Sunteți pe pagina 1din 22

Consiliul pentru Standarde Ocupa!

ionale "i Atestare


Unitatea de Cercetare "i Servicii Tehnice
STANDARD OCUPATIONAL
Ocupa!ia: Electrician auto
Domeniul: Comer! "i servicii
Bucure"ti #998
Unitatea pilot:
RATB Ciclop, Bucure!ti
Coordonator proiect standard ocupa!ional:
Ion Dumitra!cu
Membrii echipei de redactare a standardului ocupa!ional:
ing. Mihai Plopeanu, RATB Ciclop, Bucure!ti
ing. Claudiu Adrian Neac!u, RATB Ciclop, Bucure!ti
Referen!i de specialitate:
ing. Gheorghe Mitroi, ACR
profesor ing. Georgeta B"rb"l"u, Grupul #colar Industrial Dacia
Standard aprobat COSA la data de 18-03-1998
Cod COSA: O - 26
copyright $998 , COSA - U.C.S.T.
Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate.
Acesta nu poate fi reprodus par%ial sau integral, nu poate fi folosit sau citat n alte
lucr"ri fara acordul COSA.
Electrician auto
Descrierea ocupa!iei

Ocupatia se aplic lucrtorilor ce execut operatii de ntretinere si reparatie la sistemele electrice ale
autovehiculelor rutiere. Competentele lucrtorilor trebuie s cuprind pe lng modurile de functionare ale
echipamentelor electrice ale autovehiculelor si metode de verificare si diagnosticare a eventualelor
disfunctionalitti ale acestora.
Standardul a fost elaborat pe baza informatiilor culese n cadrul unittii pilot RATB Ciclop auto-service
Bucuresti.

Electrician auto
UNIT&'ILE DE COMPETEN'&
Domeniile de competen!" Unit"!ile de competen!"
Administra%ie Completarea !i transmiterea documentelor specifice
Competen%e generale la locul de munc" Aplicarea normelor de protec%ie a muncii !i prevenire !i stingere a
incendiilor
Materiale Asigurarea cu piese de schimb !i materiale a locului de munc"
Planificare Planificarea activit"%ii proprii
Produc%ie Diagnosticarea disfunc%ionalit"%ilor la sistemul electric
Executarea lucr"rilor de ntre%inere !i repara%ie a echipamentelor
de producere !i stocare a energiei electrice
Executarea lucr"rilor de ntre%inere !i repara%ie la aparatura de bord
Executarea lucr"rilor de ntre%inere !i repara%ie la sistemele de
aprindere !i pornire
Executarea lucr"rilor de verificare !i repara%ie a echipamentului de
iluminare !i semnalizare
Executarea lucr"rilor de verificare !i repara%ie ale instala%iilor
auxiliare
Rela%ii cu clientela Oferirea de consultan%" de specialitate
Scule, dispozitive, verificatoare !i Utilizarea aparatelor de m"surare !i testare a m"rimilor electrice
echipamente
Utilizarea sculelor, dispozitivelor !i materialelor
Completarea "i transmiterea documentelor specifice
Descrierea unit"%ii
ELEMENTE DE COMPETEN$% CRITERII DE REALIZARE
$. Identificarea datelor necesare $.$. Datele de referin%" sunt identificate corect prin corelarea cu presta%ia
ntocmirii documentelor specifice de efectuat.

$.2. Datele necesare complet"rii documentelor sunt selectate !i codificate
conform nomenclatorului de lucr"ri.
2. ntocmirea documentelor specifice 2.$. Documentele se ntocmesc utiliznd toate informa%iile specifice
tipului de document.

2.2. Documentele se pot completa pe parcurs cu lucr"rile suplimentare,
de cte ori este cazul.

2.3. Documentele se ntocmesc utiliznd limbaj specific.

2.4. Documentele se ntocmesc lizibil !i corect.
3. Asigurarea circula%iei documentelor 3.$. Documentele specifice sunt transmise punctelor de lucru, verificare
!i testare.


3.2. Circula%ia documentelor ntre diversele puncte de lucru se face
operativ pentru a se asigura utilizarea eficient" a timpului de lucru.

3.3. Documentele specifice se p"streaz" corespunz"tor pe durata
lucr"rilor, pentru a se reduce pericolul de deteriorare !i pierdere a lor.
Gama de variabile
Unitatea se aplic" tuturor ocupa%iilor practicate ntr-un service-auto.
Tipurile de documente specifice utilizate:
- comand"
- fi!" de inspec%ii n garan%ie
- fi!" de repara%ii
- fi!" de inspec%ii tehnice periodice
- certificat de garan%ie
Ghid pentru evaluare
Cuno!tin%e:
- codificarea lucr"rilor (normative)
La evaluare se va urm"ri:
- completarea corect" a tuturor documentelor utilizate pentru lucr"ri de service-auto
Aplicarea normelor de protec!ie a muncii "i prevenire "i stingere a incendiilor
Descrierea unit"%ii
ELEMENTE DE COMPETEN$% CRITERII DE REALIZARE
$. Aplicarea normelor de protec%ia $.$. Toate activitatile se desfa!oara cu respectarea permanenta a
muncii normelor de protec%ia muncii.

$.2. Normele de protectia muncii sunt nsu!ite prin participarea la
instructaje periodice.

$.3. nsu!irea normelor de protectia muncii este atestata prin fi!a
individual" de instructaj.

$.4. Deficien%ele constatate n aplicarea normelor de protec%ia muncii
sunt identificate !i eliminate cu urgenta maxima.

$.5. Echipamentul de protectie individuala va fi ntretinut !i utilizat cu
responsabilitate n conformitate cu prevederile cu specific tehnologic din
normele de protec%ia muncii.
2. Aplicarea normelor de prevenire !i 2.$. Normele !i modul de utilizare a mijloacelor de prevenire !i stingere a
stingere a incendiilor incendiilor sunt nsu!ite prin instructaje !i aplicatii practice.


2.2. Toate lucr"rile sunt efectuate cu respectarea normelor de prevenire
!i stingere a incendiilor.

2.3. Starea tehnic" este verificat" periodic n vederea asigur"rii bunei
functionari a echipamentului de prevenire !i stingere a incendiilor.
3. Ac%ionarea n vederea limit"rii 3.$. Situa%iile critice sunt identificate permanent pe toat" durata
situa%iilor de risc desfa!urarii activitatilor lucrative.

3.2. n cazul situa%iilor de risc se vor lua m"suri cu promptitudine pentru
nl"turarea pericolului.

3.3. Pericolele identificate care depa!esc nivelul sau de competenta sunt
raportate factorilor responsabili n vederea elimin"rii lor.
4. Aplicarea m"surilor de urgen%" !i 4.$. M"surile de urgen%" n cazul accidentelor de munc" sunt aplicate cu
evacuare rapiditate !i luciditate.

4.2. Evacuarea personalului aflat n situa%ii critice se face conform unui
plan prestabilit.

4.3. Avertizarea personalului cu privire la pericole se face cu mijloacele
din dotare (acustic sau optic).
Gama de variabile
Unitatea se aplic" pentru toate ocupa%iile dintr-un service-auto
Echipamentul de protec%ie individual" este specific fiec"rui loc de munc".
Materiale !i echipamente de stingere a incendiilor:
- instala%ii automate de detectare !i stingere a incendiilor
- extinctoare chimice sau cu z"pad" carbonic"
- nisip, lope%i, g"le%i, etc.
Surse de incendii:
- combustibil (benzin", motorin")
- uleiuri minerale
- acetilen"
- materiale din cauciuc !i mase plastice
- lacuri, vopsele, diluan%i
Substan%e toxice
- gaze e!apament
- lichid de frn", r"cire
- substan%e decapante
- benzin" - motorin"
Ghid pentru evaluare
Cuno!tin%e:
- normele de protec%ia muncii pentru ateliere mecanice, electrice, de sudur" !i vopsitorie
- norme de tehnica securit"%ii muncii privind instala%iile !i echipamentele electrice
- norme de protec%ia muncii pentru ntre%inerea !i repararea autovehiculelor
- mijloace individuale de protec%ie
- norme de protec%ia muncii privind prevenirea !i combaterea incendiilor !i autoaprinderilor
La evaluare se urm"re!te:
- modul n care sunt nsu!ite !i aplicate normele de protec%ia muncii !i normele de prevenire !i stingere a
incendiilor, specifice fiec"rui loc de munc".
Evaluarea se poate face prin simul"ri de situa%ii critice.
Asigurarea cu piese de schimb "i materiale a locului de munc&
Descrierea unit"%ii
ELEMENTE DE COMPETEN$% CRITERII DE REALIZARE
$. Stabilirea necesarului de piese de $.$. Necesarul de piese de schimb se stabile!te func%ie de specificul
schimb !i materiale lucr"rilor.

$.2. Necesarul de piese !i materiale se determin" n baza unor verific"ri
periodice a stocurilor.

$.3. Completarea stocurilor se face periodic sau de cte ori este nevoie.

$.4. Programul de aprovizionare se stabile!te n timp util n sensul
complet"rii bazei materiale pentru asigurarea continuit"%ii activit"%ii la
locul de munc".
2.Stabilirea surselor de procurare 2.$. Sursele de procurare se stabilesc n concordan%" cu recomand"rile din
cartea tehnic" a autovehiculelor.

2.2. Alegerea furnizorilor se face pe baz" de referin%e privind
comportarea n exploatare a produselor furnizate.

2.3. Furnizorii sunt selecta%i cu aten%ie !i responsabilitate.
3. Controlul !i recep%ia pieselor de 3.$. Controlul se face vizual n vederea identific"rii !i elimin"rii reperelor
schimb !i materialelor necorespunz"toare.

3.2. Recep%ia se face prin verificarea cantit"%ii !i tipurilor de repere (piese
de schimb !i materiale) conform comenzii de aprovizionare.

3.3. Reperele recep%ionate sunt verificate din punct de vedere al perioadei
de garan%ie.
4. Manipularea !i depozitarea pieselor 4.$. Manipularea pieselor !i materialelor se face cu mijloace adecvate
de schimb !i a materialelor pentru a se preveni avarierea, deteriorarea sau pierderea acestora.

4.2. Depozitarea se face n spa%ii special amenajate, corespunz"toare
condi%iilor de mediu indicate de fabricant.

4.3. Depozitarea se face pe compartimente marcate pentru a se asigura o
identificare rapid" a reperelor solicitate.

4.4. Depozitarea se face n condi%ii de siguran%" mpotriva efrac%iei.
Gama de variabile
Unitatea se aplic" pentru ocupa%iile:
- mecanic auto
- electrician auto
- tinichigiu auto
- vopsitor auto
- alte ocupa%ii specifice
Piese de schimb !i materiale folosite:
mecanic auto
- diverse repere mecanice
- organe de asamblare (!uruburi, piuli%e, !aibe, coliere pe diverse dimensiuni)
- garnituri, racorduri, conducte
electrician auto
- componente electrice !i electronice
- conductori !i conectori
tinichigiu auto
- repere de caroserie
- tabl" de diverse dimensiuni
- electrozi de sudur", oxigen, acetilen", CO2
vopsitor auto
- chit, diluan%i, vopsele ...
Condi%ii optime de livrare - calitate, pre%, termen.
Ghid pentru evaluare
Cuno!tin%e:
- furnizori poten%iali
- manipularea !i depozitarea pieselor !i materialelor
- condi%ii de mediu privind depozitarea
La evaluare se urm"re!te:
- modul n care este identificat !i asigurat stocul de piese de schimb !i materiale
- modul n care sunt recep%ionate reperele achizi%ionate
- modul de depozitare !i accesare
Planificarea activit&!ii proprii
Descrierea unit"%ii
ELEMENTE DE COMPETEN$% CRITERII DE REALIZARE
$. Identificarea lucr"rilor $.$. Comenzile sunt analizate cu aten%ie n vederea stabilirii cu precizie a
termenelor de execu%ie

$.2. Identificarea lucr"rilor se face att la preluarea comenzii ct !i pe
parcursul derul"rii acesteia.

$.3. Identificarea lucr"rilor se face n scopul stabilirii etapelor de realizare
a termenului final.
2.Stabilirea !i alocarea resurselor 2.$. Resursele sunt stabilite corect func%ie de natura !i complexitatea
lucr"rilor.

2.2. Sursele de procurare se stabilesc de comun acord cu preferin%ele
clientului.

2.3. Furnizorii poten%iali de materiale !i piese de schimb sunt selecta%i
func%ie de capacitatea acestora de a satisface cerin%ele de calitate !i de
promptitudinea n onorarea comenzilor.
3. Planificarea activit"%ii 3.$. Planificarea se face n func%ie de complexitatea lucr"rilor.

3.2. Planificarea se face astfel nct s" corespund" cerin%elor clientului !i
posibilit"%ilor de realizare.

3.3. Solu%iile !i informa%iile oferite trebuie s" satisfac" n totalitate
cerin%ele clientului.
Gama de variabile
Unitatea se aplic" pentru ocupa%iile:
- mecanic auto
- electrician auto
- tinichigiu auto
- vopsitor auto
Tipuri de activit"%i planificate:
- ntre%inere !i repara%ii curente post garan%ie
- lucr"ri de ntre%inere n garan%ie
- inspec%ii tehnice periodice
Tipuri de resurse:
- materiale specifice ocupa%iei
- piese de schimb specifice ocupa%iei
Ghid pentru evaluare
Cuno!tin%e:
- codificarea lucr"rilor prestate
- normele de timp alocate pentru fiecare lucrare
- defec%iuni posibile pe categorii !i tipuri de autovehicule
La evaluare se va urm"ri:
- capacitatea de a aprecia corect !i a planifica o lucrare pentru finalizarea la termen, %innd cont de fazele de
realizare a activit"%ii
Diagnosticarea disfunc!ionalit&!ilor la sistemul electric
Descrierea unit"%ii
ELEMENTE DE COMPETEN$% CRITERII DE REALIZARE
$. Identificarea !i diagnosticarea $.$. Identificarea se face vizual prin punerea n func%iune a diferitelor
disfunc%ionalit"%ilor din sistemul elemente componente.

$.2. Identificarea se face prin efectuarea de m"sur"tori specifice a
m"rimilor electrice.

$.3. Identificarea se face prin m"surarea continuit"%ii circuitelor electrice.


$.4. Identificarea se face prin observarea st"rii contactelor electrice a
2. Depistarea cauzei 2.$. Depistarea cauzei se face ori de cte ori apare o defec%iune n
sistemul electric al autovehiculului.

2.2. Depistarea cauzei se face prin proceduri specifice de masurare !i
testare.

2.3. Depistarea cauzei se face cu aparatura !i echipamente de masurare !i
3. Oferirea solu%iei de remediere 3.$. Solu%ia oferit" trebuie s" corespund" din punct de vedere tehnic.

3.2. Solu%ia oferit" trebuie s" respecte cerin%ele de calitate ale
fabricantului.

3.3. Solu%ia oferit" trebuie s" asigure condi%ii de siguran%" n exploatare a
Gama de variabile
Tipuri de autovehicule
Tipuri de disfunc%ionalit"%i la sistemul electric
Cauze care duc la apari%ia disfunc%ionalit"%ilor
Metode de diagnosticare
Cerin%e client
- calitate
- fiabilitate
- termen de realizare
- pre%
Alegerea solu%iei tehnice are n vedere:
- condi%iile postului de lucru (posibilit"%ile)
- aparatura de m"sur" !i testare din dotare
- modul de preg"tire tehnic" a personalului
Ghid pentru evaluare
Cuno!tin%e:
- proceduri de identificare !i remediere conform tipului de autovehicul
- principii de utilizare a aparatelor !i echipamentelor de control !i verificare
- defec%iuni posibile
La evaluare se urm"re!te:
- identificarea corect" a disfunc%ionalit"%ilor
- identificarea cauzelor care duc la apari%ia disfunc%ionalit"%ilor
- capacitatea de a oferi solu%ia optim" de remediere pentru asigurarea exploat"rii autovehiculului
- modul de utilizare a aparaturii !i echipamentelor de testare
- interpretarea corect" a schemei electrice
Executarea lucr&rilor de ntre!inere "i repara!ie a echipamentelor de producere "i stocare a energiei
Descrierea unit"%ii
Unitatea se refer" la operatiile de ntretinere si reparatie a surselor producere si stocare a energiei electrice aflate la
bordul autovehiculelor n vederea function"rii acestor surse la parametrii nominali prescrisi n cartea tehnic".
ELEMENTE DE COMPETEN$% CRITERII DE REALIZARE
$. ntre%inerea, repara%ia !i controlul $.$. ntre%inerea alternatorului se face n func%ie de tipul acestuia.
alternatorului
$.2. ntre%inerea alternatorului se face periodic.

$.3. ntretinerea se face utiliznd scule, dispozitive !i verificatoare
specifice.

$.4. Reparatia alternatorului se face prin demontare !i nlocuire de repere
defecte.

$.5. Controlul func%ion"rii alternatorului se face prin testare cu
2. ntre%inerea !i verificarea bateriei de 2.$. ntre%inerea se face n func%ie de tipul bateriei utilizate.
acumulatoare
2.2. ntre%inerea se face n func%ie de parametrii nominali ai bateriei.

2.3. ntre%inerea bateriei se face periodic n func%ie de modul de
exploatare al autovehiculului.
3. ntre%inerea !i verificarea releului 3.$. ntre%inerea releului regulator de tensiune se face n func%ie de tipul
regulator de tensiune acestuia.

3.2. Verificarea se face la bancul special de testare electric" auto sau pe
autovehicul.

3.3. Verificarea se face prin compara%ie cu valorile constructive prescrise
de produc"tor.
Gama de variabile
Echipamente: electrice, electronice, electromecanice.
Aparate de m"sur" !i control: ampermetre, voltmetre, turometre, banc de probe, densimetre.
Parametrii nominali:
- alternator: tensiunea de lucru, curent nominal la regim stabilizat, curent maxim la regim stabilizat, curent de
excita%ie maxim, tura%ie nominal" de delutare, tura%ie maxim" la regim continuu, putere maxim"
- bateria de acumulatoare: tensiunea pe element dup" nc"rcare, tensiunea pe element n exploatare, densitate
electrolit, capacitate.
- releu de tensiune: distan%a ntre miez !i arm"tura mobil" pentru cele electromecanice, tensiunea delutat",
tensiunea reglat", diferen%a de tensiune dintre cele dou" trepte, rezisten%a de reglaj
Probe de func%ionare:
- la bancul de probe
- pe autovehicul
Ghid pentru evaluare
Cuno!tin%e:
- cunoa!terea tipurilor de echipamente electrice
- proceduri de ncercare !i verificare a echipamentelor electrice
- utilizarea aparatelor de m"sur" !i control specifice echipamentelor electrice ale autovehiculului
La evaluare se va urm"ri:
- modul de respectare a procedurilor de lucru prescrise de fabricant
- modul de realizare a m"sur"torilor !i verific"rilor
- modul de folosire !i utilizare a rezultatelor testelor
Executarea lucr&rilor de ntre!inere "i repara!ie la aparatura de bord
Descrierea unit"%ii
ELEMENTE DE COMPETEN$% CRITERII DE REALIZARE
$. ntre%inerea !i repara%ia aparaturii de $.$. ntretinerea !i reparatia tabloului de bord se face n functie de tipul
bord acestuia.

$.2. ntre%inerea se face n func%ie de tipul instala%iei electrice a
autovehiculului.

$.3. Repararea tabloului de bord se face prin demontare - remontare.

$.4. Reparatia consta n verificarea !i nlocuirea aparatelor de bord
defecte.

$.5. Repararea !i ntretinerea tabloului de bord se face utiliznd scule,
2. ntre%inerea !i verificarea 2.$. ntre%inerea traductoarelor se face n mod regulat.
traductoarelor de semnal
2.2. ntretinerea !i verificarea se face n functie de tipul traductorului
(termic, electric, electronic, de presiune).

2.3. Verificarea traductoarelor se face prin teste specifice fiec"rui tip de
traductor.

2.4. Verificarea func%ion"rii traductoarelor se face utiliznd montaje
speciale.
3. ntre%inerea, repara%ia !i verificarea 3.$. ntretinerea, repararea !i verificarea echipamentelor speciale
echipamentelor speciale (op%ionale) op%ionale se face n func%ie de tipul acestuia (ABS, ASR, ETS).
electronice
3.2. ntretinerea, repararea !i verificarea acestor echipamente se face
prin folosirea de testere electronice specifice.

3.3. Repara%ia acestor echipamente se face prin demontarea / remontarea
!i nlocuirea componentelor defecte cu repere noi.

3.4. ntretinerea !i verificarea echipamentelor speciale electronice se face
periodic sau ori de cte ori este nevoie.
Gama de variabile
Tipuri de tablou de bord: cu indicatoare electro-mecanice, cu indicatoare electronice.
Tipuri de aparate de bord: vitezometru, turometru, indicator nivel combustibil, semnalizatoare optice, indicator
de tensiune, temperatur" ap", presiune ulei, etc.
Tipuri de traductoare: electronice, electrice, termice, de presiune
Echipamente speciale op%ionale electronice: sistem de antiblocare ro%i (ABS), sistem de antipatinare (ASR),
sistem de control electronic al trac%iunii (ETS).
Scule, dispozitive !i verificatoare: voltmetre, ampermetre, bancuri de electric" auto
Testere electronice speciale pentru sistemele op%ionale electronice.
Teste speciale de verificare.
Ghid pentru evaluare
Cuno!tin%e:
- cunoa!terea tipurilor de echipamente electrice
- proceduri de ncercare !i verificare
- utilizarea aparatelor de m"sur" !i control specifice, al testerelor electronice speciale
La evaluare se va urm"ri:
- modul de realizare a m"sur"torilor !i verific"rilor
- modul de alegere a solu%iei optime de remediere
- interpretarea schemei electrice
Executarea lucr&rilor de ntre!inere "i repara!ie la sistemele de aprindere "i pornire
Descrierea unit"%ii
ELEMENTE DE COMPETEN$% CRITERII DE REALIZARE
$. ntre%inerea sistemelor de aprindere $.$. ntre%inerea se face periodic, conform instruc%iunilor din cartea
!i pornire tehnic" sau de cte ori este nevoie.

$.2. ntre%inerea se face pe fiecare element n parte n func%ie de
caracteristicile acestuia.

$.3. ntre%inerea se face n func%ie de tipul de sistem.
2. Repararea sistemelor de aprindere !i 2.$. Repararea se realizeaz" prin nlocuirea sau remedierea
pornire componentelor.

2.2. Demontarea !i montarea componentelor se face utiliznd scule,
dispozitive !i verificatoare specifice.

2.3. Repararea se face cu respectarea normelor de protec%ia muncii
specifice.

2.4. Repararea se va face cu aplicarea condi%iilor de calitate impuse de
3. Verificarea func%ion"rii sistemelor de 3.$. Verificarea se efectueaz" respectnd metodologia indicat" n cartea
aprindere !i pornire tehnic".

3.2. Verificarea se efectueaz" utiliznd aparate specifice.

3.3. Verificarea se face pe fiecare componenta n parte !i pe ntreg
sistemul.

Gama de variabile
Scule, dispozitive !i verificatoare specifice: truse de chei, de !urubelni%e; lamp" de control; aparate de m"sur" a
curentului, tensiunii !i rezisten%ei; testere; trus" de lere !i de calibre
Elementele sistemului de pornire
- contact principal (cu cheie)
- electromotor
Caracteristici m"surabile
- electromotor : curent absorbit la pornire
Sistem de aprindere
- clasic
- electronic
Elementele sistemului de aprindere:
- bobina de induc%ie
- ruptor distribuitor
- bujii
- dispozitive de reglaj a avansului
Parametrii m"surabili:
- rezisten%a nf"!ur"rii bobinei de induc%ie (primar" !i secundar")
- distan%a ntre electrozii bujiilor
- distan%a contacte platinate
- avans la aprindere
Parametrii nominali ai motorului: putere (cuplu), consum
Condi%ii func%ionale ale motorului: combustibilul recomandat de produc"tor, temperatur" lichid r"cire, tip de ulei
recomandat de produc"tor
Ghid pentru evaluare
Cuno!tin%e:
- proceduri de demontare - montare componente sistem aprindere !i pornire
- modul de realizare a m"sur"torilor !i verific"rilor
- modul de func%ionare al sistemului de aprindere !i pornire
- folosirea echipamentului de testare !i interpretarea rezultatelor
La evaluare se va urm"ri:
- modul n care se realizeaz" reglarea sistemelor de aprindere !i pornire pentru o pornire u!oar" !i o func%ionare
optim" a motorului
Executarea lucr&rilor de verificare "i repara!ie a echipamentului de iluminare "i semnalizare
Descrierea unit"%ii
ELEMENTE DE COMPETEN$% CRITERII DE REALIZARE
$. Verificarea func%ion"rii $.$. Verificarea functionarii echipamentului de semnalizare !i iluminare se
echipamentului de semnalizare !i face periodic la revizii tehnice !i n garantie.
iluminare
$.2. Verificarea functionarii echipamentului de semnalizare !i iluminare se
face de cte ori este nevoie.

$.3. Verificarea se face vizual prin conectarea la sursa de alimentare cu
energie electric".
2. Repararea sistemului de iluminare !i 2.$. Repararea se face prin nlocuirea pieselor (componentelor) defecte
semnalizare cu altele noi cu aceea!i parametrii caracteristici.

2.2. Repararea se face asigurnd condi%ii de calitate impuse de
constructor.

2.3. Toate reglajele la sistemul de iluminare !i semnalizare trebuie sa fie
bine executate n vederea asigur"rii condi%iilor de exploatare n siguran%" a
Gama de variabile
Elemente componente grup optic: faruri, proiectoare, l"mpi de semnalizare, l"mpi stop.
Caracteristicile nominale ale componentelor grupului optic: tensiuni, rezisten%e, puteri, distan%e de reglaj.
Ghid pentru evaluare
Cuno!tin%e:
- de electric"-electronic" auto
- scheme electrice ale sistemului de iluminare !i semnalizare
- proceduri de control !i verificare ale sistemului de iluminare !i semnalizare
- defec%iuni posibile
La evaluare se urm"re!te:
- remedierea corect" a disfunc%ionalit"%ii la sistemului de iluminare !i semnalizare n vederea asigur"rii exploat"rii
n siguran%" a autovehiculelor.
Executarea lucr&rilor de verificare "i repara!ie ale instala!iilor auxiliare
Descrierea unit"%ii
ELEMENTE DE COMPETEN$% CRITERII DE REALIZARE
$. Verificarea instala%iilor auxiliare $.$. Verificarea instala%iilor auxiliare se face n func%ie de specificul
instala%iei.

$.2. Verificarea instala%iilor auxiliare se face la cererea clientului sau de
cte ori este nevoie.

$.3. Verificarea se efectueaz" pe componente, subansamble sau sistem.

$.4. Verificarea se face cu aparatura !i echipamente de masurare !i testare
adecvate caracteristicilor func%ionale ale fiec"rui sistem auxiliar.
2. ntre%inerea !i repararea sistemelor 2.$. ntre%inerea se face preventiv sau de cte ori este nevoie, n scopul
auxiliare asigur"rii condi%iilor optime de func%ionare.

2.2. ntre%inerea se face conform recomand"rilor furnizorului.

2.3. Repararea instala%iilor auxiliare se face prin nlocuirea sau
recondi%ionarea componentelor.


2.4. Repararea se face prin demontare !i remontare utiliznd scule,
dispozitive !i verificatoare specifice.

2.5. Toate lucrarile de ntretinere !i reparare se executa cu respectarea
normelor de protec%ia muncii.
Gama de variabile
Instala%ii auxiliare:
- electroventilator r"cire motor
- instala%ie de stropit parbriz
- instala%ie de !tergere a parbrizului
- instala%ie de dezaburire
- instala%ie de climatizare
- instala%ie audio
- instala%ie de identificarea func%ion"rii sistemelor
- instala%ie antifurt !i nchidere centralizat"
Scule, dispozitive !i verificatoare folosite:
- truse de chei
- aparate de m"sur" a tensiunii, curentului, rezisten%elor
- lamp" de control
- testere
Ghid pentru evaluare
Cuno!tin%e:
- proceduri de demontare - remontare
- mod de func%ionare a instala%iilor auxiliare
La evaluare se urm"re!te:
- modul de realizare a m"sur"torilor !i verific"rilor
- modul de alegere a solu%iei optime de remediere
Oferirea de consultan!& de specialitate
Descrierea unit"%ii
ELEMENTE DE COMPETEN$% CRITERII DE REALIZARE
$. Identificarea cerin%elor clientului $.$. Clientul este ascultat cu aten%ie pentru aflarea dorin%elor sale.

$.2. Cerin%ele clientului sunt tratate cu solicitudine !i profesionalism.

$.3. Solicit"rile clientului sunt identificate prin ntreb"ri clare.

$.4. Verific"rile !i test"rile se fac n prezen%a clientului.

$.5. Clientul este informat corect asupra rezultatelor verific"rilor.

$.6. Clientul este ndrumat c"tre un mecanic mai experimentat n cazul n
care rezultatele verific"rilor nu sunt suficient de edificatoare.
2.Analizarea solicit"rilor clientului 2.$. Informa%iile primite de la client sunt verificate operativ.

2.2. Solicit"rile sunt analizate cu aten%ie n sensul stabilirii corecte a
tuturor detaliilor.

2.3. Solicit"rile sunt evaluate cu discern"mnt n func%ie de posibilit"%ile
de realizare.
3.Furnizarea informa%iilor privind 3.$. Serviciile sunt prezentate cu promptitudine !i claritate.
solu%iile ce pot fi oferite
3.2. Solu%iile oferite sunt sus%inute cu argumente tehnice competente.

3.3. Solu%iile !i informa%iile oferite trebuie s" satisfac" n totalitate
cerin%ele clientului.
Gama de variabile
Unitatea se aplic" pentru ocupa%iile:
- mecanic auto
- electrician auto
- tinichigiu auto
- vopsitor auto
- alte ocupa%ii service-auto
Consultan%a se asigur" pentru toate tipurile de lucr"ri care pot fi oferite n domeniul service-auto.
Informa%ii:
- surse de procurare piese de schimb
- solu%ii de remediere
- costuri !i tarife practicate
- posibilit"%i de remedieri
Ghid pentru evaluare
Cuno!tin%e:
- proceduri de diagnosticare rapid" a disfunc%ionalit"%ilor
- defec%iuni posibile caracteristice tipului de autovehicul
- limbajul de specialitate
La evaluare se urm"re!te:
- modul de selectare !i interpretare a informa%iilor primite din partea clien%ilor
- modul de alegere rapid" a solu%iei optime, n vederea satisfacerii nevoilor clientului
Utilizarea aparatelor de m&surare "i testare a m&rimilor electrice
Descrierea unit"%ii
ELEMENTE DE COMPETEN$% CRITERII DE REALIZARE
$. Alegerea aparatelor de m"surare !i $.$. Alegerea aparatelor de masurare !i testare se face n functie de
testare a m"rimilor electrice specificul controlului de efectuat.

$.2. Alegerea se face cu discernamnt pentru o utilizare eficienta !i ferita
de riscuri.

$.3. La alegerea aparatelor se va avea n vedere precizia m"sur"torilor de
efectuat.

$.4. La alegerea aparatelor se va tine cont de integritatea !i valabilitatea
vizei metrologice.
2. Utilizarea aparatelor de m"surare !i 2.$. Aparatele de masurare !i testare a marimilor electrice sunt utilizate
testare n condi%ii de siguran%" din punct de vedere al integrit"%ii acestora.

2.2. Conectarea !i operarea se fac conform schemei electrice !i
instruc%iunilor de utilizare.

2.3. Utilizarea se face cu respectarea normelor de protec%ia muncii.

2.4. Defectiunile aparute pe durata utilizarii vor fi identificate !i sesizate
serviciilor de ntretinere !i reparatie.
3. Depozitarea aparatelor de m"surare 3.$. Depozitarea dup" utilizare se face n condi%ii de siguran%".
!i testare
3.2. Depozitarea se face n locurile stabilite prin regulamentul de
organizare.

3.3. Depozitarea trebuie sa permita accesarea rapida !i u!oara.
Gama de variabile
Parametrii m"surabili:
- tensiuni, curen%i, rezisten%e
- capacitatea bateriei de acumulator
- rezisten%a de izola%ie a circuitelor
- continuitatea circuitelor
- densitatea electrolitului
- intensitatea luminoas"
Aparate de m"sur" !i testare utilizate:
- ampermetru - voltmetru - ohmmetru
- densimetru
- tester electronic de m"surare
- dispozitiv reglare faruri
Ghid pentru evaluare
Cuno!tin%e:
- principii !i metode de m"surare a m"rimilor electrice
- instruc%iuni de utilizare a echipamentelor de testare
- tipuri de defec%iuni care pot fi constatate la echipamentele electrice prin m"sur"tori !i test"ri
La evaluare se va urm"ri:
- modul n care sunt folosite aparatele de m"surare !i testare n vederea diagnostic"rii rapide a defec%iunilor !i
modul de remediere al acestora.
Utilizarea sculelor, dispozitivelor "i materialelor
Descrierea unit"%ii
ELEMENTE DE COMPETEN$% CRITERII DE REALIZARE
$. Alegerea sculelor, dispozitivelor !i $.$. Sculele, dispozitivele !i verificatoarele se aleg n func%ie de opera%iile
verificatoarelor ce urmeaz" s" fie executate.

$.2. Alegerea sculelor, dispozitivelor !i verificatoarelor se face cu
discern"mnt pentru o utilizare eficient" !i ferit" de riscuri.

$.3. La alegere se va avea n vedere gradul de uzur" al sculelor,
dispozitivelor !i verificatoarelor, pentru a se asigura utilizarea corect" !i
lipsit" de riscul unor deterior"ri suplimentare.
2. ntre%inerea sculelor, dispozitivelor 2.$. Sculele, dispozitivele !i verificatoarele sunt verificate periodic
!i verificatoarelor stabilindu-se gradul de uzur" al acestora.

2.2. Sculele, dispozitivele !i verificatoarele necorespunz"toare sunt
selectate cu aten%ie n vederea recondi%ion"rii sau cas"rii.

2.3. ntre%inerea se face permanent, pentru a se asigura utilizarea
eficient" n procesele productive.

2.4. Cur"%irea, conservarea !i p"strarea se fac conform recomand"rilor
fabrican%ilor de scule, dispozitive !i verificatoare.
3. Utilizarea sculelor, dispozitivelor !i 3.$. Utilizarea sculelor, dispozitivelor !i verificatoarelor se face n functie
verificatoarelor de specificul lucr"rii.

3.2. Sculele, dispozitivele !i verificatoarele sunt manipulate !i utilizate n
condi%ii de securitate maxim" pentru a se evita accidentele de munc".

3.3. Defectiunile aparute sunt identificate !i sesizate serviciilor de
ntretinere !i reparatie.

3.4. Utilizarea sculelor, dispozitivelor !i verificatoarelor se face conform
instructiunilor de lucru !i exploatare.
4. Depozitarea !i inventarierea 4.$. Depozitarea sculelor, dispozitivelor !i verificatoarelor se face n
sculelor, dispozitivelor !i locurile stabilite prin regulamentul de ordine interioar".

4.2. Depozitarea se face n a!a fel nct sa permita accesarea u!oara.

4.3. Depozitarea se face n condi%ii de siguran%".

4.4. Inventarierea se face periodic, n scopul complet"rii stocului n
func%ie de necesitate.
Gama de variabile
Unitatea se aplic" ocupa%iilor productive de tip service-auto.

Tipuri de scule, dispozitive !i verificatoare utilizate:
mecanic auto
- truse de chei fixe, tubulare, mixte, dinamometrice, pneumatice
- truse de !urubelni%e
- mandrine de centrat ambreiaje !i montat garnituri
- dispozitive pentru comprimat arcuri, prindere chiulas"
- dispozitive de ridicat !i transportat
- dispozitive de presat-depresat
- burghie, alezoare
- calibre, !ublere, micrometre, comparatoare, densimetre
electrician auto
- ampermetru, voltmetru, ohmmetru
- trus" de chei fixe !i tubulare
- trus" de !urubelni%e
- densimetru
- dispozitiv reglat faruri
- redresor pentru baterii
tinichigiu auto
- trus" ciocane
- truse !urubelni%e
- foarfeci tabl", d"l%i, burghie
- !uruburi ntindere caroserie
- dispozitiv ndreptat caroserie
- polizoare portabile
- casc" antifonic"
- rulet"
- aparat de sudur", electric, autogen, n mediu de gaz protector
vopsitor auto
- pistol pneumatic vopsit
- dispozitiv de cur"%at !i finisat
Ghid pentru evaluare
Cuno!tin%e:
- utilizarea sculelor, dispozitivelor !i verificatoarelor
- tipuri de lucr"ri
La evaluare se va urm"ri:
- modul n care personalul alege, utilizeaz" !i ntre%ine sculele, dispozitivele !i verificatoarele necesare efectu"rii
de lucr"ri productive

S-ar putea să vă placă și