Sunteți pe pagina 1din 50

[8T@ E:@E@@RAFIE

cuNo4gxFe,

oF,RugELuL

ADTNA6RI6ORE

ELENACI{IVU

TESTEDEEVALUARE

T5TORIE- 6EO6RAFIE

Chsao fV-o

Edituro AnsLibri

2010

DescriereaCIP a Bibliotecii Nafionalea iominiei GRIGORE.ADINA Istorie - Geografie : teste de evaluare : clasa a IV-a / Adina Gngore, ElenaChivu. - Coste$ti: Ars Libri, 2010 ISBN 978-606-574-0214-0

I. Chivu,Elena

94(498)(075.33)

913(498X075.33)

Referent ttiintific:

Conf.Univ.Dr. Mihaela Piiqi Lizirescu, Universitateadin pite$ti

Copyright Editura Ars Libri, Tehnoredactare:Adina Grigore Corecture:autoarele Copert6:Adina Grigore

2010

Comenzi:

Editura Ars Libri,

Coste$ti, jud. Argef

'fel.lfax:0248 tr13 632

07231706&

E-mail:arslibri@yahoo.com

ISBN 978-606-574-044-0

ISTORIE

--------

TSTORIA LOCALA

t. Completezispaliilepunctate cu termeniipotriviti:

1)

lstoriaeste

delaaparilialor,pAndin

carestudiaze

oameni|or,

2) Oameniicarestudiazagiscriuistoriasenumesc

3) 9tiinla care se ocupdcu

4)

mdsurareatimpuluiistoric si stabilirea

.

gi

succesiuniievenimenteloristoriceeste

lzvoareleistoricesuntdescoperitede

sunt pdstrale in

5) Lucrareacareoferdinformaliidespremediulgeografic ai trecutul uneilocalitelisenumegte

ll.

Alege varianta corectei

1) Momentulcands-a petrecut evenimentulistoricse nume$te:

a) act

b)document

c) dataistorica d) evenimentistoric

2) Pentrulocalizareaevenimenteloristoricesetolosesc:

a) hd(ile

b) izvoareleistorice

c) dateleistorice

3) Vialaoameniloresteinfluenlatede:

a) climd

b) unelte

c) mediulgeografic

POPOAREDEIERI gI DEAZI G)

l. Completeazicu termeniicorespunzdtori:

Geto-daciifeceau partedinneamul

un

Greciilinumeau

" """"""""'

fiind

poporcarevorbeaaceeagi """""

iarromanii

""""""""

,

Ei

treiau

in

cu

capitala

la

Cel care a

unit triburile dace in

anul 82 i'Hr'

a

fost regele

Romaniivorbeaulimba

intre

anii

98-117

d'Hr.

'

au

""' $i aveaureligie credeauin maimultizei.

fost

condugi de

imparatul

1)

2)

3)

Precizeazianii,dupi model:

Primulrdzboidaco-roman -------)

( 101-102

d.Hr.)

Aldoilearezboidaco-roman ------->

TransformareaDacieiin provincie romand------>

DomniaregeluiDecebal ------->

1il.

Completeaze spaliilepunctate:

1. Vechiigrecisenumeau

2. Celmaiimportantzeuin Greciaera

3. Organizareasocial-politicein Greciaera

4. Greciiauintemeiatorage-statenumite

5. Celemaiimportanteorage-stateaufost

9i

6. Pe lermul MdriiNegreau infiinlatcet4ile:

7. Incinsteazeilororganizaudinpatruin patru ani.

lv. Realizeazecorespondenlaintre coloane:

Roma Traian Cezar ConstantincelMare

Sf6ntaSofia

@@

Decebal

Romulus

Burebista

Constantinopol

Mareabiserica

V. Completeazacu termeniicorespunzatori:

Strdmosiinoqtriisunt

F;fii

l-Vlltprin ""iot"t" Primaetapea fost

li Jor"

;,

i"-;;;i;$

asimilarea "i"pa

"

formatln spaliulcarpato-danubiano-pontic intre

'

9i

" "

"':'

tt'a"

s-a

'

'

'

'

auinvelat

" dacilor,careaupreluai "' romanilor'

"

avutlocin perioadamigratiilor 9i a fostreprezentatade (secv-vlll)'

formarea """""""""""' poporului romans-a

nascut 9i limba

limbii romdne provin din limba

iilp

Cete mai multe cuvinte ale

Cuvintedace:mistr4,viezure,mazAre,varz6,branzS,manz' glgzna'

Cuvintelatine:om,secar6,biserica, 1ar6, frate'

Cuvinteslave:targ,deal,Vlad.

Une$teceeace se Potrive9te:

provincial

Sarmizegetusa

f-d*l

Roma

mantiedelAnd,

sandale

marame,ii,oPinci

triburi

@@@@@@@@@@@@@@

POPOAREDEIERI 9I DEAzI GI)

Precizeazipopoarelecares-autormatdin:

a) daci+ romani=

b) romani+ germani=

c) gali+ franci=

d) secui+ maghiari=

il.

Alegevariantacorecti:

1)

Rugii,bulgarii,sdrbiiauorigine:

a) greaca

b)turcd

2) Turciiaureligie:

a)islamice b) catolica

3) Limbavorbitddeungurieste:

a)maghiara

b) rusd

c) romane

4) Limbaslavonafoloseaalfabetul:

a) latin

b) chiliric

5) Formareaunuipoporsenumegte:

lll.

a) etnogeneza

b) democr4ie

c) autocr4ie

Separi dupi origineurmatoarelecuvinte:

om,plug,rob,camp,codru,grAu,vazd, inger,mdnz,brad,timp,vatra, Vlad,pAine, biserica,DomineDeus,frate,mog,Dunire,Ddmbovila,Bistrila,gasce, codru.

@

@

@

@

@

@

@

@

lV. a)Numegteconstructorul poduluidelaDrobeta(pesteDunare) 9i alColumneiluiTraian( Roma):

b) NumegteregelelmperiuluiCarolingian:

@ c) Numegteunsultanturc:

w

ffi

&

@

(&

@

@

v.

Une$tecorespunzator lara cu capitalasa:

Grecia

Italia

Franla

Germania

Ungaria

Bulgaria

Rusia

Turcia

Roma

Paris

Budapesta

Moscova

Berlin

lstanbul

Sofia

Atena

Descriptoride performanle

Itemi

Suficient

Bine

I

o denumirecoreda

2 denumiricorecte

il

2 variantecorecte

3 variantecorecte

ltl

o categoriecorecta decuvinte

2 categoriicorecte decuvinte

IV

o denumirecorecta

2 denumiricorecte

v 3 corespondente corecle

5 corespondenle corecte

Foartebine 4 denumiricorecte 5 variantecorecte

3 categoriicorectede cuvinte

3 denumiricorecte 7-8 corespondenle corecte

@

@

@

@

@

@

@

@

@

sm

@

6&

H#Sl

ffi

@

@

@

6&)

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

EPOdA,IEDIEVAL;

ffi

Bogdan I

Moldova

@

BasarabI

lara

ii'v"

EJ

RomAneascl

Completeazienunturile:

1)

XIllaufost

Primeleformaliuniprestatale romanegtiexistenteintresecotetetX_

qt

2)

Numegteconducetoriiacestora:

)

inTransilvania:

)

?nMuntenia siOltenia:

)

in Dobrogea:

3)T3raRomdneascea fostintemeiatdde gia avulcapitalala

4) Tara

in urmalupteidela

Romaneascdgi-acdgtigatindependenlaf4e de Flegatulungar

ainanut

]

5) Moldovaa tostintemeiatdde ei provine de1a

5)Moldovagi-acagtigatindependenlain anul timpulvoievodului

7)StemaMoldoveiestereprezentatede

9i

numele

,caleaua caregonisebourul.

in

8)in

Transilvania se

pestreaza ca

formd

de

organizare

w

@

@

@

lt.

Itl.

Une$tecorespunzetor:

intemeiereaMitropoliei Tarii Romaneqti

LuptadelaPosada

Diplomacavalerilorloanili

IndependentaMoldoveifaF deBegatulUngar

lV. Noteazicu adevirat (A)saufals (F):

Transilvaniaa fostcuceritadeturci.

D

_ Bogdanii invingepeurmaqiiluiDragog. |.

ValahiaestesituataintreDundre 9i Carpati.

D

MoldovaseafEintreCarpali 9i MareaNeagrd'

Moldovaeraatacatadelatari.

Descriptoride performanli

Itemi

Suficient

I

4 datecompletate corecl

ll

o coresponden!a

ill

corecta 2 respunsuri corecIe

Bine

I datecomPletate corect

2 corespondenle corecIe 3 rispunsuri corecte

ffi

1365 @

l eEO

@

1247 @

qp

@

@

LJ

Foarte bine

14-15date

completatecorect

4 corespondenle corecte 5 raspunsuricorecte

ffi

@

ffi

ffi

@

@

{&

@

@

@

@

@

,/q

@

@

@@@@@@@@,@@@@

LUPTAANTIOTOAAAN;

l. Completeazdtabelul gi scrie sub fiecare imagine numele domnitorului:

Domnitor

Mirceacel BdtrAn

$tefancelMare

Vlad

Tepe$

IancudeHunedoara

MihaiViteazul

!ara

Anii domniei

@@@

@

@

@

@

ll.

Unegtecorespunzitor:

1.Luptade la Rovine

1475

2. Luptade la Targovigte

1395

3. LuDtadelaVaslui

1462

4. Luptade la Belgrad

1595

5.LuptadelaCSlugireni 1456

lll.

1) MirceacelBetrana fostingropatla:

Alegevariantacorect5:

a)Targoviqte

b) Cozia

2) $tefan celMareesteinmormantatla:

a)Voronet

b) Putna

3) $telan celMarea purtat:

a)47lupte

b) 36 lupte

MihaiViteazul Vlad Tepeg lancudeHunedoara $tefan celMare MirceacelBetran

c) Albalulia

c)CurteadeArgeg;

c) 45 lupte;

4)MihaiViteazula realizatprimaunirea Jdrilor RomAneinanul:

a) 1599

b) 1600

c) 1601

@@@@@@@@@@@

lV.

Recunoagtedomnitorii:

"SoareleMoldovei"

"Domnal ldrii RomAnegti,alArdealului sia toateTaraMoldovei"

"Pedepseaprintragereain leape"

l@

l@

-

,(s

qP

6s

ffi

@

i{&

r&'

Rl'+d

Ministirea Voronet, jud. Suceava

Descriptoride performanla

Suficient

Itemi

Bine

7-8 completiri corecte 4 corespondenle coreqe

Foartebine

I

I 3-4 completari

tl

ill

corecle

14-15 completeri

corecte

5 corespondenle

corecte

''1ffi

t_l@

-':--

2 corespondenle corecIe unraspunscorect

lffi

X

w

ctel

2 resDunsuricorecte 4 rispunsuricorecte

3 numecorecte

;-.

4 numecorecte

IV 2 numecorecte

trrltll

15

@

@

@@@@ffi@@@@@@@@@

6h6&6&

EVALUARE

l. UneFtecorespunzetor:

Tara Romaneasca

DimitrieCantemir

1688-1784

Moldova

ConstantinBrancoveanu

1700-'t711

TaraRomaneasce

MirceacelBetran

1386-1418

ll. Completeazienunlurile:

ConstantinBrancoveanua inallatpalategi menastiriin stilulartistic numit

Capitala Moldovei in

timpul

lui

$tefan

cel

Mare

era

Oragultransilvdneanin carea intratvictoriosMihaiViteazuldupdlupta dela $elimbdr este

CarturarulDimitrieCantemira scrislucrarea

lll, Numegte cateo ctitodea domnitorilor:

$tefan celMare:

Mirceacel

ConstantinBr€ncoveanu:

lV. Unegtenumelecilitorului cu descoperirileficute:

CristoforColumb

FernandoMagellan

MarcoPolo

Pemantule rotund.

DescoperireaAmericii

"Carteaminunilorlumii"

V.

Completeazdenunfurile:

Fiu de boierdin Moldova,

dupd cdldtoriain "DescriereaChinei".

Chinaa scris "Jurnalulde celatoriein China,si

CAndFauvazutitalieniipe

- dormindlapoaleleColumneiluiTraianaucrezutcdundaca coboratde peea.

Cei4 fiiaidomnitorului

MdnistireaHurezu,jud. Valcea

Descriptoride performanle

Itemi

Suficient

Bine

I

ocorespondenta

2

corespondenle

corecta

corecte

I

2 enunluri

3

enunluri

completatecorect

completatecorect

lll

unraspunscorect

2 respunsuricorecte

tv

.o corespondenle

2

corespondenle

corede

corecle

V

unenunlcompletat

2

enunluri

corect

completatecorect

l7

Foartebine

3 corespondenle corecte

4 enunluricompletate corect 3 respunsuricorecte

3 corespondenle

corecte

Senunluricompletate

corect

EPOCA AAODERNA

l.

ComPleteazd:

NapoleonBonapartea fost

lmperiul lui NapoleonBonapartes-a destramat prin infrangerea de la

Devizarevolulieifrancezeera" '""'"

ll.

"

Realizeaze corespondenla intre numele revolulionarilor9i

piovinciitein careacegtij

''

au militatin revoluliade la 1848'

R*,"o,""

rs6

B6rcescu

E l",n",, Kogitniceanu

AlexandruloanCuza

ffi fi o"o's"a",iri, TaraRomaneasce

@

@

ffi

@

@

@

@

@

@

@

s+t

hf"

asileAlecsandri

[w

€)

/@

E\F!F

GheorgheMagheru

@@

Transilvania

lll.

Alege varianta corecti:

1) UnireaMoldoveicu Tara Romaneascds-ainfdptuitin anul:

a) 1848

b) 1859

c) 1918

2) Rom6niagi-aproclamatindependentain anul:

al 1877

b) 1881

c) 1866

3) Romaniaa intratin primulrizboimondialinanul:

a)1914

b) 1916

c) 1918

4) EcaterinaTeodoroiua muritin bdlSliilede la:

a) Meregegti

b)Vaslui

c) Rezboieni

lV.

Completeazaenunlurile:

1.

PrimulregealRomanieia fost

2, PnmaconstitutieromAneascd,dupd modelulbelgiana tost adoptate

inanul

3.Unirea

Transilvaniei cu

Romania

Descriptoride pertormanli

care

Itemi

Suficient

Bine

Foartebine

I

unenunlcompletat

2

enunluri

3 enunluricompletale

corecl

completatecorecl

corect

tl

3 corespondenle corecte

4-5 corespondenle corecte

6-7corespondenle

corecte

ltl

2 respunsuri

3 resounsuricorecte

4 resDunsuricorecte

corecte

lv

unenunlcompletat

2

enunluri

3 enunluricomplelate

corect

completatecorect

corect

ll.

a)SediulUniuniiEuropeneestela

b) Monedaunicaa UniuniiEuropeneeste

c) ZiuaEuropeiesteladatade

Completeazeenunturile:

d)

Romania

a

aderat

la

Uniunea

Europeand la

data

de

e)SteagulUniuniiEuropenecuprinde

f) lmnulUniuniiEuropeneeste

steleauriiagezateincerc.

lll. Noteazecu adevirat(A)saufals (F):

a)in anul2007,in UniuneaEuropeanderau27destatemembre.

b) Douddintre lerile vecinecu BomAnianu suntmembreale

Europene. [-l

c) RomAniaseafldla rescruceaunordrumurieconomiceinsemnatedin

Europa.

Uniunii

d) Legislatiaeuropeanaareintaietatein fataceleiromdne$ti. i_]

e) Oameniipleacesa lucrezein lari din UniuneaEuropeanapentru

salariimaimari"

f) UniuneaEuropeandurmeregtecooperareaeconomicd.

Descriptoride performanld

Itemi

Suficient

Bine

Foartebine

I

2 corespondenle corecle

3 corespondenle corecte

4 corespondenle corecte

tl

2 completeri corecte

4

completericorecte

6 completaricorecte

ill

2 rdspunsuri

4

raspunsuricorecle

5-6rdspunsuri

corecte

corecle

2l

CASTELE,CETITI, ORA9E

L Completeazespaliileliberefolosindcuvintelepotrivite:

OragulBucure$tieste atestatdocumentardin vremeadomnitorului

NumeleBucuregtiului provinedela

in timpuldomnieilui Mirceacel Bdtrdncapitala Tarii Romanegtiera la

undeseafldTurnulChindiei 9i BisericaDomneasca.

lagiul este cel mai mare orag din estul tdrii 9i a fost capitala

timode300deani.

ll. Alegevariantacorecta:

1.CastelulBranseafli in apropierede:

a) Bra$ov

b) Timiioara

2. MihaiViteazula inlratvictoriosin:

a) CastelulHuniazilor

b) CatedralaAlba lulia

3.CastelulPele$a fostconstruitintimpuldomniei:

a) regeluiCarolI

CastelulPeleg

b) regeluiFerdinand

@@@@@@@@@@@@@@@@

Realizeazacorespondenlaintreorage 9i edificii:

Roma

PalatulDogelui,GrandeCanal

Venelia

ColumnaluiTraian

Sibiu

ArculdeTriumf

laSi

BisericaTreilerarhi,PalalulCulturil

Bucuregti

MuzeulBrukenthal

lV. Scrie tara corespunzetoarefieciruia din oragele:

Constantinopol ---)

Venelia

Versaille

Belgrad

-->

---)

Descriptoride performante

'

-

Itemi

Suticient 2 enunturi completatecorect

Bine 3 enunluri completatecorect

Foartebine

4 enunluri completatecorect

tl

unraspunscorect

2 raspunsuri

3 rdsounsuricorecte

 

coreqe

ill

2 corespondenle

3 corespondenle

4-5corespondenle

corecte

corecte

corecte

IV 2 completari corecle

4 comDletericorecte 6 completdricorecte

@@@@

6EO6RAFIE

oRrzoNTULAPROPTAT 9r

LOCAL(r)

L

Completeazeenunluriledate:

ll,:lll:llllll::llT:1:: '

2)

liniaorizontului,alcetuiegte

ll.

Parteade cerqi pemantpe careo cuprindemcu privirea ,

Unegtecorespunzetorpunctelecardinaleidentice:

Est

miazenoapte

Vest

r6serit

Nord

miazdzi

Sud

apus

'*

panela

Fixeazipesigeli punctelecardinale 9i intercardinale:

lV. Scrie alte cinci

1

t,

\1./

/l\

'l

v

mijloace de

A

orientaregi punctulcardinal

indicat de fiecare dintre ele:

c)

d)

e)

lncercuiegterispunsul corect:

@@@@

1.Faladagcoliimeleesteorientatdspre:

a) vest

b) est

c) sud

2. Bisericaseaflefaladegcoalaspre:

a)est

b) sud

c) vest

3.Spitalulseafldfali degcoala spre:

a) nord

b) sud

Itemi

Suticient

I

unrespuns

completatcorect

tl

2 corespondenle

ltl

corecte 4 puncte

1V

completatecorect 2 rispunsuri corecte

V

unrespunscorect

c) est

Bine

2 respunsuri completatecorect 3 corespondenle corecte

5-6puncte

completatecorect 4 raspunsuricorecte

2 respunsuricorecte

Foartebine 3 respunsuri completatecorect 4 corespondenle

7-8puncte

completatecorect 5 raspunsuricorecte

3 respunsuricorecte

l.

1)

;;

dupd

2)Oricehartaareo .' '

9r

Completeazeenunlurile:

esteundesencareredesuprafete mari

ei

orientate

;i.gorate la o anu;ita """""" '

""""""

##;t

"""""" carereprezinte

conventionale folosite'

3)

cole4ie dehe4i.

contine o

Denumegte semnele convenlionale:

a) .

o

o

b)

)(

26

---/

"l'rl

e)

---r-------r-

lll.

Completeazicorespunzitor:

:l-*:li::: il1

::

:

;;;;i;;;,;;;;r

N

5

-'

----.>

,

,,,,

,

E

,.

b)Localitateameaseafldsituatein zonade este strebetutade riu1 inconiuratedepiduride

c) Soluriledinimpreiurimilelocaliti!iisuntcultivatecu.

pentrucesunt

esteo

sl

Descriptoride performanle

Itemi

Suficient

Bine

I

3 raspunsuri completatecorect

5 respunsuri completatecorect

il

3 denumiricorecte

5 denumiricorecte

ill

3-5completari

7-8completari

corecte

Foartebine

7 respunsuri completatecorect

6 denumiricorecte

10-11completdri

corecte

:

@

CARACTERISTI (JjLE GEOGP'AFICE- ALE

APELoR, clJl Er' vEGETATTET

neuiruuur,

l.

a)

intalniresenumeste'""""""

Paraul esteun """"""

Completeazienunlurile:

" ""' al raului' iar loculde

Locul prin care apa lese la supratala pamantului se nume9te
b)

c)Fluviul sevarsein

""" sau """"""'

ll.

1)Ordoneazi crescitor dupi mdrime:

a)

rau,izvor,PArAu, fluviu:

b)

mare,balta, lac'ocean:

2) Ordoneazi crescator dupeinellime:

deal,camPie,Podig' munle;

UnesJe prin sigefi noliunile careau legitura:

lV.

1)

pluviometre

giruete

termometre

vanturile

temPeratura

preciPit4iile

Alegevariantelecorespunzetoale:

Vegetalia esteinfluenla6 de:

a) sol

b) clima

c) relief

@@@@@@@@@

t@'sffi@'s@'@@{s@qp(s@@@

i$

@

srZ H

s @

2)

Principalainsugirea soluluieste:

 

a)culoarea

b)fertilitatea

c)

umiditatea

3)

in taranoastrdavemclimS:

 

a)caldd

b)temperata

c)

rece

\/

*

H

W

'h

jfr

, *.

r.,

,,

-,,

.j,,,',

:

. :.rl-.1+!r*i

,r

i

,r

+

I

-

';

,

,.

,

'.

,

::

''i:

-,rV-,T$

' 'r

. ji :

f."

I

'iii

,,]:ldrtw

;, jl.,-,#Hd

i

.'

jilir:

:?l

i'.]

i-'ltt, ,ip:,,

4-1.-.

;::;

'

- .ii,,.;.1 11'1.':.t,

+,

'",,

't

:rll''.rlri ' '''lr; ti,,j''l ,r

li

,

r:tli,;119:;n

r ''rl

!

rllli:i!:r-ri',;l:

.'r1[6;;1i]1lffi

,'B -,. ,

n$

,

,,_

g

$

qP

'iS

ffi

{."'m-#;*-*ffi

]

'.:

.

:

l-,.

.

.

,;; ;,.1

:

I

.

ffi#,;:;,,, rq4:'{l$u.i

*n*

!

ffi

-

-'-,,,.1'jtlr#*6,i$S

cabanaB6lea

Descriptorideperformanle

/--

ES

#

uaq |

"h x
SPI

W

/&,

q3

-t

Itemi

I

Suficient

Bine

Foartet

Foartebine

tr--T--tEspunsud--T

lll

tl

| completatecorect I

o ordonarecorectd |

]

completatecorect

o ordonarecorecta

ltl o corespondente

I tv

IV

I

I

corectd

corecta

unraspunscoreq

unraspunscorecr

l

I

2 rdspunsuri

TZ raspffiuj

3-4raspunsuri

completatecorect

completatecorect

2 ordonaricorecte

2 ordondricorecte

corecte

corecle

! reepeneenr

T---------=----

|

I

_{--

|

*T----.:--

-a-:_-----

5 rdspunsuri

5 raspur

completatecorect

completate

3

3

ordonerir

ordonericorecte

3 corespor

3 corespondenle

corecte

corec

2 corespondenle

|

I

2 rasDunsuricorecte

il

3 resounsuricorecte

rlqqpq!!!!

@ze

@

@@@@@@@@@@@@@(s,@@

@'s@,@€

@,@@@.@@

ELEAAENTE DE6EO6RAFIE

A PLANETET PimArur

Completeaze

folosindcuvinte Potrivite:

enunlurile

a)Terraareforma ".'

"

""""""""

" imparte planetaindoudemisfere'

"" """"""

9i

b)

c)

Celedoudemisfere sunt """""""""

Pdmantul seroteqtein jurul """"""" '

d)

in iurul

""":""""""'

9i

@@@@@@@@@@@@@@@@

Scriein dreptultiecaruienunt dat unul din cuvintele:

sauEuropa.

a) Estea treiaplanetdin ordineadepdrtdriitalaUeSoare. I-----_l

b) Estenumit ,,bdtrAnulcontinent'.

c) Cuprindegapteconlinente.

d) Estedenumite $i,,PlanetaAlbastre".

e) Estesituatein emisferanordice.

Noteazecu adev;rat(A)saufals (F):

a)SimbolurileUniuniiEuropenesuntdrapelul 9i imnuleuropean.

b) UniuneaEuropeandesteabetuitadin leri de petrei

c)UniuneaEuropeandcuprinde27de ldri.

d)ZiuaEuropeiseserbetoregtepe1 Decembrie.

e) Romaniaa aderatlaUniuneaEuropeanain2007.

continente.

D

o

D

f) Europaseafle pe loculaldoileain lumecanumdrdelocuitori.

Descriptoride performanli

Itemi

ll

ltl

Suficient 2 respunsuri completatecorect 2 enunturi completatecorect 2 rdspunsuri corecte

Bine 4 rdspunsuri completalecorect 4 enunluri completatecorect

3-4rdspunsuri

corecte

Foartebine

6 rdspunsuri completatecorect 5 enunturicompletate corect

5-6respunsuri

corecle

ELEAAENTEDE 6EO6RAFIE A ROMANIEI

@

@

@

@

l. Completeaza corectenunlurile:

a) Romaniaseaflain parteade

"""" a continentului

"" ' kilometri petrali'

b) RomAniaareo suprafald de

c) Apele care formeazd granilele naturale ale Romaniei sunt:

se

afld

noastre se

d) Marea

nume$Ie

ll'Rea|izeazScorespondenlaintrefo]madereliefgibogilii|e

sud-estul tdrii

care

in

careii corespund:

Cdmpii

pe$uni, Paduri, livezi,vii,carbuni' petrol,gazenaturale'sare'ape minerale

Realizeazecorespondenla intrecoloane:

veroe

campia

intre 800m -

galben

dealul

intre 200m -

maro

muntele

de la 0m -

2500m

800m

200m

@@@@@@@@@@@@@

Completeazipe harti veciniiRomdniei:

Descriptoride performanli

Itemi

Suficient

Bine

Foarte bine

I

2 rdspunsuri comDletatecorecl

4 respunsuri completatecorect

5 raspunsuri completatecorect

ll

o corespondele corecta

2

corespondente corecte

3

corespondente corecle

ill

o corespondeta coreda

2

corespondente corecte

3

corespondenle corecle

tv

3 vecinicompletali

5vecinicompletati

7 vecinicompletali

corect

corect

corecl

@

@

l. Completeazaspaliile Punctate cu noliunicorespunzitoare:

Dundreaizvordqtedin muntii

Eastrabate

oe

'Banatului formAndunlung

inaintede vdrsareain sedespartein

la

'

" """"

"" """

""' din

'. !ari. Dupeintrareain

""'

lara noastra'

strebatemunlii

'

lormdnd

"""""', Dunerea

Scrieloculde undeizvordscurmitoareler6uri:

1. Mure$

2.Olt

3. Siret

4.Prut

5.TisagiSomegulMarg

@

@

6&

@

@

@

@

@

@

ffi

@

@

@

@

w

@

@ ffi

lll.

Alege varianta corecti:

1. Princapitala ldrii noastrecurgeraul:

a) DAmbovita

2. PrinPitegtitreceraul:

b) Prahova

lV.

a) lalomila

b)Arges

Completeazipropoziliile:

:l::_"1::i:::i::: *:: ::T::1lt:ti *: ::::::ll:::1"

m

qv

de

@ peArgeqsuntlacuri

2)

Lacul

la

Po4ile

de

Fier

de

pe

9i Lacut

 

de

@ @ 3)Lacurile

dinCarpaliiMeridionalisuntlacuriglaciare.
@

@ 4) in craterulunuivulcana aperutLacul
@ iarin urmaprebugiriiunuimuntes-aformatLacul

$i

5) Cel mai marelacnaturaldin zonalitoraluluiesteLacul

35

@@@@@@

v.

Completand rebusul vei descoperii pe verticala A-8, numele unei ape statetoare care scaldi litoralul romanesc'

1. ,,Frate" deizvorcuOltul.

2.

Afluent al

Dundrii

care

strebate Bdriganul,dupa ce apelePrahovei.

3. RAupe hotarulde E, afluent alDundrii.

adune

4.

Rdu ,,viclean" (dar fdrd

virgulitd)cantatde

VasileAlecsandri.

5.

Dupd ce

,,Pleacd" din

Bucuresji,acestrau se ,,aruncd' directin Arge$.

6.Singurulfluviudin tara noastra.

7.Rauformatdin

Mare 9i Mic,sevarsein

Tisa, peteritoriulUngariei.

8.,,DelaNistrupan'la

Tot

romAnul pl6nsu-mi-s-a',degiacestraustrebateRomaniadoarpe

60km.

9. lzvoragtedinmunliiFdgdraguluigipecursulluis-aconstruitlaculde acumulareVidraru.

10.Doue,,colorate"$iunul"iute"-

Toatetreisevarse-nTisa.

11.Afluentallalomitei pea cdruivaleseaflSstaliunileSinaia,Predeal, Busteni.

)

)

)

)

)

)

) '

)

)

)

)

)

)

Descriptoride performanld

Itemi

I

tl

ill

IV

v

Suficient

3-4rdspunsuri

completatecorect 2 raspunsuri complelatecorect

3-5completdri

corecle

3-6cuvinte

completatecorect

Bine

5-6respunsuri

com0letatecorect

3 respunsuri completalecorect

unraspunscorect

7-8 completdri corecte

8-9cuvinte

completatecorect

DeltaDunarii

Foartebine

7-8rdspunsuri

completatecorect 4 respunsuri completatecorect 2 raspunsuricorecte

9-10completeri

corecte

10-11cuvinte

completatecorect

@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@

@@@@@(@@@@,@@@@@'s@@@@@@

UNITATI ,IAAJOREDERELTEF

l.

Completeazaenunlurilecu noliunilecorespunzetoare:

b)

Suprafala ocupata de

tiecare treapta de

relief reprezinte

dinsuprafala lerii.

c)DepresiuneaTransilvanieiesteinconjuratede -

d) Temperatura

cu

inetimea, iar precipitaliile

cuineltimea.

e) VAnturilesuntpericuloasecAndsunt viteze

9i au

ll.

Unegteprinliniiunitelilederelietcuvegetalia:

$tu

@

@

m

@

ffi

@
@i

$i ffiT

WI

1.CampiaRomana

2.CarpaliiOrientali

3.Subcarpatii

4.PodigulGetic

5.DeltaDunarii

@!

ffir

qpF

ffil

qp

6,&

@@ @@@@@@@

vegetatiedeluncd

paduridesteiar

pddurideconifere

stepa

ffi

f&

@

6&

6&

@

,t&

d&

qv

@

@

@

@

@

@

rt&

I(s

@@@@

Q

.)

o

c

c

c

c

c

Folosind

harta de

mai

fiecerei uniteli de relief:

jos, scrie cifra corespunzdtoare

DepresiuneaTransilvaniei

CampiadeVest

CarpaliiOrientali

PodigulGetic

DealuriledeVest

PodigulDobrogei

Subcarpalii

CdmpiaRomdnd

Itemi

Suficient

Bine

Foartebine

I

3 rdspunsuri completatecorect

5 raspunsuri completatecorect

7 respunsuri completatecorect

tl

2 corespondele corecle

4 corespondenle corecte

5 corespondente

ilt

3-4unitdlide relief

5-6unitatiderelief

7-8unit4iderelief

identificatecorect

identificatecorect

identiticatecorect

IV

1 respunscorect

2 rasDunsuricorecte 3 rdsounsuricorecte

40

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

FORA,IEAAAJOREDERELIEF

L

Completeazeenunfurile:

a)

CarpaliiOrientaliseintindintre

ValeaPrahovei.

sl

:l

::::l

Y::::::::: i?".,""lliii",,*"[ic",n.'"

c)

Carpali Occidentalise intind de la

ll.

Alegerdspunsulcorect:

DefileulDuneriioane la

1)CarpatiiMeridionalisuntalcetuitidin:

a)3 grupe

b)4 grupe

c) 2 grupe

4l

2)

CarpatiiOccidentaliseafldin partea de:

 

a) nord

b) est

c) vest

3)

CarpaliiOrientalisuntimpe4iliin:

a)2 grupe

b) 3 grupe

c) 4 grupe

4)

GrupuriledinCarpatiiOccidentalisunt:

a)

M-liiPoianaRusca

b) M-liiSureanu

c) M-liiApuseni

d)

M-liiHagmaguMare e) M-tiiLotrului

t) M-liiBanatului

5)

GrupuriledinCarpaliiMeridionalisunt:

a)

M-tiiBanatului

b) M-liiBucegi

c) M-liiFegaraq

d)

M-liiApuseni

e) MJiiParangului

0 M-tiiRetezat-codeanu

Unegtegrupa cu munlii care ii corespunde,din Carpalii

Gruoanordici

Grupacentrala

Gruoasudica

M-liiCalimani

M-liiVrancei

M-liiGutaiului

M-liiBistrilei

M-tiiBuz6ului

M-!iiMaramuregului

M-liiGurghiu

M-liiCiucag

M-liiRodnei

M-liiHarghita

tv.

Realizeaza corespondentaintre trecetori 9i munfii unde se afle:

Orientali

Meridionali

Occidentali

TurnuRogu

CuloarulTimig-Cerna

Prislop

Lainici

Poartade Fiera Transilvaniei

Bicaz

Bran

DetileulDunerii

Oituz

42

Predeal

V.

Unegtecorect:

Babele

Transfegareganul

Ceahleul

VarfulOmu

VarfulNegoiu

VdrfulMoldoveanu

Descriptoride performanle

Itemi

Suficient

Bine

I

unrdspuns completatcorect

2 raspunsuri complelatecorect

tl

2 rdspunsuri

3-4respunsuri

ill

corecte 5 corespondenle

corecle 8 corespondenle corecte

tv

4-5corespondente 7-8corespondenle

corecte

corecte

V 3 corespondenle corecte

5 corespondenle corecte

Carpa!iiOrientali

CarpaliiMeridionali

CapaliiOccidentali

Foartebine

3 respunsuri completatecorect

5 respunsuricorecte

10corespondente

corecte 9-10 corespondenle corecte 6 corespondenle corecte

ffi

w

@

$fq

c) Scrienumelea trei orag€maridin:

Motoova Z

fufrnt"ni"(

TransitvaniaZ

Descriptoride performanle

Itemi

Suficient

4-5respunsuri

clmpletatecorect

ll.a)

2 judele scrise

il.b)

corect 2 oraqescrise corect

ll.c)

3-4oragescrise

corect

Bine

7-8respunsuri

completatecorect

3 judele scrise

4

Foartebine

10-11respunsuri

completatecorect

judele scrisecorect

c!rect 3 oragescrisecorect 5 oras€scrise@rec,t

6-7oragescrise

corect

8-9ora$escrise

corect

@@@@@@@@,S@@qD@

AcTryrriTr EcoNolrcE

l.

a)Activitetieconomice

Completeazeschema:

11. a Activitdliagricole 12. Activitdli

I s. Activitdti

13. Activitali

{. Activitdticomerciale

b)Transporturilesefacpe

\_

ll.

Une$tecorespunzitor ciile de tranaportcu miiloacelede

-

transport.

1.Transporturiaeriene

2.Transporturifluviale $i maritime

lrenuri,tractoare,magini,cdrule,

troleibuze,tramvaie,autbbuze;

avioane,elicoptere,rachele;

3.Transporturipegoselegicaiferate

birci, vapoare,baraje,iahturi.

il.

Nume?te cinci locuri turistice din Rominia recomanda unui vizitator strein.

pe care le-ai

1

2,.

3

4

c

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

lV.

Completeazetabelul:

Materiiprime

Ramuriindustriale

peduri

Industria

Industriachimica

fier

Industria

Industriaenergetice

V.

Completeaz;enunlurile:

a)

Benzinaseoblinedin

b)

Metaleleginemetaleleseobtinprinprelucrarea

c)

Industria

producehran6.

d)

Industriafarmaceuticdproduce

:l i::::* :: :i:lT:::*:i::

@

@

::1T::: n""u'"

@

f)

plantelorgicregtereaanimalelor,vanetoaresi pescuit.

inseamndcultura

@ @ Descriptoride performanta

@ Suficient
@ o activitate completatecorect unraspunscorect o corespondenla corecta

@ @ t.b)

Itemi

l.a)

il

ill

tv

v

Bine 2 activiteli completatecorect

Foartebine

3 activitalicompletate corect

2 resounsuricorecte 3 rdspunsuricorecte

2 corespondente corecte

4 locurituristice

3 corespondenle corecle 5 locurituristice

3 comoletericorecte 4 completaricorecte

3-4respunsuri

completatecorect

5-6respunsuri

completatecorect

ffi

@

2 locurituristice 2 completeri corecte

1-2raspunsuri

completatecorect

ffi

@

@@@@@@@@@@

LS.8.N.:978-606-574-044-0

Pref: 6,00

RON

,lllrJrJlJrl|| rllrrilililrll