Sunteți pe pagina 1din 5

OPIONAL LIMBA FRANCEZ

LA FRANCE ET SES MERVEILLES


ARGUMENT
Lumea uman este lumea cultu!!" #!!n$a uman este #!!n$a cultual %&'
O!ce cea$!e cultual ae a(t!tu)!nea )e a )e*en!" +n msua +n cae este o
oper vie" m,)el -! st!mul (entu ac$!unea ,amen!l,. %/an I,n Nasta'
Sc,(ul acestu! cus ,($!,nal este )e a0! (une (e ele*! +n c,ntact cu
#umuse$!le natuale -! cu *al,!le cultuale )!n s(a$!ul #anc,#,n eu,(ean.
/esc,(e!ea #umuse$!! lum!! +nc,n1ut,ae" as!m!laea cultu!! ne (,t #ace s
a(ec!em ma! nuan$at lumea -! natua" cultua a*2n) , (utee ma3!c asu(a
su#letulu! uman.
4n*$aea une! l!m5! st!ne (,ate )e*en! un lucu #,ate (lcut -! elat!*
u-, atunc! c2n) cun,-t! c2t ma! multe )es(e $aa +n cae se *,5e-te l!m5a
es(ect!*. 6! cum ,!ce $a este e(e7entat )e cultua -! c!*!l!7a$!a sa"
stu)!eea un, as(ecte cultuale este m,)al!tatea cea ma! (,t!*!t +n ceea ce
(!*e-te te7!ea !nteesulu! ele*!l, (entu +n*$aea l!m5!! st!ne.
Am ales (entu acest cus ,($!,nal" )est!nat ele*!l, )!n clasa a VI0a" cele
ma! !nteesante e3!un!" cu ceea ce este ma! e(e7entat!* (entu ele -! cele ma!
)e,se5!te ,5!ect!*e tu!st!ce )!n Fan$a" (e7entate +n temen! a)ec*a$! +n$ele3e!!
l,. /e asemenea" am c,ns!)eat !nteesant s !nt,)uc +n acest cus )esc!eea
un, s5t,! -! a ta)!$!!l, cae le caacte!7ea7" +ncec2n) s0! tans(un (e
ele*! +n atm,s#ea (,(!e #!ece!a" at2t (entu a se s!m$! ma! a(,a(e )e
(,(,ul #ance7" )e ta)!$!!le -! )e l!m5a *,5!t )e ,amen!! )e ac,l," c2t -!
(entu a #ace c,m(aa$!! -! a )esc,(e! s!m!l!tu)!n!le cu ta)!$!!le -! *al,!le
cultuale ale (,(!ulu! (,(,.
prof. BRATU MIHAELA - DENISA
8
OPIONAL LIMBA FRANCEZ
LA FRANCE ET SES MERVEILLES
COMPETENE SPECIFICE I EXEMPLE DE ACTIVITI DE NVARE

Cop!"!#$! %p!&'f'&!(
8. )esc,(e )ate !st,!ce -! as(ecte
3e,3a#!ce s(ec!#!ce s(a$!ulu!
#anc,#,n eu,(ean9
:. )em,nstea7 !ntees (entu
cun,a-teea un, ,5!ect!*e ; 7,ne
)e !m(,tan$ tu!st!c sau cultual
)!n s(a$!ul #anc,#,n eu,(ean9
<. man!#est cu!,7!tate (entu
,5!ce!u! -! ta)!$!! )!n s(a$!ul
#anc,#,n9
=. ses!7ea7 asemn!le -! )e,se5!!le
)!nte elementele )e cultu -!
ta)!$!e )esc,(e!te +n s(a$!ul
#anc,#,n -! cele )!n s(a$!ul
aut,>t,n.

A&"')'"*$' +! ,#)*$-r!(
0 c,m(letae )e >$! ,a5e9
0 *!7!,nae )e #!lme ),cumentae -!
at!st!ce9
0 au)!$!! )e c2ntece9
0 eal!7aea un, 3l,sae %an!male
sl5at!ce" (lante'9
0 eal!7aea )e (,stee" (l!ante9
0 eal!7aea )e #el!c!t! a)ec*ate
)!*esel, s5t,!9
0 ceaea une! atm,s#ee
asemnt,ae cu cea )!n 7!lele )e
s5t,ae (e7entate +n cus9
0 sta5!l!ea )e c,ela$!!" )!scu$!! +n
3u(.
:
OPIONAL LIMBA FRANCEZ
LA FRANCE ET SES MERVEILLES
CONINUTURILE NVRII
T!!(
D-"! .!o.r-f'&! /' '%"or'&!( *ec!n!" #,ma" el!e#" #lu*!!" #aun" #l," e3!un!" s!m5,lu!" e,!.
N0! +! or-/!( Pa!s" Mase!lle" L?,n" T,ul,use" A*!3n,n" Stas5,u3" Best" @u!m(e" etc.
N0! +! o#0!#"!( la T,u E!##el" lAAc )e T!,m(>e" la C,l,nne )e Ven)Bme" etc.
N0! +! 01!!2 o3'!&"')! "0r'%"'&!( L,u*e" Vesa!lles" le c>2teau )e C,ssel!n" les c>2teauD
)e la L,!e" le M,nt Sa!nt0M!c>el" etc.
S*r3*"or'2 "r-+'$'' /' o3'&!'0r'( la T,ussa!nt" la Sa!nt0N!c,las" le N,El" la 5Fc>e )e N,El" la
3alette )es R,!s" le Cana*al" le Ma)! Gas" le (,!ss,n )Aa*!l" les P2Hues" lAa5e )e ma!" la
#Ite )es mJes" le 8= 1u!llet" etc.
F0#&$'' &o0#'&-"')! K
0 a cee -! a )a !n)!ca$!! )e ,!entae9
0 a eD(!ma -! a cee , ,(!n!e9
0 a eD(!ma 3ustu!" (e#e!n$e9
0 a #ace , uae" a #el!c!ta.
E4!!#"! +! &o#%"r0&$'! - &o0#'&*r''(
Su5stant!*ulK #em!n!n" (lual
A)1ect!*ul cal!#!cat!*K #em!n!n" (lual" l,c" 3a)e )e c,m(aa$!e
Ve5ulK !n)!cat!* (e7ent" (e#ect c,m(us" !m(eat!*
P,numele (es,nal su5!ect" c,m(lement )!ect -! !n)!ect
A)*e5e )e l,c" t!m(" m,)
Pe(,7!$!! -! c,n1unc$!! #ec*ente
MODALITI DE EVALUARE
4n$ele3eea ele*!l, *a #! *e!#!cat (!n #!-e )e e*aluae" )a -! (!n alte m,)al!t$! )e
e*aluaeK
0 eal!7aea )e tasee !ma3!nae (!n e3!un!le Fan$e!"
0 (,!ecte )e t!( (u5l!c!ta (!*!n) ,5!ect!*e tu!st!ce sau e3!un!"
0 (e7ent! +n (aalel ale un, s5t,! c,mune s(a$!ulu! #anc,#,n -! aut,>t,n"
cu (ec!7aea asemn!l, -! )e,se5!!l,
0 eal!7aea (,t,#,l!ulu! #!nal.
<
OPIONAL LIMBA FRANCEZ
LA FRANCE ET SES MERVEILLES
BIBLIOGRAFIE
COLLECTION LA FRANCE ET SES TRSORS:
AuLe )AEsne*al M Ile-de-France" La,usse" Pa!s" 8NOP
Clau)e B,u>!e" Se3e C>assa3ne" M!c>Jle MLna) M Pays de la Loire" La,usse" 8NON
M,n!Hue Ma)!e M Rhne!Alpes" La,usse" Pa!s" 8NON
Au)e G,ua) )e T,cHue*!lle M Lan"#edoc!Ro#ssillon" La,usse" Pa!s" 8NON
COLLECTION VOQAGES EN FRANCEK
L$Ile-de-France" La,usse" Pa!s" 8NN:
La %re&a"ne" La,usse" Pa!s" 8NN<
La Nor'andie" La,usse" Pa!s" 8NN<
ARTRES ORVRAGESK
Mac Ga!lla) M (#ais e& pon&s de Paris" E)!t!,ns )u M,n!teus" 8NO:
Sal Bae)eTe M Paris" Uac>ette" Pa!s" 8NN<
Ala!n0FanV,!s Lesac>e M F)&es * &radi&ions de France" E). Ouest0Fance" Rennes" 8NNW
=
OPIONAL LIMBA FRANCEZ
LA FRANCE ET SES MERVEILLES
PLANIFICARE
SEMESTRUL I
N.
ct.
C,n$!nutu! C,m(eten$e
s(ec!#!ce
N. ,e S(tm2na O5se*a$!!
8. La Fance M ),nnLes
3L,3a(>!Hues
C8 : S8" S:
:. Pa!s M la ca(!tale )e la Fance
%!*e 3auc>e" !*e ),!te'
C8" C: : S<" S=
<. LAIle0)e0la0C!tL C8" C: 8 SX
=. Les Gaul,!s" (eu(le celt!Hue C8 8 SW
X. La T,ussa!nt C<" C= 8 SP
W. Les c>2teauD )e la L,!e C8" C: 8 SO
P. Les s?m5,les )e la Fance C8 8 SN
O. LAAlsace et la L,a!ne C8" C: : S8Y" S88
N. La Sa!nt0N!c,las C<" C= 8 S8:
8Y. Le calen)!e )e lAA*ent C< 8 S8<
88. Le N,El C<" C= : S8=" S8X
SEMESTRUL -4 II-4!-
N.
ct.
C,n$!nutu! C,m(eten$e
s(ec!#!ce
N. ,e S(tm2na O5se*a$!!
8. La 3alette )es R,!s C< 8 S8
:. Le M!)! C8" C: : S:" S<
<. Vesa!lles C8" C: 8 S=
=. Le Cana*al M Ma)! Gas C< 8 SX
X. La Beta3ne et la N,man)!e C8" C: < SW M SO
W. La C,se C8" C: 8 SN
P. Le (,!ss,n )Aa*!l C<" C= 8 S8Y
O. Les P2Hues C<" C= : S88" S8< S8: 6c.
alt#el
N. Ga)es *!lles )e Fance C8" C: : S8=" S8X
8Y. Le 8= 1u!llet M la #Ite nat!,nale C8" C: 8 S8W
88. La #Ite )es mJes C< 8 S8P
8:. B!lan #!nal C8 M C= = S8O M S:8
X