Sunteți pe pagina 1din 23

1.

1 Sfera afacerilor internationale


1.2 Motivaiile internaionalizrii
1.3 Firma cu activitate internaional
1 1 1 1 S SS STRATEGIA TRATEGIA TRATEGIA TRATEGIA INTERNATIONALIZARII INTERNATIONALIZARII INTERNATIONALIZARII INTERNATIONALIZARII FIRMEI FIRMEI FIRMEI FIRMEI
2.1 Mecanismul economic/financiar
- descriere
Exportul- importul direct/ indirect
2.2 Sistemul contractual
Modalitati de contractare
- contractarea direct
- contractarea prin coresponden/ electronic
2.3 Etapele contractarii
2 2 2 2 Mecanismul Mecanismul Mecanismul Mecanismul operatiunilor operatiunilor operatiunilor operatiunilor de export de export de export de export
import import import import
3.1 EXPORT!
3.2 "MPORT!
3.3 #O$TR%#T! &E '%$(%RE "$TER$%T"O$%!%
! !! !" "" "#$ #$ #$ #$ %ontractarea %ontractarea %ontractarea %ontractarea internationala internationala internationala internationala
4. 1. !ivrarea internaional
4.2 Transportul internaional
& && &" "" "' '' '$ $ $ $ LOGISTI%A INTERNA LOGISTI%A INTERNA LOGISTI%A INTERNA LOGISTI%A INTERNAIONAL( IONAL( IONAL( IONAL(
).1. Re*imurile vamale
).2. Statutul vamal al mrfurilor
).3. Proce+urile +e vmuire
).,. Sc-im.urile comerciale intracomunitare
) )) )" "" "* ** *$ $ $ $ +,muirea +,muirea +,muirea +,muirea m,r-urilor m,r-urilor m,r-urilor m,r-urilor
/.1 Sc-ema +e plat
/.2. %cre+itivul +ocumentar
/.3 Te-nici +e 0ncasare a creanelor
. .. ." "" "1 11 1/ // /$ $ $ $ 0LATA INTERNA 0LATA INTERNA 0LATA INTERNA 0LATA INTERNAIONAL( IONAL( IONAL( IONAL(
7.1. Garantarea obligaiilor contractuale
7.2. Asigurarea mpotriva riscurilor
7.. !peraiuni de acoperire a riscului
11$ 11$ 11$ 11$ GESTI1NEA AFA%ERILOR GESTI1NEA AFA%ERILOR GESTI1NEA AFA%ERILOR GESTI1NEA AFA%ERILOR
Popa, Ioan, Negocierea comercial internaional, Ed. Economic, Bucureti, 2006
Popa, Ioan, Tehnica operatiunilor de comert exterior, Ed. Economic, Bucureti, 2008
Belu Mihaela, Operaiuni de comer exterior. Aplicaii. Studii de caz, Editura ASE ,
Bucureti, 2008
Paraschiv Dorel, International Business, Editura ASE, Bucureti, 2005
Barelier, A Du!oin, " Duphil, #, Exporter. Pratique du commerce international, #oucher,
Paris, $%e Edition, 2005
Daniels, "ohn, D. &ade!au'h, (ee, )., International business. Enironments and
Operations, *inth Edition, Prentice )all, 200$
+ild, +ild, )an, International Business, ,rd edition, Pearson, Prentice-)all , 200,
Sursa: Institutul Naional de Statistic
/
1/
2/
!/
#/
&/
'/
1..) 1..* 1... 2/// 2//1 2//2 2//! 2//# 2//& 2//' 2//) 2//* 2//. 2/1/ 2/11 2/12 2/1!
2O%T3
)$& )$& )$& )$& )$# )$# )$# )$#
* ** *
11$2 11$2 11$2 11$2
12$) 12$) 12$) 12$)
1#$' 1#$' 1#$' 1#$'
1&$' 1&$' 1&$' 1&$'
1*$. 1*$. 1*$. 1*$.
22$2 22$2 22$2 22$2
2&$* 2&$* 2&$* 2&$*
2.$# 2.$# 2.$# 2.$#
!!$' !!$' !!$' !!$'
2. 2. 2. 2.
!) !) !) !)
#&$/1 #&$/1 #&$/1 #&$/1
&#$' &#$' &#$' &#$'
#1$1! #1$1! #1$1! #1$1!
1$ Tipolo4ie5 export Tipolo4ie5 export Tipolo4ie5 export Tipolo4ie5 export import6 alian7e strate4ice6 import6 alian7e strate4ice6 import6 alian7e strate4ice6 import6 alian7e strate4ice6
cooper,ri cooper,ri cooper,ri cooper,ri
2$ 2$ 2$ 2$ Export Export Export Export direct8 export indirect direct8 export indirect direct8 export indirect direct8 export indirect
1'
Operatiuni Operatiuni Operatiuni Operatiuni de export de export de export de export" "" " import import import import
I II In9estitii n9estitii n9estitii n9estitii straine straine straine straine directe directe directe directe
Licentiere Licentiere Licentiere Licentiere
Franc:isin4 Franc:isin4 Franc:isin4 Franc:isin4
Exporturi Exporturi Exporturi Exporturi complexe complexe complexe complexe
A-acerile A-acerile A-acerile A-acerile industriale industriale industriale industriale i comerciale i comerciale i comerciale i comerciale
Exporturi, importuri, investiii strine
directe
A-aceri A-aceri A-aceri A-acerile le le le -inanciare -inanciare -inanciare -inanciare
aciuni, obligaiuni , futures, options
%aracter complex5 %aracter complex5 %aracter complex5 %aracter complex5
" Operatiuni in amonte8a9al
Incidenta elementelor de Incidenta elementelor de Incidenta elementelor de Incidenta elementelor de
internationalitate8interculturalitate internationalitate8interculturalitate internationalitate8interculturalitate internationalitate8interculturalitate
Riscurile speci-ice5 Riscurile speci-ice5 Riscurile speci-ice5 Riscurile speci-ice5 riscul de pre7; riscul 9alutar <i
riscul ratei do=>n?ii$
Num,rul mare de participan Num,rul mare de participan Num,rul mare de participan Num,rul mare de participani ii i
Importan Importan Importan Importana documentelor 2de li9rare; transport; a documentelor 2de li9rare; transport; a documentelor 2de li9rare; transport; a documentelor 2de li9rare; transport;
9amale; asi4urare3 9amale; asi4urare3 9amale; asi4urare3 9amale; asi4urare3
FIRMA @E %OMER FIRMA @E %OMER FIRMA @E %OMER FIRMA @E %OMER
EATERIOR EATERIOR EATERIOR EATERIOR
BAN%A @E EA0ORT BAN%A @E EA0ORT BAN%A @E EA0ORT BAN%A @E EA0ORT
IM0ORT A ROMCNIEI IM0ORT A ROMCNIEI IM0ORT A ROMCNIEI IM0ORT A ROMCNIEI
A1TORITATEA A1TORITATEA A1TORITATEA A1TORITATEA
NA NA NA NAIONAL( A IONAL( A IONAL( A IONAL( A
+(MILOR +(MILOR +(MILOR +(MILOR
@E0ARTAMENT1L @E0ARTAMENT1L @E0ARTAMENT1L @E0ARTAMENT1L
0ENTR1 %OMER 0ENTR1 %OMER 0ENTR1 %OMER 0ENTR1 %OMER
EATERIOR SI RELA EATERIOR SI RELA EATERIOR SI RELA EATERIOR SI RELAII II II II
INTERNA INTERNA INTERNA INTERNAIONALE 8 IONALE 8 IONALE 8 IONALE 8
%ENTR1L ROMCN %ENTR1L ROMCN %ENTR1L ROMCN %ENTR1L ROMCN
0ENTR1 0ROMO+AREA 0ENTR1 0ROMO+AREA 0ENTR1 0ROMO+AREA 0ENTR1 0ROMO+AREA
%OMER %OMER %OMER %OMER1L1I 1L1I 1L1I 1L1I I I I I
IN+ESTI IN+ESTI IN+ESTI IN+ESTIIILOR STR(INE IILOR STR(INE IILOR STR(INE IILOR STR(INE
%AMERA @E %OMER %AMERA @E %OMER %AMERA @E %OMER %AMERA @E %OMER
I IN@1STRIE A I IN@1STRIE A I IN@1STRIE A I IN@1STRIE A
ROMCNIEI ROMCNIEI ROMCNIEI ROMCNIEI
1$ @E%IZIA @E
EA0ORT
ARG1MENTE 0RO 8 ARG1MENTE 0RO 8 ARG1MENTE 0RO 8 ARG1MENTE 0RO 8
%ONTRA %ONTRA %ONTRA %ONTRA
ALEGEREA ALEGEREA ALEGEREA ALEGEREA
MO@ALIT( MO@ALIT( MO@ALIT( MO@ALIT(II @E II @E II @E II @E
EA0ORT EA0ORT EA0ORT EA0ORT
2$ %ER%ETAREA
0IEELOR
ST1@I1L @E 0IA ST1@I1L @E 0IA ST1@I1L @E 0IA ST1@I1L @E 0IA( (( (
SELE%TAREA SELE%TAREA SELE%TAREA SELE%TAREA
0IE 0IE 0IE 0IEELOR ELOR ELOR ELOR
STABILIREA STABILIREA STABILIREA STABILIREA
LEG(T1RILOR @E LEG(T1RILOR @E LEG(T1RILOR @E LEG(T1RILOR @E
AFA%ERI AFA%ERI AFA%ERI AFA%ERI
!$ NEGO%IEREA
%OMER%IALA
INTERNAIOANL(
0REG(TIREA 0REG(TIREA 0REG(TIREA 0REG(TIREA
TRATATI+ELOR TRATATI+ELOR TRATATI+ELOR TRATATI+ELOR
@EB1T1L @EB1T1L @EB1T1L @EB1T1L
TRATATI+ELOR TRATATI+ELOR TRATATI+ELOR TRATATI+ELOR
@ER1LAREA @ER1LAREA @ER1LAREA @ER1LAREA
NEGO%IERII NEGO%IERII NEGO%IERII NEGO%IERII
FINALIZAREA FINALIZAREA FINALIZAREA FINALIZAREA
#$%ONTRA%TAREA
%OMER%IALA
INTERNAIONAL(
SISTEME SISTEME SISTEME SISTEMELE LE LE LE @E @E @E @E
@RE0T 0E 0LAN @RE0T 0E 0LAN @RE0T 0E 0LAN @RE0T 0E 0LAN
INTERNA INTERNA INTERNA INTERNAIONAL IONAL IONAL IONAL
ETA0ELE ETA0ELE ETA0ELE ETA0ELE
%ONTRA%T(RII 0RIN %ONTRA%T(RII 0RIN %ONTRA%T(RII 0RIN %ONTRA%T(RII 0RIN
NEGO%IERE NEGO%IERE NEGO%IERE NEGO%IERE
RE@A%TAREA RE@A%TAREA RE@A%TAREA RE@A%TAREA
%ONTRA%T1L1I @E %ONTRA%T1L1I @E %ONTRA%T1L1I @E %ONTRA%T1L1I @E
+CNZARE +CNZARE +CNZARE +CNZARE
INTERNA INTERNA INTERNA INTERNAIONAL( IONAL( IONAL( IONAL(
&$ EAE%1TAREA
%ONTRA%T1L1I
@E +CNZARE
INTERNAIONAL(
LOGISTI%A LOGISTI%A LOGISTI%A LOGISTI%A
INTERNA INTERNA INTERNA INTERNAIONAL( IONAL( IONAL( IONAL(
0LATI 0LATI 0LATI 0LATILE LE LE LE
INTERNA INTERNA INTERNA INTERNAIONAL( IONAL( IONAL( IONAL(
TEDNI%I @E TEDNI%I @E TEDNI%I @E TEDNI%I @E
FINANTARE FINANTARE FINANTARE FINANTARE
INTERNATIONALA INTERNATIONALA INTERNATIONALA INTERNATIONALA
ROL ROL ROL ROL 5 55 5
E %omerciant pe cont propriu
E Intermediar
F1N%FII F1N%FII F1N%FII F1N%FII5 55 5
E 0rospectare
E Ne4ociere
E %ontractare
E @erulare
ORGANIZARE ORGANIZARE ORGANIZARE ORGANIZARE5 55 5
0e -unc7ii
%RITERII %RITERII %RITERII %RITERII5 55 5 0e ?one 4eo4ra-ice
0e produse
%riterii mixte
0ERSONAL 0ERSONAL 0ERSONAL 0ERSONAL5 55 5 speciali<ti speciali<ti speciali<ti speciali<ti Gn Gn Gn Gn comer7ul comer7ul comer7ul comer7ul exterior exterior exterior exterior
Firmele speciali?ate Gn tran?ac7ii de comer7 exterior o-er,
partenerilor cu care lucrea?, a9antaHele speciali?,rii Gn
acest domeniu; al unui personal cali-icat <i al 9adului
comercial6 ele se mai numesc comercian7i interna7ionali$
comercian7i interna7ionali$
In aceast, cate4orie intr, Gntreprinderile care
ac:i?i7ionea?, m,r-uri de pe pia7a na7ional, <i le 9>nd Gn
str,in,tate; cump,r, produse din alte 7,ri <i le des-ac Gn
7ara proprie; sau e-ectuea?, acti9it,7i de reexport;
re9enindu"le pro-itul ce re?ult, din di-eren7a dintre pre7ul de
ac:i?i7ionare <i cel de 9>n?are