Sunteți pe pagina 1din 8

Chestionar 1.

1. Daca intervalul spectral acoperit de o banda este mai ingust,atunci puterea de discriminare este:
a)diminuata;b) mai mare;c) mai mica
2. identificati componentele unui sistem general de teledetectie operationala specifica satelitilor tehnologici:
-centrul de misiune
-platforma spatiala
-centrul de distribuire a datelor
-racheta purtatoare
3.atelitii din seria !"#1 si !"#3 actionea$a in spectrul:
a)vi$ibil;b) infrarosu;c) violet.
%. atelitii utili$ati in teledetectia tehnologica utili$ea$a:
-orbite heliosincrone
-orbite geostationare
-orbite aleatoare sinoptice
&. "rbita ecuatoriala este:
-inclinata fata de poli
-heliosincrona
-perpenticulara pe a'a polilor
-orbita paralelea cu planulul ecuatorului terestru
(. atelitii din prima generatie )andsat erau dotati cu:
-barete de detectori
-scaner multispectral;
-matrici de detectori;
-camere infrarosuanalogice cu filtru.
*.Care sunt caracteristicile orbitelor geostationare+decriere si desen),Orbit situat la o altitudine de
35786 km deasupra Ecuatorului (nclinare 0 grade, vite de revolu!ie egal cu perioada de
revolu!ie a "errei# $iind un ca particular al orbitei geosincrone%
-. Care sunt factorii atmosferici care diminuea$a calitatea imaginii,
&bsortia atmor$erica
'i$uia armos$erica
Emisia atmos$erica
(e$ratia
"urbulenta atmos$erica
Chestionarul 2
1.Care sunt ben$ile spectrale adecvate pentru monitori$area vegetatiei,
a)infrarosu; b)ultraviolet; c)pancromatic; d)gamma
2. .dentificati satelitul cu cea mai ridicata re$olutie geometrica:
a) !"#&; b)/"001&; c) 12#2"0#
3.Cate ben$i spectrale in infrarosu au satelitii )0/D0# #1,
a) %; b) 3 ;c)12.
%.pecificati satelitii geostationari din lista urmatoare:
-!"#&; -12#2"0#;-)andsat #1.
&.en$orii in pancromatic au sensibilitate similara:
-ben$ilor spectrale inguste; - unei fotografii 04/ ;-unei fotografii color.
(. .nregistrarile in pancromatic pot fi anali$ate si interpretate prin:
-culoarea obiect4fenomenului;
-umbnra obiectului;
-controlul diminuat al scenei;
-lumino$itatea specifica a peisa5ului nocturn.
*. Care sunt dimensiunile la sol ale unei imagini )andsat #1 si care sunt avanta5ele imaginii provenite de la
aceti stateliti,
Dimensiunile la sol ale unei imagini )andsat#1 sunt de circa 3&6667m2, echivalentul a 2&6 de fotografii
aeriene la scara 1:&6666 0vanta5ul este ca are 1( detectori pentru fiecare lungime de unda,
+e'ceptie fiind banda ( care detine % detectori)
-. 2'plicati de ce orbita satelitilor !"# este heliosincrona.
"rbita heliosincrona este una din caracteristicile necesare obtinerii de ingregistrari asupra pamamtului ,
astfel incat imaginile obtinute la date diferite, sa poata fi comparate. Datorita orbitei
heliosincrone , imag.este inrrgistrata cu iluminare constanta.
Chestionarul 3
1.Care este re$olutia geometrica a sen$orilormultispectrali ai satelitilor pot1,2 si 3:
a) 3-m; b)22*(m; c)26m .
2 imtul vederii permite aprecierea obiectelor din punct de vedere al:
a) formei; b)-culorii;c) distantei fata de acestea;d)marimii.
3.Cate ben$i spectrale in infrarosu termic are satelitul !"#%:
a)(;b)niciuna;c)2.
%.pecificati satelitii heliosincroni din lista urmatoare:
-)0/D0#&
-meteosat
-!"#(
&.Care este re$olutia geometrica a sen$orului pancromatic !"#&:
a)3*m;b)&m ;c)16m.
(..n infrarosu apropiat se obtin informatii despre:
-calitatea apei;
-culturile agricole;
-despre cantitatea de biomasa vegetala pre$enta intr-o scena
-elementele de infrastructura.
*.Ce stiti depre satelitii 12#2"0#,
atelitii meteorologici europeni din serie 1eteosat nu pot observa dec8t una din fe9ele !:m8ntului, dar au ca
avanta5 frecven9a ridicat: de furni$are de imagini +o imagine la fiecare 5um:tate de or:, sau la
1&minute-;n ca$ul satelitului 1eteosat 2-nd <eneration )
-. 2'plicati care este diferenta dintre sen$orii activi si cei pasivi.
=n functie de tipul de energie utili$at se disting doua mari categorii
de sen$ori :
> !asivi +care detectea$a radiatia reflectata sau emisa de catre surse
naturale;
> 0ctivi +care detectea$a raspunsurile reflectate de obiecte care sunt
iradiate de la surse de energie artificiale cum ar fi radarul).
Chestionarul %.
1. ?e$olutia geometrica a sen$orului @egetation la bordul lui !"#%:
a)1.1 7m; b)12*m; c)26m
2.Care sunt cei trei parametrii fundamentali care caracteri$ea$a imaginile provenite de la sateliti,
-re$olutia spatiala
-repetivitatea spatiotemporala
-dimensiunea scenei
-re$olutia spectrala
-tipul de orbita
3.Cate ben$i spectrale in infrarosu au satelitii )0/D0# #1,
a)%;b)(;c)12.
%. Care sunt satelitii heliosincroni din lista urmatoare:
-)0/D0# &
-<2"2;
-12#2"0# <2/2?0) ..
&.Care e re$olutia geometrica a ben$ilor spectrale in domeniul vi$ibil al satelitului )0/D0# #1,
a)36m;b)21m;c)1&m .
(.0legeti satelitii radar din lista urmatoare:
-/"0012
-2?2
-2/@.0#
-AB.C? C.?D.
*.Componentele unui sistem de teledetectie.
Bn sistem de teledetectie este un ansamblu constituit dintr-un vector purtator +satelit
sau avion), unul sau mai multe instrumente de captare a semnalului si un ansamblu
de mi5loace care permit controlul, receptionarea, corectarea si e'ploatarea datelor.
-.Ce este o orbita geostationara,
"rbita geosta9ionar:: "rbit: situat: la o altitudine de 3&*-( 7m deasupra 2cuatorului +;nclinare 6 grade,
vite$: de revolu9ie egal: cu perioada de revolu9ie a #errei) fiind un ca$ particular al orbitei
geosincrone.
Chestionarul &.
1.Care este re$olutia geometrica a sen$orului instalat pe !"#%,
a)((m;b)12-m;c)1166m+1.1&7m)
2..nterpretarea vi$uala este limitata la:
-ben$ile spectrale vi$uale in imaginea de pe monitor
-osingura banda pentru repre$entarile alb-negru
-3 ben$i pentru o inregistrare color
- % ben$i spectrale pentru imaginile )0/D0#.
3. Cate ben$i spectrale in spectrul gamma are satelitul !"#3,
a) 6;b)3;c)3.
%.electati satelitii heliosincroni:
-)0/D0#
-!"#%
-!"#&.
&.!relucrarile preliminare ale unei imagini de teledetectie au ca scop:
-corectarea erorilor sistematice din lantul de achi$itie;
-separarea informatiilor prin clasificare;
-calibrarea geometrica a imaginilor.
(. 0legeti satelitii meteorologici:
-?0D0? 0#
-<"2
D)0/D0#
-12#2"0#.
*.Care este definitia teledetectiei si care sunt ramurile sale,
0cest domeniu se ocupa, dupa etimologie, cu detectarea de la distanta, de la departare, fara contact direct
+remote sensing). Dupa abins +133*), teledetectia este stiinta obtinerii, procesarii si interpretarii
imaginilor ce inregistreaza interactiunea dintre energia electromagnetica si materie.istemele de
teledetectie sunt constituite in sateliti, sonde, navete sau statii spatiale, avioane si elicoptere
-.Care este dimensiunea standard a imaginii !"#+in 7m),
Chestionar (
1. pecificati satelitii geostationari din lista urmatoare:
a)!"#&;b)12#2"0# ;c))0/D0#.
2..dentificati satelitul cu cea mai ridicata re$olutie geometrica din lista de mai 5os:
-12#2"0#
-/"0012
D)0/D0#*.
3. Cate ben$i spectrale in pancromatic au satelitii !"#:
a) niciuna;b)1;c)*.
%.Cate ben$i spectrale sunt disponibile in ca$ul satelitilor %-& din seria )0/D0# #1,
a)3;b)13;c)*.
&.Care este dimensiunea unei scene )0/D0# #1,
a) *&E*&; b) 26E26;c)1-&E1-&7m.
(.!relucrarea statistica a imaginilor multispectrale permite:
-stabilirea claselor de obiecte din cadrul scenei
-clasificarea nesupervi$ata
-clasificarea supervi$ata
*.Cati sateliti din seria !"# au fost lansati pe orbita pana in pre$ent si ce caracteristici principale au,
!rimul sistem european de teledetec9ie pentru observarea !:m8ntului cu orbit: cvasipolar: !"#, reali$at
de Centrul /a9ional de tudii pa9iale +C/2) din Fran9a , a devenit opera9ional ;n 13-(.
atelitul !"# 1 a fost urmat ;n 1336 Gi ;n 1333 de !"# 2 Gi 3. en$orii sateli9ilor din aceast:
serie au fost proiecta9i pentru a opera ;n doua moduri, multispectral +H - cu re$olu9ie de 26 m
la sol) Gi pancromatic + ! -re$olu9ie 16 m la sol). ( sateliti !"# au fost lansati iar cel de-al *-lea
este propus pentru lansare in anul 261%. !"# produce ma5oritatea imaginilor digitale de
teledetec9ie de ;nalt: re$olu9ie utili$ate ;n pre$ent ;n scopuri tematice. 0u orbite heliosincrone,
ceea ce ;nseamn: c: se rotesc ;n 5urul p:m8ntului cu aceeaGi perioad: cu care !am8ntul se
roteGte ;n 5urul propriei a'e, ceea iar trecerea satelitului peste o anumita regiune sa se fac: la
aceeaGi or:.
-. Care sunt cele trei culori primare,
?osu, verde, albastru
Chestionar -
1. pecificati satelitii geostationari din lista urmopatoare:
-!"#
-12#2"0#
-)0/D0#
-2?.
2..dentificati componentele uni sistem general de teledetectie operationala specific satelitilor tehnologici:
-centrul de misiune
-centrul de lansare
-centrul de distributie a datelor
-centrul de procesare.
3. Care este repetivitatea specifica satelitilor )0/D0# #1,
a)2-$ile;b)1( $ile;c)%% $ile.
% Care este re$olutia geometrica a sen$orului vegetational instalat la bordul satelitului !"#%,
a)1.1 7m;b)3.23 7m;c)26m
&.atelitii in seria /o00 au re$olutie radiometrica:
a)ridicata;b)sca$uta;c)medie.
(.Cu a5utorul histogramei monocanal se evidentia$a:
-o distributie de frecventa
-frecventa de aparitie a valorilor de gri
-frecventa de aparitie a valorilor radiometrice.
*.Descrieti cum se obtine o histograma bidimensionala.
.ntervalul definit de aceste dou: a'e se numeGte spa9iu spectral ;n dou: dimensiuni. 0'a ori$ontal: a
graficului +cunoscut sub denumirea de histogram: bidimensional:) repre$int: valorile numerice
corespun$:toare unei ben$i spectrale +valori de gri 6 -2&&), iar a'a vertical: repre$int: valorile
corespondente ale fiec:rui pi'el ;n parte ;n cea de-a doua band: spectral:. @alorile numerice ale
unui pi'el ;n fiecare din cele trei ben$i n spectrale pot fi acceptate ca fiind coordonate ;ntr-o
sistem tridimensional. 0tunci c8nd folosim mai mult de trei ben$i spectrale, un pi'el corespunde
unui punct situat ;ntr-un spa9iu InJ-dimensional +unde InJ este egal cu num:rul de ben$i
spectrale).
-.Ce este un pi'el,
Cel mai mic element al unei imagini care poate fi procesat individual ;ntr-un sistem de afia5
)*estionar +
,%)lasi$icari digitale si viuale sunt-
a#metoda suplimentara de analia.b#metoda complementara de analia.c#metoda ascendenta
de analia%
2.atelitii cu sen$ori aditivi:
-2?1
D2/@.0#
D?0D0?0#
-)0/0#*.
3.Cate ben$i spectrale in infrarosu au satelitii )0/D0# #1,
a)%;b)3;c)niciuna.
%.atelitii utili$ati in teledetectia tehnologica au:
-orbite heliosincrone
-orbite circumstelare
-orbite geostationare
&.Care este re$olutia geometrica a sen$orilor in vi$ibil a satelitilor )0/D0# #1,
a)36;b)2&6;c)26
(.0legeti din lista satelitii meteo:
-?0D0?0#
-<"2
-K?< 2C"/D <21
*.Care sunt aplicatiile principale ale imaginilor /"00,
Foarte util: pentru studiul stresului vegeta9iei naturale Gi al culturilor. " alt: aplica9ie important: se refer:
la identificarea activit:9ii geotermale.
-. 2'plicati sinte$a aditiva a culorilor.
0tunci c8nd amestecul a trei fascicule de lumin: colorat: se ob9ine prin adunare spunem c: au fost sinteti$ate
culorile prin aditivare. !rocedeul se poate reali$a ;ntr -o camer: obscur:, proiect8nd pe un ecran alb
fascicolele de lumin: provenind de la trei surse coerente de lumin:, prev:$ute fiecare cu c8te un filtru av8nd
culorile roGu, verde, respectiv albastru. uprapun8nd ;n diferitele moduri cele trei proiec9ii, se ob9in
urm:toarele re$ultate: ?L@M<; 0L?M1+1agenta);@L0MC+CNan);?L@L0M0+0lb).