Sunteți pe pagina 1din 245

CUPRINS

REZUMAT ___________________________________________________________________________________________ 7
INTRODUCERE ______________________________________________________________________________________ 20
CAPITOL I CERCETRI PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI N MEDIUL RURAL _________________________ 25
1.1. TURISMUL RURAL ____________________________________________________________________________ 25
1.1.1. Delimitarea conceptual a turismului rural _________________________________________________________ 25
1.1.2. Dezvoltarea turismului rural n Romnia __________________________________________________________ 30
1.1.3. Principalele caracteristici ale turismului rural din Romnia ____________________________________________ 33
1.2. CADRUL STRATEGIC I LEGISLATIV CU INFLUEN ASUPRA DEZVOLTRII TURISMULUI N MEDIUL
RURAL ROMNESC _______________________________________________________________________________ 37
1.2.1. Reglementri legislative i iniiative europene privind turismul n mediul rural ____________________________ 37
1.2.2. Reglementri legislative privind turismul n mediul rural la nivel naional ________________________________ 40
1.2.3 Master Planul pentru Turismul Naional al Romniei 2007-2026 ________________________________________ 43
1.2.4 Cadru legislativ suport programele de marketing-promovare-dezvoltare _________________________________ 45
1.3. POLITICI, MSURI STRATEGICE I PROIECTE DE DEZVOLTARE A TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL,
CU AXARE PE REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-VEST OLTENIA ______________________________________ 48
1.3.1 Strategii, programe i proiecte de dezvoltare a sectorului turistic din mediul rural al regiunii Olteniei ___________ 48
1.3.2 Strategia regional de dezvoltare cultural cu impact asupra sectorului turistic _____________________________ 49
1.3.3 Strategiile de dezvoltare spaial a judeelor din Regiunea S-V Oltenia i msurile cu impact asupra sectorului turistic
_______________________________________________________________________________________________ 50
1.3.4 Msuri i proiecte de dezvoltare a infrastructurii turistice i de promovare a turismului ______________________ 52
1.4. CONCLUZII ___________________________________________________________________________________ 54
CAPITOL II METODOLOGIA DE CERCETARE PRIVIND VALORIFICAREA TURISMULUI N AREALELE RURALE 55
2.1. STABILIREA AREALULUI DE CERCETARE _______________________________________________________ 55
2.2. SCOPUL I OBIECTIVELE CERCETRII __________________________________________________________ 56
2.3. STRUCTURA I ETAPELE CERCETRII. METODE, INSTRUMENTE I INDICATORI UTILIZAI __________ 57
2.3.1 Inventarierea resurselor turistice naturale i antropice _________________________________________________ 58
2.3.2 Analiza potenialului turistic i clasificarea localitilor din arealul studiat funcie de potenialul de dezvoltare
turistic ________________________________________________________________________________________ 59
2.3.3 Analiza cererii i ofertei turistice la nivelul arealului studiat ____________________________________________ 60
2.3.4 Evaluarea gradului de valorificare a turismului rural _________________________________________________ 60
2.3.5 Proiectarea arealelor rurale cu potenial de valorificare a turismului rural cartografierea spaial a destinaiilor
turistice ________________________________________________________________________________________ 62
2.3.6. Identificarea factorilor cu influen asupra dezvoltrii turismului din destinaiile turistice proiectate ____________ 64
2.3.7. Analiza factorilor i proiectarea palierelor de intervenie ______________________________________________ 66
2.4. CONCLUZII ___________________________________________________________________________________ 68
CAPITOL III EVALUAREA GRADULUI DE VALORIFICARE A POTENIALULUI TURISMULUI RURAL N
REGIUNEA GEOGRAFIC A OLTENIEI _________________________________________________________________ 70
3.1. ANALIZA RESURSELOR TURISTICE NATURALE I ANTROPICE ____________________________________ 70
3.1.1. Resurse turistice naturale ______________________________________________________________________ 70
3.1.2. Resurse turistice antropice _____________________________________________________________________ 73
3.1.3. Potenialul resurselor turistice naturale i antropice din mediul rural al regiunii geografice a Olteniei ___________ 75
3.1.3.1 Potenialul turistic natural al Regiunii geografice a Olteniei __________________________________________ 76
3.1.3.2 Potenialul turistic antropic al Regiunii geografice a Olteniei _________________________________________ 79
3.2. ANALIZA INFRASTRUCTURII TURISTICE I A POTENIALULUI ACESTEIA __________________________ 84
3.2.1. Infrastructura specific turistic din zonele rurale ale regiunii Olteniei ____________________________________ 84
3.2.1.1 Analiza structurilor de cazare turistic din regiunea Olteniei __________________________________________ 85
3.2.1.2 Analiza capacitii de cazare turistic (existent i/sau n funciune) din Oltenia___________________________ 86
3.2.1.3 Analiza indicatorilor de circulaie turistic la nivelul regiunii Olteniei __________________________________ 88
3.3.2. Potenialul infrastructurii turistice _______________________________________________________________ 91
3.3. ANALIZA INFRASTRUCTURII TEHNICE CU INFLUEN ASUPRA ACTIVITII TURISTICE I A
POTENIALULUI ACESTEIA _______________________________________________________________________ 93

2
3.3.1. Infrastructura specific turistic din zonele rurale ale regiunii Olteniei ____________________________________ 93
3.3.2. Potenialul infrastructurii tehnice ________________________________________________________________ 95
3.4. EVALUAREA GRADULUI DE DEZVOLTARE A TURISMULUI RURAL ________________________________ 95
3.4.1. Tipuri de activiti turistice dezvoltate n mediul rural din Regiunea geografic Oltenia ______________________ 96
3.4.2 Structuri asociative de promovare i valorificare a turismului n Regiunea Geografic a Olteniei _______________ 97
3.4.3. Potenialul turistic al mediului rural din Regiunea Olteniei ____________________________________________ 98
3.4.4. Evaluarea gradului de dezvoltare a turismului rural din Regiunea Olteniei _______________________________ 101
3.5. CONCLUZII __________________________________________________________________________________ 108
CAPITOL IV PROIECTAREA AREALELOR CU POTENIAL DE TRANSFORMARE N DESTINAII TURISTICE I A
FACTORILOR CU INFLUEN ASUPRA DEZVOLTRII I PROMOVRII TURISMULUI RURAL N CADRUL
ACESTORA _________________________________________________________________________________________ 110
4.1. PROIECTAREA DESTINAIILOR TURISTICE PORNIND DE LA POTENIALUL DE VALORIFICARE A
TURISMULUI RURAL CARTOGRAFIERE SPAIAL ________________________________________________ 110
4.1.1. Cartografierea spaial-geografic a destinaiilor turistice n judeul Dolj _________________________________ 111
4.1.2. Cartografierea spaial-geografic a destinaiilor turistice n judeul Gorj _________________________________ 116
4.1.3. Cartografierea spaial-geografic a destinaiilor turistice n judeul Olt __________________________________ 122
4.1.4. Cartografierea spaial-geografic a destinaiilor turistice n judeul Mehedini ____________________________ 126
4.1.5. Cartografierea spaial-geografic a destinaiilor turistice n judeul Vlcea _______________________________ 131
4.2. EVALUAREA PRINCIPALILOR FACTORI DE ASIGURARE A COMPETITIVITII DESTINAIILOR
TURISTICE IDENTIFICATE CONFORM MODELULUI RITCHIE-CROUCH ________________________________ 135
4.3. PROIECTAREA FACTORILOR CU INFLUEN ASUPRA DEZVOLTRII I PROMOVRII TURISMULUI
RURAL DIN DESTINAIILE TURISTICE PROIECTATE ________________________________________________ 136
4.4. PROIECTAREA MSURILOR DE INTERVENIE NECESARE CRETERII POTENIALULUI DE DEZVOLTARE
A DESTINAIILOR TURISTICE IDENTIFICATE _______________________________________________________ 156
4.5. CONCLUZII __________________________________________________________________________________ 164
CAPITOL V CONCLUZII I RECOMANDRI ____________________________________________________________ 166
BIBLIOGRAFIE _____________________________________________________________________________________ 185
ANEXE ____________________________________________________________________________________________ 1893

CONTENTS

SUMMARY __________________________________________________________________________________________ 11
INTRODUCTION _____________________________________________________________________________________ 23
CHAPTER I RESEARCH ON TOURISM DEVELOPMENT IN RURAL AREAS __________________________________ 25
1.1. RURAL TOURISM _____________________________________________________________________________ 25
1.1.1. Conceptual delimitation of rural tourism __________________________________________________________ 25
1.1.2. Development of rural tourism in Romania _________________________________________________________ 30
1.1.3. The main features of rural tourism in Romania _____________________________________________________ 33
1.2. THE STRATEGIC AND LEGISLATIVE INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT AND PROMOTION OF
TOURISM IN RURAL ROMANIAN ENVIRONMENT ____________________________________________________ 37
1.2.1. Legislative regulations and European initiatives on tourism in rural areas _________________________________ 37
1.2.2. Legislative regulations on tourism in rural areas nationwide ___________________________________________ 40
1.2.3 National Tourism Master Plan for Romania 2007-2026 _______________________________________________ 43
1.2.4 Legislative support framework - marketing-promotion and development programs __________________________ 45
1.3. POLICIES, STRATEGIC MEASURES AND REGIONAL TOURISM DEVELOPMENT PROJECTS WITH FOCUS
ON SOUTH-WEST OLTENIA DEVELOPMENT REGION _________________________________________________ 48
1.3.1 Strategies, programs and projects for the development of rural tourism sector in the region of Oltenia ___________ 48
1.3.2 Regional strategy for cultural development with impact on the tourism sector ______________________________ 49
1.3.3 Spatial development strategies of counties in S-W Oltenia region and impact measures on the tourism sector _____ 50
1.3.4 Measures and development projects oftourism infrastructure and tourism promotion ________________________ 52
1.4. CONCLUSIONS ________________________________________________________________________________ 54
CHAPTER II RESEARCH METHODOLOGY ON TOURISM RECOVERY IN RURAL AREAS ______________________ 55
2.1. SETTING OF RESEARCH AREA __________________________________________________________________ 55
2.2. PURPOSE AND OBJECTIVES OF RESEARCH ______________________________________________________ 56
2.3. STRUCTURE AND RESEARCH STAGES. METHODS, TOOLS AND INDICATORS USED __________________ 57
2.3.1 Inventory of natural and anthropogenic tourism resources _____________________________________________ 58
2.3.2 Analysis of tourism potential and classification of localities in the study area based on the potential of tourism
development_____________________________________________________________________________________ 59
2.3.3 Analysis of tourism demand and supply in the study area ______________________________________________ 60
2.3.4 Evaluation of rural tourism recovery degree ________________________________________________________ 60
2.3.5 The design of rural areas with potential for rural tourism recovery - spatial mapping of tourist destinations _______ 62
2.3.6. Identifying factors influencing the development of tourism in designed tourist destinations ___________________ 64
2.3.7. Factor analysis and design of intervention levels ____________________________________________________ 66
2.4. CONCLUSIONS ________________________________________________________________________________ 68
CHAPTER III ASSESSMENT OF RECOVERY DEGREE OF THE POTENTIAL OF RURAL TOURISM IN THE
GEOGRAPHICAL REGION OF OLTENIA _________________________________________________________________ 70
3.1. NATURAL AND ANTHROPOGENIC TOURISM RESOURCE ANALYSIS ________________________________ 70
3.1.1. Natural tourism resources ______________________________________________________________________ 70
3.1.2. Anthropogenic tourism resources ________________________________________________________________ 73
3.1.3. Natural and anthropogenic tourism resources potential in rural areas of the geographical region of Oltenia _______ 75
3.1.3.1 Natural tourism potential of the geographical region of Oltenia ________________________________________ 76
3.1.3.2 Anthropogenic tourism potential of the geographical region of Oltenia __________________________________ 79
3.2. ANALYSIS OF TOURISM INFRASTRUCTURE AND ITS POTENTIAL __________________________________ 84
3.2.1. Tourism specific infrastructure in rural areas of the Oltenia region ______________________________________ 84
3.2.1.1 Analysis of tourist accommodation structures of the Oltenia region ____________________________________ 85
3.2.1.2 Analysis of tourist accommodation capacity (existing and / or operational) from Oltenia ____________________ 86
3.2.1.3 Analysis of indicators of tourist traffic in the Oltenia region __________________________________________ 88
3.3.2. The potential of tourism infrastructure ____________________________________________________________ 91
3.3. ANALYSIS OF TECHNICAL INFRASTRUCTURE INFLUENCING TOURISM AND ITS POTENTIAL ________ 93
3.3.1. Tourism specific infrastructure in rural areas in the Oltenia region ______________________________________ 93

4
3.3.2. Potential of technical infrastructure ______________________________________________________________ 95
3.4. ASSESSMENT OF RURAL TOURISM DEVELOPMENT DEGREE ______________________________________ 95
3.4.1. Types of tourism activities developed in the rural geographic region of Oltenia ____________________________ 96
3.4.2 Associative promotion and recovery structures of tourism in the the geographic region of Oltenia ______________ 97
3.4.3. The tourism potential of rural areas in Oltenia ______________________________________________________ 98
3.4.4. Assess the degree of rural tourism development in Oltenia Region _____________________________________ 101
3.5. CONCLUSIONS _______________________________________________________________________________ 108
CHAPTER IV PLANNING AREAS WITH POTENTIAL TO TRANSFORM INTO TOURIST DESTINATIONS AND THE
FACTORS THAT INFLUENCED THE DEVELOPMENT AND PROMOTION OF RURAL TOURISM WITHIN THEM __ 110
4.1. DESIGNING TOURIST DESTINATIONS STARTING FROM VALUE POTENTIAL OF RURAL TOURISM -
SPATIAL MAPPING ______________________________________________________________________________ 110
4.1.1. Spatial and geographical mapping of tourist destinations in Dolj County ________________________________ 111
4.1.2. Spatial and geographical mapping of tourist destinations in Gorj County ________________________________ 116
4.1.3. Spatial and geographical mapping of tourist destinations in Olt County _________________________________ 122
4.1.4. Spatial and geographical mapping of tourist destinations in Mehedini County ____________________________ 126
4.1.5. Spatial and geographical mapping of tourist destinations in Vlcea County ______________________________ 131
4.2. EVALUATION OF MAIN FACTORS ENSURING COMPETITIVENESS OF TOURIST DESTINATIONS
IDENTIFIED PURSUANT TO THE RITCHIE-CROUCH MODEL __________________________________________ 135
4.3. DESIGNING FACTORS THAT INFLUENCE THE DEVELOPMENT AND PROMOTION OF RURAL TOURISM IN
DESIGNED TOURIST DESTINATIONS _______________________________________________________________ 136
4.4. DESIGN OF INTERVENTION MEASURES NECCESSARY FOR POTENTIAL DEVELOPMENT GROWTH OF
THE IDENTIFIED TOURIST DESTINATIONS _________________________________________________________ 156
4.5. CONCLUSIONS _______________________________________________________________________________ 164
CHAPTER V CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS ________________________________________________ 176
REFERENCES _______________________________________________________________________________________ 185
ANNEXES __________________________________________________________________________________________ 189


5

TABLES DES MATIRES

REZUME ____________________________________________________________________________________________ 15
INTRODUCTION _____________________________________________________________________________________ 20
CHAPITRE I-RECHERCHES CONCERNANT LE DVELOPPEMENT DU TOURISME EN MILIEU RURAL _________ 25
1.1. TOURISME RURAL ____________________________________________________________________________ 25
1.1.1. Dlimitation conceptuelle du tourisme rural _______________________________________________________ 25
1.1.2. Dveloppement du tourisme rural en Roumanie ____________________________________________________ 30
1.1.3. Les caractristiques principales du tourisme rural en Roumanie________________________________________ 33
1.2. CADRE STRATGIQUE ET LGISLATIF QUI A DE L'INFLUENCE SUR LE DVELOPPEMENT ET LA
PROMOTION DU TOURISME EN MILIEU RURAL ROUMAIN____________________________________________ 37
1.2.1. Rglementations lgislatives et initiatives europennes concernant le tourisme en milieu rural ________________37
1.2.2. Rglementations lgislatives concernant le tourisme dans le milieu rural au niveau national __________________40
1.2.3. Le Master Plan pour le Tourisme National de la Roumanie durant la priode 2007-2026 ____________________ 43
1.2.4. Le cadre lgislatif support des programmes de marketing promotion - dveloppement ______________________ 45
1.3. POLITIQUES, MESURES, STRATGIQUES ET PROJETS DE DVELOPPEMENT DU TOURISME AU NIVEAU
RGIONAL, AVEC UNE PROCCUPATION PARTICULIRE POUR LA RGION DE DVELOPPEMENT SUD -
OUEST OLTNIE __________________________________________________________________________________ 48
1.3.1 Stratgies, programmes et projets de dveloppement du secteur touristique du milieu rural de la rgion de l'Oltnie
________________________________________________________________________________________________ 48
1.3.2. Stratgie rgionale de dveloppement culturel avec impact sur le secteur touristique _______________________ 49
1.3.3. Stratgies de dveloppement spatial des dpartements de la Rgion Sud - Ouest Oltnie et les mesures avec impact
sur le secteur touristique ____________________________________________________________________________ 50
1.3.4. Mesures et projets de dveloppement de l'infrastructure touristique et de promotion du tourisme ______________ 52
1.4. CONCLUSIONS ________________________________________________________________________________ 54
CHAPITRE II - MTHODOLOGIE DE RECHERCHE CONCERNANT LA VALORISATION DU TOURISME DANS LES
ARALS RURAUX ____________________________________________________________________________________ 55
2.1. ETABLISSEMENT DE L'AREAL DE RECHERCHE __________________________________________________ 55
2.2. BUT ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE _________________________________________________________ 56
2.3. STRUCTURE ET TAPES DE LA RECHERCHE. METHODES, INSTRUMENTS ET INDICATEURS UTILISS
__________________________________________________________________________________________________ 57
2.3.1. L'inventaire des ressources touristiques, naturelles et anthropiques _____________________________________ 58
2.3.2. Analyse du potentiel touristique et classification des localits de l'aral tudi fonction du potentiel de
dveloppement touristique __________________________________________________________________________ 59
2.3.3. L'analyse de la demande et de l'offre touristique au niveau de l'aral tudi _______________________________ 60
2.3.4. Evaluation du degr de valorisation du tourisme rural ________________________________________________ 60
2.3.5. La projection des arals ruraux avec potentiel de valorisation du tourisme rural - la cartographie spatiale des
destinations touristiques ____________________________________________________________________________ 62
2.3.6. L'identification des facteurs avec influence sur le dveloppement du tourisme des destinations touristiques projetes
________________________________________________________________________________________________ 64
2.3.7. Analyse des facteurs et projection des paliers d'intervention ___________________________________________ 66
2.4. CONCLUSIONS ________________________________________________________________________________ 68
CHAPITRE III - EVALUATION DU DEGR DE VALORISATION DU POTENTIEL DU TOURISME RURAL DANS LA
RGION GOGRAPHIQUE DE L'OLTNIE _______________________________________________________________ 70
3.1. ANALYSE DES RESSOURCES TOURISTIQUES NATURELLES ET ANTHROPIQUES ____________________ 70
3.1.1. Ressources touristiques naturelles _______________________________________________________________ 70
3.1.2. Ressources touristiques anthropiques _____________________________________________________________ 73
3.1.3. Le potentiel des ressources touristiques naturelles et anthropiques du milieu rural de la rgion gographique de
l'Oltnie _________________________________________________________________________________________ 75
3.1.3.1. Le potentiel touristique naturel de la rgion gographique de l'Oltnie _________________________________ 76
3.1.3.2. Le potentiel touristique anthropique de la rgion gographique de l'Oltnie _____________________________ 79

6
3.2. ANALYSE DE L'INFRASTRUCTURE TOURISTIQUE ET DE SON POTENTIEL __________________________ 84
3.2.1. L'infrastructure spcifique touristique des zones rurales de la rgion de l'Oltnie __________________________ 84
3.2.1.1. L'analyse des structures d'hbergement touristique de la rgion de l'Oltnie _____________________________ 85
3.2.1.2. L'analyse de la capacit d'hbergement touristique (existante et/ou en fonction) de l'Oltnie ________________ 86
3.2.1.3. L'analyse des indicateurs de circulation touristique au niveau de la rgion de l'Oltnie _____________________ 88
3.3.2. Le potentiel de l'infrastructure touristique _________________________________________________________ 91
3.3 ANALYSE DE L'INFRASTRUCTURE TECHNIQUE AVEC INFLUENCE SUR L'ACTIVIT TOURISTIQUE ET
SON POTENTIAL __________________________________________________________________________________ 93
3.3.1. L'infrastructure spcifique touristique des zones rurales de la rgion de l'Oltnie ___________________________93
3.3.2. Potentiel de l'infrastructure technique ____________________________________________________________ 95
3.4. EVALUATION DU DEGR DE DVELLOPPEMENT DU TOURISME RURAL ___________________________ 95
3.4.1. Types d'activits touristiques dveloppes dans le milieu rural de la rgion gographique Oltnie _____________ 96
3.4.2. Structures associatives de promotion et de valorisation du tourisme dans la Rgion gographique de l'Oltnie ___ 97
3.4.3. Le potentiel touristique du milieu rural de la rgion de l'Oltnie ________________________________________ 98
3.4.4. Evaluation de le niveau de dveloppement du tourisme rural dans la rgion d'Oltnie ______________________ 101
3.5. CONCLUSIONS _______________________________________________________________________________ 108
CHAPITRE IV PROJECTION DES AREALS POTENTIEL DE TRANSFORMATION EN DESTINATION TOURISTIQUE
ET DES FACTEURS AYANT DE L'INFLUENCE SUR LE DVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DU TOURISME
RURAL SUR CES AREALS ____________________________________________________________________________ 110
4.1. PROJECTION DES DESTINATIONS TOURISTIQUES EN PARTANT DU POTENTIEL DE VALORISATION DU
TOURISME RURAL - CARTOGRAPHIE SPATIALE ____________________________________________________ 110
4.1.1. La reprsentation cartographique du point de vue spatial et gographique des destinations touristiques dans le
dpartement Dolj _________________________________________________________________________________ 111
4.1.2. La reprsentation cartographique du point de vue spatial et gographique des destinations touristiques dans le
dpartement Gorj ________________________________________________________________________________ 116
4.1.3. La reprsentation cartographique spatiale et gographique des destinations touristiques dans le dpartement Olt
_______________________________________________________________________________________________ 122
4.1.4. La reprsentation cartographique spatiale et gographique des destinations touristiques dans le dpartement
Mehedini ______________________________________________________________________________________ 126
4.1.5. La reprsentation cartographique spatiale et gographique des destinations touristiques dans le dpartement Vlcea
_______________________________________________________________________________________________ 131
4.2. L'EVALUATION DES PRINCIPAUX FACTEURS EN VUE D'ASSURER LA COMPTITIVIT DES
DESTINATIONS TOURISTIQUES IDENTIFIES CONFORMMENT AU MODELE RITCHIE-CROUCH
_________________________________________________________________________________________________ 135
4.3. LA REPRSENTATION DES FACTEURS QUI ONT DE L'INFLUENCE SUR LE DVELOPPEMENT ET LA
PROMOTION DU TOURISME RURAL DES DESTIANTIONS TOURISTIQUES PROJETES __________________ 136
4.4. LA REPRSENTATION DES MESURES D'INTERVENTION NCESSAIRES EN VUE DE FAIRE AUGMENTER
LE POTENTIEL DE DVELOPPEMENT DES DESTINATIONS TOURISTIQUES IDENTIFIES
_________________________________________________________________________________________________ 156
4.5. CONCLUSIONS _______________________________________________________________________________ 164
CHAPITRE V CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS _________________________________________________ 166
BIBLIOGRAPHIE ____________________________________________________________________________________ 185
ANNEXES __________________________________________________________________________________________ 189


7

REZUMAT
al tezei de doctorat CERCETRI PRIVIND PROMOVAREA I VALORIFICAREA
TURISMULUI RURAL N ZONA GEOGRAFIC A OLTENIEI
elaborat de POPA DAN sub ndrumarea prof. Univ. Dr. DONA ION

Cuvinte cheie: turism rural, potenial turistic, resurse turistice naturale, resurse turistice
antropice, numr turiti, capacitate de cazare, nnoptri, grad de ocupare, grad de valorificare,
destinaie turistic, factori, paliere de intervenie

Turismul rural reprezint un segment important al sectorului turistic romnesc, fiind n
continu dezvoltare n ultimii douzeci de ani. Identificarea modalitilor de dezvoltare a
acestuia sector devine foarte important i mai ales necesar pe fondul multitudinilor de
probleme cu care se confrunt acest sector i care mpiedic dezvoltarea acestuia la adevratul
su potenial. Astfel, n ceea ce privete turismul rural, Romnia prezint o multitudine de
probleme datorate n special deficienelor n asigurarea unei promovri i valorificri eficiente a
potenialului turistic din zonele rurale, precum: lipsa produselor turistice integrate, promovarea
insuficient a arealelor turistice rurale ca destinaii turistice, slaba publicitate a evenimentelor
rurale tradiionale, slaba calitate a facilitilor de primire a turitilor, interesul redus pentru
evenimentele culturale locale, instabilitatea cadrului instituional cu responsabiliti n
dezvoltarea strategiilor i politicilor de turism rural, lipsa cooperrii n sector, insuficienta
informare a turitilor, infrastructura nedezvoltat, mai ales n ceea ce privete transportul,
comunicaiile i serviciile, gradul redus de ocupare a structurilor de cazare, dezvoltarea
insuficient a ntreprinderilor mici i mijlocii din sectorul serviciilor suport, etc.
nelegerea modului n care diferii factori locali pot concura la asigurarea promovrii i
valorificrii turismului rural reprezint un element important n rezolvarea acestor probleme,
abordarea i studierea aprofundat a acestora permind identificarea de soluii viabile pentru
creterea gradului de valorificare a potenialului turismului rural.
n acest context, teza de doctorat a avut drept scop identificarea unor soluii de
valorificare i promovare superioar a turismului rural care s permit scoaterea n eviden a
potenialului turistic regional, avnd ca studiu de caz Regiunea Geografic a Olteniei. Soluiile
urmrite prin prezenta tez pleac de la premiza c turismul rural poate fi planificat, organizat i
dezvoltat eficient n cadrul produselor complexe compacte de tip destinaie turistic, iar demersul
nostru s-a concentrat spre demonstrarea factorilor ce permit acestor structuri asigurarea
valorificrii potenialului turistic i implicit promovarea acestuia.
Obiectivele principale studiate n prezenta tez de doctorat vin s rspund scopului
stabilit prin: identificarea cadrului legislativ, politic i strategic naional i regional privind
turismul rural; analiza gradului de valorificare a turismului rural din Regiunea Sud-Vest Oltenia
pornind de la potenial turistic de dezvoltare al zonelor rurale; proiectarea de destinaii turistice

8
care s asigure valorificarea i promovarea eficient a turismului rural (stabilirea criteriilor de
grupare a zonelor cu potenial turistic n destinaii turistice; delimitarea spaial-geografic a
destinaiilor turistice prin metode statistice de grupare; caracterizarea principalelor elemente de
asigurare a competitivitii destinaiilor turistice proiectate; identificarea factorilor cu influen
asupra promovrii i valorificrii turismului n destinaiile proiectate; proiectarea msurilor de
intervenie necesare creterii potenialului turistic al destinaiilor proiectate n scopul asigurrii
unei valorificri i promovri eficiente a turismului rural).
Capitolul 1 intitulat CERCETRI PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI N
MEDIUL RURAL a avut, n mod preponderent, un caracter teoretic, analiza fiind orientat
ctre: delimitarea diferitelor aspecte conceptuale privind turismul rural i a principalelor
caracteristici ale acestui tip de turism, evidenierea cadrului strategic i legislativ european i
naional ce reglementeaz activitile turistice din mediul rural, evidenierea principalelor
prevederi ale documentelor programatice, strategiilor i proiectelor de dezvoltare a turismului n
mediul rural.
n capitolul urmtor intitulat METODOLOGIA DE CERCETARE PRIVIND
VALORIFICAREA TURISMULUI N AREALELE RURALE am pus n eviden scopul
cercetrii, etapele i obiectivele urmrite i metodele utilizate. n cadrul capitolului am prezentat
fluxul cercetrilor din cadrul prezentei teze prin detalierea etapelor de cercetare, menionnd n
detaliu scopul urmrit i metodologia utilizat n cadrul fiecrei etape. Sintetic, metodele care au
stat la baza cercetrilor efectuate n cadrul tezei au fost: metode statistice de cercetare; metode de
evaluare; metode specifice analizei destinaiilor turistice (modelul Ritchie-Crouch); metode
specifice analizei clusterelor; metode specifice SPSS (ALSCAL (Multidimensional scaling -
MDS); PCA (Principal component analyses); HCM - Centroid Linkage (Hierarchical Cluster
Method); Descriptive Statistics- Frequencies; Metoda Bivariate Correlation).
Capitolul 3 intitulat EVALUAREA GRADULUI DE VALORIFICARE A
POTENIALULUI TURISMULUI RURAL N REGIUNEA GEOGRAFIC A
OLTENIEI cuprinde, pe o parte, o analiz aprofundat a potenialului turistic (potenialul
resurselor naturale, potenialul resurselor antropice, potenialul infrastructurii turistice,
potenialul infrastructurii tehnice) i, pe de alt parte, o analiz a cererii i ofertei de turism rural
(principalii indicatori de circulaie turistic) pentru arealul de cercetare luat n studiu.
Analizele se concentreaz pe evidenierea urmtoarelor aspecte: clasificarea localitilor
din arealul studiat pe nivele de potenial turistic; evoluia structurilor i capacitilor de cazare;
evoluia numrului de turiti i a nnoptrilor; evoluia gradului de ocupare; stadiul infrastructurii
tehnice; stadiul gradului de valorificare a turismului rural. Pe fondul evoluiei acestor indicatori,
cercetrile efectuate privind turismul rural realizate comparativ cu nivelul de potenial turistic au
scos n eviden gradul redus de valorificare a acestui sector n arealul cercetat, demonstrnd
necesitatea reorientrii strategiilor de dezvoltare ntr-o manier integratoare.
Capitolul 4 intitulat PROIECTAREA AREALELOR CU POTENIAL DE
TRANSFORMARE N DESTINAII TURISTICE I A FACTORILOR CU INFLUEN
ASUPRA DEZVOLTRII I PROMOVRII TURISMULUI RURAL N CADRUL

9
ACESTORA a urmrit identificarea destinaiilor turistice viabile din Regiunea Geografic a
Olteniei, precum i a factorilor care pot asigura o valorificare eficient a potenialului turistic
natural i antropic din cadrul acestora.
n demersul nostru de a identifica soluii optime pentru creterea gradului de valorificare
a turismului rural n zona geografic a Olteniei s-au proiectat prin metode specifice analizei
clusterelor (Inverse Distance Weighted i Average Distance Weighted) i a metodelor specifice
SPSS (ALSCAL - Multidimensional scaling - MDS; PCA - Principal component analyses; HCM
- Centroid Linkage - Hierarchical Cluster Method) 15 destinaii turistice: Destinaia turistic D1 -
localizat n partea de central-estic a judeului Dolj, format din 12 localiti cu acces de
proximitate la resurse naturale i arii protejate; Destinaia turistic D2 - localizat n partea de
sud-vestic a judeului Dolj, format din 9 localiti cu acces de proximitate la resurse naturale i
arii protejate; Destinaia turistic D3 - localizat n partea central-estic a judeului Dolj, format
din 13 localiti cu acces de proximitate la monumente istorice i arhitecturale, vestigii
arheologice, obiceiuri i tradiii folclorice; Destinaia turistic G1 - localizat n partea de sud a
judeului Gorj, format din 5 localiti cu acces de proximitate la resurse naturale i arii
protejate; Destinaia turistic G2 - localizat n partea nordic a judeului Gorj, format din 15
localiti cu acces de proximitate la resurse naturale i arii protejate; Destinaia turistic G3 -
localizat n partea sud-estic a judeului Gorj, format din 8 localiti cu acces de proximitate la
resurse naturale i arii protejate; Destinaia turistic G4 localizat n partea estic a judeului
Gorj, format din 9 localiti cu acces de proximitate direct la resurse antropice; Destinaia
turistic G5 localizat n partea nord-vestic i vestic a judeului Gorj, format din 21
localiti cu acces de proximitate direct la resurse antropice; Destinaia turistic O1 distribuit
transversal de-a lungul judeului Olt, pe linia Oltului i Olteului, este format dintr-un total de
17 localiti cu acces de proximitate la resurse naturale i arii protejate; Destinaia turistic O2 -
localizat n partea de sud a judeului Olt, format din 6 localiti cu acces de proximitate la
resurse naturale i arii protejate; Destinaia turistic M1 - localizat n partea de nord a judeului
Mehedini, format din 14 localiti cu acces de proximitate la resurse naturale i arii protejate;
Destinaia turistic M2 - localizat n partea de nord a judeului Mehedini, format din 6
localiti cu acces de proximitate la resurse naturale i arii protejate; Destinaia turistic M3 -
localizat n partea central-sudic a judeului Mehedini, format din 8 localiti principale cu
acces de proximitate la resurse antropice; Destinaia turistic V1 - localizat transversal de la
nord la sud n judeul Vlcea, format din 10 localiti cu acces de proximitate la resurse naturale
i arii naturale; Destinaia turistic V2 - localizat n partea central a judeului Vlcea, format
din 12 localiti cu acces de proximitate n special la monumente religioase i monumente
istorice i arhitecturale, dar i la vestigii arheologice, obiceiuri i tradiii folclorice.
Investigarea principalilor factori cu influen direct i indirect n asigurarea
competitivitii acestor destinaii turistice s-a transpus ntr-o analiz a corelaiilor dintre factorii
implicai n dezvoltarea arealelor rurale ca destinaii turistice i care pot influena n mod direct
nivelul de promovare i valorificare a turismului rural. Au fost luai astfel n considerare factorii
direct corelai cu activitatea promovare a turismului rural (Resurse antropice:

10
monumente/muzee/site-uri arheologice; Investiii de capital n turism; Structuri de agrement;
Infrastructur tehnic (ap i canalizare)), factorii direct corelai cu activitatea de valorificare a
turismului rural (Resurse antropice: monumente/muzee/site-uri arheologice; Infrastructura
turistic; Structuri de agrement; Investiii de capital n turism; Perioada de concentrare turiti;
Resurse naturale; Resurse antropice: obiceiuri tradiionale; Resurse antropice: Evenimente
locale; Resurse antropice: Etnofolclorice; Dotri sportive) i subfactorii (Dotri culturale;
Infrastructur tehnic (drumuri i gaze naturale)).
Corelaiile, analizate prin metode de identificare a semnificaiei statistice dintre variabile
(Descriptive Statistics - Frequencies; Bivariate Correlation) au fost stabilite ntre urmtorii
factori: numr turiti; obiective turistice promovate; resurse naturale; resurse antropice
(etnofolclorice); resurse antropice (monumente/muzee/site-uri arheologice); resurse antropice
(evenimente locale); resurse antropice (obiceiuri tradiionale); structuri de agrement; dotri
sportive; investiii de capital n turism; perioada de concentrare a turitilor; infrastructur tehnic
(ap); infrastructur tehnic (canalizare); infrastructur tehnic (drumuri); infrastructur turistic.
Scopul principal al realizrii corelaiilor l-a reprezentat identificarea factorilor care
contribuie la asigurarea unei valorificri i promovri superioare a destinaiilor turistice
proiectate. Rezultatele obinute ne-au permis identificarea a 38 de paliere de intervenie ce
necesit o abordare microregional prin strategii de dezvoltare a turismului i promovarea de
proiecte integrate.
S-a constat astfel c destinaiile turistice ce asigur n prezent cca. 35-50% din nivelul
corelailor pe paliere sunt i cele mai avansate din punct de vedere al turismului rural
(Destinaiile G2, V1, G4, G5 i V2), acestea necesitnd implementarea de msuri de ntrire a
corelaiilor pe palierele existente. Celelalte destinaii turistice trebuie s implementeze msuri de
intervenie concomitent pe toate palierele ce nu prezint corelaii ntre factori, msuri care s
asigure un raport optim ntre valorificare, promovare i potenialul turistic al arealului.
Capitolul 6 intitulat CONCLUZII I PROPUNERI prezint sintetic diferite aspecte
ale cercetrilor efectuate i elementele propuse pentru asigurarea valorificrii i promovrii
Regiunii geografice a Olteniei.11

SUMMARY
of the doctoral thesis RESEARCH ON RURAL TOURISM PROMOTION AND
CAPITALIZATION IN THE GEOGRAPHICAL REGION OF OLTENIA
elaborated by POPA DAN under the supervision of Univ. prof. Dr. DONA ION

Key words: rural tourism, tourism potential, natural tourism resources, anthropogenic
tourism resources, number of tourists, accommodation capacity, nights, occupancy, degree of
recovery, tourist destination, factors, levels of intervention

Rural tourism is an important part of the Romanian tourism sector, under countinuous
development for the past twenty years. Identifying the development ways of this sector is very
important and especially necessary due to the multitude of problems that the sector faces and
impeding its development to its full potential. Thus, in terms of rural tourism, Romania has a
multitude of problems particularly due to deficiencies in ensuring effective promotion and
enhancement of the tourism potential of rural areas, such as: lack of integrated tourism products,
insufficient promotion of rural tourism areas as tourist destinations, poor traditional rural
publicity events, poor quality of facilities for tourists, low interest for local culture, the instability
of the institutional framework responsible for the development of rural tourism strategies and
policies, lack of cooperation in the sector, insufficient information to tourists, undeveloped
infrastructure, especially in terms of transport, communications and services, low occupancy of
accommodation, insufficient development of SMEs in the service sector support, etc..
Understanding how different local factors can compete to ensure the promotion and
valorisation of rural tourism is an important element in solving these problems, their approach
and thorough study by identifying viable solutions to increase recovery potential of rural
tourism.
In this context, the thesis aimed to identify solutions for recovery and superior promotion
of rural tourism which allows emphasizing regional tourism potential, with the case study on the
geographical region of Oltenia. The solutions pursued by this thesis assume that rural tourism
can be planned, organized and developed effectively in the type of complex compact tourist
destination, and our research has focused on demonstrating the factors that allow these structures
and thus ensuring the promotion of tourism.
The main objectives studied in this thesis come to meet the established goal: identifying
the legal, political, national and regional strategic areas for tourism, analyze the degree of
exploitation of rural tourism in South West region from the tourism potential of development
rural areas, the design of tourist destinations to ensure efficient utilization and promotion of rural
tourism (criteria for grouping areas with tourism potential tourist destinations, and geographical
delimitation of tourist destinations statistical clustering methods, characterization of the main
elements to ensure competitiveness of tourist destinations projected to identify factors

12
influencing the promotion and enhancement of tourism in destinations designed, the design of
response measures designed to increase tourism potential destinations to ensure a proper and
effective promotion of rural tourism).
Chapter 1 entitled RESEARCH ON TOURISM DEVELOPMENT IN RURAL
AREAS had predominantly a theoretical analysis geared towards: delineation of various
conceptual issues concerning rural and the main characteristics of this type of tourism,
highlighting the strategic framework and European and national legislation regulating tourism
activities in rural areas, highlighting the main provisions of programmatic documents, strategies
and projects for tourism development in rural areas.
In the next chapter entitled RESEARCH METHODOLOGY ON TOURISM
RECOVERY IN RURAL AREAS highlighted the purpose of the research, stages, objectives
and methods used. In this chapter we presented the research stream within this thesis by detailing
the stages of research, stating in detail the purpose and methodology used in each stage.
Synthetic methods were the basis of research conducted in this thesis were: statistical research
methods, assessment methods, specific analysis methods of tourist destinations (the Crouch-
Ritchie model) specific cluster analysis methods, specific SPSS methods (ALSCAL
(Multidimensional scaling - MDS); PCA (Principal component analysis); HCM - Centroid
Linkage (Hierarchical Cluster Method); Descriptive Statistics- Frequencies; Bivariate
Correlation Method).
Chapter 3 entitled EVALUATION OF VALORISATION DEGREE OF THE
RURAL TOURISM POTENTIAL IN THE GEOGRAPHICAL REGION OF OLTENIEI
includes, in part, a thorough analysis of the tourism potential (potential of natural resources,
human resources potential, the potential of tourism infrastructure, potential technical
infrastructure) and, on the other hand, an analysis of tourism demand and supply areas (main
indicators of tourist movement) for research in the study area.
The analysis focuses on highlighting the following: classification of localities in the study
area by level of tourism potential, the development of structures and accommodation capacities,
evolution of the number of tourists and overnight stays, development of employment, technical
infrastructure stage, the stage of the degree of exploitation of rural tourism. Against the
background of these indicators, research on rural tourism done compared to the tourism potential
highlighted the low level of capitalization of the sector in the area studied; demonstrate the need
to reorient development strategies in an integrated manner.
Chapter 4 entitled DESIGNING AREAS WITH TRASFORMATION POTENTIAL
INTO TOURIST DESTINATIONS AND THE FACTORS OF INFLUENCE OVER THE
DEVELOPMENT AND PROMOTION OF RURAL TURISM WITHIN THEM sought to
identify viable tourist destinations in geographic regions of Oltenia, and the factors that can
ensure the effective realization of tourism within their natural and anthropogenic potential.
In our approach to identify optimal solutions for increasing the recovery of rural tourism
in the geographical area of Oltenia there were designed specific cluster analysis methods
(Inverse Distance Weighted i Average Distance Weighted) and specific SPSS methods

13
(ALSCAL - Multidimensional scaling - MDS; PCA - Principal component analyses; HCM -
Centroid Linkage - Hierarchical Cluster Method) 15 tourist destinations: Tourist destination D1 -
located in the central-eastern part of Dolj County, consisting of 12 locations with proximity
access to natural resources and protected areas; Tourist destination D2 - located in the south-west
part of Dolj County, consisting of 9 locations with proximity access to natural resources and
protected areas; Tourist destination D3 - located in the central-eastern part of Dolj County,
consisting of 13 locations with proximity access to historical and architectural monuments,
archaeological remains, customs and folk traditions; Tourist destination G1 - located in the south
of Gorj County, consists of 5 localities with proximity access to natural resources and protected
areas; Tourist destination G2 - located in the north of Gorj County, consists of 15 localities with
proximity access to natural resources and protected areas; Tourist destination G3 - located in the
south-east of Gorj County, consists of 8 localities with proximity access to natural resources and
protected areas; Tourist destination G4 located in the east of Gorj County, consists of 9
localities with direct proximity access to anthropogenic resources; Tourist destination G5
located in the north-west of Gorj County, consists of 21 localities with direct proximity access to
anthropogenic resources; Tourist destination O1 distributed transversely across the Olt County,
on the line of Olt and Olte rivers, is made up of a total of 17 localities in proximity to natural
resources and protected areas; Tourist destination O2 - located in the south of Olt County,
consisting of 6 localities with proximity access to natural resources and protected areas; Tourist
destination M1 - located in the north of the Mehedini County, consists of 14 localities with
proximity access to natural resources and protected areas; Tourist destination M2 - located in the
north of the Mehedini County, consists of 6 localities with proximity access to natural resources
and protected areas; Tourist destination M3 - located in the central-south of the Mehedini
County, consists of 8 localities with proximity access to anthropogenic resources; Tourist
destination V1 - located across from north to south in Valcea County consists of 10 localities
with proximity access to natural resources and natural areas; Tourist destination V2 - located in
the central part of Valcea county, consisting of 12 locations with proximity access especially to
religious monuments and historical and architectural monuments, but also archaeological
remains, customs and folk traditions.
Investigation of the main factors that directly and indirectly influence the competitiveness
of these tourist destinations transposed in an analysis of the correlations between the factors
involved in the development of rural areas as tourist destinations and can directly influence the
promotion and valorisation of rural tourism. There were taken into account such as factors
directly related to the promotion of rural tourism (Anthropic resources: monuments / museums /
archaeological sites, capital investment in tourism, recreational structures, Technical
Infrastructure (water and sewage)), factors directly related to the activity of rural tourism
recovery (Anthropic resources: monuments / museums / archaeological sites; Tourism
infrastructure, recreational structures, capital investment in tourism; Tourist concentration
period; Natural resources; Anthropic resources: traditional customs; Anthropic resources: Local

14
events; Anthropic resources: Ethno-folk; Sports equipment) and sub-factors (Cultural facilities,
technical infrastructure (roads and gas)).
Correlation analysis methods to identify the statistical significance of the variables
(Descriptive Statistics - Frequencies; Bivariate Correlation) were established between the
following factors: number of tourists, tourist attractions promoted, natural resources, human
resources (ethno-folk) human resources (monuments / museums / archaeological sites) human
resources (local events) human resources (traditional customs); recreational structures, sports
facilities, capital investment in tourism between the concentration of tourists; technical
infrastructure (water) technical infrastructure (sewer) technical infrastructure (roads), tourism
infrastructure.
The main purpose of achieving the correlations was the identification of factors that
contribute to ensuring a higher value and to promote tourist destinations designed. The results
allowed us to identify 38 levels of intervention strategies, requires a microregional through
tourism development and promotion of integrated projects.
It thus appears that tourist destinations that currently provides approx. 35-50% of the
correlations in levels are the most advanced in terms of rural tourism (destinations G2, V1, G4,
G5 and V2), which requires the implementation of measures to strengthen the correlations
existing levels. Other tourist destinations must implement intervention measures on all three
levels that no correlations between factors, measures to ensure an optimal between capitalization,
promotion and tourism potential of the area.
Chapter 6 entitled CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS summarizes the
various aspects of the research and the proposed elements to ensure the recovery and promote the
geographical region of Oltenia.
15

REZUME
de la thse de doctorat "RECHERCHES CONCERNANT LA PROMOTION ET LA
VALORISATION DU TOURISME RURAL DANS LA ZONE GEOGRAFIQUE DE
L'OLTNIE"
labore par POPA DAN sous la direction du prof. univ. dr. DONA ION

Mots cls: tourisme rural, potentiel touristique, ressources touristiques naturelles,
ressources touristiques anthropiques, nombre de touristes, capacit d'hbergement, nombre de
nuites, degr d'occupation, degr de valorisation, destination touristique, facteurs, paliers
d'intervention.
Le tourisme rural reprsente un segment important du secteur touristique roumain son
dveloppement tant continu durant les dernires vingt annes. L'identification des modalits de
dveloppement de ce secteur devient trs importante et surtout ncessaire ayant pour base la
multitude des problmes avec lesquels e confronte ce secteur et qui empche son dveloppement
son vrai potentiel.
Ainsi, en ce qui concerne le tourisme rurale, la Roumanie prsente une multitude de
problmes dus surtout aux dficiences qui existent en vue d'assurer une promotion et une
valorisation efficiente du potentiel touristique; des zones rurales tout comme; le manque des
produits touristiques intgrs la promotion insuffisante; des arales touristiques rurales aux
destinations touristiques, une publicit inefficiente des vnements ruraux traditionnels, une
mauvaise qualit des facilits d'accueil; des touristes, l'intrt rduit pour les vnements
culturaux locaux l'instabilit du cadre institutionnel avec des responsabilit dans le
dveloppement des stratgies et des politiques de tourisme rural, le manque de la coopration
dans le secteur une information insuffisante, des touristes, une infrastructure non-dveloppe,
surtout en ce qui concerne le transport, les communications et les services le degr rduit
d'occupation des structures d'hbergement, le dveloppement insuffisant des petites et moyennes
entreprises du secteur des services support etc.
La comprhension de la modalit dont les diffrents facteurs locaux peuvent
concurrencer en vue d'assurer la mise en valeur du tourisme rural reprsente un lment
important dans la rsolution de ces problmes la mise en discussion et leur tude approfondie fait
qui permettrait l'identification des solutions viables pour faire augmenter le degr de valorisation
du potentiel du tourisme rural.
Dans ce contexte la thse a eu pour but identifier certaines solutions de valorisation et
la promotion suprieure du tourisme rural qui puisse permettre la mise en vidence du potentiel
touristique rgional ayant comme tude de cas la Rgion gographique de l'Oltnie. Les
solutions poursuivies dans la thse ont pour point de dpart la prmisse que le tourisme rural
peut tre planifie organis et dvelopp d'une manire efficiente au cadre des produits complexes
compacts du type destination touristique et notre dmarche s'est concentre dmontrer les

16
facteurs qui permettent ces structures assurer la valorisation du potentiel touristique et d'une
manire implicite sa promotion.
Les objectifs principaux tudis dans la thse viennent rpondre au but tabli par
l'identification du cadre lgislatif, politique et stratgique national et rgional concernant le
tourisme rural; l'analyse du degr de valorisation du tourisme rural de la Rgion Sud-Ouest
Oltnie en partant du potentiel touristique de dveloppement des zones rurales la mise en place
des destinations, touristiques qui puissent assurer la valorisation et la promotion efficiente du
tourisme rural l'tablissement des critres de groupement des zones qui bnficient de potentiel
touristique en ce qui concerne les destinations touristiques; la dlimitation spatiale gographique
des destinations touristiques par des mthodes statistiques de groupement; la caractrisation des
lments principaux en vue d'assurer la comptitivit des destinations touristiques projetes;
l'identification des facteurs qui influencent sur la promotion et la valorisation du tourisme dans
les destinations projetes; la mise en place des mesures d'intervention ncessaires en vue de faire
augmenter le potentiel touristique des destination projetes en vue d'assurer sa valorisation et la
promotion efficiente du tourisme rural.
La chapitre I ayant pour titre "Recherches concernant le dveloppement du tourisme
dans le milieu rural" a eu surtout un caractre thorique, l'analyse tant oriente vers: la
dlimitation des diffrents aspects conceptuels concernant le tourisme rural et les caractristiques
principales de ce type de tourisme la mise en vidence du cade stratgique et lgislatif europen
et national qui rglementent les activits touristiques du milieu rural la mise en vidence des
principales prvisions des documents programmatiques, des stratgies et des projets de
dveloppement du tourisme, dans le milieu rural etc.
Le chapitre suivant ayant pour titre "Mthodologie de recherche concernant la
valorisation du tourisme dans les areals ruraux" j'ai mis en vidence le but de la recherche,
les tapes et les objectifs poursuivis et les mthodes utilises. A l'intrieur du chapitre j'ai
prsent le flux des recherches de la prsente thse par la prsentation dtaille des tapes de
recherche, mentionnant d'une manire dtaille le but poursuivi et la mthodologie utilise
durant chaque tape. D'une manire synthtique les mthodes qui ont constitu la base des
recherches effectues dans le cadre de la thse ont t les suivantes: des mthodes statistiques de
recherche; des mthodes d'valuation; des mthodes l'analyse des destinations touristiques (le
modle Ritchie-Crouch) des mthodes spcifiques l'analyse des clausters; mthodes spcifiques
SPPS (ALSCAL (Multi-dimensional scaling - MDS); PCA (Principal Component Analyses);
HCM - Centroid Linkage (Hierarchical Cluster Method) Descriptive Statistics Frequencees
Metoda Bivariate Correlation.
Le Chapitre 3 intitul "Evaluation du degr de valorisation du potentiel du tourisme
rural dans la rgion gographique de l'Oltnie" inclue d'une cte, une analyse approfondie du
potentiel touristique (le potentiel des ressources naturelles) le potentiel des ressources
anthropiques; le potentiel de l'infrastructure touristique; le potentiel de l'infrastructure technique
et, de l'autre ct, une analyse de la demande et de l'offre de tourisme rural; les principaux
indicateurs de circulation touristique) pour l'aral de recherche pris en tude.

17
Les analyss se concentrent sur la mise en vidence des aspects suivants; classification
des localits de l'aral tudi par niveaux de potentiel touristique; volution des structures et des
capacits d'hbergement; l'volution du nombre de touristes et des nuites; l'volution du degr
d'occupation l'tude de l'infrastructure technique; l'tude du degr de valorisation du tourisme
rurale. Ayant pour base l'volution de ces indicateurs les recherches faites concernant le tourisme
rural ralises d'une manire comparative au niveau du potentiel touristique ont mis en vidence
le degr rduit de valorisation, de ce secteur dans l'aral recherche en dmontrant la ncessit
rorienter les stratgies de dveloppement d'une manire intgre.
Le Chapitre 4 intitul "Projection des arals au potentiel de transformation dans des
destinations touristiques et des facteurs avec de l'influence sur le dveloppement et la
promotion du tourisme rural l'intrieur de ceux-ci" a eu pour but identifier les
destinations touristiques viables de la Rgion gographique de l'Oltnie, tout comme des facteurs
qui peuvent assurer une valorisation efficiente du potentiel touristique naturel et anthropique de
ceux-ci.
Dans notre dmarche identifier des solutions optimales pour faire augmenter le degr de
valorisation du tourisme rural dans la zone gographique de l'Oltnie ont t projets par des
mthodes spcifiques l'analyse des clusters (Inverse Distance Weighted et Average Distance
Weighted) et des mthodes spcifiques SPASS (ALSCAL - Multidimensional scaling - MDS,
PCA - Principal Component Analyses; HCM - Centroid Linkage - Hierarchical Cluster Method)
15 Destinations touristiques; destination touristique D1 - situe dans la partie du Centre et de
l'Est du dpartement Dolj, forme de 12 localits ayant accs de proximit aux ressources
naturelles et aux aires protges; Destination touristique D2 - situe dans la partie du Sud - Ouest
du dpartement Dolj forme de 9 localit ayant accs de proximit aux ressources naturelles et
aux aires protges; la Destination touristique D3 - localise dans la partie Centre - Est du
dpartement Dolj, forme de 13 localits avec accs de proximit aux monuments historiques et
architecturaux, vestiges archologiques coutumes et traditions folkloriques, la Destination
touristique G1 - situe dans la partie du Sud du dpartement Gorj, forme de 5 localits avec
accs de proximit aux ressources naturelles et aux aires protges; la Destination touristique G2
- situe dans la partie du Nord du dpartement, Gorj, forme de 15 localits avec d'accs de
proximit aux ressources naturelles et aux aires protges. La Destination touristique G3 - situe
dans la partie Sud - Est du dpartement Gorj forme de 8 localits ayant accs de proximit aux
ressources naturelles et aux aires protges. La Destination touristique G4 - situe dans la partie
Est du dpartement Gorj forme de 9 localits avec accs de proximit direct aux ressources
anthropiques. La Destination touristique G5 - situe dans la partie Nord-Ouest et Ouest du
dpartement Gorj forme de 21 localits avec accs de proximit direct aux ressources
anthropiques. La Destination touristique O
1
- distribue d'une manire transversale tout au long
du dpartement Olt sur la ligne de l'Olt et de l'Olte, est forme d'une total de 17 localits avec
accs de proximit aux ressources naturelles et aux aires protges. La Destination touristique O
2
- localise sur la partie, du Sud du dpartement de l'Olt, forme de 6 localits avec accs de
proximit aux ressources naturelles et aux aires protges.

18
La Destination touristique M
1
- localise dans la partie Nord du dpartement Mehedini
forme de 14 localits avec accs de proximit aux ressources naturelles et aux aires protges.
La Destination touristique M
2
localise dans la partie Nord du dpartement Mehedini forme de
6 localits ayant accs de proximit aux ressources naturelles et aux aires protges. La
Destination touristique M
3
- localise dans la partie Centrale et du Sud du dpartement Mehedini
forme de 8 localits principales avec accs de proximit aux ressources anthropiques.
La Destination touristique V
1
- localise d'une manire transversale de Nord au Sud dans
le dpartement Vlcea forme de 10 localits avec accs de proximit aux ressources naturelles
et aux ares naturelles. La Destination touristique V
2
- localise dans la partie centrale du
dpartement Vlcea forme de 12 localits avec accs de proximit surtout aux monuments
religieux et historiques tout comme architecturaux, mais aussi aux vestiges archologiques, aux
coutumes et aux traditions folkloriques.
L'investigation des principaux facteurs avec influence directe et indirecte en vue d'assurer
la comptitivit de ces destinations touristiques a t transpose dans une analyse des
corrlations entre les facteurs impliqus dans le dveloppement des arals ruraux en tant que
destination touristique et qui peuvent influencer d'une manire directe le niveau de promotion et
de valorisation du tourisme rural. Ainsi ont t pris en considration les facteurs directement
corrls avec l'activit de promotion du tourisme rural. (Ressources anthropiques monuments,
muss/sites archologiques, Investissement de capital dans le tourisme; Structures d'agrment;
Infrastructure technique (eau et canalisation) facteurs directement corrls avec l'activit de
valorisation du tourisme rural. Ressources anthropiques: monuments, muses/sites
archologiques; Infrastructure touristique; Structures d'agrment; Investissements de capital dans
le tourisme; Priode de concentration de touristes; Ressources naturelles; Ressources
anthropiques: coutumes traditionnelles; Ressources anthropiques: Evnements locaux,
Ressources anthropiques: Ethno folkloriques; Dotations sportives et les sous - facteurs.
(Dotations culturelles; Infrastructure technique (chemins et gaz naturels).
Les corrlations analyses par des mthodes d'identification de la signification statistique
entre les variables Descriptive Statistic - Frequencees; Bivariate Corrlation ont t tablies entre
les facteurs suivants: nombre de touristes; objectifs touristiques promus; Ressources naturelles;
Ressources anthropiques (ethno folklorique; Ressources anthropiques (monuments, muses/sites
archologiques); Ressources anthropiques (vnements locaux); Ressources anthropiques
(coutumes traditionnelles); structures d'agrment, dotations sportives investissement de capital
dans le tourisme, priode de concentration des touristes; infrastructure technique (eau);
infrastructure technique (canalisation); infrastructure technique (routes), infrastructure
touristique.
Le but principal de la ralisation des corrlation a t d'identifier les facteurs qui
contribuent assurer la valorisation et la promotion suprieure des destinations touristiques
projetes. Les rsultats obtenus nous ont permis identifier 38 paliers d'intervention qui
ncessitent un approche micro-rgionale par des stratgies de dveloppement du tourisme et la
promotion des projets intgrs.

19
Ainsi, on a constat que les destinations touristiques qui assurent prsent environ 35-50
du niveau des corrlations par paliers sont aussi les plus avances du point de vue du tourisme
rural (Destinations G2, V1, G4, G5, et V2), celles -ci ncessitant la mise en place de mesures de
renforcement des corrlations sur les paliers qui sont dj an place. Les autres destinations
touristiques doivent mettre en place paralllement, sur tous les paliers qui ne prsentent pas de
corrlation entre les facteurs, des mesures qui doivent assurer un rapport optimal entre la
valorisation, la promotion et le potentiel touristique de l'aral.
Le Chapitre 6 intitul ,,Conclusions et Propositions" prsente d'une manire synthtique
les diffrents aspects des recherches effectues et les lments proposs pour assurer la
valorisation et la promotion de la Rgion gographique de l'Oltnie.

20

INTRODUCERE


Tendina general n practica mondial a turismului actual este cutarea mediului rural,
pentru odihn i recreere, considerndu-se c dezvoltarea acestuia contribuie la rezolvarea
problemelor privind amenajarea teritoriului sau echilibrul ora-sat. Expansiunea fenomenului
turistic n spaiul rural se explic, pe de o parte, prin relansarea dezvoltrii regiunilor rurale i, pe
de alt parte, prin diversificarea formelor de practicare a turismului de mas. Activitatea s-a
dovedit a fi rentabil - mai ales ca urmare a schimbrii preferinelor i obinuinelor turitilor
ctre turismul individual - n dauna turismului de mas sau a celui de tip industrial", pe fondul
mai ales a creterii numrului de persoane care vor s se relaxeze, iubesc natura, cultura i arta
popular, etc.
Pentru Romnia, turismul rural reprezint un domeniu cu rol prioritar n relansarea vieii
economice, mai ales n condiiile n care n ara noastr turismul rural s-a dezvoltat continuu, n
special dup anul 2004, odat cu dezvoltarea formelor asociative de sprijin i construirii cadrului
legislativ care reglementeaz activitile din cadrul acestui sector.
n prezent, turismul rural reprezint o parte important a sectorului turistic romnesc, n
anul 2011, structurile de cazare specifice turismului rural (pensiuni turistice i agroturistice)
reprezentnd cca. 45% din totalul structurilor cu funciune turistic din Romnia. Cu toate
acestea, numrul de turiti nu a depit cifra de 360 mii, ceea ce, raportat la total ar, reliefeaz
c doar 6,1% din turitii romni i 1,6% din turitii strini au preferat cazarea n pensiunile
agroturistice. Numrul mic de turiti a determinat ca valorificarea turismului rural s se realizeze
la un nivel redus, gradul de ocupare fiind n cadrul pensiunilor agroturistice de doar 13,8% (sub
gradul de ocupare per total ar de 26,3%).
Atragem astfel atenia n special asupra faptului c potenialul turistic al zonelor rurale
din Romnia este departe de o valorificare eficient, evideniindu-se o slab utilizare a resurselor
turistice naturale, istorice i culturale, precum i un grad redus de utilizare a bazei materiale
existente.
Legat de potenialul turistic, menionm c ara noastr dispune de obiective turistice
diversificate i distribuite ntr-un mod echilibrat, precum zona munilor Carpai, Marea Neagr
sau zone cu tradiii culturale vechi (Bucovina, Moldova, Oltenia, Maramure, Transilvania,
Banat, Dobrogea). Paradoxal ns este faptul c multe zone nedezvoltate din punct de vedere
economic concentreaz practic cele mai importante obiective i atracii turistice, aici turismul
rural putnd avea un rol revitalizant prin valorificarea potenialului lor turistic, natural i
antropic.
Pentru a asigura ns o bun valorificare a potenialului turistic este necesar dezvoltarea
de produse/programe turistice care s includ pe lng cazare o gam mai larg de atracii i
activiti, nsoite de o integrare i promovare adecvat a evenimentelor i obiceiurilor
tradiionale. De asemenea, produsele necesit a fi adaptate n funcie de tipul de turism rural

21
practicat (cultural, curativ, religios, de aventur, de odihn i recreere, pentru practicarea
sporturilor de iarn, pentru vntoare i pescuit, de tranzit, etc.) fiind influenat de o serie de
factori cum ar fi: anotimp, srbtorile religioase, perioadele de concediu/vacan, i nu n ultimul
rnd condiiile de infrastructur i meteorologice.
Cunoaterea modului n care aceti factori influeneaz dezvoltarea turismului rural
devine astfel foarte important pentru planificarea dezvoltrii acestui sector. Aceasta presupune
abordarea sectorului turismului rural ca pe o activitate economic care necesit o multitudine de
elemente (atracii turistice, investiii n structuri turistice i de agrement, infrastructur suport,
servicii de calitate, promovare, etc.) dar i de crearea unei colaborri viabile ntre autoritile
publice i mediul privat.
n acest context, modul de intervenie a mediului public i privat n fundamentarea
proiectelor de dezvoltare necesit o orientare adecvat. Elementele asupra crora trebuie s se
intervin pentru a asigura dezvoltarea durabil a turismului rural sunt multiple:
- structuri de cazare i alimentaie acestea reprezint componenta primar a produsului
turistic i necesit investiii adecvate asigurarea unui sejur de calitate;
- elemente de atractivitate: peisaj, resurse istorice, resurse culturale, etc.;
- infrastructur de comunicaii: cile de acces, mijloacele de transport, telecomunicaiile,
serviciile de transport (care pot fi cuprinse n produs sau lsate la alegerea turistului;
- elemente umane: educaie, cunotine profesionale, ospitalitate;
- structuri de agrement: instalaii recreative, echipamente sportive;
- activiti de agrement: manifestri culturale, artistice, comerciale (trguri, expoziii,
festivaluri), etc.
Crearea unei destinaii turistice competitive depinde de modul n care se asigur
dezvoltarea acestor elemente. Altfel spus, implementarea planurilor de transformare a unei zone
rurale n destinaie turistic necesit, pe de o parte, identificarea modului n care se poate asigura
sinergia tuturor acestor elemente i, pe de alt parte, asigurarea integrrii msurilor de susinere a
dezvoltrii acestora n cadrul planurilor de dezvoltare turistic, proiectelor de dezvoltare local,
reglementri legislative, marketingul turistic, etc.
Necesitatea asigurrii unei astfel de abordri integratoare a turismului este cu att mai
important pentru Regiunea Geografic a Olteniei, cu ct aceast regiune a Romniei prezint o
multitudine de resurse turistice naturale i antropice a cror potenial de nevalorificat la
adevrata sa valoare.
Datorit poziionrii sale, reliefului variat, pitorescului locurilor, monumentelor istorice
i tradiiilor culturale Regiunea Oltenia dispune de condiii prielnice pentru dezvoltarea
turismului montan, pentru vntoare i pescuit, speologic, pedestru, balnear, dar mai ales pentru
dezvoltarea turismului rural. Cu toate acestea, zonele rurale din regiunea Olteniei nu sunt
exploatate la adevratul lor potenial. Obiectivele cultural antropice i locurile de interes turistic
sunt numeroase, dar multe din ele nc necunoscute sau puin cunoscute i vizitate, datorit i
faptului c n unele pri accesul este dificil.

22
n acest context, realizarea de cercetri ntr-o abordare integratoare privind turismul rural
din Regiunea Geografic a Olteniei care s permit scoaterea n eviden a potenialului turistic
regional, devine un demers definitoriu pentru nelegerea modului n care diferii factori locali
pot concura la asigurarea promovrii i valorificrii turismului rural. Abordarea turismului rural
pornind de la premiza c turismul rural poate fi planificat, organizat i dezvoltat eficient n
cadrul produselor complexe compacte de tip destinaie turistic, permite identificarea factorilor
ce permit acestor structuri asigurarea valorificrii potenialului turistic i implicit promovarea
acestuia.


23

INTRODUCTION


The general trend in global practice of current tourism is seeking the rural environment,
rest and recreation, considering that its development contributes to solving the planning and
urban-rural balance issues. Expansion of rural tourism phenomenon is explained on the one
hand, by re-development of rural regions and on the other hand, by diversification of mass
tourism practice. The activity proved to be cost effective - especially as a result of changing
preferences and habits of tourists towards individual tourism - at the expense of mass tourism or
"industrial" type, especially amid the growing number of people who want to relax, love nature,
culture and folk art, etc..
For Romania, rural tourism is an area of priority in the revival of economic life,
especially considering that in our country rural tourism has continuously developed, especially
after 2004, with the development of associative forms of support and building the legal
framework which regulates the activities of the sector.
Currently, rural tourism is an important part of the Romanian tourism sector; in 2011, the
accommodation specific to rural tourism (tourist and agritourist guesthouses) representing
approx. 45% of total tourism structures operating in Romania. However, the number of tourists
has exceeded 360,000, which, relative to total country reveals that only 6.1% of Romanian
tourists and 1.6% of foreign tourists preferred accommodation in agritourist guesthouses. The
small number of tourists has led to exploitation of rural tourism to achieve a low level,
employment in rural tourism is only 13.8% (in the country overall occupancy of 26.3%).
We draw particular attention towards that tourism potential of rural areas in Romania is
far from effective realization, showing a poor use of natural tourism resources, historical and
cultural, as well as a low use of existing material base.
Regarding tourism potential, we note that our country has diverse attractions and
distributed in a balanced way, as the Carpathian Mountains, the Black Sea or areas with old
cultural traditions (Bucovina, Moldova, Oltenia, Maramure, Transilvania, Banat, Dobrogea).
Paradoxically, however, is that many areas economically undeveloped practically focus the most
important tourist attractions, rural tourism here can have a revitalizing role by capitalizing their
natural and anthropogenic tourism potential.
To ensure a good recovery of the tourism potential it is necessary to develop products /
programs in addition to tourist accommodation including a wider range of attractions and
activities, accompanied by appropriate integration and promotion of events and traditional
customs. The products need to be tailored to the type of practiced rural tourism (cultural,
curative, religious, adventure, rest and recreation, for winter sports, hunting and fishing, transit,
etc.) and influenced by a number of factors such as season, religious holidays, holidays /
vacations, and not least infrastructure and weather conditions.

24
Knowing how these factors influence the development of rural tourism is therefore
important to plan the development of this sector. This means addressing the rural tourism sector
as an economic activity that requires a lot of elements (landmarks, investments in tourism and
recreation structures, infrastructure support, quality service, promotion, etc..) and also creating a
viable collaboration between the public authorities and the private environment.
In this context, the intervention method of the private and public sectors in development
project design requires proper orientation. The elements that need to be taken to ensure the
sustainable development of rural tourism are multiple:
- accommodation and eating units - these are the primary component of the tourist product
and require adequate investments to ensure a quality stay;
- elements of attractiveness: landscape, historical resources, cultural resources, etc.;
- communication infrastructure: access roads, transport, telecommunications, transport
services (which may be contained in the product or left to tourist discretion);
- human factors: education, professional knowledge, hospitality;
- leisure structures: recreation facilities, sport equipment;
- leisure activities: cultural, artistic and commercial (trade fairs, exhibitions, festivals), etc..
Creating a competitive tourist destination depends on how to ensure the development of
these elements. In other words, implementation of plans to transform a rural area in a tourist
destination requires, on the one hand, identifying how it can ensure synergy of all these elements
and, on the other hand, provide integration support measures in their development tourism plans,
local development projects, legislative regulations, tourism marketing, etc..
The need to ensure mainstreaming of such tourism is particularly important to the
geographical region of Oltenia, as this region in Romania has a multitude of natural and human
tourism resources of untapped potential for its true value.
Due to its varied landscape, scenery, historical and cultural traditions, the Oltenia region
has favorable conditions for the development of mountain tourism, hunting and fishing, caving,
walking, bathing, especially for rural tourism development. However, rural areas are not
exploited in Oltenia for their true potential. Human cultural goals and places of tourist interest
are numerous, but many of them are still unknown or little known and visited, due to the fact that
in some parts are difficult to access.
In this context, carrying out research in a holistic approach on rural tourism in geographic
regions of Oltenia allowing emphasizing regional tourism potential becomes a defining step for
understanding how different local factors may compete in ensuring the promotion and
enhancement of rural tourism.
Addressing rural tourism based on the premise that rural tourism can be planned,
organized and developed effectively in the type of complex compact tourist destination,
identifying factors, enable these structures and thus ensuring the promotion of its tourism.25

CAPITOL I CERCETRI PRIVIND DEZVOLTAREA
TURISMULUI N MEDIUL RURAL
CHAPTER I RESEARCH ON TOURISM DEVELOPMENT IN
RURAL AREAS

Cercetarea turismului rural i a rolului acestei activiti n contextul socio-economic
actual al societii umane necesit o abordare complex. Astfel, actualul capitol se concentreaz
n surprinderea evoluiei conceptului n literatura de specialitate, a modului de dezvoltare a
sectorului n ara noastr i a principalelor caracteristici, a cadrului legislativ de reglementare la
nivel european, naional i regional, dar i a programelor, strategiilor i proiectelor privind
dezvoltarea acestui sector n Regiunea Sud-Vest Oltenia. Toate cercetrile efectuate se
concentreaz asupra surprinderii conceptului n context teoretic-legislativ, dar i a modalitilor
n care dezvoltarea activitilor turistice a fost susinut i promovat prin n spaiul rural n
ultimele decenii.

1.1. TURISMUL RURAL
1.1. RURAL TOURISM
Turismul rural reprezint un concept complex a crui definire trebuie realizat urmrind
contextul apariiei i dezvoltrii acestuia. De altfel, timp de mai multe decenii, definirea
conceptului de turism rural a fost subiectul multor lucrri de specialitate fr a se ajunge la un
consens general acceptat
1
[23]. Surprinderea acestui concept ntr-o singur definiie a fost dificil
deoarece exist criterii diferite de delimitare a spaiului rural, produsele turistice specifice sunt
foarte variate, iar mediul rural este supus permanent unor schimbri intense datorate procesului
de urbanizare.

1.1.1. Delimitarea conceptual a turismului rural
1.1.1. Conceptual delimitation of rural tourism
ntr-o perioad n care se considera c este dificil s se creeze o balan ntre valorile
trecutului i cerinele prezentului, ntre ceea ce se caut i ceea ce se consum, ntre ateptrile
urbanului i realitile ruralului (Henri Grolleau, Secretar European Association for Information
on Local Development AEIDL, 1997)
2
[30], au circulat mai multe definiii precum cea a
Departamentului de Turism din Commonwealth din 1994
3
[45] (activitate multipl care are loc

1
Gopal R., Varma S., Gopinathan R, 2008 - Rural Tourism Development: Constraints and Possibilities with a special reference to Agri Tourism - A Case Study on
Agri Tourism Destination Malegoan Village, Taluka Baramati, District Pune, Maharashtra, Conference, accesibil online la
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Pd6ZxJ8XA_UJ:dspace.iimk.ac.in/bitstream/2259/596/1/512-523.pdf+&hl=ro&gl=ro
2
Knowd I., 1998 - Rural Tourism: Panacea and Paradox, Exploring the Phenomenon of Rural Tourism and Tourisms Interaction with Host Rural
Communities,School of Environment and Agriculture, University of Western Sydney, Originally Produced as a Briefing Paper on Rural Tourism - expanded and
revised in 2001, accesibil online la
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dvTcoKjuy9cJ:hsc.csu.edu.au/geography/activity/local/tourism/FRURALTO.pdf+&hl=ro&gl=ro
3
Page S., Getz D., 1997 - The Business of Rural Tourism: International Perspectives, editura Cengage Learning EMEA, pg 144

26
ntr-un mediu exterior celui urban i care pune n valoare experiena vieii rurale) sau cea dat
de Oppermann
4
[44] n anul 1996 (turismul rural cuprinde toate formele de turism desfurate n
spaiul rural, exceptnd parcurile naionale, zonele forestiere sau ariile slbatice).
Organizaia Mondial a Turismului a lansat n anul 1997 o definiie a turismul rural,
respectiv: form a turismului care include orice activitate turistic organizat i condus n
spaiul rural de ctre populaia local, ce valorific resursele turistice locale (naturale, cultural-
istorice, umane) precum i dotrile i structurile turistice, inclusiv pensiunile i fermele
agroturistice
5
[10]. Potrivit definiiei date de OMT putem considera c apariia i dezvoltarea
turismului este determinat n mod direct de conservarea infrastructurii rurale, a modului de via
tradiional i de pstrarea identitii culturale specifice.
Toate aceste elemente eseniale devenind componente de baz ale turismului rural i ofer
acestuia dimensiuni specifice
6
[10]: psihologic turismul rural satisface n principal nevoile
omului de odihn i recreere, de refacere a potenialului fizic i psihic, de a-i menine sntatea;
social turismul rural asigur accesul persoanelor din mediul urban la o lume mult mai
apropiat de natur, de un mod de via simplu, plin de autenticitate i culoare; geografic
turismul rural permite accesul la peisaje deosebite, precum i la o flor i faun de mare
biodiversitate; urbanistic turismul rural are la baz specificitatea organizrii spaiale a
spaiului rural (densiti redus a populaiei, gospodrii cu arhitectur specific i cu importante
suprafee agricole i forestiere).
Dintre celelalte definiii ale turismului rural ne-am oprit la n continuare la cele mai
uzuale:
- Turismul rural cuprinde toate formele de turism n mediul rural .; el cuprinde n
acelai timp activiti turistice n aer liber i activiti de descoperire a naturii, a mediului
cultural local, a gastronomiei.
7
[17];
- Turismul rural cuprinde toate activitile avnd ca destinaie spaiul rural (ferme,
rezervaii naturale, mici sate, etc.) i care nglobeaz toate caracteristicile locale i
specificitatea regiunilor rurale n scopul atragerii turitilor
8
[50];
- Turismul rural nglobeaz toate experienele recreative ce implic vizite n mediul rural
cu scopul de a participa la activiti, evenimente sau de a vedea atracii ce nu se regsesc
n mediul urban; aceste activiti nu sunt n mod necesar de natur agricol
9
[33];
- Turismul rural este o form de turism care se desfoar n mediul rural, valorificnd
resursele turistice locale (naturale, economice, culturale i umane), echipamentele
turistice (inclusiv pensiunile i fermele agroturistice, hanurile i hotelurile, sate de
vacan etc.) i manifestndu-se sub forme variate de sejur. Aceast definiie persist i

4 Oppermann, M., 1996 - Rural Tourism in Southern Germany, Annals of Tourism Research, Volume 23, Issue 1, pg. 86-102, accesibil online la
http://dx.doi.org/10.1016/0160-7383(95)00021-6
5
Cioceanu M. - curs Turismul rural, factor de accelerare a integrrii economice europene, Consideraii generale, accesibil online la
http://www.scribd.com/doc/70924650/CAPITOLUL-I
6
Cioceanu M. - curs Turismul rural, factor de accelerare a integrrii economice europene, Consideraii generale, accesibil online la
http://www.scribd.com/doc/70924650/CAPITOLUL-I
7 Fiquet A. M., Chazaud P., Lequime J., Potron F., Meunier C., Barr J., 1992 - Rural tourism (2nd part), Journal Espaces (Paris), No. 114, pg. 4-37, ISSN 0336-1446
8
Roberts L., Hall D., 2001 - Rural tourism and recreation: Principles to practice, Editura CABI Publishing, ISBN 0-85199-540-3
9 Lobo R. - Farm Advisor UC Cooperative Extension, San Diego County, University of California Cooperative Extension UC Small Farm Program,
http://sfp.ucdavis.edu/agritourism/Definitions/

27
n prezent, dei prin lege noiunea de ferm agroturistic a fost nlocuit de noiunea de
pensiune agroturistic (i mai nou pensiune turistic rural)
10
[5];
- Turismul rural este definit ca o form particular de turism bazat pe o anumit art de
a primi turistul i a unui comportament diferit de cel practicat n mod obinuit n cadrul
altor tipuri de turism
11
[58];
- Turismul rural reprezint o form de turism care creeaz caracteristici individuale
produsului turistic, asigurnd o diversificare i volatilitate ridicat a preferinelor
consumatorilor
12
[60].
Odat cu articolul lui Bernard Lane din 1994, intitulat Ce este turismul rural ?
13
[32],
lucrrile elaborate pe aceast tematic au devenit importante, cu att mai mult cu ct n multe ri
europene contribuia agriculturii la formarea economiilor rurale a sczut continuu i cu ct
turismul rural a devenit un factor de dezvoltare rural sustenabil. n aceste condiii, problemele
abordate de literatura de specialitate au devenit n timp complexe, urmrindu-se: relaia dintre
dezvoltarea turismului rural i elementele cheie care asigur acest proces de dezvoltare
14
[31];
relaia dintre caracteristicile distinctive ale turismului rural i interaciunile economice din
mediul rural
15
[4]; relaia dintre turismul rural, politicile adresate turismului i problemele din
sector
16
[3]; relaia dintre modul n care ntreprinztorii din turismul rural i turitii influeneaz
mediul, percepia i gndirea localnicilor
17
[38]; relaia dintre turismul rural i modul n care
acesta creeaz schimbri n cultura rural
18
[7]; abilitatea turismului rural i a activitilor de
agrement de a avea influen asupra dezvoltrii comunitilor locale
19
[6]; atitudinea rezidenilor
fa de dezvoltarea turismului rural i a activitilor de agrement
20
[1]; relaia dintre turism rural,
marketing i dezvoltarea destinaiilor turistice
21
[56]; relaia dintre dezvoltarea integrat a
turismului rural i dezvoltarea zonelor defavorizate
22
[57]; corelaia ntre turismul rural, venituri i
resursele umane
23
[35]; dezvoltarea turismului rural n funcie de imaginea comunitilor i
turitilor asupra destinaiilor turistice rurale
24
[8]; relaia ntre factorii locali de dezvoltare i
turismul rural
25
[51], etc.
Exist de asemenea numeroase abordri din perspectiva rolului turismului rural n
asigurarea dezvoltrii economice a mediului rural, ideile principale conturndu-se n general
astfel: implementarea proiectelor de dezvoltare a locaiilor de agrement reprezint un mecanism

10 Brezuleanu S. - Management agroturistic, Material de studiu I.D. Specializarea Zootehnie Anul de studiu VI, accesibil online la
http://www.scribd.com/doc/92566779/Management-in-Agroturism-Www-referate10-Ro
11 Tacu A. P., Glvan V., Burciu A., 2001 - Turismul rural romnesc. Potenial i valoare, Editura Pan Europe, Iai, ISBN 973-99815-2-7
12 Urry J. (1988) Cultural change and contemporary holidazmaking, Theory, Culture and Society 5: 35-55
13 Lane B. (1994) - What is rural tourism?, Journal of Sustainable Tourism vol. 2, nr. 1, ISSN 1747-7646
14 Lane B. (1991) What is rural tourism, Journal of Sustainable Tourism 2:7-21
15 Bramwell B., Lane B. (1994) Special Issue on Rural Tourism and Sustainable Rural Development, Journal of Sustainable Torusim 2:(1/2)
16 Bouquet M., Winter M. (1987) Who from their labours Rest? Conflict and Practice in Rural Tourism, pg 9-21, ISBN 0-566-05330-6
17 Mormont M., Bouquet M., Winter M. (1987) - Tourism and rural change: the symbolic impact, Who from their labours rest? Conflict and practice in rural tourism,
pg 35-44, ISBN 0-566-05330-6
18 Byrne A., Edmondson R., Fahy K. (1993) Rural tourism and Recreation in Rural Areas, Wiley Publishing
19 Butler R. W., Ilbery B. (1998) - Rural recreation and tourism, The geography of rural change, pg 211-232
20 Allen L. R., Hafer H. R., Long P. T., Perdue R. R. (1993) - Rural residents' attitudes toward recreation and tourism development, Journal of Travel Research,
31(4), pg. 27-33
21 Sharpley R., Roberts L. (2004) - Rural tourism-10 years on, International Journal of Tourism Research, 6(3), pg. 119-124
22 Slee B., Farr H., Snowdon P. (1997) - The economic impact of alternative types of rural tourism, Journal of Agricultural Economics,
48(13), pg. 179-192
23 Mahmoudi B., Haghsetan A., Maleki R. (2011) - Investigation of obstacles and strategies of rural tourism development using SWOT Matrix,
Journal of Sustainable Development, 4(2), pg. 136
24
Cai L. A. (2002) - Cooperative branding for rural destinations, Annals of tourism research, 29(3), pg. 720-742
25
Ryglov K. (2007) - Limiting factors in the field of business activities in rural tourism, ZEMEDELSKA EKONOMIKA-PRAHA-, 53(9), pg. 421

28
de atragere a turitilor i noilor investiii
26
[25]; dezvoltarea activitilor turistice asigur pe de o
parte creterea fluxului de turiti i, pe de alt parte, asigur mobilitatea forei de munc din acest
sector
27
[26]; dezvoltarea turismului nglobeaz resurse economice (factori de producie pmnt,
munc, capital), resurse politice (legislaie, msuri politice, etc.), resurse sociale (status i poziie
social, etc.), resurse simbolice (ideologii, valori, educaie, etc.)
28
[27]; susinerea prin scheme de
ajutor public a sectorului turistic poate genera beneficii considerabile asupra economiilor
rurale
29
[18]; antrenarea comunitii n dezvoltarea turismului rural reprezint baza crerii unui
turism comunitar responsabil
30
[47], etc.
n ara noastr, cercetrile de specialitate privind noiunea de turism rural sunt
concentrate spre: identificarea particularitilor teoretice ale turismului rural i modul de
aplicabilitate
31
[36]; evidenierea modului de formare a produselor turistice rurale
32
[15];
evidenierea complexitii fenomenului turismului rural romnesc
33
[41]; identificarea
problemelor turismului rural romnesc
34
[42]; evidenierea caracteristicilor serviciilor specifice
turismului rural
35
[40]; evidenierea potenialului
36
[22] i a patrimoniului
37
[11] turistic romnesc;
identificarea elementelor specifice marketingului turistic rural
38
[16]; evidenierea ecoturismului
ca form particular a turismului rural
39
[39], etc.
Factorii determinani ai apariiei turismului rural
n prezent se consider c apariia i dezvoltarea turismului rural a fost influenat de o
multitudine de factori, dintre care menionm: creterea nivelului de educaie; creterea accesului
la informaie; creterea interesului pentru conservarea motenirii naturale i culturale;
dezvoltarea modalitilor de transport i comunicaie; creterea interesului pentru mbuntirea
condiiilor de via i a sntii; creterea interesului pentru alimentele tradiionale; dezvoltarea
activitilor ecologice i de protejare a biodiversitii; creterea timpului liber, precum i a
interesului pentru autenticitate, relaxare, aventur; dezvoltarea ageniilor de turism rural.
Aceti factori au determinat n timp diferenierea comunitilor rurale funcie de diferite
caracteristici, precum: valoare scenic (relief, peisaj), valoare cultural, faciliti (pescuit,
vntoare, etc.), acces, abiliti turistice, etc. Elementele ce au permis dezvoltarea turismului
rural pot fi prezentate mult mai elocvent astfel:

26
Hall C. M., Jenkins J. (2004) - Tourism and public policy in A companion to tourism, Blackwell Publishing available online at
http://www.marshallsuniversity.edu.gh/marshallsuniversity/directory/gallery/ebooks/A%20COMPANION%20TO%20TOURISM%20.pdf#page=545
27
Hall, C. M. (2001) - Territorial economic integration and globalization in Tourism in the Age of Globalisation, vol. 10, pg 22-24, Psychology Press
28
Hall, D.R., Roberts L., Mitchell M.(2003) New directions in rural tourism, pg 153, Ashgate Publishing Ltd., ISBN 0-7546-3633-X
29
Fleischer A., Felsenstein D. (2000) - Support for rural tourism: does it make a difference?, Annals of Tourism Research, 27(4), pg. 1007-1024
30
Ramchander P. (2007) - Towards the responsible management of the socio-cultural impact of township touris, in Tourism and politics: Global frameworks and local
realities, pg. 149, Elsevier, ISBN 978-0-08-045075-9
31
Matei D. (2005) - Turismul rural : teorie i realitate, Editura Terra Nostra, Iai, ISBN 973-8432-32-4
32
Dona I., Toma E. (2008) - Produse agroturistice: creare, implementare, promovare, Editura Cartea Universitar, Bucureti
33
Nistoreanu P., Tigu G., Popescu D., Padurean M., Talpe A, Tala M., Condulescu C.(2003) - Ecoturism si turism rural, Editura ASE, Bucureti, ISBN 973-594-
272-0
34
Nistoreanu P, Gheres M.(2010) - Turism rural - tratat, Editura C.H. BECK, ISBN: 973-115-780-1
35
Nistoreanu P. (2004) - Productia i comercializarea serviciilor turistice, Editura Didactic i Pedagogic, ISBN 973-302-910-6
36
Glvan V. (2006) - Potenialul turistic i valorificarea sa, Editura Fundaiei "Romnia de Mine", Bucureti, ISBN 973-725-617-4, ISBN 978-973-725-617-1
37
Cndea M., Simon T., Bogan E. (2012) Patrimoniul turistic al Romniei, Editura Universitar, ISBN 978-606-591-371-4
38
Garcia H. B., (2004), Marketing n turismul rural, Editura Irecson, Bucureti, ISBN 973-86371-4-7
39
Nistoreanu P. (1999) - Ecoturism i turism rural: elemente de management, marketing i economie, Editura ASE, Bucureti, ISBN 973-946-269-3

29
Schema 1.1 Elemente ce permit dezvoltarea turismului rural
Scheme 1.1 Elements that allow development of rural tourism
Sursa: adaptare dup Knowd I., 1998 - Rural Tourism: Panacea and Paradox, Exploring the Phenomenon of Rural Tourism and
Tourisms Interaction with Host Rural Communities
40
[30]

Rolul i trsturile turismului rural
n contextul factorilor menionai anterior, OCED
41
[92] precizeaz c turismul rural
trebuie s prezinte urmtoarele trsturi: s fie implementat n mediul rural (localizare rural); s
integreze elemente caracteristice vieii rurale gospodrii/ferme de mici dimensiuni, natur,
motenire cultural, practici tradiionale (funcionalitate rural); s integreze cldiri cu
arhitectur i dotri specifice (spaialitate rural); s integreze toate aspectele sociale, economice
i culturale ale familiei rurale (caracter tradiional); s urmreasc conservarea societii rurale,
s integreze mediul, economia i istoria local (caracter durabil).
Integrnd toate trsturile menionate, rolul turismului n realizarea dezvoltrii rurale
poate fi delimitat astfel: turismul rural determin obinerea de venituri ce pot stabiliza piaa
local a forei de munc i duce la o mbuntire a vieii locuitorilor ocupai n special cu
agricultura; dezvoltarea infrastructurii turistice rurale reprezint o surs de creare a noi locuri de
munc (ghizi, translatori, etc.); dezvoltarea turismului rural induce adesea dezvoltarea sectorului
de servicii adiionale (magazine de produse tradiionale, reele de transport, etc.) i
implementarea la nivelul populaiei rurale a conceptului pluriactivitate (turismul devine un sector
suport pentru agricultur dac acesta integreaz produse agricole locale, for de munc part-time
de la ferme, etc.); prin produsele turistice promovate, turismul rural are rol direct n conservarea
naturii, a peisajelor, a motenirii culturale, etc.
Caracterizarea mediului intern i extern a turismului rural ca sistem;
formele turismului rural
Sistemul turismului rural prezint trei paliere: Primul palier l reprezint gospodriile
rurale/agricole ce ofer cazare i servicii de mas ctre turiti; acestea asigur funcionalitatea

40
Knowd I., 1998 - Rural Tourism: Panacea and Paradox, Exploring the Phenomenon of Rural Tourism and Tourisms Interaction with Host Rural Communities,
Originally Produced as a Briefing Paper on Rural Tourism, 1998, Expanded and Revised 2001, available online at
http://hsc.csu.edu.au/geography/activity/local/tourism/FRURALTO.pdf
41
OECD, 1994 Tourism Strategies and Rural Development, accesibil online la http://www.oecd.org/dataoecd/31/27/2755218.pdf
Elemente externe
Infrastructuri turistice regionale/regionale implementate de factorii de decizie
Reele de cooperare, distribuie i promovare

Elemente oferite de comunitatea local
Activiti recreative, trasee turistice, meteuguri i artizanat, produse agricole i agroalimentare locale, etc.

Elemente centrale turism rural
Gospodria agricol/rural
Peisaj agricol/rural
Valori culturale rurale


30
mediului intern al turismului rural i implementeaz produsele turistice rurale; Al doilea palier l
reprezint furnizorii de servicii pentru turismul rural; acetia sunt implicai n mod direct sau
indirect n crearea experienei turistice n mediul rural prin oferta de trguri cu produse
tradiionale i art local, de tururi organizate, etc.; cnd aceste oferte sunt integrate n produsul
turistic, furnizorii se consider c fac parte din mediul intern; cum n turismul rural, ofertele
turistice care se creeaz nu cuprind n general ns aceste servicii auxiliare, cei care se situeaz
pe acest palier fac parte din mediul extern turismului rural; Al treilea palier l reprezint
obiectivele turistice i serviciile suport create n reeaua public sau reeaua public-privat; n
cadrul acestora intr orice tip de obiectiv sau suport infrastructural la care turitii au acces cu
plat sau fr, dar care este n ntreinerea majoritar a statului (peteri, parcuri, rezervaii, etc.);
cnd aceste obiective sunt integrate n produsul turistic, se consider c acestea fac parte din
mediul intern; cum n turismul rural, ofertele turistice care se creeaz nu cuprind n general
servicii de vizitare organizate de furnizorul de cazare i mas, cei care se situeaz pe acest palier
fac parte din mediul extern turismului rural.
Se observ astfel c mediul intern i extern al turismului rural se ntreptrund funcie de
experiena oferit turistului prin produsul turistic rural oferit. De altfel, subtipurile turismului
rural (subsistemele acestuia) se fundamenteaz n funcie de elementul central al acestor produse.
Trebuie ns reinut c acest element central trebuie totui s promoveze spaiul rural ca atracie
i astfel s creeze experiene specifice turismului rural i nu doar o simpl edere n mediul rural
(ideea rezidenei de la ar care este att de promovat de unele locaii rurale).
Astfel putem avea: Turism rural (propriu-zis) produsul turistic este axat pe experiena
n gospodria rural (pensiunea turistic) cu accent spre relaxarea ntr-un peisaj rural n care se
poate urmri viaa de zi cu zi a gazdelor i comunitii; Agroturism produsul turistic este axat
pe experiena creat de o gospodrie agricol cu implicare direct a turismului n activitile
specific agricole ale gazdelor; Ecoturism produsul turistic incorporeaz activiti diverse n
mijlocul naturii (drumeii, ascensiuni montane, observarea vieuitoarelor n habitatul lor natural,
etc.), dar poate include i activiti culturale sau educaionale; implic activiti de conservare a
naturii; Turism cultural produsul turistic este axat pe accesul direct la toate aspectele culturale
oferite de mediul rural: trguri anuale, festivaluri etnofolclorice, obiceiuri tradiionale,
monumente culturale i religioase, etc.; Turism educaional produsul turistic este axat pe
activiti cu scop educaional desfurate n gospodriile rurale/agricole sau n cadrul comunitii
rurale; acesta poate fi turism ecvestru, turism speologic (se asigur explorarea specializat a
peterilor), etc.

1.1.2. Dezvoltarea turismului rural n Romnia
1.1.2. Development of rural tourism in Romania
Turismul rural a nceput s fie practicat n ara noastr nc din anii 60, n special n zona
litoralului i n Delta Dunrii. ncepnd din anul 1970 au fost create pachete turistice pentru
strini, comercializate prin Biroul Naional de Turism Carpai Bucureti, experimentate la

31
nivelul a 10 localiti
42
[21]. Turismul rural a nceput ns s fie promovat cu adevrat abia
ncepnd cu anul 1989, iar dezvoltarea acestui sector a avut loc odat cu nfiinarea reelei
ANTREC n anul 1994. Evidena statistic a turismului practicat n mediul rural a nceput s
colecteze date ncepnd cu anul 1996.
n perioada 1996-2011 sectorul s-a dezvoltat continuu, de la 216 de pensiuni turistice i
agroturistice n anul 1996 la 2260 n anul 2011 (Anexa 1.1). Pe fondul crizei economice,
ncepnd cu anul 2010 s-au desfiinat peste 200 de pensiuni agroturistice fa de cele existente n
anul 2009. n anul 2011, pensiunile turistice reprezentau 21%, iar pensiunile agroturistice cca.
24% din totalul structurilor turistice (Figura 1.1).
Figura 1.1 Evoluia structurilor turistice n perioada 1996-2011
Chart 1.1 The evolution of tourism structures during 1996-2011
Sursa: prelucrri dup Tempo online INS accesibil onlile la www.insse.ro

Dac urmrim evoluia pensiunilor dup categoriile de confort (Anexa 1.2) se observ c
pn n anul 2009 majoritatea pensiunilor turistice erau ncadrate la 2 stele, dup acest an situaia
schimbndu-se astfel nct n anul 2011 cele de 3 stele deineau o proporie de 48%. n ceea ce
privete pensiunile agroturistice, se observ c numrul celor din categoria de confort 1 floare
au sczut continuu, de la o pondere de 32,3% n anul 1999 la doar 5% n anul 2011.
mbuntirea condiiilor de cazare la nivelul pensiunilor agroturistice este reflectat ns
mai ales de scderea celor din categoria de confort 2 flori de la cca. 62% n anul 1999 la doar
44,5% n anul 2001 i de creterea celor din categoria 3 flori la 40,5% n anul 2011. De
asemenea putem observa o cretere continu a numrului pensiunilor agroturistice de peste 4
flori, dar ponderea lor rmne de doar cca. 10%. n anul 2011 majoritatea pensiunilor
turistice ofereau n medie cca. 20 de locuri de cazare, n timp ce n cadrul pensiunilor turistice
situaia se prezenta astfel: pensiuni de 3 flori cca. 18 locuri, pensiuni de 4-5 flori cca. 22-25 de
locuri (Anexa 1.3).

42
Glvan V., 2005 - Geografia turismului, Edit. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, ISBN 973-725-047-8

32
n ceea ce privete capacitatea de cazare turistic n funciune, evidena statistic
43
[101]
prezint informaii complete doar pentru perioada 2001-2011 (Anexa 1.4). n aceast perioad
numrul de locuri-zile a fost n continu cretere n cadrul pensiunilor agroturistice, numrul de
zile de funcionare ajungnd la 260 n anul 2011(Figura 1.2).
Figura 1.2 Evoluia capacitii de cazare n funciune (locuri-zile) i a numrului mediu de zile de funcionare
pensiuni agroturistice 2001-2011
Chart 1.2 Evolution of accommodation capacity in operation (seats-days) and the average number of days of
operation agrotourist guesthouses 2001-2011

Sursa: Tempo online, INS

Numrul de turiti care au preferat structurile de cazare tip pensiune a avut o evoluie
cresctoare pn n anul 2008, fiind n scdere n perioada 2009-2010. Abia n anul 2011,
numrul de turiti a atins maximul de 360 mii persoane, dintre acetia doar 7% fiind turiti strini
(Anexa 1.5, Figura 1.3).
Figura 1.3 Evoluia numrului de turiti n cadrul pensiunilor agroturistice n perioada 2001-2011
Chart 1.3 Evolution of the number of tourists in agrotourist guesthouses during 2001-2011

Sursa: Tempo online, INS


43
Tempo online INS accesibil onlile la www.insse.ro

33
Creterea numrului de turiti n perioada 2001-2011 a fost net superioar n pensiunile
agroturistice fa de total ar sau fa de pensiunile turistice (932,5%). Cu toate acestea, dac
raportm la numrul total de turiti din ara noastr, doar 6,1% din turitii romni i 1,6% din
turitii strini au preferat cazarea n pensiunile agroturistice.
Gradul de ocupare a structurilor de cazare s sczut la nivelul rii de la 36,0% n anul
2007 la 26,3% n anul 2010 (Figura 1.4). n cadrul pensiunilor agroturistice gradul de ocupare a
fost n anul 2011 de doar 13,8%, dup ce se atinsese un maxim de 18,4% n anul 2008.
Figura 1.4 Evoluia gradului de ocupare n perioada 2001-2011
Chart 1.4 Evolution of occupancy in the period 2001-2011

Sursa: Tempo online, INS


1.1.3. Principalele caracteristici ale turismului rural din Romnia
1.1.3. The main features of rural tourism in Romania
Pentru a nelege modul de funcionare a pieei turistice rurale o importan deosebit o
au trsturile principale ale actorilor implicai n asigurarea cererii i ofertei, n special n
contextul specificului romnesc:
- Trsturile proprietarilor de pensiuni turistice/agroturistice
n ara noastr turismul rural s-a dezvoltat ncet i anevoios, n special odat cu
dezvoltarea reelei ANTREC. Lipsa capitalului n mediul rural a determinat ca prin Programul
SAPARD i FEDR muli din proprietarii de pensiuni s fie rezideni din mediul urban, cu surse
suplimentare de venituri, ce au investit n pensiuni turistice i agroturistice n special n zone
cunoscute i frecventate de turiti (ex: Bran, Sibiu, n zona mnstirilor moldoveneti). Aceasta a
determinat ca multe pensiuni s fie gestionate de administratori n regim de demipensiune sau
numai pentru cazare (ex.: pensiuni nchiriate pentru grupuri de srbtori). Exceptnd aceste
cazuri, putem s identificm n teritoriu n general urmtoarele situaii
44
:

44
Menionez c am realizat aceast clasificare pe baza observaiilor fcute n mediu rural romnesc la nivelul a 48 de pensiuni vizitate, din diferite zone ale rii.


34
- pensiuni n care principala persoan care se ocup de afacere este un membru al familiei
(n general de gen feminin) sunt pensiuni de capacitate mic i mijlocie, care asigur
cazare i pensiune incomplet sau complet; membrul familiei asigur masa n buctria
proprie i administrarea pensiunii; sunt destinate primirii de perechi sau familiti pe
perioade scurte, cu rezervare prealabil; cazarea depinde de disponibilitatea gazdei; dei
cu anunuri afiate pe diferite site-uri, nu dein pagini web i funcioneaz prin fidelizarea
clientelei bazndu-se mai mult pe ideea de ospitalitate, familiaritate;
- pensiuni n care majoritatea familiei se ocup de afacere dar fr a fi singura surs de
venit a familiei - sunt pensiuni de capacitate mijlocie, care asigur cazare i pensiune
incomplet sau complet, dar care, prin implicarea mai multor persoane, permite
promovarea i de activiti auxiliare (ex: agroturistice); rolurile n cadrul pensiunii sunt
clar stabilite: femeia se ocup de pregtirea produselor gastronomice, iar copii se ocup
de tot ceea ce nseamn cazare; n general venitul este asigurat de capul familiei, iar
pensiunea este o activitate ce aduce venituri suplimentare; se pot primi i servi grupuri
medii de turiti, aici existnd n general i ofert de servicii de restaurant pentru clienii
pensiunii; sunt situate n zone cu obiective turistice accesibile sezonier; au anunuri
afiate pe diferite site-uri i majoritatea dein pagini web; funcioneaz prin fidelizarea
clientelei bazndu-se mai mult pe ideea de asigurarea a unor condiii de cazare de calitate,
a unei gastronomii tradiionale;
- pensiuni n care ntreaga familie se ocup de afacere, aceasta fiind sau nu singura surs
de venit a familiei (situaiile n care veniturile din turism sunt unica surs de venit a
familiei sunt rare; cei implicai n afacere se ocup i de alte afaceri relaionate precum
exploataii agricole, sunt angajai sau pensionai) - sunt pensiuni de capacitate mijlocie i
mare, care asigur cazare i servicii de restaurant, n care rolul principal l are capul
familiei, care n general este i administratorul pensiunii; rolurile n cadrul pensiunii sunt
clar stabilite: capul familiei se ocup de aprovizionare, desfacere, cutare clieni,
promovare, etc.; femeia se ocup de gestionarea angajailor (o parte din ei membrii ai
familiei), de asigurarea serviciilor de cazare i mas; alt aspect ntlnit este implicarea
copiilor n gestionarea afacerii sau chiar n suplinirea angajailor (la acest tip de pensiuni
se nelege n general conceptul de afacere de familie); au anunuri afiate pe diferite site-
uri i majoritatea dein pagini web i oferte speciale; funcioneaz prin fidelizarea
clientelei bazndu-se mai mult pe ideea de calitate a serviciilor de cazare i mas, la care
se adaug promovarea ospitalitii specific rurale.
- Trsturile turitilor rurali
Persoanele care intr n categoria consumatorilor de turism rural sunt n funcie de scopul
general al cltoriei de trei tipuri: persoane orientate ctre activiti relaionate cu mediul fizic,
persoane atrase de stilul de via i activitile culturale i persoane care doresc s integreze n
experiena turistic toate aceste elemente.
Aceste persoane se orienteaz spre cazarea din mediul rural din mai multe motive
relaionate sau nerelaionate n mod direct cu scopul cltoriei, dintre care menionm: Motive

35
(nevoi) obiective: apropierea de obiectivele turistice naturale sau antropice ce constituie puncte
de oprire pe traseul turistic; preurile mai reduse dect cele n regim hotelier care ofer
accesabilitate pe de o parte i posibilitatea unui sejur prelungit pe de alt parte; Motive (nevoi)
subiective: dorina de a se relaxa ntr-un mediu familiar i mai personal dect atmosfera dintr-un
hotel; dorina de a sta n locaii cu acces direct la spaii deschise de relaxare (curi, grdini,
terase, etc.); dorina de simplitate, aer curat, etc.
Menionm ns c n ceea ce privete turismul rural romnesc considerm c trebuie
fcut o diferen clar ntre tipologia consumatorului romn de turism rural i cel strin.
Turistul romn care se cazeaz n mediul rural poate fi ncadrat n general n urmtoarele
tipuri:
- Profilul turistului de week-end consumator din mediul urban, cu via stresant i
obositoare, care prefer s se retrag la sfrit de sptmn n cadrul unei pensiuni n
scop de relaxare i recreere; se deplaseaz cu familia sau cu prietenii; preferine generale:
distan acceptabil fa de domiciliu, condiii de cazare bune, mas tradiional, pre sub
cel hotelier; se deplaseaz pe cont propriu; poate fi fidelizat de ctre o pensiune dac
aceasta i ndeplinete condiiile calitative; acesta prefer n general zone turistice cu
resurse naturale ridicate;
- Profilul turistului tradiionalist consumator din mediu urban, care prefer s i
petreac srbtorile legale ntr-un mediu rural, romnesc, tradiional (indiferent de nivelul
venitului); se deplaseaz cu familia sau cu prietenii; preferine generale: zon turistic
bogat din punct de vedere cultural i etnofolcloric, condiii de cazare bune, mas
tradiional, acces la obiceiurile tradiionale ale zonei i la gastronomia local; se
deplaseaz pe cont propriu; poate fi fidelizat, dar va cuta n general locuri noi de vzut i
experimentat;
- Profilul turistului cu venituri mari - consumator din mediul urban care i petrece
weekendul sau concediul n mediul rural n scopul de a descoperi specificul romnesc;
se deplaseaz cu familia sau cu prietenii; preferine generale: condiii de cazare
superioare (la nivelul i calitatea celor din regim hotelier), gastronomie local variat,
tradiional i funcie de preferinele sale (gazda trebuie s se adapteze gusturilor sale),
gazdele s fie la dispoziia sa i a satisfacerii nevoilor sale, dei tradiionalist caut
confortul orenesc (televiziune prin cablu, parcare, etc.); este dispus s plteasc pentru
a avea acces la viziunea sa asupra condiiilor de cazare i mas; se deplaseaz pe cont
propriu; este atent la oferte speciale (ex.:de srbtori) i n general i rezerv singur
online sau telefonic locaia; prefer n general zone turistice cu resurse naturale i
antropice ridicate dar care ofer ceva interesant sau important de vizitat n timpul liber
(monumente, obiective religioase, etc. cunoscute); poate fi fidelizat de ctre pensiunile
care ndeplinesc cerinele sale calitative;
- Profilul turistului cu venituri medii consumator din mediul urban care dorete s-i
petreac concediul ntr-un mediu accesibil din punct de vedere al bugetului, astfel nct
s-i asigure optimul dintre satisfacie i costuri; se deplaseaz cu familia sau cu prietenii;

36
preferine generale: dorina de a vedea ct mai multe din zona unde se deplaseaz,
condiii de cazare acceptabile, posibilitatea de a-i prepara masa i de a nu fi legat de
orele de preparare a mesei, dorina de a se simi ca acas; se deplaseaz pe cont
propriu; acesta prefer n general zone turistice cu resurse naturale i antropice ridicate
(cu ceva important de vizitat); alege locaiile de cazare pe baza recomandrilor sau
prefer s aleag la faa locului; n general nu poate fi fidelizat, cutnd mereu noi
locuri de vzut;
- Profilul turistului cu venituri mici consumator din mediul urban sau rural care dorete
s i petreac timpul liber/concediul ntr-un mediu accesibil din punct de vedere al
bugetului; acesta alege n general ofertele extrasezoniere care au preuri reduse i care
permit un sejur prelungit; se deplaseaz singur, cu familia sau cu grupuri organizate
(pensionari, bugetari, etc.); preferine generale: condiii de cazare acceptabile, mas
tradiional n general sub forma de pensiune complet (la ore fixe), posibiliti de
recreere n aer liber, drumeii scurte; se deplaseaz n general cu mijloace de transport n
comun; alege locaia n funcie de distan i pre; alege oferta turistic prin reeaua
ANTREC; nu poate fi fidelizat, alegnd ntotdeauna oferta n funcie de pre.
Despre turistul strin care prefer turismul rural nu se cunosc foarte multe informaii, dar
pe baza studiilor pe care le-am efectuat menionm c exist diferene ntre turistul din rile
vestice i turistul din rile vecine. Dac ar fi s crem un profil pentru fiecare dintre acetia,
acesta ar fi:
- Turist strin occidental - familist; doritor de experiene noi culturale; spirit de
aventur; adept al concediilor n specificul rural, tradiionalist; cunoate elemente de baz
despre Romnia, avnd relaii directe sau indirecte cu persoane de origine romn, motiv
pentru care apeleaz la alegerea locaiilor pe baza recomandrilor acestora sau a
prietenilor i mai puin pe baza reclamelor; se deplaseaz pe baza unui traseu foarte clar
stabilit i alege locaii cunoscute sau unde au mai fost i ali conaionali de ai si;
cunosctor al situaiei infrastructurii romneti, motiv pentru care alege rutele de
transport mai accesibile; prefer transportul pe cont propriu i nu se va avnta foarte
adnc n teritoriul rii, iar dac o face va alege ntotdeauna localitile urbane i
cazarea n regim hotelier; dorete s cunoasc experiena rural de care menionam
anterior, obiceiurile culturale i religioase, gastronomia, meteugurile i obiectele de
artizanat local, etc., n general ceea ce este specific romnesc; trebuie reinut c
majoritatea acestor turiti nu sunt la prima sosire n ara noastr, adic nu aleg turismul
rural ca prim experien, acetia prefernd nti zone cunoscute precum Transilvania,
Sibiu, etc.; dac ns este ncntat de experien (i aici majoritatea celor ntrebai au
rspuns dac nu se ntmpl ceva neplcut) va reveni, altfel sunt dispui s fac
aprecieri negative i fa de ali poteniali turiti; un al lucru care dorim s-l menionm
este c grupurile organizate sunt n general orientate spre staiuni;
- Turist strin neoccidental (din sud-estul i estul Europei) spre deosebire de cel
occidental, acest tip de turist este cunosctor al ofertei turistice generale a rii noastre, n

37
special a zonelor importante, de interes; alegerea lor este astfel preconceput i foarte rar
se abat de la destinaia propus; locaiile alese sunt n general n arealul apropiat graniei
(spre ex: Moldova este preferat de turitii ucrainieni, rui, etc.) unde pot avea acces cu
mijloace de transport gen autoturisme sau autocare; de altfel este un specific aparte faptul
c acest tip de turist prefer i excursiile de grup care permit vizitarea mai multor
obiective turistice n cadrul unui sejur, dar de obicei acetia se cazeaz n pensiuni de
capacitate mare, din staiuni de interes turistic; alegerea vizitei se face n funcie de pre i
ofert; pot fi fidelizai mai ales n perioada srbtorilor legale.

1.2. CADRUL STRATEGIC I LEGISLATIV CU INFLUEN
ASUPRA DEZVOLTRII TURISMULUI N MEDIUL RURAL
ROMNESC
1.2. THE STRATEGIC AND LEGISLATIVE INFLUENCE ON THE
DEVELOPMENT AND PROMOTION OF TOURISM IN RURAL
ROMANIAN ENVIRONMENT
Dezvoltarea turismului rural este influenat n mod direct i indirect de liniile strategice
elaborate la nivel naional, regional i local. Aceste direcii strategice sunt elaborate ca msuri
suport pentru susinerea sectorului i ofer un cadru instituional i legislativ pentru desfurarea
activitilor de ctre agenii economici: pe termen scurt msuri strategice de dezvoltare a
infrastructurii uoare de vizitare (montarea unor panouri informative, a unor indicatoare turistice,
amenajarea unor trasee tematice, reamenajarea traseelor turistice, realizarea unor trasee ecvestre,
cicloturistice sau pe ap, construirea unor observatoare pentru animale, a unor locuri de popas,
etc.), construirea unor centre de vizitare i a unor puncte de informare, etc.; pe termen mediu
msuri strategice de dezvoltare a centrelor de vizitare i a punctelor de informare turistic, de
punere n valoare a unor obiective turistice, etc.; pe termen lung msuri strategice de
dezvoltare a infrastructurii de vizitare i a altor puncte de interes, etc.

1.2.1. Reglementri legislative i iniiative europene privind turismul n mediul rural
1.2.1. Legislative regulations and European initiatives on tourism in rural areas
Ca urmare a avantajelor economico-sociale obinute prin dezvoltarea turismului n
mediul rural, n special sub forma turismului rural i a agroturismului, la nivelul statelor
europene promovarea turismului n mediului rural a devenit o preocupare a politicilor economice
i financiare. Practicarea pe scar larg turismului n mediul rural a determinat dezvoltarea
acestui sector i a condus la promovarea acestei activiti prin diferite aciuni, precum:
Programul de aciuni comunitare n favoarea turismului (1990) i Programul comunitar de
politic i aciuni n materie de mediu i de dezvoltare durabil (1993)
45
[37]; Campania Lumea
rural (Consiliul Europei) prin intermediul creia statele membre erau ncurajate s promoveze

45
Menda (Bonoi) T. A., 2008 - Posibiliti de implementare i dezvoltare a turismului rural n Romnia, n vederea asigurrii caracterului competitiv n cadrul
economiei de ramur, Revista Consilier European, Anul IV, nr. 5[11]/decembrie, pg. 16-20

38
turismul rural prin protejarea mediului i a culturii locale n scopul de a crea o politic european
integrat i un echilibrul eco-cultural i social ntre ora i sat
46
[59]; Ghidul pentru promovarea
conceptului de turism inteligent (Consiliul Europei)
47
[24] destinat protejrii mediul
nconjurtor i crerii de surse suplimentare de venituri pentru populaia rural.
Pentru dezvoltarea zonelor rurale Uniunea European a luat msuri pentru ncurajarea
turismului rural i a agroturismului (investiii destinate creterii calitii cazrii la fermele
rneti, creterea activitilor sportive - golful, jogging-ul etc.) i de pregtire a personalului
din domeniul turismului. La toate acestea s-a adugat iniiativa LEADER (Links between
Actions for the Development of the Rural Economy), prin care au fost nfiinate aproximativ 100
de grupuri de aciune la nivelul localitilor rurale, cu urmtoarele sarcini: orientarea subveniilor
ctre regiunile proprii; culegerea informaiilor complete cu privire la msurile i fondurile
necesare dezvoltrii rurale a zonei i transmiterea acestora Comunitii Europene; consultan
tehnic i formare a forei de munc; ncurajarea nfiinrii firmelor mici, a
atelierelor/ntreprinderilor meteugreti i a celor din domeniul prestrilor de servicii locale;
valorificarea superioar a produselor turistice locale.
Interesul pentru acest tip de turism a fost reflectat i prin derularea unor iniiative
legislative comune la nivel european. Astfel, n anul 1990, Comisia Comunitilor Europene,
prin Comunicatul COM (90) 438
48
[66], a hotrt msurile necesare pentru definirea: produselor
turismului rural, cererii pentru acest tip de produse, sistemului de simboluri specifice, sistemelor
de sprijin comunitar specifice, etc. De asemenea, prin acelai document, s-au pus n eviden
numeroasele probleme din domeniu de la acea vreme: nu exista o definiie a turismului rural, nu
exista o standardizare a produselor, simbolurile erau neadecvate, era fcut o asociere ntre
turismul rural i turismul ieftin. S-a considerat astfel c turismul rural trebuie s includ mai
multe elemente dect agroturismul sau turismul la ferm, iar cele dou concepte trebuiesc
separate. De asemenea, s-a stabilit c turismul rural nu trebuie s reprezinte doar cazare, ci
trebuie s dein pachete turistice complexe.
A urmat decizia Comisiei Europene 92/421/EEC
49
[67] care cuprinde recomandri privind
modalitile de acomodare n turismul rural, modul de aplicare a cerinelor de mediu n turism,
etc., precum i fundamentarea Planului pentru turism pentru perioada 1993-1995
50
[69]. De
asemenea, n anul 1994, Comitetul Regiunilor Europene, prin Regula nr. 10, Articolul 198c din
Tratatul Uniunii Europene, a fundamentat primele opinii privind politica de dezvoltare a
turismului rural n regiunile Uniunii Europene. S-a recunoscut i stabilit rolul turismului rural n
planificarea teritorial i n strategiile de dezvoltare rural. Astfel, conform acestui document,
turismul rural reprezint un factor de dezvoltare n zonele defavorizate, rezolvnd diferite
probleme privind inegalitile economice i sociale; duce la dezvoltarea economiei prin crearea
unui nou sector de servicii n mediul rural; reprezint o surs de venituri adiionale, de locuri de

46
Trinca S., Petroman C., Tigan V., Martin S.C., 2012 - The use of funds for agrotourism and rural tourism development, Lucrri tiinifice , Universitatea de S tiint e
Agricole S i Medicina Veterinara a Banatului , Timioara, Seria I, Management Agricol, Vol. 14, No. 2 pg. 605-612, ISSN 1453-1410, accesibil online la
http://www.usab-tm.ro/utilizatori/management/file/cercetare/2011-2012/s2/89.pdf
47
Gretzel U., 2011 Intelligent systems in tourism A social Science Perspective, Annals of Tourism Research, Vol. 38, No. 3, pg. 757779, accesibil online la
http://dx.doi.org/ 10.1016/j.annals.2011.04.014
48
COM (90) 438 - Community Action to Promote Rural Tourism (selecii)
49
COM (94) 74 - Community Measures Affecting Tourism (Council Decision 92/421/EEC) (selecii)
50
Council Decision 92/421/EEC - Community action plan to assist tourism (1993-1995) (selecii)

39
munc etc. n anul 1995 s-a fundamentat Carta Verde a Comisiei (Commission Green
Paper)
51
[68] care reprezint de fapt punctul de plecare n fundamentarea politicii turismului n
Europa.
Urmtorii zece ani au determinat fundamentarea, la nivelul Uniunii Europene, a unei
politici n materie de turism, a crei obiectiv principal a fost sporirea caracterului competitiv al
industriei europene a turismului, lrgirea i mbuntirea ofertei de locuri de munc prin
intermediul dezvoltrii durabile a turismului n Europa i la nivel global
52
[64]. Cadrul de aciune
european astfel creat urmrete, n primul rnd, favorizarea prosperitii turismului n Europa,
dar el trebuie s rspund, n acelai timp, problemelor de natur social, de coeziune teritorial
i de protecie i punere n valoare a patrimoniului natural i cultural. n plus, el trebuie s
permit sectorului s i ntreasc rezistena la impactul schimbrilor climatice, precum i
capacitatea de a rspunde schimbrilor structurale care ar putea fi generate de turism.
Aceste cerine pentru o politic european ambiioas au fost recunoscute n cadrul
reuniunii ministeriale neoficiale privind turismul, organizat la 15 aprilie 2010 la iniiativa
preediniei spaniole a Consiliului. Ca o continuare a conferinei la nivel nalt, privind turismul
european, care a avut loc la Madrid la 14 aprilie 2010, veritabil cartier general al turismului
european, aceast reuniune ministerial neoficial a reprezentat un pas decisiv pentru angajarea
Uniunii i a tuturor statelor membre n favoarea unui sector turistic competitiv, durabil, modern
i responsabil pe plan social. Astfel, minitrii UE au sprijinit Declaraia de la Madrid
53
[99],
care stabilete o serie de recomandri legate de punerea n practic a unei politici europene a
turismului consolidat, insist asupra necesitii creterii competitivitii durabile a acestui sector
i recunoate valoarea adugat a aciunii UE n favoarea turismului, care completeaz n mod
util aciunea statelor membre printr-o abordare integrat a turismului.
n iunie 2010, s-a elaborat Comunicarea Comisiei ctre Parlamentul European, Consiliu,
Comitetul Social i Economic European i Comitetul Regiunilor, COM(2010) 352
54
[65],
intitulat - Europa, destinaia turistic favorit la nivel mondial un nou cadru politic pentru
turismul European. Conform comunicatului din iunie 2010, aciunile de sprijinire a turismului
pot fi grupate n jurul a patru axe: stimularea competitivitii sectorului turistic din Europa;
promovarea dezvoltrii unui turism durabil, responsabil i de calitate; consolidarea imaginii i
vizibilitii Europei n calitate de ansamblu de destinaii durabile i de calitate; valorificarea la
maximum a politicilor i instrumentelor financiare ale UE pentru dezvoltarea turismului.
Comunicarea prezentat anterior reprezint doar o etap n revizuirea politicilor privind
turismul, alte elemente noi fiind discutate i fundamentate n cadrul Forumului european al
turismului din luna noiembrie 2010, cu ocazia cruia s-a stabilit un plan de aciune privind
turismul, care s rspund urmtoarelor obiective: turismul este un drept al tuturor cetenilor,
dup cum se specific n Codul etic mondial al turismului, i care aduce cu sine obligaia de a

51
COM (95) 97 - The role of the Union in the field of tourism - Commission Green Paper (selecii)
52
COM (2007) 621 - Agenda for a sustainable and competitive European tourism (selecii)
53
Precidencia Espanola de la Union Europea, 2010 - Declaration of Madrid within the scope of the informal ministerial meeting for tourism under the Spanish
presidency in april 2010 in Madrid under the motto Towards a socially responsible tourism model, accesibil online la
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nHRXyO1u2SQJ:ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/madrid_stakeholders_conference/declaration_
madrid_en.pdf+&hl=ro&gl=ro (selecii)
54
COM (2010) 352 - Europe, the world's No 1 tourist destination a new political framework for tourism in Europe (selecii)


40
respecta bunele practici; acesta creeaz bogie i rentabilitate, n special la nivelul
ntreprinderilor mici i mijlocii; calitatea serviciilor prestate de agenii din sector i
responsabilitatea utilizatorilor fa de comunitile locale, sunt valori care trebuie pstrate ca
baze pentru continuitatea acestuia; turismul are sau ar trebui s aib un impact pozitiv la nivel
local i regional asupra condiiilor economice, sociale, culturale i de mediu, precum i asupra
mediului urban i, n acest sens, reprezint un instrument de cunoatere a altor culturi, precum i
un instrument de cooperare interregional; turismul este un sector dinamic, care genereaz
numeroase locuri de munc n prezent i n viitor, avnd potenialul de a crea locuri de munc de
calitate, stabile i care se bucur de drepturi sociale; turismul sufer de probleme legate de
aglomerare i de caracterul sezonier, care duc la pierderea competitivitii; modelul turistic
european reprezint o necesitate intern i poate fi o referin mondial, dac se bazeaz nu att
pe legislaie suplimentar, ct pe valori cum ar fi calitatea, durabilitatea, accesibilitatea etc.;
modelul turistic european se bazeaz i este mbogit prin varietatea de destinaii, de modaliti
de a nelege turismul i prin diversitatea formelor sale de exprimare.
n ceea ce privete dezvoltarea turismului n mediul rural s-au stabilit scopuri comune ce
se pot sintetiza sub forma unor orientri general valabile la nivelul Europei, dup cum urmeaz:
creterea nivelului de contientizare la nivelul populaiei rurale asupra efectelor activitii
turistice asupra agriculturii locale; utilizarea eficient a spaiului rural n turism prin zonarea
documentat a teritoriului i stabilirea prioritilor de dezvoltare a turismului; promovarea
turismului cu cel mai mic grad de influen asupra agriculturii prin elaborarea i respectarea unor
reguli/principii legate de organizarea i dezvoltarea infrastructurii (funcionalitate, respectarea
esteticii i ambianei locale etc.); amenajarea teritoriului prin metode asociate valenelor
agroturistice; cuprinderea proiectelor turistice n cadrul general de amenajare rural la nivel
regional; etc.

1.2.2. Reglementri legislative privind turismul n mediul rural la nivel naional
1.2.2. Legislative regulations on tourism in rural areas nationwide
n ara noastr, nu s-a reuit sprijinirea prin lege i relansarea acestui sector dect dup
1992. nainte de aceast perioad (1972), Centrul de Cercetri pentru Promovarea Turismului
Internaional a identificat i selectat anumite aezri reprezentative pentru satul romnesc, pentru
a fi lansate i promovate n turism. Astfel
55
[21], peste o sut de localiti rurale au primit statutul
de sate turistice, 13 dintre acestea trecnd n faza experimental din anul 1973 (Lereti, Rucr,
Fundata, Vatra Moldoviei, Tismana, Rinari, Sibiel, Sirnea, Vaideeni, BogdanVod,
Halmagiu, Murighiol i Sfntu Gheorghe). Pentru aceste localiti s-a aprobat cadrul de
organizare, funcionare i ndrumare a activitii turistice, ca i de promovare n turism. Din anul
1974, ns, s-a interzis cazarea turitilor strini n locuinele particularilor, satele turistice
devenind astzi nefuncionale pentru turismul internaional. Perioada scurt cuprins ntre 1973-
1974 nu a fcut posibil organizarea activitii de turism n satele turistice i nici amenajarea n
mod corespunztor a acestora. ns, o parte din satele turistice amintite, au primit derogarea de a

55
Glvan V., 2005, Geografia turismului, Edit. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, ISBN 973-725-047-8 (selecii)

41
fi incluse n programele cu caracter cultural i folcloric contractate de ctre ONT Carpai
Bucureti, cu diferite firme din strintate. Acestea au fost: Lereti, Rucr, Sibiel, Murighiol i
Crian.
Din anul 1989, a nceput s se vehiculeze pe scar larg conceptul de turism rural cu
cazare n pensiuni turistice i agroturistice sau n alte structuri de primire rurale. Prima zon n
care s-a dezvoltat turismul rural a fost constituit de arealul MoeciuBranRucr, n anii
urmtori ns pensiunile turistice rspndindu-se la nivelul ntregii ri.
ncepnd din 2003 exist preocuparea de separare clar a turismului rural de agroturism.
Astfel, dac turismul rural privete organizarea activitii turistice n cadrul comunitii rurale, a
unei zone, a unei regiuni, microregiuni sau bazin geoFigura din mediul rural (prin diferite forme
de manifestare: turism rural cultural, religios, ecologic, sportiv, etc.), agroturismul reprezint
realizarea unui fenomen turistic n cadrul unei exploataii agricole. Totui, din punct de vedere
legislativ delimitarea nu este nc fcut, dar s-au creat o serie de msuri de sprijinire a
dezvoltrii activitii turistice din spaiul rural. Astfel, prin Legea 347/14.07.2004
56
[87], s-au
acordat o serie de faciliti : acordarea de suprafee din terenurile disponibile n vederea
construirii, dezvoltrii i exploatrii pensiunilor i gospodriilor agroturistice; scutiri de impozite
pentru pensiunile agroturistice din zona de munte, etc..
Fr a se avea n vedere definirea corect i exact a termenilor noi introdui n ara
noastr dup modelul i aa destul de confuz al Franei, anul 1994 a reprezentat totui pentru ara
noastr nceputul unor demersuri legislative n sprijinul dezvoltrii turismului rural. Astfel, prin
Ordonana nr. 62/24.08.1994
57
[97] (aprobat prin Legea nr. 145/1994
58
[85])s-au introdus prin lege
conceptele de pensiune turistic i ferm agroturistic.
A urmat o perioad de msuri legislative stimulative pentru dezvoltarea turismului rural
precum i o serie de Programe interministeriale de dezvoltare socio-economic. Spre exemplu,
OUG 63/1997
59
[98] (aprobat prin Legea nr. 187/1998), privind stabilirea unor faciliti pentru
dezvoltarea turismului rural, venit n completarea Legii nr.145/1994, a stabilit c persoanele
fizice, asociaiile familiale i societile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea
serviciilor turistice n pensiuni turistice i pensiuni agroturistice beneficiaz de scutire de plata
impozitului pe venit, respectiv pe profit, pe o perioad de 10 ani. Din pcate aceste oportuniti
nu au fost meninute dect cinci ani. Legea 187/1998
60
[86] a adus i unele schimbri n definiii
astfel: Pensiunile turistice sunt structuri turistice amplasate n mediul rural avnd o capacitate
de cazare de pn la 10 camere, totaliznd maximum 30 de locuri, funcionnd n locuinele
cetenilor sau n cldiri independente, care asigur n spaii special amenajate cazarea turitilor
i condiii de pregtire i servire a mesei; Pensiunile agroturistice sunt pensiuni turistice care
pot asigura o parte din alimentaia turitilor cu produse din producia proprie. Tot n anul 1998,

56
Legea 347/ 2004 Legea Muntelui, publicat n Monitorul Oficial nr. 448 din 30.06.2009 (selecii)
57
OUG 62/ 1994 privind stabilirea unor faciliti pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montan Legea Muntelui, publicat n Monitorul Oficial nr.
245 din 30.08.1994 (selecii)
58
Legea 145 / 1994 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor faciliti pentru dezvoltarea sistemului de turism rural n
zona montan, Delta Dunrii i litoralul Marii Negre, publicat n Monitorul Oficial nr. 374 din 31.12.1994 (selecii)
59
OUG 63/1997 privind stabilirea unor faciliti pentru dezvoltarea turismului rural, publicat n Monitorul Oficial nr. 226 din 30.08.1997 (selecii)
60
Legea 187 / 1998 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor faciliti pentru dezvoltarea turismului rural, publicat n Monitorul
Oficial nr. 394 din 16.10.1998 (selecii)

42
prin Ordonana nr. 58
61
[96], se adaug o serie de definiii pentru sectorul turistic din care
amintim: oferta turistic, produs turistic. Cele dou tipuri de spaii de cazare i servire a mesei pe
care le-am menionat se redefinesc i se contopesc ntr-o singura noiune, i anume pensiune
turistic rural, prin H.G. nr. 1328/2001
62
[79] i O.M.T. nr. 188/2003
63
[94].
Ordinul Ministrului Turismului nr. 510/2002
64
[95] pentru aprobarea Normelor
metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice introduce noi precizri privind
definiia pensiunilor turistice (structuri de primire turistice, avnd o capacitate de cazare de
pn la 10 camere, totaliznd maximum 30 de locuri n mediul rural, i pn la 20 de camere n
mediul urban, funcionnd n locuinele cetenilor sau n cldiri independente, care asigur n
spaii special amenajate cazarea turitilor i condiiile de pregtire i servire a mesei);
amplasarea pensiunilor turistice urbane i a pensiunilor turistice rurale i spaiile pentru
prepararea i servirea mesei.
n Monitorul Oficial nr. 379 bis din 19 mai 2008 a fost publicat Ordinul ministrului
pentru ntreprinderi mici i mijlocii, comer, turism i profesii liberale nr. 636/2008
65
[93] pentru
aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice.
Prin intrarea n vigoare prezentului ordin, se abrog Ordinele Ministrului turismului nr.
510/2002, 911/2002 i 188/2003, dar rmn n continuare n vigoare n domeniul clasificrii
urmtoarele ordine: HG nr. 1328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice; HG
nr. 1412/2002
66
[75] pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 1.328/2001
privind clasificarea structurilor de primire turistice.
Actul normativ a fost elaborat n conformitate cu recomandrile Master Planului pentru
Dezvoltarea Turismului Naional cu privire la simplificarea sistemului de clasificare hotelier,
pe baza propunerilor asociaiilor profesionale i patronale din turism interesate precum i a
propunerilor sosite de la ministere care au activitate care relaioneaz cu turismul, n colaborare
cu personalul din teritoriu de la Direcia de Autorizare din MIMMCTPL.
Principalele modificri pe care le aduce actul normativ se refer la: modificarea ncadrrii
pensiunilor turistice, din pensiuni turistice urbane (clasificare pe stele) i pensiuni turistice rurale
(clasificate pe flori) n: pensiuni turistice clasificate pe stele, indiferent de localizarea lor n
mediu urban sau rural, cu o capacitate maxim de cazare de pn la 20 de camere, i pensiuni
agroturistice, clasificate pe flori, cu o capacitate maxim de cazare de pn la 8 camere, cu
obligaia de a oferi produse alimentare naturale care s fie preparate n gospodria proprie i cu
obligaia ca gazdele s fie implicate n mod direct n organizarea programului turitilor pe
parcursul sejurului; structurile de primire turistice se clasific pe stele i, respectiv, flori n cazul
pensiunilor agroturistice, n funcie de caracteristicile constructive, dotrile i calitatea serviciilor
pe care le ofer; n pensiunile agroturistice, turitilor li se ofer produse alimentare naturale din
gospodria proprie sau achiziionate de la productori locali autorizai; n cadrul pensiunilor

61
OUG 58/1998 privind organizarea i desfurarea activitii de turism n Romnia, publicat n Monitorul Oficial nr. 309 din 26.08.1998 (selecii)
62
HG nr. 1328/ 2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicat n Monitorul Oficial nr. 17 din 15.01.2002 (selecii)
63
Ordinul Ministrului Turismului nr. 188 /2003 privind modificarea i completarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice,
aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 510/2002 (selecii)
64
Ordinul Ministrului Turismului nr. 510/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicat n Monitorul
Oficial nr. 181 din 24.03.2003 (selecii)
65
Ordinul 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicat n Monitorul Oficial nr. 379 bis/19.05.2008
(selecii)
66
HG 1412 / 2002 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice (selecii)

43
agroturistice trebuie s se desfoare cel puin o activitate legat de agricultur (cretere animale,
cultivare plante, livezi de pomi fructiferi) sau se desfoar o activitate meteugreasc (atelier
de lucru cu diferite articole de artizanat). Activitile n cauz trebuie s fie continue sau s aib
caracter de repetabilitate (n funcie de specific i sezonalitate); etc.

1.2.3 Master Planul pentru Turismul Naional al Romniei 2007-2026
1.2.3 National Tourism Master Plan for Romania 2007-2026
Iniiativele la nivel naional pentru susinerea turismului au nceput s se concretizeze
odat cu aderarea Romniei la Uniunea European. Dei au existat astfel de iniiative i nainte
de anul 2007 inem s precizm c acestea au rmas la stadiul teoretic, evideniindu-se n general
sub form de strategii nefuncionale i fr suport legislativ concret de aplicare n practic. De
asemenea, inem s menionm c i dup anul 2007 nu s-a realizat o separare a turismului
practicat n mediul rural de cadrul general al turismului practicat n Romnia, dei acesta este
tratat sub diferite forme n toate documentele la care ne referim. Astfel, n demersul nostru de
surprinde msurile luate la nivel administraiei publice centrale vom realiza o extragere a
diferitelor concluzii i recomandri ce au influen asupra dezvoltrii sectorului turismului rural.
Master Planul pentru Dezvoltarea Turismul Naional al Romniei 2007-2026 este un
document strategic, elaborat de ctre o echip de experii ai Organizaiei Mondiale a Turismului
mpreun cu omologii din Romnia n numele Guvernului Romniei, urmrete s aprobe
principiile dezvoltrii durabile a turismului. Obiectivul acestui Master Plan pentru dezvoltarea
turismului din Romnia a fost de a identifica punctele slabe din industria turistic din Romnia i
de a trasa direciile strategice privind modul n care aceasta poate fi restructurat i n care pot fi
asigurate resursele necesare, precum si modul n care poate fi regenerat pentru a putea concura
n mod eficient pe piaa mondial. Recomandrile specifice au fost incluse n Planul de Aciune,
iar modul lor de implementare a fcut obiectul fondurilor oferite prin Fondurile Structurale ale
Uniunii Europene pn n anul 2013.
n ceea ce privete promovarea i valorificarea turismului n ara noastr, ca i
componente ale merketingului turistic, problemele identificate
67
[102] sunt multiple (din cadrul
acestora am selectat n continuare pe cele mai importante): la nivel de minister: nu exist o
strategie bazat pe nelegerea deplin i aprofundat a caracteristicilor i tendinelor pieei
pentru marketingul Romniei ; nu sunt stabilite direcii strategice naionale; reprezentarea
Romniei pe piaa turistic este slab; nu se urmresc rezultatele participrilor la trgurile de
turism din strintate, etc.; la nivel de sector turistic: expunere insuficient a Romniei i a
ofertei sale de produse turistice n media principalelor piee conducnd la o percepie neclar a
rii ca o serioas i original destinaie turistic.
Prin Plan au fost elaborate o serie de recomandri din care am selectat pe cele
aplicabile i n sectorul turismului rural, precum: dezvoltarea mai multor produse/programe
turistice care s nu includ doar cazare (mbuntirea gamei de atracii i activiti oferite

67
World Tourism Organization, 2006 - Master Planul pentru Dezvoltarea Turismul Naional 2007-2026, accesibil on-line la
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VzHzpe6zmpIJ:www.b-and-b.ro/pdf/masterplan/2.%2520MasterPlan_27.06.2007_
Concluzii_Principale.pdf+&hl=ro&gl=ro (selecii)

44
vizitatorilor); publicitatea evenimentelor rurale tradiionale (facilitarea planificrii vizitatorilor);
fundamentarea de planuri de dezvoltare durabil a turismului de ctre rezervaiile naturale;
mbuntirea facilitilor de primire a turitilor; creterea interesului pentru evenimentele
culturale (colectarea i transmiterea informailor legate de aceste evenimente); introducerea unui
sistem naional de trasare pe hart a traseelor i de colectare a informaiilor pentru dezvoltarea i
implementarea unei campanii de marketing al excursiilor; ntocmirea hrii de ciclism i
descrierea itinerarului de ciclism de-a lungul Dunrii; constituirea unui punct central de
informare a operatorilor de croaziere pe Dunre pentru a promova ofertele de croazier etc. ;
crearea unei reele de centre de informare turistic (CIT) care reprezint o resurs valoroas de
furnizare a informaiilor i de influenare a opiunilor vizitatorilor; introducerea unui nou sistem
de colectare a datelor privind vizitatorii, privind cazarea i gradul de ocupare, etc.
Probleme i recomandri de restructurare a sectorului turismului rural din
Romnia
68
[102] - Investiiile n infrastructura turismului, n agroturism i n turismul rural sunt
considerate mijloace care pot contribui la susinerea unei dezvoltri echilibrate a tuturor
regiunilor, prin ridicarea nivelului de trai n zonele rurale. Se menioneaz c principalele resurse
ale turismului sunt amplasate, n majoritate, n zone subdezvoltate din punct de vedere socio-
economic, iar stimularea sectorului turismului ar putea conduce la revitalizarea acestor zone, prin
integrarea lor n circuitul turistic. Din acest motiv, dezvoltarea turismului regional i rural
reprezint una din cele cinci prioriti secundare ale strategiei de realizare a unei dezvoltri
echilibrate a regiunilor rii.
Trebuie de asemenea precizat c pentru cei care au elaborat studiul Turismul cultural/de
patrimoniu este considerat drept o categorie larg, ce include turismul religios, deoarece
gradul de vizitare a bisericilor i cldirilor religioase din ar vor fi motivate n marea lor
majoritate de interesul general pentru istoria Romniei, iar agroturismul sau turismul rural se
ncadreaz n categoria geoturism.
Tot n viziunea acestora, geoturitii sunt persoane adulte (peste 40 de ani) adepte ale
turismului n natur, turiti mai tineri amatori de experiene noi/cunoatere cum ar fi familiile
care nu au nc copii, cei care cltoresc cu prietenii sau grupuri mici de prieteni i necstorii,
cu educaie, cu stabilitate financiar, cltori cu experien. Acetia cerceteaz cu atenie zona
nainte de a veni, n special prin mijloace electronice, fac propriile lor aranjamente de cltorie
prin intermediul furnizorilor de servicii turistice sau vor folosi un tour-operator mic, specializat
din ara de origine, tiu ce vor s vad i s fac nainte de a veni ns sunt gata s participe la
atracii i la activiti de interes care nu au fost identificate din timp, prefer unitile de cazare
mici sau medii cu importante trsturi tradiionale, din materiale de construcie locale, dar cu un
nivel ridicat de faciliti moderne i confort (cel puin 2, 3 sau 4 stele). De asemenea, acetia i
doresc restaurate de nalt calitate, din care unele ofer buctrie local, altele cu buctrie
internaional (n special italian, francez) mpreun cu un numr limitat de baruri mai modeste
i uniti gen fast food.

68
World Tourism Organization, 2006 - Master Planul pentru Dezvoltarea Turismul Naional 2007-2026, accesibil on-line la
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VzHzpe6zmpIJ:www.b-and-
b.ro/pdf/masterplan/2.%2520MasterPlan_27.06.2007_Concluzii_Principale.pdf+&hl=ro&gl=ro (selecii)

45
De asemenea, n acest document oficial termenul de ecoturism include att turismul
rural i agroturismul, ct i ceea ce piaa internaional numete geoturism. Din acest motiv se
recomand prioritatea atraciilor i activitilor ecoturistice i de turism rural drept caracteristici
ale programului de vizite ale reprezentanilor mass-media, s se ofere ecoturitilor: s participe la
vizite i activiti culturale/de patrimoniu; operaiuni la scar mic pn la medie n diferite pri
ale rii (n special n Carpai i Delta Dunrii) care s includ activiti i interaciuni cu
resursele naturale i oamenii din comunitile rurale n principal viznd turiti strini (i romni
n weekend i n concedii), tineri (20 35 ani) i mai n vrst (+50 ani). Acestea vor fi
promovate ca atracii individuale i/sau ca parte a unui circuit .
Problemele principale ale turismului rural identificate n Romnia prin studiul menionat
anterior sunt: instabilitatea cadrului instituional cu responsabiliti n dezvoltarea strategiilor i
politicilor de turism; lipsa cooperrii n sector; insuficienta informare a turitilor i promovare;
infrastructur nedezvoltat, mai ales n ceea ce privete transportul, comunicaiile i serviciile;
grad redus de ocupare a structurilor de cazare; dezvoltare insuficient a ntreprinderilor mici i
mijlocii n sector; produselor turistice subdezvoltate i o slab concentrare a structurilor de
cazare i unitilor de alimentaie public.
Planul de aciune pentru punerea n aplicare a Master Planului cuprinde ns msuri
concrete pentru sectorul turismului rural, dintre care menionm: promovarea zonelor protejate;
informarea vizitatorilor cu privire la oportunitile din zonele rurale, inclusiv cazare, activiti,
atracii i evenimente; acordarea asistenei furnizorilor de turism rural pentru a ptrunde pe pia;
publicitatea evenimentelor tradiionale, a obiceiurilor i meteugurilor care prezint interes
pentru turiti; etc.

1.2.4 Cadru legislativ suport programele de marketing-promovare-dezvoltare
1.2.4 Legislative support framework - marketing-promotion and development
programs
Cadrul politic romnesc din ultimii ani a fost puternic contestat. Orice msur luat
pentru dezvoltarea turismului a fost pe larg discutat. Cu toate acestea, proiectele legislative
create au urmat recomandrile Master Planului creat pentru perioada 2007-2026 de specialitii
WTO. Astfel, acetia au recomandat ca pe termen scurt 2007-2010 accentul s se pun pe:
programele corespunztoare de redezvoltare, diversificare i repoziionare a produselor i
facilitilor turistic ale Mrii Negre i staiunilor balneare; o strategie de marketing care s pun
accentul pe construirea imaginii i crearea unui brand; sprijinirea atraciilor i produselor
existente care s ndeplineasc cerinele pieei precum turismul de afaceri, tururile n
Transilvania, Maramure i Bucovina. Pe termen lung acetia au recomandat lrgirea pieelor
geografice i segmentelor ctre care poate fi direcionat gama extins a destinaiilor turistice din
ar ceea ce va face posibil i de dorit promovarea Romniei ca un mix de branduri, fiecare
din grupurile de interese turistice din ar reprezentnd branduri individuale . brandul
individual ncorporat n planurile Ageniei de Dezvoltare Regional nu reprezint o abordare

46
optim a crerii brandului, deoarece brandurile trebuie legate de diferite nivele ale produselor
turistice i de interesele pieei turistice.
n acest context, n fiecare an s-au elaborat hotrri de guvern prin care au fost create
programe de marketing-promovare-dezvoltare turistic, ale cror prevederi generale includ i
zonele rurale. Programul anual de marketing i promovare turistic urmrete promovarea celor
mai importante destinaii i forme de turism din Romnia pe piaa intern i pe principalele piee
turistice din strintate, iar prin promovarea brandului turistic national se dorete crearea unei
imagini pozitive a Romniei ca destinaie turistic pe plan naional i internaional.
- Prevederile programului de marketing i promovare turistic n anul 2008
69
[72]: crearea,
dezvoltarea i promovarea brandului turistic naional; marketing prin internet i alte
mijloace electronice; organizarea de vizite educaionale i de informare; activiti de
promovare i publicitate prin intermediul: cataloagelor turistice ale turoperatorilor, etc.
care promoveaz pe pieele-int produse turistice i pachete de servicii turistice cu locul
de desfurare n Romnia, posturilor de televiziune care realizeaz emisiuni de turism,
etc.;
- Prevederile programului de marketing i promovare turistic n anul 2010
70
[78]:
achiziionarea de materiale de promovare (ghiduri, hri, albume, cataloage, fotoreportaje,
fotografii, cri cu specific de turism etc.); realizarea de materiale de promovare
(cataloage, brouri, pliante, etc.); stabilirea programului anual de dezvoltare a
destinaiilor i a produselor turistice (acesta urmrete: susinerea turismului intern n
vederea mbuntirii circulaiei turistice n paralel cu conservarea patrimoniului natural
i cultural; mbuntirea calitii serviciilor turistice din Romnia; realizarea de investiii
publice n infrastructura turistic; etc.);
- Prevederile programului de marketing i promovare turistic n anul 2011
71
[74]:
organizarea n Romnia a Congresului Internaional de Turism Rural, n parteneriat cu
EUROGITES ANTREC Romnia, sub patronajul Organizaiei Mondiale a Turismului;
realizarea de coproducii de emisiuni de televiziune privind dezvoltarea destinaiilor
turistice; actualizarea sistemului de clasificare a structurilor de primire turistic din
Romnia; dezvoltarea sistemului informaional privind rute culturale, rute montane i alte
rute pedestre, trasee cicloturistice i pentru monumentele istorice importante din punctul
de vedere al circulaiei turistice; realizarea i administrarea bazei de date privind
structurile de primire cu funcii de cazare; demararea procedurilor de implementare a
Contului Satelit n Turism; crearea i implementarea sistemului software pentru reeaua
de centre de informare turistic din Romnia; crearea i dezvoltarea sistemului software
pentru susinerea activitii de promovare i dezvoltare, etc.;

69
HG 120/2008 privind aprobarea Programului anual de marketing i promovare turistic i a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice, publicat n
Monitorul Oficial nr. 413 din 02.06.2008 (selecii)
70
HG 77/2010 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare si a Programului anual de dezvoltare a destinaiilor si a produselor turistice, publicat
n Monitorul Oficial nr. 80 din 05.02.2010 (selecii)
71
HG 14/2011 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare turistica si a Programului anual de dezvoltare a destinaiilor, formelor si produselor
turistice, publicat n Monitorul Oficial nr. 37 din 14.01.2011 (selecii)

47
- Prevederile programului de marketing i promovare turistic n anul 2012
72
[76]:
organizarea de activiti de relaii publice n ar i n strintate, precum servicii de
promovare direct pe plan att naional, ct i internaional, promovarea ctre segmentul-
int prin coresponden potal sau transmiterea de comunicate de pres; realizarea de
aciuni de promovare i publicitate cu rol n creterea notorietii destinaiilor i
produselor turistice romneti; activiti privind desemnarea destinaiilor ecoturistice,
etnoFigurae i culturale din Romnia, etc..
Programele menionate anterior au fost completate de HG 126/2010
73
[73] i HG
320/2011
74
[77] prin care au fost aprobate urmtoarele proiectele de investiii n turism ale
autoritilor locale, precum: Consiliul judeean Gorj: recuperarea valorilor de cult din comuna
Arcani, comuna Dnciuleti - satul Zicoiu, comuna Jupneti - satul Boia, comuna Leleti -
satul Frteti, comuna Scoara - satele Bobu i Pitetii din Deal, comuna Schela - satul
Smbotin, comuna Roia de Amaradia - satul Seciurile; modernizarea circuitului de vizitare -
Petera Muierilor; petera Polovragi; reamenajarea potecilor turistice i refacerea marcajelor pe
traseele turistice montane interjudeene din munii Parng, Vlcan i Godeanu; Consiliul
judeean Mehedini: dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement din insula imian;
Consiliul judeean Vlcea: recuperarea valorilor de cult din comuna Tomani - satele Bleni
i Dumbrveti; amenajarea Muzeului Trovanilor, Costeti; amenajarea culelor, Mldrti;
dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement din comuna Voineasa.
De asemenea, n anul 2011 Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului a fundamentat
Planul de marketing strategic i operaional al turismului romnesc pentru perioada 2011-2015.
Principalele programe propuse pentru turitii strini au fost ngerii pzitori, Ne pas,
Romnia i ureaz bun venit, 20 de atracii de top i 10 circuite de top. Pentru piaa
intern se vizeaz activiti predominant orientate ctre construirea unui sistem de marketing al
turismului romnesc, ndeosebi pentru crearea unui portal web central al turismului romnesc, cu
sistem adiacent de rezervare. Potrivit Planului de marketing strategic i operaional 2011-2015,
realizat de compania Horwat HTL pentru Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului
(MDRT), promovarea Romniei din punct de vedere turistic se va axa pe promovarea
destinaiilor competitive pe internet.


72
HG 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing i promovare turistic i a Programului multianual de dezvoltare a destinaiilor, formelor i
produselor turistice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 43 din 18.01.2012 (selecii)
73
HG 126/2010 privind aprobarea Listei cuprinznd programele i proiectele de investiii n turism i a surselor de finanare a documentaiilor tehnice i a lucrrilor de
execuie a programelor i obiectivelor de investiii n turism, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 354 din 28.05.2010 (selecii)
74
HG 320/2011 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinznd programele i proiectele de investiii n
turism i a surselor de finanare a documentaiilor tehnice i a lucrrilor de execuie a programelor i obiectivelor de investiii n turism, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei nr. 250 din 08.04.2011 (selecii)


48
1.3. POLITICI, MSURI STRATEGICE I PROIECTE DE
DEZVOLTARE A TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL, CU AXARE PE
REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-VEST OLTENIA
1.3. POLICIES, STRATEGIC MEASURES AND REGIONAL
TOURISM DEVELOPMENT PROJECTS WITH FOCUS ON SOUTH-
WEST OLTENIA DEVELOPMENT REGION
Politicile de turism regionale i judeene urmresc n general urmtoarele linii directoare
care se transpun n strategii cu implicaii directe asupra proiectelor locale
75
[83]: stimularea
comunitilor rurale i ncurajarea acestora n direcia dezvoltrii unei oferte complete i
complexe de produse turistice de calitate; creterea importanei obiceiurilor tradiionale ca form
de conservare i perpetuare a culturii i identitii naionale; crearea unor oferte de
produse/programe turistice rurale integrate la nivelul destinaiilor cu potenial turistic cu scopul
mbuntirii experienei turistice i al unui consum mai lent al resurselor; dezvoltarea sistemului
de distribuie al produsului turistic romnesc, pentru a facilita accesul acestuia pe pieele int.

1.3.1 Strategii, programe i proiecte de dezvoltare a sectorului turistic din mediul
rural al regiunii Olteniei
1.3.1 Strategies, programs and projects for the development of rural tourism sector
in the region of Oltenia
Documentele strategice regionale sunt structurate pe obiective i prioriti, atent corelate
cu politicile i reglementrile comunitare, precum i cu strategiile de dezvoltare create la nivel
naional. Obiectivele generale ale acestor documente strategice sunt concentrate n general spre
crearea de locuri de munc, creterea competitivitii, calificarea resurselor umane, creterea
atractivitii regionale, precum i valorificarea potenialului turistic. Pentru atingerea obiective
de sprijinire a turismului se sprijin proiectele de investiii care se concentreaz spre
valorificarea patrimoniului natural i a motenirii cultural-istorice prin turism.
n acest context, n Strategia de dezvoltare socio-economic 2007-2013 a Regiunii S-V
Oltenia
76
[61] se menioneaz ca msur prioritar dezvoltarea turismului i valorificarea
patrimoniului natural i a motenirii cultural-istorice din regiune. Pentru aceasta sunt propuse
dou msuri principale: sprijinirea dezvoltrii infrastructurii de turism i creterea atractivitii
turismului regiunii prin dezvoltarea marketing-ului regional; dezvoltarea zonelor rurale i
montane ca suport pentru turism prin dezvoltarea infrastructurii, diversificarea economiei rurale
i dezvoltarea spaiului rural; creterea atractivitii regiunii valorificarea motenirii culturale, a
resurselor naturale i a mbuntirii calitii infrastructurii de cazare i de agrement;creterea
vizibilitii regiunii prin crearea i editarea de pliante, brouri, etc.

75
INCDT (Institutul Naional e Cercetare-Dezvoltare n Turism), 2009 Strategia naional de dezvoltare a ecoturismului n Romnia, accesibil on-line la adresa
http://www.mdrl.ro/_documente/turism/studii_strategii/ecoturism_faza2.pdf (selecii)
76
ADROLTENIA, 2006, Strategia de Dezvoltare Regional 2007-2013 a Regiunii Sud-Vest Oltenia, accesibil on-line la adresa
http://www.adroltenia.ro/index.php?id=7&sid=20 (selecii)

49
La nivelul Regiunii S-V Oltenia, cele 5 Grupuri de Lucru Subregionale i cele 5 Grupuri
Tematice de Lucru au stabilit pentru Prioritatea Regional 3 Dezvoltarea turismului i
valorificarea patrimoniului natural i a motenirii cultural-istorice urmtoarele msuri i
operaiuni
77
[62] ce au fost integrate n Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii
Economice, Axa prioritar 5: Romnia, destinaie atractiv pentru turism i afaceri i Programul
Operaional Regional, Axa prioritar 4: Dezvoltarea turismului regional i local:
- creterea atractivitii regiunii prin dezvoltarea economic i crearea de locuri de munc,
ca urmare a valorificrii motenirii culturale i resurselor naturale i a mbuntirii
calitii infrastructurii de cazare i de agrement (restaurarea i valorificarea patrimoniului
istoric si cultural, precum i crearea/modernizarea infrastructurilor conexe; crearea/
dezvoltarea/ modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabil a
resurselor naturale cu potenial turistic; reabilitarea/ extinderea / modernizarea/dotarea
structurilor de cazare cu utilitile conexe, precum i a facilitilor de recreere;
- creterea atractivitii turismului n regiune, dezvoltarea marketing-ului regional
(crearea centrelor de promovare i informare turistic; introducerea unor noi elemente de
promovare, diversificarea materialelor promoionale generale i diseminarea
instrumentelor promoionale prin evenimente naionale i internaional; promovarea
produselor turistice i a activitilor de marketing specifice menite s dezvolte i s
consolideze turismul intern).

1.3.2 Strategia regional de dezvoltare cultural cu impact asupra sectorului turistic
1.3.2 Regional strategy for cultural development with impact on the tourism sector
Regiunea Sud-Vest Oltenia se distinge prin prezena a dou tendine bine conturate, care
polarizeaz pe de o parte, creaia cult de nivel nalt, iar pe de alt parte, potenialul legat de
tradiia folcloric i de meteuguri.
Obiectivele strategice care fundamenteaz politicile culturale la nivel regional
78
[90]
urmresc: promovarea valorilor culturale existente; dezvoltarea culturii n plan local, innd
seama de specificul i de potenialul fiecrei zone; pstrarea unor tradiii identitare, prezervarea
meteugurilor i formelor de exprimare artistic; reabilitarea monumentelor istorice, (re)inseria
lor n viaa cultural a comunitilor i utilizarea acestui potenial ca resurs important a
turismului cultural; dezvoltarea industriilor culturale i conexe, ca alternative la procesul de
dezindustrializare din regiune.
Direciile de aciune pe baza crora acioneaz autoritile publice sunt: stimularea
creaiei contemporane n domeniul artelor vizuale, a literaturii, etc.; extinderea pieei culturale,
prin programe de educaie prin art, prin atragerea tinerilor din localitile rurale la viaa
cultural comunitar; proiecte de promovare a artei locale n spaiul regional, naional i
european; includerea n traseele de turism cultural, alturi de monumentele istorice, a zonelor cu
bogate tradiii populare i producii artizanale; realizarea unor noi obiective de patrimoniu

77
ADROLTENIA, 2011, Studiu privind implementarea Programului Operaional Regional 2007-2013 n regiunea Sud Vest Oltenia , accesibil on-line la adresa
http://www.adroltenia.ro/index.php?id=7&sid=22 (selecii)
78
Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, 2007, Programul Operaional Regional 2007-2013, accesibil on-line la adresa
www.mdrl.ro/_documente/POR/POR_august_07.pdf (selecii)

50
cultural bisericesc; realizarea, prin parteneriat public-privat, a unor filme documentare privind
istoria, cultura, etnografia i turismul din regiune sau chiar monoFigurae; nfiinarea de centre
multifuncionale, cu acces la Internet i cu site propriu n mediul rural, etc.

1.3.3 Strategiile de dezvoltare spaial a judeelor din Regiunea S-V Oltenia i
msurile cu impact asupra sectorului turistic
1.3.3 Spatial development strategies of counties in S-W Oltenia region and impact
measures on the tourism sector
Planurile de amenajare a teritoriului judeean reprezint documente strategice
programatice ce se coreleaz cu obiectivele cuprinse n strategiile i programele naionale,
regionale, locale sau sectoriale, precum: Planul Naional de Dezvoltare 2007 2013; Conceptul
Naional de Dezvoltare Spaial (n curs de elaborare); Legile de aprobare a Seciunilor P.A.T.N.
(precum i seciunile P.A.T.N. n curs de aprobare); Strategia de Dezvoltare Regional a
Regiunii Sud Vest Oltenia, 2007 2013; Programele Operaionale Sectoriale pentru
implementarea axelor prioritare ale P.N.D.; Strategia Naional de Protecie a Mediului (2004 -
2025); Strategia naional privind dezvoltarea serviciilor publice de gospodrie comunal
(orizont 2030); Strategia Naional de Management al Riscului la Inundaii (H.G. 1854/2005);
Strategia Naional de Gospodrire Durabil a Deeurilor (2008 2013); Strategia de Dezvoltare
Durabil a Agriculturii (2004 orizont 2025); Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de
Munc (2004 2010); Planul Local de Aciune pentru Mediu (2006 orizont 2015); Planul de
management al bazinului hidroFigura Olt, n curs de elaborare (orizont 2015); Planul Judeean de
Gestionare a Deeurilor; Strategia cultural judeean 2008 2013, etc.
Obiectivul comun tuturor planurilor de amenajare a teritoriului este realizarea unei
dezvoltri echitabile i durabile a teritoriului de referin prin adoptarea de comun acord de ctre
administraiile publice locale a unui set de politici (direcii de dezvoltare) pentru principalele
domenii cu relevan teritorial. Obiectivul major general al planului de amenajare a teritoriului
judeean este dezvoltarea spaial economico - social durabil i echilibrat pe ansamblul
teritoriului, n paralel cu protecia, conservarea i reabilitarea mediului natural, promovarea
susinut a resurselor regenerabile. Scopul final al interveniilor propuse pentru atingerea acestui
obiectiv este mbuntirea calitii i cadrului de via al populaiei.
Obiectivele principale specifice celor patru domenii mari pe care este structurat P.A.T.J.
79

[91], relaionate cu sectorul turistic (rural), sunt: Structura teritoriului (protejarea i conservarea
biodiversitii; protejarea patrimoniului natural prin extinderea zonelor instituite ca protejate i
managementul modern al acestora; restaurarea, protejarea i valorificarea patrimoniului cultural
construit; dezvoltarea i modernizarea infrastructurii tehnice a teritoriului, etc.); Structura socio-
demografic (creterea nivelului de trai i a calitii vieii populaiei; reducerea migraiei din
zonele rurale, etc.); Structura activitilor (dezvoltarea turismului prin valorificarea durabil a
potenialului turistic natural i cultural); Contextul teritorial (cooperarea n condiii avantajoase a

79
Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, http://www.mdrt.ro/dezvoltare-teritoriala/amenajarea-teritoriului/amenajarea-teritoriului-in-context-
national/-9611 (selecii)

51
judeului n spaiul suprateritorial prin amplificarea rolului polilor regionali i subregionali i
prin realizarea infrastructurilor majore de transport).
Prin corelarea cu Planul Naional de Dezvoltare 2007 2013, care stabilete ca obiectiv
principal creterea competitivitii turismului romnesc prin coroborarea aciunilor care vizeaz
dezvoltarea i promovarea internaional a Romniei ca destinaie turistic, dar i dezvoltarea
unei industrii turistice naionale durabile, PATJ-urile stabilesc direciile care vor orienta
domeniile de intervenie i tipurile de msuri pentru ndeplinirea acestui obiectiv strategic:
dezvoltarea produselor turistice; marketing i promovare; modernizarea i dezvoltarea
infrastructurii de turism; reabilitarea i valorificarea patrimoniului natural i a motenirii cultural
istorice; mbuntirea infrastructurii de acces i a condiiilor de mediu n zonele turistice;
sprijinirea societilor care activeaz n turism; creterea vizibilitii regiunilor, dezvoltarea
marketingului regional; dezvoltarea resurselor umane din sectorul turistic, etc.
n vederea realizrii creterii competitivitii turistice (atractivitate, ofert turistic,
valoare economic), principalele obiective specifice propuse prin PATJ i corelate la nviel
regional sunt urmtoarele:
- mbuntirea infrastructurii turistice - reducerea deficitului infrastructurii n localitile
cu potenial turistic; dezvoltarea echilibrat a infrastructurii turistice n concordan cu
potenialul specific al fiecrui areal turistic, etc.
- Dezvoltarea i diversificarea ofertei turistice - mbuntirea serviciilor de informare;
valorificarea resurselor turistice existente, precum i a celor necuprinse nc n circuitul
turistic, dezvoltarea principalelor tipuri de turism i identificare nielor de pia;
promovarea eficient a produsului turistic prin participarea la trguri de turism, seminarii
i congrese etc.; omologarea tuturor pensiunilor i fermelor agroturistice existente i
dezvoltarea altora noi; conservarea i restaurarea caselor vechi i a muzeelor etnoFigurae;
valorificarea creaiei artizanale, meteuguri tradiionale, crearea de coli atelier i
organizarea de expoziii cu vnzare a creaiilor meteugarilor locali, etc.;
- Reabilitarea infrastructurii tehnice a zonelor cu potenial turistic - asigurarea cilor de
acces ctre punctele de interes turistic prin modernizarea i dezvoltarea reelelor de
transport naional i local; echiparea edilitar corespunztoare a localitilor cu potenial
turistic, etc.;
- Sprijinirea societilor care activeaz n turism - creterea vizibilitii regiunii; utilizarea
integral a obiectivelor turistice dispuse pe ntreaga suprafa a regiunii; reclam turistic
dirijat i susinut, etc.;
- Promovarea ofertei turistice pe baza mbuntirii sistemului de comunicare n turism -
crearea i promovarea unei identiti (mrci) turistice care s sintetizeze specificul zonei
de interes cultural i regional (ex.: Oltenia de sub Munte); msuri integrate pentru
creterea calitii promovrii i realizarea unei informri corespunztoare prin materiale
promoionale diverse (publicaii, pliante, reclame, internet, participri la trguri de profil
etc.); etc.


52
1.3.4 Msuri i proiecte de dezvoltare a infrastructurii turistice i de promovare a
turismului
1.3.4 Measures and development projects oftourism infrastructure and tourism
promotion
Documentele strategice reprezint doar o parte a documentelor ce prezint linii directoare
privind dezvoltarea regional n Regiunea Sud-Vest Oltenia. La acestea se adaug ns msuri i
proiecte specifice de sprijinirea a dezvoltrii i promovrii turismului, dar i pentru mbuntirea
infrastructurii tehnice i turistice suport.
PROGRAMUL OPERAIONAL REGIONAL (POR)
80
[90] reprezint programul prin
care Uniunea European finaneaz proiecte locale i regionale n Romnia n perioada 2007-
2013. POR prevede pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia, n complementaritate cu celelalte
Programe Operaionale Sectoriale, peste 600 milioane Euro. Aceast sum este destinat
sprijinirii dezvoltrii turismului, a mediului de afaceri, a infrastructurii sociale i a infrastructurii
de transport i are drept scop asigurarea creterii calitii vieii i a atractiviti regionale din
punct de vedere investiional:
Susinerea prin POR a infrastructurii de transport
81
[63] (AP 2, DMI 2.1. Reabilitarea si
modernizarea reelei de drumuri judeene, strzi urbane) - pn la data de 31 ianuarie 2012 au
fost depuse 49 de proiecte n valoare solicitat de 337,51 mil. euro i au fost aprobate 19 proiecte
n valoare de 154,03 mil. euro. Proiectele aprobate vizeaz reabilitarea i modernizarea
drumurilor naionale i judeene din regiune, o parte din acestea relaionnd localiti cu potenial
turistic. La acestea se adaug programe guvernamentale care urmresc executarea de lucrri de
infrastructur rutier precum cele care s lege reedinele de comun cu obiectivele economico-
turistice situate n intravilanul localitilor rurale sau proiectele prevzute n bugetele locale ale
consiliilor judeene i a primriilor de fonduri care urmresc modernizarea a cca. 34% din
drumurile nereabilitate.
Susinerea prin POR a infrastructurii turistice
82
[63] (AP 5 - DMI 5.1 Restaurarea i
valorificarea durabil a patrimoniului cultural, crearea i modernizarea infrastructurilor conexe
(alocare regional 30,4 mil. euro) i DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea i modernizarea
infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabil a resurselor naturale cu potenial turistic
(alocare regional 50,91 mil. euro)) - n cadrul msurii DMI 5.1 au fost depuse 16 proiecte n
valoare solicitat de 52,96 mil. euro, din care au fost contractate 7 proiecte cu o valoare solicitat
de 33,88 milioane euro (rezultate prevzute: 17712 mp suprafa reabilitat, 37872 numr turiti,
128 de noi locuri de munc create; dou proiecte n mediul rural: Restaurarea Bisericii Sf.
Nicolae din Amaradia (Belivaca) i Restaurarea Bisericilor Adormirea Maicii Domnului i
Sf. Pantelimon din Mntuleasa); n cadrul msurii DMI 5.2 au fost depuse 31 de proiecte n
valoare solicitat de 71,76 mil. euro, din care au fost contractate 13 proiecte cu o valoare
solicitat de 26,39 mil. euro (toate proiectele se implementeaz n orae sau n staiuni balneare).

80
Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, 2007, Programul Operaional Regional 2007-2013, accesibil on-line la adresa
www.mdrl.ro/_documente/POR/POR_august_07.pdf (selecii)
81
ADROLTENIA, 2012, Situaia implementrii POR la data de 31.07.2012, accesibil on-line la adresa http://por.adroltenia.ro/index.php?id=21&sid=46&news=247
(selecii)
82
ADROLTENIA, 2012, Situaia implementrii POR la data de 31.07.2012, accesibil on-line la adresa http://por.adroltenia.ro/index.php?id=21&sid=46&news=247
(selecii)

53
Prin msura DMI 5.3 Promovarea potenialului turistic i crearea infrastructurii necesare,
n scopul creterii atractivitii Romniei ca destinaie turistic la nivelul regiunii SV Oltenia se
afl n implementare: Promovarea potenialului turistic al judeului Vlcea n valoare de
116573 euro finanare nerambursabil - proiect derulat de Consiliul Judeean Vlcea;
Redescoper Gorjul - proiect derulat de Consiliul Judeean Gorj; promovarea produselor i
evenimentelor turistice specifice din zona depresionar Horezu n scopul dezvoltrii turismului
n Nord-Vestul judeului Vlcea - proiect derulat de Consiliul Local Horezu; Circuitul
mnstirilor i schiturilor n judeul Vlcea - proiect derulat de Fundaia Renaterea
Bucovinean; Promovarea potenialului turistic al comunei Ponoarele prin activiti de marketing
specifice i punerea n valoare a patrimoniului cultural, a obiectivelor antropice i tradiiilor
populare - Primria comunei Ponoarele, Jud. Mehedini; Sudul Olteniei, judeele Dolj i Olt-
ntre istorie i folclor - Federaia Patronatelor din Regiunea Oltenia -F-PRO; Turismul cultural
religios din judeele Vlcea i Olt - oportunitate de promovare a identitii naionale i a valorilor
patrimoniului naional - Fundaia Cuvntul care zidete.
De asemenea, s-au propus noi PROI ECTE N DOMENI UL TURI SMULUI pentru a fi
dezvoltate n perioada 2014-2020, precum: Dezvoltarea infrastructurii de agrement n zona
turistic Mlaia, jude Vlcea prtii de schi i infrastructur adiacent; Valorificarea durabil a
patrimoniului cultural vlcean comuna Costeti amenajarea cilor de acces ctre Conacul
Nicolae Blcescu; Renovarea i conservarea monumentelor istorice din comuna Grditea, jud.
Vlcea; Valorificarea patrimoniului natural, istoric i cultural n scopul atragerii turitilor
comunele Voineasa, Vaideeni; Crearea Complexului Hotelier Balnear Bala, jude Mehedini
pentru valorificarea resurselor naturale; Crearea unui complex turistic pe insula imian n jurul
cetii Ada-Kaleh, comuna imian, jud. Mehedini; Creare sate de vacan Valea Topolniei,
Valea Cosutei, Izverna n comunele Izvorul Brzei, Ilov, Izverna i Siseti, jud. Mehedini;
Reabilitarea peterilor i introducerea n circuitul turistic din comunele Ponoarele i Cireu;
Valorificarea potenialului turistic din comuna Ponoarele, jud. Mehedini; Valorificarea i
promovarea regiunii viticole din Mehedini; Crearea traseului cicloturistic al Dunrii, jud.
Mehedini, etc. ; proiecte de stimulare a dezvoltrii meteugurilor i de dezvoltare a micii
industrii n valoare de 28822 lei (dou proiecte) prin Programul naional multianual 2002-2012
pentru susinerea meteugurilor i artizanatului; proiecte de pstrare a tradiiilor i promovare a
turismului (5 proiecte) n valoare de 351712 euro prin Programul de vecintate Romnia
Bulgaria; Proiect finanat din fondul PHARE n judeul Gorj in anul 2008 - PHARE 2004 -
Schema de investiii pentru proiecte mici de gestionare a deeurilor Zona montan Runcu
Arcani Petiani, zona de turism ecologic.
Cel mai important instrument ns de finanare a investiiilor n mediul rural este
PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE RURAL 2007-2013. Prin Msura 322
Renovarea, dezvoltarea satelor, mbuntirea serviciilor de baz pentru economia i populaia
rural i punerea n valoare a motenirii rurale ce se ncadreaz n Axa III Calitatea vieii n
zonele rurale i diversificarea economiei rurale au fost aprobate pn n anul 2010 cca. 73 de
proiecte n valoare de 185,44 mil. euro (CNPDRP Regiunea S-V Oltenia) prin care: se vor

54
moderniza 378 km de drum, 444,46 km conducte de ap i 649 km de conducte de canalizare n
spaiul rural; vor crete obiectivele de patrimoniu reabilitate din mediul rural (ex.: protecia
element natural comuna Murgai, jud. Dolj; reabilitare biseric Sf. Parascheva, comuna Alunu,
Jud. Vlcea); se vor promova tradiiile i motenirile culturale din regiune. Prin Msura 312
Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de microntreprinderi tot din cadrul Axei III, au fost
sprijinite 129 de proiecte cu o valoare contractual de 27,59 mil. euro, urmrindu-se dezvoltarea
structurilor de afaceri prin crearea de microntreprinderi n mediul rural care s ajute la
dezvoltarea activitilor meteugreti i a altor activiti tradiionale i reducerea gradului de
dependen fa de agricultur. Msura 313 ncurajarea activitilor turistice se urmrete
dezvoltarea activitilor turistice n zonele rurale, creterea numrului de locuri de munc i a
veniturilor alternative. Pn n anul 2010 au fost contractate 48 de proiecte cu o valoare solicitat
de 35 mil. euro.

1.4. CONCLUZII
1.4. CONCLUSIONS
Turismul rural este un fenomen complex, cu diverse implicaii psihologice, geografice i
urbanistice. Acesta reprezint o form de turism care include totalitatea activitilor turistice
organizate n spaiul rural de ctre populaia local, prin care se valorific resursele turistice
locale, precum i dotrile i structurile turistice, inclusiv pensiunile i fermele agroturistice
83
[10].
Rolul principal al turismului n cadrul economiilor locale este dat de influena acestor activiti
n creterea veniturilor populaiei rurale, n crearea de noi locuri de munc, n dezvoltarea
sectorului serviciilor conexe, etc.
Aceast form de turism a fost n continu dezvoltare n ara noastr, mai ales dup
crearea cadrului juridic necesar. Structurile specifice turismului rural au ajuns s reprezinte n
anul 2011 peste 40% din totalul structurilor de cazare din Romnia, iar creterea calitii
condiiilor au determinat ca numrul de turiti s ating un maxim de 360 mii persoane, dintre
care cca. 7% fiind turiti strini. Lipsa serviciilor turistice, a produselor turistice integrate i
problemele infrastructurale au determinat ca sosirile turitilor s asigure un grad de ocupare de
doar 13,8%.
n rezolvarea acestor probleme, care asigur o slab dezvoltare a turismului rural
romnesc sub nivelul su de potenial, au fost fundamentate, pe lng reglementrile legislative
de reglementare a funcionalitii activitilor turistice specifice, o serie de strategii i programe
precum Master Planul pentru Dezvoltarea Turismul Naional al Romniei sau Programele anuale
de marketing i promovare turistic. La acestea se adaug strategiile, programele i proiectele de
dezvoltare a turismului rural la nivel regional precum: Strategiile de dezvoltare socio-economic
2007-2013; Strategiile regionale de dezvoltare cultural; Planurile de amenajare a teritoriului
judeean; Programe europene (Programul Operaional Regional, Programul Naional de
Dezvoltare Rural 2007-2013); proiecte ale autoritilor locale.

83
Cioceanu M. - Turismul rural, factor de accelerare a integrrii economice europene, Consideraii generale, note de curs, accesibil online la
http://www.scribd.com/doc/70924650/CAPITOLUL-I

55

CAPITOL II METODOLOGIA DE CERCETARE PRIVIND
VALORIFICAREA TURISMULUI N AREALELE RURALE
CHAPTER II RESEARCH METHODOLOGY ON TOURISM
RECOVERY IN RURAL AREAS

n demersul cercetrilor din prezenta tez metodologia utilizat a fost complex,
cuprinznd o multitudine de instrumente i metode specific analizei statistice i economice. n
prezentul capitol, metodologia este descris succint pornind de la scopul, etapele i structura
cercetrilor pn la metodele statistice i indicatorii utilizai.

2.1. STABILIREA AREALULUI DE CERCETARE
2.1. SETTING OF RESEARCH AREA
Regiunea Geografic a Olteniei
84
[12] este ncadrat Carpaii Meridionali n partea de
nord, iar n vest, sud i est de Dunre i Olt. Rul Jiu traverseaz regiunea de la nord la sud i o
mparte n dou pri aproape egale. n partea de nord se afl zona subcarpatic, reprezentat
printr-un ir de dealuri, n nord-vest se afl Podiul Mehedini, dealurile Coutei i depresiunea
Severin, iar n sud se afl Podiul Getic

.
Din punct de vedere teritorial-administrativ, regiunea geografic i istoric a Olteniei se
ntinde n prezent pe teritoriul judeelor Dolj, Gorj, Mehedini (fr oraul Orova i comunele
Eelnia, Dubova, Svinia, care aparin Banatului), Olt (fr zonele situate la est de rul Olt, care
fac parte din Muntenia), Judeul Vlcea (fr zonele situate la est de rul Olt). Toate aceste
judee sunt grupate n Regiunea de dezvoltare Sud-Vest.
Urmrind teritoriul istoric al Olteniei menionat mai sus statistica ne relev c spaiul
rural al acestei regiuni geografice prezint n componena sa administrativ 341 comune.
Distribuia teritorial a acestora este urmtoarea: 104 comune - judeul Dolj; 61 comune
judeul Gorj; 58 comune judeul Mehedini (celelalte 3 comune - Eelnia, Dubova, Svinia
aparin Banatului); 58 comune judeul Olt (celelalte 46 comune aflate la est de Olt fac parte din
regiunea istoric a Munteniei); 60 comune judeul Vlcea (celelalte 18 comune aflate la est de
Olt fac parte din regiunea istoric a Munteniei) (Tabel 2.1).
Tabel 2.1 Distribuia comunelor din Regiunea Geografic a Olteniei n funcie de forma de relief
Table 2.1 Geographical distribution of localities in the region of Oltenia by landform
Dolj Gorj Olt Vlcea Mehedini TOTAL
Cmpie 101 4 58 10 23 196
Deal 3 47 0 40 25 115
Munte 0 10 0 10 10 30
TOTAL 104 61 58 60 58 341
Sursa: prelucrri dup PATN

84
Cocean P., 2005 - Geografia regional a Romniei, Editura Ministerului Educaiei i Cercetrii, ISBN 973-0-04097-4

56
2.2. SCOPUL I OBIECTIVELE CERCETRII
2.2. PURPOSE AND OBJECTIVES OF RESEARCH
Dezvoltarea turismul rural n Regiunea Geografic a Olteniei este un obiectiv de
importan strategic pentru politicile locale i regionale. Valorificarea resurselor naturale i
antropice n scop turistic, diversificarea i creterea calitii serviciilor turistice i mbuntirea
infrastructurii turistice sunt doar cteva din obiectivele comunitilor rurale olteneti.
Aplicarea i implementarea eficient ns a acestor msuri la nivelul arealului studiat
ntmpin numeroase dificulti: proiectele de dezvoltare turistic sunt orientare n special ctre
zonele urbane i staiuni; exist o incongruen ntre strategiile naionale, regionale i locale;
demersurile de promovare turistic sunt disparate i nerelaionate ntre ele; exist o lips a
fondurilor pentru implementarea proiectelor de dezvoltare turistic; proiectele pentru dezvoltarea
turismului depuse i finanate sunt reduse ca numr; nu exist msuri viabile de dezvoltare a
mediului de afaceri din sectorul turismului rural, etc.
De asemenea, mediul de afaceri privat, format dintr-un numr redus de tur-operatori,
pensiuni turistice i asociaii nu este implicat n mod direct n proiectele de dezvoltare, activitatea
acestora rezumndu-se astfel: turoperatorii promoveaz n general obiective turistice de interes
local i structurile de cazare hoteliere; pensiunile turistice rurale promoveaz un turism de tip
bad&brakefast; asociaiile i fundaiile desfoar n general proiecte de interes local pentru
promovarea contientizrii protejrii mediului natural.
n acest context, scopul prezentei teze de doctorat este de a propune soluii de valorificare
i promovare superioar a turismului rural care s permit scoaterea n eviden a potenialului
turistic regional, avnd ca studiu de caz Regiunea Geografic a Olteniei.
Soluiile propuse pleac de la premiza c turismului rural poate fi planificat, organizat i
dezvoltat eficient n cadrul produselor complexe compacte de tip destinaie turistic, iar demersul
nostru s-a concentrat spre demonstrarea rolului acestor structuri n asigurarea valorificrii
potenialului turistic i implicit n promovarea acestuia.
Pentru a rspunde scopului menionat, principalele obiective ale tezei au fost:
identificarea cadrului legislativ, politic i strategic naional i regional privind turismul rural;
analiza gradului de valorificare a turismului rural din Regiunea Sud-Vest Oltenia pornind de la
potenialul turistic de dezvoltare al zonelor rurale; proiectarea de destinaii turistice care s
asigure valorificarea i promovarea eficient a turismului rural (stabilirea criteriilor de grupare a
zonelor cu potenial turistic n destinaii turistice; delimitarea spaial-geografic a destinaiilor
turistice prin metode statistice de grupare; caracterizarea principalelor elemente de asigurare a
competitivitii destinaiilor turistice proiectate; identificarea factorilor cu influen asupra
promovrii i valorificrii turismului n destinaiile proiectate; proiectarea msurilor de
intervenie necesare creterii potenialului turistic al destinaiilor proiectate n scopul asigurrii
unei valorificri i promovri eficiente a turismului rural).

57
2.3. STRUCTURA I ETAPELE CERCETRII. METODE,
INSTRUMENTE I INDICATORI UTILIZAI
2.3. STRUCTURE AND RESEARCH STAGES. METHODS, TOOLS
AND INDICATORS USED
Cercetrile efectuate n cadrul prezentei teze de doctorat, caracterizate printr-un complex
de noiuni i metode integrate unitar, au drept scop fundamentarea unei noi metodologii de
abordare a valorificrii i promovrii turismului rural la nivel regional. Abordarea pe care o
propunem urmrete concentrarea msurilor de dezvoltare a turismului rural din cadrul unei
regiuni pe microregiuni n cadrul crora s se construiasc destinaii turistice capabile s
valorifice i s promoveze acest sector.
n acest context, lucrarea este structurat astfel nct s permit: nelegerea noiunii de
turism rural la nivel internaional i naional; identificarea cadrului instituional i legislativ n
care se desfoar activitile turistice n ara noastr, la nivel naional i regional; inventarierea
resurselor naturale i antropice din Regiunea Geografic a Olteniei i clasificarea comunelor n
funcie de potenialul de dezvoltare turistic; evaluarea gradului de valorificare a potenialului
turismului rural n arealul studiat pe judee componente; stabilirea criteriilor de grupare a
arealelor rurale n destinaii turistice i proiectarea spaial-geografic a acestora; evaluarea
principalelor elemente de asigurare a competitivitii destinaiilor turistice proiectate;
identificarea factorilor cu influen asupra promovrii i valorificrii turismului n destinaiile
proiectate; proiectarea msurilor de intervenie necesare creterii potenialului turistic al
destinaiilor proiectate n scopul asigurrii unei valorificri i promovri eficiente a turismului
rural.
Metodologia de delimitare, proiectare i dezvoltare a destinaiilor turistice n cadrul unei
regiuni, capabile s valorifice i promoveze turismul rural a presupus mai multe etape:
Inventarierea resurselor turistice naturale i antropice la nivel regional; Analiza potenialului
turistic i clasificarea localitilor din arealul studiat funcie de potenialul de dezvoltare turistic;
Analiza cererii i ofertei turistice la nivelul arealului studiat; Evaluarea gradului de valorificare a
turismului rural; Stabilirea criteriilor de grupare a arealelor rurale n destinaii turistice i
delimitarea arealelor rurale cu potenial de valorificare a turismului rural cartografierea spaial
a destinaiilor turistice (metoda clusterelor Cluestering Method - SPSS); Caracterizarea
principalelor elemente de asigurare a competitivitii destinaiilor turistice pornind i adaptnd
elementele de competitivitate din Modelul Crouch-Ritchie; Identificarea factorilor de influen
asupra dezvoltrii destinaiilor turistice proiectate prin analiza frecvenelor i corelaiei acestora
(Metodelele Descriptive Statistics i Bivariate Correlation din SPSS); Proiectarea msurilor de
intervenie necesare creterii potenialului turistic al destinaiilor proiectate n scopul asigurrii
unei valorificri i promovri eficiente a turismului rural.
58
2.3.1 Inventarierea resurselor turistice naturale i antropice
2.3.1 Inventory of natural and anthropogenic tourism resources
Aceast etap a presupus identificarea la nivelul arealului studiat, pe baza informaiilor
geografice, geomorfologice, istorice, etc. a resurselor naturale (reprezentate de peisaje
spectaculoase, configuraii variate ale reliefului, condiii climatice favorabile, valoare terapeutic
a unor factori naturali, faun i flor) i antropice (situri arheologice, monumente i obiecte de
art laice sau religioase, muzee i colecii muzeale, elemente de etnografie i folclor) ce creeaz
baza potenialului turistic al unui teritoriu.
Stabilirea potenialului turistic al unui teritoriu sau al unei anumite unitate administrativ-
teritoriale are la baz urmtoarele elemente de analiz: resurse turistice natural, patrimoniu
cultural, infrastructur tehnic i utilitar, infrastructur specific turistic i calitatea mediului. n
ara noastr evaluarea potenialului turistic s-a realizat de ctre Ministerul Dezvoltrii Regionale
i a Turismului n cadrul Planului de Amenajare a Teritoriului Naional - Seciunea a VIII-a Zone
Turistice. Le realizarea acestei evaluri au participat pe lng elaboratori, specialiti ai Institutul
de Geografie al Academiei Romne si Institutul Naional de Recuperare, Medicin Fizic i
Balneo-climatologie al Ministerului Sntii.
Metodologia propus de MDRT
85
[88] a avut la baz un model de clasificare a
componentelor de potenial i de infrastructur structurat astfel (selecii din Metodologia privind
evaluarea potenialului turistic n unitile administrativ-teritoriale de baz - PATN):
Resurse turistice naturale (maxim 25 pct)
- Cadrul natural ( relief cmpie, dealuri, podiuri, subcarpai, muni, litoral i Delta
Dunrii; geomorfologie chei, abrupturi, relief carstic, etc.; vegetaie pdure peste 30%
i pdure sub 30%; faun interes cinegetic mare i mediu; hidrografie lacuri, izvoare,
cascade, etc.; peisaj interes mare sau mediu) maxim, 10 pct
- Factori naturali terapeutici (ape minerale terapeutice, lacuri terapeutice, nmoluri
terapeutice, emanaii naturale de gaze terapeutice, ansamblul elementelor fizico-chimice
ale litoralului marin, ansamblul elementelor climatice ale litoralului marin, factorii
sanogeni ai principalelor tipuri de bioclim ai Romniei, inclusiv de la nivelul peterilor
i salinelor etc.) maxim 10 pct (difereniere: Staiuni de interes general intrate n circuit
internaional 10 pct; Staiuni de interes general - 6 pct; Staiuni de interes local 3 pct;
localitate cu factori naturali terapeutici 1 pct);
- Arii protejate (rezervaii ale biosferei, parcuri naionale, parcuri naturale, alte rezervaii
i monumente ale naturii) maxim 5 pct (difereniere funcie de gradul de
reprezentativitate, suprafa, grad de conservare, valoare peisagistic, posibilitatea
practicrii turismului)
Resurse turistice antropice (maxim 25 pct) - Patrimoniul cultural
- Monumente istorice - arheologie, arhitectur, monumente de for public, monumente
memoriale-funerare, etc.;

85
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului, 2008 - Metodologie privind evaluarea potenialului turistic n unitile administrativ-teritoriale de baz accesibil
on-line la adresa http://www.mie.ro/printeaza.php?p=1081 (selecii)

59
- Muzee i colecii publice - muzee monumente memoriale-funerare, colecii publice;
- Art i tradiie popular - manifestri tradiionale (serbri, festivaluri, trguri, eztori,
obiceiuri i ritualuri tradiionale, srbtori etc.), meteuguri populare tradiionale
(obiecte pe suport textil: esturi, covoare, costume populare, custuri; pictur pe sticl i
pe lemn, gravur; ateliere de prelucrarea lemnului, metalelor, a pietrei, pielriei);
- Instituii de spectacole i concerte;
- Manifestri culturale anuale/repetabile.
Infrastructur specific turistic
86
- maxim 20 pct
- Uniti de cazare (hoteluri, pensiuni turistice, alte tipuri)
- Instalaii de tratament (numr instalaii, procedur, tipuri de aparate, facilitate, etc.)
- Sli de conferin, centre expoziionale etc. (numrul spaiilor, capacitate sli, etc.)
- Prtii de schi i instalaii de transport pe cablu (numrul prtiilor, diversitatea
instalaiilor de transport, lungime i capacitate, etc.)
- Alte instalaii de agrement (terenuri de golf, plaje omologate Blue Flag, instalaii de
agrement nautic, parcuri de distracii, herghelii)
Infrastructura tehnic - maxim 30 pct
- Accesibilitatea la infrastructura major de transport (prezena pe teritoriul acestora a
unor ci/noduri majore de transport de cltori)
- Infrastructur edilitar (ap, canalizare, energie)
- Infrastructur de telecomunicaii (telefonie, internet, etc.)
- n procesul de elaborare s-a utilizat metoda arborilor de analiz pe criterii de baz i
subcriterii, atribuirea nivelurilor de apreciere fcndu-se printr-un procedeu de ponderare
a unui total de 100 de puncte
87
[88].

2.3.2 Analiza potenialului turistic i clasificarea localitilor din arealul studiat
funcie de potenialul de dezvoltare turistic
2.3.2 Analysis of tourism potential and classification of localities in the study area
based on the potential of tourism development
Aceast etap a presupus identificarea localitilor aflate n arealul rural al ariei de
cercetare - Regiunea Geografic a Olteniei - din baza de date creat de Ministerul Dezvoltrii
Regionale i a Turismului n cadrul Planului de Amenajare a Teritoriului Naional - Seciunea a
VIII-a Zone Turistice i clasificarea acestora n funcie de urmtoarele criterii: forma de relief
preponderent - clasificarea s-a realizat pornind de la baza de date creat de INSTITUTUL
NAIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE I
PROTECIA MEDIULUI ICPA Bucureti; punctajul acordat pentru resursele turistice
naturale - clasificarea s-a realizat prin gruparea localitilor, funcie de forma de relief i jude, pe

86
Evaluarea infrastructurii specific turistice din cadrul unitilor administrativ-teritoriale a fost realizat de ctre Institutul Naional de Cercetare - Dezvoltare n
Turism pe baza informaiilor furnizate de Autoritatea Naional pentru Turism, de Institutul Naional de Recuperare, Medicin Fizic i Balneoclimatologie al
Ministerului Sntii, Autoritatea Naional pentru Turism, Regia Naional a Pdurilor (ROMSILVA) Direcia de Exploatare a Cabalinelor, Romanian Convention
Bureau Asociaia Naional a Organizatorilor de Conferine i Expoziii.
87
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului, 2008 - Metodologie privind evaluarea potenialului turistic n unitile administrativ-teritoriale de baz accesibil
on-line la adresa http://www.mie.ro/printeaza.php?p=1081 (selecii)

60
urmtoarele intervale de punctaj: <= 5.0 pct; (5,7] pct, (7,8] pct; (8,10] pct; >10 pct; punctajul
acordat pentru resursele turistice antropice - clasificarea s-a realizat prin gruparea localitilor,
funcie de forma de relief i jude, pe urmtoarele intervale de punctaj: <= 5.0 pct; (5,8] pct;
(8,16] pct; >=16 pct; punctaj infrastructur (infrastructur specific turistic i infrastructur
tehnic) i punctaj potenial de dezvoltare turistic - localitile nu au putut fi n sine clasificate
datorit numrului redus de comune care au obinut acest tip de punctaj.

2.3.3 Analiza cererii i ofertei turistice la nivelul arealului studiat
2.3.3 Analysis of tourism demand and supply in the study area
Aceast analiz a cuprins mai multe etape: analiza structural i n dinamic la nivel de
jude (doar localitile cuprinse n arealul studiat) a principalilor indicatori privind infrastructura
turistic (definiii INS): Structuri de primire turistic cu funciuni de cazare turistic (numr;
Capacitatea de cazare turistic existent (locuri); Capacitatea de cazare turistic n funciune
(locuri-zile) ; analiza structural i n dinamic la nivel de jude (doar localitile cuprinse n
arealul studiat) a principalilor indicatori de circulaie turistic (definiii INS): Sosiri ale turitilor
n structuri de primire turistic cu funciuni de cazare turistic; nnoptri n structuri de primire
turistic; indicele de utilizare a capacitii de cazare turistic n funciune; analiza calitativ la
nivelul arealului studiat a ofertei de produse turistice i agroturistice, a consumului i calitii
serviciilor turistice i agroturistice i formele i structurile instituionale care se ocup cu
promovarea i valorificarea turismului rural.

2.3.4 Evaluarea gradului de valorificare a turismului rural
2.3.4 Evaluation of rural tourism recovery degree
Metodologia de estimare a gradului de valorificare a turismului rural a avut mai multe
etape:
- regruparea localitilor pe urmtoarele trepte de potenial: foarte ridicat - punctaj de
dezvoltare turistic: >= 32 pct; ridicat - punctaj de dezvoltare turistic: [22,32) pct; mediu -
punctaj de dezvoltare turistic: [12,22) pct; sczut - punctaj de dezvoltare turistic: <12 pct.
- stabilirea coeficienilor de echivalen turist-punctaj de potenial turistic - cel de-al
doilea pas n calcularea gradului de valorificare a turismului rural l reprezint calcularea
coeficienilor de echivalen turist-punctaj de potenial turistic care ne permite stabilirea
numrului de turiti pe care un punct de potenial de dezvoltare turistic are capacitatea de ai
atrage la nivelul unei comune. Calcularea coeficienilor reprezentativi la nivelul unui jude se
realizeaz conform formulei (1):
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
= |
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
=

i
Pj
i
Tj
i
Pbj
i
Paj
i
Tj
i
C / ) / ) (1)
*

unde, Tji = numrul de turiti sosii n anul 2011 n localitile j din judeul i
Paji = punctajul obinut pentru resurse turistice (naturale i antropice) de localitile j ce au primit turiti din judeul i
Pbji = punctajul obinut pentru infrastructur (turistic i tehnic) de localitile j ce au primit turiti din judeul i
Pji = punctajul de dezvoltare turistic total obinut de localitile j care au primit turiti, din judeul i
Ci = coeficient de echivalen pentru judeul i
i = jude

61
j = localitate care a primit turiti n anul 2011
(1)* Formula - coeficientul de echivalen pentru judeul i este raportul ntre suma turitilor primii de fiecare localitate j din judeul i n anul 2011 la
totalul sumelor de potenial natural i antropic estimat pentru fiecare localitate j din judeul i, unde j reprezint doar localitile care au avut flux de turiti n anul 2011

- utilizarea coeficientului de echivalen turist-punctaj de potenial turistic n estimarea
turitilor poteniali pentru fiecare localitate din jude. Astfel pentru fiecare categorie de potenial
(sczut; mediu; ridicat; foarte ridicat) am utilizat formula:
) ( Ci
i
Pk
i
Tek - = (2)
*
unde, Teki = numrul de turiti estimai pentru judeul i la nivelul localitilor k
Pki = punctajul de dezvoltare turistic total obinut de localitile k din judeul i
Ci = coeficient de echivalen pentru judeul i
i = jude
k = localitate ncadrat ntr-un anumit tip de potenial (sczut; mediu; ridicat; foarte ridicat)
(2)* Formula - Numrul de turiti estimai pentru localitile din categoria k de potenial este suma nmulirii punctajului de dezvoltare turistic primit de
localitatea k cu coeficientul de echivalen mediu per jude calculat anterior

- estimarea turitilor poteniali pentru fiecare localitate din jude a fost ajustat cu numrul
de nnoptri mediu per jude la nivelul anului 2011, obinndu-se numrul estimativ de nnoptri:
|
|
|
.
|

\
|
- =

i
i
Tj
Ij
i
Tek
i
Iek (3)
*

unde, Ieki = numrul de nnoptri estimate pentru judeul i la nivelul localitilor k
Teki = numrul de turiti estimai pentru judeul i la nivelul localitilor k
Tji = numrul de turiti sosii n anul 2011 n localitile j din judeul i
Iji = numrul de nnoptri n anul 2011 n localitile j din judeul i
i = jude
j = localitate care a primit turiti n anul 2011
k = localitate ncadrat ntr-un anumit tip de potenial (sczut; mediu; ridicat; foarte ridicat)
(3)* Formula - Numrul de nnoptri estimate pentru localitile din categoria k de potenial este rezultatul nmulirii dintre numrul de t uriti estimai pentru
localitile din categoria k de potenial i numrul mediu de nnoptri per o persoan din anul 2011 (raportul ntre suma nnoptrilor nregistrate n fiecare localitate j
din judeul i care a primit turiti i numrul de turiti sosii)

- stabilirea urmtoarelor premise: gradul de ocupare i numrul mediu de zile de
funcionare rmn la nivelul din anul 2011; tariful de cazare este media tarifelor existente n anul
2011 la nivelul pensiunilor din fiecare jude. n aceste condiii s-a calculat pentru fiecare jude:

- numrul de locuri necesar pentru a acoperi numrul estimat de nnoptri:
Zi Goi
Iek
i
Lk
i
-
= (4)*
unde, Lki = numrul de locuri necesar pentru judeul i la nivelul localitilor k
Ieki = numrul de nnoptri estimate pentru judeul i la nivelul localitilor k
Goi = grad de ocupare mediu per judeul i n anul 2011
Zi = numr mediu de zile de funcionare per judeul i n anul 2011
i = jude
k = localitate ncadrat ntr-un anumit tip de potenial (sczut; mediu; ridicat; foarte ridicat)
(4)* Formula - numrul de locuri estimate la nivelul localitilor k din judeul i reprezint raportul ntre numrul de nnoptri estimate pentru judeul i la nivelul
localitilor k i gradul de ocupare i numrul de zile de de funcionare nregistrate (calculate) n judeul i n anul 2011

- numrul de pensiuni necesare pentru a acoperi numrul estimat de nnoptri:
Di
Lk
i
Pensk
i
= (5)*
unde, Penski = numrul de pensiuni necesar pentru judeul i la nivelul localitilor k

62
Lki = numrul de locuri necesar pentru judeul i la nivelul localitilor k
Di = dimensiunea medie a unei pensiuni n judeul i n anul 2011
i = jude
k = localitate ncadrat ntr-un anumit tip de potenial (sczut; mediu; ridicat; foarte ridicat)
(5)* Formula - numrul de pensiuni estimate la nivelul localitilor k din judeul i reprezint raportul ntre numrul de locuri estimate pentru fiecare localitate de
potenial k i dimensiunea medie a unei pensiuni n judeul i n anul 2011

- gradul de valorificare a turismului rural:
100 100 -
-
-
= - =

i
i
Tm
i
Iek
Tm
i
Ij
CAki
CAji
i
G (6)
*

unde, Gi = gradul de valorificare a turismului rural
CAji = cifra de afaceri estimativ pentru anul 2011 pentru judeul i la nivelul localitilor j
CAki = cifra de afaceri estimativ pentru judeul i la nivelul localitilor k
Iji = numrul de nnoptri pentru judeul i la nivelul localitilor j
Ieki = numrul de nnoptri estimate pentru judeul i la nivelul localitilor k
Tmi = tarif mediu judeul i
i = jude
j = localitate care a primit turiti n anul 2011
k = localitate ncadrat ntr-un anumit tip de potenial (sczut; mediu; ridicat; foarte ridicat)
(6)* Formula - gradul de valorificare a turismului rural este raportul procentual ntre cifra de afaceri nregistrat la nivelul localitilor j din judeul i care au primit
turiti n anul 2011 i cifra de afaceri estimativ la nivelul localitilor k din judeul i; cifra de afaceri nregistrat la nivelul localitilor j din judeul i care au primit
turiti n anul 2011 este suma cifrelor de afaceri nregistrate n fiecare localitate j din judeul i (nmulirea numrului de nnoptri per fiecare localitate j din judeul i
cu tariful mediu per judeul i); cifra de afaceri estimativ la nivelul localitilor k din judeul i este suma cifrelor de afaceri estimate n fiecare localitate k din judeul i
(nmulirea numrului de nnoptri estimate per fiecare localitate k din judeul i cu tariful mediu per judeul i)

2.3.5 Proiectarea arealelor rurale cu potenial de valorificare a turismului rural
cartografierea spaial a destinaiilor turistice
2.3.5 The design of rural areas with potential for rural tourism recovery - spatial
mapping of tourist destinations
n cercetrile realizate n cadrul acestei etape am pornit de la o serie de studii de
specialitate ce au urmrit: identificarea relaiilor dintre turoperatori i destinaiile turistice
88
[19];
evidenierea relaiei dintre turismului rural integrat i valoare adugat n cadrul destinaiilor
turistice
89
[9]; nelegerea conceptului de management al destinaiei turistice
90
[14] [52]; etc.,
precum i de la o serie de studii privind utilizarea metodelor statistice n analiza dimensiunii
industriei turistice la nivelul unui areal
91
[54] [53] [55].
Proiectarea destinaiilor turistice din cadrul acestei etape a cercetrilor a pornit de la
premiza c fiecare destinaie turistic necesit orientarea ctre promovarea unor obiective
turistice cu caracter omogen care s permit crearea de produse turistice specializate. n acest
scop criteriile de grupare a localitilor din cadrul unei regiuni au fost: proximitatea localitilor
fa de obiective turistice de interes (resurse naturale sau antropice recunoscute la nivel naional);

88
Fredericks L., Garstea R., Monforte S. (2007/2008) Sustainable tourism destinations: a pathwaz for tour operators, Thesis submitted for completion of Master of
Strategic Leadership towards Sustainability, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden available online at Master_Thesis_Sustainable Tourism
Destination.pdf
89
Cawley M., Gillmor D. A. (2008) - Integrated rural tourism: Concepts and Practice - Annals of Tourism Research, 35(2), 316-337
90
David L., Tozser A. (2009) - Destination Management: Necessity and Tasks of Tourism Destination Management in Hungary, Abstract: Applied Studies in
Agribusiness and Commerce, 3.; Ryglov K. (2008) - Destination management, Agricultural Economics, 54(9), pg. 440-448, available online at
http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/02189.pdf
91
Scholl T., Brenner T. (2011) - Testing for Clustering of Industries-Evidence from micro geographic data (No. 2011-02), Philipps University Marburg, Department
of Geography available online at 2fo9hcfthx4nhi8unty13dqvp0y0.pdf; Schonlau M. (2004) - Visualizing non-hierarchical and hierarchical cluster analyses with
clustergrams, Computational Statistics, 19(1), pg. 95-111; Santos C, Almeida A., Teixeira A.C. (2008) Searching for clusters in tourism. A quantitative
methodological proposal, FEP working papers no 293/sept. 2008 available online at http://ideas.repec.org/p/por/fepwps/293.html


63
se poate nfiina cel puin o pensiune n cadrul localitilor cu potenial mediu, ridicat i foarte
ridicat, rezultnd astfel mai multe grupri (clustere), fiecare centrate pe promovarea i
valorificarea de obiective naturale sau antropice specifice; gruparea trebuie s permit
organizarea optim de circuite turistice, respectiv fiecare localitate selectat n cadrul unei
destinaii turistice se afl la mai puin de 50 km fa de celelalte.
Primul instrument utilizat pentru delimitarea destinaiilor turistice l reprezint
cartografierea spaial-geografic. Aceasta ne permite, n contextul cercetrilor noastre, s
delimitm care este cea mai bun grupare a localitilor n cadrul destinaiilor turistice pornind
de la proximitatea spaial a acestora. Pentru a realiza delimitarea destinaiilor turistice am creat
harta clusterelor (cluster mapping) pentru care am utilizat mai multe tipuri de analiz statistic
puse la dispoziie de Programul SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) specifice
analizei clusterelor (cluster analysis):
- ALSCAL (Multidimensional scaling - MDS) - Scalare multidimensional
Distanele nu pot fi nelese cnd sunt prezentate ca cifre, ci trebuiesc configurate n mai
mult dect un spaiu unidimensional. Metoda care genereaz aceast prezentare a distanelor este
MDS din SPSS. Metoda MDS construiete o hart prin care datele iniiale introduse sunt
prelucrate sub forma de proximiti (distane). Astfel, MDS reprezint
92
[29] o metod pentru
rezolvarea problemei privind reprezentarea geometric a n obiecte prin n puncte, astfel nct
distanele dintre puncte s corespund unor deosebiri sau asemnri experimentale ntre obiecte.
Prin localizarea obiectelor ca puncte ntr-o configuraie spaial, se ncearc stabilirea
semnificaiei teoretice a acestei reprezentri. n concluzie, MDS este o metod statistic
utilizat pentru obinerea unei reprezentri geometrice (hart) a distanelor. n acest studiu am
aplicat-o cu intenia de a vizualiza structura dimensional a clusterelor.
- PCA (Principal component analyses) analiza componentelor principale
Analiza componentelor principale (PCA) reprezint de o metod de analiz statistic
utilizat pentru realizarea de modele predictive pornind de la date de analiz obinute din
observaii exploratorii. Aceast metod se bazeaz
93
[100] pe transformarea ortogonal care
permite transformarea unui set de variabile observaionale posibil corelate ntr-un set de variabile
lineare necorelate (denumite componente principale) care stau la baza unui numr mic de
dimensiuni conceptuale (denumite factori) care permit interpretarea grafic a corelaiilor dintre
variabile, utiliznd criteriile maxime de varian dintre variabile i factori. Mai exact, PCA din
SPSS este o metod ce preia o variabil n-dimensional i prin transformare ortogonal permite
reprezentarea acesteia pe o hart n raport cu criteriul erorii ptratice minime. n cazul nostru,
cnd distana ntre localiti nu se poate calcula n mod direct, distanele devin variabile
exprimate prin abateri normale standardizate, urmnd centrarea lor fa de medie i reducerea
abaterii lor standard.


92
Jarneving B., Cercetri n biblioteconomie i tiina informrii - Izbucnirea SARS reflectat prin reprezentare bibliometric: Combinarea asocierii biblioFigurae
cu metoda gruprii legturilor complete, coala Suedez de Biblioteconomie i tiina Informrii de la Universitatea Gteborg i Colegiul Universitar din Bors,
accesibil on-line la adresa www.lisr.ro/11-jarneving.pdf
93
Principal component analysis - accesibil online la http://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis

64
- HCM - Centroid Linkage (Hierarchical Cluster Method)
Metoda de ierarhizare a clusterelor bazat pe conectivitate (hierarchical clustering)
folosete algoritmi de analiz statistic care permit conectarea obiectelor din cluster pe baza
distanei dintre acestea. Una dintre metode de analiz din aceast abordare statistic este
reprezentat de complete linkage clustering, bazat pe distanele maxime dintre obiecte.
Principalele metode de calcul care stau la baza acestei metode sunt cele pentru
94
[80]: calcularea
distanelor Euclidiene dintre obiectele clusterului i calcularea distanelor maxime dintre
elementele fiecarui cluster.
- IDW (Inverse Distance Weighted) i ADW (Average Distance Weighted)
Cele dou metode Inverse Distance Weighted i Average Distance Weighted reprezint
dou metode de interpolare a punctelor reper pe baza distanelor inverse, respectiv medii dintre
acestea. Aceste metode implic utilizarea unei funcii de interpolare ce reprezint ntreaga
suprafa a valorilor variabilelor dispuse neregulat i realizeaz o predicie a valorilor
variabilelor pentru poziiile dispuse regulat. Aceast funcie de interpolare este cunoscut sub
denumirea de Metoda Shepard i permite interpolarea prin cele mai mici ptrate dup inversul
distanei, fiind similar cu metoda mediei ponderate dup inversul distanei. n demersul nostru
de a analiza care localitate prezint cea mai bun concentrare fa de celelalte localiti din
cluster, formulele utilizate au fost:

=
j
Dj j
IDW
1
1
1
1
i ( )

- =
j
Dj
j ADW
1
1
1
1 (7)
unde, D = distana unei localiti j fa de celelalte localiti
j = localitile din cadrul unui cluster

2.3.6. Identificarea factorilor cu influen asupra dezvoltrii turismului din
destinaiile turistice proiectate
2.3.6. Identifying factors influencing the development of tourism in designed tourist
destinations
Transformarea unei zone n destinaie turistic depinde n mod direct de dezvoltarea
resurselor turistice, iar mbuntirea performanelor acestor elemente la rndul lor cresc
posibilitile de promovare i valorificare a destinaiilor turistice. Elementele componente ale
potenialului de dezvoltare turistic asupra crora se poate interveni sunt n principal resursele
antropice, resursele de infrastructur turistic i resursele de infrastructur tehnic.
Pentru identificarea posibilitilor de dezvoltare a destinaiilor turistice, cercetrile
noastre s-au concentrat pe elementele cuantificabile de potenial asupra crora se poate interveni
prin iniiative publice sau private, pornind de la estimrile acestora din cadrul PATN, precum:
elementele de patrimoniu cultural (muzee i colecii publice, art i tradiie popular, instituii de
spectacole i concerte, manifestri culturale), elementele de infrastructur turistic (structuri de
cazare, manifestri expoziionale) i elementele de infrastructur tehnic (ap i canalizare, gaze

94
Hierarchical Cluster Method - accesibil online la http://en.wikipedia.org/wiki/Hierarchical_clustering

65
naturale, telecomunicaii). De asemenea, s-au luat n considerare proiectele deja derulate sau
aprobate la nivelul comunitilor rurale, precum i a numrului de uniti de cazare nregistrate.
Informaiile au fost completate cu studii de teren n comunele componente ale destinaiilor
turistice identificate, prin care s-au cules informaii privind perspectivele de dezvoltare ale
acestora i care au permis realizarea unei analize exhaustive a fiecrei destinaii pornind de la
componentele de baz ale asigurrii competitivitii unei destinaii turistice fundamentate prin
Modelul Ritchie-Crouch. Din cadrul Modelului Ritchie-Crouch am selectat factorii de interes
pentru cercetrile din prezenta lucrare i le-am completat cu o serie de caracteristici care am
considerat c vor completa imaginea destinaiilor turistice proiectate.
Modelul Ritchie-Crouch
95
[49] este un model conceptual ce poate fi utilizat pentru:
nelegerea i diagnosticarea competitivitii destinaiilor turistice; sublinierea factorilor
importani i necesari n managementul turistic; crearea unui cadru pentru evaluarea unei
destinaii. Autorii acestui model consider c o destinaie turistic depinde de asigurarea de
avantaje comparative (resurse: umane, fizice, istorice, culturale, capital, infrastructur,
suprastructur) i competitive (politici de cretere i dezvoltare, eficien, evaluare)
96
[43].
Modelul, dei comprehensiv, rmne ns un instrument de analiz cantitativ, modul de utilizare
a informaiilor obinute i msurile necesare pentru asigurarea competitivitii destinaiei
turistice rmnnd ns la latitudinea factorilor de decizie implicai n managementul acesteia.
n demersul nostru, nu ne-am propus aplicarea i interpretarea modelului
97
[48], ci
selectarea din cadrul acestora a factorilor ce caracterizeaz i asigur competitivitatea unei
destinaii, ca baz de pornire n analiza calitativ a destinaiilor turistice proiectate: Resurse de
baz i factori de atracie (Relieful, Peisajul natural, Clim, Resurse naturale, Resurse antropice
(istorice, culturale, etnofolclorice, etc.), Legturi cu piaa turistic, Activiti de agreement
(structuri amenajate), Suprastructur (infrastructur tehnic i utilitar)) aceti factori
reprezint elemente cheie pentru motivarea turitilor; Resurse i factori suport (Infrastructur
turistic, Accesibilitate) aceti factori reprezint elementele cheie pe baza crora se dezvolt
industria turistic;Management turistic (Investiii de capital n turism, Organizaii turistice,
servicii turistice, Resurse umane (bazin de for de munc), Informaii turistice, marketing
turistic) - aceti factori contribuie la implementarea cadrului de dezvoltare a destinaiei
turistice;Politicile turistice de planificare i de dezvoltare (Cadru politic, Politici de dezvoltare
turistic, Reele colaborative (asociaii, fundaii)) - aceti factori contribuie la dezvoltarea formei
i structurii destinaiei turistice;Factori determinani (Interdependene (organizaii necesar a fi
implicate), Imagine/brand, Cost/Pre) - aceti factori definesc limitele i potenialul destinaiei
turistice.

95
Ritchie, John Raymond Brent, and Geoffrey Geoffrey Ian Crouch, 2003 - The competitive destination: A sustainable tourism perspective, Cabi Publishing, ISBN
978-0-85199-664-6

96
Norbert Vanhove, 2010- The Economics of Tourism Destinations, Ed. Routlege, accesibil online la http://books.google.ro/books?id=RsmpE-
uQxfkC&dq=Modelul+Ritchie-Crouch&source=gbs_navlinks_s
97
Ritchie J. R., Crouch Geofrrey I., 2010 - A model of destination competitiveness/sustainability: Brazilian perspectives, Rev. Adm. Pblica, vol. 44, no.5, Rio de
Janeiro Sept./Oct. 2010, accesibil online la http://dx.doi.org/10.1590/S0034-7612201000050000366

2.3.7. Analiza factorilor i proiectarea palierelor de intervenie
2.3.7. Factor analysis and design of intervention levels
Evaluarea factorilor proiectai anterior a oferit ns o imagine calitativ asupra
destinaiilor turistice. Pentru a putea realiza o analiz cantitativ, fiecare factor a fost transpus n
form numeric prin acordarea de scoruri pentru diferitele tipuri de descriere a respectivului
factor. Aceast nou baz de date a fost transpus n baz de date SPV necesar prelucrrii prin
programul SPSS. Scopul acestui demers l-a reprezentat pe de o parte identificarea frecvenelor
de apariie a variabilelor la nivel de regiune i, pe de alt parte, identificarea corelaiilor dintre
aceti factori. Ipoteza principal a acestor cercetri a fost c exist corelaii semnificative din
punct de vedere statistic ntre aceti factori. Verificarea ipotezei s-a realizat prin generarea cu
ajutorul programului SPSS Bivariate Correlation a probabilitii critice Sig, iar relaia de
corelaie (direct sau invers) s-a stabilit pe baza corelaiei Pearson (ambele metode sunt
prezentate n acest capitol). Compararea corelaiilor ntre factori, pe diferite categorii de grupare,
a permis identificarea palierelor de intervenie necesare asigurrii unei promovri i valorificri
optime a turismului rural n destinaiile turistice proiectate.
Elaborarea bazei de date pentru analiza cantitativ a factorilor (scalare)
Programul Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) este un program de
prelucrare a informaiilor ce permite analize statistice i managementul complex al datelor
98
[84].
Prelucrarea SPSS necesit fundamentarea unei baze de date cu linii (datele observate) i coloane
(variabilele definite) prin folosirea a dou tipuri de variabile: numerice i string. Crearea bazei
necesare pentru prelucrarea statistic a datelor a necesitat, astfel, fundamentarea variabilelor i
stabilirea scorurilor pentru fiecare dintre acestea. Fundamentarea variabilelor a presupus
stabilirea urmtoarelor elemente: nume variabil, tip variabil (string variabile alfanumerice
/numeric), definire variabil (label) i valoare variabil (introducere cifre de codificare a
grupurilor distincte de rspuns).
Menionm c nu toi factorii utilizai n analiza calitativ au permis identificarea unor
caracteristici care s poat fi clasificate prin acordarea de scoruri. Din aceast cauz, variabilele
luate n analiz i codificarea acestora a fost urmtoarea: Relief (1=Cmpie; 2=Deal; 3=Munte);
Tip resurse (1=Resurse naturale; 2=Resurse antropice); Arii naturale (1=Fr arii protejate;
2=Arie protejat; 3=Mai multe arii protejate); Resurse etnofolclorice (1=Fr resurse
etnofolclorice; 2=Srbtoare/festival etnofolcloric 1; 3=Srbtoare/festival etnofolcloric 2;
4=Srbtoare/festival etnofolcloric - 3 sau mai multe; 5= Ansambluri/Formaii folclorice;
6=Srbtori/ansambluri etnofolclorice); Monumente/Vestigii arheologice /muzee (1=Fr
monumente/muzee/situri; 2= Monumente/muzee/situri un singur obiectiv; 3=
Monumente/muzee/situri mai multe obiective); Alte evenimente locale (1=Fr ale evenimente

98
Introducere n SPSS, note de curs Universitatea Alexandru Ioan Cuza, accesibil online la
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:1dmAnqOmwZYJ:profs.info.uaic.ro/~val/statistica/SPSSTutor1.doc+&hl=en&gl=ro&pid=bl&srcid=ADGEESjcq7WJ
uiVa1b8m0VETFu_G4vBP5xB7-
vVsFgPi0Qjx6hFVe7DLwV8nZQSuoJndN8G8GDAIix9Hpq6bvKea4ZnrC0_RaHCxmpuqHTst9hE6eJoGRyVulDXlBAw7xBDaOO0vNCoZ&sig=AHIEtbSYee43Q
jqM_TooyusfhVwSaojKQA

67
locale; 2= Evenimente locale unul singur; 3=Evenimente locale mai multe); Structuri de
agrement (1=Activiti de agrement nedezvoltate; 2= Activiti de agrement existente); Drumuri
modernizate (1=Fr drumuri modernizate; 2=Drumuri modernizate; 3=Proiect drumuri
modernizate); Sistem alimentare apa (1=Fr alimentare ap; 2=Alimentare ap; 3=Proiect
alimentare ap); Sistem canalizare (1=Fr sistem canalizare; 2=Sistem canalizare; 3=Proiect
canalizare); Gaze naturale (1=Fr gaze naturale; 2=Gaze naturale; 3=Proiect gaze naturale);
Infrastr. turistic (1=Fr faciliti cazare; 2=Faciliti cazare); Investiii de capital n turism (1=
Fr investiii n turism; 2=Investiii n turism); Ocupaii tradiionale (1= Fr ocupaii
tradiionale recunoscute; 2=Ocupaii tradiionale); Dotri sportive (1 = Fr dotri sportive; 2 =
Dotri sportive (baze, terenuri, stadion etc.)); Dotri culturale (1 = Fr dotri culturale; 2 =
Dotri culturale (cmine culturale, centre de informare, etc.); 3 = Dotri culturale (n
construcie/modernizare)); Numr turiti; Perioad de concentrare turiti (1 = Nu exist turiti
nregistrai; 2 = Perioada iunie-octombrie (var-toamn); 3 = Perioada noiembrie-mai (iarn-
primvar)); Obiective turistice promovate (1 = Nu sunt promovate; 2 = Site-uri primrii; 3 =
Site-uri cu scop turistic; 4 = Site-uri cu scop natural/cultural; 5 = Mai multe tipuri de site-uri).
Metoda Descriptive Statistics- Frequencies
Metoda Frequencies din opiunea Descriptive Statistics permite evaluarea indicatorilor de
tendin central, mprtiere sau de caracterizare a curbei distribuiei. Tabelele de frecven
ajut la descrierea unui grup de scoruri, fiind cele mai simple procedee ale statisticii descriptive,
care permit nelegerea tendinei unui grup de scoruri. Tabelele de frecvena grupeaz scorurile
subiecilor, informaia devenind, astfel, mai comprehensibil
99
[20]. Frecvenele ne-au permis s
observm numrul de localiti care au obinut o anumit valoare pentru variabila dat, iar
proconsul de distribuie ne-a permis s observm procentual scorul unei anumite variabile n
total localiti.
Metoda Bivariate Correlation
Coeficientul de corelaie Pearson ne-a permis s identificm dac exist o legtur ntre
dou variabile (factori). Corelaia este o metod statistic descriptiv, ntruct ea descrie ce se
petrece ntr-un grup de rezultate (r=( ( Z1 * Z 2) / N ). Corelaia indic existena unei legturi
ntre variabile, legtur care poate fi pozitiv (cnd scorurile slabe la prima variabil se asociaz
cu scoruri slabe la a doua variabil, scorurile medii la prima variabil se asociaz cu scoruri
medii la a doua variabil i scorurile mari la prima variabil se asociaz cu scoruri mari la a doua
variabil), negativ (cnd scorurile slabe la prima variabil se asociaz cu scoruri mari la a doua
variabil, scorurile medii la prima variabil se asociaz cu scoruri medii la a doua variabil i
scorurile mari la prima variabil se asociaz cu scoruri mici la a doua variabil). Bineneles c
ntre variabile poate s nu apar nici o legtur. Coeficientul de corelaie (r) indic gradul n care
apare paternul unei relaii ntre cele dou variabile. Acest coeficient poate lua valori de la -1 la
+1, corelaia pozitiv poate lua valori de la 0 la 1, iar corelaia negativ poate lua valori la de -1
la 0
100
[20].

Menionm c am utilizat corelaia Pearson pentru a stabili o corelaie ntre factori,
nu o cauzalitate. Valoarea pozitiv sau negativ a indicatorului arat natura legturii dintre cele

99
Gherasim Z., Note de curs SPSS, accesibil online la http://xa.yimg.com/kq/groups/21099553/1791928256/name/K-Gherasim.pdf
100
Gherasim Z., Note de curs SPSS, accesibil online la http://xa.yimg.com/kq/groups/21099553/1791928256/name/K-Gherasim.pdf

68
dou variabile: pozitiv sau negativ. Corelaiile pozitive (asupra crora ne-am concentrat de
altfel) c o variabil cu valoare ridicat se va asocia mereu cu o valoare ridicat a celei de-a doua
variabile i invers. Datorit neprecizrii tipului de relaie dintre variabile, ipoteza de corelaie
testat a fost non-direcional, necesitnd testul de semnificaie Two-tailed, iar pragul de
semnificaie (sig. sau p test) a trebuit s fie mai mic sau cel mult egal cu 0,05. Orice valoare
obinut sub 0,05 a sig (2-tailed) a respins ipoteza de nul i permis acceptarea ipotezei de
cercetare (c exist o corelaie ntre cele dou variabile semnificativ din punct de vedere
statistic).
Alegerea palierelor de intervenie n scopul promovrii i valorificrii eficiente
a turismului rural n destinaiile turistice proiectate
Corelaiile dintre factorii luai n analiz au fost verificate pe patru grupri ale localitilor
i au fost suprapuse astfel nct s putem selecta pe cele general valabile la nivelul regiunii Sud-
Vest Oltenia (indiferent de judeul n care se ncadreaz destinaia, de forma de relief
preponderent, de tipul resurselor promovate) i care s integreze i corelaiile specifice
localitilor cu infrastructur turistic deja existent dar nedezvoltat.
Odat stabilite aceste corelaii, acestea au devenit n scopul demersului nostru, paliere de
intervenie, respectiv corelaii de factori necesare a fi susinute prin msuri viabile astfel nct s
asigure dezvoltarea sectorului turismului rural. Urmtorul pas ns a fost verificarea modului n
care corelaiile proiectate se verific la nivelul destinaiilor turistice proiectate, prin: aplicarea
metodei Bivariate Correlation la nivelul fiecrei destinaii turistice, identificarea corelaiilor care
sunt ndeplinite, proiectarea de msuri pentru susinerea corelaiilor dintre factori. Menionm c
respectivele paliere de intervenie au fost proiectate ca un tot unitar (sistem), propunerile noastre
de intervenie necesitnd a fi implementate simultan de toate localitile componente ale unei
destinaii.

2.4. CONCLUZII
2.4. CONCLUSIONS
Scopul prezentei teze de doctorat este de a propune soluii de valorificare i promovare
superioar a turismului rural care s permit scoaterea n eviden a potenialului turistic
regional. Aria de cercetare este reprezentat de Regiunea Geografic a Olteniei, iar soluiile
propuse pleac de la premiza c turismului rural poate fi planificat, organizat i dezvoltat eficient
n cadrul produselor complexe compacte de tip destinaie turistic. Cercetrile din cadrul
prezentei teze s-au concentrat astfel spre demonstrarea rolului acestor structuri n asigurarea unei
valorificri optime a potenialului turistic i implicit n promovarea superioar a turismului rural.
Pentru a rspunde scopului menionat, principalele obiective ale tezei au fost:
identificarea cadrului legislativ, politic i strategic naional i regional privind turismul rural;
analiza gradului de valorificare a turismului rural din Regiunea Sud-Vest Oltenia pornind de la
potenial turistic de dezvoltare al zonelor rurale; proiectarea de destinaii turistice care s asigure
valorificarea i promovarea eficient a turismului rural (stabilirea criteriilor de grupare a zonelor
cu potenial turistic n destinaii turistice; delimitarea spaial-geografic a destinaiilor turistice

69
prin metode statistice de grupare; caracterizarea principalelor elemente de asigurare a
competitivitii destinaiilor turistice proiectate; identificarea factorilor cu influen asupra
promovrii i valorificrii turismului n destinaiile proiectate; proiectarea msurilor de
intervenie necesare creterii potenialului turistic al destinaiilor proiectate n scopul asigurrii
unei valorificri i promovri eficiente a turismului rural).
Metodele de cercetare aplicate n prezenta tez sunt specifice metodelor de cercetare
economic din turism, urmrind s pun n eviden fenomenele din domeniul analizat: metode
statistice de cercetare (au presupus colectarea i prelucrarea datelor cantitative care
caracterizeaz fenomenele i procesele
101
[70] specifice fenomenului turistic i analiza
intercorelat a acestora n trendul lor de evoluie) i metode de evaluare (fenomenele privind
piaa au fost analizate prin determinri cantitative i calitative a componentelor acestora,
utiliznd ca instrumente deducia, inducia, comparaia i calculele); metode specifice analizei
destinaiilor turistice modelul Ritchie-Crouch; metode specifice analizei clusterelor - IDW
(Inverse Distance Weighted) i ADW (Average Distance Weighted); metode specifice SPSS
ALSCAL (Multidimensional scaling - MDS); PCA (Principal component analyses); HCM -
Centroid Linkage (Hierarchical Cluster Method); Descriptive Statistics- Frequencies; Metoda
Bivariate Correlation.

101
Dicionar de economie agrar, 1969, Editura Agrosilvic, Bucureti, p.129-130

70

CAPITOL III EVALUAREA GRADULUI DE VALORIFICARE A
POTENIALULUI TURISMULUI RURAL N REGIUNEA
GEOGRAFIC A OLTENIEI
CHAPTER III ASSESSMENT OF RECOVERY DEGREE OF THE
POTENTIAL OF RURAL TOURISM IN THE GEOGRAPHICAL
REGION OF OLTENIA

n perioada actual, cnd turismul a devenit o activitate cu impact social, economic i
chiar politic, att n plan naional ct i internaional, necesitatea cunoaterii potenialului turistic
se impune din ce n ce mai mult. Acesta este reflectat de: componenta natural - reprezentat de
peisaje spectaculoase, configuraii variate ale reliefului, condiii climatice favorabile, valoare
terapeutic a unor factori naturali; componenta antropic - reprezentat prin vestigii ale
civilizaiilor ce s-au succedat pe teritoriul Romniei din vremuri imemorabile, monumente i
obiecte de art laice sau religioase, muzee i colecii muzeale, elemente de etnografie i folclor.
Analiza potenialului turistic reprezint elementul de baz n evidenierea gradului de valorificare
a turismului rural n aria de cercetare aleas.

3.1. ANALIZA RESURSELOR TURISTICE NATURALE I
ANTROPICE
3.1. NATURAL AND ANTHROPOGENIC TOURISM RESOURCE
ANALYSIS
Privii prin prisma celor dou componente menionate anterior, regiunea Olteniei prezint
numeroase elemente cu potenial turistic: relieful i geologia; clima; hidrografia; vegetaia;
fauna; rezervaiile naturale; vestigiile arheologice; monumentele istorice; mrturiile civilizaiei i
culturii populare; arhitectura i tehnica popular tradiional.

3.1.1. Resurse turistice naturale
3.1.1. Natural tourism resources
Resursele turistice naturale sunt constituite din ansamblul elementelor de peisaj: relief,
vegetaie i faun, fiind distribuite n proporie de circa 50% n zona de vale i versant, iar restul
n zona interfluviilor, de unde i rolul dominant al transporturilor i cilor de circulaie rutier,
precum i necesitatea unei reele extrem de dens a drumurilor laterale de la nivelul versanilor i
interfluviilor. De altfel, Oltenia, ca teritoriu unitar, se individualizeaz printr-o zon nordic mai

71
nalt cu resurse turistice mai numeroase
102
[46] i mai evidente i o zon sudic, ce necesit o
punere n valoare a resurselor turistice.
Principalele forme de relief
Relieful Olteniei
103
[81] cuprinde masive montane, dealuri submontane, zone colinare
extinse, precum i zona de lunc a Dunrii. Acesta se nfieaz sub forma unui amfiteatru
dispus n trepte ce coboar dinspre nord spre sud, de la muni la cmpie. Masivele montane
prezente n regiune fac parte din grupa Carpailor Meridionali i prezint roci foarte rezistente,
granie, isturi cristaline, calcare, vi i culoare extrem de spectaculoase: Munii Cpnii;
Munii Parng; Munii Vlcan; Munii Mehedini; Munii Godeanu; creasta principal a munilor
Lotrului, partea vestic a munilor Fgra, munii Coziei i Depresiunea Lovitea; Munii
Almaj.
Pe teritoriul regiunii se regsesc dealurile Subcarpailor Getici, precum i o serie de
depresiuni submontane: Cerna, Racovia (pe rul Tria), Polovragi (pe rul Olte), Baia de fier
(pe rul Galbenul), Novaci (pe rul Gilort), Stneti (pe rul uia Verde), Bumbeti-Jiu (pe rul
Jiu), Runcu (pe rul Jale), Celei (pe rul Tismana), Pade (pe rul Motru). Relieful colinar are
numeroase subdiviziuni dintre care menionm: Muscelele Argeului, Subcarpaii Vlcei,
Subcarpaii Olteniei, depresiunile subcarpatice Horezu i Jiblea, podiul Mehedini (relief carstic,
cu forme i fenomene caracteristice), etc. Relieful mai cuprinde i un sistem de vi (Valea
Oltului, Valea Olteului, Valea Vedei, etc.), interfluvii (de cmpie i de podi), Cmpia Olteniei,
lunca Dunrii, dune de nisip, crovuri, grinduri, microdepresiuni lacustro-mltionase, etc.
Formele care se impun ns n peisaj sunt cornetele
104
[34], nlimi izolate cu nfiarea
unor acoperiuri de uri uriae, care se nir de la est la vest n partea central a regiunii i
flancheaz zona joas de circulaie de pe axa Baia de Aram - Cireu Dunre, Cornetul
Cerboanii, Cornetul Babelor i Cornetul Blii. Pe lng aceste calcare cu cornete mari, care
domin esul, sunt i cornete mai mici n depresiune, pn spre marginea sud-vestic, numite
corneele: Nadanova i Gornovia, Ponoare. Alte forme care dau peisajului o not aparte,
ndeosebi n partea central de relief, sunt luncile, esurile aluviale ntinse situate n lungul
Coustei i Topolniei, ruri ce traverseaz perpendicular podiul i zona depresionar
longitudinal central..
Reeaua hidrografic
Pe teritoriul olteniei se afl mai multe bazine hidroFigurae principale: Dunrea (150km),
Jiul (140km), Oltul. Rurile secundare aparin bazinelor hidroFigurae menionate, precum:
Balasan, Desnatui, Baboia, Ciutura, Jiet (aflueni al Dunrii), Amaradia, Plosca, Raznic, Gilort,
Meresel, Mascot (aflueni ai rului Jiu), Lotru, Topolog, Olte, Teslui (aflueni ai rului Olt).
Lacurile naturale, de origine glaciar, sunt numeroase, dar de dimensiuni reduse,fiind situate n
zonele nalte din bazinul superior al Lotrului (Iezerul, Vadu, Znoaga, Glcescu) i al Latoriei
(Latoria, Cioaca). n zon exist, de asemenea, lacuri artificiale rezultate n urma amenajrilor

102
Pascaru M. (2010) Ghid turistic Oltenia de Nord, Editura AdLibri, ISBN 973-7887-04-2
103
Institutul de Geografie- Academia Romn (1996) - Romnia. Atlas istorico-geoFigura, Editura Academiei Romne, Bucureti, ISBN 973-27-0500-0
104
Lucian Badea , Drago Bug (coordonatori) (1992) - Geografia Romniei (Teritoriile pericarpatice), Editura Academiei, Bucureti, pg. 103

72
hidroenergetice (Valea lui Iovan/Cerna, Valea Mare, Vja, Tg.Jiu, Sambotin) exploatrii
crbunelui (Beterega, Poiana) sau amenajrii cursurilor de ap (Moi, Peteana).
Cele mai importante lacuri sunt: lacul de la Porile de Fier 1 (construit ntre anii 1964-
1972 mpreun cu ex-Iugoslavia) n zona localitii Gura Vii (40 ha) a inundat 3262 ha pe malul
stng i 6569 ha pe malul drept; coada lacului ajunge pn la 140 km; lacul de acumulare Porile
de Fier II, n arealul comunei Gogou, construit tot n colaborare cu ex-Iugoslavia; lacul Bistre,
cu o suprafa total de 1867 ha i un volum de 28 milioane de m
3
; lacurile din Lunca Dunrii:
Lacul Vadului, Grla Mare; lacul carstic Ztan - n apropierea localitii Baia de Aram; alte
lacuri mai mici sunt Ialnia (lac de acumulare), Clugreni, Rast i Maglavit, Fntnele, Buzatu,
Vrtop, Caraula i Ripa Roie.
Vegetaie. Faun
Vegetaia Olteniei cuprinde aproximativ 2000 de specii de flor din care 110 specii sunt
mediteraneene, 13 pontice, 36 balcanice, 26 balcano-dacice ele jucnd un rol esenial n
diversificarea formelor de turism care pot fi practicate (drumeie, recreere i odihn, week-end,
cunoatere tiinific) concomitent sau n cadrul turismului rural. Fauna regiunii
105
[2] este foarte
variat i bogat aici fiind identificate peste 67 specii de faun de interes naional i respectiv 19
specii de faun de interes comunitar.
Monumente i rezervaii ale naturii
n cadrul regiunii geografice a Olteniei
106
[13] se regsesc urmtoarele: monumente ale
naturii - Cazanele Dunrii (Dubova, jude Mehedini); Vrful lui Stan (Brebina, jude
Mehedini); Cheile Sohodolului; Cheile Corcoaiei, Cheile Olteului; Cheile Galbenului (situate n
arealul Parng-Olte, la 3 km de Comuna Baia de Fier); Valea Latoriei (n partea de nord a
judeului Vlcea); Cheile Bistriei, etc. rezervaii naturale - Pdurea de liliac Ponoarele
(Brebina, jude Mehedini); Pdurea Blvneti (Blvneti, jude Mehedini); Pdurea de castani
Pocruia Tismana; Pdurea Borov; Punctul Fosilifer Bahna - Vrciorova (Bahna, jude
Mehedini); Rezervaia Botanic Gura Vii - Vrciorova (Porile de Fier I / Gura Vii, jude
Mehedini); Rezervaia Botanic Dealul i Valea Oglnicului; Rezervaia Botanic Svinia
(Svinia, jude Mehedini); Rezervaia Lunca Vnjului (Vnju Mare, jude Mehedini);
Rezervatia Natural a Trovanilor (Costeti, judeul Vlcea); Piramidele de pmnt de la
Sltioara; Cheile Corcoaia; Parcul Naional Cozia; Rezervaiile Botanice Cornetele Babelor,
Cerboanii, Blii, Piatra nclecat ca i Dealul Vranic; Rezervaia Paleontologic Bahna
Ilovia.
Resurse speologice i acvifere
Rezervaia Natural Complexul Carstic de la Ponoarele (Brebina, jude Mehedini);
Petera Gura Ponicovei (Dubova, jude Mehedini); Petera Polovragi; Petera Muierii; Cascada
Lotrior; Petera Topolniei; Petera lui Epuran; Petera Lazului; Petera Aven (Sohodoalele
Mici); Petera Martel (Valea Motrului Sec); Petera Cloani (comuna Cloani, Munii

105
Bazilescu E., Sorescu C., Cruce M., Popescu M. (1980) - Catalogul sistematic al coleciilor de vertebrate din Muzeul Olteniei. Stud. Comun. Muzeul Olteniei,
Craiova, pg. 311 -401
106
Costea Marinoiu, 1987 - Itinerare vlcene , Editura Sport - Turism, Bucureti, pg. 43

73
Vlcanului), Petera Cioaca cu Brebenei; Petera Tismana (petera Tezaurului); Petera
Liliecilor, etc.
Arii naturale protejate de interes naional
Regiunea Oltenia prezint ns multe arii protejate (Anexa 3.1), pe lng cele menionate
mai sus, precum i o serie de noi propuneri de situri pentru reeaua Natura 2000 prin care se
dorete ca aproape 30% din suprafaa regiunii s fie ncadrat n aceast categorie.

3.1.2. Resurse turistice antropice
3.1.2. Anthropogenic tourism resources
Resursele turistice antropice din mediul rural sunt constituite din totalitatea manifestrilor
social-culturale i tehnico-tiinifice prezente i trecute i a urmelor materiale lsate de acestea.
n general, acestea sunt localizate la nivelul vetrelor de sat i se axeaz ndeosebi pe culoarele de
vale pn la nivelul teraselor superioare sau pe zone depresionare. n zonele de relief formate din
versani i interfluvii, satele sunt mprtiate la nivelul ntregului teritoriu, de unde i localizarea
neregulat a obiectivelor turistice n prile nalte. Pe de alt parte, resursele turistice antropice
de vale i depresiune sunt distribuite uniform pe axe longitudinale i transversal, pe cnd cel de
culme sunt rspndite n puncte izolate, dezvoltate divergent din punctele de vale, iar formele de
manifestare antropic sunt difereniate n funcie de principalele uniti fizico-geografice: munte,
deal, podi, cmpie.
Principalele resurse antropice aflate n mediul rural al regiunii Olteniei le putem clasifica
astfel:
Monumente istorice i de arhitectur popular religioas
107
[82] - BISERICA
DE LEMN Sf. Apostoli Petru i Pavel (Brebina, judeul Mehedini) (1757); BISERICA
DOMNEASC Sf. Treime (Cernei, imian, judeul Mehedini) (1663); BISERICA FOSTEI
MNSTIRI Sf. 24 Voievozi (Baia de Aram, judeul Mehedini) (1699-1703);MNSTIREA
GURA MOTRULUI (Gura Motrului, judeul Mehedini) (1512 1521); MNSTIREA
VODIA (Porile de Fier I / Gura Vii, judeul Mehedini) (1364 1370); MNSTIREA-
CETATE STREHAIA (Strehaia, judeul Mehedini) (1645); MNSTIREA LAINICI ( 1812 )
(a fost folosit adeseori ca loc de refugiu pentru diferite personaliti ale sec. XIX, cum a fost
Tudor Vladimirescu, adpostit dup revoluia de la 1821 pn la venirea trupelor greceti. De la
mnstire spre versantul Munilor Vlcanului se afl construcia monahal Schitul Lainici sau
Schitul Locuri Rele
108
[28]) ; etc.
Monumente istorice, arheologice i muzee - MONUMENTUL
COMEMORATIV AL REVOLUIEI DE LA 1821 (Cernei, imian, judeul Mehedini);
EXPOZIIA HIDROCENTRALA PORILE DE FIER (Porile de Fier I / Gura Vii, judeul
Mehedini); SISTEMUL HIDROENERGETIC I DE NAVIGAIE PORILE DE FIER (Porile
de Fier I / Gura Vii, judeul Mehedini); SISTEMUL HIDROENERGETIC I DE NAVIGAIE
PORILE DE FIER II (Ostrovu Mare, judeul Mehedini); etc..

107
Institutul de Memorie Cultural (2010) Repere ale spiritualitii ortodoxe, Editura CIMEC, Bucureti, ISBN 978-973-7930-20-0
108
Ion Preda, Dan Pasre, 1985 - Valea Jiului, Editura Sport - Turism, Bucureti , pg. 82

74
Staiuni balneo-climaterice - STAIUNEA OLNETI; STAIUNEA
OCNELE MARI; STAIUNEA GOVORA; n partea vestic a Piemontului Getic, n culoarul
Malov - Bala Bi, unde au fost descoperite izvoare cu ape minerale, se afl STAIUNEA
BALNEO-CLIMATERIC BALA-BI, care are ns mai mult o importan local, complexul
balnear Bala dispunnd de instalaii pentru bi i spaii de cazare n vile.
Locaii cu importan istoric i etnofolcloric - POIANA LUI MIHAI
VITEAZUL; VALEA UIEI (grupeaz localitile Stneti, Alexeni, Curpen, Vaidei prezint
locuri unice, cu aspecte etnofolclorice interesante); CULA FAMILIEI CORNOIU, MUZEUL
ARHITECTURII POPULARE GORJENE - zeci de case rneti (unele vechi de 2-3 secole),
mori de ap, pive, uleiernie, conace de fn i alte construcii utilitare din gospodriile rurale);
etc. De asemenea, exist o serie de localiti importante din punct de vedere istoric i
etnofolcloric: LOCALITATEA NOVACI) srbtoare popular de veche tradiie: Ziua Oierilor,
organizat n pdurea Hirieti, aici adunndu-se ciobani din ambele pri ale Carpailor);
COMUNA POLOVRAGI (datat de pe vremea lui Radu cel Frumos (1462-1475); n ziua de 20
iulie, se serbeaz Nedeia, dar aici sunt prezente i multe alte valori etnofolclorice (formaie
artistic de fluierai, rapsozi populari, soliti vocali, grup vocal feminin, cntrei din
instrumente populare vechi)); COMUNAVAIDEENII - anual, pe data de 19 iunie, se desfoar
manifestarea folcloric pstoreasc nvrtita Dorului); COMUNA MLDRTI (prezint
monumente interesante numite CULE. Acestea se afl amplasate n centrul comunei, fiind datate
din anul 1516 i fiind construite de marele boier Nan); etc.
n Piemontul Getic se pstreaz monumente istorice i importante obiective turistice,
precum: n culoarul Oltului - ruinele castrelor romane Rusidava de la Drgani i Pons Aluti de
la Ioneti, Vlcea; n culoarul Jiului - urmele cetii romane Pelindava de lng Craiova i
Mnstirea Coina din sec. al XVI-lea de la Bucov; etc.. De asemenea, mai multe localiti din
regiune pstreaz mrturii despre personaliti marcante din viaa istoric i cultural a poporului
romn. Aici sunt organizate muzee i case memoriale: Muzeul Tudor Vladimirescu din
Vladimiri, judeul Gorj; Muzeul Memorial Nicoale Blcescu n localitatea cu acelai nume din
judeul Vlcea; muzeul Alexandru Macedonski din satul Fometeti, comuna Goieti, judeul
Dolj, etc.
Manifestri culturale i tradiionale din zona Olteniei
Mrturiile civilizaiei i culturii populare, elementele de etnografie i folclor, arhitectur
i tehnic popular tradiional, creaia artistic, meteugurile, artizanatul, ceramica, portul
popular, folclorul literar, muzical i coreFigura, muzeele etnoFigurae i manifestrile popular-
tradiionale, pot atrage n zona Olteniei, n special n partea de nord a acesteia, o mulime de
turiti, dornici de cunoatere i de recreere ntr-un cadru mirific natural. Manifestrile
tradiionale i culturale, anuale sau periodice din judeele Olteniei, constituie i ele, la rndul lor,
alturi de fondul turistic natural i antropic al zonei, motivaii pentru deplasrile turistice n zon.
Dintre acestea menionm urmtoarele (selecii preluate de la Asociaia pentru turism rural
ecologic i cultural din Oltenia).


75
3.1.3. Potenialul resurselor turistice naturale i antropice din mediul rural al
regiunii geografice a Olteniei
3.1.3. Natural and anthropogenic tourism resources potential in rural areas of the
geographical region of Oltenia
Datorit poziionrii sale, reliefului variat, pitorescului locurilor, monumentelor istorice
i tradiiilor culturale Regiunea Oltenia dispune de condiii prielnice pentru dezvoltarea
turismului.
n primul rnd, se observ c regiunea prezint potenial pentru dezvoltarea turismului
montan. Regiunea prezint lanuri muntoase, lacuri glaciare, rute turistice alpine pedestre,
inclusiv rute europene de lung parcurs pedestru, zone pe care se practic alpinismul i escalada,
zone speologice, zone pentru vntoare i pescuit, parcuri naionale, toate reprezentnd atracii
pentru un mare numr de turiti n fiecare an. De altfel, turismul pentru vntoare i pescuit
reprezint un adevrat potenial pentru regiune. Vntoarea se poate practica n pdurile Olteniei
cu aprobare din partea Direciei Silvice din judeul respectiv, n perioadele permise prin lege i n
pdurile ce nu fac parte din zonele protejate prin lege.
O alt atracie turistic deosebit o reprezint lumea peterilor subterane, unele deschise
turismului, iar altele avnd statut de rezervaii naturale, ceea ce prezint un real potenial pentru
dezvoltarea turismului speologic. Oltenia cuprinde, de asemenea, peste 200 mii hectare de zone
protejate ideale pentru dezvoltarea turismului pedestru.
Regiunea prezint potenial i pentru turismul balnear. n Oltenia exista 3 zone bogate
n ape minerale: n Mehedini (Bala, Schela Cladovei, Gura Vii), n Gorj (Scelu) i n Vlcea
(Govora, Bile Olneti, Climneti-Cciulata). Toate aceste localiti se afl n zona Carpailor
de Sud, n apropierea unor zone turistice interesante, dar pentru a putea fi exploatate resursele
minerale sunt necesare investiii semnificative.
Sudul regiunii, care beneficiaz de trecerea fluviului Dunrea, are un real potenial
turistic dar care este prea puin exploatat n prezent (programul lansat de Guvernul Romniei de
promovare a turismului pe Dunre denumit Croaziere Dunrene). La aceasta se adaug
bazinele rurilor Olt, Jiu, Olt, etc. cu real potenial n dezvoltarea turismului sportiv.
Zonele rurale, pe de alt parte, ofer o veritabil ospitalitate bazat pe mediul nepoluat,
vinuri i gastronomie de bun calitate i pe bine-cunoscutele tradiii folclorice ale Olteniei.
innd ns cont de nivelul n general sczut al infrastructurii de baz din mediul rural, turismul
rural ntmpin dificulti n ceea ce privete competitivitatea la nivel internaional.
Putem continua cu exemplele, dar, dup cum o s observm i n continuare, zonele
rurale din regiunea Olteniei nu sunt exploatate la adevratul lor potenial. Obiectivele cultural
antropice i locurile de interes turistic sunt numeroase, dar multe din ele nc necunoscute sau
puin cunoscute i vizitate, datorit i faptului c n unele pri accesul este mai greoi. Este ns
inadmisibil ca satele Olteniei, aflate n locuri pitoreti, cu tradiii i obiceiuri minunate, cu o
cultur ce se pierde n timp, s rmn nevalorificate din punct de vedere turistic, cu att mai
mult cu ct este binecunoscut ospitalitatea locuitorilor din aceast regiune.


76
3.1.3.1 Potenialul turistic natural al Regiunii geografice a Olteniei
3.1.3.1 Natural tourism potential of the geographical region of Oltenia
Pentru a surprinde potenialul resurselor turistice din Regiunea Geografic a Olteniei, am
pornit de la Planul de Amenajare a Teritoriului Naional - Seciunea a VIII-a Zone Turistice,
fundamentat de Ministerul Dezvoltrii Regionale i a Turismului, document strategic cu caracter
director, care determin dimensiunile, sensul i prioritile dezvoltrii localitile n cadrul
teritoriului Romniei, n acord cu ansamblul cerinelor europene. Le evaluarea resurselor
turistice din regiune au participat pe lng elaboratori, specialiti ai Institutul de Geografie al
Academiei Romne si Institutul Naional de Recuperare, Medicin Fizic i Balneo-climatologie
al Ministerului Sntii. Metodologia propus de MDRT, n ceea ce privete potenialul turistic
natural ia n considerare cadrul natural (relief, geomorfologie, vegetaie, faun, hidrografie,
peisaj), factorii naturali terapeutici (ape minerale, lacuri terapeutice, bioclimat, etc.) i ariile
naturale (rezervaii ale biosferei, parcuri naionale, parcuri naturale, alte rezervaii i monumente
ale naturii). Pornind de la diferite criterii, pentru cadrul natural s-au acordat punctaje de la 1 la 10
pct., pentru factorii terapeutici maxim 10 pct, iar pentru arii naturale protejate maxim 5 pct.
n urma aplicrii metodologiei de clasificare a potenialului turistic a MDRT, am
clasificat n continuare localitile din mediul rural, funcie de resursele turistice naturale din
fiecare zon, de tipul de relief n care se ncadreaz (57,48% din localiti sunt n zona de
cmpie, 33,72% n zona de deal i doar 8,80% n zona de munte) i a punctajului acordat de
MDRT prin Institutul de Geografie al Academiei Romne
109
[89] (Tabel 3.1).
Tabel 3.1 Distribuia localitilor n funcie de forma de relief i potenialul turistic natural
Table 3.1 Distribution of localities by landform and natural tourism potential
Cmpie Deal Munte TOTAL %
<= 5.0 pct 123 7 0 130 38,12
(5,7] pct 57 90 1 148 43,40
(7,8] pct 7 7 4 18 5,28
(8,10] pct 8 3 3 14 4,11
>10 pct 1 8 22 31 9,09
TOTAL 196 115 30 341 100,00
% 57,48 33,72 8,80 100,00
Sursa: prelucrare dup Ministerul Dezvoltrii Regionale i a Turismului, Planul de amenajare a teritoriului Naional Seciunea a VIII-a
zone turistice, http://www.mie.ro/printeaza.php?p=1081

Dup cum putem observa, n zona de cmpie sunt mai frecvente localitile cu potenial
turistic natural redus (sub 5 pct), cca. 33% au potenial mediu i doar 9 comune dispun de
punctaj ridicat. n zona de deal, cca. 84% din localiti prezint un potenial natural mediu (pn
n 8 pct) i 11 localiti au potenial ridicat, pe cnd n zona de munte, aa cum este de ateptat
cca 83% au obinut 8-10 sau peste 10 pct (25 localiti). n zona de cmpie, din cadrul
localitilor aflate n aceste zone, distribuia pe clase de punctaj al resurselor naturale i judee
(Tabel 3.2) ne relev urmtoarele: sunt doar 9 localiti din zona de cmpie cu potenial ridicat al
potenialului turistic natural (5 din judeul Dolj, 2 din judeul Mehedini i cte una din judeele
Gorj i Vlcea); 64 de localiti au potenial mediu, iar 123 de localiti au potenial redus.

109
Ministerul Dezvoltrii Regionale i a Turismului, Planul de amenajare a teritoriului Naional Seciunea a VIII-a zone turistice,
http://www.mie.ro/printeaza.php?p=1081

77
Tabel 3.2 Distribuia localitilor de cmpie funcie de potenialul turistic natural
Table 3.2 Distribution of lowland localities by natural tourism potential
Dolj Gorj Olt Vlcea Mehedini TOTAL
<= 5.0 pct 67 0 40 0 16 123
(5,7] pct 24 3 16 9 5 57
(7,8] pct 5 0 2 0 0 7
(8,10] pct 5 1 0 1 1 8
>10 pct 0 0 0 0 1 1
TOTAL
101 4 58 10 23
196
Sursa: prelucrare dup Ministerul Dezvoltrii Regionale i a Turismului, Planul de amenajare a teritoriului Naional Seciunea a VIII-a
zone turistice, http://www.mie.ro/printeaza.php?p=1081

n zona de cmpie a judeului Dolj, cele cinci localiti menionate anterior au obinut
punctaj suplimentar datorit amplasrii pe teritoriul lor a Pajitii Cetate din Lunca Dunrii
(comuna Cetate), ariei protejate Ciuperceni-Desa (comuna Ciupercenii noi), ariei protejate Balta
Neagr (comuna Desa), rezervaiei naturale Poiana Bujorului (comuna Plenia), a rezervaiei
Pdurea Zval i a pajitii Ghighera (Comuna Ghigera). n alte condiii, potenialul turistic al
cadrului natural lor ar fi fost considerat mediu. n aceeai situaie se gsesc i localitile Burila
Mare i Hinova din judeul Mehedini al cror punctaj mai ridicat se datoreaz prezenei Pdurii
Bunget i a Pdurii Slmina. Potenial turistic natural ridicat l are i comuna Lungeti din
judeul Vlcea care, pe lng relieful de cmpie de o frumusee aparte, deine pe teritoriu su
dou arii protejate, respectiv Pdurea Tisa Mare (rezervaie natural mixt de 50 ha care
conserv habitate naturale de pdure panonic de Quercus petraea i Carpinus betulus (gorun si
carpen), cu exemplare seculare de gorun i specia rar de arbust, precum i elemente de avifaun
care necesit protecie strict ca ciuful de pdure, huhurezul mic, cucuveaua, orecarul etc) i
Pdurea Silea (rezervaie natural mixt de 25 ha ce conserv habitate naturale de gorun i
carpen cu exemplare seculare de gorun i specia rar de ghimpe, precum i elemente de avifaun
care necesit protecie strict ca barza neagr, etc.).
n zona de deal, aplicnd aceeai metodologie, au fost identificate 115 de localiti pentru
care potenialul turistic natural a fost estimat astfel: 11 localiti au potenial natural ridicat (2 n
judeul Vlcea, 7 n judeul Mehedini i una n judeul Gorj); 97 localiti au potenial mediu i 7
localiti potenial redus (Tabel 3.3).
Tabel 3.3 Distribuia localitilor de deal funcie de potenialul turistic natural
Table 3.3 Distribution of hilly localities by natural tourism potential
Dolj Gorj Olt Vlcea Mehedini TOTAL
<= 5.0 pct 1 0 2 4 7
(5,7] pct 2 43 33 12 90
(7,8] pct 0 2 3 2 7
(8,10] pct 0 1 2 0 3
>10 pct 0 1 0 7 8
TOTAL 3 47 40 25 115
Sursa: prelucrare dup Ministerul Dezvoltrii Regionale i a Turismului, Planul de amenajare a teritoriului Naional Seciunea a VIII-a
zone turistice, http://www.mie.ro/printeaza.php?p=1081

Localitile din judeul Vlcea care prezint potenial turistic natural ridicat au obinut
punctaj ridicat datorit reliefului pitoresc de care dispun: comuna Mldreti se afl situat pe
valea rului Luncav, ntre dealul Tomanilor i Mgura Sltioarei i este strbtut de prurile
Ciupa i Valea cu Pietrele; comuna ieti este aezat n Podiul Getic i anume n Platforma
Argeului, pe valea Rului Trgului, iar partea sudic ocup o mic parte a Piemontului

78
Cndeti; comuna Pietrari este aezat pe ambele pri ale cursului mijlociu al Otaului (n
cadrul depresiunii Otau) i este nconjurat de o salb de dealuri (Spinete, Vrtoapa, La Rapi,
Mgura, Tomani, Foleti, Dealul Mare).
n zona de deal a judeului Gorj, comuna (Scelu) are potenial foarte ridicat, de 13 pct.
Comuna Scelu dispune de un cadru natural deosebit datorat arealului Parng-Olte i este o
localitate cu factori naturali terapeutici, bogat n izvoare cu ape minerale sulfuroase, clorurate,
iodurate, bromurate, sodice, hipotone i hipertone (cunoscute din anul 1840) indicate n tratarea
afeciunilor reumatismale, a celor posttraumatice, neurologice, etc., precum i mai multe arii
natural protejate, respectiv: Piatra Buha, Piatra Biserica Dracilor, Formaiunile Eocene de la
Scelu, Izvoarele minerale Scelu, Valea Sodomului. Comuna Scoara se mndrete cu o
rezervaie natural de scoici provenite din perioada neozoic de interes pentru cercettori (Valea
Ibanului). Judeul Mehedini are n zona de deal 7 comune cu potenial turistic natural ridicat:
Breznia Ocol (11,5 pct), Floreti (12 pct), Ilov (13,5), Izvoru Brzii (12,5 pct), Malov (11,5),
Siseti (12 pct), Sovarna (13,5 pct). Toate aceste localiti au obinut n plus fa de celelalte
comune 5 pct pentru ncadrarea acestora n Geoparcul Mehedini (Parcul natural GeoParcul
Platoul Mehedini este un parc de importan naional, de peste 100 mii ha, ce a fost declarat
sit UNESCO i care are n componena sa 17 rezervaii natural). Localitatea Breznia Ocol este
ncadrat i n Parcul Naional Porile de Fier, iar n localitatea Malov se gsete punctul
fosilifer Malov.
n zona de munte de regsesc 30 de localiti pentru care estimrile asupra potenialului
turistic natural au fost urmtoarele (Tabel 3.4): 5 localiti prezint potenial mediu (3 din judeul
Gorj i 2 din judeul Vlcea); 25 localiti au potenial turistic natural ridicat (8 din judeul
Vlcea, 10 din judeul Mehedini i 7 din judeul Gorj).
n zona de munte a judeului Gorj comunele Crana, Schela i Pestitani au un potenial
turistic ridicat datorit prezenei pe teritoriul lor a diferitelor arii protejate precum punctul fosilier
Buzeti, Dealul Gorncelu i Piatra Borotenilor. Celelalte patru localiti prezint ns un
potenial i mai ridicat de 14-15 pct. datorit formaiunilor geologice i speologice specifice ce
ntregesc relieful caracteristic de munte, respectiv: Comuna Pade (Parcul Naional Retezat,
Parcul Naional Domogled - Valea Cernei, Piatra Cloanilor inclusiv peterile Cloani i Cioaca
cu Brebenei PN-B, Ciucevele Cernei PN-B, Petera Martel PN-B, Cheile Corcoaiei PN-B,
Petera Lazului, Pdurea Gorganu, muntele Oslea); Comuna Baia de Fier (Petera Muierii,
Petera Iedului); Comuna Polovragi (Cheile Olteului i Petera Polovragi, Pdurea Polovragi);
Comuna Runcu (Cheile Sohodolului, Izbucul Jaleului).
Tabel 3.4 Distribuia localitilor de munte funcie de potenialul turistic natural
Table 3.4 Distribution of mountain localities by natural tourism potential
Dolj Gorj Olt Vlcea Mehedini TOTAL
<= 5.0 pct 0 0 0 0 0 0
(5,7] pct 0 1 0 0 0 1
(7,8] pct 0 2 0 2 0 4
(8,10] pct 0 1 0 2 0 3
>10 pct 0 6 0 6 10 22
TOTAL 0 10 0 10 10 30
Sursa: prelucrare dup Ministerul Dezvoltrii Regionale i a Turismului, Planul de amenajare a teritoriului Naional Seciunea a VIII-a
zone turistice, http://www.mie.ro/printeaza.php?p=1081

79

Localitile Vaideeni i Titeti din judeul Vlcea au obinut pentru cadrul natural local
maximul de pontaj, celelalte localiti beneficiind de unele atuuri suplimentare, precum:
Comunele Stroeti i Sltioara au acces direct la rezervaia de 10,5 ha denumit Piramidele de la
Sltioara (Stroeti); Comunele Brbteti i Costeti fac parte din Parcul Naional Vnturaria-
Buila (cel mai mic parc naional din Romnia 4 mii ha), iar n cea de-a doua localitate se afl
Petera liliecilor (interiorul peterii adpostete dou biserici, una din 1633 i cealalt din 1637);
Comuna Mlaia are pe teritoriul acesteia Iezearul Latoria i Pdurea Latoria; Comuna Voineasa
deine un potenial de 15 pct. avnd mai multe obiective de interes turistic (Cldarea Glcescu,
Rezervaiile Miru-Bora, Sterpu-Dealul Negru, Cristeti i Jnepeniul Stricatul).
Cele mai ridicate punctaje le au ns 10 localiti din judeul Mehedini, acestea
dispunnd de urmtoarele caracteristici: Comunele Blvneti (Rezervaia Pdurea Borov),
Godeanu, Podeni, Cireu (Petera Epuran, Cheile Topolniei i Petera Topolniei), Bala,
Ponoarele fac parte din Geoparcul Mehedini; Comunele Balta (Valea esna PN-B, Pereii
calcaroi de la Izvoarele Coutei, Cheile Coutei, Cornetul Babelor i Cerboanei, Cornetul
Blii), Isverna (Cornetul Piatra nclecat, Tufriurile mediteraneene de la Isverna, Vrful lui
Stan PN-B, Petera Isverna), Obria-Cloani se gsesc n Valea Cernei, Parcul Naional
Domogled; Comuna Ilovia (Dealul Duhovnei, Locul fosilifer Bahna PN-D) face parte din Parcul
Naional Porile de Fier.


3.1.3.2 Potenialul turistic antropic al Regiunii geografice a Olteniei
3.1.3.2 Anthropogenic tourism potential of the geographical region of Oltenia
Metodologia propus de MDRT, n ceea ce privete potenialul turistic antropic ia n
considerare monumentele istorice (monumente, sit-uri arheologice i arhitecturale, monumente
de for public i monumente memoriale-funerare), muzeele i colecii publice (muzee monument
i colecii publice), manifestrile de art i tradiie popular (serbri, festivaluri, trguri, eztori,
srbtori, meteuguri populare tradiionale esturi, covoare, costume populare, picturi pe
lemn i sticl, gravuri, prelucrare lemn, metale, piatr, pielrie), institutele de spectacole i
concerte, manifestrile culturale, etc. Pornind de la diferite criterii, pentru cadrul antropic s-au
acordat punctaje de la 1 la 25 pct.
n urma aplicrii metodologiei de clasificare a potenialului turistic a MDRT, am
clasificat n continuare localitile din mediul rural, funcie de resursele turistice antropice din
fiecare zon, de tipul de relief n care se ncadreaz (34,04% din localiti sunt n zona de
cmpie, 42,55% n zona de deal i doar 23,40% n zona de munte) i a punctajului acordat de
MDRT prin Institutul de Geografie al Academiei Romne (Tabel 3.5).
Dup cum putem observa, doar 94 de comune au potenial de valorificare a resurselor
antropice. n zona de cmpie sunt mai frecvente (cca 51,28%) localitile cu potenial turistic
antropic mediu (4-8 pct) i doar 3 comune dispun de punctaj ridicat.


80
Tabel 3.5 Distribuia localitilor n funcie de forma de relief i potenialul turistic antropic
Table 3.5 Distribution of localities by landform and anthropogenic tourism potential
Cmpie Deal Munte TOTAL %
<= 5.0 pct 16 7 2 25 26,60
(5,8] pct 20 24 9 53 56,38
(8,16] pct 3 6 6 15 15,96
>=16 pct 0 0 1 1 1,06
TOTAL 39 37 18 94 100,00
% 41,49 39,36 19,15 100,00
Sursa: prelucrare dup Ministerul Dezvoltrii Regionale i a Turismului, Planul de amenajare a teritoriului Naional Seciunea a VIII-a
zone turistice, http://www.mie.ro/printeaza.php?p=1081

n zona de deal situaia este similar, 64,86% din localiti deinnd un potenial antropic
mediu i doar 6 localiti au potenial ridicat. n zona de munte, cca 39% din localiti au
potenial antropic ridicat (7 comune). n zona de cmpie, din cadrul localitilor aflate n aceste
zone, distribuia pe clase de punctaj al resurselor antropice i judee (Tabel 3.6) ne relev
urmtoarele:
- 39 de localiti au primit punctaj pentru potenialul turistic antropic;
- cele 36 localiti cu punctaj redus au n general un singur obiectiv turistic, precum:
muzee (Muzeul Vetre Strmoeti de la Celaru, Jud. Dolj; Muzeul Stesc - Etnografie
i istorie local Padea, Dranic, Jud. Dolj; Muzeul stesc din comuna Orlea, Jud. Olt;
Muzeul stesc tefneti, jud. Vlcea), situri arheologice (Grla Mare i Hinova, Jud.
Mehedini; Cula Izvoranu Geblescu din sec. XVIII i Cetatea geto-dacic de la Voia,
comuna Brabova, Jud. Dolj; Cetatea dacica Pelendava din sec. III-I en, comuna Bucov,
jud. Dolj; Vil rustic i Castru din sec. II - Epoca daco-roman, comuna Cioroiai, Jud.
Dolj; aezarea neolitic de la Vdastra, Jud. Olt), biserici sau festivaluri populare (Ilie
Zugrvescu festival de interpretare a cntului popular din comuna Voiceti, Jud. Vlcea;
ceramic n Oboga - jud. Olt);
Tabel 3.6 Distribuia localitilor de cmpie funcie de potenialul turistic antropic
Table 3.6 Distribution of lowland localities by anthropogenic tourism potential
Dolj Gorj Olt Vlcea Mehedini TOTAL
<= 5.0 pct 9 1 2 2 2 16
(5,8] pct 12 1 5 1 1 20
(8,16] pct 1 1 0 1 0 3
>=16 pct 0 0 0 0 0 0
TOTAL 22 3 7 4 3 39
Sursa: prelucrare dup Ministerul Dezvoltrii Regionale i a Turismului, Planul de amenajare a teritoriului Naional Seciunea a VIII-a
zone turistice, http://www.mie.ro/printeaza.php?p=1081

- cele 23 localiti cu potenial mediu dein pe teritoriul lor mai multe obiective turistice,
dintre care menionm: Calopar, Jud. Dolj (6 pct), Aezare din perioada de tranziie la
epoca bronzului, situl arheologic de la Bazdana- Calopar, punct La Cucuioara, sec. IV -
II en, Biserica Adormirea Maicii Domnului, 1845; Danei , Jud. Dolj (6 pct), Aezare
daco-roman de la Locuteni, sec. IV Epoca Daco-roman, Biserica Cuvioasa
Paraschiv; Desa, Jud. Jud. Dolj (6 pct), Castrul roman de la Desa, sec. III Epoca daco-
roman, Biserica Sf. Nicolae 1866; Coofenii din Dos, Jud. Dolj (7 pct), Vil rustic i
Castru, sec. II, Epoca daco-roman, Aezarea roman de la Potmelu, situl arheologic de
la Coofenii din Dos, Neolitic, Ansamblul Arhitectural Coofeni alctuit din: Biserica

81
Adormirea Maicii Domnului -1928 i Conacul, construit n anul 1653; Obria de Cmp,
Jud. Mehedini (7 pct), Aezare Epoca bronzului; Dobrosloveni, Jud. Olt (7 pct), Cimitir
(sec. XIV-XVI Epoca Medieval), Oraul roman Romula (sec. II-III Epoca roman),
Aezare (sec. II en Latne), Situl arheologic de la Reca - Romula, punct Dmbul
Morii, Necropola plan a oraului Romula (sec. II-III Epoca roman), Necropola
tumular a oraului Romula (sec. II-III Epoca roman); Gostavu, Jud. Olt (7 pct),
Necropola tumular de la Slveni (sec. II-III Epoca roman), Castrul de la Slveni (sec.
II-IV Epoca roman); Miheti, Jud. Vlcea (7 pct), Biserica Adormirea Maicii
Domnului (1492-1496), Turn clopotni (sec. XV), Chilii (sec. XV-XVIII), 4. Zid
incint (sec. XV-XVIII), Mnstirea Govora i Colecia Muzeal a mnstirii; Mceu de
Sus, Jud. Dolj (8 pct), esturi - covoare olteneti creatori individuali; Brncoveni, Jud.
Olt (8 pct), aezri din sec XIV-XVI Epoca medieval, sec. II-III Epoca roman, perioada
de tranziie la epoca bronzului; Calui, Jud. Olt (8 pct), Biserica Sf. Nicolae (1588),
Casele streiei (1588), Arhondaric (sec. XIX), Chilii (1902), Turn clopotni (1588), Zid
incint (1588), Mnstirea Cluiu (1588); Leleti, Jud. Gorj (8 pct), Muzeu de etnografie
i folclor (1977), obiceiuri i arhitectur tradiional.
- Cele trei localiti cu punctaj ridicat acordat pentru potenialul antropic: Arcani, Jud. Gorj
(9 pct), colecie etnografic, Manifestarea etnofolcloric Homanul (28 martie); Lungeti,
Jud. Vlcea (13 pct), Biserica Sf. Nicolae (1696-1699), Biserica bolni de lemn
(1833), Ruinele chilii (sf. sec. XVII), Zid de incint (sf. sec. XVII), Biserica Adormirea
Maicii Domnului a fostei mnstiri Stneti (1536), fosta mnstire Mamul (sf. sec.
XVII), Ziua Olarului; Cernteti, Jud. Dolj (14 pct), Cula Cerntetilor, sec. XVII,
Muzeul Stesc EtnoFigura, esturi - covoare olteneti creatori individuali; Biserica de
lemn Sf. Nicolae.
n zona de deal, din cadrul localitilor aflate n aceste zone, distribuia pe clase de
punctaj al resurselor antropice i judee (Tabel 3.7) ne relev urmtoarele:
- 37 de localiti din zona de deal au primit punctaj pentru potenialul turistic antropic;
Tabel 3.7 Distribuia localitilor de deal funcie de potenialul turistic antropic
Table 3.7 Distribution of hilly localities by anthropogenic tourism potential
Dolj Gorj Olt Vlcea Mehedini TOTAL
<= 5.0 pct 0 2 0 3 2 7
(5,8] pct 1 16 0 4 3 24
(8,16] pct 0 4 0 1 1 6
>=16 pct 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 22 0 8 6 37
Sursa: prelucrare dup Ministerul Dezvoltrii Regionale i a Turismului, Planul de amenajare a teritoriului Naional Seciunea a VIII-a
zone turistice, http://www.mie.ro/printeaza.php?p=1081

- cele 7 localiti cu punctaj redus au n general un singur obiectiv turistic, precum: muzee
(Muzeul Stesc - Etnografie i istorie local Rdineti, comuna Dnciuleti, jud. Gorj),
monumente (Ruinele mnstirii Cosutea-Crivelnic, sec. XIV, comuna Ilov, jud.
Mehedini; Cula Cutui -1815, Biserica Sf. mparai 1836, Biserica de lemn Tierea
Capului Sf. Ioan Boteztorul -1700, comuna Broteni, jud. Mehedini), manifestri
(Simpozionul naional Satul romnesc tradiional (22-24 septembrie), comuna Bleti,

82
jud. Gorj; Srbtoarea cpunului, comuna Buneti, jud. Vlcea; Srbtoarea Toamna
Merelor, comuna Ioneti, jud. Vlcea; Festivalul de creaie dramatic Goana dup
fluturi, comuna Tetoiu, jud. Vlcea; Srbtoarea Rdinetilor (2 iulie), comuna
Dnciuleti, jud. Gorj; );
- n cadrul celor 24 de localiti cu potenial mediu se gsesc: Obiceiuri i arhitectur
tradiional - Bengeti-Ciocdia, Prigoria, Scelu - jud. Gorj; ceramic n Clnic i
Ploporu jud. Gorj; Srbtori tradiionale: Pueti-Mglai, jud. Vlcea - Hora
costumelor manifestare etnofolcloric dedicat costumului popular; Bolboi, jud. Gorj -
Festivalul lutarilor gorjeni (14 septembrie); Bustuchin, jud. Gorj - Festivalul Rapsozii
Gilortului, Galbenului, Olteului i Amaradiei (26-27 iulie); Drgoteti, jud. Gorj -
Festivalul folcloric al Jilurilor Cntecul vilor (27 iulie); Godineti, jud. Gorj -
Festivalul folcloric pentru tineret (6 august); Hurezani, jud. Gorj - Festivalul folcloric
Amaradia (28 mai); Vldeti, jud. Vlcea - Trgul de la Titeti; Ciuperceni, jud. Gorj
- Focuri peste zpezi: Manifestare cultural-religioas nchinat Sf. Trifon (1 februarie);
Logodna vinului cu ulcica: Manifestare comunitar; Mtsari, jud. Gorj - Srbtorile
dealului": Manifestare etnofolcloric 26 martie; Memorial Maria Apostol -
Ghermanul: Srbtoare comunitar (12 mai); Siseti, jud. Mehedini - Oale i sarmale
pentru mileniul trei festival de ceramic; Monumente religioase: Biserica Intrarea n
Biseric (1780), comuna Pueti-Mglai, jud. Vlcea; Biserica Sf. Voievozi (1787-
1789), Biserica Adormirea Maicii Domnului i Crucea de piatr din 1833, comuna
Almaj, jud. Dolj; Biserica Cuvioasa Paraschiva (1653) i Mnstirea Gura Motrului,
comuna Butoieti, jud. Mehedini; Biserica Tierea Capului Sf. Ioan Boteztorul (1645-
1646), Biserica de lemn Sf. Ioan Boteztorul (1832), Mnstirea Schitul Topolnia
(1600- 1611), comuna Izvoru Brzii, jud. Mehedini; Biserica Sf. Nicolae i Sf.
Voievozi (1774-1790), comuna Mldreti, jud. Vlcea; Monumente istorice: aseri
din perioada daco-roman (Alimpeti, jud. Gorj), situri arheologice (Almaj, jud. Dolj),
cule (Cula Poenaru 1764, comuna Almaj, jud. Dolj; Cula Duca -1827 i Cula Greceanu
(sec. XVIII), comuna Mldreti, jud. Vlcea;), monumente (Ansamblul curii
Coofenilor mijl. sec. XVIII, comuna Almaj, jud. Dolj);
- Comuna imian din jud. Mehedini i comuna Frnceti din jud. Vlcea au obinut un
punctaj mai ridicat, de 9 pct, datorit urmtoarelor elemente: Comuna imian - Cetatea
bastionar din sec. XVIII; Complexul arhitectonic Cetatea Ada-Kaleh, sec. XVIII;
Cimitirul turcesc, sec. XVIII; Comuna Frnceti - Biserica Naterea Maicii Domnului
(1634-1635, 1715); Biserica Dintr-un lemn - Naterea Maicii Domnului (a doua jum.
a sec. XVI); Fntna Platonida - incinta nou (mijl. sec. XIX); Biserica Intrarea n
Biseric a fostului schit Dobrua (nc. sec. XVI); Mnstirea Dintr-un lemn (1633-
1654, 1715); Biserica Sf. Arhangheli i Sf. Treime (1706); Mnstirea Surpatele
(1703- 1706), muzeu;
- Comuna Aninoasa din jud. Gorj a obinut ns cel mai ridicat punctaj n cadrul
localitilor de deal (13 pct) datorit, pe de o parte, Culei Crsnaru din satul Groerea

83
(construit n a doua jumtate a secolului XVIII, cu rol de veghe i aprare i intrat n
rndul monumentelor istorice din 1966) i, pe de alt parte, datorit obiceiurilor i
arhitecturii locale (crucile umbltoare, etc.).
n zona de munte, din cadrul localitilor aflate n aceste zone, distribuia pe clase de
punctaj al resurselor antropice i judee (Tabel 3.8) ne relev urmtoarele:
- 18 localiti au primit punctaj pentru potenialul turistic antropic;
- Comuna Stoeneti din jud. Vlcea a obinut punctaj redus aici aflndu-se Biserica Sf.
Ioan Boteztorul - Cacova (1819), Mnstirea dintre ape (1521), Schitul din lemn cu
hramul Naterii Maicii Domnului (1310), Sfntul Schit Jgheaburi cu izvor de ape
sulfuroase sfinit (aici se organizeaz pelerinajul Izvorul Tmduirii n prima vineri
dup Pate); n Comuna Titeti se organizeaz Srbtoarea tradiional Trgul de la
Titeti i tot aici este localizat Castrul roman de la Titeti (sec. II-III Epoca roman).
Tabel 3.8 Distribuia localitilor de munte funcie de potenialul turistic antropic
Table 3.8 Distribution of mountain localities by anthropogenic tourism potential
Dolj Gorj Olt Vlcea Mehedini TOTAL
<= 5.0 pct 0 0 0 2 0 2
(5,8] pct 0 5 0 2 2 9
(8,16] pct 0 3 0 3 0 6
>=16 pct 0 1 0 0 0 1
TOTAL 0 9 0 7 2 18
Sursa: prelucrare dup Ministerul Dezvoltrii Regionale i a Turismului, Planul de amenajare a teritoriului Naional Seciunea a VIII-a
zone turistice, http://www.mie.ro/printeaza.php?p=1081

Comunele cu potenial mediu prezint mai multe tipuri de obiective turistice antropice:
- biserici i mnstiri (Mnstirea Polovragi din sec. XVI XVIII, comuna Schela, jud.
Gorj; Biserica Sf Nicolae (1733) i Biserica Sf. Voievozi (1807), Mnstirea
Frsinei, comuna Muereasca, jud. Vlcea; Schitul Ptrunsa (1740) i Schitul Pahomie,
comuna Brbteti, judeul Vlcea; Biserica de lemn Sf. Nicolae (1835), comuna Balta,
jud. Mehedini; Biserica de la Vioreti hramul Intrarea in Biserica a Maicii Domnului
(1795) - monument UNESCO i Mnstirea Sltioara (1924) comuna Sltioara, jud.
Vlcea);
- obiceiuri i arhitectur tradiional n comunele Pade i Runcu (jud. Gorj); muzee i
colecii etnoFigurae n Brbteti (jud. Vlcea) i Balta (jud. Mehedini);
- monumente istorice i arheologice n comuna Ponoarele - jud. Mehedini (Moara
Crcucenilor, moar de lemn cu ciutur din sec. XIX), comuna Balta jud. Mehedini
(satul Ponoral, azi sit arheologic);
- festivaluri i srbtori tradiionale n comuna Brbteti jud. Vlcea (Brul de aur -
eztoare i concurs de creaie organizat de ziua de Sf. Ilie, 20 iulie), comuna Ponoarele
jud. Mehedini (Srbtoarea liliacului Ponoarele, Festivalul naional Ponoare, Ponoare),
etc. n zona de munte sunt, de asemenea, i 7 localiti cu potenial turistic antropic
ridicat, respectiv: Comuna Sltioara jud. Vlcea; Comuna Videeni jud. Vlcea;
Comuna Costeti, jud. Vlcea; Comuna Crasna, jud. Gorj; Comuna Pestiani, jud. Gorj;
Comuna Polovragi, jud. Gorj.


84
3.2. ANALIZA INFRASTRUCTURII TURISTICE I A
POTENIALULUI ACESTEIA
3.2. ANALYSIS OF TOURISM INFRASTRUCTURE AND ITS
POTENTIAL
Dezvoltarea i promovarea turismului nu depinde numai de resursele naturale i antropice
ale fiecrei zone, ci i de gradul de dezvoltare a infrastructurii turistice i tehnice. Pentru aceasta,
trebuiesc analizate stadiul actual i potenialul infrastructurii, lund n calcul: unitile de cazare,
instalaiile de tratament, slile de conferin, centrele expoziionale, prtiile de schi i instalaii
de transport pe cablu, alte instalaii de agrement (golf, agrement nautic, herghelii); accesibilitatea
la infrastructura de transport, edilitar i de telecomunicaii.

3.2.1. Infrastructura specific turistic din zonele rurale ale regiunii Olteniei
3.2.1. Tourism specific infrastructure in rural areas of the Oltenia region
Analiza infrastructurii turistice din regiunea Olteniei a avut la baz datele disponibile la
Institutul Naional de Statistic pe localiti i judee (Dolj, Gorj, Olt, Mehedini, Vlcea) i a
luat n calcul principalii indicatori turistici, respectiv: structuri de primire turistic cu funciuni
de cazare turistic pe tipuri de structuri, capacitatea de cazare turistic existent pe tipuri de
structuri de primire turistic, capacitatea de cazare turistic in funciune pe tipuri de structuri de
primire turistic.
Baza de date statistic (coninnd informaii cu privire la indicatorii menionai anterior)
de la nivelul celor 5 judee a fost prelucrat pentru a rspunde necesitii de analiz a ofertei
turistice din mediul rural al regiunii geografice Oltenia, prin gruparea informaiilor statistice
disponibile pentru regiunea de Sud-Vest, funcie de clasificarea localitilor pe medii de
reziden. Institutul Naional de Statistic prelucreaz date privind activitatea turistic din
urmtoarele localiti din Regiunea Geografic a Olteniei
110
:
- Judeul Dolj 10 comune: Bratovoeti, Bucov, Cetate, Coofenii din Fa, Gherceti,
Ialnia, Malu Mare, Pielesti, Radovan, Vrtop;
- Judeul Gorj 12 comune: Alimpeti, Arcani, Baia de Fier, Calnic, Crasna, Mueteti,
Pade, Petiani, Ploporu, Polovragi, Runcu, Scelu;
- Judeul Mehedini 6 comune: Bala, Butoieti, Hinova, Ilovia, Prunior, imian;
- Judeul Olt 1 comun: Bobiceti;
- Judeul Vlcea 10 comune: Brbteti, Bujoreni, Costeti, Mciuca, Mlaia, Miheti,
Sltioara, Tomani, Vldeti, Voineasa.
110
inem s subliniem nc de la nceput c datele culese de I.N.S. nu sunt atotcuprinztoare pentru a o oferi o imagine clar asupra ofertei turistice din mediul rural
oltenesc. Astfel, n anul 2011, la nivelul regiunii, dei sunt nregistrate 408 comune, I.N.S. colecteaz date doar din 50 de localiti din mediul rural. Pe de o parte,
datele nu iau n considerare pensiunile turistice i agroturistice cu mai puin de 5 locuri, iar pe de alt parte nu se iau n considerare dect pensiunile certificate sau cele
care rspund solicitrilor I.N.S. de colectare a datelor.


85
3.2.1.1 Analiza structurilor de cazare turistic din regiunea Olteniei
3.2.1.1 Analysis of tourist accommodation structures of the Oltenia region
La nivelul regiunii geografice a Olteniei, analiza structurilor cu funciuni de cazare din
arealul studiat (hoteluri, hosteluri, moteluri, pensiuni, etc.) ne relev c, n perioada 2006-2011,
numrul acestora a crescut cu 69,35 % n mediul rural (Anexa 3.2).
Cu toate acestea structurile de cazare construite n mediul rural reprezint doar 27,85%
din cele existente la nivelul regiunii.
Repartiia teritorial a structurilor construite n mediul rural ne permite s observm c
majoritatea se regsesc n judeul Vlcea (51,61%) i judeul Gorj (30,64%). Dac urmrim
structurile de cazare construite n mediul rural pe tipuri de structuri (Anexa 3.3), observm c
pensiunile turistice i agroturistice s-au dezvoltat mult mai mult n perioada 2006-2011 dect
celelalte tipuri (cu 113,79%), acestea reprezentnd n anul 2011 cca. 60% din totalul structurilor
turistice rurale.
Aceste pensiuni turistice i agroturistice sunt repartizate n profil teritorial, astfel: 32 n
judeul Vlcea (51,61%), 19 n judeul Gorj (30,65%), 5 n judeul Mehedini (8,06%) i 6 n
judeul Dolj i Olt (Figura 3.1).
Figura 3.1 Repartizarea teritorial a pensiunilor turistice i agroturistice din mediul rural, n anul 2011
Chart 3.1 Territorial distribution of rural tourist and agrotourist guesthouses in 2011

Sursa: Tempo online, INS

n baza de date se regsesc localiti care au nregistrate ns mai multe pensiuni turistice,
ele fiind situate, n general, n zona de munte i deal: Voineasa, Mlaia, Goleti i Deti din
judeul Vlcea; Baia de Fier, Polovragi i Pade din judeul Gorj; Eelnia i imian din judeul
Mehedini (Tabel 3.9).


86
Tabel 3.9 Situaia pensiunilor turistice i agroturistice construite n mediul rural, n anul 2011
Table 3.9 Situation of tourist and agrotourist guesthouses built in rural areas, in 2011
Localitate Jude Nr. pensiuni turistice i agroturistice
Pieleti, Radovan, Vrtop Dolj 1
Arcani, Crasna Gorj 1
Hinova Mehedini 1
Bobiceti Olt 1
Brbteti, Bujoreni, Costeti, Mciuca, Sltioara, Tomani Vlcea 1
Coofenii din Fa Dolj 2
Pade, Pestiani, Polovragi, Runcu, Scelu Gorj 2
imian Mehedini 4
Baia de Fier Gorj 7
Mlaia Vlcea 8
Voineasa Vlcea 18
Sursa: Tempo online, INS


3.2.1.2 Analiza capacitii de cazare turistic (existent i/sau n funciune) din
Oltenia
3.2.1.2 Analysis of tourist accommodation capacity (existing and / or operational)
from Oltenia
n mediul rural din regiunea analizat a Olteniei, capacitatea de cazare existent a fost, n
anul 2011, de 3736 locuri, ceea ce reprezint 20,44% din totalul locurilor de cazare din regiune.
Din cadrul acestora, doar 27,99% se regsesc n structuri de cazare specifice turismului rural,
precum pensiunile turistice i agroturistice (1046 locuri) (Anexa 3.4).
La nivelul regiunii Olteniei, n perioada 2006-2011, numrul de locuri de cazare oferite
de acestea cu 232,1%, iar numrul de locuri-zile cu 299,5%. Dac privim comparativ structura
numrului de locuri de cazare oferite de pensiuni (capacitatea de cazare existent) i structura
capacitii de cazare turistic n funciune, pe judee, se observ c dei, n perioada analizat,
47,9% din locurile de cazare erau concentrate n judeul Vlcea, iar 31,2% n judeul Gorj,
procentul cel mai ridicat de funcionare al pensiunilor l deine judeul Gorj (37,8% din numrul
de locuri-zile nregistrate la nivelul regiunii n anul 2011) (Figura 3.2, Figura 3.3).
Figura 3.2 Structura capacitii de cazare turistic existente din mediul rural, pe judee, n perioada 2006-
2011 (%)
Chart 3.2 Structure of existing rural tourist accommodation capacity by counties, during 2006-2011 (%)

Sursa: Tempo online, INS

87

Figura 3.3 Structura capacitii de cazare turistic n funciune din mediul rural, pe judee, n perioada 2006-
2011 (%)
Chart 3.3 Structure of operational rural tourist accommodation capacity by counties, during 2006-2011 (%)

Sursa: Tempo online, INS

n anul 2011, dimensiunile pensiunilor turistice i agroturistice din judeele Dolj i Gorj
au fost mai mari dect n celelalte judee, aici nregistrndu-se n medie 25,8 i respectiv 17,2
locuri/pensiune. Nici numrul mai mare de pensiuni din judeul Vlcea nu a putut suplini
diferena judeului Gorj fa de celelalte zone ale regiunii i acest lucru e evident i cnd
calculm numrul de locuri mediu echivalent a 365 de zile de funcionare per an la nivel de
fiecare jude. Astfel, n judeul Vlcea au fost funcionale 233,9 locuri/an, n judeul Gorj 235,1
locuri/an, n timp ce n judeul Mehedini doar 69,3 locuri/an. Dac raportm aceste locuri la cele
efectiv existente se observ c n judeul Vlcea au fost funcionale 46,7% din locurile de cazare,
n judeul Gorj cca 72,1%, iar n judeul Mehedini 93,6%.
Analiza numrului de zile de funcionare a unui loc de cazare din cadrul pensiunilor ne
relev c judeele Dolj i Olt nu au avut o ofert viabil pentru turiti n perioada 2006-2010
(Tabel 3.10).
Tabel 3.10 Indicatori privind durata de funcionare a structurilor de cazare turistic, pe judee, n perioada
2006-2011
Table 3.10 Indicators on the duration of the tourist accommodation units, by counties, during 2006-2011
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Judeul Vlcea
Nr. pensiuni turistice i agroturistice 17 18 18 24 26 32
Nr. mediu de locuri/pensiune 8.7 9.1 11.1 13.0 16.0 15.7
Numr de locuri oferite la nivel de jude 148 163 200 312 416 501
Nr. echivalent de locuri n funciune 365 zile/an la nivel de jude 75.9 56.0 78.2 132.6 142.0 233.9
Numr de zile de funcionare mediu/loc 187.3 125.3 142.7 155.1 124.6 170.4
Judeul Gorj
Nr. pensiuni turistice i agroturistice 10 11 11 19 17 19
Nr. mediu de locuri/pensiune 13.3 14.2 14.2 15.5 16.8 17.2
Numr de locuri oferite la nivel de jude 133 156 156 295 286 326
Nr. echivalent de locuri n funciune 365 zile/an la nivel de jude 46.2 68.6 90.1 204.3 210.7 235.1
Numr de zile de funcionare mediu/loc 126.9 160.4 210.8 252.8 268.9 263.3
Judeul Mehedini
Nr. pensiuni turistice i agroturistice 1 1 1 5 5 5
Nr. mediu de locuri/pensiune 14.0 14.0 14.0 16.4 16.0 14.8
Numr de locuri oferite la nivel de jude 14.0 14.0 14.0 82.0 80.0 74.0
Nr. echivalent de locuri n funciune 365 zile/an la nivel de jude 13.5 14.0 23.8 69.6 65.1 69.3
Numr de zile de funcionare mediu/loc 352.1 365.0 620.4 310.0 297.1 341.7
Judeul Dolj Nr. pensiuni turistice i agroturistice 1 1 5

88
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nr. mediu de locuri/pensiune 20.0 20.0 25.8
Numr de locuri oferite la nivel de jude 20.0 20.0 129.0
Nr. echivalent de locuri n funciune 365 zile/an la nivel de jude 20.0 0.0 74.3
Numr de zile de funcionare mediu/loc 365.0 0.0 210.2
Judeul Olt
Nr. pensiuni turistice i agroturistice 1
Nr. mediu de locuri/pensiune 16.0
Numr de locuri oferite la nivel de jude 16.0
Nr. echivalent de locuri n funciune 365 zile/an la nivel de jude 9.4
Numr de zile de funcionare mediu/loc 214.0
Regiunea Oltenia
Nr. pensiuni turistice i agroturistice 29 31 30 48 48 62
Nr. mediu de locuri/pensiune 10.9 11.4 12.3 14.4 16.3 16.9
Numr de locuri oferite la nivel de jude 315.0 353.0 370.0 689.0 782.0 1046.0
Nr. echivalent de locuri n funciune 365 zile/an la nivel de jude 155.7 138.5 192.1 406.6 425.8 622.0
% locuri funcionale/locuri oferite 49.4 39.2 51.9 59.0 54.4 59.5
Numr de zile de funcionare mediu/loc 180.4 143.3 189.5 215.4 198.7 217.0
Not: Nr. mediu de locuri/pensiune = capacitate de cazare existent (locuri)/nr. pensiuni; Nr. echivalent de locuri n funciune 365
zile/an la nivel de jude = capacitate de cazare n funciune (locuri-zile)/ 365 zile; Numr de zile de funcionare mediu/loc = capacitate de cazare
n funciune (locuri-zile)/ capacitate de cazare existent (locuri)
Sursa: Tempo online, INS

Pe de alt parte, n timp ce numrul de zile de funcionare a pensiunilor din judeul
Vlcea a fost de doar 170,4 zile, relevnd un turism ocazional sau de weekend, n judeul Gorj
numrul zilelor de funcionare a ajuns n 2011 la 263,3 zile/an, cu 107,4% mai mult dect n anul
2006. n judeul Mehedini, datorit numrului redus de pensiuni, se constat o
supradimensionare a numrului de zile de funcionare, dar care a fost totodat n scdere
ncepnd cu anul 2009.
Toat aceast situaie, centralizat la nivelul regiunii Olteniei, ne relev urmtoarele
pentru perioada 2006-2011: numrul de pensiuni i dimensiunea acestora a fost n continu
cretere; cca. 50-60% din locurile de cazare existente au fost funcionale; numrul mediu de zile
de funcionare a fost de maxim 217,0 zile/an n anul 2011. Odat cu creterea numrului de
structuri de cazare n zon, se observ i o cretere a numrului mediu de locuri oferite spre
cazare de o pensiune, de la 10,9 n anul 2006 la 16,9 n anul 2011.

3.2.1.3 Analiza indicatorilor de circulaie turistic la nivelul regiunii Olteniei
3.2.1.3 Analysis of indicators of tourist traffic in the Oltenia region
Analiza circulaiei turistice este esenial pentru nelegerea gradului de deschidere a
regiunii Olteniei ctre nevoile turitilor. Principalele variabile analizate au fost: sosirile de turiti
n spaiile de cazare turistic din Regiunea Geografic a Olteniei, nnoptrile turitilor n
structurile de primire turistic specifice turismului rural, gradul de ocupare turistic la nivelul
pensiunilor turistice i agroturistice.
Indicatorii de circulaie turistic au fost colectai de I.N.S. la nivelul pensiunilor turistice
i agroturistice din urmtoarele comune: 4 din judeul Dolj (Ialnia, Coofenii din Fa, Pieleti
i Radovan); 9 din judeul Gorj (Arcani, Baia de Fier, Crasna, Mueteti, Pade, Petiani,
Polovragi, Runcu, Scelu); 3 din judeul Mehedini (Hinova, Prunior, imian); 10 din judeul
Vlcea (Barbteti, Bujoreni, Costeti, Mciuca, Mlaia, Miheti, Sltioara, Vldeti, Voineasa,
Tomani); 1 din judeul Olt (Bobiceti).
Analiza indicatorilor de circulaie turistic ne relev c, n perioada 2006-2011, numrul
turitilor a fost n cretere (Anexa 3.5). Astfel, de la o dimensiunea a pieei de 370820 turiti n

89
anul 2006 i 429370 n anul 2008, s-a ajuns la o cifr de 426845 turiti n anul 2011. Pierderea de
92268 turiti din perioada 2008-2010 se datoreaz n special crizei economice ce a afectat n mod
direct piaa turistic ncepnd din 2009, dar dup cum se observ, piaa s-a revitalizat n anul
2011.
Judeul Dolj a cunoscut cea mai mare cretere n perioada analizat, de 31,9 %. n acest
jude se observ c, pe de o parte, fa de maximul nregistrat n anul 2008 scderea n anul 2010
a fost de peste 50%, iar pe de alt parte se observ c numrul clientelei turistice din mediul rural
a crescut de peste 13 ori n perioada 2006-2011, n structurile turistice specifice turismului rural
creterea fiind de cca. 370%. Situaia a fost asemntoare n judeele Gorj i Mehedini. Astfel,
n timp ce pe total jude numrul de turiti a crescut cu doar cca. 20-30%, numrul celor care au
petrecut sejururi turistice n mediul rural a fost n cretere, datorit preurilor mai competitive
fa de cele n regim hotelier. La aceasta s-a adugat i relieful montan de care dispun cele dou
judee menionate. Aceasta a determinat ca numrul de turiti ce au preferat pensiunile turistice
s fie n cretere, chiar i fa de anul 2008. Judeul Vlcea, pe de alt parte, a fost destinaia
preferat a cca. 53-56% din turitii cea au sosit n Regiunea Olteniei n perioada 2006-2011.
Numrul mare de turiti se datoreaz n special ns staiunilor balneoclimaterice din acest jude.
n mediul rural al acestui jude au sosit n anul 2011 doar 23% din turiti (9207 turiti) i doar
42% dintre acetia s-au cazat n pensiuni turistice i agroturistice.
n ceea ce privete gradul de ocupare, n anul 2011, la nivelul pensiunilor, acesta a fost de
la nivelul regiunii de 18,62% (Tabel 3.11). n judeul Gorj, unde a fost nregistrat cel mai mare
numr de nnoptri gradul de ocupare a fost de doar 20,95%.
Tabel 3.11 Gradul de ocupare din Regiunea Olteniei, pe judee, n perioada 2006-2011
Table 3.11 Occupancy in the Oltenia region, by counties, during 2006-2011
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Numr locuri-zile - Judeul Vlcea 2771481 2625499 2639045 2446611 2376073 2664215
Numr locuri-zile - pensiuni turistice i agroturistice -
mediul rural
27714 20430 28531 48406 51817 85384
Numr nnoptri - Judeul Vlcea 1271596 1257688 1280263 1086589 960520 1046532
Numr nnoptri - pensiuni turistice i agroturistice -
mediul rural
7035 4830 6675 6772 4960 10485
Grad de ocupare (%) jude Vlcea 45.88 47.90 48.51 44.41 40.42 39.28
Grad de ocupare (%) - pensiuni turistice i
agroturistice mediul rural jude Vlcea
25.38 23.64 23.40 13.99 9.57 12.28
Numr locuri-zile - Judeul Gorj 411180 404003 443377 574273 556379 656987
Numr locuri-zile - pensiuni turistice i agroturistice -
mediul rural
16881 25028 32892 74587 76910 85820
Numr nnoptri - Judeul Gorj 98094 105492 119731 115970 105726 136721
Numr nnoptri - pensiuni turistice i agroturistice -
mediul rural
6405 8382 9287 12485 14225 17976
Grad de ocupare (%) jude Gorj 23.86 26.11 27.00 20.19 19.00 20.81
Grad de ocupare (%) - pensiuni turistice i
agroturistice mediul rural jude Gorj
37.94 33.49 28.23 16.74 18.50 20.95
Numr locuri-zile - Judeul Mehedini 436561 456820 467226 508503 508284 500359
Numr locuri-zile - pensiuni turistice i agroturistice -
mediul rural
4929 5110 8686 25416 23768 25287
Numr nnoptri - Judeul Mehedini 125632 134875 148393 141007 135869 137129
Numr nnoptri - pensiuni turistice i agroturistice -
mediul rural
133 121 1100 4476 6891 5658
Grad de ocupare (%) jude Mehedini 28.78 29.52 31.76 27.73 26.73 27.41
Grad de ocupare (%) - pensiuni turistice i
agroturistice mediul rural jude Mehedini
2.70 2.37 12.66 17.61 28.99 22.38
Numr locuri-zile - Judeul Dolj 468908 475365 484432 510638 592472 720377
Numr locuri-zile - pensiuni turistice i agroturistice -
mediul rural
7300 0 0 0 2907 27110
Numr nnoptri - Judeul Dolj 93500 125526 137874 71689 65695 116427
Numr nnoptri - pensiuni turistice i agroturistice - 954 0 0 0 249 7062

90
2006 2007 2008 2009 2010 2011
mediul rural
Grad de ocupare (%) jude Dolj 19.94 26.41 28.46 14.04 11.09 16.16
Grad de ocupare (%) - pensiuni turistice i
agroturistice mediul rural jude Dolj
13.07 8.57 26.05
Numr locuri-zile - Judeul Olt 137862 145712 162501 192458 193320 219217
Numr locuri-zile - pensiuni turistice i agroturistice -
mediul rural
0 0 0 0 0 3424
Numr nnoptri - Judeul Olt 52107 49915 43907 26349 22453 49458
Numr nnoptri - pensiuni turistice i agroturistice -
mediul rural
0 0 0 0 0 1099
Grad de ocupare (%) jude Olt 37.80 34.26 27.02 13.69 11.61 22.56
Grad de ocupare (%) - pensiuni turistice i
agroturistice mediul rural jude Olt
32.10
Numr locuri-zile Regiunea Oltenia 4225992 4107399 4196581 4232483 4226528 4761155
Numr locuri-zile - pensiuni turistice i agroturistice -
mediul rural
56824 50568 70109 148409 155402 227025
Numr nnoptri - Regiunea Oltenia 1640929 1673496 1730168 1441604 1290263 1486267
Numr nnoptri - pensiuni turistice i agroturistice -
mediul rural
14527 13333 17062 23733 26325 42280
Grad de ocupare (%) Regiunea Oltenia 38.83 40.74 41.23 34.06 30.53 31.22
Grad de ocupare (%) - pensiuni turistice i
agroturistice mediul rural Regiunea Oltenia
25.56 26.37 24.34 15.99 16.94 18.62
Sursa: Tempo online, INS

Pentru a evidenia ct mai bine dimensiunea sectorului turismului rural din regiunea
Olteniei, atragem atenia asupra urmtoarelor elemente (Tabel 3.12):
Tabel 3.12 Structura sosirilor n Regiunea Olteniei, pe judee, n perioada 2006-2011
Table 3.12 Structure of arrivals in Oltenia region, by counties, during 2006-2011
Jude Indicatori UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Dolj
Sosiri turiti mediu rural/Total sosiri turiti jude % 2.5 2.3 1.0 7.1 13.0 26.2
Sosiri turiti pensiuni turistice i agroturistice
din mediul rural /Total sosiri turiti - mediu
rural
% 100.0 0.0 0.0 0.0 3.1 34.6
Nr nnoptri/persoan Nr. 0.8 2.1 1.3
Gorj
Sosiri turiti mediu rural/Total sosiri turiti jude % 10.3 9.0 9.8 14.1 13.4 15.5
Sosiri turiti pensiuni turistice i agroturistice
din mediul rural /Total sosiri turiti - mediu
rural
% 55.2 74.8 69.8 64.4 64.8 59.0
Nr nnoptri/persoan Nr. 2.2 2.1 2.1 2.3 3.0 3.1
Mehedini
Sosiri turiti mediu rural/Total sosiri turiti jude % 5.7 6.8 6.5 9.4 8.7 9.2
Sosiri turiti pensiuni turistice i agroturistice
din mediul rural /Total sosiri turiti - mediu
rural
% 5.0 3.7 17.9 40.0 46.9 50.1
Nr nnoptri/persoan Nr. 1.0 1.0 1.6 2.2 3.1 2.2
Vlcea
Sosiri turiti mediu rural/Total sosiri turiti jude % 7.6 8.0 9.8 8.9 4.0 4.1
Sosiri turiti pensiuni turistice i agroturistice
din mediul rural /Total sosiri turiti - mediu
rural
% 16.4 12.5 12.0 16.8 28.3 42.0
Nr nnoptri/persoan Nr. 2.7 2.2 2.4 2.2 2.4 2.7
Regiunea
Oltenia

Sosiri turiti mediu rural/Total sosiri turiti jude % 6.7 6.9 7.8 9.3 6.9 9.3
Sosiri turiti pensiuni turistice i agroturistice
din mediul rural /Total sosiri turiti - mediu
rural
% 27.3 22.7 23.3 30.7 39.7 44.6
Nr nnoptri/persoan Nr. 2.1 2.1 2.2 2.3 2.9 2.4
Sursa: Tempo online, INS

- n anul 2011 cca. 9% din turitii sosii n regiune au preferat structurile de primire
turistic din mediul rural; dintre acetia, au preferat pensiunile turistice i agroturistice
cca. 59% din cei sosii n judeul Gorj, 50% din cei sosii n judeul Mehedini i cca. 34,5
% din cei sosii n judeul Vlcea; aceasta ne permite s constatm c, n anul 2011, pe
total regiune, 44,6% din turitii sosii n mediul rural au preferat s practice turismul
rural;

91
- turismul practicat n mediul rural, n cadrul pensiunilor, a fost un turism de weekend,
turitii rmnnd cazai maxim 3 nopi.
Un ultim indicator dar i cel mai important privind circulaia turistic l reprezint gradul
de ocupare sau indicele de utilizare a capacitii de cazare turistic n funciune, calculat ca
raport ntre numrul de nnoptri realizate i capacitatea de cazare turistic n funciune. Aa cum
am observat anterior, cele mai ridicate valori privind utilizarea capacitii de cazare la nivelul
regiunii au fost nregistrate n anul 2008, de respectiv 41,23 % (Tabel 3.13). n judeul Vlcea,
aceast a valoare a fost chiar depit, aici nregistrndu-se un maxim de 48,51%.
n mediul rural, la nivelul pensiunilor, cel mai ridicat grad de ocupare a fost nregistrat n
judeul Gorj, n anul 2007, iar cel mai redus n judeul Dolj n anul 2010. n judeul Mehedini
gradul de ocupare a fost n cretere chiar i n condiiile crizei economice.
Tabel 3.13 Gradul de ocupare la nivelul structurilor de cazare din jude i la nivelul pensiunilor turistice i
agroturistice din mediul rural
Table 3.13 The occupancy of accommodation in the county and in the rural tourist and agrotourist
guesthouses
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grad de ocupare (%)
Jude Vlcea 45.88 47.90 48.51 44.41 40.42 39.28
Jude Gorj 23.86 26.11 27.00 20.19 19.00 20.81
Jude Mehedini 28.78 29.52 31.76 27.73 26.73 27.41
Jude Dolj 19.94 26.41 28.46 14.04 11.09 16.16
Jude Olt 37.80 34.26 27.02 13.69 11.61 22.56
Regiunea Oltenia 38.83 40.74 41.23 34.06 30.53 31.22
Grad de ocupare (%) - pensiuni turistice i agroturistice mediul rural
Jude Vlcea 25.38 23.64 23.40 13.99 9.57 12.28
Jude Gorj 37.94 33.49 28.23 16.74 18.50 20.95
Jude Mehedini 2.70 2.37 12.66 17.61 28.99 22.38
Jude Dolj 13.07 8.57 26.05
Jude Olt 32.10
Regiunea Oltenia 25.56 26.37 24.34 15.99 16.94 18.62
Sursa: Tempo online, INS

Scderea ns a acestuia n judeele Vlcea i Gorj demonstreaz c la nivelul regiunii
Oltenia sectorul turismului rural nu are o ofert turistic adaptat nevoilor clientelei i c
pensiunile turistice i agroturistice nu se promoveaz pe scar larg astfel nct s se asigure un
grad de ocupare cel puin egal cu cel din regimul hotelier.

3.3.2. Potenialul infrastructurii turistice
3.3.2. The potential of tourism infrastructure
Potenialul infrastructurii specific turistice a fost calculat conform metodologiei stabilite
de Institutul Naional de Cercetare - Dezvoltare n Turism pe baza informaiilor furnizate de
Autoritatea Naional pentru Turism, de Institutul Naional de Recuperare, Medicin Fizic i
Balneo-climatologie al Ministerului Sntii, Autoritatea Naional pentru Turism, Regia
Naional a Pdurilor (ROMSILVA) Direcia de Exploatare a Cabalinelor, Romanian
Convention Bureau Asociaia Naional a Organizatorilor de Conferine i Expoziii.
Metodologia a stabilit un punctaj de maxim 20 puncte, distribuit pe subcriterii astfel:
uniti de cazare - 7 pct; instalaii de tratament 5 pct; sli de conferin, centre expoziionale
6 pct; prtii de schi, instalaii de transport pe cablu 1 pct; alte instalaii de agrement 1 pct.

92
n cadrul grilei de evaluare a infrastructurii specific turistice, unitilor de cazare
omologate li s-a atribuit un punctaj maxim de 7 puncte. n funcie de distribuia numrului de
camere pe tipuri de structuri de primire turistic, au fost atribuite urmtoarele punctaje: hoteluri -
5 pct; pensiuni turistice 1 pct; alte tipuri de uniti de cazare cu excepia hotelurilor i a
pensiunilor turistice 1 pct. Acordarea punctajelor la nivelul fiecrei uniti administrativ
teritoriale a fost realizat pornind de la capacitatea de cazare n funciune (calculat ca produs
ntre numrul de camere i numrul de zile de funcionare). Astfel a fost atribuit punctajul
maxim pentru UAT care dispunea de cea mai mare capacitate de cazare n funciune la nivelul
hotelurilor, pensiunilor turistice i respectiv a altor uniti de cazare.
Prezena facilitilor pentru wellness au constituit un avantaj pentru UAT evaluat,
primind un punctaj suplimentar, dar fr a depi cele 5 puncte maxim posibile. Pentru
infrastructura turistic reprezentat de sli de conferin i centre expoziionale au fost acordate 6
puncte, plecnd de la premiza c turismul de afaceri este un important sector aductor de venituri
comparativ cu alte forme de turism. Criteriile care au stat la baza procesului de evaluare a
infrastructurii pentru conferine, reuniuni, manifestri expoziionale au fost urmtoarele: numrul
spaiilor individuale pentru reuniuni (sli); capacitatea total a acestor spaii exprimat n numr
de locuri; oraul cu cea mai capacitate pentru organizarea de reuniuni.
Pentru evaluarea amenajrilor domeniului schiabil au fost luat n calcul doar prtiile de
schi omologate de ctre ANT i instalaiile de transport pe cablu avizate de ctre ISCIR
Romnia. Punctajul maxim acordat acestei componente de infrastructur a fost de 1 punct,
prtiile de schi, respectiv instalaiile de transport pe cablu primind cte 0,5 puncte fiecare. La
capitolul alte instalaii de agrement au fost incluse acele instalaii de agrement ce motiveaz
deplasarea turitilor, respectiv: terenuri de golf, plaje omologate Blue Flag, instalaii de
agrement nautic, parcuri de distracii, herghelii. Punctajul maxim acordat pentru acestea este de 1
pct. Menionm c evalurile realizate ce au stat la baza calculelor potenialului infrastructurii
turistice au luat n considerare date care au fost obinute prin intermediul Autoritii Naionale
pentru Turism, ceea ce a determinat ca doar o parte din localiti s primeasc punctaj pentru
calitatea infrastructurii specific turistice (Tabel 3.14).
Tabel 3.14 Punctajul acordat pentru potenialul infrastructurii turistice
Table 3.14 The score given to the potential of tourism infrastructure
Comuna Forma de
relief
Jude Potenialul
infrastructurii turistice
Comuna Forma
de relief
Jude Potenialul
infrastructurii turistice
Bratovoeti Cmpie Dolj 0,01 Pestiani Munte Gorj 0,02
Bucov Cmpie Dolj 0,01 Arcani Munte Gorj 0,03
Prunior Deal Mehedini 0,01 Mlaia Munte Vlcea 0,09
Ilovia Munte Mehedini 0,01 Baia de Fier Munte Gorj 0,18
Ialnia Cmpie Dolj 0,02 Bala Munte Mehedini 0,34
Ploporu Deal Gorj 0,02 Scelu Deal Gorj 0,87
Pade Munte Gorj 0,02 Voineasa Munte Vlcea 0,91
Sursa: Tempo online, INS

n privina potenialului infrastructurii turistice, trebuie nc de la nceput s precizm c
punctajul obinut de localitile rurale din regiunea Olteniei este foarte mic fa de maximul
posibil de 20 de puncte. Astfel, majoritatea localitilor analizate au obinut punctaj foarte redus,

93
sub 0,4 pct, doar comuna Scelu din judeul Gorj i comuna Voineasa din judeul Vlcea
obinnd 0,87 i respectiv 0,91 pct.

3.3. ANALIZA INFRASTRUCTURII TEHNICE CU INFLUEN
ASUPRA ACTIVITII TURISTICE I A POTENIALULUI ACESTEIA
3.3. ANALYSIS OF TECHNICAL INFRASTRUCTURE
INFLUENCING TOURISM AND ITS POTENTIAL
Regiunea Olteniei cuprinde din punct de vedere administrativ 408 comune i 2070 de
sate. Accesul ns a acestora la infrastructura public este destul de redus, ca de altfel i ritmul de
dezvoltare a acesteia.

3.3.1. Infrastructura specific turistic din zonele rurale ale regiunii Olteniei
3.3.1. Tourism specific infrastructure in rural areas in the Oltenia region
Numrul localitilor din mediul rural cu acces direct la reeaua de distribuie a gazelor
naturale sau la sistemul de canalizare public este destul de redus (cca. 12%), iar n ceea ce
privete reeaua de distribuie a apei se observ c 56,6% din comune sunt conectate la acest
sistem (Tabel 3.15). Pe parcursul a 5 ani de zile, doar 27 comune au modernizat sistemul de
canalizare, 13 comune sistemul de distribuie a gazelor naturale i doar 92 de comune sistemul
de distribuie a apei potabile. Privit la nivel teritorial, investiiile cele mai mari s-au fcut n
judeul Dolj (cca. 60%) i n judeul Vlcea (cca. 20%).
Tabel 3.15 Comune cu acces la infrastructur tehnic, din Regiunea Olteniei, n perioada 2006-2011
Table 3.15 Localities with access to technical infrastructure, in Oltenia region during 2006-2011
Specificaie 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Regiunea Olteniei - numr comune 408 408 408 408 408 408
Numr comune cu reea de distribuie a energiei termice 2 1 1 1 1 1
%/total comune 0,49 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Numr comune cu sistem de canalizare public 23 23 26 29 36 50
%/total comune 5,64 5,64 6,37 7,11 8,82 12,3
Numr comune cu reea de distribuie a apei 159 166 175 189 222 231
%/total comune 38,97 40,69 42,89 46,32 54,41 56,6
Numr comune cu reea de distribuie a gazelor naturale 35 37 37 39 45 48
%/total comune 8,58 9,07 9,07 9,56 11,03 11,8
Sursa: Tempo online, INS

Un alt aspect al infrastructurii cu impact direct asupra activitii turistice a zonei l
reprezint cile de acces i gradul de dezvoltare al acestora la nivelul regiunii. Regiunea Oltenia ,
la nivelul anului 2011, deinea 9,17% din reeaua de cale ferat i 13,14% din lungimea
drumurilor judeene i comunale (Tabel 3.16).
Analiza la nivel judeean ne relev o distribuie aproximativ egal ntre judeele
componente ale regiunii. Cu toate acestea, se observ c reelele de transport din judeele Dolj,
Gorj i Olt ofer o accesibilitate mai ridicat.94
Tabel 3.16 Situaia infrastructurii de transport n Regiunea Olteniei, n anul 2011
Table 3.16 Transport infrastructure situation in Oltenia region in 2011
Cale ferat Drumuri publice-total Drumuri naionale
Drumuri judeene
i comunale
TOTAL - ROMNIA Km 10777 83703 16690 67013
Regiunea OLTENIA Km 988 11001 2177 8824
% Regina Oltenia/Total ar % 9.17 13.14 13.04 13.17
Dolj
Km 225 2419 473 1946
% 22.77 21.99 21.73 22.05
Gorj
Km 239 2274 426 1848
% 24.19 20.67 19.57 20.94
Mehedini
Km 124 1871 448 1423
% 12.55 17.01 20.58 16.13
Olt
Km 237 2176 301 1875
% 23.99 19.78 13.83 21.25
Vlcea
Km 163 2261 529 1732
% 16.50 20.55 24.30 19.63
Sursa: Tempo online, INS

Trebuie ns s subliniem c ritmul de modernizare a drumurilor judeene i comunale
care ofer acces la infrastructura turistic este destul d e redus. Analiza evoluiei acestuia, n
perioada 2006-2011, ne relev urmtoarele (Tabel 3.17):n anul 2011 doar 28,9% din drumurile
judeene i comunale erau modernizate, iar 45,2% erau neasfaltate (pietruite sau de pmnt); n
judeul Mehedini drumurile neasfaltate au reprezentat 58,3% din totalul drumurilor judeene i
comunale din jude; dei cu cea mai mic cretere a drumurilor modernizate (10,8%), judeul Olt
prezint cel mai mare procent de drumuri modernizate, 54,7% din totalul drumurilor din jude;
cele mai multe lucrri de reabilitare n perioada analizat s-au realizat n judeul Mehedini
(51,9%) i judeul Gorj (22,2%).
Tabel 3.17 Evoluia infrastructurii de transport n Regiunea Olteniei, n anul 2011 fa de anul 2006
Table 3.17 The evolution of transport infrastructure in the Oltenia region, in 2011 compared to 2006
2006 2011
% %
2011/2006 2011
Total km
Regiunea Oltenia 8435 8824 104.6 100.0
Dolj 1774 1946 109.7 21.0
Gorj 1843 1848 100.3 21.8
Mehedini 1423 1423 100.0 16.9
Olt 1757 1875 106.7 20.8
Vlcea 1638 1732 105.7 19.4
Modernizate - km
Regiunea Oltenia 1782 2553 143.3 100.0
Dolj 122 414 339.3 6.8
Gorj 395 563 142.5 22.2
Mehedini 124 313 252.4 7.0
Olt 925 1025 110.8 51.9
Vlcea 216 238 110.2 12.1
Pietruite - km
Regiunea Oltenia 3676 3080 83.8 100.0
Dolj 653 601 92.0 17.8
Gorj 756 547 72.4 20.6
Mehedini 885 728 82.3 24.1
Olt 729 716 98.2 19.8
Vlcea 653 488 74.7 17.8
De pmnt - km
Regiunea Oltenia 921 909 98.7 100.0
Dolj 358 290 81.0 38.9
Gorj 164 145 88.4 17.8
Mehedini 102 102 100.0 11.1
Olt 103 134 130.1 11.2
Vlcea 194 238 122.7 21.1
Sursa: Tempo online, INS


95
3.3.2. Potenialul infrastructurii tehnice
3.3.2. Potential of technical infrastructure
Potenialul infrastructurii tehnice ca suport pentru activitatea turistic a fost estimat prin
acordarea unui punctaj pe baza unei grile de maxim 30 puncte. Pentru evaluarea accesibilitii la
infrastructura major de transport s-a avut n vedere prezena pe teritoriul acestora a unor
ci/noduri majore de transport de cltori, condiie esenial pentru ca un teritoriu s poat fi
inclus n activitatea turistic. Din cele 30 de puncte prin care s-a evaluat importana echiprii
tehnice a unei localiti pentru desfurare unei activiti turistice, 16 au fost direcionate ctre
criteriul accesibilitii. Cei patru indicatori care au fost luai n considerare pentru a evalua
accesul direct al unitilor administrativ teritoriale la reeaua major de transport au fost
ponderai n funcie de importana acestora ntr-o reea internaional de transport precum i de
intermodalitate n transportul de cltori.
Din cele 341 de localiti luate n analiz, doar 316 au primit punctaj pentru infrastructura
tehnic. Majoritatea dintre acestea au primit maxim 15 pct, demonstrnd, aa cum am artat
anterior prin analiza indicatorilor statistici, un grad redus de dezvoltare a sectoarelor de transport,
utiliti publice i telecomunicaii. La nivelul regiunii geografice a Olteniei doar 15 comune au
primit punctaj peste 15 pct. Localitile care au primit punctaj ridicat pentru infrastructura
tehnic prezint urmtoarele caracteristici: comune care prezint accesibilitate (cale ferat i
drumuri modernizate, telecomunicaii), precum i racordare la una din utilitile publice: ap i
canalizare sau la gaze natural 9 comune cu 17,5 pct (1 comun jude Dolj, 3 comune jude
Gorj, 3 comune jude Mehedini, 1 comun jude Olt, 1 comun jude Vlcea); cu ct
punctajul este mai ridicat, aceasta reprezint c respectiva comun prezint toate tipurile de
utiliti publice; n aceast categorie sunt cuprinse urmtoarele comune: Ialnia i Dioti din
judeul Dolj; Drgutei, Blteni i Bleti din judeul Gorj; imian din judeul Mehedini.

3.4. EVALUAREA GRADULUI DE DEZVOLTARE A TURISMULUI
RURAL
3.4. ASSESSMENT OF RURAL TOURISM DEVELOPMENT
DEGREE
Studiul privind implementarea Programului Operaional Regional 2007-2013 n regiunea
Sud Vest Oltenia din martie 2011 cuprinde o evaluare detaliat a gradului de dezvoltare a
turismului n regiune, pe judee i poli de concentrare turistic. Studiul subliniaz pentru nceput
faptul c la nivelul zonei zona montan localizat pe teritoriul judeelor Gorj, Vlcea i
Mehedini prezint un real potenial turistic, aici existnd i staiuni utilizate pentru turism i
sport (precum Rnca).
96
3.4.1. Tipuri de activiti turistice dezvoltate n mediul rural din Regiunea
geografic Oltenia
3.4.1. Types of tourism activities developed in the rural geographic region of Oltenia
Turismul de mas rmne ns forma de turism predominat dar exist n zon i alte
tipuri de activiti legate de cultur, mediu, afaceri, educaie, religie, etc. ce reflect o form de
recreere mult mai energic i participativ. Schiul, drumeia, ciclismul, canyoningul etc. sunt
activiti practicate din ce n ce mai des n zon dar practicanii lor sunt adesea dispersai n
areale fr o infrastructur adecvat sau fr o capacitate de a administra activitile turistice.
Trebuie ns reinut c n regiune exist rute turistice alpine pedestre, inclusiv rute europene de
lung parcurs pedestru (ex: E3 i E7), zone pe care se practic alpinismul i escalada (ex.: Cheile
Sohodolului - Runcu, Cheile Galbenului - Baia de Fier i Cheile Olteului - Polovragi),
zone speologice (peste 2 000 de peteri), zone de practicare a canyoningului turistic, circuite de
rafting (ex: 30 km pe Defileul Jiului), zone schiabile, precum i zone pentru vntoare i pescuit.
La toate acestea se adaug diferite obiective turistice ce permit practicarea turismului
istoric, ecumenic i cultural, precum: biserici de lemn sau de zidrie motenite din timpurile
medieval; "Culele" - case fortificate ce se gsesc numai n Oltenia (originare din Afganistan i
din Iran, culele au fost construite n secolul XVIII de ctre micii proprietari pentru a se proteja de
invaziile turceti); muzee de arhitectur popular; srbtori i trguri populare, etc.
Zonele rurale din regiune pe de alt parte, completeaz oportunitile turistice ale
regiunii, ele oferind o veritabil ospitalitate bazat pe mediul nepoluat, vinuri, gastronomie i
tradiii folclorice. Exist la nivel local chiar i branduri cunoscute gastronomice, precum: vinul
de piatr din Runcu, uica de Baia, etc.
n continuare vom prezenta o exemplificare localizat selectiv a diferitelor forme de
turism practicate n Regiunea geografic Oltenia: Turism activ: Baia de Fier - Polovragi:
alpinism, escalad, speologie, canyoning, mountainbike, 4x4 i enduro, drumeie, cicloturism;
Runcu: alpinism, escalad, speologie, canyoning (canioane i cascade), mountainbike, 4x4 i
enduro, drumeie, cicloturism; Petiani: drumeie i turism montan, , 4x4 i enduro, scufundri,
speologie; Turism rural: Polovragi, Baia de Fier, Runcu, Arcani, Petiani, Pade (Jud. Gorj);
Ianca, Vdastra i Oboga (Jud. Olt); Turism ecumenic: mnstirea Polovragi (Jud. Gorj),
mnstirile Cozia, Horezu (Jud. Vlcea) etc.; Turism balnear: Scelu (Jud. Gorj); Bala (Jud.
Mehedini); Ghighera (Jud. Dolj); Turism de tranzit i itinerant n special n judeul
Mehedini; Turism montan are mai multe forme: drumeii montane: munii Banatului,
Mehedini, etc.; speoturism cu valoare turistic sau tiinific; turism de odihn i recreere n
localitile aflate n apropierea vilor, defileurilor, rezervaiilor; turism de vntoare i pescuit n
localitile aflate n apropierea zonelor cu fond cinegetic i de-a lungul afluenilor Dunrii;
Turism tiinific se practic de ctre specialist n special n cadrul rezervaiilor (Porile de Fier,
Domogled, etc.); Turism Dunrean ce se poate practica n special n judeul Olt, pornind din
portul Corabia. Cu toate acestea, la nivelul regiunii se practic un turism dezorganizat,
respectiv un turism necontrolat, cu campri n locuri nepermise i cu o lips total de control
asupra accesului vehiculelor.

97

3.4.2 Structuri asociative de promovare i valorificare a turismului n Regiunea
Geografic a Olteniei
3.4.2 Associative promotion and recovery structures of tourism in the the
geographic region of Oltenia
n prezent exist la nivelul arealului cercetat o serie de asociaii i fundaii cu atribuii n
domeniul turismului. Dintre acestea menionm:
- Asociaia de Cultur i Turism Starpress nfiinat n anul 2009, aceast asociaie
nu a derulat proiecte n domeniu;
- Asociaia de Promovare a Turismului Mehedini - nfiinat n anul 2007, asociaia are
drept scop dezvoltarea i promovarea turismului n judeul Mehedini, realiznd: un site
de prezentare a traseelor ecoturistice ale zonei (http://www.aptmh.site90.com/): Traseul
Ecoturistic Alion, Traseul Ecoturistic Valea Liubotina-Rudina, Traseul Ecoturistic Valea
Vodiei-Dealul Duhovnei, Traseul ecoturistic Trescov, Traseul Ecoturistic Tarova,
Traseul Ecoturistic Svinia-Tricule, Traseul Ecoturistic Racov-Boldovin, Traseul
Ecoturistic Cioaca Cremeneasca-Rudina; site pentru promovarea ecoturismului
www.ecoturist.tk platforma reprezint doar o promovare a destinaiilor ecoturistice din
strintate, nepromovnd peisajul local;
- Asociaia de Turism Ecologic Camena - nfiinat n anul 2007, asociaia are drept
scop dezvoltarea durabil a comunelor din zona de munte, propunndu-i: realizarea de
materiale informative; promovarea traseelor turistice; organizarea de tabere tematice,
cursuri, trguri, etc. Dintre activitile asociaiei menionm: Proiect finanat de Comisia
European 2010 Extreme Green; obiectiv: informarea tinerilor n ceea ce privete
sntatea prin dezvoltarea de abiliti practice n msuri de prevenire i siguran n
domeniul turismului montan; nfiinarea clubului Fotographica n anul 2010; Proiect
finanat de Comisia European 2011 Bike in action; obiectiv: informarea tinerilor
defavorizai n legtur cu beneficiile activitii voluntariatului prin intrarea n contact
direct cu acetia i aflarea nevoilor existente; Proiect finanat de Autoritatea Naional
pentru Sport i Tineret 2011 Tinerii antreprenori i ideile lor de afaceri; obiectiv:
dezvoltarea spiritului antreprenorial n domeniul turistic la tinerii din judeul
Mehedini; Proiect finanat de Comisia European 2011 Clubul Eco Montan
Camena; obiectiv: creterea ofertei de activiti pentru tineri n domeniul turismului
ecologic; Proiect finanat de Fundaia pentru Parteneriat i MOL Romnia 2012
Junior Ranger n Platoul Mehedini; obiectiv: creterea gradului de promovare i
cunoatere a ariei protejate a Geoparcului Platoul Mehedini de ctre tinerii din
Mehedini; Proiect finanat de Direcia Judeean pentru Tineret 2012 Tineri i
poteci tematice n Mehedini; obiectiv: creterea gradului de cunoatere de ctre tineri a
ariilor protejate din Mehedini;

98
- Asociaia de Turism, Ecologie i Biodiversitate Eco Urbis Drobeta- nfiinat n
anul 2006 n cadrul Centrului universitar din Drobeta Turnu Severin, aceast asociaie nu
a derulat proiecte n domeniu;
- Asociaia Kogayon nfiinat n anul 2003, activitatea asociaiei a constat n: nfiinarea
i administrarea Parcului Naional Buila-Vnturria; organizarea de tabere; ecologizarea
zonelor administrate; concursuri de fotografie; amenajri puncte de informare turistic;
educarea elevilor n privina geologiei i ecologiei; reconstrucia refugiului Piscul cu
Brazi, etc.
- Asociaia Pentru Promovarea Turismului Rural Vlcea - nfiinat n anul 2010,
asociaia deruleaz n prezent proiectul POSDRU Competene crescute pentru angajaii
din turism din regiunea Sud-Vest Oltenia;
- Asociaia pentru Turism Sport i Ecologie Hai-Hui Trgu-Jiu asociaia desfoar
activiti culturale, sportive i ecologice; gestioneaz concursul montan Zimbrul
Carpatin;
- Asociaia Profesional Patronal de Turism Gorjul nfiinat n anul 2006, asociaia
promoveaz turismul n judeul Gorj la trguri de Turism i face parte din Federaia
asociaiilor de promovare a turismului din Romnia;
- Asociaia Societilor de Turism OLT nfiinat n anul 2004, aceast asociaie nu a
derulat proiecte n domeniu;
- Federaia Patronatelor din Regiunea Oltenia -F-PRO - nfiinat n anul 2005, aceast
structur este orientate n mod special ctre organizarea de cursuri pentru angajaii din
turism; n prezent este implicat n cadrul proiectului POSDRU O ans tinerilor din
mediul rural, etc.

3.4.3. Potenialul turistic al mediului rural din Regiunea Olteniei
3.4.3. The tourism potential of rural areas in Oltenia
n funcie de potenialul de dezvoltare turistic al localitilor din mediul rural, comunele
din Regiunea Olteniei pot fi mprite astfel: comune cu potenial turistic foarte ridicat
acestea dein pe teritoriul lor rezervaii ale biosferei cu valori de patrimoniu de interes naional i
mondial, parcuri naionale, monumente ale naturii; comune cu potenial ridicat acestea
prezint potenial turistic deosebit i infrastructur specific, parial realizat dar favorabil
dezvoltrii prioritare a turismului; comune cu potenial mediu - acestea prezint potenial
turistic ridicat i favorabil dezvoltrii funciei de turism; comune cu potenial redus acestea
sunt comune cu obiective turistice naturale i/sau antropice dar care sunt valorificate doar pe
plan local.
Gruparea comunelor din Regiunea Geografic a Olteniei n funcie de potenialul de
dezvoltare turistic al fiecrei localiti rurale, forma de relief i judee ne permite n primul rnd
s observm c, din cele 341 de comune, 31,96% au potenial redus, 47,80% au potenial mediu
i doar 20,24% au potenial ridicat (Anexa 3.6).

99
Cele 109 de localiti care au primit punctaj redus sunt situate n zona de cmpie
(81,65%) i deal (18,35%), iar situaia repartizrii acestora pe judee ne relev urmtoarele
(Figura 3.4): 49,5% dintre acestea se afl n judeul Dolj, 22,94% n judeul Olt, 12,84% n
judeul Vlcea, 11,93% n judeul Mehedini i 2,75% n judeul Gorj; n judeele Dolj, Olt i
Mehedini majoritatea comunelor cu potenial redus sunt situate n zonele de cmpie; n judeele
Gorj i Vlcea, majoritatea comunelor sunt situate n zone de deal.
Un alt aspect important al acestor tipuri de localiti este faptul c punctajul obinut este
de sub 12 puncte din maximul de 100 de puncte. De asemenea, menionm c 51,37% dintre
acestea au obinut punctaj, n principal, pentru resursele turistice naturale, iar restul de 48,63%
datorit punctajului acordat pentru infrastructura tehnic. Doar patru comune au primit punctaj
pentru resurse antropice i doar o localitate pentru infrastructura specific turistic.
Figura 3.4 Structura comunelor cu potenial redus din Regiunea Olteniei, pe tipuri de relief
Chart 3.4 Structure of localities with low potential in Oltenia region, by types of landscape

Sursa: prelucrare dup Ministerul Dezvoltrii Regionale i a Turismului, Planul de amenajare a teritoriului Naional Seciunea a VIII-a
zone turistice, http://www.mie.ro/printeaza.php?p=1081

Localitile care au primit punctaj mediu (163) sunt situate n proporie de 55,21% n
zone de cmpie, 39,26% n zone de deal i 5,52% n zone de munte. Analiza la nivel de judee ne
relev urmtoarele (Figura 3.5): 25,15% dintre acestea se afl n judeul Dolj, 20,86% n judeul
Vlcea i cte cca. 18% n judeele Gorj, Mehedini i Olt; n judeele Dolj i Olt majoritatea
comunelor sunt situate n zonele de cmpie; n judeele Gorj i Vlcea, majoritatea comunelor
sunt situate n zone de deal; localitile situate n zone de munte au o proporie moderat, de
13,79% n judeul Mehedini, 11,76% n judeul Vlcea i 3,45% n judeul Gorj.
Localitile cu punctaj de dezvoltare turistic mediu se ncadreaz n intervalul 12-22
puncte. Dintre acestea, 36,19% (59 de comune) au obinut punctaj datorit resurselor naturale i
antropice de care dispun, iar 63,8%, datorit punctajul acordat pentru infrastructura tehnic
(adiional celui obinut pentru resursele naturale).
Localitile cu potenial ridicat, ce prezint potenial turistic deosebit i infrastructur
specific, parial realizat dar favorabil dezvoltrii prioritare a turismului, sunt n numr de 58
i reprezint 17,01% din totalul comunelor din Regiunea Geografic a Olteniei. Acestea sunt

100
situate n proporie de 29,31% n zone de cmpie, 44,83% n zone de deal i 9,20% n zone de
munte.
Figura 3.5 Structura comunelor cu potenial mediu din Regiunea Olteniei, pe tipuri de relief
Chart 3.5 Structure of localities with medium potential in Oltenia region, by types of landscape

Sursa: prelucrare dup Ministerul Dezvoltrii Regionale i a Turismului, Planul de amenajare a teritoriului Naional Seciunea a
VIII-a zone turistice, http://www.mie.ro/printeaza.php?p=1081

Analiza la nivel de jude ne relev urmtoarele (Figura 3.6): 37,93% dintre acestea se afl
n judeul Dolj, 25,86% n judeul Mehedini, 15,52% n judeele Dolj i Vlcea i 5,17% n
judeul Olt; n judeele Dolj i Olt majoritatea comunelor sunt situate n zonele de cmpie; n
judeele Gorj, Mehedini i Vlcea, majoritatea comunelor sunt situate n zone de deal;
localitile situate n zone de munte au o proporie de 20,69% n judeul Mehedini, 11,76% n
judeul Vlcea i 17,24% n judeul Gorj.
Figura 3.6 Structura comunelor cu potenial ridicat din Regiunea Olteniei, pe tipuri de relief
Chart 3.6 Structure of localities with high potential in Oltenia region, by types of landscape

Sursa: prelucrare dup Ministerul Dezvoltrii Regionale i a Turismului, Planul de amenajare a teritoriului Naional Seciunea a
VIII-a zone turistice, http://www.mie.ro/printeaza.php?p=1081


101
Localitile cu punctaj de dezvoltare turistic ridicat se ncadreaz n intervalul 22-32
puncte. Dintre acestea, doar 5 comune din zona de munte, 3 din zona de deal i 2 din zona de
cmpie au primit punctaj pentru infrastructura turistic. Cca. 69% (40) din comune au primit
punctaj ridicat pentru resursele naturale i antropice (peste 50% din total punctaj). Dintre acestea,
15 comune au primit pentru resursele naturale 40-60% din total punctaj, iar 6 comune pentru
resursele antropice. Localitile cu potenial foarte ridicat sunt n numr de 11 i reprezint doar
3,23% din totalul comunelor din Regiunea Geografic a Olteniei. Acestea sunt situate n
proporie de 45,45% zone de deal i 54,55% n zone de munte.
Analiza la nivel de judee ne relev urmtoarele (Figura 3.7): 63,64% dintre acestea se
afl n judeul Gorj, 27,27% n judeul Vlcea i 9,09% n judeul Mehedini; n judeul
Mehedini toate aceste comune sunt localizate n zone de deal; n judeele Gorj i Vlcea
majoritatea comunelor sunt situate n zonele de munte.
Figura 3.7 Structura comunelor cu potenial foarte ridicat din Regiunea Olteniei, pe tipuri de relief
Chart 3.7 Structure of localities with very high potential in Oltenia region, by types of landscape

Sursa: prelucrare dup Ministerul Dezvoltrii Regionale i a Turismului, Planul de amenajare a teritoriului Naional Seciunea a VIII-a
zone turistice, http://www.mie.ro/printeaza.php?p=1081

Punctajul obinut de aceste comune pentru potenialul de dezvoltare turistic este format
n proporie de peste 60% din puncte acordate resurselor naturale i antropice, cu excepia
localitilor Clnic din judeul Gorj, Bujoreni din judeul Vlcea i imian din judeul Mehedini.
n concluzie, la nivelul regiunii exist zone cu potenial turistic, dar inem s menionm
c desfurarea activitilor turistice necesit modernizarea infrastructurii de transport, pregtirea
resurselor umane din turism, un management eficient al administraiilor locale, dar i o
promovare mai ridicat de ctre firmele de publicitate i ageniile turistice.

3.4.4. Evaluarea gradului de dezvoltare a turismului rural din Regiunea Olteniei
3.4.4. Assess the degree of rural tourism development in Oltenia Region
n Regiunea Geografic a Olteniei, din cadrul celor 341 de localiti ce intr n
componena sa administrativ, doar 69 de comune au potenial de dezvoltare turistic ridicat i

102
foarte ridicat, majoritatea din judeele Gorj i Mehedini. Programele i strategiile de dezvoltare a
turismului trebuie ns s in cont i de cele 163 de comune cu potenial mediu, care prin
investiii i o promovare intensiv pot crete ponderea sectorului turismului rural n economia
rural a zonei.
Evaluarea ofertei turistice (date colectate de la pensiuni)
Pentru a nelege ns care sunt consecinele nevalorificrii turismului rural la realul su
potenial vom porni n evaluarea noastr de la datele colectate n teritoriu la nivelul a 25 de
comune din arealul analizat. Aceast analiz a reprezentat primul pas n stabilirea gradului de
valorificare a turismului rural, oferindu-ne informaii legate de capacitatea ofertei i preurile
practicate la nivelul anului 2010. Dei nu este exhaustiv selecia efectuat, realizm aceast
evaluare pornind de la aceste informaii deoarece, aa cum am menionat anterior, considerm c
baza de date oferit de INS este incomplet pentru demersul nostru (Anexa 3.7). Datele culese
n teritoriu ne-au permis s constatm c structurile de cazare turistic specifice turismului rural
s-au dezvoltat n zone de cmpie cu potenial mediu, n zone de deal cu potenial ridicat i foarte
ridicat, precum i n zone de munte cu potenial mediu, ridicat i foarte ridicat. De asemenea, se
poate observa c la nivelul fiecrui jude exist o concentrare a ofertei turistice n zonele cu
resurse naturale i antropice, dar care prezint fie probleme de infrastructur turistic, fie de
infrastructur tehnic.
Stabilirea coeficienilor de echivalen turist-punctaj de potenial turistic
Cel de-al doilea pas n calcularea gradului de valorificare a turismului rural l reprezint
calcularea coeficienilor de echivalen turist-punctaj de potenial turistic. Acest coeficient ne
permite stabilirea numrului de turiti pe care un punct de potenial de dezvoltare turistic are
capacitatea de ai atrage la nivelul unei comune. Calcularea coeficienilor reprezentativi la nivelul
unui jude conform formulelor prezentate n capitolul de metodologie sunt (Tabel 3.18):
Tabel 3.18 Clasificarea comunelor din Regiunea Olteniei pe nivele de potenial turistic
Table 3.18 Classification of localities in Oltenia by levels of tourism potential
Dolj Gorj Mehedini Vlcea Olt
Numr comune baz de calcul 5 19 5 32 1
Numr turiti (Tji)
1
5293 5828 2517 3865 113
Punctaj total - potenial de dezvoltare turistic (Pj1)
2
, din care: 55,02 265,12 88,51 214,5 43,5
Coeficient de echivalen (Ci)
3
, din care: 96,0 22,0 28,0 18,0 3,0
Not:
1
Tji = numrul de turiti sosii n anul 2011 n localitile j din judeul i;
2
Pji = punctajul potenialului de dezvoltare turistic
total obinut de localitile j care au primit turiti, din judeul i;
3
Ci = coeficient de echivalen pentru judeul i
Sursa: prelucrri proprii


Evaluarea gradului de valorificare a turismului rural
Jude Dolj
Judeul Dolj cuprinde 104 comune, din care 101 sunt situate n zone de cmpie i 3 n
zone de deal, acestea reprezentnd 30,5% din localitile din Regiunea Geografic a Olteniei. Pe
teritoriul a 12 localiti se afl 14 arii protejate de interes natural cu o suprafa total de 793,7
ha. Prin Planul de Amenajare a Teritoriului Naional, toate comunele au obinut punctaj pentru
potenialul resurselor naturale, 23 de comune pentru potenialul antropic, 3 comune pentru

103
infrastructura turistic (Bratovoeti, Bucov, Ialnia) i 3 comune pentru potenialul ridicat al
infrastructurii tehnice. Toate aceste punctaje acordate au determinat ca la nivelul judeului Dolj
potenialul de dezvoltare turistic s prezinte urmtoarele caracteristici: 54 de comune au
potenial redus, 41 de comune potenial mediu (40 cu relief de cmpie i una cu relief de deal) i
9 comune potenial ridicat (8 cu relief de cmpie i una cu relief de deal).
n anul 2011, n mediul rural al judeului Dolj, existau luate n evidena statistic 4
structuri de primire turistic (pensiuni din localitile Coofenii din Fa, Pieleti, Radovan i
Vrtop), cu un numr de 129 de locuri i 210,2 de zile de funcionare. Se cunoate c n cadrul
acestor structuri au sosit 5293 turiti care au stat 7062 nopi ceea ce a determinat un numr
mediu de nnoptri per persoan de 1,3 nopi. De asemenea, evidena statistic ne relev la
nivelul structurilor rurale n anul 2011 un grad de ocupare de 26,05% i 129 de locuri capacitate
existent aferent a 5 pensiuni, ceea ce ne permite s estimm c n anul 2011, la nivelul
pensiunilor, capacitatea turistic n funciune a fost de 27110 locuri-zile.
Mixnd toate aceste informaii putem estima gradul de valorificare a potenialului turistic
pornind de la urmtoarele premise (Tabel 3.19): coeficientul de echivalen turist-punct de
potenial turistic este 96; grad de ocupare 26,05% (la nivel de jude) i durat medie de
funcionare 210,2 zile (medie regiune); dimensiune medie pensiuni 25,8 locuri/pensiune (medie
jude); tariful mediu este de 47,5 lei/loc (tarif mediu calculat pe baza informaiilor culese).
Turismul rural este valorificat n prezent la 4,18% din realul su potenial (Tabel 3.19).
Astfel, judeul are capacitatea ca prin potenialul su turistic s atrag n zon cca. 126533,8 de
turiti, jumtate din acetia n comunele cu potenial mediu.
Tabel 3.19 Evaluarea gradului de valorificare a turismului rural n judeul Dolj
Table 3.19 Evaluation of the recovery degree of rural tourism in Dolj County

Baz
comparaie 2011
Potenial Redus Potenial Mediu Potenial Ridicat Total Dolj
Valori estimative
Nr. comune 4 54 41 9 104
Punctaj potenial de dezvoltare turistic
(Pk1)
1

55,02 447,01 648,53 222,52 1318,06
resurse turistice
(Pak1)
2

22,5 222,00 291,00 97,00 610,00
infrastructur turistic
(Pbk1)
3

32,52 225,01 357,53 125,52 708,06
Numr de turiti (Teki)
4
5293 42913,0 62258,9 21361,9 126533,8
Numr nnoptri (Ieki)
5
7062 57255,1 83066,7 28501,4 168823,2
Capacitate locuri (Lki)
6
129 1045,6 1517,0 520,5 3083,1
Numr pensiuni (Penski)
7
5 44 55 18 117
Tarif mediu (Tm) 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5
Cifr de afaceri (CAki)
8
335445 2719618 3945670 1353816 8019104
Gradul de valorificare a turismului rural (Gi)

9

4,18%
Not:
1
Pki = punctajul de dezvoltare turistic total obinut de localitile k din judeul i;
2
Paki = punctajul obinut pentru resurse
turistice (naturale i antropice) de localitile k ce au primit turiti din judeul i;
3
Pbki = punctajul obinut pentru infrastructur (turistic i tehnic)
de localitile k ce au primit turiti din judeul i;
4
Teki = numrul de turiti estimai pentru judeul i la nivelul localitilor k;
5
Ieki = numrul de
nnoptri estimate pentru judeul i la nivelul localitilor k;
6
Lki = numrul de locuri necesar pentru judeul i la nivelul localitilor k;
7
Penski =
numrul de pensiuni necesar pentru judeul i la nivelul localitilor k;
8
CAki = cifra de afaceri estimativ pentru judeul i la nivelul localitilor k;
9
Gi = gradul de valorificare a turismului rural
Sursa: prelucrri pe baza datelor Tempo online, INS

Aceasta presupune c dac judeul ar dispune de un surplus de 112 de pensiuni, la actuala
dimensiune a gradului de ocupare i de dimensiune medie a unei pensiuni, se poate crea un
sector economic viabil din turismul n mediul rural care s aduc ncasri de cca. 800 mii lei,
adic de 24 de ori mai mult dect n prezent.

104
La actuala infrastructur turistic din jude (5 pensiuni), numrul estimat de turiti prin
metodologia propus poate fi atins doar n condiiile asigurrii, prin programe viabile de
marketing turistic, a unui grad de ocupare de cca. 620%.
Jude Gorj
Judeul Gorj cuprinde 61 comune, din care 4 sunt situate n zone de cmpie, 47 n zone de
deal i 10 n zone de munte, acestea reprezentnd 17,89% din localitile din Regiunea
Geografic a Olteniei.. Prin Planul de Amenajare a Teritoriului Naional, toate comunele au
obinut punctaj pentru potenialul resurselor naturale, 34 de comune pentru potenialul antropic,
6 comune pentru infrastructura turistic (Ploporu, Pade, Petiani, Arcani, Baia de Fier, Scelu)
i 6 comune pentru potenialul ridicat al infrastructurii tehnice.
Toate aceste punctaje acordate au determinat ca la nivelul judeului Gorj potenialul de
dezvoltare turistic s prezinte urmtoarele caracteristici: 3 comune au potenial redus, 29 de
comune potenial mediu (27 cu relief de deal), 22 comune potenial ridicat (14 cu relief de deal i
5 cu relief de munte) i 7 comune potenial foarte ridicat (3 cu relief de deal i 4 cu relief de
munte). n anul 2011, n mediul rural al judeului Gorj, existau luate n evidena statistic 19
structuri de primire turistic (pensiuni din localitile Arcani, Baia de Fier, Crasna, Mueteti,
Pade, Petiani, Polovragi, Runcu, Scelu), care aveau o capacitate de 326 de locuri i o
capacitate turistic n funciune de 85820 locuri-zile, respectiv n medie 263,3 zile de
funcionare. n cadrul acestor structuri au sosit 5828 turiti care au stat 17976 nopi ceea ce a
determinat un numr mediu de nnoptri per persoan de 3,1 nopi i un grad de ocupare de
20,95%.
Mixnd toate aceste informaii putem estima gradul de valorificare a potenialului turistic
pornind de la urmtoarele premise (Tabel 3.20): coeficientul de echivalen turist-punct de
potenial turistic este 22; grad de ocupare 20,95% (la nivel de jude) i durat medie de
funcionare 263,3 zile (medie jude); dimensiune medie pensiuni 17,2 locuri/pensiune (medie
jude); tariful mediu este de 49,5 lei/loc (tarif mediu calculat pe baza informaiilor culese).
Tabel 3.20 Evaluarea gradului de valorificare a turismului rural n judeul Gorj
Table 3.20 Evaluation of the recovery degree of rural tourism in Gorj County

Baz
comparaie
2011
Potenial
Redus
Potenial
Mediu
Potenial
Ridicat
Potenial
Foarte
Ridicat
Total - Gorj
Valori estimative
Nr. comune 8 3 29 22 7 61
Punctaj potenial de dezvoltare turistic
(Pk1)
1

265,12 33,0 478,6 583,9 250,2 1345,7
resurse turistice (Pak1)

2

195 18,0 239,0 320,0 167,0 744,0
infrastructur turistic
(Pbk1)
3

70,12 15,0 239,6 263,9 83,2 601,7
Numr de turiti (Teki)
4
5828 726,0 10528,1 12846,7 5504,4 29605,2
Numr nnoptri (Ieki)
5
17976 2239,3 32473,1 39624,6 16977,9 91314,9
Capacitate locuri (Lki)
6
326 40,6 588,7 718,3 307,8 1655,4
Numr pensiuni (Penski)
7
19 3 33 44 16 96
Tarif mediu (Tm) 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5
Cifr de afaceri (CAki)
8
889812 110844,8 1607417,6 1961415,6 840405,1 4520083,1
Gradul de valorificare a turismului rural (Gi)
9
19,69%
Not:
1
Pki = punctajul de dezvoltare turistic total obinut de localitile k din judeul i;
2
Paki = punctajul obinut pentru resurse turistice (naturale i
antropice) de localitile k ce au primit turiti din judeul i;
3
Pbki = punctajul obinut pentru infrastructur (turistic i tehnic) de localitile k ce au primit turiti din
judeul i;
4
Teki = numrul de turiti estimai pentru judeul i la nivelul localitilor k;
5
Ieki = numrul de nnoptri estimate pentru judeul i la nivelul localitilor k;
6
Lki = numrul de locuri necesar pentru judeul i la nivelul localitilor k;
7
Penski = numrul de pensiuni necesar pentru judeul i la nivelul localitilor k;
8
CAki = cifra
de afaceri estimativ pentru judeul i la nivelul localitilor k;
9
Gi = gradul de valorificare a turismului rural
Sursa: prelucrri pe baza datelor Tempo online, INS

105
Turismul rural este valorificat n prezent la 19,69% din realul su potenial. Astfel,
judeul are capacitatea ca prin potenialul su turistic s atrag n zon cca. 29605 de turiti,
35,6% n comunele cu potenial mediu i cca. 43,4% n comunele cu potenial ridicat. Aceasta
presupune c dac judeul ar dispune de un surplus de 77 de pensiuni, la actuala dimensiune a
gradului de ocupare i de dimensiune medie a unei pensiuni, se poate crea un sector economic
viabil din turismul n mediul rural care s aduc ncasri de cca. 4,5 mil. lei, adic de 5 ori mai
mult dect n prezent.
La actuala infrastructur turistic din jude (19 pensiuni), numrul estimat de turiti prin
metodologia propus poate fi atins doar n condiiile asigurrii, prin programe viabile de
marketing turistic, a unui grad de ocupare de cca. 106%.

Jude Olt
Judeul Olt cuprinde 58 comune, situate n zone de cmpie, ce reprezint 17,00% din
localitile din Regiunea Geografic a Olteniei. Pe teritoriul a 11 comune se afl 7 arii protejate
de interes natural cu o suprafa total de 4675,8 ha. Prin Planul de Amenajare a Teritoriului
Naional, toate comunele au obinut punctaj pentru potenialul resurselor naturale, 7 comune
pentru potenialul antropic i 1 comun pentru potenialul ridicat al infrastructurii tehnice. Nici o
comun din judeul Olt nu a primit punctaj pentru infrastructura turistic. Toate aceste punctaje
acordate au determinat ca la nivelul judeului Olt potenialul de dezvoltare turistic s prezinte
urmtoarele caracteristici: 25 comune au potenial redus, 30 de comune potenial mediu i 3
comune potenial ridicat. Judeul Olt prezint o situaie special n cadrul demersului nostru.
Dei majoritatea comunelor sunt dispuse ntr-ul relief de cmpie, cu multe arii protejate i mai
multe areale ce prezint resurse naturale i antropice cu potenial turistic, sectorul turistic rural
nu este dezvoltat nici mcar n zona de sud spre lunca Dunrii. Singura informaie disponibil pe
care o avem este existena n anul 2011 a 16 locuri de cazare n cadrul unei pensiuni din comuna
Bobiceti. Aceasta nu ne permite realizarea estimrilor conform metodologiei aplicate n
celelalte judee, motiv pentru care o s excludem comunele din aceast zon din evaluare.
Jude Mehedini
Judeul Mehedini cuprinde 58 comune, din care 23 sunt situate n zone de cmpie, 25 n
zone de deal i 10 n zone de munte, acestea reprezentnd 17,00% din localitile din Regiunea
Geografic a Olteniei.
Prin Planul de Amenajare a Teritoriului Naional, toate comunele au obinut punctaj
pentru potenialul resurselor naturale, 11 comune pentru potenialul antropic, 3 comune pentru
infrastructura turistic (Prunior, Ilovia, Bala) i 4 comune pentru potenialul ridicat al
infrastructurii tehnice. Toate aceste punctaje acordate au determinat ca la nivelul judeului
Mehedini potenialul de dezvoltare turistic s prezinte urmtoarele caracteristici: 13 comune au
potenial redus, 29 de comune potenial mediu (14 cu relief de cmpie i 11 cu relief de deal), 15
comune potenial ridicat (8 cu relief de deal i 6 cu relief de munte) i 1 comun potenial foarte
ridicat (cu relief de deal).

106
n anul 2011, n mediul rural al judeului Mehedini, existau luate n evidena statistic 5
structuri de primire turistic (pensiuni din localitile imian i Hinova), care aveau o capacitate
de 74 de locuri i o capacitate turistic n funciune de 25287 locuri-zile, respectiv n medie
341,7 zile de funcionare. n cadrul acestor structuri au sosit 2517 turiti care au stat 5658 nopi
ceea ce a determinat un numr mediu de nnoptri per persoan de 2,2 nopi i un grad de
ocupare de 22,38%.
Pentru estimarea gradului de valorificare a potenialului turistic pornim de la urmtoarele
premise: se poate nfiina cel puin o pensiune n fiecare comun cotat cel puin cu potenial
mediu; numrul mediu de locuri per pensiune 14,8 (numrul mediu nregistrat n anul 2011);
tariful mediu este de 45,0 lei/loc (tarif mediu calculat pe baza informaiilor culese).
Mixnd toate aceste informaii putem estima gradul de valorificare a potenialului turistic
pornind de la urmtoarele premise (Tabel 3.21): coeficientul de echivalen turist-punct de
potenial turistic este 28; grad de ocupare 22,38% (la nivel de jude) i durat medie de
funcionare 341,7 zile (medie jude); dimensiune medie pensiuni 14,8 locuri/pensiune (medie
jude); tariful mediu este de 45,0 lei/loc (tarif mediu calculat pe baza informaiilor culese).
Turismul rural este valorificat n prezent la 9,04% din realul su potenial. Astfel, judeul
are capacitatea ca prin potenialul su turistic s atrag n zon cca. 27842 de turiti, 46,4% n
comunele cu potenial mediu i cca. 38% n comunele cu potenial ridicat. Aceasta presupune c
dac judeul ar dispune de un surplus de 55 de pensiuni, la actuala dimensiune a gradului de
ocupare i de dimensiune medie a unei pensiuni, se poate crea un sector economic viabil din
turismul n mediul rural care s aduc ncasri de cca. 2,8 mil. lei, adic respectiv de peste 11 ori
mai mult dect n prezent.
Tabel 3.21 Evaluarea gradului de valorificare a turismului rural n judeul Mehedini
Table 3.21 Evaluation of the recovery degree of rural tourism in Mehedini County

Baz
comparaie
2011
Potenia
l
Redus
Potenial
Mediu
Potenial
Ridicat
Potenia
l Foarte
Ridicat
Total -
Mehedini
Valori estimative
Nr. comune 2 13 29 15 1 58
Punctaj potenial de dezvoltare turistic (Pk1)
1
88,51 114,5 461,0 382,4 36,5 994,4
resurse turistice (Pak1)
2
38,5 57,0 232,5 222,0 16,5 528,0
infrastructur turistic (Pbk1)
3
50,01 57,5 228,5 160,4 20,0 466,4
Numr de turiti (Teki)
4
2517 3206,0 12908,0 10706,1 1022,0 27842,1
Numr nnoptri (Ieki)
5
5658 7206,8 29016,1 24066,3 2297,4 62586,6
Capacitate locuri (Lki)
6
74 94,2 379,4 314,7 30,0 818,3
Numr pensiuni (Penski)
7
5 8 29 21 2 60
Tarif mediu (Tm) 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
Cifr de afaceri (CAki)
8
254610 324306,6 1305723,4 1082985,7 103381,6 2816397,3
Gradul de valorificare a turismului rural (Gi)
9
9,04%
Not:
1
Pki = punctajul de dezvoltare turistic total obinut de localitile k din judeul i;
2
Paki = punctajul obinut pentru resurse
turistice (naturale i antropice) de localitile k ce au primit turiti din judeul i;
3
Pbki = punctajul obinut pentru infrastructur (turistic i tehnic)
de localitile k ce au primit turiti din judeul i;
4
Teki = numrul de turiti estimai pentru judeul i la nivelul localitilor k;
5
Ieki = numrul de
nnoptri estimate pentru judeul i la nivelul localitilor k;
6
Lki = numrul de locuri necesar pentru judeul i la nivelul localitilor k;
7
Penski =
numrul de pensiuni necesar pentru judeul i la nivelul localitilor k;
8
CAki = cifra de afaceri estimativ pentru judeul i la nivelul localitilor k;
9
Gi = gradul de valorificare a turismului rural
Sursa: prelucrri pe baza datelor Tempo online, INS

La actuala infrastructur turistic din jude (5 pensiuni), numrul estimat de turiti prin
metodologia propus nu poate fi atins doar n condiiile asigurrii, prin programe viabile de
marketing turistic, este necesar investiia n structuri de cazare care s aduc un aport
suplimentar de locuri de cazare n jude.

107
Jude Vlcea
Judeul Vlcea cuprinde 60 comune, din care 10 sunt situate n zone de cmpie, 40 n
zone de deal i 10 n zone de munte, acestea reprezentnd 17,59% din localitile din Regiunea
Geografic a Olteniei. Prin Planul de Amenajare a Teritoriului Naional, toate comunele au
obinut punctaj pentru potenialul resurselor naturale, 19 comune pentru potenialul antropic, 2
comune pentru infrastructura turistic (Mlaia i Voineasa) i 1 comun pentru potenialul ridicat
al infrastructurii tehnice. Toate aceste punctaje acordate au determinat ca la nivelul judeului
Mehedini potenialul de dezvoltare turistic s prezinte urmtoarele caracteristici: 14 comune au
potenial redus, 34 de comune potenial mediu (25 cu relief de deal i 4 cu relief de munte), 9
comune potenial ridicat (3 cu relief de deal i 4 cu relief de munte) i 3 comune cu potenial
foarte ridicat (1 comun cu relief de deal i 2 cu relief de munte).
n anul 2011, n mediul rural al judeului Vlcea, existau luate n evidena statistic 32
structuri de primire turistic (pensiuni din localitile Brbteti, Bujoreni, Costeti, Mciuca,
Sltioara, Tomani, Mlaia i Voineasa), care aveau o capacitate de 501 locuri i o capacitate
turistic n funciune de 85384 locuri-zile, respectiv n medie 170,4 zile de funcionare. n cadrul
acestor structuri au sosit 3865 turiti care au stat 10485 nopi ceea ce a determinat un numr
mediu de nnoptri per persoan de 2,7 nopi i un grad de ocupare de doar 12,28%.
Mixnd toate aceste informaii putem estima gradul de valorificare a potenialului turistic
pornind de la urmtoarele premise (Tabel 3.22): coeficientul de echivalen turist-punct de
potenial turistic este 18; grad de ocupare 12,28% (la nivel de jude) i durat medie de
funcionare 170,4 zile (medie jude); dimensiune medie pensiuni 15,7 locuri/pensiune (medie
jude); tariful mediu este de 44,34 lei/loc (tarif mediu calculat pe baza informaiilor culese).
Tabel 3.22 Evaluarea gradului de valorificare a turismului rural n judeul Vlcea
Table 3.22 Evaluation of the recovery degree of rural tourism in Vlcea County

Baz comparaie
2011
Potenial
Redus
Potenial
Mediu
Potenial
Ridicat
Potenial
Foarte Ridicat
Total -
Vlcea
Valori estimative
Nr. comune 8 14 34 9 3 60
Punctaj potenial de dezvoltare turistic (Pk1)
1
214,5 139,0 538,6 240,9 110,5 1029,0
resurse turistice (Pak1)
2
131 84,0 281,5 152,0 70,5 588,0
infrastructur turistic
(Pbk1)
3

83,5 55,0 257,1 88,9 40,0 441,0
Numr de turiti (Teki)
4
3865 2502,0 9694,6 4336,6 1989,0 18522,2
Numr nnoptri (Ieki)
5
10485 6787,4 26299,6 11764,3 5395,8 50247,1
Capacitate locuri (Lki)
6
501 324,4 1256,8 562,2 257,9 2401,3
Numr pensiuni (Penski)
7
32 25 80 35 16 156
Tarif mediu (Tm) 44,34 44,34 44,34 44,34 44,34 44,34
Cifr de afaceri (CAki)
8
464904,9 300955,3 1166125,8 521626,9 239248,6 2227956,6
Gradul de valorificare a turismului rural (Gi)
9
20,87%
Not:
1
Pki = punctajul de dezvoltare turistic total obinut de localitile k din judeul i;
2
Paki = punctajul obinut pentru resurse turistice (naturale i
antropice) de localitile k ce au primit turiti din judeul i;
3
Pbki = punctajul obinut pentru infrastructur (turistic i tehnic) de localitile k ce au primit turiti din
judeul i;
4
Teki = numrul de turiti estimai pentru judeul i la nivelul localitilor k;
5
Ieki = numrul de nnoptri estimate pentru judeul i la nivelul localitilor k;
6
Lki = numrul de locuri necesar pentru judeul i la nivelul localitilor k;
7
Penski = numrul de pensiuni necesar pentru judeul i la nivelul localitilor k;
8
CAki = cifra
de afaceri estimativ pentru judeul i la nivelul localitilor k;
9
Gi = gradul de valorificare a turismului rural
Sursa: prelucrri pe baza datelor Tempo online, INS

Turismul rural este valorificat n prezent la 20,87 % din realul su potenial. Astfel,
judeul are capacitatea ca prin potenialul su turistic s atrag n zon cca. 18000 de turiti, din
care jumtate n comunele cu potenial mediu. Aceasta presupune c dac judeul ar dispune de
un surplus de 124 pensiuni, la actuala dimensiune a gradului de ocupare i de dimensiune medie

108
a unei pensiuni, poate crea un sector economic viabil din turismul n mediul rural care s aduc
ncasri de cca. 2,2 mil. lei, adic de patru ori mai mult dect n prezent. La actuala infrastructur
turistic din jude (32 pensiuni), numrul estimat de turiti prin metodologia propus poate fi
atins doar n condiiile asigurrii, prin programe viabile de marketing turistic, a unui grad de
ocupare de cca. 58,7%.
Centraliznd datele obinute anterior la nivelul ntregii regiuni geografice a Olteniei se
observ c gradul de valorificare a resurselor turistice prin turism este la un nivel de valorificare
de doar 8,70% (Tabel 3.23).
Tabel 3.23 Evaluarea gradului de valorificare a turismului rural n Regiunea Geografic a Olteniei
Table 3.23 Evaluation of the recovery degree of rural tourism in Olteniei region

Baz comparaie
2011
Total Oltenia
Valori estimative
Nr. comune 62 283
Punctaj potenial de dezvoltare turistic (Pk1)
1
542.63 4687.16
resurse turistice (Pak1)
2
349 2470
infrastructur turistic (Pbk1)
3
193.63 2217.16
Numr de turiti (Teki)
4
17616 202503,3
Numr nnoptri (Ieki)
5
42280 372971,8
Capacitate locuri (Lki)
6
1046 7958,1
Numr pensiuni (Penski)
7
62 429,0
Cifr de afaceri (CAki)
8
1963906 17583540,9
Gradul de valorificare a turismului rural (Gi)
9
8,70%
Not:
1
Pki = punctajul de dezvoltare turistic total obinut de localitile k din judeul i;
2
Paki = punctajul obinut pentru resurse
turistice (naturale i antropice) de localitile k ce au primit turiti din judeul i;
3
Pbki = punctajul obinut pentru infrastructur (turistic i tehnic)
de localitile k ce au primit turiti din judeul i;
4
Teki = numrul de turiti estimai pentru judeul i la nivelul localitilor k;
5
Ieki = numrul de
nnoptri estimate pentru judeul i la nivelul localitilor k;
6
Lki = numrul de locuri necesar pentru judeul i la nivelul localitilor k;
7
Penski =
numrul de pensiuni necesar pentru judeul i la nivelul localitilor k;
8
CAki = cifra de afaceri estimativ pentru judeul i la nivelul localitilor k;
9
Gi = gradul de valorificare a turismului rural
Sursa: prelucrri pe baza datelor Tempo online, INS

Astfel, regiunea are capacitatea ca prin potenialul su turistic s atrag n zon cca. 203
mii de turiti. Aceasta presupune c dac regiunea ar dispune de un surplus de 367 de pensiuni,
la actuala dimensiune a gradului de ocupare i de dimensiune medie a unei pensiuni, poate crea
un sector economic viabil din turismul n mediul rural care s aduc ncasri de cca. 17,6 mil. lei,
adic respectiv 32435 lei/pensiune (fa de 1,9 mil. lei ct s-a estimat pentru anul 2011, adic
31300,8 lei/pensiune). La actuala infrastructur turistic din jude (62 pensiuni), numrul estimat
de turiti prin metodologia propus poate fi atins doar n condiiile asigurrii, prin programe
viabile de marketing turistic, a unui grad de ocupare de cca. 213,8%.

3.5. CONCLUZII
3.5. CONCLUSIONS
Regiunea Geografic a Olteniei, aleas ca studiu de caz, prezint numeroase elemente cu
potenial turistic: relieful i geologia; clima; hidrografia; vegetaia; fauna; rezervaiile naturale;
vestigiile arheologice; monumentele istorice; mrturiile civilizaiei i culturii populare;
arhitectura i tehnica popular tradiional. Zona prezint oportuniti pentru practicarea
turismului montan, turismului pentru vntoare i pescuit, turismului speologic, turismului
pedestru, turismului balnear, turismului sportiv i turismul rural.
Localitile din mediul rural al regiunii se situeaz n proporie de 57,48% n zona de
cmpie, 33,72% n zona de deal i doar 8,80% n zona de munte. Potenialul turistic natural i

109
antropic al acestor localiti ns din mediul rural este slab valorificat chiar dac, n perioada
2006-2011, numrul structurilor de cazare specifice turismului rural a crescut cu 69,35%,
numrul de locuri de cazare cu 232,1% i numrul de locuri-zile cu 299,5%. Astfel, n condiiile
n care doar cca. 50-60% din locurile de cazare existente au fost funcionale, iar numrul mediu
de zile de funcionare a fost de cca. 217,0 zile/an, gradul de ocupare la nivelul regiunii a fost de
doar 18,62% n anul 2011.
n aceste condiii, comparaia cu potenialul turistic al regiunii ne-a permis s estimm c
dei regiunea are capacitatea s atrag n zon cca. 203 mii de turiti, gradul de valorificare fa
de potenial a fost de doar 8,70%. Altfel spus, dac regiunea ar dispune de un surplus de 367 de
pensiuni, la actuala dimensiune a gradului de ocupare i de dimensiune medie a unei pensiuni,
turismul rural ar putea s aduc ncasri de cca. 17,6 mil. lei, adic respectiv 32435 lei/pensiune
(fa de 1,9 mil. lei ct s-a estimat pentru anul 2011, adic 31300,8 lei/pensiune).


110

CAPITOL IV PROIECTAREA AREALELOR CU POTENIAL
DE TRANSFORMARE N DESTINAII TURISTICE I A
FACTORILOR CU INFLUEN ASUPRA DEZVOLTRII I
PROMOVRII TURISMULUI RURAL N CADRUL ACESTORA
CHAPTER IV PLANNING AREAS WITH POTENTIAL TO
TRANSFORM INTO TOURIST DESTINATIONS AND THE
FACTORS THAT INFLUENCED THE DEVELOPMENT AND
PROMOTION OF RURAL TOURISM WITHIN THEM

Dezvoltarea destinaiilor turistice la nivelul ariei geoFigura e a Olteniei necesit stabilirea
unor criterii de grupare a comunelor astfel nct s se asigure o valorificare optim a
potenialului turistic. Exist ns mai multe nivele de asociere pe care putem s le lum n
considerare: nivel interregional (Destinaii turistice ce traverseaz graniele judeene),
concentrate n funcie de o form de relief preponderent i a cror dezvoltare poate fi susinut
prin msuri i strategii regionale, dar care presupun o infrastructur turistic foarte dezvoltat;
nivel intraregional (Destinaii turistice dezvoltate n limite judeene) concentrate n funcie de o
form de relief preponderent sau a unor resurse naturale i antropice de interes local i a cror
dezvoltare poate fi susinut prin msuri i strategii judeene. n demersul nostru ne vom
concentra pe cea de-a doua categorie de grupare a cror posibilitate de implementare este mult
mai viabil n condiiile actuale ale pieei turistice olteneti, iar pentru proiectare i evaluarea s-
au luat n considerare comunele cu potenial mediu, ridicat i foarte ridicat.


4.1. PROIECTAREA DESTINAIILOR TURISTICE PORNIND DE
LA POTENIALUL DE VALORIFICARE A TURISMULUI RURAL
CARTOGRAFIERE SPAIAL
4.1. DESIGNING TOURIST DESTINATIONS STARTING FROM
VALUE POTENTIAL OF RURAL TOURISM - SPATIAL MAPPING
Analiza efectuat n capitolul anterior, prin care comunele au fost ierarhizate funcie de
punctajul acordat potenialului turistic, st la baza proiectrii criteriilor de grupare a comunelor
n cadrul de destinaiilor turistice. La aceasta am adugat drept criteriu de organizare aezarea
spaio-geografic a localitilor fa de resursele naturale i antropice pentru determinarea
centrelor polarizatoare din interiorul destinaiilor. Fiecare cluster delimiteaz n contextul
cercetrii noastre o destinaie turistic.

111
Cartografierea destinaiilor turistice presupune n primul rnd localizarea conceptual
ntr-o anumit arie geografic. Abordarea acestei cartografieri n prezenta lucrare este pur
spaial i geografic, datorit n special lipsei unor informaii statistice foarte detaliate la nivelul
regiunii. Acest tip de abordare ne permite identificarea locaiilor cu potenial de dezvoltare a
turismului, locaii care s permit cea mai bun distribuie fa de resursele turistice naturale i
antropice locale (cea mai optima formare a circuitelor turistice n cadrul ariei delimitate ca
destinaie turistic). Astfel, proiectarea arealelor rurale care s reprezinte forma spaial-
geografic a clusterelor a luat n considerare n primul rnd urmtoarele criterii: stabilirea
resurselor naturale i antropice ce pot fi valorificate prin produse turistice la nivelul clusterelor
astfel nct s se asigure utilizarea optim prin proximitate; analiza relativei proximitii a
localitilor componente care s permit utilizarea n comun a resurselor turistice. Pentru
asocierea optim n cadrul clusterelor i a determinrii distribuiei optime vom utiliza metoda de
analiz denumit Inverse Distance Weight (Distana invers ponderat - DIP) i pe baza acesteia
Distana medie ponderat (DMP), pornind de la formulele i metodologia descris n capitolul al
doilea.

4.1.1. Cartografierea spaial-geografic a destinaiilor turistice n judeul Dolj
4.1.1. Spatial and geographical mapping of tourist destinations in Dolj County
Judeul Dolj prezint urmtoarele caracteristici principale: forme preponderente de relief:
cmpie i deal; reea hidrografic: rul Jiu i Fluviul Dunrea; arii naturale protejate de interes
naional; majoritatea obiectivelor turistice antropice (muzee, festivaluri, situri arheologice,
monumente istorice, monumente religioase) sunt concentrate n centrul i nordul judeului,
aproximativ radial fa de oraul Craiova ; 9 comune cu potenial ridicat i 41 cu potenial mediu,
iar comunele cu potenial ridicat sunt concentrate n zona de nord i nord-est a judeului; oraul
Craiova reprezint centrul economic principal polarizator al judeului.
Localitile cu potenial mediu i ridicat sunt dispersate pe ntreg teritoriul judeului Dolj,
ceea ce face dificil asocierea acestora n clustere. Din acest motiv, am selectat mai multe
elemente ce pot sta la baza gruprii acestora, respectiv categorii de resurse naturale i antropice
ce pot constitui nucleul de baz al viitoarelor produse turistice rurale din zon.
Din punct de vedere al resurselor turistice naturale, se observ c pe lng punctajul
obinut pentru peisajul natural de cmpie sau deal, unele localiti dispun de atuuri suplimentare,
precum arii protejate sau factori naturali terapeutici (Anexa 4.1). Astfel, din cele 50 de comune
cu potenial mediu i ridicat, 24 au acces direct la arii naturale de interes naional sau sunt
rezervaii Natura 2000.
innd cont de accesul direct al acestor 24 de localiti la arii protejate considerm
oportun s proiectm n cadrul judeului destinaii turistice care s aib ca obiectiv principal
promovarea produselor turistice centrate pe aceste elemente. ntrebrile ns la care trebuie s
rspundem pentru nceput sunt: care localitate prezint cea mai bun distribuie n cadrul
respectivei grupri de localiti din punct de vedere al proximitii i care localiti din
proximitatea gruprii pot fi atrase n cadrul clusterului.

112
Pentru identificarea clusterelor (gruprilor de localiti) i a confirmrii gruprii
localitilor n clustere vom utiliza mai multe metode statistice aplicate prin programul SPSS,
respectiv: ALSCAL (Multidimensional scaling) i PCA (Principal component analyses) pentru
confirmarea numrului de; HCM - Centroid Linkage (Hierachical Cluster Method) pentru
gruparea localitilor n cadrul clusterelor; IDW (Inverse Distance Weighted) i ADW (Average
Distance Weighted) pentru determinarea centrului fiecrui cluster; ALSCAL (Multidimensional
scaling) i HCM Wards Method (Hierachical Cluster Method) pentru determinarea grupurilor
de localiti funcie de proximitate.
Pentru identificarea numrului de destinaii turistice am aplicat metodele ALSCAL i
PCA asupra matricei distanelor ntre cele 24 de localiti (Figura 4.1), ceea ce a care permis
formarea a dou clustere principale i ne demonstreaz c localitile Ghighera, Ostroveni i
Clrai trebuiesc eliminate din grupare.
Figura 4.1 Modelele configuratiei derivate pe baza distanelor eucladiene i analiza componentelor principale
Chart 4.1 Derived stimulus configuration - eucladian distance and principal component analyses models


Sursa: calculaii proprii

Gruparea optim a localitilor n cadrul celor dou clustere, dup cum se observ din
tabelul i figura urmtoare (tabel 4.1 i Figura 4.2), conform metodei HCM aplicate este
urmtoarea (12 localiti Cluster 1 i 9 localiti Cluster 2):
Tabel 4.1 Componena clusterelor generat prin metoda HCM
Table 4.1 Composition of clusters generated by the HCM method
Cluster 1 Cluster 2
Almaj
Brdeti
Bratovoeti
Bucov
Calopr
Coofenii din Dos
Ialnia
Malu Mare
Podari
Radovan
Teslui
uglui
Bistre
Cetate
Ciupercenii Noi
Desa
Maglavit
Piscu Vechi
Plenia
Poiana Mare
Rast
Sursa: calculaii proprii

113
Figura 4.2 Dendograma generat pe baza metodei de corelare a centrelor - distanele recalculate n cadrul
combinaiilor de clustere
Chart 4.2 Dendrogram generated based on correlation centers method - the distance expressed in
combinations of clusters

Sursa: calculaii proprii

Urmtorul pas este l reprezint calcularea distanelor invers ponderate (IDW) i a
distanelor medii ponderate (ADW) ntre localitile aflate n cadrul fiecrui cluster care ne va
permite identificarea localitii cu cea mai bun concentrare spaial fa de celelalte localiti.
Aplicarea aceste metodologii ne ofer o clasificare a localitilor, respectiv cu ct IDW este mai
ridicat i cu ct ADW este mai sczut, cu att localitile respective sunt mai grupate.
Prin calcularea indicatorilor menionai la nivelul celor dou clustere menionate (Tabel
4.2), se observ c localitile Poiana Mare i Podari prezint cea mai ridicat concentrare
spaial fa de celelalte localiti care au acces la aceleai resurse naturale. Aceasta ne permite
s concluzionm c cele dou localiti pot reprezenta punctul de referin din cadrul fiecrui
cluster, fa de care se pot aproxima localitile cu potenial de atragere n cluster i care pot fi
considerate puncte de plecare optim pentru circuitele turistice la nivelul destinaiei turistice
delimitate.
Tabel 4.2 Distana invers ponderat i Distana medie ponderat clustere cu potenial natural jud. Dolj
Table 4.2 Inverse weighted distance and average weighted distance - potentially natural clusters in Dolj
County
IDW ADW
Cluster 1
Teslui 0.020 49.8
Radovan 0.027 36.7
Bratovoesti 0.031 31.8
Calopar 0.032 30.8
Cotofenii din Dos 0.033 30.5
Bradesti 0.041 24.4
Malu Mare 0.045 22.1

114
IDW ADW
Bucovat 0.046 21.8
Tuglui 0.048 20.8
Almaj 0.048 20.8
Isalnita 0.051 19.8
Podari 0.051 19.6
Cluster 2
Bistre 0.025 39.6
Plenia 0.025 39.3
Cetate 0.035 28.4
Maglavit 0.040 25.2
Rast 0.043 23.1
Ciupercenii Noi 0.043 23.5
Piscu Vechi 0.055 18.3
Desa 0.055 18.2
Poiana Mare 0.062 16.2
Sursa: calculaii proprii pe baza distanelor de pe site-ul http://www.distanta.com/

Din punct de vedere al resurselor turistice antropice, se observ (Anexa 4.2) c la nivelul
judeului regsim monumente istorice i arhitecturale, vestigii arheologice i obiceiuri i tradiii
folclorice. Concentrarea acestora este radial fa de oraul Craiova.
Pentru identificarea numrului de clustere am aplicat metoda PCA asupra matricei
distanelor ntre cele 17 localiti (Anexa 4.3), ceea ce a care permis formarea unui singur cluster
principal (Figura 4.3).
Figura 4.3 Modelul - analiza componentelor principale
Chart 4.3 Model - the main component analysis

Sursa: calculaii proprii

Dup cum se observ din figura anterioar o parte din localiti nu pot fi grupate cu
celelalte, motiv pentru care pentru asocierea optim n cadrul acestui cluster am calculat
distanele invers ponderate (IDW) i distanele medii ponderate (ADW) ntre acestea.115
Aplicarea aceste metodologii (Tabel 4.3) ne permite s eliminm pe cele care au IDW
sub 0,02 (adic pe cele situate la peste 50 km fa de celelalte localiti). Astfel, calculele
efectuate ne determin s considerm c nu este optim s introducem n cluster a localitilor
Danei, Mceu de Sus, Verbia i Desa.
Tabel 4.3 Evaluarea distanei ponderate inverse i a distanei medii ponderate a localitilor cu potenial
antropic - jud. Dolj
Table 4.3 Inverse weighted distance and average weighted distance evaluation of localities with
anthropogenic potential Dolj County
Nr. Crt. Localiti IDW ADW
1 Podari 0.043 23.18
2 Bucov 0.039 25.775
3 Tuglui 0.038 26.436
4 Malu Mare 0.034 29.133
5 imnicu de Sus 0.031 31.768
6 Calopr 0.031 32.102
7 Vrvoru de Jos 0.030 33.493
8 Coofenii din Dos 0.026 38.466
9 Almj 0.026 38.822
10 Cernteti 0.021 46.677
11 Brabova 0.021 46.696
12 Cioroiai 0.020 50.952
13 Melineti 0.020 51.182
14 Danei 0.016 60.913
15 Mceu de Sus 0.016 62.355
16 Verbia 0.014 70.824
17 Desa 0.012 85.218
Sursa: calculaii proprii pe baza distanelor de pe site-ul http://www.distanta.com/

Centraliznd informaiile furnizate de instrumentele de grupare spaial-geografic a
localitilor de mai sus, putem concluziona c la nivelul judeului Dolj exist potenial spaio-
geoFigura de dezvoltare a urmtoarelor destinaii turistice (Harta 4.1):
D1 - localizat n partea de central-estic a judeului, format din 12 localiti (Almj,
Brdeti, Bratovoeti, Bucov, Calopr, Coofenii din Dos, Ialnia, Malu Mare, Podari,
Radovan, Teslui, uglui) cu acces de proximitate la resurse naturale i arii protejate;
D2 - localizat n partea de sud-vestic a judeului, format din 9 localiti (Bistre, Cetate,
Ciupercenii Noi, Desa, Maglavit, Piscu Vechi, Plenia, Poiana Mare, Rast) cu acces de
proximitate la resurse naturale i arii protejate;
D3 - localizat n partea central-estic a judeului, format din 13 localiti (Podari,
Bucov, Tuglui, Malu Mare, imnicu de Sus, Calopr, Vrvoru de Jos, Coofenii din
Dos, Almj, Cernteti, Brabova, Cioroiai, Melineti), cu acces de proximitate la
monumente istorice i arhitecturale, vestigii arheologice, obiceiuri i tradiii folclorice.116
Harta 4.1 Delimitarea teritorial a destinaiilor turistice n funcie de potenialul de valorificare
Map 4.1 Territorial delimitation of tourist destinations according to their potential for recoverySursa: prelucrare dup harta de pe site-ul http://ajilbab.com/harta/harta-dolj-rutiera.htm


4.1.2. Cartografierea spaial-geografic a destinaiilor turistice n judeul Gorj
4.1.2. Spatial and geographical mapping of tourist destinations in Gorj County
Judeul Gorj prezint urmtoarele caracteristici principale: forme de relief: cmpie, deal
i munte; reea hidrografic a rului Jiu; arii naturale protejate de interes naional i Natura 2000;
D1
D2
D3
Comune cu structuri de cazare turistic (Coofenii din Fa, Pieleti , Radovan,
Vrtop)
Localiti cu potenial ridicat (Melineti, Vrvoru de Jos, Ialnia, Dioti,
Cernteti, Calopar, Podari, Malu Mare, Almaj)
Localiti cu potenial mediu
Obiectiv antropic vestigii arheologice
Obiectiv antropic monumente istorice, arhitecturale i religioase
Obiectiv antropic obiceiuri i tradiii etnofolclorice


117
majoritatea obiectivelor turistice antropice sunt concentrate n nordul judeului, aproximativ
paralel cu linia montan; 7 comune cu potenial foarte ridicat, 22 de comune cu potenial ridicat
i 29 de comune cu potenial mediu, iar comunele cu potenial foarte ridicat i ridicat sunt
concentrate n special n zona de nord a judeului; oraul Trgu-Jiu reprezint centrul economic
principal polarizator al judeului. Localitile cu potenial turistic sunt dispersate liniar de-a
lungul liniei montane, dar ca i la judeul Dolj considerm necesar s selectm mai multe
elemente ce pot sta la baza gruprii acestora, respectiv categorii de resurse naturale i antropice
ce pot constitui nucleul de baz al viitoarelor produse turistice rurale din zon.
Din punct de vedere al resurselor turistice naturale, se observ c pe lng punctajul
obinut pentru peisajul natural de cmpie sau deal, unele localiti dispun de atuuri suplimentare,
precum arii protejate (Anexa 4.4). Astfel, din cele 58 de comune cu potenial mediu, ridicat i
foarte ridicat, 28 au acces direct la arii naturale de interes naional sau la rezervaii Natura 2000.
innd cont de accesul direct al acestor 28 de localiti la arii protejate considerm
oportun s proiectm n cadrul judeului destinaii turistice care s aib ca obiectiv principal
promovarea produselor turistice centrate pe aceste elemente. ntrebrile ns la care trebuie s
rspundem pentru nceput sunt: care localitate prezint cea mai bun distribuie n cadrul
respectivei grupri de localiti din punct de vedere al proximitii i care localiti din
proximitatea gruprii pot fi atrase n cadrul clusterului. Pentru identificarea numrului de clustere
(gruprilor de localiti) am aplicat metodele ALSCAL i PCA asupra matricei distanelor ntre
cele 28 de localiti (Anexa 4.5, Figura 4.4), ceea ce poate permite formarea a trei destinaii
turistice principale.
Figura 4.4 Modelele configuraiei derivate pe baza distanelor eucladiene i analiza componentelor principale
Chart 4.4 Derived configuration models based on Euclidean distances and principal component analysis


Sursa: calculaii proprii

Gruparea optim a localitilor n cadrul celor trei clustere se realizeaz ns corect prin
metoda HCM - Centroid Linkage (Hierachical Cluster Method). Prelucrarea matricei distanelor
dintre localitile cu potenial natural ridicat prin aceast metod ne permite obinerea unei
grupri de localiti optime n cadrul celor trei clustere (tabel 4.7 i Figura 4.5). Gruparea optim

118
a localitilor n cadrul celor trei clustere se realizeaz ns corect prin metoda HCM - Centroid
Linkage (Hierachical Cluster Method). Prelucrarea matricei distanelor dintre localitile cu
potenial natural ridicat prin aceast metod ne permite obinerea unei grupri de localiti
optime n cadrul celor trei clustere (tabel 4.4 i Figura 4.5).
Tabel 4.4 Componena clusterelor generat prin metoda HCM
Table 4.4 Composition of clusters generated by the HCM method
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3
Aninoasa
Brbteti
Suleti
Turburea
Vladimir
Baia de Fier
Crasna
Dneti
Drgueti
Godineti
Mueteti
Pade
Petiani
Polovragi
Runcu
Scelu
Schela
Scoara
Stneti
Turcineti
Blteni
Borscu
Brneti
Ioneti
Negomir
Ploporu
Tnreni
Urdari
Sursa: calculaii proprii

Figura 4.5 Dendograma generat pe baza metodei de corelare a centrelor - distanele recalculate n cadrul
combinaiilor de clustere
Chart 4.5 Dendrogram generated based on correlation centers method - the distance recalculated in
combinations of clusters

Sursa: calculaii proprii

Urmtorul pas este l reprezint calcularea distanelor invers ponderate (IDW) i a
distanelor medii ponderate (ADW) ntre localitile aflate n cadrul fiecrui cluster care ne va

119
permite identificarea localitii cu cea mai bun concentrare spaial fa de celelalte localiti,
dar i cele mai dispersate. Aplicarea aceste metodologii ne ofer o clasificare a localitilor,
respectiv cu ct IDW este mai ridicat i cu ct ADW este mai sczut, cu att localitile
respective sunt mai grupate.
Prin calcularea indicatorilor menionai la nivelul celor dou clustere menionate (Tabel
4.5), se observ c localitile Suleti, Turcineti i Ploporu prezint cea mai ridicat
concentrare spaial fa de celelalte localiti care au acces la acelai cluster. Aceasta ne permite
s concluzionm c cele trei localiti pot reprezenta punctul de referin din cadrul fiecrui
cluster i pot fi considerate puncte de plecare optim pentru circuitele turistice la nivelul
destinaiei turistice delimitate.
Tabel 4.5 Ponderea distanei inverse i distana medie ponderat localiti cu potenial natural jud. Gorj
Table 4.5 Share of inverse distance and average weighted distance localities with natural potential Gorj
County
IDW ADW
Cluster 1
Vladimir 0.068 14.6
Turburea 0.071 14.1
Brbteti 0.075 13.4
Aninoasa 0.086 11.6
Suleti 0.091 11.0
Cluster 2
Pade 0.023 43.4
Godineti 0.029 34.9
Schela 0.030 33.0
Polovragi 0.031 32.7
Baia de Fier 0.033 30.3
Scelu 0.033 30.3
Petiani 0.035 28.6
Runcu 0.036 28.1
Crasna 0.037 26.9
Dneti 0.037 27.1
Scoara 0.037 26.8
Drgueti 0.038 26.4
Mueteti 0.039 25.7
Stneti 0.039 25.4
Turcineti 0.045 22.0
Cluster 3
Negomir 0.034 29.4
Borscu 0.044 22.7
Ioneti 0.045 22.0
Blteni 0.050 19.8
nreni 0.053 19.0
Brneti 0.059 17.0
Urdari 0.061 16.5
Ploporu 0.062 16.1
Sursa: calculaii proprii pe baza distanelor de pe site-ul http://www.distanta.com/

Din punct de vedere al resurselor turistice antropice, se observ (Anexa 4.6) c la nivelul
judeului regsim monumente istorice i arhitecturale, vestigii arheologice i obiceiuri i tradiii
folclorice. Dup cum se observ, majoritatea localitilor prezint obiective tradiionale i
folclorice ceea ce justific crearea de produse turistice concentrate pe acest domeniu.
innd cont c localitile cu resurse antropice sunt dispersate pe ntreg teritoriul
judeului, pentru asocierea optim n cadrul clusterelor care s valorifice resursele locale vom
aplica pentru nceput metoda HCM asupra matricei distanelor ntre cele 32 de localiti (Anexa
4.7, Tabel 4.6). Plecnd de la premiza c se pot crea dou clustere sau trei clustere, aplicarea
acestei metode ne-a reliefat o inadverten n date, ceea ce a dus la eliminarea localitilor

120
Ploporu i Anionoasa i la repetarea calculelor. Noile calculaii au reliefat o formare optim a
dou clustere (9 localiti cluster 4; 21 localiti cluster 5):
Tabel 4.6 Componena clusterelor generat prin metoda HCM
Table 4.6 Composition of clusters generated by the method HCM
Cluster 4 Cluster 5
Baia de Fier
Bengeti-Ciocadia
Bustuchin
Crue
Dnciuleti
Hurezani
Polovragi
Prigoria
Scelu
Arcani
Blneti
Bolboi
Clnic
Ciuperceni
Crasna
Drgoteti
Glogova
Godineti
Leleti

Mtsari
Mueteti
Pade
Petiani
Runcu
Schela
Scoara
Slivileti
Stneti
Teleti
Turcineti
Sursa: calculaii proprii

n continuare am calculat distanele invers ponderate (IDW) i distanele medii ponderate
(ADW) ntre localitile din fiecare cluster, identificnd drept centre ale clusterelor localitile
Baia de Fier i Arcani.
Tabel 4.7 Evaluarea distanei ponderate inverse i a distanei medii ponderate a localitilor cu potenial
antropic - jud. Gorj
Table 4.7 Evaluation of inverse distance and average weighted distance of localities with anthropogenic
potential in Gorj County
Nr. Crt. Localiti IDW ADW
Cluster 1
1 Danciulesti 0.019 53.3
2 Cruset 0.023 43.7
3 Hurezani 0.028 36.0
4 Bustuchin 0.031 32.2
5 Sacelu 0.037 27.2
6 Prigoria 0.039 25.7
7 Bengesti-Ciocadia 0.043 23.1
8 Polovragi 0.045 22.0
9 Baia de Fier 0.047 21.2
Cluster 2
10 Glogova 0.026 39.0
11 Crasna 0.027 36.6
12 Schela 0.028 36.3
13 Slivilesti 0.028 35.5
14 Pades 0.029 34.4
15 Scoarta 0.030 33.0
16 Bolbosi 0.030 33.2
17 Musetesti 0.034 29.7
18 Godinesti 0.037 26.9
19 Dragotesti 0.037 27.2
20 Balanesti 0.037 27.0
21 Stanesti 0.038 26.3
22 Matasari 0.038 26.5
23 Ciuperceni 0.040 24.8
24 Turcinesti 0.041 24.3
25 Lelesti 0.042 23.6
26 Telesti 0.043 23.1
27 Pestisani 0.044 22.8
28 Runcu 0.046 21.8
29 Clnic 0.047 21.1
30 Arcani 0.052 19.3
Sursa: calculaii proprii pe baza distanelor de pe site-ul http://www.distanta.com/

Centraliznd informaiile furnizate de instrumentele de grupare spaial-geografic a
localitilor, putem concluziona c la nivelul judeului Gorj exist potenial spaio-geoFigura de
dezvoltare a urmtoarelor destinaii turistice (Harta 4.2):

121
Harta 4.2 Delimitarea teritorial a destinaiilor turistice n funcie de potenialul de valorificare
Map 4.2 Territorial delimitation of tourist destinations according to their potential for recovery

Sursa: prelucrare dup harta de pe site-ul http://www.Asociaiagorjul.ro/despre%20judetul%20gorj.html

G1 - localizat n partea de sud a judeului, format din 5 localiti (Aninoasa, Brbteti,
Suleti, Turburea, Vladimir), cu acces de proximitate la resurse naturale i arii protejate;
G2 - localizat n partea nordic a judeului, format din 15 localiti (Baia de Fier, Crasna,
Dneti, Drgueti, Godineti, Mueteti, Pade, Petiani, Polovragi, Runcu, Scelu,
Schela, Scoara, Stneti, Turcineti), cu acces de proximitate la resurse naturale i arii
protejate;
Comune cu structuri de cazare turistic (pensiuni) selectate n baza de date
(Arcani, Baia de Fier, Crasna, Mueteti, Pade, Petiani, Polovragi, Runcu, Scelu)
Localiti cu potenial ridicat
Localiti cu potenial mediu

Obiectiv antropic vestigii arheologice
Obiectiv antropic monumente istorice, arhitecturale i religioase
Obiectiv antropic obiceiuri i tradiii etnofolclorice

G1
G2
G3
G4
G5122
G3 - localizat n partea sud-estic a judeului, format din 8 localiti (Blteni, Borscu,
Brneti, Ioneti, Negomir, Ploporu, nreni, Urdari), cu acces de proximitate la
resurse naturale i arii protejate;
G4 localizat n partea estic a judeului, format din 9 localiti (Baia de Fier, Bengeti-
Ciocadia, Bustuchin, Crue, Dnciuleti, Hurezani, Polovragi, Prigoria, Scelu), cu acces
de proximitate direct la resurse antropice;
G5 localizat n partea nord-vestic i vestic a judeului, format din 21 localiti
(Arcani, Blneti, Bolboi, Clnic, Ciuperceni, Crasna, Drgoteti, Glogova, Godineti,
Leleti, Mtsari, Mueteti, Pade, Petiani, Runcu, Schela, Scoara, Slivileti, Stneti,
Teleti, Turcineti), cu acces de proximitate direct la resurse antropice.

4.1.3. Cartografierea spaial-geografic a destinaiilor turistice n judeul Olt
4.1.3. Spatial and geographical mapping of tourist destinations in Olt County
Judeul Olt prezint urmtoarele caracteristici principale: form de relief: cmpie; reea
hidrografic a rului Olt i acces la fluviul Dunrea; arii naturale protejate de interes naional i
Natura 2000; obiectivele turistice antropice sunt reduse fa de celelalte judee anterioare; 3
comune cu potenial ridicat i 30 de comune cu potenial mediu, acestea situndu-se n general
de-al lungul reelei hidroFigurae a Oltului i Dunrii; oraul Drgneti-Olt reprezint centrul
economic principal polarizator al judeului. Localitile cu potenial turistic sunt dispersate liniar
de-a lungul rului Olt, dar ca i la celelalte judee considerm necesar s selectm mai multe
elemente ce pot sta la baza gruprii acestora, respectiv categorii de resurse naturale i antropice
ce pot constitui nucleul de baz al viitoarelor produse turistice rurale din zon.
Din punct de vedere al resurselor turistice naturale, se observ c pe lng punctajul
obinut pentru peisajul natural de cmpie sau deal, unele localiti dispun de atuuri suplimentare,
precum arii protejate (Anexa 4.8). Astfel, din cele 33 de comune cu potenial mediu i ridicat, 25
au acces direct la arii naturale de interes naional sau la rezervaii Natura 2000.
innd cont de accesul direct al acestor 25 de localiti la arii protejate considerm
oportun s proiectm n cadrul judeului destinaii turistice care s aib ca obiectiv principal
promovarea produselor turistice centrate pe aceste elemente.
Pentru identificarea numrului de clustere (gruprilor de localiti) am aplicat metodele
ALSCAL i PCA asupra matricei distanelor ntre cele 25 de localiti (Anexa 4.9), ceea ce poate
permite formarea a dou destinaii turistice principale (Figura 4.6).
Gruparea optim a localitilor n cadrul celor dou clustere se realizeaz ns corect prin
metoda HCM - Centroid Linkage (Hierachical Cluster Method). Prelucrarea matricei distanelor
dintre localitile cu potenial natural ridicat prin aceast metod ne permite obinerea unei
grupri de localiti optime n cadrul celor dou clustere (tabel 4.8 i Figura 4.7). Astfel, conform
metodei HCM aplicate componena clusterelor este urmtoarea: 18 localiti Cluster 1; 6
localiti Cluster 2.


123
Figura 4.6 Modelele configuraiei derivate pe baza distanelor eucladiene i analiza componentelor principale
Chart 4.6 Derived stimulus configuration - Euclidean distance and principal component analysis models


Sursa: calculaii proprii

Tabel 4.8 Componena clusterelor generat prin metoda HCM
Table 4.8 Composition of clusters generated by the HCM method
Cluster 1 Cluster 2
Brza
Bobiceti
Brncoveni
Dobrosloveni
Dobrun
Flcoiu
Frcaele
Gneasa
Gostavu
Grdinari
Morunglav
Osica de Sus
Prcoveni
Pleoiu
Sltioara
Stoeneti
Strejeti
Voineasa
Grcov
Giuvrti
Ianca
Orlea
Studina
Vldila
Sursa: calculaii proprii

124
Figura 4.7 Dendograma generat pe baza metodei de corelare a centrelor - distanele recalculate n cadrul
combinaiilor de clustere
Chart 4.7 Dendogram using Centroid Linkage Rescaled Distance Cluster Combine

Sursa: calculaii proprii

Prin calcularea distanelor invers ponderate (IDW) i a distanelor medii ponderate
(ADW) ntre localitile aflate n cadrul fiecrui cluster (Tabel 4.9), s-a observat pentru nceput
c nu este optim s pstrm n cadrul primului cluster localitatea Brza, ceea ce a dus la
refacerea calculelor. Prin definitivarea acestor calcule se observ c localitile Gneasa i
Studina prezint cea mai ridicat concentrare spaial fa de celelalte localiti care au acces la
acelai cluster. Aceasta ne permite s concluzionm c cele dou localiti pot reprezenta punctul
de referin din cadrul fiecrui cluster i pot fi considerate puncte de plecare optim pentru
circuitele turistice la nivelul destinaiei turistice delimitate.
Tabel 4.9 Ponderea distanei inverse i distana medie ponderat localiti cu potenial natural jud. Olt
Table 4.9 Share of inverse distance and average weighted distance localities with natural potential in Olt
County
IDW ADW
Cluster 1
Var 1 Var 2 Var 1 Var 2
Brza 0.016 - 63.3 -
Gostavu 0.032 0.033 31.3 30.6
Voineasa 0.036 0.037 28.0 27.0
Morunglav 0.038 0.039 26.4 25.4
Dobrun 0.040 0.042 25.0 23.8
Stoeneti 0.040 0.042 24.8 24.1
Grdinari 0.042 0.044 23.8 22.5
Bobiceti 0.043 0.044 23.5 22.9
Frcaele 0.045 0.046 22.4 21.7
Prcoveni 0.046 0.048 21.7 20.8
Strejeti 0.048 0.050 21.0 20.1
Flcoiu 0.049 0.051 20.4 19.6
Brncoveni 0.050 0.052 20.1 19.3
Pleoiu 0.050 0.052 20.1 19.4

125
IDW ADW
Dobrosloveni 0.051 0.053 19.7 19.0
Osica de Sus 0.056 0.058 18.0 17.3
Sltioara 0.056 0.058 18.0 17.3
Gneasa 0.061 0.063 16.5 15.9
Cluster 2
Ianca 0.028 36.2
Orlea 0.040 25.1
Giuvrti 0.042 23.7
Grcov 0.048 20.8
Vldila 0.050 20.0
Studina 0.053 19.0
Sursa: calculaii proprii pr baza distanelor de pe site-ul http://www.distanta.com/

Din punct de vedere al resurselor turistice antropice, se observ (Tabel 4.10) c la nivelul
judeului regsim monumente istorice i arhitecturale, vestigii arheologice i obiceiuri i tradiii
folclorice dar considerm c n demersul nostru de a proiecta fundamentri pentru iniiative de
clustere numrul acestora este prea redus. Din acest considerent, crearea de grupri n vederea
promovrii turismului prin clustere nu este un demers eficient. Aceste resurse pot cel mult s fie
integrate n produsele turistice ale gruprilor anterioare.
Tabel 4.10 Principalele resurse antropice din judeul Olt
Table 4.10 Main anthropogenic resources in Olt County
Localitate
Forma de
relief
Tipologie obiectiv turistic Obiectiv turistic antropic
Brncoveni Cmpie Vestigii arheologice
Aezare (sec. XIV-XVI Epoca medieval); Aezare (sec. II-III Epoca
roman); Aezare (1.800 a. Chr. Perioada de tranziie la epoca bronzului);
Situl arheologic de la Brncoveni
Brncoveni Cmpie Monumente religioase
Biserica Sf. Nicolae (1699); Bolnia Sf. mprai; Streie (sec.
XVII); Turn clopotni (1634, ref. sec.XIX i sec. XX); Chilii (sec. VII);
Cldirii anexe (sec. XVII); Zid de incint (sec. XVII); Mnstirea
Brncoveni (1699)
Dobrosloveni Cmpie Vestigii arheologice
Cimitir (sec. XIV-XVI Epoca Medieval); Oraul roman Romula (sec. II-
III Epoca roman); Aezare (sec. II.a.Chr. Latne); Situl arheologic de la
Reca - Romula, punct Dmbul Morii; Necropola plan a oraului
Romula (sec. II-III Epoca roman); Necropola tumular a oraului
Romula (sec. II-III Epoca roman)
Gostavu Cmpie Vestigii arheologice
Necropola tumular de la Slveni (sec. II-III Epoca roman); Castrul de la
Slveni (sec. II-IV Epoca roman)
Oboga Cmpie Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Ceramic, meteri individuali
Orlea Cmpie Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Muzeu
Vdastra Cmpie Vestigii arheologice Aezare neolitic de la Vdastra (4500- 3700 a. Chr. Neolitic)
Sursa: prelucrare dup Ministerul Dezvoltrii Regionale i a Turismului, Planul de amenajare a teritoriului Naional Seciunea a VIII-a
zone turistice, http://www.mie.ro/printeaza.php?p=1081

Centraliznd informaiile furnizate de instrumentele de grupare spaial-geografic a
localitilor n clustere de mai sus, putem concluziona c la nivelul judeului Olt exist potenial
spaio-geoFigura de dezvoltare a urmtoarelor destinaii turistice (Harta 4.3):
O1 distribuit transversal de-a lungul judeului, pe linia Oltului i Olteului, este format
dintr-un total de 17 localiti (Bobiceti, Brncoveni, Dobrosloveni, Dobrun, Flcoiu,
Frcaele, Gneasa, Gostavu, Grdinari, Morunglav, Osica de Sus, Prcoveni, Pleoiu,
Sltioara, Stoeneti, Strejeti, Voineasa), cu acces de proximitate la resurse naturale i arii
protejate;
O2 - localizat n partea de sud a judeului, format din 6 localiti principale (Grcov,
Giuvrti, Ianca, Orlea, Studina i Vldila), cu acces de proximitate la resurse naturale i
arii protejate.

126
Harta 4.3 Delimitarea teritorial a destinaiilor turistice n funcie de potenialul de valorificare
Map 4.3 Territorial delimitation of tourist destinations according to their potential for recoverySursa: prelucrare dup harta de pe site-ul http://art-zone.ro/poze/harta_judetului_Olt-708.html

4.1.4. Cartografierea spaial-geografic a destinaiilor turistice n judeul Mehedini
4.1.4. Spatial and geographical mapping of tourist destinations in Mehedini County
Judeul Mehedini prezint urmtoarele caracteristici principale: forme de relief: cmpie,
deal i munte; reea hidrografic a Dunrii; arii naturale protejate de interes naional i Natura
2000; majoritatea obiectivelor turistice antropice (muzee, festivaluri, situri arheologice,
monumente istorice, monumente religioase) sunt concentrate n nordul judeului, aproximativ
paralel cu linia montan; 1 comun cu potenial foarte ridicat, 15 de comune cu potenial ridicat
i 29 de comune cu potenial mediu; oraul Drobeta Turnu Severin reprezint centrul economic
principal polarizator al judeului; localitile cu potenial turistic ridicat i foarte ridicat sunt
localizate n jumtatea de nord a judeului.
Localiti cu potenial ridicat (Gneasa, Brncoveni, Dobrosloveni)
Localiti cu potenial mediu

O1
O2


127
Ca i la celelalte judee considerm necesar s selectm mai multe elemente ce pot sta la
baza gruprii localitilor, respectiv categorii de resurse naturale i antropice ce pot constitui
nucleul de baz al viitoarelor produse turistice rurale din zon.
Din punct de vedere al resurselor turistice naturale, se observ c pe lng punctajul
obinut pentru peisajul natural de cmpie sau deal, unele localiti dispun de atuuri suplimentare,
precum arii protejate (Anexa 4.10).
Astfel, din cele 45 de comune cu potenial mediu, ridicat i foarte ridicat, 21 au acces
direct la arii naturale de interes naional sau la rezervaii Natura 2000.
innd cont de accesul direct al acestor localiti la arii protejate considerm oportun s
proiectm n cadrul judeului destinaii turistice care s aib ca obiectiv principal promovarea
produselor turistice centrate pe aceste elemente.
Pentru identificarea numrului de clustere (gruprilor de localiti) am aplicat metodele
ALSCAL i PCA asupra matricei distanelor ntre cele 21 de localiti (Anexa 4.11, Figura 4.8),
ceea ce la prima vedere ne sugereaz posibilitatea formrii a dou destinaii turistice principale.
Figura 4.8 Modelele configuraiei derivate pe baza distanelor eucladiene i analiza componentelor principale
Chart 4.8 Derived stimulus configuration - Euclidean distance and principal component analysis modelsSursa: calculaii proprii

Gruparea optim a localitilor n cadrul celor dou clustere se realizeaz ns corect prin
metoda HCM - Centroid Linkage (Hierachical Cluster Method). Prelucrarea matricei distanelor
dintre localitile cu potenial natural ridicat prin aceast metod ns ne-a permis s observm c
estimarea a dou clustere nu este optim dac nu se elimin localitatea Butoieti.
Astfel, calculele au fost refcute pentru celelalte 20 de localiti obinndu-se urmtoarea
repartizare (tabel 4.11 i Figura 4.9): 14 localiti Cluster 1; 6 localiti Cluster 2.
128
Tabel 4.11 Componena clusterelor generat prin metoda HCM
Table 4.11 Composition of clusters generated by the HCM method
Cluster 1 Cluster 2
Bla
Balta
Blvneti
Breznia-Ocol
Cireu
Godeanu
Husnicioara
Ilovia
Isverna
Izvoru Brzii
Malov
Obria-Cloani
Podeni
Ponoarele
Burila Mare
Devesel
Grla Mare
Gogou
Gruia
Hinova
Sursa: calculaii proprii

Figura 4.9 Dendograma generat pe baza metodei de corelare a centrelor - distanele recalculate n cadrul
combinaiilor de clustere
Chart 4.9 Dendogram using Centroid Linkage Rescaled Distance Cluster Combine

Sursa: calculaii proprii

Prin calcularea distanelor invers ponderate (IDW) i a distanelor medii ponderate
(ADW) ntre localitile aflate n cadrul fiecrui cluster (Tabel 4.12) se observ c localitile
Godeanu i Devesel prezint cea mai ridicat concentrare spaial fa de celelalte localiti care
au acces la acelai cluster. Aceasta ne permite s concluzionm c cele dou localiti pot
reprezenta punctul de referin din cadrul fiecrui cluster i pot fi considerate puncte de plecare
optim pentru circuitele turistice la nivelul destinaiei turistice delimitate.


129
Tabel 4.12 Ponderea distanei inverse i distana medie ponderat potenial natural jud. Mehedini
Table 4.12 Share of inverse distance and average weighted distance localities with natural potential in
Mehedini County
IDW ADW
Cluster 1
Bla 0.021 48.7
Ilovia 0.022 46.3
Obria-Cloani 0.027 37.4
Husnicioara 0.029 34.9
Ponoarele 0.030 33.8
Isverna 0.033 30.6
Breznia-Ocol 0.034 29.4
Izvoru Brzii 0.035 28.3
Podeni 0.038 26.4
Balta 0.039 25.8
Cireu 0.044 22.5
Malov 0.045 22.0
Blvneti 0.046 21.7
Godeanu 0.046 21.6
Cluster 2
Grla Mare 0.038 26.4
Hinova 0.039 25.9
Gruia 0.046 21.7
Gogou 0.050 20.1
Burila Mare 0.056 18.0
Devesel 0.063 16.0
Sursa: calculaii proprii pe baza distanelor de pe site-ul http://www.distanta.com/

Din punct de vedere al resurselor turistice antropice, se observ (Anexa 4.12) c la
nivelul judeului regsim monumente istorice i arhitecturale, vestigii arheologice i obiceiuri i
tradiii folclorice. De asemenea, dup cum se observ, doar dou localiti prezint obiective
tradiionale i folclorice ceea ce nu justific crearea unui produs turistic concentrat pe acest
domeniu, dar clusterul se poate concentra spre promovarea monumentelor istorice, arhitecturale
i mai ales religioase. innd cont c localitile cu resurse antropice sunt dispersate pe ntreg
teritoriul judeului, pentru asocierea optim n cadrul clusterelor care s valorifice resursele
locale am aplicat pentru nceput metoda HCM asupra matricei distanelor ntre cele 12 de
localiti (Anexa 4.13). Plecnd de la premiza c se pot crea dou clustere sau trei clustere,
aplicarea acestei metode ne-a reliefat o inadverten n date, ceea ce a dus la eliminarea
localitilor Grla Mare i Obria de Cmp i la gruparea localitilor ntr-un singur cluster
(Bcle, Balta, Broteni, Butoieti, Hinova, Ilov, Izvoru Brzii, Ponoarele, imian, ieti).
n continuare am calculat distanele invers ponderate (IDW) i distanele medii ponderate
(ADW) ntre localitile din cluster, ceea ce ne-a permis s observm c: localitile Bcle i
Butoieti trebuiesc eliminate; localitatea ieti prezint cea mai ridicat concentrare (Tabel
4.13).
Tabel 4.13 Evaluarea distanei ponderate inverse i a distanei mediii ponderate a localitilor cu potenial
antropic - jud. Mehedini
Tabel 4.13 Evaluation of inverse distance and average weighted distance of localities with anthropogenic
potential in Mehedini County
Nr. Crt. Localiti IDW ADW
1 Bcle 0.015 64.8
2 Butoieti 0.017 58.9
3 Ponoarele 0.020 48.9
4 Balta 0.022 46.3
5 Hinova 0.028 35.6
6 Izvoru Brzii 0.030 32.9

130
Nr. Crt. Localiti IDW ADW
7 Broteni 0.031 31.8
8 Ilov 0.032 30.9
9 imian 0.034 29.2
10 ieti 0.039 25.4
Sursa: calculaii proprii pe baza distanelor de pe site-ul http://www.distanta.com/

Centraliznd informaiile furnizate de instrumentele de grupare spaial-geografic a
localitilor n clustere de mai sus, putem concluziona c la nivelul judeului Mehedini exist
potenial spaio-geoFigura de dezvoltare a urmtoarelor destinaii turistice (Harta 4.4):
Harta 4.4 Delimitarea teritorial a destinaiilor turistice n funcie de potenialul de valorificare
Map 4.4 Territorial delimitation of tourist destinations according to their potential for recovery


Sursa: prelucrare dup harta de pe site-ul http://art-zone.ro/poze/harta_judetului_Mehedini-724.html
M1
M2
M3

Obiectiv antropic vestigii arheologice
Obiectiv antropic monumente istorice, arhitecturale i religioase
Obiectiv antropic obiceiuri i tradiii etnofolclorice

Comune cu structuri de cazare turistic (pensiuni)
Localiti cu potenial foarte ridicat (Simian)
Localiti cu potenial ridicat


131
M1 - localizat n partea de nord a judeului, format din 14 localiti principale (Bla,
Balta, Blvneti, Breznia-Ocol, Cireu, Godeanu, Husnicioara, Ilovia, Isverna, Izvoru
Brzii, Malov, Obria-Cloani, Podeni, Ponoarele), cu acces de proximitate la resurse
naturale i arii protejate;
M2 - localizat n partea de nord a judeului, format din 6 localiti principale (Devesel,
Burila Mare, Hinova, Gogou, Gruia, Grla Mare), cu acces de proximitate la resurse
naturale i arii protejate;
M3 - localizat n partea central-sudic a judeului, format din 8 localiti principale
(Balta, Broteni, Hinova, Ilov, Izvoru Brzii, Ponoarele, imian, ieti), cu acces de
proximitate la resurse antropice.

4.1.5. Cartografierea spaial-geografic a destinaiilor turistice n judeul Vlcea
4.1.5. Spatial and geographical mapping of tourist destinations in Vlcea County
Judeul Vlcea prezint urmtoarele caracteristici principale: forme preponderente de
relief: cmpie, deal i munte; reea hidrografic a rului Jiu; arii naturale protejate de interes
naional; obiective turistice antropice; 3 comune cu potenial foarte ridicat, 9 comune cu
potenial ridicat i 34 cu potenial mediu, iar comunele cu potenial ridicat i foarte ridicat sunt
concentrate n zona de nord a judeului, paralel cu linia montan; oraul Rmnicu-Vlcea
reprezint centrul economic principal polarizator al judeului. Localitile cu potenial mediu
sunt dispersate pe ntreg teritoriul judeului Dolj, ceea ce face dificil asocierea acestora n
clustere. Din acest motiv, am selectat mai multe elemente ce pot sta la baza gruprii acestora,
respectiv categorii de resurse naturale i antropice ce pot constitui nucleul de baz al viitoarelor
produse turistice rurale din zon. Din punct de vedere al resurselor turistice naturale, se observ
c pe lng punctajul obinut pentru peisajul natural de cmpie sau deal, unele localiti dispun
de atuuri suplimentare, precum arii protejate sau factori naturali terapeutici (Anexa 4.14). Astfel,
din cele 46 de comune cu potenial mediu, ridicat i foarte ridicat, 13 au acces direct la arii
naturale de interes naional sau sunt rezervaii Natura 2000.
innd cont de accesul direct al acestor localiti la arii protejate considerm oportun s
proiectm n cadrul judeului destinaii turistice care s aib ca obiectiv principal promovarea
produselor turistice centrate pe aceste elemente. Pentru identificarea numrului de clustere
(gruprilor de localiti) am aplicat metodele ALSCAL i PCA asupra matricei distanelor ntre
cele 13 localiti (Anexa 4.15), ceea ce la prima vedere ne sugereaz posibilitatea formrii a dou
destinaii turistice principale.
Gruparea optim a localitilor n cadrul celor dou clustere este confirmat de metoda
HCM - Centroid Linkage (Hierachical Cluster Method), prin care s-a obinut urmtoarea
repartizare: 10 localiti Cluster 1; 3 localiti Cluster 2.

132
Figura 4.10 Modelele configuratiei derivate pe baza distantelor eucladiene i analiza componentelor
principale
Chart 4.10 Configuration models derived based on Euclidean distances and principal component analysis

Sursa: calculaii proprii

Din punct de vedere economic ns nu se justific crearea unui cluster la nivelul a trei
localiti, motiv pentru care vom considera c judeul Vlcea are potenial de dezvoltare pentru
un singur cluster. Prin calcularea distanelor invers ponderate (IDW) i a distanelor medii
ponderate (ADW) ntre localitile aflate n cadrul acestui cluster (Tabel 4.14) se observ c
localitatea Orleti prezint cea mai ridicat concentrare spaial fa de celelalte localiti.
Tabel 4.14 Ponderea distanei inverse i distana medie ponderat localiti cu potenial natural jud. Vlcea
Table 4.14 Share of inverse distance and average weighted distance localities with natural potential in
Vlcea County
IDW ADW
Lungeti 0.020 50.5
Brbteti 0.024 41.2
Miheti 0.024 42.0
Voiceti 0.024 40.9
Costeti 0.026 38.8
Stroeti 0.027 36.8
Ioneti 0.030 33.3
Sltioara 0.030 33.2
Prundeni 0.033 30.2
Orleti 0.034 29.0
Sursa: calculaii proprii pe baza distanelor de pe site-ul http://www.distanta.com/


Din punct de vedere al resurselor turistice antropice, se observ (Anexa 4.16) c la
nivelul judeului regsim monumente istorice i arhitecturale, vestigii arheologice i obiceiuri i
tradiii folclorice.
innd cont c localitile cu resurse antropice sunt dispersate pe ntreg teritoriul
judeului, pentru asocierea optim n cadrul clusterelor care s valorifice resursele locale vom
aplica pentru nceput metoda HCM asupra matricei distanelor ntre cele 19 de localiti (Anexa
4.17). Plecnd de la premiza c se pot crea dou clustere sau trei clustere, aplicarea acestei
metode ne-a reliefat o inadverten n date, ceea ce a dus la eliminarea ntr-o prim etap a
localitii Titeti i ntr-o a doua etap a localitilor Lungeti, Tetoiu i Voiceti. Prin refacerea

133
calculelor a rezultat formarea a dou clustere (unul format din 12 localiti i unul format din 4
localiti). Cum nu considerm optim formarea unui cluster la nivel a doar 4 localiti, vom
considera n continuare c la nivelul judeului Vlcea se poate forma un singur cluster axat pe
resurse antropice (Tabel 4.15).
Tabel 4.15 Componena clusterelor generat prin metoda HCM
Table 4.15 Composition of clusters generated by the HCM method
Cluster 2
Brbteti
Bujoreni
Buneti
Costeti
Frnceti
Ioneti
Miheti
Pueti-Maglai
Sltioara
Stoeneti
Vaideeni
Vldeti
Sursa: calculaii proprii

n continuare am calculat distanele invers ponderate (IDW) i distanele medii ponderate
(ADW) ntre localitile din cadrul clusterului, identificnd drept centru al acestuia localitatea
Stoeneti (Tabel 4.16).
Tabel 4.16 Evaluarea distanei ponderate inverse i a distanei mediii ponderate a localitilor cu potenial
antropic - jud. Vlcea
Table 4.16 Evaluation of inverse distance and average weighted distance of localities with anthropogenic
potential in Vlcea County
Nr. Crt. Localiti IDW ADW
1 Ioneti 0.034 29.7
2 Sltioara 0.035 28.4
3 Vaideeni 0.038 26.5
4 Bujoreni 0.040 24.9
5 Frnceti 0.043 23.0
6 Costeti 0.046 21.9
7 Brbteti 0.052 19.3
8 Miheti 0.053 18.9
9 Pueti-Maglai 0.055 18.3
10 Vldeti 0.056 17.9
11 Buneti 0.072 14.0
12 Stoeneti 0.075 13.3
Sursa: calculaii proprii pe baza distanelor de pe site-ul http://www.distanta.com/

Centraliznd informaiile furnizate de instrumentele de grupare spaial-geografic a
localitilor n clustere de mai sus, putem concluziona c la nivelul judeului Vlcea exist
potenial spaio-geoFigura de dezvoltare a urmtoarelor destinaii turistice (Harta 4.5):
V1 - localizat transversal de la nord la sud, format din 10 localiti (Lungeti, Brbteti,
Miheti, Voiceti, Costeti, Stroeti, Ioneti, Sltioara, Prundeni, Orleti), cu acces de
proximitate la resurse naturale i arii naturale;
V2 - localizat n partea central a judeului, format din 12 localiti (Ioneti, Sltioara,
Vaideeni, Bujoreni, Frnceti, Costeti, Brbteti, Miheti, Pueti-Maglai, Vldeti,
Buneti, Stoeneti), cu acces de proximitate n special la monumente religioase i
monumente istorice i arhitecturale, dar i la vestigii arheologice, obiceiuri i tradiii
folclorice.


134
Harta 4.5 Delimitarea teritorial a destinaiilor turistice n funcie de potenialul de valorificare
Map 4.5 Territorial delimitation of tourist destinations according to their potential for recovery


Sursa: prelucrare dup harta de pe site-ul http://ajilbab.com/harta/harta-dolj-rutiera.htm


V1
V2
Obiectiv antropic vestigii arheologice
Obiectiv antropic monumente istorice, arhitecturale i religioase
Obiectiv antropic obiceiuri i tradiii etnofolclorice

Comune cu structuri de cazare turistic (pensiuni)
Localiti cu potenial foarte ridicat (Bujoreni, Sltioara, Costeti)
Localiti cu potenial ridicat

135
4.2. EVALUAREA PRINCIPALILOR FACTORI DE ASIGURARE A
COMPETITIVITII DESTINAIILOR TURISTICE IDENTIFICATE
CONFORM MODELULUI RITCHIE-CROUCH
4.2. EVALUATION OF MAIN FACTORS ENSURING
COMPETITIVENESS OF TOURIST DESTINATIONS IDENTIFIED
PURSUANT TO THE RITCHIE-CROUCH MODEL
Destinaiile turistice identificate anterior prezint ns diferene importante att la nivelul
resurselor turistice disponibile, ct i la nivelul potenialului real al turismului rural. De
asemenea, pentru o mare parte din aceste destinaii cu potenial turistic, conform evidenei
statistice, valorificarea turismului rural este inexistent sau se menine la valori minime.
n acest context, evaluarea destinaiilor turistice prin intermediul elementelor ce asigur
competitivitate conform modelului Ritchie-Crouch
111
[49] aduce o nou viziune asupra arealelor
rurale, aceast metodologie permind conturarea aspectelor pozitive i negative ale fiecrui
areal rural, a atributelor i cerinelor pe care fiecare destinaie prin funciile sale trebuie s i le
nsueasc i s le rezolve. Astfel, ]n cadrul acestui capitol, ne-am propus s determinm care
sunt componentele ce necesit dezvoltare i promovare la nivelul destinaiilor.
Pentru realizarea acestui demers, cercetrile au presupus realizarea unor studii de teren la
nivelul comunelor componente ale destinaiilor turistice identificate, pe baza crora s-au cules
informaii privind perspectivele de dezvoltare ale acestora i care au permis realizarea unei
analize exhaustive a fiecrei destinaii pornind de la componentele de baz ale asigurrii
competitivitii unei destinaii turistice fundamentate prin Modelul Ritchie-Crouch.
Metodologia utilizat a presupus transpunerea informaiilor din cadrul strategiilor locale
de dezvoltare i a planurilor urbanistice generale, studiate n teritoriu, pe principalele elemente
componente ale modelului, dar totodat i-a propus s identifice i elemente specifice arealelor
identificate. Am pornit acest demers deoarece analiza PATN se bazeaz pe date mai vechi de
cinci ani, iar informaiile oferite pentru localitile luate n studiu nu sunt complete pentru
prezentul demers de cercetare.
Rezultatele aplicrii acestei metodologii se regsesc n Anexele 4.18-4.22 i ne ofer o
imagine asupra destinaiilor turistice mult mai complet dect cea care am fi putut-o obine prin
analize similare.111
Ritchie, J.R.B. and G.I. Crouch (2003). The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective, CABI Publishing, Wallingford, UK.

136
4.3. PROIECTAREA FACTORILOR CU INFLUEN ASUPRA
DEZVOLTRII I PROMOVRII TURISMULUI RURAL DIN
DESTINAIILE TURISTICE PROIECTATE
4.3. DESIGNING FACTORS THAT INFLUENCE THE
DEVELOPMENT AND PROMOTION OF RURAL TOURISM IN
DESIGNED TOURIST DESTINATIONS
n aceast parte a lucrrii am urmrit, prin analiza noastr, s facem o legtur ntre
factorii ce asigur i dezvolt potenialul turistic i elementele ce asigur valorificarea i
promovarea turismului n cadrul destinaiilor turistice proiectate, bazndu-ne pe premiza c
acestea reprezint n fapt motorul dezvoltrii pentru turismul rural i doar perfecionarea acestora
poate crete competitivitatea. Considerarea fiecrui element identificat pornind de la modelul
Ritchie-Croush drept factor distinct a permis pentru nceput transpunerea informaiilor colectate
dup modelul prezentat la capitolul de metodologie sub form numeric, uniformizarea acestora
prin indicatori comparabili i prelucrarea statistic a acestora i, ntr-un final, compararea
destinaiilor identificate i identificarea factorilor cu influen major asupra dezvoltrii i
valorificrii turismului rural n aceste areale.
Pentru realizarea acestui demers s-au utilizat metodele Descriptive Statistics (Statistic
descriptiv) i Bivariate Correlation (Corelaie bivariat) din cadrul programului IBM SPSS
Statistics
112
, iar factorii au fost analizai pornind de la elementele ce asigur competitivitatea
destinaiilor turistice identificate anterior conform Modelului Ritchie-Crouch (Anexa 4.23).
Fiecare factor a primit un punctaj (conform metodologiei prezentate n capitolul al
doilea) care a permis asigurarea unui nivel de comparabilitate ntre localitile luate n studiu. De
asemenea, pentru verificarea corelaiilor dintre factorii stabilii n capitolul anterior la nivelul
regiunii, am considerat necesar s efectum analiza pe diferite criterii de grupare care s permit
proiectarea unui model de dezvoltare turistic fundamentat pe corelaii general valabile la nivel
de regiune:
- Criteriul Localizare gruparea localitilor funcie de judeele din care fac parte ne
permite s determinm factorii ce influeneaz dezvoltarea turismului la nivel regional;
- Criteriul Forma de relief predominant localitile din cadrul destinaiilor turistice
se regsesc n proporie de 42,2% n zona de cmpie, 44,2 n zona de deal i 13,6% n
zona de munte; considerm c analiza factorilor pe forme de relief ne permite s
observm n ce msur acestea susin sau constrng dezvoltarea turismului;
- Criteriul Tipul resurselor turistice - 10 destinaii turistice pot fi concentrate pe
promovarea i valorificarea resurselor naturale datorit accesului de proximitate la arii
naturale protejate (D1, D2, G1, G2, G3, O1, O2, M1, M2, V1), iar 5 destinaii turistice
pot fi concentrate pe promovarea i valorificarea resurselor antropice datorit bogiei de
resurse etnofolclorice, istorice, culturale, etc. ce se afl n localitile componente (D3,

112
IBM SPSS 20.0 trial version; Descriptive Statistics permite calcularea frecvenelor de apariie a variabilelor pe grupri de variabile; Bicariate Correlation
permite identificarea corelaiei dintre dou variabile prin verificarea ndeplinirii pragului de semnificaie de 0,05

137
G4, G5, M3, V2); considerm c analiza factorilor n funcie de tipul resurselor turistice
ne permite s observm n ce msur dezvoltarea regional susine dezvoltarea diferitelor
tipologii de turism n localitile din regiune;
- Criteriul Infrastructur turistic gruparea localitilor care prezint faciliti de
cazare la nivelul destinaiilor proiectate i corelarea cu ceilali factori ne permite s
determinm factorii determinai ai dezvoltrii turistice din zon.
n al doilea rnd, precizm c demersul nostru de prelucrare statistic a presupus:
identificarea frecvenelor de apariie a factorilor pe diferite criterii de grupare a localitilor din
cadrul regiunii (doar a celor care fac parte din destinaiile turistice identificate); verificarea
corelaiei dintre factori pornind de la ipoteza c legturile dintre acetia sunt semnificative din
punct de vedere statistic.
Criteriul Localizare
Gruparea localitilor din cadrul destinaiilor turistice funcie de localizarea
administrativ (gruparea informaiilor colectate pe judee) ne permite s observm care sunt
corelaiile dintre factori funcie de gradul de dezvoltare judeean.
Analiza a presupus pentru nceput analiza frecvenelor fiecrui element pe gruprile
specificate (Descriptive statistics Frequencies), analiz ce genereaz urmtoarea caracterizare
(Tabel 4.17):
Tabel 4.17 Distribuia frecvenelor criteriu de grupare: jude
Table 4.17 Frequency distribution - grouping criteria: County
Factori Dolj Gorj Olt Mehedini Vlcea
Nr. de cazuri lucate n studiu (localiti) 34 58 23 28 22
Relief
-cmpie 82,4 6,9 100,0 35,7 22,7
-deal 17,6 70,7 57,1 45,5
-munte 22,4 7,1 31,8
Tip resurse
-naturale 61,8 48,3 100,0 71,4 45,5
-antropice 38,2 51,7 28,6 54,5
Arii naturale
-fr arii naturale protejate 41,2 31,0 7,1 31,8
-arie natural protejat 20,6 44,8 60,9 46,4 59,1
-mai multe arii naturale protejate 38,2 24,1 39,1 46,4 9,1
Resurse etnofolclorice
-fr resurse entnofolclorice 85,3 24,1 78,3 78,6 59,1
-srbtoare / festival etnofloric - 1 11,8 32,8 13,0 10,7 27,3
-srbtoare / festival etnofloric - 2 2,9 24,1 7,1 4,5
-srbtoare / festival etnofloric 3 sau mai multe 13,8
Sarbatori/ansambluri etnofolclorice 5,2 8,7 3,6 9,1
Monumente/Vestigii arheologice /muzee
-Fr monumente/muzee/situri 47,1 37,9 52,2 21,4 21,4
-Monumente/muzee/situri un singur obiectiv 23,5 32,8 21,7 39,3 60,7
-Monumente/muzee/situri mai multe obiective 29,4 29,3 26,1 39,3
Alte evenimente locale
-Fr ale evenimente locale 52,9 34,5 26,1 32,1 27,3
-Evenimente locale unul singur 35,3 36,2 47,8 35,7 54,5
-Evenimente locale mai multe 11,8 29,3 26,1 32,1 18,2
Ocupaii tradiionale
-Ocupaii tradiionale recunoscute 2.9 46.6 8.7 7.1 18.2
-Fr ocupaii tradiionale 97.1 53.4 91.3 92.9 81.8
Dotri sportive
-Dotri sportive (baze, terenuri, stadion etc.) 17.6 6.9 30.4 17.9 31.8
-Fr dotri sportive 82.4 93.1 69.6 82.1 68.2
Dotri culturale
-Dotri culturale (cmine culturale, centre de
informare, etc.)
32.4 55.2 56.5 78.6 63.6
-Fr dotri culturale 58.8 44.8 39.1 21.4 36.4
-Dotri culturale 8.8 4.3

138
Factori Dolj Gorj Olt Mehedini Vlcea
Drumuri modernizate
-Fr drumuri modernizate 76,5 63,8 39,1 35,7 31,8
-Drumuri modernizate 23,5 27,6 30,4 32,1 40,9
-Proiect drumuri modernizate 8,6 30,4 32,1 27,3
Sistem alimentare apa
-Fr alimentare ap 23,5 56,9 30,4
-Alimentare ap 32,4 34,5 47,8 64.3 81.8
-Proiect alimentare ap 44,1 8,6 21,7 35.7 18.2
Sistem canalizare
-Fr sistem canalizare 29.4 70.7 21.7 25.0
-Sistem canalizare 11.8 15.5 30.4 35.7 68.2
-Proiect canalizare 58.8 13.8 47.8 39.3 31.8
Gaze naturale
-Fr gaze naturale 94.1 81.0 87.0 85.7 59.1
-Gaze naturale 2.9 13.8 4.3 14.3 27.3
-Proiect gaze naturale 2.9 5.2 8.7 13.6
Infrastr. Turistic
-Fr faciliti cazare 88.2 75.9 95.7 92.9 86.4
-Faciliti cazare 11.8 24.1 4.3 7.1 13.6
Investiii de capital n turism
-Investiii n turism 8.8 31.0 10.7 13.6
-Fr investiii n turism 91.2 69.0 100.0 89.3 86.4
Structuri de agrement
-Structuri de agrement nedezvoltate 82,4 94,8 100,0 75,0 86,4
-Structuri de agrement existente 17,6 5,2 25,0 13,6
Obiective turistice promovate
-Nu sunt promovate 32,8 52,2 17,9
-Site-uri primrii 2,9 1,7 8,7
-Site-uri cu scop turistic 23,5 48,3 8,7 28,6 4,5
-Site-uri cu scop natural/cultural 23,5 13,8 21,7 7,1 36,4
-Mai multe tipuri de site-uri 50,0 3,4 8,7 46,4 59,1
Numr turiti
-Fr turii 88,2 75,9 95,7 92,9 86,4
-Turiti 11,8 22,1 4,3 7,1 13,6
Perioad de concentrare turiti
-Nu exist turiti nregistrai 88,2 75,9 95,7 92,9 86,4
-Perioada iunie-octombrie (var-toamn) 5,9 19,0 4,3 3,6 13,6
-Perioada noiembrie-mai (iarn-primvar) 5,9 5,2 3,6
Sursa: Date generate de SPSS prin metoda Descriprive Statistics Frequencies

- destinaiile turistice din judeul Dolj, ce pot fi centrate n proporie de 61,8% spre
promovarea resurselor naturale, prezint un relief predominant de cmpie; cca. 50%-60%
din localiti au acces la arii naturale, prezint resurse antropice n special sub form de
monumente/muzee/site-uri arheologice i evenimente de interes local; majoritatea
localitilor au sisteme de alimentare cu ap i canalizare i posibiliti de acces rutier;
majoritatea localitilor nu prezint drumuri modernizate dei accesul n zon este n
special rutier; infrastructura turistic este slab dezvoltat (cca. 10-12% la nivel de areal),
cu puine investiii sau activiti de agrement; promovarea destinaiilor se realizeaz pe
mai multe tipuri de site-uri, inclusiv pe cele cu caracter turistic sau cultural; turitii sunt
concentrai n localitile cu faciliti de cazare i vin n zon tot timpul anului;
- destinaiile turistice din judeul Gorj, ce pot fi centrate n proporie de 51,7% spre
promovarea resurselor antropice, prezint un relief predominant de deal; cca. 60-70% din
localiti au acces la arii naturale i prezint resurse antropice sub form de srbtori
etnofolclorice, monumente/muzee/site-uri arheologice i evenimente de interes local;
majoritatea localitilor au utiliti (ap, canalizare sau gaze); majoritatea localitilor nu
prezint drumuri modernizate dei accesul n zon este n special rutier; infrastructura
turistic este slab dezvoltat (cca. 25% la nivel de areal), cu puine investiii sau activiti

139
de agrement; promovarea destinaiilor se realizeaz n special pe site-uri de tip turistic;
turitii sunt concentrai n localitile cu faciliti de cazare i vin n zon n special n
perioada de var-toamn;
- Destinaiile turistice din judeul Olt, ce pot fi centrate spre promovarea resurselor
naturale, prezint un relief de cmpie; localitile au acces la arii naturale i prezint
resurse antropice sub form de monumente/muzee/site-uri arheologice i evenimente de
interes local; majoritatea localitilor prezint utiliti (ap i canalizare) i drumuri
modernizate, dar dei cu suprastructur mai avansat dect n celelalte judee, n
destinaiile turistice cu potenial turistic din Olt doar o singur localitate prezint faciliti
de cazare; peste 50% din localiti nu se promoveaz din punct de vedere turistic; puinii
turiti sosii n zon au preferat perioada de var-toamn (perioada de concedii);
- destinaiile turistice din judeul Mehedini, ce pot fi centrate n proporie de peste 70%
spre promovarea resurselor antropice, prezint un relief predominant de deal; peste 90%
din localiti au acces la arii naturale, iar cca. 70-80% prezint resurse antropice sub
form de monumente/muzee/site-uri arheologice i evenimente de interes local;
majoritatea localitilor dein sisteme de alimentare cu ap, dar doar n cca. 40% s-au
realizat sisteme de canalizare sau modernizri de drumuri; infrastructura turistic este
slab dezvoltat (cca. 7% la nivel de areal), cu puine investiii sau activiti de agrement,
fiind concentrat n special n zonele de munte; promovarea destinaiilor se realizeaz pe
mai multe tipuri de site-uri, inclusiv pe cele de tip turistic; turitii vin n zon tot timpul
anului, mai ales n zonele montane;
- destinaiile turistice din judeul Vlcea prezint o distribuie normal ntre cele trei forme
de relief, dar cu cca. 46% zone de deal; cca. 60% din localiti au acces la arii naturale i
prezint resurse antropice sub form de monumente/muzee/site-uri arheologice i
evenimente de interes local; majoritatea localitilor dein sau implementeaz sisteme de
alimentare cu ap i canalizare; cca. 40% dein drumuri modernizate i aproape 30%
prezint proiecte n implementare; infrastructura turistic este slab dezvoltat (cca. 14%
la nivel de areal), cu puine investiii sau activiti de agrement; promovarea destinaiilor
se realizeaz pe mai multe tipuri de site-uri, inclusiv pe cele de tip cultural; turitii vin n
zon tot timpul anului, mai ales n zonele montane; turitii sunt concentrai n localitile
cu faciliti de cazare i vin n zon n special n perioada de var-toamn.
Corelaia factorilor, nregistrai n cadrul destinaiilor turistice proiectate, pe judee,
realizat prin Bivariate Correlation Method (SPSS) ne permite s observm care din aceti
factori sunt corelai din punct de vedere statistic. Metodologia presupune: prelucrarea bazei de
date prin folosirea metodei menionate, selectnd drept criteriu de grupare judeul; verificarea
factorilor pentru care matricea a generat date semnificative din punct de vedere statistic (statistic
semnificativ sub 0.05); eliminarea din generare a datelor nesemnificative; stabilirea tipului de
corelaie (negativ sau pozitiv) prin generarea indicatorului Corelaiei Pearson; creare matrice.
Pe baza rezultatelor generate i prezentate n Anexa 4.24 am realizat n continuare
matricea de corelaie a factorilor (Tabel 4.18) i am identificat mai multe corelaii cu importan

140
mai ridicat pentru demersul cercetrii noastre. inem s menionm c s-au luat n considerare
corelaiile care prezint similitudini pentru cel puin dou din cele cinci grupri create.
Lund n considerare codificarea utilizat n baza de date SPSS, pe baza crora s-au
proiectat corelaiile
113
i innd cont de analiza realizat la capitolul anterior putem observa
urmtoarele:
- exist o corelaie puternic ntre investiiile n modernizarea drumurilor i cele n
construcia i modernizarea cminelor culturale i a centrelor de informare turistic,
precum i o corelaie mai redus, dar pozitiv ntre numrul dotrilor culturale i
investiiile n baze sportive; dac urmrim i celelalte corelaii, dei fr a putea
generaliza la nivelul regiunii, putem spune pe de o parte c existena dotrilor culturale
influeneaz evenimentele locale organizate (i invers), iar pe de alt parte, vin s
completeze investiiile n infrastructura de cazare;
- exist o corelaie puternic ntre dezvoltarea facilitilor de cazare, numrul de turiti i
perioada de sosire a acestora; de asemenea, n judeele Gorj, Dolj i Vlcea aceti
indicatori pot fi corelai i cu investiiile n structurile de agrement; pe de alt parte, se
observ c n judeul Gorj i judeul Mehedini, numrul de turiti se coreleaz cu
resursele antropice de tip monumente/muzee/ site-uri arheologice; iar n judeul Gorj i
judeul Vlcea cu numrul de arii naturale existente n zon;
- ocupaiile tradiionale sunt corelate cu manifestrile etnofolclorice i au o importan
turistic doar n judeul Gorj, unde de altfel localitile ce prezint astfel de obiceiuri au o
frecven de 46,6%;
- n ceea ce privete promovarea, se observ c aceasta se coreleaz cu investiiile de
capital n turism, ceea ce ne demonstreaz c sunt promovate n special zonele unde
exist faciliti de cazare sau structuri de agrement; n judeul Gorj se observ ns c sunt
promovate i zonele unde exist monumente/muzee/site-uri arheologice sau ocupaii
tradiionale;
- corelaia dintre evenimentele locale (srbtori cmpeneti sau cu profil cultural) i
srbtorile etnofolclorice ne demonstreaz c exist tendina de dezvoltare a acestora n
special n localitile care deja prezint tradiie n organizarea de festivaluri folclorice; ele
ns au o importan turistic doar n judeul Vlcea;
- srbtorile etnofolclorice prezint o uoar corelaie cu existena ariilor naturale i a
structurilor de agrement n judeul Vlcea, dar i cu dezvoltarea turistic a zonei;

113
n interpretare se tine cont de urmtoarea codificare din SPSS: Relief (1=Cmpie; 2=Deal; 3=Munte); Tip resurse (1=Resurse naturale; 2=Resurse antropice); Arii
naturale (1=Fr arii protejate; 2=Arie protejat; 3=Mai multe arii protejate); Resurse etnofolclorice (1=Fr resurse etnofolcloric; 2=Srbtoare/festival
etnofolcloric 1; 3=Srbtoare/festival etnofolcloric 2; 4=Srbtoare/festival etnofolcloric - 3 sau mai multe; 5= Ansambluri/Formaii folclorice;
6=Srbtori/ansambluri etnofolclorice); Monumente/Vestigii arheologice /muzee (1=Fr monumente/muzee/situri; 2= Monumente/muzee/situri un singur
obiectiv; 3= Monumente/muzee/situri mai multe obiective); Alte evenimente locale (1=Fr ale evenimente locale; 2= Evenimente locale unul singur;
3=Evenimente locale mai multe); Structuri de agrement (1=Activiti de agrement nedezvoltate; 2= Activiti de agrement existente); Drumuri modernizate
(1=Fr drumuri modernizate; 2=Drumuri modernizate; 3=Proiect drumuri modernizate); Sistem alimentare apa (1=Fr alimentare ap; 2=Alimentare ap;
3=Proiect alimentare ap); Sistem canalizare (1=Fr sistem canalizare; 2=Sistem canalizare; 3=Proiect canalizare); Gaze naturale (1=Fr gaze naturale; 2=Gaze
naturale; 3=Proiect gaze naturale); Infrastr. turistic (1=Fr faciliti cazare; 2=Faciliti cazare); Investiii de capital n turism (1= Fr investiii n turism;
2=Investiii n turism); Ocupaii tradiionale (1= Fr ocupaii tradiionale recunoscute; 2=Ocupaii tradiionale); Dotri sportive (1= Fr dotri sportive; 2= Dotri
sportive (baze, terenuri, stadion etc.)); Dotri culturale (1= Fr dotri culturale; 2= Dotri culturale (cmine culturale, centre de informare, etc.); 3= Dotri culturale
(n construcie/modernizare)); Numr turiti; Perioad de concentrare turiti (1= Nu exist turiti nregistrai; 2=Perioada iunie-octombrie (var-toamn); 3= Perioada
noiembrie-mai (iarn-primvar)); Obiective turistice promovate (1= Nu sunt promovate; 2= Site-uri primrii; 3= Site-uri cu scop turistic; 4= Site-uri cu scop
natural/cultural; 5= Mai multe tipuri de site-uri).

141
Tabel 4.18 Matricea de corelaie a factorilor criteriu de grupare: judeul
Table 4.18 Correlation matrix of factors - grouping criterion: County
Factor Jude
Dotri
culturale
Dotri
sportive
Infrastruct
ura
turistica
(faciliti
cazare)
Investiii de
capital n
turism
Numr
turiti
Obiective
turistice
promovate
Ocupaii
tradiionale
Perioada de
concentrare
a turitilorResurse
antropice
(Alte
evenimente
locale)


Resurse
antropice
(Etnofolclo
rice)
Monument
e si vestigii
arheologice
, muzee)
Resurse
naturale
(nr. de
rezervaii)
Structuri
de
agrement
Suprastruc
tura
(alimentare
apa)
Suprastruc
tura
(canalizare)
Suprastruc
tura
(drumuri
modernizat
e)
Suprastruc
tura (gaze
naturale)
Dotri culturale
Dolj
+ - +
Gorj
+ + +
Mehedini
+ - +
Vlcea
+ - -
Olt
+
Dotri sportive
Dolj
+ + +
Gorj
+ + +
Mehedini
+ + +
Olt
+
Vlcea
+ + +
Infrastructura
turistica
(faciliti
cazare)
Dolj
+ + + +
Gorj
+ + + + + + + + +
Mehedini
+ + + -
Olt
+ +
Vlcea
+ + + + + +
Investiii de
capital n
turism
Dolj
+ + + +
Gorj
+ + + + + + + + +
Mehedini
+ + +
Vlcea
+ + + + + +
Numr turiti
Dolj
+ + + +
Gorj
+ + + + + + + +
Mehedini
+ + + -
Olt
+ +
Vlcea
+ + + + + + +
Obiective
turistice
promovate
Dolj
-
Gorj
+ + + + + + +
Mehedini

Olt
+ +
Ocupaii
tradiionale
Dolj
+
Gorj
+ + + + + +
Mehedini
+
Olt
+ +
Perioada de
concentrare a
turitilor
Dolj
+ + + +
Gorj
+ + + + + + + +
Mehedini
+ + + + -
Olt
+ +
Vlcea
+ + + + + +
Resurse
Dolj
+

142
Factor Jude
Dotri
culturale
Dotri
sportive
Infrastruct
ura
turistica
(faciliti
cazare)
Investiii de
capital n
turism
Numr
turiti
Obiective
turistice
promovate
Ocupaii
tradiionale
Perioada de
concentrare
a turitilorResurse
antropice
(Alte
evenimente
locale)


Resurse
antropice
(Etnofolclo
rice)
Monument
e si vestigii
arheologice
, muzee)
Resurse
naturale
(nr. de
rezervaii)
Structuri
de
agrement
Suprastruc
tura
(alimentare
apa)
Suprastruc
tura
(canalizare)
Suprastruc
tura
(drumuri
modernizat
e)
Suprastruc
tura (gaze
naturale)
antropice (Alte
evenimente
locale)
Gorj
+ + + +
Mehedini
+
Vlcea
+ + + + + +
Resurse
antropice
(Etnofolclorice)
Dolj
+
Gorj
+ +
Mehedini
+
Olt
+ + +
Vlcea
+ + + + + + +
Resurse
antropice
(Monumente si
vestigii
arheologice,
muzee)
Dolj
+
Gorj
+ + + + +
Mehedini
+ +
Olt
+ +
Resurse
naturale (nr. de
rezervaii)
Dolj
- -
Gorj
+ + + + +
Mehedini
+ - - - +
Olt
- -
Vlcea
+ + +
Structuri de
agrement
Dolj
+ + + +
Gorj
+ + + + + + +
Mehedini

Vlcea
+ + + + + + + +
Suprastructura
(alimentare
apa)
Dolj
+ - +
Gorj
+ + + + +
Mehedini
+
Olt
- +
Vlcea
+ + -
Suprastructura
(canalizare)
Dolj
- +
Gorj
+ + + + +
Mehedini
+ - +
Olt
- +
Vlcea
- - +
Suprastructura
(drumuri
modernizate)
Dolj
+ + +
Gorj
+ + + +
Mehedini
+ + -
Olt
+
Vlcea
-
Suprastructura
(gaze naturale)
Dolj
+
Gorj
+ + + +
Olt
+
Not: - factori invers corelai; + factori direct corelai
Sursa: Date generate de SPSS prin metoda Bivariate Correlation SPSS

143
- numrul resurselor antropice de tipul monumente/muzee/site-uri arheologice se coreleaz
cu numrul turitilor mai ales n judeele Gorj i Mehedini, dar putem spune c doar n
Gorj, acestea au o importan turistic;
- zonele cu arii protejate sunt n general cele mai deficiente din punct de vedere al
utilitilor (ap i canalizare), dar numrul acestora este corelat cu numrul de turiti
sosii n zon i, n judeul Vlcea, chiar cu srbtorile etnofolclorice i structurile de
agrement;
- n ceea ce privesc investiiile n utiliti se observ urmtoarele: investiiile n sistemele
de alimentare cu ap sunt corelate cu lucrrile de canalizare; investiiile n modernizarea
drumurilor se coreleaz cu trendul investiiilor n gaze naturale i cu cele n modernizarea
cminelor culturale.
Criteriul Forma de relief predominant
Gruparea localitilor din cadrul destinaiilor turistice funcie de forma de relief
predominant ne permite s observm n ce msur acestea susin sau constrng dezvoltarea
turismului. Analiza a presupus pentru nceput analiza frecvenelor fiecrui element pe gruprile
specificate (Descriptive statistics Frequencies), analiz ce genereaz urmtoarea caracterizare
(Tabel 4.19):
Tabel 4.19 Distribuia frecvenelor criteriu de grupare: forma de relief
Table 4.19 Frequency distribution - grouping criteria: landform
Factori Cmpie Deal Munte
Nr. de cazuri luate n studiu (localiti) 70 73 22
Destinaia D1 12,9 4,1
Destinaia D2 12,9
Destinaia D3 14,3 4,1
Destinaia G1 1,4 4,1 4,5
Destinaia G2 1,4 12,3 22,7
Destinaia G3 1,4 8,2 4,5
Destinaia G4 12,3
Destinaia G5 1,4 19,2 27,3
Destinaia O1 24,3
Destinaia O2 8,6
Destinaia M1 8,6 9,6 4,5
Destinaia M2 6,8 4,5
Destinaia M3 8,6 5,5
Destinaia V1 8,2 18,2
Destinaia V2 7,1 5,5 13,6
Tip resurse
-naturale 71,4 53,4 59,1
-antropice 28,6 46,6 40,9
Arii naturale
-fr arii naturale protejate 24.3 28.8 13.6
-arie natural protejat 38.6 39.7 77.3
-mai multe arii naturale protejate 37.1 31.5 9.1
Resurse etnofolclorice
-fr resurse etnofolclorice 72.9 46.6 50.0
-srbtoare / festival etnofloric - 1 12.9 27.4 27.3
-srbtoare / festival etnofloric - 2 5.7 19.2
-srbtoare / festival etnofloric 3 sau mai multe 4.3 2.7 13.6
Srbtori/ansambluri etnofolclorice 4.3 4.1 9.1
Monumente/Vestigii arheologice /muzee
-Fr monumente/muzee/situri 44.3 31.5 45.5
-Monumente/muzee/situri un singur obiectiv 31.4 26.0 40.9
-Monumente/muzee/situri mai multe obiective 24.3 42.5 13.6
Alte evenimente locale
-Fr ale evenimente locale 37.1 35.6 31.8
-Evenimente locale unul singur 38.6 39.7 45.5
-Evenimente locale mai multe 24.3 24.7 22.7
Ocupaii tradiionale
-Ocupaii tradiionale recunoscute 12.9 24.7 40.9
-Fr ocupaii tradiionale 87.1 75.3 59.1
Dotri sportive

144
Factori Cmpie Deal Munte
-Dotri sportive (baze, terenuri, stadion etc.) 22.9 12.3 18.2
-Fr dotri sportive 77.1 87.7 81.8
Dotri culturale
-Dotri culturale (cmine culturale, centre de informare, etc.) 60.0 56.2 59.1
-Fr dotri culturale 40.0 43.8 40.9
-Dotri culturale
Drumuri modernizate
-Fr drumuri modernizate 48.6 57.5 59.1
-Drumuri modernizate 31.4 28.8 27.3
-Proiect drumuri modernizate 20.0 13.7 13.6
Sistem alimentare apa
-Fr alimentare ap 25.7 28.8 40.9
-Alimentare ap 47.1 47.9 45.5
-Proiect alimentare ap 27.1 23.3 13.6
Sistem canalizare
-Fr sistem canalizare 30.0 42.5 50.0
-Sistem canalizare 22.9 30.1 31.8
-Proiect canalizare 47.1 27.4 18.2
Gaze naturale
-Fr gaze naturale 87.1 78.1 81.8
-Gaze naturale 5.7 17.8 13.6
-Proiect gaze naturale 7.1 4.1 4.5
Infrastr. Turistic
-Fr faciliti cazare 90.0 79.5 90.9
-Faciliti cazare 10.0 20.5 9.1
Investiii de capital n turism
-Investiii n turism 8.6 26.0 9.1
-Fr investiii n turism 91.4 74.0 90.9
Structuri de agrement
-Structuri de agrement nedezvoltate 90.0 83.6 100.0
-Structuri de agrement existente 10.0 16.4
Obiective turistice promovate
-Nu sunt promovate 18.6 24.7 22.7
-Site-uri primrii 4.3 1.4
-Site-uri cu scop turistic 21.4 32.9 36.4
-Site-uri cu scop natural/cultural 25.7 12.3 18.2
-Mai multe tipuri de site-uri 30.0 28.8 22.7
Numr turiti
-Fr turii 90.0 79.5 90.9
-Turiti 10.0 20.5 9.1
Perioad de concentrare turiti
-Nu exist turiti nregistrai 90.0 79.5 90.9
-Perioada iunie-octombrie (var-toamn) 5.7 16.4 9.1
-Perioada noiembrie-mai (iarn-primvar) 4.3 4.1
Sursa: Date generate de SPSS prin metoda Descriprive Statistics Frequencies

- zonele de cmpie se regsesc n proporie de cca. 33% n judeul Olt i 40% n judeul
Dolj; zonele de deal n proporie de cca. 55% n judeul Gorj i 22% n judeul Mehedini;
zonele de munte se regsesc n proporie de aproape 60% n judeul Gorj i de cca. 30%
n judeul Vlcea.
- zonele de cmpie din cadrul destinaiilor turistice proiectate nu au un profil etnofolcloric
major, dar compenseaz cu resurse antropice sub forma monumentelor/muzeelor/site-
urilor arheologice sau srbtori cmpeneti; la aceasta se adaug accesul a peste 75% din
localiti la arii naturale protejate; dotrile utilitare sunt destul de reduse, dar proiectele de
modernizare vor determina n urmtorii ani ca peste 50% din localiti s aib drumuri
modernizate i cca. 70% dintre acestea ap i canalizare; investiiile reduse n turism i
promovarea nespecializat, orientat exclusiv spre promovarea resurselor antropice, au
determinat un numr redus de turiti, n special n perioada de var-toamn;
- zona de deal din cadrul destinaiilor proiectate este cea mai dezvoltat din punct de
vedere turistic, peste 70% din localiti avnd acces la arii naturale protejate, peste 50%
prezentnd resurse etnofolclorice, monumente/muzee/site-uri arheologice i evenimente
locale; majoritatea localitilor prezint sau implementeaz sisteme de alimentare cu ap

145
i canalizare, dar cca. 60-70% din localiti nu au gaze naturale sau drumuri modernizate;
datorit concentrrii facilitilor de cazare n aceste zone, investiiile n turism i
agrement sunt mai ridicate, iar promovarea se realizeaz n special pe site-uri de tip
turistic; cca. 20% din localiti primesc turiti, n special n perioada de var-toamn;
- zonele de munte nu reprezint o destinaie preferat de turiti pentru perioada de iarn-
primvar, deoarece nu exist structuri de agrement, iar majoritatea localitilor nu au
drumuri modernizate, alimentare cu ap, canalizare sau gaze; zona este promovat n
special pe site-urile turistice de ctre pensiuni neomologate, primriile nefiind implicate
n nici un fel n promovarea regiunii; toate acestea determin ca investiiile n turism s
fie reduse chiar dac aproape 80% din localiti au acces la arii naturale protejate i peste
50% din localiti prezint resurse antropice bogate.
Corelaia factorilor, nregistrai n cadrul destinaiilor turistice proiectate, pe forme de
relief, realizat prin Bivariate Correlation Method (SPSS) ne permite s observm care din aceti
factori sunt corelai din punct de vedere statistic. Metodologia presupune: prelucrarea bazei de
date prin folosirea metodei menionate, selectnd drept criteriu de grupare relieful; verificarea
factorilor pentru care matricea a generat date semnificative din punct de vedere statistic (statistic
semnificativ sub 0.05); eliminarea din generare a datelor nesemnificative; stabilirea tipului de
corelaie (negativ sau pozitiv) prin generarea indicatorului Corelaiei Pearson; creare matrice.
Pe baza rezultatelor generate i prezentate n Anexa 4.25 am realizat n continuare matricea de
corelaie a factorilor (Tabel 4.20) i am identificat mai multe corelaii cu importan mai ridicat
pentru demersul cercetrii noastre. inem s menionm c s-au luat n considerare corelaiile
care prezint similitudini pentru cel puin dou din cele trei grupri create.
Lund n considerare codificarea utilizat n baza de date SPSS, pe baza crora s-au
proiectat corelaiile i innd cont de analiza realizat la capitolul anterior putem observa
urmtoarele:
- exist o corelaie puternic ntre numrul dotrilor culturale i investiiile n baze
sportive; dac urmrim i celelalte corelaii, dei fr a putea generaliza la nivelul
regiunii, putem spune pe de o parte c existena dotrilor culturale influeneaz
evenimentele locale i etnofolclorice organizate;exist o corelaie puternic ntre
dezvoltarea facilitilor de cazare, numrul de turiti i perioada de sosire a acestora; n
zonele de munte se observ o corelaie acestor indicatori cu investiiile n dotri sportive,
precum i cu majoritatea resurselor antropice i naturale; zonele de deal pe de alt parte
prezint o legtur direct ntre dezvoltarea turismului pe de o parte i promovarea
turistic, resurse antropice (monumente/muzee/site-uri arheologice), structurile de
agrement i resursele naturale;
- exist o corelaie ntre localitile promovate pe de o parte i localitile ce prezint
structuri de agrement i utiliti pe de alt parte, mai ales n zonele de deal;

146
Tabel 4.20 Matricea de corelaie a factorilor criteriu de grupare: relieful
Tabel 4.20 Correlation matrix of factors - grouping criterion: landscape
Factor Relief
Dotri
cultura
le
Dotri
sportive
Infrastructura
turistica
(faciltiati
cazare)
Investiii
de capital
n turism
Numr
turiti
Obiective
turistice
promovate
Ocupaii
tradiionale
Perioada de
concentrare
a turitilor
Resurse
antropice
(Alte
evenimente
locale)
Resurse
antropice
(Etnofolcl
orice)
Resurse antropice
(Monumente si
vestigii arheologice,
muzee)
Resurse
naturale
(nr. de
rezervaii)
Structuri
de
agrement
Suprastructura
(alimentare
apa)
Suprastructura
(canalizare)
Suprastructura
(drumuri
modernizate)
Suprastructura
(gaze naturale)
Dotri culturale
Campie + +
Deal + + +
Munte +
Dotri sportive
Campie +
Deal +
Munte + + + + + + +
Infrastructura
turistica (faciltiati
cazare)
Campie + + +
Deal + + + + + + + +
Munte + + + + + + +
Investiii de capital
n turism
Campie + + +
Deal + + + + + + + +
Munte + + + + + + +
Numr turiti
Campie + + +
Deal + + + + + + + +
Munte + + + + + + + +
Obiective turistice
promovate
Campie + -
Deal + + - + + + +
Munte + + +
Ocupaii
tradiionale
Campie + +
Deal + + + + - -
Munte +
Perioada de
concentrare a
turitilor
Campie + + +
Deal + + + + + + + -
Munte + + + + + + + +
Resurse antropice
(Alte evenimente
locale)
Campie +
Deal + + +
Munte + + + + +
Resurse antropice
(Etnofolclorice)
Campie + + +
Deal + - +
Munte + + + + + + -
Resurse antropice
(Monumente si
vestigii
arheologice,
muzee)
Campie + +
Deal + + + + +
Munte + + + + +
Resurse naturale
(nr. de rezervaii)
Campie - -
Deal + + + + + +
Munte + + + + + + -
Structuri de
agrement
Campie +
Deal + + + + + + +
Munte
Suprastructura
(alimentare apa)
Campie - +
Deal + - + + +
Munte + +
Suprastructura
(canalizare)
Campie - +
Deal - + + +
Munte + - +
Suprastructura
(drumuri
modernizate)
Campie + +
Deal + + + +
Munte + + + +
Suprastructura
(gaze naturale)
Campie - +
Deal - - + +
Munte -
Not: - factori invers corelai; + factori direct corelai
Sursa: Date generate de SPSS prin metoda Bivariate Correlation SPSS

147
- ocupaiile tradiionale sunt corelate cu manifestrile etnofolclorice, dar au importan
turistic doar n zonele de cmpie i munte, nu n zonele de deal, unde aceste manifestri
sunt mai numeroase, ceea ce demonstreaz c nu se asigur o promovare adecvat a
tradiiilor locale;
- corelaia dintre evenimentele locale (srbtori cmpeneti sau cu profil cultural) i
srbtorile etnofolclorice ne demonstreaz c exist tendina de dezvoltare a acestora n
special n localitile care deja prezint tradiie n organizarea de festivaluri folclorice; ele
au o importan turistic doar zonele de cmpie i deal;
- resursele antropice de tipul monumente/muzee/site-uri arheologice se coreleaz cu
indicatorii de eviden turistic, dar sunt promovate doar cele din zona de deal;
- zonele cu arii protejate sunt n general cele mai deficiente din punct de vedere al
utilitilor (ap i canalizare), iar n ceea ce privesc investiiile n utiliti se observ ca i
anterior urmtoarele: investiiile n sistemele de alimentare cu ap sunt corelate cu
lucrrile de canalizare; investiiile n modernizarea drumurilor se coreleaz cu trendul
investiiilor n modernizarea cminelor culturale; pe de alt parte corelaia dintre
localitile cu drumuri modernizate i cele cu evenimente locale ne demonstreaz o
puternic legtur n zonele de deal i munte.
Criteriul Tipul resurselor turistice
Gruparea localitilor din cadrul destinaiilor turistice funcie de tipul resurselor turistice
ce pot fi promovate n cadrul destinaiilor turistice proiectate (gruparea informaiilor colectate pe
tipuri de resurse: naturale sau antropice) ne permite s observm n ce msur dezvoltarea
regional susine dezvoltarea diferitelor tipologii de turism.
Analiza a presupus pentru nceput analiza frecvenelor fiecrui element pe gruprile
specificate (Descriptive statistics Frequencies), analiz ce genereaz urmtoarea caracterizare
(Tabel 4.21):
Tabel 4.21 Distribuia frecvenelor criteriu de grupare: tipul de resurse
Table 4.21 Frequency distribution - grouping criteria: type of resources
Factori Resurse naturale Resurse antropice
Nr. de cazuri luate n studiu (localiti) 102 63
Destinaia D1 11,8
Destinaia D2 8,8
Destinaia D3 20,6
Destinaia G1 4,9
Destinaia G2 14,7
Destinaia G3 7,8
Destinaia G4 14,3
Destinaia G5 33,3
Destinaia O1 16,7
Destinaia O2 5,9
Destinaia M1 13,7
Destinaia M2 5,9
Destinaia M3 12,7
Destinaia V1 9,8
Destinaia V2 19,0
Relief
-cmpie 49,0 31,7
-deal 38,2 54,0
-munte 12,7 14,3
Arii naturale
-fr arii naturale protejate 2,0 61,9
-arie natural protejat 57,8 22,2
-mai multe arii naturale protejate 40,2 15,9

148
Factori Resurse naturale Resurse antropice
Resurse etnofolclorice
-fr resurse etnofolclorice 62,7 50,8
-srbtoare / festival etnofloric - 1 19,6 23,8
-srbtoare / festival etnofloric - 2 8,8 14,3
-srbtoare / festival etnofloric 3 sau mai multe 2,9 7,9
Srbtori/ansambluri etnofolclorice 5,9 3,2
Monumente/Vestigii arheologice /muzee
-Fr monumente/muzee/situri 49,0 22,2
-Monumente/muzee/situri un singur obiectiv 26,5 36,5
-Monumente/muzee/situri mai multe obiective 24,5 41,3
Alte evenimente locale
-Fr ale evenimente locale 33,3 39,7
-Evenimente locale unul singur 39,2 41,3
-Evenimente locale mai multe 27,5 19,0
Ocupaii tradiionale
-Ocupaii tradiionale recunoscute 17,6 28,6
-Fr ocupaii tradiionale 82,4 71,4
Dotri sportive
-Dotri sportive (baze, terenuri, stadion etc.) 20,6 12,7
-Fr dotri sportive 79,4 87,3
Dotri culturale
-Dotri culturale (cmine culturale, centre de informare, etc.) 60,8 54,0
-Fr dotri culturale 39,2 46,0
Drumuri modernizate
-Fr drumuri modernizate 52,0 57,1
-Drumuri modernizate 30,4 28,6
-Proiect drumuri modernizate 17,6 14,3
Sistem alimentare apa
-Fr alimentare ap 31,4 25,4
-Alimentare ap 45,1 50,8
-Proiect alimentare ap 23,5 23,8
Sistem canalizare
-Fr sistem canalizare 37,3 39,7
-Sistem canalizare 29,4 23,8
-Proiect canalizare 33,3 36,5
Gaze naturale
-Fr gaze naturale 81,4 84,1
-Gaze naturale 14,7 7,9
-Proiect gaze naturale 3,9 7,9
Infrastr. Turistic
-Fr faciliti cazare 88,2 81,0
-Faciliti cazare 11,8 19,0
Investiii de capital n turism
-Investiii n turism 13,7 20,6
-Fr investiii n turism 86,3 79,4
Structuri de agrement
-Structuri de agrement nedezvoltate 89,2 87,3
-Structuri de agrement existente 10,8 12,7
Obiective turistice promovate
-Nu sunt promovate 23,5 19,0
-Site-uri primrii 3,9
-Site-uri cu scop turistic 28,4 28,6
-Site-uri cu scop natural/cultural 14,7 25,4
-Mai multe tipuri de site-uri 29,4 27,0
Numr turiti
-Fr turii 88,2 81,0
-Turiti 11,8 19,0
Perioad de concentrare turiti
-Nu exist turiti nregistrai 88,2 81,0
-Perioada iunie-octombrie (var-toamn) 8,8 14,3
-Perioada noiembrie-mai (iarn-primvar) 2,9 4,8
Sursa: Date generate de SPSS prin metoda Descriprive Statistics Frequencies

- cele mai multe localiti cu resurse naturale se regsesc n destinaiile din judeul Gorj,
Olt i Mehedini, n timp ce majoritatea resurselor antropice sunt localizate n judeul
Gorj;
- destinaiile turistice cu resurse naturale dispun n proporie de peste 50% de resurse
antropice sub forma monumentelor/muzeelor/site-urilor arheologice i evenimente locale

149
(srbtori cmpeneti) i n proporie de peste 60% de dotri culturale; de asemenea
dispun n proporie de cca. 60-70% de sisteme de ap i canalizare (implementate sau n
curs de implementare); cu toate acestea, investiiile turistice sunt reduse, att n faciliti
de cazare, ct i n structuri de agrement, iar promovarea pe diferite site-uri au adus turiti
doar n cca. 12% din localiti, n special n perioada de var-toamn;
- destinaiile turistice cu resurse antropice dispun n proporie de doar 40% de acces la arii
naturale protejate; n ceea ce privete resursele antropice, acestea se manifest n
proporie de cca. 49% sub forma srbtorilor etnofolclorice, 80% sub forma
monumentelor/muzeelor/site-urilor arheologice i 60% sub forma evenimentelor locale
(srbtori cmpeneti); 60% dintre acestea dispun sau implementeaz sisteme de ap i
canalizare, dar aproape 60% au drumuri nemodernizate; investiiile n turism s-au realizat
n cca. 20% din localiti, iar promovarea realizat au adus turiti n special n perioada de
var-toamn.
Corelaia factorilor, nregistrai n cadrul destinaiilor turistice proiectate, pe tipuri de
resurse, realizat prin Bivariate Correlation Method (SPSS) ne permite s observm care din
aceti factori sunt corelai din punct de vedere statistic.
Metodologia utilizat i prezentat anterior, a pornit de la rezultatele generate i
prezentate n Anexa 4.26.Pe baza acestor rezultate am realizat n continuare matricea de corelaie
a factorilor (Tabel 4.22) i am identificat mai multe corelaii cu importan ridicat pentru
demersul cercetrii noastre. Astfel, lund n considerare codificarea utilizat n baza de date
SPSS, pe baza crora s-au proiectat corelaiile i innd cont de analiza realizat la capitolul
anterior putem observa urmtoarele corelaii valabile indiferent de tipologia destinaiei turistice:
- exist o corelaie puternic ntre investiiile n modernizarea drumurilor i cele n
construcia i modernizarea cminelor culturale i a centrelor de informare turistic,
precum i o corelaie ntre numrul dotrilor culturale i investiiile n baze sportive;
- localitile ce prezint dezvoltarea infrastructurii turistice se coreleaz cu localitile unde
exist att resurse naturale, ct i antropice, cu excepia srbtorilor etnofolclorice care se
regsesc n special n destinaiile cu potenial natural (n localitile cu ocupaii
tradiionale);
- localitile n care s-au realizat investiii n turism dein att resurse naturale, ct i
antropice; necorelaia dintre acest indicator, resursele antropice de natura
monumentelor/muzeelor/site-urilor arheologice i structurile de agrement n arealele cu
potenial antropic, ne demonstreaz c valorificarea acestora prin turism nu este un
obiectiv al acelor investiii, dei pe site-urile de promovare se regsesc n special acestea;
- n zonele cu resurse antropice, perioada de concentrare a turitilor se coreleaz cu
evenimentele organizate i cu perioadele optime de acces la resurse naturale i antropice
(var-toamn); de asemenea, evenimentele locale sunt mai frecvente n destinaiile cu
profil antropic care au i acces la mai multe arii naturale, cu drumuri modernizate;
- n ceea ce privete promovarea aceasta este direct corelat cu gradul de dezvoltare a
utilitilor din cadrul localitilor (ap i canalizare) indiferent de tipologia resurselor.

150
Tabel 4.22 Matricea de corelaie a factorilor criteriu de grupare: tipul resurselor
Table 4.22 Correlation matrix of factors - criteria for grouping: type of resources
Factor Tipuri resurse
Dotri
culturale
Dotri
sportive
Infrastruct
ura
turistica
(faciltiati
cazare)
Investiii
de capital
n turism
Numr
turiti
Obiective
turistice
promovate
Ocupaii
tradiional
e
Perioada
de
concentrar
e a
turitilor
Resurse
antropice
(Alte
eveniment
e locale)
Resurse
antropice
(Etnofolcl
orice)
Resurse
antropice
(Monumente
si vestigii
arheologice,
muzee)
Resurse
naturale
(nr. de
rezervai
i)
Structuri
de
agrement
Suprastruc
tura
(alimentar
e apa)
Suprastruc
tura
(canalizare
)
Suprastruc
tura
(drumuri
moderniza
te)
Suprastruc
tura (gaze
naturale)
Dotri culturale
Resurse naturale + + +
Resurse antropice + + +
Dotri sportive
Resurse naturale + +
Resurse antropice + +
Infrastructura
turistica
(faciltiati
cazare)
Resurse naturale + + + + + + + +
Resurse antropice + + + + + + + +
Investiii de
capital n
turism
Resurse naturale + + + + + + + +
Resurse antropice + + + + + + +
Numr turiti
Resurse naturale + + + + + +
Resurse antropice + + + + + +
Obiective
turistice
promovate
Resurse naturale + + + +
Resurse antropice - + + + +
Ocupaii
tradiionale
Resurse naturale + + + + + + - - -
Resurse antropice + + + + - -
Perioada de
concentrare a
turitilor
Resurse naturale + + + + +
Resurse antropice + + + + + + +
Resurse
antropice (Alte
evenimente
locale)
Resurse naturale + +
Resurse antropice + + + + + + +
Resurse antropice
(Etnofolclorice)
Resurse naturale + + + + +
Resurse antropice + - + + - -
Resurse
antropice
(Monumente si
vestigii
arheologice,
muzee)
Resurse naturale + + + + + + +
Resurse antropice + + + +
Resurse
naturale (nr. de
rezervaii)
Resurse naturale + +
Resurse antropice + + + + + + + +
Structuri de
agrement
Resurse naturale + + + + + +
Resurse antropice + + + +
Suprastructura
(alimentare
apa)
Resurse naturale + - + + +
Resurse antropice + - - + +
Suprastructura
(canalizare)
Resurse naturale + - + +
Resurse antropice + - - +
Suprastructura
(drumuri
modernizate)
Resurse naturale + + - + +
Resurse antropice + + + +
Suprastructura
(gaze naturale)
Resurse naturale +
Resurse antropice
Not: - factori invers corelai; + factori direct corelai
Sursa: Date generate de SPSS prin metoda Bivariate Correlation SPSS

151
Criteriul Infrastructur turistic
Gruparea localitilor din cadrul destinaiilor turistice funcie de facilitile de cazare
existente ne permite s observm care sunt corelaiile factori n zonele cu infrastructur turistic
existent. n demersul menionat ne-am oprit doar asupra localitilor cu faciliti de cazare,
analiznd pentru nceput frecvenelor fiecrui element pentru gruparea specificat (Descriptive
statistics Frequencies), analiz ce a general urmtoarea caracterizare (Tabel 4.23):
Tabel 4.23 Distribuia frecvenelor criteriu de grupare: localiti cu infrastructur turistic
Table 4.23 Frequency distribution - grouping criteria: localities with tourist infrastructure
Factori Infrastructur turistic
Nr. de cazuri luate n studiu (localiti) 24
Destinaia D1 12,5
Destinaia D3 4,2
Destinaia G2 25,0
Destinaia G4 12,5
Destinaia G5 20,8
Destinaia M1 4,2
Destinaia M3 4,2
Destinaia V1 4,2
Destinaia V2 8,3
Relief
-cmpie 29,2
-deal 62,5
-munte 8,3
Tip resurse
-naturale 50,0
-antropice 50,0
Arii naturale
-fr arii naturale protejate 16,7
-arie natural protejat 16,7
-mai multe arii naturale protejate 66,7
Resurse etnofolclorice
-fr resurse etnofolclorice 37,5
-srbtoare / festival etnofloric - 1 29,2
-srbtoare / festival etnofloric - 2 8,3
-srbtoare / festival etnofloric 3 sau mai multe 8,3
Srbtori/ansambluri etnofolclorice 16,7
Monumente/Vestigii arheologice /muzee
-Fr monumente/muzee/situri 12,5
-Monumente/muzee/situri un singur obiectiv 29,2
-Monumente/muzee/situri mai multe obiective 58,3
Alte evenimente locale
-Fr ale evenimente locale 16,7
-Evenimente locale unul singur 50,0
-Evenimente locale mai multe 33,3
Ocupaii tradiionale
-Ocupaii tradiionale recunoscute 54,2
-Fr ocupaii tradiionale 45,8
Dotri sportive
-Dotri sportive (baze, terenuri, stadion etc.) 25,0
-Fr dotri sportive 75,0
Dotri culturale
-Dotri culturale (cmine culturale, centre de informare, etc.) 66,7
-Fr dotri culturale 33,3
Drumuri modernizate
-Fr drumuri modernizate 50,0
-Drumuri modernizate 37,5
-Proiect drumuri modernizate 12,5
Sistem alimentare apa
-Fr alimentare ap 33,3
-Alimentare ap 45,8
-Proiect alimentare ap 20,8
Sistem canalizare
-Fr sistem canalizare 50,0
-Sistem canalizare 33,3
-Proiect canalizare 16,7
Gaze naturale
-Fr gaze naturale 91,7
-Gaze naturale 4,2

152
Factori Infrastructur turistic
-Proiect gaze naturale 4,2
Investiii de capital n turism
-Investiii n turism 87,5
-Fr investiii n turism 12,5
Structuri de agrement
-Structuri de agrement nedezvoltate 66,7
-Structuri de agrement existente 33,3
Obiective turistice promovate
-Nu sunt promovate
-Site-uri primrii
-Site-uri cu scop turistic 66,7
-Site-uri cu scop natural/cultural 4,2
-Mai multe tipuri de site-uri 29,2
Numr turiti
-Fr turii
-Turiti 100,0
Perioad de concentrare turiti
-Nu exist turiti nregistrai
-Perioada iunie-octombrie (var-toamn) 75,0
-Perioada noiembrie-mai (iarn-primvar) 25,0
Sursa: Date generate de SPSS prin metoda Descriprive Statistics Frequencies

- infrastructura turistic este concentrat n special n destinaiile turistice din judeul Gorj,
iar relieful predominat este cel de deal; peste 80% din localiti au acces la arii naturale
protejate;
- majoritatea localitilor ofer resurse antropice sub forma: srbtorilor etnofolclorice,
monumentelor/muzeelor/site-urilor arheologice, evenimente locale sau ocupaii
tradiionale; oferta cultural este completat de existena de cmine culturale n aproape
70% din localiti;
- infrastructura utilitar nu este foarte dezvoltat dar exist proiecte n curs de
implementare; cu toate acestea 50% din localiti nu au drumuri modernizate, 33,3% nu
au alimentare curent cu ap, 50,0% nu au canalizare i peste 90% nu au gaze naturale
(nici mcar proiecte); accesibilitatea este ridicat, fiind n special rutier;
- exist investiii n turism n cca. 87% din localiti, dar structuri de agrement se regsesc
doar n cca. 33% din acestea;
- promovarea n special pe site-uri turistice i sosirea turitilor mai ales n perioada de var
demonstreaz viziunea acestora asupra regiunii ca destinaie de concediu.
Corelaia factorilor, nregistrai n cadrul destinaiilor turistice proiectate, n cadrul
localitilor cu infrastructur turistic, realizat prin Bivariate Correlation Method (SPSS) ne
permite s observm care din aceti factori sunt corelai din punct de vedere statistic. Pe baza
rezultate generale n Anexa 4.27 am realizat n continuare matricea de corelaie a factorilor
(Tabel 4.24) i am identificat mai multe corelaii cu importan mai ridicat pentru demersul
cercetrii noastre.
Lund n considerare codificarea utilizat n baza de date SPSS, pe baza crora s-au
proiectat corelaiile i innd cont de analiza realizat la capitolul anterior putem observa
urmtoarele corelaii:
- dotrile culturale se coreleaz cu dotrile sportive i evenimentele etnofolclorice;


153
Tabel 4.24 Matricea de corelaie a factorilor criteriu de grupare: infrastructur cazare
Table 4.24 Correlation matrix of factors - grouping criterion: accommodation infrastructure

Dotri
culturale
Dotri
sportive
Investiii
de
capital
n
turism
Numr
turiti
Obiective
turistice
promovate
Ocupaii
tradiionale
Resurse
antropice
(Alte
evenimente
locale)
Resurse
antropice
(Etnofolclorice)
Resurse
antropice
(Monumente
si vestigii
arheologice,
muzee)
Resurse
naturale
(nr. de
rezervaii)
Structuri
de
agrement
Suprastructura
(alimentare
apa)
Suprastructura
(canalizare)
Suprastructura
(drumuri
modernizate)
Suprastructura
(gaze naturale)
Dotri culturale
+ +
Dotri sportive
+ + + +
Investiii de capital n turism
+
Numr turiti
- - +
Obiective turistice promovate
+ + +
Ocupaii tradiionale
+ - - -
Resurse antropice (Alte
evenimente locale)
- + -
Resurse antropice
(Etnofolclorice)
+ + - + +
Resurse antropice (Monumente
si vestigii arheologice, muzee)
+ +
Resurse naturale (nr. de
rezervaii)
+ - -
Structuri de agrement
+ - + +
Suprastructura (alimentare apa)
+ - + +
Suprastructura (canalizare)
+ - - + +
Suprastructura (drumuri
modernizate)
+ -
Suprastructura (gaze naturale)
-
Not: - factori invers corelai; + factori direct corelai
Sursa: Date generate de SPSS prin metoda Bivariate Correlation SPSS

154
- investiiile n turism se coreleaz cu ocupaiile tradiionale, dar existena acestora din
urm este ameninat de procesul de modernizare a satelor (corelaie invers cu
utilitile);
- decizia turitilor este influenat n special de resursele antropice sub form de
monumente/muzee/site-uri arheologice demonstrnd o orientare a acestora ctre turismul
cultural sau monahal;
- evenimentele culturale sau etnofolclorice nu atrag n mod direct turiti, ele avnd n
special un caracter local aa cum am precizat i n capitolul anterior i au loc n general n
localiti fr utiliti sau cu drumuri nemodernizate, situate n zone cu arii naturale
protejate;
- structurile de agrement s-au dezvoltat n localitile cu proiecte de dezvoltare a satelor
(utiliti), pe msur ce zona a devenit mai promovat, dar nu au ca obiectiv pstrarea
ocupaiilor tradiionale (situaie observat i n capitolul anterior, majoritatea structurilor
de agrement fiind de genul porturilor, terenurilor de sport sau tranduri);
- modernizarea drumurilor este mult mai puin evoluat n localitile cu acces la mai multe
arii naturale protejate, datorit accesabilitii reduse i lipsei investiiilor, dar se observ o
orientare spre dezvoltarea dotrilor sportive ca activitate de agrement.
n concluzie, mixnd corelaiile stabilite anterior (suprapunerea corelaiilor pentru cele
patru criterii), putem concluziona c exist factori implicai n dezvoltarea arealelor rurale ca
destinaii turistice i care pot influena n mod direct nivelul de promovare i valorificare a
turismului rural n cadrul acestora i subfactori care susin dezvoltarea factorilor principali:
- Factori direct corelai cu activitatea de promovare a turismului rural:
o Resurse antropice: monumente/muzee/site-uri arheologice;
o Investiii de capital n turism;
o Structuri de agrement;
o Infrastructur tehnic (ap i canalizare).
- Factori direct corelai cu activitatea de valorificare a turismului rural:
o Resurse antropice: monumente/muzee/site-uri arheologice;
o Infrastructura turistic;
o Structuri de agrement;
o Investiii de capital n turism;
o Perioada de concentrare turiti;
o Resurse naturale;
o Resurse antropice: obiceiuri tradiionale;
o Resurse antropice: Evenimente locale;
o Resurse antropice: Etnofolclorice;
o Dotri sportive.

155
Schema 4.1 Corelaia factorilor cu influen asupra promovrii i valorificrii turismului rural din Regiunea Sud-Vest Oltenia
Scheme 4.1 Correlation factors influencing the promotion and enhancement of rural tourism in South-West Oltenia

Sursa: creaie proprie; corelaii pozitive = variabilele cresc n acelai sens

PROMOVARE

Investiii de capital n turism
Dotri sportive
Resurse antropice - Etnofolclorice
Resurse antropice Evenimente locale
Resurse antropice Monumente/muzee/site-uri arheologice Resurse naturale
Resurse antropice-Obiceiuri tradiionale
Infrastructur turistic

VALORIFICARE

Infrastructur tehnic
Sistem alimentare
ap
Infrastructur tehnic
Canalizare
Perioad concentrare turiti
Structuri agrement
Corelaii slabe
Corelaii medii
Corelaii ridicate (valabile n localitile ce au primit
turiti)

156
- Subfactori
114
:
o Dotri culturale (se coreleaz cu dotrile culturale, evenimentele locale i
drumurile modernizate);
o Infrastructur tehnic (drumuri i gaze naturale).
Pornind de la reprezentarea Figura a corelaiilor identificate (Schema 4.1), putem
observa c n Regiunea Sud-Vest Oltenia legturile dintre promovarea i valorificarea turismului
rural sunt foarte slabe. Altfel spus, interaciunile dintre aceste elemente, de baz n asigurarea
dezvoltrii acestui sector, i care ar fi trebuit s fie unele de cauzalitate, nu sunt susinute de
corelaiile evaluate. Cu toate acestea, cele dou elemente interacioneaz mai puternic prin
intermediul corelaiilor cu ceilali factori identificai, ceea ce ne determin s considerm c
destinaiile turistice proiectate depind n dezvoltarea lor de modul de relaionare dintre acetia.


4.4. PROIECTAREA MSURILOR DE INTERVENIE NECESARE
CRETERII POTENIALULUI DE DEZVOLTARE A DESTINAIILOR
TURISTICE IDENTIFICATE
4.4. DESIGN OF INTERVENTION MEASURES NECCESSARY FOR
POTENTIAL DEVELOPMENT GROWTH OF THE IDENTIFIED
TOURIST DESTINATIONS
Creterea gradului de promovare i valorificare a turismului rural n destinaiile turistice
identificate se poate realiza prin fundamentarea de obiective strategice de dezvoltare regional
care s urmreasc ntrirea legturilor dintre promovare i valorificare prin susinerea
dezvoltrii factori proiectai. Pentru proiectarea palierelor pe care trebuie s se intervin ns
trebuiesc verificate care din corelaiile identificate se verific la nivel de destinaie turistic. n
acest scop, s-au generat prin metoda Bivariate Correlation SPSS corelaiile dintre factori
(Anexa 4.28), s-au selectat corelaiile pozitive existente i s-a realizat o suprapunere a acestor
rezultate cu palierele de corelaie proiectate anterior (Tabel 4.25). Aceasta ne-a permis
identificarea palierelor de intervenie la nivel de destinaii turistice i proiectarea msurilor care
trebuiesc implementate prin strategiile locale de promovare i valorificare a turismului rural:
ntrirea palierelor deja existente:
1) destinaiile G2 i G4 prezint o corelaie pozitiv ntre modul de promovare i de
valorificare a turismului rural; acestea trebuie s continue promovarea obiectivelor
turistice locale, dar Destinaia G1 trebuie s mreasc vizibilitatea resurselor naturale, iar
Destinaia G4 a celor antropice;
2) destinaiile D3, G4, G5 i V1 prezint o corelaie pozitiv ntre resursele naturale
existente i valorificarea prin turism; cu excepia destinaiei V1 ns, toate celelalte trei
destinaii prezint resurse antropice bogate ce nu sunt promovate corespunztor, mai ales

114
Corelaii suport: dotrile culturale dotri sportive, evenimente locale i drumuri modernizate; drumuri modernizate dotri culturale, dotri sportive, evenimente
locale; gaze naturale drumuri modernizate dup cum se observ aceti factori nu au corelaie direct cu promovarea i valorificarea fiind exclui din proiecia
realizat

157
dac inem cont c acestea au potenialul de a se transforma n destinaii turistice cu
specific cultural; acestea trebuie s intervin n promovarea n special a resurselor
antropice;
3) destinaiile V1 i V2 prezint o corelaie pozitiv ntre evenimentele etnofolclorice i
valorificarea prin turism; Destinaia V1 trebuie s coreleze evenimentele etnofolclorice
cu alte evenimente, care mpreun s asigure o mai mare vizibilitate asupra resurselor
naturale locale; Destinaia V2 trebuie s continue asigurarea vizibilitii acestora n
cadrul turitilor i sprijinirea dezvoltrii infrastructurii turistice necesare, dar i integrarea
celorlalte resurse antropice n produse turistice care s sporeasc numrul de turiti;
4) corelaia ntre evenimentele locale i valorificarea prin turism nu este asigurat la nivelul
nici unei destinaii, ntrind concluzia noastr anterioar c acestea sunt n special
destinate nevoilor culturale ale populaiei locale;
5) destinaia G2 prezint o corelaie pozitiv ntre resursele antropice de tipul
monumentelor/muzeelor/site-urilor arheologice i valorificarea prin turism; la nivelul
acesteia considerm necesar doar ca aceast destinaie s coreleze aceste resurse
antropice cu evenimentele etnofolclorice din regiune prin produse turistice complexe;
6) destinaiile D3, G2, G4, V1 i V2 prezint o corelaie pozitiv ntre structurile de
agrement i valorificarea prin turism; exceptnd destinaia G2, destinaiile trebuie ns s
asigure vizibilitatea structurilor de agrement prin sporirea msurilor de promovare a
acestora; n destinaiile din judeul Gorj, aceste structuri trebuiesc mai strns corelate cu
resursele naturale locale prin crearea de noi puncte de atracie sau activiti n cadrul
ariilor protejate existente care s sporeasc numrul de turiti; de asemenea, destinaiile
D3, V1 i V2 trebuie s implementeze proiectele de creare i modernizare a infrastructurii
tehnice, ca suport pentru funcionarea i dezvoltarea structurilor de agrement;
7) corelaia ntre obiceiurile tradiionale i valorificarea prin turism nu este asigurat la
nivelul nici unei destinaii;
8) destinaiile M1 i M3 prezint o corelaie pozitiv ntre dotrile sportive i valorificarea
prin turism; destinaiile trebuie s integreze aceste baze sportive n circuitul turistic prin
orientarea investiiilor de capital n crearea de produse turistice complexe;
9) destinaiile G2, G4, G5, V1 i V2 prezint o corelaie pozitiv ntre investiiile de capital
n turism i valorificarea prin turism; odat cu creterea acestor investiii destinaiile G5,.
V1 i V2 trebuie s asigure o mai bun promovare a obiectivelor turistice; de asemenea,
trebuie s se intervin pe toate palierele la nivelul crora nu se asigur corelaii ntre
investiii i resurse;
10) destinaiile D3, G4, G5, O1, M1, M3, V1 i V2 prezint o corelaie pozitiv ntre
perioadele de sosire ale turitilor i valorificarea prin turism; Destinaiile D3, O1, M1 i
M3 necesit ns s orienteze investiiile de capital spre dezvoltarea de activiti turistice
i n perioadele de iarn-primvar pentru a asigura o dezvoltare durabil a turismului
rural n zon;

158
Tabel 4.25 Paliere de intervenie necesare pentru asigurarea unei promovri i valorificri optime a turismului rural n destinaiile turistice proiectate
Table 4.25 Levels of intervention necessary to ensure optimal promotion and enhancement of rural tourism in designed tourist destinations
Nr. Crt. Palier de intervenie D1 D2 D3 G1 G2 G3 G4 G5 O1 O2 M1 M2 M3 V1 V2
1 Numr turiti (VALORIFICARE) Obiective turistice promovate (PROMOVARE)
2 Numr turiti (VALORIFICARE) Resurse naturale
3 Numr turiti (VALORIFICARE) Resurse antropice (Etnofolclorice)
4 Numr turiti (VALORIFICARE) Resurse antropice (Monumente/muzee/site-uri arheologice)
5 Numr turiti (VALORIFICARE) Resurse antropice (Evenimente locale)
6 Numr turiti (VALORIFICARE) Structuri de agrement
7 Numr turiti (VALORIFICARE) Resurse antropice (Obiceiuri tradiionale)
8 Numr turiti (VALORIFICARE) Dotri sportive
9 Numr turiti (VALORIFICARE) - Investiii de capital n turism
10 Numr turiti (VALORIFICARE) - Perioada de concentrare a turitilor
11 Obiective turistice promovate (PROMOVARE) - Resurse antropice (Monumente/muzee/site-uri
arheologice)

12 Obiective turistice promovate (PROMOVARE) - Structuri de agrement
13 Obiective turistice promovate (PROMOVARE) Infrastructur tehnic (ap)
14 Obiective turistice promovate (PROMOVARE) - Infrastructur tehnic (canalizare)
15 Obiective turistice promovate (PROMOVARE) - Investiii de capital n turism
16 Infrastructur turistic Resurse naturale
17 Infrastructur turistic Resurse antropice (Etnofolclorice)
18 Infrastructur turistic Resurse antropice (Monumente/muzee/site-uri arheologice)
19 Infrastructur turistic Resurse antropice (Evenimente locale)
20 Infrastructur turistic Investiii de capital n turism
21 Infrastructur turistic Resurse antropice (Obiceiuri tradiionale)
22 Infrastructur turistic Dotri sportive
23 Infrastructur turistic Perioada de concentrare a turitilor
24 Investiii de capital n turism - Resurse naturale
25 Investiii de capital n turism - Resurse antropice (Monumente/muzee/site-uri arheologice)
26 Investiii de capital n turism Resurse antropice (Etnofolclorice)
27 Investiii de capital n turism Resurse antropice (Evenimente locale)
28 Investiii de capital n turism Resurse antropice (Obiceiuri tradiionale)
29 Investiii de capital n turism Dotri sportive
30 Investiii de capital n turism Perioada de concentrare a turitilor
g Investiii de capital n turism Structuri de agrement
32 Resurse antropice (Etnofolclorice) - Resurse antropice (Obiceiuri tradiionale)
33 Resurse antropice (Etnofolclorice) - Resurse antropice (Evenimente locale)
34 Resurse antropice (Etnofolclorice) - Resurse naturale
35 Resurse antropice (Etnofolclorice) - Resurse antropice (Monumente/muzee/site-uri arheologice)
36 Structuri de agrement - Resurse naturale
37 Structuri de agrement - Infrastructur tehnic (ap)
38 Infrastructur tehnic (ap) - Infrastructur tehnic (canalizare)
Corelaii respectate 5 2 5 3 20 3 13 12 4 1 6 2 5 16 13
Procent - % 13,2 5,3 13,2 7,9 52,6 7,9 34,2 31,6 10,5 2,6 15,8 5,3 13,2 42,1 34,2
Not: Not: corelaii existente la nivel de destinaie turistic; corelaii inexistente la nivel de destinaie turistic;

159
11) destinaiile G2, G3 i V2 prezint o corelaie pozitiv ntre resursele antropice de tipul
monumentelor/muzeelor/site-urilor arheologice i nivelul de promovare a turismului;
destinaiile G3 i V2 trebuie s sporeasc infrastructura turistic i s integreze aceste
resurse antropice n cadrul produselor turistice oferite de aceasta; toate cele trei destinaii
trebuie s coreleze srbtorile etnofolclorice cu aceste resurse i s promoveze produse
turistice integrate;
12) destinaiile G2 i M2 prezint o corelaie pozitiv ntre structurile de agrement i nivelul
de promovare a turismului; structurile de agrement nu trebuie s rmn doar simple
iniiative ale autoritilor publice locale, ele necesitnd pe de o parte atragerea de
investiii de capital privat cu scop turistic i pe de alt parte o mai bun corelare cu
resursele natural ale zonei; autoritile publice, pe de alt parte, trebuie s se implice mult
mai mult n implementarea utilitilor la nivel de comune ca suport pentru dezvoltarea
acestor structuri sau activiti de agrement;
13) destinaia G2 este singura destinaie turistic care asigur corelaia dintre infrastructura
utilitar - ap i nivelul de promovare a turismului;
14) destinaia G2 este singura destinaie turistic care asigur corelaia dintre infrastructura
utilitar - canalizare i nivelul de promovare a turismului;
15) destinaiile G2 i G4 prezint o corelaie pozitiv ntre investiiile de capital n turism i
nivelul de promovare a turismului; cu toate acestea, aceste destinaii trebuie s asigure o
orientare corespunztoare a acestora ctre integrarea n circuitul turistic al resurselor
antropice, dotrilor sportive i structurilor de agrement, astfel nct s se asigure o
atragere a turitilor n toat perioada anului;
16) corelaia ntre infrastructura turistic i resursele naturale, cu excepia destinaiilor G2 i
V2, se asigur n destinaii care conform analizei noastre ar trebui s se concentreze pe
promovarea resurselor antropice (D3, G4, G5); n G2 i V1, investiiile n turism ntresc
aceast corelaie, cu precizarea c destinaia G2 trebuie s creeze evenimente
etnofolclorice ca suport al promovrii resurselor naturale (ca de altfel i destinaiile D3 i
G4);
17) destinaia V1 este singura destinaie turistic care asigur corelaia dintre infrastructura
turistic i evenimentele etnofolclorice; infrastructura turistic trebuie ns s se coreleze
i cu celelalte resurse antropice pentru atragerea unui numr ct mai ridicat de turiti;
18) destinaia G2 este singura destinaie turistic care asigur corelaia dintre infrastructura
turistic i resursele antropice de natura monumentelor/muzeelor/site-urilor arheologice;
pentru o destinaie ce poate fi centrat pe promovarea resurselor natural acesta rmne un
atu important;
19) corelaia ntre infrastructura turistic i evenimentele locale nu este asigurat la nivelul
nici unei destinaii, ntrind concluzia noastr anterioar c acestea sunt n special
destinate nevoilor culturale ale populaiei locale i nu sunt integrate n produse turistice;
20) corelaia dintre infrastructura turistic i investiiile de capital n turism ne demonstreaz
c destinaiile D1, G2, G4, G5, V1 i V2 rmn cele mai dezvoltate destinaii din punct

160
de vedere turistic n acest moment dei aceste investiii nu sunt corelate cu toate atuurile
zonale, acesta rmnnd un obiectiv de realizat;
21) destinaia G2 este singura destinaie turistic care asigur corelaia dintre infrastructura
turistic i resursele antropice de natura obiceiurilor tradiionale; aceast destinaie este
singura ce i pstreaz i i promoveaz obiceiurile tradiionale, ncercnd integrarea
acestora n circuitul turistic; cu toate acestea, acestea nu sunt corelate eficient cu
evenimentele etnofolclorice;
22) destinaia M1 este singura destinaie turistic care asigur corelaia dintre infrastructura
turistic i dotrile sportive construite; destinaia trebuie ns s integreze respectivele
baze sportive n circuitul turistic prin atragerea de investiii specifice;
23) corelaia dintre infrastructura turistic i perioada de sosire a turitilor este ndeplinit de
toate destinaiile unde aceast infrastructur este existent; destinaiile D1 i G2 trebuie
ns s creasc oferta de produse turistice care s acopere tot timpul anului pentru a
asigura o valorificare corespunztoare a infrastructurii existente;
24) destinaiile G1, G2, G4, G5 i V1 prezint o corelaie pozitiv ntre investiiile de capital
n turism i resursele naturale; destinaiile G4 i G5 datorit bogiei de resurse antropice
trebuie pe lng aceast corelaie s asigure corelaia dintre investiii i aceste tipuri de
resurse;
25) destinaiile G2 i G3 prezint o corelaie pozitiv ntre investiiile de capital n turism i
resursele antropice de natura monumentelor/muzeelor/site-urile arheologice; destinaia
G3 datorit posibilitilor de promovare a resurselor naturale, trebuie pe lng pstrarea
acestei corelaii s orienteze investiiile ctre integrarea acestora n circuitul turistic;
26) destinaia V1 este singura destinaie turistic care asigur corelaia dintre investiiile de
capital n turism i evenimentele etnofolclorice, asigurnd de asemenea, corelaia acestora
cu resursele naturale;
27) corelaia ntre investiiile de capital n turism i evenimentele locale nu este asigurat la
nivelul nici unei destinaii, ntrind concluzia noastr anterioar c acestea sunt n special
destinate nevoilor culturale ale populaiei locale i nu sunt atrase fonduri pentru activiti
turistice;
28) destinaiile G2 i G5 prezint o corelaie pozitiv ntre investiiile de capital n turism i
resursele antropice de natura obiceiurilor tradiionale; investiiile efectuate n scop turistic
se coreleaz cu obiceiurile tradiionale ale zonelor demonstrnd c odat cu
transformarea unei zone n atracie turistic, se cunoate i o revitalizare a obiceiurilor
tradiionale;
29) corelaia ntre investiiile de capital n turism i dotrile sportive nu este asigurat la
nivelul nici unei destinaii, ntrind concluzia noastr anterioar c acestea sunt n special
destinate nevoilor recreative ale populaiei locale;
30) destinaiile D1, G2, G4, G5, V1 i V2 prezint o corelaie pozitiv ntre investiiile de
capital n turism i tendina turitilor de a vizita aceste zone i n perioadele de iarn-

161
primvar; perioadele de sosire ale turitilor pot fi controlate prin intervenii n produse
turistice complexe sau investiii n structuri de agrement adecvate;
31) destinaiile V1 i V2 prezint o corelaie pozitiv ntre investiiile de capital n turism i
structurile de agrement; aceste destinaii au reuit s asigure corelaia ntre investiii,
structuri de agrement i valorificare, dar trebuiesc totui s asigure o mai mare vizibilitate
a acestora printr-o promovare corespunztoare;
32) destinaiile O1 i M1 prezint o corelaie pozitiv ntre resursele etnofolclorice i
obiceiurile tradiionale; odat cu revitalizarea obiceiurilor tradiionale, aceste destinaii au
asigurat corelaia cu evenimentele etnofolclorice ale zonei, dar cu toate acestea trebuie s
atrag fonduri ale agenilor economici din turism pentru o promovare i valorificare
adecvat a acestora;
33) destinaia V2 este singura destinaie turistic care asigur corelaia dintre resursele
etnofolclorice i evenimentele locale; aceast destinaie prezint o bogat activitate
cultural, dar evenimentele locale nu sunt valorificate corespunztor, acestea necesitnd o
mai bun promovare pe site-uri turistice sau pe diferite site-uri culturale;
34) destinaiile G5, V1 i V2 prezint o corelaie pozitiv ntre resursele etnofolclorice i
resursele naturale; Destinaiile V2 i V5 trebuie s asigure de asemenea i corelaia
acestor evenimente prin susinerea dezvoltrii infrastructurii turistice;
35) corelaia ntre resursele etnofolclorice i resursele antropice de natura
monumentelor/muzeelor/site-urile arheologice nu este asigurat la nivelul nici unei
destinaii;
36) destinaiile D3, V1 i V2 prezint o corelaie pozitiv ntre structurile de agrement i
resursele naturale; Destinaia D3 trebuie s asigure o mai bun promovare a resurselor
natural i a structurilor de agrement pentru a asigura o mai bun valorificare turistic a
zonei;
37) destinaiile D3, G2 i G4 prezint o corelaie pozitiv ntre structurile de agrement i
infrastructura tehnic (ap); majoritatea destinaiilor susin implementarea de proiecte de
canalizare odat cu dezvoltarea sistemelor de alimentare cu ap; ca s devin ns un
suport al dezvoltrii turismului aceast corelaie trebuie ntrit prin crearea propriu zis a
acestei infrastructuri;
Intervenia pe palierele ce nu prezint corelaii ntre factori (pentru toate
destinaiile):
creterea vizibilitii resurselor turistice prin msuri de promovare eficient descrierea
detaliat a resurselor turistice locale pe diferite site-uri, inclusiv pe cele ale ageniilor
turistice (slaba dezvoltare a infrastructurii turistice nu reprezint un impediment
cercetrile demonstreaz c asigurarea vizibilitii resurselor turistice atrage turiti,
chiar i n tranzit);
creterea valorificrii resurselor naturale (fiecare localitate luat n studiu prezint acces
la arii naturale protejate, dar majoritatea localitilor investigate nu promoveaz acest

162
aspect; cercetrile demonstreaz c resursele naturale atrag turiti, dar fr o
promovare corespunztoare acestea rmn nevalorificate economic);
creare i promovare brand local prin implementarea acestuia n orice activitate cu impact
turistic: festivaluri, srbtori, concursuri, trguri turistice, etc. (cercetrile demonstreaz
c evenimentele locale i etnofolclorice atrag investiiile n turism, duc la dezvoltarea
infrastructurii turistice i pot avea impact direct n promovarea unei imagini a zonei i
n fidelizarea turitilor);
promovarea resurselor antropice de tipul monumentelor/muzeelor/site-urilor arheologice
(cercetrile ne demonstreaz c renovarea i ntreinerea acestor resurse pot crete
valorificarea prin turism a zonei dac este nsoit de o promovare eficient i de
investiii de capital n infrastructur turistic suport; n acest scop propunem:
atragerea de fonduri pentru renovarea acestora i transformarea n obiective turistice
viabile; ncheierea de colaborri la nivel local, judeean, regional i naional pentru
asigurarea vizibilitii acestor tipuri de resurse; msuri de promovare direct pe mai
multe tipuri de site-uri, inclusiv pe cele ale primriilor; integrarea acestora n produse
turistice i promovarea acestora cu ajutorul structurilor turistice i de agrement
locale);
promovarea structurilor de agrement existente i a celor n faz de proiect i sprijinirea
activitilor de agrement care s fructifice resursele turistice naturale ale zonei
(implementarea proiectelor de utiliti pot susine dezvoltarea de structuri sau activiti
de agrement care s fructifice resursele turistice naturale ale zonei i s atrag turiti
n destinaia turistic; cercetrile ne demonstreaz c amplasarea acestora n strns
corelaie cu resursele naturale i promovarea adecvat a acestora reprezint o surs de
atracie pentru turiti);
revitalizarea i promovarea obiceiurilor i ocupaiilor tradiionale din destinaiile turistice
(cercetrile demonstreaz c acestea reprezint un atu al zonei i pot fi integrate n
produsele turistice ale zonei prin investiii adecvate i printr-o promovare eficient n
cadrul evenimentelor etnofolclorice);
integrarea dotrilor sportive n produsele turistice ale structurilor de cazare i n
activitile de agrement ale zonei (cercetrile demonstreaz c evenimentele i
activitile cu specific sportiv reprezint o resurs viabil de valorificare a destinaiei
prin turism);
creterea investiiilor de capital n turism (cercetrile efectuate demonstreaz c exist o
preferin a turitilor pentru zonele cu investiii n turism mai ales de forma
infrastructurii turistice i a structurilor de agrement; de asemenea, investiiile trebuiesc
orientate n funcie de necesitile destinaiei turistice spre valorificarea valorii
culturale i economice a resurselor antropice ale zonei);
crearea i dezvoltarea infrastructurii turistice (cercetrile efectuate demonstreaz rolul
acesteia ca suport pentru stabilizarea turistic a destinaiilor turistice, cu rol activ n
promovarea prin produse turistice a resurselor naturale i antropice);

163
specializarea evenimentelor etnofolclorice n promovarea specificului tradiional local
(obiceiuri, meserii sau produse tradiionale) i a resurselor naturale n strns corelaie cu
celelalte evenimente organizate (cercetrile efectuate demonstreaz c evenimentele
etnofolclorice reprezint o surs de valorificare a zonei prin turism, permind
dezvoltarea infrastructurii turistice i atragerea de noi investiii; promovate sub un
brand regional, la nivel de destinaie, acestea pot oferi i altor evenimente potenial
turistic);
promovarea stadiului de dezvoltare a localitilor n ansamblul lor poate s creeze o
imagine favorabil asupra destinaiei turistice i s atrag investiii n turism (cercetrile
efectuate demonstreaz c dezvoltarea i modernizarea infrastructurii tehnice
reprezint un atu pentru atragerea de investiii n turism, ceea ce cu o promovare
eficient crete potenialul de valorificare a turismului rural n cadrul destinaiilor
turistice).
Deficienele nregistrate la nivelul destinaiilor proiectate considerm astfel c necesit o
abordare regional a strategiilor de dezvoltare a turismului, iar cercetrile prezentate mai sus
susin o nou abordare sistemic i corelat a acestor msuri de intervenie. Fiecare localitate
trebuie implicat astfel spre atingerea unor scopuri comune prin proiecte integrate:
- de promovare a obiectivelor turistice locale sub o imagine integratoare a destinaiei
turistice (brand) i astfel s se asigure vizibilitatea resurselor naturale i antropice locale;
- de susinere, dezvoltare i promovare a structurilor sau activitilor de agrement cu
specific local care s pun n valoare att resursele naturale ale destinaiilor turistice ct i
pe cele antropice;
- de revitalizare a obiceiurilor i ocupaiilor tradiionale care s poat fi promovate ca
specific local al destinaiei;
- de renovare, reabilitare i modernizare a resurselor antropice de natura
monumentelor/muzeelor/site-urilor arheologice (modernizare n sensul asigurrii
facilitilor de primire a turitilor: parcri, ghizi, prezentri video, tururi, etc. );
- de crearea a unor evenimente locale periodice la nivel de destinaie corelate cu specificul
etnofolcloric a cror promovare s asigure o valorificare la nivel regional i naional tot
timpul anului;
- de integrare a bazelor sportive n circuitul turistic prin promovarea evenimentelor cu
caracter sportiv;
- fundamentarea i promovarea de produse turistice la nivelul structurilor turistice locale
care s integreze: elementele principale naturale ale zonei; participarea la evenimentele
etnofolclorice i locale ale zonei; produse sau obiceiuri locale tradiionale; vizitarea
monumentelor/muzeelor/site-urilor arheologice;
- de atragere a investiiilor de capital n turism care s asigure integrarea tuturor resurselor
naturale i antropice ale destinaiei n circuitul turistic;

164
- de sprijinire a dezvoltrii infrastructurii turistice ca suport a asigurrii unui numr optim
de turiti tot timpul anului i distribuia acesteia ntr-o form optim care s permit
valorificarea economic a tuturor resurselor naturale i antropice ale destinaiei;
- de creare i modernizare a infrastructurii tehnice suport pentru atragere turitilor pentru
creterea calitii infrastructurii turistice oferite.
Dezvoltarea destinaiilor turistice n scopul creterii promovrii i valorificrii turismului
rural necesit, dup cum se observ, intervenia simultan pe toate palierele de intervenie
identificate, prin planuri de management integrate adoptate i implementate de toate localitile
din cadrul unei destinaii.

4.5. CONCLUZII
4.5. CONCLUSIONS
Identificarea soluiilor optime pentru creterea gradului de valorificare a turismului rural
n zona geografic a Olteniei pornind de la gruparea comunelor n cadrul unor areale cu potenial
turistic i a modului de aezare spaio-geografic a acestora fa de resursele naturale i antropice
a permis proiectarea a 15 destinaii turistice. Analiza factorilor care asigur i dezvolt
potenialul turistic n cadrul destinaiilor turistice proiectate prin utilizarea metodelor Descriptive
Statistics (Statistic descriptiv) i Bivariate Correlation (Corelaie bivariat) pornind de la
criteriile Localizare, Forma de relief predominant, Tipul resurselor turistice,
Infrastructur turistic ne-a permis s verificm corelaia dintre aceti factori. Corelaiile au
permis identificarea a 38 de corelaii necesare asigurrii valorificrii i promovrii turismului
rural n destinaiile turistice proiectate.
Corelaiile identificate au permis proiectarea palierelor de intervenie necesare pentru
asigurarea unei valorificri i promovri superioare a turismului rural n cadrul destinaiilor
turistice poteniale din Regiunea Geografic a Olteniei. Astfel, msurile necesare creterii
valorificrii i promovrii turismului rural la nivelul destinaiilor turistice proiectate propuse
sunt: creterea vizibilitii resurselor turistice prin msuri de promovare eficient descrierea
detaliat a resurselor turistice locale pe diferite site-uri, inclusiv pe cele ale ageniilor turistice;
creterea valorificrii resurselor naturale; creare i promovare brand local prin implementarea
acestuia n orice activitate cu impact turistic: festivaluri, srbtori, concursuri, trguri turistice,
etc.; promovarea resurselor antropice de tipul monumentelor/muzeelor/site-urilor arheologice;
promovarea structurilor de agrement existente i a celor n faz de proiect i sprijinirea
activitilor de agrement care s fructifice resursele turistice naturale ale zonei; revitalizarea i
promovarea obiceiurilor i ocupaiilor tradiionale din destinaiile turistice; integrarea dotrilor
sportive n produsele turistice ale structurilor de cazare i n activitile de agrement ale zonei;
creterea investiiilor de capital n turism; crearea i dezvoltarea infrastructurii turistice;
specializarea evenimentelor etnofolclorice n promovarea specificului tradiional local (obiceiuri,
meserii sau produse tradiionale) i a resurselor natural n strns corelaie cu celelalte
evenimente organizate; promovarea stadiului de dezvoltare a localitilor n ansamblul lor poate
s creeze o imagine favorabil asupra destinaiei turistice i s atrag investiii n turism.

165
Propunerile se concentreaz pe o abordare regional a strategiilor de dezvoltare a
turismului, iar cercetrile din cadrul capitolului susin o implementare sistemic i corelat a
acestor msuri de intervenie. Destinaiile turistice necesit aplicarea unor proiecte integrate care
s urmreasc: promovarea obiectivelor turistice locale sub o imagine integratoare a destinaiei
turistice (brand) i astfel s se asigure vizibilitatea resurselor naturale i antropice locale; e
susinerea, dezvoltarea i promovarea structurilor sau activitilor de agrement cu specific local
care s pun n valoare att resursele naturale ale destinaiilor turistice ct i pe cele antropice;
revitalizarea obiceiurilor i ocupaiilor tradiionale care s poat fi promovate ca specific local al
destinaiei; renovarea, reabilitarea i modernizarea resurselor antropice de natura
monumentelor/muzeelor/site-urilor arheologice (modernizare n sensul asigurrii facilitilor de
primire a turitilor: parcri, ghizi, prezentri video, tururi, etc.); crearea unor evenimente locale
periodice la nivel de destinaie corelate cu specificul etnofolcloric a cror promovare s asigure o
valorificare la nivel regional i naional tot timpul anului; integrarea bazelor sportive n circuitul
turistic prin promovarea evenimentelor cu caracter sportiv; fundamentarea i promovarea de
produse turistice la nivelul structurilor turistice locale care s integreze: elementele principale
naturale ale zonei; participarea la evenimentele etnofolclorice i locale ale zonei; produse sau
obiceiuri locale tradiionale; vizitarea monumentelor/muzeelor/site-urilor arheologice; atragerea
investiiilor de capital n turism care s asigure integrarea tuturor resurselor naturale i antropice
ale destinaiei n circuitul turistic; sprijinirea dezvoltrii infrastructurii turistice ca suport a
asigurrii unui numr optim de turiti tot timpul anului i distribuia acesteia ntr-o form optim
care s permit valorificarea economic a tuturor resurselor naturale i antropice ale destinaiei;
crearea i modernizarea infrastructurii tehnice suport pentru atragere turitilor pentru creterea
calitii infrastructurii turistice oferite.
n concluzie, dezvoltarea destinaiilor turistice n scopul creterii promovrii i
valorificrii turismului rural necesit intervenia simultan pe toate palierele de intervenie
identificate, prin planuri de management integrate adoptate i implementate de toate localitile
din cadrul unei destinaii turistice.


166

CAPITOL V CONCLUZII I RECOMANDRI

Turismul rural este un fenomen complex, cu diverse implicaii psihologice, geografice i
urbanistice. Acesta reprezint o form de turism care include totalitatea activitilor turistice
organizate n spaiul rural de ctre populaia local, prin care se valorific resursele turistice
locale, precum i dotrile i structurile turistice, inclusiv pensiunile i fermele agroturistice
115
.
Rolul principal al turismului n cadrul economiilor locale este dat de influena acestor activiti
n creterea veniturilor populaiei rurale, n crearea de noi locuri de munc, n dezvoltarea
sectorului serviciilor conexe, etc. Aceast form de turism a fost n continu dezvoltare n ara
noastr, mai ales dup crearea cadrului juridic necesar. Structurile specifice turismului rural au
ajuns s reprezinte n anul 2011 peste 40% din totalul structurilor de cazare din Romnia, iar
creterea calitii condiiilor au determinat ca numrul de turiti s ating un maxim de 360 mii
persoane, dintre care cca. 7% fiind turiti strini.
Lipsa serviciilor turistice, a produselor turistice integrate i problemele infrastructurale au
determinat ca sosirile turitilor s asigure un grad de ocupare de doar 13,8%. n rezolvarea
acestor probleme, care asigur o slab dezvoltare a turismului rural romnesc sub nivelul su de
potenial, au fost fundamentate, pe lng reglementrile legislative de reglementare a
funcionalitii activitilor turistice specifice, o serie de strategii i programe precum Master
Planul pentru Dezvoltarea Turismul Naional al Romniei sau Programele anuale de marketing i
promovare turistic. La acestea se adaug strategiile, programele i proiectele de dezvoltare a
turismului rural la nivel regional precum: Strategiile de dezvoltare socio-economic 2007-2013;
Strategiile regionale de dezvoltare cultural; Planurile de amenajare a teritoriului judeean;
Programe europene (Programul Operaional Regional, Programul Naional de Dezvoltare Rural
2007-2013); proiecte ale autoritilor locale.
Scopul prezentei teze de doctorat este de a propune soluii de valorificare i promovare
superioar a turismului rural care s permit scoaterea n eviden a potenialului turistic regional
i care s asigure o implementare eficient a viitoarelor msuri strategice de dezvoltare.
Pentru a rspunde scopului menionat, principalele obiective ale tezei au fost:
identificarea cadrului legislativ, politic i strategic naional i regional privind turismul rural;
analiza gradului de valorificare a turismului rural din Regiunea Sud-Vest Oltenia pornind de la
potenial turistic de dezvoltare al zonelor rurale; proiectarea de destinaii turistice care s asigure
valorificarea i promovarea eficient a turismului rural (stabilirea criteriilor de grupare a zonelor
cu potenial turistic n destinaii turistice; delimitarea spaial-geografic a destinaiilor turistice
prin metode statistice de grupare; caracterizarea principalelor elemente de asigurare a
competitivitii destinaiilor turistice proiectate; identificarea factorilor cu influen asupra
promovrii i valorificrii turismului n destinaiile proiectate; proiectarea msurilor de

115
Cioceanu M. - curs Turismul rural, factor de accelerare a integrrii economice europene, Consideraii generale, accesibil online la
http://www.scribd.com/doc/70924650/CAPITOLUL-I

167
intervenie necesare creterii potenialului turistic al destinaiilor proiectate n scopul asigurrii
unei valorificri i promovri eficiente a turismului rural).
Metodele de cercetare aplicate n prezenta tez sunt specifice metodelor de cercetare
economic din turism, urmrind s pun n eviden fenomenele din domeniul analizat: metode
statistice de cercetare; metode de evaluare (deducie, inducie, comparaie, etc.; metode specifice
analizei destinaiilor turistice (modelul Ritchie-Crouch); metode specifice analizei clusterelor
(Inverse Distance Weighted i Average Distance Weighted); metode specifice SPSS ALSCAL
(Multidimensional scaling - MDS); PCA (Principal component analyses); HCM - Centroid
Linkage (Hierarchical Cluster Method); Descriptive Statistics- Frequencies; Metoda Bivariate
Correlation. Sintetic, metodele care au stat la baza cercetrilor efectuate n cadrul tezei au fost
analiza, sinteza, comparaia, prelucrarea statistic, etc., la care s-au adugat instrumente specifice
de cercetare (sortarea, analiz statistic i economic).
Aria de cercetare este reprezentat de Regiunea Geografic a Olteniei, iar soluiile
propuse pleac de la premiza c turismului rural poate fi planificat, organizat i dezvoltat eficient
n cadrul produselor complexe compacte de tip destinaie turistic. Cercetrile din cadrul
prezentei teze s-au concentrat astfel spre demonstrarea rolului acestor structuri n creterea
gradului de valorificare a potenialului turistic i implicit n promovarea acestuia.
Regiunea Geografic a Olteniei, aleas ca studiu de caz, prezint numeroase elemente cu
potenial turistic: relieful i geologia; clima; hidrografia; vegetaia; fauna; rezervaiile naturale;
vestigiile arheologice; monumentele istorice; mrturiile civilizaiei i culturii populare;
arhitectura i tehnica popular tradiional. Zona prezint oportuniti pentru practicarea
turismului montan, turismului pentru vntoare i pescuit, turismului speologic, turismului
pedestru, turismului balnear, turismului sportiv i turismul rural.
Localitile din mediul rural al regiunii se situeaz n proporie de 57,48% n zona de
cmpie, 33,72% n zona de deal i doar 8,80% n zona de munte. Potenialul turistic natural i
antropic al acestor localiti ns din mediul rural este slab valorificat chiar dac, n perioada
2006-2011, numrul structurilor de cazare specifice turismului rural a crescut cu 69,35%,
numrul de locuri de cazare cu 232,1% i numrul de locuri-zile cu 299,5%.
Astfel, n condiiile n care doar cca. 50-60% din locurile de cazare existente au fost
funcionale, iar numrul mediu de zile de funcionare a fost de cca. 217,0 zile/an, gradul de
ocupare la nivelul regiunii a fost de doar 18,62% n anul 2011. n aceste condiii, comparaia cu
potenialul turistic al regiunii ne-a permis s estimm c dei regiunea are capacitatea s atrag n
zon cca. 203 mii de turiti, gradul de valorificare fa de potenial a fost de doar 8,70%.
Identificarea soluiilor optime pentru creterea gradului de valorificare a turismului rural
n zona geografic a Olteniei pornind de la gruparea comunelor n cadrul unor areale cu potenial
turistic i a modului de aezare spaio-geografic a acestora fa de resursele naturale i antropice
a permis proiectarea a 15 destinaii turistice: Destinaia turistic D1 - localizat n partea de
central-estic a judeului Dolj, format din 12 localiti (Almj, Brdeti, Bratovoeti, Bucov,
Calopr, Coofenii din Dos, Ialnia, Malu Mare, Podari, Radovan, Teslui, uglui) cu acces de
proximitate la resurse naturale i arii protejate; Destinaia turistic D2 - localizat n partea de

168
sud-vestic a judeului Dolj, format din 9 localiti (Bistre, Cetate, Ciupercenii Noi, Desa,
Maglavit, Piscu Vechi, Plenia, Poiana Mare, Rast) cu acces de proximitate la resurse naturale i
arii protejate; Destinaia turistic D3 - localizat n partea central-estic a judeului Dolj, format
din 13 localiti format (Podari, Bucov, Tuglui, Malu Mare, imnicu de Sus, Calopr,
Vrvoru de Jos, Coofenii din Dos, Almj, Cernteti, Brabova, Cioroiai, Melineti), cu acces
de proximitate la monumente istorice i arhitecturale, vestigii arheologice, obiceiuri i tradiii
folclorice; Destinaia turistic G1 - localizat n partea de sud a judeului Gorj, format din 5
localiti (Aninoasa, Brbteti, Suleti, Turburea, Vladimir), cu acces de proximitate la resurse
naturale i arii protejate; Destinaia turistic G2 - localizat n partea nordic a judeului Gorj,
format din 15 localiti (Baia de Fier, Crasna, Dneti, Drgueti, Godineti, Mueteti, Pade,
Petiani, Polovragi, Runcu, Scelu, Schela, Scoara, Stneti, Turcineti), cu acces de
proximitate la resurse naturale i arii protejate; Destinaia turistic G3 - localizat n partea sud-
estic a judeului Gorj, format din 8 localiti (Blteni, Borscu, Brneti, Ioneti, Negomir,
Ploporu, Tnreni, Urdari), cu acces de proximitate la resurse naturale i arii protejate;
Destinaia turistic G4 localizat n partea estic a judeului Gorj, format din 9 localiti (Baia
de Fier, Bengeti-Ciocadia, Bustuchin, Crue, Dnciuleti, Hurezani, Polovragi, Prigoria,
Scelu), cu acces de proximitate direct la resurse antropice; Destinaia turistic G5 localizat n
partea nord-vestic i vestic a judeului Gorj, format din 21 localiti (Arcani, Blneti,
Bolboi, Clnic, Ciuperceni, Crasna, Drgoteti, Glogova, Godineti, Leleti, Mtsari,
Mueteti, Pade, Petiani, Runcu, Schela, Scoara, Slivileti, Stneti, Teleti, Turcineti), cu
acces de proximitate direct la resurse antropice; Destinaia turistic O1 distribuit transversal
de-a lungul judeului Olt, pe linia Oltului i Olteului, este format dintr-un total de 17 localiti
(Bobiceti, Brncoveni, Dobrosloveni, Dobrun, Flcoiu, Frcaele, Gneasa, Gostavu,
Grdinari, Morunglav, Osica de Sus, Prcoveni, Pleoiu, Sltioara, Stoeneti, Strejeti,
Voineasa), cu acces de proximitate la resurse naturale i arii protejate; Destinaia turistic O2 -
localizat n partea de sud a judeului Olt, format din 6 localiti format (Grcov, Giuvrti,
Ianca, Orlea, Studina i Vldila), cu acces de proximitate la resurse naturale i arii protejate;
Destinaia turistic M1 - localizat n partea de nord a judeului Mehedini, format din 14
localiti format (Bla, Balta, Blvneti, Breznia-Ocol, Cireu, Godeanu, Husnicioara, Ilovia,
Isverna, Izvoru Brzii, Malov, Obria-Cloani, Podeni, Ponoarele), cu acces de proximitate la
resurse naturale i arii protejate; Destinaia turistic M2 - localizat n partea de nord a judeului
Mehedini, format din 6 localiti format (Devesel, Burila Mare, Hinova, Gogou, Gruia, Grla
Mare), cu acces de proximitate la resurse naturale i arii protejate; Destinaia turistic M3 -
localizat n partea central-sudic a judeului Mehedini, format din 8 localiti format (Balta,
Broteni, Hinova, Ilov, Izvoru Brzii, Ponoarele, imian, ieti), cu acces de proximitate la
resurse antropice; Destinaia turistic V1 - localizat transversal de la nord la sud n judeul
Vlcea, format din 10 localiti (Lungeti, Brbteti, Miheti, Voiceti, Costeti, Stroeti,
Ioneti, Sltioara, Prundeni, Orleti), cu acces de proximitate la resurse naturale i arii naturale;
Destinaia turistic V2 - localizat n partea central a judeului Vlcea, format din 12 localiti
(Ioneti, Sltioara, Vaideeni, Bujoreni, Frnceti, Costeti, Brbteti, Miheti, Pueti-

169
Maglai, Vldeti, Buneti, Stoeneti), cu acces de proximitate n special la monumente
religioase i monumente istorice i arhitecturale, dar i la vestigii arheologice, obiceiuri i tradiii
folclorice.
Analiza corelaiilor dintre factorii implicai n dezvoltarea arealelor rurale ca destinaii
turistice i care pot influena n mod direct nivelul de promovare i valorificare a turismului rural
s-au concentrat pe legturile dintre factorii direct corelai cu activitatea de promovare a
turismului rural (Resurse antropice: monumente/muzee/site-uri arheologice; Investiii de capital
n turism; Structuri de agrement; Infrastructur tehnic (ap i canalizare)), factorii direct
corelai cu activitatea de valorificare a turismului rural (Resurse antropice:
monumente/muzee/site-uri arheologice; Infrastructura turistic; Structuri de agrement; Investiii
de capital n turism; Perioada de concentrare turiti; Resurse naturale; Resurse antropice:
obiceiuri tradiionale; Resurse antropice: Evenimente locale; Resurse antropice: Etnofolclorice;
Dotri sportive) i subfactorilor (Dotri culturale; Infrastructur tehnic (drumuri i gaze
naturale)).
Au fost proiectate astfel 38 de paliere de intervenie bazate pe urmtoarele corelaii:
numr turiti (valorificare) obiective turistice promovate (promovare); numr turiti
(valorificare) resurse naturale; numr turiti (valorificare) resurse antropice (etnofolclorice);
numr turiti (valorificare) resurse antropice (monumente/muzee/site-uri arheologice); numr
turiti (valorificare) resurse antropice (evenimente locale); numr turiti (valorificare)
structuri de agrement; numr turiti (valorificare) resurse antropice (obiceiuri tradiionale);
numr turiti (valorificare) dotri sportive; numr turiti (valorificare) - investiii de capital n
turism; numr turiti (valorificare) - perioada de concentrare a turitilor; obiective turistice
promovate (promovare) - resurse antropice (monumente/muzee/site-uri arheologice); obiective
turistice promovate (promovare) - structuri de agrement; obiective turistice promovate
(promovare) infrastructur tehnic (ap); obiective turistice promovate (promovare) -
infrastructur tehnic (canalizare); obiective turistice promovate (promovare) - investiii de
capital n turism; infrastructur turistic resurse naturale; infrastructur turistic resurse
antropice (etnofolclorice); infrastructur turistic resurse antropice (monumente/muzee/site-uri
arheologice); infrastructur turistic resurse antropice (evenimente locale); infrastructur
turistic investiii de capital n turism; infrastructur turistic resurse antropice (obiceiuri
tradiionale); infrastructur turistic dotri sportive; infrastructur turistic perioada de
concentrare a turitilor; investiii de capital n turism - resurse naturale; investiii de capital n
turism - resurse antropice (monumente/muzee/site-uri arheologice); investiii de capital n turism
resurse antropice (etnofolclorice); investiii de capital n turism resurse antropice
(evenimente locale); investiii de capital n turism resurse antropice (obiceiuri tradiionale);
investiii de capital n turism dotri sportive; investiii de capital n turism perioada de
concentrare a turitilor; investiii de capital n turism structuri de agrement; resurse antropice
(etnofolclorice) - resurse antropice (obiceiuri tradiionale); resurse antropice (etnofolclorice) -
resurse antropice (evenimente locale); resurse antropice (etnofolclorice) - resurse naturale;
resurse antropice (etnofolclorice) - resurse antropice (monumente/muzee/site-uri arheologice);

170
structuri de agrement - resurse naturale; structuri de agrement - infrastructur tehnic (ap);
infrastructur tehnic (ap) - infrastructur tehnic (canalizare).
Pornind de la palierele de intervenie identificate propunem urmtoarele msuri necesare
pentru :
ntrirea palierelor deja existente:
- destinaiile G2 i G4 prezint o corelaie pozitiv ntre modul de promovare i de
valorificare a turismului rural; acestea trebuie s continue promovarea obiectivelor
turistice locale, dar Destinaia G1 trebuie s mreasc vizibilitatea resurselor naturale, iar
Destinaia G4 a celor antropice;
- destinaiile D3, G4, G5 i V1 prezint o corelaie pozitiv ntre resursele naturale
existente i valorificarea prin turism; cu excepia destinaiei V1 ns, toate celelalte trei
destinaii prezint resurse antropice bogate ce nu sunt promovate corespunztor, mai ales
dac inem cont c acestea au potenialul de a se transforma n destinaii turistice cu
specific cultural; acestea trebuie s intervin n promovarea n special a resurselor
antropice;
- destinaiile V1 i V2 prezint o corelaie pozitiv ntre evenimentele etnofolclorice i
valorificarea prin turism; Destinaia V1 trebuie s coreleze evenimentele etnofolclorice
cu alte evenimente, care mpreun s asigure o mai mare vizibilitate asupra resurselor
naturale locale; Destinaia V2 trebuie s continue asigurarea vizibilitii acestora n cadrul
turitilor i sprijinirea dezvoltrii infrastructurii turistice necesare, dar i integrarea
celorlalte resurse antropice n produse turistice care s sporeasc numrul de turiti;
- destinaia G2 prezint o corelaie pozitiv ntre resursele antropice de tipul
monumentelor/muzeelor/site-urilor arheologice i valorificarea prin turism; la nivelul
acesteia considerm necesar doar ca aceast destinaie s coreleze aceste resurse
antropice cu evenimentele etnofolclorice din regiune prin produse turistice complexe;
- corelaia ntre evenimentele locale i valorificarea prin turism nu este asigurat la nivelul
nici unei destinaii, ntrind concluzia noastr anterioar c acestea sunt n special
destinate nevoilor culturale ale populaiei locale;
- destinaiile D3, G2, G4, V1 i V2 prezint o corelaie pozitiv ntre structurile de
agrement i valorificarea prin turism; exceptnd destinaia G2, destinaiile trebuie ns s
asigure vizibilitatea structurilor de agrement prin sporirea msurilor de promovare a
acestora; n destinaiile din judeul Gorj, aceste structuri trebuiesc mai strns corelate cu
resursele naturale locale prin crearea de noi puncte de atracie sau activiti n cadrul
ariilor protejate existente care s sporeasc numrul de turiti; de asemenea, destinaiile
D3, V1 i V2 trebuie s implementeze proiectele de creare i modernizare a infrastructurii
tehnice, ca suport pentru funcionarea i dezvoltarea structurilor de agrement;
- corelaia ntre obiceiurile tradiionale i valorificarea prin turism nu este asigurat la
nivelul nici unei destinaii;

171
- destinaiile M1 i M3 prezint o corelaie pozitiv ntre dotrile sportive i valorificarea
prin turism; destinaiile trebuie s integreze aceste baze sportive n circuitul turistic prin
orientarea investiiilor de capital n crearea de produse turistice complexe;
- destinaiile G2, G4, G5, V1 i V2 prezint o corelaie pozitiv ntre investiiile de capital
n turism i valorificarea prin turism; odat cu creterea acestor investiii destinaiile G5,.
V1 i V2 trebuie s asigure o mai bun promovare a obiectivelor turistice; de asemenea,
trebuie s se intervin pe toate palierele la nivelul crora nu se asigur corelaii ntre
investiii i resurse;
- destinaiile D3, G4, G5, O1, M1, M3, V1 i V2 prezint o corelaie pozitiv ntre
perioadele de sosire ale turitilor i valorificarea prin turism; Destinaiile D3, O1, M1 i
M3 necesit ns s orienteze investiiile de capital spre dezvoltarea de activiti turistice
i n perioadele de iarn-primvar pentru a asigura o dezvoltare durabil a turismului
rural n zon;
- destinaiile G2, G3 i V2 prezint o corelaie pozitiv ntre resursele antropice de tipul
monumentelor/muzeelor/site-urilor arheologice i nivelul de promovare a turismului;
destinaiile G3 i V2 trebuie s sporeasc infrastructura turistic i s integreze aceste
resurse antropice n cadrul produselor turistice oferite de aceasta; toate cele trei destinaii
trebuie s coreleze srbtorile etnofolclorice cu aceste resurse i s promoveze produse
turistice integrate;
- destinaiile G2 i M2 prezint o corelaie pozitiv ntre structurile de agrement i nivelul
de promovare a turismului; structurile de agrement nu trebuie s rmn doar simple
iniiative ale autoritilor publice locale, ele necesitnd pe de o parte atragerea de
investiii de capital privat cu scop turistic i pe de alt parte o mai bun corelare cu
resursele natural ale zonei; autoritile publice, pe de alt parte, trebuie s se implice mult
mai mult n implementarea utilitilor la nivel de comune ca suport pentru dezvoltarea
acestor structuri sau activiti de agrement;
- destinaia G2 este singura destinaie turistic care asigur corelaia dintre infrastructura
utilitar - ap i nivelul de promovare a turismului;
- destinaia G2 este singura destinaie turistic care asigur corelaia dintre infrastructura
utilitar - canalizare i nivelul de promovare a turismului;
- destinaiile G2 i G4 prezint o corelaie pozitiv ntre investiiile de capital n turism i
nivelul de promovare a turismului; cu toate acestea, aceste destinaii trebuie s asigure o
orientare corespunztoare a acestora ctre integrarea n circuitul turistic al resurselor
antropice, dotrilor sportive i structurilor de agrement, astfel nct s se asigure o
atragere a turitilor n toat perioada anului;
- corelaia ntre infrastructura turistic i resursele naturale, cu excepia destinaiilor G2 i
V2, se asigur n destinaii care conform analizei noastre ar trebui s se concentreze pe
promovarea resurselor antropice (D3, G4, G5); n G2 i V1, investiiile n turism ntresc
aceast corelaie, cu precizarea c destinaia G2 trebuie s creeze evenimente

172
etnofolclorice ca suport al promovrii resurselor naturale (ca de altfel i destinaiile D3 i
G4);
- destinaia V1 este singura destinaie turistic care asigur corelaia dintre infrastructura
turistic i evenimentele etnofolclorice; infrastructura turistic trebuie ns s se coreleze
i cu celelalte resurse antropice pentru atragerea unui numr ct mai ridicat de turiti;
- destinaia G2 este singura destinaie turistic care asigur corelaia dintre infrastructura
turistic i resursele antropice de natura monumentelor/muzeelor/site-urilor arheologice;
pentru o destinaie ce poate fi centrat pe promovarea resurselor natural acesta rmne un
atu important;
- corelaia ntre infrastructura turistic i evenimentele locale nu este asigurat la nivelul
nici unei destinaii, ntrind concluzia noastr anterioar c acestea sunt n special
destinate nevoilor culturale ale populaiei locale i nu sunt integrate n produse turistice;
- corelaia dintre infrastructura turistic i investiiile de capital n turism ne demonstreaz
c destinaiile D1, G2, G4, G5, V1 i V2 rmn cele mai dezvoltate destinaii din punct
de vedere turistic n acest moment dei aceste investiii nu sunt corelate cu toate atuurile
zonale, acesta rmnnd un obiectiv de realizat;
- destinaia G2 este singura destinaie turistic care asigur corelaia dintre infrastructura
turistic i resursele antropice de natura obiceiurilor tradiionale; aceast destinaie este
singura ce i pstreaz i i promoveaz obiceiurile tradiionale, ncercnd integrarea
acestora n circuitul turistic; cu toate acestea, acestea nu sunt corelate eficient cu
evenimentele etnofolclorice;
- destinaia M1 este singura destinaie turistic care asigur corelaia dintre infrastructura
turistic i dotrile sportive construite; destinaia trebuie ns s integreze respectivele
baze sportive n circuitul turistic prin atragerea de investiii specifice;
- corelaia dintre infrastructura turistic i perioada de sosire a turitilor este ndeplinit de
toate destinaiile unde aceast infrastructur este existent; destinaiile D1 i G2 trebuie
ns s creasc oferta de produse turistice care s acopere tot timpul anului pentru a
asigura o valorificare corespunztoare a infrastructurii existente;
- destinaiile G1, G2, G4, G5 i V1 prezint o corelaie pozitiv ntre investiiile de capital
n turism i resursele naturale; destinaiile G4 i G5 datorit bogiei de resurse antropice
trebuie pe lng aceast corelaie s asigure corelaia dintre investiii i aceste tipuri de
resurse;
- destinaiile G2 i G3 prezint o corelaie pozitiv ntre investiiile de capital n turism i
resursele antropice de natura monumentelor/muzeelor/site-urile arheologice; destinaia
G3 datorit posibilitilor de promovare a resurselor naturale, trebuie pe lng pstrarea
acestei corelaii s orienteze investiiile ctre integrarea acestora n circuitul turistic;
- destinaia V1 este singura destinaie turistic care asigur corelaia dintre investiiile de
capital n turism i evenimentele etnofolclorice, asigurnd de asemenea, corelaia acestora
cu resursele naturale;

173
- corelaia ntre investiiile de capital n turism i evenimentele locale nu este asigurat la
nivelul nici unei destinaii, ntrind concluzia noastr anterioar c acestea sunt n special
destinate nevoilor culturale ale populaiei locale i nu sunt atrase fonduri pentru activiti
turistice;
- destinaiile G2 i G5 prezint o corelaie pozitiv ntre investiiile de capital n turism i
resursele antropice de natura obiceiurilor tradiionale; investiiile efectuate n scop turistic
se coreleaz cu obiceiurile tradiionale ale zonelor demonstrnd c odat cu transformarea
unei zone n atracie turistic, se cunoate i o revitalizare a obiceiurilor tradiionale;
- corelaia ntre investiiile de capital n turism i dotrile sportive nu este asigurat la
nivelul nici unei destinaii, ntrind concluzia noastr anterioar c acestea sunt n special
destinate nevoilor recreative ale populaiei locale;
- destinaiile D1, G2, G4, G5, V1 i V2 prezint o corelaie pozitiv ntre investiiile de
capital n turism i tendina turitilor de a vizita aceste zone i n perioadele de iarn-
primvar; perioadele de sosire ale turitilor pot fi controlate prin intervenii n produse
turistice complexe sau investiii n structuri de agrement adecvate;
- destinaiile V1 i V2 prezint o corelaie pozitiv ntre investiiile de capital n turism i
structurile de agrement; aceste destinaii au reuit s asigure corelaia ntre investiii,
structura de agrement i valorificare, dar trebuiesc totui s asigure o mai mare
vizibilitate a acestora printr-o promovare corespunztoare;
- destinaiile O1 i M1 prezint o corelaie pozitiv ntre resursele etnofolclorice i
obiceiurile tradiionale; odat cu revitalizarea obiceiurilor tradiionale, aceste destinaii au
asigurat corelaia cu evenimentele etnofolclorice ale zonei, dar cu toate acestea trebuie s
atrag fonduri ale agenilor economici din turism pentru o promovare i valorificare
adecvat a acestora;
- destinaia V2 este singura destinaie turistic care asigur corelaia dintre resursele
etnofolclorice i evenimentele locale; aceast destinaie prezint o bogat activitate
cultural, dar evenimentele locale nu sunt valorificate corespunztor, acestea necesitnd o
mai bun promovare pe site-uri turistice sau pe diferite site-uri culturale;
- destinaiile G5, V1 i V2 prezint o corelaie pozitiv ntre resursele etnofolclorice i
resursele naturale; Destinaiile V2 i V5 trebuie s asigure de asemenea i corelaia
acestor evenimente prin susinerea dezvoltrii infrastructurii turistice;
- corelaia ntre resursele etnofolclorice i resursele antropice de natura
monumentelor/muzeelor/site-urile arheologice nu este asigurat la nivelul nici unei
destinaii;
- destinaiile D3, V1 i V2 prezint o corelaie pozitiv ntre structurile de agrement i
resursele naturale; Destinaia D3 trebuie s asigure o mai bun promovare a resurselor
natural i a structurilor de agrement pentru a asigura o mai bun valorificare turistic a
zonei;
- destinaiile D3, G2 i G4 prezint o corelaie pozitiv ntre structurile de agrement i
infrastructura tehnic (ap); majoritatea destinaiilor susin implementarea de proiecte de

174
canalizare odat cu dezvoltarea sistemelor de alimentare cu ap; ca s devin ns un
suport al dezvoltrii turismului aceast corelaie trebuie ntrit prin crearea propriu zis a
acestei infrastructuri;
Intervenia pe palierele ce nu prezint corelaii ntre factori (pentru toate
destinaiile):
- creterea vizibilitii resurselor turistice prin msuri de promovare eficient descrierea
detaliat a resurselor turistice locale pe diferite site-uri, inclusiv pe cele ale ageniilor
turistice;
- creterea valorificrii resurselor naturale;
- creare i promovare brand local prin implementarea acestuia n orice activitate cu impact
turistic: festivaluri, srbtori, concursuri, trguri turistice, etc. ;
- promovarea resurselor antropice de tipul monumentelor/muzeelor/site-urilor arheologice;
- promovarea structurilor de agrement existente i a celor n faz de proiect i sprijinirea
activitilor de agrement care s fructifice resursele turistice naturale ale zonei;
- revitalizarea i promovarea obiceiurilor i ocupaiilor tradiionale din destinaiile turistice;
- integrarea dotrilor sportive n produsele turistice ale structurilor de cazare i n
activitile de agrement ale zonei;
- creterea investiiilor de capital n turism
- crearea i dezvoltarea infrastructurii turistice;
- specializarea evenimentelor etnofolclorice n promovarea specificului tradiional local
(obiceiuri, meserii sau produse tradiionale) i a resurselor natural n strns corelaie cu
celelalte evenimente organizate;
- promovarea stadiului de dezvoltare a localitilor n ansamblul lor poate s creeze o
imagine favorabil asupra destinaiei turistice i s atrag investiii n turism.
n aceste condiii, pe lng msurile specificate anterior, propunem o abordare
microregional a strategiilor de dezvoltare a turismului i promovarea de proiecte integrate: de
promovare a obiectivelor turistice locale sub o imagine integratoare a destinaiei turistice (brand)
i astfel s se asigure vizibilitatea resurselor naturale i antropice locale; de susinere, dezvoltare
i promovare a a structurilor sau activitilor de agrement cu specific local care s pun n
valoare att resursele naturale ale destinaiilor turistice ct i pe cele antropice; de revitalizare a
obiceiurilor i ocupaiilor tradiionale care s poat fi promovate ca specific local al destinaiei;
de renovare, reabilitare i modernizare a resurselor antropice de natura monumentelor/
muzeelor/site-urilor arheologice (modernizare n sensul asigurrii facilitilor de primire a
turitilor: parcri, ghizi, prezentri video, tururi, etc.); de crearea a unor evenimente locale
periodice la nivel de destinaie corelate cu specificul etnofolcloric a cror promovare s asigure o
valorificare la nivel regional i naional tot timpul anului; de integrare a bazelor sportive n
circuitul turistic prin promovarea evenimentelor cu caracter sportiv; fundamentarea i
promovarea de produse turistice la nivelul structurilor turistice locale care s integreze:
elementele principale naturale ale zonei; participarea la evenimentele etnofolclorice i locale ale
zonei; produse sau obiceiuri locale tradiionale; vizitarea monumentelor/muzeelor/site-urilor

175
arheologice; de atragere a investiiilor de capital n turism care s asigure integrarea tuturor
resurselor naturale i antropice ale destinaiei n circuitul turistic; de sprijinire a dezvoltrii
infrastructurii turistice ca suport a asigurrii unui numr optim de turiti tot timpul anului i
distribuia acesteia ntr-o form optim care s permit valorificarea economic a tuturor
resurselor naturale i antropice ale destinaiei; de creare i modernizare a infrastructurii tehnice
suport pentru atragere turitilor pentru creterea calitii infrastructurii turistice oferite.
Dezvoltarea destinaiilor turistice n scopul creterii promovrii i valorificrii turismului
rural necesit, dup cum se observ, intervenia simultan pe toate palierele de intervenie
identificate, prin planuri de management integrate adoptate i implementate de toate localitile
din cadrul unei destinaii.

176

CHAPTER V CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

Rural tourism is a complex, multifaceted psychological, geographical and urban
phenomenon. It is a form of tourism that includes all rural tourism activities organized by the
local population, which leverages local tourism resources and tourism facilities and structures,
including hostels and agritourism farms. The main role of tourism in the local economy is given
by the influence of these activities on rural income growth, the creation of new jobs, the
development of related services, etc.. This form of tourism has been under development in our
country, especially after the creation of the necessary legal framework. Specific structures have
come to represent the rural tourism in 2011 over 40% of the total accommodation structures in
Romania, and increased quality requirements determined that the number of tourists to reach a
maximum of 360 000 people, of which approx. 7% are foreign tourists.
Lack of Interest, integrated tourism products and infrastructure problems have caused
tourist arrivals to ensure an occupancy of only 13.8%. In solving these problems, which provides
a poor Romanian rural tourism development below its potential were based, in addition to
legislative regulations governing tourism activities specific functionality, a number of strategies
and programs such as the National Tourism Development Master Plan of Romania, annual
programs and tourism marketing and promotion. In addition to these strategies, programs and
projects of rural tourism development at the regional level such as socio-economic development
strategies 2007-2013; cultural development of regional strategies, plans of county land;
European Programmes (ROP Program, National Rural Development Programme 2007-2013),
projects of local authorities.
The aim of this thesis is to propose solutions for recovery and higher promotion of rural
tourism enabling emphasizing regional tourism potential and ensure effective implementation of
future strategic development measures.
To meet this purpose, the main objectives of the thesis were: to identify the legal,
political, and national and regional strategic areas for tourism, analysis of the degree of recovery
of rural tourism in South West region from the tourism potential of rural development , the
design of tourist destinations to ensure efficient utilization and promotion of rural tourism
(criteria for grouping areas with tourism potential tourist destinations, and geographical
delimitation tourist destinations statistical clustering methods, characterization of the main
elements to ensure the competitiveness of tourist destinations projected identify factors
influencing the promotion and enhancement of tourism in destinations designed, the design of
response measures designed to increase tourism potential destinations to ensure a proper and
effective promotion of rural tourism).
Research methods used in this thesis are specific research methods in tourism, aiming to
highlight the analyzed phenomena: statistical methods for research evaluation methods
(deduction, induction, comparison, etc.; Specific analysis tourist destinations methods (Crouch-
Ritchie model) specific cluster analysis method (Inverse distance Weighted and Weighted

177
Average distance) specific methods SPSS - ALSC (Multidimensional scaling - MDS) PCA
(Principal component analyzes) HCM - Centroid Linkage (Hierarchical Cluster method)
Descriptive Statistics-Frequencies; Bivariate Correlation method. synthetic methods which were
the basis of research conducted in this study was the analysis, synthesis, comparison, statistical
processing, and so on, which added specific research tools (sorting, statistical and economic
analysis).
The research area is the geographic region of Oltenia and proposed solutions based on the
premise that rural tourism can be planned, organized and developed effectively in the type of
complex compact tourist destination. Research within this thesis focused thus demonstrating the
role of these structures to increase the exploitation of tourism potential and thus its promotion.
Geographical region of Oltenia, chosen as case study has many elements with tourism
potential: topography and geology, climate, hydrography, vegetation, fauna, nature reserves,
archaeological remains, historical monuments testimonies, popular culture and civilization,
architecture and traditional folk technique. The area presents opportunities for mountain tourism,
tourism to hunting and fishing, caving, walking tourism, health tourism, sports tourism and rural
tourism.
Rural settlements of the region are at the rate of 57.48% in the lowlands, 33.72% in the
hilly areas and only 8.80% in the mountains. The tourism potential of these natural and human
localities in rural areas is poor but even capitalized during the period 2006-2011, the number of
specific rural tourism accommodation structures increased by 69.35%, the number of places with
232.1% and the number of stay-days to 299.5%.
Thus, while only approx. 50-60% of the existing accommodation was functional, and the
average number of days of operation was about. 217.0 days / year, employment in the region was
only 18.62% in 2011. Under these conditions, comparing the tourism potential of the region has
allowed us to estimate that although the region's ability to attract area approx. 203 000 tourists,
to leverage potential was only 8.70%.
Identifying the optimal solution for increasing the recovery of rural tourism in the
geographical area of Oltenia from the group of municipalities in areas with tourism potential and
how their geographic and spatial settlement to natural and human resources has enabled the
design of 15 tourist destinations: Tourist destination D1 - located in the central-eastern part of
Dolj County, consisting of 12 localities (Almj, Brdeti, Bratovoeti, Bucov, Calopr,
Coofenii din Dos, Ialnia, Malu Mare, Podari, Radovan, Teslui, uglui) with proximity access
to natural resources and protected areas; Tourist destination D2 - located in the south-western of
Dolj County, consists of 9 localities (Bistre, Cetate, Ciupercenii Noi, Desa, Maglavit, Piscu
Vechi, Plenia, Poiana Mare, Rast) with proximity access to natural resources and protected
areas; Tourist destination D3 - located in the central-eastern county of Dolj, consists of 13
localities (Podari, Bucov, Tuglui, Malu Mare, imnicu de Sus, Calopr, Vrvoru de Jos,
Coofenii din Dos, Almj, Cernteti, Brabova, Cioroiai, Melineti), with proximity access to
historical and architectural monuments, archaeological remains, customs and folk traditions;
Tourist destination G1 - located in the south of Gorj County, consists of 5 localities (Aninoasa,

178
Brbteti, Suleti, Turburea, Vladimir), with proximity access to natural resources and
protected areas; Tourist destination G2 - located in the northern part of the county of Gorj,
consisting of 15 localities (Baia de Fier, Crasna, Dneti, Drgueti, Godineti, Mueteti,
Pade, Petiani, Polovragi, Runcu, Scelu, Schela, Scoara, Stneti, Turcineti), with proximity
access to natural resources and protected areas; Tourist destination G3 - located in the
southeastern part of the county of Gorj, consists of 8 localities (Blteni, Borscu, Brneti,
Ioneti, Negomir, Ploporu, Tnreni, Urdari), with proximity access to natural resources and
protected areas; Tourist destination G4 located in the eastern part of the county of Gorj,
consists of 9 localities (Baia de Fier, Bengeti-Ciocadia, Bustuchin, Crue, Dnciuleti,
Hurezani, Polovragi, Prigoria, Scelu), with direct proximity access to anthropogenic resources;
Tourist destination G5 located in the north-west and west of the county of Gorj, consisting of
21 localities (Arcani, Blneti, Bolboi, Clnic, Ciuperceni, Crasna, Drgoteti, Glogova,
Godineti, Leleti, Mtsari, Mueteti, Pade, Petiani, Runcu, Schela, Scoara, Slivileti,
Stneti, Teleti, Turcineti), with direct proximity access to anthropogenic resources; Tourist
destination O1 distributed transversely across the Olt County, on the line of Olt and Olte
rivers, is made up of a total of 17 localities (Bobiceti, Brncoveni, Dobrosloveni, Dobrun,
Flcoiu, Frcaele, Gneasa, Gostavu, Grdinari, Morunglav, Osica de Sus, Prcoveni,
Pleoiu, Sltioara, Stoeneti, Strejeti, Voineasa) with proximity access to natural resources and
protected areas; Tourist destination O2 - located in the south of Olt County, consisting of 6
localities (Grcov, Giuvrti, Ianca, Orlea, Studina i Vldila), with proximity access to natural
resources and protected areas; Tourist destination M1 - located in the north of Mehedini County
consists of 14 localities (Bla, Balta, Blvneti, Breznia-Ocol, Cireu, Godeanu, Husnicioara,
Ilovia, Isverna, Izvoru Brzii, Malov, Obria-Cloani, Podeni, Ponoarele), with proximity
access to natural resources and protected areas; Tourist destination M2 - located in the north of
Mehedini County consists of 6 localities (Devesel, Burila Mare, Hinova, Gogou, Gruia, Grla
Mare), with proximity access to natural resources and protected areas; Tourist destination M3 -
located in the south-central part of Mehedini County consists of 8 localities (Balta, Broteni,
Hinova, Ilov, Izvoru Brzii, Ponoarele, imian, ieti), with proximity access to
anthropogenic resources; Tourist destination V1 - located across from north to south in Vlcea
county consists of 10 localities (Lungeti, Brbteti, Miheti, Voiceti, Costeti, Stroeti,
Ioneti, Sltioara, Prundeni, Orleti), with proximity access to natural resources and natural
areas; Tourist destination V2 - located in the central part of Valcea County, consisting of 12
localities (Ioneti, Sltioara, Vaideeni, Bujoreni, Frnceti, Costeti, Brbteti, Miheti,
Pueti-Maglai, Vldeti, Buneti, Stoeneti), with proximity access especially to religious
monuments, historical and architectural monuments, but also archaeological remains, customs
and folk traditions.
Correlation analysis of the factors involved in the development of rural areas as tourist
destinations and can directly influence the promotion and valorisation of rural tourism have
focused on the links between factors directly related to the promotion of rural tourism
(Anthropic resources: monuments / museums / archaeological sites; Capital tourism investments;

179
Recreational structures; Technical infrastructure (water and sewage)), factors directly related to
the activity of rural tourism recovery (Anthropic resources: monuments / museums /
archaeological sites; Tourist infrastructure; Recreational structures; Capital tourism investments;
Tourists concentration period; Natural resources; Anthropic resources: traditional customs;
Anthropic resources: Local events; Anthropic resources: Ethno-folk; Sports equipment) and sub-
factors (Cultural facilities; Technical infrastructure (roads and natural gas)).
There were designed 38 levels of intervention based on the following correlations:
number of tourists (recovery) - sights promoted (promotion), number of tourists (recovery) -
natural resources, number of tourists (recovery) - anthropogenic resources (ethno-folk); number
of tourists (recovery) - human resources (monuments / museums / archaeological sites), number
of tourists (recovery) - anthropogenic resources (local events), number of tourists (recovery) -
recreational structures, number of tourists (recovery) - Heritages (traditional customs) number of
tourists (recovery) - sports facilities, number of tourists (recovery) - capital investment in
tourism number of tourists (recovery) - the concentration of tourists, tourist attractions promoted
(promotion) - anthropogenic resources (monuments / museums / archaeological sites) promoted
sights (promotion) - recreational structures, landmarks promoted (promotion) - technical
infrastructure (water) promoted sights (promotion) - technical infrastructure (sewer) promoted
sights (promotion ) - capital investment in tourism infrastructure tourism - natural resources,
tourism infrastructure - anthropogenic resources (ethno-folk) tourist infrastructure -
anthropogenic resources (monuments / museums / archaeological sites) tourist infrastructure -
anthropogenic resources (local events) Tourist infrastructure - capital investment in tourism
tourist infrastructure - anthropogenic resources (traditional customs) tourist infrastructure -
sports facilities, tourism infrastructure - the concentration of tourists, capital investment in
tourism - natural resources, capital investment in tourism - anthropogenic resources (monuments
/ museums / archaeological sites) capital investment in tourism - anthropogenic resources (ethno-
folk) capital investment in tourism - anthropogenic resources (local events) capital investment in
tourism - anthropogenic resources (traditional customs) investment Tourism Capital - sports
facilities, capital investment in tourism - the concentration of tourists, capital investment in
tourism - recreational structures, anthropogenic resources (ethno-folk) - human resources
(traditional customs) anthropogenic resources (ethno-folk) Anthropogenic resources (local
events) anthropogenic resources (ethno-folk) - natural resources, anthropogenic resources
(ethno-folk) - anthropogenic resources (monuments / museums / archaeological sites)
recreational structures - natural resources, recreational structures - technical infrastructure
(water) , technical infrastructure (water) - technical infrastructure (sewer).
Based on the levels of intervention identified we propose the following measures needed
to:
Strengthen existing levels:
- Destinations G2 and G4 show a positive correlation between recovery and how to
promote rural tourism, they must continue the promotion of local tourism, but the

180
destination G1 should increase the visibility of natural resources and the destination G4
of the anthropogenic;
- Destinations D3, G4, G5 and V1 show a positive correlation between natural resources
and harnessing the existing tourism destination except V1 but all three destinations have
rich anthropogenic resources that are not advertised, especially if we consider that they
have potential to transform into specific cultural tourist destinations, they must intervene
especially in promoting anthropogenic resources;
- Destinations V1 and V2 show a positive correlation between ethno-folkloric events and
recovery through tourism destination V1 should correlate ethno-folk events with other
events, which together provide greater visibility on local natural resources;
- Destination V2 must continue to ensure their visibility in tourists and tourism
infrastructure necessary to support development, and integration of other anthropogenic
resources in tourism products to increase the number of tourists;
- Destination G2 shows a positive correlation between the type of anthropogenic resources
monuments / museums / archaeological sites and recovery through tourism at this level
only needs to consider these destinations to correlate these ethno-folkloric events to
anthropogenic resources in the region through complex tourism products;
- Correlation between local events and recovery through tourism is not ensured at any
destination, reinforcing our previous conclusion that they are specially designed for
cultural needs of the local population;
- Destinations D3, G2, G4, V1 and V2 show a positive correlation between the structure
and use of the leisure tourism destination except G2, destinations must, however, ensure
the visibility of leisure structures by increasing measures to promote their destinations in
the county, these structures should be more closely linked to local natural resources by
creating new attractions and activities within existing protected areas to increase the
number of travelers, also destinations D3, V1 and V2 must implement the creation and
modernization projects technical infrastructure to support the operation and development
of leisure structures;
- Correlation between traditional customs and recovery through tourism is not ensured at
any destination;
- Destinations M1 and M3 show a positive correlation between sports facilities and use by
tourism destinations must integrate these sports tourism circuit by targeting capital
investment in the creation of complex tourist products;
- Destinations G2, G4, G5, V1 and V2 show a positive correlation between capital
investment in tourism and exploitation by tourism destinations with increasing these
investments G5, V1 and V2 must ensure better promotion of tourist attractions, also need
to be taken at all levels in the ensures that no correlation between investment and
resources;
- Destinations D3, G4, G5, O1, M1, M3, V1 and V2 show a positive correlation between
the times of arrival of tourists and recovery through tourism destinations D3, O1, M1 and

181
M3, however, require capital investment to guide the development of tourism activities
and winter-spring periods to ensure sustainable development of rural tourism in the area;
- Destinations G2, G3 and V2 show a positive correlation between the type of
anthropogenic resources monuments / museums / archaeological sites and the promotion
of tourism destinations and V2 G3 must increase tourism infrastructure and integrate
anthropogenic resources in tourism products it offers, all three destinations should
correlate ethno-folk celebrations with these resources and promote integrated tourism
products;
- Destinations G2 and M2 show a positive correlation between recreational structures and
the promotion of tourism, recreational structures should not remain mere local
government initiatives, they require on the one hand attracting private capital investment
for tourism and on the other hand a better correlation with the area's natural resources,
public authorities, on the other hand, it is much more involved in the implementation of
community-level utilities to support the development of these structures or recreational
activities;
- Destination G2 is the only tourist destination that provides correlation between utility
infrastructure - water and the promotion of tourism;
- Destination G2 is the only tourist destination that provides correlation between utility
infrastructure - sanitation and the promotion of tourism;
- Destinations G2 and G4 show a positive correlation between capital investment in
tourism and the promotion of tourism, however, these destinations should ensure their
proper orientation towards integration into the tourist circuit of anthropogenic resources,
sports facilities and structures leisure, so to ensure attracting tourists throughout the year;
- Correlation between tourism infrastructure and natural resources, except for G2 and V2
destinations, ensure the destinations according to our analysis should focus on promoting
anthropogenic resources (D3, G4, G5) in G2 and V1, strengthen investment in tourism
this correlation, indicating that the destination G2 ethno-folk must create events that
support the promotion of natural resources (as well as destinations and D3 and G4);
- Destination V1 is the only tourist destination that provides correlation between ethno-
folkloric events and tourism infrastructure, tourism infrastructure must, however, be
correlated with other anthropogenic resources to attract a number of tourists as;
- Destination G2 is the only tourist destination that provides correlation between tourism
infrastructure and anthropogenic resources of nature monuments / museums /
archaeological sites, to a destination can be centered on promoting natural resources it
remains an important asset;
- Correlation between local events and tourist infrastructure is ensured at any destination,
reinforcing our previous conclusion that they are specially designed cultural needs of the
local population and are not integrated tourism products;
- Correlation between tourism infrastructure and capital investment in tourism destinations
shows that D1, G2, G4, G5, V1 and V2 remain the most developed in terms of tourism

182
destinations at the moment though these investments are not correlated with any regional
strengths, it remains a goal to be achieved;
- Destination G2 is the only tourist destination that provides correlation between tourism
infrastructure and anthropogenic resources of traditional nature customs, this destination
is one that retains and promotes their traditional customs, trying to integrate them into the
tourist circuit, however, they are not effectively linked to ethno-folkloric events;
- Destination M1 is the only tourist destination that provides correlation between tourism
infrastructure and sports facilities built, but the destination must integrate these tourism
circuit sports by specific investments;
- Correlation between tourism infrastructure and time of arrival of tourists is met for all
destinations where the infrastructure is non-existent; destinations D1 and G2 must,
however, increase the supply of tourism products covering throughout the year to ensure
an adequate existing infrastructure;
- Destinations G1, G2, G4, G5 and V1 show a positive correlation between capital
investment in tourism and natural resources, G4 and G5 destinations due to the wealth of
anthropogenic resources in addition to this correlation must ensure correlation between
investment and the types of resources;
- Destinations G2 and G3 show a positive correlation between capital investment in
tourism and anthropogenic resources of nature monuments / museums / archaeological
sites, destination G3 because of the possibilities of promoting natural resources besides
keeping this correlation should steer investment towards integration their tourist circuit;
- Destination V1 is the only tourist destination that provides correlation between capital
investment in tourism and ethno-folkloric events, providing also their correlation with
natural resources;
- Correlation between capital investment in tourism and local events is ensured at any
destination, reinforcing our previous conclusion that they are specially designed cultural
needs of the local population are not attracted funds for tourism;
- Destinations G2 and G5 show a positive correlation between capital investment in
tourism and anthropogenic resources of nature traditional customs; investments for
traditional tourism habits correlate with areas demonstrating that with the transformation
of an area into a tourist attraction, known and revitalization of traditional customs;
- Correlation between capital investment in tourism and sports facilities is ensured at any
destination, reinforcing our previous conclusion that they are specially designed
recreational needs of the local population;
- Destinations D1, G2, G4, G5, V1 and V2 show a positive correlation between capital
investment in tourism and tourists tend to visit these areas and winter-spring periods,
times of arrival of tourists can be controlled through interventions in tourist complex
investment products or appropriate recreational structures;
- Destinations V1 and V2 show a positive correlation between capital investment in
tourism and recreational structures, these destinations have managed to ensure correlation

183
between investment, leisure and structure recovery, but still need to ensure their greater
visibility through an appropriate promotion;
- Destinations O1 and M1 show a positive correlation between ethno-folk and traditional
customs resources, along with revitalizing traditional customs, these destinations have
provided correlation with ethno-folkloric events of the area, but nevertheless need to
attract funds from tourism businesses and promotion of their adequate capitalization;
- Destination V2 is the only tourist destination that provides correlation between ethno-
folkloric resources and local events, this destination has a rich cultural activity, but local
events are not used properly, they require to better promote the tourist sites or different
cultural sites;
- Destinations G5, V1 and V2 show a positive correlation between ethno-folkloric
resources and natural resources; destinations V2 and V5 must also ensure correlation of
these events by supporting the development of tourism infrastructure;
- Correlation between ethno-folkloric resources and anthropogenic resources of nature
monuments / museums / archaeological sites is not ensured at any destination;
- Destinations D3, V1 and V2 show a positive correlation between recreational structures
and natural resources; destination D3 should ensure better promotion of natural resources
and recreational structures to ensure better tourism use of the area;
- Destinations D3, G2 and G4 show a positive correlation between recreational structures
and technical infrastructure (water), most destinations support the implementation of
sanitation projects with the development of water supply systems, but to become a
tourism development support this correlation be enhanced through the creation of this
infrastructure actual;
I ntervention on levels that do not present correlations between factors (for all
destinations):
- Increasing the visibility of tourism resources through effective promotion measures -
detailed description of local tourism resources on various websites, including those of
travel agencies;
- Increasing natural resources exploitation;
- Creating and promoting local brand by implementing it in any tourism-related activities:
festivals, holidays, contests, travel fairs, etc. ;
- Promoting anthropogenic resources such as monuments / museums / archaeological sites;
- Promoting existing recreational structures and those in draft and supporting recreational
activities to exploit the area's natural tourism resources;
- Revitalization and promotion of traditional customs and occupations in tourist
destinations;
- Integration of sports facilities in the tourist products of accommodation and leisure
activities in the area;
- Increased capital investment in tourism
- Creation and development of tourism infrastructure;

184
- Major events in promoting specific local traditional ethno-folk (customs, traditional crafts
or products) and natural resources in close correlation with other events;
- Promoting the development stage of settlements as a whole can create a favorable image
of the tourist destination and attract investment in tourism.
Accordingly, in addition to the previously mentioned, we propose a micro regional
approach to tourism development strategies and promoting integrated projects: promoting local
landmarks as an inclusive image of the tourist destination (brand) and thus ensure the visibility
of natural resources and anthropogenic local support, development and promotion of recreational
structures or specific activities that highlight local natural resources as tourist destinations and
those anthropogenic revitalize the traditional customs and occupations that can be promoted as
specifically local destination, renovation, rehabilitation and upgrading of human resources of
nature monuments / museums / archaeological sites (modernization in terms of providing
facilities for tourists: parks, guides, video presentations, tours, etc..) the creation of regular local
events related to the specific destination level ethno folk whose promotion to ensure regional and
national recovery throughout the year, the integration of sports facilities in the tourist circuit with
promoting sporting events, substantiation and promotion of tourism products to structures that
integrate local tourism: natural key elements in the area, attending local events and ethno-folk in
the area, local products and traditional customs; sightseeing / museums / archaeological sites, to
attract capital investment in tourism to ensure integration of all natural and human resources of
the destination in the tourist circuit, to support the development of tourism infrastructure in
support of ensuring an optimum number of tourists throughout the year and its distribution in a
form enabling optimal economic exploitation of all natural and human resources of destination,
the creation and modernization of technical infrastructure support for attracting tourists to
increase the quality of tourism infrastructure offered.
Development of tourist destinations to increase the promotion and enhancement of rural
tourism requires, as noted, simultaneous intervention at all levels of intervention identified by
integrated management plans adopted and implemented by all municipalities within a
destination.
185

BIBLIOGRAFIE
REFERENCES

1) Allen L. R., Hafer H. R., Long P. T., Perdue R. R. (1993) - Rural residents' attitudes toward recreation and tourism
development, Journal of Travel Research, 31(4), pg. 27-33
2) Bazilescu E., Sorescu C., Cruce M., Popescu M. (1980) - Catalogul sistematic al coleciilor de vertebrate din Muzeul
Olteniei. Stud. Comun. Muzeul Olteniei, Craiova, pg. 311 -401
3) Bouquet M., Winter M. (1987) Who from their labours Rest? Conflict and Practice in Rural Tourism, pg 9-21, ISBN
0-566-05330-6
4) Bramwell B., Lane B. (1994) Special Issue on Rural Tourism and Sustainable Rural Development, Journal of
Sustainable Tourism 2:(1/2)
5) Brezuleanu S. - Management agroturistic, Material de studiu I.D. Specializarea Zootehnie Anul de studiu VI, accesibil
online la http://www.scribd.com/doc/92566779/Management-in-Agroturism-Www-referate10-Ro
6) Butler R. W., Ilbery B. (1998) - Rural recreation and tourism, The geography of rural change, pg 211-232
7) Byrne A., Edmondson R., Fahy K. (1993) Rural tourism and Recreation in Rural Areas, Wiley Publishing
8) Cai L. A. (2002) - Cooperative branding for rural destinations, Annals of tourism research, 29(3), pg. 720-742
9) Cawley M., Gillmor D. A. (2008) - Integrated rural tourism: Concepts and Practice - Annals of Tourism Research,
35(2), 316-337
10) Cioceanu M. - curs Turismul rural, factor de accelerare a integrrii economice europene, Consideraii generale,
accesibil online la http://www.scribd.com/doc/70924650/CAPITOLUL-I
11) Cndea M., Simon T., Bogan E. (2012) Patrimoniul turistic al Romniei, Editura Universitar, ISBN 978-606-591-
371-4
12) Cocean P., 2005 - Geografia regional a Romniei, Editura Ministerului Educaiei i Cercetrii, ISBN 973-0-04097-4
13) Costea Marinoiu, 1987 - Itinerare vlcene , Editura Sport - Turism, Bucureti, pg. 43
14) David L., Tozser A. (2009) - Destination Management: Necessity and Tasks of Tourism Destination Management in
Hungary, Abstract: Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 3.
15) Dona I., Toma E. (2008) - Produse agroturistice: creare, implementare, promovare, Editura Cartea Universitar,
Bucureti
16) Garcia H. B., (2004), Marketing n turismul rural, Editura Irecson, Bucureti, ISBN 973-86371-4-7
17) Fiquet A. M., Chazaud P., Lequime J., Potron F., Meunier C., Barr J., 1992 - Rural tourism (2nd part), Journal
Espaces (Paris), No. 114, pg. 4-37, ISSN 0336-1446
18) Fleischer A., Felsenstein D. (2000) - Support for rural tourism: does it make a difference?, Annals of Tourism
Research, 27(4), pg. 1007-1024
19) Fredericks L., Garstea R., Monforte S. (2007/2008) Sustainable tourism destinations: a pathwaz for tour operators,
Thesis submitted for completion of Master of Strategic Leadership towards Sustainability, Blekinge Institute of
Technology, Karlskrona, Sweden available online at Master_Thesis_Sustainable Tourism Destination.pdf
20) Gherasim Z., Note de curs SPSS, accesibil online la http://xa.yimg.com/kq/groups/21099553/1791928256/name/K-
Gherasim.pdf
21) Glvan V., 2005 - Geografia turismului, Edit. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, ISBN 973-725-047-8
22) Glvan V. (2006) - Potenialul turistic i valorificarea sa, Editura Fundaiei "Romnia de Mine", Bucureti, ISBN
973-725-617-4, ISBN 978-973-725-617-1
23) Gopal R., Varma S., Gopinathan R, 2008 - Rural Tourism Development: Constraints and Possibilities with a special
reference to Agri Tourism - A Case Study on Agri Tourism Destination Malegoan Village, Taluka Baramati, District
Pune, Maharashtra, Conference, accesibil online la
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Pd6ZxJ8XA_UJ:dspace.iimk.ac.in/bitstream/2259/596/1/512-
523.pdf+&hl=ro&gl=ro
24) Gretzel U., 2011 Intelligent systems in tourism A social Science Perspective, Annals of Tourism Research, Vol. 38,
No. 3, pg. 757779, accesibil online la http://dx.doi.org/ 10.1016/j.annals.2011.04.014
25) Hall C. M., Jenkins J. (2004) - Tourism and public policy in A companion to tourism, Blackwell Publishing available
online at

186
http://www.marshallsuniversity.edu.gh/marshallsuniversity/directory/gallery/ebooks/A%20COMPANION%20TO%20
TOURISM%20.pdf#page=545
26) Hall, C. M. (2001) - Territorial economic integration and globalization in Tourism in the Age of Globalisation, vol. 10,
pg 22-24, Psychology Press
27) Hall, D.R., Roberts L., Mitchell M.(2003) New directions in rural tourism, pg 153, Ashgate Publishing Ltd., ISBN
0-7546-3633-X
28) Ion Preda, Dan Pasre, 1985 - Valea Jiului, Editura Sport - Turism, Bucureti , pg. 82
29) Jarneving B., Cercetri n biblioteconomie i tiina informrii - Izbucnirea SARS reflectat prin reprezentare
bibliometric: Combinarea asocierii biblioFigurae cu metoda gruprii legturilor complete, coala Suedez de
Biblioteconomie i Stiina Informrii de la Universitatea Gteborg i Colegiul Universitar din Bors, accesibil on-line
la adresa www.lisr.ro/11-jarneving.pdf
30) Knowd I., 1998 - Rural Tourism: Panacea and Paradox, Exploring the Phenomenon of Rural Tourism and Tourisms
Interaction with Host Rural Communities, Originally Produced as a Briefing Paper on Rural Tourism, 1998,
Expanded and Revised 2001, available online at
http://hsc.csu.edu.au/geography/activity/local/tourism/FRURALTO.pdf
31) Lane B. (1991) What is rural tourism, Journal of Sustainable Tourism 2:7-21
32) Lane, Bernard (1994) - What is rural tourism?, Journal of Sustainable Tourism vol. 2, nr. 1, ISSN 1747-7646
33) Lobo R. - Farm Advisor UC Cooperative Extension, San Diego County, University of California Cooperative
Extension UC Small Farm Program, http://sfp.ucdavis.edu/agritourism/Definitions/
34) Lucian Badea , Drago Bug (coordonatori), 1992 - Geografia Romniei (Teritoriile pericarpatice), Editura
Academiei, Bucureti, pg. 103
35) Mahmoudi B., Haghsetan A., Maleki R. (2011) - Investigation of obstacles and strategies of rural tourism development
using SWOT Matrix, Journal of Sustainable Development, 4(2), pg. 136
36) Matei D. (2005) - Turismul rural : teorie i realitate, Editura Terra Nostra, Iai, ISBN 973-8432-32-4
37) Menda (Bonoi) T. A., 2008 - Posibiliti de implementare i dezvoltare a turismului rural n Romnia, n vederea
asigurrii caracterului competitiv n cadrul economiei de ramur, Revista Consilier European, Anul IV, nr.
5[11]/decembrie, pg. 16-20
38) Mormont M., Bouquet M., Winter M. (1987) - Tourism and rural change: the symbolic impact, Who from their labours
rest? Conflict and practice in rural tourism, pg 35-44, ISBN 0-566-05330-6
39) Nistoreanu P. (1999) - Ecoturism i turism rural: elemente de management, marketing i economie, Editura ASE,
Bucureti, ISBN 973-946-269-3
40) Nistoreanu P. (2004) - Productia i comercializarea serviciilor turistice, Editura Didactic i Pedagogic, ISBN 973-
302-910-6
41) Nistoreanu P., Tigu G., Popescu D., Padurean M., Talpe A, Tala M., Condulescu C.(2003) - Ecoturism si turism rural,
Editura ASE, Bucureti, ISBN 973-594-272-0
42) Nistoreanu P, Gheres M.(2010) - Turism rural - tratat, Editura C.H. BECK, ISBN: 973-115-780-1
43) Norbert Vanhove, 2010- The Economics of Tourism Destinations, Ed. Routlege, accesibil online la
http://books.google.ro/books?id=RsmpE-uQxfkC&dq=Modelul+Ritchie-Crouch&source=gbs_navlinks_s
44) Oppermann, M., 1996 - Rural Tourism in Southern Germany, Annals of Tourism Research, Volume 23, Issue 1, pg.
86-102, accesibil online la http://dx.doi.org/10.1016/0160-7383(95)00021-6
45) Page S., Getz D., 1997 - The Business of Rural Tourism: International Perspectives, editura Cengage Learning EMEA,
pg 144
46) Pascaru M. (2010) Ghid turistic Oltenia de Nord, Editura AdLibri, ISBN 973-7887-04-2
47) Ramchander P. (2007) - Towards the responsible management of the socio-cultural impact of township touris, in
Tourism and politics: Global frameworks and local realities, pg. 149, Elsevier, ISBN 978-0-08-045075-9
48) Ritchie J. R., Crouch Geofrrey I., 2010 - A model of destination competitiveness/sustainability: Brazilian perspectives,
Rev. Adm. Pblica, vol. 44, no.5, Rio de Janeiro Sept./Oct. 2010, accesibil online la http://dx.doi.org/10.1590/S0034-
76122010000500003
49) Ritchie J.R.B. and Crouch G.I., 2003 - The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective, CABI
Publishing, Wallingford UK, ISBN 978-0-85199-664-6
50) Roberts L., Hall D., 2001 - Rural tourism and recreation: Principles to practice, Editura CABI Publishing, ISBN 0-
85199-540-3
51) Ryglov K. (2007) - Limiting factors in the field of business activities in rural tourism, ZEMEDELSKA
EKONOMIKA-PRAHA-, 53(9), pg. 421 available online at http://agriculturejournals.cz/publicFiles/00387.pdf

187
52) Ryglov K. (2008) - Destination management, Agricultural Economics, 54(9), pg. 440-448, available online at
http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/02189.pdf
53) Santos C, Almeida A., Teixeira A.C. (2008) Searching for clusters in tourism. A quantitative methodological
proposal, FEP working papers no 293/sept. 2008 available online at http://ideas.repec.org/p/por/fepwps/293.html
54) Scholl T., Brenner T. (2011) - Testing for Clustering of Industries-Evidence from micro geographic data (No. 2011-
02), Philipps University Marburg, Department of Geography available online at 2fo9hcfthx4nhi8unty13dqvp0y0.pdf
55) Schonlau M. (2004) - Visualizing non-hierarchical and hierarchical cluster analyses with clustergrams, Computational
Statistics, 19(1), pg. 95-111
56) Sharpley R., Roberts L. (2004) - Rural tourism-10 years on, International Journal of Tourism Research, 6(3), pg. 119-
124
57) Slee B., Farr H., Snowdon P. (1997) - The economic impact of alternative types of rural tourism, Journal of
Agricultural Economics, 48(13), pg. 179-192
58) Tacu A. P., Glvan V., Burciu A., 2001 - Turismul rural romnesc. Potenial i valoare, Editura Pan Europe, Iai,
ISBN 973-99815-2-7
59) Trinca S., Petroman C., Tigan V., Martin S.C., 2012 - The use of funds for agrotourism and rural tourism development,
Lucrri tiinifice, Universitatea de S tiint e Agricole S i Medicina Veterinara a Banatului, Timioara, Seria I,
Management Agricol, Vol. 14, No. 2 pg. 605-612, ISSN 1453-1410, accesibil online la http://www.usab-
tm.ro/utilizatori/management/file/cercetare/2011-2012/s2/89.pdf
60) Urry J. (1988) Cultural change and contemporary holidazmaking, Theory, Culture and Society 5: 35-55
61) ***ADROLTENIA, 2006, Strategia de Dezvoltare Regional 2007-2013 a Regiunii Sud-Vest Oltenia, accesibil on-
line la adresa http://www.adroltenia.ro/index.php?id=7&sid=20 (selecii)
62) ***ADROLTENIA, 2011, Studiu privind implementarea Programului Operaional Regional 2007-2013 n regiunea
Sud Vest Oltenia , accesibil on-line la adresa http://www.adroltenia.ro/index.php?id=7&sid=22 (selecii)
63) ***ADROLTENIA, 2012, Situaia implementrii POR la data de 31.07.2012, accesibil on-line la adresa
http://por.adroltenia.ro/index.php?id=21&sid=46&news=247 (selecii)
64) ***COM (2007) 621 - Agenda for a sustainable and competitive European tourism (selecii)
65) ***COM (2010) 352 - Europe, the world's No 1 tourist destination a new political framework for tourism in Europe
(selecii)
66) ***COM (90) 438 - Community Action to Promote Rural Tourism (selecii)
67) ***COM (94) 74 - Community Measures Affecting Tourism (Council Decision 92/421/EEC) (selecii)
68) ***COM (95) 97 - The role of the Union in the field of tourism - Commission Green Paper (selecii)
69) ***Council Decision 92/421/EEC - Community action plan to assist tourism (1993-1995) (selecii)
70) ***Dicionar de economie agrar, 1969, Editura Agrosilvic, Bucureti, p.129-130
71) ***Fundaia Parteneri pentru Dezvoltare Local Comuna Crasna Evaluarea potenialului turistic, 2006 accesibil
online la http://www.fpdl.ro/public/pdfs/proiect_crasna.pdf
72) ***HG 120/2008 privind aprobarea Programului anual de marketing i promovare turistic i a Programului anual de
dezvoltare a produselor turistice, publicat n Monitorul Oficial nr. 413 din 02.06.2008 (selecii)
73) ***HG 126/2010 privind aprobarea Listei cuprinznd programele i proiectele de investiii n turism i a surselor de
finanare a documentaiilor tehnice i a lucrrilor de execuie a programelor i obiectivelor de investiii n turism,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 354 din 28.05.2010 (selecii)
74) ***HG 14/2011 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare turistica si a Programului anual de
dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice, publicat n Monitorul Oficial nr. 37 din 14.01.2011 (selecii)
75) ***HG 1412 / 2002 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea
structurilor de primire turistice (selecii)
76) ***HG 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing i promovare turisticp i a Programului
multianual de dezvoltare a destinaiilor, formelor i produselor turistice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr.
43 din 18.01.2012 (selecii)
77) ***HG 320/2011 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei
cuprinznd programele i proiectele de investiii n turism i a surselor de finanare a documentaiilor tehnice i a
lucrrilor de execuie a programelor i obiectivelor de investiii n turism, publicat n Monitorul Oficial al Romniei
nr. 250 din 08.04.2011 (selecii)
78) ***HG 77/2010 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare si a Programului anual de dezvoltare
a destinatiilor si a produselor turistice, publicat n Monitorul Oficial nr. 80 din 05.02.2010 (selecii)

188
79) ***HG nr. 1328/ 2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicat n Monitorul Oficial nr. 17 din
15.01.2002 (selecii)
80) ***Hierarchical Cluster Method - accesibil online la http://en.wikipedia.org/wiki/Hierarchical_clustering
81) *** Institutul de Geografie- Academia Romn (1996) - Romnia. Atlas istorico-geoFigura, Editura Academiei
Romne, Bucureti, ISBN 973-27-0500-0
82) *** Institutul de Memorie Cultural (2010) Repere ale spiritualitii ortodoxe, Editura CIMEC, Bucureti, ISBN 978-
973-7930-20-0
83) *** Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Turism (2009) Strategia naional de dezvoltare a ecoturismului n
Romnia, accesibil on- line la adresa http://www.mdrl.ro/_documente/turism/studii_strategii/ecoturism_faza2.pdf
(selecii)
84) ***Introducere n SPSS, note de curs Universitatea Alexandru Ioan Cuza, accesibil online la
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:1dmAnqOmwZYJ:profs.info.uaic.ro/~val/statistica/SPSSTutor1.doc+&
hl=en&gl=ro&pid=bl&srcid=ADGEESjcq7WJuiVa1b8m0VETFu_G4vBP5xB7-
vVsFgPi0Qjx6hFVe7DLwV8nZQSuoJndN8G8GDAIix9Hpq6bvKea4ZnrC0_RaHCxmpuqHTst9hE6eJoGRyVulDXlB
Aw7xBDaOO0vNCoZ&sig=AHIEtbSYee43QjqM_TooyusfhVwSaojKQA
85) ***Legea 145 / 1994 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor
faciliti pentru dezvoltarea sistemului de turism rural n zona montan, Delta Dunrii i litoralul Marii Negre,
publicat n Monitorul Oficial nr. 374 din 31.12.1994 (selecii)
86) ***Legea 187 / 1998 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor faciliti pentru
dezvoltarea turismului rural, publicat n Monitorul Oficial nr. 394 din 16.10.1998 (selecii)
87) ***Legea 347/ 2004 Legea Muntelui, publicat n Monitorul Oficial nr. 448 din 30.06.2009 (selecii)
88) ***Ministerul Dezvoltarii Regionale i Turismului, 2008 - Metodologie privind evaluarea potenialului turistic n
unitaile administrativ-teritoriale de baz accesibil on-line la adresa http://www.mie.ro/printeaza.php?p=1081 (selecii)
89) ***Ministerul Dezvoltrii Regionale i a Turismului, Planul de amenajare a teritoriului Naional Seciunea a VIII-a
zone turistice, http://www.mie.ro/printeaza.php?p=1081
90) ***Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, 2007, Programul Operaional Regional 2007-2013,
accesibil on-line la adresa www.mdrl.ro/_documente/POR/POR_august_07.pdf (selecii)
91) ***Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, http://www.mdrt.ro/dezvoltare-teritoriala/amenajarea-
teritoriului/amenajarea-teritoriului-in-context-national/-9611 (selecii)
92) ***OECD, 1994 Tourism Strategies and Rural Development, accesibil online la
http://www.oecd.org/dataoecd/31/27/2755218.pdf
93) ***Ordinul Ministrului Turismului nr. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea
structurilor de primire turistice, publicat n Monitorul Oficial nr. 379 bis/19.05.2008 (selecii)
94) ***Ordinul Ministrului Turismului nr. 188 /2003 privind modificarea i completarea Normelor metodologice privind
clasificarea structurilor de primire turistice, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 510/2002 (selecii)
95) ***Ordinul Ministrului Turismului nr. 510/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea
structurilor de primire turistice, publicat n Monitorul Oficial nr. 181 din 24.03.2003 (selecii)
96) ***OUG 58/1998 privind organizarea i desfurarea activitii de turism n Romnia, publicat n Monitorul Oficial
nr. 309 din 26.08.1998 (selecii)
97) ***OUG 62/ 1994 privind stabilirea unor faciliti pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montan
Legea Muntelui, publicat n Monitorul Oficial nr. 245 din 30.08.1994 (selecii)
98) ***OUG 63/1997 privind stabilirea unor faciliti pentru dezvoltarea turismului rural, publicat n Monitorul Oficial nr.
226 din 30.08.1997 (selecii)
99) ***Precidencia Espanola de la Union Europea, 2010 - Declaration of Madrid within the scope of the informal
ministerial meeting for tourism under the Spanish presidency in april 2010 in madrid under the motto Towards a
socially responsible tourism model, accesibil online la
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nHRXyO1u2SQJ:ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files
/madrid_stakeholders_conference/declaration_madrid_en.pdf+&hl=ro&gl=ro (selecii)
100) ***Principal component analysis - accesibil online la http://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis
101) ***Tempo online INS accesibil onlile la www.insse.ro
102) ***World Tourism Organization, 2006 - Master Planul pentru Dezvoltarea Turismul Naional 2007-2026, accesibil on-
line la http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VzHzpe6zmpIJ:www.b-and-
b.ro/pdf/masterplan/2.%2520MasterPlan_27.06.2007_ Concluzii_Principale.pdf+&hl=ro&gl=ro (selecii)

189
ANEXE
ANNEXES
Anexa 1.1 Evoluia structurilor de primire turistic cu funciuni de cazare turistic n perioada 1996-2011
Annex 1.1 Evolution of tourist reception with functions of tourist accommodation during 1996-2011
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total structuri de cazare turistic 2965 3049 3127 3250 3121 3266 3338 3569 3900 4226 4710 4694 4840 5095 5222 5003
Pensiuni turistice 216 319 483 663 201 244 271 328 461 597 702 736 783 878 949 1050
Pensiuni agroturistice 400 536 682 781 892 956 1259 1292 1348 1412 1354 1210
%Pensiuni turistice i agroturistice 7.3 10.5 15.4 20.4 6.4 7.5 8.1 9.2 11.8 14.1 14.9 15.7 16.2 17.2 18.2 21.0
% Pensiuni agroturistice 12.8 16.4 20.4 21.9 22.9 22.6 26.7 27.5 27.9 27.7 25.9 24.2
Sursa: Tempo online, INS

Anexa 1.2 Structura i evoluia structurilor de primire turistic cu funciuni de cazare turistic, pe categorii de confort , n perioada 1996-2011
Annex 1.2 Structure and development of tourist reception with functions of tourist accommodation by categories of comfort during 1996-2011
Categorii de confort
Ani
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pensiuni turistice -
numr

Total 316 265 432 322 201 244 271 328 461 597 702 736 783 878 949 1050
5 stele 3 4 5 5 6 7 9
4 stele 2 4 5 7 6 8 12 19 28 44 54 56 64 81 90 100
3 stele 37 48 54 44 39 61 65 71 114 186 221 250 277 343 423 504
2 stele 175 116 283 191 123 145 160 194 254 295 326 364 377 387 373 372
1 stea 19 95 88 77 29 29 33 43 64 69 70 61 58 59 53 64
Neclasificate pe stele 83 2 2 3 4 1 1 1 1 27 2 2 3 1
Structur - Pensiuni
turistice - %
5 stele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.9
4 stele 0.6 1.5 1.2 2.2 3.0 3.3 4.4 5.8 6.1 7.4 7.7 7.6 8.2 9.2 9.5 9.5
3 stele 11.7 18.1 12.5 13.7 19.4 25.0 24.0 21.6 24.7 31.2 31.5 34.0 35.4 39.1 44.6 48.0
2 stele 55.4 43.8 65.5 59.3 61.2 59.4 59.0 59.1 55.1 49.4 46.4 49.5 48.1 44.1 39.3 35.4
1 stea 6.0 35.8 20.4 23.9 14.4 11.9 12.2 13.1 13.9 11.6 10.0 8.3 7.4 6.7 5.6 6.1
Neclasificate pe stele 26.3 0.8 0.5 0.9 2.0 0.4 0.4 0.3 0.2 0.0 3.8 0.0 0.3 0.2 0.3 0.1
Pensiuni
agroturistice-
numr
Total .. 341 400 536 682 781 892 956 1259 1292 1348 1412 1354 1210
5 flori .. 7 10 10 12 10 13
4 flori .. 1 2 2 5 18 22 33 41 47 66 91 107
3 flori .. 21 33 39 52 64 89 142 192 238 252 389 434 490
2 flori .. 210 248 346 449 519 597 652 906 865 929 835 727 539
1 floare .. 110 118 149 179 193 188 140 121 138 110 110 92 61
Structur - Pensiuni
agroturistice - %
Total - - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
5 flori - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.8 0.7 0.8 0.7 1.1
4 flori - - - 0.0 0.3 0.4 0.3 0.6 2.0 2.3 2.6 3.2 3.5 4.7 6.7 8.8
3 flori - - - 9.3 8.3 7.3 7.6 8.2 10.0 14.9 15.3 18.4 18.7 27.5 32.1 40.5
2 flori - - - 61.6 62.0 64.6 65.8 66.5 66.9 68.2 72.0 67.0 68.9 59.1 53.7 44.5
1 floare - - - 32.3 29.5 27.8 26.2 24.7 21.1 14.6 9.6 10.7 8.2 7.8 6.8 5.0
Sursa: Tempo online, INS

190
Anexa 1.3 Structura i evoluia capacitii de cazare turistic existent i dimensiunea medie a unei pensiuni turistice ia groturistice, pe categorii de confort n perioada
1996-2011
Annex 1.3 Structure and evolution of existing tourist accommodation capacity and average size of a tourist and agrotourist guesthouse, by category of comfort during
1996-2011
Categorii de confort 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pensiuni turistice numr locuri
Total 1447 1899 2854 3752 3197 3758 4378 5670 8100 10910 12546 13429 14538 16653 18422 20499
5 stele 64 83 104 103 115 143 182
4 stele 38 49 90 139 96 104 224 406 587 940 1181 1305 1425 1797 2013 2296
3 stele 486 633 711 870 895 1127 1267 1530 2479 4163 4492 4993 5776 7010 8645 10486
2 stele 412 796 1366 1810 1621 1926 2256 2908 3920 4594 5180 5941 6105 6536 6486 6682
1 stea 179 379 645 885 519 565 595 790 1078 1149 1229 1086 1099 1163 1079 840
Neclasificate pe stele 332 42 42 48 66 36 36 36 36 381 30 32 56 13
Structur - Pensiuni turistice- %
5 stele 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.9
4 stele 2.6 2.6 3.2 3.7 3.0 2.8 5.1 7.2 7.2 8.6 9.4 9.7 9.8 10.8 10.9 11.2
3 stele 33.6 33.3 24.9 23.2 28.0 30.0 28.9 27.0 30.6 38.2 35.8 37.2 39.7 42.1 46.9 51.2
2 stele 28.5 41.9 47.9 48.2 50.7 51.3 51.5 51.3 48.4 42.1 41.3 44.2 42.0 39.2 35.2 32.6
1 stea 12.4 20.0 22.6 23.6 16.2 15.0 13.6 13.9 13.3 10.5 9.8 8.1 7.6 7.0 5.9 4.1
Neclasificate pe stele 22.9 2.2 1.5 1.3 2.1 1.0 0.8 0.6 0.4 0.0 3.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.1
Pensiuni turistice dimensiune medie
louri/pensiune
Total 4.6 7.2 6.6 11.7 15.9 15.4 16.2 17.3 17.6 18.3 17.9 18.2 18.6 19.0 19.4 19.5
5 stele 21.3 20.8 20.8 20.6 19.2 20.4 20.2
4 stele 19.0 12.3 18.0 19.9 16.0 13.0 18.7 21.4 21.0 21.4 21.9 23.3 22.3 22.2 22.4 23.0
3 stele 13.1 13.2 13.2 19.8 22.9 18.5 19.5 21.5 21.7 22.4 20.3 20.0 20.9 20.4 20.4 20.8
2 stele 2.4 6.9 4.8 9.5 13.2 13.3 14.1 15.0 15.4 15.6 15.9 16.3 16.2 16.9 17.4 18.0
1 stea 9.4 4.0 7.3 11.5 17.9 19.5 18.0 18.4 16.8 16.7 17.6 17.8 18.9 19.7 20.4 13.1
Neclasificate pe stele 4.0 21.0 21.0 16.0 16.5 36.0 36.0 36.0 36.0 #DIV/0! 14.1 #DIV/0! 15.0 16.0 18.7 13.0
Pensiuni agroturistice numr locuri
Total 332 783 1003 1643 3544 4843 6219 7510 9405 11151 14551 15448 16906 19783 20208 20683
5 flori 115 162 200 258 263 317
4 flori 8 20 20 58 303 418 612 747 878 1320 1752 2395
3 flori 96 108 118 152 306 396 596 812 1143 1962 2746 3519 4014 6500 7651 8906
2 flori 212 404 564 1031 2354 3406 4397 5277 6485 7212 9625 9383 10424 10047 9246 8110
1 floare 24 271 321 460 876 1021 1206 1363 1474 1559 1453 1637 1390 1658 1296 955
Structur - Pensiuni agroturistice- %
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
5 flori 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.0 1.2 1.3 1.3 1.5
4 flori 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.3 0.8 3.2 3.7 4.2 4.8 5.2 6.7 8.7 11.6
3 flori 28.9 13.8 11.8 9.3 8.6 8.2 9.6 10.8 12.2 17.6 18.9 22.8 23.7 32.9 37.9 43.1
2 flori 63.9 51.6 56.2 62.8 66.4 70.3 70.7 70.3 69.0 64.7 66.1 60.7 61.7 50.8 45.8 39.2
1 floare 7.2 34.6 32.0 28.0 24.7 21.1 19.4 18.1 15.7 14.0 10.0 10.6 8.2 8.4 6.4 4.6
Pensiuni agroturistice dimensiune
medie louri/pensiune
Total 4.8 8.9 9.0 9.1 9.6 10.5 11.7 11.6 12.0 12.5 14.0 14.9 17.1
5 flori 16.4 16.2 20.0 21.5 26.3 24.4
4 flori 8.0 10.0 10.0 11.6 16.8 19.0 18.5 18.2 18.7 20.0 19.3 22.4
3 flori 7.2 9.3 10.2 11.5 12.7 12.8 13.8 14.3 14.8 15.9 16.7 17.6 18.2
2 flori 4.9 9.5 9.8 9.8 10.2 10.9 11.1 10.6 10.8 11.2 12.0 12.7 15.0
1 floare 4.2 7.4 6.9 6.7 7.1 7.8 11.1 12.0 11.9 12.6 15.1 14.1 15.7
Sursa: Tempo online, INS191
Anexa 1.4 Evoluia capacitii de cazare n funciune (locuri-zile) i a numrului mediu de zile de funcionare pensiuni agroturistice 2001-2011
Annex 1.4 Evolution of operating accommodation capacity (seats-days) and the average number of days of operation - agrotourist guesthouses 2001-2011
Categorii de confort 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pensiuni
agroturistice
locuri-zile
TOTAL 1026975 1190551 1607368 2321332 3173055 3745131 4152362 4390719 4903077 5490842 5999542
5 stele : : : 2576 18168 25915 33399 34603 38035 49895 58025
4 stele 33784 73676 121903 196238 284040 387173 431631 492265 562202 663363 713444
3 stele 324295 360580 466109 756310 1203582 1425789 1570791 1837534 2166428 2638574 3171666
2 stele 536936 627128 840317 1104931 1328684 1569848 1787684 1710093 1810744 1813422 1783987
1 stea 122132 129167 179039 261277 336629 336406 327393 306528 313807 307796 267605
Neclasificate pe stele 9828 : : : 1952 : 1464 9696 11861 17792 4815
Pensiuni
agroturistice
locuri-zile
Total 1105724 1270505 1614497 2132008 2528316 3188350 3625647 4038887 4735468 4891862 5378364
5 flori : : : : 25767 28027 41229 55838 64165 71986 101322
4 flori 5128 6286 19357 69669 119493 162173 210646 262468 380871 465464 715109
3 flori 127051 165945 235115 338487 578916 818927 1041417 1243182 1766712 2052428 2427791
2 flori 775599 901455 1125371 1446457 1551397 1919127 2058974 2214486 2276309 2072652 1934644
1 floare 197946 196819 234654 277395 252743 260096 273381 262913 247411 229332 199498
Structura -
Pensiuni
agroturistice
locuri-zile
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
5 flori 1.0 0.9 1.1 1.4 1.4 1.5 1.9
4 flori 0.5 0.5 1.2 3.3 4.7 5.1 5.8 6.5 8.0 9.5 13.3
3 flori 11.5 13.1 14.6 15.9 22.9 25.7 28.7 30.8 37.3 42.0 45.1
2 flori 70.1 71.0 69.7 67.8 61.4 60.2 56.8 54.8 48.1 42.4 36.0
1 floare 17.9 15.5 14.5 13.0 10.0 8.2 7.5 6.5 5.2 4.7 3.7
Pensiuni
agroturistice
numr mediu zile
de funcionare
Total 228.3 204.3 215.0 226.7 226.7 219.1 234.7 238.9 239.4 242.1 260.0
5 flori 243.7 254.5 279.2 248.7 273.7 319.6
4 flori 256.4 314.3 333.7 229.9 285.9 265.0 282.0 298.9 288.5 265.7 298.6
3 flori 320.8 278.4 289.6 296.1 295.1 298.2 295.9 309.7 271.8 268.3 272.6
2 flori 227.7 205.0 213.3 223.0 215.1 199.4 219.4 212.4 226.6 224.2 238.6
1 floare 193.9 163.2 172.2 188.2 162.1 179.0 167.0 189.1 149.2 177.0 208.9
Sursa: Tempo online, INS

Anexa 1.5 Evoluia numrului de turiti n perioada 2001-2011
Annex 1.5 Evolution of the number of tourists during the period 2001-2011
Tipul de turiti 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011/2001 (% sau +/-)
Total - numr
Total 4874777 4847496 5056693 5638517 5805096 6216028 6971925 7125307 6141135 6072757 7031606 144.2
Romani 3960268 3848288 3951718 4279023 4375185 4836196 5420968 5659416 4865545 4726414 5514907 139.3
Straini 914509 999208 1104975 1359494 1429911 1379832 1550957 1465891 1275590 1346343 1516699 165.8
Pensiuni turistice - numr
Romani 87166 103836 135462 197826 263230 314166 388066 417639 368705 363956 433475 497.3
Straini 18963 22273 28463 38051 46805 49498 63574 60419 43457 42676 46115 243.2
Total 106129 126109 163925 235877 310035 363664 451640 478058 412162 406632 479590 451.9
% Pensiuni turistice n total ar
Total 2.2 2.6 3.2 4.2 5.3 5.9 6.5 6.7 6.7 6.7 6.8 4.6
Romani 2.2 2.7 3.4 4.6 6.0 6.5 7.2 7.4 7.6 7.7 7.9 5.7
Straini 2.1 2.2 2.6 2.8 3.3 3.6 4.1 4.1 3.4 3.2 3.0 1.0
Pensiuni agroturistice - numr
Romani 36032 56175 77095 131589 152521 198987 268065 337761 306404 270246 336005 932.5
Straini 5626 8636 12351 17396 17643 18033 20443 19856 19282 19677 24691 438.9
Total 41658 64811 89446 149104 170164 217020 288508 357617 325686 289923 360696 865.9
% Pensiuni agroturistice n total ar
Total 0.9 1.3 1.8 2.6 2.9 3.5 4.1 5.0 5.3 4.8 5.1 4.3
Romani 0.9 1.5 2.0 3.1 3.5 4.1 4.9 6.0 6.3 5.7 6.1 5.2
Straini 0.6 0.9 1.1 1.3 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.0
Sursa: Tempo online, INS

192
Anexa 3.1 Arii naturale protejate de interes naional localizate n mediul rural
Anexa 3.1 Protected areas of national interest in rural areas
Nr. Crt. Denumire Localizare Suprafaa ariei (ha)
Jude Dolj
1. Poiana Bujorului din Pdurea Plenia Comuna Plenia 50
2. Pajitea halofil Gighera Comuna Gighera 4
3. Pajitea Cetate din Lunca Dunrii Comuna Cetate 6
4. Pajitea Gogou-tefnel Comuna Gogou 10
5. Punctul fosilifer Bucov Comuna Bucov 4
6. Locul fosilifer Drnic Comuna Drnic 6
7. Rezervaia ornitologic Ciuperceni-Desa Comuna Ciupercenii Noi 200
8. Lacul Adunaii de Geormane Comuna Bratovoeti 102
9. Lacul Ionele Comuna Desa 3,2
10. Balta Neagr Comuna Desa 1,2
11. Balta Lat Comuna Ciupercenii Noi 28
12. Rurile Deznui si Terpezia amonte de Fntnele Comuna Radovan, satul Fntnele 80 km
13. Lacul Caraula Comuna Caraula 28
14. Pdurea Zval Comuna Zval 351,3
Jude Gorj
1. Piatra Cloanilor(inclusiv peterile cloani si Cioaca cu Brebenei) PN - B Comuna Pade, satul Cloani 1730
2. Ciucevele Cernei PN - B Comuna Pade, satul Cerna-Sat 1166
3. Petera Muierii Comuna Baia de Fier 19
4. Petera Martel PN - B Comuna Pade 2
5. Cheile Corcoaiei PN - B Comuna Pade, satul Cerna-Sat 34
6. Piatra Buha Comuna Scelu 1
7. Piatra Andreaua Comuna Tismana, satul Sohodol 1
8. Piatra Biserica Dracilor Comuna Scelu, satul Blahnia de Sus 1
9. Izvoarele Izvernei Comuna Tismana 500
10. Izbucul Jaleului Comuna Runcu 20
11. Petera Gura Plaiului Comuna Tismana 10
12. Petera Lazului Comuna Pade 2
13. Pestera Iedului Comuna Baia de Fier 1
14. Cotul cu Aluni Comuna Tismana 25
15. Rezervaia botanic Cioclovina Comuna Tismana 12
16. Pdurea Tismana-Pocruia Comuna Tismana 51,6
17. Pdurea Gorganu Comuna Pade, satul Motru Sec 21,3
18. Pdurea Polovragi Comuna Polovragi 10
19. Formaiuni eocene de la Scelu Comuna Scelu 1
20. Cheile Sohodolului Comuna Runcu 350
21. Muntele Oslea Comuna Pade i Comuna Tismana 280
22. Cheile Olteului si Petera Polovragi Comuna Polovragi 150
23. Cornetul Pocruiei Comuna Tismana 70
24. Piatra Borotenilor Comuna Petiani 28
25. Locul Fosilifer Groera Comuna Aninoasa 1
26. Locul Fosilifer Grbovu Comuna Turceni 1
27. Locul Fosilifer Buzeti Comuna Crasna 1
28. Locul Fosilifer Suleti Comuna Suleti 1
29. Locul Fosilifer Valea Desului Comuna Vladimir 1
30. Valea Sodomului Comuna Scelu 1
Jude Mehedini
1. Petera Epuran Comuna Cireu, satul Jupneti 1
2. Izvorul i stncriile de la Camna Comuna Podeni 25

193
Nr. Crt. Denumire Localizare Suprafaa ariei (ha)
3. Valea Oglnicului Comuna Breznia-Ocol 150
4. Lunca Vnjului Comuna Vnju Mare 14
5. Pdurea de liliac Ponoarele Comuna Ponoarele 20
6. Tufriurile mediteraneene de la Isverna Comuna Isverna 10
7. Vrful lui Stan PN-B Comuna Isverna 120
8. Valea esna PN-B Comuna Balta 160
9. Pdurea Borov Comuna Blvneti 30
10. Pdurea Bunget Comuna Burila Mare 18,2
11. Pdurea Drghiceanu Comuna Obria Cloani 60
12. Dealul Duhovnei Comuna Ilovia 50
13. Dealul Vrnic Comuna Breznia-Ocol 350
14. Cazanele Mari i Cazanele Mici PN-D Comuna Dubova 215
15. Locul fosilifer vinia PN-D Comuna vinia 95
16. Locul fosilifer Bahna PN-D Comuna Ilovia 10
17. Pdurea Strmina Comuna Hinova 100,3
18. Complexul carstic de la Ponoarele Comuna Ponoarele 100
19. Pereii calcaroi Izvoarele Coutei Comuna Balta 60
20. Cheile Coutei Comuna Balta 50
21. Cornetul Babelor i Cerboanei Comuna Balta 40
22. Cornetul Piatra nclecat Comuna Isverna 12
23. Cheile Topolniei i Petera Topolniei Comuna Cireu 60
24. Cornetul Blii Comuna Balta 30
25. Locul fosilifer Malov Comuna Malov 6
26. Petera Isverna Comuna Isverna 2
Jude Olt
1. Padurea Branitea Catrilor Comunele Obria i tefan cel Mare 301,3
2. Rezervaia de bujori a Academiei Comuna Stoicneti 54,9
3. Pdurea Seaca Optani Comuna Spineni, satul Optani 135
4. Casa pdurii din pdurea Potelu Comuna Ianca 1,5
5. Rezervaia de arborete de grni Comuna Poboru 121
6. Padurea Clugareasc Comuna Radomireti, sat Crciunel 40
7. Valea Olteului Oraul Bal, comunele Voineasa, Dobrun, Osica de Sus, Flcoiu, Drgneti 900
8. Pdurea Reca Comuna Reca 50
9. Iris - Malu Rou Comuna Mrunei 1380
10. Lacul Strejeti Comuna Strejeti 2378
11. Lacul Izbiceni Comuna Izbiceni 1095
Jude Vlcea
1. Piramidele de la Sltioara Comunele Sltioara i Stroeti 10,5
2. Avenul Piciorul Boului Comuna Cineti 0,1
3. Petera Liliecilor Comuna Costeti 1
4. Jnepeniul Stricatul Comuna Voineasa 15
5. Pdurea Tisa Mare Comuna Lungeti 50
6. Pdurea Silea Comuna Lungeti, satul Fumureni 25
7. Cldarea Glcescu Comuna Voineasa 200
8. Rezervaia Miru - Bora Comuna Voineasa 25
9. Iezerul Latoria Comuna Malaia 10
10. Padurea Latoria Comuna Malaia 7,1
11. Rezervaia Sterpu Dealul Negru Comuna Voineasa 5
12. Rezervaia Cristeti Comuna Voineasa 3
13. Rezervatia paleontologic Goleti Comuna Goleti 10
14. Muzeul Trovanilor Comuna Costeti 1,1
15. Lacul Strejeti Comuna Strejeti 2378
Sursa: MDRL, Arii naturale protejate , accesibil on-line la adresa http://www.docstoc.com/docs/115982480/ARII-PROTEJATE-REGIUNEA-OLTENIA

194
Anexa 3.2 Structuri de primire turistic cu funciuni de cazare turistic pe judee n perioada 2006-2011
Annex 3.2 Tourist reception structures with functions of tourist accommodation by counties during 2006-2011
Jude Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011
TOTAL Dolj

20 26 22 24 27 47
Mediul rural 3 4 1 2 3 10
TOTAL Gorj

41 40 40 61 61 69
Mediul rural 15 14 14 24 23 26
TOTAL Mehedini

18 19 19 30 27 35
Mediul rural 2 1 1 5 5 5
TOTAL Olt

8 6 9 11 11 15
Mediul rural 0 0 0 0 0 1
TOTAL Valcea

163 168 165 173 179 211
Mediul rural 42 43 43 51 54 62
TOTAL
Oltenia
250 259 255 299 305 377
Mediul rural 62 62 59 82 85 104
Sursa: Tempo online, INS

Anexa 3.3 Structuri de primire turistic cu funciuni de cazare turistic, pe tipuri de structuri, n perioada 2006-2011 (numr)
Annex 3.3 Tourist reception structures with functions of tourist accommodation, by types of structures, during 2006-2011 (number)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 +/-
Hoteluri 10 9 8 9 10 13 3
Moteluri 2 2 2 3 2 3 1
Vile turistice 18 17 17 18 20 21 3
Casue turistice 1 1 0 0 0 0 -1
Pensiuni turistice 2 1 1 0 0 2 0
Pensiuni agroturistice 27 30 29 48 48 60 33
Cabane turistice 0 0 0 1 2 2 2
Popasuri turistice 1 1 1 2 2 2 1
Tabere de elevi i precolari 1 1 1 1 1 1 0
Total, din care: 62 62 59 82 85 104 42 (167,74%)
Pensiuni turistice i agroturistice 29 31 30 48 48 62 213,79%
Jud. Dolj, din care: 1 1 5 -
Coofenii din Fa 2 -
Ialnia 1 1 -
Pieleti 1 -
Radovan 1 -
Vrtop 1 -
Jud. Gorj, din care: 10 11 11 19 17 19 -
Arcani 1 1 1 1 1 1 -
Baia de Fier 1 1 1 5 7 7 -
Crasna 1 1 1 -
Mueteti 1 -
Pade 1 1 1 1 1 2 -
Petiani 2 2 2 2 1 2 -
Polovragi 3 3 3 3 1 2 -
Runcu 1 1 1 3 3 2 -
Scelu 1 2 2 2 2 2 -
Jud. Mehedini, din care: 1 1 1 5 5 5 -
Hinova 1 -

195
2006 2007 2008 2009 2010 2011 +/-
Prunior 1 1 -
imian 1 1 1 4 4 4 -
Jud. Olt, din care: 1 -
Bobiceti 1 -
Jud.Vlcea, din care: 17 18 18 24 26 32 -
Barbateti 1 1 1 1 1 1 -
Bujoreni 1 1 1 -
Costeti 1 1 1 1 1 1 -
Mciuca 1 1 1 -
Mlaia 5 5 5 6 6 8 -
Sltioara 1 1 1 1 1 1 -
Tomani 1 -
Vldeti 1 -
Voineasa 8 10 10 13 15 18 -
Alte tipuri 33 31 29 34 37 42 127,27%
Sursa: Tempo online, INS

Anexa 3.4 Capacitatea de cazare turistic existent i n funciune, pe judee, n perioada 2006-2011
Annex 3.4 Existing and operational tourist accommodation capacity by counties, during 2006-2011

Capacitate existent -locuri - Capacitate n funciune - numr locuri-zile -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total- Judeul Vlcea, din care: 10223 10556 10596 10877 10719 11526 2771481 2625499 2639045 2446611 2376073 2664215
Mediul rural 1945 1955 1997 2185 2262 2395 274401 233842 276304 245177 180331 179254
Pensiuni turistice i agroturistice 148 163 200 312 416 501 27714 20430 28531 48406 51817 85384
Total- Judeul Gorj, din care: 1484 1439 1357 1967 1974 2255 411180 404003 443377 574273 556379 656987
Mediul rural 452 362 362 530 543 670 72972 56669 79663 140282 134092 157274
Pensiuni turistice i agroturistice 133 156 156 295 286 326 16881 25028 32892 74587 76910 85820
Total- Judeul Mehedini, din care: 1221 1276 1223 1537 1524 1587 436561 456820 467226 508503 508284 500359
Mediul rural 222 222 222 290 288 282 80849 78326 81486 94888 88872 91847
Pensiuni turistice i agroturistice 14 14 14 82 80 74 4929 5110 8686 25416 23768 25287
Total- Judeul Dolj, din care: 1297 1450 1290 1400 1646 2242 468908 475365 484432 510638 592472 720377
Mediul rural 68 105 37 95 205 373 23614 13505 13542 34675 71242 110644
Pensiuni turistice i agroturistice 20 20 0 0 0 129 7300 0 0 0 2907 27110
Total- Judeul Olt, din care: 591 498 507 568 547 664 137862 145712 162501 192458 193320 219217
Mediul rural 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 3424
Pensiuni turistice i agroturistice 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 3424
Total- Regiunea Oltenia, din care: 14816 15219 14973 16349 16410 18274 4225992 4107399 4196581 4232483 4226528 4761155
Mediul rural 2687 2644 2618 3100 3298 3736 451836 382342 450995 515022 474537 542443
Pensiuni turistice i agroturistice 315 353 370 689 782 1046 56824 50568 70109 148409 155402 227025
Sursa: Tempo online, INS

Anexa 3.5 Numrul de sosiri i nnoptri din Regiunea Olteniei, pe judee, n perioada 2006-2011
Annex 3.5 Number of arrivals and overnight stays in the region of Oltenia by counties, during 2006-2011

Sosiri turiti Numr de nnoptri
2006 2007 2008 2009 2010 2011 % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 %
Judeul Dolj
Total jude 44392 56684 57279 33529 28762 58538 131.9 93500 125526 137874 71689 65695 116427 124.5
Total mediu rural 1127 1312 556 2387 3752 15319 1359.3 3298 3517 2932 6016 8586 23720 719.2

196

Sosiri turiti Numr de nnoptri
2006 2007 2008 2009 2010 2011 % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 %
Total pensiuni turistice i agroturistice - mediul rural 1127 0 0 0 116 5293 469.7 954 0 0 0 249 7062 740.3
Judeul Gorj
Total jude 51564 58058 63190 59062 54967 63832 123.8 98094 105492 119731 115970 105726 136721 139.4
Total mediu rural 5316 5243 6211 8299 7390 9872 185.7 22145 19894 26410 30318 26250 32809 148.2
Total pensiuni turistice i agroturistice - mediul rural 2937 3924 4337 5347 4791 5828 198.4 6405 8382 9287 12485 14225 17976 280.7
Judeul Mehedini
Total jude 46092 48542 57551 54126 54942 54778 118.8 125632 134875 148393 141007 135869 137129 109.2
Total mediu rural 2606 3293 3745 5095 4762 5019 192.6 44719 57217 56795 59540 49797 49695 111.1
Total pensiuni turistice i agroturistice - mediul rural 129 121 671 2037 2232 2517 1951.2 133 121 1100 4476 6891 5658 4254.1
Judeul Olt
Total jude 19855 16461 17538 13924 14167 23700 119.4 52107 49915 43907 26349 22453 49458 94.9
Total mediu rural 0 0 0 0 0 113 x 0 0 0 0 0 1099 x
Total pensiuni turistice i agroturistice - mediul rural 0 0 0 0 0 113 x 0 0 0 0 0 1099 x
Judeul Vlcea
Total jude 208917 223326 233812 205473 184264 225997 108.2 1271596 1257688 1280263 1086589 960520 1046532 82.3
Total mediu rural 15799 17815 22802 18298 7279 9207 58.3 80197 62822 91135 67540 26846 31714 39.5
Total pensiuni turistice i agroturistice - mediul rural 2587 2224 2747 3067 2060 3865 149.4 7035 4830 6675 6772 4960 10485 149.0
Regiunea Oltenia
Total regiune 370820 403071 429370 366114 337102 426845 115.1 1640929 1673496 1730168 1441604 1290263 1486267 90.6
Total mediu rural 24848 27663 33314 34079 23183 39530 159.1 150359 143450 177272 163414 111479 139037 92.5
Total pensiuni turistice i agroturistice - mediul rural 6780 6269 7755 10451 9199 17616 259.8 14527 13333 17062 23733 26325 42280 291.0
Sursa: Tempo online, INS

Anexa 3.6 Clasificarea comunelor din Regiunea Olteniei pe nivele de potenial turistic
Annex 3.6 Classification of localities in Oltenia region by levels of tourism potential
Potenial Dolj Gorj Olt Mehedini Vlcea TOTAL %
CMPIE
Redus 53 25 8 3 89 45,41
Mediu 40 1 30 14 5 90 45,92
Ridicat 8 3 3 1 2 17 8,67
Foarte ridicat 0 0,00
Total 101 4 58 23 10 196 100,00
DEAL
Redus 1 3 5 11 20 17,39
Mediu 1 27 11 25 64 55,65
Ridicat 1 14 8 3 26 22,61
Foarte ridicat 3 1 1 5 4,35
Total 3 47 25 40 115 100,00
MUNTE
Redus 0 0,00
Mediu 1 4 4 9 30,00
Ridicat 5 6 4 15 50,00
Foarte ridicat 4 2 6 20,00
Total 10 10 10 30 100,00
TOTAL
Redus 54 3 25 13 14 109 31,96
% 49,54 2,75 22,94 11,93 12,84 100,00


% campie 98,15 0,00 100,00 61,54 21,43 81,65
% deal 1,85 100,00 0,00 38,46 78,57 18,35
% munte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mediu 41 29 30 29 34 163 47,80
% 25,15 17,79 18,40 17,79 20,86 100,00

% campie 97,56 3,45 100,00 48,28 14,71 55,21
% deal 2,44 93,10 0,00 37,93 73,53 39,26
% munte 0,00 3,45 0,00 13,79 11,76 5,52
Ridicat 9 22 3 15 9 58 17,01
% 15,52 37,93 5,17 25,86 15,52 100,00

197
Potenial Dolj Gorj Olt Mehedini Vlcea TOTAL %
% campie 88,89 13,64 100,00 6,67 22,22 29,31
% deal 11,11 63,64 0,00 53,33 33,33 44,83
% munte 0,00 17,24 0,00 20,69 11,76 9,20
Foarte ridicat 0 7 0 1 3 11 3,23
% 0,00 63,64 0,00 9,09 27,27 100,00

% campie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% deal 0,00 42,86 0,00 100,00 33,33 45,45
% munte 0,00 57,14 0,00 0,00 66,67 54,55
Total 104 61 58 58 60 341 100,00
% 30,50 17,89 17,01 17,01 17,60 100,00

% campie 97,12 6,56 100,00 39,66 16,67 57,48
% deal 2,88 77,05 0,00 43,10 66,67 33,72
% munte 0,00 16,39 0,00 17,24 16,67 8,80
Sursa: prelucrare dup Ministerul Dezvoltrii Regionale i a Turismului, Planul de amenajare a teritoriului Naional Seciunea a VIII-a zone turistice, http://www.mie.ro/printeaza.php?p=1081

Anexa 3.7 Situaia ofertei turistice n mediul rural din Regiunea Olteniei, pe judee
Annex 3.7 The situation of rural tourism in Oltenia region by counties
Jude Comuna Forma de relief Potenial Pensiuni Margarete Ofertaturistic rural -locuri- Tarif
Dolj Bratovoeti Cmpie Mediu Maria 2 10 60
Pielesti Cmpie Mediu Exotic 2 13 100
Rerior Cmpie Mediu Cristian 2 8 70
Radovan Cmpie Mediu Fntnele 4 24 150
Gorj Arcani Deal Ridicat Pentru tine, Prietene 3 18 100
Baia de Fier Munte Foarte ridicat Viitorul 4 28 120
Conacul Bunicilor 4 18 150
Panoramic 3 28 100
Ina 3 18 120
Andreea 3 25 120
Ancuei 3 8 100
Casa Bobo 3 10 110
Casa Tobo 3 10 100
Casa Domneasc 3 18 120
Alex 2 8 60
Casa cu mesteceni 3 12 100
Casa Maria 1 8 80
Teo 3 20 100
AlexMid 3 12 100
Dana 3 15 100
Alina 2 8 60
Casa Mecu 3 20 100
Casa Matea 2 10 80
Casa Dorali 2 8 80
Vila Elena 2 12 80
Crasna Munte Ridicat Alex&Maria 3 20 100
Mueteti Munte Ridicat Toscana Rustica 3 12 110
Natura 3 12 100
Pade Munte Ridicat Izbucul Cernei 3 10 100
Valea Mare 2 8 80
Petiani Munte Foarte ridicat Casa Brncui 2 30 80
Maria 2 12 80
Casa Vntorului 3 10 100

198
Jude Comuna Forma de relief Potenial Pensiuni Margarete Ofertaturistic rural -locuri- Tarif
Polovragi Munte Foarte ridicat Saradavy 3 18 100
Miraj 3 14 100
Castania 3 24 100
La Troia 1 9 90
Runcu Munte Foarte ridicat Casa Bella 3 24 100
Carmen Puiu 3 10 100
tefnia 3 25 100
Nona 3 18 100
Bella 3 25 100
Carmen 3 10 90
Scelu Deal Ridicat Lucia 3 25 65
Mehedini Ilovia Munte Ridicat Conacul Grecului 2 10 60
Prunior Deal Ridicat La Prunior 3 9 100
imian Deal Foarte ridicat Cambera 3 18 100
Smile 3 20 100
Vlcea Brbteti Munte Ridicat Mircea Valeriu 2 4 60
Calu Blan 2 9 80
Bujoreni Munte Foarte ridicat Intim 3 16 80
Costeti Munte Foarte ridicat Arnota 2 14 100
Evrica 3 40 100
Nicoleta 3 24 120
Ferigile 2 8 100
Ralu i Ello 3 12 100
Mlaia Munte Mediu Elena 4 6 120
Garvis 3 24 90
Casa dintre lacuri 2 8 80
La Casa Alb 3 16 80
Ciobnelu 3 48 80
Monica 2 8 80
Sltioara Munte Foarte ridicat Lume Nou 2 14 80
Vaideeni Munte Ridicat Moara Viselor 3 14 90
Voineasa Munte Ridicat Antoaneta 2 10 60
La Sndel 2 14 80
tefnescu 2 8 70
Paitra Lotrului 2 24 110
Lazr 3 20 100
Bella Venere 3 18 100
Giulia 2 20 70
Valea Haiducilor 2 9 75
Popasul Haiducului 3 21 120
Casa de Vacan Daria 2 6 90
Casa Apollo 3 4 120
Dori i Teo 2 8 60
Traian 3 4 100
Bradul 3 18 100
Luminia 2 12 80
Mariana 2 10 80
Manasie 2 3 80
Andreea 2 4 80
Olt Bobiceti Cmpie Mediu Pdurea Sarului 2 16 80
TOTAL 1236
Sursa: prelucrri proprii

199
Anexa 4.1 Resurse naturale importante din judeul Dolj
Annex 4.1 Important natural resources in Dolj County
Sursa: MDRL, Arii naturale protejate , accesibil on-line la adresa http://www.docstoc.com/docs/115982480/ARII-PROTEJATE-REGIUNEA-OLTENIA
Denumire arie protejat Localitate Procent din localitate sau ha Tip arie protejat
Balta Lat Ciupercenii Noi 2398 Arie protejat de interes naional
Balta Neagr Desa 2397 Arie protejat de interes naional
Bistre Bistre 6% Natura 2000 SPA - Arie de Protecie Special
Calafat Ciuperceni Dunre
Ciupercenii Noi 60%
Natura 2000 SPA - Arie de Protecie Special
Desa 83%
Piscu Vechi 69%
Poiana Mare 38%
Ciuperceni-Desa
Ciupercenii Noi 99%
Natura 2000 SCI - Situri de importan Comunitar
Desa 99%
Piscu Vechi 69%
Poiana Mare 49%
Rast 12%
Complexul lacustru Preajba-Fci Malu Mare 2394 Arie protejat de interes naional
Lacul Adunaii de Geormane Bratovoeti 2393 Arie protejat de interes naional
Lacul Ionele Desa 2396 Arie protejat de interes national
Maglavit
Cetate 10%
Natura 2000 SPA - Arie de Protecie Special
Maglavit 21%
Pajitea Cetate din Lunca Dunrii Cetate 2388 Arie protejat de interes naional
Pajitea halofil Gighera Gighera 2387 Arie protejat de interes naional
Poiana Bujorului din Pdurea Plenia Plenia 1%
Natura 2000 SCI
Situri de importan Comunitar
Punctul fosilifer Bucov Bucov 2390 Arie protejat de interes naional
Rurile Desnui i Terpezia amonte de Fntnele Radovan 2399 Arie protejat de interes naional
RezervaiaornitologicCiuperceni-Desa Ciupercenii Noi 2392 Arie protejat de interes naional
Valea Oltului Inferior Teslui 26% Natura 2000 SPA - Arie de Protecie Special
Valea Rea Radovan 2385 Arie protejat de interes naional
Confluena Jiu-Dunre
Bratovoeti 23%
Natura 2000 SPA - Arie de Protecie Special
Calopr 16%
Gighera 26%
Malu Mare 5%
Ostroveni 62%
Podari 3%
uglui 9%
Coridorul Jiului
Almj 4%
Natura 2000 SCI - Situri de importan Comunitar
Bistre 42%
Brdeti 6%
Bratovoeti 23%
Bucov 41%
Clrai 10%
Calopr 21%
Coofenii din dos 10%
Gighera 39%
Ialnia 1%
Malu Mare 5%
Ostroveni 63%
Podari 10%
uglui 90%
Vrvoru de jos 14%

200
Anexa 4.2 Principalele resurse antropice din judeul Dolj
Annex 4.2 Main anthropogenic resources in Dolj County
Localitate
Forma de
relief
Tipologie obiectiv turistic Obiectiv turistic antropic
Brabova Cmpie Monumente istorice i arhitecturale Cula Izvoranu Geblescu din sec. XVIII
Cioroiai Cmpie Vestigii arheologice Vil rustic, sec. II Epoca daco-roman; Castru, sec. II Epoca daco-roman
Danei Cmpie Vestigii arheologice Aezarea daco-roman de la Locusteni, sec. IV Epoca daco-roman
Verbia Cmpie Vestigii arheologice Aezarea fortificat din epoca bronzului de la Verbicioara
Bucov Cmpie Vestigii arheologice Cetatea dacic Pelendava, Latene
Coofenii din Dos Cmpie Vestigii arheologice Cetate, sec. V - II .e.n, Latene; Aezare, Epoca bronzului timpuriu; Aezare, Neolitic; Situl arheologic de la Coofenii din Dos, Neolitic
Mceu de Sus Cmpie Obiceiuri i tradiii etnofolclorice esturi- covoare olteneti creatori individuali
uglui Cmpie Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Proorul obicei popular laic ce se practic n ziua Sfntului Gheorghe
Simnicu de Sus Cmpie Vestigii arheologice Cetatea dacic de la Izvor, sec. I , Latene trziu
Desa Cmpie Vestigii arheologice Castrul roman de la Desa, sec. III Epoca daco-roman
Melineti Cmpie
Monumente istorice i arhitecturale Conac, modif. sec. XIX 1695 1705; Ansamblul curii boierilor Jieni, sec XVII XVIII
Monumente religioase Biserica Sf. Voievozi , 1774; modif. 1894
Vrvoru de Jos Cmpie Monumente religioase Biserica Sf. Voievozi a fostului schit Ciutura, 1651; modif. 1851
Cernteti Cmpie Monumente istorice i arhitecturale Cula Cerntetilor, sec. XVIII
Calopar Cmpie Vestigii arheologice
Fortificaie, sec. XIV, Epoca medieval; Cetate, sec. IV - II .e.n, Latene; Aezare, Perioada de tranziie la epoca bronzului; Situl arheologic de la Bazdana- Calopar, punct
La Cucuioara, sec. IV - II .e.n
Podari Deal Monumente religioase
Biserica Sf. Dumitru, 1656 - 1658; Streie, 1956; pe ruine de sec. XVII; Chilii, nc. sec. XX; pe ruinele caselor vechi; Turn clopotni, sec. XVIII; Mnstirea Jitianu, sf.
sec. XVI, ref. 1656- 1658
Malu Mare Deal
Monumente istorice i arhitecturale Conacul lui Stan Janu, sec. XVIII; Ansamblul curii boierilor Jieni, sec XVII - XVIII
Monumente religioase Biserica Sf. tefan si Sf. Gheorghe, sec.XVII ref. 1778 - 1779
Almj Deal
Monumente istorice i arhitecturale Cula Poenaru, 1764; modif. 1896
Monumente religioase Biserica Sf.Voievozi,1787-1789
Sursa: prelucrare dup Ministerul Dezvoltrii Regionale i a Turismului, Planul de amenajare a teritoriului Naional Seciunea a VIII-a zone turistice, http://www.mie.ro/printeaza.php?p=1081

Anexa 4.3 Matricea distanei dintre localiti cu acces la resurse antropice jude Dolj
Annex 4.3 Distance matrix between localities with access to anthropogenic resources - Dolj County
Nr. crt Localitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Brabova 0 77,9 78,8 29,2 35,5 34,8 92,8 47,8 40,5 86,0 62,6 49,8 34,5 54,1 40,8 42,0 42,8
2 Cioroiasi 77,9 0 74,7 59,1 38,7 67,8 40,4 44,5 57,4 54,6 79,5 24,6 80,9 50,8 38,1 49 65,4
3 Daneti 78,8 74,7 0 117,7 51,4 68,8 39,6 53,2 60 107,7 82,1 66 81,8 45,1 49,2 36,9 66,3
4 Verbita 29,2 59,1 117,7 0 66,3 78,9 87,9 86,6 81,3 64,3 103,4 67,6 63,7 92,9 79,6 80,7 85
5 Bucovat 35,5 38,7 51,4 66,3 0 25,4 65,3 20,3 14,9 85,5 37,1 14,3 38,4 26,6 13,3 14,4 22,9
6 Cotofenii din Dos 34,8 67,8 68,8 78,9 25,4 0 82,7 37,7 30,3 111,6 41,3 39,6 18 44 30,7 31,8 28,3
7 Macesu de Sus 92,8 40,4 39,6 87,9 65,3 82,7 0 50,7 72,3 66,4 94,4 59,5 95,8 42,6 53 63,9 80,3
8 tuglui 47,8 44,5 53,2 86,6 20,3 37,7 50,7 0 27,3 91,2 49,4 24,2 50,8 9,9 8 18,9 35,3
9 simnicu de Sus 40,5 57,4 60 81,3 14,9 30,3 72,3 27,3 0 103,7 24,2 29,1 43,3 33,2 19,8 21 22,5
10 Desa 86,0 54,6 107,7 64,3 85,5 111,6 66,4 91,2 103,7 0 126,3 71,3 124,7 97,6 84,8 95,8 112,1
11 Melinesti 62,6 79,5 82,1 103,4 37,1 41,3 94,4 49,4 24,2 126,3 0 51,2 48,3 55,3 41,9 43,1 41,2
12 Vrvoru de Jos 49,8 24,6 66 67,6 14,3 39,6 59,5 24,2 29,1 71,3 51,2 0 49,9 30,5 17,8 28,7 37,2
13 Cernatesti 34,5 80,9 81,8 63,7 38,4 18 95,8 50,8 43,3 124,7 48,3 49,9 0 57,1 43,7 44,9 35,3
14 Calopar 54,1 50,8 45,1 92,9 26,6 44 42,6 9,9 33,2 97,6 55,3 30,5 57,1 0 43,7 44,9 35,3
15 Podari 40,8 38,1 49,2 79,6 13,3 30,7 53 8 19,8 84,8 41,9 17,8 43,7 43,7 0 11,9 28,2
16 Malu Mare 42,0 49 36,9 80,7 14,4 31,8 63,9 18,9 21 95,8 43,1 28,7 44,9 44,9 11,9 0 29,4
17 Almaj 42,8 65,4 66,3 85 22,9 28,3 80,3 35,3 22,5 112,1 41,2 37,2 35,3 35,3 28,2 29,4 0
Sursa: calculate pe baza distanelor de pe site-ul http://www.distanta.com/

201
Anexa 4.4 Resurse naturale importante din judeul Gorj
Annex 4.4 Important natural resources in Gorj County
Denumire arie protejat Localitate Procent din localitate sau - ha Tip arie protejat
Coridorul Jiului
Aninoasa 23%
Natura 2000 SCI Situri de importan Comunitar
Blteni 33%
Brbteti 9%
Borscu 1%
Brneti 35%
Dneti 6%
Drgueti 14%
Ioneti 13%
Negomir 1%
Ploporu 54%
Suleti 1%
nreni 9%
Turburea 3%
Urdari 99%
Nordul Gorjului de Est
Baia de Fier 83%
Natura 2000 SCI Situri de importan Comunitar Crasna 62%
Mueteti 58%
Domogled-Valea Cernei Pade 71% Natura 2000 SPA - Arie de Protecie Special
Munii Retezat Pade 1% Natura 2000 SPA - Arie de Protecie Special
Platoul Mehedini Pade 5% Natura 2000 SCI Situri de importan Comunitar
Nordul Gorjului de Vest Godineti 8%
Natura 2000 SCI Situri de importan Comunitar
Pade 23%
Runcu 86%
Schela 73%
Stneti 67%
Turcineti 2%
Petiani 69%
Parng
Baia de Fier 1% Natura 2000 SCI
Situri de importan Comunitar Crasna 13%
Locul Fosilifer Groera Aninoasa 1 ha Arie protejat de interes naional
Petera Muierii Baia de Fier 19 ha Arie protejat de interes national
Parcul Naional Domogled - Valea Cernei Piatra Cloanilor (inclusiv Peterile Cloani i Cioaca cu Brebenei); Ciucevele
Cernei; Petera Martel; Cheile Corcoaiei
Pade 2932 ha Arie protejat de interes naional (Parc naional)
Petera Iedului Baia de Fier Arie protejat de interes naional
Locul Fosilifer Buzeti Crasna 1 ha Arie protejat de interes naional
Petera Martel PN - B Pade 2 ha Arie protejat de interes naional
Petera Lazului Pade 2 ha Arie protejat de interes naional
Muntele Oslea Pade 280 ha Arie protejat de interes naional
Ciucevele Cernei PN - B Pade 1166 ha Arie protejat de interes naional
Cheile Corcoaiei PN - B Pade 34 ha Arie protejat de interes naional
Piatra Cloanilor (inclusiv peterile cloani si Cioaca cu Brebenei) PN - B Pade 1730 ha Arie protejat de interes naional
Pdurea Gorganu Pade 21,3 ha Arie protejat de interes naional
Piatra Borotenilor Petiani 28 ha Arie protejat de interes naional
Pdurea Polovragi Polovragi 10 ha Arie protejat de interes naional
Cheile Olteului i Petera Polovragi Polovragi 150 ha Arie protejat de interes naional
Izbucul Jaleului Runcu 20 ha Arie protejat de interes naional
Cheile Sohodolului Runcu 350 ha Arie protejat de interes naional

202
Sursa: MDRL, Arii naturale protejate , accesibil on-line la adresa http://www.docstoc.com/docs/115982480/ARII-PROTEJATE-REGIUNEA-OLTENIA

Anexa 4.5 Matricea distanei dintre localiti cu acces la resurse naturale jude Gorj
Annex 4.5 Distance matrix between localities with access to natural resources - Gorj County
Nr.
crt
Localitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Aninoasa 0 60,8 46,8 14,3 36,4 18,1 55,4 50,7 58,1 84,7 33,9 58 53,1 93,9 71,8 35,7 66,7 66,1 41,9 8,4 67,6 34,9 60,4 19,8 11,3 54,5 42,9 15
2 Baia de
Fier 60,8 0 62 46,5 94,1 86,6 24,1 48,9 56,3 82,9 91,6 32 84,6 92,1 70 68,2 5,6 64,3 28,5 57,6 59,8 33,1 57,1 92,6 64,3 51,2 66,5 52,7
3 Balteni 46,8 62 0 40,6 37,1 29,7 57,8 27,9 27,8 42,4 34,6 57,1 23,6 60,3 38,2 11,2 69,1 47,2 44,3 51,7 55,6 35 46,2 35,7 48,6 42,5 9,6 46,8
4 Barbatesti 14,3 46,5 40,6 0 55,6 37,3 41 36,4 43,8 70,4 49,3 43,7 63,1 79,6 57,5 46,6 52,3 51,8 27,6 11,1 53,2 20,6 46 32,7 17,7 40,2 45 12,2
5 Borascu 36,4 94,1 37,1 55,6 0 19,2 83,6 59,9 45,9 51,7 17,4 75,2 18,7 65,6 56,3 25,9 101 65,3 76,3 49,8 73,7 66,9 64,2 25,2 38 60,6 25,2 56,3
6 Branesti 18,1 86,6 29,7 37,3 19,2 0 82,3 52,4 56,4 71 16,7 85,7 35,9 88,9 66,8 18,5 93,6 75,8 68,9 31,5 84,2 59,5 74,8 6,9 19,8 71,1 25,7 38,1
7 Crasna 55,4 24,1 57,8 41 83,6 82,3 0 40,9 38 63,5 86,1 8,4 65,1 72,7 50,6 62,7 28,4 45 13,7 52,1 36,3 27,6 33,5 87,1 58,8 27,6 61,1 47,3
8 Danesti 50,7 48,9 27,9 36,4 59,9 52,4 40,9 0 13,1 43,3 57,4 32,3 40,2 52,5 30,4 34 54,7 24,7 29,9 47,5 30,8 16,3 21,3 58,4 54,1 17,7 32,4 42,6
9 Dragutesti 58,1 56,3 27,8 43,8 45,9 56,4 38 13,1 0 34 61,3 29,3 27,2 49,6 27,4 37,9 62,1 21,8 37,4 54,9 27,8 23,7 18,4 62,4 75,2 14,7 36,3 50
10 Godinesti 84,7 82,9 42,4 70,4 51,7 71 63,5 43,3 34 0 75,9 55,1 41,8 13,9 13,5 52,5 88,7 24,7 63,9 81,5 53,6 50,3 38,7 77 89,8 40,5 50,9 76,6
11 Ionesti 33,9 91,6 34,6 49,3 17,4 16,7 86,1 57,4 61,3 75,9 0 90,6 34,1 87,4 71,7 23,4 98,5 80,7 73,8 43,5 89,1 64,4 79,7 16,6 31,7 76 25,4 50
12 Musetesti 58 32 57,1 43,7 75,2 85,7 8,4 32,3 29,3 55,1 90,6 0 40,1 64,3 42,2 67,4 36,3 36,5 21,6 60,1 27,8 23,6 25,1 91,9 66,7 19,2 65,8 55,2
13 Negomir 53,1 84,6 23,6 63,1 18,7 35,9 65,1 40,2 27,2 41,8 34,1 40,1 0 59,7 37,5 33,7 91,6 46,6 66,8 74,2 55 50,9 45,5 41,9 54,7 41,9 32,1 69,3
14 Pades 93,9 92,1 60,3 79,6 65,6 88,9 72,7 52,5 49,6 13,9 87,4 64,3 59,7 0 22,7 70,4 97,9 33,9 73,2 90,7 62,8 59,5 48 94,9 107,8 49,7 68,8 85,8
15 Pestisani 71,8 70 38,2 57,5 56,3 66,8 50,6 30,4 27,4 13,5 71,7 42,2 37,5 22,7 0 48,3 75,8 11,8 51 68,6 40,7 37,4 25,8 72,8 85,6 27,6 46,7 63,7
16 Plopsoru 35,7 68,2 11,2 46,6 25,9 18,5 62,7 34 37,9 52,5 23,4 67,4 33,7 70,4 48,3 0 75,1 57,3 50,4 49,1 65,7 41 56,3 24,5 37,3 52,6 7,2 55,6
17 Polovragi 66,7 5,6 69,1 52,3 101 93,6 28,4 54,7 62,1 88,7 98,5 36,3 91,6 97,9 75,8 75,1 0 70,2 34,3 63,5 64,1 38,9 64,4 98,5 70,1 58,5 72,4 58,6
18 Runcu 66,1 64,3 47,2 51,8 65,3 75,8 45 24,7 21,8 24,7 80,7 36,5 46,6 33,9 11,8 57,3 70,2 0 45,4 62,9 35 31,7 20,2 83 69,6 21,9 56,9 58
19 Sacelu 41,9 28,5 44,3 27,6 76,3 68,9 13,7 29,9 37,4 63,9 73,8 21,6 66,8 73,2 51 50,4 34,3 45,4 0 38,7 46,8 14,2 39,6 73,7 45,3 33,7 47,6 33,8
20 Saulesti 8,4 57,6 51,7 11,1 49,8 31,5 52,1 47,5 54,9 81,5 43,5 60,1 74,2 90,7 68,6 49,1 63,5 62,9 38,7 0 64,4 31,7 57,2 26,8 11,9 51,3 56,2 14,1
21 Schela 67,6 59,8 55,6 53,2 73,7 84,2 36,3 30,8 27,8 53,6 89,1 27,8 55 62,8 40,7 65,7 64,1 35 46,8 64,4 0 33,2 22,7 90,4 71 13,1 64,3 59,5
22 Scoarta 34,9 33,1 35 20,6 66,9 59,5 27,6 16,3 23,7 50,3 64,4 23,6 50,9 59,5 37,4 41 38,9 31,7 14,2 31,7 33,2 0 26 65,5 38,3 20,1 39,4 26,8
23 Stanesti 60,4 57,1 46,2 46 64,2 74,8 33,5 21,3 18,4 38,7 79,7 25,1 45,5 48 25,8 56,3 64,4 20,2 39,6 57,2 22,7 26 0 81,8 63,8 9,6 55,7 52,3
24 tantareni 19,8 92,6 35,7 32,7 25,2 6,9 87,1 58,4 62,4 77 16,6 91,9 41,9 94,9 72,8 24,5 98,5 83 73,7 26,8 90,4 65,5 81,8 0 15,1 77,1 31,7 33,4
25 Turburea 11,3 64,3 48,6 17,7 38 19,8 58,8 54,1 75,2 89,8 31,7 66,7 54,7 107,8 85,6 37,3 70,1 69,6 45,3 11,9 71 38,3 63,8 15,1 0 57,9 44,4 18,4
26 Turcinesti 54,5 51,2 42,5 40,2 60,6 71,1 27,6 17,7 14,7 40,5 76 19,2 41,9 49,7 27,6 52,6 58,5 21,9 33,7 51,3 13,1 20,1 9,6 77,1 57,9 0 51,2 46,2
27 Urdari 42,9 66,5 9,6 45 25,2 25,7 61,1 32,4 36,3 50,9 25,4 65,8 32,1 68,8 46,7 7,2 72,4 56,9 47,6 56,2 64,3 39,4 55,7 31,7 44,4 51,2 0 62,8
28 Vladimir 15 52,7 46,8 12,2 56,3 38,1 47,3 42,6 50 76,6 50 55,2 69,3 85,8 63,7 55,6 58,6 58 33,8 14,1 59,5 26,8 52,3 33,4 18,4 46,2 62,8 0
Sursa: calculate pe baza distanelor de pe site-ul http://www.distanta.com/


Denumire arie protejat Localitate Procent din localitate sau - ha Tip arie protejat
Piatra Buha Scelu 1 ha Arie protejat de interes naional
Formaiuni eocene de la Scelu Scelu 1 ha Arie protejat de interes naional
Valea Sodomului Scelu 1 ha Arie protejat de interes naional
Izvoarele Minerale Scelu Scelu 1 ha Arie protejat de interes naional
Piatra Biserica Dracilor Scelu 1 ha Arie protejat de interes naional
Locul Fosilifer Suleti Suleti 1 ha Arie protejat de interes naional
Dealul Gorncelu Schela 1 ha Arie protejat de interes naional
Defileul Jiului Schela 12% Natura 2000 SCI Situri de importan Comunitar
Valea Ibanului Scoara 1 ha Arie protejat de interes naional
Locul Fosilifer Valea Desului Vladimir 1 ha Arie protejat de interes naional

203
Anexa 4.6 Principalele resurse antropice din judeul Gorj
Annex 4.6 Main anthropogenic resources in Gorj County
Localitate
Forma de
relief
Tipologie obiectiv turistic Obiectiv turistic antropic
Aninoasa Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Obiceiuri i arhitectur tradiional
Arcani Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Obiceiuri i arhitectur tradiional; Homanul: Manifestare etnofolclric: 28 martie
Baia de Fier Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice
Obiceiuri i arhitectur tradiional; Maria Dinoiu: custuri, esut; Festivalul interjudeean de folclor pastoral Cobortul oilor de la
munte (a doua duminic din septembrie)
Bengeti-
Ciocadia
Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Obiceiuri i arhitectur tradiional
Bolboi Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Festivalul lutarilor gorjeni (14 septembrie)
Bustuchin Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice
Festivalul Rapsozii Gilortului, Galbenului, Olteului i Amaradiei
(26-27 iulie)
Clnic Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Ceramic, familii de olari
Ciuperceni Munte Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Focuri peste zpezi: Manifestare cultural-religioas nchinat Sf. Trifon (1 februarie); Manifestarea comunitar Logodna vinului cu ulcica, Ceramic, familii de olari
Crasna Munte Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Obiceiuri i arhitectur tradiional; Cioplituri n lemn, meteri individuali; Srbtoarea Snzienelor (24 iunie)
Dnciuleti Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Srbtoarea Radinetilor (2 iulie)
Dragoteti Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Festivalul folcloric al Jilurilor Cntecul vilor (27 iulie)
Glogova Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Obiceiuri i arhitectur tradiional, Ion Retezeanu: Ceramic; Ceramic, familii de olari
Godineti Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Festivalul folcloric pentru tineret (6 august)
Hurezani Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Festivalul folcloric Amaradia (28 mai)
Leleti Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Obiceiuri i arhitectur tradiional; muzeu
Mtsari Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Sarbatorile dealului: Manifestare etnofolcloric 26 martie; Memorial Maria Apostol/Ghermanul (12 mai)
Mueteti Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Obiceiuri i arhitectur tradiional
Pade Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Obiceiuri i arhitectur tradiional
Pestiani Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Obiceiuri i arhitectur tradiional; muzeu
Plopsoru Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Ceramic, familii de olari
Polovragi Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice
Obiceiuri i arhitectur tradiional; Urcatul oilor la munte festival folcloric pastoral; Trgul anual de Sfntu Ilie trg tradiional (art popular, obiecte de uz gospodresc,
vite etc.); cioplituri n lemn, meteri individuali, muzee, Nedeia de Sf. Ilie (20 iulie)
Prigoria Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Obiceiuri i arhitectur tradiional
Runcu Cmpie Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Obiceiuri i arhitectur tradiional
Scelu Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Obiceiuri i arhitectur tradiional
Scoara Munte Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Obiceiuri i arhitectur tradiional
Stanesti Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Obiceiuri i arhitectur tradiional; Pastorala Floriilor: Complex de manifestri culturale i artistice nchinate srbtorilor pALSCALe 16 aprilie
Teleti Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice
Srbtoarea Sf. Gheorghe n dealul Teletilor (manifestare cultural -
Religioas din 24 aprilie)
Glogova Deal Monumente istorice i arhitecturale Casa Glogoveanu, sec. XVII XVIII; Ansamblul Glogoveanu, sec. XVII - XVIII
Slivileti Munte Monumente istorice i arhitecturale Cula Cioaba-Chintescu,1762, 1818-1825
Turcineti Deal Monumente istorice i arhitecturale Casa Crtianu, sf. sec. XVIII
Blneti Deal Monumente religioase Biserica de lemn Sf. Voievozi,1680
Crasna Munte Monumente religioase Biserica Sf. Nicolae,1636; Chilii, sec. XVII; Turn clopotni sec.XVII; Zid de incint, sec. XVII; Ansamblul schitului Crasna,1636
Crue Deal Monumente religioase Biserica de lemn Intrarea in Biserica,1684
Glogova Deal Monumente religioase Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva, 1728, ref. 1791 -1792; Biserica Sf. Nicolae,1730; Zid de incint, sec. XVIII
Polovragi Deal Monumente religioase Biserica Adormirea Maicii Domnului,1648; Bolnia Sf. Nicolae,1732; Streie, sec. XVII XVIII, Turn clopotni1648, Mnstirea Polovragi, sec.XVI - XVIII
Baia de Fier Deal Vestigii arheologice Aezare,Paleolitic mijlociu; Aezare,Epoca bronzului; Situl arheologic de la Petera Muierilor
Pestiani Deal Vestigii arheologice Aezarea paleolitic de la Boroteni, Paleolitic superior
Teleti Deal Vestigii arheologice Necropol, Hallstatt trziu; Aezare, sec. VI - V a.Chr. Hallstatt; Situl arheologic de la Teleti; Necropola Hallstatt de la Teleti, sec. VI V a. Chr. Hallstatt trziu
Schela Munte Monumente religioase Biserica de lemn Sf. Dumitru,1781
Sursa: prelucrare dup Ministerul Dezvoltrii Regionale i a Turismului, Planul de amenajare a teritoriului Naional Seciunea a VIII-a zone turistice, http://www.mie.ro/printeaza.php?p=1081


204
Anexa 4.7 Matricea distanei dintre localiti cu acces la resurse antropice jude Gorj
Annex 4.7 Distance matrix between localities with access to anthropogenic resources - Gorj County
Nr.
crt
Localitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Aninoasa 0 61 55 85 58 94 72 36 67 66 42 68 35 60 55 65 42 43 50 73 78 67 54 95 29 61 60 47 73 51 47 51
2 Baia de Fier 61 0 24 83 32 92 70 68 6 64 29 60 33 57 51 63 21 101 35 67 75 65 86 98 60 60 84 23 67 109 45 81
3 Crasna 55 24 0 64 8 73 51 63 28 45 14 36 28 34 28 44 23 78 57 48 56 99 67 79 55 40 65 33 49 81 19 75
4 Godinesti 85 83 64 0 55 14 14 53 89 25 64 54 50 39 41 21 64 43 89 19 12 124 33 20 84 30 26 71 30 46 46 108
5 Musetesti 58 32 8 55 0 64 42 67 36 37 22 28 24 25 19 35 31 69 65 40 48 107 59 70 63 32 57 41 40 72 11 83
6 Pades 94 92 73 14 64 0 23 70 98 34 73 63 60 48 50 30 73 57 98 39 26 126 46 12 94 39 40 81 39 48 55 110
7 Pestisani 72 70 51 14 42 23 0 48 76 12 51 41 37 26 28 8 51 50 76 17 24 120 40 29 71 17 33 59 17 54 33 104
8 Plopsoru 36 68 63 53 67 70 48 0 75 57 50 66 41 56 53 50 51 33 65 37 42 71 36 77 61 55 40 55 37 41 57 55
9 Polovragi 67 6 28 89 36 98 76 75 0 70 34 64 39 64 59 69 27 107 35 73 81 60 92 104 56 65 90 24 73 115 51 76
10 Runcu 66 64 45 25 37 34 12 57 70 0 45 35 32 20 22 5 46 61 70 27 35 130 50 40 66 9 44 53 27 64 27 86
11 Sacelu 42 29 14 64 22 73 51 50 34 45 0 47 14 40 34 44 10 82 42 48 56 86 68 79 42 41 65 20 48 90 26 62
12 Schela 68 60 36 54 28 63 41 66 64 35 47 0 33 23 13 34 47 68 71 38 46 137 57 69 67 30 55 54 39 71 29 87
13 Scoarta 35 33 28 50 24 60 37 41 39 32 14 33 0 26 20 31 14 63 39 34 42 79 53 66 35 27 51 22 35 66 13 55
14 Stanesti 60 57 34 39 25 48 26 56 64 20 40 23 26 0 10 19 40 59 64 25 33 129 48 54 60 15 42 47 25 62 22 80
15 Turcinesti 55 51 28 41 19 50 28 53 59 22 34 13 20 10 0 21 34 55 58 25 33 124 44 56 54 17 42 41 26 58 16 74
16 Arcani 65 63 44 21 35 30 8 50 69 5 44 34 31 19 21 0 44 52 69 18 26 121 41 36 65 10 35 52 18 55 26 85
17
Bengesti-
Ciocadia 42 21 23 64 31 73 51 51 27 46 10 47 14 40 34 44 0 82 35 48 56 86 68 79 42 41 65 13 49 90 27 62
18 Bolbosi 43 101 78 43 69 57 50 33 107 61 82 68 63 59 55 52 82 0 98 35 33 79 11 44 82 57 17 88 40 9 59 63
19 Bustuchin 50 35 57 89 65 98 76 65 35 70 42 71 39 64 58 69 35 98 0 73 81 46 83 104 21 65 88 22 73 106 51 42
20 Clnic 73 67 48 19 40 39 17 37 73 27 48 38 34 25 25 18 48 35 73 0 9 108 25 43 68 24 18 56 6 39 30 92
21 Ciuperceni 78 75 56 12 48 26 24 42 81 35 56 46 42 33 33 26 56 33 81 9 0 114 22 37 76 32 16 63 14 36 38 98
22 Danciulesti 67 65 99 124 107 126 120 71 60 130 86 137 79 129 124 121 86 79 46 108 114 0 89 114 47 126 96 63 109 87 94 28
23 Dragotesti 54 86 67 33 59 46 40 36 92 50 68 57 53 48 44 41 68 11 83 25 22 89 0 56 79 46 7 74 29 14 48 73
24 Glogova 95 98 79 20 70 12 29 77 104 40 79 69 66 54 56 36 79 44 104 43 37 114 56 0 100 45 49 87 45 35 61 98
25 Hurezani 29 60 55 84 63 94 71 61 56 66 42 67 35 60 54 65 42 82 21 68 76 47 79 100 0 61 83 46 69 90 47 20
26 Lelesti 61 60 40 30 32 39 17 55 65 9 41 30 27 15 17 10 41 57 65 24 32 126 46 45 61 0 40 48 24 61 23 81
27 Matasari 60 84 65 26 57 40 33 40 90 44 65 55 51 42 42 35 65 17 88 18 16 96 7 49 83 40 0 72 22 20 47 80
28 Prigoria 47 23 33 71 41 81 59 55 24 53 20 54 22 47 41 52 13 88 22 56 63 63 74 87 46 48 72 0 56 95 34 67
29 Telesti 73 67 49 30 40 39 17 37 73 27 48 39 35 25 26 18 49 40 73 6 14 109 29 45 69 24 22 56 0 43 30 93
30 Slivilesti 51 109 81 46 72 48 54 41 115 64 90 71 66 62 58 55 90 9 106 39 36 87 14 35 90 61 20 95 43 0 56 71
31 Balanesti 47 45 19 46 11 55 33 57 51 27 26 29 13 22 16 26 27 59 51 30 38 94 48 61 47 23 47 34 30 56 0 67
32 Cruset 51 81 75 108 83 110 104 55 76 86 62 87 55 80 74 85 62 63 42 92 98 28 73 98 20 81 80 67 93 71 67 0
Sursa: calculate pe baza distanelor de pe site-ul http://www.distanta.com/

Anexa 4.8 Resurse naturale importante din judeul Olt
Annex 4.8 Important natural resources in Olt County
Denumire arie protejat Localitate Procent din localitate sau ha Tip arie protejat
Confluena Jiu-Dunre Ianca 4% Natura 2000 SPA - Arie de Protecie Special
Casa pdurii din pdurea Potelu Ianca 7,6 ha Arie protejat de interes naional
Coridorul Jiului Ianca 4% Natura 2000 SCI Situri de importan Comunitar
Confluena Olt-Dunre Grcov 35%
Natura 2000 SPA - Arie de Protecie Special Giuvrti 73%
Orlea 2%
Lacul Strejeti Strejeti 2378 ha Arie protejat de interes naional
Pdurea Studinia Studina 2% Natura 2000 SCI Situri de importan Comunitar

205
Sursa: MDRL, Arii naturale protejate , accesibil on-line la adresa http://www.docstoc.com/docs/115982480/ARII-PROTEJATE-REGIUNEA-OLTENIA

Anexa 4.9 Matricea distanei dintre localiti cu acces la resurse naturale jude Olt
Annex 4.9 Distance matrix between localities with access to natural resources - Olt County
Nr. crt Localitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Bals 0 74,1 10,3 27,7 32,6 37,5 30,5 40,8 17,1 91,1 96,7 55 36 95,2 17,8 89,3 24,6 15,3 24,3 20,4 47,9 32 59,8 56,1 17,1
2 Barza 74,1 0 74,9 66,3 56,1 72,4 64,8 47,9 57,2 109,9 107,6 53,5 71,9 108,8 82,3 102,9 66,2 73,4 60,2 54,8 46,4 67,9 73,4 69,7 80,7
3 Bobicesti 10,3 74,9 0 28,6 33,5 38,4 31,4 41,7 18,1 92 97,6 55,9 36,9 95,7 7,4 90,2 25,5 16,2 25,2 21,3 48,9 32,9 60,7 57,0 27,5
4 Brancoveni 27,7 66,3 28,6 0 16,9 21,8 14,8 25,2 11,7 75,4 81 39,3 30,5 79,1 36 73,6 8,9 12,7 18,7 12,7 32,3 26,4 44,2 40,4 30,1
5 Dobrosloveni 32,6 56,1 33,5 16,9 0 16,2 8,7 8,3 27,1 58,5 64,1 22,4 45,9 62,2 40,9 56,7 10 17,3 34,2 28,1 15,4 41,9 27,3 23,5 24,5
6 Dobrun 37,5 72,4 38,4 21,8 16,2 0 14,2 24,5 32,1 74,8 80,3 38,7 50,9 78,5 45,8 73 15 22,2 39,1 33,1 31,6 46,8 43,5 39,7 8,6
7 Falcoiu 30,5 64,8 31,4 14,8 8,7 14,2 0 16,9 25,1 67,2 72,8 31,1 43,9 70,9 38,9 65,4 8 15,2 32,1 26,1 24 39,8 35,9 32,2 22,5
8 Farcasele 40,8 47,9 41,7 25,2 8,3 24,5 16,9 0 35,4 61,7 48,5 14,2 54,2 65,8 49,2 59,9 18,3 25,5 42,4 36,4 7,1 50,1 30,5 26,7 32,8
9 Ganeasa 17,1 57,2 18,1 11,7 27,1 32,1 25,1 35,4 0 85,7 91,3 49,6 19,6 89,4 25,5 83,9 19,2 23,1 7,8 3,5 42,5 15,5 54,4 50,6 34,4
10 Garcov 91,1 109,9 92 75,4 58,5 74,8 67,2 61,7 85,7 0 9,5 53,8 104,4 38,2 99,4 19,5 68,5 75,8 92,7 86,6 62,6 100,4 32,7 37,7 92,8
11 Giuvarasti 96,7 107,6 97,6 81 64,1 80,3 72,8 48,5 91,3 9,5 0 34,8 110 46,9 105 28,2 74,1 81,4 98,3 92,2 41,3 106 38,3 43,3 98,5
12 Gostavatu 55 53,5 55,9 39,3 22,4 38,7 31,1 14,2 49,6 53,8 34,8 0 68,4 70,7 63,3 52 32,5 39,7 56,6 50,6 7,1 64,3 22,6 18,8 47
13 Gradinari 36 71,9 36,9 30,5 45,9 50,9 43,9 54,2 19,6 104,4 110 68,4 0 108,2 24,7 102,7 38 41,9 11,8 21,8 61,3 4 73,2 69,4 53,2
14 Ianca 95,2 108,8 95,7 79,1 62,2 78,5 70,9 65,8 89,4 38,2 46,9 70,7 108,2 0 103,1 19,2 72,3 79,5 96,4 90,3 66,8 104,1 49,6 54,7 95,7
15 Morunclav 17,8 82,3 7,4 36 40,9 45,8 38,9 49,2 25,5 99,4 105 63,3 24,7 103,1 0 97,7 32,9 23,6 16,8 28,7 56,3 20,7 68,2 64,4 34,9
16 Orlea 89,3 102,9 90,2 73,6 56,7 73 65,4 59,9 83,9 19,5 28,2 52 102,7 19,2 97,7 0 66,8 74 90,9 84,8 60,9 98,6 30,9 36,0 90,2
17 Osica de Sus 24,6 66,2 25,5 8,9 10 15 8 18,3 19,2 68,5 74,1 32,5 38 72,3 32,9 66,8 0 9,3 26,2 20,2 25,4 33,9 37,3 33,5 23,3
18 Parscoveni 15,3 73,4 16,2 12,7 17,3 22,2 15,2 25,5 23,1 75,8 81,4 39,7 41,9 79,5 23,6 74 9,3 0 30,2 26,2 32,7 37,9 44,5 40,8 30,5
Denumire arie protejat Localitate Procent din localitate sau ha Tip arie protejat
CorabiaTurnu Mgurele Grcov 33%
Natura 2000 SCI Situri de importan Comunitar
Giuvrti 1%
Pdurea Vldila Vldila 16% Natura 2000 SCI Situri de importan Comunitar
Pdurea Reca Hotrani Dobrosloveni 14%
Natura 2000 SCI Situri de importan Comunitar Flcoiu 1%
Frcaele 16%
Valea Oltului Inferior Brncoveni 19%
Natura 2000 SPA - Arie de Protecie Special
Dobrosloveni 17%
Flcoiu 47%
Frcaele 49%
Gneasa 2%
Gostavu 16%
Grdinari 12%
Osica de Sus 14%
Pleoiu 7%
Sltioara 27%
Stoeneti 21%
Strejeti 4%
Pdurea Sarului Bobiceti 21%
Natura 2000 SCI Situri de importan Comunitar
Gneasa 22%
Morunglav 64%
Pleoiu 1%
Valea Olteului Brza 5%
Natura 2000 SCI Situri de importan Comunitar
Dobrun 3%
Flcoiu 5%
Osica de Sus 8%
Prcoveni 2%
Voineasa 11%

206
Nr. crt Localitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
19 Plesoiu 24,3 60,2 25,2 18,7 34,2 39,1 32,1 42,4 7,8 92,7 98,3 56,6 11,8 96,4 16,8 90,9 26,2 30,2 0 10,1 49,6 7,7 61,4 57,7 41,4
20 Slatioara 20,4 54,8 21,3 12,7 28,1 33,1 26,1 36,4 3,5 86,6 92,2 50,6 21,8 90,3 28,7 84,8 20,2 26,2 10,1 0 43,5 19,2 55,4 51,6 37,5
21 Stoenesti 47,9 46,4 48,9 32,3 15,4 31,6 24 7,1 42,5 62,6 41,3 7,1 61,3 66,8 56,3 60,9 25,4 32,7 49,6 43,5 0 57,3 31,4 27,6 39,9
22 Strejesti 32 67,9 32,9 26,4 41,9 46,8 39,8 50,1 15,5 100,4 106 64,3 4 104,1 20,7 98,6 33,9 37,9 7,7 19,2 57,3 0 69,1 65,4 49,1
23 Studina 59,8 73,4 60,7 44,2 27,3 43,5 35,9 30,5 54,4 32,7 38,3 22,6 73,2 49,6 68,2 30,9 37,3 44,5 61,4 55,4 31,4 69,1 0 6,5 60,8
24 Vladila 56,1 69,7 57,0 40,4 23,5 39,7 32,2 26,7 50,6 37,7 43,3 18,8 69,4 54,7 64,4 36,0 33,5 40,8 57,7 51,6 27,6 65,4 6,5 0 57
25 Voineasa 17,1 80,7 27,5 30,1 24,5 8,6 22,5 32,8 34,4 92,8 98,5 47 53,2 95,7 34,9 90,2 23,3 30,5 41,4 37,5 39,9 49,1 60,8 57 0
Sursa: calculate pe baza distanelor de pe site-ul http://www.distanta.com/

Anexa 4.10 Resurse naturale importante din judeul Mehedini
Annex 4.10 Important natural resources in Mehedini County
Denumire arie protejat Localitate Procent din localitate//ha Tip arie protejat
Platoul Mehedini Bla 3%
Natura 2000 SCI Situri de importan Comunitar
Balta 74%
Blvneti 1%
Cireu 99%
Godeanu 71%
Ilovia 35%
Isverna 77%
Izvoru Brzii 12%
Obria-Cloani 44%
Podeni 98%
Ponoarele 65%
Izvorul i stncriile de la Camna Podeni 25 ha Arie protejat de interes naional
Pdurea Strmina Devesel 1%
Natura 2000 SCI Situri de importan Comunitar
Hinova 2%
Porile de Fier Breznia-Ocol 22%
Natura 2000 SCI Situri de importan Comunitar
Ilovia 65%
Tufriurile mediteraneene de la Isverna Isverna 10 ha Arie protejat de interes naional
Vrful lui Stan PN-B Isverna 120 ha Arie protejat de interes naional
Valea Oglnicului Breznia-Ocol 150 ha Arie protejat de interes naional
Coridorul Jiului Butoieti 3% Natura 2000 SCI Situri de importan Comunitar
Dealul Vrnic Breznia-Ocol 350 ha Arie protejat de interes naional
Pdurea Borov Blvneti 30 ha Arie protejat de interes naional
Parcul Natural Geoparcul Platoul Mehedinti
106000 ha
Parc naional
Petera Epuran Cireu Arie protejat de interes naional
Cheile Topolniei i Petera Topolniei Cireu Arie protejat de interes naional
Pdurea de liliac Ponoarele Ponoarele Arie protejat de interes naional
Complexul carstic de la Ponoarele Ponoarele Arie protejat de interes naional
Cornetul Piatra nclecat Isverna Arie protejat de interes naional
Petera Izverna Isverna Arie protejat de interes naional
Pereii calcaroi de la Izvoarele Coutei Balta Arie protejat de interes naional
Cheile Coutei Balta Arie protejat de interes naional
Cornetul Babelor i Cerboanei Balta Arie protejat de interes naional
Munii Almjului-Locvei Breznia-Ocol 22%
Natura 2000 SPA - Arie de Protecie Special
Ilovia 65%
Blahnia Burila Mare 98%
Natura 2000 SPA - Arie de Protecie Special
Devesel 95%
Gogou 99%
Gruia 27%
Hinova 56%

207
Sursa: MDRL, Arii naturale protejate , accesibil on-line la adresa http://www.docstoc.com/docs/115982480/ARII-PROTEJATE-REGIUNEA-OLTENIA


Anexa 4.11 Matricea distanei dintre localiti cu acces la resurse naturale jude Mehedini
Annex 4.11 Distance matrix between localities with access to natural resources - Mehedini County
Nr. crt Localitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Bala 0 48,7 52,8 53,6 84,3 61,2 68,4 78,3 111,2 62,1 91,9 100,2 64 41,1 74,8 45,1 47,3 39,7 40,1 76,3 29,4
2 Balta 48,7 0 20 43,0 77,7 104,3 19 71,8 104,6 14,3 85,3 93,6 57,4 47,3 68,2 16,5 33,1 33,4 23,5 26,9 19,3
3 Balvanesti 52,8 20 0 27 57,8 84,3 15,6 51,8 84,7 9,3 65,4 73,7 37,4 27,3 48,3 36,5 13,8 13,5 43,5 23,5 39,3
4 Breznita-Ocol 53,6 43,0 27 0 43,8 70,3 24 37,8 70,7 33,9 51,4 59,7 23,5 28,1 26,5 59,5 13,6 14,3 93,9 32 62,3
5 Burila Mare 84,3 77,7 57,8 43,8 0 84,5 67,2 7,7 50,4 66,9 17,6 39,4 21,5 53,6 64,9 94,1 44,1 44,8 132,4 75,1 96,9
6 Butoiesti 61,2 104,3 84,3 70,3 84,5 0 93,7 78,5 93,2 93,4 92,1 82,2 64,2 49,3 91,5 96,4 70,6 71,3 91,4 101,6 80,8
7 Ciresu 68,4 19 15,6 24 67,2 93,7 0 61,3 94,1 9,9 74,9 83,2 46,9 42,9 49,9 35,5 28,7 29 96,5 7,9 38,3
8 Devesel 78,3 71,8 51,8 37,8 7,7 78,5 61,3 0 43,8 60,9 15,3 32,8 15,5 47,6 59 88,1 38,1 38,8 126,4 69,1 90,9
9 Garla Mare 111,2 104,6 84,7 70,7 50,4 93,2 94,1 43,8 0 93,8 28,4 11 47,9 80,5 91,8 10,9 71 71,7 159,3 102 123,8
10 Godeanu 62,1 14,3 9,3 33,9 66,9 93,4 9,9 60,9 93,8 0 74,7 83 46,7 36,6 57,6 30,8 22,4 22,8 37,8 17,8 33,6
11 Gogosu 91,9 85,3 65,4 51,4 17,6 92,1 74,9 15,3 28,4 74,7 0 17,5 29 61,2 72,5 101,7 51,7 52,4 140 82,7 104,5
12 Gruia 100,2 93,6 73,7 59,7 39,4 82,2 83,2 32,8 11 83 17,5 0 37 69,6 80,9 110 60 60,7 148,3 91,1 112,8
13 Hinova 64 57,4 37,4 23,5 21,5 64,2 46,9 15,5 47,9 46,7 29 37 0 33,3 44,6 73,7 23,8 24,4 112 54,8 76,6
14 Husnicioara 41,1 47,3 27,3 28,1 53,6 49,3 42,9 47,6 80,5 36,6 61,2 69,6 33,3 0 49,3 63,8 21,8 13,8 71,5 50,8 60,9
15 Ilovita 74,8 68,2 48,3 26,5 64,9 91,5 49,9 59 91,8 57,6 72,5 80,9 44,6 49,3 0 84,3 34,8 35,5 79 22,8 87,6
16 Isverna 45,1 16,5 36,5 59,5 94,1 96,4 35,5 88,1 10,9 30,8 101,7 110 73,7 63,8 84,3 0 45,8 46,2 12,9 39,6 15,7
17 Izvoru Barzii 47,3 33,1 13,8 13,6 44,1 70,6 28,7 38,1 71 22,4 51,7 60 23,8 21,8 34,8 45,8 0 40,7 73,5 49,6 36,6
18 Malovat 39,7 33,4 13,5 14,3 44,8 71,3 29 38,8 71,7 22,8 52,4 60,7 24,4 13,8 35,5 46,2 7,9 0 57 36,9 52,8
19 Obarsia-Closani 40,1 23,5 43,5 93,9 132,4 91,4 96,5 126,4 159,3 37,8 140 148,3 112 71,5 79 12,9 56,6 57 0 50,4 19,7
20 Podeni 76,3 26,9 23,5 32 75,1 101,6 7,9 69,1 102 17,8 82,7 91,1 54,8 50,8 22,8 39,6 36,6 36,9 50,4 0 46,2
21 Ponoarele 29,4 19,3 39,3 62,3 96,9 80,8 38,3 90,9 123,8 33,6 104,5 112,8 76,6 60,9 87,6 15,7 52,4 52,8 19,7 46,2 0
Sursa: calculate pe baza distanelor de pe site-ul http://www.distanta.com/


Denumire arie protejat Localitate
Procent din localitate sau
ha
Tip arie protejat
Domogled-Valea Cernei Balta 16%
Natura 2000 SPA - Arie de Protecie Special
Isverna 19%
Obria-Cloani 56%
Podeni 2%
Gruia-Grla Mare Grla Mare 10%
Natura 2000 SPA - Arie de Protecie Special
Gruia 6%
Pdurea Bunget Burila Mare 18,2 ha Arie protejat de interes naional
Dealul Duhovnei Ilovia 50 ha Arie protejat de interes naional
Locul fosilifer Bahna PN-D Ilovia 10 ha Arie protejat de interes naional
Pdurea Strmina Hinova 100,3 ha Arie protejat de interes naional
Valea esna PN-B Balta 160 ha Arie protejat de interes naional
Cornetul Blii Balta 30 ha Arie protejat de interes naional
Locul fosilifer Malov Malov 6 ha Arie protejat de interes naional
Locul fosilifer Pietrele Roii Husnicioara 1 ha Arie protejat de interes naional
Pdurea Drghiceanu Obria Cloani 60 ha Arie protejat de interes naional
Cornetul Obria-Cloani Obria-Cloani 60 ha Arie protejat de interes naional

208
Anexa 4.12 Principalele resurse antropice din judeul Mehedini
Annex 4.12 Main anthropogenic resources in Mehedini County
Localitate Forma de relief Tipologie obiectiv turistic Obiectiv turistic antropic
Bcle Deal Monumente religioase Biserica de lemn Sf. Nicolae,1835
Balta Cmpie Obiceiuri i tradiii etnofolclorice Muzeu
Broteni Deal
Monumente religioase Biserica Sf. mprai a fostei mnstiri a Cutuiestilor,1836; Biserica de lemn Tierea Capului Sf. Ioan Botezatorul,1700, ref.1802
Monumente istorice i arhitecturale Cula Cutui,1815
Butoieti Cmpie
Monumente religioase
Biserica Cuvioasa Paraschiva, 1653, ref. 1841 1852; Streie, 1652 - 1653, cu adugiri nc sec.XVII; Corp chilii, sec. XX, pe ruinele
celor de sec. XVII; Turn poart clopotni, sec. XVII; Zid de incint,1653; Mnstirea Gura Motrului, sec. XVI; ref. 1653 i modif. 1841
1852
Obiceiuri i tradiii etnofolclorice 2 muzee
Garla Mare Munte Vestigii arheologice Aezare, Epoca bronzului
Hinova Deal Vestigii arheologice Castrul roman de la Hinova, sec. IV - V Epoca roman trzie
Ilov Cmpie Vestigii arheologice Ruinele mnstirii Cosutea-Crivelnic, sec. XIV Epoca medieval
Izvoru Brzii Deal Monumente religioase
Biserica Tierea Capului Sf. Ioan Boteztorul, 1645- 1646, pe ruine
de sec. XVI; Streie, sec. XVII, cu modif. ulterioare; Arhondaric, sec.
XVII; Chilii, sec. XVII; Turn clopotni, sec. XVII; Zid de incint, sec. XVII; Biserica de lemn Sf. Ioan Boteztorul,1832; Mnstirea
Schitul
Topolnia,1600-1611
Obria de Cmp Munte Monumente istorice i arhitecturale Palatul neoclassic Plea,1892
Ponoarele Deal Monumente istorice i arhitecturale Moara Crcucenilor (moar de lemn cu ciutur), sec. XIX
imian
Cmpie Monumente istorice i arhitecturale
Cetatea bastionar, sec. XVIII; Complexul architectonic Cetatea Ada-
Kaleh, sec. XVIII; Complexul arhitectonic Ada-Kaleh (Cetatea bastionar i cimitirul turcesc), sec. XVIII; Cimitir turcesc, sec. XVIII; Cula
Tudor Vladimirescu,1800; Cruci de piatr, 1662; Cimitirul vechi
Cmpie Monumente religioase
Biserica Sf. Treime, 1662, transf. 1784-1794; Zid de incint,1662; Biserica Sf. Nicolae,1784- 1794; Zid de incint,1784-1794; Fosta
mnstire Cernei,1662; Ansamblul bisericii Sf. Nicolae, 1784-1794
ieti Cmpie Obiceiuri i tradiii etnofolclorice
Oale i sarmale pentru mileniul trei festival de ceramic; centru de
ceramic
Sursa: prelucrare dup Ministerul Dezvoltrii Regionale i a Turismului, Planul de amenajare a teritoriului Naional Seciunea a VIII-a zone turistice, http://www.mie.ro/printeaza.php?p=1081

Anexa 4.13 Matricea distanei dintre localiti cu acces la resurse antropice jude Mehedini
Annex 4.13 Distance matrix between localities with access to anthropogenic resources - Mehedini County
Nr. crt Localitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Bacles 0 97,4 60 43,8 74,1 55,5 81,9 63,9 72,2 101,4 50,8 73
2 Balta 97,4 0 57,9 104,3 104,6 57,4 59,5 33,1 107 19,3 47,5 50,6
3 Brosteni 60 57,9 0 39,4 96,3 49,1 21,9 32,4 98,7 41,4 39,2 13
4 Butoiesti 43,8 104,3 39,4 0 93,2 64,2 61,3 70,6 95,5 80,8 57,5 52,4
5 Garla Mare 74,1 104,6 96,3 93,2 0 47,9 97,7 71 20,5 123,8 59,3 88,8
6 Hinova 55,5 57,4 49,1 64,2 47,9 0 50,5 23,8 50,3 76,6 12,1 41,6
7 Ilovat 81,9 59,5 21,9 61,3 97,7 50,5 0 34 100,3 56,5 40,8 9,2
8 Izvoru Barzii 63,9 33,1 32,4 70,6 71 23,8 34 0 7,9 36,6 78,5 14
9 Obarsia de Camp 72,2 107 98,7 95,5 20,5 50,3 100,3 73,5 0 126,1 61,7 91,2
10 Ponoarele 101,4 19,3 41,4 80,8 123,8 76,6 56,5 52,4 126,1 0 66,8 47,5
11 Simian 50,8 47,5 39,2 57,5 59,3 12,1 40,8 14 61,7 66,8 0 31,7
12 Sisesti 73 50,6 13 52,4 88,8 41,6 9,2 25,1 91,2 47,5 31,7 0
Sursa: calculate pe baza distanelor de pe site-ul http://www.distanta.com/209
Anexa 4.14 Resurse naturale importante din judeul Vlcea
Annex 4.14 Important natural resources in Vlcea County
Sursa: MDRL, Arii naturale protejate , accesibil on-line la adresa http://www.docstoc.com/docs/115982480/ARII-PROTEJATE-REGIUNEA-OLTENIA

Anexa 4.15 Matricea distanei dintre localiti cu acces la resurse naturale jude Vlcea
Annex 4.15 Distance matrix between localities with access to natural resources - Vlcea County
Nr. crt Localitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Barbatesti 0 12,7 36,6 78 93,1 23,3 47,4 53,6 23,6 30,4 88,3 68,5 107,6
2 Costesti 12,7 0 40,4 81,7 98,2 28,4 51,1 57,4 15,8 22,5 93,4 72,3 112,6
3 Ionesti 36,6 40,4 0 41,4 89,4 17,2 10,8 17 44,5 48,2 84,5 31,9 103,8
4 Lungesti 78 81,7 41,4 0 130,7 58,5 31,9 24,4 85,9 83,8 125,9 13,3 145,2
5 Malaia 93,1 98,2 89,4 130,7 0 70,2 95,9 102,1 108,9 115,6 45 117 14,8
6 Mihaesti 23,3 28,4 17,2 58,5 70,2 0 27,9 34,2 39,3 46,1 65,6 49,1 84,8
7 Orlesti 47,4 51,1 10,8 31,9 95,9 27,9 0 7,5 55,3 59 95,3 22,4 114,6
8 Prundeni 53,6 57,4 17 24,4 102,1 34,2 7,5 0 61,5 65,2 101,5 14,9 120,8
9 Slatioara 23,6 15,8 44,5 85,9 108,9 39,3 55,3 61,5 0 6,7 104,3 76,5 117,8
10 Stroesti 30,4 22,5 48,2 83,8 115,6 46,1 59 65,2 6,7 0 111,1 76,1 120,9
11 Titesti 88,3 93,4 84,5 125,9 45 65,6 95,3 101,5 104,3 111,1 0 112,3 59,4
12 Voicesti 68,5 72,3 31,9 13,3 117 49,1 22,4 14,9 76,5 76,1 112,3 0 131,5
13 Voineasa 107,6 112,6 103,8 145,2 14,8 84,8 114,6 120,8 117,8 120,9 59,4 131,5 0
Sursa: calculate pe baza distanelor de pe site-ul http://www.distanta.com/
Denumire arie protejat Localitate Procent din localitate sau ha Tip arie protejat
Cozia-Buila-Vnturaria Brbteti 15%
Natura 2000 SPA - Arie de Protecie Special
Costeti 20%
Frumoasa Malaia 4%
48%
Natura 2000 SPA - Arie de Protecie Special
Voineasa
Nordul Gorjului de Est Malaia 1% Natura 2000 SCI - Situri de importan Comunitar
Trnovu MareLatoria Malaia 3% Natura 2000 SCI - Situri de importan Comunitar
Piramidele de la Sltioara Sltioara i Stroeti 10,5 ha Arie protejat de interes naional
Petera Liliecilor Costeti 4,8 ha Arie protejat de interes naional
Valea Oltului Inferior Ioneti 35%
Natura 2000 SPA - Arie de Protecie Special
Miheti 2%
Orleti 19%
Prundeni 14%
Voiceti 35%
Buila-Vnturaria Brbteti 15%
Natura 2000 SCI - Situri de importan Comunitar
Costeti 2%
Frumoasa Malaia 4%
Natura 2000 SCI - Situri de importan Comunitar
Voineasa 48%
Munii Fgra ieti 1% Natura 2000 SCI - Situri de importan Comunitar
Jnepeniul Stricatul Voineasa 15 ha Arie protejat de interes naional
Pdurea Tisa Mare Lungeti 50 ha Arie protejat de interes naional
Pdurea Silea Lungeti 25 ha Arie protejat de interes naional
Cldarea Glcescu Voineasa 200 ha Arie protejat de interes naional
Rezervaia Miru - Bora Voineasa 25 ha Arie protejat de interes naional
Iezerul Latoria Malaia 0,8 ha Arie protejat de interes naional
Padurea Latoria Malaia 23,3 ha Arie protejat de interes naional
Rezervaia Sterpu Dealul Negru Voineasa 5 ha Arie protejat de interes naional
Rezervaia Cristeti Voineasa 3 ha Arie protejat de interes naional
Muzeul Trovanilor Costeti 1,1 ha Arie protejat de interes naional

210
Anexa 4.16 Principalele resurse antropice din judeul Vlcea
Annex 4.16 Main anthropogenic resources in Vlcea County
Localitate
Forma de
relief
Tipologie obiectiv turistic Obiectiv turistic antropic
Barbteti Munte Obiceiuri i tradiii etnofolclorice, manifestri culturale Brul de aur-festival al dansului popular; esturi covoare,pretare
Bujoreni Cmpie Muzee i colecii publice Muzeul Satului Vlcean, sec XVIII- XX
Buneti Cmpie Obiceiuri i tradiii etnofolclorice, manifestri culturale Srbtoarea cpunului
Copceni Deal Vestigii arheologice
Castrul roman Praetorium I (sec. II-III Epoca Roman); Aezare civil (sec. II-III Epoca roman); Terme (sec. II-III Epoca roman); Situl arheologic de la Ocnele
Mari
Costeti Deal
Monumente religioase
Biserica Adormirea Maicii Domnului (sec. 1847-1856); Biserica bolni Schimbarea la Fa (150-1521;1710 pridvor); Turn clopotni (ref.1847-1856); Corp chilii -
din incinta veche (ref. 1847-1856); Foior (ref. 1847-1856), Biserica Sf. Arhangheli (1634); Corp chilii (1852-1856); Incint (1634); Biserica Intrarea n Biseric
(ante 1633); Biserica Sf. ngeri (sec. XVII 1782 (pictura); Mnstirea Bistria (1494; ref. 1519, 1847-1856); Mnstirea Arnota (1634); Biserica de lemn Adormirea
Maicii Domnului (1664)
Muzee i colecii publice Muzeu cu piese de tezaur; Festivalul Internaional al rromilor
Ioneti Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice, manifestri culturale Toamna Merelor
tefneti Deal
Monumente religioase Biserica Intrarea in Biserica a fostului schit Dobrua inc sec XVI ref 1675
Muzee i colecii publice Muzeu
Lungeti Munte
Monumente religioase
Biserica Sf. Nicolae (1696-1699); Biserica bolni de lemn (1833); Ruinele chilii (sf. sec. XVII); Zid de incint (sf. sec. XVII); Biserica Adormirea Maicii
Domnului a fostei mnstiri Stneti (1536, extins sec. XVII); Fosta mnstire Mamul (sf. sec. XVII)
Obiceiuri i tradiii etnofolclorice, manifestri culturale Ziua Olarului,srb. a meterilor olari
Frnceti Deal
Monumente religioase
Biserica Naterea Maicii Domnului (1634-1635, 1715); Biserica Dintr-un lemn- Naterea Maicii Domnului (a doua jum. a sec.XVI initial reconstruit 1810-
1814,ref.1955; Streie (1633-1654, 1715- extins); Turn clopotni (1715); Incinta Mare -Incinta veche (1633-1654, 1715); Fntna Platonida - incinta nou (mijl. sec.
XIX); Incinta Mica - ininta nou (sec.
XIX -XX); Biserica Intrarea n Biseric a fostului schit Dobrua (nc. sec.
XVI ref. 1675; Mnstirea Dintr-un lemn (1633-1654, 1715); Biserica Sf. Arhangheli i Sf. Treime (1706); Streie (1706); Chiliile de pe latura de sud (1706);
Clopotni; Mnstirea Surpatele (1703- 1706)
Muzee i colecii publice Muzeu
Mldreti Deal
Monumente istorice i arhitecturale Cula Duca (1827); Cula Greceanu (sec. XVIII); Anexe (sec. XVIII); Ansamblul Culei Duca (1812- 1827); Ansamblul Culei Greceanu (sec. XVIII)
Monumente religioase Biserica Sf. Nicolae i Sf. Voievozi (1774-1790)
Muzee i colecii publice Muzeu
Miheti Deal
Monumente religioase
Biserica Adormirea Maicii Domnului (1492-1496, ref. 1640, rep. 1711, ref. 1783); Turn clopotni (sec. XV rep. 1787); Chilii (sec. XV-XVIII ref. 1840); Zid incint
(sec. XV-XVIII); Mnstirea Govora
Muzee i colecii publice Muzeu
Pueti-
Mglai
Cmpie
Monumente religioase Biserica Intrarea n Biseric (1780)
Obiceiuri i tradiii etnofolclorice, manifestri culturale Hora costumelor manifestare etnofocloric dedicat costumului popular
Sltioara Munte
Monumente religioase Biserica Intrarea in Biserica, 1781-1782, 1807;
Obiceiuri i tradiii etnofolclorice, manifestri culturale Festivalul internaional de film documentar ECOETNO-Folk Film
Stoeneti Deal Monumente religioase Biserica Sf. Ioan Boteztorul -Cacova (1819)
Tetoiu Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice, manifestri culturale Goana dup fluturifestival de teatru de creaie dramatic
Titesti Munte
Vestigii arheologice Castrul roman de la Titeti (sec. IIIII Epoca roman)
Obiceiuri i tradiii etnofolclorice, manifestri culturale Trgul de la Titeti srbtoarea tradiional a rii Lovitei
Vaideeni Cmpie
Monumente religioase Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva 1556-1557
Obiceiuri i tradiii etnofolclorice, manifestri culturale Crestturi n lemn
Vldeti Cmpie Obiceiuri i tradiii etnofolclorice, manifestri culturale Ceramic creatori individuali
Voiceti Deal Obiceiuri i tradiii etnofolclorice, manifestri culturale Ilie Zugrvescufestival de interpretare a cntului popular
Sursa: prelucrare dup Ministerul Dezvoltrii Regionale i a Turismului, Planul de amenajare a teritoriului Naional Seciunea a VIII-a zone turistice, http://www.mie.ro/printeaza.php?p=1081 [89]

211
Anexa 4.17 Matricea distanei dintre localiti cu acces la resurse antropice jude Vlcea
Annex 4.17 Distance matrix between localities with access to anthropogenic resources - Vlcea County
Nr. crt Localitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Barbatesti 0 40,6 15,1 41,1 12,7 21,6 36,6 78 49,8 23,3 15,8 23,6 60,3 12,5 75,1 88,3 21,3 19,4 68,5
2 Bujoreni 40,6 0 26,9 63,3 45,4 29,2 32,6 73,9 52,4 17,6 15,3 56,4 62,9 28,5 77,7 48,1 54,1 10,1 64,5
3 Bunesti 15,1 26,9 0 48,5 20,1 22,2 28,4 69,8 48,2 11,2 20,1 31,1 58,7 3,2 73,5 74,9 28,8 27,6 60,3
4 Ulmetu 41,1 63,3 48,5 0 33,2 42,9 37,1 73,5 14,6 43,7 65 17,4 29,3 45,9 34,9 111,1 30,6 59,8 69
5 Costesti 12,7 45,4 20,1 33,2 0 24 40,4 81,7 41,9 28,4 34,4 15,8 52,4 17,5 67,3 93,4 13,5 38 72,3
6 Francesti 21,6 29,2 22,2 42,9 24 0 16,4 57,7 36,1 13,7 35 32,5 46,7 19,6 61,5 81,1 30,2 29,8 48,3
7 Ionesti 36,6 32,6 28,4 37,1 40,4 16,4 0 41,4 30,4 17,2 38,4 44,5 40,9 30 55,7 84,5 46,5 33,2 31,9
8 Lungesti 78 73,9 69,8 73,5 81,7 57,7 41,4 0 60,1 58,5 79,8 85,9 44,4 71,3 52 125,9 87,9 74,6 13,3
9 Maldaresti 49,8 52,4 48,2 14,6 41,9 36,1 30,4 60,1 0 37 58,2 31,1 15,9 49,8 28,5 104,3 43,3 53 52,3
10 Mihaesti 23,3 17,6 11,2 43,7 28,4 13,7 17,2 58,5 37 0 23,5 39,3 47,5 12,8 62,3 65,6 37 18,3 49,1
11 Pausesti-Maglasi 15,8 15,3 20,1 65 34,4 35 38,4 79,8 58,2 23,5 0 45,3 68,6 16,8 83,4 63,1 43 5,2 70,2
12 Slatioara 23,6 56,4 31,1 17,4 15,8 32,5 44,5 85,9 31,1 39,3 45,3 0 45,9 28,5 51,5 104,3 13,2 48,9 76,5
13 Stefanesti 60,3 62,9 58,7 29,3 52,4 46,7 40,9 44,4 15,9 47,5 68,6 45,9 0 60,3 15,9 114,8 53,8 63,5 36,7
14 Stoenesti 12,5 28,5 3,2 45,9 17,5 19,6 30 71,3 49,8 12,8 16,8 28,5 60,3 0 75,1 76,4 26,2 20,5 61,9
15 Tetoiu 75,1 77,7 73,5 34,9 67,3 61,5 55,7 52 28,5 62,3 83,4 51,5 15,9 75,1 0 129,7 64,7 78,4 44,3
16 Titesti 88,3 48,1 74,9 111,1 93,4 81,1 84,5 125,9 104,3 65,6 63,1 104,3 114,8 76,4 129,7 0 101,9 57,9 112,3
17 Vaideeni 21,3 54,1 28,8 30,6 13,5 30,2 46,5 87,9 43,3 37 43 13,2 53,8 26,2 64,7 101,9 0 46,9 78,7
18 Vladesti 19,4 10,1 27,6 59,8 38 29,8 33,2 74,6 53 18,3 5,2 48,9 63,5 20,5 78,4 57,9 46,9 0 65
19 Voicesti 68,5 64,5 60,3 69 72,3 48,3 31,9 13,3 52,3 49,1 70,2 76,5 36,7 61,9 44,3 112,3 78,7 65 0
Sursa: calculate pe baza distanelor de pe site-ul http://www.distanta.com/

Anexa 4.18 Caracterizarea factorilor pe modelul Ritchie-Crouch n cadrul destinaiilor turistice proiectate n judeul Dolj
Annex 4.18 Factor characterization by Ritchie-Crouch model within the projected tourist destinations in Dolj County
D1
Destinaia D1 cuprinde 12 localiti (Almj, Brdeti, Bratovoeti, Bucov,
Calopr, Coofenii din Dos, Ialnia, Malu Mare, Podari, Radovan, Teslui,
uglui) cu acces de poximitate la resurse naturale i arii protejate.
D2
Destinaia D2 cuprinde 9 localiti (Bistre, Cetate, Ciupercenii
Noi, Desa, Maglavit, Piscu Vechi, Plenia, Poiana Mare, Rast) cu
acces de poximitate la resurse naturale i arii protejate.
D3
Destinaia D3 cuprinde 13 localiti (Podari, Bucov, Tuglui, Malu Mare,
imnicu de Sus, Calopr, Vrvoru de Jos, Coofenii din Dos, Almj,
Cernteti, Brabova, Cioroiai, Melineti), cu acces de poximitate la
monumente istorice i arhitecturale, vestigii arheologice, obieceiuri i tradiii
folclorice.
A. Resurse de baz i factori de atracie
Relieful Cmpie (predominant) i deal; specific Luncii Dunrii i Luncii Jiului Cmpie; specific Luncii Dunrii; Cmpie i deal; specific Luncii Dunrii i Luncii Jiului;

Peisajul natural Silvostep, iazuri, ruri, lacuri, culturi (teren arabil), puni, alte terenuri arabile,
pduri de foioase, habitate de pduri, dealuri i platouri strbtute de faluenii
Jiului i Dunrii, vi ruri cu culoare largi, plaje de nisip, ruri, lacuri;
Lunc, ruri, lacuri, mlatini, turbrii, pajiti naturale, step, sune
de nisip (cioace), vi, mguri, teren arabil, puni, pduri de
foioase, vii i livezi, plantaii de salcm;
Pajiti, stnci, abrupturi , chei, meander, praie, grote, liziere, pduri de fag
balcanic cu carpen i tei, ruri, lacuri;

Clim Clim temperat-continental, cu influene mediteraneene (clim cald);
Resurse naturale -
Flor i faun
protejat
Ariile protejate: Coridorul Jiului, sit de importan comunitar (SCI); Confluena
Jiu-Dunre, arie de protecie special avifaunistic (SPA); Valea Rea, rezervaie
natural i monument al naturii (Radovan); Valea Oltului Inferior, arie de
protecie special avifaunistic (SPA) (Teslui); Rurile Desnui i Terpezia
amonte de Fntnele, rezervaie natural i monument al naturii (Radovan);
Punctul fosilifer Bucov, rezervaie paleontologic (Bucov); Lacul Adunaii
de Geormane, rezervaie acvatic (Bratovoeti); Complexul lacustru Preajba-
Fci, rezervaie acvatic (Malu Mare);
Ariile protejate: Ciuperceni-Desa, rezervaie mixt; Balta Neagr,
rezervaie acvatic (Desa); Balta Lat, rezervaie acvatic
(Ciupercenii Noi); pdurea Ciurumela sau Grdina Boiereasc,
rezervaie forestier (Piscu Vechi); Calafat Ciuperceni Dunre
(Pdurea Arcerul), rezervaie ornitologic (Ciupercenii-Noi);

Ariile protejate: Coridorul Jiului, sit de importan comunitar (SCI);
Confluena Jiu-Dunre, arie de protecie special avifaunistic (SPA);
Complexul lacustru Preajba-Fci, rezervaie acvatic (Malu Mare);

Resurse naturale -
Bazinul hidoFigura
Bazinul Jiului i Dunrii (balta Teslui; lacul Fntnele; lacurile Coofeni, uglui,
Podari, Strejeti);
Bazinul hidoFigura al Dunrii (lacuri, bli - Balta Lata; Balta
Dnoica; Lacul Cotoliga; Lacul lui Pop; Balta Bulboaca, Balta
Porcului; Balta ebazului; Balta Copceni; Balta Copcelu; Balta
Cocianu; Balta lui Marin; Lacul Dunelor; Lacul Ionele; lacul
Bazinul hidoFigura al Jiului i Dunrii (lacurile Coofeni; lacurile uglui;
lacul Podari; balta Bucov (Dumbrava); ru Amaradia; lacul Fntnele;
etc.);


212
D1
Destinaia D1 cuprinde 12 localiti (Almj, Brdeti, Bratovoeti, Bucov,
Calopr, Coofenii din Dos, Ialnia, Malu Mare, Podari, Radovan, Teslui,
uglui) cu acces de poximitate la resurse naturale i arii protejate.
D2
Destinaia D2 cuprinde 9 localiti (Bistre, Cetate, Ciupercenii
Noi, Desa, Maglavit, Piscu Vechi, Plenia, Poiana Mare, Rast) cu
acces de poximitate la resurse naturale i arii protejate.
D3
Destinaia D3 cuprinde 13 localiti (Podari, Bucov, Tuglui, Malu Mare,
imnicu de Sus, Calopr, Vrvoru de Jos, Coofenii din Dos, Almj,
Cernteti, Brabova, Cioroiai, Melineti), cu acces de poximitate la
monumente istorice i arhitecturale, vestigii arheologice, obieceiuri i tradiii
folclorice.
Bistre);
Resurse antropice -
Etnofolclorice
Proorul obicei popular laic ce se practic n ziua Sfntului Gheorghe (uglui);
Srbtoarea costumului popular (Sf. Marie) i Srbtoarea cluului (Rusalii) n
comuna Teslui;
Ansamblul de dansuri populare (Flori din poieni) n Poiana Mare,
Ansamblul ,,Trestioara al cminului cultural Piscu Vechi; Pzitul
fntnilor i iordnitul (6-7 ianuarie) i ncuratul cailor (prima
smbt dup lsatul Secului) n comuna Desa;
Proorul obicei popular laic ce se practic n ziua Sfntului Gheorghe
(uglui);

Resurse antropice -
Monumente i
vestigii arheologice,
muzee
Cetatea dacic Pelendava (Bucov); sit arheologic (Coofenii din Dos); situl
arheologic de la Bazdana, punct La Cucuioara (Calopr); Biserica Sf.
Dumitru i Mnstirea Jitianu (1656 1658) (Podari); Conacul lui Stan Janu,
Ansamblul curii boierilor Jieni i Biserica Sf. tefan i Sf. Gheorghe (Malu
Mare); Cula Poenaru (1764) i Biserica Sf.Voievozi (1787-1789) (Almj);
Castru roman Desa (Castravi); biserica Sf Nicolae Desa;
Monumentul Eroilor Rzboiului pentru Rentregirea Neamului 1914-1918
Desa;

Biserica Sf. Dumitru (1656 1658), Streie (1956), Mnstirea Jitianu
(1656 1658) (Podari); Cetatea dacic Pelendava (Bucov); Conacul lui
Stan Janu, Ansamblul curii boierilor Jieni i Biserica Sf. tefan i Sf.
Gheorghe (Malu Mare); Castru, Epoca daco-roman (Cioroiai); Cetatea
dacic de la Izvor (imnicu de Sus); Situl arheologic de la Bazdana, punct
La Cucuioara (Calopr); Biserica Sf. Voievozi a fostului schit Ciutura
(1651) (Vrvoru de Jos); Situl arheologic (Coofenii din Dos); Cula Poenaru
(1764) i Biserica Sf.Voievozi (1787-1789) (Almj); Cula Cerntetilor
(sec. XVIII), muzeu comunal i biseric monument istoric (Cernteti);
Cula Izvoranu Geblescu din sec. XVIII (Brabova); Ansamblul curii
boierilor Jieni (sec XVII XVIII) i Biserica Sf. Voievozi (1774)
(Melineti);
Resurse antropice -
Alte evenimente
locale
Zile de srbtoare a localitilor (Brdeti - 30 aprilie-1 mai, Radovan - 1 iunie,
Bratovoeti - 15 august, Calopr - 15 august, Malu Mare -6 iunie, Teslui- a doua
duminic a lunii mai, uglui - duminica dinaintea srbtorii de Sf. Gheorghe);
Sarbtoarea viilor (1 februarie) n comuna Calopr; Ziua recoltei (a treia
duminic a lunii octombrie) n comuna Teslui;
Srbtoarea salcmului (Floarea de salcm - Poiana Mare i Desa)
n mai; Zile de srbtoare a localitilor (Poiana Mare 26 august,
Ciupercenii noi 24 octombrie, Piscu Vechi - 40 de zile de la
,,Sfintele Pati).

Zile de srbtoare a localitilor (Calopr -15 august, Malu Mare -6 iunie,
uglui -duminica dinaintea srbtorii de Sf. Gheorghe); Sarbtoarea viilor
(1 februarie) n comuna Calopr; Srbtoarea anual Blci -Srbtoarea
seceriului grului(n ultima duminic din luna iulie) (Cernteti); Blci de
srbtoarea ortodox Sf Ilie (Cioroiai);
Legturi cu piaa
turistic (numr de
turiti nregistrai)
Radovan (281 turiti); Malu Mare (2982 turiti); Ialnia (10); Cetate (161 turiti);

Malu Mare (2982 turiti);

Legturi cu piaa
turistic Concentrare
turiti (majoritate)
Perioada iunie-octombrie (var-toamn): Malu Mare;
Perioada noiembrie-mai (iarn-primvar): Radovan; Ialnia;
Perioada iunie-octombrie (var-toamn): Cetate;

Perioada iunie-octombrie (var-toamn): Malu Mare;

Activiti de
agreement (structuri
amenajate)
Proiect zon de agrement Lacul Fntnele (Radova Vrvoru de Jos); Proiect
zon de agrement Lacul Victoria (Bratovoeti); Proiect zon de agrement Lacul
Prejba-Crcea (Malu Mare);
Proiect de amenajare zon de agrement Ostrovul Vana, Plaja nr.
1 malul Dunrii - zona Butoi, Plaja nr. 2 malul Dunrii - zona
Plutitoare Rast;
Proiect zon de agreement Lacul Fntnele (Radova Vrvoru de Jos);
Proiect zon de agrement Lacul Prejba-Crcea (Malu Mare);

Suprastructur
(infrastructur
tehnic i utilitar)
Drumuri comunale modernizate doar n Coofenii din Dos, Ialnia, Teslui -
parial; autogri (Almj, Calopr, Ialnia, Malu Mare, Podari, Radovan, Teslui,
uglui); acces la reea CFR (Almj, Brdeti, Malu Mare, Ialnia i Podari);
sistem de alimentare cu ap n localitile Coofenii din Dos, Calopr, Bucov,
Ialnia, Podari, Teslui - parial; proiecte aflate n stadiu de propunere: Almj,
Brdeti, Bratovoeti, Malu Mare, Radovan, uglui; reea de canalizare (Ialnia,
Malu Mare, Teslui - parial); proiecte aflate n stadiu de propunere: Almj,
Brdeti, Bratovoeti, Bucov, Calopr, Coofenii din Dos, Podari, Radovan,
uglui; reea de gaze naturale (Ialnia); nu s-au regsit proiecte de racordare la
sistemul de gaze naturale n celelalte localiti nici mcar n stadiu de propunere;
cabinete medicale n majoritatea localitilor;
Drumuri comunale modernizate doar n Poiana Mare i Desa;
lucrri de infrastructur rutier n derulare: Podee de legtur
Calafat-Bechet, Pod de legtur Dunre-Calafat-Vidin, asigurare
trafic peste Dunre Rast -Lohm, Bulgaria cu fery-boat; autogri
(toate localitile); acces la reea CFR (Poiana Mare); sistem de
alimentare cu ap n localitatea Desa; comunicaii: telefonie, TV;
cabinete medicale n majoritatea localitilor;


Drumuri comunale modernizate doar n Coofenii din Dos, imnicu de Sus,
Vrvoru de Jos; autogri (cu excepia localitilor Coofenii din Dos,
Bucov); acces la reea CFR (Malu Mare i Podari); sistem de alimentare
cu ap n localitile Coofenii din Dos, Calopr, Bucov, Podari; proiecte
aflate n stadiu de propunere: Almj, Malu Mare, uglui, imnicu de Sus,
Vrvoru de Jos, Cernteti, Brabova, Cioroiai, Melineti; reea de canalizare
(Malu Mare - parial); proiecte aflate n stadiu de propunere: Almj,
Brdeti, Bucov, Calopr, Coofenii din Dos, Podari, uglui, Vrvoru de
Jos, Cernteti, Brabova, Cioroiai, Melineti; proiect reea de gaze naturale
(imnicu de Sus); nu s-au regsit proiecte de racordare la sistemul de gaze
naturale n celelalte localiti nici mcar n stadiu de propunere; cabinete
medicale n majoritatea localitilor; parc energetic (imnicu de Sus,
Vrvoru de Jos).
B.Resurse i factori suport
Infrastructur
turistic
Radovan, Malu Mare, Ialnia; Cetate; Malu Mare;
Accesibilitate Gri CFR: Brdeti, Malu Mare, Ialnia i Podari;
Autogrile prezint curse directe cu urmtoarele orae: Calopr, Malu Mare,
Almj, uglui, Ialnia, Podari, Teslui oraul Craiova;
Gri CFR: Poiana Mare;
Autogrile prezint curse directe cu urmtoarele orae: Rast
oraele Dbuleni i Bechet; Desa, Ciupercenii Noioraele Calafat
i Craiova; Piscu Vechi i Poiana Mare oraul Calafat;
Gri CFR: Malu Mare i Podari;
Autogrile prezint curse directe cu urmtoarele orae: Podari, uglui, Malu
Mare, imnicu de Sus, Calopr, Almj, Cioroiai, Melineti oraul Craiova;


213
D1
Destinaia D1 cuprinde 12 localiti (Almj, Brdeti, Bratovoeti, Bucov,
Calopr, Coofenii din Dos, Ialnia, Malu Mare, Podari, Radovan, Teslui,
uglui) cu acces de poximitate la resurse naturale i arii protejate.
D2
Destinaia D2 cuprinde 9 localiti (Bistre, Cetate, Ciupercenii
Noi, Desa, Maglavit, Piscu Vechi, Plenia, Poiana Mare, Rast) cu
acces de poximitate la resurse naturale i arii protejate.
D3
Destinaia D3 cuprinde 13 localiti (Podari, Bucov, Tuglui, Malu Mare,
imnicu de Sus, Calopr, Vrvoru de Jos, Coofenii din Dos, Almj,
Cernteti, Brabova, Cioroiai, Melineti), cu acces de poximitate la
monumente istorice i arhitecturale, vestigii arheologice, obieceiuri i tradiii
folclorice.
C.Management turistic
Investiii de capital
n turism (private i
publice)
Radovan, Malu Mare, Ialnia; Cetate; nu au fost identificate;
Organizaii turistice,
servicii turistice
Inexistente la nivel de comune; agenii de turism n Craiova;
Resurse umane
(bazin de for de
munc)
Cca 35 mii persoane n vrst de munc; Cca 35 mii persoane n vrst de munc; Cca 27 mii persoane n vrst de munc;

Informaii turistice,
marketing turistic:
Informaii turistice pentru comune (site-uri funcionale - primrii ce prezint
obiectivele turistice ale zonei): Malu Mare, Podari, Radovan, Teslui;
Informaii obiective turistice: site-uri de marketing turistic: Almj, Brdeti,
Bratovoeti, Ialnia, Malu Mare; site-uri cu obiectiv natural/cultural, etc.: Almj,
Brdeti, Bratovoeti, Bucov, Radovan, Calopr, Coofenii din Dos, Podari,
Radovan, Teslui, uglui;
Informaii turistice pentru comune (site-uri funcionale - primrii
ce prezint obiectivele turistice ale zonei): Bistre, Cetate,
Ciupercenii Noi, Maglavit, Plenia, Rast;
Informaii obiective turistice: site-uri de marketing turistic: Bistre,
Cetate, Ciupercenii Noi, Desa, Maglavit, Piscu Vechi, Plenia,
Poiana Mare; site-uri cu obiectiv natural/cultural, etc.: Plenia;
Informaii turistice pentru comune (site-uri funcionale - primrii ce prezint
obiectivele turistice ale zonei): Malu Mare, Podari, Vrvoru de Jos, Brabova,
Cioroiai;
Informaii obiective turistice: site-uri de marketing turistic: Almj, Malu
Mare, imnicu de Sus, Vrvoru de Jos, Cernteti, Brabova, Cioroiai,
Melineti; site-uri cu obiectiv natural/cultural, etc.: Bucov, Calopr,
Coofenii din Dos, Podari, uglui;
Alte forme de
promovare:
Inexistente
D.Politicile turistice, de planificare, de dezvoltare
Cadru politic
(proiecte finanate de
dezvoltare a
sectorului turistic)
Nu exist; Rast (Proiect de reabilitare zone turistice i patrimoniu cultural); Melineti i Vrvoru de Jos (Proiect de reabilitare zone turistice i
patrimoniu cultural);
Politici de dezvoltare
turistic -
Strategiile locale i regionale urmresc valorificarea potenialului turistic i antropic, dar fr msuri concrete;
Reele colaborative
(asociaii, fundaii)
La nivelul zonei au fost identificate urmtoarele organizaii: ANTREC/Federaia Patronatelor din Regiunea Oltenia -F-PRO
E.Factori determinani
Interdependene
(organizaii necesar
a fi implicate)
Ageni economici din sectorul turistic i serviciile conexe; Consiliul judeean;
Primrii; Administratori/Custode arii protejate (Asociaia pentru un mediu
ntotdeauna curat; AVPS Diana Dolj; RNP Direcia Silvic, etc.); Asociaia
Intercomunitar Dolj;
Ageni economici din sectorul turistic i serviciile conexe;
Consiliul judeean; Primrii; Administratori/Custode arii protejate
(Asociaia pentru un mediu ntotdeauna curat; AVPS Diana Dolj;
RNP Direcia Silvic, etc.)

Ageni economici sector turistic; Consiliu judeean; Primrii; Ministerul
Culturii i Cultelor (Direcia judeean pentru cultur, culte i patrimoniu
cultursl Dolj) ; Bisrica Ortodox Romn, parohii locale; Institute de
cercetare (Institutul de Memorie cultural,Institutul de Etnografie i floor,
etc.) ; Instituii i asociaiie culturale din Craiova i Calafat; Asociaia
Intercomunitar Dolj; Natura 2000, etc.;
Imagine/brand Nu exist, dar reprezint un obiectiv politic strategic la nivel regional;
Cost/Pre Costuri i preuri competitive fa de media regional i naional;
F. Elemente specifice (adiionale modelului Ritchie-Crouch)
Agricultura Productori agricoli (culturi cerealiere; pepeni, cartofi, legume; efective de
animale; piscicultur; vii i pepiniere);
Productori agricoli (producie vegetal cultur mare i
leguminoase - solarii-, apicultur; producie animal); 2 centre de
colectare legume (Poiana Mare, Desa)
Productori agricoli (culturi cerealiere; pepeni, cartofi, legume; efective de
animale; piscicultur; vii i pepiniere);

Ocupaii tradiionale Nu s-au identificat; Lingurarii i cldrarii din Rudari, torctori de ln i estori de
scoare olteneti);
Nu s-au identificat;
Dotri sportive coala de aviaie Aeronautica Club Craiova aerodrom (Coofenii din Dos). 2 baze sportive (Poiana Mare, Ciupercenii Noi); trand tineret
(Desa); stadion (Desa);
coala de aviaie Aeronautic Club Craiova aerodrom (Coofenii din Dos);
baze sportive (Vrvoru de Jos).
Dotri culturale Cmine culturale (Coofenii din Dos, Bratovoeti, Calopr, Teslui). cmine culturale (Rast, Piscu Vechi); proiecte de modernizare a
Cminelor Culturale din Poiana Mare, Desa, Ciupercenii Noi
Cmine culturale (Coofenii din Dos, Calopr, imnicu de Sus, Vrvoru de
Jos, Melineti)
Sursa : realizare proprie

214
Anexa 4.19 Caracterizarea factorilor pe modelul Ritchie-Crouch n cadrul destinaiilor turistice proiectate n judeul Gorj
Annex 4.19 Factor characterization by Ritchie-Crouch model within the projected tourist destinations in Gorj County
G1
Destinaia G1 cuprinde 5 localiti
(Aninoasa, Brbteti, Suleti, Turburea,
Vladimir), cu acces de poximitate la resurse
naturale i arii protejate.
G2
Destinaia G2 cuprinde 15 localiti (Baia de
Fier, Crasna, Dneti, Drgueti, Godineti,
Mueteti, Pade, Petiani, Polovragi,
Runcu, Scelu, Schela, Scoara, Stneti,
Turcineti), cu acces de poximitate la resurse
naturale i arii protejate.
G3
Destinaia G3, localizat n partea sud-estic
a judeului, este format din 8 localiti
(Blteni, Borscu, Brneti, Ioneti,
Negomir, Ploporu, Tnreni, Urdari) , cu
acces de poximitate la resurse naturale i arii
protejate.
G4
Destinaia G4, localizat n partea estic a
judeului, este format din 9 localiti (Baia
de Fier, Bengeti-Ciocadia, Bustuchin,
Crue, Dnciuleti, Hurezani, Polovragi,
Prigoria, Scelu), cu acces de poximitate
direct la resurse antropice.
G5
Destinaia G5 cuprinde 21 localiti
(Arcani, Blneti, Bolboi, Clnic,
Ciuperceni, Crasna, Drgoteti, Glogova,
Godineti, Leleti, Mtsari, Mueteti,
Pade, Petiani, Runcu, Schela, Scoara,
Slivileti, Stneti, Teleti, Turcineti), cu
acces de poximitate direct la resurse
antropice.
A. Resurse de baz i factori de atracie
Relieful Cmpie, deal i munte; Cmpie, deal i munte; Cmpie, deal i munte (predominant deal); Deal; Cmpie, deal i munte;
Peisajul natural Ruri, culturi (teren arabil), puni, alte
terenuri arabile, lunc (lunca Gilortului cu
sol aluvional, fertil, folosit pentru
agricultura); dealuri (Bisericii, Socului,
Socorului, Petretilor, Musculetilor,
Vulparului, Corbului, Poienii, Spahiului,
Turburea, Plopului, Tutuvei, Scoica,
Stancea, Frasinu, Colnic, etc.; pesteri, chei,
cascade, arcade;
Pajiti naturale, stepe, puni, habitate de
pduri, tancuri i stncrii calcaroase,
grohotiuri, masive calcaroase, isturi,
marne, depozite fosilifere, peteri, izbucuri,
izvoare,
Silvostep, iazuri, ruri, lacuri, culturi (teren
arabil), puni, alte terenuri arabile, pduri
de foioase, habitate de pduri, lunc, dealuri
(Dealul Moilor, Dealul Grecilor, Dealul
Bran, etc.)

Pajiti naturale, stepe, puni, habitate de
pduri, tancuri i stncrii calcaroase,
grohotiuri, masive calcaroase, isturi,
marne, depozite fosilifere, peteri, izbucuri,
izvoare
Pajiti naturale, stepe, puni, habitate de
pduri, tancuri i stncrii calcaroase,
grohotiuri, masive calcaroase, isturi,
marne, depozite fosilifere, peteri,
izbucuri, izvoare,
Clim Clim temperat-continental, cu influene mediteraneene (clim cald);
Resurse naturale
- Flor i faun
protejat
Ariile protejate: Coridorul Jiului, sit de
importan comunitar (SCI); Locul
Fosilifer Groera, rezervaie paleontologic
(Aninoasa); Locul Fosilifer Valea Desului
(Vladimir); Locul Fosilifer Suleti,
rezervaie paleontologic (Suleti); Pdurea
de stejari seculari de la Socu (Brbteti)
Ariile protejate: Nordul Gorjului de Est, sit
de importan comunitar (SCI) (Baia de
Fier, Crasna, Mueteti); Coridorul Jiului, sit
de importan comunitar (SCI) (Dneti,
Drgueti); Nordul Gorjului de Vest, sit de
importan comunitar (SCI) (Godineti,
Pade, Runcu, Schela, Stneti, Turcineti,
Petiani); Parng, sit de importan
comunitar (SCI) (Baia de Fier, Crasna);
Munii Retezat, arie de protecie special
parc naional (SPA),Platoul Mehedini, sit de
importan comunitar parc naional (SCI);
Parcul Naional Domogled - Valea Cernei
Piatra Cloanilor (inclusiv Peterile Cloani
i Cioaca cu Brebenei), Ciucevele Cernei,
Petera Martel, Petera Lazului, Cheile
Corcoaiei, Piatra Cloanilor (inclusiv
peterile cloani si Cioaca cu Brebenei,
Pdurea Gorganu (Pade); Petera Muierii i
Petera Iedului, rezervaii tiinifice (Baia de
Fier); Locul Fosilifer Buzeti, rezervaie
paleontologic (Crasna); Piatra Borotenilor
(vrful Silea), rezervaie natural (Petiani);
Pdurea Polovragi, Cheile Olteului i
Petera Polovragi (Polovragi); Izbucul
Jaleului i Cheile Sohodolului (Runcu);
Piatra Buha, Formaiunile eocene de la
Scelu, Valea Sodomului, Izvoarele
Minerale Scelu, Piatra Biserica Dracilor
(Scelu); Dealul Gorncelu i Defileul Jiului
(Schela); Valea Ibanului (Soara); Pdurea
Botorgi - Laleaua Pestri, monument al
Ariile protejate: Coridorul Jiului, sit de
importan comunitar (SCI) (Blteni,
Borscu, Brneti, Ioneti, Negomir,
Ploporu, Tnreni, Urdari);

Ariile protejate: Nordul Gorjului de Est, sit
de importan comunitar (SCI) (Baia de
Fier); Nordul Gorjului de Vest, sit de
importan comunitar (SCI); Parng, sit de
importan comunitar (SCI) (Baia de Fier);
Petera Muierii i Petera Iedului, rezervaii
tiinifice (Baia de Fier); Pdurea Polovragi,
Cheile Olteului i Petera Polovragi
(Polovragi); Piatra Buha, Formaiunile
eocene de la Scelu, Valea Sodomului,
Izvoarele Minerale Scelu, Piatra Biserica
Dracilor (Scelu);

Ariile protejate: Nordul Gorjului de Est,
sit de importan comunitar (SCI)
(Crasna, Mueteti); Nordul Gorjului de
Vest, sit de importan comunitar (SCI)
(Godineti, Pade, Runcu, Schela,
Stneti, Turcineti, Petiani); Parng, sit
de importan comunitar (SCI) (Crasna);
Munii Retezat, arie de protecie special
parc naional (SPA),Platoul Mehedini,
sit de importan comunitar parc
naional (SCI); Parcul Naional Domogled
- Valea Cernei Piatra Cloanilor
(inclusiv Peterile Cloani i Cioaca cu
Brebenei), Ciucevele Cernei, Petera
Martel, Petera Lazului, Cheile Corcoaiei,
Piatra Cloanilor (inclusiv peterile
Cloani i Cioaca cu Brebenei, Pdurea
Gorganu (Pade); Locul Fosilifer Buzeti,
rezervaie paleontologic (Crasna); Piatra
Borotenilor (vrful Silea), rezervaie
natural (Petiani); Izbucul Jaleului i
Cheile Sohodolului (Runcu); Dealul
Gorncelu i Defileul Jiului (Schela);
Valea Ibanului (Soara);


215
G1
Destinaia G1 cuprinde 5 localiti
(Aninoasa, Brbteti, Suleti, Turburea,
Vladimir), cu acces de poximitate la resurse
naturale i arii protejate.
G2
Destinaia G2 cuprinde 15 localiti (Baia de
Fier, Crasna, Dneti, Drgueti, Godineti,
Mueteti, Pade, Petiani, Polovragi,
Runcu, Scelu, Schela, Scoara, Stneti,
Turcineti), cu acces de poximitate la resurse
naturale i arii protejate.
G3
Destinaia G3, localizat n partea sud-estic
a judeului, este format din 8 localiti
(Blteni, Borscu, Brneti, Ioneti,
Negomir, Ploporu, Tnreni, Urdari) , cu
acces de poximitate la resurse naturale i arii
protejate.
G4
Destinaia G4, localizat n partea estic a
judeului, este format din 9 localiti (Baia
de Fier, Bengeti-Ciocadia, Bustuchin,
Crue, Dnciuleti, Hurezani, Polovragi,
Prigoria, Scelu), cu acces de poximitate
direct la resurse antropice.
G5
Destinaia G5 cuprinde 21 localiti
(Arcani, Blneti, Bolboi, Clnic,
Ciuperceni, Crasna, Drgoteti, Glogova,
Godineti, Leleti, Mtsari, Mueteti,
Pade, Petiani, Runcu, Schela, Scoara,
Slivileti, Stneti, Teleti, Turcineti), cu
acces de poximitate direct la resurse
antropice.
naturii (Dneti);
Resurse naturale
- Bazinul
hidoFigura
Mtci, rul Gilort cu afluenii Vladimir i
Blahnia;
Cheile Galbenului, Lacul Polovragi, Cheile
Olteului; Gilort etc.
Rul Jiu, Motru, Gilort, Jiltul Mare, prul
Jilul cu afluenii si Negomir, etc.);
Cheile Galbenului, Lacul Polovragi, Cheile
Olteului, Gilort, prul Plosca, Amaradia
etc
Gilort, Sohodol, Jil, Jale, Tismana etc
Resurse antropice
- Etnofolclorice
Obiceiuri i arhitectur tradiional
(Aninoasa); concurs de mpletituri nuiele i
decoraiuni (octombrie) i concurs de
custuri populare (noiembrie) n Brbteti;
formaia de dansuri populare Bruleul n
Brbteti; festivalul de dansuri populare
Brul de Aur (8 septembrie) n comuna
Brbteti; Dor gorjenesc. Festival folcloric
local n comuna Turburea (15 august);
Snzienele. Drgaica - nedei populare (24
iunie) (Brbteti, Suleti); Gorjul
tradiional: Mucenicii. Luatul fetelor (9
martie) n Brbteti i Suleti; Iepuraul
cnd sosete expoziie de ou ncondeiate
(13-17 aprilie) Brbteti; Srbtoarea Fiilor
satului Turburea (2-4 iunie); Carul Sfntului
Ilie. eztoare. ntlnire cu btrnii satului
(20 iulie) (Brbteti);
Dou ansambluri folclorice ,,Ciobnaul si
,,Aninieanca, Centru entnoFigura -
Crasna; Drgaica srbtoare etnofolcloric
- blci (24 iunie) n satul Radoi, Festivalul
interjudeean de folclor ,,Rsun munii sub
Parng (11- 12 iunie de Rusalii sau 2-3
iunie); Srbtoarea Snzienelor. Drgaica
(24 iunie) (Crasna); Festivalul folcloric
naional ,,Cobortul oilor de la munte (a
treia duminic din septembrie) (Baia de
Fier); Festivalul folcloric pentru tineret (29
iulie sau 6 august) (Godineti); Srbtoarea
fiilor satului (19-20 mai) (Mueteti);
Srbtoarea fiilor satului (23 aprilie), n
poiana din Nucet srbtoare populat (29
iunie) (Petiani); Urcatul oilor la munte
festival folcloric pastoral (22 mai)
(Polovragi); Gorjul tradiional - Srbtorile
dealului - manifestare etnofolcloric (25
martie), Festival folcloric pentru copii
Filofteia Lctuu (8 iunie), Festivalul
Interjudeean de folclor Maria Apostol (8
septembrie), Nedei de Sf. Paraschiva (14
octombrie) (Runcu); Gorjul tradiional.
Nedeia de Sf. Ilie (20 iulie) (Schela); Nedei
i hramuri de Sf. Maria Mic (8 septembrie),
Nedei i hramuri de Sf. Paraschiva (14
octombrie) (Pade); Gorjul tradiional.
Nedeia i hramuri de Sf. Ilie - trg anual
tradiional (art popular, obiecte de uz
gospodresc, vite etc.) (20 iulie) (Polovragi);
Gorjul tradiional. Nedeia de Sf. Petre (29
iunie), Hramuri i nedei de Sf. Maria (15
august), Nedei i hramuri de Sf. Maria Mic
(8 septembrie) (Scoara); Hramuri i nedei
de Sf. Maria (15 august), Hramuri i nedei
de Sf. Maria (15 august) (Turcineti).
Folclorul lutresc de la Peteana-Jiu, Nedei
i hramuri de Sf. Paraschiva (14 octombrie)
(Blteni);
Nedei i hramuri de Sf Maria (15 august),
Nedei i hramuri de Sf Maria Mic (8
septembrie) (Brneti); Nedei i hramuri de
Sf Maria (15 august) (Ioneti); Festivalul
folcloric ,,Vatra satului (24 mai), Nedei i
hramuri de Sf Maria Mic(8 septembrie),
Hramuri i nedei de Crstov. nlarea
Sfintei Cruci (14 septembrie) (Negomir);
Nedei i hramuri de Sf Maria (15 august)
(Ploporu); Nedei i hramuri de Sf Maria
(15 august) (Urdari)

Festivalul folcloric naional ,,Cobortul oilor
de la munte (a treia duminic din
septembrie) (Baia de Fier); Urcatul oilor la
munte festival folcloric pastoral (22 mai),
Gorjul tradiional. Nedeia i hramuri de Sf.
Ilie - trg anual tradiional (art popular,
obiecte de uz gospodresc, vite etc.) (20
iulie) (Polovragi); Festivalul ,,Rapsozii
Gilortului, Galbenului, Olteului i
Amaradiei (26-27 iulie), Festivalul folcloric
,,Iustina Blueanu (28-29 iulie), Nedei i
hramuri de Sf. Maria (15 august)
(Bustuchin); Srbtoarea Radinetilor (2
iulie) (Dnciuleti); Festivalul folcloric
Amaradia (28 mai) (Hurezani); Festivalul
folcloric al copiilor ,,Gilortule, ap bun
(11 august), Concurs folcloric: ,,40 ani de la
trecerea n nefiin a Mariei Ltreu (27
septembrie) (Bengeti-Ciocadia); Festivalul
folcloric ,,Mrioare pentru mame (8
martie), Gorjul tradiional.Strigarea fetelor,
mpodobitul porilor gospodriilor cu crengi
de fag (22 aprilie), Nedei populare.
Snzienele. Drgaica (24 iunie) (Crue);
Srbtoarea Rdinetilor - spectacole
folclorice (24 iunie sau 2 iulie)
(Dnciuleti); ntlnirea Fiilor satului (31
august) (Prigoria);
Dou ansambluri folclorice ,,Ciobnaul
si ,,Aninieanca, Centru entnoFigura -
Crasna; Drgaica srbtoare
etnofolcloric - blci (24 iunie) n satul
Radoi, Festivalul interjudeean de folclor
,,Rsun munii sub Parng (11- 12 iunie
de Rusalii sau 2-3 iunie); Srbtoarea
Snzienelor. Drgaica (24 iunie) (Crasna);
Festivalul folcloric pentru tineret (29 iulie
sau 6 august) (Godineti); Srbtoarea
fiilor satului (19-20 mai) (Mueteti);
Srbtoarea fiilor satului (23 aprilie), n
poiana din Nucet srbtoare populat
(29 iunie) (Petiani); Gorjul tradiional -
Srbtorile dealului - manifestare
etnofolcloric (25 martie), Festival
folcloric pentru copii Filofteia Lctuu
(8 iunie), Festivalul Interjudeean de
folclor Maria Apostol (8 septembrie),
Nedei de Sf. Paraschiva (14 octombrie)
(Runcu); Gorjul tradiional. Nedeia de Sf.
Ilie (20 iulie) (Schela); Nedei i hramuri
de Sf. Maria Mic (8 septembrie), Nedei
i hramuri de Sf. Paraschiva (14
octombrie) (Pade); Gorjul tradiional.
Nedeia i hramuri de Sf. Ilie - trg anual
tradiional (art popular, obiecte de uz
gospodresc, vite etc.) (20 iulie)
(Polovragi); Gorjul tradiional. Nedeia de
Sf. Petre (29 iunie), Hramuri i nedei de
Sf. Maria (15 august), Nedei i hramuri de
Sf. Maria Mic (8 septembrie) (Scoara);
Hramuri i nedei de Sf. Maria (15 august),
Hramuri i nedei de Sf. Maria (15 august)
(Turcineti); Homanul: Manifestare
etnofolcloric (28 martie) (Arcani);
Festivalul lutarilor gorjeni (14
septembrie) (Bolboi); Srbatorile
dealului: Manifestare etnofolcloric (26
martie), Memorial Maria
Apostol/Ghermanul (12 mai) (Mtsari);
Hramuri i nedei de Sf. Maria (15 august),
Festivalul lutarilor gorjeni (13
septembrie) (Bolboi); Nedei populare.

216
G1
Destinaia G1 cuprinde 5 localiti
(Aninoasa, Brbteti, Suleti, Turburea,
Vladimir), cu acces de poximitate la resurse
naturale i arii protejate.
G2
Destinaia G2 cuprinde 15 localiti (Baia de
Fier, Crasna, Dneti, Drgueti, Godineti,
Mueteti, Pade, Petiani, Polovragi,
Runcu, Scelu, Schela, Scoara, Stneti,
Turcineti), cu acces de poximitate la resurse
naturale i arii protejate.
G3
Destinaia G3, localizat n partea sud-estic
a judeului, este format din 8 localiti
(Blteni, Borscu, Brneti, Ioneti,
Negomir, Ploporu, Tnreni, Urdari) , cu
acces de poximitate la resurse naturale i arii
protejate.
G4
Destinaia G4, localizat n partea estic a
judeului, este format din 9 localiti (Baia
de Fier, Bengeti-Ciocadia, Bustuchin,
Crue, Dnciuleti, Hurezani, Polovragi,
Prigoria, Scelu), cu acces de poximitate
direct la resurse antropice.
G5
Destinaia G5 cuprinde 21 localiti
(Arcani, Blneti, Bolboi, Clnic,
Ciuperceni, Crasna, Drgoteti, Glogova,
Godineti, Leleti, Mtsari, Mueteti,
Pade, Petiani, Runcu, Schela, Scoara,
Slivileti, Stneti, Teleti, Turcineti), cu
acces de poximitate direct la resurse
antropice.
Snzienele. Drgaica (24 iunie),
Festivalul folcloric al Jilurilor Cntecul
vilor (27 iulie) (Drgoteti); Hramuri i
nedei de Sf. Maria (15 august), Hramuri i
nedei de Sf. Maria Mic (8 septembrie)
(Leleti); Hramuri i nedei de Sf. Maria
(15 august), Hramuri i nedei de Sf. Maria
Mic (8 septembrie), Hramuri i nedei de
Sf. Paraschiva (14 octombrie), Nedeea de
Sf. Constantin i Elena (21 mai)
(Slivileti); Hramuri i nedei de Sf.
Paraschiva (14 octombrie) (Teleti);
Resurse antropice
- Monumente i
vestigii
arheologice,
muzee
Conacul boierului Dinel Negrea, Cula
moierului Alecu Crsnaru, monumente i
lcauri de cult, Cula Coco Crsnaru,
Biserica cu hramul Sfinii Mihail i
Gavril, Fntna Eroilor, Cula Grosera
(Aninoasa); situl arheologic de la Socu,
Casa Munteanu, Crucea de piatr Socu,
Expoziia muzeal de la Petreti, Biserica
de lemn din ctunul Iernatic Buna Vestire,
Biserica de zid din ctunul Mierleti
Intrarea in Biseric a Maicii
Domnului(1776), Biserica de lemn din
Brbteti Poieni Sfntul Nicolae (1790),
Biserica de zid din ctunul Vteti
Cuvioasa Paraschiva (1740) (Brbteti);
muzeu stesc (Turburea); Casa Memoriala
Tudor Vladimirescu (Vladimir); Muzeul
satului Brbteti i Turburea;
Aezare, Paleolitic mijlociu; Aezare,Epoca
bronzului; Situl arheologic de la Petera
Muierilor (Baia de Fier); Aezarea
paleolitic de la Boroteni, Paleolitic
superior (Petiani); Biserica Adormirea
Maicii Domnului,1648; Bolnia Sf.
Nicolae,1732; Streie, sec. XVII XVIII,
Turn clopotni1648, Mnstirea Polovragi,
sec.XVI XVIII (Polovragi); Biserica de
lemn Sf. Dumitru, 1781 (Schela); Casa
Crtianu, sf. sec. XVIII (Turcineti);
Biserica Sf. Nicolae, chili, turn clopotni
- Ansamblul schitului Crasna (1636),
Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva
(1760) - satul Drgoieti, Biserica de lemn
Izvorul Tmduirii (1768) - satul Crasna,
Biserica din lemn Cuvioasa Paraschiva
(1800) - satul Aniniu din Vale, Biserica din
lemn Sfinii ngeri (1833) - satul Buzeti,
Biserica de lemn Intrarea n biseric (sec.
al XIX-lea) - satul Crasna din Deal; Biserica
de lemn Adormirea Maicii Domnului (sec.
al XVIII-lea) - satul Crasna din Vale;
Biserica de lemn Sf. Gheorghe (1824) -
satul Dumbrveni, etc. (Crasna
116
); muzeul
satului (Baia de Fier, Crasna, Mueteti,
Runcu, Scelu, Polovragi, Petiani);
Muzeul Mihai Eminescu (nreni);
Biserica cu hramul Sfntul Nicolae (1676)
din satul Negomir; Aezare arheologic din
sec. V, Biserica Sf. Vasile i Sf.
mprai 1826, Casa Dinc Scheleru
(Blteni); Muzeu Comunal (Borscu);

Aezare, Paleolitic mijlociu; Aezare,Epoca
bronzului; Situl arheologic de la Petera
Muierilor (Baia de Fier); Biserica
Adormirea Maicii Domnului,1648;
Bolnia Sf. Nicolae,1732; Streie, sec.
XVII XVIII, Turn clopotni1648,
Mnstirea Polovragi, sec.XVI XVIII
(Polovragi); Muzeul satului (Baia de Fier,
Scelu, Polovragi, Dnciuleti, Hurezani);
Biserica de lemn Intrarea in Biserica
(1684) (Crue); Bisericile de zid i de lemn
din comuna Prigoria;

Aezarea paleolitic de la Boroteni,
Paleolitic superior (Petiani); Biserica de
lemn Sf. Dumitru, 1781 (Schela); Casa
Crtianu, sf. sec. XVIII (Turcineti);
Biserica Sf. Nicolae, chili, turn
clopotni - Ansamblul schitului Crasna
(1636), Biserica de lemn Cuvioasa
Paraschiva (1760) - satul Drgoieti,
Biserica de lemn Izvorul Tmduirii
(1768) - satul Crasna, Biserica din lemn
Cuvioasa Paraschiva (1800) - satul
Aniniu din Vale, Biserica din lemn
Sfinii ngeri (1833) - satul Buzeti,
Biserica de lemn Intrarea n biseric
(sec. al XIX-lea) - satul Crasna din Deal;
Biserica de lemn Adormirea Maicii
Domnului (sec. al XVIII-lea) - satul
Crasna din Vale; Biserica de lemn Sf.
Gheorghe (1824) - satul Dumbrveni,
etc. (Crasna
117
[71]); muzeul satului
(Crasna, Mueteti, Runcu, Petiani,
Arcani, Leleti, Clnic); Biserica de lemn
Sf. Voievozi,1680; Casa memorial a
savantului Ion Popescu-Voiteti
(Blneti); Casa Glogoveanu, sec. XVII
XVIII; Ansamblul Glogoveanu, sec.
XVII XVIII; Biserica de lemn
Cuvioasa Paraschiva, 1728, ref. 1791 -
1792; Biserica Sf. Nicolae,1730; Zid de
incint, sec. XVIII (Glogova); Cula
Cioaba-Chintescu,1762, 1818-1825
(Slivileti); Necropol, Hallstatt trziu;
Aezare, sec. VI - V a.Chr. Hallstatt; Situl

116
http://www.fpdl.ro/public/pdfs/proiect_crasna.pdf
117
http://www.fpdl.ro/public/pdfs/proiect_crasna.pdf

217
G1
Destinaia G1 cuprinde 5 localiti
(Aninoasa, Brbteti, Suleti, Turburea,
Vladimir), cu acces de poximitate la resurse
naturale i arii protejate.
G2
Destinaia G2 cuprinde 15 localiti (Baia de
Fier, Crasna, Dneti, Drgueti, Godineti,
Mueteti, Pade, Petiani, Polovragi,
Runcu, Scelu, Schela, Scoara, Stneti,
Turcineti), cu acces de poximitate la resurse
naturale i arii protejate.
G3
Destinaia G3, localizat n partea sud-estic
a judeului, este format din 8 localiti
(Blteni, Borscu, Brneti, Ioneti,
Negomir, Ploporu, Tnreni, Urdari) , cu
acces de poximitate la resurse naturale i arii
protejate.
G4
Destinaia G4, localizat n partea estic a
judeului, este format din 9 localiti (Baia
de Fier, Bengeti-Ciocadia, Bustuchin,
Crue, Dnciuleti, Hurezani, Polovragi,
Prigoria, Scelu), cu acces de poximitate
direct la resurse antropice.
G5
Destinaia G5 cuprinde 21 localiti
(Arcani, Blneti, Bolboi, Clnic,
Ciuperceni, Crasna, Drgoteti, Glogova,
Godineti, Leleti, Mtsari, Mueteti,
Pade, Petiani, Runcu, Schela, Scoara,
Slivileti, Stneti, Teleti, Turcineti), cu
acces de poximitate direct la resurse
antropice.
arheologic de la Teleti; Necropola
Hallstatt de la Teleti, sec. VI V a. Chr.
Hallstatt trziu (Teleti); Biserica de lemn
Sfntul Vasile - satul Pieptani (comuna
Clnic);
Resurse antropice
- Alte
evenimente locale
Hramul satului Petreti (duminica Sf.
Toma), Hramul satului Socu Sf. Marie cea
Mic (8 septembrie), Hramul satului
Brbteti Sf. Paraschiva (14 octombrie)
i Blciul Rusaliilor (Brbteti); Zile de
srbtoare a localitilor (Turburea - Rusalii;
Aninoasa - 21-22 mai); Hramuri i nedei de
Sf. Maria n comuna Brbteti i comuna
Turburea (15 august i 8 septembrie); Nedei
i hramuri n comuna Brbteti i comuna
Suleti de Sf. Paraschiva (14 octombrie);
Pastorala Floriilor. Complex de manifestri
cultural- artistice nchinate srbtorilor
pALSCALe n Brbteti i Lutari de ieri,
lutari de azi - concert de muzic lutreasc
n comuna Suleti (8 aprilie); Gorjul
tradiional. Srbtoarea Sf. Gheorghe -
Manifestri cultural-religioase n comuna
Suleti (23 aprilie); Simpozion: ,,In
memoriam Tudor Vladimirescu n comuna
Vladimir (27 mai); Pandurul de la Vladimir-
concurs de cultur general n comuna
Vladimir (3 iunie);Tabra de cercetare a
tradiiilor culturale ,,Constantin Briloiu n
comuna Turburea (1-10 iulie);
Zile de srbtoare a localitilor (Crasna -
prima duminic din luna octombrie);
Srbtoarea Sfntul Gheorghe
manifestare cultural-religioas (23 aprilie),
Srbtoarea Sfntul Pantelimon (27 iulie)
(satul Aniniu din Vale), Srbtoarea
Sfntul Dumitru blci (26 octombrie)
(satul Crasna), Cupa Federaiei la Oin;
Gorjfest. Tabr internaional de sculptur
cu subiect religios (18-24 iunie 2012)
(Crasna); Gorjul tradiional. Srbtoarea Sf.
Gheorghe.Manifestri cultural-religioase (23
aprilie) (Mueteti); Atelierul Naional de
poezie Serile la Brdiceni (6-8
septembrie) (Petiani); Respirare n
rugciune - Memorial Arthur Bdia -
pelerinaj la mormntul poetului, spectacol
de muzic i poezie (21-22 iunie)
(Polovragi); Gorjul tradiional Ghermanul
srbtoare comunitar (12 mai), Gorjul
tradiional - Srbtorile dealului. Sfinirea
viilor (19 aprilie), Gorjul tradiional.
Srbtoarea Florii de Tei (29 iunie),
Srbtoarea castanului (30 septembrie),
Hramuri de Sf. Paraschiva (14 octombrie)
(Runcu);
Zilele staiunii balneoclimaterice (9-11
august) (Scelu); Rsunet n Poiana lui
Mihai. Evocare istoric a popasului n Gorj
al lui Mihai Viteazul. Spectacol de poezie i
muzic folk (10 august) (Schela); Pastorala
Floriilor: Complex de manifestri culturale
i artistice nchinate srbtorilor pALSCALe
16 aprilie (Stneti); Gorjul tradiional.
Srbtoarea Sf. Gheorghe . Manifestri
cultural-religioase (23 aprilie), Ziua cireului
srbtoare comunitar (10 iunie)
(Turcineti).
Zile de srbtoare a localitilor (Brneti
3-6 mai); Tabra de cercetare a tradiiilor
culturale ,,Constantin Briloiu (1-10 iulie)
(Brneti i nreni); Gorjul istoric i
pitoresc (30 aprilie) (Ioneti); Srbtoarea
Florii de Tei (26 iunie) (Negomir); Mas
rotund i spectacole ,,Ziua Internaional a
Femeii din Mediul Rural, Toamna cultural
expoziii de art i spectacole (20
octombrie-10 noiembrie) (nreni); Gorjul
tradiional. Srbtoarea Sf. Gheorghe.
Manifestri cultural-religioase (23 aprilie),
Srbtoarea florii de salcm (30 mai)
(Urdari);

Respirare n rugciune - Memorial Arthur
Bdia - pelerinaj la mormntul poetului,
spectacol de muzic i poezie (21-22 iunie)
(Polovragi); Zilele localitilor (staiunea
balneoclimateric Scelu - 9-11 august,
Bustuchin - 27-29 iulie); Gorjul tradiional.
Srbtoarea Sf. Gheorghe. Manifestri
cultural-religioase (23 aprilie) (Bustuchin);
Tabra de cercetare a tradiiilor culturale
,,Constantin Briloiu (1-10 iulie) (Crue i
Dnciuleti);

Zile de srbtoare a localitilor (Crasna -
prima duminic din luna octombrie);
Srbtoarea Sfntul Gheorghe
manifestare cultural-religioas (23
aprilie), Srbtoarea Sfntul
Pantelimon (27 iulie) (satul Aniniu din
Vale), Srbtoarea Sfntul Dumitru
blci (26 octombrie) (satul Crasna), Cupa
Federaiei la Oin; Gorjfest. Tabr
internaional de sculptur cu subiect
religios (18-24 iunie 2012) (Crasna);
Gorjul tradiional. Srbtoarea Sf.
Gheorghe. Manifestri cultural-religioase
(23 aprilie) (Mueteti); Atelierul
Naional de poezie Serile la Brdiceni
(6-8 septembrie) (Petiani); Gorjul
tradiional Ghermanul srbtoare
comunitar (12 mai), Gorjul tradiional -
Srbtorile dealului. Sfinirea viilor (19
aprilie), Gorjul tradiional. Srbtoarea
Florii de Tei (29 iunie), Srbtoarea
castanului (30 septembrie), Hramuri de
Sf. Paraschiva (14 octombrie) (Runcu);
Rsunet n Poiana lui Mihai. Evocare
istoric a popasului n Gorj al lui Mihai
Viteazul. Spectacol de poezie i muzic
folk (10 august) (Schela); Pastorala
Floriilor: Complex de manifestri
culturale i artistice nchinate srbtorilor
pALSCALe 16 aprilie (Stneti);
Gorjul tradiional. Srbtoarea Sf.
Gheorghe . Manifestri cultural-religioase
(23 aprilie), Ziua cireului srbtoare
comunitar (10 iunie) (Turcineti); Focuri
peste zpezi: Manifestare cultural-
religioas nchinat Sf. Trifon (1
februarie); Gorjul istoric i pitoresc
expoziii (30 aprilie); Manifestarea
comunitar Logodna vinului cu ulcica;
Gorjul tradiional. Srbtoarea Sf. Petre.
Festivalul folcloric ,,Plai de cntec i de
dor (29 iunie) (Ciuperceni); Srbtoarea
Sf. Gheorghe n dealul Teletilor

218
G1
Destinaia G1 cuprinde 5 localiti
(Aninoasa, Brbteti, Suleti, Turburea,
Vladimir), cu acces de poximitate la resurse
naturale i arii protejate.
G2
Destinaia G2 cuprinde 15 localiti (Baia de
Fier, Crasna, Dneti, Drgueti, Godineti,
Mueteti, Pade, Petiani, Polovragi,
Runcu, Scelu, Schela, Scoara, Stneti,
Turcineti), cu acces de poximitate la resurse
naturale i arii protejate.
G3
Destinaia G3, localizat n partea sud-estic
a judeului, este format din 8 localiti
(Blteni, Borscu, Brneti, Ioneti,
Negomir, Ploporu, Tnreni, Urdari) , cu
acces de poximitate la resurse naturale i arii
protejate.
G4
Destinaia G4, localizat n partea estic a
judeului, este format din 9 localiti (Baia
de Fier, Bengeti-Ciocadia, Bustuchin,
Crue, Dnciuleti, Hurezani, Polovragi,
Prigoria, Scelu), cu acces de poximitate
direct la resurse antropice.
G5
Destinaia G5 cuprinde 21 localiti
(Arcani, Blneti, Bolboi, Clnic,
Ciuperceni, Crasna, Drgoteti, Glogova,
Godineti, Leleti, Mtsari, Mueteti,
Pade, Petiani, Runcu, Schela, Scoara,
Slivileti, Stneti, Teleti, Turcineti), cu
acces de poximitate direct la resurse
antropice.
(manifestare cultural -Religioas din 24
aprilie) (Teleti); Ziua Muzeului satului
(28-30 septembrie) (Arcani);
Gorjul traditional. Srbtoarea Sf.
Gheorghe. Manifestri cultural-religioase
(Gorbanele) (23 aprilie) (Bolboi);
Pastorala Floriilor: Complex de
manifestri culturale i artistice nchinate
srbtorilor pALSCALe (16 aprilie),
Duminica Mare. Rusaliile serbare
cmpeneasc (3 iunie), Probojeniile (6
august) (Clnic); Gorjul tradiional.
Expoziie de costume populare i
spectacole folclorice (16 februarie) i
Expoziii de art popular (19 februarie);
Gorjul tradiional. Srbtoarea Sf. Petre
srbtoare comunitar (29 iunie),
Festival-concurs ,,Memorial Nicolae
Vlad (2 decembrie) (Drgoteti); Gorjul
tradiional. Srbtoarea Florii de Tei (29
iunie) (Leleti); Srbtoarea Sf. Gheorghe
n dealul Teletilor - Manifestare cultural-
religioas (23 aprilie) (Teleti);
Legturi cu piaa
turistic (numr
de turiti
nregistrai)
inexistente; Baia de Fier (3470 turiti); Crasna (125
turiti); Petiani (305 turiti); Polovragi
(2253 turiti); Runcu (521 turiti); Scelu
(1716 turiti);
inexistente; Baia de Fier (3470 turiti); Polovragi (2253
turiti); Scelu (1716);

Arcani (302 turiti); Crasna (125 turiti);
Clnic (320 turiti); Petiani (305 turiti);
Runcu (521 turiti);
Legturi cu piaa
turistic
Concentrare
turiti
(majoritate)
inexistente; Perioada iunie-octombrie (var-toamn):
Baia de Fier, Crasna, Polovragi, Runcu,
Scelu;
Perioada noiembrie-mai (iarn-primvar):
Petiani;
inexistente; Perioada iunie-octombrie (var-toamn):
Baia de Fier, Polovragi, Scelu;
Perioada noiembrie-mai (iarn-primvar): -
;
Perioada iunie-octombrie (var-toamn):
Arcani, Crasna, Runcu;
Perioada noiembrie-mai (iarn-
primvar): Clnic, Petiani;
Activiti de
agreement
(structuri
amenajate)
nedezvoltate; Trasee montane cunoscute marcate (Baia de
Fier Rnca) i nemarcate (Baia de Fier
Curmtura Olteului; Baia de Fier
fenomenul carstic Sura);
nedezvoltate; Trasee montane cunoscute marcate (Baia de
Fier Rnca) i nemarcate (Baia de Fier
Curmtura Olteului; Baia de Fier
fenomenul carstic Sura);
Baza de agreement Snteti (Arcani);
Suprastructur
(infrastructur
tehnic i
utilitar)
Drumuri comunale modernizate n
Aninoasa, Brbteti, Turburea, Vladimir;
proiecte aflate n stadiu de propunere:
Suleti; autogri inexistente; acces la
reea CFR (Brbteti i Turburea); sistem
de alimentare cu ap n localitile:
Aninoasa, Brbteti, Turburea; proiect n
curs de derulare n Suleti i Vladimir;
reea de canalizare n localitile: Aninoasa,
Brbteti, Turburea, Vladimir; proiect n
curs de derulare n Suleti; Sistem de
distribuie a gazelor naturale: Aninoasa,
Drumuri comunale modernizate n Baia de
Fier, Crasna; proiecte aflate n stadiu de
propunere: Baia de Fier, Crasna; autogri
Baia de Fier, Crasna, Dneti, Drgueti,
Godineti, Mueteti, Petiani, Polovragi,
Runcu, Scelu, Schela, Scoara, Stneti,
Turcineti; acces la reea CFR (Drgueti i
Scoara); sistem de alimentare cu ap n
localitile: Crasna, Dneti; proiect n curs
de derulare n Baia de Fier, Crasna; reea de
canalizare n localitile: Dneti (parial);
proiect n curs de derulare n Baia de Fier;
Drumuri comunale modernizate n Borscu,
Negomir; proiecte aflate n stadiu de
propunere: Borscu, Brneti; autogri
Blteni, Borscu, Negomir, Ploporu,
Urdari;
acces la reea CFR (Ioneti, Tnreni);
sistem de alimentare cu ap n localitile:
Ploporu, Blteni (parial); proiect n curs de
derulare Brneti; reea de canalizare n
localitile: Blteni (parial); proiect n curs
de derulare n Brneti; sistem de distribuie
a gazelor naturale: Ploporu, Blteni
Drumuri comunale modernizate n Baia de
Fier, Bustuchin, Crue, Dnciuleti;
proiecte aflate n stadiu de propunere: Baia
de Fier; autogri Baia de Fier, Polovragi,
Scelu, Bengeti-Ciocadia, Hurezani ; acces
la reea CFR nu exist; sistem de
alimentare cu ap n localitile: Bustuchin,
Crue, Dnciuleti; proiect n curs de
derulare n Baia de Fier; reea de canalizare
n localitile: Bustuchin, Crue ; proiect n
curs de derulare n Baia de Fier; sistem de
distribuie a gazelor naturale: inexistente;
Drumuri comunale modernizate n
Crasna, Drgoteti, Glogova, Teleti;
proiecte aflate n stadiu de propunere:
Crasna, Blneti, Clnic, Ciuperceni,
Drgoteti; autogri Crasna, Godineti,
Mueteti, Petiani, Runcu, Schela,
Scoara, Stneti, Turcineti, Arcani,
Blneti, Clnic, Leleti, Teleti,
Mtsari, Glogova; acces la reea CFR
(Scoara, Drgoteti); sistem de
alimentare cu ap n localitile: Crasna,
Arcani, Blneti, Clnic, Ciuperceni,

219
G1
Destinaia G1 cuprinde 5 localiti
(Aninoasa, Brbteti, Suleti, Turburea,
Vladimir), cu acces de poximitate la resurse
naturale i arii protejate.
G2
Destinaia G2 cuprinde 15 localiti (Baia de
Fier, Crasna, Dneti, Drgueti, Godineti,
Mueteti, Pade, Petiani, Polovragi,
Runcu, Scelu, Schela, Scoara, Stneti,
Turcineti), cu acces de poximitate la resurse
naturale i arii protejate.
G3
Destinaia G3, localizat n partea sud-estic
a judeului, este format din 8 localiti
(Blteni, Borscu, Brneti, Ioneti,
Negomir, Ploporu, Tnreni, Urdari) , cu
acces de poximitate la resurse naturale i arii
protejate.
G4
Destinaia G4, localizat n partea estic a
judeului, este format din 9 localiti (Baia
de Fier, Bengeti-Ciocadia, Bustuchin,
Crue, Dnciuleti, Hurezani, Polovragi,
Prigoria, Scelu), cu acces de poximitate
direct la resurse antropice.
G5
Destinaia G5 cuprinde 21 localiti
(Arcani, Blneti, Bolboi, Clnic,
Ciuperceni, Crasna, Drgoteti, Glogova,
Godineti, Leleti, Mtsari, Mueteti,
Pade, Petiani, Runcu, Schela, Scoara,
Slivileti, Stneti, Teleti, Turcineti), cu
acces de poximitate direct la resurse
antropice.
Brbteti, Turburea, Vladimir; proiect n
curs de derulare n Suleti; cabinete
medicale n majoritatea localitilor;
sistem de distribuie a gazelor naturale:
inexistente; cabinete medicale n majoritatea
localitilor;
(parial);
cabinete medicale n majoritatea
localitilor;

cabinete medicale n majoritatea
localitilor;

Drgoteti, Glogova (parial), Leleti,
Mtsari, Teleti; proiect n curs de
derulare n Crasna;
reea de canalizare n localitile: Teleti
(parial); proiect n curs de derulare n
Ciuperceni, Drgoteti, Leleti, Mtsari;
sistem de distribuie a gazelor naturale:
Leleti, Mtsari; n stadiu de propunere
Drgoteti, Mtsari i Ciuperceni;
cabinete medicale n majoritatea
localitilor;
B.Resurse i factori suport
Infrastructur
turistic
Neidentificate Baia de Fier; Crasna; Petiani; Polovragi;
Runcu; Scelu;
Prezint puine structuri de cazare
(neevideniate statistic);
Baia de Fier; Polovragi; Scelu; Crasna, Pade, Petiani, Runcu;

Accesibilitate Gri CFR: Brbteti, Turburea;
Accesul rutier localitile permit legturi
cu drumurile judeene;
Gri CFR: Drgueti i Scoara;
Autogrile prezint curse directe cu
urmtoarele orae: Baia de Fier, Dneti,
Drgueti, Godineti, Petiani, Runcu,
Schela, Stneti, Turcineti oraul Trgu
Jiu; Crasna oraul Bumbeti-Jiu;
Mueteti, Polovragi, Scelu, Scoara
oraele Bumbeti-Jiu i Trgu-Jiu;
Gri CFR: Blteni, Borscu;
Autogrile prezint curse directe cu
urmtoarele orae: Blteni, Borscu,
Negomir, Ploporu cu oraul Targu Jiu

Gri CFR:-;
Autogrile prezint curse directe cu
urmtoarele orae: Baia de Fier, Hurezani
oraul Trgu Jiu; Polovragi, Scelu,
Bengeti-Ciocadia oraele Bumbeti-Jiu i
Trgu-Jiu;

Gri CFR: Scoara, Drgoteti;
Autogrile prezint curse directe cu
urmtoarele orae: Godineti, Petiani,
Runcu, Schela, Stneti, Turcineti,
Arcani, Blneti, Clnic, Leleti, Teleti,
Mtsari oraul Trgu Jiu; Crasna
oraul Bumbeti-Jiu; Glogova oraul
Motru; Mueteti, Scoara oraele
Bumbeti-Jiu i Trgu-Jiu;
C.Management turistic
Investiii de
capital n turism
(private i
publice)
Investiii publice n scopul protejrii
arborelui secular din satul Groserea n
comuna Aninoasa;
Baia de Fier; Crasna; Pade; Petiani;
Polovragi; Runcu; Scelu;

Cabana de pe valea Moilor (Blteni); Baia de Fier; Polovragi; Arcani; Crasna; Clnic; Petiani; Runcu;
Organizaii
turistice, servicii
turistice
Inexistente la nivel de comune; agenii de turism Tg Jiu
Resurse umane
(bazin de for de
munc)
Cca 10 mii persoane n vrst de munc Cca 35 mii persoane n vrst de munc Cca 24 mii persoane n vrst de munc Cca 16 mii persoane n vrst de munc Cca 42 mii persoane n vrst de munc;
Informaii
turistice,
marketing
turistic:
Informaii turistice pentru comune (site-uri
funcionale - primrii ce prezint obiectivele
turistice ale zonei): - ;
Informaii obiective turistice: site-uri de
marketing turistic: Aninoasa, Brbteti,
Turburea, Vladimir;site-uri cu obiectiv
natural/cultural, etc.:;
Informaii turistice pentru comune (site-uri
funcionale - primrii ce prezint obiectivele
turistice ale zonei): Baia de Fier;
Informaii obiective turistice: site-uri de
marketing turistic (agenii de turism): Baia
de Fier, Crasna, Dneti, Mueteti, Pade,
Petiani, Polovragi, Runcu, Scelu, Schela,
Scoara; site-uri cu obiectiv natural/cultural,
etc.: Baia de Fier;
Informaii turistice pentru comune (site-uri
funcionale - primrii ce prezint obiectivele
turistice ale zonei): Ploporu;
Informaii obiective turistice: site-uri de
marketing turistic: Blteni, Borscu,
Tnreni; site-uri cu obiectiv
natural/cultural, etc.: Negomir;

Informaii turistice pentru comune (site-uri
funcionale - primrii ce prezint obiectivele
turistice ale zonei): Baia de Fier;
Informaii obiective turistice: site-uri de
marketing turistic (agenii de turism): Baia
de Fier, Polovragi, Scelu; site-uri cu
obiectiv natural/cultural, etc.: Baia de Fier,
Hurezani;

Informaii turistice pentru comune (site-
uri funcionale - primrii ce prezint
obiectivele turistice ale zonei): -;
Informaii obiective turistice: site-uri de
marketing turistic (agenii de turism):
Crasna, Mueteti, Pade, Petiani,
Runcu, Schela, Scoara, Clnic, Leleti;
site-uri cu obiectiv natural/cultural, etc.:
Arcani, Blneti, Bolboi, Ciuperceni,
Glogova, Teleti;
Alte forme de
promovare:
Inexistente
D.Politicile turistice, de planificare, de dezvoltare
Cadru politic Nu exist; Exist un proiect n ateptare pentru comunele nu prezint strategii de dezvoltare Exist proiecte n ateptare oprite din cauza Exist un proiect n ateptare pentru

220
G1
Destinaia G1 cuprinde 5 localiti
(Aninoasa, Brbteti, Suleti, Turburea,
Vladimir), cu acces de poximitate la resurse
naturale i arii protejate.
G2
Destinaia G2 cuprinde 15 localiti (Baia de
Fier, Crasna, Dneti, Drgueti, Godineti,
Mueteti, Pade, Petiani, Polovragi,
Runcu, Scelu, Schela, Scoara, Stneti,
Turcineti), cu acces de poximitate la resurse
naturale i arii protejate.
G3
Destinaia G3, localizat n partea sud-estic
a judeului, este format din 8 localiti
(Blteni, Borscu, Brneti, Ioneti,
Negomir, Ploporu, Tnreni, Urdari) , cu
acces de poximitate la resurse naturale i arii
protejate.
G4
Destinaia G4, localizat n partea estic a
judeului, este format din 9 localiti (Baia
de Fier, Bengeti-Ciocadia, Bustuchin,
Crue, Dnciuleti, Hurezani, Polovragi,
Prigoria, Scelu), cu acces de poximitate
direct la resurse antropice.
G5
Destinaia G5 cuprinde 21 localiti
(Arcani, Blneti, Bolboi, Clnic,
Ciuperceni, Crasna, Drgoteti, Glogova,
Godineti, Leleti, Mtsari, Mueteti,
Pade, Petiani, Runcu, Schela, Scoara,
Slivileti, Stneti, Teleti, Turcineti), cu
acces de poximitate direct la resurse
antropice.
(proiecte
finanate de
dezvoltare a
sectorului
turistic)
amenajarea a 23 de trasee turistice, n zonele
Runcu i Pade;
turistic; lipsei de fonduri; amenajarea a 23 de trasee turistice, n
zonele Runcu i Pade;

Politici de
dezvoltare
turistic -
Strategiile locale i regionale urmresc valorificarea potenialului turistic i antropic, dar fr msuri concrete;

Reele
colaborative
(asociaii)
Reele colaborative (asociaii, fundaii)- la nivelul zonei au fost identificate urmtoarele organizaii: ANTREC/ Asociaia Profesional Patronal de Turism Gorjul /Asociaia pentru Turism Sport i Ecologie Hai-Hui Trgu-Jiu / Asociaia
Depresiunea Horezu / Asociaia sportiv Pandurii Tg Jiu/ Societatea cultural ,,Noi zicoienii; Asociaia Intercomunitar Dolj (Dnciuleti i Crue) / Asociaia Pentru Promovare Turism Tradiii i Legende Bengeti-Ciocadia/
Fundaia ,,Druiete Vieii Farmec Tg-Jiu;
E.Factori determinani
Interdependene
(organizaii
necesar a fi
implicate)
Ageni economici sector turistic; Consiliu
judeean; Primrii; Administratori/Custode
arii ptotejate (Consiliul Judeean Dolj);

Ageni economici sector turistic; Consiliu
judeean; Primrii; Administratori/Custode
arii ptotejate (RNP-Romsilva-Administraia
Parcului Naional Domogled-Valea Cernei,
Consiliul Jud. Mehedini, Camera de Comer
i Industrie Romnia-Japonia, SC Butterfly
Effect SRL, RNP-Romsilva- Administraia
Parcului Naional Defileul Jiului, Fundaia
Guard Forest);
Ageni economici sector turistic; Consiliu
judeean; Primrii; Administratori/Custode
arii ptotejate (Consiliul Judeean Dolj);
Ageni economici sector turistic; Consiliu
judeean; Primrii; Administratori/Custode
arii ptotejate; Ministerul Culturii i Cultelor
(Direcia judeean pentru cultur, culte i
patrimoniu cultural Gorj); Institute de
cercetare (Institutul de Memorie cultural,
Institutul de Etnografie i folclor, etc.);
Ageni economici sector turistic, Consiliu
judeean, Primrii, Ministerul Culturii i
Cultelor (Direcia judeean pentru
cultur, culte i patrimoniu cultursl Gorj),
Institute de cercetare (Institutul de
Memorie cultural, Institutul de
Etnografie i folclor, Filiala Gorj a
Societii de tiine Istorice Arcani, etc.);
Imagine/brand Nu exist, dar reprezint un obiectiv politic strategic la nivel regional;
Cost/Pre nu este cazul; Costuri i preuri competitive fa de media
regional i naional;
nu este cazul; Costuri i preuri competitive fa de media
regional i naional;
Costuri i preuri competitive fa de
media regional i naional;
F. Elemente specifice (adiionale modelului Ritchie-Crouch)
Agricultura Productori agricoli (culturi cerealiere;
livezi; puni i fnee; legume; efective de
animale; vii i pepiniere);
Productori agricoli (livezi; puni i fnee;
efective de animale; vii i pepiniere,
exploatri forestiere); fabric de ciocolat n
satul Buzeti comuna Crasna;
Productori agricoli (livezi; leguminoase;
puni i fnee; efective de animale; vii i
pepiniere);

Productori agricoli (livezi; puni i fnee;
efective de animale; vii i pepiniere,
exploatri forestiere);
Productori agricoli (livezi; puni i
fnee; efective de animale; vii i
pepiniere, exploatri forestiere); fabric
de ciocolat n satul Buzeti comuna
Crasna;
Ocupaii
tradiionale
Meteugari locali -esturi de ln i de
bumbac n Brbteti; proiect de revitalizare
a vechilor meteuguri tradiionale
Brbteti (prelucrare pr de capr);
Prelucrarea artistic a lemnului (lzi, couri,
furci de tors lna) Crasna, Polovragi;
custuri i esturi tradiionale, prelucrare
lemn (ctune cu rudari) (Baia de Fier);
obieceiuri tradiionale slobozirea apei sau
a izvorului (Petiani), Pirii cu mti din
ajunul Crciunului (Pade); arhitectur
tradiional (Mueteti, Runcu, Scelu,
Scoara, Stneti);
Ceramic, familii de olari (Ploporu); Prelucrarea artistic a lemnului (lzi, couri,
furci de tors lna) Polovragi; custuri i
esturi tradiionale, prelucrare lemn (ctune
cu rudari) (Baia de Fier); arhitectur
tradiional (Scelu, Bengeti-Ciocadia,
Prigoria);
Prelucrarea artistic a lemnului (lzi,
couri, furci de tors lna) Crasna;
obieceiuri tradiionale slobozirea apei
sau a izvorului (Petiani), Pirii cu
mti din ajunul Crciunului (Pade);
arhitectur tradiional (Mueteti, Runcu,
Scoara, Stneti); Ceramic i olrit
(Clnic, Glogova, Ciuperceni); colecie de
art i port popular n comuna Ciuperceni;
Dotri sportive Nu exist; Stadion n satul Rado din comuna Crasna; Baze sportive (Blteni, Brneti-echipa de
fotbal Viitorul );
Nu exist; Stadion n satul Rado din comuna
Crasna;
Dotri culturale Cmine culturale (Aninoasa, Turburea,
Suleti)
Cmine culturale (Crasna, Baia de Fier,
Godineti, Mueteti, Petiani, Runcu,
Scelu, Stneti).
Cmine culturale (Blteni, Brneti, Ioneti,
nreni); Trup de teatru amator
Gilortul i Grup vocal brbtesc de
muzic popular Izvoraul (Brneti)
Cmine culturale (Baia de Fier, Scelu,
Bustuchin, Crue, Dnciuleti, Prigoria);
Centru de documentare i informare, sli de
festiviti Poienia i Pojaru (Bustuchin).
Cmine culturale (Crasna, Godineti,
Mueteti, Petiani, Runcu, Stneti,
Arcani, Ciuperceni, Drgoteti, Leleti,
Teleti
Sursa : realizare proprie

221
Anexa 4.20 Caracterizarea factorilor pe modelul Ritchie-Crouch n cadrul destinaiilor turistice proiectate n judeul Olt
Annex 4.20 Factor characterization by Ritchie-Crouch model within the projected tourist destinations in Olt County
O1
Destinaia O1 cuprinde 17 localiti (Bobiceti, Brncoveni, Dobrosloveni, Dobrun, Flcoiu, Frcaele, Gneasa,
Gostavu, Grdinari, Morunglav, Osica de Sus, Prcoveni, Pleoiu, Sltioara, Stoeneti, Strejeti, Voineasa), cu
acces de poximitate la resurse naturale i arii protejate.
O2
Destinaia O2 cuprinde 6 localiti principale (Grcov, Giuvrti, Ianca, Orlea, Studina i Vldila) , cu acces
de poximitate la resurse naturale i arii protejate
A. Resurse de baz i factori de atracie
Relieful Cmpie Cmpie
Peisajul natural Lunc, ruri, lacuri, mlatini, turbrii, pajiti naturale, stepe, teren arabil, puni, pduri de foioase, vii i livezi Lunc, ruri, lacuri, mlatini, turbrii, pajiti naturale, stepe, teren arabil, puni, pduri de foioase, vii i livezi
Clim Clim temperat-continental, cu influene mediteraneene (clim cald);
Resurse naturale -
Flor i faun protejat
Ariile protejate: Lacul Strejeti (Strejeti); Pdurea Resca Hotrani (Dobrosloveni, Flcoiu, Frcaele); pdurea
Sarului (Bobiceti, Gneasa, Morunglav, Pleoiu); Valea Oltului Inferior (Brncoveni, Dobrosloveni, Flcoiu,
Frcaele, Gneasa, Gostavu, Grdinari, Osica de Sus, Pleoiu, Sltioara, Stoeneti, Strejeti); Valea Olteului
(Dobrun, Flcoiu, Osica de Sus, Prcoveni, Voineasa)
Ariile protejate: Confluena Jiu-Dunre, Casa pdurii din pdurea Potelu; Coridorul Jiului, Sit de importan
Comunitar (Ianca); Confluena Olt-Dunre (Grcov, Giuvrti, Orlea); Corabia-Turnu-Mgurele (Grcov,
Giuvrti); Pdurea Vldila (Vldila); Pdurea Studinia (Studina);
Resurse naturale -
Bazinul hidoFigura
Ruri: Olt, Olte, Oltior, Belciug, Valea Dujilor, Balta Gaterului, Mamina, Rou, Teslui, Potopin, Corne, Mamu,
Cernioru, Dalga; lacuri: Stanciu, Frsinet, Drgneti, Frunzaru
Bazinul hidoFigura al Dunrii, Jiului i Oltului (Balta Grcov)
Resurse antropice -
Etnofolclorice
Taraf (Morunglav), Ansamblul folcloric Bruleul (Prcoveni), Ansamblul Folcloric Muguraii Brncovenilor i
Formaia de cluari Branco (Brncoveni); Srbtoarea Mrgritarului - Pdurea Sarului (1 mai) Bobiceti);
Ansamblul Dobruneasca, Cluul Romnesc (Rusalii) (Dobrun); Festivalul folcloric de cntece i dansuri populare
Ghe Dobruneanu (28 august 2 septembrie) (Dobrun); Drgaica zna snzienelor. Srbtoare de var.
Proiecie film, expoziie foto documentar, mas rotund despre obiceiuri i ritualuri de Drgaic (iunie) (Osica de
Sus)
Festivalul Internaional de Folclor Cntecele Dunrii - concurs de interpretare (aprilie sau mai) (Ianca)
Resurse antropice -
Monumente i vestigii
arheologice, muzee
Aezare (sec. XIV-XVI Epoca medieval); Aezare (sec. II-III Epoca roman); Aezare (1.800 a. Chr. Perioada de
tranziie la epoca bronzului); Sit arheologic; Biserica Sf. Nicolae (1699); Bolnia Sf. mprai; Streie (sec.
XVII); Turn clopotni (1634, ref. sec.XIX i sec. XX); Chilii (sec. VII); Cldirii anexe (sec. XVII); Zid de incint
(sec. XVII); Mnstirea Brncoveni (1699) (Brncoveni); Cimitir (sec. XIV-XVI Epoca Medieval); Oraul roman
Romula (sec. II-III Epoca roman); Aezare (sec. II.a.Chr. Latne); Situl arheologic de la Reca - Romula, punct
Dmbul Morii; Necropola plan a oraului Romula (sec. II-III Epoca roman); Necropola tumular a oraului
Romula (sec. II-III Epoca roman) (Dobrosloveni); Necropola tumular de la Slveni (sec. II-III Epoca roman);
Castrul de la Slveni (sec. II-IV Epoca roman) (Gostavu); situl arheologic La viile lui Brtanu n satul
Roieni; biserica Sf. Nicolae i aezri din neolitic i epoca medieval n satul Dobrun (Dobrun); Mnstirea
Hotrani (1588) (Frcaele); Biserica Vioreti cu potecaul de bronz (Sltioara); Biserica cu hramul Sf.
Gheorghe din satul Runcu Mare, construit n anul 1574 (Grdinari); Ruinele conacului Matei Mornglav (1725),
Biserica Poiana Mare (1833) (Morunglav); Biserica Sfinii Arhangheli Mihail i Gavril, Biserica Sfntul Nicolae i
Sfntul Grigore (1787) (Osica de Sus); Conac Boier Neamu (cca 1900) (Prcoveni);
Muzeul comunal Constantin T. Cmpnau etnografie, numismatic i istorie (Orlea)
Resurse antropice -
Alte evenimente locale
Festivalul concurs de teatru pentru copiii din mediul rural (22 octombrie), Blci de Sf. Ilie (20 iulie) (Bobiceti);
Izvorul Tmduirii, prima vineri dup Sfintele Pati (Brncoveni);
Hramul Bisericii Sfntul Nicolae - satul Reca, 29 iunie (Dobrosloveni); Festivalul Internaional de Cultur i
ah Mihai Eminescu (15 - 22 august) (Dobrun); Blci anual din satul Slveni - Schimbarea la fa a Domnului
(6 august) (Gostavu); Festivalul international al Eco Etno Folk Film (2-7 septembrie), Botezul Cailor (de
Boboteaz) (Sltioara); Ziua Grdinarilor (26 octombrie) (Grdinari); Ziua comunei Morunglav (20 iunie); Blci
anual (6 august) (Osica de Sus); Blci anual Fii satului (15 august) (Prcoveni); Blci anual (15 august)
(Frcaele); Blci anual (29 iunie) (Stoeneti); Fii Satului (25 iunie), blci anual (23 mai i 6 august) (Stoeneti)
Pzitul fntnilor i Iordnitul (Grcov, Giuvrti); ncuratul cailor de SnToader (martie), Fii Satului (a soua
zi de Pate), Hramul bisericii Sf. Maria (15 august) (Vldila); Ziua comunei - Srbtoarea Fiii Satului (21
mai) (Giuvrti); Ziua comunei Orlea (25 octombrie); Hora satului (16 aprilie) (Studina)

Legturi cu piaa
turistic (numr de
turiti nregistrai)
Bobiceti (113 turiti) inexistente;
Legturi cu piaa
turistic Concentrare
turiti (majoritate)
Perioada iunie-octombrie (var-toamn): Bobiceti;
Perioada noiembrie-mai (iarn-primvar): -

inexistente;
Activiti de agreement
(structuri amenajate)
Nedezvoltate nedezvoltate;
Suprastructur
(infrastructur tehnic
i utilitar)
Drumuri comunale modernizate: Bobiceti, Dobrun, Flcoiu, Grdinari, Osica de Sus, Prcoveni; proiecte n
derulare: Sltioara; proiecte aflate n stadiul de propunere: Bobiceti, Brncoveni, Dobrosloveni, Flcoiu, Gneasa,
Gostavu; autogri (Bobiceti, Gneasa, Morunglav, Osica de Sus, Pleoiu, Flcoiu, Frcaele, Stoeneti,
Sltioara, Strejeti); acces la reea CFR (Flcoiu, Frcaele, Gneasa, Prcoveni, Sltioara, Stoeneti, Grdinari);
Drumuri comunale modernizate: Grcov; autogri (Grcov, Ianca, Orlea, Studina, Vldila); acces la reea CFR
(Studina); sistem de alimentare cu ap n localitile: Ianca, Studina; proiecte aflate n stadiu de propunere:
Studina, Ianca, Vldila, Orlea; reea de canalizare: Studina; proiecte aflate n stadiu de propunere: Ianca, Orlea,
Studina, Vldila; reea de gaze naturale - nu s-au regsit proiecte de racordare la sistemul de gaze naturale n

222
O1
Destinaia O1 cuprinde 17 localiti (Bobiceti, Brncoveni, Dobrosloveni, Dobrun, Flcoiu, Frcaele, Gneasa,
Gostavu, Grdinari, Morunglav, Osica de Sus, Prcoveni, Pleoiu, Sltioara, Stoeneti, Strejeti, Voineasa), cu
acces de poximitate la resurse naturale i arii protejate.
O2
Destinaia O2 cuprinde 6 localiti principale (Grcov, Giuvrti, Ianca, Orlea, Studina i Vldila) , cu acces
de poximitate la resurse naturale i arii protejate
sistem de alimentare cu ap n localitile Bobiceti, Dobrosloveni, Dobrun, Grdinari, Osica de Sus, Pleoiu,
Strejeti, Voineasa, Sltioara, Osica de Sus; proiecte aflate n stadiu de propunere: Dobrosloveni, Bobiceti,
Dobrun, Strejeti, Stoeneti, Morunglav, Osica de Sus, Prcoveni; reea de canalizare: Bobiceti, Dobrun,
Sltioara, Grdinari, Osica de Sus, Pleoiu; proiecte aflate n stadiu de propunere: Strejeti, Gostavu, Brncoveni,
Morunglav, Sltioara, Voineasa, Stoeneti, Dobrosloveni, Dobrun, Grdinari, Prcoveni; reea de gaze naturale:
Pleoiu; proiecte n stadiu de propunere: Pleoiu, Stoeneti, Frcaele, cabinete medicale n majoritatea
localitilor;
celelalte localiti nici mcar n stadiu de propunere; cabinete medicale n majoritatea localitilor;

B.Resurse i factori suport
Infrastructur turistic Bobiceti; neevideniate statistic (Cabana Resca (Dobrosloveni); Hanul Pleoiu (Pleoiu)) inexistente;
Accesibilitate Gri CFR: Flcoiu, Frcaele, Gneasa, Prcoveni, Sltioara, Stoeneti, Grdinari;
Autogrile prezint curse directe cu urmtoarele orae: Bobiceti, Gneasa, Morunglav, Osica de Sus, Pleoiu
oraul Bal; Flcoiu, Frcaele, Stoeneti oraul Caracal; Sltioara, Strejeti - oraul Slatina
Gri CFR: Studina;
Autogrile prezint curse directe cu urmtoarele orae: Grcov, Ianca, Orlea oraul Corabia; Studina, Vldila
oraul Caracal;
C.Management turistic
Investiii de capital n
turism (private i
publice)
Nu au fost identificate Nu au fost identificate
Organizaii turistice,
servicii turistice
Inexistente la nivel de comune; agenii de turism Slatina
Resurse umane (bazin
de for de munc)
Cca 37 mii persoane n vrst de munc Cca 10 mii persoane n vrst de munc
Informaii turistice,
marketing turistic:
Informaii turistice pentru comune (site-uri funcionale - primrii ce