Caracterizarea lui Pietro Gralla personaj princpal, complex personaj modern drama de idei „Act Venețian” de Camil Petrescu

Camil Petrescu (1894-1957) este un mare scriitor psihologic român cu o fixație analitică. El și-a petrecut iața concep!nd personaje complexe, frăm!ntate de idealuri și "nsetate de a#solut, intelectuali trăind "ntr-un uni ers al ideilor pure, imposi#il de aplicat "n realitate și perfect irele ante at!t pentru spectator c!t și pentru condiția umană și teatru "n $eneral, constituind cea mai no#ilă și mai intelectuală pierdere de reme din istoria literaturii rom!nești. Creația camil petresciană repre%intă un punct de cotitură "n literatura și arta rom!nești, mai precis momentul exact "n care intelectualul român "n ață lim#a france%ă și scrie literatură franțu%ească pe "nțelesul tuturor. &ar pastișa nu este lipsită de un pitoresc specific local. Dramele sentimentale alambicate, impro#a#ile și complet rupte de de% oltarea reală a relațiilor umane, precum și do$matica lipsă a unei conclu%ii pertinente sunt o frumoasă sinteză modernă a sentimentului rom!nesc al ființei ilustrat "n nemuritoarea #aladă 'iorița, "mpin$!nd fatalismul inutil dar esteti%ant "n literatura contemporană. (pecul!nd fenomenul turnului de fildeș, )amil *etrescu pune #a%ele deri%oriului "n Academia Română. +dată cu el, literatura și filosofia se transformă din instituții dedicate societății "n cercuri ermetice dedicate epatării "n cadru or$ani%at . ,ipsa de idei, de procedură și de experiență, precum și necunoașterea scopului structural al artelor și al științelor au dus la prețio%itate, de%infomare, o#scurantism, auto$ratificare, manipulare și diletantism, i% oarele din care "și tra$e se a modernitatea românească. +dată cu )amil *etrescu, literatura și filosofia sunt deturnate pentru a ar$umenta științific frustrările și complexările personale ale autorului, cu efecte i%i#ile p!nă "n %iua de %i. &atorită lui, intelectualul român de ine cel mai deștept dintre proștii care nu știu unde e -ranța. (arcina deturnării literaturii se face doar sistemic. )amil *etrescu "și sprijină i%iunea pe numeroase opere, a căror intertextualitate concepe sistemul uni ersului său literar. &e reme ce i%iunea sa este simplistă, majoritatea scrierilor sale sunt intersc.im#a#ile și uni oce, at!t "n teatru, c!t și "n roman, nuvelă, proletkult sau teorie , asemenea majorității personajelor, concepute după o fra%ă rostită "n tinerețe și create "n funcție de aceasta p!nă la moartea autorului, "n ciuda demontării lor "ncă pe parcursul ieții cestuia. /or#im de un sistem filosofic și literar #a%at pe cantitatea elementelor sale. &in această cantitate face parte și piesa de teatru Act sale. enețian, dimpreună cu personajele

Pietro Gralla este pesonajul principal al dramei moderne de idei Act enețian de )amil *etrescu. &e reme ce or#im despe un gen literar comple!, *ietro 0ralla nu este un personaj po%iti sau ne$ati , ci complexat, făc!nd parte din nuanțele de super-cenușiu care colorea%ă uni ersul dramatic camilpetrescian.

suprado%ă de testosteron fiind foarte prețuită "n comuna inter#elică. al comandantului renumit și al strategului neegalat cu realitatea ratatului profesional. numită Acme la $reci și pe care inter#elicii o numeau #ătr!nețe.. Portretul său fizic este su$esti pentru trăsăturile lui morale2 $ura mare este principala sa trăsătură de caracter. toate aceste modalități "nscriindu-se "n formula artistică de construire a personajului modern3. -iind un personaj de teatru modern.iar nu face nimic. El "și soluționea%ă conflictul interior or#ind incoerent și părăsind scena. dar se $. ci și insipidul "n canonul conceperii personajelor dramatice. $est prin care introduce nu doar anticalofilismul. "nsă de o săl#ăticie ecină cu crimele ce ră%#oi "n timpul #ătăliei 3dar c!nd lupta a "nceput. a em parte și de un portret descris de către 7icola. dar analitic și lucid "n iața personală. &rama lui se naște din neconcordanța dintre "ncercările autorului de a ni-l oferi ca model arhetipal și repulsia $enerală pe care o st!rnește prin ideile. Comple!itatea lui este redată de armonia cu care "m#ină simultan caracterul intelectualului superior.3 . c.inuit de incertitudini și de carențele umanității. -iindcă studiourile de foto$rafie erau puține la 6ucurești și cu totul a#sente "n eneția secolului $ %%%. portretul lui *ietro 0ralla este o ariantă descriptivă. 1cesta ne "nfățișea%ă un #ăr#at prudent și calculat. pe care. el c.ili#rat. nu-l mai recunoști. impulsi 3. vite"ia lui răm!ne răm!ne declarati ă. 4n mare critic literar anonim susține că 3portretul etic al prota$onistului reiese indirect din trăirile interioare și %#uciumul sufletesc. *ietro 0ralla #ntruchipează omul superior.. 1parent este foarte calm și ec.olo$ică a stărilor trăite "n profun%ime de intelectualul "nsetat de a#solut. deoarece conflictul este interior și se manifestă extern prin țipete de diferite intensități și acte de iolență inutil de justificat.olo$ia și erorile sale de construcție. altern!nd-o cu cri%e de iolență și ce a ce #ănuim a fi epilepsie. &e altfel.iat de soție. lipsită de conținut și semnificație. Arhetipal intelectualului inter#elic din Republica enețiană. $ura mare. foarte exactă și potri ită protagonistului. *e l!n$ă caracterizarea directă făcută de către autor.otăr!t ca moartea "nsăși. "nșelat de ne astă și șomer. *ietro 0ralla este caracteri%at direct de către autor la "nceputul primului act. &eși comportamentul lui *ietro este compulsi și melodramatic. asemeni multor calități și ino ații ale piesei 81ct /enețian9. "nalt. o descriere esteti%antă. *ietro 0ralla este diletant și delăsător profesional. precum și semnele fi%ice ale tul#urării #ipolare2 3cu o pri ire de oțel și o expresie "nfricoșătoare care parali%ea%ă pe ad ersar. o a manifesta p!nă la ieșirea din scenă.icește "n el o fier#ere interioară fără e$al3. nas puternic.olo$ică2 34n #ăr#at ca de 45-45 de ani. *ietro 0ralla pare a fi atins !rsta "nțelepciunii . e .*ietro 0ralla este un persona" #nsetat de absolut. el "și . ner o%itate #ăr#ătească. 1semenea tuturor personajelor dramatice camil petresciene. :njun$. 1ceasta se datorea%ă "n mare măsură co !rșitoarei și contradictoriei sale complexități. reliefate prin anali%a psi. psi. el nu tre#uie să facă nimic pentru a-și demonstra superioritatea. este suficient ca aceasta să fie proclamată de către autor și comentariile literare.. care pentru neinițiați pare o lipsă de caracter sau de eridicitate psi. fapt care a fi contra%is pe "ntre$ parcursul piesei.. intelectuală a unei re iste de culturism pentru #ăr#ați.

. cu care interacționea%ă emoțional "ntr-o comunicare tot mai aprofundată. Drama de idei 81ct /enețian9 are ca temă principală motivul iubirii absolute. mecanic. femeia pe care eu. *ietro 0ralla. ai cunoscut mai #ine meandrele caracterului femeiesc. &espre femei și despre iu#ire. 1ici. cu at!t este mai $reu de contestat. asemenea monadei lui 'eibnitz. )rgoliul nemăsurat al lui *ietro 0ralla "l face să respin$ă ima$inea ridicolă a soțului "ncornorat. Absolutul #n iubire este ilustrat de teoria lui 'eibnitz pri ind monadele."ntoarce pe toate fațetele situția..olo$ică a lui 0ralla. iar *ietro 0ralla se "ntrece pe sine "n a oferi c!t mai multe și mai reformulate ersiuni ale acestuia. mă trudesc cu "ntrea$a mașinărie. )amil *etrescu ne redă esențialul conceptului iu#irii. c!t și pentru personajul principal. (ilosofia românească a "nceputului de secol reușește prin această trimitere să anule%e <55 de ani de de% oltare europeană. pentru literatura rom!nească și pentru societatea contemporană "n $eneral. &edus de iluzia iubirii absolute. ci un o#iect dedicat mastur#ării emoționale. Pastișa literară cu influențe platonice se "nscrie "n canonul remii. -enomenul se propa$ă.i. de reme ce *ietro 0ralla. o mai justă "nțele$ere a realului. conform interpretării sale proprii.. ai a ut o edere clară.ei#nit% de enind un conta#il al iubirii universale... ci ca pe un prăjitor de p!ine. sim#ol al pro$resului uman "n perioada inter#elică2 3acum desfac totul. autorul psi. este ar.. -olosind introspecția conflictului interior și observarea stărilor psihologice.ei#nit% a fost un filosof și matematician din secolul 17. strecurat "n discursul alter*egoului său *ietro 0ralla.. "n ciuda "ncercărilor autorului și ale istoricilor literaturii rom!ne. 1stfel. .3 . ci ca el "nsuși s-a "nșelat asupra ei. dar marea sa dramă nu este că l-a "nșelat Alta. =mpro#a#ilitatea și irele anța conceptului sunt din plin compensate prin sinonimie.. . un su#iect de ma$istrală importanță pentru anii <5. am ales-o.anali%ea%ă un aparat electrocasnic. folosind procedee literare noi. scriitorii inter#elici. Alta nu este o persoană reală. foarte la modă "n perioada inter#elică #ucureșteană. o ilu%ie a existenței umane care l-a sedus pe )amil *etrescu. )amil *etrescu transformă #ătaia domestică #anală a omului de r!nd "ntr-o tra$edie a intelectualului "n%estrat cu o pesonalitate plenară. >.. politica.. se justifică literar nu prin aloarea i%iunii proprii. să ăd cum a fost cu putință o asemenea "nt!mplare de necre%ut3. ci prin importanța celui pastișat. printre multele precedente pe care le sta#ilește "n literatura rom!nă. așa cum "i mărturisește lui Cellino2 3:n orice ca%. printre care și )amil *etrescu.. nu merita. at!t pentru autor. cu c!t este mai $rosolan inspirată o lucrare de marii clasici precum Platon. demonstr!ndu-și astfel "nclinația spre autism și psi. este un personaj plat și ireal. Aristotel sau %sus Christos. =nterpretarea matematicianului care a inspirat fractalii răm!ne "nsă mediocră. El consideră că soția lui este o unitate metafizică a universului. societatea și cit!nd cea mai $roasă carte din 6i#liotaca )entrală 4ni ersitară. *entru *ietro. să ăd care sunt rotițele rupte. 1cest pasaj ne ilustrea%ă cu acuratețe ideea iubirii absolute "n uni ersul literar camil petrescian.etipul omului iluminist care "ncearcă să pună "n .? 1sta nu m-a "mpiedicat să mă port ca un nătărău ridicol care ținea cu orice preț să-ți dea lecții. *ietro 0ralla "nțele$e dra$ostea nu ca pe o formă de comunicare profundă "ntre două persoane. prin care am!ndoi să se cunoască și să se #ucure reciproc de existența celuilalt. incapa#ili de a produce literatură rele antă la ni el uni ersal. ca #un cunoscător. al cărui unic scop este $ratificarea ps. *ietro 0ralla. iar teoria respinsă a monadelor de enind un pitoresc pretext de epatare.opatolo$ie. ocolind cu $rație pro#leme artificiale precum etica.. El o aprecia%ă "n mod matematic.

de$enerați. venețienii decă%uți. să respin$ă ființa "n totalitate ( Cellino este un ierme.a. re#el. 1cestea sunt menite și să ne demonstre%e că autorul cunoaște secolul 18 de parcă ar trăi "ncă "n el. autorul se putea "nscrie "n ta#ăra c!ști$ătoare datorită acestei pitorești și tradiționale am#i$uități. &e altfel. muncitorești a lui *ietro 0ralla A fost scla . dar cate$oric. 1ceste viziuni. demnă de milă. 1stfel. unlebenswert. con eniențe . &e menționat este că *ietro 0ralla este un alter e$o al autorului. diformi. nici măcar al celor din domeniu. fiind total de%interesat de aparențe.ean ne apare "ntr-o formă nai ă. dar tre#uie "ndoctrinați2 eneția este putredă.-ist A apoi "n mod isteric. de reme ce nu searată capa#il să respecte unitatea psi. autorul recur$e la modul de expunere al #ulei de săpun pentru a ne oferi un ratat pofesional incapa#il să "și facă datoria "ntr-un moment crucial.practică platonismul și este surprins că eșuea%ă. de conținutul etic al omului.ietzsche. "l transformă pe *ietro 0ralla dintr-o fi$ură tra$ică. cel al sentimentului mioritic al ființei . osteoporotici. un rățoi $ătit. . *reocuparea sa pentru esența și refuzul total al formelor denotă o prețioasă repliere "n filosofia medie ală. corupți. eine grausame Jugend.oetius "ncoace. sintetică la $enocid marc. #ăiat din popor cu "naltă conștiință socială este introdus mai "nt!i su#til prin descrierea ori$inii sănătoase. 1l treilea element. omul nou și sentimentul românesc al ființei. precum și a unor cunoștințe și idei de mult depășite "n afara insulei de latinitate. *ietro 0ralla este preocupat de esență. )mul nou. 1ceeași i%iune primiti ă face ca. "ntr-o sinte%ă locală "ntre -ebermensch-ul lui . c!t unei "ncercări nai e de auto$ratificare printr-o formă epatantă de didactism.ea%ă o frumoasă și foarte prudentă "mpletitură "ntre două i%iuni totalitare anta$onice la modă "n perioada "n care )amil *etrescu a rescris piesa 81ct /enețian9. susținute de o iolență disproporționată "ndreptată nu doar spre celelalte personaje.p. -ebermensch-ul niet%sc. susținută prin ornamente textuale irele ante pentru structură. *ietro face apel la un tineret sănătos ca ori$ine și constituție. precum enumerarea unor personaje din secolul @/=== foarte importante și apreciate "n perioada inter#elică. "n cadrul structurii dramatice.ide%e pe enețieni. precum și incapacitatea autorului de a o depăși. ci și spre e entualii contestatari. o lepădătură . un mare idealist și dema$o$ incapa#il să ia atitudine și să acțione%e odată create premisele ( e%i lo itura de stat pre$ătită de )ellino) și pur și simplu o persoană incapa#ilă să . neatent citită.iteratura lui )amil *etrescu nu tre#uie să fie pe "nțelesul tuturor. +nsetat de absolut sau a#solutist. inferiori $enetic. nedemni de iață sau. care să "i lic. 1lternarea de ar$umente de tip social și $enetic pentru c. pentru cei ce nu "nțele$ su#tilitățile. pirat. sau toată filosofia construită "n jurul omului. nepotrivirea procustiană a lui *ietro 0rallase naște din eșecul de a "nțele$e raportul sintetic "ntre formă și substanță. iar Alta ar tre#ui să fie fără slă#iciuni). #ăr#at ade ărat și c. :n ciuda "ncercărilor eșuate de a con in$e cititorul de măreața carieră a lui 0ralla. menită să con in$ă prin forță acolo unde al$oritmul eșuea%ă. odată ce nu poate percepe conținutul etic al omului datorită premiselor false pe care "și construiește rațiomentul pur formal. culti !nd și propa$!nd idei de mult fumate "n plin secol <5. pentru a cita un urmaș al lui 'eibnitz. este redat prin frumoasa și "ndelun$ata expunere de idei fără reun scop real și fără reo conclu%ie. demonstr!nd lipsa a priori de conținut a raționamentului. indiferent care ar$ument pentru ucidere ar fi triumfat. un soț incapa#il să facă față realității că soția lui nu "l iu#ește și nu "l "nțele$e. &ar acest fapt nu se datorea%ă at!t diletantismului. norme sociale. #un simț sau raportul elementar cau%ă-efect.emarea unică.osomatică a persoanei asumată de la .

i-ului "n literatura proastă de pretutindeni. să se emancipe%e și să "i refu%e a ansurile.idea%ă numeroase personaje camil petresciene. "n inflexi#ilitatea-intan$i#ilă. *entru 0ralla. filo%ofică și personală a lui )amil *etrescu. )amil *etrescu. persona"ul principal al dramei 8Act enețian0 este un personaj complex și no ator. e 8frumos ca un cal arăpesc9 și 8mirose a ier#uri marine9. a părăsi /eneția pentru 8aerul tare al mării9. fapt pentru care or#im de un secol decă%ut. &ar o pri ire aprofundată ne oferă o i%iune at!t ontologică. cum afirmă %on artic. )omandant lucid și responsabil. printre care enumerăm cri%a de ner i. de%#răcat. dar unic "n literatura uni ersală a introdus modul de expunere al Bama$otc. :n conclu%ie. . )u ajutorul personajelor precum Pietro Gralla și al autorilor precum Camil Petrescu. . cel mai inteli$ent om din eneția după caracteri%area directă și ar. eroul nu admite dec!t o dra$oste desă !rșită. c!t și e!istențialistă. *ietro 0ralla și piesa 81ct /enețian9 fac parte din fundamentul pe care se construiește literatura rom!nă "n forma pe care o edem a%i și sunt moti ul pentru care o studiem și apreciem "n maniera contemporană. alături de alți #ăr#ați. reacție umană intensă. "n care femeile au ajuns să citească. hipersensibilă de natură superioară și principiu de viață după care se $. eșu!nd răsunător "n a-și "ndeplini traseul sta#ilit "n actul = și "n caracteri%are. din care cau%ă se autodisprețuiește. *ietro 0ralla. iar miso$inismul științific. 1cest raport creea%ă un nou paradox procustian "n caracterul unidimensionalal lui 0ralla. alături de teoriile rasiale. nefericirea lui 0ralla este pro ocată de faptul că de enise un om de r!nd. "n care irtuți masculine. fără imixtiunea femininului 9. o pornocrație asemănătoare/eneției. secolul @@ s-a remasculini%at. el fiind prins "ntre tipul intelectualului mereu lucid. asasinatul și ră%#oiul sunt mar$inali%ate. dornic să distru$ă rafinamentul pe care nu "l poate "nțele$e. at!ta dramă9 (trăin. asemănătoare )mului revoltat al lui Albert Camus2 nefericirea lui *ietro 0ralla are ca moti conștienti%area faptului că este un personaj de du%ină. căut!nd maxime demonstra#ile și uni ersal ala#ile.se autoevalueze și să se accepte.a prima edere. un conflict interior sfâșietor pentru cei ce pri esc sau citesc piesa. secolul feminin este moti ul inadpatării intelectuale. El este primul personaj literar care se re oltă "mpotri a autorului care l-a scris. :n final. 1cest exemplu o#scur.etipul țăranului complexat de propria neci%elare. asemenea majorității #ăr#aților nesi$uri și alter-e$o-urilor lor . prin ocea alter*egoului său. mai dornică să o ștear$ă itejește de pe scenă ca oamenii superiori dec!t să "și re%ol e pro#lemele. pentru 8arsura soarelui de /alta9. loilitatea lui le$endară se re$ăsește "n ușurința cu care se contra%ice și recur$e la scandal pentru a da ina pe alții pentru propriul eșec. &ecolul feminin este alter-e$o-ul secolului @@. conform maximei 8c!tă luciditate. socialismul științific și frenolo$ie au dus la "m#o$ățirea ieții culturale rom!nești și europene. un 8uriaș taciturn9 care. 8și de acest secol feminin. repre%entati pentru i%iunea literară. lansea%ă un soliloc iu "n care "și ar$umentea%ă științific temerile și frustrările sexuale. mai ales că se considerase "ntotdeauna un #ăr#at puternic si intransi$ent. printre care .icola.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful