Sunteți pe pagina 1din 3

Mitropolitul Varlaam: sfintenie si cultura

MITROPOLITUL VARLAAM al Moldovei i Sucevei (+ 1653)


In viata Bisericii au existat mereu oameni alesi de Dumnezeu pentru a schimba istoria comunitatilor de credinciosi in care au trait.Un astfel de om, ales de Dumnezeu sa pastoreasca sufletele credinciosilor din Moldova si sa revigoreze viata spirituala si culturala de pe aceste meleaguri a fost si Varlaam Motoc, un mitropolit ramas in istorie ca cel care a adus cartea romaneasca tiparita in eparhia sa. Mitropolitul Varlaam Mooc a fost unul din cei mai mari ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romne, din ntreaga sa istorie. S a n!scut n "ude#ul $rancea, n anul %&'(, dintr o familie de #!rani r!ze)i foarte iubitori de *ristos. Din botez se chema $asile. Deci, fiind chemat s! slu"easc! Biserica lui *ristos )i primind o educa#ie aleas!, din copil!rie a intrat n ob)tea Mnstirii Neam. +poi, auzind de vestitul egumen Dosoftei de la Schitul lui ,osima )i de petrecerea siha)trilor de pe valea p-r-ului Secu, t-n!rul $asile Mo#oc s a stabilit aici prin anii %&.( %&./. 0imp de peste cincisprezece ani a fost ntru toate ascult!tor dasc!lului s!u, egumenul Dosoftei, deprinz-nd de la el dragostea de Dumnezeu )i mult! cuno)tin#! de carte. 1n anul %2(2, egumenul Dosoftei se mut! din via#a aceasta, iar n anul %2(', ieromonahul Varlaam este ales egumen al M!n!stirii Secu. 1n toamna anului %23/, arhimandritul Varlaam este ales, hirotonit )i a)ezat mitropolit al Moldovei n locul nainta)ului s!u +tanasie, atunci r!posat, p!storind Biserica lui *ristos timp de /% de ani. +p!sat de b!tr-ne#e, n anul %2&3 se retrage la metanie, iar n %2&4, la %. decembrie, se mut! din via#a aceasta )i este nmorm-ntat al!turi de biseric!. Fapte i cuvinte de nvtur ale Mitropolitului Varlaam %. +cest vas ales al lui *ristos a fost din pruncie umbrit de darul Duhului Sf-nt )i nzestrat cu mult! n#elepciune )i r-vn! spre cele dumnezeie)ti. 5!ci neav-nd p!rin#i boga#i )i nv!#a#i, s a f!cut p!rinte luminat al Moldovei, nv!#-nd pe to#i frica de Dumnezeu )i dreapta credin#! ortodox!. /. 1n Schitul lui ,osima, t-n!rul Varlaam ntrecea pe ceilal#i p!rin#i cu bl-nde#ea, cu ascultarea )i cu sfin#enia vie#ii lui, nc-t de to#i era iubit )i cinstit ca un adev!rat c!lug!r )i p!rinte duhovnicesc. 3. Dogmele credin#ei ortodoxe, nv!#!turile Sfin#ilor 6!rin#i )i ad-ncul teologiei, ieromonahul Varlaam le a deprins de la dasc!lul s!u, egumenul Dosoftei, )i de la episcopul de 7oman, Mitrofan, cu metania din Secu. 8. 5a egumen al M!n!stirii Secu, arhimandritul Varlaam a pov!#uit cu mult! n#elepciune duhovniceasc! aceast! ob)te timp de /8 de ani, reu)ind s! creasc! mul#i fii suflete)ti )i s! formeze pe valea Secului o adev!rat! lavr! monahal!, vestit! n toat! Moldova, M!n!stirea Secu devenind o vatr! isihast! de rug!ciune, de g-ndire )i de tr!ire ortodox!. &. 1n ob)tea sa, egumenul Varlaam respecta ntru totul a)ez!m-ntul ctitorului fondator, 9estor Ureche, care era foarte apropiat de tipicul Muntelui +thos. Dup! slu"bele biserice)ti, monahii se

ndeletniceau cu ascultarea n ob)te )i cu lucrul m-inilor la chilii. Iar citirea Sfin#ilor 6!rin#i )i rug!ciunea lui Iisus erau obligatorii pentru to#i fiii s!i duhovnice)ti. 2. Una din ndeletnicirile marelui stare# era )i traducerea operelor Sfin#ilor 6!rin#i din limbile greac! )i slavon! n grai rom-nesc, ca s! fie pe n#elesul tuturor. 6rin aceasta, egumenul Varlaam f!cea n Moldova primii pa)i de nlocuire a limbilor str!ine, greaca )i slavona, cu limba vorbit! a poporului. 4. +cest smerit egumen ducea o via#! duhovniceasc! at-t de aleas!, nc-t n pu#ini ani se f!cuse cunoscut peste tot, prin m!n!stiri, prin sate )i t-rguri, la dreg!tori, la episcopi )i chiar la nsu)i domnul #!rii, Miron Barnovschi :%2/2 %2/.;, care l avea de duhovnic'. +ceea)i gri"! p!rinteasc! avea egumenul Varlaam )i de numero)ii siha)tri ce se nevoiau n Mun#ii 9eam#ului )i mai ales pe valea Secului, la Sihla )i la Sih!stria. 6e to#i ace)tia i cerceta egumenul $arlaam, le ducea cele de nevoie )i cerea de la ei binecuv-ntare )i cuv-nt de folos. .. $estea n#elepciunii sale atr!gea la Mnstirea Secu numero)i ucenici. Unii dintre ei au a"uns mai t-rziu c!lug!ri iscusi#i, buni slu"itori ai Bisericii lui *ristos, duhovnici c!uta#i de mult! lume, traduc!tori de c!r#i n grai rom-nesc, egumeni )i ncep!tori de ob)te )i chiar episcopi n eparhiile Moldovei. %(. 6entru sfin#enia vie#ii sale )i pentru n#elepciunea cu care era nzestrat de Dumnezeu, arhimandritul Varlaam, egumenul Mnstirii Secu, a fost ales de tot poporul mitropolit )i p!stor duhovnicesc al Moldovei, n toamna anului %23/. <a /3 septembrie acela)i an a fost hirotonit arhiereu )i a)ezat la c-rma Bisericii %%. 5ea dint-i gri"! a marelui ierarh a fost s! )i hr!neasc! poporul cu c!r#i de slu"b! )i de nv!#!tur! cre)tineasc! n limba rom-neasc!. De aceea a ntemeiat la M!n!stirea Sfin#ii 0rei Ierarhi din Ia)i prima tipografie din Moldova. +ici a tip!rit mitropolitul Varlaam, n rom-ne)te, trei c!r#i din cele mai importante pentru acele timpuri, scrise de el n cinstea 6reasfintei 0reimi. %&. Ca ania mitropolitului Varlaam este cea mai important! carte veche de nv!#!tur! duhovniceasc!, al!turi de Biblia lui =erban din anul %2''. /(. Mitropolitul Varlaam era numit pe drept cuv-nt p!rinte duhovnicesc al tuturor rom-nilor, c!ci era iubit de to#i )i se ngri"ea, dup! a sa putere, pentru m-ntuirea )i unirea lor prin m!rturisirea aceleia)i credin#e n Iisus *ristos )i p!strarea fiin#ei noastre str!bune. 5ele trei c!r#i ale sale au fost scrise ndeosebi pentru rom-nii din 0ransilvania, unde s au )i r!sp-ndit cel mai mult. /%. Mitropolitul Varlaam, la rug!mintea mitropolitului 6etru Movil! al >ievului, a organizat la Ia)i, n trapeza M!n!stirii Sfin#ii 0rei Ierarhi, n anul %28/, un sinod al Bisericilor ?rtodoxe greac!, rus! )i rom-n!, n vederea aprob!rii M!rturisirii ?rtodoxe. +stfel, prin gri"a bunului p!stor al Moldovei, a avut loc, pentru prima dat!, n istorie un sinod inter ortodox pe p!m-ntul #!rii noastre. //. <a ndemnul mitropolitului Varlaam, $asile <upu a zidit n Ia)i una din cele mai frumoase biserici din #ar!, biserica M!n!stirii Sfin#ii 0rei Ierarhi, pe care o sfin#e)te cu mul#i clerici n ziua de 2 mai %23..

/3. 6l!tindu se din vistieria #!rii toate datoriile Bisericii din 5onstantinopol, patriarhul )i sinodul d!ruiesc Moldovei moa)tele 5uvioasei 6arascheva, spre m-ng-ierea poporului binecredincios. n sunet de clopote )i le au a)ezat cu mare cinste n biserica M!n!stirii Sfin#ii 0rei Ierarhi. De atunci se face n fiecare an pelerina" la moa!tele Cuvioasei "arasc#eva, n ziua de %8 octombrie. /8. Mitropolitul Varlaam l a ndemnat pe $asile <upu s! zideasc! )i alte m!n!stiri )i biserici, precum@ M!n!stirea +gapia 9ou! :%288A M!n!stirea *lincea Ia)i, M!n!stirea Bolia Ia)i, biserica Sf-ntul Ioan Botez!torul din Ia)i, biserica Sf-ntul +tanasie din 5opou Ia)i, biserica din satul =erbe)ti 9eam#, biserica Stelea din 0-rgovi)te, biserica Sf-nta 6arascheva din <iov )i numeroase danii la celelalte m!n!stiri. 6e toate aceste l!ca)uri le a sfin#it Mitropolitul Varlaam )i le a mpodobit cu c!lug!ri )i cu aleas! via#! duhovniceasc!. /&. +uzindu se p-n! la 5onstantinopol de petrecerea )i n#elepciunea mitropolitului Varlaam, precum )i de nflorirea Bisericii din Moldova sub p!storia sa, Sinodul Marii Biserici l a propus, n anul %23., printre cei trei candida#i, de patriarh ecumenic, fiind ales apoi 6artenie. Cste pentru prima )i ultima dat! c-nd un ierarh rom-n candideaz! la scaunul de patriarh ecumenic. /'. 1n anul %288 Mitropolitul Varlaam este trimis de $asile <upu, n fruntea unei alte solii de pace, la domnul muntean Matei Basarab, cu care era de mult n nen#elegere. +stfel, bl-ndul mitropolit Varlaam a reu)it s! mpace pentru totdeauna pe cei doi domni )i Bisericile ?rtodoxe surori. 5a semn al mp!c!rii, mitropolitul Varlaam a ndemnat pe $asile <upu s! zideasc! biserica Stelea din 0-rgovi)te, iar pe Matei Basarab, s! zideasc! biserica M!n!stirii Sove"a n #inutul $rancei, numit! mult! vreme M!n!stirea DDobromiraE, adic! DBun! paceE. /.. Bri"a marelui Mitropolit Varlaam pentru m-ntuirea turmei sale era tot a)a de mare ca )i gri"a pentru luminarea Dsemin#iei rom-ne)tiE cu c!r#i de nv!#!tur! cre)tineasc! pe limba poporului. 1n cei /% de ani de rodnic! p!storie s a str!duit, dup! a sa putere, s! zideasc! numeroase biserici prin sate )i ora)e )i s! fac! tot felul de danii )i nzestr!ri la schituri )i m!n!stiri. 3(. +)a a p!storit mitropolitul Varlaam Biserica Moldovei timp de /% de ani, "ertfindu se, dup! a sa putere, pentru nt!rirea )i ap!rarea credin#ei ortodoxe n #!rile rom-ne, pentru m-ntuirea turmei ncredin#ate lui de *ristos )i pentru unitatea )i luminarea poporului prin c!r#i scrise n grai limpede rom-nesc. +poi, a"ung-nd la b!tr-ne#e )i dorind s! se preg!teasc! de ob)tescul sf-r)it, n anul %2&3 s a retras din scaun la M!n!stirea Secu, metania sa. 3/. 1n tradi#ia locului se spune c! mitropolitul Varlaam, c-t a tr!it la Secu, nu st!tea f!r! lucru, ci mereu se ruga, mergea la biseric!, citea, traducea )i scria c!r#i ziditoare de suflet. 1ntruc-t cuno)tea pe mul#i siha)tri )i c!lug!ri cu via#! mbun!t!#it!, se spune n tradi#ie c! mitropolitul a scris )i un pateric cu numeroase vie#i de cuvio)i p!rin#i, tr!itori n codrii )i m!n!stirile Moldovei. 33. 1n toamna anului %2&4, marele ierarh )i p!rinte al Moldovei, mitropolitul Varlaam, sim#indu )i aproape ob)tescul sf-r)it, a mp!r#it toat! averea sa, a chemat la sine pe duhovnicul Dosoftei, egumenul M!n!stirii 9eam#, )i a primit 6reacuratele 0aine. +poi, d-nd tuturor s!rutarea cea mai de pe urm!, )i a dat sufletul n bra#ele Marelui +rhiereu Iisus *ristos, mp!cat cu sine, cu Biserica )i cu neamul s!u. +)a a tr!it )i a)a s a nevoit pentru m-ntuirea turmei sale mitropolitul $arlaamF Doamne, numr n ceata Sfinilor Ierarhi pe bunul pstor al Moldovei, Varlaam!