Sunteți pe pagina 1din 14

MITROPOLITUL VENIAMIN COSTACHI

al Moldovei i Sucevei
(1768-1846)
a. Viaa
Marele mitropolit Veniamin Costachi a fost unul din cei mai veneraili ierarhi ai !isericii
"rtodo#e $om%ne& 'l a p(storit eparhiile din Moldova cu o rar( d(ruire de sine) timp de o
*um(tate de secol (17+,-184,)& Mare c(rturar) ierarh plin de cura*) neoosit traduc(tor de c(r-i)
ctitor de coli i iserici) p(rinte sufletesc al Moldovei) ales slu*itor al !isericii lui .ristos) dasc(l)
sfetnic i c(lu/(r devotat&
Mitropolitul Veniamin s-a n(scut la ,0 decemrie) 1768) 1n satul $oieti-2(lciu) din p(rin-i
credincioi de un neam - 3ri/orie Costachi i Maria Cantacu4ino& 5in cei cinci fra-i) patru au
1mr(-iat via-a c(lu/(reasc(& Cel dint%i) Matei) a fost mare postelnic& 6l doilea frate)
Constantin) s-a f(cut c(lu/(r) primind numele de Chesarie& 6l treilea copil) Vasile) a a*uns vestit
mitropolit al Moldovei& 6l patrulea) schimonahia 'lisaeta) a fost stare-( 1n M(n(stirea 6/apia
7, de ani& 8ltimul frate) 9eran) a fost consilier al mitropolitului Veniamin) c(lu/(rindu-se cu
numele de Sofronie&
5e mic) copilul Vasile a fost dat s( 1nve-e carte la coala /eneral( de la M(n(stirea Sfin-ii :rei
;erarhi din ;ai& <a v%rsta de 1= ani este luat de episcopul ;aco Stamati ca ucenic la 'piscopia
.uilor& 5up( un an) 1n 1784) este c(lu/(rit cu numele de Veniamin& >n anul 1788 este hirotonit
diacon i luat ca slu*itor la Catedrala mitropolitan( din ;ai& 5up( 1nc( un an este f(cut preot i
numit eclesiarh mare& 6vea numai ,0 de ani& >n acelai an) 178+) este numit e/umen la
M(n(stirea Sf%ntul Spiridon din ;ai&
>n anul 17+7) arhimandritul Veniamin este ales i hirotonit episcop la .ui de p(rintele s(u
duhovnicesc) mitropolitul ;aco Stamati& 5ei avea numai ,4 de ani c%nd a urcat treapta
arhieriei) totui de la 1nceput s-a dovedit un un c(rturar i un adev(rat p(stor al turmei lui
.ristos& >n noiemrie) 17+4) este trimis ca dele/at al mitropolitului la 1nmorm%ntarea Cuviosului
?aisie de la M(n(stirea @eam-&
<a 1 iunie) 17+6) dup( patru ani de p(storie la .ui) t%n(rul vl(dic( Veniamin trece ca episcop
la $oman) unde p(storete 1nc( apte ani&
6ici fondea4( un spital) o farmacie i pl(tete din fondurile episcopiei un doctor pentru olnavi&
:otodat() face deoseit( ordine 1n r%ndul clerului isericesc&
<a 10 martie) 1807) mitropolitul ;aco Stamati) venerailul s(u p(rinte duhovnicesc) se mut( la
cele venice& 5up( c%teva 4ile) episcopul Veniamin Costachi este ales mitropolit al Moldovei&
Multe i /rele au fost neca4urile a(tute asupra marelui mitropolit) dar mult mai numeroase i
vrednice de pomenit au fost reali4(rile sale) at%t pe t(r%m duhovnicesc i eclesiastic) c%t i pe
t(r%m cultural) social i patriotic&
>n toamna anului 1807 1nfiin-ea4( Seminarul de la M(n(stirea Socola) primul seminar de preo-i
din -ara noastr(& :ot atunci trimite doi fii de preot) ?etru i 3heor/he 6sachi) la studii peste
hotareA or/ani4ea4( numeroase m(n(stiri i schituri din eparhieA sus-ine 4idirea din nou a 4eci
de iserici la orae i sateA d( noi ae4(minte pentru marile M(n(stiriB @eam-) Secu) 6/apia i
V(ratecA hirotonete 1n eparhie numai preo-i cu seminar i statornicete s( se fac( ote4ul
copiilor prin scufundare) iar nu prin turnare) cum /reit se f(cea p%n( atunci 1n unele p(r-i&
>n anul 1877) 1ncepe construc-ia monumentalei catedrale mitropolitane din ;ai& :otodat(
contriuie direct la 1nfiin-area 6cademiei Mih(ilene din capitala Moldovei i a mai multor coli
pulice cu predarea 1n lima rom%n(& 2ace numeroase vi4ite canonice la iserici) m(n(stiri)
coli i mai ales la seminar&
5ar activitatea cea mai vrednic( de pomenit a mitropolitului Veniamin Costachi a fost cea de
traduc(tor i tip(ritor a numeroase c(r-i patristice i de ritual& >n aceast( privin-( r(m%ne f(r(
e/al 1n istoria !isericii moldovene& Cele dou( tipo/rafii) 1ntemeiate de el la M(n(stirea @eam- i
M(n(stirea Sfin-ii :rei ;erarhi din ;ai) cu /reu reuesc s( tip(reasc( cele aproape o sut(
cinci4eci de titluri de c(r-i ori/inale i traduceri din limile /reac( i slavon() f(cute de el i de
Cdasc(liiD de la @eam-u& ?e l%n/( /ri*a 1ntre/ii 'parhii a Moldovei i Sucevei) mitropolitul
Veniamin a scris apte lucr(ri ori/inale i a tradus personal 7, de c(r-i de mare importan-(
do/matic() moral() litur/ic() a/hio/rafic( i istoric(&
>ntre anii 1808-181,) mitropolitul Veniamin se retra/e din scaun la M(n(stirea @eam-) unde
traduce i tip(rete Vie-ile Sfin-ilor& 6poi se re1ntoar- ce iar(i la p(stori-ii s(i& >n anul 18,1) din
cau4a r(scoalei eteriste) tr(iete un timp la Colinc(u-i) peste ?rut& ;ar 1n ianuarie) 184,) dup( =0
de ani de rodnic( slu*ire arhiereasc() se retra/e definitiv la M(n(stirea Slatina) unde 1i continu(
via-a de ru/(ciune i vasta activitate de traduc(tor) pentru hrana duhovniceasc( a poporului
nostru inecredincios&
<a 18 decemrie) 1846) mitropolitul Veniamin Costachi se mut( din via-a aceasta 1n v%rst( de
78 de ani i este 1nmorm%ntat ca simplu monah la M(n(stirea Slatina& 5up( 1nc( patru4eci de
ani) la 70 decemrie) 1886) osemintele marelui ierarh s-au str(mutat la ;ai i s-au ae4at 1n
catedrala ctitorit( de el i terminat( de mitropolitul ;osif @aniescu&
b. Fapte i cuvinte de nv!!tu"!
1& ?rima /ri*( a mitropolitului Veniamin Costachi dup( ce a*un/e episcop la $oman (17+6)
a fost aceea de a 1nt(ri disciplina 1n parohii i a ridica via-a moral( a preo-ilor din eparhia
sa& >n acest scop) d( o Carte ?astoral( c(tre preo-i) compus( din opt puncte) prin care
cere deplin( dra/oste fa-( de .ristos) s%r/uin-( pentru cele isericeti i mult( /ri*(
pentru m%ntuirea credincioilor&
,& 6*un/%nd mitropolit la ;ai (1807)) prima /ri*( a marelui ierarh a fost aceea de a 1nfiin-a
un seminar pentru formarea unui cler luminat 1n Moldova& 6stfel) 1n acelai an) a fondat
primul seminar din -ar() 1n chiliile M(n(stirii Socola din mar/inea oraului) seminar care
a dat /enera-ii 1ntre/i de preo-i 1nv(-a-i) dasc(li i ierarhi alei&
7& 5ra/ostea mitropolitului Veniamin Costachi pentru luminarea poporului 1-a 1ndemnat s(
1nfiin-e4e i alte coli 1n oraele Moldovei) precum i tipo/rafii pentru tip(rirea c(r-ilor 1n
lima rom%n(& Cele mai importante coli 1nfiin-ate din 1ndemnul i cu a*utorul lui au fostB
- Seminarul de la M(n(stirea Socola) 1n anul 1807A
- 9coala de c%nt(ri isericeti de la ;ai) 1n anul 180=A
- 9coala pentru maici din M(n(stirea 6/apia) 1n 180=A
- 9coal( 1ncep(toare) coal( normal( i /imna4iu la M(n(stirea Sfin-ii :rei ;erarhi din
;ai) 1n anul 18,8A
- 6cademia Mih(ilean( din ;ai) 1n anul 1874A
- 9coala pulic( pentru fetele or(enilor din ;ai) 1n 1874A
- 9coli pulice 1n toate oraele din Moldova) dup( 1874A
- ?rima coal( de arte i meserii din Moldova) 1n anul 1841&
4& >n lun/a sa p(storie) mitropolitul Veniamin ctitorete din nou i sfin-ete 4eci de iserici
m(n(stireti i numeroase iserici parohiale la sate i orae& 5intre isericile
m(n(stireti ctitorite cu a*utorul lui se pot amintiB iserica M(n(stirii V(ratec) iserica
M(n(stirii Sih(stria) iserica M(n(stirii Vorona) M(n(stirea .orai-a) Schitul 5ur(u)
$ar(u i altele& >ns() cea mai mare ctitorie a sa) pe l%n/( cele amintite) a fost Catedrala
mitropolitan( din ;ai) fondat( 1n 1877) dar r(mas( neterminat( 1n timpul vie-ii sale&
=& ?entru 1nt(rirea disciplinei 1n m(n(stiri) mitropolitul Veniamin a dat noi ae4(minte
m(n(stireti) a r%nduit stare-i din cei mai duhovniceti) a adus la colile 1nfiin-ate de el
dasc(li uni i a m(rit cele dou( tipo/rafii de la ;ai i M(n(stirea @eam-& >n aceste dou(
tiparni-e s-au tip(rit pentru folosul i luminarea poporului) p%n( la mutarea din via-( a
mitropolitului) peste o sut( trei4eci de titluri de c(r-i isericeti i de 1nv(-(tur(
duhovniceasc(& ?refe-ele acestor c(r-i sunt adev(rate epistole 4iditoare de suflet&
6& 6stfel) aa 1nv(-a mitropolitul Veniamin despre importan-a CVie-ilor Sfin-ilorD pentru
m%ntuirea sufletuluiB
- @u ar /rei cineva) nici ar fi departe de adev(r) dac( ar numi c(r-ile ce cuprind Vie-ile
Sfin-ilor) pe cele dou(spre4ece luni ale anului) rai 1mpodoit cu tot felul de pomi) cu
frumoase i dulci i de via-( f(c(toare roade) /r(din( cu tot felul de ieruri mirositoare i
de toat( oala i neputin-a t(m(duitoare&
7& Eicea iar(iB
- ?recum pomii i ierurile mirositoare 1ndulcesc sim-urile) veselesc ochii) desf(tea4(
/ustul) fac vesel sufletul privitorului) tot aa i c(r-ile cu Vie-ile Sfin-ilor 1m(r(tea4( pe
cel de4n(d(*duit) m%n/%ie pe cel nec(*it) pe cel p(c(tos 1l 1ntoarce la poc(in-() pe cel
1mpietrit la inim( 1l moaie i umilin-( 1i d(ruiescA pe cel r(t(cit 1l 1ntoarce) pe cel neplecat
1l pleac() sim-irile sufletului cele pline de am(r(ciunea p(catului le 1ndulcesc) iar pe om)
din vechi 1l fac nou) din mort) viuA din somnul nesim-irii i al lenevirii 1l deteapt(A c(tre
lucrarea faptelor une 1l pornescA c(tre urmarea sfin-ilor 1l aprind i c(tre calea ce duce
la >mp(r(-ia cerurilor 1l pov(-uiesc&
8& Eicea i acestea marele ierarhB
- Vie-ile i laudele sfin-ilor se aseam(n( str(lucirii stelelor& C() precum stelele sunt
ae4ate i 1nt(rite pe cer i luminea4( toate cele de su cer - p(m%ntul 1l str(lucesc)
marea o luminea4() pe cei ce 1noat( cu cor(iile 1i 1ndreptea4( - al c(ror nume dei nu-l
tim pentru mul-imea lor) 1ns( de frumuse-ea str(lucirii lor ne minun(m) 1n acelai chip
este i str(lucirea vie-ilor sfin-ilor& ?e suflet 1l str(lucesc) pe minte o luminea4() iar pe
trup cu ae4are un( i linitit( 1l 1ntocmesc&
+& Spunea iar(i mitropolitul VeniaminB
- ?recum Cstea de stea se deoseete 1n slav(D) tot aa i vie-ile sfin-ilor) una pe alta
1ntrece cu str(lucirea i cu slava) cu frumuse-ea) cu starea i cu deoseirea&
10& ;ar 1mpotriva celor ce nu citesc sfintele c(r-i) dup( cuv%ntul 2ericitului Simeon Metafrast)
4iceaB
- 5eopotriv( este r(ul i a /r(i cele necuviincioase i a t(cea pe cele ce sunt cinstite i
folositoare& C() precum cele necinstite i cele /reite vat(m( min-ile ascult(torilor) tot
aa) cel ce tace lucrurile cele une ale sfin-ilor) lipsete pe cretini de folos&
11& 6poi ad(u/a i aceste cuvinteB
- @u v( scumpi-i la cele ce sunt pentru folosul sufletului) pentru 1mr(c(- mintea) pentru
podoaa i pentru hrana lui& C() precum se hr(nete trupul acesta stric(tor i muritor din
ucatele cele stric(cioase) aa se hr(nete i sufletul cu cuv%ntul lui 5umne4eu) cu
istoriile cele sfinte i cu vie-ile sfin-ilor&
1,& ?recum trupul) nem%nc%nd ucatele cele potrivite lui) dup( o vreme nu mai poate fi viu)
ci moare) aa i sufletul care nu se hr(nete cu citirea dumne4eietilor Scripturi) cu
Vie-ile Sfin-ilor i cu Cuv%ntul lui 5umne4eu) nu poate fi viu nicidecum) ci este mort&
17& 6lteori) iar(i 1nv(-a poporul) 4ic%ndB
- ") omule) c%nd tu nu pofteti) nici 1-i este dra/ s( citeti cuvintele cele 1nv(-(toare de
fapte une) sufletul t(u nu se smerete) nu se umilete) nu se c(iete de p(catele sale&
C%nd tu nu te p(r(seti de r(ut(-i) c%nd nu cercete4i olnavii) nu miluieti pe s(racul cu
ce--i d( m%na) nu iueti pe aproapele ca pe sine-i) ci 4avistuieti sporirea lui i) 1n loc
de mil() r(peti cele ale s(racului) atunci sufletul t(u este mort cu totul despre faptele
une) care prin citirea dumne4eietilor Scripturi se lucrea4( i cresc i se adau/(&
14& ;ar pe cei lenei la citirea sfintelor c(r-i 1i 1ndemna) 4ic%ndB
- ?entru aceasta v( ru/(m i v( 1ndemn(m) 1mr(-ia-i Vie-ile Sfin-ilor i le citi-iA nu o
dat() nici de dou( ori) ci de multe ori& @u 4ice-i c( le-am citit o dat( sau de dou( ori i ne
este destul) Cc( m%ntuirea sufletului este 1ntru mult sfatD) 4ice 'cle4iastul&
1=& 6poi 4iceaB
- 5ac( ve-i citi de multe ori Vie-ile Sfin-ilor cu dreapt( credin-() cu evlavie i cu luare-
aminte) sufletul vostru se va detepta c(tre urmarea celor une) mintea se va lumina) iar
ochii se vor face dou( r%uri sau dou( i4voare de lacrimi& 6tunci ve-i cunoate milostivirea
lui 5umne4eu) un(tatea) facerea de ine c(tre aproapele& 6tunci ve-i cunoate c%t(
dra/oste au ar(tat sfin-ii c(tre 5umne4eu) Eiditorul nostru) 1nc%t unii i trupurile lor i le-
au dat spre munci pentru dra/ostea <ui) iar al-ii cu post i cu toat( p(timirea i le-au
topit&
16& Mitropolitul Veniamin ad(u/( i aceste cuvinteB
- !anii pe care 1i cheltui-i r(u la *ocul de c(r-i) la petreceri i la alte lucruri nefolositoare i
de suflet pier4(toare - pentru care) o) ce /reu ve-i fi 1ntrea-i 1n 4iua *udec(-iiF - da-i-i la
cump(rarea c(r-ilor i ve-i avea plat( de la 5umne4eu i laud( c( nu i-a-i cheltuit r(u& ;ar
vremea pe care o cheltui-i la *ocul de c(r-i i la alte deert(ciuni) cheltui-i-o 1ntru fapta
cea un( a citirii c(r-ilor Sfin-ilor ?(rin-i i ve-i sc(pa de mul-imea vorelor dearte pe
care le vori-i) pentru care mult( os%nd( ve-i avea 1naintea 1nfricoatului Gudec(tor) care
4ice c( pentru tot cuv%ntul deert vor da oamenii socoteal( 1n 4iua *udec(-ii&
17& ?entru aceasta - continu( mitropolitul Veniamin - v( ru/(m i v( poftim i v( 1ndemn(m
ca) p(r(sindu-v( de nite lucruri nefolositoare i de suflet pier4(toare ca acestea) prin
citirea Vie-ilor Sfin-ilor s( v( apuca-i de lucrarea faptelor une i c(tre r%vna i urmarea
sfin-ilor s( v( 1ntinde-i) ca 1mpreun( cu d%nii s( v( s(l(lui-i 1ntru >mp(r(-ia cerurilor&
18& Eicea iar(i c(tre fiii s(i duhovnicetiB
- 5ec%t toate c%te se cuvin i a*ut( c(tre luminarea) c(tre deteptarea i 1ndemnarea
spre lucrarea faptelor une) prin care se pricinuiete omului m%ntuirea i suirea privirii
spre cele 1nalte) mai de nevoie este citirea dumne- 4eietilor Scripturi cele de 5umne4eu
insuflate) o) prea iuite cititorule&
1+& Eise i acesteaB
- Cuvintele 5omnului sunt cuvinte curate) ar/int cu foc l(murit) haine aurite) care din
l%na cea prea al( a Mielului lui 5umne4eu Celui ce ridic( p(tatele lumii s-au -esutA piei
/%ndite ale cortului m(rturiei) care 1nsufle-esc firea noastr( cea omor%t( prin c(lcarea
dumne4eietilor porunci) care ne 4idesc) ne 1mrac( i ne 1mpodoesc ca pe un cort
sf%nt i iseric( sfin-it() spre s(l(luirea 1n noi a nem(r/initului 5umne4eu&
,0& ;ar despre /reutatea r(spunderii arhiereti) acestea 4icea smeritul p(stor al turmei lui
.ristosB
- 5eci) am cunoscut cum c( vremurile de acum sunt iu-i) lucrurile potriv- nice) via-a
omului scurt() p(catele multe) moartea se apropie) funia vie-ii din 4i 1n 4i se tot str%n/e
la ste*ar) muncile iadului multe i /roa4nice i nesf%rite) focul /heenei ar4(tor i cumplit)
tartarul at%t de rece) c%t i diavolul se cutremur( de d%nsul) muncitorii nemilostivi i
Gudec(torul prea drept&
<%n/( acestea) aduc%ndu-mi aminte cum c( nici ca ;acov acela nu sunt puternic a
pr(v(li piatra de pe /ura f%nt%nii i a-mi ad(pa oile turmei mele celei cuv%nt(toareA nici
ca lui Moise nu mi s-a pref(cut toia/ul 1n arpeA nici apa 1n s%n/e nu am pref(cut-o) spre
1ncredin-area trimiterii pentru a scoate pe noul ;srael din p(cat i c(tre >mp(r(-ia cerurilor
a-l pov(-uiA ci aa prost) vai mie) cu care suflet i cu care inim() eu) cel f(r( de minte)
am 1ndr(4nit a lua asupra mea slu*a aceasta) pe care o am primitH
,1& 6lt(dat( iar(i se m(rturisea mitropolitul VeniaminB
- Vai mie) cum am 1ndr(4nit eu 1ndr(4ne-ul i m-am 1mpov(rat cu o sarcin( at%t de /reaH
5ar) oare) luat-am i eu vreo descoperire ca s( primesc asupr(-mi o slu*( ca aceasta
at%t de mareH 6u4it-am i eu ca MoiseB Vino i te voi trimite pe tineF (;eire) 7) 10)&
Socotitu-mi-am mai 1nt%i nevrednicia meaH Eis-am c( sunt amor-it la /las i 4(avnic la
lim( pentru prostimea i ne1nv(-(tura meaH Eis-amB @u sunt vrednic) 5oamne) ca
Moise) atunciH $u/atu-m-am ca acelaB $o/u-m( Iie) 5oamne) pune pe altul care va fi
vrednic a fi trimii (le& 4) 17)& 6h) foarte am /reit) tic(losul) i m-am am(/it i am urmat
sfaturilor omeneti i nu mi-am deschis ochiul min-ii ca s( v(d i s(-mi m(sor neputin-a
meaF
,,& <a urm( ad(u/a i acesteaB
- 6rhieria <e/ii @oi este mai presus dec%t porunca <e/ii Vechi& C( acolo era ieirea cea
din '/ipt) aici fu/irea de p(catA acolo i4(virea de tirania lui 2araon) aici i4(virea
sufletelor de silnicia diavolului&
,7& 6t%t de mult pre-uia marele mitropolit cuvintele Sf%ntului ;oan Sc(rarul) 1nc%t le
recomanda tuturor 4ic%ndB
- ?recum p%inea este) dec%t toate celelalte ucate) mai de nevoie trupului) aa este i
cartea aceasta a Sf%ntului ;oan Sinaitul) celui ce poftete m%ntuirea sa) mai de nevoie
dec%t toate celelalte c(r-i p(rinteti& 9i precum luna pe stele) aa i aceasta pe celelalte
le cov%rete& 9i precum dec%t celelalte sim-uri ale omului vederea este mai lucr(toare)
aa i cartea asta este mai lucr(toare dec%t acelea la m%ntuirea omului& 2iindc( aceasta
spune toate preasfintele voi ale lui 5umne4eu) dec%t altele mult mai minunate i mai
luminate&
,4& Scara Sf%ntului ;oan) continu( unul p(stor) este nu numai monahilor) ci i mirenilor
preaun 1ndreptar i canon) care pov(-uiete pe to-i cu de-a- m(nuntul c(tre cele
cuviincioase& ?rin 1nv(-(turile ei cele 1n-elepte) ea aduce pe cei ce o citesc pe d%nsa
c(tre umilin-( i c(tre pl%nsul cel cur(-itor de toate 1ntin(ciunile cele trupeti i sufleteti&
@u este cu putin-( a povesti lima omeneasc() dup( vrednicie) darurile cele minunate
ale acestei c(r-i) cu care r(spl(tete pe cititorii i 1ndr(/itorii ei&
,=& 6poi ad(u/a i cuvintele acesteaB
- ?rimi-i cartea aceasta cu dra/oste) o) iui-i cititori) i citi-i-o des i cu luare-aminte) c()
ne/reit) ea este oarecare toia/ al lui Moise) prin care ve-i putea desface marea vie-ii
acesteia celei mult 1nv(luite i a patimilor celor 1nvifo- r(toare) i f(r( de prime*die o ve-i
trece) iar pe faraon cel /%ndit) adic( pe diavolul) 1ntru d%nsa 1l ve-i vedea cufundat) ca i
;srael cel de demult pe e/ipteni&
,6& ;ar(i 4iceaB
- Cartea aceasta este man( care 1ndulcete sim-urile sufletului celui am(r%t de patimile
i de valurile vie-ii acesteia& 'ste liman care i4(vete pe cei ce scap( la citirea ei) 1i
sloo4ete de cufundarea 1n p(catele cele mult 1ncon*ur(toare i 1i face pe d%nii s(
1noate f(r( de prime*die prin apele vie-ii acesteia celei mult tulurate&
,7& Eicea iar(iB
- Scara Sf%ntului ;oan Sinaitul este scara aceea pe care a v(4ut-o ;acov cel de demult)
al c(rei cap(t a*un/e p%n( la cer - 1ntru care 5umne4eu este 1nt(rit - i pe care 1n/erii se
po/oar( ca nite duhuri slu*itoare pentru cei ce vor s( moteneasc( m%ntuirea) iar
sufletele cele ce se m%ntuiesc printr-1nsa) se suie i 5umne4eu le primete i 1ntru
>mp(r(-ia Sa le s(l(luiete&
,8& <a urm() ad(u/a mitropolitul VeniaminB
- Cel ce 1nsetea4( de m%ntuirea sa) s( aler/e la r%ul acesta prea dulce i cu adev(rat se
va prea 1ndulci i prea se va veseli& C( pornirile r%ului acestuia cu adev(rat veselesc
cetatea lui 5umne4eu) adic( pe sufletele credincioilor) i luminat stri/() chem%ndu-i pe
d%niiB CVeni-i) apropia-i-v( to-i cei ce dori-i s( v( s(tura-i din roadele Mele cele
pricinuitoare de via-( venic(D&
,+& ;ar despre r%nduiala slu*elor isericeti) astfel 1nv(-a mitropolitul Veniamin pe fiii s(i
duhovnicetiB
- >n tot chipul ne-am silit a le t(lm(ci ine i dup( firea limii noastre) spre mai lesne-
1n-ele/erea cititorului) tiind c( unii din cititorii cei de pe la -ar( se afl( cam slai spre
citire i cam /rei la 1n-ele/ere& Ca nu din pricina aceasta) a ne1n-ele/erii) s( r(m%n(
ceva din cele cuviincioase ale slu*ei necitit sau nec%ntat i s( /reeasc( 1naintea lui
5umne4eu sau 1naintea ?reasfintei @(sc(toare de 5umne4eu sau 1naintea sf%ntului
c(ruia 1i c%nt( slu*a i 1n loc de inecuv%ntare i de iertarea p(catelor pentru osteneal()
ur/ie i lestem s(-i tra/( asupra sa pentru netiin-( i /reeal(&
70& Eicea iar(i unul p(storB
- ?e c%t de cu os%rdie) cu dra/oste i cu evlavie c%nt( cineva lui 5umne4eu sau
@(sc(toarei de 5umne4eu sau sf%ntului) cu 1n-ele/ere i cu dreapt( credin-() pe at%t se
mul-umete i 5umne4eu i ?reasf%nta @(sc(toare i sfin-ii care se roa/( i milostivesc
pe 5umne4eu asupra lui s(-i d(ruiasc( iertare p(catelor&
71& 6poi ad(u/a i acesteaA
- Ceea ce place lui 5umne4eu) place i ?reasfintei @(sc(toare de 5umne4eu i sfin-ilor
<ui& ;ar ceea ce place Sfin-ilor <ui) place i ?reasfintei @(sc(toare de 5umne4eu) place
i lui 5umne4eu&
7,& ;ar pentru folosul tipicului 4iceaB
- :ipicul i umletul vi-1 pun 1n una r%nduiala) cum s( umla-i 1n !iserica lui 5umne4eu
cu cucernicie i evlavie) cum s( v( purta-i 1ntru cele sfinte) cum s( citi-i cu luare-aminte
i cu os%rdie cuvintele Sfin-ilor ?(rin-i 1n urechile ascult(torilor) ca i pe sinev( s( v(
folosi-i i pe ascult(tori pe calea m%ntuirii s(-i pov(-ui-i&
77& :ipicul) spunea mitropolitul Veniamin) v( va 1nv(-a cu c%t( os%rdie s( v( afla-i c(tre
sfintele slu*e ale lui 5umne4eu) ale ?reasfintei @(sc(toare de 5umne4eu i ale sfin-ilor
<ui) pe care se cade s( o ai( fiecare cretin& Cu c%t mai mult preo-ii i diaconii care
sunt datori a fi lumin( i a se face model i pild( de fapte une enoriailor lorF
74& 5ac( aa v( ve-i s%r/ui) ad(u/a mitropolitul) a citi tipicul i 1nv(-(turile lui a le cunoate)
dac( v( ve-i deprinde i v( ve-i oinui 1ntru 1nv(-(turile lui i slu*ele sfin-ilor ine le ve-i
or%ndui) dac( ve-i fi s%r/uincioi c(tre cele dumne4eieti i ve-i fi iuitori de unele
r%nduieli ale slu*elor sfin-ilor) ale ceremoniilor isericeti i vie-uirii celei pl(cute)
motenitori >mp(r(-iei cerurilor v( ve-i face& C( acesta este i scopul t(lm(cirii tipicului&
7=& ?entru folosul citirii Sfintelor Scripturi) aa 1nv(-a marele mitropolitB
- Ce este mai dulce sau ce este mai veselitor 1n via-() dec%t a se apropia omul cu mintea
de 5umne4eu i a vori 1mpreun( cu 'l) printr-o aleas( i netulurat( cu/etare la citirea
dumne4eietilor cuvinteH 6cestea tiindu-le ?roorocul i 1mp(ratul 5avid) 4iceaB C%t sunt
de dulci limii mele cuvintele :ale) mai dulci dec%t mierea i fa/urul (?s& 18) 11 i 118)
107)&
76& 6lteori 1ndemna p(rintete pe to-i) 4ic%ndB
- >ndeletnici-i-v( 4iua i noaptea 1ntru citirea Sfintelor Scripturi i ve-i fi cu adev(rat ca
sadul l%n/( i4voarele apelor) aduc%nd la un( vreme rodul vie-ii i frun4ele
1mun(t(-itelor voastre fapte nu vor c(dea (?s& 1)7)&
77& ;ar despre importan-a Ceaslovului 1nv(-a) 4ic%ndB
- @u ar fi /reit cineva) nici departe de adev(r ar fi stat) de ar fi numit cartea aceasta
sfenic de aur cu apte f(clii) dup( vedenia ?roorocului Eaharia) c( pe cele apte <aude
ale Sfintei noastre !iserici "rtodo#e le 1nchipuiete) nici de ar fi numit-o cer& C() precum
cerul cuprinde 1n sine pe stele i pe cele apte planete) tot aa Ceaslovul) pe cele apte
<aude i pe mul-imea sfin-ilor ce se cuprind 1n cele dou(spre4ece luni&
78& Eicea iar(i 1n-eleptul p(rinte al MoldoveiB
- Cuprinde-i laudele acestea cu suflet voios) iuitorilor de .ristos cretini) f(r( de lene
d%ndu-le lui 5umne4eu 1n toate 4ilele) /%ndind la patimile 5omnului care se cuprind 1ntr-
1nsele) atept%nd cu un( n(de*de 4iua venirii lui .ristos la *udecat(& C( va veni av%nd
plata Sa cu Sine) ca s( r(spl(teasc( fiec(ruia dup( faptele lui& 9i crede-i) f(r( 1ndoial()
c( ve-i lua plata ostenelilor voastre&
7+& ?entru folosul 1nv(-(turii iar(i 4iceaB
- ?e c%t 1nv(-(tura 1nal-( i pream(rete pe om) cu at%t ne1nv(-(tura 1l 1n*osete i 1l
nimicete mai mult dec%t necuv%nt(toarele viet(-i&
Spunea mitropolitul Veniamin i acestea:
- Omul, fiind nzestrat de Dumnezeu cu talentul de fiin cuvnttoare, cu minte primitoare de tiin i
nendeletnicindu-se n nvtura nici unui fel de tiin sau meteug, nu se poate socoti vrednic de alt
numire, dect de slug viclean i lene !ici de alt rspltire vrednic, dect a se arunca n ntunericul
cel mai dinafar, unde este venic plngere i scrnirea dinilor "#atei $%, &'(
)ar pentru prinii care nu-i dau copiii la nvtur, zicea:
- *cigai de fii, cu adevrat, se pot socoti prinii cei ce nu se ngri+esc s dea nici un fel de nvtur
fiilor lor ,a nc i mai ri dect aceia, dup cum adeverete Sfntul )oan -ur de .ur, zicnd: /0
ucigaii de fii numai trupul l despart de suflet, iar cei ce nu dau 1un cretere i nvtur fiilor lor, i pe
trup l despart de suflet, i pe suflet de Dumnezeu2 Vai, deci, i amar vou, prinilor, n lumea aceasta,
dar mai vai i mai amar n ceea ce va s fie3
4iecare tiin sau meteug se ctig prin teorie i pra5is "practic( .ceasta ntocmai urmeaz i la
nvtura cretineasc 0a s fie cineva desvrit cretin tre1uie mai nti s ai1 teoria credinei, adic
s tie dumnezeiasca Scriptur i nvtur .poi s ai1 pra5is, adic s ai1 faptele credinei, cci
credina fr fapte este moart ")aco1 $, $'(
.duga apoi i aceste cuvinte:
- ,iserica, n veacurile de mai nainte, att se ngri+ea pentru nvtura credinei, nct, de la treapta
ar6iereilor, tot clerul, pn i anagnotii, se nsrcinau s cate6izeze poporul .veau nc i diaconie
rnduite pentru cate6izarea femeilor 7a nceput i slu+1a 7iturg6iei se svrea dup ce se propovduia
ndelung poporului nvtura credinei
8n zilele de acum, continua mitropolitul Veniamin, mpuinndu-se nvtura credinei, prea lesne a
putut s se mpuineze i credina Deci, mpuinndu-se credina, neaprat s-au mpuinat i semnele ei,
nct mrturiile Sfintelor Scripturi pentru semnele i minunile ce se fceau mai nainte, ca nite 1asme se
par astzi celor ce um1l ntru ntunericul netiinei i a necunotinei dumnezeietilor Scripturi )ar cele
puine i foarte rare minuni, care nc urmeaz acum, le socotesc ca de la ntmplare
.poi se ntre1 cu amrciune venera1ilul mitropolit:
- 0ine n ziua de astzi se ndeletnicete cu citirea Sfintelor Scripturi, ca s poat cunoate ce este
Dumnezeu, ce este lumea i ce este omul9 0are printe se srguiete a ntemeia n inima fiilor si
cunotina de Dumnezeu, nvtura dogmelor credinei i poruncile 7egii9
0u adevrat foarte puini sunt unii ca acetia i, adevrul grind, mai tot tineretul veacului acestuia, lipsit
de toat tiina cretinetilor nvturi, s-a a1tut la netre1nice ndeletniciri, la 1asme i la tot felul de
zdrnicii, din care izvorsc toat clcarea de lege i ne1garea de seam a poruncilor !ite ndeletniciri
ca acestea prea lesne au putut rsturna, n multe pri ale :uropei, turnul credinei, a crui temelie n-a
fost aezat pe fundamentul dogmelor ortodo5e
Dar i ortodocilor, adug mitropolitul, nu puin rtcire pricinuiesc 0 prin acestea, mndrindu-se
fiecare a se socoti pe sine filosof i nvat, nu ngduie mai mult a fi povuit de frul credinei, pentru c
l oprete de a-i svri voile inimii sale 0i i nlucete lui singur de la sine drepti i legi
;is-a iari 1unul pstor:
- Socotind eu nevrednicul c, lund pe umeri sarcina ar6ipstoriei rii acesteia, de nu m voi srgui a
ndeprta pe cuvnttoarea mea /turm2 de la nite cderi ca acestea, mai nfricoat m va mustra
Dreptul <udector pentru aceasta, dect pentru nsei pcatele mele, m-am srguit, i prin ndemnare,
dar i prin nsi a mea osteneal i c6eltuial, de am tlmcit i am tiprit cri cu tot felul de nvturi
povuitoare la adevrata cunotin i dttoare de mult folos sufletesc
)ar pentru folosul crilor, zicea marele ierar6:
- !de+dea pe care o am 6rnit i o 6rnesc n sufletul meu este c, nmulindu-se crile i tiinele n
lim1a patriei, dac nu eu, urmaii mei se = vor nvrednici a se folosi de cler nvat i ncuviinat pentru a
ctiga popor luminat n nvturi cretineti .ceast nde+de m-a fcut neadormit i neo1osit n
tlmcirea sfintelor cri, din care multe stau netiprite pentru nenlesnire
.poi ndemna pe cititori, zicnd:
- 4ii, iu1iilor, cu luare-aminte la citirea acestei cri$>, ca nu toat trecnd-o cu oc6ii, n minte s nu
rmn nimic sau foarte puin din cele ce ai citit ?e aceast carte de mare folos pricinuitoare v-o pun
astzi nainte, iu1iilor patrioi, i v rog s o primii ca pe o mplinire a unora din datoriile mele ctre
cuvnttoarea mea turm
)ar despre felul cum tre1uie,s se citeasc sfintele cri, astfel nva:
- #intea este ntocmai ca i stomacul @i dup cum multa mncare aduce nemistuire, iar dup o vreme
a+unge stomacul s nu poat mistui nimic, asemenea este i mintea 0nd cineva o ncarc cu mult
citire, ndat ce a nc6is cartea, a uitat tot ce a citit )ar dup o vreme a+unge mintea cu totul nelucrtoare
i uit i cele ce a tiut mai nainte
.adar, cel ce voiete a se folosi din citire tre1uie neaprat s urmeze dieta aceasta .dic, dup ce va
citi n linite, cu 1un luare-aminte, o nc6eiere a unei pricini, s nc6id cartea i s se ntre1e pe sine ce
a citit @i toate acelea repetndu-le n gndul su, s urmeze iari nainte, ct va socoti c i poate mistui
mintea 8n acest c6ip se folosete cu adevrat, c, toate aternndu-se cu 1un rnduial n mintea sa,
oricnd poate mprti i pe alii din cunotinele sale .poi i mintea sa se face 1ine lucrtoare, innd
n 1un stare pe toate cte a auzit sau a citit
;icea mitropolitul Veniamin ctre pstorii si:
- 4iilor, rugai-v i pentru mine, ca cel ce totdeauna mai mult cinstesc folosul de o1te dect rsuflarea
ce-mi ine viaa 0 pe toate puterile trupeti i du6ovniceti n armonie, ca pe nite strune, le am ntinse,
pe care oricnd le vor mica degetele o1tii sunt gata a face sunetul glasului ce este plcut dragostei
tuturor
.ltdat iari i ndemna:
- ?rimii cu dragoste osrdia mea, iu1iilor, dimpreun cu citirea acestei crticele, care la vedere dei se
arat mic, dar lund aminte nelegerile noimelor ei cele nalte, dimpreun urmai i pocinei celui
smerit, care cu toat inima se pociete i cu amar plnge i se ciete de pcatele sale naintea lui
Dumnezeu
;icea iari:
- ,atei nencetat la ua milostivirii lui Dumnezeu, pn ce v va milui i se va nc6ipui Aristos cu sfintele
7ui patimi n inimile voastre !u pierdei vremea n zadar, pe care Dumnezeu v-o d spre pocin,
ateptnd ntoarcerea voastr ?entru ca nu cumva, dup cea prea mult i ndelung r1dare a 7ui, s
soseasc i +udecata, i nu va fi atunci 0el ce iz1vete
.poi aduga i aceasta:
- 7epdai tot vicleugul, pizma i rutatea din inimile voastre i toat necuria, zavistia i 6ula din
sufletele voastre i v va primi Dumnezeu ntru pocin 4ii 1lnzi, cucernici, cu evlavie ctre cele sfinte,
iu1itori de Dumnezeu, iu1itori de frai i vei petrece ntru aceast via zile fericite, iar la sfritul vieii
voastre vei merge acolo cu 1une nde+di de mntuire )u1iilor, fii osrduitori spre toat fapta 1un ntru
aceast puin via i pentru mine v rugai, c sunt al dragostei voastre de amndou fericirile rugtor
;icea i acestea:
- Sfinitele Scripturi s nu v rmn a le citi totdeauna 0i, mai ales s v ndemnai unii pe alii spre tot
lucrul folositor #ai mult, pe fii i pe toat tinerimea s-i povuii spre toat fapta 1un, spre toate
nvturile cele sntoase, de Dumnezeu plcute i folositoare, dup datoria pe care o avei, c pentru
aceti tineri avei s dai seam naintea lui Dumnezeu
.poi adaug, zicnd:
- Stai ntru toat fapta 1un i fii ateptnd cu 1un nde+de ziua venirii lui Aristos la +udecat 0 va
veni, avnd plata Sa cu Sine, ca s rsplteasc fiecruia dup lucrurile lui, precum 8nsui fgduiete
Despre svrirea slu+1elor n lim1a romneasc zicea:
- S v mirai de negrita nelepciune a ;iditorului ntregii fpturi, cum din nimic pe toate le-a adus ntru a
fi ?recum i pe a noastr lim1, att de mpresurat de multe altele, a ridicat-o la atta nlime i
vrednicie, nct s 1inevoiasc a ne nvrednici s-i aducem printr-nsa do5ologii, cereri i mulumiri,
nc6inndu-ne Sfintei Breimi ntru o fiin, ?rintelui i 4iului i Sfntului Du6
8n prefaa /?enticostarului2 spunea mitropolitul Veniamin aceste cuvinte pline de 1ucurie
du6ovniceasc:
- O, carte aurit3 Bu, ivindu-te, risipeti toat ntristarea sufletelor i ,iserica lui Dumnezeu se umple de
lumin i de strlucire Bu, artndu-te, izgoneti toat posomorrea feelor ce se pricinuiete din
ntristarea inimilor celor apsate de lacrimi i de amrciune Bu pe toi credincioii i c6emi, ca de o1te
s se veseleasc Bu, de o1te, tuturor le dai 1une nde+di de mntuire Bu c6emi i pe drepi i pe
pctoi i pe cei ce s-au nfrnat i au postit i pe cei ce s-au lenevit i nu au postit, ca toi mpreun s
se 1ucure i s se veseleasc
Spunea pstorul cel 1un i aceste ndemnuri printeti:
- Venii s ne 1ucurm de Domnul, 0are ne ine i ne 6rnete i ne d toate 1untile i ra1d toate
pcatele i frdelegile noastre, i ca un 1un i iu1itor de oameni nu ne pedepsete 0i, totdeauna
ndelung ra1d, ateptnd pocina s ne ierte, s ne m1rieze i s ne fac prtai nu numai 8nvierii,
ci i 8mpriei Sale
;icea iari:
- S nu ne lenevim, trecndu-ne vremea n zadar, pe care Dumnezeu ne-o d spre pocin 0i n tot
minutul s fim cu gri+ c vine, vine ziua Domnului cea mare i nfricoat, cnd fiecare va primi plata sa
precum a lucrat n via
0easlovul, zicea mitropolitul Veniamin, este cartea rugciunilor celor mai tre1uincioase, care 6rnesc
sufletul cu cele mai mngietoare i pline de umilin sfinte rugciuni, cu care sufletele cele evlavioase,
ncet aprinzndu-se ctre Dumnezeu, strig cu ?roorocul: 0t sunt de dulci gtle+ului meu cuvintele Bale,
Doamne3
8n prefaa Aronografului zicea iari 1unul pstor al #oldovei:
- .vnd eu sarcina ar6ipstoriei i a purtrii de gri+ pentru punea oilor celor cuvnttoare, am pus tot
felul de silin, i nsumi, i prin alii, a se tlmci cuvntul lui Dumnezeu din felurite lim1i i cri
m1riate de maica noastr, dreptmritoarea ,iseric a Csritului, spre folosul i mntuirea
1inecredinciosului popor al neamului romnesc
;icea iari:
- De dou a+utoare morale mai nti avem tre1uin, spre a putea a+unge ctre mntuire .dic de
cunotin i de credin @i precum credina nvie prin fapte 1une, cci altfel este moart, de asemenea,
cunotina, care nate pe credin, se capt i se desvrete prin nvtura dumnezeietilor Scripturi
?entru aceasta i #ntuitorul, trimind pe apostolii Si n lume, le-a zis: #ergnd, nvai toate
neamurile, predicndu-le :vang6elia #ea i apoi i 1otezai "#arcu DE, D%(
8n prefaa /)storiei 1isericeti2, zicea marele ierar6:
- !umai ,iserica a putut face din fiare fii ai lui )srael, popor ales i 1ineplcut, srguincios lucrtor al
pmntului, supus credincios domnitorului, printe duios al familiei, mdular rvnitor al statului i, cu un
cuvnt, cetean folositor al societii
.poi continua, zicnd:
- 0itind )storia 1isericeasc, va vedea fiecare c azilul tiinelor i al literaturii n timpul prigonirilor 1ar1are
a fost ,iserica @i, ca s zic aa, lumina nelepciunii s-a pstrat cu sfinenie n focul tainelor altarului )ar
pzitorii preiosului depozit al culturii au fost clericii, nvtorii fireti ai moralei
;icea iari:
- Dac fiecare din noi va face tot ceea ce poate n 1inele ,isericii, al patriei i al omenirii, nu va pieri
cetatea noastr
.ltdat zicea cu durere mitropolitul Veniamin:
- De vom alerga cu )eremia pe cile )erusalimului cutnd, nu vom afla pe acela care s fac +udecat i
s cerce credina ?entru c, de la cel mai mic pn la cel mare, toi au fcut frdelegiF de la preot i
pn la profetul mincinos, care voiete a vindeca sfrmarea poporului cu graiuri mincinoase, zicnd:
?ace3 cnd pacea i lipsete cu totul, c6iar din inima lui 0e vom zice pentru astfel de paravai "trdtori(
ai lui Dumnezeu i ai oamenilor, care au prsit izvorul apei celei vii i i-au spat lor fntni necurate, ce
se surp i nu in9
- 4iii veacului acestuia, temndu-se de moarte, doresc viaa, ca s m1rieze lumea pierzrii i s
noate n oceanul patimilor lor Dar cine va da capului meu ap i oc6ilor mei izvoare de lacrimi - zice
)eremia ?roorocul - ca s plng poporul acesta i pe cei rnii ai si, ziua i noaptea9 ")er D, DE(
Spunea marele ierar6 i acestea:
- !umai un trai ce ar urmri scopuri cretineti, folositoare lumii, se poate numi via .ltfel trupul nostru,
n care sta ngrmdit spuza patimilor, nu poate fi pentru om dect o nc6isoare n al crei ntuneric stau
6arurile lui cele dumnezeieti
;ise iari mitropolitul Veniamin:
- )u1iii mei fii i frai3 Dac adevrata glorie, adevrata mrire st numai n virtute, apoi pentru a fi 1r1ai
mari i pentru a mprai peste lume i peste eonii "mai marii( ei, nu avem tre1uin de tronuri, nu avem
nevoie de diademe, nu avem lips de sceptre, fr numai a lucra n via Domnului 1untatea i a face
dreptate .poi, unii prin dragostea evang6elic, s um1lm ntr-un gnd n casa lui Dumnezeu, cugetnd
ziua i noaptea la 7egea Domnului
.poi continua, zicnd:
- 8n 7egea Domnului s punem voia noastr, ca, aa n nevoie, s putem zice cu )ezec6iel: .du-i aminte
de noi, o, Dumnezeule, c am um1lat naintea Ba ntru adevr i cu inima 1inevoitoare am fcut cele
1une ntru oc6ii Bi "?lngeri %,D( )at mi+locul prin care s putem vieui, nu ndelung, dar cu nemurire, ori
n ce poziie i stare ne-am afla
;icea iari:
- !imic nu este, iu1iilor, mai mare, mai puternic, mai strlucit, mai folositor su1 soare i totodat mai uor
de do1ndit dect 1unurile virtuii ?rin virtute i prin credin, nu prin arme i putere lumeasc, sfinii toi
au 1iruit cumplitele mprii ale ntunericului i au ntemeiat mpria :vang6eliei
Dup cincizeci de ani de +ertf, de osteneal i de rodnic slu+ire ar6iereasc n ,iserica lui Aristos
"DGH$-DI>$(, mitropolitul Veniamin 0ostac6i s-a retras la #nstirea Slatina, unde a mai trit nc patru
ani ca simplu mona6, traducnd n continuare cri folositoare de suflet din lim1a greac vec6e, pentru
luminarea poporului nostru ortodo5
#icat de 6arul Du6ului Sfnt, /smeritul printe du6ovnicesc al #oldovei2, nainte de o1tescul su
sfrit, i mparte prin testament toat agoniseala sa la mnstire i la sraci, adresnd tuturor cele mai
de pe urm cuvinte de o1teasc iertare i 1inecuvntare:
- 7as, iert i 1inecuvintez din toat inima i din tot sufletul pe toi fraii mei cretini i pe nii cei ce m
ursc i pe cei ce m-au nedreptit i pe cei ce au ntins curse n calea mea i c6iar pe cei ce mi-au fcut
vreun ru vzut ori nevzut, rugnd pe milostivul Dumnezeu s nu +udece faptele acelora, ci cu ndurarea
Sa s-i ierte pe toi, dup cum i-am iertat i eu
)ar pentru nmormntarea sa, marele ierar6 Veniamin 0ostac6i scrie n acelai testament:
- 8nsrcinez pe fiul meu #eletie ca, pentru dragostea Domnului, nmormntarea s mi se fac dup
povuirea ce i-am dat, numai cu prinii din mnstire, din afar de sfnta 1iseric, fr ar6ierei, simplu
i fr zadarnice pompe i c6eltuieli

CARTE PASTORAL
DAT N EPARHIA ROMANULUI
"?ro1a1il, la anul DGHE(
Veniamin, cu mila lui Dumnezeu, Smerit Ei!c" R"manului
/De cnd Dumnezeiasca ?ronie au 1inevoit de ne-au ncredinat dregtoria pstoriei celei du6ovniceti,
scopul nostru au fost i este 1una c6ivernisire a ,isericilor, mntuirea oilor celor cuvnttoare i rvna
pentru cuviincioasa petrecere a preoilor Domnului
Drept aceasta, iat, preote, i-am pus nainte aceste ponturi cum i se cade s petreci, pre care te
ndatoresc s le citeti adeseori, i ceea ce te nva s pzeti ntocmai neaprat
a Dator eti, o, preote, ca unul ce ai primit asupra ta Darul ?reasfntului Du6 i te-ai pus nvtor
norodului, s nu-i fie petrecerea ca celor de o1te, ci s fii ferit i pzit de toat pri6ana care aduce
scandal i defimare cinului tu, "adic( de 1eie, care este nceptura tuturor rutilor, de zavistie, de
mndrie, de glcevi, de +udeci, de sudlmi, de cuvinte dearte, de +urmnturi drepte ori nedrepte i de
a iei martor mpotriva cuiva @i s fii curat att la cele din luntru ale tale, cum i pe dinafar, gri+it la
6aine, splat i pieptnat, ca, cu toate faptele i urmrile tale, s fii pild celor ce privesc la tine, c
o1iceiu au supuii a urma ntru toate povuitorul lor
1 S ai1i purtare de gri+ pentru ,iserica la care eti ornduit slu+itoriu, ca s fie gri+it i mpodo1it cu
cele tre1uincioase, att nuntru, cri, veminte, icoane, sfinte vase, cristelni pentru Sfntul ,otez, n
care s se poat afunda pruncul cu lesnire n trei afundri, iar nu n turnri sau n alt c6ip cum i pe
dinafar iari s fie 1ine acoperit i ngrdit mpre+urF iar cnd va fi lipsit de ceva, o dat i de dou
ori, s ndemni pe ctitori sau pe poporani ca s mplineasc cele tre1uincioase )ar, neurmnd sfatul tu,
s ari la protopopul inutului, ca dup nvtura ce va lua de la noi s urmeze
c 0nd vei avea s slu+eti dumnezeiasca 7iturg6ie, s posteti cu o zi mai nainte, s te dez1raci de
toate gri+ile lumeti, ntru acea vreme s te mpaci cu toi din toat inima ta i aa s svreti <ertfa cea
fr de snge, ca s fie 1ine primit n Sfntul <ertfelnic cel mai presus de 0eruri
d Sfntul .gne vreau s-l pzeti i s-l gri+eti ca s nu umezeasc i s mucezeasc, cerndu-l la
vreme i uscndu-l cu mare rnduial, cum i potrivirea Sfintelor Baine prea cu luare aminte s fie, ca nu
fietecum s se svreasc i s rmie ct de puin cusur, cu neornduial
e ?e poporanii ti s-i sftuieti cele du6ovniceti i s-i ndemni ca s mearg la ,iseric n toate
Duminicile i sr1torile i s se spovedeasc fiete care de patru ori pe an sau mcar o dat i care vor
fi vrednici s se i mprteasc .i+derea i pe casnicii ti s-i nvei frica lui Dumnezeu, cu
ndeletnicire la rugciuni, a pzi curenia, a fi cinstii i asculttori, ferindu-se de adunri necuviincioase,
ca s ia i alii pild 1un n casa ta
f S te sileti n tot c6ipul ca s de+g6ini "ndeprtezi( dintre poporani vr+ile, farmecile, descntecele,
1ierile i altele asemenea acestora, care le fac cei mai muli prin casele lor, cci aceste sunt lucruri
pgneti i neplcute lui Dumnezeu 0i de va fi 1olnav cineva dintre poporani, s c6eme preotul s se
roage pentru dnsul, dup nvtura .postolului ce zice: 0 rugciunea credinei va mntui pre cel
1olnav ")ac %, D%(
g S nu fii volnic a cununa, ori slo1od, ori ro1, fr de pecetluit cu pecetea noastr, nici a te ridica din
satul acela unde te afli i a merge aiurea, sau a slu+i la alt ,iseric fr tirea i 1lagoslovenia noastr,
cci ndrznind vei fi supus supt grele canoane
6 De te va supra cineva, s nu-i rspunzi cu sudlmi i ocri, ci s ari la protopopul inutului i se va
nlepi suprtorul tu Sau cnd vei avea pricin de glceava, nu eti slo1od a merge la +udecat
politiceasc, cci dregtorii politiceti nu pot s te +udece pre tine, fiind preot
0i, cnd vei avea vreo suprare de +udecat, tot la protopopul vei merge de-i vei cere dreptate @i cnd
protopopul nu te va putea odi6ni, s fii ndatorit a veni la noi, ca s te punem la cale 8ns te ferete s nu
fii tu nceptorul pricinii, c apoi vei fi supus canonisirii
.ceste mai sus artate, ce i s-au pus ca o oglind nainte, privete-le, o, preote, i de vei pzi ntocmai
neaprat, 1ine s tii c vei ctiga dragoste i evlavie de la oameni, cinstea i a+utorul lor vei do1ndi
.r6iereul se va 1ucura de tine i te va iu1i ca pre un mpreun slu+itor al Bainelor lui Dumnezeu, carele,
aa s te ntreasc Domnul Dumnezeu, a le pzi neaprat, cu iu1irea 7ui de oameni n veci .min2