Sunteți pe pagina 1din 50

[8T@ E:@E@@RAFIE

cuNo4gxFe, oF,RugELuL

ADTNA6RI6ORE

ELENACI{IVU

TESTEDE EVALUARE T5TORIE - 6EO6RAFIE

Chsa o fV-o

Edituro Ans Libri 2010

DescriereaCIP a Bibliotecii Nafionale a iominiei GRIGORE.ADINA Istorie - Geografie : teste de evaluare : clasa a IV-a / Adina Gngore, ElenaChivu. - Coste$ti: Ars Libri, 2010 ISBN 978-606-574-0214-0 I. Chivu, Elena 94(498)(075.33) 913(498X075.33)

Referentttiintific: Conf.Univ.Dr. Mihaela Piiqi Lizirescu, Universitatea din pite$ti

Copyright Editura Ars Libri, 2010 Tehnoredactare: Adina Grigore Corecture: autoarele Copert6: Adina Grigore Comenzi: Editura Ars Libri, Coste$ti,jud. Argef 'fel.lfax:0248 tr13 632 0723170 6& E-mail: arslibri@yahoo.com ISBN 978-606-574-044-0

--------

ISTORIE TSTORIA LOCALA


t.
Completezispaliile punctatecu termeniipotriviti: care studiaze .................oameni|or, de la aparilia lor, pAnd in .............

1 ) lstoria este........

2) Oamenii carestudiaza gi scriuistoria se numesc ........... 3) 9tiinla care se ocupd cu mdsurarea timpuluiistoricsi stabilirea succesiunii evenimentelor istorice este........................................ . 4) lzvoarele istorice sunt descoperite de ....................................... gi sunt pdstralein 5) Lucrarea care oferd informalii despremediulgeografic ai trecutul uneilocaliteli se numegte
ll. Alege varianta corectei

1) Momentulcand s-a petrecutevenimentul istoricse nume$te:

a) act b) document

c) dataistorica d) eveniment istoric

2) Pentru localizarea evenimentelor istorice se tolosesc: a) hd(ile b) izvoarele istorice c) datele istorice

3) Vialaoamenilor esteinfluenlate de: a) climd b) unelte c) mediul geografic

DEIERI gI DE AZI G) POPOARE

l.

Completeazicu termeniicorespunzdtori:

partedin neamul " """"""""' fiind feceau Geto-dacii aceeagi popor vorbea care """""""" """"" un .........,.................... numeau Greciili Ei treiau in iarromanii ......
cu capitala la

Cel care a unit triburile dace in anul 82 i'Hr' a fost regele


""' $i aveaureligie limba............'.. vorbeau Romanii multizei. in mai credeau ...........

intre

anii 98-117 d'Hr.

au

fost

condugi de

imparatul

Precizeazianii,dupi model: Primul rdzboi daco-roman -------) ( 101-102 d.Hr.) 1) 2) 3) 1il. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Al doilearezboi daco-roman -------> Transformarea Daciei in provincie romand------>
DomniaregeluiDecebal ------->

Completeaze spaliile punctate: grecise numeau Vechii Cel maiimportant zeuin Grecia era Organizarea social-politice in Grecia era Grecii au intemeiat orage-state numite Celemaiimportante orage-state au fost 9 i . . . ................... Pe lermulMdriiNegreau infiinlatcet4ile: In cinsteazeilororganizau din patruin patruani. Realizeaze corespondenla intre coloane: Roma Traian Cezar Constantin cel Mare Sf6nta Sofia Decebal Romulus Burebista Constantinopol Marea biserica

lv.

@@

V.

cu termeniicorespunzatori: Completeaza

..'.. 9i .." " " "':' sunt noqtrii Strdmosii intre carpato-danubiano-pontic spaliul ln format s-a tt'a" F;fii prin........... l-Vllt '.. '........ careau preluai ""iot"t" a fost......... etape " dacilor, Prima '...' auinvelat "' romanilor' de reprezentata a fost perioada migratiilor in loc 9i avut li Jor" (sec v-vlll)' " "i"pa asimilarea """""""""""' s-a nascut 9i limba iilp ;, formareapoporului..roman i"-;;;i;$ Cete mai multe cuvinte ale limbii romdne provin din limba manz'glgzna' branzS, varz6, mazAre, Cuvintedace:mistr4,viezure, frate' biserica, 1ar6, Cuvintelatine:om,secar6, Cuvinteslave:targ,deal,Vlad. Une$teceeace se Potrive9te: provincial Sarmizegetusa Roma de lAnd, mantie sandale

f-d*l

ii, oPinci marame, triburi

@@@@@@@@@@@@@@
POPOARE DEIERI 9I DE AzI GI)
Precizeazipopoarele cares-au tormatdin:
a) daci + romani= b) romani+ germani= c) gali + franci = = d) secui+ maghiari il.

Alegevariantacorecti:

1) Rugii, bulgarii, sdrbii au origine:

a) greaca 2) Turcii au religie: a) islamice

b) turcd

b) catolica

3) Limbavorbitd de ungurieste:

a) maghiara

b) rusd

c) romane

4) Limbaslavonafoloseaalfabetul: a) latin b) chiliric

5) Formarea unuipoporse numegte: a) etnogeneza lll. b) democr4ie c) autocr4ie

Separi dupi origineurmatoarele cuvinte:

vazd, inger,mdnz,brad,timp,vatra, . _. om, plug,rob,camp,codru,grAu, Vlad,pAine, biserica, Domine Deus,frate,mog,Dunire, Ddmbovila, gasce, Bistrila, codru.

@ @ @ @ @ @ @
@

lV.

(peste Dunare) podului de la Drobeta 9i constructorul a) Numegte ( Roma): luiTraian al Columnei


Carolingian: regelelmperiului b) Numegte

@ @ @ @ @ @ @ @ @

sm

@
turc: unsultan c) Numegte
H#Sl

6&
ffi

w
ffi &

v.

corespunzatorlara cu capitalasa: Une$te Grecia Italia Franla Germania Ungaria Bulgaria Rusia Turcia Roma Paris Budapesta Moscova Berlin lstanbul Sofia Atena

@ (& @ @

@ @ @

6&)

de performanle Descriptori Foartebine Bine Suficient Itemi corecte corecte 4 denumiri o denumirecoreda 2 denumiri I corecte variante 5 corecte 3 variante corecte 2 variante il corecte 3 categoriicorectede corecta 2 categorii ltl o categorie cuvinte cuvinte de de cuvinte

IV

corecte corecta 2 denumiri o denumire 5 corespondenle 3 corespondente corecte corecle

corecte 3 denumiri 7-8 corespondenle corecte

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
EPOdA,IEDIEVAL;

ffi
Bogdan I

Moldova

@
B asarab I

ii'v"

EJ lara RomAneascl

Completeazi enunturile: 1) Primele formaliuni prestatale romanegti existente intre secotete tX_ XIllaufost qt....................... 2) Numegte conducetorii acestora: ) in Transilvania:
) ?nMuntenia si Oltenia: ) in Dobrogea: 3) T3ra Romdneasce a fostintemeiatd de ............. gi a avulcapitala la ....................... 4) Tara Romaneascd gi-a cdgtigatindependenla f4e de Flegatul ungar in urmaluptei de la .................. ainanut.........]........... . 5) Moldova a tostintemeiatd de ..................... 9i numele ei provine de 1a.........................................,caleaua caregonise bourul. 5) Moldova gi-a cagtigat independenla in anul ............................... in timpul voievodului ....................

7) Stema Moldovei estereprezentate de ..... 8) in Transilvania se pestreaza ca


formd de organizare

@ @ @

lt. Itl.

Une$tecorespunzetor:

Mitropoliei intemeierea TariiRomaneqti Luptade la Posada loanili cavalerilor Diploma Ungar faF de Begatul Moldovei Independenta lV. Noteazicu adevirat (A) sau fals (F): D 1365
l eEO

ffi

1247

@ @ @
qp
ffi

@ @ @
ffi ffi

de turci. a fostcucerita Transilvania

_ Dragog. pe lui urmaqii invinge ii Bogdan |. intreDundre estesituata Valahia 9i Carpati. D Neagrd' LJ se afE intreCarpali Moldova 9i Marea de latari. eraatacata Moldova de performanli Descriptori

@ @
{&

Itemi I ll ill

Bine Suficient 4 date completate I date comPletate corect corecl

Foarte bine 14-15date completatecorect

@ @ @ @ @
,/q

o coresponden!a 2 corespondenle 4 corespondenle corecte corecIe corecta corecte 3 rispunsuri 5 raspunsuri 2 respunsuri corecte corecIe

@ @

@@@@@@@@,@@@@
LUPTAANTIOTOAAAN;
l. Completeazd tabelul gi scrie sub fiecare imagine numele domnitorului: Domnitor
Mirceacel BdtrAn

!ara

Anii domniei

$tefancel Mare
Vlad Tepe$

Iancu de Hunedoara
MihaiViteazul

@ @ @ @

@@@

ll.

Unegtecorespunzitor: 1475 1395 1462 1595

1. Luptade la Rovine 2. Luptade la Targovigte de la Vaslui 3. LuDta 4. Luptade la Belgrad

de la CSlugireni 1456 5. Lupta lll. Alegevariantacorect5:

Viteazul Mihai VladTepeg lancu de Hunedoara cel $tefan Mare Mircea cel Betran

la: a fostingropat 1) Mircea cel Betran a) Targoviqte


b) Cozia c) Albalulia

la: 2) $tefancel Mareesteinmormantat a) Voronet b) Putna c) Curtea de Argeg;

3) $telancel Marea purtat: a) 47 lupte


b) 36 lupte c) 45 lupte;

prima RomAne in anul: a Jdrilor 4) Mihai Viteazul a realizat unire


a) 1599 b) 1600 c) 1601

@@@@@@@@@@@
lV. Recunoagtedomnitorii: "SoareleMoldovei"

"Domnal ldrii RomAnegti, al Ardealului si a toateTara Moldovei"

printragerea "Pedepsea in leape"

l@ l@ jud. Suceava Ministirea Voronet, Descriptori de performanla


Itemi I tl ill Bine 7-8 completiri corecte 2 corespondenle 4 corespondenle corecIe coreqe Suficient 3-4 completari corecle

,(s qP
ffi

6s

IV

un raspuns corect 2 resDunsuri corecte 4 rispunsuri corecte ctel X 2 numecorecte 3 nume corecte 4 nume corecte
15

i{& Foarte bine I r& ' -':-Rl'+d 14-1 5 completeri ' ' 1 ffi corecte 5 corespondenle t_ l@ corecte lffi

;-. w
trrltll

@ @ 6h6&6& @@@@ffi@@@@@@@@@

EVALUARE
l. UneFtecorespunzetor: Dimitrie Cantemir Constantin Brancoveanu Mircea cel Betran TaraRomaneasca 1688-1784 Moldova 1700-'t711 TaraRomaneasce 1386-1418 ll. Completeazienunlurile:

Constantin Brancoveanu in stilul artistic a inallat palategi menastiri n u mi.............. t Capitala Moldovei in timpul lui $tefan cel Mare era

MihaiViteazul dupdlupta Oragul transilvdnean in carea intratvictorios de la $elimbdr este...................... Carturarul Dimitrie Cantemir a scrislucrarea lll, Numegte cateo ctitodea domnitorilor:

$tefancel Mare: Mircea cel Constantin Brncovean u: lV. Unegtenumelecilitorului cu descoperirile ficute: Cristofor Columb Fernando Magellan MarcoPolo Pemantul e rotund. Descoperirea Americii "Cartea minunilor lumii"

V.

Completeazdenunfurile:

Fiu de boierdin Moldova, dupd cdldtoriain China a scris "Jurnalulde celatoriein China, si "Descrierea Chinei" . CAnd Fauvazut pe ...........-......... italienii dormind la poalele Columnei luiTraian au crezut cd un daca coborat de pe ea. Cei4 fii ai domnitorului

jud. Valcea MdnistireaHurezu, Descriptori de performanle Itemi


I I
lll

Suficient 2 enunluri completate corect un raspuns corect .ocorespondenle corede un enunlcompletat corect

o corespondenta 2 corespondenle corecta corecte

tv
V

Foartebine 3 corespondenle corecte 3 enunluri 4 enunluri completate completate corect corect 2 respunsuri corecte 3 respunsuri corecte 2 corespondenle 3 corespondenle corecle corecte 2 enunluri Senunluri completate completate corect corect
l7

Bine

AAODERNA EPOCA
l. ComPleteazd:

NapoleonBonapartea fost prin infrangereade la lmperiul lui Napoleon Bonapartes-a destramat

era" '""'" " '' franceze revoluliei Deviza ll. corespondenlaintre numele revolulionarilor 9i Realizeaze piovinciitein care acegtij au militatin revoluliade la 1848'

R*,"o,"" B6rcescu

rs6
E l",n",, Kogitniceanu

loanCuza Alexandru

fi o"o's"a",iri, ffi @ s+t @ hf" @ @ [w @


ffi
asile Alecsandri
)

T araRomaneasce

Transilvania

@ @ @ @

/@

E\F!F

Magheru Gheorghe

@@

lll.

Alege varianta corecti:

1) UnireaMoldoveicu Tara Romaneascd s-a infdptuitin anul: a) 1848 b) 1859

c) 1918

2) Rom6niagi-a proclamatindependenta in anul:

al 1877

b) 1881

c) 1866

3) Romania a intrat in primul rizboimondial in anul: a) 1914


b) 1916 c) 1918

4) Ecaterina Teodoroiua muritin bdlSliilede la:

a) Meregegti lV.

b) Vaslui

c) Rezboieni

Completeazaenunlurile:

1. Primul rege al Romaniei a fost 2, Pnmaconstitutie romAneascd, dupd modelulbelgian a tost adoptate inanul . . . . ......... 3.Unirea Transilvaniei cu Romania ......................... care

Descriptori de pertormanli
Itemi I

tl ltl

lv

Suficient un enunlcompletat corecl 3 corespondenle corecte 2 respunsuri corecte un enunlcompletat corect

Bine

Foarte bine

3 enunluri completale corect 4-5 corespondenle 6-7corespondenle corecte corecte 3 resounsuri corecte 4 resDunsuri corecte 2 enunluri completate corect 3 enunluri complelate corect

2 enunluri completate corecl

ll.

Completeazeenunturile:

a) Sediul Uniunii Europene estela b) Moneda unica a Uniunii Europene este c) ZiuaEuropei estela datade
d) Romania a aderat la Uniunea Europeand la data de

e) Steagul Uniunii Europene cuprinde ........... stele aurii agezate in cerc. f) lmnul Uniunii Europene este.................... lll. Noteaze cu adevirat (A) sau fals (F):

a) in anul2007,in Uniunea Europeand 27 de statemembre. erau b) Douddintrelerile vecinecu BomAnia nu sunt membre ale Uniunii Europene. [-l c) RomAnia se afld la rescrucea unordrumuri economice insemnate din Europa. d) Legislatia europeana areintaietate in fataceleiromdne$ti.i_] pentru e) Oameniipleacesa lucrezein lari din UniuneaEuropeana salarii maimari" f) Uniunea Europeand urmeregte cooperarea economicd. Descriptori de performanld Itemi
I tl ill

Suficient Bine Foartebine 2 corespondenle 3 corespondenle 4 corespondenle corecle corecte corecte 2 completeri 4 completeri corecte 6 completari corecte corecte 2 rdspunsuri 4 raspunsuri corecle 5-6rdspunsuri corecte corecle 2l

CETITI, ORA9E CASTELE, L Completeaze spaliile liberefolosind cuvintelepotrivite:

din vremea domnitorului este atestat documentar Oragul Bucure$ti provine de la .................. Numele Bucuregtiului era la lui Mirceacel Bdtrdncapitala in timpuldomniei Tarii Romanegti Domneasca. Chindiei ....unde se afldTurnul 9i Biserica lagiul este cel mai mare orag din estul tdrii 9i a fost capitala de 300deani. ............ timo ll. Alegevariantacorecta:

de: Branse afli in apropiere 1. Castelul


a) Bra$ov

b) Timiioara

in: 2. MihaiViteazul a inlratvictorios


Huniazilor a) Castelul Alba lulia b) Catedrala

in timpul domniei: Pele$ 3. Castelul a fostconstruit


a) regeluiCarol I b) regeluiFerdinand

CastelulPeleg

@@@@@@@@@@@@@@@@
Realizeaza corespondenla intre orage9i edificii:
Roma Venelia Sibiu laSi Bucuregti

Palatul Dogelui, Grande Canal Columna luiTraian Arculde Triumf Biserica Treilerarhi, Palalul Culturil Muzeul Brukenthal

lV.

Scrietara corespunzetoare fieciruia din oragele: Venelia


Versaille --> ........' ......-........

---) Constantinopol

Belgrad ---)

Descriptori de performante Itemi


tl ill

Suticient 2 enunturi completate corect un raspuns corect

Bine 3 enunluri completate corect

Foarte bine

2 raspunsuri
coreqe

4 enunluri completate corect 3 rdsounsuri corecte

IV

2 corespondenle 3 corespondenle 4-5 corespondenle corecte corecte corecte 2 completari 4 comDleteri corecte 6 completdri corecte corecle

@@@@
6EO6RAFIE oRrzoNTUL APROPTAT 9r LOCAL(r)

enunluriledate: Completeaze

:llllll::llT:1:: ' '* ll,:lll


ll. punctelecardinaleidentice: corespunzetor Unegte Est Vest Nord Sud

pe careo cuprindem cu privirea de cer qi pemant , panela 2) Partea alcetuiegte liniaorizontului,

miazenoapte r6serit
miazdzi apus

Fixeazi pe sigeli punctelecardinale9i intercardinale:

\1./ /l\... 'l


lV. v Scrie alte cinci mijloace de orientaregi punctul cardinal A

1
t,

@@@@
indicat de fiecare dintre ele:

c)..
d)

e) lncercuiegte rispunsul corect: 1. Falada gcolii meleesteorientatd spre: a) vest b) est c) sud

2. Biserica se aflefala de gcoala spre: a) est b) sud c) vest

3. Spitalul se afldfali de gcoala spre:


a) nord b) sud

c) est

Itemi
I

tl ltl 1V V

Bine Foartebine 2 respunsuri 3 respunsuri completate corect completate corect 2 corespondenle 3 corespondenle 4 corespondenle corecte corecte 4 puncte 5-6puncte 7-8puncte completate corect completate corect completate corect 2 rispunsuri 4 raspunsuri corecte 5 raspunsuri corecte corecte un respuns corect 2 respunsuri corecte 3 respunsuri corecte

Suticient

unrespuns completat corect

l.

Completeazeenunlurile:

mari esteun desencareredesuprafete 1) ................. orientate ei ;i.gorate la o anu;ita """""" ;; ##;t ..........' ....... dupd areo .'..."""""" """""" carereprezinte harta 2) Orice folosite' conventionale 9r................'...... o contine 3) ..................... cole4iede he4i.

convenlionale: semnele Denumegte

a)

. o o

b)

)(

26

"l'rl

---/

e)

---r-------r-

lll.

Completeazicorespunzitor:

o :l-*:li::: il1 :: : ;;;;i;;;,;;;;r este


N -'................................E
5

----.>...........,.....,,,,..,....,.

b) Localitatea mease afldsituate in zona de ........_................................: este strebetuta de riu1.............. ........................... sl inconiurate de piduride............ c) Solurile dinimpreiurimile localiti!ii suntcultivate cu.

pentru cesunt

Descriptori de performanle
Itemi I il ill

Suficient

Bine

Foartebine

3 raspunsuri completate corect

5 respunsuri completate corect

7 respunsuri completate corect


6 denumiri corecte 10-1 1 completdri corecte

3 denumiri corecte 5 denumiri corecte 3-5completari 7-8completari corecte

@ clJl Er' vEGETATTET neuiruuur, APELoR,


l. Completeazienunlurile: loculde " ""' al raului'iar este un """""" a) Paraul se numeste'"""""" intalnire

ALE (JjLE GEO GP'AFICECARACTERISTI

se nume9te la supratalapamantului lese apa care prin Locul b) in sevarse c) Fluviul ll. 1) Ordoneazicrescitor dupi """ sau""""""' mdrime:

fluviu: a) rau,izvor,PArAu, balta,lac' ocean: b) mare, inellime: 2) Ordoneazicrescatordupe munle; Podig' deal,camPie, prin sigefi noliunilecare au legitura: UnesJe vanturile pluviometre giruete termometre lV. 1) temPeratura preciPit4iile

Alegevariantelecorespunzetoale: de: esteinfluenla6 Vegetalia


a) sol

b) clima

c) relief

@@@@@@@@@

t@'sffi@'s@'@@{s@qp(s@@@
i$ @ H srZ @
\/

2)

Principala insugire a solului este: a) culoarea b) fertilitatea


c) umiditatea

3)

in taranoastrd avemclimS: a) caldd


, *. -,, ,, ..,.

s
H W 'h jfr
*

b) temperata
, ..

c) rece . :.rl-.1+!r*i

i'.]..r., .j,,,',

, n$ g
qP 'iS ffi
/--

,'B -,. , {."'m-#;*-*ffi


]..'.:

i- ' ltt, : ,ip:,, 4-1.-. ;::;..,,_ '

::

,r , -,rV-,T$ i ,r ' 'r f." I


'iii - ji + '; . : ,,]:ldrtw
I i .' jilir: :?l

'. ''i:

;, jl.,-,#Hd

- .ii,,.;.1 11'1.':.t,

+,..'",,

't

ffi#,;:;,,, rq4:'{l$u.i
cabana B6lea

.
:

:rll ''. rlri ti,,j''l ' '''lr; :.. ...., r..li , .


I r ''rl ! r :tl i ,;119:;n

$
Suficient ES Itemi I 2 rdspunsuri # tr--T--tEspunsud--T

*n* ffi
Descriptori de performanle
Bine

-! -'-,,,.1'jtlr#*6,i$S

;,.1 ,;;.. .'r1[6;;1i]1lffi

. . l-,. rl lli:i!:r-ri',;l:

-t

uaq | tl "h lll

S PI tv W I IV /&,

ltl

q3 @ze

completate corect corect I completate corect_{-I completate | completate r ordoneri corecte ordonare corectd corecta ordondri corecte corecte ] o ordonare | 2 ordonari | 3 ordoneri *T----.:-3 corespor corespondenle o corespondente 2 corespondenle | corecte corecle corec corecte I corecta c orec td I I -a-:_----rlqqpq!!!! resounsuri raspuns corecr l ! coreq 2 rasDunsuri reepeneen r corecte corecte un raspuns I un il 3

TZ 3-4raspunsuri raspffiuj T---------=---5 rdspunsuri raspur |

t Foartebine

@ @'s@,@ @,@@@.@@ @@@@@@@@@@@@@(s,@@

DE6EO6RAFIE ELEAAENTE

PimArur A PLANETET

enunlurile Completeaze f olosindcuvinte Potrivite: areforma a) Terra ".'...."""""""" b) ...................." in doudemisfere' planeta " imparte "" """""" 9i """:""""""' 9i

sunt """"""""" c) Cele doudemisfere in jurul""""""" se roteqte d) Pdmantul ......'........ in iurul

@@@@@@@@@@@@@@@@
Scrie in dreptul tiecarui enunt dat unul din cuvintele: sau Europa. a) Estea treiaplanetd in ordinea depdrtdrii tala UeSoare. I-----_l b) Este numit continent'. ,,bdtrAnul
c) Cuprindegapteconlinente.

d) Estedenumite Albastre". $i ,,Planeta e) Estesituate in emisfera nordice. Noteaze cu adev;rat(A) sau fals (F): a) Simbolurile Uniunii Europene suntdrapelul european. 9i imnul b) Uniunea Europeand esteabetuita dinleri de pe treicontinente. c) Uniunea Europeand cuprinde 27 deldri.

d) ZiuaEuropei pe 1 Decembrie. se serbetoregte e) Romania a aderat la Uniunea Europeana in 2007.

f) Europa se aflepe loculal doilea in lumeca numdr de locuitori. Descriptori de performanli Itemi Suficient 2 respunsuri completate corect 2 enunturi completate corect 2 rdspunsuri corecte Bine Foarte bine 4 rdspunsuri 6 rdspunsuri completale corect completate corect 4 enunluri 5 enunturi completate completate corect corect 3-4 rdspunsuri 5-6respunsuri corecte corecle

ll

ltl

A ROMANIEI DE 6EO6RAFIE ELEAAENTE


l. corectenunlurile: Completeaza """" a continentului petrali' "" ' kilometri

de se aflain partea a) Romania de areo suprafald b) RomAnia

Romaniei sunt: c) Apele care formeazd granilele naturale ale d) Marea care se nume$Ie............. afld in sud-estul tdrii noastre se

l l 'R e a |i ze a zScor espondenlaintr efo]mader eliefgibogi l i i | e careii corespund: Cdmpii

vii,carbuni' livezi, pe$uni, Paduri, sare'ape petrol, gazenaturale' minerale intre coloane: corespondenla Realizeaze veroe campia galben dealul intre 800m - 2500m intre 200m - 800m de la 0m - 200m

@ @ @ @

maro muntele

@@@@@@@@@@@@@
Completeazipe harti vecinii Romdniei:

Descriptori de performanli
Itemi I ll ill

tv

Bine Foarte bine 2 rdspunsuri 4 respunsuri 5 raspunsuri comDletate corecl completate corect completate corect o corespondele 2 corespondente 3 corespondente corecta corecte corecle o corespondeta 2 corespondente 3 corespondenle coreda corecte corecle 3 vecinicompletali 5 vecini completati 7 vecini completali corect corect corecl
Suficient

@ @

l.

cu noliuni corespunzitoare: spaliilePunctate Completeaza " """" "" """ ""' din

din muntii izvordqte Dundrea

in lara noastra' ..'.....'. Ea strabate !ari.Dupeintrarea munlii strebate ""' la ............. oe 'Banatului un lung formAnd in ...................'.. de vdrsarea inainte ....lormdnd in se desparte """""', Dunerea

Scrielocul de undeizvordscurmitoareler6uri: 1. Mure$ 2. Olt 3. Siret 4. Prut Marg 5. Tisagi Somegul

@ @
6&

@ @ @ @ @ @
ffi

lll.

Alege varianta corecti:

1. Prin capitalaldrii noastrecurge raul:

w
m qv
ffi

@ @ @ @

a) DAmbovita 2. PrinPitegti treceraul: a) lalomila lV.

b) Prahova

b) Arges

Completeazipropoziliile:

@ @ @ @ @ @ @ @

:l::_"1: :i:::i :::*:: ::T::1lt :ti*: ::: :::l l:::1"


2) Lacul de la pe Argeq suntlacuri Po4ile pe de Fier de ....... Lacut ............._.................... de 9i 3) Lacurile $i ....................... dinCarpalii glaciare. Meridionali suntlacuri 4) in craterul unuivulcan a aperut Lacul................. iarin urmaprebugirii unuimunte s-aformatLacul
5) Cel mai mare lac naturaldin zona litoralului este Lacul 35

@@@@@@

v.

Completand rebusul vei descoperii pe verticala A-8, numele unei ape statetoare care scaldi litoralul romanesc'

de izvorcu Oltul. 1. ,,Frate" 2. Afluent al Dundrii care strebate Bdriganul,dupa ce adune apelePrahovei. 3. RAupe hotarulde E, afluent al Dundrii. 4. Rdu ,,viclean"(dar fdrd de cantat virgulitd) Alecsandri. Vasile 5. Dupd ce ,,Pleacd" din acestrau Bucuresji, in Arge$. direct se ,,aruncd' dintara fluviu 6. Singurul noastra. in din ....Mare 7. Rauformat 9i Mic,se varse pe Ungariei. teritoriul Tisa, pan'la ............... la Nistru 8.,,De doarpe Romania pl6nsu-mi-s-a', degiacestraustrebate Tot romAnul 60 km. laculde gi pe cursullui s-a construit din munliiFdgdragului 9. lzvoragte Vidraru. acumulare 10.Doue,,colorate" $i unul"iute" Tisa. Toatetreise varse-n Predeal, Sinaia, pe a cdrui valese aflSstaliunile al lalomitei 11.Afluent Busteni.

) ) ) ) ) ) ) ' ) ) ) ) ) )

Descriptoride performanld Itemi


I tl
ill

Suficient

3-4 rdspunsuri completate corect 2 raspunsuri complelate corect 3-5completdri corecle 3-6cuvinte completate corect

IV

Foartebine 7-8 rdspunsuri completate corect 3 respunsuri 4 respunsuri completale corect completate corect un raspuns corect 2 raspunsuri corecte 7-8 completdri 9-10completeri corecte corecte 8-9 cuvinte 10-1 1cuvinte completate corect completate corect 5-6respunsuri com0letate corect

Bine

DeltaDunarii

@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@

@@@@@(@@@@,@@@@@'s@@@@@@
DERELTEF UNITATI ,IAAJORE
l. corespunzetoare: cu noliunile Completeaza enunlurile

b) Suprafala ocupata de tiecare treapta de relief reprezinte dinsuprafala lerii. .. inconjurate de ........-........................ Transilvaniei este c) Depresiunea ... cu inetimea, iar precipitaliile d) Temperatura ....... cuineltimea. cAndsunt suntpericuloase e) VAnturile viteze ................ ll. prinliniiunitelile de reliet cu vegetalia: Unegte vegetatie de luncd paduri de steiar pdduri de conifere stepa ........... 9i au

$tu

Romana 1. Campia 2. Carpalii Orientali 3. Subcarpatii 4. Podigul Getic Dunarii 5. Delta

ffi

@ @

f&

m
ffi

@
6& 6&
,t& d&

@ @

@ qv @ @ @ @ @ @
rt& I(s

@i $ i ffi T

WI @!
qpF

ffir
ffil qp
6,&

@@@@@@@ @@

@@@@

Folosind harta de mai jos, scrie cifra corespunzdtoare fiecerei uniteli de relief:

Q
.)

DepresiuneaTransilvaniei Campia de Vest Carpalii Orientali Podigul Getic Dealurile de Vest Podigul Dobrogei Subcarpalii Cdmpia Romdnd

o c c c c c

Itemi
I tl ilt IV

Suficient

Bine

Foartebine

4 corespondenle 5 corespondente corecte 3-4 unitdli de relief 5-6 unitati de relief 7-8 unit4ide relief identificate identificate identiticate corect corect corect 1 respuns corect 2 rasDunsuri corecte 3 rdsounsuri corecte
40

3 rdspunsuri completate corect 2 corespondele corecle

5 raspunsuri completate corect

7 respunsuri completate corect

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

FORA,IE AAAJORE DE RELIEF

Completeazeenunfurile: ..........sl

a) CarpaliiOrientaliseintindintre.................. ValeaPrahovei.

:l
ll.

::::l

Y:::::::::i?".,""lliii",,*"[ic",n.'"
Defileul Dunerii oane la

c) Carpali Occidentali se intind de la

Alegerdspunsulcorect:

1) Carpatii Meridionali suntalcetuiti din: a) 3 grupe b) 4 grupe c) 2 grupe

4l

2) Carpatii Occidentali se afldin partea de:


a) nord

b) est

c) vest

3) Carpalii Orientali suntimpe4iliin: a) 2 grupe b) 3 grupe c) 4 grupe

4) Grupurile din Carpatii Occidentali sunt: a) M-liiPoiana Rusca d) M-liiHagmagu Mare b) M-liiSureanu e) M-tiiLotrului c) M-liiApuseni t) M-liiBanatului

5) Grupurile din Carpalii Meridionali sunt: a) M-tiiBanatului d) M-liiApuseni b) M-liiBucegi e) MJii Parangului

c) M-liiFegaraq
0 M-tiiRetezat-codeanu

Unegte grupa cu munlii care ii corespunde,din Carpalii

Gruoanordici M-liiCalimani M-liiBistrilei M-lii Gurghiu M-liiHarghita

Grupacentrala M-liiVrancei M-tii Buz6ului M-liiCiucag

Gruoasudica M-liiGutaiului M-!iiMaramuregului M-liiRodnei

tv.

Realizeaza corespondenta intre trecetori 9i munfii unde se afle: Orientali Turnu Rogu Lainici Bran
Meridionali Culoarul Timig-Cerna Poartade Fier a Transilvaniei Detileul Dunerii

Occidentali Prislop Bicaz Oituz Predeal

42

V.

Unegte corect: Babele Transfegareganul Ceahleul VarfulOmu Varful Negoiu VdrfulMoldoveanu Carpa!ii Orientali Carpalii Meridionali Capalii Occidentali

Descriptori de performanle
Itemi I Suficient Bine Foarte bine

tl
ill

tv
V

un rdspuns 2 raspunsuri completat corect complelate corect 2 rdspunsuri 3-4 respunsuri corecte corecle 5 corespondenle 8 corespondenle corecte 4-5corespondente 7-8corespondenle corecte corecte 3 corespondenle 5 corespondenle corecte corecte

3 respunsuri completate corect


5 respunsuri corecte 10corespondente corecte 9-1 0 corespondenle corecte 6 corespondenle corecte

ffi

w
$fq

c) Scrie numelea trei oragmari din:

Motoova Z

fufrnt"ni"(

Transitvania Z
Descriptoride performanle Itemi
ll.a) il.b) ll.c)

Suficient

4-5respunsuri clmpletate corect


2 judelescrise corect 2 oraqe scrise corect 3-4orage scrise corect

Bine

3 judelescrise 4 judele scrisecorect c!rect 3 orage scrisecorect 5 orasscrise@rec,t 6-7orage scrise corect 8-9ora$e scrise corect

7-8respunsuri completate corect

Foartebine

10-11 respunsuri completate corect

@@@@@@@@,S@@qD@
AcTryrriTr EcoNol rcE
l. Completeaze schema: Activitdli agricole 11. Activitdli 12. 13.Activitali comerciale {. Activitdti s. Activitdti I
a

a) Activiteti economice

b)Transporturilesefacpe

\_

ll.

Une$tecorespunzitor - ciile de tranaport cu miiloacelede transport. magini, cdrule, lrenuri, tractoare, troleibuze, autbbuze; tramvaie,
rachele; avioane,elicoptere,

1. Transporturi aeriene

2. Transporturi fluviale $i maritime

pe gosele gi cai ferate 3. Transporturi


il.
1

birci, vapoare,baraje,iahturi.

Nume?te cinci locuri turistice din Rominia pe care le-ai recomanda unui vizitator strein.

2,.
3 4
c ..

@@@@@@@@@@@@@@@@@@
lV. Completeazetabelul:

prime Materii peduri fier

Ramuri industriale
Industria

Industria chimica Industria Industria energetice

V. a) b) c) d)

Completeaz;enunlurile: Benzina se obline din gi nemetalele prinprelucrarea Metalele se obtin Industria produce Industria farmaceuticd produce ...... hran6.

:l i::::* :: :i:lT :::*:i::


@ @ @ @ @ @
ffi
Descriptori de performanta
Itemi l.a)

::1T:::

@ @ @ n""u'"

f) .......... .... inseamnd cultura plantelor gi cregterea animalelor, vanetoare si pescuit.

t.b)
il
ill

tv

Suficient o activitate completate corect un raspuns corect o corespondenla corecta 2 locuri turistice 2 completeri corecte 1-2raspunsuri completate corect

Bine Foarte bine 2 activiteli 3 activitali completate completate corect corect 2 resounsuri corecte 3 rdspunsuri corecte 2 corespondente 3 corespondenle corecte corecle 4 locurituristice 5 locuri turistice 3 comoleteri corecte 4 completari corecte 3-4 respunsuri completate corect 5-6respunsuri completate corect

@ @@@@@@@@@@

ffi

LS.8.N.: 978-606-574-044-0

rllr ril il ilrll ,lllrJrJlJrl||

Pref: 6,00 RON

S-ar putea să vă placă și