Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARE APLICATIVĂ LA DISCIPLINA METODOLOGIA

CERCETĂRII EDUCAŢIONALE

NIVEL II, ANUL I, SEMESTRUL I


an univ. 2017-2018

Realizaţi un proiect de cercetare pedagogică ameliorativă, pe o temă la


alegere. În realizarea proiectului, respectaţi criteriile/exigenţele, precum şi
structura indicate. Proiectul va fi însoţit de Bibliografie şi de Anexe.
CRITERII, EXIGENŢE CARE TREBUIE RESPECTATE ÎN ELABORAREA
PROIECTULUI DE CERCETARE PEDAGOGICĂ

I) În alegerea şi formularea temei şi motivarea alegerii acesteia


a) Să fie o temă actuală şi de interes general
b) Să aibă caracter aplicativ, să întrevadă soluţii ameliorative
c) Să aibă suport teoretic suficient
d) Titlul să fie suficient delimitat în raport cu complexitatea temei
e) Motivaţia alegerii temei să aibă în vedere aspecte teoretice, dar şi aspecte relevate de
practica educaţională

II) În fundamentarea teoretică a temei


a) Lucrările consultate să fie de referinţă şi actuale
b) Să fie valorificat şi Internetul în documentare, dar să fie făcută o selecţie riguroasă a
surselor
c) Să fie analizate critic
d) Să fie consemnate corect
e) Să se realizeze un bilanţ al aspectelor realizate şi al celor nerealizate, cu indicarea
contribuţiei proprii

III) În precizarea ipotezelor, a obiectivelor, a metodologiei cercetării

1). Formularea ipotezelor


a) Să fie un enunţ cu valoare probabilă, care urmează să fie confirmat sau infirmat în
practică („Dacă........, atunci......”, „Cu cât........., cu atât........”, „Este posibil
să.........dacă aş.......”)
b) Să se refere la o problemă reală pentru care să se întrevadă soluţii ameliorative
c) Să nu reprezinte un truism, o banalitate
d) Să fie în concordanţă cu tema cercetării, cu scopul acesteia
e) Să fie exprimată corect, logic

2). Formularea obiectivelor cercetării


a) Să fie concordante cu ipotezele formulate
b) Nu se confundă cu obiectivele sau scopurile predării disciplinei de învăţământ
c) Să nu fie formulate foarte multe obiective (max. 3-5), pentru a putea fi urmărite şi
demonstrate

3). Alegerea metodologiei cercetării


a) Se face în funcţie de tipul de cercetare ales
b) Trebuie să fie concordantă cu tema, cu ipotezele formulate şi obiectivele stabilite
c) Se precizează eşantionul cercetării, durata, loc de desfăşurare, etape
d) Metodele de cercetare nu se confundă cu cele didactice, de instruire
e) Vor fi indicate şi prezentate, pe scurt metodele utilizate în cadrul cercetării, inclusiv
instrumentele specifice utilizate
f) Se va insista pe prezentarea metodelor de implementare a elementelor noi (ex:
experimentul psiho-pedagogic), acestea fiind prezentate mai amănunţit
g) Vor fi prezentate inclusiv modalităţile de prelucrare şi interpretare a rezultatelor
cercetării şi de valorificare a acestora
STRUCTURA UNUI PROIECT DE CERCETARE PEDAGOGICĂ AMELIORATIVĂ

1. Importanţă şi actualitate. Motivaţia alegerii temei.


1.1. Importanţa şi actualitatea temei
1.2. Motivaţia alegerii temei

2. Fundamentarea teoretică a temei


2.1. Stadiul abordǎrii temei în literatura de specialitate. Analizǎ criticǎ a surselor
bibliografice (trebuie menţionate minim 5 surse bibliografice/webografice)
2.2. Contribuţia prproie, originalǎ la abordarea temei

3. Scopul şi obiectivele cercetǎrii (cel puţin 3 obiective ale cercetării)

4. Ipotezele cercetării (generalǎ şi particulare) (menţionaţi 2 ipoteze particulare, pe


care să le dezvoltaţi ca direcţii de acţiune în cercetare)

5. Variabilele cercetării (independente şi dependente)

6. Eşantionarea conţinutului şi a populaţiei studiate


6.1. Eşantionarea conţinutului
6.2. Eşantionarea populaţiei (indicaţi dimensiunea calitativă şi cantitativă a
eşantionului)

7. Etapele cercetării
7.1. Etapa constatativǎ (durată, acţiuni întreprinse)
7.2. Etapa experimentalǎ (durată, acţiuni întreprinse)
7.3.. Etapa de posttest (durată, acţiuni întreprinse)
7.4. Etapa de retest (durată, acţiuni întreprinse)

8. Metodologia şi instrumentele cercetării


(descrieţi minim 3 metode de cercetare, cu instrumentele corespunzătoare)

9. Valorificarea rezultatelor cercetării