Sunteți pe pagina 1din 46

Prof. dr.

Ioan Murariu

DIC[IONAR EXPLICATIV }COLAR DE TERMENI ISTORICI }I ARHAICI


Edi]ia a II-a, revizuit@ {i completat@

ACESTA ESTE UN FRAGMENT DIN CARTE. CARTEA POATE FI COMANDAT de pe site-ul Editura EduSoft www.edusoft.ro sau telefonic, la 0723187198, 0741638182.

Editura EduSoft Bac@u, 2006

Tehnoredactare computerizat: Ing. Constantin-Dan I. Murariu

Prof. Mihai I. Murariu Coperta: Bogdan Ptru


Imaginea de pe copert reprezint Catedrala Rentregirii de la Alba Iulia.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


MURARIU, IOAN Dicionar explicativ colar de termeni istorici i arhaici / prof. dr. Ioan Murariu. - Ed. a 2-a, rev. Bacu : EduSoft, 2006 Bibliogr. ISBN 973-87714-8-X 001.4:811.135.1'276.6:93=135.1 81'374.2:811.135.1'276.6:93=135.1 81'374.2:811.135.1'373.44=135.1

Copyright 2006 Editura EduSoft Toate drepturile asupra prezentei ediii sunt rezervate Editurii EduSoft. Reproducerea parial sau integral a coninutului, prin orice mijloc, fr acordul scris al Editurii EduSoft este interzis i se va pedepsi conform legislaiei n vigoare.

Editura EduSoft 600065 Bacu, str. 9 Mai, nr. 82, sc. C, ap. 13 E-mail: contact@edusoft.ro, Web: www.edusoft.ro Tel. 0234/206090, 0723 187198, 0741 638182

ISBN 973-87714-8-X

CUVNT NAINTE
Prima edi]ie a acestui Dic]ionar explicativ {colar de termeni istorici {i arhaici a fost tip@rit n anul 2004 la Bucure{ti de prestigioasa editur@ "VOX CART". Interesul manifestat de cititorii de toate vrstele pentru Dic]ionar m-a ndemnat s@ cercetez {i alt@ bibliografie {i s@ preg@tesc o nou@ edi]ie, mai cuprinz@toare.

Aceast@ de-a doua edi]ie con]ine un num@r de 7.640 termeni, fa]@ de 6.621 din edi]ia precedent@. Multe cuvinte din Dic]ionar sunt arhaisme, care cu secole n urm@ au p@trns n limba romn@ din limbi str@ine, precum turc@, greac@ {i altele. Ele se g@sesc n cronici (letopise]e), n vechi c@r]i religioase, n legisla]ia medieval@, precum {i n documente de arhiv@, edite sau inedite. Le-am inclus numai pe cele ce au o ct de mic@ leg@tur@ cu istoria politic@, economic@, social@, fiscal@, juridic@, militar@, bisericeasc@ etc., precum {i cu via]a cotidian@ a oamenilor din veacurile trecute. n ce prive{te includerea termenilor istorici - dintre care unii au devenit sau vor deveni arhaisme - am pornit de la ideea c@ istoria, ca {tiin]@ sau ca obiect de predare n nv@]@mnt, are strnse leg@turi cu alte {tiin]e {i discipline. De aceea, Dic]ionarul cuprinde, pe lng@ termenii de istorie propriu - zi{i (care formeaz@ marea majoritate), {i un num@r important de termeni din arhitectur@, economie, filozofie, drept, geografie, religie, mitologie, precum {i din cunoscutele {tiin]e auxiliare ale istoriei. Am dorit ca un num@r ct mai mare de arhaisme {i de termeni istorici s@ se reg@seasc@ n propozi]ii sau fraze, pe care le-am extras cu migal@ {i cu mult@ aten]ie din urm@toarele surse: toate cronicile medievale romne{ti; codurile de legi romne{ti de pn@ la mijlocul secolului al XIX - lea; primele trei Constitu]ii ale Romniei; unele c@r]i religioase din Evul Mediu; cteva colec]ii de documente medievale tip@rite; numeroase documente chirilice inedite, p@strate n Direc]iile Jude]ene ale Arhivelor Na]ionale din Moldova; culegeri de documente romne{ti {i str@ine pentru toate epocile istorice; etc. Dup@ fiecare citat de acest fel am men]ionat ntre paranteze sursa din care m-am informat, pentru ca cititorii s@ poat@ verifica, dac@ doresc. Astfel, prezentul Dic]ionar se deosebe{te de alte dic]ionare din aceea{i categorie pe care le cunosc. Am mai considerat c@ este bine ca Dic]ionarul s@ con]in@ {i scurte informa]ii despre cteva institu]ii de cultur@ foarte importante, romne{ti sau str@ine, precum {i despre via]a {i activitatea unor Sfin]i, oameni de cultur@, istorici {i eroi romni. Unor arhaisme sau termeni istorici nu le-am men]ionat toate sensurile pe care le au, ci numai pe cele cerute de un Dic]ionar cu acest profil. Exemple de asemenea cuvinte: ban, berbec, carte, ciubot@, condei, dobnd@, furci, fus, hrtie, interven]ie, min@, plas@, sc@dere, sond@, strat, turn@tor, vnz@tor {i altele. Dic]ionarul nu este complet, iar unor termeni li s-ar putea da explica]ii mai am@nun]ite. Dar, cu toate acestea, mi exprim convingerea c@ el poate fi folositor elevilor din gimnazii {i licee, profesorilor de istorie, studen]ilor de la facult@]ile cu profil umanist, precum {i tuturor oamenilor pasiona]i de istoria na]ional@ {i de cea universal@. Alc@tuitorul

C
CABAL = interpretarea secret@ a Bibliei de c@tre evrei. CABALLEROS (sau HIDALGOS) = mica nobilime spaniol@ din secolele XVI - XVII. CABANDHA (n mitologia hindus@) = monstru. CABANI[ = 1. Mantie de catifea, cu guler de samur, pe care sultanul o oferea unui nou domn al Moldovei sau al [@rii Romne{ti; 2. Uniform@ pentru aprozi. n timpul domnului moldovean Radu Mihnea (1616 - 1619 {i 1623 - 1626), numit "Radu cel Mare" de c@tre Miron Costin, erau "cu cabani]@ cu jder {i cu hulpi mbr@ca]i aprozii". CABOTIER = nav@ comercial@, mic@ sau mijlocie, care navigheaz@ numai de-a lungul ]@rmului. CABOTIN = vechi actor ambulant din Fran]a. CABRIOLET = 1. Tr@sur@ cu dou@ ro]i, la care este nh@mat un singur cal; 2. }aret@. CACIQUE (sau PAPAS) = 1. Denumire dat@ {efilor militari azteci n perioada anterioar@ {i n timpul cuceririi spaniole de la nceputul secolului al XVI - lea; 2. Persoan@ care conducea un vechi ora{ aztec. CADEN[ = 1. Mi{care ritmic@ {i uniform@; 2. Num@rul de lovituri pe care o arm@ de foc automat@ le poate trage ntr-un minut. CADIASCHERI = doi mari judec@tori militari din Imperiul Otoman: unul pentru partea european@, {i cel@lalt pentru partea asiatic@ a imperiului. CADU = vechi judec@tor turc, a c@rui sentin]@ se numea ilam. CADRILATER = regiunea din sudul Dobrogei (fostele jude]e Durostor {i Caliacra) n suprafa]@ de 7.668 km2., care n perioada 1913 - 1940 a f@cut parte din Regatul Romniei. La 7 septembrie 1940 a intrat n componen]a Bulgariei. Atunci, n anul 1940, popula]ia Cadrilaterului era de 406.000 de locuitori. CADC = 1. Act (document) care {i-a pierdut puterea legal@, ca urmare a unui eveniment posterior redact@rii lui; 2. Ceva {ubred. CADUCU (n mitologia greac@) = sceptru purtat de zeul Hermes. Avea form@ de baston, nconjurat de doi {erpi. n vrf avea dou@ aripioare. C. A. E. R. (Consiliul de Ajutor Economic Reciproc) = organiza]ie economic@ interna]ional@ creat@ n ziua de 25 ianuarie 1949 la Moscova de c@tre U. R. S. S. mpreun@ cu Romnia, Bulgaria, Ungaria, Polonia {i Cehoslovacia. Ulterior au aderat Albania (februarie 1949), R. D. German@ (septembrie 1950) {i R. P. Mongol@ (iulie 1962). Organiza]ia a fost desfiin]at@ n ziua de 21 iulie 1991. CAFAS = balcon n unele biserici ortodoxe, amenajat pentru cor. CAFEGI - BA} = mic dreg@tor care i aducea cafea domnului ]@rii, cu ocazia ceremoniilor. CAFEGU (sau CAHFEGU) = proprietarul unei cafenele. CAFFA = cetate la nordul M@rii Negre, numit@ {i Teodosia. CAFTAN = hain@ scump@ oferit@ de sultan unui nou domn numit n Moldova sau n [ara Romneasc@. "n anul 7224 <1716> ghenarie 16, purces-au Mihai Vod@ (Racovi]@ - n. n.) den [arigrad cu a triia domnie (n Moldova - n. n.), dup@ ce au mbr@cat caftan de domnie n dzua de Cr@ciun, la viziriul; iar@ pe urm@ au luat {i cuca (o c@ciul@ de blan@ scump@ - n. n.) de la mp@ratul". (din Cronica anonim@ a Moldovei, 1661 - 1729). CAGOULE = numele unei organiza]ii fasciste din Fran]a, creat@ n anul 1936. CAGUL = parte a unei m@{ti folosit@ de militari pentru a fi proteja]i n caz de atac cu gaze toxice. CAI (sau CARE) DE BRANI}TE = obliga]ia pe care o aveau ]@ranii moldoveni n Evul Mediu de a c@ra fnul domnesc de la brani{ti pn@ la grajdurile domne{ti. CAI DE OLAC = obliga]ia satelor de lng@ drumurile principale de a nlocui caii obosi]i ai curierilor domne{ti cu cai odihni]i, pentru ca ace{tia s@-{i continue drumul cu mare vitez@. CAI MPRTE}TI = obliga]ia ]@ranilor {i or@{enilor de a asigura cu cai tr@surile dreg@torilor turci veni]i cu treburi n [@rile Romne. CAC = mic@ ambarca]iune cu vele. CAD = guvernatorul unui ora{ sau provincii musulmane din nordul Africii, care avea {i ndatoriri judec@tore{ti. CAIMACAM = boier care ]inea locul domnului Moldovei sau al [@rii Romne{ti cnd acesta lipsea din ]ar@, sau pn@ cnd sultanul numea un domn nou. CAIMACAM - PA}A = dreg@torul care ]inea locul marelui vizir, cnd acesta pleca din Istanbul.

CAIME = 1. Scrisoare oficial@; 2. Memoriu. CAIU} = arcan cu care erau prin{i {i lega]i tinerii n trecut, pentru a fi trimi{i la oaste. CALABALC = 1. Bagaje multe; 2. Catrafuse. CALANTRIU = calendar. CALATRAVA = ordin monahalo - cavaleresc organizat n Spania n anul 1158, cu scopul ap@r@rii mpotriva maurilor (arabilor). CAL = 1. Spa]iu ntr-o nav@ comercial@ n care sunt depozitate m@rfuri pentru a fi transportate; 2. Magazie pe nav@. CALC = sabie. CALCAN = scut de ap@rare folosit n r@zboi de pedestra{ul medieval. CALCEDON = ora{ de lng@ Constantinopol (n Bitinia) unde n anul 451 mp@ratul Marcian a convocat al patrulea Sinod ecumenic. Au participat aproximativ 350 de episcopi, precum {i patru delega]i din partea papei. Atunci au fost comb@tute dou@ erezii: Monofizitismul {i Nestorianismul. CALCULI = unitate fiscal@ n Transilvania n timpul st@pnirii austriece. CALD (n mitologia caldeenilor) = zeul Cerului. CALDARMGU = muncitor care n trecut se ocupa cu pavarea str@zilor. CALDRIU = nc@pere ntr-o term@ (baie roman@), cu vane special amenajate pentru ap@ cald@. "CALE PRIMARE" = vizita pe care p@rin]ii miresei moldovence o f@ceau fiicei lor n ziua a treia de dup@ nunt@. (Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldaviae). Istoricul Manolachi Dr@ghici scria n anul 1857 c@ "p@rin]ii fetei tocmai a triea zi merge s@-i vad@ pe ginerile {i pe fiica lor, care ast@ vizit@ s@ chema cale primare pentru c@ n acel drum ori mp@rt@{@ p@rin]ii de cinste, sau de mare ru{ine, dac@ fiica lor s@ g@s@ p@c@tuit@ cu cineva naintea cununiei". CALEAP = o anumit@ cantitate de cnep@ sau de ln@ care urmeaz@ a fi toars@. n anul 1804, v@taful mo{iei Fntnele din ]inutul Bac@u a dat 10 lei la 25 de femei "ce-au torsu cte doi calepi". (Arhivele Na]ionale din Bac@u, colec]ia Documente, P. IV/52). CALEA}C = veche tr@sur@ folosit@ de boieri la plimbare. CALEDONIA = numele vechi al Sco]iei. CALM = vechea denumire (din secolul al XVIII - lea) a cancelariei Divanului sau Logofe]iei din [@rile Romne. CALEMCHRIU = denumirea unei stofe din care odinioar@ se confec]ionau turbane {i anterie. CALEMGU = 1. Func]ionar ntr-o cancelarie de demult a Imperiului Otoman, Moldovei {i [@rii Romne{ti; 2. Copist de documente. CALENDAR REPUBLICAN = calendar introdus n Republica Francez@ la sfr{itul secolului al XVIII - lea. Ziua de 21 septembrie 1792 era considerat@ ca zi de nceput a anului 1. CALENDARUL AZTECILOR = calendar format din 18 luni, fiecare lun@ avnd 20 de zile. Ultimele 5 zile din an se numeau "nemonteni" {i erau considerate nefaste. CALENDARUL GREGORIAN = sistem mbun@t@]it de mp@r]ire a timpului, introdus de papa Grigore al XIII - lea (1572 - 1585) n anul 1582. Prin reforma calendaristic@ f@cut@ de Iulius Caesar nu s-a ajuns la o concordan]@ deplin@ ntre anul astronomic {i anul iulian, deoarece acesta din urm@ a r@mas mai lung dect cel@lalt cu 11 minute {i 14 secunde. Aceast@ nensemnat@ diferen]@ face ca n 128 de ani iuliani s@ se ajung@ la un avans de o zi a calendarului iulian fa]@ de anul astronomic. n secolul al XVI - lea s-a ajuns la concluzia c@ de la Sinodul de la Niceea (325 d. Hr.) {i pn@ atunci, anul iulian a ajuns a fi n avans cu 10 zile fa]@ de anul astronomic. Din aceast@ cauz@, papa Grigore al XIII - lea a numit o comisie de savan]i {i teologi, care s@ se ocupe de reforma calendaristic@. Reforma a desfiin]at decalajul de 10 zile dintre anul astronomic {i anul iulian, ce se produsese n perioada 325 - 1582. Astfel, dup@ ziua de joi, 4 octombrie 1582, a urmat vineri, 15 octombrie. Totodat@, s-a urm@rit s@ se evite repetarea, n viitor, a diferen]ei de o zi n timp de 128 de ani iuliani, fat@ de Soare. Pentru aceasta, s-a hot@rt ca diferen]a de 3 zile, 2 ore, 53 de minute {i 20 de secunde dintre anul solar {i cel iulian n timp de patru secole, s@ fie eliminat@ numai n ce prive{te cele 3 zile, neglijndu-se celelalte frac]iuni de timp. Anii seculari bisec]i, la care primele dou@ cifre, exprimnd secolul, nu se vor mp@r]i exact prin 4, vor r@mne considera]i ani comuni de 365 de zile. n felul acesta, din secularii 1600, 1700, 1800 {i 1900, numai 1600 r@mne bisect, ceilal]i fiind ani comuni, c@ci 17, 18 {i 19 nu se mpart exact prin 4. Calendarul gregorian, de{i superior celui iulian, nu este, totu{i, perfect, deoarece anul gregorian a r@mas mai lung dect anul tropic solar cu 24 de secunde. Aceasta face ca n timp de aproximativ 3.500 de ani, diferen]a s@ fie de o zi. Reforma gregorian@ a fost adoptat@ n anul 1582 de trei ]@ri catolice: Italia, Spania {i Portugalia. n 1583 a fost adoptat@ de Fran]a {i Germania (numai de catolici), iar n 1584 de Austria, Boemia {i cantoanele elve]iene. n unele ]@ri protestante - Germania, Danemarca, Norvegia - calendarul gregorian a p@truns abia dup@ anul 1700, n Anglia n 1752, iar n Suedia, n 1753. [@rile ortodoxe din sud - estul Europei au acceptat reforma gregorian@ abia la nceputul secolului al XX - lea. CALENDARUL IULIAN = calendar solar, introdus la Roma n ziua de 1 ianuarie 45 . Hr. A fost realizat din porunca lui Iulius Caesar, de la care {i-a luat {i numele. n aceast@ ac]iune, Caesar a fost influen]at de astronomul Sosigene din

Alexandria. Dup@ trei ani comuni de 365 de zile urma al patrulea, cu 366 de zile, numit bisect. n felul acesta era eliminat@, n mare m@sur@, diferen]a de circa 6 ore dintre anul tropic (solar) {i anul civil (calendaristic). Ziua n plus a fost intercalat@ atunci ntre 23 {i 24 februarie, adic@ n a {asea zi nainte de Calendele lui Martie (1 Martie). Prin urmare, ziua n plus a devenit "dies bis sextus", adic@ "nc@ o dat@ a {asea zi", de unde {i denumirea anului de "bis sextilis" ("an bisect"). Mai trziu, dup@ biruin]a Cre{tinismului, aceast@ zi bisect@ a fost pus@ la sfr{itul lunii februarie (a 29 - a zi). CALENDARUL LUNAR ARAB (sau MUSULMAN) = calendar cu nceputul la 16 iulie 622, cnd profetul Mahomed a fost nevoit s@ plece din ora{ul Mecca la Medina. Se bazeaz@ numai pe fazele Lunii, f@r@ a ]ine seama de mi{carea aparent@ a Soarelui. Acest calendar lunar pur a fost folosit de arabi {i de alte popoare de credin]@ musulman@ n Evul Mediu. La arabi, anul avea 354 de zile {i era mp@r]it n 12 luni lunare (luna]ii), lunile de 29 de zile alternnd cu cele de 30 de zile. Exist@ o neconcordan]@ ntre anul lunar {i anul solar, deoarece primul este mai scurt cu 11 zile dect cel de-al doilea. Aceast@ diferen]@ face ca n timp de 33 de ani lunari, lunile {i s@rb@torile musulmane s@ se deplaseze prin toate anotimpurile. Deci, n timp de 33 de ani se produce o diferen]@ de un an fa]@ de calendarul solar (sau de 3 ani, n timp de un secol). Aceasta face ca transformarea datelor din documentele medievale turce{ti cu referire la [@rile Romne n date conforme cu sistemul nostru de datare, s@ fie foarte dificil@. CALENDARUL LUNARO - SOLAR = vechi calendar ce se baza pe mi{carea de revolu]ie a Lunii {i pe mi{carea aparent@ a Soarelui. Primii care au cunoscut calendarul lunar au fost babilonienii, n urm@ cu circa cinci milenii. Acest calendar a mai fost folosit {i de evrei, fenicieni {i cartaginezi. Vechii greci au folosit {i ei la nceput anul lunar de 354 de zile (29,5 X 12). Pentru a pune de acord acest calendar cu mi{carea aparent@ a Soarelui, n secolul al VI - lea . Hr. grecii au f@cut ca 3 ani din fiecare grup de 8 ani s@ aib@ cte 13 luni. Totu{i, prin aceasta nu s-a ajuns la o concordan]@ deplin@, deoarece dup@ 160 de ani (adic@ 20 de cicluri de 8 ani), nceputul anului civil ntrzia cu o lun@. n secolele urm@toare, nv@]a]ii greci au reu{it s@ mbun@t@]easc@ acest calendar. CALF = persoan@ tn@r@, care nv@]a o meserie. CALGA = loc]iitorul {i urma{ul la conducere al unui han t@tar. n luna octombrie 1727, "Mengli Gherei era han al Crimeei, iar fratele s@u, Ad@l Gherei, era calga". (din Cronica Ghicule{tilor). CALIBRU = 1. Diametrul interior al ]evii unui tun, pistol sau pu{c@, precum {i diametrul glon]ului sau proiectilului; 2. Masa unei bombe de avia]ie, care se exprim@ n kilograme. "CALICII MRILOR" = denumire dat@ pira]ilor olandezi care n secolul al XVI - lea luptau pentru independen]a [@rilor de Jos fa]@ de Spania. CALIF (sau PADI}AH) = {ef al califatului arab {i descendent al profetului Mahomed. CALIXTIN = curent moderat din timpul mi{c@rii husite din Cehia (1419 - 1437). Calixtinii cereau ca {i laicii, asemenea clericilor, s@ se poat@ mp@rt@{i cu pine {i vin din calix (potir). CALLIOPE (n mitologia greac@) = numele uneia dintre cele 9 muze. Era fiica lui Zeus {i a Mnemosinei, {i mama lui Orpheus. Aceast@ muz@ era inspiratoarea poe]ilor. CALM} = trib mongol din sudul Rusiei n epoca medieval@ (termen ntlnit n Letopise]ul lui Ion Neculce). CALMENAC = un fel de {coal@ n care erau preg@ti]i preo]ii azteci. CAL = c@l@u. CALOFIL = persoan@ care iube{te tot ce este frumos. CALT = cupol@ sau bolt@ semisferic@, ntlnit@ mai ales n arhitectura religioas@. ntr-o biseric@ ortodox@ medieval@, pe calota naosului este pictat Iisus Hristos ("Pantocrator") stnd pe tron {i binecuvntnd cu Evanghelia n mn@, iar pe calota pronaosului este pictat@ Maica Domnului. CALPAC = c@ciul@ mare, n form@ de sfer@ sau de cilindru, purtat@ n trecut de domnii [@rilor Romne sau de marii boieri. CALPACCU = produc@tor sau negustor de calpace. CALPACCIBA} = {eful unei bresle medievale de calpaccii. CALP = moned@ fals@. CALPULLI = organizare administrativ@ sub form@ de trib n fosta societate aztec@ de pe teritoriul Mexicului de azi. CALPUZAN = falsificator de bani, care n epoca medieval@ era foarte aspru pedepsit. De exemplu, legisla]ia austriac@ aplicat@ n Bucovina la sfr{itul secolului al XVIII - lea prevedea c@ "f@c@torii de bani buni sau r@i, asupra acestora luarea averii {i arderea cu foc iaste hot@rt@". (Arhivele Na]ionale din Suceava, Colec]ia Documente, VII/6); "Oricine va face bani minciuno{i, s@ zice oricine va fi capulzan, de va face bani r@i n numele mp@ratului {i a domnului acelui loc, dinti s@ i s@ tae capul, dup@ aceea s@-i arz@ trupul n foc, {i cte bucate va ave, toate s@ fie domne{ti (...). Cela ce va v@psi vre un fel de bani, fiind de arame s@ arate c@ iaste de aur sau de argint, sau de va v@psi argintul s@ arate c@ iaste aur, s@-l omoare". (din Pravila lui Vasile Lupu, 1646). CALPUZANLC = fabricarea de monede false n epoca medieval@. CALUL TROIAN = numele unui cal de lemn uria{, cu ajutorul c@ruia, conform legendei, aheii au putut cuceri cetatea Troia n al 10 - lea an de asediu.

CALUMET = lulea lung@, prin care fumeaz@ amerindienii din America de Nord. CALVRIU = termen prin care cre{tinii catolici denumesc crucile monumentale de lng@ biserici, sau crucile puse la r@spntii. CALVIN = adept al Calvinismului, care este o doctrin@ religioas@ protestant@ creat@ de reformatorul francez Jean Calvin (1509 - 1564). Ideile lui principale erau urm@toarele: Rentoarcerea la Biserica simpl@ de la nceputul Cre{tinismului; reducerea Sfintelor Taine doar la Botez {i Euharistie; unii oameni sunt predestina]i la fericire, iar al]ii, la ve{nic@ pedeaps@. Calvinismul, care mai este cunoscut {i sub denumirea de Biseric@ Reformat@, s-a r@spndit n cteva ]@ri occidentale, precum {i n Transilvania, dar numai printre ungurii de acolo. CALYPSO (n mitologia greac@) = nimf@ din insula Ogygia, pe care a naufragiat Odysseus dup@ R@zboiul Troian. ndr@gostindu-se de acesta, i-a promis nemurirea, dac@ r@mne lng@ ea. Odysseus a refuzat, deoarece dorea s@ se ntoarc@ n Ithaca. Dup@ 7 ani (sau 10, dup@ alt@ variant@), Zeus i-a poruncit nimfei Calypso s@-i permit@ c@l@toria spre Ithaca. CAMAIEU = pictur@ n care se folose{te o singur@ culoare, dar n numeroase nuan]e. CAMARAD = 1. Coleg (tovar@{) de arme; 2. Prieten. CAMARIL = persoanele din anturajul unui monarh, pe care l determin@ s@ ia decizii n favoarea lor. Acest termen a fost folosit pentru prima dat@ n timpul regelui Spaniei, Ferdinand al VII - lea (1808; 1814 - 1833). CAMAXTLI (n mitologia aztec@) = zeul Destinului. CAMN = 1. Dare perceput@ de Domnie de la proprietarii de dughene. n secolul al XV - lea era pl@tit@ n pietre de cear@, iar n secolele urm@toare, n bani; 2. M@sur@ de greutate egal@ cu 1/5 dintr-o maj@, deci cu 10 - 20 de kilograme. CAMT = dobnd@ foarte mare, primit@ de c@m@tarii de demult pentru banii mprumuta]i. Dintr-o sam@ moldoveneasc@ din anul 1792 rezult@ c@ atunci cam@ta era de "50 lei de pung@ pe an". Tot acolo se mai men]iona c@ dobnda pe 8 luni era "din z@ce, unsprez@ce lei". (Arhivele Na]ionale din Bac@u, Colec]ia de documente, III/76). CAMBUZ = magazie de alimente amenajat@ sub puntea unei nave. CAMELOT = negustor ambulant. CAMENAE (n mitologia roman@) = nimfe. "CAMERA NSTELAT" = denumirea unui organ de reprimare a adversarilor regilor englezi, creat n anul 1487. CAMERLING = cardinal care de]ine autoritatea Sfntului Scaun de la moartea unui pap@ {i pn@ la alegerea urm@torului. CAMILAFC = potcap acoperit cu un v@l negru, pe care l poart@ c@lug@rii {i c@lug@ri]ele. CAMILAR = conduc@torul unei caravane de c@mile. CAMPAMENT = instalarea vremelnic@ pe cmp, n corturi, a unei unit@]i militare. "CAMPANIA CEA LUNG" = denumirea campaniei militare din toamna anului 1443 purtat@ de Iancu de Hunedoara (ajutat de munteni) n sudul Dun@rii, mpotriva turcilor. Atunci, oastea lui Iancu a ob]inut {ase victorii. CAMPANIFORM = denumirea unui element decorativ n form@ de clopot stilizat, ntlnit n arta bisericeasc@ medieval@. CAMPANIL = clopotni]@ construit@ lng@, sau pe o biseric@, specific@ arhitecturii italiene din secolele XI - XVI. CAMPUS UNIVERSITAR = ansamblu de construc]ii (pentru nv@]@mnt, c@mine, cantine etc.) care apar]in unei (unor) institu]ii de nv@]@mnt superior {i care este amenajat pe acela{i teren, fie n interiorul, fie n exteriorul unui ora{. CAMUFL (a) = a ascunde, prin diferite mijloace, trupele {i materialele de r@zboi pentru a nu fi v@zute de inamic. CANAAN (sau HANAAN, TORA, PMNTUL FGDUIN[EI) = numele vechi al Palestinei {i al Feniciei, mai ales al regiunii din estul rului Iordan. [ar@ a lui Ham, care era al doilea fiu al lui Noe, Canaanul a fost promis vechilor evrei dup@ ce ace{tia au ie{it din robia Egiptului. CANABAE = case romane modeste, construite n jurul castrelor militare. CANAF = ciucure de m@tase aflat la cap@tul {nurului care lega sigiliul de un document medieval romnesc. CANALUL DE SUEZ = canal navigabil pe teritoriul Egiptului, care une{te Marea Mediteran@ cu Marea Ro{ie. Construit n perioada 1858 - 1869 sub ndrumarea vicontelui francez Ferdinand de Lesseps (1805 - 1894), are lungimea de 161 de kilometri, l@]imea de 120 - 150 de metri, {i adncimea de 16,5 - 17 metri. Pe canal pot naviga vase de pn@ la 150.000 de tone. Nu are ecluze. A fost na]ionalizat de egipteni (de la englezi) n anul 1956, apoi nchis pentru naviga]ie n perioada 1967 - 1975, din cauza r@zboiului dintre Israel {i Egipt. Este bine s@ se mai {tie c@ prima ncercare de construire a acestui canal s-a f@cut n Antichitate, n timpul faraonului Nechao (609 - 594 . Hr.). CANALUL DUNRE - MAREA NEAGR = canal navigabil construit n perioada 1975 - 1984, care scurteaz@ cu 400 de kilometri naviga]ia spre portul Constan]a {i serve{te {i la irigarea a peste 200.000 de hectare din Dobrogea. Este lung de 64,2 kilometri {i adnc de 7 metri. Are ecluze la capete (la Cernavoda {i Agigea) {i l traverseaz@ 7 poduri. n perioada 1984 - 1987 s-a construit {i o deriva]ie de 26,6 kilometri (Poarta Alb@ - N@vodari - Midia). CANALUL KIEL = canal care asigur@ leg@tura ntre Marea Nordului {i Marea Baltic@, a c@rui construc]ie s-a termiat n vara anului 1895. CANALUL PANAM = canal navigabil care traverseaz@ istmul Panama, unind Oceanul Atlantic cu Oceanul Pacific. S. U. A. au construit canalul n perioada 1904 - 1914, ns@ inaugurarea oficial@ s-a f@cut n ziua de 12 iunie 1920. Canalul a fost

traversat de primul vas oceanic n ziua de 15 august 1914. Costul construc]iei s-a ridicat la 366 milioane de dolari. Canalul este lung de 81,6 kilometri, lat de 150 de metri, {i adnc de 12,5 metri, avnd trei perechi de ecluze. Prin acest canal pot trece nave de pn@ la 40.000 de tone. CANDIA = denumirea veche a insulei Creta din Marea Mediteran@. CANDILAPT = cleric inferior (eclesiarh, paraclisiarh) care la nceputul Cre{tinismului aprindea candelele. Ast@zi se nume{te paraclisier. CANEFR = femeie tn@r@, care n Grecia {i Roma antic@ ducea pe cap un co{ cu cele necesare sacrificiilor religioase. "CANON DE OB}TE" = lege. CANONAD = foc de artilerie foarte puternic, executat n acela{i timp de un num@r mare de tunuri. CANONARH = c@lug@r ntr-o m@n@stire ortodox@. Are n grij@ slujbele religioase la stran@. CANONIER = mic@ nav@ militar@, folosit@ la luptele de pe fluvii sau de lng@ ]@rmul m@rii. CANTARELLA = otrav@ folosit@ n Italia medieval@ pentru uciderea adversarilor politici. CANTARGU (sau CANTARAGIU) = 1. Slujba{ care n trecut cnt@rea diferite m@rfuri. Dintr-un document cu data de 24 mai 1819 rezult@ c@ un cantaragiu de sare de la Trgu Ocna primea o leaf@ lunar@ de 10 lei, fa]@ de numai 8 lei ct primea un "p@zitor". (Arhivele Na]ionale din Ia{i, fond Documente, P. 74/21); 2. Persoan@ care n Moldova medieval@ ob]inea prin arend@ dreptul exclusiv de a folosi cntare n iarmaroace {i trguri. CANTOR = dasc@l de biseric@. CANTOR = cancelarie. CAP = 1. Capitol dintr-o carte veche; 2. Comandant suprem al armatei. Regele "este capul puterii armate". (Constitu]ia Romniei din 29 martie 1923, Titlul III, Cap. II, Sec]iunea I, Art. 88). Regele "este capul o{tirii". (Constitu]ia Romniei din 27 februarie 1938, Titlul III, Cap. I, Art. 46). CAPAN (sau KAPAN) = 1. Pia]@; 2. Trg; 3. Cntar mare; 4. Depozit de m@rfuri; 5. Mare negustor din Imperiul Otoman. CAPAN MPRTESC = depozit de alimente n Imperiul Otoman. CAPANLI (sau KAPANGI) = negustori turci care cump@rau produse alimentare din Moldova {i [ara Romneasc@ pentru a aproviziona Istanbulul {i cet@]ile dun@rene st@pnite de sultan. CAP = ac]iunea de pozi]ionare a navei, pentru a putea naviga n condi]ii nefavorabile. CAP DE BOUR = numele primelor m@rci po{tale (timbre) romne{ti din Moldova (1858), din Principatele Unite (1862) {i din Romnia (1864). Sunt considerate ntre cele mai vechi {i mai valoroase din lume. CAPEGU (sau CAPIGU, CAPUGU) = portarul (u{ierul) seraiului (palatului) sultanului. n anul 1592, fiind mazilit la sfr{itul primei sale domnii n Moldova, pe Aron Tiranul "l-au timpinat capigii mp@r@te{ti, viind ca s@-l ia din scaun {i s@-l duc@ la mp@r@]ie". (Grigore Ureche, Letopise]ul). CAPELAN = preot care slujea ntr-o capel@ catolic@. CAPEL = 1. Mic@ biseric@ catolic@; 2. }apc@ cu cozoroc ce face parte din uniforma unor militari. CAPELINA = coif de metal care acoperea {i ceafa osta{ului medieval. CAPELMAISTRU = dirijorul unei orchestre sau al unei fanfare militare. CAPER = boboc al caperului, care era folosit drept condiment. n anul 1815 vornicul moldovean Vasile Roset a cump@rat dou@ ocale de capere cu suma de 4 lei {i 60 de bani. (Arhivele Na]ionale din Ia{i, fond Documente, P. 258/56, p. 1). Mai trziu, n 1826, cantitatea de "100 dram<uri> caperi" (circa 320 de grame) se vindea n Moldova cu 38 de parale (Arhivele Na]ionale din Ia{i, fond Documente, P. 255/53), sum@ egal@ cu pre]ul de atunci a 3 pui de g@in@. (Ibidem). CAPIGI - BA} (sau CAPUGI - BA}) = 1. }eful capugiilor; 2. Trimisul sultanului n Moldova sau n [ara Romneasc@ pentru a instala sau a mazili un domn. n anul 1632 "au trimis mp@ratul capigi - ba{a, cu barat mp@r@tescu, de i-au dat domniia ]@rii (lui Matei Basarab, domnul [@rii Romne{ti, 1632 - 1654, n. n.), aducndu-i caftan, buzdugan, dup@ obicei". (Radu Popescu, Istoriile domnilor [@ri Rumne{ti). n anul 1714, "ducndu-l pe Basarab Vod@ (Constantin Brncoveanu n. n.) la Constantinopol, capugi - ba{a, care-l mazilise, l-a b@gat n nchisoarea celor }apte Turnuri, anume Edicule, mpreun@ cu toat@ casa lui". (din Cronica Ghicule{tilor). Mai trziu, n anul 1763 Poarta Otoman@ "au ornduit {i doi capigi - ba{i ca s@ duc@ c@ftanile domnilor, ns@ unul la Moldova {i altul la Bucure{ti". (Pseudo - Enache Kog@lniceanu, Letopise]ul); 3. Trimisul sultanului pentru a ncasa haraciul anual dintr-o ]ar@ romneasc@. "n martie (1664, n. n.) a sosit n ]ar@ (n Transilvania, n. n.) un capugiba{ pentru a cere plata birului ]@rii". (Georg Kraus, Cronica Transilvaniei). CAPI - OGLAN (sau OLAN) = sol trimis din Istanbul spre Moldova sau [ara Romneasc@ de c@tre un nou domn numit de sultan, pentru a anun]a apropiata lui sosire la Ia{i sau la Bucure{ti. CPI}TE = 1. Altar p@gn; 2. Templu primitiv, amenajat n aer liber. CAPITLU = institu]ie care conducea activitatea unei biserici sau m@n@stiri catolice. A fost organizat@ n secolul al VIII lea d. Hr., iar n secolele XII - XIII s-a generalizat n toat@ Europa catolic@. CAPITOLINUS = nume purtat de zeul Iupiter, deoarece i se construise un templu pe colina Capitoliu.

CAPITLIU = deal din Roma antic@, pe care s-au construit templele zeilor principali Iupiter, Iunona {i Minerva ("Triada Capitolin@"). CAPITULANT = osta{ care capituleaz@ n fa]a inamicului. CAPITULARD = persoan@ care capituleaz@ u{or. CAPITULARE NECONDI[IONAT = form@ a capitul@rii folosit@ n secolul al XX - lea, potrivit c@reia, for]ele care nceteaz@ lupta trebuie s@ se predea nving@torului f@r@ dreptul de a pune vreo condi]ie. De exemplu, capitularea necondi]ionat@ a Germaniei n luna mai 1945. CAPITULA[II = tratate medievale ncheiate ntre Imperiul Otoman {i [@rile Romne, con]innd obliga]ii reciproce. Unii istorici sus]in c@ au existat dou@ capitula]ii cu [ara Romneasc@, n 1393 {i 1460, {i tot dou@ cu [ara Moldovei, n 1511 {i 1529 ( rev. Magazin istoric din luna martie 1975, p. 33 - 36). Al]i istorici neag@ existen]a capitula]iilor. De exemplu, Constantin Giurescu scria n anul 1908 c@ "nchinarea Moldovei la turci sub Bogdan, de care vorbe{te tradi]iunea, nu se adevere{te deci prin documente, {i ea trebuie definitiv nl@turat@ din faptele istorice". Imperiul Otoman a mai acordat capitula]ii Fran]ei (1569), Angliei (1580), Olandei (1612), Austriei (1615), Prusiei (1761) {i Rusiei (1774). CAPLAN = osta{ turc ce purta pe cap un turban din piele de tigru. CAPLAN - PA} = comandant al osta{ilor caplani. Uneori, acesta aducea firmanul de mazilire a unui domn din Moldova sau din [ara Romneasc@. "Dac@ au mazilitu caplanu pa{a pre Dumitra{cu Vod@ la [u]ora (n anul 1675, n. n.), au venitu domnu ]erei Antonie Rusetu. Era grecu ]arigr@deanu". (Nicolae Muste, Letopise]ul). CAPORAL = grad militar care urmeaz@ celui de soldat frunta{ {i este urmat de cel de sergent. CAPSARIUS = sclavi care i duceau la {coal@ pe copiii st@pnilor romani. CAPS = dispozitiv care con]ine materie exploziv@ {i este situat n partea posterioar@ a unui cartu{. CAPTIVITATEA (sau ROBIA) DIN BABILON = Cele dou@ deport@ri ale evreilor n Babilon: prima n anul 721 . Hr. (triburile din nord), a doua n perioada 606 - 586 . Hr., cnd au fost str@muta]i de Nabucodonosor. Robia israeli]ilor a luat sfr{it n anul 538 . Hr., cnd Babilonul a fost cucerit de Cirus, regele Persiei. CAPTUR = bunuri luate ca prad@ de r@zboi dup@ ocuparea unui teritoriu de la inamic. CAPUCHEHAIE (sau CAPICHEHAIE) = reprezentantul Moldovei sau al [@rii Romne{ti la Istanbul, n timpul domina]iei politice otomane. nainte de a domni n Moldova, Dumitra{cu Cantacuzino (1673; 1674 - 1675; 1684 - 1685) "au fostu capi-kihaie la Petriceico Vod@". (Nicolae Muste, Letopise]ul). CAPUCIN = c@lug@r care f@cea parte din ordinul franciscan auster fondat n anul 1526 de Matteo da Bascio. Numele vine de la capi{onul (it. cappucino) pe care l purta c@lug@rul. CAPUDAN - PA}A = mare amiral n flota otoman@. n anul 1730, sultanul Mahmud I (1730 - 1754) "a dat porunc@ lui capudan - pa{a s@ preg@teasc@ un oarecare num@r de leven]i narma]i, precum {i lui bostangi - ba{a s@ narmeze pe bostangii ...". (din Cronica Ghicule{tilor). CAPUS (sau PA}E CAPS) = re{edin]a marelui vizir turc din Istanbul. CAR DE LUPT = denumirea veche a tancului. CARABIN = pu{c@ scurt@, automat@, din dotarea armatelor moderne. CARACULAC = func]ionar ata{at pe lng@ marele vizir sau pe lng@ chehaia vizirului. CARAGROS = moned@ de argint turceasc@. n secolul al XVIII - lea a circulat {i n [@rile Romne. A existat {i un caragros nem]esc. CARAIMAN = nume pe care {i l-a luat principele Carol (viitorul rege Carol al II - lea) n ziua de 12 decembrie 1925, cnd a renun]at pentru a treia oar@ de a fi mo{tenitorul tronului Romniei. CARAOLAN = negru. CARAT = unitate de m@sur@ pentru diamant, aur {i argint, care cnt@re{te 205,3 miligrame. Caratele pentru aur reprezint@ p@r]ile de aur curat din 24. CARAUL (sau CARAL, CALAR) = 1. Santinel@ militar@; 2. Om care p@zea ceva n epoca medieval@. La punctul 4 al unui document moldovenesc de la sfr{itul secolului al XVIII - lea privitor la "vnzarea slujbei v@mii" se preciza c@ "dac@ s@ va g@si cu cale, s@ s@ cei de unde s@ cade, ca s@ s@ pue caraul la vama din E{i, pentru paza m@rfii". (Arhivele Na]ionale din Bac@u, colec]ia Documente, P. VI/151). CARAVANSERAI = han oriental, unde poposeau caravanele de negustori. CARAVEL = velier cu 3 - 4 catarge {i cu suprastructura mai nalt@ la pupa {i prora. A fost folosit@ n secolele XV - XVI la marile descoperiri geografice. CARBOAV = 1. Moned@ ruseasc@ de demult, care a circulat {i n Moldova {i [ara Romneasc@; 2. Rubl@. Pe un osta{ rus b@trn, {efii lui "l-au slobozit din oaste cu arme cu tot, s@ se duc@ unde a vrea, dndu-i {i dou@ carboave de cheltuial@". (Ion Creang@, Ivan Turbinc@). CARCER = nchisoare ntr-o unitate militar@.

"CARE DE OASTE" = obliga]ie a domnilor Moldovei {i [@rii Romne{ti de a asigura care de transport pentru nevoile armatei otomane n secolele XVII - XVIII. CARE MOCNE}TI = care de transportat pe{te n epoca medieval@, trase de 6 boi. CARETA} = persoan@ care f@cea ori vindea carete. CARET = veche tr@sur@ de lux, acoperit@. CARGAS = m@sur@ de greutate folosit@ de aztecii din Mexic pn@ la cucerirea spaniol@ din secolul al XVI - lea. Era egal@ cu greutatea pe care un aztec o putea duce n spinare. CARGOBOT (sau CARGOU) = nav@ comercial@ care transport@ m@rfuri pe distan]e mari. CARIATIDE = sculpturi feminine n pozi]ie vertical@, care sus]in acoperi{ul unui edificiu n locul coloanelor. Sculpturile masculine cu acela{i rol se numesc atlan]i. CARIC = nc@rc@tur@ pe o corabie. CARIERISM = tendin]@ de a parveni n via]@, folosind orice fel de mijloace. CARIPI[I (sau CARIPI) = 1. Osta{i turci din epoca medieval@; 2. Ieniceri care formau garda sultanului turc. CARLING = parte a avionului unde se afl@ pilotul {i aparatele de comand@ necesare zborului. CARMANGERIE = 1. M@cel@rie; 2. Abator; 3. Meserni]@. CARMELI[I = ordin c@lug@resc nfiin]at n Palestina de cruciatul Bertold din Calabria pe la mijlocul secolului al XII lea. Membrii ordinului tr@iau solitar pe Muntele Carmel. Ordinul a fost mutat n Europa n anul 1245. n 1562 a fost reorganizat n Spania de c@tre Thereza d' Avila {i Jean de la Croix. CARMEN = poezie de dragoste (n Imperiul Roman). CARNA (n mitologia roman@) = zei]a S@n@t@]ii, protectoare a organelor interne ale corpului omenesc. CARNUS (n mitologia greac@) = preot c@ruia zeul Apollo i-a dat puterea profe]iei. CARN sau CHARN (n mitologia greac@) = b@trnul barcagiu al Infernului care trecea sufletele mor]ilor pe malul cel@lalt al Styxului, primind de la acestea cte o moned@ (obol). CARONAD = tun cu ]eava scurt@, amplasat pe vechile cor@bii de r@zboi. CARPTOS = numele antic al Mun]ilor Carpa]i. CART = serviciu permanent f@cut n schimburi la bordul unei nave de c@tre membrii echipajului. "CARTA ATLANTICULUI" = document anglo - american pe care l-au semnat Churchill {i Roosevelt n insulele Newfoudland din Oceanul Atlantic, pe nava Prince of Wales, la ntrevederea lor din 10 - 14 august 1941. Prevedea: dreptul popoarelor de a-{i alege forma de guvern@mnt; colaborare economic@; dezarmare interna]ional@. La aceast@ Cart@ a aderat {i U. R. S. S. n ziua de 24 septembrie 1941. CARTA ORGANIZA[IEI NA[IUNILOR UNITE = document de mare importan]@, adoptat la San Francisco n ziua de 26 iunie 1945 de 282 de reprezentan]i din 50 de ]@ri ale lumii. Carta cuprindea 111 articole (intrate n vigoare la 24 octombrie 1945). n Art. 1 din Cap. I se preciza c@ "Scopurile Organiza]iei Na]iunilor Unite sunt urm@toarele: 1. S@ men]in@ pacea {i securitatea interna]ional@ {i, n acest scop, s@ ia m@suri colective eficace pentru prevenirea {i nl@turarea amenin]@rilor mpotriva p@cii {i pentru reprimarea oric@ror acte de agresiune sau altor viol@ri ale p@cii, {i s@ nf@ptuiasc@, prin mijloace pa{nice {i n conformitate cu principiile justi]iei {i dreptului interna]ional, aplanarea ori rezolvarea diferendelor sau situa]iilor cu caracter interna]ional care ar duce la o violare a p@cii". Romnia este membr@ a O. N. U. din anul 1955. CARTE = 1. Scrisoare. "Iar@ Dumitra{co Vod@ (Dimitrie Cantemir, 1710 - 1711, n. n.) au {i nceput a scrie c@r]ile sale pe la toate ]inuturile, dndu {tire (...) cumu este domnu vecinic [@rlor Moldovei". (Nicolae Costin, Letopise]ul); 2. Hrisov. La sfr{itul unui hrisov moldovenesc din 5 mai 1735, domnul Constantin Mavrocordat hot@ra: "}i nimi altul s@ nu se amestece piste aceast@ carte a domniei mele". (Arhivele Na]ionale din Ia{i, fond Documente, P. 791, f. 75 - 76); 3. Hot@rre judec@toreasc@; 4. Cod de legi (de exemplu, Carte romneasc@ de nv@]@tur@, 1646). CARTE DE BLESTEM = scrisoare prin care arhiereul obliga o persoan@ sau mai multe s@ jure c@ spun adev@rul ntr-o anumit@ chestiune, amenin]ndu-i pe mincino{i cu anatema. O Carte de blestem din 1 mai 1806 a mitropolitului Veniamin Costachi al Moldovei era adresat@ st@pnilor de atunci ai satelor D@mileni {i Cristine{ti din ]inutul Dorohoi, care de mult@ vreme se judecau la Ia{i pentru hotarul dintre cele dou@ sate {i mo{ii. Mitropolitul i sf@tuia "ca, n frica lui Dumnezeu, s@ m@rturiseasc@ dn{ii tot adev@rul pe undi au fost petrile hotar@ (...), c@ci ori{icare, cu hat@r, sau locomindus@ la ceva, vor t@g@dui adev@rul cu nedreptate {i nu vor voi a m@rturisi toat@ {tiin]a ce vor fi avnd n frica lui Dumnezeu, pe to]i, unii ca acei, zicem c@ de viia]a lor, de osteneala lor, de sudorile lor, de chiverniselile lor, {i dobitoacele lor, parte s@ nu aib@, ci ca fumul {i ca praful cel din drum toate s@ fii ntru pierzare {i peire de toate ale lor celi v@zute (...)". (Arhivele Na]ionale din Ia{i, fond Documente, P. 791, fila 99). CARTE DE JUDECAT = hot@rre pronun]at@ n trecut de c@tre o Judec@torie de Ocol. CARTE DE PROTEC[IE = document eliberat sudi]ilor de c@tre consulii str@ini din Ia{i {i Bucure{ti n secolele XVIII XIX, pentru ca ace{tia s@ beneficieze de anumite privilegii.

"CARTE GOSPOD" (adic@ "DOMNEASC") = 1. Document prin care domnul ]@rii numea o comisie de boieri hotarnici pentru a fixa corect hotarele unei mo{ii; 2. mputernicire scris@ dat@ de domn unui boier pentru a strnge o anumit@ dare. n Arhivele Na]ionale din Bac@u (Colec]ia de documente, P. II/84) se p@streaz@ o asemenea Carte, avnd urm@torul con]inut: "Noi, Grigorie Ioan Calimah voievod, bojiiu milostiiu gospodar zemli Moldavscoi, dat-am cartea domniei mele cinstit {i credincios boieriul domniei mele, dumnealui Vas@le Ros@t hatman, {i pe cine va triimite, s@ fie volnic cu cartea domniei mele a lua {i a strnge tot u{uru de pe mo{iile dumnealui (...), dup@ cum au luat {i ntr-al]i ani, deci, dup@ carte domniei mele, s@ strng@ tot u{uru de pe mo{iile dumnealui, neavnd nici o mpiedecare de c@tr@ u{urgii. Aceasta poroncim. 1767, iulie 24". CARTEZIANISM = doctrin@ filozofic@ apar]innd lui Ren Descartes (sau Cartesius, dup@ numele latinizat). La baza ei stau ra]ionalismul, dualismul {i mecanicismul. CRTNIC = 1. Militar de serviciu (de cart) pe o nav@; 2. Grad militar n marin@, corespunz@tor celui de caporal. CARTOFLE = cartofi. n anul 1857 istoricul moldovean Manolachi Dr@ghici scria c@ "n domnia lui Calimah (Scarlat Callimachi, 1812 - 1819, n. n.) s-au adus cartoflele n ]ar@ (adic@ n Moldova - n. n.) din Transilvania". CARTOGRAFIE = disciplin@ care se ocup@ de modul de ntocmire a h@r]ilor geografice. CARTU} = ansamblu ce cuprinde un tub de metal sau de carton, un glon] sau multe alice, o nc@rc@tur@ explozibil@ {i o caps@. CARTU}IER = cutie mic@ din piele, prins@ n partea din fa]@ a centurii soldatului, n care acesta {i ]ine cartu{ele. CARVAKA = doctrin@ filozofic@ indian@ care nu recunoa{te autoritatea Vedelor, nici existen]a lui Dumnezeu, a sufletului, sau a vie]ii de dup@ moarte. CARVASAR = Casa V@milor (n epoca medieval@). CASA ALB = re{edin]a din Washington a pre{edin]ilor S. U. A. A fost construit@ dup@ planul arhitectului James Hoban n perioada 1814 - 1817. CASA APELOR = institu]ie moldoveneasc@ ce avea grij@ de ntre]inerea conductelor de ap@ potabil@ din Ia{i, care fuseser@ instalate n timpul celei de-a doua domnii a lui Grigore al II - lea Ghica (1739 - 1741). CASA MENZILULUI = Institu]ia po{tei {i a transportului de c@l@tori n epoca medieval@ romneasc@. A fost reorganizat@ n anul 1814. n Moldova era condus@ de un nazir (dup@ anul 1818 de un hatman al Menzilurilor), iar n [ara Romneasc@, de un hatman. CASA POPORULUI (azi, PALATUL PARLAMENTULUI) = edificiu uria{, construit n Bucure{ti n perioada 1984 1989 dup@ planurile unor arhitec]i coordona]i de Anca Petrescu. Ocup@ o suprafa]@ de 64.800 de m2. (adic@ 6,48 hectare). Lungimea fa]adei m@soar@ 270 m., l@]imea 240 m., iar n@l]imea, 84 m. Toate s@lile de conferin]e, saloanele, birourile etc. au mpreun@ o suprafa]@ de 265.000 de m 2. Ca dimensiuni este a doua construc]ie din lume, dup@ Pentagon. CASA RSURILOR = institu]ie medieval@ romneasc@ ce administra un fond numit r@sur@, din care erau pl@ti]i cu leaf@ slujba{ii Statului. CASA RURAL = institu]ie romneasc@ nfiin]at@ printr-o lege din 4/17 aprilie1908 cu scopul de a cump@ra mo{ii, a le parcela n loturi de cte 5 hectare {i a le vinde apoi ]@ranilor. CASA }COALELOR = veche institu]ie care avea n grij@ construirea de noi {coli primare n Romnia {i dotarea acestora cu material didactic. A func]ionat n perioada 1896 - 1948. n anul 1908 s-a nfiin]at Editura Casa }coalelor. CASAB = denumirea veche a satului turcesc. n timpul celei de-a treia domnii n Moldova, Constantin Mavrocordat (1748 - 1749), dorind s@-i scoat@ pe negustorii lazi din ]ar@, a primit de la sultan un hatihumaium care a fost citit "pin toate casabalele". (Pseudo - Enache Kog@lniceanu, Letopise]ul). Din aceea{i cronic@ afl@m c@ n anul 1771, n timpul unui r@zboi ruso - turc, "vizirul s-au a{@dzat cu {idere la o casaba ce s@ cheam@ }umla". CASAP - BA}A = 1. Dreg@tor ce r@spundea de aprovizionarea cu carne a armatei otomane; 2. V@taful m@celarilor din ora{ul Istanbul. CAS DE SCHIMB = unitate economic@ ce se ocup@ cu vnzarea {i cump@rarea de valut@. CASC = coif de metal purtat n r@zboi de solda]i, pentru a-{i proteja capul. CASCHET = {apc@ militar@ cu cozoroc {i cu fundul rotund. CASSANDRA sau KASSANDRA (n mitologia greac@) = fiica regelui Troiei, Priam, {i a Hecubei. Apollo i-a acordat puterea profe]iei, dar tot el a hot@rt ca prezicerile ei s@ nu fie crezute de nimeni. Se spune c@ nu a fost crezut@ nici cnd a prevestit distrugerea cet@]ii Troia de c@tre ahei. CASTELUL BRAN = cel mai vechi palat princiar medieval de pe teritoriul Romniei. Construit la sfr{itul secolului al XIV - lea, castelul a fost st@pnit pe rnd de Mircea cel B@trn, Iancu de Hunedoara, precum {i de ora{ul Bra{ov (din 1498 {i pn@ la mijlocul secolului al XVIII - lea). Dup@ ce n secolul al XIX - lea a fost folosit vremelnic de un regiment austriac, castelul a redevenit proprietate a ora{ului Bra{ov ntre anii 1886 - 1920. n ziua de 1 Decembrie 1920, cnd se mplineau doi ani de la Marea Unire, cet@]enii ora{ului Bra{ov au d@ruit castelul familiei regale din Romnia, care l-a st@pnit pn@ n anul 1947. n 1957 a fost transformat ntr-un muzeu cu dou@ sec]ii: Art@ feudal@ {i Etnografie.

CASTELUL PELE} = renumit castel regal construit la Sinaia (jude]ul Prahova) n perioada 10 august 1875 - 7 octombrie 1883. Din anul 1883 pn@ n 1914 s-au f@cut multe lucr@ri de extindere {i de modernizare. n total sunt circa 160 de camere, cu foarte frumoase decora]ii interioare, ntre care mai cunoscute sunt: Sala de Arme, Sala de Consilii, Cabinetul de lucru al regelui Carol I, Sala maur@, Salonul turcesc, Sala de teatru {i multe altele. n apropierea Castelului Pele{ se afl@ Castelul Peli{or cu 74 de camere, construit n perioada 1899 - 1903 pentru principele Ferdinand {i principesa Maria, mo{tenitorii tronului Romniei. CASTELUL ROSETTI - ROZNOVANU = cea mai frumoas@, mai mare {i mai renumit@ Curte boiereasc@ din Moldova. Castelul (conacul) a fost construit la nceputul secolului al XIX - lea de marele vistiernic Iordachi Rosetti - Roznovanu n actualul sat Stnca din comuna Victoria, jude]ul Ia{i, pe locul altui conac ce fusese zidit prin anul 1630. Noul conac dispunea de o bibliotec@ impresionant@ {i de o colec]ie de circa 5.000 de documente din secolele XV - XIX. Biblioteca {i castelul au fost distruse n timpul bombardamentelor din 30 mai - 12 iunie 1944, dar documentele au fost salvate, c@ci mai nainte le achi]ionase Arhivele Statului din Ia{i. CASTELLUM (sau CASTRUM, BURGUM) = centru militaro-administrativ nt@rit din perioada Evului Mediu occidental. Putea fi regal sau seniorial. CASULA = un fel de pelerin@ f@r@ mneci, adoptat@ de preo]ii catolici ncepnd cu secolul al VI - lea d. Hr. "CASUS BELLI" ("motiv de r@zboi") = motiv invocat de una sau de cteva ]@ri pentru a ncepe un r@zboi. "CASUS FOEDERIS" = expresie latineasc@ prin care se n]eleg mprejur@rile cnd o ]ar@ este obligat@ s@ intre n r@zboi al@turi de o ]ar@ aliat@. CA}MIR = ]es@tur@ fin@, ob]inut@ din ln@ de capr@. CATAGRAFIE = 1. Recens@mnt fiscal, f@cut din timp n timp, pn@ la Unirea Principatelor. n Moldova s-au efectuat catagrafii n anii 1774, 1803, 1820, 1831, 1838, 1845, 1851 {i 1859; 2. Inventar. Din anul 1819 se p@streaz@ o "Catagrafie di marfa ci s-au g@sit n dugheana lui Ivanciu Popa Petru {i precum s-au pre]@luit, 819, ghen<a>r<ie> 29". (Arhivele Na]ionale din Ia{i, fond Documente, P. CXX/82). CATAHRISIS = abuz. CATAPETEASM = perete mpodobit cu icoane ntr-o biseric@ ortodox@. Acest perete desparte Altarul de Naosul bisericii. CATARA = 1. Blestem; 2. Afurisenie. CATARG (sau ARBORE) = stlp nalt, pe care se n@l]au velele cor@biei. CATARG = 1. Munc@ silnic@ la galer@; 2. Munc@ silnic@ prev@zut@ ca pedeaps@ n unele legiuiri romne{ti din secolele XVII - XVIII. n anul 1713, marele vizir Ali - pa{a, "pre c]<i> din slugi era moldoveni, munteni sau srbi, pe to]i i-au dat la catarg@". (Ion Neculce, Letopise]ul). CATARIE (sau DAMBL) = apoplexie. Dup@ anul 1683, doamna Nastasia a trimis n Polonia 70 de pungi pentru a-{i r@scump@ra so]ul prizonier, adic@ pe fostul domn al Moldovei, Gheorghe Duca. Dar acesta, "oblicind c-au poprit ungurii banii, l-au lovit cataroia, de voie re, {-au murit n loc". (Ion Neculce, Letopise]ul). CATASTIFUL LUI PETRU }CHIOPUL = prima Condic@ p@strat@ a Vistieriei Moldovei, datnd din anul 1591. Cuprinde birnicii grupa]i pe ]inuturi {i pe categorii fiscale. CATEDRALA RENTREGIRII = Catedral@ Ortodox@ construit@ n anii 1921 - 1922 n ora{ul Marii Uniri, Alba Iulia, pe locul Mitropoliei Blgradului ce fusese zidit de Mihai Viteazul n anul 1597. Proiectul aparine arhitectului Victor tefnescu, realizarea construciei aparine inginerului Tiberiu Eremia, iar pictura interioar este opera pictorului Costin Petrescu. n aceast Catedral, n ziua de 15 octombrie 1922 regele Ferdinand I (1914 - 1927) i regina Maria au fost ncoronai ca suverani ai Romniei Mari. n anul 1975 Catedrala a devenit sediu al Episcopiei Ortodoxe de Alba Iulia, iar n 1998 a fost ridicat la rangul de Arhiepiscopie. CATEDRAL = biseric@ de mari dimensiuni, re{edin]@ episcopal@, n care serviciul religios este f@cut de episcop. CATEHISM = carte de nv@]@tur@ religioas@, pe baz@ de ntreb@ri {i r@spunsuri. "CATEHISMUL ROMNESC" = cea dinti carte tip@rit@ n limba romn@, dar cu alfabet chirilic (Sibiu, 1544, de c@tre Filip Moldoveanul). Prima carte n limba romn@ {i n grafie latin@ (o culegere de Psalmi) s-a tip@rit tot n Transilvania, n anul 1570. CATEHUMENI (sau CATECHUMENI) = 1. Oameni care la nceputul Cre{tinismului se preg@teau pentru a fi boteza]i; 2. Adul]i dintr-o anumit@ religie care se preg@tesc s@ treac@ n alt@ religie. CATEPAN = titlu nalt, purtat n epoca medieval@ de guvernatorii unor provincii bizantine. CATERISIRE = 1. nl@turarea din func]ie a unui preot; 2. R@spopire. CATIHET = profesor de religie, care preda elevilor dogmele religiei cre{tine. "CATILINARE" = cele patru discursuri pe care Marcus Tullius Cicero le-a rostit n anul 63 . Hr. mpotriva patricianului roman Lucius Sergius Catilina (109 - 62 . Hr.) care complota mpotriva Republicii Romane. CATLICOS = {eful Bisericii cre{tine monofizite din Armenia. Re{edin]a lui este n ora{ul Etchmiadzin.

CA[AVEIC = hain@ groas@ de iarn@, purtat@ n trecut de femei. CAC = 1. C@ciul@ nalt@; 2. Potcap pentru c@lug@ri. CAUCALAND = denumirea unei regiuni localizat@ ipotetic n zona Carpa]ilor de curbur@, unde, la sfr{itul secolului al IV - lea d. Hr., regele Athanaric al vizigo]ilor s-ar fi retras din calea hunilor. CAUDIUM = numele unei trec@tori din Mun]ii Apenini, unde n anul 321 . Hr. romanii au fost nvin{i de samni]i {i obliga]i s@ se umileasc@, trecnd pe sub "furcile caudine", adic@ printr-un fel de poart@ format@ din trei suli]e. CAUZILIERI = osta{i turci care formau garda sultanului. CAVAF = negustor care vindea nc@l]@minte de calitate inferioar@. n anul 1830, de exemplu, n trgul Foc{ani existau 7 c@v@fii (dughene) cu astfel de marf@. (Arhivele Na]ionale din Ia{i, fond Litere, D/55, f. 69). CAVAF - BA} = starostele ({eful) unei bresle de cavafi. CAVALARIE = veche decora]ie militar@. CAVALERIE = 1. Armat@ care folose{te caii n lupt@; 2. C@l@rime. CAVS (sau CAVZ) = jandarm turc din trecut. CAVAZ - BA} = comandantul unei vechi g@rzi domne{ti. CAVIAR = icre negre. CAZACI = categorie de osta{i lefegii din epoca medieval@ (n Moldova {i [ara Romneasc@). CAZACLU = negustor care vindea vinuri moldovene{ti n Rusia, de unde aducea n Moldova bl@nuri scumpe. n anii 1763 - 1764 cazacliii au dus din Moldova n Rusia o cantitate de vin apreciat@ la 140 de vagoane. CAZANGERI (sau CLDRRI) = velni]e pentru fabricarea ]uicii {i a rachiului n secolele XVIII - XIX. CAZNIE = 1. Predic@ bisericeasc@ (Omilie). n anul 1708, "sfr{ind Sfnta Liturghie, p@rintele patriarhul al Alexandriii (Ghedeon, n vizit@ n [ara Romneasc@ - n. n.) au f@cut cazanie foarte frumoas@". (Radu Greceanu, Cronica). 2. Carte bisericeasc@ ce con]ine predici sau omilii. Cele mai cunoscute sunt Cazania de la Govora, tip@rit@ la Govora n anul 1642, {i Cazania lui Varlaam (sau Carte romneasc@ de nv@]@tur@), tip@rit@ la Ia{i n anul 1643. CAZARMAMENT = p@tura, cear{aful, salteaua {i perna pe care le prime{te un militar de la magazia regimentului. CAZARM = grup de cl@diri n care este instalat@ o unitate militar@. CAZASCHIERI = doi judec@tori militari n Imperiul Otoman: unul n Rumelia (pentru partea european@ a imperiului), {i altul n Anatolia (pentru partea asiatic@). Ace{tia urmau n rang dup@ marele vizir. CAZEMAT = nc@pere (construc]ie) din beton armat care i ap@r@ pe osta{i de focul inamicului. CAZILBA} (sau CAZLBA}) = persan. "Iar@ la v@leatul 7243 <1735> r@dicat-au turcii mul]ime de o{ti, ca la 200.000 300.000 di oasti, de-au purces iar@ asupra cazlba{ilor" (Ion Neculce, Letopise]ul). CAZN = tortur@, chin, b@taie. "Cnd cel prt pentru vin@ se va dovedi vinovat {i va t@g@dui ori toat@ vina, ori parte din vin@, atunci s@ se c@zneasc@ ca s@ spue adev@rul". (din Legiuirea Caragea, 1818). CAZON = ceea ce apar]ine de cazarm@. CDERE = 1. Obliga]ie; 2. Sarcin@ de serviciu. Sec]ia I a Capului IV din Regulamentul Organic al Principatului Valahiei (1831) se intitula astfel: "Pentru c@derile ministrului Trebilor din L@untru". CFTN (a) = a acorda unei persoane domnia ]@rii, sau un rang boieresc. CIAL (sau CIN[) = 1. P@rere de r@u; 2. Remu{care; 3. Regret pentru o fapt@ f@cut@. Domnul Moldovei, Constantin Cantemir (1685 - 1693), care n anul 1691 poruncise uciderea cronicarului Miron Costin, "dup-acee mult s@ c@i ce-au f@cut (...)". (Ion Neculce, Letopise]ul). CLFTU (a) = a umple cu calafat (amestec de cl]i {i smoal@) diferite spa]ii din corpul unei cor@bii, pentru etan{eizare. CLRA} = osta{ care odinioar@ f@cea parte din trupele de cavalerie. CLRA}I DE [ARIGRAD = 50 de osta{i moldoveni c@l@ri, condu{i de un v@taf. Cuno{teau limba turc@ {i erau trimi{i mereu la Istanbul, pentru interesele ]@rii. CLC (a) = 1. A ataca; 2. A n@v@li n ]ar@ o oaste str@in@. "CLCTORIU DE PACE" = om politic sau comandant militar care nu respecta un tratat de pace, a{a cum a procedat n anul 1634 Abaza - pa{a fa]@ de Polonia. Dar marele vizir a hot@rt atunci c@ pentru "aceia c@lc@tur@ a p@cii, carea au f@cut Abaza - pa{ea f@r@ {tirea mp@r@]iei, va pl@ti cu capul, ca un c@lc@toriu de pace". Pentru c@lcarea p@cii, Abaza - pa{a a fost sugrumat. (Miron Costin, Letopise]ul). "CLCTUR DE LEGE" = nerespectarea unui tratat, conven]ie, n]elegere, n epoca medieval@ romneasc@. n timpul primei domnii a lui Petru Rare{ (1527 - 1538), "v@zndu moldovenii aceast@ c@lc@tur@ de lege {i am@gitur@ (din partea polonilor - n. n.), nu suferir@, ci cu to]ii s@ g@tir@ s@ ntre la Podoliia, s@ prade". (Grigore Ureche, Letopise]ul). CLDRAR = vechi me{te{ugar sau vnz@tor de c@ld@ri (cazane de aram@). CLDRRIT (sau CZNIT) = dare perceput@ n secolele XVIII - XIX de la cei care aveau c@ld@ri (cazane) de fabricat ]uic@ sau rachiu.

CLUGR = membru al unei comunit@]i m@n@stire{ti, care s-a obligat prin jur@mnt s@ respecte trei sfaturi evanghelice: 1. S@r@cia benevol@; 2. Castitatea; 3. Ascultarea {i supunerea fa]@ de conduc@torul s@u duhovnicesc. CMARA DOAMNEI = Vistieria personal@ a Doamnelor Moldovei n Evul Mediu, n care intrau banii proveni]i din ora{ul Boto{ani. "La Botu{ani, de cnd venitul merge la C@mara milostivirii - ei Doamna, dreg@torul nu se mai nume{te prc@lab, ci vornic" (Miron Costin, Poema polon@). CMAR DOMNEASC (sau CMAR GOSPOD) = Vistieria personal@ a unui domnitor, deosebit@ de Vistieria ]@rii care strngea birul de la locuitorii birnici. Veniturile personale ale domnului ]@rii proveneau din ocne, v@mi etc. CMNAR (sau CMINAR) = boier moldovean care strngea de la ]@rani darea din cear@, numit@ cam@n@. Dimitrie Cantemir, n Descriptio Moldaviae, ne informeaz@ c@ acesta "adun@ dijmele de cear@ datorate domnului". CMRA} DE CATASTIFE = dreg@tor moldovean care ]inea condicile cu veniturile domnului, precum {i eviden]a efectivelor o{tirii. CMRA} DE DULCE[I = dreg@tor moldovean care punea pe masa domnului pr@jituri {i alte dulciuri. CMRA} DE LUMINI = dreg@tor moldovean care primea d@rile de cear@ {i seu, avnd grij@ ca din acestea s@ se fac@ lumn@ri pentru nevoile Cur]ii domne{ti. CMRA} DE RAFTURI = dreg@tor moldovean care avea grij@ de piesele de harna{ament {i de toate obiectele aflate n grajdurile domne{ti. CMRA} DINLUNTRU = dreg@tor moldovean care avea grij@ de hainele {i de bijuteriile domnului ]@rii. CMRA}II DIVANULUI = 50 de dreg@tori moldoveni care st@teau cu rndul n Divanul ]@rii {i i chemau pe boieri la domn. "CM}ILE RO}II" = denumirea celor 1.000 de voluntari italieni care, n luna mai 1860, sub conducerea lui Giuseppe Garibaldi, au pornit o expedi]ie n sudul Italiei, urm@rind unificarea statului. CPTIERI = "oameni f@r@ c@p@ti", care proveneau dintre ]@ranii cl@ca{i fugi]i la ora{e {i deveni]i, de regul@, slugi. n documentele moldovene{ti de la nceputul secolului al XIX - lea mai erau numi]i {i "haimanale". CP[N = forma sub care se prezenta zah@rul fabricat la Chitila {i Sascut la sfr{itul secolului al XIX - lea {i nceputul secolului al XX - lea. O c@p@]n@ cnt@rea circa 4,2 ocale, adic@ vreo 5,4 kilograme (Arhivele Na]ionale din Ia{i, fond Documente, P. 258/56). CPITAN = 1. Grad militar superior celui de locotenent major {i inferior celui de maior; 2. Comandant militar n o{tile medievale romne{ti att n timp de r@zboi, ct {i n timp de pace. CPITANI DE TRG = dreg@tori care n secolul al XVIII - lea i-au nlocuit n func]ie pe vornicii de trg din Moldova. CPITNAT ROMN = form@ de organizare autonom@ a Banatului, cerut@ de romnii b@n@]eni la 18 - 19 noiembrie 1860. Ca alternativ@, ei cereau alipirea Banatului la Transilvania. Dar n ziua de 15/27 decembrie 1860, mp@ratul Austriei, Franz Joseph I, f@r@ s@ ]in@ seama de voin]a romnilor b@n@]eni, a hot@rt alipirea Banatului la Ungaria. CPITNIA CODRULUI = institu]ie creat@ de Ion Vod@ cel Cumplit, domnul [@rii Moldovei (1572 - 1574), pentru conducerea ]inutului Chigheci din stnga Prutului. n fruntea acelei institu]ii se afla un c@pitan de Codru. A fost desfiin]at@ n secolul al XVII - lea de domnul Vasile Lupu (1634 - 1653). CPITNIA PORTULUI = 1. Administra]ia {i poli]ia care asigur@ activitatea unui port; 2. Cl@direa administra]iei portului. CPITNIE = mare unitate militar@ din secolul al XVII - lea format@ din curtenii unui jude] muntenesc {i comandat@ de un c@pitan. Asemenea unit@]i existau {i n ]inuturile moldovene{ti, unde c@pitanul se mai numea {i hotnog. CPI[ = veche unitate pentru m@surat fnul. n Moldova cuprindea 4 - 5 care de fn. CPRAR = nume popular pentru gradul de caporal. "CPRIANA" = m@n@stire din Republica Moldova, zidit@ de domnul Alexandru cel Bun {i ref@cut@ de }tefan cel Mare nainte de anul 1470. Acolo a fost nmormntat n anul 1821 mitropolitul Basarabiei, Gavril B@nulescu - Bodoni, originar din Transilvania. CRBUNAR = fabricant ori negustor de c@rbuni de lemn. CR[I FUNERARE = nume dat textelor vechi referitoare la mor]i {i la via]a de dup@ moarte. Erau scrise pe pere]ii mormintelor egiptene, pe sarcofage sau pe papirusuri. CR[ULIE = 1. Autoriza]ie acordat@ negustorilor moldoveni pe la anul 1800. ntr-un document privitor la vnzarea "Slujbei V@mii" moldovene{ti pe prima jum@tate a anului 1804, la pontul nr. 38 se preciza: "Car]uliile ce s@ vor da negu]itorilor ce vin cu marf@, s@ s@ ia numai c@te {apte parale de c@r]ulia, iar nu mai mult". (Arhivele Na]ionale din Ia{i, fond Documente, P. 143/26). 2. Adeverin]@ de plata v@mii. CRUCER = c@ru]a{. CRU[ DE CUPRIE = c@ru]@ pentru transportul b@uturilor alcoolice. Domnului Grigore al II - lea Ghica (1726 - 1733) al Moldovei i pl@cea b@utura {i, "de s@ clintie p@n-afar@ den trgu sau p@n' la vreun boier, tot cu c@ru]a cea de cup@rie dup@ dnsul. C@ preste tot ceasul be ori vin cu pelin, ori vutc@" (Ion Neculce, Letopise]ul).

CSA} (sau CSAR) = 1. [@ran gospodar, cu cas@ proprie, n Moldova medieval@; 2. B@rbat nsurat, care avea multe obliga]ii feudale. n timpul celei de-a doua domnii n Moldova, Constantin Mavrocordat (1741 - 1743) "a{@dzat-au s@ fie 4 ciferturi ntr-un an, cte 105 parale s@ deie fie{te om c@sar; holteiul ce-i cu p@rin]i, cte 55 par<ale>". (Ioan Canta, Letopise]ul); 3. Capul unei familii de ]@rani dependen]i, care forma o unitate fiscal@ {i f@cea clac@ pe mo{ia st@pnului feudal (membrii de familie nu aveau obliga]ia cl@cii). CSPIE = 1. Meserni]@; 2. M@cel@rie; 3. Abator. C}RIT = zeciuial@ din ca{ {i brnz@ n [ara Romneasc@ n epoca medieval@. CTAN = 1. Soldat; 2. Vechi osta{ austriac sau ungur. CTARE = pies@ situat@ deasupra {i aproape de gura ]evii unei arme. Formeaz@, mpreun@ cu n@l]@torul, dispozitivul de ochire. "CTRE MAGHIARI!" = manifest din 15 mai 1809 prin care mp@ratul Napoleon I i ndemna pe maghiari s@ lupte pentru independen]a Ungariei fa]@ de Imperiul Habsburgic. "CTRE POPOARELE MELE CREDINCIOASE!" = manifestul lui Carol I de Habsburg, mp@ratul Austro Ungariei, difuzat la 3/16 octombrie 1918. n ncercarea de a salva imperiul multina]ional de la destr@mare, mp@ratul propunea o federa]ie de {ase state: austriac, ungar, ceh, iugoslav, polonez {i ucrainean. Dar Transilvania trebuia s@ fac@ parte, n continuare, din Ungaria. "CTRE POPOARELE LUMII!" = manifest prin care Consiliul Na]ional Romn Central anun]a statele lumii n ziua de 5/18 noiembrie 1918 c@ Transilvania dore{te s@ se uneasc@ cu Romnia. CTUN (sau COTUN, COT, CUT, PRICUT) = 1. Sat mic, cu pu]ine case; 2. Grup de cteva case izolate. CTU} = dispozitiv folosit la legarea minilor sau picioarelor unui r@uf@c@tor arestat. C[UIE = 1. Opai], adic@ vas din lut ars folosit de geto - daci la iluminat sau la arderea mirodeniilor; 2. Obiect de cult n bisericile ortodoxe. Este un vas f@cut din argint, n care se pune t@mia pentru ars; 3. C@delni]@. CUTA (a) = a cerceta. "Nimeni nu s@ silnice{te spre a-{i porni jalba sa, iar@ dup@ ce o va porni {i s@ va ncepe a s@ c@uta pricina, atunci s@ silnice{te spre a o {i s@vr{i". (din Pravilniceasca condic@, 1780). CUTARE = inspec]ie. "CUTARE DE DUMNEZEU" = denumirea unui curent filozofico - religios r@spndit printre intelectualii ru{i dup@ revolu]ia din 1905 - 1907, care milita pentru renovarea Cre{tinismului. Principalii reprezentan]i erau: N. A. Bordeaev, S. N. Bulgakov, D. S. Merejkovski, Z. N. Ghippins, N. Minski, D. V. Filosofov {i al]ii. Acest curent a fost criticat de V. I. Lenin {i de al]i marxi{ti. CBL = veche m@sur@ pentru produse lichide sau solide, folosit@ mai ales n Transilvania. Cuprindea 8 pinta sau 4 ferdele (bani]e). CMP (n heraldic@) = suprafa]a colorat@ a scutului medieval, pe care erau reprezentate armele. CMPIILE ELIZEE (n mitologia greac@ {i roman@) = numele unei cmpii unde sufletele oamenilor buni {i ale{i de zei {i aflau odihna ve{nic@. CMP SIGILAR = spa]iu pe care este gravat@ legenda {i emblema unui sigiliu. CMPUL LUI DRAGO} = grup de 22 de sate medievale moldovene{ti situate pe v@ile Nechidului {i Bistri]ei. CMPUL LUI MARTE = cmpie lng@ rul Tibru, dincolo de zidurile Romei antice, folosit@ pentru instruirea osta{ilor romani sau pentru diferite adun@ri. CNTAR = 1. Unitate medieval@ moldoveneasc@ de m@sur@, avnd 44 de ocale sau 56,449 de kilograme. Printr-un hrisov din luna februarie 1446 se hot@ra ca M@n@stirea Neam] s@ primeasc@ n fiecare an de la domnul Moldovei "cte 2 m@ji de pe{te de la Chelia" (Chilia - n. n.), iar de la doamna ]@rii, "trei cntare de icre negre". 2. M@sur@ bizantin@ de greutate, care cnt@rea 50 - 51 de kilograme. n anul 531 d. Hr. mp@ratul Iustinian I (527 - 565) al Bizan]ului a ncheiat pace cu per{ii, pltindu-le un tribut de 110 cntare de aur, adic@ circa 5.600 de kilograme. Din alte surse rezult@ c@ la bizantini un cntar (sau centenarium) avea 100 de litre sau 33 de kilograme. CNTRIT = taxa pe care negustorii moldoveni o pl@teau n secolul al XIX - lea cnd {i cnt@reau m@rfurile cu cntarul domnesc. "CNTEC DESPRE OASTEA LUI IGOR" = important poem rusesc din secolul al XII - lea. Poveste{te o campanie nereu{it@ purtat@ de cneazul Igor Sviatoslavici n anul 1185 mpotriva cumanilor. CRCIUMRIT = dare achitat@ de cr{mari n Moldova medieval@. A fost introdus@ de domnul Mihai Racovi]@, cnd domnea a treia oar@ (1715 - 1726). CRC - SERDAR = 1. Comandant al jandarmilor din Imperiul Otoman; 2. Comandant de poter@ n epoca medieval@. CRJALII = tlhari turci, care la nceputul secolului al XIX - lea erau subordona]i lui Pazvantoglu (Pazvan - oglu). CRLIGTUR = teren accidentat. Pe un astfel de teren era situat ]inutul moldovenesc Crlig@tura, cu re{edin]a la Trgu Frumos. A fost desfiin]at, mpreun@ cu ]inuturile Hrl@u {i Her]a, n anul 1834, cu ocazia "nr@tundirii" ]inuturilor Moldovei, teritoriile acestora fiind incluse n ]inuturile vecine.

CRMACI = timonier pe o corabie. CRM = comand@. Povestind perioada de sfr{it a domniei lui Vasile Lupu (1634 - 1653) n Moldova, cronicarul Miron Costin afirma c@ "nu sintu vremile supt crma omului, ce bietul om supt vremi". CRMZ (sau CRMZ) = colorant ro{u, ob]inut din fructe de crmz. n anul 1826, "un dram c@rm@zi" (adic@ 3,2 grame) se vindea n Moldova cu 30 de parale (Arhivele Na]ionale din Ia{i, fond Documente, P. 255/53), sum@ egal@ cu pre]ul de atunci a 10 pini. (Ibidem). CRMUIRE (sau OCRMUIRE) = 1. Conducere; 2. Guvernare. "Crmuirile, domnilor, sunt expresia societ@]ilor. Dac@ societatea e rea, {i crmuirea trebuie s@ fie rea (...)". (din Discursul ]inut de Nicolae B@lcescu n ziua de 31 decembrie 1846 n fa]a studen]ilor romni din Paris). CRNU (sau CRNU) = varietate de gru inferior, cultivat n [@rile Romne pn@ n secolul al XIX - lea. n anul 1814, o chil@ (adic@ 308 kg.) de gru crn@u se vindea pe pia]a Moldovei cu 20 de lei. (Arhivele Na]ionale din Ia{i, fond Documente, P. 588/87). CRNELEAG = s@pt@mna de dinaintea postului Pa{telui, cnd cre{tinii ortodoc{i au voie s@ consume carne n zilele de miercuri {i vineri. C}L = 1. Teren amenajat pentru iernatul vitelor. "n primul an al domniei sale, acest domn (Matei Ghica, domn al Moldovei n perioada 1753 - 1756 - n. n.) a d@rmat o mie {ase sute de c{le turce{ti aflate pe p@mntul Moldovei". (Cronica Ghicule{tilor). 2. Stn@ de cmpie; 3. Sat t@t@resc. C}LEGI (sau CRNELEAG) = perioada cuprins@ ntre Cr@ciun {i Postul Mare al Pa{telui, cnd cre{tinii ortodoc{i au voie s@ m@nnce carne, lactate {i ou@. C}TI = rat@ de arend@ sau de chirie. n anul 1828 negustorii din trgul Sculeni de pe malul Prutului i pl@teau st@pnului acelui trg un bezm@n anual (chirie) de un leu pentru fiecare stnjen al dughenei, la strad@, "n dou@ c{tiuri". (Arhivele Na]ionale din Ia{i, fond Documente, P. 296/4). CZLAR - AGA = {eful eunucilor din palatul sultanului. CEAC}IRI (sau CEC}IRI) = pantaloni largi, de culoare mai ales ro{ie, purta]i odinioar@ de turci. CEADR = cort. CEALM = turban de culoare alb@, cu care turcii {i nf@{urau capul. nvins de turci la St@nile{ti n anul 1711 {i aflndu-se n pericol de a fi prins, domnul Moldovei, Dimitrie Cantemir, "g@sis@ {i cealmale {i haine turce{ti s@ s-mbrace, s@ ias@ noaptea din obuz (...), ca doar ar putea str@bate la Ie{i la doamna, s@ o iei {i s@ fug@". (Ion Neculce, Letopise]ul). CEAM = 1. Veche nav@ fluvial@ f@r@ punte, remorcat@, care servea la transportul diferitor materiale de construc]ie (piatr@, stuf {i altele); 2. Luntre de mari dimensiuni. CEAMBUL (sau CEAMBUR) = ceat@ de osta{i turci sau t@tari trimis@ pentru prad@. "Cnd merg ceambururi t@t@r@{ti n [ara Le{asc@ s@ prade, el (Constantin Duca, domnul Moldovei, 1693 - 1695 - n. n.) da {tire la le{i, s@ s@ p@zasc@". (Ion Neculce, Letopise]ul). n timpul primei sale domnii n Moldova, Antioh Cantemir (1695 - 1700) i-a scris regelui polon Ioan Sobieski: "}i cndu s-a tmpla s@ marg@ ceambururi t@t@r@{ti n sus, om face {i noi {tire le{ilor s@ s@ fereasc@". (Ion Neculce, Letopise]ul). CEAPCN (sau CEAPCN) = vest@ cu mneci despicate. CEAPRZAR = me{te{ugar care confec]iona chipiuri, galoane {i trese pentru militari. CEARCAGU = osta{ care lupta n avangard@. n anul 1738, n timpul unui r@zboi ruso - turc, "seraschierul cu oastea otoman@ s-a ndreptat spre Camenca (localitate de pe malul Nistrului - n. n.), avnd ca cearcagiu pe Iacup - pa{a". (din Cronica Ghicule{tilor). CEARCHIFELEC = 1. nt@ritur@ de lemn n jurul taberei militare de odinioar@; 2. P@rcan. "CEAS DE MERS" = m@sur@ a distan]elor mari n secolul al XVIII - lea n [@rile Romne, mai ales n Moldova, egal@ cu 2.000 de stnjeni (circa 4,5 kilometri). Dimitrie Cantemir scria c@, n vremea lui, "nconjurul Moldovei este de 237 de ceasuri de mers", dar c@ naintea ocup@rii Bugeacului de c@tre turci (1538), Moldova "avea 247 de ceasuri n circuit sau 822 de mile". CEA}NIC = paharnic. n documentele din Moldova, cea{nicul este atestat la 28 iunie 1401 (un "Horae], cea{nic") ca dreg@tor n Sfatul domnesc. CEATAR = comandantul unei cete de osta{i romni n epoca medieval@. CEAT (sau PLC) = 1. Denumirea celei mai mari unit@]i militare romne{ti n timpul r@zboaielor din secolele XV - XVI; 2. Breasl@ de curteni {i slujitori n secolul al XVII - lea. CEAU} = 1. U{ierul sultanului sau al domnului din Moldova sau [ara Romneasc@; 2. Curier; 3. Slujba{ la nchisoare; 4. Aprod; 5. Staroste de breasl@ negustoreasc@ n Moldova n secolul al XVIII - lea. n anul 1786, ceau{ul breslei negustorilor din Ia{i era ns@rcinat cu strngerea birului din breasla sa. (Th. Codrescu, Uricariul, partea a doua, 1852, p. 43 - 47). CECMEGE = sertarul tejghelei n care negustorul {i ]inea banii ncasa]i din vnz@ri.

CEHRIN (sau CEAHRIN) = important@ cetate medieval@ ucrainean@ de pe malul Niprului. n anul 1711 ]arul Petru cel Mare al Rusiei nu i-a luat la r@zboi contra turcilor pe unii cazaci, l@sndu-i "pre Nipru, la Ceahrin, cu hatmanul lor". (Ion Neculce, Letopise]ul). CER (sau CERIU) = ima{ pe care p@{tea o herghelie de cai. C. E. K. A. = denumirea prescurtat@ a Poli]iei politice secrete care a fost creat@ n U. R. S. S. de Felix Dzerjinski (1887 1926). CELATOR = sclav care trebuia s@ stea mereu n preajma st@pnului s@u roman. "CELE 14 PUNCTE" ALE LUI WILSON = program pentru ncheierea p@cii prezentat Congresului S. U. A. de pre{edintele Wodroow Wilson n ziua de 8 ianuarie 1918. Prevedea libertatea naviga]iei, egalitate comercial@ ntre popoare, reducerea armamentelor, eliberarea teritoriilor franceze aflate sub ocupa]ie german@, evacuarea trupelor germane din Belgia, Romnia, Serbia, Muntenegru, renfiin]area Poloniei independente {i altele. Pentru realizarea aspira]iilor na]ionale ale Romniei, foarte important era punctul nr. 10, care avea urm@torul con]inut: "Popoarelor din Austro Ungaria, al c@ror loc ntre na]iuni dorim s@-l preg@tim {i s@-l asigur@m, trebuie s@ li se dea cea mai liber@ posibilitate de dezvoltare independent@". CELEBU = persoan@ care avea o comportare frumoas@. CELEDNIC = servitor, slug@, argat (n epoca medieval@). CELENGHU (sau CELENGU) = denumirea unei vechi decora]ii militare otomane. CELESTIN = c@lug@r catolic dintr-un ordin nfiin]at de papa Celestin al V - lea (1294 - 1296). CELLA = sala central@ dintr-un templu grecesc sau roman, n care era instalat@ statuia zeului. CELLARIUS = sclav din Imperiul Roman care p@zea casa st@pnului s@u. CENOBIT = c@lug@r dintr-o m@n@stire care locuie{te mpreun@ cu al]i c@lug@ri, prin aceasta deosebindu-se de pustnici. CENOTAF = mormnt simbolic, f@cut n memoria unei persoane care a murit n alt@ parte (n r@zboi, naufragiu etc.). CENTENAR = mplinirea unui secol (veac) de la un eveniment important. CENTENARIUM = "cntar", adic@ unitate de m@sur@ care n Imperiul Bizantin cuprindea 100 de litre (librae), sau 32,745 kilograme, sau greutatea a 100 monede de aur. CENTIRON (sau CENTUR) = curea cu care se ncing militarii. CENTNER = 1. M@sur@ ruseasc@ pentru cereale, egal@ cu 100 de kilograme sau cu 1/10 de ton@. O m@sur@ asem@n@toare sa folosit {i n Moldova, cu numele de ]@tnar; 2. Chintal. CENTONARI = negustori romani de haine vechi {i p@turi pentru sclavi {i s@raci. CENTRU ISTORIC = partea cea mai veche a unui ora{, n jurul c@reia s-a extins ora{ul actual. "CENTRUL NA[IONAL DE ROMNIZARE" = institu]ie creat@ n ziua de 3 mai 1941 cu scopul de a expropria ntreprinderile evreilor {i a le da industria{ilor romni care sprijineau regimul antonescian. CENTUMVR = membru ntr-un colegiu de 100 de magistra]i n Roma antic@. CENU}AR = urn@ funerar@. CEORLS = ob{ti s@te{ti anglo - saxone din a doua jum@tate a mileniului I d. Hr. CEPRIT (sau CEPRIE) = dare medieval@ achitat@ pentru vinul vndut atunci cnd se d@dea cep la butoaie sau la poloboace, n cr{me. Aceast@ dare a existat n Moldova n secolele XVII - XVIII. CEPCHEN = hain@ scurt@ {i cu mneci despicate, mbr@cat@ de boierii romni n epoca medieval@. CEPLAC = om s@rac. CEPRZAR = vechi negustor de ceaprazuri, {nururi {i galanterie. CERACHE = mantie scump@, domneasc@. CERBER (n mitologia greac@) = cine cu trei capete, care p@zea intrarea n Infern. CERCTRIU = inspector. CERCTUR = ncercare sau control f@cut de cerc@tori n [@rile Romne n secolul al XVIII - lea, pentru a constata modul cum se ncasau veniturile Vistieriei. CERCELAR = me{te{ugar care f@cea cercei. CERCETARE INTERDISCIPLINAR = cercetare {tiin]ific@ efectuat@ de speciali{ti apar]innd ctorva {tiin]e. Ace{tia studiaz@ fenomene ce se afl@ la grani]a dintre domeniile lor propriu - zise de cercetare. Se mai nume{te "cercetare multidisciplinar@". CERCETA}I DE URME (sau VNTORI DE URME) = oameni care, mpreun@ cu str@jerii din satul moldovenesc medieval, trebuiau s@ dea de urma r@uf@c@torilor {i s@-i predea spre a fi judeca]i. CERCET}IE = denumirea unei organiza]ii pentru copii {i tineri. A fost creat@ de generalul englez Baden Powel n anul 1907, extinzndu-se apoi n multe ]@ri. n Romnia, aceast@ organiza]ie a existat n perioada 1913 - 1937. CERCETTOR = om de {tiin]@ care face cercet@ri ntr-un anumit domeniu. CERCHEZ = locuitor din zona Caucazului.

CERCURI POLARE = Cele dou@ paralele de 66 {i 33' latitudine nordic@ {i sudic@. Acestea delimiteaz@ zonele temperate de zonele polare ale P@mntului. CEREALII = s@rb@tori ale sem@natului, pe care romanii le nchinau zei]ei Ceres n luna aprilie. CEREMONIE = 1. Manifestare (parad@ militar@ etc.) n diferite ocazii solemne; 2. Ritual religios. CEREMU} = afluent al Prutului superior (n partea dreapt@), care n Evul Mediu forma "hotarul ntre Moldova {i Polonia". (Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei). Acest ru a mai format grani]a dintre cele dou@ ]@ri n perioada 1918 - 1939. "CERERILE NORODULUI ROMNESC" = unul dintre documentele programatice ale Revolu]iei de la 1821. Tudor Vladimirescu cerea, ntre multe altele, formarea unei o{tiri na]ionale din 4.000 de panduri {i 200 de arn@u]i. CRES (n mitologia roman@) = zei]a Grului (de aici provine denumirea de cereale). La greci se numea Demeter. CERNOBOG (n mitologia slav@) = "Zeul Negru" (divinitate nefast@), n opozi]ie cu Belobog ("Zeul Alb"). CER} (a) = a cerceta. "Pn@ aici dar@ cer{ind istoria (...), la al]ii de mai multe a zice ca acestea le las, {i la a noastr@ de rumni istorie iar@ m@ ntorc". (stolnicul Constantin Cantacuzino, Istoria [@rii Romne{ti). "CERTA PUNCTA" = denumirea unei patente imperiale austriece din anul 1769 prin care erau reglementate obliga]iile iobagilor {i ale jelerilor transilv@neni fa]@ de st@pnii lor. n primul articol se stabilea c@ "potrivit articolului de lege din anul 1714 {i gra]ioaselor porunci rege{ti din 20 iulie 1742 {i din 25 februarie 1747, prin care s-a nt@rit acel articol de lege, fiecare iobag este dator a sluji st@pnului s@u de mo{ie pe s@pt@mn@ patru zile cu bra]ele {i (corect, "sau" - n. n.) trei zile cu vitele". CERTARE = 1. Pedeaps@ domneasc@ aplicat@ cuiva n Evul Mediu. "Cela ce va fura cruce de n bisearic@, m@car@ de-ar fi {i de lemn, acela fur@ lucru sfin]it {i de n loc sfin]it; certarea lui iaste s@-l spnzure sau s@-l arz@ n foc de viu". (din ndreptarea Legii, 1652); 2. Mustrare. "CERTARE CU OCNA" = condamnare la ocn@ pentru anumite infrac]iuni. "Cela ce va fura oae, sau bou, sau cal, sau alt dobitoc de n p@dure, sau de pe cmp, sau de n turm@, sau de n cas@, acela s@ se cearte cu ocna" (din ndreptarea Legii, 1652) CERVI} (sau CIRVI}) = gr@sine de vite cornute, topit@. n secolele XVIII - XIX Moldova {i [ara Romneasc@ aveau obliga]ia de a aproviziona Imperiul Otoman cu mari cantit@]i de cervi{. CESSIO BONORUM = procedeu roman prin care debitorul {i putea achita datoriile b@ne{ti fa]@ de creditorul s@u prin cedarea unor bunuri. CETAL - MEZIL = 1. }tafet@; 2. Curier rapid. CETANIE (sau CITANIE) = slujb@ religioas@. n timpul celei de-a doua domnii n Moldova, Constantin Mavrocordat (1741 - 1743) "orndui preu]i nv@]a]i, de umbla pin toate ]inuturile {i pin toate satile, ca s@ vad@ ce fel de cetanii fac pe la bis@rici. La cari, nu putem scrii ce fric@ tr@ge be]ii preu]i {i diiaconi, c@ s@ apucasi la b@trne]@ s@-i nve]@ carte". (Pseudo - Enache Kog@lniceanu, Letopise]ul). CETA} = osta{ dintr-o ceat@. CETLUITUR = 1. Tortur@; 2. Pedeaps@. CETVER = veche unitate de m@sur@ ruseasc@, egal@ cu 8 cetverici. Un cetveric era egal cu 0,0902 cvarteri, sau cu 0,2624 hectolitri. CETVERTOC = joi (ziua a patra a s@pt@mnii). "V@ leato 7004 <1496> iulie 25 dni cetvertoc, r@posat-au Alixandru Vod@, ficiorul lui }tefan Vod@ (cel Mare - n. n.), {i l-au ngropatu n M@n@stirea Bistri]ii, lng@ str@mo{ul s@u, Alexandru Vod@ (cel Bun - n. n.)". (Grigore Ureche, Letopise]ul). CEZARO - CRIESC (sau CHEZARO - CRIESC) = ceva ce se refer@ la Imperiul Austro - Ungar. CEZVRT (sau CESVRT, CIOSVRT) = veche m@sur@ folosit@ n [ara Romneasc@ att pentru suprafa]@, ct {i pentru greutate. Era egal@ cu 1/4 dintr-un pogon, {i tot cu 1/4 dintr-o chil@ nou@ de 400 de ocale. Cezvrt@ se numea {i sfertul de porc, ied sau miel t@iat. CFARTALNIC = sfert. CHACHALMECAS = {ase preo]i azteci care sacrificau oameni n cinstea zeilor. Cinci dintre ei imobilizau victima, iar al {aselea i scotea inima. CHALCHIUTHLICUE (n mitologia aztec@) = zei]a Apelor. CHALMECATECUTLI (n mitologia maya{@) = zeul Sacrificiilor. CHAMPOLLION J. Fr. (1790 - 1832) = mare egiptolog francez. A descifrat vechea scriere hieroglific@ egiptean@ {i a scris prima gramatic@ a limbii vechi egiptene. A pus bazele unei {tiin]e noi, numit@ Egiptologie. CHANDRA (n mitologia hindus@) = zeul Lunii. CHARISM = 1. Termen folosit atunci cnd unui om i se recunoa{te o capacitate sau un har neobi{nuit. Acesta poate fi profet, mare om politic, mare comandant de o{ti etc.; 2. n Cre{tinism, prin acest termen grecesc se n]elege harul sau gra]ia Divin@ cu care este nzestrat un credincios de c@tre Sfntul Duh.

CHARTISM = mi{care muncitoreasc@ pentru revendic@ri economice {i sociale care a avut loc n Anglia n perioada 1835 1848. CHASQUI = curieri - alerg@tori din Imperiul inca{ilor, care se schimbau la fiecare doi sau trei kilometri. n felul acesta, n numai 24 de ore puteau transmite o porunc@ pn@ la distan]a de 400 de kilometri. CHAZARI = veche popula]ie turcic@, organizat@ ntr-un regat n sudul Rusiei. Acest regat a devenit puternic n secolele VII - X. Prin anul 740 d. Hr. chazarii au fost converti]i la Iudaism. CHEHAIA - BEI = loc]iitorul marelui vizir turc, avnd rang de pa{@ cu trei tuiuri. CHEHAILC = func]ia persoanei care era chehaie (capuchehaie) n Istanbul. CHELANDIA = nav@ mare de transport, folosit@ n Imperiul Bizantin. CHELAR = om de ncredere care p@stra cheile de la c@mara {i pivni]a unei familii boiere{ti. Acesta administra proviziile familiei respective. CHEPTNAR = 1. Me{te{ugar care f@cea piepteni; 2. Frizer. CHERBASAGU = negustor turc de odinioar@. CHERESTEGU = negustor care vindea scnduri sau alte materiale de construc]ie din lemn. CHERHAN (sau KARHAN) = 1. Atelier me{te{ug@resc din Imperiul Otoman; 2. Construc]ie aflat@ lng@ o ap@, n care se prepara {i se depozita pe{tele prins. CHERSONES (sau CHERSONESUL TAURIC) = numele antic al Peninsulei Crimeea din nordul M@rii Negre. CHERVSRIE (sau CRVSRIE) = 1. Han de dormit; 2. Rato{. CHESAR (sau CHEZAR) = mp@rat al Austriei (apoi al Austro - Ungariei, dup@ anul 1867). CHESGU = denumire veche pentru ho]ul de buzunare. CHESEDAR (sau CHISDAR, CHISIDAR) = arhivarul Divanului turcesc. CHESEDAR - EFENDI = {eful arhivarilor din Divanul turcesc. CHESON = vehicul pentru transportul muni]iei de artilerie. CHESTUR (de Poli]ie) = organ poli]ienesc, superior unui Comisariat. CHEZ} = persoan@ care garanteaz@ pentru ceva, sau pentru alt@ persoan@, cu averea proprie. "Cheza{u se zice cine c@tre altul pentru datoria sau obrazul altuia f@g@due{te ncredin]are". (din Legiuirea Caragea, 1818). ntr-un hrisov din anul 1421 de la domnul Alexandru cel Bun s-a men]ionat la sfr{it c@ "noi, boierii [@rii Moldovei, scri{i pe nume n fruntea acestei c@r]i {i la care suntem martori {i cheza{i, f@g@duim {i chez@{uim pe cinstea noastr@ {i pe credin]a cre{tineasc@ (...)". CHEZ}IE = garan]ie pentru ceva. CHIABURI = ]@rani harnici {i gospodari frunta{i n vechile sate romne{ti, pe care comuni{tii i considerau du{mani ai poporului, deoarece se mpotriveau colectiviz@rii for]ate a agriculturii, nceput@ n anul 1949. Categoria social@ a chiaburilor - despre care se spunea c@ i exploateaz@ pe ]@ranii s@raci - a fost desfiin]at@ n ziua de 30 martie 1959 printr-un decret al Marii Adun@ri Na]ionale. CHIATIP = secretar (n epoca medieval@). CHIBITC = veche tr@sur@ acoperit@. CHICOMECOATL (n mitologia aztec@) = zei]a Porumbului. CHIGHECI (sau TIGHECI) = teritoriu moldovenesc din stnga Prutului, care de la sfr{itul secolului al XVI - lea a devenit unitate administrativ - teritorial@ distinct@, condus@ de C@pit@nia Codrului. Mai trziu, domnul Vasile Lupu (1634 - 1653) a trecut aceast@ regiune sub autoritatea serdarului de Orhei. CHIHAIE = subofi]er n vechea oaste otoman@. CHILANI = preo]i ai maya{ilor din America Central@, care f@ceau preziceri. CHIL DE GALA[I = veche m@sur@ pentru cereale, care n Moldova era egal@ cu dou@ mier]e, sau cu 20 de dimerlii, sau cu 240 de ocale (Arhivele Na]ionale din Ia{i, fond Documente, P. 591/76), sau cu circa 308 kilograme. CHIL DE ISTANBUL = veche m@sur@ pentru cereale, care cnt@rea 30,8 kilograme, fiind de zece ori mai mic@ dect chila de Gala]i (Arhivele Na]ionale din Ia{i, fond Documente, P. 588/89). CHILER (sau KILER, KILAR) = 1. Magazie; 2. C@mar@ pentru alimente. CHILIASM = 1. Credin]a unor secte (adventi{ti, martorii lui Iehova {i al]ii) n apropiata mp@r@]ie de un mileniu a lui Iisus Hristos; 2. Milenarism. CHILIE = c@m@ru]@ amenajat@ ntr-o m@n@stire, pentru a locui un c@lug@r sau o c@lug@ri]@. CHILIPIR = 1. C{tig mare, {i nea{teptat, ntr-o afacere; 2. Marf@ bun@, cump@rat@ de ocazie, cu bani pu]ini. CHIMIR = centur@ (curea) lat@, din piele, cu buzunare {i diferite motive decorative. La romni formeaz@ o pies@ din portul popular b@rb@tesc. CHINARGU = pescar care pescuia la ]@rmul m@rii. CHINDARC = moned@ albanez@, egal@ cu 1/100 de lec@. CHINDINAR = veche m@sur@ de greutate. "Un chindinar iaste 150 de litre". (Mihail Moxa, Cronica universal@).

CHINOVAR (sau CHINAVAR) = 1. Substan]@ ro{ie care se folosea la scrierea literei ini]iale mari cu miniaturi, precum {i la sigilarea documentelor; 2. Vopsea de diferite culori. Pe data de 5 februarie 1777, cu 30 de bani (adic@ 1/4 de leu) un moldovean a cump@rat "boeli pentru coliv@, chinavari verde, ro{ {i albastru". (Arhivele Na]ionale din Bac@u, Colec]ia de documente, P. II/110, f. 1). CHINVIE = m@n@stire n care to]i c@lug@rii {i duc via]a n comun. CHINTAL = m@sur@ pentru cereale, egal@ cu 100 de kilograme. CHIO}C = 1. Foi{or de lemn ce nfrumuse]eaz@ o Gr@din@ public@ {i n care cnt@ o fanfar@ militar@; 2. Loc amenajat pentru vnzarea ziarelor. CHIP = 1. nf@]i{are; 2. Aspect. "Cum nu iaste ntr-un chip apa m@rei cu pic@turile ploei, a{a nu iaste ntr-un chip mila lui Dumnedz@u cu mila oamenilor". (Varlaam, Cazania, 1643); 3. Fel sau mod de a proceda ntr-o anumit@ situa]ie. Sec]ia a III - a din Cap. I al Regulamentului Organic al Principatului Valahiei (1831) se intitula astfel: "Chipul alegerii domnului". CHIPERE}TI = sat moldovenesc situat la confluen]a Bahluiului cu Jijia. Acolo, domnul Grigore Alexandru Ghica (1764 - 1767) a construit prima fabric@ de postav din Moldova, trimi]nd stof@ frumoas@ {i "la sultan Mustafa, pe{chi{". (din Cronica atribuit@ lui Enache Kog@lniceanu). CHIPERGU = negustor care vindea chiper (piper). CHIPU = {apc@ pentru militari, cu fundul rotund {i cu cozoroc n fa]@. A fost purtat {i de unii ofi]eri romni pn@ n anul 1934. CHIPRIENI = locuitori din insula Cipru. CHIPROVICENI = negustori bulgari, care n secolul al XVII - lea au emigrat din ora{ul Chiprove] {i s-au stabilit n ora{ele mari din [ara Romneasc@. CHIRAGI = c@ru]a{i care transportau cu c@ru]ele cu cai m@rfuri {i persoane. Breasla chiragiilor era condus@ de un v@taf, care n epoca fanariot@ s-a numit chiragi - ba{a. CHIRALEISA! = "Doamne miluie{te!" - formul@ liturgic@ strigat@ de copiii care l nso]esc pe preotul ortodox n ajunul Bobotezei. CHIRIARH = 1. Arhiereu care se afl@ n fruntea unei patriarhii, mitropolii sau episcopii; 2. Vl@dic@. CHIRIE = sum@ pl@tit@ harabagiilor pentru transportul m@rfurilor cu harabaua. CHIRIGI (sau CHILIGI) = persoane care transportau cu carele cu boi vin {i alte m@rfuri, n schimbul unei sume numit@ chirie. CHIRILIC = vechi alfabet slav. A fost inventat de fra]ii Constantin (sau Kiril, dup@ ce s-a c@lug@rit) {i Metodiu n secolul al IX - lea d. Hr. Pe vremea aceea, slavii din Moravia Mare se mpotriveau francilor din apus, care pentru ei constituiau o amenin]are. Conduc@torul cnezatului Moraviei Mari, pe nume Rostislav, dup@ ce {i-a consolidat tronul prin alian]a cu ]arul bulgar Boris, a trimis o solie n anul 862 la mp@ratul Mihail al Imperiului Bizantin, cerndu-i dasc@li care s@ propov@duiasc@ Cre{tinismul n limba poporului morav. mp@ratul i-a trimis n Moravia pe fra]ii Constantin (Kiril) {i Metodiu, care se aflau la Curtea lui. Dup@ p@rerea celor mai mul]i cercet@tori, ace{ti fra]i, pentru a r@spndi Cre{tinismul ntre moravi, au creat mai nti un alfabet numit glagolitic (de la termenul slav "glagoli", care nseamn@ "cuvnt"), iar apoi altul, numit chirilic. Acesta din urm@ a fost folosit {i n [@rile Romne pn@ n anul 1860, cu simplific@ri succesive {i cu o perioad@ de tranzi]ie c@tre grafia latin@. La nceput, alfabetul chirilic romnesc cuprindea 43 de semne (sau slove). Mai trziu a fost redus la numai 28. CHISE = vas f@cut din sticl@ sau din alte materiale, n care se p@stra dulcea]a din fructe. CHITAI = chinez. CHITAR (sau PITAR) = produc@tor sau negustor de pine. CHITAR - BA} = starostele unei bresle medievale de chitari. CHIT = pachet cu 12 fuioare de cnep@ meli]ate {i r@gilate, adic@ preg@tite pentru a fi toarse. CHITRI = arbori exotici, ale c@ror fructe comestibile erau importate n [@rile Romne. CHIU (sau PIU, PIV) = instala]ie pentru ndesirea ]es@turilor de ln@. CHIULAF = c@ciul@ turceasc@ (i{lic). CHIURCI = 1. Blan@; 2. Hain@ de blan@. CHIURCI - BA} = starostele ({eful) unei bresle medievale de bl@nari {i cojocari. CHVR = chipiu nalt, care odinioar@ f@cea parte din uniforma unor militari. CHIVERNISEAL = 1. Crmuire; 2. Mod de administrare. "n]@legnd mp@r@]iia rea chiverniseal@ a lui (Constantin Duca n prima domnie din Moldova, 1693 - 1695, n. n.) {i sl@biciunea ]@r@i, trimis-au un capigi - ba{ia ca s@ cerce starea ]@r@i {i de chiverniseala domnului". (din Cronica anonim@ a Moldovei, 1661 - 1729). Domnul [@rii Romne{ti, Constantin Brncoveanu (1688 - 1714), "{-au chivernisit patriia cu a sa bun@ n]elepciune ...". (Radu Greceanu, Cronica). "Cei n vrst@ sunt st@pni s@-{i chiverniseasc@ averea lor cum vor vrea". (din Legiuirea Caragea, 1818); 3. Ocupa]ie (profesie). Despre ]@ranii cl@ca{i din satul D@milenii Crstii, ]inutul Dorohoi, n catagrafia din anul 1820 s-a men]ionat:

"Chiverniseala {i ali{veri{ul lor, cu c@r@u{ia {i cu lucrul minii lor. Starea lor, de mijloc". (Arhivele Na]ionale din Ia{i, fond Vistierie, Tr. 166, op. 184/16, f. 66 - 68). CHIVOT = lad@ de lemn n Templul lui Solomon din Ierusalim, lung@ de 4 picioare {i adnc@ de 2,6 picioare. Pentru a fi purtat, Chivotul era prev@zut pe laturi cu doi drugi trecu]i prin inele. n Chivot erau p@strate Tablele Legilor. CHIVU[ = ]iganc@ angajat@ s@ lucreze cu ziua la ntre]inerea cur@]eniei ntr-o cas@ boiereasc@. CHIZ} = garant. CHRYSOBUL = denumirea oric@rui document solemn scris n cancelaria Imperiului Bizantin. Purta semn@tura mp@ratului, f@cut@ numai cu cerneal@ ro{ie. De aici provine denumirea de hrisov (document medieval solemn n Moldova {i [ara Romneasc@). CHRYSOGRAPHIA = scriere veche, pentru care era folosit aurul sau argintul. CHURLS = oameni liberi din vechea societate anglo - saxon@. CIACHIR = gru de calitate mijlocie n Moldova n secolele XVIII - XIX. Cel de calitate superioar@ se numea arn@ut, iar cel de calitate inferioar@ se numea crn@u (c@rn@u). CIAMBULURI = deta{amente militare t@t@re{ti. CISTIE = mahal (cartier, cvartal) ntr-un ora{ moldovenesc din prima jum@tate a secolului al XIX - lea, care purta numele unei culori. De exemplu, n anul 1832 ora{ul Bac@u era mp@r]it n dou@ ciastii sau cvartale: Ro{ie {i Neagr@. (Arhivele Na]ionale din Ia{i, fond Vistierie, transport 644, opis 708, dosar 107). n anul 1845, acela{i ora{ era mp@r]it n patru ciastii: Alb@, Verde, Galben@, Ro{ie. CIBELE sau KYBELE (divinitate frigian@) = zei]a P@mntului, so]ia lui Saturn {i mama zeilor. n secolul al VI - lea . Hr. cultul ei a trecut din Asia Mic@ n Grecia. Acolo, Cibele s-a identificat cu Rhea. CICHIRGU = vechi cofetar la Curtea domnilor din [@rile Romne. CICLOPI (n mitologia greac@) = oameni uria{i, cu un singur ochi n frunte. Erau fiii zeului Uranus {i ai zei]ei Geea {i munceau n fier@ria zeului Hefaistos, n calitate de calfe. Erau n stare s@ construiasc@ ziduri uria{e, numite "ciclopice". CIDRU = b@utur@ pu]in alcoolic@, ob]inut@ prin fermentarea sucului de mere. CIFERT = sfert. Aceast@ denumire se d@dea celor patru rate (uneori mai multe) n care se mp@r]ea birul anual n secolele XVIII - XIX. "}i-ncepu Duca Vod@ (Constantin Duca n cea de-a doua domnie n Moldova, 1700 - 1703, n. n.) a scoate grele d@ri pe ]ar@, a-ndesi ciferturili ce le scoses@ Antohi Vod@: din patru deder@ opt ntr-un an". (Ion Neculce, Letopise]ul). Anul fiscal ncepea la 1 octombrie. O sam@ moldoveneasc@ pe 1806/1807 are urm@torul titlu: "Sama Vistieriei n care s-au nc@rcat cifertul nt@i (subl. ns.) urm@toriu, pentru luni octombrie, noiembrie {i decembrie (...)". (Arhivele Na]ionale din Ia{i, fond Vistierie, tr. 166, op. 184, nr. 4). Uneori se ncasau mai multe ciferturi pe an. De exemplu, domnul Moldovei, Ioan Vod@ Mavrocordat (1743 - 1747), "au adaos {i ciferturile, pre an cte 8 ciferturi". (Ioan Canta, Letopise]ul). CIFRU = semne conven]ionale {i secrete (litere sau cifre) folosite att de diploma]i n coresponden]a cu guvernele lor, ct {i de militari. CIFTLIK = proprietate funciar@ n Imperiul Otoman. CILEN = membru al instan]ei de judecat@ moldovene{ti la nceputul secolului al XIX - lea. CILIBU = 1. Domn; 2. Nobil; 3. Om distins; 4. St@pn. CIMBRII = numele unui trib germanic din Antichitate, care locuia pe ]@rmul sudic al M@rii Baltice. CIMTIE = 1. Rud@; 2. Neam. CIN = 1. Rang boieresc; 2. Grad militar; 3. Luntre mic@, pesc@reasc@. CINCINATUS (ordinul de) = ordin instituit n ziua de 14 aprilie 1783 pentru ofi]erii americani {i francezi cu mari merite n R@zboiul pentru Independen]a Statelor Unite ale Americii. CINCIZECIME = Pogorrea Sfntului Duh (marea s@rb@toare cre{tin@ din a cincizecea zi de dup@ Pa{ti). CINERAR = urn@ funerar@ n care se p@stra cenu{a persoanei decedate. CINVNIC = mic slujba{ medieval din Moldova {i [ara Romneasc@. CINQUECENTO = denumire pentru arta {i cultura italian@ din secolul al XVI - lea. CINTOTL (n mitologia aztec@) = zeul Porumbului {i al Recoltelor. Exista {i o zei]@ a Porumbului, numit@ Xilonen. CINZEAC = o cantitate de 50 de dramuri (cca. 160 de grame) de ]uic@. CIOBAC = luntre de dimensiuni mici, confec]ionat@ fie din scnduri, fie dintr-un bu{tean de copac scobit. CIOCNA}I = muncitori care t@iau bolovanii de sare n ocnele romne{ti din epoca medieval@. CIOCHIN = 1. Partea dind@r@t a {eii de pe cal; 2. Crlig care se prinde de {aua calului. CIOCLU = 1. Persoan@ care ducea mor]ii la groap@; 2. Cel care i ngropa pe ciuma]i. CIOHA = vas mic, cu o capacitate de 1 - 5 vedre. CIOHODAR = mic dreg@tor care avea grij@ "s@ se fac@ ciubote {i nc@l]@ri pentru nevoile domnului {i ale ntregii cur]i (...); la ordinele lui sunt to]i cizmarii din Ia{i". (Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei).

CIOLTAR = p@tur@ frumos mpodobit@, care se punea sub {aua calului. CIORBAGU = 1. Ofi]er n vechea oaste de ieniceri turci. n anul 1713 "au poruncit dar hanul {i pa{a de s-au preg@tit to]i ciorbagiii {i ienicerii (...)". (din Cronica Ghicule{tilor); 2. Frunta{ al unui sat romnesc din Dobrogea n timpul st@pnirii otomane. Dintre frunta{ii ciorbagii se alegea primarul (cogeaba{ul) satului; 3. Cre{tin bogat n Dobrogea aflat@ sub st@pnire otoman@. CIPPI = pari ascu]i]i {i nfip]i n p@mnt n fa]a fortifica]iilor romane, pentru a fi oprit@ cavaleria du{man@. CIRAC (sau CIRIAC) = 1. Persoan@ protejat@, favorit@; 2. Om de ncredere; 3. Vasal. CIRCUMCZIE = t@ierea ritual@, de jur - mprejur, a prepu]ului la evrei {i la al]i orientali. La copiii evrei de sex masculin, circumcizia se face n ziua a 8 - a dup@ na{tere, cnd li se d@ {i un nume ebraic. CIREZAR = 1. Vechi negustor de bovine; 2. Proprietarul unei cirezi de vite cornute. CIRIC = 1. M@sur@ pentru suprafa]@, egal@ cu un sfert de pogon (circa 7 pr@jini); 2. O optime dintr-o pine. CIRITEI (sau CERETEI) = p@durice format@ mai mult din tufi{uri. CIRT = termen prin care n nordul Moldovei, la nceputul secolului al XX - lea, se n]elegea munca salariat@ de pe mo{ii n timpul verii. CISL = adunare a ob{tei pentru a repartiza, prin cisluire (sfat), birul satului pe contribuabili, propor]ional cu averea fiec@ruia. n timpul celei de-a doua domnii n Moldova, Constantin Mavrocordat (1741 - 1743) a introdus un nou obicei, "f@cnd pe ]ar@ ca s@ s<@>cisluiasc@, f@cnd dz@ci bucate un cap ...". (Pseudo - Enache Kog@lniceanu, Letopise]ul). CISLU (a) = a num@ra. CI}MEA = fntn@. CIT = pnz@ inferioar@, cu flori, ]esut@ din bumbac. n anul 1826 pre]ul unui cot de cit n Moldova era de 1 leu {i 35 de parale (Arhivele Na]ionale din Ia{i, fond Documente, P. 98/62), bani ce puteau fi ob]inu]i atunci din vnzarea a 5 pui de gin@. (Idem, P. 255/53). CITANIE = citirea unui text sau a unei rug@ciuni n timpul slujbei religioase. "CITITORIU DE STEALE" = astrolog. CIUBOT = tax@ (amend@) pl@tit@ n Moldova medieval@ slujitorilor domne{ti care {i uzau nc@l]@mintea mergnd s@ cerceteze un conflict. CIUBUC = lulea lung@, folosit@ de fum@torii din Orient. CIUBUCCU = 1. Produc@tor sau vnz@tor de ciubuce; 2. Persoana care umplea {i aprindea ciubucul unui domn sau boier n epoca fanariot@. CIUDESE = minuni. "}i fu Iisus Dumnezeu {i Om, {i f@cea ciudese mari {i multe". (Mihail Moxa, Cronica universal@). "Marele {i puternicul Dumnedz@u multe {i mari ciudese au f@cut n vreme de demult pre lume". (Varlaam, Cazania, 1643). CIUDOTVORE[ = om care s@vr{ea minuni. "CIUMA LUI CARAGEA" = epidemie izbucnit@ n [ara Romneasc@ n anul 1813, n timpul domniei lui Ioan Gheorghe Caragea (1812 - 1818). Au murit atunci peste 70.000 de oameni. "CIUMA NEAGR" = epidemie care n perioada 1347 - 1349 a ucis circa 1/3 din popula]ia Europei occidentale. n anii 1345 - 1346, t@tarii, printre care bntuia ciuma, au asediat cetatea genovez@ Caffa din nordul M@rii Negre. Ca s@ r@spndeasc@ boala {i printre genovezii asedia]i acolo, t@tarii au aruncat cadavre peste fortifica]ii, cu o catapult@ puternic@. Marele istoric Gheorghe I. Br@tianu scria c@ acesta a fost un "r@zboi microbian". Cor@bierii genovezi care aprovizionau cetatea, s-au contaminat {i au dus boala pn@ n Occident, unde a f@cut ravagii. S-a stabilit, cu aproxima]ie, c@ molima a ucis 43.000.000 de oameni, dintre care 26.000.000 n Europa occidental@. n Islanda, de exemplu, au murit aproape to]i locuitorii. Ciuma a fost cunoscut@ {i n Antichitate, {i n Evul Mediu timpuriu. De exemplu, epidemia din anul 430 . Hr., care a ucis 1/3 din popula]ia ora{ului Atena. O epidemie de cium@ s-a declan{at {i n Imperiul Bizantin n anul 542 d. Hr. Atunci s-a mboln@vit {i mp@ratul Iustinian I (527 - 565), care, ns@, a supravie]uit. CIURAR = 1. Me{te{ugar de demult, care confec]iona ciururi; 2. Negustor de ciururi. CIUTACI = turci din Peninsula Balcanic@ (sudul Dun@rii). CIVIS ROMANUS = cet@]ean roman. CIVITAS MILCOVIAE = numele vechi al localit@]ii Odobe{ti de lng@ Foc{ani, atestat@ documentar n anul 1227 ca re{edin]@ a Episcopiei Catolice a cumanilor. n anul 1241 Episcopia a fost desfiin]at@ de t@tari. CIVITATES = 1. Ora{e fortificate, romane {i bizantine; 2. Centre religioase (episcopale) din epoca medieval@ occidental@. CLAC = 1. Obliga]ie n munc@ a ]@ranilor dependen]i fa]@ de st@pnii p@mntului (nobili, boieri sau m@n@stiri). La nceputul feudalismului, aceast@ obliga]ie nu era reglementat@. Mai trziu, prin unele legiuiri feudale, a fost stabilit@ la 3 - 4 zile pe s@pt@mn@ n Transilvania, la 12 zile pe an n [ara Romneasc@, {i la 24 (apoi 12) zile pe an n Moldova. n anul 1766, domnul Moldovei, Grigore al III - lea Ghica, printr-un A{ez@mnt agrar a introdus nartul (adic@ norma zilnic@ de munc@) {i a fixat o clac@ de numai 6 zile pe an pentru "satele care vor fi pe marginea Moldovei". Regulamentele Organice din anii 1831 {i 1832 au m@rit n mod deghizat num@rul zilelor de clac@ n Moldova {i [ara Romneasc@, prin stabilirea

unor norme zilnice de lucru foarte ridicate. Obliga]ia cl@cii o aveau numai ]@ranii capi de familie. Aceast@ obliga]ie a fost desfiin]at@ n anul 1848 n Transilvania {i n 1864 n Romnia; 2. Boieresc; 3. Munc@ de o zi, benevol@ {i gratuit@, prestat@ odinioar@ de fl@c@ii {i fetele dintr-un sat moldovenesc n folosul unui cons@tean de-al lor la construirea casei acestuia, la pr@{it, secerat etc. Seara, cel ajutat oferea n ograda lui o petrecere cu l@utari, ]uic@, {i ceva de mncare. CLAIE = veche unitate de m@sur@ a cerealelor p@ioase, folosit@ n Moldova n epocile medieval@ {i modern@. Era format@ din 17 sau 21 de snopi pu{i unul peste altul n form@ de cruce {i cu spicele spre interior, pentru a fi ap@rate de ploaie. Fiecare rnd num@ra 4 sau 5 snopi suprapu{i. Al 17 - lea sau al 21 - lea snop se punea deasupra celorlal]i, cu spicele n jos. CLAMATOR = sclav care anun]a numele oaspe]ilor ce intrau n casa st@pnului s@u roman. CLAN = 1. Termen prin care n Antichitate erau denumite gin]ile {i triburile cel]ilor; 2. Grup de rude ce proveneau din aceea{i gint@; 3. Clic@. CLANDESTIN = ceva secret, f@cut pe ascuns {i contrar legii. CLARVZTOR = persoan@ care poate s@ ntrevad@ cum va decurge o ac]iune n viitor. CLAS DE MIJLOC = categorie social@ relativ nst@rit@, format@ din meseria{i, negustori, ]@rani proprietari de p@mnt etc. CLASSIRII = marinari romani. CLAUSEWITZ KARL von (1780 - 1831) = general prusac, teoretician militar {i adept al r@zboiului total. CLAUSTER (sau CLAUSTRU) = m@n@stire catolic@. CLAUZE = prevederi speciale, cuprinse ntr-un document (act) oficial. CLT (a) = a porni la r@zboi o oaste medieval@ romneasc@. CLEMENTIA (n mitologia roman@) = zei]a Iert@rii {i a Milei. CLER = 1. To]i slujitorii unei biserici sau ai unui cult cre{tin dintr-o eparhie sau ]ar@; 2. Preo]ime. CLERICALISM = tendin]@ a conduc@torilor Bisericii de a spori influen]a clerului n societate. CLIC = oameni ntov@r@{i]i pentru un scop condamnabil. CLIMATOLOGIE = denumirea {tiin]ei geografice care studiaz@ climatele (caracteristici, repartizare geografic@ etc.). CLIO (n mitologia greac@) = una dintre cele nou@ muze, fiic@ a lui Zeus {i a Mnemosinei. Era zei]a Memoriei {i, totodat@, muza Istoriei. Anticii {i-o imaginau ca pe o femeie tn@r@ ce ]ine o trmbi]@ ntr-o mn@ {i un sul de pergament n cealalt@. CLIPER = nav@ mare, cu pnze {i cu minimum trei catarge. CLIPEUS = scut folosit n lupt@ de osta{ii romani. CLIRONOM = mo{tenitor. CLIRS = 1. Clerici, n general; 2. Preo]i. CLISIRNI[ (sau CLISRNI[) = cl@dire de lng@ o m@n@stire (de exemplu, la Moldovi]a) n care se p@streaz@ ve{mintele clericilor {i diferite odoare ale m@n@stirii. CLOPOTNI[ = turn pe biseric@, sau al@turi, n care se afl@ clopotele {i toaca. "CLO}CA CU PUII DE AUR" = tezaur de o excep]ional@ importan]@, descoperit n prim@vara anului 1837 n comuna Pietroasele din jude]ul Buz@u. Dateaz@ din perioada migra]iilor {i este atribuit vizigo]ilor din secolul al IV - lea d. Hr. Era format din 22 obiecte de aur, din care se p@streaz@ numai 12, n greutate de 18 kilograme. Scriitorul {i arheologul Alexandru Odobescu (1834 - 1895) a scris {i publicat importanta monografie intitulat@ Le trsor de Ptrossa. CLCER (sau MARE CLUCER) = dreg@tor care se ocupa de aprovizionarea cu alimente a Cur]ii domne{ti. Miron Costin, n Poema polon@, scria c@ acesta "adun@ {i distribuie mierea, untul, brnzeturile, care se dau turcilor, {i pentru oaspe]i, {i pentru cheltuielile buc@t@riei". Pu]in mai trziu, Dimitrie Cantemir scria c@ clucerul "supravegheaz@ toate c@m@rile domnitorului n care se p@streaz@ poame, unt, miere, brnz@, sare {i altele de acest fel", {i c@ era r@spl@tit de domn cu "dijmele de la stnele de oi pe care ]@ranii le ]in prin mun]ii Moldovei". n Moldova, clucerul este atestat n anul 1425. CLUN = localitate din Fran]a n care Guillaume le Pieux, duce de Aquitania, a construit n anul 910 o aba]ie (m@n@stire) de benedictini. De acolo a nceput o mi{care de reform@, care s-a extins n secolele XI - XII. Aceast@ aba]ie este prima construc]ie n stil romanic din Europa occidental@. A fost sfin]it@ n anul 1095. CNEAGHIN (sau CNEGHIN) = so]ie sau fiic@ de cneaz sau de ]ar rus. A{a erau numite {i so]iile {i fiicele boierilor moldoveni n secolele XV - XVII. "n anul 6971 <1463> iulie 5, {i-a luat }tefan Voievod doamn@ pe cneghina Evdochia de la Chiev, sora lui Semen ]arul". (din Letopise]ul anonim al Moldovei). CNEMID = ap@r@toare folosit@ de osta{ii greci {i romani din Antichitate pentru a-{i proteja picioarele de la genunchi pn@ la glezn@. Era f@cut@ din fier sau din bronz. CNEZAT = forma]iune politic prestatal@ care era format@ dintr-un grup de sate romne{ti conduse de un cneaz. CNEZATUL HER[EI = forma]iune politic@ prestatal@ din secolele IX - XI n nordul Moldovei, situat@ la mijlocul distan]ei dintre ora{ele Dorohoi {i Cern@u]i, pe teritoriul care n secolele XVIII - XIX s-a numit [inutul Her]a. Re{edin]a cneazului era ntr-o a{ezare fortificat@, aflat@ azi pe teritoriul satului Fundu Her]ei din comuna Cristine{ti, jude]ul

Boto{ani, c@reia localnicii i zic redut@. Aceast@ cet@]uie a fost cercetat@ de mari arheologi romni n anii 1934, 1957, 1967 - 1974. n istorie, forma]iunea politic@ prestatal@ amintit@ aici mai poart@ {i numele de Codrii Her]ei. CNUT = bici din curea sau din funie, care avea n vrf bile de plumb. "COAD DE TOPOR" = expresie folosit@ atunci cnd cineva ajut@ (ca unealt@) o anumit@ persoan@ s@ nf@ptuiasc@ fapte rele {i p@gubitoare colectivit@]ii. COALI[IA ANTIHITLERIST = alian]@ ntre 26 de ]@ri, ncheiat@ la Washington n ziua de 1 ianuarie 1942. Documentul, intitulat Declara]ia luptei comune mpotriva ]@rilor Axei (sau Declara]ia Na]iunilor Unite), putea fi semnat n viitor de orice ]ar@ care accepta principiile Cartei Atlanticului din 11 august 1941. COATLICUE (n mitologia aztec@) = zei]a P@mntului, a Fertilit@]ii {i a Mor]ii. COAUTOR = persoan@ care, mpreun@ cu alta (altele), a scris sau a tip@rit o carte. COBL = 1. Teritoriu din Moldova medieval@ pe care se cre{teau herghelii; 2. Mic@ forma]iune politic@ prestatal@ romneasc@, a{a cum a fost cea din stnga cursului mijlociu al Siretului, format@ din 39 de sate {i avnd o suprafa]@ de 1.750 de km2. COBORTOR = descendent. COBR = toc de piele prins de {aua calului, n care c@l@re]ul {i ]inea revolverul. n anul 1811, "o p@rechi pistoali cu cobur<ul> lor" s-a vndut n Moldova cu 15 lei (Arhivele Na]ionale din Bac@u, Colec]ia de documente, P. V/91, f. 1 v.). CCHII - VECHI = licita]ie n Moldova n secolul al XVIII - lea {i la nceputul secolului al XIX - lea, pentru luarea n arend@ a unor venituri ale Statului. Un document pe care l-am publicat n revista Carpica nr. XXIX, Bac@u, 2000, are urm@torul titlu: "Ponturile Slujbei V@mii dup@ cum s-au strigat ntr-acest an la Cochii Vechi, 1804, ghenar nt@i". CCIE (de la germ. kutsche) = tr@sur@ mare, nchis@, folosit@ n [@rile Romne n secolele XVI - XVIII. COCON (sau CUCON) = copil de domn sau de boier n Moldova medieval@. "Cucon s@ chiam@ p@n@ al {eptelea an de vr@st@". (din Pravila lui Vasile Lupu, 1646). COCO} = cioc@nelul exterior al mecanismului de dare a focului la o pu{c@ de vn@toare. "COCKTAIL MOLOTOV" = expresie prin care militarii germani numeau sticlele incendiare aruncate de militarii sovietici asupra tancurilor germane n cel de-al doilea r@zboi mondial. COD = carte (culegere) de legi. De exemplu, Approbatae Constitutiones (Transilvania, 1653), Compillatae Constitutiones (Transilvania, 1669), Pravilniceasca Condic@ ([ara Romneasc@, 1780), Codul lui Callimachi (Moldova, 1817) {i Legiuirea lui Caragea ([ara Romneasc@, 1818). COD CIVIL = culegere de legi care reglementeaz@ rela]iile dintre membrii societ@]ii, proprietatea etc. CODEX = 1. Manuscrise pe table de lemn cerate din Grecia {i Roma antic@, prinse la cotor cu curele; 2. Culegere de manuscrise sau de legi din epoca medieval@. CODICE = culegere de texte, mai ales religioase. De exemplu, Codicele Vorone]ian din Moldova (secolul al XVI - lea). "CODICELE MARAMURE}AN DE LA IEUD" = cea mai veche scriere n limba romn@, din cte se p@streaz@. Manuscrisul dateaz@ din anii 1391 - 1392 {i a fost descoperit n 1962 de istoricul Dumitru }erbu. Se p@streaz@ n Biblioteca Academiei Romne. "CODICELE TEODOSIAN" = culegere de legi din anul 438 d. Hr. alc@tuit@ n timpul mp@ratului roman Teodosie al II - lea (408 - 450). Cuprinde toate legile imperiale ncepnd cu cele din timpul mp@ratului Constantin cel Mare (306 - 337). CODICIL = act prin care un testament este modificat sau completat. CODICOLOGIE = {tiin]@ auxiliar@ a istoriei care studiaz@ tehnica de executare {i con]inutul manuscriselor. CODREAN = locuitor de lng@ Codrul Tigheciului (sau Chigheciului) din apropierea Bugeacului (sudul Basarabiei). "CODRII HER[EI" = 1. Denumirea veche a unor codri ntin{i pe circa 30 de kilometri n nord - vestul jude]ului Boto{ani {i n sudul actualului raion Her]a din regiunea Cern@u]i (Ucraina). La poalele acestor Codri dinspre Romnia se n{iruie satele Oroftiana de Sus, Oroftiana de Jos, Bajura, Hude{ti, Alba, Com@ne{ti, Suhar@u, D@mileni, Cristine{ti, Poiana, Baranca, Fundu Her]ei, Racov@], Ib@ne{ti {i Pomrla. De partea cealalt@ a Codrilor se afl@ satele romne{ti Pilip@u]i, Lunca, Probote{ti, Trnauca, Tureatca, precum {i or@{elul Her]a, care n 1940 (1944) au fost anexate de U. R. S. S. n mod abuziv, iar ast@zi fac parte din raionul Her]a, regiunea Cern@u]i (Ucraina). Izvoarele istorice medievale amintesc de trei Codri vesti]i n [ara Moldovei: ai Her]ei, ai Hrl@ului {i ai Ia{ilor. n secolele IX - XI, teritoriul din jurul Codrilor Her]ei era organizat ntr-un cnezat romnesc cu centrul politic ntr-o a{ezare fortificat@, ale c@rei ruine se mai v@d {i azi pe un deal satul Fundu Her]ei, comuna Cristine{ti, jude]ul Boto{ani. Mai trziu, n Codrii Her]ei se ad@posteau cei mai temu]i haiduci moldoveni; 2. Denumire dat@ {i fostului cnezat romnesc al Her]ei. CODUL LUI HAMMURABI (sau HAMMURAPI) = culegere de legi din vremea lui Hammurabi (1792 - 1750 . Hr.), fondatorul statului babilonian. Codul, n limba akkadian@, a fost descoperit la Susa (est de Babilon) n anul 1901. Placa de diorit pe care au fost scrise cele 282 de articole ale Codului se p@streaz@ la Luvru. Acest Cod prevedea pedepse foarte aspre pentru sclavi, mai ales pentru cei fugari {i pentru oamenii liberi care i ad@posteau. "Dac@ omul (liber - n. n.) ns@ ]ine pe

acel sclav n casa sa, {i sclavul este apoi g@sit n aceast@ cas@, omul respectiv s@ moar@". (art. 19). "Dac@ un sclav d@ o palm@ fiului unui om liber, s@ i se taie urechea". (art. 205). COFETURI (sau CONFETURI) = 1. Bomboane; 2. Diferite dulciuri. n ziua de 5 februarie 1777 un moldovean a pl@tit 4 lei "pe 2 oc@ confeturi de pus pe coliv@ {i la p@r@stasu". (Arhivele Na]ionale din Bac@u, Colec]ia de documente, P. II/110, f. 1). COGEA = 1. B@trn; 2. Mare; 3. Viteaz. COGEA - BA} = 1. Primul dintre b@trni; 2. Primar al unui sat dobrogean n timpul st@pnirii otomane. COGNOSCIBIL = ceva ce poate fi cunoscut. COHORS (sau COHORT) = unitate militar@ roman@ de pedestra{i. Zece cohorte formau o legiune. COIF = obiect de metal pus pe cap, pentru protec]ie n timpul luptei. A fost folosit nc@ din epoca bronzului. COLAC = tax@ medieval@ pl@tit@ de proprietari acelor oameni care le g@seau {i le aduceau vitele r@t@cite din crduri sau cirezi. COLANDRIS (a) = a exploata pe cineva, a persecuta. COLA[ION (a) = 1. Ac]iunea de a confrunta copia unui document sau text cu originalul, pentru a descoperi {i nl@tura eventualele gre{eli; 2. A verifica mai multe texte vechi cu acela{i con]inut, pentru a se constata dac@ ntre ele exist@ diferen]e. COLHIDA (sau COLCHIDA, KOLCHIS) = nume pe care vechii greci l-au dat Gruziei occidentale, unde au ntemeiat dou@ colonii. n secolele VI - II . Hr. a existat Regatul Colhida n zona Mun]ilor Caucaz (estul M@rii Negre). COLHOZ = gospod@rie agricol@ colectiv@, creat@ prin constrngerea ]@ranilor din fosta U. R. S. S. COLIBA}I = nume dat unor ]@rani dependen]i din [ara Romneasc@ n secolul al XVII - lea, deoarece locuiau n colibe. COLIMVITR = 1. Vas n care se punea apa pentru a fi boteza]i copiii la nceputul Cre{tinismului; 2. Cristelni]@. COLINELE ROMEI = cele {apte dealuri de lng@ rul Tibru, pe care s-a construit ora{ul Roma. Colinele aveau urm@toarele denumiri: Palatin, Capitoliu, Quirinal, Viminal, Esquilin, Caelius {i Aventin. COLLEGIA = breasl@ me{te{ug@reasc@ n Imperiul Roman. COLOAD = m@sur@ pentru grne folosit@ n Moldova n secolul al XV - lea, care cuprindea patru g@le]i. Este de origine polonez@. La 6 ianuarie 1411, domnul Moldovei, Alexandru cel Bun, hot@ra s@-i dea ctitoriei sale de la Bistri]a, ntre altele, "zece coloade de gru" n fiecare an. Mai trziu, printr-un hrisov domnesc din 26 ianuarie 1453, m@n@stirii Pobrata din Moldova i se acorda anual anumite cantit@]i de cear@, vin, o prisac@ la Bohotin, precum {i "n fiecare an, cte dou@sprezece coloade de mal] {i patru coloade de gru" de la morile ora{ului Baia. COLOANE GEMINATE = coloane care ntr-o construc]ie sunt grupate dou@ cte dou@. COLOANELE LUI HERCULES = numele antic al strmtorii Gibraltar. COLONAD = {ir de coloane a{ezate n fa]a intr@rii ntr-o cl@dire sau n jurul pere]ilor. COLONEL = grad militar superior locotenent - colonelului {i inferior generalului. COLONTITLU = rnd scris deasupra paginilor unui text, care cuprinde numele autorului {i titlul lucr@rii (uneori, prescurtat). COLOSSEUM = amfiteatru cu 50.000 de locuri construit n Roma antic@ ntre anii 75 - 80 d. Hr., n timpul mp@ra]ilor Vespasian {i Titus. Avea patru etaje, 80 de intr@ri, {i era folosit pentru diferite reprezenta]ii {i lupte de gladiatori. COLOSUL DIN RODOS = una dintre cele {apte minuni ale Antichit@]ii, situat@ pe insula cu acela{i nume, la 25 de kilometri n sud - vestul Asiei Mici. Monumentul a fost n@l]at n amintirea unei victorii a regelui Ptolemeu I al Egiptului (supranumit apoi "Soter", adic@ "Salvatorul") mpotriva unor du{mani ai locuitorilor din Rodos. Statuia a fost f@cut@ din bronz de sculptorul Chares din Lindos, elevul celebrului Lisip, n timp de 12 ani (292 - 280 . Hr.). Dup@ descrierea lui Pliniu, Colosul era nalt de 31,5 metri (cam ct un bloc cu 10 etaje din zilele noastre). Unii au presupus c@ printre picioarele dep@rtate ale Colosului puteau trece cor@biile. Aceast@ statuie uria{@ s-a pr@bu{it dup@ numai 56 de ani, n timpul cutremurului din anul 224 . Hr. Se spune c@ n secolul al X - lea d. Hr. un calif arab a vndut unui negustor Colosul, care st@tea pr@bu{it de peste un mileniu. S-a calculat c@ bronzul din Colos cnt@rea circa 300 de tone, dac@ acel negustor a avut nevoie de 900 de c@mile pentru a-l transporta. COLPORTAJ = comer] ambulant de demult. COLT = tip de revolver inventat de americanul Samuel Colt (1814 - 1862). COL[UNI = ciorapi din ln@, mpleti]i. COLUMBAR (sau COLUMBARIA) = construc]ie funerar@ cu ni{e n pere]i, n care romanii depuneau urnele cu cenu{@ dup@ incinerarea persoanelor decedate. COLUMNA LUI TRAIAN = monument construit n Roma de c@tre Apollodor din Damasc n anul 113 d. Hr., n amintirea luptelor purtate de mp@ratul Traian mpotriva dacilor. Are n@l]imea de 29,78 metri (sau circa 40 de metri cu tot cu soclu) {i se compune din 18 blocuri mari de piatr@ suprapuse. Friza, n form@ de spiral@, are lungimea de 200 de metri, n@l]imea ntre 0,90 - 1,25 metri, {i cuprinde 155 de scene de r@zboi cu circa 2500 de figuri. Columna are diametrul de 3,50 metri {i este prev@zut@ cu o scar@

interioar@. La baza ei a fost pus@ o urn@ funerar@ de aur, cu cenu{a mp@ratului Traian. n vrful Columnei era statuia mp@ratului, dar n anul 1587 a fost nlocuit@ cu statuia Sfntului Petru. COLUMNAE HERCULIS = nume dat promontoriilor Abyla {i Calpe, ntre care se afl@ strmtoarea Gibraltar. Se spune c@ la nceput promontoriile erau legate, dar le-a desp@r]it puternicul Hercule, de la care {i-au luat numele. COMANDAMENT = organul care conduce o mare unitate militar@ sau o institu]ie militar@. COMANDATUR = Comandament (n vechea armat@ german@). COMANDIR = vechi comandant de oaste. COMNDO = trupe antrenate special pentru diferite ac]iuni independente. COMANDR = colonel de avia]ie sau de marin@. COMNAC = c@ciul@ cilindric@ purtat@ de c@lug@rii ortodoc{i. COMEMORARE = ceremonie organizat@ pentru a evoca amintirea unei personalit@]i sau a unui eveniment istoric. COMENDUIRE = denumirea organului militar care asigur@ ordinea {i disciplina ntr-o localitate. "COMENTARII" = opera mp@ratului roman Marcus Ulpius Traianus (98 - 117) n care a descris cele dou@ r@zboaie pe care le-a purtat cu regele Decebal (87 - 106) pentru cucerirea Daciei. Comentariile s-au pierdut n mprejur@ri necunoscute. "COMES SACRI STABULI" = conduc@torul grajdurilor imperiale din Imperiul Bizantin. COMILITON = tovar@{ de idei sau de lupt@. CMIS = dreg@tor important, care avea n grij@ grajdurile {i hergheliile domne{ti. Cel din Moldova r@spundea {i de brani{tea domneasc@ de la Bohotin, lng@ Prut. Primele atest@ri sunt din 1415 ([ara Romneasc@) {i 1435 (Moldova). CMIS VOIAJOR = persoan@ care se deplaseaz@ n diferite localit@]i pentru a c@uta clien]i la o marf@. COMISAR MILITAR = reprezentantul P. C. U. S. ntr-o unitate militar@ sau institu]ie militar@ sovietic@ n perioada 1918 1942. COMISARIAT = 1. Sec]ie a Poli]iei unui ora{, avnd n frunte un comisar; 2. Organ militar local care se ocup@ cu recrutarea tinerilor pentru serviciul militar obligatoriu, precum {i cu eviden]a militar@ a celor ce {i-au satisf@cut stagiul. COMISION = sum@ acordat@ celui care vinde sau cump@r@ diferite m@rfuri pentru alt@ persoan@. COMI}EL = gr@jdar la grajdurile domne{ti din Moldova {i [ara Romneasc@, subordonat comisului. COMITANENSES = trupe de campanie din Imperiul Bizantin n secolul al IV - lea d. Hr. COMITET = organ colectiv de conducere a unor organiza]ii politice, sindicale, culturale etc. "COMITET DE OBLDUIRE" = organ de conducere al [@rii Romne{ti format n ziua de 15 ianuarie 1821. Din Comitet f@ceau parte mari boieri n frunte cu Grigore Ghica (viitorul domn), Barbu V@c@rescu {i Grigore Brncoveanu. Cu aprobarea {i cu sprijinul acestora, Tudor Vladimirescu s-a deplasat n Oltenia, unde a nceput revolu]ia. COMITIUM = acea parte a Forului din Roma unde se aduna poporul n diferite mprejur@ri. COM[II = Adun@ri ale poporului n timpul Republicii Romane, cu atribu]ii n probleme politice, religioase sau legislative. COMMENDATIO = act de supunere prin care cei ce primeau p@mnt de la seniori n Evul Mediu occidental deveneau vasali. COMOAR = 1. Bani mul]i sau obiecte de mare pre] care cndva au fost ascunse, iar mai trziu au fost descoperite de arheologi sau n mod ntmpl@tor; 2. Bog@]ie. COMODOR = grad de ofi]er n marina Marii Britanii {i S. U. A., superior gradului de c@pitan. COMRNIC = c@m@ra{. Un "pan Oan@ comornic" este men]ionat ntr-un hrisov moldovenesc din 6 martie 1443. "COMPANIA GOLFULUI HUDSON" = veche companie comercial@ britanic@ nfiin]at@ n anul 1667, care f@cea comer] pe teritoriul Canadei. Acea companie a nfiin]at primele a{ez@ri britanice n Canada. COMPATRIOT = persoan@ fa]@ de alt@ persoan@ din aceea{i ]ar@. COMPNDIU = 1. Prezentarea sintetic@, sumar@, a unei discipline; 2. Conspect. COMPILA[IE = 1. "Oper@" cu idei sau fragmente luate de la al]i autori {i pe care autorul respectivei "opere" (?!) nu le-a prelucrat personal; 2. Oper@ f@r@ o contribu]ie personal@ a autorului. "COMPILLATAE CONSTITUTIONES" = colec]ie de legi din Transilvania, alc@tuit@ n anul 1669. COMPLICE = persoan@ care, n mod inten]ionat, sprijin@ pe cineva ca s@ fac@ o infrac]iune. COMPLUVIUM = deschiz@tur@ n acoperi{ul casei romane, prin care p@trundeau lumina, aerul {i apa de ploaie. COMUNARD = lupt@tor n timpul Comunei din Paris din anul 1871. COMUNEROS = 1. Nume dat unor ora{e din Castilia, care n anul 1520 s-au r@sculat contra absolutismului; 2. Denumirea lupt@torilor din Columbia care n 1781 s-au r@sculat contra st@pnirii spaniole; 3. Denumirea aripii de stnga din timpul revolu]iei spaniole din perioada 1820 - 1823. COMUNIDADES = comunit@]i autonome organizate de ora{ele spaniole r@zvr@tite mpotriva puterii centrale n anii 1520 1521. COMUNITATEA ECONOMIC EUROPEAN (sau PIA[A COMUN) = organiza]ie pentru integrare economic@ nfiin]at@ la Roma n ziua de 25 martie 1957, din care f@ceau parte Fran]a, Belgia, Italia, Luxemburg, Olanda {i R. F. a

Germaniei. Tot atunci s-a constituit {i "Comunitatea European@ a Energiei Atomice" ("Euratom"). Aceste tratate au intrat n vigoare pe data de 1 ianuarie 1958. COMUNITATEA EUROPEAN A CRBUNELUI }I O[ELULUI (C. E. C. O.) = organiza]ie economic@ interna]ional@ constituit@ n ziua de 18 aprilie 1952. COMUNITATEA STATELOR INDEPENDENTE (C. S. I.) = uniune de state independente constituit@ la Alma - Ata n ziua de 21 decembrie 1991. S-a format din 11 (apoi 12) foste republici sovietice socialiste: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Krgzstan, Republica Moldova, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina {i Uzbekistan. S-a hot@rt ca sediul C. S. I. s@ fie la Minsk (n Belarus). COMUNITATE ETNIC = grup de oameni care au aceea{i origine, vorbesc aceea{i limb@ {i au o cultur@ comun@. COMUNIUNE = leg@tur@ strns@ ntre persoane de aceea{i credin]@. CONABU = culoare vi{inie. CONAC = 1. Cas@ boiereasc@ (nobiliar@) nefortificat@ din mediul rural; 2. Loc amenajat pentru popasul, odihna {i g@zduirea dreg@torilor turci care treceau prin Moldova sau [ara Romneasc@. n cea de-a doua domnie a sa n Moldova, Gheorghe Duca (1668 - 1672) "au g@titu conace pentru mp@r@]ie, {i poduri peste toate v@ile cte au trebuitu, cu mare grij@, ornduindu pre la conace oameni de isprav@ {i cu izvodu de cte ar trebui, s@ nu lipsasc@ (...); la conace era grijitu totu ce trebuia, pne, orzu, ialovi]e, berbeci, miere, untu, lemne, iarb@, ]eru{i, {i totu ce trebuia s@ nu fie lips@ nici de unele". (Nicolae Muste, Letopise]ul); 3. Unitate de m@sur@ medieval@ pentru distan]e mari. n secolul al XVII - lea c@l@torul turc Evliya Celebi scria c@ dang@tul clopotului bisericii "Trei Ierarhi" din Ia{i "se aude de la o dep@rtare de un conac". CONACCU = boier ns@rcinat cu preg@tirea conacelor, adic@ a locurilor de popas, hran@, odihn@, pentru domn sau pentru dreg@torii turci care treceau prin [@rile Romne. CONA[IONAL = persoan@ care face parte din aceea{i na]iune cu alt@ persoan@. CONC = bolt@ n forma unui sfert de sfer@, care acoper@ absidele bisericii. CONCENIE = sfr{itul unei activit@]i (ac]iuni). CONCERIT = dare pl@tit@ de romnii ortodoc{i dintr-o raia turceasc@ dun@rean@, pentru a putea avea o biseric@ n localitatea lor. CONCILIERE = mp@care (n]elegere) ntre p@r]i opuse. CONCILII ECUMENICE = cele {apte Concilii care s-au ]inut n secolele IV - VIII: 1. Niceea (325); 2. Constantinopol (381); 3. Efes (431); 4. Calcedon (451); 5. Constantinopol II (553); 6. Constantinopol III (680 - 681); 7. Niceea II (787). CONCILIUL DE LA TRENT (TRENTO) = Conciliu catolic ce s-a ]inut n perioada 1545 - 1563. A luat atitudine mpotriva Reformei religioase care se r@spndea atunci n ]@ri din centrul {i din apusul Europei. CONCORDIA (n mitologia roman@) = zei]a P@cii {i a n]elegerii. CONDAC = cntare zilnic@ n cinstea unui Sfnt (n Biserica ortodox@). CONDEI = nc@rc@tur@ la o anumit@ socoteal@ b@neasc@ n Evul Mediu romnesc. Un document din luna iunie 1827 are urm@torul titlu: "Sama v@tavului Gheorghie ot Be]@{ti (]inutul Bac@u - n. n.) de banii ce au priimit din datorii {i alte condei<e> (...)". (Arhivele Na]ionale din Piatra Neam], Colec]ia de documente {i scrisori Krupenski, anul 1827, nr. 31 {i 32). "CONDEI PORTRE[ DE CERNEAL" = denumirea stiloului inventat {i brevetat la Paris n anul 1827 de romnul Petrache Poenaru (1799 - 1875). CONDICAR = persoan@ care scria {i p@stra condicile n trecut. CONDIC = 1. Registru; 2. Catastif (de exemplu, Condica liuzilor din anul 1803 pentru toate ]inuturile Moldovei dintre Mun]ii Carpa]i {i rul Nistru); 3. Culegere de legi (de exemplu, Condica civil@ a Principatului Moldovei din anul 1817). CONDOTIERI = comandan]i ai o{tilor de mercenari c@l@ri n Italia medieval@. CONDRACT (sau CONDACT) = contract. Un document moldovenesc din anul 1817 ncepea astfel: "Dat-am ade<v@>rat {i ncredin]at condactul mieu la mna r@ze{ilor din satul Luncani (...)". (Arhivele Na]ionale din Bac@u, document din 1 august 1817, p. 1). CONDRI = pantofi de dam@ cu tocul nalt. n ziua de 19 decembrie 1807, un moldovean a cump@rat "o p@reche conduri fetei" cu 35 de parale (Arhivele Na]ionale din Ia{i, fond Documente, P. 258/19). CONETABIL = 1. Primul ofi]er al Regatului Fran]ei de odinioar@, care avea {i comanda armatei; 2. Comandantul pedestra{ilor mercenari din vestul Europei n Evul Mediu. "CONFEDERA[IA RINULUI" = numele unui stat german nou, creat de mp@ratul Napoleon I al Francezilor n ziua de 12 iulie 1806. n articolul 1 al actului de constituire s-a men]ionat c@ "statele Maiest@]ilor lor {i Alte]elor lor serenissime (...) vor fi separate pentru totdeauna de teritoriul mperiului Roman de Na]iune German@, {i se unesc ntre ele ntr-o Confedera]ie aparte, sub numele de Statele Confederate ale Rinului". Articolul 12 prevedea c@ "M. S. Imp@ratul Francezilor va fi proclamat Protector al Confedera]iei (...)". CONFER (a) = a acorda unei persoane un titlu, o decora]ie, sau un grad.

CONFESIUNE = 1. Religie; 2. Cult; 3. M@rturisirea, de c@tre credincios, n fa]a preotului, a p@catelor sale, pentru a fi iertat de Dumnezeu. "CONFESIUNEA DE LA AUGSBURG" = document din anul 1530 prin care s-a stabilit dogma {i organizarea Bisericii Luterane. Prevederi: principele s@ fie {eful Bisericii Luterane din principatul lui; Biserica Luteran@ s@ fie necostisitoare {i simpl@; predica s@ nu se mai fac@ n limba latin@, ci n limba matern@; nl@turarea icoanelor {i a moa{telor; din cele }apte Taine, s@ ramn@ numai Botezul {i mp@rt@{ania; s@ fie desfiin]at@ ierarhia catolic@; pastorii s@ fie conduc@torii comunit@]ilor luterane; desfiin]area m@n@stirilor catolice {i secularizarea averii lor. CONFINII = grani]e. CONFESR = 1. Preot ntr-o parohie; 2. Preot ntr-o unitate militar@. CONFISCAREA AVERILOR DOMNE}TI = obiceiul turcilor de a confisca averea domnilor romni deceda]i sau b@nui]i de hainie (necredin]@) fa]@ de sultan. }tef@ni]@ Lupu, tn@rul domn al [@rii Moldovei, a murit n anul 1661. Cronicarul Miron Costin scria n Letopise]ul s@u c@ "nc@ nu era ie{it sufletul, s-au nglotit (turcii - n. n.) {i au venit s@ ia ce or g@si domnescu tot pre sama mp@r@]iei". Mai trziu, n anul 1678 a fost mazilit domnul moldovean Antonie Ruset (1675 - 1678), n urma unor intrigi boiere{ti. A fost dus la Istanbul, nchis {i chinuit cumplit, pentru a i se lua banii. Din Letopise]ul lui Ion Neculce afl@m c@ "pn' {i tulpanuri sup]iri i f@ce de nghi]ie, {-apoi le tr@ge napoi, de-i scote ma]@le pe gur@. }i l-au f@cut de au dat 1.000 de pungi {i mai bine". CONFORMISM = acceptarea docil@, mecanic@, a opiniilor altora, chiar dac@ acestea nu corespund opiniilor proprii. CONFRERIE (sau CONFR[IE) = 1. Asocia]ie de negustori n Europa occidental@ {i nordic@ n Evul Mediu. Se mai numea {i ghild@. 2. Asocia]ie religioas@ sau caritabil@. CONFUCIANISM = veche religie chinez@ ntemeiat@ de Kong - zi (sau Confucius), care a tr@it n perioada 551 - 479 . Hr. CNGIU (sau MEDIMN) = 1. M@sur@ de greutate n statul spartan, egal@ cu circa 10 kilograme; 2. M@sur@ veche, de trei litri {i un sfert, la romani. CONGREGA[IE = 1. Ordin monahal la catolici; 2. Organiza]ie catolic@ pentru propagand@ religioas@; 3. Departament central al Vaticanului, n frunte cu un cardinal; 4. }edin]@ la un Conciliu; 5. Adunare religioas@. CONGRESMAN = membru n Congresul Statelor Unite ale Americii. CONGRESUL "LEGII TIMBRULUI" = Congres al reprezentan]ilor celor 13 colonii engleze din America de Nord, care s-a ]inut la New York n ziua de 19 octombrie 1765. De{i au declarat n scris c@ sunt "sincer devota]i persoanei Maiest@]ii Sale", participan]ii au protestat npotriva Legii Timbrului adoptat@ de parlamentul britanic la 22 martie 1765, prin care se introducea o nou@ tax@ n colonii. CONGRESUL NA[IONAL AL POPORULUI = denumirea organului suprem al puterii de stat n Republica Popular@ Chinez@. CONIVEN[ = faptul de a ng@dui o situa]ie incorect@. "CONJURA[IA CONFEDERATIV" = conspira]ie ini]iat@ n Moldova n anul 1839 de comisul Leonte Radu, care urm@rea formarea unei Confedera]ii din Moldova, [ara Romneasc@ {i Serbia. Confedera]ia trebuia s@ fie condus@ de un domn ereditar {i supus@ Imperiului Otoman. CONLOCUITOR = persoan@ raportat@ la alt@ persoan@ ce locuie{te n aceea{i ]ar@ sau regiune. CONSCRIS = recrut chemat s@-{i fac@ serviciul militar obligatoriu. CONSEMN = ndatoririle pe care le are {eful g@rzii militare, n conformitate cu misiunea g@rzii respective. CONSEMN (a) = a nu permite unui militar s@ p@r@seasc@ nava sau cazarma o anumit@ perioad@, din cauza unui act de indisciplin@. CONSERVATORISM = doctrin@ ce acord@ mare importan]@ tuturor institu]iilor {i elementelor tradi]ionale romne{ti, cum ar fi Biserica, familia, morala {i altele. CONSFTUIRE = ntlnire de lucru a reprezentan]ilor unor institu]ii, ntreprinderi, organiza]ii sau ]@ri. CONSFIN[ (a) = a accepta sau a fi de acord cu ceva. CONSILIER = 1. Sfetnic 2. Sf@tuitor n domeniul n care este specialist. CONSILIU DE COROAN = organ consultativ creat de regele Carol I (1866 - 1914) al Romniei, din care f@ceau parte principalii oameni politici ai ]@rii. Era convocat n situa]ii excep]ionale. De exemplu, Consiliul de Coroan@ de la Sinaia din 21 iulie/3 august 1914, cnd s-a hot@rt neutralitatea Romniei n primul r@zboi mondial. Acest organ politic consultativ a devenit permanent printr-un Decret al regelui Carol al II - lea din 30 martie 1938. Membrii Consiliului erau "desemna]i de rege dintre actualii {i fo{tii demnitari ai Statului, Bisericii, O{tirii {i ai Cur]ii regale, sau din personalit@]i de vaz@ ale ]@rii". Ei se numeau consilieri regali {i aveau rangul de mini{tri de stat. "CONSILIUL DIRIGENT" = guvernul provizoriu al Transilvaniei, format la Alba Iulia n ziua de 2 Decembrie 1918. Era compus din 15 membri {i l avea ca pre{edinte pe Iuliu Maniu, care era {i ministru de Interne. Consiliul Dirigent {i-a stabilit sediul la Sibiu.

"CONSILIUL NA[IONAL ROMN CENTRAL" = organism politic romnesc creat n ziua de 18/31 octombrie 1918 cu scopul de a preg@ti {i realiza unirea Transilvaniei {i Banatului cu Romnia. Avea sediul la Arad {i era format din {ase membri ai Partidului Na]ional Romn (Vasile Goldi{, Alexandru Vaida - Voievod, }tefan Cicio - Pop, Aurel Laz@r, Teodor Mihali, Aurel Vlad) {i {ase ai Partidului Social - Democrat (Ion Fluera{, Iosif Jumanca, Tiron Albani, Enea Grapini, Iosif Renoiu, Bazil Surdu), ambele din Transilvania. CONSISTRIU = 1. Organ de disciplin@ {i de judecat@ pentru clericii ortodoc{i; 2. Adunare a cardinalilor catolici, prezidat@ de pap@; 3. Adunare dirigent@ a pastorilor protestan]i; 4. Adunare dirigent@ a rabinilor evrei. CONSISTORIUM = Consiliu imperial n Imperiul Bizantin. Membrii s@i erau numi]i de mp@rat {i purtau numele de comites. CONSPIRATIVITATE = situa]ie cnd o persoan@ sau o organiza]ie p@streaz@ secretul unei anumite ac]iuni politice, pe care autorit@]ile statului o consider@ ilegal@. CONSPIRA[IE = 1. Conjura]ie; 2. Complot. De exemplu, "Conjura]ia Egalilor" din Fran]a (1796), condus@ de F. N. Babeuf, sau "Conspira]ia lui Catilina" mpotriva Senatului roman din anul 63 . Hr. "CONSTITU[IA ANTONINIAN" = denumirea Edictului din anul 212 d. Hr. dat de mp@ratul roman Caracalla (211 217). To]i oamenii liberi din Imperiul Roman primeau cet@]enie roman@ ("civitas romana"). "CONSTITU[IA CRVUNARILOR" (sau "MEMORIUL CRVUNARILOR" = memoriu cuprinznd 77 de "ponturi" (articole), alc@tuit n luna aprilie 1822 de tn@rul comis boto{@nean Ionic@ T@utul (1795 - 1830), reprezentant al micii boierimi moldovene. Acesta propunea multe reforme, ntre care: domnie constitu]ional@; respectul propriet@]ii; egalitate n fa]a legii; libertatea religioas@; libertatea nv@]@mntului; libertatea industriei {i a comer]ului; formarea unui Sfat Ob{tesc al ]@rii, care s@ cuprind@ {i boieri mari, {i mici; etc. n leg@tur@ cu industria {i comer]ul, la "pontul" 13 se preciza c@ "lucrarea p@mntului n tot chipul, me{te{ugurile, deschiderea de fabrici de orice trebuin]@, precum {i alc@tuirea de iscusin]i cele nevinovate {i tot felul de negustorie, s@ fie neoprite n p@mntul Moldovei (...)" {i, de asemenea, s@ fie "slobode (...) productele p@mntului de orice fel a trece {i peste hotar, afar@ din ]ar@, spre folosul ali{veri{ului ]@rii, precum {i nl@untrul ]@rii de a s@ ali{veri{ui". CONSTITU[IA EUROPEAN = legea fundamental@ a Uniunii Europene, semnat@ la Roma de liderii a 25 de state comunitare n ziua de 29 octombrie 2004. Textul de peste 400 de pagini al Constitu]iei a fost semnat n aceea{i sal@ n care la 25 martie 1957 fusese semnat Tratatul pentru constituirea Comunit@]ii Economice Europene. CONSTITU[IA IACOBIN = lege fundamental@ {i democratic@ din Fran]a, elaborat@ de Conven]ie n ziua de 24 iunie 1793 {i aprobat@ printr-un referendum. Iat@ cteva prevederi ale acelei Constitu]ii: "Scopul societ@]ii este fericirea comun@". (Art. 1); "To]i oamenii sunt egali prin natur@ {i naintea legii". (Art. 3); "Libertatea este puterea ce apar]ine omului de a face tot ceea ce nu d@uneaz@ drepturilor altuia: ea are ca principiu natura, ca regul@ dreptatea, ca paz@ legea". (Art. 6); "Legea trebuie s@ apere libertatea public@ {i individual@ mpotriva agresiunii celor care guverneaz@". (Art. 9); "Cnd guvernul violeaz@ drepturile poporului, insurec]ia este pentru popor {i pentru fiecare parte a poporului cea mai sacr@ {i cea mai necesar@ datorie". (Art. 35). CONSTITU[IONALITATE = faptul c@ o lege este conform@ cu Constitu]ia ]@rii. CONSULII = s@rb@tori ale seceri{ului n Roma antic@. CONSUETUDINE = 1. Norm@ de drept nescris@, devenit@ obicei; 2. Cutum@; 3. Obiceiul p@mntului. CONSULAT = reprezentan]@ diplomatic@ oficial@ a unei ]@ri ntr-o alt@ ]ar@. Ap@r@ interesele ]@rii pe care o reprezint@. n Moldova {i [ara Romneasc@, primele consulate str@ine au fost nfiin]ate n anii 1782 (rus), 1783 (austriac), 1785 (prusian), 1798 (francez) {i 1803 (englez). CONSUS (n mitologia roman@) = zeul Prevederii. CONT = calcul pentru un proces economic pe o anumit@ perioad@ de timp, care cuprinde dou@ p@r]i: debitul {i creditul. CONT} = 1. Hain@ lung@, pe care o purtau odinioar@ domnii {i boierii; 2. Hain@ ]@r@neasc@. "V@ru-meu, care v@zuse de patima celorlal]i, luase obicei n toat@ sara, la culcare, a-{i coase mnicile cont@{ului". (Ion Creang@, Amintiri din copil@rie). CONTE = 1. Senior de provincie medieval@ occidental@; 2. Titlu nobiliar ereditar, situat ntre marchiz {i viconte (n vestul Europei), sau ntre prin] {i baron (n Rusia medieval@). CONTRAAMIRAL = grad militar n marin@, inferior celui de viceamiral. CONTRAATAC = ac]iunea ofensiv@ a unei unit@]i militare pentru a redobndi un teritoriu pierdut n urma unui atac anterior al inamicului. CONTRABAND = 1. Trecerea clandestin@ peste frontier@ a unor m@rfuri interzise la import sau la export; 2. Sustragerea m@rfurilor de la plata taxelor vamale prev@zute de lege. CONTRABONT = 1. Marf@ de contraband@; 2. Marf@ confiscat@ de vame{ii moldoveni pe la anul 1800. CONTRACCU = persoan@ din [ara Romneasc@ sau din Moldova care n secolele XVIII - XIX lua n arend@, pe o perioad@, ocnele, v@mile, menzilurile (po{ta) etc.

CONTRACT = document ncheiat ntre dou@ persoane, cuprinznd obliga]ii {i drepturi reciproce. CONTRACT ONERS = denumire dat@ n situa]ia cnd o parte contractant@ {i propune ob]inerea unor avantaje suplimentare n schimbul obliga]iilor asumate. CONTRAFORT = nt@ritur@ din piatr@ sau din beton, avnd forma unui pilastru {i fiind lipit de un zid exterior, pentru a-i m@ri rezisten]a. CONTRALOVITUR = riposta ofensiv@ a unor unit@]i militare, cu scopul de a nfrnge for]ele inamicului. CONTRAOFENSIV = ac]iunea de trecere de la ap@rare la ofensiv@, pentru a opri atacul pornit de inamic. CONTRAREFORM = ac]iunea Bisericii Catolice din secolul al XVI lea ndreptat@ mpotriva Reformei religioase. CONTRASPIONAJ = serviciul secret al unui stat, care adun@ informa]ii cu scopul de a anihila activitatea spionilor str@ini. CONTRATORPILOR = denumirea veche a distrug@torului din marina militar@. CONTROVERS = discutarea n contradictoriu a unei chestiuni. CONTUMACIE = absen]a la judecat@ a unui inculpat. CON[OPIST = mic func]ionar de birou. CONVENIEN[ = norm@ de conduit@ impus@ de o societate. CONVENT = 1. Consiliu superior ntr-o m@n@stire catolic@ sau ntr-un ordin c@lug@resc catolic; 2. Organ suprem de conducere n Biserica Protestant@; 3. Adunare general@ a organiza]iei masonice (francmasonice). "CONVEN[IA DE LA PARIS" = lege fundamental@ pentru Principatele Romne, semnat@ la Paris n luna august 1858 de reprezentan]ii Fran]ei, Marii Britanii, Austriei, Prusiei, Rusiei, Turciei {i Regatului Sardiniei. Conven]ia a stabilit viitorul statut politic al celor dou@ ]@ri, care urmau a se numi Principatele Unite ale Moldovei {i [@rii Romne{ti, ns@ fiecare cu domn, guvern {i Adunare proprie. Ca institu]ii comune s-au nfiin]at Comisia Central@ {i nalta Curte de Justi]ie {i Casa]ie, ambele avnd sediul la Foc{ani. Conven]ia a r@mas valabil@ pn@ n anul 1864. CONVERT (a) = a-l face pe cineva s@ adere la o anumit@ religie. COOPERATISM = sistem economic ce ncurajeaz@ coopera]ia. COOPERATIV = ntreprindere comun@ administrat@ de persoane asociate, egale n drepturi {i obliga]ii, care {i asum@ riscurile posibile. COOPERATIVIZARE = unirea for]at@ a ]@ranilor din Romnia (mpreun@ cu p@mntul, animalele {i utilajele) n Gospod@rii Agricole Colective n perioada 1949 - 1962. COOPERA[IE = asocierea unor persoane n ntreprinderi de produc]ie, consum, prest@ri de servicii {. a. COPARTICIPARE = participarea la ceva a unei persoane, mpreun@ cu alte persoane. COPSTIE = balustrada de pe puntea unei cor@bii. COPEIC = moned@ din Imperiul Rusiei, din fosta U. R. S. S., {i din Federa]ia Rus@, egal@ cu a suta parte dintr-o rubl@. Din anul 1535 {i pn@ n 1718 era din argint, iar mai trziu, din aram@. A circulat {i n [@rile Romne n secolele XVIII XIX. COPIA 1 (n mitologia roman@) = zei]a Bel{ugului, a Abunden]ei. COPIA 2 = cu]it liturgic. Este folosit pentru t@ierea prescurilor. COPII DE CAS = fii de boieri care slujeau la Curtea domneasc@. La nceputul secolului al XVIII - lea, n oastea Moldovei "mai era {i c@l@rimea, adic@ boierna{ii, copiii de cas@, pentru care Grigore Vod@ (Grigore al II - lea Ghica - n. n.) f@cuse suli]e zugr@vite cu steaguri de m@tas@ (...)". (din Cronica Ghicule{tilor). "COPIL NTUNECAT" = copil nelegitim (cu tat@ necunoscut). COPORAN = anteru. COP[I = cre{tini din Egipt. COPYHOLDER = ]@ran eliberat de sarcinile feudale n Anglia. Prin acest termen se n]elege ]@ranul de]in@tor al copiei actului prin care a fost eliberat din {erbie. COPYRIGHT = dreptul exclusiv al unei edituri de a publica, vinde, sau reedita o oper@ literar@, {tiin]ific@ etc. CORABIE = vas cu pnze folosit n trecut fie n r@zboi, fie pentru transportul m@rfurilor {i a c@l@torilor. CORAN (sau ALCORAN) = Cartea Sfnt@ a Islamului, dictat@ de Allah lui Mahomed. Se spune c@ originalul se afl@ n Cer, pe P@mnt existnd doar cpii. Coranul cuprinde 114 capitole, cu 6.226 de versete. CORBIER = marinar pe o corabie, sau proprietar de corabie. CORDAY CHARLOTTE (1768 - 1793) = femeia care l-a asasinat pe J. P. Marat n anul 1793. Tribunalul revolu]ionar francez de atunci a condamnat-o la moarte. CORD = sabie (denumire folosit@ n [ara Romneasc@ n secolul al XV - lea). CORDELIERI = 1. C@lug@ri franciscani care se ncingeau cu o frnghie legat@ cu trei noduri; 2. Membri ai unui club revolu]ionar din Fran]a, ntemeiat n anul 1790 de Danton, Marat {i Desmoulins. CORDOVANE = piei de capr@ prelucrate (t@b@cite {i vopsite) pentru a fi folosite la confec]ionarea obiectelor de marochin@rie sau la legarea c@r]ilor.

CORDUN (sau "CORDON MPRTESC") = 1. Denumire dat@ Bucovinei romne{ti dup@ anul 1775 cnd a fost anexat@ de Imperiul Austriei. La 14 mai 1799 un arenda{ a cump@rat "venitul mo{iilor dumisale din Cordonu mp@r@tesc (...)". (Arhivele Na]ionale din Bac@u, Colec]ia de Documente, III/109); 2. Tot astfel era numit@ {i grani]a dintre Moldova {i Bucovina dup@ anul 1775. ntr-o statistic@ moldoveneasc@ din 1830 s-a men]ionat c@ "la trgu{orul Mamorni]a, unde este schela marginii cordonului, urmeaz@ acele mai mari {i nt@rite alijveri{uri cu vnzarea b@uturii, a c@rnii {i a pnii (cerealelor - n. n.). (Arhivele Na]ionale din Ia{i, fond Litere, D/55, f. 115 - 116). CORDUNA} = str@jer (gr@nicer) la hotarul dintre Moldova {i Bucovina aflat@ sub st@pnire austriac@ n perioada 1775 1918. CO-REGENT (sau COREGENT) = asociat la tron. De exemplu, n perioada 1764 - 1780 Iosif al II - lea a fost co-regent la tronul Imperiului Habsburgic, domnind mpreun@ cu mama sa, mp@r@teasa Maria Tereza. Apoi a domnit singur, ntre anii 1780 - 1790. CORELIGIONAR = credincios care apar]ine aceleia{i religii cu alt credincios. CORE[ = m@sur@ pentru cereale folosit@ n Bucovina, egal@ cu circa 125 de kilograme. CORET = corist ntr-un teatru grec din Antichitate. CORHAN = coasta rpoas@ a unui deal. CORID = lupt@ cu tauri, practicat@ mai ales n Spania {i n ]@rile din America Latin@. "CORIDORUL POLONEZ" = f{ia de p@mnt primit@ de Polonia la sfr{itul primului r@zboi mondial prin tratatul de pace de la Versailles, pentru a avea ie{ire la Marea Baltic@. Acolo se afla ora{ul liber Gdansk (Danzig). Acel coridor a desp@r]it Germania de Prusia Oriental@, care n perioada interbelic@ era parte a Germaniei. CORIFEU = dirijorul corului ntr-un teatru antic grecesc. Cnt@re]ul din acel cor se numea coreut. CORNAR = mic slujba{ din Moldova, care n secolele XVII - XVIII strngea darea numit@ corn@rit. CORNRIT = dare perceput@ n epoca medieval@ de la negustorii care f@ceau comer] cu vite cornute. A fost introdus@ n Moldova n a doua domnie a lui Antioh Cantemir (1705 - 1707). Cronicarul Ion Neculce scria c@ acest domn "mai f@cut-au {i alt obiceiu: de tot boul de nego], corn@rit cte un leu". Unii boieri moldoveni, care exportau boi, erau scuti]i de aceast@ dare. ntr-un document de "vnzarea v@mii" de la sfr{itul secolului al XVIII - lea, citim urm@toarele la articolul nr. 3: "Fiindc@ unii din boieri au hrisoave domne{ti pe some de boi de nego], ci vor face nsu{, s@ nu pl@teasc@ vam@ {i corn@rit dup@ obiceiu, pentru care s@ s@ urmezi dup@ cuprindere hrisoavelor, ca, de vor face boii, sau i vor ave, s@ s@ scuteasc@". (Arhivele Na]ionale din Bac@u, colec]ia Documente, P. VI/151). CORNET = 1. Ofi]er de rang inferior n fosta cavalerie rus@, ncepnd cu anul 1801. Pn@ n 1884 era echivalent cu gradul de prapor{cic, apoi cu cel de podporucic; 2. Deta{ament de cavalerie n vechea oaste ruseasc@. CORNUA = p@r]ile laterale ale unei armate romane angajat@ n lupt@. COROAN = 1. Veche moned@ austriac@, n valoare de o jum@tate de florin; 2. Obiect pre]ios purtat pe cap, constituind semnul demnit@]ii {i simbolul puterii unui monarh (rege, mp@rat, domnitor etc.). COROBORA[IE = formul@ ce ncheia partea din mijloc a unui hrisov domnesc, numit@ context. Exemplu: "Iar pentru mai mare nt@rire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit slugii noastre, Tador diac, s@ scrie {i s@ atrne pecetea noastr@ la aceast@ carte a noastr@". (Document moldovenesc din 18 februarie 1445). CORONAMENT = ornament situat n zona superioar@ a unei construc]ii. CORONER = ofi]er care n S. U. A. {i n Marea Britanie face parte din poli]ia judiciar@. CORON (a) = a ncorona. "n anul de la Hristos 1530, Jicmont, craiul le{@scu, fiind b@trn, au coronit pre fiiu-s@u, Avgustu, copil fiind de dzece ani, cu voia tuturor le{ilor". (Nicolae Costin, Letopise]ul). COROPCAR = mic negustor medieval ambulant, care {i c@ra marfa n spate. CORP DIPLOMATIC = ntregul personal diplomatic al unei ]@ri ce este acreditat n aceea{i ]ar@ str@in@. CORPORA[II = denumire dat@ n Epoca regulamentar@ fostelor bresle me{te{ug@re{ti din Moldova {i [ara Romneasc@. "CORPUS JURIS CIVILIS" = cod de legi dat de mp@ratul bizantin Justinian I (527 - 565). Cuprinde patru p@r]i: 1. Codul; 2. Pandectele; 3. Institutele; 4. Novelele. Primele trei au fost scrise n limba latin@, iar a patra, n limba greac@. CORREGIDORES = slujba{i spanioli importan]i din secolele XVI - XVII, care reprezentau puterea central@ pe lng@ consiliile or@{ene{ti. CORTEGIU = grup de persoane care se deplaseaz@ cu ocazia unei ceremonii, solemnit@]i, sau care nso]esc o mare personalitate. CORTS = Parlamentul din Spania sau din Portugalia. CORVAN = 1. Vistieria Templului la vechii evrei; 2. Cutia Milelor din bisericile cre{tine. CORVET = corabie de r@zboi cu trei catarge, mai mare dect un bric {i mai mic@ dect o fregat@. CORVOAD = munc@ gratuit@ prestat@ de ]@rani n folosul statului, satului sau boierului. COSIGELARE = validarea unui document domnesc att cu sigiliul domnului, ct {i cu cel al boierilor din Sfatul domnesc. Prin aceasta, boierii garantau {i nt@reau con]inutul documentului.

COSMOGONIE = 1. Concep]ie despre Facerea Lumii, existent@ la toate popoarele; 2. Parte a astronomiei care studiaz@ originea {i evolu]ia corpurilor cere{ti. COSTAND = veche moned@ de argint bizantin@. A existat {i o costand@ polonez@, care n secolele XVII - XVIII a circulat {i n [@rile Romne. n Moldova se numea {i potronic {i avea valoarea de 9 - 10 bani. CO} = veche tab@r@ militar@ t@t@reasc@. n anul 1650, mpotriva domnului Vasile Lupu al Moldovei au pornit "Galga soltan singur cu co{urile, {i Hmil hatmanul cu tab@ra (...)". (Miron Costin, Letopise]ul). n Cronica sa, Axinte Uricariul scria urm@toarele despre acela{i eveniment: "Calga sultan cu co{urile {i Hmil hatmanul de la Soroca au tras cu o{tile drept la [u]ora, unde sultanul cu co{urile t@t@r@{ti au desc@lecat". C}NI[ = stup de albine primitiv, f@cut din ramuri de r@chit@ mpletite sau din papur@ mpletit@. Era uns cu un amestec de lut {i b@legar, pentru a se p@stra n interior o temperatur@ moderat@. COT = 1. Unitate medieval@ de m@surat lungimea n [@rile Romne, egal@ cu 0,63 - 0,68 metri. n Moldova, cotul a fost {i nc@ mai este folosit la m@surat pnza. Un cot de pnz@ este egal cu distan]a dintre cotul bra]ului {i vrful degetului mijlociu, plus distan]a de la vrful acestui deget pn@ la ncheietura palmei. La 30 iulie 1796, pentru "nunta Nastasic@i" din Moldova, s-au cump@rat, ntre multe altele, "17 co]i horbot@ alb@", cu pre]ul de 50 de parale cotul (Arhivele Na]ionale din Ia{i, fond Documente, P. 237/51); 2. Cotul regal din Grecia antic@ m@sura 55,5 centimetri {i era cu "trei degete mai lung dect cotul obi{nuit", dup@ cum ne informeaz@ istoricul Herodot. COTR = mic slujba{ care n Moldova medieval@ supraveghea cotitul, adic@ m@surarea corect@, cu cotul, a stofelor {i pnzeturilor ce erau vndute n zilele de iarmaroc. COTRIT = dare pl@tit@ de negustorii de pnzeturi pentru pnza vndut@ cu cotul. COTERE = 1. Persoane care {i ap@r@ interesele reciproc; 2. Grup de oameni care au scopuri egoiste. COTIZA[IE = sum@ fix@, pe care o pl@te{te periodic membrul unui partid sau al unei organiza]ii, asocia]ii etc. COTYTTO (n mitologia roman@) = zei]a Neru{in@rii. COVCI (sau COVLI) = fierar. COVA} = b@utur@ nealcoolic@ ce se ob]inea din f@in@ de gru, porumb etc., pus@ n ap@ cald@ {i l@sat@ s@ dospeasc@. COVLIE = vechea denumire a atelierului de fier@rie n Moldova. COVERT = puntea superioar@ a unei nave, de la pror@ pn@ la pup@. COW - BOY = haid@u (p@stor) la vite n fermele din S. U. A. COYOLXAUHQUI (n mitologia aztec@) = zei]a Lunii. COZAC = cazac. Cronicarul Miron Costin scria c@ "de{i mul]i au dzis c@ numele lor, cozac, ar hi de la un neam ce este peste apa Volgh@i, anume cassac, ce acele de{erte pove{ti sintu. Snt c@zacii de neamul lor ru{i, r@m@{i]ele de o{teni a cnedzilor ruse{ti (...)". COZOROC = partea anterioar@ a unui chipiu. Are form@ de semicerc {i umbre{te fa]a militarului. CRAI = 1. Rege medieval; 2. Principe. n anul 1593, cnd n [ara Romneasc@ s-a urcat pe tron Mihai Viteazul, n [ransilvania "era crai Bat@r Jicmont", adic@ Sigismund Bthory. (Constantin Cantacuzino, Istoria [@rii Rumne{ti). CRAINA (sau OCRAINA) = Ucraina. CRAINIC = denumirea celui ce anun]a publicului poruncile venite de la suveran sau de la diferite autorit@]i. "CRAIUL }FEDULUI" = "regele Suediei". (Ion Neculce, Letopise]ul). CRATER = vas larg la gur@, n care grecii antici amestecau la petreceri vinul cu apa. CRAVA} = un fel de bici cu ajutorul c@ruia c@l@re]ul {i ndeamn@ calul s@ alerge. CRCIUN = Marea s@rb@toare a na{terii Domnului nostru Iisus Hristos. n calendarul bisericesc cre{tin este nscris@ ncepnd cu anul 336 (la Roma). CRM (n cronicile medievale romne{ti) = Peninsula Crimeea din nordul M@rii Negre. CREATOR = Dumnezeu (Creator al Universului). CREA[IONISM = concep]ie teologic@ ce su]ine c@ Lumea a fost creat@ de Dumnezeu, din nimic. CREDEN[ = mas@ mobil@ situat@ lng@ masa Altarului dintr-o biseric@ catolic@, n care se p@streaz@ obiectele necesare la slujba religioas@. CREDEN[IONAL = mandat ncredin]at fiec@ruia din cei 1.228 de delega]i pentru a vota, la Alba Iulia, n ziua de 1 Decembrie 1918, Unirea Transilvaniei cu Romnia. CREI[AR = veche moned@ austriac@ de aram@, egal@ cu a suta parte dintr-un florin. CREOL = urma{ al coloni{tilor europeni, n@scut n coloniile acestora de pe alte continente. CRESTIANISM (sau CRISTIANISM) = Cre{tinism. CRESTOMA[IE = culegere de texte importante din diferite domenii sau din diferi]i autori. Aceste texte sunt ordonate cronologic, sau dup@ alte criterii. CRE}TINISM = religia care se bazeaz@ pe credin]a n Iisus Hristos {i n nv@]@turile Sale.

CRIJECI (sau CRIZECI, CRIZACI, KRIJACI, CRIJEI) = 1. Crucia]i; 2. Cavaleri teutoni. Cronicarul moldovean Nicolae Costin scria c@ "dup@ ce au pierdut r@zboiul (n anul 1422 - n.n.) (...) cu Vladislav Iaghelo, craiul le{@scu, c@ruia iau trimis agiutor Alexandru Vod@ (cel Bun - n. n.) mpotriva crijecilor 400 de moldoveni, c@zut-au la pace crijecii (...)". CRIPTOLOGIE = {tiin]@ care studiaz@ scrierile secrete {i documentele cifrate. CRISOGRAFIE = scriere cu litere de aur. CRISOHEDONISM = doctrin@ economic@ potrivit c@reia bog@]ia na]iunii trebuie s@ aib@ la baz@ acumularea de aur. CRISTELNI[ = vas mare, cu ap@ c@ldu]@, n care preotul boteaz@ copiii. "CRISTEL DE SGEAT" = distan]a pn@ la care arca{ul putea trimite s@geata. CRISTO}I = osta{i crucia]i. "}i birui Iancul (de Hunedoara - n. n.) pre Mahamet, cu cristo{ii, deci se turn@ Mahamet ru{inat". (Mihail Moxa, Cronica universal@). CRIT = insula Creta din Marea Mediteran@. CRITICISM = tendin]@ exagerat@ de a critica. CRIVAL = veche unealt@ ]@r@neasc@ pentru r@sucitul funiilor din cnep@. CRIVAT (sau CREVAT) = denumire veche pentru patul de dormit (n Moldova). n anul 1846 p@rin]ii unei mirese i-au dat ca zestre, ntre altele, "un acoperemnt di crevat, di adamasc@". (Arhivele Na]ionale din Bac@u, document din 25 august 1846, p. 1). CRIZ MONETAR = fenomen ce se manifest@ (mai ales n timpul unei crize economice de supraproduc]ie) ca urmare a lipsei de numerar, a neachit@rii pl@]ilor la timp etc. CRO - MAGNON = numele unei localit@]i din Fran]a unde au fost descoperite oase de homo sapiens (numit {i "om de la Cro - Magnon"). CROAZIER = 1. C@l@torie pe care o persoan@ o face de pl@cere, cu o nav@, pe mare; 2. Avion care zboar@ cu o vitez@ mai mic@ dect cea maxim@ posibil@. CROBIZI = popula]ie dacic@ ce tr@ia n sudul Dun@rii {i aproape de Marea Neagr@ n secolele V . Hr. - II d. Hr. CRO - MAGNON = popula]ie care a locuit n Europa n perioada paleoliticului superior (circa 40.000 - 14.000 . Hr.). Denumirea provine de la o pe{ter@ din Fran]a (lng@ Prigneux). Urmele fosile ale omului de Cro - Magnon au fost descoperite acolo n anul 1868. CROMLX (sau CROMLEH) = monument megalitic datnd din epoca bronzului. Aceast@ construc]ie sacr@ era format@ dintr-o piatr@ mai mare n centru, n jurul c@reia erau multe pietre verticale {i la distan]e egale, a{ezate n form@ de cerc. CRONOGRAF (sau HRONOGRAF) = sintez@ de istorie general@, bazat@ att pe izvoare scrise, ct {i pe legende. CRONOLOGIE = 1. }tiin]@ auxiliar@ a istoriei care se ocup@ cu datarea epocilor istorice {i a evenimentelor de orice fel; 2. Carte sau list@ ce con]ine o succesiune de evenimente istorice, ordonate cronologic. CRONOS (n mitologia greac@) = zeu Primordial, ntruchipnd Timpul. Un oracol i-a prezis c@ va fi detronat de unul dintre fiii s@i. De aceea i-a devorat pe rnd, n afar@ de Zeus, pe care l-a salvat Rhea, mama lui. CRONTALER = numele unei vechi monede de argint austriece din a doua jum@tate a secolului al XVIII - lea, care se mp@r]ea n jum@t@]i {i n sferturi. A circulat {i n [@rile Romne, unde n anul 1815 valora 6 lei. CRUCEA DECUSSATA = Cruce n form@ de X. Pe o astfel de Cruce a fost r@stignit Sfntul Apostol Andrei, cel care a r@spndit Cre{tinismul n nordul M@rii Negre {i n Dobrogea. CRUCEA LUI FEREN[ = cruce pus@ n anul 1717 de domnul Mihai Racovi]@ aproape de Ia{i, lng@ Cet@]uia, dup@ victoria de acolo a o{tilor moldo - t@tare mpotriva c@tanelor austriece conduse de "Frian]i, c@pitanul lor". (din Cronica atribuit@ lui Alexandru Amiras). CRUCEA RO}IE = organiza]ie interna]ional@ creat@ n anul 1863 de Henri Dunant, cu sediul n ora{ul Geneva. CRUCER = crei]ar (moned@). "CRUCIADA ROMNISMULUI" = denumirea unei organiza]ii de tip fascist din ]ara noastr@, creat@ n anul 1934 prin desprinderea unei grup@ri din Garda de Fier. A disp@rut din via]a politic@ n anul 1938. CRUCIADE = r@zboiaie purtate de catolicii europeni n perioada 1096 - 1270 pentru eliberarea Locurilor Sfinte ale Cre{tinismului, ajunse sub st@pnirea musulmanilor. n total, au fost opt cruciade: Cruciada I (1096 - 1099), a II - a (1147 1149), a III - a (1189 - 1192), a IV - a (1202 - 1204), a V - a (1217 - 1221), a VI - a (1228 - 1229), a VII -a (1248 - 1254), {i a VIII - a (1270). A mai existat {i o Cruciad@ a copiilor n anul 1212, condus@ de copiii Etienne {i Nicolas, care, ca {i majoritatea celor amintite mai sus, s-a terminat cu un e{ec. Tot cruciade s-au numit {i unele r@zboaie antiotomane purtate de cre{tini n secolele XIV - XVI. CRUCIER = lupt@ purtat@ la distan]@ mare de baz@ {i ntr-un timp ndelungat de c@tre o nav@ sau grup de nave. CRUCIFIC (a) = a r@stigni. "CRUCILE DE FOC" = organiza]ie fascist@ francez@ creat@ n anul 1927 {i condus@ de colonelul de La Rocque. La 6 februarie 1934 a declan{at o r@scoal@ la Paris. A fost interzis@ n ziua de 18 februarie 1936. CRUCI}TOR = vas de r@zboi mai u{or dect un cuirasat, folosit ca avangard@ a unei escadre.

CRUGUL LUNII = perioad@ de 19 ani, dup@ trecerea c@reia toate fazele lunare revin la acelea{i zile ale lunilor. (Vezi {i "Elemente cronologice secundare"). CRUGUL SOARELUI = perioad@ de 28 de ani, dup@ trecerea c@reia toate zilele s@pt@mnii cad din nou n acelea{i date lunare. (Vezi {i "Elemente cronologice secundare"). CTITOR = persoan@ care cheltuie bani pentru a construi o biseric@ sau o m@n@stire. CUADRAND = moned@ roman@ de cupru, cnt@rind 3 uncii (8,2 grame) {i valornd ct un sfert de as. CUAUHTMOC = al 11 - lea conduc@tor aztec (1520 - 1521). Era c@s@torit cu Tecuichpo, fiica fostului rege aztec Montezuma (1502 - 1520). Mai trziu s-a r@zvr@tit mpotriva conchistadorului Cortez, ns@ a fost prins {i ucis din porunca acestuia n luna februarie 1525. CUBCULUM = dormitor mic, ntr-o cas@ roman@. CUC = un fel de c@ciul@ pe care domnul romn o primea de la sultan. CUCERNIC = om credincios (cuvios, evlavios). CUCUL = hain@ cu glug@, din stof@ groas@, mbr@cat@ de c@lug@rii catolici. CUCULU = potcap purtat de c@lug@rii ortodoc{i. CUCURUZ = popu{oi (porumb). CUDUME = 1. Cadou f@cut odinioar@ cu ocazia sosirii unei persoane; 2. Dare introdus@ n anul 1792 printr-o reglementare ntre [@rile Romne {i Imperiul Otoman. Prin articolul 10 al documentului respectiv, domnii Moldovei {i ai [@rii Romne{ti erau obliga]i s@ trimit@ diferite sume de bani unor importan]i dreg@tori turci, cnd ace{tia erau numi]i n func]ie (vizir, reis efendi, defterdar - efendi {i al]ii). CUFRAR = me{te{ugar care f@cea cufere (valize), sau negustor care vindea asemenea marf@. CUHNE = buc@t@rie. CUIRASIERI = osta{i din cavaleria grea a unor state europene de la sfr{itul secolului al XVI - lea {i pn@ la primul r@zboi mondial. CUIUMGU = me{ter argintar. CUIUMGI - BA} = starostele unei bresle medievale de argintari. CUL = osta{ turc de odinioar@. CULACI = ]@rani nst@ri]i din vechea Rusie. La nceputul secolului al XX - lea reprezentau 20% din totalul gospod@riilor ]@r@ne{ti {i produceau 50% din cereale. Au fost persecuta]i de regimul comunist sovietic dup@ anul 1917. CULAT = partea inferioar@ a ]evii unui tun. CUL = turn medieval de ap@rare. CULEVRIN = tun de demult, a c@rui ]eav@ era foarte lung@. CULION = potcap mic {i rotund, f@r@ bordri (negru pentru c@lug@ri, ro{u pentru protopopi, {i albastru pentru preo]i). CULOGLU = santinel@ de demult n armata turc@. CULUC = straj@ (paz@) militar@. CULUCCU = vechi paznic de noapte. CUMANIA ALB = teritoriul dintre rul Nipru {i Mun]ii Ural, st@pnit de cumani n secolele XII - XIII. Acolo se afla centrul lor politic. CUMANIA NEAGR = Muntenia (teritoriul dintre Dun@re, Olt {i Mun]ii Carpa]i) {i sudul Moldovei, unde au st@pnit cumanii n secolele XII - XIII. CUMBAR = ghiulea pentru tun n epoca medieval@. "Avea Ion Vod@ (cel Cumplit, domn al Moldovei n perioada 1572 1574 - n. n.) {i pive 80, de aruncat cumbarale". (Nicolae Costin, Letopise]ul). CUMBARAGI - BA} = comandantul cumbaragiilor (tunarilor). CUMERCHIAR = vame{ n epoca medieval@. CUMIDAVA = veche a{ezare dacic@, situat@ pe locul actualului ora{ R{nov. CUMINECTUR = 1. Gustarea de c@tre cre{tini a pinii {i vinului, care simbolizeaz@ trupul {i sngele Domnului nostru Iisus Hristos; 2. mp@rt@{anie. CUMPANIST = negustor din trecut care era asociat cu al]i negustori. CUMPN = 1. Primejdie (pericol) mare; 2. Denumirea unui vechi instrument de cnt@rit n toate cele trei [@ri Romne. "CUMPN VICLEAN" (sau "MSUR N}ELTOARE") = m@sur@ fals@ (cot, oc@ etc.) folosit@ n trecut de unii negustori moldoveni necinsti]i. n anul 1783, cel prins cu asemenea m@suri era amendat cu 5 lei, sum@ care atunci reprezenta valoarea unui porc. Negustorii cinsti]i foloseau "cumpene drepte". CUMPRAREA TRONULUI = cheltuial@ b@neasc@ f@cut@ la Istanbul de pretenden]ii la tronul Moldovei sau al [@rii Romne{ti, ncepnd cu secolul al XVI - lea. Devenea domn cel care oferea bani mai mul]i. Domnul Mihai Racovi]@ a fost mazilit n 1709, fiind b@nuit de hainie fa]@ de sultan n timpul r@zboiului ruso - suedez din acel an. Cronicarul Ion Neculce scria c@ "atunce poroncit-au vizirul lui Antohi Vod@ (Antioh Cantemir - n. n.) s@ grijasc@ trei sute de pungi de bani, s@-l puie domnu, c@ al]ii dau

cinci sute. Antioh Vod@ socotie c@ n-ar pune pe al]ii, avnd el nume bun de la ]ar@, {i numai pe dnsu or pune. }-au r@spunsu vizirului c@ el mai mult de o sut@ cindz@ci de pungi n-a da, c@ ]ara este s@rac@ {i el nu poate s@ j@cuiasc@". Atunci, vizirul l-a chemat pe Nicolae Mavrocordat, spunndu-i: "Iat@ c@ tu e{ti t@rziman, slug-mp@r@teasc@, credincios, {i-]i dau ]ie domnia f@r@ nici un ban. }i l-au mbr@cat cu c@ftan". Dar tot Neculce scria: "Iar@ dup@ ce s-au trecut trei, patru dzile dup@ ce au mbr@cat c@ftan, f@cut-au vizirul un izvod (list@ - n. n.) la cte locuri trebuie s@ de bani Neculaiu Vod@, carei cuprinde acel izvod opt sute de pungi de bani. }i l-au f@cut de-u dat to]i banii n grab@. }i cu ce-u mai cheltuit cu casa lui pn-a purcede de acolo, s-au f@cut aproapi o mie de pungi de bani". Despre domnul muntean }erban Cantacuzino (1678 - 1688), marele istoric A. D. Xenopol scria: "Mul]i bani l costase pe }erban Cantacuzino c@p@tarea domniei; el trebui s@ cheltuiasc@ pentru darurile f@cute sultanului, validelei, vizirului, {i altor mari dreg@tori, 1.300 de pungi, care fac 650.000 de lei". Dimitrie Cantemir ne informeaz@ c@ la luarea domniei "este obicei s@ se pl@teasc@ mp@ratului 25.000 de taleri, mamei sultanului 5.000 , vizirului 15.000 , chehaei pe jum@tate at]ia. Tefterdarul dobnde{te 1.000 , reis effendi 500 de taleri (...), ischimne - agas, care l duce pe domn n Scaun, dobnde{te un dar de 10.000 de lei. De multe ori, toate cheltuielile acestea ajung la 300.000 de lei, pe care trebuie s@-i dea ]ara, nu domnul din punga sa". CUMPTARE = ab]inere (nfrnare) de la mncare {i b@utur@ mult@. CMUL = situa]ie cnd o persoan@ ndepline{te concomitent dou@ sau cteva func]ii remunerate. CUNINA (n mitologia roman@) = zei]a ocrotitoare a pruncilor. CUNICER = persoan@ care aduna o dare medieval@ numit@ cuni]@. CNI[ = 1. dare pl@tit@ pentru vitele ngr@{ate spre a fi vndute, n secolele XVIII - XIX; 2. Dare perceput@ de la str@inii care {i iernau sau {i p@{teau vitele n Moldova. Astfel, documentele amintesc de o "cuni]@ le{easc@", precum {i de o "cuni]@ turceasc@"; 3. V@c@rit de var@. Domnul Moldovei, Matei Ghica (1753 - 1756), a iertat "v@c@ritul de var@, numit cuni]@, fiind {i aceasta o dare neobi{nuit@, ca s@ nu mai fie de acum nainte ...". (din Cronica Ghicule{tilor). CUNSTCAMER = 1. Muzeu de rarit@]i (antichit@]i); 2. Colec]ie de obiecte rare (de art@, istorice {. a.) {i locul n care acestea se p@strau. CUNUN = coroan@ din frunze de laur (dafin). Cu o astfel de coroan@ erau r@spl@ti]i la Jocurile Olimpice din Grecia antic@ cei care c{tigau probele sportive. CUPR = dreg@tor domnesc subordonat paharnicului, care se ngrijea de pivni]ele cu vinuri {i de viile domne{ti. Subalternii lui se numeau pivniceri. Despre cupar, Dimitrie Cantemir scria c@ ]ine "zilnic socoteala la pivni]ele de vin ale Cur]ii domne{ti". Tot el d@dea cr{marilor "m@suri drepte, sigilate cu pecete domneasc@". CUP = veche m@sur@ pentru capacitate folosit@ n Transilvania, mai ales n p@r]ile S@lajului. Avea 1,5 litri. CUPE[ = 1. Negustor; 2. Precupe]. CUPEU = 1. Tr@sur@ de demult, luxoas@ {i nchis@, avnd, de obicei, numai dou@ locuri. Vizitiul mna caii stnd n afara caroseriei, pe capra tr@surii; 2. Automobil de demult. CUPD = om lacom, preocupat mereu de c{tig. CUPIDON sau AMOR (n mitologia roman@) = zeul Dragostei. Era fiul zei]ei Venus. n mitologia greac@ se numea Eros. CUPRINDE sau COPRINDE (a) = a pune st@pnire pe un teritoriu. La sfr{itul secolului al XVI - lea, "ncepur@ turcii a coprinde [ara Rumneasc@ {i a-{i face l@ca{uri {i meceturi". (Constantin Cantacuzino, Istoria [@rii Rumne{ti). CURA (n mitologia roman@) = zei]a Grijii. CURATEL = denumirea institu]iei care ap@r@ interesele unui minor, sau condamnat, sau alienat mintal. CURATOR = epitrop. CUR = curge. "C@l@toria noastr@ n ceast@ lume iaste foarte s@rguitoare, ca o ap@ r@pede ce cur@". (Varlaam, Cazania, 1643). CURTUR = 1. Suprafa]@ de p@dure defri{at@, pentru a fi cultivat@; 2. Runc. "CURBE DE SACRIFICIU" = m@suri de austeritate {i de sc@dere a salariilor n Romnia n timpul marii crize economice din perioada 1929 - 1933. S-au aplicat trei curbe de sacrificiu: ianuarie 1931; septembrie 1932; februarie 1933. CURECHI = varz@ (n Moldova). CURELAR = me{te{ugar care confec]ioneaz@ curele, hamuri, {i alte obiecte din piele. CRIA = sediul Senatului roman din incinta Forului. "CURIERUL ROMNESC" = primul periodic din [ara Romneasc@, editat la Bucure{ti de Ion Heliade R@dulescu n ziua de 8/20 aprilie 1829. Al doilea periodic, numit Albina Romneasc@, a ap@rut la Ia{i n ziua de 1/13 iunie 1829, director fiind Gheorghe Asachi. CUROPALATES = {eful personalului din palatul mp@ra]ilor bizantini din secolul al VI-lea d. Hr. "CURRICULUM VITAE" ("Cursul vie]ii") = scurt@ autobiografie, nso]it@ de lista lucr@rilor {tiin]ifice publicate. Se ntocme{te mai ales pentru ob]inerea unui titlu, sau pentru ocuparea unei func]ii. CURS VALUTAR = pre]ul (cotarea) unit@]ii b@ne{ti dintr-o ]ar@, exprimat@ n unitatea b@neasc@ dintr-o alt@ ]ar@. CURSIVE = litere aplecate, care se mai numesc {i italice. CURSOR = sclav din Imperiul Roman care mergea naintea litierei st@pnului s@u.

CURTE = 1. Cas@ boiereasc@ n Moldova; 2. Conac; 3. Ograd@. CURTENIE = denumirea unui bir la care erau impu{i curtenii din [ara Romneasc@ n secolul al XVII - lea. CURTIER = 1. Persoan@ care, n schimbul unui comision primit de la vnz@tori, uneori {i de la cump@r@tori, mijloce{te tranzac]iile comerciale de burs@. De obicei, negociaz@ n numele vnz@torului; 2. Broker. CURUGU = osta{ care p@zea un ora{ n Imperiul Otoman. CURU[I = lupt@tori n r@scoala antihabsburgic@ din Ungaria {i Transilvania condus@ de Francisc Rkczi al II - lea n perioada 1703 - 1711. CUSTODE = persoan@ ce are obliga]ia de a p@zi {i p@stra unele bunuri mobile ncredin]ate. CTER (sau CTTER) = ambarca]ie pentru sport, dispunnd de vele {i de un singur catarg. CUTIA BRESLEI = l@di]@ n care erau p@strate fondurile unei bresle me{te{ug@re{ti medievale din Moldova. Acele fonduri proveneau din cotiza]iile pl@tite de me{te{ugari, calfe {i ucenici. Erau folosite mai ales pentru acordarea de ajutoare n caz de boal@, b@trne]e sau nmormntare. CUTIA MILELOR = bani aduna]i din diferite surse n secolele XVIII - XIX {i folosi]i pentru ajutorarea oamenilor bolnavi, b@trni {i nevolnici. n Moldova, cel care r@spundea de Cutia Milelor se numea same{. CUTIA TRGULUI = Casa de bani n care se p@strau veniturile ora{elor {i trgurilor din Moldova {i [ara Romneasc@ n secolele XVIII - XIX. Banii publici, care aveau diferite provenien]e, erau cheltui]i pentru nevoile comunit@]ii respective. De exemplu, venitul Cutiei trgului Bac@u din anul 1823 trebuia cheltuit n primul rnd "pentru trebuin]ele ob{te{ti ale trgului, {i mai cu dinadinsul pentru alc@tuirea de o {coal@ ob{teasc@ a trgului, nct se va putea mai ncuviin]at@, spre nv@]@tura copiilor trgove]ilor, f@r@ nici o plat@ de la sine, pentru ca s@ se nlesneasc@, n acest chip, {i acei mai s@raci, ntru c{tigare de nv@]@turi". Eviden]a banilor din Cutia trgului era ]inut@ de epitropi. CUTM = norm@ juridic@ nescris@, statornicit@ la noi printr-o practic@ de secole. n documentele medievale romne{ti se numea "obiceiul p@mntului". CU[OVLAHI = aromni care tr@iesc n Rumelia {i Macedonia. "Ace{tia amestec@ ntr-un chip ciudat limba lor str@mo{easc@ cu greaca {i albaneza", nct "nici grecul, nici albanezul, nici moldoveanul, nu pot pricepe n ntregime vorbirea lor". (Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldaviae). "Snt dar@ ace{ti co]ovlahi, cum ne spun vecinii lor, {i nc@ {i cu dintr-n{ii am vorbit, oameni nu mai osebi]i, nici n chip, nici n obicine, nici n t@riia {i f@ptura trupului dect rumnii ce{tea, {i limba lor rumneasc@ ca acestora, numai mai stricat@ {i mai amestecat@ (...)". (stolnicul Constantin Cantacuzino, Istoria [@rii Romne{ti). CUVIOS = 1. Om evlavios, cucernic; 2. Om supus, cu sufletul curat. CUZCO = capitala fostului Imperiu Inca{ (azi n Peru), situat@ n Mun]ii Anzi, la o altitudine de 3.500 de metri. Arheologii au descoperit acolo importante dovezi ale civiliza]iei precolumbiene. CVADRAT = unitate de m@sur@ utilizat@ n tipografie. Este egal@ cu 18,04 milimetri. Odinioar@, prin cvadrat se n]elegea p@trat. De exemplu, n Regulamentul Organic al Moldovei din anul 1832 se preciza c@ o falce era egal@ cu 80 de pr@jini n lung {i 4 pr@jini n lat, "sau trii sute dou@zeci pr@jini cvadrate". CVADRG = car folosit de romani la manifest@ri triumfale sau la spectacole de circ. Avea numai dou@ ro]i {i era tras de patru cai nh@ma]i bulzi{, adic@ al@turi unul de altul. CVADRIREM = corabie roman@ prev@zut@ cu patru rnduri de vsle. CVARCIANA = oaste polonez@ mbr@cat@ n zale. CVARTAL = mahal sau cartier al unui ora{ de demult. Uneori, prin "cvartal" se n]elegea un sfert dintr-un ora{ sau trg. CVARTEMISTRU = ofi]er de demult care se ocupa cu ncartiruirea o{tirii. CVIETISM = numele unei doctrine etice religioase, pe care Biserica o condamn@. Aceast@ doctrin@ nu recunoa{te nsemn@tatea practicilor rituale, recomandnd doar contempla]ia mistic@. CVITN[IE = chitan]@. "Acela ce pl@te{te o datorie, poate n fie{tecare ntmplare s@ cear@ pentru aceasta o cvitan]ie, adic@ n scris adeverin]@ de la acela pe carele l-au ndestulat". (din Codul Calimach, 1817).

BIBLIOGRAFIE
Ablai Mehmet, Arabii (de la Mecca la Cordoba), Editura }tiin]ific@, Bucure{ti, 1968. Adauge Mihai {i Furtun@ Alexandru, Basarabia {i basarabenii, Uniunea Scriitorilor din Moldova, Chi{in@u, 1991. Alexandrescu Cristian {. a., Mic dic]ionar diplomatic romn, Editura Politic@, Bucure{ti, 1967. Alexandrescu - Dersca M. M., Rolul hati{erifurilor de privilegii n limitarea obliga]iilor c@tre Poart@ (1774 - 1802),, n Studii, nr. 6/1958. Alexe Marin, Dic]ionar diplomatic, Editura Politic@, Bucure{ti, 1979. Amarandei Gheorghe, Dorohoiul istoric {i cultural. Evoc@ri, Editura Quadrat, Boto{ani, 1999. Antonescu Iulian, Liber]ii n societatea roman@ a secolelor I - II, Ex Ponto, Constan]a, 2000. Aris Philippe, Duby Georges (coordonatori), Istoria vie]ii private, Editura Meridiane, Bucure{ti, 1994, vol. I (traducere de Ion Herdan). Arn@utu I. Nicolae, 12 invazii ruse{ti n Romnia, Editura Saeculum I. O., Bucure{ti, 1996. Apostolescu V., Cu privire la unele falsific@ri de materiale documentare n trecut n Moldova, n Revista Arhivelor, nr. 1/1963. Attias Jean - Cristophe, Benbassa Esther, Dic]ionar de civiliza]ie iudaic@ (traducere de }erban Velescu), Editura Univers Enciclopedic, Bucure{ti, 1997. Axinte Uricariul, Cronica paralel@ a [@rii Romne{ti {i a Moldovei (edi]ie critic@ de Gabriel }trempel), Editura Minerva, Bucure{ti, vol. II, 1994. Babiuc Victor {. a., Dic]ionar juridic de comer] exterior, Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1986. Balaci Anca, Mic dic]ionar mitologic greco - roman, Editura }tiin]ific@, 1966. Idem, Mic dic]ionar de mitologie greac@ {i roman@, edi]ia a II-a, Editura Mondero, Bucure{ti, 1992. B@cescu Marius {i B@cescu - C@rbunaru Angelica, Compendiu de macroeconomie, Editura Economic@, Bucure{ti, 1997. B@lcescu Nicolae, Scrieri alese, Editura Minerva, Bucure{ti, 1973. B@nescu Nicolae, Chipuri din istoria Bizan]ului, Editura Albatros, Bucure{ti, 1971. B@rbulescu Petre {i Clo{c@ Ionel, Repere de cronologie interna]ional@, 1914 - 1945, Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1982. Bennassar Bartolom {. a., Inchizi]ia spaniol@ (secolele XV - XIX), traducere din limba francez@ de Carmela Roman, Editura Politic@, Bucure{ti, 1983. Berciu - Dr@ghicescu Adina, }tiin]ele auxiliare ale istoriei, Editura Universit@]ii din Bucure{ti, 1997. Berg I., Dic]ionar de cuvinte, expresii, citate celebre, Editura }tiin]ific@, Bucure{ti, 1968. Bernal Diaz Del Castillo, Adev@rata istorie a cuceririi Noii Spanii (cuvnt nainte, text ales {i traducere de Maria Berza), vol. I - II, Editura Meridiane, Bucure{ti, 1986. Blackburn Simon, Dic]ionar de filosofie (traducere de C@t@lina Iricinschi {. a.), Editura Univers Enciclopedic, Bucure{ti, 1999. Bocian Martin {. a., Dic]ionar enciclopedic de personaje biblice (traducere de Gabriela Danti{ {i Herta Spuhn), Editura Enciclopedic@, Bucure{ti, 1996. Bogdan Ioan, Cronice inedite ating@toare de Istoria Romnilor, Editura Libr@riei Socecu & comp., Bucure{ti, 1895. Bogdan N. A., Din trecutul comer]ului moldovenesc {i mai ales a celui ie{ean, Ia{i, 1925. Boicu L., Lucr@rile de mbun@t@]ire a c@ilor de comunica]ie n Moldova n vremea administra]iei ruse din anii 1828 - 1834, n Studii {i cercet@ri {tiin]ifice, Istorie, anul XIII, fasc. 1/1961. Idem, Mijloacele, viteza {i pre]ul de cost al transporturilor n Moldova la nceputul sec. al XIX - lea, n Studii {i cercet@ri {tiin]ifice, Istorie, anul XIV, fasc. 2/1963. Boldur A., Istoria Basarabiei, Edi]ia a II-a, Editura Victor Frunz@, Bucure{ti, 1992. Bolintineanu Dimitrie, Legende istorice {i alte poezii, Editura pentru Literatur@, 1965. Boroianu C., Texte vechi romne{ti. Album de paleografie romno - chirilic@, Tipografia Universit@]ii din Bucure{ti, 1971. Bort@ Th. Milu]@ (prof. dr.), Istoria ideilor {i doctrinelor politice, Editura "Vasile Prvan", Bac@u, 2002. Brancovici Gheorghe, Cronica romneasc@, Editura Academiei R. S. R., Bucure{ti, 1987. Brani{te Ene, Brani{te Ecaterina, Dic]ionar enciclopedic de cuno{tin]e religioase, Editura Diecezan@ Caransebe{, 2001. Br@tianu I. Gheorghe, Tradi]ia istoric@ despre ntemeierea statelor romne{ti, Editura Eminescu, Bucure{ti, 1980. Idem, Marea Neagr@ (de la origini pn@ la cucerirea otoman@), Edi]ia a II - a (edi]ie ngrijit@, studiu introductiv, note {i bibliografie de Victor Spinei; traducere de Michaela Spinei), Editura Polirom, Ia{i, 1999. Breban Vasile, Dic]ionar general al limbii romne, Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, 1987. Brezeanu Stelian, O istorie a Imperiului Bizantin, Editura Albatros, Bucure{ti, 1981. Brezoianu Ioan, Vechile institu]iuni alle Romniei (1327 - 1866), Bucure{ti, 1882. Bruhis Mihail, Rusia, Romnia {i Basarabia, 1812, 1918, 1924, 1940, Editura Universitas, Chi{in@u, 1992. Bulg@r Gh. {i Constantinescu - Dobridor Gh, Dic]ionar de arhaisme {i regionalisme, vol. I - II, Editura Saeculum Vizual, Bucure{ti, 2002. Burlacu Gheorghe, Contribu]ii la cunoa{terea Coblei de pe Siretul Mijlociu (Sec. XV - XIX), n Carpica, Bac@u, XVI, 1984, {i XVII, 1985.

Burlacu Ioana {.a., Dic]ionar al {tiin]elor speciale ale istoriei (Arhivistic@, Cronologie, Diplomatic@, Genealogie, Heraldic@, Paleografie, Sigilografie), Editura Stiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1982. Busuioc Ioan, Dic]ionar de drept constitu]ional {i administrativ, Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1978. Candrea I. A., Adamescu Gh., Dic]ionarul enciclopedic ilustrat, Editura Cartea Romneasc@, Bucure{ti, 1933. Canta Ioan, Letopise]ul [@rii Moldovii de la a doua {i pn@ la a patra domnie a lui Constantin Mavrocordat voevod (1741 1769), n vol. Cronici moldovene{ti, Editura Minerva, Bucure{ti, 1987. Cantacuzino Constantin (stolnicul), Istoria [@rii Rumne{ti, Editura Minerva, Bucure{ti, 1984. Cantemir Dimitrie, Istoria ieroglific@, vol. I - II, edi]ie ngrijit@ {i studiu introductiv de P. P. Panaitescu {i I. Verde{, Editura pentru literatur@, Bucure{ti, 1965. Idem, Descriptio Moldaviae, Editura Academiei R. S. R., Bucure{ti, 1973. Capro{u I., Cam@t@ {i c@m@tari n Moldova n epoca fanariot@, n Anuarul Institutului de Istorie {i Arheologie "A. D. Xenopol" din Ia{i, VIII, 1971. Carte romneasc@ de nv@]@tur@, 1646 (Edi]ie critic@), Editura Academiei R. P. R., 1961. C@lug@r Dumitru (preot), }apte c@r]i de religie, edi]ia a III - a editat@ de Episcopia Romanului {i Hu{ilor, 1990. C@zan Florentina (lector dr.), Culegere de documente privind trecerea de la Antichitate la Evul Mediu n Europa Occidental@ (sec. III - VIII), Universitatea din Bucure{ti, 1979. Ceacalopol Gloria {i Doncea Ion, Culegere de texte pentru istoria antic@ (clasa a V - a), Editura Didactic@ {i Pedagogic@, Bucure{ti, 1981. Cernovodeanu Dan, }tiin]a {i arta heraldic@ n Romnia, Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1977. Chalcocondil Laonic, Expuneri istorice (n romne{te de Vasile Grecu), Editura Academiei R. P. R., Bucure{ti, 1958. Chirie{ Corneliu (col. r.), Jude]ul Bac@u, altar de jertf@ {i eroism, Editura "Babel", Bac@u, 2001. Chi]ulescu Georgeta, Chi]ulescu Traian, }apte monumente celebre ale arhitecturii antice ("Cele {apte minuni"), Editura Tehnic@, 1965. Ciachir Nicolae, Basarabia sub st@pnire ]arist@ (1812 - 1917), Editura Didactic@ {i Pedagogic@, R. A., Bucure{ti, 1992. Cihodaru C., Alexandru cel Bun (23 aprilie 1399 - 1 ianuarie 1432), Editura Junimea, Ia{i, 1984. Idem, Forme de proprietate feudal@ n Moldova, n Studii {i Cercet@ri }tiin]ifice, Ia{i, Istorie, seria III, nr. 3 - 4, iulie - decembrie 1955. Idem, "Ste]ia", un impozit nou introdus n Moldova de Movile{ti la nceputul sec. al XVII - lea, n Studii {i Cercet@ri }tiin]ifice, Ia{i, Istorie, 1956, 7, fasc. 2. Idem, Contribu]ii la cunoa{terea ob{tii ]@r@ne{ti n Moldova, n Studii {i Cercet@ri }tiin]ifice, Ia{i, Istorie, 1956, 7, fasc. 1. Idem, Sfatul domnesc {i Sfatul de ob{te n Moldova (sec. XV - XVIII), n Analele Institutului de Istorie {i Arheologie din Ia{i, 1/1964. Ciubotaru }tefan, Monografia ora{ului Boto{ani pn@ la 1944, Edi]ia a II-a ilustrat@, Editura AXA, Boto{ani, 2003. Ciurea Dimitrie, Sigiliile medievale ale ora{elor din Moldova, n Studii {i cercet@ri {tiin]ifice, Ia{i, Istorie, fasc. 2, 1956 (7). Idem, Noi date pentru istoricul ora{elor din Moldova n secolele XVIII - XIX, n Studii {i cercet@ri {tiin]ifice, Istorie, anul VIII, fasc. 1/1957. Ciut@ Ioan, Apicultura n Moldova medieval@, str@veche ndeletnicire romneasc@, Editura "Diacon Coresi", Bucure{ti, 1994. Clment lisabeth {. a., Filosofia de la A la Z. Dic]ionar enciclopedic de filosofie, Editura All, Bucure{ti, 1999. Coand@ Lisette, Curta Florin, Mic dic]ionar de sociologie, Editura All, Bucure{ti, 1994. Codrescu Theodor, Uricariul, vol. VIII, Ia{i, 1886. Codul Calimach (Edi]ie critic@), Editura Academiei R. P. R., 1958. Cojocaru Nicolae, }tefan cel Mare {i Sfnt. Legende, Editis (Editur@ pentru tineret {i sport), Bucure{ti, 1992. Columbeanu Sergiu, Cnezate {i voievodate romne{ti, Editura Albatros, Bucure{ti, 1973. Condurache Gheorghe, Rusu Costache (coordonatori), Management {i economie de pia]@. Dic]ionar de termeni, Editura "Danubius", Br@ila, 2000. Condurachi Emil (Acad.) {i Iliescu Vladimir, Crestoma]ie de texte privitoare la istoria antic@ (Edi]ia a II - a), Editura Didactic@ {i Pedagogic@, Bucure{ti, 1963. Condurachi Ioan D., Istoricul sistemelor monetare n [@rile Romne pn@ la 1867, Bucure{ti, 1934. Constantinescu Ioana, Arend@{ia n agricultura [@rii Romne{ti {i a Moldovei pn@ la Regulamentul Organic, Bucure{ti, Editura Academiei R. S. R., 1985. Constantiniu Florin, Rela]iile agrare din [ara Romneasc@ n secolul al XVIII - lea, Editura Academiei R. S. R., Bucure{ti, 1972. Corduneanu Maria, Corduneanu Radu, Dic]ionar de mitologie greco - roman@ {i romneasc@. Zei, eroi, legende, Editura "Viitorul Romnesc", Bucure{ti, 1998. Corfus Ilie, Insemn@ri de demult, Ia{i, Editura Junimea, 1975. Costin Mircea {. a., Dic]ionar de drept civil, Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1980. Costin Miron, Opere, vol.I {i II (Edi]ie critic@ ngrijit@ de P. P. Panaitescu), Editura pentru Literatur@, Bucure{ti, 1965. Costin Nicolae, Scrieri, Editura Hyperion, Chi{in@u, 1990. Costinescu Mariana, Georgescu Magdalena, Zgraon Florentina, Dic]ionarul limbii romne literare vechi (1640 - 1780), Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1987. Creang@ Ion, Amintiri, povestiri, pove{ti, Editura Tineretului, 1969. Cremene Mioara, Dic]ionar ini]iatic al ordinelor cavalere{ti, Editura Universal Dalsi, Bucure{ti, 1998.

Crestoma]ie de texte privitoare la istoria antic@ (ntocmit@ sub redac]ia Acad. prof. Emil Condurachi), Editura Didactic@ {i Pedagogic@, Bucure{ti, 1961. Crestoma]ie de istorie universal@ medie. Partea I, Evul Mediu timpuriu (sub redac]ia Prof. dr. doc. Francisc Pall), Editura Didactic@ {i Pedagogic@, Bucure{ti, 1970. Cristescu Lucian, Galileanul, Editura "Via]@ {i S@n@tate", Bucure{ti, 2002. Cronica anonim@ a Moldovei, 1661 - 1729, (pseudo - Amiras), studiu {i edi]ie critic@ de Dan Simonescu, Editura Academiei, Bucure{ti, 1975. Cronica Ghicule{tilor (Istoria Moldovei ntre anii 1695 - 1754), edi]ie ngrijit@ de Nestor Camariano {i Ariadna Camariano - Cioran, Bucure{ti, Editura Academiei, 1965. Cronicile slavo - romne din sec. XV - XVI publicate de Ion Bogdan (Edi]ie rev@zut@ {i completat@ de P. P. Panaitescu), Editura Academiei R. P. R., 1959. Cron] Gheorghe, Institu]ii medievale romne{ti. nfr@]irea de mo{ie. Jur@torii, Editura Academiei R. S. R., Bucure{ti, 1969. Culegere de texte pentru istoria universal@. Epoca modern@ (coordonator, Conf. univ. Camil Mure{an), vol. I (1640 - 1848), Editura Didactic@ {i Pedagogic@, Bucure{ti, 1973, {i vol. II (1848 - 1918), Editura Didactic@ {i Pedagogic@, Bucure{ti, 1974. Dabija Nicolae, Moldova de peste Nistru - vechi p@mnt str@mo{esc, Editura Hyperion, Chi{in@u, 1991. Daicoviciu Hadrian, Dacii, Editura Hyperion, Chi{in@u, 1991. Damian P. Bogdan, Din paleografia slavo - romn@, n vol. Documente privind Istoria Romniei, Introducere, vol. I, Editura Academiei R. P. R., 1956, p. 81 - 149. n continuare vom scrie D. I. R. Idem, Diplomatica slavo - romn@, n D. I. R., Introducere, vol. II, Editura Academiei R. P. R., 1956, p. 5 - 164. Idem, }tiin]e speciale istorice, n Revista de istorie, 1980, nr. 7 - 8. Idem, Paleografia romno - slav@. Tratat {i album, Bucure{ti, 1978. Idem, Glosarul cuvintelor romne{ti din documentele slavo - romne, Bucure{ti, 1946. Danielle Fouilloux, Dic]ionar cultural al Bibliei (traducere din limba francez@ de Ana Vancu), Editura Nemira, Bucure{ti, 1998. Derek W. Urwin, Dic]ionar de istorie {i politic@ european@, 1945 - 1995 (traducere de Areta Voroniuc), Institutul European, 2000. Dic]ionar biblic (traduc@tori Liviu Pup {i John Tipei), Societatea Misionar@ Romn@, Editura "Cartea Cre{tin@", Oradea, 1995. Dic]ionar biblic (traducere din limba francez@ de Constantin Moisa), Editura Stephanus, Bucure{ti, vol. I, 1995, {i vol. II, 1996. Dic]ionar complet al economiei de pia]@ (coordonator Georgeta Bu{e), Informa]ia Business Books, Bucure{ti, 1994. Dic]ionar cronologic al {tiin]ei {i tehnicii universale (coordonator: Acad. }tefan B@lan), Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1979. Dic]ionar de art@ (coordonator Mircea Popescu), Editura Meridiane, Bucure{ti, 1995. Dic]ionar de astrologie, Editura Excelsior, Bucure{ti, 1996. Dic]ionar de cultur@ general@ (sub redac]ia lui Frdric Laupies), Editura Amarcord, Timi{oara, 2001. Dic]ionar de drept interna]ional public (coordonator, dr. Ionel Clo{c@), Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1982. Dic]ionar de drept procesual civil (coordonator, dr. Mircea N. Costin), Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1983. Dic]ionar de economie (coordonator Ni]@ Dobrot@), Editura Economic@, Bucure{ti, 1999. Dic]ionar de economie politic@, Editura Politic@, Bucure{ti, 1974. Dic]ionar de filozofie {i logic@ (traducere din englez@ de D. Stoianovici), Editura Humanitas, Bucure{ti, 1996. Dic]ionar de Istoria Romnilor (coordonator Demir Dragnev), Editura Civitas, Chi{in@u, 2005. Dic]ionar de Marketing, Editura Junimea, Ia{i, 1979. Dic]ionar de pedagogie, Editura Didactic@ {i Pedagogic@, Bucure{ti, 1979. Dic]ionar de politic@ (coordonat de Iain McLEAN: traducere {i Glosar de Leonard Gavriliu), Editura Univers Enciclopedic, Bucure{ti, 2001. Dic]ionar de sociologie (coordonator Gilles Ferrol), Editura Polirom, Bucure{ti, 1998. Dic]ionar enciclopedic (coordonator Marcel D. Popa {. a.), Editura Enciclopedic@, Bucure{ti, vol. I (A - C), 1993, {i vol. II (D - G), 1996. Dic]ionar enciclopedic al Bibliei (transpunere romneasc@ de Dan Slu{anschi), Editura Humanitas, Bucure{ti, 1999. Dic]ionar enciclopedic ilustrat, Editura Cartier, 1999. Dic]ionar enciclopedic romn, Editura Politic@, Bucure{ti, vol. I (1962), vol. II (1964), vol. III (1965) {i vol. IV (1966). Dic]ionarul explicativ al limbii romne (Edi]ia a II - a), Editura Univers Enciclopedic, Bucure{ti, 1996. Dic]ionar politic, Editura Politic@, Bucure{ti, 1975. Dic]ionar {colar de termeni {i expresii istorice (coord. Mariana Gavril@ {i Mariana Maximescu), Editura Paralela 45, Pite{ti, 2005. Dic]ionar. Teosofie - Esoterism - Metafizic@ - Masonerie (traducere din limba francez@ de Radu Duma), Editura Herald, Bucure{ti (f@r@ an). Dic]ionarul elementelor romne{ti din documentele slavo - romne, 1374 - 1600, Editura Academiei R. S. R., Bucure{ti, 1981. Dic]ionarul enciclopedic moldovenesc, Chi{in@u, 1989. Dic]ionarul explicativ al limbii romne, edi]ia a II-a, Academia Romn@, Institutul de Lingvistic@ Iorgu Iordan, Editura Univers Enciclopedic, Bucure{ti, 1998. Dic]ionarul limbii romne moderne, Editura Academiei R. P. R., 1958. Diculescu Vl., Via]a cotidian@ a [@rii Romne{ti n documente, 1800 - 1848, Editura Dacia, Cluj, 1970. Didier Julia, Dic]ionar de filosofie, Editura Univers Enciclopedic, Bucure{ti, 1996. Diehl Charles, Figuri bizantine (traducere de Ileana Zara), vol. II, Editura pentru literatur@, Bucure{ti, 1969.

Dobrot@ Ni]@ (coordonator), A, B, C - ul economiei de pia]@ moderne. Dic]ionar, Casa de Editur@ {i Pres@ "Via]a Romneasc@", Bucure{ti, 1991. Documenta Romaniae Historica, Editura Academiei R. S. R., Bucureti, A , Moldova, vol. I (1975), vol. II (1976) i vol. III (1980). Documente medievale inedite p@strate n Biblioteca Academiei din Bucure{ti {i n filialele Arhivelor Na]ionale din Ia{i, Bac@u, Boto{ani, Suceava, Neam], Vaslui {i Gala]i. Documente privind istoria Romniei. Introducere, vol. I, Editura Academiei, 1956; vol. II, Editura Academiei, 1956. Documente privitoare la istoria economic@ a Romniei. Ora{e {i trguri, seria A, Moldova, vol. II , Bucure{ti, Direc]ia General@ a Arhivelor Statului din R. P. R., 1960. Documente str@ine despre romni (coordonator Ionel Gal), Direc]ia General@ a Arhivelor Statului din R. S. R., Bucure{ti, 1979. Dogaru Maria, Sigiliile, m@rturii ale trecutului istoric. Album sigilografic, Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1976. Dogaru Petre, Insula }erpilor n calea rechinilor, Editura Saeculum I. O. {i Editura Vestala, Bucure{ti, 1996. Dominique Chagnollaud, Dic]ionar al vie]ii politice {i sociale (n romne{te de Miruna Runcan), Editura All Educational, Bucure{ti, 1999. Douglas C. Lloyd, C@ma{a lui Christos (traducere de Jul. Giurgea), Editura Venus, Tiparul executat la ntreprinderea Poligrafic@ Cluj (f@r@ an). Dr@ghici Manolaki (post.), Istoria Moldovei pe timp de 500 ani pn@ n zilele noastre, tomul I {i II, Tipografia Institutul Albinei, Ia{i, 1857. Dr@gu] Vasile, Dic]ionar enciclopedic de art@ medieval@ romneasc@, Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1976. Drimba Ovidiu, Istoria culturii {i civiliza]iei, Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, vol. 1 (1984), 2 (1087), 3 (1990), 4 (1995). Du]u Alexandru (dr.) {i Ignat Maria, 1940, drama Romniei, Editura Universal Dalsi, Bucure{ti, 2002. Eliade Mircea, Culianu P. Ioan, Dic]ionar al religiilor (traducere de Cezar Baltag), Editura Humanitas, Bucure{ti, 1993. Eminescu Mihai, Poezii (Postfa]@ de George Munteanu), Editura Minerva, Bucure{ti, 1980. Enciclopedia arheologiei {i istoriei vechi a Romniei (coordonator {tiin]ific Constantin Preda), Editura Enciclopedic@, vol. I (A - C), Bucure{ti, 1994, {i vol. II (D - L), Bucure{ti, 1996. Enciclopedia civiliza]iei grece{ti (n romne{te de Ioana {i Sorin Stati), Editura Meridiane, Bucure{ti, 1970. Enciclopedia civiliza]iei romane (coordonator {tiin]ific, prof. univ. dr. doc. Dumitru Tudor), Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1982. Enciclopedia descoperirilor geografice (coordonare {tiin]ific@ {i cuvnt nainte de Prof. univ. dr. Ioan Popovici), Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1975. Enciclopedia istoriografiei romne{ti (coordonator {tiin]ific, prof. univ. dr. }tefan }tef@nescu), Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1978. Enciclopedia Romniei, vol. I - IV (coordonator Dimitrie Gusti), Bucure{ti, 1938 - 1943. Enciclopedie {colar@ (coordonator Ion Constantin T@nase), Editura "Cartea }colii", Bucure{ti, 2000. Erdeli George {. a., Dic]ionar de geografie uman@, Editura Corint, Bucure{ti, 1999. Evseev Ivan, Dic]ionar de magie, demonologie {i mitologie romneasc@, Editura Amarcord, Timi{oara, 1998. Farmer Hugh David, Dic]ionar al Sfin]ilor, Editura Univers Enciclopedic, Bucure{ti, 1999. Ferrol Gilles (coordonator), Dic]ionar de sociologie, Editura Polirom, Ia{i, 1998. Filitti Ioan C.,Considera]ii generale despre vechea organizare fiscal@ a Principatelor Romne pn@ la Regulamentul Organic, n Analele economice {i statistice, nr. 1 - 3, ianuarie - martie 1935, Bucure{ti. Flew Antony, Dic]ionar de filozofie {i logic@ (traducere din englez@ de D. Stoianovici), Editura Humanitas, 1996. Florescu Radu, Daicoviciu Hadrian, Ro{u Lucian, Dic]ionar enciclopedic de art@ veche a Romniei, Bucure{ti, 1980. Fouilloux Danielle {. a., Dic]ionar cultural al Bibliei (traducere din limba francez@ de Ana Vancu), Editura Nemira, Bucure{ti, 1998. Frone D. Florin, Dic]ionar de Marketing, Editura Oscar Print, Bucure{ti, 1999. Furnic@ D. Z., Industria {i dezvoltarea ei n ]@rile romne{ti, Bucure{ti, 1926. Gajos Vasile, Borogani (istoria, economia, cultura), Editura Lumina, Chi{in@u, 1994. Gal Ionel (coordonator), Dic]ionar al {tiin]elor speciale ale istoriei, Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1982. Gane C., Trecute vie]i de doamne {i domni]e (Edi]ie ngrijit@ de Victor Leahu), vol. I (1971), II (1972) {i III (1973), Editura "Junimea", Ia{i. Gaudin Philippe (coordonator), Marile Religii: Iudaismul, Cre{tinismul, Islamismul, Hinduismul {i Budhismul (traducerea: Sanda Aronescu), Editura Orizonturi, Bucure{ti, 1995. Gazetele s@pt@mnale Magazin (Bucure{ti, 1990 - 2005) {i Magazin interna]ional (Bucure{ti, 2002 - 2004). Georgescu Al. Valentin, Strihan Petre, Judecata domneasc@ n [ara Romneasc@ {i Moldova, 1611 - 1831, partea I, Organizarea judec@toreasc@, vol. I (1611 - 1740) {i vol. II (1740 - 1831), Editura Academiei R. S. R., Bucure{ti, 1979 {i 1981. Georgescu Vlad, Istoria romnilor de la origini pn@ n zilele noastre (Edi]ia a II-a revizuit@ {i ad@ugit@), Scythian Books, Oakland, California, U. S. A., 1989. Gherman Ion, Cronica [inutului Her]a, p@mnt dintotdeauna romnesc, Editura "Via]a Medical@ Romneasc@", Bucure{ti, 1996. Idem, Istoria tragic@ a Bucovinei, Basarabiei {i [inutului Her]a, Editura ALL, Bucure{ti, 1993. Idem, Cartea alb@ a unor vechi teritorii romne{ti condamnate la nstr@inare, Editura "Cerna", Bucure{ti, 1999. Ghib@nescu Gheorghe, Catastihul v@milor Moldovei (1765), publicat n rev. Ion Neculce - buletinul Muzeului municipal din Ia{i anul I, fasc. II, iulie 1922.

Idem, Ispisoace {i zapise (documente slavo - rom@ne), vol. III, partea II (1663 - 1675), Tipografia "Dacia", Ia{i, 1912, p. 1 - 74 (Slovar). Idem, S@mile Visteriei Moldovei pe anul 1764, lunile iulie {i august (Extras din Buletinul Ion Neculce, seria II, fascicola IX), Institutul de Arte Grafice "Via]a Romneasc@" S. A., Ia{i, 1931. Idem, Catastihul Ia{ilor din 1755, n rev. Ion Neculce - buletinul Muzeului municipal din Ia{i - nr. 1, fasc. 1, octombrie 1921. Idem, Ia{ii n 1820 (dup@ catagrafia lui Mihail Grigore }u]u Vod@), n rev. Ion Neculce - buletinul Muzeului municipal din Ia{i fasc. 3/1923, p. 1 - 31. Idem, Surete {i izvoade (Vasluiul), vol. XV, Ia{i, 1926. Ghimpu Sanda (prof. univ. dr.) {. a., Dic]ionar juridic selectiv, Editura Albatros, Bucure{ti, 1985. Giurescu Constantin, Capitula]iile Moldovei cu Poarta otoman@, Bucure{ti, 1908. Giurescu C. Constantin, Trguri sau ora{e {i cet@]i moldovene, Editura Academiei R. S. R., Bucure{ti, 1967. Idem, Probleme controversate n istoriografia romn@, Editura Albatros, 1977. Idem, Istoria pescuitului {i a pisciculturii n Romnia, vol. I, Editura Academiei R. P. R., Bucure{ti, 1964. Idem, Istoria p@durii romne{ti din cele mai vechi timpuri pn@ ast@zi, Editura Ceres, Bucure{ti, 1975. Idem, Istoria Romnilor, vol. III, partea I, Bucure{ti, 1942. Idem, Istoricul podgoriei Odobe{tilor (din cele mai vechi timpuri pn@ la 1918), Editura Academiei R. S. R., Bucure{ti, 1969. Idem, Contribu]ii la istoria {tiin]ei {i tehnicii romne{ti n secolele XV - nceputul secolului XIX, Editura }tiin]ific@, Bucure{ti, 1973. Idem, Principatele Romne la nceputul sec. XIX, Editura }tiin]ific@, Bucure{ti, 1957. Glotz G., Cetatea greac@ (traducere {i indice de Mioara Izverna {i Pan Izverna), Editura Meridiane, Bucure{ti, 1992. Golescu Dinicu, nsemnare a c@l@toriei mele, Constantin Radovici din Gole{ti, f@cut@ n anul 1824, 1825, 1826, Editura Eminescu, Bucure{ti, 1971. Gon]a I. Alexandru, Satul n Moldova medieval@. Institu]iile, Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1986. Idem, Studii de istorie medieval@ (cu un cuvnt introductiv de Ioan Capro{u), Editura "Dosoftei", Ia{i, 1998. Idem, Cum ar@ta o velni]@ {i o ber@rie n veacul al XIX - lea, n Revista Arhivelor, nr. 2/1966. Idem, Leg@turile economice dintre Moldova {i Transilvania n secolele XIII - XVII (Edi]ie, prefa]@, bibliografie {i indice de I. Capro{u), Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1989. Gorincu Gheorghe, Dic]ionarul economiei de pia]@, Editura Danubius, Br@ila, 1999. Gossler Marcus, Dic]ionarul {tiin]elor de grani]@ (traducere de }tefania Br@ileanu), Editura Saeculum I. O. {i Editura Vestala, Bucure{ti, 1995. Greceanu Radu, ncep@tura istoriii vie]ii luminatului {i preacre{tinului domnului [@rii Rumne{ti, Io Costandin Brncoveanu Basarab-voievod, d@ cnd Dumnezeu cu domniia l-au ncoronat, pentru vremile {i ntmpl@rile ce n p@mntul acesta n zilele M@rii-Sale s-au ntmplat, Editura Minerva, Bucure{ti, 1984. Grigora{ N., Dreg@torii trgurilor moldovene{ti {i atribu]iunile lor pn@ la Regulamentul Organic (tez@ de doctorat), Tipografia "Avntul", Ia{i, 1942. Idem, Din istoria diploma]iei moldovene{ti (1432 - 1457), Tipografia Alexandru A. [erek, Ia{i, 1948. Guboglu Mihail, Catalogul documentelor turce{ti, vol. I, 1960; vol. II, 1965. Gu]u Olimpia, Scrierea chirilic@ slavo - romn@. Album de documente, D. G. A. S., Bucure{ti, 1988. Holban M., Un raport francez despre Moldova (1828) al consulului Lagan, n Buletinul Comisiei istorice a Romniei, vol. IX, Bucure{ti, 1930. Iacobescu Mihai, Din istoria Bucovinei, vol. I (1774 - 1862), Editura Academiei Romne, Bucure{ti, 1993. Idem, 30 de zile n "Siberia" c@utnd arhivele Bucovinei, Editura Junimea, Ia{i, 2003. Ielenicz Mihai {. a., Dic]ionar de geografie fizic@, Editura Corint, Bucure{ti, 1999. Ielenicz Mihai, Erdeli George, Marin Ion, Dic]ionar de termeni geografici pentru gimnaziu {i liceu, Editura Corint, Bucure{ti, 2001. Institu]ii feudale din [@rile Romne. Dic]ionar (coordonatori Ovid Sachelarie {i Nicolae Stoicescu), Editura Academiei, Bucure{ti, 1988. "Ioan Neculce" - buletinul Muzeului municipal din Ia{i, fasc. 5/1925. Ion Narcis - Dorin, Castele, palate {i conace din Romnia, vol. I, Editura Funda]iei Culturale Romne, 2002. Iona{cu Ion, B@rbulescu Petre, Gheorghe Gheorghe, Rela]iile interna]ionale ale Romniei n documente (1368 - 1900), Editura Politic@, Bucure{ti, 1971. Iona{cu Ion, Cronologia documentelor din Moldova {i [ara Romneasc@, n D. I. R., Introducere, vol. I, Editura Academiei R. P. R., 1956, p. 389 - 450. Idem, Erele n trecutul omenirii, n Magazin istoric, 1969, decembrie, nr. 12 (33). Ionescu Ion (inspectoru generalu de agricultur@), Agricultura romn@ din jude]ul Dorohoiu, Imprimeria Statului, Bucuresci, 18.66. Ionescu Traian, Hati{eriful din 1802 {i nceputul luptei pentru asigurarea pie]ii interne a Principatelor dun@rene, n Studii {i articole de istorie, I, Bucure{ti, 1956. Ioni]@ I. Gheorghe (prof. univ. dr.), Romnii de dincolo de actualele hotare ale ]@rii, Universitatea Cre{tin@ "Dimitrie Cantemir", Facultatea de Istorie, Bucure{ti, 1996. Iordan Iorgu, Toponimia romneasc@, Editura Academiei R. P. R., Bucure{ti, 1963. Iorga Nicolae, Istoria armatei romne{ti, Editura Militar@, Bucure{ti, 1970. Idem, Istoria Romnilor. Ctitorii, Edi]ia a II -a, vol. III, (volum ngrijit de Victor Spinei), Editura Enciclopedic@, Bucure{ti, 1993.

Idem, Istoria romnilor prin c@l@tori, vol. II, Bucure{ti, 1921, {i vol. III, Bucure{ti, 1922. Idem, Istoria comer]ului romnesc. Epoca mai nou@, Bucure{ti, 1925. Idem, Documente privitoare la familia Callimachi, vol. I, Bucure{ti, 1902. Istoria Evului Mediu, vol. I (Europa apusean@), partea I (secolele V - XV), (coordonator, Prof. dr. Radu Manolescu), Universitatea Bucure{ti, 1993. Istoria medie a Romniei. Partea I (sec. al X - lea - sfr{itul sec. al XVI - lea), Editura Didactic@ {i Pedagogic@, Bucure{ti, 1966. Istoria ilustrat@ a picturii (de la arta rupestr@ la arta abstract@), Edi]ia a III - a, Editura Meridiane, Bucure{ti, 1973. Istoria Lumii n date (sub conducerea Acad. Prof. Andrei O]etea), Editura Enciclopedic@ Romn@, Bucure{ti, 1969. Istoria poporului romn (sub redac]ia Acad. Andrei O]etea), Editura }tiin]ific@, Bucure{ti, 1970. Istoria Romniei, Editura Academiei R. P. R., vol. II (1962), vol. III (1964) {i vol. IV (1964). Istoria Romniei. Compendiu (sub redac]ia Acad. Prof. univ. }tefan Pascu), Edi]ia a III - a rev@zut@ {i ad@ugit@, Editura Didactic@ {i Pedagogic@, Bucure{ti, 1974. Istoria Romniei n date (sub conducerea lui Constantin C. Giurescu), Editura Enciclopedic@ Romn@, Bucure{ti, 1971. Istoria Romniei ntre anii 1918 - 1981 (manual universitar, coordonator, prof. dr. Aron Petric), Editura Didactic@ {i Pedagogic@, Bucure{ti, 1981. Istoria Romnilor, vol. I - VIII editate de Academia Romn@, Editura Enciclopedic@, Bucure{ti, 2001 - 2003. Istoria [@rii Romne{ti, 1290 - 1690. Letopise]ul Cantacuzinesc (edi]ie critic@ ntocmit@ de C. Grecescu {i D. Simonescu), Editura Academiei R. P. R., 1960. Istorie universal@. Epoca contemporan@, vol. II, 1939 - 1945 (coordonatori: Constantin Bu{e {i Alexandru Vianu), Editura Didactic@ {i Pedagogic@, Bucure{ti, 1979. Johnson Paul, O istorie a evreilor (traducere de Irina Horea), Editura Hasefer, Bucure{ti, 1999. ndreptarea Legii, 1652, Editura Academiei R. P. R., 1962. nv@]@turile lui Neagoe Basarab c@tre fiul s@u Theodosie (studiu introductiv {i note de Dan Zamfirescu {i G. Mih@il@), Editura Minerva, Bucure{ti, 1971. Kernbach Victor, Dic]ionar de mitologie general@, Editura Albatros, Bucure{ti, 1983. Idem, Dic]ionar de mitologie general@. Mituri, divinit@]i, religii, Editura Albatros, Bucure{ti, 1995. Kieran O' Mahony, Dic]ionar de geografie pentru {colari (traducere de Laura St@nculescu), 1993. Kog@lniceanu Mihail, Tainele inimei. Scrieri literare {i istorice, Editura Albatros, Bucure{ti, 1987. Kraus Georg, Cronica Transilvaniei, 1608 - 1665 (Traducerea {i studiul introductiv de G. Duzinchevici {i E. Reus - Mrza), Editura Academiei R. P. R., Bucure{ti, 1965. Laurian A. T. {i Massimu J. C., Glossariu care coprinde vorbele din limba romn@, Bucuresci, 1871. Laz@r Mihai, Contribu]ii la cunoa{terea fiscalit@]ii n Moldova n secolul al XVIII - lea: v@c@ritul, cuni]a, al@mul {i corn@ritul, n revista Suceava - Anuarul Muzeului jude]ean, VI - VII, 1979 - 1980. L@z@rescu George, Dic]ionar de mitologie, Casa editorial@ Odeon, Bucure{ti, 1992. Leahu Gabriel {i Leoveanu Relu, Dic]ionar de termeni istorici, Editura Conexiuni, Bac@u, 1998. Lecca O. G., Dic]ionar istoric, arheologic {i geografic al Romniei, Editura Universul S. A., Bucure{ti, 1937. Legiuirea Caragea, 1818 (dup@ edi]ia din anul 1862, completat@ cu legi noi). Leonte Il., O form@ rar@ de validare a documentelor n Cancelaria domneasc@ a Moldovei, n Revista Arhivelor, 1968, nr. 2. Leoveanu - Ni]@ Veronica, Leoveanu Relu, Dic]ionar de arhaisme {i no]iuni istorice, Editura "Egal", Bac@u, 2002. Lorin] Florica, Oamenii Nordului, Editura }tiin]ific@ (Edi]ia a II-a rev@zut@), Bucure{ti, 1965. Lungu V., [inuturile Moldovei pn@ la 1711 {i administrarea lor, Extras din Cercet@ri istorice, revist@ de istorie romneasc@, vol. XVII, 1943, scos de Institutul de Istorie Na]ional@ "A. D. Xenopol" din Ia{i. Lurker Manfred, Divinit@]i {i simboluri vechi egiptene. Dic]ionar (traducere de Adela Motoc), Editura Saeculum I. O., Bucure{ti, 1997. Lupu Marin, Dic]ionar ilustrat de istorie, Casa Editorial@ Regina, Ia{i, 2002. Madaule Jacques, Istoria Fran]ei, vol. 1 - 3 (traducere din limba francez@ de Eugen Rusu), Editura Politic@, Bucure{ti, 1973. Manea Mihai, Mic dic]ionar de termeni istorici, Editura All Educational, Bucure{ti, 1999. Manolescu Radu {. a., Istoria medie universal@, Editura Didactic@ {i Pedagogic@, Bucure{ti, 1980. Idem, Prelegeri de istorie universal@ medie. Fascicola III (pentru uz intern), Universitatea Bucure{ti, Facultatea de Istorie, Bucure{ti, 1968. Idem, Istoria Evului Mediu. Vol. I: Europa apusean@, partea a II - a: Sfr{itul Evului Mediu {i nceputul Epocii Moderne (secolele XVI - XVII), Universitatea Bucure{ti, 1993. Marele dic]ionar geografic al Romniei, vol. I - V, Bucure{ti, 1898 - 1902. Matei C. Horia, Negu] Silviu, Nicolae Ion, Statele lumii de la A la Z, Edi]ia a 8-a (cuvnt nainte de Acad. Mircea Mali]a), Editura Meronia, Bucure{ti, 2002. Idem, Civiliza]ia Romei antice, Editura Eminescu, Bucure{ti,1980. Idem, Civiliza]ia lumii antice, Editura Eminescu, Bucure{ti, 1983. Idem, Mic dic]ionar al lumii antice. [@ri, popoare, ora{e, Editura Albatros, Bucure{ti, 1986. Idem, Lumea antic@. Mic dic]ionar biografic, Editura Danubius, Bucure{ti, 199l. Idem, Enciclopedia Antichit@]ii, Editura Meronia, Bucure{ti, 1995. Idem, Enciclopedia Europei, Editura Minerva, Bucure{ti, 2002.

M@rie{ Stela, Supu{ii str@ini din Moldova n perioada 1781 - 1862, Universitatea "Al. I. Cuza", Ia{i, 1985. Mic dic]ionar enciclopedic (edi]ia a II-a, rev@zut@ {i ad@ugit@), Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1978. Mic dic]ionar filozofic, Editura Politic@, Bucure{ti, 1969. Mic dic]ionar filozofic (edi]ia a II-a), Editura Politic@, Bucure{ti, 1973. Mih@il@ G, Dic]ionar al limbii romne vechi (sfr{itul sec. X - nceputul sec. XVI), Editura Enciclopedic@ Romn@, Bucure{ti, 1974. Mih@ilescu - Brliba Virgil, Mitrea Ioan, Tezaurul de la M@gura, Muzeul Jude]ean de Istorie {i Art@ din Bac@u, 1977. Mihordea V., Rela]iile agrare din sec. al XVIII - lea n Moldova, Editura Academiei R. S. R., Bucure{ti, 1968. Mihordea Vasile (redactor responsabil), Ioana Constantinescu, Corneliu Istrati, Documente privind rela]iile agrare n veacul al XVIII - lea, vol. II, Moldova, Editura Academiei R. S. R., 1966. Milescu Nicolae - sp@taru, Jurnal de c@l@torie n China, Editura pentru literatur@, Bucure{ti, 1962. Mircea Ioan (preot dr.), Dic]ionar al Noului Testament, Editura Institutului Biblic {i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure{ti, 1995. Mitrea Ioan, Comunit@]i s@te{ti la est de Carpa]i n epoca migra]iilor. A{ezarea de la Davideni din secolele V - VIII, Editura "Constantin Matas@", Piatra Neam], 2001. Moldova n epoca feudalismului, vol. VII, partea I {i partea a II-a (Recens@mintele popula]iei Moldovei din anii 1772 - 1773 {i 1774), Editura }tiin]a, Chi{in@u, 1975. Moldoveanu Nicolae, Dic]ionar biblic de nume proprii {i cuvinte rare (Edi]ia a II-a revizuit@ {i ad@ugit@), Editura Casa }coalelor, Bucure{ti, 1995. Morariu Constantin, Cursul vie]ii mele. Memorii (Edi]ie ngrijit@, prefa]@, microbiografii, glosar {i note de prof. univ. dr. Mihai Iacobescu), Editura "Hurmuzachi", Suceava, 1998. Moraru Anton, Istoria Romnilor. Basarabia {i Transnistria, 1812 - 1993, Editura "AIVA", Chi{in@u, 1995. Moxa Mihail, Cronica universal@ (edi]ie critic@, nso]it@ de izvoare, studiu introductiv, note {i indici de G. Mih@il@), Editura Minerva, Bucure{ti, 1989. Murariu Ioan, Pre]urile cu care se vindeau unele m@rfuri n Moldova la sfr{itul secolului al XVIII - lea {i nceputul secolului al XIX - lea, n Carpica, Muzeul Jude]ean de Istorie {i Art@ din Bac@u, VII, 1975, p. 123 - 148. Idem, Documente privind pre]urile unor m@rfuri n Moldova la sfr{itul secolului al XVIII - lea {i n primele decenii ale secolului al XIX - lea, n Carpica, Muzeul Jude]ean de Istorie "Iulian Antonescu" din Bac@u, XXIV, 1993, p. 103 - 128. Idem, Istoria [inutului Her]a pn@ n anul 1940, Editura "Grigore Tabacaru", Bac@u, 1997. Idem, Mic dic]ionar de arhaisme {i termeni istorici, Editura "Grigore Tabacaru", Bac@u, 2000. Idem, Dic]ionar de arhaisme {i termeni istorici, Editura "Plumb", Bac@u, 2000 ({i Edi]ia a II-a, Editura "Vasile Prvan", Bac@u, 2002). Idem, Dic]ionar explicativ {colar de termeni istorici {i arhaici, Editura "Vox Cart", Bucure{ti, 2004. Mustafa A. Mehmet, Cronici turce{ti privind [@rile Romne. Extrase, III, sfr{itul sec. XVI - nceputul sec. XIX, Bucure{ti, Editura Academiei R. S. R., 1980. Idem, Istoria turcilor, Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1976. Idem, O nou@ reglementare a raporturilor Moldovei {i [@rii Romne{ti fa]@ de Poart@ la 1792 (O carte de lege - Kanunnam n limba turc@), n Studii, revist@ de istorie, tomul 20, nr. 4/1967. Idem, O condic@ de firmane turce{ti din timpul domniei lui Alexandru Ipsilanti n Moldova (1786 - 1788), n Studii - revist@ de istorie, anul XV, nr. 2/1962. Muste Nicolae, Letopise]ul [@rii Moldovei (1662 - 1729), n Mihail Kog@lniceanu, Cronicile Romniei sau Letopise]ele Moldaviei {i Valahiei (a doua edi]iune), Bucure{ti, 1874, tomul III, p.3 - 99. Mu{at Mircea, Ardeleanu Ion, De la statul geto - dac la statul romn unitar, Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1983. Idem, Romnia dup@ Marea Unire, vol. II, partea I (1918 - 1933), Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1986; vol. II, partea a II - a (noiembrie 1933 - septembrie 1940), Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1988. Neagoe Manole, Attila, Ginghis - han {i Tamerlan, Editura Meridiane, Bucure{ti, 1971. Neculce Ion, Letopise]ul [@rii Moldovei de la Dabija - Vod@ pn@ la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat, precedat de O sam@ de cuvinte, Editura Minerva, Bucure{ti, 1975. Negru]i Ecaterina, Satul moldovenesc n prima jum@tate a secolului al XIX - lea. Contribu]ii demografice, Universitatea "Al. I. Cuza", Ia{i, 1984. Negru]i - Munteanu Ecaterina, Date noi privind structura demografic@ a trgurilor {i ora{elor moldovene{ti la 1832, n vol. Popula]ie {i societate - studii de demografie istoric@ (sub red. prof. }tefan Pascu), Editura Dacia, 1972, vol. l. Idem, Num@rul slujitorilor din Moldova n informa]iile statistice de la sfr{itul sec. al XVIII - lea {i primele decenii ale sec. XIX, n Revista Arhivelor, nr. 1/1968. Negu] Silviu {. a., Enciclopedia Asiei, Editura Meronia, Bucure{ti, 1999. Nicolau - Golfin Marin, Istoria artei, vol. I, Editura Didactic@ {i Pedagogic@, Bucure{ti, 1970. Nicolescu Ecaterina, Dic]ionar explicativ {colar, Editura Steaua Nordului, Constan]a (f@r@ an). Nistor Ion, Istoria Bucovinei, Editura Humanitas, Bucure{ti, 1991. Idem, Istoria Basarabiei, Editura "Cartea Moldoveneasc@", Chi{in@u, 1991. Nov@ceanu Darie, Precolumbia, (edi]ia a II-a), Editura Sport - Turism, 1977. Olariu Victoria, B@descu Ion, Dic]ionar al economiei de pia]@, Editura Spicon, 1991.

Olteanu }tefan, }erban Constantin, Me{te{ugurile din [ara Romneasc@ {i Moldova n Evul Mediu, Editura Academiei R. S. R., 1969. Omul medieval (coordonator Jacques Le Goff; traducere de Ingrid Ilinca {i Drago{ Cojocaru; postfa]@ de Alexandru Florin Platon), Editura Polirom, 1999. Onu Liviu, Aspecte ale scrierii chirilice de la nceputul secolului al XIX - lea. Litere cu valori ambigue {i confuzii de litere, n Revista Arhivelor, 1984, 61, nr. 4. O]etea Andrei, P@trunderea comer]ului romnesc n circuitul interna]ional (n perioada de trecere de la feudalism la capitalism), Editura Academiei R. S. R., Bucure{ti, 1977. Idem, Tudor Vladimirescu {i revolu]ia din 1821, Editura }tiin]ific@, Bucure{ti, 1971. Idem, nfiin]area Consulatelor franceze n ]@rile romne{ti, n Revista istoric@, nr. 10 - 12, octombrie - decembrie 1932. Idem, Rena{terea {i Reforma, Editura }tiin]ific@, Bucure{ti, 1968. Idem, Considera]ii asupra trecerii de la feudalism la capitalism n Moldova {i [ara Romneasc@, n Studii {i materiale de istorie medie, vol. IV, Editura Academiei R. P. R., 1960. Pactul Molotov - Ribbentrop {i consecin]ele lui pentru Basarabia (selec]ie de Ion }i{canu {i Vitalie V@ratec; prefa]@ de Valeriu Matei), Editura Universitas, Chi{in@u, 1991. Papacostea }erban, Romnii n secolul al XIII - lea (ntre Cruciad@ {i Imperiul Mongol), Editura Enciclopedic@, Bucure{ti, 1993. Pascu }tefan (Acad.), Maior Liviu (Lect. univ.), Culegere de texte pentru Istoria Romniei, vol. I, Editura Didactic@ {i Pedagogic@, Bucure{ti, 1977. Pavelescu Eugen, Economia breslelor n Moldova, Bucure{ti, 1939. Petrescu - Dmbovi]a Mircea, Teodor Gh. Dan, Sisteme de fortifica]ii medievale timpurii la est de Carpa]i. A{ezarea de la Fundu Her]ii (jud. Boto{ani), Editura Junimea, Ia{i, 1987. Pippidi M. D., Dic]ionar de istorie veche a Romniei (Paleolitic - sec. X), Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1976. Idem, Studii de istorie {i epigrafie, Editura Academiei R. S. R., Bucure{ti, 1988. Platon Gheorghe, Popula]ia ora{ului moldovenesc la mijlocul secolului al XIX - lea, n Carpica, Muzeul de Istorie din Bac@u, III, 1970. Idem, Popula]ia ora{ului Ia{i de la jum@tatea sec. al XVIII - lea pn@ la 1859, n vol. Popula]ie {i societate - studii de demografie istoric@ (sub redac]ia prof. }tefan Pascu), Editura Dacia, Cluj, 1972, vol. 1. Idem, Istoria modern@ a Romniei, Editura Didactic@ {i Pedagogic@, Bucure{ti, 1985. Idem, Cu privire la dezvoltarea pie]ei interne n Moldova n preajma Regulamentului Organic, n Analele {tiin]ifice ale Universit@]ii "Al. I. Cuza" din Ia{i (serie nou@), sec]iunea III ({tiin]e sociale), tomul V, 1959. Pont - Humbert Catherine, Dic]ionar universal de rituri, credin]e {i simboluri (traducere de Nicolae Constantinescu), Editura Lucman, Bucure{ti, 1998. Popa D. Marcel, Matei C. Horia, Mic@ enciclopedie de istorie universal@, Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1983. Popescu Radu, Istoriile domnilor [@ri Rumne{ti, Editura Minerva, Bucure{ti, 1984. Popescu - Spineni Marin, Romnia n izvoare geografice {i cartografice (Din antichitate pn@ n pragul veacului nostru), Editura }tiin]ific@ {i Enciclopedic@, Bucure{ti, 1978. Popula]ie {i societate. Studii de demografie istoric@, vol. I (sub redac]ia Prof. }tefan Pascu). Editura Dacia, Cluj, 1972. Pravila ritorului Lucaci, 1581 (text stabilit, studiu introductiv {i indice de I. Rizescu), Editura Academiei R. S. R., Bucure{ti, 1971. Pravilniceasca condic@, 1780 (edi]ie critic@), Editura Academiei R. P. R., 1957. Predescu Lucian, Enciclopedia Romniei, Editura Saeculum I. O., Bucure{ti, 1999. Probleme de politic@ extern@ a Romniei, 1918 - 1940. Culegere de studii (coordonator, Viorica Moisuc), vol. II, Editura Militar@, Bucure{ti, 1977. Probleme fundamentale ale Istoriei Patriei {i Partidului Comunist Romn. Tematic@, bibliografie. Crestoma]ie (coordonator Constantin Mocanu), Editura Didactic@ {i Pedagogic@, Bucure{ti, 1981. Procopius din Caesarea, Istoria secret@ (Edi]ie critic@, traducere {i introducere de H. Mih@escu), Editura Academiei R. S. R., Bucure{ti, 1972. Proloagele tip@rite prin str@duin]a {i osteneala, cu un studiu introductiv {i binecuvntarea nalt Preasfin]itului Dr. Nestor Vornicescu, mitropolitul Olteniei, Craiova, 1991. Proz@ narativ@ latin@ (traducere de I. Teodorescu; studiu introductiv, prezent@ri {i note de Mihai Nichita), Editura Univers, Bucure{ti, 1972. Prut Constantin, Dic]ionar de art@ modern@, Editura Albatros, Bucure{ti, 1982. Pseudo - Enache Kog@lniceanu, Letopise]ul [@rii Moldovii de la domnia nti {i pn@ la a patra domnie a lui Constantin Mavrocordat voevod (1733 - 1774), n vol. Cronici moldoveneti, Editura Minerva, Bucure{ti, 1987. Rachet Guy, Dic]ionar de civiliza]ie egiptean@, Univers enciclopedic, Bucure{ti, 1997. Radu Costache, Bac@ul de la 1850 - 1900, Edi]ia a 2-a (Edi]ie ngrijit@, prefa]@ {i note de Lucian }erban), Editura Grafit, Bac@u,2005. Rnzi{ Filofteia, Contribu]ii la cunoa{terea sigiliului de mari dreg@tori ([ara Romneasc@, sec. XVII), n Analele Institutului de Istorie {i Arheologie "A. D. Xenopol" din Ia{i, 1987, XXIV, vol. I. Regulamentul Organic al Principatului Valahiei, Bucure{ti, 1832. Retinschi Alexandru, Mari navigatori n jurul lumii, Editura Albatros, Bucure{ti, 1983. Runciman Steven, C@derea Constantinopolului, 1453, Editura }tiin]ific@, Bucure{ti, 1971. Sacerdo]eanu Aurelian, Arhivistica, Editura Didactic@ {i Pedagogic@, 1970.

Idem, Orient@ri n paleografia romn@, n Revista Arhivelor, 1968, nr. 1. Idem, Sigiliul domnesc {i Stema ]@rii. Conceptul de unitate a poporului romn pe care l reflect@ {i rolul avut n formarea ideii de Unire, n Revista Arhivelor, 1968, nr. 2. Idem, Introducere n Diplomatic@, n Hrisovul - Buletinul }coalei de Arhivistic@, vol. I, 1941. Scorpan Costin, Istoria Romniei. Enciclopedie, Editura Nemira, Bucure{ti, 1997. Scriban August, Dic]ionaru limbii romne{ti (edi]iunea ntia), Institutu de Arte Grafice "Presa bun@", Ia{i, 1939. Scurtu Ioan, Ionescu Z. Gheorghe, Popescu Eufrosina, Smrcea Doina, Istoria Romniei ntre anii 1918 - 1944. Culegere de documente, Editura Didactic@ {i Pedagogic@, Bucure{ti, 1982. Smeu Georgeta, Dic]ionar de istoria romnilor, Editura "Trei", 1997. Sobornicescul hrisov, 1785, (Edi]ie critic@), Editura Academiei R. P. R., 1958. Stoian Ion M. (preot), Dic]ionar religios, Editura Garamond, Bucure{ti, 1994. Stoicescu Nicolae, Curteni {i slujitori, Editura Militar@, 1968. Idem, Sfatul domnesc {i marii dreg@tori din [ara Romneasc@ {i Moldova (sec. XIV - XVII), Editura Academiei R. S. R., Bucure{ti, 1968. Idem, Cum m@surau str@mo{ii. Metrologia medieval@ pe teritoriul Romniei (cu o introducere despre metrologia antic@ de acad. Emil Condurachi), Editura }tiin]ific@, Bucure{ti, 1971. Stoide Constantin A., Capro{u Ioan, Rela]iile economice ale Bra{ovului cu Moldova de la nceputul secolului al XVIII - lea pn@ la 1850, Editura "Universitas", Chi{in@u, 1992. Studia et acta historiae iudaeorum romaniae, III, Editura Hasefer, Bucure{ti, 1998. Suter Constantin, Istoria artelor plastice, Editura Didactic@ {i Pedagogic@, Bucure{ti, 1967. }erban Constantin, Aspecte din lupta or@{enilor din [ara Romneasc@ {i Moldova mpotriva asupririi feudale n sec. al XVIII lea {i la nceputul sec. al XIX - lea (II), n Studii - revist@ de istorie, nr. 3/196. Idem, Contribu]ii cu privire la problema pie]ei interne a [@rii Romne{ti {i Moldovei n timpul feudalismului dezvoltat (sec. XV - XVIII), n Studii - revist@ de istorie, nr. 1/1964. Idem, Institu]ia Domniei din Moldova n perioada premerg@toare instaur@rii epocii fanariote (1658 - 1711), n Zargidava revist@ de istorie, Editura Conexiuni, Bac@u, IV, 2005. }otropa Valeriu, Proiectele de Constitu]ie, programele de reforme {i peti]iile de drepturi din [@rile Romne n secolul al XVIII lea {i n prima jum@tate a secolului al XIX - lea, Editura Academiei R. S. R., Bucure{ti, 1976. }tef@nescu }tefan (prof. univ. dr.), Istoria medie a Romniei. Partea a II -a, Principatele Romne (secolele XIV - XVI), Universitatea Bucure{ti, 1992. Simocata Teofilact, Istorie bizantin@. Domnia mp@ratului Mauricius (582 - 602). Traducere, introducere {i indice de H. Mih@escu, Editura Academiei R. S. R., Bucure{ti, 1985. "Th. Codrescu" - revist@ istoric@ scris@ de Gheorghe Ghib@nescu, anul IV, nr. 4, Ia{i, 1934. Todera{cu I., Informa]ii noi privind {antierul naval din Gala]i (sf. sec. al XVIII - lea - prima jum. a sec. al XIX - lea), n Anuarul Institutului de Istorie {i Arheologie "A. D. Xenopol" din Ia{i, IX, 1972. Tokarev S. A., Religia n istoria popoarelor lumii (Edi]ia a III-a), Editura Politic@, Bucure{ti, 1982. Toscano Salvador, Cuauhtmoc, Editura Albatros, 1970. Trandafirescu Natalia, Glosar de cuvinte grece{ti {i romne{ti din fondurile grece{ti (V - A), n Revista Arhivelor, anul LXXIX, vol. LXIV, nr. 1-2/ 2002. [@ru{ - A{tefculese Didina, Molni]a: {ase veacuri de statornicie romneasc@, Editura Civitas, Chi{in@u, 2000. Ungureanu Gheorghe, Justi]ia n Moldova (1741 - 1832), Ia{i, 1934. Idem, Despre bresla{i. Contribu]ie la cunoa{terea catagrafiilor fiscale din Moldova nainte de Regulamentul Organic, n Arhivele Statului - 125 ani de activitate, 1831 - 1956, Bucure{ti, 1957. Ungureanu Gheorghe, Anghel G., Botez Constantin, Cronica Cotnarilor, Editura }tiin]ific@, Bucure{ti, 1971. Ungureanu Ioan, Rela]ii sociale {i moravuri reflectate n documentele mo{iei Dr@ge{ti, ]inutul Roman, n Carpica, Bac@u, 2004, XXXIII, p. 157 - 177. Ureche Grigore, Letopise]ul [@rii Moldovei de cnd s-au desc@lecat ]ara {i de cursul anilor {i de viia]a domnilor carea scrie de la Drago{ vod@ pn@ la Aron vod@, Editura Minerva, Bucure{ti, 1987. Urechia V. A., Din domnia lui Alexandru Calimah (extras din Analele Academiei Romne, seria II, tomul XXIII, Memoriile sec]iunii istorice, Bucure{ti, 1901). Idem, Justi]ia sub Ioan Caragea, extras din Analele Academiei Romne, seria II, Tom. XX, Memoriile sec]iunii istorice, Bucure{ti, 1898. Varlaam (mitropolitul Moldovei), Cazania, 1643, Editura pentru literatur@, Bucure{ti, 1943. V@t@{ianu Virgil, Istoria artei europene vol. I, Epoca Medie, Editura Didactic@ {i Pedagogic@, Bucure{ti, 1967. Vrtosu Emil, Din paleografia chirilic@ romneasc@, n D. I. R., Introducere, vol. I, Editura Academiei R. P. R., 1956, p. 283 - 323. Idem, Paleografia romno - chirilic@, Editura }tiin]ific@, Bucure{ti, 1968. Idem, Din sigilografia Moldovei {i [@rii Romne{ti, n D. I. R., Introducere, vol. II, Editura Academiei R. P. R., 1956. Vianu Alexandru, Bu{e Constantin, Zamfir Zorin, B@descu Gheorghe, Rela]ii interna]ionale n acte {i documente, vol. II (1939 1945), Editura Didactic@ {i Pedagogic@, Bucure{ti, 1976. Idem, Considera]ii asupra caracterului activit@]ii administra]iei ruse n [@rile Romne (1769 - 1774), n Studii {i materiale de istorie medie, vol. I, 1956.

Vin]eler Onufrie, Dic]ionar explicativ {colar, Editura Lucman, Bucure{ti, 2004. Vitcu Octavian, Cupa de nectar, Editura Quadrat, Boto{ani, 2003. Xenopol A. D., Istoria Romnilor din Dacia Traian@, vol. IV, Edi]ia a IV - a (text stabilit de Maria Simionescu {i Nicolae Stoicescu), Editura Enciclopedic@, Bucure{ti, 1993. Zane G., Economia de schimb n Principatele Romne, Editura Casei }coalelor, Bucure{ti, 1930. Ziua cnd 1 Aprilie a devenit 14 Aprilie (f@r@ autor), n Magazin istoric (Serie nou@), Bucure{ti, anul XXVI, nr. 4 (301), aprilie 1992.