iat dar cum privilegiile feudale adoptau fluctua iile pre urilor de pe pia . Pentru paza ocnelor, a funiilor" cu care se cobora n ocn , erau ns rcina i pl ie ii de la Jiblea i Spina (la Ocnele Mari), adic ranii cu obliga ii militare 3 . In Moldova ocnele de la Trgu Ocna erau lucrate de ciang i, adu i din vremuri vechi de domnii Moldovei ca speciali ti n lucrarea minelor 4 . Al turi de minele de sare, se constat n rile romne i' alte mine. In vremea lui Mircea cel B trn se deschid minele de aram de la Bratilov, Ung Baia de Aram , care erau concesionate de domn unui sas Csap Hanesh 5 . In secolul XVI, c l torul Bongars spune c n ara Romneasc erau mine de
1

3
3
1

Arh St.. Mitrop. rii Romineti, CCCXXVII/1


Hrisovul, VI, 1946. p. 71.

Acad. R.P.R., DCXXI11/42.

7475, 87.

M i r o n C o s t i n , Letopise ul rii Moldovei, edi ia P. P. Pa- naitescu, 1944, p. 318; n trad. latin, ediia E. Barwinschi, p. 141, termenul saug ii" e tradus consecvent cu fossores salis", adic s p tori de sare. 5 P. P. Panaitescu, Documentele rii Romnesti, p. 54, ' F '

PRODUCIA I VIAA ECONOMICA

57

chihlimbar i sulf (1585) l , iar n secolul XVII c l tori i turc Evliva Celebi spune c la r s rit de Rmnicul Vlcii se afl mina de salpetru (silitr ), despre care se credea pe atunci c provine din oseminte omene ti 2. Despre exploatarea petrolului, care se folosea la ungerea ro ilor de care, avem unele tiri n Descrierea Moldovei a lui Dimitrie Cantemir, care vorbete de petrolul ce ne te la suprafa la Moine ti 3 . Izvoarele de p cur aveau oarecare valoare i n secolul XVII, c ci n 23 aprilie 1627 domnul Moldovei nt re te m n stirii Tazl u un izvor de p cur din hotarul satului T te ti din inutul' Bac u, pentru care s-au judecat c lug rii cu boierul Dub u 4 . Singurele manufacturi din epoca feudal n rile romne, pn la sfr itul secolului XVII snt moara de hrtie" i sticl ria, nfiin ate n ara Romneasc de Matei Basarab. Cea dinti era lng C lim ne ti n Vlcea, pe care o lucraser oamenii din C lim ne ti. Satele dimprejur erau datoare s furnizeze gratuit, ca o dare domneasc , materia prim , crpele'\ Era deci o manufactur domneasc, care lucra pe temeiul unui privilegiu 5. Cealalt , era sticl ria care iaste de treaba m riei sale". Materia prim , p mntul", adic nisipul, se aducea de la Bra ov. Era deci tot o manufactur domneasc 6 . In concluzie se poate spune c , de i meseriile i industria casnic feudal din rile romne au urmat i ele o linie ascendent , totu i, n compara ie cu economia rural , me te ugurile or ene ti au cunoscut o dezvoltare de propor ii mult mai reduse. * Prin situa ia lor geografic i prin Comerul produsele lor, rile romne stau n leg tur cu o serie de drumuri de comer i formeaz centre de producie de anumite m rfuri ce se pot vinde i peste grani . Comer ul "n perioada feudal este condiionat n general de posibilitatea "transportului pe mare i uscat a m rfurilor de lux, necesare
' H u r m u z a k i , Documente, XI, p. 192. ! D e n y, Le muezzin Evliya Tchelevi eh Roumanie (Muezinul y ? Celebi n Romnia) Melanges Iorga, Paris, 1933, p. 213. Y" C a n t e m i r , Descriptio Moldaviae, p. 27. s Arh. St. Buc, M n stirea Tazl u, VIII/20 (23 aprilie 1627). A r i ce s e u , Arhiva Romniei, I I, p. 107. ' t J--N - I o r g a , Studii i documente, X, p. 108.

58

P. P. PANAITESCU

cur ilor 1 feudale: alimente, arme i mbr c minte. In a doua perioad a feudalismului, comerul este ilegat de orae, produc toare de obiecte gata f cute i de schimbul ntre aceste produse i acelea naturale (agricole i animale) ale domeniilor feudale rurale. Acest comer este ns mpiedicat de restrngerile reglement rii feuda/le, or ene ti i regale: dreptul de etap (depozit), drumul obligatoriu, v mile interne ale nobililor i m nstirilor, precum i de prevederile privilegiilor, speciale, sau de lipsa dor. Comer ul de blciuri este mbinat cucei de trg, adic cel permanent din centrele de pr v lii ale oraelor. Dezvoltarea comer ului exterior nu este singurul aspect al comer ului medieval, dimpotriv , cre terea pie ei interne formeaz principala condi ie a progresului unei ri '. Toate aceste mprejur ri ale comer ului din epoca feudal se reg sesc i n istoria noastr . In ce prive te comer ul intern, este destul de greu, din lips de izvoare mai bogate, s avem o imagine complet a schimburilor comerciale ntre Moldova i ara Romneasc . O dovad despre importan a acestor schimburi interne snt drumurile comer ului intern, pomenite n acte. Avem astfel drumul m laiului" (al meiului) lng Dun re, n Oltenia (27 decembrie 1583) 2 , drumul porcilor" n Moldova (20 martie1584) 3, drumul lemnelor", drumul Bucuretilor", drumul Drstorului", drumul B r ganului", la b l iile Dun rii, (sec. XVI) 4 , drumurile s rii", n foarte multe locuri ale rii, drumul Mehedin ilor" (8 aprilie 1556) s . Este vorba, a adar, de anumite drumuri de ar , fie n leg tur cu unele produse, care treceau prin anumite regiuni, de la locul de produc ie la locul sau locurile de consuma ie, fie de drumuri ale ora elor,. care le legau de centrele de produc ie i n sfr it de drumurile unor jude e, artere ce legau principalele centre de schimb, blciur|, ora e dintr-o regiune. Aceste drumuri erau ntrerupte
1 Vezi V. I. L e n i n, Dezvoltarea capitalismului In Rusia, n Opere, voi. III. 2 Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi V, p. 146. ' Ibidem, A. XVI, voi. III, p. 240. ' Ibidem, B. XVI, voi. V, p. 1011 .> ' Ibidem, B. XVI, voi. III, p. 40.

--------

PRODUCIA I VIAA ECONOMICA

59

de v mile interne, dintre care numai cteva erau ale domniei (n special la ora e). Existen a v milor apar innd feudalilor, boieri i m n stiri, v mi interne, la vaduri, poduri umbl toare, cet ui (posade), este incontestabil i prezint un aspect al f rmi rii feudale. Scutirea de posad ", scutire principal n actele interne din secolul XVI, nseamn scutire de aceste vmi interne ce se luau la posade, mici nt riri locale. In 1457 tefan cel Mare d ruie te m n stirii Bistri a vama de la Tazl u i porunce te ca nici un boier s nu a eze alt vam n fa a 1 acelei v mi" '. Deci boierii obi nuiau s creeze v mi pe domeniul feudal. Acela i domn al Moldovei porunce te s nu se ia vam c ru elor m n stirii Neam nc rcate cu pe te nici la trguri, nici la sate" 2 . Acestea din urm erau v mile particulare din satele boierilor. V mile de la trecerea rurilor, fie c erau poduri plutitoare (bacuri), fie la vaduri, erau ncasate de particulari care st pneau aceste puncte. Aceast vam la vaduri se numea brudina" (de la 6po,n = vad), ntr-un privilegiu al lui Alexandru cel Bun se precizeaz c : Cine ar vrea s le ia vam sau brudiri , s nu le ia vam nici la vaduri, nici norice loc" 3. Desigur c atunci cnd pan Ivul Solea stpnea cu> rudele lui a treia parte din vadul de pe Moldova, cu tot venitul", acesta nu e venitul de la un vad de moar , c ci Moldova este o ap mare, era deci o vam de trecere 4 . La trecerea pela micile cet i boiere ti sau m n stire ti nt rite se percepea o vam . In 1439 m n stirea Moldovi a ob ine nt rire pentru o posad care este pe Moldova, cu tot venitul ce vine (npnxo.wn"b) de la acea posad" 5. Deci aceste centre militare ale feudalilor erau aduc toare de venit, care nu putea fi dect de la trecerea produselor. Centrele de paz erau n acela i timp f puncte vamale; cine trecea la straje, pl tea i vam . A a se ntmpla n general n evul mediu : unde era un loc nt rit se pl tea de obicei o tax (fie i n natur ) pentru trecere. In' nem e te aceast tax se nume te Thorgeld (banii porii).
I- B o g d a n , Documentele lui tefan cel Mare, I, p. 4. Ibidem, I," p. 143144. M. C o s t c h e s c u , Documente moldoveneti nainte de tefani cal Mare, \, p. 285. * I- B o g d a n , op. cit., 1, p. 45. M. C o s t c h e s c u , op. cit., II, p. 3132.

----------------

PRODUCIA I VIAA ECONOMICA

61

neasc cea mai veche dare n bani : perperul sau perperitul, care poart numele unei monede bizantine a c rei circula ie la noi se poate constata numai n secolul XIV i la nceputul celui urm tor. Ori ce vor cump ra sau ce vor vinde... nimeni s nu cuteze a-i turbura, nici de prpr" spune un privilegiu domnesc muntean din 1497 ]. P rp rul se percepea pentru vnzarea vinului, a pe telui i a mierii. Existen a acestei d ri An bani pentru vnzarea produselor n interiorul rii este o dovad a vechimii acestui nego dus de rani i de st pnii mo iilor pe pia a intern 2. Comerul intern era condiionat ca n toate inuturile rurale medievale de existen a blciurilor. Forma cea mai primitiv a blciurilor erau nedeile" p storilor de la munte. In hotarnica dintre Transilvania i Oltenia n 1520 se indic trei mun i cu numele Nedeia, pe acest hotar, adic locuri unde 1 se f ceau astfel de trguri de munte ale ciobanilor 3 . Marile blciuri sau iarmaroace formeaz baza comer ului periodic. Dat fiind faptul c produsele cele mai importante ale rii erau vitele i pe tele, care se aduceau de la ar , i nu produsele or ene ti, comer ul periodic a avut la noi o nsemntate mai mare. Spre deosebire de rile cu via oreneasc medieval dezvoltat , unde iarmaroacele erau ntotdeauna la sate, pe cnd ora ele aveau un centru de comer permanent, la noi trgurile periodice snt n primul rnd la ora , semn de sl biciune economic i de caracter semirural al acestora ; astfel Mo ii la Bucure ti, Dr gaica la Buz u, sf. Ilie la Cmpulung. Existena unui centru de nego permanent n orae, corespunz tor ringului din ora ele medievale, cu adunarea pr v liilor, ncepe totu i s fie constatat nc din secolul XVI,, semn al cre terii vie ii or ene ti comerciale. Acest centru negustoresc se nume te de obicei n ara Romneasc bazar. Termenul apare nc dintr-un document din 1500 4 . La 13 mai 1563 un document din Bucure ti vorbe te de biserica dom* Arh. St. Buc, Condica Trg or, nr. 718, f. 771772. Vezi cap. Veniturile domne ti. Arhivele Olteniei, VI, 1927, p. 8. P- P- P a n a i t e s c u , Documente slavo-romne din Sibiu, rs u i cercet ri ale Acad. Rotnne, 1938, XXXII, p. 19.

PRODUCIA I VIAA ECONOMICA

63

vndute de domnie se vnd ieftine. El se poart , zice un c l tor ,.cu bun voin i mil mai cu seam fa de negustori" '. In' Moldova un dreg tor domnesc, marele c m ra , prescrie i ngrije te de m surile i greut ile negustorilor *. Totu i, pia a intern nu era nc prea activ n secolul XVII, n special n privin a pinii i a grnelor. La 25 aprilie 1607 Simion Movil d ruie te Mitropoliei Sucevei i Episcopiei de Roman un loc de mori ling Iai, s-i fac mori, ca s fie sfin iilor lor pentru hran , cnd vor veni La domnia mea, la scaunul nostru din Ia i, pentru c satele sfin iilor lor snt departe, ca s - i aduc bucatele aici" 3 . Cnd un nalt demnitar se deplasa la Ia i era obligat s - i aduc pdne cu el, s aib morile lui aproape, c ci pinea nu se g sea de vnzare pe pia a intern . Comer ul exterior care leag ara noastr de rile vecine sau mai dep rtate este mai bine cunoscut din datele documentare. Pn la sfr itul secolului XVII, el se poate mp r i cronologic n dou perioade bine distincte ; prima perioad, de la ntemeierea statelor feudale, ine pn n secolul XVI i este caracterizat prin predominarea comer ului cu centrul i apusul Europei : Ardealul, Polonia, Genova i Vene ia. Se exportau vite, pe te i cear , deci produse animale. Importul consta din pine (gru) din Transilvania i fier (unelte i arme). Un loc important n acest comer l are tranzitul de postavuri apusene or ene ti i de mirodenii orientale prin Moldova. Agen ii acestui comer snt sa ii din Transilvania, armenii din Polonia, italienii din Levant. A doua perioad se deosebe te foarte mult de prima. Comer ul predominant se face acum cu Imperiul Otoman, care nseamn de fapt exploatarea rii de ctre suzeranii turci. Obiectul principal al acestui comer devine treptat grul, ara devine grnarul imperiului" ; apoi mierea, lemnele etc. Agen ii exteriori ai comerului din cea de a doua perioad snt grecii, care, ca supu i or eni ai imperiului, cuceresc pia a comercial a teritoriilor dependente de sultan. Abia mai trziu, n capitalism, va ncepe a treia perioad a comer1 A. A n t a 1 f f y, Cltoria lui Evtya Cetebi prin Moldova, ..Bulet. Com. Istorice" XII, p. 30. 2 D. C a n t e m i r, Descriptio Moldaviae, p. 85. Doc. priv. ist. Rom., A. XVII, voi. II, p. 98.

PRODUCIA I VIAA ECONOiMICA

Al turi de acest comer de schimb era i comer ul de tranzit n special pe a a-numitul drum moldovenesc", al m rfurilor orientale, piper, mirodenii, m rfuri de peste mare" cum le numesc privilegiile, m rfuri aduse de caravane din Asia i mbarcate pe cor biile genoveze care le transportau apoi pe ap spre Moldova i de acolo erau duse pe uscat spre Polonia sau Transilvania i de aici n Germania. Cum am mai spus, agen ii acestui comer erau n special genovezh, care- i aveau a ez rile comerciale la Liov, la Suceava i n porturile Moldovei de la Dunre i mare. Ei depindeau de banco di San Giorgio" din Geneva, dispunnd de sume mari pentru acea vreme i duceau comer ul n forme precapitaliste. In Orient, centrul lor de opera ii comerciale era colonia Caffa din Crimeia, dar aveau colonii n frunte cu un consul al negu torilor, la Akkerman (Mauro Castron) i Chilia (Licostomo). Rolul important al genovezilor n comer ul rilor noastre n secolul XIVXV, pn la c derea Caffei (1475), consta nu numai n acest comer de tranzit, ci i n cump rarea de gru. Iat cum se exprim un istoric sovietic asupra importan ei acestui nego : Gaffa a jucat un rol progresist n dezvoltarea economiei steti i a creterii terenurilor cultivate, a stimulat activitatea comercial a popula iei din acele p r i i a f cut-o s participe la comer ul levantin" '. In adev r, se constat prezen a unui num r nsemnat de negu tori moldoveni la Caffa, care fur ucii n timpul cuceririi oraului de ctre turci2. Privilegiul dat de sultan negustorilor moldoveni men ioneaz c ei veneau cu cor biile n porturile asiatice din Marea Neagr ale Imperiului Otoman (1456) 3 . Obiectul acestui comer nu reiese din privilegiul sultanului ; e posibil ns ca m rfurile de mirodenii ale caravanelor s fi fost apoi transportate de ace ti negustori moldoveni, care participau astfel la comer ul maritim genovez. Dar, dup cum am mai ar tat, atunci ncepuse vnzarea grului din Moldova, a a c era posibil ca, m car n parte, aceste cor bii moldovene ti s fi adus gru. CoV. S t o k 1 i k a i a-T e re k o v i c i n Vizantiiskii Vremennik" (Buletinul bizantin), IV, 1951, p. 201206. M. C r o m e r, De origine et rebus gestis Polonorum, Basel, 1568.
3
5

Publicat de N. I o r g a, n Revista istoric", X, 192H, p. 105.

Viata feudal c. 8547

66

P. P. PANAITESCU

mer ul grnelor i a altor m rfuri pe Marea Neagr este anterior ntemeierii statelor feudale romne ti ; la gurile Dun rii se afla un port vestit ca centru al acestui comer : Vicina. Vicina a fost ns distrus n 1388 de turcii comanda i de marele vizir Aii pa a i popula ia vndut n robie, casele distruse i devastate>. Dispari ia Vicinei a deschis importan a comercial a Br ilei. Br ila era un port n care veneau negu tori din Bizan 2 i cor bii de acolo. In timpul expediiei lui Mahomed II mpotriva rii Romne ti din 1462, a fost ars Br ila, ale c rei case erau de lemn, dar, spune cronicarul bizantin, n aceast pia se scurg toate bog iile rii" 3 . A adar comer ul de tranzit al rii Romne ti trecea prin Br ila pe drumul Branului, la Bra ov, pe cnd al Moldovei venea pe drumul de la cetile de la mare spre Liov n Polonia. Acest comer de tranzit lega comer ul M rii Negre (genovez) de Europa central i nordic . Comer ul din prima perioad , att cel de schimb, ct i cel de tranzit, era condi ionat de mprejur rile obi nuite ale comer ului feudal. n primul rnd era bazat pe privilegii de comer , care ineau locul tratatelor de comer de mai tirziu. Cel mai vechi privilegiu de comer dat de un domn al rii Romne ti a fost privilegiul negustorilor din Bra ov dat de Vladislav vod la 1368 4 . Acest privilegiu este foarte simplu, n el se prevede num ai vama tricessimei" (una la treizeci) n natur . Privilegiile care au urmat n veacul XV evolueaz , se schimb : vama n natur se transform treptat n bani i se. stabile te un tarif vamal am nun it pentru fiecare marf 5 . E un semn al dezvolt rii treptate a comer ului cu Transilvania. Domnii Moldovei dau privilegii pentru Braov i mai importante pentru Liov. Primul privilegiu al liovenior este dat de Alexandru cel Bun la 1408 6 . El prevede un tarif am nun it i plata v mii n bani. Negu torii str ini erau atra i n ar pe
1 L e u n c l a v i u s , Historiae Musulmanae Turcorum (Istoria tur cilor musulmani), Frankfurt, 1951, col. 271272 2 Wawrin, Chronique, edi ia N. Iorga, p. 52 (sub anul 1445). s L. C h a l k o k o n d y l , ediia Bonn, p. 505. 4 Hurmuzaki, Documente, XV,, p. 12. 5 I, Bogdan, Relaiile rii Romneti cu Braovul, p. 34,

3233. M. C o s t

eh e s e u ,

op. cit., I I , p. 630633.

PRODUCIA I VIAA ECONOMICA

67

baza acestor privilegii, se bucurau de vam redus , de scutire de vam la v mile particulare i interne, primeau dreptul s in cas de nego (la Suceava pentru lioveni) i garan ie c nu li se va lua marfa pentru datorii. De observat c cele dou restric ii obi nuite ale comer ului medieval : dreptul de depozit (Stappelrecht), adic obliga ia de a depune marfa n pia a unui ora , de unde negustorii localnici o cump rau cu ridicata i o revindeau n ar , i drumul obligatoriu nu se aplica acestor str ini. In schimb aceste restric ii se aplicau negu torilor autohtoni care plecau n Polonia, anume la Liov i Cracovia, ct i n Transilvania, la Braov i- la Sibiu. Aceast deosebire de tratament se explic prin aceea c n Transilvania i n Polonia erau centre or ene ti mari, cu foarte mul i negu tori ce veneau de departe s trguiasc n trgul permanent al ora ului, ceea ce justifica dreptul de depozit, pe cnd n rile romne nu existau aceste mprejur ri' economice. Totu i domnii romni au protestat mereu mpotriva acestei situaii de neegalitate '. Neagoe Basarab face chiar un sfat mare cu boierii, n care hot r te dreptul de depozit n ara lui, la Trgovi te, Trg or i Cmpulung, unde negu torii ardeleni vor face comer numai cu ridicata 2 . In leg tur cu aceast controvers se pune problema atitudinii domnilor romni fa de drepturile i de ap rarea negutorilor din ara lor. Marele num r de scrisori pstrate n arhivele din Bistri a, Bra ov i Sibiu, n care domnii intervin pentru negutorii nedreptii, cu datorii nepltite, prdai sau judeca i pe nedrept, este o dovad hot rtoare n acest sens. Chiar mai mult dect att, avem un caz de amenin are de r zboi n leg tur cu libertatea comer ului. tefan cel Mare la 1502 amenin Polonia cu r zboi : Dac nu se va ng dui (n Polonia) nego ul negu torilor moldoveni, palatinul (domnul) va porni r zboiul" 3 . Binen eles acest sprijin dat de domn negu torilor din ar nu era dezinteresat. Negu torii au ajutat domnia, prin v mi, m rind venitul n bani al tezaurului domnesc, sprijinind domnia mpotriva marilor feudali anarhici. Vom vedea mai jos c m car n unele ora e din MolGr. T o c i 1 e s c u, 534 documente slavo-romne, p. 257258. 8 U 1 i a n i c k i, Materialy, 27.
| IBogdan, op. cit., p. 176.

68

P. P. PANAITESCU

dova se poate vorbi n veacul XV de un patriciat or enesc provenit fire te din negu tori. Despre mari negu tori din ar , cu avere deosebit , n aceast prim perioad a istoriei comerului, avem prea puine tiri. Un singur caz este pomenit : marele negustor Teodorca din Moldova de Teli a", cel care a ref cut zidurile cet ii A lbe pe socoteala lui la 1440'. Mai trziu (14561470) el apare la Caffa i Soldaia, cu privilegiu de la genovezi, stpn pe 15 terenuri n Caffa, autor de opere.de binefacere, cu interese comerciale n Marea Neagr i n Cipru, la Famagusta, mare bogta al vremii, cu interese comerciale internaionale 2. A doua perioad a comer ului exterior al rilor romne ncepe o dat cu schimbarea direc iei comer ului lor spre Imperiul Otoman. Dar schimbarea obiectului comerului, predominarea exportului de grne n locul exportului exclusiv de animale, nu este o urmare a cererii otomane, ci, dimpotriv, cererea otoman este rezultatul cre terii produc iei interne, al extinderii terenurilor cultivate i al transform rii continue a vie ii economice a rii. Prima tire despre vnzarea griului muntean n sudul Dun rii dateaz din anul 1502, cnd Radu cel Mare stabile te tariful v mii de la Calafat, n e^are, dup vama pentru animale, s-e prevede: un sac de gru (trna) doi aspri 3 . Acest articol nu era dintre cele mai importante pe atunci, cci la rennoirea privilegiului, la 1508, se omite taxa pentru sacii de gru 4 ; ea reapare apoi ntr-un privilegiu din 1510 5 i de atunci permanent. Monopolul turcesc asupra comer ului de export din rile romne se stabile te treptat, el nu a fost niciodat complet. Desigur, p trunderea lui a necesitat aplicarea silniciei. Astfel, Soliman II i-a justificat expediia mpotriva Moldovei din
1 I. B o g d a n , Inscripiile de la Cetatea Alb, n An. Acad. Rom., S. Ist." 1908, p. 316. 2 V i g na, Codice diplomatico delle colonie tauro-ligure (Codicele diplomatic al coloniilor genoveze din Crimeia) n Atti della Societa ligure di storia patria (Documente ale societ ii Iigurice de istoria patriei), Ge nova,8 XLVI, p. 371372 i II (VII1). p. 770. Doc. priv. ist. rom., B. XVI, voi. I, p. 14. 4 Ibidem, p. 4546. 5 Ibidem, p. 57.

PRODUC IA I VIA A ECONOMICA

69

1538 ca urmare a uciderii negu torilor din Imperiul Otoman care veniser n Moldova. Faptul a fost cauzat de altfel de pr d ciunile i abuzurile exercitate de ace ti negu tori'. C acest nego s-a stabilit cu for a, se vede dintr-o scrisoare a lui "Radu Paisie, domnul muntean, n care declar c nu poate opri pe negu torii greci care vin n ar , c ci ara noastr este a cinstitului mp rat, precum i ei snt, i s-au nv at a se hr ni a a i eu nu pot s -i opresc" 2. Oficial, monopolul turcesc se stabile te n Moldova printr-un firman al sultanului din 1568 3. Comerul turcesc avea un caracter oficial i se f cea prin anumi i negu tori numi i gelepi. Pre urile nu erau ale pie ei, ci cele stabilite de turci, mult inferioare valorii m rfurilor. Dimitrie Cantemir spune c pre ul cu care cump rau gelepii vitele n Moldova era de dou sau de trei ori mai mic dect pre ul de la Constantinopol 4 , iar la sfr itul veacului XVIII Wilkinson observ c pre ul cu care cump rau turcii grul era un sfert din pre ul de pe pia a intern din rile Tomne i o esime din pre ul de pe pia a Constantinopolului 5 . O asemenea exploatare avu drept urmare men inerea rii ntr-o stare de napoiere economic i o frnare a progresului produc iei. Totu i la sfr itul veacului XVI comerul grnelor romne ti n Turcia luase a a de mari propor ii, nct oprirea lui nsemna pur i simplu foamete pentru capitala Imperiului Otoman. La 1595, n timpul r zboiului lui Mihai Viteazul cu turcii, o serie de rapoarte din Constantinopol arat c acolo ora ul fusese sus inut cu grne, carne, miere i unt din Muntenia i Moldova, i acum Bulgaria i Grecia nu pot face fa acestor nevoi" 6 . Alt raport men ioneaz c la Constantinopol era la aceast dat mare foamete, pentru c nu mai venea hran din principate 7 .
1 N. I s t v n f y , Regni Hungariei Historia (Istoria Regatului Ungar), ^ Colonia, 1724, p. 137. Gr. T o c i 1 e s c u, 534 documente slavo-romtne, p. 341. Firmane turce ti, (sub dat ), copii la Acad. R.P.R. D. C a n t e m i r , op. cit., p. 121. W. W i l k i n s o n , op. cit., 1821, p. 71.

isto riei slav ilo r m erid io n ali), I I , p . 2 50 2 51 . ' H u r m u z a k i , XII, p 65.

Makuev, Monutnenta Historiae Slavorum meridionalium (Monum en tele

Documente,

1175,

n secolele XVIXVII rile romne fac comer nu numai cu Imperiul Otoman ; comer ul cu Transilvania i al Moldovei cu Polonia continu . Monopolul turcesc nu este absolut, r mn destule m rfuri, n special vite, care se pot vinde i n alte p r i. Chiar n Imperiul Otoman se afl i al i negustori dect gelepii, reprezentan i oficiali ai st pnirii turce ti. Principalii reprezentan i ai comer ului sud-dun rean ;n ara Romrtease i Moldova n aceast epoc snf grecii. Al turi de ei snt raguzanii din portul de la Adriatica, care mijlocesc schimbul ntre Turcia i Italia. Raguza fiind tributar sultanului, negu torii din aceast republic au privilegiul s fac comer n interiorul Imperiului pe cile de uscat. In secolul XVI un num r nsemnat de raguzani se stabilesc la Trgovi te i fac nu numai comer de m rfuri, ci i mprumuturi de bani pentru domn i particulari '. Comer ul Moldovei cu Polonia cunoa te :n mijlocul secolului XVII un moment de mare nflorire. Plin ara Le easc , oi zice de aur, la care pe acele vremi curea Moldova, cu boi de nego , cu cai, cu miere i aducea dintr-aceia ar aur i argint" 2 . Dimitrie Cantemir spune c pe vremea iui Moldova exporta 40 000 de boi n Polonia, care le reexporta prin Danzig n diferite ri din Europa 3 . Alexandru L pu -neanu scria braovenilor c dac Muntenia i Moldova ar nceta nego ul cu dn ii, ora ul lor ar fi ca o cetate asediat , lipsit de orice hran 4 La 27 august 1588 Petru chiopul, domnul Moldovei, acord ambasadorului englez ^fe-ia ..Poart, William Hareborne, un privilegiu de comer , ca to i negustorii englezi s poat cump ra i vinde liberi n Moldova, pl tind vama n bani de 3% din valoare 5 . Acest tratat comercial cu Anglia arat ntinderea 1 comer ului nostru n aceast epoc . Amintim c i comerMiron C o s t i n, Letopiseul Moldovei de la Aron vod, ediia P. P.
Cf. t 180. P a s c u , Petre Cercel i ara Romneosc, Sibiu, 1944 p.

Panaitescu, Bucureti, 1944, p. 109. D. C a n t e m i r , op. cit. p. 31. I. Sommer, n E. Legrand, op. cit. p. 20, T. C o d r e s c u , Uricariul, IV, p. 395396.

PRODUCIA I VIAA ECONOMICA

71

tul cu Rusia, la Moscova, este pomenit n aceast epoc n Moldova i, cum vom vedea, aducea mari mbog iri '. La 1656 arul Rusiei Alexie Mihailovici acord libertate tuturor negu torilor moldoveni s vin n ara lui, s vnd i s cumpere. Acest privilegiu de comer , singurul cunoscut pn azi pentru negustorii moldoveni n Rusia, este o urmare a tratatului de alian dintre Moldova i Rusia, ncheiat ntre acela i ar i domnul moldovean Gheorghe tefan 2. Concluzia ce se poate trage din aceste mprejur ri este c o cre tere real a produc iei n rile romne ng duia n secolul XVI i n prima jum tate a celui urm tor ca ele s fac fa i cererii turce ti, vnzare obligatorie cu pre redus, i s r mn marf i pentru vnzare n alte p r i. Abia dwp aceast perioad ncepe monopolul turcesc propriu-zis pentru cereale, adic oprelitea de a se vinde aiurea dect otomanilor. Exportul vitelor n rile vecine nu a fost ns niciodat oprit complet. Astfel se explic faptul c un num r mare de negu tori din rile romne ajung n aceast epoc foarte boga i, cumpr moii i trec chiar n rndul boierilor. Este sigur c Mihai Viteazul a fost n tinere ea sa negu tor, la fel i o serie de boieri de origine greceasc : Duca, Catargiu etc. Negutorii mprumut cu bani pe boieri i iau z log mo iile acestora, arendeaz v mile i veniturile domniei. De pild la 1636 boierul Andronie din Albeni era dator 12 560 aspri lui Ianiu negustorul tovar ul lui Isar c m ra ul" (deci cel ce arendase veniturile c m rii) 3 . Unii din ace ti negu tori snt a a de influen i, desigur datorit marilor afaceri pe care le f ceau, cu comer ul la Moscova, probabil cu bl nuri, care erau cerute de st pnitorii otomani, nct unul din ei, Isar, mijloce te Pacea ntre Rusia i Imperiul Otoman la 1637. Miron Costin l nume te om aice n ar pe acele vremi vestit cu negutitoria
' M i r o n C o s t i n , Letopise ul Moldovei de la Aron Vod , ed. cit. Bucureti, 1944, p. 99. Originalul privilegiului de comer dat de tarul Alexie negu torilor moldoveni se afl la Muzeul romno-rus din Bucure ti. Acad. R.P.R., CLXXXIV/1.

72

P. P. PANAITESCU

n ara Moschiceasc " '. O serie de negu tori au rela ii strn'se cu domnii; astfel Manta Grecul, a f cut slujb la Petru voievod" cel Tn r i astfel a primit n dar mo iile boie rilor pribegi 2 . Matei Basarab nt re te un sat prietenului domniei mele, jupan Badea negustorul din Br ila" 3 iar n Moldova Vasile Lupu ntrete un sat domnesc de la Botoani negu torului Crstea Chiosea Br ileanul, pentru c a dat 250 de taleri de argint n treaba rii" 4 . Este limpede, mai ales din ultimul exemplu citat, de ce ace ti mari -negu tori dobndeau privilegii i mo ii de la domni, ba chiar erau socoti i prietenii lor. Ei avansau sume tezaurului sec tuit de l comia turceasc , d deau sau mprumutau bani nainte de vremea ncas rii d rilor, pentru anumite nevoi urgente. Aceasta face ca domnii s ia m suri n favoarea negu torilor, n special a celor mari i boga i care puteau ajuta pe domnii rii cu bani. Moise Movil d la 1631 un privilegiu tuturor negu torilor din trgul Ia i. V znd c to i negu torii cari erau cu putere i avere, au fugit n alte ri str ine, r mnnd numai pu ini negu tori, care erau s raci... nu se cuvine s se fac aceasta... s r munem f r de negu tori..." i scute te de anumite d ri, numai s aib a schimba bani buni de argint" 5 . Domnul i d seama de necesitatea negu torilor pentru ar i pentru domnie i ia m suri n favoarea lor. Cnd Alexandru L pu neanu ncerc s introduc un monopol domnesc pentru expor tul de vite n Transilvania, urma ul s u Despot Vod se vede silit de boieri i negu tori s declare comer ul liber 6 . Aceste fapte arat o anumit politic a domnilor romni fa de ne gu tori i de nego n aceast perioad , care corespunde cu politica general a suveranilor de la sfr itul epocii feudale fa de clasa or eneasc . \^_
Miron C o s t i n, op. cit., p. 99. Doc priv. ist. Rom., B. XVI, voi. IV, p. 245. Arh. St. Bucure ti, Episcopia Buz u, LVIII/4. Acad. R.P.R. doc. origf. ( J l mai 1634). T. Cod re s e u , Uricariul, II, p. 5051. A.' Veress, Documente privitoare la istoria Transilvaniei,-Mol dovei i rii Romine ti, I, p. 211.
1 2 3 4 5 6

PRODUCIA I VIAA ECONOMICA

73

Curnd dup ntemeierea rii Romnesti i a Moldovei apar n amndou K , v , . , .. , . , aceste ari monede proprii de argint. mone a In ara Romneasc cea dinti moned este a lui Vladislav (Vlaicu) vod (13641374), iar n Moldova a lui Petru al Muatei (1377 1392). E vorba de mici monede de argint, unele ca greutate f cnd parte din sistemul gro ilor (peste 0,80 grame), altele din sistemul dinarilor (0,50 0,80 grame). Moldova cunoa te numai primul sistem, care este imitat dup greutatea monedei ruse ti apusene (grossus ruthenicalis) (0,801,65 g). ara Romneasc mbin ambele sisteme, dup gro ii i dinarii ungure ti. Primele monede muntene au c:nd inscrip ie cirilic , cnd latin , acestea din urm cu stema ungureasc i inscrip ia Transalpina, numele pe care ungurii l d deau rii, vasale lor. In Moldova moneda are n genere inscrip ia latin, afar de cea a lui Alexandrei (14491455) cu inscripie cirilic, i de asemenea a lui Bogdan (15041517) i tefan cel Tn r (15171527) tot cu inscrip ii cirilice. Monedele medievale nu aveau scrise pe ele valoarea, ele se cnt reau. In privin a greut ii i n parte i a inscrip iilor sistemul monetar de la noi intra n sistemul rilor vecine, n special cel unguresc, care la rndul s u era cuprins n sistemul de greut i monetare italiene (florentine i venetiene). Aceste monede mici de argint se numeau aspri. Circula ia, baterea lor, devine tot mai mare n prima jum tate a secolului XV n ara Romneasc i n Moldova. Cu mici ntreruperi, baterea monedelor muntene a continuat pn la Vladislav II (14471456), cnd monet ria rii nceteaz . Seria monedelor moldovene ti este ns mult mai -lung , ea nceteaz abia cu domnia lui tef ni Vod (15171527) ] . Dispari ia monet riei proprii n rile noastre pare a avea o cauz economic i nu politic , deoarece turcii nu au impus circula ia exclusiv a monedei lor. Lipsa argintului, care nu se g sea n ar , cucerirea pie ei de c tre monedele str ine, o dat cu cre terea volumului comer ului extern, sc derea tezaurului metalic al domniei, care este
Moneda si circula ia

. . ... n tar

tlci

i, I i II i catalogul manuscris al lui O. I l i e s c u .

C. M o i s i 1, Istoria monedei n Romnia, n Cronica numisma-

74

P. P. PANAITESCU

nevoit s fac fa unor cheltuieli tot mai mari, au dus la pierderea independen ei monetare a rilor romine. Se tie c n epoca feudal monede nu b teau numai suveranii rilor, ci i i marii seniori cu drepturi de imunitate, precum i oraele libere. I In istoria rilor romine avem un singur caz cunoscut de acest e fel, anume moneda b tut de ora ul Cetatea Alb , cel mai i bogat ora al Moldovei, la mijlocul veacului XV, la o dat care nu se poate preciza mai de aproape '. Moneda men ionat n tranzac iile scrise, danii i vnz ri, este ns o moned de calcul, nu o moned real , reprezentnd un anume sistem interna ional, recunoscut de negustori i de statele feudale. Cele mai vechi acte muntene dau moneda numit perper, care este de origine bizantin (hiperpyron) folosit i n Bulgaria i Serbia. Folosirea perperului este de scurt durat ; el este nlocuit complet n secolul XV cu moneda ungureasc , sau mai bine-zis tarifele i tranzac iile din ara Romneasc se socoteau n moneda regatului vecin. Acestea snt ducatul i florinul (dup numele monedelor italiene : ducatul ducelui Vene iei i florinul dup stema Floren ei). Ele reprezint valoarea monedelor de aur, chiar dac vnzarea se f cea n moneda local de argint. Moldova depindea ns de alt sistem monetar. In vechile tratate de comer de la nceputul veacului XV n Moldova, grosul, moned ruseasc apusean (din marele cnezat al Litvaniei). Pentru vnz rile de mo ii n tot veacul XV i XVI n Moldova se folose te zlotul (galben de aur) fie galbenul unguresc, fie mai des zlotul t t resc. Zlotul t t resc nu este o moned b tut de t tari, cum s-ar putea crede dup nume, ci este o moned genovez , b tut la Caffa. Aceast moned avea o inscrip ie t t rasc , ca semn al suzeranit ii t tarilor asupra coloniilor genoveze din Crimeia. Genovezii au jucat un rol important n comerul extern al Moldovei din secolul XV ; folosirea monedei genoveze n tranzac iile interne (ca unitate de m sur ) este o dovad maPmult n acest sens. Sfritul secolului XVI nseamn o schimbare n sistemul monetar folosit n ara Romneasc i n Moldova i n acela i
Paul Ni cor eseu, Alb, Iai 1939.
1

Monede moldoveneti btute la Cetatea

PRODUCIA I VIAA ECONOMICA

75-

timp o criz economic . Am ar tat, cnd a fost vorba de comer, c se poate vorbi de dou perioade ale comer ului exterior: prima care corespunde cu comer ul exportului de vite i a legturii predominante cu Transilvania, Polonia i cu coloniile oenoveze ; a doua care se caracterizeaz prin dependen a comercial de Imperiul Otoman i prin exportul grului romnesc. Si n domeniul circula iei monetare se constat aceea i schimbare, n aceeai epoc. Noua moned care apare n tranzaciileinterne i externe ale rilor romne, ncepnd de la sfr itul secolului XVI, este talerul. La origine aceast moned era moneda de la Ioachimsthat, care a fost adoptat i de Olanda ; talerul olandez cucere te pia a Imperiului Otoman. Talerul' olandez avea gravat pe el un leu, de aceea se mai numea i leu, numire care a rmas pn azi numirea oficial a monedei romne ti. Comer ul i via a economic , precum i cea politic ' din rile romne depinznd de Imperiul Otoman, moneda, ca' s zicem a a, oficial a rii devine talerul ; anume talerul de argint olandez, dup care se imit ca greutate i moneda turceasc din secolele XVIXVII, piastrul, care este egal cu un' taler-leu olandez. Aceast schimbare a monedei etalon de schimb, la sfr itul secolului XVI corespunde i cu o mare criz monetar ,, care apare n aceea i vreme i care prive te toat Europa, mr numai ara noastr ; este vorba de scderea valorii argintului.. Descoperirea marilor mine de argint din America de Sud st pnite de spanioli a aruncat pe pia a Europei, n a doua jum tate a secolului XVI, o cantitate a a de mare de argint, nct valoarea monedei de argint a sc zut foarte rapid i sim itor n toat Europa, pe cnd moneda de aur a continuat s - i p streze valoarea. De pe urma acestei crize, au suferit mai ales micii proprietari de p mnt, care nu aveau aur, precum i cei ce cump rau cu argint, c ci pre urile au crescut vertiginos. In ce prive te ara noastr , momentul culminant al crizei corespunde cu epoca domniei lui Mihai Viteazul. Acum vechea moned de argint ungaro-austriac nu se mai prime te n ar : 'a tranzac ii i nlocuit cu moneda turceasc i olandez ; tot acum se produce i o sc dere a pre ului p mntului, datorit *

76

P. P. PANAITESCU

.s r ciei i r zboaielor; n acela i timp se face sim it o cre tere masiv a pre urilor tuturor uneltelor i alimentelor. O serie de documente de confirmare de cump r turi i vnz ri de mo ii i rumni n vremea lui Mihai Viteazul i :n primii ani ai secolului XVII arat c n aceste cazuri raportul galbenului fa de aspri era altul : S se tie cnd am cump rat ace ti rumni, noi am dat la o seam de rumni galbeni gata 93 i au umblat atunci, pre acea vreme, ce Ie am dat banii, galbenul cte 140 (bani)" 1 (1607 ianuarie 4). La 21 iunie 1597 Mihai Viteazul ntrete vnzarea unei moii : drept taleri 180 fac aspri 12 600 ns talerul cte 70 de aspri m run i, pentru c ntr-aceast vreme a a au umblat talerii, dup robirea turcilor (adic de la 1595)" 2 . Men iunile ce se fac acum n documente snt foarte numeroase i au o singur explica ie : la rstimp foarte scurt, un an-doi (cum este cazul cu al doi'lea exemplu de mai sus) raportul ntre argint i aur se schimbase i era necesar ca vechiul raport din momentul ncheierii tranzac iei, care nu mai corespundea cu cel din momentul alc tuirii nt ririi de la domn, s fie trecut n act, spre a nu se ds loc la b nuial c vnzarea s-a f cut pe un pre de nimic. A adar, moneda curent , aceea pe care o aveau oamenii din ar , pe care se ntemeiau pre urile, a suferit o rapid devalorizare ; devalorizarea ncepe n vremea domniei lui Mihai Viteazul i continu i n primele dou decenii ale secolului XVII. Urm rile asupra st rii r nimii care acum se aproviziona cu unelte, vite i alte lucruri necesare de pe pia a intern , au fost fire te dezastruoase i au gr bit destr marea micii propriet i mo nene ti. n Moldova se constat acela i lucru, dar ntr-un ritm mai pu in accentuat, poate pentru c aici nu erau acele mari o ti de mercenari pl tite n bani din vremea lui Mihai Viteazul i a lui Radu erban. Istoria circula iei monetare n rile noastre, care pn acum nu este studiat dect n linii cu totul generale, poate explica multe din procesele sociale i economice din aceast perioad a istoriei noastre.

Doc. priv. ist. Rom., B. XVII, voi. I, p. 239240. * Ibidem, B. XVI, voi. VI, p. 275.

Capitolul II

OBTEA STEASCA

ranii locuiau n sate ; unul sau mai multe sate constituiau o ob te s teasc . Ob tea s teasc reprezint una dintre formele principale pe care le mbrac via a ranului romn n evul mediu. Aceast form de via a d inuit n decursul secolelor i a str b tut diferite etape n dezvoltarea sa. Clasicii marxism-leninismului consider ob tea s teasc ca o etap prin care au trecut popoarele lumii n evolu ia lor. Ea apare n perioada de trecere de la societatea primitiv la societatea mp r it n clase (sclavagist sau feudal ). i ntruct n Moldova i rsritul rii Romneti trecerea de la societatea primitiv la cea feudal se face fr a se fi cunoscut ormduirea sclavagist ob tea s teasc la romni apare n perioada trecerii de la relaiile gentilice la cele feudale. Obtea steasc nu reprezint o formaiune special ce se aaz ntre societatea gentilic i cea mp r it n clase. Ea nu este dect 0 r m ^ ,it a comunei primitive i ia fiin n procesul formrii societ ii mp r ite n clase. Engels spune c ...ob tea s teasc _ fiind ultima faz n prima formaiune social-economic reprezint n aceea i vreme o faz de tranziie spre o a doua jorma iune, adic trecerea de la societatea bazat pe proprietatea colectiv spre societatea bazat pe proprietatea privat " '.
1

Problema obtilor de baz a rilor romne. Ea se ocupa cu n istoriografia agricultura i cu cre terea vi- telor, fiind marxist principala produc toare de bunuri materiale.

In evul mediu rnimea constituia popu- la ia

Fr. E n g e l s ,

Opere, edi ia rus , voi. XXVI, p. 328.

80

V. COSTACHEL

Ob tea s teasc se constituie dup ce nving rela iile bazate pe proprietatea privat, n special n ceea ce privete apariia propriet ii private asupra p mntului. Proprietatea colectiva ns nu dispare. St pnirea p mntului n colectiv i n individual, mbinarea celor dou forme, reprezint tr s tura cea mai caracteristic a ob tii s te ti. Apari ia propriet ii private i a contradic iilor care se nasc n snul societ ii gentilice duc la destr marea leg turilor de rudenie, legturi care cu timpul snt nlocuite cu principiul vecin t ii i al teritoriului comun. Societatea care ia na tere pe baza acestui principiu nou se compune din grupuri familiale izolate, care au sau nu leg turi de rudenie ntre ele, formnd ni te unit i economice, reunite de interese comune, mai ales n ceea ce prive te necesitatea de autoap rare. In lucr rile sale, Fr. Engels a ar tat cum principiul propriet ii iprivate c tig din ce n ce mai mult teren n cadrul ob tii s te ti. In prima faz , casa de locuit i lotul de sub cas cu ntreaga gospod rie trec n proprietatea privat . P mntul arabil reprezint proprietatea colectiv . In faza a doua, de i p mntul arabil este n principiu considerat tot ca o proprietate colectiv , totu i el se afl n folosin a temporar a membrilor ob tii, avnd loc comasarea lui periodic . In faza a treia, p mntul arabil trece n proprietatea privat i se renun la comasare. In ceea ce prive te p unea, p mintul nedes elenit, p durea i apele, ele reprezint o proprietate colectiv i snt folosite n comun de toi membrii obtii. Astfel, p mntul arabil nu se mai acord n folosin temporar , ci parcelele o dat fixate devin proprietatea individual a membrilor ob tii. Factorul de autoconducere joac un rol foarte nsemnat n ob tea s teasc . Aceasta din urm avea ndatoriri administrative i judiciare, fiind responsabil pentru toi membrii si. Responsabilitatea ob tii apare deosebit de clar n faptul c ea era obligat s urm reasc pe r uf c tori i s pl teasc amenzi pentru delictele s vr ite pe teritoriul s u. Din punct de vedere al organizrii sociale, obtea steasc aducea importante avantaje membrilor s i:

-----------

OB TEA S TEASCA

81

1. stabilirea rela iilor pa nice cu vecinii ; 2. asigurarea securit ii n afara i n untrul ob tii ; 3. elaborarea principiilor de drept cutumiar izvorte din practicarea leg turilor de vecin tate. nsumnd caracterele care definesc ob tea s teasc , am putea spune c ele se rezum n urm toarele : 1) mbinarea propriet ii private cu cea colectiv ; 2) nlocuirea leg turilor de snge cu interesele economice i 3) necesitatea de autoaprare. Ob tea s teasc nu- i p streaz mult vreme formele sale ini iale. Apar diferi i factori, interni i externi, care duc la destr marea ei. In snul ob tii are loc procesul de deta are a elementelor avute i de formare n acela i timp a categoriei celor s raci ; din exterior ob tea era amenin at de apari ia marelui domeniu. Cnd ob tea i pierde libertatea trecnd n minile feudalilor la nceput, organizarea ei l untric nu este atins , ci i mai p streaz mult vreme autonomia economic . Dup acapararea p mntului r nesc de c tre feudali, satele aservite i mai p streaz la nceput organizarea lor, care cu timpul devine din ce n ce mai ngr dit . In Europa medieval este cunoscut att ob tea s teasc liber , ct i cea aservit . Adncirea procesului de feudalizare a avut oa rezultat aservirea pe o scar din ce n ce mai ntins a ob tii s te ti de c tre seniorii biserice ti i laici. Ins atta vreme ct feudalii nu s-au atins de organizarea interioar a ob tii, ea a d inuit n forma sa str veche. Ob tea s teasc devine incapabil de via abia atunci cnd, ncepnd cu secolul XVII, feudalii recurg la violen acaparnd p mntul ob tii care era n folosin comun , oa : p unea, p durea, izlazul. Feudalii, ca s - i asigure st pnirea asupra p mntului luat cu for a, l mprejmuiesc cu garduri. Acest proces de jefuire a ob tii se reflect deosebit de limpede n istoria r nimii engleze. Definind caracterele ob tii s te ti, Engels a folosit n special materialul documentai- referitor la Germania. De asemenea Engels a ar tat c regimul ob tii s te ti a fost cunoscut nu numai n Germania, ci i n Fran a de nord, Anglia i Scandinavia. Aceast form de organizare a fost adus n Fran a de s ud i n Spania de c tre vizigo i, iar n Italia de c tre ostroti i longobarzi.
6

- Via a

feudal - c.

8547

OBTEA STEASCA

83

In Rusia Haliciului, vecin cu Moldova, n documentele epocii de limb latin , membrii ob tii s te ti apar cu denumirea de vicini, iar n cele de limb slavon susedi sau susedi ocolicinie vecini de ocol. nc din secolul XIV obiga steasc reprezenta aici un organism viu. Al turi de ob tea s teasc de drept slav a existat i ob tea de drept valah. Ob tea s teasc a slavilor s-a numit kopa iar c petenia ei ataman sau tiun. In ob tea de drept valah c petenia se numea cneaz. i la slavii de sud a existat ob tea s teasc . La srbi, de pild ,' ea apare cu denumirea de ocolina. Romnii din evul mediu de asemenea au trecut prin aceast etapa. In ceea ce privete modul de stpnire a pmntului rabinnd forma colectiv cu cea individual asemenea stare de lucruri se poate urm ri i n cadrul satului romnesc. In istoria poporului romn din evul meConsideraiuni diu ob tea s teasc a jucat un rol ngenerale asupra semnat. Sub forma satelor de mo neni obtii steti i r ze i ea s-a men inut n decursul sela romni colelor ; chiar la nceputul secolului XX, n unele regiuni de la munte, reminiscen ele acestei organiza ii str vechi erau nc puternice. In jurul problemei privind obtea romneasc, i n special asupra caracterului ei, n istoriografia romneasc s-au purtat discuii aprinse 1. tt materialul documentar, ct i reminiscen ele existente n satul ramnesc, constituie o realitate care nu poate fi negat ; explicarea acestei strvechi instituii necesit cunoa terea condi iilor n care ea a ap rut.
1 N. I o r ga , Constat ri istorice cu privire la via a agrar a rotnlnilor, Bucureti, 1908; i d e m , Developpement de la question rurale en R o u m a n i e ( D e z v o l t a r e a p r o b l e m e i r u r a l e n R o m n i a ) . I a i , 1 9 1 7 ; i d e m , Evotution de la question rurale en Roumanie jusqu' la reforme agraire, (Evoluia problemei rurale n Romnia pn la reforma agrar), Bucureti, 1939; i d e m , Le caractere commun des institutions du Sud-Est de lEurope, (Caracterul comun al institu iilor din sud-estul Europei), Paris, 1929; idem, Breve histoire du droit coutumier roumain n nciens do-cuments du droit roumain (Scurt istoria a dreptului cutumiar romnesc in Documente vechi de drept romnesc) I, Paris Bucure ti, 1930 ; C. ^< iu r e s e u , Studii de istorie social, Bucureti, 1943; R. R o s e t t i , ratnlntul, stenii i stpnii n Moldova, Bucureti, 1907; I. C. F i 1 i 11 i, Proprietatea solului n principatele romne pn la 1864, Bucure ti.

V. COSTACHEL

Dac ob tea privit ca o form general , caracteristic vie ii ranului romn a provocat discu ii, constatarea existen ei obtii n inuturile Vrancea i Cmpulung- din Moldova, precum i n Dragoslavele i n Ruc rul din Muntenia, a fost n genere recunoscut . Totu i s-au g sit istorici care au fost de p rere c forma de organizare a vie ii r ne ti din inuturile men ionate mai sus constituie st ri excep ionale" i reprezint o transformare relativ recent ' Cu totul alt concep ie, izvort din cunoa terea adnc a istoriei ranului romn din evul mediu i a institu iilor medievale din sud-estul european, a avut N. Iorga. Istoricul cu vederi" largi i cu posibiliti nelimitate n folosirea termenilor de compara ie, lua i din istoria popoarelor Europei medievale, N. Iorga a ar tat c , la origine, ranul romn a fost constituit n ob te liber i aceasta este str vechea form de organizare a Iui. Organizarea obtii ranului iromn se aseam n cu obtea germanilor vechi i cu oea a slavilor 2 Pe baza materialului documentar existent, precum i folosind ca termeni de compara ie materialul referitor la ob tea popoarelor vecine cu romnii, consider m c ob tea a fost una dintre instituiile de baz n evul mediu romnesc, c obtea nu reprezint st ri excep ionale, care se datoresc unor transform ri recente, ci, dimpotriv , este una dintre cele mai arhaice institu ii, fiind anterioar apari iei sfatului la romni. Desigur c n decursul secolelor, n cadrul unui stat feudal, ob tea a suferit schimb ri nsemnate, care au afectat structura i organismul ei de func ionare. In urma stratific rii ob tii n interior, precum i datorit sistemului de acordare a daniilor domne ti de p mnt, va ncepe procesul de dezagregare al ob tii. Peste ob tea liber se va a terne sistemul feudal de st pnire a p mntului, care, pe de o parte, va duce spre dispari ia sistemului de st pnire n comun a p mntului, iar pe de alt parte, va transforma pe ranii liberi n rani aservi i. In cursul secolului XV, cnd sistemul feudal al societii' romne ti era pe deplin format, ob tea este nc puternic ; dezvoltarea rela iilor feudale n-a distrus ob tea, dar a nrobit-o..
I. C Fiii t ti, op. cit, p. 200. * N. Iorga, Evolution de la question rurale en Roumanie jusqu' la reforme agraire, Bucureti, J929, p. 2.
1

OBTEA STEASCA

85

Al turi de ob tea aservit a continuat s existe i ob tea liber . n secolul XVI, n urma schimbrilor importante n viaa economic a rilor romne, va ncepe nstr inarea bunurilor din obte, proces ce va cpta proporii largi n secolul urmtor. Diferite forme de vnz ri i cotropiri, caracteristice acestui secol, denot un adncit proces de descompunere a ob tii n aceast perioad . In ceea ce privete definirea caracterului obtii romneti, socotim c este vorba de ob tea s teasc , denumit i ob te teritorial sau ob te de vecini. Elementul determinant n structura ob tii romne ti este st pnirea n dev lm ie, adic st pnirea n comun a unei mo ii de c tre locuitorii unui sat, folosind n comun p unile, b lile, apele curg toare, p durile, terenurile nedes elenite, rezervate numai ranilor din ob te. Sistemul de st pnire dev lma a ob tii este atestat i prin aceea c n perioada destrmrii obtii, cnd se fac vnzri numeroase ale delni elor r ne ti, n actele de vnzare este men ionat c delni a lui n-a fost delimitat , c el vinde partea lui ct se va alege". De aci rezult c p r ile ranilor din ob te nu erau hot rnicite, n limbajul de atunci nu erau alese", i c cop rta ii st pneau p mntul n dev lm ie. P mntul arabil a fost lucrat pe loturi individuale ale familiilor, i chiar puteau fi mo tenite n familie. Nu s-au pstrat documente referitoare la epoca de care ne ocup m (secolele XIVXVII), din care ar fi rezultat n mod direct sensul dev lm iei. Ins dintr-o serie de documente din secolul XVIII, care fr ndoial oglindesc starea de lucruri din trecut, g sim preciz ri deosebit de pre ioase. Preciz rile referitoare la st pnirea dev lma se bazeaz pe m rturiile oamenilor b trni, care arat cum a fost n vechile vremi". In aceast privin un deosebit interes reprezint un document din 9 octombrie 1793, n care se spune: St pnirea fiindu-le fost de-a valma, adec locure te,... nici cum nu poate fi cunoscut c , c i st nj ni st pnea unul, at ta i altul; c ci st pnirea cnd este de-a valma, locure te, urmeaz a a: fie tecare mo nean, ct loc poate de coprinde i-1 cur , acel loc l ine singur, p seama lui, i un mo nean cur i coprinde locu mai

V. COSTACHEL

mult, iar altul mai pu in. Iat c nu este st pnire de o potriv pe st nj n, c t unu] i altul" '. Ob tea s teasc avnd un sistem precis de st pnire asupra p mntului, n care se mbina forma colectiv cu cea individual , reprezenta o unitate economic . Aceasta rezult din faptul c ob tea avea sub control toate chestiunile legate de st pnirea pmntului n snul ei. Orice modificare survenit <|n domeniul st pnirii p mntului nu putea s aib loc dect cu tirea tuturor megia ilor i din sus i din jos", adic cu asentimentul tuturor cop rta ilor din ob te. Dar ob tea s teasc nu este numai o unitate economic , ea constituie i o unitate care n perioada anterioar apari iei st pnirii feudale i a statului avea un drept la autoconducere. Statul i boierul n calitate de st pn de p mnt n-au desfiin at acest drept al ob tii. Chiar dup ce ob tea a fost cotropit , ea i-a men inut mult vreme vechea organizare proprie, n via a ei intern . Binen eles, acest drept al ob tii a fost treptat ngr dit att n func ie de nt rirea puterii centrale a. .domnului, ct i n urma cre terii i consolid rii domeniului feudal. Unitatea administrativ a ob tii se v de te n faptul c ea avea r spunderea fa de domnie pentru plata birului, avea dreptul la judecat , n special asupra prilor legate de p mnt, era grevat cu responsabilitatea juridic n ceea ce prive te identificarea i prinderea infractorilor. In ceea ce prive te drepturile juridice ale ob tii, la nceput to i cop rfa ii se bucurau de ele. O dat cu adncirea procesului de stratificare n snul ei, drepturile acestea au trecut numai asupra unora dintre ei, care erau mai cu stare oameni buni". Numai ei puteau s figureze n calitate de jur tori i martori. In istoria societii feudale iramneti, studiul obtii are o importan deosebit , deoarece a fost elementul de seam care a germinat apariia primelor forme de st pnire de tip feudal. Descompunerea propriet ii ob tii a constituit o premis a feudaliz rii societ ii romne ti, a creat condi ii pentru formarea claselor fundamentale n feudalism a st pnilor de p mnt i ranilor dependen i.
1

N. Iorga Studii i documente, VI, ip. 505 i UI.

OB TEA S TEASCA

87

Ob tea a jucat un rol hot rtor n lupta ranilor mpotriva st' pnilor de p mnt. Ea a opus o rezisten drz i a constituit un mijloc de coeziune a ranilor. E suficient s ne referim la procesele de cnezire sau judecire, cnd obtea cu toi membrii s i lupta pentru p mnt i libertate. In secolele XIVXVII, satul romnesc Hotarul obtii oglinde te acel dualism n regimul de st pnire a p mntului caracteristic ob tii s te ti. In aceast vreme satul se compunea din : 1. vatra satului, n care erau grupate casele s tenilor ; 2. cmpul de cultur , compus din loturile stenilor, care se numeau delnie n ara Romneasc i jireabii n Moldova. Ambii termeni snt de origine slav ; delni a vine de la del (parte), iar jireabii de la lotul de p mnt; 3. bunuri afl toare n hotarul satului ca : fne e, p dure, p une i ape folosite pe baza dreptului indiviz. Fa de aceste pri componente ale satului, drepturile locuitorilor nu erau acelea i i n decursul anilor au suferit continue transform ri. Dac n izvoarele secolului XVI p r ile componente ale satului apar cu o delimitare din ce n ce mai precis , n cele din secolul XV nu g sim dect formul ri dintre cele mai vagi. Ori c este vorba de un sat ntreg, ori numai de o parte din el, delimitrile bunurilor ce aparin acestui sat se fac folosind anumite formule. La 30 septembrie 1451 cnd se vinde delni a lui Tudor, Badea i Oancea din ara Romneasc se precizeaz c ea ar avea att... orict s-ar alege toat de peste tot" '. Deseori vnzarea delnitelor se fcea fr nici un fel de precizare. De pild , la 1481, Basarab cel Tn r, nt rind delni ele celor din ^satul M nice ti, arat c Bra ul cu fiii lui s fie st pn pe dou delni e, iar Patru cu fiii lui s fie pe a treia delni a" 2 . Iar atunci cnd este vorba de satul ntreg, se arat c el va fi st pnit cu tot hotarul" 3 , adic cu tot ce constituie bunurile acestui sat.
P. P. P a n a i t e s c u , Ibidem, p. 319 Ibidem, p. 336. Documentele rii Romnesti, I, p. 228. '

OBTEA STEASCA

89

arie i cu gr din i cu delni a casei", aceasta din urm fiind compus : din cmpul de jos cu dou ogoare i dou curaturi si n cmpul de sus iar i dou ogoare i dou curaturi" '. ncepnd cu secolul XVII apare n documente i menionarea fnetelor. La 1632 precizrile referitoare la prile componente ale delni ei mbrac urm toarea formulare : din cmp i din p dure i din fna i din livezi i din vatra satului" 2 . Iar la 1709 n satul Sole ti din Vaslui snt men ionate delni ele de fn" 3, ceea ce arat c principiul propriet ii private s-a ntins i asupra terenului cu fne e. Principiul propriet ii private a cuprins mai ntii vatra satului, apoi cmpul de cultur , unde s-au delimitat ogoarele fiec rui s tean cu cas n vatr , denumit delni a casei" ; iar apoi s-a extins i asupra delni ei cu fnea . Principiul proprietii private afirmndu-se din ce n ce mai mult, se recurge la delimitarea tot mai precis a p r ilor afl toare n posesiune individual . Restul bunurilor din sat p unea, p durea, apele r mn n proprietate colectiv . Aceste bunuri, reprezentnd o proprietate colectiv , r mn n dev lm ie pentru to i locuitorii satului. In cursul secolului XVII, adncindu-se tot mai mult principiul st pnirii individuale, procesul de dezagregare a ob tii devine din ce n ce mai vizibil. Destr marea ob tii se v de te n faptul c este nc lcat sistemul st pnirii n dev lm ie, vnzndu-se delni ele din sat unor str ini n afar de ob te. Snt numeroase cazurile cnd se face mp r irea p mntului ob tii, ceea ce n limbajul vremii se numea alegerea p r ilor", iar dup aceea se proceda la delimitarea precis a delni ei, aceast opera ie purtnd denumirea de stlpire". La aceast metod recurg n special feudalii, care p trunznd n snul ob tii, la nceput cu o delni a, vor cotropi treptat tot p mntul e i- Asemenea procedee au fost folosite n tot cursul secolului XVII i al celui urm tor. Acest fenomen e oglindit n Sobornicescul Hrisov, n care se spune: c boierii obi nuiau s dea mai mult de cum face p mntul, numai s poat boierul a
* Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi.. IV, p. 386. t G h. G h i b n e s c u, op. cit., II, p. 127. . N. I o r g a, Anciens documents de droit roumain, I, p. 55 ; vezi ?' G h i b n e s c u , op. cit.. II, partea I-a, p. 21 (doc. din anul 1634).

90

V. COSTACHEL

se face r z n mo iile altora, n d jduind c cu vremea s se l easc dup dorin a lui" '. Dup p trunderea feudalului n ob te el primea acelea i drepturi ca i membrii ob tii, adic se f cea mo ina ", dup o expresie deosebit de sugestiv dintr-un document al secolului XVIII 2 , apoi proceda la alegerea p r ilor ca s ias din dev lm ie. Alegerea p r ilor se f cea cu tirea domnului care delega pe unul dintre dreg torii s i ca s fac hot rnicia. -Astfel, la 1620 are loc hot rnicia ocinei m n stirii Bisericani n satul Orbie, dreg torul ns rcinat de domn primind porunc s ia oameni buni i megie i din jur i s despar i cu dreptate partea de ocin ct se va afla (a c lug rilor n.n.C.V.)... i s pune i sflpi p,e unde va fi partea lor, cum este obiceiul" 3 . Tot n Moldova, la 1609 se nate un conflict ntre membrii satului Iugani, n care Tmpa paharnic a achizi ionat o ocin i unde are loc de iazu n cump r tura sa". Tmpa se plnge la domnie c i al i oameni din satul Iugani pescuiesc n hele teul lui. Domnul trimite dreg tori s cerceteze cazul, deoarece n-am crezut gura lui, c este stlpit i mp r itu" 4 . E de presupus c acest hele teu era nainte un bun ob tesc, folosit de to i membrii ob tii, trecut acum numai n st pnirea lu Tmpa, care i-a stlpit" partea Iui. Ceilali nu recunosc aceast nou stare de lucruri i ncalc hotarul lui Tmpa. Caracterul st pnirii n dev lm ie a p mntului rezult i din faptul c ranii din ob te de ineau un document de st pnire n comun, uricul satului" n Moldova i hrisovul satului n ara Romneasc . In Moldova la 1603, cu ocazia unei vnz ri din satul Glodeni, cnd mai mul i rani vnd delni ele lor, se men ioneaz c a r mas nevndut din jum tatea 'satului numai a treia parte, partea lui Mih ii i la el este i uricui satului" 5 . In ara Romneasc la 1611 ranii din satul Cru uvul Lalei, cotropi i n timpul domniei lui Mihai Viteazul, ca s demonstreze c nainte de aceast cotropire au fost oameni liberi st pnind delni ele lor, arat cartea lor de dedfn " 6 .
N. lor ga, Studii i documente, VII, p. 115. Doc. priv. ist. Rom., A. XVII, voi. IV, p. 549 Ibidetn, A. XVII, voi. II, p. 208. lbidem, voi. I, p. 79 Ibidetn, B. XVII, voi. II, p. 39.
T. C o d r e s c u , Uricariul, II, p. 75.

OBTEA STEASCA

91

De asemenea, n cazurile cnd un sat vecinii se r scumg r li se ntocme te un act colectiv de st pnire,' care le asigur ' dreptul de st pnire asupra p nrntului, ct i libertatea de vecinie. Asemenea documente snt numeroase n perioada urm toare domniei lui Mihai Viteazul. De pild, la 1619 satul G o-enii, cuprinznd 47 de mo neni, care a fost vecinit cu sil de c tre Mihai Viteazul, se r scump r , c p tnd un hrisov comun, unde snt trecu i nominal cei 47 de rani '. Leg tura de snge n-a fost ntotdeauna aceea care a stat la baza st pnirii devalma e n ob tea s teasc Principiile care stau la baza din rile romne. De'seorj s-a afirmat c locuitorii unui sat erau cu to ii urma ii obtii nteme^ ietorului satului, al moului" comun.. Un sat ns a putut s aib la origine mai mul i mo i. nsu i faptul existen ei mai multor mo i arat c nu este numai-dect vorba de leg tura de rudenie ntre locuitorii unei ob ti s te ti. La defri area p durii, de pild , care ducea de obicei la apari ia unui sat nou, puteau s ia parte cte doi-trei rani* care se ntov r eau pentru a face mpreun muncile grele de^ cur ire a terenului. Astfel, ntemeierea satului poate fi legat de numele a doi sau mai mul i mo i. De pild satul Neruja dirr Vrancea a avut patru mo i, precizndu-se c doi au venit din P ule ti i doi din B de ti 2 . Locuitorii de mai trziu ai acestui sat au fost urma i ai celor patru b trni, uni i de interesele economice de lupt comun cu natura pentru a preg ti ogoare noi de sem n tur . La 1709 satul Sole tii din Vaslui umbla pe re * m ? '' precizndu-se c cele 411 p mnturi ale satului s-au mp r it dup cei trei b trni : unul N d baico, al doilea Bu-cmma , al treilea Popa Gon a, precum s-au adeverit din isp-soacele de la Irimie Vod " 3 . La 1647 satul N horeani i-a ntemeiat mp r eala pe cinci b trni" 4 . Urmaii fiecruia dintre btrni constituie un neam, o ceat. \earnurile care au avut bunuri ntr-un sat au drepturi bine precizate asupra ntinderii de p mnt ce apar ine satului. Fiecare
l Doc. priv. ist. Rom., B. XVII, voi. I I I , p. 309,

A. Sa v a, Documente Putnene, p. 80. N. I o r g a, Anciens documents de droit roumain,. I, p. 55. Gh. G h i b n e s c u , op. cit., III, p. 200.

OBTEA STEASCA

sele celorlal i ceta i. Aceste trei cete se pr sc pentru p mnt, de al ii i care ncearc s dovedeasc c ocina lor C pr dalnic i domneasc ". La judecat se constat ns c p rnntul celor trei cete este veche i dreapt ocin de mo tenire". Aceste trei cete, care nu au leg tur de snge ntre ele, snt unite de interesele comune de a-i pstra pmntul, care le hrnete, deci de interese economice. Existen a mai multor grupe familiale rezult i din con inutul unei alte categorii de documente, n care nu este folosit termenul de ceat , ns e vorba de mai mul i coproprietari. La 1^58 :n satul Obedeni din ara Romneasc au existat apte coproprietari, fiecare avnd dreptul la a 7-a parte din sat. Fiecare grup de coproprietari este alc tuit dintr-un num r variat de rani ntre trei i 11, fiecare fiind trecut cu numele s u f cu fiii lor", ceea ce permite s credem c e vorba de apte grupe familiale n snul aceluiai sat. De asemenea exist i alte documente n care se arat precis c ntr-un sat au existat mai multe neamuri". La 5 mai 1577 Badea logof t cump r partea lui Stanciul Papuia din satul Lindece ti ara Romneasc . La ncheierea actului de cump rare s tenii din Lindece ti au fost ntrebai dac renun la dreptul lor de protimisis. Cu aceastocazie se constat c n sat au existat, pe de o parte, neamul lui Stanciul", iar pe de alt parte, ceilal i s teni". Att neamul lui Stanciul", ct i ceilal i s teni" s-au lep dat" ' de dreptul lor de a avea prec dere la vnzarea p mntului. Folosirea acestei expresii de ceilal i s teni" i n opoziie cu neamul lui Stanciul arat de asemenea c populaia din sate nu era omogen sub raportul leg turilor de snge, c n sat au existat mai multe grupe familiale, cete cu ceta ii lor. Interesele care le uneau erau de natur economic : de ap stra p mntul ne tirbit, de a defri a ogoare noi, de a se achita de sarcinile fiscale fa de domnie, de a-i ndeplini ndatoririle judiciare descoperirea i prinderea r uf c torilor care a u comis delictele pe teritoriul ob tii lor. nainte de a trece la organizarea interioar a ob tii s te ti. e ne cesar de -precizat cu ce denumire apar membrii obtii n izvoarele vremii.
r e e r vnit
1

Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. IV, p. 266

OBTEA STEASCA

95

denumi i cu termenul care nainte desemna ranul din ob te _vecin. Termenul de origine latin vicinus", de la care vine vecin", folosit n ara Romneasc , a fost r spndit n rile de tradi ie roman , referindu-se la acea categorie social de rani ' care formau ob tea s teasc . Termenul de origine slav sused, folosit n Moldova, a circulat i n rile cu popula ie slav , ca : Polonia, Marele Cnezat al Lituaniei i altele. In Bizan i n Serbia, ranii din ob te erau denumi i cu un termen de origine greac , paroikos, care are acela i sens, de vecin. Faptul c att n rile de tradi ie roman i greac , ct i n rile cu popula ie slav , ranului din ob te i se spunea vecin (de alturi), oglindete prezena aceleiai instituii medievale, care, fiind comun mai multor popoare, cap t aspectul unei institu ii de caracter general. Una dintre problemele vitale pentru toi s tenii din ob te era aceea legat de Dreptul de conirol st pnirea p mntului, care le asigura asupra p mntului existena. Obiceiul pmntului ro-mnesc" (Legea rii), ace'ast lege nescris, reglementa relaiile dintre s teni i sub acest raport al st pnirii p mntului. Orice problem legat de proprietatea teritorial , cum snt cazurile de mo tenire, de nstr inare, hot rnicii, reconstituiri de acte trebuia aduse la cuno tin a membrilor ob tii, sau folosind limbajul vremii trebuia s acb loc cu tirea meigie ilor de ocol". In ceea ce prive te vnzarea delni elor, care se aflau n hotarul ob tii, cump r torul trebuia s aib nvoirea rudelor vinz torului i a megie ilor, adic a vecinilor de proprietate din ob te. Membrii din ob te, chiar nefiind rude cu vnz torul jn calitate de coproprietari, aveau i ei dreptul de preem iune. Rudele vnz torului aveau prec dere fa de vecinii de proprietate, denumi i n documente megie ii de sus i de jos" i care sint nelipsi i la orice vnzare al turi de familia vnz torului. fn acest strvechi obicei, care acord precdere rudelor, se mai glindesc reminiscen ele leg turilor gentilice. La mijlocul se-

98

V. COSTACHHL

colectiv pentru plata drilor fa de domnie. Fiecare sat era impus Ia o dare global, denumit cisl. Dup stabilirea drii globale pentru un ssX ntreg, urma repartizarea n interiorul obtii. nsi obtea era aceea care fcea repartiia cislei, ce revenea fiecrui ran n parte. La aceast repartiie luau parte btrnii satului, sfatul satului. Toate aceste socoteli comune privind repartiia drilor erau crestate pe rboj. Fiecare sat avea rbojul su, care cuprindea i alte socoteli ca : dreptul de stpnire pe ogoare, vite, la moar, al fiecrui membru cu gospodria separat a obtii. O dat fcut crestarea pe rboj, membrii obtii erau legai de responsabilitatea colectiva fa de domnul rii. Ei nu puteau s se mute cu plata drilor n alte sate. Intruct sumele globale ce reprezentau plata drilor datorate de ctre un sat erau fixate o dat la trei ani ', ele nu puteau s sufere nici o modificare, chiar dac n acest rstimp numrul contribuabililor scdea fie prin deces, fie prin prsirea satului. Astfel, n ara Romneasc la 1612, n virtutea principiului responsabilitii colective, ranul Monease pltete birul lui Neaga, care fcea parte din ceata lui i care murise. In document este2 menionat; czutau birul Neagi dup capul i Monease". La 1621, n satul Tratoia n perioada dintre cele dou impuneri au murit un fat i fiul su, iar impozitele lor au fost pltite de ctre membri ai3 obtii i numai dup aceea a fost scos numele lor de la bir" . Tot obtea avea responsabilitatea fa de fisc cnd cineva din contribuabili fugea din sat. De obicei motivul fugii era tocmai dorina de a scpa de plata birului. Cei fugii din sat erau urmrii, n lipsa lor obtea pltind pentru ei. ranii fugii erau urmrii n satele domneti, clugreti, boiereti,
1

Responsabilitatea ntre ei de interese economice n special coleetiv pentru n ceea ce privete stpnL rea pmnfului, plata birului ei mai erau legai de responsabilitatea

Dac membrii obtii steti erau le-ga i

Doc. prlv. ist. Rom., B. XVI, voi. V, p. 340.. ' N. I o r g a, Studii i documente, VI, p. 462. 3 Arh. St. Buc, Episcopia Rmnicului, CVII/4.

OB TEA S TEASCA

99

lobozii i trguri ', veri unde-i va afla n ara domniei mele" 2. Fi trebuia s pl teasc acolo unde fuseser apuca i de cisl " 3, 4 s a pl teasc cisla lor de bir, unde le va fi pus n seam " . Domnul d porunc dreg torilor c nimeni s nu fie scutelnic", i ranii s fie adu i napoi cu treangul la gt" 5 , cu tot avutul lor. Satele se plng la domnie i reclam c acei care au fugit s fie constrn i s pl teasc partea lor de bir. A a, de pild , la 1620 satul Girovul s-a jeluit asupra lui Dr gu oaie de acolo i a lui Sava tot de acolo i a spus astfel naintea noastr , c i - a apucat ntocmirea (birnicilor) n satul Girov i ei nu vor s pl teasc cisla i au fugit n alte sate". Domnul d porunc ca ei s fie adu i napoi i s pl teasc unde i-a apucat perepisnicii" 6 . In cursul secolului XVII snt foarte numeroase cazuri de fug a ranilor de la bir. Birnicii, care la rndul lor aveau r spunderea pentru neplata birului fa de domnie, profit de faptul c a existat responsabilitatea ob tii pentru plata birului i apuc pe cine se nimere te ca s pl teasc pentru acei n lips . Astfel, n locul unora pl tesc alii, ceea ce duce la numeroase procese ntre contribuabili. Exist poruncile domnilor care interzic birarilor s foloseasc asemenea procedee. In aceste porunci se spune ,,s nu-i nv lui i pentru alte sate i pentru al i oameni" 7 , sau dobitocul lor s nu trage i derept al i oameni sau derept alte sate" 8 . Asemenea dispozi ii ns au aspectul unei favori deosebite, care se acord de obicei pentru m n stiri. Pentru c birarii nu in seam de cine pl te te, nc rcnd pe ali oameni i alte sate cu birul nepltit, exist cazuri cnd mai multe sate snt silite s contribuie la plata birului celor fugi i. In aceast privin un deosebit interes reprezint un caz care a avut loc n 1653, n timpul lui Matei Basarab. Un oarecare
Doc. priv. ist. Rom., A. XVII, voi. IV. p, 167. Ibidem, p. 478. Ibidem, p. 167. Ibidem, B. XVII, voi. I I I , p. 381. Ibidem, A. XVII, voi. IV, p. 421. Ibidem, A. XVII, voi. IV, p. 473. Ibidem, A. XVII, voi. IV, p. 491. Ibidem, p. 489.

100

V. CCSWCHEL

Toader a fugit de bir, iar birarii i-au prins femeia, care neputnd pl ti nici ea, a fost purtat de birari din sat n sat legat . Pn la urm sa g sit unitl Stoica deci el au luat n chez ie de la birari i au zis c le vor aduce birul. Apoi ei n-au vrut s -j poarte grija s -i duc banii, ei au venit apoi birarii cu oamenii domne ti la casa lui de l-au apucat pentru chez ia lor i au luat un bou i o vac " '. In 1639 ranul Sin din satul Bibeti din ara Romneasc se vinde vecin i fuge de plata birului. Satul pl te te 2/3 din birul su 2 000 aspri i-i iart datoria, ns Sin nu vrea s pl teasc birul r mas de plat 1 000 aspri. Atunci domnul ncuviineaz satul s vnd delnia lui Sin altcuiva pentru suma datorat la fisc de 1 000 aspri 2 . Ob tea s teasc avea i responsabilitatea colectiv pentru delictele penale descoperite n hotarele ei. In Responsabilitatea izvoarele vremii de limb slav aceast instituie juridic, caracteristic pentru obtea juridic steasc, e cunoscut cu denumirea de gonenie sleda", c/re^a) adic urmrirea rufctorilor. Responsabilitatea juridic a obtii consta n descoperirea, urm rirea i prinderea r uf c torilor, care s vr eau delicte pe teritoriul obtii. Rufctorii trebuiau urmrii din cas n cas, de la delni a la delni i, fiind prin i, s fie lega i i du i la domnie. Dac ob tea nu reu ea s descopere pe r uf c tor, sau nu vroia s -1 predea n minile forei publice atunci ea rmnea responsabil pentru delictul s vr it i era obligat sa pl teasc amend , denumit du egubin . Ob tea pl tea amend nu pentru c pe teritoriul ei se s vr eau delicte anonime ci pentru faptul c nu descoperea pe vinovai. La 1613, Ionaco vistiernicul se plnge ia domnie c i-au pierit ni te vite, iar s tenii din Obr ia unde s-a ntmplat aceasta nu vor s -i pl teasc , nici nu vreau s afle cine iaste vinovatul" 3 . In Moldova aceast institu ie se oglinde te cu mult claritate n documentele prin care se acord imunitate moiilor m n stire ti. In acest document este precizat c satele m n stiG h. Ghi b n e s c u, Surete i izvoade, VI, p. 224. A. t e f u 1 e s c u, Gorj, p. 489. Gh. Ghi b n e s c u, Surete i izvoade, XV, p. 21).

OB TEA S TEASCA

101

n baza privilegiului imunit ii"... nici urma de r uf c tori v a p l t i a c e l s a t n h o t a r u l s u " ' . I n t r - u n d o c u m e n t de pe vremea lui tefan cel Mare, din anul 1458, acordat m n stirii Moldovi a este precizat c locuitorii acestui sat ...nu vor urm ri pe r uf c torii n acel hotar i nici nu-i vor primi" 2. La 1466 satele episcopiei din Roman snt scutite de aceast ndatorire, cu urm toarea precizare : n sat nu vor c lca dreg torii domne ti ns rcina i cu prinderea r uf c torilor (slidogon i) ...nici pentru furt, nici pentru moarte de om, nici pentru rapt" 3. In ara Romneasc obtea steasc a avut aceeai ndatorire, formulat n termeni ntructva deosebi i. Satele m nstirii Tismana, n baza privilegiului imunitii, nu aveau obliga ia de a duce caip legat" 4 sau nu trebuiau s dea nici gloab nici du egubin " 5. Dac ob tea s teasc nu ndeplinea aceast sarcin , ea pl tea du egubin , care se d dea de obicei n vite, num rul lor fiind foarte variabil (50, 90 i mai mult chiar). Dac satul nu putea da num rul stabilit de vite pentru amend, stenii i pierdeau ocina. La 1 aprilie 1535 pe ocina din Poieni s-a nntmplat o moarte de om. In acest sat domnia mea nu am aflat vite, ca s -mi mplineasc acea du egubin , ci le-am luat domnia mea ocina n socoteala du egubinei" 6 . Atunci cnd ob tea cade n dependen de un st pn feudal, responsabilitatea juridic cade i asupra st pnului satului. Dac amenda se pl tea pentru faptul c nu se putea descoperi autorul delictului, aceea i pedeaps era prev zut i pentru cei care nu puteau s aduc n fa a instan elor judec toreti pe cel descoperit. Izvoarele rii Romneti menioneaz deseori faptul c un sat a sc pat un om legat", pentru care gre eal trebuie s pl teasc gloab . La 1570 se isc un proces ntre dou sate din ara Romneasc , care se acuzau reciproc de faptul c au sc pat un om legat" un r uf c tor. Hari anii se plnge la domnie c satul C p ineni l
, M. C o s t c h e s c u , Documente moldovene ti, I I , p. 505. Documentele lui tefan cel Mare, I, p. 14 3 I. B o g d a n , 4 Ibidem, p. 95. M nstirea Tismana. p. 217. 5 Al. t e f u l e s c u , Al. t e f u l e s c u , Documente slavo-romlne, p. 88 Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. I I , p. 175.

102

V. COSTACHEL

acuz de evadarea rufctorului i arunc vina asupra lui, de unde rezult i obligata de a plti amend. n urma judecii, se constat c Harisanii erau nvinuii pe nedrept; aceasta face ca domnul s hot rasc ca Harisanii s fie n pace i slobozi i pentru o duegubin ce s-a luat satului Cptjnenilor, pentru un om legat ce s-a scpat de la dnii" '. Obligaia stenilor din obte de a identifica pe rufctori se refer la cele mai variate infraciuni: moarte de om, furt, punere de foc. Toi acei rufctori, ucigai, tlhari, incendiatori, care au svrit infraciunea pe pmntul unui sat, trebuiau s fie descoperii, prini i dui n fata instanelor judectoreti dregtori nsrcinai cu judecat sau domnul trii. Un document muntean din 1531 precizeaz aceast obligaie n felul urmtor: un om legat s-1 duc cu carul" 2. Un document moldovenesc de la nceputul secolului XVII dezvluie cu mult claritate i cu multe detalii care era procedura n legtur cu identificarea infractorului uciga. La 10 octombrie 1610, domnul d de tire prclabilor de Neam c s-a aflat o moarte de om n hotarul sf. mnstiri Neam, n selifea Bhneni". Conform cu legea trii, dregtorul respectiv, mare vornic de |ara de sus boierul Ora a pus clugrilor zi n trei sptmni, ca s afle care om a fcut acea moarte sau s plteasc acea moarte. Iar clugrii... n-au putut s gseasc pe vinovat pn n acele trei sptmni". Atunci li s-a dat a doua oar termen de trei sptmni, ns clugrii tot n-au putut afla nicidecum pe vinovat". Pn la urm vinovatul a fost gsit n satul Preuteti, fiind originar de acolo. Clugrii mrturisesc fat de domn c au cheltuit pentru acea npast care a czut asupra lor... zece taleri i li s-au luat doi boi pentru ciobote". Domnul hotrte ca toate aceste cheltuieli ale clugrilor s fie suportate de satul Preutet, deoarece criminalul era din acel sat 3. Din analiza acestui caz, obligaia satului de a identifica pe infractor reiese cu toat certitudinea. Refuzul de a face cercetrile de identificare sau cercetrile fcute care n-au dus la descoperirea celui vinovat, impuneau satului plata amenzii.
1 2 8

Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. III, p. 344. Ibidem, voi. II, p. 101. Doc. priv. ist. Rom., A. XVII, voi. II, p. 326227.

OB TEA S TEASCA

103

Prin exercitarea acestei func ii juridice, ob teia s teasc i apr membrii si de rufctori, pe de alt parte, poart r spunderea fa de domnie. Atribuiile juridice ale obtii nu se rezumau numai la func ia semnalat mai sus. Ob tea avea drept la judecat asupra memDreptul la judecat brilor s i, b trnii satului avnd calitatea de al obtii steti judec tori. Izvoarele vremii relev n special diferite pri pentru p mnt care au constituit obiectul judec ii ob tii, f cut de c tre oameni buni i b trni". Astfel, n ara'Romneasc , la 3 iulie 1550, a avut loc o pr pentru ocina din B ia i, cu care ocazie au fost aduna i oameni buni i b trni din jurul locului. i de fel nu s-au putut ntocmi i lini ti" '. In 1562 Nan cump r ogoarele nepotului s u, care fuseser vndute unui ran venit din alt sat aruncndu-i" banii pltii. Recunoaterea dreptului de preemiune al lui Nan s-a fcut de ctre obte : S-au prt naintea megie ilor. A a megie ii i-au judecat, ca s fie volnic Nan s in (p mntul) i s cumpere" 2 . Documentele din secolul XVII cuprind multe men iuni precise n ceea ce prive te dreptul la judecat ,al ob tii. De pild , la 1 mai 1602, dreptul la judecat al satului C line ti n jude ul Prahova a fost recunoscut n urm torii termeni: care om va fi vinovat, f r team s aib judecat la b trnii satului, pe care i vor alege s tenii. i care om va fi vinovat de moarte, s -1 lege b trnii ale i ai satului i s -1 trimeat la curte, la judecat i la spnzur toare" 3 . De aci rezult i delimitarea competin ei judec ii f cute de ob te ; delictele penale pentru care legea prevedea pedeapsa cu moartea erau rezervate judec ii domne ti. Dreptul la judecat al ob tii decurge foarte lar i dintr-un alt document al rii Romne ti din 1614, n leg tur cu satul Vai-de-Ei : S nu intre sugile domne ti 1 banii de jude s judece, ci s -i judece b trnii satului" 4 . J- 27 ianuarie 1614, n satul Negoe ti, care se afla n stapnirea jupanului Mihai, judecata o f ceau b trnii satului: " ------1

Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. II, p. 405. Ibidem, B. XVI, voi. III, p. 164. Ibidem, B. XVII, voi. I, p. 43. Ibidem, B. XVII, voi. II, p. 264.

104

V. COSTACHEL

Iar pentru rndul judec ii, dac nu vor putea s - i a eze b trnii lor din sat, care s le fac judecata lor cu dreptate, al i boieri sau pr d ciune s nu intre n satul lor... ci s vie ei aici la scaunul domniei mele, unde se judec toat ara" ', Un alt document din acelai an i tot din ara Romneasc, privind organizarea Satului Nou, ce se afla pe ocina satului Brnceni, aduce i alte am nunte n leg tur cu judecata b trnilor: Dac s-ar ridica ntre ei... vreo pr grea i de cutropire i nu vor putea s se mpace ei nitre ei, doi, trei oameni buni i b trni din sat s vin atunci la domnia mea, s -i judece pe ei n divanul domniei mele" 2 . Dar b trnii satului ap reau n fa a domniei ca reprezentan ii ob tii n problemele de judecat ce urmau s fie dezb tute n divanul domnesc", la scaunul domniei mele, unde se judec toat ara". Dreptul de judecat al ob tii, responsabilitatea colectiv pentru to i membrii s i fac parte dintr-o str veche func ie a ob tii cea de autoap rare. In strns leg tur cu aceast func ie apare i dreptul ob tii de a izgoni din ob te pe acei membri care tulbur ordinea n ob te i nu respect rnduielile ei. La 1594 satul Bujorani din ara Romneasc s-a prt cu ranul Sarchiz, stabilit n acela i sat cu 40 de ani nainte, nc pe vremea lui P tra cu cel Bun, pentru c era un om r u". ranii din Bujoreani vroiau s -i ntoarc asp/ii", cu care cump rase acesta delni a i s -1 izgoneasc din sat. Sarchiz a trebuit s pun jur tori care s garanteze pentru el c este om bun i n-a avut nici o vin ". Numai n asemenea condi ii a putut s - i p streze delni a 3 . ntr-un alt document muntean din 1 mai 1602, prin care Simion Moghil men ioneaz faptul c satul C line ti poate s controleze pe cei nou veni i ce se vor a eza n sat: dac va fi om bun i -1 vor pl cea pe el satul i b trnii satului... el s aib pace i lini te. Iar pe acel ora care va fi r uf c tor i stric tor n sat i nu-1 va pl cea satul i b trnii, s -1 izgoneasc pe el din sat i s -i ntoarc " 4 de unde au venit.
s 3 4

' Doc. priv. ist. Rom., B. XVII, voi. II, p. 243244. Ibidem, B. XVII, voi. II, p. 250. Ibidem, B. XVI, voi. VI, p 116. Ibidem, B. XVII, voi. I, p. 43.

OB TEA S TEASCA

105

Din cele semnalate -mai sus n via a ob tii s te ti n rile iromne, se poate conchide c ob tea constituie i o comunitate juridic . Aceast func ie a ob tii e caracteristic pentru structura ei i a existat n ob tea slav la ru i i poloni. Legiuirile cele mai vechi ale acestor popoare ca Ruskaia Pravda" (sec. XI) i Pravila Polon " (sec. XIII) cuprind un material bogat pentru reconstituirea acestei institu ii medievale. B. D. Grekov, care a consacrat studii speciale legiuirilor popoarelor slave, a relevat ndeosebi informa ia referitoare la organizarea ob tii s t e ti. Printre altele, el a accentuat asupra faptului c responsabilitatea colectiv a ob tii pentru delictele nf ptuite pe teritoriul ei constituie un indiciu sigur n ceea ce prive te definirea caracterului ob tii, i anume c e vorba de o ob te teritorial , ob te de vecini, La baza c reia nu mai este leg tura de snge. Referindu-se la procedura de urm rire a r uf c torilor", B. D. Grekov st ruie asupra faptului c aceast procedur ar fi fost cu totul inutil , dac ar fi fost vorba de familia mare, n care toate rudele se cuno teau ntre ele, putnd astfel s denun e pe cel care s vr ea un furt, sau s pl teasc pentru el, f r nici o urm rire a r uf c torilor" >. Toate aceste func ii ale ob tii, ca : dreptul la judecat, responsabilitatea colectiv Etapele pentru plata birului, controlul asupra reparob tii s te ti tiiei p iinntului fac parte din autoadmin evoluia ei nistrarea obtii, care n perioada anterioar st pnirii feudale a stat la baza satului romnesc. C autoconducerea era o realitate vie n trecutul satului romnesc, rezult din pomenirea cnejilor n Moldova i a juzilor !n ara Romneasc. In Moldova, n tot cursul secolului XV snt sate n care exist cneji, care snt menionai n actele de stpnire a pmntului. Cnejii snt menionai fie la prezent, unde este cneazul" cutare, fie la trecut, unde a fost cneazul" cutare. Cnejii erau cpeteniile, reprezentanii obtilor n perioada anterioar cotropirii lor de c tre feudali. Unii dintre ei s-au i^^nrti p e mai departe i* acest rol, dup ce satul respectiv
. D. Grekov, ranii n Rusia, Ed. Acad. R.P.R., 1952, p. 73.

OB TEA S TEASCA

107

La 1605 este vorba de Stan judele care vinde p mnt i La 1617 n regiunea Gorj, n apropierea satului Vladimiri. este pomenit Patru judele, care are via n deal la Chicior 2 . Dac n Moldova, prin menionarea repetat i precis a c peteniilor ob tii, se poate defini rolul jucat de ei n cursul secolului XV, n ara Romneasc izvoarele nu permit dect unele supoziii relativ la atribuiile lor, care trebuie s fie asem n toare cu cele din Moldova. In secolul XV, cnd cnejii se mai g sesc n fruntea ob tilor, ele erau nc puternice i st pne pe folosin a p mntuiui, datornd feudalului numai dijma i anumite munci la curte. Dreptul de str mutare al membrilor ob tii n-a fost ngr dit prin nimic. Pe m sur ce principiul propriet ii private p trunde mai adnc n structura ob tii, ncepe i destr marea ei, care se manifest prin aceea c vnzarea pmntuiui obtesc necesit delimitarea delni elor din ce n ce mai riguros. P mntul ob tii ajunge s fie vndut n ogoare, funii i stnjeni. Prin aceasta, proprietatea colectiv a ob tii e atins tot mai mult. n cursul secolului XVI, n via a obtii se produc schimbri nsemnate, deoarece ranii ncep s - i nstr ineze p r ile de care dispun. nstrinarea ocinelor nseamn de fapt cotropirea lor. Vnz rile masive care s-au f cut n a doua jum tate a secolului XVI i care au cptat o deosebit amploare n timpul domniei lui Mihai Viteazul au fost determinate de cauze foarte variate: cotropire cu sila, nchinare, imposibilitatea de a pl ti birul, (foamete, mprumutul banilor, distrugerile pricinuite de oti strine. La 1577, Badea logoft cumpr ocin la Lindecet pentru c a pl tit birurile lui Standul n doi ani, de a dat n manile birarilor Rratei 200 aspri" 3 . La 1573 mo nenii din B le ti au nchinat" p r ile lor de ocin jupanului Dr ghici ban, ei de a lor bun voie; unii pe timp de foamete rea, iar al ii i -au vndut copiii la turci, iar aty'r au murit de foame pe drumuri" 4 .
v ie'.
2'

Doc. priv. ist. Rom., B. XVII, voi. II, p. 160161. 3 Al. t e f u l e s c u , Documente slavo-romne, p. 361 Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. IV, p 265266. Ibidem, p. 9899.

108

V. COS TA CHEL

La nceputul secolului XVII obtea este cotropit de nenum rate ori prin for a. Documentele abund fn men iuni ca : ne-a fcut silnicie", ne-a vecinit cu sila" etc. Pentru ca aceast acaparare de p mnt a ob tii s capete un caracter legal, ranii trebuiau s primeasc oarecare sum de bani, ct de mic. In procesele care se isc pentru r scump rarea ranilor este des pomenit c li s-au aruncat banii cu sila". In aceast privin un deosebit interes reprezint documentul din 15 aprilie 1618 n care este vorba de ocinele ranilor din Tele ti, care au fost cotropite de Stan logof t din Poeni . Stan a nscenat ac iunea de vnzare n felul urm tor: i a a a zis c le-a cump rat, pentru c le-a dat ni te bani pe fn ca s coseasc . Iar pe urm , ace ti oameni... ei s-au pl tit de Stan logof t cu 5 care de fn i cu 19 cl i de meiu i 800 de bani. Dar dup aceea, Stan logoft, el a cotropit ocinele acestor oameni". Monenii ridic pr n faa domnului, aduc martori 12 megiei, ca s jure c n-au vndut p rile lor de ocin , ci au fost cotropite de Stan logof t". Stan r mne de lege", deoarece le-a cotropit cu sila" '. Contractarea unui mprumut putea s duc de asemenea la cotropirea ob tii. La 5 martie 1668, 23 de megie i din Crasna din s r cie i de mult lips " se vnd lui Ivan c pitanul din Glagova pentru 200 galbeni i pentru dobnda lor, cu care se mprumutaser s -i fie rumni noi i feciorii no tri i moiile noastre" 2. Dup cum se poate vedea din documente, metodele folosite de feudali pentru cotropirea ob tii erau variate. Domeniul feudal se rotunjea pe seama pmntului obtii. Cu toate acestea, st pnul feudal, aservind ob tea, n-o distrugea, dar c uta s-o foloseasc pentru a ob ine venituri ct de mari. Chiar n situa ie de aservire, ob tea i-a men inut n decursul secolelor organizarea ei intern, unitatea ei economic i administrativ suferind ngr diri importante. Am c utat s reconstituim via a unei ob ti libere, organizarea ei intern i s definim caracterul ei. R mne s mai urm rim procesul de aservire a ei, care totodat a nsemnat i transformarea ranului liber n ran dependent.
1

Doc. priv. ist. Rom., B. XVII, voi. III, p. 208209. ' Gh. Ghib nescu, Surete i Izvoade, VI, p.' 107.

Capitolul III

CLASELE I

CATEGORIILE SOCIALE

RANII DEPENDEN I In rile romne distingem n secolele XIVXVII dou clase de baz : pe de o iparte, o clas format din oameni care lucrau p mntul cu bra ele i cu mijioacele lor, prestnd obliga ii n natur i n munc , iar pe de alt parte, o clas st pn de p mnturi. Prima este deseori atestat n izvoarele muntene i moldovene ti cu denumirea de s raci; cea de-a doua poart diverse denumiri, ca : boieri, cneji i slugi, ar tnd o oarecare varia ie n componen a ei. Dup cum s-a v zut n capitolul precedent, din cele mai vechi timpuri, ranii au fost constituii n ob tea s teasc . La nceput principiul proprietii individuale se mbina cu principiul propriet ii colective, cu timpul ns proprietatea individual c tig din ce n .ce mai mult teren, determinnd o puternic diferen iere n sinul ob tii '. In secolele XIVXVII, obtea steasc a strbtut n evolu ia sa diferite etape i a suferit importante transform ri. In primul rnd, datorit procesului de feudalizare, ob tea s teasc , din liber , n mare m sur , devine aservit . In al doilea rnd, chiar nl untrul ob tii se produc schimb ri nsemnate, care determin stratificarea membrilor ei, ceea ce submineaz vitalitatea i rezisten a ei, ducnd spre destr mare. Ca s putem urm ri procesul de aservire a r nimii trebuie s reconstituim
Vezi cap. Ob tea s teasc .

112

V. COSTACHEL

procesul de nrobire a ob tii s te ti. Istoria aservirii r nimii romne este n aceiai timp istoria decderii i destrm rii obtii. Acest proces const n afirmarea treptat a propriet ii individuale i n destr marea bunurilor comune, ceea ce a dus la aservirea i ruinarea ranului i la formarea domeniului feudal, proces care st Ja baza societ ii feudale. Aceast stare de lucruri nu este specific numai rilor romne. B. D. Grekov, ocupndu-se de obtea steasc n Rusia Chievean , semnaleaz acela i fenomen : In leg tur cu pro. cesul de feudalizare, i ob tea s teasc a suferit schimb ri vdite. Creterea inegalitii n ceea ce privete averea determina destr marea ei n interior, f cnd pe membrii s r ci i ai ob tii s caute ad post la st pnii de p mnt boga i, iar pe de alt parte, creterea marelui domeniu feudal amenina independena unor ob ti ntregi" '. Ob tea s teasc fiind anterioar st pnirii feudale, era constituit pe baza principiilor de autoconducere. Ea vegheari reglementa toate chestiunile n leg tur cu st pnirea i exploatarea pmntului n comun, drepturile membrilor obtii asupra p mntului fiind ereditare i egale. Avea dreptul de judecat asupra membrilor ei prin oameni buni i b trni. Era supus unei r spunderi colective pentru crimele s vr ite pe teritoriul ob tii. Veghea asupra ordinii din interiorul ob tii avnd dreptul s izgoneasc din snul s u pe acei care nu respectau tradiia consfin it de veacuri. Prin cneazul sau vatamanul care se afia n fruntea ob tii mpreun cu b trnii satului, realizau aceast autoconducere n toate sectoarele vie ii. Practicarea sistemului de danie de sate, acordate boierilor i slujitorilor militari, a avut ca urmare cotropirea cu for a a ob tii. Feudalii, prin a ezarea lor peste ob te, au uzurpat dreptul de stpnire al ei, suprapunindu-i ordinea i dreptuJ lor. Dup ntemeierea statului feudal, acest proces de cotropire a p mntului ob tii a luat o amploare mare, domnii romni distribuind mai multe sate boierilor i slujitorilor lor. Izvoarele vremii nu ne-au p strat ns dect men iuni asupra unor aspecte ale acestui proces, oglindit mai bine n Moldova i mai pu in n ara Romneasc, In Moldova secolului XV existena satelor cu cneji,
1

B. D. Grekov, ranii n Rusia, edita rus , 1946, p. 363.

RANII DEPENDENI

113

uzi i vatamani ne arat cum peste ob tea s teasc liber , indus de cneaz, s-a suprapus noua ordine feudal , ntruchinat n noul st pn al satului. Intruct n unele sate cnejii s-au men inut i dup ce satul a intrat n st pnirea feudalului, rezult c organizarea ob tii a continuat s existe i dup ce ea a devenit dependent de feudal. In ceea ce prive te ara Romneasc , izvoarele ei reflect o faz mai naintat a institu iei cnejilor cnd ei s-au transformat n st pni de mo ie. Mircea cel B trn, confirmnd satele m rii Tismana n <1407>, dup moartea lui Nicodim, caut s arate s tenilor c situa ia lor r mne aceea i i"... c niciunui cneaz sau boier al domniei mele s nu fi i de ocin sau ohab i ca apoi iar i de azi pe mine s v iau i s v dau altuia... i s fii n supunere despre toate slujbele i djdiile"1. Aceast expresie s v iau i s v dau" arat situa ia ranilor care cu fora snt atribuii vreunui feudal ca s -i fie n supunere". Izvoarele secolului XV reflect n special aceast form de cotropire a p mntului ob tii, cnd domnia pe calea daniilor i sile te pe rani s fie n supunere" (nocroyuiaHHe) adic n dependen de feudali. In secolul XVI ns se poate vedea cum feudalii cu mijloace proprii, f r interven ia domniei, atac i cotropesc p mntul ob tii. De pild la 1570 satul de rani liberi-megie i Z noaga se plnge la domnie c o parte a satului lor, denumit partea Mndretilor", a fost cotropit de Crstian vornic... cu sila" 2 . Dac n secolul XVI cazurile de cotropire a ob tii cu sila nu snt prea numeroase, n secolul XVI izvoarele abund n tiri n aceast privin . Tot atunci apare aceast men iune c ranii cotropi i nici n-au luat bani", adic nu s-au vndut pe bani, ci au fost apuca i cu sila. deseori, chiar vnz rile se fac cu for a. De pild , la 19 iunie Jo20 Simion Movil ntrete satul Mozceni-Vlaca, locuitorilor acestui sat pentru c n zilele lui tefan Vod au fost n p stui i e Lec . f jnare postelnic cum c i-ar fi vndut lui cteva cne f r voia lor" i i-au f cut vecini 3 . In ceea ce prive te . . e rvirea ranilor pe cale extraeconomic , consecin e deose-de grave a avut leg tura lui Mihai". ranii liberi din punct
t
priv _ ist RoWi B

a i t e s c u, Documentele rii Romne ti, I, p 73. XVIj voI jjj p 387 G h i b n e s c u , Surete i Izvoade, XXI, p. 220.
c. 8547

a n

' 'ata f

feudal

114

V. COSTACHEL

de vedere juridic, aezai pe pmntul feudalului pe baza unej nvoieli, fiind apucai de legtura lui Mihai, pierd dreptul de strmutare, se transform n rumni", snt druii boierilor fr bani. Aservirea ob tii pe calea extraeconomic n decursul celor trei secole a avut aspecte diferite: danie domneasc cotropirea cu sila prin mijloace proprii ale feudalului, f r ' s fi ajuns la o m sur legislativ a domniei privind* dintr-o dat aservirea maselor r ne ti. Tot n aceast perioad a avut ' loc i aservirea determinat de cauze economice. ranii se vnd ca vecini i rumni din cauza birurilor, foametei, invaziilor, care distrug for a economic a ranului. In secolul XV i n prima jum tate a secolului XVI, vnz rile de delni e r ne ti snt relativ pu ine, iar men iunile cu privire la vnzarea de cneji i megie i ca vecini snt foarte rare. Aceasta nu nseamn ns c n acea vreme ranii erau aservii numai cu sila ; ei erau constrn i de diferite nevoi, de natur economic , care i sileau s devin vecinii feudalilor. Numai c forma sub care se f cea aservirea era denumit nchinare i la prima vedere f cea impresia unei ac iuni benevole. In secolul XV este cunoscut cazul de nchinare al lui Tmpa de pe vremea lui Miroea cel B trn (documentul fiind datat ntre anii 14021408) care trece sub st pnirea m-rii Nucet grla Spatul, el nsui devenind omul mnstirii (iwgHacTiipcKHH nocjiymHHKJ supusul ei!. nchinarea atrage dup f sine plata dijmei averea nchinat de fapt r mnnd n folosin a celuia care l munce te i care i avusese i nainte. Prin nchinare, feudalul cap t dreptul de st pnire asupra bunului nchinat i asupra persoanei. P mntul lui devine nc rcat cu dijm , iar persoana cu munc . In secolul XV, cnd procesiul de aservire a ranilor era nc n faza de nceput, cnd nu era precizat nc con inutul categoriei vecinilor actul acesta de nchinare reprezint de fapt calea spre starea de vecin, care n secolul XVI va lua forme mai precise. In 18 iunie 1517 Basarab Voievod confirm lui jupan Calot , mare vornic, n satul Lup anul partea lui Mo? toat , orict se va alege, pentru c a venit Mo naintea dom; niei mele, de i-a nchinat partea lui toat , iar el a r mas sa P. P. Panaitescu, Documentele rii Romneti, I, p. SI.

ARANIi DEPENDENI

115

f> v0C in de a lui bun voie; deci acesta s-a dat lui jupan Ca-lof vornicul..." '. Deci la nceputul secolurui XVI, cine i nchin delni a devine vecinul boierului. Nu cunoa tem motivul care 1a f cut s fac aceast nchinare i dac a primit ceva bani. La sfrsitul secolului XVI avem un caz similar, dar cu precizrile care lipsesc n cazul precedent. La 2 iulie 1595 Mihai Voievod nt re te marelui sp tar Calot p r ile unor megie i care au fost s rmani i n-au putut pl ti d jdiile... i s-au nchinat a-i fi vecini". Pentru delni ele lor megie ii iau 20 de aspri de stnjen n total 15 600 de aspri 2 . Dac n cazurile ]ui Tmpa i al lui Mo nu cunoa tem motivele care i-au f cut s se nchine unui st pn ultimul oaz arat precis c mizeria este aceea care i-a f cut de fapt s - i vnd p r ile de ob te i s accepte starea de vecini. Incepnd cu secolul XVII, vnz -rile de megie i i cneji ca vecini iau amploare mare, documentele preciznd i cauzele : foametea", plata birului", greut i", s r cia". De pild , n 26 martie 1614 Radu Voievod confirm lui Badea paharnic satul B je ti cu vecinii, care au fost cneji ns sub Radu erban s-au vndut, dac au v zut att de mari greut i i nevoi i mult s r cie" 3 . Erau i alte mprejur ri de natur economic care deschideau calea spre serbie: imposibilitatea de a- i acoperi datoriile. La 18 mai 1672 Stan cu femeia i copiii i cu carii va d rui dumnezeu de acum nainte" este silit s devin vecin deoarece am fostu p stor la bucatele dumisale jupnului Ursului... i la datul s mii mi-au lipsit 7 vaci, 10 oi i 9 lei f r un ort". Neavnd cu ce pl ti m-am dat eu cu f meia me vecini i cu feciorii mei s muncescu la casa dumisali n veci" 4. Tot n secolul XVII, la 1660, egumenul m-rii Gol i din inutul Orheiului se plnge fa de tefan Voievod c el a r scump rat din robie de Ia t tari pe tat l lui Constantin din T rbuj ni pl tind 100 taleri i acesta nu i-a restituit suma pl tit . Domnul i cu tot sfatul domnesc condamn pe Constantin s fie vecin ai m n stirii Gol i 5 . Neplata datoriei duce spre starea de vecin,
l Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. I, p. 121. a Gh. G h i b n e s c u , Surete i Izvoade, VI, p. 172173. t Doc. priv. ist. Rom., B. XVII, voi. II, 16111615, p. 261. 6 3 h. G h i b n e s c u , op. cit., V, p. 60. A. S a v a, Documente privitoare la tirgul i inutul Orheiului, p. 111.

116

V. COSTACHEL

n documentele respective rnenionndu-se c debitorul insolvabil s -i fiu rumn cu feciorii mei i cu toat mo ia mea" l . Astfel n secolele XIVXVII, fie n urma constrngerij economice, fie n urma celei extraeconomice, n viaa ranului romn se produc modific ri importante care-1 duc spre legarea de glie. In secolul XV ranii snt atribui i feudalilor mp euna cu delni ele lor, asupra c rora au drepturi ereditare, p strnd ne tirbit libertatea de str mutare. In secolul XVI apare tendin a de a restrnge drepturile ranului asupra p mntului i a dreptului de str mutare. Secolul XVII marcheaz o nou perioad n istoria r nimii, reprezentnd o etap important n procesul de aservire prin desfiin area dreptului de str mutare i prin'cre terea necontenit a num rului de rani aservi i. In secolul XVII no iunile de vecinie sau vecin tate cap t un coninut precis. Cronicarii secolului XVII, vorbind de cazaci, definesc n felul urm tor vecintatea : Cazacii... triau supt. ascultarea crailor le e ti slobozi de vecin tate, n chipul o tenilor cu hrana slobod pe Nipru, ori cu vn torii la cmpii ori. cu pesc ria" 2 . Din aceast relatare rezult c vecin este omul cu st pn, cel slobod f r st pn. i, dup cum s-a putut vedea, erau multe ci diferite care duceau spre vecintate spre dependen de st pn. La origine vecinul era membru al ob tii, cu timpul ns, dup cj obtea a fost nrobit, termenii vecin vecinie arat stare d& dependen 3 . / In cursul secolului XV ranul i p stra Situa ia ranilor ( n cea mai mare parte drepturile i liber-. n secolul XV v t ile sale. De i procesul de aservire p trunsese n mare m sur la sate, mai ales n a doua jum tate a secolului, totu i mul i rani i mai p strau libertatea. Chiar ranii c zu i n dependen fa de st -pnii de mo ie i men ineau anumite drepturi str vechi, ca : dreptul ereditar asupra delniei i dreptul de strmutare. Dreptul ereditar al ranului asupra delni ei rezult ntre altele i din faptul c se mai f ceau test ri de averi m n stirilor. De pild ,
D o c. p riv. ist. R o m ., B . X V II, v o i. I , ; p . 45 3 i 47 4 . M i r o n C o s t i n , Letopise ul rii Moldovei, edi ia P. P. Panai' tescu, p. 114.
2 1

* Vezi cap. Obtea steasc.

RANII DEPENDENI

117

iVlircea cel Btrn acord dreptul m-rii Cozia s primeasc danii nu numai de la boieri i cneji, dar i de la rani, denumi i s raci 1. Averea s racilor cuprinde : ogoare, vii, mori, case, vite ^ r mi ele donatorului n-aveau dreptul s conteste cele donate : " i nimeni s nu cuteze s cear socoteala dintre rudele acelui om care a d ruit m n stirilor domniei mele, nici fiul s u, nici fratele su, nici nepotul lui"2. In tot cursul secolului XV obtea este puternic nc , i men ine bunurile care i apar in; izvoarele nu men ioneaz cazuri de vnzare ale ogoarelor, fne elor sau p durilor r zle e, a a cum se va ntmpla n secolul urm tor. In ceea ce prive te dreptul de str mutare, ranii aveau dreptul s - i p r seasc st pnul i s se a eze n alte sate aparinnd altor st pni. Mircea cel B trn acord dreptul m-rii Cozia s primeasc oamenii din satele boiere ti: Ca oricarele va pofti i va iubi din oamenii carii locuiesc prin satele boiere ti mari i mici, ca s mearg n satele m n stirii, s fie liber de toate d jdiile i s nu ndr zneasc nimenea a-i opri sau a-i sminti" 3 . Acei dintre rani care vroiau s plece nu puteau fi re inu i de c tre st pnii lor. Spre sfr itul secolului XV acest drept al ranilor era n vigoare nc . De pild , la 1493 boierii Prvul mare dvornic i Danciul mare comis au avut dreptul s .adune rani n satul lor Potel : ori c i rumni va vrea s adune pe a lor mo ie" 4. La 1495 m n stirea Snagov a avut dreptul s-i adune vecini pe ocina lor, Popei" 5. La 1498 m-rea Tismana putea s - i a eze rani n satele sale: oric i vecini vor merge n satele sfintei m n stiri, iar cnejii (n calitate de st pni de mo ie) s nu cuteze s -i opreasc , ci s le ia numai g leata, pentru c cine i va opri, r u va p i" 6 . In secolul XV ndatoririle ranilor erau foarte variate: 1. trebuiau s dea dijm din produsele animale, denumit de obicei :i \ ara Romnease vama oilor i porcilor, dijm din cereale g let rit, dijm din vin, dijm din miere, albin rit; 2. plata birului; 3. ndatoriri de caracter militar de a lua parte la lu Ptele domnului de a face oastea cea mare", s lucreze la
ii^c vjdSLCd tea nicuc , oa iuv.11

P- P . P a n a i t e s c u , Documentele rii Romne ti, I, p. 97. Ibidem, p. 114. Ibidem, p. 113. Ooe. prti;. isf. om., B. XIII. XIV, V, p. 219. Ibidem, p. 232. Ibidem, p. 252.

118

V. COSTACHEL

ridicarea i nt rirea cet ilor, de a face posada paza cet ilor i a hotarelor; 4. diferite servituti ca : transporturi s duc .butoaie cu vin, care cu fn, s lucreze la mori, s fac poduri i poteci, s taie lemne i altele. Toate aceste servituti, n izvoarele secolului XV snt denumite munci (paSoraJ, slujbe i angarii. Din enumerarea ndatoririlor ranilor de mai sus, rezult c ele constau n plata dijmei i a birului i dintr-o serie de munci obligatorii care n cea mai mare m sur nu au un caracter agricol. In afar de servitutile pomenite, mai existau i altele de caracter agricol i care constituie primele semne ale cl di, n sensul de munci agricole obligatorii pentru st pn. In primul rnd ranii erau obliga i s coseasc fnul, necesar ca furaje de iarn pentru turmele st pnului. nc din vremea iui Mircea cel B trn cositul fnului (cfeHHoKocra) apare ca o obliga ie n hrisoavele de atunci ale feudalilor'. Existen a unor dreg tori speciali denumi i fnari (c-fenape) 2 arat c acest sector n economia rii a jucat un rol important. S-ar putea crede c , pe lng obliga ia de a cosi fnul, a existat i dijma din fn, deoarece unele hrisoave men ioneaz ambele ndatoriri : dijma din fn i cositul fnului3. Pomenirea n acelai hrisov a celor dou ndatoriri permite a trage linia de demarca ie ntre dijma dat de ran din delni a lui i ndatorirea de a pfesta munca la fne ele st pnului, de munc obligatorie care are caracter agricol. Obliga ia cositului fnului a existat n tot cursul secahilui XV, fiind nelipsit mai n toate documentele de imunitate4. Mai exist i un alt indiciu care ne face s cutm originps cl cii agricole n secolul XV. Acesta este n leg tur cu defri area p durilor. Intre ndatoririle ranilor din acea vreme era i aceea de a t ia copacii (#pbB). Aceast ndatorire apare de asemenea nc din vremea lui Mircea cel B trn 5 i se men ine n tot cursul secolului XV 6 . Era o presta ie care
P. P. P a n a i e s c u , Documentele rii Romnesti, I, p. 102, 1S, 161. 179. Ibidem, p. 140, 169. 5 Ibidem, p. 199. ' Doc. priv. ist. Rom., B. XIII, XIV, XV, p. 192, 200, 213. s P. P. P a n a i t e s c u , Documentele rii Romnesti, I p 102'. ' Doc. priv. ist. Rom., B. XIII, XIV, XV, p. 192. '

RANII DEPENDENI

119

buia s asigure st pnului lemne de foc, dar n acela i timp rvea si pentru defri area terenului. La 26 iulie 1526 Radu Voievod" 1 nt re te lui Vlaicu clucer i fra ilor s i cteva ocine 'n satele St n'e ti, Berivoe ti i Dr g ne ti. Se men ioneaz locul n satul St ne ti pe unde vecinii lui jupan Vlaicul vor fi cur at cu securea n p dure" 1 . A adar aceast presta ie de a t ia copacii din p dure, care ducea spre defri area p durii, dei nu este pe deplin lmurit n izvoarele vremii, totui are un'caracter precis de munc obligatorie pentru stpn ; nu putem rrede c ea nu era legat de ntregul complex al gospod riei feudale, n care terenul defri at putea s aib o ntrebuin are variat : fnea , ogor, livad , prisac . Chiar dac n-avem dovezi directe de existena rezervei feudale n secolul XV, totui se tie c pentru cultivarea viilor, a pomilor, pentru amenajarea pris cilor se f ceau defri ri de p duri. Aceste munci grele erau f cute cu bra ele ranilor dependen i despre care vorbe te cu atta claritate documentul citat mai sus. Rezerva feudal va cre te n special atunci cnd va cre te cultura grului pentru vnzare, dar i n condi iile unei economii, n care schimbul joac un rol redus, rezerva feudal apare mai nti sub form de fine e, vii, livezi, gr dini de zarzavat i pris ci, care se afl direct n exploatarea st pnului de mo ie. Pentru exploatarea acestor ramuri n economia feudal snt folosite bra ele de munc ale ranilor dependen i, deci avem de-a face cu munci de caracter agricol, de rent agricol n munc . nainte de a ap rea rezerva feudal , compus din ogoare sem nate cu cereale, ea a existat sub o alt form , fiind legat de alte ramuri ale produc iei agricole : cre terea vitelor, albin r it, viticultur. In ara Romneasc n secolul XV viile mnstireti snt lucrate de ranii dependeni ; n Moldova, stupriile c lug rilor snt ngrijite de oamenii m n s tirii. In secolul XV ranul dependent nu putea fi izgonit de c tre st pnul de mo ie de pe delni a lui str mo easc , el ns avea dreptul s-o p r seasc i s se a eze n alt parte la a 't st pn. ndatoririle sale cuprindeau i anumite munci care aveau caracterul clcii agricole din care se va dezvolta ulterior munca' cmpului pe pmntul stpnului.
- .

Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. II, p. 27 (doc. nr. 23).

120

V. COSTACHEL

Situaia ranilor n secolul XVI

nainte de a trece la constatarea un Or ! schimb ri importante n via a ranilor fr, secolul XVI, este necesar s amintim f e . nomenele noi care apar n economia rilor romne, n cursul secolului XVI '. In aceast vreme, apare j se dezvolt economia bazat pe marf -bani. Aceasta reprezint o nou faz n dezvoltarea societ ii feudale din rile ro-mne, In rile din apusul Europei, acest fenomen apare mai devreme, n secolele XIVXV2 i ia proporii mai mari, deoarece i reia-' iile feudale de acolo snt mai vechi dect la noi. Pn pe la mijlocul secolului XV banii au circulaie foarte restrns n rile romne. Unul dintre indicii este acela c n prima jum tate a secolului XV aproape nu se fac tranzacii n bani. Schimbul se face mai ales n natur. In ara Romneasc primul schimb n bani este atestat documentar n 1451 3 , iar n Moldova n 1439 4. Incepnd cu secolul XVI tranzaciile n bani snt numeroase i cresc mult ca volum. Un indiciu important n ceea ce prive te circula ia sporit de bani este faptul c n minile clasei st pnitoare se acumuleaz importante sume de bani. Exemplul cel mai gr itor rii- d Mihai Viteazul care ca boier, nainte de domnie, a cump rat numeroase sate pe bani gata n suma de peste un milion de aspri s . In ara Romneasc g sim numeroase cazuri cnd domnii rii se mprumut la feudali, n special la m n stiri. Paralel cu dezvoltarea domeniului feudal, m n stirile acumuleaz irn-, portante sume de bani, pe care le folosesc fie pentru cumprarea satelor noi, fie pentru opera ii de specul : mprumutul de bani i z logirea mo iilor pe bani. De pild mitropolitul Anania cump r Ia 1573 sate i igani n valoare de 45 mii de aspri 6 , iar dup aceeTrd cu mprumut boierului Voico 30 de mii de
1 N. Iorg-a, Bvolution de la question rurale en Roumanie, p. 7-13; A. D. Xenopol, n Arhiva", XVIII, 1907, p. 233235 (Recenzie la cartea Iui N. Iorga). 2 F. A. P o i e a n s k i, Despre producia de mrfuri n condiii!* feudale, n Vopros Istorii", 1953, p. 4060. * P. P. P a n a i t e s c u, Documentele rii Romneti, I, p. 227. 4 M. Cost chescu, op. cit., II, p. 35 * Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. VI. p. 336341. * Ibidem, voi. IV, p. 12,1.

RANII DEPENDENT!

121.

aspri 1. In Moldova feudalii dispun de asemenea de sume impor-

tante de bani mprumutoid deseori domnia n caz de nevoie. De pild , afl m dintr-un document din 1586 c m n stirea Poiata jjflprumutase lui Petru chiopul 40 mii de aspri n treaba
.. ** J *- ^ n Fz-MTi'f iiAii'i ci lorii nAicfrn, tn.Q^ri^i/Ci" 2

secolului XVII jupan Petraoo, mare vornic al rii de sus, mprumut lui Constantin Moghila 8 cai buni, pre ui i la 400 de galbeni ungure ti i n bani 450 de galbeni ungure ti : Care cai i acei bani s-au dat n trebuin a rii, cnd a avut ara noastr Moldova, greutate i nevoi i s-a f cut pace rii" 3. Pumitrache Chiri , mare postelnic, mprumut aceluia i domn 1 000 de galbeni ungure ti, bani care au fost da i n treaba rii"4. Un alt fenomen foarte important n aceast perioad l constituie cre terea valorii mo iilor. Popula ia cre te, se produc ameliorri nsemnate n organizarea marelui domeniu, care dintrun domeniu mai mult natural ncepe s devin unul ngrijit i prelucrat de mna omului. In primul rnd se fac defri ri de p duri, care dau terenuri noi pentru agricultur . Astfel cre te cultura cerealelor, plantaii de vie i pomi fructiferi, grdini de zarzavat. Incepnd cu secolul XVI grul se produce nu numai pentru nevoile interne de consum, dar i pentru export n special n Imperiul Otoman. De unde pn acum se simea uneori nevoia importului de gru din Transilvania, rile romne ncep ele s vnd gru Transilvaniei 5. O dat cu aceste schimb ri importante are loc dezvoltarea ora elor i a. me te ugurilor. Pia a intern cre te necontenit. Ora ul devine un important centru comercial i meteugresc. Feudalii boierii i mnstirile caut s se a eze la ora e, rupnd cu izolarea de pn atunci. Toate aceste schimb ri economice apari ia rela iilor marf -bani, cre terea pie ei interne, comerul cu grne au determinat importante schimbri i n snul societii. Sporind considerabil rezerva feudal , care trebuia s aduc st pnului venituri din ce n ce mai mari, s-a sim it nevoia s se asigure
Doc. priv. ist. Rom., voi. IV, 489. Ibidem, A. XVII, voi. II, p. 210. Ibidem, p. 241. > Vezi cap. Produc ia i via a economic .
Ib id em , A . I I I , p. 31 8 .

tarii, cnd ne-a fost nou i rii noastre nevoie" . La nceputul

i'rt r*/n.r\i i f 111

122

V. COSTACHEL

bra ele de munc , s -1 lege pe ran de glie, r pindu-i dreptul de str mutare. Creterea rezervei feudale, adic a acelei pri din moia rezervat culturilor st pnului, n vederea produc iei de gru, care devine marf de schimb, att pentru pia a intern , c;t i pentru pia a extern , a creat condi ii de via mult mai grele pentru rani. Dac n secolul XV exploatarea domeniului feudal ae f cea n mare parte prin ridicarea dijmelor care asigurau feudalului cele necesare pentru existen, de acum ncolo el nu se mulumete cu situaia de consumator al bunurilor produse de rani, ci caut s exploateze pe ranii s i n a a fel nct venitul lui n bani s sporeasc necontenit. Pe de o parte, l intereseaz ca rezerva feudal s creasc , deoarece cerealele produse acolo constituie marf aduc toare de bani, pe de alt paste, ranii ei n i i sporesc suprafa a cultivat prin defri ri noi, ceea ce aduce st pnului cantitatea mai mare a cerealelor rezultate din plata dijmei. 0 dat cu cre terea rezervei feudale, lucrat cu ranii dependen i, bra ele de munc devin din ce n ce mai c utate. Pe de o parte, se tinde la m rirea num rului ranilor depen deni, deposednd astfel pe moneni i rzei i transformndu-i n r ani cu st pn ; pe de alt parte, goana dup acapararea bra elor de munc face ca feudalii s caute s restrng dreptul de str mutare a ranilor dependen i, s -i lege de glie i astfel s-i asigure fora de munc necesar pentru exploatarea domeniului. Aservirea ranului a avut loc i n secolul XV ns ranul i p stra ne tirbit dreptul de str mutare, adic din punct de vedere juridic el r mnea om liber. nc de la sfr itul secolului XV snt folosite unele m suri care restrng dreptul de str mutare a ranului. Astfel la str mutare ranii dependen i erau supu i la dare n natur , n grne, denumit g leat . De i str mutarea se f cea f r nvoirea st pnului, toti i ea era condi ionat de plata acestei taxe. De pild la 9 ianuarie 149S domnul dispune cu privire la str mutarea ranilor n felul urm tor : orici vecini vor merge n satele m n stire ti, cnejii s nu-i opreasc , n s ' ia numai g leat " '. Intr-un document de pe vremea lui Matei Basarabeste
1

Doc. priv. ist. Rom., B. XIII, XIV, XV, p. 252.

RANII DEPENDEN I

12 3

entionat acela i lucru, . ar tndu-se c vecinii din sat au "l it cbla la st pn ca s ad unde va fi voia lor... i au ezut JJe atunci unde au putut... nici nu este un boier volnic s -i 1 vecineasc de pe ace vreme" . Din coninutul acestor documente rezult c vecinii n aceast vreme aveau dreptul de str mutare, dar acest drept era ngr dit prin achitarea taxei n grne. 'Astfel de m suri erau folosite i n statele feudale vecine. De pilda n Rusia, Sudebnicul lui Ivan III din 1497 prevedea c la str mutare, care era fixat la o singur dat pe an, ranii s plteasc o tax n bani, denumit pojiloe", pentru folosina ogrzii2- In Polonia, n tot cursul secolului XV se practica acest sistem al r scump r rii dreptului de str mutare. La plecare ranul era dator s -i dea st pnului o sum de bani, o m sur de gru, patru g ini, patru ca uri, dou m suri de ov z, un car de fn i un car de lemne. Spre sfr itul secolului XV condi iile de plecare devin i mai grele, deoarece ranul mai era dator s aduc un alt gospodar n locul lui care trebuia s aib starea material corespunztoare 3. In Moldova g sim de asemenea unele indicii din care se poate desprinde tendin a de a ngr di dreptul de str mutare. n 1569 ntre Moldova i Polonia s-a ncheiat un tratat, care prevede c : Fugarii din amndou p r ile s nu fie primi i, c s fie du i napoi de la cine au fugit. Iar dac cineva ar g si pe omul lui la cineva, care era adpostit acolo, s fie napoiat, n amndou p r ile" 4 . Este evident c aceast m sur se referea n primul rnd la ranii fugari. Dreptul de str mutare, a a cum era el condi ionat de plata drii n grne, constituia totui un mijloc de eliberare. In a doua jum tate a secolului XVI, ranii dependen i ncep s foloseasc i un alt mijloc r scump rarea. Aceast tranzac ie ce se ncheie ntre st pnul p mntului i ranul dependent, se face de bicei pe bani, dar cteodat i pe vite. O dat cu libertatea, ranul i r scump r i ocina, delni a din ob te, men ionnd deseori c aceast delni a fost a lui din moi strmoi
.

C. G i u r e s c u, Studii de istorie social , p. 9697. S. I. S t a mm, Sudebnicul din 1497, p. 31.- Istoria R.S.S. Ucrainene, I, p. 137. 4 H u r m u z a k i , I I , , p. 263-265.

124

V. COSTACHEL

de la a ezarea statului" ' i cteodat chiar de la facerea lumii" i. Ac iunea de r scump rare purta denumiri variate de : cnezire, judecire sau megieire, deoarece ranii liberi cu pmnt erau denumii cneji, judeci sau megie i. In documentele referitoare la r scump rare, se arat de obicei c ranii n cauz au fost nainte cneji pe ocinele lor", apoi mprejur rile n care ei au devenit vecini, iar la urm condiiile de eliberare de vecina-. Astfel, la 2 decembrie 1568 se r scump r vecinii Neniu] i Mu at din satul Blestematele al postelnicului Fr il , pentru c fiecare dintre vecini a dat cte 300 de aspri, de s-au cnezit" z. La 21 mai 1617 pentru rumnii de mo ie din T mbure ti se face o carie ca ei s fie judeci" i slobozi de rumnie 4. Intr-un document al lui Radu erban din 19 aprilie 1603 ac iunea de eliberare a ranilor este de asemenea desemnat cu termenul de mai sus : Cnd a fost Alinai Vod domn n Ardeal i cnd s-a fost ridicat toate satele din ar , s se judeneasc " 5. La 1613 se r scump r satul Barca pl tind domnului 150 000 de aspri ca s fie ei iar i megiki i slobozi, cum au fost i de mai nainte vreme" 6. La 9 aprilie 1614 se r scump r satul Hornurile din Vla ca, men ionndu-se c ei au fost to i oameni megia i cu ocine, nc de mai nainte vreme din moi din strmoi" 7. Domnul JRadu erban i-a iertat" de vecinie i i-a slobozit". In aceast tranzac ie.de r scump rare, greutatea consta n faptul c era nevoie de nvoirea st pnului de p mnt, care cu greu renun a la bra ele de\ munc de pe mo ia lui. De aceea actul de r scump rare pentru care se pl teau sume mari de bani, era considerat ca o mare favoare, folosindu-se termenii de miluire" i de iertare". De pild , n documentul din 1 august 1608 cnd se r scump r satul Z valul pentru suma de 26 000 de aspri, st pnii lor arat c i-au ertat de s-au r scump rat" 8 .
2 3

' Gh. Ghib nesou, Surete i Izvoade, XXII, p. 157. Doc. priv. ist. Rom., B. XVII, p. 332333. Ibidem, XVI, III, p. 299. I. B i a n u , Qocumente romlne ti, I, p. 35 Doc. priv. ist. Rom., B. XVII, vbl. I, p 78. Ibidem, XVII, II, p. 229. Ibidem, p. 265. Ibidem, voi. I, p. 331.

RANII DEPENDENI

125

R scump rarea se putea face n diferite condi ii: cu p mnt au f r p mnt, ceea ce n limbajul vremii se numea numai capetele". Cnd r scump rarea se f cea cu p mnt, se men iona c ranii r scump ra i s fie iar cneji pe dedinele lor" sau oameni megiia i pe ocinele lor". " R scump rarea f r p mnt silea pe ran s - i p r seasc delni a str mo easc i s plece din sat. In aceast privin ff sim preciz ri pre ioase n documentul din 18 mai 1619 referitor la iertarea" de vecinie f r p mnt a vecinului de mo ie B ncel : L-am iertat i noi (st pnii lui) de acum nainte s f lc n pace de c tr noi, mai mult rum n s nu fie, ci s fie n pace i slobod, s se duc unde va vrea" 1. La 20 aprilie 1620 Gavriil Movil aprob r scump rarea din vecinie a lui Nistor de la Neac a vorniceasa pe un cal pre uit la 2 400 de aspri i suma de 6 600 de aspri gata, men ionndu-se c el a fost vecin de motenire i-i rscumpr cu fiii si numai capul fr ocin". frjiaBe' MV 6e3 OTqHHt.) 2. In documentele referitoare la st pnirile m n stirii Polovragi, la mijlocul secolului, XVII,, rscumprarea fr pmnt este relevat de mai multe ori : R scump rare de rum nie numai capetele f r mo ie" 3. Dreptul de str mutare i eliberarea de vecinie arat c n cursul secolului XVI, n principiu ranii i mai men in libertatea personal . Numeroase cazuri de cnezire de la nceputul secolului XVII, precum i rscoala ranilor din timpul lui Mihai Viteazul, cnd s-au ridicat toate satele din ar ca s se judeceasc" relev o mare frmntare n snul rnimii, nemulumit de msurile noi, luate de domn. Noile msuri tirbeau strvechile drepturi ale rnimii, i n primul rnd dreptul de str mutare. In aceast privin este concludent un document clin 3 mai 1628 referitor la vecinii din satul Prislop, al mnstirii Cotmeana, care s-au cnezit de la sf. m n stirea Cotmeana, in zilele r posatului Mihnea Voievod, pe cnd erau vecinii bozi slo-'"4. Astfel, dei ncepnd cu sfritul secolului XV s-a introdus
* Doc. priv. ist. Rom., voi. I I I , p. 369.

Gr.

N a n d r i , Documentele slavo-romne de la muntele Atos,

] AI. t e f u l e s c u , Palavragii, p. 113, 116, 123. Cn~f rhiva Institutului de Istorie. Copie din Arh. St., Buc. M n stirea u ia * < L/l, Comunicat de A C a z a c u. P- 117.

126

V. COSTACHEL

gleat de ieire", care urm rea s mpiedice strmutarea ranilor, totu i n principiu ei erau liberi, men inndu- i dreptul de str mutare pn la domnia lui Minai Viteazul. Faptul c mai ales n a doua jum tate a secolului XVj ob tea, care n secolul XV era nc destul de puternic , ncepe s se destrame, este atestat i de sporirea categoriei de s raci n snul ei, ale c ror drepturi asupra p mntului snt din ce n ce mai tirbite; ba mai mult, chiar ies din obte pierznd orice drepturi asupra p mntului str mo esc. Ie ind din ob te, din .punct de vedere juridic, ei snt oameni liberi, ns lipsi i de pmnt. Unii dintre sraci i caut mijloacele de existen prin practicarea nego ului i a me te ugurilor : marea majoritate se a az ns din nou pe p mntul feudalului pe baz de nvoial1. Practicarea me te ugurilor i a nego ului, de care era legat i stabilirea lui la orae, atrage schimbri importante n viaa ranului. Cei care se ocup cu nego ul vnd produse foarte variate, n special vite : oi, porci, cai. Unii dintre ei, n urma acestei ocupa ii vor trece n rndurile negu torilor. Ins caracterul comerului practicat de ctre sraci este definit n izvoarele vremii n felul urm tor : vinde fiecare ce poate" sau vinde una-alta ca orice" srac. In secolul XVI cei stabilii la orae deveneau oameni liberi. n secolul XVII ns acest lucru nu mai este ngduit i ranii care s-au ridicat cu meteuguri" erau obliga i s mearg iar la vecin tate n sat" de unde au venit, s fie vecini cum au fost i mai denainte vreame" 2 . Al turi de aceast categorie de rani purtnd denumirea de s raci, care i-au pierdut drepturile asupra p mntului str moesc, exist i vechea categorie a ranilor din obte, pstrnd dreptul ereditar asupra delni ei chiar atunci cnd ea este cotropit . Ace tia snt datori cu dijm i munc . Ei snt urma ii vechilor obtii btinaii, care au locuit n satele lor din moi strmoi. Deci sub acest raport al drepturilor' asupra deniei str mo e ti i h'bertii de str mutare n secolul XVI se contureaz dou categorii de rani: 1. rani b tina i din ob te,
Cf. V. Cost che, Dezagregarea ob tii s te ti n rile rotnine n evul mediu. Sracii. n studii i referate privind istoria Romlniei, Ed. Acad. R.P.R., partea I, 1954, p. 753. ' Gh. Ghi b nesc u, Surete i Izvoade, X, p. 45.
1

RANII DEPENDENI

127

o strnd dreptul ereditar asupra delni ei i cu dreptul de str mutare ; 2. rani sraci, rupi de obte, care i-au pierdut delnia str mo easc fiind silii s se a eze pe p mntul unui feudal pe baza unei nvoieli. In secolul XVI, o dat cu apariia relaiilor marf -bani, dup ce grnele devin marf , feudalii caut s -i asimileze i pe ranii cu nvoial, cu cei btinai, s le rpeasc dreptul de str mutare i s -i lege de glie. Diferenierea social n snul obtii nu se nvedereaz numai n faptul c din snul ei se rup acei s raci care acum snt sili i s p r seasc p mntul str mo esc. Al turi de urma ii mo ilor n obte apar i acei moneni mbogii, care nu numai c -i r scump r delni a, dar in n supunere i pe membrii s r ci i ai obtii. Semnele evidente de destrmare a obtii le constituie vnz rile individuale ale mo nenilor ca vecini, ceea ce atrage dup sine mp rirea p mntului ob tii pentru delimitarea doinitei1 vndute. In secolul XVI procesul frmirii pmntului obtii merge att de departe, nct p mntul ei este vndut cu ogoare, funii, stnjeni. Aceste vnzri loveau n principiul stpnirii n dev lm ie i f rmi au ip mntul ob tii. Destr marea ob tii reiese i din nlocuirea treptat a dreptului nescris str moesc practicat n cadrul obtii de ctre btrnii ei, cu judecata feudalului pe baza privilegiului de imunitate, devenind el judector al satului. In a doua jum tate a secolului XVI, n urma consolidrii autoritii centrale, are loc desfiinarea treptat a privilegiului imunitilor. In aceeai vreme dreptul local nescris cedeaz locul dreptului oficial al domniei, care este un drept scris 2. u In secolul XVI ncep cump r ri de vecini, f r p mnt, f r delni e. Astfel, de rani,.rup i de ob te, erau a eza i de c tre st pnii lor n alte sate, deseori n sate noi. De pild , la 7 ^aprilie 1572 Radu clucer cumpr vecini f r ocin i-i aeaz intr-un sat nou, nfiin at de el. Satul Ur ii era seli te. Iar de atunci Radul a f cut sat mare cu vecini" 3. Trebuie s relev m
' Prin delnia se n elege nu numai ogorul, dar i p r ile respective 'n fjnete, pduri i ape. ... ' Al. G r e c u , nceputurile dreptului scris n limba romn, n Stu-d "
Q

IV, 1954, p. 227. 3 Dac. priv. ist. Rom., B. XVI, IV, p. 64 i 8990.

RANII DEPENDENI

129

de alta parte, nsui domnul avea tot interesul s fixeze pe ntribuabil pe locul unde se afl i, n felul acesta, s - i asigure regularitatea veniturilor. Aceast m sur legislativ care a r pit dreptul de str mutare a ranilor i i-a legat de glie este cunoscut cu numele de Leg tura lui Mihai" (cBH3aHHe). Termenul 9lavnn nseamn a fi n lan uri, nl n uire 1 . Textul decretului lui Mihai nu s-a pstrat. Coninutul lui l reconstituim dup izvoarele interne care cuprind men iuni cu privire la el i din unele documente externe. Istoricii ntmpin dificulti att la reconstituirea con^nutului decretului, ct i la precizarea condi iilor n care el a fost dat2. Unul dintre documentele de baz , din care afl m despre aceast nou dispozi ie privind dreptul de str mutare a ranului este tratatul ncheiat de Mihai Viteazul cu Sigismund Bthory. Introducerea acestei clauze a fost cerut de clerici i boieri, pe care Mihai Viteazul i trimisese n Transilvania ca s ob in sprijinul lui Sigismund Bthory, ara fiind amenin at de turci. Problema stabilirii datei introducerii acestei m suri a fost mult dezb tut de istoricii romni, unii sus innd c aceasta a avut loc nainte de expedi ia vizirului Sinan Pa a, iar al ii ar tnd c acest lucru n-a fost posibil dect n urma expedi iei. Snt mai multe temeiuri s credem c aceast m sur a fost introdus dup expedi ia lui Sinan Pa a 3.
Considerm c termenul de CBH3aHi'e folosit n cancelaria rii Romne ti, provine de la un vechi termen juridic, care era ntrebuin at pentru a desemna obliga ia ranilor din ob te de a-i prinde pe r uf c tori, de a-i lega" (CB3aTii) i de a-i preda n minile autorit ilor Acest termen apare n secolul XVI de mai multe ori. De pild , la 1526 n hrisoavele m n stirii Tismana se spune c ranii din satele cu privilegiul imunit ii printre alte scutiri nici cap legat s nu duc "(HH rjiaBa ceeaaua a He BOAHT ) precum i n alte hrisoave ale m n stirii ca : pa^ ejiHH .0BeKb 4TO ec 6HJI yTemib cee3au OT ce,io H 6e3 HH eaHO cywaeHHe; C*Z1: Al. t e f u l e s c u , Tismana, p. 87, 217,257. Termenul slavon same n traducerea romneasc nseamn leg tura, lan , de unde pot criva expresii ca : a fi n lan uri" sau nl n uirea", j Cf. S. G.

Longinescu, Aro ez mntul i leg tura lui Mihai Vod ; P IRO ''' *'' P Prietate asolului n Principatele romine pn la 1864. A. P a p i u 11 a r i a n, Tezaur de monumente istorice, I, p. 3637.

Via a feudal c. 8547

130

V. COSTACHEL

O alt problem greu de l murit este aceea a cauzelor care au determinat decretarea acestei m suri. S-a ncercat explicarea ei prin criza financiar , prin cheltuielile cerute de r zboiul cu turcii, prin risipirea ranilor i pustiirea satelor n urma expediiei turceti. O explicaie bazat pe nelegerea necesitii clasei st pnitoare a dat-o N. Iorga, ar tmd c n-a existat un alt mijloc pentru a asigura agriculturii mna de lucru necesari"'. Desigur c asemenea mprejurri ca : criza financiar, cheltuielile de rzboi, exploatarea turceasc, risipirea populaiei steti au contribuit la gr birea decret rii unor m suri legislative, care trebuiau s reglementeze rela iile dintre rani i boieri. Cauzele trebuie cutate n complexul condiiilor social-economice din acel timp : dezvoltarea agriculturii, creterea productivitii muncii, dezvoltarea relaiilor marf -bani, precum i stabilirea unor leg turi mai strnse ntre domeniul feudal i pia . O dat cu dezvoltarea agriculturii, n cadrul domeniului feudal a crescut rezerva feudal, ridicnd cu toat acuitatea problema bra elor de munc . In condi iile vremii aceast problem n-a putut s aib o alt rezolvare dect aceeia a leg rii ranului de glie. LEG TURA LUI MIHAI" I CONSECIN ELE EI Putem presupune c n tratatul ncheiat ntre Mihai i Sigismund Bthory ia 20 mai 1595 leg tura lui Mihai este redat ntr-o form prescurtat . Dac extragem din acest tratat p rile privitoare la boieri i rani, putem distinge dou p riPrima se refer la privilegiile feudalilor, precizndu-se c boierii nu vor pl ti birul i nu vor fi datori voievodului sau altcuiva cu prestarea muncilor datorite de rani". Prin aceasta se precizau ndatoririle feudalilor n calitate de st pni de pmnt, acordndu-li-se scutire de dare n bani i prestaii de munc. Partea a doua se refer la situa ia ranilor, precizndu-se caj Colonii i iobagii care ar fugi de pe mo iile i de sub st pnirea celor n drept (adic a st pnilor de p mnt) i s-ar ad 1

N. Iorga, Evolution de la questoin rurale en Roumanie..., P-

LEGTURA LUI MIHAI

131

osti pe mo ii str ine, s fie adu i napoi" '. n elegerea acestui text este ngreuiat prin folosirea celor doi termeni referitori rani coloni i iobagi care presupun dou categorii diferite. Credem c prin coloni trebuie s n elegem pe acei rani care au r mas f r delni fie'c i-au vndut-o, fie c s-au r scump rat de vecinie numai cu capetele", i care puteau s se aeze n satele feudalilor pe baz de nvoial. Prin iobagi trebuie s n elegem pe vecini, urma ii ob tii str mo e ti, care, de i snt rani dependen i, au r mas pe ocinile lor. Scopul urm rit de aceast m sur legislativ era s desfiin eze dreptul de str mutare al ranilor, s desfiin eze termenul de urm rire a ranilor, f cndu-i astfel lega i definitiv de glie 2Categoriile de rani aservi i definitiv de leg tura lui Mihai snt variate : 1. Cei din natere, urmaii obtii strmoeti, caracterizai n documente ca Rumnii de moie de strmoie". Defini ia acestei categorii de rani rezult dintr-un document al lui Matei Basarab din 15 octombrie 1641, n care, referindu-se la satul Dragoslavele din Muscel, se arat c nu au fost rumnii acestor boieri de mo tenire din Dragoslavele nici mo ii lor nici p rin ii lor" 3. Aceast categorie de rani b tina i au mo tenit stare de dependen de la str mo ii lor. 2. Rumnii de la legtur" reprezint o categorie de rani fr delni a str mo easc , pe care dispozi ia lui Mihai i-a g sit a eza i pe p mntul feudalului pe baza unor nvoieli. Ace tia, prin noua m sur legislativ devin lega i de p mnt, pierd dreptul de str mutare, pierd libertatea lor din punct de vedere juridic Pe care o avuseser nainte. In aceast privin este caracteristic cazul lui Vlcan cu fraii lui Dragomir i Gheorghe feciorii Gonciului din satul m-rii din Flmnzeti-Arge. Gonciul a fost ora ean din Arge iar cnd a fost den leg tura Iui Mihail Voievod l-au fost apucat n satul m-rii Fl mnze ti, i tot au 'st rumni cu bun pace". Feciorii lui Gonciul caut s scape de "uninie ar tnd c ei snt or eni de Arge i n-au fost apuca i
. ,e P- P- P a n a i t e s c u, Dreptul de strmutare a ranilor in rile l7." n secolele XVXVII. In Studii i materiale de istorie medie, voi. '
, Acad. R.P.R., Bucure ti, 1956. p. 93102'. Hurmuzaki, III1. n. 475.

C. Giuresc u, Studii de istorie social , p. 92.

132

V. COSTACHEL

de leg tura lui Mifoai n satele m-rii Fl mnze ti. La judecat ns este dovedit c i-a apucat leg tura lui Mihai voievod n sat n Fl mnze ti... Deci s fie rumni cu pace n veac"' La 30 iulie 1656, Constantin Voievod nt re te lui Diic,ul mare clucer jum tate din satul Arce ti cu vecini, cump ra i de la Vasile i jupni a lui Dumitra. Vecinii pretind c nu snt nici de mo tenire, nici din leg tura lui Mihai Vod ", ci snt veni i n satul Arce ti dup aceea. In acest sens au i jurat. Diicul n-a vrut s umble vecinii n voia lor s fie liberi i cneji f r mo ie" i a pus 24 de boieri care au jurat c vecinii din Arce ti au fost apuca i de leg tura lui Mihai vod 2 . Ace ti oameni cu nvoial , apuca i de legiuirea lui Mihai devin rumni, legai de glie i snt druii feudalilor fr s primeasc bani ca n cazurile cnd cineva se vinde rumn. Aceast categorie este tocmai a acelora care se vnd ca rumni, fiind presa i de greutatea birurilor sau diferitelor calamiti : foamete, distrugerea gospod riilor n urma r zboaielor etc. La 16 mai 1632 Leon Voievod confirm lui Stoica postelnicul trei frai pentru c s-au vndut ei vecini cu fiii lor lui Stoica postelnicul cu 3 600 aspri gata, de bunvoia lor fr nici o sil numai capetele Iar f r mo ie i 'cu zapis" 3. Aceste categorii de vecini snt menionate n izvoarele din secolul XVII. Astfel, de pild , la 5 iunie 1633 Matei Basarab judec pra ntre boierii din V leni i doi vecini din acest sat, care spun cum c n-au fost vecini de motenire lui tefan logof tul din V leni, nici s-au vndut rumni nici c au luat bani, nici i-au apucat leg tura lui Mihai Voievod n V leni" 4 . A adar consecina cea mai nsemnat a legturii lui Mihai const n aceea c to i ranii dependen i de pe mo iile domne ti, boiere ti i m n stire ti fie b tina i, fie cei a eza i cu nvoial au fost lega i de glie, dreptul de str mutare fiind desfiin at. Totodat trebuie semnalat faptul c urmare & desfiin rii dreptului de str mutare ranii fugari erau urm rii de c tre feudali ca s fie adu i napoi. Termenul de urm rire nu este fixat, ceea ce permite feudalilor oricnd, chiar dup tre1 2 C. G i u r e s c u, Studii de istorie social , p. 9091. Gh. 8 G h i b n e s c u , Surete i Izvoade, VI, p. 2152U9. A. $ t e f u 1 e s c u, Documente slavo-romlne, p. 450 4 C.

G i u r e s c u , op. cit., p. 86.

LEGTURA LUI MIHAI

133

erea a ctorva zeci de ani, s reclame pe ranii fugi i de pe Ro iile lor i s -i aduc napoi. ' C leg tura lui Mihai a avut ca urmare legarea ranilor de fi ie este dovedit prin acele numeroase procese ntre st pni si rani, ace tia din urm c utnd s demonstreze c au plecat din satele unde se aflau nainte de leg tura lui Mihai. Aceste procese din secolul XVII nvedereaz o lupt nverunat ntre feudali, acaparatori ai ultimului drept de libertate al ranului, i a acelora care caut s scape de serbie luptnd cu desperare. La 5 decemhrie 1636 are loc un proces n faa lui Matei Basarab ntre m-rea sf. Troi din Bucure ti i vecinii din Criteneti Neacul cu feciorii si. nainte de a ajunge la aceast judecat Neac ul a ncercat n diferite chipuri s scape de rumnie: 1. a c utat s demonstreze c nu i-au apucat leg tura lui Mihai Vod n satul m-rii la Critene ti"; 2. nereu ind la prima ncercare, se n elege cu stare ul m-rii ca s -i sloboaz s se r scumpere de rumnie i au pre uit numai capetele lor f r mo ie". Ca s legalizeze aceast r scump rare stare ul i Neacul vin n faa lui Matei Basarab ranii strnind furia domnului: ,,Intr-aceea domnia mea dac ara v zut nsumi a a, cum au umblat rumnii cu vicleug i cu nelciune, nsumi am b tut pe Neac ul cu 100 toiege i l-am scos din divan cu rea ru ine, i am luat domnia mea to i banii pe seama domneasc la c mar ... Apoi au r mas Neac ul i a treia oar de lege i de judecat dinaintea domniei mele din divan... Pentru aceasta arr^ dat domnia mea sf. m n stiri sf. Troi a ca s -i fie ace ti mai sus scri i rumni de ba tin i ohabnic n veci"'. Dup cum se vede nimic n-a putut s-i scape pe aceti rani de stpnirea feudal acolo unde i - a apucat leg tura lui Mihai. La 6 mai 1654 n fa a lui Constantin erban are loc procesul ranilor din satul Ione tii din Vla ca. Vecinii din Ione ti nu erau rani de ba tin , ci au venit din alt parte i s-au nchinat ca vecini lui Leca sp tarul. Leg tura lui Mihai i apuc n acest sat. In timpul domniei lui Alexandru Ilia vecinii ncearc s -i scape de rumnie unii din ei zicnd cum c nu i-au a Pucat leg tura lui Mihai Voievod n Ione ti, iar al ii pra cum ca nu ^s-au fost vndut rumni lui Leca sptarul". Vecinii pierd a ceast judecat i snt supu i urm toarei pedepse: i au
C. G i u r e s c u , op. cit., p .8889.

134

V. COSTACHEL

ie it rumnii cu rea ru ine din divan, i i-au dezbr cat de i- au purtat pe uli e goi numai cu pielea, pentru c au vrut s fug s sparg satul i birul i au umblat cu viclenie s scape de rumnie"1. Mai n toate procesele se st ruie asupra urm torului fapt : cnd au prsit ranii n cauz satul n care i reclam stpnii, nainte de domnia lui Mihai sau dup. In aceast privin est? deosebit de preios documentul din 2 iulie 1630 cnd patru boieri jur tori ai lui Leon Vod trebuiau s afle i s l mureasc domnul : fost-au e it acei rumni de m n stire mai nainte vreme, n zilele celor domni b trni, cnd au fost rumnii slobozi a se judeci, au fost-au eit de la Mihai Vod ncoace?"2. Aceti boieri cercetnd cazul vecinilor n cauz au ar tat domniei c unul dintre vecini Vlad a plecat mai de mult de la m n stire i a dat g leat de judecie, cum a fost obiceiul rii i au fost slobod despre m n stire". Constatndu-se c el a plecat nainte de leg tura lui Mihai, Vlad a fost l sat liber s plece oriund vrea el. Iar ceilal i doi vecini Toma i Dumitru pleca i dup leg tura lui Mihai n-au avut dreptul s p r seasc st pnul i au r mas vecini ai m n stirii. Aceste elemente ale legturii lui Mihai Viteazul, pe care le reconstituim pe baz de documente, deoarece nu s-a p strat nsu i textul legii, snt confirmate prin documentul lui Radu Voievod din 24 aprilie 1613. In discu ie este situa ia a doi vecini Oprea i Ion din satul Babeni fost mai nainte n st pnirea lui Crstian din Ohaba, de unde ei au fugit i au dat i g leat de ie ire. Pe vremea lui Alexandru Voievod ei se ntorc n ar i se nchin ca rumni boierilor Prvu i Radu. Mai trziu ns Ghinea ginerele lui Crstian ncepe pra cu actualii stpni ai lui Oprea i Ion. Domnul hotrte c : aceti vecini mai sus spu i i-a apucat a ez mntul lui Mihai Voievod la ace ti boieri mai sus spu i. Deci Mihail Voievod, domnia lui a a a f cut a ez mnt atunci : care pe unde va fi, acela s fie vecin n veci" 3 .
C. G i u r e cu, op. cit.^ u 108109 Institutul de istorie al Academiei R.P.R., Sec ia de istorie medie. Copie din Arh. St. Buc. M-rea Cozia, LI/3. 3 Doc. priv. ist. Rom., B. XVII, voi. II, p. 177.
1 2

LEG TURA LUI MIHAI

135

Aceast m sur a fixat pe to i ranii acolo unde ei s-au flat cnd a fost luat aceast dispozi ie. Liberi nainte de a- i r si st pnii, n condi iile ar tate mai sus, acum ei pierd acest drept i dac fug din sat i snt descoperi i pot fi readu i napoi oricnd. Dreptul st pnilor de a urm ri pe vechii str muta i este statornicit de c tre leg tura lui Mihai. In perioada care a urmat dup domnia lui Mihai Viteazul, din cauza nemulumirilor i frmntrilor din snul rnimii, provocate de desfiin area dreptului de str mutare, urma ii lui Mihai au fost sili i s fac ranilor unele concesiuni. Simion Viovil i Radu erban au luat o serie de m suri, care ne fac s credem c leg tura lui Mihai n-a fost aplicat cu toat stricte ea, sau poate chiar a fost suspendat n mod provizoriu, n primele dou decenii ale secolului XVII satele de rani liberi cneji, se r scump r ntr-un num r impresionant de mare. Din unele documente din aceast vreme aflm c numrul mare al satelor r scump rate nu este ntmpl tor, ci el oglinde te o anume politic promovat de domni urma ii lui Mihai Viteazul. Astfel, n documentul din 9 aprilie 1614 afl m c Simion Voievod a chemat toate satele din ar , care au fost cump rate de r posatul Mihai Voievod, s vie la domnia lui ca s se rscumpere din vfecinie"1. La 12 februarie 1615 Radu Mihnea arat cu ocazia r scump r rii mo nenilor din satul Caraula c i-a,m slobozit ca i pe alte sate cte au fost cumprate de rposatul Mihai Voievod, de s-au rscumprat ei de la domnia mea de vecinie" 2. Num rul satelor, care lupt pentru eliberare, folosind mijlocul r scump r rii, este foarte ridicat. Numai n perioada dintre anii 1611 1615 peste 22 de sate de moneni au cerut rscump rarea lor, pl tind sume nsemnate n bani 3 , i cteodat chiar 'n_ vite4. ranii nu reueau n toate cazurile s obin rscump rarea. Tabloul ce se dezv luie din analiza c r ilor de judeCle " arat ct de variate erau metodele folosite pentru cotropirea satelor. Unele erau cotropite f r s respecte formele
Doc. priv. ist. Rom., B. I I , p. 266. Ibidem, p. 368. 9Q l l b 'dem, p. 40, 41, 126, 158, 167, 171, 212, 221, 238, 240, 269, 281, a < 301.

Ibidem, p. 268.

136

V. COSTACHEL

obi nuite i-a f cut vecini f r nici un aspru", altele cump rate cu silnicie arunclndu-le" sume mici de bani. Unele dintre satele cotropite au fost donate boierilor pentru dreapt i credincioas slujb ", cteodat men ionndu-se c aceast slujb s-a f cut cu mult v rsare de snge". R scump rarea acestor sate a fost foarte anevoioas , deoarece feudalii na vroiau s renun e la st pnirea satelor; de regul ranii pierdeau n ac iunea lor de r scump rare'. Detaliile legate de ac iunea de r scump rare snt redate foarte bine n hrisovul lui Radu Mihnea din 24 octombrie 1614. De data aceasta este vorba de r scump rarea satului oprliga iganului din jude ul Saac, n care exist 17 mo neni cu toat ceata lor i cu to i fra ii i cu fiii lor, deoarece este vechea i dreapta lor ocin i de moie, din zilele altor domni btrni de demult, de la facerea lumii. i au tot fost oameni megiei cu ocine, dinainte vreme". Satul acesta a fost cotropit de ctre Mihai Viteazul, care a pus pe umerii lor... multe n p ti de biruri... de le-au luat toat ocin i i-a veeinit f r voia lor i le-a aruncat numai 12 000 de aspri cu silnicie... de atunci... au tot fost acest sat... vecini la toi domnii". La cererea de rscumprare a mo nenilor domnul arat c ...m-am milostivit domnia mea de i-am slobozit i s-au rscumprat cte vecinie toi dinspre domnia mea, pentru 12 000 de aspri turceti, ca s fie iari cneji pe moia lor, cum au fost i mai nainte vreme. i s-au r scump rat ei de vecinie dinaintea ntregului divan al domniei mele" 2 . Li s-a f cut i o carte de r scump rare, scris cu mare blestem. Credem c aceste r scump r ri masive n timpul urma ilor lui Mihai Viteazul constituie un aspect al concesiunilor f cute de domnie, care era silit s ia n considerare spiritele agitate ale r nimii. A a se petreceau lucrurile cnd se rscumprau satele domne ti. Cnd se r scump rau satele unor feudali trebuia confirmarea din partea domniei, de unde rezulta i darea unui hrisov n mna celor r scump ra i. R scump r rile se fac de regul pe bani, dar snt i cazuri cnd ranii n-au bani, nici vite, i-1' r scump r libertatea cu o parte din p mntul lor. Acesta este
1 2

Doc. priv. ist. Rom., B, II, doc, nr. 126, 158, 167, 288, 312, 353. Ibidem, p. 332333. \

"

LEGTURA LUI MIHAI

137

zll j vecinilor din Baia care ini ial au apar inut lui Cazan, apoi au fost vmdui lui Danciu, apoi au fost cumprai de Matei Vod . Ei se r scump r la 1 iunie 1659 de la nepo ii lui Cazan n urm toarele condi ii : nepo ii lui Cazan s ie ei o funie f r rumni i noi s fim pe alt funie judeci" 1 . In timpul domniei lui Radu Mihnea, legarea de glie ia forme mai aspre. Obliga iile ranilor devin mai grele i muncile obligatorii devin mai mpov r toare. ndatoririle ranilor nu snit precizate, specificndu-se oa ei s .asculte de boier i s -i lucreze ce-i va trebui lui 2. Pe de alt parte, ob tea se destram din ce n ce mai mult numeroase vnz ri de ogoare, de pdure, de vii duc spre desfacerea obtii. Dac pmntul obtii este vndut f r s se in seama de tradiiile acestei str vechi institu ii care p stra cu sfin enie bunurile colective, n i i membrii ob tilor snt vndu i f r p mnt, numai cu capete", astfel c ranii snt desp r i i for at de satele lor i du i n alt parte. Nici familia ranului nu mai este respectat copiii fiind r zle i i de p rin i i vndu i prin alte sate. Legarea de glie se nvedereaz i n faptul c ranii fugari snt readu i napoi cu orice pre . Documentele vorbesc din ce n ce mai mult de ranii risipi i". La 8 mai 1619 Gavriil Moghil d dreptul m-rii din Arge s strng to i rummii sfintei m-ri pre unde vor fi risipi i, oari la ora, oari n sat domnescu, cari boierescu, au clugrescu, fia unde ar fi, pre to i s -i ia cu toate bucatele lor i cu f meile lor, s -i duc la mo ia lor, unde le va fi satul" 3 . ranii snt urm ri i i atunci cnd trec peste hotare. In 9 aprilie 1642 Matei Basarab d carte boierului Erimia Ciocrlie din Moldova ca s fie volnic s - i caute i s - i ia ai lui rumni care au fugit n ara Moldovei din satele lui, aicea n p mntul domniei mele... unde-i va g si" n sate domne ti, boiere ti, c lug re ti, n slobozii sau n trguri, s -i ia i s -i duc n Moldova pe la satele lor 4. Astfel vedem c i n Moldova secolului XVII se creeaz o situaie asemntoare cu cea din ara Romneasc. Exista
1

G h. G h i b n e s c u , Surete i Izvoade, VI, p. 79. Doc. priv. ist. Rom., B. XVII, voi. I, p. 18, 19. Ibidem, voi. 16161620, p. 361. G h. G h i b n e s c u , op. cit., XXI, p. 51.

138

V. COSTACHEL

aceea i tendin a feudalilor de a lega pe rani de glie, de a desfiin a dreptul de str mutare. Termenul de urm rire, desfiin at cu totul n ara Romneasc , n Moldova se men ine n tot decursul secolului XVII, la nceput 6 ani, apoi ajunge pn la H ani n 1670 '. Men inerea termenului de urmrire are foarte mare importan deoarece dup trecerea anilor de urm rire stabilii de crmuire fugarii scpau de stpnii lor care pierdeau dreptul de a-i urm ri. Men inerea termenului de urm rire ivnpiedica legarea definitiv de glie, mai p stra oarecare posibilitate de str mutare, care n Moldova nu este ngr dit n mod absolut. O situa ie asem n toare a existat n Rusia pn la a ez mntul lui Alexei Mihailovici din 1649. Pn la aceast legiuire termenul de urm rire varia ntre 5 i 15 ani. In 1649 termenul de urm rire este desfiin at, fapt care nseamn desfiin area absolut a dreptului de str mutare i legarea ranului de glie. In Moldova n-a existat o m sur legislativ asem n toare aceleia din ara Romneasc ca leg tura lui Mihai. Legarea de glie n Moldova s-a f cut prin m suri treptate. Izvoarele care con in tiri n aceast privin nu snt prea numeroase. Tratatul de vasalitate cu Sigismund Bthory din 3 iulie 1595 con ine un articol referitor la rani i care nvedereaz frica fa de primejdia r scoalelor : Cine mpotriva legii i drept ii, ar n v li cu for a n casele i cur ile boierilor, va fi pedepsit cu moartea" 2 . Articolul relev ascu irea luptei ntre feudali i rani; cauza care agit ..spiritele de i nu este men ionat , nu poate fi alta dect aceea de ngrdire a strvechiului drept de str mutare. Dintre msurile luate n Moldova cu scopul desfiinrii dreptului de strmutare, acelea ale lui Miron Barnovski n 1628 constituie un moment deosebit de important i pot fi asemuite cu leg tura lui Mihai n ara Romneasc 3. Fa de plngerile venite din partea st pnilor de p mnt c li s-au pustiit satele >
1 Vezi : 1622/ (10 ani) Melhisedec, Cronica Romanului, I, p. 243; 1628 (7 ani) H a s d e u , n Arhiva istoric", I1, p. 175; 1670 ( I I ani) V. A.

Urechea, Introducere la Miron Cost in, Opere complete, I, p. 123. 2 Hurmuzaki, III,, p. 477481. 3 G h. G h i b n e s c u, Surete i Izvoade, XVI, p. 66 ; Arhiva istorica, I, p. 175176; vezi N. Iorga, Istoria poporului rominesc, III, Bucu re ti, 1927, p. 114 i idem, Istoria Romlnilor, Bucure ti, 1938, VI, p. 22.

^-^~

LEGTURA LUI MIHAI

139'

aU rchirat vecinii", Miron Bamovski ia hotrrea ca ranii dependen i vecinii care au fugit nainte de expediia sultanului Osman n Moldova din 1621 s nu mai poat fi adu i napoi l a st pnii lor, de la care au fugit: ...pre cei ce vor fi vecini dup mp ratul ncoace ca s fie tari i puternici c lugrii i feceoarii de boiar a-i lua vecinii... fie n ce sat vor fi ori boierescu, ori domnescu, ori n orau, ori n slobozia boiereasc ori ntr-alte sate c lug re ti fugi i s aib a-i lua i a-i duce cu toate bucatele lor napoi la locurile lor" '. Aceast m sur prive te pe cei ce ar fugi dup 1621 i care fiind descoperi i pot fi adu i oricnd la st pnii lor. Acei vecini ns , care au fugit nainte de 1621 nu intr n prevederile acestei dispoziii, precizndu-se c ei pot s se a eze unde vor iar dac ...nu vor vrea s mearg la st pnul s u s fie slobozi s mearg unde le va fi scris". Se prev d m suri i pentru acei rani dependen i, care ar fugi de la st pnii lor n viitor : ...carii vecini vor fugi de acum nainte printr-alte ri i vor veni iar i n ar , nime s nu aib a primi vecinii altora, ci s fie volnici a cui vor fi ori n ce sat se vor g si a-i lua" 2 . Dup cum s-a mai artat, m sura lui Miron Barnovski este similar celeia luate de Mihai Viteazul n ara Romneaso . Aceast dispozi ie nu trebuie cercetat izolat; ea trebuie judecat mpreun cu alte dispoziii, care fixau termenul de urmrire, pentru c ntregul sistem de dispoziii urm rea acelai scop r desfiin area dreptului de str mutare. Izvoarele narative vorbesc de starea jalnic a ranilor ca urmare a exploat rii crunte a boierilor. De pild , boierii lui C. Moghil snt prezenta i de c tre cronicar ca acei care mnca " pe s raci f r mil " 3 . Dimitrie Cantemir spune : Am Putea numi pe ranii moldoveni cei mai nenoroci i din c i snt P e lume, dac bog ia p mntului i sem n turile nu i-ar scoate . mizerie" 4. Matei al Mirelor, n cronica lui versificat , arat ca boierii mncau pe s raci ca ni te lupi fl mnzi, care trag -------- ^

, , ' G h . G h i b n e s c u , Surete i Izvoade, XVI, p 66 3 'bidem. t Istoria domnilor rii Romne ti, edi ia N. Iorga, p. 101. D . C a n t e m i r , Descrierea Moldovei, trad. G. P a s c u , p. 148-149

140

V. COSTACHEL

pe urma lor sute de erbi i care despoaie pe cei s raci i or , fani, ca ni te tlhari" '. Izvorul cel mai de seam cu privire la soarta grea a ranilor este Pravila lui Vasile Lupu, care con ine un articol referitor la ranii fugari : Cnd va fugi ranul de la locul i de la st pnul s u, nimeni nicaiuri s nu-1 primeasc , iar de-1 va i primi de odat , de srg s -1 ntoarc napoi la satul lui, de unde iaste" 2 . In afar de acest articol din pravila lui Vasile Lupu exist o serie de porunci domne ti referitoare la ranii fugari. Astfel la 3 iunie 1608, Constantin Moghil d carte c lug rilor m-rii sf. Nicolae din Ia i ca s - i strng vecinii din satele lor, din Giurov i din Nicore ti, care vor fi fugit, ori unde i vor afla n ara domniei mele, prin satele boiere ti i n slobozii sau n satele c lug re ti sau ori unde i vor afla, s fie puternici cu aceast carte a domniei mele s-i prind i s -i ia, cu tot avutul lor i s -i aduc la satele lor <}iurov i Nicoreti" 3. Un document aproape identic din 15 iunie 1608 este dat m-rii Pobrata n care se subliniaz c ranii m-rii s fie adu i napoi, f r s se in seama de faptul n ce sat se afl : la oricare boier va fi, s -i trag i s -i aduc napoi" 4. i n Moldova, legarea de glie este determinat de cauze economice. Boierimea caut s valorifice p mntul, s ob in ct mai multe cereale pentru pia. Prin faptul c boierul devine negu tor de cereale, el i va spori necontenit rezerva feudal . Or, rezerva feudal nu putea fi lucrat dect cu braele erbilor. Str mut rile ranilor de pe o mo ie pe alta aduceau adeseori mari pagube feudalilor. De aici, tendin a de a-i lega pe rani de glie i de a- i asigura zile de munc agricole din ce n ce mai numeroase. De pild la 5 august 1660 m-rea Brnova cap t dreptul s scoat satul Ciorbe tii... s lucreze cte dou zile pe lun la orice lucru va fi voia c lug rilor". Aceste 24 de
* M a t e i al M i r e l i o r , Istoria Ungrovlahiei la A. Papiu Ilarian, Tezaur de monumente istorice, I, p. 338. 2 S. G. L o n g i n e s c u , Legi vechi romlneti, Bucureti, 1915. p. 5~6. 3 Doc. priv. ist. Rom. A. XVII. voi II, p. 154-155. 4 Ibidem, p. 158159.

~~^

LEGTURA LUI MIHAI

141

zile de lucru pe an snt n afar de dijm i se refer la muncile agricole'. Tendin a aceasta a feudalilor de a acapara munca vecinilor S e manifesta i n aceea c i n Moldova nu se mai d voie vecinilor din satele feudalilor s se a eze n slobozii. Scutiri nu 1 s e acord dect pentru str ini i oameni nescri i". De pild l a 19 mai 1606, Eremia Moghil acord seli tei Dobr cina a m rii Pobrata slobozenia" pe 3 ani pentru oric i oameni f vor chema din alte ri, fie rus, sau moscovit, sau muntean sau vlah sau orice limb va fi, sau i din ara noastr , oameni nescri i" 2In ara Romneasc la 2 septembrie 1626 m-rea Tis-mana cap t dreptul ca s - i fac sat de mil i slobozie, s - i strng oameni str ini f r dajde" 3. Aceste preciz ri care arat c ranii erau opri i s plece n satele nou ntemeiate dac ei erau nscri i n catastiful visteriei ca birnici dovede te pe de o parte tendina domniei de a menine stabilitatea contri-buabilit ii r ne ti, iar pe de alta, de a ap ra interesele feudalilor ferindule satele de pustiire. Din cele expuse mai sus rezult c i n Moldova desfiinarea dreptului de str mutare apare la nceputul secolului XVII. Aici n-a existat o legiuire special ca n ara Romneasc. Totui prin^ faptul c termenul de urm rire n-a fost desfiin at cu totul,, ca n ara Romneasc , ci s-a mers pe calea unei ngr diri treptate a dreptului de str mutare m rind num rul anilor de urm rire, care ajunge la 11 la sfr itul secolului XVII, n-a luat forme att de definitive ca n ara Romneasc . In R s ritul Europei legarea ranului de glie a avut loc spre sfr itul secolului XV. In Boemia, Ungaria, Polonia i Rusia au fost introduse m suri legislative, care au dus la desfiin area dreptului de str mutare a ranului. Ac iunile ntreprinse pentru suprimarea acestui drept str vechi al ranului sau izbit de rezisten a lui drz , care uneori a dus la r scoale Qe mari proporii. Cu toat lupta ndrjit a ranilor, sporirea continu a pri-vilegiilor feudale n-a putut fi st vilit . Astfel, la 1487 dreptul de str mutare a fost suprimat n Boemia, n 1496 n Polonia,.
R. R o s e t t i ,

Doc. priv. ist. Rom., A. XVII, voi. II, p. 4344. Arhivele olteniei (1922), I, nr. 23, p. 237238.

P mintul, s tenii i st pinii n Moldova, p. 261.

142

V. COSTACHEL

cnd n statutul de la Piotrkow s-au introdus o serie de disp 0 . zi ii noi, care ntregeau m surile luate n cursul secolului XV prin care se urm rea ngrdirea dreptului de strmutare. In Un.' garia i Transilvania acest drept a fost desfiin at n 1514, ^ urma r scoalei conduse de Doja, unele m suri ns fiind introduse n perioada anterioar ; de pild hot rrea regelui din 1492, care obliga pe rani s cear la strmutare nvoirea st pnuiui. In Rusia ngr direa dreptului de str mutare s-a stab^t n 1497 prin Sudebnicul lui Ivan III. Acestei legiuiri i-a premers ns o serie de dispoziii, care nu aveau un caracter general dar toate aveau ca scap ngr direa dreptului de -str mutare.' Aceast ngr dire devine tot mai riguroas , pn cnd n 1649 legarea de glie este definitiv, desfiinndu-se cu totul termenul de urm rire. De i n Boemia, Ungaria i Polonia lucrurile s-au f cut mai devreme dect n Rusia, totu i fenomenul este gene-ral n r s ritul Europei. Pe cnd n apusul Europei, prin ridicarea produc iei manufacturiere, a comerului i a oraelor, se ajunge la forme capitaliste timpurii, care mping spre eliberarea ranilor erbi, la rsrit de linia Elbei, n starea ranilor, se produc schimbri importante, care vor duce la legarea definitiv de glie '. Acest fenomen este caracteristic jumtii r s ritene a Europei i se datore te faptului c grul reprezint o marf principal n aceste ri agricole. In noile condiii, feudalii caut s sporeasc rezerva feudal . Dar pentru a o exploata ct mai mult, ei caut s - i asigure bra ele de munc supritnnd dreptul de strmutare. Claca agricol din ce n ce mai mpovrtoare este aceea care satisface interesele feudalilor n calitate de produc tori de cereale. Astfel sporirea num rului zilelor de munci agricole, cre terea rezervei feudale, legarea ranului de glie i desfiin area dreptului de str mutare snt fenomene specifice pentru Europa de rsrit ncepnd cu secolul XV. Aceste fenomene au fost strns legate de adncirea procesului de aservire a ranului, ceea ce a f cut ca serbia s capete forme de exploatare tot mai crunte. Sub acest raport i rile romine se ncadreaz n acel curent general care a cuprins " rile din r s ritul Europei
B. D. ; o v, Reorganizarea agriculturii i destinele r nimii Grek< '. XVI, n Buletinul Academiei de tiin e a U.R-S.S-, n Europa n secolul ..,,, ... ,..^.i.,u, ^.^ u ,... ,, -Seria istorie i filologie", voi. I, 1948, p. 52-61.
1

ROBII

H3

ROBII

In epoca feudal, n rile romne a existat categoria social a robilor, aezai n Ordinea ro e s a t i e domne ti, boiere ti i m n stire ti. De obicei robii erau igani i t tari, ace tia din urm ndeosebi n Moldova. Snt men iona i i bulgarii n situa ia de robi '. In cele mai vechi izvoare romneti scrise n limba slavon, robii snt desemna i cu termenul slavon celead' (qejrknb) tradus 'n romne te cu cel de s la . In ceea ce prive te con inutul acestui termen nu exist o unitate de vederi, unii istorici atribuindu-i sensul de familie, al ii de cas sau curte i chiar de comunitate. In tot cursul secolului XV, robii care reprezint dania domneasc , n special n actele m n stire ti, snt trecu i numai cu numrul slaelor. Numai n actele boiereti ndeosebi cele de cump r tur , robii snt trecu i cu numele lor, cu men iunea membrilor din familie, manifestndu-se tendin a de a preciza ct mai detaliat situa ia i num rul robilor cump ra i. In cursul secolului XVI aceast tendin devine din ce n ce mai pronun at , robii fiind trecu i cu numele lor i cu toate detaliile referitoare la familia lor: nevasta, copiii, fra ii etc. Se men ioneaz dac vreunul dintre robi e holtei, dac mai are copii n afar de c s toria lui actual , dac mai are al i membri n familie, dect nevasta i copiii. In secolul XVII aceste preciz ri vor fi att de am nun ite, nct se va men iona robul cu nevasta i cu feciorii ce-i vor avea i care vor fi nsura i i nensura i. Deci prima constatare pe care o putem face cu privire Ja termenul celead' este aceea c familia robului, cu to i membri s i, e atestat n documente. In afar de aceasta, termenul celead' este folosit pentru a desemna i o anumit stare social , anume cea de rob. i s a " r putea spune c desemneaz familia robului.
obiej
)

M. C o s t c h e s c u, p. 11.

Documente de la tefan cel Mare, Iai,

144

V. COSTACHEL

Intruct termenul celead' este frecvent nu numai n izvoarele romne ti scrise n limba slavon , dar i n alte izvoare de limb slav , n special cele ruse ti, studierea con inutului s u se impune de la sine. Istoricii sovietici constat c termenul celead' este foarte vechi, anterior secolului X. Iar izvorul cel mai de seam n care acest termen este folosit n mod frecvent este Russka'a Pravda", izvorul ce reflect principiile care st teau la baza societ ii ruse ti din secolele XIXIII. B. D. Grekov, care se ocup de institu ia robiei n cartea sa Rusia Chievean ", arat c la nceput termenul celead' se referea la familia din care fceau parte i robii casnici, care executau diferite munci pentru st pnii s i, fie la cmp, fie la cur ile lor. i ntruct acest termen este anterior perioadei cnd era elaborat codul Russkaia Pravda", anterior societ ii bazate pe rela ii feudale, se crede c el a luat na tere ntr-o societate n care a existat sclavia patriarhal '. In afar de aceasta trebuie semnalat faptul c n unele izvoare ruseti termenul celead' se refer la prizonierii de r zboi. B. D. Grekov subliniaz c este un lucru ndeob te cunoscut c la toate popoarele, prizonierii erau transforma i n roti i folosii ca for de lucru. O dat cu dezvoltarea relaiilor feudale n Rusia Chievean , sclavia patriarhal a vechilor sclavi a mai continuat s existe. In situaia robilor ns apar schimbri importante, care i apropie din ce n ce mai mult de situa ia erbilor, iar sclavia patriarhal este pe cale de dispari ie 2 . B. D. Grekov insist de asemenea asupra deosebirii fundamentale dintre situa ia unui sclav antic i acea a robului medieval. La romani sclavul este baza produc iei; la slavi i germani sclavii n-au jucat niciodat un asemenea rol i nici n-au putut s joace, deoarece ei au tr it n alte condi iuni istorice. In produc ia lor locul de frunte apar inea muncii libere a ranului din ob te, iar mai trziu ranului deja aservit i legat de p mnt 3 . Aceste constat ri ale tiin ei istorice sovietice referitoare la institu ia robiei n mare m sur snt valabile i pentru realit ile medievale romne ti, deoarece unele dintre ele snt carac1 2 3

B. D. Grekov, Rusia Chievean, ediia rus, 1949, p. 162. Ibidem, p. 184. Ibidem, p. 174.

ROBII

_________ J45

eristice pentru orice ar feudal, iar altele prin aceea c exist "institu ii oglindite n ,,'Russfcafia Priavda" i comune rilor romne. De aceea credem ca originea institu iei robiei medievale trebuie pus n leg tur cu sclavia patriarhal , care n momentul constituirii statului feudal se gsea n stare de dezagregare, rela iile feudale fiind anterioare apari iei statului. In afar de aceasta se pot semnala anumite schimb ri, care survin n situa ia robilor n decursul secolelor de care ne ocup m. Pentru aceasta pledeaz i faptul c pe lng vechiul termen de celead' apar -unul nou cel de holop. Termenul holop jpare n Moldova la mijlocul secolului XV, cnd de fapt izvoarele folosesc n mod -curent pe cel de oefead' Men ionarea robilor se -face de obicei cu termenul cel vechi, ns apare no iunea de drept al holopilor \ n opozi ie cu acel al vlahilor. Incepnd cu anul 1524 termenul de holopi igani (Mira xojiorra) devine curent n actele moldoveneti, men ionndu-se adeseori c iganii apar in st pnilor n calitate de robi cu tot venitul" 2. In ara Romrneasc predomin n tot cursul secolului XVI formula sate i A igani" 3, n care st pnirea asupra iganilor este strns legat i de acea a satelor. Termenul celead' este de asemenea folosit destul de des, ns acuma este limitat numai la desemnarea familiei robului. Termenul holop are o ntrebuinare foarte larg n izvoarele medievale ruse ti. Istoricii sovietici care au acordat deosebit atenie studiului acestui termen i precizrii coninutului su au ajuns la concluzia c termenul holop nu se identific n ntregime cu cel de celead' \ Apariia termenului holop n izvoarele medievale romneti, mult posterior celui de celead', ne mpinge spre cutarea acelor schimbri n starea robului, care au necesitat introducerea unui termen nou, pe lng cel arhaic de celead'. Una dintre sursele de provenien a robilor, chiar n cursul secolului XVI era i aceea de capturare de prizonieri n timpul
g M. C o s t c h e s c u , Documentele moldovene ti, I I , p. 236; I. g a a n, Documentele lui te]an cel Mare, I, p. 140. ' , Doc. priv. ist. Rom., A. XVII, p 222. 4 I b i d e t n , B . X V I , v o i . I , p . 8 5 , 1 7 3 . B. D.
Grekov, op. cit., p. 154.
~~ Viaa feudal c. 8547

146

V. COSTACHEL

rzboaielor cu popoarele vecine ; ungurii, ttarii, polonii, precum i cu ocazia r zboaielor ntre moldoveni i munteni. Pentru Moldova secolului XVI se poate da ca pild cazul lui Petre Prc lab, care a adus un igan... ,,din ara Ardealului cu ceata lui cnd a mers Petru Voievod la unguri cu ostile" ', sau n cazul lui Dr gan, marele logof t, care a adus igani din Polonia 2. Moldovenii i aduceau robi din ara Romneasc . Pe vremea lui tefan cel Mare asemenea cazuri snt numeroase; cronicile vremii relateaz chiar un transport masiv de robi din ara Romneasc 3 Aceast stare de lucruri continu i n secolul XVI. De pild , la 1583, m n stirea Galata cap t dou s la e de igani adu i din ara Romneasc 4 . Trebuie semnalat faptul c n i i romnii puteau s devin robi n ri str ine, fiind captura i n r zboaiele cu turcii sau t tarii. Asemenea cazuri snt numeroase, men ienndu-se de obicei c cei nrobi i snt ntemni a i, iar pentru r scump rarea lor s-au f cut eforturi. Se fac mprumuturi sau vnz ri de sate, ca s ob in sumele necesare pentru r scump rare. De pild la 1572 jupraia iMargia din iana Romneasc ...,a venit naintea r posatului Radu Voievod, de a c zut n genunchi la p mnt ca s -i dea 30 000 aspri turce ti ca s r scumpere pe fiii s i din robie" s. Domnul i cump r satul Ur ii, dndu-i suma necesar pentru r scump rare. In unele cazuri ns situa ia celor nrobi i nu mai avea nici o sc pare. Este cazul boierului Stroe, care n 1615 a c zut n. robie la t t ari, unde a stat timp de 6 ani reu ind pln la urm s trimit un r va prin care se comunica c el face mare munc la catarga mp r teasc i nu mai avea n dejde s se mai ntoarc acas " 6 . E necesar s subliniem c pentru aceast categorie de oameni nrobi i nu se ntrebuin a nici unul din cei doi teraneni celead' i holop. Ei erau numii cu termenul slavon de pas (rob). Istoricul sovietic N. Derjavin arat c n limba popuDoc. priv. ist. Rom., A. XVI, II, p. 158. Gh. Q h i b n e s c u , Surete i Izvoade, XIX, p. J98. O. Gorka, Cronica epocii lui tefan cel Mare, 1937, I, p. 146. Doc. priv. ist. Rom., XVI, A. III, p. 232. Ibidem. B. voi. IV, p. 89. G h. G hi b ne seu, op. cit. nr. 185.

ROBII

147

r bulgar termenul pa6 nsemneaz prizonier" sau priliier de r zboi"',. Faptul c cineva s-a n scut din p rin i robi atr gea dup sine starea de robie. Aceast stare o moteneau nu numai copiii, dar i nepo ii, to i urma ii i chiar tot neamul aceluia care iniial a fost nregistrat ca rob al unui st pn. C s toria cu un rob ducea de asemenea la robirea persoanei libere pn atunci. Izvoarele vremii au p strat numeroase date referitoare la procese prin care feudalii cutau s susin drepturile lor asupra copiilor nscui de la prinii robi i chiar asupra nepo ilor i str nepo ilor. Un asemenea proces a avut m-rea Tazlu cu Safta lui Grigora Troac, ncercnd s demonstreze c Safta cu copiii ei erau robi ai m n stirii. C lug rii i sus ineau drepturile pe motivul c mama Saftei fiind femeie liber moldoveanc " s-a m ritat cu un igan Ion Burghiul, rob al m n stirii. Copiii ei din aceast c s torie au i devenit robi ai m n stirii. Dup aceea mama Saftei s-a m ritat a doua oar , Safta fiind n scut din aceasta a doua c s torie. Ca s c tige cauza, Safta aduce dovad c tat l ei, ca i so ul ei, au fost oameni liberi i deci preten iile c lug rilor nu snt ntemeiate. Procesul acesta care s-a judecat la nceputul secolului XVIII relateaz faptul c o femeie liber m ritat cu un rob i pierdea libertatea i trecea n categoria robilor al turi de soul su 2. Soarta b rbatului c s torit cu o femeie roab era aceea i. La 2 iulie 1723 Mihai Racovi Voievod judec pricina lui Meleghie cu Constantin. Str mo ul boierului Meleghie a avut o iganc Dochia iar aceasta o fat, Nazaria, pe care a luat-o n c s torie Constantin, el fiind moldovean" i a f cut cu ea ase copii. Meleghie susine c are dreptul s ia parte din feciorii Schi ei". Constantin arat ns c n-a tiut c mama so iei sa ' e a fost iganc i to i in cas i dau bir". Domnul ca s Pu fac mari tulburri s-i lase oamenii femeile" i s se duc alt parte a socotit cu tot sfatul de boieri s o r scumpere onstantin pe so ia sa din robie, s dea cei doi feciori cte cinci ei i cei patru gineri cte trei lei i Constantin tat l lor opt lei",
s

N. S. D e r j a v i n , Istoria Bulgariei, II, p. 20. T- C o d r e s c u , Uricariul, XIX. p. 15.

148

V. COSMCHEL

Este interesant de semnalat faptul c ntr-o ar vecin Moldova- Marele Cnezat al Lituaniei _ condi ii e care spre robie erau foarte asem n toare cu cele din rile Statutul lituanian din 1529, elaborat pe vremea \u s mund I, prevede urm toarele condi ii care duc la starea de m bie : 1) ce care se na te din p rin i robi ; 2) cel care a fost 1.S moarrrnln ^ ' 3) eX^darea ^^'nalului condamna moarte, persoanei care e n pagub ; 4) C s toria ou o per P soana care este n stare de robie 2 . M,r? inr Cde+pa, trr U -. C nditii pe care Ie P revede Statutul din Marele Cnezat al Lituaniei, trei au fost n vigoare i n ri romme Difer punctul al 3-lea care se refer la nrobirea un crimmal de c tre persoana p guba e. Izvoarele romne ti nu releva asemenea cazuri cnd romnii pentru delicte penale condamna i la moarte, erau extr da i p guba ului ca s -i devin robi. Totu i au existat cazuri ntructva asem n toare. De pild robn nvinui i n delicte penale i condamna i la moarte puteau h r scump ra i i dup plata du egubinei, prin care se d dea satisfacie at-t domnului ct i pgubaului, deveneau robii persoanei care - a r scump rat. La 1662 tefan Tomsa Voievod judeca pira lui popa Grozav din Peletinici cu iganul Borna. Popa Grozav i-a dat iganului ne te bani buni" iar igani: -a restituit ni te bani r i f cu i de dnsul". Tot acest popa idai i@anul-m s -i scoat arginftu'l dirttr-un guler de fir din ceK batnne i alte m run i uri", iar iganul Bogza i-a dat popii arama in Ioc de argint. Atunci cnd iganului pentru falsuri f cute trebuia sa-i aplice pedeapsa capital , s-a g sit un oarecare Lupt Prajescul care i-a pl tit capul de la moarte ca s -i fie drept 3 igan Fui de ul mo ie" . , ,?nn 1 de cai comis de robi era pedepsit cu moartea. Pe la 1 bOO oltuzul i prgarii din Trotu judec pe Vasile iganul, p h ( ? h * b n c s c u . Surete i Izvoade, XI, p 131 132 , , . . L l u b Ia v
schi, Ocerk istorii litousko-russkago gosudarstvO> (Siudn asupra istoriei statului ruso-lituanian), Moscova 1910 p 90 un. u n b a n e s c u, op. cit. voi. XX

ntreguluf nTarafrobut. ^

n total treizeci de lei. i ei s1 fie oameni slobozi i sa piard orice drept asupra lor" 9

ROBII

149

re a fost prins c a furat doi cai i a fost adus legat la ei ca z,\ piard". Bejan paharnicul i-a pltit capul dnd 25 ughi i "ntors cheltuiala i p guba ului '. 3 g necesar de subliniat faptul c st pnul r spundea pentru delictele s vr ite de c tre robii s i, de unde rezulta c el era acela care trebuia s despgubeasc pe cel n pierdere, din cauza delictului. In ceea ce prive te uciderea de om, concep ia juridic a societii feudale n rile romne se poate defini printr-o formul laconic , cuprins ntr-un act din 1539 n ara Romneas2 c : moarte pentru mosrte" . In documentele referitoare la stpnirea robilor, cnd se precizeaz cu mult minuiozitate dac robii provin din cumprtur, danie, motenire, zestre, schimb, adeseori apare i men iunea c robul n cauz a fost dobndit pentru c s-a pl tit pentru el o du egubin 3. La 1650, iganul Pascu a ucis un vecin ran al lui Udrea Doicescu. Acest igan a czut la pierzanie s-1 spnzure sau s-1 duc la ocn". Egumenul m n stirii Vai-de-Ei, Partenie, a r scump rat capul lui Pascu de la pierzare cu 20 ughi cu zapis ca s fie rob al mnstirii. Goana dup bra e de munc era att de mare n aceast perioad nct feudalii, att boierii ct i mnstirile, pltesc sume importante pentru delictele criminalilor ca s sporeasc numrul robilor afla i de pe domeniile lor. Dreptul de stpnire asupra robilor a fost rezervat exclusiv Dreptul de stpnire domnului rii, ca i dreptul de st pnire asupra robilor asupra p mntului. Dup cum n concepia feudal a vremii p mntul n ntregime era al domnului, tot a a j dreptul de a st pni robii a fost rezervat domniei. Ca ?' in cazul concedrii dreptului de stpnire asupra satelor, feu-alilor laici i biserice ti, tot a a el acord dreptul de a avea rbi i de a-i ntrebuina la exploatarea domeniilor lor , In conformitate cu acest principiu, robii apar ineau domnu1111 rii sau, dup expresia vremii, constituiau ignia domneasc

l Gh. Q h i b n e s e u , op. cit., voi. XXIV, p. 133. 3 D o c . p r i v . i s t . R o m . B. XVI. voi. I I , p. 258. p G r. N a n d r i . Documente slavo-romine

de la Muntele Atos,

150

V. COSTACHEL

c ". Domnul face danii din ig nia domniei mele" m n stirilor i boierilor i astfel apare ignia clugreasc" i cea boie. reasc ". Robii domne ti snt trecu i ntr-un catastih special. j dup cum un sat f r st pn revine domniei, tot a a i robjj fr stpn au fost socotii ca cei domneti. Globnicii domneti umblnd prin ar i dnd de robii f r st pn i trec n catastj. hui pomenit mai sus. De pild, n 1562, dregtorii domneti au trecut pe iganii m nstirii Tismana n categoria celor domneti. Dup cercetarea cazului, domnul i confirm mnstirii "... pentru c snt b trni i drep i igani ai sf. m-r/ii Tismana i de mo tenire, ns i-au fost scris globnicii domniei mele ca sa fie igani domne ti" 1. Stpnirea robilor druii trebuia s fie confirmat de ctre domni ulterior. Se poate cita cazul mnstirii Valea din ara Romneasc, care a avut igani donai de domnul rii. In 1569 iganii ei snt confirma i de c tre Alexandru Voievod ...pentru c au fost acei mai sus zi i A igani domne ti, iar r posatul Radul Voievod i-a dat i i-a druit la sf. mnstire de la Valea. De asemenea i r posatul Petra co Voievod i Petru Voievod au dat i au d ruit pe mai sus zi ii A igani. i am v zut i am citit domnia mea i crile domniilor lor, fcute pentru acei Aigani"2. Chiar atunci cnd robii erau cump ra i din alt ar , feudalul respectiv cuta s -i procure actul de confirmare din partea domniei. De pild n 1524 Toader logoft din Moldova cere confirmarea pentru ... ai s i drep i i adev ra i robi igani, ce el i-a cump rat pe ai s i drep i bani din ara Ungureasc " 3 . In cazurile n care actele se pierdeau sau se distrugeau stpnii robilor cutau s le rennoiasc. Astfel n 1601, E renii a Movil rennoie te lui Avraam prc labul mai multe s la e de igani, ntruct ,,... ispisoacele i privilegiile ce le-au avut bunii lor de la domnii din ara Romneasc "... au fost pierdute n timpul unei incursiuni de t tari 4 . Ca i pentru st pnirea p mntului, feudalii c utau s aib actul la mn , pentru c lipsa unui document f cea ca dreptul
Al. t e f u l e s c u , M n stirea Tismana, p. 252. Doc. priv. ist. Rom. B. XVI, III, p. 309. M. C o s t c i h e s c u, Documente moldoveneti de la tefanii' Voivod, p. 441. 1 Gh. Ghi b a n eseu, Surete i Izvoade, XXI, p. 138.
1 2 3

ROBII

151

lor de stapnire asupra robilor s devin atacabil. Orice schimijare n leg tur cu st pnirea robilor trebuia s fie confirmat j e c tre domnie: mo tenire, schimb, cump r tur , mp r ire, Janie. Trebuie semnalat faptul c deseori aceste schimb ri n situa ia robilor, adic trecerea lor la noul st pn, erau f cute di tirea tuturor megia ilor" sau a megia ilor de jos i de sjis" cu alte cuvinte, se exercita dreptul de protimisis. i In documentele vremii st pnirea robilor este men ionat pfintr-o formul stereotip, cea folosit i pentru stpnirea p-rrjntului : dedin i ohab " i mo tenire i ohab ". La d ruirea robilor de c tre domnul rii se ntrebuin eaz de asemenea formula referitoare la d ruirea p mntului ar tndu-se c robii snt de danie i miluire". Actul de necredin comis de un feudal atr gea dup sine nu numai pierderea satelor, dar i a robilor. Astfel, la 1523 Ivanco logof t din Moldova pierde iganii s i n viclenie" 1. Deci robii se aflau n st pnirea domnului, a m n stirilor i a boierilor. Robii domneti erau cei mai numeroi i aduceau domniei importante venituri. M n stirile, de asemenea, dispuneau de numero i robi, care n cea mai mare parte reprezentau dania domneasc . Aceste danii erau f cute n schimbul rug ciunilor c lug rilor. M n stirile Cozia i Tismana au fost nzestrate cu robi nc de pe vremea lui Mircea cel B trn. Al turi de primele danii de sate snt trecu i i robii m n stire ti. n Moldova e aceea i situa ie. M n stirile mai vechi ca Bistria, Neam ul i Moldovia au avut robi de pe vremea lui Alexandru cel Bun igani, t tari. Domeniile boiere ti aveau de asemenea robi : mo teni i, d rui i, cump ra i. Num rul lor varia de la caz la caz, boierii mai boga i avnd i robi mai numero i. In ara Romneasc , de pild , jupan Radu i fratele s u Petru, care st pneau 31 de sate i p r i de sate i 9 mun i au avut i 46 s la e de igani (cea. 230 oameni) 2. La 1526 Neagoe vistierul avnd 34 sate i P r i de sate a st pnit 93 s la e de igani i 46 igani r zle i
M. C o s t c h e s c u, Documente moldoveneti de la teni Voievod, p 443. ' Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, I, p. 1213.

152

V. COSTACHEL

(cea. 511 oameni) '. n Moldova, la 1582 cneghina Motocoae Ia Irei sate a avut 17 slae de igani2; Ja 1588 Andrei hatman H prc lab de Suceava cap t n danie un sat cu 20 s la e de igani (cea. 100 oameni) 3. Tot n Moldova la nceputul secolulti, XVII Nicoar vistiernicul a st pnit 62 s la e de igani, (ecla 310 oameni) 4 Prin urmare att feudalii bisericeti, ct i cei laici au folosit munca robilor n exploatarea domeniilor lor. R mne de v iut ns ce loc au ocupat robii n economia feudal a rilor romne. In cadrul economiei feudale fie a celei boiere ti, fie a cefei m n stire ti putem Ocupaiile distinge dou categorii de robi : agricoli robilor i de la curte. Robii agricoli erau a eza i n satele feudalilor mbinnd munca cmpului cu cre terea vitelor. In Moldova, n prima jum tate a secolului XV, au existat seli ti i sate t t r ti. La 1435 M n stirea Neam ului cap t un sat t t r sc, Temi e ti, cu zece gospod rii 5. La 1437 printre cele 52 de sate ale lui Mihail de la Dorohoiu a existat un sat la obr ia Rezinei unde ede igan" 6 (rae iraraH CH ^ HT ) Termenul acesta de a edea" ntr-un sat este ntrebuin at pentru a desemna pe cineva care n-are p mntu! s u i munce te pmnt strin. Cu acest sens a fost folosit n izvoarele medievale slave, n special n cele ruseti 7. C iganii se ocupau cu munca cmpului rezult i din unele documente moldovene ti i munfene, n care apar denumiri atestnd natura muncii iganilor. Intr-un document al mnstirii Moldovia din 1534 se face delimitarea brani tii n jurul acelei m n stiri, unul dintre punctele de delimitare fiind Sla Hleabu (cbjiaui xjrfe6y) 8, adic
' Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, II, p. 16. Ibidem, A. III, p. !92. Ibidem, 394395 Gh. Ghi b a n eseu, op. cit., XX p. 337239. 5
8 Ibidem, 7

2 3 1

M. Cost chescu, Documentele moldovene ti, I, p. 495. p. 541. B. D. Grekov, ranii n Rusia, ed. rus , p. 15. * T. B l a n , Documente, II, p. 16.

ROBII

153

bala ul grnelor 1. Intr-un alt document muntenesc din 19 u lie' 1558 este men ionat c satul Obedin cuprinde n hotarul su i ,.crri'pul iganului tot" 2. Aceast denumire" Cmpul iganului permite presupunerea c este vorba despre un oo-or pus n valoare de c tre vreun igan, defri at i cultivat de ef Faptul c iganii se ocupau i cu munca cmpului se poate deduce din unele denumiri ale iganilor: Jitian (de la JKHTO cereale) 3 este pomenit la 1501, iar Secar A iganul4 la 1609 _ (ambii n documentele rii Romne ti) i c pl teau dare din grne, denumit coloade" 5. In ara Romneasc , la 1480, Basarab cel Tn r nt re te lui Ticuci cu fra ii s i mai multe sate printre care i satul Gole tii to i cu iganii" 6 . iganii de curte ai lui Ticuci fiind trecu i nominal la sfr itul documentului, este clar c pomenirea robilor n satul Gole ti se refer la acei care erau a eza i acolo n sat7 ca__robi agricoli. In secolul XVI, n ara Romneasc snt cazuri cnd se arat c iganii au fost cump ra i de la cutare boier i din cutare sat. De pild la 1572 s la ul iganului Neagoe a fost cump rat din ig nia Dumitrei din Vlc ne ti, iar iganul Chirtop din ig nia Anci din Crasna 8. iganii de curte snt de obicei legai de persoana stpnului, fr pomenirea locului unde ei vor locui. Men ionarea satului de unde provin iganii arat c ei au tr it i au muncit acolo. Izvoarele secolului XVII cuprind meniuni de caracter gene ral n ceea ce prive te robii agricoli. La 1650 m n stirea Polov jagii cap t ca danie un sat cu urm toarea men iune : oare cine^ va ara cu plugul pe acest p mint din Mile ti sau din M l e ti de jos ori boieri, ori rumni ori igani oricine va ara cu plugul s aib a da m-rii din 20 de cli o claie..." 9.
--------------------------------------------------------------------

In Dicionarul limbii slavone al lui Mardarie Cozianul din 1649, ^at de Gr. Cre u n 1900xjrfei.6 este tradus ca pine, p. 273. Doc. priv. ist. Rom. B. XVI, voi. I I I , p. 87. Ibidem, XVI, voi. I, p. 8. 5 Ibidem, XVII, voi. I, p. 364. , IB og d a n, op. cit. I, p. 140. , P- P. P a n a i t e s c u , Documentele rii Romne ti, I, p. 312. 8 Ibidem, p. 313. , Doc. priv. ist. Rom.. XVI, voi. IV, p. 84. Al. t e f u l e s c u , Polovragii, p. 71.

154

V. COSTACHEL

Ins din faptul c iganii erau a eza i prin sate i crs p mntul nu decurgea nici un drept asupra st pnirii ace ti-p mnt. Ei puteau fi muta i oricnd n alt parte, sau vndualtui st pn. Dar n a doua jumtate a secolului XVI existau igani can posedau p mnt. Despre aceasta vorbesc actele de vnzare cump rare ntocmite pe numele iganilor. In ara Romneasc la 1563 Standul, slujitorul domnului Petru Voievod, a .v.^-. parat de la un igan dou f lci de p mnt, pentru 100 aspri de argint i o bucat de p mnt denumit Piscul, pentru 80 aspri 1. La 1572 feciorii iganului Orzea, Oprea i Stan, au vndut un loc de cas n oraul Bucureti pentru 150 aspri. Actul menioneaz c ...au vndut ace ti igani, Oprea i Stan, de a lor bun voe la Cuciuc Grecul, arcariul i au cump rat cu tirea tuturor or enilor, ca s -i fie lui ohabnic" 2 . Tot n anul 1572, n Moldova, Ioan Voievod a dat acestui igan, anume Nicola, a treia parte din a cincea parte din satul Bolote ti i vad de moar la Putna, ce i-a cump rat el, pentru 120 zlo i t t r ti, nc n zilele lui Alexandru Voievod, de la Toma i de Ja sora lui Toma, Stana i de la nepotul lor, Dumitru, cnd Toma i-a pltit capul. i s -i fie lui i cu tot venitul"3. Faptul c n a doua jum tate a secolului XVI apar igani care posed p mnt, fie sub form de delni , fie sub forma unui loc de cas n ora , ne arat c n situa ia iganilor s-au produs unele schimb ri; c de la sfr itul secolului XIV, cnd iganii snt pomenii n actele de stpnire ale m nstirilor numai cu num rul, i pn la sfritul secolului XVI, cnd au aprut i iganii cu actul n mn asupra unui lot de p mnt, s-a parcur : un drum important. Dac robii agricoli n-aveau nici un drept asupra p mntul^ pe care-1 lucrau ei, aveau totu i gospod riile lor, vite i inven tar agricol. Acest inventar viu i mort al robului este atestai de obicei n izvoare cu termenul de avere" 4 . Faptul c robii dispuneau de gospod riile lor, care le aduceau anumite venituri rezult i din aceea c pl teau da fe
1 2 3 1

Doc. priv. ist. Rom,, B. XVI, voi. III, p. 182. Ibidem, voi. IV. p. 72. Ibidem, A. XVI, voi. III, p. 8. M. Cos t chescu, op. cit., II, p. 129.

ROBII

155

domnului. Astfel, la 1424 iganii m 1n stirii Cozia erau obliga i s dea dare i s slujeasc m nstirii" . La 1434 iganii m n stirii Moldavi a, d rui i de c tre tefan Voievod cu uric cu + ot venitul", trebuiau s dea i dare c lug rilor 2, care nainte revenea domniei. Aceast dare se pltea de ctre robi i n cursul secolului XVI. Mihai Viteazul, cumprnd nite sate n judeul Rornana i, arat c a putut face acest lucru deoarece a agonisit banii necesari ... din trud , din slujb , ce am slujit domnia mea i din buc ile domniei mele, din dajdea satelor i iganilor" 3 . Obliga ia iganilor de a pl ti dare se men ine i n seco'!'ul XVII. La 1627, Miron iBarnovs'ki, ntrind Episcopiei Hu uui iganii, men ioneaz c ... de acum nainte s n-aib nicf o treab slugile h tm ne ti, nici juzii domne ti; s nu ia nici gloabe, nici ciubote, nici alte venituri h tm ne ti. S aib c lug rii a lucra cu ai lor drep i igani" 4 . Darea de la igani era ncasat de juzii de igani". ntr-un document din 1717 este definit precis func ia de jude sub raportul ar tat mai sus : judele pentru a strnge dajde pe igani ce-s la ceata lui" 5 . Juzilor li se mai atribuia denumirea de cneji i vatamani. In Moldova cnejii de igani apar pentru prima dat 1%,1414, iar n ara Romneasc la 1458. Termenul de vataman este folosit n Moldova n satele de ttari. De pild, la 1443 estepomenit vatamanul Tulea ntr-un sat ce apar inea m n stirii Poiana. S-ar p rea c aceste c petenii de robi aveau i alte atribu ii dect cele fiscale, i anume de ordin administrativ i judiciar. In afar de dare, robii erau obliga i s munceasc pentru st pnul lor, sau folosind expresia vremii s slujeasc ". In izvoarele noastre nu s-au p strat men iuni n ceea ce prive te obliga iile de munc ale robilor. Aceast lacun ne face s recurgem la izvoarele popoarelor vecine, dat fiind c ntre institu iile feudale romne ti i cele vecine au existat importante ssei
M. C o s t c h e s c u , op. cit., I, p. 393. t Arhivele Olteniei, an. X, 1931, p. 131. M e l h i s e d e c , Chronica Huului, I, p. 108110 M e l h i s e d e c , op. cit., III, p. 80.

P. P. Panaitescu, Documentele rii Romne ti, I, p. 140.

156

V. COSTACHEL

De pild n Serbia robii cu lotul primit de la stpn erau obliga i s munceasc dou zile pe s pt mn , dou zile toamna la arat, o zi la fn, o zi la vie1. Toat recolta de la suprafaa arata trebuia s fie lucrat i adus n curtea feudalului. In Marele Cnezat al Lituaniei obliga ia de munc a robilor era mai mare dect n Serbia : ei trebuiau s lucreze trei zile pe s pt mn la st pn, f r nici un fel de precizare la ce se va porunci"2. Probabil c i obligaiile robilor din rile romne erau asem n toare cu cele men ionate mai sus. C obliga iile robilor au fost reglementate printr-un vechi obicei rezult din aceea c a existat un drept al holopilor i al ttarilor, de care vorbesc izvoarele moldoveneti. In ara Romneasc izvoarele pomenesc de legea cea veche. La mijlocul secolului XVI domnul rii porunce te egumenului m n stirii Nucet s in ,, iganii, cum este a ez mntul cel vechi" 3 . Aceast lege referitoare la robi apare n opoziie cu cea a vlahilor. i una i alta au r mas nescrise, fapt care ne mpiedic s-o cunoatem n ntregime ; abia o putem reconstitui ntr-o oarecare m sur datorit relat rilor culese din diferite izvoare ale vremii. Studiind aceast problem , istoricii n-au inut seam ntotdeauna de faptul c rolul robilor n economia feudal a rilor romne n-a fost acela i, n decursul celor patru secole; schimb rile survenite n via a economic a rilor romne n perioada pe care o studiem a avut repercusiuni importante n ceea ce prive te situa ia robilor. In secolele XIVXV i pn la jumtatea celui de al XVI-lea robii au fost folosii n special n sectoarele de baz ale produc iei rilor romne: cre terea vi; telor i agricultura. In documentele de confirmare ale robilor ei snt trecu i cu ,,vitele lor" i cu averea lor" aceasta din urma constnd n primul rnd din vite. La 7 mai 1443, tefan Voievod nt re te m n stirii din Poiana 9 s la e de t tari ...cu toat
' S t . N o v a k o v i c i , Zakonski spomenici srpskich drjava, (Monu mente ale dreptului medieval srb), p. 431. .. 2 V. I. P i c e t a , Institu ia holopilor n Marele Cnezat al Lituaniei n Istorieeskie Zapiski", voi. 20, p. 61. 3 Doc. priv. ist. Rom. B. veac. XVI, III, p. 106.

ROBII

157

erea | or j cu vitele lor" '. Au existat igani care aveau denumiri ca : Berbecea, Baciu, Cioban care arat felul ocupa iilor lor. Dac n secolele XIVXVXVI principala ocupaie a robilor n economia feudal era legat de cre terea vitelor i agricultur, nu nseamn c ei nu se ocupau i cu diferite mete uguri. In calitate de me te ugari ns , robii se afirm la cur ile feudalilor n special n secolul XVI. Izvoarele vorbesc de prezen a robilor la cur ile boiere ti nc din secolul XV. De pild , la 7 iulie 1430, nc pe vremea Im Alexandru cel Bun boierului Jum tate se confirm ... curile i cu morile i cu t tarii ce snt n acele cur i" 2 . Ins n tot secolul XV robii apar de obicei n documente ca o mas nedifereniat, fr precizarea ocupaiilor lor i deseori chiar fr pomenirea numelui lor. Irfcepnd cu secolul XVI robii apar n izvoare cu precizarea me te ugului cu care se ooup . De pild : Radu zl tar, Luca l c tar, Magdalina cojoc ri , Opri al ut riu". Exist i o serie ntreag de robi, ale c ror porecle indic ocupa iile lor : Vasile C rbune, Luca C ldare, Alexa Ocnianul. Faptul c izvoarele din secolul XVI con in numeroase indicii n ceea ce prive te ocupa iile robilor, este un indiciu c robit an nceput s joace un rol din ce n ce mai nsemnat ca me te ugari la curile feudalilor. Explica ia schimb rilor ce se produc IT situa ia robilor trebuie Situaia robilor c utat n leg tur cu cre terea marelui La nceputul secolului XV sub raport juridic domeniu. m n stirile i boierii a-veau sate pu ine, ceea ce f cea ca veniturile lor de la aceste sate s fie foarte reduse. Aceasta a dus la ntrebuin area robilor n special ca bra e de munc n cadrul sectoarelor produc toare de hran : vite, grne, pe te etc. Pe m sur ce domeniile feudalilor se rotunjeau, cre teau i veniturile rezultate din plata dijmelor i o dat cu aceasta sc -^a i valoarea robilor ca bra e de munc , folosite n domeniul agricol. Dar a nceput s creasc valoarea lor n calitate de
!

Mare, I I , p. 130; vezi de asemenea p. 126. 236, 445. C o s t c h e s c u , op. cit., I, p. 299.

M.

C o s t c h e s c u , Documente moldoveneti nainte de tefan: c e l


2

M.

158

V. COSTACHEL

me te ugari: nevoile cur ilor feudale nu puteau fi satisf cute dect prin industria casnic i n special prin me te ugurile robilor. Formarea marelui domeniu, care a avut ca rezultat aservirea pe scar din ce n ce mai ntins a ranului liber, a avut repercusiuni nsemnate asupra situa iei robului. Dac o parte din ei ncep s joace un rol tot mai important n industriile casnice ale feudalilor ca : fierari, tmplari, es tori, cojocari, c rbunari, l utari etc, o parte din ei a eza i n sate ncep s capete unele drepturi asupra p mntului, ob innd uneori i acte de st pnire. O parte din robi ncep s se apropie de condi ia vecinului. Unii dintre ei au fost elibera i de c tre st pnii lor bucurndu-se de acelea i drepturi ca ranii liberi. St pnii robilor nu aveau dreptul numai asupra muncii lor, dar i asupra avutului lor. Dreptul st pnului feudal asupra avutului robilor este men ionat de obicei n documente printr-o formul stereotip : robii cu tot avutul lor" (HMaHHe). Dreptul asupra muncii i avutului robilor nu nsemna ns i asupra vie ii lor. Pe vremea lui Radu Voievod la 1634, jupani a Marica Grecianu ... a fost omort doi feciori de igan care au murit de mna ei. Atunci Radu voevod au adus pe Marica la Divan i a stat de peire pentru omorrea acelor igani i a pl tit Marica..."' du egubina. Deci st pnul feudal n-^avea dreptul asupra vie ii robului: f cndu-se vinovat de ucidere, feudalul era obligat s pl teasc amend . i pentru uciderea unui rob se aplica principiul justi iei feudale care era n vigoare n rile romne : ca s fie moarte pentru moarte", n unele cazuri pedeapsa capital fiind nlocuit cu pl-ata duegubinei. La 22 februarie 1539, n ara Romneasc s-a judecat un proces deosebit de interesant din acest punct de vedere. Un ran cu ocin Lep dat, ucise un igan i dup aceea fugi i se ascunse. Doi fra i Coman i Bogdan au pl tit du egubina pentru Lep dat n mna logof tului Giura ca s ia ocina lui Lep dat. Logof tul Giura reu e te s -1 prind pe Lep dat i-1 spnzur ca uciga al iganului. Domnul rii judec procesul dup spnzurarea lui Lep dat i hot r te c dreptatea s-a f cut urmnd principiul moarte pentru moarte",
1

St. G r e c e a n u , Genealogiile, voi. I, p. 7.

ROBII

159

fra ii Coman i Bogdan, care au pl tit du egubina, r mn banii pierdu i, ocina lui Lep dat fiind atribuit fratelui uciga ului - lui Stan 1 . Cnd ns era ucis robul unui st pn, cel vinovat era dator s -1 desp gubeasc pe acesta, dnd un alt rob n locul cej u j ucis. A a s-a mtmplat cazul m n stirii Bistri a din 1487, c nd c lug rii m n stirii au ucis un t tar, numit Cosma, al m n stirii Neam ului. In schimbul t tarului ucis c lug rii au dat drept desp gubire un alt rob Neanciul, holteiul" *. La 1 octombrie 1613 m-rea Secul se judec cu m-rea putna pentru omorrea unui igan al m n stirii Putna de c tre Eremia, iganul m n stirii Secul. Domnul hot r te : Deci noi am judecat f r s fie Eremia igan al m n stirii Secul n locul celui ucis" 3. La 21 februarie 1659 se judec m n stirea Tazl u pentru iganul ei, care a fost ucis de c tre un igan, anume Gavril , fost h tm nesc, din Foc ani. Domnul hot r te ca uciga ul Gavril s fie n Jocul celui ucis" 4 . Dup cum rezult din hot rrile domne ti, robii care comiteau crime nu erau obliga i s pl teasc amend . Trebuia ns s fie desp gubit st pnul robului ucis ; practic problema se rezolv prin aceea c uciga ul trecea n locul celui ucis". Prin faptul c robul nu pl tea gloab , rezult c el nu era considerat ca subiect care a nf ptuit o crim ; pentru infrac iunea s vr it de rob r spunde st pnul s u. Pe de alt parte, via a robului nu era ap rat dect prin desp gubirea st pnului s u i aceasta reiese din faptul c se d dea rob pentru rob. De asemenea robii nu puteau fi martori i jur tori. In aceast calitate apar numai oameni liberi, cu pmnt, boieri i Megie i, unii st pni peste sate iar alii peste delniele lor strmoeti. Faptul c robii nu pl teau personal nici un fel de gloab , 1 nu puteau fi nici martori sau jur tori, c via a lor nu era .
1 r

,' Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, I I , p. 258. I. B o g d a n , Documentele lui tefan cel Mare, I, p. 311. Doc. priv. ist. Rom., A. XVIII, nr. 227. Arh. St. Buc, M-rea Sf. Sava, Ia i, XVIII/5.

160

V. COSTACHEL

ap rat dect prin desp gubirea ce se cuvenea st pnului l Or ne arat c ei erau considera i ca obiecte. Robii aveau dreptul asupra familiei, care pare a fi f 0S f chiar protejat de stpinii lor. La 1 august 1705, Sanda Cujb-j d ruie te nepotului s u tefan Luca un s la de igani, anume Savin cu feciorii lui ...iar pentru iganca lui Savin nefiind a noastr i-am dat alt iganc ca s fie n locul ig ncii, s fj e s la ul ntreg". St pnii robilor aveau tot interesul ca salari s fie ntreg" ca s fie asigurat cre terea familiei, deci a nu-, m rului de robi '. C s toriile se f ceau cu voia st pnului, producndu-se mari perturb ri cnd unul dintre so i f cea parte din ig nia unui alt feudal. La 8 septembrie 1605 paharnicul Stamatie a f cut zapisul lui Nicodim, egumenul de la Tismana ...cum m-am tocmit cu Sfinia lui de mi-(a dat o iganc, anume Voic, dup un igan al miu, iar... iau\s dau o iganc a me, dup un igan al m n stirei, iar s -i \ dau pe Uinca dup igan al p rintelui. Aceasta amu scris ca s s cread " 2. Dup consim mn.tul acordat de st pn, trebuia i confirmarea din partea domniei n ceea ce prive te trecerea iganului din st pnirea unui feudal la altul. In 18 mai 1618 Radu Vod nt re te lui Dumitru tefan Bahluianu, un igan fost domnesc i care ine o iganc a lui Dumitru tefan ; n schimbul nevestei lui Bahluianu st pnul s u Dumitru tefan d o alt iganc Ana care este dup Toader iganul de la vistierul domniei mele" 3. In act se mai precizeaz c slugile htmneti, v tafii de igani i judecii s cunoasc schimbarea ce a survenit n situa ia iganilor pomeni i mai sus i s nu-i nv luiasc". iganii erau vndu i, dona i, mo teni i, schimba i, da i pentru plata unei datorii, da i de zestre i puteau fi obiectul celor mai variate tranzac ii ncheiate de st pnii lor. Robii puteau fi elibera i de c tre st pnii lor, ns izvoarele vremii au p strat pu ine relat ri de felul acesta. Cel m ai vechi document n care se vorbe te de eliberarea robilor este cel din 30 septembrie 1445 din Moldova. tefan Voievod d 1 2 1

'

Gh. G h i b n e s c u , Surete i Izvoade, VII, p. 219. Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. I, p. 197. Gh. G h i b n e s c u , op. cit. XX, p. 231.

ROBII

161

mitropolitului Chir Calistu de la Roman un t tar p a ca cu s la urile sale i cu toat averea lui. Mitropolitul Calist putea s dispun de acest rob, dup bunul s u plac: Ori c -1 va l sa bisericii, ori c l va da cuiva ori l va slobozi, el este volnic. Iar ntru aceasta noi nu avem vreun amestec. Iar i dac -1 va ierta, el unde va.tr i n ara noastr , acolo s tr iasc slobod dup dreptul romnesc, nimeni s ndr zneasc s -i aminteasc i s nu poat s -1 ia" 1. Dac documentul de mai sus arat c robii puteau fi elibera i, e cunoscut cazul t tarului domnesc Oan eliberat de tefan cel Mare. Oan fugise n Polonia cu familia sa, iar ;n 1470 domnul Moldovei i d dreptul s se ntoarc nd r t, mpreun cu copiii lui, la noi, i la ara noastr , iar de robie s fie pentru vecii vecilor iertat, el i copiii lui; i s nu-1 aducem din nou n robie, nici pe el nici pe copiii lui, ci s ea z n ara noastr ... slobod i n bun voie i f r nici o simbrie, cum ed i tr iesc n ara noastr to i moldovenii, dup dreptul lor moldovenesc." 2 In ceea ce prive te dreptul de st pnire asupra unui rob, se inea seam de cine a fost el crescut, sau mai bine zis cu cheltuiala cui. De pild , n 1532, Vlad Voievod nt re te lui Vlaicu clucer un fiu de igan, Budur, care aparinnd m-rii de la Corbi-dePi tr , a fost lep dat de c tre c lug ri ca s -1 m nnce porcii. Jupnul Vlaicu clucer a luat pe copil mpreun cu mama lui i 1-a crescut timp de opt ani. Dup aceea clugrii vin cu reclama ia asupra copilului, ns domnul rii l d clucerului Vlaicu care 1-a crescut3. In 1693 Constantin Duca vod d ruie te Saftei Racovi un igan Gligore, din iganii domne ti pentru c ea 1-a crescut de mic i l-au scos peste atta foamete i l-au nsurat" 4 . RxDloata ii, i asupriii, trata i ca ni te vite robii c u-p^s - i u ureze via a prin fug . Mai nti prin aceast me de lupt ei puteau s - i schimbe st pnul deoarece feuMare, II, p . 236.

i. ^- Cost eh eseu, Documentele moldovene ti nainte de tefan I- Bogdan, Documentele lui tefan cel Mare, I, p 141. Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, II, ip. 107.
Gh. G h i b n e s c u , op. cit. VIII. p. 325.

- Viata feudal c. 8547

162

V. COSTACHEL

dalii primeau bucuro i pe robii fugi i, ba chiar cteodat i acaparau cu for a. La 19 septembrie 1570, s-a judecat cazul iganului Orzea care a apar inut m n stirii Nucet ca igan de ba tin . Ins L-au fost mpresurat Gheorghe i cu nepo ii lui, feciorii Neculii". La judecat iganul Orzea a fost atribuit m n stirii, constatndu-se c el este de mo tenire i ohabnic"'. Cancelaria domneasc emana chiar acte speciale de mputernicire pe baza c rora feudalii au avut dreptul s - i urm reasc robii fugi i. La 3 aprilie 1578, c lug rii din m n stirea Moldovi a au fost ...tari i puternici cu aceast carte a noastr s - i caute i s - i ie drep ii lor robi igani" 2 . M n stirea Putna de asemenea pe vremea lui Bogdan Voievod a obinut o carte n baza c reia egumenul m n stirii avea voie i t rie cu aceast carte a noastr s caute igani, ori-unde-~va afla n ara noastr , fie oriunde i s -i aduc la m n stire" 3 In 1579 i m n stirea Tismana din ara Rornneasc a ob inut dreptul ...s - i caute i s - i r scumpere mai sus zi ii igani ai sf. m n stiri oriunde se vor g si i n a oricui ig nie, fie n ig nia marelui vornic sau n ig nia din boierii mai sus zii, fie oriunde..." 4 Cteodat mputernicitul unui feudal era el nsu i igan, om de ncredere al st pnului. La 25 iunie 1570 postelnicul erban din ara Romneasc a trimis pe iganul Radu globnic s caute ni te ig nci, El avea n mn un act n care era men ionat c iganul Radu globnic este .....volnic cu aceast carte a domniei mele s ia trei A ig nci : Rusa i fiica Badiei i Stana, fiica lui Radu globnic, ori pe unde le va afla n ara domniei mele, ori n A ig nia domniei mele, ori n A ig nia boierilor i ori n A ig nia c lug r ilor i fie n ce A ig nie ar fi" 5 . Robir fugeau i peste hotare :n rile vecine: Ungaria, Polonia, la cazaci, n Turcia, n Serbia, din Moldova n ara Romneasc i invers.
1 Doc. priv. ist. Rom. B. XVI, p. 376. " Ibidem, A. XVI voi. III, p. 94. 8 Ibidem II, nr. 176. 4 Al. t e f u l e s c u , Tismana, p. 266 ' Doc. priv. ist. Rom., B. XV, III, p. 365.

ROBII

163

Iat cum se plnge Toma, logof tul lui tefan Voievod, c tre biraul Bistri ei : ...ntmplatu-s-a ca . ig"anii no tri s fuff in T ara Ardealului... ori i-am cump rat pe to i cu banii mei drep i... Deci aud c acum au c zut n minile domniei tale pentru aceea te rog pe d-ta... s nu fii n paguba mea, ci s te pov uiasc dumnezeu pe d-ta, ca s mi-i napoiezi" '. La 1570 Bogdan Voievod d ruie te lui Dr gan logof tul 13 s la e de igani care au fugit din Moldova n Polonia, de unde nu i-a putut scoate dect prin osteneala lui Dr gan, trimis n solie la Craiul Poloniei, care a dat porunca s se napoieze iganii2. Conducerea statului feudal acorda un sprijin puternic pentru c utarea i napoierea robilor fugi i. Robul g sit trebuia s fie luat de grumaz" i adus napoi la st pnu] s u, pentru c era rob de mo ie". Cteodat domnul organiza o adev rat expedi ie pentru prinderea celor fugi i peste hotarele rii. Pe vremea lui Matei Basarab, la 1651, a fost trimis n Turcia un c pitan de ro iori Mogo ca s caute igani boiere ti, care au fugit de la st pnii lor n ara Turceasc ". Mogo c pitanul este trimis mpreun cu un turc la Pa a ca s scoat de acolo vecini i A igani boiere ti i s -i aduc aici n ar la st pnii lor". Pentru truda lui Mogo i pentru treap dul lui, domnul rii i d ruie te c iva igani. De asemenea Mogo c pitanul trebuia s fie recompensat pentru oboseala lui de ctre boierii interesa i n ac iunea lui de prindere a celor fugi i. Iar acei boieri c i au avut igani peste Dun re la turci pe care i-a scos Mogo c pitanul de la ei, ei s aib a ntoarce cheltuielile u nul la altul pentru acei igani" s . Robii fugeau, erau prin i, apoi fugeau din nou ncercnd s a scape de exploatarea st pnului sau de a g si condi ii de via mai u oare. St pnii feudali luptau din r sputeri ca s nu -i scape din mn , i urm reau, i amenin au i totu i nu er au n stare s curme fuga robilor. , Unii dintre ei deveneau liberi, agoniseau averi n special in vite, au nceput s aib i pmnt al lor. Bun-starea lor le -------- ..
t

St. N i c o l a e s c u , Documente slavo-romne, p. 187. Gh. - G h i b n e s c u , op. cit., IX, p. 3740. Ibidem, V, p. 151.

164

P. P. PANAITESCU

d dea posibilitatea s fac daniile m n stirilor. In Moldova n 1588, iganul Slav face danie m n stirii Galata un covor' fiind trecut ca donator al turi de boieri '. ncep s strng ' bsni pe care i dau cu mprumut. Dac n secolele XIVXV robii snt folosii n special in sectorul agricol al domeniului feudal, n secolele XVIXVII, ei se afirm ndeosebi ca me te ugari la cur ile boiere ti. Starea lor de robi ncepe s piard din caracterele sale iniiale, apropiindu-1 de condi ia erbului : au gospod ria i averea lor, devin oameni de ncredere la curtea feudalului, pot s se rscumpere de la st pn, moartea unui rob se pedepse te cu moartea uciga ului sau plata du egubinei. ORENII In epoca feudal, orenii erau n general oameni liberi i socotii ca o categorie social deosebit. Orenii, adic mete ugarii i negu torii din ora ele rii Romne ti i Moldovei, precum i cei ce aveau case n trguri, ogoare n ocolul din jurul ora elor, erau oameni liberi, nu erau dependen i de vreun st pn. Dimitrie Cantemir spune c : Or enii nu snt supu i nim nui, dect domnului, numai acestuia singur i pl tesc dare" 2. Libertatea or enilor din rile noastre nu era totu i identic cu libertatea or enilor din comunele libere din alte ri cu via or eneasc mai dezvoltat . De pild chiar i n. Transilvania orenii nu erau numai liberi, ci i cu drepturi de autonomie pe teritoriul ora ului; n schimbul unei d ri globale anuale c tre suveran, se administrau singuri, pe cnd or enii din Moldova i ara Romneasc aveau o serie de obliga ii fiscale individuale c tre dom n; acesta i are dreg torii lui n ora . In capitolul de fa ne limitm la cercetarea strii sociale a or enilor. Din punct de vedere social, or enii erau oameni liberi, formau o comunitate privilegiat de oameni liberi. Dar aceast calitate de or eni liberi i privilegia i nu cuprindea pe to i locuitorii de pe teritoriul ora ului. In ora tr iau oameni
1 2

Doc. priv. ist. Rom., A, XVI. III, p. 402. D. Cantemir, Descriptio Moldaviae, p. 120.

ORENII

165

re ie eau din comunitate, fie c ajungeau s - i strng bunuri ndivMuale, care-i fceau independeni de comunitate, fie c nu erau liberi, ca oamenii s raci i erbii din ora . Primii snt cu noscui n istoria vieii oreneti sub numele de patriciat ore nesc. , . . . . , j. . . . n general patriciatul or enesc, adic acei or eni care formau prin bog ia lor. prin averea lor funciar individual din ora i prin drepturile de care se bucurau, un fel de nobilime a ora elor, nu apare dect ntr-o m sur foarte redus n ora ele din Moldova i ara Romneasc. Aceti negutori bogai cump rau mo ii, n afar de ora , sau case i locuri n trg. Acel fhedorca din anii 14401470, care zidea pe socoteala lui o cetate, ale c rui afaceri se ntindeau pn la Genova, la Caffa i la Cipru, era un patrician tipic de ora . E probabil ca la Cetatea Alb s se fi ridicat un patriciat orenesc, din cauza marilor afaceri ale comer ului pe Marea Neagr care nfloreau n acest trg. Astfel se explic tirea din cronica german a lui tefan cel Mare care spune, cu prilejul cuceririi cet ii de c tre turci: au dus populaia mai bun la Constantinopol"1. Populaia mai bun (das best Volck), din ora nu poate fi dect patriciatul or enesc. Cnd unii or eni ajung boieri n sfatul domnesc, nu-i putem socoti dect patricieni ai ora ului, oameni care se bucurau de o stare deosebit . Cazul este fire te foarte rar, dar exist totu i. La 26 mai 1613 snt men iona i Vintil logof tul i Dumitru postelnicul, fiii lui Radu jude ul de la Ora ul de Floci2. Pentru ca amndoi fiii jude ului din ora ul de la gura Ialomi ei s ajung boieri, desigur c tat l lor era un or ean foarte bogat i cu vaz ; totu i nu un str in venit cu marf de aiurea, ci un autohton. Aceste cazuri erau rare i snt foarte caracteristice cuvintele lui Dimitrie Cantemir : Rar se gsete n Moldova un trgove bogat" 3 . Totu i, acela i autor ne d o alt interesant informa ie oarecum n contrazicere cu cea dinti : La sosirea unui domn nou numit de turci, se adun la curte spre a auzi citirea firmanului de nvestitur, boierii, comandanii

Cronica lui tefan cel Mare, edi ia I, Chi imia, p. 48 (traducerea apar ine P.P.P.). ' Doc. priv. ist. Rom., B. XVII. voi. I I , p. 196. D. C a n t e m i r , Descriotio Moldaviae, p. 120.

ne

166

P. P. PANAITESCU

o tirii l cei mai boga i dintre negu torii din Ia i" '. Participarea negu torilor, a unora dintre dn ii, la nvestirea domnului rii, pare a fi o dovad c ei luau parte odinioar la alegerea domnului, nainte de epoca numirii directe a domnilor de ctre turci. Am avea aici o indicaie despre un drept special al patriciatului or enesc n Moldova. In ceea ce privete situaia orenilor obinuii, acetia se bucurau de dreptul de a folosi, pe lng casa i pr v lia lor individual , i mo ia trgului, st pnit n dev lm ie, pentru arat i pentru p une. Ace ti or eni erau mp r i i n comunit i de cartiere. In istoria ora elor din Europa au jucat un rol de seam comunit ile pe cartiere, a a-numitele contrade. In ara Romneasc , la Trgovi te alegerea celor 12 prgari, membrii consiliului comunal, se f cea cte doi pe ase cartiere ale ora ului i . La 18 noiembrie 1590 or enii din Bucure ti, din enoria popei Comi.no", pl tesc o du egubin pentru un om ucis n cartierul lor3. Prin urmare, enoria unei biserici forma o comunitate separat cu responsabilitate juridic colectiv, ntocmai ca un sat. -Socotim c i responsabilitatea colectiv fa de anumite d ri era mp r it tot pe comunit i de cartiere. In 1661 fugiser o parte din locuitorii din Trgul Neam i darea lor r m sese s-o pl teasc cei r ma i: cisla n-o putem lep da" 4 , scriau autorit ile ora ului, cisla fiind darea global pl tit de o comunitate (ob te). Aceast comunitate nu era principial nchis ; n ora , cu drepturi de or eni se putea a eza i un str in n anumite condi ii. Permeabilitatea ob tii or ene ti a avut un rezultat interesant, anume nt rirea elementului romnesc la ora e. Cele mai vechi ora e din Moldova i ara Romneasc erau formata din comunit i de sa i din Transilvania a eza i dincoace de mun i, n Moldova i de armeni. Astfel Petru Aron dnd pe ni te t tari n st pnirea m n stirii Moldovi a spune : Sa ii din Baia s nu aib nici o treab cu ei" 5 . In aceea i epoc
1 2

' Doc. priv. ist. Rom., B.5 XVI, voi. V, p. 476. ' N. I o r g a, Studii i documente, VII, p. 344. M. C o s t c h e s c u , Doc. mold. nainte de tefan cel Mure, '> p. 508509.

D. Canterair, Descriptio Moldaviae p,. 63. Vezi cap. Oraele.

ORENII

167

Alexandrei Voievod vorbe te despre tocmeala f cut cu sa ii din Baia" '. La 1592 oltuzul din Baia era sasul Peter Bender i coresponden a ora ului era n nem e te 2 , la 1527 oltuzul Sticevii era Iano Tisehler 3 . O mare parte din popula ia ora elor -moldoveneti Cotnari, Iai, Trgul iret, Trgul Neam era alc tuit din sa i, iar armenii aveau comuniti separate la Suceava, unde era i episcopia armeneasc din anul 1401, la Trgul iret, Botoani, Iai. In ara Romneasc, Cmpulungul avea o populaie sseasc destul de numeroas, de asemenea Rmnicul Vlcii 4 ; la Trgovi te i Curtea de Arge au existat biserici i cte o episcopie catolic pentru sa i. La ace tia se adaug populaia secuiasc din Bacu (cu o episcopie catolic), Adjud, Cotnari i Roman, precum i a genovezilor de la porturile de la mare. La Chilia era un ef ales al comunit ii italiene ti, care purta titlul de consul Francorum" 5 . P trunderea raguzanilor n secolele XVIXVII se observ n mai multe ora e muntene, n special n Trgovi te 6. Grecii vin ca negu tori i se aaz n orae o dat cu ptrunderea stpnirii i exploatrii economice a Imperiului Otoman, ai c rui supu i erau. Al turi de greci intr n ora e i un num r de romni macedoneni (la 14 mai 1644 un proces n fa a lui Matei Basarab ntre Dima negustor din Trgovi te i laniu co o vlah", pentru un loc de cas la Trgovi te) 7. Cu toat aceast p trundere de oameni de diferite limbi n ora ele din rile romne, chiar de la fundarea lor, putem observa o lent romnizare a orenilor. In secolul XVII coresponden a ora elor moldovene ti nu mai este n nem e te, ci n romne te, oltuzii nu mai snt Tischler i Bender, ci Mihalache Vrabie, Crstea D nic , Belcea i Precup etc. Explica ia acestui fenomen nu poate fi alta dect infiltrarea elementelor de la sate n ora e: slugi boiere ti, mo neni i, desigur, n mare
1 M. C o s t c h e s c u , Doc. mold. nainte de tefan cel Mare, II, P. 445-446. a Hurmuzaki, XV,, p. 715. ' Ibidem, p. 292. D ' Pentru saii de la Rmnic, cf. P. P. Panaitescu, Documentele rii omtneti, p. s145. ., I. P.t a s n i k, Kultura wloska wiekow srednych w Polsce, (Cultura "alian medieval n Polonia), Varovia, 1922. . Al. Grecu, Relaiile rii Romineti i Moldovei cu Raeuza, ln -Studii" II, (1849), nr. 4, p. 120. Arh. St. Buc. Mitropolia rii Rom., CCCLII/10.

168

P- P- PANAITESCU

parte vecini fugii de serbie. Infiltrarea elementelor rurale ntre oreni, mprosptarea oraelor cu aceste elemente snt o dovad de via economic activ a centrelor oreneti n legtur cu mediul rural. Fire te, s tenii veni i la ora e erau doritori de libertate. Dar cum am spus, nu to i locuitorii ora elor erau liberi cu drepturi or ene ti depline. Cu toate c n via a or eneasc din rile romne stra l |. ficarea social nu era att de accentuat ca n rile Europei, totu i, se pot distinge i aici o serie de diviziuni sociale. Am v zut existen a unui patriciat, al turi de ob tea liber a or enilor. Se poate vorbi i de or eni f r drepturi depline, din rndurile s r cimii or ene ti. Intr-o hotarnic din interiorul ora ului Rmnicul Vlcii (5 iulie 1598) se vorbe te de moar , pn la ierb rie, pe uli a cu igani ptn ta mi ei... '. Ce erau mi eii ? Mi el nsemna n limba veche om s rac, n mizerie. Aceti oameni sraci locuiau la Rmnicul Vlcii n secolul XVI ntr-un cartier m rgina , deosebi i de ceilal i or eni cu pr v lii i nu ne ndoim c nu aveau acelea i drepturi. In Moldova, aceast s r cime or eneasc se constat nc din veacul XV. In privilegiul ora ului Brlad, tefan cel Mare spune : to i trgove ii (me ceane) no tri din trgul Brlad i iar i to i oamenii s raci din toate satele care ascult de acest trg" 2. Oamenii sraci snt deosebii de trgovei, ei snt locuitori ai satelor de pe ocolul trgului, care nu au drepturi egale cu ale or enilor. Dar oamenii s raci din ora e nu erau numai cei din satele din ocol, ci i dintre or eni. Intr-un privilegiu acordat episcopiei Romanului, tefan cel Mare spune: to i s racii sa asculte de mitropolia noastr i s nu aib alt judector dectpe mitropolit, sau pe protopopul lui, sau n trg (adic n Roman), sau n sate" 3 . Este limpede aici c locuitorii s raci, cei ce nu aveau drepturi, c deau sub jurisdic ia episcopului de Roman, pe cnd cei cu drepturi, orenii propriu-zii, se aflau sub jurisdic ia organelor or ene ti, a oltuzului i prgarilor. Este probabil c ace ti oameni f r avere din ora erau dependen i de episcopia Romanului. Faptul rezult din actele de mai trziuLa 1 septembrie 1612, tefan Tom a Voievod scrie oltuzului 1
Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. VI, p. 330. I. B o g d a n , Documentele lui tefan cel Mare, II, p. 63 * Ibidem, I, p. 11.
1 1

ORENII

169

nrc labului din Roman : Ast iarn voi a i adus un catastih si ne-ai artat i ne-ai spus c trgovei nu snt mai deloc, iar voslunici snt foarte muli". Domnul hotrse ca puinei" din-trn ii s r min episcopiei de acolo iar pe ceilal i s -i trage i cu trgove ii". Episcopul de Roman dovede te ns cu acte c acest loc pn la uli a Bor ului" este al episcopiei... ei n u snt din trg... i snt ca i un sat al sfintei episcopii", i nu au fost niciodat amesteca i cu trgul, ci au fost tot deosebit" ' Rezult de aici c pe lng trgove i, oameni liberi, cu drepturi, locuiau n ora i poslunici, oameni dependeni (nea-gricultorO. c ci poslu nicii snt oamenii neliberi care mplinesc alte ndatoriri dect munca agricol . Pentru ace ti poslu nici se certau conductorii trgului cu episcopia. Poslunicii din trg puteau deci fi supu i i trgove ilor. precum puteau fi supu i unei alte autoriti. Ei erau, spune episcopul, ca un sat al episcopiei, adic o enclav a ora ului, care din punct de vedere juridic era ca un sat de supu i ai episcopiei, st pna lor. In ara Romneasc nc de la nceputul secolului XV, ntr-un privilegiu al lui Mihai Voievod, coregent al tatlui su, Mircea cel B trn (14081418*), se vede c n ora ul Trgovite snt zece case de oameni care snt de ocin i de ohab" m n stirii Cozia. Ei nu au nici un amestec cu ora ul, snt scuti i de toate d rile i presta iile n favoarea m n stirii, adic le pl tesc i le lucreaz pentru m n stire ca ni te erbi. Numele lor este trecut n act, unii par a fi str ini : Metaxar, Paramali, Luga i, a eza i din alte p r i n trg, al ii snt evident localnici : Gheorghe, Oancea, Smbotin2. ntr-o confirmare dat m n stirii de Dan II, la 1424, se precizeaz c cele zece casa ale m n stirii de la Trgovi te, ,,s fie n supunere i pentru toat nevoia la orice vreme"... s slujeasc numai celor dou M nstiri" (Cozia i Codmeana). In acest act numele celor zece erbi or ene ti snt altele, tot nume romne ti, amestecate cu nume str ine: Gherghe Obraz, Gherghe Afumatul i Ianache, lri 'o i Gavalin etc. 3. Oamenii b tina i din ora puteau fi deci erbi, ei erau cu totui asimila i erbilor din sate, adic obliga i
* Acad. R.P.R., Doc. LXI/150. P- P. P a n a i t e s c u , Documentele rii Romneti, p. 103 Ibidem, p. 134. '

170

A. CAZACU

la toate muncile c tre st pn i Ia toate d jdiile din produsele lor. Ct prive te locuitorii din mo ia ora ului, n care erau cuprinse de obicei mai multe sate, ara v zut ntr-un act moldovenesc citat mai sus c ei nu erau socoti i la fel cu or enii ci oameni s raci". O parte dintre ace ti s teni din satele oraului erau liberi, adic rzei ; rzeii din Rui, de la ocolul Botoani"1, alii erau evident erbii orenilor, precum erau f poslunicii din Roman. La 1672 ranii din Gneti (din ocolul Trgului Frumos) se plng c am pl tit mult nevoie de trgove i, de ne lua vitele i ne b tea" 2 . Din toate acestea rezult c populaia oraelor nu era omogen din punct de vedere social, c alturi de patricieni existau or eni liberi, poslu nici i s r cimea ora elor, r ze i i erbii de pe moia oraului. Desigur c aceste pturi n-au dus o via idilic , fr mnt rile au continuat i aici ca i la sate. STAPTNII DE PAMINT Cercetnd documentele de danie i confirmare din ara Romneasc, constatm c beneficiarii lor snt denumii boieri", slugi", dar pe lng ace tia mai apar i persoane care n-au astfel de titluri. De pild n 1425, satul Voinegeti este druit boierului domniei mele erban"3. La 10 septembrie 1428, satele Valea i C lug rul snt, nt rite slugilor domniei mele Peteu i Bratu i Dr goi i Manea i Neagoie" 4, iar la 5 august 1451 satele Mr a, Ohaba, Pesti ani i G v ne ti snt nt rite lui Barbul cu fii i nepo ii" s . Din documentele vremii s-ar p rea c st pnii de sate ar putea fi cuprin i n trei categorii: boieri, slugi i persoane f r titluri. In unele documente ns denumirea stpniior de sate este alta. Astfel, pe la 1407, poruncind satelor m n stirii Tismana ca, dup moartea lui Nicodim, s asculte de noul stare Agathon,
1 N. I o r s a, Studii i documente, V. p. 2321 '3 Ibidem, VI, p. 89. P. P. P a n a i t e s c u , Documentele rii Romtneti, voi. I, P- '"*' ' Ibidem, p. 151. 5

Ibidem, p. 222.

STAPINII DE PAMINT

\J

Mircea cel B trn scrie : prin aceasta v-am dat de tire, c nici unui cneaz sau boier al domniei mele s nu fi i de ocin i ohab i c apoi iar i de azi pe mine s v iau i s v dau altuia...' ci v-am dat... s fii sub stpnirea Mnstirii Tismana"1. Mai trziu, autoriznd dona iile c tre M n stirea Cozia, acela i domn scrie : cine se va da cu sufletul s u i cu averea lui n m n stire la Cozia, fie boier, fie sluga domniei mele, fie cneaz, fie alt om, numit srac, s nu cuteze din neamul lui... s-i cear socoteal"2. In sfrit, repetnd aceast dispoziie, fiul lui Mircea, Mibail, scrie : cine dore te cu voia lui, sau sluga domniei mele S2U boier, sau cneaz s - i dea sufletul s u n m n stirile domniei mele... sau dore te s d ruiasc un sat sau mo ie sau vit i nc dintre ceilal i oameni de mn de jos numi i s raci, cina vrea s - i dea sufletul sau vie sau ogor sau moar sau cas sau vit sau orice... toate s fie ale lui dumnezeu i ale m n stirii" 3. In toate aceste pasaje se enum r categoriile, definite dup raporturile lor cu st pnirea p mntului. In primul pasaj domnul arat c a dat satele (m n stirii Tismana i nu are de gnd s le dea la boieri i la cneji, l snd s se vad c boierii i cnejii snt singurele categorii care ar putea avea sate, In pasajele urm toare se confirm acest lucru, reie ind c boierii, slugile i cnejii pot s d ruiasc m n stirilor sate i mo ii. Categoria s racilor poate s doneze numai vii, ogoare, mori i case; aceasta, pentru c s racii au bunuri de acest fel care cer s fie cultivate cu bra e i mijloace proprii. Dac lu m n considerare primul document, clasa st pnilor din ara Romneasc , exceptnd m n stirile, se compune numai din boieri i cneji. Numai aceste dou categorii au sate i moii. Chiar dac n celelalte dou documente este trecut n aceast categorie termenul slug, socotim c el este o adugire l muritoare, care nu se refer la situa ia de st pni, ci cum se va vedea n capitolul referitor la beneficii la aceea de vasal, olugile nu formeaz o clas social , n categoria lor pot s intre Jt felul de oameni; astfel, n izvoare ntlnim boieri cu titluri ln acela i timp i slugi, de pild , la 1452 satul Coste ti este
72 J. PP

'

Panaitescu,

Documentele rii Romneti, voi. I, p.

| Ibidem, p. 97. U1 . . , . Ibidem. p. 1 1 4 ; expresia mna de jos" este rectificat ntr-o nou tie a documentelor ap rut n Editura Academiei R.P.R.

172

A. CAZACU

d ruit slugilor i boierilor domniei mele Badea i Vlaicul Sj Bratu" 1 ; la 1453, Z trenii boierilor i slugilor domniei mei? Stan i lui Vladimir" 2 . In documentele n care nu se evoc raporturile de vasalitate i se enumera categoriile sociale, slugile nu snt pomenite ca atare. Astfel ntr-un hrisov din 1470, interzicnd tulburarea st pnirii unor mun i ai m n stirii Tismana, Radu cel Frumos se adreseaz categoriilor sociale, care ar putea s comit o astfel de infrac iune, care snt: boierii, cnejii i s racii" 3 . In anul 1481, tefan cel Mare, adresndu-se diverselor categorii sociale din trei jude e ale rii Romne ti i invitndu-le s se nchine pretendentului Mircea, acestea i rspund : Toi boierii... to i cnejii i to i vlahii" 4. Din acest izvor al secolului XV rezult c i populaia celor trei judee consider c n ara Romneasc de pe atunci nu erau dect trei categorii sociale: boierii, cnejii i s racii sau vlahii. De in torii de sate snt boierii i cnejii, care pot deveni i slugile domnului. Astfel, chiar dac n hrisoavele de danie nu se d tuturor beneficiarilor o denumire prin care s se poat constata clasa social din care face parte, se n elege c oamenii f r titluri snt cneji. Dac cercetm cu aten ie documentele de danie din secolul XV, observ m ca to i beneficiarii lor cap t acelea i drepturi. Astfel la 1425 boierul erban cap t Voinege tii n ocin i ohab ...ncepMid deja vama oilor, a porcilor, albinrit, cblrit, gloabe, transport cu ciul i cu crua... i s nu-i bntuiasca nici judector nici globnic nici birceiu" 5. Exact aceeai formul se ntrebuineaz rr dania fcut slugilor Dragomir, Albu, Vlad i al ii 6 ; n hrisovul din 1451 al c rui beneficiar e un oarecare Barbul7, sau n daniile fcute m nstirilor8. De aceea ntlniffl simpli cneji nfrii cu boieri, de pild la 1502 vlastelinul, jupn Radul i fratele s u jupn Petru se nfr esc pe partea cneazului
1 2 3 4 5 8

P. P. P a n a i t e s c u, Documentele rii Romneti, voi I, p. Ibidem, p. 232). Ibidem, p. 273. l. Bogdan, Rela iile rii Romne ti cu Bra ovul, p. 282. P. P. Panaitescu, Documentele rii Romneti, voi I, PIbidem, p. 159 ' Ibidem, p. 221. 8 Ibidem, p. 91.

229.

STAPINII DE PAAUNT

173

eagu Berindeiu, jum tate din Ungurel" ' i este evident c e nt nfr i i n acelea i drepturi, deci au acelea i drepturi cneziale. La 1505 mnstirea Tismana e n indiviziune n satul Tope n ' cu un oarecare Radul. Partea m n stirii a fost donat j e La co, tat l lui Radul 2 . Este evident c La co este un cneaz si c el n-a putut transmite, att fiului su, ct i mnstirii dect drepturile pe care le avea, deci drepturi cneziale. La 1510 vlastelinul jupn Neagoe cumpr n Frnceti prile lui Neagoe, a lui Vladul i a surorii lor, r mnnd n indiviziune 3 ; ca cump r tor el nu poate dobndi mai multe drepturi dect au avut vnz torii i :um ace tia erau cneji, el a dobndit drepturi cneziale. Astfel de exemple s-ar putea nmuli i toate ar duce la concluzia c drepturile conferite celor trei categorii de st pni de sate, m n stiri, boieri i cneji, snt identice. In general st pnii de sate snt denumi i cneji att n raport Cnejii cu satul, ct i n raport cu vecinii. Astfel, ntrun hrisov din 1617 se scrie despre un oarecare Buiac, care a fost mai nainte vreme rumn lui Buiac care a fost cneazul satului" 4 ; ntr-un alt hrisov contemporan se pomenesc doi vecini, care au fost z logi i de Mogo , cneazul l o r " 5 ; la 1615 Stan din T mbure ti se nvoie te cu cneazul su Vintil" 6. Se tie c echivalentul cuvntului cneaz este acela de judec ; ntr-un document pe care l-am mai citat, tefan cel Mare seadreseaz boierilor... judecilor... br ileni, rmniceni i buzoieni i i rspund boierii i cnejii, ceea ce nseamn c cneaz este echivalent cu judec. Dei acest termen pare mai rspndit n Transilvania i Moldova, el se ntlne te i n ara Romneasc i se ntrebuin eaz exact ca i echivalentul s u cneaz. Astfel, de pild , ntr-un document din 1639 se arat c trei P r i din mo ia Crasna snt judece ti", n indiviziune cu unboier Fili anul 7 , dup cum snt i acte n care se arat c
Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. I, p. 11. Ibidem, p. 27. Ibidem, p. 59. Ibidem, XVII. voi. III, p. 126. ibidem, XVI, voi. VI, p. 346347 Ibidem, XVII, voi. I I , p. 438 Citat dup C. G i u r e s c u, Boierii, p. 92.

174

A. CAZACU

anumi i vecini au fost nchina i de judecii lor'. Sau n sj ntr-un act din 1612/13 se pomenete un jupn Pan visternicul' judele acestor rumni 2 . Devenind stpn al unui sat, m nstirea se substituie drepturilor cneziale, atunci ns cnd se arat c n situa ia de st pn al unui sat, un boier este cneaz al satului, c st pnii satelor i ai vecinilor snt cneji sau judeci ai satelor sau vecinilor, se n elege c clasa st pnitoare nu are un drept de proprietate asupra satului, n sensul modern al cuvntului, ci un drept specific care-1 faoe pe st pnitor s fie denumit cneaz. Nu trebuie s scpm din vedere faptul c domnul se consider suzeran, st pn suprem al p mntului rii i prime te de la supu ii s i o rent , care n cea mai mare m sur const din presta ii n natur i n munc . Chiar n cazurile daniilor, domnul i men ine dreptul asupra rentei ; dac nu au scutire special , locuitorii trebuie s pl teasc renta. Veniturile cnejilor i ale domnilor snt de aceea i natur , adic rente provenite din exploatarea p mntului. Faptul c ele se pl tesc pentru acela i p mnt i de acelea i persoane arat existen a unui condominium, n care drepturile beneficiarului snt subordonate drepturilor domnului, de la care au emanat ini ial sau care' a confirmat drepturile preexistente. Aceste drepturi se numesc drepturi cneziale. Din cercetarea documentelor domnilor Moldovei, se constat acest lucru ; moiile se dau pentru dreapt i credincioas slujb la dou categorii de persoane, boieri i slugi; de pild , la 1411 Alexandru cel Bun d ruie te satul Plotune ti lui aceast adev rat slug i boier al nostru Plotun" 3 , ''ar la 1423 trei sate la Putna lui aceast adev rat slug a noastr Batin" 4 . Formulele ntrebuinate atunci cnd se doneaz sate fie slugilor, fie boierilor, fie m n stirilor, snt absolut identice; de pild :n cazul boierului Plotun se scrie i-am dat un sat... Aceasta s-i fie uric cu tot venitul n vecii vecilor, acestuia^ 1 copiilor... i nepo ilor i str nepo ilor i r str nepo ilor" ' ar
AI. t e f u l e s c u , Crasna, p. 73, 75. Doc. priv. ist. Rom., B. XVII, voi. II, p. 92. M. C o s t c h e s c u , op. cit., voi, I, p. 84. Ibidetn, p. 153.

STAPINII DE PAMINT

175

azul slugii Batin ...trei sate la Putna... s -i fie uric cu tot <enitul i copiilor i nepo ilor... etc. n veci". i, n sfr it, n azul unei m n stiri: Acestea (sate) s -i fie mai nainte zisei m n stiri uric cu tot venitul n vecii vecilor" 1 . Reiese c att n Moldova, ct i n ara Romneasc drepturile boierilor, slugilor i m nstirilor asupra pmntului snt identice. Intlnim boieri achizi ionnd mo ii de la oameni f r titluri, i afl m de multe ori n indiviziune cu m n stirile, ceea ce dovedete n mod indiscutabil c drepturile tuturor categoriilor de st pni snt principial acelea i. Astfel, de pild , la 1552, Ion i Todin i Grozea i al ii vnd o seli te lui Mihail etrar 2 , evident cump r torul nu poate achizi iona mai muite drepturi dect au vnz torii. La 1580 un oarecare Sima d lui Gheorghe, fost mare logoft, satul B ileti i primete n schimb V2 din Zv tile ti n indiviziune cu alii 3. Gheorghe fost logof t se afl n indiviziune cu neboieri n Zv tile ti, deci se bucur de acelea i drepturi cu ei i schimb drepturile sale cu Sima, care nu este boier pentru c are acelea i drepturi asupra satelor. i n Moldova beneficiarii, fie boieri, slugi sau m n stiri, capt drepturi cneziale sau judeceti asupra satelor. Astfel constat m c n unele documente se d ruiesc sate unde au fost cneji sau unde snt cneji; de pild , la 1414 Toader Pitic cap t un sat unde au fost cneji Ilie i ig ne tii, i altul unde snt Tama i Ivan cneji" 4. La 1428 Si'nat cap t un sat unde este cnez Ciorsac" 5 ; n acela i an Laz r i al ii un sat unde a fost cneaz Stan" 6 etc. Cteodat n loc de cneji, n documente se scrie echivalentul jude ; de pild, la 1425 tefan Zugravul capt un sat unde este jude Pa co" 7; la 1458 un altul cap t un sat ..unde a fost jude Draganici i a fost jude D mb " 8 etc. Iiidicnd numele cnejilor sau judecilor, care snt i au fost, Qornnul, arat c prin d ruirea satului se d n realitate judecia s au cnezatul satului. ----- .
C

M. C o s t eh e s e u , op. cit., voi. I, p. 191. Doc. priv. ist. Rom., A. XVI, voi. II, pag. 13. Ibidem, voi. III, p. 146. M. C o s t c h e s c u , op.'cit, I, p. 103. 'bidem, p. 215 Ibidem, p. 233 ' Ibidem, p. 168. * Bogdan, Documentele lui tefan cel Mare, voi. I, p. 19.

176

A. CAZACU

Cnd se men ioneaz n hrisoave c se dau sate, n real], tate se dau judeciile sau cnezatele satelor, ceea ce nseamn st pnirea feudal . La 1431 un pop Iuga cap t cu titlu de danie dou sate, anume Miclea de la Bahn i B lan din Strmba s-i fie drept uric" '. La 1436, confirmndu-i-se aceleai sate, se n. trebuin eaz o alt expresie : Unde este Miclea de la Bahn i mai sus la gira Strmbei, unde este B lan i unde este Barb Stan i Stanciul, la obr ia Strrnbii, amndou judeciile" \ i a 1439, la confirmarea acelora i sate, apare o a treia versiune j la Strmba, unde a fost Barb Stan amndou p r ile" 3 . F r ndoial , popa Iuga a c p tat de la nceput acelea i drepturi; la nceput obiectul lor e definit prin sat, la 1436 pria judecie, la 1439 prin parte. Pentru domnii i diacii de atunci a da cuiva un sat era echivalent cu a-i da judecia satului sau oficiul cnezial. La 1434 acelai pop Iuga primete : Temeetii, amndou p r ile judecii" 4. la 1436 i se confirm : dou sate anume unde a fost Dr gu Teame la gura Studeni ei" 5 . Uneori, n privilegii se scrie clar i de la nceput c se dau judecii; de exemplu, la 1436 lui Petru Ungureanu i se d Blcetii amndou judeciile" 6; Ia 1439 aceluia i pop Iuga i se dau Jig renii.. amndou judeciile" 7 . La 1434 lui Jurii Atoc i se d un sat la obr ia S ratei s le fie judecia uric" 8 . Din aceste date e clar c, att n Moldova, ct i n ara Romneasc , beneficiarii dona iilor domne ti cap t acelea i drepturi, drepturile cneziale asupra satelor.

Astfel, boieri, slugi sau m n stiri, devenind st pni de sate, se substituie n drepturi unor cneji, care au fost c petenii de ob ti s te ti. Apari ia noilor st pni care se suprapun ob tii s te ti nseamn totodat i trecerea drepturilor de care s-au buM. Co s t eh es cu, op. cit., voi. I, p. 315. Ihidem, p. 498. Ibidem, voi. II, p. 41. Ibidem, voi. I. p. 386. ' Ibidem, p. 498 ; voi. II, p. 362. Ibidem, p. 467. M. C o s t c h e s c u , op. cit., voi. II, p. 4i. ' Ibidem, voi. I, p. 398.
1

STAPINII DE PAMINT

177

urat cnejii n calitate de c petenii ai ob tilor, n favoarea acestora. F r ndoial ns c nu to i cnejii n calitate de ocrrnuitori de sate au fost nlocui i, dup ce satele au nceput s fie atribuite feudalilor. Sistemul daniilor de p mnt, att de larg practicat n Moldova i ara Romneasc , a avut urm ri importante n ceea ce prive te formarea boierimii de curte. Dar alturi de aceast boierime format din slujitorii militar" ai domnului, a existat i o altfel de boierime, ie it din staul ob tii steti. Unii cneji, dup constituirea statului romn, dup ce ndeplineau actul de nchinare i depuneau jur mntul de credin , i men ineau situa ia dinainte i- i deschideau astfel calea spre boierie. A a din rndurile cnejilor, care au fost ocrmuitori de sate, au ap rut boierii de origine gentilic . Existen a unor asemenea boieri, provenii din rndurile cnejilor, mai este oglindit n izvoarele secolului XV, ca reminiscen ele unui proces mult mai vechi. Acest proces s-a desf urat n cadrul ob tii s te ti, fiind determinat de diferen ierea social ce s-a produs n snul ei. In cursul acestui secol se mai p streaz deosebirea ntre boierii de la curte (denumii boieri i jupani n ara Romneasc , iar n Moldova boieri i pani), n timp ce boierii proveni i din vrfurile ob tii s te ti, boierii de origine gentilic , snt denumi i cneji. In ceea ce prive te st pnirea p mntului, drepturile lor snt acelea i i n secolul XVI, astfel c de acum nu se mai face distinc ie ntre ei. Totu i clasa st pnitoare nu se mai omogeniza nici n secolele ce vor urma, boierii difereniindu-se n mari i mici, n boieri cu dreg torii i boieri de ar ". In ara Romneasc st pnii de sate Nemeii ^ r ^ titluri de boieri snt denumi i n general cneji sau judeci, iar n Moldova nemei. Astfel n documente la 1528 ntlnim pe un Neaniul ne-gi " 1 la 1587 Vartic neami " 2 , la 1589 pe Dru ea Neami 3 , nemi 4 , i un neami anume Mihail" 5 etc. La 1587 Vartic
'Gh. G h i b n e s c u , Surete i Izvoade, voi. XVIII, p 136137 Th. C o d r e s c u , Uricariu, XIV, p. 156, 157 Ibidem, p. 159, 160. Doc. priv. ist. Rom., A. XVI, voi. IV, p 273. Ibidem. voi. III, p. 329. >
12

Via a feudal c. 8547

178

A. CAZAC U

Neami vinde sili tea Andreic u i '. La 1589 Dru ea Neamis vinde ocina Brnovul2, la 1606 Anghelina fiica lui Ioan Neme vinde o bucat de p mnt 3 . To i ace ti neme i au p mnt, d e vreme ce-1 vnd. Ocupndu-se ntr-un pasaj de legenda lui Lasl u Craiul care a colonizat Maramureul cu romni, Simion Dasclul scrie:' Acolo i-au dus de le-au mp r it hotare i ocine, locuri de sate i trguri i i-au nemi it pe to i" 4 . Dup p rerea cronicarului prin dona ii de hotare, de ocine, de locuri de sate etc. se ajungea la stare de nemeie. Deci beneficiarii donaiilor n Moldova poart denumirea de neme . Dup cum reiese i din catastihul de cisle de rani de Ia *oate inuturile i curtiani i v tagi i neme i i popi" al Iui Petru chiopul, neme ii, pe lng c snt o categorie social distinct snt i o categorie fiscal deosebit. Ei pltesc un bir special, birul nemeesc", pe care-1 ntlnim pomenit n unele documente s. In cronica sa, Neculai Costin scrie: Ridicat-au tefan # ' Vod atunci pre mul i din prostime la statul de neme pentru -(; r zboaiele ce au avut i vitejie la acele r zboaie"''. De aici # rezult clar c neme imea nsemna ridicarea ntr-o categorie social mai nalt ; statul neme " este deasupra prostimii. Vorbind despre (nobilimea polon (leahta), Grigore Ureche scrie: i neme ii c rei le zicu leaht " 7 , ceea ce arat c j statul de neme " este echivalentul leahtei polone, dup cum ; este echivalentul neme ilor din Transilvania i este deci clasa micii nobilimi din Moldova. -In actele de vasalitate ale domnilor moldoveni, fcndu-se enumerarea categoriilor sociale din Moldova, se vorbete deseori de boierime cu sens de nobilime (n textul slavon naHCTBo) Astfel, n actele de vasalitate ale lui Petru Aron i ale boie1 2 3 1

Doc. priv. ist. Rom., A. XVI, val. III, p. 339. Th. Codrescu, Uricariul, XIV, p. 159, 160. G h. Ghib nescu, op. cit., V, p. 238. Gr. Ureche, Letopiseul rii Moldovei, ed. P. P. Panaitescu,

p. 63.

N. Iorga, Studii i documente, voi. VI, p 78. ' M. Kogilnicea'nu, Cronici. II,, p. 163,'164. ' Gr. Ureche, Letopise ul, p. 112/.

STAPINII DE PAM.INT
f j]or

179

s i ' c tre regele Poloniei, ca i n actele de vasalitate 2] e lui Petru Rare din 1535 2 i ale boierilor Moldovei din 15693 se pomenesc nobilii din Moldova. Nobilimea moldoveana e pomenit i n Cronica Breviter scripta 4 . Neme ii din Moldova snt o categorie corespunz toare cu cea a cnejilor din ara Romneasc , avnd aceea i situa ie. Dup cum n Moldova exist un bir neme esc, n ara Romneasc exist un bir cnezesc 5 . In actul de nchinare din 1543 al lui Radu Voievod c tre regele Ungariei Ferdinand, se vorbe te de clasa nobiliar din ara Romneasc 6 . Intr-un docu- rnent ardelean din 1366 afl m c i cnejii de aici erau considerai nobili7. Dreptul de st pnire a cnezatului sau judeciei nu comport ns numai drepturi, ci i obliga ii. E normal ca atunci cnd cineva are ca beneficiu veniturile unei func ii, s ndeplineasc cel pu in n parte obliga iile ei. Beneficiarul dreptului cnezial trebuia s se nchine domnului rii pentru a beneficia. de protec ia acestuia ca s i se poat men ine drepturile conferite de al ii. Cu aceaist ocazie el i ia obliga iile unei slugi sau vasal obi nuit ca s fie miluit cu st pnirea propriilor sale moii. Intr-un document din 1482 Vlad C lug rul, dispunnd asupra unei p r i din satul Mice ti, constat c aceasta a fost dobndit-o jupan Stoica vornic de la Basarab cel Tn r cu slujba de la domnia sa i iar i apoi cu slujba de la domnia mea" 8 . La 1615 Radu Mihnea descrie astfel soarta satului Vl daia : ,,Cnd a fost n zilele Radului Voievod erban, domnia sa le-au dat i au miluit pe boierul domniei mele Crstea sulgerul cu tot satul Vl daia i cu toate hotarele, care mai sus
M. C o s t c h e s c u , op. cit., II, p. 733, 737. a H u r m u z a k i , II,, p. 92, 93. 3 Ibidem, p. 594. * Cronica Breviter Scripta, edi ia I. Chitimia, p. 4245, 47, 53. r ' B o g d a n , Despre cnejii romni. Anal. Acad. Rom.. Mem. Sec. Jstone, seria II, t. XXVI p. 38. H u r m u z a k i , Iii, p. 240. ' Ibidem, I,, p. 61. Doc. priv. ist. Rom., B. XIII, XIV i XV, voi. I, p. 174.
1

180

A. CAZACU

s-au zis, pentru dreapt i credincioas slujb , care au slujit domniei mele, ca s -i fie lui de ba tin . Dup aceasta, c:nd au fost acum n zilele domniei mele, cum am ajuns domnia mea cu ngrijirea lui dumnezeu i cu a lui dare, domn i st pnitor al rii Romne ti i cu schiptrul de la cinstitul mp rat i domnia mea nc am d ruit i am miluit pe boierul domniei mele Crstea sulgerul cu tot satul Vl daia pentru dreapta i credincioasa slujb , care au slujit domniei mele, precum este miluit de la Radu voievod erban" '. La 1542 Radu Paisie i d lui jupn Petru prc lab Brca i alte sate... i igani i averi ocine drepte n cump r turi i le-au dobndit de la al i domni cu dreapt i credincioas slujb asemenea i de la domnia mea" 2. Dup cum se vede din aceste men iuni, Stoian vornicul i Crstea sulgerul trebuie s slujeasc dreapt i credincioas , slujb ca s capete din mila domnului nt rirea bunurilor, pe care le aveau mai de mult. Acest fenomen se observ i n Moldova. De pild , la 1448 Petru Voievod dispune n favoarea lui Ioan Porcul: De aceea noi v zndu-1 cu dreapt i credincioas slujb c tre noi, l-am miluit cu osebita noastr mil i i-am dat i i-am nt rit ocina lui ;m ara noastr , n Moldova" 3 . La 1452 Alexandru Voievod dispune n favoarea lui Oan Cndescul: ,,de aceea noi, v zndu-1 cu dreapt i credincioas slujb c tre noi l-am miluit cu osebita noastr mil i i-am dat i i-am nt rit ocinele lui" 4 . Din toate aceste documente reiese c chiar dup dobrrdirea sau nt rirea unor sate pentru dreapt i credincioas slujb , beneficiarii trebuiau s continuie s slujeasc , s capete mila pentru ca s li se confirme, propriile lor sate, sau cum se exprim destul de lapidar Radu erban Voievod despre Buzeti au slujit domniei lui (lui Alexandru Voievod) pentru drepte sate i igani i pentru drepte bucatele lor" 5 , s slujeasc pentru propriile ior sate. Dac nu slujesc cu dreapt i credin1

Doc. priv. mo ia Vl daia, n Arhivele Olteniei", an. XVII, 1938

p. 82.

Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. II, p. 285. M. C o s t c h e s c u , op. cit., voi. II, p. 342. Jbidem, p. 246. ' A l . t e f u l e s c u , Istoria Trgu-Jiului, p. 64.
3 4

STAPINII DE PAMINT

181

cioas slujb , ei se fac vinova i de viclenie, care se pedepse te c u t ierea capului i confiscarea averilor. n cronicile i hrisoavele timpului ntlnim deseori pomenirea acestei infraciuni. Viclenia este inversul dreptei i credincioasei slujbe. Formularea dat n documente este destul de sugestiv. Astfel ntr-un document din 1539 se spune c ocina Purc reni au pierdut-o fiii lui Prlea de la domnia mea cu rea hiclenie, iar boierii domniei mele sus-numi i au dobndit-o de la domnia mea cu dreapt i credincioas slujb " 1 ; la 1531 State pierde jum tate din B beni cu rea hiclenie" c tre Vlad C lug rul, iar Barbul ban o c tig cu dreapt i credincioas slujb " 2 ; la 1542 Oprea vornic pierde ocina dra Pietrari cu rea hiclenie, iar Dragul clucer o ctig cu dreapt i credincioas slujb" 3. Reiese clar c cei ce servesc cu dreapt i credincioas slujb i men in st pnirile sau primesc st pniri, iar cei ce nu fac acest lucru le pierd ; aceasta nseamn c st pnirea nobiliar este grevat de o obliga ie personal de credin i slujb. Spre deosebire de situa ia din Moldova, unde neme ii snt datori s mearg la oaste i n afara hotarelor, chiar dac domnul nu ncalec, leahticii din Polonia n-au aceste obligaii. Comparnd situa ia leahticilor cu aceea a neme ilor moldoveni, Grigore Ureche ne spune despre primii : nici n oaste nu-i dator s mearg ... ci cnd tribuie te- oaste ei slobod la seim bir... numai atunci cnd vor vedea c tribuie te i nsu i craiul va merge, ns numai pn la margini s - i apere ara ior, n afar nu-s datori" 4 . Cu alte cuvinte, nemeii moldoveni au obligaia de a presta serviciul militar, snt un element al oastei. De altfel acest lucru se vede i din Cronica Moldo-Polon scris la 1566, n care se arat c din toate aceste inuturi (ale Moldovei) se adun oameni pentru lupt i paz 8 000, iar cnd snt numai "eme ii 3 000" 5. Dup cum se vede, n timpuri de restri te
Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. II, p. 259. Ibidem, p. 91. Ibidem, p. 282. Gr. Ureche, Letopise ul, p. 113. M. K o g l n i c e a n u , Cronici, I I I , p. 485.

182

A. CAZACU

aceast categorie d dea un efectiv de 3 000 de lupt tori, care corespunde cifrei din catastihul lui Petru chiopul. Intr-un pasaj din textul pe care-1 ducea solia lui Crj fa Polonia, n 1523, i n . care erau descrise m surile luate de domn, n cazul unor comiplica ii externe, se spune : i domnitorul cnd a aflat, n acela i ceas au trimis c r i la to i panii i ziemlianini" i i-a chemat iar i Ja oaste" l . Prin urmare oastea moldoveana este alc tuit din dou categorii, mai nti panii" care tim c snt boierii, apoi o alt categorie, care e numit cu termenul de zemlianin". Istoricul polon, Macieiovskii, ne spune c aproximativ n epoca soliei lui Crj acest termen era echivalentul cuvntului szlachcic"2, ceea ce ar fi echivalent cu leahtic sau neme . Dar acest termen se ntlne te i n actele de nchinare ale domnilor Moldovei c tre coroana polon ; astfel n actul lui Alexandru cel Bun din 1404 se men ioneaz i panii valahi" (3eMjiHHbi MOJiflaBCKHe) l In actul de nchinare al boierilor lui Petru Mu at din 1387 acest termen e nlocuit cu termenul latin terringenae terre Valachie" 4 care dup relaia lui Przyluski ar fi : terrigena bona hereditaria in Moldavia habentes" 5 . Deci zamlianii snt acei care au bunuri ereditare, adic neme ii; lor li se porunce te s se strng la oaste fiind un element component al ei. In letopise ul lui Ureche oastea se confund cu ara. Peste tot unde ar trebui s se repete cuvintele lui Crj au trimis c r i la boieri i neme i r i - a chemat la oaste", letopise ul spune: au da<t veste i rii, de srgu s se strin'g " 6 ; tefan Vod strns-au ara i cu mare urgie au intrat n ara munteneasc asupra Radului Vod ... i au pr dat ara pn la Trgor"7. Acelai termen e ntrebuinat i de Petru Rare
M. C o s t c h e s c u , Documentele lui te ni Vod , p. 54?'. Macieiovskii, Slavische Rechtsgeschichte (Istoria dreptului slav), voi. III, p. 66. 3 M. C o s t c h e s c u , Documentele moldovene ti nainte de te\ arl cel Mare, I I , p. 625. 4 lbidem, p. 601. 5 B. P. Ha deu, Arhiva istoric ", I 2 , p. 23. ' Gr. U r e c h e , Letopise ul, p. 134. 1 lbidem, p. 136137
1 2

STAPINII DE PAMINT

183

ntr-o scrisoare c tre Radu Paisie : Voi porni ara domniei ^le mpotriva domniei tale i tare voi bate cu domnia ta" l . ara este distinct de boieri. .Ureche scrie c atunci cnd boierii se ridic mpotriva lui tef ni i-au venit ara ntru ajutoriu" 2 . Pe Despot nu l-au putut suferi boierii i ara" 3 . ara" poate s joace un rol politic ; astfel ea nu-1 vrea pe Alexandru L pu neanu cnd vine n cea de a doua domnie 4 . Sup rat pe r ut ile lui Aron Tiranul nemaiputnd suferi, tara s-au ridicat Orheenii i Sorocenii cu un domni or ce-i zicea Iona co" 5 . Cnd vine Despot mplnd pre to i de nade ide i s-au nchinat ara de sus toat " 6. Dar dac ara difer de boieri i joac i un rol politic n afar de func ia sa militar , ea se distinge i de rani. Adunat n oaste, ea are o situa ie special . De pild Ureche ne spune c oastea lui Ioan Vod era de 30 000 fr prostime i adun tur " 7 . Prostimea i adun tura snt deosebite de oaste. Mult oaste le easc au pierit unii de o teni al ii de rani" 8, scrie tot el. Este evident c n descrierea lui Ureche sub termenul ar " se ascunde mica nobilime moldoveneasc , nemeii. Aceea i situa ie este i n ara Romneasc . Cu ocazia suirii pe tron a lui Vladislav i-au e t boierii nainte, boierii i alt ar dup obiceiu i i s-au nchinat" 9 , sau n timpul s u Vlad epe spunea : mi s-a nchinat toat Tara Romneasc cu to i boierii" I0 . Nu ncape nici o ndoial c , dup boieri i ntr-o oarecare m sur mpreun cu acetia n ordinea social venea ara, ceea ce nseamn c att n ara Romneasc , ct i n Moldova no iunea de ar avea acela i coninut.
S t o i c a N i c o l a e s c u , Documente slavo-romne, p. 161. Gr. Ureche, Letopise ul, p. 136. ] Ibidem, p. 175. lbidetn, p. 177. Ibidem, p. 203. ' Ibidem, p. 163. l Ibidem, p. 190. Ibidem, p. 104. u Cronica lui Radu Popescu, p. 82. Gr T o c i l e s c u , 534 Documente slavo-romne, p. 98.
2

184

A. CAZACU

n cronicele muntene nu gsim pasaje privitoare la obligativitatea particip rii la oaste, n schimb, spre deosebire de Moldova, g sim acte individuale de scutire date la boieri, dar i la st pni de sate f r titluri, cum ar fi Mihai din Trg or, care mult vreme dup aceast scutire este nscris la ro ii ale i. Apoi n ara Romneasc exista nc din sec. XVI un dreg tor special, care cheam lumea la oaste'. Dar cele mai caracteristice documente privitoare la obliga ia de-a participa la oaste a cnejilor i boierilor snt din p r ile F g ra ului. In toate documentele de h r zire i de confirmare a boernatelor, adic a cnezatelor (dup ce aceste p r i au fost luate de regii unguri, cnezatul sau judecia este numit peste tot boernat) se arat c beneficiarii snt obliga i a sluji slujb boiereasc cu cai buni cu arme narmate" 2 sau cu cai i l nci" 3 . Noii st pnitori ai F g ra ului au nscris expres obliga ia care de fapt era o clauz tacit a tuturor documentelor de danie i confirmare din ara Romneasc din care f cea parte F g ra ul. Devenind supus prin nchinare i prin faptul c este cneaz, st pnul de sat este obligat s ndeplineasc slujba militar . Dreptul lui de st pnire este condi ionat de dreapta i credincioasa slujb militar . Deci n ara Romneasc , ct i n Moldova, se formeaz o clas a micii nobilimi obligat s presteze slujba militar, asem n toare cu clasa corespunz toare din Apus. In Moldova aceast categorie este atestat documentar cu numele de neme i, iar n ara Romneasc cu numele de cneji. Din cercetarea izvoarelor rii Rom . .. ne ti reiese c ntre martorii pu i de domn figureaz fa nceput personaje rare poart denumirea de jupni S' care nu au nici o dreg torie, apoi urmeaz dreg torii. Astfel, de pild , n hrisovul lui Mircea cel B trn din 1392, dup clerici i ban se enumera : jupn Vladislav, jupn Manea,
_. * Doc. priv. ist. Rom., 8B. XVI, voi. I, p. 176. ~* Anuarul Institutului de istorie Cluj, VII, p. 699. Vezi i N. D e n s u i a n u, Monumente pentru istoria F g ra ului, p. 50.

STAPINII DE PAMINT

185

. jupn Bar u etc, iar dup ace tia dreg torii : proto^stierl' Pop or, vistierul erban, stolnicul Brate i etc. l . Cercetnd hrisoavele, n ordinea datei emisiunii lor, vedem c aceast categorisire a boierilor martori dureaz cam pn la Neagoe Basarab. Dup el, martorii hrisoavelor snt de obicei dreg torii, dar ntre ace tia se face o diferen : banul, vornicul si logof tul au totdeauna titlul de jupni, cteodat acest titlu S e atribuie unor dreg tori de mai mic importan cum ar fi comisul sau altcineva 2 . Deci n ara Romneasc erau boieri f r , dreg torii purtnd titlul de jupni, care se bucurau de o mai mare considera ie din partea domnului dect dreg torii deoarece n documente snt men iona i ca martori naintea dreg torilor, atribuindu-li-se i titlul de jupni 3 . Aceast diferen ntre boieri se observ uneori i n hot rrile judec tore ti, ad ugndu-se o nou denumire. Astfel, ntr-un hrisov de la 1505, Radu cel Mare scrie: p rintele domniei mele Vlad Voievod el i-a judecat cu vlastelii i dreg torii"... La 1511 Vlad cel Tn r arat : am judecat cu cinsti ii i drept credincio ii i ale ii vlastelinii i dreg torii domniei mele" 4. Cteodat, cum. e cazul hrisovului lui Mircea Voievod, fiul lui Mihnea cel R u din 1509, domnul men ioneaz c am judecat cu vlastelii i dreg torii domniei mele" *. Att documentele de la nceputul secolului XVI, ct i de mai nainte, men ioneaz c boierii de vaz , f r dreg torii purtau denumirea de vlastelini, iar cei de mai mic importan , cu dreg torii purtau denumirea de npaBHTejib" dreg tori. De altfel aceste denumiri se repet n unele documente de danie. La 1502 prea cinstitul vlastelin al domniei mele jupn Radul i fratelui s u jupn Petru" li se confirm circa 30 de sate i muni 6. La 1505 prea cinstitului vlastelin al domnii mele jupnului Badea din uiei cu fiii s i" i se confirm oca. 14 sate i i 7 . La 1505 prea cinsti ilor vlasteli i dreg tori ai domP. P. P a n a i t e s c u , Documentele rii Rotnneti I, p Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. I, p. 28. Vezi cap. Sfatul domnesc. Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. I, p. 67 Ibidem, p 3.3 i 54. Ibidem, p. 11. Ibidem, p. 33. 56.

186

A. CAZACU

niei mele Radu comis i Patru sp tari" li se confirm o p de sat'. Radul i Badea din uiei snt numai vlasteli. n e cnd Radul comis i Petru sp tar snt i vlasteli i dreg tori evident pentru c au dreg toriile de comis i de sp tar. Dac e u or de v zut diferen a dintre vlastelini i dreg tori, e mai greu de caracterizat pe vlastelini. Un prim punct de plecare este starea lor material . Am v zut mai sus c vlastelinii Radu i Petru au circa 30 de sate, Badea din uj C j are 15 saie. Un alt personaj, c ruia i se d denumirea de vlastelin este Barbu Craiovescu i fra ii lui; dup o socoteal f cut mai trziu se poate vedea c el i cu fra ii lui au avut peste 50 de sate 2 . In Letopise ul Cantacuzinesc citim despre alt reprezen tant al acestei familii Prvul Banul, c la urcarea pe tron a lui Vladislav, el a venit de la Craiova cu mul i voinici ale i i s-au nchinat lui Vladislav Vod " dar fiindc domnul nu 1-a numit ban el a fugit napoi la voinicii lui" 3 . Tot aici citim c n lupta de la Finta pe timpul lui Matei Basarab : d r z.boi... mai ales boierii cei mari i al doilea cu cuconii lor i cu slugile lor" 4. __ Acestea snt dovezi c boierii mari, vlastelinii aveau slugile lor, voinicii lor, contingentele lor de oaste cu care luptau, fie alturi de domn, cnd i erau credincioi, fie mpotriva domnului, cnd se revoltau. Posibilitatea de a avea aceste contingente se explic i prin faptul c st pnind mai multe sate, fiecare stpn trebuia s aib un contingent de oteni clri, corespunz tor num rului de safe. Ace ti o teni voinici" formau cetele boierilor, erau slugile lor. Ei aveau acelea i raporturi cu stpnii lor boieri ca i acetia cu domnul. Documentele vremii ne dovedesc acest lucru. Ca i domnul, mul i dintre boieri ca de pild , Barbul ban Craiovescu i al i vlasteli, d ruiesc sate pentru slujba credincioas ce le-au slujit diver i oameni. Astfel la 1517, Neagoe Basarab i confirm lui Stan j Petru V c resou mo ia Hlevna ce le-a fost d ruit de Barbul ban Craiovescu pentru credincioase i drepte slujbe i cu v r1 2 3

Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. I, p. 30. Ibidem, p. 55, 89. Letopise ul Cantacuzinesc, p 103. ' Ibidem, p. 150.

STAPINII DE PAMINT

187

r e de snge"'. La 1482 Vlad C lug rul h r ze te lui Roman fra i!' 01" s i Dan, Radul, Micul, Mu at i Stoica patru o rti din Mice ti ce li se d ruie te de Stoica vornic c ci i-au fost slugi" 2 - La 1555 P tra cu cel Bun confirm dania f cut j e Neagoie vistier, mo ia Prvule ti, slugilor sale Dan Cucor ,,pentru slujba lor dreapt n ri str ine" 3 . Ca i slugile domne ti i slugile boiere ti presteaz dreapt i credincioas slujb i primesc n schimb mil i hran ". Aceast clientel militar i, evident, politic a vlastelinilor joac un rol i n administra ia rii. Cnd patronul ocup o dreg torie, clientela lui, slugile boiere ti, l ajut la ndeplinirea mandatului primit de la domn. Trebuie s observ m c de obicei dreg toriile importante, cum snt acele de mare vornic i ban, snt ncredin ate jupnilor, vlastelinilor. Astfel vedem cam n toate hrisoavele, ncepnd de la Mircea cel B trn, c ace ti doi dreg tori snt trecu i ntre vlasteli, adic n capul listei de martori ai hrisoavelor. De pild , n hrisovul lui Mircea din 1392, dup martorii clerici vin vlastelinii dreg tori St nil ban i jupn Vladislav vornic 4 , i n hrisovul din 16 septembrie 1430 lista de martori ncepe cu jupnul Albul vornic 5 . Am mai semnalat faptul c n hrisoavele din sec. XVI numai banul, vornicul i cu logof tul se bucur de titulatura de jupn, vdindu-se c aceste dregtorii snt din cele mai importante i c se ncredin eaz vlastelilor. ^ Avnd, de pild , slujba de vornic, boierul respectiv nu se afl n capul unei slujbe organizate, el lucreaz prin slugile iui- La 1482, concednd venitul din infrac iuni, adic gloabele i duegubinele ce s-ar comite pe teritoriul m nstirii Snagov, acesteia din urm , Basarab cel Tn r dispune, c atunci cnd se comite o infrac iune s se trimit o slug domneasc i alta vorniceasc " s ia gloaba 6 . La 1501 Radul cel Mare dispune c nici slugile vornicului" s nu intre pe mo iile unei

Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. I, p. 119. P. P. P a n a i t e s c u , Doc. rii Romne ii, I. p. 328 t Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. III, p. 32. j P- P. P a n a i t e s c u , Documentele rii Romne ti, I, p. 56 (din u cumentul nr. 9 se vede c Vladislav este vornic). 8 'bidem, p. 160. Ibidem, p. 323.

188

A. CAZACU

m n stiri '. Din aceste texte reiese clar c , pe lng gj domne ti existau slugile vornice ti, slugi directe ale vornicului care iau gloabe i deci lucreaz pentru el. De altfel, ntr-un hrisov al lui Brncoveanu vedem c vornicilor mari li se d licen s-i numeasc pe prepuii lor ;n administra ia justi iei penale 2 . St rile din Moldova nu difer n aceast privin de sta rile din ara Romneasc . i n Moldova vedem c n capul listei de martori snt boierii f r dreg torii; de pild , n documentul lui Alexandru cel Bun, din 18 aprilie 1409, lista martorilor ncepe cu, panii Stanislav Rotompan, dup care figureaz mai mul i pani f r dreg torii i doi vornici i se sfrete cu stolnicul, ceanicul i postelnicul3; aceast ordine se p streaz stereotip n toate documentele lui Alexandru cel Bun i ale urma ilor lui pn la tefan cel Mare. De la acesta bnierii f r dreg torii ncep s se reduc ca num r, n sfat, r mnnd vornicul, prc labii i apoi ceilal i dreg tori 4 . Evident c att n Moldova, ct i n ara Romneasc , aceast ordine n listele de martori arat pre uirea deosebit pe care o manifest domnul fa de rolul militar i politic al boierilor. Domnul este interesat s - i asocieze mai ales pe acei boieri care dispuneau de nenum rate sate cu supu i. Dac lu m cteva persoane (reprezentative, care figureaz n documentele lui Alexandru cel Bun, ne dm seama de acest lucru. De pild, Mihail de la Dorohoi, ncepnd din 1414 este primul n lista martorilor tuturor documentelor; din hrisovul din 20 decembrie 1437 se vede c el avea circa 52 de sate 5 ; Cupcici, care
Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. I, p. 56. N. lorga, Anciens documents de droit roumain (Documente vechi de drept romnesc), II, p. 527. 3 M. C o s t c h e s c u , Documente moldovene ti nainte de tefan cel Mare, voi. I, p. 70. 4 Vezi cap. Sfatul domnesc. 8 M. C o s t c h e s c u , Documente moldovene ti nainte de tefan <cel Mare, voi. I, p. 540.
2 1

STAPINII DE PAMINT

189

u p uneori dreg toria de vornic, are 24 de sate '; Ivan de' ? Tulova (Oan vornicul) are 38 de sate etc. *. Evident, i marii feudatari moldoveni, ca i vlastelinii din Tara Romneasc , trebuie s presteze serviciul militar cu un num r de c l re i, propor ional cu num rul de sate pe care l a u. Avnd un contingent mai important de slugi, ei reprezint o for militar i politic . In izvoarele din sec. XVI g sim nenum rate confirm ri documentare asupra celor ar tate mai s 'us. Astfel, ntr-o descriere francez de pe acele timpuri, se arat c acei dintre moldoveni care presteaz serviciul militar a un num r de cel pu in 20 de c l re i poart denumirea de boieri 3 . In colec iile de documente ardelene g sim reclama ii de la doi boieri moldoveni Gava (poate Sava-) i Draxin. Primul ncepuse s serveasc n Ardeal cu un num r de zece c l re i i r m sese numai, cu doi, cel de-al doilea servea mpreun cu patru c l re i 4 . Boierul Gava se plnge c i s-a redus solda, fiind pl tit numai pentru serviciul, cu doi c l re i, pe cnd al i boieri reliqui vero nobiles boyar'u, veni i mai de curnd, primesc sold i servesc cu mai mul i c l re i 5 . Ca i n ara Romneasc , atunci cnd au dreg torii, boierii moldoveni i ntrebuin eaz slugile ca prepu i ai lor. n actele de imuniti, acordate mnstirilor se vede c boierii ou dreg toria de vornici sau prc labii de mun i pe alocurea judectori, au globnicii sau urednicii lor, adic prepuii lor pentru constatarea infrac iunilor i ncasarea amenzilor 6 . Peste dou sute de ani, vedem un mare vornic dnd porunc supuilor si, dreg tori de la Brlad, n care relev abuzurile feciorilor lor",. adic a unor persoane care n-au nici un titlu n ierarhia dreg torilor, deci n-au nici o dreg torie i cu toate acestea instru-

M. C o s t c h e s c u , Documente moldovene ti nainte de tefanul Mare, voi. I, p. 317.


p
r

umee sieur de Geniile (Istoria general a tulbur rilor din Ungaria i nia a lui Martin P 2fifi| Fumee de Geniile, n nchinare lui N. /orga), ez v P - y ' A- Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldo- el i rii Romlne ti, voi. I, p. 277 i 327. 6 lbidem, p. 278. I- Bogdan,

Documentele lui tefan cel Mare, I, p. 96, 30282..


a

lbidem, p. 269 ; vezi i cap. Marele domeniu boieresc. Histoire generale de troubles de Hongrie et Transsylvanie de Martir*
sieu d G i i l ( I t i l t l b i l di U

190

A. CAZACU

menteaz , constat infrac iuni i iau gloabe '. La 1649, VasiU Lupu i la 1667 Alexandru Ilia , adresndu-se slugilor boiere ti care umbl cu slugile domne ti s ia gloabe i du eg u . bine, le poruncesc s lase n pace satele Episcopiei Hu ului 2 Putem conchide, c globnicii judec torilor din documentul diti sec. XV snt feciorii i slugile boiereti din sec. XVII; i ca n Moldova ca i n ara Roinneasc lund o dreg torie, boierul i ndepline te ndatoririle cu ajutorul slugilor sale. . i j n Moldova boierii dau mo ii pentru slujb dreapt i credincioas slugilor lor. Astfel, l vedem la 1501 pe Dum a, postelnicul, nepotul lui tefan cel Mare, l snd slugii sale Pasin satul Petricanii pe Ba cu 3 sau la 1629 pe Nicoar hatman miluind cu ocine pe" nepo ii lui pentru c l-au slujit de la na tere pn la moartea lui 4 . Asem narea ntre situaia marilor feudatari din ara Romneasc cu cea din Moldova este v dit . i unii i al ii au sate multe, i unii i alii au slugi care :i ajut la ndeplinirea ndatoririlor atunci cnd patronii lui au dregtorii sau formeaz contingentele lor militare. Dup cum am v zut n hrisoavele rii Romne ti, ei se disting prin aceea c snt men iona i n fruntea listei de martori purtnd titulatura de jupni sau vlastelini. In documentele moldovene titulatura de jupn se acord numai membrilor familiei domne ti ; astfel, fratele lui Alexandru cel Bun este intitulat jupn" Bogdan 5 . In actele slave boierii poart titulatura de pan" iar n cele latine echivalentul ,,dominus" 6. Aceast titulatur care se d nsu i domnului arat c unii boieri moldoveni erau considera i i ei ca seniorii din apusul Europei, adic persoane care au slugi clien i. In Moldova ns nu apare termenul de vlastelin, prin care s se denumeasc marii feudatari. In documentele moldovene boierii se mpart n boieri mari i mici. Clauza n care se ma r '
Ep. M e l h i s e d e c , Cronica Huului, p. 67. lbidem, p. 119 i 130. 1. B o g d a n , Dorumentpte lui tefan cel Mare, voi. II, p. 181I. A n t o n o v i c i , Documente brl dene, voi. III, p. 99 i 1016 M. C o s t c h e s c u , Documentele moldoveneti nainte de teju cel Mare, voi. I, p. 32. .j 6 Vezi, de exemplu M. C o s t c h e s c u , op. cit. I, actele din 1 4Z p. 141 i actul latin de Ia p. 145.
1 2 3 4

STAPINII DE PAMINT

i" '

191

jjeaza aceast categorisire este stereotip , dup enumerarea Membrilor sfatului se adaug i credin a boierilor no tri mari "' <i mici Trebuie s men ion m ns c i n ara Romneasc , termenul ,,vlasteli" are o via destul de scurt . El apare sporadic n' diplomatic la nceputul sec. XVI i dispar tot n cursul acestui secol. nainte de apariia, ca i dup dispariia termenului de vlasteli" n ara Romneasc boierii snt mp r i i n mari i mici. Intr-un hrisov din 1415 Vlad cu nepo ii i St nil cu nepo ii snt califica i Bojif)praimi" adic boieri jnici 2. In Letopise ul Cantacuzinesc, cu privire la ridicarea lui Radu de la Afuma i se spune : s-au adunat boierii to i i mari i mici i toat curtea" 3. De altfel, n hrisoave, diferen a ntre boierii mari i mici se marcheaz prin diverse titulaturi. Astfel, de pild , boierul Mihail, c ruia i se confirm la 1451 ase sate este Miitulat cinstit foaier i\ domniei mele jupn Mihail" \ Aceea i titulatur i se d la 1450 boierului Ticuci, c ruia i se confirm circa 28 de sate mpreun cu trei fra i ai lui 5 ; Dumitru, Badea i Brseanu, c rora de asemenea li se confirm dou sate i jum tate, iar Toader i Radu, care au numai o jum tate de sat snt intitula i boieri ai domniei mele", acesta din urm nu e numit nici cinstit, nici jupn. Dup cum se tie, ara F g ra ului a f cut parte integrant din ara Romneasc pn la sfr itul sec. XV. Ea i men ine ns organizarea militar i dup ce trece sub st pnirea regilor unguri. In statutele din 1508 i 1569 se vede c elementul militar al rii este format numai din boieri. In caz de_ r zboi, ara F g ra ului trebuie s dea dou sute de bo!eri 6 . in documentele de confirmare ale boierilor din F g ra , mise n Ardeal, dup trecerea acestei ri n st pnirea Ungariei feudale, obliga ia militar a boierilor este specificat ndeosebi7, fiind socotit ca obligaie principal. Dar dup
P. P. P a n a i t e s c u , Documentele rii Romlne ti, I, p. 110. Letopise ul Cantacuzinesc, p. 101. P. P. P a n a i t e s c u , Documentele rii Romnesti, I n. 219 \ Ibidem, I, p. 312. d ' Vezi t. Mete , Via a agrar i economic a romnilor din Ar3

* M.

C os t eh e s e u , op. cit., p. 103 i 178.

P 3fi yezi

Densuianu,

Monumente pentru istoria Fgraului,

192

A. CAZACU

cum i cnejii din ara Romneasc precum i neme ii din Moldova au aceea i situa ie ca i boierii din F g ra , reiese clar c toi acetia intrau n categoria micii boierimi, adic a rii, pe care o vedem de multe ori opus boierilor i n special boierilor mari de la curte. Prin urmare, att n Moldova ct i n ara Romneasc , boierii se mpart n dou categorii, dup m rimea domeniului pe care l st pnesc, adic dup aportul lor militar. In secolul XV cuvntul boier" nu are sens de dreg tor. In Moldova, att ca martori ct i ca beneficiari ai satelor, vedem mul i boieri f r dreg torie. In circa 22 de documente din ara Romneasc, sec. XV, nici unul din boierii menionai nu are vreo dreg torie'. Dimpotriv , cnd unul din ei are o dreg torie, cum este Milco stolnicul, n document se menioneaz ambele caliti, boierului i dregtorului domniei mele"2, considern-duse, ca i n cazul vlastelilor", c snt calit i deosebite, ce se pot cumula. Sau se stipuleaz numai calitatea de dregtori dregtorului domniei mele jupn Mihai sptar" sau prea cinstitului dreg tor al domniei mele... jupn La cu" 3 . Reiese clar din situa ia dreg torului, c dreg toria este o no iune diferit de no iunea de boierie, dar uneori aceste dou calit i se pot cumula de aceea i persoan cum e cazul lui Milco stolnicul. Aceasta las s se vad c no iunile de boier i dreg tor snt absolut distincte, boierul este un st pn de mo ie, sau de mai multe mo ii, obligat s presteze slujba militar , pentru satele pe care le st pne te, iar dreg torul este un slujitor domnesc, ef sau uneori subaltern ntr-o slujb . In documentele mai vechi, cu excep ia vornicului i banului, mul i dintre dreg tori snt persoane f r mare nsemn tate i de aceea snt cita i dup boierii f r dreg torii. Din cronici sau din unele documente rezult c ei puteau fi chiar str ini de ar i uneori chiar vecini sau fo ti negu tori. Snt cunoscute conflictele ntre ar" i domni, din cauza dreg torilor greci. Astfel, de pild , pe vremea lui Radu Leon
1

P. P. P a n a i t e s c u , Documentele rii Romneti, I, nr. 50, E2, 67, 70, 71, 92, etc. 8 Ibidem, p. 344. 3 Ibidem p. 378.

STAPINII DE PAMINT

193

n Tara Romneasc ' i pe vremea lui Alexandru Ilia n Moldova 2 , se produc r scoale n special mpotriva dreg torilor m-eci. Evident grecii nu erau boieri de ar cu moii, ei imigrau aici cu scopul de a se mbogi. Pe vremea lui Matei Basarab, vtoricomisul Stan fusese vecin pe mo ia domnului i pentru dreapt i credincioas slujb a fost eliberat de vecinie, fiind comis n func ie 3 . Rezult deci c dreg toriile puteau fi ocupate de oricine, ca i n alte ri, unde la un moment dat aceste slujbe snt de inute chiar de robi. Cu timpul ns , situa ia se schimb , boierii st ruie s intre n dieg toriile rii pentru a participa la conducere, ct i pentru a beneficia de veniturile aferente fiec rei dreg torii. De la o vreme nu mai ntlniim preciz ri n care s se fac diferen ieri ntre boierie i dreg torie ; dimpotriv , dreg toria ncepe s fie considerat ca boierie. Astfel, de pild , Mihail C lug rul crede c Alexandru cel Bun tocmit-au i boieri mari n sfat... logoftul mare, vornicul mare..." 4. In cronica lui Miron Costin se poveste te cazul unei slugi a lui Radu Mihnea, ca-re cere s fie boierit" ; ca rezultat el este fcut vtaf de aprozi5. Niculaie Costin scrie despre Potcoav ...apoi au f cut boiari : pe Topa l-au f cut vel Postelnic, pe Capi kii prc lab de Hotin" 6 . To i ace ti cronicari scriu ntr-o perioad cnd boieria are sensul de dreg torie ; numai n cteva locuri, Ureche, i dup dnsul Nicolaie Costin, mai pomenesc de boierii de ar , oamenii de ar, care sht boieri dar nu au dregtorii7. Aceeai schimbare a sensului no iunii de boier se observ i n ara Romneasc . Astfel, n letopise ul Cantacuzinesc se spune despre Constantin Cantacuzino c el au mers la Mihnea Vod dndu-i i boierie s fie logof t mare" 8. Radu Popescu ne poveste te de un complot al unor boieri mpotriva Cantacuzine W s dep rteze pe to i boierii de pe lng curte i s le ia
Letopise3 ul Cantacuzinesc, p. 136 i 183. M i r o n C o s t i n , op: cit. p. 8081. Arhivele Olteniei" (1934) p. 352. Gr. Ureche, Letopise ul rii Moldovei, edi ia P. P. Panaitescu P- 70. M. C o s t i n , op. cit. p. 70. M. K o g l n i c e a n u , Letopiseele Moldovei, p. 549. Ibidem, p. 467 i 469. Letopise ul Cantacuzinesc, p. 169.
Viaa feudal c. 8547

194

A. CAZACU

boieriile, s le dea la ai tor" '. i aici prin boierie se n eleg dreg toria. Cu toate aceste schimb ri de sens a no iunii de bo ierie, termenul r mne ntrebuin at i pentru st pnii de mo i; adic par ial n vechea lui accep iune, excluzndu-se cu tirnp u j calitatea i nuan a iui militar . Clasa st pnitoare din Moldova i ara Romneasc sa mparte n dou categorii : o categorie distinct este format de marii feudatari, vlastelii din ara Romneasc denumi i n unele acte latine barones sau proceres 2 , care au n serviciul lor clien i militari, cetele lor militare proprii; n actele interne ei se pot identifica cu boierii mari; a doua categorie este alc tuit din mica boierime care deseori se ascunde sub numele de ar ", purtnd denumirea de cneji sau neme i. Mica boierime constituia o ptur important a clasei stpnitoare, fiind sprijinul de seam al puterii centrale. Mica boierime a suferit i unele fluctua ii n decursul secolelor. De pild , la nceput cnejii erau st pni de p mnt n genere, dar cu vremea denumirea se aplic n ara Romneasc numai ..mo nenilor", ranilor constitui i n ob te. La nceput termenul de boier este dat numai acestor dou categorii, care au un caracter militar; cu timpul ns n acest termen se cuprind i dregtorii domneti, ceea ce nseamn c treptat dreg toriile au fost ocupate de boieri. Vornicii i banul s-au recrutat totdeauna dintre boierii mari. r-, Societatea feudal din rile romne Vitejii \avnd la baz o organizare tipic feudal , este firesc ca n ntreaga ei structur s existe acele elemente care alc tuiesc aceast institu ie n sensul ei apusean. Acest lucru rezult din cercetarea izvoarelor interne i externe. Cronica lui Dlugosz ne relateaz c la turnirul de la Buda din 1412 au participat de pild i cavaleri valahi3, iar i" Cronica Breviter Scripta vedem c la 1479 tefan cel Mare j asistat la o ceremonie religioas mpreun cu arhireii- >-S; cavalerii si" (rytern) i c cumnatul domnului andru, H1-01"
1

nicorum, I IV, p. 12. P. P. P a n a i t e s c u ,

Vezi Hurmuzaki, I 2 p. 32

Cronica lui Radu Popescu, p. 163.

A, Veress, Fontes Rerum Trans"

Mircea cel B trin, p. 134

STAPINII DE PAMINT

195

j a 1481 era un cavaler destoinic" (eyn retlicher rytter) '. La 1436 Ilie Voievod jur credin cu cavalerii (puTepMH) i boierii s i, apoi boierii i cavalerii depun un jur mnt separat 2 . Aceste izvoare atest existen a n rile noastre a cavalerilor, mai ales c ei au participat la jocuri de cavaleri ca cel de la Buda. R mne s g sim, dac este posibil i izvoare interne pentru a confirma existen a lor. Aici ns ntmpin m dificult i prin faptul c nu cunoa tem termenul ntrebuin at la noi n evul mediu pentru a denumi pe cavaleri. In izvoarele documentare moldovene afl m ns un termen a c rui defini ia n-a fost nc precizat ; este vorba de termenul de viteaz. Astfel, ntr-un hrisov din 1399 ntre martorii men iona i figureaz : Costea viteaz, Grozea, Dr goi viteaz" 3 . Intr-un alt hrisov din 11 februarie 1400, figureaz Drago viteazul 4; la 4 august 1400, Drago Viteazul i Ioani Viteazul 5 . In sfr it, la 1395 jur credin regelui Poloniei mpreun cu tefan Vod, Drago Viteazul, Grozea Viteazul, Ioani Viteazul, Costea Viteazul... 6. Faptul c termenul de viteaz este atribuit attor persoane nseamn c nu este o porecl ; pe de alt parte, avnd n vedere c persoanele cu acest titlu fac parte din sfatul domnesc, putem crede c el denume te o anumit demnitate. In cronica lui Ureche se spune c n lupta de la Soci, tefan cel Mare pre mul i viteji i-au prins vii i pre to i i-au t iat, numai ce au l sat vii doi boieri de cei mari" 7 , iar la Valea Alb mul i din boierii cei mari au picat i vitejii cei buni au pierit... s fie scrb mare n toat ara" 8 . Din aceste relat ri se vede limpede c vitejii au o situa ie mai apropiat de aceea a marilor boieri ; ei snt pre uii i aceasta reiese din faptul c prinderea unor viteji inamici este considerat ca un
Cronica lui tefan cel Mare, ediia I, Chiimia, p. 42/63 i 47/67. M. C o s t c h es cu, op. cit., voi. II, p. 697 i p. 701. Ibidem, voi. I, p. 21. Ibidem, p. 32. Ibidem, p. 40, 37. Ibidem, voi. II, p. 611. Gr. Ureche, Letopiseul Jrii Moldovei, ediia P. P. Panaitescn,,

P-

3.

' Ibidem, p. 95.

196

A. CAZACU

succes, iar pierderea unor viteji moldoveni produce mare scrb n ar ". Pe de alt parte, din acelai Letopise se vede c aceast demnitate are un caracter militar. tefan cel Mare l vede n vis pe sf. Dumitru i alt dat pe sf. Procopie c lare i narmat ca un viteaz" '. Vitejii au o caracteristic special a armamentului, au ceva distinctiv, dar avnd un armament, evidei't c fac parte dintre militari, mai ales c , dup cum reiese din pasajele citate mai sus, ei cad n r zboaie. Relatnd dou ospe e pe care tefan cel Mare le-a dat o tenilor s i n 1481 i 1497, Letopise ul de la Bistri a ne spune c, pe lng darurile ce le-a dat atunci domnul Moldovei, mul i viteji f cu atunci" 2 . Prin urmare vitejii snt f cu i de domn n cursul unei solemnit i, cnd se distribuie daruri, ceea ee nseamn c acordarea acestui titlu constituie o r splat echivalent unui dar. O situa ie asem n toare ne este relatat de un scriitor polon contemporan cu Przylusky, care ne spune c cu ocazia prestrii omagiului de ctre domnul Moldovei regelui Poloniei, dup solemnitate, acesta a dat nsemnele de cavaler boierilor moldoveni veni i cu domnul lor omnes Palatine armigeros... mititiae symbolis isingirtuit 3 . Aceasta ne sugereaz c a ezarea vitejilor de la curtea Moldovei este exact acela i lucru ca i armarea cavalerilor la curtea polon . Aceast sugestie apare ca o certitudine cnd vedem c n actul de omagiu din 1436 cei c iva viteji din actul omagial din 1395 snt denumii cu toii (pHTepMH) adic toi cavalerii moldoveni, ceea ce ar nsemna c cuvntul ritter, cavaler, este echivalentul cuvntului viteaz. Pe lng aceasta, dac compar m pasajul din Cronica Breviter Scripta, privind anul 1473 cu pasajul corespunz tor din Letopise ul de la Bistri a, vedem c n textul german cuvntul viteaz este tradus prin cuvntul rytter. Astfel, n Cronica Breviter Scripta se scrie : i l ud pre dumnezeu cu vl dicii.
'Gr. U r e c h e , Letopise ul rii Moldovei, edi ia P. P. Panaitescu, p. 97 i 104. ' . 7 2 I. B o g d a n , Cronice ating toare la istoria romlnilor, p. 43 i 4 3 B. P. H a s d e u , Arhiva istoric , I, partea a Ii-a, p. 24. Leges seu st tuta ac Privilegii Regni Poloniae".

LUPTA DE CLASA

197

arhidiaconii i cavalerii (ryttern) s i" iar n Letopise ul de la gistri a : f cu mare osp mitropoli ilor i vitejilor s i" '. Exist date din care reiese c i n ara Romneasc erau viteji. In documentele Bra ovului se constat c de dou ori 2 u n viteaz Ion a fost trimis de Vlad Dracul la Bra oveni . Ureche ne vorbe te de ni te viteji din ara Romneasc uci i de tefan cel Mare 3 . In documentul latinesc din 1460 apare un Constantin Schtrban milite" adic Constantin erban cavaler 4 . In cronica lui Radu Popescu se vorbe te de viteazul Iac ici care l omoar pe Radu Mihnea 5. In sfr it, ntr-un document al lui Petru chiopul din 15821583 se vorbe te de boierii i o tenii b trni de la curtea domniei mele" 6 (o tenii btrni vitejii). In general, n secolele XIVXVII, att n Moldova, ct i n ara Romneasc , au existat o serie de institu ii feudale printre care i institu ia cavalerilor, una dintre cele mai caracteristice pentru societatea feudal . Organizarea militar a rilor romne fiind asem n toare cu a celorlalte ri ale Europei feudale, existen a institu iei cavalerilor contureaz o dat mai mult structura feudal a societ ii romne ti din secolele XIVXVII. LUPTA DE CLASA Lupta de clas , dup nv tura marxist , este motorul istoriei, este factorul care duoe la transform ri sociale i fa trecerea de la o ornduire la alta. In afar de ornduirea socialist i de comuna primitiv care nu cunosc mp r irea societii pe clase, toate ornduirile sociale reprezint societi desp r ite n clase antagoniste. In aceste societ i lupta de clas joac un rol istoric preponderent; ea determin nu nuI- Bogdan, op. cit., p. 42|. Gr Toci I e s cu, 534, documente stavo-romne, p. 42 i 49. Gr. Ureche, Letopiseul rii Moldovei, ed. cit., p. 88. J- B o g d a n , Relaiile rii Romneti cu Braovul, p. 325. R- P o p e s c u , Istoria rii Romneti, p. 71.
oc. priv. ist. rom., A, XVI, voi. III, p. 193

198

P. P. PANAITESCU

mai trecerea la ornduirea urm toare, dar n acela i timp, p rjn m surile de ap rare, pe care le impune clasei st pnitoare, determin organizarea acesteia. In linii generale, lupta de clas nseamn lupta dintre exploata i, care se identific cu productorii de bunuri i exploatatori, cei ce folosesc munca exploata ilor n interesul lor. Astfel, n ornduirea sclavagist , produc torii de bunuri snt sclavii, iar cei ce se folosesc de aceste bunuri snt st pnii de sclavi; n ornduirea feudal , productorii snt oamenii dependeni erbi, iar cei ce se folosesc de munca lor snt feudaliimoieri. In ornduirea capitalist cei exploatai, productorii de bunuri, snt muncitorii salariai, iar exploatatorii snt capitali tii care- i nsu esc plusvaloarea rezultat din munca acestora. Lupta dintre exploatatori i exploata i formeaz lupta de clas n vremea ornduirilor sociale desp r ite pe clase. Lupta de clas fiind motorul transform rilor istorice, ea trebuie studiat n leg tur cu ntreaga structur a societ ii, deoarece aceast structur este determinat de lupta de clas . In consecin , n prezenta lucrare, care se ocup cu organizarea i evolu ia societ ii feudale n rile romne, am fost pu i n situaia de a face apel la explicarea fenomenelor istorice. Astfel, vorbind de justiia feudal , am ar tat cum organizarea ei face diferen ntre boieri i rani, ntre nobili i nenobili, att n privin a valorii jur mntului lor, ct i n privin a aplic rii pedepselor. De asemenea, n capitolul nchinat domeniului feudal, am ar tat lupta ranilor pentru a sc pa de legarea de glie i sfor rile st pnilor de a-i aservi. Aproape n fiecare capitol lupta de clas apare ca un element hot rtor. Aceasta face ins ca un capitol special despre lupta de clas s fie n chip necesar destul de scurt, nu din pricina importan ei reduse, ce sar acorda luptei de clas pentru studiul societ ii feudale, ci pentru a nu repeta unele lucruri spuse i n alte capitole. In capitolul destinat luptei de clas din prezenta lucrare ne vom m rgini la studierea luptei ranilor i a or enilor mpotriva clasei feudalilor, clas stpnitoare n ornduirea feudal , anume n formele caracteristice ale luptei: nesupunerea, fuga, rezisten a pe cale juridic i forma cea mai acut - r scoala. Prin,urmare este vorba aci de formele pe care le ia Jupta de clas i nu de consecin ele i de organizarea societ ii

LUPTA DE CLASA

199

*n leg tur cu aceste lupte, probleme studiate n alte capitole. 1 Chiar n studierea r scoalelor r ne ti, n-am socotit necesar s facem o istorie a acestor r scoale n ntreaga perioad pe care o cuprinde studiul de fa , deoarece lucrarea noastr nu este o istorie pragmatic , ci o expunere asupra structurii societii. O istorie a rscoalelor rneti n secolele XIVXVII, n rile rornne, ar cere un volum aparte. Ne vom m rgini la studierea r scoalelor r ne ti ca fenomen social, dnd exemplele mai caracteristice. i n rile noastre societatea se mp r ea n epoca feu- v dal n exploata i i exploatatori. r nimea, i anume r nimea dependent , era clasa exploatat, dei monenii i orenii erau i ei supui abuzurilor, deposed rilor i drepturilor privilegiate ale boierilor st pni de mo ii. Nu numai n istoria noastr , ci n toat lumea feudal , aceast structur social , ntemeiat pe produc ia r neasc neliber (serbie) a dus la lupte de clas nver unate. Epoca feudal este epoca marilor r scoale r ne ti n toat Europa, n Anglia, n Frana, n Germania, ca i n Ungaria i n Rusia. Masele de rani narmate primitiv se mpotriveau n disperarea lor nobililor mbrcai n zale i slujitorilor lor, dnd lupte grele care ineau ani ntregi i cuprindeau ri ntinse. Totu i p rerea emis de curnd c r scoalele r ne ti au fost acelea care au r sturnat regimul nobililor feudali i au dus la trecerea la o nou ornduire (cea capitalist ), nu se ntemeiaz pe adev rul istoric. Clasa or eneasc a fost aceea care a r sturnat feudalismul i i-a luat locul ; r scoalele r ne ti au fost desigur un fenomen social de lupt de clas , care i are toat nsemn tatea pentru n elegerea perioadei feudale, f r 3 fi ns factorul hot rtor care a dus la pr bu irea i schimbarea acestei ornduiri. Clasa r neasc n-a fost n istorie o clas nou, creatoare de noi forme sociale, nu ei i se datoresc progresele sociale. In zilele noastre numai al turi de clasa Muncitoare ea poate avea un rol istoric de prim plan '. L-Upta de clas a rnimii din rile romne mpotriva asupririi feudale a boierilor i m n stirilor ia forme diferite.
* z ' teoria lui F. Por nev i com baterea ei de c tre istoricii sovie- ln Izvestia Akad. Nauk. SSSR". S. Istorie, voi. V, nr. 6, 1949' voi. nr 3-5, 1950; voi. VIII, nr. 23 1951.

200

P. P. PANAITESCU

Aceste forme snt rezisten a i refuzul de a presta muncile feudale i de a da dijmele din produse, fuga de pe mo ii i chiar din ar , ncercarea de rezisten n cadnul legilor statului feudal, adic judecata i r scump rarea libert ii pe bani i, n sfr it, forma cea aspr i mai complet a luptei de clas r scoala. Toate aceste forme de lupt se ntlnesc n tot decursul istoriei pe m sur ce asuprirea cre te i obliga iile ranilor dependen i se nmul esc. Refuzul ranilor de a presta muncile ce li se cereau do ctre stpnii feudali ai moiilor se vede nc din veacul-XV. Cunoa tem acest fel de lupt de clas , nu din izvoare cu povestire direct , ci numai din amenin rile pe care snt obliga i domnii s le includ n privilegiile de proprietate feudal, amenin nd pe ranii dependen i care nu s-ar supune poruncilor boierilor i m n stirilor. In acest caz ar interveni pe mo ii puterea domneasc cu organele sale armate, pentru a impune supunerea ranilor. Astfel, nc din vremea lui tefan cel Mare, ntr-un act din 17 aprilie 1475 domnul d dou sate m n stirii Horodnic ca s lucreze la aceast m n stire: dac se va pierde ceva din lucrurile acelei m n stiri sau dac (s tenii) nu vor munci ce va fi de trebuin , s ni se dea nou de tire, s pedepsim pe acei oameni" '. Partea privitoare la lucrurile ce s-ar pierde indic vitele i averile st pnului, p zite de rani, de care ei erau r spunz tori, precum i dijmele din produse. Actul arat l murit c se ntmpla ca ranii s refuze s munceasc i atunci intervenea domnul cu puterea sa n favoarea st pnului. In ara Romneasc , ntr-o porunc a lui Vladislav III pentru satele m n stirii Bistri a, ameninarea domnului c tre ranii dependen i oare ar refuza s munceasc este i mai drastic i arat n chip v dit c pe vremea areea se produseser numeroase cazuri de nesupunere : ,X* aceea, voi vecinii toi, s ascultai de egumenul i de poslunicii sfintei m n stiri. Iar cine nu va asculta dintre voi, p rintele egumen s aib voie s -1 certe i s -1 pedepseasc dup fapta sa i s -1 aduc legat la domnia mea" 2 .
I. Bogdan, Documentele lui tefan cel Mare, I, p. 200.
Doc. priv. ist. Rom. B. XVI, voi. I, p. 175.

LUPTA DE CLASA

201

n actele din secolul XV ntlnim dreg tori domne ti destina i special pentru pedepsirea neascult rii : osluharii n Moldova (de la slav. ocjiyxb neascultare) i arma ii, care intrau n toate satele i pedepseau neascultarea la porunci, fie porunci domne ti, fie boiere ti. Numai existen a acestor dreg torii e o dovad c neascult rile" erau foarte numeroase i trebuiau comb tute. In ce prive te fuga ranilor erbi de pe mo ii, n alte mo ii sau i peste grani e, avem cazuri nc din veacul XV cnd se iau m suri mpotriva erbilor fugari. In actul ncheiat ntre Moldova i Polonia la Colomeia n 1485, regele poloniei i ia angajamentul, ca ,,dac ar fugi vreun erb [servus] al domnului la noi, n ara noastr i n grani ele noastre, noi l vom trimite la tefan Voievod" '. In aceast epoc se constat i fuga t tarilor, care n Moldova erau n stare de robie. tefan cel Mare trimite o scrisoare t tarului rob domnesc Oan , care fugise cu familia lui n Polonia f g duindu-i s -1 ierte de robie, s tr iasc liber dup dreptul moldovenesc, dac se va ntoarce 2. Dup oe obliga iile n bani ale ranilor fa de domnie, n special pentru plata haraciului, cresc, i de asemenea obliga iile c tre st pnii mo iilor, fuga ranilor din satele rii Romne ti i Moldovei ia propor ii mari, sate ntregi se pustiesc i trec n special peste Dun re la turci (unde sperau s intre n armat ). Acest fenomen se accentueaz la sfr itul secolului XVI i devine foarte r spndit n mijlocul veacului urm tor. In special din domnia lui Matei Basarab i a primilor lui urma i avem numeroase acte domne ti n care sate pustiite de rumni sau de vecini, fugi i peste grani sau chiar din ar , snt declarate hicleni, tr d tori fa de domnie (pentru neplata birului) i d ruite unor boieri, sau m n stiri. _ Tot n aceast epoc se nmul esc procesele ranilor vecini, care caut s scape de serbie, aducnd ;n fa a divanului acte doveditoare despre vechea lor libertate i stpnire a pranturilor cotropite de boier. Dar prea pu ine au fost cazurile m care domnii au recunoscut dreptatea ranilor, ci n genere actele m rturisesc despre pedepsirea i darea ranilor, legai, "oierului mpotriva c ruia ndr zniser s reclame.
I. B o g d a n , Documentele lui tefan cel Mare, II, p. 376. Ibidem, I. p. J40.

202

- P- PANAITESCU

ncerc rile ranilor de a se r scump ra de vecinie p e bani, se loveau de s r cia lor i chiar cnd reu eau s se r scumpere, se iveau al i boieri, rude cu vnz torul, care, n virtutea dreptului de protimisis, ,,lep dau banii" i luau pe rani ca vecini ai lor. Chiar cnd vnzarea se f cuse cu tirea rudelor, tot se mai g seau peste ctva timp diferite mijloace ca divanul domnesc s anuleze vnzarea i s readuc pe rani n stare de serbie. Abuzurile nesfr ite ale st pnilor, acapararea p mnturilor mo nenilor, reducerea delni elor ranilor dependen i, cre terea muncilor ce li se impuneau, cererile de bani, aduser mari rscoale rneti n Moldova i ara Romneasc. Aceste rscoale, nestudiate ndeajuns pn acum de istoriografie, brzdeaz ca o dr de snge toat istoria noastr , din secolul XV pn la 11907. R scoalele rneti din Moldova veacului XV se caracterizeaz prin aceea c snt continuarea sau mai bine zis n leg tur cu r scoalele ranilor ru i afla i sub st pnirea nobilimii din Polonia. In genere aceste r scoale ncep n Polonia i r nimea nfr it n suferin a celor dou ri i d mna n aceea i mi care. La 1457 Petru Aron, domnul Moldovei, cere ajutor nobililor poloni de la grani n leg tur cu o mi care de r scoal a ranilor ru i din Pocu ia condus de un ef cu numele Lev i cu ceata lui, care au venit pn la cetatea regelui (Poloniei) Sniatin, i au f cut acolo jale i pagub i apoi s-a ntors n ara noastr, Moldova, cu acei rufctori". Domnul Moldovei, solidar cu nobilimea exploatatoare de peste grani , a prins pe Lev i 1-a dat nobililor poloni. Le cere i lor ajutor s putem pedepsi pe r uf c tori, din amndou p r ile, iar cei drep i s se poat odihni" (cei drep i snt aici fire te boierii) '. Acela i fenomen de r scoal r neasc ce se ntinde peste amndou rile vecine, cuprinznd i pe ranii ru i | pe moldoveni se poate constata la 1490 sub conducerea lui Muha, pe care unii contemporani l numesc moldovean", al ii rus. El venise din Moldova i ridicase masele r ne ti ru1 M. C o s t c h e s c u , cel Mare, II, p. 808811.

Documentele moldovene ti nainte de tefan

LUPTA DE CLASA

203

je ti din Podolia i Gali ia mpotriva nobilimii. In jurul s u se adun pn la 10 000 de rani ru i i moldoveni. ranii cU ceresc cetatea Sniatin i pustiesc cur ile nobililor: Acei dintre pani (boieri) care nu au fost uci i i au r mas n via , iau pierdut toat bog ia i au r mas s raci", scrie un contemporan. La Rohatin pe Nistru se d du o adev rat b t lie ntre nobili i rani, care fiind nvin i se retraser n Moldova. tefan cel Mare, care sprijinise r scoala r neasc , ca s sl beasc pe poloni, ia acum m suri mpotriva ranilor, \c cererea boierilor s i, i aresteaz pe refugia i. Totu i, n anul urm tor r scoala r neasc rencepe n frunte cu Andrei Borula care abia dup doi ani de lupt este prins de nobilii poloni, lng cetatea Halici. i acesta venise din Moldova cu cete de moldoveni '. Despre r scoalele r ne ti din rile rornne de la nceputul veacului XVI avem foarte pu ine date istorice, trebuie mai mult s le presupunem din scurtele pasaje ale izvoarelor ce pomenesc n treac t despre ele. In Moldova, la 1512, un cronicar spune : In acest an sub binecinstitorul Ion Bogdan Voievod a fost boal i .moarte mult i ntru toate* neorinduial n ara Moldovei" 2 . Neornduiala general din ara Moldovei pomenit de acest scriitor nu poate fi dect rezultatul unei r scoale r ne ti. In ara Romneasc , pe la 15231524, ntre luptele lui Radu de la Afuma i, n irate pe piatra lui de mormnt, este lupta de sub cetatea Poienarilor cu ranii" 3 . Sntem n vremea luptelor lui Radu de la Afuma i mpotriva turcilor, care voiau s impuie ca domn pe Vladislav III. De aceste lupte n care boierimea se mp r ise n dou tabere, s-au folosit pe semne ranii erbi ca s ncerce s u ureze sau s scuture jugul serbiei. 0 mare r scoal a ranilor moldoveni, pe care o cunoa tem mai bine, din cauza bog iei izvoarelor istorice care vor besc despre ea, este aceea din vremea lui Despot vod , n anii 15631564.
1 Pe larg despre aceste r scoale r ne ti ruso-romne, n voi. colectiv istoria Moldovei, I. Chi in u, 1951, p. 109112, cu harta r scoalelor. 2 A. I a i m i r sk i, Iz slavianskih rukopisei. (Din manuscrisele slaVe ), Moscova, 1898, p. 84. 3 N. I o r g a, Inscripii din bisericile Rominiei, I, Bucureti, 1905,

204

P. P. PANAITESCU

Cauzele acestei r scoale r ne ti trebuie c utate, pe de o parte, n mprejur rile generale ale nr ut irii st rii ranilor n a doua jum tate a veacului XVI-lea, o dat cu comer ul griului, care silea pe rani s produc nu numai pentru ndestularea boierului i a slujitorilor s i, dar i pentru marf de vnzare. Pe de alt parte, acapararea p mnturNor ob tilor r ne ti de c tre boieri i m n stiri adusese la disperare pe mo neni i r ze i. In vremea lui Despot Vod s e accentueaz tendin a de a cere rent n bani de la rani, ceea ce a constituit n toate rile o cauz a mi c rilor r ne ti n perioada feudal . Despot Vod venise n scaun cu o armat de mercenari, pe care trebuia s-o pl teasc n bani i avea datorii n special c tre mp ratul german, care-1 ajutase s ia domnia. De aceea el pune un impozit extraordinar asupra rii ntregi, un florin (galben) pe cap de locuitor. Aceast contribu ie nu era pl tit de boieri, dar ap sa deopotriv pe ranii mici proprietari n ob ti, ct i pe ranii dependen i, asupra plugarilor i a plebei", scrie biograful contemporan al lui Despot Vod '. R scoala izbucni n timp ce Despot i trecea n revist o tirea la 1563 sub cetatea Ho-tinului. Atunci domnul a fost pe nea teptate nconjurat de mul imea ranilor, nct a fost r pit din mijlocul a lor s i i cu mirare s-a v zut singur n mijlocul a multe mii de rani. Ace tia cu strig te puternice i cereau s renun e la darea de un galben". Despot ncearc s arate ranilor c darea este necesar pentru ap rarea rii mpotriva turcilor i ranii se declar gata s fac jertfe pentru ar , dar cer s fie pedepsii boierii exploatatori, ntre care i un episcop care prigonise pe rani. Este interesant faptul c ranii s-au sim it n stare s se m soare cu oastea domneasc , s r peasc pe domn din mijlocul otenilor, sub o cetate puternic. Aceasta arat amoloarea mi c rii. Pe de alt parte, se vede bine c nu numai darea de un galben a fost cauza r scoalei, ci i nemul umirea mpotriva boierilor i clericilor asupritori ai rnimii. Un alt contemporan spune c mulimea ranilor care nconjurase pe Despot Vod , venit c lare de la mari dep r t ri, trecea de 20 000 de oameni. Dup r scoala boierilor m ' I. Sommer, n E. Legrand, Deux vies de lacques Basilicos, Paris, 1889, p. 3941.

LUPTA DE CLASA

205

potriva lui Despot Vod , care fu asediat n cetatea domneasc a Sucevii, cetele r ne ti continuau s str bat ara atacnd pe boieri i pe mercenarii str ini pe multe locuri le f cea n val ranii cu mbl cie (unealt cu care se bat grnele) i c u coase '. Este clar c ace ti rani care luptau cu uneltele lor agricole nu erau "curteni, nici proprietari, care aveau de fapt arme, ci rani erbi. Dup c derea lui Despot i ridicarea n scaun de c tre boieri a lui tefan Tom a, se isc un r zboi cu ara Romneasc . Domnul muntean (Petru cel Tn r), dup spusa cronicarului Ureche, credea c va nvinge cu u urin pe moldoveni pentru mperecherea (vrajba) ce era ntre c l ra i i pedestra i" 2 . C l ra ii erau boierii cu slugile lor, pe cnd pedestra ii erau ranii, adic n special curtenii ( rani proprietari n ob ti). R scoala continua deci pe plan militar. Dup obosirea sau chiar nfrngerea erbilor se ridicar curtenii, r ze ii de mai trziu. A adar avem al turi, ca n r scoalele r ne ti din Germania i Ungaria din secolul XVI, att pe ranii dependen i ct i pe micii st pni de p mnt (mo neni sau r ze i). Cnd turcii aduser n ar pe Alexandru L pu neanu, Tom a cu boierii au ncercat s se mpotriveasc , dar ranii (curtenii) nu au vrut s stea al turi de ei : Oamenii din popor se r scular i se desp r ir n dezordine de masa o tirii, plecnd la casele lor, murmurnd c mai bine ar asculta un sultan i de orice domn le-ar trimite, dect s sufere atta suferin e i pagube, care nu se f ceau n folosul lor, ci n al boierilor, capii rii", spune un raport al vremii. Iar alt raport adaug poporul s rac din Moldova nu voia atltea oboseli de r zboi, pentru a p stra drepturi pe care le cereau boierii 3 . Rezultatul r scoalei a fost fuga domnului ales de boieri, tefan Tom a, dar r scoala ranilor a fost n bu it de turci, care veniser n ar mpreun cu t tarii. Aceast mare r scoal este remarcabil i prin durata ei, doi ani, i prin mulimile mari de rani ce se ridicar i n acelai timp prin colaborarea mai multor straturi sociale asuprite n r scoal .
B

" G r . Ureche, Letopise ul rii M oldovei, ed. P. P. Panaitescu, uc. 1955, p. 176. * Ibidem. Cf. Al. G r e c u . Rscoala ranilor in Moldova n anii 15631564 In Studii", 1953, II, p. 201^215.

206

P- P. PANAITESCU

~-

Agita ia ranilor moldoveni, lunta lor pentru dreptate a continuat n tot veacul XVI ; la 1581 avem o r scoal a L pu nenilor mpotriva domnului de atunci, Iancu Sasul. R scoala a izbucnit, cnd domnul a pus dare pe boi, unu la zece Se d o lupt cu ranii la Bolota i ace tia snt nfrn i de oastea domneasc '. Mai puternic a fost r scoala ranilor moldoveni n 1591 cu prilejul plec rii din ar a lui Petru chiopul, domn- cu ta tul supus intereselor boiere ti. Despre aceast r scoal cu caracter general, asemntoare celei din 1563, nu avem prea multe tiri. O scrisoare a unui bistri ean din Ardeal care se afla n Moldova arat c ara este turburat i s-ar mpotrivi st pnirii"2. Alt scrisoare tot de atunci, trimis din Moldova n Transilvania spune cu am nunte mai precise: Din poporul cel nebun (r sculat) bun parte a fugit, acolo stau foarte r u lucrurile (adic n Moldova) r nimea se ine tare, atac pe dreg tori (boieri). Dac nu fug, i i omoar . Pu ini c i au r mas acas , nu ndr znesc s umble naintea ochilor (lor), to i oamenii de frunte, ncepnd de la voievod, au fugit : vl dici, mitropoli i, hatmani" 3. Vremea domniei lui Mihai Viteazul, cu greut ile r zboaielor cu turcii, a politicii domnului de nc rcare a mo nenilor cu d ri grele n bani, pentru a le lua apoi p rantul, leg tura lui Mihai toate acestea duser la r scoale r ne ti att n ara Romneasc , ct i n Transilvania i Moldova. In ara Romneasc la 1596, ranii s raci din Dolj d dur de tire domnului c nu pot mplini birurile. Mihai trimite atunci mpotriva lor 300 de cazaci s ia darea cu sila. ranii trecur la Vidin i cerur ajutor de la turci, dar cazacii i prinser pe to i i -i aduser lega i la domnie 4 . Avem aici un caz foarte rar, de disperare a r nimii, cnd se ajunge s se cear ajutor chiar turcilor. Dup cucerirea Transilvaniei, de c tre Mihai Viteazul, s-a produs n ara Rorrrneasc o mi care general a r nimii supuse. Aceast r s11 G r. Ureche, Letopiseul..., 2 H u r m u z a k i , XV,, p. 708. 3 Ibidem, p. 709710 4

ed. citat, p. 199. ,

A. Veress, Documente privitoare la istoria rii Romlneti, Mo1' Aovei i Transilvaniei, V, p/ 17.

LUPTA DE CLASA

207

coal de mari propor ii este amintit n vremurile ce urmeaz n documentele domnilor rii Romne ti : cnd s-au fost ridicat toate satele din ar s se judeceasc "'. A se judeci nseamn a se face om liber, jude, st pn pe p mnt. Deci toate satele boiere ti i m n stire ti din ar s-au ridicat", adic s-au r sculat pentru a scutura rumnia i a se libera. O mulime de documente arat c ranii rumni din ara Romneasc trecur n mase, c l ri i cu c ru ele, n Transilvania, s cear dreptate la Alba Iulia lui Mihai Viteazul. O parte dintre rani v znd c domnul nu le face dreptate trec apoi dup dnsul n Moldova i se nf i eaz la judecat la Ia i, cernd ndrji i dreptate 2 . Atunci, n zilele r posatului Mihai Voievod, s-au ridicat to i ranii, s-au dus la pr naintea lui Mihai Vod , la Belgrad, cnd a fost craiu" 3 . In acela i timp, n vremea cuceririi Moldovei de c tre Mihai Viteazul, se produce i n aceast ar o r scoal a ranilor mpotriva boierilor moldoveni. ranii folosirtdu-se de venirea domnului muntean n ar , de luptele lui cu polonii i cu turcii, cred prilejul nimerit s se r scoale i s atace cur ile boiere ti. Numeroase documente arat c n aceast vreme ranii au atacat i au ucis pe boieri. Astfel, un act din 1609 al lui Constantin Movil nt re te lui Iura co logof t mo ia sa, pentru care pierduse actul de privilegiu de la Ieremia Movil , actul pierise cnd au jefuit pe boieri n zilele lui Mihai Voievod" 4 . Desigur, i aici, ca i n celelalte acte care pomenesc de jefuirea boierilor la 1600, avem de-a face cu o r scoal r neasc . Jefuirea boierilor i n special distrugerea actelor lor, privilegii domne ti de st pnire asupra p mntului, se datore te celor ce erau interesa i n tergerea acestor instrumente de robire. In veacul XVII au existat mai pu ine r scoale r ne ti cu caracter mai larg; ranii erbi, de i mai asupri i, recurg la r scump rare, sau dac n-o pot ob ine, la fug . Aceasta se datore te faptului c domnul are acum o oaste permanent de mercenari, cu care reu e te s apere interesele boierimii
1 a 3 4

Revista istoric I, 1915, p. 222. t. N i c o l a e s c u , Documente de la Mihai Viteazul, p. 2627. Doc. priv. ist. Rom. B, XVII, voi. I, p. 309. Ibidem, p. 263.

208

P. P. PANA1TESCU

i s impun cu for a supunerea ranilor. O parte dintre ranii moldoveni fugari ngro ar num rul cazacilor Zaporojeni de la Nipru, care duceau o via liber . Totu i n prima jum tate a secolului XVII, se constat o mi care r neasc n Moldova la 1633. La aceast dat boierii se ridicar mpotriva domnului Alexandru Ilia . R scoala boiereasc se transform n mi care r neasc i boierii nu mai putur ine n fru puterile pe care ei le dezl n uiser creznd c le vor pu-, tea folosi n interesul lor. Boierii, spune cronica, au dat' d e tire rii care fierbnd n greut i i n netocmele pre lesne s-au pornit i nu numai curtea ci i r nimea (adic ranii curteni, liberi i vecinii mpreun , ca la 1563)". Pe lng domnie au mers boierii, oprind i domolind r nimea". O parte din boieri, n special grecii au fost m cel ri i. Nespus vr jm ie a prostimei", exclam cronicarul boier Miron Costin '. In a doua jum tate a veacului, r scoalele r ne ti se nmul esc n ambele ri i se une te cu mi carea mercenarilor din (1655), cu r scoala micilor boieri, a lui Hncti, la 1671 n Moldova2. Al turi de multele i desele r scoale r ne ti, care nc nu snt studiate n deajuns, mi c rile or enilor nu se ridic la amploarea celor din rile cu ora e mari; ele nu ajung nici m car la nivelul r scoalelor din Transilvania. Din aceast cauz nici lupta de clas din ora e nu a .luat o amploare n rile romne. Ea se limiteaz n mare m sur la o serie de procese ale ora elor mpotriva episcopiilor. O mi care mai nsemnat a avut loc la Roman mpotriva episcopiei de acolo, care cotropea privilegiile de autonomie ale ora ului. Pe la 16121615 domnul Moldovei tefan Tom a este silit s ia m suri mpotriva or enilor din Roman care manifestaser zgomotos mpotriva episcopului. Trgove ii s-au urcat n clopotni spunnd c aceasta nu este episcopie ci cherv s rie (adic o cas de comer ), cu mari strig te". Domnul amenin pe trgove i c vor fi aspru pedepsi i de dnsul pen' M i r o n C o s t i n , Letopiseul rii Moldovei dela Aron Vod, ed. cit. Buc.21944, p. 81. Vezi pentru Istoria r scoalelor r ne ti P. P. Panaitescu, R s coalele rneti In ara Romineasc i Moldova n manuscris la Inst. de Ist. al Acad. R.P.R

LUPTA DE CLASA

209

tru aceast fapt '. Trgove ii s-au ridicat contra preten iei ca ei s fie trecui ntre poslunicii episcopiei care erau oameni dependen i, n special dintre meseria i. Aceast mi care arat c i n ora e ca i n sate existau mi c ri sociale i lupte de clas i urm reau acela i scop : sc parea de exploatare. A adar, lupta de clas , n epoca ornduirii feudale apare i n rile romne sub toate formele ei caracteristice din toat perioada medieval , n Europa ; lupta r nimii exploatate mpotriva stpnilor de domenii (fuga, rezistena, rscoala), lupta ranilor liberi (mo neni i r ze i) mpotriva ncerc rilor de cotropire mpotriva boierilor lacomi de p mnt i de supu i, lupta or enilor pentru autonomie i libertate, mpotriva acelora i asupritori.
1 Episcopul Melhisedec, Cronica Romanului i a Episcopiei de Roman, Bucure ti, 1874, I, p. 243244.

Capitolul IV

DOMENIUL FEUDAL

In societatea feudal baza rela iilor feudale de producie o constituie proprietatea feudalului asupra p mntului. Feudalul, acaprnd p mntul ranului, p mntul ob tii s te ti, ajunge s st pneasc numeroase sate, care formeaz o unitate economic domeniul s u feudal. Al turi de aceast mare proprietate feudal , exista i mica gospod rie r neasc . ranul avea unele mijloace de produc ie pe care le folosea n mica lui gospodrie proprie, ns i lipsea mijlocul cel mai important p mntul. Lipsa de p mnt, acaparat de feudal, l silete pe ran s munceasc pe pmntul acestuia, dnd plusprodusul st pnului de p mnt. Unul dintre factorii de baz ai societ ii feudale l constituie tocmai aceast leg tur dintre mica gospodrie rneasc i marele domeniu feudal. Marea proprietate feudal nu poate s existe f r mica gospod rie r neasc . Aceast stare de lucruri d na tere la contradic ii adnci ntre marele domeniu feudal i mica. gospod rie r neasc. Contradiciile se manifest n relaiile de stpnire i subordonare. Ele devin inevitabile deoarece, altfel, st pnii de p mnt n-ar fi putut ob ine plusprodusul sub forma rentei feudale de la micii productori. Aceste relaii de stpnire i subordonare au la baz constrngerea i duc la starea de dependen a ranului. Prin exercitarea constrngerii extraeconomice, feudalul i nsu e te plusprodusul. Astfel, acapararea p mntului r nesc de c tre feudali este aceea care determin apari ia celor dou clase antagonice : clasa st pnilor de p mnt i clasa ranilor dependen i. Clasa st pnilor de p mnt este

214

V. COSTACHEL

alctuit din domn i familia domneasc, din boieri i mnstiri. Procesul de formare a stapnilor de pmnt este un proces complicat i de lung durat . El are la baz procesul diferen ierii sociale care ncepe n snul obtii gentilice i creeaz premisele pentru apari ia rela iilor feudale. Boierimea gentilic a nceput s fac acte de nchinare fa de domnie, asigurndu- i astfel o situa ie privilegiat i n cadrul noii ornduiri 1 . Al turi de aceast str veche proprietate individual , ie it din snul ob tii s te ti, apare o nou form de proprietate feudal , care are la baz dona ia domneasc . Ca s - i consolideze puterea domnia avea nevoie de slujitori militari i dreg tori care ar fi putut s-o ajute i s-o urmeze, att n r zboaie, ct i n conducerea statului. Ace ti slujitori puteau fi folosi i cnd cu spada lor, cnd cu sfatul. Pentru r splata slujbei prestate de ace ti boieri slujitori se dau sate locuite, ceea ce reprezint proprietatea convenional denumit n izvoarele moldoveneti vislujenia2. In condiiile vremii, pmntul fiind principala bog ie, slujba acestor slujitori ai domnului nu putea fi r spl tit altfel dect prin acordarea de p mnt. Daniile de p mnt acordate de domnul rii snt nscrise n documente speciale. Actele de confirmare pentru stpnirea daniilor, ct i pentru st pnirile de origine gentilic , de asemenea snt acordate de ctre domnul rii. El este acela care dispune de p mntul rii. Cercetarea problemei form rii marelui domeniu este ngreuiat de faptul c nceputurile acestui proces snt insuficient oglindite n izvoarele vremii. Izvoarele referitoare la perioada de formare a marelui domeniu, izvoarele secolelor anterioare XIVXV lipsesc aproape cu desvrire ; fac totui posibil cercetarea diferitelor etape n dezvoltarea domeniului feudal. Izvoarele referitoare la Moldova conin mai multe elemente pentru reconstituirea acestui proces, pe cnd izvoarele rii Romne ti oglindesc o etap mai trzie, cnd domeniul feudal era deja constituit.
1

Vezi cap. St plnii de p mnt. Vezi cap. Beneficiul.

DOMENIUL FEUDAL

215

Dac reconstituirea procesului de formare a marelui domeniu boieresc ntmpin serioase dificulti, cercetarea domeniului domnesc este i mai anevoioas . Dificultatea const nu numai n faptul c izvoarele snt foarte reduse, dar n special n acea confuzie specific nceputurilor vie ii de stat, cnd nu s-a tras linia de demarca ie ntre proprietatea statului i proprietatea privat a domnului. Abia spre sfr itul secolului XVI se pare c domnii ncep s fac delimitare ntre bunurile lor private i cele ale statului. Totu i i izvoarele mai vechi la sfr itul secolului XV, de pild , con in unele men iuni din care se poate deduce c aceast delimitare nu s-a produs dintr-o dat i c ea este rezultatul unui proces mai ndelungat. O delimitare precis ntre bunurile statului i bunurile private ale domniei se lovea de concepia medieval referitoare la drepturile domnului asupra teritoriului rii i a veniturilor rii. La nceput, dup formarea statului feudal, veniturile statului se confundau cu veniturile personale ale domniei, precum i teritoriul statului cu domeniul privat al ocrmuitorului statului. Aceasta se exprim prin faptul c n concep ia medieval p mntul ntreg al rii apar ine (ca un drept superior) domniei. Domnul este suzeranul suprem al p mntului rii, denumit de izvoarele vremii ca ocina" sau mo ia sa. Dreptul acesta suprem de stpnire al domnului asupra pmntului rii constituie dominium eminens. In perioada de nceput a rilor romne domnii exercitau un drept de dominium Dominium eminens eminens asupra ntregului pmnt al rii deci o st pnire feudal suprapus tuturor celorlalte stpniri particulare. In calitatea aceasta de st pn suprem asupra ntregului p mnt al rii, domnul acorda danii de p mnt i sate unor boieri i slujitori ; tot el dispune ca din cancelaria lui s se emit acte de confirmare pentru acele st pniri care se aflau deja n st pnirea unor particulari, indiferent de faptul dac aceste st pniri au fost la origine mo ii gentilice, donative sau cump rate. Nu se inea seam de modul de achizi ionare a p mntului. La orice muta iune de st pnire domnul intervenea, exercitnd dreptul de dominium eminens, spre a confirma dreptul de st pnire n minile aceluia care se nf i a cu achizi iile

216

V. COSTACHEL

funciare noi. Astfel se cere confirmarea domnului pentru satele vndute, pentru mo iile mp r ite ntre rude, pentru cele mo tenite, confirmarea pentru schimb de st pniri i alte cazuri. Interven ia domnului, n calitate de st pn suprem al rii, n orice muta iune de st pnire asupra p mntului este legat de un obicei medieval, de larg r spndire darea calului. La orice muta iune de st pnire feudal , noul st pn este obligat s dea domniei unul sau mai mul i cai. Darea calului simbolizeaz r scump rarea p mntului de la st pnul suprem al rii domnul. Darea calului era practicat n cazuri foarte variate : i la trecerea p mntului str mo esc n minile mo tenitorilor, i la dania ini ial , i la vnz ri, i la mp r iri. In 1415 Mircea Voievod n ara Romneasc druiete boierna ilor Vlad cu nepo ii s i satele Biela i Prislop, iar oi dau domnului un cal i o cup . La 30 iunie 1477 Basarab cel B trn nt re te lui Badea i lui Ivan cteva sate ...ca s le fie de ocin i de ohab ... i mi-au dat un cal, pentru c le-au fost vechi moii"1. Acest obicei a existat i n Moldova, avnd aceea i semnificaie". La 1579 Petru Voievod druiete lui Hilip, Mihail, Toader, Cr ciun i Ilie satul M n ile ti n inutul Bac ului pentru 4 cai ce-au dat domniei2. Acelai lucru este practicat i tn cazurile de confirmare a st pnirilor. La 1602 Ieremia Movil nt re te st pnirea lui Dancu asupra unui loc cu mori i fna pentru care a dat domnului un cal 3 . Astfel, obiceiul de darea calului simbolizeaz dreptul superior al domnului asupra ntregului pmnt al rii4. Cteodat domnul rii renun la darea calului, n documente specificndu-se c domnia mea am iertat calul" 5 . O alt manifestare a dreptului suprem al domniei asupra pmntului constituie reluarea moiilor de ctre domn, n cazul stingerii descenden ilor de linie masculin a st pnilor mo iei.
r

P. P a n a i t e s c u , Documentele rii Ronine ti, I, p. 110. Ibidem, p. 298. Gh. G h i b n e s c u,. Surete i Izvoade, XIX, p. 122. * A. S a v a, Documente privitoare la inutul Orneiului, p. 30. 5 D. C. A r i o n, ncercare asupra dominiului eminent, p. 23. ' '
2 3

DOMENIUL FEUDAL

217

In ara Romneasc aceast institu ie poart denumirea da pr dalica" '. St pnii de p mnt avnd obliga ia s presteze serviciul militar, atunci cnd printre mo tenitori nu r mneau ciect femei, domnul dispunea de mo ia r mas f r b rba i. Dreptul domnului de a retrage mo ia era general i se aplica la toate mo iile rii, nu numai la cele donative, care se aflau n minile boierilor i slujitorilor, dar i la cele care aparineau ob tilor s te ti. Dup cum domnul acorda scutirea de darea calului, el putea s acorde i scutirea de predare a mo iei, ceea ce n documentele vremii era definit prin formula pr dalica , nu fie". Exercitarea n fapt a dominiului eminent n-a fost aceea i n cursul vremurilor. Evolu ia lui oglinde te raportul de for e ntre domni i boierime dreptul de retragere a moiilor aprnd la mijlocul secolului XV ca un indiciu de ntrire a puterii domneti. Dominiul eminent se extindea i asupra dreptului de ntemeiere a satelor noi. Domnul avea o putere exclusiv asupra ntemeierii aezrilor noi. Nimeni nu avea voie s fac vreo nou aezare fr s aib o aprobare prealabil din partea domniei. P mntul pustiu, nelocuit apar ine domnului, de aceea n astfel de cazuri stpnii moiilor boierii i m nstirile erau obliga i s cear aprobarea st pnului suprem al p mntului rii. Acest drept al domniei se exercit n decursul secolelor XIVXVII. In Moldova, la 1435 tefan Voievod aprob nfiin area a trei sate lui Petru Hudici men ionnd n documentul respectiv c aceste sate vor (fi a ezate ntr-un loc pustiu, iar hotarul acestui pustiu este delimitat n felul urm tor : c!it vor putea s cuprind 3 sate pn la ndestulare" 2. Spre sfr itul secolului XVI, la 1574, n Moldova logof tul Ion Golia cap t dou locuri n pustiu, ca s - i a eze acolo dou sate ; se men ioneaz c el .,le-a cump rat de la domnia mea i ne-a dat cai buni i 400 zloi ttreti..." 3.
Vezi, Prdalica. M. C o s t c h e s c u . Documente moldoveneti nainte de tefan cel Mare, I, p. 403. 3 A. Sa v a, op. cit., p. 18.
1 2

218

V. COSTACHEL

In ceea ce prive te a ezarea satelor noi domnul rii exercita acela i drept i n ara Romneasc . La 1531 m n stirea Tismana ob ine dreptul s fac sat la vadul Bistre ului" '. Acei care nu respectau acest drept suprem de st pnire al domniei erau pedepsii. Astfel, n 1569 n Moldova nite oameni au ntemeiat un sat f r s aib aprobarea cuvenit a domnului. Ca pedeaps satul acesta a fost dat n st pnirea unor boieri. Domnul motiveaz ac iunea lui n felul urm tor : Acest sat a fost din zilele de demult ocina i dedina noastr dreapt domneasc i au ntemeiat acolo acest sat ni te oameni f r tirea noastr domneasc . Pentru aceasta l-am luat de la ei..." 2 In baza acestui drept, domnul putea s risipeasc unele sate, dnd n schimb locuitorilor din aceste sate locuri n alt parte. Acesta este cazul satului Z vadini din Moldova, care a fost risipit de ctre Alexandru Voievod ca s fac o scutrie (cetate) domneasc . In afar de acest sat i toate celelalte au fost risipite cte se aflau pe R ut. In schimb locuitorilor li s-a dat loc n alt parte ca s - i ntemeieze sate 3 . Tot domnului i revine i dreptul de st pnire asupra robilor, care satisfac n mare m sur nevoia bra elor de munc de pe mo ii. Dup cum p mntu! f r st pn revenea domniei, tot a a i robii f r st pn erau socoti i ca robi domne ti. Globnicii domnului, umblnd prin ar i dnd de robi f r st pn, i treceau n categoria celor domneti. In asemenea situaie s-a pomenit m n stirea Tismana n 1562, cnd globnicii s-au apucat s treac n catastihul domnesc pe robii m n stire ti, denumi i n document ,,...b trni i drep i igani de mo tenire [ai m n stirii] ca igani domne ti". Dup ce s-a constatat gre eala globnicilor, robii din nou au fost trecu i n st pnirea m n stirii Tismana 4. C domnul avea dreptul suprem de stpnire asupra robilor rezult i din faptul c la schimbarea de domni se acordau confirm ri pentru stpnire de robi, dup cum se acordau confirm ri pentru st pniri de sate.
1 2 3

Doc. prii), ist. Rom., B. XVI, voi. I I , p. 101. Ibidem, A. XVI, voi. II, p. 210. Ibidem, A. XVI. voi. III, p. 393. A. t e f u l e s c u , Tismana, p. 252.

DOMENIUL FEUDAL

219

Pamntul i robii produceau venit clasei stpnitoare feudalilor, iar domnul rii avea dreptul suprem de st pnire asupra acestor bunuri care asigurau existen a boierilor i slujitorilor s i. De aceea orice muta iune de st pnire asupra p mntului sau a robilor necesita o confirmare din partea domniei. In virtutea dreptului s u de dominium eminens, domnul primea de la populaia rii birul i tot felul de djdii, ceea ce reprezentau veniturile domniei. Aceste venituri constituiau una din formele de exploatare a statului feudal1. nsi acordarea privilegiului imunitii are loc m virtutea dreptului suprem al domnului n calitate de st pn asupra ntregului p mnt al rii2. Imunitatea este un atribut al propriet ii feudale pe care domnul este silit s-o recunoasc . Prin recunoa terea acestui privilegiu clasei st pnitoare, domnul concesioneaz o parte din veniturile sale, care i revin n virtutea dreptului de dominium eminens. Astfel acest drept al domniei apare sub diferite aspecte : repartiia bunurilor funciare, reluarea mo iilor pr dalice, ntemeierea satelor noi, stpnirea robilor, ncasarea djdiilor, acordarea privilegiului imunit ii i altele. Problema domeniului domnesc este foarte Domeniul domnesc Puin studiat, fapt care se explic prin insuficien a izvoarelor. S-a putut vedea i din partea referitoare la dominium eminens c domnul socotea ntregul p mnt al rii ca ocina" sa, situa ie pe care o oglindesc ndeajuns documentele interne. Acela i lucru se poate constata i pe baza altor izvoare. De pild, la nceputul secolului XVIII, Dimitrie Cantemir spune: Toat Moldova de odinioar ... a fost patrimoniul unui singur domn i letopiseele i actele vechilor domni arat destul i prea destul" 3. Cam acela i lucru rezult din r spunsurile date de c tre divanul Moldovei generalului Entzinberg n 1782, n care se spune: Tot locul rii Moldovei, dintr-un nceput loc domnesc au fost, i la locurile unde s-au socotit, ca s fie trguri, le-au
Vezi cap. Veniturile rii i ale domniei Vezi cap. Imunitatea. D. C a n t e m i r , Descrierea Moldovei, trad. G. Pascu, p. 231

220

V. COSTACHEL

numit i le-au f cut trguri, cu locul mprejur ndestul, spre ndestularea orenilor... mai pe urma stpnitorii domni, au dat danie cui au vrut... dup slujba i cinstea fie tec ruia" '. Domnul era nu numai suzeranul suprem al rii, el nsu i era un feudal, domeniul s u fiind alc tuit din numeroase sate. In primele secole este foarte greu s se fac o delimitare precis ntre patrimoniul statului i domeniul privat al domnului. St plnirea suprem a domnului era suprapus tuturor ce-, lorlalte forme de st pniri a p mntului : satele libere constituite n ob ti ; satele cu popula ie aservit feudalilor formnd domeniul lor; ora ele c rora le aparineau mo ii ntinse: p mntul nedes elinit i n cea mai mare parte nelocuit. Satele libere pl teau birul i dijma, prestnd unele slujbe de folos ob tesc. Se pare c venitul acestor sate era folosit pentru nevoile rii ntre inerea oastei, plata haraciului. Locuitorii trgurilor d deau dijm i vam acest venit fiind considerat al domniei. Satele aservite ddeau dijma stpnilor, iar domnului i plteau birul. Printre aceste sate erau unete care reprezentau st pnirile str mo e ti ale boierilor, altele proveneau din dona ii domne ti, acordate slujitorilor pentru credincioasa slujb . Dintrrun document al lui Moise Movil din 15 ianuarie 1638 reiese care era rostul satelor domne ti : Drept aceasta, domnia mea, ca pre ni te mo ii domne ti, am luat toate mo iile lui i li-am dat i am miluit pe cine ne-a slujit nou " 2. P mntul nedefri at era rezervat n ntregime domnului, ceea ce rezult din faptul c ..a ez rile noi se puteau ntemeia numai cu aprobarea domnului. Alexandru cel Bun d ruie te la 1400 lui Dan Vame ul un loc de ase sate men ionnd c dania sa se face din ocina i moia noastr strmoeasc" (OT Hainnx npaBoio OTHHHV H b)
3

Dup ce am v zut variatele aspecte ale st pnirilor precum i diferite venituri, e necesar l murirea altor probleme, ca : drepturile domniei asupra st pnirilor funciare i drepturile asupra veniturilor rezultate de la aceste st pniri; legate de acestea s-ar putea da r spuns i ntreb rilor: 1) dac s-a defalcat do1 T. 1 Gh. 3

C o d r . e s cu, Uricariul, XI, p. 252. G h i b n e s c u , Surete i Izvoade, II, p. 321322. T C o d r e s e u, Uricariul, XI, p. 262.

DOMLNIUL FEUDAL

221

meniul privat al domniei din teritoriul ntreg al rii i 2) dac s-a produs separa ia ntre bugetul rii i bugetul privat al domnului. In ceea ce prive te prima problem , se pare c nc din secolul XV domnii aveau propriul lor domeniu. In documentele rii Romne ti snt numeroase men iuni din care rezult c domnii acord m n stirilor diferite produse naturale: gru, brnz , vin, postav specificnd c ele provin din casa domniei mele". Termenul de cas (dom) este folosit n izvoarele slavone cu sensul de moie, de domeniu feudal, ca o unitate economic care cuprinde toate ramurile gospod riei '. Astfel, Mircea r.el Btrn contribuie n fiecare an la ntreinerea mnstirii Tismana cu urm toarele produse: din casa domniei mele pe fiecare an 10 burdufe de brnz , 10 ca cavale, 10 p2 turi, 10 postavuri de manta i 10 postavuri de nc l minte" . La 1409 m nstirea de la Strugalea, ctitoria unor boieri, capt din casa" domnului 15 g le i gru i dou butoaie de vin 3 . Din men iunile referitoare la casa" domniei se poate deduce c din secolul XV a existat domeniul domnesc. Rmne de vzut din ce se c o m p u n e a e l i d a c a a-z is e le sa te d o m n e ti" f c e a u parte din el. Cercetarea izvoarelor arat c satele domne ti f ceau parte din patrimoniul rii, de care domnul dispunea n virtutea dreptului de dominium eminens. Domeniul privat al domnului ns este denumit ca orice domeniu feudal uric" n Moldova i ohaba" n ara Romneasc sau cu termenul de ocin n ambele ri. In Moldova, existena domeniului privat al domnului n secolul XV este atestat de un material documentar destul de bogat, mai ales din timpul domniei lui tefan cel Mare. La 1479 domnul Moldovei doneaz Mitropoliei Suceava dou sate, mpreun cu dresul (uricul) cel mare ce am avut domnia mea de la mo ul nostru, de la b trnul Alexandru Vod pe acele dou sate" 4 . La 1488 acela i domn doneaz m n stirii Putna satul
' V . C o s t c h e l , Termenul dom" in actele slavo-romine, n Studii", 1953, I, p. 244248. 2 P. P. P a n a i t e s c u . Documentele rii Romne ti, I, p. 77. 3 Ibidem, p. 106. 4 I. Bogdan, Documentele lui tefan cel Mare, I. p. 233

222

V. COSTACHEL

s u de ba tin (miTOMoe) Cosminul n inutul Cern u ilor precum i morile de ba tin din Trgul iretului '. Relativ la domeniul privat al lui tefan cel Mare gsim unele indicaii i n documentele din secolul XVI. Astfel, din documentul din 19 martie 1570, afl m c tefan cel Mare a pus amanet satul s u Ne-goietii la un oarecare. Cerna. In documentul de mai sus este men ionat c satul Negoie tii la Trotu i o jum tate din satul Cos-te ti a avut-o z logitur moa a lor Cerna de la mo ul domnului, tefan Voievod Btrnul" 2. Aceste sate fceau parte din domeniul privat al lui tefan cel Mare, care avea pe Valea Trotu- ului o serie de sate Borze ti, o parte din One ti, Patr -cani, R dean , Coste ti i Negoie ti 3 . Dar cel mai de seam document este acela n care tefan cel Mare denume te satele de curnd cumprate ca uric al domniei mele". La 1491 tefan, cump rnd 16 sate cu 1490 zlo i de la diferi i boieri a lipit toate acestea de mai sus numitele sate i sili ti c tr trgul nostru Vasluiul i s ie domniei mele uric cu tot venitul i fiilor domniei mele i nepo ilor" 4 . Prin faptul c satele cump rate constituie uric cu tot venitul al domniei, la fel cu ceilali feudali, rezult c domnul a avut domeniul s u privat, deosebit de teritoriul rii, asupra c ruia domnul exercita dreptul de dominium eminens. La sfr itul secolului XVI la 6 septembrie 1598 Mihai Viteazul trece ntr-un hrisov 23 sate ale sale din jude ul Romana i, care constituie pentru el i fiii s i ohaba" : s fie ale domniei mele i fiilor... toate satele... din jude ul Romanailor... pe care le-am cump rat cnd am fost domnia mea boier... De aceea, s fie domniei mele i fiilor domniei mele i nepo ilor i strnepoilor domniei mele mai sus zisele sate, pe care le-am cump rat domnia mea, de ohab , neclintit, n vecii vecilor" 5 . Pentru desemnarea domeniului privat al domnului, izvoarele folosesc i termenul ocin . In ara Romneasc , de. pild , la 1519 se vorbe te de ocina domneasc , unde au existat turme de oi. Un oarecare Petru, care s-a atins de aceast avere dom1
3

3 1 5

R.

I. Bogdan, Documentele lui tefan cel Mare, I, p. 333.


R o s e t t i , o p. cit, p . 1 70 .

Ibidem, p. 172. I. B o g d a n , op. cit., I, p. 481. Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. VI, p. 336-341.

DOMENIUL FEUDAL

223

neasc a tuns nite oi pe ocina domneasc" fr tirea domnului a pierdut dreptul asupra satelor st pnite '. In secolul XVII, n Moldova izvoarele nvedereaz tendin a domnilor de a ar ta existen a satelor care reprezint ocina noastr dreapt domneasc" (npaBaa oTHHHa Hauia rocrtoo;apcKa )2. In afar de domnul rii, mai aveau domeniile lor private i membrii familiei domne ti. La 1590 Mihnea Voievod cump r dou sate : Pope ii sat boieresc de mo tenire i satul B nciule ti dedina megie ilor" f r capete; numai p mntul ca s fie ocina i ohaba fiicelor sale Elena i Ecaterina 3. Mihai Viteazul de asemenea are grij ca s constituie domeniul mamei sale. La 26 septembrie 1597 trece ntr-un hrisov special cinci sate pentru c am dat i am d ruit domnia mea cu aceste sate mai sus scrise... prea iubita mam a domniei mele, doamna Tudora, ca s ie i s le st pneasc domnia ei n via a ei... la moartea domniei sale, s fie satele mai sus zise ale (Floric i), fiica domniei mele, s fie ei de ohab aceste sate mai sus scrise" 4. Izvoarele vorbesc i de satele de mo tenire ale domniei. La 14 mai 1580 Mihnea Turcitul ntrete m-rii sf. Troia de lng Bucure ti satul M ne tii, care a fost de mo tenire al domniei mele, de la bunicul domniei mele, r posatul Mihnea Voievod" 5. La 1638, n Moldova, Moise Movil motenete satele unchiului s u Miron Barnovschi 6 . Existen a unor sate care snt mo tenite de ctre domnie de asemenea presupune existena unui domeniu privat al domnului. Din toate aceste men iuni risipite n diferite documente se poate trage concluzia c , treptat, se f cea o distinc ie din ce n ce mai precis , cu privire la bunurile funciare ale domniei separate de bunurile rii. Domeniul privat al domnului era alc tuit n special din trgurile i satele care ineau de ele. Satele de felul acestora snt denumite n izvoarele vremii sat drept
Doc. priv. ist. Rom., R XVI, voi. I, p. 150. A. S a v a, Documente privitoare la trgul i inutul Orheiului,p. 102. O copie dup un document inedit n posesia Valeriei Cost chel. Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. VI p. 290. Ibidem, voi. IV, p. 473. Cin. G h i b n e s c u , op. cit., II, p. 321.

224

V. COSTCHEL

domnesc" ( e^Ho cejio npaBa rocnojapcKo ) ' . De obicei izvoarele con in preciz ri de felul acestora : Satul a fost drept domnesc asculttor de ocolul lailor" ; satul Holoveul a fost drept domnesc asculttor de ocolul Badeui". In Moldova, la 1551 punndu-se n discu ie originea unui sat, se specific : acel sat n-au fost pentru hiclenie, s-au fost dintr-a noastr dreapte sate de prinprejur ce ascult din cur ile noastre de la H rm ne ti" 2 . La 4 august 1583 Petru Voievod face dania m-rii Sava de lng Ierusalim un loc la Ia i pentru ridicarea unei biserici ar tnd c acest loc nu este luat cu vreo sil sau pr d ciune de la cineva, ci este drept domnesc i l-am cump rat domnia mea acest loc pentru apte mii de aspri" 3 . No iunea aceasta de sat drept domnesc, oare apare n secolul XVI, are ca baz curile domneti cu satele respective, precum i trgurile cu ocoalele lor. In secolul XVI se pare c se precizeaz din ce n ce mai mult deosebirea ntre satele domneti i satele drepte domneti. Izvoarele vorbesc de satele domneti" de la ntemeierea rii4, precum i de sate drepte domne ti care au fost f cute i ntemeiate de ctre domnie (e/mo cejio npaBa rocno/iapcKo.., CT>TBOpeH H ocbflJiaH 3a OTUH H po/iHre/iH r-Ba MU ) 5 .

Dup cum s-a menionat mai sus, domnul distribuia satele domneti acelora care i fceau cu credin slujba fa de ar. Istoria unui asemenea sat este oglindit ntr-un document moldovenesc din 1586. Este vorba de satul Mndre ti de pe vremea lui tefan cel Mare, care pn la urm a ajuns n st pnirea m-rii Sucevi a. Un oarecare Crstea are pr pentru acest sat, socotind c are drepturi asupra lui f r s reu easc deoarece i ali boieri au avut priviliile asupra acelui sat" care demult a ie it din minile lor i a umblat din mn n min ... i to i acei au fost cui au.dat domnii" 6. Satele domne ti cap t astfel forma unei remunera ii pentru slujitorii domnului i de aceea trec deseori din mn n mn . In secolul XVI este v dit
1 s 3

A. Sa v a, Documente privitoare la tirgul i inutul Orheiului, p. 69 Doc. priu. ist. Rom., A. XVI, voi. II, p. 7.' Ibidem. voi. I I I , p. 235. ' T. B l a n , Documente bucovinene, voi. I, p. 70, 180 ' A. S a v a , op. cit., p. 69. 8 T. B l a n , Documente bucovinene, I I , p. 34.

DOMENIUL FEUDAL

225

tendin a domnilor de a face deosebirea ntre satele drepte domne ti i satele domne ti n preciz rile men ionate mai sus ca : satul n-a fost luat cu vreo sil sau pr d ciune" sau pentru hiclenie" adic n-a rezultat din exercitatea dreptului de dominium eminens al domnului, ci face parte din domeniul s u privat, fie c a fost cump rat pe bani, fie c face parte din satele ce in de ocoalele trgurilor i c a fost de mo tenire. Se n elege c aceast problem e nc neclar , o delimitare precis nu se poate face, dar este evident c se merge sore separarea domeniului privat al domnului de cel al ntregii ri. Aceea i neclaritate o ntlnim i n ceea ce prive te separaia venitului domnului de vistieria rii. Ca i :n cazul domeniului, la nceput, venitul personal al domnului-se confunda cu vistieria rii. Cu timpul ns , ncepnd din veacul XVI, din cauza necesitii de a pl ti haraciul Porii otomane i alte cheltuieli, a ap rut tendin a de separare a bugetului de venituri i cheltuieli al rii i de a crea un buget personal, atribuind curii anumite venituri. La 3 aprilie 1588 Petru chiopul scoate la vnzare satul Sevia n inutul Covurluiului, deoarece tefan cmrarul i mergnd cu o desetin la Soroca i au pgubit 6 000 de aspri i tmplndu-se di au m rsu la arigrad i s-au ntmplat acolo moarte i acei bani nu i-au mai pl tit domniei mele, dici domnia me am scos aceast mo ii la vnzare...". Satul e cump rat de m-rea Galata iar n document se precizeaz c domnia mea pentru acei bani li-aim dat acest sat, c ci banii nu i-am pus n vistiriia domniei mele, ci i-arn dat n trebili r i" 1. Din acest document aflm c vistieria domnului era distinct de acel buget din care se f ceau cheltuielile pentru nevoile rii. Vistieria domnului apare n izvoare i cu denumirea de c mar . De pild , la 5 decembrie 1636 Matei Basarab, n urma unui proces de r scump rare din serbie a ranului Neac u cu feciorii s i. socotind c .,au umblat rumnii cu vicle ug i n el ciune", confisc banii ranilor pltii m-rii Troia de lng Bucureti, exprimndu-se n felul urm tor : ara luat domnia mea to i banii pe seam domneasc la c mar " 2 . A adar, de i s-ar p rea c domeniul domnesc a existat i n secolul XV, el ncepe s se contureze abia spre sfr itul sea>
1 2

Doc. priv. ist. Rom.. A. XVI, voi. III, p. 383. C. G i u r e s c u, Studii de istorie social , p. 89.

15 Viafa feudal c. 8547

226

V. COSTACHEL

lului XVI. Domnul i membrii familiei domne ti apar n calitate de mari feudali cu forme de exploatare caracteristice i pentru ceilal i st pni de p mnt. Separa ia veniturilor domnului de cele ale rii de asemenea ncepe s se profileze spre sfr itul secolului XVI i nu este ndeajuns precizat nici n cursul secolului XVII. Abia despre Dimitrie Cantemir se poate spune c are un buget propriu, separat de cel al rii, dup cum rezult din Descrierea Moldovei: Fiindc ns cu vremea num rul boierilor se prea sporea, i dona iile lor p reau c vor absorbi tot venitul rii, domnij, din motive de utilitate ob teasc , desp r ir veniturile care mai nainte se strngeau la un loc i pentru nevoile domnului i. pentru trebuin ele statului" l . St pnirea p mntului fiind baza orn - i u duirii feudale, reconstituirea procesului
Domeniul boieresc YIV vv
in sec. XIVXV

,
,

,
.. . > ,

. . ,
u.-

de formare a marelui domeniu, a caraci

terului sau i a dezvoltam sale, reprezint una dintre cele mai importante probleme pentru n elegerea structurii societii feudale. Formarea marelui domeniu boieresc n rile romne reprezint una dintre problemele asupra c reia de i s-a scris mult, totu i mai snt multe lucruri care n-au fost l murite pn la capt. Unul dintre aspectele fundamentale n cercetarea acestor probleme e acela al originii st pnirii boiere ti. Insuficien a izvoarelor constituie cel mai mare neajuns n aceast direc ie. Nu dispunem nc de date arheologice concludente referitor la dezvoltarea forelor de producie, la uneltele agricole i tehnica agricol n perioada de trecere de la societatea gentilic la cea feudal . Nu dispunem dect de crmpeie de informa ie cu privire la obtea steasc n epoca ei de nflorire, izvoarele noastre oglindind, n special, perioada de declin al acestei institu ii, de i ea a manifestat mult vreme o deosebit viabilitate. Dar i n stadiul actual al cercet rilor este evident c st pnirea boiereasc asupra p mntului la noi apare n perioada prefeudal , deci anterior ntemeierii statului feudal. Ca punct de plecare pentru apari ia st pnirii feudale asupra p mntului este proprietatea privat asupra p mntului. Or,
1

D. C a n t e m i r .

Descrierea Moldovei, trad G. Pascu, p. !32.

DOMENIUL FEUDAL

227

proprietatea privat asupra p mntu'ui apare n snul ob tii s te ti, n perioada de trecere de la societatea gentilic la cea feudal . In ob tea s teasc proprietatea privat exist al turi de cea colectiv 1. Dac la nceput n snul ob tii s te ti a existat o egalitate de drepturi n ceea ce prive te proprietatea p mntului, cu timpul ns, prin adncirea principiului de proprietate individual, apare stratificarea social. Acest proces de difereniere social este rezultatul acumul rii p mntului ob tesc n minile unor membri ai ob tii n dauna altora. Astfel unii dintre cop rta i au fost deposeda i de mijlocul cel mai de seam de produc ie al vremii p mntul i redu i la situa ia unor oameni dependen i. Ace tia din urm vor forma categoria celor s raci, ini ial ataca i n dreptul lor de proprietate asupra p - r mntului i apoi sili i s munceasc pe p mntul altora, pl tindu-le renta feudal ; alturi de ei se consolideaz categoria celor boga i, st pni de mai multe delni e, i apoi de numeroase sate c rora li se va spune boieri. Prima etap n constituirea stpnirii boiereti o formeaz acapararea p mntului ob tii de c tre unii cop rta i ceea ce a dus la formarea boierimii gentilice ; aceast etap se situeaz n perioada prefeudal . O nou etap ncepe dup apari ia statului feudal. Acum, st pnirea feudal existent n. snul societ ii prefeudale cap t un mare impuls de dezvoltare. Al turi de aceast form de st pnire boiereasc , care s-a desprins de ob te, va ap rea i st pnirea de miluire", de danie domneasc beneficiul. Aceast form de st pnire a p mntului cap t o larg rspndire n primele secole de existen a rilor romne, izvornd din necesitatea domnului de a- i asigura for ele militare i organele de conducere n aparatul de stat feudal. Izvoarele romne ti ncep s oglindeasc existen a st pnirilor boiere ti din secolul XIV. In ara Romneasc , de la nceputul domniei lui Mircea cel B trn, boierul s u Costea st pnea satele Vi tea de Jos i Vi tea de Sus, precum i jum tate de ocin Arpaul de Jos2. La 1388 boierii apar n calitate de st pni de sate pe care le doneaz bisericii. De pild , boierul Nan Udob 3 care face danie m n stirii Cozia satul s u C lim 1 2 3

Vezi cap. Ob tea s teasc . Doc. priv. ist Rom., B. XIII, XIV, p. 33. Ibidem, p. 42.

22 i

V. COSTACHHL

ne ti. La 1389 n actul de danie al m n stirii Cozia boierii Standul, Costea, Vlcul, Albul i Radomir snt men iona i ca stpni de ocin n hotarul satului Jiblea '. In istoria stpnirii pmntului n Moldova se pot face aceleai constatri. In cursul anului 1399 apar dou nt riri de sate ale unor boieri 2 ; fiind vorba de nt rire de sate, se poate presupune existenta anterioar a acestor st pniri. La 1409 boierul Giurgiu Ungureanul si pnea cinci sate ,,ocinele" sale, nt rite la aceast dat de c tre Alexandru cel Bun 3 . Intr-unul din aceste sate denumit Ungurenii se afl casa lui". La 1411 izvoarele vorbesc de boierul Plotun, care a f cut slujb i predecesorului domnului din acea vreme i care cap t actul de nt rire pentru satul s u Plotune ti 4. La 1414 un alt boier al lui Alexandru cel Bun Cr ciun Belcescul st pne te satul Belce tii unde-i este casa n veac" 5. Belcescul a slujit de asemenea domnilor anteriori. Documentele citate mai sus arat , pe de o parte, c boierii au st pnit satele i n secolul XIV, iar pe de alt parte, fac posibil presupunerea c ace ti boieri s-au ridicat din boierimea gentilic , local , care a ie it din snul ob tii. Despre acest fapt vorbesc i denumirile satelor, care snt identice cu cele ale stpnilor lor : Ungureanul Ungurenii, Plotun Plotuneti, Belcescul Belce ti. Insuficiena izvoarelor i num rul restrns de documente referitoare la secolul XIV ne dau prea pu ine date pentru precizarea caracterului domeniului boieresc i formelor de exploatare. Un singur lucru poate fi precizat, i anume c domeniul era alc tuit att din satele de mo tenire, ct i din cele de danie. Secolul XV constituie o etap important n consolidarea i dezvoltarea domeniului feudal. In primul p trar al secolului XV domeniul era compus din cte 1014 sate n Moldova. De pild , vornicul Vena st pnea 10 sate 6 , boierul Vlad Adi 14 sate 7 , la 1429 fiii lui Ivan vornic st pneau 14 sate 8 .
1 Doc. priv. ist. Rom., B. XIII, XIV, XV, p. 44. M. C o s t c h e s c , u, Documentele moldoveneti, I, p. 20. * Ihidem, p. 64. ' Ibidem, p. 84. s . Ibidem, p. 112. ' C o s t c h e s c u, op. cit., I, p. 135. Ibidem. p. 254. ' ! Ibidem, p 270271.

DOMENIUL FEUDAL

229

In ara Romneasc , pn la mijlocul secolului XV domeniul este alc tuit din cteva sate. De pild la 1430 boierul Stoica are cinci sate ', boierii Badea, Vlaicul i Radul ase sate i jum t i de sate 2 . In a doua jum tate a secolului XV num rul satelor n st pnirea boierilor cre te necontenit. La 1469 boierul Mihail din Ru i are 13 sate i seli ti 3 , la 1480 boierii Ticuri st pnesc 25 de sate i p r i de sate 4 . Cre terea continu a domeniului feudal 'n ara Romneasc i g se te oglindirea n actele de st pfnire ale boierilor Radu i Petru, din 9 martie 1502. La aceast dat ei st pnesc 30 sate i p r i de sate, precum i 12 mun i 5 . Boierii Radu i Petru snt fra ii boierului Ticuci, care la 1480 st pnea 25 sate i p r i de sate. La 1502 n domeniul fra ilor s i au intrat o serie de sate din st pnirile anterioare: Polovragi, tef ne ti, Curtea lui Vlcan, Budoi, Vls ne ti, Scurta, C ne ti, Strmb ta i i C te i care reprezint vechi i drepte ocine, dedine". Partea a doua a documentului arat cre terea domeniului pe alte c i dect mo tenirea : danie domneasc, cumprtur, nfrire, danie particular. Dei documentul este emis la 1502 formarea i creterea acestui domeniu a avut loc n a doua jum tate a secolului XV, deci caracteristic pentru aceast perioad. Din analiza elementelor componente ale acestui domeniu feudal se v de te o tendin foarte pronun at a st pnilor de p mnt de a folosi toate mij- loacele, de a nu sc pa nici o ocazie pentru a ad uga vreo st pnire nou la cele existente. In Moldova cre terea marelui domeniu boieresc se face mult mai accelerat. nc la 1437 exist domenii cuprinznd cte 50 de sate. Acesta este cazul lui Mihail de la Dorohoi, care la aceast dat stpnea 52 sate 6, fiind unul dintre cei mai vechi i mai mari boieri n prima jum tate a secolului XV. nc din 1395, de pe vremea iui tefan Mu at era n divan i ocupa un loc de frunte n timpul domniei lui Alexandru cel Bun i apoi n perioada urma ilor s i, pn la sfr itul
1 2 3 4 s

Doc. priv. ist. Rom., B., XIII, XIV, XV, p. 91. Ibidem, p. 124. Ibidem, p. 143144. Ibidem, p. 165166. Ibidem, B. XVI, voi. I, p. 11 12. ' M. C o s t c h e s c u, op. cit., I, p. 542543.

230

V. COSTACHEL

anului 1434. Satele sale numeroase erau rspndite n mai multe inuturi: Dorohoi, Hotin, Soroca i Orhei. Un alt mare i bogat feudal este Mihul gr m ticul, cunoscut i ca Mihail logof t, fiu.1 lui popa Iuga, case st pne te peste 50 de sate i seli ti, la care se mai adaug morile, pris cile i iganii'. Aceste sate nu formeaz un domeniu compact, ele nefiind a ezate unele lng altele, ci ele snt r spndite n diferite regiuni : pe iret, la Tutova, pe omuz i unele a ezate peste Prut. Formarea marelui domeniu al logof tului Mihail se poate urm ri mai bine pe baza izvoarelor, ceea ce reprezint un caz destul de rar n istoria rilor romne. Formarea acestui domeniu este oglindit n izvoare ncepnd cu anul 1424 2 , cnd tat l s u, popa Iuga, st pne te satul Buciumeani; pornind de la un singur sat, popa Iuga n 1434 st pne te cinci sate, denumite vislujenia" lui 3 . Domeniul cre te i se consolideaz pe vremea lui tefan cel Ma"e avnd la baz daniile domne ti; mai trziu a crescut n special pe seama cumprturilor. Izvoarele oglindesc modul n care s-a format baza economic a acestor boieri, ceea ce a determinat i rolul politic pe care l-au jucat ei. La nceputul carierei sale, boierul Mihail era gr m tic, scriitor de urice (la 1422), iar la 1443 are demnitatea de logof t. Se bucur de mult trecere pe timpul lui tefan Voievod i a lui Petru Aron. Faoe parte din divanul domnesc. ntre ine leg turile cu rile vecine cu Polonia i Turcia. Ia parte activ la politica . lui Petre Aron fa de Turcia. La venirea lui tefan cel Mare, fiind unul dintre boierii credincioi ai lui Petre Aron i gsete ad post n Polonia. In urma acestei tr d ri satele sale snt confiscate. Aceste dou domenii feudale deosebit de mari, semnalate mai sus, nu fac o excep ie. Mai snt i al i boieri care au domenii asemntoare ca proporii. De pild, la 1448 boierul Cernat Ploscarul st pne te vreo 40 de sate, seli ti, locuri pentru ntemeierea satelor noi, mori i iezere. Acest domeniu se compune din danii domne ti i din bunuri cump rate.
1 2 3

M. C o s t c h e s c u , Ibidem, p. 163. Ibidem, p. 383384

op.

cit., I, p. 497506.

DOMENIUL FEUDAL

231

S-ar p rea c n Moldova la mijlocul i n a doua jum tate a secolului XV marele domeniu feudal ntrece ca ntindere i bog ie pe cel din ara Romneasc din aceea i vreme. Formarea marelui domeniu, att n Moldova, ct i n ara Romneasc, are la baz stpnirea saitelor provenite din motenire, danie domneasc i cump rare. In Moldova, un loc important l joac i colonizarea, iar n ara Romneasc nfr irea i a ezarea pe mo ie. Oricare ar fi fost modul de achizi ie a p mntului care rotunjea st pnirile unui feudal la baz st tea tot acapararea p mntului ob tii, legat de aservirea ranilor. In cazul daniilor domne ti ranii erau atribui i cu for a boierilor, poruncindu-li-se supunerea : s fi i n supunere despre toate slujbele i d jdiile... prin aceast porunc v a m d a t d e " t i r e c a n i c i u n u i c n e a z s a u b o i e r a l d o m niei mele s nu fi i de ocin i ohab i ca apoi iar i de azi pe mine s v iau i s v dau altuia" '. Chiar i n cazul achizi iilor prin cumprarea satelor, ranii constrni de nevoile economice i vnd p mntul lor str mo esc. In ara Romneasc nc de la mijlocul secolului XV apar vnz ri de delni e. Procesul de vnzare a p mntului r nesc se vede foarte clar din-tr-un document de la sfr itul secolului (datat ntre 149293) cnd din satul Gro eni se vnd opt delni e 2. In secolul urm tor acest proces se va accentua i mai mult. Nici n cazuri de mo tenire a satelor, cnd ele ncpeau pe mna motenitorilor, n situa ia ranilor nu se producea nimic nou, de i, poate, ranii sperau c vor reu i s scape de lan urile serbiei. De pild , boierul Vlaicu a cerut ajutorul domniei oa s in n supunere pe ranii din satul Boru i. Alexandru Aldea trimite urm toarea porunc s tenilor din Boru i: s fi i ascult tori... jupnului Voicu, pentruc -i snte i veche ocin dreapt ... s -1 asculta i i s -1 cinsti i" 3. Cre terea marelui domeniu boieresc din secolul XV era indisolubil legat de aservirea ranilor, de i n aceast vreme ranii mai pstreaz dreptul asupra delniei strmoeti, precum i dreptul de str mutare.
1 2 3

Doc. priv. ist. Rom., B. XIII, XIV, XV, p. 52. Ibidem, p. 211. Ibidem, p. 9293.

232

V. COSTACHEL

In ceea ce prive te modul de st pnire a pmntului de ctre feudali, documentele Stpnirea n devlmie atest i st pnirea n dev lm ie, acesta apar innd mai multor fra i i chiar unui grup de rude. Ace tia st pneau hotarul satului f r s se stabileasc partea fiec ruia. In ara Ramneasc , proprietatea dev lma este oglindit n izvoarele vremii nc de Ia sfr itul secolului XIV. Astfel,. la 1389 Mircea cel B trn doneaz m n stirii Cozia o parte din satul Jiblea, care se afla n st pnirea boierilor Stanciu, Cos-tea, Vlcu, Albu i Radomir '. Acelai domn, ntre anii 14001408 nt re te fiilor lui B tea i nepo ilor lui Coman satele lor 2 . La 1428 Dan II confirm slujitorilor s i Peteu, Bratu, Dr goi, Manea i Neagoe satele Valea i C lug rul 3 . Tendina de a iei din stpnirea devlma se vdete de la nceputul secolului XV. Astfel, la 1437 Vlad Dracu ntrete boierilor Ruta , Coica, Novac i Stra imir ase sate, men ionndu-se c fiii acestor boieri Cornea, Dragomir i Stan vor avea parte de st pnire numai peste trei sate din cele ase 4 . n Moldova de asemenea a existat st pnire boiereasc devlma. Primele meniuni cu privire la stpnirea devlma boiereasc se refer la nceputul secolului XV. La 1400 Alexan-. dru cel Bun d ruie te boierului Nicula i fra ilor s i Mihail i Toader satul lui Berea5. La 1428 acelai domn ntrete fiilor lui Stan Lucove , Iurie i Cozma i sora lor, Motruna i fiilor lui erbco, Simeon, Costea, Dieni . i andru dou sate Lucove i Pancou i *. La 1495 tefan cel Mare nt re te unui grup de rude lui P tiul i fratelui s u Petru i surorii lor Dr g linei, i verilor lor, Toader i Necoar , i unchiului lor, Negril Medeleanu" satul Dode ti 7 . n Moldova ca i n ara Romneasc se v de te o puternic tendin spre st pnirea individual , p r sindu-se modul de
1 2 3 4 5 8 7

P. P. P a n a i t e s c u , Documentele rii Romne ti, I, 5. Ibidem, p. 78. Ibidem, p. 151. Ibidem, p. 177. M C o s t c h e s c u , Documentele moldovene ti, I, p. 40 Ibidem, p. 203. Ibidem, p. 193.

DOMENIUL FEUDAL

233

stpnire devlma. Pentru aceasta, se recurge la mprirea domeniului. Astfel, la 1430 are loc mprirea domeniului boierului Jum tate ntre fra ii acestuia Giurgiu, teful i Mndrul ' La 1495 domnul rii confirm mpreala ce i-o fac ntre dnii urma ii lui Canan u i Negril n satele lor, la care iau parte vreo zece persoane 2. La 22 ianuarie 1495 tefan cel Mare confirm urma ilor lui Lasl u globnicul mp r irea n trei p r i a satelor mo tenite 3. Cu toate c tendin a de mp r ire a p mntului c tig un teren din ce n ce mai mare, st pnirea dev lma va continua s existe i n cursul secolelor XVIXVII. La 20 aprilie 1617 Radu Mihnea ntrete n Moldova boierului Lupul Bal i fra ilor s i, cu numeroasele lor rude, to i nepo i i str nepo i ai lui Ioan C potici, ai lui Mustea , ai lui Bulhac i ai lui Moga sate i pri de sate dreptele lor ocine i dedine pe care le-au avut din diresele lor mai sus scrise, din privilegiile pe care le-au avut de la Alexandru Voievod i de la- Petru Voievod i de la Aron Voievod i de la Eremia Voievod" 4. C st pnirea n dev lm ie mai d inuia i P secolul XVII rezult i din acele documente n care este vorba de vnzarea satelor de c tre cete de boieri, cu un num r mare de coproprietari s. Se pare c n ara Romneasc tendina de desfacere din stpnirea devlma era mai pronunat dect n Moldova, statornicindu-se o formul precis de st pnire individual : boierul" sau sluga" domniei mele" va st pni satele lui cu fiii lui, ci dumnezeu i-a druit" sau cu fiii si, ci i va da dumnezeu"6. La 3 decembrie 1616 este confirmat stpnirea slugilor Stoica vatahul, I van i Preda i cu to i fra ii lor i cu fiii lor seli tea Cotr ceanilor din jude ul Ilfov 7 . La 1619 fra ii Crstian logo? t i Dumitru logof t din C ld ru ani st pnesc
1 2 3 4 5 8

M. C o s t c h e s c u , Documentele moldoveneti, p. 298269. Ibidem, Documente moldovene ti de la tefan cel Mare, p. 189 I. B o g d a n, op. cit., I I , p. 59. Doc. priv. ist. Rom., A. veac. XVII, voi. IV, p. 147. Ibidem, p. 160, 247. Ibidem, B. XVII, voi. I I I , p. 25, 27, 55, 142, 156 7 Ibidem, p. 62.

234

V. COSTACHEL

ocina lor la Geam n , ocin de mo tenire a mamei lor jupnia Stana, pentru care Stana i cu ceata ei" s-a judecat de mai multe ori '. In secolul XVII st pnirea dev lma este atestat i de existen a mo iilor st pnite n comun de mai -mul i fra i 2 . Originea stpnirilor devlmae ale cetelor boiereti trebuie cercetat n strns leg tur cu problema originii propriet ii feudale. In procesul de formare a propriet ii feudale, n perioada anterioar apariiei statului, dup cum s-a mai spus, proprietatea feudal s-a desp r it din ob tea s teasc , ca rezultat al stratificrii acesteia. E de presupus c atunci cnd din obte s-au desf cut st pniri de caracter individual ale unor membri mbog i i ai ei, n structura economic i juridic a acestui nou tip de proprietate s-au mai p strat puternice reminiscen e ale relaiilor gentilice. O asemenea st pnire desprins de ob te, constituia o dev lm ie familial , care, de i forma o singur gospod rie, era ns n st pnirea unui grup de rude. Astfel, de grupuri existau ncepnd din secolul XV sub diferite forme ca nfririle, friile de snge, de cruce i de moie, menite s substituie leg turile de rudenie, acolo unde ele nu mai existau. Printr-o asemenea procedur se urm rea ntr-o form deghizat men inerea st pnirii cetelor boiere ti pe baz de spi de neam. Dup apari ia statului, paralel cu acest mod de constituire a st pnirii feudale, este practicat i acel al daniei domne ti pentru prestarea slujbei fa de domnie. De obicei daniile se acord individual, dar cteodat i unui grup de rude n special la fra ii beneficiarului. Acest fel de st pniri, chiar dac aveau la ,nceput un caracter de stpnire individual, cu timpul au devenit stpniri devlmae, deoarece num rul urmailor a crescut necontenit. Acest fenomen se oglindete deosebit de bine n izvoarele moldoveneti, unde la sfritul secolului XV i n cursul secolului XVI apar urm toarele men iuni: urma ii lui Lasl u globnicul" 3, str nepo ii lui pan Negrea" 4, nepo ii lui Negril ,
1 2 8 4

Doc. priv. ist. Rom., A. veac. XVII, voi. III, p 313 Ibidem, p. 222, 248, 155, 257, 312. I. Bogdan, op. cit., I I , p. 5 Ibidem, p. 70.

-DOMENIUL FEUDAL

235

fost paharnic" ', nepo ii lui Cre ul de la Ialan" 2 . Ace ti urma i ai unui str mo comun st pneau acela i hotar n dev lm ie, deseori men iontndu-se c st pnirea lor a fost ini ial vislujenia" str bunului lor 3. Ca o consecin a st pnirii dev lrria e,. n virtutea respect rii principiului leg Dreptul turii de snge, ca un mijloc de ap rare de preemiune a mo tenirii str mo e ti s-a creat dreptul de preem iune : semin ia, ceata, familia se bucur de prioritate fa de orice str in n ceea ce prive te dreptul de succesiune asupra pmntului. Nimeni altul dect descendenii de snge ai primului st pn de mo ie nu putea s aib prioritate asupra dreptului de a se folosi de bunurile funciare, ce i-au apar inut. In rile romne dreptul de protimis se exercita asupra st pnirii feudale, att asupra aceleia care s-a desprins de ob tea steasc ct i asupra aceleia care s-a constituit pe cale de danie domneasc. Cele dou forme de stpnire s-au confundat nc din veacul XV. Cnd i beneficiile au devenit ereditare, st pnirea asupra pmntului capt un caracter de stpnire perpetu, fapt atestat n actele de proprietate funciar cu formula : s -i fie uric cu tot venitul lor, copiilor lor, nepoilor i strnepoilor r str nepo ilor lor i ntregului neam al lor, cine se va alege mai de aproape". Astfel dreptul de preem iune se exercit asupra ntregii propriet i. Smtem de p rere c institu ia preem iunii a luat fiin n perioada anterioar apariiei statului feudal, ca o restrngere a dreptului de nstrinare, aprnd interesul colectiv al coproprietarilor. Pe m sur ce se nt rea proprietatea de tip feudal, dreptul de preem iune s-a extins i asupra ei. In izvoare acest drept este oglindit abia de la mijlocul secolului XVI, n perioada n care transmiterea p mntului din mn n mn ia o amploare mai mare. In asemenea condiii dreptul de protimis constituie i un mijloc de ap rare a st pnirii p mntului de c tre clasa st pnitoare.
1 2 3

I. B o g d a n , Ibidetn, p. 121. Ibidem.

op. cit., II, p. 57

236

V. COSTACHEL

In cursul secolului XVI dreptul de preem iune era aplicat n cazuri legate de mo tenirea p mntului. La nstr inarea p -, mntului de mo tenire trebuia respectat o anumit procedur care asigura legalitatea transmisiunii st pnirii asupra p mntului. Despre aceast procedur vorbe te foarte limpede documentul din 22 septembrie 1580 referitor la cump r rile mitropolitului Anania, care printre altele a cump rat ocina din Srbi de la jupani a Marga, fiica lui Chirca vistier, toat partea ei, orict se va alege, pentru 10 000 aspri de argint. i a vndut Marga de bun voia ei. i cnd a cump rat... Anania aceasta mai sus zisa ocin , a ntrebat pe toate surorile jupa-ni ei Marga i pe toate rudele ei i pe to i megia ii i din sus i din jos, de a cump rat cu voia i cu tirea tuturor megia- ilor aceast ocin , partea Marg i toat " '. Deci rezult limpede c rudele se bucurau de dreptul de preem iune, iar apoi megia ii, st pni pe delni ele lor mprejura ii", interesele c rora erau legate de acea ob te n care avea loc introducerea unui str in. Nerespectarea acestui drept f cea ca tranzac ia efectuat s fie atacabil . Astfel la 1577 fra ii Tudor logof t i popa P dure se judec cu Patru din Bldoroge ti pentru ocina din Plseni. Patru a cump rat ocina din Plseni f r s aib asentimentul rudelor Tudor i popa P dure. Ace tia aduc ase megia i ca s m rturiseasc cu ei c nu i-a ntrebat Patru, cnd a vrut s cumpere aceast ocin " 2 . Megia ii m rturisind n folosul rudelor i Patru r mne de lege". Izvoarele moldovene ti rie permit s adncim unele aspecte ale acestei ornduieli, care face parte din legea rii". La 30 aprilie 1583 Ana, fiica lui Turcul sp tar, nepoata lui tefan Mnjea, a vndut ocin i dedin ei jum tate din satul Voine ti lui Nastea, fiica lui B rbu c . Dup un timp Mnjea a atacat aceast tranzac ie zicnd c le este dreapt ocin i dedin ". Domnul i cu tot sfatul i-am judecat cu judecat dreapt i le-am dat zi i de dou ori, dup cum este legea rii, ca s -i napoieze banii i s - i ie ocina". Mnjea ns n-a pl tit costul satului i tranzac ia a r mas n vigoare 3
Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. IV p 48. * Ibidem, p. 269. Ibidem, A. XVI, voi. III, p. 215.
1

DOMENIUL FEUDAL

237

Documentele moldovene ti con in i unele men iuni referitoare la faptul c la transmisiunea p mntului se inea seam i de gradul de rudenie. Rudele mai apropiate aveau drepturi mai mari. La 10 mai 1583 se reziliaz tranzac ia f cut deCrstea Hrjul pentru satul Pope tii pe iret, pentru c fra ii Gheorghe i Boldescu, de asemenea rudele lui s ac, vistiernic, c ruia apar inuse satul Pope tii, au dovedit c snt mai n drept ca s -1 cumpere. Ei au fost veri mai deoaproape ai lui Isac i am dat ca s ntoarc aceste mai sus scrise slugi ale noastre, Gheorghie i fratele lui, Boldescul, acestui mai sus. scris, Crstea hrjul, ace ti bani mai sus scri i, 1 025 de zlo i, t t re ti, n minile lui Crstea Hrjul" '. i de data aceasta n document se arat c hot rrea domnului a fost luat respectnd legea rii" 2. De asemenea trebuie relevat c aceste dispozi ii erau aplicate atunci cnd era vorba de mo ia nemp r it . Acesta este cazul lui Dumitru aprod, fiul lui V scan Moghil prc lab de Hotin, care a vndut in pribegie satul Verbia c lug rului Avramie de la m n stirea Vorone ului. ,.Care sat le-a fost mo tenire nemp r it tuturor", adic i lui Dumitru i acelor rude ale sale Gheorghe episcop de R d u i i fra ilor s i. Vnzarea s-a f cut f r tirea rudelor, ceea ce a f cut ca domnul s aprobe restituirea banilor c lug rului Avramie ar tndu-se pentru aceea episcopul Gheorghii i cu ai s i fra i au cerut giudeeat , drept ce au vndut Dumitru acel sat f r tire lor, de vreme ce n-au fost mo iia mp r it " 3 . In cursul secolului XVII aplicarea dreptului de protimis se face pe o scar mai ntins, deoarece aceast perioad se caracterizeaz prin formarea unor noi domenii feudale cu transmisiunea intens a bunurilor funciare din mn n mn . Judecile pentru rscumprarea prrrntului, vndut fr respectarea dreptului de preem iune, snt foarte frecvente att n Moldova, cit i in ara Romneasc . Snt folosite diferite metode pentru ocolirea acestui vechi a ez mnt, n special practicndu-se vnz rile f cute pe ascuns ,,f r tirea" rudelor..
1 !

Doc. priv. ist. Rom., A, XVI, voi Ibidem.

I I I , p. 217.

lb'dan, A ,p. 193, 228.

238

V. COSTACHEL

Astfel, la 1605 jupanul Mihail postelnic din ara Romneasc , nepotul lui Mitrea vornicul, se judec pentru satul G vojdibrodul, pentru c acest sat a fost de mo tenire" de la p rin ii lui, din mo i str mo i i al unchiului s u Mitrea vornicul. Urma ul lui Mitrea, nepotul s u Dr gu in, a vndut satul f r tirea lui Mihail postelnicul, f r de lege i f r dreapt judecat , cu sil ". Judecind acest caz domnul hot rte c Mihail postelnicul are dreptul s-i rscumpers ocina, argumentnd n felul urm tor: ca s -i fie dedin iar i la dedin , pentru c el este mai volnic s se rescumpere i s - i ie mai sus spusa ocin din satul mai sus spus, pentru c snt to i de un snge i de un neam unii cu al ii" '. Dac n cazul de iat nstr inarea s-a f cut pe ascuns, ocolindu-se astfel dreptul de protimis, metoda cea mai r spndit pentru ocolirea acestui drept era m rturie fals n ceea ce prive te renun area rudelor la dreptul lor. La 1612 doamna Neaga dvorniceasa mpreun cu str nepotul s u Preda contest vnzarea unei ocine din satul T tarul, cump rat de Mogo , logof t din P ule ti ara Romneasc . La judecat Mogo dovede te c el nainte de a face tranzac ie a fost cu vnz torii la Neaga i au ntrebat-o : vor s -1 lase s cumpere, sau nu ? Iar ntru aceea, jupneasa Neaga dvorniceasa, ia a a au fost zis, de a ei bun voie, lui Mogo logof t s cumpere c ei nu trebuie s cumpere nici o mo ie, pentru c ia nu are fecior sau fete s nzestreze". Contestarea dovedinduse nentemeiat , deoarece vnzarea s-a f cut cu asentimentul dvornicesei cinstita doamna Neaga, ia a r mas de lege i de judecat " 2 . Un caz similar este acela al fra ilor Leca i Vasilie, judecat la 19 noiembrie 1612 n ara Romneasc. Este vorba de o ocin n B la i cump rat de Radu v taf, cu tirea fra ilor Leca i Vasilie. Dup opt- ani de la s vr irea tranzac iei fra ii n cauz vor s ntoarc banii" i m rturisesc strmb, cu scopul de a lua napoi dedinele, adic pentru a ie r scump ra. Dovedindu-se c contestarea s-a f cut pe baza unei m rturii false, li se aplic urm toarele sanc iuni : domnia mea i-am scos pe Luca i Vasilie cu mare ru ine din divanul
1 2

Doc. priv. ist. Rom., B. XVII, voi. I, p. 190191. Ibldem, B, II, p. 122.

DOMENIUL FEUDAL

239

domniei rneie i i-am b tut foarte mult domnia mea ca pe ni te mincino i i oameni r i i pentru c alt dat s nu se mai ridice cu pr . i au r mas de lege i de judecat " '. L comia de p mnt f cea pe boieri s foloseasc i alte metode nelegale n scopul acapar rii satelor. Fra ii Buze ti, vesti i pentru bog iile i puterea lor politic , au n p stuit o v duv i pe fata ei jupani a M ria, so ia lui Radul postelnic Bidiviul, care mai trziu s-a rem ritat cu jupan Crstea mare sp tar. Boierii Buze ti, pentru a acapara averea jup niei M ria, au invocat motivul c snt rude cu so ul ei, Radul Bidiviul i fratele lui, Socol comis, amndoi mor i, aceast avere fiind n ntregime mo tenirea Dr goe tilor. La judecat s-a constatat c Buze tii cnd au v zut c a r mas aceast jup ni v duv ... i n nevoie i bolnav i n-a avut cine s se ngrijeasc de ea, de nevoia i de neputin a ei, ei s-au ridicat n silnicia i n puterea lor de s-au f cut rude cu acei boieri mai sus spu i, jupan Radul postelnic i jupan Socol comis. Deci au luat ei acele dedine, sate i igani, mai sus spusedin mna jupani ei M ria i a fiicei ei Neac a de le-au st pnit ei n silnicie... Neac a i jupani a M ria ele au r mas f r nici o dedin ". La judecat se constat c nu au fost Buze tii nimic nici o rud cu acei boieri... nici li se cuvine s ie ei aceste dedine... i au r mas Buze tii, cei trei fra i, de lege i de judecat " 2. Astfel de cazuri s-au ntmpl'at i n Moldova. La 1608 Grozea din Lucov s-a judecat cu Andrei medelnieer, c utnd s demonstreze c este rud cu el i deci are dreptul s se introduc la stpnirea satului Geameni. Intruct n-a putut s demonstreze leg tura de rudenie cu Andrei, pierde judecata 3 . Dreptul de preem iune se putea exercita nu numai la vnzare, dar i n alte cazuri variate. De pild , neplata d rilor, neplata vreunei du egubine, datoria la vistieria domneasc , ori n cazul unui z log. Toate acestea snt bine oglindite n izvoarele moldovene ti. La 1606 Dr gan Cioplan, fost prc lab. a fost dator ,,o r m i care a r mas de la o slujb ce a umblat el dup bani de sulgiu din inutul Tutovei, a r mas cu 70
1 1 3

Doc. priv. ist. Rom., B. II, p. 1!9. Ibidem, p. 127. Ibidem, A. XVII, p. 184.

240

V. COSTACHEL

galbeni ungure ti". Neavnd cu ce pl ti suma datorat , fiii lui Dr gan Cioplan renun la ocina din satul Bode ti, care urma s acopere datoria. Atunci P tra co Ba ot , nepotul lui Cioplan, pl te te datoria lui i cap t dreptul de st pnire asupra ocinei '. La 1661 Constantin Bujoranu, feciorul Anghelinei, nepotul lui Crstea, vornic mare, a r mas dator cu 200 lei de la go tina de mascuri din inutul Tecuciului. Neputnd s pl teasc datoria c tre vistierie, i se scoate n vnzare ocina lui satul Bujoreanii. Snt ntreba i toate rudele lui fra i, nepo i i abia dup aceea ocina este cump rat de P tra co, logof tul al treilea 2 In strns leg tur cu cre terea domeSloboziiie niului feudal e i activitatea de colonizare a st pnilor de p mnt. Au existat sate ntemeiate de domni, boieri i mn stiri. Dup cum s-a mai ar tat, satele nu puteau fi ntemeiate f r aprobarea domnului " rii, care n virtutea dreptului de dominium eminens era considerat ca st pn suprem al p mntului rii. Orice apari ie de a ez ri noi era sub controlul domniei i de aceea ntemeierea i refacerea satelor pustiile se f cea numai cu asentimentul prealabil al ei. In cursul secolelor XIVXVII domnii rilor romne controlau cu mult vigilen acest drept al lor, aplicnd sanc iuni, cnd acest drept era nc lcat 3 . Un sat ntemeiat pe loc pustiu sau ref cut, o seli te, unde se aduc s teni noi poart denumirea de slobozie, atunci cnd are de la domn privilegiu de scutire pentru adunare de oameni. In cursul secolului XV, opera de colonizare a st pnilor de p mnt este foarte clar oglindit n istoria Moldovei. nc din vremea lui Alexandru cel Bun au existat asemenea slobozii. De pild la 1415 ntr-un act de danie al m n stirii Moldovi a se vorbe te de o slobozie n urm torii termeni : i unde Zrn i-a f cut seli te lng p dure" 4 . La 1435 Petre Hudici ntemeiaz trei sate ,,ct vor putea s cuprind trei sate pn
1 8 1 1

Boc. priv. ist. Rom., A. XVII, p. 37. N. I o r g a, Studii i documente, VI, p. Vezi cap. Dominium eminens. M. C o s t c h e s c u , op. cit., I, p. 119

DOMENIUL FEUDAL

241

la ndestulare" '. La 1439 Ivan Stngaciu cap t confirmarea pentru satul lui de pe Racova unde-i iaste casa lui... care singur el din pustiu i din p dure s-au f cut lui i, seli tea pe deamndoao p r ile hotarului". Se mai adaug o pre ioas precizare referitor la con inutul termenului seli te: au muncit de au cur it din p dure i au f cut seli te, adic satul, i cu morile ce sntu acolo" 2 . In ara Romneasc nu avem relatri directe cu privire la ntemeierea satelor noi, ns snt numeroase men iuni din care rezult c m n stirile, n special aveau deosebit grij ca satele lor s creasc i s nu r mie f r s teni. nc din timpul domniei lui Mircea cel B trn m n stirea Cozia a avut dreptul s a eze n satul C r reni rani veni i din satele boiere ti 3 . In cursul secolului XVI activitatea de colonizare a st pnilor de p mnt continu . La 1531 m n stirea Tismana ca p t dreptul s - i fac sat la vadul Bistre ului 4 . La 1572 boie rul Radu din ara Romneasc face un sat n urm toarele con di ii : satul Ur ii era seli te. Iar de atunci jupan Radul a f cut un sat mare cu vecini" 5 . In Moldova, la 1574, logof tul Ion Golia capt dou locuri n pustiu ca s-i aeze acolo dou sate 6 . La 1583 boierul eptilici vinde satul eptiliceanii, care a tost loc din pustie". i acolo n-a fost niciodat sat, ci el singur 1-a ntemeiat" 7. ... Pentru secolul XVII avem mai pu ine tiri n ceea ce prive te ntemeierea satelor noi. In schimb snt mult mai numeroase tirile privitoare la aducerea coloni tilor n satele r mase f r popula ie sau cu popula ie pu in . In Moldova, la 1621, Danciul Diacul din D iceni se plnge la domnie c satele lui au fost pr date de poloni i cazaci, care au ridicat pe vecinii lui, au luat toat averea lor i au ars cu foc satele". Fa deaceast situa ie, domnul i acord dreptul s aduc al i rani n locul celor ridica i, men ionnd c ar putea s aduc i din
M. C o s t c h e s c u , Ibidem, I I , p. 50. op. cit., I, p. 403

D o c. p riv. ist. R o m ., B . X V I, v o i. I I , p . 1 01 . Ibidem, voi. IV, p. 90.

P. P. P a n a i t e s c u, Documentele rii Romlne t, I, p. 113.

Doc. priv. ist. Rom., A\ veac. XVI, voi. I I I , p. 412, 433.


16 Viata feudal c. 8547

A. S a v a. Documente privitoare la trgul i inutul Orheiului,p. 18.

242

V. COSTACHEL

vecinii lui care ar mai fi tr ind l . La 1658 m n stirea Golia a ob inut dreptul s ntemeieze slobozia la seli tea din Trebujeni, la Pe ter 2 . In ara Romneasc , la 1610 existau n satele Episcopiei Buz u ranii de peste Dun re i ara Ungureasc 3. La 1614 boierul Ianachi, mare postelnic, a avut dreptul s a eze pe seli tea lui Vaidea din jude ul Ialomi a rani veni i din rile vecine 4 . Risipirea satelor se datora unor calamit i ca : foamete, incursiuni turce ti, t t re ti etc. Refacerea acestor sate, care se aflau pe p mntul unui st pn de p mnt, puneau n primul rnd problema aducerii unor noi locuitori n satele rmase fr populaie. In cursul secolului XV, cnd nu existau restricii prea grele pentru str mutarea ranilor, ace tia puteau s plece i din satele feudalilor, afltoare pe teritoriul rii. Astfel, n ara Romneasc st pnii de p mnt puteau s a eze n satele lor oamenii oricarele va pofti i va iubi... ca s mearg " n aceste sate, sau oric i rumni va vrea s adune pe a lor mo ie" sau oric i vecini vor merge n satele" lor 5 . i n Moldova secolului XV se folosea acest sistem de a popula satele r mase pustii. Astfel, la 1453 m n stirea lui Ia cu, de lng Suceava, avnd dreptul s - i a eze sat n hotarele m n stirii, a primit aprobarea s cheme oamenii ,,ori din ara strin, ori din ara le easc , ori din ara noastr " 6 . Putem presupune c acest sistem a fost folosit i n cursul secolului XVI. In secolul urm tor ns se produce o schimbare important n aceast privin : domnul nu mai ng duie ca n satele feudalilor s fie str muta i ranii dependen i din alte sate ce se aflau n dependen feudal . In urma acestei dispozi ii n satele cu popula ie pu in nu se mai pot aduce dect rani din ri str ine, precizndu-se s nu fie om din ara domniei mele" 7 . Cteodat se ng duie ca s fie chema i
V. A. U r e c h e , Noti e despre slobozii, n Analele Ac. Rom., p. 4. A. Sava, op. cit. p. 107. Doc. priv. ist. Rom., B veac, XVII, voi. I, p. 452. Ibidem, voi. II, p. 264. Ibidem, B. XIII, XIV, XV, p. 53, 219, 252. M. C o s t c h e s c u , op. cit., II, p. 462.
Doc. priv. ist. Rom., B, XVII I I I , p. 365

DOMENIUL FEUDAL

243

i oameni din ar , ns ace tia trebuie s fie oameni liberi f r bir, f r dajdie" '. Aceast formul referitoare la oameni liberi f r bir, f r dajdie" care apare dup leg tura lui Mihai Viteazul este explicat ntr-un document din 1614 al m n stirii Dealul pentru slobozia ei din ocina Brnceni, denumit Satul Nou. Slobozia era populat de srbi, ns se prevede eventualitatea stabilirii n sat i a altor elemente: orice om va veni dintr-alt parte i nu va avea n urma lui bir sau nu va fi vecin al cuiva din ara domniei mele sau fie i din alt ar , venit aici n ara domniei mele i va sta n acest sat mai sus zis, el s ab voie a tr i i a se a eza mpreun cu mai sus numi i oameni srbi" 2 . A adar oameni liberi f r bir" snt acei care nu au datorie rezultat din neplata birului c tre domnie, iar cei f r dajdie" snt rani care nu snt vecini ai vreunui feudal, nu snt rani dependen i. Satul Vaidaia al boierului Ianachi, despre care a mai fost vorba mai sus, a fost la 1614 o seli te domneasc , a fost pustie, f r oameni, nc din zilele r posatului Mihail Voievod... 20 de ani... Care om vrea s vin i s tr iasc n acea seli te ...fie srb, fie ungur, fie moldoveni, fie grec, sau din ara noastr, cine va fi om f r dajdie i f r bir" 3. Cn-d, la 10 iulie 1614, Radul Voievod d ruie te m n stirii Dealul a ezarea Satul Nou, el precizeaz c domnia mea am f cut sat"... iar c lug rii s aduc rani care s fie oameni f r dajdie i oameni de peste Dun re i srbi" 4 . M n stirea Dealul a mai avut satul Pop a, care s-a pustiit i s-a risipit din cauza ungurilor. La 1615 domnul rii Romne ti i d voie s a eze n satul lor pe oameni liberi, f r bir, f r dajdie i dac va voi s asculte i s lucreze la sf. m n stire, s fie volnici i neopri i s se a eze acolo" 5. In Moldova, n secolul XVII aceast dispozi ie era mai riguroas : n sat nu se vor putea aduce dect oameni str ini. La 1656 Gheorghe tefan d voie lui Nicolae Buhu i s aduc
Doc. priv. ist. Rom., B. XVII, I I , p

II o. 249.
ISC.

Ibidem, II p. 249. ' Ibidem, voi. II, p. 264. ' Ibidem, p. 294. 5 Ibidem, p 360.

i^t/L,

fjl IU,

I\Uin.,

LJ.

. 360.

244

V. COSTACHEL

pe seli tea lui Trebujeni oameni ce au ie it cu ne te car din ara Turceasc i s-au a ezat la o seli te... care este a boiariului nostru... A ijderea i al i ce vor e i de-acum din ara Turceasc i din ara Le easc i dintr-alt ar , fiece Mmb vor fi i de vor vini s se a eaz acolea la acea sili te" '. La 1699 Antioh Constantin Voievod d voie m n stirii Golae a chema i a strnge oameni din ara C z ceasc i din ara Turceasc i din pintralte ri i s -i a azi la acea sili te" 2 . Aceast nou dispozi ie, oglindit de izvoarele referitoare la secolul XVII, g se te explica ia n faptul c dreptul de str mutare al ranilor a fost desfiin at. Astfel ranii au fost lega i de satele n care erau a eza i, neputnd p r si locurile lor 3 . De obicei, stabilirea ranilor n sate noi sau n sate pustiite era posibil n urma unor privilegii de scutire de d ri i munci, denumite slobozenii, de unde au primit i satele denumirea de slobozii. Aceste scutiri aveau un caracter provizoriu i se acordau pentru un numr de ani, care varia ntre 1 i 10 ani. n cursul secolului XV scutirile se acordau de obicei pentru 45 ani. In Moldova, la 1466 satul Negoie ti al Episcopiei de Roman se bucura de o asemenea scutire pentru oamenii ce se vor a eza n acel sat s aib de la noi mare scutire i mare slobozenie pentru cinci ani" 4 . La 1493 jupanul Prvul mare vornic a ob inut privilegiul pentru satul s u Potel ca oric i rumni va vrea s adune pe a lor mo ie... ei s fie slobozi i de toate slujbele i d jdiile... drept patru ani" 5 . La 1495 de acela i privilegiu se bucura m n stirea Snagov, care putea s aduc pe ocina ei Pope i vecini, ei fiind slobozi timp de patru ani de toate slujbele i d jdiile mari i mici" 6 . In cursul secolului XVI num rul anilor de scutire variaz ntre doi i apte ani. In ara Romneasc , la 1511 satul Rogoze ti al boierului Nichiifor avea scutire pentru apte ani 7 ;
1 2 s 4 5

A. S a v a, op. cit., p. 101. Ibidem, p. 156. Vezi cap. ranii dependen i. I. B o g d a n , op. cit., I, p. 97. Doc. priv. ist. Rom., B. XIII, XIV, XV, p. 219. Ibidem, p. 232. 7 Ibidem, B. XVI, voi. I, p. 72.

DOMENIUL FEUDAL

245

m n stirea Tismana avea acest privilegiu pentru satul ei Vadul Bistre ului, acordat n 1531 pentru doi ani i prelungit n 1533 pentru trei ani '. In cursul secolului XVII se v de te tendin a de a reduce anii de scutire pentru satele unde se reface popula ia care a sc zut La num r. La nceputul secolului num rul anilor de scutire este de obicei de trei ani, spre sfr itul secolului e de un an. In Moldova, m n stirea Neam la 1602 are scutire pentru trei ani pentru satul ei Horodi te 2; la 1606 m n stirea Pobrata are o scutire tot de trei ani pentru seli tea ei Dobr cina 3. In ara Romneasc , la 1614 boierul Ianachi pentru seli tea lui Vaidaia a ob inut scutire pentru trei ani 4 . In unele cazuri speciale scutirea se acord pentru un termen de 10 ani. Acesta este cazul satului C line ti n jude ul Prahova, un sat populat de rani str muta i din Turcia i care era un sat liber f r st pn feudal 5 . Situa ie similar avea i seli tea endrenii a m n stirii de la Cet uia, n care ranii veni i din ri str ine hie ce lmb ar hi" aveau scutire pentru zece ani 6 . Cuantumul scutirilor acordate variau de la caz la caz. De pild , n secolul XV n ara Romneasc scutirile se acordau pentru toate slujbele i d jdiile, afar de plata birului i prestarea slujbei militare 7 . In ara Romneasc acesta este volumul obi nuit al scutirilor, excep iile fiind foarte rare. Cnd slobozia C line ti a fost scutit i de plata birului, domnul men ioneaz m rinimia faptei ar tnd c i-am iertat domnia mea i de bir" 8 . In Moldova scutirile erau acordate pentru toate slujbele i d jdiile : s nu ne dea nici ili , nici podvoad , nici posad , nici jold, nici la cetate s nu lucreze, nici la mori, nici bu i s nu care, nici fn s nu coseasc , nici vreo alt dare sau
1 2 3 1 s

Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. I I , p. 101 i 129. Ibidem, A., XVII, voi. I, p. 31. Ibidem, voi. I I , p. 44. Ibidem, B. XVII, I I , p. 264. Ibidem, voi. I, p. 43. 8 V. A. U r e c h e a , op. cit., p. 164 7 Doc. priv. ist. Rom.. B. XIII, XIV, XV, p. 219, 232. " Ibidem, XVII, voi. I, p. 43.

946

V. COSTACHEL

slujb a noastr s nu aib a ndeplini" '. In secolul XVII snt enumerate toate ndatoririle fa de domnie: s fie n pace i slobozi de boi i de g le i i de fn i de dijm de albine i de gor tina de oi i de porci, de toate rnnc turle care se cuvin domne ti, zeciuial din cas i din averile lor i pentru cai de olac s nu li se ia, nici vin rici" 2 . Acordarea acestui privilegiu pentru slobozii avea de SCOR s atrag , n satele nou ntemeiate sau cu popula ie risipit , pe rani, la nceput, cnd ranii mai aveau dreptul de str mutare, pe vecinii din alte sate, iar mai trziu pe ranii din ri str ine. Acordnd aceste scutiri, domnii arat adeseori motivul determinant : c ace tia snt oameni pribegi din alt ar ", c ei au l sat ocinele i dedinele lor i casele i mo tenirile din patria lor, iar domnia mea ne-am milostivit pentru aceast str mutare a lor" 3 . R irpne de v zut care erau avantajele ce se ofereau celor nou veni i ca ei s fie ispiti i s p r seasc gospod riile lor. In aceast privin izvoarele nu permit o cunoa tere mai aprofundat a problemei. Am v zut c erau cazuri cnd sloboziile. n virtutea privilegiului acordat, erau scutite de orice ndatoriri fa de domnie. In ara Romneasc de obicei nu se acordau scutiri pentru plata birului i slujba militar . In orice caz este clar c scutirile pentru slobozii aduceau anumite nlesniri n ceea ce prive te obliga iile ranilor fa de domnie. ndatoririle unui ran dependent erau duble i fa de domnie i fa de st pnul de mo ie. Reducerea volumului acestor obliga ii d dea posibilitate ranilor s - i njghebeze gospod ria i s-i ridice casa i atenansele necesare. Dar n acelai timp, acordarea acestui privilegiu pentru sloboziile ce se aflau pe domeniul feudal al unui boier sau m n stiri nsemna o favoare pentru ace tia. Prin acordarea acestui privilegiu i se creau condi ii mai favorabile pentru exploatarea domeniului s u prin ntemeierea satelor noi i refacerea celor pustiite. Privilegiile acordate pentru slobozii reprezint o form a privilegiului imunit ii, acesta avnd un caracter provizoriu, pentru un num r limitat de ani. ranii a eza i n slobozii erau u u1

I. Bogdan, op. cit., p 97. 2 Doc. priv. ist. Rom., B. XVII, Ib:'dem. voi. I, p. 43.
/ t, - J ______

DOMENIUL FEUDAL

247

ra i n ceea ce prive te plata d rilor c tre stat, iar st pnul de mo ie i nt rea astfel situa ia economic . 0 stare similar de lucruri se constat i n Rusia seco lului XV. Scutirile se acordau satelor r mase pustii, care i acolo se populau cu rani proveni i din satele marelui cnezat al Moscovei, precum i cu ranii str muta i din alte cnezate ru se ti. Prima categorie de rani se bucura de scutire pentru cinci ani, cea de-a doua pentru 1015 ani. Dup cum se vede, ranii nou veni i erau avantaja i ca s aib posibilitatea s - i njghebeze gospod riile. Avantajul principal ce rezulta pentru ace ti rani era scutirea de dare c tre stat. Cnejii ru i aveau interes s atrag pe ranii din alte cnezate, deoarece dup expirarea termenului de scutire, ace tia se transformau n rani birnici, ei fiind sursa principal de venit'. Problema sloboziilor relev aspecte variate. Ea reflect opera de colonizare a st pnilor de p mnt, condi iile de ntemeiere ale satelor noi, situa ia ranilor sub raportul dreptului de strmutare, privilegiile clasei stpnitoare, politica fiscal a domnilor romni i multe alte aspecte. In cursul secolului XVI domeniul boieDomeniul boieresc resc crete necontenit Creterea lui este . . XV[ legata i de acele schimb ri economice care se produc n via a rilor romne : dezvoltarea rela iilor marf -bani, cre terea pie ei interne i celei externe, i n special comer ul cu grne. Tr s tura nou , de cea mai mare nsemn tate n organizarea marelui domeniu, este importan a pe care o atribuie st pnii de p mnt ogoarelor. Izvoarele din secolul XV nu semnaleaz n mod special curaturile i ogoarele. P mntul unui sat cu toate bunurile sale variate ogoare, fne e, p uni, p dure, ape era definit vag, printr-o formul stereotip cu tot hotarul", c:teodat specificndu-se i existen a viilor. Actele de stpnire din secolul XV nu nvedereaz tendina stpnilor de p mnt de a defini cu precizie bunurile componente ale satului. In secolul XVI n irarea bunurilor unui sat devine
1 Pamiatniki russkogo prava (Monumentele dreptului rus) Moskova, 1955, I I I , p. 126.

248

V. COSTACHEL

un lucru curent, insistradu-se ndeosebi asupra ogoarelor. In secolul XV nu ntlnirn dec:t vnzarea de delni e f r s fie men ionat din ce se compune o delni (nex sau ^ACTbj. In secolul urmtor, la vnzarea unei delnie apar toate precizrile referitoare la prile componente ale ei. Ceea ce constituie elementul cu totul nou este vnzarea ns i a ogoarelor (HHBa) precum si semnalarea lor n cadrul unui domeniu. De pild , la 1521 Semion cu fra ii, boierii de ar , st pnesc numeroase ogoare 1 . La mijlocul secolului XVI vnzarea ogoarelor ia o amploare mare 2 . Faptul c ogorul constituie partea cea mai pre ioas a domeniului rezult i din aceea c snt cazuri cnd, la mp r irea mo tenirii, unii dintre mo tenitori cap t partea lor numai n ogoare. La 1564, fra ii Vlaioul i Bodea, fiii lui Mic an din Nege ti, au primit mo tenirea n baza unui testament, dup care Bodea a fost nzestrat cu ase ogoare la cmpul de sus i alte ase ogoare la cmpul de jos". Nefiind mul umit cu cele primite el mai cap t de la fratele s u apte ogoare 3 . St pnii de sate i l rgesc cmpul de ar tur prin cump rarea ogoarelor. La 1571 Crstea, sluga domneasc , cump r numeroase ogoare n satul Devesel, ogoarele fiind m surate n pai4. La 1572 boierul Micul, vornic achiziioneaz numeroase ogoare n satul Scurte ti, care snt m surate n stn-jeni 5. Prin aceste cump r ri masive de ogoare n minile st p-nului satului se concentreaz o parte nsemnat din p mntul arabil al satului, care nu poate s aib alt rost dect drept cmp de cultur al st pnului aflat n exploatare direct folosind munca erbilor. Datele referitoare la domeniul boierului Dumitru clucer din satul Cepturile ilustreaz acest proces de acaparare a p mntului arabil. La 1579 Dumitru clucer a reu it s acapareze prin cump rare numeroase ogoare i vii n satul Cepturile: 78 ogoare, dou funii, dou curaturi, 41 pogoane de vie i alte terenuri 6 . Aceste bunuri au fost achizi ionate de la nou persoane din satul Cepturile. Cump r turile f cute snt
1 2 3 4 5 6

Al. t e f u 1 e s c u, op. cit., p. 79. Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. III, nr. 210, 215, 143, 255. Ibidem, p. 205. Ibidem, voi. IV, p. 38. Ibidem, p. 92. Ibidem, p. 366368.

DOMENIUL FEUDAL

249

descrise cu de-am nuntul, iar ogoarele peste tot snt trecute pe planul nti. Astfel rezerva feudal cre te, pe de o parte, prin cump rare, iar pe de alt parte, prin defri are. In afar de acest aspect nou n structura domeniului feudal din secolul XVI, cre terea lui are Joc pe c i obi nuite : motenire, danie, cumprare i nfrire. De-acum ncolo achizi ionarea de sate pe cale de cump rare va juca un rol din ce n ce mai important n cre terea domeniului feudal. La 1526 jupanul Neagoie mare vistier cu so ia sa Caplea st pneau un domeniu nsemnat, compus din 36 sate, aezate n regiunile cele mai m noase i bogate ale rii Romne ti '. Aceste sate au fost achizi ionate prin mo tenire, cump rare i danie domneasc , fiind dobndite prin slujb . In afar de ranii aservi i din satele st pnite de jupanul Neagoie, au existat i 511 robi. La 1538 jupan Dr ghici sp tar i fratele s u Udri te din M rgineni au avut 30 de sate cu mun ii Buceaci i Floreiul, cu poieni, brani ti, vii i mori 2 . Un deosebit interes reprezint domeniul boierului Detco mare arma . La 1533 Detco st pnea 24 sate i dou b il i. Intre 1533 i 1544 st pnirile lui Detco au crescut cu 22 safe i sili te precum i cu apte b l i 3. Majoritatea satelor erau cele de mo tenire, pe lng care erau cump r turi, nfr iri i dania domneasc . De pild satul Nedeia Mare cu b l ile reprezint o danie domneasc , dobndit prin dreapt i credincioas slujb 4 . Satul Recica era cump rat prin achitarea unei du egubine i a dat na tere la o pr , deoarece partea advers sus inea c satul a fost cotropit ,,cu sil " f r judecat i dreptate s . In Moldova, ca i n ara Romneasc , domeniul boieresc cre te, cmpul de ar tur al st pnului jucnd un rol din ce n ce mai important. In Moldova un loc important l joac colonizarea care contribuie n mod simitor la creterea domeniului boieresc. Slujba boierilor credincioi este rspltit deseori prin dania unui loc din pustiu pentru ntemeierea unor sate noi. La 1502 tefan cel Mare acord lui Dobrot i Lupul un loc cu
1

Doc. pro. ist. Rom., B. XVI, voi. I, p. 1415. " Ibidem, voi. II, p. 249250. Ibidem, nr. 140, 180, 275, 88, 309, 318. * Ibidem p. 286. 5 Ibidem, IV, p. 255.

250

V. COSTACHEL

dreptul ca s - i fac un sat de 20 de case" '. Astfel vechea formul folosit la ntemeierea satelor ct poate s tr iasc un sat ndestul" uzitat de obicei n tot cursul secolului XV, este nlocuit cu o formul de mai mare precizie. Aceasta denot c valoarea p mntului a crescut i domnia caut s stabileasc drepturile aceluia care va ntemeia un sat nou. Unii dintre boieri c p tau dreptul s ntemeieze dintr-o dat mai multe sate. Acesta este cazul boierului Ion Gol i mare logof t care a dobndit de la domnie trei locuri din pustie ca s v ntemeieze sate noi 2. In afar de colonizare domeniul boieresc cre te ca i n ara Romaneasc prin cump r ri. De pild , la 1592 boierul Andreico biv prc lab de Roman face cump r ri masive de p mnt de la r z ii din hotarul Vrtopului ntocmind 11 zapise i pl tind pre uri variate pentru o delni : ntre 16 pn la 120 zlo i 3 . E necesar de relevat c vastele domenii ale unor boieri din secolul XVII au nceput s se formeze n secolul anterior i chiar mai nainte. De pild , domeniul lui Nistor Ureche, care n secolul XVII st pnea cea 100 de sate, i are originile nc de pe vremea lui tefan cel Mare achiziionate de bunicul su Danciul Ureche. Apoi vnzarea separat a ogoarelor s-a practicat i n Moldova secolului XVI 4Partea cea mai caracteristic n organizarea domeniului feudal din secolul XVI este creterea rezervei feudale. Rezerva cre te, pe de o parte, prin cump rarea ogoarelor, iar pe de alt parte, prin defri area p durilor, f cut cu munca erbilor. Ultimul aspect al cre terii rezervei feudale este relevat de un document muntean n mod deosebit de precis : la 1526, printre st pmirile clucerului Vlaicu este men ionat satul St ne ti cu locul de acolo ,,oe unde vecinii lui iupan Vlaicul vor fi cur at cu securea n p dure" 5 . In afar de aceasta, n structura domeniului boieresc trebuie semnalat faptul c dezvoltarea rela iilor marf bani a atras i economia boiereasc n circuitul su. Domeniul feudal ncepe s -i piard caracterul de izolare, leg tura ntre sat i ora devine mai strns . Boierii i fac
1 2

Doc. priv. ist. Rom., A. XVI, voi. I, p. 5. Ibidem. III, p. 36 i 50 ' Gh. G h i b n e s c u , Ispisoace i zapise, I1, p 6 208. Doc. priv. ist. Rom., A XVI. voi. IV, p 286288. Ibidem, B. XVI, voi. II, p. 27.

DOMENIUL FEUDAL

251

case la ora e, cu pivni e mari, necesare pentru depozitarea vinurilor i i ridic pr v lii. De pild , jupanul Dragomir din ara Romneasc la 1580 pe l:ng sate i vii, mai avea case, pivni e i mai multe pr v lii la Bucure ti '. Secolul XVII marcheaz o nou pe- rioad Domeniul boieresc n istoria economiei feudale. Pe m sur ce n secolul XVII st pnii de p mnt snt atra i din ce n ce mai mult n relaiile marf-bani, pe m sur ce se nl tur treptat caracterul de izolare a domeniului feudal boierii vor c uta s i m reasc rentabilitatea domeniilor lor ct mai mult posibil. Ei vor c uta s - i sporeasc num rul satelor ct mai mult, supunndu-le unei crunte exploat ri. Domeniul feudal va aduce venituri importante att prin ridicarea dijmelor, ct i prin exploatarea direct a rezervei feudale folosind munca erbilor. Paralel cu aceasta, are loc ruinarea n mas a rnimii libere, care-i avea delnia sa str mo easc . In acela i timp, ncepe o nou etap n procesul de aservire a r nimii aceea a leg rii de glie. S-ar p rea c n secolul XVII se vnd toate satele din ar , deoarece ranii ap sa i de biruri mpov r toare, lovi i de tot felul de calamit i, ca foamete, plata haraciului, invaziile turce ti i t t re ti, snt sili i s - i vnd p mntul. Deseori boierii recurg la tot felul de mijloace ca s -i sileasc pe rani s le vnd delni a str mo easc . Izvoarele rii Romne ti relateaz un fapt de uluitoare silnicie petrecut la 1654. Pe vremea lui Matei Basarab mo nenii din' satul Craiovi a din jude ul Dolj au fost cotropi i de boierul Diicu Buicescu, mare sp tar. Acesta fiind un boier mare i silnic" i care inea de bir jude ul Jiul de Jos, i-a nc rcat pe ranii din Craiovi a cu asemenea biruri, nct ei, nemaiputnd face fa , au fugit din satul lor. Dup aceea sp tarul a trimis pe doroban i ca s caute pe ranii fugi i. Pn la urm i - a adunat, i-a b gat la pu c ria din Craiova i i-a silit s se vnz rumni 2 . Profitnd de greut ile economice ale ranilor, folosind violen a i puterea lor politic , feudalii din. secolul XVII au
1

Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. IV, p. 448 i 458. " Arh. Stat., Hurez, pachet 15, doc. 2. Citat dup I. C. Filitti, op. cit., p. 15.

252

V. COSTACHEL

reu it s st pneasc domenii din zeci de sate. Ins st pnirea unui ntins domeniu cu erbi numeroi ridica n faa feudalilor importanta problem a bra elor de munc . ranii nu r mneau pasivi fa de aceste opresiuni. Una dintre formele cele mai r spndite de lupt ale ranilor era fuga. Or, risipirea ranilor de pe domeniu nsemna de fapt ruin pentru feudali. In ajutorul lor ns , vine statul feudal a c rui func iune principal este aceea de a ine n Mu masele exploatate. Unul din- tre mijloacele folosite n acest scop snt m surile legislative. Acesta este sensul dispozi iilor legislative ale lui Minai Viteazul i celor corespunz toare din Moldova, dup cum s-a mai ar tat mai sus '. In urma acestor m suri legislative, ranii au fost lega i de glie i au pierdut dreptul lor str vechi de str mutare. A adar, vnz rile masive ale cnejilor n ara Romneasc i ale r ze ilor n Moldova au stat la baza cre terii excesive a domeniului boieresc din acea vreme. In Moldova Iordache Ruset are 167 sate i p ri de sate 2, vistiernicul Gheorghe Ursache are 104 sate, seli ti i p r i de sate 3 , Nistor Ureche are 97 sate i p ri de sate 4, iar Miron Gostin 89 sate 5. Cu privire la domeniul lui Nistor Ureche se mai poate ad uga c ele au fost situate n 19 inuturi i c pe lng aceste sate mai cuprindea 17 mori, ase hele teie i 45 f lci de vie (dintre care 11 erau la Cotnari). La 1617, cnd i-a fost ntocmit actul de st pnire, se men ioneaz c cump r turile au fost f cute de el la 98 persoane 6 . In actul de cump rare al stolnicului Toma din Moldova este men ionat c 36 ocine au fost cump rate de la peste 100 de persoane 7. Iordache Cantacuzino a cump rat vreo 300 de st pniri r z e ti, cump r turile fiind trecute n 119 zapise i documente 8 . In ara Romneasc boierii nu r mn n urma acelor din Moldova n ceea ce prive te acapararea p mntului. Cele mai
1

Vezi cap. ranii dependen i. R. R o s e 11 i, P mntul, stenii i stpinii n Moldova, p. (49251. Ibidem, p. 246248. G h. G h i b n e s c u , op. cit., II, p, 168171. R. R o s e t t i , op. cit., p. 248249. Gh. Ghib nescu, op. cit., II, p. 168171. Ibidem. Gh. G h i b n e s c u , op. cit., III, p. 169, III, p. 29.

DOMENIUL FEUDAL

253

importante domenii se aflau n minile familiei Cantacuzino i ale boierilor Buze ti. Din actul de mp r ire al Elenei Cantacuzino, ntocmit la 1668 se poate cunoa te structura unui domeniu din secolul XVII. Domeniul se compune din satele de mo tenire i cele de cump r tur , r spndite n numeroase jude e : Prahova, Ialomi a, Vla ca, Teleorman, Dmbovi a, Buz u. La mp r ire, fra ilor Cantacuzino le-au revenit 43 sate i p r i de sate, pe lng care snt men ionate mo ii" m surate n stnjeni, ceea ce trebuia s fie rezerva feudal , numeroase vii, stne, poiene cu fne e, mori i b l i. Aceste sate i bunuri snt st pnite cu to i rumnii, cu viile boiere ti, cu morile boiere ti, cu daturile, cu g le ile, cu vinariciu ruim nescu i tot venitul". Rumnii snt trecu i nominal acei care se afl n aceste sate, precum i cei care au fugit. Acest domeniu era st pnit n comun de c tre fra ii Cantacuzino, fiecare avnd conacul s u separat, iar n ceea ce prive te rezerva feudal sem n turile i fne ele erau divizate: n funii ntre coproprietari. Elementul nou care apare n structura acestui domeniu este apari ia unui teren special m surat n stnjeni pe lng satul respectiv iar n al doilea rnd deosebita atenie ndreptat asupra rumnilor men ionndu-se i cei fugari. Domeniul boierilor Buze ti este mai greu de reconstituit din punct de vedere al structurii, deoarece hrisovul cel mare din 10 iunie 1656 de i cuprinde toate satele st pnite, d foarte pu ine detalii. La aceast dat domeniul Buze tilor se afla n st pnirea jupni ei Elena b neasa i a fiului ei Mateia postelnic, motenirea lsat de banul Radu Buzescu. Domeniul lor se compunea din cea. 136 de sate, seli ti i p r i de sate, r spndite n mai multe jude e : Mehedin i, Dolj, Gorj, Romana i, Vlcea, Teleorman, Ilfov, Vla ca. Aceste sate au fost st pnite pe baz de mo tenire, danie, cump r tur , nfr ire. De pild , satele din Vlcea snt definite ca str mo e ti, st pnite din vremea vechilor domni de la ntemeierea rii i dobndite cu dreapt i credincioas slujb i cu v rsare de snge". Satele cump rate snt n special acelea care au fost ale cnejilor cu ocine". n asemenea cazuri to i rumnii snt trecu i nominal n document, pe cnd n alte cazuri, cnd este vorba de sate mo tenite, este men ionat satul cutare cu vecini". Din cercetarea hrisovului Buze tilor se desprinde deosebita grij a st -

"254

V. COSTACHEL

pnilor de a men iona existen a ranilor dependen i. Pe lng ace ti rani exist i un num r mare de igani i chiar o a ezare de a lor denumit ig nia Dragoe tilor". La ntocmirea acestui hrisov boierii Buze ti s-au ngrijit ndeosebi ca toate satele lor s intre n acest document, invocnd hrisoavele vechi, n parte deteriorate, n parte disp rute. Erau preocupa i s dovedeasc drepturile lor asupra satelor respective cu - * r nii de acolo f r s se mai opreasc asupra bunurilor componente ale satului. De aceea nu afl m mai nimic n ceea ce prive te organizarea acestui domeniu. Numai n leg tur cu st pnirea satului Ciuperceni este pomenit vadul la Dun re, care presupune existen a unor pesc rii i poate chiar a unor leg turi comerciale. Este clar c un domeniu de asemenea propor ii necesita un complicat aparat administrativ cu numeroase slugi i vechili afla i n slujba st pnului. Dac hrisovul Bu-ze tilor ofer pu ine date pe baza c rora s-ar fi putut reconstitui organizarea unui domeniu din secolul XVII, el con ine totu i suficiente elemente pentru a ne putea da seama de procesul de formare a acestui uria domeniu. Deosebit de pre ios este faptul relevat de acest document din care rezult c acest domeniu nu s-a format numai n cursul secolului XVII. Procesul de formare a acestui domeniu a avut loc n decurs de mai bine de 200 de ani de la mijlocul secolului XV pn la mijlocul secolului XVII. Cnd, la 1656, boierii Buze ti au cerut domniei ntocmirea unui nou hrisov, care s cuprind toate st pnirile lor, ei s-au prezentat n fa a domniei cu 55 hrisoave vechi, deteriorate de vreme i n parte pierdute. Cel mai vechi era din 1461 din vremea lui Vlad epe , iar ultimul din 1655. Majoritatea covr itoare a satelor a ajuns n st pnirea boierilor Buze ti pe cale de mo tenire. Astfel, primele 59 sate au fost mo tenite din mo i str mo i, nc de la ntemeierea rii. Un alt lot important de sate reprezint mo tenirea Dragoe tilor, cu privire ia care se spune c este : mo tenire Buze tilor de la mo i str mo i de la jup ni a Neaga fiica lui Durduc i de la fiul ei Manea Ghizdav din vremea lui Vlad Voievod din 1461". Aceast mo tenire este obiectul unor numeroase pri, fiind disputat de c tre boierii Brzescu, care caut s demonstreze c i ei au avut leg tur de rudenie cu

DOMENIUL FEUDAL

255

Ghizdav , boierul din secolul XV. Familia boierilor Ghizdav ' apare i la 1486, n persoana banului Dimitrie Ghizdav . care pare a fi unul dintre boierii de seam ai lui Vlad C lug rul. Leg turile acestea de rudenie socotite i urm rite n decursul secolelor reprezint unul dintre mijloacele de baz care au servit la cre terea domeniului boieresc. Dup cum s-a men ionat mai sus domeniul Buze tilor a crescut i pe calea cump r turilor. Cump r turile masive de sate au fost f cute la sfr itul secolului XVI i nceputul secolului XVII. Este vorba de satele libere de cneji care se vnd datorit greutilor fiscale excesive. Unul dintre documentele mai vechi care oglinde te modul n care s-au f cut aceste cump r turi este cel din 5 iulie 1595, cnd se vnd dou sate : Cur e tii lui Bra ul i Cur e tii lui Voicil 2. Aceste sate se vnd pentru c ,,to i s tenii au s r cit i au c zut n mare greutate i mare nevoie pentru d jdii i pentru biruri i pentru multe greut i i to i s tenii i-au f cut ocinele lor vnz toare" 3 . Este caracteristic modul folosit de c tre boierii Buze ti pentru acapararea p mntului r nesc pe cale de cump rare. Ca s se introduc ntr-un sat i s - i creeze condi iile prielnice de cump rare i chiar de constrngere, ei cump r mai nti cteva delni e dintr-un oarecare sat, ca apoi cu timpul, cump rnd restul delni elor, s -1 nghit n ntregime. Acesta este cazul satelor Grop ani i Corbeni, n care la 1596 boierii Buze ti au cump rat diferite p r i de ocin de la mai mul i cop rta i. Dup doi ani, la 1598, ei reu esc s acapareze i restul delni elor din satele men ionate mai sus 4 . O dat cu cump rarea delni elor r mase nevndute din satele Grop ani i Corbeni boierii Buze ti mai cump r 17 sate, achizi ionnd n total 19 sate pentru care pl tesc circa 250 000 de aspri5. In actele de cump rare s tenii snt trecu i nominal, indic:'ndu-se suma primit de c tre fiecare i toate greut ile fiscale birul, d jdiile i altele. Unele dintre satele cump rate n aceast vreme vor figura i n hrisovul cel mare din 1656
1 Doc. priv. ist. Rom., B. XIII, XIV, XV, p. 184. * Ibidem. voi. VI, p. 184. 3 Ibidem, 4 Ibidem B XVI, voi. VI, p. 303307. 5 Ibidem

256

- COSTACHEL

dup cum este cazul satului Cur e tii Bra ului, care este trecut n actul de st pnire cu urm toarea men iune: tot satul i cu tot hotarul i cu to i vecinii din crnp i din p dure i din balta F ureilor i de peste tot hotarul orict se va alege din hotar pn n hotar, pe vechile hotare i semne pentru c s tenii acestui sat de mai sus zis... dn ii au fost to i cneji cu ocinele lor nc de mai nainte vreme de prin zilele altor b - v trni domni; dup aceea cnd a fost n zilele r posatului Mihai* Voievod la anuj 1595, iar ace ti mai sus zi i oameni... s-au vndut a fi vecini dn ii i cu to i fiii lor i cu toate p r ile lor de ocin " '. Din hrisov reiese c au fost folosite la formarea i creterea acestui domeniu toate mijloacele posibile de achiziionare a pmntului : motenire, danie domneasc, cump rare i nfr ire. n decursul celor trei secole XVXVIXVII caracterul domeniului feudal n-a r mas acela i. In secolul XV, dat fiind slaba dezvoltare a rela iilor marf -bani, st pnii de sate se mul umeau n special cu perceperea dijmei de la locuitorii satelor st pnite de ei. Att dijma, ct i rezerva feudal n forma n care ea a existat n acea vreme erau folosite n primul rnd pentru satisfacerea nevoitor feudalului i a cur ii sale. In secolul XV avem de-a face cu un domeniu cu imunitate, ceea ce face ca un asemenea domeniu s reprezinte nu numai o unitate economic , dar i una administrativ . In secolul XVI, datorit schimb rilor care se produc n viaa economic, cnd i domeniul feudal este atras n relaiile marf -bani, el produce nu numai pentru nevoile proprii, dar i pentru pia . Cre terea evident a rezervei feudale n secolul XVI este un indiciu de seam n aceast privin . Secolul XVII marcheaz o perioad de dezvoltare economic mai intens , ceea ce se manifest i n dezvoltarea comer ului interior i exterior. Domeniul feudal este legat din ce n ce mai mult de pia , boierii devin negustori nu numai
1 Hrisovul Buze tilor, dup copia slavona de la Arhiva Institutului de Istorie al Academiei R.P.R.

DOMENIUL FEUDAL

257

de vite, dar i de grne. Produsele domeniului snt ob inute, pe de o parte, tot prin vechiul sistem al dijmei; num rul uria de sate aducea i o cantitate important de produse agricole ; pe de alt parte, exploatarea direct a domeniului prin munca erbilor aducea i ea produse agricole care puteau fi transformate n marf . Aceste trei secole, i n general ultimele dou , secolele XVIXVII, au nsemnat o schimbare important n situa ia r nimii : ranii n cea mai mare parte r mn f r ocine i lega i de glie. Un domeniu feudal formeaz o unitate Organizarea economic n care exist diferite ramarelui domeniu muri de produc ie. Pe baza izvoarelor din secolul XV este greu de reconstituit structura unui domeniu boieresc din aceast vreme. Totui, i pe baza tirilor din secolele urm toare, ne putem forma o imagine destul de exact asupra domeniului n secolul XV- Domeniul feudal era alc tuit din mai multe sate. ntr-unui din ele era re edin a st pnului, denumit casa" sau curtea" lui. Ambii termeni snt folosi i n Moldova n aceea i m sur , iar n ara Romneasc nu se ntlne te dect termenul de curte". Aici curtea a existat de la sfr itul secolului XIV; nc la nceputul domniei lui Mircea cel B trn m n stirea Cozia st pnea curtea de la Hin te ti d ruit de Tatul K Uneori, n hotarele unui domeniu existau i dou case", atunci cnd era vorba de doi sau mai mul i fra i. A a este cazul boierului Toader Pitic, care la 1414 avea cu fratele s u dou case" : una n satul de la Coble i alta n satul de la Brlad" 2. In Moldova, curtea apare abia la 1430, n actul de mp r ire a averii boierului Ion Jum tate ntre fiii acestuia : Giurgiu, teful i Mndrul. Giurgiu are cur ile de pe Jijia la Jum t eanii, iar Mndrul la Balin i pe iret 3 . Se pare c , la nceput, ridicarea unei cur i era f cut cu aprobarea domniei. De pild, la 1445 Mihail logoftul capt, aprobarea domniei ca n satul Cium te ti s - i fac curte i
i Doc. priv. ist. Rom., B. XIII, XIV, XV, voi. I, p. 42. a M. C o s t c h e s c u , op. cit., I, p. 104. 3 Ibidem, I, p. 299.
17- Via a feudal c. 8547

258

V. COSTACMEL

mori la iret" '. Satul unde este curtea feudalului ocup locul central n hotarele unui domeniu. In actul de st pnire a boierului Ivan Porcu, la 1448 curtea este trecut n capul satelor : i-am dat i i-a-m nt rit ocina lui... satele anume unde este curtea lui, la Valea Neagr " 2 . Ocina lui se compunea din peste 20 de sate; n primul se afla curtea. De obicei domeniul cuprindea urm toarele bunuri i insta-^ la ii: mori, pris ci, stne, vii, livezi, torc torii de ln , piue de sumane, mori de sf rmat pietre 3 . Pe fiecare domeniu exista i o m n stire, care servea ca loc de nchinare i de ngropare a feudalului i a familiei sale. Izvoarele secolului XV snt mai s race n ceea ce prive te datele din care s-ar putea reconstitui p r ile componente ale unui domeniu, dar cele din secolul XVI snt mult mai bogate. La 1598, n Moldova, P r sea, so ia lui Grigori Udre, nepoata lui Luca Arbore, portar de Suceava, st pnea satul Solea p mntul ei str mo esc, descris n felul urm tor : satul Solea pe rul Solea i cu morile i cu biserica de piatr i cu cur ile de piatr i cu livezi i cu slatine i cu iezere cu pe te" 4 . Pentru ara Romneasc nu g sim prea multe preciz ri cu privire la curtea unui boier n secolul XVI. In schimb se poate urm ri leg tura ce se stabile te ntre domeniul feudal i ora , fapt care deja a fost semnalat mai sus. Este cazul jupanului Dragomir care, n afar de domeniul s u, a avut la Bucure ti nou pr v lii, o pivni de piatr i case deasupra pivniei. Pentru cunoa terea organiz rii unui do-Rezerva feudal meniu feudal n secolul XVII, un deosebit interes l prezint actul de mp r ire a familiei Cantacuzinilor din 1668. Mo tenitorii Elenei Cantacuzino trebuiau s st pneasc mo ia n comun n urm toarele condi ii: mo ia s le fie de ob te, s - i fac fie tecarele case unde-i va pl cea... La cmp, de vor vrea s - i are, sau s - i coseasc s mpart cu funia" 5 . Se vede c vechea tradi ie din
1

M. Cos t eh e s e u , op. cit. II, p. 213. ' lbidem, op. cit., II, p. 343. 3 Vezi cap. Producia. 4 T. B l a n , Documente bucovinene, I, p. 121. 5 N. l or ga, op. cit., p. 43.

DOMENIUL FEUDAL

259

secolul XV s-a p strat pn n secolul XVII, c n cazul cnd snt mai mul i fra i, fiecare s aib curtea lui. In ceea ce prive te bunurile mo iei, ele snt exploatate n comun, cu unele stipula ii n ceea ce prive te rezerva feudal . Aceasta urma s fie mp r it n funii, cuprinznd sem n turi i fne e ntre to i cei patru coproprietari. Datele referitoare la domeniul fra ilor Cantacuzino snt deosebit de interesante n ceea ce privete organizarea rezervei feudale n cursul secolului XVII. In izvoarele acestui secol, rezerva feudal apare sub denumirea de partea boiereasc ", nc de la nceputul secolului la 1615, n actul de st pnire al popii Ghinea din Rmnic, referitor la ocina lui din satul Bujorani, g sim men iunea privind partea boiereasc " : s ie singur popa Ghine din ocina de la Bujorani din partea boiereasc a treia parte" '. In hrisovul Cantacuzinilor ea este denumit cmp" i mo ia" i este m surat n stnjeni. De pild , la capitolul referitor la Satele i mo iile n jude ul Buzu" :
Satul ntreg Cpretii satul ntreg Dudetii jumt. sat Ruatul moia la Cldreti J000 stnjeni la Largul 425 stnjeni la Openifii 168 stnjeni la Tutufi 115 stnjeni la Ciorti 200 stnjeni 2 la Stoieneti 710 stnjeni .

Dup cum s-a men ionat mai sus, mo ia" sau cmpul" nu era mp r it ntre fra i, era st pnit n comun, ns la cultivare se proceda la divizarea ei n funii. Ea constituie partea boiereasc " i n-are nici un amestec cu ar tura vecinului. Delimitarea ar turii boierului de cea a vecinului este bine oglindit ntr-un document din 1606. Eremia Moghil opre te pe st piinul satului R deni precum i pe vecinii s i s are, deoarece la cump rarea satului R deni n-au fost ntrebate rudele vechiului st pn, n conformitate cu obiceiul rii. Domnul d porunca ca noul st pn al satului Boul vistier, s nu are
1 2

Doc. priv. ist. Rom.,.B. XVII, II, p. 387. N. I o r g a, Documentele Cantacuzinilor, p. 57.

260

V. COSTACHEL

acea parte de ocin din R deni, pn ce nu va sta de fa naintea domniei mele, nici vecinii lui s nu are... pentru c au cump rat f r tirea acelora i nu a ntrebat nici o rud , ci au cump rat f r tire. Iar cine va ara cu sila, el va fi dator cu 50 de boi" '. Dac n sec. XVII rezerva feudal este bine oglindit n izvoarele vremii, n secolele anterioare existen a ei este rar atestat . Acest fapt a f cut ca unii istorici s considere c n secolul XV rezerva feudal nici n-a existat la cele mai multe moii. Cercetarea mai aprofundat a izvoarelor duce totui la constatarea c rezerva feudal a constituit i n secolul XV o parte integrant a domeniului boieresc, numai' c relat rile izvoarelor nu snt att de directe ca cele din secolul XVII. Chiar n cursul secolului XV opera de defri are a p durilor a fost una dintre preocup rile cele mai nsemnate. Munca de defri are este atestat de obicei cu termenul de cur tur (n slavone te Jia3 sau omiiiieHHe) care apare rar n izvoarele secolului XV. In schimb, izvoarele vorbesc destul de des de poieni, legate de numele unei persoane. De pild : poiana lui Caute, poiana lui tefan Roul, poiana lui Lehaci. Intr-un document moldovenesc din 1456 exist o meniune care explic legtura ce exist ntre poian i persoan : poiana lui tefan Ro u ce a f cut tefan de a lui bun voie" 2 . La 1503 se arat c n satul Costchenii unde a fost Andrie" a existat i poiana lui Andrie" 3 . Documentele din secolul XVI conin o serie de men iuni care deslu esc rostul acestor poieni. La 1546 este vorba de satul Micle ti care este la obr ia Podrag i, la poian , unde a desc lecat (oca^Hji) Miclea i poian care ascult de acest sat, anume Corostova" 4 . i satul i poienele au existat pe vremea lui tefan cel Mare. In ambele cazuri rezult c Andrie i Miclea au st pnit sate de care ineau i poienile lor. Un document moldovenesc din 1590 arat explicit c poienile erau folosite pentru ar tur . M n stirea Tazl u st pne te o poian n satul Z ne ti, pe care c lug rii au arat-o din vechi1

Doc. priv. ist. Rom., A. XVII, voi. II, p. 21. ' M. C o s t c h e s o u , op. cit., II, p. 570. 3 I. Bogdan, op. cit., II. p. 240 4 Doc. priv. ist. Rom., A. XVI, voi. I, p. 537

DOMENIUL FEUDAL

261

me" '. Acela i n eles rezult i din documentul din 1441 al lui Cozma Pivniceariul care st pne te satul Dil egani pe Bogdana i poiana de la Hovr leata, unde au fost lui arina i moara" 2 . In tot cursul secolului XV domeniul boieresc cuprinde numeroase poieni i num rul lor cre te necontenit. Trebuie de asemenea relevat faptul c deseori poienile snt men ionate mpreun cu morile, instalate alturi sau chiar n poian. De pild, poiana Hovrleata este pomenit mpreun cu moara, poiana lui tefan RtiBul cu un loc de moar. In cursul secolului XVI poienile snt pomenite de regul cu morile lor. De pild, la 1584 este vorba de o poian ce se nume te Pojarna, pe Bc i cu praiele ei de moar de prinprejur" 3. Un alt document moldovenesc din 1546 descrie cu de-am nuntul terenul bun de poian i instala ia de moar : o poian n fa a Bere tilor, peste Tazl u, la gura Strmbei i cu b li i loc de moar , unde- vor putea s - i fac la Tazl u i al ii poian la obr ia Strmbei, anume Runcul cu toate poienile" 4. In economia rural din secolul XV poienile pe ling care existau de obicei i instalaii de mori au jucat un rol important. Aceasta ne face ca s credem c aceste poieni reprezentau de fapt rezerva feudal, care va crete necontenit. In secolul XVT existena rezervei feudale se contureaz i cu mai mult precizie. Defri area p durii se face folosind munca ranilor aservi i. Rezerva feudal deci va crete, pe de o parte, prin deselenirea p mntului, iar pe de alt parte, prin cump rarea ogoarelor r ne ti, des elenite de c tre rani pentru nevoile lor i pe care ei nu vor fi in stare s le p streze. In ceea ce prive te folosirea poienilor, trebuie s amintim c ele erau folosite att pentru artur, ct i pentru finee, vorbindu-se deseori despre poian de fn". Folosirea poienilor pentru fn presupune exploatarea direct a st pnului folosind munca ranilor aservi i. De altfel aceasta rezult i din faptul c n actele de imunitate din secqlul XV este men ionat regulat presta ia cositului finului, n afar de dijma de fn 5 . Presta ia
1 2

Doc. priv. ist. Rom., voi. III, p. 455. M. C o s t c h e s c u , op. cit., II, p. 59i. ' Doc. priv. ist. Rom., A. XVI, voi. III, p. 239. 4 Ibidem, A. XVI, voi. I, p. 479. 5 Ibidem, B. XIII, XIV, XV, p. 1!2.

262

V. COSTACHEL

la cositul finului e o form a rentei n munc cum este i aceea de a ara i sem na. In secolul XVII, dup Cum s-a mai ar tat, rezerva feudal a c p tat i denumirea special de partea boiereasc ". In cadrul unui mare domeniu, cum este acela al familiei boierilor Cantacuzino, ea mai este denumit moia" i cmpul" i este m surat n stnjeni. Cum se cucerea acest teren pentru agricultur rezult deosebit de limpede dintr-un hrisov muntenesc din 5 iunie 1617. Radu Mihnea nt re te lui Nab daico biv vornic satul Sucmez u i 599 de curaturi din p dure i aoa e de curaturi de fn". Acest teren a fost des elenit de c tre Nab daico n felul urm tor : ,,le-au cur at din codru ntregii cu ai s i oameni i cu cl ci, cu slugile i cu ai s i vecini i cu aii s i igani i cu ai s i arga i cum au putut" 1. Trebuie de men ionat c toate aceste curaturi erau a ezate n jurul satului Sucmez u, destinate pentru cmpul e, cultur al st pnului. Domeniul feudal pe lng cmpul de cultur i fine e mai Exploatarea cuprindea viile, livezile i gr dinile de marelui domeniu zarzavat. Viile exist din cele mai vechi timpuri, att n ceea ce prive te cele de pe delni ele ranilor ct i cele care reprezint rezerva feudal i care apar n izvoare sub denumirea de viile boiere ti". Snt destule cazuri cnd viile boiere ti se ridic la peste 40 pogoane de vie 2 . Unde existau vii existau i crame, teascuri i pivni e de piatr 3 . De altfel i casele boierilor de la ora e aveau pivni e pentru p strarea vinului. Gr dinile cu pomi fructiferi de asemenea nu lipsesc din cadrul domeniului feudal. n Moldova secolului XV izvoarele vorbesc de poian cu meri", poiana cu peri". In ara Romneasc de la sfr itul secolului XIV erau cunoscute livezile de nuci ale boierului D bcescti4. Existau livezi de lng cas i livezi din cmp. Unele domenii aveau cantit i att de mari de fructe nct f ceau nego cu ele 5 .
' G h . G h i b n e s c u , Surete i Izvoade, XXII, p. 136. Ibidem, II, p. 168171. Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. IV, p. 448. Ibidem, A. XVI, voi. III. p. 239. ' Ibidem, B. XIII, XIV, XV, p. 41. * Vezi cap. Produc ia i via a economic .
2 3

DOMENIUL FEUDAL

263

Albin ritul de asemenea a jucat un rol important n econoriiia boiereasc , atit n Moldova, cit i ara Romneasc . Se pare totu i c aceast ramur de produc ie a luat o dezvoltare mai mare n Moldova, unde num rul pris cilor este deosebit de mare. Instalarea unei pris ci era de obicei legat de o poian sau un hlabnic. De pild n Moldova, la 1451, Patru Durnea a avut: un loc de prisac n pustie pe acov i loc de moar n matca acov ului, i hlabnicul care este n sus de Grue , s -i fie pentru fna i s asculte acest hlabnic c tre aceast prisac ... Iar hotarul acestui loc de prisac s -i fie dup obiceiul pris cilor, n toate prile"1. i aci fr ndoial au fost folosite aceleai procedee la fixarea hotarelor ca n cazul domeniului mnstiresc asupra c rora ne-am oprit ceva mai larg la capitolul respectiv 2 . i morile au jucat un rol important n economia unui do-, meniu. Exploatarea morilor fiind legat de cultivarea cerealelor, importan a lor a crescut paralel cu dezvoltarea rela iilor marf bani i creterea rezervei feudale i n genere cu dezvoltarea agriculturii. Exploatarea morilor s-a f cut pe c i diferite. In secolul XV exista aa-numitul monopol al morii3, adic ndatorirea ranilor din satele boiere ti de a folosi pentru nevoile lor morile stpnului. La 1448 n Moldova, Mihail logoft exploata morile sale n felul urm tor : i-am dat... de la noi, locul morilor noastre, din trgul nostru din Baia, unde au fost vechile mori domne ti, s - i fac mori i orice va fi voia lui... Iar hotarul acestor mori i acestui loc s fie ct i va fi destul de ntins, n toate p r ile i n sus i n jos i s fie venitul c tr aceste mori, din locul nostru, de la Baia, ct a fost venitul, ctr aceste mori, pe vremea nainta ilor no tri, tot a a i acuma. Toate acestea s asculte c tr aceste mori sus scrise. i s fie volnic pan Mihail logof t s pedepseasc i s ia de la acela care este n hotarul lui i nu va umbla la aceste mori" 4 . Dup cum se vede, st pnii de p mnt, fie c era domn, fie c era boier, de ineau monopolul morii i locuitorii din hotarul st pnirilor lor
M. C o s t c h e s c u, op. cit., II, p. 403404. Vezi Cap. Marele domeniu m n stiresc. V. C o s t c h e I, Le monopole du moulin en Moldavie aux XV-c et XVI-e siecle (Monopolul morii n Moldova n sec. XV i XVI), (extras din Revue historique du Sud-Est Europeen", XXII, p. 171J83). ' M. C o s t c h e s c u , o/i. cit. II, p. 315.
1 2 3

264

V. COSTACHEL

erau obliga i s foloseasc morile domeniului. Aceasta era una dintre sursele aduc toare de venit ale feudalului'. Dar mai exista i o alt form de exploatare a morilor. Dac n primul caz ranii din satele boierului aduceau pentru morrit grnele culese de pe delniele lor, n cel de-al doilea caz feudalul folosea moara pentru produsele rezultate din cultivarea rezervei feudale. Num rul mare de mori instalate n mijlocul poienilor sau n imediata apropiere a lor duce la presupunerea c aceste mori erau destinate n special pentru nevoile st pnului. n secolul XVI, o dat cu dezvoltarea agriculturii, crete i num rul morilor de pe domeniile feudale. In Moldova moara devine o parte component a satului, n special a acelora care' snt a ezate pe lng ape. De pild : satul Hudin i pe Ba u i cu mori" 2 , satul M teu ii cu mori pe Ciorna" 3 satul Potropopenii, ce este pe iret, n inutul Sucevei i cu mori pe iret" 4, satul Mih ile ti i cu mori la Bahlui" 5. In actul de mp r ire a jupnesii Solomia Veveri prin care ea a mp r it a sale drepte ocini i mo i feciorilor s i" snt trecute cinci sate, printre care la patru dintre ele exist mori6. La 2 mai 1585 n actul de mp r ire a mo tenitorilor lui Luca Arbore snt nscrise 19 sate din care 14 au avut mori 7 . La cei ase mo tenitori a revenit cte trei sate, dou cu mori i unul f r mori. Grija care se vdete din actul de mpreal a satelor cu mori releva importan a lor n economia unui domeniu din aceast vreme. In secolul XVI, n ara Romneasc morile reprezint de asemenea" o parte a domeniului creia i se acord o mare importan . Documentele de st pnire men ioneaz morile n felul urm tor : satul... cu tot hotarul i cu rumnii i cu morile i din cmp i de pretutindeni orict se va alege" 8 . In cursul secolului XVII agricultura i vnzarea grnelor lund propor ii mai mari, mor ritul va juca i el un rol din ce
1 V. C o s t c h e l , Le monopole du ntoulin en Moldavie aux XV-e et XV 1-a sie ele. Doc. priv. ist. Rom., A. XVI, I I I , p. 189. Ibidem. Ibidem, p. 200. Ibidem, p. 203. Ibidem, p. 25325 \. Ibidem, p. 281. Ibidem, B. XVI, IV. p. 458.

DOMENIUL FEUDAL

265

n ce mai important. Acum n unele sate vor fi instalate mai multe mori. De pild , boierii Cantacuzino din ara Romneasc n cele dou sate din jude ul Ialomi a, aveau opt mori *; n satele lor de pe Valea Buz ului aveau 12 mori 2 . Instalarea unei mori i exploatarea ei reprezenta un privilegiu al st pnului de p mnt, fapt care a dus la concluzia c n epoca feudal .se poate vorbi de un monopol al morilor. In secolul XVII izvoarele pomenesc de mori boiere ti", ceea ce ne face s presupunem c au existat i mori r ne ti. Formele de exploatare ale morilor nu snt ns ndeajuns oglindite n izvoarele vremii. In cadrul exploat rii unui domeniu feudal, pescuitul era practicat i el pe o scar destul de ntins . Rurile, b l ile, iezerele, heleteiele i grlele snt nelipsite i ele din documentele referitoare la st pnirea domeniilor boiere ti. ntinsele pduri care ocupau un spaiu considerabil din suprafe ele rilor romne ofereau condi ii deosebit de prielnice pentru practicarea vntorii. Existau pduri rezervate feudalilor pentru vn toare, care se numeau brani ti. n afar de aceste diferite ramuri de exploatare legate de folosirea pmntului n cadrul unui domeniu feudal a existat i producia meteugreasc. Pe lng reedina unui feudal erau instalate ateliere domeniale, n care lucrau robii i ranii aservii. Aceste ateliere lucrau n special pentru ndestularea nevoilor curii feudale. Ca materie prim erau folosite de obicei produsele domeniului nsu i, care erau prelucrate aci pe loc. Existau me te ugarii domeniali care lucrau la prelucrarea metalelor i f ceau arme, unelte, potcoave, ustensile casnice. Astfel erau me teri cojocari, croitori, butnari, curelari, olari, m celari 3 . In cadrul domeniului lucrau torc torii de ln , piua de b tut sumane, teze, melni e i drste acestea din urm produceau firele textile. Mai erau i sladni e unde se f cea bere. Importan a produc iei me te ug re ti n cadrul domeniului feudal este mai mare n secolul XV, n secolele urm toare ea va lua o dezN. I o r g a, Documentele Cantacuzinilor, p. 54. Ibidem p. 58. Vezi cap. Produc ia i via a economic .

266

V. COSTACHEL

voltare mai mare la ora e. Al turi de aceast industrie domenial , a existat i. cea r neasc , mult mai veche dect cea domenial. Pentru a ncheia descrierea domeniului boieresc ne mai r rnne s preciz m raporturile ce existau Populara ntre st pnul de p mnt si popula ia a ezat domeniului feudal n hotarele domeniului s u. S-a v zut din expunerea de mai " sus c marele domeniu s-a format nghi ind treptat p mntul ob tii s te ti. Indiferent de calea pe care erau acaparate satele ranilor liberi fie pe cea economic fie pe cea extraeconomic rezultatul era aceia i aservirea fa de st pnul p mntului, transformarea ranului liber n aservit. Membrii ob tii s te ti, n noua lor situa ie de rani dependen i, aveau anumite ndatoriri fa de st pnii lor. n ceea ce prive te renta n munc , se pare c ea a ap rut o dat cu formarea st pnirii feudale, care a atras dup sine aservirea membrilor ob tii. Pentru st pnul de p mnt ranii a eza i n hotarele domeniului s u reprezint bra ele de munc f r de care el nare cum s pun n valoare satele i p mntul pe care-1 st pne te 1. In afar de ranii dependen i ei folose te i pe robi igani i ttari att la muncile cmpului ct i n producia me te ug reasc . In cadrul unui domeniu boieresc num rul ranilor dependen i este de obicei mult mai mare dect num rul robilor. Sub acest raport, in secolul XVI situa ia se prezint astfel : Neagfoe vistierul st pnea n ara Romneasc 3f>sate, popula ia acestor sate ridicndu-se la cea 3 600 suflete (socotind un sat de 20 de case cu 5 membri de familie) i 511 robi 2 . In secolul XVII domeniul boierilor Buze ti compus dincea i 36 sate avea popula ie de cea 20 500 suflete (socotind un sat de 30 de case) i peste 700 de robi. Deci n primul caz popula ia domeniului se ridica la circa 4 000 de suflete, n cel de-at doilea la circa 20 000 de suflete.
1

Vezi cap. ranii dependeni. 1 Vezi cap. Robii

DOMENIUL FEUDAL

267

ranii dependen i n afar de clac , datorau i dijm din produse naturale, iar mai trziu i n bani. Nu ne vom opri asupra acestei probleme, deoarece ea va fi tratat pe larg la capitolul respectiv1 Se mai pune problema veniturilor pe care le avea un asemenea domeniu n secolul XVII, care era constituit Veniturile domeniului feudal din 136 sate cu peste 20 000 de productori nemijlocii. La aceast ntrebare e greu de r spuns, deoarece documentele de stpnire nu conin de obicei informaia necesar. Totui unele indicaii se gsesc ntr-un document de la nceputul secolului XVII, n care se vorbe te despre un proces ce s-a iscat pentru mo tenirea Dr goie tilor. La 16121613 fraii Buzeti au fost dai n judecat pentru c au acaparat cu n el ciune satele jupniei M ria, mo tenitoarea satelor care au apar inut boierilor Dr goie ti. Intruct procesul a fost redeschis de mai multe ori, fra ii Buze ti neputnd dovedi drepturile lor asupra satelor acaparate, ei au luat obliga ia s -i pl teasc jupni ei M ria pentru cele cinci sate acaparate urm toarele: s -i dea pe an 30 000 de aspri i cte 100 de oi, tot venitul acelor ocine" 2. Folosind cifrele din acest document am putea deduce c venitul unui sat se ridica anual n bani la 6 000 de aspri i 20 de oi. Deci cu toate rezervele acestui calcul aproximativ s-ar putea presupune c cele 136 sate ale Buze tilor aduceau anual n bani peste 800 000 de aspri i circa 3 000 de oi. Ca s ne putem da seama ce valoare reprezenta aceast sum n epoca la care ne referim (nceputul secolului XVII) socotim c nu este lipsit de interes s ar t m c valoarea unui sat varia ntre 20 000 i 50 000 de aspri 3. Este lesne de n eles c un asemenea domeniu nu era att de u or de administrat. Ridicarea dijmelor, mnarea oamenilor la clac necesitau un aparat special de administrare a feudaluVezi cap. Veniturile rii i ale domniei. Doc. priv. ist. Rom., B. XVII, II, p. 128. Ibidem I, nr. 84, 334, 340, 396; II, nr. 132, 238, 281, 298, 301, 366, 380 etc.
1 2 3

268

V. COSTACHEL

lui, necesitau aplicarea unor m suri de represalii n caz de nesupunere a ranilor. Spre a putea efectua aceast putere asupra unui num r a a de mare de rani i robi, marii feudali se bucurau de obicei de privilegiul imunitii, ceea ce le ddea dreptul la judecat , la ridicarea d jdiilor, precum i la exercitarea func iei administrative i poliiene ti n hotarele domeniului su. Privilegiul imunitii era determinat de necesitile vieii economice, deoarece nsu irea plu produsului n-ar fi fost posibil f r aceast constrngere exercitat de c tre st pnul pmntului '. In decursul celor trei secole XV, XVI, XVII caracterul marelui domeniu capt aspecte variate. Datorit dezvoltrii relaiilor marf -bani dispare treptat izolarea lui specific pentru economie natural. Marele domeniu fiind atras i el n relaiile marf -bani, ncepe s produc pentru pia, ceea ce necesit intensificarea exploatrii productorului nemijlocit. Acesta rspunde prin lupt manifestat prin forme variate de la fug pn la r scoal , ceea ce face ca statul feudal s vin n sprijinul intereselor feudalilor n a a fel nct s r peasc ranilor dreptul de str mutare i s -i lege de glie. Ceea ce a i fost nf ptuit n secolul XVII. Astfel perioada de care ne ocup m cuprinde n aceea i vreme i procesul de aservire a r nimii romne. BENEFICIUL Alturi de stpnirea feudal de origine gentilic, care s-a desprins din obtea steasc se poate vorbi i de stpnire conven ional care are ca origine prestarea serviciului fa de domnie. Dup ntemeierea statului feudal domnii romni au avut nevoie de slujitori pentru oastea lor i pentru aparatul lor de stat. Ap rarea statului constituia una dintre problemele cele mai de seam , ara Romneasc fiind amenin at de Ungaria i Turcia, iar Moldova, n afar de acestea, de Polonia i de t tari. In asemenea condi ii organizarea vie ii militare necesita deosebit aten ie i grij permanent din partea conducerii statului
1

Vezi subcap. Imunitatea.

BENEFICIUL

259

In momentele de mai mare ncordare, Legturile ca s evite pericolul luptelor cu fore neegade vasalitate: le, domnii romni recurgeau la acceptarea slujba i sluga rela iilor de vasalitate fa de vecinii mai puternici. Astfel, domnii Moldovei de la nceputul sec. XV f ceau acte de nchinare fa de Polonia n urm torii termeni : ...am fgduit... s slujim slujba credincioas ... s -1 ajut m contra oric rui du man neexceptnd pe nimeni" 1. In 1402, Alexandru Voievod, n actul s u de nchinare fa de regele Vladislav, f g duie te urm toarele: s slujim i s d m ajutor i s sf tuim cu bun sfat pe iubitul nostru domnitor... ct va tr i, contra oric rui du man al s u" 2 . Acela i con inut se desprinde i din actele de nchinare ale lui tefan cel Mare, prin care se stabilesc leg turile de vasalitate fa de regii Poloniei ; domnul Moldovei, n calitate de vasal al Poloniei denume te ac iunea lui cu caracter militar, ndreptat mpotriva pgntii" cu termenul de slujb" i credincioas slujb" 3. Un con inut identic cuprinde i tratatul lui Neagoe Basarab cu Ludovic al Ungariei : Prin aceast carte, de jur mnt pe credin , cum ca s fim n l imii sale Laios Craiului credincio i i drep i i cu dreapt slujb " 4 . Din aceste acte de nchinare a domnilor romni fa de suveranii vecini, prin care se stabilesc leg turi de vasalitate, toat greutatea se pune pe termenul slujb . In aceste acte externe, prin slujb se nelege obligaia de a lupta cu arma n mn mpotriva dumanilor, iar acela care i ia asupra sa aceast obliga ie poart denumirea de slug ", adic de slujitor sau vasal. Slujba feudal constituie un factor important nu numai n rela iile externe ale rilor romne, ci i n rela iile feudale interne. Termenul de slujb este foarte frecvent i n izvoarele rornne ti interne. El define te de obicei raporturile dintre boieri i domnie ; acelai termen de slujb este folosit i atunci cnd se precizeaz rela iile dintre rani i st pnul mo iei.
1

M. C o s t c h e s c u , Documente moldoveneti, II, p. 608 lbidem, p. 622. 3 I. B o g d a n , op. cit., II, nr. 129, 135, 167. 4 Gr. T o c i l e s c u , op. cit., p. 263.

270

V. COSTACHEL

In ara Romneasc, nc din anul 1400 este menionat credincioasa slujb a unor boieri '. i spre sfr itul sec. XV la 1482, la 1484 domnii rii Romne ti i r spl tesc slujitorii pentru dreapt slujb". La 29 sept. 1607, Radu Voievod r spl te te pe Cr tov suljerul pentru dreapt i credincioas slujb pe care a slujit-o mult vreme i n r zboaie, n ri str ine cu mult vrsare de snge" 2. La 20 sept. 1609 Radul Voievod definete i mai pe larg credina boierului ,,jupan Tudor vtaf", ar tnd c el a f cut: mult , bun i dreapt slujb ce a slujito domniei mele i rii domniei mele cu snge v rsat prin ri str ine, la toat treaba i greutatea domniei mele in vreme de nevoie" 3. Dac n ara Romneasc , preciz rile cu privire la slujba unor boieri snt relativ pu ine, n Moldova s-ar putea spune c actele interne referitoare la proprietatea feudal din care ar lipsi termenul de slujb sau slug constituie o. excepie. Lund seria documentelor celor mai vechi din 13921438 se constat c din 86 de documente n 81 este vorba de slujb. In documentele moldovene ti dou no iuni snt legate indisolubil : credin i slujb , obliga iile esen iale ale unui vasal. Definirea raporturilor ntre suzeran i vasal prin termenul de slujb nu este specific rilor romne n evul mediu. In tot sud-estul Europei termenul de slujb i slug a avut o larg rspndire. Astfel n Rusia sec. XVI cu termenul de slujb erau desemnate cele mai importante servicii f cute cneazului, precum i servitutile s tenilor n cadrul domeniului boieresc i m n stiresc 4 . In marele cnezat al Litvaniei termenul de slug se atribuia persoanelor care f ceau parte din cele mai variate p turi sociale : cneji, nobili, rani5. In documentele litvane coninutul slujbei este precizat cu mult claritate : vor face slujb cu cal nou i urma ilor no tri", sau are s ne slujeasc dup nevoile noastre cu lancea i doi arca i", sau are s ne slujeasc cu lancea i unde va fi nevoie", sau ne va face slujb nou i
1 Doc. priv. ist. Rom., B. XIII, XIV i XV, p. 48. ".Ibidem, B. XVII, voi. I, p. 281. 3 Ibidem, B. XVII, voi. I, p. 410. * M. N. T i h o m i r o v , Monstr-yotcinnik v XVI veke (Domeniul m n 5 stiresc n sec. XVI) n Istoriceskie Zapiski", 1940, p. 156. I. I. L a p p o, Velikoie kniajestvo Litovskoe (Mareie cnezat al Litvaniei), Iuriev, 1911, p. 180.

BENEFICIUL

27!

urma1 ilor no tri, la fel cum i ceilal i boieri ai no tri... ne slujesc" . Dac asemenea precizri referitoare la slujb se pot desprinde din numeroase documente litvane, con inutul slujbei este definit i n actele de privilegii acordate de c tre regii Poloniei, nobililor din ar . De pild , actul cu confirmarea privilegiilor dat de regele Sigismund n 1529 arat c privilegiile snt ob inute de nobili pentru ...credincioasele i recunoscutele lor slujbe, pe care ei cu mult bun voin i fidelitate ne-au slujit i destul snge au v rsat pentru noi i ara noastr luptnd cu p gnii i al i du mani ai no tri" 2 . In Serbia de asemenea raporturile de vasalitate ntre rege i boierii s i au fost definite cu termenul de slujb . Se vorbe te de credincioas i dreapt slujb ", de slujitori credincio i i dragi". Intr-un document din 1395 arul tefan Dabi a men ioneaz meritele jupanului Vukmir, slujba lui credincioas, precum i faptul c el a slujit totdeauna cu credin i din inim i cit se poate de bine n luptele mpotriva turcilor, f r s cru e via a pentru noi" 3. Folosirea termenului de slujb i slug n lumea slav din sudestul Europei nu reprezint ceva specific pentru societatea feudal de acolo. In apusul Europei, unde rela iile, feudale s-au nchegat mai devreme, raporturile ntre suveran i vasal au fost de asemenea definite prin termenul de a servi, iar vasalul a fost denumit slug sau slujitor. De asemenea termenul de credincios-fidel este socotit de c tre medievi ti ca sinonim cu vasal. Astfel, am putea spune c n rile din sud-estul Europei, pentru desemnarea raporturilor de vasalitate n-au fost creai termeni originali, ci s-au folosit termenii uzita i n societatea feudal din apusul Europei. Termenul de slujb definea leg turile de dependen , f i e c era vorba de doi suverani unul suzeran i altul vasalul s u, fie c era vorba de domnul rii i boier, fie c era vorba de boier i ranul s u dependent. Leg tura de dependen , care incumba anumite obliga ii, era
Act... iujnoi Zapodnoi Rossii [Documentele Rusiei de sud i vest] I, pp. 9. 13. 25. M. C. L i u b a v s k i, Ocerki po istorii Litovsko-Russkogo Gosudarstva, p. 353. 3 S. N o v a k o v i c , Zakonski spomenici srpskich driava srednjego veka, p. 318319.
1

272

V. COSTACHEL

denumit slujb . La baza acestor leg turi de dependen se afla p mntul fie c era vorba de p mntul unei ri vasale, fie c era vorba de domeniul feudal al unui boier, fie c era vorba de delni a unui ran dependent de boier. Folosirea p mntului sub o form oarecare crea leg tura de dependen , care era grevat de ndatoriri, i n primul rnd de cele militare. Fiecare era chemat s - i apere ocina" cu arma n mn . Prestarea slujbei fa de domnie era r s Rspltirea vasalului pltit de obicei cu acordarea pmntului n stpnire, ceea ce n lumea feudal din occident purta denumirea de beneficiu- i n rile romne boierii i slujitorii au c p tat de la domni sate i p mnt ca r splat pentru slujba lor credincioas .- In Moldova aceast stpnire convenional, acordat pentru prestarea slujbei a cp tat denumirea de vislujenia, adic un bun ob inut prin slujb , iar n ara Romlneasc se folosea expresia stignul ses slujbu" adic a dobndit prin slujb ". Denumirea din Moldova se apropie foarte mult de cea folosit n Litvania unde beneficiul purta denumirea de vsluga, tot un derivat de la slujb . In Rusia, denumirea mai arhaic a beneficiului slujnea, de asemenea era derivat de la cuvntul slujb . ns i denumirea arat c p mntul donat este acordat pentru prestarea unei slujbe fcute cu credin i dreptate. In afar de denumirea de slujb, beneficiul a purtat denumirea analog cu termenul de origine latin danie i miluire" (^aHiH H MHjioBaHfl)'. In documente adeseori se precizeaz ca un boier a fost miluit cu un sat" 2 . Se caut a sublinia deosebirea dintre satul mo tenit i satul primit n danie. La 13 mai 1573 n ara Romneasc , Alexandru Voievod n documentul de confirmare a satului Seli tioara arat c acest sat a fost cump rat de la Vrhare din Rusine ti, ns aceasta n-a fost satul lui ,,de mo tenire, ci de miluire" i ca atare n-a avut dreptul s -1 vnd 3. Urmrirea procesului de formare a beneficiului nu se face cu u urin . In ara Romneasc , unde documentele reflect o perioad mai trzie, dup ce rela iile feudale s-au dezvoltat in
1 2 8

A. S a v a, Documente privitoare la trgul i inutul Orheiului, p. 69. Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. IV, p. 116. Ibidem, p. 104.

BENEFICIUL

273

m sur mai mare, acest proces este aproape imposibil de urm rit. Tn Moldova ns, unde izvoarele oglindesc evoluia relaiilor feudale chiar in faza lor iniial , reconstituirea lui nu este imposibil. A ezarea slujitorilor de oaste i din sfatul domnesc pe Procesul p mntul donat avea de scop ca s li se asigure de formare a beneficiului existen a prin propria lor gospodrie, care n izvoarele moldoveneti poart denumirea de cas. No iunea aceasta de cas ( OM ) se extinde asupra gospod riei ntregi, asupra unit ii economice luat n totalitatea ei*. Atribuirea acestui sens termenului dom" corespunde cu acele relatate i de Ion Neculce, care arat c pe la 1683 boierii din Moldova au avut case" (moii) n ara Ungureasc 2 ca s creeze veniturile necesare slujitorului mpreun cu familia sa. In Moldova, atunci cnd n documente se specifica o danie iniial a domnului, acordat vreunui slujitor pentru credincioasa lui slujb , adic atunci cnd se ar ta a ezarea lui ntr-un sat din cele donate, era ntrebuinat urm toarea formul : unde-i este casa" ( r^e ,HOM ero sau rae MV ecT ,HOM). Asemenea meniune apare pentru prima dat la 1409. Datorit faptului c n timpul domniei lui Alexandru cel Bun, sistemul beneficiilor n Moldova era n curs de dezvoltare i abia atunci i se defineau caracterele proprii, n perioada cuprins ntre anii 14091429 indica ia casei slujitorilor este f cut totdeauna ntrebuin nd verbul la prezent: unde-i este casa. Beneficiile n-au avut nc timp s treac la a doua genera ie, sau s intre n minile noilor st pni. Abia la 1429 ntlnim primul caz de felul acesta, cnd boierul Bena i trei fra i ai s i mo tenesc satul unde a fost casa tat lui s u Petru" 3 . In perioada care urmeaz dup domnia lui Alexandru cel Bun, verbul folosit n formul va fi ntrebuin at mai mult la timpul trecut, indicnd fie casa p rinteasc , fie casa fo tilor slujitori, care a intrat acum n minile altora.
' V . C o s t c h e l , Termenul dom" n actele slavo-romne n Studii", 21953, I, p. 244248. M. K o g l n i c e a n u , Cronicele Rominiei, 1872, p. 218. 3 M. C o s t c h e s c u , Documente moldovene ti, I, p. ifii
18 - Viaa feudal - c. 8547

274

V. COSTACHEL

In istoriografia romneasc a existat convingerea c aceast formul este un indiciu n ceea ce privete ntemeietorul satului'. Cea din ii cas , a desc lec torului, mo i jude in acela i timp, de unde cas i judecie pot s nsemneze acelai lucru". Numele acestor ntemeietori r mne n numele satului de mai trziu. Cercetarea documentelor din perioada 14091437, n care se afl men iunea ,,unde-i este casa", mai toate referitoare la domnia lui Alexandru cel Bun, ne arat ns c n majoritatea cazurilor (82%) denumirea satelor nu au nici o leg tur cu numele st pnilor, care- i au locuin a n vreunul din satele ce se aflau n stpnirea lor2. In unele cazuri chiar nu este pomenit persoana care transmite numele s u satului ntemeiat, ci, dimpotriv, acesta din urm contribuie la modificarea numelui su. Astfel Ivan Gupcici, unul dintre marii boieri moldoveni din prima jum tate a sec. XV, st pne te satul Cupca, unde i este casa. Numele lui de Cupcici i vine de la satul Cupca 3 . Ace ti st pni de sate care i aveau casele lor pe p mntul donat snt denumi i n documente boieri i slujitori, unii dintre ei de innd i unele dreg torii. In aceast prim faz de formare a beneficiului izvoarele nu semnaleaz dect dania de sate acordat pentru credincioasa slujb cu specificarea c beneficiarii au acolo casele lor. In lunga lui domnie, Alexandru cel Bun s-a folosit de numero i slujitori, a c ror st pnire, spre sfr itul domniei sale, ace tia au nceput s-o treac n minile copiilor lor. Astfel, la 1429 apare pentru prima dat termenul de vslujenia, pentru desemnarea unei st pniri funciare dobndite prin slujb . El apare tocmai atunci, cnd generaia lui Alexandru cel Bun cedeaz locul unei genera ii tinere; st pnirile trec de la p rin i la fii, care la rndul lor vor fi slujitori fideli prelund toate obliga iile p rin ilor lor, sau m lips de mo tenitori vor trece n mini str ine. Pe
1 A. D. X e n o p o 1, Istoria romlnilor, edi ie ngrijit de Vl descu, III, p. 150; N. I o r g a , Osta ii de la Prut, p. 3, Extras din Analele A. R., Seria2 II, tom. XXXVI, M. S. I., nr. 5. V. C o s t eh e l , La ormation du benefice en Moldavie (Forma rea beneficiului n Moldova), p. 120. * 3 M. C o s t c h e s c u , op. cit., I, p. 264.

BENEFICIUL

275

de alt parte, dup moartea lui Alexandru cel Bun, urmaii si, suecedndu-se la intervale scurte, vor trebui s confirme daniile fcute de predecesorul lor. Astfel, beneficiul cu termenul de vslujenia va ap rea des n timpul urma ilor lui Alexandru cel Bun, ca dup aceea, n a doua jum tate a sec. XV, cnd beneficiile vor deveni ereditare, nsuindu-se deniimirea generic de ocin , s dispar treptat din uz. In sec. XVI, la nt rirea st pnirilor de sate, se vorbe te mai mult de vslujenia bunicilor i p rin ilor ; cu toate acestea i la sfir itul sec. XVI i la nceputul celui de al XVII-lea, cnd beneficiile deveniser de mult ereditare, sistemul de a dona p mntul pentru r spl tirea serviciilor nu este p r sit. De pild , la 27 noiembrie 1607, Constantin Moghil a miluit pe pan Isac Balica, mare vistier cu satul Iub ne tii pentru credincioasa lui slujb pe care a slujit mai nti p rintelui domniei mele... Eremia Voievod i rii noastre i apoi i domniei mele, cnd a mers domnia mea la scaunul domniei mele la La i din cetatea Hotinului" 1. De i din cauza s r ciei izvoarelor nu putem reconstitui acest proces n ara Romneasc , totu i i aici existen a linei stpniri feudale convenionale nu poate fi negat. Caracterul conven ional al daniilor din ara Romneasc rezult din faptul c aceste st pniri de sate snt acordate n schimbul serviciului prestat. In documentul lui Vlad C lug rul din 13 iulie 1482, se arat c vornicul Stoica a dobndit satul Mice ti de la Basarab cel Tnar cu slujb (cTHrHyji ctc cjiy>K6y) ... i iar i apoi i la domnia mea" 2 . De aici rezult c satul Mice ti a fost acordat lui Stoica pentru slujb de la Basarab cel Tn r, iar Vlad C lug rul pe baza faptului c Stoica a continuat prestarea slujbei i confirm st pnirea. Dintr-un alt document din vremea lui Vlad C lug rul din 1492 afl m c Dan Ote anul a dobndit prin slujb de la Vladislav Voievod o parte din satul B le ti 3. In sec. XVI snt numeroase relat ri de acordare a satelor pentru dreapt i credincioas slujb " 4 . i n
1 2

3 1

Doc. priv. ist. Rom., B. XIII, XIV, XV, p. 209. Ibidem, voi. I I, doc. 105, 161, 181, 244, 251, 299.

Doc. priv. ist. Rom., A. XVI, I I , p. 133. P. P. P a n ai te seu, Documentele rii Romne ti, I, p. 328

276

V.

COSTACHEL

sec. XVII continu acordarea beneficiilor; de pild la 1609 Radu Voievod druiete satul Draghicenii lui jupan Tudor vtaf pentru mult , bun i dreapt slujb , ce a slujit-o domniei mele i rii domniei mele, cu snge v rsat prin ri str ine..." '. Toate aceste danii nu snt favoruri gratuite ci r spl tirea prin p mnt a slujitorilor rii. La baz se afl desigur o conven ie, un contract, pentru meninerea stpnirii pentru care trebuie prestat serviciul, care, n primul rnd este cel cu arma n mn . In prima jum tate a sec. XV, beneficiul n ara Romneasc are mai mult un caracter temporar. Acordarea st pnirilor este dat cu termen ; ct va dura via a donatorului sau cit va dura via a lui i a fiilor s i. Astfel, Vlad Dracul nt re te boierului Bodin satul Vl de ti cu men iunea : ct va tr i domnia mea i ct vor tri fiii domniei mele, Mircea i Vlad" 2. Sau documentul lui Radu cel Frumos din 12 august 1464, cnd celor apte fra i-slujitori: Tudor, Nicula... se nt resc p ri de sate" 3. Cu timpul ns beneficiul acordat cu termen se transform ntr-o stpnire ereditar, fiind denumit ocin. Acest proces de transformare a unei st pniri temporare ntr-una ereditar se oglinde te foarte clar ntr-un document al lui Vlad C lug rul din 1489 prin care se nt re te mo ia Pl cicoiu lui Balea, Ion i unui alt Ion. In document se arat c la origine mo ia reprezint un beneficiu care a devenit o st pnire ereditar : Ple-cicoiu ...este a lor veche i dreapt mo ie din mo i str mo i, dobndit de al i domni vechi de mai de mult... De aceea am dat i domnia mea ca s le fie de ocin i de ohab i fiilor i nepo ilor i str nepo ilor" 4. In documentele din a doua jum tate a sec. XV meniunile cu precizarea termenului de stpnire vor disprea, speciftcndu-se c pmntul va trece la fii, nepoi i strnepoi. De aci nainte, crnd se vor acorda danii noi, ele vor avea de la nceput caracter ereditar.
1 2

Doc. priv. ist. Rom., B. XVII, voi. I, p. 410. P. P P a n a i t e s c u , Documentele rii Rominesti, I, n. 185. '4 Ibidem, p. 53. Ibidem, I, p. 377.

BENEFICIUL

277

Chiar dup ce beneficiul devine ereditar, el este retractabil n Dreptul de refract anumite mprejur ri: 1) n caz de refuz de suveran a presta slujba, n special n cea ce privete participarea la ac iunile militare ale domniei; 2) punerea la cale a r sturn rii domnului; 3) n caz de vnzare a st pnirii beneficiarului domnul p strnd dreptul de preem iune ; 4) n cazurile de desheren masculin 1. In documentele moldovene ti este chiar prev zut o clauz cu blestem referitor la anularea daniilor. In perioada dintre anii 14001414 domnul introduce aceast clauz n documentele de stpnire, artind c daniile nu pot fi retrase fr vina" beneficiarului 2. Vina" nsemneaz nc lcarea jur mntului de credin , ceea ce n actele srbe ti e numit necredin a (HeBf)pa) 3 . In rile romne, nclcarea jurmntului de credin poart denumirea de hetlenstvo, n forma romneasc hiclenie sau viclenie 4 . Acest termen provine din unguresculhitlen 5 . In unele documente al turi de acest termen apare i termenul slavon similar hitrost. Astfel, n tratatul lui tefan cel Mare din. 1499 se arat c domnul Moldovei va respecta condi iile de vasal fr orice fel de hiclenie"... i fr ofice fel de iretenie (Be3 Bt>cf)Koro xHTJifiHCTBa... Be3 B-bcanon xjrrpocTH) 6 . Ace ti termeni snt folosii n Moldova la 1518 tot ntr-un tratat cu specificarea obligaiilor de vasal7. In cronica lui Eftimie de asemenea este folosit termenul de hitrosti n sensul de necredin a. Nu este lipsit de interes s semnal m faptul c n actele de credin ale boierilor ru i, n calitatea lor de vasali fa de cneji este folosit acela i termen (xHTpor.Tb). In 1447 n tratatul dintre cneazul Moscovei Vasile II i cneazul din Riazan Ivan Feodorovici se spune : S fim peste tot mpreun fr viclenie
Vezi subcap. Pr dalica. M. C o s t c h e s c u , Documente moldovene ti, I, p. 57. St. N o v a k o v i c, op. cit., p. 31 i 314. Vezi cap. Justi ia feudal . I. B o g d a n , Rela iile rii Romine ti cu Bra ovul, p. 395. 1. Bogdan, Documentele lui tefan cel Mare, II, p. 425. M. C o s t c h e s c u , Documentele moldovene ti de ta tef ni Voievod, p. 496. ! l. B o g d a n , Cronica lui Eftimie, p. 164.

278

'

V. COSTACHEL

( XHTPOCTH ) '. Obliga iile de vasal ale cneazului din Suzdal fa de Vasile II, mare cneaz al Moscovei, n 1449, snt precizate n felul urm tor : Oriunde te voi trimite s faci slujb , te vei duce cu toat ascultarea mpreun cu to i oamenii t i" 2 . In acela i fel snt definite obliga iile de vasal i ale boierilor moldoveni fa de domnul lor. Astfel, n 1429 Alexandru Voievod, acordndu-i lui Radu gr m tic dou sate, precizeaz c st pnirea lui r mne n vigoare atta vreme ct beneficiarul i urmaii si, vor fi n ara noastr i vor sluji nou i copiilor notri" 3. P r sirea rii este considerat ca ncetarea obliga iilor de vasal . a slujbei i e socotit ca necredin hiclenie. Aceesta este cazul lui Avram vistiarnic pe vremea lui tefan cel Mare .care a fugit n Litvania 4 , cazul logof tului Mihail care fugise n Polonia i dup ntoarcerea n ar i-au fost restituite satele confiscate: i satele i averile tale i le-am ^napoiat, ns ai s ne ar i privilegiile cu drepturi" 5 . i n sec. XVII, la p r sirea rii, satele snt pierdute cazul relatat de documentul din vremea lui tefan Tom a n 1622, la 23 iulie 6 . Deci la ncetarea slujbei nceteaz i st pnirea satelor ce se aflau n mna slujitorului vasal. , Jur mntul de credin este c lcat i atunci cnd boierii se ridic mpotriva domnului lor cruia i-au depus jiurmnt de credin . La 25 martie 1529 Petru Rare nt re te lui Pavel Scripco Br ni teanul sate i p r i de sate care au fost ale lui Gon ea vornicul i a pierdut n viclenie, cnd i-a pus sie nume de domn" 7. Sau la 13 aprilie 1560 Alexandru Vod , d ruind satul Pope ti, precizeaz c acest sat a fost al Lupului paharnic i l-au pierdut n vremea vicleniei sale, cnd s-au ridicat asupra capului domniei mele i cu al i vicleni, cnd au i pierit ntru
1 Duhovnie i dogovorne gramot veiikih i udelnih kneazei v. XIV-XV" vv. (Testamente i tratate cu privire la marii cneji i a celor de udei din. sec. XIVXVI) Moscova, 1950, no. 47. * Ibidem, no. 52. 3 M. C o s t c h e s c u , Documente moldovene ti, I, p. 259. 4 I. Bogdan, Documente de la tefan cel Mare, II, p. 21. 5 G h. Ghib nescu, Surete i Izvoade, XXI, p. 248. 6 I B o g d a n , op. cit., II, p. 270. ' G h . G h i b n e s c u , Surete i Izvoade, XXV, p. 1.

BENEFICIUL

279

vinov iile sale" '. In ceea ce prive te nc lcarea jur mntului de credin este deosebit de gr itor documentul din 2 mai 1589, cnd Petre Vod ia satul Bricicani de la Simion Pelipovschi pentru c tatl su a fost vinovat nou pentru c s-au fost nchinat acelui tlhariu Cre ul, cnd au venit cu Cazacii n p mntul domniei mele" 2 . Sau fapta de viclenie a Iui Vasile Stroici cnd au venit cu sabie i cu foc i cu mulime de Ie i i cazaci asupra lui tefan Voievod" 3. Aceti clctori de jurmnt snt denumii necredincioi" (HeB ipHH), vinova i" fa de domnul lor i fa de ar , c ruia i-au jurat slujb dreapt i credincioas . La 9 dec. 1658 Mihai Radul Vod precizeaz care a fost vina boierilor : s-au sculat asupra domniei mele i a rii cu rea ficlenie... ajunsu-i-au legea i judecata s piiar dup lucrurile i vina lor i i-au luat plata ca ni te oameni r i i c lc tori de jur mnt i au r mas toate mo iile lor, pe seama domneasc " 4 . Nerespectarea dreptului de dominium eminens de asemenea constituie un act de necredin. In 12 ian. 1601, m-rea Berzunu cap t napoi satul Bogdana care, de i a fost o danie domneasc a fost luat ou fora de ctre tefan logoft pltindu-i-se m-rii 70 taleri : Iar domnia mea am luat acei bani pentru rudenie i am dat iari acel sat"s. tefan logoft e vinovat pentru c n-a respectat dreptul suprem al domnului asupra p mntului Yii i nu i-a cerut confirmarea de st pnire obi nuit . Aceea i vin comite i acela care- i falsific documentele. Pe vremea lui Petru Rare , pisarul Ivanco pierde satele sale pentru c i-a fcut documente false (npHBH^i'H KpHBH). Acela i lucru este semnalat n Moldova la 1581 6 . Un act de viclenie este i atunci cnd cineva se atinge de averea domneasc , fie furnd bani, fie acaparnd bunuri ale domnului. Astfel la 1528 a fost declarat hiclean Oancea vistierul care a furat din averea r posatului Basarab... 30 000 aspri" 7. La 1519 Radul
N. I o r g a , Studii i documente, VI, p. 56. G h. G h i b n e s c u , op. cit., XXIV, p. 187. T. B l a n , Documente bucovinene, I I , p. 182. N. I o r g a, op, crt., VI, p. 602. Z)oc. priv. ist. Rom., A., XVI, voi. I, p. i. Gh. G h i b n e s e u . op .cit., XIX. p. 151. Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. I I , p. 47.

280

- COSTACHEL

pierde partea sa de ocin pentru c a pierdut-o cu hiclenie, c ci a tuns ni te oi pe ocina domneasc f r tirea domniei mele i f r tirea nici unui domn" l . Deci ori i cine ataca drepturile de domnie sau de avere ale suveranului devenea un viclean adic unul care a clcat jur mntul de credin . In primul caz confiscarea averilor cu care se pedepsete fapta nu sufer nici o indulgen ; n cazul din urm , cteodat se manifest oarecare ng duin . Astfel, Radiil care a tuns oile domne ti i a pierdut partea sa de ocin care a trecut lui Manea clucerul a primit de la Manea 300 aspri pentru c s nu fie p cat", adic s fie desp gubit m car cu ceva. Lui Oancea vistierul domnul i ia numai jum tate din Pite ti i cu jum tate din vecini ce se aflau n st pnirea sa. Cazul lui Oancea reprezint un interes mai mare deoarece a fost supus judec ii boierilor. Ace tia au hot rt c dac piere cineva n hiclenie, agonisita lui i averile s fie domne ti" 2 . Prin urmare toate averile i satele pierdute n hiclenie treceau n minile domnului. Acesta le atribuia altor slujitori care s-au distins prin credin a lor. La 1530 Vlad Voievod acord lui Rrtat prc lab partea fiilor lui Bu ag : i ocin - i dobitoace i scule i case i toate averile ce se cheam ori vii ori moarte c ci... ei i-au pierdut ocina i averile cu rea hiclenie fa de domnia mea... iar Frtat prclab a dobndit cu drapt i credincioas slujb c tre domnia mea" 3 . De obicei dania unor asemenea sate avea un caracter temporar, sau dup cum precizeaz documentele cutare sat a r mas domnesc i a umblat din mn n mn i din boier n boier" 4. La nceputul sec. XVII n Moldova, in sfatul domnesc a avut loc o discu ie referitoare la satele pierdute n hiclenie ; iind acordate unor noi slujitori dac pot fi vndute de ctre beneficiarii lor. In sfatul domnesc din 1 aug. 1615 a fost luat hot rrea dup care ...acele sate care au fost pierdute n viclenie nu se
1

' Sbidem, B., XVII, voi. I I , p. 86. ' T. B l a n , op. cit, I, 161. 181.

Doc. priv. ist. Rom., B., XVI, voi. I, p. 150. ' Ib'.dem, voi. I I , p. 47.

BENEFICIUL

281

cade s fie puse la vnzare sau cumprare" l. De unde rezult c satele pierdute n urma necredin ei unui boier erau donate unui alt slujitor credincios f r dreptul de a le vinde. A adar ;nc lcarea jur mntului de vasal cu aspectele sale variate ca : p r sirea slujbei i a rii, uneltirile mpotriva domniei, refuzul de a lupta mpotriva inamicului, nerespectarea dreptului de dom inium em inens atr geau dup sine pierderea dreptului de st pnire asupra bunurilor funciare. Aceste bunuri deveneau domne ti treceau n seama domnului" n calitatea lui de st pn suprem al rii. Chiar atunci cnd beneficiile au devenit ereditare i transmisibile nu puteau fi nstr inate f r confirmarea domniei. In virtutea dreptului de dominium eminens domnul avea dreptul de rscumprare (n slavon BHKoyruieHHe sau npaBoe BHKO i numai dup ce domnul renun a la acest drept al s u, bunul putea fi nstr inat. De pild , la 1479 tefan cel' Mare r scump r satul Podolenii de la stolnicul Bogdan, care vinde din a sa dreapt ocin i dedin " 2 . Domnul avea dreptul de a retrage st pnirea i n cazurile cnd beneficiarul nu mai avea mo tenitori din linie direct . Asemenea moie devenea prdalica domneasc" i ca s evite asemenea situa ie st pnii satelor c utau s ob in de la domnie renun area la acest drept al s u prin introducerea n actul de st pnire a clauzei pr dalica s nu fie". Aceast institu ie a existat numai n ara Romneasc 3 . Acordarea daniilor de sate era legat i de drepturi imunitare. Feudalii aveau anumite drepturi asupra popula iei a ezate n aceste sate. St pnirea de p mnt trebuia s asigure beneficiarului asemenea venituri nct el s poat presta serviciul militar n bune condiii i s aib mijloace necesare de ntre inere pentru el i familia lui. De aci rezult n primul rnd caracterul economic al privilegiului imunit ii, al c rui volum depindea de pozi ia beneficiarului la curtea domneasc , de dimensiunile i importan a st pnirilor sale. In ce au con1

ynjieHHe).

' I B o g d a n . Documentele lui tejan cel Mare, I, p. 221. " Vezi subcap. Prdalica.

T. B l a n ,

op. cit., l\ 161, 181.

282

V.

COSTACHEL

stat drepturile imunitare i care au fost formele pe care le-a mbr cat aceast institu ie n societatea feudal din rile romne, se va vedea n capitolul special consacrat acestei importante institu ii feudale MARELE DOMENIU M N STIRESC In epoca feudal biserica a contribuit la nt rirea ornduirii feudale i a monarhiei feudale. Biserica apare ca un mare feudal care st pne te ntinse domenii, folosind munca ranilor dependen i i a robilor. Ea devine o arm ideologic puternic , pream rind puterea domneasc , considerat de origine divin , la ridicarea n scaun domnul fiind uns de slujitorii bisericii. De asemenea, biserica sprijin autoritatea feudalilor asupra ranilor dependen i. Clerul ndeamn pe cre tini s se supun puterii domne ti. Feudalii biserice ti, st pni a numeroase sate i rani dependen i, snt cei dinti interesa i ca ranii s asculte" de domnul rii. Biserica devine o arm docil n minile clasei st pnitoare, pe care o ajut s - i consolideze situa ia i, dup cum spune Marx, biserica cre tin reprezint cea mai de seam generatoare a regimului feudal existent pe care ea l sanc ioneaz " '. Prima mitropolie este cea din ara Rbmneasc , nfiin at la mijlocul secolului XIV. O dat cu organizarea bisericii, n rile romne au fost ntemeiate i primele m n stiri. Acestor a ez minte biserice ti trebuia s li se creeze condi iile materiale necesare. In societatea feudal ns numai p mntul era acela care era n stare s asigure mijloacele trebuitoare pentru existen . Astfel, domnii romni ncep s nzestreze m n stirile cu sate i robi, f cndu-le danii, concedndu-le venituri de v mi i acordndu-le drepturi imunitare. Domeniul m n stiresc cre te necontenit n cursul secolelor XV i XVI; astfel m n stirea Tismana va ajunge s st pneasc 56 sate, iar multe m n stiri din ara Romneasc i Moldova vor ajunge s aib peste 30 de sate. C lug rii s-au dovedit a fi buni gospodari, care au reu it s exploateze cu mult folos pentru ei domeniile lor.
1

K. Marx, Opere, voi. V, p. 173, ediia rus.

DOMENIUL MNSTIRESC

283

B. D. Grekov subliniaz faptul c mult vreme s-a trecut cu vederea c biserica a fost cel mai bun gospodar din toate rile din Europa i Bizan " '. M n stirile rilor romne vor reu i n scurt timp s pun n valoare satele st pnite. Domeniile m n stire ti vor cuprinde cele mai variate ramuri de exploatare : agricultura, cre terea vitelor, pescuitul, albin ritul, cultivarea viilor. De asemenea ei vor practica diferite me te uguri i vor face nego att cu produsele lor naturale, ct i cu obiectele ie ite din minile me te ugarilor m n stire ti. In afar de aceasta, m n stirile au nceput s acumuleze i importante sume de bani, mprumutnd uneori domniei sau boierilor, care i puneau ca z log satele. Aceast acumulare de bani a permis m n stirilor s - i sporeasc st pnirile i pe alt cale dect daniile domneti i cele particulare, ncepnd s cumpere sate cu erbi. In cursul secolelor XIVXVII biserica a manifestat o tendin din ce n ce mai pronun at spre mbog ire sub cele mai variate aspecte : p mnt, bra e de munc , acumulare de bani. Marele domeniu al m n stirii se formeaz n special datorit daniilor domne ti, iar apoi i celor boiere ti. Cele mai vechi m n stiri snt ridicate de c tre domniictitori, n secolul XIV; n acela i timp i boierii mai de seam , unrnnd tradiia greceasc 2, ncep s-i ridice mnstiri pe domeniile lor. M n stirea Tismana este una din cele mai vechi i mai mari ctitorii domne ti. nzestrat la nceput numai cu patru sate, la sfr itul secolului XIV ea are 17 sate i p r i de sate, la care se mai adaug trei b l i i livezi de nuci. La sfr itul secolului XV Tismana are deja 43 de sate i p r i de sate n ara Romneasc , cinci sate n Serbia, patru mun i i opt b l i. La sfr itul secolului urm tor, domeniul ei cuprinde 56 sate, cinci muni, opt bli, livezile de la D bceti i m-rea Vodia. Cre terea rapid a domeniului m-rii Tismana se datore te n primul rnd daniilor domne ti. La sfr itul domniei lui Mircea cel B trn m-rea avea 37 sate din care 29 donate de acest domn. Fondul funciar al m-rii a fost sporit i prin danii boie1 2

B. D. Grekov, ranii in Rusia, p. 159, ediia rus. E. G o 1 u b i n s k i, Istoria bisericii ruse, I, p. 561.

284

V- COSTACHEL

re ti, prima fiind f cut n 1387 de c tre Dimitrie D b cescu. In secolele urm toare s-au f cut numeroase danii, adeseori trecute n testamentele boierilor. De pild, satul Turceni al m n stirii Tismana a fost trecut n testament cu urm toarea precizare : Iat eu robul lui dumnezeu... Prvul banul Craiovei. carele am fost mpreun cu voi i cu to i pn n vremea de acum... n tiin s v fie tuturor celor care r mn... eu am rupt i am dat sf. m-ri arhimandriei Tismana satul Turcenii toi..." > Domeniul m n stiresc spore te i pe calea cump r turilor, n secolul XV, de ipild , pe vremea lui Dan II, m-rea cump r trei sate, pl tind n loc de bani cu obiecte de valoare, care i ele probabil erau donate de boieri : a dat un cal bun i dou cupe i dou linguri i un bru de argint..." 2 . In secolul XVI m n stirea face cump r turi cu bani. La 1559 snt cump rate urm toarele p r i de mo ie : i iar a cump rat egumenul Agaton mo ie n Gro ani de la Manea cu 300 aspri... de la Dobrul cu 250 aspri... de la Mihail cu 250 aspri... de la Iuban i de la Neagoe cu 250 aspri. i iar a cump rat egumenul Mardarie mo ie n Gro ani de la Mihail fiul lui Groza cu 700 aspri i de la Dobrul fiul lui Groza cu 10 duca i... de la Iuban i de la Neagoe cu 1 300 aspri. i iar a cump rat egumenul Agaton mo ie n Gro ani de la Dobrul, partea lui toat cu 18 duca i. i iar a cump rat Mardarie mo ie de la Dobrul cu 50 aspri... partea popii Stoica toat cu 2 c r i, pre ul acestor c r i 17 duca i i cu 1 cal bun i cu 12 oi. i iar au cump rat egumenul Eustratie mo ie n Gro ani de la Dobrul i de la Manole cu 2 550 aspri..." 3. Cteodat domeniul cre tea i n urma unor procese judiciare, satele atribuite m-rii reprezentnd drept de desp gubire. M-rea Cozia reprezint o a doua mare ctitorie a domnilor romni, zidit de Mircea cel B trn n 1388. Modul n care cre te domeniul m n stirii Cozia este asem n tor cu cel al m n stirii Tismana : ,prin danii domne ti, -boiere ti i prin cump rare. La sfr itul secolului XIV, Cozia are zece sate, patru mori, dou vii, o balt i o strad n Rmnic. In secolul
1 1

* Al.

A l . t e f u 1 e s c u, Mnstirea Tismana, p. 220. P. P. P an ai t e s e u , Documentele rii Romne ti, I, p. 136,


tefu lescn, op. cit., p. 246-^247.

285

XV num rul satelor se ridic la 33, iar n secolul XVI, dome niul ei se compune din 37 sate, 12 mori, apte b l i, o strad la Rmnie i 10 case la Trgovi te. M n stirea Glavacioc, care pare a fi existat pe vremea lui Mircea cel B trn, la sfr itul secolului XVI st pne te 39 sate i p r i de sate, un munte i cinci vii. M n stirea Govora, la sfr itul secolului XV a avut 10 sate, dou b l i, un munte, opt vii, care spre sfr itul secolului XVI snt rotunjite la 25 sate i p r i de sate. M n stirea Snagov, n secolul XV a avut 19 sate i p r i de sate, patru mun i, lacul de la Stucia cu Sipetele, trei vii i cinci mori. In secolul XVI domeniul ei cre te cu ase sate, Jacuri i altele. Unele m n stiri mai noi,-de pild , Arge , fondat de Neagoe Basarab, a ajuns chiar n cursul secolului XVI s st pneasc 30 sate i p r i de sate, apte mori, o brani te mare, un lac, dou livezi. Cre terea domeniului m n stirii Arge are loc n condi iile destr m rii ob tii s te ti i a ruin rii ranilor. M n stirea i extinde st pnirea peste delni ele ranilor pe care ace tia le vnd de bun voie". Un singur document al m n stirii Arge din 28 octombrie 1528 cuprinde 23 vnz ri n valoare de 5 761 aspri. Se vnd ocine, p r i de ocine i ogoare. Pre ul unui terein vndut variaz de la 1 250 aspri pn la 21 aspri'. Astfel, prin ruinarea ranilor se rotunje te patrimoniul bisericii, se nt re te baza ei economic i n felul acesta cre te i puterea ei politic . Formarea marelui domeniu m n stiresc n Moldova are loc n condi ii similare ou cele din ara Romnease . M n stirile mai vechi ca Neam ul, Moldovia i Putna, pornind de la modestele danii ale ctitorilor, ajung s st pneasc numeroase sate i s se bucure de importante venituri la sfr itul domniei lui tefan cel Mare. Astfel, la sfr itul secolului XV domeniul m n stirii Neam se compune ^din 26 sate, trei m n stiri anexe, ase pris ci, dou lacuri, dou vii, mai multe locuri i c iva mun i. In secolul XVI are deja 33 sate, patru m n stiri anexe, apte pris ci, patru lacuri si diferite locuri i mun i pe care le-a avut i nainte.
1

Doc. priv, ist. Rom., B., XVI, I I , p. 56.

286

V. COSTACHEL

M n stirea Bistri a st pnea n cursul sec. XV, 15 sate, apte pris ci, mai multe mori i vii, brani tea i o balt cu toate iezerele. In cursul sec. XVI num rul satelor cre te la 29. Din varietatea bunurilor st pnite de m n stire sate, mori, vii, iezere, pris ci, p duri rezult c i exploatarea acestui domeniu trebuia s aduc venituri importante ca i cel al m n stirii Neam ului. M n stirea Putna, ctitoria lui tefan cel Mare, i -a acumulat n scurt timp averi nsemnate. La 1503 m n stirea avea peste 30 de sate, din care 25 provin din dania domneasc . De asemenea aceast m n stire avea i alte bunuri : m n stiri anexe, mori, sladni , pris ci, vii, iezere, brani te. In cursul secolului XVI domeniul acestei mnstiri rmne aproape neschimbat, ceea ce se explic prin faptul c domnii i-a>u mutat groapni a lor la m n stirea Pobrata. M n stirea Galata, cl dit de Petru chiopul, la sfr itul sec. XVI, avea un domeniu din 16 sate, 20 mori, I6V2 f lci de vie, 486 stupi, 100 igani i 1 473 vite. Se cunoate mai detaliat averea domeniului m n stirii Galata, deoarece s-a p strat catastihul ei din anul 1588, care ne furnizeaz datele de mai sus. Pe ling ctitoriile domne ti au mai existat i m n stiri ridicate de boierii mai boga i n hotarul domeniilor lor. In Moldova existau asemenea m n stiri nc de pe vremea lui Alexandru cel Bun, cum era, de pild , m n stirea Dobrov ul, ridicat de boierul Ivan Damianovici. In hotarul boierului moldovean Cernat ple carul u existat dou m n stiri. M n stirea Humorul a fost ntemeiat de Qan vornicul pe la 1415. Pe vremea lui tefan cel Mare adeseori domeniile boiere ti se vnd mpreun cu m n stirea de acolo. Astfel la 1490 nepo ii lui Mihul i al lui Jurj Starostici ,,...au vndut a sa dreapt moie, din uricul lor cel drept... un sat anume Macicatovii pe Suceava, i cu morile ce snt pe Suceava i m n stirea satului aceluia..." '. Acest obicei a nceput s se nr d cineze n Moldova i ara Romnease nc de la nceputul secolului XV. In ara Romnease , m n stirea 'Strugalea era o ctitorie boiereasc nc din vremea lui Mircea cel B trn. M n stirea Bolintin este ctitoria logof tului Pilea, iar m n stirea Nucet a marelui prc lab Gherghina, nrudit cu familia domneasc .
1

I. B o g d a n , Documentele lui tefan cel Mare, I, p. 426.

DOMENIUL MNSTIRESC

287

Dintre toate ctitoriile boiere ti, cea mai de seam este m n stirea Bistri a din ara Romneasc , cunoscut , de obicei ca Bistri a Craiove tilor. Din toate ctitoriile boiere ti din ara Romneasc , m n stirea Bistri a dispunea de cea mai mare avere. Ridicat cu cheltuiala boierilor i nzestrat din averea lor, a fost apoi ajutat mereu i de c tre domnii romni din secolul XVI. Astfel m n stirea Bistri a a reu it s - i formeze la sfr itul secolului XVI un domeniu care cuprindea 33 sate, dou b l i i trei vii. , M n stirea Nucet a lui jupan Gherghina a fost nzestrat de el n 1501 de apte sate, ase mori i 30 s la e de igani. Aceste bunuri au fost acordate n urm toarele condi ii : ,,ct va fi viu jupan Gherghina prc lab, s - i st pneasc singur satele i a iganii" i numai dup moarte s preia st pnirea m nstirea. In afar de ctitoriile boiere ti pomenite mai sus, care dispuneau de pVopriul lor domeniu, cteodat alc tuit din numeroase sate, a existat i o alt categorie de m n stiri mici, care nu ajung s st pneasc sate, ci snt nzestrate cu delni e de c tre st pnul domeniului, pe p mntul c ruia se afla m n stirea. Existen a unei m n stiri presupune ntotdeauna i o st pnire asupra p mntuhii, ct de modest ar fi ea. Astfel n Moldova, la nceputul sec. XVI n satul pe Cobile a fost casa lui Dragomir, i m n stirea cu via". La 1550 boierul Lupul, paharnic, st pne te satul Pope tii cu moara, pris cile, poienile i cu m n stirea Tr stiana. Izvoarele romne ti cuprind numeroase relat ri cu privire la astfel de m n stiri. M n stirile figureaz i ca o delimitare de hotar ,,unde este m n stirea lui Radu postelnic", sau m n stirea pe care a nceput jupan Harvat, marele logof t a o face". Aceste m n stiri boiere ti au nceput s devin o parte nelipsit a unui mare domeniu boieresc. Ele au jucat un rol nsemnat i n ceea ce prive te colonizarea, care a contribuit i ea la cre terea domeniului lor. P mntul pustiu, nelocuit, era socotit c este al domnului, care n principiu avea st pnirea suprem asupra p mntului ntreg al rii. Ca s ntemeieze sate noi, trebuia cerut aprobarea domnului. Nimeni nu putea s ntemeieze sate f r ti-

288

V. COSTACHEL

rea noastr domneasc ". M n stirile n ara Romneasc i Moldova ntemeiaz sate noi, cu aprobarea domniei. De obicei, li se ddea voie s aduc locuitori de oriunde ar ti. De pild, m n stirea lui Ia cu, lng Suceava, a c p tat dreptul s - i a eze un sat n hotarele m n stirii, mprejurul m n stirii unde-i va pl cea, i pe cine va chema, ori din ar str in , ori din ara le easc , ori din ara noastr , to i ace ti oameni, c i vor fi la aceast m n stire s fie slobozi s - i are i s semene gr;u i s coseasc fn" '. Cteodat m n stirile c p tau dreptul s - i aduc rani n satele lor, unde popula ia era rar . Astfel la 1495 m n stirea Snagov cap t acest drept de la Radu cel Mare, formulat astfel: S fie volnici c lug ri... s - i adune vecinii pe ocina lor, Pope ti". Ca s atrag pe rani se acordau scutiri pe un timp limitat de patru sau cinci ani. In secolul XVI marele domeniu mnstiresc este pe deplin format, cu drepturi i privilegii precise asupra bunurilor aflate n st pnirea c lug rilor : sate, mun i, vii, pris ci, iazuri, mori, vecini i robi. Asupra st pnirii acestor bunuri, c lug rii p strau documente prin care dovedeau drepturile lor. La fiecare schimbare de domnie trebuia s ob in i hrisovul de confirmare. Bunurile neconfirmate de noul domn puteau fi retractate i date altcuiva. M n stirile, n goan dup p mnt, dup venituri noi i dup bra e de munc nc kau deseori p mntul str in, fapt care duce n sec. XVI la numeroase conflicte ntre biseric i acele persoane al c ror p mnt a fost nc lcat: rani, ceta i, boieri, or eni. A a, de pild , la 1595, m n stirea Sucevi a era n conflict cu ranii ,,cu ocine" a eza i n vecin tatea m n stirii pentru c c lug rii de acolo le opresc lor fnul pe unde le snt poienile din p dure, i le vneaz pe tele de prin b l ile lor, i le iau lor hotarul cu cositura de fn..." 2 . In ara Romneasc, cele mai numeroase procese le-a avut m n stirea Tismana. Unul dintre cazurile cele mai caracteristice l constituie procesul de judecat iscat ntre m n stirea Tismana i Fr il
1 2

M. St.

C o s t c h e s c u , Documente moldovene ti, I I , p. 461462. N i c o l a e s c u , . Documente slavo-romine, p. 203204.

DOMENIUL MNSTIRESC

289

cu ceata lui. Acesta se plnge c mo ia lui a fost mpresurat de egumenul Efrem" al mnstirii Tismana, i-i demonstreaz drepturile cu actul n min . C lug rii ns vin cu hrisoave, vechi nc de pe vremea lui Mircea cel B trn, demonstrnd drepturile lor asupra satului Varonic. Domnul face dreptate n folosul m n stirii, poruncind lui Fr il s p r seasc imediat satul, amenin ndu-1 n felul urm tor : Iar de nu ve i vrea a face precum v-au poruncit domnia mea... voiu porunci... de v va pune ntr-o tap naintea u ilor voastre" l . Cele mai multe judec i pe care le-au avut m n stirile au fost cu boierii ; ace tia tiau ns s - i apere drepturile i nu renun au la ele att de u or. In goana dup acaparare de sate noi, c lug rii nu sc pau nici un prilej i nu se d deau napoi nici de la afaceri, destul de dubioase uneori. De pild , s cumpere sate care au mai fost vndute altora, sau s cumpere sate f r tirea rudelor" pe un pre mai mic. Cteodat m n stirile prilejuiau attea necazuri st pnilor de mo ie vecini, nct ace tia preferau s renun e la sate nvecinate i s cear n schimb, n alt parte. Acesta este cazul slujnicerului Pavai care n 1586 s-a rugat de domnia mea s le dau aiurea alt sat i pe acesta s -1 dau c lug rilor, pentru c nu pot s aib pace din partea m n stirii Pobrata, fiindc s-au prt naintea tuturor acestor domni care au fost nainte de domnia noastr " 2 . M n stirile, st prnind numeroase sate, trebuiau s vegheze la nc lc rile dinafar . C aceast grij nu era tocmai u oar se vede din porunca domneasc dat mnstirii Tismana : Toi oamenii s se fereasc de acele sate i de acele ocine, ct are sf. m n stire Tismana, c ci am l sat pe seama ta, Detco (ban), ca s p ze ti i s cercetezi acele sate i acele ocine s nu li se risipeasc i s nu le supere nimeni, ca s nu mai vie a doua oar s mai jeluiasc c lug rii naintea domniei mele" 3 . In lunga sa istorie, domeniul m n stiresc din rile romne, n continu cre tere i dezvoltare, a fost ap rat de c lug ri cu mult ndrjire i abilitate.
1

Ibidem, A, XVI. voi I I I , p. 323. XIII, XIV, XV. p. 235.


19 Viaa feudal c. 8547

Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, I, p. 184.


3

Ibidem,

290

V. COSTACHEL

Marele domeniu m nstiresc cuprindea oExploatarea goarele, fneele, pdurile, munii, apele, marelui domeniu viile i livezile, fiind exploatat att de mnstiresc ranii din satele m n stire ti, ct i de clugri. Aceste bunuri variate creau condiii favorabile pentru creterea vitelor, agricultur, pescuit, albin rit, cultivarea viilor i a livezilor. In secolul XV m n stirile, ca st pni feudali se mul u meau n special cu dijme, rezultate din produsele muncii lor : oi, porci, gru, vin, miere. Rezerva feudal pare a fi fost f r importan nevoite feudalilor fiind acoperite cu produsele rezultate din plata dijmei. In secolul XVI rezerva feudal n cadrul economiei m n stire ti ncepe s se dezvolte, fiind denumit cmpul de hran ". De pild la 1528, m n stirea Arge din ara Romneasc st pne te un sat n urm toarele condi ii : ......din ve cini jum tate, din cmpul care este pentru hran jum tate, i din mori jum tate" '. La 1538 m n stirea Govora a avut n poian , pe care a cotropit-o un oarecare Crstian, iar dup o cercetare domnul hot r te c ...s fie volnic p rintele egumen s - i ie ocina, s ia meiul i s are" 2 . In aceea i situa ie era la 1590 m n stirea Tazl u, a c rei poian a fost nc lcat . La plngerea c lug rilor, domnul d dreptul ...s in i s - i apere o poian pe care ei o au n satul lor, Z ne tii... i pe care ei au arat-o din vechime... Nimeni s nu aib a-i turbura sau s are sau s st pneasc , naintea acestei c r i a noastre" 3 . In sec. XVI, o dat cu cre terea rezervei feudale, se observ i o cre tere oarecare a culturii grnelor ; aceasta reiese din faptul c se fac des eleniri de terenuri de c tre c lug ri, din numrul crescnd al morilor, din grija deosebit care se acord vadurilor i instala iilor de mori i din faptul c griul ncepe s fie vndut de m n stirile din Moldova i ara Romneasc , nu numai pentru consum intern. Cre terea vitelor ocup un rol foarte important n economia m n stireasc . Aceast ndeletnicire necesit p uni i fne e. Pentru p unat snt folosite regiunile de deal i de munte.
1 2

Doc. priv. ist. Rom., B., XVI, voi. I I , p. 45. Ibidem. p. 253. ,

Ibidem, A, XVI, voi. III, p. 455.

DOMENIUL M N STIRESC

291

Aproape toate m n stirile din Moldova i ara Romneasc aveau unul sau mai mul i mun i. M n stirea Tismana st pnea din vechime mun ii Parngul, Oslea, Sorbele i Boul', la care, n sec. XVI se mai adaug muntele Vrful lui Tudor. M n stirea Glavacioc avea muntde Prislopul, iar m n stirea Snagov st pnea mai mul i mun i : Floreiu'l, Radosl vielul. muntele Manii i a patra parte din muntele Grbova 2 . In Moldova m n stirea Neam u st pnea muntele Neam ul, iar m n stirea Moldovi a mun ii Suhardul Mare i Mic. M n stirile i ap rau cu ndrjire p unile. La 1406 m n stirea Tismana ob ine porunca domneasc care interzicea oricui s pasc orice fel de vit , ncepnd de la sat n sus, pn la muni, ci numai clugrii s fie liberi... s pasc vitele m nstirii" 3. Dac m nstirile din ara Romneasc i aprau st pnirea mun ilor, cele din Moldova, unde mun ii erau mai puini, i aprau poienile. In actele de stpnire, poienile snt men ionate cu meticulozitate: poieni bune de fnea ", brani tea cu locuri de fnea ". Se cresc oi, porci, cai, vaci i boi. Porcii se cresc n special la acele sate unde snt mori. Satul Sivi a a m n stirii Galata, n care se g seau ase mori, avea i o cresc torie pentru 100 de porci. M n stirile f ceau comer cu vite. In Moldova Episcopia Romanului a avut n sec. XV ntinse privilegii comerciale, fiind scutit de plata v mii la cump rare sau vnzare de vite : boi, ialovi e, berbeci, cai sau iepe" 4 . M n stirile f ceau comer cu vite, nu numai n interiorul rii, dar i dincolo de hotarele rii. In sec. XV m n stirile Vodi a i Tismana se bucurau de scutire de vam pentru comer ul lor de vite cu Transilvania 5. ndeletnicirea creterii vitelor n cadrul economiei m n stire ti este strns legat de via a economic a rilor romne n secolele XIVXVII. Doar vitele i pe tele srat reprezint primele produse care ncep s fie vndute peste hotarele rii.
P. P P a n a i t e s c u, Documentele rii Romlneti, I, p. 272. Ibidem, 1, p. 200 i p. 258. Ibidetn, p. 68. I. B o g d a n , op. cit. I,, p. 96. P. P. P a n a i t e s c u, op. cit. I, p. 118.

292

V. COSTACHEL

Alturi de creterea vitelor, i pescuitul reprezint o ndeletnicire dintre cele mai importante. M n stirile st pnesr nuri, grle, iezere, hele teie, b l i i caut s fixeze precis hotarele apelor lor i s mpiedice pe oricare s foloseasc apele m n stire ti fie pescuind, fie s pnd iazuri. M n stirea Tismana la sfritul sec. XV avea stpnire asupra mai multor bli : Bistre ul, Vrtejul de la mijlocul Dun rii, Dun rea la Oreahova, Balta Alb , Jie ul, Plat u, Cotlov i Cali tea care au fost donate de ctre btrnii domni" ca ocina, ohaba i dedina". M nstirea Tismana stpnind aceste bli ntinse n afar de exploatarea proprie, avea dreptul s perceap i dijma din pe te de la acei care pescuiau acolo : de la 10 pe ti un pe te". Cine va s ra cu corabie i de la corabie, 30 aspri, de la o maja, 15 aspri, de la un car, patru aspri, de la o povar cu cal, doi aspri" '. M nstirea Tismana a meninut aceste stpniri i n sec XVI. M n stirea Cozia n tot cursul sec. XV i l rgea st pnirile n regiunea Dun rii, astfel c n sec. XVI avea mai multe b l i: Mamino, Orlea, C lul, pereag, Rodna, Buceaciul i S patul. i celelalte m n stiri din ara Romneasc au st pnit b l i i iezere : Snagov balta de la Stucia cu i potele, m n stirea Arge balta S ltava cu toate iezerele", ns cele mai numeroase ape i b l i st ipneau m n stirile Tismana i Cozia mai toate n regiunea Dun rii. Drepturile m nstirilor n ara Romrneasc, n ceea ce prive te pescuitul, snt ap rate de domnie i se prev d pedepse grave pentru nc lc torii lor : Nimeni s nu fie volnic s pescuiasc sau s z g zuiasc pe aceste b l i... nici or an, nici boier, nici ali oameni, nici satul vreunui boier... Iar cine s-ar ndr zni s pescuiasc ... unul ca acela s tie d -1 va prinde domnia mea de-i vom lega piatra -de gt i -1 vom arunca n ap" 2. Dac n ara Romneasc exploatarea apelor se face n special n regiunea Dun rii, n Moldova se face pe lng rurile cele mari iret i Prut. M n stirea Neam u st pnea iezerul Luciul pe Prut i Ozerul Zagorna la Nistru cu toate grlele, iar n sec. XVI mai avea un iezer de pe Brlad. La sfr itul secolului XVI m n stirea este n proces pentru ni te b l i
1 2

Doc. priv. ist. Rom., B, XVI, voi. I, p. 26. lbidem.

DOMENIUL MNSTIRESC

293

i iezere de la Copanca cu un oarecare Malic. Acesta a nceput s sape b l ile cu sil " i chiar a reu it s ob in cu vicle ug i n el ciune" ni te hrisoave ca s aib dreptul s sape b l ile m n stirii Neam u. Constatndu-se la proces frauda lui Malic, domnul rii d v tafului urm toarea porunc : Tu s -i iei 6 boi (lui Malic) i cartea i trimi i-i la noi i s astupi b l ile, pe unde au s pat i spune tuturor oamenilor s nu sape nimeni. C ci cine va s pa, bine s tie c vom trimite i-i vom lua 50 boi" l . M n stirea Bistri a avea balta Botna cu toate ozerele i grlele i ezurcanele". M n stirea Putna avea mai mult de jum tatea celor 17 sate ale sale situate pe malul nurilor iret, Prut, Bac u- i Frumoasa. In secolul XVI se observ o mare dezvoltare a pescuitului, fapt care a dus la amenajarea lacurilor de pescuit. Interesul sporit pentru aceast ndeletnicire a dat na tere i la o serie de procese ntre st pnii apelor i b l ilor. In actele de st pnire ale m n stirilor apare o v dit tendin de a defini ct se poate mai precis apele m n stire ti grlele snt denumite i num rate. De la contravenien ii care ar fi nc lcat hotarul apelor m n stire ti, c lug rii din Moldova erau liberi s ia carul cu boi, securea i tot ce aveau asupra lor 2 . Albin ritul constituie o alt ndeletnicire practicat pe o scar ntins n cadrul economiei m n stire ti. Mierea se producea nu numai pentru consumul propriu pentru a fi folosit ca hran , pentru prepararea b uturilor, iar ceara pentru fabricarea lumin rilor, dar i pentru vnzare. M n stirea Cozia n 1451 avea cear ca produs de vnzare, al turi de vite, fier, postav 3 . La 1471 m n stirea Pobrata vindea mierea trimi nd-o la Chilia 4 . Mitropolia din Roman vinde din satele sale miere proasp t , considerat ca marf " al turi de pe te, postav, sare i altele. Albin ritul necesit st pnirea terenului mp durit. Mai toate m n stirile aveau cte o brani te, folosit att pentru albin rit. ct i pentru exploatarea lemnului. M n stirea Bistri a avea din cele mai vechi timpuri o brani te, a c rei utilizare
1 Doc. priv. ist. Rom, A., voi. I I I , p. 168 . ' Ibidem, A., XVI, voi. II. p. 181 . s P. P. P a n a i t e s c u , Documentele rii Romne ti, I, p. 226. ' I. Bogdan, op. cit., I ,p. 159.

294

V. COSTACHEL

variat rezult dintr-un document din 1576: Nimeni s n-aib a pa te oi acolo sau s prind pe te sau s taie n p dure lemne sau nuiele sau s culeag hamei sau nuci sau altfel de poame f r tirea" ' c lug rilor. M n stirea Cozia avea mai multe brani ti, dup cum precizeaz hrisovul din 1534 : oricte brani te snt acele ocini ale sf. m n stiri, nimeni s nu ndr zneasc s taie nici o nuia sau s ia vreun copac, c ci pe ace] om domnia mea l va spnzura de acel copac" 2 . In aceste brani ti se curau poienile i se instalau pris ci. Poienile se cur au cu mult trud din locul care a fost pustiu" sau p durea ntreag i deas ". In 1578, un oarecare Toader face dania m n stirii Berzun ul : o prisac ou 20 de stupi i cu locul ct va putea arunca un om cu piatr din mijlocul pris cii i cu o balt ce este lng prisac ... am f cut-o singur din p durea neatins , ou minile mele". M n stirile Bistri a i Neam ul din Moldova au avut numeroase pris ci cte 78. Ap rarea brani tii i a pris cilor era o preocupare de seam . Ca s aperi o brani te trebuia s fixezi hotarul ei, care se f cea de c tre dreg torii domne ti, care nsemnau loc de dou arunc turi de s geat din toate p r ile" 3 . Importan a pazei unei brani ti rezult din dispozi iile lui Vlad C lug rul care n 1495 a d ruit brani tea domneasc de la Slatina m n stirii Glavacioc, a c rei paz era dat n sarcina unui v taf: i tu^ Tatule din Hin e ti, iat te-am a ezat domnia mea v taf, ca" s -mi p ze ti acea brani te i s -mi p ze ti acei stupi, cum tii mai bine s te sile ti. i cu aceast carte a domniei mele s strigi n trg, s aud orice om, c am dat domnia mea sfintei m n stiri, c am l sat acea brani te i acei stupi pe capul t u, s le p ze ti i altfel s nu fie, dup spusa domniei mele" 4. Astfel, practicarea albin ritului era strns legat de st pnirea brani tii, din care cauz fiecare m n stire se str duia s aib terenul propice pentru aceast ndeletnicire. Albin ritul, fiind practicat din cele mai vechi timpuri, a ajuns s fie
1

Doc. priv. ist. Rom., A., XVI, III, p. 74. ' Ibidem, B., XVI, II, p. 170. 3 Ibidem, A., XVI, voi. I I , p. 156. 4 Ibidem, B., XIII, XIV, XV, p. 232.

DOMENIUL MNSTIRESC

295

reglementat de obiceiul p mntului. In ara Romneasc el a fost denumit obiceiul brani tii, iar n Moldova obiceiul pris cilor (oniaio nacHKaM) El con inea anumite reguli n ceea ce prive te exploatarea bog iilor p durii n leg tur cu albin ritul : fixarea hotarelor, instalarea pris cilor, pedepsirea delictelor n leg tur cu furtul albinelor, distrugerea stupilor i altele. Sistemul pedepselor n Moldova prevedea ridicarea sculelor, carului cu boi i a hainelor celui vinovat numai gol s -1 lase" ; cel din ara Romneasc prevedea mutilarea sau chiar t ierea minii sau spnzurarea de copac. Albin ritul a fost una dintre cele mai de seam ndeletniciri n economia m n stireasc . Apare o dat cu primele st pniri asupra satelor, se dezvolt n tot cursul secolului XV, 'dar ia o deosebit dezvoltare n secolul XVI. Exploatarea viilor i livezilor, precum i a gr dinilor de zarzavat, a jucat de asemenea un rol destul de important n economia m n stireasc . Toate m n stirile aveau n st pnire c:'te o vie sau mai multe. Unele snt donate de domnie i boieri, altele cump rate. Livezile de asemenea snt cultivate de c lug ri. M n stirile i p zeau cu ndrjire livezile cernd pentru aceasta i ajutorul domniei. In 1480 m n stirea Tismana obine urm toarea porunc domneasc : oriunde snt livezile m n stirii de la hotar, nim eni s nu cuteze s sape sau usuce fructele, c oricine se va ncumeta s sape sau s usuce fructele va p i r u" K Cultivarea viilor, livezilor i a gr dinilor de zarzavat a a\ut loc de cnd m n stirile au nceput s organizeze domeniul lor. Produsele erau folosite nu numai pentru consumul intern, dar i pentru pia . Unele m n stiri din Moldova vnd varz i mere. C lug rii m n stirii Cozia ncasau perperitul... de la butoiul cu vin sau orice seva vinde pe ocina sf. m n stirii sau de vor fi stupi sau vii sau gr dini sau pomet" 2. Deci satele m nstirii Cozia produceau cantiti suficiente de vin, fructe i legume pe care le vindeau. In secolul XVI, o dat cu cre terea produc iei n rile romne, cu sporirea suprafe ei cur ate de p dure cultivarea viilor, livezilor i a gr dinilor de zarzavat ncepe s joace un rol mai nsemnat n economia m n stireasc .
1

P. P. P a n a i t e s c u , Documentele rii Romne ti, I, p 317 Doc. priv. ist. Rom,. B., XVI. II, p. 170.

296

V. COSTACHEL

Exploatarea unui domeniu m n stiresc, alc tuit din cele mai variate ramuri, ca : agricultura, creterea vitelor, pescuitul, albin ritul i altele, necesit i mn de lucru -permanent . Pentru punerea n valoare a diferitelor bunuri ale m n stirii trebuiau f cute diverse munci, la care erau folosi i fie ranii satelor m n stire ti, fie robii ce se aflau n st pnirea m n stirii. Care au fost condi iile de via i de munc ale acestora s-a putut vedea la capitolele respective, despre robi i ranii dependen i. Situa ia robilor i a ranilor dependen i era aceea i n satele m n stire ti ca i n cele boiere ti. Deci sub acest raport nu e nimic nou de semnalat dect faptul c la nceputul secolului XV m n stirile dispuneau de un num r foarte mare de robi i de un num r mai restrns de sate. Pe m sur ce satele au nceput s sporeasc i implicit i a ranilor dependen i num rul robilor aproape c n-a mai crescut. De asemenea, se pare c n sec. XV robii erau folosi i mai mult la muncile agricole, iar dup ce m n stirile vor dispune de un num r mai mare de sate, rolul robilor n aceast ramur va sc dea, ei fiind folosi i mai mult ca me te ugari la curtea m n stirii. Atelierele me te ug re ti de pe lng m n stiri au existat ncepnd din secolul XV, dar o dezvoltare mai mare vor c p ta n sec. XVI. Se produce nu numai pentru nevoile proprii ale acelor care locuiau pe- mo ia m n stireasc , dar i pentru vnzare. Astfel m n stirile vnd fier, postav, pnz , oale, vase de lemn i alte produse me te ug re ti. In secolul XVI exist robi igani care se specializeaz n diferite ramuri me te ug re ti producnd : arme, lac te, c ld ri, cojoace, oale, c ru e i altele. Valoarea robilor ca me te ugari cre te din ce n ce mai mult. In secolul XV, n perioada de cristalizare a rela iilor feudale i de formare a marelui domeniu, robii au jucat un rol mai important n produc ia agricol a marelui domeniu. In secolul XVI ns , cnd marele domeniu i-a nt rit baza material prin aservirea numeroaselor sate, rolul robilor scade n produc ia agricol i cre te n sectorul me te ugarilor. In cursul secolelor XIVXVII procesul de aservire a r nimii a str b tut cteva faze, pn cnd, n sec. XVII, ranul a fost

DOMENIUL MNSTIRESC

297

aservit definitiv, fiind legat de glie i pierznd dreptul de str mutare. Acest fapt a asigurat stpnilor de mo ie bra ele de munc necesare, ns n tot timpul "desf ur rii acestui proces au fost folosite diferite forme de exploatare ale robilor care mult vreme nc serveau ca model de organizare a exploat rii feudale. Organizarea i administrarea marelui domeniu m n stiresc o de ineau stare ul cu c lug rii. Mo iile m n stire ti se bucurau n general de privilegiul imunitii. Intruct acordarea drepturilor imunitare constituia concesionarea n parte a drepturilor domniei la fiecare schimbare de domn era necesar ca m n stirea s ob in o nou confirmare, att a st pnirilor sale, ct i a privilegiului imunit ii. Volumul drepturilor imunitare varia de la caz la caz. Ctitoriile personale ale domnilor erau de obicei ntructva mai favorizate de c tre ctitorii lor. De pild, mnstirea Putna, datorit zelului lui tefan cel Mare, ntr-un r stimp de 40 de ani a ntrecut n avere i situa ie privilegiat celelalte funda ii religioase din Moldova. In ansamblul lor, drepturile imunitare de care se bucurau m n stirile ncepnd cu secolul XV au acela i caracter, fiind vorba de imunit ile administrative, fiscale i judiciare. Acordarea acestor drepturi crea pentru st pnii domeniului m n stiresc o situa ie privilegiat din care n primul rnd rezulta o larg autonomie administrativ n hotarele st pnirilor lor, care, alturi de autonomia economic a domeniului, legturile economice ntre diferite regiuni fiind slabe, nt rea n mod deosebit puterea feudalului. Imunitatea asigura st pnilor de. p mnt posibilitatea exploat rii produc torului nemijlocit pe baza rentei funciare. Imunitatea administrativ d dea posibilitatea stare ului i c lug rilor s administreze cu ajutorul dreg torilor lor locuitorii satelor lor ranii dependen i i robii. Pe baza acestui privilegiu, dregtorii domneti nu-i mai puteau exercita func iile lor pe p mntul domeniului m n stiresc : oricte sate ascult de aceast m n stire a noastr , n aceste sate s nu cuteze s mearg nici unul din dreg torii no tri" 1. Astfel, ntreaga ordine a domeniului m n stiresc era men inut prin "
1

M.

C o s t eh e s e u ,

op. cit., I I , p. 392.

298

V. COSTACHEL

organele administrative proprii. Ceea ce sporea n mod 'deosebit puterea st pnului domeniului era faptul c el avea i dreptul de judecat asupra locuitorilor din satele m n stire ti : Pe ace ti oameni din aceste sate nimeni s nu ndr zneasc a-i judeca, ntru nimic, i nici pentru orice fapt . Iar cui i se va p rea c are strmb tate de la ace ti oameni din aceste sate acela s -i duc naintea egumenului de la Neam i naintea dreg torilor m n stire ti i pe alt judec tor s nu aib " 1 . A adar st pnul judeca i tot el ridica amenda cuvenit pentru delictul s vr it. Faptul c m n stirea dispunea i de imunitatea fiscal f cea ca locuitorii satelor s depind i sub acest raport fa de st pnul lor. Acest privilegiu, pe de o parte d dea dreptul feudalului asupra venitului provenit din strn-gerea unor v mi i dijme, pe de alta, ocrotea comerul m n stiresc, scutindu-1 de plata taxelor att la vnz ri, c;t i la cump r ri. Privilegiul imunit ii crea autonomie dornerrhrhrr" m n stiresc i-i l sa pe locuitorii satelor la discre ia st pnului. IMUNITATEA Una dintre institu iile feudale fundamentale este imunitatea. Imbr cnd forme variate, aceast institu ie s-a dezvoltat peste tot unde societatea a avut la baz rela ii de produc ie feudale. Apariia acestei institu ii este strns legat de proprietatea funciar privat cu caracter feudal. Formarea marelui domeniu, fie pe calea dezagreg rii ob tii s te ti, fie pe calea daniilor de sate libere, era legat de trecerea n minile st pnilor de sate a unor drepturi speciale asupra popula iei s te ti. nainte de apari ia st pnului feudal, ob tea s teasc tr ia pe baza principiului de autoconducere. Cnd p mntul ob tii trece ns n st pnirea feudalului, ob tea s teasc i pierde independen a i imunitatea apare ca o uzurpare a drepturilor fiscale, judiciare i administrative ale obtii steti libere. Marele domeniu reprezint o unitate economic de sine st t toare, bazat pe exploatarea ranilor aservi i. Tocmai imunitatea, expresie a constrn1

M. C o s t c h e s c u , op. cit., II, p. 252.

IMUNITATEA

299

gerii extraeconomiee, asigur stpnilor de pmnt posibilitatea exploat rii produc torului nemijlocit pe baza rentei feudale. Marele domeniu fiind o unitate economic de sine stttoare se bucur i de o anumit independen politic . In procesul de aservire a rnimii, folosind fora, feudalii au acaparat anumite drepturi politice, asigurndu- i autoritatea direct asupra ranilor care locuiau pe teritoriul domeniului feudal. In limbaj obi nuit, imunitate nseamn dreptul feudalului de a face judecat , de a ridica d rile i d jdiile, precum i de a exercita funcii administrative i poliieneti n hotarele domeniului su. In afar de aceasta, feudalul, el nsui slujitorul credincios al suveranului, era i conduc torul militar al cetei formate din locuitorii satelor sale. Pe m sur ce statul feudal se nt re te, clasa st pnitoare, format din feudali, caut s - i asigure i pe viitor drepturile imunitare, obinnd de la domnie documente speciale, n care este trecut privilegiul imunitii. Deoarece izvoarele referitoare la istoria diferitelor ri oglindesc aceast instituie n special n documente care conin acordarea privilegiului imunitii, deseori st ruie p rerea c imunitatea izvor te din bun voin a suveranului. De fapt ns documentul cu privilegiul imunit ii, emanat din cancelaria unui suveran, nu este dect o recunoa tere, o confirmare a drepturilor pe care st pnii de p mnt le aveau. Imunitatea constituie concesionarea par ial a func iilor politice care aparin puterii suverane; astfel feudalul devine reprezentantul puterii suverane n diferite regiuni ale rii. Concesionarea unor func ii politice se realizeaz practic prin interzicerea reprezentan ilor for ei publice de a c lca pe p mntul feudalului care se bucur de drepturi imunitare. Imunistul exercit func iile ce i-au fost concesionate, folosind slujitorii i agen ii s i. Concesionarea acestor drepturi punea n mna feudalului o puternic arm de constrngere extraeconomic , o arm zdrobitoare pentru aservirea maselor r ne ti. Lenin a ar tat c dac mo ierul n-ar avea o putere direct asupra ranului, el n-ar putea obliga s munceasc pentru el un om nzestrat cu p mnt i care- i duce gospod ria lui proprie" 1. In acele perioade din evul mediu cnd puterea suveranului este
1

V. I. L e n i n , Opere, voi. 3, Ed. P.M.R., p. 171.

300

V. COSTACHEL

slab st pnii efectivi ai pamntului snt feudalii. Proprieta tea feudal se caracterizeaz tocmai prin mbinarea proprietii asupra pamntului cu drepturile politice asupra populaiei depen dente de feudali. Marx subliniaz faptul c n epoca feudal, comanda suprem i jurisdic ia erau atribute ale propriet ii funciare" '. Astfel, imunitatea izvor te din st pnirea feudal asupra pamntului i care servete ea nsi drept un mijloc de constrngere extraeconomic . De asemenea, nu trebuie trecut cu vederea c imunitatea ca institu ie juridic reprezint unul din elementele suprastructurii de drept ntr-o societate feudal i care contribuie n mod activ la constituirea i nf rirea bazei sale. / In studiul institu iei imunit ii, una din problemele cele mai dificile este aceea referitoare la cauzele care au fcut pe conduc torul statului s concesioneze privilegiul imunit ii feudalilor s i. Pe de o parte, imunitatea este rezultatul nt ririi economice a feudalilor n calitate de stpni de sate cu populaia aservit de ei. In acela i timp imunitatea este i o expresie a sl birii puterii centrale. In Europa feudal imunitatea mai era i expresia juridic a f rmi rii feudale, deoarece teritoriul ce se afla n stpnirea imunistului era scos de sub conducerea reprezentan ilor for ei publice. A a a fost n apusul european, la fel i n r s rit, de pild n Rusia, unde institu ia imunitii se dezvolt n special n perioada f rmi rii feudale n secolele XIVXV. Astfel s-a ajuns la concep ia c imunitatea apare negreit n perioada frmirii feudale n urma slbirii puterii suverane. Dac e adev rat c din punct de vedere politic imunitatea apare cnd puterea central este slab , ea poate totu i s se dezvolte n alte condi ii. Marx spune: una i aceea i baz economic, una i aceeai n privina condiiilor principale, poate... datorit diferitelor mprejurri de fapt infinit de variate, datorit condi iilor naturale i raporturilor de rase, s dezv luie n manifestarea lor varia ii i grada ii infinite, care nu pot fi n elese dect cu ajutorul analizei acestor mprejur ri prezentate n mod empiric" 2. Baza economic a feudalismului este aceea i
1 2

K. Marx, Capitalul, voi. II, Ed. P.M.R., p. 414 K. Marx, Capitalul, voi. I I I , edi ia rus , 1950, p. 804.

IMUNITATEA

301

peste tot proprietatea feudal asupra p mntului, legat de aservirea r nimii. In apus imunitatea apare ca o consecin a f rmi rii statului, cu putere central ne tirbit ; imunitatea ns poate s apar i atunci cnd este precedat de un stat primitiv, nc neevohiat, cu o putere central neconsolidat ; cnd formele vie ii de stat se suprapun peste via a ob tii s te ti, cnd puterea central nu dispune nc de un aparat administrativ necesar ca s - i exercite puterea, proprietatea feudal se formeaz acaparnd pmntul obtii i nsuind drepturile de autoconducere de care se bucura ob tea s teasc liber . In asemenea mprejur ri apare imunitatea n societatea romneasc . Izvoarele romne ti oglindesc aceast institu ie n cele mai vechi documente referitoare la via a statului, n secolele XIVXV deci ntr-o perioad cnd puterea de stat abia se consolida, ,abia se forma aparatul de stat necesar pentru administrarea unui teritoriu ntins. Deci imunitatea apare n condi iile unei puteri centrale nc destul de slabe cnd domnul depindea de boierime i era un suzeran care se mul umea cu puterea ce i-o ddeau credina i omagiul feudalilor. Acest privilegiu va fi retras boierimii treptat pe m sur ce se va nt ri puterea domneasc i se vor forma statele centralizate n rile romne. In istoriografia romneasc problema imunit ii a fost trecut cu vederea de istoricii burghezi, datorit faptului c era contestat ns i existen a feudalismului. Aceast pozi ie nu i are nici o justificare, deoarece izvoarele noastre con in numeroase relatri cu privire la instituia imunitii. O dificultate serioas n cercetarea acestei institu ii o constituie faptul c terminologia folosit n izvoarele romneti este n cea mai mare parte slavon , avnd unele influen e bizantine i maghiare. Deseori sub un nveli curios i chiar impropriu se dezvluie o serie de forme de via specific societ ii feudale. Dup cum s-a mai spus, institu ia imunit ii este oglindit n izvoarele noastre ncepnd cu sec. XIV, dar n special n tot cursul sec. XV. In documentele noastre privilegiul imunit ii este desemnat uneori prin folosirea unor formule scurte, alteori prin formule mai dezvoltate. In ara Romneasc formula

302

V. COSTACHEL

scurta este aceea de ocin i ohab", iar n Moldova uric cu tot venitul". In Moldova mai snt folosii termeni speciali _ ca privilia, tarhan i slobozia. Formula folosit de cancelaria ~ ? \ T f { * m f * U > - < * i ohaba", n urma cer cetrilor fcute de ctre slaviti', este considerat ca un patrimoniu care se bucur de scutire. Termenul slavon ohaba se traduce scutire i corespunde cu termenul latin immunitas de la care vine imunitate. Astfel formula ocina i ohaba" corespunde cu domeniul cu imunitate". Formula folosit n 2 Moldova uric cu tot venitul", n urma cercetrilor fcute se traduce patrimoniu cu tot venitul". Aci toat dificultatea const n interpretarea termenului uric, care vine de la ungurescul orok cruia i se artibuie nelesul de patrimoniu ereditar. Astfel ambele aceste formu e au acelai sens, difer numai formulrile. Formularea cancelariei rii Romneti este conceput ra o renunare din partea domniei la veniturile ei n folosul feudalului , cea din Moldova arat c stpnirea feudal are dreptul asupra tuturor veniturilor aferente acestei stpniri. Nu trebuie trecut cu vederea faptul c n Moldova mai este folosit termenul pravila (npi,*) de origine latin, derivnd de la privilegiuni folosit n documentele polone i litvane, precum cel de tarhan de origine mongol i cel slavon, slobozia, ambii avind sensul de scutire. - . formula dezvoltat ea se compune de doua pri : 1) conine enumerarea drilor didiilor i a prestailor de care este scutit domeniul feudal si 2) cuprinde mirarea reprezentanilor forei Pu>lice care n-au voie s intre pe pamintul feudalului ca s excite funciunile lor.
i c h , Lexicon palaeoJlovenico graeco-latinum p 423Istoriografia romn i problemele ei actuale' o 25 V

IMUNITATEA

303

D m mai jos extrase din documente care con in formularea tipic a privilegiului imunit ii
ara Romneasc Moldova Se acord scutire : Incepnd Ca s aib slobozenie n veci, de <Je Ia vama oilor i de vama toate, s nu dea dare, nici posad, porcilor, de albinrit, de glet- nici podvoad, nici ili, nici la morile rit, de vinrit, de vinrici, de noastre s nu lucreze, nici la cetate, dijme, de vmeie, de posade, i nici la straj s nu mearg , nici de copaci, i de talpe i de cosi- gorstina de porci s nu dea, nici desetin tul finului i de crtur, de din albine, nici vin s nu care aceti podvoad i de toate slujbele i . oameni i nici o alt oarecare dare a dajriiile domniei mele mari i noastr i slujb s nu aib ace ti mici... i s nu se amestece n oameni n veci.. n acest sat... s aib a acele sate nici sudei, nici birari, merge nici globnici, nici pripari, nici nici povodnicari, nici armai, nici oslu-hari i nici pererubii, nici un fel globnic i nimeni dintre slugile de dreg tor, nici s judece pe ace ti i dregtorii domniei mele" (M-rea oameni i nici gloab s nu adune Nucet, 1501, dec. 15) '. de la dn ii i nici altceva nimic, pentru nici o fapt, nici mare, nici pentru mic" (M-rea Horodnic, 1453, iulie 8)2.

De acest privilegiu se bucurau st pnii satelor boierii i m nstirile. De asemenea domnul i familia lui n calitate de feudal se bucurau de acest privilegiu. tefan ce! Mare, de pild, nume te satele care in de trgul Vasluiului ,,s -mi fie uric cu tot venitul" ; Mihai Viteazul definete stpnirile sale de sate, achizi ionate nainte de domnie ca ohaba 3. Deci s-ar putea spune c acest privilegiu se extindea asupra clasei stpnitoare reprezentat prin familia domneasc , boierii i m n stirile. Ace ti beneficiari ai privilegiului imunit ii formau dou grupe de feudali: laici i biserice ti.
Doc. priv. ist. Rom., B. XV, XVI, voi. I, p. 78. M. C o s t c h e s c u , Documente moldoveneti, nainte de tefan cel Mare, voi. II, p. 491493. 3 Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. VI, p. 341.
1 2

304

- COSTACHEL

In ara Romneasc privilegiul imunitH feudalilor laici este bogat ilustrat n izvoare. In documente este folosit att formula scurt ocina i ohaba" ct i cea dezvoltat pe care am redat-o mai sus. Privilegiul imunitii apare n documentele muntene ncepnd cu anul 1389 din vremea lui Mircea.cel B trn folosind termenul de ohab ca s le fie (boierilor) acele sate de ohab " '. Acest privilegiu va fi acordat de domnii rii Romne ti n tot cursul secolului XV i n prima jum tate a celui de al XVI-lea ; n a doua jumtate a aceluiai secol se va cuta ngr direa lui de c tre domnie. Felul n care este formulat acest privilegiu n ara Romneasc este destul de precis pentru a-i putea stabili con inutul. Prima parte a formulei con ine precizarea cu privire la scutirea de d ri i de presta ii, iar partea a doua cuprinde preciz ri cu privire la interzicerea nclcrii pmntului boierului cu drepturi imunitare de ctre dregtorii domneti. De obicei aceast interzicere este desemnat prin folosirea verbului a bntui (GaHTOBara),ceea ce nsemneaz a sup ra, a v t ma 2 . Deseori e folosit i termenul a d una (no3a6aBHTHj s nu cuteze s le d uneze" vreun dreg tor. In documentul din 17 iulie 1475 n locul verbelor mai uzitate a bniui i a duna este folosit cel de a v mui: s nu-i v muiasc ( OTMHTOB 3 TH ) nici judec tor, nici globnic, nici bircei, nici boieri sau dintre slugile domniei mele"3. Sensul acestor exrjresj-f este limpede: feudalul respectiv fiind scutit de sarcinile obinuite ; nimeni dintre dreg torii domne ti n-are voie s ia vreo dare de la el i astfel s nesocoteasc privilegiul s u. In rest formula este mai mult sau mai pu in stereotip . Cteodat snt enumerate mai puine dri i prestaii sau snt tracui mai numeroi sau mai puin numero i dreg tori. Acest fapt nu e de neglijat. C ci tocmai dup func ia cu care erau ns rcina i diferi i dreg tori putem preciza volumul privilegiului de care se bucura un feudal. De pild , men ionarea faptului c judec torii nu vor intra pe teritoriul imunistului arat c acesta, el nsu i sau slujitorii lui vor judeca pe rani din satele ce-i apar in. Interzicerea imunitatea boierilor
P. P. P a n a i t e s c u, Documentele rii Rotnineti, I, p. 52. I. B o g d a n , Rela iile rii Romne ti cu Bra ovul, p. 382. P. P . P a n a i t e s c u, op. cit. I, p. 143144. '

IMUNITATEA

305

intr rii globnicilor presupune c amenzile vor fi ncasate de st pnul satului. Intr-un num r restrns de documente apare i interzicerea intr rii arma ului pe teritoriul imunistului, ceea ce face s credem c n asemenea cazuri feudalul avea dreptul i asupra justi iei superioare arma ul fiind dreg torul care era ns rcinat cu executarea pedepselor. Dac n ara Romneasc izvoarele dau elemente concrete pe baza c rora s-a putut ntemeia afirma ia c n aceast ar feudalii laici s-au bucurat de privilegiul imunit ii, n Moldova ns lucrurile .snt ceva mai complicate. Din documentele de danie sau de confirmare a satelor acordate feudalilor laici care, de obicei, snt nso ite de privilegiul imunit ii nu este folosit dect formula scurt uric cu tot venitul". Precizarea imunit ii pe larg, a a cum e trecut n documentele muntene, lipse te n cele moldovene ti. Snt ns o serie de dovezi indirecte, pe baza c rora de asemenea se poate afirma c de privilegiul imunit ii s-au bucurat i feudalii laici n Moldova. In primul rnd e vorba de prezen a termenului privilia folosit pe larg n documentele moldovene ti. Privilia reprezint nsu i documentul care conine privilegiul imunitii nscris acolo. Documentele feudalilor laici, denumite privilia, snt identice cu cele biserice ti, afar de faptul c acestea din urm , pe lng formula scurt i termenul privilia, mai cuprind i formula dezvoltat deosebit de clar . Lipsa formulei dezvoltate n documentele de st pnire ale feudalilor laici a f cut pe unii istorici romni s nege faptul c feudalii laici, al turi de cei biserice ti din Moldova, s-au bucurat de acest privilegiu. Credem c explicaia trebuie c utat n faptul c st pnirile bisericii snt de provenien mai recent dect st pnirile boierilor. Domeniul m n stiresc are la origine daniile domne ti ', pe cnd mareJe domeniu boieresc este de origine mult mai veche i are la baz dezagregarea ob tii din snul c reia a ie it boierimea gentilic . Domnia a trebuit s recunoasc drepturile str vechi ale boierimii gentilice, pe cnd biserica c uta s ob in acelea i drepturi ca i boierimea i din aceast cauz urm rea ca n documentele sale de stpnire s fie nscris privilegiul imunitii cu toate precizrile posibile. In afar de considerentul acesta, trebuie s inem seam de faptul c i n rile vecine feudalii laici s-au bucurat
1

Vezi cap. Marele domeniu m n stiresc

20 ~ Viafa feudal c. 8547

306

V. COSTACHEL

de privilegiul imunitii care era nscris n actul general de privilegii acordate clasei stpnitoare. Astfel, n Litvania clasa stpnitoare s-a bucurat de mai multe privilegii, printre care i de imunitate, nscrise ntr-un act general purtnd denumirea de privitei, de unde vine i privilia n Moldova. Astfel, la 2 mai 1447 feudalii din Litvania au c p tat un act n care au fost nscrise toate privilegiile ob inute de ei '. Printre aceste privilegii este trecut i imunitatea, cu specificarea dreptului de judecat a feudalului asupra s tenilor a eza i pe p mntul domeniului su. Existena unui asemenea act general fcea inutil nirarea tuturor drepturilor feudalului, care erau cuprinse intr-un singur termen, privilei", folosit curent n cancelaria marilor cneji din Litvania. n Serbia privilegiul imunit ii a fost trecut de asemenea ntr-un act care se referea la ntreaga clas st pnitoare. In legiuirea lui tefan Du an art. 42 spune : i tocate ba tinile s fie sloboade de toate muncile i djdiile domniei mele, numai s dea darea soc" (darea de p mnt) i s fac slujba la oaste dup lege" 2 . Acest articol formuleaz privilegiul imunit ii de care se bucurau st pnii ocinelor. Existen a articolului explic de ce n multe documente srbe ti nu snt precizate drepturile unui feudal. Nu este lipsit de interes a semnala o deosebit asem nare existent ntre formul rile din art. 42 ale legiuirii sr"beti i cele din hrisoavele rii Romneti. In ceea ce privete con inutul, n ambele ri se acord scutiri complete, n afar de slujba la oaste i darea principal birul n ara Romneasc i soc" n Serbia:
Satele libere de orice munci i Ocinele libere de orice munci i d jdii djdii ale domniei mele... i numai ae dprthiei mele, numai s dea soc i birul s -1 pl teasc i... oaste s oaste s fac dup lege". W 6aixiTHHe ^ a fac" 3. coy cBo6oAHe OTI ? H cejia cBofioflua OTJ BCT>KHX pa6oi"b H flaHKOB rocnoflCTBa MH a 6np #a MH , pa3Bt na nan COKH , H BOHCKOY na H BOHCKY na TOHHT.
BOKiK) no 3aK0noy.
1

art. 42 din Legiuirea tui tefan Duan

Din hrisoavele lui Mircea cel B trin

p. 72 i 304305. 2 t . N o v a k o v i c, Zakonikul lui tefan Du an, Beograd, 1898,

M. K. L i u b a v s k i. Studii de istorie asupra statului lituano-rus,

p. 172. ' P. P. P a n a i t e s c u, Documentele rii Romneti, I, p. 43 i 257

IMUNITATEA

337

Existen a unor dispozi ii cu caracter general ca legiuirea lui tefan Du an sau a actelor de privilegii n marele cnezat gl Litvaniei face inutil n irarea tuturor drepturilor unui feudal n actele lor de st pnire, n special n cele de confirmare. Izvoarele Moldovei nu ne-au pstrat asemenea dispoziii cu caracter general, totui nimic nu ne mpiedic s credem c ele au existat. Folosirea ns i a termenului de privilia, precum i unele preciz ri pe lng formula cu uric, ca, de pild , uric cu totul venitul i tot dreptul" ', constituie dovezi nendoielnice c i feudalii laici se bucurau n Moldova de privilegiul imunitii, ntr-un document din sec. XV al boierului Mihul, n care este men ionat dreptul asupra monopolului morii se arat c el are voie s pedepseasc i s ia amend " de la acei care fiind n hotarul su nu va veni la morile lui2. ntr-un document din sec. XVII, cnd institu ia imunit ii este n declin, g sim i precizarea c stpnul de moie are drept de judecat. La 13 februarie 1614 tefan Tom a spune c Onciul i v t manii s i din satul Ro icei au dreptul de , , a - i judeca (pe vecini) i a le pl ti ale lor dabile cum snt scrise n cartea mea din vistiarul domnesc. Cine n-ar voi s plteasc, s aib a-i opri bucatele" 3. Aci stpnul satului apare ca judec tor al vecinilor i ca r spunz tor fa de fisc pentru ranii lui : el ridic toate d rile achitndu-se fa de stat. Faptul c dreptul de judecat al unui feudal apare ntr-un document att de trziu, arat c , institu ia imunit ii fiind pe cale de djspariie, s-a simit nevoia unei precizri speciale. Atunci cnd institu ia f cea parte din via a societ ii feudale, n Moldova formula cu uric i privilia erau suficiente. Acum ns , pentru a men ine un privilegiu dep it de via , trebuie s se specifice n mod deosebit i chiar s se prevad i pedepse. Lipsa formulei dezvoltate n Moldova nu poate constitui un argument pentru negarea existenei privilegiului imunitii feudalilor laici. Prezen a formulei scurte, a termenului privilia, precum i a numeroaselor dovezi indirecte, din care n-am men ionat dect unele snt nt rite de faptul c imunitatea feudalilor laici a existat peste tot n societatea feudal i nu vedem de ce n aceast privin Moldova ar face o excep ie.
11 3

M. C o s t c h es c u, op. cit., I, p. 7 i II, p. 495. * Ibidem, II, p. 313314. Gh. G h i b n e s c u , Ispisoace i zapise, I2, p. 9596.

308

V. COSTACHEL

Dac privilegiu! imunitii feudalilor Imunitatea bisericii laici nu este oglindit n toat amploarea lui, n izvoarele moldovene ti, n schimb imunitatea feudalilor biserice ti permite cercetarea pe baza unui material deosebit de bogat. De obicei m n stirile i episcopiile din Moldova se bucurau de acest privilegiu avnd dreptul de judecat , de ridicare a d rilor i de administrare a domeniilor lor. Dreptul de judecat a m n stirilor rezult din faptul c dreg torii domne ti, ns rcina i cu func iile judec tore ti erau oprii s - i exercite aceste func ii pe pamntul imunistului. Printre ace ti dreg tori snt trecu i de obicei judec tor (cyneuh) globnic ncasator de amenzi judiciare, precum vornici ' i prc labi, ace tia din urm lega i mai mult de justi ia ora e lor. In Moldova, pe lng ace tia erau trecu i i ureadnicii", adic dreg torii. In ara Romneasc , printre dreg torii opri i de a c lca n satele imunistului, cteodat apare i arma ul. De pild, n privilegiul mnstirii Cozia, din 14871488, exista meniunea c n satele sale nu se vor amesteca nici judectori, nici globnici, nici arma i" 2 . La 27 martie 1505, n privilegiul de imunitate al m n stirii Tismana era nscris dispozi ia care oprea pe arma i s - i exercite func ia n satele m n stirii 3 . De aceleai drepturi se bucura mnstirea Govora n 15024 i' m n stirea Nucet n 1501 5.. Prin interzicerea ca ace ti dreg tori cu nsrcinri judiciare s -i exercite funciile n satele m nstire ti, se ar ta c stare ul m n stirii sau dreg torii s i (ureadnicii n Moldova) vor fi aceia care vor judeca pe ranii din satele lor. De pild , m n stirea Neam u din Moldova, la 1454, se bucura de privilegiul imunit ii n care era specificat c n cazul cnd se vor s vr i infrac iuni n satele sale cnd cuiva i s-ar p rea vreo strmb tate din partea acestor oameni din aceste sate s -i cheme dinaintea egumenului de la Neam i
1

i 335.
2 3 4 5

P.

P. P a n a i t e s c u ,

Documentele rii Romnesti, I, p. 140

Ibidem, I, p. 364 i 371. Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. I, p. 29. Ibidem, p. 17. ; Ibidem, p. 8.

IMUNITATEA

309

dinaintea dreg torilor m n stire ti i pe alt judec tor s nu-1 aib .... ci ns i c lug rii s ia gloab " '. In 1459 tefan cel Mare acord privilegiu! imunitii judiciare m n stirii Bistri a din Moldova pentru satul s u Luc ce ti, ar tnd c oamenii din satul Luc ce ti nu vor fi judeca i de judec torii din Bac u sau de dreg torii lor ci vor fi judeca i de c tre c lug rii no tri de la Bistria... alt judec tor s nu aib ..- dect stare ul de la Bistri a i c lug rii s -1 judece" 8 . De acela i privilegiu se bucura i m n stirea Poiana din Moldova nscris n actul din 27 iunie 1449 : Pe ace ti oameni d'in aceste sate m n stire ti s nu aib a-i judeca nimeni din panii i dreg torii no tri... iar cui i se va p rea strmb tate de la ace ti oameni, din aceste sate... ei s -i prasc i s -i trag naintea igumenului i naintea dreg torilor lui... el nsu i s judece oamenii s i i s -i dovedeasc de toate i n gloabe i n tot felul de vini" 3 . Textele acestor documente moldovene ti snt att de explicite, nct se vede cu toat claritatea c stare ul m n stirii personal, sau ajutat de dreg torii s i exercita func ia de judec tor. Amenzile cu care se sanc ionau diferite delicte erau ncasate de m nitftire i sporeau veniturile sale. Aci se nvedereaz i concepia medieval asupra sistemului de pedepsire a infrac iunilor, care era considerat ca o important surs de venit i care revenea feudalului. Aceste preciz ri caracteristice pentru actele de privilegii bisericeti din Moldova nu se ntlnesc n documentele muntene, lknitndu-se numai la precizarea dreg torilor judiciari opri i s intre n satele m n stire ti. In ceea ce prive te volumul jurisdic iei domeniale el nu era totdeauna acela i. Unele a ez minte biserice ti mai mult legate de domnie aveau imunit i judiciare mai largi, avnd dreptul s judece toate delictele, altele aveau anumite restricii. In Moldova delictele erau mprite n mari i mici4; specificarea acestor delicte este dat n documentul din 3 februarie 1467, n care snt trecute drepturile imunitare ale m 1 2

*' M. C o s t c h e s c u , op. cit., I I , p. 392. 4 Ibidem, p. 393, p. 518;-1. B o g d a n , op. cit., p. 30.

M. C o s t c h e s c u , Documente moldovene ti, II, p. 518. I. B o g d a n , Documente de la tefan cel Mare, I, p. 30.

310

V. COSTACHEL

r. stirii Bistria : s nu cuteze, s judece pe ace ti oameni m n stire ti... nici pentru omor, nici pentru urm rire, nici pentru r zboi, nici pentru furt, nici pentru r pire de fat , nici pentru lovituri sngeroase i nici pentru lovituri cu vn t i, i nici pentru altceva, nici pentru vreo fapt , nici mare, nici mic " '. Pe lng m n stirea Bistri a i alte a ez minte biserice ti ca : m n stirea Neam u, m n stirea Poiana. Episcopia din R d u i aveau dreptul s judece toate delictele, f r excep ie. Cnd ns jurisdic ia unei m n stiri era limitat , n actul cu privilegii se meniona care snt delictele care erau rezervate justiiei domne ti. Acestea de obicei erau- moarte de om i r pire de fat . E de presupus c aceasta a fost delimitarea jurisdiciei domeniaie obinuite. In secolul XV ns majoritatea m n stirilor se bucura de imunit i judiciare depline. Acordarea imunit ilor ns era revocabil i necesita confirmare la fiecare schimbare de domnie. De pild , m n stirea Poiana, rare la 1449 avea dreptul de jurisdic ie asupra tuturor delictelor penale, la 1472 pierde jurisdic ia asupra urm toarelor delicte: moarte de om i r pire de fat 2 . ntinderea privilegiului judiciar nu era constant i putea s varieze de ia caz la caz, dup importan a m n stirilor i leg turilor ^ domnia din vremea aceea. Dup cum s-a mai ar tat, n ara Romnease n tot cursul secolului XV imunit ile judiciare erau acelea i ca i n Moldova ; formularea acestui privilegiu n documentele muntene este ns schematic i mai pu in precis . In documentele rii Romne ti din sec. XVI formularea imunit ii judiciare cap t un caracter mai precis. Astfel, la 3 februarie 1507, m nstirea Cozia se bucur de imunitatea judiciar, formulat cu urm toarele preciz ri : orice se va face pe acele sate mai sus scrise, ocini sau b l i ale sf. m n stiri, fie c va fi du egubin , fie snge, fie orice gloab , nimeni s nu se amestece cu acele gloabe, nici domnia mea, nici vornicul, nici alt dreg tor sau boier al domniei mele... pentru c au fost d ruite sf. m n stiri nc din zilele sfntr posa ilor str buniM. C o s t c h e s c u , Documente de la tefan cel Mare, Iai. 1948,2 p. 25. I. B o g d a n , op. cit., I, p. 173.
1

IMUNITATEA

311

cilor i p rin ilor domniei mele" '. Rezult c la nceputul secolului XVI m n stirea Cozia avea imunit i judiciare depline, de care ea s-a bucurat din cele mai vechi timpuri. Menionarea delictelor: moarte de om (du egubina), r ni sngeroase (snge) arat c m n stirea a avut jurisdic ia asupra celor mai importante delicte penale. i alte m n stiri ca Tismana, Govora, Nucet n satele c rora n-au avut acces dreg torii domne ti, inclusiv arma ul se bucurau de asemenea imunit i judiciare. Dac n secolul XV volumul imunit ii judiciare putea s varieze i era revocabil, n secolul XVI apare tendin a i mai precis s exclud dreptul de a judeca moartea de om. De pild , m n stirea Putna care avea dreptul s judece cazurile de b taie", ugubina de mueri" era obligat c atunci cnd i se va ntmpla vreunui om, dintre acele sate, s fac vreo moarte de om, pre acela s -1 prind i s -1 aduc la noi, iar gloaba i acela s fie a m n stirii" 2 . Spre sfr itul sec. XVI jurisdic ia feudalilor biserice ti este din ce n ce mai ngr dit . De pild la 1588, m n stirea Pobrata din Moldova a pierdut cu totul dreptul de judecat , p strnd numai dreptul asupra amenzilor judiciare : Pre labii i marii v tafi i globnicii i de ugubinarii s aib numai a judeca i a- i lua feriele... i s fie toate gloabele i de ugubinele ale m n stirii" 3 . Iar n 1554 aceast m n stire nc de inea dreptul asupra imunit ii judiciare nelimitate: niine din ispravnici s nu umble prin satele m n stirii, nici globnici, nici prip ari i de s-ar ntmpla vreo glceav ori mare ori mic , naintea egumenului s fie" 4 . Din documentul m n stirii Neam , din 3 iunie 1599, afl m c i ea nu mai dispunea la aceast dat de imunitatea judiciar . Ca i n cazul m n stirii Pobrata dreg torii domne ti trebuiau s fac judecata n satele m n stirii, s - i ia leria ...iar alte silnicii s nu aib a face pentru c domnia mea m-ara milostivit i le-am l sat s fie pentru ciubote rug torilor no tri c lug rilor... Iar dac cineva va fi vinovat de moarte,
1 2 3 4

Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. I, p. 41. M. C o s t c b e s c u . Documente moldoveneti. 15171527, p. 311. Doc. priv. ist. Rom., A. XVI, voi. III, p. 385. N. I o r g a, Studii i documente, VI, p. 75.

312

V. COSTACHEL

slugile noastre de ugubinari s nu aib a-i nv lui ci pe acel vinovat s -1 prind c lug rii i s -1 duc la domnia mea" '. De aici reiese c institu ia imunit ii e n declin n a a m sur , nct amenzile rezultate din judecata infractorilor din satele m n stire ti de c tre dreg torii domnului constituiau un venit pe care domnia l d ruie te m n stirii. Puterea domnului s-a consolidat; el dispune de propriul s u aparat ca s exercite puterea judec toreasc . Feudalilor bisericeti li se retrage imunitatea judiciar, meninndu-se ns veniturile oare rezult din amenzile pl tite de infractori. Crmuirea manifest chiar o nencredere n ceea ce prive te spiritul de loaialitate al c lug rilor n leg tur cu ncasarea amenzilor. Domnia struie chiar n recomandri adresate clugrilor, n ceea ce privete stabilirea amenzilor datorate de infractori: i s ia m n stirea gloaba dup dreptate, de la om care va r mne de lege ; s nu ia, nici s jefuiasc de la al i oameni din sat, ce nu vor fi vinova i, ci s ia ce va avea singur cel care va fi vinovat" 2 . Tendin a domniei de a ngr di i chiar desfiin a imunitatea judiciar a bisericii devine i mai evident n sec. XVII n Moldova. M n stirile Neam , Galata, Tazl u, Pobrata, Pangra i aveau dreptul numai asupra veniturilor rezultate din gloabe i du egubine. Judecata o f ceau dreg torii domne ti. Dreptul la imunitatea judiciar este men inut de episcopia din Hu i i m n stirea sf. mormnt poate i alte m n stiri n mod excepional. In ara Romneasc se pare c imunitatea judiciar a bisericii s-a men inut mai mult vreme. M n stirile Cozia, Dealul, Nucet, episcopia din Buz u se bucurau de acest privilegiu i n prima jum tate a sec. XVII. Izvoarele ns conin diferite men iuni din care rezult c st pnirea a pornit pe calea ngr dirii lui. Abuzurile dreg torilor ns au f cut ca domnia s revin la vechea rnduial, cnd m nstirile aveau dreptul la judecat. De pild, la 3 ian. 1629, m nstirea Plumbuita obine dreptul ca banii de jude n sat s nu intre... iar ce va fi judecata satului, s ie volnic egumenul s judece rumnii m n stirii cum a fost i mai denainte vreme pentru c de r ul boierilor de
1

Ib id em , A ., X V I, vo i. I I I , p. 38 6 .

Doc. priv. ist. Rom., A. XVI, voi. IV, p. 63. '

IMUNITATEA

313

au risipit satul m n stirii de au fugit" ! . nsu i faptul c hrisoavele cu imunitate judiciar con in din ce n ce mai multe preciz ri i chiar amenin ri la adresa dreg torilor domne ti ns rcina i cu func ii judiciare arat c aceast - rnduial din trecut nu mai este respectat de organele domne ti i nu mai reprezint starea comun de lucruri. Ne-am oprit mai mult asupra imunit ii judiciare, deoarece ea este considerat de obicei ca elementul cel mai caracteristic al acestei institu ii. Privilegiul imunit ii ns se extindea i asupra altor sectoare din via a satului, i n primul rnd cel fiscal 2 . St pnii de p mnt aveau dreptul s ridice renta feudal de la produc torii nemijloci i din satele lor. Privilegiul imunit ii asigura st pnilor de sate renta feudal care constituia veniturile unui domeniu feudal. Dijmele aduceau tot felul de produse naturale cereale, carne, vin, miere, cear si altele. Scutirea de la presta iile pomenite mai sus fa de domnie nu-i dispensa pe locuitorii satelor de munci obligatorii n folosul st pnilor. Dimpotriv , n calitate de rani dependan i, ei cap t obliga iile de clac , obliga ii mult mai mpov r toare dect obliga iile fa de domnie, mai ales cnd rezerva feudal devine mai mare. Claca deosebea situa ia unui ran din satul cu st pn de aceea a ranilor din satele libere. Aci trebuie c utat cauza luptei ranilor sub formele ei cele mai variate de la nesupunerea la lucru i pn la r scoale r ne ti. Privilegiul imunitii punnd n minile feudalului dreptul de judecat asupra ranilor, de a percepe d rile, de a-i obliga s presteze claca constituie o verig foarte important n procesul de aservire a r nimii. Investit cu acest privilegiu, feudalul exercit o constrngere extraeconomic , folosind pentru aceasta for a de care dispune. Pe de alt parte, nu trebuie s pierdem din vedere faptul c existen a institu iei imunit ii este determinat de necesitile vieii economice. C n cadrul economiei naturale, n care p mntul constituie bunul cel mai de pre , exploatarea necesita bra e de munc , care nu puteau fi altele dect ale ranilor erbi. i nsu irea plusprodusului de c tre feudali n-ar fi fost
1 Arh. Stat., Buc, M n stirea Plumbuita, XII/f. Copie la Institutul de Istorie. 2 Vezi cap. Veniturile rii i ale domniei.

314

P. P. PANAITESCU

posibil f r aceste rela ii de st pnire i subordonare. In virtutea privilegiului imunit ii dispunnd de puterea judiciar , fiscal i administrativ , feudalul putea, sub diferite forme, s exercite constrngerea asupra ranilor. PRADALICA In leg tur cu drepturile feudale ale domnului, cu dominjum eminens exercitat de el asupra ntregului p mnt al t rii, este n ara Romneasc institu ia prdalica. Ea apare la mijlocul secolului XV i dispare la sfr itul veacului XVI. Formula cu care e introdus n actele domne ti este urm toarea (cu unele variante) : i cine dintre dn ii moare, iar ocinele s fie ale celor r ma i, la ei pr dalica s nu fie"- 1 . Aceast formul trebuie n eleas n sensul ca n cazul stingerii liniei masculine a st pnilor mo iei, domnul nu avea dreptul s aplice pr dalica, adic dreptul de a lua pe seama domniei moia, ci aceasta va rmne celorlali membri ai obtii, chiar i descenden i pe linie feminin . In adev r, de cele mai multe ori privilegiile domne ti n care se prevede renun area la pr dalica privesc pe st pnii de mo ii care nu au fii. Documentul domnesc spune c fiicele s fie n loc de fii, s mo teneasc ele mo ia, care nu va fi pr dalica. i n caz de vnzare a mo iei, se aplic privilegiul domnesc de renun are la dreptul de pr dalica : dac mo ia se nstr ineaz prin dona ie sau vnzare, domnul avea dreptul s intervin i s cear mo ia pentru dnsul, deoarece st pnirea ei era numai n linia descenden ei familiei i nu se putea nstr ina la alt neam, f r voia domnului. Snt numeroase cazuri n care afl m prin sate, p r i de mo ii, pr dalice domne ti", mo ii care au r mas pr dalice, pe seama domnului 2 . Originea feudal a acestei institu ii st n concep ia c mo ia este un beneficiu dat de domn, domnul poate retrage beneficiul n cazul stingerii liniei masculine a st pnilor, deoarece femeile nu pot mplini ndatoririle militare fa de domn, ce decurg din acordarea feudului. De asemenea,
P. P. P a n a i t e s c u, Documentele rii Romineti, I, p. 240241. Ibidem, p. 262.

PRDALICA

315

beneficiul fiind acordat unei familii, nu poate fi nstrinat prin vnzare, deoarece domnul trebuie s tie i s aprobe n mna cui r mn obliga iile militare ce decurg din beneficiu. In realitate ns , pr dalica se aplica tuturor mo iilor din ar , chiar p mntului ob tilor mo nene ti, care snt anterioare domniei. De asemenea se aplic pr dalica i mo iilor cump rate de la femei, precum chiar i mo iilor m n stire ti : Dac cineva pentru p catele noastre stric sfnta m n stire, iar ocineie i vin riciul s nu fie pr dalica, ci s fie ale cinstitului jupan Drghici i fiilor i nepoilor lui" ' (adic, dac se stric m n stirea, averile ei vor trece la familia ctitorilor, nu la domnie). E de la sine neles c moiile trdtorilor domnului, ale pribegilor, devin i ele pr dalice. Chiar i pentru st pnirea iganilor robi se aplic acest drept al domniei : Dac se va ntmpla moartea monahiei Magdalina. iar mai sus spusele sate, .a igani i vie, pr dalica, s nu fie, ci s fie ale sfintei m n stiri" 2 . Rezult din aceste texte i din multe altele c pr dalica era acea mo ie care trecea n st pnirea domniei, cnd se stinge linia masculin a st pnilor, cnd se nstr ineaz mo ia de la neam, cnd nu mai r mne st pn. Acest drept al domnului care se aplic tuturor mo iilor rii, oricare ar fi originea lor, deriv din dreptul feudal de dominium eminens asupra ntregii ri. Pr daiica, cu acest nume apare i n Macedonia, ntr-un document dat la 1277 de arul bulgar Constantin Assen m n stirii Vighino, lng Skoplje 3. Primul document n oare apare institu ia pr dalica n ara Romneasc (n Moldova ea nu apare niciodat ) este cel dat de Vlad epe la 20 septembrie 1459 4. Asupra drepturilor femeilor de a mo teni mo iile nainte de aceast dat , avem date precise n actul lui Vladislav I din 1372 care soune c dup moartea beneficiarului actului, Ladislau, atunci Nicolae, Hui acelui Ladislau Doboca sau fiica lui, sau c i vor r mne "n via sau altul care s-ar trage dup aceea, dintr-n ii i din
Academia R.P.R., 1 .aor. 1486. Achiziii noi, 1951. ' Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, p. 78. 3 I o r d a n I v a n o v , Blgarski starini iz Makedonia, (Antichiti bulgreti din Macedonia), Sofia, 1931, p. 583. * P. P. P a n a i t e s c u , Documentele rii Romineti, I, p. 240.
1

316

P. P. PANAITESCU

neamul lor s st pneasc ... satele i mo iile mai sus numite, cu drept de motenire pe rnd" 1. Se vede bine c neamul beneficiarului avea drept de mo tenire perpetu , i femeile au drept de motenire. Nu se face meniune de renunare la vreun drept domnesc de retragere, care nu exista. A adar, pr dalica, dreptul domnului de a relua mo iile, nu exist de la nceputul statului feudal muntean, ci apare n mijlocul veacului XV ca o urmare a cre terii puterii domne ti (e caracteristic faptul c e men ionat nti sub un domn autoritar ca Vlad epe ). Pn atunci, domnul nu avea dreptul i probabil c nici n-a sim it nevoia, avnd mo ii la dispozi ie, s ia mo iile cnd se stingea gintea n linie masculin . Toate mo iile se st pneau dup dreptul gentilic, nu dup dreptul feudal, care d dea putere domnului s intervie. Abia dup nt rirea puterii domne ti, domnul izbute te s impuie extinderea dreptului s u asupra tuturor mo iilor din ar , n cazul trecerii la alt familie sau a stingerii liniei masculine a st pnilor. Desigur c aceast institu ie nu era pe placul marii boierimi care vedea n astfel de cazuri pierdute pentru familie mo iile st pnite de str mo ii lor. Boierimea a luptat f r ndoial pentru a se desfiin a dreptul de pr dalica i n cele din urm a izbutit. Desfiin area pr dalicei e n leg tur i cu destr marea ob tii i cu introducerea dreptului de a testa. Se n elege u or c dac st pfnul mo iei avea drept s lase prin testament mo ia sa, domnul nu mai putea s-o ia. Recunoa terea dreptului de a testa c tre str ini, n privin a mo iilor, a avut loc n vremea domniei lui P tra cu cel Bun. Se pare c recunoa terea dreptului de a testa, deci desfiin area pr dalicei, a fost stabilit ntr-o mare adunare a boierilor cu domnul. La 10 mai 1555 P tra cu cel Bun spune ntr-un hrisov : De asemenea i domnia mea, am judecat cu to i dreg torii domniei mele, c dac cineva sau p rintele s u, vrea s lase la moartea lui averile sale oric rui om, acel om s le st pneasc " 2 . E adev rat c la 1561 mai 31, Petre cel Tn r mai nscrie ntr-o porunc renun area la pr dalica 3 , dar de atunci aceast formul ncepe s dispar , sau i schimb
1 2 3

P. P. P a n a i t e s c u , Documentele rii Romne ti, I, p. 34. Doc. priv. ist. Rom., B., XVI, voi. III, p. 31 Ibidem, voi. III, p. 149.

PRADALICA

317

sensul. Dreptul de testare este recunoscut de to i domnii : la 1588 Mihnea Turcitul se exprim categoric : nu este lege s vnd domnii satele boiere ti, c aceasta nu se cuvine, ci i-am judecat, cui va fi de mo tenire, acela s le st pneasc " '. Boierii fac testamente (uneori verbale fa de martori) i n acest caz folosesc termenul de pr dalica : Vlaieul logof t adoptase pe un nepot al s u, .,pentru c dup moartea lui. averile lui s nu fie pr dalice" 2 . Aci cel care lua m suri ca averile s nu mai treac la domnie, era nsu i st pnu mo iei, nu mai e vorba de o concesie a domnului. Tot atunci Mihnea Turcitul scrie : Dumitru ban i St nil postelnic fii din trupurile lor n-au f cut... ei au socotit ca dup moartea lor s nu le r mie satele i a iganii lor i averea lor pr dalice i pustii. ei au l sat verilor lor primari, Neagoe i Moisi, toate satele i a iganii, ca dup moartea lor s fie ale lor" 3 . Este limpede c n aceast epoc dreptul de a testa nl tur pr dalica, iar acest drept domnesc r mne numai n cazul stingerii liniei masculine, f r testament. ns i formula pr dalicei, renun area domnului la ea, dispare din documentele rii Romne ti n ultimul deceniu al secolului XVI. ntmpltor o aflm cu sens schimbat n secolul XVII. Astfel, ntr-un act din 10 iulie 1614, un hrisov dat m n stirii Dealului acord m n stirii diferite venituri la b l ile ei: hotar ina de la oi i porci, du egubina, fie hatalm [amend "), fie snge sau pr dalica" 4 . Aici institu ia a degenerat, esta un venit al m n stirii, pe mo ia ei, poate la moartea rumnilor pe delini ele ei. Din cele relatate rezult c pr dalica nu este un drept ce decurgea din dona ii de beneficii f cute de domn dup ntemeierea domniei, ci un drept general care face parte din dominium eminens asupra ntregii ri. Dreptul domnului de a lua mo iile :n care se stingea linia masculin sau care se nstr inau i are originea n mijlocul veacului XV, apoi n a doua jum tate a veacului urm tor este compromis i ruinat prin apari ia dreptului de a testa. Aceast evolu ie urmeaz fazele raportului de for e dintre boierime i domnie.
1 2 3 4

Doc. priv. ist.. Rom. B, voi. V. p. 365. Ibidem, voi. V, p. 6768 (10 august 1582) Ibidem, XVI, voi. V. p. 6162 (9 iunie 1582). Ibidem, XVII, voi. II, p 298.

318

P. P. PANAITESCU

La nceput, domnul depindea de boierime i era un suzeran care se mulumea cu puterea ce i-o d dea credin a i omagiul boierilor. In a doua faz domnul c tig putere i impune dreptul de pr dalica. n a treia faz , la sfr tul veacului XVI se ive te o nou boierime cu puteri crescute, puterea domneasc scade ca urmare a comer ului de grne cu Imperiul Otoman, formarea noilor latifundii cu ranii lega i de glie, lipsa unei clase or ene ti puternice care s sprijine pe domn. In aceast faz cade recunoa terea dreptului de a testa i desfiin area pr dalicei, care snt o izbnd a boierimii mpotriva domniei. De observat c prdalica nu se acoper cu privilegiul masculinit ii" care, cu unele excep ii, a continuat s func ioneze n ara Romneasc n sensul c b ie ii mo tenesc mo ia naintea fetelor, care se mulumesc cu zestre n avere mi c toare. Dar de la desfiin area pr dalicei, principial fetele pot mo teni, n caz de testament sau de lips de urma i masculini. In Moldova, n schimb, prdalica n-a existat, acolo dreptul de mo tenire al femeii era bine stabilit i s-a men inut ntotdeauna.

Capitolul V

DOMNUL I

PUTEREA DOMNEASC

vedere al st pnirii mo iilor, domnul poseda un dominium eminens asupra ntregului p mnt, care se manifesta n fapte prin datoria st pnilor feudali de a-i sluji n oaste i la sfat, deci ace tia erau vasalii lui i-i datorau credin n schimbul confirm rii dominiumului utile, al st pnirii de fapt asupra p mntului. Acest drept de st pnire al p mntului de c tre feudal era ereditar; numai n cazul vinderii sau transmiterii altei familii era necesar aprobarea domnului, a st pnului suprapus, c ruia n acest caz i se pl tea o desp gubire (n ara Romneasc , darea calului). Ca st pn suprem, domnul avea drept la o dijm de la toate mo iile, afar de acele care se bucurau de imunit i. Domnul avea drept de judecat , dar mpreun cu sfatul boierilor i pe baza obiceiului p mntului, deci puterea sa nu era nelimitat . Tot domnul comanda armata, dar i n acest caz puterea lui era limitat de existen a cetelor care depindeau direct de boieri. Domnul f cea legile, adic lua anumite m suri, f cea anumite reforme administrative, fiscale etc, dar i acestea cu sfatul boierilor i al adun rii mari a privilegia ilor. In sfr it, el avea unele prerogative asupra bisericii, confirmnd pe episcopi i mitropoli i.
Via a feudal c. 8547

Prerogativele erau st pni feudali, ca atare exercitau o domnului suzeranitate asupra rii. Din punctul de

Domnii rii Romneti i ai Moldovei

322

A. CAZACU

Din cronici i din documente afl m c la urcarea domnilor pe Obligaiile supuilor tron ara vine s li se nchine. Astfel, Vlad fa de domn epe comunic bra ovenilor v d de tire domnia mea... c mi s-a nchinat toat ara Romneasc cu to i boierii"'. In cronicile rii Rom-neti citim : Au venit Stnil Vornicul cu toi boierii i cu toat curtea de s-au nchinat lui Mircea Vod " 2. Au dat mp ratul domnia lui Vladislav Vod i viind n ar i-au e it nainte boierii i alt ar dup obiceiu i i s-au nchinat" a . i n Moldova lucrurile se petreceau la fel. Cnd vine Petru Rare n a doua domnie ,,cu to ii au p r sit pe Alexandru Vod ... i ei cu to ii s-au dus de s-au nchinat la domnul s u Petru Vod " 4. Despot Vod reu e te: a a umplnd pe to i de n dejde i s-au nchinat ara de sus toat " 5 . Despot Vod nvins : au e it afar din cetate mai sus de Suceava la Areni unde ara era adunat i s nchina Tom ii" 6 . Tot din cronici afl m sensul mai precis al cuvntului nchinare. Astfel, ntr-o variant a Letopise ului Cantacuzinesc citim : Atunci B s rabe tii cu toat boierimea ce era mai nainte peste Olt s-au sculat cu to ii i au venit la Radul Vod de s-au nchinat s fie sub ascultarea i porunca lui i numai el s fie mai mare peste to i" 7 . Deci prin faptul nchin rii domnul este mai mare peste to i, ceilal i trebuie s -1 asculte. Ureche ne l mure te i el n dou pasaje ce este nchinarea, nainte de moartea lui tefan cel Mare dup un sfat prealabil socotind din to i mai puternic pe turc i mai n lept au dat nv tur s se nchine turcilor" 8 ; de unguri tot el ne spune c : ...neavnd odihn de o ti grele, ei s-au sup rat i s-au
Gr. T o c i 1 e s c u, op. cit., p. 97. D. S i m a c h e i T. C r i s t e s c u , Letopiseul Cantacuzinesc,

p. 105 P150

Cronica Iui Radu Popescu, p. 70; Letopise ul Cantacuzinesc, p. 103.

Gr. Ureche, Letopiseul rii Moldovei, ediia P. P. PanaHescu,


lbidem, p. 163. Ibidetn, p. 175. D. S i m a c h e i T. C r i s t e s c u , Variante, p. 15. Gr. Ureche, Letopise ul, p. 112.

DOMNUL I PUTEREA DOMNEASCA

323

sf tuit cu to ii de s-au nchinat turcilor i au luat de la dn ii domni ca i n rile noastre" '. tim c nchinarea unei ri este supunerea ei unei alte ri. Inchinndu-se Moldova turcilor a devenit vasala Imperiului Otoman, acela i lucru s-a ntmplat dup spusele lui Ureche i cu Ungaria. Prin nchinare Basarabe tii i toat boierimea de peste Olt intr sub ascultarea i porunca lui Radu Vod , el devenind mai mare peste to i. Deci nchinarea este formalitatea prest rii omagiului de vasalitate. ntr-adev r la nchinare se ndeplineau dou formalit i. Prima este un ritual, dup cum ne spune Sivori, secretarul lui Petru Cercel, supu ii vin i s rut picioarele domnului 2 . Dup cele spuse de Gantemir i Gheorgache logof tul, pe vremea lor se sruta mna i poala domnului3. Cam aceleai forme se ndeplineau cnd domnii rilor romne se duceau s presteze jur mntul de vasalitate turcilor sau polonilor. Ureche ne spune de Petru Rare c s-a 4dus la arigrad de i-au plecat capul sub t lpile mp ratului" . Dup Radu Popescu, pe vremea lui Matei Basarab, ritualul e mai pu in umilitor, domnul se duce s s rute mna mp ratului de domnie" 5 . La curtea Poloniei se ntrebuin au alte forme. Pszyluski ne poveste te c tefan cel Mare venea naintea regelui Poloniei cu un steag, ngenunchia i pleca capul suo more" (dup obiceiul s u, al rii) apoi nchina i steagul 6 . Dup ndeplinirea acestui ritual, urma a doua parte a nchin rii : supu ii depuneau jur mintul de credin In care de obicei se cuprindeau obligaiile pe care le luau fa de suzeran. Cunoa tem dou formule de jur mnt, una ntrebuin at la nsc unarea lui Constantin erban Voievod i alta la nsc unarea lui Antonie Vod din Pope ti 7 . Prima formul este redat sub aceast form : jura i pe aceast sfnt Evanghelie i aceast cinstit cruce, c ve i fi cu chir Constantin Vod
Gr. Ureche, Letopiseul, p. 125. St. P a s c u , , Petre Cercel i ara Rom. in sec. XVI, p. 170. D. Cantemir, Descrierea Moldovei, tr. Gh. Pascu, p. 71. Ureche, Letopiseul, ed. cit. p. 149. Cronica lui Radu Popescu, p. 128. B. P. Hasdeu, Arhiva Istoric", II, p. 23. Ibidem, p. 85, Cltoriile patriarhului Macarie, tr. E. Cioran, p 113.

324

A. CAZACU

fiul lui erban Vod , un suflet i un sfat ascultndu-1 i ajutndu-1 f r viclenie att pe fa ct i n secret, neascunznd de la dnsul nici un lucru care trebue s fie cunoscut n tot timpul vie ei sale i nu ve i fi tr d tori fa de dnsul i nu ve i lucra mpotriva lui". A doua formul se relateaz ntr-o descriere cu urm torul con inut: fiind to i naintea bisericii dup cum este obiceiul... fitecare punndu-i mnele pe sfnta Evanghelie jurnd pre puternicul sfntul nume al domnului dumnezeului nostru Isus Christos, cum vor sluji domnul s u lui Antonie Vod cu dreptate i cum s lipseasc pisma i moz viria i hicle ugul din mijlocul lor, numai de acum s locuiasc to i ntr-o dragoste ca ni te adev ra i cre tini, iar carii nu vor inea jur mntul s fie l p da i de fa a domnului dumnezeu" l. De i aceste formule snt dintr-o epoc trzie, ele seam n '* cu formulele jurmintelor prestate de domnii Moldovei regilor Poloniei i Ungariei i ale domnilor rii Romne ti regilor Ungariei. tefan I al Moldovei, prin jur mntul s u prestai regelui Poloniei, se oblig : Vom fi credincio i... i vom sta lng dn ii cu vie ele noastre i cu toat puterea noastr i cu toi boierii notri... l vom ajuta contra tuturor dumanilor neexceptnd pe nici unul, pe cinste, pe credin , f r n l ciune, f r viclenie. Asemenea f g duim s -i n tiin m da toate, s -i sf tuim cu sfat bun, nici odat s nu fim mpotriva lor i afar de dn ii s nu c ut m al i domni" 2 . Obliga iile luate de Alexandru cel Bun snt acelea i, dar ele snt expuse mai succint: ,,f g dukn pe onoare f r n l ciune i f r viclenie s slujim credincios i s d m ajutor i s sf tuim cu sfat bun ct vom tr i contra oric rui du man al s u neexceptnd nici odat pe nimeni i deasemeni nici odat s nu ne c ut m alt domn" 3. Obliga iile lui Neagoe Basarab fa de regele Ungariei snt nc mai rezumate, el se oblig cum c s fim domnului nostru... craiului credincio i i drep i i cu dreapt slujb" 4.
1 2 8

Letopiseul Cantacuzinesc, p. 185. M. C o s t c h e se u, op. cit., II, p. 612. M. C o s t c h e s c u, op. cit., p. 621. ' G r T o c i 1 e s c u, op. cit., p 263.

DOMNUL I PUTEREA DOMNEASCA

325

Toate aceste formule cuprind implicit sau explicit o serie de obliga ii din care prima este aceea de a servi. In jur mntul lor, vasalii lui Antonie Vod din ara Romneasc se oblig : cum vor sluji domnu su Antonie Vod cu dreptate". Alexandru cel Bun, ca vasal al regelui Poloniei, se oblig s slujim credincios", iar Neagoe Basarab ca vasal al regelui Ungariei s fiu... craiului... cu dreapt slujb ". Jur mntul prestat lui Constantin erban se aseam n cu acela a lui tefan I. Dup cum acesta din urm se oblig s ajute pe regele Poloniei contra tuturor du manilor, vasalii lui Constantin erban se oblig s-1 ajute i s-1 asculte fr viclenie. Dup cum tefan I i Alexandru cel Bun se oblig s dea sfaturi bune, tot astfel vasalii din ara Romneasc se oblig s fie un suflet i un sfat, lipsind pizma, mozaviria i hicle ugul din mijlocul lor". Prin nchinare se stabileau raporturile ntre p r i, prin aceea c una c p ta o situa ie de superioritate fa de cealalt . Una din p r i devenea domn sau senior, cealalt vasal sau slug : ne-am nchinat ca domnului... i voim s-1 slujim credincios" raporteaz tefan, fiul lui Alexandru cel Bun supunerea sa fratelui mai mare Ilia '. Un pretendent tefan smomea oamenii s i se nchine s-1 duc la domnie" 2 ne spune Ureche. Numai cine avea slugi putea deveni domn : deci tu f r slugi ce cinste vei avea ? ce domn te vei chema ?" ntreb pseudo Neagoe Basarab 3 . Regele Ludovic al Ungariei devine astfel domnul" lui Neagoe Basarab 4 iar regii Poloniei respectiv domnii" domnitorilor Moldovei 5 . Uneori ei snt declara i st pni"; astfel Ureche ne spune c Laiot Basarab, nfrnt de Radu cel Frumos a n zuit iar i la Moldova la st pnu s u la tefan Vod " s . Vlad C lug rul au f cut vicle ug asupra st pnultri s u tefan Vod dnd ajutor turcilor" 7 . i invers vasalii snt
M. Cost chesc-u, op. cit., II, p. 679. ' Gr. Ureche, Letopise ul, p. 180. 3 , T. C o d r e s c u, Uricariul, XXIV, nvturile lui Neagoe Basa-rab, p. 12. (' Gr. T o c i 1 e s c u, op. cit., p. 263. M. C o s t c h e s c u , op. cit., II, p. 684. Gr. Ureche, Letopise ul, ed. citat , p. 91.
' Ibidem. p. 98. ;
1

326

A. CAZACU

slugi; Vlad cel Tn r scriind regelui Ungariei, domnul s u se declar slug i fiul naltei sale craii" '. Un oarecare Martin ndepline te acela i ritual de nchinare ca i Petru Rare i au dat capul sub picioarele domniei mele ca s fie slug credincioas" a lui Vlad Dracul2. De altfel, n majoritatea hrisoavelor noastre vasalii beneficiari snt denumi i slugi. Oricare ar fi denumirea seniorului, fie domn, fie st pn, prin nchinare, vasalul, sluga lui, ia asupra sa diverse obliga ii. Am v zut c de i dintr-o epoc trzie, jur mintele prestate lui Constantin erban Voievod i lui Antonie Vod din Pope ti se aseam n cu jur mintele de vasalitate prestate de domnii Moldovei. Formulele din ara Romneasc snt mai rezumate, fiindc persoanele care le prestau i cunoteau obliga iile intrate oarecum n obicei. Dar folosind formulele mai dezvoltate se pot determina aceste obliga ii. In formula lui tefan I se vede bine ce este ajutorul. Declarnd c l vom ajuta mpotriva tuturor du manilor neexceptnd pe nici unul" este evident c domnul se gnde te la ajutorul militar. In formula ntrebuin at la 1395 de domnul i reprezentan ii Moldovei acest lucru se vede mai clar : s -i ajut m cu toat puterea noastr , cu to i prietenii no tri, cu toi fraii notri... mpotriva craiului Ungariei, 3Voievodului Basarabiei, mpotriva turcilor, ttarilor, pruilor" . In omagiul lui Petru Aron din 1456, ajutorul este precizat nc mai bine... dac (regele Cazimir) ar ntreprinde o expedi ie r zboinic contra pru ilor sau n alte p r i... s -i d m n ajutor i s -i trimitem patru sute de sulie sau patru sute de c l re i cu sulie, narma i cum se cuvine i ca de r zboi, cu armuri" 4 . Se vede c n actele de omagiu, sub cuvntul de ajutor se n elege ajutorul militar. Am putea s conchidem c i n jurmntul vasalilor romni (slugi), termenul este luat n aceeai accep ie. Aceast concluzie se confirm i de alte date. Astfel, ntr-o scrisoare c tre bra oveni, Vlad epe scrie: voiesc voinicii s vin la domnia mea ca s -mi slujeasc , iar domnia
1
1

Ib id em , p . 5 2 . M. C o s t c h e s c u , 4 Ibidem. p. 781.

Gr. T o c i l e s c u ,

op. cit., p. 322


op. cit., I I , p. 612.

DOMNUL I PUTEREA DOMNEASCA

327

mea i voi milui i-i voi hr ni ca pe slugile mele" '. Se tie c voinicii snt militari, iar domnul neputnd s le dea sold (jold ), le propune s serveasc n acelea i condi ii ca i slugile, care evident ndeplinesc aceleai servicii ca i voinicii. In nv turile" sale, Neagoe vorbe te de atitudinea pe care un domn trebuie s-o aib fa de slugi .c ei pentru dragostea ta, pentru mila care vrei s -i milue ti pentru aceia i slujesc i vor s - i pue capetele i s - i verse sngele" 2 . Dup cum slugile lui Vlad epe fac aceleai servicii ca i voinicii joldunari, slugile lui Neagoe Basarab i vars sngele pentru domnul lor. Tot astfel boierii, cnejii i siromachii buzoieni i rmniceni, fiind slugi pentru c au un domn n persoana lui Laiot Basarab i avnd obliga ia de a-1 ajuta, adic de a lupta pentru el, i declara lui tefan cel Mare : vom sta pe lng domnul nostru Basarab Voevod pn n ruptul capetelor noastre" 3 . In sprijinul celor sus inute mai sus am putea s mai aducem i alte date, cum ar fi sanciunea vicleniei care este opusul dreptei i credincioasei slujbe, scutirile date ranilor i altor categorii sociale de a face serviciul militar, ceea ce ar dovedi obligativitatea lui etc. Deci prin jurmntul depus la nchinare vasalul-slug i lua obliga ia de a presta serviciul militar. Dar vasalii mai au i alte obliga ii. In jur mntul prestat de tefan I al Moldovei, domnul se oblig : s sf tuim cu sfatul bun". Vasalii din ara Romneasc jur lui Constantin erban c vor fi un suflet i un sfat". In diversele hrisoave care au ajuns pn la noi se vede c domnul este totdeauna nconjurat de un num r de boieri. Uneori ace ti boieri particip la judecarea proceselor. Intr-un hrisov din 1511 Vlad cel Tn r scrie: Astfel domnia mea am judecat cu cinsti ii i drept credincio ii i cu ale ii vlasteli i dreg tori ai domniei mele" 4 ; la 1574, ntr-o hot rre Petru chiopul scrie : Intru aceasta noi i cu boerii no tri am cercetat i am aflat cu sufletele noastre" 5 . In actul de omagiu al lui Petru Mu at din 1387 se scrie c 1-a prestat cu sfatul boerilor" 6 . In hrisovul
1 2

Gr. T o c ii e s e u , op. cit., p. 100 T. C o d r e s cu, bricariul, XXIV, p. 114 '4 Gr. T o c i 1 e s c u, op. cit., p. 400. Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, I, p. 67 1 Ibidem, A, I I I , p. 63. 6 M. C o s f c h e s c u, op. cit., II, p. 599.

328

A. CAZACU

din 1456, prin care se hot r te plata haraciului, Petru Aron ia hot rrea cu panii sfatului nostru moldovenesc" '. Cei care s-au ocupat de st rile de la noi, cum ar fi Cantemir, Sivori, Miron Costin i al ii, ne confirm faptul c domnul lua sfaturi de la boieri i c sfatul boierilor este o institu ie a rii. Men ion m c vasalii trebuie s dea nu numai sfaturi, ci i informa ii. Lucrul se vede clar din jur mntul lui tefan I n care se declar expres obliga ia s -i n tiin m de toate". In afar de aceasta cteodat ei dau garan ii pentru domn cum se vede de pild din actul dat de boierii lui Petru al Mu atei la 4 mai 1387 2. In sfr it, n jur mntul lui Constantin erban se stipuleaz nc o obliga ie, aceea de a asculta : ve i fi... un suflet i un sfat ascultndu-1". n varianta Letopise ului Cantacuzinesc de care am mai vorbit B s r be tii... s-au nchinat s fie subt ascultarea i porunca lui i numai el s fie mai mare peste toi". Din aceasta se vede clar c, pe lng celelalte dou obliga ii, supu ii trebuiau s asculte de porunca domnului. Ca , consecin a acestei obliga ii, n multe din hrisoavele noastre ntlnim clauze de acest fel: cine se va ncumeta dintre boierii domniei mele mari i mici, sau dintre dreg torii domniei mele... s d uneze orice... va primi mare r u i urgie ca neascult tor i necredincios al acestui hrisov al domniei mele" 3 , sau cine va ncerca s ia de la ei orice, este potrivnic nou i c r ii noastre" 4 . Prin urmare se vede c obliga ia de ascultare luat prin jur mnt are o form precis n raporturile dintre supus i suveran. Din cele expuse pn acum putem trage urm toarele concluzii privind raporturile dintre domnul i supu ii rilor noastre n evul mediu : 1. Domnul exercit un domlnium eminens peste ntregul p mnt al rii, care este o suzeranitate i o suprapunere de drepturi de st pnire; 2. ca atare, supu ii snt obliga i prin nchinare s presteze serviciul militar, s dea sfaturi i informa ii domnului i s asculte de poruncile lui.
1 2 3 4

M. C os t eh e se u, op. cit., II, p. 797. Ibidem, p. 601. P. P. P a n a i t e s c u , Doc rii Romne ti, I, p. 93, 97. M. C o s t eh e s e u , op. cit., I I , p .407 i 516

DOMNUL I PUTEREA DOMNEASCA

329

In unele acte de omagiu c tre regii Ungariei sau Poloniei vedem c domnii no tri fac oarecare rezerve. In actul de nc hi na re a lui Alexandrei Voievod c tre Ioan Corvin domnul scrie : Iar d o m n u l m e u i p rin te Ia n u V o ie v o d se n e m ilu ia s c i s n e a p e re d e to i d u m a n ii n o tri n to a te p r ile i p e noi i ara noastr ca ori-ce p rinte pe fiul s u i ca un d o m n b u n a ra s a " '. A c e la i d o m n n o m a g iu l s u re g elui Poloniei : Domnul nostru, m ria sa craiul s ne miluiasc i s ne apere de du manii no tri" 2 . In actul de omagiu al lui tefan cel Mare din 1459 scrie : i domnul rege trebuie s ne miluiasc i s ne apere ca un supus al s u dup vechiul obiceiu" 3 . Snt cazuri n care suzeranii stipuleaz n acte obliga iile lor fa de vasali ; astfel Vladislav regele Poloniei promite lui tefan al II-lea : f g duim... c -1 vom ap ra i ocroti de orice sup rare i de toate nedrept ile i de orice lovitur i de du manii lui... i pe copiii lui, urma ii i ara lui" 4 . La 1485, regele Poloniei promite lui tefan cel Mare s -1 apere pe el, copiii i ara cu sabia, tezaurul, sfatul, oamenii i cu toat puterea sa" 5 . De aici ar rezulta c n raporturile, s zicem, pe un plan mai nalt, regele era obligat s - i apere i s - i miluiasc vasalul. Dup cum scrie tefan cel Mare aceast obliga ie era un obicei vechi. S vedem dac aceste obligaii exist i n cazul rela iilor dintre domnii rilor noastre i supu ii lor. tefan cel Mare sus innd pe protejatul s u Mircea i invitnd pe buzoieni i rmniceni s se supun acestuia le f g duie te l vom ttijlui pe acela i-1 vom pzi i-1 vom cinsti" 6. Vlad epe fgduiete : domnia mea i voi milui i-i voi cinsti" 7. Neagoe Basarab l l mure te pe fiul s u c slugile pentru dragostea ta i pentru mila cu care vrei s -i miluie ti pentru aceea i Obligaiile domnului faa de supui
M. Co s t c h e s c u, op. cit., I I , p. 763. Ibidem, p. 765. ' I. B o g d a n , Doc. lui tefan cel Mare, I I , p. 268. M. C o s t eh eseu, op. cit., p. 661. 5 I. B o g d a n , op. cit., I I , p. 376. Gr. T o c i l e s c u , op. cit., p. 513 7 Ibidem, p. 100.
1 2

330

A. CAZACU

slujesc" '. Deci prima obliga ie a domnului este de a p zi i ap ra pe supu ii s i, sau, dup formula mai complet din privilegiul lui Vladislav Jagello, a ap ra i ocroti de orice sup rare i de toate nedrept ile i de orice lovitur ". S vedem dac aceast ap rare i ocrotire se execut n fapt i sub ce form . In arhiva Bra ovului i a Bistri ei se g sesc sute de documente care lumineaz acest aspect al activit ii domniei. La 1433 Ilia Voievod al Moldovei cere bra ovenilor ca doi debitori din Bra ov s pl teasc datoriile ce le au fa de Laureniu, heregarul domnului, scrisoarea sa se termin cu amenin area : nu vom ng dui nici o pagub " 2 . La 1434 tefan Voievod cere de la aceia i s se pl teasc pre ul unor boi cump ra i din Moldova ; scrisoarea se termin cu aceea i amenin are 3 . La 1436, Ilia Voievod intervine tot la aceia i pentru un b iat dat ca ucenic la un b rbier (hirurg) din Bra ov; urmeaz aceea i amenin are 4. Domnii r ii Romne ti intervin cu mai mult energie. Basarab cel Tn r scrie: omul meu anume R dil... i-a i luat averea lui dreapt . Iar domnia mea a g sit c a fost om drept. Drept aceea v gr iesc domnia mea ca s -i napoia i averea, dac voii s fie pace, cci astfel de lucruri pricinuiesc r zmeri " (r zboi) 5 . Vlad Dracul scrie: Iar acum v d c siromachii nu pot s se hr neasc slobod din pricina acelor prclabi de cetate (Bran), cci i prad i-i jupoaie fr leige. Spune i -mi pentru ce vin siromachii mei pier, doar nu snt eu destoinic s fac dreptate siromachilor mei ? De aceea v rog ca prieteni, spune i acelor prc labi, dac ei snt prietenii mei, s nu m despart de domnul meu craiul i de sfnta coroan , c ci nu ar fi voin a mea, ci s aib siromachii met mil de la dnii i s ntoarc fiecruia ce i s-a luat i s aib siromachii mei dreptate de la ei, c ci nu voi l sa s piar ei cu ruine" 6.
1 2 3

T. C o d r e s c u , Uricariul, XXIV, p 114. M. C o s t c h e s c u, op. cit., II, p. 645. Ibidem, p. 675. ' Ibidem, p. 696. 5 G r. T o c i i e s e u , op. cit., p. 141. ' Ibidem, p. 61.

DOMNUL I PUTEREA DOMNEASCA

331

Tot Vlad Dracul scrie: am avut un om bun... Zamvel, iar oamenii vo tri din cetate l-au ucis i au luat averea lui... de nu-mi ve i da ntr-o s pt mn pe vr jma i acea avere, ceea ce vom face mpotriva acelei cet i i mpotriva voastr acele toate s le cear dumnezeu de pe sufletele voastre, pentru c dac a ti c am s mor, nc spre ru inea mea nu voi l sa pieirea omului meu bun, ci voi fi dator s v bat cu foc curnd" '. Din cele cteva exemple date mai sus se vede c domnii considerau c este de datoria lor s intervin pentru supu ii lor n afacerile cele mai variate. Orice supus nedrept it de strini n orice chestiune, fie afaceri comerciale, mprumut, un contract de ucenicie, luare de v mi nedrepte, furt, tlh rie etc. poate s-i cear domnului protecia sa. Domnii intervin fie prin scrisori, fie prin trimi i speciali, ca s ob in dreptate pentru supu i. Cnd nu reu esc pe aceast cale iau m suri de represiune. Astfel, l vedem pe tefan cel Mare innd ca ostatic pe un oarecare Gheorghe Cutura din Prejmer pn cnd concet eanul lui Pavel Grasul pl te te o datorie pe care o are n Moldova 2. Dintr-o scrisoare a lui Neagoe Basarab se vede c uneori din asemenea cauze se produceau st ri de r zboi. Metoda ntrebuin at de obicei pentru a ob ine satisfac ie pentru supu i era sechestrarea averilor, z logul i ostaticii. Paguba produs de un supus str in se lua de la orice alt concet ean al lui fie n bani, fie sechestrnd averea lui aflat n ar . In lips de bani i obiecte se luau ca ostatici oameni care st teau nchi i pn ce se pl tea datoria. In tratatele de comer se renun a uneori la aceste practici care constituiau dreptul comun 3. Cuvintele lui Vlad Dracul nu snt eu destoinic ca s fac dreptate siromachilor mei ?" ; Dac a ti c am s mor, nc spre ru inea mea nu voi l sa pieirea omului meu bun, ci voi fi dator s v bat cu foc curnd", ne arat ct este de important pentru un ef de stat obliga ia de a face dreptate. Este
' G r . Toc i 1 e s c u, op. cit., p. 51. I. B o g d a n , op. cit., II, p. 308. De pild , tratatul lui Mircea cel B trn cu bra ovenii: nimened pe omul drept s nu bntuiasc ", T o c i I e s cu, op. cit., p. 6; I. Bogdan, P- cit., II, p. 333, tratatul lui tefan cel Mare cu Matei Corvin, mercaiores... non arestantur".
2 3

332

A. CAZACU

evident c dac nu erau protejate de domn slugile i ara l-ar fi p r sit i cum spunea Neagoe Basarab f r slugi... ce domn te vei chema ?". Ca s - i men ie prestigiul i s - i 'p streze tronul, domnul trebuie s -i i ocroteasc , s le fac dreptate nu numai n exterior, dar i n interior, unde to i trebuie s -1 asculte i s -1 slujeasc . Justi ia este destul de prompt i las s se vad c are la baz obliga ia de protec ie. Ea se exteriorizeaz prin porunci. Partea care se crede lezat cere protec ia domnului mpotriva aceluia care i-a f cut nedreptate. In baza dreptului de a cere ascultare poruncilor sale, domnul ordon s i se repare nedreptatea cam n ace ti termeni: ...lui Bratu a lui Sumarin i astfel i porunce te domnia mea, calul lui Lalu, pe care l-ai luat de aici s -1 napoiezi, altfel s nu cutezi s faci, dup porunca domniei mele" 1 sau dat-am cartea domniei mele slugei noastre Vasile Tirul, ca s hie tare i puternic... a- i ine partea lui de ocin ... i altfel s nu fie" 2 . Supusul care are dreptul la ocrotirea domneasc este satisf cut imediat, f r s fie nevoie ca s fac vreo dovad a drepturilor lui. Dar se poate ntmpla ca el s nu aib dreptate i ca p rtul s fie i el un supus care are drept la ocrotire. Atunci se poate cere revocarea ordinului i cu aceast ocazie p r ile aduc proba pentru a stabili cine este drept". De altfel de multe ori domnii au pruden a s nsereze n porunci clauza : iar cui are a p rea ceva cu strmbul s vie de fa aici naintea domniei mele" 3 . Este evident c aceast ocrotire a supusului implica ap rarea rii mpotriva vr jma ilor dinafar i a tlharilor din untru. Ea obliga pe domn s - i formeze un aparat de lupt , o armat i o organizare poli ieneasc pentru a preveni i reprima infrac iunile. Dar am ar tat mai sus c domnul i ia obliga ia de a hr ni i de a milui pe credincio ii s i. S vedem nti ce se n elege prin cuvntul hran . Citim astfel n cronica lui Radu Popescu : i fiului s u Sultan So>liman nc i-am dat Magnizia s o aib pentru hran " *. Basarab Laiota scrie bra oveniP. P. P a n a i t e s c u , Documentele rii Romne ti, I, p. 172. G h. G h i b n e s c u, Ispisoace i zapise, IV, partea I, p. 97. Ibidem. Cronica lui Radu Popescu, ed. Simache, p. 77.

DOMNUL I PUTEREA DOMNEASCA

333

lor: v d m de tire despre popa Costea c este omul nostru i mi-a slujit domniei mele, astfel vreau s -1 pun la o biseric pe ling domnia mea, s -1 hr nesc i s -1 miluiesc" '. Radu cel Frumos scrie acelora i : Mancea este din casa domniei mele i ziua i noaptea st ruie s ne arate slujb credincioas i i-am dat apte sate pentru hran " 2 . In testamentul su, Radu er.ban spune : Doamna Elina s se hrneasc dintraceste mo ii" 3 . In toate aceste pasaje prin cuvntul hran se n elege venitul de la un ora , de la mai multe sate sau mo ii sau de la oficiul de preot. Beneficiarul unui asemenea venit nu pare s aib un drept asupra bunului ce-i este afectat. Dar cuvntul hran are i alt sens. Intr-o scrisoare a lu Vlad Dracul g sim : cu cine vre i s v mp ca i, cu acei s face i nego i s v hr ni i, sau cu moldoveni sau cu ro~ mnii (vlahii)" 4 ; n "alt scrisoare tot a lui: m-am alipit de voi ca siromahii mei s aib mil de la voi i s se hr neasc slobod i ai no tri i ai vo tri i aici i acolo. Iar acum v d c siromahii mei nu pot s se hr neasc slobod" 5 . In secolul XVIII, ntr-un document al lui Constantin Racovi se spune : ( iganii) ........care se hr nesc cu me te ugurile lor n trg la Foc ani" 6 . Matei Ghica face urm toarea precizare : s fie volnici cu cartea domniei mele a se hr ni pe acel loc" 7. Constantin Mavrocordat acord dreptul lui C. Rus t vornic: s aib a- i lua venitul de la to i ct se vor hr ni pe acel loc" 8 . In toate aceste cazuri hrana este c tigul dobndit prin exercitarea unei meserii, a comer ului sau agriculturii. In acest caz se n elege c domnul este obligat s asigure hrana credincio ilor s i dndu-le terenuri de cultur ce se pot exploata direct sau garantndu-le posibilitatea de a practica diverse me teuguri. Snt ns persoane care cap t hran direct de la domn. Vedem astfel pe Radu cel Mare comandnd la Bra ov cazane
Gr. T o c i 1 e s c u, op. cit. p. 92. I. Bogdan, Rela iile rii Romne ti cu Bra ovul, p. i'37 I. B i a n u, Documentele romneti, p. 52. Gr. T o c i 1 e s c u, op. cit., p. 50. Ibidem, p. 60. N. I o r g a, Anciens documents de droit roumain, I, p. 255. ibidem, p. 191. Ibidem, p. 136.

334

A. CAZACU

pentru a fierbe trei boi deodat '. Evident, el i cu familia lui nu-i puteau mnca singuri i se vede c aceast cantitate att de mare de hran servea curtenilor lui. Att Cantemir, ct i Miron Costin, descriind boieriile din Moldova, ne spun c erau slujitori speciali care dau pine i carne curtenilor 2. Din descrierea rii Romne ti fleut pe vremea lui erban Cantacuzino de un c lug r catolic se vede c i acolo era acela i obicei 3 . Este probabil c ntr-o epoc mai veche slugile de la curte primeau hrana gata preg tit . Dar afar de hran domnul trebuia s arate mil . Sensul acestui cuvnt l n elegem din actele domne ti de danie. In documentele Moldovei ntlnim pasaje stereotipe de acest fel: aceast adev rat slug a noastr credinciosul Batin a slujit nou cu dreapt i credincioas slujb . De aceea noi v zndu-1 cu dreapt i credincioas slujb ctre noi, l-am miluit cu osebita noastr mil i i-am dat n ara noastr n Moldova trei sate la Putna... uric cu tot venitul lui i copiilor lui i nepoilor lui i... cine va fi mai aproape n veci"4. In ara Romneasc formula difer cteodat , avnd urm toarea form : am dat domnia mea aceast porunc slugilor domniei mele, lui jupn Radul vistiarul i fiilor lui... s -i fie satele... iar domnia mea a miluit pe Radul vistiarul pentru dreapta i credincioasa slujb ce mi-a slujit" 5 . Mila este o dona ie a uneia sau mai multor mo ii ca r splat pentru dreapt i credincioas slujb slujit de slug . Dar ea nu se manifest numai prin d ruiri de mo ii, ci i prin daruri de scule i bani. Citim n Letopise ul de la Bistri a c , la banchetele de dup r zboaie, tefan cel Mare i r spl tea slugile: multe daruri i scule scumpe d rui boierilor i vitejilor i tuturor osta ilor s i". Cu daruri scumpe i d rui pe fiecare dup destoinicia sa" 6. nv turile atribuite lui Neagoe Basarab dau o mare importan acestor daruri. In aceast privin ele
I. B o g d a n , op. cit., II, p. 348. D. C a n t e m i r , Descrierea-Moldovei, trad. Adamescu, p. 81, 82, J02 i 103; M. C o s t i n , Istoria in versuri polone, ed. P. P. Panaitescu p. 119. 3 Magazin Istoric", voi. V 7 , p. 45. 4 M. C o s t c h e s c u , op. cit., I, p. 154. 1 N. I or ga op. cit. I, p. 119. s I. B o g d a n , Letopise ul de la Bistri a, p. 55, 57.
1 2

DOMNUL I PUTEREA DOMNEASCA

335

dau sfaturi speciale: dac ezi la mas nu este legea s judeci nici s d ruie ti", la be ie nici s d ruie ti nici s urgise ti... cnd se ntmpl domnului de are primejdii i nevoi... acesta nti trebuie s aib avu ie mult s - i miluiasc ostile" '. Dup aceste nv turi modul de a distribui mil este una din principalele metode de a p stra domnia. Prin actul nchin rii ntre domn i ar se ncheia o conven ie sui generis. Supu ii se obligau s presteze dreapt i credincioas slujb , adic s fac slujba militar , s dea sfaturi, s asculte i uneori s garanteze pentru domn sau ceea ce se numea n dreptul feudal concilium et auxilium (sfat i ajutor), iar domnul se obliga s dea supu ilor s i protec ie, hran i mil . In aceast asociere domnul are rolul de suveran i concentreaz n minile sale puterile suverane. Domnul reprezint sub o form diferit de cea din timpurile moderne puterea legiuitoare. Avnd dreptul de a da porunci pe care supu ii lui snt obliga i s le asculte, domnul rezolva pe aceast cale toate chestiunile ce i erau supuse (binen eles, cu sfatul feudalilor). Pe aceast cale se condi iona pacea i lini tea ntre supu ii s i; n mai multe documente moldovene ti din secolul XIV ntlnim stipulndu-se olauza : am pus z veasc 50 ruble de argint curat acestora care au inut acest sat i copiilor lor i ntregului neam al lor cine ar ncepe cu sfada ori cu plngerea sau cu orice fel de r utate n ori ce zile i ceasuri s pl teasc z veasc " 2 . Amenzile n bani date de domn ca sanc iuni contribuie la respectarea ordinii. Prin porunci se confer nt riri de mo ii ; astfel Neagoe Basarab dispune printr-o porunc : D domnia mea aceast porunc... (lui Tatul i al ii)... s le fie Prscovul tot"3. Chiar privilegiul de danie n fond este o porunc de a se respecta stpnirea beneficiarului. Cteodat ele con in sanc iuni exprese. Astfel dnd un loc m nstirii Cozia, Mircea cel B trn dispune : cine s-ar ncumeta dintre boieri sau slugile domniei mele m ari i mici s pretind acel loc... s moar n urgia domneasc" 4; ntr-un caz analog Alexandrei domnul Moldovei
1

T. C o d r e s e u , Uricariu, XXIV, p. 65, 99. ' M. C o s t c h e s c u , op. cit., I, p. 116. | Doc priv. ist. Rom., B. XVI, voi. I, p. 108. P. P. P a n a i t e s c u. Documentele rii Romine ti, I, p. 95

336

A. CAZACU

dispune : cine s-ar ncumeta s strice dania s fie bl st mat i de la noi va vedea asupra sa cazn i urgie" '. Prin porunci se ap r st pnirea, se acord scutiri de d ri, se concesioneaz dreptul de judecat etc. Trebuie relevat c n marea majoritate a cazurilor, toate aceste legi, porunci i hrisoave domne ti au un caracter particular, adic nu au de scop m suri generaJe, ci tran eaz spe ele ce se supun domnului. Numai unele din porunci repetate n decursul veacurilor privind acelea i spe e ajung s formeze obicei. In general toate aceste dispozi ii snt valabile numai n timpul domnului care le d , domnii urm tori nu snt obliga i s le respecte. De aceea mai ales n hrisoavele de danie domnii insereaz o invoca ie special i un blestem pentru ca succesorii s le respecte i dup moartea emiten ilor : nc i dup moartea domniei mele, pe cine va alege dumnezeu s fie domnul rii Romne ti sau din rudele domniei mele sau orice domn n scaunul domniei mele s nnoiasc i s cinsteasc i s nt reasc acest hrisov al domniei mele, pe unul ca acela s -1 nt reasc dumnezeu i s -1 confirme n domnia lui. Dac? ns stric i violeaz , pe unul ca acela s -1 nimiceasc dumnezeu i s aib parte cu Iuda i cu Arie i cu acei iudei care au spus : Sngele lui asupra lor i asupra copiilor lor" 2 , sau: nc dup via a noastr acela care va fi ades din mila lui dumnezeu ca domn s nu schimbe sau s strice aceast danie i ntritur a noastr ci la fel s-o ntreasc. Acela care ar vrea s strice aceast danie a noastr s fie blestemat de domnul nostru a tot puternic Isus Hristos i de preacurata lui maic fecioara M ria i de cei 12 apostoli i de cei 318 p rin i de la Nichela i s fie asemenea lui Iuda vnz torul domnului nostru i s aib parte cu de trei ori blestematul Arie" 3. Acest blestem, ca i interesul ca slugile i beneficiarii privilegiilor vechi s nu se revolte, i fac pe domni s respecte vechile privilegii ; cu timpul respectul lor intr n obiceiul rii i blestemul iese din uz. Domnii judec mpreun cu sfatul, i vedem dnd hot rri prin care tran eaz litigiile cele mai variate. Astfel, la 1502
M. C o s t c h e s c u , op. cit., II, p. 491. P. P. P a n a i t e s c u , Doc. rii Romneti, I, p. 105. M. C o s t c h e s c u , op. cit., I, p. 101.

DOMNUL I PUTEREA DOMNEASCA

337

Radu cel Mare scrie : ...a venit Dan naintea domniei mele de s-a prt cu Capot ... iar domnia mea am cercetat i am judecat astfel" '. Franco Sivori, descriind curtea lui Petru Cercel, ne spune c de i asistat de un sfat de boieri principele dispune dup voia lui" 2 . In Descrierea Moldovei Dimitrie Cantemir scrie: Dup ce a ascultat p rerea tuturor... n fine domnul d hotrrea..." 3. Ureche scrie despre Petru Rare c ...judecata pe dreptate o face" n opozi ie cu Bogdan fiul lui tefan cel Mare : Iar ce se va fi lucrat n untru sau n ar la noi despre partea jude elor nu afl m, ci cunoa tem c unde nu-s pravile din voia domnilor multe strmb t i se fac" 4 . Dar ca i celelalte dispoziii domne ti i hot rrile judec tore ti date de domn nu formau ceea ce se cheam autoritate de lucru judecat, nu erau obligatorii pentru domnii urm tori. Ace tia puteau s judece din nou procesele i s le hot rasc cum vroiau. Vedem astfel n documente procese care s-au judecat n patru, cinci i chiar mai multe domnii. Astfel vedem ntr-un act din 25 mai 1613 judecndu-se un proces ntre satul Pleni a i o oarecare C t lina b neas . Procesul ncepe pe vremea lui Petru Cercel, se judec de acesta, apoi de Mihnea cel R u, de Mihai Viteaz,ul, de Radu erban, de Radu Mihnea n prima lui domnie i apoi tot de dnsul n a doua domnie 5 . Exemple de acest fel snt foarte numeroase i dovedesc un singur lucru : c hot rrile erau opozabile numai n cursul domniei domnului care a judecat procesul. Dup aceast destul de succint expunere putem s ne d m seam care era situa ia domnului n rile noastre, care erau drepturile i obliga iile lui i care era sursa acestor drepturi. Pe calea nchin rii, locuitorii rii devin slugile domnului. In aceast calitate ei trebuie s -1 asculte, s presteze serviciul militar, s -i dea sfaturi, informa ii i uneori s garanteze pentru domn. In schimb, domnul se obliga s dea credincio ilor s i protec ie, hran i mil .
1 Doc. priv. ist. Rom, B. XVI, voi. I, p. 18. * t. P a s c u, Petru Cercel i ara Romneasc la sfr itul sec. XVI, p 181. 3 D. C a n t e m i r , Descrierea Moldovei, trad. Adamescu, p. 103. 4 Gr. Ureche, Letopise ul, ed. citat , p. 155, 133. 6 Doc. priv. ist. Rom., B. XVII, voi. II, p. 190.

22 - Viata feudal c. 8547.

338

P. P. PANA1TESCU

Domnul ca suzeran are exact toate atribu iile i situa ia unui senior feudal, lui i se datore te ceea ce se definea n dreptul feudal cu cuvintele concilium, auxilium i el datore te la rndul s u defensio et favor. In aceast calitate domnul este n primul rnd reprezentantul i sprijinitorul clasei feudale, al st pnilor de p mnt. Reiese deci c la nchinare, fie tacit, fie expres, domnii contractau obliga iile de a ocroti, de a da hran i mil supu ilor lor. Obliga ia de ocrotire nu este altceva dect ap rarea supu ilor mpotriva inamicilor din untru i dinafar i prin mp r irea justi iei iar mila i'hrana snt modul de asigurare a mijloacelor de existen a supu ilor. ALEGEREA DOMNULUI I SUCCESIUNEA LA TRON In sistemul feudal monarhul era n genere ales de c tre marii feudali. La baza tuturor monarhiilor feudale st sistemul electiv. Abia mai trziu i numai n unele state feudale se stabile te dreptul de succesiune la tron f r alegere. In cele mai multe state consolidarea monarhiei feudale se nf i eaz n forma stabilirii unei dinastii, o familie domnitoare dintre membrii c reia (descenden i, colaterali sau chiar din descenden a nelegitim ) nobilii, adic stpnii de moii, toate strile privilegiate i aleg monarhul. Familia domnitoare constituia un obicei, rmnea ns bine stabilit c alegerea singur putea da coroana st pnirii. A a era nu numai n Apusul Europei, ci i n R s rit, n Imperiul Bizantin, n Ungaria, n Bulgaria, unde erau alei st pnitori din diferite familii. Aceasta a fost situa ia i la noi. Toi domnii rii Romneti i ai Moldovei, pn la numirea lor direct de la' Poart , n secolul XVIII, au fost ale i. Afirma ia lui Dimitrie Cantemir c la nceput domnii se succedau pe temeiul principiului eredit ii i c numai mai trziu boierii au uzurpat dreptul de a alege pe domn este inexact i interesat '. Cantemir care voia s consolideze puterea domneasc mpotriva boierilor, a f cut aceast afirma ie pentru a justifica preten iile la st pnirea absolut .
D. C a n t e m i r , Descriptio MoMaviae, Bucureti, 1872, p. 37, 47-48.

ALEGEREA DOMNULUI

339

Fire te, nu posed m izvoare care s ne arate c fiecare domn n parte a fost ales, dar de cte ori avem tiri despre felul cum se urc un domn n scaun, se vorbe te de o alegere. Principiul alegerii, se vede limpede din formula folosit att n ara Romneasc , ct i n Moldova, n privilegiile domne ti, cnd domnul cere urma ilor s i s respecte hot rrea sa : Iar dup viaa noastr, cine va fi domn, fie dintre fiii notri (rodul inimii domniei mele), fie dintre rudele noastre, fie pentru p catele noastre, din alt neam". A adar domnul prevede posibilitatea legal ca tronul s treac fie la fii, la alte rude sau la alte familii, ceea ce nseamn fire te c nu exist un principiu de ereditate. Existen a unor asocia ii la domnie ntre fra i, sau ntre tat i fiu, duce la aceea i concluzie. Asocierea dintre Mircea cel Btrn i fiul su Mihai, dup 1408, i probabilele asocieri anterioare, ntre Vladislav i Radu i a lui Mircea cu Dan (exist monede cu inscrip ii pomenind pe amndoi domnii pe avers i revers), iar mai trziu ntre Vlad C lug rul i fiul s u Radu, sau ntre Mihnea cel Ru i fiul su Mircea n ara Romneasc, corespund n Moldova cu asocierea ntre Alexandru cel Bun i fratele s u Bogdan i ntre Ilie i tefan (aceast asociere cu caracter special i cu mp r irea rii pe baza unui tratat). Ce alt sens poate avea asocierea la domnie dect o garan ie c , dup moartea unuia dintre asociai, va urma n scaun cellalt ? Aceast ereditate nefiind garantat de legea rii, care prevedea o alegere, domnul n scaun punea la cale o alegere n timpul vie ii sale, a unui asociat, care r mnea apoi n scaun. Dac ar fi existat principiul eredit ii, n-ar fi fost necesar s se asigure n acest chip dinainte urmarea fiului sau fratelui la domnie. Cunoa tem numeroase cazuri de alegere a domnilor att n Moldova, ct i n ara Romneasc. tefan cel Mare, la 1457 cucerise Moldova cu sabia mpotriva lui Petru Aron, totu i este silit de datin s procedeze la o alegere. La cmpia Direptate lng Suceava s-a adunat toat ara cu sfin itul mitropolit chir Teoctist i 1-a pom zuit domn" 1 , iar alt cronic adaug c la Direptate s-au adunat boierii mari i mici i alt curte
Letopise ul de la Putna, la I Bogdan, Letopise ul lui Azarie, Acad. Sec. Ist.,' 1909, p. 91. :

340

P- P. PANAITESCU

m runt , mpreun cu Theoctist mitropolit i cu mul i c lug ri, la locul ce se cheam Direptate i i-au ntrebat pre to i, este cu voia tuturor s le fie domn ?... i de aci cu toii l-au ridicat domn cu voia tuturor" '. nainte de moartea lui tefan cel Mare, cnd b trnul domn i tr ia ultimele zile, se n s cu o ceart ntre boieri pentru alegerea urma ului s u ; unii voiau pe Bogdan, fiul lui tefan, alii pe tefan, nepotul domnului. tefan cel Mare se scoal de pe patul de suferin i taie capul boierilor care se opuneau voinei dui de a lsa domnia lui Bogdan. Dup aceea are loc o scen foarte ciudat . Marele domn este transportat pe un cmp, unde se inea adunarea boierilor, adunarea electiv , i ine o cuvntare, spunnd c el nu sus ine pe nici unul dintre candidai, ei s aleag pe cel pe care-1 vor socoti mai vrednic2. Fire te, dup decapitarea adversarilor a fost ales Bogdan. tefan f cuse un act de autoritate mpotriva aleg torilor, pentru c era tefan cel Mare, dar totui m car de form este silit s recunoasc dreptul adun rii de a alege pe domn dup voie. La 1517, murind Bogdan Voievod, fiul s u tefan, de 11 ani, a luat domnia fiind ales ca voevod cu voia tuturor dregtorilor i boerilor acelei ri" 3. La 1527, zice cronica Moldovei, a fost ales n domnie Petru (Rare )... dup sfatul ob tesc" 4 . La 1546, murind Petru Rare, dup sfatul episcopilor i al ntregului sfat a fost ridicat... pe tronul p rintelui s u, Ilia " 5 . Iar la 1551, s-au adunat mpreun poporul, episcopii i cei ce se aflau n dreg torii i c peteniile o tirilor i tot sfatul domnesc i au dat schiptrul lui tefan" 6. Alegerea lui Alexandru L pu neanu : s-a adunat tot norodul, capetele o tilor, boierii i tot sfatul la palatul domnesc de la Hrlu" 7. Totui, adversarii lui Alexandru cerur mai trziu pe Despot Vod , spunnd c domnul lor nu a fost ales cu alegere legiuit , ci adus cu armele polonilor" 8. Despot Vod lu atunci domnia cu armele, dar da1 Gr. U r e c h e , Letopise ul rii Moldovei, edi ia P. P. Panaitescu, 1955,2 p. 83. H u r m u z a k i , Documente, VIII, p. 41. 3 Ibidem, \\ 3 , p. 248249. 4 Cronica lui Macaris; I. Bogdan, Letopise ul lui Azarie, ed. cit. p. 157. 5 Ibidem. p. 166. 6 Ibidem, p. 166167. 7 Ibidem, p. 171. s H u r m u z a k i , Documente, IIj, p. 385386.

ALEGEREA DOMNULUI

341

tina cerea s se fac o alegere. El ns se feri s ias la cmp, prefcndu-se bolnav, nu voia s ias din cetate, pentru aceast ceremonie din cmp, cum este obiceiul n aceast ar " '. Cnd Minai Viteazul cucerete Moldova, atunci toi boierii i btrnii Moldovei poftir de la Mihai Vod s le dea domn pe fiul s u, Nicolae Vod"2. Din toate aceste documente rezult c domnul Moldovei era 5 ales de o adunare, care singur era socotit legiuit s dea domnia. Era o adunare mare, se inea n cmp deschis, i la ea luau parte nu numai boierii dreg tori, i cei cu mo ii, de la ar , clerul, c peteniile o tirii, ci toat ara" prin care se n elegeau to i oamenii liberi st pni de p mnt. i n ara Romneasc lucrurile se petreceau la fel. La 1522 : S-au adunat boiarii to i i mari i mici i toat curtea i au ridicat domn pe Radul Voevod de la Afuma i" 3. La alegerea aceasta particip deci boierii, stpnii de moii i curtea", adic mo nenii n arme. Cnd Petre Cercel este numit domn, e primit la Bucure ti : ,,cu tot poporul, b rba i i femei, ntr-o cmpie ntins , cu mare s rb toare" 4 . In 1537: Boierii se sf tuir i ridicar domn pre Io Vintil Voevod n ora la Slatina" 5 Snt cazuri cnd adunarea boierilor refuz s recunoasc un domn: Dup moartea lui Neagoe Basarab se ridic Preda, iratele s u ca s ie domnia Jui Theodosie, nepotul s u... iar boierii n-au vrut s-1 iubeasc"6. In secolul XVII de i trebuia nvestitura sultanului pentru ridicarea unui domn, totu i, ea se f cea de obicei dup o alegere, care se cerea confirmat . In aceast epoc se sting cele dou dinastii ale rilor romne i se aleg domni dintre boieri (ncepnd cu Movile tii n Moldova) ; boierii snt foarte grijulii n a mpiedica crearea unei noi dinastii. Ei sooot ara ca o republic boiereasc i alegerea domnului trebuia s urmeze din diferite familii. De aceea, se aleg n scaun n genere dintre boierii f r copii, ca s nu poat l sa urma i cu preten ii la
A. V e r e s s, Documente priv. la ist. rii Rom. Mold. si Trans., I, p. 310. Cronica rii Romlne ti, ed. Ioanid, I I , p. 6667. 3 Ibidem, I I , p. 38. 4 S t . Pa s e u , Petru Cercel i Tara Rom., (Sivori), Sibiu, 1944, 169, 5 Cronica rii Romne ti, n Revista pentru istorie, arheologie i ilologie", XI, p. 121. Cronica Anonim , ms. Muzeului romno-rus, p. 122 verso.

342

- p- PANAITESCU

domnie. Astfel cronicarul dojenete pe Vasile Lupu c a ncredin at solie n Transilvania lui Gheorghe tefan, ca unul ca acela care neavnd coconi, de atunce-i luas gndu la domnie"1, nc din 1626 boierii Moldovei v zndu pre Barnovschii hatmanul, om de ar, fr de coconi... au ales cu glasurile tuturora pre Barnovschii hatmanul de domnie" 2 . Deci motivul alegerii lui Barnovschi a fost faptul c nu avea b ie i, deci nu era primejdie s fundeze o dinastie. Mai mult dect atta, n aceast epoc , dup modelul celebrelor pacta conventa ale leahtei polone, alegerea domnilor Moldovei devenea condi ionat . Domnul trebuia s primeasc nainte de alegere condiiile boierilor, ar tnd cum va domni i garantnd c nu va strica privilegiile lor i nu va pune d ri noi, nici nu va cere venituri mai mari 3ect voiau s -i acorde boierii. La 1630, boierii fac tocmeal i leg tur " desigur n scris cu Alexandru Ilia 3. Dup plecarea din scaun a lui Alexandru Ilia , boierii i ara... au st tut cu to ii dup alesul domnului nou. Striga cu to ii s fie Lupul vornicul, ns i da i leg turi, ce va lua den ar ce sari lega pentru d ri, atunce la acel ales, mai mult s nu ia din ar . Ce acele legturi vznd Lupul vornicul... n-au primit dentr-acee dat domniia" 4. Este ntocmai ca n Polonia : aristocra ia cere ca domnul s garanteze nainte de alegere ct i ce va lua ; alegerea devenea condi ionat de directivele date de boierime. In aceast vreme ns num rul celor ce hot rau alegerea devenea tot mai restrns; cele cteva ifamilii boiereti mai bogate i mai puternice hotrau alegerea domnului, iar adunarea mare se f cea numai de form , pentru a respecta tradi ia vechilor alegeri. Ridicarea marii boierimi, mai restrnse, peste boierimea de rnd, este cauza acestui fenomen. Astfel Dimitrie Cantemir n Descrierea Moldovei spune c alegerea domnului o fac de fapt cei apte boieri de divan. Dup aceea, pentru form se face o adunare n divanul cel mare cu mitropolitul, to i boierii i curtenii i toate tagmele otenilor 5. Aceast adunare de obicei confirma hot rrea celor apte boieri mari.
1

M i r o n C o s t i n , Letopiseul Moldovei, ediia P. P. Panaitescu, Buc, 1944, p 130. ' Ibidem, p. 73. 8 Ibidem, p. 79. 4 Ibidem, p. 83. * D C a n t e m i r , Descripia Moldaviae o 4850

SFATUL DOMNESC

343

Istoria noastr cunoa te i institu ia regen ei, pe care o poate exercita i o femeie. Cronica lui Azarie spune c pe vremea minorit ii lui Bogdan, fiul lui Alexandru Lapu neanu, doamna Roxanda era crmuitoare (pravitelni a), iar .mpreun cu fiul su, doamna a stpnit doi ani i nou luni, dup care i-a rmas lui singura stpnire (samoderjavstvo) i a domnit Bogdan singur '. La 1616, venind n scaun Alexandru Movil , minor, doamna lui Ieremiei Vod era la Ia i cu feciorul s u... ns toate divanurile era pre Nistor Ureche" 2. Aceasta nseamn c Nistor Ureche (mare vornic) prezida edin ele sfatului boierilor i ale judec ilor, n lipsa domnului minor. SFATUL DOMNESC Domnii rii Romne ti i ai Moldovei au pe ling ei un sfat, un consiliu compus din boieri. Faptul este bine cunoscut att din descrierile cltorilor i diversele monografii, ct i din cronici3. Lucrul care ne rmne este de a stabili pe ct posibil competina lui. Cercetnd privilegiile domneti, constatm c ele cuprind dispozi ia dat de domn i martorii prezen i n momentul cnd s-a dat dispozi ia sau hrisovul. De pild , n hrisovul din 10 iunie 1415, Mircea cel B trn confirm unui boierna Vlad i altora satul Beala ca s le fie de ocin i ohab, dispoziia domnului este ca Beala s fie n ocin i ohab lui Vkd i cet ilor lui. Martorii dispozi iei i ai hrisovului snt n ira i la sfr itul actului : Ace tia snt martorii acestui hrisov : Radu banvornic, jupn Martin, Aga han, jupn Stoica Rusul..." etc. * Cam acela i cuprins l au i actele moldovene ti. De pilda, n uricul din 30 martie 1392 Roman Voievod druiete lui Iona Viteazul mai multe sate pe iret. Dispozi ia din act este certificat n felul urm tor : i la aceasta credin a mea i credin a fiilor mei, credina jupnului Iuga Giurgievici, credina jupnuj^i_Ste cu i cu fra ii lui, credin a Bra ului, Neatedului, credin a
I- B o g d a n , Letopiseul lui Azarie, p. 176177. M i r o n C o s t i n, op. cit., p. 34. Ne referim n special la Descrierea Moldovei a lui D. Cantemir i la memoriile lui Francesco Sivori.

P- P. Panaitescu, Documentele rii Romne ti, I, p. 114

344

A. CAZACU

lui Stanislav... etc, credin a tuturor boierilor moldoveni" '. In actele moldovene ti dispozi iile domnului snt certificate mai energic dect n cele muntene Dup oe a dat dispoziia, domnul este nsui martor la act mpreun cu boierii; ace tia nu snt simpli martori, ei i dau credin a c dispozi ia s-a dat. Cea mai mare^arte a actelor solemne emise de cancelariile din Moldova i ara Romneasc ca, de altfel, i actele contemporane emise de cancelariile rilor vecine, cuprind un num r de martori ou scopul de a le nt ri autenticitatea. Dat fiind c martorii snt boieri din sfatul domnului, putem trage concluzia c una din obliga iile acestui sfat este de a asista pe domn la actele pe care le face, figurnd ca martori pentru autenticitate. Documentele spun c sfatul domnesc asist pe domn i la judecat . De pild , la 10 ianuarie 1511 c lug rii de la m n stirea Tismana se pr sc naintea lui Vlad cel Tn r (Vl du ) cu fiii lui Rsip. In hrisovul dat cu aceast ocazie se scrie: Astfel domnia mea am judecat cu cinsti ii i drept credincio ii i cu aleii vlastelini i dregtori ai domniei mele"2. Faptul c sfatul domnesc particip la judecarea pricinii reiese cu prisosin . Situa ia este asem n toare i n Moldova ; de pild , la 27 septembrie 1574 Petru chiopul judec pra dintre Udrea i fra ii i verii lui cu m n stirea Vorone pentru mai multe sate. Domnul scrie n hrisov : Intru aceasta noi i cu boerii no tri am cercetat i am aflat cu sufletele noastre c snt ocine i dedine drepte ale monahului Teodosie"2. i aici sfatul domnesc participa la judecat . Se pune ntrebarea ntruct p rerile membrilor sfatului n materie de judecat determinau sau nu hotrrea care se da, adic dac p rerea avea valoarea unui vot i hot rrea se da prin majoritatea voturilor. Actele ne dau r spunsul la aceast ntrebare. Domnul cerceteaz i afl adev rul mpreun cu boierii, dar hotrte i dispune singur. Chiar n textul documenteLi" pe care le-am citat mai sus se vede c dispozi ia se d de c tre domn : partea din cuprins care se refer la judecat este una
M. C o s t c h e s c u , Documente moldovene ti, I, p. 7. Doc. oriv. ist. Rom., B. XVI, voi. I, p. 67 i p. 33; voi. II, p. 13, 105; 3 voi. III, p.10, 11. Ibidem, A, XVI, voi. III, p. 33, 43, 60, 64.
1 2

SFATUL DOMNESC

345

din premisele dispozi iei : ,,Pentru aceasta domnia mea am dat i am nt rit" 1 . Sfatul joac un rol activ n afacerile politice, n special la ncheierea tratatelor. In actul de nchinare dat la 6 mai 1387 de petru Mu at, prin care recunoa te suzeranitatea regelui Poloniei, pe lng formulele obi nuite n asemenea cazuri domnul scrie c a f cut actul ,,ex certa scientia et ultronea voluntate boyarorum nostrorum fidelium communicatlo consilio", adic cu deplina tiin i buna nvoire a boierilor no tri credincioi, innd sfat"2. Acelai lucru se spune i n actul de nchinare al lui Mircea cel B trn c tre regele Sigismund al Ungariei din 1395 i n alte acte de asemenea natur 3 . C aceast men iune nu este o simpl formul de cancelarie se vede mai ales din actul lui Petru Aron din 1456 4. Sub amenin area unei n v liri turce ti, domnul se sf tuie te cu tot sfatul lui dac e cazul s se supun i s pl teasc tribut. Logof tul Mihu care e trimis s trateze cap t de la domn i de la boierii sfatului un hrisov (prin oare se declar, c nimeni nu va avea s se iplng mpotriva lui dac ncheie un tratat n care se stipuleaz tribut pe baza hot rrii luate de domn mpreun cu sfatul lui. In acest caz boierii din sfat au un rol activ pentru c hot rrea ce se ia are urm ri i atinge direct interesele lor. In actele de nchinare domnul nu face numai un act de supunere personal, ci se nchin cu toat ara, cuprinznd i pe boieri. Obliga iile luate prin aceste acte privesc toat ara, ele urmeaz a fi executate i de boieri, prin urmare snt obliga ii pe care direct sau indirect le contracteaz i ei. De aceea, de multe ori, pe lng prestarea omagiului de ctre domn seniorului suzeran, se mai cere i un act separat de nchinare dat de c tre boierii domnului vasal. Astfel la 6 mai 1387 Giula staroste, Burl , Dr goi vornic, St ncel i Stanislav, boieri ai lui Petru Mu at, dau act separat de nchinare 5 . Faptul s e repet n mai multe rnduri, chiar i pe vremea lui tefan
* Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. I, p. 67 ; A. XVI, voi. III,Mar p. 21. M. C o s t c f i e s c u , Doc. moldoveneti, nainte de tefan cel e. voi. I I , p. 599. 3 H u r m u z a k i , Documente,-h, p. 359361. 4 M. C o s t c h e s c u , op. cit., II. p. 797 5 Ibidem, p. 601

346

A. CAZACU

cel Mare' snt ns i cazuri cnd prin acela i act presteaz omagiu att domnul ct i boierii s i 2 . Tot ca acte externe trebuie s consider m i g-aran iile sau chez iile pe care le dau boierii pentru domn, chez ia i mrturia lor de pe unele salv-conducte. Astfel, n ianuarie 1395, patru boieri moldoveni f g duiesc prin act scris c tefan domnul rii va veni cu boierii si s fac actul de nchinare regelui Poloniei 31 ; la 3 februarie 1397, boierii lui tefan I snt cheza i pe salv-conductul dat de domnul lor lui Spitco, palatinul Podoliei4; la 13 sept. 1457 boierii de sfat ai lui tefan cel Mare figureaz ca martori pe salv-conductul pe care l d fostului logof t Mihuls. i n tratatele de comer ncheiate de domnii Moldovei i ai rii Romne ti boierii figureaz tot ca martori. Dup cum reiese din documente, activitatea sfatului n problemele cu caracter extern este de dou feluri. La actele de prestare de omagiu cu i f r tribut i la chez ii, sfatul ia parte activ , boierii din sfat se angajeaz i personal i ca reprezentan i ai rii ; la tratatele comerciale i la salv-conducte boierii din sfat figureaz ca martori. Nu trebuie s credem c activitatea sfatului se m rgine te numai la cazurile expuse mai sus. De vreme ce el joac un rol att de important n chestiuni de care depinde existen a statului, putem admite c el particip i la acte de mai mic importan , cum ar fi actele cu caracter intern. i n chestiuni mai mici,. domnul are nevoie de sfaturi i de l muriri pe care boierii snt obliga i s i le dea. In acest caz, ca i la judec i, p rerile sfatului au un caracter consultativ. Dat fiind c domnul trebuie s caute s men ie bunele raporturi cu boierii i c din necesiti externe i interne este solidar cu sfatul, el trebuie s in seam de p rerile lui. Pe de alt parte, boierii din sfat snt principala surs de informa ii a domnului i ndeob te snt interesa i n men inerea puterii lui. De aceea domnul trebuie s in seam de p rerile exprimate i s menajeze susceptibilitile. In aceast privin snt sugestive
M. C o s t c h e s c u , op. cit., II, p. 650, 665, 689, 701. Ibidem, p. 607, 611. Ibidem, p. 609, 617. Ibidem, p. 616

I. Bogdan, op .cit., voi. II, p. 257, 269, 305.

SFATUL DOMNESC

347

nv turile lui pseudo Neagoe Basarab '. El l ndeamn s cear sfaturi n orice ocazie cci : amar celui ce se socotete el nsu i ndeosebi, iar pre alt pre nimeni nu ntreab de sfat, c acela nu este de nici o treab domnului sau i se pierde el nse i i se va chema nebun pentru seme ie" 2 i chiar s se supun p rerii majorit ii evident pentru a menaja susceptibilit ile partizanilor s i; a a i eu zic vou ; dac zice i to i, s fie jnai bine .a a i eu nc cu pace poruncesc s fie dup cuvntul vostru"3. Cronicarul Ureche judec i apreciaz pe domn dup faptul dac ascult sau nu de prerea sfatului. Defectul lui Bogdan L pu neanu era dup Ureche c nu cerca b trnii la sfat ci de la cei tineri din cas lua sfat i nv tur ". Ureche crede c din aceast cauz i-a pierdut i tronul 4. Petru chiopul, dimpotriv , boierilor le era p rinte pre carii la cinste mare i avea i din sfatul lor nu ieia" 5, lucru care, de altfel, nu 1-a mpiedicat s - i piard tronul. Dup ce am stabilit competin a sfatului, s vedem din cine se compunea acest for. Din cercetarea documentelor n ordinea lor cronologic, de la ntemeiere ncoace constatm dou lucruri. Mai nti, n documentele mai vechi majoritatea boierilor din sfat nu au dreg torii, i cu mici excep ii ace ti boieri f r dreg torii snt pu i naintea boierilor cu dreg torii, deci li se d o consideraie mai mare. Al doilea, n cursul aceleiai domnii alc tuirea sfatului varia ; n actele emise de acela i domn nu figureaz aceia i boieri ca martori. A a, n uricul din 30 martie 1392 dat de Roman Voievod: n favoarea lui Ioana Viteazul, figureaz ca martori jupnii : Iuga Giurgievici, Ste cu, Bra ul Neatedul, Stanislav, Dr goi,. Andria, Giurgiu, Drgu Viteazul, Stravici, Vlad, Ghidea, Grozea, Cpstea i Ori / In total la sfat iau parte 14 boieri i nici unul din ei nu are menionat vreo dregtorie6. La 18 noiembrie 1393 iau parte la sfat 11 boieri din care doi au dreg torii, Iurie
T. C o d r e s c u , lbidem, p. 78. Ibidem, p. 80. Uricariul, voi. XXIV, p. I i urm.

Gr. Ureche, Letopiseul rii Moldovei, ediia P. P. Panaitescu. P- 182.


Ibidem, p. 204. M. C o s t c h e se u, op. cit., I, p. 8 i 14.

348

A. CAZACU

e stolnic iar Vlad vornic. Intre cei prezen i numai cinci boieri au figurat n actul din 1393, patru snt nume noi, din care unele reapar mai trziu, altele nu mai apar de loc In documentele ulterioare. La 22 septembrie 1411, Alexandru cel Bun d dou acte, unul lui Petru oldan, altul m n stirii din Poiana. In primul figureaz 18 boieri, n al doilea 21 ; unul .din cei 18 din primul act nu figureaz n actul al doilea iar patru din actul al doilea nu figureaz In primul '. In actul din 13 decembrie 1421 dat de acelai domn figureaz 51 de boieri2. In ara Romneasc , n- actul din 4 sept. 1389 dat de Mircea cel B trn figureaz oa martori 12 persoane : trei clerici i nou boieri, din care unul singur are dreg torie, Vladislav vornicul 3 . In actul din 8 ianuarie 1392 al aceluia i domn, dat Coziei, figureaz ca martori 19 persoane din care trei clerici, al ii decl cei din actul anterior, opt boieri, f r dreg torie, din care numai doi figureaz i n primul act i opt boieri cu dreg torii, din care nici unul nu figureaz n primul act 4 . In actul cu aceeai dat de 8 ianuarie 1392, dat m nstirii Climneti figureaz 20 persoane : trei clerici, nou boieri fr dregtorii, din care doi n-au fost n actul precedent, opt boieri cu dreg torii, din care unul n-a figurat n actul precedent 5 . Se vede clar din exemplele date mai sus c mult vreme dup ntemeierea rilor romne, numele boierilor martori variaz de la act la act, chiar cnd acestea snt emise n aceea i zi. Aceast continu schimbare a componen ei sfatului ne arat c el nu are un caracter restrns i fix. Dimpotriv , dac inem seam c n actele moldovene ti, dup ce se d numele martorilor, se stipuleaz : i credin a tuturor boierilor moldoveni mari i mici" 6 , iar uneori n cele din ara Romneasc : i dinaintea celorlal i boieri ai domniei mele" 7 , trebuie s ajungem la concluzia c to i boierii rii f ceau parte din sfat pentru
1 2 3 5 5

M. C o s t c h e s c u , , op. cit., I, p. 92 i 95. Ibidem, p. 141 Gr. F l o r e s c u , Divane domne ti in Muntenia, p. 13. Ibidem, p. 15. Ibidem, p. 17 ' M. C o s t c h e s c u , op. cit, p. 8, 14, 31, 75, 66. ' G r . F l o r e s c u , op. cit., p. 13, 30, 45.

SFATUL DOMNESC

34*

c conform jur mntului de vasalitate to i erau obliga i s dea sfaturi suzeranului dor, de care acesta putea s ie seam . Dar am mai observat un lucru, anume c , cu excep ia vornicilor i banului, boierii cu dregtorii snt ultimii de pe lista martorilor. Astfel, n uricul lui Alexandru cel Bun din 28 ianuarie 1409, ultimii martori snt stolnicul, ceanieul i postelnicul *; la 18 aprilie 1409 la fel 2; la 18 noiembrie 1409 la fel 3; la 15 februarie 1410, la f e l 4 ; evident snt i excepii, dar aceast ordine predomin . In documentele muntene acest lucru este i mai accentuat, de pild n actul lui Dan II din 23 octombrie 422, n care e jupn Albul vornic 5 , dup dnsul, ase jupni boieri f r dreg torie iar ultimii trei snt sp tarul, vistierul i logof tul, care n-au titlul de jupni 6 , evident c snt i excep ii dar n majoritatea cazurilor aceasta apare ca o regul . Se vede c sfatul este alc tuit din dou elemente, jupnii sau vlastelii i dregtorii ; Astfel printele domniei mele Vlad Voievod el i-a judecat cu vlastelii i dregtorii" 7, scrie la 1505 Radu Voievod : Astfel domnia mea am judecat cu cinsti ii i drept credincio ii i ale ii vlastelini i dreg tori ai domniei mele", scrie la 1511, Vlad Voievod 8 . Vlastelii snt o categorie, o parte, mai nsemnat dect aceea a dreg torilor. Acela i lucru se vede din actul omagial a lui Roman al' Muatei din 5 ianuarie 1393. In acest act domnul scrie c se nchin din bun i n lept sfat al slugilor noastre i al panilor no tri credincio i i cu nvoirea ntregii ri a Moldovei" 9 . i n Moldova snt dou categorii de sfetnici : slugile, care corespund dregtorilor din ara Romneasc i panii, care corespund vlastelinilor-jupnilor. In ambele ri, jupnii, vlastelinii, de in torii de ocini, feudalii, par a fi elementul cel mai nsemnat a l sfatului, dup ei vin dreg torii sau slugile domnului, care,,, #
M. C o s t c h e s c u, op. cit., I, p. 64. Ibidem, p. 69. Ibidetn. p. 73 Ibidem, p. 75 Gr. F 1 o r e s c u, op. cit., p. 59. Ibidem, p. 60. Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. I, p. 33 ibidem, p. 67. M. C o s t c h e s c u , op. cit., II, p. 607.

350

A. CAZACU

cu excep ia vornicilor i banilor, n documentele muntene n-au titlul de jupni i se apropie ca poziie de ministerialii din Apus '. Cu timpul, structura sfatului ncepe s se schimbe, num rul jupnilor i vlastelilor adic al marilor feudali din sfat se reduce i dispare iar locul lor este ocupat de dreg tori. In Moldova, pe vremea lui tefan cel Mare, din sfat nu lipsesc prc labii cet ilor, vornicul, sp tarul, vistiernicul, postelnicul, paharnicul, stolnicul i comisul i mai mul i jupni fr dregtorii. Mai trziu ncepe s apar sporadic mitropolitul, ocupnd primul loc n sfat. Cu pierderea cet ilor ncep s dispar prc labii (din 1484). Pe vremea lui Miron Costin i a lui Cantemir, sfatul domnesc, n afar de mitropolit, se compunea numai din dreg tori, i anume din marele logof t, doi mari vornici, hatmanul, marele postelnic, marele sptar, marele paharnic i marele vistiernic 2 ; ceMal i dreg tori nu fac parte din sfat, ci din divan 3. In ara Romneasc , cu mici excep ii, marii feudali ncep s dispar din sfat n secolul XVI. Nefiind multe cet i, prc labii apar rar n documente (cu excepia acelora din Poenari). Mitropolitul rii are ns aceea i situa ie ca i n Moldova. Dup descrierea lui Sivori, pe vremea lui Petru Cercel, sfatul domnesc ar fi format din 12 sfetnici4. In documentele anterioare acestei domnii vedem figurnd regulat marele ban, marele vornic, marele logof t i marii sp tari, vistieri, comis, paharnic, stolnic i postelnic 5, adic exact aceia i boieri, care, dup spusele lui Miron Costin i Dimitrie Cantemir, formeaz sfatul domnului Moldovei (cu excepia hatmanului, care nu exist n ara Romneasc , i n plus marele ban, care exist numai n aceast ar ). In ambele ri sfatul domnesc a avut cam aceeai evoluie. Probabil la nceput el era format numai din pani, jupni sau
Dup defini ia lui M. N. Tihomirov, Proprietatea feudal condi ion a t n R u s ia I n s e c . X I I I. I n v o i. n c h in a t lu i B . D . G r e k o v , M o s cova, 21 1952. D. C a n t e m i r , Descrierea Moldovei, trad. G. Adamescu, p. 78 i 102. 3 M. C o s t i n , Istoria n versuri polone despre Moldova i ara
1

Romneasc , ediia P. P. Panaitescu, 1929, p. 115 i urm. 1 t P a seu, op. cit., p. 181. s Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. III, p. 160

MARILE ADUN RI

351

vlasteli, adic boieri f r dreg torii (trusta, ceata sau drujina domnului) care erau convoca i sau veneau periodic la curtea domneasc s-i ndeplineasc obligaia feudal de a da sfat, contractat prin jur mntul de credin . Din secolul XV structura sfatului a nceput s se schimbe, admi ndu-se n sfat i dreg torii. In secolul XVII, dreg torii ajung s nl ture complet pe feudali, iar sfatul este alc tuit exclusiv numai din ei. MARILE ADUN RI ALE ARII n toate rile feudale existau la nceput adun ri generale ale rii, adic ale tuturor oamenilor privilegia i, (st rile) pentru cazurile de mare nevoie, pentru hotrri grave interesnd rspunderea tuturor. Aceste adun ri, la nceput ntmpl toare, legate de anumite evenimente, devin n unele ri institu ii permanente, de care regii trebuiau s in seam . Ele stau astfel la originea regimului parlamentar n Europa. A a erau n Apus : statele generale, n Fran a, cu adunarea celor trei st ri, (cler, nobilime, burghezie), a Camerei Lorzilor i a Comunelor n Anglia, iar n R srit dieta sau seimul, polon, dieta ungar etc. In Rusia adun riJe erau numite Zemskie Sobor. Toate aceste adunri deriv dintr-o form mai simpl i nepermanent a adunrilor mari, n care se discutau chestiunile grave, pe m sur ce se ivea nevoia, numai n cazuri extraordinare. Asemenea adunri generale ale rii au existat i n istoria rilor romne, f r a trece ns la forma unei diete permanente. In ara Romneasc i Moldova, alegerile domnilor se fceau de nite adunri mari n cmp, la care participau, boierii, clerul, o tenii i ara" (adic micii st pni de p mnt i eventual or enii). Aceste adun ri nu erau numai elective, ele aveau un rost mult mai nsemnat i mai larg, avnd caracterul adunrilor generale din Apus. Din studiul cazurilor pe care le cunoa tem Pn acum, putem stabili componen a i atribu iile adun rilor generale din ara Romneasc i Moldova. Prima adunare general cunoscut n Moldova apare ntr-un document dat de fra ii Ilie i tefan Voievozi la 25 iunie 1441, la Scheia pe iret. Pisarul a nsemnat : Mihul a scris la Bulgari (Scheia),

352

p p

- -

la soimu" 1 . Actul eta dat n timpul unei adun ri, ntr-un sat lng capital , deci la crnp, n afara cet ii, n care nu nc pea atta lume, i denumirea adunrii este soimu", forma ruseasc apusean , a numelui dietei polone, seim. Motivul adun rii marelui sfat al rii era desigur raportul de drepturi ntre cei doi domni ai Moldovei. C avem a face cu o diet ", o adunare a rii In gen feudal, o dovede te numele dat de diac, care este acela i cu al dietei polone, adunarea clerului, a nobilimii mari i mici. . O alt adunare a rii cunoscut n Moldova, l snd la o parte adun rile elective ale domnilor, de care ne-am mai ocupat, este cea din 1456, cnd turcii cer pentru ntia oar plata tributului de la moldoveni. Pentru a se lua o hot rre a a de grav , se adun la Vaslui adunarea rii. In actul dat de adunare jirin care se admite plata tributului i e trimis la sultan logof tul, Mihul, pe r spunderea ntregii ri, se citeaz numele a 60 de boieri (actele dorrtne ti de atunci au ca martori vreo 20 de boieri n genere) i se adaug i al ii to i" 2. Deci o adunarie convocat pentru o chestiune grav , de care depindea viitorul rii, i de care trebuiau s r spund ct mai mul i. In 1538, dup plecarea lui Petru Rare din ar n fa a n v lirii turce ti i a defec iunii boierilor, se strnge adunarea rii ntr-un sat, la Badeu i: Strnsu-s-au vl dicii i boierii rii la sat la Badeu i, de s-au sf tuit to i ce vor face de acea nevoie ce le venise asupra. Mai apoi, din toate 1 i-au ales sfat, ca s trimit sol la mp ratul (turcesc) cu mare rug minte i plngere, s -i ierte. i a a au ales dintre dn ii pre Trifan Ciolpan, de l-au trimis sol n Suceava, la mp ratul, de se rugar de pace i cerur domn" 3. A adar adunarea, de ast dat numai de boieri trimite soli, i face pace. Domnul convoac asemenea adun ri, n caz de plecare din ar : In 1550 Ilie Rare a adunat i a chemat pe to i dreg 1

1938,2p. 3435. Cf. P. P. P a n a i t e s c u, Pe marginea folosirii izvoarelor cu pri vire la supunerea Moldovei la tributul turcesc, n Studii", V (1952) nr. 3,

D. P. Bogdan, Acte moldoveneti dinainte de tefan cel Mare

p. 187198. 3 Gr. Ureche, Letopiseul rii Moldovei, ed. cit., 1955, p. 146.

MARILE ADUNRI

353

torii i pe to i c i erau mai de frunte i tot sfatul n gr dina de la Hu i i le-a spus multe cuvinte mincinoase, cnd cu n el ciuni i laude" 1 . Se tie c acest domn a plecat la Constantinopol i acolo s-a turcit. Un alt caz de abdicare este a lui Petru chiopul la 1591, cnd convoac adunarea rii, n care arat motivele abdic rii sale: au strlns boierii i ara i le au dzis c nu poate s sature pntecele turcilor f r fundu. i lundu- i dzua bun de la to i, au l sat domnia i s-au dus pen ara Le easc la Veneia"2. In ara Romneasc avem de asemenea cazuri n care se impune adunarea rii". Astfel, actul istoric al scutur rii jugului otoman n vremea lui Mihai Vite'azul a fost precedat de hot rrea unei adun ri generale (1594) : Domnul i strnse to i boiarii mari i mici i toat ara i se sf tuir cum vor face s izb veasc Dumnezeu ara cre tin din minile paginilor i dac v zur c ntr-alt chip nu se vor putea izb vi, deci ei ziser numai cu b rb ie s - i ridice sabia asupra vr jma ilor" 3 . Aceast adunare e amintit i de un francez de pe atunci, care o descrie astfel : Domnul rii Romne ti care- i are curtea la Bucure ti, dup pilda celui din Transilvania, a adunat st rile (Ies estats) din ara sa" 4 . Deci un str in face identificare ntre marile adun ri ale rii din rile romne i st rile", adic adunarea celor trei clase sociale libere: clerul, nobilii i or enii, care constituiau st rile sau statele generale. Din aceste date reiese c att n ara Romneasc, ct i n Moldova exista institu ia feudal a marilor adun ri ale rii. La aceste adun ri luau parte numai clasele privilegiate, nu este nici o dovad i nu poate fi nici un exemplu din alte ri feudale, ca s fi luat parte la adunare i oamenii dependen i, rumni, vecini sau poslu nici. In genere, cei ce hot rau n aseCronica lui Eftimie, la I. Bogdan, Cronice moldovene ti nainte de Ureche, Bucureti, 1891, p. 166. 'Miron Costin, Letopiseul rii Moldovei, ed. cit. Bucureti,
944, p. 76.
f
1

. * Discours de ce qui s'est passe en Transylvanie, de l'union des P inces de Moldavie et duc de Valachie avec le vaivode pour la deffence e la chrestiente contre le Turc. Lyon, 1595, p. 13.
23

eti, J859, p. 47.

Istoria rii Romne ti (Cronica anonim ), ed. Ioanid, II, Bucu-

~ Via(a feudal c. 8547

354

P. P. PANAITESCU

menea adun ri erau boierii ; de multe ori snt pomeni i la adun rile rii" numai ei, alteori mpreun cu ara", mici st pni de pmnt i orenii. Marile adunri din Moldova i ara Romneasc nu au evoluat spre o institu ie parlamentar permanent , ca n alte ri, nici m car spre o diet regulat a nobilimii mari i mici, ci au r mas n forma de la nceput a unor adun ri de ocazii mari, a st rilor libere i privilegiate. Atribu iile acestor adun ri, pe lng alegerea domnului, erau n special hot rri de pace i de r zboi, care angajau ara ntreag .

Capitolul VI

VENITURILE

RII I ALE DOMNIEI

Dup cum s-a mai ar tat, domnul exercita asupra ntregului p mnt al rii un drept de dominium eminens, deci o suzeranitate suprapus tuturor celorlalte st pniri particulare. Din exploatarea productorilor direci, domnului i revenea o cot -parte din produsele n natur i n bani. Numai unele din bog iile rii, cum era sarea din unele ocne, erau exploatate direct de domnie. In general sarcinile datorate de locuitorii rii constau din darea dijmelor din produsele naturale, din prestarea diverselor slujbe i din plata birului. In decursul secolelor XIVXVII obliga iile fiscale ale locuitorilor rii au suferit o serie de modific ri. Pe lng dijmele din produse naturale, locuitorii rii aveau obliga ia de a presta diverse servicii, att cu caracter domenial (feudal) ct i cu caracter public. Astfel, snt obliga i s fac diverse transporturi, s taie lemne, s fac iazuri, mori, s coseasc fn etc. Pe lng toate aceste ei mai au obliga ii de straj i paz , la frontiere i n interior, slujb la oaste, descoperirea i transportul infractorilor. Toate aceste obliga ii reprezint o valoare economic i deci un venit domnesc. Din cauza insuficienei izvoarelor e foarte greu de stabilit caracterul ndatoririlor fiscale n perioada ntemeierii statului. Se pare c la nceput, darea prin care n elegem att birul ct i dijmele la care erau obliga i contribuabilii din rile romne, constituie elementul de supunere a popula iei fa de domnie, avnd forma de tribut. Pe m sur ce statul feudal se nt re te, tributul cap t un aspect de impozit regulat de stat.

358

A. CAZACU

Prin acordarea daniilor persoanelor particulare feudalilor laici i biserice ti tributul devine rent feudal . Atunci cnd rile romne vor c dea sub st pnire turceasc i se va impune plata haraciului, darea va c p ta un nou aspect, acela de tribut fa de cotropitori. Atta timp ct domnii puteau considera ara ca moia lor,"" bugetul personal al domniei se confunda cu visteria rii. De la un timp, datorit obliga iei de a pl ti haraciul Por ii i dintr-o serie de alte cauze, domnii au nceput s despart bugetul de venituri i cheltuieli, atribuindu- i lor personal i curii anumite venituri. Dknitrie Cantemir vorbe te de un buget personal diferit de visteria rii i de haraci. Probabil c aceast separare a nceput cu mult nainte. Cu timpul ara nceteaz de a mai fi sub st pnirea superioar (dominium eminens) a domnului i toate contribuiile fcute de locuitorii rii se transform n impozite. Este una din d rile n natur despre care Cblritul iii ui aflm din primele acte din ara Romneasc . La 1385, Dan I d ruie te m-rii Tismana grul din jude ul Jale ului, patru sute de cable (g le i) n fiecare an i cine va fi cblar s nu mai ntrebe... ci s -1 trimit " '. Darea se ia n natur din cereale, dar fiind perceput cu anumite unit i de m sur numite cble sau g le i ea se nume te cbl rit 2 sau g letrit. Documentele timpului ne arat c darea se percepe din gru, orz sau ovz. Astfel, la 1482 Basarab cel Tnr conced m nstirii Snagov : c pe fiecare an s se aduc la sfnta m n stire din jude ul Prahova, de la opt sate, opt cable de gru, opt de orz din satele care vor fi supuse m n stirii" 3. In Statutul F g ra ului din 1508 se arat c darea se d n orz i n ov z 4 . Sistemul de impunere reiese din documente; astfel la 1525se dau Episcopiei din Buz u g le ile de la 170 de case", la 1530 m n stirii Cotmeana g le ile de la 200 de case", la 1539 m n stirii R ncaciov g le ile de la 60 de case" etc. s . In Sta1 2 3 4

P. P. P a n a i t e s c u, Documentele rii Romne ti, I, p. 39. Ibidem, p 91, p.. 100, p. 208 ele. Ibidem, p. 325. t e f a n M e t e , op. cit., p. 248. * Doc. priv. ist. Rom.,B. XVI, voi. I, p. 190; voi. II, p. 78, p. 257.

VENITURILE ARII

359 .

tutui F g ra ului din 1508 se arat c aceast ndatorire o are unitatea impozabil caput" ; n art. 4 al Statutului din 1560 se dispune c toamna fiecare iobag de la fiecare cas d o cabla de gru i o cabla de ov z 1. Ar reie i c darea se ia de la fiecare cas , capul familiei ar fi obligat s dea cte o cabla de gru i una de orz i de ov z. Ins acest lucru pare ndoielnic. Caput" unitatea impozabil la cbl rit este aceea i ca i la bir, adic contribuabilul -care are 46 vite de jug. In Urbariul Fgraului din 1680, care este un fel de continuare a Statutului, cbl ritul este calculat dup acelea i criterii ca i birul 2 . Cabla este o unitate de capacitate. Cubulus saxonicus are 92,525 litri, cabla de Golha 30,849. Dup Bezobrazov n Peninsula Balcanic cabla ntrebuin at era de 34,56 litri; adic cei care au 4 vite de plug dau o cabla de gru i 1,5 ov z, cei cu dou vite dou ferdele (adic jum tate de cabla) de gru i trei ferdele de ov z ; cei cu o singur vit o ferdel de gru i 1,5 ferdele de ovz. De aici am putea deduce c i cbl ritul, ca i birul, este o dare de reparti ie. Criteriile de impunere la ambele d ri snt acelea i. Faptul c att Statutul din 1560, ct i alte documente pun cbl ritul n leg tur cu casa, nu indic n mod necesar c simpla posesiune a unei case justific un impozit eminamente domenial i agrar. In general privilegiile i statutele din evul mediu snt destul de lapidare i nu dau detaliile de aplicare a unor dispoziii iprezumndu-le cunoscute. Cum pe atunci existau i n alte ri impozite asem ntoare cu cblritul, avnd aceleai baze de impunere ca i birul, consider m ultima solu ie mai aproape de realitate. Sistemul de impunere al cbl ritului se baza pe vitele de jug. Cu timpul cbl ritul sau g let ritul se transform n bani. Pe vremea lui Constantin Brncoveanu el e caracterizat astfel : rnduiala g le ii s fie pentru cheltuiala la j cni i... un ug po 10 ug s dea fiecare sat pe sama lui" 3. Deci acum g let ritul, se a pentru jicnit , adic pentru magazia de gru a domnului, dar
" t e f a n M e t e , op. cit., p. 249. ' t e f a n Mete , Contribu ii nou la istoria romnilor din ara f g ra ului, p. 19. N. I o r g a , Studii i documente, V., p. 354.
r

360

A. CAZACU

nu se mai ia n natur ca mai nainte, ci n bani, calculndu-se dup totalul birului datorit c tre stat. Pentru Moldova, darea corespunztoare este iliul. In privilegiile de imunitate din Moldova din sec. XV citim deseori scutiri de acest fel : nici ili s nu dea"'1 sau: nici ili s nu pl teasc " 2 . Se n elege de la sine c e vorba de o dare care putea s fie dat sub o form oarecare n natur sau s fie transformat n bani i evident atunci trebuia s se pl teasc . Mult vreme nu s-a putut stabili care era obiectul impunerii acestei d ri. In urm s-a ar tat c cuvntul ili este de origine maghiar i care n latina medieval ard/elean se traducea cu annona, adic darea pe cereale n favoarea regelui 3 . Un argument peremptoriu a fost acela invocat dup un document din 1718 care este o socoteal de tot ili ul de gr un e i de carne i de banii ce s-au luat pentru treaba ostiilor mp r te ti anul acesta". Ar p rea c n sfera no iunii de ili intr nu numai gr un ele ci i carnea ; n orice caz se poate vedea c n con inutul acestei no iuni intr gr un ele, deci cerealele. Precizarea se face ntr-o porunc a lui Constantin Mavrocordat din care se vede c n no iunea ili carnea nu intra. Astfel, domnul ordon s se ncasieze : 5 potronici de ughi pentru sulgiu i ili " 4 . tim c darea pe carne era sulgiu, deci se vede clar ev. darea exclusiv pe cereale este numai ili ul. Pe de alt parte e interesant s observ m c porunca de mai sus a lui Mavrocordat seam n cu porunca lui Brncoveanu pentru cbl rit : rnduiak g le ii s fie pentru cheltuiala jicnitei... de un ug pe ]0 ug s dea fiecare sat pe sama lui" 5 . Dup cum se vede, n secolele XVIIXVIII darea se ia exclusiv n bani n ambele ri, att doar c n ara Romneasc el este mai mare, la totalul n ughi al birului datorit se d o sum de zece ori mai mare pentru cbl rit, n Moldova la acela i total n loc s se nmul easc cu zece ughi se nmul e te cu 5 potronici. Se vede ns
1 M. C o s t c h e s c u . Documente naintea lui tefan cel Mare voi. II, p. 461 2 Ibidem, p. 208. 251. s D. Pro d a n , Despre ili n Transilvania, n Anuarul Institutului de istorie naional", Cluj, VIII, p. 361373. 4 N. I o r g- a, Anciens documents de droit roumain, II, p. 495. 5 N. I o r g a, Studii i documente, V, p. 354.

VENITURILE TARII

361

c la sfrit, cnd iliul i cblritul se luau n bani sistemul de impunere era acela i. Se mai tie c n Moldova erau dreg tori ns rcina i special cu perceperea d rii n cereale jitnicierii. Ei snt pomeni i n secolul XVI' ; att Ureche, ct i Cantemir ne spun c ace tia aveau ns rcinarea s adunie grul din ar i s -1 pun n magazii 1 . Ca s aib dreptul s strng griul trebuia s existe o dare anumit i excluznd pe cele cunoscute, r mne stabilit c singurul impozit al c rui obiect nu se cunoa te s fie acela pe care l administrau jitnicierii. E greu s determin m care era cuantumul datorat de contribuabil i care erau criteriile de impunere. Faptul c n sec. XVIII cbl ritul din ara Romneasc se fixeaz dup acelea i criterii ca i iliul n Moldova, dei cuantumurile lor difer, este numai o presupunere c lucrurile se petreceau la fel i pn atunci. De asemenea, faptul c annona, ili ul din Ardeal, se calcula dup aciellea i norme ca i cbl ritul din ara Romneasc nu constituie o dovad asupra criteriilor folosite n Moldova. Considerm c n epoca feudal sistemul i obiectul acestei d ri a fost cam acela i n cele trei provincii, f r s existe mari diferen e ntre ele. In privilegiile de imunitate din sec. XV, n ara Romneasc ntlnim deseFnritul ori o scutire special acordat ranilor de pe domeniile mnstireti, aceea de a nu cosi fn 2 . Din aceasta se n elege c n general to i ranii aveau obliga ia de a cosi "finul pentru nevoile curii domneti. Din privilegii se mai poate vedea n oe mod se executa aceast presta ie, dac contribuabilii respectivi erau obliga i s coseasc anumite ntinderi de p mnt sau un anumit num r de zile. De i n actele cu privilegii din secolul XVI, aceast obliga ie mai este pomenit , totu i vedem c la 1533 ranii snt obliga i s pl teasc asprii...
' G r . Ureche, Letopise ul, p. 70; D. C a n t e m i r , Descrierea Mol dovei, p. 81. ,. P- P. P a n ai te seu, Documentele rii Romnesti, I, p. 91, p. m , P- 132, 160, etc.

362

A. CAZACU

de fn 1 iar la 1536 vedem c se concedeaz m n stirii Snagov fnul de la acele 100 de case (din jud. Ilfov) 2 iar m n stirii R ncaciov 8 vecini pentru fn" 3. In alte acte de mai trziu se vorbete de gleata de fn"4. Se nelege c de la o vreme obliga ia de a cosi fn se transform n obliga ia de a da o g leat cu fn pentru fiecare cas , adic o dare asem n toare cbl ritului de cereale. n Moldova, obliga ia de a cosi fn apare pentru prima oar n privilegiile lui tefan cel Mare din 1466, prin care se scute te un sat din Roman de aceast obliga ie 5 . O ntlnim repetat i oarecum precizat n documente mai trzii. La 1623 tefan Tom a porunce te comi eilor de la Piatra care merge i cu slujba domniei mele pentru fn" s lase n pace hotarele m n stirii Png ra i iar la 1632 Alexandru Uia porunce te comi eilor de la Hu i care vor face fnul domniei mele acolo la trg" s lase n pace satele Episcopiei Hu ilor 6 . De aici ar reie i c este vorba de cositul fnului pe ocina domneasc , adic pe teritoriul mo iei domne ti, fiind tiut c trgurile cu ocoalele lor fac parte din acest domeniu 7. De altfel Cantemir scrie c o parte a domeniului domnesc care era Brani tea (de la Bohotin) era sub obl duirea direct a marelui comis, n atribu iile c ruia era i aceea de a strnge grul de acolo pentru trebuinele curii domneti8. Deci n ara Romneasc , obliga ia de a cosi fnul de pe domeniul domnesc se transform cu timpul ntr-o dare care const din o cbl de fn, dup aceleai criterii ca i cblele din cereale. In Moldova obliga ia de a cosi ffn r mne ca simpl presta ie i nu se transform n dare.
Doc. priv. ist. Rom,. B. XVI, II, p. 129. Ibidem, p. 216. Ibidem, p. 257. Ibidem, voi. V, p. 376 ; XVII, voi. IV, p. 482, 499, 500 Ep. M e l h i s e d e c , Cronica Hu ului, p. 71. D. C a n t e m i r , Descrierea Moldovei, p. JOS Ibidem. p. 80.

I. Bogdan, Documentele lui tefan cel Mare, I, p. 95

VENITURILE ARII

'

363

Darea asupra oilor era propriu-zis venitul primit de domn dup turmele ce p teau pe teritoriul rii. Vama oilor era pomenit pentru prima oar n hrisovul lui Mircea cel Btrn din 1389 pentru satul Jiblea '. Dar paralel cu aceast dare care pare a fi impus numai popula iei satelor mai ntlnim pomenite l alte d ri asupra oilor. Astfel se pomene te stnitul i gor tina. Intr-o scrisoare a lui Neagfoe Basarab c tre bra oveni, el cere ca to i cei care pasc oi sau porci pe p unile de la munte sau vneaza pe te n apele de munte s pl teasc gor tin 2 . Dat fiind c cuvntul gor tin vine de la cuvntul slav gora, care nseamn munte sau deal, i c supu ii bra ovenilor i p teau oile n mun i, n elegem c gor tin este o dare care se percepe dup oile i porcii ce pasc n muni sau dealuri, deci dup turmele transhumante. In Moldova, prima tire pe care o avem asupra oieritului este socoteala de toat gor tin de oi f cut de Petre chiopul la 1591 3 . Aceasta nu nseamn c darea n-a existat i nainte. Este interesant ns de observat c n Moldova nu se pomene te de vam , ci numai de gor tin , deci nu snt dou sisteme de impunere diferite, ci se aplic un singur sistem de impunere pentru toate felurile de cre tere a oilor. Lucrul cel mai greu este de a stabili cuantumul la care erau impui contribuabilii. Din moment ce darea este denumit vam , evident c ea reprezint o cot -parte din num rul de oi pe care l are contribuabilul. In Descrierea Moldovei", Cantemir vorbe te de decima sau dijma de oi. Termenul este incert pentru c dijmele nu snt totdeauna a zecea parte dintr-un num r ; n rile din apus i chiar n Serbia e pomenit decima minor sau dijma mic 4. Romnii din Serbia pl tesc dijm mic la fel ca i romnii din Transilvania. Dup cum se tie aceasta Oieritul
P. P. P a n a i t e s c u , Documentele rii Romine ti, I, 52. Gr. T o c i l e s c u , 534 documente slavo-romine, p. 247. 3 ' Vezi Du Cange, sub annona misalis; Silviu Dragomir, Valahii n Serbia, Anuarul Institutului din Cluj", 1922, p. 2186 i 291.
Hu rm u z a k i , XI, p. 221.

364

A. CAZACU

reprezint numai cinci oi dintr-o sut sau patru oi i doi miei '. Pe de alt parte oile nu se nmul esc att de repede ca porcii i albinele de la care att la noi ct i n rile nvecinate se ia dijm mare adic 10%. E firesc deci ca i darea pe oi din ara Romneasc i Moldova s nu difere de darea pltit n Transilvania care ndeob te poart numele de quinquagessiraa. In sec. XVII, n actele din ara Romneasc termenul de vam este nlocuit cu cel de gor tin i avem dou documente din care se vede c n ara Romneasc la 1647 s-a luat quinquagessima, adic una din 50 o i 2 ; un act din 1633 confirm acela i cuantum pentru oile de pe p uni particulare 3 . In documentele /vechi din ara Ro mneasc al turi de zeciuiala din oi, Zeciuiala este pomenit vama din porci; ea este din porci men ionat pentru prima oar n hrisovul lui Mircea cel B trln din 1389 4 . In Moldova, aceea i obliga ie e pomenit i ca gor tin 5 i ca desetin adic zeciuiala 6 n primele documente de imunitate ap rut n aceast ar . Men iunea din privilegiile moldovene arat destul de limpede care era cuantumul ce se lua din porci. Dei nu cunoatem documente din ara Romneasc n care s se menioneze precis cota de iporci luat de domn, consider m c i aici se lua aceea i cot ca i n Moldova. Intre cei doi termeni se pare c exista o deosebire. Gor tin se percepea probabil din porcii ngr a i cu jir n p duri, iar desetin sau vama se lua probabil din porcii din gospod rii. E posibil s fi existat o diferen ntre cuantumul perceput pentru fiecare din aceste feluri de culturi. E interesant ns faptul c n secolul XVII, n hrisoavele de scutire din ara Romneasc n locul termenului de vam se introduce termenul gor tin .
' A l . D o b o i, Datul oilor, citate incomplete, Hurmuzaki, II5, p. 1, Conumeratio quinquagessimae nobilium. " Arh. St. Bucure ti, Govora, XXV/20. 3 Ibidem, M-rea Strehaia, VIII/1, ms. 326, f. 34. 4 P. P. P a n a i t e s c u , Documentele rii Romlne ti, I, p. 52 s M. C o s t eh eseu, op. cit., II, p. 251, p. 517 ' Ibidem, p. 492.

VENITURILE ARII

365

Albinritul are aceeai vechime documentar ca vama oilor i a porcilor 1 . In Moldova, aceast dare este idenumit dese-tin adic zeciuial 2 . ntr-un hrisov din 1474 al lui Radu cel Frumos se vede c i n ara Romneasc albin ritul era o zeciuial, domnul concedeaz mnstirii Dealului s ia zeciuial... din stupi" de la ni te b l i. Aceasta se confirm i prin hrisoavele din 1577 prin care Alexandru Mircea druiete mnstirii Viero i dijma din stupii satelor C pit neni i Poenari 3 i din 1667, prin care Radu Leon d o scutire de aceea i dijm m n stirii Crasna 4. La nceputul sec. XVII, n ara Romneasc apare o dare asupra mierii i cerii, care difer i este men ionat aparte de albin rit; asupra acestei d ri nu avem date suficiente. Prima diferen se pare c este aceea c albin ritul sau desetina de albine se ncasa dup stupi, pe cnd darea de miere i cear se percepea din aceste produse. In hrisovul lui Vlaicu Vod din 1374 privind mnstirea Vodia, domnul druie te Certul i dijma ntre altele m n stirii 12 bur-dufe de brnz din brnz i 12 ca cavaluri 5. Desigur cele donate f ceau parte dintr-urr venit domnesc, e probabil c ntre alte d ri n natur exista i o dare asupra brnzei. Mai trziu n hrisovul m n stirii Snagov (14081418) Mircea cel B trn scute te satul Ciulni a de obliga ia de a da brnzeturi6, dovedindu-se astfel c aceast obliga ie a existat. Situa ia se precizeaz printr-o serie de hrisoave din sec. XVI; astfel la 1524, m n stirii Arge ului i se d c ritul din jud. P dure ; la 1502 m n stirii Govora i se d patru burAlbinritul i
1 P. P. P a n a i t e s c u, Documentele rii Rominesti, I, p. 55, 79, 81, 126 etc. M. C o s t c h e s c u , op. cit., II, p. 39, p. 250. 3 ' Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, IV, p. 287. s * Acad. Rom. XCIV; Al. tefulescu, Schitul Crasna, p. 90. P. P. Pan ai t e s e u , op. cit., I, p. 35. * Ibidem, I. p. 92.

366

A. CAZACU

3ufuri de brnz i 16 ca cavaluri '. Se vede c dania era centralizat n jude e. Cteva documente ne arat c n aceast privin existau dou criterii de impunere. Intr-un act din 1577 Alexandru Mircea d ruie te m n stirii Viero i dijma de brnz din satele C pit neni i Poenari 2 , iar la 1584 Petru Cercel d ruie te Episcopiei Buz ului dijma de ca caval de la preo ii de sat din jud. Br ila 3 . Ar urma de aici c primul criteriu de impunere era dijma, adic se lua a zecea parte din producia contribuabilului. Intr-un hrisov din 1578 se d volnicie unui jupn din Capha s - i ia c erie de pe muntele Buceci de la stn dou ca uri". E drept c n ambele acte se vorbete de drepturi ale unor particulari, dar ceea ce e important e faptul c ni se explic ce e c eria. Darea e paralel , ca i vin riciul ; dup cum a existat un vin riciu domnesc i altul boieresc, tot a a a existat un crit sau stnit domnesc i altul boieresc. Dac vinriciul domnesc era dublu fa de vin riciul boieresc, e posibil ca i c ritul domnesc s fi fost dublu celui boieresc. In acest caz el ar fi de patru ca uri, ca cavale sau burdufuri de stn . In Moldova nu se pomene te de o dare de acest fel, n .schimb se cunoa te mai trziu strunga care poate fi acela i lucru ca i c ritul, adic o dare ce se ia de la stni. Domnii rilor noastre luau d ri speciale de la viile Vinriciul contribuabililor. Primul act din ara Romneasc care men ioneaz acest venit este din 1389 4 iar primul privilegiu din Moldova dateaz din 1429 5 . Cuantumul care se ddea domnului e uor de aflat; ntr-un hrisov din 1487 Vlad C lug rul d ruie te m n stirii Snagov ca s le fie vin riciul de la Podgorie cit este zeciuiala domneasc de la vinul din satul Cernteti orict este hotarul Cern te tilor s -1 ia c lug rii" 6 . Este evident c vin riciul este
1 Doc. priv. ist. Rom. B. XVI, vol. I, p. 181, p. 15, p. 156, p. 47, ;p. 191, etc. 2 Ibidem, voi. IV, p. 287. ' Ibidem, voi. V, p. 167. 4 P. P. P a n a i t e s c t i , Documentele rii Romine ti, voi. I, p. 49. 5 M. C o s t c h e s c u , Documente moldoveneti, I, p. 285. " P. P. P a n a i t e s c u, op. cit., I, p. 37.

VENITURILE ARII

367

zeciuiala domneasc, adic a zecea parte din producia viei. In Moldova acest cuantum se constat i mai u or pentru c darea se nume te desetin , adic zeciuiala din vin '. Vin riciul domnesc se percepe de la toate viile ; el nu trebuie confundat cu alte d ri de mai trziu, cum ar fi v dr ritul i pogon ritul, de i cu timpul nu se mai da n natur , ci n bani. Este o dare indirect , o tax de care se pomenete n ara Romneasc. Aflm Perperitul pentru prima oar de existen a acestei d ri din hrisovul din 15 ianuarie 14672 al lui Radu cel Frumos. El este destul de clar definit n actele cu o dat posterioar. Astfel, intr-un hrisov din 1505, se concede m n stirii Cozia perperii: i perperii ce vor fi de car de pe te sau de bute cu vin sau fie ce se vinde pe ocina sau la b l ile sfintei m n stiri... i iari orice vase vor ajunge pe Dunre ca s treac pe vama sf. m n stiri ele s pl teasc perperii c lug rilor de bute un perper"3. Din aceste documente se vede clar c perperitul este o tax pe produse comercializate, fie, c aceste produse se vnd ntr-un anumit loc, fie c ele se preg tesc in vederea comercializ rii Un act din 1502 f r s arate c darea este perperitul dispune : i la acele b l i cine va c ra cu corabia (pe tele), de corabie 30 aspri, de maja 15 aspri, de car >patru aspri, de povar pe cal doi aspri" 4. Aici nu mai e vorba de vnzare, ci numai de pregtirea unui produs In vederea comercializ rii. Acela i lucru se poate spune i de vasele care ajung pe Dun re s treac pe la ocina m n stirii Cozia sau pe orice alt loc de pe teritoriu] domnesc. Intr-un act al lui Matei Basarab dat la 1649 se vorbe te de .,fot prprul de la grlu, de la mei, i de la orz" 5 prin urmare darea se percepea i la vnzarea de gru i de orz.
1

M. C o s t c h e s c u , Op. cit., I, p. 286; voi. II, p. 185. "' P. P. P a n a i t e s c u, op. cit., voi. I, 2,64. Doc. priv. ist. Rom. B. XVI, voi. I, p. 25, p. 41 ; ibidem voi. III, Ibidem, voi. I, p. 14.

Gr. N a n d r i , Documente slavo-romne dela muntele Athos.

368

A. CAZACU

In privilegiile din Moldova nu se pomene te de o asemenea dare. Foarte trziu se citeaz leul de bute, o dare asem n toare perperitului pentru c se percepe de la vinul comercializat '. Cam na este o dare n natur , per ceput n cear de albine pus in forma Camna rotund de piatr , de o anumit m rime i avnd o anumit greutate. Aceast dare se percepea de la populaia de la orae, de la acei locuitori care aveau la orae ntreprinderi produc toare de venit : cr me, m cel rii, cojocarii i altele Darea e pomenit pentru prima oar n Moldova la 1449 cnd domnul de atunci d ruie te m n stirii Probota s fie de la noi m n stirii noastre toat ceara din Trgul Frumos cte circiume se vor faoe n Trgul Frumos, s adune c lug ri ceara pentru m n stire" 2 . Se vede deci c se ncasa de la crciumi. Mai explicit apare n documentul lui tefan cel Mare din 1458. Dnd m n stirii Moldaviei ceara de la crciumile din Baia, domnul porunce te : i cine vrea s fac cr m i nu se nscrie n catastiful c lug rilor... ei au voie de la noi s -i ia toat b utura i s ia de la acel om 20 de zlo i" 3 . Dar cam na nu se ia numai de la crciumi, ci i de la proprietarii de case din trguri. Astfel, la 1451 m n stirea Moldavi a este scutit s nu dea din casele sale din Suceava..." nici cear s nu dea" 4 , iar la 1528 popa Luca din Cetatea Sucevei este scutit s nu dea piatr de cear ... pentru casa lui de pe uli a nou " 5 . Cu att mai mult se n elege de ce la 1610 vedem scuti i de cam na, adic de piatra de cear , dou crciumi mari, doi cojocari, doi mesercei i doi vocinari, adic meseria i care ntrebuin eaz ceara, de i o topesc i probabil fac lumin ri 6 . Cam na se percepe de la trguri. Documentele de mai sus snt date pentru : Trgu Frumos, Baia, Suceava i Roman. Se
T. B l a n , op. cit., III, p. 141 ; pentru fiecare poloboc de vin adus cu carul la iarmaroc. a M. C o s t c h e s c u , op. cit., II, p. 377. 3 I. B o g d a n . Documentele de la tefan cel Mare, voi. I, p. 17. ' M. C o s t c h e s c u , op. cit., II, p. 397. s Academia R.P.R. XLVII/88. V Doc. priv. ist. Rom. A. XVII, voi. II, p. 291.
1

VENITURILE ARII

369

mai cunosc documente referitoare la cam na pentru Trgu Neam , Bac u, Trgu iret i Hu i 1 . Cu timpul aceast dare se transform n bani; la 1740 cuantumul datorat e stabilit foarte precis : de la crciume mari i-mici cte doi bani de vadr de vin si de mied... de c ldarf* de horilc (rachiu de cereale) doi ughi ase potronici r sura (supratax n favoarea acelora care o ncasau), mesericii care taie vite trei potronici de vac , cinci bani de oaie sau capr , doi bani de miel; horilca care vine de sus sau de jos doi zlo i i doi bani de cof ; de butea de vin ce se vinde, trei oc , de bl nar i de cojocar doi ughi i r sura ase potronici 2 . i n ara Romneasc pare s fi existat o dare identic ; o prim indica ie n acest sens ar fi men iunea. din actul dat la 1588 de Mihnea Turcitul m n stirii din jos de Bucure ti" prin care se concedeaz de la ora ul domniei mele din Trgovi te i cte un cntar de cear " 3 . Prin urmare n ara Romneasc ceara, ca dare se percepea din ora e. Documentul de mai sus aminte te privilegiile de concesiune a coman ritului din Mdldova i ne sugereaz c n ara Romneasc contribuabilii acestei d ri erau aceia i ca i n Moldova. O dovad trzie n acest sens este porunca dat de Brncoveanu la 1695 s se ncaseze c m n ritul de la crciumi 4 . Pe de alt parte ntr-un document din 1644 se pomene te de un oarecare Ion paharnic fiu al lui Isar c minarul, ceea ce ar fi o dovad c darea camenei exista n ara Romneasc la nceputul sec. XVII de vreme ce exista dregtorul nsrcinat cu perceperea lui. Dac corobor m aceast informa ie cu hrisovul lui Mihnea Turcitul din 1588 putem trage concluzia c i n ara Romneasc c m n ritul este tot att de vechi ca i n Moldova.
1 a

p. 275 i E p. Me t h i s e d ec, Cronica Romanului, I I , p. 19, 49.

Vezi I. B o g d a n , Documentele de la tefan cel Mare, voi. I, p. 3 3 3 ; I I ,

N. I o r g a, Studii i documente, VI, Condica de porunci a lui Mavrocordat, p. 219. ' Doc. priv. ist. Rom., B. XVI, voi. V, p. 376. * N. I o r g a, Studii i documente, V, Condica de porunci a Sui Constantin Brincoveanu, p. 345.
24

- Viaja feudal - c. 8547

370

A. CAZACU

Dac judec m dup datele cnd apar n documente dreg torii ns rcina i cu administrarea acestei d ri, constat m c sulgiul este foarte vechi. Primul sulger esfe men ionat in Moldova la 1456', iar n ara Romneasc la 14962. Darea ca atare este men ionat n documentul din Moldova n sec. XVI 3, iar n cele din ara Romneasc n sec. XVII 4 . Cum se constat din privilegiile de imunitate, darea este perceput n natur , n vaci i oi; astfel, de pild , la 1627 Miron Barnovschi a dat porunc ca satul Toporoiii nici sulgiu pentru vaci nici pentru oi s n-aib a da" 5 , iar la 1667 Radu Leon, n ara Romneasc scute te poslu nicii m n stirii Crasna de oaie saca de sulgiu 6 . Se pare c aceast dare era perceput numai de la rani; astfel, la 1586 n Moldova lundu-se pentru sulgiu vaca unui neme , domnul ordon s i se pl teasc un taler sau s i se lase un om pentru lucru 7. Nu tim care era cuantumul de animale luate de la sate. ntr-un fragment de socoteli din ara Romneasc de la sfr itul sec. XVI afl m trei men iuni asupra d rilor luate oie de var ", oie de toamn ", i n fine boul de iarn ", dar nu se poate ti dac toate aceste animale erau luate pentru sulgiu 8. Dimpotriv , oaia de toamn reprezentnd o valoare de 1 000 de aspri, am fi nclina i s credem c mai degrab ar putea fi vorba de oierit. Cu toate c nu putem aprecia cuantumul luat de la contribuabili din aceast dare, Descrierea Moldovei" a lui Cantemir i alte date privind ara Romneasc ne dezv luie c vitele de sulgiu se luau pentru hrana cur ii domne ti i pentru oastea de la curte. Sulgiui
I. Bogdan, Relaiile rii Romneii cu Braovul, p. 189, 262. Doc. priv. ist. Rom., A. XVI. voi III, p. 329.
Gh. G h i b n e s c u , Surete i Izvoade, V, p. 105. Dup o copie de la Institutul de istorie al Academiei R.P.R. Ibidem. Doc. priv. ist. Rom., A. XVI, voi. III, p. 329. Ibidem, B. XVI, voi. VI, p. 60. M. C o s t c h e s c u , op. cit., II, p. 582.

VENITURILE ARII

371

. . , j-

Venitul domnesc din pesc rii este mentionat n unul din primele hrisoave
' . . , _, ^ . ,,,

privind ara Romineasca prin care Vladislav Vbevod d ruie te m n stirii Vodi a venitul domnesc de la opt pesc rii i toat viitoarea de" pete cea de la mijloc cu toate ale ei i Dunrea de la povrni ul de la Oreahova pn la puntea cea de sus" '. De aici se vede c nc de la nceput n ara Romneasc domnul se considera ca st pn al apelor mari cum e Dun rea i n aceast calitate avea venituri din exploatarea pesc riilor. Intr-un hrisov al lui Mircea cel B trn, prin care se concedeaz m n stirii Nucet b l ile de pe Dun re, ncepnd de la S patul pn la gura Ialomi ei se vede c concesiunea este vama de pe te" 2 . In sfr it, in hrisovul lui Radu cel Frumos prin care confirm m n stirii Dealului b l ile Camni a i Saltava se arat precis c acestea snt date c lug rilor s ia ziciuiala din pe te... ce va fi partea domneasc " 3 . Se vede c venitul domnesc de la pesc rii este zeciuiala din pe tele prins. De altfel aceasta se confirm prin acte din secolul urm tor, la 1502 Tismanii i se concedeaz s ia din zece pe ti unul... fie balta mare fie m'ic " 4 . Acela i lucru reiese i din alte acte din 1534 i 1587 5. Excep ia ce ar ie i din hrisovul dat n favoarea m n stirii Govora de a lua fiecare al treilea pe te este singura ntlnit i nu face dect s confirme regula. Trebuie s men ion m c , dup toate aparen ele, dreptu rile domnului asupra apelor i asupra venitului din pe te se m rginesc numai la apele i b l ile Dun rii. Aceasta reiese mai nti din faptul c el concedeaz numai drepturi de acest fel j apoi dintr-un act din 1608 prin care ordon stolnicilor s nu aib nici un amestec cu balta G le uiului pentru c nu este ia Dun re ci la cmp" 6 . : Din privilegiile moldoveneti se vede c domnii primesc venituri din pesc rii, deci n aceast privin au acelea i drepP. P. P a n a i t e s c u , Doc. rii Romneti, voi I, p 36. 3 fbidetn, voi. I, p. 82. ' Ibidem, I, p. 282. ' Doc. priv. ist. Rom. B. XVI, I, p. 14. Ibidsm, II, p. 168 i vo!. V. p 81 'Ibidem, XVII, voi. II, p. 320

Zecimala din pete

372

A. CAZACU

turi ca i domnii din ara Romneasc . Astfel vedem pe domnii Moldovei d ruind produse n natur din venitul pesc riilor; la 1442, m n stirea Mdldavi a cap t dou care de pe te ' iar la 1446, m n stirea Neam dou m ji de pe te de la Chilia i trei cntare de icre negre 2 . Ca i domnii din ara Romneasc, domnii Moldovei concedeaz acelea i drepturi asupra iezerelor i rurilor mari. A a, la 1445 m n stirea Moldavi a cap t jum tate din iezerul Covur iar la 1456 m n stirea Neam iezerul Zahornei3. Din privilegiul din 1445 se vede c i n Moldova domnii primeau o cot parte din pe tele prins ; n traducerea imperfect a acestui hrisov se spune: Cine a prinde pe te aici, trebuie c lug rii s ia jum tate din venit". Nu e verosimil ca domnul s fi concedat jum tate din venitul acelora care prind pe te Aceasta ne face s credem c din exploatarea pesc riilor domnii primesc o anumit parte. Din lips de documente care s determine care era cuantumul ce-1 primeau, trebuie s admitem ipotetic, dup similitudinea celorlalte d ri, c e vorba i n acest caz tot de zeciuial . In ara Romneasc birul e pomenit pentru prima oar n hrisovul dat de Birul Mihail Voievod, fiul lui Mircea cel B trn, la 1408/18 m n stirii Cozia pentru a scuti de diverse djdii i slujbe zece case din Trgovi te. Locuitorii acelor case r mn ns obligai de a plti birul4. Afar de aceasta n sec. XV mai ntlnim trei hrisoave n care se vorbe te de bir. Unul din 1441, altul din 1464 se ocup de s raci i ultimul din 1482 n care se vorbe te de birul datorit de un st pn de mo ie 5 . Cu toate acestea putem crede c birul ca dare a existat i naintea datei hrisovului lui Mihail i c la data apari iei lui cel pu in dou categorii sociale, locuitorii de la ora e i de la ar de pe mo iile domne ti, sau boiere ti erau obliga i s pl teasc bir.
M. C o s t c h e s c u, op. cit., voi. II, p. 118. ' Ibidem, voi. II, p. 244. ' Ibidem, II, p. 217 i p. 575. ' P. P. P a n a i t e s c u, Documentele rii Romtne ti, I, p. 102. 5 Ibidem, I, p. 201, 257 i 328.
1

VENITURILE ARII

373

Probabil c ntre alte d jdii n irate n1 primul document din ara Romneasc putea s figureze birul . Din documentele existente nu putem ns trage nici o concluzie cu privire la cuantumul datorat, adic asupra modului de impunere i a sumei datorate ca bir, de c tre aceste dou categorii de contribuabili. In ce prive te birul datorat de cneji, putem afirma c el a existat i nainte de 1482. In hrisovul cu aceast dat se dispune asupra mo iei unui oarecare Toma care fiind pl tit de bir la domnie devine st pnirea unui oarecare Roman 2 . Se vede c ea fusese luat pentru neplata birului i vndut de domnie noului achizitor pentru contravaloarea birului datorat, ceea ce implic existen a birului, cel pu in naintea hrisovului de vnzare a mo iei, deci anterior anului 1482. In concluzie, documentele din ara Romneasc ne dau posibilitatea s stabilim c cel pu in n sec. XV toate clasele sociale erau obligate s pl teasc bir f r s cunoa tem modul de impunere i cuantumul datorat. Documentele moldovene ti din sec. XV ne dau i mai pu ine date n aceast privin . Birul, adic darea este men ionat pentru prima oar n 1434 3 , cnd satul Avere ti d ruit Mitropoliei Sucevei este scutit de aceast contribu ie. Dup acest privilegiu mai urmeaz i altele pn la 1500 care con in scutiri de bir pentru locuitorii din satele mai multor m n stiri din Moldova 4 . Dac ne-am limita cercet rile numai la aceste acte, am putea crede c n Moldova, n sec. XV pl teau bir numai locuitorii satelor m n stire ti sau boiere ti ; un uric din 1451 i altul din 1490 ntrerup aceast monotonie, ar tnd c n cursul acelui secol pentru casele din ora se pl tea o dare domneasc mare i alta mic iar preo ii pl teau o dare special5. Situa ia se schimb in sec. XVI. Din primele documente din ara Romneasc putem s acumul m suficiente date penfru a putea rezolva par ial problemele ce le-am pus.
P. P. P a n a i t e s c u , Documentele rii Romneti, I, p 3637. Ibidem, p. 328. . * M. C o s t c h e s c u , Documente nainte de tefan cel Mare, 1 * > 382. ' Ibidem, II, p. 251. 288, 517 etc. Ibidem, p. 397; I. Bogdan, op. cit., I, p. 420.
s 2 1

374

A. CAZACU

Parcurgnd aceste documente, constat m n primul rnd c acela i contribuabil putea fi obligat s pl teasc mai multe biruri. Astfel la 1532 Cndea i Dumitru snt sco i din muite biruri 1 , ia 1535 Dragomir sp tar scoate pe Gavrea de la 3 biruri 2 , Sora e scoas de la dou biruri 3 , deci oamenii trebuiau s pl teasc nu un bir, ci mai multe. Aceast mprejurare reiese mai clar dintr-un act din 29 august 1560/7 al lui Petru cel Tn r statund asupra unui proces fiscal domnul constat : cnd a umblat Ro ea i Arsenie rabojari n jud. Gorj iar Dr -ghici a dat seama satului i au pus Dr ghici pe Dan la trei biruri, iar pe ni te oameni din sat el i-a pus cu s raci" 4 . In al doilea rnd afl m c existau catastife speciale n care se scriau datoriile c tre fisc. Aceste catastife snt men ionate mai ales spre sfr iful secolului XVI 5 . Ins dintr-un document din 10 iunie 1594 reiese c ele existau cu mult naintea datei cnd snt men ionate n documente 6 . De altfel originalul unui astfel de catastif a r mas pn n zilele noastre. El dateaz de la Petre chiopul i privete Moldova 7. In el se nscriu cislele, adic num rul de contribuabili care snt supu i la bir. Din analiza acestor documente putem constata urm toarele : In catastiful de cisle al lui Petru chiopul se indic num rul contribuabililor dup categoria social i fiscal ; ranii snt ar ta i pe inuturi Ia ii 2 270 rani istov... F lciul 1 077 oameni cu s raci... Hotinul 1 016 rani de istov 232 s raci" 8 . Aceste simple men iuni ne arat c snt dou categorii de contribuabili; o categorie care are o stare material mai bun i al ii considera i ca s raci. In unele inuturi s racii snt ngloba i mpreun cu ceilal i, f r a se ar ta num rul lor; de exemplu: ...F lciu... 1 077 oameni cu s raci...". In altele se face men iunea aparte de num rul lor; Hotin, 1916 rani de istov 232 s raci..." n sfr it snt inuturi n care
D o c. p riv. ist. R o m ., B . X V I, v o i. II, p . 11 1 . Ibidem, voi. II, p. 180. * Al, t e f u l e s c u , Documente din Gorj, p. 157. ' D o c . p r i v . i s t . R o m . B . X V I , I I I , p . 1 3 5 ; v e z i A l . t e f u l e s c u , Documente din Gorj, p.
2 1

144.

5 6 7 8

Ibidem, XVI, v. VI, p 118 i 264. Ibidem, p. 128. H u r m u z a k i , XI, p. 219. Ibidem.

VENITURILE ARII

375

s racii nu snt men iona i de loc, de pild Ia i 2 270 rani istov...". Toate acestea dovedesc c pl teau bir att ranii s raci ct i cei mai nst rii, cu deosebirea c primii pl teau mai pu in. Un hrisov din ara Romneasc , din 1594, confirm acest lucru. Vrnd s fac un avantaj lui Andronic vistier, Mihai Viteazul modific impunerile unor cneji care i vnduser pmnturile i-am sc zut cte biruri au fost biruri mari; i-am a ezat pe to i s pl teasc cu s racii care snt la cei f r nimic" '. De aici se vede bine de ce n catastiful lui Petru chiopul s racii snt semnala i aparte, formnd o categorie fiscal separat , care nu pl te te -birurile mari. Din cercetarea izvoarelor rezult c acel care era s rac, din punct de vedere fiscal nu avea vite iar criteriul de impunere erau vitele. Acest lucru se confirm de Statutul F g raului din 1560, care, dezvoltnd dispoziiile Statutului din 1588, men ine obiceiul vechi care era n vigoare nainte de desp r irea lui de ara Romneasc 2 . Conform acestor statute criteriul de impunere era i acolo num rul de vite. ranul care avea patru vite de jug era un caput", o unitate impozabil care pl tea birul ntreg ; ranul care avea numai dou vite pl tea jum tate din bir, cine avea o vit pl tea numai un sfert. A adar, dup cum constat Sivori n memoriile sale asupra lui Petru Cercel, ranii din ara Romneasc nu pl teau acela i impozit, unii d deau mai mult alii mai pu in 3, evident pentru c unii aveau mai multe vite i al ii mai pu ine. E posibil ca unii din contribuabili s pl teasc mai multe biruri iar al ii s pl teasc frac iuni de bir. De asemenea e posibil c acei care aveau mai mult de patru vite de jug, adic opt sau dou sprezece s fi fost obliga i s pl teasc dou sau trei biruri. Cronica atribuit lui Enache Kog lniceanu vorbind de reforma fiscal a lui Constantin Mavrocordat scrie: f cea Pe ar s se cisluiasc f cnd zece bucate un cap fie ce bucate i capul puindu-1 la fi tecare sfert un ort" 4 . Sistemul din
* Doc. priv. ist. Rom., B. VI, p. 119. t. Mete, Viaa agrar i economic a romnilor din Ardeal, * t. Pa seu, Petru Cercel i ara Romneasc, p. 176.
M. K o g l n i c e a n u , Letopisee, ed. I, voi. IV, 198.

376

A. CAZACU

Moldova sec. XVIII era de a considera ca unitate impozabil la un bir capul" format dintr-un titular om i zece vite, titularul cu dou zeci de vite forma dou capete i pl tea dou biruri. Acest sistem de impunere i pare normal cronicarului, i se pare excesiv numai faptul de a ine seam de fiece bucate" adic de a considera ca criteriu de impunere nu numai vitele de jug dar i animalele mici cum erau oile, porcii etc. Cu aceast confirmare tardiv apare ca sigur c criteriul de impunere la bir n sec. XVI era num rul de vite din proprietatea contribuabilului. Dar acest criteriu nu este singurul. Contribuabilul trebuia s aib gospod ria lui, s fie nsurat, acest lucru l afl m nu numai de la Sivori, fostul secretar al lui Petru Cercel, care ne spune c birul este pl tit de capii de familie dar i de D. Cantemir, care confirm acest lucru pentru Moldova '. G sim date n acela i sens din sec. XVI, n Statutul F g ra ului i n diverse rela ii privind ara Romneasc 2. Documentele pe care le avem ne ng duie s stabilim ntregul sistem de impunere. Prima opera ie care este determinarea capetelor" sau unit ilor impozabile se face la crestarea pe r boj, se d seam satului adic se face constatarea ci contribuabili din sat snt buni i citi snt s raci 3 , adic se ntocme te un catastif ca acela al lui Petre chiopul pe sate, apoi se totalizeaz pe inuturi. O dat f cut crestarea pe r boj, contribuabilii devin solidari i nu pot s se mute cu plata impozitelor n alte sate. Astfel, la 1587 un oarecare Manea e obligat s pl teasc birul unui oarecare Furnic fugit din sat birul lui au c zut asupra lui Manea ce l-au pl tit n trei ani pn la crestarea pe r boj" 4 . Manea e solidar cu contribuabilul fugit pn la noua crestare, adic , pn la ntocmirea noului catastif din care se scoate contribuabilul fugit. La 1597 nite vecini ai m nstirii Tismana din Groani snt obligai s pl teasc birul la Tismana pentru c acolo i-a apucat crestatul pe r boj 5.
' t . Pa s e u , op. cit., p. 177; D. C a n t e m i r , ed. cit., p. 132-134. t. M e t e , op. cit., p. 252; H u r m u z a k i , XV/l, p. 189. Al. t e f u l e s c u , Documente din Gorj, p. 144. 4 Doc. priv. ist. Rom. B. XVI, voi. V, p. 340. 5 Ib id em , v oi. V I, p . 2 82 .
2 3

VENITURILE ARII

377

n Moldova acest oficiu l ndepline te nscriitorul de credin sau perepisnicii ; catastiful ntocmit de ei are aceea i valoare ca i catastiful ntocmit de autorit ile din ara Romneasc l Avnd catastiful pe ar i pe inuturi, domnul poate sta-bili cu u urin randamentul unui impozit sau dac impozitul pe care urmeaz s -1 pl teasc contribuabilul tip este suportabil. De obicei domnul fixeaz cuantumul birului n raport cu nevoile lui bugetare i problema cea mai obi nuit care i se pune este de a stabili ce cuantum de bir i produce suma necesar pentru cheltuiala respectiv i alternativa invers care este cuantumul minim de bir necesar pentru a ob ine suma de care are nevoie. Pentru a rezolva aceste probleme el nu avea de f cut dect dou opera ii : prima era de a nmul i cuantumul birului cu num rul contribuabililor, iar a doua de a mp r i suma datorat la num rul de contribuabili. In primul caz domnul afla randamentul unui bir, sau cu alte cuvinte, dac totalul birului acoperea cheltuiala prev zut , iar n cazul al doilea domnul putea afla cuantumul de bir datorat de fiecare contribuabil n parte i s aprecieze dac acest cuantum putea ifi suportat de acesta. De aceea catastifele domneti snt ntocmite ca acelea ale lui Petre chiopul, indicndu-se precis num rul de contribuabili i categoria lor, iar birurile reprezint o sum cert i precis . Simpla afirma ie ce se face n sec. XVI ...au pl tit pentru aceast ocin ase biruri" sau ,,I-au scos Dragomir sp tar de la trei biruri" 2 arat i dovede te acest lucru ; la sfr itul secolului XVI n Moldova exista un bir care poart numele de cincizeci aspri" 3 . _ Dar aplicnd acest sistem de impunere se putea ivi i mprejurarea cnd domnul fie c nu mparte deodat toat suma de bani pe care o cere de la ar cu num rul de contribuabili sau atunci cnd calcula cuantumul pe cap de contribuabil r "mnea un ct important, adic cum spune Neculce erau biruri care n-au mbr cat pe fe e" 4. Aceste biruri se ad ugau ca
. M617, Academia R.P.R. LXXX/J38: Domnul constat c tefan trebuie s g pl teasc cisla la Bahn unde 1-a apucat ornduiala i perepisnicii. Doc. priv. ist. Rom. B. XVI, voi. I I , p. 231 i 180 ' Ibidem, A. XVI, voi. IV, p. 62, p. 276. I. N e c u l c e , Letopiseul, ed. Procopovici, p. 86.

378

A. CAZACU

supliment la contribuabilii din sate i purtau numele de n p ti. Astfel afl m ntr-un hrisov din 1594 c la acea dat Mihai Viteazul, dup interven ia unui boier, scoate din catastif un num r de n p ti impuse unui sat '. In secolul XVII documentele privind impunerile snt mai numeroase i din aceast cauz avem mai multe date asupra sistemului de impunere. De la nceput trebuie s constat m c i n acest secol principiul impunerii se bazeaz pe acela i sistem de ntocmire de catastifuri de cisle, iar scoaterea din catastif de la visterie i scoaterea din cisl se face pe baza unei hot rri domne ti. Din sec. XVII ne-au r mas mai multe hot rri date' de domni n aceast privin . Cisluirea se face pe baza acelorai criterii ca i n secolul trecut; astfel ntr-un hrisov din 1623,.. tefan Tom a ordona ca un oarecare Grigor s pl teasc cisl cum va avea bucate i cum va fi scris de ndrep ieri" 2 . La 1636 Vasile Lupu ordona i la dajde s -i tocmi i pre putere" 3. La 1650 murind un vecin din Bra ov i era scrie la dajde i la zlo i... i a socotit ce a r mas bucate ale vecinului ce... s r mie la ni te copii, i s fie la dajde i la zlo i" 4 . La 1626 In ara Romlneasc Alexandru Ilia gsete c birurile trebuie fixate dup puterea contribuabilului 5. Bacsici care viziteaz ara Romneasc pe vremea lui Matei Basarab constat i el c acesta este sistemul obi nuit de impunere 6 . Ca de pe vremea lui Matei Basarab i Vasile Lupu, unitatea tip de impunere cap t denumirea de dajde 7 . Astfel la 1649 un oarecare Lupul Leliul reclam c a pl tit jum tate nume de dajde. Dintr-un document din 1667 afl m c cum Matei i cu Sorit le-au fost pus de la domnie n zilele lui Vasile Vod un nume de dajde r neasc 8 . La 1636 Vasile Lupu comunic ranilor din Hotin... aruncat-am i pe voi s
Doc. priv. ist. rom. B. XVI. voi. VI, p. 118. ,, Arh. St. Buc. Episcopia de Hu i, XVII/6 Academia R.P.R. CCXCV/210. Ibidetn, XLIX/88. Arh. St. Buc. Filipescu, 1/26 ; G h i b n e s c u, Surete i Izvoade. V, p. 96. * Arhiva Societ ii de tiin i Literatur Ia i, 1894, voi. V 7 Muzeul raional din F lticeni, 11/10. 8 ' N. I o r g a , Studii i documente, V. p. 88.
1 2 3 4 5

VENITURILE ARII.

379

da i de un nume doi zlo i ce iaste dajdia cinstitutului mp rat" 1 . Pe de alt parte la 1639 Matei Basarab iart satul Gledul s dea birul domniei mele de 40 de nume" 2 n loc de 60 de nume ct d dea mai nainte. Intr-un act din 1644 se pomene te data cnd s-a scris ara domniei mele pe nume" 3 . n elegem c n catastife ara s-a scris pe nume" i c "n secolul precedent fiindc au r mas s raci se poate ntmpla ca doi s fie scri i la un singur nume sau unul singur s pl teasc jum tate de nume, nscrierea f cndu-se dup .putere". Numele de dajde se stabilesc la sama r bojarilor. O dat stabilit num rul de nume sau de biruri cte trebuie s le pl teasc un sat, el r mne obligatoriu pn la o nou crestare pe r boj, cnd impunerea se poate schimba i mor ii pot fi sco i din catastif. Astfel, la 1603 un oarecare Gheorghe Comis cump r mo ie n M line ti cu obliga ia de a pl ti dou biruri pn la crestare pe r boj" 4 , pentru c pn la aceast dat nu se poate schimba impunerea. La 1621 se constat c n satul Trato i a ntre crestari au murit un tat i fiul s u, impozitele lor au fost pl tite pn la ultima crestare a lui Sculici i cnd a scos numele lor de la bir" s . La 1639 Matei Basarab obliga pe dreg torul din neglijen a c ruia un contribuabil a r mas cu numele n dou sate s restituie satului p gubit prin aceast neglijen contravaloarea d rii ncasate n plus 6 , evident pentru c o dat f cut catastiful are un caracter definitiv pn la noua crestare pe r boj. Oamenii care fug din sat ntre cele dou conscrip ii fiscale pot fi readui cu fora la domiciliul lor fiscal iar reclamanii in asemenea procese snt de obicei satele; astfel, de pild, la 1620 Gaspar Gra iani, dup plngerea satului Girovul, d porunc s fie adu i napoi n sat Dr gu oie i Sava c i-a apucat ntocmirea n satul Girovul... s pl teasc unde i-a apucat perepi nicii". Din acela i motiv, tot cam atunci snt adu i la Verce ti Muronasi i Iachimvaie 7. De multe ori strng torii de dare
3

Arh. St., Episcopia de Roman, IV/58. Arh. St. Govora, XXV/15. Dup o copie din Arhiva Institutului de Istorie al Academiei R.P.R Ibidem, I, p. 90. Arh. St. Buc, Ep. Rlmnic CVI 1/4. 6 Academia R.P.R., 206/CXCVI. Ibidem. LXXVII/43.

380

A. CAZACU

snt mai gr bii i ncaseaz darea de la alt contribuabil. Satul irebuie s fie solidar. Atunci se nasc procese nesfrite ale contribuabililor ntre ei pentru birurile pl tite unul pentru altul. Strng torii de d ri nu iau numai bani, iau i vite de tot felul. Cunoscnd sistemele de impunere, s vedem acum care snt d rile n bani, care este cuantumul lor pe unitate tip impozabil i ntruct aceasta se poate stabili. In Moldova, unde situa ia -pare mai complicat deoarece documentele moldovene ti din sec. XV cunosc un singur impozit numit n documentele slave, 4aHb, adic dare. In unele documente privitoare la scutirile de sate aceast dare nu are nici o calificare n plus ; astfel n documentul din 1448 trei sate de lng Hrlu 1 sau n documentul din 1475 satele m n stirii Horodnic 2 . In altele, referitoare la ora e, vedem, de pild , ntr-un document din 1451, scutindu-se m-rii Moldavia nite case din Suceava de dare domneasc mare i mic" 3 dispoziie ce se repet unui alt beneficiar la 1528 4 . Ar reie i astfel c exist o dare aparte pe sate i dou dri pe casele din ora fr a putea fixa care este cuantumul. Spre sfr itul sec. XVII ncep s apar biruri cu caracter fix; primul bir n acest sens este birul de 50 aspri care era pl tit se pare de toate categoriile sociale i care dureaz cam pn la sfr itul sec. XVII 5 . Nu cunoa tem nici cauzele nfiin rii impozitului nici cauzele abrog rii lui. Urmeaz apoi darea mp r teasc care se ia pentru plata "haraciului. O vedem pomenit i sub alt form. Astfel la 1636 ntr-o porunc adresat ranilor dintr-un jude , Vasile Lupu scrie aruncat-am pe voi s da i de un nume cte doi zlo i ce este dajdea cinstitului mp rat" 6 , la 1646 aceea i dare se define te mai pe scurt prin cuvintele zlotul haraciului" 7 sau pur
M. C o s t c h e s c u , op. cit., II, p. 310. I. B o g d a n , op. cit., I, p. 199. M. C o s t c h e s c u , Documente moldovene ti, V. II. p. 397. Doc. priv. ist. Rom., A. XVI, voi. I, p. 278. T. Codrescu, Uricariul, XVIII, p. 429; T. B l a n , op. cit., II. p. 86. " Academia R.P.R., Episcopia Romanului, N/58. 7 T. B l a n , Documentele bucovinene, voi. III, p. 28.
1 2 3 4 4

VENITURILE ARII

38 f

i simplu zlot'. Sub aceast form o pl tesc in special vecinii. Nu avem date s putem afirma c celelalte categorii sociale ar pl ti aceast dare. O alt dare cu destina ie i data de nfiin are neclar este a a-zisul ughiu ce se ia pentru cas ce se cheam pentru fum" 2 . Dup Cantemir : 80 de aspri adic un . florin de fiecare cas ceea ce se numete fum" 3 era o dare general ncasat de domn pentru nevoile rii, lucru confirmat dealtfel ntr-o m sur i de Neculce 4 . El spune c la urcarea pe tron a lui Vasile Lupu domnul a cerut o p suire pentru bir pe trei ani. Dup ace ti trei ani i-au scos atunce pe ar fum rit cte un leu pe cas ". Din aceste dou pasaje ar trebuf s tragem concluzie c ughiul sau leul de cas este darea domneasc propriuzis , i deci zlo i i ughii de cas nu snt altceva dect dare mp r teasc i domneasc exprimate prin alte cuvinte, n prezent este nc greu de l murit dac lei, taleri i galbeni de cas snt trei d ri diferite sau acela i impozit n cota ce se ia de la categorii diferite. Pn la Mihai Viteazul, n toate hrisoavele din ara Romneasc nu ntlnm nici unul din care s aib nume diferit, adic astfel cum se obinuiete n sec. XVII, dup moned. Apoi lucrurile se schimb i n ara Romneasc apar astfel de biruri. Unul din c l torii care au vizitat ara Romneasc , anume Bacsici, ne-a l sat un buget de venituri i cheltuieli al lui Matei Basarab. Cum aceast domnie este una dintre cele mai caracteristice pentru tot secolul, putem considera sistemul luf ca un prototip al acelor timpuri. Bacsici susine c domnul folosete urmtoarele dri : 1. Tribut ce ia principele de dou ori pe lun . 2. Vama zis a mierii pentru sultan. 3. Vama zis fumul (fum rit) de la fiece cas 5 . Dac cercet m documentele timpului i le corobor m cu cele expuse de Bacsici vedenr c bugetul poate fi confirmat n
a

T. C o d r e s c u , Urlcariul, V, p. 245. ' Academia R.P.R., D X CI/26; copie Ia Institutul^ de Istorie ; T. a 1 a n, op. cit., II, p. 86 ; N. lorga, Studii i documente, VI, an. 1666. D. C a n t e m i r , Descrierea Moldovei, p. 108. * I.

s a r c u , Descrierea pe scurt a provinciei Valahiei p. 117120.

Neculce, O sam de cuvinte, ed. Procopovici, p. 22. Arhiva Societii de tiin i literatur, Iai, 1894, voi. V, C

382 __________

A. CAZACU

ntregime dar n afar de veniturile enumerate mai snt i alte e. Astfel, in mai multe documente din care nu cit m declt doua din 1631 i 1635, afl m c unele sate m n stire ti snt e documente de pe vremea lui ?' m a f a r de birul d e lun mai apare galbenul tem apoi cita hrisoave dintre 1603 i 1636 si n siir it vama mierii sau mierea i ceara despre care se vorbe te scutite de bir de lun " >. In alte documente de pe vremea lui

^t?"Sa?

m afar

de birul d l

)ac acestea snt biruri n care sistemul de impunere este destul de l murit vedem ns c uneori numele birului de lun *ste schimbat astfel : la 1638, Matei Basarab scute te o slobozie a .m n stirii Maxineni de birul talerului. Apoi, pe vremea Iui Matei Basarab, dou biruri poart numele monedei n care smt percepute, de i impunerea birului se face dup sistemul Bac ici ne arat care este cheltuiala bugetar a lui Matei 00 sultanului ta!eri cheltuieli Basarab Tributul de 132 000 taleri, bac i urile ,T 9n?nm ^9 ' este taleri P entru ?i 205000 taleri, i n total 427000 care*^ urmeaz curte s se acopere dintr-un buget de venituri obi nuit de 470 000 taleri 6 Cum acest buget nu este totdeauna realizat domnul trebuie ! d b i i Snt ceru i de ^ 3 ^ aUe d n ' ma

Dup cum s-a v zut mai sus s racii sau siromahii snt impu i propor ional cu num rul de vite de ar tur . Cuantumul d rilor este foarte greu de stabilit ; la nceput e posibil ca el s <t 77 i - 3- a Um SpUne Cantemir- sau a a cum reiese din Statutul F g ra ului. Cu timpul, din cauza cerin elor crescnde ale turcilor, cuantumul birurilor variaz n a a m sur nct el devine un adev rat impozit.
1 a 4

Arh. St. Buc, Radu-Vod , XIX/6 Acad. R.P.R. CXXV/148 Arh. St. Buc, C. Viero , 497 f 90 Arh. St. Buc, M-rea Nucet, XXII/3 Articolul lui Esarcu, citat mai sus Ibidem. ' .

VENITURILE ARII

383

Particularitatea sistemului fiscal din rile noastre este aceea c darea n bani se pl te te i de st pnii de mo ii. Data de cnd se poate constata cu certitudine c i st pnii de mo ii pl tesc bir este 1483; din documentul citat se vede c lui Toma, st pnul Dite tilor, i se luase mo ia mai nainte pentru c nu o pl tise de bir i a fost dat lui Roman pentru c au pl tit-o de bir la domnia mea" '. Documente cu acest con inut g sim i n secolul urm tor; ele dovedesc c mo iile r spund pentru birul st pnului lor, dar nu ne dau nici o dovad c birul datorat de cneji i de neme i este un bir pe p mnt 2 . Uneori la astfel de tranzac ii se arat c ,,1-a scos de la bir" 3 sau pn ce va putea s -1 scoat de la bir 4 , adic se accentueaz c birul are un caracter personal i nu funciar ; din catastif trebuie s scoat o persoan i nu un bun, lucru confirmat i de modul cum este f cut catastiful lui Petru chiopul in care sfnt trecute numai persoane impozabile capete, nu i bunuri impozabile. Existnd un bir special pentru st pnii de p mnt, desigur c trebuia s existe i un sistem special de impunere pentru ei; cum g sim n special cneji impu i la mai multe biruri 5 avem motive s presupunem c atunci cnd ei aveau o capacitate economic mai mic se puteau grupa ntr-o singur unitate pentru a ob ine o unitate impozabil , adic un caput. La aceste opera ii, dup cum se inea seama de animalele de jug, e probabil c se inea seama i de p mnt. In actele din sec, XVII citim deseori meniunea moie stearp fr bir" 6. Aceast meniune este exprimat mai clar prin expresia... mo ie pustie f r bir nescris n catastif la Vistieria domneasc " 7. Dac n sec. XV i XVI se inea mai puin seam de valoarea economic a moiilor locuite, n sec. XVII e sigur c se ine seama de aceast valoare Birul boierilor
' Doc. priv. ist. Rom., XIII, XIV, XV, p. 174. Ibidem, B. XVI, II, p 231. Ibidem, voi. IV, p. 242. ' Ibidem, B. XVI, voi. IV, p. 266. " ' Ibidem, B. XVII, voi. II, p. 111 ; II, p. 231 i p. 281 pe care le-am c 'iat mai sus n alt scop. ' Arh. St. Bucure ti, M-rea Nucet, 11/26. St. G r e c e a n u , Genealogiile, voi. II, p. 118.
2 3

384

A. CAZACU

economic ; mo iile snt trecute n catastiful Vistieriei i se ine seam de ele la impunere; de mo iile sterpe, de p mntul gol sau de p dure nici acum nu se ine seam , se in n seam numai bunurile exploatate de vecini. Dar i aceasta se poate considera numai ca o probabilitate, pentru c din alte documente din sec. XVII constat m o solidaritate fiscal ntre st pni i vecinii lor. La 1645 ntlnim o scutire dat m-rii Arge n care se men ioneaz s nu i se ia vite pentru birurile vecinilor s i 1. La 1650 se d aceea i scutire m-rii Radu Vod 2 . La 1642 asist m la un proces interesant: rumnii din Curte ti a lui Albu au fost sili i s pl teasc bir din solidaritate fiscal pentru rumnii lui Ionacu Comis ; acesta fiind somat s pl teasc , deci s restituie to i banii pentru rumnii s i, se leap d de mo ie, domnul o d lui Albu care a pl tit 3 . Aceast solidaritate fiscal ntre st pni i vecinii lor, cum i faptul c mo iile sterpe f r vecini nu se ineau n seam la bir ne fac s credem c la impunerea cnejilor se ineau in seam i mo iile lor. Cuantumul birului cnezesc i neme esc este greu de stabilit, ns i calificarea acestor biruri ca fiind deosebite de celelalte se face rar 4 . In sec. XVII n ara Romneasc , cnd e vorba de bir denumirea de cneaz este nlocuit cu cea de megia . Impozitele lor nu par a se deosebi sensibil ca denumire de acelea cerute de la vecini. Astfel la 1641 nou megie i din M r cineni pl tesc : i ne-a fost birul n catastif la Vistierie ase talere i n e -a u p l tit d in lu n n lu n d o u b iru ri i d e g le a ta i de miere i de biruri haraciului i de toate dajdiile fac aceste dajdii pe tot anul 98 ughii" 5 . Cnejii ajung ca s pl teasc acelea i biruri ca i vecinii. Afl m dintr-un hrisov din 1635 c la acea dat att mo tenii, ct i vecinii satului T m ani
Arh. St. Bucure ti, Episcopia Arge , 11/26. Ibidem, M-rea Radu Voievod, XXXI/16. Ibidem, Episcopia Arge , LXXXIX/8. ' N. I o r g a , Studii i documente, VI, p. 78; Ia 1637 se face meniune de birul nemsc, vezi C. G i u r e s c u, Despre boieri, p. 294 bir cnezesc, n Studii de istorie social . ' Arh. St. Buc. Condica Mitropoliei rii Romine ti, p. 52, 53.
1 2 3

VENITURILE ARII

385

au fugit peste Dun re de biruri i n special de mierea m p r teasc '. Cam acela i lucru se poate observa i n Moldova ; neme ii, adic st pnii de mo ie, snt o categorie fiscal aparte, fiind trecu{i n catastif aparte i datorind birul lor: birul neme esc. In sec. XVII lucrurile par a se schimba ajungndu-se la aceea i situa ie ca n ara Romneasc . Astfel vedem c st pnii de mo ie snt solidari pentru d ri cu vecinii lor; la 1608 un c lug r reclam c i s-au luat doi boi pentru birurile acestora 2 la 1628 Barnovsehi ordon d bilarilor din Roman s nu ia vitele m-rii Agapia pentru cisla satului Childe ti proprietatea m n stirii 3. In izvodul lui Gheorg'he tefan din 1654 asupra ornduielii birului nu se pomenete, nici categoria neme ilor, nici categoria vecinilor ntre categoriile impozabile, amndou se confund n clasa ranilor 4, adic pltesc aceleai impozite dup acelea i metode de impunere. In catastiful de cisle a lui Petru chiopul n afar de principalele dou categorii fiscale, a Birul vtafilor, ranilor i neme ilor, se mai trec nc trei curtenilor i categorii de contribuabili : curtenii, v tafii i al breslelor popii. In documentele din ara Romneasc ntnim unele din aceste grup ri men ionate i considerate categorii fiscale aparte. Curtenii snt o categorie social care joac un rol destul de nsemnat din toate punctele de vedere. Letopiseul Cantacuzinesc" considera un eveniment nsemnat i vrednic de notat faptul c Petru Vod Cercel au pus birul cur ii foarte mare" 5 . In documentul din 1569 se men ioneaz : ns feciorii Dragului i a lui Dobrin ce snt mai sus zi i... ce au slujit domniei mele la ceata arma ilor i au r mas a da domniei mele bir de curte unul cte 250 aspri turce ti ce n-au avut de unde s dea de la dn ii s - i pl teasc birul lor... i au vndut toate sie lor mo ii lui Dragomir logof t... i acei bani de birurile
1 2 3

Muzeul de Arheologie i istorie Buc, nr. 27203. Doc. priv. ist. Rom., A. XVI, II, p. !50. Arh. St. Buc, M-rea Agapia, XIV/12. * N. I o r g- a, Studii i documente, IV, p. 263. Letopise ul Cantacuzinesc, ed. Simache i T. Cristescu, p. 108

25

Via(a feudal c. 8547

386

A. CAZACU

de curte i-au dat Dragomir logof t lui Iva co vel stolnic i Tauras logof t care au fost birari de curte" '. Se n elege c birul de curte e pl tit de curteni, arm elul, adic dreg torul domnesc aflat n ceata arma ilor, este n mod evident un curtean, att pentru c pl te te birul cur ii, ct i pentru c este un mic dreg tor al cur ii domne ti. In Moldova snt mult mai multe date asupra curtenilor. Astfel, n afar de catastiful lui Petru chiopul unde snt pomeni i n rndul celorlalte categorii fiscale, se vorbe te de curteni i n cronica moldo-polon 2 . In ultimul paragraf al acestei lucr ri Dreg torii Voievodului Moldovenesc" snt pomeni i curtenii care snt ca un fel de dvoreni polonezi (dreg tori de curte) i au n- fruntea lor alte trei categorii mai mari 3 . De aci ar reie i c curtenii ar fi ni te mici dreg tori de curte, subalternii dreg torilor mai mari. In acela i sens se pot interpreta urm toarele pasaje din Ureche : tefan Vod strns-au boierii rii mari i mici i alte curte m runt " 4 sau i au pierit atunci 47 de boieri f r alt curte ce nu s-au b gat n seam " 5 . Boierii mari i mici, adic dregtorii, snt legai de alt curte care este m runt . Curtea m runt este apropiat de dreg torii mari dar ocup slujbe m runte. Un exemplu de curtean ne este dat ntr-un act din 1612 a lui tefan Tom a prin care se ordon d bilarilor s nu tulbure averea slugii noastre P curar vistiernicel... pentru c este curtean vechi" 6 . P curar este un mic dreg tor vistiernicel dup cum am v zut mai nainte c pl tesc birul curii, deci snt curteni arm ei; de aci trebuie s tragem concluzia c vistierniceii, paharniceii, comi eii etc, to i subalternii marilor boieri, snt curteni. Dup cum ntlnim n Moldova curteni de c mar i c rora probabil li se zice i .crm ei7. Intr-un document moldovean din sec. XVIII se scrie de nepotul lui N. Ciocrlie vornic despre doamna c a fost
t. G r e c e a n u , Genealogiile, voi. I, p. 101. Vezi I. Bogdan, Cronice inedite atingtoare de istoria romnilor, 31895, p. 134. Ibidem, p. 134. 4 G r. Ureche, Letopise ul, ed. cit. p. 83. s Ibidem, p. 178. 6 Doc. priv. ist. Rom., A. XVII, voi. III. p. 65. ' G . G h i b n e s c u , Surete i Izvoade, V, p. 105, 212 ; VIII, 133, 138, 139, 141 etc.
1 2

VENITURILE ARII

387

curtenit, atunci cnd e pus n slujba strnsului poclonului, steagului i a sfertului ntii, adic atunci cnd ndepline te slujba unui dreg tor subaltern. In ara Romneasc ro ii" snt curteni pentru c se ocup de impunere i de aceea snt r spunz tori cnd d bilarii fiscului nu pl tesc i fug'. R mne deci bine stabilit c curtenii snt mici dreg tori subalterni ai marilor boieri; ei pl tesc un bir special al categoriei din care fac parte birul curtenesc, fiind complet separa i din punct de vedere fiscal de restul rii prin acest fapt. Nu tim care era cuantumul birului curtenilor nici cum se fcea impunerea, b nuim c nu erau diferen e prea mari ntre sistemul de impunere a ranilor. Birul curtenesc d inuie n Moldova pn da sfritul secolului XVII2. In ara Romneasc birul cur ii pare s fi disp rut nainte. Birul vtafilor este pomenit n catastiful lui Petru chiopul. Dac din acest fapt se poate vedea c n Moldova ei au reprezentat o categorie fiscal aparte, nu se poate afirma acela i lucru despre ara Romneasc . Intr-o porunc a lui Constantin Brncoveanu se vorbe te de birul v t esc al haraciului care difer probabil de birul pl tit de ceilal i contribuabili 3 . Ins e probabil c v tafii despre care se vorbe te n porunc snt vtafi de plai; la sfritul secolului XVII, ali vtafi nu se pomenesc i ei nu mai reprezint o categorie aparte. Ro ii apar pentru prima oar ca o categorie militar cu bir aparte ntr-o men iune din Letopise ul Birul roilor Cantacuzi-nesc" n care se arat c Mihnea i al altor au pus pre ro ii un bir foarte categorii militare cel r u mare" 4. Ii mai ntlnim apoi i ca element militar, afit in cronici, cit mai ales fntr-un raport al Trii Romneti, fcut de un clugr catolic n sec. XVII i n a ez mntul lui Leon Tom a din 1631 privind pe greci. Din toate aceste izvoare reiese c spre sfr itul sec. XVI mica boierime din ara Romneasc avea din punct de vedere militar i fiscal situa ie asem n toare cu categoria ro ilor de ar .
1 Acad. R.P.R. LXXV/200, Doc. 1650 * N. Iorga, Studii i documente, VI,, p. 90 i 91, Raportul din 1679. N. I o r g a , Anciens documents de droit roumain, II, p. 442. Letopise ul Cantacuzinesc, ed. cit. p. 108.

388

A. CAZACIJ

Dup a ez mntul lui Leon Tom a se pare c ini ial ro ii erau mp r i i n dou categorii, din care cea mai important , ro ii ale i, pl teau clte 40 ughi de un cal la sf. Dumitru i sf. Gheorghe i nu d deau nici oierit, nici dijm de stupi, nici gor tine n porci, nici vin rici, fiind n aceast privin exact n situa ia boierilor n slujbe, mazililor i a logofe ilor domne ti '. Din punct de vedere fiscal ns situa ia ro ilor se schimb spre sfir itul secolului; ei snt grupa i clte doi sau trei la o cruce i n afar de birul lor specific mai pl teau i mprumutau pentru haraci 2 . Trebuie s observ m, c la un moment dat cronicile moldoveneti i asemuie cu curtenii din Moldova dei situa ia lor difer ; ei nu au dreg torii, totu i fac impunerile i de aceea r spund deseori pentru d rile altora 3 . In Moldova nu snt ro i, dar categoria militar asem n toare snt c l ra ii; de altfel i n ara Romneasc snt c l ra i. Situa ia lor difer , de cea a ro ilor i ca origine l ca situa ie material . In Moldova, n seama lui Gheorghe tefan vedem c ei pl tesc dup nume un bir diferit de acel al ranilor 4 . In ara Romneasc spre sfr itul secolului ei snt grupa i n cruci ca i ro ii i doroban ii, pl tind un bir special 5. Boierii n func iuni pl tesc i ei bir la sfr itul sec. XVII. Intr-un hrisov din 1594 se vede c marele logof t Prvul era dator lui Mihnea cel R u un bir de 40 000 aspri6. Mazilii adic boierii f r func iuni pl tesc i ei o dare aparte ; aft din punct de vedere militar ct i fiscal ei formeaz o categorie special . Dup dou hrisoave din 1663 i 1664 se vede c snt grupa i pe jude e i au r spundere solidar pentru datoriile lor din bir 7 . O ultim categorie fiscal este format de preo i, lucru obi nuit pentru rile noastre n epoca feudal , n care fiecare categorie speciall pl tea o dare special 8 .
'Magazinul Istoric pentru Dacia", V, p. 59. Arh. St. Bucure ti, A ez mntul lui Leon Tom a 1631. Academia R.P.R. 226/CXLVII. 5 ' N. I o r g a, Studii i documente IV, p. 263. Magazinul Istoric pentru Dacia", 5, p. 59. 8 Doc. priv. ist. Rom. XVI, voi. V, p. 128. 7 I. C. F i 1 i 11 i, Cercet ri i documente privitoare la istoria Prin cipatelor Romne, p. 29. 8 Vezi de ex. Documentul lui Alexandru Ilia dat la 1620 Arhiep. Buz u. Academia R.P.R. CXXVIII/209. Copie la Inst. de Istorie.
2 3

VENITURILE ARII

389

Aceast stare de lucruri este caracteristic pentru a doua jum tate a sec. XVI; n cursul sec. XV i n prima jum tate a sec. XVI a existat privilegiul imunitii ', care punea pe beneficiarii lui ntr-o situa ie special nepl tind bir, nici alte d ri. Abia la mijlocul sec. XVI to i boierii snt supu i d rilor, iar de la o vreme i m n stirile au nceput s pl teasc i ele. La nceputul secolului XVI, exploaVeniturile realizate tarea salinelor era organizat ntr-o din exploatarea oarecare m sur iar domnii aveau venituri salinelor i a i din acestea, dispunnd i f -cnd chiar minelor dona ii m n stirilor. Faptul c salinele erau n st pnirea domniei e confirmat de diver i c l tori cum ar fi Sivori sau Bandini 2. Salinele din ara Romneasca erau administrate i exploatate n regie de c tre c m ra ul de ocn . La Ocnele Mari, care erau n domeniul domnesc, probabil c dijma vecinilor domne ti era ncasat de domnie, dar se vede c ace ti vecini erau totu i pl ti i. Pe ling venitul rezultat din diferen a dintre pre ul de produc ie i cel de vnzare, domnia mai lua i o vam de care, n natur sau n bani, de la carele nc rcate la ocne ; uneori aceast vam este concedat m n stirilor. Metodele de exploatare a salinelor din Moldova erau probabil asem ntoare cu cele din ara Romneasca. Aceast asem nare ar reie i din actul de scutire dat la 1595 de Eremia Movil vecinilor m n stirii Tazl u din ocolul Pietrei n cazul n care aceasta s-ar referi la munca din saline i nu la transportul s rii 3. Cum ns asupra acestei chestiuni exist un dubiu, nu ne r mne dect s admitem c exploatarea se f cea dup cum ne relateaz misionarul Bandin, care a stat n Moldova la mijlocul sec. XVII. Capul administra iei salinelor este ca i n ara Romneasca un c tn ra , bra ele de munc snt ns altfel recrutate i pl tite ca acolo. La ocn lucreaz a a-zi ii ang i cu care. administra ia are un contract special, un fel de privilegiu.
1 Vezi cap. Imunitatea. '' Cf. t. Pa seu, Petru Cercel i vremea sa, 178; Cf. V. A. Ure- c n e, Codex Bandinus, p. 50. 3 B. P. Ha deu, Arhiva istoric ", I2 , p. 7.

390

A. CAZACU

Fiecare din cele trei sute de case care compun tirgul lucr torilor de da Trotu trebuie s .predea s pt mnal domniei 40 de pietre de sare (drobi) indiferent cine ar lucra, n schimb ei primesc ca pre a ' lucrului un ban de argint (sau doi bani poloni poltoraci) i snt scuti i de toate impozitele'. Att n ara Romneasc , ct i n Moldova, pe lng cei aminti i, la saline mai lucrau i condamna ii de drept comun ; condi iile lor de lucru snt greu de precizat. De la o vreme, ocnele din ara Romneasc au nceput s se arendeze. La 1660 Grigore Ghica judec un proces ntre Iorga Dediul chirengiul cu Ghindea vistier pentru sume ce i se datorau primului si pentru arenda ocnelor la sfir itul sec. XVII 2 . Del Chia.ro i generalul De Baur vorbesc de arenda v milor ca de obicei3. Pentru Moldova dispunem de mai pu ine date dar e probabil c lucrurile s-au ntmplat la fel ; privilegiul ang ilor a r mas i n secolul XVIII, evident cu modific ri 4 . Venitul realizat n bani de ctre domnii rii Romneti din produsele minelor de sare se poate urm ri timp de cteva sute de ani. Pe la 1583, dup spusele lui Sivori, minele de sare produceau 40000 scuzi n fiecare an s . Pe vremea lui Matei Basarab se realiza 40 000 de taleri 6 . Pentru Moldova, tim, dup memoriul lui De la Croix, c venitul din saline in sec. XVII era de 25 pungi ceea ce ar reveni la 7 1 250 ughi (florini ung.). Pe lng aceste venituri provenite din exploatarea minelor de sare trebuie s men ion m i o dare numit n ara Romneasc s r rit iar n Moldova sol rit, pe care o pl teau
Vezi V. A. Ureche, Codex Bandinus, p. 50 i N. Iorga, Privilegiile angilor de la Tirgul Ocna, Acad Rom. Sec{. Ist. 1915, serii, tom. 37. Arh. St. Buc, Condica Mnstirii Hurez, 4497, 372 v. Del C h i a r o, Storia delle Moderne revoluzzione Valachia p. 30 ; De Baur, Memoires historiques et geographiques, p. 86. Cf. N. I o r g a, Privilegiile angilor de la Trgul Ocna. t Pa seu, op. cit., p. 177. Arhiva Societii de tiin i literatur, voi. V, Iai, 1894, Bacici, p. 119. ' V. M i h o r d e a, O descriere a Moldovei nainte de Cantemir n Revista Istoric" XXIII (1937) n-rele 46, p. 22.
1

VENITURILE ARII

391

aceia care foloseau sarea ' din micile exploatri aflate n munii Moldovei sau ai rii Romne ti 2 . i minele de aram constituiau un venit pentru domnie. Primele mine care se exploateaz snt cele de aram din Oltenia de la Bratilov lng Baia de Aram , Mircea cel B trn i urma ii lui cedeaz zeciuiala, venitul pe care l. are de la mine m n stirii Cozia 3. Aceast exploatare s-a ntrerupt probabil n cursul timpului, o vedem ns reluat n sec. XVII cnd, la 1644, Matei Basarab cere Ghiurei C pitanul de la Baia de Aram s dea la haraci 1 000 taleri pentru c mina s-a redeschis n acest scop 4. La 1660 Stoian b ia ul este obligat s dea 1 200 oca de aram dar nu o d 5 . In secolul XVI, Sivori secretarul lui Petru Cercel scrie c n ara Romnease exist pcur : cera negra che pero arde benissimo" 6 . Nu avem nici o informa ie asupra modului de exploatare i venitului realizat. In secolul XVII aflm dintr-un document al lui Grigore Ghica c schilerii ,de! la Cmpina strngeau din ni te pu uri p cur n Valea Puturosului nainte de domnia lui Constantin erban Voievod i acesta a druit puurile unei m n stiri s race 7 . 'Prin urmare spre nceputul secolului XVII, n ara Romneasc p cura se exploata de domnie i producea un venit. In Moldova fntnile de p cur snt men ionate n secolul XVI ca st pnire privat . In secolul XVII la 1627 Barnovschi d ruie te m n stirii Tazl u fntna de p cur " ce este n hotarul satului T te ti s . Prin faptul c n act se men ioneaz fntna de pcur ca o valoare economic se nelege c ea se exploateaz . Reprezenta o valoare produc toare, un venit care se conceda de c tre domnie.
1 T. Codrescu, Uricariul, V, p. 254; Arh. St. Bucure ti, S. Savei, XXIV 13/13. *' Pentru ocnele de sare vezi i mai sus cap. Producia. 8 P. P. P a n a i t e s c u , Documentele rii Romneti, I, p. 61. ' Acad. R.P.R. 67/XLIII. '' Arh. St. Buc, Tismana, LXXXVII/1S ' t. Pa seu, Petru Cercel i ara Romneasc p. 172, o cear neagr care poate arde foarte bine. '' Arh. St. Bucureti, Moldova i ara Romneasc, LIII. 8 Dup o copie de la Institutul de Istorie al Academiei R.P.R.

392

A. CAZACU

Acela i Sivori scrie c n ara Romneasc snt mine de aur, de la care domnul are un venit de 20 000 duca i pe an '. Din documente mai trzii afl m c exploatarea aurului se face de iganii rudari nscri i ntr-un catastif special i ca atare obliga i s lucreze i s produc 2 . In secolul XVIII generalul De Baur studiaz mai in detaliu exploatarea aurului; probabil metoda ntrebuin at este cea veche adic din sec. XIVXVII. Pe vremea lui snt nscri i n catastif 171 rudari care snt obliga i s pl teasc domniei un impozit de ase drahme de aur anual, pe de alt parte, ei snt obliga i a vinde produc ia lor proprie de aur marelui arma pe un pre fix de doi lei drahma. La rndu] s u marele arma vinde n comer acest aur iar c tigul realizat este un venit al domniei 3. In Moldova se pare c lucrurile st teau la fel. Din cele expuse putem conchide c n rile noastre domnii au c utat s scoat venituri ct mai mari nu numai din produsele agricole ci i din bog iile miniere. Se pare c primele mine exploatate au fost cele de sare i de "aram . Sarea pare s fi fost exploatat direct n regie de c tre c im ra i apoi de mai multe ori exploat rile de sare au fost date n arend la diveri ntreprinztori. Venitul dup sare reprezenta o foarte important parte a vistieriei rii. ' Petrolul, aurul i arama nu prezentau un interes prea mare pentru domni, veniturile realizate nefiind prea mari.
t. P a s cu, op. cit p. 178. Arh. Stat. Bucure ti. Condica m n stirii Cozia, 712 f. 422i i ibidetn nr. 209 f. 77078. 3 De Baur, Memoires historiques et geographiques, p. 86.
1 2

Capitolul VII

OASTEA FEUDALA

Se tie c n general n evul mediu ostile nobiliare erau formate din cava^ei"i mbrcai n zale i narmai cu spade, suli e, scuturi, arcuri i s ge i. Att calul, ct i armamentul reprezentau pentru acele timpuri valori importante, de care nu putea dispune oricine. Numai cei boga i puteau s - i procure echipamentul necesar. Pentru a putea s aib astfel de trupe narmate, seniorii feudali, domnii, acordau o parte din p mntul lor vasalilor care n schimbul folosin ei erau obliga i s presteze slujba militar . Era firesc deci ca ntre st pnirea p mntului i slujba militar s fie o strns leg tur i ca elementele principale, din care se recruta oastea feudal , s fie st pnii de sate. In rile romne st pnii de sate se mp r eau n general n dou categorii: n st pni ai mai multor sate, mari feudali, i n st pni ai unui singur sat sau de p r i de sate, de multe ori n indiviziune, deci mici feudali. Aceste dou elemente formeaz trupe separate i uneori au interese contrarii. Astfel, cnd boierii se revolt mpotriva lui tef ni , neme ii snt de partea domnului i-au venit ara n ajutoriu", scrie Ureche'. A adar n ara Romneasc i n Moldova erau dou o ti : oastea domnului, cea care depindea direct de el, format din recrutarea ranilor liberi, a neme ilor i a micilor st pni de Structura ostii feudale
' G r . Ureche, Letopise ul rii Moldovei, edi ia P. P. Panaitescu, p. 136.

396

A. CAZACU

p mnt i oastea feudal a boierimii mari, care depindea de domn n chip indirect, pe temeiul jur mntului de credin feudal. Ace ti mari feudali, ca i n Rusia, n Ungaria i n apus, aveau cetele, ostile lor proprii, formate din slugile boiere ti", oameni de oaste c l ri de pe mo iile lor, care n schimbul unor scutiri i concedare de p mnt din domeniul boieresc, slujeau al turi de st pnul lor la r zboi. n relatarea contemporan a lui Baltazar de Piscia despre lupta de la Valea Alb (1476) se arat c tefan cel Mare avea pe lng dnsul douzeci de mii de oteni, dintre care rusticii" ( ranii) zece mii i nobiles" boierii, tot zece mii. ranii se duc s se bat cu t tarii i tefan r rrune cu zece mii de nobili. Binen eles c nu erau zece mii de boieri singuri, cifr prea mare pentru boierime, ci de boieri cu ceata lor de poslu nici militari, oastea feudal propriu-zis '. Cnd Ioan Vod cel Cumplit se lupt cu turcii, el adun oastea i contemporanul Gorecki spune c a fgduit lefegiilor cre terea lefii, iar c l re ilor" le-a cerut s repete jur mntul de credin fa de domn 2. Se vede limpede c pe lng oastea domnului era o oaste de c l re i care lupta pentru dinsul numai pe temeiul jur m ntului feudal de credin . In ara Romneasc , tocmai n secolul XVII afl m continuarea o tii boierilor mari: n lupta de la Finta a muntenilor mpotriva moldovenilor i cazacilor (1654), scrie cronicarul muntean mai vrtos boiarii cei mari i al doilea cu coconii lor, cu slugile lor, tot cu s biile goale intra ntr-n ii" 3 . Boierii mari luptau deci cu familia lor (coconii) i cu slugile lor narmate, care constituiau oastea feudal boiereasc . Cnd boierii mari ai Moldovei se ridic mpotriva lui tefan L cust i-1 omoar (1540) scrie cronicarul Ureche cum G ne tii i Arbure tii, dnd nv tur slugilor sale ca to i s se narmeze i dndu-le i jur mnt ca s le fie' cu direptate, s-au pornit cu to ii" 4 . Boierii aveau la ndemn un instrument de
1 C. Esarcu, O relaiune despre tefan cel Mare, n Columna lui Traian", VII, 1876, p. 378. 2 Gorecki, Bellum Ivoniae, Ia A. Papiu Illarian Tezaur de mo numente istorice", III, p. 220. 3 Letopiseul Cantacuzinesc, ed. N. Simache i T. Cristescu, p. 150. * Gr. Ureche, Letopiseul rii Moldovei, ed. cit. p. 149.

OASTEA FEUDALA

397

lupt cu care se puteau mpotrivi chiar domnului. In locul lui tefan Lcust, boierii ridic domn pe Alexandru Cornea, despre care acelai cronicar spune c fusese atuncea portar la cetatea Sucevii, iar mai denainte vreme fusese slug la Mihul hatmanul" ', se tie c hatmanul n Moldova era n acela i timp i portar de Suceava, deci Mihul hatmanul pusese o slug a sa, un /militar n serviciul s u personal, ca portar subaltern, la paza cet ii Sucevei. Acest o tean din oastea feudal a unui boier ajunge chiar domn. Deosebirea ntre cele dou o ti, cea feudal c lare a boierilor i cea domneasc format din rani i mici st pni de p mnt, care lupta pe jos se vede i mai clar dintr-un pasaj al Cronicii Moldovei privitor la Aron Vod (1592). Aron Vod fusese mazilit de sultan; ca unul ce jupuise ara i asuprise pe cei de jos, se temea de rani i le ascunde vestea mazilirii, ncredin nd-o n tain numai boierilor : pre boieri i-au nv at de au chemat gloatele i le-au mul mit de slujba ce i-au f cut i le-au zis s mearg eine- i pre la casele lor", n schimb, au nv at c l ra ii s nu scoat cuvnt afar " (adic oastea boierilor care tiau de mazilie). A doua zi, ad ug cronicarul, (Aron Vod ) p rlndu-i c se vor fi dus curtenii, au nc lecat i au purces spre Ia i", ns iat gloatele mergea pre de toate p r ile" 2 . Din acest pasaj se vede clar c gloatele i curtenii snt acela i lucru, oastea de curte a domnului pus n contrast cu c l ra ii, oastea boierilor. In oastea feudal din rile romne se iscau adesea conflicte care izvorau din deosebirea de interese din clasa boierilor mari i aceea a micilor st pni de p mnt. Astfel la 1563 domnul muntean Petru cel Tn r atac Moldova, socotind c prea lesne o va dobndi, pentru mperecherea [vrajba], ce era ntre c l ra i i ntre pedestra i" 3 , adic ntre cele dou o ti, care reprezentau p turi sociale deosebite. tefan cel Mare, spune Dlugosz, dup luptele sale mpotriva turcilor pe mul i rani din num rul pedestra ilor i-a trecut n rndul o tenilor c l ri" 4 . Deci acei rani p