Sunteți pe pagina 1din 1

Sccplitisntul silnillos.

I'stlrolttgtt i5i lrrcrrlrrr ttn sccpticisttt sillllitos: o


viziunc prccaLrtl a datclor. ipotczclor;;i a teoriilor, pAnI cdnd rczultatele se
ropcti. sc veritici gi se dovcdesc valabile in timp.
Ce fac Psihologii?
Uneori, oamenii cred in mod eronat ci psihologii se ocup5, in primul
;;i in primul rind, de asistarea celor care suferd de disabilitali mintale, cum
ar fi schizofrenia sau depresiile severe; de fapt, existd o mare varietate in
ceea ce fac psihologii. Ei srudiazi aproape fiecare aspect al vielii, nu numai
pentru a infelege cum se comporti oamenii, ci gi pentru a-i ajuta se-$i
triiascl viala mai fericili, mai sdndtogi gi mai productivi Unii psihologi
practicd psihologia, altii predau sau sunt cercetdtori. Majoritatea sunt
implicaJi intr-o combinalie de activit6li.
Psihologii ii ajutd nu numai pe cei cu probleme, ci 9i pe aceia care
s-au dezvoltat gi s-au adaptat bine. Unii psihologi oferb servicii de asistenfe
in proiecte comunitare sau ajung consilieri de carierd. Ei incearcl sd le olere

oamenilor aptitudini interpersonale

gi

cunogtinle despre tehnici

de

autoajutorare.

Psihologii sunt deci profesioniqtii care studiazl comportamentul,


folosind principii ale acestuia in studiul gtiinlific sau in strategii aplicate. De
asemenea, mulli psihologi se formeaze timp de un an sau doi intr-un
domeniu de specializare cum ar fi sanatatea mentalS, psihologie sau
dezvoltarea copilului.

Diferenfe intre Practicieni


De multe ori, oamenii nu cunosc diferenla dintre psihologi clinicieni,
psihiatri sau psihanaligti. Toli lucreazi in domeniul siniti(ii mentale 9i ajutd

oiunenii cu probleme grave emolionale sau de comportament.

Psihologii clinicieni au de obicei o diplomi in psihologie 9i vdd


comportamentul qi emoliile dintr-o perspcctivi psihologici.
Psihiatrii sunt medici care au ales si se specializeze in tratamennrl
rlcreglirilor emofionale. Pacienlii care viziteazd psihiatrii au de obicei ;;i
tlcregllri fizice qi probleme emolionale. Din cauza specializirii lor
rnedicale, psihiatril pot prescrie medicamente gi pot intema pacienlii. in Irrurl
1995, APA (Asocialia Americand a Psihologilor) a votat exlin(lcrt'rl
atribuliilor psihologilor care s6 le permitd a prescrie medicantcnlc, ltltttt
eare nu cslc inca valabil la noi.
Psihologii clinicieni au de obicei o formare mai cxtiltx[ rlor lll
psihiatrii in ccrcclarcir, cvaluarea $i tratamentul psth0lotr',it: rtl 1tt r tIIh.ttt$ h tt

S-ar putea să vă placă și