Sunteți pe pagina 1din 180

1

1. NO!IUNI INTRODUCTIVE

Obiectivele cursului const! n trecerea n revist! a unor no"iuni de baz!
din domeniul ingineriei electronice. Scopul urm!rit pe parcursul acestui curs
este acela de a furniza studen"ilor no"iunile fundamentale #i esen"iale din
domeniul foarte vast al ingineriei electronice, f!r! a intra n detalii greu de
n"eles #i greu de re"inut.

1.1. O clasificare a m"rimilor electrice
a) Dup! modul de ob"inere al energiei de m!surare:
M!rimi active: sunt acele m!rimi care au asociat! o energie, din care o
parte poate fi utilizat! n procesul de m!surare. Raportul ntre energia total!,
pe care o posed! m!rimea respectiv! #i energia folosit! pentru m!surare
trebuie s! fie ct mai mare, astfel nct s! nu se afecteze valoarea m!rimii
m!surate. Exemplu de m!rimi active: temperatura, tensiunea electric!,
intensitatea curentului electric.
M!rimi pasive: sunt acele m!rimi care nu posed! o energie proprie
liberabil!. Pentru m!surarea lor este necesar s! se recurg! la o surs! de
energie auxiliar!. Exemple de m!rimi pasive: masa, rezisten"a, capacitatea,
inductivitatea.
b) Dup! aspectul dimensional-spa"ial:
M!rimi scalare: complet determinate printr-un singur num!r.
M!rimi vectoriale: caracterizate prin: modul(intensitate), direc"ie #i sens.
M!rimi tensoriale: Tensorul este o m!rime ata#at! unui punct din spa"iu #i
care este alc!tuit! dintr-un ansamblu ordonat de componente scalare.
Exemplu: tensorul eforturilor ce apar ntr-un corp solid deformat.
c) Dup! modul de varia"ie n timp:

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


2

M!rimea
electric!
Constant! Variabil!
Determinist! Aleatoare
Neperiodic! Periodic!
Sinusoidal!
(Aperiodic!)
Alternativ!
Pulsatorie

Fig.1.1. Clasificarea m!rimilor electrice dup! modul de varia"ie n timp

M!rimea constant!: este acea m!rime care nu #i modific! valoarea n
timp, avnd doar doi parametrii, amplitudine #i polaritate.
M!rimea determinist!: este acea m!rime a c!rei evolu"ie n timp este
previzibil!, putnd fi descris! printr-o func"ie matematic! #i la care
imprevizibilul intervine ntr-o mic! m!sur!.
M!rimea aleatoare: prezint! varia"ii neprevizibile, valorile pe care le ia n
diverse momente de timp fiind ntmpl!toare. Aceste m!rimi nu pot fi
caracterizate dect n sens probabilistic cu ajutorul metodelor statistice.
Valoarea medie (componenta continu!) a unei m!rimi aleatoare, ntr-un
anumit interval de timp t
1
-t
2
este dat! de rela"ia (1.2), iar valoarea efectiv! de
rela"ia (1.3).
x(t)dt
) t t (
1
=
X
t
t
med
}

2
1
1 2
(1.2)
(t)dt
2
1
1 2
x
) t t (
1
=
X
2
t
t
ef
}

(1.3)

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


3
unde t
2
-t
1
reprezint! timpul de integrare sau timpul de m!sur!.
x(t)
t
X
med

Fig.1.2. M!rime aleatoare

M!rimea periodic!: are proprietatea c! valorile pe care le ia la anumite
momente, se repet! dup! intervale egale de timp. Astfel pentru o m!rime
periodic!, valoarea sa instantanee (momentan!), x(t),satisface rela"ia:
( ) ( ) T t x t x = (1.4)
x(t)=x(t+kT) (1.1)
unde T este perioada #i f=1/T este frecven"a
Valoarea medie a unei m!rimi periodice este:
x(t)dt
T
1
=
X
T + t
t
med
0
}
0
(1.5)
Un alt parametru utilizat pentru caracterizarea m!rimilor periodice este
valoarea efectiv!:
(t)dt
0
x
T
1
=
X
2
T t
t
ef
0
}
+
(1.6)


Aplica"ia 1.1.
S! se determine valoarea medie #i valoarea efectiv! a semnalului
periodic din Fig.1.3.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


4
t
A
x ( t )
t T

Fig.1.3. Semnal dreptunghiular

M!rimea alternativ!: este acea m!rime periodic! a c!rei valoare medie
pe perioad! este nul!.
Cele mai ntlnite m!rimi alternative n domeniul electric sunt prezentate
n Fig.1.4.
b) Und! dreptunghiular!
a) Und! sinusoidal!
c) Und! triunghiular!
d) Und! n din"i de fier!str!u
arii egale arii egale
arii egale
arii egale

Fig.1.4. Principalele forme de und! alternative

Fa"! de tensiunea #i de curentul continuu, ale c!ror valori n timp sunt n
general stabile, tensiunea alternativ! alterneaz! n polaritate (Fig.1.4), iar
curentul alternativ alterneaz! n direc"ie (Fig.1.5).
a) b)


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


5
Fig.1.5. Curent continuu (a) #i curent alternativ (b)

O modalitate de a exprima intensitatea sau amplitudinea unei m!rimi
alternative const! n m!surarea valorii de vrf sau a valorii vrf la vrf
(Fig.1.6).
Xmax
XVV= 2Xmax
Timp

Fig.1.6. Valoarea maxim! #i valoarea vrf la vrf a unei m!rimi alternative

Din p!cate fiecare dintre aceste valori ne pot n#ela dac! compar!m dou!
tipuri diferite de und!. Astfel, o tensiune dreptunghiular! cu valoarea de vrf
de 10V este clar o valoare mai mare n timp dect valoarea de vrf de 10V a
unei tensiuni triunghiulare, efectul acestor dou! tensiuni ce alimenteaz!
aceia#i sarcin! fiind diferit (Fig.1.7).
O alt! valoare important!, ce ofer! informa"ii referitoare la puterea
electric!, a unei m!rimi electrice este valoarea efectiv! sau valoare RMS
(Root Mean Square). Valoarea efectiv! a unei tensiuni electrice alternative
este egal! cu valoarea tensiunii continue care determin! pe o aceia#i sarcin!,
aceia#i putere electric!. n cele dou! circuite din Fig.1.8, cele dou! surse de
tensiune, una alternativ! #i una continu!, determin! un anumit curent prin
sarcina de 2O. Regl!m din sursa de curent continuu pn! se ob"ine aceia#i
putere disipat!, sub form! de c!ldur!, ca #i pe rezisten"a alimentat! n curent
alternativ. Dac! valoarea tensiunii continuee este de 10V, atunci valoarea
efectiv! a tensiunii alternative este tot de 10V, respectiv valoarea efectiv! a
curentului I
ef
=10V/2O=5A.


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


6

Vmax=10V
Vmax=10V
R
R
Energie (putere)
termic! disipat!
mare
Energie (putere)
termic! disipat!
mai mic!

Fig.1.7. Efectul aliment!rii aceleia#i sarcini cu dou! tensiuni diferite, dar avnd
aceia#i valoare maxim!

Raportul dintre valoarea de vrf (maxim!) #i valoarea efectiv! a unei
m!rimi (semnal) electrice se nume#te factor de vrf:
K
v
=X
max
/X
ef
(1.7)


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


7

50W putere
disipat!
50W putere
disipat!

Fig.1.8. Analogie ntre valorile efective #i valorile continui ale tensiunii #i
curentului electric

M!rimea pulsatorie: este acea m!rime periodic! a c!rei valoare
instantanee nu-#i schimb! semnul (Fig.1.9).

x(t)
t
T
t
T
x(t)

Fig.1.9 M!rimi pulsatorii

M!rimea neperiodic! (aperiodic!): nu mai este caracterizat! de rela"ia
(1.4). Aceast! m!rime evolueaz! n timp dup! legi predeterminate, dar valorile
pe care le ia nu au un caracter periodic. Exemplu de astfel de m!rimi:
parabole, hiperbole, exponen"iale e.t.c.
M!rimea sinusoidal!

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


8
Este o m!rime alternativ! dat! de rela"ia:
x(t)=X
m
sin( et+) (1.8)
unde: x(t) valoarea momentan! (instantanee);
X
m
valoarea maxim! (de vrf);
et faza;
- faza ini"ial!;
e=2tf pulsa"ia;
f = 1/T frecven"a;
T = 2t/e - perioada.


x(t)
t
t=T=2t/e
a)
-/e
X
m
-X
m
x(t)
et
et=T=2t
b)
-
X
m
-X
m

Fig. 1.10. Reprezentarea n timp (a) #i respectiv n faz! (b), a unei m!rimi
sinusoidale

Deci practic o m!rime alternativ! sinusoidal! este definit! prin 3
parametrii: amplitudine, frecven"! #i faz!.
Se observ! c! valoarea medie pe o perioad! (componenta continu!) a
m!rimii sinusoidale este nul!, iar valoarea efectiv! este dat! de rela"ia:
X
ef
=
2
m
X
(1.8)
n tabelul 1.1 sunt prezentate principalele m!rimi (semnale) electrice #i
parametrii acestora.
Tabelul 1.1
Semnal Form! Valoare Facto Valoar

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


9
efectiv! r de
vrf
e
medie
Continuu

X
t

X 1 X
Sinusoidal X
max
t

X
max
/
2
2
0
Sinusoidal
redresat

X
max
t

X
max
/
2
2
max
2
X
!

Dreptunghiul
ar
alternativ

X
max
t

X
max
1 0
Dreptunghiul
ar
unipolar

X
max
t

X
max
/
2
2
X
max
/2

Impulsional

X
max
t
T
#

X
max
T
"

"
T
max
X
T
"


1.3. Conceptul de sarcin"
Sistemele electrice #i electronice sunt alc!tuite din mai multe circuite
interconectate. Sarcina unui astfel de circuit este circuitul conectat la ie#irea
sa. Pentru descrierea conceptului de sarcin!, s! consider!m c! ie#irea uni
circuit n gol este o tensiune V
x
, pentru o anumit! variabil! de intrare x. prin
circuit n gol se n"elege acel circuit care nu are conectat nimic la ie#ire. Prin
conectarea unei sarcini (o rezisten"!, o bobin!, un alt circuit, e.t.c.) la ie#irea
acestui circuit, tensiunea de ie#ire a acestuia va sc!dea la valoarea V
y
<V
x
.
Teorema lui Thevenin spune c! ie#irea oric!rui element sau circuit poate fi
definit! ca o surs! de tensiune n serie cu o impedan"! de ie#ire. Consider!m
pentru simplitate c! aceast! impedan"! este o rezisten"! (Fig.1.11). Aceast!
figur! arat! cum un element (circuit) poate fi modelat ca o tensiune V
x
n serie
cu o rezisten"! R
x
. Consider!m c! o sarcin! R
L
este conectat! la ie#irea
elementului. Aceast! sarcin! poate fi de exemplu, rezisten"a de intrare a unui

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


10
amplificator. Prin circuitul astfel creat va circula un curent #i astfel tensiunea la
ie#ire devine:

x
L x
L
y
V
R R
R
V
+
= <V
x
(1.9)
Pentru ca tensiunea V
y
s! fie ct mai apropiat! de V
x
este necesar ca
R
L
>>R
x
.

I

R
L
R
x
x

V
x
V
y

Fig.1.11. Circuitul echivalent Thevenin al unui element oarecare

Urm!torul exemplu arat! cum efectul sarcinii poate compromite rezultatul
unei m!sur!ri.

Aplica"ia 1.2
Ie#irea unui termocuplu este o tensiune propor"ional! cu temperatura,
avnd func"ia de transfer de 20 mV/C. Termocuplul are rezisten"a de ie#ire
de 5 kO. La ie#irea termocuplului este conectat un amplificator de tensiune, cu
rezisten"a de intrare 10 kO #i factorul de amplificare A =10. S! se determine
tensiunea la ie#irea amplificatorului, dac! temperatura m!surat! de
termocuplu este 50 C.
Solu"ie:
Solu"ia naiv! este prezentat! n Fig.1.12.a. Ie#irea n gol a termocuplului
este simplu V
T
= (20 mV/C)50C = 1.0 V. Deoarece c#tigul (amplificarea)
amplificatorului este 10, atunci tensiunea la ie#irea sa este V
out
= 10V
in
=
(10)1.0 V = 10 V.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


11
G
G=10

Fig.1.12. Analiza f!r! sarcin! (a) #i respectiv cu sarcin! (b)

Dar acest rezultat este gre#it, ntruct nu s-a "inut seama de efectul
sarcinii. Fig.1.12.b prezint! analiza corect!. Tensiunea la intrarea
amplificatorului este dat! de rela"ia (1.9):
V 67 0 V 1
5
10
V
k 5 k 10
k 10
V
T in
, = =
+
=
Astfel tensiunea la ie#irea amplificatorului este: V
out
=10(0.67 V) = 6.7 V.
4. COMPONENTE ACTIVE DE CIRCUIT ELECTRONIC

4.1. No#iunea de semiconductor. Jonc#iunea p-n
Din punct de vedere al conductibilit!"ii materiale se mpart n
conductoare, semiconductoare #i izolatoare. Asem!narea fundamental! ntre
cele trei categorii const! n faptul c! toate au structura intern! bazat! pe
atomi, constitui"i la rndul lor din nucleu #i electroni. Cu ct orbitele electronilor
sunt mai departe de nucleu, for"ele de leg!tur! cu acesta sunt mai slabe #i
astfel electronii pot fi ndep!rta"i mai u#or prin aplicarea unei energii

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


12
exterioare. Electronii de pe ultimul strat (orbit!) se numesc electroni de
valen"!. n Fig.4.1. sunt prezentate diagramele energetice ale celor trei
categorii de materiale.
BC
BC
BC
BI
BV BV BV
BI
a) b) c)

Fig.4.1. Diagrama energetic! a materialelor: conductoare (a);
semiconductoare (b); izolatoare (c)

Prin aplicarea unei energii exterioare un num!r de electroni din banda de
valen"! (BV) pot fi smul#i devenind electroni liberi. Sub ac"iunea unui cmp
electric exterior care i dirijeaz! ei formeaz! curentul electric, trecnd n banda
de conduc"ie (BC). Dac! energia exterioar! aplicat! unui semiconductor este
mai mic! dect pragul necesar trecerii n BC, electronii de valen"! trec n a#a
numita band! interzis! (BI) dup! care ei revin napoi n BV.
Semiconductoarele sunt materiale care stau la baza realiz!rii
componentelor active (ex: diode, tranzistoare, etc.). La acestea, spre
deosebire de conductoare #i izolatoare, conductibilitatea depinde foarte mult
de temperatur!, iluminare sau de impurificarea cu materiale sau cu atomi
str!ini.
Materialele semiconductoare uzuale sunt germaniu #i siliciu, ambele
f!cnd parte din grupa a VI-a, avnd deci 4 electroni de valen"! pe ultima
orbit!.
Semiconductorul pur, la rece, se comport! ca un izolator. Electronii de
valen"! fiind bine fixa"i asigurnd leg!turile dintre atomi. Ca urmare nu exist!
purt!tori de sarcin! (electroni au goluri) liberi.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


13

Ge
Ge
Ge
Ge
Ge

Fig.4.2. Semiconductor pur

Semiconductorul de tip N const! dintr-un semiconductor pur n a c!rui
re"ea cristalin! s-au introdus atomi cu 5 electroni de valen"! din grupa a V-a
(ex: Arseniu As). Patru leg!turi de valen"! ai arseniului asigur! leg!turile cu
atomii vecini ai semiconductorului iar cel de-al 5-lea r!mnnd slab legat de
atomul s!u devine disponibil (liber) #i chiar la temperaturi obi#nuite poate
c!p!ta o mi#care liber!. Ace#ti atomi capabili s! produc! electroni liberi se
numesc donori.


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


14

As
Ge
Ge
Ge
Ge
Ir
Si
Si
Si
Si
Gol
Electron liber
a)
b)

Fig.4.3. Semiconductoare extrinseci: de tip N (a); de tip P (b)

Semiconductorul de tip P se ob"ine prin dotarea semiconductorului pur cu
atomi din grupa a III-a , cu 3 electroni de valen"! (ex: Iridiu Ir). n acest caz
una din leg!turile re"elei r!mne nesatisf!cut!, astfel nct dac! un electron
dintr-o leg!tur! vecin! prime#te o cantitate foarte mic! de energie (prin agitare
termic!) el poate completa leg!tura lips! l!snd n urma sa un gol. Golul
format poate fi completat la rndul s!u de un electron vecin care #i p!r!se#te
propria leg!tur! l!snd un alt loc gol. Cu alte cuvinte, un atom bivalent a dat

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


15
na#tere unui gol mobil n semiconductor. Ace#ti atomi care pot capta electroni
se numesc atomi acceptori. Concluzionnd, semiconductorul de tip N con"ine
sarcini negative n exces (electroni), iar semiconductorul de tip P sarcini
pozitive n exces (goluri) care se pot deplasa prin re"eaua cristalin! a
semiconductorului sub influen"a unor cauze energetice aplicate din exterior
(c!ldur!, lumin!, for"! electromotoare, etc).
Dotarea semiconductoarelor pure se poate face prin diverse procedee
tehnologice ca: alierea, difuzia, implantarea ionic! etc. Dac! ntr-un cristal
semiconductor se creeaz! prin dotare (impurificare) dou! zone vecine, una de
tip P #i alta de tip N se spune c! s-a ob"inut o jonc"iune P-N. Aceast!
jonc"iune nu se poate ob"ine printr-o simpl! alipire a dou! regiuni impurificate
de tip P #i respectiv N, deoarece metodele tehnologice actuale de alipire fac
ca distan"a dintre cele dou! regiuni s! fie foarte mare (distan"a interatomic! la
Si #i Ge are ordinul de m!rime 10
-10
m). n aceste condi"ii fenomenele de
trecere dintr-o zon! n alta a purt!torilor de sarcin! ar fi mpiedicat, cele dou!
regiuni r!mnnd astfel izolate. n situa"ia cnd jonc"iunii P-N nu i se aplic!
nici o tensiune, golurile din zona P vor difuza n zona N, iar electronii din zona
N difuzeaz! n zona P (Fig.4.4). Golurile care trec n zona N se vor combina
cu o parte a electronilor majoritari din aceast! zon!, iar electronii care trec n
zona P se recombin! cu o parte a golurilor care sunt purt!tori majoritari n
aceast! zon!. Datorit! plec!rii golurilor din zona P r!mn atomi acceptori
necompensa"i care sunt nc!rca"i negativ iar prin plecarea electronilor din
zona N, r!mn atomi donori necompensa"i care sunt nc!rca"i pozitiv. ntre
zona N #i zona P ia na#tere un cmp electric ndreptat de la zona pozitiv! din
N spre zona negativ! din P. Acest cmp ac"ioneaz! ca o barier! asupra
purt!torilor majoritari mpiedicndu-i s! mai nainteze. Acest strat se mai
nume#te #i strat de barier! (zon! de barier!). Valoarea diferen"ei de poten"ial
dintre cele dou! zone ale stratului de barier! este de (0,2 0,3) V pentru
germaniu #i de (0,550,7) V pentru siliciu. n consecin"! n cazul jonc"iunii P-
N libere (nepolarizat) dup! o mi#care ini"ial! de purt!tori majoritari se
realizeaz! un echilibru electric, n care jonc"iunea prezint! 2 zone (de tip P #i

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


16
de tip N) separate printr-o zon! (strat) de barier! situat! de o parte #i de alta a
suprafe"ei de separa"ie, caracterizat! printr-un anumit poten"ial de barier!
specific tipului de semiconductor folosit.
B P
P N
N

Fig.4.4. Jonc"iunea P-N nepolarizat!
Dac! la extremit!"ile jonc"iunii P-N se aplic! o surs! exterioar! de
tensiune, cu borna negativ! pe regiunea P #i cu borna pozitiv! pe regiunea N
atunci electronii sunt atra#i de borna pozitiv! iar golurile de borna negativ! a
barierei.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


17
B
P
P N
N
I
inv
I
dir
I
inv
I
dir
a)
b)

Fig.4.5. Jonc"iunea P-N polarizat!: invers (a); direct (b)

Stratul de barier! se l!rge#te #i jonc"iunea este blocat!. Se spune c!
jonc"iunea P-N este polarizat! invers. Cu toate c! jonc"iunea P-N este
polarizat! invers apare totu#i un curent de valoare foarte mic! I
inv
datorat
deplas!rii golurilor din regiunea N spre regiunea P, respectiv electronilor din P
spre N. Acest curent se nume#te curent invers. Dac! la extremit!"ile jonc"iunii
P-N se aplic! o surs! exterioar! de tensiune, cu borna pozitiv! pe regiunea P
#i cu cea negativ! pe regiunea N se spune c! jonc"iunea P-N este polarizat!
direct. Cmpul electric datorat sursei fiind de sens contrar poten"ialului de

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


18
barier!, golurile din zona P vor migra spre borna negativ! iar electroni din
zona N spre cea pozitiv! astfel c! prin circuitul exterior se va nchide un
curent I
dir
numit curent direct.
Stratul de barier! al jonc"iunii P-N, lipsit de purt!tori de sarcin! mobili, se
comport! ca un izolator perfect ceea ce permite definirea unei capacit!"ii
electrice, numit! capacitate de barier! (C
b
):

B
b
d
S
C
c
= (4.1)
unde: c -permitivitatea electric! a materialului semiconductorului; S - suprafa"a
jonc"iunii;
B
d - grosimea stratului de barier!.

4.2. Diode semiconductoare
Sunt alc!tuite dintr-o jonc"iune PN la care s-au ata#at 2 contacte. Din
motive de protec"ie fa"! de mediul exterior, jonc"iunea este introdus! ntr-o
capsul! metalic! (din sticl! sau plastic). Regiunea P se nume#te anodul diodei
iar regiunea N catodul diodei.
A
K
P N
K
A

Fig.4.6. Simbolul unei diode semiconductoare

Comportarea jonc"iunii pn polarizate poate fi descris! matematic printr-o
rela"ie I
D
=f(U
D
), care aproximeaz! destul de bine func"ionarea ei att n
polarizare direct! dar #i invers!.

|
|
|
.
|

\
|
= 1 e I I
T
D
U
U
S D
(4.2)
Regimul ales pentru polarizarea diodei este cel continuu (sau cu varia"ii lente
ale tensiunii U
D
). In rela"ia de mai sus numit! ecua"ia diodei ideale
semnifica"ia termenilor este urm!toarea:

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


19
- I
D
curentul prin diod!
- U
D
tensiunea anod-catod la borne
- I
S
curent de satura"ie sau curent invers
- U
T
=KT/q tensiunea termic!
- K- constanta lui Boltzman
- T temperatura jonc"iunii n
o
K
- q sarcina electronului
n zona de polarizare direct! curentul cre#te rapid cu cre#terea tensiunii
U
D
. n aceast! zon! rela"ia se poate aproxima n felul urm!tor:

|
|
|
.
|

\
|
=
T
D
U
U
S D
e I I pentru U
D
>>0 (4.3)
Caracteritica diodei ideale este puternic dependent! de temperatur!.
Dependen"a de temperatur! a curentului de satura"ie este dat! de rela"ia:

C 10
C 25 T
C 25 S T S S
O
O
O 2 I I I

= =
) (
(4.4)
Rela"ia de mai sus arat! c! pentru o jonc"iune de germaniu I
S
se dubleaz! fa"!
de valoarea sa la temperatura de 25
o
C pentru fiecare cre#tere cu 10
o
C. La
siliciu I
S
se dubleaz! pentru fiecare 6,5
o
C. Se poate observa c! pentru
aceea#i valoare a curentului I
D
, c!derea de tensiune se reduce odat! cu
cre#terea temperaturii. Se define#te astfel:

T
U
K
D
U
A
A
= cnd I
D
=ct (4.5)
K
U
se nume#te coeficient de temperatur! la polarizare direct!, care pentru
germaniu este K
U
= -2,2mV/
o
C iar pentru siliciu K
U
= -1,8mV/
o
C.
Dac! aplic!m diodei, o tensiune continu! U
D
cu plusul pe anod #i
minusul pe catod, dup! dep!#irea unei anumite valori U
D0
(tensiune de prag),
dioda ncepe s! se deschid! #i prin ea va circula un curent I
d
(curent direct),
curent care cre#te parabolic cu cre#terea tensiunii U
D
. Aplicnd o tensiune
continu! cu minusul pe anod #i cu plusul pe catod, dioda este blocat! sau

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


20
este polarizat! invers!, curentul prin diod! avnd o valoare mic!. Dac!
tensiunea invers! dep!#e#te o anumit! valoare U
str
, numit! tensiune de
str!pungere, curentul prin diod! cre#te brusc ducnd la distrugerea diodei prin
efect termic.
T
2
>T
1
T
1
U
D
U
D01
U
D02
U
D
U
str
I
s
a) b)

Fig.4.7. Caracteristica curent tensiune a unei diode semiconductoare: ideale
(a); reale (b)

Forma caracteristicii reale determinat! prin m!sur!ri experimentale difer!
de cea ideal!. La polarizarea direct! dioda ncepe s! conduc! numai de la o
anumit! tensiune U
D0
numit! tensiune de deschidere. Valoarea tensiunii de
deschidere este diferit! pentru diferite materiale de semiconductor. Astfel la
siliciu U
D0
=0,55V iar la germaniu U
D0
=0,2V- 0,3V. La polarizarea invers! prin
diod! trece un curent de valoare extrem de mic! (I
S
de ordinul A pentru
germaniu #i de ordinul nA pentru siliciu).

Aplica"ia 4.1.
Consider!m circuitul din Fig.4.8, alc!tuit
dintr-o diod! cu catodul la mas! #i anodul legat
printr-o rezisten"! de 1k$ la o surs! de tensiune
continu! de 10V. S! se determine curentul prin

Fig.4.8. Circuitul analizat

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


21
diod!, dac! tensiunea pe aceasta este U
D
=0,62V (m!surat! n punctul B).
Dup! utilizarea lor practic! diodele semiconductoare se mpart n mai
multe categorii: diode redresoare, diode stabilizatoare (Zener), diode
electroluminiscente (LED), diode de comuta"ie, fotodiode, e.t.c.

4.3. Circuite de redresare
Diodele redresoare sunt proiectate #i fabricare special pentru redresarea
semnalelor alternative. Acestea prezint! o rezisten"! mic! la trecerea
curentului direct (polarizare direct!) #i o rezisten"! foarte mare la polarizarea
invers! a jonc"iunii.
Un circuit de readresare este compus n general din trei p!r"i:
transformator, redresor #i filtru. Rolul circutelor de redresare este de a ob"ine
un curent de un singur sens prin sarcin!. Acest curent este, n lipsa filtrului,
pulsatoriu. Filtrul are rolul de a separa componenta continu! de componentele
alternative ale curentului redresat. Redresoarele monofazate se utilizeaz!
pentru puteri mai mici de 1KW.

4.3.1. Schem" de redresare monofazat", monoalternan#", cu sarcin"
rezistiv"

u
1
(t)
u
2
(t)
Tr
R
s
u
r
(t)
i
r
(t)

Fig.4.9. Schem! de redresare monofazat!, monoalternan"!


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


22
u
r
,i
r
U
0
u
2
(t)
2 U
2
et
et
2 U
2
T/2 T
u
r
i
r

Fig.4.10.Graficele tensiunii #i a curentului prin sarcin!

n semialternan"! pozitiv! a lui u
2
(t) (u
2
(t) > 0), dioda D este polarizat!
direct ca urmare ea conduce, u
r
(t)=u
2
(t); i
r
(t)=
s
R
) t ( u
2
. n semialternan"!
negativ! a lui u
2
(t) (u
2
(t) < 0), dioda D este polarizat! invers, ca urmare ea
este blocat!, u
r
(t)=0; i
r
(t)=0. Ca urmare graficele tensiunii #i a curentului prin
sarcin! sunt prezentate n Fig.4.10.
Tensiunea redresat! u
r
(t) la bornele rezisten"ei de sarcin! este alc!tuit!
dintr-o component! continu! U
0
, egal! cu valoarea medie a tensiunii redresate
u
r
(t) #i una alternativ! u
~
(t).
u
r
(t) = U
0
+ u
~
(t) (4.8)
Raportul dintre tensiunea continu! U
0
#i valoarea efectiv! a tensiunii din
secundarul transformatorului U
2
, se nume#te coeficient de redresare.

2
0
r
U
U
k =
(4.9)
Valoarea componentei continue se determin! cu rela"ia:


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


23

dt t # sin U dt ) t ( u
T
U
T
T
r 2
2
0 0
0
2
1
} }
= =
(4.10)
( )
! !
#
#
2
1 1
2
2
2 2
0
2
2
0
U U
cos
T
U
U
/ T
= + = = t
2
(4.11)
rezult!: 45 0
2
k
r
. =
t
= (4.12)
Ponderea componentei alternative n tensiunea redresat!, se poate
evalua prin factorul de form! F #i prin factorul de ondula"ie .
Factorul de form! reprezint! raportul dintre valoarea efectiv! a tensiunii
redresate

0
r
U
U
F = (4.13)

( )
2
2
2 1
2
1
2
1 1
2
2
0
2
2
2
0
2 2
2
0
2
U t cos
U
T
t sin U
T
dt t u
T
U
/ T
/ T T
r r
=

=
= = =
}
} }
dt
dt
#
#
(4.14)
%innd seama #i de rela"ia (4.11) rezult! valoarea factorului de form!
pentru redresarea monoalternan"!: F=1,57. Cu ct acesta este mai apropiat
de unitate, cu att ponderea componentei alternative n tensiunea redresat!
este mai mic!.
Factorul de ondula"ie se define#te ca raportul dintre valoarea efectiv! a
componentei alternative U
~
#i componenta continu! U
0
:

0
U
~ U
= (4.15)
Puterea util! (puterea de curent continuu) este:
P
2
=U
0
*I
0
s
2
0
s
0
0
R
U
R
U
U = = * (4.16)

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


24
Puterea absorbit! de la re"ea:
s
T
s
T
r
T T
R
U
dt ) t sin
R
U
)( t sin U (
T
dt ) t ( i ) t ( u
T
dt ) t ( i ) t ( u
T
dt ) t ( p
T
P
2
2
2
1
1 1 1
2
2
2
0
2
2
0
2
0
1 1
0
1 1
= =
= ~ = =
}
} } }
# #
(4.17)

%
.
U
R
*
R
U
P
P
s
s
40
4 0
4 2
2
2
2 2
2
2
2
1
2
~
~ = = =
$
!
$
(4.18)
Randamentul slab explic!, de ce aceast! schem! de redresare nu se
utilizeaz! n cazul unor puteri mari. Pentru mbun!t!"irea randamentului se
utilizeaz! schemele de redresare bialternan"!.

Aplica"ia 4.4.
Un redresor monofazat, monoalternan"! care alimenteaz! o sarcin!
de 20K$, are un transformator la intrare cu raportul de transformare
n
2
/n
1
=100/440. Considernd transformatorul #i dioda ideal! #i U
1ef
=
200V, se cer urm!toarele:
a. valoarea de vrf a tensiunii pe sarcin!
b. valoarea medie a tensiunii pe sarcin!
c. valoarea de vrf a curentului prin sarcin!
d. valoarea medie a curentului prin sarcin!

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


25
mA .
*
.
R
U
I . d
mA .
*
R
U
I . c
V .
U
tdt sin U
T
U . b
V * U U
V * U
n
n
U . a
Rmed
Rmed
max R
max R
max R
T
max R Rmed
ef max R
ef ef
11 1
10 20
3 22
5 3
10 20
70
3 22
1
70 50 2 2
50 220
440
100
3
3
2
0
2
1
1
2
2
= = =
= = =
= = =
= = =
= = =
}
!
#

4.3.2. Scheme de redresare monofazate, bialternan#", cu sarcin" rezistiv"
Exist! dou! scheme de redresare bialternan"!:
- scheme de redresare cu punct median;
- scheme de redresare n punte.
Deoarece cele dou! sec"iuni ale nf!#ur!rii secundare sunt identice
(Fig.4.11.a) cele dou! tensiuni u
11
#i u
12
vor fi n opozi"ie de faz!
(defazate cu 180
0
). Diodele D
1
#i D
2
conduc alternativ, fiecare cte o
semialternan"!, astfel nct tensiunea redresat! #i curentul redresat are
forma din Fig.4.12.
u
1
u
11
u
12
u
r
R
s
i
r
a)


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


26

u
1
u
r R
s
i
r
b)
D
1
D
3
D
4
D
2

Fig.4.11. Schem! de redresare cu punct median (a),
#i respectiv n punte (b)


u
r
,i
r
U
0
u
2
(t)
2 U
2

et
et
2 U
2

T/2 T

u
r
i
r

Fig.4.12. Formele de und! ale tensiunilor #i curentului prin sarcin!
pentru redresarea bialternan"!
Referitor la redresorul n punte, n timpul semialternan"ei pozitive a
tensiunii u
2
conduc diodele D
1
#i D
3
, D
2
#i D
4
fiind blocate. n semialternan"! negativ! conduc D
respectiv I
0
) #i o component! alternativ!.

Tem!
S! se determine coeficientul de redresare, factorul de form! #i
randamentul schemelor de redresare bialternan"!.


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


27
4.3.3. Filtrarea tensiunii redresate
La toate schemele de redresare studiate a rezultat c! tensiunea
redresat! care se aplic! sarcinii nu este ideal continu!. Ob"inerea la
bornele rezisten"ei de sarcin! a unei tensiuni ct mai continue (cu factor
de ondula"ie mic) necesit! diminuarea componentei alternative din
tensiunea redresat!, opera"ie ce se realizeaz! cu ajutorul filtrelor.
Func"ionarea filtrelor se bazeaz! pe proprietatea bobinelor conectate n
serie cu R
s
de a avea o rezisten"! neglijabil! pentru componenta
continu! a curentului #i o reactan"! mare pentru componena alternativ!
din curentul redresat, respectiv pe proprietatea capacit!"ilor mari,
conectate n paralel cu sarcina de a #unta componenta alternativ!.
Filtrele utilizate frecvent la redresoarele de mic! putere au
schemele din Fig.4.13.
1
2
C
1
1
2
1
2 1
2
L
1
2
C
1
2
L
C
1
2
C
1
2
R
C
a. capacitiv
b. inductiv
d. tip $ CLC
e. tip $ CRC

Fig.4.13. Tipuri de filtre

Schema unui redresor monofazat monoalternan"! cu filtru capacitiv
este prezentat! n Fig.4.14.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


28

Fig.4.14. Redresor monofazat monoalternan"! cu filtru capacitiv

Tensiunea la bornele condensatorului u
C
este n acela#i timp
tensiunea la bornele rezisten"ei de sarcin! #i tensiunea dup! elementul
redresor.

u
C
(t), u
2
(t)
2 U
2
t
u
2
(t) u
C
(t)
t
1
t
2
t
3
U
0

Fig.4.15. Graficul tensiunilor u
2
#i u
C

Tensiunea pe diod! este u
d
= u
2
- u
C
. Consider!m tensiunea u
2

sinusoidal! de forma t sin U 2 u
2 2
e = #i condensatorul este ini"ial
desc!rcat.
n intervalul de timp 0..t
1
, u
2
>u
C
#i deci u
D
>0. Ca urmare dioda D
conduce #i condensatorul se ncarc! prin secundarul transformatorului #i
diod!. Rezisten"a de nc!rcare R
i
este foarte mic!: R
i
=r
D
+r
Tr
.
r
D
rezisten"a n conduc"ie direct! a diodei
r
Tr
rezisten"a nf!#ur!rii secundare a transformatorului

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


29
Constanta de timp de nc!rcare a condensatorului T
i
=R
i
*C, rezult!
foarte mic!, deci condensatorul se ncarc! rapid.
Dup! intervalul de timp t
1
, tensiunea u
2
scade, astfel c! u
d
=u
2
-u
c

este negativ! #i deci dioda se blocheaz!, iar condensatorul ncepe s! se
descarce prin rezisten"a de sarcin! R
s
. Constanta de timp de desc!rcare
a condensatorului T
d
=R
s
*C >>T
i
#i deci tensiunea u
C
scade lent pn! n
momentul t
2
, cnd dioda se deschide iar #i condensatorul se ncarc!
iar!#i pn! n momentul t
3
. Tensiunea pe condensator are mici oscila"ii
n jurul valorii U
0
, care reprezint! componenta continu! a tensiunii la
bornele sarcinii. Valoarea tensiunii continue U
0
precum #i amplitudinea
componentei alternative depind mult de valoarea rezisten"ei de sarcin!
R
s
. Odat! cu mic#orarea lui R
s
, scade U
0
, iar componenta alternativ!
cre#te.

4.4. Diode stabilizatoare (Zener)
Sunt fabricate special pentru func"ionarea n zona de str!pungere
nedistructiv! (cu polarizare invers!), zon! n care tensiunea pe diod!
r!mne practic constant! pentru un interval larg de varia"ie al curentului
prin diod!.
U
zM
U
zN
U
zm
I
zm
I
zN
I
zM
U
dir
U
z
I
dir
0
I
z
K A
(+ (-
a) b)


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


30
Fig.4.16. Caracteristica curent tensiune (a) #i simbolul (b) diodei
Zener

Se observ! c! pentru un interval mare de varia"ie a curentului din
diod! cuprins ntre I
zm
#i I
zM
, tensiunea pe diod! variaz! ntr-un interval
foarte mic cuprins ntre U
zm
#i U
zM
putnd fi considerat! c! r!mne
practic constant!.
Principalul parametru a unei diode Zener sunt tensiunea nominal! U
zN,

curentul nominal I
zN
, tensiune minim U
zm,
tensiune maxim! U
zM,
curent minim
I
zm,
curent maxim I
zM,
puterea disipat! maxim! P
zM
= U
zM
* I
zM
#i rezisten"!
dinamic!.
zm zM
zm zM
z
z
z
I I
U U
I
U
r

=
A
A
= (4.19)
Diodele Zener sunt utilizate pentru
men"inerea constant! a tensiunii pe o
anumit! sarcin! de curent continuu. n
Fig.4.17 este prezentat! o schem! de
principiu a unui stabilizator deriva"ie. Din
caracteristica diodei Zener (Fig.4.16) se
observ! c! la varia"ii mari ale curentului
prin diod! &I
z
, datorate unor varia"ii mari ale tensiunii de intrare &U
in
se ob"ine
o varia"ie mic! a tensiunii la bornele diodei #i deci #i la bornele sarcinii &U
z
=
&U
s
=constant.
Aceste stabilizatoare se folosesc pentru a stabiliza tensiuni de ordinul 4-50V,
pentru curen"i de sarcin! de 10-500mA. Pentru a ob"ine tensiuni stabilizate
mai mari se pot conecta mai multe diode Zener n serie. Rolul rezisten"ei R
este de a limita curentul prin dioda Zener la valori cuprinse ntre I
zm
#i I
zM
.

4.5. Tranzistoare bipolare
Se numesc bipolare ntruct la conduc"ia curentului electric particip! att
purt!torii ambele tipuri de purt!tori: goluri #i electroni. Un tranzistor bipolar

U
z
=U
s
R
s
I
s I
z
I
in
U
in
R

D
z
Fig.4.17. Stabilizator deriva"ie


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


31
este constituit din trei zone alternante ca dotare, PNP sau NPN, realizate pe
acela#i monocristal de Si sau Ge. Zona central! este foarte sub"ire comparativ
cu cele extreme #i se nume#te baz! (B). Zonele extreme se numesc emitor
(E) #i respectiv colector (C). Exist! dou! tipuri de tranzistoare : NPN #i PNP.
S!geata din simbolul tranzistorului indic! sensul de trecere al
curentului principal ntre colector #i emitor.
Datorit! modului de realizare, apar dou! jonc"iuni PN: jonc"iunea E-B
(jonc"iunea emitorului) #i jonc"iunea B-C (jonc"iunea colectorului).
n
p
n
B
C
E
n
p
n
B
C
E
b) a)

Fig.4.18. Tranzistor NPN (a) #i PNP (b)

n func"ie de tensiunile aplicate unui tranzistor bipolar se deosebesc 4
regiuni (zone de func"ionare):
1 regiunea activ! normal!, n care jonc"iunea emitorului este polarizat!
direct iar jonc"iunea colectorului este polarizat! invers;
2 regiunea de blocare, n care ambele jonc"iuni sunt polarizate invers
3 regiunea de satura"ie n care ambele jonc"iuni sunt polarizate direct
4 regiunea activ! invers! n care colectorul ia locul emitorului #i invers,
deci jonc"iunea colectorului este polarizat! direct n timp ce jonc"iunea
emitorului este polarizat! invers.
Efectul de tranzistor apare n regiunea activ! normal!.
Pentru a studia acest efect vom considera func"ionarea unui tranzistor
PNP, n regiunea activ! normal!.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


32
I
nB
I
pE
I
pC
I
CB0
I
pB
P P N
I
B
I
E
I
C
E
E
E
C

Fig.4.19. Curen"ii care apar ntr-un tranzistor PNP, n regiunea activ! normal!

Polariz!rile celor 2 jonc"iuni se fac cu circuite de polarizare exterioare
tranzistorului. Datorit! polariz!rii directe a jonc"iunii emitorului, purt!torii
majoritari ai acestuia (golurile) vor difuza masiv n volumul bazei formnd
curentul I
pE
, iar electronii din baz! vor difuza n emitor formnd curentul I
nB
.
Deoarece baza este foarte sub"ire #i slab impurificat! cea mai mare parte a
golurilor din emitor vor ajunge n jonc"iunea colectorului. Aceast! jonc"iune
fiind polarizat! invers cu tensiunea E
C,
apare un cmp electric care
accelereaz! deplasarea golurilor spre borna minus a sursei E
C
Doar o mic!
parte din golurile injectate n baz! nu trec n colector, recombinndu-se cu
electronii din baz! #i formnd curentul I
pB
.

Curentul I
CBO
este curentul
purt!torilor minoritari din colector (electroni) care difuzeaz! n baz! datorit!
polariz!rii inverse a jonc"iunii colectorului.
De men"ionat c! sensul conven"ional al curen"ilor de electroni I
nB
#i I
CB0

este invers sensului deplas!rii electronilor.
I
E
= I
pE
+ I
nB

I
C
= I
pC
+ I
CBO
(4.20)
I
B
= I
pB
+ I
nB
- I
CBO
rezult!

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


33
I
C
+I
B
= I
pC
+ I
pB
+ I
nB
= I
pE
+ I
nB
= I
E
(4.21)
Ca urmare se ob"ine prima rela"ia fundamental! a unui tranzistor:
I
E
= I
C
+ I
B
(4.22)
Factorul o = I
pC
/I
pE
se nume#te factor de transport #i are valori cuprinse
ntre 0,980,998.
Neglijnd I
nB
n raport cu I
pE
ob"inem:
I
C
= % I
pE
+ I
CBO
(4.23)
I
C
= % (I
C
+I
B
) +I
CBO
(4.24)
I
C
(1- % )= % I
B
+ I
CBO
(4.25)
I
C
=
CBO B
I
1
1
I
1 o
+
o
o
(4.26)
Not!m: ;
o
o
= |
1


(4.27)
| factor de amplificare n curent fiind cuprins ntre 10 1000
| + =
o
o
+
o
o
=
o
1
1 1
1
1
1
(4.28)
I
C
=
CBO B
I 1 I ) ( | + + | (4.29)
Rela"ia (4.29) reprezint! a doua rela"ie fundamental! a unui tranzistor.
n multe calcule practice, ntruct I
CBO
este foarte mic ultimul termen al
rela"iei se neglijeaz! astfel nct:
I
C
=
B
I | (4.30)
Aceast! rela"ie eviden"iaz! c!, curentul de colector nu depinde de
elementele circuitului exterior ci doar de curentul de baz!. De aceea
tranzistorul este folosit ca element de amplificare.
Caracteristicile statice ale unui tranzistor exprim! dependen"a grafic!
dintre curen"ii continui prin tranzistor #i tensiunile continue aplicate (Fig.4.20)

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


34
U
CB
U
BE
U
CE
I
E
I
B
I
C

Fig.4.20. Curen"ii #i tensiunile unui tranzistor5. AMPLIFICATOARE $I CIRCUITE INTEGRATE


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


35
Dintre circuitele electronice liniare (sunt acele circuite la care semnalul de
ie#ire este propor"ional cu semnalul de intrare), cele mai folosite sunt
amplificatoarele.
Un amplificator este un cuadripol activ, care are dou! borne de intrare #i
dou! borne de ie#ire, avnd rolul de a dezvolta n circuitul de ie#ire o putere
mai mare dect cea aplicat! la intrare, f!r! a se modifica forma semnalului
amplificat. C#tigul de putere rezult! pe seama consumului de energie de la o
surs! de alimentare.
n func"ie de natura m!rimilor de intrare #i de ie#ire se disting patru tipuri
de amplificatoare:
- amplificatorul de tensiune, la care m!rimile de intrare #i de ie#ire sunt
tensiuni electrice;
- amplificatorul de curent, la care m!rimile de intrare #i de ie#ire sunt
curen"i electrici;
- amplificatorul de transconductan"!, la care m!rimea de intrare este
tensiune, iar cea de ie#ire este curent;
- amplificatorul de transimpedan"!, la care m!rimea de intrare este curent,
iar cea de ie#ire este tensiune.
Principalii parametrii ai unui amplificator sunt:
- amplific!rile n putere, tensiune #i n curent;
- impedan"ele de intrare #i de ie#ire;
- puterea nominal!;
- raportul semnal/zgomot.
n Fig.5.1 este prezentat! schema echivalent! Thevenin pentru un lan" de
amplificare n tensiune, ce cuprinde sursa de semnal U
s
cu rezisten"a intern!
R
s
#i amplificatorul, care are la intrare tensiunea U
i
#i rezisten"a R
i
#i
furnizeaz! la ie#ire tensiunea U
0
pe sarcina rezistiv! R
L
.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


36
U
s
U
i
AU
i
R
s
R
0
U
0 R
L
SURSA AMPLIFICATOR SARCINA
R
i

Fig.5.1. Sistem de amplificare n tensiune

S-a considerat c! circuitul de intrare al amplificatorului nu con"ine alte
surse de curent sau de tensiune #i este pur rezistiv. Circuitul echivalent de
ie#ire al amplificatorului con"ine o surs! de tensiune de valoare AU
i
#i o
rezisten"! de ie#ire R
0
. Amplificarea n tensiune a lan"ului este:
A
R R
R
R R
R
U
U
0 L
L
s i
i
s
0

+
= (5.1)
Aceast! rela"ie arat! c! amplificarea global! este independent! de sursa
de semnal #i de sarcin! doar dac! R
i
= #i R
0
=0, caz n care amplificarea
lan"ului de amplificare devine egal! cu amplificarea A a amplificatorului. Un
astfel de lan" de amplificare este ideal.
Caracteristicile de frecven"! ale amplificatorului reprezint! dependen"ele:
amplificare-frecven"! #i defazaj-frecven"!. Dependen"a amplificare-frecven"!
A=A(f), poart! denumirea uzual! de caracteristic! de frecven"!.
Amplificatoarele pot avea forme variate ale caracteristici de frecven"!
(Fig.5.2), n care f
j
este frecven"a joas! de t!iere, iar f
j
este frecven"a nalt! de
t!iere.
n practic! intereseaz! domeniul de frecven"! n care amplificarea este
aproximativ constant!. Acest domeniu (interval) se nume#te band! de trecere
(de frecven"!) a amplificatorului #i se define#te ca fiind intervalul pe axa
frecven"elor, n care amplificarea nu variaz! cu 3 dB fa"! de amplificarea de la
frecven"a medie a benzii. Sc!derea cu 3 dB a amplific!rii, la extremit!"ile
benzii de trecere, este echivalent! cu sc!derea amplific!rii la valoarea

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


37
0 0
707 0
2
1
A , A = , unde A
0
este amplificarea la frecven"a medie a benzii #i
corespunde mic#or!rii la jum!tate a puterii la ie#irea amplificatorului.
A
[dB]
A
[dB]
f
3dB
A
0
0,707A
0
f
j
f

f
3dB
A
0
f
j
=0 f

0
a) b)
0,707A
0

Fig.5.2. Caracteristica de frecven"! a unui amplificator,
pentru f
j
=0 (a) #i f
j
=0 (b)

Ast!zi, majoritatea amplificatoarelor sunt realizate sub form! integrat!
monolitic!, cele mai reprezentative fiind amplificatoarele opera"ionale.
n practic!, este deseori util! exprimarea amplific!rii n decibeli. Astfel, se
define#te amplificarea de putere, n decibeli (dB):
] dB [
P
P
lg A
i
P
0
10 = (5.2)
unde P
i
#i P
0
sunt puterile la intrarea, respectiv ie#irea amplificatorului.

Aplica"ia 5.1
S! se determine amplificarea de putere ca raport #i amplificarea de putere n
decibeli pentru circuitul de mai jos.

Fig.5.3. Sistem audio studiat


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


38
Prin defini"ie, un bel este un raport de putere:
Bel=
r
P
P
lg (5.3)
unde P este puterea iar P
r
este puterea de referin"!.
Decibel (dB)=10
r
P
P
lg sau 10
i
o
P
P
lg (5.4)
unde P
0
este puterea la ie#ire, iar P
i
este puterea la intrare.
Se mai definesc decibelul n miliwatt (dBm) cnd P
r
=1mW #i decibelul n
watt (dBW) cnd P
r
=1W.
Se define#te #i amplificarea de tensiune n decibeli:

| | |
+ =
+ = =
0
0 0
0
2 0
2
0
2
0 0
10 20 10
10 10 10 10
R
R
lg
U
U
lg
P
P
lg
R
R
lg )
U
U
lg(
R / U
R / U
lg
P
P
lg
i
i
i
i
i
i i
i
(5.5)
Amplific
area de
puterea
n (db)
= Amplific
area de
tensiun
ea n
(db)
+ Raport
ul
rezisten
"elor n
(db)
Pentru R
0
=R
i
ob"inem c! amplificarea de putere este egal! cu cea de
tensiune:

i
i U
U
lg
P
P
lg
0 0
20 10 = (5.6)
Deci amplificarea de tensiune n dB este:
A
U
=
i
U
U
lg
0
20 sau
r
U
U
lg 20 (5.7)
Se observ! c! dac! U
0
> U
i
(la amplificatoare), atunci A
U
> 0 iar dac! U
0
<
U
i
(la atenuatoare), atunci A
U
< 0.


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


39
Sc!derea amplific!rii n tensiune cu 3dB reprezint! o atenuare de 3dB.
Astfel, valoarea atenu!rii de 3dB corespunde unui raport a tensiunilor de
1/ 2 :

20
3
0 0
10 20 3

= =
i i
U
U
U
U
lg =0,707=1/ 2
Analog cu decibelii pentru putere, decibelul n volt (dBV) implic! c!
tensiunea de referin"! U
r
este 1 volt, decibelul n milivolt (dBmV) implic! c!
tensiunea de referin"! U
r
este 1 milivolt #i decibelul n microvolt (dB'V) implic!
c! tensiunea de referin"! U
r
este 1 microvolt.
Se define#te #i amplificarea de curent n decibeli:

| | |
+ =
+ = =
i
i
i
i i
i i
i
R
R
lg
I
I
lg
P
P
lg
R
R
lg )
I
I
lg(
R I
R I
lg
P
P
lg
0 0 0
0 2 0
2
0
2
0 0
10 20 10
10 10 10 10
(5.8)
Amplific
area de
puterea
n (db)
= Amplific
area de
curent
n (db)
+ Raport
ul
rezisten
"elor n
(db)
Pentru R
0
=R
i
ob"inem c! amplificarea de putere este egal! cu cea de
curent:

i
i I
I
lg
P
P
lg
0 0
20 10 = (5.9)
Deci amplificarea de curent n dB este:
A
I
=
i
I
I
lg
0
20 sau
r
I
I
lg 20 (5.10)
Se observ! c! dac! rezisten"a de sarcin! de la ie#irea amplificatorului
este egal! cu rezisten"a de intrare a amplificatorului (R
0
= R
i
=R), amplificarea
de tensiune #i cea de curent sunt duble fa"! de amplificarea de putere. Totu#i,

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


40
amplificarea n decibeli poate fi exprimat! #i pentru R
i
=R
0
, situa"ie aproape
general! la amplificatoare cnd R
i
>> R
0
.

Aplica"ia 5.2
S! se determine amplificarea de tensiune, de curent #i de putere, n decibeli
pentru un amplificator de tip repetor, cunoscnd rezisten"a de intrare R
i
= 1MO
#i cea de sarcin! R
0
= 1KO.
Amplificatorul fiind repetor, U
0
=U
i
#i deci:

] dB [ lg
R / U
R / U
lg
P
P
lg A
] dB [ lg
R / U
R / U
lg
I
I
lg A
] dB [ lg
U
U
lg A
i i
i
P
i i i
I
i
U
40
1
10
10 10 10
80
1
10
20 20 20
0 1 20 20
4
2
0
2
0 0
4
0 0 0
0
= = = =
= = = =
= = =

Se observ! c! doar A
I
= 2A
P
.

Aplica"ia 5.3
Un amplificator are rezisten"a de intrare de 1k$ #i rezisten"a de sarcin! de
100$. Cunoscnd amplificarea de tensiune c! este 20dB, s! se determine
amplificarea de putere #i de curent n decibeli.
dB dB dB lg dB
R
R
lg A A
i
U P
30 10 20
10
10
10 20 10
2
3
0
= + = + = + =
A
I
=A
P
-10lg(R
0
/R
i
)=30dB-10lg(10
-1
)=40dB

Aplica"ia 5.4
S! se determine amplificarea de putere, amplificarea de tensiune #i
amplificarea de curent, n decibeli, pentru cele dou! circuite din figur!.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


41

a)

b)
Fig.5.4. Amplificatoare cu rezisten"e de intrare #i de ie#ire egale (a), respectiv
diferite (b)

n telecomunica"ii se utilizeaz! mult o m!rime relativ!, adimensional!
numit! nivel de transmisie q, care de regul! se exprim! n dB (numit!
adesea #i decibel relativ). Aceast! m!rime a ap!rut ca urmare a necesit!"ii
alegerii unei referin"e (termenul de la numitor), la exprimarea n dB a nivelului
de transmisie #i a nivelului sonor. Astfel, lund ca referin"! P
i
= P
r
#i U
i
= U
r
#i
notnd P
0
= P #i U
0
= U, nivelul de transmisie (n dB) se define#te prin:
] dB [
U
U
lg q #i ] dB [
P
P
lg q
r
U
r
P
20 10 = = (5.11)
ce reprezint! nivelul de putere (q
P
) #i nivelul de tensiune (q
U
).
n telefonie (deci n audio frecven"! AF) s-a generalizat ca referin"!
puterea P
r
= 1mW disipat! printr-un rezistor de 600O, ceea ce prescurtat se
scrie 1mW/600O, c!reia i corespunde o tensiune de referin"! de
. V , U
r
775 0 600 10
3
= =


n radiocomunica"ii (RF) referin"a este de 1mW/50O, adic! U
r
= 0,224V.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


42
Utilizarea puterilor de referin"! (1mW) n asociere cu impedan"ele
standard (600O n AF #i 50O n RF), prezint! marele avantaj c! m!surarea
unei puteri se reduce la m!surarea unei tensiuni (sau curent), opera"ie mult
mai simpl! #i mai comod!. Aceste valori ale impedan"elor (600O n AF #i 50O
n RF), corespund valorilor standard ale impedan"elor caracteristice ale
cuadripolilor utiliza"i n AF #i respectiv RF. Voltmetrele de pe panoul
generatoarelor de AF au de regul! #i o scar! gradat! n dB, ns! pentru
evitarea confuziilor, pe cadran se men"ioneaz! #i referin"a (de exemplu
1mW/600O sau 1mW/50O).
n acustic! se utilizeaz! m!rimea numit! nivel sonor (q
s
),
adimensional!, care se exprim! n dB (relativi) prin rela"ia:
] dB [
Y
Y
lg q
r
s
10 = (5.12)
unde Y
r
reprezint! intensitatea sonor! de refetin"! (egal! cu 10
-16
W/cm
2
, care
corespunde pragului de audibilitate al urechii umane n banda de sensibilitate
maxim! de 1,5Hz...2,5kHz). Decibelul definit n
referin"a Y
r
= 10
-16
W/cm
2
se mai nume#te #i fon.
Exemple de nivele sonore:
- vorbirea obi#nuit! 40dB;
- ciocane pneumatice 70-80dB;
- strada circulat! din marile ora#e 60-80dB;
- avion turbopropulsor, la 2-3m distan"! 90-100dB.

5.1. Amplificatoare opera#ionale (AO). Generalit"#i
Reprezint! categoria cea mai r!spndit! de amplificatoare
integrate, caracterizate prin amplificare mare n tensiune, impedan"!
mare de intrare, impedan"! mic! de ie#ire, stabilitate bun! cu
temperatura #i cu tensiunea de alimentare.
Denumirea de opera"ionale are doar o justificare istoric!, primele
astfel de amplificatoare fiind utilizate pentru realizarea unor opera"ii
matematice: adunare, integrare, derivare, e.t.c.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


43
Un AO este constituit din mai multe etaje de amplificare conectate
n cascad!. Deoarece AO este un circuit integrat, pentru a putea fi
utilizat trebuie s! #tim ce se afl! n interiorul circuitului. Cu toate
acestea, caracteristicile AO pot fi n"elese suficient de bine avnd doar
cteva idei despre ce se afl! n interiorul circuitului integrat.
Intrarea
neinversoare
Amplificator
diferen"ial
Amplificator
de tensiune
Amplificator
de ie%ire
-
+
Intrarea
inversoare
+V
-V
Ie%irea

Fig.5.3. Structura unui AO tipic

n Fig.5.3 este prezentat! schema bloc a unui AO tipic. Etajul de intrare,
alc!tuit dintr-un amplificator diferen"ial, prezint! avantajele unei rejec"ii de mod
comun mari, unei intr!ri diferen"iale #i unei impedan"e mari de intrare (de
ordinul megohmmilor). Al doilea etaj este un amplificator de tensiune cu
amplificare (c#tig) mare, compus din mai multe tranzistoare care sunt adesea
conectate n perechi Darlington. Amplificarea n tensiune realizat! de acest
etaj dep!#e#te 200.000, n c.c. Etajul de ie#ire este de regul! un repetor pe
emitor, care determin! o impedan"! mic! de ie#ire pentru AO.
n Fig.5.4 este prezentat! schema echivalent! a unui amplificator
opera"ional, care are dou! intr!ri, intrarea inversoare #i intrarea

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


44
neinversoare +, o ie#ire #i un punct de mas!. Alte borne servesc la
alimentarea amplificatorului (cu poten"iale simetrice +V #i V ), la echilibrarea
tensiunii de decalaj (offset), la compensarea (modificarea) caracteristicii de
frecven"! a AO (prin circuite exterioare constnd din capacit!"i #i rezisten"e).
R
d
+
-
R
0
A
0
U
d
u
d
u
0
u
p
u
n
i
p
i
n

Fig.5.4. Modelul practic pentru amplificatorul opera"ional

n Fig.5.5 este ar!tat aspectul general #i modulul n care un AO se
reprezint! n schemele electronice, iar n Fig.5.6 este prezentat! caracteristica
de transfer n tensiune (tensiunea de ie#ire u
0
, n func"ie de tensiunea
diferen"ial! de intrare u
d
) a unui AO.

i
p
i
n
-
+
u
n
u
p
AO
+V
-V
u
0
b) a)

Fig.5.5. Aspectul general (a) #i reprezentarea n schemele electronice a unui
AO


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


45
-V
U
0L
Regiune
liniar!
U
0H
+V
U
0H
u
d
[mV]
u
0
[V]
Satura"ie
pozitiv!
Satura"ie
negativ!
o

Fig.5.6. Caracteristica de transfer n tensiune a unui AO

Rela"ia de func"ionare a unui AO este:
u
0
= A
0
(u
p
-u
n
) = A
0
u
d
(5.7)
Tensiunea u
d
se nume#te tensiune diferen"ial! de intrare #i se reg!se#te
pe rezisten"a diferen"ial! de intrare R
d
, iar A
0
este amplificarea n bucl!
deschis! a AO. Amplificarea este o func"ie de frecven"!, A
0
=A
0
(f), #i are
valoarea maxim! la f = 0 (A
0
(0)=10
3
10
6
).
n regiunea central! func"ionarea AO este liniar! (tensiunea de ie#ire este
propor"ional! cu tensiunea diferen"ial! de intrare) iar panta caracteristicii este
amplificarea n tensiune A
0
.

0
d
0
A
u
u
tg =
A
A
= o (5.8)
Pentru ca func"ionarea AO s! fie liniar!, acesta trebuie s! lucreze numai
n regiunea liniar! a caracteristicii lui. Dac! tensiunea diferen"ial! de intrare u
d
cre#te astfel nct tensiunea de ie#ire se apropie pn! la 1-2 V de tensiunea
de alimentare +V ultimul etaj al AO se satureaz!. Ca urmare, la cre#terea n
continuare a tensiunii u
d
, tensiunea de ie#ire r!mne constant! (u
o
= U
OH
).
Acela#i lucru se ntmpl! dac! tensiunea de ie#ire scade apropiindu-se pn!

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


46
la 1-2 V de tensiunea V. Limita superioar! a tensiunii de ie#ire se nume#te
tensiune de satura"ie pozitiv! (U
OH
) iar cea inferioar!, tensiune de satura"ie
negativ! (U
OL
).
n Fig.5.7 este ar!tat modul practic de alimentare a unui AO.
-
+
AO
+15V
-15V
-
+
AO
+
-
+
-
15V
15V

Fig.5.7. Alimentarea unui AO.

Aplica"ia 5.2
S! se determine valoarea tensiunii de la ie#irea AO din Fig.5.8, n dou!
situa"ii:
a) u
d
=0,09mV
b) u
d
=0,5mV
-V
i
p
i
n
Regiune
liniar!
11V
+V
U
0H
u
d
[mV]
u
0
[V]
Satura"ie
pozitiv!
Satura"ie
negativ!
-
+
u
n
u
p
AO
+V
-V
u
0
b) a)
o
-11V
0,1mV
u
d

Fig.5.8. Schema #i caracteristica de transfer a AO


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


47
Parametrii esen"iali ai unui AO ideal sunt:
- amplificarea n bucl! deschis! infinit!.
= =

=
d
0
n p
0
0
u
u
u u
u
A (5.9)
Rezult! u
p
= u
n
sau u
d
= 0
- impedan"! de intrare infinit! Z
i
= ;
- impedan"! de ie#ire nul! Z
e
= 0 ;
- tensiune de decalaj (de offset) nul! V
off
= 0.
S-a constatat c! atunci cnd ambele intr!ri sunt scurtcircuitate la mas!
(u
d
=0), tensiunea de ie#ire este diferit! de zero (u
0
= 0).
Se nume#te tensiune de decalaj (de offset), tensiunea care trebuie
aplicat! la intrare astfel nct la ie#ire, tensiunea s! fie nul!. Tensiunea de
decalaj are valori cuprinse ntre 1mV #i 10mV la AO de uz general #i sub 1
mV, la cele de precizie.
- curen"ii de decalaj #i de polarizare de la intrare sunt nuli.
- Curentul de decalaj (offset): I
off
= i
n
-

i
p
= 0


- Curentul de polarizare: I
pol
=1/2(i
n
+i
p
)=0
Din cele dou! rela"ii rezult! : i
n
= i
p
= 0
- factorul (raportul) de rejec"ie de mod comun infinit
RRMC = ;
n cazul ideal, tensiunea de ie#ire este dat! de rela"ia:
u
0
=A
0
(u
P
- u
n
) = A
0
*u
d
(5.10)
u
d
u
mc
u
0
AO

Fig.5.9. Comportarea real! a AO

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


48
Comportarea real! a AO difer!, tensiunea de ie#ire cuprinznd dou!
componente, conform schemei de modelare a unui AO prezentat! n
Fig.5.9.
u
0
= A
d
*u
d
+A
mc
*u
c
(5.11)
)
RRMC
u
(u A )
/A A
u
(u A u
c
d d
mc d
c
d d 0
+ = + = (5.12)
unde:
A
d
amplificarea diferen"ial! (util!);
A
mc
amplificarea de mod comun;
u
mc
tensiune de mod comun.
Factorul de rejec"ie de mod comun este deci raportul dintre amplificarea
diferen"ial! #i amplificarea pe modul comun.
[dB]
A
A
20lg RRMC sau
A
A
RRMC
mc
d
mc
d
= = (5.13)
n realitate astfel de parametrii ideali nu pot fi realiza"i, existnd diferite
tipuri de AO care au anumi"i parametrii ce tind c!tre valorile ideale.
n Fig.5.10 este ar!tat! schema echivalent! pentru un AO ideal.
+
-
A
0
U
d
u
d
u
0
u
p
u
n

Fig.5.10 Modelul ideal pentru AO.

n bucl! deschis! AO sunt pu"in utilizate deoarece parametrii lor nu sunt
stabili, depinznd de m!rimea semnalului de intrare, de temperatur!, de
tensiunea de alimentare etc. Prin utilizarea unei reac"ii se pot modifica

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


49
propriet!"ile AO ob"inndu-se o amplificare constant!, a c!rei valoare este
determinat! n special de parametrii elementelor din reac"ie.

5.2. Aplica#ii ale AO
ntruct amplificatoarele opera"ionale sunt amplificatoare de tensiune,
aplica"iile directe ale acestora sunt ca amplificatoare de tensiune. Modificnd
mai mult sau mai pu"in conexiunile de baz!, se ob"in alte circuite cu o mare
diversitate de aplica"ii. n scopul determin!rii rela"iior de func"ionare pentru
diferitele tipuri de configura"ii de AO, vom considera amplificatoarele
opera"ionale ideale. Rela"iile n cazul real difer! pu"in de cazul ideal, dar sunt
mult mai greu de ob"inut.
5.2.1. Amplificator inversor

Fig.5.11. Amplificator inversor

Amplificarea n tensiune a acestui amplificator este :

1
2
i
e
R
R
V
V
A = = (5.15)
Se observ! c! amplificarea este negativ!, conexiunea inversoare inversnd
semnul tensiunii de ie#ire fa"! de semnul tensiunii de intrare. Impedan"a de
intrare:

1
R
i
V
i
V
Z
1
i
i
i
i
= = = (5.16)
Rolul rezisten"ei R este de a asigura rezisten"e egale fa"! de mas! pentru
cele dou! intr!ri ale amplificatorului. Astfel, valoarea acesteia va fi egal! cu
valoarea n paralel a lui R
1
cu R
2
.
V
i
= R
1
* i
1

V
e
= -R
2
* i
2
(1.14)
i
1
= i
2

V
e
= - R
2
/R
1
*V
ipdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


50

2 1
2 1
R R
R R
R
+
= (5.17)
Aplica"ia 5.3
S! se traseze graficul n timp al tensiunii la ie#irea unui amplificator inversor,
n dou! situa"ii:
a) v
i
(t)=0,1coset; R
1
=1kO; R
2
=10kO; V = 15V.
b) v
i
(t)=2coset; R
1
=1kO; R
2
=10kO; V = 15V.
5.2.2. Amplificator neinversor
Fig.5.12. Amplificator neinversor

Amplificarea n tensiune:
1
2
i
e
R
R
1
V
V
A + = = (5.19)
este pozitiv!, conexiunea neinversoare nu inverseaz! semnul tensiunii.
Impedan"a de intrare: = = =
+
0
V
i
V
Z
i i
i
(5.20)
V
i
= R
1
* i
1

V
e
= R
2
* i
2
+ R
1
* i
1

i
1
= i
2
(1.18)
V
e
= (1+
1
2
R
R
) * V
i


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


51
Rezisten"a R are acela#i rol ca #i n cazul anterior

5.2.3. Circuit repetor de tensiune

Fig.5.13. Repetor de tensiune

Repetorul de tensiune este adesea utilizat pentru eliminarea efectului de
sarcin!. El se folose#te ca etaj tampon ntre sursa de tensiune #i sarcin!
atunci cnd este necesar ca sursa de tensiune s! nu simt! nc!rcarea
produs! de sarcin!.

Aplica"ia 5.4
S! se determine tensiunea pe rezisten"a de sarcin! n cazul celor dou!
divizoare de tensiune prezentate n Fig.5.14. Dar dac! valoarea rezisten"ei de
sarcin! scade la 2k.

10k
10k Rs= 5k
12V
10k
10k
R
s
= 5k
12V
+
-
i=0
V
a V
a
a) b)

Fig.5.14. Divizoare de tensiune f!r! (a) #i cu (b) AO

5.2.4. Amplificatorul diferen#ial
V
e
= -V
i


(1.21)
= = =
0
i
i
i
i
V
i
V
Z (1.22)


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


52

Fig.5.15. Amplificator diferen"ial

V
e
= V
i1
i
1
(R
1
+R
2
) (5.23)
V
i2
= i
2
(R
3
+R
4
) (5.24)
V
i2
V
i1
= i
2
R
3
i
1
R
1
(5.25)
Din rela"ia (5.24) rezult!:
(5.26)

nlocuind (5.26) n (5.25) rezult!:
(5.27)
nlocuind pe i
1
din (5.27) n (5.23) rezult!:
(5.28)

Condi"ia de func"ionare ideal! a amplificatorului diferen"ial se ob"ine prin
egalarea coeficien"ilor tensiunilor de intrare:

3
4
1
2
1
2
1
2 1
4 3
4
R
R
R
R
sau
R
R
R
R R
*
R R
R
= =
+
+
(5.29)
Pentru a asigura curen"i de decalaj #i tensiuni de decalaj minime, intr!rile
amplificatorului opera"ional trebuie s! fie conectate prin rezisten"e egale fa"!
de mas!.

4 3
4 3
2 1
2 1
R R
R R
R R
R R
+
=
+
(5.30)
Din rela"iile (5.29) #i (5.30) rezult! condi"ia ca circuitul s! fie un amplificator
diferen"ial:
R
1
= R
3
#i R
2
= R
4
(5.31)


(1.28)
i1
1
2
i2
1
2 1
4 3
4
e
V *
R
R
V *
R
R R
*
R R
R
V
+
+
=
4 3
i2
2
R R
V
i
+
=
1
i * R V V *
R R
R
1 i1 i2
4 3
4
=
+

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


53
Rezult! tensiunea de ie#ire a amplificatorului diferen"ial:
) V (V
R
R
V
i1 i2
1
2
e
= (5.32)
unde A
d
= R
2
/R
1
este amplificare diferen"ial!.

5.2.5. Circuit sumator

Fig.5.16. Circuit sumator
V
e
= R*i = R

= =
=
n
k
k
ik
n
1 k
k
R
V
R i
1
(5.33)

5.2.6. Circuit integrator

Fig.5.17. Circuit integrator

5.2.7. Circuit derivator
}
= =
t
0
2 c e
(t)dt i
C
1
U V
i
2
= i
1
=
R
V
i

(1.34)
}
=
t
(t)dt V
1
V

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


54
Fig.5.18. Circuit derivator

5.2.8. Comparatoare
Sunt circuite de comuta"ie a c!ror tensiune de ie#ire ia una sau alta dintre
dou! valori, mult diferite, dup! cum diferen"a celor dou! tensiuni de intrare
este pozitiv! sau negativ!.
Cnd V
2
>V
1
, V
d
>0 #i V
out
= +V
cc
Cnd V
2
<V
1
, V
d
<0 #i V
out
= -V
cc

n general una din cele dou! tensiuni de intrare este fix! #i este numit!
tensiune de prag ntruct cu ea se compar! tensiunea de intrare.

Fig.5.19. Schema #i caracteristica de transfer a unui circuit comparator

Dac! tensiunea de intrare (de comparat) se aplic! la intrarea inversoare
comparatorul este inversor, iar dac! se aplic! la intrarea neinversoare
1 2 e
i * R i * R V = =
dt
dV
C
dt
dU
C i
i c
1
= =
(1.35)
dt
dV
RC V
i
e
=

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


55
comparatorul este neinversor. n Fig. 5.20 este prezentat! schema #i
caracteristica de transfer ale unui comparator inversor, care se mai nume#te #i
trigger Schmitt.
+
-
V
0
V
i
R
1
R
2
V
p
V
0
V
0H
V
0L
V
i
V
PH
V
PL
a) b)
+V
-V

Fig. 5.20.Trigger Schmitt inversor realizat cu AO
a) schema electric!; b) caracteristica de transferSe observ! c! tensiunea de prag V
P
provine din tensiunea de ie#ire prin
divizorul de tensiune format din rezisten"ele R
1
#i R
2
.

0
2 1
1
V
R R
R
V
P
+
= (5.36)
Deoarece tensiunea de ie#ire poate lua doar dou! valori distincte, V
0H
~+V #i
V
0L
~-V, vor rezulta dou! valori ale tensiunii de prag, V
PH
#i V
PL
#i anume:

L PL
H PH
V
R R
R
V
V
R R
R
V
0
2 1
1
0
2 1
1
+
=
+
=
(5.37)
Caracteristica de transfer arat! c! se formeaz! un ciclu de histerezis
parcurs n sens orar. Diferen"a dintre cele dou! tensiuni de prag se nume#te
tensiune de histerezis:
V
H
= V
PH
- V
PL
(5.38)
n Fig.5.21 este prezentat un comparator cu histerezis neinversor.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


56
+
-
V
0
V
i
R
1
R
2
V
p
V
0
V
0H
V
0L
V
i
V
PH
V
PL
a) b)
+V
-V

Fig.5.21. Trigger Schmitt neinversor realizat cu AO
a) schema electric!; b) caracteristica de transfer


Aplicnd principiul superpozi"iei se ob"ine pentru tensiunea de prag
expresia:

0
2 1
1
2 1
2
V
R R
R
V
R R
R
V
i P
+
+
+
= (5.39)
Presupunem c! V
P
> 0 #i deci V
0
=V
0H
. Ca urmare tensiunea de prag devine:

H i P
V
R R
R
V
R R
R
V
0
2 1
1
2 1
2
+
+
+
= (5.40)
n momentul n care tensiunea de intrare scade atingnd tensiunea de prag:

H PL
V
R
R
V
0
2
1
= (5.41)
se observ! c! V
P
devine egal! cu zero #i o sc!dere n continuare a tensiunii
de intrare sub aceast! valoare va face ca V
P
<0 #i deci V
0
=V
0L
. n acest
moment tensiunea de prag V
P
devine:

L i P
V
R R
R
V
R R
R
V
0
2 1
1
2 1
2
+
+
+
= (5.42)
La cre#terea tensiunii de intrare pn! la valoarea:

L PH
V
R
R
V
0
2
1
= (5.43)
se observ! c! V
P
devine egal! cu zero #i o cre#tere n continuare a tensiunii
de intrare peste aceast! valoare va face ca V
P
>0 #i deci V
0
=V
0H
. Ciclul de
histerezis se parcurge n sens antiorar.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


57

Aplica"ia 5.5
Circuitul din Fig.5.22 reprezint! o alarm! de temperatur!. Acest circuit este
configurat ca un comparator. Rezisten"ele R1 #i R2 furnizeaz! o tensiune de
referin"! fix! pentru intrarea neinversoare.
V
R R
R
V
p
24
2 1
2
+
= (5.44)
Tensiunea intr!rii inversoare este fixat! de poten"iometrul P #i de
termorezisten"! (a c!rei rezisten"! depinde de temperatura controlat!). La
cre#terea temperaturii, rezisten"a termorezisten"ei va cre#te #i ea astfel nct
#i tensiunea aplicat! intr!rii inversoare cre#te, fiind dat! de rela"ia:
V
R R
R
V
T P
T
n
24
+
= (5.45)
n momentul n care V
n
> V
p
tensiunea la ie#irea comparatorului este 12V #i
astfel buzerul este alimentat cu o tensiune de 24V.
Termo-
rezisten!"
P
Buzer
24V
+12V
-12V
R2
R1
V
n
V
p

Fig.5.22. Alarm! de temperatur!
Aplica"ia 5.6
Descrie"i func"ionarea circuitului din Fig.5.23.


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


58
R
C
Buzer
24V
+12V
-12V
R2
R1

Fig.5.23. Circuitul analizat


5.2.9. Convertoare tensiune-curent
Exist! o serie de situa"ii n care este necesar ca tensiunea pe o
sarcin! sau curentul printr-o sarcin! s! nu depind! de valoarea sarcinii.
Ob"inerea unei tensiuni care s! fie independent! de valoarea sarcinii pe
care se aplic! nu pune probleme, deoarece sursele uzuale (surse de
alimentare stabilizate, surse de referin"!) au n general aceast!
proprietate: comportarea lor se apropie de comportarea unei surse
ideale de tensiune. De asemenea, configura"iile de AO cu reac"ie
negativ! se comport! #i ele, la ie#irea AO, ca surse ideale de tensiune.
Pentru ob"inerea unui curent care s! fie independent de valoarea
sarcinii este nevoie s! convertim tensiunea ntr-un curent. Circuitele
care fac aceast! conversie se numesc convertoare tensiune-curent sau
surse de curent comandate n tensiune.
n Fig.5.24 sunt prezentate dou! convertoare tensiune curent pentru
sarcin! flotant!, n conexiune inversoare (a) #i respectiv neinversoare
(b), cnd rezisten"a de sarcin! R
s
este legat! nu ntre ie#irea AO #i
mas! ci introdus! n reac"ie.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


59
+
-
R
s
V
0
V
i I
i
I
s
+
-
R
s
V
0
V
i
I
s
R
R
I
0
I
0
a)
b)

Fig.5.24. Convertoare tensiune-curent pentru sarcin! flotant!:
a) conexiune inversoare; b) conexiune neinversoare

Neajunsul important pentru ambele convertoare este c! rezisten"a
de sarcin! este flotant!, adic! nu are nici o born! la mas!.
Considernd c! sensul pozitiv arbitrar al curentului prin sarcin! este
orientat n ambele scheme, de la ie#irea AO spre intrarea lui, expresiile
curentului prin sarcin! pentru convertorul inversor respectiv neinversor
sunt:

i s
i s
V
R
I
V
R
I
1
1
=
=
(5.46)
Pentru tensiuni de intrare pozitive, n convertorul inversor, curentul
de sarcin! trece de la intrarea inversoare spre ie#irea AO, iar n cel
neinversor de la ie#irea AO spre intrarea inversoare. Pentru tensiuni de
intrare negative se inverseaz! sensul curen"ilor.
Pentru evitarea distrugerii circuitului integrat, la un AO de uz
general curentul de ie#ire I
0
este limitat la 10 mA. Deoarece I
0
=I
s
pentru
ambele convertoare, rezult! c! #i curentul de sarcin! este limitat la 10
mA.
De asemenea, tensiunea la ie#irea AO nu poate dep!#ii tensiunea
de alimentare a acestuia ntruct AO intr! n satura"ie. Ca urmare #i
tensiunea pe sarcin! este limitat! ntruct ea depinde de tensiunea de

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


60
ie#ire. Astfel, pentru convertorul inversor tensiunea pe sarcin! V
s
este
egal! cu V
0
, iar pentru convertorul neinversor V
S
=V
0
-V
I
.
Dac! nlocuim rezisten"a de sarcin! din schema convertorului
tensiune curent neinversor cu un miliampermetru, ob"inem un instrument
pentru m!surarea tensiunii de intrare adic!, un voltmetru de c.c
(Fig.5.25).
+
-
mA
V
0
V
x
I
R
I
0
b)

Fig.5.25. Convertor tensiune-curent neinversor utilizat ca voltmetru de
c.c.

Se observ! c!:

x
V
R
I
1
= (5.47)
#i astfel miliampermetru poate fi gradat direct n vol"i.
ntruct tensiunea de m!surat se aplic! intr!rii neinversoare a AO,
rezisten"a de intrare a voltmetrului este foarte mare. Pe lng! acest
avantaj se observ! c! valoarea curentului prin instrument nu este
influen"at! de modificarea rezisten"ei interne a acestuia.
Proiectarea voltmetrului se rezum! la calculul rezisten"ei R astfel
nct pentru tensiunea de m!surat maxim! V
x max
, prin instrument s!
treac! curentul nominal (maxim), la cap!tul sc!rii I
max
. Deci:
R=V
x max
/I
max
(5.48)
De exemplu, dispunnd de un miliampermetru cu curentul nominal
I
max
=1mA se poate realiza un voltmetru cu tensiunea nominal! V
x
max
=5V, introducnd o rezisten"! R=5kO.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


61
Convertoarele tensiune curent pot fi utilizate pentru verificarea mai
multor diode, m!surnd c!derea de tensiune la bornele fiec!ruia, pentru
un curent fix pentru fiecare diod! (Fig.5.26).
+
-
V
e
=-V
D
V
i
I
i
I
D
R
V
D

Fig.5.26. Convertor tensiune-curent inversor pentru verificarea diodelor

Se observ! c!:
I
D
=I
i
=V
i
/R=constant (5.49)
M!surnd tensiunea la ie#irea AO vom afla #i c!derea de tensiune
pe diod!.
Convertoarele tensiune-curent pentru sarcin! flotant! nu pot fi
folosite n cazul n care sarcina trebuie s! aibe unul din terminale la
mas!. n Fig. 5.27. sunt prezentate dou! astfel de convertoare, unul
inversor #i unul neinversor.
+
-
R
s
V
e
V
i
I
I
R
a)
R
R
R
R
I
I
s
I+I
s
+
-
R
s
V
e
V
i
I
I
R
b)
R
R
R
R
I
I
s
I
s
- I

Fig.5.27. Convertoare tensiune curent pentru sarcin! cu terminal la
mas!: a) inversor; b) neinversor


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


62
Se observ! c! pentru convertorul inversor:

R
V
I
i
s
= (5.50)
iar pentru cel neinversor:

R
V
I
i
s
= (5.51)
Uneori este necesar! ob"inerea unui curent prin sarcin! mai mare
dect valoarea maxim! a curentului de ie#ire pe care l poate furniza AO
de care se dispune. O solu"ie const! n legarea la ie#irea AO a unui
tranzistor bipolar cu rol de amplificator de curent. Deoarece tranzistorul
poate conduce curent ntr-un singur sens (impus de tipul npn sau pnp)
nseamn! c! #i curentul prin sarcin! poate avea un singur sens. Rezult!
c! #i tensiunea de intrare trebuie s! aibe polaritate fixat! astfel nct s!
fie asigurat sensul corect al curentului prin sarcin!.
n Fig.5.28 sunt prezentate dou! astfel de convertoare inversoare
iar n Fig.5.29 dou! convertoare neinversoare.

+
-
R
s
Vi<0
Is= -Vi/R
R
I0=Is/|
a)
Vcc= +15V
+
-
R
s
Vi
>0
Is= Vi/R
R
I0=Is/|
b)
Vcc= -15V

Fig.5.28. Convertoare tensiune-curent inversoare pentru curen"i mari #i
sarcin! flotant!: a) pentru V
i
<0; b) pentru V
i
>0

Se observ! c! la toate cele patru convertoare curentul prin sarcin! este
de | ori mai mare dect curentul de ie#ire al AO (| este factorul de
amplificare n curent al tranzistorului).

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


63
+
-
R
s
Vi>0
Is= Vi/R
R
I0=Is/|
a)
Vcc= +15V
+
-
R
s
Vi
<0
Is= -Vi/R
R
I0=Is/|
b)
Vcc= -15V

Fig.5.29. Convertoare tensiune-curent neinversoare pentru curen"i mari
#i sarcin! flotant!: a) pentru V
i
>0; b) pentru V
i
<0

Aplica"ia 5.7
S! se verifice str!lucirea unei serie de diode electroluminiscente prin trecerea
prin acestea a unui curent constant I
D
=20mA.
n acest scop vom folosii un convertor neinversor pentru curent mare #i
sarcin! flotant!, realizat cu un AO tip |A741 alimentat la 15V,al c!rui curent
maxim de ie#ire este 10mA #i un tranzistor pnp cu factorul de amplificare n
curent |=100.
+
- +
-
V
i
= -2V
I
D
= 20mA
R
0,2mA
100O
-15V
+15V
D
|=100
~20mA

Fig.5.30. Convertor tensiune-curent neinversor folosit la verificarea diodelor
electroluminiscente
Diodele electroluminiscente vor fi montate n locul rezisten"ei de sarcin!
orientate astfel nct s! fie polarizate direct (Fig.5.30).
Indiferent de c!derea de tensiune pe dioda verificat! curentul prin
ea este:

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


64
I
D
= -V
i
/R = -(-2V)/100O = 20mA (5.52)
iar curentul de ie#ire al AO (curentul de baz! al tranzistorului):
I
0
= I
D
/| = 20/100 = 0,2mA (5.53)
Convertorul poate furniza un curent maxim:
I
Dmax
= |I
0max
= 10010mA = 1A (5.54)

5.2.10.Convertoare curent-tensiune
Adesea, ie#irea multor traductoare este mai degrab! un curent
electric dect o tensiune electric!. Un astfel de senzor este fotodioda
care determin! la ie#ire un curent propor"ional cu valoarea ilumin!rii.
Rolul circuitului de condi"ionare ata#at fotodiodei este de a converti
curentul de la ie#irea senzorului ntr-o tensiune propor"ional! cu acesta,
care s! poat! fi apoi aplicat! convertorului analog-numeric, care are cel
mai adesea intr!ri de tensiune electric!.


Fig.5.31. Celul! fotoelectric! conectat! la un amplificator de curent

Pentru convertirea unui curent ntr-o tensiune, de cele mai multe ori
se utilizeaz! configura"ia de amplificator inversor, ntruct amplificatorul
neinversor permite la intrare doar un foarte mic curent. n Fig.5.31 este
prezentat un astfel de amplificator de curent conectat la o fotodiod!.
La cre#terea intensit!"ii luminoase, curentul I
s
prin fotodiod! cre#te,
crescnd #i tensiunea la ie#ire V
0
.
V
0
=I
s
R (5.55)

5.2.11. Convertor rezisten#"-tensiune

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


65
Mul"i senzori prezint! drept m!rime de ie#ire o varia"ie a rezisten"ei
electrice ca r!spuns la m!rimea fizic! care se dore#te a se m!sura. De
exemplu, rezistoarele sensibile la for"e, a c!ror rezisten"! scade cu
cre#terea for"ei aplicate, termistoarele care-#i modific! rezisten"a cu
temperatura sau microfoanele cu c!rbune care-#i modific! rezisten"a ca
r!spuns la modificarea presiunii acustice. n toate aceste cazuri, este
necesar! convertirea rezisten"a senzorului ntr-o tensiune util! care s!
poat! fi aplicat! convertoarelor analog-numerice ale sistemului de
m!surare.
Cea mai simpl! metod! de conversie rezisten"!-tensiune const! n
aplicarea unei tensiuni de referin"! divizorului rezistiv format dintr-un
rezistor de referin"! #i senzorul respectiv (Fig.5.32).

Vout
la CAN


Fig.5.32. Convertor rezisten"!-tensiune

Tensiunea culeas! de pe R
M
(sau de pe senzor) este apoi trecut!
printr-un repetor, care are rol de buffer, eventual amplificat!, iar de aici
trimis! convertorului analog-numeric. Tensiune de ie#ire este:

f
M F
M
out
V
R R
R
V
Re
+
= (5.56)
Principala problem! a acestei metode de m!surare a rezisten"ei
este c! amplificatorul conectat la ie#ire amplific! toat! tensiunea
culeas! de pe senzor (sau de pe rezistorul de referin"!). Mult mai indicat
este amplificarea numai a varia"iei de tensiune datorat! varia"iei

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


66
rezisten"ei senzorului. Acest lucru poate fi realizat utiliznd o punte
(Fig.5.33).


Fig.5.33. Conectarea unei pun"i rezistive la un amplificator

Tensiune la ie#irea amplificatorului instrumental IA este dat! de
rela"ia:

ref
V
R R
R
R R
R
A V V A V
(

+ +
+
= =
1 1
2 1 0
) 1 (
) 1 (
) (
&
&
(5.57)
sau

) 1 )( / ( 1
1 1
0
&
&
+ + +
=
R R
V
R R
R
A V
ref
(5.58)
Alegnd R
1
=R #i considernd o<<2, tensiunea la ie#ire devine:

4
0
&
ref
AV
V = (5.59)
unde A este amplificarea amplificatorului de instrumenta"ie, iar o este
varia"ia rezisten"ei senzorului corespunz!toare ac"iunii fizice.
Se observ! n ecua"ia (5.54) c! amplificarea A poate fi aleas!
suficient de mare deoarece numai varia"ia de tensiune cauzat! de
varia"ia rezisten"ei senzorului este amplificat!.

5.2.12. Convertoare curent-curent
Bucla de curent reprezint! circuitul standard pentru transmiterea
semnalelor n cadrul proceselor de control industrial. Fa"! de tensiunea

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


67
electric!, curentul este mult mai pu"in sensibil la zgomote #i nu este afectat de
erorile impedan"ei de linie. Convertorul curent-curent transform! unul sau mai
mul"i curen"i de intrare ntr-un alt curent de ie#ire mult mai convenabil
sistemului de m!surare.
- Convertoare curent-curent inversoare
n Fig.5.34 este prezentat! schema de principiu a unui astfel de
convertor.

Fig.5.34. Convertor curent-curent inversor

Considernd AO ideal, ntregul curent de intrare trece prin rezisten"a R
2
,
rezultnd o c!dere de tensiune pe aceast! rezisten"! egal! cu I
IN
R
2
. Deoarece
tensiunea diferen"ial! la intrarea AO este nul! rezult!:
I
IN
R
2
= - I
OUT
R
1
(5.60)
I
OUT
= -
IN
1
2
I
R
R
(5.61)
Semnul minus nseamn! c! curentul de ie#ire este de sens contrar
sensului din figur! (convertor inversor).

Aplica"ia 5.8
S! se determine curentul de ie#ire func"ie de curentul de intrare pentru
convertoarele sumator inversor din Fig.5.35 #i Fig.5.36.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


68

Fig.5.35. Convertor curent-curent sumator inversor


Fig.5.36. Convertor curent-curent sumator inversor
- Convertoare curent-curent neinversoare
n Fig.5.37 este prezentat! schema de principiu a unui astfel de
convertor.
I
R1

Fig.5.37. Convertor curent-curent neinversor

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


69
ntreg curentul de intrare trece prin rezisten"a R
2
astfel nct pe aceasta
apare tensiunea I
IN
R
2
. Amplificatorul opera"ional fiind conectat ca un bufer
repetor, for"eaz! aceia#i c!dere de tensiune pe rezisten"a R
1
ca #i pe
rezisten"a R
2
.Curentul de ie#ire este suma curen"ilor prin cele dou! rezisten"e.

IN IN IN R IN OUT
I )
R
R
( I
R
R
I I I I
1
2
1
2
1
1+ = + = + = (5.62)
Aplica"ia 5.9
S! se determine curentul de ie#ire func"ie de curentul de intrare pentru
convertoarele sumator neinversor din Fig.5.38 #i Fig.5.39.

Fig.5.38. Convertor curent-curent sumator neinversor

Fig.5.39. Convertor curent-curent sumator neinversor


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


70
- Convertor curent-curent sumator inversor %i neinversor
U
R1B

Fig.5.40. Convertor curent-curent sumator inversor #i neinversor

Tensiunea pe rezisten"a R
1B
este:


= =
+ =
N
K
KB B
N
K
KA A B R
I R I R U
1
2
1
2 1
(5.63)


= =
= = = =
+
= + = + =
N
K
KA
B
A
N
K
KB
B
B
N
K
N
K
KA
B
A
N
K
KB
B
B
N
K
KB
B
B R
KB OUT
I
R
R
I )
R
R
(
I
R
R
I
R
R
I
R
U
I I
1 1
2
1 1
2
1 1 1
2
1 1
2
1 1
1
1
(5.64)
- Convertor 4-20mA la 0-20mA
n Fig.5.41 este prezentat! schema unui astfel de convertor.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


71

I
OUT
I
2

Fig.5.41. Convertor 4-20mA la 0-20mA

I
OUT
= I
1
(1 + R
2
/R
1
) I
2
(R
3
/R
1
) (5.65)
n care:
I
1
= 4-20mA este curentul de intrare;
I
2
=100A este curentul de referin"! pentru realizarea offsetului.
Se pot scrie dou! ecua"ii: una pentru I
OUT
=0mA cu I
1
=4mA, iar alta pentru
I
OUT
=20mA cu I
1
=20mA. Deoarece avem 3 necunoscute (R
1
, R
2
, #i R
3
) #i doar
dou! ecua"ii, este necesar! impunerea unei valori pentru una din rezisten"e.
Fie aceasta R
2
=100$. Va rezulta:

+ =
+ =
) /R (R 10 * 100 - ) /R 100 (1 10 * 20 10 * 20
) /R (R 10 * 100 - ) /R 100 (1 10 * 4 0
1 3
6 -
1
3 - 3 -
1 3
-6
1
-3
(5.66)
Rezolvnd acest sistem, se va ob"ine:
R
1
=400$ #i R
3
=20K$.


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


72
5.3. Amplificatoare instrumentale (AI)
Pentru amplificarea unor tensiuni mici n prezen"a unor tensiuni de mod
comun mari, furnizate de pun"i de m!sur!, termocuple sau alte traductoare,
montate la distan"! fa"! de punctul de citire #i prelucrarea datelor, n tehnica
m!sur!rii se utilizeaz! a#a numitele amplificatoare instrumentale (sau de
m!sur!). Acestea sunt amplificatoare diferen"iale, concepute #i realizate s!
func"ioneze n circuit nchis, elementele de reac"ie necesare fiind incluse n
structura circuitului integrat. n exteriorul circuitului integrat se conecteaz!
numai o rezisten"! (sau o pereche de rezisten"e) prin care se ob"ine factorul
de amplificare dorit, f!r! a influen"a al"i parametrii, cum ar fi impedan"a de
intrare sau factorul de rejec"ie de mod comun. Pe de alt! parte, AI permit
realizarea de performan"e superioare AO, referitor la impedan"a de intrare,
tensiunea de decalaj #i deriva termic!, liniaritatea, stabilitatea #i precizia
factorului de amplificare.
Schema cea mai r!spndit! de amplificator instrumental con"ine trei AO
#i este prezentat! n Fig.5.42. Amplificatoarele opera"ionale A
1
#i A
2
formeaz!
un prim etaj de amplificare. Acesta realizeaz! impedan"e mari de intrare
pentru sursele de semnal u
i1
#i u
i2
, deoarece att A
1
ct #i A
2
sunt n montaj
neinversor. Cel de-al doilea etaj, realizat cu A
3
, este un amplificator diferen"ial.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


73
A
1
A
3
A
2
R
2
R
3
R
3
R
2
R
1
R
1
R
G
u
i1
u
i2
u
0
u
d

Fig.5.42. Amplificator instrumental

Considernd cele trei AO ideale, rela"iile de func"ionare ale AI din
Fig.5.42 sunt:
u
d
= i(2R
1
+R
G
) (5.67)
u
i2
u
i1
= iR
G
(5.68)
) u u )(
R
R 2
1 ( u
1 i 2 i
G
1
d
+ = (5.69)
) u u (
R
R
)
R
R 2
1 ( u
R
R
u
1 i 2 i
2
3
G
1
d
2
3
0
+ = = (5.70)
Amplificarea total! este deci:

2
3 1
)
2
1 (
R
R
R
R
A
G
+ = (5.71)
Aplica"ia 5.10
S! se determine tensiunea la ie#irea celor dou! AI din Fig.5.43.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


74
V

Fig.5.43. AI cu dou! AO

n Fig.5.44 este prezentat un amplificator instrumental de
transconductan"! ce furnizeaz! la ie#ire un curent I
0
propor"ional cu tensiunea
diferen"ial! de intrare.
Se pot scrie urm!toarele rela"ii:
I = (U
1
U
2
)/R (5.72)
U
D
= - I(2R
3
+R) (5.73)
Din cele dou! rela"ii rezult!:
) U U )(
R
R
( U
D 1 2
3
2 1 + = (5.74)
De asemenea:
U
D
= I
2
R
1
I
1
R
1
= R
1
(I
2
I
1
) (5.75)
I
1
R
2
+ I
3
R
2
= 0 I
3
= - I
1
(5.76)
I
0
= I
2
+ I
3
= I
2
I
1
(5.77)
Din rela"iile 5.48 #i 5.50 rezult!:
I
0
= U
D
/R
1
(5.78)
#i "innd seama de rela"ia 5.47 rezult! expresia curentului de ie#ire:

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


75
) U U )(
R
R
(
R
I
1 2
3
1
0
2 1
1
+ = (5.79)

A
1
A
2
R
3
U
1
U
2
A
1
R
R
3
R
1
R
1
R
2
R
2
I

I

I
1
I
1
U
D
I
2
I
0
Z
s
I
3

Fig.5.44. Amplificator instrumental de transconductan"!

5.4. Amplificatoare cu modulare demodulare (AMD)
Pentru m!surarea unor tensiuni sau curen"i continui de valori foarte mici
(V respectiv pA), amplificatoarele de c.c. cu cuplaj direct, datorit! tensiunii de
decalaj #i datorit! derivei cu temperatura, nu pot asigura precizia necesar!. n
astfel de situa"ii se recurge la folosirea AMD, care prin transformarea
semnalului continuu n alternativ #i amplificarea n aceast! form! elimin!
erorile men"ionate.
Schema de principiu #i formele de und! ale tensiunilor pentru un AMD cu
chopper sunt prezentate n Fig.5.45 respectiv Fig.5.46. Tensiunea continu!
U
i
este modulat! n impulsuri dreptunghiulare de frecven"! f
e
, cu ajutorul
comutatorului k
1
ac"ionat de oscilator.


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


76
ACA
Oscilator
U
i
R
1
k
1
C
i
1 2 3 4
C
1
C
e
C
2
R
2
U
0
k
2

Fig.5.45. AMD cu chopper

U
i
U
t
1
U
t
2
U/2
t
2
1
U/2
t
= +
3
AU/2
t
=
4
AU/2
t
4
1
AU/4
t
+
U
0
AU/4
t

Fig.5.46. Formele de und! ale tensiunilor pentru un AMD


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


77
Condensatorul C
e
rejecteaz! eventuala component! continu! introdus!
de amplificator. Semnalul amplificat 3 este demodulat cu ajutorul lui k
2
,
comandat sincron cu k
1
de la acela#i oscilator. R
2
C
2
alc!tuie#te un filtru trece
jos care las! s! treac! numai semnalul continuu de amplitudine A*(U/4),
blocnd semnalul 4
1
. R
1
C
1
alc!tuie#te tot un filtru trece jos pentru reducerea
zgomotelor parazite.
Din punct de vedere constructiv k
1
#i k
2
pot fi mecanice sau electronice. n
prima categorie intr! releele care au avantajul unor caracteristici foarte bune
la semnale mici (R

=0 #i R
d
=) dar fiabilitate #i frecven"! de comutare sc!zut!.
Comutatoarele electronice sunt de diverse tipuri: cu tranzistoare bipolare, cu
TEC sau MOS. Comutatoarele electronice asigur! frecven"e de comutare mult
mai mari dect cele mecanice dar R

#i R
d
se abat sensibil de la valorile ideale.

5.5. Amplificatoare de izolare
Sunt amplificatoare de m!surare care pe lng! avantajele obi#nuite ale
amplificatoarelor instrumentale, prezint! n plus #i o izolare galvanic! ntre
intrare, ie#ire #i sursa de alimentare. Izolarea galvanic! asigur! protec"ia
componentelor sistemului de m!surare #i a personalului de exploatare fa"! de
tensiunile ridicate ce pot s! apar! n cadrul procesului de m!surare #i de
asemenea, permite ntreruperea buclelor de mas! cu consecin"a reducerii
perturba"iilor.
n Fig.5.47, izolarea galvanic! ntre intrare, ie#ire #i sursa de alimentare
este pus! n eviden"! prin utilizarea de simboluri de conectare la mas! diferite
pentru cele trei componente ale unui amplificator de izolare.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


78
AMPLIFIC.
DE
INTRARE
AMPLIFIC.
IE(IRE
IZOLARE
GALVANIC)
IE(IRE
SURSA DE
ALIMENTARE
INTRARE

Fig.5.47. Schema de principiu a unui amplificator de izolare

Transferul semnalului de la amplificatorul de intrare la cel de ie#ire se
poate realiza prin cuplaj inductiv sau optic. Cuplajul inductiv se realizeaz! cu
ajutorul unor transformatoare miniaturale ce lucreaz! la frecven"e de 10
2
10
6

Hz #i cu izolarea nf!#ur!rilor pentru tensiuni de 15 kV. Pentru cuplajul optic
se utilizeaz! ansambluri de diode electroluminiscente cu fotodiode sau cu
fototranzistoare, cu tensiuni de izolare de 12,5 kV. Prin intercalarea unui
cablu optic ntre cele dou! elemente ale fotocuplorului se pot ob"ine tensiuni
de izolare de ordinul 10
2
10
3
kV. De asemenea, cuplajul optic prezint! o
band! de frecven"! de lucru mai mare dect cuplajul inductiv, n timp ce
cuplajul inductiv permite ob"inerea unor amplificatoare cu liniaritate mai bun!
dect cel optic.
n Fig.5.48 este prezentat! o schem! de principiu a unui amplificator de
izolare cu cuplaj optic, ce cuprinde dou! fotocuploare FC
1
#i FC
2
. Fiecare
circuit fotocuplor este constituit dintr-o diod! electroluminiscent! #i un
fototranzistor.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


79
AMPLIFIC.
INTRARE

+
ui
AMPLIFIC.
IE(IRE

+
R1
R2
I1
I2
1
1
I
2
1
I
E1
3
2
I
E2
u0
4
2
I
R4
FC2
R3
FC1

Fig.5.48. Amplificator de izolare cu cuplaj optic

Curen"ii de colector corespunz!tori celor dou! fototranzistoare sunt da"i
de rela"iile:

3
2
4
0
2
2
1
1
1
R
E
R
u
I
R
E
R
u
I
i
+ =
+ =
(5.80)
Deoarece cele dou! LED-uri sunt conectate n serie, rezult! I
1
= I
2
#i ca
urmare func"ia de transfer a amplificatorului de izolare este:
)
R
E
R
E
( R u
R
R
u
i
3
2
2
1
4
1
4
0
+ = (5.81)


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


80
6. APARATE ELECTRONICE PENTRU M&SURAREA TENSIUNII $I
CURENTULUI

Sunt alc!tuite din circuite electronice asociate cu aparate indicatoare
magnetoelectrice. Totodat!, o mare parte dintre circuitele electronice din
componen"a acestor aparate intr! #i n construc"ia multimetrelor numerice.
Avantajele acestor aparate fa"! de aparatele indicatoare simple sunt:
-reducerea consumului de putere preluat! de la m!rimea de m!surat, prin
folosirea de surse de energie auxiliar! #i prin realizarea unor impedan"e de
intrare foarte mari reducndu-se erorile sistematice ;
-extinderea intervalelor de m!surare, mai ales n ceea ce prive#te
valoarea minim!, prin realizarea de amplific!ri mari ;
-efectuarea de opera"ii multiple de m!surare, prin simpla comutare a unor
circuite electronice. Cu acela#i aparat se pot m!sura: tensiuni, curen"i, n
alternativ sau continuu, valori medii, valori efective, valori de vrf, rezisten"e,
etc;
-ameliorarea sc!rilor aparatelor indicatoare prin: liniariz!ri, dilat!ri,
comprim!ri;
-atenuarea sau rejec"ia zgomotelor, compensarea influen"ei perturba"iilor
determinate de factorii de mediu;
-extinderea domeniului de frecven"!;
Exist! o mare diversitate de circuite electronice, ce intr! n componen"a
aparatelor electronice, cele mai importante fiind: amplificatoarele,
atenuatoarele, filtrele active, circuitele de calcul (sumatoare, multiplicatoare,
integratoare etc.), circuite de protec"ie, de separare, e.t.c.

6.1. Voltmetre electronice de c.c.
Acestea, pot fi folosite #i pentru m!sur!ri de curen"i continui, prin simpla
convertire a curen"ilor n tensiuni. Voltmetrele electronice de c.c. se ntlnesc
fie ca aparate de laborator destinate n special pentru m!surarea tensiunilor
mici, fie ca blocuri componente ale multimetrelor electronice.
Comment [PA1]: Portante fiind:
amplificatoarele, al

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


81
Un voltmetru electronic de c.c. con"ine, n esen"!:
- un atenuator de tensiune, care s! reduc! tensiunea de m!surat ntr-un
raport cunoscut, astfel nct tensiunea aplicat! la intrarea amplificatorului s!
poat! fi suportat! de acesta;
- un amplificator, pentru amplificarea tensiunilor mici de m!surat #i pentru
realizarea unei rezisten"e mari de intrare;
- un filtru trece-jos (FTJ), pentru eliminarea eventualelor componente
alternative (zgomote) suprapuse peste tensiunea de m!surat.

I
v
V
e
R
a
AO
AME
V
i
R
iv
I
v
V
e
R
a
AO
AME
V
i
R
iv
R
1 R
2
a) b)

Fig.6.1. Voltmetre electronice: a) cu circuit repetor; b) cu amplificatorr
neinversor.

n Fig. 6.1 sunt prezentate dou! scheme de principiu (doar partea de
amplificare) ale unui voltmetru electronic pentru m!surarea tensiunilor fa"! de
mas!, iar n Fig.6.2 o schem! pentru m!surarea tensiunilor flotante.
I
v
R
a
AME
V
i
R
iv
AO
AO
V
e


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


82
Fig.6.2. Voltmetru electronic pentru m!surarea tensiunilor flotante

Voltmetrul din Fig.6.1.a are o impedan"! mare de intrare, datorit!
circuitului repetor de la intrare. Pentru m!rirea sensibilit!"ii, AO se conecteaz!
ntr-un circuit amplificator (Fig.6.1.b).

Aplica"ia 6.1
S! se determine domeniul de m!surare al voltmetrelor de c.c. din Fig.6.1
cunoscnd c! curentul nominal al AME este 50A, R
iv
+R
a
=2kO #i R
1
=1k,
R
2
=9k.

Exist! #i scheme de ampermetre electronice pentru m!surarea unor
curen"i continui de valori mici (Fig.6.6). Curentul de m!surat I
i
este convertit
ntr-o tensiune, cu ajutorul #unturilor R
s1
,R
s2
,,R
sn
ce pot fi alese dup!
necesitate cu ajutorul comutatorului K
U
i
= R
sj
I
i
(6.6)
Diodele D
1
,D
2
asigur! protec"ia schemei mpotriva unor tensiuni U
I
prea
mari.
Considernd rezisten"a intern! a miliampemetrului R
i
, mult mai mic!
dect (R
2
+R
1
) se poate scrie:

i sj i e
I * R *
R
R
U *
R
R
U
|
|
.
|

\
|
+ =
|
|
.
|

\
|
+ =
1
2
1
2
1 1 (6.7)
mA
D
1
D
2
Rs2 Rsn Rs1
I
2
AO
I
i
R
1
R
2
R
i
I
e
R
3
I
3 K
U
e

( ) 7 . 2

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


83
Fig.6.6. Schema de principiu a unui ampermetru electronic de c.c.

Alegnd R
3
<<(R
2
+R
1
) va rezulta I
e
~I
3
. Ca urmare curentul prin miliampemetru
este:

i i
sj
e
e
I * A I
R
R
R
R
R
U
I I =
|
|
.
|

\
|
+ = = ~
3 1
2
3
3
1 (6.8)

6.2. Voltmetre electronice de c.a.
Schema bloc, func"ional! a unui astfel de voltmetru este prezentat! n
Fig.6.8.
~ ~ = =
~
AT ACA
A
C
F+ACC VME
u
i
(t)
Fig.6.8.
Schema bloc a unui voltmetru electronic de c.a.

AT- alternator de intrare; ACA- amplificator de c.a.
A/C- convertor c.a.-c.c.; F+ACC- filtru + amplificator de c.c.
VME- voltmetru magnetoelectric
Dup! caracterul conversiei c.a.-c.c. se deosebesc trei tipuri de voltmetre
electronice: de valori medii, de valori de vrf #i de valori efective

6.2.1. Convertoare de valori medii (redresoare de precizii)
Constau din combina"ii de AO cu circuite de redresare monoalternan"!
sau bialternan"!. Asocierea AO, avnd factor de amplificare mare n bucl!
deschis!, cu diode redresoare elimin! unele neajusuri ale schemelor de
redresare simple cum ar fi: neliniaritatea diodelor la semnale mici #i
dependen"a caracteristici diodei de temperatur!.
Schema unui redresor de precizie monoalternan"! este prezentat! n
Fig.6.9.
( ) 9 . 2

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


84
i
1
AO
R
1
R
2
i
2
i
3
D
1
D
2
u
i
(t)
u
e
(t)
u
e
(t)

Fig.6.9. Convertor de valori medii monoalternan"!

Consider!m c! la intrarea convertorului se aplic! tensiunea sinusoidal!:
u
i
(t)=U
im
sin et (6.10)
n semialternan"a pozitiv! a tensiunii de intrare :
u
i
(t) > 0; u
e
(t) < 0; D
1
-conduce ; D
2
-blocat!;
u
e
(t) = 0
n semialternan"! negativ! a tensiunii de intrare:
u
i
(t) < 0; u
e
(t) > 0; D
1
-blocat! ; D
2
-conduce;


(3.3)
u
e
(t) = -R
2
/R
1
*u
i
(t) (6.11)
(3.4)
Ca urmare expresia general! a tensiunii de ie#ire, n func"ie de tensiunea
de intrare este:

<
>
=
0
0 0
1
2
) t ( u pentru ) t ( u
R
R
) t ( u pentru
) t ( u
i i
i
e
(6.12)
Formele de unde ale tensiunilor de la intrarea #i de la ie#irea
convertorului sunt prezentate n Fig.6.10.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


85
u
e
(t)
U
emed
(R
2
/R
1
)U
im
u
i
(t)
U
im
t
t

Fig.6.10. Formele de unde ale tensiunilor de intrare #i de ie#ire

A
R
i
1
A
1
R
i
2
i
D
1 D
2
u
i
(t)
u
e
(t) u
e
(t)
R
R/2
A
2
R

Fig.6.11. Convertor de valori medii bialternan"!

Schema unui redresor de precizie bialternan"! #i formele de unde ale
tensiunilor de la intrarea #i de la ie#irea convertorului sunt prezentate n
Fig.6.11 #i respectiv Fig.6.12.
n semialternan"a pozitiv! a tensiunii de intrare u
i
(t) > 0; u
e
(t)<0; D
1
-
blocat!; D
2
conduce #i u
A
(t) = -R/R*u
i
(t) = - u
i
(t)
Tensiunea de ie#ire este:

| | ) t ( u ) t ( u ) t ( u R
/ R
) t ( u
R
) t ( u
R ) i i ( R * i ) t ( u
i i i
A i
e
= =
(

+
= + = =
2
2
2 1
(6.14)
n semialtrnan"a negativ! a tensiunii de intrare:
u
i
(t)<0; u
e
(t)>0; D
1
- conduce; D
2
blocat! #i u
A
(t)=0; i
2
=0;

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


86
Tensiunea la ie#ire devine :
u
e
(t)=-iR=-i
1
R=-u
i
(t)/R*R=-u
i
(t) (6.15)
u
e
(t)
U
emed
U
im
u
i
(t)
U
im
t
t

Fig.6.12. Formele de unde ale tensiunilor de intrare #i de ie#ire

6.2.2. Convertoare de valori de vrf
Schemele de principiu ale unor astfel de convertoare sunt prezentate n
Fig.6.13. Aceste convertoare au la intrare un circuit format dintr-o diod! #i un
condensator numit detector de vrf .
D
+
-
ACC
u
c u
e
VME C
u
i
D
ACC
u
d u
e
VME
C
u
i
a) b)

Fig.6.13. Convertoare de valori de vrf

Consider!m c! la intrare se aplic! o tensiune sinusoidal!:
u
i
(t) = U
im
sin*t (6.16)
Considernd schema din Fig.6.13.a, n timpul semialternan"ei pozitive a
tensiunii de intrare, dioda D conduce #i capacitatea C se ncarc! rapid cu
polaritatea din figur!. Constanta de timp la nc!rcare t

= R
D
C, este
determinat! de rezisten"a n conduc"ie a diodei R
D
. n semialternan"a negativ!

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


87
dioda D este blocat! #i capacitatea C se descarc! lent pe rezisten"a de intrare
R
i
a amplificatorului de curent continuu ACC. Constanta de timp la desc!rcare
este t
d
= R
I
C >> +

, deoarece R
i
>>R
D
. Tensiunea u
c
(t) care se aplic! la intrarea
ACC variaz! ca n Fig.6.14.
u
i
(t)
3T/2 T T/2
U
im
u
c
(t)
-U
im
t

Fig.6.14. Graficul tensiunilor de la intrarea #i respectiv ie#irea convertorului

Pentru +

=R
D
C<<T=2,/*, nc!rcarea capacit!"ii C la valoarea maxim! a
tensiunii de intrare +U
im
se poate face chiar n prima perioad!. La frecven"e
mai nalte ale tensiunii de intrare nc!rcarea capacit!"ii la valoarea +U
im
, poate
dura mai multe perioade. Dac! +
d
=R
i
C>>T, desc!rcarea capacit!"ii este foarte
redus! #i practic tensiunea u
c
(t) r!mne egal! cu +U
im
.
Schema din Fig.6.13.b, func"ioneaz! asem!n!tor, avnd avantajul c!
asigur! blocarea eventualei componente continue care ar putea fi suprapus!
peste tensiunea alternativ!. Din acest motiv este mai frecvent utilizat!.
ntruct la intrarea amplificatorului de cc se aplic! att componenta alternativ!
ct #i componenta continu! a tensiunii de intrare, acest convertor mai trebuie
prev!zut cu un filtru trece-jos montat naintea amplificatorului.
Grupul de detec"ie alc!tuit din diode D #i capacitate C sunt plasate ntr-o
sond! #i pot fi aplicate direct la punctul de m!sur!, scurtndu-se leg!turile n
curent alternativ. Se ob"ine avantajul, reduceri capacit!"ii parazite a firelor de
leg!tur!, putndu-se efectua m!sur!ri pn! la frecven"e foarte nalte (zeci #i
sute de MHz).
Principalele dezavantaje ale convertoarelor de valori de vrf prezentate
sunt:

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


88
- apar erori n cazul m!sur!rii unor tensiuni mici datorit! neliniarit!"ii
caracteristicii diodei;
- apar erori n cazul m!sur!rii unor tensiuni nesinusoidale, datorit! faptului
c! gradarea sc!rii aparatelor indicatoare se face n valori efective "inndu-se
seama de rela"ia:
U
2 =
U ef im
, rela"ie valabil! numai n regim sinusoidal;
- apar indica"ii diferite ale aparatelor indicatoare la inversarea conexiunilor,
dac! tensiunea de m!surat are o form! de und! nesimetric!; Pentru
nl!turarea acestui neajuns se folosesc detectoare vrf la vrf care permit
m!surarea diferen"ei dintre valoarea maxim! pozitiv! #i valoarea maxim!
negativ!.
+
(-)
+
-
D
2
(+)
C
2
+
+ =
im im e
U U u
C
1
u
i
D
1
-
(-)
(+)

Fig.6.15. Detector vrf la vrf

n semialternan"a negativ! a tensiunii de intrare, dioda D
1
conduce #i C
1

se ncarc! cu polaritatea din figur!, la valoarea

=
im 1 c
U u . n semialternan"a
pozitiv!, dioda D
1
este blocat! iar dioda D
2
conduce, la bornele
condensatorului C
2
aplicndu-se tensiunea de pe C
1
plus tensiunea de intrare
n aceast! semialternan"!, adic!:
t sin U U u u
im im e 2 c
e + = =
+
(6.17)
Dup! un anumit timp, determinat de constantele de timp de nc!rcare ale
condensatoarelor, tensiunea de ie#ire devine:

+
+ =
im im e
U U u =U
vv
(6.18)
Pe lng! avantajul elimin!rii erorilor n cazul formelor de und! nesimetrice,
acest detector mai prezint! #i avantajul unei cre#teri a sensibilit!"ii fa"! de
detec"ia simpl! (dublarea sensibilit!"ii, ntruct U
vv
= 2U
m
).


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


89
6.2.3. Convertoare de valori efective
Valoarea cea mai reprezentativ! pentru un semnal alternativ este
valoarea efectiv! care con"ine #i informa"ie referitoare la puterea
asociat! semnalului respectiv.
Numai pentru semnalele la care sunt cunoscu"i factorul de form!
K
f
#i factorul de vrf K
v
(cum sunt semnalele sinusoidale K
f
=U
ef
/U
med
,
K
v
=U
max
/U
ef
), se pot stabili rela"ii ntre valoarea efectiv! #i valoarea
medie respectiv valoarea de vrf.
Valoarea efectiv! a unei tensiuni periodice este dat! de rela"ia:

}
=
T
ef
dt ) t ( u
T
U
0
2
1
(6.19)
unde u(t) este valoarea momentan! (instantanee) iar T este perioada.
Rezult! c! opera"iile de calcul pe care trebuie s! le efectueze circuitele
electronice ale convertorului constau dintr-o ridicare la p!trat, o mediere
#i apoi o extragere de radical.
Principial, aceste opera"ii pot fi implementate prin schema din
Fig.6.16. Elementul principal al unui astfel de convertor l constituie
multiplicatorul electronic X
1
#i X
2
.
u
i
(t)
X
1
A
1
i
1
+
-
2
i 1
u k R
1 C
1
R
1
u
A
(t)
R
2
i
2
R
2
X
2
i
2
-
+
A
2
2
e
u
u
e
(t)
i
1

Fig.6.16. Convertor de valori efective cu circuite de calcul analogice

Multiplicatorul X
1
din Fig.6.16 realizeaz! ridicarea la p!trat a
tensiunii de intrare. Amplificatorul A
1
mpreun! cu elementele din reac"ie

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


90
formeaz! un filtru trece-jos ce mediaz! tensiunea aplicat! la intrare.
Astfel pentru:

1 1 1
1
2
1
1
C R T sau R
fC
X
C
(( ((
t
= (6.22)
rezult!:
dt ) t ( u
C R
k
dt i
C
) t ( u
T
i
T
A
} }
= =
0
2
1 1
1
0
1
1
1
(6.23)
) t ( u k dt ) t ( u
T
k ) t ( u
i
T
i A
2
2
0
2
2
1
= =
}
(6.24)
unde k
2
=(T/R
1
C
1
)k
1

Amplificatorul A
2
avnd n reac"ie multiplicatorul X
2
realizeaz!
func"ia de extractor de radical:

ief
T
i i e
i
A
e
U k dt ) t ( u
T
k ) t ( u k ) t ( u
) t ( u k R
R
) t ( u
R i ) t ( u
3
0
2
2
2
2
2
2 2
2
2 2
2
1
= = =
= = =
}
(6.25)
Alte tipuri de convertoare de valori efective sunt cele cu dispozitive
electrotermice.

6.3. Osciloscopul analogic de uz general
Este un aparat care permite vizualizarea ntr-un sistem de coordonate
X,Y a unui grafic luminos reprezentnd dependen"a a dou! tensiuni electrice
variabile u
x
(t) #i u
y
(t) ale c!ror valori instantanee corespund absciselor #i
respectiv ordonatelor diverselor puncte ale graficului. Dac! tensiunea u
x
care
determin! deplas!rile pe axa orizontal! OX variaz! liniar, imaginea ob"inut!
exprim! dependen"a de timp a tensiunii u
y
generatoare a deplas!rilor pe axa
vertical! OY. Rezult! astfel posibilitatea de a analiza evolu"ia n timp a m!rimii
u
y
#i prin calibrarea celor dou! axe pot fi m!sura"i parametrii ce caracterizeaz!
aceast! evolu"ie. Transformarea tensiunilor u
x
(t) #i u
y
(t) ntr-un semnal optic se
realizeaz! pe ecranul luminescent al unui tub catodic prin bombardarea

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


91
acestuia de c!tre un fascicul de electroni pozi"ionat prin intermediul unor
cmpuri electrostatice sau electromagnetice, n func"ie de valorile instantanee
ale acestor tensiuni.

6.3.1. Schema bloc %i principiul de func#ionare al osciloscopului

Fig.6.1. Schema bloc a osciloscopului catodic

TC - tubul catodic: un tub electronic cu vid naintat pe ecranul c!ruia se
formeaz! imaginea.
C - catodul: emite electroni.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


92
G - grila de control a intensit!"ii luminoase.

S F C
A , A , A - anozi de accelerare, focalizare, corectare a astigmatismului.
PA - anodul de postaccelerare.
n scopul ob"inerii unei intensit!"i #i a unei grosimi convenabile a imaginii,
electrozii
S F
A , A , G , sunt prev!zu"i cu dispozitivele de reglaj: LUMINOZITATE,
FOCALIZARE #i ASTIGMATISM. n exteriorul tubului se afl! bobina RT, care
prin deflexie electromagnetic! corecteaz! abateri de la orizontalitate ale
deflexiei XX. Aceste corect!ri se fac folosind poten"iometrul de reglaj: ROTIRE
TRAS). La partea frontal! a TC se afl! ecranul E pe care se formeaz!
imaginea. Pentru efectuarea de m!sur!ri pe ecranul E se afl! trasat un caroiaj
cuprinznd 10 diviziuni pe orizontal! #i 6 pe vertical!.
K
1
- comutatorul de intrare pe canalul Y, prin intermediul c!ruia se aplica
tensiunea de vizualizat u
y
(t). Pozi"ia a se folose#te pentru conectarea de
tensiuni continue (sau alternative avnd #i component! continu!), pozi"ia b
se folose#te pentru tensiuni alternative, iar pozi"ia c se folose#te pentru
punerea la mas! a intr!rii n vederea pozi"ion!rii.

y
AT - atenuatorul n trepte prin care tensiunea ) t ( u
y
se aduce n gama
corespunz!toare deflexiei admise pe vertical!, asigurndu-se totodat! o
impedan"! de intrare mare. Diversele trepte de atenuare se ob"in cu ajutorul
unui comutator gradat V/DIV, ale c!rui pozi"ii determin! valorile coeficien"ilor
de devia"ie pe vertical!.
PAy- preamplificatorul de pe canalul Y cu o impedan"! de intrare ridicat!
(adaptat! cu cea a atenuatorului), care pe lng! o prim! amplificare permite #i
deplasarea spotului pe vertical!, dispunnd pentru aceasta de un
poten"iometru POZ. Y. Pentru efectuarea de corec"ii ale factorului de
amplificare al canalului, astfel nct s! se respecte valoarea afi#at! de
comutatorul V/DIV, preamplificatorul este prev!zut si un poten"iometru de
etalonare ET.Y.

Y
AD - amplificatorul diferen"ial de devia"ie pe vertical!, care amplific!
semnalul de vizualizat la nivelul necesar pl!cilor de deflexie pe vertical! YY.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


93
Comutatorul
2
K permite alegerea modului de sincronizare: sincronizare
cu semnalul de vizualizat (pe poz. INT), cu un semnal extern (EXT) sau cu
re"eaua (RETEA).
Circuitul de sincronizare CS este alc!tuit dintr-un amplificator, un circuit
formator, un circuit poart! #i un circuit de re"inere, prin intermediul c!rora se
comand! pornirea #i oprirea bazei de timp.
Generatorul tensiunii liniar variabile, GTLV, constituie baza de timp a
osciloscopului, prin intermediul c!ruia se ob"ine imaginea desf!#urat! a
tensiunii ) t ( u
y
. Viteza de deplasare a spotului pe orizontal! poate fi modificat!
n trepte cu comutatorul TIMP/DIV. Valorile indicate de acest comutator
exprim! inversul vitezei de deplasare a fascicolului de electroni pe orizontal!
#i care se numesc coeficien"i de baleiaj.
Amplificatorul de deflexie pe orizontal!
X
AD , ndepline#te acelea#i
func"iuni ca
Y
AD , fiind prev!zut cu poten"iometrul POZ. X cu ajutorul c!ruia se
poate deplasa imaginea pe orizontal! (pozi"ia ini"ial! a deplas!rii). Pozi"ionnd
comutatorul
3
K pe pozi"ia 1, la intrarea
X
AD se aplic! tensiunea liniar
variabil! (propor"ional! cu timpul) de la baza de timp, caz n care se
vizualizeaz! ) t ( f u
y
= . Cu comutatorul
3
K pe pozi"ia 2, la intrarea
X
AD se
poate aplica o tensiune
x
u , caz n care pe ecranul osciloscopului se ob"ine
graficul ) u ( f u
x y
= .
Blocul de calibrare intern! BCI, const! dintr-un circuit astabil care
genereaz! o tensiune dreptunghiular! cu amplitudine #i frecven"! riguros
constante. Acest bloc serve#te pentru verificarea #i eventual corectarea
etalon!rii devia"iei pe vertical! (cu poten"iometrul ET.Y) #i respectiv a devia"iei
pe orizontal! (cu poten"iometrul ET. BT.).
Blocul de alimentare BA const! dintr-un transformator de re"ea, un bloc
de redresare, un bloc de stabilizare #i un bloc convertor de tensiuni continue,
prin intermediul c!ruia se ob"in diverse tensiuni continue pentru alimentarea
circuitelor electronice (inclusiv tensiunile nalte pentru electrozii tubului
catodic).

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


94
Consider!m c! la intrarea canalului Y al O.C. se aplic! o tensiune
sinusoidal!:
t sin U ) t ( u
m y
e = (6.1)
iar osciloscopul func"ioneaz! cu sincronizare intern!. Tensiunea ) t ( u
y
, dup!
atenuarea #i amplificarea necesar!, este transmis! pl!cilor de deflexie pe
vertical! YY

, care deviaz! fascicolul de electroni astfel nct pozi"ia sa pe


ecran corespunde valorilor instantanee ale tensiunii aplicate conform rela"iei:
) t ( u S ) t ( Y
y Y
= (6.2)
Y
S - sensibilitatea deflexiei pe vertical!, m!surat! n [DIV/VOLT].
Sensibilitatea
Y
S este determinat! de pozi"ia comutatorului V/DIV al
atenuatorului
y
AT , indica"iile acestuia reprezentnd inversul sensibilit!"ii de
deflexie, respectiv coeficien"ii de devia"ie pe vertical!
Y
C

Y
Y
S
C
1
= [VOLT/DIV] (6.3)
Totodat! cu deflexia pe vertical!, la pl!cile de deflexie pe orizontal! XX

,
GTLV prin
X
AD aplic! o tensiune n din"i de fier!str!u ) t ( u
x
care determin!
deflexia pe orizontal!.

Fig.6.2. Tensiunea bazei de timp

Modul de ob"inere a imaginii pe ecranul osciloscopului este prezentat n
Fig.6.3.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


95Fig.6.3. Ob"inerea imaginii pe ecranul osciloscopului

Tensiunea ) t ( u
x
determin! devia"ia spotului n direc"ie orizontal!.
Intervalul de timp
d
t corespunde cursei directe (active) a spotului de la stnga
la dreapta ecranului, interval n care are loc formarea imaginii. Timpul
d i
t t ((
reprezint! timpul foarte scurt n care spotul este readus n pozi"ia ini"ial! din
stnga ecranului. Pe aceast! durat! fasciculul de electroni este blocat prin
CSS pentru a nu ap!rea pe ecran traiectorii perturbatoare suprapuse peste
imaginea util!. Valorile
max x min x
U , U sunt astfel calibrate nct asigur! baleierea
complet! a ecranului de la extrema stng! la cea dreapt!. Varia"ia liniar! a
tensiunii ) t ( u
x
pe intervalul
d
t este cea care asigur! caracterul de baz! de
timp. Periodizarea bazei de timp este corelat! cu aceea a semnalului de
vizualizat ) t ( u
y
de c!tre blocurile canalului de sincronizare (AS,CF,CP,CR). n
regim declan#at, GTLV nu reia ciclul imediat dup! revenirea la
min x
U , ci
a#teapt! ca ) t ( u
y
s! ajung! la valoarea pentru care au fost fixate condi"iile de

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


96
sincronizare. Apare astfel intervalul de pauz!
p
t n care spotul sta"ioneaz! n
stnga ecranului.

B p i d
T t t t = + + (6.4)
unde T
B
este perioada bazei de timp (BT).
Se define#te o sensibilitate a deflexiei pe orizontal!
x
S similar! cu cea pe
vertical!:
) t ( u S ) t ( X
x x
= (6.5)
respectiv un coeficient de devia"ie :

x
x
S
C
1
= [V/DIV] (6.6)
Pentru BT intereseaz! ns!, nu deplasarea spotului, ci viteza de
deplasare a acestuia, care este dat! de rela"ia:

B
u x
x
x
x
v S
t
u
u
X
t
X
v =
A
A
A
A
=
A
A
= (6.7)
unde
B
u
v este viteza de varia"ie a tensiunii
x
u exprimat! n [V/TIMP]. Pe o
por"iune liniar variabil! (
d
t ) viteza
B
u
v este constant! si egal! cu panta :

d
min x max x
t
U U
tg

= o (6.8)
Comutatorul GTLV afi#eaz! valori ce reprezint! inversul vitezei
x
v :

x
vx
v
C
1
= (6.9)
acesta fiind coeficientul de baleiaj care se exprim! n [TIMP/DIV] #i care
reprezint! timpul necesar pentru parcurgerea unei diviziuni a ecranului.
Rezult! c! n cadrul cursei active, fascicolul de electroni este deplasat
orizontal propor"ional cu timpul (viteza este constant!) #i concomitent este
deviat pe vertical! propor"ional cu valorile instantanee ale tensiunii ) t ( u
y
.
Imaginea ob"inut! reprezint! graficul varia"iei n timp al tensiunii de vizualizat.
n raport de modul n care viteza real! de varia"ie a tensiunii ) t ( u
y
, respectiv
perioada sa, sunt corelate cu baza de timp, imaginea care apare poate fi mai
comprimat! sau mai dilatat!. Aceasta se reflect! n apari"ia pe ecran a unui
num!r mai mare sau mai mic de perioade ntregi sau chiar a unei frac"iuni de

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


97
perioad!. Cu comutatorul TIMP/DIV se poate selecta viteza care s! conduc!
la o imagine convenabil!.
Caracterul periodic al tensiunii ) t ( u
y
#i func"ionarea sincronizat! a bazei
de timp au drept efect suprapunerea ntr-o succesiune rapid! a traiectoriilor
identice descrise de spot, determinnd o imagine stabil! pe ecran.

Aplica"ia 6.1
Aplicnd o tensiunea alternativ! sinusoidal! cu valoarea efectiv! U
ef
= 2 2 V
unui osciloscop catodic, se ob"ine o figur! cu n!l"imea de 1,6 div. Ce valoare
are sensibilitatea #i coeficientul de deflexie pe vertical!

6.3.2. Tubul catodic
Din punctul de vedere func"ional, subansamblurile tubului catodic
realizeaz! urm!toarele func"ii:
- tunul electronic emite, focalizeaz! #i accelereaz! fasciculul de
electroni;
- sistemul de deflexie comand! devia"ia (deplasarea) fasciculului de
electroni corespunz!tor semnalelor de studiat;
- ecranul luminescent converte#te energia cinetica a fasciculului de
electroni n energie luminoas! (printr-un spot luminos).
Tuburile catodice se pot clasifica dup! mai multe considerente:
- Dup! num!rul de fascicule de electroni independente (spoturi)
a - tuburi cu un singur fascicul
b - tuburi cu dou! sau mai multe
- Dup! modul n care se efectueaz! deplasarea fascicolului de electroni
a - tuburi cu deflexie electrostatic!
b - tuburi cu deflexie electromagnetic!
- Dup! absenta sau prezenta unei acceler!ri suplimentare a
electronilor n zona dintre pl!cile de deflexie #i ecran
a - tuburi monoaccelerator

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


98
b - tuburi postaccelerator
- Dup! modalitatea de stingere a spotului pe durata cursei inverse
a - tuburi cu blocare prin negativarea grilei
b - tuburi prin deviere cu un sistem de deflexie special
- Dup! caroiajul care formeaz! diviziunile pe ecran
a - tuburi cu re"ea n interiorul tubului
b - tuburi cu re"ea n exteriorul tubului
Prezent!m schema unui tub catodic cu deflexie electrostatic!, cu un
singur spot #i prev!zut cu anod de post accelerare (Fig.6.4).

TS - tub sticl!; E - ecran; S - soclu; F - fi#e;

Fig.6.4. Schema de principiu a unui tub catodic


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


99
Tubul catodic este ecranat electric #i magnetic mpotriva cmpurilor
electrice #i magnetice exterioare care pot perturba fasciculul de electroni, cu
un nveli# din tabl! de o"el magnetic (sau chiar din permalloy) cu grosimea de
0,31,5 mm. n plus, acest ecran serve#te #i la protec"ia mecanic! a tubului,
precum #i la fixarea acestuia pe sa#iul osciloscopului.
a) Zona gener"rii fascicolului de electroni
Este format! din catodul C, grila G #i anodul de accelerare Ac. Catodul
emite electroni prin efect termoionic. Grila G (cilindru Wehnelt) prin poten"ialul
s!u
G
U controleaz! intensitatea fascicolului emis. Anodul Ac aflat la un
poten"ial
AC
U de valoare ridicat! fata de catod, determin! un cmp electric
sub ac"iunea c!ruia electronii sunt atra#i din regiunea catodului #i accelera"i
astfel nct la ie#irea din aceast! zon! cu o energie cinetic! nsemnat! (la
tuburile monoaccelerator aceast! energie trebuie s! fie nsemnat! astfel nct
s! lumineze ecranul).
Semnifica"ia poten"iometrului LUMINOZITATE este acum evident! n
sensul c! prin el se regleaz! U
G
astfel nct s! se ob"in! intensitatea dorit! a
spotului pe ecran. Stingerea spotului se face tot n aceast! zon! prin aplicarea
pe grila G a unei tensiuni suplimentare (de la CSS) puternic negativ!, care nu
mai permite anodului A
c
extragerea electronilor emi#i de catod.
n cazul tuburilor cu stingere prin deviere, anodul Ac coprinde dou!
orificii succesive ntre care se afl! un sistem de pl!ci de deflexie. La comanda
de stingere, se aplic! o tensiune pe pl!cile de deflexie care deviaz! spotul,
astfel nct nu mai poate trece prin cel de-al doilea orificiu. De#i complic!
construc"ia tubului, acest procedeu are avantajul c! stingerea spotului este
net!, eliminndu-se influenta unei stabiliz!ri insuficiente a surselor de
alimentare, care poate fi resim"it! la stingerea prin comand! pe gril!.
b) Zona de focalizare %i corectare a astigmatismului
Cuprinde anozii A
F
#i A
S
care alc!tuiesc mpreun! un sistem de lentile
electrostatice cu rolul de a converge fascicolul pe ecran, rezultnd la locul de
inciden"! o imagine de forma unui punct rotund de dimensiuni minime. Anodul

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


100
F
A este cel care asigur! convergenta iar
S
A forma rotund! a punctului, att
n centru ct si la periferia ecranului.
c) Zona de deflexie electrostatic"
Este acea parte a tubului n care informa"ia corespunz!toare semnalului
analizat este transmis! fascicolului de electroni prin intermediul cmpurilor
electrostatice produse de pl!cile de deflexie YY

#i XX

. O serie de parametri
importan"i, cum sunt valorile coeficien"ilor de devia"ie C
y
#i C
x
, liniaritatea
(men"inerea la valorile fixate a acestor coeficien"i n centrul sau la marginea
ecranului), depind de modul n care sunt realizate #i situate pl!cile de deflexie.
Tuburile cu deflexie electromagnetic! (cu bobine exterioare), de#i sunt
mai ieftine, mai simple, au dimensiuni reduse, suprafa"a mai mare a ecranului
#i permit ob"inerea unui spot mai fin, au dezavantajul c! sunt limitate la
frecvente relativ joase (<20 kHz) datorit! ntrzierilor pe care le introduc
inductivit!"ile bobinelor #i au un consum de energie nsemnat. Folosind
deflexia electrostatic!, banda de frecvent! este mai extins!. Deflexia
electromagnetic! este utilizat! n cazul tuburilor cinescopice ale monitoarelor
#i receptoarelor TV. n tabelul 6.1 se prezint! o compara"ie ntre cele dou!
sisteme de deflexie.
Tabelul 6.1
Parametrul
calitativ
Deflexia
electromagnetic
!
Deflexia
electrostatic!
Energia consumat! Mare Foarte mic!
Focalizarea Excelent! Mediocr!
Viteza de deflexie Mic! Foarte mare
Str!lucirea Excelent! Slab!
Echipamente
electronice asociate
Compexe Simple

d) Zona de postaccelerare

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


101
Este specific! osciloscoapelor de frecven"! mai mare de 10 MHz,
deoarece viteza sporit! cu care fascicolul de electroni baleiaz! ecranul,
reclam!, pentru ob"inerea unei ilumin!ri satisf!c!toare o energie cinetic!
ridicat!. De aceea, spre deosebire de tuburile monoaccelerator care se
rezum! numai la anodul de accelerare Ac (utilizate la f<10MHz) se prevede
anodul de postaccelerare PA situat dup! zona de deflexie #i c!ruia i se aplic!
o tensiune pozitiv! ridicat!. Unul dintre procedeele de realizare a anodului de
postaccelerare const! n formarea prin metalizare pe suprafa"a interioar! a
tubului (n partea tronconic!) a unui electrod sub form! de spiral! rezistiv!. Se
ob"ine astfel un cmp electric paralel cu axa Y, care accelereaz! electronii n
direc"ia ecranului. Dirijarea cmpului n lungul axei Y exercit! o influen"! care
tinde s! curbeze traiectoria fascicolului c!tre ax!, ceea ce are ca efect
reducerea sensibilit!"ilor de deflexie. De aceea se introduce o re"ea (gril!) GS
plasat! dup! pl!ci, care d! o form! radial! liniilor de cmp, astfel nct
accelerarea se produce f!r! a perturba direc"ia pe care a fost deviat spotul.
e) Zona ecranului
Cuprinde stratul luminescent P depus pe fa"a interioar!, care transfer!
energie luminoas! #i caloric!. Fosforul reprezint! elementul de baz! pentru
realizarea stratului luminescent. La bombardarea fosforului cu electroni de
energie cinetic! ridicat!, apare fenomenul de emisie luminoas! denumit
fluorescen"!. Radia"ia luminoas! persist! #i la ncetarea excita"iei, fenomenul
respectiv fiind cel de fosforescen"!. Intervalul de timp din durata fenomenelor
de fosforescen"! n care luminozitatea scade de la 90% la 10% din cea
ini"ial!, define#te persisten"a imaginii.


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


102

Fig.6.5. Modul de ob"inere al luminozit!"ii
pe ecranul osciloscopului

Energia cinetic! a spotului la impactul cu stratul P este convertit! att n
energie luminoas! ct si termic!. Dac! accelerarea electronilor este mare
(prin pozi"ionarea poten"iometrului LUMINOZITATE c!tre limita superioar! a
tensiunii) si spotul este men"inut un timp ndelungat ntr-un anumit punct al
ecranului, acesta poate duce la deteriorarea fosforului (prin efect termic). De
ceea se depune o pelicul! de Al pe suprafa"a interioar! a stratului de fosfor,
avnd rolul de radiator termic. Tot prin aluminizare se ob"ine o cre#tere a
eficientei luminoase n sensul c! radia"ia emis! c!tre interiorul tubului este
reflectat! c!tre ecran ad!ugndu-se celei directe. Pe ecran apare si un caroiaj
care tine seama de coeficien"ii
YX Y
C #i C . Se pune problema coincidentei
axelor X,Y ale celor dou! perechi de pl!ci cu axele caroiajului. Pentru
caroiajele exterioare, aceasta se face prin rotire, n regim cu baza de timp
relaxat!, pn! cnd linia continu! care apare la baleierea spotului pe ecran
coincide cu axa orizontal! a caroiajului. n cazul caroiajului interior, este
prev!zut! bobina RT care fiind str!b!tut! de un curent ce poate fi variat prin
poten"iometrul ROT.TRASA produce prin deflexie electromagnetic! rotirea cu
0 5 a deflexiei orizontale.

6.3.3. M"surarea tensiunilor cu osciloscopul
Tensiunea continu! de m!surat se aplica canalului Y al osciloscopului,
avnd comutatorul de intrare pe pozi"ia C.C. Valoarea tensiunii continue va fi:
t
c
- timp de cre#tere
p
t - timp de persistent!
1
t - timp de fluorescent!
2
t - timp de
fosforescent!
t
1
+t
2
- timp de
luminozitate

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


103
E=C
y
Y (6.43)
unde Y este distanta de la linia mediana a ecranului pn! la trasa de pe ecran
(div). C
y
este coeficientul de deflexie pe verticala (V/div). Daca trasa se va
deplasa n sus fa"! de linia mediana, polaritatea tensiuni este pozitiva, iar
daca se va deplasa in jos polaritatea tensiunii este negativa.
Fie ( ) t sin U t u e = 2 , tensiunea de m!surat cu comutatorul de intrare in
pozi"ia C.A, pe ecran va ap!rea o imagine de forma din Fig.6.18. Valoarea
vrf la vrf este:
U
vv
=C
y
Y (6.44)
Valoarea maxim!:

U
max
=U
vv
/2=1/2C
y
Y (6.45)
Valoarea efectiva:
Y C
U
U
y
max
= =
2 2
1
2
(6.46)
Perioada semnalului:
T = C
vx
X (6.47)
unde C
vx
sunt coeficienti de baleiaj (s/div) iar X este distan"a n diviziuni pe
orizontal! a perioadei.
Frecven"a semnalului:
f = 1/T = 1/ C
vx
X (6.48)

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


104

Fig.6.18. Imaginea tensiunii alternative sinusoidale pe ecranul O.C.

6.3.4. M"surarea frecven#ei cu osciloscopul
M!surarea frecven"ei unei tensiuni cu ajutorul osciloscopului se reduce
practic la m!surarea perioadei semnalului #i apoi calculnd frecven"a cu
rela"ia bine cunoscut! f=1/T. Pentru m!surarea perioadei, se regleaz! din
coeficientul de baleiaj astfel nct imaginea pe ecran s! con"in! cel pu"in dou!
perioade ale semnalului. Se m!soar! pe ecran n centimetri perioada
semnalului #i se nmul"e#te cu valoarea coeficientului de baleiaj, ob"inndu-se
perioada semnalului. M!sur!ri mai precise ale frecven"ei se pot ob"ine folosind
unele metode de compara"ie, cum ar fi metoda figurilor lui Lissajous.
Aceast! metod! se aplic! numai n cazul semnalelor sinusoidale.
Semnalul sinusoidal de frecventa necunoscuta este aplicat pl!cilor de deflexie
orizontal!, deconectnd baza de timp proprie, iar pe pl!cile de deflexie
verticale se aplic! semnalul de frecven"! etalon. Dac! cele dou! semnale au
ecua"iile parametrice x(t)=Xsine
x
t: y(t)=Ysine
y
t, pe ecran va ap!rea o curba
loc geometric f(x,y), ob"inut! prin eliminarea timpului ntre cele doua rela"ii. Se
demonstreaz! c! dac! raportul e
x
/e
y
este un num!r ra"ional, curba ob"inut!

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


105
este nchis! ea numindu-se figur! Lissajous. Forma figuri depinde de raportul
frecven"elor semnalelor #i de valoarea defazajului dintre cele dou! semnale
astfel nct frecven"a necunoscut! este dat! de rela"ia:

y
x
y
x
f
N
N
f = (6.49)
unde N
x
#i N
y
reprezint! num!rul punctelor de tangen"! ale figurii Lissajous cu
o dreapta orizontal! respectiv vertical!.

Fig.6.19. Diferite figuri Lissajous

Pentru ca determinarea raportului dintre frecven"e s! fie corect!, trebuie
ca imaginea ob"inut! pe ecran s! fie format! dintr-o curba nchis!. Cu ajutorul
figurilor Lissajous se pot determina frecven"e al c!ror raport este mai mic
dect 10.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


106
LUCRAREA NR. 1
M#SURAREA CURENTULUI $I TENSIUNII ELECTRICE ALTERNATIVE

I. PARTEA TEORETIC#:
I.1. M"surarea curentului alternativ.
Pentru m!surarea curentului electric alternativ se utilizeaz! aparate megnetoelectrice
cu redresor %i aparate feromagnetice. Aparatele magnetoelectrice cu redresor con"in un
instrument magnetoelectric asociat cu o schem! de redresare. Extinderea domeniului
de m!sur! se face prin %untare. Scala se gradeaz! n valori efective ale curentului
sinusoidal (factor de form! K=1,11). Ampermetrele feromagnetice se construiesc cu
domenii cuprinse ntre 10mA %i 100mA. Aceste aparate au n general o precizie redus!
(clasele:2,5; 1,5;1;) dar se construiesc %i aparate cu precizie ridicat!. Pentru m!surarea
curen"ilor alternativi mari ambele aparate se asociaz! cu transformatoare de curent.
Transformatorul de curent are un miez feromagnetic pe care sunt dispuse dou!
nf!%ur!ri nf!%urarea primar! (N
1
spire), se conecteaz! n serie cu circuitul al c!rui
curent se m!soar!,- nf!%urarea secundar! (N
2
spire) la care se conecteaz!
ampermetrul (fig.1.1).
K
K
k
k
simbol
l
l
A
L
L
I
1
I
2

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


107

fig.1.1
- bornele primare (K,L sau L
1
,L
2
).
- bornele secundare (k,l sau l
1
,l
2
).
Date nominale ale transformatorului de curent: - curent primar nominal
(I
n
=510000A); - curent secundar nominal (I
2n
=5A sau 1A);- raportul de
transformare al curen"ilor K
i
=I
1
/I
2
ex. 15/5, 600/5
puetrea nominal! secundar! S
2n
=2..20VA; - calasa de precizie c=0,1;0,2;0,5;1;3; -
eroarea de unghi defazajul maxim ntre I
1n
%i I
2n
. Tranformatoarele de curent
func"ioneaz! ntr-un regim apropiat de scurtcircuit . Dac! bornele secundare se las! n
gol induc"ia magnetic! n miez cre%te la valori foarte mari, datorit! curentului primar
de valoare mare impus de circuitul de utilizare. Efectele care pot ap!rea sunt: apari"ia
unei supratensiuni periculoase, pierderile nfier cresc foarte mult ducnd la nc!lzirea
excesiv! a miezului %i distrugerea izola"iei. Din aceste cauze regimul de mers n gol
este considerat un regim de avarie ce trebuie evitat. Dac! n timpul func"ion!rii este
necesar! demontarea ampermetrului din circuitul secundar atunci bornele secundare se
scurtcircuitez! cu un conductor.
I.2. M"surarea tensiunii electrice.
a) Tensiunea continu! se m!soar! n majoritatea cazurilor cu voltmetre
magnetoelectrice (zecisute de milivol"i). Extinderea domeniului de m!sur! a
voltmetrului se ob"ine prin conectarea n serie cu voltmetrul a unei rezisten"e
V
U
V
U
V
I
V
U
N
U
N
m=
R
i
R
a

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


108
adi"ionale conform schemei din figura 1.2.
fig. 1.2
Prin conectarea rezisten"ei adi"ionale num!rul de O/V r!mne neschimbat, rezisten"a
intern! a voltmetrului cre%te de m ori , iar consumul propriu cre%te tot de m ori.
b) Tensiunea electric! alternativ! se m!soar! n majoritatea cazurilor cu voltmetre
magnetoelectrice cu redresor sau cu voltmetre feromagnetice. Extinderea domeniului
de m!sur! se ob"ine prin conectarea unei rezisten"e adi"ionale n serie cu instrumentul
de baz!. Calculul rezisten"ei adi"ionale se realizeaz! calculnd raportul m (ca n
exemplul anterior). Valoarea exact! a rezisten"ei adi"ionale se stabile%te experimental.
Pentru tensiuni mai mari de 600V domeniul se extinde folosind transformatoare de
m!sur!. Se garanteaz! constanta raportului ntre tensiunea primar! %i cea secundar!.
Tensiunea primar! este n faz! cu cea secundar! cu o bun! aproxima"ie. Tensiunea
secundar! este standardizat! la valoarea de 100V. Schema de principiu a
transformatorului de tensiune este dat! n figura 1.3.
fig. 1.3
II. PARTEA EXPERIMENTAL#:
V
U
2
U
1
A
a
x
X

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


109
II.1. Se realizeaz! schema prezentat! n figura 1.4. Se verific! precizia ampermetrului
A. Ca instrument de referin"! se folose%te ampermetrul A
0
. Rezultatele ob"inute se trec
n tabelul TAB1.
fig. 1.4
TAB1:
I
2
[A] 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3
I
20
[A]
I
1
[A]
I
10
[A]
AI[A]

K K
AP 52
1...5A
AE1
k k l l
A
0
A
L L
ML600/5 T4F0600/5
220V/50Hz

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


110
II.2. Se realizeaz! schema prezentat! n figura 1.5. Se verific! precizia
ampermetrului A (METRS 1000V). Ca instrument de referin"! se folose%te
ampermetrul A
0
. Rezultatele ob"inute se trec n tabelul TAB2.
fig. 1.5


TAB2:
I
1
[A] 50 100 150 200 300
I
20
[A]
I
10
[A]
AI[A]

II. 3. Se extinde domeniul de m!sur! al voltmetrului de la U
v
=30V la U
n
=150V. R
a
se
predimensioneaz! prin calcul %i se ajusteaz! experimental.
K
K
AP 52
1...5A
k l
A
0
L L
ML600/5
METRA 1000V
220V/50Hz

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


111
a) Determinarea rezisten"ei interne R
i
se face prin aducerea indica"iei voltmetrului la
limita superioar! a domeniului %i se m!soar! curentul I
V
. Se calculeaz! rezisten"a
R
i
=U
V
/I
V
dup! realizarea schemei din figura 1.6.
fig. 1.6
b) Ajustarea rezisten"ei R
a
. Verificarea preciziei (se realizeaz! schema din figura 1.7).
Se modific! ra astfel nct voltmetrul V s! indice limita superioar! a domeniului
atunci cnd V
0
indic! U
n
=150V. Se verific! precizia voltmetrului V cu domeniul
extins la toate reperele importante de pa scar! si se completeaz! tabelul TAB3.
fig. 1.7
TAB3.
U[V] 50 100 125
U
0
[V]
AU[V]
V
VP-51
30Vc.a.
MAVO-35
250mAc.a.
mA
220V/50Hz
V0
V
VP-51
30Vc.a.
Ra
2,2K
VP-52
150Vc.a.
220V/50Hz

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


112


III. PRELUCRAREA REZULTATELOR:
III.1. a) Se completeaz! tabelul TAB1 calculnd:
I
1
=K
i1
I
2
unde K
i
=600/5
I
10
=K
i2
I
20
unde K
i
=600/5
AI=I
1
Se ncadreaz! ampermetrul ntr-o clas! de precizie.
b) Se completeaz! TAB2 analog cu TAB1.
c) Se reprezint! grafic AI=f(I
1
) n ambele cazuri.
III.2. a) Se calculeaz! erorile absolute:
AU=U
b) Se extrage din tabel eroarea absolut! maxim! n modul %i se
calculeaz! eroarea maxim! raportat! la limita superioar! a domeniului
extins:
(%)
U
U
n
max
max
100
A
= '
c) Se calculeaz! consumul propriu al voltmetrului:


d) Se reprezint! grafic dependen"a erorii absolute la valoarea tensiunii
indicate: AU=f(U).

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


113


LUCRAREA NR. 2
M#SURAREA TENSIUNILOR $I FRECVEN%ELOR CU AJUTORUL
OSCILOSCOPULUI CATODIC

I. PARTEA TEORETIC#:

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


114
I.1. Osciloscopul catodic cu un singur spot EO-102 (scurt" prezentare).
fig. 2.1
1. tubul catodic - elementul principal pe ecranul c!ruia se formeaz! imaginea.
Dispune de o scar! gradat! (pe axa X se cite%te timpul iar pe axa Y valorile
maxime %i vrf la vrf ale semnalelor).
2. butonul de sincronizare- realizeaz! sincronizarea semnalelor de pe intrarea Y
cu baza de timp intern! (sau cu semnale externe accesibile pe intrarea X
ext
).
EO-102
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SINCRONIZARE
TIMP/DIV
V/DIV
Y
CC O CA
U
MAX
T
U
VV

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


115
3. comutatorul TIMP/DIV- modific! viteza de deplasare a spotului pe orizontal!.
Gradarea comutatorului este f!cut! n valori care exprim! inversul vitezei de
deplasare %i care se numesc coeficien"i de baleiaj.Mai este prev!zut %i cu un
poten"iometru de etalonare astfel nct s! se respecte valoarea afi%at! de
comutatorul TIMP/DIV.
4. - comutatorul V/DIV- modific! diferitele trepte de atenuare, pozi"ia lui determin!
valorile de devia"ie pe vertical!.
5. intrarea Y- este intrarea amplificatorului de devia"ie pe vertical! (sau intrarea
de m!sur!).
6. rotire tras" - poten"iometru de reglaj orizontal al spotului pe ecran.
7. masa ie%ire/intrare pentru mas!.
8. re!ea butonul de pornire al aparatului.
9. calibratorul intern- ie%iri care genereaz! frecven"! fix! de 1KHz cu
amplitudine de 800 %i 80mV. Are rolul de calibrare a amplificatorului de intrare Y
%i a bazei de timp.
10. butonul de reglare astigmatism
11. butonul de reglare focalizare
12. butonul de reglare luminozitate.
13. comutator de pozi!ionare al modului de lucru- n curent continuu, curent
alternativ sau zero.
I.2. M"surarea tensiunilor continue.
Tensiunea continua de masurat se aplica canalului Y al osciloscopului, avind
comutatorul de intrare pe pozitia C.C. Valoarea tensiunii continue va fi: E=C
y
Y unde
Y este: distanta de la linia mediana a ecranului pina la trasa de pe ecran (div). C este
coeficientul de deflexie pe verticala (V/div). Daca trasa se va deplasa in sus pe linia

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


116
mediana, polaritatea tensiuni este pozitiva, iar daca se va deplasa in jos polaritatea
tensiunii este negativa.
I.3 Masurarea tensiunilor alternative
Fie
( )
U t U t = 2 sine , tensiunea de masurat cu comutatorul de intrare in pozitia
C.A ,pe ecran va aparea o imagine de forma din fig.2.2. Cu Y si X masurate ca in
fig.2.2.se determin! :
a) tensiunea virf la virf U
vv
=C
y
Y
b) amplitudinea semnalului
U
max
=U
vv
/2=1/2C
y
Y
c) valoarea efectiva a semnalului sinusoidal
U
U
C Y
y
= =
max
2
1
2 2

d) perioada semnalului T = C
x
X (5) unde C
x
sunt coeficienti de baleiaj (s/div)
e) frcventa semnalului f= 1/T = 1/ C
x
X
I.4 Masurarea frecventei
Cu baza de timp calibrata, masurarea unui semnal periodic de orice forma, se
poate face simplu orin masurarea perioadei sale. Pentru aceasta se urmareste obtinerea
unei imagini stabile, care sa cuprinda mai multe perioade ale semnalului. Inmultind
numarul de diviziuni pe care se intind n perioade cu coeficientul de baleiaj si
impartind la cele n perioade, se obtine perioada semnalului studiat. Alte metode de
determinare a frecventei sunt metodele de comparatie, caz in care frecventa
necunoscuta este comparata cu o frecventa etalon.
I.4.1 Metoda figurilor Lissajous
Se aplica numai in cazul semnalelor sinusoidale. Semnalul sinusoidal de
frecventa necunoscuta se aplica pe placile de deflexie orizontala, deconectind baza de
timp proprie, iar pe placile de deflexie verticale se aplica semnalul de frecventa etalon.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


117
Daca cele doua semnale au ecuatiile parametrice x(t)=Xsine
x
t: y(t)=Ysin
y
t, pe ecran
va aparea o curba loc geometric f(x,y), obtinuta prin eliminarea timpului intre cele
doua relatii. Se demonstreaza ca daca raportul e
x
/ e
y
este un numar rational, curba
obtinuta este inchisa si se numeste figura Lissajous. Forma figuri este caracterizata
pentru un anumit raport al frecventelor si pentru o anumita valoare a dafazajului dintre
cele doua semnale: f
N
N
f
x
y
x
y
= unde N
x
; N
y
numarul punctelor de tangenta ale figurii
Lissajous cu o dreapta orizontala respectiv verticala , f
x
; f
y
frecventa semnalelor
aplicate intrarilor X, respectiv Y. Pentru ca determinarea raportului dintre frecvente sa
fie corecta, trebuie ca imaginea obtinuta pe ecran sa fie formata dintr-o curba inchisa.
Cu ajutorul figurilur Lissajousse se pot determina frecvente al caror raport este mai
mic decit 10.

II. PARTEA EXPERIMENTAL#:
II.1. Se va masura o tensiune continua cu ajutorul osciloscopului, rezultatul
masuratorii comparindu-l cu indicatia unui volmetru numeric . Se va realiza montajul
din fig.2.2 unde S.T.C. este sursa de tensiune continua, VN voltmetru etalon, E
0

indicatia VN. E=C
y
Y [V], AE=E-E
0
[V] c
E
=AE/E
0.

TAB1
E
0
E !E "
E

[V] [V] [V] [%]pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


118

fig.2.2
II.2. Pentru m!surarea unui semnal alternativ se realizeaz! shema din fig.2.3.
Rezultatele m!sur!torlor se trec in tabelul TAB2. (G.S.- generator de semnal alternativ
sinusoidal)
fig. 2.3.
TAB2:
U
0
[V] U
vv
[V] U[V] T[s] f[Hz] AU[V]
50
100
1000
Tensiunea indicata de VN = U
0
; AU=U-U
0
; c
u
=AU/U
0

MASA
S.T.C.
+
-
VN
Y
MASA
G.S. VN
Y

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


119
II.3. Pentru m!surarea frecven"ei utiliznd metoda figurilor Lissajous se va
realiza montajul din figura2.4 unde G.J.F.- generator de joas! frecven"!, F.N.
frecven"metrul numeric. Rezultatele se trec n tabelul TAB3.
fig.2.4
TAB3:
N
y
N
x
f
y
f
x

1
1 2
1
4
2 1
3 1


LUCRAREA NR. 4

MASURAREA ENERGIEI ELECTRICE.
CONTORUL DE INDUC%IE MONOFAZAT

I. PARTEA TEORETICA:
MASA
G.J.F.1
G.J.F.2
Y
F.N.
X

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


120
Contorul de inductie este in prezent cel mai raspandit aparat utilizat la
masurarea energiei active consumate de receptorii de curent alternativ. Elementele de
circuit din componenta contorului monofazat sunt:
-o bobina de curent ( cu impedanta foarte mica ), conectata in serie cu
receptorul de energie electrica
-o bobina de tensiune ( cu impedanta foarte mare ), conectata in paralele cu
receptorul.
In fig.4.1 este prezentat! schema de principiu pentru conectarea contorului monofazat
in circuit.

fig. 4.1
1. bobina de curent;
2. bobina de tensiune
Marimile nominale ale contorului monofazat, inscrise pe pleca indicatoare,
sunt:
-tensiunea nominala U
N
[V];
-frecventa nominala f
N
[Hz];
-curentul nominal I
N
[A];
1
2
consumator
U
KWh

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


121
-curent admisibil de suprasarcina I
S
[A] ( pe placuta curentul de suprasarcina
este inscris dupa cel nominal, in paranteza );
-constanta contorului ( C ) in rotatii/Kwh
-clasa de precizie (c), exprimata ca eroare relativamaxima admisibila
(procente din valoarea energiei masurate)
Contorul este considerat corespunzator daca in urma verificarii indeplineste
urmatoarele conditii:
A ) Conditia de mers in gol: cand circuitul bobinei de curent este intrerupt,
discul sa ramana in repaus sau sa parcurga cel mult o rotatie, pentru orice tensiune
cuprinsa intre 80% si 110% din tensiunea nominala.
B ) Conditia de sensibilitate: cand bobina de tensiune este cuplata la
tensiunea nominala cu frecventa nominala iar bobina de curent este parcursa de un
curent de 0,5% din cel nominal, discul sa se roteasca continuu. Incercarea se face intr-
un circuit cu cos=1
C ) Conditia de precizie: la functiunare a in conditii normale ( U
N
si f
N
) intr-
un circuit cu cos=1 sau cos=0,5 inductiv, erorile maxime sa nu depeseasca valorile:
- 2%,pentru curentii cuprinsi intre 10% din I
N
si I
S

- 2,5%, pentru curent egal cu 5% din I
N

II. PARTEA EXPERIMENTALA:
Se verifica un contor monofazat tip CAM-63, fabricat la I.A.E.M. Timisoara.
1) Se citesc si se noteaza datele inscrise pe placuta.
2) Verificarea conditiei de mers in gol:

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


122
(Se realizeaza montajul din fig. 4.2)

fig.4.2
Cu autotransformatorul reglabil m se modifica tensiunea continuu, intre
80% si 110% din valoarea nominala. Se verifica vizual starea de repaus a discului.
3) Verificarea conditiei de sensibilitate
( se realizeaza montajul si fig.3 )

fig.4.3
Se alimenteaza bobina cu tensiune la valoarea nominala si se modifica
rezistenta R pana cand curentul ia o valoare egala cu 0.5% din curentul nominal al
contorului (I
N
). Se verific! vizual starea de miscare a discului.
4) Verificarea conditiei de precizie
1
3
0...220V
V
2
KWh
1
3
13,5K
0...220V
V
A
2
R
KWh

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


123
( se realizeaza montajul din fig. 4.4 )

fig. 4.4
Energia inregistrata de contor se compara cu energia masurata indirect ,
utilizand un watmetru cu precizie ridicata si un cronometru. Energia inregistrata de
contor se determina prin numararea rotatiilor discului. Se fac determinari pentru
valorii ale curentului cuprinse intre 5% din I
N
si I
N
. Pe toata durata verificarii
tensiunea se mentine constanta la valoarea nominala U
N
.
Rezultatele masuratorilor se trec in tabelui TAB1
U=U
N
=220V; cos=1
TAB1:
I I
I
N

P t N W W
[A] - [W] [sec] [rot] [Ws] [Ws]
0,25
0,5
1
220V
0V
3
30
AP-52
D-51
1-5A
5A
300V
0...220V
V
W
A
2 I*
U*
R
KWh

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


124
1,0
1,5
2,0
2,5III. PRELUCRAREA REZULTATELOR
1) Se calculeaz! :
- valoarea relativa a curentului I/I
N

- energia determinata prin masurarea puterii si a timpului
W=Pt
- energia inregistrata de contor:
W
N
C
m
= 3 6 10
6
, [Ws] C= constanta aparatului
[rot/Kwh]
- eroarea relativa:
c =

W W
W
m
100 (%)
2) Se reprezinta grafic eroarea relativa in functie de valoarea relativa a
curentului.
c=f (I/I
N
)
3) Se trag concluzi asupra incadrarii contorului in conditiile impuse.pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


125
LUCRAREA NR. 3

MASURAREA PUTERII ACTIVE IN CIRCUITE DE CURENT ALTERNATIV
MONOFAZAT

I. PARTEA TEORETICA:
Expresia puterii active absorbite de un consumator de curent alternativ
sinusoidal este:
P=UIcos [W]
In care : U si I sunt valoriile efective ale tensiunii la borne, respectiv curentul
consumatorului, unghiul de defazaj intre tensiune si curent, iar cos se numeste
factor de putere.
Pentru masurarea puterii active in circuite de curent alternativ monofazat se
folosesc wattmetre electrodinamice sau feromagnetice. Wattmetrele electrodinamice
sunt instrumente cu camp radial , avand bobinele de curent conectata in serie cu
consumatorul (parcursa de curentul consumatorului), iar bobina de tensiune cuplata cu
o rezistenta aditionala in paralel cu consumatorul (alimentata la tensiunea
consumatorului), conform schemei din fig.3.1.

fig 3.1.
R
A
I* I* I I
U*
U*
U
U
U
U
W

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


126
Deviatia instrumentului este proportionala cu puterea activa, scara
wattmetrului fiind uniforma. Cate una din bornele circuitelor de tensiune, respectiv de
curent sunt marcare cu *. Pentru ca deviatia sa fie pozitiva (in sensul normal al
scarii) circuitele de curent si tensiune se conecteaza astfel incat curentul care le
parcurge sa aiba acelasi sens in raport cu bornele marcate (de ex ambii curenti sa intre
simultan in nbornele marcate)
Marimiile nominale ale unui wattmetru sunt:
-Curentul nominal (domeniu de curent) I
N

-Tensiunea nominala (domeniu de tensiune)
-Factorul de putere nominal cos
Domeniu de putere P
N
este puterea care determina deviatia instrumentului la
ultimul reper marcat pe scara si se calculeaza cu relatia (1):
P
N
=I
N
U
N
cos (1)
Marimile nominale se indica pe cadran sau langa bornele aparatului. Daca
factorul de putere nominal nu este inscris pe aparat se subantelege valoarea cos=1.
Constanta wattmetrului se calculeaza cu relatia :
C
P
a
I U
a
W
N N N N
= =
max max
cos
[W/div] (2)
In care a
max
este numarul maxim de diviziuni al scarii
Puterea masurata se calculeaza cu relatia ( 3 )
P
W
=C
W
a[div] (3)
unde a[div] este indicatia aparatului
Relatia (3) corespunde cazului in care wattmetrul se conecteaza direct in
circuit, conform fig.2.2. In circuit se conecteaza un ampermatru si un voltmetru cu
care se urmaresc permanent marimiile U si I care nu trebuie sa depaseasca U
N
si I
N
ale
wattmetrului . Montajul introduce erori sistematice, datorita consumului de putere al

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


127
voltmetrului si circuitului de curent al wattmetrului. Corectarea acestor erori se face cu
relatia (4)
P P
U
R
R I
W
V
WI
=
2
2
(4)
unde P
W
este puterea indicata de wattmetru, R
V
este rezistenta interna a voltmetrului,
R
WI
este rezistenta circuitului de curent al wattmetrului.

fig.2.2
In circuite in care I depaseste domeniul de curent al wattmetrului, bobina de
curent se conecteaza prin intermediul unui transformator de masura pentru curent
(schema indirecta). In acest caz puterea se calculeaza cu relatia (5)
P=k
i
C
W
a (5)
unde k
i
este raportul de transformare , C
W
este constanta aparatului si a numarul de
diviziuni. Daca atat curentul cat si tensiunea din circuit depasesc domeniile
wattmetrului , acesta se conecteaza prin intermediul uni transformator de tensiune
(schema indirecta), iar puterea se calculeaza cu relatia (6)
P=k
i
k
u
C
W
a (6)
in care k
i
este raportul transformatorului de curent si k
u
raportul transformatorului de
tensiune.
I*
U*
V
cons.
A

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


128
II. PARTEA EXPERIMENTALA :
1) Masurarea puterii active cu conectarea direct! a wattmetrului in circuit.
Se va realiza montajul din fig.3
fig.3.3
Rezutatele se noteaza in tabelul TAB1
Date wattmetru Masuratori Marimi calculate
a
max

[div]
U
N

[V]
I
N

[A]
cos# C
W

W/div
R
wi

[$]
R
V
[$]
U
[V]
I
[a]
a
[div]
P
w

[W]
P
[W]

2) M!surarea puterii active cu schema indirecta:
VP-52
AP-52
D-51
0.1H
6,2
300V
0...24V
5A
L R
I*
U*
V
A

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


129
Se va realiza montajul din fig.4
fig 3.4

Rezultatele se noteaz! n tabelul TAB2:
TAB2
Date wattmetru Masuratori Marimi calculate
a
max

[div]
U
N

[V]
I
N

[A]
cos# C
W

W/div
k
i
U
[V]
I
[a]
a
[div]
P
w

[W]
P
[W]
S
[VA]

III. PRELUCRAREA REZULTATELOR :
VP-52
TC 15/5
AP-52
D-51
0.1H
6,2
300V
0...220V
5A
L
l
k
K
L R
I*
U*
V
A

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


130
1. Se completeaza TAB1 folosind relatiile (2), (3), (4) si:
S=UI [VA] (6)
Q
2
=S
2
-P
2
[Var] (7)
cos=P/S (8)
2. Se completeaza TAB2 folosind relatiile (2), (5), (6), (7) (8) si
I=k
i
I [A]
unde I este curentul citit pe ampermetru iar k
i
=15/5
Se cunoa%te R
V
=2450 O

LUCRAREA NR. 3
DETERMINAREA CARACTERISTICILOR STATICE ALE DIODELOR
SEMICONDUCTOARE

I. PARTEA TEORETIC#:
I.1. Dioda redresoare.
Dioda este un dispozitiv semiconductor realizat prin ncapsularea unei jonc"iuni pn.
Simbolul %i structura diodei sunt prezentate n figura 3.1. n figur! se arat! %i
coresponden"a cu joc"iunea pn a celor doi electrozi anodul=p %i catodul =n.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


131
I.1.1. Polarizarea direct"
No"iunea de polarizare reprezint! aducerea din exterior a unor poten"iale electrice la
nivelul electrozilor unui dispozitiv electronic. Polarizarea necesit! prezen"a unor surse
de tensiune electromotoare externe dispozitivului. n cazul jonc"iunii pn electrozii sunt
conductoare metalice care realizeaz! un bun contact electric cu zonele neutre ale
semiconductoarelor de tip p %i n.
La polarizarea direct! a jonc"iunii pn se aduce din exterior un poten"ial mai ridicat
anodului dect catodului asfel nct tensiunea anod-catod U
D
este pozitiv!. Acest lucru
se realizeaz! prin conectarea diodei la o surs! de tensiune extern! cu plusul pe anod %i
minusul pe catod. Datorit! polariz!rii va apare n cristal un cmp electric de sens
contrar cmpului intern al barierei jonc"iunii. Cmpul rezultat va avea acela%i sens %i o
intensitate mai mic! dect cmpul de barier! ini"ial, lucru ce duce la mic%orarea
barierei de poten"ial %i la accentuarea fenomenului de difuzie. Curentul prin diod! I
D

depinde de tensiunea de polarizare %i se nchide prin circuitul exterior. In concluzie
jonc"iunea pn polarizat! direct permite trecerea curentului, deci este n conduc"ie.
fig. 3.1
I.2. Polarizarea invers"
In cazul polariz!rii inverse se aduce din exterior un poten"ial mai mic pe anod dect pe
catod astfel c! tensiunea U
D
va fi negativ!. n acest caz cmpul exterior este de acela%i
sens cu cel de barier! rezultanta lor va avea o intensitate mai mare dect cel de barier!
ini"ial. Efectul imediat este cre%terea poten"ialului de barier! "i diminuarea
fenomenului de difuzie a purt!torilor majoritari. Aceasta implic! sc!derea curentului
U = U
AK D
A(anod)
C(catod)
p n

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


132
de difuzie spre zero. Curentul ce str!bate acum dioda este aproximativ egal cu curentul
de difuzie un curent de valoare mic! %i constant!. n concluzie n cazul polariz!rii
inverse jonc"iunea este str!b!tut! de un curent foste mic, se spune c! este blocat!.
I.3. Ecua!ia diodei ideale.
Comportarea jonc"iunii pn polarizate poate fi descris! matematic printr-o rela"ie
I
D
=f(U
D
), care aproximeaz! destul de bine func"ionarea ei att n polarizare direct! dar
%i invers!.
|
|
.
|

\
|
= 1
T
D
U
U
S D
e I I
Regimul ales pentru polarizarea diodei este cel continuu (sau cu varia"ii lente ale
tensiunii U
D
). In rela"ia de mai sus numit! ecua"ia diodei ideale semnifica"ia
termenilor este urm!toarea:
- I
D
curentul prin diod!
- U
D
tensiunea anod-catod la borne
- I
S
curent de satura"ie sau curent invers
- U
T
=KT/q tensiunea termic!
- K- constanta lui Boltzman
- T temperatura jonc"iunii n
o
K
- q sarcina electronului
n zona de polarizare direct! curentul cre%te rapid cu cre%terea tensiunii U
D
. n
aceast! zon! rela"ia se poate aproxima n felul urm!tor:
|
|
.
|

\
|
=
T
D
U
U
S D
e I I pentru U
D
>>0
Caracteritica diodei ideale este puternic dependent! de temperatur!. Dependen"a de
temperatur! a curentului de satura"ie este dat! de rela"ia:

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


133
C
C T
C S ) T ( S S
O
O
O I I I
10
25
25
2

= =
Rela"ia de mai sus arat! c! pentru un semiconductor de germaniu I
S
se dubleaz! fa"!
de temperatura de 25
o
C pentru fiecare cre%tere cu 10
o
C. La siliciu se dubleaz! pentru
fiecare 6,5
o
C. Se poate observa c! pentru aceea%i valoare a curentului I
D
, c!derea de
tensiune se reduce odat! cu cre%terea temperaturii. Se define%te astfel:
T
U
K
D
U
A
A
= cnd I
D
=ct
K
U
coeficient de temperatur! la polarizare direct!, pentru germaniu K
U
=-2,2mV/
o
C
iar pentru siliciu K
U
=-1,8mV/
o
C. n figura 3.2.a. este prezentat! caracteristica ideal! a
diodei.


I.4. Caracteristica real" a diodei.
U
D
a
b
U
D
U
STR
U< 0
D
U< 0
D
U> 0
D
U> 0
D
U
D02
U
D0
U
D01
T
1
T
2
I
D
I
D
I
D0
I
S1
I
S
I
S2

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


134
fig. 3.2
Forma caracteristicii reale (fig.3.2) determinat! prin m!sur!ri experimentale difer! de
cea ideal!. La polarizarea direct! dioda ncepe s! conduc! numai de la o anumit!
tensiune U
D0
numit! tensiune de deschidere. Valoarea tensiunii de deschidere este
diferit! pentru diferite materiale de semiconductor. Astfel la siliciu U
D0
=0,55V iar la
germaniu U
D0
=0,2V. La polarizarea invers! prin diod! trece un curent de valoare
extrem de mic! (I
S
de ordinul A pentru germaniu %i de ordinul nA pentru siliciu).
Pentru tensiuni de polarizare inverse are loc fenomenul de str!pungere (n jurul valorii
U
STR
) n urma c!ruia curentul invers cre%te brusc ducnd la distrugerea diodei. Acest
efect este nedistructiv dac! este controlat.
I.5. Dioda Zener
Este un dispozitiv semiconductor construit pe baza unei jonc"iuni pn obi%nuite care
func"ioneaz! n regim de polarizare invers! n zona de str!pungere a caracteristicii.
Simbolul %i caracteristica sunt prezentate n figura 3.3.
fig.3.3
Dioda Zener se mai nume%te %i stabilizatoare datorit! faptului c! n zona de
str!pungere unde este folosit! de obicei unei varia"ii mari a curentului i corespunde o
varia"ie mic! a tensiunii pe diod! (tensiunea la bornele ei este stabilizat!). Apari"ia
U
Z
I
Z
I
Z
a
b
U
Z
-U
Z
U< 0
D
U> 0
D
I
Z
I
Z
I
Sz1
I
z2
C(catod)
C(catod)

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


135
fenomenului de str!pungere a jonc"iunii pn reale are cauze diferite n func"ie de gradul
de impurificare al jonc"iunii. Ini"ial prin jonc"iunea polarizat! invers circul! numai
curentul rezidual. n jonc"iunile puternic impurificate apare efectul Zener iar n cele
slab impurificate efectul de multiplicare n avalan%!.

II. PARTEA EXPERIMENTAL#:
II.1. Trasa"i caracteristica static! I
D
=f(U
D
), direct! %i invers! pentru o diod! cu siliciu
de tip F207.Pentru determinarea caracteritici directe realiza"i schema din figura 3.4a %i
completa"i tabelul TAB1. Pentru caracteristica invers! realiza"i schema din figura
3.4.b %i completa"i tabelul TAB2. Pentru realizarea schemei se utilizeaz! platforma
experimental! P4.
a
b
TAB1:
I
D
[mA] 0 0,01 0,02 0,03 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20
U
D
[V]
SURSA
7
9
8
9
P4
mA
240
F207
V
+
+
+
-
-
-
SURSA
7
9
8
9
P4
mA
240
F207
V
+
+
+
-
-
-

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


136
TAB2:
-U
D
[V] 0 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 15 20 25 30
-I
D
[mA]

Conform datelor din tabele se va trasa pe hrtie milimetric! caracteristica real!
(direct! %i invers!) a diodei F207.

II.2. Trasa"i caracteristica static! invers! I
D
=f(U
D
), pentru o diod! cu germaniu de tip
EFR 136.Pentru determinarea caracteritici directe realiza"i schema din figura 3.5 %i
completa"i tabelul TAB3.
fig. 3.5
TAB3:
-U
D
[V] 0 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 15 20 25 30
-I
D
[mA]

Conform datelor din tabel se va trasa pe hrtie milimetric! caracteristica invers! a
diodei EFR 136.
SURSA
4
6
5
6
P4
mA
47
EFR136
V
+
+
+
-
-
-

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


137
II.3. Trasa"i caracteristica static! invers! I
D
=f(U
D
), pentru o diod! Zener de
tip PL7V5 Pentru determinarea caracteritici directe realiza"i schema din figura 3.6 %i
completa"i tabelul TAB4.
fig. 3.6
TAB4:
-I
Z
[mA] 0 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20
-U
Z
[V]

Conform datelor din tabel se va trasa pe hrtie milimetric! caracteristica invers! a
diodei PL7V5.
LUCRAREA NR. 6
REDRESOARE MONOFAZATE

I. PARTEA TEORETIC#:
I.1. Redresoare f"r" filtru.
I.1.1. Redresorul monofazat monoalternan!".
SURSA
10
12
11
12
P4
mA
510
PL7V5
V
+
+
+
-
-
-

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


138
Un circuit de readresare este compus n general din trei p!r"i: transformator, redresor
%i filtru. Rolul circutelor de redresare este de a ob"ine un curent de un singur sens prin
sarcin!. Acest curent este pulsatoriu n lipsa filtrului. Filtrul are rolul de a separa
componenta continu! de componentele alternative ale curentului redresat.
Redresoarele monofazate se utilizeaz! pentru puteri mai mici de 1KW. n figura 7.1
este prezentat cel mai simplu tip de redresor cel cu o singur! diod!. (numit %i
monoalternan"!).

fig.7.1
Redresorul monofazat monoalterna"! func"ioneaz! n felul urm!tor: la aplicarea unei
tensiuni alternative de intrare U
2
(ob"inut! n urma transformatorului din U
1
), pentru
alternan"a pozitiv! dioda D conduce (prin diod! se nchide un curent I
D
=I
S
). Curentul
prin sarcin! are o form! pulsatorie prezentat! n figura 7.2. Alterna"a negativ! a
tensiunii U
2
polarizeaz! dioda invers %i aceasta nu mai conduce (este blocat!). La
alegerea diodei trebuie s! se "in! seama de curentul mediu pe care trebuie s!-l asigure
%i de tensiunea invers! maxim! ce apare pe diod! cnd aceasta nu conduce. In cazul
redresorului monofazat monoalterna"! tensiunea invers! pe diod! este egal! cu
amplitudinea tensiunii din secundarul transformatorului n gol.
Tensiunea alternativ! U
2
este de forma:
U
1
U
2
D
U
S
+ (-)
-(+ )
R
S
I
D
= I
S

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


139
u
2
=U
max
sin (et+)
Unde: e - pulsa"ie %i - defazaj


fig. 7.2
I.1.2. Redresorul monofazat bialternan!" cu punct median.
Acest circuit redresor (fig.7.3) utilizeaz! un transformator cu punct median n
secundar. n timpul alterna"ei pozitive a tensiunii din nf!%urarea secundar! a
transformatorului dioda D
1
este polarizat! direct deci conduce, dioda D
2
fiind blocat!.
n timpul alterna"ei negative D
2
este n conduc"ie %i D
1
blocat!. Diagrama de semnale
U
2
U
S
U
S
2
t
t
I
S
U
1
D1
D2
U
S
+ (-)
+ (-)
-(+ )
-(+ )
R
S

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


140
este prezentat! n figura 7.4.
fig. 7.3
fig.7.4

I.1.3. Redresorul bialternan!" n punte.
n acest caz transformatorul nu necesit! o nf!%urare secundar! dubl!. Dezavantajul
acestui redresor (fig.7.5) este c! necesit! un num!r mare de elemente redresoare.La o
diagonal! a pun"ii cu diode se aplic! tensiunea alternativ! iar la cealalt! diagonal! se
ob"ine tensiunea redresat!. n timpul alternan"ei pozitive a tensiunii din secundarul
transformatorului curentul circul! prin dioda D
1
, rezisten"a R
S
, dioda D
3
%i se nchide
n cel!lalt cap!t al nf!%ur!rii secundare a transformatorului. In acest timp diodele D
2

%i D
4
sunt blocate.
U
2
U
S
2
3
t
t
I
S

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


141
In timpul alterna"ei negative curentul se nchide prin dioda D
2
, rezisten"a R
S
, dioda D
4

%i cap!tul nf!%ur!rii secundare a transformatorului. n acest timp diodele D
1
%i D
3
sunt
blocate. Diagrama de semnale este prezentat! n figura 7.6.
U
1
U
2
D1
D2 D3
D4
U
S
+ (-)
-(+ )
R
S

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


142
fig.7.5.
fig.7.6
I.1. Redresoare cu filtru.
n majoritatea cazurilor redresoarele sunt prev!zute cu filtre de netezire care au
rolul de a mic%ora pulsa"ile tensiunii redresate. Gradul de netezire depinde de
destina"ia redresorului adic! de preten"iile sarcinii. Filtrele se mpart n dou!
categorii: filtre capacitive (utiliznd un condensator) sau filtre inductive. In lucrarea de
fa"! vom studia doar efectul celor dinti. Capacit!"ile de filtrare de valori relativ mari
(sute sau mii de F) se leag! n schemele de redresare deja studiate ca n figura 7.7.
Efectul de filtru al condensatorului se explic! n dou! moduri: 1- reactan"a lui este
mic! fa"! de rezisten"a de sarcin! R
S
lucru ce face ca ondula"iile de valoare mare ale
tensiunii redresate se nchid prin condensator, 2- condensatorul are proprietatea de a
nmagazina energie, el se ncarc! la valoarea tensiunii de la borne iar la sc!derea
U
2
U
S
2
3
t
t
I
S

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


143
acesteia se descarc! lent prin rezisten"a de sarcin!. Prin urmare tensiunea pe
condensator scade pu"in pn! n momentul cnd ncepe o nou! nc!rcare a sa.Astfel
tensiunea redresat! se apropie de o tensiune continu! avnd ondula"ii cu att mai mici
cu ct capacitatea este mai mare. Diagramele de semnale cu eviden"ierea efectului de
filtru pentru cele trei tipuri de redresoare sunt prezentate n figura 7.8

U
1
U
1
U
1
U
2
U
2
U
2
U
2
C
C
C
D
D1
D1
D2
D2 D3
D4
U
S
U
S
U
S
+ (-)
+ (-)
+ (-)
+ (-)
-(+ )
-(+ )
-(+ )
-(+ )
R
S
R
S
R
S
I
D
= I
S

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


144
fig. 7.7
fig.7.8.
II. PARTEA EXPERIMENTAL#:
U
2
U
S
U
S
2
Efectul filtrului
2
3
3
t
t
t
I
S
I
S C
1
C
1
C
2
C
2
C
3
C
3
> >

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


145
II.1. n figura 7.9. este prezentat! schema platformei experimentale P4.

fig. 7.9

Se va studia redresorul monoalternan"! cu %i f!r! filtrul de netezire. Se realizeaz!
schema din figura 7.10 pentru R=1K %i C=0. Se va oscilografia %i trasa pe hrtie
milimetric! tensiunea din secundarul transformatorului %i tensiunea de pe rezisten"a de
sarcin! U
S
. Acela%i lucru se execut! pentru R=1K %i C=47F.
D1
14
1 2
220V
3
4 6
8 7 9 10 12
13 17 18
5 19 15
11 16
D2
D4 D5
D3
D8
D7
C1 R1 R2
P4
C2
220uF
6,8uF 330 1K 47uF
D6
U
1
U
2
C
D
U
S
14 1
47uF 1K
2
19 16
17 13
R
S

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


146
fig. 7.10

II.2. Redresorul bialternan"! n punct median.
Se va studia redresorul bialternan"! n punct median cu %i f!r! filtrul de
netezire. Se realizeaz! schema din figura 7.11 pentru R=1K %i C=0. Se va oscilografia
%i trasa pe hrtie milimetric! tensiunea din secundarul transformatorului %i tensiunea
de pe rezisten"a de sarcin! U
S
. Acela%i lucru se execut! pentru R=1K %i C=47F.


fig. 7.11

II.3. Redresorul bialternan"! n punte.
Se va studia redresorul bialternan"! n punte cu %i f!r! filtrul de netezire. Se
realizeaz! schema din figura 7.12 pentru R=1K %i C=0. Se va oscilografia %i trasa pe
hrtie milimetric! tensiunea din secundarul transformatorului %i tensiunea de pe
rezisten"a de sarcin! U
S
. Acela%i lucru se execut! pentru R=1K %i C=47F.
U
1
U
2
U
2
C
D1
D2
U
S
14 1
3
4
47uF
1K
2
19
16 15
17 13
R
S

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


147

fig. 7.12
U
1
U
2
C
D2 D3
D4
U
S
14
6 7
8
5
47uF
1K
19
16
17
13
R
S

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


148
LUCRAREA NR. 9
U
2
U
S
REDR. MONOALTERNANTA REDR. MONOALTERNANTA
U
S
U
S U
S
U
S
U
S
FARA FILTRU
CU FILTRU
U
2

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


149
AMPLIFICATOARE OPERA%IONALE

I. PARTEA TEORETIC#:
I.1. Amplificatoare opera!ionale. Generalit"!i.
Amplificatorul opara"ional (A.O) reprezint! un bloc func"ional reprezentat ca in figura
9.1 %i care se define%te astfel: u
0
=A(u
2
-u
1
) %i A. Se poate men"iona aici c! aceast!
defini"ie nu se refer! doar la un circuit electronic, existnd A.O. pneumatice,
hidraulice, etc. Specific A.O este proprietatea de a prelucra matematic cele dou!
m!rimi analogice de intrare (cu A).

fig.9.1.
Un A.O. este realizat pe baza unui amplificator de curent continuu cu c%tig n
tensiune extrem de mare (A=10
4
10
6
). Structura de principiu intern! a unui A.O. este
prezentat! n figura 9.2. Amplificatorul este cu intrare diferen"ial! %i ie%ire
nesimetric!, fiind realizat n tehnologie integrat!. n realitate A.O. sunt realizate cu
mai multe etaje diferen"iale n cascad!. Tranzistoarele din etajul de intrare pot fi
bipolare sau cu efect de cmp. Semnifica"ia m!rimilor este urm!toarea:

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


150
u
2
-u
1
=u
D
tensiunea de intrare diferen"ial!, u
0
tensiunea de ie%ire, A
d
amplificarea
diferen"ial!, i
1
,i
2
curen"i de intrare. Intrarea notat! cu - se nume%te intrarea
inversoare iar cea notat! cu + intrarea neinversoare.

fig. 9.2
I.2. Amplificatorul opara!ional ideal.
De%i n practic! A.O realizate fizic nu au nici una din propriet!"ile A.O ideal vom
ncepe analiza circuitelor cu A.O prin prezentarea propriet!"ilor unui A.O. ideal
deoarece n marea majoritate a cazurilor de proiectare cu A.O reale se face asimilnd
prpriet!"ile A.O ideal. Caracteristicile unui A.O ideal sunt prezentate n figura 9.3.
- Amplificare diferen"ial! de tensiune infinit! A
D
=
- Amplificare de mod comun A
C
=0.
- Banda de frecven"! B=
- Impedan"a de intrare Z
in
=
- Impedan"a de ie%ire Z
ies
=0
- U
0
=0 dac! U
2
-U
1
=0
- Deriv! termic! nul!

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


151
- Zgomot propriu nul.

fig. 9.3
Pe baza acestor proprit!"i se pot face cteva preciz!ri importante: deoarece impedan"a
de intrare este infinit! curen"ii de intrare sunt nuli (i
1
=i
2
=0). Tensiunea diferen"ial! de
intrare este:
A
u
u u u
d
0
1 2
= =
I.3. Amplificatorul opera!ional real.


fig.9.4.
- Amplificarea diferen"ial! de tensiune.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


152
Este definit! conform rela"iei: u
0
=A(u
2
-u
1
). Se nume%te %i amplificare n bucl!
deschis! adic! f!r! re"ea de reac"ie.Este indicat! n cataloage valoarea ei este
uzual cuprins! ntre: A
D
=10
5
10
6
.
- Caracteristica de transfer U
0
=f(U
D
)
Este prezentat! n figura 9.5. Tensiunea de ie%ire este limitat! superior %i inferior
de valorile tensiunilor de alimentare +E
C
%i E
E
.
fig.9.5
- Factorul de rejec"ie a modului comun.
Tensiunea de mod comun reprezint! componenta comun! a tensiunilor de
intrare %i nu este totdeuna constant!:
2
2 1
U U
U
COM
+
= . La amplificatoarele
reale aceast! tensiune este amplificat! (amplificare de mod comun) nedorit
:U
0
=A
C
U
COM
.
- Factorul de rejec"ie al modului comun (CMRR).
Se define%te ca fiind raportul dintre amplificarea diferen"ial! %i amplificarea
de mod comun.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


153
C
D
A
A
CMRR =
- Impedan"a de intrare.
R
id
=10
5
10
7
O, C
id
(capacitatea de intrare)=110pF, R
ic
(rezisten"a de intrare de
mod comun)
= 10
5
10
7
O, C
id
(capacitatea de intrare de mod comun)=310pF.
- Curent de intrare de polarizare
2
2 1
i i
I
B
+
=
- Curent de decalaj de intrare
2
2 1
i i
I
DEC

=
- Tensiunea de decalaj.
Un A.O cu intr!rile scurtcircuitate %i puse la poten"ialul nul nu va avea tensiune
nul! la ie%ire datorit! imperfec"iunilor tehnologice de realizare. Se nume%te
tensiune de decalaj U
OFF
la intrare acea tensiune care aplicat! la cele dou! intr!ri
aduce ie%irea la zero.
- Banda de frecven"!
Amplificarea n bucl! descis! scade cu cre%terea frecven"ei. Amplificarea devine
unitar! pentru o anumit! valoare a frecven"ei numit! frecven!" de t"iere.La

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


154
majoritatea A.O frecve"a de t!iere se afl! n intervalul 500KHz5MHz.
Caracteristica de frecven"! este prezentat! n figura 9.6.
fig. 9.6
I.4 Blocuri func!ionale cu re!ea de reac!ie extern".
I.4.1. Amplificatorul inversor.
Aceast! categorie de circuite se caracterizeaz! prin aceea c! re"eaua de reac"ie este
conectat! ntre intrarea inversoare %i ie%irea A.O. Schema amplificatorului inversor
este prezentat! n figura 9.7.
fig. 9.7
Aplicnd teoremele lui Kirchhoff %i considernd A.O.ideal vom avea:
U
i
=I
1
R
1
-U
D
+I
P
R
3

U
0
=I
2
R
2
-U
D
-I
P
R
3

Ultimile rela"ii reprezint! aplicarea propriet!"ilor A.O ideal.

Din rela"ile de mai sus rezult!:
+
I
N
I
2
I
1
I
P
R
2
U
I
U
D
U
0
A.O
R
3
R
S
R
1

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


155
1
2 0
1
2
0
R
R
U
U
A
U
R
R
U
i
i
= =
=

Pentru asigurarea unei c!deri de tensiune egale pentru curen"ii de polarizare R
3
se
dimensioneaz! dup! urm!toarea rela"ie:
2 1
2 1
3
R R
R R
R
+
=
I.4.2. Amplificatorul neinversor.
Circutul este prezentat n figura 9.8.

fig.9.8
Aplicnd teoremele lui Kirchhoff pentru nod %i pentru cele dou! ochiuri de re"ea vom
ob"ine urm!torul sistem:
U
i
=I
1
R
1
+U
D
+I
P
R
3

U
0
=I
2
R
2
+I
1
R
1

+
I
N
I
2
I
1
I
P
R
2
U
I
U
D
U
0
A.O
R
3
R
S
R
1

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


156
Rezolvnd sistemul de mai sus rezult!:
I
U
R
R
U
|
|
.
|

\
|
+ =
1
2
0
1 iar amplificarea circuitului
este dat! de rela"ia:
|
|
.
|

\
|
+ =
1
2
1
R
R
A .
I.4.3. Alte blocuri func!ionale cu A.O.
a) Repetorul de tensiune
Schema este prezentat! n figura 9.9. Construit pe o structur! de amplificator
neinversor acest circuit este caracterizat de o impedan"! de valoare foarte
mare, impedan"! de ie%ire mic! %i amplificare unitar!.
U
0
=U
i
deci A=1

fig.9.9
b) Circuitul sumator. (fig.9.10)
+
U
I
U
0
A.O
R
S
+
I
N
I
R
I
2
I
3
I
1
I
P
R
R
R
2
R
3
U
i1
U
i2
U
i3
U
D
U
0
A.O
R
P
R
S
R
1

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


157
fig.9.10

=
=
3
1
1
0
k
iK
R
U
R
R
U
c) Generator de curent constant (fig.9.11)

fig.9.11
1
R
U
I
I
S
=
d) Circuitul integrator (fig. 9.12)
}
+ =
T
eo i
u dt ) t ( u
RC
) t ( u
0
0
1

e) Circuitul derivator (fig. 9.13)
dt
du
RC ) t ( u
i
=
0

+
I
N
I
1
I
S
U
I
A.O
R
S
R
1
+
I
R
I
C
U
I
U
o
A.O
C
R

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


158

fig. 9.12

fig. 9.13
II. PARTEA EXPERIMENTAL#:
II.1. Se realizeaz! pe placa de test schema din figura 9.14. Se alimenteaz!
circuitul la tensiunea de +E
C
=+15V %i E
E
=-15V. Se aplic! pe intrare tensiune
continu! n trepte de 10mV n domeniul 0100mV. Se cite%te valoare
tensiunii de ie%ire U
0
. Cu datele ob"inute se completeaz! tabelul TAB1.
II.2. Pe intrarea circuitului corespunz!tor schemei din figura 9.14 se aplic! un
semnal alternativ sinusoidal de valoare efectiv! 10mV. P!strnd amplitudinea
semnalului constant! varia"i frecven"a semnalului de intrare n domeniul
100KHz.1MHz. Se cite%te apoi pe osciloscop valoarea vrf la vrf a
semnalului de ie%ire. Stabili"i astfel banda de frecven"! a circuitului.
II.3. Se realizeaz! pe placa de test schema din figura 9.15. Se alimenteaz!
circuitul la tensiunea de +E
C
=+15V %i E
E
=-15V. Se aplic! pe intrare tensiune
continu! n trepte de 10mV n domeniul 0100mV. Se cite%te valoare
tensiunii de ie%ire U
0
. Cu datele ob"inute se completeaz! tabelul TAB2.
+
I
R
I
C
U
I
U
o
A.O
C
R

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


159
II.4. Pe intrarea circuitului corespunz!tor schemei din figura 9.15 se aplic! un
semnal alternativ sinusoidal de valoare efectiv! 10mV. P!strnd amplitudinea
semnalului constant! varia"i frecven"a semnalului de intrare n domeniul
100KHz.1MHz. Se cite%te apoi pe osciloscop valoarea vrf la vrf a
semnalului de ie%ire. Stabili"i astfel banda de frecven"! a circuitului.
II.1;II.2
fig.9.14
TAB1:
U
i
[mV] 0 10 20 30 40 50 60 70
U
0
[V]
- Se traseaz! pe hrtie milimetric! func"ia de transfer U
0
=f(U
i
). Stabili"i valoarea
amplific!rii circuitului.
+
R
2
U
I
U
0
741
741
R
3
R
1
1K
3
3
2
2
7
7
8 1
5
4
4
6
6
1K
100K
+ E
C
+ E
C IN-
IN+
+ 15V
NUL
NUL
NC
IESIRE
-15V
0...100mV
-E
E
-E
E

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


160
II.3;II.4:
fig. 9.15
TAB2:
U
i
[mV] 0 10 20 30 40 50 60 70
U
0
[V]
- Se traseaz! pe hrtie milimetric! func"ia de transfer U
0
=f(U
i
). Stabili"i valoarea
amplific!rii circuitului.

Lab 8

Operational Amplifiers: The Basics

Operational Amplifiers or op-amps are the heart and soul of all modern
electronic instruments. Their flexibility, stability and ability to execute many functions
make op-amps the ideal choice for analog circuits. Historically, op-amps evolved from
the field of analog computation where circuits were designed to add, subtract,
multiply, integrate, differentiate etc. in order to solve differential equations found in
many engineering applications. Today analog computers have been mostly replaced
by digital computers; however the high functionality of op-amp circuits remains its
legacy and op-amps are found in countless electronic circuits and instruments.

+
R
2
U
I
U
0
741
741
R
3
1K
1K
3
3
2
2
7
7
8 1
5
4
4
6
6
100K
+ E
C IN-
IN+
+ 15V
NUL
NUL
NC
IESIRE
-15V
0...100mV
-E
E
R
1

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


161
The op-amp is basically a very high gain differential amplifier with bipolar output.
The op-amp transfer curve states that the output voltage, V
out
is given by


V
out
= - A (V
-
- V
+
) = -A (AV) Equation 1-1


where A is the open loop gain, V
-
is the inverting input voltage and V
+
is the non-
inverting input voltage. The negative sign in front of the gain term A inverts the
output. The gain A can be defined as the ratio of the magnitude of the output voltage
V
out
to the input difference voltage AV. In practical op-amps, the gain can be from
10,000 to 20,000,000. Only a very small input signal is required to generate a large
output. For example, if the op-amp gain is one million, a 5 microvolt input would
drive the op-amp output to 5 volts.

Most op-amps are bipolar. This means that the output can be a positive or negative
signal. As a result, two power supply voltages are required to power the op-amp. In
this text, we will assume that the supply voltages for all op-amp circuits are +15 and -
15 volts. The output voltage can never exceed the power supply voltage. In fact the
rated op-amp output voltage V
max
is often a volt or so smaller than the power supply
voltage. This limit is often referred to as the + or - rail voltage.


LabVIEW Demo 1.1: Op-Amp Gain

Launch the LabVIEW program entitled OpAmp1.vi from the chapter 1
library. Click on the [Run] button to power up your op-amp.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


162
Figure 1-1 Open Loop Op-Amp Circuit

Investigate the sensitivity and sign of the output voltage as the input signal levels V
-

and V
+
are varied. There are two choices for the op-amp gain. The [Lo Gain] position
sets A = 10 and allows the viewer to see how the amplifier functions. The [Hi Gain]
position sets A=100,000 and is more representative of a real op-amp. Note that the rail
voltages are about 1 volt less than the power supply. When the output is at the rail
voltage, the op-amp is said to be saturated. For [Hi Gain], it seems that the op-amp is
almost always saturated in this open loop configuration.
A better view of the transfer curve is to plot the output voltage as a function of
the input differential voltage, AV.


LabVIEW Demo 1.2: Op-Amp Transfer Curve

Launch the LabVIEW program called OpAmp2.vi from the chapter 1 library.
This program is similar to the previous program, except that the ground and power
supply lines have been removed. These lines must always be connected in a real
circuit but often are not shown in schematic diagrams. A X-Y graph has been added to
dynamically display the transfer curve. Run the program as in the previous demo.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


163

Figure 1-2 Transfer Curve Display for Open Loop Op-Amp


Again the [Lo Gain] button is used to observe the amplifier operation. Use the [Hi
Gain] setting to simulate a real Op-Amp. By selecting various input voltage levels, the
complete transfer curve can be traced out. Two colored LED displays straddle the
meter to indicate when the amplifier saturates either at the + or - rail.

Closed Loop Op Amp Circuits

High gain amplifiers are difficult to control and keep from saturation. With
some external components part of the output can be fed back into the input. For
negative feedback, that is the feedback signal is out of phase with the input signal, the
amplifier becomes stable. This is called the closed loop configuration. In practice,
feedback trades off gain for stability, as much of the open loop gain A is used to
stabilize the circuit. Typical op-amp circuits will have a closed loop gain from 10 to
1000 while the open loop gain ranges from 10
5
to 10
7
. If the feedback is positive, the
amplifier becomes an oscillator.

Inverting Amplifier

The following circuit (probably the most common op-amp circuit)
demonstrates how a reduction in gain produces a very stable linear amplifier. A single
feedback resistor labeled R
f
is used to feed part of the output signal back into the
input. The fact that it is connected to the negative input indicates that the feedback is
negative. The input voltage V
1
produces an input current i
1
through the input resistor
R
1
. Note the differential voltage AV across the amplifier inputs (-) and (+). The plus
amplifier input is tied to ground.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


164
R
R
1
f
V
1
V
out
i
1
i
f
+15
-15
+
-
AV
i
in

Figure 1-3 Schematic Diagram for an Inverting Op-Amp Circuit
Kirchoff's laws and the loop equations are used to develop the transfer characteristic.

Input loop V
1
= i
1
R
1
+ AV Equation 1-2
Feedback Loop V
out
= - i
f
R
f
+ AV
Equation 1-3
Summing Point i
1
= - i
f
+ i
in
Equation 1-4
Gain Equation V
out
= - A AV Equation 1-5

Solving these four equations yields
V
out
= i
in
/Z - (V
1
/ R
1
)/Z Equation 1-6
where the close loop impedance Z = 1/R
f
+ 1/AR
1
+ 1/AR
f
.

The feedback and input resistor are usually large (kO's) and A is very large
(>100,000), hence Z = 1/R
f
. Furthermore AV is always very small (a few microvolts)
and if the input impedance, Z
in
of the amplifier is large (usually about 10 MO) then the

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


165
input current i
in
= AV/ Z
in
is exceedingly small and can be assumed to be zero. The
transfer curve equation (1-5) then becomes


V
out
= - (R
f
/ R
1
) V
1
= - (G) V
1

Equation 1-7


The ratio (R
f
/ R
1
) is called the closed loop gain G and the minus sign tells us that the
output is inverted. Note that the closed loop gain can be set by the selection of two
resisters R
1
and R
f
.

LabVIEW Demo 1.3: Inverting Op-Amp

Launch the LabVIEW program called OpAmp3.vi from the chapter 1 program
library. This program simulates in a very real way the operation of a simple op-amp
configured as an inverting amplifier. Click on the [Run] button to observe the circuit
operation. One can change the resistance by click-and-dragging on the slide above
each resistor or by entering a new value in the digital display below each resistor. The
input voltage can be changed by clicking on the thumb-wheel arrows or entering a
new value into the input digital display. Vary the feedback resistor, the input resistor
and the input voltage to verify that the output follows the transfer equation (1-6).

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


166

Figure 1-4 LabVIEW Simulation for an Inverting Op-Amp Circuit
Questions
What happens when the output voltage tries to exceed the power supply voltage
of + or - 15 volts?
What happens when the input voltage reaches the power supply voltage?
What happens when the input voltage exceeds the power supply voltage by 1 or 2
volts?


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


167
Real Inverting Op-Amp Circuit
R
R
1
f
V
1
V
out
+15
-15
7
4
6
+
-
3
2
741
10k
100k

Figure 1-5 Schematic Diagram for Inverting Amplifier with Gain of 10

LabVIEW Challenge: LabVIEW Inverting Op-Amp Simulation (Version 2)
In the program OpAmp3.vi, replace the simple transfer curve equation 1-7 with the
more correct expression equation 1-6. You will need a new control on the front panel
so the open loop gain A can be varied from 10,000 to 1,000,000. Investigate for what
values of R
1
and R
f
is the simple transfer curve not a good approximation. Save your
program as OpAmp3_2.vi

Noninverting Op-Amp Circuit
A noninverting op-amp circuit can be configured from the previous circuit by tying
the input resistor, R
1
to ground and placing the input signal on the (+) input.


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


168
R
1
R
f
V
in
V
out
+
-
V
(-)

Figure 2-3 Schematic diagram for a Noninverting Op-Amp circuit

The output voltage is dropped across a voltage divider made up of the feedback resistor R
f
input resistors R
1
. The voltage at the center tap V(-) is just
V(-) = [R
1
/( R
1
+ R
f
)]V
out
Equation 2.2

According to the ideal op-amp properties (1), the input op-amp voltage AV is zero,
hence V
in
= V(-). Rearranging the equation yields
V
out
= (1+ R
f
/ R
1
) V
in
. Equation 2.3
This is a general purpose amplifier with a closed loop gain G = (1+ R
f
/ R
1
) that does not
change the sign of the input signal. It can be shown that the input impedance for this circuit Z
is very large and given by
Z
i
~ Z
in
[R
1
/( R
1
+ R
f
)] A Equation 2.4
where Z
in
is the input impedance of a real op-amp (about 20 MO). You can also show that the
output impedance, Z
o
of the circuit goes to zero as the open loop gain A becomes large. Thus
the op-amp in the noninverting configuration effectively buffers the input circuitry from the
output circuitry but with a finite gain.

LabVIEW Demo 2.2: The Noninverting Op-Amp
Launch the LabVIEW program entitled NonInverting.vi from the chapter 2 program
library. Click on the [Run] button to power up the circuit. Click and drag on the input slider to
show the noninverting feature of this circuit. Try other values for R
1
and R
f
.


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


169

Figure 2-4 LabVIEW Simulation of an Noninverting Op-Amp Circuit

A special case of this circuit is when R
f
= 0 and there is no input resistor R
1
. In this case,
V
out
= V
in
, Z
i
= Z
in
A and Z
o
= Z
out
/A. This configuration is called a buffer or a unity gain
circuit. It is somewhat like an impedance transformer which has no voltage gain but can have
large power gains.

V
in
V
out
+
-


Figure 2-5 Unity Gain Op-Amp Circuit

Difference Amplifier

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


170
The difference op-amp circuit applies the same gain (R
f
/R
1
) to each of the differential
inputs. The result is that the output voltage is the difference between the two input signals
multiplied by a constant.
V
out
= ( R
f
/ R
1
) (V
2
- V
1
) Equation
V
out
+
- V
1
R
f
R
1
V
2
R
1
R
f
f
i
1
i
2
i

Figure 2-6 Schematic diagram for a Op-Amp Difference Circuit

Using the ideal op-amp assumptions, one can write the voltage at the noninverting input (+) as
V(+) = [R
f
/( R
1
+ R
f
)] V
2
. Equation 2.6
From the input loop 1 i
1
= [V
1
-V(+)] / R
1
Equation 2.7
From the output loop i
f
= - [V
out
-V(+)] / R
f
Equation 2.8
and at the summing point i
1
= - i
f
. Equation 2.9
Substituting for the currents, eliminating V(+) and rearranging yields the difference
equation (2. 5).

LabVIEW Demo 2.3: Difference Op-Amp Circuit
Launch the LabVIEW program entitled Difference.vi from the chapter 2 program
library. Click on the [Run] button to power up the difference circuit. Investigate the input
output relationship.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


171


Figure 2-7 LabVIEW Simulation of a Difference Op-Amp Circuit

Note that the difference equation is only valid when the input resistors are equal and the
feedback resistors are equal. For a real op-amp difference circuit to work well, great care is
required to select matched pairs of resistors. When the feedback and input resistors are equal,
the difference circuit executes the mathematical function, subtract.Op-Amp Integrator Circuit
In the op-amp integrator circuit, the feedback resistor of the inverting circuit is
replaced with a capacitor. A capacitor stores charge Q and an ideal capacitor having no
leakage can be used to accumulate charge over time. The input current passing through the
summing point is accumulated on the feedback capacitor C
f
. The voltage across this capacito

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


172
is just equal to V
out
and is given by the relationship Q = CV as Q

= C
f
V
out
. Recall that the
current i = dQ/dt. Combining these two identities yields
i
f
= C
f
(dV
out
/dt) . Equation
2.10
From the ideal op-amp approximations, i
1
= V
in
/ R
1
and i
1
= - i
f

V
in
/R
1
= - C
f
(dV
out
/dt) Equation 2.11
or in the integral form
V
out
= - (1/R
1
C
f
) & V
in
dt Equation 2.12

R
1
V
in
V
out
+
-
C
f
I
1
I
f

Figure 2-8 Schematic diagram for an Op-Amp Integrator

The output voltage is the integral of the input voltage multiplied by a scaling constant
(1/R
1
C
f
). The unit of R is ohms and C is farads. Together the units of (RC) are seconds. For
example, a 1 f capacitor with a 1MO resistor gives a scaling factor of 1/second.
Consider the case where the input voltage is a constant. The input voltage term can be
removed from the integral and the integral equation becomes
V
out
= - (V
in
/ R
1
C
f
) t + constant Equation 2.13
where the constant of integration is set by an initial condition such as V
out
= V
o
at t = 0.
This equation is a linear ramp whose slope is -(V
in
/RC). For example, with V
in
= - 1 volt, C =
1 f and R= 1 MO , the slope would be 1 volt/sec. The voltage output would ramp up linearly
at this rate until the op-amp saturated at the + rail voltage. The constant of integration can be
set by placing an initial voltage across the feedback capacitor. This is equivalent to defining
the initial condition V
out
(0) = V
constant
. At the start of integration or t = 0, the initial voltage is
removed and the output ramps up or down from that point. The usual case is when the initial
voltage is set to zero. Here a wire is shorted across the feedback capacitor and removed at the
start of integration.

LabVIEW Demo 2.4: Integrator Circuit

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


173


Figure 2-9 LabVIEW Simulation of an Op-Amp Integrator
Launch the LabVIEW program entitled Ramp.vi from the chapter 2 program library. A switch
is used to short (set the initial condition) or open (let circuit integrate). Click on the [Run]
button to power up the integrator circuit. Initially the output capacitor is shorted, hence the
output is zero. Click on the thumb-wheel markers of the [Switch Control] to open and close
the switch. Open the switch and watch the output voltage increase linearly. Investigate the
output voltage as you change the slope parameters (V
in
, R
1
and C
f
). If the output saturates,
restore the circuit to its initial state by shorting the capacitor.
For a constant input, this circuit is a ramp generator. If one was to momentarily short the
capacitor every time the voltage reached say 10 volts, the resulting output would be a sawtooth
waveform. In another program called Sawtooth.vi, a chart output has been added and a
pushbutton placed across the capacitor to initialize the integrator. By clicking on the push
button at regular intervals, a sawtooth waveform can be produced. Try it! Does this
demonstration suggest a way to build a sawtooth waveform generator?pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


174


Figure 2-10 LabVIEW Op-Amp Integrator used to generate a Sawtooth Waveform

LabVIEW Challenge: How would you modify the integrator simulation to generate a
triangular waveform ?


Op Amp Summing Circuit

The op-amp summing circuit is a variation of the inverting circuit but with
two or more input signals. Each input V
i
is connected to the (-) input pin through its
own input resistor R
i
. The op-amp summer circuit exploits Kirchoff's 2
nd
law which
states that the sum of all currents at a circuit node is zero. At the point V(-), i
1
+ i
2
+ i
f

= 0. Recall that the ideal op-amp has no input current (property 2) and no offset
current (property 3). In this configuration, the (-) input is often called the summing
point, V
s
. Another way of expressing this point, is that at the summing point, all
currents sum to zero.


pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


175
R
1
R
2
V
1
V
out
+
- V
2
R
f
I
1
2
I
I
f


Figure 2-11 Schematic diagram for an Op-Amp summing Circuit

For the input loop 1 i
1
= V
1
/ R
1

Equation 2.14
For the input loop 2 i
2
= V
2
/ R
2

Equation 2.15

For the feedback loop i
f
= - (V
out
/R
f
) Equation
2.16
Combining these equations at the summing point yields
V
out
= - R
f
(V
1
/ R
1
) - R
f
(V
2
/ R
2
) Equation
2.17
If R
1
= R
2
= R, then the circuit emulates a true summer circuit.
V
out
= - (R
f
/ R) (V
1
+ V
2
)
Equation 2.18
In the special case where (R
f
/ R) = 1/2, the output voltage is the average of the two
input signals.

LabVIEW Demo 2.5: Summing Circuit
Launch the LabVIEW program entitled Summer.vi from the chapter 2
program library. Two inputs V
1
and V
2
can be added together directly when R
1
=R
2
=R
f

or added together each with its own scaling factor R
f
/ R
1
or

R
f
/ R
2
respectively. Click
on the [Run] button to power up the summing circuit. This is a very powerful circuit
which finds its place as a solution in many instrumentation circuits.
pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


176
ELEMENTE DE PROTEC%IA MUNCII $I NORME DE COMPORTARE
N LABORATORUL DE INGINERIE ELECTRIC# $I ELECTRONIC#

INFLUEN'A CURENTULUI ELECTRIC ASUPRA CORPULUI OMENESC.
M(SURI DE PROTEC'IE.

Curentul I
h
care trece prin corpul omenesc, cnd dou! puncte ale corpului se
g!sesc la poten"iale diferite V
1
, V
2
, este dat de rela"ia:
,
R
U
R
V V
I
h
h
h
2 1
h
=

=
unde R
h
este rezisten"a electric! a corpului omenesc.
Efectele curentului electric asupra omului depind de valoarea %i frecven"a
curentului, de durata ac"iunii %i de traseul curentului prin corp.
Curentul electric este nepericulos sub limita de 10 mA n curent alternativ (50
Hz) %i de 50 mA n curent continuu, dac! durata de atingere nu dep!%e%te 0,2 s.
Curentul alternativ avnd o frecven"! de 50 Hz este periculos deoarece, la aceast!
frecven"!, se produc convulsii ale mu%chilor care fac imposibil! elibe-rarea de sub
tensiune.
Rezisten"a corpului omenesc variaz! ntre limite foarte largi: R
h
= 0,2 200
kO. n condi"ii normale, rezisten"a corpului este mai mare de 1000 O. Valoarea R
h
=
1000 O se consider! rezisten"! de referin"! n protec"ia muncii. Sensibilitatea
organismului la trecerea curentului electric este determinat! de o multitudine de
factori: gradul de oboseal!, starea nervoas!, afec"iunile cardiace, condi"iile mediului
ambiant (presiune, temperatur!, umiditate), etc.
n exploatarea instala"iilor industriale s-a generalizat ca tensiune practic
nepericuloas! valoarea de 24 V.
Prin electrocutare se n"elege efectul trecerii, prin corpul omenesc, a unui
curent electric capabil s! produc! v!t!marea sau chiar moartea.
Principalele efecte fiziologice ale trecerii curentului electric prin corpul
omenesc sunt:

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


177
- fibrila"ia inimii (contract!ri %i destinderi rapide, dezordonate, ale fibrelor
mu%chiului inimii), oprirea contrac"iilor cardiace, crisparea musculaturii aparatului
locomotor;
- afectarea sistemului nervos (oprirea respira"iei %i asfixierea);
- efecte termice (arsuri, carboniz!ri);
- reducerea func"iilor sngelui datorit! fenomenului de electroliz!.
Primul ajutor care trebuie acordat unui electrocutat este scoaterea de sub
tensiune %i efectuarea respira"iei artificiale (eventual combinat! cu masaj car-diac),
pn! la sosirea medicului.
Accidentele prin electrocutare n instala"iile de joas! tensiune se pot datora
urm!toarelor cauze:
a) atingere direct! - cnd o parte a organismului intr! n contact direct cu
p!r"ile conductoare aflate sub tensiune;
b) atingere indirect! - cnd contactul se face cu elemente conductoare ale
instala"iilor electrice care n mod normal nu sunt sub tensiune, dar care au ajuns
accidental sub tensiune, datorit! unui defect de izola"ie;
c) tensiune de pas - cnd electrocutarea apare ca urmare a contactului cu dou!
puncte de pe sol cu poten"iale electrice diferite.
M!surile de protec"ie, folosite pentru prevenirea electrocut!rii prin atingere
direct!, sunt (STAS 2612-87):
a) folosirea tensiunilor reduse;
b) carcasarea de protec"ie a elementelor aflate sub tensiune;
c) ngr!dirile de protec"ie;
d) utilizarea mijloacelor individuale de protec"ie.
M!surile de protec"ie folosite pentru prevenirea electrocut!rilor prin atin-gere
indirect!, sunt:
a) legarea la p!mnt;
b) legarea la nul;
c) folosirea tensiunilor reduse;
d) izolarea suplimentar! de protec"ie;
e) separarea de protec"ie;

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


178
f) egalizarea sau dirijarea poten"ialelor;
g) deconectarea automat! n cazul apari"iei unei tensiuni de atingere peri-
culoase sau n cazul unor scurgeri de curent periculoase.
n cadrul laboratorului de ma%ini electrice se utilizeaz! carcasarea de protec"ie,
legarea la p!mnt %i legarea la nul de protec"ie.
Carcasarea de protec"ie se aplic! elementelor sub tensiune - bornele de
leg!tur! ale tablourilor, ntrerup!toarelor, motoarelor; p!r"ile metalice ale carca-
selor, cutiilor sau tuburilor de protec"ie, sunt legate la priza de p!mnt.
Legarea la p!mnt este una dintre cele mai ntrebuin"ate metode de evitare a
pericolului de electrocutare prin atingere indirect!. Legarea la p!mnt a carcasei unui
echipament electric reduce tensiunea la care ar fi supus corpul omului venit n contact
cu aceasta n caz de defect, la o valoare nepericuloas!. Rezisten"a de dispersie a
instala"iei de legare la p!mnt nu are voie s! dep!%easc! valoarea de 4 O (STAS 8275-
87).
Legarea la nul de protec"ie (STAS 12604/1-87) este o metod! de deco-nectare
rapid! a sectorului defect de la sursa de tensiune. n caz de defect, legarea la nulul de
protec"ie asigur! o cale de curent prin care circul! un curent mult mai mare dect
curentul nominal al instala"iei (curentul de scurtcircuit monofazat). Curentul de defect
declan%eaz! dispozitivele de protec"ie (siguran"e fuzibile, relee, ntrerup!toare
automate), care deconecteaz! rapid por"iunea defect!.
Instala"ia electric! trifazat! din laborator face parte dintr-o re"ea cu
conductorul neutru legat la p!mnt. Pentru evitarea accidentelor prin atingere
indirect!, ntr-o re"ea cu neutrul legat la p!mnt, toate p!r"ile metalice ale montajelor,
care pot fi atinse %i care, n mod normal nu sunt sub tensiune dar, n caz de defect, pot
intra sub o tensiune periculoas!, se leag! la nulul de protec"ie (protec"ie de baz!) %i la
p!mnt (protec"ie suplimentar!).

NORME DE COMPORTARE N LABORATOR

1. Orice lucrare de laborator se va executa numai dup! preg!tirea ei teoretic! %i
efectuarea conspectului n caietul de lucr!ri de laborator.
2. Montajele se execut! n lipsa tensiunii.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


179
3. nainte de executarea montajului, se aleg elementele de circuit n mod
adecvat, verificndu-se concordan"a parametrilor nominali ai aparatelor folosite cu
tensiunea re"elei %i m!rimile electrice ale schemei.
4. Montajul se va pune sub tensiune numai dup! verificarea lui de c!tre cadrul
didactic conduc!tor de lucrare.
5. nainte de punerea sub tensiune a unui montaj, se va verifica dac! studen"ii
sunt aten"i la manevr! %i nu vin n contact cu p!r"i sub tensiune.
6. Pe tot timpul execut!rii lucr!rii de laborator se impune p!strarea unei ordini
%i a unei atitudini disciplinate din partea studen"ilor.
7. Orice modificare n structura montajului sau interven"ie se va face numai
dup! scoaterea montajului de sub tensiune.
8. n cazul ivirii unui defect n instala"ie, se ntrerupe imediat alimentarea cu
tensiune %i abia apoi se intervine n montaj.
9. n timpul execut!rii lucr!rilor se va evita atingerea arborilor %i cuplelor n
mi%care de rota"ie %i de asemenea, a bornelor utilizate pentru realizarea circuitelor
electrice.
10. Dup! efectuarea m!sur!torilor experimentale, montajul se scoate de sub
tensiune n mod vizibil, cu ajutorul ntrerup!torului principal.

n cazul unei electrocut!ri, se ac"ioneaz! n modul urm!tor:
- se scoate accidentatul de sub tensiune, ntrerupnd alimentarea cu
tensiune electric" de la ntrerup"torul principal;
- se trece imediat la efectuarea respira!iei artificiale, ndep"rtnd
persoanele de prisos;
- se anun!" medicul;
- se face respira!ie artificial" pn" la revenirea accidentatului sau sosirea
medicului.

Referatul ntocmit de studen"i, trebuie s! con"in! urm!toarele p!r"i (din ndrumar):
- chestiuni de studiat;

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


180
- schema de montaj, cu specificarea echipamentelor #i a aparatelor
folosite;
- tabelele cu rezultate #i rela!iile de prelucrare a datelor;
- rezultatele prelucrate #i diagramele.pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

S-ar putea să vă placă și