Sunteți pe pagina 1din 19

Extras din Planul de Management al Districtului Hidrografic al Dunarii

Document Number: IC/WD/370 Document version : FINAL 11.12.2008

Partea A- Aspecte generale ale Districtului Hidrografic International al Dunarii Raport asupra Planului de Management al Districtului Hidrografic International al Dunarii si Programului Comun de Masuri, in scopul de a facilita procesul de consultare a publicului conform cerintelor Directivei Cadru a Apei.

Acest document a fost elaborat in cadrul Grupului de Experti pentru Planul de Management Bazinal al ICPDR Editor: Birgitt Vogel ICPDR 2008

Contact ICPDR Secretariat Vienna International Centre / D0412 P.O. Box 500 / 1400 Vienna / Austria T: +43 (1) 26060-5738 / F: +43 (1) 26060-5895 icpdr@unvienna.org / www.icpdr.org

Lista de Acronime
BHD DHD PMDHD DRPC GE SM UE DCA UE ICPDR PCA PCM SM PM MBH GE MBH PSGA Bazin Hidrografic al Dunarii District Hidrografic al Dunarii Planul de Management al Districtului Hidrografic al Dunarii Conventia Pentru Protectia Fluviului Dunarea Grup de Experti Stat Membru al Uniunii Europene Directiva Cadru Apa a Uniunii Europene Comisia Internationala pentru Protectia Fluviului Dunarea Program Comun de Actiune Program Comun de Masuri Stat Membru Program de Masuri Managementul Bazinului Hidrografic Grupul de Experti pentru Managementul Bazinului Hidrografic Probleme semnificative de gospodarire a apelor

CUPRINS
1. Introducere 2. Elaborarea PMDHD 2.1 Districtul hidrografic al Dunarii 2.2 Documentele Ghid si Analiza Districtului Hidrografic al Dunarii- baza PMDHD 2.3 Mecanisme de coordonare 2.4 Cadrul si structura Planului MDHD 2.5 Probleme semnificative de gospodarire a apelor la nivelul DHD 2.6. Districtul Hidrografic al Dunarii- vedere de ansamblu 2.7 Programul Comun de Masuri 3. Structura Planului MDHD 4. Planul MDHDtermene, consultarea publicului si situatia proiectului Planului MDHD 4.1 Puncte cheie in elaborarea Planului final al Districtului Hidrografic al Dunarii si Planului Comun de Masuri 4.2 Consultarea publicului asupra Planului MDHD/ Programul Comun de Masuri 4.3 Situatia proiectului Planului MDHD/ Planului Comun de masuri la nivelul lunii decembrie 2008 si puncte cheie ca parte a proiectului Planului MDHD- jumatatea lunii mai 2009. 5. Informatii suplimentare despre Planurile Nationale de Management si PMDHD 5.1 Lista autoritatilor competente din tarile dunarene si weblink-uri catre planurile de Management /Planurile de Masuri 6. Anexe

1. Introducere
In conformitate cu DC a UE, Planul de management al DHD se va finaliza pina in decembrie 2009. Articolul 14 al Directivei stipuleaza ca tarile membre EU vor organiza un proces de consultare a publicului pentru proiectul Planului de management al DHD intre decembrie 2008 si iunie 2009. Acest document vine in sprijinul procesului de consultare a publicului la nivel national pentru toate tarile dunarene, in ceea ce priveste principalele aspecte de la nivelul bazinului Hidrografic al Dunarii. Prin urmare, acest document contine Planul MDHD, structura sa globala si continutul, problemele semnficative de management al apei, relevanta sa la nivel de bazin hidrografic al Dunarii si termenele. El reflecta deasemenea situatia actuala pana la finalizarea sa la sfirsitul anului 2009. Avand in vedere situatia disponibilitatii datelor in BHD si agrearea sa la nivelul tarilor dunarene , un proiect cuprinzator al Planului MDHD (Planul A- Vedere generala a Bazinului Hidrografic) va fi pus la dispozitia publicului pentru consultare intre jumatatea lunii mai 2009 si sfarsitul lunii iunie 2009. Atat cadrul legal cat si cel si politic pentru coperarea transfrontaliera la nivelul bazinului hidrografic al Dunarii sunt reprezentate de: Conventia pentru Protectia Fluviului Dunarea care a fost semnata in 1994 la Sofia si a intrat in vigoare in 19981 si de Declaratia Dunarii care a fost adoptata de Ministrii Partilor Contractante in 20041. Toate tarile dunarene cu teritorii mai mari de 2000 km2 incluse in bazinul Dunarii sunt Parti Contractante ale DRPC: Austria, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Germania, Ungaria, Moldova, Muntenegru, Romania, Ucraina, Republica Serbia, Republica Slovaca, Slovenia. Comunitatea Europeana este deasemenea Parte Contractanta. Atunci cand Directiva Cadru 60/2000/EC a fost adoptata in Octombrie 2000, tarile care cooperau in cadrul Conventiei pentru Protectia Fluviului Dunarea au decis sa faca un efort pentru implementarea Directivei Cadru a Apei la nivelul intregului bazin. In concordanta cu articolul 13 al DC care cere ca statele membre sa asigure coordonarea in scopul producerii unui singur plan de management bazinaltarile dunarene semnatare au ca tinta crearea unui singur plan de management la nivelui districtului hidrografic al Dunarii prin incorporarea masurilor la nivel national si a celor agreate la nivel de bazin al Dunarii precum si constituirea unui cadru pentru planurile mai detaliate la nivel de sub-bazin sau la nivel national. Conventia Internationala pentru Protectia Fluviului Dunarea (ICPDR) este platforma coordonatoare pentru integrarea aspectelor multilaterale si a celor de la nivelul intregului bazin la nivel superior (Roof-Level) si faciliteaza alcatuirea Planului MDHD. Planul MDHD si Programul Comun de Masuri - ca parte integranta a planului MDHD, indeplinesc prin urmare cerintele Directivei Cadru si au ca scop atingerea obiectivelor de mediu respective.
1 2

vezi www.icpdr.org

Districtul Hidrografic al Dunarii a fost definit in cadrul ICPDR. El cuprinde: 1) Bazinul hidrografic al Dunarii; 2) Bazinul Marii Negre apartinind Romaniei si 3) apele costiere ale Marii Negre de-a lungul zonei costiere a Romaniei si partial a Ucrainei. Planul de Management al Bazinului hidrografic se va elabora penru intregul District Hidrografic al Dunarii. In documentul de fata, pentru simplificarea exprimarii se va face referire la Planul de Management al Bazinului Districtului Hidrografic al Dunarii (PMBDHD) prin prescurtarea: Planul de Management al Bazinului Hidrografic al Dunarii (PMDHD). La nivel general (Partea A), ICPDR a agreat criteriile comune pentru analiza referitoare la MDHDP ca baza de discutie comuna pentru a aborda aspecte ale managementului apei la nivel transfrontalier. Nivelul detaliilor furnizate de partea A este mai scazut decat cel al partii nationale B elaborate de fiecare Stat Membru.
3

2. Elaborarea Planului MDHD


2.1 Districtul Hidrografic al Dunarii
Bazinul Hidrografic al Dunarii este al doilea ca marime din Europa, acoperind o suprafata de 801,463km2 si teritoriile a 19 state. Cele 14 state ale caror teritorii cuprinse in bazinul Dunarii depasesc 2000 km2, sunt reunite in cadrul ICPDR. Agregarea si implementarea Planului MDHD pentru Districtul Hidrografic al Dunarii (DHD) este o provocare deosebita datorita mai multor factori particulari in comparatie cu alte bazine hidrografice europene. In prezent nu toate tarile din bazinul Dunarii sunt membre ale Uniunii Europene si nu sunt obligate sa se conformeze cerintelor Directivei Cadru a Apei. Unul din cele 14 state (Croatia) are statutul de Membru in curs de aderare, in timp ce alte 5 (Bosnia-Hertegovina, Moldova, Muntenegru, Serbia, Ucraina) nu sunt membre ale UE. Cu toate acestea, atat Croatia cat si cele 5 state Non UE colaboreaza pentru implementarea Directivei Cadru a Apei in cadrul Conventiei pentru Protectia fluviului Dunarea. DHD este caracterizat nu numai de marimea si de numarul mare de state dar si de diversitatea peisagistica si de diferentele socio-economice majore dintre tarile din amonte si cele din aval. Prosperitatea tarilor din zona de amonte este mai mare decit a celor din aval. Situatia lor economica afecteaza aspectele legate de managementul apei ca, de exemplu, dezvoltarea tehnologica si standardele in tratamentul apelor uzate ca si efectele negative asupra calitatii apei din corpurile de apa ale BHD datorita diverselor presiuni si factori. Fluviul Dunarea este un afluent major al Marii Negre si contribuie semnificativ ca sursa de eutrofizare si poluare. In scopul de imbunatati situatia atat la nivelul Bazinului Hidrografic al Dunarii cat si al Marii Negre si pentru a indeplini cerintele politicii europene in domeniul apei, este necesar sa se adopte masuri suplimentare care se vor integra in Planul de Management al Dunarii. Tinand cont de diferentele majore si de particularitatile bazinului (vezi mai sus), este necesar sa se realizeze o abordare realista a modului de elaborare a planului de management al Dunarii si sa mareasca eficienta. Planul MDHD la nivelul ICPDR este modelat pe baza Analizei Bazinului Hidrografic al Dunarii 2004 in care Partea A (Nivelul general) raspunde cerintelor la nivel de bazin. In plus, managementul Bazinului hidrografic al Dunarii se bazeaza pe analizele la nivel national sau/si international la scara sub-bazinului (Partea B), respectiv cele pentru bazinele Tisa, Sava, Prut si Delta Dunarii.

2.2 Documentele Ghid si Analiza Bazinului hidrografic al Dunarii- baza Planului MDHD
ICPDR a elaborat mai multe Documente Ghid in scopul de ajuta la coordonarea intregului proces, incluzind o strategie pentru dezvoltarea Planului MDHD (ICPDR Document IC/WD/101) si un Plan de Lucru (Work Plan) corespunzator. Documentul: Aspecte semnificative in managementul apei (ICPDR Document IC/WD/268) a servit ca baza de lucru initiala si a fost elaborat pe baza documentelor specifice legate de patru aspecte semnificative in managementul apei in Bazinul hidrografic al Dunarii. Documentul descrie obiectivul general al MDHD Plan/PCM ca si metoda de abordare. Toate documentele ghid contribuie la intelegerea si abordarea concertata a planului4. Analiza bazinului hidrografic al Dunarii (Partea A) raporteaza cerintele Articolului 5 al Directivei Cadru, Anexa II si Anexa III si articolului 6, Anexa IV si au fost inaintate de catre ICPDR Comisiei Europene in martie 2006. Aceasta Analiza a fost o etapa foarte importanta in procesul de implementare a Directivei Cadru a Apei si a constituit punctul de plecare pentru planul MDHD. Versiunea finala a Planului MDHD include pasii de urmat pentru a completa partile lipsa si a actualiza Analiza Bazinului hidrografic al Dunarii.
4

Toate Ghidurile la care se face referire sunt disponibile la adresa de web ICPDR: www.icpdr.org

O alta etapa importanta care vine in sprijinul pregatirii Planului MDHD este Joint Danube Survey 2 (JDS2), o expeditie de cercetare stiintifica pe Dunare care a fost coordonata de catre ICPDR in 2007. Rezultatele JDS2 sunt disponibile la adresa de web www.icpdr.org/jds2 si vor completa achizitiile Analizei Bazinului Hidrografic al Dunarii si datele la nivel national pentru MDHD Plan.

2.3 Mecanismele de coordonare


Existenta unor mecanisme de coordonare potrivite la nivelul DHD permit cooperarea si asigura elaborarea unui Plan MDHD la nivelul intregului bazin. In general se pot defini trei nivele de coordonare la nivelul Bazinului hidrografic al Dunarii: nivel de Bazin Hidrografic al Dunarii, nivel bilateral /multilateral si nivel national. Figura 1 descrie rolul Comisiei Internationale pentru Protectia Fluviului Dunarea (ICPDR) ca fiind organismul care faciliteaza, coordoneaza si asigura comunicarea dintre tarile dunarene. Acolo unde granitele Districtului Hidrografic al Dunarii se extind in afara granitelor tarilor care coopereaza in cadrul DRPC (de ex. in Italia sau Polonia), intra in responsabilitatea tarilor vecine gasirea unei forme de coordonare corespunzatoare cu tarile cu care se invecineaza (vezi deasemenea figura 2).

CH DE UA Acorduri bilaterale (exemple) RO SK MD AT PL CZ IT

ICPDR
BG RS BA AL HR SI MK

HU Acorduri bilaterale (exemple)

Figura 1: Mecanisme de coordonare in Bazinul Hidrografic al Dunarii.

2.4 Cadrul si structura PMDHD


Planul de Management a fost elaborat pentru Districtul Hidrografic al Dunarii (vezi Harta 1). DHD acopera: 1) bazinul Dunarii; 2) bazinul hidrografic al Marii Negre apartinind teritoriului Romaniei, si 3) Apele costiere ale Marii Negre dealungul coastelor marine ale Romaniei si partial ale Ucrainei. Planurile de management si programele de masuri in conformitate cu Directiva Cadru a Apei se elaboreaza pe trei nivele in DHD, si anume: 1. Nivel international (Partea A) 2. Nivel National (Partea B) si /sau sub-bazin coordonat international (partea B) pentru subbazinele selectate (Tisa, Sava, Prut, Delta Dunarii) si, in plus 3. La nivel de sub-unitate (Partea C). Asa cum s-a subliniat in documentul strategic Elaborarea Planului de Management al Districtului Hidrografic al Dunarii (Documentul ICPDR 101)4, informatia cuprinsa creste ca detaliere de la partea A la partea B si C (vezi Figura 2). Continutul PMDHD la Nivelul A se bazeaza pe achizitiile si actiunile de la nivel de sub-bazin. Tarile dunarene au cazut de acord sa dezvolte planuri de management la nivel de sub-bazin pentru Delta Dunarii si pentru bazinele Tisei, Savei si Prutului.

Relatiile dintre diferitele nivele sunt foarte diverse si sunt utilizate in cel mai bun mod cu putinta in scopul atingerii cat mai eficiente a obiectivelor pentru fiecare nivel. Directiva Cadru a UE defineste patru faze cu sarcini si termene specifice in procesul de implementare: FAZA I: Desemnarea districtelor bazinelor hidrografice, si definirea cadrului institutional si mecanismelor de coordonare (pana in decembrie 2003). FAZA II: Analiza caracteristicilor bazinelor hidrografice, presiune si impact, analiza economica si stabilirea registrului ariilor protejate (pana in decembrie 2004). FAZA III: Dezvoltarea retelei de monitoring si programelor (pana in decembrie 2006) FAZA IV: Elaborarea Planului de Management al Dunarii incluzind Programele Comune de Masuri si participarea/ consultarea publicului (pana in decembrie 2009, martie 2010)

Autoritati competente

Figura 2: Structura PMDHD 2.5. Probleme semnificative de gospodarire a apelor la nivelul DHD
Analiza Bazinului Hidrografic al Dunarii 2004 a permis identificarea problemelor semnificative de

management al apei la nivelul DHD;


1.Poluarea cu substante organice 2. Poluarea cu nutrient 3.Poluarea cu substante chimice prioritar/ periculoase 4.Alterari hidromorfologice 5.Alterari in calitatea si cantitatea corpurilor de apa subterane transfrontaliere Planul MDHD si Planul Comun de Masuri se vor concentra pe aceste probleme semnificative de gospodarire a apei. In cadrul Planului MDHD se vor identifica presiunile semnificative, situatia informatiilor disponibile iar Planul Comun de Masuri va face referire la fiecare problema semnificativa in particular. PSGA vor avea un rol central in cadrul Planului si PCM si prin urmare pentru aceste aspecte de management se vor lua masuri care se vor include ca parte a PCM. In orice caz, au fost facute si se vor mai face investigatii pentru identificarea altor probleme relevante si a semnificatiilor lor la nivelul intregului bazin (schimbari climatice, evenimente de tip inundatii/secete6 si schimbari in cantitatea si calitatea sedimentelor).

Planul MDHD va include primii pasi spre corelarea dintre managementul inundatiilor, masurile de protectie impotriva inundatiilor si masurile pentru atingerea obiectivelor Directivei Cadru a Apei.

2.6 Abordarea la nivel de Bazin hidrografic al Dunarii


Planul MDHD urmeaza principiile abordarii la nivelul intregului district hidrografic7, cuprinzind si valorile unui plan de management hidrografic la nivel international. La nivelul intregului bazin hidrografic al Dunarii, se pot identifica mai multe aspecte care se intersecteaza pentru toate PSGA legate de apele de suprafata si subterane iar acestea formeaza un cadru general pentru elaborarea unui MDHD Plan /PCM (ICPDR SWMI Document, Anexa 1). Corelat cu Planurile de management ale bazinelor hidrografice de la nivel national, MDHD Plan /PCM abordeaza cerintele de management la nivel de bazin hidrografic in scopul de a atinge obiectivele Directivei Cadru. Investigatiile, analizele si achizitiile Planului MDHD si Planurilor Comune de Masuri la nivelul intregului bazin hidrografic se concentreaza pe: -raurile cu suprafata bazinului mai mare de 4000 km2; -lacurile cu suprafata>100km2; -apele costiere si tranzitorii -corpuri de apa subterana transfrontaliere cu suprafata> 4000km2 Perspective si obiective de management pentru fiecare Problema Semnificativa de Management al Apei Abordarea la nivelul intregului bazin intervine in elaborarea unei perspective si a unor obiective de management operationale pentru fiecare PSM si apa subterana pentru a ghida tarile dunarene in elaborarea unui Plan MDHD /PCM 2009. Perspectivele si obiectivele de management pentru fiecare PSGA se gasesc in Documentul PSGA al ICPDR (Anexa 1). PSGA se bazeaza pe valorile comune si descriu principalele obiective pentru DHD avind o perspectiva pe termen lung. Respectivele obiective de management descriu primele etape catre atingerea obiectivelor de mediu ale Directivei Cadru Apa in 2015 in DHD intr-un mod explicit, fiind mai putin detaliate decat cele la nivel national dar mai detaliate decat cele exprimate de Conventia pentru Protectia Fluviului Dunarea si cele cuprinse in Conventia Dunarii. In ansamblu, perspectivele si managementul obiectivelor de mediu reflecta o abordare comuna a statelor din bazinul Dunarii si sprijina atingerea obiectivelor Directivei Cadru a Apei intr-un bazin hidrografic european foarte amplu, unic si heterogen. Obiectivele de management sunt definite individual pentru tarile membre ale UE, tarile Non UE si Croatia ca tara in curs de aderare, atunci cand este necesar.

Programele Comune de Masuri


Perspectivele la nivel de bazin hidrografic al Dunarii si obiectivele de management pentru fiecare Problema Semnificativa de Management al Apei reprezinta baza Programelor Comune de Masuri care insumeaza masurile agreate la nivel de bazin. Masurile din Planurile Comune de Masuri se bazeaza si sunt coordonate de programele nationale de masuri. Existenta unui feed-back al discutiilor la nivel de bazin catre planul national va asigura integrarea programelor de Masuri Comune Internationale in Planurile de Management Bazinal nationale si in Programele de Masuri. Aspectele privind lipsa apei si fenomenele de seceta precum si Documentul Verde- adaptarea la schimbarile climatice, se vor discuta in viitor in lumina Comunicatelor UE.
7 8 6

Pentru termenul District al bazinului hidrografic se va utiliza cel de bazin hidrografic;

Scala de masurare a ansamblului de masuri legate de sursele de poluare punctiforma este mai mica si prin urmare mai detaliata Aceasta integrare va permite implementarea masurilor coordonate la scara de Bazin Hidrografic al Dunarii la nivelul tarilor Dunarene si atingerea obiectivelor Directivei Cadru pana in 2015.

O atentie speciala se va da identificarii si implementarii masurilor prioritare si masurilor care necesita fonduri reduse. Vor trebui urmarite aspectele corelate cu finantarea masurilor in unele tari in momentul implementarii PCM (de ex. ICPDR va servi drept platforma de coodonare si facilitare pentru informarea si sprijinirea tarilor dunarene in utilizarea si accesarea mecanismelor de finantare).

3. Structura Planului MDHD


Structura Planului MDHD se bazeaza pe patru Probleme Semnificative de Gospodarire a Apelor in Bazinul Hidrografic al Dunarii, apa subterana si Anexa VII a Directivei Cadru. Planul MDHD urmeaza abordarea top-down, ceea ce inseamna ca principalul document al Planului final MDHD intentioneaza sa fie un cumul al informatiilor. In plus, Planul final MDHD va include o Anexa extensiva care ofera toate detaliile (analitice, tehnice, etc) cu referintele respective in textul rezumat. Analiza Bazinului Hidrografic al Dunarii 2004 reprezinta o baza pentru Planul MDHD si nu va fi repetat integral in textul Planului. Un rezumat al principalelor concluzii se regaseste in capitolul 2 al Planului MDHD, care subliniaza deasemenea actualizarile din Roof Report care au fost realizate pana in 2004. Detaliile privind actualizarile se vor gasi in Anexe. Mai mult, Planul MDHD va include mai multe harti tematice pentru a ilustra caracteristicile cheie, achizitiile si concluziile din intregul Bazin Hidrografic al Dunarii. Asa cum s-a aratat mai sus, Planul MDHD contine opt capitole si o Anexa tehnica.

1. Introducere 2. Pregatire 2.1 Elaborarea unui Plan de Management al Bazinului Hidrografic al Dunarii 2.2 Analiza Bazinului Hidrografic al Dunarii baza analitica a PMDHD 2.3 Nivelul intregului Bazin Hidrografic al Dunarii 2.4 Vedere generala a principalelor Probleme Semnificative de Gospodarire a Apelor in BHD 3. Identificarea presiunilor semnificative in Districtul Hidrografic al Dunarii 3.1 Apele de suprafata Rauri/ Ape tranzitorii/ Ape costiere 3.1.1 Poluare organica 3.1.2 Poluare cu nutrient 3.1.3 Poluare cu substante periculose 3.1.4 Alterari hidromorfologice 3.1.5 Alte aspect semnificative Lacuri 3.2 Ape subterane 3.2.1 Calitatea apelor subterane 3.2.2 Cantitatea apelor subterane 4. Reteaua de monitoring si starea ecologica/chimica 4.1 Ape de suprafata 4.1.1 TNMN in Districtul Hidrografic al Dunarii 4.1.2 Joint Danube Survey 2 4.1.3 Confidenta evaluarii starii 4.1.4 Starea ecologica si chimica a raurilor/apelor tranzitorii/apelor costiere 4.1.5 Starea ecologica si chimica a lacurilor 4.1.6 Probleme si incertitudini 4.2 Ape subterane 4.2.1 TNMN in Districtul Hidrografic al Dunarii

4.2.2 Confidenta evaluarii starii 4.2.3 Calitatea apelor subterane 4.2.4 Cantitatea apelor subterane 4.3 Desemnarea finala a corpurilor de apa puternic modificate 4.4 Inventarul actualizat al ariilor protejate in DHBD 5. Obiectivele de mediu si exceptiile 5.1 Obiective de management pentru DHD si obiectivele de mediu ale Directivei Cadru a Apei 5.2 Exceptiile in conformitate cu Articolele 4 (4), 4 (5) si 4 (7) ale Directivei Cadru a Apei 6. Analiza economica a utilizarii apei 7. Programul Comun de Masuri Ape de suprafata Rauri/Ape tranzitorii/Ape costiere 7.1 Poluarea organica 7.1.1 Perspective si obiectivul de management 7.1.2 Abordarea Programului Comun de Masuri referitor management 7.1.3 Rezumatul masurilor la nivelul intregului bazin 7.2 Poluarea cu nutrienti 7.2.1 Perspective si obiectivul de management 7.2.2 Abordarea Programului Comun de Masuri referitor management 7.2.3 Rezumatul masurilor la nivelul intregului bazin 7.3 Poluarea cu substante organice 7.3.1 Perspective si obiectivul de management 7.3.2 Abordarea Programului Comun de Masuri referitor management 7.3.3 Rezumatul masurilor la nivelul intregului bazin 7.4 Alterari hidromorfologice 7.4.1 Perspective si obiectivul de management 7.4.2 Abordarea Programului Comun de Masuri referitor management 7.4.3 Rezumatul masurilor la nivelul intregului bazin Lacuri 7.5 Ape subterane Calitatea apelor subterane 7.5.1 Perspective si obiectivul de management 7.5.2 Abordarea Programului Comun de Masuri referitor management 7.5.3 Rezumatul masurilor la nivelul intregului bazin Cantitatea apelor subterane 7.5.4 Perspective si obiectivul de management 7.5.5 Abordarea Programului Comun de Masuri referitor management 7.5.6 Rezumatul masurilor la nivelul intregului bazin 7.6 Concluziile PCM- PSGA si apele subterane 8. Aspecte cantitative si probleme de mediu Anexe

la obiectivul de

la obiectivul de

la obiectivul de

la obiectivul de

la obiectivul de

la obiectivul de

4. Calendarul Planului de Management al Bazinului Hidrografic al Dunarii, consultarea publicului si statutul draft-ului Planului MDHD
4.1.

Repere

finale

ale

Planului

MDHD

Programului

Comun

de

Masuri

Colectarea datelor Planului MDHD / PCM Analiza datelor pentru Planul MDHD Schita (profilul) Planului MDHD si PCM Draft-ul Planului MDHD/ PCM Procesul de consultare a publicului cu privire la proiectul Planului MDHD (inclusiv un forum al stakeholder-ilor) Finalizarea Planului MDHD / PCM

- mai 2008 pn in octombrie / decembrie 2008 - octombrie 2008 - aprilie 2009 - decembrie 2008 - jumatatea lunii mai 2009

- jumatatea lunii mai - sfarsitul lunii iunie 2009 -decembrie 2009

Conferina ministerial a tarilor dunarene- februarie 2010 Calendarul Planului MDHD prevede in conformitate cu cerintele DCA - ca Planul final si Programul Comun de Masuri sa fie disponibile in decembrie 2009. Planul ar trebui sa fie discutat si aprobat pe o baz preliminar la Cea de-a 12-a Reuniune Ordinara a ICPDR in decembrie 2009. Adoptarea final ar trebui sa aiba loc in cadrul unei conferinte ministeriale, in februarie 2010, chiar inainte de a fi trimis catre Comisia Europeana in martie 2010.

4.2. Consultarea publicului pentru Planul MDHD / PCM


La inceputul lunii decembrie 2008, nu este de asteptat ca datele sa fie puse la dispozitie integral pentru analiza la nivel bazinal, ele fiind inca in curs de pregatire. Aceste date vor deveni disponibile numai la sfrsitul lunii decembrie 2008. Prin urmare, analiza acestei informaii nu poate sa debuteze decit la inceputul anului 2009. Draftul complet al Planului MDHD si al PCM va fi finalizat pana la mijlocul lunii mai 2009. Aceasta va fi urmata imediat de punerea la dispozitie a draftului Planului MDHD catre publicul larg pentru comentarii, ca o etap extrem de importanta a analizei la nivel bazinal al Dunarii, procesul public de consultare urmand sa dureze sase saptamani, pana la sfarsitul lunii iunie a anului 2009. Consultarea va include posibilitatea postarii comentariilor pe cale electronic, si se va termina cu un forum al stakeholder-ilor pe probleme de nivel bazinal la sfrsitul lunii iunie a anului 2009. Participarea publicului si consultarea activitatilor ICPDR cu privire la Planul MDHD (perioada 20082009) sunt prezentate intr-un document separat al ICPDR (a se vedea anexa 2). Statele membre dunarene vor lansa o consultare public la nivel national privind Planurile de Management Bazinale si Programele de Masuri in decembrie 2008, in conformitate cu dispozitiile DCA. Aceast consultare publica va dura sase luni si, prin urmare, va fi finalizata in acelasi timp cu consultarea publicului asupra Planului MDHD (sfarsitul lunii iunie 2009). Ca parte a consultarii publicului la nivel national, daca este cazul, statele membre dunarene trebuie de asemenea sa raporteze si sa se consulte cu publicul si cu privire la Planul international MDHD. Acest document intentioneaza sa sprijine si sa permit realizarea obiectivelor la nivel naional. Informaiile cu privire la Planul MDHD / PCM, ca parte a consultarii publicului la nivel national, se asigura ca publicul este deja pe deplin informat cu privire la principiile Planului MDHD inainte ca consultarea publica internationala sa fie lansata la jumatatea lunii mai 2009. Planul va cuprinde toate analizele draftului, concluziile si recomandarile din Programul Comun de Masuri.

In general, combinarea procesului de consultare a publicului la nivel national si international cu privire la procesele la scara bazinala, asigur o consultare public completa pentru Planul MDHD / PCM, in conformitate cu DCA.

4.3. Statusul Draft-ului Planului MDHD / PCM din decembrie 2008, respectiv problemele-cheie, ca parte a draft-ului Planului MDHD, la jumtatea lunii mai 2009
Draftul Planului MDHD / PCM, care va fi disponibil la mijlocul lunii mai 2009 va aborda apele de suprafata si apele subterane, incluzand actualizari ale Analizei Bazinului Hidrografic al Dunrii 2004 si va prezenta in mod clar planurile de masuri la nivel de bazin, importante ca parte a PCM. Urmtoarele aspecte cheie pot fi considerate, ca parte a draft-ului Planului MDHD pentru mijlocul lunii mai 2009: o Capitolul 2 si Anexa: Pregatirea scenei (de exemplu, actualizarea tipologiei corpurilor de ap de suprafa in DRBD). oCapitolul 3: Identificarea presiunilor semnificative in DRBD - Identificarea actualizata a presiunilor semnificative legate de fiecare PSGA si a apelor subterane. De exemplu: - Identificarea de surse punctiforme semnificative pentru nutrienti, substante organice si poluare cu substante periculoase. -Actualizarea analizei cu privire la emisiile difuze ale nutrientilor in BHD. - Analiza completa privind alterarile hidromorfologice in rauri corelate cu cele trei componente si anume: intreruperea continuitatii longitudinale, deconectarea laterala a zonelor umede / zonelor inundabile si modificarile hidrologice. - Evaluarea hidromorfologica si a presiunilor din Dunre bazate pe rezultatele Joint Danube Survey 2. - Lista de viitoare proiecte de infrastructur in DRB si aplicatii posibile ale DCA, articolul 4.7. - Lacuri care vor fi de asemenea abordate in ceea ce priveste modificrile hidromorfologice. de monitorizare si starea ecologica/chimica o Capitolul 4-Programe - Descrierea Reelei Transnaionale de Monitoring in DRB care a fost adaptata la cerinele DCA la sfarsitul anului 2006. - Validarea evaluarii de risc cuprinse in Analiza Bazinului Dunrii 2004 prin prezentarea starii ecologice si chimice a apelor de suprafata si a apelor subterane in DRBD in conformitate cu cerintele DCA, inclusiv o actualizare a evaluarii de risc pentru Statele non-Membre UE si pentru Statul in Curs de Aderare, Croatia. - Desemnarea finala a Corpurilor de Apa Puternic Modificate, pe baza unei abordari comune. - Actualizarea inventarului ariilor protejate. o Capitolul 5: Obiective de mediu si exceptii - Ilustrarea corpurilor de apa care ar putea reprezenta exceptii in ceea ce priveste articolele 4.4 si 4.5 ale DCA. o Capitolul 6: Analiza economic a folosintelor de apa - Actualizarea analizei economice a folosintelor de apa si considerente economice, in ceea ce priveste PSGA din BHD. o Capitolul 7: Programul Comun de Masuri

PCM va fi "inima" planului de management, descriind masurile importante la nivel bazinal si eficienta masurilor nationale pentru a atinge obiectivele de management definite la scala intregului bazin hidrografic al Dunarii. PCM va include, pentru fiecare PSGA si ape subterane: - Perspective individuale si obiective de management pentru intregul bazin hidrografic al Dunarii. - Abordarea general fa de obiectivele de management si, prin urmare, evaluarea eficientei masurilor naionale la nivel bazinal. Deasemenea va fi inclusa aici si descrierea relatiilor intre PCM, presiunile semnificative si starea corpurilor de ap. -Un rezumat al masurilor naionale importante -Tabele rezumative pentru a face PCM usor de inteles, si -Selectarea proiectelor si a instrumentelor o In cazul in care obiectivele specifice de management nu pot fi atinse pn in 2015, se va lua in discutie punerea in aplicare a unor masuri suplimentare. Prin urmare, Planul de MDHD / PCM poate duce la concluzii si recomandri specifice pentru stabilirea de comun acord a masurilor prioritare la nivel bazinal. o Capitolul 8: Aspecte legate de cantitatea de ap si schimbrile climatice - Schita concentrata pe aspecte cantitative ale apei in DRB si legaturile dintre Planul MDHD si managementul inundatiilor. - Informatiile existente despre schimbarile climatice si impactul lor asupra resurselor de apa in MDHD care ofera o perspectiva pentru viitoarele etape ce ar trebui urmate in DRBD. la nivelul intregului bazin,

5. Informatii suplimentare despre Planurile Nationale de Management si PMDHD


In acest capitol se prezinta lista autoritatilor competente ale Statelor Membre dunarene (in conformitate cu DCA cu articolul 3) si legaturile web utile - in masura in care sunt disponibile - pentru a descrca draftul nationalal Planului RBM si Programele de Masuri. Pentru mai multe detalii referitoare la Bazinul Hidrografic al Dunarii, pot fi descarcate materiale legate de elaborarea Planului MDHD si detalii de contact, deasemenea putand fi accesat si consultat websiteul ICPDR (www.icpdr.org). Orice comentarii cu privire la aceasta schita a Planului MDHD (partea A) trebuie sa fie trimise autoritatilor competente, enumerate in sub-capitolul 5.1. Mai mult, comentariile pot fi trimise la Secretariatul ICPDR (icpdr@unvienna.org; Vienna International Centre / D0412, PO Box 500 / 1400 Viena / Austria, Fax: +43 (1) 26060-5895).

5.1. Lista autoritatilor competente ale Statelor Dunarene si adresele de web pentru Planurile RBM/PM Austria Ministerul Federal al Agriculturii, Padurilor, Mediului si al Managementului Apelor Stubenring 1 A-1012 Wien Weblink: http://wisa.lebensministerium.at Bosnia si Hertegovina Ministry of Foreign Trade and Economic Relations Ministerul Comertului exterior si al Relatiilor Internationale Musala 9 BiH-71000 Sarajevo si Ministerul Federal al Agriculturii, Managementului Apelor si al Padurilor Marsala Tita 15 BiH-71000 Sarajevo si Ministerul Agriculturii,Padurilor si Managementului Apelor al Republicii Srpska Milosa Obilica 51 BiH-76300 Bijeljina Weblink: www.mvteo.gov.ba Bulgaria Ministerul Mediului si al Apelor 22 Maria-Luisa Blvd. BG-1000 Sofia si Directia Bazinului Hidrografic al Dunarii 1, Vasil Levki str. BG -5800 Pleven

Weblink: www.dunavbd.org Croatia Ministerul Dezvoltarii Regionale, Padurilor si Managementului Apelor Ulica grada Vukovara 220 HR-10000 Zagreb Weblink: In prezent nu exista link-uri web pentru: Republica Ceha Ministerul Mediului Vrsovick 65 CZ-10010 Praha 10 si Ministerul Agriculturii Tesnov 17 CZ-117 05 Praha 1 Weblink: www.ochranavod.cz www.mzp.cz Germania Ministerul Bavarez de Stat al Mediului si Sanatatii Publice Rosenkavalierplatz 2 D-81925 Mnchen Weblink: www.wrrl.bayern.de and Ministerul Mediului Regiunii Baden-Wurttemberg Kernerplatz 10 D-70182 Stuttgart Weblink: www.wrrl.baden-wuerttemberg.de Ungaria Ministerul Mediului si Apelor F utca 44-50 H-1011 Budapest

Weblink: www.euvki.hu Moldova Ministerul Ecologiei, Constructiilor si al Dezvoltarii Teritoriale 9 Cosmonautilor St. MD-2005 Chisinau Weblink: Pentru moment nu este disponibil weblink-ul. Muntenegru Pri contractante recente. Prin urmare, nu sunt deocamdata informaii detaliate disponibile. Romania Ministerul Mediului 12 Libertatii Blvd., Sector 5 RO-04129 Bucuresti si Administratia Nationala Apele Romane 6 Edgar Quinet St., Sector 1 RO-010018 Bucuresti Weblink: www.mmediu.ro/departament_ape/gospodarirea_apelor/ directiva_cadru.ht www.rowater.ro/#/Consultarea%20publicului Serbia Ministerul Agriculturii, Padurilor si Mangementul Apelor Nemanjina 22-26 RS-11000 Beograd Weblink: Pentru moment nu exista un weblink disponibil Republica Slovacia Ministerul Mediului Nmestie L Stra 1 SK-81235 Bratislava

Weblink: www.enviro.gov.sk/servlets/page/868?c_id=5384 Slovenia Ministerul Mediului si al Planificarii teritoriale Dunajska 48 SI-1000 Ljubljana Weblink: www.mop.gov.si/si/javne_objave/vabila_k_sodelovanju_ splosno Ucraina Ministerul Protectiei Mediului din Ucraina 35, Uritskogo str. UA-03035 Kyiv si Comitetul de Stat al Ucrainei al Managementului Apelor 8, Chervonoarmiyska Str. UA-01601 Kyiv Weblink: www.menr.gov.ua

1.Anexe
Anexa 1 Documentul PSGA Anexa 2 - Document cu privire la participarea publicului si consultare in DHD

S-ar putea să vă placă și