Sunteți pe pagina 1din 95

Aceast carte apare cu sprijinul Fundaiei pentru o Societate Deschis i al Ministerului Culturii din Romnia

De acelai autor; * ''!;"!;##


Cri
$tic i psihanali%& $ditura 'tiini(ic& )*+,#
$tic i etolo-ie# $ditura 'tiini(ic i $nciclopedic& )*./#
0ntre lo-ica inimii i lo-ica minii& Cartea romneasc& )*.1& $d# a 2ia& $ditura 3R$2& )**+#
0n cutarea sinelui& Cartea romneasc& )**4# 5remiul asociaiei scriitorilor din 6ucureti pentru eseu#
7edreptatea ontic& $ditura 3R$2& )**1#
3raduceri din lim8a -erman"
2mm# 9ant& Critica (acultii de judecare& $ditura 'tiini(ic i $nciclopedic& )*.)# $d# a 2ia& $ditura 3R$2& )**1
:0n cola8orare cu Ale;andru Surdu<#
S# Freud& Scrieri despre literatur i art# $ditura =ni>ers& )*.?& $d# a 2ia& $ditura 3R$2& )**4#
S# Freud& Dincolo de principiul plcerii& $ditura @urnalul literar& )**/& $d# a 2ia& $ditura 3R$2& )**A# :0n cola8orare
cu Beor-e 5urdea<#
C# B# @un-& 0n lumea arhetipurilor& $ditura @urnalul literar& )**4# 2ranaus $i8l$i8es(eldt& A-resi>itatea uman&
$ditura 3rei& )**1#
$diii"
Camil 5etrescu& Doctrina su8stanei& $ditura 'tiini(ic i $nciclopedic& )*.. :0n cola8orare cu Florica 2chim<#
CAS2D$ D$M# EAMF2Rescu
Mem8ru asociat direct al Asociaiei 5sihanalitice 2nternaionale :25A<
F2DFSFF2A
27CF7'32$73=D=2
Columul 0nti
6C= Cluj7apoca
4?A? ?1) ++4/
A
$ditura 3R$2& )**.
ri" Marius CG2C= F( Sil>iu DRABFM2R Casile Dem# EAMF2R$SC=
Coperta" Dan S3A7C2=
Redactor" 5etre DA7
./A*4A
H$D23=RA 3R$2& )**. 2S67 *+,*.,+1A1
0n memoria lui Constantin 7oica& (r a crui 0ndrumare nu a (i scris aceast carte#
Studenilor Facultii de Filoso(ie& =ni>ersitatea 6ucureti; Facultii de 5siholo-ie& =ni>ersitatea 2ndependent 3itu
Maiorescu; Facultii de Sociolo-ie& 5siholo-ie& 5eda-o-ie& =ni>ersitatea 6ucureti& care& prin interesul pe care lau
artat cursurilor de psihanali%& prin 0ntre8rile i criticile lor& au contri8uit su8stanial la cristali%area Filoso(iei
incontientului#
Re>istei IFAM2D2AJ din Fradea& care a susinut ela8orarea Filoso(iei incontientului prin pu8licarea inte-ral a
primei (orme i prin acordarea premiului F>idiu Cotru 0n )**A#
otica K & (#L<s -nu#;
M;L; ersornarn n0 's0; un ai
st#tnu#8i h( 'i N>
J#F C(# 'OO S3C ' *CP
#. Cu>nt 0nainte######################################################################### *
2# 5R$D2M27AR22 DA F F2DFSFF2$
A 27CF7'32$73=D=2##################################################### ))
2# $ste posi8il o (iloso(ie a incontientuluiQ########################### ),
/#)deea i conceptul de incontient 0n istoria (iloso(iei############ /,
,# 2ncontientul 0n psihanali% ################################################# ,+
,#)# Factualitatea teoriei(reudiene ################################# ,+
,#/# Coninuturile incontientului i structura psihicului# 7atur i cultur 0n psihanali%##############4.
4# Filoso(ie i psihanali%# 3ur de ori%ont contemporan########## 1A
4#)# 5sihanali%a R o8iect al teoriei i (iloso(iei tiinei## 1.
4#/# $>idenierea i (ructi(icarea implicaiilor (iloso(ice
ale psihanali%ei ######################################################### A)
4#,# 5sihanali%a (iloso(iei ################################################ 1.
22# 2M5=R23A3$A S52R23=D=2" 5S2GA7AD2EA
CA G$RM$7$=32CA ###################################################### +,
)# Germeneutic i (iloso(ie##################################################### +1
/# Germeneutica psihanalitic i relaia spiritsu(let ############### +.
,# 5rincipiile hermeneuticii psihanalitice################################# ..
4# Spiritul incontient i pro8lema psiholo-ismului################# *)
1# Actul ratat i co-itoul carte%ian# 5ro8lema su8iectului####### *4
. CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
A# 2nterpretarea >isului R paradi-m a hermeneuticii psihanalitice# Dorina##########################################################)?A
+# Germeneutica simptomului ne>rotic# Dorina i le-ea########)/?
+#)# Comple;ul Fedip 0n isterie##################################### )/4
+#/# Sensul (o8iei micului Gans#################################### 0 /1
+#,# 7e>ro%a ca ne-ati> al per>ersiunii#########################OS/TN
+#4# Comple;ul Fedip 0n ne>ro%a o8sesional############## ),?
+#1# 7e>ro%a i condiia uman#####################################),A
.# De la psiholo-ia incontientului la estetic" Uit%ul###########),+
.#)# 5lcerea estetic##################################################### )44
*# $stetica psihanalitic" comple;ul Fedip 0n literatur##########)4+
*#)# Straniul i comple;ul Fedip###################################)4*
*#/# Gampleti Fedip ################################################### )14
*#,# De la Fraii 9arama%o> la 3otem i ta8u################VW
*#4# 5aradi-ma literar a psihanali%ei" Fedip re-e#####)J1*
*#1# Romanul& -en oedipianQ#########################################)A,
)? De la psihanali%a reli-iei la reli-ia psihanalitic#
Freud i @un-######################################################################)A+
)?#)# 7e>ro%& art& reli-ie############################################## )+.
)?#/# Reli-ie i dorin####################################################)./
)?#,# $lemente reli-ioase 0n psihanali%#########################).A
))# 2mpuritatea moralei" resentiment i moral####################### )..
))#)# Fenomenolo-ia i psiholo-ia resentimentului########)*?
))#/# Sociolo-ia resentimentului###################################### )*1
))#,# Calori%area produselor culturale
ale resentimentului#####################################################/?1
)/# 5sihanali%a spiritului tiini(ic###########################################/?+
)/#)# 2ncontientul personal i tiinele naturii###############/?*
)/#/# 2ncontientul colecti> i tiinele naturii#################//?
)/#,# Calea spre o8iecti>itate i tiinele omului#############/,)
),# Germeneutica psihanalitic R propedeutic
la spiritul li8er###################################################################/,*
)4# 6i8lio-ra(ie##############################################################################
FM
i ;
L#in
Sa
2deea de incontient& de>enit idee directoare a secolului al XXlea datorit psihanali%ei& nu putea& 0n timp ce re>o
luiona celelalte discipline ale omului& lsa indi(erent (iloso(ia# 0n cultura occidental e;ist numeroase lucrri dedi
cate multiplei relaii (iloso(iepsihanali%& unele dintre ele sinte%e atotcuprin%toare& cum este cartea De l'interpreta
tion# $ssai sur Freud de 5aul Ricoeur# 'i alte nume mari ale (iloso(iei au re(lectat asupra psihanali%ei& pronunnduse
po%iti> sau ne-ati> asupra ei" Marcuse& cu cele8ra carte a anilor 'A?& $ros i ci>ili%aie& Go8ermas& GorYheimer&
Fromm& cu toii repre%entani ai 'colii de la FranY(urt& a crei (0loso(ie social critic nu e de conceput 0n a(ara
in(luenelor psihanali%ei& Uitt-enstein& 5opper#
Cultura romn& 0n care se 0ncadrea% 0ncercarea pe care o propun cititorului romn prin pa-inile urmtoare& o(er o
ima-ine opus" indi(erent de cau%e& (apt este c un sin-ur -nditor& e ade>rat& de prim importan& i anume Ducian
6la-a& a 0ncorporat sistemului su (iloso(ic idei de sor-inte psihanalitic# $ de presupus c& 0n condiii normale& 0n
ceputul reali%at de 6la-a iar (i -sit continuarea i ampli(icarea 0n perioada post8elic#
0n a8sena unei tradiii autohtone i la distan de tradiia occidental& Filoso(ici incontientului 0i caut drumul pro
priu& (r s ne-lije%e >reuna din sursele accesi8ile# 7u este >or8a nici de un comentariu (iloso(ic la opera lui Freud&
0n maniera lui Ricoeur& nici de o preluare a unor elemente ale doctrinei psihanalitice 0n construcii (iloso(ice mai
cuprin%
)?
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
toare& aa cum procedea% 6la-a 0n (iloso(ia culturii sau Marcuse i Fromm 0n (iloso(ia social# 3itlul indic o tripl
intenie" constructi>& sistematic i sintetic#
Aa cum (iloso(ia tradiional sa strduit s spun totul despre spirit din perspecti>a contientului& (iloso(ia incon
tientului a8ordea% spiritul din perspecti>a %onelor su8liminale& mai super(iciale sau mai pro(unde :incontient per
sonal& incontient colecti><& re>elate de psihanali%# 2deea de incontient este (undamentul pe care se cldete o
>i%iune complementar despre spirit# 0n msura 0n care reconsider domeniile spiritului dintro perspecti> unic&
demersul re-sete >ocaia sistematic a (iloso(iei& (r a urmri reali%area ei inte-ral# 0n s(rit& caracterul sintetic
deri> din e(ortul de a utili%a (iloso(ic toate contri8uiile psihanali%ei& indi(erent de coala care lea produs
:(reudian& jun-ian& Yleinian& lacanian<#
0ntruct ela8orarea sa do>edit mai di(icil i mai lent dect 0n estimrile iniiale& iar primele dou capitole I5re
liminarii la o (iloso(ie a incontientuluiJ i I2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneuticJ pot alctui un 0ntre-
de sine stttor& comunic cititorilor prin pu8licare mai 0nti primul >olum al Filoso(iei incontientului& urmnd ca
>olumul al doilea& structurat de capitolele IAntropolo-ia psihanaliticJ& ISpiritul incontientJ i I$pistemolo-ia
psihanali%eiJ& s (ie tiprit 0ntrun >iitor ct mai apropiat# Sper sa pot (ructi(ica 0n 8ene(iciul ediiei de(initi>e acest
decalaj& reconsider0nd prima parte din perspecti>a celei de a doua i a e>entualelor comentarii i su-estii critice
0nre-istrate 0ntre timp#
) ianuarie )**.
2# 5R$D2M27AR22 DA F F2DFSFF2$ A 27CF7'32$73=D=2
rJ Z
;Z0 c;">
)# $ste posi8il o (iloso(ie a incontientuluiQ
Dei 0n istoria (iloso(iei e;ist o carte intitulat semni(icati> 5hilosophie des =n8eKu(lten :).A*<& scris de $duard
>on Gartmann& carte su(icient cunoscut i discutat 0n epoc& reluarea aceleiai teme spre s(ritul secolului XX& la
mai 8ine de o sut de ani de la 0ncercarea similar anterioar& are ne>oie de le-itimare teoretic# Att moti>e conjunc
turale& super(iciale& ct i moti>e pro(unde& eseniale o (ac necesar#
Mai 0nti& 0n cultura romn& dominat de ideolo-ia comunist timp de aproape o jumtate de secol& ideea de in
contient a (ost eliminat de cmpul re(le;iei o(iciale 0n numele unui pretins raionalism# Att 0ncercrile (iloso(ice
dedicate acestei teme& (oarte numeroase 0n Fccident& ct i orientrile psiholo-ice a8isale deri>ate de (reudismul
iniial au rmas 0n a(ara contiinei (iloso(ice 0n condiiile inter%icerii lor e;prese#
Diteratura occidental dedicat pro8lemei& literatur care continu s (ie accesi8il (ra-mentar i oarecum aleatoriu
cercettorului romn& nu conine o lucrare totali%atoare de tipul celei scrise de $duard >on Gartmann# Cercetrile
occidentale& care stau& chiar 0n domeniul (iloso(iei& su8 semnul speciali%rii& se concentrea% de o8icei asupra unui
sin-ur autor& (ie el Freud& @un- sau Dacan& nepropunndui o sinte% a implicaiilor (iloso(ice ale orientrilor
psihanalitice#
)4
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
0n al treilea rnd& 0n raport cu reperul :sau modelul< menionat iniial& lucrarea de (a nu operea% doar cu mijloace
(iloso(ice# $a 0i propune s prelucre%e& din perspecti>a (iloso(iei& cunotine pro>enind din domenii care se
re>endic de la tiin# Dac pretenia emis de Freud i unii epistemolo-i contemporani c psihanali%a aparine
tiinelor naturii sar do>edi 0ndreptit& ceea ce urmea% s e;aminm 0n capitolul I$pistemolo-ia psihanali%eiJ&
atunci sar pune 0ntre8area 0n ce mod psihanali%a ca ramur a tiinei poate alimenta o (iloso(ie#
Fricum ar (i& pro8lema esenial& 0n (uncie de care rspunsul la celelalte 0ntre8ri contea% sau nu& este 0nsi posi
8ilitatea principial a unei (iloso(ii a incontientului# Dac (iloso(ia este spirit 0ntors asupra spiritului :C# 7oica<&
atunci pro8lema posi8ilitii unei (iloso(ii a incontientului poate (i re(ormulat 0n (elul urmtor" poart 0n >reun (el
(iloso(ia incontientului asupra spirituluiQ Dac un ast(el de demers& alimentat& 0n ca%ul nostru& de psiholo-iile
a8isale& ar reduce spiritul la re-iunea su(letului& atunci (aptul c sar intitula pretenios I(iloso(ia incontientuluiJ nu
iar schim8a natura# Cu alte cu>inte& e;ist 0n psihanali% ca teorie a incontientului pasaje care pot da seama
nepsiholo-ist de spirit& de acel noi din (iecare eu*& sau mcar implicaii care pot (i (ructi(icate din aceast
perspecti>Q
* Dei o parte a (iloso(iei contemporane a renunat la utili%area termenului IspiritJ datorit in(luenei mar;ismului&
care 0i pre(er conceptul de Icontiin socialJ& aa cum sa 0ntmplat i 0n cultura Romniei comuniste& sau
(iloso(iei analitice& care 0l respin-e pe moti> c nu poate (i de(init uni>oc& lucrarea de (a& considerndu) con
su8stanial (iloso(iei& 0l >a (olosi 0n accepia concordant pe care io con(er ci>a importani -nditori& i anume
aceea de cultur# Da DiltheW& care preia ideea de spirit o8iecti> de la Ge-el& cuprinsul spiritului include lim8a&
(amilia& societatea& statul& dreptul& arta& reli-ia# 5entru 7icolai Gartmann& >oina& aciunea& >alorile& dreptul& morala&
reli-ia& arta in de spirit)# 0n s(rit& 9arl R# 5opper 0nele-e prin Ilumea ,J produsele minii umane autonome pentru
c o8iecti>e 0n raport cu procesele psihice :Ilumea /J<& adic Iarhitectura& arta& literatura& mu%ica i& pro8a8il& cel mai
important lucru& tiinele e;acte i disciplinele umanisteJ/& ceea ce nu 0nseamn altce>a dect spirit#
5reliminarii la o (iloso(ie a incontientului )1
Rspunsul nostru la acesta 0ntre8are este (r e%itare a(irmati> i se 8a%ea% pe de%>oltrile de care cititorul >a lua
cunotin parcur-nd capitolele urmtoare# 5e de o parte& psihanali%a& ca hermeneutic aplicat culturii&
documentea% incon(unda8il impuritatea spiritului# Spre deose8ire de (iloso(ia tradiional i mai ales spre deose8ire
de idealismul -erman& care consider puritatea spiritului ca su80neleas& hermeneutica psihanalitic 0nt0lnete po%iia
lui 7iet%sche& care a(irma impuritatea (unciar a spiritului# Chiar dac (iloso(ia incontientului& 0n iposta%a de
demers care demonstrea%& cu ajutorul psihanali%ei& impuritatea spiritului ar pune la 0ndoial autonomia sa -enetic&
autonomia (uncional 0i este dincolo de orice 0ndoial# 2ar aceast autonomie este cu att mai mare cu ct spiritul 0i
cunoate i asum impuritatea# 7iet%scheeana idee a spiritului li8er primete 0n (iloso(ia incontientului temeiuri noi&
mai solide#
5e de alt parte& o a doua idee esenial a (iloso(iei incontientului este ideea spiritului incontient# Dincolo de di(e
renele dintre Freud i @un- sau 6la-a& di(erene care in mai mult de -radul de claritate al contiinei (iloso(iece& la
(iecare dintre ei 0ntlnim 0ntro (orm sau alta ideea sau chiar noiunea de spirit incontient# Da Freud& acesta e numit
supraeu i se (ormea% 0n onto-ene%& 0n timp ce la @un- >om 0ntlni termenul de incontient colecti> i arhetip& iar
la 6la-a pe cel de (actori stilistici# Dei incert 0n detaliile sale& pro>eninena spiritului incontient este& 0n optica
jun-ian sau 8la-ian& de natur supraindi>idual#
Din un-hiul de >edere al (iloso(ie tradiionale& pentru care spiritul este indisolu8il asociat contiinei& rspunsul la
0ntre8area de mai sus nu poate (i dect ne-ati># Ca ilustrare paradi-matic pentru identi(icarea spiritului cu
contiina& alt(el spus a spiritului pur i simplu cu spiritul contient& [ poate (i citat un pasaj din Filoso(ia spiritului a
lui Ge-el;' ISpiritul 0ns are puterea s se menin 0n contradicie i deci 0n durere& att 0mpotri>a rutii& ct i a
nenorocirii# De aceea& lo-ica o8inuit se 0nal cnd socotete c spiritul
)A
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
&) este ce>a ce e;clude total de la sine contradicia# DimpoZ tri>& orice contiin conine o unitate i o separaie&
prin urmare& o contradicie###J,
5e o po%iie identic se situea%& peste timp& cunoscutul repre%entant al (iloso(iei >ieii& DudKi- 9la-es 0n nu mai
puin cunoscuta sa carte Der Beist als Uidersacher der Seele# 2at un pasaj semni(icati>" IAa cum& 0n purttorul
>ieii& trirea se lea- de trire i& datorit tririi& su(letul care triete cu ima-inea trit& contiina purttorului >ieii
0nseamn seria actelor strict momentane ale spirituluiJ4# $chi>alarea spiritului cu contiina 0nre-istrat i de 7icolai
Gartmann 0n Das 5ro8lem des -eisti-en Seins ca (iind caracteristic nu numai psiholo-ismului& ci i Iteoriilor
idealisteJ& trimite la o pro8lema care& din pcate& nu poate (i tratat aici iar riscul de a pierde (irul principal al
discuiei& i anume la relaia (iloso(iei cu psiholo-ia# Sar prea c& 0n cea mai mare parte& (iloso(ia a (ost construit
tacit pe te%a (undamental a psiholo-iei contiinei" psihicul \ contiin# Chiar Gartmann& care disocia% spiritul de
contiin R nu orice e;isten spiritual este contiin& 0n acest ca% 0ncadrnduse creaia i receptarea artistic&
0nele-erea intuiti>& -ndirea intuiti>& raionamentul intuiti>& dup cum nu oricrui act contient 0i re>ine atri8utul
spiritualitii :inteli-ena care rmne 0n sluj8a ne>oilor >ieii i o 0ntlnim i la animalele superioare< R admite& ca o
reminiscen a po%iiei de care se detaea%& c I6eKu6tsein -ehort ir-endKie %um BeisteJ& ceea ce 0nseamn c&
0ntrun (el& contiina ine de spirit#1
2mportant pentru scopul pe care ni lam propus este (aptul ca situarea :necritic< a (iloso(iei pe po%iiile psiholo-iei
contiinei a -enerat con(lictul& care se perpetuea% 0n di(erite (orme de o sut de ani& 0ntre (iloso(ie i psihanali%&
anul ).*1 marcnd prin Studii asupra isteriei de 6reuer i Freud naterea psihanali%ei# Acelai con(lict >a de>eni
mani(est i 0n Romnia ultimului deceniu al secolului XX& pe msur ce
5reliminarii la o (0loso(ie a incontientului )+
crile de psihanali% >or de>eni tot mai numeroase& ocupndui locul cu>enit 0n contiina teoretic a epocii#
Dac (iloso(ia dominant& construit pe premisa identitii psihicului cu contiina& este prin de(iniie antipsihanali
tic& la rndul ei& psihanali%a& a;at pe ideea de incontient& se opune (iloso(iei contientaliste# Faptul iese clar 0n e>i
den 0n su(icient de numeroasele re(eriri ale lui Freud la (iloso(ie& minuios 0nre-istrate de 5aulDaurent Assoun 0n
cartea Freud& (iloso(ia i (iloso(ii A#
0nainte de a pre%enta sintetic atitudinea 0ntemeietorului psihanali%ei (aa de (iloso(ia contientalist& ne putem 0ntre8a
0n ce msur Freud deine un minim de competen 0n domeniu& care s con(ere opiniei sale un anumit -rad de asi-u
rare# Dei atitudinea lui Freud (a de (iloso(ie este clar am8i>alen& declaraiile de ade%iune entu%iast din tineree
(iind urmate& la maturitate& de a(irmaii din care reiese de%interesul su pro-ramatic pentru aceeai (iloso(ie& un lucru
este indiscuta8il" 0n (ormaia sa uni>ersitar& Freud a luat contact cu (iloso(ia la cel mai 0nalt ni>el& continund dup
aceea lecturile (iloso(ice& la care se re(er 0n repetate rnduri 0n opera sa#
0n timpul studiilor la Facultatea de Medicina din Ciena& Freud are ansa de a (i iniiat 0n (iloso(ie de nimeni altul de
ct Fran% 6rentano# 0n semestrul de iarn al anilor ).+4).+1& (rec>entea% Ireuniunile de lecturJ 0n cadrul crora
6rentano 0i iniia studenii 0n re(le;ia (iloso(ic i istoria (iloso(iei# De asemenea& Freud audia% 0n ).+1 cursul de
lo-ic aristotelic inut tot de 6rentano# 5aulDaurent Assoun consider c tendina 0ntemeietorului psihanali%ei de a
0m8ina cercetarea empiric cu e;i-ena speculati> iar a>ea ori-inea tocmai 0n 0ntlnirea cu 6rentano#
Re(erinele (iloso(ice 0n opera lui Freud sunt numeroase i de tipuri di(erite# 5aulDaurent Assoun trece 0n re>ist trei
tipuri" re(erina ne-ati>& re(erina euristic i re(erina le-itimant# F8iectul re(erinei ne-ati>e este (iloso(ul Caihin
-er& pe care Freud 0l ale-e ca prototip de condamnat al
2R$SC=
]ritia euristic& Freud uti!ii V(iniii (iloso(ice pe care le V Vseul dedicat anali%ei stra&e Schellin- o d (enome*
#nan un mister& un secret& # & j^ia le-itimanta apelea% la # # j& a teoreti%rilor psihanalitil Ole iiicon'tient& Freud 0l
in>oc _ iar pe(ltru conceptul de comple; in Gepotul lui Rameau& >or8ete jia a(ecti> descoperit mai tr%iu
catA-oric Yantian e >%ut ca o ;'8aului oedipian& a crui e;presie it drept precursor al de(inica reali%are a unei
dorine# ii& Freud 0l cunoate pe 5laton& a re(erin le-itimanta# 0n Dincolo prin e;celen speculati>& Freud i& din
perspecti>a propriilor ip ce la 5laton& andro-inul era tjr8ai i (emei& alturi de ei '& Freud trans(orm principiul
eXclusi> a se;ualitii& ceea ce 5recedent cultural major pentru =aGtatea omului# Conceptul placat de Freud ca
anticipare intupro>ocat de >i%iunea ZZ ''oidoului& introdus 0ncep0nd cu a introduce narcisismul& >i%iune atunci
considerate a (i antassc a (i de natur li8idinal R
printre -nditorii pre(erai de tec despre (ilia i neiYos R cele distructi>< care -u>ernea% luca re(erin le-itimanta
5reliminarii la o (iloso(ie a incontientului )*
pentru ultima sa teorie despre instincte a;at pe anta-onis @ mul ontolo-ic dintre $ros i 3hanatos#
Da (iloso(ia lui 9ant& Freud se raportea% 0n dou moduri# N 0n acelai eseu (iloso(ic Dincolo de principiul plcerii&
0nte 2 meietorul psihanali%ei contest caracterul necesar i uni>er N' sal al structurii spaiotemporale a(irmat de 9ant
0n seciuN nea $stetica transcendental din Critica raiunii pureM Contraar-umentele lui Freud nu sunt de ordin
(iloso(ic& cZ psihanalitic# 2n>esti-area clinic a incontientului 0i re>elase; lui Freud atemporalitatea proceselor psihice
incontiente# 0ni >irtutea acestui (apt& Freud consider c punctul de >edere Yantian se 8a%ea% pe -enerali%area
nele-itim a perspecti>ei sistemului percepiecontiin# Chiar dac& aa cum 0ncearc s demonstre%e 5aulDaurent
Assoun& printele psihanali%ei >i%ea% de (apt >i%iunea schopenhauerian a Yantismului& >i%iune care a acreditat o
Iin(le;iune antropolo-ic a su8iecti>itii YantieneJ& critica sa poate repre%enta un punct de plecare rodnic 0n
cercetrile i de%8aterile (iloso(ice#
Cellalt mod de raportare este po%iti>& Freud o8inuind s spun& dup relatarea lui 6insKan-er& c& asemeni lui
9ant&& care postulea% 0n spatele (enomenului e;istena unui lucru ) 0n sine& el ar postula 0n spatele contientului&
accesi8il e;pe ` rienei& e;istena incontientului& care nu poate constitui N niciodat o8iectul unei e;periene directe#
Schopenhauer este cel mai (rec>entat i cel mai citat (iloso(# 5aulDaurent Assoun in>entaria% 0n opera lui Freud )1
re(eriri la (iloso(ul -erman# Re(erina este le-itimant& Schopenhauer aprnd 0n postura de precursor pentru mai
multe idei (reudiene importante# 0n partea istoric din 2nterpretarea >iselor& Freud 0l menionea% ca pe (iloso(ul care
0ndr%nete s -ndeasc >isul detanduse de majoritatea con(railor care) a8andonau intuiiei poetice# 0n (elul
acesta& Schopenhauer acord >isului o demnitate teoretic pe care raionalismul occidental io re(u%a# u
mi !PK&iP
/?
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
'i 0n ce pri>ete conceptul psihanalitic de re(ulare& Freud 0l in>oc pe Schopenhauer drept precursor& dei ine s su8
linie%e 0n Contri8uii la istoria micrii psihanalitice :)*)4< c a ajuns independent i inducti> la acest concept# 0n
ceea ce) pri>ete pe (iloso(& ideea de re(ulare apare 0n 0ncercrile sale de a e;plica ne8unia punndo 0n le-tur cu
trecutul 8olna>ului# Schopenhauer ridic la idee tendina psihicului uman de a respin-e orice repre%entare asociat
unui a(ect neplcut#
5ro8lematica incontientului este& de asemenea& pre%ent la Schopenhauer& chiar Iomnipre%entJ& dup 5aulDaurent
Assoun# 2ncontientul apare ca predicat uni>ersal al >oinei& constituind caracterul ori-inar al acesteia# Freud 0l
citea% ca precursor i pentru importana pe care a acordato se;ualitii i a(ecti>itii 0n Meta(i%ica iu8irii&
supliment la cartea a 2Ca a lucrrii Dumea ca >oin i repre%entare i) aprecia% pentru a (i -ndit moartea 0n
termeni asemntori cu cei din eseul Dincolo de principiul plcerii#
5esimismul este o alt mare tem carei apropie pe Schopenhauer i Freud& apropiere care) determin pe 5aul
Daurent Assoun s >or8easc 0n ca%ul acesta de o relaie de (iliaie 0ntre (iloso( i sa>ant# 0n 5siholo-ia mulimilor i
anali%a eului& Freud citea% para8ola porcilor spinoi pe care o e;tra-e din 5arer-a i 5aralipomena# Asemenea por
cilor spinoi 0ntro iarn se>er& oamenii stau 0n (aa alternati>ei" (ie triesc 0n i%olare& riscnd s sucom8e datorit
ad>ersitilor mediului& (ie se apropie pentru a supra>ieui& asumndui neplcerile pro;imitii su-erate e;celent de
meta(ora 0neprii reciproce# 5sihanali%a con(irm etica pesimist a lui Schopenhauer care recomanda re%er>a
a(ecti> pentru a conser>a indi>idualitatea& (r a rupe le-turile sociale indispensa8ile& practica terapeutic
documentnd (aptul c orice relaie a(ecti> intim i dura8il este am8i>alen& presupunnd& alturi de dimensiunea
po%iti>& o dimensiune ne-ati>& ostil#
5reliminarii la o (iloso(ie # Vtientului /)
jWlai semni(icati> pentru a(initalV I ji pesimism 0ntre Scha5ennauer i Freud e lucrarea [ &lntn*Nui Discon(ort 0n
cultur& structurat pe ideea incompaV `jbc dintre pro-resul cultural i (ericirea uman# FriceV tajS cultural tre8uie
pltit prin renunarea la satis(acerea i aSre'V;ual& care se traduce 0n planul psihic al indi>idului @ mctN >ro%&
ne(ericire sau re>olt# Cum pro-resul cultural n ne 'ita8il&ine>ita8il este i ne(ericirea uman# Aceste idej lne> Ve
alimentea% 0n 8un msur din e;periena clinic a[ are sWud nu di(er su8stanial 0n ceea ce pri>ete coninuD)
Je*NPostulatele schopenhaueriene re(eritoare la imposi8il Ve C (ericirii i la su(erin ca (undament al >ieii# ideiD
atea Wdiene iar a>ea rdcina 0n Imarele curent pesimist -# reu care pornete de la SchopenhauerJ+#
rman
Dar relaia lui Freud cu Schopenl< re& su8linia% pe
8un dreptate 5aulDaurent Assoun& er aNns mai pro(und& care depete ni>elul simplei re(erj n sV-itimante sau al
unei (iliaii la;e# Aceast relaie ar# Pe VeNjina 0nsi atitudinea lui Freud (a de (iloso(ie# SchV J'Wuer0i o(er 0nte
meietorului psihanali%ei paradi-ma V (dZ la (iloso(ie& ca un ca% particular al relaiei dintre ] #Frta :psihanali%< i
(iloso(ie" este o modalitate de a concj##) 'a;entismul ri-uros i am8iia speculati># la sc'
Freud re%ol> pro8lema mai sus Vat& care nu era doar una su8iecti>& ci i una o8iectiVnun Npocii& 0n spiritul lui
Schopenhauer" re(u% radical mei a' a pur i pretenia sa de uni>ersalitate i autonormati>j& l%icVe opunnduise
direct& (ie i-norndo# 5rototipul V e' * meta(i%ici este Ge-el& att pentru Schopenhauer& c iitru Freud# =nei
asemenea (iloso(ii de coal& a crei V V 5Vristic era e;cluderea materialului o(erit de tiin& S@ V phauer 0i contra
punea propria (iloso(ie& care 0m8ina h 5 tismul cu tiinele po%iti>e# 0n lucrarea Coina 0n natur*Z a (a<& Schopenhauer
considera c independena reciproc rt" (iloso(ie i tiin este -arania unitii lor (inale#
//
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
, Din perspecti>a unei asemenea >i%iuni& Freud nu se >a limita la scientism& ci >a atri8ui speculaiei un loc necesar 0n
teoria sa& speculaie care apare (ie ca un element inte-rant al psihanali%ei :dimensiunea numit chiar de Freud Imeta
psiholo-ieJ<& (ie ca re(erin (iloso(ic atestnd coincidena dintre tiin :psihanali%< i (iloso(ie# De asemenea&
Freud respin-e soluiile eclectice (atale 0n e-al msur att pentru (iloso(ie& ct i pentru tiine#
Cultura (iloso(ic a lui Freud& aa cum a reieit din succinta pre%entare& ni se pare su(icient de 8o-at pentru a ne
permite s cali(icm a(irmaiile sale re(eritoare la relaia dintre psiholo-ia incontientului i (iloso(ie ca (iind (cute
0n cunotin de cau%# Filoso(iei dominante& edi(icat pe temeiul premisei 0mprumutate psiholo-iei prepsihanalitice
pentru care psihicul i contiina sunt coe;tensi>e& Freud 0i opune ideea c incontientul& redus la a8surd de numita
(iloso(ie& este o realitate e;perimental# Fenomenele hipnotice& >isele& actele ratate& simptomele ne>rotice& la care are
acces clinica psihanalitic& sunt tot attea do>e%i care documentea% realitatea incontientului# Dac (iloso(ia
tradiional a preluat tacit contientalismul psiholo-iei prepsihanalitice& descoperirea incontientului de ctre
psihanali% nu poate lsa indi(erent (iloso(ia# Schim8area majora adus de psihanali% tre8uie s se re(lecte 0n
schim8area statutului contiinei" din esenprincipiu ea de>ine calitateaccident& 0n timp ce incontientul de>ine 0n
sinele psihic#
Freud nu numai c contest cu ar-umente (aptice;perimentale contientalismul (iloso(iei dominante& dar 0i pro
pune s) i e;plice# 0n a8sena accesului la (aptele studiate de psihanali%& (iloso(ia ridic la concept
contientalismul nai> al simului comun i al psiholo-iei prepsihanalitice# Mai mult dect att& re%istenele (iloso(ilor
0n a accepta ideea de incontient sunt de natur a(ecti>& ca orice re%isten la psihanali%" pentru c 0n incontient
e;ist coninuturi neacceptate de contient& nimeni nu admite e;istena incontientului i nu dorete s) cunoasc#
5reliminarii la o (iloso(ie a incontientului /,
Chiar cnd >or8ete despre incontient& (iloso(ia 0l 0nele j -e tot din perspecti> contientalist" el este aa cum arat
Freud& 0n Cu>ntul de spirit i relaiile sale cu incontientul& 2 Ice>a suscepti8il de a de>eni contientJ& cu alte cu>ine&
un (el de contient incontient# Dipsit de perspecti>a clinic re>elatoare de mani(estri incon(unda8ile ale
incontientului psihic& (iloso(ia nu) poate -ndi 0n alteritatea sa radical 0n raport cu contientul# F alt atitudine a
(iloso(iel tradiionale (a de incontient R iposta%ierea incontientului 0n entitate meta(i%ic :este una din (ormele
incontientului la $duard >on Gartmann< R 0i are sor-intea tot 0n contientalismul (unciar al (iloso(iei& 0n
disocierea ireconcilia8il 0ntre psihic i incontient& carei st la 8a%#
/# 2deea i conceptul de incontient 0n istoria (iloso(iei
=n e;amen independent al modului 0n care apar i sunt tratate ideea i conceptul de incontient 0n istoria (iloso(iei
este indispensa8il scopului urmrit de pre%enta lucrare# 3recerea 0n re>ist a (iloso(ilor care au a8ordat pro8lema
incontientului& inclusi> a lui $duard >on Gartmann& constituie o pre-tire pentru noua (iloso(ie a incontientului"
orice demers nou 0i caut precursorii pentru a se sprijini pe ei i pentru a se di(erenia de ei; cunoaterea speci(icului
tratrii (iloso(ice a ideii i a conceptului de incontient poate pune mai 8ine 0n lumin particularitile perspecti>ei
psihanalitice asupra incontientului i ale (iloso(iei incontientului& 8a%ate pe ea; identi(icarea lacunelor din
in(ormaia (iloso(ic a lui Freud poate su-era& aa cum este ca%ul lui Fr# 7iet%sche& ci de acces la o (iloso(ie a
incontientului (oarte apropiat de cea construit pe 8a%a psihanali%ei#
Cnd se >or8ete despre precursorii (iloso(ici ai psihanali%ei& primul citat este Dei8ni%# 7u a>em de a (ace 0n acest
ca% cu conceptul de incontient& ci doar cu ideea de incontient# Contiina se nate& dup (iloso(& din Ipercepiile
miciJ&
/4
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
care& luate 0n sine& nu sunt contiente# Aceste percepii su8liminale dau natere contiinei prin stimulare reciproc .#
Ca un prim comentariu la aceast idee& tre8uie s remarcam (aptul c& dei o 0ntlnim 0ntro oper (iloso(ic& ea ar
putea (oarte 8ine (i-ura 0ntruna psiholo-ic# $ste unul din acele momente de indistinctie 0ntre (iloso(ie i psiholo-ie
sau de 0n-lo8are a psiholo-iei de ctre (iloso(ie# Dei pentru psihanali% o ast(el de pre(i-urare >a- poate a>ea o
anumit >aloare 0n sensul c Freud i coala sa nu >in pe un teren -ol& din punctul de >edere al (iloso(iei
incontientului& ea are doar o importan redus# 7u ne trimite& cel puin direct& la o dimensiune incontient a
spiritului#
Dup R# $isler& idei asemntoare 0ntlnim la Christian Uol(& 6aum-arten& 3etens& care admit e;istena unor repre
%entri care cad 0n a(ara contiinei# Dintre parti%anii unei asemenea po%iii& o meniune aparte se cu>ine lui 9ant# $l
numete& 0n Antropolo-ie 0n perspecti> pra-matic& ast(el de repre%entri Irepre%entri 0ntunecateJ# 0n capitolul
intitulat IDespre repre%entrile pe care le a>em& (r s (im contieni de eleJ& 9ant scrie" IA a>ea repre%entri i a nu
(i contient de ele& aceasta pare contradictoriu& cci cum putem ti c le a>em dac nu suntem contieni de eleQ
Aceast o8iecie o (ace 0nc DoYe& care& din acest moti>& respin-e e;istena unui asemenea tip de repre%entri# 0ns
noi putem de>eni 0n mod mijlocit contieni c a>em o repre%entare& dei nu suntem 0n mod nemijlocit contieni de
ea# Ast(el de repre%entri le numesc 0ntunecate#J _
Foarte promitoare din punct de >edere psihanalitic e ideea din (inalul citatului c la repre%entrile 0ntunecate a>em
acces 0n mod mijlocit# 'i 0n psihanali% accesul la incontient este 0ntotdeauna mijlocit# 7umai c& dac e;aminm
e;emplul pe care) d 9ant peiVru ad'i ilustra ideea& ne dm seama c incontientul pe carerl -ndete este de (apt
un contient latent# Cu alte cu>inte& aLt Dei8ni%& ct i 9ant ilustrea% ideea lui Freud c (iloso(ii C?r8esc de (apt
despre
5reliminarii la o (iloso(ie a incontientului /1
ceea ce psihanali%a numete precontient& adic despre coninuturi suscepti8ile de a de>eni 0n orice clip contiente#
Dac sunt contient c >d& la o oarecare distan& un om& spune 9ant& (r a (i 0n acelai timp contient ci >d
ochii& nasul& -ura i totui identi(ic ceea ce >d drept un om& asta 0nseamn c de (apt am repre%entarea prilor& a
cror percepere numi este contient# 7imic nu m 0mpiedic 0ns& am adu-a noi& s de>in contient de respecti>ele
repre%entri; ceea ce nu se 0ntmpl 0n ca%ul incontientului studiat de psihanali%& ca% 0n care accesul la contiin e
8arat de un o8stacol interior :instan re(ulant& de pild<#
Foarte interesante sunt a(irmaiile lui 9ant despre raportul cantitati> 0ntre s(era repre%entrilor 0ntunecate i cea a
repre%entrilor clare# Cuprinsul repre%entrilor 0ntunecate ar (i nemsurat& 0n timp ce repre%entrile clare sunt doar
puncte 0n imensitatea primelor# Dac (acem a8stracie de coninutul incontientului la 9ant i 0n psihanali%& putem
>edea 0n a(irmaia (iloso(ului o anticipare a te%elor psihanalitice despre ponderea in(im a contientului 0n raport cu
incontientul# Da pa-ina ). a ediiei citate& 9ant scrie" IAst(el& cmpul repre%entrilor 0ntunecate este cel mai mare la
om#J
Cnd >or8ete despre in(luena repre%entrilor 0ntunecate asupra intelectului uman& 9ant se apropie 0ntrade>r de
psihanali% i de ideea pe care aceasta o pune la 8a%a unei (iloso(ii contemporane a incontientului R ideea
impuritii spiritului# IAdesea ne jucm cu repre%entrile 0ntunecate i a>em un anume interes s punem 0n um8r
(aa de ima-inaie o8iecte plcute sau neplcute# 'i& mai des& de>enim noi 0nine un joc al repre%entrilor 0ntunecate&
iar intelectul nostru nu se poate sal>a de la pertur8rile pe care acestea i le impun& chiar dac le recunoate drept
am-ireJ )?# De ast dat& ilustrarea o(erit de 9ant se re(er chiar la Iiu8irea se;ualJ :Beschletslie8e<# Cele8rul
(iloso( se re(er& cu uimire& la ener-ia pe care o consum oamenii pentru a 0n>lui ceea ce le place att de mult& dar
care& apropiindui prea mult de animalitate& le tre%ete pudoarea#
/A
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
Da (iloso(i ca Fichte& Schellin-& Cari Busta> Carus& Schopenhauer 0ntlnim& alturi de incontientul psiholo-ic& un
incontient meta(i%ic# Fichte >or8ete :dup Rudol( $isler< de o Iintuire lipsit de contiin a lucrurilorJ& ceea ce nu
aduce nimic nou (a de po%iia lui 9ant# A(irmaia lui Schellin-& citat tot dup R# $isler& c temeiul a8solut al
contiinei este Iincontientul eternJ& poate (i interpretat att 0n sens psiholo-ic& ct i 0n sens (iloso(ic :ontolo-ic<#
0n ultimul sens& re(ormulnd propo%iia de mai sus& se poate spune c (iina este incontient& un principiu inaccesi8il
contiinei umane# Din punct de >edere psiholo-ic& ideea& 0ntlnit i la C# B# Carus despre naterea contiinei din in
contient& e pe deplin >alid i din punct de >edere psihanalitic#
Concepia lui $# >on Gartmann despre incontient altur o perspecti> psiholo-ic& chiar (i%iolo-ic asupra inconti
entului& cu una ontolo-ic# 2ncontientul (i%iolo-ic Icuprinde predispo%iiile moleculare ale or-anelor materiale
centrale ale sistemului ner>os& predispo%iii a(late 0n stare de repaosJ# 2ncontientul psihic este pentru (iloso( un
incontient relati># $ste >or8a de (enomene psihice care Irmn su8 limita contiinei centrale superioareJ& dei ele ar
(i percepti8ile pentru contiina indi>idual in(erioar din interiorul or-anismului# 2ncontientul meta(i%ic mai este
numit de $# >on Gartmann incontient a8solut& pentru c e 0n sine ast(el" I(iina meta(i%ic unitar din cosmos cu
atri8utele >oinei incontiente i ale repre%entrii incontienteJ# n
5entru o (iloso(ie a incontientului 8a%at pe psihanali%& incontientul (i%iolo-ic nu pre%int nici un (el de interes&
pentru c psihanali%a se limitea% la perimetrul psihicului& incontientul psihic :Irelati>J< pare a (i conceput tot ca o a
doua contiin& su8liminal& ceea ce coincide cu precontientul psihanali%ei i nu are implicaii majore pentru >iaa
spiritului# 0n schim8& incontientul meta(i%ic& dei considerat de Freud ca un simptom al IcontientalismuluiJ
(iloso(iei dominante& care presupune ca premis tacit echi>alarea
5reliminarii la o (iloso(ie a incontientului /+
psihicului cu contiina& iposta%iind incontientul 0n plan transcendent& poate interesa o ontolo-ie care ine seama de
teoria arhetipurilor a lui @un-# Acesta las deschis& 0n ultima parte a >ieii& pro8lema dac 0n spatele arhetipurilor R
elemente structurante ale incontientului colecti> R mai e;ist ce>a metapsihic sau meta8iolo-ic#
5ri>ile-iat i parado;al este relaia lui Freud cu 7iet%sche# 5ri>ile-iat& pentru c nici un alt (iloso( nu sa apropiat
att de mult de maniera psihanalitic de a -ndi incontientul i& implicit& de o (iloso(ie a incontientului edi(icat pe
8a%a ei# 0ntro alt carte dedicat relaiei dintre (iloso(ie i psihanali%& Freud et 7iet%sche )/& 5aulDaurent Assoun
meionea% dou din declaraiile concludente ale unor psihanaliti cunoscui re(eritoare la apropierea dintre ideile lui
7iet%sche i Freud Federn& unul din primii adepi ai lui Freud& a(irm la edina din )*?. a Societii de 5sihanali%
din Ciena c a(initile dintre (iloso(ia lui 7iet%sche i psihanali% sunt att de mari& 0nct Irmne s ne 0ntre8m
doar ce ia scpatJ (iloso(ului# Cu acelai prilej& Adler care nu de>enise 0nc disident& susine c Idintre toi (iloso(ii
importani care neau lsat ce>a& 7iet%sche e cel mai apropiat de modul nostru de a -ndiJ ),#
$pisodul Ueimar demonstrea% i el c memoria lui 7iet%sche sa 8ucurat de un tratament de e;cepie din partea psi
hanalitilor& 0n )*))& acetia 0i in con-resul 0n >estitul orel -erman& pe care pre%ena arhi>elor 7iet%sche& (ondate
de sora (iloso(ului $lisa8eth Forster& 0l trans(ormase 0n capitala studiilor niet%scheene# @ones i Sachs sunt dele-ai s
pre%inte surorii marelui precursor oma-iile con-resului# 7iet%sche de>ine ast(el sin-urul (iloso(& arat 5aulDaurent
Assoun& care se 8ucur de o asemenea consideraie din partea instituiilor psihanalitice#
Consonanele dintre 7iet%sche i Freud sunt (oarte 8ine documentate de e;istena unor tentati>e de a da o sinte% a
celor dou -ndiri# Dac 3h# Mann 0i numete doi mari iluminiti moderni care descind din Schopenhauer& iar 6in
/.
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
sKan-er pune 0n e>iden intenionalitatea demascatoare a operei lor& Ftto RanY propune& 0n principala sa oper
(iloso(ic Coina de (ericire :)*/*<& prima mare sinte% (reudoniet%scheean#
5rado;al& pentru c re(eririle la 7iet%sche sunt puin numeroase i e;trem de succinte 0n opera lui Freud# Situaia s
ar datora& dup declaraiile 0ntemeietorului psihanali%ei& nu lipsei& ci e;cesului de interes# Asemnrile prea mari cu
propria ideaie lar (i 0mpiedicat pe Freud& dornic si menin imparialitatea tiini(ic& s se a8andone%e unei
lecturi capti>ante#
7u (aptul c 7iet%sche -ndete i contienti%ea% incontientul 0l apropie de psihanali% i) (ace interesant pentru
(iloso(ia incontientului& ci modul 0n care concepe incontientul# Simpla insisten asupra incontientului& conceput
ca o a doua contiin& nu lar (i indi>iduali%at dect cantitati> (a de Dei8ni%& 9ant sau $ >on Gartmann& la care
0ntlnim aceeai idee# F a(irmaie e;trem de tranant despre e;istena incontientului cum este cea din 'tiina >esel
R IMult timp& -ndirea contient a trecut drept -ndirea 0n -enere# A8ia acum ne dm seama de ade>r" cea mai
mare parte a acti>itii noastre spirituale rmne pentru noi incontientJ)4 R iar pierde din >aloare dac
7iet%sche nu ar -ndi incontientul i ca pe un perimetru 0nchis& impenetra8il pentru contiina su8iectului& aa cum
este incontientul (reudian# 0n Fmenesc& prea omenesc& 7iet%sche descrie clar incontientul ca pe un cuprins al
coninuturilor i proceselor psihice la care eul contient nu are acces" IFmul este (oarte 8ine aprat 0mpotri>a sa&
0mpotri>a cercetrii i asedierii de ctre sine 0nsui; de o8icei& el 0i poate percepe doar lucrrile e;terioare# Cetuia
propriu%is 0i este inaccesi8il& chiar in>i%i8il### '4 1#
7u numai ideea de incontient 0n sens (reudian e pre%ent la 7iet%sche& ci i cea de re(ulare# 5rocesul de 0ndeprtare
din contiin i meninere 0n a(ara contiinei a anumitor coninuturi psihice& descoperit de Freud 0n le-tur cu ten
5reliminarii la o (iloso(ie a incontientului /*
dintele se;ualitii in(antile i considerat cel mai important mijloc de aprare a eului este numit de 7iet%sche Iuitare
acti>J& 0n Benealo-ia moralei e;ist un pasaj uimitor 0n care 7iet%sche descrie ceea ce psihanali%a numete re(ulare&
su8liniind rolul ei de(ensi># I=itarea nu este o >is inertiae& cum cred cei super(iciali; ea este mai curnd o capacitate
de inhi8are acti>& po%iti> 0n sensul cel mai propriu# A 0nchide din cnd 0n cnd uile i (erestrele contiinei& a
rmne 0n a(ara larmei i luptei ce caracteri%ea% lucrarea con>er-ent sau di>er-ent a or-anelor utile care
alctuiesc lumea noastr su8teran& puin linite& momentan ta8ula rasa a contiinei pentru a (ace loc noului& 0n
special (unciilor superioare i (uncionarilor 0nali& stpnirii& pre>ederii i predeterminrii### iat (oloasele uitrii
acti>e# $a se aseamn unui pa%nic& unui aprtor al ordinii su(leteti& al linitii& al etichetei###J)A
5entru o (iloso(ie a incontientului 8a%at pe psihanali%& de cel mai mare interes e ideea lui 7iet%sche despre impuri
tatea spiritului# 2n termeni psihanalitici& aceast idee poate (i tradus prin conceptul de 0ntoarcere a re(ulatului# F dat
re(ulate& aruncate 0n incontient& anumite coninuturi psihice nu 0ncetea% de a (i acti>e" ele 0ncearc s se 0ntoarc 0n
contient& dar nu se pot mani(esta la acest ni>el dect de(ormat& de-hi%at# =rmrind modul 0n care 7iet%sche tratea%
pro8lema impuritii spiritului& >om putea 0n acelai timp s trecem 0n re>ist coninuturile pe care (iloso(ul le
-ndete a (i incontiente#
Mai 0nainte& cte>a in(ormaii despre aceast idee a impuritii spiritului care >a (ace carier 0n secolul al XXlea& 0n
special datorit psihanali%ei# 7iet%sche nu este deschi%tor de drum& ci se 0nscrie 0n prelun-irea meditaiei morali
tilor (rance%i& care acord 0n scrierile lor un spaiu considera8il anali%ei a ceea ce mai tr%iu se >a numi impuritatea
spiritului# S amintim pentru ilustrare cunoscutul a(orism al lui Da Roche(oucault" ICiciile intr 0n alctuirea
>irtuilor& aa cum intr otr>urile 0n alctuirea leacurilor#J
)?
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
"!_** Dintre (iloso(i& 7iet%sche este cel care com8ate dea dreptul >ehement ideea puritii spiritului& susinut de
idealismul -erman# A(irmaia cea mai tranant& carei >a (i ocat pe contemporani& o -sim 0n Antihrist" ISpiritul pur
este pur minciunJ)+# 0n Benealo-ia moralei& sinta-me ca Iraiune purJ& Ispiritualitate a8solutJ& Icunoatere 0n
sineJ sunt cali(icare ca dnd coninut I>echii i periculoasei (a8ule conceptuale care a postulat un su8iect al
cunoaterii pur& atemporal& insensi8il& a8ulicJ).# De asemenea& re(lecia ,) din Aurora com8ate antropolo-ia
(iloso(ic ostil concepiei e>oluioniste despre descendena omului 0n numele spiritului care ar separa natura de om
printro prpastie de netrecut#
=nul din elementele impuri (icatoare ale spiritului 0n >i%iunea lui 7iet%sche e se;ualitatea# IBradul i (elul se;ua
litii unui om 0i ptrund spiritul pn 0n re-iunile cele mai 0nalteJ& scrie (iloso(ul 0n Dincolo de 8ine i de ru )*# 7u
este sin-urul loc 0n care 7iet%sche -ndete i e;prim (oarte (reudian pro8lema se;ualitii# $l a sesi%at de e;emplu
c >i%iunile pe care s(inii le atri8uiau comunicrii cu (ore di>ine sau demonice erau 0n mare parte rolul spiritual al
a8stinenei se;uale# Ast(el& 0n Fmenesc& prea omenesc putem citi" I$ste tiut c re-ularitatea raporturilor se;uale
temperae% 8a chiar anihilea% ima-inaia& 0n timp ce a8stinena sau de%ordinea o duc la paro;ism# 2ma-inaia multor
s(ini cretini era deose8it de murdar& numai c& 0nchipuindui c aceste dorine sunt demoni ade>rai& care sau
0nstpnit asupra lor& nu resimeau riici o >ino>ieJ#/?
Da 7iet%sche& spre deose8ire de Freud& se;ualitatea nu repre%int dimensiunea pri>ile-iat a su(letului care impu
ri(ic spiritul i nici coninutul cel mai important al incontientului& ci doar un element printre altele de aceeai natur
nonspiritual# Dintre celelate aspecte omeneti& prea omeneti& (r de care& 0n po(ida a ceea ce susinea (iloso(ia cla
sic -erman i mai ales 9ant& -ene%a spiritului e de neconceput& 7iet%sche acorda o mare atenie utilitii& 0n termeni
psiholo-ici R interesului# Dreptatea nu este o emanaie a
5reliminarii la o (iloso(ie a incontientului ,)
spiritului a8solut :>oin di>in< sau una dintre acele >alori care ar putea popula autarhica lume platonician a
ideilor& ci trans(i-urarea pro%aicei utiliti# 3ot 0n Fmenesc& prea omenesc& 7iet%sche ajun-e la aceast conclu%ie 0n
urma unui demers istoric" IDreptatea a aprut 0n relaiile dintre cei la (el de puternici### &acolo unde nici unul nu are o
superioritate e>ident i unde lupta ar a>ea drept consecin doar o inutil >tmare reciproc# Ast(el& sa ajuns la
ideea 0nele-erii mutuale& a e-alei 0ndreptiri a preteniilor celor dou pri# Da 0nceput& dreptatea 0m8rac (orma
schim8ului#J /)
=tilitatea& interesul se ascund i 0n spatele ospitalitii& Z care nu este nici ea o >aloare IpurJ& necondiionat# ISen <
sul ospitalitii& scrie 7iet%sche 0n Aurora& este de a parali%a e a-resi>itatea strinului# Acolo unde strinul nu e
resimit ca ! duman& se diminuea% i ospitalitatea# $a 0n(lorete atta timp ct dinuie premisa ei cea reaJ //#
5rintre coninuturile su(leteti care 0n >i%iunea lui 7iet%sche impuri(ic lumea spiritului& tre8uie inclus tot ceea ce
ine& 0n lim8ajul su& de >oina de putere# Moralitii numeau acelai lucru I>anitateJ& iar Adler& discipolul lui Freud&
IautoestimaieJ# 2at o declaraie pro-ramatic a (iloso(ului 0n ceea ce pri>ete importana co>ritoare pentru om a
>oinei de putere" I7ici ne>oia i nici dorina& ci iu8irea de putere este demonul omului# Chiar dac au sntate&
locuin& hran& distracii& oamenii sunt i rmn ne(ericii& cci demonul ateapt i >rea s (ie satis(cut# 2ale totul
i satis( demonul i >ei >edea c sunt aproape (ericii R att de (ericii pe ct pot (i oamenii i demoniiJ# Dar dac
>oina de putere& i nu se;ualitatea& constituie instinctul cel mai puternic al omului& atunci 7iet%sche e mai aproape
de Adler dect de Freud& anticipnd prin opera sa sinte%a pe care o 0ncearc mai tr%iu @un-#
Cultul -eniului& de e;emplu& este un (enomen cultural care are 0n spate nimic altce>a dect ne>oia de con(ort auto
estimati># 5lasarea -eniului 0ntrun panteon ct mai 0ndeprtat 0n timp de contemporani 0i (erete pe acetia de
neplce
,/
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
rile autoestimati>e :sentimentul de in(erioritate< produse de in>idie" I2u8irea de noi 0nine (a>ori%ea% cultul
-eniului& cci acesta rnete dac nu se a(l cu totul departe de noi& asemeni unui miracol; chiar Boethe cel lipsit de
in>idie 0l nume pe ShaYespeare steaua sa din 0naltul cerurilor###J#/,
Remarca8il este i intuiia lui 7iet%sche re(eritoare la su(letul (eminin& intuiie care anticipea% teoria lui Adler
despre protestul >iril R orientarea incontient spre un ideal de masculinitate# Filoso(ul sesi%ea%& 0n a8sena oricrei
e;periene clinice& c" I0n spatele >anitii personale& (emeile nutresc 0ntotdeauna ele 0nsele un dispre impersonal
pentru (emeieJ /4# Ceea ce 0i -sete o coresponden ideatic per(ect 0n cartea lui Adler De temperament ner>eu;&
unde este sinteti%at o e;perien psihoterapeutica 0ndelun-at& printre ale crei conclu%ii se a(l i urmtoarea"
I$;istena sentimentului de in(erioritate& mai mult sau mai puin contient la toate (emeile& datorit (aptului c sunt
(emeiJ# /1 Cu o alt (ormaie i 0n alte condiii& 7iet%sche ar (i de%>oltat intuiia iniial pn la ai da seama c
sentimentul impersonal de in(erioritate al (emeii este produsul su(letesc al unei discriminri culturale a masculinului
i (emininului& discriminare care conduce& 0n po(ida educaiei pentru 0ndeplinirea rolului de (emeie& la o orientare
spre un ideal de masculinitate# Arti%anul acestei orientri este sentimentul de in(erioritate produs de participarea la
(eminitate#
Cea mai important contri8uie a lui 7iet%sche la tema impuri(icrii spiritului prin coninuturi incontiente& innd de
autoestimaie& o constituie teoria resentimentului# Ma; Scheler consider descoperirea resentimentului i a aciunii
sale asupra judecilor de >aloare morale drept una din puinele reali%ri importante ale eticii moderne# S remarcm
(aptul c resentimentul trimite la produse spirituale majore cum sunt moralele i reli-iile& nemai(iind >or8a doar de
spiritul su8iecti>& ci de spiritul o8iecti>#
0n esen& resentimentul& asupra cruia >om re>eni 0n capitolele urmtoare& const& pe de o parte& 0n de>alori%area
5reliminarii la o (iloso(0e a incontientului ,,
>alorilor inaccesi8ile anumitor cate-orii sociale i& pe de alt parte& 0n in>estirea cu >aloare a datelor condiiei
respecti>elor cate-orii# Resorturile su(leteti incontiente ale acestei e;traordinare metamor(o%e din lumea spiritului
sunt& 0ntro lectur schelerianadlerian& sentimentele de in(erioritate pro>ocate de neputina de a aciona 0n sensul
unor a(ecte cum sunt" ura& in>idia& dorina de r%8unare# De>alori%area >alorilor dominante i ridicarea la ran-ul de
>aloare a unor non>alori are rolul de a re(ace printro pseudocompensare echili8rul autoestimati> al celor >i%ai#
5entru 7iet%sche& produsul resentimentar prin e;celen este reli-ia cretin i mai ales morala cretin# 0n $cce
homo& 0nre-istrm cea mai cate-oric a(irmaie a (iloso(ului" ICretinismul sa nscut din spiritul resentimentului i
nu& aa cum sa cre%ut& din spiritJ# /A $;traordinara in>ersare produs de cretinism se o-lindete (oarte clar 0n
sim8olul cruci(icrii" IDumne%eu pe cruce R nu 0nele-e 0nc nimeni -ndul ascuns al acestui sim8olQ 3ot ceea ce
su(er& tot ceea ce este rsti-nit pe cruce este di>inJ# /+
5rincipalul indiciu al (aptului c morala cretin este un produs al resentimentului 0l repre%int pentru 7iet%sche e;
traordinara rsturnare >aloric pe care o presupune# 3ot ceea ce antichitatea p-n situa 0n >r(ul ierarhiei
a;iolo-ice R 8o-ia& >irtuile r%8oinice& >iaa simurilor& li8ertatea spiritual R este 0nlocuit cu >alori ca srcia&
iu8irea aproapelui& a8stinen& credin 0n Dumne%eu& umilire& supunere# 3oate >alorile promo>ate de cretinism&
crede 7iet%sche& re(lectau (idel starea de (apt a pturilor de%motenite din 2mperiul Roman care lau produs#
Funcia cretinismului este& pentru (iloso(ul -erman& cu e>iden consolatoare# ICretinismul ar putea (i numit un
ade>rat te%aur de in-enioase mijloace consolatorii& att de multe sunt elementele sale care alin& narcoti%ea%J& scrie
7iet%sche 0n Benealo-ia moralei/.#
Anticiparea psihanali%ei 0n opera lui 7iet%sche nu se limitea% la pre%ena ideii de incontient 0n sens (reudian& a
,4
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
re(ulrii i a 0ntoarcerii re(ulatului& precum i a implicaiei impuritii spiritului& important pentru o (iloso(ie
contemporan a incontientului# Frict de surprin%tor ar prea& re-sim 0n scrierile (iloso(ului re(eriri la caracterul
represi> al ideii spiritului pur& re(eriri (oarte apropiate de de%>oltrile lui Freud din lucrarea sa de critic social
Discon(ort 0n cultur :Das =n8eha-en in der 9ultur<#
Dac ideea spiritului pur este eronat& dac su(letul i trupul sunt 0ntotdeauna pre%ente 0n spirit& atunci trans(ormarea
acestei idei 0ntro norm& 0ntrun precept :spiritul tre8uie s (ie pur< 0i e>idenia% orientarea represi> la adresa
dimensiunii sensi8ile a omului# 5articularul i sin-ularul sunt repudiate& cerinele somatice i sentimentele de>alori
%ate& iar supraindi>idualul e;altat& di>ini%at& recomandat conduitei (iecruia# Consecinele aplicrii unei asemenea
normati>iti sunt sentimentele de ne(ericire i& la limit& dis(unciile psihice& susine 7iet%she ca un (el de psihanalist
a>nt la lettre#
Cel mai semni(icati> te;t al (iloso(ului 0n aceast pro8lem e coninut 0n Aurora" I5retutindeni unde a domnit teoria
despre puritatea spiritului& prin urmri ea a distrus (ora ner>oas; a impus de>alori%area corpului& ne-lijarea sau
chinuirea lui i& datorit instinctelor sale& chinuirea i dispreuirea omului 0nsui; ea a produs su(lete pustiite& tensio
nate& asuprite& care& pe deasupra& 0i 0nchipuiau c dein cau%a sentimentului lor peni8il i c ar putea chiar so
0nlture# Corpul este sursa rului& el prosper 0nc prea multM Aa -ndeau acei oameni 0n timp ce corpul& prin
durerile sale& ridica pln-ere dup pln-ere 0mpotri>a continuei sale pri-oniri# F ner>o%itate e;cesi>& cronic a
constituit 0n cele din urm soarta acelor >irtuo%i ai spiritului pur# Sin-ura (orm de plcere pe care o mai cunoteau
era e;ta%ul i ali precursori ai ne8uniei#J/*
0n po(ida aparenelor de reducionism a8solut pe care o las multe din a(orismele lui 7iet%sche& aa 0nct ai impresia
c e mai curnd un epi-on al lui Freud& nu u(l precursor& att
5reliminarii la o (iloso(0e a incontientului ,1
de mare 0i e %elul 0n a cuta i de%>lui nonspiritul din spirit& pro(anul din sacru& cum ar spune Mircea $liade& totui&
(iloso(ul 0i recunoate spiritului o anumit autonomie atunci cnd >or8ete de spiritul li8er# Desi-ur& nu este o
autonomie -enetic& pentru c -enealo-ia produselor spirituale a demonstrat c de o8icei ele conin un moment
nonspiritual& au o Iori-ine 0ncrcatJ& ci doar una (uncional# F dat constituit& spiritul se poate desprinde de sursele
sale& le poate controla& 0ntorcnduse chiar 0mpotri>a lor# F atare e>oluie este Z doar posi8il& nu necesar& cci i
(uncionarea spiritului poate (i pertur8at de coninuturile nonspirituale ale >ieii interioare# Spiritul li8er este tocmai
spiritul e>oluat& carei cunoate prinii i 8unicii i nui las s se amestece 0n tre8urile sale# Beniul& de pild&
ilustrea% un ast(el de spirit li8er" ICom >or8i despre -eniu mai ales la acei oameni ca 5laton& Spino%a i B8ethe& 0n
ca%ul crora spiritul e (oarte sla8 le-at de ei i se poate ridica apoi cu mult deasupra lorJ,?#
Dar ce este Ispiritul li8erJ niet%scheean dac nu eul matur de care >or8ea FreudQ Din punctul de >edere al psihana
li%ei& se ajun-e la maturitate atunci cnd eul se detaea% de in(luenele instanelor incontiente R sine i supraeu&
controlndule# Att 0n (iloso(ia lui 7iet%sche& ct i 0n psihanali%& impuritatea -enetic a spiritului nu e;clud
autonomia sa (uncional#
0ntro istorie prepsihanalitic a ideii de incontient& romantismul& anali%at de 6la-a din aceast perspecti> 0n arti
colul Cultul incontientului 0n re>ista I=ni>ersul literarJ :)*/A<& rmne nu att prin recunoaterea e;istenei incon
tientului& ct prin modul 0n care) >alori%ea%# Din perspecti>a creaiei spirituale& incontientul e mai cuprin%tor
dect contientul& deine puteri oculte& (iind sursa pre>i%iunilor i& mai ales& constituie ade>rata surs a >alorii
artistice# Cu ct starea 0n care este creat o oper se apropie mai mult de c>asisomnam8ulism& cu att >aloarea sa
artistic este mai asi-urat# 5e 8un dreptate& Ducian 6la-a a(irm c putem >or8i la romantici de un ade>rat cult al
incontientului# Acest cult
,A
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
se apropie mai mult de concepia lui @un- asupra incontientului&care >ede sursa creaiilor spirituale 0n arhetipurile
incontientului colecti>& dect de (reudism& pentru care incontientul este 0n primul rnd pato-en R surs a 0m8ol
n>irilor ne>rotice#
Dac impuritatea spiritului asupra creia 7iet%sche insist att de mult& >i%nd spiritul o8iecti>& dar mai ales pe cel
su8iecti>& este o idee esenial pentru o (iloso(ie a incontientului cldit pe temeiul psihanali%ei& atunci Mar; nu
poate nici el lipsi dintre precursorii psihanali%ei i (iloso(iei incontientului# 0ns Mar; e mai apropiat de @un- dect
de Freud i Adler& pentru c incontientul pe care) descrie este unul supraindi>idual# 7umai c la @un- incontientul
supraindi>idual slluiete 0n interiorul indi>idului& 0n timp ce Mar; 0l situea% 0n a(ara acestuia# 2ncontientul
despre care >or8ete Mar; poate (i numit incontient social# $l este o dimensiune a or-anismului social& i anume
pendantul contiinei sociale& aa cum incontientul indi>idual este pendantul contiinei indi>iduale#
Dei incontientul social :>iaa material a societii< este 0n mare parte re%ultatul comple;itii >ieii sociale i nu
poate (i& 0n aceast msur& corelat unui proces similar re(ulrii din psihanali%& constituind mai curnd un (el de con
tient latent& Mar; >or8ete 0n mai multe rnduri de anumii (actori care 0mpiedic ptrunderea 0n contiina social a
structurii materiale# Rolul de instan re(ulant 0l joac anumite interese practice# $;istena incontientului social i a
unor instane ale or-anismului social care 0mpiedic ptrunderea 0n contiin a unor coninuturi inde%ira8ile (ac cu
putin ceea ce Mar; numete contiin (als# Spiritul o8iecti> :cultura unei epoci< nu este nici pentru Mar; ce>a
pur# Asemeni contiinei indi>iduale& contiina social poate e;prima altce>a dect crede# 'i la acest ni>el sunt
(rec>ente ilu%iile& de-hi%rile& autoam-irea# Cnd o epoc 0i 0nchipuie c este determinat de moti>e pur politice
sau reli-ioase& Mar; recomand cercetarea lor din perspecti>a moti>elor su8ia
5reliminarii la o (lloso(ie a incontientului ,+
cente reale care se e;prim su8 (orma politicului sau reli-iosului# De asemenea& ideea c le-ea ar deri>a dintro
>oin li8er este considerat de Mar; o simpl ilu%ie#
,# 2ncontientul 0n psihanali%
,#)# Factualitatea teoriei (reudiene
Dac descoperirea incontientului ca (enomen i conceptuali%area acestuia nu repre%int o contri8uie a psihanali%ei&
(iloso(ia descriind 0nc de la Dei8ni% i 9ant un contient su8liminal R ceea ce mai tr%iu psihanali%a >a numi pre
contient R i& o dat cu 7iet%sche& un trm cu ade>rat inaccesi8il contiinei R ceea ce putem numi incontient 0n
sens tare R& atunci primul demers al unei (iloso(ii a incontientului 8a%at pe psihanali% este de a preci%a speci(icul
ideii de incontient 0n disciplina 0ntemeiat de Freud#
3oate particularitile >i%iunii psihanalitice asupra incontientului deri> din sursa care o alimentea%& i anume din
practica de clinic# 2ncontientul psihanali%ei nu este re%ultatul introspeciei sau al speculaiei& ci al teoreti%rii unei
e;periene psihoterapeutice# Chiar dac Freud a>ea cultur (iloso(ic& de8utul carierei sale& care a stat su8 semnul
neurolo-iei i al cercetrilor minuioase de la8orator& nu lsa s se 0ntre>ad nimic din e>oluia sa ulterioar spre
psihanali%& adic spre o disciplin a;at pe studiul incontientului#
Freud se 0ntlnete pentru prima dat cu incontientul prin intermediul relatrilor cole-ului i prietenului su mai
>rstnic @oseph 6reuer& care constatase& tratnd :0ntre anii )..?)../< o pacient isteric :>estita Ana F#<& c& su8
hipno%& aceasta 0i amintea de incidente ale trecutului uitate 0n stare de >e-he# Mai interesant era (aptul c
reamintirea unor e>enimente uitate ale trecutului era urmat de dispariia simptomelor# Fr 0ndoial& hipno%a nu
este 0ntmpltor le-at de 0nceputurile psihanali%ei& ea (iind una din cile e;perimen
,.
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
tale de acces la incontient# Freud o >ede 0n )..1& la 5aris& mnuit de un maestru european recunoscut :Charcot<&
care& asemeni unui ma-ician& producea su8 hipno% i (cea s dispar& la pacieni isterici& cele mai spectaculare
simptome# $l 0nsui o >a utili%a pentru un timp& a(irm Ro-er 5erron ,) 0n a sa istorie a psihanali%ei# 5rin hipno% se
demonstrea% att e;istena incontientului psihic& ct i e(iciena sa" nu numai c pe aceast cale se poate ajun-e la
coninuturi psihice inaccesi8ile 0n stare de >e-he& dar& apelnd la su-estie& se poate demonstra cum& 0n stare
posthipnotic& su8iectul reali%ea% prin comportament anumite sarcini pe care i lea transmis hipnoti%atorul i de care
el nu este contient#
$;periena 0ntlnirii directe a lui Freud cu incontientul e sinteti%at 0n Studii asupra isteriei :).*1<# Da 0nceput& pe
urmele lui 6reuer& Freud utili%ea% hipno%a pentru a scoate din uitare e>enimentul traumatic care se a(l la ori-inea
simptomului# Aceast lucrare 0ntemeietoare a psihanali%ei conine (ormularea rmas cele8r" Iistericii su(er de
reminisceneJ# 5rin IreminisceneJ& Freud 0nele-e un e>eniment traumatic de natur se;ual din trecutul 8olna>ului#
Ast(el& 0ntemeietorul psihanali%ei d o prim (ormulare ideei re(eritoare la etiolo-ia se;ual a ne>ro%elor& esenial 0n
psihanali%& care >a duce la desprirea de 6reuer; acesta nu 0mprtea concepia c 0ntotdeauna i 0n asemenea -rad
se;ualitatea particip la dere-lrile isterice#
=itarea e>enimentului traumatic nu este una o8inuit& care poate (i re>ocat 0n orice moment& recupernduse con
inutul respecti>& ci o uitare acti>& cum ar spune 7iet%sche& impus de un con(lict intrapsihic# Dup Ro-er 5erron& 0n
aceast (a% de de%>oltare a psihanali%ei& incontientul e alctuit dintro IideeJ& de (apt o dorin& cristali%at 0n jurul
unui e>eniment se;ual din copilrie& care este considerat de contiina moral ca (iind inaccepta8il# Com8tut i
0mpins dincolo de limitele contientului& de>enit incontient& respecti>a idee continu s (ie acti> i se mani(est
ca simptom& care repre%int o satis(acere de-hi%at a sa,/#
5reliminarii la o (iloso(ie a incontientului ,*
2n >arianta de(initi> a psihopatolo-iei (reudiene& simptomul ne>rotic este considerat o (ormaiune de compromis
care re%ult din 0ntlnirea dintre o tendin se;ual inter%is :innd de se;ualitatea in(antil< i o tendin opus& care
o reprim# Simptomul satis(ace am8ele tendine" att tendina interdicti>& ct i tendina inter%is# 0n ca%ul isteriei&
pe primul plan se a(l satis(acerea tendinei prohi8ite& 0n timp ce 0n ca%ul ne>ro%ei o8sesionale& interdicia& aprarea
0mpotri>a tendinei inter%ise#
=nul din e;emplele de simptome o(erit de Freud 0n 2ntroducere 0n psihanali% este concludent pentru concepia sa
din acel moment :)*)A)*)+<# 5acienta reali%a de mai multe ori pe %i aciunea compulsi> de a trece din camera ei 0n
camera 0n>ecinat& unde se ae%a la masa situat 0n mijlocul 0ncperii& chema (emeia de ser>iciu& creia uneori 0i
ddea o 0nsrcinare& pentru ca alteori s o concedie%e (r ai cere nimic# 5entru sensul simptomului important e
amnuntul 0n aparen insi-ni(iant c pe (aa de mas din camera de %i se a(la o pat#
Din asociaiile pacientei reieea c 0n urm cu %ece ani& 0n noaptea nunii& soul& un 8r8at mult mai 0n >rst& a
0ncercat (r succes de mai multe ori s reali%e%e actul se;ual& trecnd pentru aceasta 0n cte>a rnduri 0n camera
soiei# Dimineaa& soul a >rsat o sticl cu cerneal roie pe aternut pentru a e>ita ruinea la care lar (i e;pus 0n
ochii ser>itoarei un cearcea( imaculat# Sensul sim8olic al actului maladi> este& dup Freud& ne-area realitii
impotenei soului" Inu& nu e ade>rat& el nu are de ce s se ruine%e 0n (aa ser>itoareiJ# 3endina re(ulant e 0n acest
ca% cerina (idelitii :se i%olase de lume pentru a 0ndeprta orice ispit i nu se separase juridic de soul ei& dei era
desprit 0n (apt<& iar cea re(ulat& dorina de a duce o >ia normal& recstorinduse#
0n Studii asupra isteriei e pre%ent nu numai -ermenele conceptului psihanalitic al incontientului& un coninut de
natur instinctual :se;ual< neacceptat de instanele sociali%ate ale psihicului& dar e descris i mecanismul de(ensi>
4?
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
care st la 8a%a incontientului R re(ularea# 3ermenul Ire(ulareJ nui aparine lui Freud& aa cum nui aparine nici
termenul IincontientJ# 0n lucrarea 5siholo-ie tiini(ic :)./4<& Ger8art >or8ete despre alun-area din contiin a
unei idei neplcute& care 0ns poate re>eni su8 alte 0ntruchipri# Con(orm a(irmaiei lui R# 5erron& maetrii lui Freud
R 6riiYe& MeWnert& 6reuer R in>ocau adesea teoriile lui Ger8art# Ca i 0n ca%ul incontientului& conceptul corelati>
de re(ulare capt 0n psihanali% o 8a% (actual#
0n clinica psihanalitic re(ularea 0i mani(est pre%ena 0n di(icultile de contienti%are a coninuturilor incontiente#
Fie ca este pato-en& (ie c nu& incontientul nu se li>rea% de la sine nici mcar 0n cadrul psihanali%ei# 5entru a)
aduce la supra(a& psihanali%a utili%ea% o serie de tehnici& menite tocmai s rela;e%e instana re(ulant i s permit
mani(estarea mai clar a re(ulatului#
Asocierea li8er& adic recomandarea ca anali%atul s >er8ali%e%e (r selecie tot ceea cei trece prin minte 0n timpul
orei de terapie& care a de>enit re-ula (undamental a psihanali%ei& 0nlocuind hipno%a 0nc din perioada Studiilor asu
pra isteriei& urmrete tocmai rela;area controlului psihic& ceea ce permite accesul la contient al deri>atelor incon
tientului# De asemenea& settin-ul psihanalitic cu imperson _ alitatea sa >oit& precum i po%iia 0ntins a anali%atului
urmresc s (acilite%e desprinderea de pre%ent& re-resia spre anii primei copilrii& retrirea :corecti>< a con(lictelor
in(antile#
7eutralitatea 8ine>oitoare a psihanalistului& atitudinea optim din punct de >edere terapeutic& care nu las s trans
par nimic din personalitatea sa real& are drept scop& 0mpreun cu settin-ul psihanalitic& s) stimule%e pe pacient 0n
a trans(era asupra analistului atitudinile i sentimentele trecutului# 2nterpretarea trans(erului considerat a (i esena
tra>aliului analitic& >i%ea% i ea trans-resarea 8arierei creat de re(ulare& ptrunderea 0n uni>ersul secret al
(antasmelor copilriei& alctuitoare a nucleului incontientului& cci& pentru
5reliminarii la o (iloso(ie a incontientului 4)
Freud& incontientul nu este altce>a dect istoria in(anti a >ieii umane#
2nterpretarea >iselor& dup o alt (ormulare cele8ra a lui Freud& calea re-al de acces la incontient& 0i propune s
(ructi(ice sl8irea 0n timpul somnului a cen%urii speci(ice strii de >e-he& sl8ire care permite dorinelor :in(antile<
re(ulate s se e;prime mai limpede& dei arareori nede(ormat# 5ericolul e;primrii directe a re(ulatului produce
tre%irea& ca un ultim mijloc de aprare 0n (aa incontientului# 3ehnica interpretrii >iselor& cu ajutorul asociaiilor
produse de pacient 0n mar-inea materialului oniric& tehnic de>enit paradi-matic pentru hermeneutica
psihanalitic& o(er mijloacele deconstruirii sim8olurilor onirice i de%>luirea sensului lor incontient#
2deea c >isele au un sens le-at de cau%a simptomului& cu alte cu>inte& de tendina incontient pato-en ia (ost su
-erat lui Freud tot de e;periena psihoterapeutic" printre asociaiile pe care pacienii le (ceau 0n le-tur cu
simptomul i circumstanele apariiei sale erau adesea inserate >ise sau (ra-mente de >is# 2nterpretnd >isul ca pe un
simptom& Freud are re>elaia descoperirii sensului ascuns al produselor onirice& uneori e;trem de 0ndeprtat de (aada
lor contient# F comparaie dintre coninutul mani(est i coninutul latent al >isului poate documenta surprin%toarea
distan semantic dintre ele& precum i natura coninuturilor incontiente#
0n 2ntroducere 0n psihanali%& Freud reproduce urmtorul >is :coninut mani(est< al unei doamne tinere& cstorit"
ISe a(la cu soul ei la teatru i o parte a stalurilor era complet -oal# Soul 0i po>estete c $li%a D# i lo-odnicul ei ar
(i >rut s >in i ei la teatru& dar nu -siser dect locuri proaste :, locuri costnd ) (lorin i 1? de creiari<& pe care
nu le puteau accepta# $a -ndete c na (ost cine tie ce nenorocireJ#,,
Re%ultatul de%>luie su8 (aada con(u%& 0n aparen (r sens sau cu sens inocent& o surprin%toare nemulumire (a
4/
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
i
i
de (aptul de a se (i cstorit& dorina de a nu se (i cstorit att de repede" IA (ost o prostie din partemi s m -r8esc
att la mriti# Cd din e;emplul $li%ei c na (i pierdut nimic dac a (i ateptat### pentru aceiai 8ani a (i putut
-si unul de o sut de ori mai 8un#J ,4
Setul de tehnici psihanalitice R de la asocierea li8er i anali%a trans(erului la interpretarea >iselor R >i%ea% de
construirea o8stacolelor opuse de psihicul pacientului mani(estrii incontientului# Re%istena pacientului& care
0nsoete permanent tra>aliul analitic i a crei depire constituie unul din principalele o8iecti>e ale acestuia&
pro>ine din anumite (ore psihice care au e;ercitat cnd>a re(ularea# 2ncontientul i re(ularea rmn& orict sar (i
ra(inat pe parcursul de%>oltrii tehnica i teoria psihanalitice& dou dintre principalele conceptuali%ri ale clinicii
(reudiene#
Descoperirea clinic a incontientului 0n temeiul anali%ei simptomelor ne>rotice are& pe ln- a>antajul
epistemolo-ic al incontesta8ilei (acticiti& de%a>antajul >ala8ilitii restrnse a numitei descoperiri" doar ne>roticii
au simptome i deci incontient# Dac Freud iar (i limitat cercetrile la perimetrul dis(iincionalitii psihice numit
0n mod tradiional ne>ro%& arunci psihanali%a ar (i rmas o psihoterapie i cel mult o psihopatolo-ie a;at pe ideea
rolului pato-en jucat de incontient# 7umai c& 0ntre ).*1 i )*?1& Freud pu8lic trei' cri care >or scoate psihanali%a
din limitaia patolo-icului& e;tin%ndui considera8il s(era de cuprindere#
$ste >or8a mai 0nti de cartea epocal din )*?? R 2nterpretarea >iselor R& 0n care este de%le-at& pentru prima dat 0n
istoria spiritului& secretul >isului# Cei drept& ne>roticii >isea% ii relatea% >isele 0n timpul psihanali%ei lor cu (olos
pentru inte-rarea incontientului 0n contiin# 0ns ei nu sunt sin-urii care >isea%# Famenii cali(icai& con(orm opi
niei comune& drept sntoi& adic oamenii care nu au simptome& >isea% i ei# Spre deose8ire de simptom& >isul e un
(enomen uni>ersal# Descoperind c >isul are aceeai structur cu simptomul ne>rotic& Freud (ace primul pas spre tre
5reliminarii la o (0loso(ie a incontientului 4,
cerea de la psihopatolo-ie la psiholo-ia strii de sntate [ psihic& schind totodat ideea care le-itimea% acesta tre
N cere" 0ntre 8oal i sntatea psihic e;ist doar o deose8ire M de -rad i nu una de natur#
3ot att de (actual ca simptomul& dar accesi8il o8ser>aiei i e;perimentrii (iecruia& nu doar unui cerc restrns de
specialiti& >isul se do>edete a (i i el& asemeni simptomului& un produs de compromis 0ntre dou tendine opuse"
dorina de a dormi& care ine de sistemul contientprecontient i o dorin re(ulat& de o8icei innd de se;ualitatea
in(antil& 0ntlnirea lor produce >isul propriu%is& numit 0n lim8ajul tehnic al psihanali%ei Iconinut mani(estJ& cu alte
cu>inte& ceea ce e reinut i poate (i relatat de ctre >istor 0n momentul tre%irii# Asemeni simptomului& >isul satis(ace
simultan dorina de a dormi i dorinaNdorinele incontiente# Alt(el spus& >isul este o satis(acere halucinatorie&
de-hi%at& a unor dorine incontiente& ast(el 0nct somnul poate continua# Ca i 0n ca%ul simptomului& Freud
descoper 0n spatele (aadei ininteli-i8ile& a8surde a >isului& o tendin incontient care& o dat de%>luit& 0i con(er
sens#
Anul )*?4 este un an important 0n istoria psihanali%ei# 0n acest an& Freud pu8lic >olumul 5sihopatolo-ia >ieii
cotidiene& care aduce 0n planul teoriei o alt serie de (enomene ne-lijate de tiina o(icial a >remii R actele ratate#
Studiul acesta 0i permite lui Freud s considere ipote%a sa despre di(erena doar -radual 0ntre starea de 8oal i
sntate psihic ca (iind con(irmat# Aa cum inspirat su-erea% titlul lucrrii& actele ratate sunt simptomele omului
sntos# 2dentitatea cu simptomul se re(er nu numai la caracterul de pertur8are (uncional a >ieii psihice& ci i la
aspectul structural#
Ca i simptomul :sau >isul<& actul ratat este o (ormaiune de compromis 0ntre o acti>itate contient& pertur8at i o
tendin precontient sau incontient& pertur8atoare# Cnd preedintele unei edine spune" Ideclar edina 0nchisJ&
0n po(ida inteniei sale contiente contrare de a deschide edina& actul ratat 0i trdea% atitudinea de respin-ere (a
de
44
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
respecti>a edin& dorina secret de a o 0ncheia c0t mai repede& 0n -eneral& Freud consider c prin intermediul
actelor ratate transpar& mai mult sau mai puin de-hi%at la ni>elul contientului Ie-oismul& ostilitatea& toate
sentimentele i impulsurile reprimate datorit educaiei moraleJ#
Din punctul de >edere al teoriei incontientului& anali%a conceptual a actelor ratate echi>alea% cu o con(irmare a
ideii c i omul sntos& nu numai ne>roticul& are incontient# Dac la ne>rotic simptomul e;prim de(ormat
incontientul& 0n ca%ul omului sntos psihic& actele ratate& nu numai >isul& joac acelai rol# Structura celor dou serii
de (enomene e identic& dimensiunea incontient e;primat sim8olic& asemntoare sau identic& di(er doar durata
pertur8rii& 0n ca%ul simptomului ea (iind permanent& 0n timp ce 0n ca%ul actului ratat e doar pasa-er& de (oarte
scurt durat& i (unciile a(ectate'R simptomul a(ectea% mai mult sau mai puin -ra> (uncii >itale& 0n aa (el 0nct
uneori simul realitii i capacitatea de adaptare sunt aproape anulate& 0n timp ce actele ratate au rareori o
semni(icaie practic& aa cum se 0ntmpl cu pierderile de o8iecte#
Cartea pe care Freud o pu8lica 0n )*?1& Cu>ntul de spirit i relaiile sale cu incontientul& este important nu numai
pentru c descrie un alt (apt care documentea% incon(unda8il e;istena i e(iciena incontientului psihic& (apt care
ine& de asemenea& de starea de sntate psihic& ci i pentru ca& dintre mani(estrile sim8olice ale incontientului&
cu>ntul de spirit are o po%iie intermediar 0ntre simptom& >is& act ratat& ne de o parte& i creaiile spirituale majore&
pe de alt parte# 2n ca%ul primelor trei& intenia comunicrii este a8sent& toate (iind re%ultatul neintenional al unui
con(lict intern& al unui joc de (ore aleatoriu# 2nter>enia proceselor secundare& care in de sistemul precontient
contient nu este aici semni(icati># 7ici simptomul& nici >isul i nici actul ratat nu urmresc s transmit unui al
treilea& deci unei comuniti poteniale& un mesaj# Sensul lor tre8uie s rmn ascuns
5reliminarii la o (iloso(ie a incontientului 41
att celui care le produce& ct i celorlali# 5rodus al unui con(lict incontient& sensul poate (i de%>luit doar de un tra
>aliu de desci(rareRinterpretarea psihanalitic# Cu>ntul de spirit 0ns& ine seama de condiia comunica8ilitii i
este 0n >irtutea acestui (apt cel mai IsocialJ dintre produsele incontientului (r semni(icaie cultural major# $l
(ace trecerea 0ntre produsele incontientului cu semni(icaie strict psihic i produsele cu semni(icaie cultural R
literatur& art& reli-ie& moral& (iloso(ie#
0n ceea ce pri>ete relaia cu>ntului de spirit cu incontientul& relaie care se a(la acum 0n centrul interesului nostru
teoretic& ea este e>ident 0n'ca%ul cu>ntului de spirit cu tendin# Freud a constatat 0n lucrarea menionat un para
lelism per(ect 0ntre tra>aliul >isului i tra>aliul cu>ntului de spirit" ca i >isul& cu>ntul de spirit este construit cu
ajutorul condensrii& deplasrii& repre%entrii prin contrariu etc& contri8uia proceselor primare (iind 0ns limitat de
cerina comunica8ilitii& adic a inteli-i8ilitii pentru un al treilea real sau potenial# 3endina cu>ntului de spirit&
(ie ea se;ual sau a-resi>& este comunicat mai transparent i& 0n acelai timp& mai sociali%at# $(ectul comic pro>ine
tocmai din aceast 0m8inare a unei relati>e transparene cu neutrali%area :sociali%area< tendinei incontiente
e;primate pe calea cu>ntului de spirit#
=nul din cu>intele de spirit anali%ate de Freud ilustrea% concludent& credem& a(irmaiile de mai sus" doi par>enii
dintrun ora american au inut cu orice pre ca cel mai 8un pictor al locului s le (ac portretul; cu oca%ia unei
petreceri unde a (ost in>itat toat lumea 8un& portretele sunt e;puse unul ln- cellalt& solicitnduse 0n acelai
timp e>aluarea unui reputat critic de art# Dup ce le pri>ete 0ndelun-& acesta scutur din cap i 0ntrea8& artnd
spre spaiul li8er dintre portrete" I'i unde este mntuitorulQJ Descrcarea a-resi>itii criticului prin alu%ia la
cruci(icarea mntuitorului 0ntre doi tlhari :su8te;tul (iind" Itlharii 0i >d& dar unde este mntuitorulQJ< este su(icient
de transparent i socia
4A
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
=%at pentru ca s produc nu o con(runtare& ci rsul 8ine(ctor#
Dac 0ntre sntatea i 8oala psihic :ne>ro%< e doar o deose8ire de -rad& dac& alt(el spus& incontientul pato-en&
productor al simptomului 0n ca%ul ne>ro%ei& se mani(est asemntor la omul sntos& deose8irile e;istnd& dar ne(i
ind eseniale& atunci de aici se poate a>ansa spre 0ntre8area de prim interes pentru o (iloso(ie a incontientului" se
mani(est incontientul i 0n produsele culturale majore& cum ar (i literatura& morala& reli-ia& (iloso(iaQ Constatarea
pre%enei incontientului la acest ni>el al spiritului ar autori%a psihanali%a s spun ce>a despre spirit i ar le-itima
(iloso(ia incontientului#
5rima dintre mani(estrile Ipsihanali%ei aplicateJ& adic ale utili%rii (orei euristice a psihanali%ei 0n alte domenii
dect psihoterapia& psihopatolo-ia sau psiholo-ia omului sntos a (ost psihanali%a literaturii# Freud a studiat
literatura din dou moti>e" pe de o parte& pentru a >edea dac poate (i decelat aici pre%ena incontientului& iar pe de
alt parte& o dat identi(icat aciunea incontientului& pentru a scoate disciplina pe care a 0ntemeiato din condiia
sin-ularitii& att de -reu de suportat 0n perioada 0nceputurilor# Din punct de >edere al cercetrii pre%ente& ne
interesa% doar primul" aspect#
5aradi-matic pentru psihanali%a literaturii considerm a (i eseul Moti>ul ale-erii casetei pu8licat de Freud 0n )*),#
5lecnd de la dou scene din piesele lui ShaYespeare& Freud anali%ea% i moti>ele mitolo-ice prelucrate de
dramatur-# Moti>ul ale-erii 0ntre trei (emei pre%ent att 0n mitolo-ie :ale-erea lui 5aris 0ntre trei %eie& de e;emplu<&
ct i la ShaYespeare :ale-erea casetei atri8uirii dintre cele trei casete& de aur& ar-int i plum8& 0n 7e-utorul din
Ceneia i ale-erea re-elui Dear 0ntre cele trei (iice ale sale< este interpretat cu ajutorul tehnicii interpretrii >isului#
Con(orm acestei tehnici& ale-erea dintre trei casete :din 7e-utorul din Ceneia<& cea de a treia& caseta atri8uirii
coninnd portretul
5reliminarii la o (iloso(ie a incontientului 4+
5oriei& sim8oli%ea% ale-erea 0ntre trei (emei& 0n >is casetele sau alte o8iecte asemntoare repre%entnd or-anul
-enital (eminin i& prin e;tensie& (emeia 0nsi#
Faptul c 0ntotdeauna& 0n mitolo-ie i literatur& ale-erea cade asupra celei de a treia este elucidat (olosinduse
aceeai tehnic# 3rstura comun a celei de a treia este& 0n di(erite (orme& muenia" Cordelia re(u% elocina
%-omotoas a surorilor ei& 5oria e tears& inaparent& asemeni plum8ului din care e (cut caseta atri8uirii& iar
Cenureasa se ascunde i tace# 0n >is& tcerea sim8oli%ea% moartea# Atunci& cea dea treia este o moart& moartea
0nsi& sim8oli%at& datorit inter>eniei unui alt procedeu oniric& repre%entarea prin contrariu& prin cea mai (rumoas
(emeie& %eia iu8irii# Datorit di(icultii omului de a accepta destinul inelucta8il& Atropos& ne0ndurtoarea& este
metamor(o%at de tra>aliul >isului 0n %eia >ieii#
Con(irmat 0n repetate rnduri& posi8ilitatea de a interpreta literatura cu ajutorul tehnicii de interpretare a >iselor are
importan teoretic deose8it& interesnd esenial (iloso(ia incontientului# Diteratura i o dat cu literatura& orice
produs spiritual :reli-ia sau morala& de pild< apare ca a>0nd& asemeni >isului& un coninut mani(est i un coninut
latent# Coninutul mani(est R te;tul pe care ni) o(er scriitorul R nu epui%ea% sensurile operei# Coninutul latent&
care poate (i construit pe 8a%a coninutului mani(est& are 0n mie%ul su tendine de-hi%ate# Din aceast structur
8ipartit& Freud deduce dou tipuri de plcere estetic" plcerea preliminar& produsa de tehnica scriitoriceasc&
plcere care deschide spre ade>rata plcere (urni%at de opera de art& i anume plcerea pro>ocat de retrirea
re(ulatului#
Factualitatea teoriei psihanalitice despre incontient rmne o constant i dincolo de (reudism# Fiecare 0nnoire 0n
cmpul teoriei psihanalitice& care este 0n esen o teorie despre incontient& se (ace pe 8a%a unui nou aspect al e;pe
rienei psihoterapeutice# Ast(el& includerea 0n cmpul psihanali%ei a coninuturilor sociale ale incontientului :senti
4.
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
mentele de in(erioritate i tendina de autoa(irmare< reali%at de Al(red Adler se 8a%ea% pe studiul altei cate-orii de
pacieni& dect cea studiat de Freud" pacienii pro>enii din pturile de jos ale societii# @un- descoper arhetipurile
cercetnd i tratnd psiho%ele& tip de 0m8oln>ire psihic -ra>& care& de%or-ani%nd personalitatea& pune 0n e>iden
straturile cele mai pro(unde ale incontientului R straturile incontientului colecti>#
,#/# Coninuturile incontientului i structura psihicului# 7atur i cultur 0n psihanali%
Factualitatea teoriei incontientului din psihanali% 0i con(er& din punct de >edere epistemolo-ic& un -rad mai 0nalt
de asi-urare tiini(ic 0n raport cu teoriile (iloso(ice despre incontient# Dar nu numai att# Aceeai (actualitate
condiionea%& pe ln- atin-erea unei pro(un%imi inaccesi8ile o8ser>aiei curente& 8unului sim& intuiiei sau
speculaiei& orientarea spre anumite coninuturi ale incontientului# Filoso(ia incontientului 0ntemeiat pe psihanali%
>a tre8ui s de%>olte orientri simetrice# "
Corelaia dintre (actualitate i coninuturile incontientului 0n psihanali% este pus clar 0n e>iden att de opera iui
Freud& ct i de 0nnoirile aduse de (iecare dintre marii psihanaliti# 7atura materialului clinic condiionea% natura
coninuturilor incontientului# Da Freud& care a tratat i a cercetat doar ne>rotici pro>enind din anumite cate-orii
sociale R pturile mijlocii ale societii >iene%e de la s(ritul secolului al XlXlea i 0nceputul secolului al XXlea
R& coninuturile incontientului au a>ut o natur instinctual& 0n primul rnd se;ual# 5ropo%iia (undamental a
psihopatolo-iei (reudiene& meninut pe parcursul 0ntre-ii e>oluii clinice i teoretice& a(irma rspicat etiolo-ia
se;ual a ne>ro%elor#
'i nici nu putea (i alt(el 0n condiiile de atunci" cei care apelau la ajutorul 0ntemeietorului psihanali%ei erau produse
5reliminarii la o (iloso(ie a incontientului 4*
le unei educaii a;ate pe principiile ri-ide >is>is de >iaa simurilor i& 0n special& (a de se;ualitate& ale moralei
>ictoriene# 2nstalat 0n jurul anului ).4?& aceasta se caracteri%a printro atitudine se>er restricti> (a de se;ualitate#
Recomanda iu8irea& 0ncercnd s e>ite se;ualitateaM
=n prim principiu era sanctitatea cminului& 0n care rolul (emeii era de a sluji 8r8atul# 5lcerea i 8ucuria erau inter
%ise dac pro>eneau dintro iu8ire e;traconju-al# Restriciile moralei >ictoriene >i%au mai ales se;ualitatea (emeii i
a copilului# Con(orm idealului >ictorian& (emeia tre8uia s (ie delicat& pur& incapa8il de a tri se;ualitatea& asemeni
unui 0n-er# 7atura (eminin di(er de cea masculin" (emeia nu are tendine se;uale acti>e& ele tre8uie tre%ite# Doar
(emeile depra>ate au simminte erotice spontane# F (emeie poate trece prin >ia (r s cunoasc >iaa simurilor#
Ca i (emeia& copiii sunt >irtuoi de la natur& adic lipsii de >ia se;ual# Frice mani(estare a se;ualitii o8ser>at
0naintea pu8ertii era considerat un indiciu al de-enerescentei#
Ci%iunea despre se;ualitatea (eminin i cea in(antil conducea 0n mod necesar la pruderie# 5entru a (eri (emeia i
copilul de in(luene duntoare& re(erinele se;uale din cri& con>ersaii& am8ian erau eliminate# 3homas 6oKdler
pu8lic o >ersiune ShaYespeare pentru (emei i copii din care lipseau pasajele se;uale# 0n ).**& poliia en-le% a
con(iscat >olumul al 2llea din lucrarea lui Ga>elocY $llis Studii 0n psiholo-ia se;ului ca (iind contrar moralei
o(iciale# 0n con>ersaie& cu>intele cum ar (i Ipiept de puiJ erau e>itate pe moti> c ar (i putut su-era snii (emeii# 0n
anumite case& picioarele pianului erau acoperite cu un >emnt pentru a eluda orice alu%ie la corespondentul uman#
0n s(rit& orice mani(estare a se;ualitii care cdea 0n a(ara -enitalitii orientate spre reproducere era >ehement
condamnat# Mastur8area& numit >iciu solitar& trecea la un urolo- al secolului al XlXlea :Uilliam Acton< drept
cau% a or8irii& impotenei& acneei# Medicii recomandau castrarea copiilor la care se o8ser>a acti>itate se;ual"
e;tirparea cli
1?
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
torisului& cauteri%area or-anelor -enitale sau a prostatei# 5oluiile nocturne :spermatoreea< erau echi>alate cu
-onoreea i com8tute prin corsete i inele& ade>rate echi>alente masculine ale centurii de castitate#
7imic mai (iresc 0n asemenea condiii dect de%>oltarea su8culturii se;uale :porno-ra(ia<& a ipocri%iei i promiscui
tii ca replici in(ormale la e;i-enele o(iciale#
0n concepia (reudian& ne>ro%a& pertur8are (uncional a psihicului& apare la acei indi>i%i care euea% 0n 0ncercarea
de a trece de la natur la cultur& cu alte cu>inte& de la principiul plcerii la principiul realitii# 'i& cu ct cultura e
mai represi> (a de instinctele omului& cu att mai muli sunt cei care rmn suspendai 0ntre natur i cultur#
7e>roticii nu pot accepta pe deplin cerinele principiului realitii R amnarea o8inerii plcerii sau chiar renunarea
la ea& cramZ ponnduse de principiul plcerii :satis(acere imediat i M necondiionat<& care ar caracteri%a starea de
natur#
$lementul natural cel mai re8el la prelucrare cultural este& dup Freud& se;ualitatea& principiul plcerii (iind de(i
nitoriu tocmai pentru (uncionarea acesteia# =na din 0nnoirile teoretice aduse de psihanali% const 0n conceperea
e;tins a se;ualitii& ca o cutare de plcere pur i simpl& nu neaprat le-at de %onele -enitale i de reproducere#
7oiunea de se;ualitate in(antil& att de contro>ersat& se re(er la (aptul c de la natere (iina uman caut plcerea
prin e;citarea di(eritelor %one ale corpului& numite 0n psihanali% %one ero-ene# Acti>ate mai 0nti de (unciile care
in de autoconser>are :hrnire sau e;creie<& %onele ero-ene se autonomi%ea% i caut plcerea de dra-ul plcerii#
Fiind predominant autoerotic i neurmrind reproducerea& plcerea >i%at i o8inut de se;ualitatea in(antil este
inaccepta8il din punct de >edere cultural# 5erpetuat dincolo de o anumit >rst& se;ualitatea de tip in(antil lar
i%ola pe indi>id& pentru c& 0n >irtutea autoerotismului& 0l (ace siei su(icient i& la limit& ar duce la dispariia speciei
umane prin (aptul c nu stimulea% producerea unor noi e;emplare#
5reliminarii la o (iloso(ie a incontientului 1)
Ciclul de de%>oltare a se;ualitii in(antile se 0ncheie (oarte timpuriu& la cinci ani& o dat cu declinul comple;ului
Fedip# 5rimul mare succes al prelucrrii culturale a naturii umane este tocmai depirea comple;ului Fedip& care
marchea% renunarea la ataamentele li8idinale in(antile& respecti> la 0nclinaiile (a de printele de se; opus#
2nsuccesul repetat al aspiraiilor i (rica de pedeaps produc nu numai reunarea la ataamentele incestuoase& ci i
prima interiori%are major a le-ii# 2nterdiciile parentale de>in nucleul unei instane psihice care >a aciona de acum
0nainte ca un printe interior :supraeu<#
Fiind cea mai important lupt dintre cultur i natur din onto-ene%a uman& comple;ul Fedip i depirea sa
constituie i terenul care predispune la ne>ro%# Dup 0ntemeietorul psihanali%ei& comple;ul Fedip este comple;ul
nucleal al ne>ro%elor# Fie c indi>idul nu sa desprins satis(ctor de acest comple;& rmnnd (i;at de ataamentele
incestuoase& aa cum se 0ntmpl 0n ca%ul isteriei& sau )a re%ol>at prin re-resie la stadiul anterior al e>oluiei
li8idinale& i anume la stadiul sadicanal& ceea ce se 0ntmpl 0n ca%ul ne>ro%ei o8sesionale& ne>ro%a adultului se >a
nate din con(lictul dintre (i;aiile in(antile& incestuoase sau sadicanale& i instanele care le inter%ic# 5rin atitudinea
e;trem de represi> (a de mani(estrile se;ualitii in(antile& morala >ictorian crea 0n proporii de mas ast(el de
(i;aii predispo%ante la ne>ro%# Simptomul ne>rotic este (ormaiunea de compromis care 0ncearc s satis(ac
simultan tendina inter%is i instana interdicti>& natura i cultura din om& indiciu incon(unda8il al eecului trecerii
depline de la natur la cultur#
Faptul c Adler pune 0n primplanul teoriilor sale asupra incontientului nu coninuturi instinctuale& asemeni lui
Freud& maestrul su& ci coninuturi sociale este determinat 0n primul rnd de natura materialului clinic care ia stat la
dispo%iie# Majoritatea pacienilor lui Adler pro>eneau din pturile de jos ale societii& aldVc9or(SS(iVsi incontient
erau dominate de pro8lemejc soeVVA6e(le;ul psihic ai unei po%iii
1/
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
economice i sociale de(a>ori%ate poate (i constatat nu numai la ni>el contient& ci i la ni>el incontient# 3erapia
unor asemenea pacieni )a condus pe Adler spre o alt >i%iune asupra ne>ro%ei i incontientului#
7e>ro%a nu mai este re%ultatul con(lictului dintre natur :se;ualitate& principiul plcerii< i cultur& ca la Freud& ci al
eecului de a sociali%a dorina de autoa(irmare# 'i pentru c Iplanul secret de >iaJ& care >i%ea% superioritatea&
autoa(irmarea este un rspuns la sentimentul de in(erioritate pe carel triete orice (iin uman 0n prima copilrie
din cau%a discrepanei dintre posi8ilitile sale 8iolo-ice reduse i cerinele mediului& precum i datorit comparaiei
cu adulii& sentiment de in(erioritate care are toate ansele s se permanenti%e%e 0n anumite condiii& cum ar (i cele
create de handicapul (i%ic sau cel social :situaia ecomonic i cea social de(a>ori%at<& con(lictul pato-en -enerator
de ne>ro% e unul care ine de domeniul socialului#
2ncontientul& nu numai cel al ne>roticilor& ci i cel al oamenilor sntoi :Adler menine ideea (reudian despre di
(erena doar -radual dintre sntate i 8oal psihic< are drept coninuturi de prim importan re(le;ele psihice ale
>ieii sociale" sentimentele :comple;ele de in(erioritate< i reacia (a de ele R dorina de autoa(irmare# Funcia psi
hic cea mai important pentru Adler este autoestimaia& care con(er& printrun sentiment po%iti> al >alorii proprii&
securitate psihic& i nu se;ualitatea& care o(er plcere#
Cu @un-& accentul teoriei psihanalitice se mut din nou asupra unui alt coninut al incontientului# Cau%a deplasrii
nu mai re%id de aceast dat 0n apartenena social a pacienilor& ci 0n tipul de dis(uncie psihic studiat# @un-& psih
analist cu e;perien psihiatric 0ndelun-at 0n clinica lui 6leuler din Eurich& se ocup 0n primul rnd de psiho%e& tul
8urri psihice majore care produc o destructurare considera8il a personalitii# 0nlocuirea realitii o8iecti>e cu reali
tatea psihic& dup @un- nota distincti> a psiho%ei& eruperea incontientului 0n contient& adu-ate la -ra>itatea
pertur
5reliminarii la o (iloso(ie a incontientului 1,
8arii& e;plic natura continutunlor incontientului de care se ocup cu predilecie @un-#
Fr s ne-e e;istena incontientului personal pus 0n e>iden i studiat de Freud i Adler& @un- acord atenia sa
teoretic 0n primul rnd incontientului colecti> cu arhetipurile sale& adic acelui tip de incontient pe care 0l pun 0n
e>iden psiho%ele# Arhetipurile& elementele structurale ale incontientului colecti>& nu se mai constituie 0n
onto-ene%a& aa cum se 0ntmpl cu incontientul personal& alctuit din coninuturi re(ulate& innd de se;ualitate sau
autoestimaie& ci ele repre%int precipitatele e;perienei (ilo-enetice ale speciei umane 0n situaii (undamentale#
2ndi(erent cum se (ormea% R lamarYist& ca o 0ntiprire particular a (enomenelor cosmice& or-anice sau a relaiilor
interumane :relaia 8r8at(emeie& relaia adultcopil< i situaiilor e;isteniale eseniale& ceea ce susine @un- 0ntro
prim tentati> e;plicati> sau 0ntrun mod necunoscut i inco-nosci8il& ultima atitudine a lui @un- (a de pro8lema
ori-inii incontientului colecti> R& arhetipurile sunt Ipatterns o( 8eha>iourJ# fin&& aadar& de 8iolo-ic& precednd i
in(ormnd e;periena in' di>idual# 2denti(icate att 0n produciile psihoticilor& ct i 0n >isele i (antasmele copiilor
sau adulilor sntoi contemporani& arhetipurile sunt re-site 0n cultura majora :reli-ie& (iloso(ie& literatur<#
Semni(icaia omnipre%enei arhetipurilor este du8l#
5e de o parte& @un- menine principiul (ormulat de Freud al identitii de natur 0ntre 8oala i sntatea psihic& inclu
%nd 0n s(era sa de >ala8ilitate& alturi de ne>ro%e& i psiho%ele; pe de alt parte& din punctul de >edere al relaiei
naturcultur& @un- repre%int o prespecti> nou 0n cadrul psihanali%ei# 5entru Freud i Adler& incontientul este
pato-en i se re-sete 0n simptom doar de(ormat& de-hi%at# Chiar dac e 0ntotdeauna pre%ent 0n cultur& incontientul
personal nu este prin sine creator de cultur# $l se insinuea% 0n produsele culturale ca un ca% particular de 0ntoarcere
a re(ulatului :Freud<# Cultura se opune naturii& iar aceasta im
14
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
pre-nea% cultura 0ntro manier disimulat# Arhetipurile incontientului colecti> se a(l 0ntro cu totul alt relaie
(a de cultur# $le sunt creatoare de cultur& acele matrici ale ima-inarului care structurea% e;periena i creaiile
culturale 0ntrun mod determinat& 0n esen identic la omul din toate timpurile i locurile# Faptul c arhetipurile se
mani(est totui sim8olic nu presupune necesitatea de-hi%rii# Sim8olismul este doar (orma natural a arhetipurilor&
pentru c ele nu se opun culturii& ci o 0ntemeia%#
Din punctul de >edere al (iloso(iei incontientului& ideea unui incontient care s participe la domeniul spiritului
:@un- a(irm e;pres c arhetipurile sunt -ermeni spirituali< este de 2un considera8il interes# 2ncontientul& innd i de
ast dat M de natur& nu se mai opune culturii& ci o creea%# 2ncontientul este de ordin spiritual pentru c natura
conine spirit& natura i cultura a(lnduse 0ntrun raport de continuitate# Aadar& >arianta jun-ian spune ce>a despre
spirit& 0ntro modalitate nou& susinut de o e;perien clinic& 0n raport cu (iloso(ia tradiional& i anume c e;ist
spirit incontient& cu alte cu>inte& c spiritul nu este epui%at de spiritul contient#
2deea& care are ca aderent important 0n cultura romn pe Ducian 6la-a& se contura 0nc la Freud& (r s (i (ost
0nsoit 0n ca%ul 0ntemeietorului psihanali%ei de o contiin (iloso(ic limpede& aa cum se 0ntmpl la @un- i mai
ales la 6l a -a# 0n prima teorie despre structura psihicului& Freud 0l >ede alctuit tripartit& din contient& precontient i
incontient# 0n acest moment al e>oluiei psihanali%ei& >i%iunea dominant a (iloso(iei despre echi>alena dintre spirit
i contient nu este pus 0n discuie# Dac (acem a8stracie de precontient& care este un contient latent& atunci lumea
interioar a omului e 0mprit 0n dou re-iuni" re-iunea luminoas a contientului& care& din %estrea natural a
omului& preia ceea ce e acceptat de cultur& de e;emplu se;ualitatea -enital a;at pe reproducere& i %ona
considerat 0ntunecoas& chiar sum8r& a incontientului& care conine tendinele naturale ale omului
5reliminarii la o (iloso(ie a incontientului 11
repudiate de cultur& cum ar (i se;ualitatea per>ers a copilriei& tendinele e-oiste i a-resi>e# Dac interpretm
prima topic (reudian din perspecti>a relaiei spiritsu(let& central 0n (iloso(ia incontientului pe care intenionm s
o a>ansm& atunci constatm c spiritul ine acum e;clusi> de domeniul contientului# 0nnoirea pe care o aduce
psihanali%a 0n acest moment este ideea c e;ist 0n noi un su(let incontient& adic un cuprins al sin-ularului de care
nu a>em cunotin& alctuit din componente ale naturalitii neacceptate de latura noastr cultural#
Cea dea doua teorie (reudian despre structura psihicului este mult mai 8o-at i mai interesant pentru (iloso(ia
incontientului# 2ncontientul nu mai alctuiete o instan aparte& nu mai este un su8stanti>& ci atri8utul IincontientJ
re>ine 0n cea dea doua topic tuturor celor trei instane care structurea% psihicul" inele& eul i supraeul#
'inele care& 0n cea dea doua topic& 0nlocuiete& ca instan& incontientul din prima topic& preia po%iia& coninu
turile& modul de (uncionare i (uncia acestuia# Ca pol instinctual al personalitii& coninnd repre%entanii psihici ai
instinctelor :$ros i 3hanatos<& 0n cea mai mare parte contieni& i re(ulatul& inele constituie polul ener-etic al or-a
nismului# 7ou este 0n cea dea doua teorie despre psihic i structura sa (aptul c i instanele sociali%ate IsuperioareJ
dein o dimensiune incontient :$ul< sau sunt 0n mare parte incontiente :supraeul<# Din punct de >edere al
e;istenei unui spirit incontient& doar supraeul pre%int interes# Dei supraeul este o noiune a>ansat 0n a doua parte
a operei lui Freud& 0n prima parte el este pre(i-urat de termenul Icen%urJ& instan incontient care selectea%
coninuturile crora le este permis i cele crora le este inter%is accesul 0n contient# 5rin tremenul cen%ur& Freud
introduce pentru prima dat 0n -ndirea psihanalitic ideea de spirit incontient& (r si de%>olte implicaiile
(iloso(ice#
Supraeul :cen%ura< este o instan care apare 0nc 0n prima copilrie :1A ani<& succesi> declinului comple;ului
1A
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
Fedip# 7ormele sociale carei structurea% nucleul 0ncorporea% cerinele (undamentale pentru e;istena cultural a
omului" inter%icerea incestului i a a-resi>itii orientate 0mpotri>a prinilor# Caracterul lor incontient deri> din
modalitatea interiori%rii precumpnitor a(ecti># =lterior primei cristali%ri din copilrie& supraeul preia pe aceeai
cale a(ecti> i alte norme morale i estetice& norme care se adau- nucleului iniial i acionea% 0n aceeai manier
incontient#
Aadar& 0n ultima teorie asupra psihicului& Freud >or8ete e;plicit despre un incontient care nu mai poate (i echi>alat
cu rul& nu mai const din coninuturi psihice instinctuale respinse cultural& ci din norme culturale eseniale pentru
om# 0n acest mod era deschis un nou domeniu de in>esti-are& nu numai pentru etic& dar i pentru (iloso(ie care se
poate ocupa de acum 0nainte nu numai de spiritul contient& ci i de cel incontient& aa cum psiholo-ia 0ncepe s se
ocupe& o dat cu psihanali%a& de su(letul incontient#
4# Filoso(ie i psihanali%# 3ur de ori%ont contemporan
6o-ia i di>ersitatea a8ordrilor (iloso(ice ale psihanali%ei 0l pune pe 5aulDaurent Assoun 0n (aa constatrii c 0n
majoritatea ca%urilor psihanali%a de>ine o8iect al (iloso(iei& (r ca acest demers s (ie susinut printro le-itimare#
Cu alte cu>inte& simpla comunicare 0ntre cele dou discipline ar necesita o re(le;ie le-itimant& tocmai pentru c
(iloso(ia a (ost a;at pe contient& iar psihanali%a se ocup 0n primul rnd de incontient#
0n su8capitolele anterioare am a>ansat le-itimarea pentru cea mai strns (orm de cola8orare 0ntre (iloso(ie i psi
hanali%& i anume pentru ela8orarea unei (iloso(ii 8a%at pe ideea de incontient R ceea ce am numit 0n tradiia lui
$duard >on Gartmann I(iloso(ia incontientuluiJ R& le-iti
5reliminarii la o (iloso(ie a incontientului 1+
mare care const 0n esen 0n a demonstra c spiritul nu cade 0n a(ara interesului psihanali%ei# 0n >irtutea acestui (apt&
(iloso(ia incontientului se 0ntemeia%& aa cum am >%ut& pe dou idei" impuritatea spiritului& pe de o parte& i
spiritul incontient& pe de alt parte#
Dei nu >or8ete despre o (iloso(ie a incontientului& ci doar despre preluarea 0n discursul (iloso(ic a ideii de incon
tient& Alain @ouran>ille este unul dintre puinii autori occidentali preocupai de le-itimarea apelului (iloso(iei la
psihanali%& 0ntro carte masi> :1?? p#< i consistent dedicat lui Dacan& autorul demonstrea% >alenele (iloso(ice
ale ideii de incontient cu re(erire la un sin-ur ca%" teoria lacanian a incontientului,1# 2nterpretarea pe care& prin
semni(icant& Dacan o d incontientului 0ntlnete -ndirea (iloso(ic a secolului al XXlea i permite de%>oltarea
intero-rii sale# 5laca turnant a interrelaiei 0ntre (iloso(ia contemporan i >i%iunea lui Dacan asupra incontientului
este conceptul de IrealJ#
0n (iloso(ia clasic& realul este tot ce poate popula o lume& 0n timp ce pentru Geidde-er sau De>inas& de e;emplu&
realul [ este nonlumea& ceea ce niciodat nu >a putea ocupa loc 0ntro lume# De asemenea& pentru Dacan&
incontientul e realul pur din cele8rul su triptic" real& ima-inar& sim8olic# Conceperea incontientului prin
intermediul semni(icantului& ceea ce constituie o ino>aie 0n raport cu Freud& permite 0n acelai timp o demonstrare
nee;perimental a e;istenei incontientului i o con(runtare cu spaiul (iloso(ic# 0n ce pri>ete ultimul aspect& cel
care ne interesea% aici& Alain @ouran>ille consider c lucrurile sunt clare" ISemni(icantul lacanian este incontientul
0n msura 0n care el aparine unei alte ordini dect lumeaJ i pentru el :Dacan< I(iina este 0ntro anumit manier
con(orm lim8ajului# Semni(icantul e (iina 0nsi# 2ar incontientul& orict de uimitor ar prea& presupune
dimensiunea ade>ruluiJ,A# Semni(icatul semni(icantului const 0n dorin i castrare#
1.
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
4#)# 5sihanali%a R o8iect al teoriei i(iloso(iei tiinei
0ncercrile de sistemati%are a relaiilor dintre (iloso(ie i psihanali% 0n cultura occidental 0nre-istrea% cte>a direc
ii principale# Ast(el& Michele 6ertrand 0n articolul Das philosophische 2nteresse an der 5sWchoanalWse :2nteresul
(iloso(ic pentru psihanali%<& din >olumul Die 5hilosophen und Freud&,) >or8ete despre o preocupare care >ede 0n
psihanali% :opera lui Freud i a continuatorilor< un nou corp teoretic pentru cercetri de tip (ilolo-ic& pe de o parte&
i pentru teoria i istoria tiinei& pe de alt parte# 0n cadrul acestei preocupri& Al(red Doren%er >or8ete de cercetri
care e>idenia% ori-inea (iloso(ic a unor ItopoiJ psihanalitici; este >or8a 0n primul rnd de idei innd de (iloso(ia
naturii# ^0n articolul 7ach8arscha(ten& Bren%ii8er-n-e :Cecinti& inter(erene<& din >olumul mai sus citat#g De
asemenea& Gelmuth Cetter& re(erinduse la lectura (enomenolo-ic& hermeneutic i neostructuralist a lui Freud&
e>idenia% printre altele (aptul c 0ntemeietorul psihanali%ei se 0nscrie 0n tradiia secolului al XlXlea& care este o
tradiie (iloso(ic& 0n >irtutea acestei (iliaii& Fdo Marhuard a>ansea% ideea c elementele psihanali%ei au (ost&
0nainte de a de>eni pri componente ale unei tiine& concepte (iloso(ice :Ce%i articolul introducti> al >olumului
amintit& articol intitulat 5hnomenolo-ische& hermeneutische und :neo<struYturalistische FreudleYture<#
0n spaiul acestei prime direcii putem 0ncadra una din (ormele cele mai (rec>ente de relaie 0ntre (iloso(ie i psiha
nali%& i anume critica (iloso(ic :epistemolo-ic< a psihanali%ei# Com relua pe lar- aceast pro8lem 0n capitolul
(inal al crii# 5n atunci& o sumar trecere 0n re>ist a di>erselor atitudini epistemolo-ice (a de psihanali% poate
(i util# Dup DudKi- 7a-el :Freud in der %eit-enossischen sprachanalWtischen 5hilosophie und im =m(eld der
FranY(urter Schule<& receptarea lui Freud 0n teoria tiinei i (iloso(ia analitic este marcat de am8i>alen# Aspectul
ne-ati> al
5reliminarii la o (iloso(ie a incontientului 1*
receptrii >i%ea% pretenia (ormulat de Freud c psihanali%a ar putea de>eni mcar 0n >iitor o tiin a naturii#
5rimul care a atacat aceast pretenie a (ost Uitt-enstein prin a(irmaia c de (apt Freud o(er doar speculaii& cu alte
cu>inte& ce>a care precede (ormularea ipote%elor#
Critica lui Uitt-enstein la adresa psihanali%ei este du8lat de un considera8il interes# Acesta apare nu numai 0n con
>or8irile despre Freud din )*4/)*4A consemnate de Rush Rhees& ci i 0n cele din )*4*)*1)& notate de un alt ele> al
su& F# 9# 6onKosma :Uitt-enstein# Con>ersations )*4*)*1)& 2ndianapolis& )*.A<# Acesta relatea% c 0n momentul
0n care a de>enit pro(esor la Cam8rid-e& Uitt-enstein a pre%entat comitetului un te;t de )4? pa-ini& dintre care +/
erau consacrate asemnrii dintre (iloso(ie i psihanali%#
=n alt critic al preteniilor lui Freud re(eritoare la tiini(icitatea psihanali%ei este 9arl 5opper# 0n lucrarea din )*+.
Die 8eiden Brundpro8leme der $rYenntnisthorie :Cele dou pro8leme (undamentale ale teoriei cunoaterii&
3u8in-en& )*+*<& lucrare 0n care reia o8ieciile din anii ',?& cunoscutul (iloso( reproea% teoriilor psihanalitice (aptul
de a nu o(eri pro-no%e >eri(ica8ile& indicnduse condiiile 0n care pot (i im(irmate empiric# Dup 9arl 5opper&
psihanali%a& dei aspir la statutul de tiin& este 0n realitate doar o pseudotiin
Forma cea mai ela8orat& dar i cea mai incisi> a criticii psihanali%ei din perspecti>a teoriei tiinei o o(er Adol(
Brun8aum 0n lucrarea 3he Foundations o( 5sWchoanalWsis# A 5hilosophical Critihue& :=ni>ersitW o( Cali(ornia 5ress&
)*.4<# 5ropunndui dou o8iecti>e" a< >eri(icarea >aliditii datelor o8inute de analist 0n conte;tul clinicii i 8<
discutarea teoriei re(ulrii care se 8a%ea% pe aceste date& Brun8aum ajun-e la conclu%ii ne-ati>e" datele nu sunt
>alide i chiar dac ar (i& ele nu susin teoria re(ulrii# Radicalitatea po%iiei lui Brun8aum a pro>ocat numeroase
discuii# Ast(el& 0n ediia din )*.A a 6eha>ioral and 6rain Sciences :Cam
A?
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
8rid-e =ni>ersitW& >oi# *& nr# /)< ,* (iloso(i i psihanaliti se raportea% po%iti> sau ne-ati> la te%ele lui Brun8aum#
DudKi- 7a-el e>idenia% e;istena 0n cmpul teoriei tiinei a unor -nditori care >alori%ea% po%iti> psihanali%a#
Repre%entani ai (iloso(iei tiinei& cum ar (i& printre alii Richard RortW i StanleW Ca>ei nu mai e;aminea% opera lui
Freud din perspecti>a criteriilor de tiini(icitate din tiinele naturii& ci 0l consider pe 0ntemeietorul psihanali%ei ca
pe un (iloso(ant care se desparte (iloso(nd de (iloso(ie# 0n acest sens& po%iia lui Freud poate (i apropiat de cea a lui
Uitt-enstein i Geide--er& care& de asemenea& ar (0loso(a 0mpotri>a (iloso(iei# RortW& considerat de 7a-el ca (iind un
repre%entant al -ndirii postanalitice& 0l plasea% pe Freud 0n seria Iedi(Wn- philosophersJ& care& prin a8ordarea lor
creatoare& pot %druncina nu numai >oca8ularul rutinier al (iloso(iei clasice& dar i pe cel al do-matismului (iloso(iei
analitice#
5e o po%iie aparte 0n pro8lema statutului epistemolo-ic al psihanali%ei se sitea% Al(red Doren%er& care re(u% alter
nati>a hermeneutic R tiin a naturii ca (iind inadaptat realitii ei teoretice& propunnd acceptarea acestei
realiti& adic a apartenenei psihanali%ei la am8ele tipuri de demersuri# I5sihanali%a aparine am8elor domeniiJ
a(irm Doren%er,.#
3ensiunea dintre o art a interpretrii& care >i%ea% lumea >ieii i istoriei i o 0nele-ere cau%al a caracteri%at de la
0nceput psihanali%a# $a este ine>ita8il pentru c deri> din natura o8iectului de studiu" I$ste >or8a& pe de o parte& de
sensul su(erinei& de sensul relaiilor interumane& iar pe de alta parte& de su(erin ca proces corporal& (i%iolo-ic&
palpa8il& am8ele (iind indestructu8il 0mpletiteJ,*#
0n le-tur cu pro8lema tiini(icitii psihanali%ei merit menionat i punctul de >edere al lui Gans Strot%Ya& care 0n
articolul Freud und die 5hilosophie4?& pune (a 0n (a ecoul dura8il i pro(und al psihanali%ei 0n cultura occidental&
unde a (ost inte-rat 0n toate domeniile& inclusi> 0n cel
5reliminarii la o (iloso(ie a incontientului A)
al lim8ajului curent& i primirea ostil a psihanali%ei din partea (iloso(iei i psiholo-iei academice# 0n spatele
reproului de netiini(icitate adresat psihanali%ei sar ascunde de (apt re%istena la critica ideolo-iilor imanent
psihanali%ei& care o (ac suspect att pentru una& ct i pentru cealalt# Descoperirea incontientului impune (iloso(iei
o limitare a competenelor care 0i re>eneau pn 0n acel moment& iar psiholo-iei e;perimentale academice o ima-ine
de sine mai realist" ratnd comple;itatea >ieii& e;perimentele de la8orator sunt& cei drept& satis(ctoare din punct
de >edere tiini(ic& dar tratea% adesea pro8leme irele>ante#
4#/# $>idenierea i (ructi(icarea implicaiilor (iloso(ice ale psihanali%ei
Alturi de e;amenul epistemolo-ic i de pespecti>a istoriei ideilor& o alt dimensiune a relaiei (iloso(iei cu psiha
nali%a& cu si-uran important pentru c repre%int un demers constructi>& este punerea 0n e>iden& e;aminarea i
(ructi(icarea implicaiilor (iloso(ice ale descoperirilor psihanalitice& 0n special a descoperirii incontientului# 5entru
Gelmuth Cetter :articolul mai sus citat<& pro8lematica (iloso(ic repus 0n discuie de conceptul psihanalitic de in
contient cuprinde teme cum ar (i Isu8iectJ& IeuJ& IcontiinJ# 5unerea 0n discuie a preteniei co-niti>e a (iloso(iei
este pre%ent& dup autor& mai ales 0n cmpul (iloso(iei (rance%e& unde sau distins pe aceast linie po%iia
(enomenolo-ic :5aul Ricoeur< i cea neostructuralist :@achues Dacan<# Am8ele po%iii ar a>ea ca punct de plecare
cunoscuta de>i% a lui Freud" IUo es Kar& soli ich KerdenJ#
A8ordarea reali%at de 5aul Ricoeur este hermeneutic& (iind 0ns >or8a de o hermeneutic de un -en aparte& de o
hermeneutic a 0ndoielii" Iinterpretarea ca e;erciiu al 0ndoieliiJ#
A/
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
Aceast hermeneutic& pre(i-urat de Mar; i 7iet%sche& plasea% du8iul 0n centrul si-uranei carte%iene& descoperind
0n spatele de(ormrilor caracteristice pentru co-ito Iun ade>r al su8iectului care nu poate (i 0ncadrat nici 0n cone;iu
nile de sens ale teoriilor clasice ale 0nele-erii& nici situat la ni>elul proceselor psiho(i%iolo-ice# $l >or8ete de un
discurs mi;t 0n cmpul e;plicaiei ener-eticcau%ale i al hermeneuticiiJ#4)
Spre deose8ire de Ricoeur& care se concentrea% asupra prii ultime a operei lui Freud& unde inele :das $s< este
conceput ca dimensiunea 0ntunecat& inaccesi8il a personalitii noastre R un recipient al emoiilor clocotitoare R
iar eul ca instan care sta8ilete relaii cu lumea e;terioar& aprnd indi>idul de e;cesele sinelui carei periclitea%
e;istena& relaia dintre sine i eu (iind una de 0nlocuire& preluare a sinelui de ctre eu& Dacan pre(er scrierile
timpurii& din perspecti>a crora le citete pe cele tr%ii# $ul nu mai este scopul (inal al procesului terapeutic& ci arche
i telos sunt incontientul& dar nu inele haotic& ci un incontient structurat# Aadar& Dacan nu se cantonea% 0n
iraional& ci 0ncearc s atin- o supraraionalitate care rmne inaccesi8il pentru ratio a indi>idului& deoarece
aceasta se (i;ea% asupra o8iectelor indi>iduale i scap din >edere structura semni(icati> a relaionalitii#
Foarte 8ine repre%entat 0n cultura italian& pro8lematica implicaiilor (iloso(ice ale psihanali%ei este concentrat de
5atri%ia Biampieri su8 sinta-ma Icri% a su8iectului& cri% a raionalitiiJ4/# Autoarea ine s su8linie%e de la
0nceput c nu este >or8a de o pr8uire& moarte a raionalitii i a su8iectului 0n contact cu descoperirea
incontientului de ctre psihanali%& ci doar de o trans(ormare a lor# Ast(el& la Massimo Cacciari su8iectul apare ca
un proces con(lictual& deoarece 0ntre sine i eu nu se poate reali%a o sinte% pe deplin satis(ctoare# Franco Rella :NN
mito dell'altro& Dacan& Deleu%e& Foucault& Milano& )*+.< consider c Freud (ace parte dintre -nditorii care
contri8uie la cri%a raionalitii cla
5reliminarii la o (iloso(ie a incontientului A,
sice" destrmarea identitii dintre realitate i repre%entare& precum i a unitii lumii& cunoaterii i a su8iectului#
0ns& 0n timp ce -ndirea ne-ati> contrapune raiunii latura ei 0ntunecat& alteritatea sa& Freud propune un nou model
de raionalitate# Ar (i un (el de a treia cale 0ntre raionalitatea tradiional& care a e;clus tot ceea ce se a(la 0n con(lict
cu ea ca (iind altce>a sau ne8unie& i -ndirea ne-ati> care& e>ideniind cli>ajul su8iectului sau dis(uncionalitile
pe care cultura le induce indi>idului& nu lea ela8orat teoretic# 5sihanali%a 0ncearc s edi(ice o lo-ic a con(lictului& a
tot ceea ce nu putea (i e;primat 0n lim8ajul raionalitii clasice#
Remo 6odei ela8orea% i el tema unei noi raionaliti& a unei Iraionaliti trans(ormatoareJ# 6a%nduse pe re%ul
tatele psihanali%ei& 6odei susine c raionalitatea nu este 0ntrit prin ne-area sau i-norarea instinctelor& ci prin co
la8orarea cu acestea& >i%nduse o modi(icare -eneral# Re(ularea dorinelor i sentimentelor le-ate de >iaa instinc
telor pro>oac Irtcirile -ndiriiJ studiate de psihanali%" sentimentul de 0nstrinare& sen%aia de deja >u& euarea
din cau%a succesului& (enomenolo-ia -ndirii ne>rotice& delirul# $;trem de interesant din punct de >edere (iloso(ic
este reconsiderarea e>idenei din punct de >edere psihanalitic# Spre deose8ire de Descartes i Gusserl& e>idena nu
mai coincide la Freud cu ade>rul# $>idena poate (i (olosit nu numai pentru a de%>lui& ci i pentru a 0n>lui#
Ade>rul 0nsui nu este niciodat neutru& ci intricat 0ntrun domeniu con(lictual& unde se 0n(runt di(erite (ore i
instane#
F alt (orm de interrelaie 0ntre (iloso(ie i psihanali%& cea mai important pe linia cola8orrii& este utili%area unor
concepte (undamentale ale psihanali%ei 0n construciile (iloso(ice ori-inale# =nul din ca%urile paradi-matice de acest
tip este (iloso(ia culturii a lui Ducian 6la-a# Am putea spune& apelnd la unul din termenii introdui de Ducian 6la-a&
c >i%iunea sa asupra culturii este 0n esen Inoolo-ie a8isalJ& adic tiin despre spiritul incontient& ceea ce este
e;trem de concludent pentru sursele teoretice i orientarea sa#
A4
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
2n construcia sa& Ducian 6la-a pornete de la insatis(aciile teoretice pe care le pro>oac mor(olo-ia culturii
:Fro8enius& Spen-ler< i (enomenolo-ia 0n ce pri>ete e;plicarea (enomenului stil i a unitii stilistice a unei culturi#
Filoso(ul romn consider c dimensiunea e;plicati> 0n (iloso(ia culturii poate (i asi-urat prin apelul la ideea de
incontient# 7u este incontientul 0n >ariant (reudian sau adlerian& adic incontientul personal& constituit 0n onto
-ene%a indi>idului& ci incontientul colecti>& supraindi>idual& asemntor incontientului descris de @un-# Ducian
6la-a 0i propune s o(ere prin concepia sa despre matricea stilistic& structurat de (actorii stilistici& ceea ce lipsea
romantismului& carent 0n articulare interioar& i psihanali%ei (reudiene& pri>at de o Iprespecti> >ast 0n adncJ#
5rin teoria despre (actorii stilistici& 6la-a se situea%& ca i @un-& pe teritoriul spiritului incontient# ICoordonatele sti
listice pe care le >om pune 0n lumin la di(erite popoare din arhaic pn a%i& nam >rea s (ie 0nelese ca e;presii
sumare a unor ne8uloase 0nclinri psiholo-ice& ci ca nite ade>rate (uncii de putere cate-orial aparinnd spiritului
incontientJ4,#
Coordonatele cate-oriale ale spiritului incontient sunt sta8ilite de 6la-a pornind de la mor(olo-ia culturii" ori%ontul
spaial i temporal al incontientului& accentul a;iolo-ic& atitudinea ana8a%ic i cata8a%ic :sau neutr<& n%uina (or
mati># Situarea pe teritoriul incontientului colecti>& studiat mai 0nti de @un-& 0l o8li- pe 6la-a s insiste asupra
distinciei 0ntre (actorii stilistici i arhetipuri# 0n timp ce arhetipurile sunt 0nnscute& stereotipe& le-nd omul de natur
i populnd domeniul a ceea ce este uni>ersal uman& (actorii stilistici in mai curnd de cultur i istorie& >ariind de la
o epoc la alta i de la etnie la etnie# Deose8irea cea mai important i se pare lui 6la-a a consta 0n (aptul c
arhetipurile sunt rapsodice& nu se constituie prin relaii reciproce 0ntro structur& 0n timp ce (actorii stilistici
alctuiesc un cmp stilistic carei pune amprenta pe toate produsele spirituale
5reliminarii la o (iloso(ie a incontientului A1
ale unei epoci sau ale unei etnii" (iloso(ie& tiin& art& politic#
Ca orice -nditor care accept ideea e;istenei incontientului& chiar dac este >or8a de spirit incontient& 6la-a a
tre8uit s re%ol>e pro8lema relaiei dintre incontient i contient# Faptul c 6la-a& la (el ca @un-& se ocup de spiritul
incontient& nu de su(letul incontient& asemeni lui Freud i Adler& determin modul de relaionare 0ntre cele dou ni
>eluri# 5entru c spiritul incontient nu se opune culturii& ci o 0ntemeia%& nu mai poate (i >or8a de o 0ntoarcere a
re(ulatului 0n (orme de-hi%ate& ca la Freud& ci de IpersonanJ :sau de jun-iana mani(estare sim8olic<& adic de o
mani(estare diminuat& de un ecou stins& al incontientului 0n contient#
5e aceeai linie a prelurii unor elemente ale teoriei psihanalitice 0n concepiile (iloso(ice se mai 0nscriu dou
orientri importante ale (iloso(iei contemporane# A>em 0n >edere (iloso(ia social a 'colii de la FranY(urt&
repre%entat printre alii de Ger8ert Marcuse i $rich Fromm i de anali%a e;istenial& care are 0n 6insKan-er pe cel
mai cunoscut e;ponent#
Cartea lui Marcuse $ros i ci>ili%aie& care constituie unul din mani(estele (reudomar;ismului& operea% cu termeni
0n care perspecti>a social i psihanalitic :a dinamicii instinctuale< (u%ionea%# Ast(el& conceptul de Iprincipiu al
randamentuluiJ 0nlocuiete anistoricul concept (reudian de Iprincipiu al realitiiJ& care presupunea opo%iia static i
incompati8ilitatea de(initi> dintre natur i cultur# 5rin principiu al randamentului& Marcuse 0nele-e principiul care
a -u>ernat societile 8a%ate& din punct de >edere economic& pe penurie& din punct de >edere social& pe 0mprirea
inechita8il a penuriei& 0n (a>oarea dominaiei& iar din punct de >edere instinctual& pe represiunea instinctelor& pe
canali%area ener-iei li8idinale spre munc#
Alte concepte introduse de Marcuse& cum ar (i Idesu8limare represi>J i Isu8limare nonrepresi>J presupun acelai
(undal teoretic" su8limarea de>ine o noiune istoric# 3i
AA
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
purile de cultur a;ate pe principiul randamentului presupun 0ntotdeauna su8limarea represi>& reorientarea (orat a
li8idoului spre per(ormana cultural; societatea occidental contemporan& care las s se 0ntre>ad posi8ilitatea
unui principiu nonrepresi> al realitii :0n>in-erea penuriei& diminuarea timpului de munc< pre%int (enomene clare
de desu8limare& 0nc represi>" ptrunderea se;ualitii 0n politic i a(aceri& de e;emplu# 5rincipiul nonrepresi> al
realitii 0n (ormele sale mature >a permite recon>ertirea se;ualitii 0n $ros i& pe acest temei& su8limarea
nonrepresi>#
Anali%a e;istenial& asociat cu numele psihiatrului i (iloso(ului el>eian DudKi- 6insKan-er& numit uneori i
psihanali% e;istenial& trece drept o 0m8inare a (reudismului cu (enomenolo-ia i (iloso(ia e;istenei 0n >arianta lui
Geide--er# 0n conte;tul psihiatriei epocii respecti>e& care se -hida dup principiul teoretic c 8oala psihic este
e(ectul unei pertur8ri or-anice a creierului :9raepelin& 6leuler<& meritul lui Freud const& dup 6insKan-er& 0n aceea
c 0nele-e omul i 8olile sale psihice din perspecti>a con(lictelor psihice interne#
Ceea ce 0l nemulumete pe 6insKan-er la Freud este >i%iunea po%iti>ist asupra omului& ideea de Ihomo naturaJ&
idee con(orm creia omul ar (i epui%at de dinamica i metamor(o%a instinctelor& -ndite 0n termenii cau% i e(ect#
Su8 pri>irea de (i%ician mecanicist a lui Freud& omul R a(irm psihiatrul el>eian R 0i pierde umanitatea& iar relaii
de tipul prieteniei i a iu8irii de>in de neconceput# Aa cum su8linia% Dieter UWss 0n masi>a sa lucrare dedicat
de%>oltrii psihanali%ei& depirea po%iti>ismului (reudian este posi8il& dup 6insKan-er& doar pe calea
(enomenolo-iei lui Gusserl i a (iloso(iei e;istenei heide--eriene44# 0n acest mod poate (i depit 8iolo-ismul
radical al lui Freud& pentru care nu e;ist persoan ca atare& corporalitatea (iind decisi> pentru ceea ce este omul#
6insKan-er pune 0n e>iden trstura (undamental a omului ne-lijat de toate antropolo-iile po
5reliminarii la o (iloso(ie a incontientului A+
%iti>iste& i anume (aptul c el este o (iin care se poate raporta la sine& trstur care mut totul 0n ontolo-ic# Din
punctul de >edere al psihopatolo-iei& perspecti>a ontolo-ic permite considerarea (enomenelor mor8ide din
perspecti>a Ie;istenialelorJ& adic a 0nsuirilor IDaseinJului41#
=n e;emplu clinic redat de Dieter UWss dup 6insKan-er ilustrea% (oarte clar speci(icitatea anali%ei e;isteniale 0n
raport cu psihanali%a (reudian# Fo8ia unei tinere (ete care triete stri puternice de an-oas atunci cnd are
impresia c 0n mers i se desprinde tocul de la panto( ar (i interpretat de Freud ca (iind le-at de (antasma naterii sau
a castrrii& (antasme asociate 0ntmplrii trite la >rsta de cinci ani& cnd la desprinderea schiului de -heat& tocul ia
rmas 0n le-turi# 6insKan-er consider c tul8urarea tre8uie e;plicat ca o reacie la periclitarea Iproiectului
continuitiiJ# Acest proiect a (ost ameninat prima dat de 0ntmplarea trit la cinci ani& ceea ce a produs an-oasa de
a cdea 0n a(ara continuitii& an-oas din care mai tr%iu a luat natere (o8ia# =n cititor imparial se poate 0ntre8a
dac cele dou perspecti>e sunt 0ntrade>r e;clusi>e& aa cum pretinde 6insKan-er& sau pot (i& totui&
complementare#
0n planul tehnicii terapeutice& anali%a e;istenial menine principalele noiuni ale psihanali%ei& dndule o accepie
mai cuprin%toare& care include i planul ontolo-ic# Ast(el& relaia psihoterapeutic i trans(erul care se de%>olt 0n
cadrul ei sunt concepute ca o I0ntlnireJ 0ntre dou persoane& 0ntre doi parteneri 0ntru Dasein# 0n (elul acesta poate (i
depit reducionismul caracteristic perspecti>ei medicale care) trans(orm pe pacient 0ntrun o8iect& dnd relaiei
dintre pacient i psihoterapeut un sin-ur sens R de la primul spre cel de al doilea# De asemenea& re%istena
pacientului la psihoterapie nu mai este conceput 0n termeni de repetiie a unei atitudini mai >echi& atitudinea (a de
ima-oul patern& ci 0n termenii imposi8ilitii de a comunica 0n plan uman cu terapeutul#
IV &V
A.
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
4#,# 5sihanali%a (iloso(iei
0n s(rit& o ultim (orm important de inter(eren 0ntre (iloso(ie i psihanali% este psihanali%a (iloso(iei# Semnalat
0nc de Freud0n articolul din )*), 2nteresul pentru psihanali%& posi8ilitatea ca (iloso(ia s de>in o8iect de studiu
pentru psihanali% nu a produs acelai e(ect ca psihanali%a literaturii& care a de>enit unul din cele mai (rec>entate
domenii ale psihanali%ei aplicate# $;plicaia tre8uie cutat 0n pretenia de o8iecti>itate a (iloso(iei i 0n mascarea
reuit a mesajului instinctual#
5artea dedicat psihanali%ei (iloso(iei din studiul amintit sun 0n (elul urmtor" I3eoriile i sistemele (iloso(ice sunt
opera unui mic numr de persoane cu o pre-nant indi>idualitate; 0n nici o alt tiin personalitatea omului de tiin
nu joac un rol att de important ca 0n (iloso(ie### Ast(el& psihanali%a poate indica moti>ele su8iecti>e i indi>iduale
ale teoriilor (iloso(iei& care pretind c pro>in dintro lo-ic imparial& e>ideniind pentru critic punctele sla8e ale
sistemului# Reali%area acestei critici nu este 0n sarcina psihanali%ei& cci& dup cum se tie& determinarea psiholo-ic
a unei opere nu e;clude corectitudinea sa tiini(icJ4A#
Dei 0n ca%ul literaturii studiul psihanalitic nu anulea% >aloarea estetic a operei& (aptul acesta nu poate risipi im
presia re(eritoare la caracterul contradictoriu al enunului lui Freud" pe de o parte& 0n (iloso(ie& personalitatea
creatorului se mani(est mai mult dect 0n orice alt tiin; pe de alt parte& in(luena psihicului incontient al
creatorului nu a(ectea% >aloarea de ade>r a operei& 0n (ormularea lui Freud Icorectitudinea sa tiini(icJ# Dac
>aloarea estetic nu e condiionat de >aloarea de ade>r& (iloso(ia >i%ea%& asemeni tiinei& tocmai uni>ersalitatea
ade>rului# Fr& dac opera (iloso(ic nu scap de in(luenele care >in din incontientul autorului& atunci acest (apt nu
pertur8 tocmai uni>ersalitatea discursului (iloso(ic& trans(ormndu) 0ntro simpl raionali%are a incontientuluiQ
5reliminarii la o (iloso(ie a incontientului A*
Da aceast 0ntre8are -sim un rspuns complet 0n cartea lui 5aulDaurent Assoun Freud& (iloso(ia i (iloso(ii& menio
nat 0n cte>a rnduri 0n pa-inile anterioare# 0n primul rnd& psihanali%a consider (iloso(ia ca produs al (iloso(ului&
ceea ce 0nseamn c ilu%ia operei (iloso(ice 0neleas ca produs al spiritului pur este destrmat# IStructura lo-ic&
pur sincron& e pus 0n perspecti> datorit isteriei instinctuale# Ceea ce prea un 0nceput a8solut se >dete un punct
de ajun-ereJ4+# Cu alte cu>inte& psihanali%a descoper sensul instinctual al (iloso(iei ca acti>itate indi>idual#
Cerina anonimitii i a uni>ersalitii (iloso(iei indic& 0n ca%ul opiunii pentru o asemenea acti>itate& o
instinctualitate puternic" I2nstinctul e cu att mai puternic& cu ct### se strduiete mai mult s se masche%eJ4.# 5rin
urmare& din punctul de >edere al indi>idualitii (iloso(ului& (iloso(ia constituie Io ale-ere de o8iect culturalJ&
e;plica8il prin raportul dintre predispo%iiile constituionale i istoria persoanei#
Dat (iind relaia dintre oper i autor& putem descoperi 0n oper ecourile dinamicii instinctuale a autorului# Dintro
ast(el de perspecti>& psihanali%a poate de%>lui punctele sla8e ale te;tului (iloso(ic# $ste >or8a de aseriunile care
trec drept o8iecti>e& re%ultat al unei lo-ici impariale& 0n lim8ajul pe care lam (olosit 0n su8capitolele anterioare& al
spiritului pur& 0n (apt ele e;primnd Isu8iecti>itatea (antasmelorJ#
=n alt autor& Michel 6ertrand& propune chiar cte>a indicii care (ac reco-nosci8il inter>enia unei alte lo-ici& a
su8iecti>itii& sin-ularitii& 0n perimetrul lo-icii o8iecti>e& a spiritului# 2ncon-ruentele i neclaritile te;tului& care
sunt numite de M# 6ertrand Iactele ratate ale (iloso(ieiJ& marchea% punctele 0n care inter(erea% moti>e de alt ordin
dect cel spiritual# A8senele& mai -reu de identi(icat& constituie un al doilea indiciu# Contradiciile dintre discursul
mani(est i discursul latent& aa cum poate (i reconstruit din cate-oriile i principiile primului& un al treilea# Ca
e;empli(icare& M# 6ertrand se re(er la anali%a (cut de Mar; scrierilor economitilor clasici# $nunurile prin care
acetia descriu 0n mod
+?
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
e;plicit realitatea social sunt incompati8ile cu ceea ce re%ult din propriile lor cate-orii& ceea ce trans(orm respecti
>ele enunuri 0n simptome ale societii date# $le ineau deci de ideolo-ie i nu de tiin#
=n al patrulea indiciu este ne-area" I0n urm cu ci>a ani& am artat 0ntrun studiu despre Spino%a c moartea nu
poate (i conceput 0n termenii sistemului su# Autorul se putea apropia de ea doar 0n enunuri pur ne-ati>e& ceea ce
arat c e >or8a aici de irepre%enta8il prin e;celen# Acest irepre%enta8il este 0ns -ritor 0n sensul c& din punctul de
>edere al strdaniei de meninere 0n e;isten& repre%int e;trema neputin (a de acti>itatea cau%elor e;terne& care
produc di%ol>area e;istenei noastreJ4*# Cu alte cu>inte& 0n te;tul lui Spino%a transpare atitudinea sa 0n (aa morii#
5e de alt parte 0ns& psihanali%a admite e;istena 0n (iloso(ie a unor enunuri cu ade>rat o8iecti>e" IF8iecti>itatea
autentic a unui sistem (iloso(ic const 0n ansam8lul enunurilor care re%ist tra>aliului de epurare a o8iecti>ittiiJ&
a(irm 5aulDaurent Assoun1?# S 0nsemne (aptul acesta c pentru Freud i psihanali% e;ist o %on a Ilo-icii pureJ&
cum o numete 5#D# Assoun& sau a spiritului purQ Aici este 0n joc pro8lema sim8olicii instinctuale# Dac orice creaie
cultural& inclusi> (iloso(ia& are un (undament instinctual& atunci o8iecti>itatea decur-e din modul 0n care
sim8oli%area instinctului se acord cu ordinea lo-ic# Alt(el spus& e;ist dou tipuri de sim8oli%are a instinctelor" o
posi8ilitate este cea 0n care (uncia sim8oli%ant a8soar8e (uncia lo-ic i o >idea% de >ala8ilitate speci(ic R este
conceptulmasc& simpl raionali%are a instinctului; cealalt posi8ilitate se re(er la sim8oli%area IreuitJ& acea
sim8oli%are 0n care& lo-icitatea nu e a(ectat& ceea ce 0nseamn c psihanali%a nu e reducionist dac recunoate
lo-icului :spiritului< o e;isten de sine stttoare#
5sihanali%a (iloso(iei se detaea% 0n e-al msur de lo-icism& care concepe (iloso(ia ca realitate de%ncamat i de
psiholo-ism& care o e;plic prin date psihoantropolo-ice&
5reliminarii la o (iloso(0e a incontientului +)
nelund 0n serios pretenia sa de o8iecti>itate# 5sihanali%a ine seama de pretenia de o8iecti>itate a (iloso(iei& dar o
pune 0n le-tur cu su8iecti>itatea (antasmatic#
Filoso(0a poate de>eni o8iect al psihanali%ei nu numai ca oper (iloso(ic sau 0n calitate de creator de (iloso(0e& ci i
ca IinstituieJ cultural# 0n acest ca%& psihanali%a se preocup de instinctualitatea -eneric& practicnd ceea ce 5aul
Daurent Assoun numete Iarheolo-ie pulsionalJ# Beneric& (uncia unei instituii culturale este& dup Freud& de a
descrca omul de tensiunile pe care i le produc ne>oile# F parte din ne>oi sunt satis(cute prin intermediul aciunii de
trans(ormare a realitii# Cealalt parte R ne>oile pe care realitatea nu le poate satis(ace R& pe calea (ormaiunilor
culturale superioare& printre care i (iloso(ia# F ast(el de ne>oie o constituie re%ol>area tensiunilor (r inter>enia
adaptrii la realitate& adic ceea ce Freud numete principiul plcerii :satis(acere imediat i necondiionat<# =na din
cele mai >echi modaliti de satis(acere de acest -en este modalitatea animist a atotputerniciei ideilor& modalitate
care st la 8a%a tuturor (ormaiunilor psihice ulterioare#
0n timp ce tiina repre%int calea de e>itare a neplcerii prin adaptarea la realitate& (iloso(ia i alte (orme ale culturii
constituie moduri compensatorii i tran%itorii 0ntre animismul primiti>& pe care) prelun-esc& i tiin& pe care o
pre-tesc# 5rimatul epistemolo-ic al tiinei (a de (iloso(ie deri> din principiul adaptrii care o -hidea%# Sensul
de%>oltrii culturii umane poate (i considerat i din perspecti>a pre%enei atotputerniciei ideilor# 5rima (a% este una a
animismului nai>& 0n care atotputernicia ideilor se a(irm necen%urat# Fa%a reli-ioas& carei succede& se
caracteri%ea% printrun anumit -rad de decentrare" proiecia atotputerniciei 0n uniti transcendente R %eii i apoi
Dumne%eu# =ltima (a%& cea a tiinei marchea% 0n>in-erea atotputerniciei& decentrarea complet& acceptarea
realitii#
0n cadrul acestei tripartiii& arta i (iloso(ia ocup un loc aparte# Arta ilustrea% remanenta animismului primiti> i
+/
m CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
reactuali%area sa 0n msura 0n care artistul recreea% ima-inar realitatea 0n con(ormitate cu dorinele sale# Filoso(ia
are o po%iie median 0ntre art i tiin# Asemeni artei& (iloso(ia d e;presie am8iiei de dominare -lo8al a lumii&
caracteristic atotputerniciei ideilor& am8iie ce se reali%ea% pe calea conceptului i a construciei sistematice#
Asemeni tiinei& (iloso(ia cere luarea 0n considerare a realului& pe carei propune s) cunoasc#
_ tt
'_li
r
22# 2M5=R23A3$A S52R23=D=2" 5S2GA7AD2EA CA G$RM$7$=32Ci
*&*J__: &
) i '' 't
# _! '
O _ S i
( '
_Z ii
A(li
r
M
ll(asi'WQ
)# Germeneutic i (iloso(ie
Dei majoritatea celor care a8ordea% psihanali%a din perspecti>a (0loso(0ei 0i acord (r re%er>e statutul de her
meneutic& (aptul acesta ar (i irele>ant pentru o (iloso(ie a incontientului& dac hermeneutica ar cdea 0n a(ara s(erei
(iloso(iei# 0n studiul $;0stence et hermeneutihue& 5aul Ricoeur anali%ea% relaiile lo-ice i istorice dintre (iloso(ie i
hermeneutic i le demonstrea% con>in-tor con>er-enele)#
Ca prim (orm de mani(estare istoric a hermeneuticii& e;e-e%a& disciplin carei propune s 0nelea- un te;t& a>ea
totui a(initi cu (iloso(ia 0n msura 0n care presupunea& 0n (undalul demersului pur tehnic& o teorie a semnului i
semni(icaiei# Aceast implicaie a IcomprehensiuniiJ 0n -enere >a (i e;plicitat a8ia la s(ritul secolului XC222 i
0nceputul secolului X2X& dup ce e;e-e%a a condus la o hermeneutic -eneral datorit de%>oltrilor din (ilolo-ia
clasic i tiinele istorice" IA8ia odat cu Schleiermacher i DiltheW pro8lema hermeneutic de>ine pro8lem (iloso
(icJ/# Demersul lui DiltheW de a da& 0n epoca po%iti>ismului& tiinelor spiritului o >aliditate compara8il cu cea a
tiinelor naturii consta 0n a delimita su8 (orma comprehensiunii metoda de cunoatere speci(ic primelor& 0n timp ce
e;plicaia rmnea apanajul celor din urm# 0ns pro8lema I0nele-eriiJ sa >dit a (i menit nu numai unui destin
epistemolo-ic& tun '
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
Cu Geide--er& arat 5aul Ricoeur& putem >or8i de o Iontolo-ie a comprehensiuniiJ# Demersul (iloso(ului -erman&
apreciat drept re>oluionar& re%id& pe de o parte& 0n a renuna la de%8aterile de metod& 0n a prsi terenul teoriei
cunoaterii& ceea ce echi>alea% cu a8andonarea ideii c Ihermeneutica este o metod demn de a lupta cu arme
e-ale cu cea a tiinelor naturiiJ,# 5e de alt parte& comprehensiunea& care nu mai e pri>it ca o metod de
cunoatere& este considerat ca un Imod de a (iJ# 5rin urmare& la ontolo-ie nu se ajun-e treptat& o asemenea cale a
pailor succesi>i (iind pre(erat de 5aul Ricoeur& cale pe care o >om pre%enta ce>a mai departe& ci printro rsturnare
a pro8lematicii# I5ro8lema" care sunt condiiile 0n care un su8iect cunosctor poate 0nele-e un te;t sau istoriaQ este
0nlocuit de pro8lema" ce este (iina a crei (iin const 0n comprehensiuneQ 5ro8lema hermeneutic de>ine ast(el o
pro>incie a Analiticii acestei (iine& Desein>X& care e;ist 0nele-ndJ4#
Calea lun-& ocolitoare& de a ajun-e de la hermeneutic la ontolo-ie& cale pre(erat i practicat de (iloso(ul (rance%&
const 0n parcur-erea a trei etape# 5rima dintre ele se situea% la ni>elul demersurilor hermeneutice particulare& adic&
0n (ond& la ni>elul planului unde se e;ercit comprehensiunea R planul lim8ajului :e;e-e%& disciplinele istorice&
psihanali%<# 0n (elul acesta& se pstrea% le-tura dintre Icomprehensiunea ori-inarJ i Icomprehensiunea istoricJ
:disciplinele care practic metodic interpretarea<& ceea ce Geide--er nu poate reali%a# $tapa IsemanticJ se a;ea% pe
tema semni(icanilor cu sens multiplu sau sim8olici#
$ste momentul s e;punem accepiile pe care 5aul Ricoeur le da termenilor sim8ol i interpretare& accepii care
0ntrunesc acordul nostru# 0n restul lucrrii& Isim8olJ i IinterpretareJ >or (i (olosii consec>ent 0n sensul care
urmea%# I7umesc sim8ol& scrie Ricoeur& orice structur de semni(icaie sau un sens direct& primar& literal& care& 0n
plus& desemnea% un alt sens indirect& secundar& (i-urat& care nu poate (i accesi8il dect prin intermediul primuluiJ1#
Moti>ul pentru
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic ++
care adoptm aceast de(iniie ine strict de disputa dintre @un- i Freud 0n pro8lema sim8olului# Din perspecti>a
de(iniiei mult prea restricti>e a lui @un-& re(erina sim8olului este ce>a necunoscut i care nu e accesi8il alt(el dect
prin intermediul sim8olului& ceea ce e;clude din cmpul sim8ololo-iei 0ntrea-a teorie a lui Freud& 0ntruct
simptomul ne>rotic& de e;emplu& trimite la ce>a cunoscut R comple;ele copilriei# Accepia a>ansat de Ricoeur
0ns& este su(icient de cuprin%toare pentru a 0n-lo8a toate orientrile psihanali%ei#
I2nterpretareaJ& termen corelati> termenului de sim8ol& este 0neleas de (iloso(ul (rance% ca Iacea acti>itate de -n
dire care const 0n a desci(ra sensul ascuns 0n sensul aparent& 0n a de%>olta ni>elul de semni(icaie implicat 0n
semni(icaia literalJA# 'i aceast de(iniie este pe deplin satis(ctoare din punctul de >edere al psihanali%ei&
indi(erent de orientrile particulare care 0i dau coninut# Fie c e >or8a de coala lui Freud& @un-& Adler& 9lein sau
Dacan& interpretarea const 0n demersul de de%>luire a sensului su8iacent sensului mani(est#
Re>enind la relaia dintre hermeneutic i (iloso(ie 0n >i%iunea lui 5aul Ricoeur& tre8uie spus c a doua etap a dru
mului ocolitor care duce de la hermeneutic la (iloso(ie este I(iloso(ia re(le;i>J# ISemantica e;presiilor cu sens
multiplu nu e su(icient pentru a cali(ica o hermeneutic drept (iloso(icJ+# Ceea ce pune 0n micare depirea
planului lin->istic este dorina unei ontolo-ii" re(erirea sim8olului la e;isten# 0ntre 0nele-erea sim8olurilor i
0nele-erea e;istenei se situea% 0nele-erea de sine# I5ro8lemele (iloso(ice pe care o (iloso(ie re(le;i> le consider
drept cele mai radicale pri>esc posi8ilitatea comprehensiunii de sine ca su8iect al operaiilor de cunoatere& de
>oliie& de e>aluareJ.#
$tapa e;istenial& cea de a treia pe drumul care duce de la hermeneutic la ontolo-ie& este parcurs a>nd ca punct
de plecare psihanali%a& ceea ce sporete considera8il interesul nostru pentru de%>oltrile (iloso(ului (rance%& dei
modul
+.
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
0n care >om prelucra (iloso(ic psihanali%a este di(erit de al su# ICom urma o prim pist& cea care ne este o(erit de
re(le;ia (iloso(ic asupra psihanali%ei# Ce putem o8ine de la aceasta pentru o ontolo-ie (undamentalQJ*
Sprijininduse pe interpretarea >iselor& (antasmelor& miturilor& psihanali%a detronea% contiina imediat din po%iia
pe care io aro- R aceea de a (i ori-inea sensului# 2ncontientul& care este descoperit de (iecare dat 0n spatele
(aadei produselor spiritului uman& nu numai c o8li- (iloso(ia s plase%e locul semni(icaiilor dincolo de su8iectul
imediat& dar i pro8ea% c e;presia& lim8ajul& se alimentea% din dorin& din instinctele >ieii# I$;istena& putem
spune acum& este dorin i e(ort# F numim e(ort pentru ai su8linia ener-ia po%iti> i dinamismul; o numim dorin
pentru ai su8linia lipsa i indi-en# $rosul este (iul lui 5oros i al 5eniei# Ast(el& Co-ito nu mai este acest act
pretenios& care era iniial& >reau s spun& aceast pretenie de a se pune pe sine 0nsui; el apare ca deja pus 0n
(iinJ)?# Cu alte cu>inte& arheolo-ia su8iectului practicat de psihanali% conduce la o resta8ilire a pro8lematicii
e;istenei ca dorin#
/# Germeneutica psihanalitic i relaia spiritsu(let
5rimul capitol al unei (iloso(ii a incontientului edi(icat cu ajutorul psihanali%ei& capitol care tratea% Iimpuritatea
spirituluiJ& nu poate (i scris dac nu situm hermeneutica psihanalitic pe terenul tradiionalei teme (iloso(ice a rela
iei dintre spirit i su(let#
Dei psihanali%a are& aa cum >om >edea& numeroase implicaii (iloso(ice& acestea nu sunt i nici nu pot (i (ructi(icate
0n cmpul psihanali%ei# Ca teorie i cercetare nscute 0n mar-inea unei psihoterapii& psihanali%a& 0n special cea
(reudian& nu temati%ea% pro8lemele cone;e& de ordin (iloso(ic& ale demersului terapeutic# Ast(el& implicaia
ontolo-ic netemati%at a terapiei psihanalitice i a oricrei psihoterapii& este autonomia psihicului 0n raport cu
somaticul :or-anicul<#
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic +*
0n repetate rnduri& aproape ori de cte ori pre%int ca%uri clinice& Freud nu scap prilejul de a se delimita de
psihiatria epocii& care e;plica dis(unciile psihice prin dis(uncii or-anice& innd de creier sau de mai >a-a
de-enerescent# 5entru Freud& ne>ro%ele sunt Ipsihone>ro%eJ& ceea ce 0nseamn c simptomele re%ult dintrun joc
de (ore psihice& nu sunt un ecou psihic al unei cau%e or-anice# Din apartenena ne>ro%ei la psihic re%ult pentru
psihanali% pro8lema sensului simptomului R condiia de posi8ilitate a psihanali%ei ca hermeneutic# De%>luind
sensul ascuns al simptomului& actul hermeneutic al psihanali%ei 0i reali%ea% >ocaia terapeutic& pe care o putem
descrie esenial ca e;tindere a cmpului contiinei#
0ns niciodat Freud nu a teoreti%at (iloso(ic premisele e(ectului terapeutic al psihoterapiei analitice& niciodat nu sa
deplasat 0n planul ontolo-iei pentru a susine cu ar-umentele clinicianului autonomia psihicului" dac psihicul nu ar
(i autonom& aciunea terapeutic utili%nd e;clusi> mijloace psihice nu ar (i e(icient#
7ici cnd >or8ete despre >is i com8ate teoriile Itiini(iceJ& somatice& ale unui 6in%& con(orm crora >isul este
simpla e;presie a diminurii& 0n timpul somnului& a acti>itii creierului& ca atare lipsit de orice sens& un produs ne
(olositor& 8a chiar duntor& i pre(er teoriile Inetiini(iceJ& populare& care susin c >isul are un sens ascuns ce
poate (i desci(rat& Freud nu in>oc teoria psihanalitic a >isului R con(irmare i adncire a concepiilor tradiionale
R pentru a susine 0n plan ontolo-ic autonomia psihicului# Da (el se 0ntmpl i cu teoria actelor ratate" Freud
re>endic doar paternitatea temati%rii 0n psiholo-ie a actelor ratate& (r s (ie preocupat de a du8la temati%area
psiholo-ic de una (iloso(ic :ontolo-ic<# Cu toate c& i 0n acest ca%& com8ate teoriile psiho(i%iolo-ice despre actul
ratat& care) concepeau ca pe un produs al o8oselii& hipertensiunii& distra-erii ateniei etc& pri>ndu) de orice sens&
sau pe cele lin->istice din perspecti>a crora actul ratat era produsul mecanic al reiai
.?
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
ilor (onetice dintre cu>inte& Freud nu mer-e pn la capt& pn la ontolo-ie& cu descoperirea sa# Dincolo de inteniile
i reali%rile teoretice ale lui Freud& actul ratat 0n >i%iune psihanalitic se adau- teoriei simptomului sau >isului ca
un ar-ument 0n (a>oarea autonomiei acestei re-iuni a (iinei care este psihicul#
0n epoca modern nu numai pro8lema (iinei Ica pro8lem tematic pentru o ade>rat cercetareJ a c%ut 0n uitare&
cum arat Geide--er 0n Sein und Eeit& ci i pro8lema relaiilor dintre re-iunile (iinei& (apt e>ideniat de DudKi-
9la-es# 0n introducerea la mult discutata lucrare Der Beist ah Uiderasacher der Seele :Spiritul ca ad>ersar al su(letu
lui<& 9la-es e;plic deruta teoretic a contemporanilor prin uitarea uneia dintre descoperirile (undamentale ale
>echilor -reci" Ia>em 0n >edere admiterea meta(i%ic a unei triple su8stane a omului R aua :corp<& :pojr[ :su(let<
i spirit& numit i m>e(iua sau X#oWohJ) *# Din istoricul pe care 9la-es 0l schiea% reiese c& pre-tit de
presocratici& tema amintit de>ine idee conductoare la -nditorii mari ai perioadei de 0n(lorire& pentru a rmne un
centru de cristali%are 0n epoca elenistic# 3ripartiia corpsu(letspirit supra>ieuiete 0n $>ul Mediu& este anulat de
carte%ianism& renate pentru scurt timp 0n romantism& Iintelectul calculatorJ al celei de a doua jumti a secolului
X2X& 0n special colile psiholo-ice& suprimndo din nou# Da in(ormaiile o(erite de 9la-es tre8uie s adu-m c& 0n
prima jumtate a secolului XX& (iloso(ia >ieii repune 0n atenie tripartiia antic& accentul c%nd& 0n special la
9la-es& asupra relaiei dintre spirit i su(let i& cum >om >edea& asupra opo%iiei dintre ele#
0n po(ida di(icultii de a de(ini conceptele (iloso(iei& printre care se numr i IspiritJ& 0n istoria (iloso(iei& mai ales
0n cea -erman& nu au lipsit 0ncercrile de acest -en# 7ecesitatea unui asemenea demers deri>a& la unii (iloso(i& i din
(aptul c spiritul este apanajul omului# Deinerea secretelor spiritului ar (i li>rat& 0n aceast lo-ic& 0nsei secretele
umanului& 0n importanta& dar puin cunoscuta 0n Romnia& lucra
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic .)
re a lui 7icolai Gartmann Das 5ro8lem des -eisti-en Seins :5ro8lema e;istenei spirituale< putem citi chiar 0n
2ntroducere" IFmul este o (iin spiritual& sin-ura de acest (el pe care o cunoatem# Desi-ur& el nu este ]doarL (iin
spiritual& 0ns este### 0n mod esenial o (iin spiritualJ#)/
Frice trecere 0n re>ist a contri8uiei -nditorilor -ermani la Ipro8lema e;istenei spiritualeJ tre8uie s 0nceap&
considerm& cu lucrarea lui Ge-el Filoso(ia spiritului# Bsim aici nu numai prima tratare major& care >i%ea%
e;hausti>ul& a pro8lematicii spiritului& nu numai de(iniia omului ca (iin spiritual& de(iniie preluat i de 7icolai
Gartmann& dup Ge-el spiritul (iind Iceea ce este ade>rat 0n omJ& dar i prima temati%are important a relaiei dintre
spirit i su(let& relaie su8 al crei semn se plasea% pre%entul capitol#
Dintre determinaiile pe care Ge-el le atri8uie spiritului& ne >om opri doar asupra celor care pre%int interes pentru
(iloso(ia incontientului# Ast(el& >om lsa de o parte idealitatea spiritului :Isuspendarea alteritii ideiiJ& 0ntoarcerea
ei la sine din altul<& pentru a insista asupra uni>ersalitii& consu8stanialitii cu contiina i a relaiilor care decur-
de aici cu natura i implicit cu su(letul#
Spiritul& a(irm Ge-el& este Iuni>ersalul (iinnd pentru sine 0n mod uni>ersalJ# De aici re%ult c spiritul nu poate (i
conceput 0n a(ara uni>ersalitii i c doar omul se ridic la Iuni>ersalitatea -ndiriiJ& aceasta (iind nota sa distincti>
0n raport cu natura& 0n timp ce animalul rmne cantonat la ni>elul sin-ularului" Ianimalul 0n(iea% numai
dialectica lipsit de spirit a trecerii de la o simire sin-ular& care 0i umple 0ntre- su(letul& la alt simire sin-ular& tot
att de e;clusi> dominant 0n elJ),# Aa cum spiritul nu poate (i -ndit 0n a(ara uni>ersalitii R dreptul& reli-ia&
eticul sunt spirit :o8iecti>< tocmai datorit (aptului c au un coninut uni>ersal)4 R& tot ast(el su(letul este asociat
indestructi8il sin-ularului#
Dar omul nu este doar spirit& ci este 0n acelai timp natur# Re-sim cu Ge-el relaia omanimal :natur< 0n chiar
interiorul omului& i asta& 0n primul rnd& su8 (orma relaiei
./
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
spiritsu(let# 5asajul cel mai clar din Filoso(ia spiritului& 0n ce pri>ete concepia lui Ge-el despre su(let i relaia
acestuia cu spiritul este& 0n opinia noastr& cel dedicat 8olii psihice# Ge-el (olosete termenul IUahnsinnJ& traducti8il
0n lim8a romn prin demen sau ne8unie# Dei (iloso(ul -erman nu utili%ea% e;presia care mai tr%iu >a cpta& 0n
literatura -erman de specialitate& -irul u%ului unanim& i anume IBeistesYranYheitJ :8oal a spiritului<& totui el
tocmai despre 8oala spiritului >or8ete# Aceast 0m8oln>ire a spiritului e 0neleas ca o sl8ire a uni>ersalului din
om& ceea ce permite mani(estarea nestin-herit a InaturalitiiJ sale& numit i Ideterminrile e-ocentrice ale inimiiJ"
IConinutul ce de>ine li8er 0n aceast naturalitate a sa& 0l constituie determinrile e-ocentrice ale inimii& >anitatea&
mndria i celelalte pasiuni R ilu%ii& sperane R dra-ostea i ura su8iectuluiJ)1# Dup Ge-el& Ica nemijlocit& inima
aparine naturii i este e-ocentricJ& adic su8iecti># Aadar& spiritul ca uni>ersal :Iprincipiile teoretice sau moraleJ<
ine su8 control& 0n condiii de sntate& naturalitatea& su8iecti>itatea& sin-ularitatea omului# 0ntre spirit i su(let e;ist
o tensiune permanent& (actorul dominant (iind& pentru o (uncionare normal& spiritul# 6oala psihic echi>alea% cu
in>ersarea raportului de (ore" I-eniul ru al omului este cel ce 0n demen de>ine dominant###J)A# 0ntreptrunderea
dintre cele dou ni>eluri& imi;tiunea su8til a su(letului :sin-ularul< 0n spirit& imi;tiune documentat att de
con>in-tor de J7iet%sche i apoi de Freud& este de neconceput pentru Ge-el# 0n >i%iunea sa& spiritul e pur sau nu
este#
Chiar dac sen%aia sau sentimentul& prin natura lor sin-ulare :I###simirea e ce>a i%olat& sin-ular& accidental& ce>a
unilateral R su8iecti>J)+<& pot a>ea coninuturi uni>ersale& spune Ge-el cu re(erire la o tendin accentuat a epocii
sale de a considera Iinima i simireaJ drept criterii ale 8inelui& moralitii& reli-io%itii& totui ele repre%int un
cadru coruptor pentru spirit 0n msura 0n care un coninut uni>ersal este prins 0ntro (orm sin-ular# Cine se sprijin
doar pe
r i j##
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic .,
terenul simplei simiri& se 0ndeprtea% de terenul temeiurilor comune tuturor& terenul -ndirii& sin-ura care are acces
la uni>ersal& ceea ce 0n plan practic presupune imposi8ilitatea prediciei naturii actului& simirea producnd 0n e-al
msur acte 8une i acte rele# S remarcm identitatea de concepie 0n aceast pri>in dintre Ge-el i 9ant& ultimul
de>enind o8iectul ironiei lui Schiller tocmai pentru separarea moralitii de sentiment#
Dintre re%ultatele cercetrii lui Ge-el asupra spiritului& cea mai e;pus re>i%uirilor ulterioare a (ost ideea despre
consu8stanialitatea dintre spirit i contiin# 5entru Ge-el& de contiin depinde 0nsi uni>ersalitatea spiritului"
dac sen%aia st 0n 0ntre-ime su8 semnul sin-ularului i accidentalului& ridicarea pe treapta contiinei asi-ur
depirea sin-ularitii& deoarece Icontiina 0i e;ercit independena (a de materialul simirii prin aceea c ea 0l
ridic din (orma sin-ularitii 0n (orma uni>ersalitii i reine dintr0nsul esenialul omind ceea ce e pur accidental
i indi(erent### J).#
7u numai (iloso(ia incontientului 8a%at pe psihanali% contest aceast indestructi8il asociere dintre spirit i con
tiin& asociere trans(ormat 0n do-m a (iloso(iei tradiionale& arhetipurile incontientului colecti> descrise de @un-
ne(iind altce>a dect spirit incontient& dar i (iloso(ia independent de psihanali% din primele decenii ale secolului
XX# 5rintre alii& 7icolai Gartmann demonstrea% 0n importanta sa carte Das 5ro8lem des -eisti-en Seins :5ro8lema
e;istenei spirituale< c spiritul i contiina nu se suprapun" e;ist& pe de o parte& o acti>itate spiritual incontient
:creaia i receptarea artistic& 0nele-erea intuiti>& -ndirea intuiti>& raionamenul intuiti><& aa cum e;ist& pe de
alt parte& contiin i inteli-en nespirituale& puse 0n sluj8a ne>oilor >itale& contiin a crei e;isten o constatm
i la animalele superioare# Gartmann a(irm c 0nele-erea spiritului din perspecti>a contiinei este una din
e;presiile psiholo-ismului" IAst(el& spiritul nu tre8uie 0neles prin contiin# $;istena spiritual nu este o
dimensiune psi
.4
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
holo-ic### Depirea psiholo-ismului 0nseamn eli8erarea pri>irii (iloso(ice pentru imperiul e;istenei spiritualeJ)*#
5ericolul psiholo-ismului nu amenin doar teoriile idealiste& cum este cea a lui Ge-el& ci i ceea ce Gartmann
numete meta(i%icile incontientului# 7u numai 0nele-erea spiritului din perspecti>a contiinei scap din >edere
etero-enitatea su(letului 0n raport cu spiritul& ci i ipote%a c spiritul este 0nrdcinat 0n straturile su(leteti pro(unde
:incontientul<# Dei Gartmann recunoate e;istena incontientului psihic& (alimentul psiholo-iei contiinei& precum
i e;istena spiritului incontient& acest (apt nu) determin s (ac >reo concesie psiholo-ismului" IChiar dac
e;istena su(leteasc nu este epui%at de contiin i chiar dac e;istena spiritual este mai cuprin%toare dect
contiina& totui ar (i eronat s punem 0n relaie spiritul incontient i su(letul incontient i s) caracteri%m pe
primul din perspecti>a ultimuluiJ/?# 2lustrarea care ne este o(erit pro>ine din domeniul lo-icii" le-itatea lo-ic prin
intermediul creia -ndim lumea o8iectual nu ine de e;istena su(leteasc& de actul de -ndire& dei nu suntem
contieni de ea# Spiritul& contient sau incontient& se ridic deasupra su(letului& (iind Is(era ontic superioarJ&
conchide Gartmann#
5ri>ete oare aceast o8iecie adus de Gartmann meta(i%icilor incontientului i 0ncercarea noastr de a construi o
(iloso(ie a incontientului pornind de la psihanali%Q Alt(el spus& etero-enitatea spiritului i su(letului ca re-iuni ale
e;istenei nu anulea% orice 0ncercare de a -ndi (iloso(ic psihanali%aQ S e;aminm pe rnd cele dou idei
principale ale unei (iloso(ii a incontientului 8a%ate pe psihanali%& idei pe care leam pre%entat 0n capitolul anterior#
5rima dintre ele& alimentat de hermeneutica psihanalitic& i anume Iimpuritatea spirituluiJ nu pune 0n discuie
distincia spiritsu(let& ci operea% cu ea# 2deea impuritii spiritului nu se re(er la -ene%a spiritului din su(let& nu
Ie;plicJ ni>elul ontic superior din perspecti>a ni>elului ontic in(erior& cu alte cu>inte& nu este reducionist& ci
descrie doar& re(u%nd accen
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic .1
tele psiholo-iste din psihanali%& unele dintre ele pre%ente chiar 0n opera 0ntemeietorului psihanali%ei& un aspect al re
laiei dintre cele dou ni>eluri ale e;istenei& mai precis& relaia dintre spiritul contient i su(letul incontient#
5rocednd ast(el& (iloso(ia incontientului completea% i adncete literatura de specialitate dedicat relaiei dintre
spirit i su(let# Consideraiile lui 7# Gartmann din 5ro8lema e;istenei spirituale au ca punct de plecare Ie;perienaJ&
i anume (aptul c nu cunoatem dect spiritul IpurtatJ :-etra-en< de ni>elul ontic in(erior& cel al su(letului# Aceast
dependen a stratului superior& care este purtat& de stratul in(erior& care) poart& constituie un (apt ontic (r
e;cepie 0n lume# De aici decur-e imposi8ilitatea ca stratul superior& purtat& s (ie independent de stratul in(erior&
purttor# Aadar& spre deose8ire de anumite orientri de -ndire& cali(icate drept I>isare speculati>J& care susin
e;istena unei lumi aparte a spiritului& alturi de cea empiric& Gartmann a(irm c spiritul poate (i& 0n raport cu
su(letul& doar autonom& i nu independent# Ceea ce este >ala8il pentru orice strat superior 0n raport cu stratul imediat
in(erior& care joac rolul de strat purttor#
Faptul c spiritul este doar autonom 0n raport cu su(letul& i nu independent 0i impune& alturi de determinaiile carei
re>in 0n e;clusi>itate& anumite determinaii ale stratului purttor# 0n acest cadru al interrelaiilor dintre spirit i su(let
se 0nscrie cu noi contri8uii i (iloso(ia incontientului pe care o propunem# 0nainte de a ne re(eri la Iimpuritatea
spirituluiJ& prelucrare (iloso(ic a hermeneuticii psihanalitice& s >edem modul 0n care concepe pro8lema 7icolai
Gartmann#
Spre deose8ire de relaia or-anicului cu anor-anicul& 0n care treapta in(erioar este preluat de treapta superioar i
trans(ormat de aceasta& le-ile (i%icului rmnnd 0n >i-oare i 0n plan or-anic& psihicul nu se raportea% 0n acelai
mod la or-anic& nu) preia& ci este doar IpurtatJ de acesta# ICiaa su(leteasc nu ]conineL or-anismul 0n sine&
or-anele ne(iind elementele sale& nici mcar 0n sensul cel mai e;terior; i
.A
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
mai puin le-ile or-anicului sunt pietrele sale de construcieJ/)# De acelai tip este i relaia dintre spirit i su(let"
e;istena spiritual este purtat i 0n acelai timp autonom& prin autonomie netre8uind s 0nele-em i%olare& separare
:A8-elostheit<#
Care sunt aadar& determinaiile care re>in spiritului 0n >irtutea po%iiei sale ontice R aceea de a (i purtat de su(letQ
Alturi de intersu8iecti>itate :o8iecti>itate<& spontaneitate& personalitate& altitudinea indi>idualitii& di>ersitate etcl&
note speci(ice spiritului& acesta are 0n comun cu purttorul su caracteristici cum ar (i temporalitatea& (mitudinea&
distructi8ilitatea# Din perspecti>a hermeneuticii psihanalitice& tre8uie s adu-m la enumerarea lui Gartmann 0nc
un atri8ut" impuritatea spiritului# Spiritul >iu& spiritul 0ntrupat include& tocmai 0n >irtutea (aptului c este purtat de
su(let& elemente carei sunt etero-ene& dei acestea (uncionea%& 0mpreun cu 0ntre-ul care le 0n-lo8ea%& dup le-ile
spiritului#
Relaia dintre spirit i su(let presupune nu numai aspectul e>ideniat de Gartmann& i anume (aptul c stratul superior
este IpurtatJ de stratul in(erior& dar i un alt aspect& asupra cruia Gartmann nu insist" este >or8a de tensiunea dintre
cele dou ni>eluri etero-ene& tensiune su8liniat de Ge-el& 9la-es i Freud# 2mpuritatea spiritului este una din
soluiile posi8ile pentru tensiunea dintre spirit i su(let#
Cnd am pre%entat& cu cte>a pa-ini mai 0nainte& concepia lui Ge-el despre 8oala spiritului care este demena& a re
ieit clar c pentru autorul Filoso(iei spiritului relaia spiritsu(let este o relaie de opo%iie tensionat" 0n condiiile
(uncionrii normale a spiritului& acesta :uni>ersalul<& 0i su8ordonea% su(letul :sin-urul<# 0m8oln>irea spiritului
aduce cu sine nu numai o rela;are a controlului e;ercitat de spirit asup3a su(letului& ci i o in>ersare a raportului de
(ore; din dominat& su(letul de>ine dominant# Da 9la-es& aspectul con(lictual al relaiei BeistSeele& implicat de
de%>oltrile lui Ge-el& trece pe primul plan# Din declaraiile pe care le (ace 9la-es la 0nceputul crii sale Der Beist
als Uidersacher der
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic .+
Seele& ade>rat mani(est al (iloso(iei >ieii& reiese c 0nnoirea pe care o aduce 0n tratarea raportului spiritsu(let re%ida
0n dou idei centrale" a< spre deose8ire de concepiile motenite 0n pro8lem& care 0n(iau tripartiia corp& su(let&
spirit su8 (orma unei cldiri cu trei ni>eluri :corpul R temelia& su(letul R ni>elul mijlociu& spiritul R ultimul ni>el<&
9la-es apropie pn la indistincie primele dou straturi& care de>in e;presia >ieii; 8< spiritul de>ine polul opus
>ieii& care urmrete ca scop (inal& distru-erea >ieii& iar ca scop intermediar& separarea corpului de su(let i a
su(letului de corp# Da pa-ina + a numitei lucrri putem citi" I###corpul i su(letul sunt poli indestructi8il unii ai celulei
>ieii& 0ntre care spiritul se insinuea% din e;terior& asemeni unei pene& cu scopul de ai separa& deci de a lipsi corpul
de su(let i su(letul de corp i 0n acest (el de a ucide >iaa la care ajun-eJ#
Cartea lui 9la-es a rmas 0n istoria (iloso(iei prin insistena autorului asupra con(lictului dintre Beist i Seele& pre
cum i asupra aciunii morti(icatoare pe care spiritul o e;ercit asupra su(letului& insisten care a -enerat numeroase
contro>erse# 0n timp ce la Ge-el& controlul e;ercitat de spirit asupra naturalitii omului este >alori%at po%iti>& la
9la-es >alori%area aceluiai aspect de>ine ne-ati># Spiritul& care 0nseamn cuprindere :$r(assen<& 0nele-ere prin
conceptuali%are :6e-rei(en< i judecare :=rteilen< para%itea% principiul >ital :su(letul<& trirea la ni>el sen%orial
:SinneseindrucY< i a(ecti> :Be(uhl<& distru-nd& prin caracterul su punctual& care 0ntrerupe (lu;ul de>enirii&
ima-inile i sim8olurile# IA8ia intelectul unei >italiti 0mpo>rate de spirit ucide& (ra-ment cu (ra-ment& ima-inile
lumii& pn cnd& 0n cele din urm& rmn doar lucrurile& iar 0n >iitor& doar ci(releJ//# Spiritul& scrie 0n alt parte
9la-es& a rupt unitatea dintre su(let i lume& mani(est 0n (enomene cum ar (i telepatia& presimirile& clar>i%iunea&
pentru a o(eri 0n schim8 calculul#
Cu tema represiunii pe care cultura o e;ercit asupra instinctelor& tem pre%ent 0n toate lucrrile lui Freud& 0ncepnd
cu Studii asupra isteriei :).*1<& cartea de de8ut a
..
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
psihanali%ei& dar mai ales 0n Discon(ort 0n cultur :)*,A<& 0ntemeietorul psihanali%ei se 0nscrie (iresc 0n prelun-irea
criticii culturii practicate de (iloso(ia >ieii& mai 0nti de 7ietsche i apoi de 9la-es# Contri8uia speci(ic a psihana
li%ei& pe care o >om discuta 0n capitolul urmtor& consacrat antropolo-iei& const 0n documentarea prin material clinic
a dis(unciilor pe care le induce spiritul :cultura< 0n planul su(letului" ne>ro%ele concepute ca 8oli de inte-rare
cultural& de trecere de la natur la cultur#
0n para-ra(ul de (a ne >om re(eri doar la ideea impuritii spiritului& 0n a crei de%>oltare i adncire re%id aportul
hermeneuticii psihanalitice la pro8lematica relaiei BeistSeele# 'i 0n aceast pri>in psihanali%a se 0nscrie 0n
prelun-irea unui important repre%entant al (iloso(iei >ieii R Fr# 7iet%sche# Spre deose8ire de acesta& care 0i o8inea
ideile doar din intuiie& speculaie i introspecie& psihanali%a se alimentea% dintro practic psihoterapeutic de un
tip aparte Rsurs de pro(un%ime de neatins pe alte ci i modalitate de control pentru teorie#
,# 5rincipiile hermeneuticii psihanalitice
0nainte de a e;pune ideea impuritii spiritului din perspecti> psihanalitic este necesar s pre%entm eseniali%at
principiile hermeneuticii psihanalitice& principii care o indi>iduali%ea% printre celelalte hermeneutici# Admiterea
e;istenei incontientului psihic constituie ideea principal a psihanali%ei ca hermeneutic# 5rin studiul ne>ro%elor&
Freud a descoperit c simptomul este pro>ocat de aciunea pato-en a unor coninuturi psihice la care contiina nu
are acces i care sunt pato-ene tocmai pentru c se a(l 0n a(ara s(erei de cuprindere a contiinei#
Descoperirea incontientului psihic este epocal nu numai pentru psiholo-ie& ci i pentru (0loso(ie& 0n spe pentru
a8ordarea relaiei BeistSeele# De%mr-inirea psiholo-iei&
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic .*
care& din momentul apariiei psihanali%ei& nu mai poate& cel puin o8iecti>& accepta limitarea psihicului la contiin&
tre8uind s admit c psihicul este nu numai contient& ci i incontient& mai mult& c dimensiunea incontient se
do>edete a (i decisi>& este du8lat 0n plan (iloso(ic de posi8ilitatea de a 0nele-e 0ntrun mod nou relaia Beist
Seele# Aportul psihanali%ei 0n aceast pri>in se concreti%ea% mai 0nti 0n rele>area unei noi dimensiuni a su(letului
R su(letul incontient# Coninuturile su(letului incontient lmuresc modalitile inter(erenei sale cu spiritul
contient#
Dac >om compara concepia lui Ge-el despre su(let cu cea a lui Freud& >om constata c e;ist cel puin o apropiere
esenial" am8ii& ca de alt(el i 9la-es& 0l echi>alea% cu naturalitatea omului# 5entru a speci(ica >i%iunea lui Freud&
putem desemna su(letul ca totalitatea coninuturilor sin-ulare& neacceptate de cultur :spirit<& ale >ieii instinctuale&
accentul c%nd 0n primul rnd pe se;ualitatea in(antil& care de>ine o8iectul re(ulrii& 0n jurul >rstei de cinci ani&
tocmai datorit naturii sale anticulturale# $ su(icient& pentru a ne ilustra a(irmaia& s in>ocm tendinele incestuoase
ale copilrie& pe care psihanali%a le 0nre-istrea% 0n incontientul tuturor oamenilor#
Discutnd 0ntrun studiu din )*)1 :3rie8e und 3rie8schicYsale<& despre Idestinele instinctelorJ& Freud menionea%&
alturi de trans(ormarea 0n contrariu& 0ntoarcerea 0mpotri>a propriei persoane& su8limarea i re(ularea# 5entru
0nele-erea relaiei spiritsu(let din perspecti> psihanalitic de o importan paradi-matic este tocmai re(ularea#
Beneric& putem spune s su(letul incontient se nate prin re(ulare& adic prin respin-erea i meninerea 0n a(ara
contiinei a anumitor coninuturi psihice# Freudian >or8ind R i deocamdat ne concentrm asupra punctului de
>edere al 0ntemeietorului psihanali%ei R& 0ndeprtarea din contiin a unui anumit coninut este necesar pentru a
e>ita un con(lict productor de neplcere 0ntre o tendin instinctual sin-ular i o cerin cultural# Constatm c i
Freud& asemeni lui
*?
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
Ge-el& plasea% natura :su(letul< 0n opo%iie (a de cultur :spiritul<#
Reprimate pe parcursul trecerii de la natur la cultur& anumite tendine instinctuale >or constitui partea cea mai mare
i cea mai important& 0n >i%iune psihanalitic& a >ieii psihice R incontientul# 0ns o caracteristic de(initorie a
incontientului este dinamismul# Coninuturile psihice re(ulate au tendina permanent de a re>eni 0n contiin# Cum
acestei re>eniri i se opune instana re(ulant& I0ntoarcerea re(ulatuluiJ nu este posi8il& cu anumite e;cepii& dect 0n
(orme de-hi%ate& mascate# Da toate produsele acti>itii umane particip incontientul& pre%ena sa ne(iind 0ns
nemijlocit& ci mijlocit :de de(ormri<# 7u numai simptomul& >isul& actul ratat& dar i cu>ntul de spirit& opera
artistic& morala& reli-ia au o structur de sens 8ietajat" un coninut mani(est 0nre-istrat de contiin& 0n care tre8uie
s cutm coninutul :sensul< latent :incontient<& care >a (i 0ntotdeauna de natur instinctual# 5entru a ne re(eri doar
la relaia dintre spiritul contient i su(letul incontient& sa spunem ca& 0ntotdeauna& 0n sacru >om -si ascuns
pro(anul#
Germeneutica psihanalitic include o tehnic de desci(rare a de(ormrilor (r de care su(letul incontient nu se poate
mani(esta& datorit cen%urii& la ni>elul spiritului contient# 5aradi-ma hermeneuticii psihanalitice este interpretarea
>isului# 5entru c asemeni >isului& produsele spirituale presupun un tra>aliu de traducere a sensului coninutului
latent& (apt atestat de suprapunerea per(ect dintre tehnica >isului i tehnica Uit%ului sau a creaiei artistice& de
e;emplu& interpretarea >isului& ca demers in>ers 0nci(rrii onirice& o(er cheia pentru orice desci(rare a sensului latent
0n sensul mani(est#
Din rndurile de mai sus reiese c hermeneutica psihanalitic este de neconceput (r sta8ilirea a dou identiti
structurale" a< dincolo de >arii deose8iri& simptomul ne>rotic& pe de o parte& i >isul& actul ratat& cu>ntul de spirit& pe
de alt parte& au aceeai structur dual :coninut mani(est
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic *)
R coninut latent<; cu alte cu>inte& 8oala :ne>ro%a< i sntatea psihic& de care in >isul& actul ratat i cu>ntul de
spirit& se deose8esc doar -radual; 8< produsele culturale majore& cum ar (i literatura& i produsele psihice indi>iduale
de tipul >isului nu se deose8esc structural& 0n am8ele sensul mani(est i sensul latent inter(ernd la ni>elul primului&
dei literatura 0ncorporea% >aloarea estetic& 0n timp ce >isului 0i este etero-en# Att 0n literatur& ct i 0n >is >om
re-si aceleai coninuturi re(ulate# C Freud cunotea di(erena dintre literatur i >is 0n plan a;iolo-ic o do>edete
a(irmaia sa despre inaccesi8ilitatea talentului scriitorului& sursa >alorii estetice& pentru psihanali%& a(irmaie
a>ansat la 0nceputul studiului su dedicat lui Dostoe>sYi :Dostoe>sYi i paricidul<#
4# Spiritul incontient i pro8lema psiholo-ismului
Dac Iimpuritatea spirituluiJ& prima din ideile 0n jurul creia se poate construi o (iloso(ie a incontientului pornind de
la psihanali%& nu st su8 semnul psiholo-ismului& 0ntruct nu reduce spiritul la su(let& rele>nd doar imi;tiunea de
-hi%at a su(letului la ni>elul spiritului& ideea spiritului incontient pare a (i& cel puin 0n >ariant (reudian& 0ntro
situaie di(erit#
7u numai 7icolai Gartmann& ci i Ma; Scheler susine c spiritul nu poate (i deri>at din su(let# Metoda psiholo-ic
0n (iloso(ie& pe care Ma; Scheler o descrie i com8ate& 0mpreun cu metoda transcendental& 0n amplul studiu Die
trans%endentale und die psWcholo-ische Methode& metod 8ine repre%entat 0n primele decade ale secolului XX prin
-nditori ca Dipps& Daas& @ames& A>enarius& Cornelius& a(irm 0ns tocmai ideea contrar" I3ot ceea ce ne este dat ca
ce>a o8iectual real& (ie c e >or8a de corpuri& tradiii& procese su(leteti sin-ulare& tiin& art& reli-ie& constituie (apte
de contiin :6eKu6tseinstatsachen< de care lum cunotin
*/
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
prin e;perien# Frice a8ordare (iloso(ic& (ie c se numete teoria cunoaterii& lo-ic& etic& estetic& meta(i%ic nu
poate a>ea alt sarcin dect de a constata anumite (apte de contiin& de a le descrie& clasi(ica i de a le e;plica
cau%al -ene%aJ/,# Spre deose8ire de metoda transcendental care practic o reducie lo-ic& metoda psiholo-ic
apelea% la o reducie cau%al# Din perspecti>a celei din urm& sarcina teoriei cunoaterii ar (i& arat Scheler& de a
>edea cum sau (ormat conceptele cele mai -enerale ale tiinei 0n e;periena psihic real& i nu de a 0nre-istra
modul 0n care se succed conceptele co-niti>e 0n lo-ica atemporal#
Dac Freud sar (i mani(estat ca (iloso( pro(esionist& Ma; Scheler lar (i situat cu si-uran printre repre%entanii me
todei psiholo-ice# Dar nu 0n le-tur cu I(aptele de contiinJ& ci 0n le-tur cu (aptele ce in de incontient# Dei nu
temati%ea% pro8lema spiritului incontient& Freud e primul din micarea psihanalitic la care o 0ntlnim# Re
structurrile teoretice pe care le aduce a doua teorie (reudian despre aparatul psihic& ela8orat 0n jurul anului )*/?&
ne pun de (apt 0n (aa a dou tipuri de incontient& nu numai etero-ene& ci i opuse# 5rimul tip este ceea ce 0n termenii
relaiei spiritsu(let am numit su(let incontient& adic totalitatea coninuturilor sin-ulare care in de >iaa instinctual
i care sunt& din acest moti>& repudiate i reprimate de dimensiunea cultural a omului# Dei reprimate& ele se
mani(est de-hi%at la ni>elul spiritului contient# Din punct de >edere moral& acest prim tip de incontient poate (i
echi>alat cu rul& cu demonicul#
Cel de al doilea tip de incontient pe care) descrie teoria (reudian tr%ie poate (i cali(icat ca situnduse su8 semnul
8inelui# $;ist& dup Freud& o instan incontient :supraeul<& care 0ncorporea% cerinele culturale :morale& estetice&
ci>ice< R ade>rata dimensiune spiritual incontient a personalitii# 0ns& dup Freud& spiritul incontient se (or
mea% pe parcursul onto-ene%ei din elemente care in de su(let R sentimentele de iu8ire i ur& care dau coninut
com
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic *,
ple;ului Fedip# Com amna pentru capitolul al 2Clea& dedicat tratrii spiritului incontient& discuia re(eritoare la
posi8ilitatea sau imposi8ilitatea de a deri>a spiritul din su(let& mar-inindune aici la a meniona c 0n psihanali%a
(reudian e;ist& alturi de perspecti>a -enetic asupra spiritului& pe care o putem cali(ica din un-hiul de >edere al
unui Scheler sau Gartmann& drept psiholo-ist& o perspecti> (uncional# Din acest ultim punct de >edere se
recunoate autonomia spiritului# Chiar dac se nate din su(let& spiritul are& dup Freud& autonomie (uncional# Fdat
constituit& spiritul incontient (uncionea% dup le-i proprii& controlea% i se opune su(letului incontient& uneori
chiar mai e(icient dect o poate (ace spiritul contient#
Concepia lui @un- despre spiritul incontient :arhetipurile incontientului colecti>< satis(ace inte-ral e;i-enele
(iloso(ice pri>itoare la spirit# 0ntrun prim moment al e>oluiei teoriei incontientului colecti>& cel anterior anilor
)*,A)*,+& cnd arhetipurile erau considerate a (i precipitate ale e;perienei (ilo-enetice a speciei umane& Ipatterns
o( 8eha>iourJ sau instincte culturale& am putea identi(ica totui o (orm diluat de psiholo-ism R antropolo-ismul#
Con(orm acesteia& arat Mircea Florian 0n Do-ic i epistemolo-ie& Ile-ile lo-icii :i alte mani(estri alte spiritului&
am adu-a< sunt le-i umane& prin urmare ade>rul cel mai o8iecti> pstrea% un coe(icient uman& relaia cu
su8iecti>itatea#J/4 Carianta ultim a teoriei lui @un- 0ns& care a8andonea% >i%iunea 8iolo-ic asupra (ormrii
arhetipurilor i las deschis poarta spre meta(i%ic& nu contra%ice cerinele o8iecti>ismului# $ste momentul 0n care
@un- depete monismul lui Freud i se declar dualist# Spiritul i materia sunt dou entiti independente& care nu
pot (i deri>ate una din alta# 2ncontientul colecti>& echi>alat de @un- cu spiritul incontient& nu datorea% nimic 0n ce
pri>ete constituirea sa e;perienelor indi>iduale i nici e;perienelor (undamentale ale -enului uman#
(iis(eJ j(s
*4
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
Funcionarea spiritului incontient nu este& pentru @un-& a(ectat de su(letul incontient& spre deose8ire de (unciona
rea spiritului contient# Aciunea -eneratoare de cultur a arhetipurilor este direct& nemijlocit& nepertur8at sau im
puri(icat de elemente sin-ulare# 5entru a (olosi un termen al lui 6la-a& spiritul incontient& 0neles ca incontient
colecti>& se mani(est prin IpersonanJ 0n planul contiinei& adic nemodi(icat& nede(ormat& doar diminuat& asemeni
unui ecou#
Fdat (i;ate cadrele (iloso(ice ale discutrii hermeneuticii psihanalitice& putem trece la de%>oltarea ideii impuritii
spiritului# Su8capitolele IActul ratat i co-itoul carte%ianJ& I2nterpretarea >isului R paradi-m a hermeneuticii psih
analiticeJ& IGermeneutica simptomului ne>roticJ& >or pre-ti treptat terenul pentru su8capitolele dedicate literaturii&
moralei& reli-iei sau tiinei& 0n care& utili%nd instrumentele do8ndite pe parcurs& >om documenta modul 0n care
su(letul incontient se insinuea% 0n spiritul contient#
1# Actul ratat l co-itoul carte%ian# 5ro8lema su8iectului
Din perspecti>a (iloso(iei incontientului& studiul actului ratat este mai curnd un necesar e;erciiu pre-titor pentru
documentarea ideii impuritii spiritului# 2mi;tiunea coninuturilor incontiente :precontiente< 0n planul contiinei
nu >i%ea% spiritul contient& mai ales dac e >or8a de (enomene ca uitarea unor proiecte sau pierderea de o8iecte#
Cercetarea lapsusurilor R -reelile de pronunare& scriere sau lectur a cu>intelor R ar putea (i chiar mai mult dect
un e;erciiu pre-titor& dac >edem 0n cu>nt& aa cum -ndea Constantin 7oica& (orma cea mai pre-nant a
spiritului# 2ntenia incontient ar pertur8a& modi(ica& de(orma& 0n acest ca%& 0nsui elementul spiritului#
Chiar dac >arianta de act ratat care este lapsusul near apropia mai mult de hermeneutica (enomenelor culturale
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic *1
comple;e& totui atuul co-niti> al actului ratat rmne& indi(erent de tipul su& transparena& deri>at din simplitate#
Reconstruirea cu mijloace psihanalitice a sensului latent dintrun roman cum este Casa 6udden8rooY de 3homas
Mann este incompara8il mai di(icil dect identi(icarea& cu aceleai mijloace& a inteniei ascunse care a dus la ratarea
unei 0ntlniri sau a (actorului pertur8ator incontient dintrun lapsus#
Deoarece actul ratat re>elea% cte>a din particularitile hermeneuticii psihanalitice& particulariti pe care le >om
re-si i 0n ca%ul >isului& simptomului ne>rotic sau cu>ntului de spirit& s ne oprim asupra lor 0nainte de a >edea 0n
ce (el hermeneutica actului ratat ne pre-tete pentru o nou 0nele-ere a relaiei spiritsu(let#
Ce ne (rapea% de la 0nceput este discrepana dintre caracterul insi-ni(iant al (enomenului i importana pe care io
acord psihanali%a# 0n acest sens& tre8uie s menionm c a8ia psihanali%a teoreti%ea% coerent actul ratat& Freud re
>endicndui pe 8un dreptate paternitatea includerii sale 0n cmpul psiholo-iei# De ce a (ost ne>oie de atta timp R
5sihopatolo-ia >ieii cotidiene apare a8ia 0n )*?4 R pentru ca un (enomen cotidian s (ac o8iectul unei teorii
psiholo-ice de sine stttoareQ Cau%a pare a (i tocmai insi-ni(iana sa# Dis(unciile psihice su8sumate su8
denominarea de act ratat a(ectea% doar pasa-er aspecte neeseniale ale >ieii psihice& spre deose8ire de simptom care
a(ectea% dura8il aspecte eseniale# 5ronunarea sau audiia -reit a unui cu>nt sunt punctuale i pot (i corectate
imediat& 0nainte de a de>eni o pro8lem pentru indi>id# 5e de alt parte& actele ratate nu au& cu e;cepia pierderii de
o8iecte& consecine pra-matice demne de a (i luate 0n seam#
2mportana pe care psihanali%a o acord actelor ratate pare disproporionat 0n raport cu locul pe care ele 0l ocup 0n
>iaa psihic# Cartea pe care Freud leo dedic& tocmai 5sihopatolo-ia >ieii cotidiene& constituie cheia de 8olt a
e;tinderii psihanali%ei de la psihopatolo-ie la psiholo-ie& de
*A
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
la (enomenele mor8ide la cele ale strii de sntate# Dup A# Farrou i G# Sche((er& Ipsihanali%a ia schim8at 0n mod
(undamental po%iia prin descoperirea actelor ratate& mai mult dect o (cuse cu teoria >iselor# Dac nu e;ist dect o
tran%iie 0ntre normal i ne>rotic& dac& 0n structura psiholo-iei a8isale nu e;ist dect o di(eren de -rad 0ntre lapsus
i cea mai peni8il o8sesie& atunci psihanali%a nu mai este o psihoterapie& o metod curati> pentru 8olile psihicului&
ci mai curnd psiholo-ia >ieii normaleJ/1#
Capitolul (inal din 5sihopatolo-ia >ieii cotidiene& intitulat semni(icati> IDeterminism# Credin 0n ha%ard i super
stiieJ de%>olt& 0n prelun-irea cercetrii actului ratat& una din ideile& predilecte ale lui Freud R ideea caracterului
ri-uros al determinismului psihic& idee asupra creia >om re>eni pe lar- 0n ultimul capitol al Filoso(iei
incontientului& dedicat epistemolo-iei psihanali%ei# Faptul c pertur8rile minore ale >ieii psihice de tipul actului
ratat se do>edesc a (i& 0n po(ida aparenelor& Ipe deplin moti>ate i determinate de moti>e necunoscute contiineiJ& 0l
0ntrete pe Freud 0n con>in-erea c 0n >iaa psihic nu e;ist ha%ard#
Aadar& locul central acordat actului ratat 0n edi(iciul psihanali%ei este concordant cu unul din principiile herme
neuticii (reudiene& i anume cu principiul discordanei 0ntre importana indiciilor i importana pro8lemei la care
trimit# Mai ales interpretarea >iselor a demonstrat c ceea ce& 0n coninutul mani(estat& este ne0nsemnat& minuscul&
trimite la aspecte eseniale din coninutul latent# 3ot ast(el& insi-ni(iantul act ratat aduce do>ada decisi> re(eritoare la
unitatea structural dintre 8oal i sntatea psihic& precum i la ri-uro%itatea determinismului psihic# Ceea ce din
perspecti>a contiinei pare produsul ha%ardului este 0n (apt produsul determinismului psihic incontient#
Disputa lui Freud cu adepii altor puncte de >edere e;plicati>e asupra actului ratat ne conduce la o alt trstur
esenial a hermeneuticii psihanalitice# Repre%entanii orientrii (i%iolo-ice sau psiho(i%iolo-ice& printre acetia nu
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic *+
mrnduse i Uundt& susineau c (enomene ca tul8urrile circulatorii& o8oseala& e;citaia& pertur8rile de atenie
constituie cau%ele sau& cel puin& condiiile necesare pentru producerea actului ratat# 0n schim8& repre%entanii
punctului de >edere pe care) putem numi I(oneticJ :(ilolo-ul Merin-er i psihiatrul MeWer< su8linia% rolul jucat de
relaiile (onetice dintre cu>inte R consonane& asonante R 0n (ormarea -reelilor de lim8aj# Ca i (actorilor
(i%iolo-ici sau psiho(i%iolo-ici& (actorilor (onetici li se atri8uie rolul de cau%e sau condiii necesare#
Susinut de numeroase e;emple& e(ortul lui Freud& de alt(el 0ncununat de succes& >i%ea% reducerea importanei (ac
torilor mai sus menionai la ran-ul de simple condiii (a>ori%ante# Consecina demonstraiei lui Freud este c dis
(unciile -rupate su8 termenul -eneric de acte ratate sunt (enomene psihice& adic (enomene cu sens& re%ultanta inter
(erenei a dou intenii R una contient i pertur8at& alta precontient sau incontient i pertur8atoare# S reinem
c plasarea precumpnitoare a actului ratat 0n cmpul psihicului& detaarea sa de somatic sau (i%ic& permite
conceperea sa ca un act cu sens& 0l trans(orm 0n o8iect al hermeneuticii# Com constata acelai demers 0n ca%ul >isului
i al simptomului ne>rotic" am8ele sunt (enomene psihice pro>enite din 0n(runtarea unor tendine contrare& doar
ast(el putnduse >or8i de sensul lor# Dup Freud& pro8lema sensului se poate pune cu 0ndreptire doar 0ncepnd cu
lumea psihic#
Dup o cercetare e;trem de minuioas& 0n (inalul 5sihopatolo-iei >ieii cotidiene& Freud enun cte>a conclu%ii
-enerale# 5rintre acestea& un loc important 0l ocup ideea re(eritoare la natura :sau coninutul< tendinelor incontiente
care& inter(ernd cu o intenie contient& produc actul ratat& 0n cele mai multe ca%uri& tendina pertur8atoare ine&
dac -ndim lucrurile 0n termenii relaiei spiritsu(let& de su(let& de ceea ce e sin-ular 0n naturalitatea omului#
ISentimentele i impulsurile e-oiste& -elo%ia& ostilitatea& toate reprimate de educaia moral& se (olosesc adesea& la
omul sntos& de
*.
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
calea actului ratat pentru ai mani(esta (ora incontesta8il& nerecunoscut 0ns de instanele psihice superioareJ/A#
0ntrea-a pro8lematic a opo%iiei dintre natur i cultur :su(letspirit< e coninut 0n rndurile de mai sus& pro8lema
tic pe care o >om re-si apoi 0n toate lucrrile importante ale lui Freud# 3ensiunea dintre cele dou dimensiuni se re
%ol> 0n ca%ul actului ratat printro cedare de scurt durat la care cerinele culturale sunt constrnse s consimt de
ctre tendinele naturale :sin-ulare<# I5roducerea acestor acte ratate i aciuni accidentale echi>alea% 0n 8un parte
cu o tolerare comod a ceea ce nu este moralJ# De o8icei& inter(erena dintre aciunea contient i tendina
incontient apare ca un compromis al celor dou& ca o condensare a lor& 0n care ponderea unuia sau altuia din
elementele componente >aria% 0n (uncie de situaia raportului de (ore# Mult mai rar se 0ntmpl ca tendina
su8iacent s 0nlocuiasc complet intenia contient# $ste ca%ul preedintelui Camerei Deputailor din Austria& din
timpul lui Freud& care a deschis 0ntro %i edina spunnd" IStimai domni& constat pre%ena unui numr su(icient de
persoane i declar edina 0nchisJ#
Adncindune pentru o clip 0n uriaa ca%uistic o(erit de Freud& constatm c unul din moti>ele su8iacente care
produc 0n mod (rec>ent lapsusul este ostilitatea# S# Ferenc%i& cunoscutul discipol al lui Freud& relatea% c 0ntro
discuie despre oraele 2taliei septentrionale care pstrea% semnele in(luenei austriece nu a (ost capa8il s reproduc
numele oraului la care se -ndea R Cerona# Amne%ia a (ost pro>ocat de coincidena de nume dintre oraul italian
i 8trna ser>ant a casei unde (usese -%duit 0n respecti>ul ora :0n ma-hiar& Ceronica se pronuna Cerona<&
ser>ant (a de care nutrea puternice sentimente de antipatie#
=neori& ostilitatea incontient poate -enera acte ratate mai mult sau mai puin 8eni-ne# Freud reproduce dup
Gitschmann un ca% de lapsus repetat 0n redactarea reetelor& 0n care medicul& un 8r8at tnr incomodat 0n >iaa sa
erotic
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic **
de con>ieuirea cu 8trna sa mam i un (rate mai tnr& prescrie unor doamne 0n >rst do%e de %ece ori mai mari
de 8eladon& (iind silit& 0n momentul 0n care ia dat seama de eroare& s retra- reeta# 3nrul medic a deplasat
asupra pacientelor sale >rstnice att ostilitatea (a de mama sa& ct i dorina de a o elimina# Cum ostilitatea (a de
prini este una din atitudinile pe care cultura le condamn e;trem de se>er& ea nu se poate mani(esta direct& ci doar
pe calea de dou ori ocolit a actului ratat periculos (a de (emeile 0n >rst& carei aminteau de mama sa#
7u doar o dorin distructi> incontient se poate e;prima prin actul ratat& ci i una autodistructi># Freud >or8ete
despre Isinuciderea incontientJ# ICunosc mai multe ca%uri de accidente (atale aparent 0ntmpltoare :cderi de pe
cal sau din trsur<& despre care se poate presupune& 0n lumina 0mprejurrilor 0n care sau produs& c sunt sinucideri
incontienteJ/+# A(irmaia este susinut prin ca%ul unui e;celent o(ier de ca>alerie& care 0n timpul unor curse&
contrar a8ilitilor sale recunoscute& cade din ea& se rnete -ra> i 0n cte>a %ile moare# Circumstanele accidentului
sunt dominate de decesul mult iu8itei sale mame& (apt care) deprim pro(und# 0n aceeai cate-orie pot (i incluse i
automutilrile#
A-resi>itatea incontient 0ndreptat 0mpotri>a semenilor se poate mani(esta i su8 (orma de(ormrii de nume pro
prii# Ca i 0n ca%ul 0n care de(ormarea unor ast(el de nume este contient& intenionat& lapsusul trdea% dispreul
(a de cel al crui nume este pronunat incorect# =n contemporan al lui Freud& care nu accepta metoda cathartica
propus de acesta i de 6reuer& >or8ea de metoda IFreuer6reudJM 2n>ers& cnd autorul lapsusului 0i atri8uie numele
unei persoane strine& acest (apt trdea% aspiraia incontient spre o po%iie& situaie inaccesi8il alt(el dect printro
Iu%urpareJ momentan#
Aprecierea coninut 0n denominarea tehnic a (enomenului& att 0n lim8a -erman :Fehlleistun-<& ct i 0n lim8a
)??
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
romn :act ratat<& indic incon(unda8il contraper(ormana& eroarea& dis(uncia& eecul unei acti>iti contiente# 0ns
doar din perspecti>a contiinei >alori%area este ne-ati># Din perspecti>a incontientului& actul ratat este un act
reuit" tendina re(ulat a reuit s se impun (ie doar i pentru o clip& 0n po(ida interdiciilor culturale# 7aturalitatea
sin-ular a strpuns 8ariera normelor culturale& lsndune s 0ntre>edem terenul mictor& mltinos pe care a (ost
edi(icat cultura# 0n acest sens& actul ratat este o mrturisire& nu numai indi>idual& ci i colecti># Cictoria culturii
asupra naturii este doar parial i pro>i%orie# Forele pe care spiritul& cultura lea alun-at 0n incontient re>in la
supra(aa contiinei 0n anumite momente& parc pentru a ne a>erti%a 0mpotri>a ilu%iei despre atotputernicia culturii#
Cnd la acu%aia de >enalitate& direcia unui periodic din Austria contemporan cu Freud a rspuns" ICititorii notri
sunt martori c noi am aprat 0ntotdeauna 8inele -eneral 0n modul cel mai interesatJ& 0nlocuirea cu>ntului
de%interesat& >i%at de intenia contient& prin contrariul su& echi>alea% cu o mrturisire# Da (el stau lucrurile 0n
ca%ul recomandrii pe care autorul unor scrisori o (ace unei rude" 0n loc de 0ndemnul de a consulta pe pro(esorul X&
0n te;t a aprut Ide alt(el te s(tuiesc s) insuli (r 0ntr%iere pe pro(esorul XJ# 0n s(rit& att de (rec>entul o8icei
al persoanelor cstorite de a se juca cu >eri-heta trdea% di(iculti conju-ale i -nduri ostile mariajului#
Demn de remarcat este i (aptul c actul ratat ne prilejuiete nu numai 0ntlnirea cu incontientul Ide josJ& 0ntruna
din (ormele sale# 5sihopatolo-ia >ieii cotidiene este una din rarele lucrri unde Freud >or8ete i de re(ularea
8inelui# $;emplul o(erit este concis i concludent" inter%icndui& 0n timpul doliului care a urmat decesului mamei
sale& (rec>entarea teatrelor& o doamn din Ciena cedea%& spre s(ritul perioadei cu>enite& presiunii prietenilor ii
cumpr 8ilet pentru un spectacol care se anuna (oarte interesant# Ajunsa la teatru& constat c ia pierdut 8iletul#
2ntenia incontien
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )?)
t nu mai st 0n acest ca% su8 semnul sin-ularului& e-oismului& rului& ci su8 seninul 8inelui& al -eneralului" respec
tarea pn la capt a doliului asumat# $ste >or8a de unul din pasajele carei >a (i inspirat pe culturalitii americani s
e;tind accepia termenului Ire(ulareJ& care& 0n concepia lor& >i%ea% nu numai tendinele instinctuale inter%ise& ac
cepie pre>alent la Freud i 0n psihanali%a ortodo;& ci i tendinele de sor-int cultural& I8ineleJ#
2ndi(erent dac e re%ultatul inter>eniei incontientului Ide josJ sau al incontientului Ide susJ& actul ratat ne trimite i
la o alt pro8lem (iloso(ic& pro8lema co-itoului i a su8iectului& 0nrudit cu pro8lema impuritii spiritului# Ase
meni >isului& simptomului ne>rotic& cu>ntului de spirit& actul ratat demonstrea% c planul contient& la ni>elul c
ruia se mani(est& constituie doar Ilocul e(ectelor de sensJ& i nu ori-inea sensului# De aceea& psihanali%a este& alturi
de structuralism& una din disciplinele care pune 0n discuie pretenia Ide a considera re(le;ia su8iectului asupra sa i
punerea su8iectului de ctre sine 0nsui drept un act ori-inar& (undamental i (ondatorJ& arat 5aul Ricoeur#/.
$(ortul lui Descartes de a 0ntemeia (iloso(ia pe certitudinile o(erite de re(le;ie sa alimentat din incertitudinile acu
mulate de tradiia (iloso(ic 0n ce pri>ete lucrurile# Relund aceast tradiie& i 0n special cea sceptic& du8iug
carte%ian are& dup cum se tie& un rol metodic# 2lu%iile pe care ni le produc simurile& ca i >isele& despre lucruri&
determinndune s atri8uim realitate unor (antasme sunt utili%ate de Carte%ius pentru a do8ndi contiina realitii
spirituale& a(irm $mil 6rehier/*# Certitudinea prim a (iloso(iei carte%iene e o8inut din 0ndoiala pri>itoare 2a
lucruri# Du8iul este un -nd& -ndul meu" Idu8iul meu& care este -ndul meu& este le-at de e;istena acestui eu care
-ndete; nu pot smi dau seama c -ndesc (r a a>ea certitudinea c e;ist# Co-ito er-o sum### Ast(el& Descartes
ajun-e la o prim judecat de e;isten 0nlocuind cercetarea steril asupra o8iectelor cu re(le;ia asupra aceluia care
cercetea%J,?#
)?/
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
Cu ideea de incontient Freud se altur lui Mar; i 7iet%sche 0ntru com8aterea ilu%iilor contiinei& de ast dat#
Dei nu temati%ea% pro8lema su8iectului& psihanali%a o presupune 0n sensul c descoperirea incontientului i 0n
special a caracterului su dinamic (ace cu neputin o (iloso(ie a su8iectului ca (iloso(ie a contiinei# 5aul Ricoeur
a(irm pe 8un dreptate 0n studiul =ne interpretation philosophihue de Freud c psihanali%a poate (i (olosit
0mpotri>a do-matismului contiinei& aa cum Descartes a (olosit ar-umentele sceptice 0mpotri>a do-matismului
lucrului# 5rincipala o8iecie care poate (i adus co-itoului carte%ian din perspecti>a psihanali%ei este con(u%ia pe
care o (ace 0ntre apodicticitate i adec>are& con(u%ie inerent contiinei imediate#
5rin apodicticitatea co-itoului& 5aul Ricoeur desemnea% (aptul c ade>rul propo%iiei co-ito er-o suni nu este
anulat de coninutul e>entual eronat al -ndurilor mele# Chiar dac toate aseriunile mele sunt -reite& e necesar ca eu
cel ce -ndesc s (iu# Dar apodicticitatea co-itoului nu antrenea% i adec>area sa& aa cum presupuneau Descartes
i (iloso(ii care iau urmat# 0n (ormularea lui 5aul Ricoeur" I$u sunt& dar ce sunt eu& eu care suntQ 2at ceea ce nu
tiuJ,)# 2deea de incontient& aa cum o a>ansea% psihanali%a& intro _ duce o distan 0ntre apodicticitate i
adec>area judecii re(eritoare la modul de a (i al su8iectului# Sau& 0n termenii lui @achues Dacan& su8iectul 0ncetea%
s (ie transparent i unitar,/# ' Z
Contiina de sine imediat este& din perspecti> psihanalitic& contiin (als# 5entru a ilustra modul 0n care con
tiina de sine se 0neal& putem utili%a chiar raportarea acesteia la actul ratat# 5rintre condiiile de e;isten ale
actului ratat& Freud enumera& alturi de 0ncadrarea 0n limitele strii normale i caracterul pasa-er& o a treia
particularitate& la prima >edere 8i%ar" IChiar dac ne dm sAama de actul ratat& nu >om admite c moti>aia sa se
a(l 0n noi& ci >om (i tentai s) e;plicm prin ]neatenieL sau s) mar-inali%m
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )?,
ca pe ce>a ]0ntmpltorLJ,,# Aadar& contiina de sine imediat re(u% s admit c tendina care ia (cut drum
spre mani(estare& adesea asocial i din acest moti> incomod pentru latura cultural a personalitii& aparine
su8iectului& 0ntre e;plicaiile stereotipe pe care autorii actului ratat le (urni%ea%& cnd sunt pui 0n (aa
dis(uncionalitii lor de moment& pe primul plan se situea% cele care anulea% sensul :neatenia i 0ntmplarea<&
plasnd actul ratat 0n domeniul nonsensului# $ste e>ident c aceast eroare a contiinei de sine imediate se
alimentea% din narcisism# 5entru ima-inea de sine a su8iectului& actul ratat repre%int de dou ori o le%iune
narcisic" pe de o parte& psihopatolo-ia >ieii cotidiene 0l pune& uneori& 0ntrun mod 8rutal& 0n (aa propriei Ium8reJ&
pe care nu e dispus s io asume; pe de alt parte& aceeai psihopatolo-ie 0i demonstrea% c sursa sensului scap
controlului contiinei#
C eul nu este stpn nici mcar 0n propria cas o demonstrea% 0n alt mod att >isul& ct i simptomul ne>rotic# 'i 0n
acest ca% sensul& mult mai 0nci(rat& nu ine de contiin& care doar 0l 0nre-istrea%& de o8icei& ca pe un nonsens#
Contiina de sine imediat se apr de acest aparent corp strin atri8uindu) proceselor or-anice R teoria somatic
asupra >isului& con(orm creia (enomenele onirice sunt e;presia diminurii acti>itii creierului 0n timpul somnului
:6in%<& sau teoria somatic asupra simptomului& dup care tul8urrile acti>itii creierului ar e;plica dis(unciile
ne>rotice :9raepelin<#
Mai mult dect att& teoria psihanalitic ajun-e& prin -enerali%ri succesi>e& la conclu%ia omnipre%enei incontien
tului" orice acti>itate uman i orice produs al acti>itii omului 0l presupune ca pe un element coparticipant 0ntro
mai mare sau mai mic msur# Chiar spiritul tiini(ic& la prima >edere (orma cea mai apropiat de idealul spiritului
pur& nu este (erit de imi;tiunea su(letului incontient# F spune& printre alii Baston 6achelard cu autoritatea sa de om
)?4
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
de tiin i de istoric al tiinelor& dar i de e;celent cunosctor al psihanali%ei# 5sihanali%a cunoaterii tiini(ice pe
care o propune 0n Da (ormation de l'esprit sdenti(ihue i pe care o ilustrea% prin 5sihanali%a (ocului are un du8lu
scop& co-niti> i terapeutic#
0n plan co-niti>& psihanali%a cunoaterii tiini(ice 0i propune s e>idenie%e aspectele su8iecti>e& IimpureJ& care se
ascund 0n spatele a ceea ce se pretinde a (i o8iecti># I$ste su(icient s >or8im despre un o8iect pentru a ne crede
o8iecti>i# Dar prima noastr opiune& o8iectul ne indic pe noi 0ntro msur mai mare dect cea 0n care 0l desemnm
noi pe el& i ceea ce considerm c repre%int re(leciile noastre (undamentale asupra lumii& nu este adeseori dect o
con(iden asupra tinereii spiritului nostru# Cteodat ne mirm 0n (aa unui o8iect ales; adunm ipote%e i re>erii; ne
(ormm ast(el con>in-eri care au aparena unei tiine# Dar sursa iniial este impur" e>idena prim nu este un
ade>r (undamentalJ& scrie 6achelard chiar la 0nceputul 5sihanali%ei (oculuiV#
0n plan terapeutic sau Ipeda-o-icJ& termen pre(erat de 6achelard& descoperirea Iaciunii >alorilor incontiente a(late
chiar la 8a%a cunoaterii empirice i tiini(iceJ& urmrete tocmai atin-erea unei ade>rate o8iecti>iti# 0n termenii
-nditorului (rance%& scopul psihanali%ei cunoaterii tiini(ice este Is >indecm spiritul de (ericirile sale& s) smul
-em din narcisismul creat de e>idena primordial& si o(erim alte do>e%i dect posesiunea& alte (ore de con>in-ere
dect cldura i entu%iasmul###J,1# Ade>rata o8iecti>itate tiini(ic se o8ine criticnd nu numai sen%aia& 8unul
sim& sau practica ha8itual& ci i comple;ele incontiente ale cercettorului& pentru c acestea& dei etero-ene
spiritului su& 0l in(luenea%#
Re>enind la co-itoul carte%ian& 0ntlnirea (iloso(iei cu psihanali%a produce un co-ito IrnitJ :5aul Ricoeur< 0n m
sura 0n care contiina de sine imediat nu este sursa sensului& iar su8iectul nu poate (i& din acest moti>& plasat la
ni>elul
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )?1
eului# $u cel care sunt& pentru c -ndesc& nu sunt cel caremi 0nchipui c sunt pentru c nu eu -ndesc& ci sunt -ndit
de (ore a(late dincolo de pra-ul contiinei# 5e 8un dreptate& 5aul Ricoeur 0l opune pe Freud lui Descartes i
Gusserl& care 0ncep printrun act de recunoatere a capacitii contiinei de sine imediate de a se deine& apropiindu)
de Spino%a& la care 0nceputul const 0n suspendarea li8erului ar8itru& al controlului contiinei" IAsemeni lui Spino%a&
Freud 0ncepe prin ne-area li8erului ar8itru aparent al contiinei& 0n msura 0n care acesta este de (apt o i-norare a
moti>aiilor ascunseJ,A#
Re(u%nd s 0mprteasc ilu%iile contiinei imediate& psihanali%a nui limitea% in(luena 0n planul (iloso(iei la un
rol distructi># Dimensiunea constructi> a contri8uiei psihanali%ei la pro8lema co-itoului i a su8iectului poate (i
re%umat& 0n >i%iunea lui Ricoeur& 0n dou idei" contiina ca sarcin i arheolo-ia su8iectului#
Critica pe care psihanali%a o e;ercit asupra contiinei de sine imediate nu implic ne-area contiinei# Ceea ce
contest psihanali%a 0n temeiul e;perienei clinice este doar c eul i contiina sunt puncte de plecare solide# 0n psi
hanali%& spre deose8ire de (iloso(0a carte%ian& contiina nu este ori-ine& ci punct (inal& adic IsarcinJ# 3erapia psi
hanalitic re%id 0n esen 0ntrun proces de contienti%are a coninuturilor incontiente& indi(erent dac e >or8a de in
contientul personal :Freud< sau de incontientul colecti> :@un-<# Moti>aiile su8terane& despre care contiina
imediat nu tie nimic& sunt aduse 0n lumina contiinei i inte-rate acesteia# Contiina mediat de procesul analitic
este o contiin e;tins care se deine 0ntrade>r# Din punctul de >edere al pro8lematicii relaiei spiritsu(let&
psihanali%a ca terapie sau ca teorie contri8uie la IlmurireaJ spiritului contient prin identi(icarea elementelor
etero-ene care in de su(letul incontient :incontientul personal< i inte-rarea lor& ceea ce le (ace ino(ensi>e#
si '_Q*
)?A
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
Dac su8iectul nu poate (i& psihanalitic >or8ind& eul contient 0n imediatitatea sa& atunci cum 0l mai putem -ndiQ
3ocmai cutarea cu mijloace psihanalitice a ade>ratului su8iect e numit de Ricoeur Iarheolo-ia su8iectuluiJ# Ca
orice arheolo-ie& psihanali%a este simultan o 0ntoarcere 0n spaiu i timp& o co8orre de la ni>elul eului contient spre
inele incontient& cea mai >eche instan a personalitii# 0n termenii primei ItopiciJ& arheolo-ia este o deplasare
re-resi> de la contient la incontient# Dac >om urma drumul indicat de re-resia pe care o parcur-e >isul spre
straturile i etapele arhaice ale personalitii& 0n spatele 0nci(rrilor sale >om -si dorina in(antil& dorina
anticultural& 0n ultim instan narcisismul& (orma ori-inar a dorinei# Din perspecti>a arheolo-iei su8iectului& Ieu
-ndescJ de>ine Iinele -ndeteJ# Capitolul urmtor& dedicat >isului& >a relua pe lar- aceste idei#
A# 2nterpretarea >isului R paradi-m a hermeneutica psihanalitice# Dorina
Cu >isul i interpretarea sa ne situm& la prima >edere& tot 0n anticamera (iloso(iei incontientului# 0n primul rnd&
pentru c 0n ca%ul >isului nu poate (i >or8a& cel puin la prima >edere& de spirit# Re0ntlnim situaia (amiliar nou
prin studiul actului ratat& 0n care contiina :nu spiritul contient< 0nre-istrea% (ormaiuni con(u%e& lacunare& adesea
ilo-ice& ininteli-i8ile& al cror sens nu) deine# IContiina& a(irm Freud& 0n 0ncheierea cercetrii sale despre >is& nu
este dect un or-an de sim care permite perceperea calitilor psihiceJ# Ceea ce caracteri%ea% 0n e-al msur actul
ratat i >isul este a8sena inteniei contiente a comunicrii# Cel mult& >isul ar pune 0ntro lumin mai crud su(letul
incontient& plasnduse tot pe teritoriul psiholo-iei i nu pe cel al (iloso(iei& chiar dac a>em dea (ace cu o
psiholo-ie iconoclast& care nea- psiholo-ia tradiional a contiinei#
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )?+
0ns& spre surprinderea celui neiniiat 0n psihanali%& Freud a(irm 0nc 0n 3raumdeutun- :)*??<& lucrarea sa (un
damental 0n domeniu& c >isul este un analo-on al operei de art# 5entru 5aul Ricoeur& aseriunea din )*?? nu are
doar o >aloare istoric" interpretnd Fedip de So(ocle i Gamlet de ShaYespeare cu metoda aplicat >iselor& Freud a
sta8ilit pentru totdeauna Iunitatea creaiei literare& a mitului i a tra>estirii oniriceJ,+# 0n ce sens un produs care ine
de su(let :>isul<& prin intermediul cruia (iecare se 0ndreapt& dup Geraclit& spre propria sa lume& poate (i un
analo-on al unui produs al spiritului R literaturaQ
Du8la analo-ie R structural i (uncional R dintre >is i creaia literar ne conduce 0n inima (iloso(iei incontien
tului& ilustrnd una dintre pro8lemele sale (undamentale& i anume pro8lema impuritii spiritului# Asemeni >isului&
opera literar are un coninut mani(est i un coninut latent& ultimul (iind 0ncorporat 0n primul ca sin-ura sa (orm de
e;isten o8iecti># Deose8induse de >is prin intenionalitatea contient a comunicrii& reali%at prin utili%area pro
cedeelor tehnicii literare& utili%are carei con(er >aloare estetic& deci spiritualitate& opera literar este identic >isu
lui prin (aptul c sensul ei nu este epui%at de mesajul contient# Ca i 0n ca%ul >isului& anali%a coninutului mani(est
ne >a de%>lui coninutul latent& care nu se poate e;prima nemijlocit& datorit opo%iiei pe care o e;ercit cen%ura
cultural# Sensul ascuns al operei literare nu este di(erit de sensul ascuns al >isului& care const& dup Freud& 0n
reali%area halucinatorie a unei dorine re(ulate# IFrice te;t& scrie S# 9o(man 0n D '$n(ance de l 'Art& este re%ultatul
unui con(lict de (ore# Re%ultat al unui compromis& el e;prim 0n acelai timp dorina& depirea interdiciei i
pedepsirea ei posi8il# # #J,. 2ar cum dorinele re(ulate care dau coninut sensului ascuns al >isului i operei literare
in de prima copilrie& sar prea c& dintre produsele spiritului& literatura este cel mai impur# 0nainte de a ne re(eri la
natura acestor dorine& s
)?.
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
>edem 0n ce const analo-ia (uncional dintre >is i opera de art#
5entru a (acilita 0nele-erea acestui ultim tip de analo-ie& este necesar introducerea 0n discuie a unui alt produs al
incontientului& i anume cu>ntul de spirit# Dei tehnica pe care Freud o decelea% 0n ca%ul Uit%ului se suprapune
per(ect peste tehnica speci(ic tra>aliului >isului& cu>ntul de spirit este de(init nu numai de notele onirismului& ci i
de atri8utul caracteristic literaturii& precum i altor creaii spirituale& adic de intenia comunicrii# 3ermen mediu
0ntre act ratat& >is& simptom ne>rotic& pe de o parte& i literatur& pe de alt parte& cu>ntul de spirit ne permite accesul
la 0nele-erea plcerii estetice# 5e scurt& pentru c >om dedica un capitol aparte cu>ntului de spirit& tehnica Uit%
ului& (r de care e(ectul comic al rsului nu este de conceput& are un re%ultat hedonic preliminar& plcerea esenial
pro>enind din economisirea ener-iei consumat de re(ularea impus de cultur& alt(el spus ade>rata plcere re%id 0n
retrirea re(ulatului :se;ualitate sau a-resi>itate inter%ise<# Situaia e similar 0n ca%ul literaturii" tehnica literar
introduce& prin e(ectul su hedonic& ade>rata plcere estetic R retrirea re(ulatului& a dorinelor arhaice ale
omenirii& pe care cultura lea reprimat# Aadar& att >isul& ct i opera literar au menirea de a permite re>enirea la
ori-inile naturale ale omului& (r a 0nclca normele culturale care lau 0ndeprtat de acele ori-ini# Din aceast
perspecti>& literatura are o clar (uncie compensatorie" ima-inarul artistic o8iecti>at re-sete sensi8ilitatea&
su(letul sau natura 0ntro sinte% reuit cu raiunea& spiritul sau cultura#
Dac >isul este un model structural i (uncional pentru cu>ntul de spirit i pentru literatur& atunci 0l >om a8orda cu
contiina (aptului c ast(el ne situm pe teritoriul (iloso(iei :incontientului< i nu 0n perimetrul psiholo-iei# 5rin
cipala descoperire a lui Freud 0n pri>ina >isului poate (i re%umat de dou idei" a< >isul are un sens care este dat de
8< reali%area unei dorine incontiente# 5reocuparea sa o8se
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )?*
si> pentru e>idenierea sensului (enomenelor studiate& preocupare de ale crei mani(estri speci(ice 0n ca%ul actului
ratat am luat cunotin 0n capitolul anterior& nu lipsete& cum este i (iresc& nici 0n ca%ul >isului#
7eam atepta ca (ormaia sa ri-uroas de om de tiin :0nainte de a de>eni psihanalist& Freud sa distins ca neurolo-
de la8orator< si (i orientat acceptarea spre teoria IsomaticJ& a unui 6in% de e;emplu& con(orm creia >isul ar
repre%enta produsul diminurii acti>itii creierului 0n timpul somnului# Rupt de realitate i (uncionnd doar cu un
numr redus de celule& datorit somnului& creierul nu se poate ridica la comple;itatea i coerena acti>itii
caracteristice strii de >e-he# Fr-anicitatea >isului 0l determin pe 6in% s conchid asupra inutilitii :lipsei de sens<
i chiar mor8iditii >isului" IDup cum >edem& toate (aptele ne determin s considerm >isul un proces somatic& 0n
toate ca%urile inutil& adesea dea dreptul maladi>J,*#
7u numai c Freud nu ader la o ast(el de teorie& dar opiunea sa se 0ndreapt spre onirolo-ia Inetiini(icJ& popular
sau romantic# $ste o opiune pe deplin asumat& 0ntemeietorul psihanali%ei declarnd (r re%er>e" Ia tre8uit s
constat c aici este >or8a din nou de unul din acele ca%uri 0n care o superstiie popular meninut cu 0ncpnare
pare a se apropia mai mult de ade>r dect tiina de ast%iJ4?# Moti>ul pre(erinei acordate teoriilor nontiini(ice
era tocmai credina acestora 0n e;istena unui sens ascuns al >isului& dincolo de aparena sa inteli-i8il& i a
posi8ilitii de a accede la el printro metod de interpretare# Re-sind ideea sensului ascuns al >isului i a
interpretrii& psihanali%a se 0nscrie 0n prelun-irea teoriilor populare sau romantice& crora le con(irm orientarea
-eneral#
Desi-ur& psihanali%a se deose8ete de precursorii si 0ntrale onirolo-iei& att 0n ce pri>ete conceperea sensului >i
sului& ct i 0n ce pri>ete metoda de interpretare# Ast(el& lumea -recolatin >edea 0n >is& aa cum reiese din cartea
lui Artemidor din Daldis& o modalitate prin care omul poate
))?
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
primi mesaje din lumea %eilor# Sensul >isului este un mesaj di>in sau o premoniie# Descoperind pe alt cale c >isul
are un sens& Freud 0l ancorea% 0n imanena >ieii interioare a omului :dorinele primei copilrii<# 7ici @un- nu
depete limitele e;perienei sale psihoterapeutice& dei lea- >isul de incontientul colecti>& care este un incontient
supraindi>idual R precipitatul e;perienelor speciei# 7u tim& a(irm @un-& dac 0n spatele arhetipurilor care se
mani(est sim8olic 0n >is e;ist o realitate metapsihic#
0ntre metodele de interpretare a >isului ela8orate de onirolo-ia pre(reudian& metoda sim8olic ocup un loc impor
tant& mai ales datorit >echimii sale# Con(orm a8ordrii sim8olice& coninutul >isului alctuiete un 0ntre-& pe care
interpretarea tre8uie s) 0nlocuiasc& dac >rea s ajun- la sensul care nu se li>rea% de la sine& cu un alt coninut
analo- i inteli-i8il# Freud ilustrea% interpretarea sim8olic prin e;emplul 8i8lic al modului 0n care 2osi( tlmcete
>isul (araonului despre cele apte >aci -rase urmate de apte >aci sla8e" surplusul acumulat 0n apte ani de
prosperitate >a (i distrus de cei apte ani de%astruoi care le >or urma#
Dou sunt& dup Freud& punctele sla8e ale metodei sim8olice" a< nu are acces la acele >ise al cror coninut mani(est
este ininteli-i8il; 8< nu pot (i indicate procedeele de care se ser>ete# 5rodus al inspiraiei& intuiiei interpretului& me
toda sim8olic este o art& nu o tehnic# Depin%nd e;clusi> de particularitile persoanei tlmcitorului& metoda
sim8olic nu este transmisi8il#
Metoda desci(rrii tratea% >isul ca pe o scriere ci(rat& (iecare semn al acesteia putnd (i tradus cu ajutorul unei chei
(i;e 0ntrun alt lim8aj& inteli-i8il# Contri8uia (inal a interpretrii const 0n alctuirea unui sens -lo8al din sensurile
elementelor desci(rate# Din perspecti> psihanalitic& >ulnera8ilitatea metodei desci(rrii re%id 0n caracterul ar8itrar
al crilor de >ise# 0n plus& alturi de sim8olurile uni>ersale sau -enerale din >ise& e;ist sim8oluri indi>iduale care nu
pot (i -site 0n nici o carte de >ise#
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )))
Cariant modern a onirolo-iilor hermeneutice tradiionale& psihanali%a se indi>iduali%ea% 0n raport cu acestea prin
concepia asupra sensului >isului i prin metoda de interpretare# Am8ele particulariti deri> din (actualitatea teoriei
psihanalitice& din 0ntemeierea sa pe o e;perien clinic& 0n pri>ina sensului >isului& marea descoperire a lui Freud
const 0n ideea ca >isul e reali%area unei dorine& esenialmente a unei dorine re(ulate# De%le-area eni-mei >isului
8ene(icia% de rarul pri>ile-iu de a (i cele8rat printrun monument# Ast%i& pe locul casei de la 6elle>u& unde>a& pe
unul din dealurile de la mar-inea Cienei& cas 0n care Freud a a>ut la /4 iulie ).*1 >isul despre injecia (cut 2rmei&
primul >is interpretat 0n manier psihanalitic& se a(l un monument so8ru& pe a crui ta8l comemorati> se poate
citi" IAici i sJa de%>luit Dr# S# Freud& la /4 iulie ).*1& secretul >isuluiJ#
0nainte de a >edea care este natura dorinelor pe care >isul le reali%ea% halucinatoriu& este necesar& tocmai pentru c
pre%enta lucrare propune o a8ordare (iloso(ic a >isului i a celorlalte (enomene studiate de psihanali%& s ne
0ntre8m dac i 0n ce mod (iloso(ia a8ordea% dorina# Din punctul de >edere al relaiei spiritsu(let& care ne d
cadrul (iloso(ic& cea mai interesant >i%iune este cea he-elian& e;pus 0n Filoso(ia spiritului# Ge-el insist asupra
sin-ularitii dorinei" Icontiina de sine 0n nemijlocirea ei este ce>a sin-ular i este dorin###J sau" Idorina este### 0n
coninutul ei### e-oistJ& dup cum ce>a mai departe putem citi" I0ntocmai ca o8iectul dorinei i ca dorina 0nsi& la
rndul ei satis(acerea dorinei este i ea cu necesitate ce>a sin-ular& trector& cednd dorinei care se nate mereu din
nou& R o o8iecti>are ce rmne ne0ncetat 0n contradicie cu uni>ersalitatea su8iectului i care e totui ne0ncetat din
nou declanat& prin lipsa simit de su8iecti>itatea nemijlocit###J F alt not a dorinei este relaia cu o8iectul su&
relaia 0n care o8iectul e distrus" IRaportul dorinei (a de o8iect este 0nc 0n 0n
))/
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
tre-ime raport de distru-ere e-oist& R nu un raport constructi>J4)#
Accepia pe care o con(er Freud dorinei implic nota sin-ularitii& care nu este 0ns e;plicitat& deoarece preocu
parea 0ntemeietorului psihanali%ei este aici de ordin psiholo-ic& i nu (iloso(ic# Ca i 0n alte situaii& Freud distin-e cu
-rij planul 8iolo-ic de cel psiholo-ic& ne>oia :tre8uina< de dorin# 5rima& produs de o tensiune intern& se
satis(ace printro aciune adec>at :procurarea hranei& de e;emplu<; cea de a doua& dorina& presupune trirea
satis(acerii i e;istena urmelor mne%ice :Bedchtnisspuren< le-ate de aceasta# Dorina& ca pandant psihic al ne>oii&
const 0n reacti>area :reproducerea halucinatorie< a urmelor mne%ice ale satis(acerii# IDe 0ndat ce ne>oia reapare&
scrie Freud 0n capitolul (inal din 2nterpretarea >isului& capitol de sinte% teoretic a 0ntre-ii cri& se nate& datorit
le-turii sta8ilite 0nainte& o micare psihic menit s rein>esteasca ima-inea mne%ic a acelei percepii& adic s
recree%e situaia primei satis(aceriJ4/#
5entru a e;plicita sin-ularitatea dorinei incontiente 0n >i%iune (reudian& dorin 0n a8sena creia >isul adultului nu
se poate constitui& s trecem 0n re>ist 0ntrea-a -am a dorinelor care se reali%ea% oniric# 5rimul tip R dorinele
contiente& (ormate 0n timpul %ilei& dar care nu au putut (i satis(cute din cau%a unor circumstane e;terioare R pre
%int doar indirect un anume interes pentru (iloso(ia incontientului# Asemenea dorine dau coninut >iselor de tip in
(antil& 0n care coninutul mani(est i coninutul latent al >isului se suprapun& indi(erent dac ele apar la copii sau la
aduli# Aceste >ise repre%int reali%area halucinatorie& nede-hi%at a unei dorine nesatis(cute din timpul %ilei# 7ere
ali%area diurn a dorinei nu este cau%at de inter>enia cen%urii culturale# Cnd e;ploratorii 0n inuturi arctice& supui
unor pri>aiuni se>ere i di>erse& >isea% 0n timpul nopii 8ucuriile cminului& mese copioase sau muni de tutun&
(rustrarea compensat oniric e pro>ocat de condiiile limit 0n
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )),
care triesc i nu de o interdicie cultural# 2nteresul pe care) au aceste >ise pentru (iloso(ia incontientului e 0n
primul rnd istoric i metodolo-ic# 2storic& ele au (ost (olosite de Freud 0n lucrarea de sinte% F8er den 3raum :)*?)<
ca model pentru >isele ininteli-i8ile; metodolo-ic& >isele in(antile& ca reali%are nede-hi%at a unei dorine& pot (i uti
li%ate oricnd ca introducere la studiul >iselor 0n care coninutul mani(est este o de(ormare a coninutului latent& cu
alte cu>inte& a acelor >ise 0n care dorina se reali%ea% mascat& pentru c nu este acceptat de cen%ura cultural#
7ici dorinele diurne care nu se pot reali%a pentru c au (ost reprimate i crora >isul le o(er terenul unei satis(aceri
halucinatorii nu tre%esc interesul deose8it al (iloso(iei incontientului" ele sunt dorine care au acces la contiin& nu
contra>in normelor (undamentale ale culturii& dar se ciocnesc de cerine contrarii care le (ac imposi8il reali%area# Ci
sul doamnei& relatat de Freud 0n 2nterpretarea >iselor& creia o prieten 0i pre%int lo-odnicul& 0n(iea% situaia
diurn in>ersat; dei tnrul 8r8at ia (cut o impresie proast& aceea de a (i un om de du%in& respecti>a doamn nu
a (cut economie de elo-ii& ade>rul mani(estnduse apoi 0n plan oniric#
Dorinele incontiente& care in de prima copilrie i care se pot mani(esta la ni>elul contiinei doar 0n (orme de-hi
%ate& sunt sin-urele care merit atenia (iloso(iei incontientului& pentru c le >om re-si 0n produsele culturale ca
(actori etero-eni& impuri(icatori# Dorinele in(antile re(ulate& situate 0n centrul onirolo-iei (reudiene ca sursa
principal a >isului adultului& se impun (iloso(iei incontientului ca o8iect de studiu nu numai datorit sin-ularitii&
ci i datorit indestructi8ilitii lor" 0ntotdeauna acti>e& tin%nd spre e;primare& ele (olosesc 0n acest scop orice
coninut contient care le este (a>ora8il# I$le sunt& scrie Freud& asemeni titanilor din le-end& stri>ite din timpurile
ori-inare de muni uriai& pe care %eii 0n>in-tori iau aruncat asupra lor" spasmele mem8relor lor 0i mai cutremur i
ast%i din cnd 0n
))4
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
cndJ4,# 0n alt loc& Freud reia& 0n calitate de re(erin le-itimant& ideea lui 7iet%sche despre >is ca sin-ura
modalitate de acces la perioada primiti> a umanitii#
Anali%a dorinelor incontiente re>elate de >is e>idenia% caracterul lor sin-ular# Filo-enetic i onto-enetic :la Freud
onto-enia repet (ilo-enia<& este >or8a de dorine preculturale& innd de o ipotetic stare de natur& i 0n aceast
msur anticulturale# Cultura se poate edi(ica doar prin reprimarea unor ast(el de dorine# 0n Ciitorul unei ilu%ii&
Freud menionea% trei dintre ele" incestul& cani8alismul i crima# Dintre acestea& doar cani8alismul pare a (i un
primiti>ism deplin depit# Fora dorinelor incestuoase este 0nc puternic& (iecare indi>id retrind 0n copilria sa
constelaia a(ecti> pe care le-enda i apoi So(ocle leau asociat cu numele lui Bedip# Mai mult& capacitatea omului
de a tri 0n cultur depinde de modul 0n care reuete s re%ol>e situaia oedipian# 7e>ro%a constituie& dup Freud&
dis(uncia ce pro>ine dintrun eec al renunrii depline la dorinele incestuoase& din cramponarea de un (ra-ment de
natur pe care cultura nu) accept#
Fa de crim& cultura are o atitudine am8i-u# 2nter%is moral i juridic 0n toate culturile& ea este le-itimat 0n anu
mite situaii" rsturnri sociale majore :re>oluiile< sau r%8oaie# Ca i tendinele incestuoase& tendinele criminale
repudiate de cultur sau re(u-iat 0n incontient& de unde& 0n timpul nopii& se ridic& 0n (orme mai mult sau mai puin
de-hi%ate& la supra(a& prin intermediul >isului# 'i nu numai ne>roticii >isea% consumarea incestului sau eliminarea
unui ri>al sau ad>ersar& ci i oamenii (r simptome#
F alt cate-orie de dorine anticulturale se alimentea% din tendinele per>erse ale se;ualitii in(antile# Dac o prim
ipote% (reudian deri>a traumatismul i (i;aia erotic -eneratoare de ne>ro% dintro aciune seducti> a adulilor
:prini& alte rude apropiate& educatori<& 0m8o-irea e;perienei clinice a condus la ideea rmas de(initi> a e;is
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic ))1
tentei unei se;ualiti in(antile R surs de e;periene i (antasme pe care le de%>luie psihanali%a# Autoerotismul
de(initoriu pentru o parte considera8il a tendinelor se;ualitii in(antile poate (i -ndit din perspecti>a (iloso(iei
incontientului ca sin-ularitate# Fcndu) pe indi>id siei su(icient& autoerotismul repre%int& asemeni incestului sau
crimei& o tendin anticultural care& repudiat de treptata sociali%are a indi>idului& 0i -sete re(u-iu 0n incontient#
Ca i celelalte dorine anticulturale& dorinele per>erse ale copilriei se reacti>ea% 0n timpul somnului& mani(estndu
se oniric#
Deoarece (uncia >isului este de a proteja somnul& (uncie care se reali%ea% prin prelucrarea 0ntro halucinaie de o8i
cei >i%ual a (actorilor pertur8atori :e;citatori< e;terni i interni :tendinele instinctuale re(ulate de e;emplu<& 0ncer
carea dorinelor prohi8ite de a se impune contiinei& 0ncercare (acilitat de sl8irea cen%urii 0n timpul somnului&
conduce la de(ormarea lor prin procedeele tra>aliul >isului 0n aa (el 0nct s de>in nereco-nosci8ile# Mani(estarea
direct ar conduce la 0ntreruperea somnului& ceea ce se i 0ntmpl cnd (ora dorinei tinde s o impun 0ntro (orm
(rust :comarul<# 3ra>aliul >isului nu este un proces creator& ci un proces de traducere din lim8ajul coninutului
latent 0n lim8ajul coninutului mani(est# Cu alte cu>inte& di(erena de inteli-i8ilitate dintre coninutul mani(est :ceea
ce este accesi8il contiinei dintrun >is 0n momentul tre%irii< i coninutul latent care re%ult din interpretare& primul
(iind lacunar& incoerent& ininteli-i8il& spre deose8ire de cel din urm& care este complet& coerent& inteli-i8il& dar
necon>ena8il cen%urii culturale& indic (aptul c traducerea reali%at de tra>aliul >isului este un proces de 0nci(rare#
5aul Ricoeur a(irm 0n masi>a i e;celenta carte dedicat >alori(icrii (iloso(ice a psihanali%ei (reudiene R De
l'interpretation# $ssai sur Freud R c Iinterpretarea >isului este paradi-ma oricrei interpretri& pentru c >isul este
paradi-ma tuturor >icleniilor dorineiJ44# Se tie 0ns c I>icleniileJ dorinei care se e;prim prin simptomul
ne>rotic nu sunt cu
))A
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
nimic mai puin a8ile# Mai curnd& >isul este& dintre >icleniile dorinei& cea mai accesi8il 0nele-erii umane# $ste&
poate& moti>ul pentru care Freud a considerat c >isul repre%int calea re-al de acces la incontient# Fapt este c&
dei istoric Freud a desci(rat mai 0nti simptomul ne>rotic& ceea ce ia permis s 0nelea- i >isul ca un produs al
incontientului& interpretarea >isului a constituit prima de%>luire complet a articulaiilor tra>aliului incontientului#
5ri>ile-iul >isului 0n ce pri>ete accesul la incontient pro>ine 0n primul rnd din pre-nana mani(estrii proceselor
incontiente i& poate& nu 0n ultimul rnd& din (aptul e;istenei >iselor de tip in(antil& care traduc nede(ormat 0n plan
halucinatoriu o dorin diurn nesatis(cut#
Dintre I>icleniileJ pe care le (olosete tra>aliul >isului pentru a masca dorina incontient& condensarea i deplasa
rea sunt cele mai importante# $le pot (i re-site 0n toate produsele 0n care este pre%ent incontientul" >is& act ratat&
simptom& cu>nt de spirit& literatur& reli-ie& moral etc# 0n Coca8ularul psihanali%ei& Daplanche i 5ontalis numesc
condensarea Iuna din principalele modaliti de (uncionare a proceselor incontienteJ# De(ormarea produs de
condensare este de ordinul incompletitudinii" 0ntotdeauna coninutul mani(est al unui >is este mai concis dect
coninutul sau latent# Alt(el spus& o repre%entare din coninutul mani(est 0nlocuiete o serie 0ntrea- de repre%entri
din coninutul latent& prelundule ener-ia# 0n >isul despre injecia (cut 2rmei& >isul (ondator pentru tehnica
psihanalitic a interpretrii& 0n spatele personajului principal se ascund alte dou persoane& de la care 0mprumut
anumite caracteristici" soia lui Freud i o alt pacient a acestuia& mai interesant dect 2rma# Dr# M# din acelai >is
este Ipalid& (r 8ar8& chioaptJ# Doar paloarea aparine 0n realitate lui @oseph 6reuer& desemnat 0n >is prin dr#
M#& celelalte dou trsturi (iind 0mprumutate de la (ratele lui Freud# $lementul comun care a (cut cu putin
condensarea este un aspect moral" am8ii sau opus unei propuneri a lui Freud# 5entru a o(eri i e;em
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic ))+
ple culturale& (i-urile compo%ite 8ine cunoscute din mitolo-ie& (i-uri de(initorii 0n special pentru arta oriental& sunt
i ele produse ale condensrii" centaurul& cer8erul# Dup Gesiod& ultimul a>ea cinci%eci de capete& coam de erpi >ii
i coad de arpe#
Aciunea deplasrii& care se conju- cu cea a condensrii& echi>alea% cu o complet in>ersare a >alorilor" ceea ce 0n
coninutul latent este important apare 0n planul coninutului mani(est ca lipsit de importan& repre%entat prin detalii
minime R e>enimente recente sau pro>enind din copilrie& de cele mai multe ori indi(erente# 5re%ent 0n orice
produs la care particip incontientul& nu numai 0n >is& deplasarea poate (i 0nre-istrat i 0n opera de art# $ste ceea ce
0ntreprinde Freud 0n interpretarea dedicat statuii Moise de Michelan-elo# A8ordndo 0n mod declarat dup
modelul interpretrii >iselor& Freud 0i (i;ea% atenia asupra unor detalii lipsite de importan" po%iia ciudat a
ta8lelor de le-i i a de-etului arttor de la mna dreapt a pro(etului# 5e acest temei& 0ntemeietorul psihanali%ei
a>ansea% ipote%a c Moise nu este repre%entat 0n clipa 0n care& la co8orrea de pe muntele Sinai& indi-nat de
necredina poporului su se pre-tea s) pedepseasc& aa cum susinea majoritatea e;e-eilor& ci 0n momentul
imediat urmtor unui mare con(lict su(letesc# Furia care) 0mpin-ea spre o pedepsire >iolent a poporului su a (ost
0n(rnt de -rija pentru ta8lele de le-i& periclitate de aciunea inspirat de (urie41#
0ntruct ima-inea constituie modul de e;presie propriu >isului& ceea ce 0n lim8ajul psihanali%ei este desemnat prin
I(0-ura8ilitateJ sau Iluarea 0n considerare a (i-ura8ilitiiJ& coninutul latent >a (i ast(el restructurat 0nct s poat 0m
8rca hainele sen%orialitii& chiar dac e >or8a de cele mai a8stracte idei# Aceast I>iclenieJ a tra>aliului >isului
operea% o selecie asupra rami(icaiilor -ndurilor eseniale ale >isului& pre(erndule pe acelea apte de a (i
repre%entate >i%ual# Ast(el sunt a(ectate 0n special cone;iunile lo-ice dintre ideile >isului& 0nlocuite prin modaliti
inadec>ate de e;
)).
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
presie" le-tura cau%al prin ju;tapunere& elementele succednduse uneori 0n ordine in>ers& mai 0nti e(ectul i
apoi cau%a; disjuncia prin conjuncie; a8sena ne-aiei etc# 2ndiciu incon(iinda8il al triplei re-resii reali%ate de >is
:topic& (ormal i temporal<& (i-ura8ilitatea 0i 0ntreptrunde e(ectul cu cel al condensrii i deplasrii& orientndo&
de pild& pe cea din urm spre ima-ini su8stituti>e# 3ermenul aristocrat& arat Daplanche i 5ontalis& IalunecJ spre
cel de Ipo%iie 0naltJ care poate (i repre%entat printrun turn 0nalt#
0n s(rit& ultima mare >iclenie a tra>aliului >isului& ela8orarea secundar& 0ncearc s tear- urmele aciunii pri
melor trei& umplnd -olurile& eliminnd sau adu-nd elemente& pentru a con(eri coeren i inteli-i8ilitate sporite
coninutului mani(est# De(ormare a de(ormrilor& ela8orarea secundar se mani(est nu numai 0n >is& (o8ii& delir&
adic la ni>elul su(letului& ci i la ni>elul spiritului# Formarea anumitor sisteme de -ndire o presupun& a(irm Freud
0n 3otem i 3a8u# $ste >or8a mai ales de sistemele de -ndire primiti>e care nu e%it s sta8ileasc& 0n a8sena
cunoaterii raporturilor reale& raporturi ine;acte 0ntre (enomene#
7u putem 0ncheia trecerea 0n re>ist a mijloacelor onirice de 0nci(rare& (r a meniona sim8olismul ca un aspect
aparte al deplasrii# Dac ar e;ista doar un sim8olism uni>ersal sau -eneral& atunci misiunea interpretrii nu ar (i cu
mult mai di(icil dect demersul 8a%at pe crile de >ise# De alt(el& Freud a demonstrat 0n eseul Moti>ul ale-erii
casetei modul 0n care pot (i (olosite sim8olurile uni>ersale pentru a interpreta nu numai >ise& ci i operele literare#
Sim8olurile cheie& cum ar (i caseta& tcerea& cea de a treia (emeie din moti>ul ale-erii casetei sunt aplicate dramelor
shaYespeareene 7e-utorul din Ceneia i Re-ele Dear& unor 8asme i mituri& demonstrnduse c pro8lematica lor
pro(und este de (apt di(icultatea omului de ai accepta condiia de (iin muritoare# Ridicate >lurile sim8olurilor&
cea de a treia& asupra creia cade 0ntotdeauna ale-erea& se do>edete a (i nu cea
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic ))*
mai (rumoas i mai 0neleapt (emeie& %eia >ieii& ci 0nsi moartea& %eia morii& ne0ndurtoarea Atropos#
Din pcate& misiunea hermeneutului de >ise este mult 0n-reunat de e;istena sim8olurilor indi>iduale& care se
(ormea% pe parcursul istoriei in(antile a dorinei& 0n (uncie de circumstanele sin-ulare& niciodat a8sente dintro
ast(el de istorie# Sensul le poate (i desci(rat doar pe 8a%a asociaiilor creatorului lor& 0n cadrul psihanali%ei& deoarece
sin-ura condiie pe care tre8uie so 0ndeplineasc este sta8ilitatea le-turii dintre elementul sim8oli%at i elementul
sim8oli%ator& indi(erent de natura acestora# De aici i di(icultatea de a interpreta sim8olurile indi>iduale 0n opera
literar& 0n a8sena asociaiilor scriitorului& a8sen ce poate (i parial suplinit de utili%area 8io-ra(iei sale#
5rin accentul pe care) pune asupra sim8olurilor indi>iduale 0n dauna sim8olurilor uni>ersale sau -enerale& psiha
nali%a (reudian se apropie de cerina atri8uit de Constantin 7oica Ilo-icii lui GermesJ& care re(u% s ia 0n
considerare doar -eneralul& (orma -oal& pre(ernd (ormele semni(icati>e& 8a%ate pe relaia indi>idual-eneral"
IDo-ica lui Germes pleac de la 0ndurarea pentru cele ne0nsemnate i pentru ridicarea lor posi8il la -eneralJ4A#
Dac tra>aliul >isului cu toate I>icleniileJ sale urmrete 0nci(rarea dorinei in(antile re(ulate& 0n aa (el 0nct s nu
(ie recunoscut de cen%ur i s nu produc 0ntreruperea somnului& (iind simpl traducere a coninutului latent 0n
coninut mani(est& interpretarea >isului este demersul in>ers& deconstruirea de(ormrilor i mtilor impuse
coninutului latent& retraducerea coninutului mani(est 0n coninut latent& de%>luirea dorinei 0n toat cruditatea sa#
7u numai Iincontientul de josJ produce >ise& ci i Iincontientul de susJ# Cisele de pedepsire& cum le numete
Freud& e;prim i ele o dorin incontient& dar nu o dorin inter%is& ci o dorin a cen%urii culturale :supraeu<&
pro>ocat de o dorin re(ulat& ceea ce indic o participare mai important a cen%urii la (ormarea >isului# 5entru
(iloso(ia
)/?
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
incontientului& >isele de pedepsire produse de cen%ur pre%int un interes deose8it& constituind una din do>e%ile cele
mai clare ale e;istenei spiritului incontient# Dac actul ratat nea (amiliari%at cu ideea c re(ularea >i%ea% nu
numai tendinele inde%ira8ile cultural ale omului& ci i& 0n anumite situaii& tendine& coninuturi culturale& >isul ne
conduce un pas mai departe& spre ideea c normele culturale (undamentale care alctuiesc spiritul pot (i att
contiente& ct i incontiente# 5e de o parte& cen%ura cultural particip la majoritatea >iselor& impunnd& prin
tra>aliul >isului& de(ormarea& de-hi%area dorinei re(ulate; pe de alt parte& aceeai cen%ur apare 0n >isele de
pedepsire ca sursa dorinei incontiente pe care o e;prim >isul& adic 0n calitate de coautor principal# Capitolul patru
>a (i 0n 0ntre-ime dedicat spiritului incontient#
+# Germeneutica simptomului ne>rotic# Dorina i le-ea
Asemeni actului ratat sau >isului& simptomul ne>rotic are un sens& chiar dac de cele mai multe ori este >or8a de un
sens ascuns& la care se ajun-e cu di(icultate# 0n ecuaia iinui (enomen cu sens& contri8uia somatic nu deine&
con(orm concepiei lui Freud& o importan decisi>& pentru actul ratat& de pild& Iran-ulJ somaticului (iind doar de
condiie (a>ori%ant# 5e primul plan se situea% (actorii su(leteti i spirituali& nu cei somatici# C aa stau lucrurile i
0n ca%ul ne>ro%ei o ilustrea% concludent noiunea de Idisponi8ilitate somaticJ# $;primarea sim8olic a con(lictului
psihic 0n isterie :con>ersia< Iale-eJ un anumit or-an datorit particularitilor sale 0nnscute sau do8ndite pe
parcursul istoriei indi>iduale# Corporalul o(er doar terenul de mani(estare& nu este constituti> con(lictului pato-en#
Dora& 8ine cunoscuta pacient a lui Freud& 0i locali%ea% simptomele :a(onie& tuse< 0n %ona oral :-ur& aparat
(onator<& pentru c 0n copi
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )/)
lrie a (ost o ade>rat Isu-toareJ& e;ercitnd susinut i prelun-it %ona oral#
0ntruct psihanali%a este 0n primul rnd o psihoterapie R descoperirea incontientului 0n accepie contemporan se
datorea% e;perienei clinice& iar toate 0nnoirile teoretice ulterioare au& de asemenea& o 8a% clinic :>e%i capitolul 2<
R& ideea despre simptomul ne>rotic ca (enomen cu sens are o importan deose8it& mult mai mare dect
considerarea >isului sau a actului ratat ca (enomene cu sens# Spre deose8ire de psihiatria epocii :9raepelin<& pentru
care orice dis(uncie psihic a>ea un su8strat or-anic& (iind 0n (ond o 8oal a creierului& Freud scoate ne>ro%a de su8
incidena somaticului i& odat cu ea& psihanali%a din cadrul medicinii# IAadar& a8ia cu preul a8andonrii corpului&
scrie @ean Staro8insYi& incontientul de>ine deintorul unui lim8aj i productorul de palimseste sau de re8usuri
o(erite de aici 0nainte unei acti>iti de desci(rare# 0ncetnd s mai ai8 ca surs e;clusi> >iaa corpului&
incontientul iese de su8 competena e;clusi> a unei an-ajri medicale i ine de o hermeneuticJ4+#
Simetria 0ntre simptomul ne>rotic& pe de o parte& i actul ratat sau >is& pe de alt parte& nu este epui%at de pro8lema
sensului# $;ist de asemenea o identitate structural" i 0n ca%ul simptomului anali%a re-sete un coninut mani(est
i un coninut latent& 0ntreptrunse la ni>elul coninutului mani(est# De aici decur-e c hermeneutica simptomului nu
di(er prin nimic de hermeneutica >isului# Faptul este su8liniat i de Ftto Fenichel& autorul unei e;celente lucrri de
sinte% dedicat teoriei psihanalitice a ne>ro%elor" I5osi8ilitatea mai sus menionat de a retrans(orma lim8ajul
somatic al simptomului de con>ersie 0n lim8aj uman este cu deose8ire e>ident 0n marea cri% isteric& de>enit o
raritate 0n %ilele noastre# Aceste cri%e sunt e;presia pantomimic a unor (antasme& uneori complicate# $le pot (i
anali%ate 0n detaliu& asemeni unui >is& mecanismele de de(ormare (iind identice cu cele ale >isuluiJ4.#
)//
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
Aceeai idee (usese susinut de Freud 0n ce pri>ete o8sesiile" IRepre%entrile o8sesi>e apar& dup cum se tie& ca
(iind nemoti>ate sau a8surde& ca i coninutul >iselor noastreJ4*# 0ns& ca i 0n ca%ul >isului& ideile o8sesi>e cele mai
a8surde pot (i 0nelese& continu Freud& dac reuim s re(acem le-tura dintre ele i e>enimentele >ieii pacientului&
>eri-a lips (iind scu(undat 0n incontient# S ne oprim& 0mpreun cu Freud& mai 0nti asupra unui e;emplu su(icient
de transparent# $ste >or8a de impulsurile sinuci-ae ale omului cu o8olani# Coninutul mani(est al unuia dintre ele
este urmtorul" I5este imperati>ul de a promo>a e;amenul 0n prima sesiune poi trece& dar ce >ei (ace dac >ei primi
din interior ordinul de ai tia -tul cu 8riciulQ $l a o8ser>at imediat c acest ordin intra deja 0n >i-oare& sa
precipitat ctre dulap pentru a lua 8riciul& apoi 0ns a -ndit" I7u& asta ar (i prea simplu# 3re8uie s te duci s o omori
pe 8trnJ# Apoi& din cau%a spaimei& a c%ut pe podea#L1?# 0n plin sesiune de e;amene& pacientul lui Freud simte
lipsa iu8itei sale& care tre8uise s prseasc Ciena pentru ai 0n-riji 8unica 8olna># Fa de aceast (rustrare& omul
cu o8olani reacionea% 0n primul moment printrun acces de (urie incontient :IAhM a >rea so omor pe aceast
8trn care ma lipsit de iu8ita meaJ#<& urmat imediat de pedeapsa pentru ast(el de -nduri" sinuciderea# De(ormarea
din simptom re%id 0n in>ersarea dintre cau% i e(ect& 0n contienti%area secundar a cau%ei nemulumirii i 0n
Ii%olareaJ cau%ei de e(ect#
0nainte de a ne re(eri la o alt asemnare 0ntre simptom i >is sau act ratat& cea pri>itoare la natura ideilor latente care
le su80ntind& asemnare de prim interes pentru (iloso(ia incontientului 0n msura 0n care >om re-si aceleai idei la
tente :comple;ul Fedip< i 0n literatur& s e>ideniem i aspectele care le separ# 7ecesitatea unui ast(el de demers
este impus mai ales de acu%aiile aduse psihanali%ei c ar (i ters orice deose8ire dintre sntatea i 8oala psihic#
Aa cum 0ntemeietorul psihanali%ei a>ea cunotin clar de
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )/,
di(erena dintre >is i opera literar& talentul artistic carei con(er ultimei spiritualitate (iind inaccesi8il demersului
psihanalitic& tot ast(el nui erau strine deose8irile dintre actul ratat :psihopatolo-ia >ieii cotidiene< i simptomul
ne>rotic# 0n timp ce primul a(ectea% pasa-er (uncii psihice neeseniale& ultimul pertur8 dura8il (uncii psihice
>itale& cum ar (i simul realitii& capacitatea de relaionare social& per(ormana pro(esional etc# 0n plan e;istenial&
speci(icul simptomului se traduce prin su(erin& 0n acest ca% incontientul (iind cu ade>rat pato-en# Re%ultatul unei
psihanali%e reuite& al unei psihanali%e care a 0n>ins ne>ro%a& echi>alea% cu redo8ndirea capacitii de a iu8i i de a
munci#
Sensul simptomului este dat& ca i sensul actului ratat sau >isului& de con(lictul dintre su(let i spirit# Dincolo de
di>ersitatea simptomelor reunite su8 cate-oria nosolo-ic de ne>ro% :an-oase& (o8ii& con>ersii& o8sesii& compulsii<&
simptome pe care contiina le 0nre-istrea%& dar nu le 0nele-e& dincolo de di(erenele dintre cele dou mari tipuri de
ne>ro%e R isteria i ne>ro%a o8sesional R& psihanali%a (reudian re-sete aceeai constelaie ideatic i a(ecti>
incontient& numit printrun termen consacrat Icomple; FedipJ# =na din propo%iiile eseniale ale psihopatolo-iei
psihanalitice desemnea% comple;ul Fedip drept Icomple;ul central al ne>ro%eiJ#
Aa cum tendinele incestuoase pe care copilul le mani(est (a de printele de se; opus i corelati>ele atitudinii
ostile (a de printele de acelai se;& tendine i atitudini care dau coninut comple;ului Fedip 0n (orma sa
Ipo%iti>J& descris i de So(ocle 0n al su Fedip& repre%int culmea de%>oltrii se;ualitii in(antile& tot ast(el
depirea comple;ului Fedip repre%int 0ncununarea e(orturilor de prelucrare cultural a instinctelor i a dorinelor
pe care acestea le alimentea%#
Aciunea restricti> a le-ii culturale 0ndreptat 0mpotri>a satis(acerii nelimitate a dorinei 0i 0ncepe aciunea 0nc din
primele (a%e ale >ieii umane# Mai 0nti 0nrcarea i apoi
)/4
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
controlul s(mcterelor amendea% considera8il aciunea principiului plcerii# 0ns a8ia interiori%area ta8uului
incestului marchea% trecerea de(initi> de la natur la cultur& tiut (iind c una din notele care de(inesc omul ca
(iin cultural& delimitndu) de restul >ieuitoarelor& este tocmai inter%icerea incestului# De aceea& nu tre8uie s ne
mire (aptul c acest pas uria i decisi> de la natur la cultur pe care copilul 0l (ace doar 0n trei ani :0ntre trei i ase
ani<& 0n timp ce& (ilo-enetic& umanitatea a a>ut ne>oie de mii de ani pentru acelai proces& pro>oac attea pertur8ri
ale >ieii su(leteti i spirituale& pertur8ri cunoscute su8 numele de ne>ro%#
+#)# Comple;ul Fedip 0n isterie
5entru a rspunde la ine>ita8ila 0ntre8are ICum tre8uie 0neleas mai concret ideea c sensul ne>ro%ei este le-at de
comple;ul FedipQJ ne putem re(eri mai 0nti la isterie& unde sensul oedipian al simptomului e mai accesi8il# Anali%a
cri%ei isterice prin metoda interpretrii >isului scoate la i>eal e>enimente uitate i (antasme construite 0n jurul aces
tor e>enimente& a(irm Fenichel# 2deile latente ale simptomului Irepre%int e;presii de(ormate ale comple;ului Fedip
i a deri>atelor aceluiai comple;# Cteodat cri%a 0i trdea% caracterul se;ual i se termin printrun >erita8il or
-asm### 0n alte ca%uri& cri%a nu are aceast semni(icaie& dar poate pune 0n scen anumite aspecte ale sarcinii sau
naterii# $;emplul clasic pentru aceasta este pseudosarcina istericJ1)#
5artea de natur din con(lictul isteric o repre%int ataamentul e;cesi> (a de ale-erea de o8iect incestuoas :prin
tele de se; opus<& 0n termeni psihanalitici I(i;aiaJ (a de acest o8iect reali%at 0n (a%a (alic a de%>oltrii li8idoului#
Contraponderea cultural o constituie interdicia incestului& una din normele (undamentale ale culturii# 2stericul
rmne suspendat 0ntre natur i cultur& ne(iind capa8il nici s
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )/1
a8andone%e ataamentele incestuoase ale copilriei& nici s accepte pe deplin norma cultural# Dupta incontient
dintre aceste (ore opuse produce simptomul# Datorit puternicelor (i;aii incontiente (a de primele o8iecte ale
iu8irii& istericul re>ine la ele cnd >iaa a(ecti> i se;ual de adult 0l de%ilu%ionea%# Con(lictul in(antil dintre dorina
incestuoas i inter%icerea sa cultural este reacti>at i se re%ol> 0n simptom# Ca (ormaiune de compromis a unor
(ore opuse& simptomul le satis(ace pe amndou& 0n isterie pe primul plan situnduse de o8icei satis(acerea dorinei#
7u 0ntotdeauna le-tura dintre comple;ul Fedip i simptomul isteric este direct i nemijlocit accesi8il anali%ei&
0ntre (antasmele oedipiene ori-inare i simptomul adultului se inserea% adesea una sau mai multe (ormaiuni
intermediare# $le pot (i& cum arat Fenichel& de natur -enital :ideea de sarcin sau natere< sau de natur
pre-enital# =n e;emplu o(erit de acelai Fenichel ilustrea% (oarte clar ultima situaie" -reurile i >omismentele
unei paciente nu apreau dect dup ce mnca pete# 5acienta 0i e;plica simptomele ca (iind o reacie la cru%imea
pe care o presupunea actul de a mnca animalele i 0n special peti& pentru c acestea au su(erit :intestinul petelui se
numete 0n -erman& lim8a pacientei& ISeeleJ& care 0nseamn i su(let<# 0ns& cum tatl pacientei era mort& anali%a a
artat c& printro succesiune de mijlociri& a mnca pete& care a>ea Seele& echi>ala cu a mnca su(letul :Seele<
tatlui& ceea ce repre%enta o de(ormare oral a ideii de uniune se;ual cu el# F pri>ire din perspecti>a relaiei narur
cultur asupra acestui simptom re-sete att tendina incestuoas ct i interdicia ei e;primat de re-ur-itarea
alimentului cu >aloare sim8olic#
+#/# Sensul (o8iei micului Gans
Dac ne>ro%a este una din (ormele con(lictului dintre natur i cultur& dintre instincte :sine< i eu& acest con(lict nu
)/A
"nMt
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
apare a8ia 0n anii aduli ai omului& ci este constituti> e>oluiei sale onto-enetice# 0n termeni psihanalitici& ne>ro%a
adultului reeditea% ne>ro%a copilului& alt(el spus nu e;ist ne>ro% a anilor maturitii& (r o ne>ro% a anilor
copilriei# 5e aceast idee& dedus din e;periena psihoterapeutic se 8a%ea% cura psihanalitic" 0n cadrul relaiei cu
analistul& pacientul retriete corecti> ne>ro%a sa in(antil su8 (orma ne>ro%ei de trans(er# Modi(icarea de
personalitate se produce& 0n ca%ul unei psihanali%e reuite& la ni>elul (undamentelor& ceea ce elimin cau%ele
structurale ale simptomelor# Fantasmele plsmuitonlor de romane tiini(ico(antastice despre micarea li8er 0n timp&
mai ales despre re>enirea 0n trecut& de>in 0n terapia psihanalitic realitate# Ca 0ntrun act iniiatic temporal& cel
anali%at plonjea% 0n propriul trecut& chiar 0n preistoria sa& pe care) retriete aie>ea# Celelalte personaje ale
trecutului sunt 0ntruchipate simultan sau succesi> de psihanalist& care& prin interpretrile sale& contienti%ea% i
corectea% -reelile trecutului#
0n msura 0n care ne>ro%a adultului repet ne>ro%a copilului& este mai a>antajos din perspecti>a cunoaterii sensului
simptomului i a le-turii sale nemijlocite :isterie< sau mijlocite :ne>ro%a o8sesional<& cu comple;ul Fedip& s ne
adresm ori-inalului dect copiei sale tr%ii# 5rintre ca%urile cele8re e;puse de Freud e;ist unul R ca%ul micului
Gans R care surprinde apariia ne>ro%ei in(antile& descrie tratamentul acesteia i re%ultatul su (a>ora8il# 5entru
prima dat 0n istoria psihanali%ei& un copil de>enea 0n mod nemijlocit i cu deplin succes o8iectul tratamentului i
cercetrii psihanalitice# Dei de atunci :)*?.<& literatura psihanalitic sa 0m8o-it cu numeroase ca%uri de acest (el&
constituinduse chiar o 8ran aparte dedicat copilului& ca%ul micului Gans rmne o paradi-m# Din punctul de
>edere al interesului nostru& el este pe deplin edi(icator pentru sensul oedipian al simptomului ne>rotic# De alt(el&
>om re-si aici e;celent ilustrate toate principiile hermeneuticii psihanalitice a simptomului#
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )/+
Freud ine s su8linie%e c 8ieelul de cinci ani& pe care) tratea% prin intermediul tatlui su& Ma; Bra(& un apropi
at al cercului psihanalitic >iene%& este pe deplin sntos somatic& (o8ia sa (iind un simptom cu determinare strict psi
hic" I## #Gans nu este ceea ce se 0nele-e de re-ul printrun copil de-enerat& 0nclinat ereditar spre ne>ro%& ci&
dimpotri>& este din punct de >edere corporal 8ine constituit& este >esel i o companie plcut& un spirit deschis###J1/
Aceste rnduri >i%ea% concepia psihiatric a >remii care& pus 0n (aa ca%ului micului Gans& ar (i atri8uit dis(uncia
sa unei de-enerescente ereditare#
Dei dotat cu o constituie ro8ust& micul Gans se 0m8oln>ete psihic& de%>oltnd un comportament nemoti>at la
prima >edere# Dup o perioad 0n care teama repre%int starea dominant R 0ntro %i& cnd se plim8a cu 8ona 0n
parc& 0ncepe s pln- i cere s (ie dus acas pentru a (i alintat de mama sa; seara nu >rea s se separe de mam& 0i e
(ric& dar nu tie de ce R i%8ucnete (o8ia# Dui Gans 0i este (ric nu (ie mucat pe strad de un cal& acesta ar putea
chiar s intre seara 0n camera sa# 0n momentele de ma;im intensitate& Gans re(u% sJ mai ias pe strad sau 0n curte&
rmnnd 0n 8alcon# Se mani(est i alte (o8ii adiacente" la -rdina %oolo-ic& 0i e (ric de animalele mari; de
asemenea& 0i e (ric de camioanele 0ncrcate cu multe pachete i de posi8ila pr8uire a calului# Coninutul mani(est
al (o8iilor e pe deplin ermetic pentru contiin& 0n 0ntre-ime a8surd& 0n msura 0n care Gans nu a a>ut e;periene
ne-ati>e cu >reunul din animalele sau o8iectele care 0i inspir (ric# Sensul& coninutul latent& este dat de constelaia
oedipian& de tendinele oedipiene anticulturale i de lupta culturii 0mpotri>a lor#
Mani(estrile& interesele& -ndurile i (antasmele care apar 0ncepnd cu >rsta de trei ani i jumtate& momentul 0n
care tatl pacientului 0i 0ncepe notaiile& justi(ic pe deplin a(irmaia lui Freud despre Gans ca (iind Iun mic FedipJ#
Fantasma cu -ira(ele& pe care Gans o are 0ntro noapte& ilustrea% cel puin 0n parte& curenii a(ecti>i din cadrul
triun-hi
)/.
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
ului oedipian" I7oaptea erau 0n camer o -ira( mare i una i(onat i cea mare a ipat& pentru c am luato pe cea
i(onat# Atunci ea a 0nceput s ipe 0ncontinuu i apoi eu mam ae%at pe -ira(a i(onatJ1,# 5lanul ima-inar re(lect
att tandreea i dorina pe care o nutrete pentru mam R 0n timpul nopii lui Gans i sa (cut dor de desmierdrile
i or-anul -enital al mamei :-ira(a i(onat< R& ct i inter>enia interdicti> a tatlui :-ira(a cea mare<#
Fo8ia (a de cai e;prim de(ormat con(lictul am8i>alenei a(ecti>e (a de tat# Acesta nu este doar o8iectul iu8irii&
ci i un ri>al& (a de care Gans simte -elo%ie i ostilitate& 0ns cum sentimentele ne-ati>e sunt re(ulate de senti
mentele po%iti>e& precum i de raportul de (ore 0ntre tat i (iu& de(a>ora8il celui din urm& ele se >or e;prima 0n
le-tur cu un o8iect de su8stituie R calul# Alturi de re(ulare& (o8ia presupune proiectarea i deplasarea a(ectului#
A-resi>itatea lui Gans este mai 0nti proiectat asupra tatlui& resimit ast(el ca ostil& i apoi deplasat asupra calului#
Frica de a (i mucat pe strad de un cal e;prim (rica de castrare ca o pedeaps patern pentru acti>itile saie
autoerotice le-ate de dorina pentru mam# Ca ri>al& tatl este instana interdicti> i puniti># Frica de animalele
mari de la -rdina %oolo-ic este o alt (orm pe care o 0m8rac (rica de castrare" disproporia dintre penisul acestora
i penisul su 0i induce teama c ar (i (ost castrat# Din (rica de posi8ila pr8uire a calului transpare dorina lui Gans
ca tatl su s cad& adic s moar& (apt con(irmat de u(l act simptomatic" discutnd cu tatl su acest su8iect& Gans
arunc jos un cal jucrie pe care) inea 0n mn#
+#,# 7e>ro%a ca ne-ati> al per>ersiunii \
Dup ce descoper c sensul unuia din simptomele Dorei R Ituea ner>oasJ R este o (antasm se;ual incontien
t& Freud enun propo%iia de>enit 0ntre timp clasic" I5si
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )/*
hone>ro%ele sunt ne-ati>ul per>ersiunilor# Forele motrice pentru construirea simptomului isteric sunt (urni%ate nu
numai de se;ualitatea normal re(ulat& ci i de tendinele per>erse incontienteJ14# 2denti(icnduse cu doamna 9#&
amanta tatlui ei& Dora (antasmea% incontient o situaie de satis(acie se;ual per os& cum spune Freud& 0n termeni
moderni& (ellatio#
Dac Ine-ati>ulJ per>ersiunii 0nseamn att ne-area per>ersiunii& adic re(ularea tendinelor per>erse& 0mpin-erea lor
0n incontient& ceea ce este speci(ic istericilor& ct i in>ersulper>ersiunii& construirea unei atitudini sau a unui com
portament opuse tendinei per>erse& atitudine sau comportament pe deplin acceptate social :curenie&
contiincio%itate& punctualitate& politee 0n locul murdriei& de%ordinii& a-resi>itii<& aa cum se 0ntmpl 0n ca%ul
o8sesionalilor& atunci a>em ima-inea cea mai intuiti> a ne>ro%ei ca re%ol>are de(ectuoas a con(lictului dintre
natur i cultur# Cci ceea ce din perspecti> cultural e numit per>ersiune& denumire care conine o judecat de
>aloare ne-ati>& constituie tendine intrinseci ale naturii umane#
0n candoarea sa& copilul mani(est aceste tendine (r reinere& ca o cutare de plcere nelimitat ce urmea% a (i
o8inut& 0n succesiune& din e;ercitarea %onelor ero-ene :oral& anal& (alic< acti>ate iniial de satis(acerea ne>oilor
alimentare sau de e;creie# Din punctul de >edere al normelor culturale& el este aa cum spunea Freud& un Iper>ers
polimor(# Restriciile culturale& al cror purttor este (amilia& >or arunca 0n incontient& pe rnd& tot ceea ce cultura nu
accept din se;ualitatea in(antil#
Re>enind la Dora& pacienta lui Freud& se poate spune c o e;ercitare (oarte intens 0n prima copilrie a %onei orale a
lsat urme 0n incontient :I(i;aiiJ la acest tip de plcere<& care la maturitate au alimentat (antasmele per>erse# I2at
c aceast (antasm per>ers& e;trem de ocant& despre su-erea penisului are cea mai candid ori-ine; ea este
re(acerea unei impresii pe care o putem numi preistoric; impresia
),?
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
su-arului a(lat la snul mamei sau al doicii## &J11 Simptomul Itusei ner>oaseJ apare ca o (ormaiune de compromis
0ntre (antasma incontient i interdicia ei#
+#4# Comple;ul Fedip 0n ne>ro%a o8sesional
Relaia dintre simptom i constelaia oedipian este mult mai complicat 0n ca%ul ne>ro%ei o8sesionale# Con(lictul
(iind 0n esen acelai& di(erena (a de isterie re%id 0n modalitatea de a) soluiona# 0n copilrie& tendinele
oedipiene sunt com8tute nu prin re(ulare& aa cum se 0ntmpl la isterici& ci prin re-resie la stadiul anterior de
e>oluie al li8idoului; de la stadiul (alie se re>ine la stadiul sadicanal# De aici ima-inea stranie i derutant pe care o
o(er uneori ne>ro%a o8sesional& care reacti>ea% con(lictele in(antile prin satis(acerea (antasmatic a dorinelor
oedipiene 0n manier sadicanal caracteri%at de a-resi>itate& cru%ime#
=nul din e;emplele o(erite de Fenichel& ocant pentru pro(ani& este pe deplin concludent 0n acest sens# $ste >or8a de
un pacient dominat de dou o8sesii" de cte ori >edea o (emeie& se simea o8li-at s -ndeasc" IA putea ucide
aceast (emeieJ& iar cnd >edea un cuit& Ia putea smi tai penisulJ# Sensul incontient al primei o8sesii& re>elat de
anali%& este& la un prim ni>el& dorina de ai ucide mama; e;tensia acestei dorine la toate (emeile constituie o de(or
mare prin -enerali%are; la un al doilea ni>el de pro(un%ime& dorina uci-a ascundea su8 (orma sa crud ataamentul
incestuos (a de mam# Cea de a doua o8sesie a acestui simptom 8i(a%ic e;prim destul de transparent pedeapsa
pentru dorinele incestuoase1A#
C a-resi>itatea ca trstur de(initorie pentru stadiul sadicanal caracteri%ea% -ndirea i comportamentul o8se
sionalilor o demonstrea% printre altele& un simptom cele8ru R marea temere o8sesi> a Iomului cu o8olaniJ&
pacientul
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic ),)
lui Freud# Apelul la tratamentul psihanalitic ia (ost impus tocmai de coninutul a8erant al simptomului# Concentrat&
ca o(ier 0n re%er>& dr# Doren% ia cunotin prin intermediul unui cole- de o -roa%nic pedeaps oriental" peste
(esele condamnatului se aplic un >as cu o8olani& care ptrund s(redelind 0n anus# 2mediat& pacientul sa -ndit c o
ast(el de pedeaps sar putea aplica unor persoane dra-i R tatlui su i prietenei sale# =lterior& -ndul iniial sa
trans(ormat 0n o8sesie# 0n momentul apariiei simptomului& tatl pacientului era mort de nou ani#
5e parcursul >ieii& dr# Doren% sa -ndit de mai multe ori c tatl su ar putea muri# Da doispre%ece ani& 0ndr-ostit
de sora unui prieten care nu era su(icient de a(ectuoas cu el& ia trecut prin minte c dac i sar 0ntmpla o
nenorocire& de e;emplu si moar tatl& mica prieten ar de>eni mai tandr# Cu ase luni 0nainte de moartea tatlui&
ia >enit ideea" Idac moare tata >oi a>ea mijloacele necesare pentru a m cstori cu doamna XJ& pentru ca apoi s
se autopedepseasc dorind ca tatl s) de%moteneasc# 0n s(rit& 0n %iua premer-toare morii tatlui ia %is"
ISunt pe punctul de a pierde ce am mai scump pe lumeJ& adu-nd apoi" IDa& dar doamna X 0mi este mai dra-J#
5ersistena -ndurilor uci-ae la adresa tatlui indic (aptul c relaia cu tatl a (ost decisi> pentru apariia ne>ro%ei#
Con(orm ipote%ei lui Freud& 0n jurul >rstei de ase ani pacientul (usese aspru pedepsit de tatl su pentru acti>iti
mastur8atorii# 5edeapsa a pus capt acti>itilor autoerotice speci(ice pentru comple;ul Fedip& dar 0n acelai timp a
dat natere unui resentiment dura8il (a de tat i& mai ales& a constituit o8stacolul decisi> care a pro>ocat re-resia la
stadiul sadicanal# Aadar& nu numai datorit resentimentului& ci 0n special datorit particularitilor mentale ale
stadiului sadicanal& -ndurile omului cu o8olani la adresa tatlui su sunt uneori att de crude& de distru-toare#
Aceeai atitudine o mani(est dr# Doren% (a de iu8it& (r ca 0n istoria relaiilor lor s e;iste >reun e>eniment trau
),/
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
matic# A-resi>itatea sa 0m8rac (orme distructi>e nu numai 0n o8sesia declanat de relatarea pedepsei orientale& ci i
0n alte simptome# 0ntro >acan de >ar pe care o petrece 0mpreun cu prietena sa i care de8utea% cu o ne0nele-ere&
pacientul lui Freud produce mai multe simptome alimentate de tendine a-resi>e incontiente 0ndreptate 0mpotri>a ei#
Compulsia de a o proteja& care apare 0n timpul unei plim8ri cu >aporul& a>ea drept coninut mani(est ideea Inu
tre8uie s i se 0ntmple ce>aJ& iar 0n plan comportamental insistenele ca Bisela si pun -lu-a# 2deea latent a
simptomului& (a de care coninutul mani(est repre%int o aprare& a>ea sensul contrar# F alt compulsie R cea de a
numra 0n timpul (urtunilor pn la 4? sau 1? R are ca su8strat (rica (a de un pericol de moarte" dorina
incontient ca iu8ita sa s moar sauNi (rica de pedeaps pentru -ndurile sale rele# I###'tim c tendinele ostile ale
pacientului nostru sunt e;trem de >iolente& asemntoare unei (urii (r sens i deci considerm c& 0n ciuda 0mpcrii
ulterioare cu doamna& aceast (urie a contri8uit 0n continuare la (ormarea de o8sesiiJ& comentea% Freud
mani(estrile maladi>e ale pacientului su1+#
0n acelai conte;t e;istenial i psiholo-ic& pacientul produce un interesant simptom 0n doi timpi& care e;prim i el o
trstur deri>at din re-resia la stadiul sadicanal" o puternic am8i>alen a(ecti> (a de iu8ita sa# A(lnduse pe
strad 0n %iua plecrii acesteia& lo>ete cu piciorul o piatr& pe care se simte constrns interior s o 0nlture pentru a
e>ita un accident al prietenei sale& care urma s treac prin acelai loc& peste cte>a ore& cu trsura# Dup cte>a
minute& ia spus c -estul su este a8surd i& din nou constrns interior& a reae%at piatra 0n mijlocul str%ii# Ast(el de
acte compulsionale 0n doi timpi& 0n care primul este anulat de cel de al doilea sunt& scrie Freud& (enomene tipice 0n
ne>ro%a o8sesional# IDesi-ur& -ndirea contient a 8olna>ului le 0nele-e -reit& atri8uindule o moti>aie
secundar& le raionali%ea%# Sensul lor real e repre%entat de (aptul c ele e;prim con(lictul dintre dou tendine
opuse i de intensiti aproa
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic ),,
pe e-ale& tendine care sunt& dup e;periena mea& o opo%iie dintre dra-oste i urJ1.#
$;ist i o do>ad Iaproape e;perimentalJ& cum o numete Fenichel& despre relaia esenial dintre ne>ro%a o8se
sional i re-resia la stadiul sadicanal al de%>oltrii li8idoului# 0n studiul 5redispo%iia la ne>ro%a ohsesional&
Freud descrie ca%ul unei paciente care 0nlocuiete 8rusc o ne>ro% de an-oas& de care su(erise timp de ci>a ani& cu
o ne>ro% o8sesional -ra># 5rima ne>ro% a aprut dup ani 8uni de >ia echili8rat i satis(ctoare& ca reacie la
o (rustraie majora R imposi8ilitatea de a a>ea copii cu 8r8atul pe care 0l iu8ea& soul ei# Con(lictul pato-en a a>ut
ca termeni opui tendinele erotice& e;primate (antasmatic& asociate dorinei de a a>ea copii& pe de o parte& i normele
morale re(eritoare la (idelitate i (amilie& pe de alt parte# Cea de a doua ne>ro% a aprut dup de>alori%area >ieii
-enitale& cau%at de impotena soului# 5rincipalele simptome erau Io peni8il o8sesie de a se spla### i msuri
pre>enti>e (oarte ener-ice contra unor -ra>e prejudicii pe care ceilali lear putea su(eri din partea sa& adic din
(ormaiuni reacionale contra impulsurilor eroticoanale i sadiceJ1*#
0n aceeai serie de (apte se 0nscriu& susine Freud& i modi(icrile caracteriale care inter>in la unele (emei dup me
nopau%& adic dup renunarea la (uncia -enital# 3inerele (emei -raioase& soiile iu8itoare i mamele tandre se
trans(orm& odat cu >rsta a treia& 0n persoane a-resi>e& scitoare& meschine i a>are& mani(estnd trsturi de
caracter care in de stadiul sadicanal# Cu alte cu>inte& renunarea din moti>e 8iolo-ice la acti>itatea -enital produce
re-resia la stadiul anterior stadiului -enital# Freud su8linia%& parc pentru ai 0ntri a(irmaiile& c (enomenul
de>oluti> amintit nu a scpat ochiului a-er al scriitorilor satirici& care au (ructi(icat 8o-ata surs de comic pe care o
repre%int#
Cititorul care a urmrit pn aici de%>oltrile noastre se >a 0ntre8a desi-ur care sunt (actorii ce impun di(erenele
dintre isterie i ne>ro%a o8sesional# De ce 0n (aa aceluiai
),4
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
con(lict& cel oedipian& unii :istericii< ale- re(ularea acestuia& iar alii :o8sesionalii< re-resia la stadiul sadicanal& care
precede stadiul (alie pe terenul cruia se de%>olt con(lictul oedipian# 3erminolo-ia psihanalitic numete aceast
0ntre8are Ipro8lema ale-erii ne>ro%eiJ#
0ntruct re-resia la stadiul sadicanal este caracteristic pentru ne>ro%a o8sesional& Iale-erea ne>ro%eiJ e determi
nat de (actori care (a>ori%ea% re-resia# Cel mai important dintre ei este (i;aia la stadiul sadicanal# ICu ct (i;aia
e mai puternic& cu att este mai (acil re-resiaJ& a(irm Fenichel re%umnd teoria psihanalitic# Condiiile care (a
>ori%ea% (i;aia sunt di>erse& aciunea lor putnduse suma# =n -rad sporit de ero-enitate a %onei anale contri8uie&
ca dimensiune constituional& la reali%area (i;aiei# Satis(aciile e;a-erate& precum i (rustraiile se>ere ale
erotismului anal joac un rol important 0n constituirea (i;aiei# De asemenea& alternana unor satis(acii e;a-erate cu
(rustraii e;a-erate& ca reacie la primele& are importana ei#
2n(luenele culturale sunt pre%ente implicit sau e;plicit 0nc din aceast (a% a de%>oltrii li8idinale# Cu e;cepia
(actorului constituional& care nu e 0ns (atal& toate celelalte condiii (a>ori%ante ale (i;aiei presupun in(luenele
culturale e;ercitate de (amilie# Att satis(aciile e;a-erate& ct i (rustraiile e;a-erate sau alternana lor sunt cu
putin doar 0n cadrul mediului (amilial# $ducaia s(incterian propriu%is repre%int partea e;plicit a in(luenelor
culturale# Momentul ales pentru a o e(ectua& precum i modalitatea acesteia particip la producerea (i;aiei#
Se>eritatea educaiei conduce la (i;aie prin intermediul (rustrrii& aa cum caracterul li8idinal al educaiei -enerea%
(i;aia prin satis(acie#
=n alt (actor de care depinde re-resia este natura or-ani%rii (alice# Sl8iciunea acesteia predispune la re-resie&
pentru c o po%iie insu(icient consolidat a de%>oltrii este mai uor a8andonat dect una consolidat# Da
su8minarea po%iiei (alice poate contri8ui o reprimare traumatic a acti>itilor erotice speci(ice acestui stadiu R o
ameninare
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic ),1
e;plicit sau implicit cu castrarea# =nei ast(el de reprimri ia c%ut >ictim Iomul cu o8olaniJ& pacientul lui
Freud& despre care am >or8it mai sus#
0n s(rit& un al treilea (actor important pentru re-resia la stadiul sadicanal este -radul de de%>oltare al eului# I$ul
predispus s apele%e la re-resie ca mijloc de aprare este puternic su8 un aspect i sla8 su8 alt aspectJ& scrie Fenichel#
$ul o8sesionalilor poate (i& 0i de%>olt acelai autor ideile& su(icient de puternic pentru a se 0mpotri>i& la o >rst
precoce& tendinelor instinctuale& dar& 0n acelai timp& metodele (olosite sunt imature& ceea ce ilustrea% latura sa
sla8#
Ca i 0n ca%ul isteriei& re>enirea la se;ualitatea in(antil este& prin con(lictele arhaice pe care le reacti>ea%& cea care
produce simptome# Com8aterea& 0n preistoria o8sesionalilor& a con(lictului oedipian prin re-resia :parial< la stadiul
sadicanal repre%int o soluie de(ectuoas 0n msura 0n care re-sirea de ctre adult& 0n condiii de (rustrare
determinate& a mani(estrilor erotice sadicanale presupune i re-sirea aprrilor 0mpotri>a lor i a con(lictelor
incontiente dintre respecti>ele tendine i mijloacele de(ensi>e# 0n -eneral& o8sesionalii sunt dominai& scrie
Fenichel& de con(licte I0ntre a-resi>itate i supunere& 0ntre cru%ime i 8lndee& 0ntre murdrie i curenie& ordine i
de%ordineJA?& adic de con(licte le-ate de erotismul sadicanal#
Alte dou particulariti ale ne>ro%ei o8sesionale& care se re(lect din plin 0n planul simptomului& deri> tot din (aptul
(undamental al re-resiei la stadiul sadicanal# Mai 0nti este >or8a de mijloacele de aprare utili%ate# Spre deose8ire
de isterie& unde principalul mijloc de aprare 0l constituie re(ularea& 0n ne>ro%a o8sesional mijloacele de aprare
predilecte sunt (ormaiunile reacionale& anularea& i%olarea i suprain>estirea li8idinal a lumii conceptelor& tocmai
pentru c tendinele com8tute in de erotismul anal# Aa se e;plic (aptul c uneori 0n simptomele o8sesionale
impulsul com8tut poate (i contient# Apelul la i%olare& de pild& (ace posi8il ptrunderea 0n contiin a tendinelor
a-resi>e& chiar
),A
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
uci-ae& tocmai pentru c mecanismul de(ensi> le separ 0n mod etan de motricitate& ceea ce e;clude pericolul
materiali%rii lor# 0n al doilea rnd& re-resia este responsa8il de se>eritatea e;trem a supraeului o8sesionalilor&
con(erindui incon(unda8ile note sadice& de cru%ime#
l +#1# 7e>ro%a i condiia uman
L =na din temele importante i contro>ersate ale teoriei psihanalitice este uni>ersalitatea constelaiei oedipiene" nu
numai 0n incontientul ne>roticilor& ci i 0n cel al oamenilor sntoi& nu numai la europeni& unde a (ost descoperit de
Freud& ci i la populaiile arhaice& chiar dac au o alt (orm de (amilie& e;ist comple;ul Fedip# Anali%a >iselor
oamenilor sntoi& precum i a creaiilor literare& aa cum >om >edea 0ntrunui din capitolele urmtoare& atest
omnipre%ena coninuturilor oedipiene# 0ntruct deose8irea dintre omul sntos i ne>rotic nu este dat de a8sena
comple;ului Fedip la primul& se pune 0ntre8area 0n ce const aceasta deose8ire& dac e;ist >reuna din punct de
>edere psihanalitic#
Di(erena este de ordin cantitati>" 0n timp ce la omul sntos re%iduurile etapelor psihose;uale in(antile sunt minime&
el depind comple;ul Fedip& la ne>rotic (i;aiile in(antile au o pondere co>ritoare# 3ocmai pentru c predispo%iia
la ne>ro% re%id 0n asemenea (i;aii& I>indecareaJ psihanalitic poate (i echi>alat cu maturi%area# 5entru a relua
0mpreun cu Fenichel o meta(or a lui Freud& la omul sntos doar puine Itrupe de ocupaieJ au rmas 0n spate& 0n
po%iia comple;ului Fedip; marea mas a armatei de%>oltrii psihice a atins po%iiile -enitalitii adulte orientate spre
reproducere& (acdu) pe indi>id apt de alte ale-eri de o8iect dect cele in(antile :prinii<# Dimpotri>& la ne>roticul
potenial cea mai mare parte a trupelor au rmas 0n po%iia comple;ului Fedip i doar o in(im parte au a>ansat# Da
cea mai mic
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic ),+
di(icultate& a>an-arda& puin numeroas& re>ine la po%iiile consolidate din spate#
Dei depirea comple;ului Fedip (erete de ne>ro% 0n condiii e;isteniale o8inuite& di(erena doar -radual dintre
ne>rotic i omul sntos nu e;clude apariia dis(unciilor psihice la cel din urm 0n condiii e;isteniale limit# Frus
trri e;terioare e;cesi>e pot impune re-resia i ne>ro%a la cei care au parcurs o de%>oltare psihose;ual normal#
Faptul de a tri 0n cultur& de(initoriu 0n e;clusi>itate pentru om& implic& 0n cel mai 8un ca%& doar potenial ne>ro%a#
.# De la psiholo-ia incontientului la estetic" Uit%ul
Aa cum studiul actului ratat constituie una din pietrele de re%isten ale edi(iciului psihanalitic& con(irmnd 0nc
odat :dup >is< c 0ntre simptomul ne>rotic i starea de sntate deose8irea& reali%at pe (ondul unei identiti struc
turale& este doar de -rad i permind ast(el trecerea de la psihopatolo-ie la psiholo-ie& cercetarea cu>ntului de spirit
(ace trecerea de la psiholo-ia incontientului la disciplinele (iloso(ice :estetic<#
$ste interesant de remarcat c pre%ena spiritului 0n acest produs al incontientului este e>ident 0n termenul lim8ii
(rance%e sau 0n cel al lim8ii romne& 0n timp ce termenul -erman 0i de%>luie le-tura cu spiritul doar 0n urma unei
in>esti-aii etimolo-ice# Dup cum ne in(ormea% dicionarul etimolo-ic al lim8ii -ermane din seria DudenA)&
rdcina indo-ermanic din care pro>ine Uit% trimitea la IKissenJ :cunoatere<& de unde sa de%>oltat sensul
ICerstandJ :intelect<& I9lu-heitJ :0nelepciune<& ISchlauheitJ :>iclenie<# 0n secolul XC22& su8 in(luena lim8ii
(rance%e :IespritJ< i a lim8ii en-le%e :IKitJ<& Uit% capt i sensul de Idar al (ormulrii spiritualeJ# A8ia din secolul
XC222& sensul de ISpott& Scher%J :-lum< de>ine predominant#
),.
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
Freud 0i 0nscrie e;plicit contri8uia 0n prelun-irea strdaniilor (iloso(ilor de a de(ini cu>ntul de spirit i de ai
e;plica e(ectul comic# Da autoriti ale domeniului& cum ar (i 3h# Cischer& 9uno Fischer i 3h# Dipps& cu>ntul de
spirit e 0ncadrat 0n estetic drept o su8clas oarecum mar-inal a comicului# 0ntemeietorul psihanali%ei este
nemulumit de caracterul parial al contri8uiei 0naintailor& printre care 0l include i pe 9ant& de a8sena unei teorii
coerente& care s inte-re%e aceste contri8uii& de insu(icienele (iecreia dintre ele& autorii menionai neputnd
identi(ica& de pild& trsturile indispensa8ile pentru e;istena cu>ntului de spirit& dar nu prsete teritoriul esteticii#
De(iniia pe care o d cu>ntului de spirit din perspecti> psihanalitic este pe deplin concludent 0n acest sens"
Icu>ntul de spirit este o contri8uie adus comicului din domeniul incontientuluiJA/#
Frict de surprin%tor ar (i pentru cei animai de prejudeci 0n ce pri>ete psihanali%a sau pentru cei ale cror lecturi
nu includ lucrarea Cu>ntul de spirit i relaiile sale cu incontientul& lucrare asupra creia se concentrea% acest
su8capitol& Freud a8ordea% aici& spre deose8ire de alte te;te de psihanali% aplicat& dimensiunea (ormal a
o8iectului cercetat :cu>ntul de spirit<& mijloacele tehnice 0n a8sena crora e(ectul comic al rsului nu este o8inut#
Cum tehnica este cea care con(er >aloare estetic& Freud se plasea%& tratndo pe multe pa-ini& pentru o dat cel
puin& indu8ita8il i 0n perimetrul esteticii& nu numai al psiholo-iei artei# Din acest moti> 3%>etan 3odoro> 0l altur
celor ci>a IsolitariJ care au pre(erat interpretrii te;telor particulare Idescrierea -eneral a (ormelor discursi>eJ#
Cu>ntul de spirit i relaiile sale cu incontientul ar ocupa Iun loc de cinsteJ 0ntre 3ratatul despre (a8ul a lui
Dessin- i Mor(olo-ia 8asmului de 5roppA,#
Dintre numeroasele procedee tehnice ale cu>ntului de spirit& optspre%ece la numr& dup in>entarul reali%at de 3o
doro>& ne >om opri doar asupra ctor>a& i anume asupra acelora 0n care le-tura tehnicii cu incontientul este mani
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic ),*
(est# Aceasta pentru c aportul lui Freud nu const nici 0n descrierea di(eriilor tropi& nici 0n tehnica interpretrii&
cum susine 3odoro>& ci tocmai 0n anali%a relaiei dintre incontient i procedeele tehnice datorit crora primul
de>ine comunica8il 0ntrun mod care presupune >irtuile artisticului# 5entru (iloso(ia incontientului& studiul lui
Freud asupra cu>ntului de spirit e important mai ales datorit luminilor pe care le arunc asupra metamor(o%elor la
care tre8uie supus su(letul incontient pentru a de>eni comunica8il prin intermediul spiritului contient#
Spre deose8ire de actul ratat& >is sau simptomul ne>rotic& produse ale su(letului incontient pe care contiina nu le
0nele-e& cu>ntul de spirit& dei se alimentea% din aceeai surs& este accesi8il 0nele-erii contiente# $(ectul comic
al rsului indic atin-erea scopului comunicrii& care sin-ulari%ea% cu>ntul de spirit printre produsele
incontientului cercetate pn acum# 5rin urmare& opo%iia dintre su(let i spirit nu mai conduce 0n ca%ul cu>ntului
de spirit la un compromis care e>it comunicarea& (apt e>ident 0n caracterul 0ndeo8te ininteli-i8il al actului ratat&
>isului sau simptomului ne>rotic& care ascund anumite coninuturi su(leteti inter%ise cultural& ci la o sinte%&
0ntreptrundere a su(letului i spiritului& care permite aducerea 0n planul contiinei& (r con(lict& a tendinelor
pulsionale# 6ene(iciul plcerii estetice indic i rspltete reuita acestei metamor(o%e#
Cercetarea lui Freud asupra dimensiunii (ormale a cu>ntului de spirit pornete de la 0ntre8area autentic (enomeno
lo-ic re(eritoare la esena cu>ntului de spirit# 0ntro alt (ormulare& Freud se 0ntrea8 dac e(ectul comic& 0n a8sena
cruia cu>ntul de spirit e de neconceput& pro>ine din tehnica sau din ideea sa# $;plicitnd ideea su8iacent a mai
multor cu>inte de spirit& 0ntemeietorul psihanali%ei ajun-e la conclu%ia& oricnd >eri(ica8il& c rsul e pro>ocat de
tehnic& nu de idee#
=na din cele mai importante caracteristici (ormale ale cu>ntului de spirit este conci%ia# Ca i 0n ca%ul >isului& corn
)4?
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
paraia dintre coninutul mani(est i ideea sa latent conduce la constatarea c ultima este mult mai ampl dect Uit%
ul pe care )a produs# 0n cu>ntul de spirit atri8uit de Geine unuia din personajele sale& adesea in>ocat de Freud ca
ilustrare& acesta se luda" IAm stat ln- Rotschield& care ma tratat ca pe unul din ai si& cu totul (amitionarJ# Sursa
e(ectului comic este cu>ntul I(amilionarJ re%ultat din sinte%a cu>intelor (amiliar i milionar& care traduce i
maschea% prin rs amrciunea pro>ocat celui cu >enituri modeste de (amiliaritatea pe care io arat un milionar&
0ntotdeauna marcat de ce>a (orat& de distan i condescenden#
Cariaiunile pe tema conci%iei sunt numeroase& iar Freud nu e>it s le treac 0n re>ist i s le anali%e%e cu minuiai
cunoscut# 5e ln- contopirea a dou cu>inte& 0n a crei cate-orie intr i re8ote%area unuia din potentaii $uropei
de odinioar& pe numele su Deopold& datorit relaiei speciale cu o (emeie numit Cleo& contemporanii poreclindu)
Cleopold& conci%ia poate (i reali%at i prin modi(icri ne0nsemnate ale cu>intelor sau prin utili%area di(erit a
aceluiai material lin->istic# Cu>ntul de spirit Iam cltorit cu el tete8eteJ transmite cu mare economie de
mijloace& prin modi(icarea unei sin-ure consoane& urmtoarea idee" am cltorit tetetete cu X& care este un animal
prost :8ete<# Conci%ia este ma;im cnd cu>ntul de spirit re%ult dintro alt or-ani%are a aceluiai material
lin->istic# Remarcii lui 7apoleon 2 I3urti -li italiani dan%ano si maleQJ doamna cruia 0i (usese adresat i al crei
amor propriu naional (usese rnit rspunde e;trem de spiritual i economic :prin utili%area numelui de (amilie al lui
7apoleon desprit 0n sila8e<" I7on tutti& ma 8uona parteJ# Ca%ul ideal al utili%rii aceluiai material lin->istic 0l
constituie procedeul du8lului sens& e(ectul comic (iind pro>ocat de reacti>area sensului propriu" ICum 0i mer-el )a
0ntre8at or8ul pe paralitic; aa cum >e%i& ia rspuns paraliticul or8uluiJ#
Dup ce trece 0n re>ist multe alte ca%uri de conci%ie& Freud o echi>alea%& spre surprinderea noastr& cu procedeul
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )4)
condensrii& care acionea% i 0n actul ratat& >is sau simptom ne>rotic# Surprinderea e pro>ocat de nediscriminarea&
cel puin aparent& 0ntre produse nonspirituale& care nu urmresc comunicarea& ci& dimpotri>& 0i disimulea% mesa
jul& i produse spirituale& 0n care comunicarea se a(l pe primul plan# Dac cine>a ar o8iecta c prin conci%ie :con
densare< am descris doar unul din mijloacele tehnice ale cu>ntului de spirit i c acest element poate repre%enta o
cantitate ne-lija8il 0n structura alctuit de totalitatea procedeelor tehnice& atunci deconcertarea >a atin-e punctul
ma;im 0n momentul 0n care >a aila& aa cum >om >edea mai departe& c tra>aliul cu>ntului de spirit i tra>aliul
>isului se suprapun per(ect#
Com re-si 0n tra>aliul >isului nu numai condensarea& ci i deplasarea& repre%entarea prin contrariu& nonsensul# Am
putea >edea 0n aceste coincidene tehnice& deloc 0ntmpltoare& e;presia cea mai clar a reducionismului (reudian&
care tratea% indistinct su(letul i spiritul& a psiholo-ismului su# 7umai pentru o lectur super(icial& lucrurile se
pre%int ast(el& deoarece Freud& su8liniind ideea c deose8irea dintre cu>ntul de spirit i >is :sau act ratat& simptom
ne>rotic<& const 0n intenia comunicrii R Uit%ul este cel mai social dintre produsele care urmresc plcerea R
o(er i instrumentul di(erenierii aciunii acelorai procedee 0n produsele spirituale i nonspirituale# Criteriul este&
aa cum am constatat i 0n alte ca%uri :relaia 8oalsntate psihic<& cantitati># Aciunea condensrii& deplasrii&
repre%entrii prin contrariu sau a nonsensului este limitat& diminuat 0n ca%ul cu>ntului de spirit de intenia
comunicrii& neputnd atin-e din acest moti> cotele 0nci(rrii ininteli-i8ile& caracteristice >isului sau simptomului
ne>rotic# Acest Imai puinJ& care de%>luie& 0n aceeai msur 0n care ascunde& poate (i in(init :istoric& cultural& etnic<
circumstaniat& constant rmnnd limitarea aciunii procedeelor tra>aliului incontient de intenia comunicrii#
)4/
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
Deplasarea& care 0n >is se a(l la ori-inea unei ade>rate rsturnri de >alori& mutnd accentul psihic de la coninuturi
importante dar neacceptate cultural la coninuturi lipsite de importan dar acceptate de cen%ur& 0n aa (el 0nct
primele de>in de nerecunoscut& este 0n-rdit 0n ca%ul cu>ntului de spirit de condiia comunicrii& deci a
inteli-i8ilitii pentru un al treilea& indi>idual sau colecti>& real sau potenial# A-resi>itatea lui Geine (a de
8o-taul pari%ian care& intrnd 0n salonul unde poetul -erman discuta cu poetul (rance% Soulie& 0i atra-e 0n jurul su
ca un ma-net pe cei pre%eni& se e;prim prin intermediul unui cu>nt de spirit cu du8lu sens& ceea ce o (ace
comunica8il social& strnind& 0n locul respin-erii& rsul# Reacia celor pre%eni (a de 8o-ie e comentat de Soulie
prin" I5ri>ii cum secolul X2X se 0nchin >ielului de aurJ& la care Geine remarc" IDar el tre8uie s (ie mult mai
8trn#J Du8lul sens al cu>ntului >iel :propriu i (i-urat< este (olosit pentru a muta accentul de la ideea a>ansat de
Soulie R iat i secolul X2X se comport la (el ca >echii e>rei (a de >ielul de aur R la persoana 8o-taului#
Acesta nu mai e >iel& ci un 8ou 0n toat (irea# Duritatea ideii latente a cu>ntului de spirit nu este disimulat prin
deplasare& aa cum sar 0ntmpla 0n ca%ul >isului& ci doar atenuat& de>enind accepta8il cultural& aa 0nct e(ectul
o8inut este rsul#
3ot un ca% de deplasare :repre%entare prin ce>a asemntor< este i alu%ia& care apare adesea 0n cu>ntul de spirit# =n
alt e;emplu din cartea lui Freud poate ilustra modul 0n care tehnica deplasrii prelucrea% a-resi>itatea 0n ca%ul
cu>ntului de spirit# $ste >or8a de doi par>enii americani& care& dup ce au strns o a>ere considera8il& 0ncearc s
ptrund 0n lumea 8una# =na din cile alese este de ai (ace portretele la cel mai 8un i cel mai scump pictor al
oraului# Cu oca%ia unei petreceri& le e;pun ae%ate unul ln- altul& cel mai important critic de art al locului (iind
chemat s le aprecie%e# Acesta le pri>ete 0ndelun- i& 0n cele din urm& 0ntrea8 artnd spre spaiul li8er dintre
portrete" IDar unde este mntu
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )4,
itorulQJ 2deea latent a cu>ntului de spirit de o a-resi>itate e;trem R Itlharii 0i >d& dar unde este mntuitorulQJ
R de>ine comunica8il 0ntro (orm care o las s transpar& anulndui >irulena#
Dac >om compara aceste ca%uri de deplasare cu cele descrise 0n 2nterpretarea >iselor& di(erena 0ntre modul de
aciune al deplasrii 0n cu>ntul de spirit i 0n >is se clari(ic# De-tura dintre coninutul mani(est i coninutul latent
al >isului poate (i att de 8ine mascat de deplasare& 0nct doar o interpretare la8orioas o poate scoate la lumin#
Ast(el& 0n timp ce elementul central al >isului despre mono-ra(ia 8otanic este I8otanicaJ& 0n coninutul latent cu
totul altele sunt prioritile" complicaiile i con(lictele dintre cole-i& reproul c >istorul :Freud< (ace prea multe
sacri(icii pentru sl8iciunile sale# Deplasarea de accent de la ideile latente la coninutul mani(est ar putea s se
8a%e%e& presupune Freud pe o la; le-tur de tipul opo%iiei 0ntre 8otanic i pre(erinele >istorului& printre care
8otanica na (i-urat niciodat#
5entru a re>eni la alu%ie& care e o (orm a deplasrii& 3odoro> semnalea% 0n Retorica lui Freud un pasaj din 2ntro
ducere 0n psihanali%& unde se (ace distincia 0ntre alu%ie 0n -ndirea contient& cu>ntul de spirit i >is# 0n timp ce la
ni>elul -ndirii contiente tre8uie s e;iste o le-tur de coninut 0ntre 0nlocuitor i 0nlocuit& cu>ntul de spirit& dei
poate renuna la 0ndeplinirea acestei condiii& su8stituind le-turii de coninut le-turi e;terioare de tipul consonanei
sau a sensului multiplu al cu>intelor& tre8uie s respecte condiia inteli-i8ilitii& cci Idac drumul 0napoi de la
alu%ie la elementul 0nlocuit nu este (acil& cu>ntul de spirit 0i pierde orice e(ectJA4# 0n schim8& deplasarea din >is nu
ine seama de niciuna din cele dou condiii menionate& relaia dintre 0nlocuitor i 0nlocuit (iind e;terioar i la;&
aa 0nct de>ine de nerecunoscut# ICen%ura >isului ia atins scopul& conchide Freud& cnd a (cut de nerecunoscut
drumul de la alu%ie la elementul 0nlocuitJA1# Asta ar 0nsemna c intenia
)44
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
comunicrii 0n cu>ntul de spirit rela;ea% cen%ura& (r s permit totui mani(estarea direct a tendinelor incon
tiente#
Deoarece considerm c aportul 2ui Freud nu const 0n descrierea (i-urilor de stil& ci 0n anali%area relaiei dintre teh
nica artistic i incontient& nu >om mai discuta i celelalte mijloace tehnice ale cu>ntului de spirit& de pild repre
%entarea prin contrariu sau nonsensul& ele putnd (i re-site& asemeni condensrii i deplasrii& 0n tra>aliul >isului&
unde acionea% ne0n-rdite de condiia comunicrii& ci ne >om ocupa de modul 0n care tendinele incontiente
conduc la plcerea estetic& 0n loc de a (i pato-ene& cum se 0ntmpl 0n ca%ul simptomului ne>rotic# 3otui& pentru a
elimina orice urm de 0ndoial cu pri>ire la >aloarea contri8uiei lui Freud la estetic& >om reda& dup 3odoro>&
echi>alenii retorici ai termenilor psihanalitici (olosii de Freud# I5ropunem deci& 0n loc de ]condensareL&
]0ntre8uinare multiplL& ]du8lu sensL i ]calam8urL& alte patru -rupe 8a%ate pe opo%iia dintre asemnare i
identitate& ocuren unic i multipl" antanacla%a& paronomasa& silepsa& iar pentru cel de al patrulea ca%& dup cum
cel de al doilea semni(icant este parial sau total a8sent& contaminri i calam8ururiJAA# Relund a(irmaia lui
6en>eniste din )*1A& 3odoro> su8linia% c Freud a c%ut (r s 8nuiasc peste I>echiul catalo- al tropilorJ& pentru
ca apoi s conchid c& 0n po(ida limitelor sale& Cu>ntul de spirit e cea mai important lucrare semantic a epocii#
.#)# 5lcerea estetic ' *
Cola8orarea& indispensa8il pentru e;istena cu>ntului de spirit& 0ntre tehnic i incontient se mani(est nu numai la
ni>elul creatorului Uit%ul :condiia inteli-i8ilitii<& ci i la ni>elul pu8licului acestuia& 0n plcerea estetic prin care
i rspunde# Dei e(ectul comic :rsul< produs de Uit% pare a (i
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )41
indi>i%i8il& el poate (i anali%at& ca rs produs de tehnic i rs produs de tendinele incontiente# F ast(el de anali%
este (a>ori%at de su8di>i%area cu>ntului de spirit 0n dou cate-orii" Uit% ino(ensi>& (r tendin& i Uit% cu
tendin :se;ual sau a-resi><# 0n ca%ul primei cate-orii& rsul are particularitatea unei intensiti sc%ute Iplcerea
pe care neo o(er cu>ntul de spirit ino(ensi> este aproape 0ntotdeauna mediocr; ea se reduce la o clar sen%aie
a-rea8il sau la un %m8et uorJ& scrie Freud& care deri> tocmai din (aptul c e pro>ocat doar de tehnicA+#
0nainte de a ne ocupa de calitatea plcerii produse de tendinele incontiente e;primate prin cea de a doua cate-orie a
cu>ntului de spirit& este necesar s ne oprim asupra unei di(iculti 0n (aa creia ne pune -ndirea lui Freud# Dac
plcerea produs de Uit%ul ino(ensi>& aa modest cum este& re%ult doar din tehnic& atunci sar prea c relaia
acestei cate-orii cu incontientul de>ine pro8lematic# Alt(el spus& dac totui e;ist i 0n acest ca% o relaie cu
incontientul& 0n ce const eaQ
Dei nu e;prim tendine re(ulate& cu>ntul de spirit ino(ensi> are o du8l le-tur cu incontientul# 0n sens tehnic&
Uit%ul 0i datorea% (orma de e;presie incontientului# 5entru a trans(orma un -nd ino(ensi> 0n cu>nt de spirit&
este ne>oie de a ale-e& dintre e;presiile posi8ile& pe cea adec>at :spiritual<& ale-ere reali%at 0n incontient# 5rin
urmare& cu>ntul de spirit ino(ensi> nu constituie o e;cepie de la re-ul" i 0n ca%ul su& o idee precontient este
atras pentru o clip 0n incontient& pentru a (i o(erit apoi percepiei contiente& 0n al doilea rnd& dei nu contri8uie
la eli8erarea unor tendine ascunse R acele tendine ale naturii umane respinse de cultur R& Uit%ul ino(ensi>
re-sete i el naturalul din om 0ntrun mod speci(ic# 5lcerea -enerat e;clusi> de tehnic& orientarea ateniei& 0n
jocurile de cu>inte de e;emplu& spre sunetul cu>intelor i nu spre sens& contri8uie la economisirea ener-iei psihice
consumate de -ndire& spi
)4A
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
rit critic i celelalte acti>iti culturale& re>eninduse ast(el la jocul copilului cu cu>inte i idei#
Spre deose8ire de e(ectul anemic al cu>ntului de spirit ino(ensi>& rsul pro>ocat de cu>ntul de spirit cu tendin
este tumultuos& puternic R o ade>rat i%8ucnire de >italitate# Cum tehnica este identic 0n cele dou ca%uri& Freud
atri8uie ceea ce el numete Ihohote de rsJ aciunii pe care o are mani(estarea controlat a tendielor incontiente#
Fie c este >or8a de anecdota o8scen& prin care se satis(ace o component parial a li8idoului :cea >i%ual<& 8locat
de incapacitatea (emeii e>oluate cultural de a accepta se;ualul (rust& (ie c e >or8a de Uit%ul cu tendin a-resi>&
rsul puternic la care conduc se alimentea% din ener-ia psihic necesar reprimrii unei tendine prohi8ite cultural
pe care Uit%ul a economisito tocmai prin (aptul c a permis respecti>ei tendine s se mani(este#
Conclu%ia pe care o deri> Freud din de%>oltrile anterioare este (undamental pentru estetica psihanalitic" plcerea
produs de tehnic este doar plcere preliminar& doar o parte R cea introducti> R a ceea ce numim nediscrimina
toriu plcere estetic# Rolul plcerii preliminare este de a deschide i%>oarele unei plceri mai intense& care re%ult din
ridicarea unor interdicii i din retrirea unor tendine naturale :se;uale i a-resi>e<& inter%ise cultural# Ast(el&
plcerea estetic 0n ansam8lul ei este un amestec de plcere spiritual i sen%orial& care corespunde amestecului de
natur i cultur& incontient i tehnic din cu>ntul de spirit#
7eam putea -ndi c aceast (ericit sinte% dintre natur i cultur 0n cu>ntul de spirit& (ericit deoarece tensiunea
dintre cele dou dimensiuni ale omului nu este pato-en& ca 0n ca%ul simptomului ne>rotic& uneori 0nsoit de o
su(erin insuporta8il& i nici -eneratoare de neplcere& ca 0n ca%ul >isului :comarul< sau actului ratat& ci se re%ol>
0n plcerea e(ectului comic al rsului este cu putin doar pentru c tendinele naturale care transpar aici sunt doar
anticulturale i nu aculturale# Cu alte cu>inte& -radul de opo%iie
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )4+
(a de cultur al tendinelor incontiente din cu>ntul de spirit este redus& aa 0nct ele pot (i controlate i prelucrate
cu uurin prin mijloacele tehnicii artistice# 5arcur-nd capitolul urmtor& >a tre8ui s constatm c artistul are
capacitatea de a prelucra i controla chiar tendinele asociale cele mai periculoase :tendinele oedipiene<& adic de a
le con(eri caracterul comunica8ilitii#
*# $stetica psihanalitic" comple;ul Fedip 0n literatur
C arta este unul din cele mai impure produse ale spiritului& estetica o tie de mult# Dei st su8 semnul >alorii
estetice& arta 0ncorporea% 0n acelai timp di>erse >alori e;traestetice# Arta este autonom& dar i eteronom&
demonstrea% 3udor Cianu 0n $stetica sa& sinteti%nd cele mai semni(icati>e contri8uii 0n domeniu# Dintre >alorile
e;traestetice& Cianu trece 0n re>ist >aloarea 8iolo-ic i se;ual& munca& >iaa social& reli-ia# 0n capitolul ICaloarea
8iolo-ic i se;ual a arteiJ consacr un su8capitol teoriei psihanalitice a artei& perspecti>a relaiei dintre spirit i
su(let (iind 0ns cel mult implicit& dac nu a8sent# Fr& dac psihanali%a are o contri8uie la estetic& atunci aceasta
se speci(ic tocmai ca studiere a relaiei spiritsu(let su8 un nou aspect i& aa cum am >%ut 0n capitolul anterior
dedicat cu>ntului de spirit& nu este >or8a doar de identi(icarea unei impuriti anume a spiritului R cea >enind
dinspre su(letul incontient R& ci totodat i de modalitile 0n care sin-ularul este metamor(o%at 0n uni>ersal&
su(letul 0n spirit# 5rin urmare& estetica psihanalitic nu se reduce la o psiholo-ie a artei sau la o hermeneutic
reali%at din perspecti>a incontientului& ci >i%ea% i dimensiunea (ormal& tehnic& a operei de art& cea care (ace
comunica8il incontientul acultural#
Dintre coninuturile su(letului incontient& ne reine atenia prin semni(icaia sa deose8it constelaia a(ecti> i idea
tic numit 0n psihanali% comple; Fedip# Constituit din
)4.
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
tendinele incestuoase i paricide care se mani(est deschis 0n prima copilrie :0ntre ,A ani<& comple;ul Fedip este
re%iduul etapei decisi>e a trecerii de la natur la cultur# 5re%ent 0n toate culturile& chiar dac 0n (orme di(erite& surs
a structurilor (undamentale ale personalitii umane& depirea sa reuit (iind decisi> pentru sntatea mental a
indi>idului adult :>e%i capitolul + IGermeneutica simptomului ne>roticJ<& constelaia oedipian are o importan
carei con(er un loc pri>ile-iat printre temele operei de art 0n -enere i ale literaturii 0n special# 0n eseul Dostoe>sYi
i paricidul& Freud a(irm c trei dintre capodoperele Iliteraturii tuturor timpurilor R Fedip re-e de So(ocle& Gamlet
de ShaYespeare i Fraii 9amara%o> de Dostoe>sYiJ tratea% moti>ul oedipian al pariciduluiA.# 0n schim8& Marthe
Ro8ert >ede 0n constelaia oedipian tema (undamental a oricrei opere de art" IComple;ul Fedip (iind un (apt
omenesc uni>ersal& nu e;ist (iciune& nici repre%entare& nici art a ima-inii care s nu de>in 0ntrun (el& ilustrarea lui
>oalat# 0n acest sens& romanul nu este dect un -en IoedipianJ printre altele###JA*
Dei 0n cultura romn lipsesc& din cau%a inter%icerii comuniste a psihanali%ei& te;tele (undamentale dedicate pro
8lemei 0n discuie :crile lui Ftto RanY& Ferenc%i& @ones etc<& 0n cele ce urmea% numi propun s recupere% aceast
0ntr%iere impus de ideolo-ie& documentnd pre%ena mai direct sau mai >oalat a comple;ului Fedip 0n operele de
art# Mult mai semni(icati> pentru estetica psihanalitic mi se pare demersul care 0nre-istrea% i anali%ea%
procedeele prin care coninuturile oedipiene ale incontientului de>in comunica8ile# 0ns descrierea mijloacelor prin
care opera de art 0ncorporea% i e;prim 0n limitele >alorii estetice dimensiuni e;traestetice ale incontientului >a
documenta implicit i pre%ena comple;ului Fedip la acest ni>el# M >oi limita la literatur#
Dou sunt& dup Freud :Dostoe>sYi i paricidul<& caracteristicile e;primrii literare a constelaiei oedipiene" 0n>
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )4*
luirea i atenuarea :istoric<# fine de condiia literaturii ca (orm a spiritului s a8soar8 asperitile inter%isului
cultural pentru a) putea pune 0n discuie 0n >ederea unui e(ect cathartic# 0n timp ce pre%entarea direct a inteniilor
paricide& de pild& ar oca i ar tre%i 0mpotri>ire& atenuarea i 0n>luirea lor le (ace comunica8ile i are e(ect
puri(icator# Dei Freud las impresia& 0n te;tul citat& c 0n terapia psihanalitic e posi8il un acces direct la
coninuturile incontientului :IMrturisirea direct a inteniei de paricid& aa cum o o8inem 0n cursul terapiei
psihanaliticeJ+?<& tre8uie preci%at c nici mcar aici 0ntlnirea cu incontientul nu este imediat i nemijlocit# $a
este mediat de lupta cu re%istenele& care necesit un timp considera8il#
Alturi de atenuarea moti>ului oedipian care ine de condiia operei literare& atenuare pe care o putem numi sincro
nic& e;ist i o atenuare istoric sau diacronic# Din de%>oltrile lui Freud& reiese c pro-resul cultural impune o
pre%entare tot mai indirect a moti>ului oedipian 0n ansam8lul su sau a unuia din elementele sale" De la transparena
ma;im permis literaturii& pe care o reali%ea% Fedip re-e de So(ocle& tranparen ce nu e;clude& aa cum >om
>edea& IatenuareaJ& pn la Gamlet de ShaYespeare cu pre%entarea 0n o-lind a tendinelor paricide i incestuoase& de
neidenti(icat i neidenti(icate 0n a8sena psihanali%ei& distana parcurs 0n sensul ascunderii& inci(rrii este
considera8il#
*#)# Straniul i comple;ul Fedip
=na din cele mai inci(rate pre%ene ale moti>ului oedipian 0n literatur o 0nre-istrea% Freud 0n nu>ela lui $#3#A#
Go((mann Fmul cu nisipul# Dei 0ntemeietorul psihanali%ei e preocupat& 0n amplul studiu intitulat Straniul& mai ales
de coninuturile care produc la cititor sentimentul stranietii& anali%a sa poate (i utili%at i pentru a pune 0n e>iden
)1?
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
mijloacele comunicrii artistice a unui aspect al constelaiei oedipiene#
0nainte de a ne opri asupra procedeelor (olosite de Go((mann& nu este lipsit de interes s semnalm c& la (el ca 0n
ca%ul cu>ntului de spirit& Freud se situea% declarat 0n perimetrul disciplinei (iloso(ice care este estetica& dei 0ntro
%on mar-inal R cea a straniului# 5uin cunoscute celor care judec -r8it psihanali%a& am8ele atitudini 0i sunt
caracteristice# =neori& Freud sa lsat (r reineri 0n >oia impulsului (iloso(ic& cel mai concludent ca% (iind poate
eseul Dincolo de principiul plcerii& unde schiea% o ontolo-ie& dup cum domeniile mar-inale R actul ratat& >isul&
ne8unia& Uit%ul& straniul R constituie principalele surse ale cunotinelor psihanali%ei#
Re(erinduse la re%ultatele cercetrii lui @entsch asupra sentimentului de stranietate pro>ocat de Fmul cu nisipul&
Freud contest conclu%ia predecesorului su& care susinea c nesi-urana intelectual pri>itoare la natura de (iin
>ie sau mecanism a ppuii Flimpia ar (i sursa 0n(iorrii cititorului# Re%ultatul aplicrii perspecti>ei psihanalitice la
estetica straniului este di(erit& re-sind i particulari%nd de(iniia cunoscutului (iloso( Fr#U# Schellin-" IStraniu
:unheimlich< este tot ceea ce tre8uia s rmn secret& ascuns& dar sa mani(estatJ# Re(ormulat psihanalitic& de(iniia
lui Schellin- trimite la 0ntoarcerea re(ulatului# Ascunsul mani(estat 0n nu>ela lui Go((inann este comple;ul in(antil al
castrrii& corelatul indispensa8il al comple;ului Fedip#
Con(orm (olclorului -erman& omul cu nisipul :Sandmann< este un personaj 0n(ricotor& care le scoate ochii copiilor
ce re(u% s mear- la culcare& aruncndule nisip 0n ochi i (olosindui apoi drept hran pentru copiii si din lun#
5entru destinul sum8ru al studentului 7athanael& care se a(l 0n centrul nu>elei lui Go((mann& determinant este
tocmai 0ntlnirea cu a>ocatul Coppelius i apoi cu opticianul am8ulant Coppola& cele dou altere-ouri ale omului cu
nisipul#
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )1)
5rima 0ntlnire a copilului 7athanael cu a>ocatul Coppelius constituie& dup Freud& i prima de%>oltare 0n cititor a
sentimentului stranietii" spionndui tatl i pe Coppelius :un oaspete pe ct de o8inuit al (amiliei& pe att de
neplcut<& care practicau 0mpreun& 0n 8iroul tatlui& o acti>itate misterioas cu i% alchimic& micuul se trdea%
printrun ipt 0n momentul 0n care Coppelius stri-a Iochi 0mi tre8uieJ& este prins de acesta i doar inter>enia tatlui
0l sal>ea% de la pierderea ochilor pe care a>ocatul cel crud >oia s ii scoat cu scntei i apoi si arunce pe >atr#
$mer-ena (antasticului 0n lumea real a po>estirii echi>alea% cu un prim contact al cititorului cu re(ulatul& 0n>luit
cu -rij de scriitor#
Ca student& 7athanael& 0l re0ntlnete pe omul cu nisipul su8 0ntruchiparea opticianului am8ulant Coppola& a crui
pro(esie su-erea% interesul su pentru ochi# $l >inde 8arometre& dar i Iochi (romoiJ& adic ochelari# 0mpreun cu
pro(esorul Spalan%ani& Coppola construiete un automat e;trem de reuit R ppua Flimpia R cruia 0i pune ochii#
Cola8orarea celor doi amintete de acti>itatea comun a a>ocatului Coppelius i a tatlui lui 7athanael# Studentul&
asemeni copilului de odinioar& 0i spionea%& de ast dat printrun ochean cumprat de la Coppola& ii surprinde dis
putndui opera" Iopticianul a luat cu el ppua de lemn& (r ochi& iar mecanicul Spalan%ani 0i arunc lui 7athanael
0n piept ochii 0nsn-erai ai Flimpiei& care %ceau pe jos& spunndui c de la el ia (urat CoppolaJ+)# Scena 0i
produce studentului un acces de ne8unie& asemntor celui din copilrie& care se 0ncheie cu 0ncercarea de a)
su-ruma pe presupusul tat al Flimpiei#
A treia 0ntlnire a lui 7athanael cu Coppelius 0i este (atal# A8ia 0nsntoit& studentul intenionea% s se cstorea
sc cu lo-odnica sa pe care a re-sito# 0n timpul unei plim8ri& cei doi se urc 0n tWj]]ri6USS6lui& de unde
7athanael 0l o8ser> printre oamejm d-V'@-@S((ld gZ Coppelius# Apropierea acestuia 0i pro>oac iMMieU3A(tces
le ne8unie& 0n timpul
)1/
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
cruia 0ncearc si arunce 0n -ol lo-odnica& iar apoi 0i pune capt %ilelor 0n acelai mod stri-nd 0n timpul cderii"
IGa& ochi (rumoi& ochi (rumoiJ#
Sentimentul straniului& pe care nu>ela lui Go((inann 0l produce din a8unden la cititor& pro>ine& consider Freud& din
Iideea scoaterii ochilorJ i nu din nesi-urana intelectual& aa cum susine @entsch# 2ar aceast idee are un e(ect att
de tul8urtor pentru c (rica de or8ire este un su8stitut al (ricii de castrare resimit de (iecare 0n copilria sa 0n
conte;t oedipian# Da 8iat (rica de castrare inhi8 0nclinaiile incestuoase (a de mam& i) reorientea% spre
identi(icarea cu tatl& adic spre interiori%area comandamentelor care eman de la acesta# Aadar& re(ulatul& ascunsul
:heimlich<& care se mani(est 0n contact cu ideea scoaterii ochilor este (rica de castrare& a crei retrire se asocia% cu
sentimentul straniului :unheimlich<#
0n demersul prin care justi(ic su8stituirea sim8olic a castrrii prin or8ire& 0ntemeietorul psihanali%ei in>oc nu
numai e;periena clinic a tratrii ne>roticilor& care demonstrea% importana Icomple;ului castrriiJ pentru >iaa
su(leteasc& dar i studiul >iselor& (antasmelor& miturilor i operelor literare# 2lustrarea cea mai concludent o o(er le
-enda lui Fedip& prelucrat literar de So(ocle& 0n care pedeapsa pe care acesta io aplic pentru paricid i incest este
autoor8irea& ca (orm atenuat a castrrii ce i sar (i cu>enit con(orm le-ii talionului# 0nainte de a >edea cum ajun-e
pierderea ochilor s sim8oli%e%e castrarea& ceea ce ne interesea% 0n primul rnd pentru estetica psihanalitic& s mai
0nre-istrm unul din ar-umentele prin care Freud susine& 0n conte;tul nu>elei Fmul cu nisipul& relaia dintre (rica
pentru ochi i (rica de castrare#
Dac) 0nlocuim pe Coppelius R Coppola R omul cu nisipul cu tatl& care& 0n (antasmele oricrui 8iat este cel care
aplic pedeapsa pri>rii de penis pentru mani(estrile sale incestuoase& atunci (rica pentru ochi ca su8stitut al (ricii de
castrare de>ine una din reaciile (iului (a de interdiciile
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )1,
paterne impuse se;ualitii sale*# 2ar aceast su8stituire este le-itimat 0n ordine sim8olic de prietenia i cola8orarea
dintre tat i Coppelius# 3atl i Coppelius repre%int o8iecti>area celor dou ima-ini R po%iti> i ne-ati> R pe
care (iul i le (ace 0n primii ani ai >ieii despre printele su& corespun%tor sentimentelor de iu8ire i ur pe care le
nutrete (a de el# 3atl ru >rea si scoat ochii :s) castre%e<& 0n timp ce tatl 8un 0l apr# Reali%area dorinei
paricide este pus pe seama lui Coppelius R tatl ru 0l omoar pe cel 8un# 5pua Flimpia este un altere-o al lui
7athanael& pentru c poart ochii studentului (urai de Coppola& iar Spalan%ani i Coppola repre%int reeditarea
primei perechi paterne etc# Din punctul de >edere al tehnicii scriitorului& sim8oli%area (ricii de castrare prin (rica
pentru ochi este un procedeu oniric& utili%at& desi-ur& nedeli8erat# Fnirolo-ia psihanalitic 0l clasi(ic printre
sim8olurile uni>ersale R @un- lear numi sim8oluri arhetipale R& adic printre sim8olurile care populea%
ima-inarul uman 0n toate timpurile i locurile# De-hi%area coninutului se;ual este& 0n acest ca%& du8l" pe de o parte&
pierderea mem8rului >iril este repre%entat prin pierderea altui or-an :amputarea minii sau piciorului& cderea
prului sau e;tra-erea unui dinte ar (i putut juca acelai rol<& iar pe de alt parte& su8stituirea sim8oli%atului prin sim
8oli%at presupune ceea ce& de asemenea& se 0ntmpl adesea 0n >is& i anume Ideplasarea de jos 0n susJ# Ast(el&
0nci(rarea de>ine impenetra8il pentru >istor# Scriitorul se deose8ete de >istor prin modul 0n care utili%ea%
sim8olismul oniric uni>ersal& plasndu) ca emer-en a ima-inarului& 0ntrun conte;t realist i inteli-i8il# 3ocmai
aceast alternan i 0ntreptrundere a realului i ima-inarului :(antasticului<& a inteli-i8ilului i neinteli-i8ilului
pentru contient constituie& poate& secretul (orei artistice a lui Go((mann#
Coppelius 0l desparte pe 7athanael de lo-odnica sa& distru-e ppua Flimpia& al doilea o8iect al iu8irii sale& i)
determin s se sinucid cnd era pe punctul s se cstoreasc#
)14
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
*#/# Gamlet i Fedip
Dac 0n Fmul cu nisipul transpare doar un aspect al constelaiei oedipiene :(rica de castrare<& 0n Gamlet sunt puse 0n
joc att tendinele incestuoase& ct i cele paricide# 0n ceea ce pri>ete -radul inci(rrii& el se apropie de ininteli-i8il#
C aa stau lucrurile o do>edete a8undenta literatur e;e-etic dedicat cele8rei o>ieli hamletiene# 6o-ia
ipote%elor e;plicati>e este att de mare& 0nct psihanalistul $rnest @ones se >ede silit s le clasi(ice 0n trei -rupe+/#
Reuita 0n>luirii reali%at de ShaYespeare este ilustrat de (aptul c toate interpretrile prepsihanalitice ratea%
sensul ade>rat# Ast(el& ipote%ele su8iecti>e& repre%entate de autori consacrai cum ar (i Boethe& Colerid-e& Schle-el&
atri8uie inhi8iia lui Gamlet unei sl8iciuni a naturii sale# Boethe crede a identi(ica aceast sl8iciune 0n
Ihipersensi8ilitateJ& Colerid-e 0n hipertro(ierea (acultilor contemplati>e& iar Schle-el 0n laitate i nehotrre&
mascate de o Icircumspecie a re(le;ieiJ#
2pote%ele o8iecti>e& mai puin su8tile& deri> neputina reali%rii actului din di(icultile e;terioare& care sunt att de
mari& 0nct ar descuraja pe oricine# 0n s(rit& al treilea -rup de ipote%e caut moti>ul inaciunii lui Gamlet 0n plan
spiritual" =lrici :).,*< a(irm c Gamlet se 0ndoiete de justi(icarea moral a r%8unrii& con(lictul parali%ant
constnd 0n 0n(runtarea dintre dorina instincti> de r%8unare i comandamentele moralei cretine; dup 9ohler&
Gamlet nu poate 0n(ptui primiti>a r%8unare (amilial& pentru c ia dat seama de superioritatea pedepsei le-ale&
ceea ce 0nseamn c dilema sa ar (i de ordin juridic# 2nsu(icienele ipote%elor tradiionale se re(lect 0n opinia radical
a acestor critici care consider c tra-edia shaYesperian este incoerent& ine;plica8il& dup 3#S# $lliot& un Ieec
artisticJ#
2nterpretarea psihanalitic a>ansat de Freud 0n 2nterpretarea >iselor i de%>oltat de @ones 0n Gamlet et Fedip por
nete de la constatarea c Gamlet nu este nehotrt i inacti>
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )11
prin natura sa& c el poate reali%a orice& cu e;cepia pedepsirii unchiului su care ia ucis tatl i sa cstorit cu
mama sa& misiune pe care io 0ncredinea%& 0ntro scen impresionant& spiritul tatlui su# 0n timp ce 0l ucide (r
e%itare pe 5olonius& care) spiona din spatele unei draperii sau plnuiete cu sn-e rece moartea lui Rosencrant% i
Buildenstern& curteni pui s) suprime& Gamlet este incapa8il s acione%e 0mpotri>a lui Claudius# =ra& care ar
tre8ui s) 0mpin- la r%8unare& este 0nlocuit prin autoreprosuri& ca i cnd nici el nu ar (i mai 8un dect unchiul
su#
Ciudenia acestui comportament& contrastant cu restul personalitii& psihanali%a o e;plic printrun con(lict incon
tient# Dup @ones& Idu8la dorina incontient a lui Gamlet de ai poseda mama i de ai ucide tatl a (ost reali%at
de unchiul su# 0n ochii lumii& moartea re-elui i recstorirea Bertrudei sunt dou e>enimente separate& dar 0n
(antasma lui Gamlet cele dou repre%entri au (ost 0ntotdeauna strns le-ate# Acum ele (orea% 8arierele
re(ulrii###J+,# 5entru a ine su8 control tendinele care dau coninut comple;ului Fedip& Gamlet tre8uie s ierte i s
uite crimele lui Claudius# I3otul se 0ntmpl& comentea% @ones& ca i cum Claudius ar repre%enta aspectul cel mai
pro(und i cel mai tainic al personalitii sale" Gamlet nu) poate ucide (r s se sinucidJ+4# Mani(estrile isterice
ale lui Gamlet& 0ntre care repulsia se;ual e;primat 0n con>or8irea cu F(elia se 0ncadrea% coerent& 0i au sursa 0ntr
un comple; Fedip nere%ol>at#
Dei cele dou IdelicteJ oedipiene sunt& 0n Gamlet& de domeniul (aptic& identi(icate i condamnate ca atare de spiritul
re-elui ucis :IDe ai 0n tine >ia& nu r8daNCaal Danemarcei pat re-esc s (ieNCulcu pentru des(ru incestuosJ<& ele
nu sunt atri8uite lui Gamlet& ci unchiului su i nu au -ra>itatea modelului ori-inar# Claudis nu este paricid& ci (ra
tricid& iar Bertruda nui este mam& ci cumnat& ceea ce cade 0n a(ara rudeniei de sn-e# Atenuarea i de-hi%area se
reali%ea% cu mijloace onirice& principalul procedeu (olosit (iind deplasarea# Dac acceptm a(irmaia lui Freud c
IGamlet
)1A
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
0ntruchipea% >iaa su(leteasc a autoruluiJ& a(irmaie 8a%at pe o in(ormaie (urni%at de Beor- 6randes :).*A< 0n lu
crarea pe care o dedic dramatur-ului en-le%& con(orm creia Gamlet ar (i (ost scris imediat dup moartea tatlui lui
ShaYespeare& doliul reacti>ndui sentimentele in(antile nutrite (a de acesta& atunci putem considera drama ca pe un
>is al autorului#
'i 0ntrade>r& aa cum se 0ntmpl 0n >is sau 0n 8asm& care este un >is al su(letului colecti>& >istorul apare ca prin
R (iul re-elui# Ca 0n realitate& tatl su& re-ele& a murit# 0ns trecerea sa 0n ne(iin nu sa produs natural& ci a (ost
pro>ocat prin otr>ire de ctre un ri>al care dorea si ia po%iia i (emeia& ceea ce poate (i atri8uit ima-inarului
in(antil al scriitorului# 3ocmai pentru c nici mcar 0n >is cen%ura cultural nu permite mani(estarea direct a unor
asemenea dorine& ele sunt prelucrate& (iind deplasate asupra altcui>a# Faptul c acest altcine>a :Claudius< este o rud
a lui Gamlet
ShaYespeare (ace destul de transparent procedeul oniric de de-hi%are# De asemenea& 0nsi e%itarea lui Gamlet de a
i r%8una tatl indic identitatea de natur dintre el i altere-oul su Claudius#
Ca i 0n ca%ul Fmului cu nisipul sau al lui Fedip re-e& puternicul i dura8ilul e(ect al lui Gamlet este deri>at de
psihanali% din retrirea prin dele-aie a con(lictelor oedipiene# 5entru ca pro8lemele oedipiene ale scriitorului
:reacti>ate la ShaYespeare de moartea tatlui su< s re%one%e cu pro8lemele oedipiene ale spectatorului sau
cititorului este necesar 0ndeplinirea mai multor condiii" a< eliminarea din constelaia oedipian a scriitorului a
tuturor aspectelor sin-ulare i comunicarea esenialului R coe;istena i intercondiionarea tendinelor incestuoase
i a celor paricide; 8< reali%area 0n comunicare a proporiei optime 0ntre ascundere i de%>luire# Att 0n Fmul cu
nisipul& ct i 0n Gamlet constelaia oedipian este su(icient de 8ine 0n>luit pentru a nu putea (i identi(icat de
contiina receptorului# 3otui& e;ist su(iciente indicii care se adresea% incontientului acestuia
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )1+
i prin intermediul crora incontientul scriitorului acionea% asupra incontientului spectatorului sau cititorului#
Dac aa stau lucrurile& atunci 0n art pre>alea%& ca i 0n psihanali%& comunicarea de la incontient la incontient&
comunicrii contiente re>enindui un rol secundar#
*#,# De la Fraii 9arama%o> la 3otem i ta8u#
Relaia dintre literatur i psihanali% este de o8icei unilateral" dinspre psihanali% spre literatur# Aceasta pare a (i
condamnat s rmn o8iect predilect al psihanali%ei aplicate& carei de%>luie sensul ascuns& aa cum a procedat 0n
totdeauna Freud& sau re(erina le-itimat a psihanali%ei& documentnd c scriitorul este un (el de psihanalist a>nt la
lettre# Cu att mai surprin%toare de>ine 0ncercarea psihanalistului (rance% de ori-ine romn Cladimir Marino> de a
reali%a o lectur inter(eren a psihanali%ei i literaturii& a>ndo ca punct de plecare pe ultima# 2pote%a a>ansat de
Marino> 0n masi>ul >olum Fi-ures du crime che% Dostoie>sYi este pe ct de 0ndr%nea& pe att de plau%i8il+1#
Freud ar (i scris cele8rul su Iroman tiini(icJ 3otem i ta8u& numit de $liade un ade>rat Iroman ne-ruJ& su8
in(luena mai mult sau mai puin contient a romanului tra-ic Fraii 9arama%o> de Dostoe>sYi& a crui lectur o
(cuse cu ci>a ani 0nainte#
Similitudinea cea mai important a celor dou IromaneJ R Freud ia mai numit ipote%a (ilo-enetic Imit tiini(icJ
R este (r 0ndoial paricidul colecti> al (railor 9arama%o> i al (iilor hoardei primiti>e# Spre deose8ire de Freud&
dispus s admit c Alioa nu ar (i nici mcar un paricid potenial :IDe aceea& cu e;cepia pesonajului contrastant
Alioa& sunt >ino>ai 0n e-al msur toi (raiiJ<& Cladimir Marino> demonstrea% c acesta nu (ace e;cepie de la
re-ul& con(irmnd de (apt a(irmaia lui Freud despre uni>ersalitatea tendinelor paricide# Cum 0n ca%ul (ratelui
an-elic chiar Freud
)1.
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
se las 0nelat de aparene& nu este lipsit de interes pentru tema care ne preocup modul 0n care prea omeneasca do
rin paricid se ascunde i se de%>luie 0n acelai timp#
Da supra(a& Alioa& spre deose8ire de Dimitri& nu se an-ajea% 0ntro ri>alitate se;ual cu tatl su carnal& (iind
perceput de camara%ii si ca un adolescent e;trem de pudic& incapa8il s participe la anumite discuii despre (emei
caracteristice >rstei& ceea ce ar presupune i a8sena tendinelor paricide# 0n pro(un%ime& el posed aceeai
impetuo%itate Yarama%o>ian& care se mani(est mai ales ca sen%ualitate# 2ndiciile acesteia& su(icient de su8tile
pentru a nu (i (ost o8ser>ate de Freud& sunt identi(icate (r e%itare de Marino>" dup moartea stareului Eossima&
Alioa& tentat de RaYitin& se hotrte s mear- la BruenYa& (emeia dorit att de tatl su& ct i de (ratele su
Dimitri& ca i cum moartea tatlui ideali%at lar (i eli8erat pentru a se an-aja 0ntro ri>alitate se;ual cu tatl carnal;
de asemenea& 0n noaptea uciderii lui Fiodor 5a>lo>ici& care se produce la scurt timp dup moartea stareului& Alioa
IuitJ si p%easc tatl 0n circumstane amenintoare" 0n timp ce 2>an era plecat la Mosco>a& Dimitri se a(la 0ntro
stare de cumplit a-itaie# Dup Marino>& Alioa ar (i re(ulat dorinele paricide i ar (i deplasat 0ntrea-a a(eciune
(ilial asupra lui Eossima+A#
Dac Dostoe>sYi a >rut s 0ntruchipe%e prin personajul Alioa 9arama%o>& ca de alt(el i prin prinul M0Yin& omul
per(ect 8un& ct mai aproape de (i-ura lui Cristos& atunci concepia sa asupra eroului eristic se apropie 0ntrun punct
esenial de cea (reudian& o8ser> cu su8tilitate Cladimir Marino># Aa cum 0n romanul scriitorului rus personajul
eristic este i el >ino>at de moartea tatlui& pentru c a (antasmato& 0n >i%iunea lui Freud :3otem i ta8u< sacri(iciul
eristic ne trimite la uciderea tatlui hoardei ori-inare& (iind o (orm de e;piere deri>at din le-ea talionului# Detaliind
raionamentul lui Freud& pcatul ori-inar este o o(ens adus lui Dumne%eu R tatl& deoarece prin sacri(iciul eristic
se o8ine reconcilierea cu el# 0ntruct& 0n con(ormitate cu le-ea
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )1*
talionului& moartea tre8uie pltit prin moarte& pcatul ori-inar a (ost o crim :uciderea tatlui<# 5rin sacri(iciul isp
itor& (iul de>ine di>initate alturi de tat& de (apt 0i ia locul& 0mprtania ar (i o (orm a prn%ului totemic" (raii
reunii -ust din carnea i sn-ele (iului& pentru a se identi(ica :sacri(ica< cu el#
Aa cum (raii 9arama%o> se aseamn (railor hoardei ori-inare prin aceea c toi sunt parici%i 0n intenie& dei doar
unul dintre ei R SmerdiaYo> R trece intenia 0n act& tot ast(el Fiodor 5a>lo>ici 9arama%o>& 0ntrunete principalele
caracteristici ale tatlui hoardei ot jnare# 0n capitolul X IDes peresJ& Cladimir Marino> trasea% o con>in-toare
paralel# Ca i predecesorul su ipotetic din timpuri imemoriale& proprietarul (unciar din pro>incia ruseasc se
distin-e printro sen%ualitate de8ordant& care nu re(u% nici un prilej i nici un o8iect pentru a se satis(ace; de>i%a sa&
e;primat 0ntro pro(esiune de credin (cut 0n (aa (iilor si& este c nu e;ist (emeie urt# Ade>rat consumator
de (emei& Fiodor 5a>lo>ici nu poate de%>olta& asemeni tatlui hoardei ori-inare& le-turi tandre cu o8iectul#
Sen%ualitatea i poli-amia sa ne0n(rnate (ac pereche cu un narcisism (r mar-ini# Dup Freud :3otem i ta8u<&
satis(acia se;ual ne0n-rdit ar conduce& prin a8sena amnrii i a acumulrii li8idoului& la imposi8ilitatea (ormrii
de le-turi interumane Iinhi8ate 0n ce pri>ete scopul :se;ual<J& adic tandre# 0n s(rit& la (el ca tatl hoardei
ori-inare& Fiodor 5a>lo>ici 0i 0ndeprtea% (iii# 7umai c 0n timp ce primul atepta pu8ertatea pentru ai alun-a& cel
de al doilea se de8arasea% de ei ct se poate de repede& dup natere& 0ncredinndui ser>itorului su Bri-ori#
*#4# 5aradi-ma literar a psihanali%ei" Fedip re-e
Cele dou tendine naturale a(late 0n incontientul oricrei (iine umane care triete 0n cultur R incestul i paricidul
R se mani(est cu atta claritate 0n Fedip re-e& 0nct
)A?
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
Freud a utili%at numele eroului antic pentru a desemna constelaia psihic pe care o alctuiesc 0mpreun# Diteratura
de>ansea% cu mai 8ine de dou mii de ani psihanali%a& carei re-sete 0n clinica sa ade>rurile& teoreti%ndule&
dac acceptm c tra-edia scris de So(ocle are un caracter psiholo-ic& aa cum susine DrieY >an der Sterren& clasic
al psihanali%ei i al psihanali%ei aplicate& i nu istoric& po%iie susinut de ali e;e-ei#
3ocmai pentru ca 0n acest ca% 0n>luirea este att de transparent& nu >a (i necesar s descoperim componentele
constelaiei oedipiene 0n spatele sim8olurilor i a altor de-hi%ri# 7e >om concentra de aceea 0ntrea-a atenie asupra
modalitilor 0n>luirii i atenurii& 0n a8sena crora opera de art nu poate e;ista# S remarcm mai 0nti c So(ocle
nu e;prim 0n Fedip re-e un material psihic 8rut& ci prelucrea% un mit >echi& 0nre-istrat att la alte popoare& ct i la
-reci# Mai mult dect att& 0naintea sa ali scriitori& cum ar (i Gomer i $schil& au tratat aceeai tem& apelnd i ei la
mitul str>echi# Ceea ce 0nseamn c prelucrarea literar con(er doar o dimensiune estetic& atin-nd e;celena&
prelucrrii culturale pree;istente#
Mani(estarea direct 0n Fedip re-e a tendinelor incestuoase i paricide ca dorine reali%ate& atri8uit de Freud sta
diului incipient al de%>oltrii culturale din momentul respecti> este contra8alansat prin aceea c Fedip s>rete
cele dou crime capitale 0mpotri>a culturii (r >oia sa& su8 presiunea ne0ndurtoare a destinului" %eii iau hotrt
0nc de la natere soarta& e;primat de oracol& i& 0n po(ida e(orturilor sale de a o e>ita& ea se 0mplinete# Att
mani(estarea dorinelor incontiente ca reali%ate& ct i atri8uirea inteniei (aptelor unor (ore e;terioare :%eii&
destinul& circumstane de nee>itat< constituie& dup cum su8linia% DrieY >an der Sterren& caracteristici onirice#
Asemeni >isului& opera literar de%>luie i 0n>luie simultan su(letul incontient& reuind 0ns si comunice
coninuturile su8 semnul >alorii estetice# 3ra-ismul& ca lupt ine-al a omului cu destinul atotputer
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )A)
nic& este re%ultatul su8tilei do%ri a 0n>luirii i de%>luirii" prsindui pe 5oli8os i Merope& pe carei credea prinii
si& Fedip ajun-e la 3e8a& unde& de%le-nd eni-ma s(in;ului& 0l ucide pe Daios& tatl su i se cstorete cu 2ocasta&
mama sa#
3recerea de la psihic la estetic& de la su(let la spirit poate (i urmrit i 0n ca%ul lui 3iresias# Acesta este o8iecti>area
i 0ntruchiparea unei laturi a con(lictului incontient 0ntre dorinele inter%ise :incestuoase i paricide< i cen%ura
moral& con(lict care )a determinat& pro8a8il& pe So(ocle si scrie trilo-ia i care tre%ete reacia pro(und a
cititorului sau spectatorului& pus 0n situaia s reacti>e%e con(licte identice# Dac 0n ca%urile de mai sus erau
proiectate dorinele inter%ise& de data aceasta& procedeul >i%ea% cen%ura moral# F parte a psihicului autorului i
spectatorului de>ine personaj autonom# 5rintre indiciile 0nre-istrate de DrieY >an der Sterren& cel mai important este
c 3iresias& asemeni supraeului are cunotin de crimele lui Fedip cu mult timp 0nainte ca acesta s se descopere
drept autorul lor# De asemenea& (aptul c 3iresias este un clar>%tor or8 su-erea% modul de a proceda al aceluiai
supraeu& care percepe (r or-ane de sim# Datorit posi8ilitilor sale co-niti>e ieite din comun& corul 0l asemuie pe
3iresias cu Apollo& ceea ce ne su-erea% ideea de lar- rspndire c spiritul 0n -enere i contiina moral 0n
particular constituie scnteia di>in din om#
5e de alt parte& scriitorul nu ter-e complet urmele 0nrudirii dintre Fedip i 3iresias& aa 0nct identitatea lor poate (i
reconstituit# Ast(el& or8ul clar>%tor e%it si spun lui Fedip ade>rul pentru a nu) pune 0ntro situaie e;trem de
di(icil& ca i cum ar menaja un (rate& o rud apropiat sau pe sine 0nsui# 3ot 3iresias este cel care& asemeni unei
cen%uri arhaice& ri-ide& -hidat de le-ea talionului& 0l amenin pe Fedip cu -roa%nica pedeaps a or8irii& pe care
acesta io aplic mai tr%iu& dei iniial optase pentru pedepse mai 8lnde#
)A/
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
=nul din procedeele prin care So(ocle de-hi%ea% sentimentele incontiente& lsndule 0n acelai timp s transpar
const 0n asocierea lor cu sentimente acceptate cultural& care le acoper# I3ocmai 0n momentul 0n care suntem
cuprini de mil pentru Fedip& scrie DrieY >an der Sterren& So(ocle 0l (ace s spun lucruri care pun 0n micare
dorinele instinctuale in(antile cele mai ta8uate din noi& adic dorinele incestuoase# 3ocmai cnd suntem plini de
compasiune pentru 2ocasta& care a a>ut parte de un destin att de tra-ic& punndui capt %ilelor din cau%a disperrii&
So(ocle 0i atri8uie lui Fedip cu>inte i aciuni care amintesc clar de dorinele incestuoase in(antile& de dorinele
sadice din su(letul omenesc& de autopedepsire i autocastrare# Cnd Fedip 0i aplic sin-ur pedeapsa pentru (aptele
sale 0n-ro%itoare& recunoatem din nou 0n spatele acestei pedepse dorina pentru mama saJ++# A8aterea ateniei spre
imensele su(erine ale lui Fedip i 2ocastei produce nu numai sentimente de compasiune& dar i rela;area cen%urii&
ceea ce permite reacti>area 0n spectator a sentimentelor inter%ise ale copilriei# $(ectul piesei se datorea%& dup >an
der Sterren& tocmai identi(icrii spectatorului cu personajele principale& adic retririi constelaiei oedipiene#
=na din modalitile de 0nci(rare a tendinelor aculturale 0n literatur este& ca i 0n >is& apelul la sim8oluri# Cel mai
discutat i contro>ersat dintre cele (olosite de So(ocle 0l constituie s(in;ul& e;istent de alt(el i 0n mitul iniial#
5ersonaj compo%it& a crui jumtate superioar are chip i trup de (emeie& 0n timp ce jumtatea in(erioar& este a unui
animal cu coad lun-& aripi mari i -hiare ascuite& s(in;ul e;prim ima-oul ne-ati> pe care 8iatul 0l are despre
mama sa& precum i atitudinea ostil& a-resi>& sadic (a de aceasta#
0nainte de a e;amina ar-umentele prin care DrieY >an der Sterren 0i susine interpretarea& s e;aminm o incon-ru
en care pare a o pune de la 0nceput 0n discuie# 5artea animalic contrastea% cu cea uman prin caracterele sale
masculine e;primate prin or-anele -enitale i sim8oluri (alice
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )A,
:coada& aripile& -hearele<# 2n lo-ica incontientului uman& contradicia nu e;ist" preocupat nu numai de pro8lema de
unde >in copiii& ci i de (elul 0n care ajun- 0n trupul mamei& de modul 0n care se nasc i de alctuirea trupului matern&
mica (iin uman 0i ima-inea% pentru un timp c i mama are un or-an -enital masculin# Femeia8r8at& mama
(alic& e precipitatul incontient al primei etape a (a%ei (alice din de%>oltarea li8idoului& precipitat care constituie
sin-urul rspuns posi8il pentru acea >rst la eni-ma trupului matern#
0n conte;tul tra-ediei antice& utili%at de psihanalistul olande% ca sin-ura surs de temeiuri pentru desci(rarea sim
8olurilor& temeiuri care 0nlocuiesc asociaiile pacientului 0n mar-inea elementelor >isului din psihanali%a clinic& se
constat o e>ident coinciden a atitudinii lui Fedip (a de 2ocasta& pe de o parte& i (a de s(in;& pe de alt parte"
Fedip se raportea% att la s(in; ct i la 2ocasta ca la o eni-m& precum i cu ostilitate i dorine criminale; iar cnd
eni-ma este desci(rat& att s(in;ul& ct i 2ocasta mor# 2ocasta i s(in;ul repre%int o8iecti>area 0ntruchipat a celor
dou ima-ouri :po%iti> i ne-ati>< pe care 8iatul i le (ace despre mama sa# 0n timp ce s(in;ul sim8oli%ea% partea
ne-ati> a sentimentelor (a de mam :ostile& a-resi>e& sadice<& parte pro(und re(ulat de latura po%iti> i normele
culturale& 2ocasta e;prim 0n primul rnd sentimentele tandre i erotice# 0n re-istru sim8olic& cli>ajul ima-inii
materne 0n mam 8una i mam rea se e;prim prin dou personaje contrastante& a cror identitate (undamental e
trdat& printre altele& de (aptul c (iecare conine 0n sine contrariul su" 0n ca%ul 2ocastei& ostilitatea i pericolul apar
0n plan secund& iar s(in;ul nu este complet lipsit de (ora de atracie#
*#1# Romanul& -en oedipianQ
3ot att de interesant i (ructuoas pentru hermeneutic i pentru estetic :modalitile trecerii de la su(let la spirit<
)A4
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
ca relaia >isoper de art este relaia mult mai 8ine circumscris dintre romanul (amilial i roman# Datorm Marthei
Ro8ert o remarca8il i aproape e;hausti> anali% a acestui raport puin cunoscut 0n a(ara cercurilor de specialiti&
anali% coninut 0n cartea Roman des ori-ines et ori-ines du roman& :Brasset& )*+/< tradus i 0n lim8a romn 0n
)*., la $ditura =ni>ers& (r ecoul meritat#
IRomanul (amilialJ& descoperit de Freud 0n clinica psihanalitic& este mai aproape de opera de art& Ila jumtatea
drumului 0ntre psiholo-ie i literaturJ& spune Marthe Ro8ert& dect >isul# 5ro;imitatea sa (a de roman pro>ine din
ponderea important ce re>ine ela8orrii secundare& caracteristic re>eriei& adic dintrun -rad superior de coeren 0n
raport cu >isul& propriu contientei# 3ocmai pre%ena (iciunii& a unui ima-inar romanesc eseniali%at 0ntrun Ite;t
nescrisJ& )a determinat pe Freud s atri8uie (olclorului pacienilor si numele de roman# Dar de ce I(amilialJQ
Rspun%nd la aceast 0ntre8are >om descrie aspectul psiholo-ic& 0ntro separare arti(icial de dimensiunea estetic&
asupra creia >om insista mai mult cnd >om >or8i de roman ca -en oedipian#
Copilul apelea% la (iciune pentru a depi dou din cri%ele -ra>e ale primilor ani de >ia# Cea dinti& anterioar
perioadei oedipiene& const 0n decepia pro>ocat de prini& simultan de%>oltrii rudimentelor spiritului critic la
pro-enitura lor# Di>ini%area iniial a -enitorilor& pro(ita8il pentru copil& 0n msura 0n care dispune de protecia unor
(ore supraumane i de>ine el 0nsui %eu 0n >irtutea (iliaiei& este 0nlocuit treptat de 0ndoial i de%ilu%ie pe msur ce
>echii %ei sunt comparai& 0n de(a>oarea lor& cu ali prini& mai 8o-ai& mai 8uni& mai puternici# Demiti%area& pe care
0nsui copilul o pro>oac& adesea din resentiment pentru c nu e tratat cum ar dori& este com8tut printrun 8asm
8io-ra(ic" ori-inea no8il este meninut prin in>entarea unei alte perechi de prini de ran- 0nalt care )a a8andonat
sau pierdut# 5rea omenetii si prini reali lau -sit i adoptat& doar# 0ntro %i el >a (i re-sit i repus 0n drepturile
sale de
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )A1
ade>raii -enitori# 5e aceast cale& Icopilul reuete s prelun-easc idila (amilial& al crui s(rit 0l resimteJ& scrie
Marthe Ro8ert+.& deoarece prinii ima-inaiei sale seamn cu >echii %ei pe care ia detronat#
Al doilea moment psihic important care alimentea% romanul ori-inilor este con(lictul oedipian# Cunoscnd acum
di(erena dintre se;e& copilul 0i elimin doar printele ri>al :tatl sau mama<& pentru a) pstra ln- sine pe cel
dorit# De>enit 8astard prin proprie >oin& plasndui unul dintre -enitori 0ntro alt cate-orie social sau pur i
simplu 0ntre strini& micul Fedip se poate 8ucura 0n >oie de cellalt# Alteori& ri>alitatea dintre (rai o re%ol> pe
aceast cale" 8astardul de ori-ine no8il este superior (railor si de ori-ine ple8eian; cnd autorul mitului 0i asi-ur
pentru sine le-itimitatea& atri8uindule (railor si o pro>enien strin& scopul poate (i anularea odat cu rudenia de
sn-e a 8arierei incestului# IRomanul propriu%is& comentea% Marthe Ro8ert a doua >ariant a romanului (amilial&
0ncepe prin aceast opo%iie care 0n msura 0n care se 0ntemeia% pe di(erena dintre se;e i pe toate antite%ele i
distinciile deri>ate din acest model& deschide mii de perspecti>e a>enturii& intri-ii& con(lictului& pe scurt& un >iitor al
aciunii 0n care 0i >a putea preci%a scopurile (r a renuna totui la am8i-uiti#J+*
Dintre produsele literare propriu%ise& 8asmul e cel mai aproape de re>eria ori-inar& de%>luind& dup Martha Ro
8ert& romanescul 0n stare 8rut# Dou din elementele schemei stereotipe a 8asmului susin aceast a(irmaie# $ste >or
8a mai 0nti de condiia eroului marcat de un accident de natere& care poate 0m8rca di>erse (orme" moartea mamei&
starea economic precar a (amiliei& un semn distincti> periculos :cia<& o pro(eie sum8r :copilul e predestinat s
i ucid tatl ca 0n Fedip re-e<& schim8area (amiliei etc# Apoi& de%nodmntul 8asmului tre8uie s (ie 0ntotdeauna
(ericit& 0n cele din urm& eroul reuete 0n 0ntreprinderea sa& 0n po(ida o8stacolelor carei stau 0n cale& lundui o
su8stanial re>an asupra handicapului iniial#
)AA
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
Romantismul nu numai c aprecia% la superlati> 8asmul& care repre%int I-enul primordial& modelul per(ect de
po%itar al unei tiine secrete###J& dar >a crea el 0nsui 8asme" Ide (apt& romanticul tipic este& 0nainte de toate& un
(ctor de 8asme###J& ceea ce este pe deplin concordant cu ade>rata Imistic a copilrieiJ pe care o culti>.?# A
rede>eni copil 0nseamn a re-si acea etap a istoriei indi>iduale i colecti>e a omului 0n care -ndirea raional nu
ia impus disocierile# 5o>estirea romantic pstrea% din 8asm esenialul" naterea ca un e>eniment carei impune
eroului un sistem de consecine; ideea (i; a ori-inii& tema iniierii& sistemul celor dou (amilii& una real& alta (icti>#
Dou din capodoperele 0nceputurilor romanului modern R Don kuijote de Cer>antes i Ciaa i nemaipomenitele
a>enturi ale lui Ro8inson Crusoe de Daniel De(oe R las s li se 0ntre>ad 0n -rade di(erite ori-inea& adic Iromanul
ori-inilorJ# Frdinea cronolo-ic i -radul 0nci(trii nu coincid 0n acest ca%& Don kuijote (iind mult mai puin
transparent dect Ro8inson Crusoe# Marthe Ro8ert demonstrea% c IDon kuijote 0ndeplinete punct cu punct
pro-ramul me-aloman al copilului -sitJ.)# 5articularitatea sa const& pe de o parte& 0n e;cesele re(u%ului realitii&
0n re>olta lipsit de limite R Iel nu cunoate dect pretenia am8iiei sale neputincioase i ilu%ia pe care se sprijin
jocul su copilrescJ./ R iar pe de alt parte& 0n a8ilitatea i e(iciena disimulrii& su8 haina idealismului ascetic& a
unei I(ormida8ileJ >oine de putere#
5o>estea unui rene-at de ). ani& care re(u% cariera pe care io pre-tise (amilia sa 8ur-he% i se hotrte s co
linde lumea de dra-ul a>enturii dar i al 8anilor& pentru ai putea depi condiia modest& Ro8inson Crusoe este
donhuijotesc pn la un punct& 0n msura 0n care rtcirea i i%olarea& spiritul de a>entur i de%-ustul de lume&
dorina de li8ertate i despotismul& 0ncrederea 0n propriul spirit 0i caracteri%ea% eroul# Spre deose8ire de Don
kuijote& Ro8inson este capa8il s e>olue%e i s se adapte%e la realitate# $l se desprinde de atitudinea donhuijoteasc
atunci Icnd re>ine
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )A+
la lumea real pentru a 0n>a so stpneasc### Dup multe 0ncercri 0n pur-atoriul imaturitii& Ro8inson se
trans(orm su(icient pentru a trece puin cte puin 0n ta8ra >ieii& care pentru Don kuijote e cea a dumanilor& ast(el
0nct 0n ciuda 0nceputurilor asemntoare i a nenumratelor 0nsuiri comune& cele dou personaje (ormea% 0n
de(initi> o antite% aproape per(ectJ.,#
Dac @ulien Sorel din Rou i ne-ru ne o(er de (apt Iromanul (amilialJ al lui Stendhal& din care nu lipsesc moti>ele
neli-itimitii& rene-rii i par>enirii sociale& dac 8astardul inspir Iaproape sin-urJ ciclul Comediei umane& iar
me-alomania coninutului se transmite& la 6al%ac& i structurii (ormale& romancierul inclu%nduse printre cei patru
8r8ai care au a>ut o >ia -randioas& alturi de 7apoleon& Cu>ier& F'Conell& pe moti> c a Ipurtat 0n minte o
societate 0ntrea-J& (apt mrturisit de cele .1 de romane ale sale& dac Memoriile unui ne8un de Flau8ert& repre%int
documentul cel mai concludent despre romanul (amilial& iar 2spitirea s(ntului Anton de acelai autor Ieste aplicarea
cea mai ri-uroas a pro-ramului copilului -sitJ& dac a>an-arda nu renun nici ea la moti>ele oedipiene& 5rocesul
lui 9a(Ya instituindu) pe 8astard ca judector in(le;i8il al lui Don kuijote i dac& 0n s(rit& ilu%ia romanesc a
cititorului& care crede 0n realitatea intri-ii i personajelor din lecturile sale& nu poate a>ea alt temei dect 0ncrederea
(iecruia 0n propriul roman (amilial& atunci ne putem 0ntre8a cu Martha Ro8ert& ajuns la s(ritul cercetrii sale& 0n
ce msur romanul poate e;ista (r s se alimente%e din romanul (amilial#
)?# De la psihanali%a reli-iei la reli-ia psihanalitic# Freud i @un-
Apropierea din perspecti>a (iloso(iei incontientului de scrierile lui Freud asupra reli-iei ne pune 0n (aa unei diso
nane a -ndirii 0ntemeietorului psihanali%ei" 0n timp ce >a
)A.
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
lorii estetice 0n calitate de (orm a spiritului& i se acord autonomie -enetic :talentul scriitorului& productor al >a
lorii estetice& este ina8orda8il cu mijloacele psihanali%ei<& 0n timp ce >alorii teoretice a (0loso(iei i se recunoate
acelai statut& >aloarea de ade>r ne(iind a(ectat de determinismul psihic :0n articolul I2nteresul pentru psihanali%J
Freud scria c Ideterminarea psiholo-ic a unei teorii :(iloso(ice< nu e;clude corectitudinea ei tiini(icJ<& dei att
literatura& ct i (iloso(ia sunt impure& 0n ca%ul (iloso(iei impuri(icarea (iind dat de moti>ele su8iecti>e indi>iduale
care se recomand drept lo-ic imparial :Freud admite& deci& o lo-ic imparialM<& reli-ia este tratat reducionist#
Caloarea reli-ioas nu este un dat spiritual& pe care elementele etero-ene& printre acestea numrnduse i su(letul
incontient& 0l impre-nea% impuri(icator& ci constituie IdoarJ o metamor(o% cultural a su(letului incontient# Sacrul
nu are autonomie -enetic& ci doar autonomie (uncional#
S menionm c& din punctul de >edere al (unciei reli-iei& Freud este departe de a o su8estima# 7iciuna din (ormele
culturii nu poate concura reli-ia 0n pri>ina importanei sale indi>iduale i sociale# Cele trei sarcini ale reli-iei R de
a) proteja pe om 0n (aa atotputernicelor (ore ale naturii& de a) susine 0n e(ortul de ai accepta condiia de muritor
i& 0n s(rit& de a) desp-u8i pentru (rustrrile pe care i le impune e;istena 0n cultur R o situea% 0ntro po%iie
pri>ile-iat# $ste ade>rat c aceast po%iie are doar un caracter tran%itoriu& (iind& treptat& su8minat& pn la
dispariie& de de%>oltarea tiinei :>iitorul Iilu%ieiJ reli-ioase echi>alea% cu ieirea de pe scena culturii<& dar
speci(icul atitudinii (reudiene (a de reli-ie nu tre8uie cutat aici& ci 0n concepia despre ori-inea (enomenului
reli-ios#
0nainte de a o e;amina& s trasm o prim paralel cu >i%iunea lui @un- despre (uncia reli-iei# Spre deose8ire de
maestrul su >iene%& psihanalistul el>eian nu opune -ndirea conceptual -ndirii sim8olice# 0n lucrarea SWm8ole
des Uandlun- :Sim8oluri ale trans(ormrii<& care marchea%
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )A*
ire>oca8il desprinderea de Freud& @un- insist& 0ntrunui din cele mai consistente te;te pe aceast tem& asupra speci
(icitii i caracterului complementar al celor dou tipuri de -ndire# 0n timp ce -ndirea conceptual este orientat
spre lumea e;terioar& pe care 0ncearc so cunoasc cu ma;imum de o8iecti>itate& pentru a o putea trans(orma&
concreti%nduse 0n tiin i tehnic& -ndirea sim8olic R proces spontan& reali%at (r e(ort R trimite la lumea
interioar a omului& la incontient :personal i colecti><& pe care) aduce 0n contient prin intermediul sim8olurilor#
Dei 0n istoria culturii sa produs o redistri8uire a ponderii celor dou (orme& -ndirea sim8olic& de care ine i
(enomenul reli-ios& cednd teren 0n (a>oarea -ndirii conceptuale& epoca modern (iind dominat de aceasta& -ndi
rea sim8olic i o dat cu ea reli-ia& nu este condamnat la dispariie& tocmai pentru c rolul ei este altul& acela de a
da e;presie lumii pro(unde a incontientului# 5entru c arhetipurile incontientului colecti> sunt eterne& reli-ia care le
sim8oli%ea% pentru contient este i ea etern# Faptul c& din perspecti>a tiinei& -ndirea sim8olic poate (i cali(i
cat drept Ire-resi>J& mani(estnduse 0n (ormele cele mai >echi ale culturii& la copii& dar i 0n >is& nui anulea%
perenitatea& care deri> din speci(icitatea ireducti8il# De alt(el& de%>oltarea contemporan a tiinei i tehnicii nu a
condus& aa cum anticipa Freud& la dispariia reli-iei# Dimpotri>& sa mers pn acolo 0nct sa a(irmat c secolul
XX2 >a (i reli-ios sau nu >a (i deloc# Ceea ce tre8uie interpretat ca o reacie la supralicitarea -ndirii conceptuale i
ne-lijarea -ndirii sim8olice#
Re>enind la ceea ce $liade& 0n 7ostal-ia ori-inilor numete IreducionismulJ lui Freud& este necesar o prim
concreti%are a sa& 0nainte de a schia o 0ncadrare istoric#
Dei 0n lucrrile dedicate de Freud reli-iei e;ist pasaje unde >or8ete& cum se 0ntmpl 0n 3otem i ta8u& despre de
terminrile multiple ale acestui (enomen& sin-urul aspect pe care) a8ordea% i pe care) consider esenial este cel
al
)+?
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
contri8uiei incontientului" reli-ia deri> din comple;ul patern# Dumne%eul reli-iilor monoteiste& de e;emplu& este o
metamor(o% a (i-urii (ilo-enetice i onto-enetice a tatlui# Detaliile acestei metamor(o%e >or (i e;puse i comentate
ce>a mai departe& accentul c%nd acum pe situarea concepiei (reudiene 0n conte;tul ideatic al secolului X2X& din
care se alimentea%#
0n Cri%a sim8olismului reli-ios& @ean 6orella plasea% (reudismul 0n perimetrul raionalismului tiini(ic& de(init de
dou particulariti con>er-ente" neutrali%area ontolo-ic a sim8olului reli-ios reali%at prin metoda -eneticcritic#
Cu alte cu>inte& respin-erea re(erentului sim8olic se asocia% cu e;plicarea (ormelor reli-ioase ca produse ale
contiinei# Da 0nceputul drumului 0ncununat de psihanali% se a(l Ge-el& care I(ace din sim8ol :reli-ios< o (i-ur a
contiinei& alienat& desi-ur& dar 0nc (orm a lo-osului i& pe scurt& apro;imati> accepta8il pentru raiuneJ.4#
7emulumit de (iloso(ia maestrului su& pe care o aprecia& prin termenul de Imistic raionalJ& ca (iind un hi8rid
steril& Feuer8ach 0i propune s redea Idialecticii contiinei alienate 0ntrea-a realitateJ i ajun-e la 8inecunoscuta
(ormul IFmul este Dumne%eul omuluiJ& printro Idu8l identi(icare reducti>" a su8iectului di>in cu predicatele
sale i a predicatelor sale cu predicatele esenei umane& ea 0nsi considerat ca un mo%aic de determinaii
naturaleJ.1# Da Feuer8ach& ca i la Ge-el& sursa (antasmelor rmne 0n contiin#
Momentul Mar; echi>alea% cu plasarea cau%ei ilu%iei reli-ioase 0n a(ara contiinei# Aceasta este doar Ilocul unde se
produce e(ectul reli-iosJ& alimentat din e;terior de (orele naturii i de >iaa material a societii# 5aradi-m a
oricrei alienri& reli-ia este o distorsiune a realitii naturale sau sociale& produs de particularitile minii omeneti#
Admind c aa stau lucrurile& nu putem s nu remarcm c o ast(el de >i%iune presupune o %on ireducti8il a
spiritului uman& care produce cultura reli-ioas# Chiar dac metoda -eneticcri
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )+)
tic nea- transcendena ca re(erent ontic al reli-iei& ea admite implicit o %on reli-ioas a spiritului#
2pote%a (reudian& (r s conteste importana momentului e;terior 0n -ene%a reli-iei& 0l su8ordonea% alchimiei pro
ceselor incontientului# Articularea celor dou momente este e;pus de Freud 0n Ciitorul unei ilu%ii& unde reia i
completea% de%>oltrile din 3otem i ta8u# Dac 0n ultima lucrare reli-ia prea s (ie& pentru a (olosi cu>intele
autorului& Irelaia dintre (iu i tat& Dumne%eu (iind un tat superior& iar dorul de tat rdcina ne>oii reli-ioaseJ.A& 0n
prima& ulterioar cronolo-ic& accentul pare a se deplasa asupra neputinei i neajutorni omului& ceea ce trimite spre
relaia cu natura i (orele sale incontrola8ile# Disonana este doar aparent& ne asi-ur Freud& pentru c omenirea este
0n (aa (orelor naturii tot att de neputincioas ca i copilul 0n (aa tatlui& 0n crearea %eitilor& temute i protectoare&
dar& mai ales& a Dumne%eului monoteismului& se contopesc ne>oia de protecie a copilului i cea a umanitii& dorul
indi>idual i colecti> de tat#
Re-sim 0n 3otem i ta8u :)*)/<& cartea 0n care Freud supune pentru prima dat unui studiu sistematic i apro(undat
(enomenul reli-ios su8 chipul totemismului& cele dou constante ale a8ordrii psihanalitice a culturii" distin-erea
unui coninut latent de coninutul mani(est i utili%area de cunotine de psihopatolo-ie pentru identi(icarea
coninutului latent# Fa de studiul literaturii i artei& de e;emplu& 0n anali%a reli-iei se mani(est 0n plus tendina
reducionist& adesea satis(cut" coninutul mani(est nu este nimic altce>a dect o metamor(o% a coninutului latent&
spiritul este doar o prelucrare a su(letului incontient#
Cheia interpretrii (reudiene o repre%int analo-ia dintre %oo(o8ia in(antil& dis(uncie ne>rotic (oarte (rec>ent 0n
prima copilrie& i totemism# Atitudinea copilului (a de animalul carei inspir (ric este identic 0n cte>a puncte
importante cu atitudinea omului arhaic (a de animalul totemic# Att copilul :ne>rotic<& ct i omul arhaic se
raportea%
)+/
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
am8i>alent la animalul (o8iei& respecti> totemic# Da Imicul GansJ& pacientul lui Freud& predominau sentimentele
ne-ati>e R ur& (ric :8inecunoscuta& pentru cititorii te;telor (reudiene& (ric de a nu (i mucat pe strad de un cal<&
ceea ce nu e;cludea coe;istena sentimentelor po%iti>e& cum ar (i interesul pentru cal& dorina de a (i i el un cal :cnd
(rica de cal sa diminuat& micul Gans aler-a i srea ca un cal<& teama de moartea calului# 0n schim8& la micul Arpad&
cele8rul pacient al lui S# Ferenc%i& pe primul plan se a(lau sentimentele po%iti>e (a de -ini& animalul domestic
carei polari%a 0ntre- interesul i >iaa a(ecti>& pn 0ntratt& 0nct se identi(ica pe dea 0ntre-ul cu el#& Acum& sunt
mic& a8ia un puior# Cnd >oi mai crete& >oi (i -in& iar cnd >oi (i i mai mare& am s (iu cocoJ& o8inuia s spun
micul Arpad# 5e de alt parte& 0ns& din spatele interesului i iu8irii se i>ea uneori ura& mai ales cu prilejul tierii
psrilor de curte# I3ierea psrilor& scria Ferenc%i& este pentru el o ade>rat sr8toare# $l este 0n stare s danse%e
e;citat ore 0n ir 0n jurul cada>rului lorJ#
3ot att de am8i>alen este i atitudinea omului arhaic :Iprimiti>uluiJ< (a de animalul totemic# Dei& 0n majoritatea
timpului& acesta constituie pentru mem8rii clanului& un o8iect de cult& (iind sl>it i protejat :nu poate (i >ndut& >
tmat sau ucis<& e;ist momente 0n care colecti>itatea admite sacri(icarea i mncarea sa# $ste >or8a de Iprn%ul
totemicJ& descris de Ro8ertson Smith ca parte inte-rant a reli-iei totemice i utili%at apoi de Freud drept una din
pietrele de temelie ale construciei sale teoretice# Amestec de sentimente po%iti>e i ne-ati>e& prn%ul totemic
e;prim 0n primul rnd ostilitatea (a de animalul totemic& ucis >iolent i de>orat# Dup Freud& succesiunea ipotetic
a strilor a(ecti>e 0n acest ritual str>echi ar (i urmtoarea" ur& care duce la suprimarea totemului& dorin de
identi(icare cu totemul& care se mani(est prin 0ncorporarea sa prin mncare& remucare :animalul ucis este plns i
jelit<& ceea ce ar (i& din nou& un indiciu al sentimentelor po%iti>e i& 0n s(rit& ju8ilarea
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )+,
(inal cu e;cesele sale& care constituie esena sr8torii R 0nclcarea unei interdicii& trirea 0n act a inter%isului#
Asemnarea dintre atitudinea copilului (o8ie (a de animalul carel sperie i atra-e 0n acelai timp i cea a omului
arhaic (a de animalul totemic este att de mare& 0nct Freud >or8ete 0n primul ca%& de 0ntoarcerea in(antil a
totemismului# Da micul Gans& la care predomin sentimentele ne-ati>e& este >or8a de o re>enire ne-ati> a
totemismului& 0n timp ce la Arpad& care di>ini%ea% -inile& se mani(est >arianta po%iti> a totemismului# 0n >irtutea
asemnrii de comportament 0ntre copil i primiti>& asemnare care mer-e pn la identitate& Freud se simte
0ndreptit s a(irme i o identitate de sens a celor dou comportamente" att am8i>alena copilului (a de animalul
(o8iei sale& ct i am8i>alena omului arhaic (a de animalul totemic proiectea% asupra unui o8iect de su8stituie
am8i>alena (a de tat#
Aa cum micul Gans& de e;emplu& re%ol> con(lictul am8i>alenei a(ecti>e (a de tat& deplasnd asupra calului
sentimentele ne-ati>e& ceea cei permite o mai 8un coa8itare cu printele su& tot ast(el Iprimiti>ulJ deplasea% con
(lictul cu Itatl ori-inarJ asupra animalului totemic# Sin-ura deose8ire se re(er la timpul am8i>alenei a(ecti>e# 0n
%oo(o8iile in(antile& con(lictul e la timpul pre%ent; 0n schim8& 0n reli-ia totemic este >or8a de trecutul 0ndeprtat&
preistoric al umanitii# Cu aceasta atin-em cel de al doilea punct cardinal al construciei (reudiene& i anume ipote%a
hoardei ori-inare& preluat de la DarKin#
5rima (orm a societii umane& ne0nre-istrat de >reo cercetare etno-ra(ic& ar (i (ost& dup DarKin& -rupul dominat
de un tat atotputernic& >iolent i -elos& care pstra pentru sine toate (emeile& alun-ndui (iii pe msur ce acetia
creteau# 0ntro %i& (iii alun-ai sau solidari%at i& cu (ore unite& lau detronat pe tiran& lau ucis i lau de>orat& pentru
a 0ncorpora pe aceast cale atri8utele temute i dorite# 5rn%ul totemic rememorea% i comemorea% acest
e>eniment preistoric& a(ltor& dup Freud& la 0nceputurile culturii# Cum
)+4
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
dintro crim ori8il sa nscut 0ntre- ea(odajul culturii R iat o 0ntre8are incitant& la care Freud rspunde cu
mijloacele psihanali%ei#
Dac aciunea criminal sa alimentat din ura (a de tatl ori-inar& care se opunea dorinelor se;uale ale (iilor&
primele elemente ale culturii au la 8a% sentimentele po%iti>e (a de acelai tat# Satis(acerea curentului ostil al
a(ecti>itii prin crim conduce& con(orm lo-icii su(letului& la trecerea 0n prim plan a curentului tandru& care se
mani(est ca sentiment de >ino>ie# Animai acum de remucri& (iii renun de 8un >oie la re>endicrile carei
solidari%aser 0ntru re8eliune# Din iu8ire retrospecti>& (iii 0i impun renunarea la (emeile 0nrudite i la uciderea
totemuluisu8stitut al tatlui& care de>ine o8iect de cult# 5rincipalele ta8uuri ale totemismului R inter%icerea uciderii
sau >tmrii animalului totemic i e;o-amia R coincid cu cele dou dorine re(ulate ale comple;ului Fedip# 2deea
c onto-enia repet (ilo-enia& att de important pentru Freud& ar putea (i re(ormulat i 0n sensul c (ilo-enia
pre(i-urea% onto-enia#
Dei pe alocuri Freud admite c ideea de Dumne%eu are surse di>erse& contri8uia comple;ului patern i se pare& dac
nu e;clusi>& cel puin decisi># IDoar cercetarea psihanalitic a indi>idului ne 0n>a cu deose8it claritate c
Dumne%eu este pentru (iecare construit dup chipul tatlui& c relaia sa personal cu Dumne%eu depinde de relaia sa
cu tatl trupesc& oscilea% i se trans(orm 0mpreun cu aceasta i c Dumne%eu nu este nimic altce>a dect un tat
trans(i-uratJ.+# Ct despre reli-ie 0n -enere& ea este& indi(erent de (orma ei istoric& un deri>at al comple;ului patern#
IReli-ia totemic& scrie Freud& a pro>enit din contiina >ino>iei (iilor ca o 0ncercare de a liniti acest sentiment i
de a) 0mpca pe tatl o(ensat printro supunere retroacti># 3oate reli-iile ulterioare se do>edesc a (i 0ncercri de
re%ol>are a aceleiai pro8leme& care di(er 0n (uncie de ni>elul cultural i cile alese& dar care repre%int toate reacii
cu aceeai
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )+1
(inalitate la acelai mare e>eniment prin care a 0nceput cultura uman i care& de atunci& nelinitete omenireaJ..#
Da prima >edere& nu e;ist o deose8ire sesi%a8il 0ntre Freud i @un- 0n ce pri>ete reli-ia& dei ultimul a (ost acu%at&
nu de puine ori& de misticism# Asemeni lui Freud& @un- a(irm 0n repetate rnduri c reli-ia este re%ultatul proieciei
incontientului :colecti><# 3e;tul cel mai e;plicit i cel mai concludent 0n acest sens este& (r 0ndoial& cel din studiul
0ncercare de e;plicare psiholo-ic a do-mei trinitii scris 0n )*4/ R perioada maturitii R din >olumul 5siholo-ie
i reli-ie :X2<" (enomenele reli-ioase sunt I0n primul rnd proiecii ale proceselor psihice& despre care totui nu se
tie ce sunt ]0n sineL& adic dac e;ist 0ntrun domeniu incontient& inaccesi8il omuluiJ.*#
Dei re%er>a (ormulat de @un- cu pri>ire la natura ultim a proceselor psihice las deschis posi8ilitatea unei in
terpretri meta(i%ice& alte te;te& mai puin nuanate& par a ne-a din perspecti>a psiholo-iei dimensiunea meta(i%ic a
reli-iosului# Ast(el& 0ntrun te;t mai >echi dect cel citat anterior& @un- su8linia% deose8irea dintre perspecti>a meta
(i%ic& pentru care Dumne%eu Ie;ist 0n mod a8solutJ i cea psiholo-ic& pentru care (iina suprem este o e;presie a
incontientului" I5entru psiholo-ia noastr& care& ca tiin& tre8uie s se limite%e la empiric 0n cadrul -ranielor
trasate cunoaterii noastre& Dumne%eu nu este nici mcar relati>& ci este o (uncie a incontientuluiJ*?#
0nc din primele scrieri ne(reudiene ale psihanalistului el>eian eSim8oluri ale trans(ormrii< apare ideea c Dum
ne%eu are o natur arhetipal& ceea ce 0n termenii (a%ei tr%ii 0nseamn c a>em dea (ace cu un sim8ol arhetipal# 7u
numai di>inul tre8uie pri>it ca o e;presie a incontientului colecti>& ci i demonicul# Att Idi>inulJ& ct i
IdemoniculJ trimit la coninuturi autonome ale psihicului& la coninuturi care nu sunt supuse controlului contiinei#
0n etapa de dup )*,? a operei sale& cnd teoria arhetipurilor prinde contur
)+A
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
de(initi>& @un- >ede 0n Dumne%eu un sim8ol al arhetipului sinelui R arhetipul totalitii psihice inte-rate#
0n deplin concordan cu >i%iunea asupra lui Dumne%eu& @un- de(inete reli-ia nu ca pe o relaie cu transcendena& ci
cu transcendentalul& cu arhetipurile" ea este Io atent considerare a (orelor incontiente pre%ente& a cror ne-lijare nu
ar (i lipsit de pericolJ*)# Dintre aceste (ore& cea mai puternic este numit %eu# De 0ndat cei scade intensitatea& ea
de>ine un simplu nume& se a(irm 0n studiul sintetic intitulat 5siholo-ie i reli-ie#
Ast(el de consideraii iau adus lui @un- din partea teolo-ilor acu%aia de psiholo-ism& dup cum alte consideraii au
putut s alimente%e la anumii repre%entani ai tiinelor acu%aia de misticism# 0n ce pri>ete psiholo-ismul& sin-urul
la care m >oi re(eri 0n continuare& constatm& nu (r surprindere& c @un- respin-e orice cali(icare a -ndirii sale cu
aceast etichet# Dac inem seama de (aptul c prin psiholo-ism @un- 0nele-e o trans-resare a psiholo-icului spre
ontolo-ic& atunci aprarea sa este 0ntemeiat# Spre deose8ire de 7iet%sche sau Freud& care aprecia% c reli-ia este o
ilu%ie 0n msura 0n care (orele numite %eiti sunt de ordin psihic& @un- separ cu -rij psiholo-ia de ontolo-ie#
Cercetarea psiholo-ic a unei idei reli-ioase nu autori%ea% niciun (el de in(eren meta(i%ic& (ie ea po%iti> sau
ne-ati># Re(erinduse la studiul ideii de Dumne%eu din perspecti> arhetipal& @un- a>erti%ea% c Iar (i o eroare
dac cine>a ar lua consideraiile mele ca un (el de do>ad pentru e;istena lui Dumne%eu# $le do>edesc doar pre%ena
unei ima-ini arhetipale a lui Dumne%eu i aceasta este& dup mine& tot ceea ce putem spune psiholo-ic despre
Dumne%euJ*/#
7ici din punctul de >edere al (iloso(iei incontientului perspecti>a lui @un- nu este reducionist :psiholo-ist<& dac
admitem c arhetipurile& sursa reli-iilor sunt& aa cum susine autorul teoriei arhetipurilor& I-ermeni spirituali in
contieniJ# Spre deose8ire de incontientul personal& descris de Freud& care st su8 semnul sin-ularului i pe care
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )++
(iloso(ia incontientului 0l consider ca innd de su(let& incontientul colecti>& structurat de arhetipuri& 0ntrunete ca
racteristicile spiritului" o8iecti>itatea i uni>ersalitatea# Dei 0n (a%a matur a operei sale& @un- renun la e;plicarea
8iolo-ic a (ormrii arhetipurilor ca precipitat al e;perienelor (undamentale ale speciei& o8iecti>itatea arhetipurilor
nu este a(ectat# $le rmn& chiar dac nu li se cunoate ori-inea& structuri (ormale suprapersonale& ade>rate
Icate-orii ale ima-inaieiJ# =ni>ersalitatea arhetipurilor& corelat al o8iecti>ittii& este amplu documentat de @un-
prin studiile sale comparati>e& care 0m8riea% psihopatolo-ia omului contemporan& istoria reli-iilor& alchimia&
operele literare i (iloso(ice semni(icati>e# De alt(el& sta8ilirea caracterului arhetipal al unui produs al minii umane
se reali%ea% tocmai prin trasarea de paralele culturale 0ntre un >is& de e;emplu& i produse culturale din di>erse arii
-eo-ra(ice sau epoci istorice#
Cea mai concludent ilustrare a di(erenei 0ntre raportarea reli-iei la incontientul personal i la incontientul colecti>
o o(er& poate& tema comple;ului parental# Aa cum am >%ut& Dumne%eu este pentru Freud o proiecie trans(i-urat a
printelui real& mai e;act& a tatlui (ilo-enetic sau onto-enetic :relaia cu Dumne%eu urmea% sinuo%itile relaiei cu
tatl real<# Da @un-& perspecti>a este in>ersat" %eitile constituie sim8oluri ale arhetipurilor& care preced&
su8ordonea% i potenea% ima-inea prinilor reali# 5resti-iul& (ora& chiar -randoarea& pe care o au acetia 0n ochii
copilului& nu pot (i e;plicate& dup @un-& dect prin susinerea lor de ctre arhetipuri# Ast(el& asocierea ideilor reli
-ioase cu ima-inile prinilor& constatat 0nainte de apariia psihanali%ei& moti>ul Iperechii di>ineJ& are 0n spate un
coninut arhetipal& adic moti>ul diadei& Icare ne spune 0ntotdeauna c masculinul i (emininul apar 0mpreunJ& scrie
@un-*,# Ci%iunea misticului el>eian 7iYlaus >on Flue din secolul al XlClea& simplu ran anal(a8et& educat reli-ios
0n con(ormitate cu cerinele 8isericii >remii& care eliminase de
)+.
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
)??? ani elementul (eminin din trinitate& ca (iind eretic& ilustrea% con>in-tor caracterul arhetipal& innd de incon
tientul colecti>& al diadei di>ine& prin (aptul c di>initatea apare du8l R Iatt ca tat re-esc& ct i ca mam
re-eascJ#
)?#)# 7e>ro%& art& reli-ie
Analo-area sau chiar echi>alarea reli-iei cu ne>ro%a& pe care o 0ntlnim 0n (iecare din scrierile dedicate de Freud (e
nomenului reli-ios& nu tre8uie considerat o e;presie a unui parti pris ne-ati>& a unei atitudini a priori ostile& speci(ic
iluminismului# 0n psihanali%& ne>ro%a ocup un loc central din mai multe puncte de >edere# $pistemolo-ic& studiul
ne>ro%ei a dus la descoperirea incontientului& conceptul cheie al oricrei orientri a8isale& dup cum& ulterior
0nceputurilor& simptomul ne>rotic a de>enit model pentru studiul (enomenelor psihice ale strii de sntate& precum i
al produselor spirituale# Antropolo-ic& ne>ro%a nu este doar alienarea unor indi>i%i& ci repre%int un dat al condiiei
umane& specia Gomo (iind sin-ura care triete con(lictul dintre natur i cultur# Mai mult dect att& lipsit de simul
istoriei& Freud ajun-e& la s(ritul cercetrii sale asupra culturii eDiscon(ort 0n cultur<& pe care o pune 0n discuie
tocmai din perspecti>a dis(unciilor pe care le induce indi>idului& dintre care ne>ro%a e cea mai -ra>& s >ad 0n
ne>ro% i 0n represiunea instinctual care o -enerea% condiia sine hua non a culturii# Frice nou pro-res cultural a
presupus o nou represiune a instinctelor& aa 0nct de%>oltarea cultural nu poate (i disociat de reprimarea naturii
din om i de ne>rotismul deri>at de aici#
Ceea ce (rapea% cu ade>rat la Freud este discriminarea la care supune reli-ia 0n raport cu arta# 2lustrarea cea mai
eloc>ent a acestei discriminri o constituie& aa cum demonstrea% 5aul Ricoeur& modul 0n care 0ntemeietorul psiha
nali%ei tratea% (i-ura lui Moise ca oper de art eMoise al
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )+*
lui Michelan-eld< i ca reli-ie ^Moise i monoteismul<" Iacest Moise tre8uia -lori(icat ca (antasm estetic i lichidat
ca (antasm reli-ioasJ*4# 7ici metoda nu este aceeai& 0n timp ce opera de arta este tratat 0n sine& (r a (ace con
cesii Iunei psiholo-ii directe a creaiei i creatoruluiJ& e;presiile (enomenului reli-ios sunt anali%ate cu mai puin
ri-oare i simpatie& e;clusi> din un-hiul I0nrudirii >a-i dintre tematica reli-ioas i prototipul paternJ*1#
De (apt& di(erena de atitudine (a de art& pe de o parte i (a de reli-ie& pe de alt parte& deri> din discriminarea
proceselor care& dup Freud& le stau la 8a%& conceptuali%ate ca su8limare i re(ulare# 0n timp ce su8limarea repre%int
cea mai (ericit re%ol>are a con(lictului dintre natur i cultur& re%ol>are care const 0n utili%area ener-iilor instinc
tuale :se;uale& dar i a-resi>e< 0n scopuri nespeci(ice& 0nalt >alori%ate cultural& cum ar (i& 0n primul rnd creaiile artis
tice& re(ularea se limitea% la 0ndeprtarea din contiin a unei tendine instinctuale neacceptate cultural# 0n loc de a
(i re%ol>at& con(lictul naturcultur este escamotat prin crearea incontientului# 2ne(icienta relati> a re(ulrii ca
mijloc de aprare 0mpotri>a tendinelor instinctuale neacceptate cultural se concreti%ea% prin re>enirea 0n contiin&
0n (orme mai mult sau mai puin modi(icate& a coninuturilor reprimate# 5rintre acestea& ca I0ntoarcere a re(ulatuluiJ&
se numr& alturi de >is& i simptomul ne>rotic# De aceea& potenialul pato-en al re(ulrii este considera8il& mani(es
tnduse mai ales 0n ne>ro%e& prin al cror studiu Freud a descoperito#
Freud re-sete 0n -ene%a reli-iei nu numai re(ularea sau 0ntoarcerea re(ulatului& ci i celelalte momente ale -ene%ei
ne>ro%ei& paralela presupunnd o identitate de parcurs 0ntre psihicul indi>idual i cel colecti>& idee pe ct de
important pentru speculaia (reudian& pe att de discuta8il# Dup cum a(lm din Moise i monoteismul :)*,+
)*,*<& ultima sinte% aproape didactic a consideraiilor (reudiene asupra reli-iei& traumei& de care este le-at apariia
oricrei ne>ro
).?
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
%e& 0i corespunde& 0n planul reli-ios& crima ori-inar& reconstruit pe lar- 0n 3otem i ta8u pornind de la %oo(o8ia
in(antil& ipote%a hoardei primiti>e :DarKin< i prn%ul totemic :Ro8ertson Smith<& reconstrucie pe care am
pre%entato pe lar- 0n su8capitolul anterior#
Aprarea 0mpotri>a acestui e>eniment traumatic al copilriei omenirii& IuitareaJ sa a (ost posi8il datorit conlucrrii
mai multor (actori& dintre care Freud nu e;clude pe cei pra-matici :luptele dintre (raii doritori s ia locul tatlui erau
pustiitoare i inutile& niciunul nereuind si atin- scopul<& dar 0i pri>ile-ia% pe cei psihici" latura po%iti> a
am8i>alenei (a de tat i relaiile a(ecti>e po%iti>e dintre (rai& deplasarea 0ntre-ului comple; de sentimente&
po%iti>e i ne-ati>e& (a de tat asupra animalului totemic# 3otemismul& dup Freud prima (orm a reli-iei umane&
care apare dup un inter>al indetermina8il de laten& pre%int notele eseniale ale (enomenelor ne>rotice" (i;area la
traum :la preistoria (amiliei umane<& re0ntoarcerea re(ulatului& impenetra8ilitatea pentru raiune a elementelor
trecutului i (ora lor asupra pre%entului& dup modelul de>i%ei credo huia a8surdum# 2raionalitatea unor credine
reli-ioase nu tre8uie s conduc la ideea (alsitii lor# Asemeni credinei nestrmutate a psihoticului 0n delirul su&
care se alimentea% din ade>ruri ale trecutului uitat& credina reli-ioas are 0n spate ade>ruri istorice str>echi&
0m8rcate 0n de(ormrile i de-hi%rile caracteristice 0ntoarcerii re(ulatului#
5este timp& pn 0n momentul cristali%rii monoteismului mo%aic i cretin& are loc o (oarte lent i (ra-mentar re0n
toarcere a re(ulatului# De asemenea& cnd Moise& despre care Freud crede i 0ncearc s demonstre%e c a (ost
e-iptean& a adus poporului e>reu Iideea unui Dumne%eu unic& aceasta nu a (ost ce>a nou& ci a 0nsemnat reanimarea
unei triri din timpul ori-inar al (amiliei umane care dispruse de mult din memoria contient a oamenilorJ*A# 'i nu
numai ideea Dumne%eului unic a re0n>iat ima-inea tatlui ori-inar& ci i comportamentul e>reilor (a de Moise& care
a a>ut aceeai
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic ).)
soarta ca predecesorul su preistoric# Re(ulatul i analo-onul sau recent care) readuce la supra(aa contiinei se
susin reciproc" recentul este 0ntrit de ener-ia latent a re(ulatului& iar acesta se mani(est prin intermediul
recentului# $tica mo%aic& apreciat de e>rei ca un semn al superioritii reli-iei lor& caracteri%at de e;acer8area
sentimentului de culpa8ilitate i a represiunii instinctuale& pro>ine& ca o sum de (ormaiuni reacionale& din
ostilitatea ori-inar (a de Dumne%eutatl#
5articularitatea monoteismului cretin ar consta& dup Freud& 0n asumarea crimei ori-inare su8 (orma pcatului
ori-inar& ceea ce permite reconcilierea cu tatl prin sacri(iciul unuia dintre (ii R mntuirea# C pcatul ori-inar este o
o(ens -ra> adus tatlui ar (i do>edit tocmai prin aceea c reparaia e reali%a8il doar prin sacri(iciul unei >iei
omeneti :a (iului<# Con(orm le-ii talionului& ar (i >or8a de o crim# 0n 3otem i ta8u ideea apare 0ntro (ormulare
(oarte pre-nant" Iast(el& 0n cretinism omenirea 0i mrturisete 0n modul cel mai nedisimulat (apta >ino>at a
timpului ori-inar& pentru c a -sit ispirea pentru ea 0n sacri(iciul unuia dintre (iiJ*+# Dei una din temele majore
ale cretinismului este reconcilierea cu tatl& re>ersul ne-ati> al ostilitii (a de el este i el pre%ent" (iul de>ine
Dumne%eu& alturi de tat& ceea ce 0nseamn& dac dm la o parte de-hi%rile& c ia locul tatlui# $ucharistia ar (i o
reactuali%are a prn%ului totemic& prin care -rupul (railor se 0mprtesc din carnea i sn-ele (iului& nu a tatlui&
0ndumne%einduse ast(el alturi de el#
Dac reli-ia este indestructi8il le-at de un trecut att de 0ndeprtat& atunci dotarea reli-ioas de>ine& -ndete Freud
0n Moise i monoteismul& capacitatea de a a>ea acces la trecutul istoric& asemeni lui 5etru" Iurmele 0ntunecate ale tre
cutului ateptau 0n su(letul su& -ata s ptrund 0n %onele mai contienteJ*.# Ce deose8ire (a de talentul artistic&
despre care& 0n Dostoe>sYi i paricidul& citim" IDin pcate& psihanali%a tre8uie s depun armele 0n (aa talentului
seri
)./
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
itoruluiJM Ceea ce am interpretat ca o recunoatere a ireducti8ilitii artisticului& ca %on a spiritului& la lumea su(le
tului# Constatarea discriminrii reli-iei 0n raport cu arta ne pune 0n (aa urmtoarelor 0ntre8ri"
a< de ce Freud pune reli-ia e;clusi> su8 semnul re(ulrii i al nonspiritualului :su(letescul<& 0n timp ce apartenena
artei la spiritual este insistent su8liniatQ Cu alte cu>inte& de ce nu admite 0ntemeietorul psihanali%ei inter>enia su8li
mrii 0n ca%ul reli-ieiQ
8< 0n strns le-tur cu prima 0ntre8are& de ce omul reli-ios este cantonat 0n lumea su(letului& 0n timp ce artistului i
altor creatori li se recunoate accesul la spiritualQ
)?#/# Reli-ie i dorin
$ste un lucru recunoscut c& alturi de teoria despre se;ualitatea in(antil& concepia lui Freud asupra reli-iei este
latura cea mai discutat i mai contro>ersat din psihanali%# 0n cadrul acestor dispute& e;e-ei importani de (ormaii
i orientri di(erite R psihanalistul $rnest @ones& (iloso(ul 5aul Ricoeur& istorici i cercettori ai reli-iilor ca Mircea
$liade sau Michel Meslin R consider c 0n e>aluarea aportului (reudian tre8uie s distin-em ceea ce este propriu
%is psihanalitic i ceea ce este personal& innd de omul Freud# 2n 7ostal-ia ori-inilor& Mircea $liade e;prim cu
ma;im claritate aceast idee" ICa s putem aprecia corect contri8uia lui Freud la 0nele-erea reli-iei& tre8uie s
(acem o distincie 0ntre principala sa descoperire& aceea pri>ind incontientul i ela8orarea metodei psihanalitice& i
opiniile sale teoretice& pri>ind ori-inea i structura >ieii reli-ioaseJ**# 0n timp ce descoperirea incontientului&
continu $liade& a stimulat studiul sim8olurilor i miturilor i& implicit& interesul pentru reli-iile arhaice i orientale&
opiniile lui Freud pri>ind ori-inea reli-iilor& de e;emplu& ar (i 0ntlnit un re(u% c>asiunanim#
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic ).,
5aul Ricoeur atra-e atenia asupra pericolului de a con(unda iconoclasmul psihanali%ei cu su8iecti>ismul lui Freud i
de a) respin-e odat cu acesta# Dup (iloso(ul (rance%& dimensiunea personal din psihanali%a reli-iei are dou stra
turi" unul cultural& deri>at din (ormaia scientist de secol X2X a lui Freud& (ormaie e;primat (oarte clar 0n Ciitorul
unei ilu%ii& incompati8il cu do-ma reli-ioas :I7u e;ist nici o instan deasupra raiuniiJ< i altul (amilial& a-nosti
cismul# Mai multe detalii despre ultimul aspect -sim la $rnest @ones& cel mai cunoscut 8io-ra( al lui Freud& 0n >olu
mul al treilea din monumentala sa oper Si-mund Freud" Di(e and UorY# Dei prinii si& urmau& cel puin 0n parte&
practicile reli-iei iudaice& mentalitatea lor era cea a unor li8ercu-ettori& aa 0nct Freud a (ost crescut 0ntro atmo
s(er pe deplin secular# 5rin educaie& dar i prin natura sa& Freud a considerat c uni>ersul 0i este siei su(icient i
c nu e;ist nici o e>iden despre o (iin supranatural#
Dac atitudinea distructi> i >ehemena lui Freud la adresa reli-iei& consec>ena sa de a o -ndi doar su8 semnul
re(ulrii& niciodat su8 semnul trans(i-urrii 0n spiritual a dorinei i (ricii& se datorea%& dup Ricoeur& atitudinii per
sonale a 0ntemeietorului psihanali%ei (a de sacru& temele cu ade>rat psihanalitice sunt& 0n opinia aceluiai autor&
supunerea (a de ritual i ilu%ia# 5rima tem aduce 0ns puine nouti (a de de%>oltrile noastre anterioare# De
alt(el& cronolo-ic& lucrarea care a8ordea% tema Io8ser>aneiJ R Aciuni o8sesionale i e;erciii reli-ioase :)*?+<
este anterioar marilor lucrri dedicate reli-iei#
A>nd un punct de plecare strict comportamental R analo-ia dintre Iceremonialul o8sesionalilorJ i ritualul reli-ios
:teama de a comite omisiuni& i%olarea de alte acti>iti& e;actitatea e;ecuiei 0n ce pri>ete detaliul< R& Freud ajun-e&
(r a ne-lija deose8irile& cum ar (i di>ersitatea IceremonialelorJ 0n raport cu unitatea ritualului reli-ios sau
caracterul pri>at al primelor 0n raport cu caracterul pu8lic al ultimului& la conclu%ia c sensul am8elor este identic#
$ste >or8a de un
).4
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
sens incontient& cci att ne>roticul& ct i omul reli-ios nu cunosc moti>ele carei determin s acione%e& sens
asociat unui sentiment de culpa8ilitate# Att IceremonialulJ ne>roticului& ct i ritualul reli-ios sunt msuri
pre>enti>e (a de o pedeaps anticipat i temut# IContiina >ino>iei& ca urmare a neputinei de a anula tentaia&
ateptarea 0n-rijorat ca team de pedeapsa di>in& ne sunt cunoscute din domeniul reli-ios 0nainte de studiul
ne>ro%eiJ)??# Culpa8ilitatea pro>ine 0ns din coninuturi re(ulate di(erite 0n ca%ul ne>ro%ei :neaprat se;uale< i 0n
ca%ul reli-iei :e-oiste<# 0n 3otem i ta8u sau 0n Moise i monoteismul& Freud >a include 0n re(ulatul omului reli-ios i
tendinele a-resi>e# 'i pentru c Freud rmne 0nc pe teritoriul analo-iei dintre ne>ro% i reli-ie& (r a >or8i de
identitate& ne>ro%a e pri>it doar ca o caricatur tra-iccomic a reli-iei#
5entru (iloso(ia incontientului cu ade>rat interesant este tema relaiei dintre reli-ie i ilu%ie& care ne trimite din
nou la pro8lematica dorinei a8ordat acum din alt un-hi& 0ntruna din lucrrile sale importante& despre reli-ie& intitu
lat semni(icati> Ciitorul unei ilu%ii& Freud su8linia% c& din punctul su de >edere& reli-ia este ilu%ie& nu eroare# 2ar
caracteristica esenial a ilu%iei ar (i ori-inarea sa 0n lumea dorinei# Dei 0n de8utul capitolului C2 al amintitei lucrri
putem citi c repre%entrile reli-ioase& care se dau drept do-me& Inu sunt precipitate ale e;perienei sau re%ultate
(inale ale -ndirii& ci ilu%ii###J& ceea ce ar putea lsa impresia c >i%at este raportul reli-iei cu realitatea& Freud nu
echi>alea% ilu%ia cu eroarea# 2lu%ia nu este 0n mod necesar (als& 0n di>or cu realitatea#
2nsistena lui Freud asupra relaiei reli-ieilu%iedorin :Ipentru ilu%ie rmne caracteristic deri>area din dorinele
umaneJ< implic pentru (iloso(ia incontientului 0nti de toate constatarea c reli-iei i se recunoate un domeniu de
realitate ontic i anume cel psihic# Faptul c 0ntemeietorul psihanali%ei (ace i pasul urmtor& a(irmnd c reli-ia nu
are dect aceast realitate su(leteasc& se alimentea%& aa cum
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic ).1
am >%ut mai 0nainte& din surse su8iecti>e& nu din spiritul psihanali%ei# @un- a(irma pe 8un dreptate c reli-ia ca
(enomen psihic nu are nici un (el de rele>an :po%iti> sau ne-ati>< 0n ce pri>ete realitatea metapsihic a (iinei
transcendente#
Freud nu numai c nea- transcendena& dar contest i spiritualitatea (enomenului reli-ios# $l este 0nclinat nu numai
s conteste c reli-ia 0n-lo8ea% 0ntro (orm speci(ic elemente de e;perien mundan& dar& susinnd c esena
(enomenului reli-ios tre8uie cutat 0n %ona su(letului& 0n comple;ul patern& se pune de (apt 0n imposi8ilitatea de a
e;plica uni>ersalitatea (enomenului reli-ios# De aici recursul su la ipote%a realitii protoistorice a constelaiei
oedipiene :ri>alitatea pentru (emei cu tatl ori-inar i uciderea lui< sprijinit pe ipote%a darKinist a hoardei ori-inare
i pe (aptul etno-ra(ic al prn%ului totemic# Doar postularea unui (apt :proto<istoric transmis prin tradiie i repetat 0n
cte>a rnduri& putea s dea seama de rspndirea (enomenului reli-ios# 7u este 0ntmpltor (aptul c tocmai aceast
parte a construciei (reudiene este cea mai u8red i& ca atare& cea mai contestat#
Contri8uia (reudian poate (i >alori(icat doar 0n condiiile acceptrii spiritului reli-ios ca un dat ontic ireducti8il#
5sihanali%a are acces doar la elementele etero-ene ale spiritului contient& la acea impuritate a spiritului care pro>ine
din re-iunea su(letului incontient# 5e ln- rolul stimulati>& dar nespeci(ic& pe care )a a>ut pentru studiul reli-iilor&
rol su8liniat de Mircea $liade& psihanali%a se poate distin-e tocmai prin re>elarea coninutului latent al (enomenului
spiritual reli-ios& care nu) epui%ea% 0ns# Asemeni >isului& reli-ia ca ilu%ie are un sens pro(und pe care) putem
deduce& dup 5aul Ricoeur& pornind de la (uncia consolatorie a reli-iei" nostal-ia tatlui# IAceasta este& scrie
(iloso(ul (rance%& interpretarea speci(ic psihanalitic a reli-iei" sensul ei IascunsJ este repetiia nes(rit a dorului de
tatJ)?)#
).A
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
Dimitat la rolul de re>elator al su(letului incontient din spiritul contient& 0n ca%ul de (a reli-ia& psihanali%a de>ine
o propedeutic la spiritul li8er& la acel spirit care se deine 0n 0ntre-ime& cu elementele sale impure cu tot#
2conoclasmul psihanali%ei nu poate a(ecta reli-ia 0n (undamentele sale& care sunt spirituale& dar poate (unciona ca o
modalitate de di(ereniere a ade>ratei credine& care este o iu8ire spiritual& de (als credin deri>at din iu8irea de
sine& pentru care Dumne%eu este doar un su8stitut patern& in>estit cu (uncii protectoare#
t
)?#,# $lemente reli-ioase 0n psihanali%
Ca pentru a demonstra c este un (enomen spiritual ireducti8il& atitudinea reli-ioas ia (cut apariia& prin unele din
elementele sale& 0n chiar interiorul psihanali%ei& conceput de Freud ca o deconstrucie a reli-iei#
0nc din timpul >ieii lui Freud& ci>a dintre discipolii si importani au e>ideniat spontan 0nrudirea dintre
or-ani%area psihanali%ei i cea a 8isericii catolice# Dup $rnst Fal%eder& Gans Sachs& primul analist (ormator
recunoscut ca atare& cerea& 0n articolul pe care) dedica anali%ei didactice& pentru (ormarea analitilor& ce>a
asemntor no>iciatului reli-ios# Din aceeai surs a(lm c Ma; $itin-on& 0n cu>ntul de deschidere la cel de al XG
lea con-res de psihanali%& a comparat& deli8erat de data aceasta& micarea psihanalitic cu o sect care se a(l 0n
posesia unui ade>r a8solut& care tre8uie aprat (a de ostilitatea restului lumii)?/# Fr& asemenea comparaii&
deli8erate sau nedeli8erate& nu ar (i posi8ile 0n a8sena unor asemnri reale#
C transmiterea psihanali%ei presupune un moment iniiatic& prin care 0n>celul este introdus 0n tainele propriului
incontient de ctre un psihanalist e;perimentat& numit semni(icati>& 0ntro terminolo-ie mai >eche& Ianali%
didacticJ este un (apt 8ine cunoscut 0n cercurile psihanalitice i
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic ).+
e;trapsihanalitice# Mult mai puin cunoscut este sursa acestei practici de nuan reli-ioas& (oarte asemntoare unui
Idiscipolat apostolicJ :$rnst Fal%eder<# Sndor Ferenc%i este cel care a su-erat (ormarea unui -rup restrns de
IapostoliJ 0n jurul lui Freud& pe care acesta si anali%e%e& puri(icndui ast(el de comple;e& ceea ce lear (i permis s
de>in& la rndul lor& puncte de iradiere ale unor noi iniieri# Ast(el sa nscut Icomitetul secretJ& (ormat iniial din
Freud& 9arl A8raham& Sndor Ferenc%i& $rnest @ones& Ftto RanY& Ganns Sachs& cristali%at pe (undalul pericolului pe
care) repre%int desprinderea lui @un- de psihanali%a (reudian#
0n ce pri>ete planul ideatic& Mircea $liade se numr printre primii istorici ai reli-iilor care au semnalat a(initile
0ntre anumite tehnici reli-ioase :cele 8uddiste i hinduiste< i tehnicile psihanalitice# Dintre acestea (rapant este uti
li%area memoriei ca mijloc terapeutic# Re0ntoarcerea 0n urm propus de 6uddha& Ire-ele medicilorJ& urmrete s
suprime su(erina impus de e;istena 0n timp :le-ea 9armei< prin cunoaterea e;istenelor anterioare" I### plecnd
de la un anumit moment al duratei temporale& omul reuete s epui%e%e aceast durat parcur-ndo 0n sens in>ers i
s ajun- 0n cele din urm 0n 7on3imp& 0n eternitate# Dar asta 0nseamn a transcende condiia uman i a recupera
starea necondiionat care a precedat cderea 0n timp i roata e;istenelorJ)?,# Da rndul su& psihanali%a
redescoper >irtuile re0ntoarcerii 0n timp& pe care 0ns o limitea%& 0n con(ormitate cu >i%iunea iudeocretin despre
timpul istoric i ire>ersi8il& precum i cu cea modern& la perioada copilriei# Re0ntoarcerea 0n urm practicat de
psihanali%& care urmrete inte-rarea 0n contiin a traumatismului in(antil& uitat& prin retrirea sa& poate (i tradus
(r rest& dup $liade& 0n termenii -ndirii arhaice" I###>indecarea const 0n a re0ncepe e;istena& deci 0n a reitera
naterea& 0n a de>eni contemporan cu I0nceputulJ& acesta ne(iind dect imitaia 0nceputului prin e;celen&
cosmo-oniaJ)?4# &]&&
)..
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
Cea mai radical apropiere a psihanali%ei de reli-ie neo propune @ean 6orella# 0n concepia sa& psihanali%a este o
contrareli-ie& adic tot o reli-ie# Doctrina lui Freud ia propus i a reuit s de>in Ireli-ia omenirii occidentaleJ# 0n
lo-ica psihanali%ei interpretat ca reli-ie& locul lui Dumne%eu este luat de sine& care preia toate atri8utele di>initii"
eternitate& indi>i%i8ilitate& atotputernicie& inaccesi8ilitate# 0n (ond& ridicarea sinelui la ran- de Dumne%eu nu 0nseamn
altce>a dect di>ini%area ener-iei pure" IDumne%eul (reudian nu este nici Realitate& nici Contiin& nici 0nele-ere&
nici 6eatitudine& nu este nici Fiin& nici 0nelepciune& nici 2u8ire& ci doar dinamism indeterminant& >iolen
a8solutJ)?1# Rolul de mntuitor 0i re>ine& desi-ur& lui Freud 0nsui& 0nconjurat de apostolii si& care au su(erit deja
acea metanoia capa8il si determine a produce un e(ect similar 0n ceilali oameni#
))# 2mpuritatea moralei" resentiment i moral
0n cheie (reudian& morala nu este tratat alt(el dect reli-ia" i se nea- autonomia -enetic& dar i se recunoate auto
nomia (uncional# Morala nu ar (i un dat spiritual ireducti8il&# ci o dimensiune care se constituie (ilo-enetic i
onto-enetic& prin interaciunile intra(amiliale# De alt(el& normele (undamentale ale moralei& ale oricrei morale& sunt
identice& dup Freud& cu normele totemismului care inter%icea incestul i paricidul# Asemeni reli-iei& morala Inu este
nimic altce>aJ ; dect o trans(i-urare a comple;ului patern# Dei reducionist& concepia (reudian despre moral
pre%int interes pentru (iloso(la incontientului 0n msura 0n care este prima care a>ansea% i documentea% ideea
spiritului incontient& 0n capitolul 2C >oi de%>olta pe lar- aceast idee& adu-nd perspecti>ei lui Freud pe cea a lui
@un- i 6la-a#
2mpuritatea spiritului :moralei<& cealalt idee constituti> a (iloso(iei incontientului& poate (i ilustrat mai con>in-
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic ).*
tor din perspecti>a psihanali%ei adleriene& prin care >oi completa i de%>olta contri8uiile lui 7iet%sche i Ma;
Scheler la pro8lema resentimentului# 3itlul importantei lucrri a lui Scheler R Rolul resentimentului 0n edi(icarea
moralelor R este concludent pentru (aptul c (enomenul resentimentului este un teritoriu pri>ile-iat al relaiei dintre
su(let i spirit# Aportul psihanali%ei >a consta 0n e>idenierea contri8uiei su(letului incontient la constituirea i
0nlocuirea sistemelor de >alori morale#
0n cartea mai sus amintit& Ma; Scheler& unul din cei mai cunoscui repre%entani ai (enomenolo-iei& consider c
descoperirea resentimentului i a aciunii sale asupra judecilor de >aloare din s(era moralei& descoperire carei
aparine lui 7iet%sche& constituie una din rarele reali%ri majore ale eticii moderne# Dup tiina noastr& 0naintea lui
7iet%sche& moralitii (rance%i& 0n special Da Roche(oucauld& au descris mani(estri resentimentare i consecinele lor
0n plan a;iolo-ic& cei drept (r a le ridica la concept# Aciunea resentimentului 0n cmpul >alorilor intelectuale este
0nre-istrat (r nici o e%itare de sclipitorul moralist 0n re(lecia ,+1" IFamenii cu inteli-ena mediocr 0n(ierea% de
o8icei tot ce le depete puterea de 0nele-ereJ)?A# De>alori%area >alorilor intelectuale este pro>ocat de un resort
autoestimati> care scap contiinei omului resentimentar" pentru a 0ndeprta sentimentul de in(erioritate i a)
menine dincolo de limitele contiinei& sentiment produs de Iinteli-ena mediocrJ i& am putea adu-a& de lipsa de
iniiere cultural& >alorile inaccesi8ile sunt de>alori%ate#
Moralistul descrie mai e;plicit micarea su(letului spre %onele spiritului 0n re(leciile 14 i 11# Filoso(ii stoici 0i
(ceau un titlu de -lorie din a de>alori%a 8unurile materiale tocmai datorit resentimentului" IDispreuirea 8o-iilor
era la (iloso(i o dorin ascuns de ai r%8una meritul pentru nedreptatea sorii prin dispreuirea acelorai 8unuri de
care ea 0i lipsea###J# 3ensiunea dintre dorin i neputin& sentimentul de in(erioritate care pro>ine de aici sunt
prelucrate
)*?
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
psihic prin de>alori%area >alorilor inaccesi8ile# Dac 8unurile materiale sunt non>alori& neputina de a le o8ine 0i
pierde >irulena autoestimati># Re(lecia 11 se re(er la una din (a%ele intermediare ale resentimentului& 0n care sunt
>i%ai purttorii de >aloare i nu >alorile 0nsei" I=ra (a de (a>orii nu este altce>a dect dra-ostea de (a>oare#
Ciuda de a nu ne 8ucura de ea 0i -sete mn-ierea i se alin prin dispreul pe care 0l artm (a de cei ce o au& i&
neputnd s le smul-em ceea ce le atra-e aprecierea lumii 0ntre-i& le re(u%m aprecierile noastreJ#
3oate contri8uiile ulterioare la studiul resentimentului& contri8uii care ajun- la Scheler& trecnd prin scrierile lui
7iet%sche& s alctuiasc o ade>rat teorie a resentimentului cu o (enomenolo-ie& psiholo-ie i sociolo-ie& sunt
anticipate de intuiiile lui Da Roche(oucauld& care nu numai c surprind i descriu (enomenul& dar 0l pun 0n le-tur
e;plicati> cu IamorulpropriuJ& Ior-oliulJ& I>anitateaJ& alt(el spus& cu latura a(ecti> a >alori%rii de sine& pe care
Al(red Adler& discipolul i di%identul lui Freud& o >a numi peste /?? de ani IautoestimaieJ# Moralistul 0i anticipea%
pe 7iet%sche& Scheler i Adler& nu de puine ori depindui 0n pro(un%ime#
))#)# Fenomenolo-ia i psiholo-ia resentimentului
5rimul moment al resentimentului ine 0n 0ntre-ime de su(let& (r a (i >or8a deocamdat de su(letul incontient"
sentimente ne-ati>e& cum ar (i dorina de r%8unare& ura& in>idia& -elo%ia& care& su8linia% Ma; Scheler&
caracteri%ea% natura uman& se acumulea% datorit neputinei de mani(estare# 5rin sine& aceast prim acumulare nu
duce 0n mod necesar la resentiment# Doar cnd trecerea 0n act se amn inde(init& se ajun-e la autointo;icarea
psihic& din care se hrnete cea mai (rumoas (loare a rului R resentimentul& 0nc 7iet%sche surprinsese& 0n
Benealo-ia moralei& esenialul 0n aceast pri>in" resentimenul se nate la acei oameni
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )*)
crora le este inter%is (apta ca (orm autentic de reacie& tre8uind s se limite%e la o r%8unare ima-inar# Ma;
Scheler construiete 8o-ata (enomenolo-ie a resentimentului pe aceast cana>a simpl#
7atura dorinei de r%8unare& care presupune amnarea reaciei& o trans(orm 0n sursa pri>ile-iat a resentimentului#
Controlul& (ie i momentan& al rspunsului nu conduce ine>ita8il la resentiment# Acesta se constituie& trecnd printro
succesiune de etape& doar cnd neputina de a aciona pentru a recupera o (rustrare se permanenti%ea%& iar actul
reparatoriu este amnat sine die# Faptul c neputina este (actorul hotrtor 0n (ormarea resentimentului indic %ona
con(lictului din care se alimentea% acesta# Spre deose8ire de Ma; Scheler& care pune accentul pe tensiunea dintre
dorin i neputin ca element -enerator al resentimentului& consider c neputina de mani(estare creea% un
sentiment de in(erioritate care nu poate (i compensat prin act& pentru c orice act& tocmai datorit neputinei& nu ar
(ace dect s adnceasc in(erioritatea& 0n loc de a o di%ol>a# Alt(el spus& tensiunea dintre dorin i neputin se
repercutea% 0n plan autoestimati># 7e(iind posi8il o compensare real R aciunea asupra cau%elor (rustrrii i
neputinei :s ne -ndim la in(irmii din natere sau la pturile de(a>ori%ate din 2mperiul Roman& care au produs
cretinismul< R& echili8rul autoestimati> >a putea (i resta8ilit doar cu mijloace psihice& adic prin pseu
docompensri#
7ici in>idia nu conduce la resentiment dect dac neputina de a intra 0n posesia o8iectului r>nit de>ine destin#
Atta timp ct neplcerea c un altul posed 8unul pe care) doresc moti>ea% aciuni menite a) aduce 0n posesia
mea& nu se poate >or8i de in>idie# 2ndiciul cristali%rii in>idiei este atitudinea ostil (a de posesorul 8unului
inaccesi8il& atitudine care adesea se traduce prin a-resi>itate la adresa acestuia# 5rintro automisti(icare& considerm
c neputina de a intra 0n posesia 8unului dorit este cau%at de (aptul c un altul sa 0nstpnit asupra lui 0naintea
noastr# Aadar&
)*/
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
contiina neputinei i (alsi(icarea cau%elor neputinei constituie cele dou note eseniale ale in>idiei#
Ca i dorina de r%8unare& in>idia este doar condiia necesar& dar nu su(icient a resentimentului# 2n>idia dispare
dac 8unul& un timp inaccesi8il& intr totui 0n posesia noastr& dar produce resentimentul cnd neputina de a)
o8ine se permanenti%ea%# 2n>idia e;istenial poate ilustra e;celent aceast ultim situaie& tocmai pentru c
o8iectul aspiraiei nu) repre%int aici un 8un& ci 0nsuiri umane nati>e& cu alte cu>inte& >alori care nu se pot do8ndi#
Frumuseea& inteli-ena& anumite trsturi de caracter& tre%esc in>idia e;istenial tocmai pentru c neputina de a
intra 0n posesia lor nu poate (i suprimat# A>erea& po%iia social& numele -enerea% i ele& 0n societile 0n care se
transmit prin natere& aa cum se 0ntmpla 0n lumea (eudal& in>idia e;istenial i resentimentul pturilor
de(a>ori%ate#
Fr a ne opri deocamdat asupra naturii neputinei de a aciona& s o meninem 0n atenie ca o condiie sine hua non
a resentimentului& cnd este >or8a de o neputin permanenti%at& i s urmrim modul 0n care sentimentele ne-ati>e&
nedescrcate& dorina de r%8unare& in>idia& ura& sentimentele de in(erioritate se adncesc 0n str(undurile su(letului
pentru a i%8ucni apoi creator 0n lumea spiritului# Scheler consider& pro8a8il su8 in(luena psihanali%ei (reudiene&
care& 0n )*)/)*)4& cnd (iloso(ul 0i scria studiul& cunoscuse consacrarea internaional& c sin-urul mijloc de apra
re psihic utili%at este re(ularea# 0nsi neputina i sentimentele asociate ei :(rica& teama< (uncionea% ca (ore
re(ulante :Cerdrn-un-smchte<& att asupra actului& ct i asupra a(ectelor care 0l moti>ea%# Mai 0nti 0ndeprtate
din contiin i apoi 0mpiedicate s ptrund 0n contiin& dorina de r%8unare& in>idia& ura cunosc prima
modi(icare important& detanduse de o8iectul care lea pro>ocat# $le Iiradia%J& cum spune Scheler& spre toate
0nsuirile& aciunile& mani(estrile unei persoane sau spre toate aciunile& situaiile sau toi oamenii care au le-tur cu
persoana (rustrant# Am putea spune c& su8 pra-ul contiinei& se produce
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )*,
o -enerali%are a(ecti>& care& 0ntrun timp ulterior& ajun-e s 0n-lo8e%e i anumite mani(estri >alorice# Funcia ei este
tot de(ensi>; estomparea persoanei (rustrante 0n spatele unei 0ntre-i cate-orii diminuea% discrepana dintre dorin
i neputin#
C& 0n (a%a IiradieriiJ& omului resentimentar nui este inter%is orice aciune o demonstrea% tentati>a criminal care
a oripilat 6erlinul anului )*)/# Dup cum relatea% presa >remii& citat de Scheler& ru(ctorul a 0ntins& la adpostul
0ntunericului& o srm de oel 0ntre doi copaci ce strjuiau de o parte i de alta o strad lturalnic# Fcupanii primului
automo8il care ar (i trecut pe acolo urmau s (ie decapitai# F ast(el de IaciuneJ se caracteri%ea%& pe de o parte& prin
indi(eren (a de identitatea >ictimelor :e(ect clar al iradierii<& iar pe de alt parte& prin a8sena cti-ului pra-matic
i re(u%ul riscului& ceea ce ne arat c realitatea psihic a de>enit predominant ca teren de re%ol>are a con(lictelor 0n
raport cu realitatea e;terioar# 2radierea cea mai e;tins o 0nre-istrm la in(irmii din natere la care ostilitatea se
0ndreapt 0n toate direciile& >i%nd 0n (ond 0nsi >iaa sntoas#
Re(ularea sentimentelor ne-ati>e de tipul dorinei de r%8unare& asemeni oricrei re(ulri& este periclitat de 0ntoar
cerea re(ulatului# Ma; Scheler a sesi%at i acest aspect& (apt ce ar putea con(irma in(luena psihanali%ei (reudiene
asupra -ndirii sale# 0n lucrarea pe care o dedic resentimentului putem citi" I0n stadiul descris& a(ectul re(ulat accede
8rusc la percepia interioar& 0n toate punctele (r re%isten ale contiinei& pretutindeni unde (orele inhi8itorii nui
mai e;ercit sau iau diminuat 0ntmpltor presiuneaJ)?+# Fdat cu dorina de r%8unare& ura& in>idia sau -elo%ia& 0n
contiin reapare sentimentul de in(erioritate& de%echili8rul autoestimati> pe care) semnalea% (cnd necesare noi
demersuri 0n >ederea unui nou echili8ru#
0n condiiile meninerii neputinei& pasul urmtor pe calea resentimentului este (alsi(icarea realitii# Dac autorii
(rustrrii nu Isunt demniJ de r%8unare sau dac 8unul dorit i inaccesi8il nu 0ncorporea% >aloarea care) (ace
de%ira8il&
)*4
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
atunci dorina :de r%8unare sau de a intra 0n posesia unui o8iect< scade 0n intensitate# Simetric& con(lictul
autoestimati> pro>ocat de sentimentul acut de in(erioritate asociat neputinei se diminuea%# Falsi(icarea realitii 0n
scopul de a diminua o dorin care nu poate (i satis(cut este (oarte 8ine ilustrat de un pro>er8 pe care) 0ntlnim
nu numai 0n cultura romn" I>ulpea& cnd najun-e la stru-uri& %ice c sunt acriJ# 5rota-onista acestei (a8ule
concentrate nu contest& comentea% cu su8tilitate Ma; Scheler& >aloarea dulcelui& ci a(irm doar c o8iectul nu
0ncorporea% >aloarea dulcelui care lar recomanda dorinei R stru-urii sunt acri# 5rsind (a8ula i re>enind la >iaa
cotidian& de cte ori nu ni sa 0ntmplat s au%im (ormulri de tipul Irochia asta ie(tin este mult mai (rumoas dect
una scumpJ sau s constatm c cel respins 0n tentati>ele sale de a o8ine dra-ostea sau prietenia cui>a 0i descoper
su8it de(ecte& care) (ac sa Inui meriteJ a(eciuneaQ
Asemeni re(ulrii& (alsi(icarea realitii 0n sensul ne-sirii >alorii unui o8iect sau unei persoane se do>edete a nu
repre%enta o soluie de(initi>" purttorii de >aloare se impun 0n cele din urm percepiei omului resentimentar& reac
tuali%ndui neputina i in(erioritatea# $ste momentul 0n care resentimentul reali%ea% per(ormana sa suprem" su
(letul& de data aceasta incontient& ca i 0n (a%a anterioar sau 0n aceea a iradierii& de>ine creator 0n lumea spiritului#
Sunt >i%ai acum nu numai purttorii de >aloare& ci 0nsei >alorile# De a8ia de>alori%area >alorilor inaccesi8ile 0l
ImntuieteJ pe omul resentimentar :7iet%sche<# 7u numai >aloarea celor care ar (i tre8uit s constituie inta
r%8unrii este ne-at& ci 0nsi r%8unarea 0i pierde importana a;iolo-ic# 7u pot s m r%8un de>ine& aa cum
arat 7iet%sche& nu >reau s m r%8un# Resentimentul pune pe lume >alori noi& uneori sisteme de >alori# Da (el se
0ntmpl i cu resentimentul care se alimentea% din in>idie# $l instituie ca >alori su(erina& sl8iciunea& srcia& lipsa
(rumuseii& pentru a anula >alori ca sntatea& (ora& 8o-ia sau (rumuseea# Doar o asemenea modi(icare a ta8lei de
>alori reuete s re(ac echili8rul
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )*1
autoestimati> al omului resentimentar" instituindui condiia ca >aloare& el se protejea% e(icient de con(runtarea cu
>alorile inaccesi8ile#
Dac situarea la8oriosului proces de (ormare a resentimentului pe terenul autoestimaiei& situare care re-sete in
tuiia si-ur a lui Da Roche(oucauld& este corect& atunci putem re(ormula una din de(iniiile pe care Ma; Scheler o
d resentimentului& completndo# ICe>a& un A& este a(irmat& preuit& ludat& scria Scheler& nu datorit calitii sale
intrinseci& ci cu intenia& nee;primat >er8al de a ne-a& de>alori%a& deprecia altce>a& un 6J# Finalitatea modi(icrii 0n
plan a;iolo-ic este inspirat de su(letul incontient i >i%ea% re(acerea dura8il a sentimentului >alorii proprii
trans(ormat 0n sentiment de in(erioritate de ciocnirea dintre dorin de r%8unare& in>idie& ur& pe de o parte& i
neputin& pe de alt parte#
))#/# Sociolo-ia resentimentului
Fenomenolo-ia i psiholo-ia schiate mai sus neau artat c neputina de a trece 0n act a(ecte ne-ati>e cum ar (i
in>idia& ura& dorina de r%8unare& -elo%ia& joac un rol decisi> 0n cristali%area resentimentului ca o (orm de pseudo
compensare a de%echili8rului autoestimati>#Da 7iet%sche& primul teoretician important al resentimentului& neputina e
conceput 8iolo-ic& mai 8ine spus& 8iopsihic" resentimentul se (ormea% la indi>i%ii su8dotai sau& 0n cel mai 8un
ca%& mediocru dotai din punct de >edere >ital# Cnd este >or8a de produse spirituale ale resentimentului& cu
semni(icaie major& cum ar (i reli-iile sau moralele R pentru 7iet%sche& reli-ia i morala cretin sunt ast(el de
produse R& acestea e;prim cate-orii umane cu de(icit >ital# 0n lo-ica lui 7iet%sche& dac morala cretin este o
moral a scla>ilor& atunci scla>ii tre8uie -ndii ca indi>i%i cu un potenial 8iolo-ic redus# Datorit sl8iciunii lor
>itale& ei nu pot reaciona la (rustrare prin (apt& nui pot e;prima ura& tre8uind s se
)*A
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
mulumeasc cu o r%8unare ima-inar& care duce la autointo;icare psihic& la de>alori%area a-resi>itii i la
instituirea iu8irii ca >aloare suprem& nu pot intra prin (or sau prin e(ortul muncii 0n posesia 8unurilor r>nite&
proclamnd srcia drept una din >alorile cardinale# Dipsii de (rumusee& inteli-en i mndrie& >or culti>a trecnd
prin in>idia e;istenial& urenia& dependena spiritual i umilina# 0ntrun cu>nt& pentru 7iet%sche nu poate e;ista
dect 8iolo-ia sau psiholo-ia resentimentului#
Cu a(irmaia c e;ist ca%uri 0n care& Iindi(erent de calitile i tririle indi>iduale 0nsei& structura societii creea%
o 0ncrctur resentimentar -eneralJ& Ma; Scheler 0ntemeia% sociolo-ia resentimentului& care constituie contri
8uia sa cu ade>rat nou la teoria resentimentului)?.# Alt(el spus& anumite condiii sociale& i >om >edea 0n
continuare care sunt ele& nu predispo%iii 8iopsihice& produc de%echili8rele autoestimati>e i reaciile de aprare
incontiente de tipul resentimentului la -rupuri mari de oameni#
=rmndu) pe Scheler& >om deschide sociolo-ia resentimentului cu situaii microsociale# Anumite constelaii (ami
liale& de pild& predispun la resentiment& indi(erent de dotarea 8iopsihic a indi>i%ilor care particip la ele# I7u
susin R scrie (iloso(ul R c la orice indi>id care se a(l 0ntro asemenea situaie se >a (orma cu necesitate
resentimentul# Aceasta ar (i o prostie e;trem# Susin 0ns c asemenea situaii& prin 0nsi structura lor& sunt 0ncrcate
cu un anumit potenial resentimentar& i aceasta indi(erent de particularitile oamenilor care se a(l 0n respecti>ele
situaiiJ)?*#
Relaia dintre soacr i nor presupune un considera8il potenial resentimentar# Dup ce ani 0ndelun-ai a (ost 0m
prtit& dra-ostea de mam se >ede deposedat de o8iectul ei prin apariia nurorii& care& (r nici un merit&
8ene(icia% acum de a(eciunea druit altdat 0n 0ntre-ime mamei# 7u numai c aceast (rustare major nu poate (i
re>ocat& dar ea tre8uie suportat su8 aparena de participare 8ucuroas# 7eputina mani(estrii deschise a
sentimentelor de -elo%ie este impus 0n primul rnd de normele culturale& dar i de
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )*+
raportul de (ore din acest triun-hi# 2n 8asmele& le-endele i miturile popoarelor& soacra apare (rec>ent ca o (iin rea&
per(id& ceea ce ilustrea% di(icultatea condiiei de soacr& creia puine (emei 0i (ac (a (r a de%>olta atitudini
resentimentare#
F alt situaie microsocial -eneratoare de resentiment& indi(erent de calitile indi>iduale& este raportul dintre -ene
raia >rstnic i -eneraia tnr& arat pe 8un dreptate Scheler# Fr 0ndoial& aici aspectul 8iolo-ic joac un rol
important& dar nu determinant# Deoarece la Scheler accentul cade pe aspectul socialistoric& momentul 8iolo-ic (iind
doar presupus& >oi 0ncerca s) pun 0n e>iden mai 0nti pe acesta# Din punct de >edere >ital& 0m8trnirea este un
proces in>oluti> cu repercusiuni psihice de acelai ordin# 6ucuria de a tri& care se alimentea% din surse instinctuale
pe care 8trneea le pierde& capacitatea de e(ort& memoria i mai ales (ora creatoare& se reduc drastic# 6oala 0i (ace
tot mai des simit pre%ena& de>enind adesea o 0nsoitoare c>asipermanent a >rstei crepusculare#
Modi(icrile in>oluti>e declanea% 0n plan autoestimati> o ade>rat cri%# Cum orice in(erioritate de>ine sursa
e(orturilor de a re(ace sentimentul >alorii proprii& 0m8trnirea conduce la resentiment doar dac societatea nu o(er
posi8ilitatea unor compensri reale# 0n societile arhaice& unde transmiterea e;perienei de la o -eneraie la alta se
(ace prin intermediul >rstnicilor& atitudinile resentimentare nu de>in apanajul 8trneii& arat Ma; Scheler# 0n
lim8ajul teoriei autoestimaiei& po%iia de presti-iu pe care ast(el de societi o con(er 8trnilor constituie o
compensare real deplin a sentimentului de in(erioritate -enerat de pierderea >alorilor >rstei tinere#
0n schim8& 0n societatea modern& nu le mai re>ine 8trnilor misiunea de mare importan de a asi-ura le-tura din
tre -eneraii# $a este preluat de o instituie speciali%at R coala de toate tipurile& de tipar sau de alte mijloace de
comunicare 0n mas# 3otodat& 0m8trnirea coincide de cele mai multe ori cu retra-erea din perimetrul muncii& ceea
ce
)*.
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
echi>alea% cu pierderea sentimentului utilitii sociale& component esenial a sentimentului >alorii proprii# 0n ase
menea condiii& ansele semni(icati>e social ca de%echili8rul autoestimati> s (ie com8tut prin (orme de compensare
real sunt reduse# 5entru 8trnii societii moderne& recursul la pseudocompensri de tipul resentimentului de>ine
Jine>ita8il# De aici ostilitatea aparent nemoti>at a >rstnicilor (a de tineri& precum i tendina de a deprecia
>alorile >rstei tinere# @udecile de >aloare inspirate de resentiment le a>ea 0n >edere 7iet%sche cnd& 0n Aurora&
a>erti%a meta(oric" I7u este 0nelept s lsm amur-ul s judece %iua& cci prea adesea o8oseala ar judeca (ora&
succesul& 8unele intenii### Asemeni amur-ului& 8trneea se 0n>luie 0ntro moralitate nou i atr-toare i se
pricepe s ruine%e %iua prin culorile crepusculare& prin pacea i tihna saJ))?#
Cu sistemele de >alori morale sau reli-ioase care au dominat un timp 0ndelun-at %one e;tinse ale lumii intrm 0n
%ona produselor spirituale ale resentimentului& care tind& uneori& spre uni>ersalitate& din punct de >edere sociolo-ic&
0n cmpul macrosocial# Cor (i trecute 0n re>ist morala i reli-ia cretin& morala 8ur-he%& proletcultismul i resenti
mentul social -eneral& caracteristic comunismului tr%iu din Romnia#
7iet%sche& primul -nditor care a sesi%at (ilonul resentimentar al reli-iei cretine R cretinismul sa nscut Idin
spiritul resentimentului i nu& aa cum sa cre%ut& din spiritJ& a(irm el rspicat 0n $cce Gomo R& in>oc drept
principal criteriu de identi(icare e;traordinara rsturnare >aloric pe care acesta o presupune 0n raport cu >alorile
antichitii" tot ceea ce >echii -reci i apoi Roma antic situau 0n >r(ul ierarhiei >alorilor R >irtuile r%8oinice&
8o-ia& >iaa simurilor& li8ertatea spiritual R este detronat i 0nlocuit cu >alori ca iu8irea aproapelui& srcia&
a8stinena& credina 0n Dumne%eu& umilina# 2n>ersarea >aloric (r precedent reali%at de cretinism este sinteti%at&
crede 7iet%sche& de 8inecunoscutul sim8ol IDumne%eu pe cruceJ# Dincolo de 8ine i de ru i Antichrist ne o(er 0n
tranante (ormulri
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic )**
e;plicitarea ideilor iconoclaste ale autorului# I7icicnd i nicieri nu a e;istat o asemenea 0ndr%neal a in>ersrii&
ce>a att de 0n(ricotor i 0n acelai timp pro8lematic ca 0n aceast (ormul###J 'i" IDumne%eu pe cruce R nu
0nele-e 0nc nimeni -ndul ascuns al acestui sim8olQ 3ot ceea ce su(er& tot ceea ce este rsti-nit pe cruce este
di>inJ)))#
Detaliind cte>a din ideile lui 7iet%sche& s urmrim mai 0nti iu8irea 0n >i%iune cretin# Relaia dintre punctul de
plecare R dorina de r%8unare nesatis(cut i punctul (inal R iu8irea cretin& care include iu8irea dumanului&
de>ine mai transparent dac trecem 0n re>ist momentele intermediare# 7eputina de a te r%8una trece 0n >oina de
a nu te r%8una& apoi 0n iertare i 0n cele din urm& 0n iu8irea dumanului& 0n Antichrist& 7iet%sche deri> >aloarea
iu8irii cretine dintrun de(icit :8iolo-ic< al a-resi>itii" IRespin-erea instinctual a oricrei ad>ersiti& dumnii& a
oricror limite i distane 0n sentimente se datorea% unei sensi8ili%ri e;treme la e;citani dureroi& pentru care orice
opo%iie sau perspecti> de opo%iie este resimit ca o neplcere insuporta8il# Sin-ura (ericire pe care o poate
cunoate este de a nu se mai opune& nici mcar rului R iu8irea ca sin-ura& ultima posi8ilitate de a traiJ))/# Dar
numai un or-anism 8olna> sau epui%at se poate apra prin a8andonarea luptei# 7iet%sche nici nu susine altce>a#
Dei& 0n acelai Antichrist& consider c de la 0nceput cretinismul sa adresat tuturor Ide%moteniilor >ieiiJ&
nea>nd un determinism rasial sau naional& (iloso(ul 0l atri8uie unui alt(el de determinism 8iolo-ic R 8oala 0neleas
ca insu(icien >ital su8 toate aspectele& inclusi> estetic" ICretinismul are la 8a% ranchiuna celor 8olna>i& ura lor
instincti> (a de cei sntoi& (a de sntate# 3ot ceea ce a reuit& mndru& seme& dar mai ales (rumuseea le
supr ochii i urechileJ))1#
'i celelalte >alori ale moralei cretine 0i au& con(orm lui 7iet%sche& ori-inea 0ntrun resentiment alimentat de de(i
ciene >itale" srcia i ascetismul pro>in din neputina de a o8ine anumite 8unuri& neputin metamor(o%at& printro
rsturnare >aloric de acum 8ine cunoscut nou& 0n >irtute&
/??
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
>aloarea umilinei i a supunerii din incapacitatea de re>olt& r8darea din lipsa de iniiati>& credina dintro dotare
intelectual su8mediocr#
7eam (i ateptat ca 0ntemeietorul sociolo-iei resentimentului s 0ncerce& e;aminnd ideile lui 7iet%sche& trans
(ormarea 8iolo-iei resentimentului 0ntro sociolo-ie# Dei admite c >alorile moralei cretine pot (i (olosite de omul
resentimentar pentru a de>alori%a anumite >alori inaccesi8ile& opuse ca sens& cum ar (i 8o-ia& (rumuseea& >i-oarea
>ital etc& Scheler consider c& ori-inar& >alorile cretinismului pro>in dintrun plus i nu dintrun minus auto
estimati># 2ndiciul c aa stau lucrurile ni) o(er iu8irea cretin& de pild# Ade>ratul cretin nu se teme c se >a
molipsi& 0njosi& murdri& dac >a co8or0 la cei 8olna>i& sraci& comuni& uri& 0n timp ce anticii concepeau iu8irea ca
ascensiunea imper(eciunii ctre per(eciune& a unui minus ctre un plus& 0nsui Dumne%eu (iind& ca la Aristotel&
motorul nemicat care doar atra-e& dar nu poate iu8i& cci per(eciunea 0i este siei su(icient& ceea ce ar (i& 0n plan
autoestimati>& un semn de sl8iciune# Dup Scheler& nici mcar iu8irea dumanului nu este o reacie de aprare sui
-eneris& ideolo-ia neputinei& ci tot un semn al (orei interioare& al acelei (ore capa8ile s se opun tendinei instinc
tuale de a reaciona#
2nterpretarea pe care Scheler o d ascetismului cretin urmea% acelai drum& (iind 0ns mai puin ar-umentati>#
Dei idealul ascetic i practicile menite s) reali%e%e pot (i re%ultatul resentimentului& al unei atitudini de(ensi>e&
impuse de neputina permanenti%at de a o8ine anumite 8unuri :incapacitatea de a practica o munc aductoare de
cti- se trans(i-urea% 0n imperati>ul srciei<& ascetismul cretin este Io (orm superioar i no8il care pro>ine din
plintatea& tria i unitatea >ieii i care are ca scop cinstirea i promo>area >ieiiJ))4#
Dac se poate demonstra att c >alorile moralei cretine pro>in din resentiment :7iet%sche<& ct i c ele se
alimentea% dintrun plus autoestimati> :Scheler<& 0ntre8area re(eri
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic /?)
toare la criteriul care poate aduce deci%ia de>ine ine>ita8il# Rspunsul poate (i adus tocmai de sociolo-ia
resentimentului 0ntemeiat de Scheler& dar neaplicat de el moralei i reli-iei cretine& adic de studiul condiiilor
sociale i istorice 0n care sa nscut cretinismul#
Cercetri istorice de cele mai di>erse orientri concord 0n a constata c reli-ia cretin a aprut 0n mediile de la peri
(eria 2mperiului Roman& la acele pturi sociale i naionale de(a>ori%ate i de%motenite# C iniial cretinismul a (ost
o reli-ie a sracilor e un (apt istoric# Deoarece condiiile sociale (rustrante erau un ade>rat destin pentru pturile din
care sau recrutat primii cretini& de%echili8rul autoestimati> produs de neputina de a trece 0n act ura& dorina de
r%8unare& in>idia& putea (i 0nlturat doar cu ajutorul mijloacelor psihice de tipul pseudocompensrii# 5rin
resentimentul dus pn la capt& adic pn la in>ersarea ta8lei de >alori& scla>ii i paria 2mperiului Roman& pe care
tre8uie si presupunem a (i de cele mai di>erse pro>eniene 8iopsihice i culturale& au reuit si (ac e;istena
suporta8il# De alt(el& >irtuile consolatorii ale cretinismului constituie un alt punct de coinciden a re%ultatelor
di>erselor cercetri# 5entru ilustrare am ales un pasaj din $cce hommo& unde 7iet%sche scrie 0n stilul su ine-ala8il"
ICretinismul ar putea (i numit un ade>rat te%aur de in-enioase mijloace consolatorii& att de multe sunt elementele
sale care alin& narcoti%ea%J))1#
Sociolo-ia resentimentului 0i d dreptate lui 7iet%sche 0mpotri>a lui Scheler i mut cau%ele neputinei i ale resen
timentului din planul dotrii 8iopsihice de(icitare& unde le situa primul& 0n cel al condiiilor sociale (rustrante& ori de
cte ori este >or8a de produse culturale majore ale resentimentului& cum sunt reli-iile i moralele#
Dac Ma; Scheler na reuit s aprecie%e corect relaia moralei cretine cu resentimentul& 0n schim8 a indicat cu si
-uran momentul resentimentar din morala modern :8ur-he%<& utili%nd (r e%itare& de data aceasta& sociolo-ia
resentimentului# Re-ula princeps a moralei moderne R Iau
/?/
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
>aloare moral doar acele 0nsuiri& aciuni& 8unuri etc# pe care omul& ca indi>id lea do8ndit prin (ora i munca pro
prieJ R repre%int& prin deplasarea ateniei de la >aloarea 0n sine la dimensiunea su8iecti> a muncii& o per>ertire
a;iolo-ic din spatele creia transpare resentimentul Istrii a treiaJ))A# Ast(el au (ost de>alori%ate pri>ile-iile
con(erite de natere& de care 8ene(icia de re-ul no8ilimea& >aloarea suprem (iind in>estit 0n Imunca proprieJ&
de(initorie pentru condiia 8ur-he%iei#
F alt important per>ertire a;iolo-ic alimentat de resentiment caracteristic lumii moderne este supraordonarea
>alorii utilitii (a de >alorile >ieii& ceea ce echi>alea% cu a pre(era mijlocul scopului# Concreti%at 0n re-uli de
>ia cum ar (i Imunca util este pre(era8il de-ustrii a-rea8iluluiJ& >iaa indi>idului tre8uie s se justi(ice prin
utilitatea pentru comunitate sau prin caliti morale ca stpnire de sine& spirit de economie etc& toate pietre de
temelie ale moralei 8ur-he%e& amintita rsturnare a;iolo-ic e produs al resentimentului 0n msura 0n care e;prim
in>idia i ura (a de e;istena 8o-at& creia 0i este proprie capacitatea de a tri 8ucuria >ieii# Din nou de>alori%area
>i%ea% condiia no8ilimii& pre(ernduise a;iolo-ic condiia 8ur-he%iei#
De asemenea& ideea e-alitii morale a tuturor oamenilor& att de important 0n morala modern& re%ult din resenti
ment# 2ndi(erent dac pretinde a (i o constatare de (apt sau se instituie ca o cerin& ideea e-alitii su8linia% Ma;
Scheler& indi(erent dac este >or8a de e-alitatea a>erii& social& politic& reli-ioas sau moral& ascunde imperati>ul
0njosirii celui situat 0ntro po%iie superioar# I2mperati>ul e-alitii& scrie Scheler& este 0ntotdeauna o speculaie
8aisseMJ
0n s(rit& su8iecti>i%area >alorilor& Io premis comun tuturor teoriilor morale moderneJ& ar deri>a i ea din resen
timent# Deoarece omul resentimentar aparinnd strii a treia nu poate suporta & judecata recu%atoareJ la adresa sa&
care pro>ine dintro ordine o8iecti> a >alorilor R ne putem 0ntre8a aici de ce tocmai ordinea a;iolo-ic (eudal este
pentru Scheler coincident cu ordinea o8iecti> a >alorilor R&
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic /?,
el >a ree>alua 0nsi ideea de >aloare& deri>ndo din contiina uman& pentru ai contesta ast(el o8iecti>itatea#
$;presii su8iecti>e ale contiinei umane& ale dorinei i simirii noastre& >alorile nu au e;isten 0n a(ara acestora#
Consecinele su8iecti>i%rii >alorilor sunt (ie a8sena oricrui reper 0n domeniul aprecierilor morale& (ie 0nlocuirea
o8iecti>ittii >alorilor prin suro-atul Icontiinei -enericeJ& al recunoaterii unanime a >ala8ilitii unei >oine sau
aciuni#
Seria marilor produse istorice ale resentimentului 0n care 7iet%sche a 0nscris cretinismul& iar Scheler morala 8ur
-he%& tre8uie completat& la s(ritul secolului XX& cu proletcultismul i morala comunist# C proletcultul se
hrnete din resentimentul cate-oriilor sociale de(a>ori%ate 0n (a%a de 0nceput a capitalismului este documentat nu
numai de denominarea sa& care e;alt Icultura proletarJ& ci i de rsturnarea >aloric pe care o presupune# 0ntrea-a
cultur a trecutului a (ost repudiat tocmai pe moti> c este 8ur-he%& indi(erent dac era >or8a de disciplinele
umaniste& 0ntotdeauna permea8ile& 0n -rade di(erite& la in(luenele ideolo-ice& sau de tiinele e;acte# 7u numai
sociolo-ia& antropolo-ia (iloso(ic sau psihanali%a au (ost eliminate& ca discipline& din cultura InouJ& ci i -enetica#
$ posi8il ca repudierea -eneticii s mai (i a>ut o raiune tot de ordin resentimentar& cci ce poate (i mai incomod
pentru o ideolo-ie e-alitarist dect o tiin care indic premisele -enetice ale ine-litii#
0n plan moral& asemeni etosului cretin& care a de>alori%at (rumuseea& sntatea& puterea& 8o-ia& spiritul r%8oinic
R >alorile aristocraiei antice R& pentru a plasa >aloarea 0n urenie& su(erin& sl8iciune& iu8irea aproapelui R date
ale condiiei celor de%motenii 0n 2mperiul Roman R sau etosului 8ur-he%& care a in>estit cu >aloare doar 0nsuirile
sau 8unurile o8inute prin munc proprie i a pre(erat utilitatea >alorilor >ieii :capacitii de a tri 8ucuria >ieii<&
etosul comunist a >alori%at colecti>ismul& cola8orarea i e-alitarismul 0n dauna indi>idualismului& concurenei i
di(erenierilor sociale#
/?4
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
7ici o ilustrare a sociolo-iei resentimentului nu este att de concludent ca aceea o(erit de resentimentul social -e
neral& (orm speci(ic pentru comunismul reali%at# 0n msura 0n care acest tip de resentiment cuprinde majoritatea
populaiei unei ri& aa cum sa 0ntmplat cu Romnia anilor '.?& este e>ident c (actorii cau%atori in de condiiile
sociale i nu de dotarea 8iopsihic# Doar dac am admite c 0ntrea-a populaie su(er de un de(icit >ital& ipote%a pe
care decem8rie )*.* a in(irmato& am putea susine 0n continuare ideea niet%scheean a sor-intei 8iolo-ice a
resentimentului# Dar ce este resentimentul social -eneralQ
3eoreti%at 0n manier popular prin sinta-ma" Is moar capra >ecinuluiJ& resentimentul speci(ic comunismului se
caracteri%ea% prin acti>area impulsurilor ostile i distructi>e re(ulate nu numai de ctre di(erenele dintre di>ersele
cate-orii sociale& de alt(el minime& ci i de orice reuit care depete condiia mi%er a majoritii& indi(erent de
apartenena social a autorului acesteia# Din numeroasele relatri o(erite de presa postdecem8rist R resentimentul
social -eneral sa mani(estat (r de-hi%ri& mai ales dup pr8uirea aparatului represi> al comunismului R reinem
ca ilustrare ju8ilarea mem8rilor unei recent 0n(iinate asociaii a-ricole din @udeul 7eam la a(larea >etii c
asociaia ri>al din aceeai comun& 0mpiedicat si depo%ite%e recolta de -ru 0ntro ma-a%ie a (ostului C#A#5#& a
tre8uit so transporte pe ploaie 0n alt loc& ceea ce a a>ut ca re%ultat udarea i compromiterea ei# Docuitorii unui alt sat
din Moldo>a& lo>it de inundaii 0n anul )**)& nu au putut s se 0nelea- 0n pri>ina atri8uirii ctor>a case >enite ca
ajutor din strintate& irosind& (ideli de>i%ei Is moar capra >ecinuluiJ& 0n cele din urm ajutorul#
Da aceast stare su(leteasc& 0n care recunoatem un resentiment 0n e>oluie& majoritatea mem8rilor societii ajun-
datorit (rustrrilor e;ercitate de comunism# Ca sistem economic ine(icient& socialismul real conduce la -enerali%area
srciei& creia 0i corespunde 0n plan psihic instalarea unui acut i permanenti%at sentiment de nemulumire# Depirii
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic /?1
constructi>e a urii& dorinei de r%8unare i in>idiei R toate e;presii ale (rustrrii R i se opune hipercentrali%area
economiei& care nu las spaiu de aciune pentru iniiati>a indi>idual# Dac la (rustrrile economice le adu-m pe
cele sociale& politice i culturale& atunci a>em ima-inea unui or-anism social ostil indi>idului& majoritii indi>i%ilor
carel compun#
Da apariia (ormei -enerale a resentimentului social contri8uie decisi>& alturi de (rustrarea multipl i neputina de a
o compensa constructi>& a8sena re-lementrilor democratice :pluripartidism& parlament& pres li8er& separarea pu
terilor 0n stat<& re-lementri al cror rol este& printre altele& de a permite descrcarea nemulumirii di(eritelor -rupuri
i a 0ntre-ii societi# Mai mult dect att& societatea comunist creea% or-anisme menite s 0mpiedice prin pedepse
radicale mani(estarea oricrei nemulumiri# 5oliia politic secret >i%ea% nu numai inter%icerea mani(estrii
comportamentale a nemulumirilor& ci i reprimarea sentimentelor i ideii de nemulumire# 0n asemenea condiii ale
unei neputine a8solute de mani(estare& sentimentele ne-ati>e produse de (rustrare nu pot lua dect calea
resentimentului#
))#,# Calori%area produselor culturale ale resentimentului
Dei 0ntre 7iet%sche i Scheler e;ist& aa cum am >%ut& considera8ile deose8iri teoretice& 0n pri>ina >alori%rii pro
duselor culturale i%>orte din resentiment ei adopt aceeai atitudine& de se>er condamnare# 5rimul >ede 0n
cretinism i mai ales 0n morala cretin principalii >ino>ai pentru accentuata decaden pe care credea a o descoperi
0n >iaa social& politic i cultural a $uropei moderne& iar cel de al doilea considera morala 8ur-he% ca pe un
moment de pr8uire >aloric#
F asemenea apreciere ne-ati> poate surprinde doar 0n ca%ul lui 7iet%sche# 0ntruct Scheler este un adept declarat al
a8solutismului etic& con(orm cruia e;ist Ire-uli >enice de
/?A
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
pre(erin 0ntre >alori i o corespun%toare ierarhie etern a >alorilorJ& nu este de mirare c >alorile -enerate de
resentiment& de>iante 0n raport cu aceast ordine (i;& sunt considerate de el (alse >alori& iar >alorile moralei cretine&
coincidente cu ea& sunt scoase de su8 semnul resentimentului# 7eam (i ateptat ca 7iet%sche& -nditorul care >rea s
acredite%e ideea despre Ine>ino>ia de>eniriiJ i care scria 0n Fmenesc& prea omenesc" I5rintre cele ce pot duce la
disperare un -nditor este i contiina (aptului c din### ilo-ic se nasc multe lucruri 8une# $l este att de adnc
implantat 0n pasiuni& lim8& art& 0n reli-ie i 0n tot ce con(er >aloare >ieii& 0nct nu) poi 0ndeprta& (r ca ast(el s
>atemi iremedia8il aceste (rumuseiJ))+& repre%entantul& dup Scheler& al relati>ismului etic s (ie mai elastic 0n
aprecieri; i totui cu -reu sar putea ima-ina un judector mai aspru al produselor culturale de natur resentimentar#
Dac ne apropiem de pro8lema >alori%rii produselor spirituale (r partipris anti sau pro cretin& anti sau pro
8ur-he%& primul lucru pe care) putem pune 0n discuie este 0nsi le-itimitatea pro8lemei# $ste posi8il ca din IruJ
:sentimente de ur& r%8unare& in>idie& in(erioritate< s se nasc 8ineleQ $ste posi8il ca o (loare a rului& asemeni
resentimentului& s produc (ructe care s stea su8 semnul 8ineluiQ Da prima >edere rspunsul nu poate (i dect
ne-ati> i 0ntre8area (r sens& soluie pentru care optea% :de (apt< att 7iet%sche& ct i Scheler& di>er-ena dintre ei
constnd doar 0n dia-nosticarea produselor culturale puse pe lume de resentiment# Din modul 0n care condamn
moralele care se alimentea% din resentiment reiese con>in-erea am8ilor c rul nu poate produce dect ru#
0n schim8& a8ordarea istoric a >alori%rii produselor resentimentare din cultur ne pune 0n (aa unei alte constatri"
0n momentul apariiei moralelor resentimentare& care contest moralele o(iciale ale epocii respecti>e& contemporanii
le >alori%ea% 0ndeo8te ne-ati># 3reptat& pe msur ce noile morale de>in dominante& >alori%area se modi(ic# Din
chintesen a rului& aceleai morale se trans(orm 0n chintesen
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic /?+
a 8inelui# Fscilaiile 0n timp ale e>alurii moralelor resentimentare >or8esc despre le-itimitatea pro8lemei#
Dac >rem s sta8ilim 0n ce msur moralele resentimentare particip la pro-resul moral i utili%m drept criteriu al
e>alurii plusul de umani%are pe care 0l aduc& atunci se do>edete c iu8irea de oameni din morala cretin& de pild&
e;tinde considera8il s(era umanului# 0n timp ce morala antic re(u%a 8ar8arilor apartenena la umanitate& morala
cretin a>ansea% ideea c toi oamenii sunt demni de iu8ire& indi(erent de po%iia social sau apartenena naional&
toi (iind e-ali 0n (aa lui Dumne%eu# De asemenea& accentul pus de morala 8ur-he% pe >aloarea con(erit 0nsuirilor
i 8unurilor umane de ctre munca proprie& dei caut s suprime unilateralitatea moralei no8iliare a;at pe
pri>ile-iile con(erite de natere printro unilateralitate opus& repune 0n atenie ade>rul c meritul uman poate (i
independent de 0n%estrarea nati>& 8o-ia societii capitaliste neputnd (i conceput (r trans(ormarea meritului
personal 0n >aloare suprem#
Dei distana 0n timp (a de Imorala comunistJ nu este su(icient de mare pentru a emite o judecat imparial& lo-i
ca de mai sus ne o8li- s a>ansm ipote%a& nu (r o puternic re%isten a(ecti>& tre8uie s o mrturisim& c i
aceast moral resentimentar ar putea conine elemente pro-resi>e 0n sensul unei accenturi a solidaritii umane#
Desi-ur& >erdictul de(initi> 0l >a da istoria# 5n atunci s notm o conclu%ie pro>i%orie" produsele culturale ale
resentimentului :moralele< nu pot (i cali(icate odat pentru totdeauna ca stnd su8 semnul rului& din perspecti>
istoric ele >dinduse a (i& cel puin 0n parte& >ehicule care pun 0n e>iden noi dimensiuni ale condiiei umane#
)/# 5sihanali%a spiritului tiini(ic
Cultul pe care secolul XX )a dedicat tiinei sa alimentat din dou surse principale" pe de o parte& o8iecti>itatea
/?.
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
cunoaterii tiini(ice& pe de alta& succesul practic al acesteia& reali%at prin intermediul tehnicii# 0n ce pri>ete prima
caracteristic& sin-ura care ne >a interesa 0n pa-inile ce urmea%& un repre%entant autohton al (iloso(iei tiinei R
Mircea Flonta R a(irm c disciplina sa Ieste o### le-itimare a e;celenei unei cunoateri ce contopete idealul
e;plicaiei raionale i al uni(icrii cu idealul cunoaterii o8iecti>eJ)).#
Dac pseudotiina re%id 0n Iatri8uirea unor 0nsuiri omeneti o8iectelor din lumea e;terioarJ))*& atunci o8iecti
>itatea tiinei mature poate (i tradus 0n termenii (iloso(iei incontientului prin puritatea spiritului# 0n timp ce alte
(orme ale spiritului& cum ar (i arta& morala& reli-ia& sunt prin natura lor mai mult sau mai puin impure& 0ncorpornd
numeroase elemente su8iecti>e& multe dintre ele innd de su(letul incontient :>e%i capitolele anterioare<& tiinele
e;acte reali%ea% a%i idealul de puritate spre care a aspirat dintotdeauna omenirea#
Aa stnd lucrurile& hermeneutica psihanalitic orientat spre identi(icarea mani(estrilor su(letului incontient la ni
>elul spiritului contient pare a a>ea de spus puine lucruri despre tiin 0n sensul tare al termenului# 3otui& 0n
msura 0n care stadiul contemporan al tiinei este re%ultatul unei de%>oltri istorice& (iloso(ia incontientului poate
studia cu succes impuritatea spiritului asupra etapelor mai >echi ale e>oluiei sale# Com ilustra acest demers cu
lucrarea Da Formation de l'$sprit Scienti(ihue a cunoscutului istoric al tiinei i (iloso( Baston 6achelard# Dac se
plasea% 0n cheie jun-ian& (iloso(ia incontientului 0i poate e;ercita >ocaia hermeneutic i asupra spiritului
tiini(ic contemporan& cutnd 0ns nu urmele su(letului incontient& ci pe cele ale spiritului incontient# 5entru
aceast >ariant& >om apela la scrierile lui @un-& 5auli i mai ales ale lui 6la-a#
Deoarece 0n domeniul BeistesKissenscha(ten situaia este cu totul alta& o8iecti>itatea cunoaterii (iind doar un de
%iderat parial reali%at i reali%a8il& (iloso(ia incontientului inspirat de psihanali%a (reudian are un cmp de
aplicare tot att de (ructuos cum este cel o(erit de reli-ie& art sau
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic /?*
moral# 7e >om 8a%a 0n de%>oltrile noastre pe e;trem de interesanta carte a psihanalistului i etnolo-ului Beor-es
De>ereu; De l'An-oisse a la Methode dans 2es Sciences du Comportament& 0n care este a>ansat i susinut ipote%a
c sin-ura cale de acces la o8iecti>itate 0n tiinele omului este contienti%area& asumarea i prin aceasta neutrali%area
inter>eniei su8iecti>itii cercettorului 0n procesul cunoaterii#
)/#)# 2ncontientul personal i tiinele naturii
5n la apariia crii lui Baston 6achelard dedicat (ormrii spiritului tiini(ic& istoria tiinei a (ost doar istorie a
spiritului& pre%ena i participarea su(letului& mai ales a su(letului incontient& la acest domeniu (iind complet ne-li
jat# 5sihanali%a cunoaterii tiini(ice& pe care autorul (rance% o a>ansea%& 0i propune nu numai s (ac dreptate
dimensiunii a(ecti>e a acti>itii cercettorului& ci i s du8le%e etapele eseniale ale de%>oltrii tiinei ca (orm a
spiritului& cu etapele corespun%toare ale su(letului# Mai mult dect att& (uncia demersului psihanalitic iniiat de
autor este esenial att pentru tiin& indicndui mcar post(estum calea spre puritate& ct i pentru I(iloso(ia
tiini(icJ& de neconceput de acum 0nainte 0n a8sena unui asemenea demers& I0n orice ca%& sarcina (iloso(iei
tiini(ice este (oarte clar" psihanali%area interesului& ruinarea utilitarismului& orict ar (i de de-hi%at& orict de ele>at
sar pretinde& orientarea spiritului dinspre real spre arti(icial& dinspre natural spre uman& dinspre repre%entare spre
a8stracieJ)/?# Re%ultatul la care se ajun-e ast(el este puritatea spiritului tiini(ic& ceea ce trans(orm tiina 0ntro
Iestetic a inteli-eneiJ#
5entru a ne concentra asupra relaiei spiritsu(let i a impuritii spiritului tiini(ic 0n (a%ele sale incipiente& e necesar
mai 0nti s pre%entm cele trei etape mari ale de%>oltrii tiinei& aa cum le schiea% 6achelard" etapa pretiini(ic
:Antichitatea clasic& Renaterea& secolul XC2& XC22 i XC222<; etapa tiini(ic inclu%nd s(ritul secolului XC222&
/)?
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
0ntre- secolul X2X i 0nceputul secolului XX; 0n s(rit& etapa noului spirit tiini(ic inau-urat 0n )*?1 de teoria rela
ti>itii i continuat prin mecanica cuantic& mecanica ondulatorie a lui Douis de 6ro-lie& (i%ica matricelor a lui
Geisen8er-& mecanica lui Dirac etc# Dor le corespund trei etape ale su(letului care inter(erea% cu spiritul tiini(ic& in
(luenndu) decisi> 0n prima etap" ISu(letul pueril sau mondanJ& caracteri%at de curio%itate nai>& uimire 0n (aa
oricrui (enomen instrumentat& 0nclinat spre colecionare i pasi>itate; Jsu(letul pro(esoralJ& do-matic i mndru de
do-matismul su& (i;at de prima a8stracie& 0n 0ntre-ime deducti>& ceea ce constituie 0ntotdeauna un suport pentru
autoritate; su(letul care se strduiete s a8stracti%e%e i eseniali%e%e& Icontiin tiini(ic dureroasJ& orientat
inducti> i 0ndoinduse de dreptul de a a8stracti%a 0ntro situaie sau alta& dar con>ins c a8stracia e o datorie#
5sihanali%a spiritului tiini(ic se >a aplica 0n special asupra etapei pretiini(ice& etapa cea mai impur& cnd tiina e
cu ade>rat in>adat de su(letul pueril# De (apt este >or8a de o psihanali% a e;perienei imediate& a empirismului
nai>& a cunoaterii imediate& care& dei este un moment necesar al cunoaterii tiini(ice& are 0ntotdeauna ne>oie de
recti(icare& 0n msura 0n care se plasea% I0naintea i deasupra criticiiJ i este& din acest moti>& 0n 0nsi principiul ei
su8iecti># Alt(el spus& 0n termenii (iloso(iei incontientului& prima (orm a spiritului tiini(ic este e;trem de impur&
iar sensul de%>oltrii sale este de la un -rad ma;im la un -rad minim de impuritate# 0naintea lui Ricoeur& 6achelard
(ormulea%& pentru domeniul particular al epistemolo-iei& prima din ideile -enerale ale hermeneuticii psihanalitice"
contiina imediat este contiina (als#
2mpuri(icarea empirismului nai> de ctre su(letul pueril -enerea% numeroase Io8stacole epistemolo-iceJ& pe care
psihanali%a le poate identi(ica& de%>luindule su8stratul incontient# Din perspecti>a lui 6achelard& istoria tiinei
apare ca o suit de depiri a o8stacolelor epistemolo-ice pe
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic /))
care participarea su(letului& i mai ales a su(letului incontient& la cunoatere le pune spiritului tiini(ic#
5sihanali%a practicat de -nditorul (rance% nu este& tre8uie so spunem de la 0nceput& o psihanali% ortodo;(reu
dian& preocupat doar de demascarea e(ectelor spirituale ale re(ulrii repre%entanilor psihici ai li8idoului# Dei nu
>a ne-lija acest aspect& mai ales cnd se ocup de alchimie& 6achelard >or8ete i de o psihanali% a instinctului
alimentar sau de o psihanali% a sentimentului posesiei i >oinei de putere& lr-ind cuprinsul psihnali%ei pn la a)
suprapune cu omenescul 0n sin-ularitatea sa mai super(icial sau mai pro(und# Aadar& nu doar naturalitatea
anticultural& de tipul se;ualitii pre-enitale& >a (i di%locat din corpul tiinei pretiini(ice# Cum >om >edea&
aspecte mult mai 8eni-ne& de tipul curio%itii nai>e& a atraciei pentru pitoresc& a ne>oii de certitudine imediat sau
animismului& >or (ace o8iectul cercetrii din Formarea spiritului tiini(ic# 0ntrun cu>nt& Itre8uie s considerm
omul 0n 0ntre-ul su& cu 0ncrctura sa de ancestralitate i incontiena& cu tinereea sa con(u% i contin-en& dac
>rem s a>em msura o8stacolelor care se opun cunoaterii o8iecti>e& cunoaterii linititeJ)/)#
Dac este ade>rat c sursa o8stacolelor epistemolo-ice nu tre8uie cutata nici 0n comple;itatea i (u-acitatea (eno
menelor lumii& nici 0n sl8iciunea simurilor i a spiritului uman& ci 0n actul cunoaterii& adic 0n 0ntlnirea lor& cum
susine 6achelard& atunci unul din cele mai >echi i mai importante o8stacole este (rica# Dei Formarea spiritului
tiini(ic o menionea% ii 0nre-istrea% e(ectele 0n planul medicinei& psihanali%a acestui o8stacol rmne
incomplet# 2deea esenial e coninut 0n pasajul urmtor" ICalori%area pudrei de >iper pro>ine 0n parte& a(irm
autorul& dintro (rica 0n>ins# 3rium(ul 0mpotri>a repu-nantei i pericolului este su(icient pentru a >alori%a
o8iectulJ)//# Anali%a este dus mult mai departe de Beor-es De>ereu;& care urmrete e(ectele i cau%ele unui
sentiment 0nrudit R an-oasa R 0n (i%ic# 5entru c aici& ca i 0n alte domenii& aparintoare tiinelor naturii&
o8ser>area are un sens unic& doar dinspre su8iect
/)/
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
spre o8iect& lipsa de reacie& tcerea acestuia pro>oac cercettorului sentimentul Ian-oasei cosmiceJ# Reaciile de
aprare ale su8iectului& care amendea% 0n di>erse -rade o8iecti>itatea :tiini(icitatea< demersului su& pot (i -rupate
0n trei tipuri de atitudini; a< ne-area materiei& care de>ine simpl ilu%ie; 8< postularea unui prototip transcendent al
realitii# Chiar i ast%i& susine De>ereu;& tcerea materiei 0i mai tul8ur pe (i%icieni 0n msura 0n care& dintre toi
sa>anii& ei sunt cei mai 0nclinai spre supranatural; c< considerarea materiei ca o 8arier sau ca un mediator 0ntre om
i (iine ipotetice& apte si rspund# 0n ultim instan& orice sistem de -ndire iar a>ea rdcinile 0n incontient i
ar constitui o (orm de aprare 0mpotri>a an-oasei#
5artea propriu%is psihanalitic a de%>oltrilor lui De>ereu;& e;trem de incitant& pri>ete moti>ele care pro>oac
an-oasa& uneori chiar panica# Reacia cercettorului la tcerea materiei ar (i o reeditare a reaciilor copilului din
primele luni de >ia la a8sena& lipsa de rspuns a mamei" I5rototipul oricrei panici pro>ocate de a8sena
rspunsului este reacia su-arului la a8sena mamei sale sau la a8sena momentan a rspunsului eiJ)/,# 7eputnd
di(erenia 0ntre a8sen& re(u% deli8erat al rspunsului i moarte& su-arul percepe a8sena rspunsului ca pe un semn
de ostilitate# 5entru a demonstra c i sa>antul reacionea% :incontient< 0ntrun mod asemntor& De>ereu; 0l citea%
pe eminentul matematician Da-ran-e& care >or8ea de Iper>ersitateaJ o8iectelor& complet indi(erene (a de strdaniile
omului& an-ajat 0n studiul lor matematic# 'i a(irmaia lui Uhitehead& con(orm creia Inatura este 0nchis pentru
spiritJ& nu ar (i dect un ecou 0ndeprtat al panicii su-arului ale crui stri-te nu pro>oac nici o reacie lumii
inanimate care) 0nconjoar#
2ndi(erent dac este arhaic& innd de animismul primiti>& sau de dat recent& postularea e;istenei (iinelor supra
naturale 0n spatele lumii materiale iar a>ea ori-inea 0n halucinaiile su-arului& care 0ncearc pe aceast cale s com
pense%e a8sena mamei#
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic /),
2n 0ncercarea sa de psihanali% a spiritului tiini(ic& 6achelard >a e>idenia mai 0nti imi;tiunea i e(ectele noci>e
ale su(letului sen%orial la ni>elul e;perienei prime# Ast(el& curio%itatea natural& att de important pentru etapa pre
tiini(ic& este 0n e-al msur o piedic& deoarece& prin satis(acerea sa Icunoaterea e 0nlocuit prin admiraie& ideile
prin ima-iniJ)/4# =n e;emplu preluat din cartea lui 5riestleW Gistoire de l'electricite& :5aris& )++)& >oi# 2#<& 0i d
posi8ilitatea lui 6achelard s ilustre%e importana monden pe care o cptaser e;perienele le-ate de electricitate&
-radul 0n care ele erau IinteresanteJ pentru toat lumea& inclusi> pentru re-e& care asist la o Ie;perien de -alJ& 0n
care a8atele 7ollet aplic un oc electric la nu mai puin de 4.? dintre soldaii din -arda sa# $mpirismul IcoloratJ&
caracteristic pentru cercetarea iniial a electricitii& consonant cu o anumit lene intelectual& potri>nic e(ortului pe
care) presupune cutarea le-ii& se 0mpotri>ete pro-resului tiinei& (ie i prin aceea c este incapa8il s o(ere mcar
o descriere satis(ctoare :I8ine ordonat& 8ine ierarhi%at a (enomenelorJ<#
0ntruct >%ul este cel mai important dintre simuri& empirismul nai> >a sta su8 semnul pitorescului& care nu numai c
0ndeprtea% de esenial prin e;cesul de ima-ini& ci conduce chiar la adoptarea unor ipote%e ne>eri(icate& dea dreptul
a8erante& uneori# Ast(el& un autor destul de cunoscut al secolului XC222 R Carra& care pu8lic 0ntre )+.) i )+., cele
patru >olume ale tratatului su intitulat 7ou>eau; 5rincipes de 5hWsihue& R scrie 0n tomul 2C al opului su c >e
-etalele i animalele iar datora po%iia caracteristic unei conlucrri dintre electricitatea atmos(eric i (ora centri
(u-# Da aceast re>erie& pe care o poate produce (r nici o di(icultate un copil de opt ani& sa>antul secolului XC222
ajun-e 8a%nduse pe e;periena omuleului de carton ridicat i 8alansat 0n aer de >i8raiile mainii electrice# 0n lupta
sa 0mpotri>a ima-inilor& analo-iilor& meta(orelor& spiritul tiini(ic poate (i ajutat de psihanali% care le indic resortul
su(letesc& surs de sta-nare sau eroare#
/)4
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
F prim sond 0n su(letul incontient 0n sens propriu%is psihanalitic arunc 6achelard atunci cnd& 8a%nduse pe
propensia empirismului nai> spre interesant& uimitor& spectaculos& pitoresc& conchide asupra impuri(icrii sale de
ctre >oina de putere re(ulat# $;emplele nu mai sunt selecionate din istoria tiinei& ci din e;periena didactic pe
care autorul a acumulato 0n calitate de pro(esor de liceu# 3recerea dintrun plan 0ntraltul este le-itimat de ideea&
ne(ormulat e;plicit& c onto-enia tiinei 0i repet (ilo-enia# I=n pro(esor de chimie cu sim psiholo-ic >a putea s
i dea seama de caracterul impur al interesului ele>ului pentru e;plo%ieJ# Da adolesceni& e;plo%ia ar acti>a intenia
di(u% de a (ace ru& de a speria& de a distru-e& ceea ce e atestat de persistena uimitoare a amintirilor despre orele de
chimie 0n care e;perienele presupuneau o e;plo%ie& amintiri -rupate ; nu 0n jurul com8inaiei chimice care a -enerat
o& ci asupra i reaciilor de(ensi>e ale pro(esorului sau cole-ilor& (apt ce ar l trimite la Itendinele anarhice i satanice&
la ne>oia de a
stpni pentru a oprima oameniiJ#
s 3ot din >oina de putere su8teran se alimentea% i o alt & particularitate a spiritului tiini(ic a(lat 0n (a%a sa
pretiini(ic& i anume ne>oia de certitudine imediat& aderena la (aptul primiti>& ne>oia de a pleca de la ce>a cert#
$;trem de re%istent la critici i 0nnoire& ataamentul (a de cunotinele prime nu este dect o Iraionali%areJ& a(irm
6achelard prelund o idee a lui $rnest @ones& 0n spatele creia se ascunde I>oina de a a>ea dreptate& independent de
orice pro8 e;plicit& de a e>ita discuia in>ocnd un (apt aparent neinterpretat& 0n timp ce 0n realitate i se d o
>aloare declarati> primordialJ)/1# Ca e;emplu pentru acest tip de raionali%are& @ones indic utili%area >alerianei
ca medicament pentru simptomele isterice& utili%are 8a%at pe credina c isteria ar (i re%ultatul mi-rrii uterului prin
corp# Caleriana :i assa (oetidd< ar (i a>ut capacitatea de a) repune 0n po%iia normal& ceea ce ar (i contri8uit la
dispariia simptomelor isterice# Dei (r suportul e;perienei& metoda de tratament amintit continu s (ie utili%at
ca principal remediu 0n ca%urile de
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic /)1
isterie# :Consideraiile lui @ones se re(er la anii '/?<# 7eurolo-ii moderni& constrni s e;plice studenilor modul de
aciune al celor dou medicamente& leau dat denumirea tiini(ic de antispastice i au continuat s le recomande&
apreciindui pe cei >echi pentru descoperirea lor& creia iau dat 0ns o e;plicaie a8surd# $;emplul ilustrea% att
persistena uimitoare a unor prime cunotine& ct i capacitatea psihanali%ei spiritului tiini(ic de a reduce aceste
cunotine la ran-ul lor (iresc& acela de stimul pentru cercetare#
0n (a%a pretiini(ic& spiritul tiini(ic nu sa eli8erat 0nc de 0nclinaia spre -enerali%ri -r8ite& impus de di(erite ni
>eluri ale su(letului& 0nclinaie care& prin conceptele sclero%ate pe care le produce repre%int un o8stacol di(icil pentru
cunoaterea o8iecti># Coa-ularea& 0n >i%iunea secolului XC22 i XC222& este un ast(el de concept# 0n de(iniia pe care
Academia de 'tiine France% io d 0n )AA*& 0i sunt su8sumate (enomenele cele mai etero-ene" coa-ularea laptelui i
a sn-elui& solidi(icarea -rsimilor i a metalelor topite& 0n-hearea apei# Dup 6achelard& o asemenea de(iniie e;ce
lea% prin Ilenea de a distin-eJ& marca cea mai pre-nant a conceptelor sclero%ate# 0n secolul XC222& coa-ularea e
ridicat la ran-ul de principiu de e;plicaie cosmo-onic" Uallerius a(irm 0n lucrarea sa De l 'ori-ine du Monde et
de la 3erre en particulier :)+.?< c animalele pro>in din materie lichid printrun (el de coa-ulare#
Spre deose8ire de -ndirea tiini(ic& a crei >ocaie este de a delimita& preci%a i puri(ica (enomenele urmrind
o8iecti>itatea i nu uni>ersalitatea& -ndirea pretiini(ic nui circumscrie o8iectul" Ia8ia a 0ncheiat o e;perien
particular c i 0ncearc so -enerali%e%e 0n domeniile cele mai di>erseJ# Conceptul de (ermentare st& alturi de
conceptul de coa-ulare& mrturie pentru aceasta# Da Beo((roW :Gistoire de l 'Academie des Sciences<& >e-etaia e un
(el de (ermentaie# DemerW 0n Cours de ChWmie :)A.?< >ede (ermentaia acti> 0n lumea mineral" e(ectul ei ar (i
asemntor e(ectului (ocului& 0ndeprtnd& 0n producia de metal& prile terestre i -rosiere& iar contele de 3ressan
e;plic (enomenele
/)A
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
electrice prin (ermentare# Cnd din >i%iunea uni>ersalist a (ermentrii deri> recomandri practice& a8surditatea
de>ine patent# Dat (iind (ermentarea acid a laptelui 0n stomac& precum i (aptul c di-estia este 0n mod esenial
micare& doctorul Mac8ride ajun-e s recomande scuturarea su-arului dup (iecare suptMM
Dou sunt& dup 6achelard& sursele su(leteti ale -enerali%rilor e;cesi>e i nejusti(icate" pe de o parte& plcerea pe
care o produce a8sena e(ortului& comoditatea intelectual R I0n secolul XC222& ideea unei naturi omo-ene&
armonice& tutelare estompea% toate sin-ularitile& toate contradiciile& toate ostilitile e;perieneiJ)/A& pe de alt
parte& or-oliul& adic&0n termeni niet%scheeni& >oina de putere# Ca (in analist& -nditorul (rance% identi(ic semnele
inter>eniei su(letului incontient 0n e;erciiile de umilitate care 0nsoesc& la autorii secolelor XC22XC222& a(irmaiile
cele mai ha%ardate prin -radul de -eneralitate# IA8ia au a>ansat una din aceste ipote%e de uni(icare -randioas& c i
(ac act de umilitate intelectual& amintind c inteniile Domnului sunt ascunse# Dar aceast umilitate& care se e;prim
0ntro manier att de ]discretL i tardi>& ascunde ru o imodestie primiti># Com -si 0ntotdeauna or-oliul la 8a%a
unei cunotine care se a(irm -eneral& ieind din domeniul e;perienei& unde ar putea (i contra%isJ #
Cititorul contemporan& la curent cu per(ormanele medicinei secolului XX& >a (i surprins s a(le c tratatele de me
dicin ale secolului XC222 mai acordau un 2oc pri>ile-iat >irtuilor terapeutice ale pietrelor preioase sau aurului# 0n
3rite de la Matiere medicale :)+4.<& carte care a cunoscut o rspndire ieit din comun& Beo((roW& dei 0i propunea
s se detae%e de credinele superstiioase pri>itoare la puterile miraculoase ale smaraldului& nu e%ita s accepte c el
oprete hemora-iile& di%enteria i (lu;ul hemoroidal i s elo-ie%e (armacia care utili%a pietrele preioase# Acelai
Beo((roW nu se poate hotr0 s renune la ideea c aurul >indec" IA spune linitit c aurul nu 0nsntoete& nu d
curaj& nu oprete hemora-iile& nu risipete (antasmele nopii### aceasta nece
2
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic /)+
sit un ade>rat eroism intelectual; aceasta necesit un incontient psihanali%at& adic o cultur tiini(ic 8ine i%olat
de orice >alori%are incontientJ& comentea% 6achelard)/.# Metamor(o%area unei >alori incontiente& care ine de
su(let& 0ntro >aloare tiini(ic a spiritului contient este e;presia insinurii sentimentului posesiei 0n actul
cunoaterii& ceea ce& 0n plan epistemolo-ic& d coninut la ceea ce 6achelard numete Io8stacolul su8stanialistJ#
Comple;ul micului pro(it sau Icomple;ul lui Garpa-onJ& care se concreti%ea%& printre altele& 0n cultul medical pre
tiini(ic pentru anumite materii i caliti :pietre i metale preioase< const 0ntro mare atenie acordat lucrurilor
mici care& odat pierdute& nu >or mai putea (i re-site# IA nu pierde nimic este mai 0nti o prescripie normati>#
Aceast prescripie de>ine apoi o descriere; ea trece de la normati> la po%iti># 0n (ond& a;ioma (undamental a
realismului nedo>edit R nimic nu se pierde& nimic nu se creea% R este a(irmaia a>aruluiJ)/* :su8linierea aparine
-nditorului (rance%<#
=nul din cele mai re%istente o8stacole epistemolo-ice sa do>edit a (i o8stacolul animist# Frict ar (i de surprin%tor&
0l 0ntlnim nu numai 0n tiina antic i medie>al& ci i 0n cea a secolului XC222# 5ri>ile-ierea >italului 0n toate
pri>inele se re(lect i 0n contrarianta con>in-ere a chimitilor de acum /?? de ani c materia >ie este mai simpl
dect materia anor-anic# Credina 0n uni>ersalitatea >ieii poate duce -ndirea pretiini(ic la e;cese incredi8ile&
cum ar (i ideea despre (ecunditatea mineralelor" 0n )+./& 5ott susine cu senintate c (iloanele de metale se
re-enerea% dup o perioad de e;ploatare& asemeni or-anismelor# Mai mult dect att& Crosset de la Geaumerie
crede c procesul poate (i stimulat arti(icial prin 0nseminarea >echilor mine cu (ier# 3ot e;presia animismului
persistent este i (aptul c anumite pro-rese tehnice& cum este microscopul& au 0ntrit& 0ntrun prim moment&
con>in-erea despre uni>ersalitatea >ieii#5entru c microscopul a (ost utili%at mai 0nti 0n studiul in(rastructurilor
>e-etale i animale& descoperirea unor asemenea structuri la minerale era considerat un indiciu al unei >iei
/).
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
mai mult sau mai puin latente# 2n lucrarea De la 7ature :)+AA<& Ro8inet nu e%it s a(irme c mineralele au capa
citatea de a se nutri i de a se autoconser>a# Dei pre%ena o8stacolului animist caracteri%ea% secolul XC222& un ecou
0ntr%iat al su mai poate (0 0nre-istrat la 0nceputul secolului XX& 0n Cursul de (iloso(ie po%iti> :)*?.< a lui Au-uste
Comte& care recomanda chimistului (iloso( s urme%e coala tiinelor >ieii pentru a se (amiliari%a cu principiile unei
8une clasi(icri#
Adncind psihanali%a o8stacolului animist propus de 6achelard& care se limitea% la a e>idenia intuiia cei st la
8a% :>iaa este un dat clar i -eneral<& putem a(irma c o asemenea intuiie 0i are ori-inea 0n cea mai timpurie pe
rioad a >ieii umane& cnd eul nu este 0nc structurat ca o entitate di(erit de lume& cnd eul este lumea i lumea este
eul& cnd su8iectul i o8iectul nu sau di(ereniat# 7umai etapa narcisismului primiti> poate alimenta >i%iunea
animist& care se mani(est 0n cunoaterea tiini(ic drept un reduta8il o8stacol#
Dei psihanali%a aplicat practicat de 6achelard pre(er& aa cum am >%ut din pa-inile anterioare& coninuturile
nonse;uale ale incontientului& nici re(le;ele li8idoului 0n planul cunoaterii nu sunt complet ne-lijate# Mai ales c
psihanali%a (reudian& a;at multe decenii pe studiul incontientului re%ultat din re(ularea se;ualitii in(antile& sa
limitat& aa cum a(irm autorul (rance%& la reaciile psiholo-ice indi>iduale determinate de >iaa (amilial i social&
(r s ptrund pe teritoriul epistemolo-iei# Aadar& Formarea spiritului tiini(ic 0i propune s umple o lacun a
psihanali%ei clasice& (olosind optica i mijloacele acesteia" I0n detaliul cercetrii o8iecti>e urmea% s >edem
in(luena li8idoului& li8ido cu att mai insidios& cu ct a (ost mai oprimat& re(ularea (iind 0n pro8lemele tiini(ice
totodat mai (acil i mai necesarJ# 3ocmai pentru c 0n cercetarea naturii mani(estrile li8idoului nu pot (i e>idente&
misiunea asumat de 6achelard e mai di(icil#
2
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic /)*
Dintre (ormele pretiini(ice ale spiritului tiini(ic& ne >om opri& 0mpreun cu 6achelard& asupra alchimiei& care a
tre%it 0n mai multe rnduri interesul psihanalitilor# F alt 0ncercare nota8il de psihanali% a alchimiei aparine lui C#
B# @un-& care o e;aminea% din perspecti>a incontientului colecti># 5entru autorul (rance%& e;periena alchimic este
totodat o8iecti> i su8iecti>& dar are toate caracteristicile eseniale ale -ndirii pretiinice& printre care i
deri>area ipote%elor dintro con>in-ere intim& 0n timp ce -ndirea tiini(ic se 8a%ea% pe ipote%e supuse permanent
e;amenului critic i re>ocrii" Icu scara sa de sim8oluri alchimia constituie un memento pentru o ordine de meditaii
intime# 7u lucrurile i su8stanele sunt puse la 0ncercare& ci sim8olurile psiholo-ice corespun%toare lucrurilor sau&
mai 8ine %is& di(eritele -rade de sim8oli%are intimJ),?# :Su8linierea aparine autorului (rance%#<
Dac sim8olurile alchimice 0n -enere trimit la lumea interioar a omului& unele dintre ele e;prim& mai mult sau mai
puin transparent& coninuturi se;uale# Ca parte a culturii pretiini(ice& alchimia este atras de mister& iar interesul
pentru mister are o surs impur 0n >irtutea le-turii sale cu li8idoul# I5entru ca li8idoul este misterios& tot ceea ce
este misterios tre%ete li8idoulJ& o8ser> cu su8tilitate 6achelard),)# A(irmaia se >eri(ic 0n relaia sta8ilit de
tiina nscnd 0ntre electricitate& care are un principiu misterios& i se;ualitate#0n >irtutea acestei cone;iuni
incontiente& se considera c electricitatea tre8uie s (ie e(icient 0n tratarea maladiilor se;ualitii& cum ar (i
sterilitatea sau impotena# Re>enind la alchimie& prin sim8oluri se o8ine o joac cu misterele& iar secretul alchimic
nu este dect o con>er-en a misterelor#
0n multe din te;tele alchimice transpar cu su(icient claritate tendine se;uale prohi8ite& pre-enitale sau incestuoase"
I=n psihanalist >a recunoate cu uurin autoerotismul 0n anumite pa-ini ale tratatului De triomphe hermetihue ou la
pietre philosophale >ictorieuse# 5iatra susine superioritatea sa asupra unirii aurului masculin cu mercurul (eminin 0n
//?
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
urmtorii termeni" I]$a se cstorete cu sine 0nsi& se las -rea sin-ur& se nate din sine 0nsiLJ),/# Adesea&
alchimitii >or8esc despre operaiile lor (olosind ca mijloace de e;presie termeni ce desemnea% di(erite (orme de
incest# Mercurul alchimitilor su(er de comple;ul Fedip& aa cum atest te;tul Rares e;periences sur l 'esprit
mineral pour la preparation et la transmutation des corps metallihues :)+?)<& iar tema castrrii apare incon(unda8il 0n
Dictionaire hermetihue :)A*1<# De asemenea& se;ualitatea normal este i ea descris 0n re-istrul sim8olic al
operaiilor alchimice >%ute drept copulaii#
5re%ena masi> a sim8olurilor 0n alchimie i (rec>ena considera8il a sensurilor se;uale ale acestor sim8oluri lau
determinat pe 6achelard s su8linie%e 0nrudirea dintre mentalitatea alchimic& pe de o parte& i re>erie i >ise& pe de
alt parte# De alt(el& nu numai alchimia& ci 0ntrea-a -ndire pretiini(ic st su8 semnul re>eriei& 0n msura 0n care
contopete Iima-inile o8iecti>e cu dorinele su8iecti>eJ#
)/#/# 2ncontientul colecti> i tiinele naturii
Dac psihanali%a spiritului tiini(ic reali%at din perspecti>a incontientului personal amintete tiinei naturii ajuns
la maturitate de 0nceputurile sale modeste& 0mpiedicndo s proiecte%e& 0ntrun elan necontrolat& e;celena
pre%entului asupra trecutului& cercetarea aceleiai tiine din un-hiul de >edere al incontientului colecti> contri8uie
la risipirea prejudecii c o8iecti>itatea este consu8stanial acti>itii spiritului contient sau& 0n accepia
tradiional& raiunii#
5rimul care a e>ideniat participarea incontientului colecti> la marile descoperiri tiini(ice a (ost C# B# @un-# Con
tri8uia sa se limitea% mai curnd la enunarea unei ipote%e 0n a8sena unor e;plicite teoreti%ri (iloso(ice
:epistemolo-ice<# Con(orm 0ntemeietorului Ipsiholo-iei analiticeJ& una din le-ile (i%icii R le-ea conser>rii ener-iei
R iar datora
2mpuritatea spiritului; psihanali%a ca hermeneutic //)
descoperirea i (ormularea nu att unor e;perimente i o8ser>aii decisi>e sau culturii tiini(ice a secolului X2X ct
mai ales inter>eniei unui arhetip& adic lumii interioare# Ar-umentele in>ocate sunt& pe de o parte& (aptul c Ro8ert
MaWer& autorul descoperirii& a (ost medic& i nu (i%ician& iar pe de alt parte& pre%ena ideii conser>rii ener-iei 0n
0ntrea-a istorie a spiritului arhaic& 0n cele mai primiti>e reli-ii din cele mai di>erse pri ale lumii# Asemenea reli-ii&
>or8ind despre o (or ma-ic 0n jurul creia se 0n>rtete totul& schiea% de (apt o ener-etic rudimentar& re(le; al
ener-iei >itale a or-anismului R li8idoul# 0n planul tiinei& aceeai ener-ie se o-lindete su8 (orma speci(ic a le-ii
(ormulate de Ro8ert MaWer#
F 0ncercare mai ela8orat (iloso(ic de a ilustra inter>enia arhetipurilor incontientului colecti> 0n constituirea tiinei
naturii 0i aparine cele8rului (i%ician Uol(-an- 5auli& laureat al 5remiului 7o8el 0n )*41# Surprin%torul su studiu&
dac 0i a>em 0n >edere preocuprile e;trem de speciali%ate i 0ndeprtate de psihanali%& intitulat 3he 2n(luence
o(ArchetWpal 2deas on the Scienti(ic 3heorW o(9epler 0i datorea% e;istena nu numai relaiilor personale cu @un- i
-ndirea acestuia R 5auli ia (urni%at seria de >ise anali%ate 0n 5siholo-ie i alchimie R& ci i interesului su pentru
epistemolo-ie# Ast(el& pro8lema care deschide studiul amintit este natura le-turii dintre percepiile simurilor i
concepte 0ntro >i%iune care depete empirismul pur# F asemenea le-tur este& pentru 5auli& de neconceput (r
mijlocirea arhetipurilor& considerate de (i%ician ca alctuind o presupo%iie necesar chiar pentru ela8orarea unor
teorii aparinnd tiinelor naturii# 5auli reproea% raionalismului tiini(ic dominant 0ncepnd cu secolul XC222&
ne-lijarea (enomenelor Ide (undalJ& a prioriul arhetipal neputnd (i atri8uit -ndirii contiente i (ormulat ca idee
raional#
Ca%ul 9epler ar (i un e;celent e;emplu pentru relaia dintre arhetipuri i teoriile tiini(ice& 0n msura 0n care des
coperirea le-ilor micrii planetelor are la 8a%& Icre%ul heliocentric corelat cu (orma particular a reli-iei sale
cretin
///
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
protestanteJ& adic un set de sim8oluri ale arhetipului sinelui& numite de @un- mandale# 0n (ormularea lui 5auli ideea
apare 0n (elul urmtor" I### la 9epler ima-inea sim8olic precede (ormularea contient a unei le-i a naturii; ima-inile
sim8olice i conceptele arhetipale sunt acelea care) determin s caute le-ile naturii# Din aceast cau% >om con
sidera (undamental concepia sa asupra corespondenei dintre Soarele i planetele care) 0nconjoar i ima-inea s(e
ric a8stract a 3rinitii; el crede cu (er>oare reli-ioas 0n sistemul heliocentric pentru c pri>ete soarele i
planetele ca a>nd 0n spate aceast ima-ine arhetipal###J),,#
Aadar& >i%iunea ierarhic pe care 9epler io (cea despre uni>ers& 0n care lumea corpurilor cereti :treapta a 2ia<
repre%int& ca i su(letul indi>idual :treapta a 2l2a<& o reali%are a ima-inii s(erice ideale a trinitii :treapta 2<& a consti
tuit (undalul i impulsul hotrtor pentru cutarea pita-oreicei Imu%ici a s(erelorJ& adic a echi>alenelor din
micarea planetelor pentru raporturile dintre sunetele consonante i laturile poliedrelor re-ulate& ceea ce a dus 0n cele
din urm la (ormularea le-ilor micrii planetelor# IMandalaJ lui 9epler& susine 5auli& este e;presia unui mod de
-ndire care& depind cu mult personalitatea acestuia& are& am putea spune& un caracter arhetipal& mod de -ndire
care Ia produs tiina clasic a naturiiJ#
Dac la @un- epistemolo-ia psihanalitic a tiinelor naturii :8a%at pe ideea de incontient colecti>< este doar im
plicit iar la Uol(-an- 5auli& dei e;plicit& a8ia schiat& la Ducian 6la-a putem >or8i pentru prima dat de o
teoreti%are sistematic& aproape e;hausti>& 0n domeniu# S menionm c seciunea I'tiin i creaieJ din 3rilo-ia
>alorilor& care sinteti%ea% contri8uia sa& precede cu aproape dou%eci de ani studiul lui 5auli#
Ceea ce am numit Iepistemolo-ie psihanaliticJ este su8ordonat de 6la-a (iloso(iei culturi" cate-oriile a8isale& care
structurea%& 0n >i%iunea sa& spiritul incontient& constituie o8iectul de studiu pri>ile-iat al (iloso(iei culturii& deoarece
ele imprim 0ntrun timp sau loc anume stilul culturii# $ste
)
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic //,
moti>ul care )a determinat pe 6la-a s (olosesc pentru a desemna elementele spiritului incontient i termenul de
I(actori stilisticiJ# Filoso(ia culturii poate aduce o contri8uie la teoria cunoaterii tocmai pentru c (actorii stilistici
0i pun pecetea asupra tuturor creaiilor spirituale ale unei epoci& inclusi> asupra tiinei# IDe alt(el& declar (iloso(ul
romn la 0nceputul studiului su IFuncia clu%itoare a cate-oriilor a8isaleJ& intenia noastr aceasta a (ost" s
demonstrm c (iloso(ia culturii& aa cum neam o8inuit so >edem& poate s aduc lumini i pentru pro8lematica
(iloso(ic a cunoaterii i& 0ndeose8i& pentru elucidarea unora din cei mai secrei (actori ai -ndirii tiini(iceJ#
0n a8sena cunotinelor de psihanali%& 0n special al celor re(eritoare la incontientul colecti>& teoria tradiional a
cunoaterii& repre%entat& con(orm lui 6la-a& de 9ant i continuatorii si& a (ost constrns s con(unde cunoaterea
de tipul 2 i cunoaterea de tipul 22# 0n timp ce cunoaterea de tipul 2& studiat de 9ant i Yantieni& reali%at prin
intermediul cate-oriilor intelectului sau ale spiritului contient& or-ani%ea% datele simurilor& cunoaterea de tipul 22
se (olosete de cate-oriile spiritului incontient& numite de 6la-a i cate-orii a8isale* sau (actori stilistici& pentru a
rele>a adncurile ascunse ale e;istenei# Cunoaterea de tipul 2& considerat de 9ant sin-ura (orm a cunoaterii
umane& caracteri%ea% omul 0n ceea ce are nespeci(ic& ca animalitate# De aceea este de presupus a (i deinut i de
celelalte >ieuitoare# Doar cunoaterea de tipul 22 este speci(ic omului ca e;isten 0n ori%ontul misterului 0n >ederea
re>elrii sale# Cate-oriile stilistice a8isale repre%int sin-ura cale de acces spre transcenden& orict de imper(ect ar
(i datorit unei am8i-uiti (undamentale" ele sunt menite de Marele Anonim nu numai s re>ele%e misterul& ci i s)
proteje%e# Aadar& spre
* Cali(icati>ul Ia8isalJ este justi(icat de 6la-a nu numai prin pro(un%imea ni>elului spiritului la care se situea%
aceste cate-orii :incontientul colecti> sau spiritul incontient<& ci i prin pro(un; %imea o8iectului pe care 0l >i%ea%
R adncurile e;istenei# & ]!
//4
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
deose8ire de 9ant& 6la-a nu atri8uie inaccesi8ilitatea transcendenei sl8iciunii su8iecti>itii cunosctoare a omului&
ci unui (inalism meta(i%ic#
Dei 0ntre cate-oriile spiritului contient i cate-oriile spiritului incontient e;ist un anumit paralelism& numit de
6la-a IparacorespondenJ& ori%ontul spaial al ultimului& de e;emplu& amintind de cate-oria spaial a primului&
structurile din care (ac parte i pe care le repre%int aceste cate-orii IparacorespondenteJ sunt radical di(erite#
IMutaia ontolo-icJ& datorit creia omul de>ine (iin creatoare de cultur& separ radical cele dou tipuri de
cate-orii# Cum tiina este o parte a culturii& ea >a sta 0n primul rnd su8 semnul (actorilor stilistici i doar 0n al doilea
rnd su8 semnul cate-oriilor spiritului contient# IDe (apt& pentru tiina constituit& datele sensi8ile sunt numai un
pra-& de pe care se 0ncearc saltul 0n mister; datele sensi8ile tre8uie interpretate 0n sensul unor idei teoretice#
]2nterpretareaL datelor sensi8ile 0n lumina unor ]idei teoreticeL are loc& 0n ultim anali%& 0n (uncie de liniile de (or
ale unui ]cmp stilisticL# Cu aceasta ]tiinaL se plasea%& e>ident& prin principalele ei intenii i prin masa
predominant a corpului ei de te%e& 0n coordonatele cunoaterii de tip 22J# 3oi cei care& indi(erent de orientare&
circumscriu cunoaterea s(erei 8iolo-icpra-matice Imutilea% de (apt (iina uman& anulnd tocmai speci(icul
e;istenei omenetiJ),4#
Faptul c 0ntotdeauna spiritul contient reali%ea% cunoaterea 0n ori%ontul mai cuprin%tor al cmpului stilistic
(ormat de cate-oriile spiritului incontient este e;plicitat de 6la-a 0n (elul urmtor" a< 0n construciile teoretice& inter
>enia (actorilor stilistici e decisi>" I0n msura 0n care tiina e constructi>& adic 0n msura 0n care ea propune pls
muiri teoretice cu pri>ire la latura ascuns a (enomenelor tiinei mi se pare 0n chip >dit supus (actorilor stilis
ticiJ),1; 8< F8ser>area (enomenelor este dirijat de anumii (actori stilistici# $ste >or8a 0n acest ca% de o determinare
indirect" IF8ser>aiile 0nsele sunt deci& adesea& i cu ct a>ansm 0n de%>oltarea tiinelor& tot mai mult pre-tite i
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic //1
condiionate de ideile teoretice& iar ideile teoretice sunt la rndul lor condiionate i de pre%ena unor cate-orii stilis
ticeJ),A; c< descrierea (enomenelor su8 aspectele lor empiricconcrete cade 0n a(ara in(luenei (actorilor stilistici#
2storia tiinei& cunoscut de 6la-a pn la ni>elul detaliilor& susine a(irmaiile de mai sus# 0n ce pri>ete teoriile
tiini(ice& o ilustrare clar a in(luenei cate-oriilor a8isale o o(er ceea ce (iloso(ul romn numete I>ariaiuni pe
tema atomistJ" 0n sistemul CaieiYa din cultura indic& atomii sunt ine;tensi>i# 5articularitatea deri> din tendinele
spiritului incontient& mai e;act din 0nclinaia acestuia pentru ne-ati>& e;presie a Iretra-erii din ori%ontJ# IBolul&
nimicul& ne-ati>ul& sunt pentru -ndirea indic un (el de supreme o8iecte (ascinante# 0n atari 0mprejurri i dat (iind
aplecarea aceasta de e;altare a ne-ati>ului& ne apare aproape (iresc ca indi>i%ii& atunci cnd ajun- s (ormule%e o
teorie atomist despre constituia materiei& s pun accentul pe o particularitate ne-ati> a atomilor& pe
nee;tensiuneJ)*+# :Su8linierile aparin lui Ducian 6la-a#< Depind pro8lema >i%iunii indice asupra atomilor& s
menionm c din aceeai atracie pentru ne-ati> sau nscut conceptul de %ero din matematic& precum i mrimile
ne-ati>e# I7umai dintro atitudine cu totul po%iti> (a de ideea de nimic& de -ol& de neant& proprie spiritului indic& a
putut s ia natere conceptul deplin al lui %ero& att de (ecund 0n matematicJ# Descoperirea calculului al-e8ric re>ine
i ea spiritului indic i se datorea% 0nclinaiei sale spre a8stract i stihial#
0ntruct& spre deose8ire de spiritul indic& spiritul -rec este caracteri%at la ni>el incontient de un ade>rat horror
>acui& de 0nclinaia de a -ndi 0n I>olumuri i plinuriJ& atomismul& aa cum apare la Ana;a-ora& Deucip i Democrit&
nu putea s conceap atomii dect ca particule e;tinse" IAtomii ima-inai de -reci sunt mici corpuri plastice& a>nd
(orme di(erite i mrimi di(erite& adic ultimele mici corpuri& din care se presupune c ar (i alctuite corpurile
comple;eJ),.# Chiar i su(letul ar (i alctuit din atomi R I-lo8uri ideale& (r coluri& a8solut netedeJ#
//A
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
*# Dei cate-oriile stilistice joac un rol 8ene(ic 0n cunoaterea tiini(ic& rol care >a (i ilustrat ce>a mai departe& pre
cum i cnd >om >or8i despre dirijarea o8ser>aiei de ctre spiritul incontient& aa cum o concepea Ducian 6la-a&
totui istoria tiinei o(er indicii incon(unda8ile pentru in(luena -eneratoare de erori a acelorai cate-orii# Aa cum
ade>rul re%ult din coincidena dintre (actorii stilistici particulari i natura lucrurilor& erorile pro>in din
necon-ruena su8iectului& 0neles ca incontient colecti>& i o8iectului" I0n cadrul oricrui spirit tiini(ic& de o
particular structur& se poate ajun-e& din pricina a8senei unei con-ruene des>rite 0ntre 0nclinaiile spiritului i
natura 0nsi a lucrurilor pro8lemati%ate& la anume pro8leme critice i e;presi>eJ),*#
5entru c neam oprit& clu%ii de Ducian 6la-a& asupra spiritului -rec& pro8lema (als pe care acesta o pune R Cua
dratura cercului R este un re%ultat al I-eometrismuluiJ& al preocuprii e;cesi>e pentru raportul i echi>alena dintre
(ormele -eometrice# Beometrismul re%ult& ca i >arianta particular a concepiei atomiste& culti>ate de -reci& din
aciunea conju-at a Ispaiului limitatJ& Itendinei tipi%anteJ i Ia(irmrii 0n ori%ontJ# 3ot ast(el& piatra (iloso(al& ca
pro8lem (als a tiinei ara8e& deri> dintro e;cesi> preocupare incontient a spiritului ara8 pentru
trans(orma8ilitatea materiei iar perpetuum mo8ile& pro8lema (als a mecanicii europeene& e;prim preocuparea
incontient e;cesi> pentru Iaspectul mainaldinamic al naturiiJ#
0n s(rit& 0n $uropa secolului XC222& dup ce au (ost puse 8a%ele chimiei tiini(ice& en-le%ul Dalton introduce 0n
noua tiin ipote%a atomist# Spre deose8ire de ceea ce -ndeau >echii -reci i in%ii& atomii apar acum ca (iind (oarte
indi>iduali%ai" IMateria se descompune 0n cte>a %eci de elemente chimice& ireducti8ile pe cale chimic" o;i-enul&
hidro-enul& (ierul& plum8ul& aurul i aa mai departe# Chimia >a admite pentru (iecare din aceste elemente o structur
atomar# Adic pentru (iecare element un anume (el de atomi# Atomii sunt concepui ca etero-eni& de la element
chimic la
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic //+
alt elementJ)4?# Dup 6la-a& aceast e>oluie sar datora mai puin o8ser>aiilor empirice i mai mult 0nclinaiei in
contiente a spiritului europeanului modern de a indi>iduali%a# Faptul c indi>iduali%area caracteri%ea% spiritul
incontient al $uropei moderne e con(irmat i de constatarea c ea se mani(est nu numai 0n tiin& ci i 0n (iloso(ic
Monadolo-ia lui Dei8ni% este tot un (el de atomism R monadele sunt atomi de natur psihic 0n care (iecare element
constituti> al lumii :monad< este ireducti8il la celelalte# Aa cum demonstrea% micro(i%ica modern& prin unele
consecine ale principiului 5auli& tendina de indi>iduali%are rmne o constant i a spiritului european
contemporan#
F ilustrare concludent a in(luenei decisi>e e;ercitate de cate-oriile a8isale asupra tiinei -sete 6la-a 0n istoria
8iolo-iei# 3eoria pre(ormismului& aprut 0n cultura european 0n momentul cnd 8arocul era dominant& e;prim&
asemeni altor (enomene spirituale ale epocii& cate-oria I0n>oituluiJ# 6o-ia e;cesi> de (orme R I(orma sa de8or
dea% pe sine 0nsi prin repetiie& se depete prin suprapunere de (orme# 0ntre clasic i 8aroc& su8 acest un-hi& este
o deose8ire ca de la o (loare simpl& crescut 0n natur& la o (loare 0n>oalt& de aceeai specie& crescut i culti>at 0n
-rdinJ)4) R& caracteristic 8arocului& sar re-si 0n 8iolo-ie prin teoria pre(ormrii& aa cum se re-sete 0ntro
catedral& statuie sau concepie (iloso(ic# Con(orm acestei teorii& toate elementele >iitorului or-anism se a(l
per(ormate 0n o>ul sau spermato%oid& aa 0nct de%>oltarea or-anismului nu e altce>a dect o cretere 0n dimensiuni a
ce>a dat de la 0nceput# De aici pn la a(irmaia c $>a ar conine 0n sine toate (ormele umanitii >iitoare nu e dect
un pas& pe care teoria pre(ormrii 0l (ace prin ideea I0ncapsulriiJ# =neori& (apte incontesta8ile sunt interpretate din
perspecti>a unei teorii 0n aa (el 0nct de>in suportul acesteia# Descoperirea reproducerii (r (ecundare R
parteno-ene%a R este in>ocat de Charles 6onnet& autorul descoperirii& ca un ar-ument 0n (a>oarea teoriei
pre(ormrii#
//.
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
3eoria catastro(elor& a>ansat de Cu>ier& repre%int ecoul 0n planul spiritului tiini(ic a cate-oriei romantice numite
de 6la-a Ipatosul micrii a8rupteJ# 5entru a e;plica dispariia unor (lore i (aune 0ntre-i i 0nlocuirea lor cu alte
(lore i (aune& Cu>ier& animat de spiritul romantic& susinea c uriaele catastro(e prin care a trecut pmntul 0n mod
repetat au distrus (ormele de >ia e;istente i lau determinat pe Dumne%eu la noi creaii# 0n plan (iloso(ic& teoriei
catastro(elor 0i corespunde ideea he-elian care& din proprie iniiati>& prsete s(era e;istenei lo-ice& pentru a se
reali%a 0n natur i pentru a se re-si apoi 0n contiina omului i 0n creaiile sale spirituale# ISpiritul romantic& scrie
6la-a conclu%i>& se >rea 0n orice 0mprejurri i 0n orice trm& 0n i%8ucnire creatoare# 7%uina constructi>& ce
t-duiete simpla atitudine o-linditoare se poate urmri ca un su8strat o8tesc al (enomenelor romanticeJ)4/#
0nsui darKinismul& ca (orma cea mai e>oluat a trans(ormismului& sar alimenta tot din spiritul romantic" ISusinem
aadar c 0n cadrul simplu al stilului naturalist& DarKin nar (i r%8tut niciodat pn la ideea de ]e>oluieL& la teoria
]trans(ormismului 8iolo-icL# 0n ade>r& el a motenit aceast teorie de ori-ine pronunat speculati>& de ori-ine
romantic sau preromantic###J)4,# Contri8uia lui DarKin ar consta doar 0n punerea teoriei e>oluiei pe 8a%e
empirice i 0n adaptarea ei la stilul naturalist#
Chiar teorii de mare presti-iu din (i%ica secolului XX R teoria relati>itii i teoria cuantelor R nu sunt de conceput&
dup 6la-a& (r participarea cate-oriei a8isale a Iconstructi>ismuluiJ& caracteristic pentru cultura contemporan 0n
0ntre-ul ei# Att arta& ct i tiina sunt dominate de tendina de a impune naturii cerinele spiritului# I=n -nditor
urmrind teoriile (i%icii noi are impresia c niciodat spiritul nu a impus naturii e;terioare propriile sale creaii cu
aceeai insisten ca 0n timpul nostru# 7oul (i%ician silete oarecum natura s ia liniile -ndite# 7atura de>ine& prin
noile teorii (i%icale& aa%icnd& o creaie matematic de mare claritate
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic //*
a8stract# 2nteresant este c niciuna din cele >reo treipatru do>e%i e;perimentale& ce sar putea aduce ca sprijin
pentru teoria relati>itii& nu e hotrtoare###J)44# Aceeai situaie 0nre-istrea% -nditorul romn i 0n domeniul
artelor plastice& unde cu8ismul i e;presionismul& de pild& impun naturii (orme con>ena8ile spiritului uman#
Aadar& att (iloso(ia& ct i tiina& dei se pretind a (i re%ultatul unei ela8orri pur lo-ice& 0n termenii (iloso(iei in
contientului& produsul spiritului contient& poart 0ntotdeauna marca inter>eniei spiritului incontient& (ie c e >or8a
de arhetipuri& (ie c e >or8a de cate-orii stilistice# 2ar 0n ceea ce pri>ete tiina& ele nu determin doar teoria& ci i
o8ser>aia& orientndo# $;emplele o(erie de 6la-a arat ct de 8ene(ice pot (i uneori ast(el de in(luene >enind
dinspre spiritul incontient& dup cum alteori aciunea lor conduce la o8ser>aii 0ndoielnice sau eronate#
5re%ena 0n spiritul incontient al 8a8ilonienilor a ori%ontului temporal desemnat de 6la-a ca Iperiodicitate ciclicJ i
a predispus la o8ser>area (enomenelor ciclice# 5er(ormana cu ade>rat tiini(ic a culturii lor a constat 0n a
determina& 0n secolul al C=2lea 0# de Gr#G& periodicitatea eclipselor solare i lunare R Ciclus Saros& ceea ce a dat
posi8ilitatea pre>ederii lor# Comentariul lui 6la-a su8lmia% necesitatea acestei descoperiri& deri>at din
particularitile spiritului incontient al 8a8ilonienilor I$i erau parc predestinai pentru aceast (apt tiini(ic&
datorit unor 0nclinri particulare de natur structural ale spiritului# Spiritul lor era 0n%estrat cu o cate-orie care
0ndruma ]o8ser>aia empiricL tocmai spre reperarea (enomenelor cicliceJ)41#
Cate-oriile a8isale speci(ice spiritului >echilor -reci leau dirijat o8ser>aia 0n alte direcii# 2deea s(erei& 0n care se
concentrea% e;presia ori%ontului spaial limitat i a n%uinei spre (orme ideale& tipice& a Istat la 8a%a unor ipote%e
precise cu pri>ire la (orma pmntului i >a orienta pe unii astronomi -reci& de splendid putere in>enti>& spre
cutarea unor procedee matematice pentru calcularea circum(erinei -lo8ului terestruJ)4A# $ste >or8a& pe de o parte&
de 3ales& care& pe
/,?
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
cale strict speculati>& emite ipote%a -lo8uralitii pmntului& ceea ce atra-e dup sine o nou >i%iune asupra uni>er
sului& alctuit acum din Is(ereJ# 7oua perspecti> ia permis lui 3ales s 0nelea- lumina lunii ca lumin solar
re(lectat i 0ntunecimea acesteia ca re%ultat al proiectrii um8rei pmntului# 5e de alt parte& $ratosthene >a putea
calcula cu e;actitate circum(erina pmntului tot datorit in(luenei 8ene(ice a ideii de s(er#
Descoperirea de ctre cercettorul indian @a-adis Chandra 6ose a sistemului ner>os al plantelor prin intermediul
unor o8ser>aii reali%ate cu un microscop e;trem de puternic& construit chiar de el :anii '/?',? ai secolului nostru< a
(ost cu putin datorit 0nclinaiilor incontiente ale spiritului indic& i anume datorit pre(erinei pentru analo-ie& care
este o e;presie a propensiei spre unitate# I5remisele sale teoretice >in din patrimoniul spiritual al 2ndiei# =nitatea
domin 0n toate# 6rahamAtman R secretul (ond impersonal al tuturor (enomenelor R acesta e esenialul#
Deose8irile dintre (iine sunt accesorii# Bndirea indic >ede esenialul lucrurilor pe linia analo-icului; i 6ose se
0ncrede or8ete 0n analo-ie###J)4+# 5erspecti>a naturalist speci(ic indiana& su8linia% 6la-a& e de neconceput 0n
$uropa& unde credina c planta e un analo-on al animalului ar (i (ost considerat o nai>itate pretiini(ic#
Faptul c ara8ii sunt cei care au 0ntemeiat optica nu este 0ntmpltor& aa cum nici locali%area descoperirii circulaiei
sn-elui 0n $uropa nu repre%int un simplu accident# 0nclinaiile spirituale spre a8stract i spre e;istenele su8tile&
lumina (iind (enomenul cel mai a8stract i cel mai su8til& iar (i predestinat pe ara8i pentru acest rol& aa cum 0ncli
naia spiritului european postrenascentist spre mecanicitate a creat terenul pentru ca Uilliam Gar>eW :)A/.< s inter
prete%e 0ntrun mod aparte micarea inimii i circulaia sn-elui& 0n timp ce 0n Antichitate i $>ul Mediu se credea c
sn-ele e 0n%estrat cu o putere spiritual i are o micare di(u% 0n corp& Gar>eW >ede 0n inim o pomp muschiular&
care 0mpin-e sn-ele#
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic /,) )/#,# Calea spre o8iecti>itate 0n tiinele omului
Cu Beor-es De>ereu;& epistemolo-ia psihanalitic se (ocali%ea% asupra BeistesKissenscha(ten& propunnd& ca re
mediu pentru 8inecunoscuta rmnere 0n urm a acestora 0n raport cu tiinele naturii&utili%area psihanali%ei ca
model epistemic# Frict ar prea de surprin%tor& soluia a>ansat >i%ea% o apropiere a tiinelor omului de ni>elul
atins de tiinele naturii& apropiere reali%a8il doar 0n condiiile recunoaterii speci(icului primelor#
0n timp ce (i%ica& de e;emplu& >or8ete cu $instein i Geisen8er-& despre relati>itate i indetermina8ilitate :anumite
(enomene intraatomice nu pot (i determinate (r a (i modi(icate 0n o8ser>are<& tiinele omului au rmas 0nc (idele
modelului neKtonian# ICercettorii 0n tiinele sociale& e;perimentatorimanipulatori lipsii de inteli-en& scrie
Ueston la 6arre 0n pre(aa la cartea lui De>ereu;& ## #nu iau dat seama c alimentea% mainile lor de produs
ade>rul cu date multiplu contaminate de ctre omJ)4.# Re%ultatul unui asemenea demers preocupat o8sesi> doar de
e;actitatea metodei a (ost nesatis(ctor din punctul de >edere al o8iecti>ittii" 0n po(ida e(ortului de tiini(icitate&
psiholo-ii i sociolo-ii academici au produs adesea simple auto8io-ra(ii#
0ntruct o8iecti>itatea 0n tiinele omului nu poate (i o8inut prin ne-area particularitilor acestora& De>ereau; se
concentrea%& (idel titlului lucrrii sale De la an-oas la metod 0n tiinele comportamentului& mai 0nti asupra
naturii an-oasei 0n cercetarea omului# Faptul de notorietate c implicarea o8ser>atorului de>ine mai mare cnd
o8iectul cercetrii 0l constituie semenii si este pus 0ntro lumin nou de considerarea sa din perspecti>a an-oasei"
ca >aria8il dependent a an-oasei& o8iecti>itatea >a (i cu att mai mare& cu ct cercetarea >i%ea% prile naturii cele
mai 0ndeprtate de om& cum ar (i de pild corpurile cereti# Bradul ma;im de an-oas (iind produs de studiul
personalitii i comportamentului uman& o8iecti>itatea >a a>ea cotele cele mai sc%ute 0n tiinele omului#
5rincipalele distorsiuni caracte
/,/
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
ristice pentru acest domeniu al cunoaterii pro>in din utili%area metodolo-iei ca un mijloc de aprare 0mpotri>a an
-oasei#
F alt caracteristic prin care tiinele omului se indi>iduali%ea% 0n raport cu tiinele naturii& unde o8ser>area este
unidimensional&const 0n Ireciprocitatea actual i potenialJ dintre o8ser>ator i o8ser>at# 7e-area sistematic& 0n
cercetrile tradiionale despre om& a acestei particulariti R chiar Freud& care a descoperit trans(erul i
contratrans(erul& adic 8iuni>ocitatea relaiei psihoterapeutice& sta8ilea cadrul psihanali%ei 0n aa (el 0nct doar
analistul ae%at la capul di>anului& 0n a(ara un-hiului >i%ual al anali%atului& s poat o8ser>a& ceea ce urmrea s
anule%e contrao8ser>area R ar pro>eni din tendina de(ensi> a persoanei de>enit om de tiin& care nu se
cunoate& nui cunoate >aloarea ca stimul i nici nu dorete s io cunoasc# I0n loc de a 0n>a s ne o8ser>m i
s ne cunoatem& 0ncercm si 0mpiedicm pe su8iecii notri s ne o8ser>e i s ne 0nelea-J)4*#
Cte>a din numeroasele e;emple o(erite de De>ereu; documentea% con>in-tor >aloarea de stimul a cercettorului
i modul 0n care acionea%# Administrarea testelor proiecti>e& caracteri%at de o situaie 0n mod contractual
de%inhi8at& pune 0n e>iden modul 0n care su8iectul reacionea% la personalitatea operatorului# IF tnr uor ne
>ro%at i de o8icei inhi8at )a -sit pe (rumosul psiholo- care aplica testele& printre care se a(la i testul Rorschach&
att de atr-tor 0nct### a dat o proporie anormal de ridicat a rspunsurilor se;uale& pentru ai semnala disponi8ili
tatea sa ca partener se;ualJ)1?# 2n>ers& dac operatorul este urt& cota de rspunsuri se;uale >a (i mult diminuat#
5sihanali%a 0nceput de o alt tnr cu un analist care su(erea de un de(ect (i%ic e>ident sa do>edit a (i sta-nant&
deoarece terapeutul a e>itat s interprete%e e(ectul constituiei sale asupra trans(erului pacientei& care) alesese
tocmai datorit asemnrii cu propriul tat# A8ia 0n a doua anali%& cau%a sta-nrii din prima anali% a putut (i pus 0n
e>iden#
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic /,,
2mportante consecine pentru calitatea cunoaterii 0n tiinele omului are una din implicaiile situaiei co-niti>e 0n
care dou sau mai multe persoane sunt puse 0n relatie#5e de o pare& (rontierele dintre o8iect i su8iect sunt mo8ile& iar
pe de alt parte 0nsei limitele cercettorului >aria%& (iind sta8ilite 0n (uncie de comoditate i con>enie# Mo8ilitatea
amintit poate mer-e pn la 0ntreptrundere i indistincie& aa cum se 0ntmpl 0n (enomenul desemnat 0n
psihanali% prin termenul de Iidenti(icare proiecti>J& introdus de Melanie 9lein# 5e ci 0nc insu(icient studiate&
pacientul transmite terapeutului anumite stri& atitudini ale sale& de o8icei ne-ati>e& aa 0nct& nepre>enit& acesta poate
con(unda o8iectul cu su8iectul# Descoperit 0n relaia terapeutic& identi(icarea proiecti> este considerat ast%i ca o
component a oricrei relaii umane#
=tili%area psihanali%ei ca model epistemic& pe care o propune etnolo-ul i psihanalistul (rance%& se 8a%ea% tocmai pe
uni>ersalitatea (enomenelor descoperite 0n clinic# Att trans(erul R retrirea 0n relaia cu psihanalistul a sentimen
telor& atitudinilor pe care pacientul lea a>ut (a de personajele importante ale copilriei sale R& ct i
contratrans(erul R ansam8lul reaciilor incontiente pe care analistul le de%>olt (a de persoana anali%at& 0n primul
rnd (a de trans(erul acesteia :Daplanche& 5ontalis<& i care de(ormea% percepia i reaciile sale :De>ereu;< R se
mani(est 0n orice relaionare uman& inclusi> 0n relaia co-niti># Cum am8ele in de incontient& necontienti%area
lor& dar 0n special a contratrans(erului& produce serioase pertur8ri ale raportului dintre su8iect i o8iect# Dup
De>ereu;& cheia re>itali%rii tiinelor omului se a(l tocmai 0n anali%a Icontratrans(eruluiJ omului de tiin#
0ntruct contratrans(erul apare 0n mod necesar 0n cunoaterea omului& 0n msura 0n care aceasta e o relaie uman&
o8iecti>itatea nu poate (i o8inut prin ne-area contratrans(erului& ci prin contienti%area i anali%area a tot ce se
petrece 0n cercettor la ni>el incontient#
5rincipala mani(estare contratrans(erenial 0n procesul cunoaterii este& desi-ur& an-oasa# 5entru c De>ereu; se
concentrea%& dintre tiinele omului& asupra etnolo-iei& pe
/,4
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
care a practicato timp de cte>a decenii& 0l >om urma 0n e(ortul su de e;empli(icare& con>ini (iind c i celelalte
discipline dedicate studiului omului pot o(eri e;emple tot att de con>in-toare# 0n antropolo-ia cultural sau etnolo
-ie& sursa cea mai important a an-oasei o constituie di(erenele culturale 0n ce pri>ete modul de a trata acelai
material psihic#
Dac unele culturi& cum este cea european& sunt caracteri%ate& printro tradiie de mai multe secole& de o atitudine
represi> (a de se;ualitate& altele o tolerea% i chiar o culti> 0n mod deschis# $tnolo-ul >enit din $uropa poate re
simi practicile se;uale ale unei culturi arhaice drept seducti>e& ceea ce poate determina& 0n psihicul su& o tendin
de 0ntoarcere a re(ulatului i o simetric 0ntrire a aprrilor (a de acesta# 3ermenul intermediar al procesului& cu
importante consecine de(ormatoare 0n plan co-niti>& este an-oasa produs de reacti>area coninuturilor 0ndeprtate
odinioar din contient# 2raionalitatea culturii occidentale (a de se;ualitate este att de mare& 0nct re(u% s discute
aceast iraionalitate& amendnd ast(el o8iecti>itatea cercetrii temei#
=na din in(luenele de(ormatoare cele mai e>idente ale ta8uurilor se;uale 0n studiul umanist a constituito atitudinea
istoricilor i culturolo-ilor moderni i contemporani (a de rolul jucat de homose;ualitate 0n cultura >echilor -reci#
IBeniul -rec a (ost studiat& e;hausti>& dup cum se tie& de cel puind dou mii trei sute de ani& 0n timp ce interesul
tiini(ic pentru homose;ualitata -recilor a (ost i rmne practic ne-lija8ilJ)1)# Cum 0ns o cultur nu este simplu
con-lomerat de elemente disparate& ci o structur coerent& nar (i e;clus ca 0ntre cele mai (rapante trsturi ale
culturii eline R -enialitatea i homose;ualitatea& care a jucat un rol important nu numai 0n >iaa pri>at& ci i 0n
societate& >iaa militar& literatur& (iloso(ie R s e;iste o le-tur de interdeterminare& susine De>ereu;# Fr& tocmai
o asemenea ipote% (oare la 0ndemn nu a (ost (ormulat niciodat e;plicit i nici nu a -enerat cercetri#
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic /,1
7u numai se;ualitatea populaiilor arhaice poate tre%i tendinele re(ulate ale cercettorului european# Sa ne ima-i
nm& ne 0ndeamn De>ereu;& un tnr etnolo-& 0mpo>rat de 0ntreinerea 8trnilor si prini din resurse modeste&
care studia% un tri8 0n care pietatea (ilial o8li- la eliminar 8trnilor# =na din posi8ilele aprri (a de an-oasa
pro>ocat de o8ser>area o8iceiului care >ine 0n 0ntmpinarea dorinei sale incontiente ar (i orientarea cercetrii 0n
alt direcie& spre aspecte mai neutre 0n raport cu incontientul cercettorului# 0n a8sena stimulului pertur8ator&
re(ularea tendinelor paricide incontiente de>ine mai (acil#
Alte cau%e ale an-oasei ca reacie contratrans(erenial a cercettorului pot (i" a< interpretarea credinelor i practi
cilor unei culturi strine drept critici la adresa propriei culturi; 8< atracia (a de stilul de >ia al unei culturi arhaice&
ale crei coordonate comportamentale sunt ta8uate 0n propria cultur; c< hipercomunica8ilitatea la ni>el incontient
0ntre mem8rii culturii studiate i cercettor; d< caracterul (ra-mentar al comunicrii la ni>el contient& ceea ce se 0n
tmpl de o8icei la primele contacte cu un tri8 ale crui o8iceiuri i lim8 nu sunt cunoscute#
0n cadrul contratrans(erului& an-oasa (ace pereche cu mijloacele de(ensi>e menite s o anihile%e# Cum mijloacele de
aprare ale eului sunt incontiente& reaciile de(ensi>e naturale ale cercettorului >or (i iraionale# Fa de aceast
realitate sunt posi8ile dou atitudini& caracteri%ate de e(ecte opuse 0n planul cunoaterii# Atitudinea ne>rotic
utili%ea% metodolo-ia tiini(ic pentru a diminua sau anula an-oasa dincolo de pra-ul contiinei# Din punctul de
>edere al cunoaterii&aprrile incontiente produc de(ormri importante# Atitudinea su8limatorie presupune& ca
prim pas& recunoaterea reaciilor de aprare contratrans(ereniale ale cercettorului (a de datele domeniului su i&
0n al doilea rnd& utili%area pertur8rilor ast(el produse ca principala surs de cunoatere& aa cum se 0ntmpl 0n
psihanali%# Ca sin-ura cale posi8il spre o8iecti>itate& atitudinea su8limatorie reali%ea%& pe 8a%a contienti%rii
contratrans(erului&
/,A
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
trans(ormarea acestuia 0n principalul o8iect al cunoaterii& ceea ce asi-ur pstrarea i (ructi(icarea deplin a
a(ectului#
Dup De>ereu;& relati>ismul cultural i etic nai>& care repre%int una din (ormele de aprare ne>rotic 0n (aa an-oa
selor etnolo-ului& Irecunoate e;istena (iinelor umane& dar 0n numele ]o8iecti>ittii tiini(iceL re(u% s aplice nor
mele etice o8inuite la comportamentul lorJ)1/# 0ntre8at de ce nu a inter>enit& un etnolo- care a asistat la 0n-roparea
de >ie a unei persoane despre care tri8ul su credea c ia pierdut su(letul a rspuns c rolul su este de a cerceta& i
nu de a modi(ica o8iceiurile populaiilor arhaice# Re(u%ul o8sesi> de a emite judeci de >aloare (ace imposi8il
dia-nosticarea tiini(ic a strii unei comuniti& chiar atunci cnd patolo-ia social de>ine e>ident prin discrepana
dintre scopul pe care) urmrete i mijloacele (olosite pentru a) atin-e# Ast(el& tri8ul 3onYaKa risca s (ie
e;terminat de tri8urile >ecine indi-nate& pentru c re(u%a s renune la o8iceiul cani8alismului& care& din punct de
>edere economic& de>enise inutil#
Reducerea an-oasei cercettorului prin i%olarea unui o8icei de purttorii su umani& ceea ce (ace imposi8il identi(i
carea sa cu mem8rii comunitilor studiate& aa cum se 0ntmpl 0n ca%ul celor care consider torturarea pri%onierilor
ca un simplu o8icei& 0i >dete e(ectele de(ormatoare pentru o8iecti>itatea enunurilor etnolo-iei mai ales atunci
cnd chiar cei care practic o8iceiul respecti> 0l >alori%ea% ne-ati># Dac practicile se;uale per>erse ale populaiei
Sedan- :mastur8are& homose;ualitate& %oo(ilie< ar (i (ost considerate Isimple o8iceiuriJ& atunci 0n a(ara cunoaterii ar
(i rmas (aptul c 0nii mem8rii tri8ului condamnau asemenea practici& care lear (i (ost impuse de %eii lor prin
inter%icerea relaiilor heterose;uale premaritale#
5e aceeai linie a de(ormrii cunoaterii din raiuni contratrans(ereniale se mai 0nscriu& dup De>ereu;& urmtoarele
opiuni metodolo-ice" eliminarea indi>idului din raporturile etno-ra(ice& a8ordarea atomist& atunci cnd trsturile
scoase din conte;t nui mai sunt& dup anali%& reinte-rate&
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic /,+
construcia intelectualist a modelelor de personalitate& utili%area a8u%i> a testelor#
Dintre (actorii incontieni& care de(ormea% cunoaterea 0n tiinele omului prin reaciile contratrans(ereniale inspi
rate cercettorului& cum ar (i modelul cultural& determinismele sociale& etnice& ima-inea de sine& ne >om opri asupra
unui aspect e;trem de ilustrati> al modelului de sine& i anume asupra aspectului se;ual# Dimor(ismul se;ual al
omului a (ost 0ntotdeauna resimit ca o s(idare intelectual i ca o surs de an-oas& ceea ce a dus la re(u%ul de a)
accepta ca pe un (apt ireducti8il# 3ocmai acest re(u% alimentat de mirarea i e;asperarea 0n (aa di(erenei pe care o
repre%int se;ul opus joac un rol deloc ne-lija8il 0n di(icultile pe care le 0ntmpin studiul omului# 2n msura 0n
care corpul nostru st la 8a%a modelului de sine& care or-ani%ea% percepia mediului& dimor(ismul se;ual 0mpiedic
0nele-erea empatic i Iautore%onantJ a corpului i a (unciilor persoanelor aparinnd se;ului opus# Dia-nosticul i
practica 0n chirur-ia -inecolo-ic sunt adesea marcate de re(u%ul incontient de a accepta dimor(ismul se;ual# 0l
re-sim printre moti>aiile ne>rotice ale inter>eniilor chirur-icale inutile& studiate de Mennin-er 0n )*,.# 7umrul
histeroctomiilor i al mastectomiilor ar (i mai redus dac chirur-ii -inecolo-i sar recruta dintre (emei# I2n>ers&
tendina american de a circumci%a orice nounscut de se; masculin se a(l& poate& 0n le-tur cu numrul crescnd
de (emei din pro(esiile medicaleJ# Din punct de >edere medical& aceast operaie este cu si-uran inutil& conchide
De>ereu;)1,#
5aradi-matic pentru re(le;ul 0n plan psiholo-ic al acestei atitudini este teoria lui Freud despre se;ualitatea (eminin
conceput dup modelul se;ualitii masculine# Reechili8rarea situaiei a (ost posi8il datorit psihanalistelor 9aren
GorneW i Melanie 9lein& care au pus accentul pe ceea ce este speci(ic i ireducti8il (eminin#
De asemenea& >rsta cercettorului poate produce de(ormri 0n etnolo-ie prin intermediul atitudinii populaiilor stu
diate (a de >rstele umane# =nele tri8uri nea- apartenena
/,.
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
copiilor la umanitate& altele& a persoanelor (oarte 0n >rst; 0n orice ca%& toate au ateptri 8ine conturate 0n ce pri>ee
comportamentul -rupurilor de >rst# $;perienele (oarte tnrului @aco8s :)*1.< cu populaia 3illamooY au artat
c& 0n con(ormitate cu de(iniia IromanticJ despre relaia dintre oamenii tineri de se; opus& anchetarea (emeilor
apropiate de >rsta sa era mult mai (ructuoas dect 0n celelalte ca%uri# 5ornind de la reaciile sale
contratrans(ereniale (a de mem8rii tri8ului Sedan-& care au o atitudine ostil (a de persoanele 0n >rst& De>ereu;
a emis ipote%a c& 0n timp ce tri8ul Moha>e arat interes i 8un>oin (a de 8trni& pentru c adulii 0i tratea% pe
copii cu a(eciune& atitudinea tri8ului Sedan- deri> din duritatea cu care prinii 0i educ pro-enitura#
0n s(rit& 0n sperana c e;emplele de pn acum au documentat concludent importana contienti%rii i anali%ei
contratrans(erului pentru o8iecti>itatea 0n etnolo-ie& 0n particular i 0n tiinele omului& 0n -eneral& sa ne oprim la ceea
ce De>ereu; numete Irol complementarJ# Spre deose8ire de contratrans(erul care se de%>olt spontan& Irolul
complementarJ este un contratrans(er pro>ocat& indus# Aa cum 0n psihanali%& anali%atul 0i propune insidios
analistului& prin intermediul trans(erului& s joace rolul prinilor si& 0n cercetarea etnolo-ic mem8rii unui tri8 pot
0ncerca si impun cercettorului o identitate nou& corespun%toare cerinelor culturii respecti>e# Dac o ast(el de
cerere corespunde ne>oilor ne>rotice nesatis(cute ale psihanalistului sau etnolo-ului& atunci ei >or juca 0n
contratrans(er rolul care li sa con(erit& ceea ce& pentru cunoatere >a (i de%astruos# 0n schim8& dac rolul
complementar atri8uit prin trans(er psihanalistului sau etnolo-ului este contienti%at i de>ine o8iectul principal al
cercetrii& atunci cunoaterea se 0m8o-ete su8stanial#
Foarte clar apare acceptarea rolului complementar 0n situaiile limit" e;perienele de la8orator asupra animalelor i
tratamentul aplicat deinuilor din la-rele de e;terminare
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic /,*
(asciste sau comuniste# Stimulul inductor este& 0n am8ele ca%uri& neputina& li>rarea total& iar tendina incontient pe
care o acti>ea% i satis(ace R sadismul# 5recauiile luate contient pentru a elimina su(erinele animalului asupra c
ruia se e;perimentea% au adesea re%ultatul contrar& ceea ce trdea% tendinele pe care le acoper# Ast(el& un student
care lucra ca ajutor 0ntrun la8orator de 8iolo-ie a ucis mai muli dintre o8olanii pe carei pre-tea pentu operaie&
administrndule o do% prea mare de cloro(orm su8 prete;tul c >rea si scuteasc de su(erine# 3ul8urtoarea carte
dedicat de D# 6acu e;perimentului 5iteti pre%int& 0ntro lumin crud& -ama inepui%a8il de comportamente
sadice& a8ia ascunse su8 haina ideolo-iei comuniste& pe care situaia (r speran a deinuilor a inspirato
torionarilor#
Re>enind la etnolo-ie& putem cita conclu%i> una din (ormulrile sintetice ale lui De>ereu;" IFaptul c datele an;io
-ene de comportament nu pot (i nici relatate& nici interpretate (r de(ormare ar prea c implic imposi8ilitatea unei
tiine o8iecti>e a comportamentului# Dar dac aceast presupunere ar (i ade>rat& sar putea a(irma c nici (i%ica nu
este posi8il& deoarece de(ectele iremedia8ile ale oricrui aparat de e;perimentare i ecuaia personal a
e;perimentatorului introduc erori sistematice 0n e;perimentele (i%iciiJ)14# Contestrii principiale a o8iecti>ittii 0n
studiul comportamentului& De>ereu; 0i pre(er sin-ura atitudine constructi> cu putin& inspirat de psihanali%"
(ructi(icarea pertur8rilor produse de intrarea 0n relaie co-niti> a su8iectului i o8iectului& care (urni%ea% in(omaii
inaccesi8ile pe alt cale# Situaia e analo- cu ceea ce sa petrecut 0n (i%ic& unde constatarea c o8ser>area unui
electron produce pertur8ri a dus la noi de%>oltri ale teoriei i metodei#
),# Germeneutica psihanaliticRpropedeutic la spiritul li8er
Des(urarea hermeneuticii psihanalitice nea condus la trei conclu%ii# 7u numai ideea impuritii spiritului a (ost
con(irmat ori de cte ori am a8ordat unul din domeniile
/4?
CAS2D$ D$M# EAMF2R$SC=
tradiionale ale spiritului R art& moral& reli-ie& tiin; psihanali%a spiritului tiini(ic a conturat alte dou idei#
5rima se re(er la -radele de impuritate ale spiritului" 0n unele domenii& cum ar (i arta& aceasta atin-e -radul ma;im i
este acceptat ca ine>ita8il& 0n timp ce 0n altele& tiina de pild& o8iecti>itatea& adic -radul minim de impuritate este
urmrit pro-ramatic& (iind atins 0n urma unei e>oluii ane>oioase# F alt posi8ilitate& repre%entat de reli-ie i
(iloso(ie& 0m8in impuri(icarea de (apt de ctre su(letul incontient cu aspiraia (erm spre o8iecti>itate# 0n s(rit&
ultima idee& ilustrat e;plicit tot de psihanali%a spiritului tiini(ic& pri>ete utilitatea hermeneuticii psihanalitice#
0n mod tradiional& aplicarea psihanali%ei la lumea spiritului a (ost pri>it ca un demers steril i chiar duntor#
7oci>itatea psihanali%ei culturii ar deri>a din reducionismul demersului" re-iunea ontic a spiritului este asimilat
re-iunii in(erioare a su(letului# Cu alte cu>inte& depindui s(era de competen :su(letul<& psihanali%a nu poate
dect s reduc superiorul la in(erior& o8iecti>ul la su8iecti>& -eneralul la sin-ular# 0ns& aa cum am >%ut 0n
capitolele anterioare& hermeneutica psihanalitic autentic >i%ea% doar identi(icarea i e;plicitarea pre%enei
su(letului incontient 0n planul spiritului contient& (r a anula prin aceasta speci(icul re-iunii ontice a spiritului# Aa
stnd lucrurile& putem accepta hermeneutica inspirat de psihanali% ca pe un demers le-itim din punct de >edere
ontolo-ic& dar tre8uie s ne 0ntre8m 0n continuare asupra utilitii sale teoretice# Aadar& dincolo de satis(acerea unei
curio%iti intelectuale& la ce (olosete hermeneutica psihanaliticQ
=n prim rspuns& particular& ni) o(er& aa cum am a(irmat& psihanali%a spiritului tiini(ic# 0n tiinele omului& unde
relaia dintre su8iect i o8iect este 8ilateral i nu unilateral& dinspre su8iect spre o8iect& ca 0n tiinele naturii
:(i%ic<& reaciile su8iectului (a de o8iect& 0n 8un parte incontiente :ceea ce De>ereu; numete Icontratrans(erulJ
cercettorului< sunt ine>ita8ile# 7e-area lor& 0n maniera scientismului nai>& care uit de speci(icul
BeistesKissenscha(ten& 0ncercnd s le plase%e 0n patul lui 5rocust al tiinelor naturii& are
2mpuritatea spiritului" psihanali%a ca hermeneutic /4)
drept urmare doar producerea de auto8io-ra(ii de-hi%ate& i nu o8iecti>itatea# Sin-ura soluie pro(ita8il pentru
creterea -radului de o8iecti>itate este acceptarea contratrans(erului ca un dat al relaiei co-niti>e 0n acest domeniu i
trans(ormarea sa& aa cum se 0ntmpl 0n psihanali%& 0ntruna din principalele surse de cunoatere#
Rspunsul acesta particular interesea% nu numai tiinele omului& 0n sens restrns& ci toate domeniile care urmresc
e;plicit o8iecti>itatea& cum ar (i de pild (iloso(ia sau teolo-ia# Deoarece pentru stadiul atins de cunoatere la
s(ritul secolului XX& stadiu care 0ncorporea% i aportul psihnali%ei :descoperirea incontientului<& simplul
de%iderat al o8iecti>ittii nu mai poate trece drept realitate& sin-ura cale de atin-ere a o8iecti>ittii de ctre (iloso(ie&
0n msura 0n care este 0ntrade>r >i%at& const 0n asumarea su8iecti>itii& a impuritii i 0n studierea acesteia#
Rmne s ne 0ntre8m care este raiunea de e;isten a psihanali%ei unor domenii& cum este arta& care nu >i%ea%
o8iecti>itatea i care 0i asum (r re%er>e su8iecti>itatea# Ca i 0n ca%ul anterior& putem apela aici la modelul
clinicii psihanalitice# 0n termenii (0loso(iei incontientului& scopul pe care ea 0l urmrete este IlmurireaJ spiritului
prin identi(icarea elementelor care in de su(letul incontient& adic de su(letul in(antil# Spiritul persoanei care a
trecut printro psihanali% reuit se eli8erea% de po>ara su(letului in(antil& (r a) repudia# Strpun-nd 8ariera
care separ 0n mod o8inuit spiritul contient de su(letul incontient& psihanali%a permite primului s distin- cei
este propriu de ce 0i este strin# Ast(el& (r a reprima su(letul& 0ntro 0ncercare sortit eecului de a) separa de(initi>
de sine& spiritul de>ine& cum spunea 7iet%sche& spirit li8er# Chiar dac spiritul nu este pur& el poate (i li8er# Da ni>el
colecti>& lucrurile stau la (el# Documentnd c arta& morala sau reli-ia sunt impure& hermeneutica psihanalitic nu
Itra-e spiritul 0n josJ& cum susinea Constantin 7oica; dimpotri>& 0i permite s se 0nale& eli8erndu) de lestul
su(letului incontient& pe care ar tre8ui s) poarte& dac nar ti de el#
2 2 't P!
626D2FBRAF2$
!!#>' #i
)# Gistorisches Uorter8uch der 5hilosophie& heraus-e-e8en >on
@oachim Ritter& SchKa8e et Co# Cerla-& 6aselN Stutt-art& )*+4& 6nd 222& pp )*+)*.#
/# 9arl R# 5opper& Cunoaterea i pro8lema raportului corpminte& $di
tura 3rei& 6ucureti& )**+& p# )1#
,# B# U# F# Ge-el& Filoso(ia spiritului# $ditura Academiei& 6ucureti&
)*AA& p# /1#
4# DudKi- 9la-es& Der Beist als Uidersacher der Seele& @ohann Am8ro
sius 6art%& Deip%i-& )**+& 6nd 2& EKeite Au(la-e& p# /1/#
1# 7icolai Gartmann& Das 5ro8lem des -eisti-en Seins& Ualter de
BruWter& 6erlin und Deip%i-& )*,,& pp# ,4)V/#
A# 5aulDaurent Assoun& Freud& (iloso(ia si (iloso(ii& $ditura 3rei&
6ucureti& )**A# +#)8idem&p# /?)#
.# R# $isler& Uorter8uch der philosophischen 6e-ri((e& 6nd 222& p# /*+#
*# 2mm# 9ant& Anthropolo-ie in pra-matischer Ginsicht& $d# 9irchmann&
Deip%i-& ).**& p# )+# Z?#28idem&p# ).#
))# R# $isler& op# cit#& p# /**#
)/# 5aulDaurent Assoun& Freud et 7iet%sche& 5#=#F#& 5aris& )*.?#
),# 28idem&p# /.#
)4# Fr# 7iet%sche& Frohliche Uissenscha(t& 9roner Cerla-& Deip%i-&
)*,?& p# /)*#
)1# 2dem& Menschliches All%umenschliches& Studienaus-a8e& Fischer
6ucherei& FranY(urt am Mein& )*A.& 6nd 22& p# /,)#
)A# 2dem& Eur Benealo-ie der Moral& Studienaus-a8e& Fischer 6ucherei&
6nd 2C& p# 1.#
)+# 2dem& Der Antichrist& $d# citat& 6nd 2C& p# ).4#
).# 2dem& p# )?.#
)*# 2dem& @enseits >on But und 6ose& $d# citat& 6nd G2& p# +4#
/?# 2dem& Menschliches All%umenschliches& $d# citat& 6nd 22& p# )?A# /Z#28idem&p# +1#
//# 2dem& Mor-enrote& Cari Gauser Cerla-& M(lnchen& UerYe in , 6nden& 6nd 222& )*++& p# ))*4#
/44
626D2FBRAF2$
/,# 2dem& Menschliches# All%umenschliches& Studienaus-a8e& Fischer
6ucherei& FranY(tirt am Main& )*A.& 6nd 22& p# ))+#
/4# 2dem& @enseits >on But und6ose& $d# citat& p# +A#
/1# A# Adler& De temperement ner>eu;& 5aWot& 5aris& )*/A& p# )+*#
/A# Fr# 7iet%sche& $cceGomo& Studienaus-a8e& Fischer 6ucherei& FranY
(urt am Main& 6nd 2C& p# /?4#
/+# 2dem& @enseits >on But und6ose& $d# citat& p# A)#
/.# 2dem& Benealo-ie der Moral& $d# citat& p# ))+#
/*# 2dem& Mor-enrote& Cari Gauser Cerla-& Miinchen& UerYe in , 6an
den& 6nd m& pp# )?,*)?4?#
,?# 28idem& pp# )/4A)/4+#
,)# Ro-er 5erron& Gistoire de la psWchanalWse& 5#=#F#& 5aris& )*..& pp#
/,1,A#
,/# 28idem& p# ,.#
,,# S# Freud& 2ntroducere 0n psihanali%& $ditura Didactic i 5eda-o-i
c& 6ucureti& )**/& p# ),*#
,4# 28idem& pp# ),*)4?#
,1# Alain @ouran>ilje& Dacan et la philosophie& 5#=#F#& 5aris& )*.4#
,A# 28idem& pp# 1/1,#
,+# Gelmuth Cetter& su8 redacia& Die 5hilosophen und Freud& Fldem
8ur-& )*..#
,.# Al(red Doren%er& 7ach8arscha(ten& Bren%u8er-an-e& 0n >oi# Die
5hilosophen und Freud& p# /1/#
,*# 28idem& loc# cit#
4?# Gans Strot%Ya& Freud und die 5hilosophie& 0n >oi# Die 5hilosophen
undFreud&pp# .)**#
4)# Gelmuth Cetter& 5hnomenolo-ische& hermeneutische und
:neo<struYturalistische FreudleYture& 0n >oi# Die 5hilosophen und Freud& p# )4#
4/# 5atri%ia Biampien& 9rise des Su8jects&9rise der Rationalitt& Freud
und die 5hilosophen in der italienischen Sptmoderne& 0n >oi# Die 5hilosophen und Freud& pp# 1..)#
4,# Ducian 6la-a& 3rilo-ia >alorilor& Fundaia pentru literatur i art#
6ucureti& )*4A& p# ))#
44# Dieter UWss& Die tie(en psWcholo-ischen Schulen >on den Au(an-en
8is %u Be-enKart& CandenhoeY et Ruprecht& Botin-en& )*+?#
41# 28idem& p# /..#
4A# S# Freud& Das 2nteresse an der 5sWchoanalWse& 0n Besammelte
UerYe& 2ma-o 5u8lischin- Co#& D#3#D# Dondon& )*4,& 6nd C222& pp# 4?A4?+#
4+# 5aulDaurent Assoun& Freud& (iloso(ia i (iloso(ii& $ditura 3rei&
6ucureti& )**A& p# .1#
4.# 28idem& loc# cit#
626D2FBRAF2$
/41
4*# Michel 6ertrand& Das philosophische 2nteresse an der 5sWcho
analWse& 0n >oi# Die 5hilosophen und Freud& p# ))+#
1?# 5aulDaurent Assoun& op# cit#& p# .+#
Capitolul 22
)# 5aul Ricoeur& De con(lit des interpretations& $ditians du Seuil& 5aris&
)*A*#
/# 28idem& p# .#
,# 28idem& p# ))#
4# 28idem& p# )?#
1# 28idem& p# )A#
A# 28idem#
+# 28idem& p# /?#
.# 5aul Ricoeur& $seuri de hermeneutic& Gumanitas& 6ucureti& )**1& p#
//#
*# 2dem& I$;istence et hermeneutihueJ& 0n De con(lit des interpretations&
$ditions du Seuil& 5aris& )*A*& p# /,#
)?# 28idem& p# /1#
))# DudKi- 9la-es& Der Beist als Uidersacher der Seele& @ohann
Am8rosius 6art%& Deip%i-& )*,+& 6nd 2& p# A#
)/# 7icolai Gartmann& Das 5ro8lem des -eisti-en Seins& Ualter de
BruWter& 6erlin und Deip%i-& )*,,& p# )#
),# B# U# F# Ge-el& Filoso(ia spiritului& $ditura Academiei& )*AA#
)4# 28idem& p# /)/#
)1# 28idem& p# )A,#
)A# 28idem#
)+# 28idem& p# **#
).# 28idem& p# ))*#
)*# 7icolai Gartmann& op# cit#&# 4/#
/?# 28idem& p# 4,#
/)# 28idem& p# 1.#
//# DudKi- 9la-es& op# dt#&p# )*1#
/,# Ma; Scheler& Die trans%endentale und die psWcholo-ische Methode&
Feli; Meiner& Deip%i-& )*//& p# )41#
/4# Mircea Florian& Do-ic i epistemolo-ie& Antet& )*AA& p# +A#
/1# A# Farrou& G# Sche((er& Da psWcholo-ie des pro(ondeurs des ori-ines
nosjours& 5aWot& 5aris& )*A?& p# +1#
/A# S# Freud& Eur 5sWchopatholo-ie des Al=a-sle8ens& Besammelte UerYe&
6nd 2C& 2ma-o 5u8lischin- CF#& D3D& Dondon& p# ,?A#
/+#NAidem&p#/?)#
/.# 5aul Ricoeur& IDa huestion du sujetJ 0n De Con(lit des interpretations& $ditions du Seuil& 5aris& )*A*& p# /,4#
/4A
626D2FBRAF2$
/*# $mil 6rehier& Gistoire de laphilosophie& 5#=#F#& 5aris& >oi# 22& p# A*#
,?# 28idem& p# +?#
,)# 5aul Ricoeur& Fp# cit& p# /,A#
,/# @achues Dacan& ISu8>ersion du sujet et dialectihue du deir dans l'in
conscient (reudienJ& 0n $crits& >oi# /& $ditions du Seuil& 5aris& )*+)#
,,# S# Freud& Fp# cit& p# /A.#
,4# B# 6achelard& 5sihanali%a (ocului& $ditura =ni>ers& 6ucureti& )*.*&
p# )#
,1# 28idem& p# 4#
,A# 5aul Ricoeur& I3echnihue et nontechnihue dans )'interpretationJ 0n
De Con(lit des interpretations& $ditions du Seuil& 5aris& )*A*& p# )*)#
,+# 2dem& IDa psWchanalWse et le mou>ement de la culture contempo
raineJ 0n De Con(lit des interpretations& p# )/4#
,.# S# 9o(man& D $n(ance de l'Art& 5aWot& 5aris& )*+?& p# )/?#
,*# S# Freud& 3raumdeutun-& Besammelte UerYe& 6nd 22N222& 2ma-o
5u8lishin- Co#& D3D& Dondon& )*4,& p# .)#
4?# 28idem& p#)?4#
4)# B# U# F# Ge-el& Filoso(ia spiritului& $ditura Academiei& )*AA& pp#
//)&//4&//1#
4/# S# Freud& Fp# cit#&p# 1+)#
4,# 28idem& p# 11*#
44# 5aul Ricoeur& De l 'interpretation# $ssai sur Freud& $ditions du Seuil&
5aris& )*A1& p# )A)#
41# S# Freud& Scrieri despre literatur i art& =ni>ers& )*.?& pp#
)11)*,#
4A# C# 7oica& Scrisori despre lo-ica lui Germes& Cartea Romneasc&
)*.A& p# 1+#
4+# @ean Staro8insYi& Melancolie& nostal-ie& ironie& $ditura Meridiane&
6ucureti& )**,& p#).*#
4.# F# Fenichel& Da theotie psWchanalWtihue des ne>roses& 5#=#F#& 5aris&
)*1,& >ol#2& p# /A*#
4*# S# Freud& Fmul cu o8olani& $ditura 3rei& 6ucureti& )**1& p# 4?#
1?# 28idem& p# 4)#
1)# FttoFenichel& op# cit& p# /A*#
1/# S# Freud& Micul Gans& $ditura @urnalul literar& 6ucureti& )**1& p#
)/A#
1,# 28idem& p# ,*#
14# S# Freud& Ca%ul Dora& $ditura @urnalul literar& 6ucureti& )**4& p# 1*#
11# 28idem& p# A)#
1A# Ftto Fenichel& op# cit& p# ,,/#
1+# S# Freud& Fmul cu o8olani& $ditura 3rei& 6ucureti& )**1& p# 41#
1.# 28idem& p# 41#
626D2FBRAF2$
/4+
1*# Ftto Fenichel& op# cit& p# )+1#
A?# 28idem& p# ,,4#
A)# GerYun(isKrter8uch& Duden>erla-& )*A,#
A/# S# Freud& Der Uit% undseine 6e%iehun-en %um =n8eKu(iten& Besam
melte UerYe& 6nd# C2& p# /,+#
A,# 3%>etan 3odoro>& IRetorica lui FreudJ& 0n >oi# 3eorii ale sim8olului&
$ditura =ni>ers& 6ucureti& )*.,#
A4# S# Freud& Corlesun-en %ur $in(0ihrun- in die 5sWchoanalWse& Besam'
melte UerYe& 6nd X2& p# )++#
A1# 28idem& p# )).#
AA# 3%>etan 3odoro>& op# cit& p# ,+?#
A+# S# Freud& Der Uit% und seine 6e%iehun-en %um =n8eKu(iten& Besam
melte UerYe& 6nd C2& p# )?1#
A.# S# Freud& $seuri de psihanali% aplicat& $ditura 3rei& 6ucureti&
)**4#
A*# M# Ro8ert& Romanul 0nceputurilor i 0nceputurile romanului& $ditura
=ni>ers& )*.,& p# .A#
+?# S# Freud& op# cit& p# ,?4# +Z# 28idem& p# /Ag#
+/# $rnest @ones& Gamlet et Fedip& Ballimard& )*A+#
+,# 28idem& p# ./#
+4# 28idem& p# .+#
+1# Cladimir Marino>& Fi-ure's du crime& che% DostoieKsYi& 5=F#& )**?#
+A# 28idem& pp# /.4/.1#
++# DrieY >an der Sterren& 5sihanali%a literaturii# Fedip Re-e& $ditura
3rei& )**A& p# ),/#
+.# Marthe Ro8ert& Romanul 0nceputurilor i 0nceputurile romanului&
$ditura =ni>ers& )*.,& p# +4#
+*# 28idem& p# +A#
.?# 28idem& pp# )+? i )/?# S2# 28idem& p# ).*#
./# 28idem& p# )*?# c,#28idem&p# )+*#
.4# @ean 6orella& Cri%a sim8olismului reli-ios& 2nstitutul european& 2ai&
)**1& p# )A+#
.1# 28idem& p# )4*#
.A# S# Freud& 3otem und 3a8u& Besammelte UerYe& >oi# 2X& p# ,44#
.+# 28idem&p# )++#
..# 28idem& p# )+1#
.*# C# B# @un-& ICersuch einer psWcholo-ischen Deutun- der 3rinitts
do-maJ& 0n Eur 5sWcholo-ie Ueistlicher und ostlicher Reli-ion& Besammelte UerYe& >oi# X2 Ualter>erla-& )*A#
*?# C# B# @un-& 5sWcholo-ische 3Wpen& $diie citat& >oi# C2& p# /A?#
/4.
626D2FBRAF2$
( *)# C# B# @un-& IDie 5sWcholo-ie der =8ertra-un-J& 0n 5ra;is der 5sWZ chotherapie& $diia citata& >oi#
XC2& p# /?.#
* */# C# B# @un-& I5sWcholo-ie und Reli-ionJ& 0n >oi# X2 al $diiei citate& p# i A4#
*,# C# B# @un-& IDespre arhetip cu o special considerare a conceptului
de animaJ& 0n >oi# 0n lumea arhetipurilor& $ditura @urnalul literar& )**4& p# )?)#
*4# 5aul Ricoeur& De l Jinterpretation# $ssai surFreud& $ditions du Seuil&
5aris& )*A1& p# /,*#
*1# 28idem& p# 1/,#
*A# S# Freud& Der Mann Moses und die monotheistische Reli-ion&
Besammelte UerYe& >oi# XC2& p# /,.#
*+# S# Freud& 3otem und 3a8u& Besammelte UerYe& >oi# 2X& p# ).1#
*.# S# Freud& Der Mann Moses und die monotheistische Reli-ion&
Besammelte UerYe& >oi# XC2& p# )*/#
**# M# $liade& 7ostal-ia ori-inilor& Gumanitas& 6ucureti& )**1& p# 4/#
)??# S# Freud& EKan-shandlun-en und Reli-ionsii8un-en& Besammelte
UerYe& >oi# C22& p# ),+#
)?)# 5aul Ricoeur& De l'interpretation# $ssai sur Freud& $ditions du
Seuil& 5aris& )*A1& p# /4+#
)?/# $mst Fal%eder& IDie Fden psWchoanalWtischer Filiotionen oder Kie
5sWchoanalWse KirYsam KirdJ& UerY8latt& 7r# ,1N)**1#
)?,# Mircea $liade& &,unul sl8atic& Wo-inul i psihanalistulJ& 0n $seuri&
$ditura tiini(ic& 6ucureti& )**)& p# )4*#
)?4# 28idem& p# )1)#
)?1# @ean6orella& Cri%a sim8olismului reli-ios& 2nstitutul european& 2ai&
)**1& p# )+.#
)?A# Da Roche(oucauld& Ma;ime i re(lecii& $ditura Miner>a& 6ucureti&
)*+/& p# *1#
)?+# Ma; Scheler& Das Ressentiment im Auj8an der Moralen& UerYe&
FranYe Cerla-& 6em and Munchen& )*11& p# A)#
)?.# 28idem& p# 4,#
)?*# 28idem& p# 1/#
))?# Fr# 7iet%sche& Mor-enrote& UerYe& CarlGauser Cerla-& Munchen&
)*++& 6nd 22& p# )/A)#
)))# 2dem& @anseits >on But und 6ose i Antichrist& 0n Studienaus-a8e 0n
2C& 6nden& Fischer 6ucherei& FranY(urt an Main& 6nd 222& pp# A) i //1# Z)/# 28idem& p# ,?,#
)),# 28idem& p# //1#
))4# Ma; Scheler& Das Ressentiment im Auj8an der Moralen& UerYe&
FranYe Cerla-& 6ern und Munchen& )*11& p# ..#
))1# Fr# 7iet%sche& $cce hommo& $diie citat& 6nd 2C& p# /?4#
))A# Ma; Scheler& Fp# cit& p# ))1#
5
626D2FBRAF2$ /4*
))+# Fr# 7iet%sche& Menschliches& all%umanschliches& Studienaus-a8e&
Fischer 6ucherei& FranY(urt am Main& )*A.& 6nd 22& p# 11#
)).# M# Flonta& 2ma-ini ale tiinei& $ditura Academiei Romne& )**4& p# )?1#
))*# 28idem&Q# )/A#
)/?# B# 6achelard& Da Formation de l'$sprit Stienti(ihue& Di8raire
5hilosophihue @# Crin& )**A& pp# *)?#
)/)# 28idem&Q# /?*#
)//# 28idem#
)/,# B# De>ereu;& De l'An-oisse la Methode dans 2es Sciences du
Comportament& Flammarion& )*.?& p# A4#
)/4# B# 6achelard& op# cit& p# /*#
)/1# 28idem& p# 4)# #
)/A# 28idem& p# .,#
)/+# 28idem& p# .+#
)/.# 28idem& p# ),+#
)/*# 28idem& p# ),/#
),?# 28idem& p# 4.# lQ#Z# 28idem& p# ).1#
),/# 28idem& p# ).AJ#
),,# U# 5auli& I3he in(luence o( ArchetWpal 2deas on the Scienti(ic 3he
orW o( 9eplerJ& 0n 3he 2nterpretation o(7ature and 5sWche& 6ollin-en& )*11& p# /+#
),4# D# 6la-a& 3rilo-ia >alorilor& Fundaia re-al pentru literatur i art&
6ucureti& )*4A& pp# ).*)*?#
),1# 28idem& p# )4,#
),A# 28idem& p# )4+#
),+# 28idem&Q# ,)#
),.# 28idem& p# /*#
),*# 28idem& p# .*#
)4?# 28idem& p# 1/#
)4)# 28idem& p# )/?#
)4/# 28idem& p# )/4#
)4,# 28idem& p# )4*#
)44# 28idem&Q# ),*# ZA1# 28idem&Q# /1#
)4A# 28idem&Q# 4/#
)4+# 28idem& Q# *4#
)4.# B# De>ereu;& De l'An-oisse la Methode dans 2es Sciences du
Comportement& Flammarion& )*.?& p# A#
)4*# 28idem& p# 1A# &)1?# 28idem&Q# ,14#
)1)#NAu(em&p# )1.# Z1/# 28idem&Q# ),,#
)1,# 28idem& Q# /1*#
)14# 28idem& p# ,A,#
't 9 M
r #
'4 #iGn'A'G
#O Z
$D23=RA 3R$2 ; # str# 5ra>& nr# /& 8l# E,1& ap# ,4&
sector A 6ucureti 3el#" +.))//1; Fa;" 4),/..A
CAR3$A CAR$ 3$ A@=3i $ditura 3R$2 > o(er urmtoarele titluri 0nc disponi8ile"
Si-mund Freud& Fmul cu o8olani )4 *?? lei
Mrie Cardinal& Cu>inte care eli8erea%#
Romanul unei psihanali%e )* *?? lei
Uilhelm Reich& Funcia or-asmului )* *?? lei
Casile Dem# Eam(irescu& 7edreptatea ontic * *?? lei
Dan Fprescu& Filoso(ia a>ortului )4 *?? lei
9arl R# 5opper& Ciitorul este deschis )4 *?? lei
Beor-eta Smeu& Dicionar de istoria romnilor ,* *?? lei
@#6# 5ontalis& Dup Freud )* *?? lei
Francoise Dolto& =n psihanalist > rspunde // *?? lei
5eter BaW& Freud# F >ia pentru timpul nostru +* *?? lei
Ma; Scheler& Fmul resentimentului )* *?? lei
$lisa8eth Roudinesco& @achues Dacan#
Shia unei >iei& istoria unui sistem de -ndire A* *?? lei
Al>in 5lantin-a& 7atura necesitii /* *?? lei
R# B# Collin-Kood& F auto8io-ra(ie (iloso(ic )* *?? lei
Cri 0n pre-tire"
5aul Ricoeur& Despre interpretare# $seu despre Freud
Charles Eor-8i8e& Construcia european#
3recut& pre%ent& >iitor
9arl R# 5opper& Mitul conte;tului
2on 2anoi& Crstele omului
@achues Cain& 5sihanali%a si psihosomatica
2renus $i8l$i8es(eldt& 2u8ire i ur
Comandnd cel puin trei titluri 8ene(iciai de o reducere de )1j# Cheltuielile de e;pediere prin pot sunt suportate
de editur# $ditura 0i re%er>a dreptul de a modi(ica preul crilor 0n (uncie de rata in(laiei# Crile comandate de
dumnea>oastr i neprimite consideraile epui%ate 0ntre timp#
tsi
),M
M'# #hti# MS A S n &[#l']((l ti
i3F2A23 (oni iKisa ate !;
coth c!]L<*P l .
&)
='# rt C V0* ) _]'
&(U
*]F=L 2=* =#'i K Cm#
Gi A'
l
) )
!l
hi c= kt
Cule-ere i pa-inare
P4D2S47
Departamentul editorial AD2SA7 CFM5=3$R
3ipiRn3 = i7(opRFSS S#A# FdFRli$@= SeC=n$SC