Sunteți pe pagina 1din 43

1/43

Continutul

MONITORULUI OFICIAL AL ROMANIEI

(Versiune fara diacritice)

Nr. 3221

Partea a IV-a PUBLICATII ALE AGENTILOR ECONIMICI

24 august 2012

Societatea Comerciala TNP GLOBAL & PARTNERS - S.R.L.

ACT ADITIONAL

din data de 24.05.2012, la actul constitutiv al S.C. TNP GLOBAL & PARTNERS - S.R.L., J40/3735/2010

Subsemnatele:

1. Tatu Luminita, cetatean roman, fiica lui Ion si Emilia-Rodica, nascuta la

data de 14.05.1976, in municipiul Bucuresti, sectorul 1, domiciliata in Bucuresti, Intrarea Patinoarului nr. 23, sc. B, et. 10, ap. 88, sectorul 3,

identificata cu CI seria RD nr. 399843, eliberata de Sectia 12 Politie, la data de 27.07.2004, CNP 2670514463026;

2. Nitescu Anca-Mihaela, cetatean roman, fiica lui Mircea si Maria, nascuta la

data de 16.06.1974, in municipiul Bucuresti, sectorul 6, domiciliata in Bucuresti, str. Daniel Danielopolu nr. 30-34, et. 4, ap 14, sectorul 1, identificata cu CI seria RR nr. 586892, eliberata de SPCEP S1 biroul nr. 1, la data de 15.04.2009, CNP 2740616463053, in calitate de asociati ai S.C. TNP GLOBAL & PARTNERS - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Aleea Dealul Macinului nr. 2, bl. A41, sc. A, ap. 1, parter, sectorul 6, inregistrata la ORC Bucuresti sub numarul J40/3735/2010, CUI 26760808, in baza hotararii adunarii generale a asociatilor din data de 24.05.2012, am decis modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

Articolul 1

Analizand activitatea din anul 2011, adunarea generala a asociatilor a decis distribuirea sumei de 4.780 lei din profitul net realizat de societate in acest an pentru majorarea capitalului social al societatii, corespunzator cotelor de participare a asociatilor societatii la rezultatele acesteia, astfel:

– Se distribuie din profitul net suma de 2.390 lei, reprezentand 50% din suma de 4.780 lei, pentru majorarea capitalului social detinut de asociatul Luminita Tatu, impartita in 239 parti sociale, fiecare cu valoare nominala de 10 lei.

– Se distribuie din profitul net suma de 2.390 lei, reprezentand 50% din suma de 4.780 lei, pentru majorarea capitalului social detinut de asociatul Anca-Mihaela Nitescu, impartita in 239 parti sociale, fiecare cu valoare

2/43

nominala de 10 lei.

Dupa majorare, capitalul social al societatii va fi de 5.000 lei, impartit in 500 parti sociale cu valoare nominala de 10 lei si va avea urmatoarea structura:

– Asociatul Luminita Tatu detine 250 parti sociale, fiecare cu valoare nominala de 10 lei, respectiv valoarea totala de 2.500 lei, reprezentand 50% din capitalul social al societatii;

– Asociatul Anca-Mihaela Nitescu detine 250 parti sociale, fiecare cu valoare nominala de 10 lei, respectiv valoarea totala de 2.500 lei, reprezentand 50% din capitalul social al societatii.

lei, reprezentand 50% din capitalul social al societatii. Articolul 2 Se modifica articolul 12 din actul

Articolul 2

Se modifica articolul 12 din actul constitutiv al societatii, acesta avand urmatoarea forma:

Articolul 12

Administrarea Societatii Administrarea societatii se va face de catre un administrator, in persoana doamnei Tatu Luminita, cetatean roman, fiica lui Ion si Emilia-Rodica, nascuta la data de 14.05.1976, in municipiul Bucuresti, sectorul 1, domiciliata in Bucuresti, Intrarea Patinoarului nr. 23, bloc PM55, scara B, etaj 10, apartament 88, sectorul 3, identificata cu CI seria RD nr. 399843, eliberata de Sectia 12 Politie la data de 27.07.2004, CNP 2760514463026. Oricare ar fi drepturile si obligatiile administratorului, acestea vor fi completate si guvernate de prevederile Legii nr. 31/1990, asa cum a fost modificata si completata ulterior. Administratorul are dreptul sa isi incredinteze oricare din obligatiile sale catre un mandatar, care avea functia de director general, pe baza de mandat scris. Administratorul va fi direct raspunzator in fata asociatilor pentru actele intreprinse de catre mandatarul sau pentru activitatile prestate in baza mandatatului acordat, pentru pierderi sau daune; raspunderea fata de societate a administratorului si a mandatarului sau este una solidara.

Administratorul are urmatoarele atributii, fara a se limita la enumerare:

– Elaboreaza structura organizatorica a societatii si o supune aprobarii

Adunarii Generale a Asociatilor;

– Stabileste posturile, sarcinile si nivelul salariilor pentru angajatii

societatii;

– Angajeaza personalul necesar desfasurarii activitatii societatii conform

obiectului de activitate al acesteia;

– Decide in legatura cu nivelul comisioanelor;

– Deschide si opereaza conturile bancare ale societatii;

– Decide in legatura cu deschiderea si/sau inchiderea sediilor secundare ale

societatii.

In cazul oricarui act de instrainare a bunurilor mobile si/sau imobile aflate in patrimoniul societatii, administratorul sau/si mandatarul nu are dreptul sa semneze in numele societatii astfel de documente decat daca a obtinut in prealabil mandatul expres (scris) dat de catre ambii asociati. Partea contractanta a convenit ca gestiunea societatii sa fie controlata de catre asociat si, la nevoie, de un cenzor desemnat prin hotararea adunarii generale. Conducerea financiara a societatii va fi sub controlul adunarii generale care la decizii atat in privinta activitatii societatii, cat si referitor la politica economica si comerciala a societatii; drepturile si obligatiile sale se completeaza cu dispozitiile legale in vigoareâ€.

Articolul 3

Se modifica articolul 13 din actul constitutiv al societatii, acesta avand urmatoarea forma:

„Art. 13 - Adunarea generala a asociatilor Adunarea Generala a Asociatilor este organul de conducere al societatii si este organizata prin convocarea tuturor asociatilor.

3/43

Adunarea Generala a Asociatilor are urmatoarele atributii:

– aproba structura organizatorica a societatii;

– desemneaza comisia de cenzori, lichidatorii, stabileste indemnizatiile;

– hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si garantii;

– modifica si aproba bilantul, contul de profit si pierderi dupa ascultarea raportului administratorului, aproba repartizarea pe destinatii a profitului net

etc.;

– decide atat majorarea, cat si reducerea capitalului, in privinta cesiunii

partilor sociale;

– decide in privinta oricaror modificari aduse actului constitutiv,

– hotaraste modalitatile de evaluare pentru determinarea valorii

patrimoniului societatii;

Adunarea Generala a Asociatilor este de doua feluri: ordinara si extraordinara; in general, sunt convocate de administrator. Adunarile ordinare sunt convocate o data pe an, in interval de trei luni de la inchiderea exercitiului economico-financiar, pentru analizarea bilantului, contului de profit si pierderi din anul precedent, pentru a primi raportul administratorului si cenzorului, examinarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a activitatilor pentru anul viitor.

Adunarile extraordinare sunt convocate in urmatoarele situatii:

– la cererea oricarui asociat;

– in cazul in care, cu exceptia primilor doi ani de activitate, pentru doi ani consecutivi, capitalul social a inregistrat o diminuare cu mai mult de 5% pe

an.

Adunarea Generala este prezidata de un presedinte, desemnat dintre asociati. Adunarea numeste un secretar care va intocmi procesul-verbal al sedintei, ce urmeaza a se inscrie intr-un registru numerotat, pastrat la sediul societatii, semnat de toti cei care au luat cuvantul, presedinte si secretar. Adunarea Generala este considerata valabila si are dreptul de a lua hotarari exclusiv in situatia in care au fost prezenti ambii asociati. Hotararea Adunarii Generale este valabila exclusiv daca a fost semnata de catre ambii asociati.â€

Articolul 2

Prevederile prezentului act aditional vor fi cuprinse in actul constitutiv al societatii actualizat la data emiterii prezentului document. Incheiata astazi, 24.05.2012, in doua exemplare originale. “

Societatea Comerciala SOFAR FARMACEUTICI - S.R.L.

DECIZIA NR. 11/05.07.2012

a asociatului unic al S.C. SOFAR FARMACEUTICI - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 5, calea Rahovei nr. 266-268, corp 5, etaj 1, axele A-B 1/2, stalpii 6-8 1/2, camera 04, in suprafata de 112 mp, J40/4595/2004; CUI RO 16262733 Cap. soc:

50.000 RON

Subscrisa S.C. SOFAR SPA, persoana juridica italiana, cu sediul in Italia, Via Firenze nr. 40, 20060 Trezzano Rosa, inscrisa la sectiunea ordinara a Camerei de Comert I.A.A. din Milano in 19.02.1996, cu nr. inregistrare 852745/02.02.1973, cod fiscal si cod TVA 03428610152, reprezentata de Dl. ALFONSO LABRUZZO, de cetatenie italiana, nascut la data de 24.01.1926, in Santo Stefano Quisquina (AG) Italia, casatorit, domiciliat in Italia, Via Maiocchi nr. 19, identificat cu carte de identitate seria AN nr. 7316984, emisa de Autoritatile italiene la data de 15.01.2007 valabila pana la data de 14.01.2017, conform Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor SOFAR SPA din data de 22.06.2012, am decis astazi, 05.07.2012, la sediul societatii, urmatoarele:

4/43

Articolul 1

Dizolvarea si lichidarea concomitenta a societatii S.C. SOFAR FARMACEUTICI - S.R.L., conform art. 227 alin. 1 lit. d) si a art. 235 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind de acord cu repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si asigurand stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.

Articolul 2

Activele ramase dupa plata creditorilor vor reveni in totalitate asociatului unic SOFAR SPA.

Societatea Comerciala PARTENER - S.R.L.

DECIZIA NR. 1

din data de 01.08.2012 a asociatului unic al societatii PARTENER - S.R.L.

Subsemnata TURCAN NICULINA, de cetatenie romana, nascuta la data de 27/07/1953, in com. Voluntari, jud. Ilfov, domiciliata in Bucuresti, str. Alexandru cel Bun, nr. 12, bl. T61, sc. 1, ap. 3, sectorul 2, CNP 2530727400081, identificata cu CI, seria RT nr. 378580, eliberata de Sep, la data de 25/01/2005, detinand un numar de 250 parti sociale, reprezentand 100% capitalul social al societatii, decid:

Art. 1 Dizolvarea si lichidarea simultana a societatii PARTENER - S.R.L., in temeiul art. 235 si art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 2 Declar ca societatea nu are datorii fata de creditori, nu are datorii fata de bugetul de stat si nu exista active in patrimoniu. Restul prevederilor din actul constitutiv raman neschimbate pana la data radierii societatii.

Societatea Comerciala IDOM PROIECTARE SI CONSULTANTA - S.R.L.

DECIZIE

din data de 25 iulie 2012, a asociatului unic

Subscrisa IDOM - S.A., o societate legal inregistrata si functionand conform legilor din Spania, avand sediul social in Bilbao, Avenida Zarandoa 23, inregistrata la Registrul Comertului din Vizcaya in Sectiunea 587, Cartea 315, Folia 1, Pagina 3399, numar de inregistrare fiscal A48/070999, legal reprezentata de D. Fernando Querejeta San Sebastian, cetatean spaniol, posesor al CI nr. 15.118.888-E, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, avand in vedere ca IDOM - S.A. este Asociat unic al societatii cu raspundere limitata IDOM PROIECTARE SI CONSULTANTA - S.R.L., legal inregistrata si functionand conform legilor din Romania, avand sediul social in Romania, Bucuresti, str. Brazilia nr. 16, ap. 1, sectorul 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/3703/2000, cod unic de inregistrare RO 12920631 (denumita in cele ce urmeaza „Societateaâ€), avand in vedere ca activitatea IDOM PROIECTARE SI CONSULTANTA - S.R.L. s-a redus considerabil si ca nu mai exista motive de ordin economic in vederea continuarii activitatii Societatii, am decis dupa cum urmeaza:

Hotararea nr. 1. Sa aprobe dizolvarea Societatii in conformitate cu prevederile art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, Legea Societatilor Comerciale. In consecinta, societatea va fi dizolvata prin decizia Asociatului unic. In conformitate cu prevederile art. 235 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, odata cu constatarea dizolvarii Societatii, asociatul unic decide modul de repartizare

5/43

si lichidare a patrimoniului Societatii dupa cum urmeaza: asociatul unic preia in totalitate toate drepturile si obligatiile societare, transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor urmand a se face la data radierii Societatii din Registrul Comertului, catre asociatul unic. Hotararea nr. 2. IDOM - S.A. imputerniceste prin prezenta pe Rodica Magdalena Menicu, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, aleea Baiut nr. 4, bloc C7 bis, ap. 118, sectorul 6, legitimata cu CI DP 092335 si CNP 2780927464559, sa actioneze ca reprezentant al Societatii si al IDOM - S.A., in vederea efectuarii tuturor formalitatilor necesare dizolvarii si radierii Societatii si in vederea indeplinirii tuturor demersurilor necesare acestui proces, cum ar fi: incetarea tuturor contractelor in vigoare (energie electrica, locatiune pentru sediu social, contracte de munca, utilitati, contracte cu furnizori de bunuri si/sau servicii etc.), inchiderea conturilor bancare, instrainare active etc. In vederea indeplinirii prezentului mandat, dna Rodica Magdalena Menicu este imputernicita sa semneze, sa intocmeasca pentru mine si in numele meu orice acte necesare, sa depuna orice fel de cereri, declaratii, sa achite orice taxe necesare si sa reprezinte IDOM - S.A. si IDOM PROIECTARE SI CONSULTANTA - S.R.L. in fata oricarei persoane fizice sau juridice, incluzand Oficiul Registrului Comertului, notar public, banci la care societatea are deschise conturi, Administratia Financiara, Inspectorat Teritorial de Munca etc., in scopul dizolvarii si radierii Societatii. Semnata astazi, 25 iulie 2012, in Spania, in 5 (cinci) exemplare originale.

Societatea Comerciala INOVATIVE SOFTWARE TECHNOLOGY - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/18.07.2012

a asociatului unic al S.C. INOVATIVE SOFTWARE TECHNOLOGY - S.R.L.

La data de 18.07.2012, la sediul S.C. INOVATIVE SOFTWARE TECHNOLOGY - S.R.L. cu nr. de inmatriculare J40/4448/30.04.2010; C.U.I. 26344474, din Bucuresti, sectorul 5, str. Novaci nr. 7, bloc P52, scara 2, etaj 6, ap. 53, asociatul unic STAN MIHAI, cetatean roman, domiciliat in mun. Bucuresti, str. Novaci nr. 7, bl. P52, sc. 2, et. 6, ap. 53, sectorul 5, nascut la 4 noiembrie 1985, in mun. Campina, jud. Prahova, legitimat cu C.I. seria RT nr. 737134 eliberata de SPCEP S5 biroul nr. 2 la 9.03.2010, avand CNP 1851104295900, in temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata, si ale actului constitutiv al societatii, a hotarat:

1) Majorarea cu suma de 10 lei a capitalului social al S.C. INOVATIVE SOFTWARE TECHNOLOGY - S.R.L. prin cooptarea unui nou asociat, respectiv a domnului NITA ALIN, cetatean roman, domiciliat in mun. Timisoara, jud. Timis, Bd. Revolutiei nr. 25, ap. 8, nascut la 11 august 1979, in mun. Timisoara, jud. Timis, legitimat cu C.I. seria TM nr. 408210 eliberata de Mun. Timisoara la 2.06.2004, avand CNP 1790811113697. 2) Ca urmare a acestei majorari, capitalul social subscris al S.C. INOVATIVE SOFTWARE TECHNOLOGY - S.R.L. este de 210 lei si este divizat in 21 parti sociale, egale intre ele si indivizibile, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare. 3) Capitalul social subscris este constituit in numerar si varsat integral si are urmatoarea configurare:

STAN MIHAI, cetatean roman, domiciliat in mun. Bucuresti, str. Novaci nr. 7, bl. P52, sc. 2, et. 6, ap. 53, sectorul 5, nascut la 04 noiembrie 1985, in mun. Campina, jud. Prahova, legitimat cu C.I. seria RT nr. 737134 eliberata de SPCEP S5 biroul nr. 2 la 9.03.2010, avand CNP 1851104295900, detine 20 parti sociale, in valoare nominala de 10 lei, cu o valoare totala de 200 lei, reprezentand 95,24% din capitalul social al societatii. NITA ALIN, cetatean roman, domiciliat in mun. Timisoara, jud. Timis, Bd. Revolutiei nr. 25, ap. 8, nascut la 11 august 1979, in mun. Timisoara, jud. Timis, legitimat cu C.I. seria TM nr. 408210 eliberata de Mun. Timisoara la 2.06.2004, avand CNP 1790811113697, subscrie 1 parte sociala in valoare nominala de 10 lei, adica 10 RON, reprezentand 4,76% din capitalul social al societatii. Restul prevederilor actului constitutiv al societatii raman nemodificate.

6/43

6/43
6/43

Societatea Comerciala TFV HIDRAULIC - S.R.L.

DECIZIA NR. 5

din data de 6.08.2012 a asociatului unic al S.C. TFV HIDRAULIC

- S.R.L.

Subsemnatul, GAITA VASILICA, de cetatenie romana, nascut la data de 29.11.1955,

in Iresti, judetul Vrancea, domiciliat in municipiul Focsani, str. Lupeni nr. 7,

bl. 7, sc. 1, et. 3, ap. 10, judetul Vrancea, CNP 1551129390709, identificat cu

CI seria VN nr. 192635, eliberata de Politia Focsani, la data de 15.09.2004,

detinand un numar de 30 parti sociale, reprezentand 100 capitalul social al societatii, in baza prevederilor Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, decide:

Articolul 1

Se retrage din calitatea de asociat unic dl GAITA VASILICA prin cesionarea unui

numar de 30 parti sociale, cu o valoare nominala de 100 lei/parte sociala, in

valoare totala de 3.000 lei, reprezentand capital social, dupa cum urmeaza:

– dl ARDELEANU GHEORGHE-GABRIEL, de cetatenie romana, nascut la data de 2.10.1969, in Focsani, judetul Vrancea, domiciliat in satul Bolotesti, com. Bolotesti, judetul Vrancea, CNP 1691002393136, identificat cu CI seria VN nr. 402005, eliberata de SPCLEP Odobesti, la data de 25.11.2010, primeste 27 parti sociale, cu o valoare nominala de 100 lei/parte sociala, in valoare totala de

2.700 lei, reprezentand capital social, si devine astfel asociat al societatii;

– d-na ARDELEANU GABRIELA-VIRGINIA, de cetatenie romana, nascuta la data de 24.08.1970, in Bucuresti, sector
– d-na ARDELEANU GABRIELA-VIRGINIA, de cetatenie romana, nascuta la data de
24.08.1970, in Bucuresti, sector 5, domiciliata in satul Bolotesti, com.
Bolotesti, judetul Vrancea, CNP 2700824423016, identificata cu CI seria VN nr.
160798, eliberata de Politia Odobesti, la data de 5.12.2003, primeste 3 pali
sociale, cu o valoare nominala de 100 lei/parte sociala, in valoare totala de
300 lei, reprezentand capital social, si devine astfel asociat al societatii.

Articolul 2

In urma modificarilor intervenite, capitalul social subscris si varsat al

societatii, se mentine la valoarea de 3.000 lei, aport in numerar, fiind impartit intr-un numar de 30 parti sociale, cu o valoare nominala de 100 lei/parte sociala, repartizat pe asociati astfel:

a. ARDELEANU GHEORGHE-GABRIEL, aport la capitalul social 90%, reprezentand un

numar de 27 parti sociale, cu o valoare nominala de 100 lei/parte sociala si in valoare totala de 2.700 lei, participare la profit 90% si participare la pierderi 90%;

b. ARDELEANU GABRIELA-VIRGINIA, aport la capitalul social 10%, reprezentand un

numar de 3 parti sociale, cu o valoare nominala de 100 lei/parte sociala si in

valoare totala de 300 lei, participare la profit 10% si participare la pierderi

10%.

Drept pentru care s-a incheiat prezenta decizie.

Societatea Comerciala 4PEOPLE.ZIP - S.R.L.

DECIZIE

a Asociatului unic al S.C. 4PEOPLE.ZIP - Societate cu Raspundere Limitata

Calin Nicoleta, cetatean roman, nascuta la data de 4.06.1976 in mun. Ramnicu Sarat, jud. Buzau, domiciliata in Bucuresti, str. Zeicani nr. 15, sectorul 4, posesoare a cartii de identitate seria RR numarul 937734, eliberata de S.P.C.E.P. Sector 4 la data de 16.05.2012, CNP 2760604100048, in calitate de asociat unic al S.C. 4PEOPLE.ZIP - S.R.L., prin prezenta decide:

7/43

1. Cesionarea integrala a celor 20 p.s., in valoare nominala de 10 lei, in total

200 lei, reprezentand capitalul social al societatii catre:

– Zaharia Mircea, cetatean roman, nascut la data de 26.11.1968 in mun. Bucuresti, domiciliat in mun. Bucuresti, Str. Mentiunii nr. 98, sectorul 2, posesor al CI seria RT nr. 529126, eliberata de SPCEP S2 biroul nr. 2 la data de

29.11.2007, cod numeric personal 1681126470058.

2. Retragerea subsemnatului din societate si renuntarea la orice functie in

cadrul acesteia.

3. Participarea la beneficii si pierderi de catre noul asociat se va face

astfel:

– Zaharia Mircea - 100%.

4. Revocarea din functia de administrator a dnei Calin Nicoleta.

5. Numirea in functia de administrator a dlui Zaharia Mircea, cetatean roman,

nascut la data de 26.11.1968 in mun. Bucuresti, domiciliat in mun. Bucuresti,

Str. Mentiunii nr. 98, sectorul 2, posesor al CI seria RT nr. 529126, eliberata de SPCEP S2 biroul nr. 2 la data de 29.11.2007, cod numeric personal 1681126470058, pentru un mandat nelimitat in timp si puteri nelimitate.

6. Mutarea sediului social al societatii de la adresa din Bucuresti, str.

Zeicani nr. 15, camera 1, sectorul 4, la noua adresa: Bucuresti, str. Mentiunii nr. 98, sectorul 2.

7. Schimbarea obiectului de activitate principal al societatii din cod CAEN 7810

- Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca, in cod CAEN 7739 -

Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile.

8. Completarea obiectului secundar de activitate cu urmatoarea activitate

conform cod CAEN:

– 7810 - Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca.

Societatea Comerciala SALVIAMAX - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/30.07.2012

a asociatului unic al S.C. SALVIAMAX - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, b-dul Nicolae Grigorescu nr. 20, lotul 7, parter, biroul 1, sector 3, inmatriculata la O.R.C.-T.B. sub nr. J40/14352/2.12.2011, CUI 29410882

Astazi, 30.07.2012, la sediul societatii din Bucuresti, b-dul Nicolae Grigorescu nr. 20, lotul 7, parter, capitalul social al S.C. SALVIAMAX - S.R.L. fiind intrunit 100%, asociatul unic: PROVIAN ALEXANDRU CRISTIAN EUGEN, cetatean roman, nascut la data de 4.04.1975 in mun. Iasi, jud. Iasi, posesor al CI seria RR nr.

895863, eliberata de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 24.02.2012, cu domiciliul in Bucuresti, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 8, sector 1, CNP 1750404392938, decide:

1. Cesionarea a 20 parti sociale in valoare de 10 lei fiecare, valoarea totala

fiind de 200 lei, reprezentand 100% capitalul social al S.C. SALVIAMAX - S.R.L.

in favoarea S.C. HYPERCLINICA - S.R.L., cu sediul in

Bucuresti, str. Henri Coanda nr. 33, parter, ap. 7, inregistrata la O.R.C.-T.B. sub nr. J40/10717/2004, avand CUI 16563230, reprezentata legal de dl Ciobanu Ciprian-Stefanita, cetatean roman, nascut la data de 14.12.1975 in mun. Bacau, jud. Bacau, posesor al C.I. seria DP nr. 106534, CNP 1751214040087, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Fabricii nr. 10, bl. 25V, sc. A, et. 6, ap. 28, sector 6.

2. In urma cesiunii partilor sociale, capitalul social al societatii are

urmatoarea structura:

– S.C. HYPERCLINICA - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Henri Coanda nr. 33, parter, ap. 7, inregistrata la O.R.C.-T.B. sub nr. J40/10717/2004, avand CUI 16563230, reprezentata legal de dl Ciobanu Ciprian-Stefanita: 20 parti sociale avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, valoare totala de 200 lei,

reprezentand 100% capitalul social.

8/43

Henri Coanda nr. 33, parter, ap. 7, inregistrata la O.R.C.-T.B. sub nr. J40/10717/2004, avand CUI 16563230, reprezentata legal de dl Ciobanu Ciprian- Stefanita devine unic actionar, participarea asociatilor la distribuirea profitului si a pierderilor se va face in conformitate cu participarea la capitalul social. Aceasta decizie a fost redactata si semnata azi, 30.07.2012, in 3 exemplare originale.

Societatea Comerciala VRINCIAN CONSTRUZTION DESIGN - S.R.L. ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BACAU

EXTRAS AL REZOLUTIEI NR. 504129/7.05.2012 REFERITOR LA S.C. VRINCIAN CONSTRUZTION DESIGN - S.R.L.

Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau - Gheorghita Patrichi In baza cererii nr. 514533 din data de 05.05.2012 si a actelor doveditoare depuse, directorul la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea

societatii comerciale cu urmatoarele date:

– denumire: VRINCIAN CONSTRUZTION DESIGN - S.R.L.;

– cod unic de inregistrare: 30158925;

– numar de ordine in registrul comertului: J4/433/2012;

– sediul social: satul Dragomir, comuna Berzunti nr. 185, judetul Bacau;

– domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 - Lucrari de constructii

a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;

– activitate principala: 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor

rezidentiale si nerezidentiale;

– capital social: tip capital: privat autohton 100%, capital social total:

200 RON, integral varsat, data varsarii: 03.05.2012, total parti sociale: 20 a

cate 10 RON fiecare;

– fondator: VRINCIANU I. CATALIN, asociat unic, capital social total: 200 RON, integral varsat, data varsarii: 03.05.2012, total parti sociale: 20 a cate 10 RON fiecare, cota de participare la beneficii: 100%, cota de participare la

pierderi: 100%;

– administrator: VRINCIANU I. CATALIN, puteri conferite: DEPLINE; data

numirii: 03.05.2012, tip durata: nelimitat;

– durata de functionare: nelimitata.

Dispune inregistrarea in registrul comertului a datelor din declaratia/declaratiile tip pe proprie raspundere. Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentului extras. Executorie de drept. Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Bacau in conditiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 116/2009. Pronuntata in sedinta din data de 07.05.2012.

Societatea Comerciala ROMAERO - S.A.

HOTARAREA NR. 10

din data de 26.07.2012 a adunarii generale ordinare a actionarilor S.C. ROMAERO - S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1, cod postal 013975, avand CUI RO 1576401, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991

9/43

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr.

1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, modificat si completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010 si ale Actului Constitutiv al S.C. ROMAERO - S.A., Consiliul de Administratie a convocat A.G.O.A. in data de 26.07.2012, respectiv pentru 27.07.2012, in cazul neintrunirii cvorumului legal, la sediul S.C. ROMAERO - S.A. Anuntul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, sub nr. 2355 din 25.06.2012 si in ziarul „Jurnalul Nationalâ€din 25.06.2012 si completat urmare a solicitarii formulate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (adresa nr. 3550 din 10.07.2012), prin publicarea convocatorului - completare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2597/13.07.2012 si in ziarul „Jurnalul Nationalâ€din 13.07.2012.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ROMAERO - S.A., intrunita

legal si statutar la prima convocare, in data de 26.07.2012, din totalul de

6.246.149 actiuni, au fost prezenti la sedinta, conform Registrului Actionarilor

la data de referinta 16.07.2012, transmis de Depozitarul Central cu Proces-

verbal nr. 23034 din 17.07.2012, urmatorii actionari:

– M.E.C.M.A. reprezentat prin dna SAVU Mihaela (prin imputernicit dna COSTOIU Mirela), dna COSTOIU Mirela Margareta, dl ALEXE Alexandru (prin imputernicit dna COSTOIU Mirela), mandatati prin Ordinele Ministrului Economiei nr. 2257/29.11.2010; nr. 926/24.05.2012; nr. 1298/10.07.2012; nr. 1378/24.07.2012 si adresa O.P.S.P.I. nr. 2998/26.07.2012 - 3.241.752 actiuni,

reprezentand 51,90% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;

– Societatea de Investitii Financiare (S.I.F.) MUNTENIA - S.A., reprezentata prin dl CONSTANTIN Mircea in baza imputernicirii nr. 7212 din 19.07.2012 -

1.614.693

actiuni, reprezentand 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO

S.A.;

– FONDUL PROPRIETATEA - S.A., reprezentat de DI Catalin Niculita, prin Procura Speciala nr. 246 din 24.07.2012 - 1.311.691 actiuni, reprezentand

20,9999% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;

– DI. POPIC Misa - Director General Romaero - actionar, 79 actiuni, 0,0012%

din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;

– Dna ENACHE Aida Elena - actionar, 40 actiuni, 0,0006% din capitalul social

al

S.C. ROMAERO S.A.;

– CHELARU Danut - actionar, 40 actiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C.

ROMAERO S.A.;

DI Metes Calin Adrian a participat in calitate de membru C.A.

care au totalizat 6.168.295 actiuni, reprezentand 98,8533% din capitalul social

al S.C. ROMAERO - S.A.

Fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea deliberarilor si a hotararilor, A.G.O.A. hotaraste:

1. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentruâ€, adica 100% din

voturile exprimate), AGOA aproba desemnarea dnei Savu Mihaela, dnei Costoiu Mirela Margareta si dlui Alexe Alexandru pentru a semna in numele si pe seama actionarilor contractele de administratie care se incheie cu fiecare administrator.

2. Cu unanimitate de voturi (6.168.255 voturi „pentruâ€, adica 100% din

voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aproba data de 20.08.2012

ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora

se rasfrang efectele hotararii AGOA din data de 26.07.2012, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

3. Cu unanimitate de voturi (6.168.255 voturi „pentruâ€, adica 100% din

voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aproba imputernicirea doamnelor Ionescu Anamaria, identificata cu CI seria RX nr. 277882 si Dragoi

Mihaela, identificata cu CI seria RD nr. 474848 avand functiile de consilieri juridici in cadrul Societatii, pentru a indeplini toate formalitatile necesare

in vederea inregistrarii hotararii AGOA la Registrul Comertului.

10/43

Societatea Comerciala EXECUTIVE CONSULT - S.R.L.

HOTARAREA NR. 1/01.08.2012

a A.G.A S.C. EXECUTIVE CONSULT - S.R.L. Bucuresti, sectorul 1, str. Slatineanu Ion nr. 15, J40/12222/2004, CUI 16637361

UNGUR CALIN-IONUT, domiciliat in localitatea Cetea nr. 120, judetul Bihor, legitimat cu C.I. seria XH nr. 248048 elib. de Politia Alesd la 26.02.2003, CNP 1800826055099 si TUDOR ALIN, domiciliat in Bucuresti, sectorul 1, str. Ion Slatineanu nr. 15, legitimat cu C.I. seria RD nr. 0293244 elib. SP 1 la 27.01.2003 CNP

1810621225894,

in calitate de asociati, in conformitate cu prev. art. 227 lit. d) si art. 235 din Lg. 31/1990, prin acord unanim, am hotarat dizolvarea si lichidarea societatii, fara numire de lichidator. Societatea nu are datorii fata de bugetul de stat, furnizori sau alti creditori, iar patrimoniul net constand in numerar, ce va ramane dupa achitarea taxelor pentru dizolvare si radierea firmei, va fi distribuit in cote egale asociatilor. Prezenta hotarare s-a redactat si semnat in 3 exemplare, astazi 01.08.2012.

Societatea Comerciala BESTA GROUP - S.A.

HOTARAREA NR. 8/31.07.2012

a adunarii generale a actionarilor S.C. BESTA GROUP - S.A.

Adunarea Generala a Actionarilor S.C. BESTA GROUP - S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Serg. Apostol Constantin nr. 10, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13708/1991, CUI R 3324761, intrunita in sedinta la sediul sau social la data de 31.07.2012, ora 10.00, formata din dl TUDOR PAUL, avand un numar de 180.000 actiuni, reprezentand o cota de participare la beneficii si pierderi de 90%, dna TUDOR ELENA MARICICA avand un numar de 20.000 de actiuni, reprezentand o cota de participare la beneficii si pierderi de 10%, in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Actului Constitutiv al Societatii, in unanimitate hotaraste:

Articolul 1

Inlocuirea ipotecii de rang II asupra imobilului in suprafata de 47.859,96 mp din localitatea Buftea, jud. Ilfov, cu ipoteca de rang II asupra imobilului in suprafata de 21.450 mp situat in loc. Buftea, jud. Ilfov, proprietatea sotilor Paul si Elena Maricica Tudor, cu mentinerea celorlalte garantii constituite in vederea garantarii facilitatii de credit contractate de la CEC Bank - S.A.

Articolul 2

Se imputerniceste dl Paul Tudor, cetatean roman, casatorit, domiciliat in Bucuresti, Str. Cretei nr. 11, sector 1, legitimat cu CI seria RX nr. 208538, eliberata de Sectia 2 Politie la data de 20.08.2003, CNP 1540204400855, sa semneze toate actele necesare ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

actele necesare ducerii la indeplinire a prezentei hotarari. Societatea Comerciala MUNTENIA CONSULT - S.R.L. HOTARARE din
actele necesare ducerii la indeplinire a prezentei hotarari. Societatea Comerciala MUNTENIA CONSULT - S.R.L. HOTARARE din

Societatea Comerciala MUNTENIA CONSULT - S.R.L.

HOTARARE

din data de 25.06.2012 a adunarii generale a asociatilor S.C. MUNTENIA CONSULT - S.R.L.

Adunarea Generala a Asociatilor S.C. Muntenia Consult - S.R.L. convocata in baza prevederilor art. 195 (3) din Legea nr. 31/1990, intrunita in data de 25.06.2012, ora 11.00, la sediul societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sectorul 4, fiind prezenti asociatii detinand parti sociale, reprezentand

11/43

100% capitalul social al societatii, respectiv:

– S.C. GRUPUL FINANCIAR MUNTENIA - S.A., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sectorul 4, inmatriculata sub nr. J40/5251/1997, CUI R9586931, detine un numar de 240 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, reprezentand 96% din capitalul social legal

reprezentata de dl Octavian Banica;

– S.C. MUNTENIA ADMINISTRATOR - S.A., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sectorul 4, inmatriculata sub nr. J40/9424/1997, CUI R10044241, detine un numar de 10 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, reprezentand 4% din capitalul social - legal

reprezentata de dna Tatiana Leahu;

 

hotaraste:

1.

Se aproba cesionarea unui numar de 10 parti sociale cu o valoarea nominala de

10 lei, pe care SC MUNTENIA ADMINISTRATOR - S.A. le detine la SC MUNTENIA CONSULT - S.R.L. catre SC MUNTENIA MANAGEMENT - S.R.L., la un pret de 10 lei/actiune, valoarea intregului pachet fiind de 100 lei.

2.

Se aproba imputernicirea dnei Adina Viscopoleanu, domiciliata in Bucuresti,

str. Dumbrava Noua nr. 5, bl. M28sc. 2, et. 8 ap 104 identificata prin CI seria RD 262077 eliberata la data de 10.09.2002 de catre Sectia 19, CNP 2611014400970 sa efectueze toate mentiunile necesare la ONRC.

Societatea Comerciala VOX - S.A.

HOTARAREA NR. 2

din data de 11.07.2012 a adunarii generale extraordinare a actionarilor

 

Actionarii:

– Nicolae Nastase, cetatean roman, fiul lui Aurica si Dobrita, nascut la data de 30.03.1956 in com. Garbovi, jud. Ialomita, domiciliat in Bucuresti, sector 2, str. Iancu Capitanu nr. 18, apartament 3, posesor al cartii de identitate seria DP nr. 123364, eliberata la data de 16.02.2007 de I.N.E.P., cod

numeric personal 150330401174;

– S.C. VOX INTERNATIONAL - S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, sector 1, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 5, etaj 12, inregistrata la O.N.R.C.T.B. sub nr. J40/28309/1993,

C.U.I. RO 5026010, reprezentata de administrator Nicolae Nastase;

– S.C. VOX FORTUNA - S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, tronson 5, et. 12, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/2087/1991, C.U.I. RO

1577148, reprezentata prin administrator Monica Cruceru;

– Alexandrina Nastase, cetatean roman, nascuta in com. Garbovi, judetul Ialomita, la data de 2.04.1958, fiica lui Aurica si Dobrita, domiciliata in Bucuresti, Calea Calarasilor nr. 165, bloc 38, etaj 3, apartament 15, sectorul 3, identificata cu C.I. seria RT nr. 461287, eliberata de SPCEP S3, biroul nr.

1, la data de 26.01.2007, CNP 2580402400851;

– Monica Cruceru, cetatean roman, necasatorita, nascuta in Bucuresti la data de 15.03.1960, frica lui Petre si Victoria, domiciliata in Bucuresti, Aleea Fuiorului nr. 2, bloc Y38, scara 4, etaj 7, apartament 201, sector 3, identificata cu C.I. seria DP nr. 124027, eliberata de I.N.E.P. la data de

29.03.2007, CNP 2600315400051,

intruniti in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. VOX - S.A. din data de 11.07.2012, reprezentand 100% capitalul social al S.C VOX - S.A., conform prevederilor statutare si a Legii nr. 31/1990, astfel cum a fost modificata si completata, hotarasc urmatoarele:

Articolul 1

Se aproba prelungirea cu 12 luni a liniei de credit in suma de 550.000 (cincisutecinzecimii) euro contractat de S.C. VOX - S.A. de la ATE BANK ROMANIA S.A., Sucursala Grivitei.

12/43

Articolul 2

Se aproba mentinerea garantiilor constituite conform contractelor de garantie si contractelor de credit incheiate cu banca.

Articolul 3

Se desemneaza CRUCERU MONICA, cetatean roman, identificata cu C.I. seria DP nr. 124027, eliberata de I.N.E.P. la data de 29.03.2007, sa semneze in numele S.C. VOX - S.A. contractele de credit, actele aditionale la contractele de credit, contractele de ipoteca imobiliara si mobiliara, actele aditionale la acestea si orice alte documente necesare pentru a se putea aproba solicitarea subscrisei societati.

Societatea Comerciala DEOANCA - S.R.L.

HOTARAREA NR. 1/01.08.2012

Subsemnata DEOANCA DANA-CORINA (prin dna DEOANCA ROZALIA imputernicita cu procura speciala autentificata sub nr. 1788 din 18.07.2012 birou notar public LACRAMIOARA GABRIELA PELEPCO) in calitate de asociat unic la SC DEOANCA - S.R.L., am hotarat urmatoarele:

1. Dizolvarea societatii fara numire de lichidator. Asociatului unic ii revine obligatia intocmirii situatiilor financiare de lichidare, asigurand stingerea pasivului, conform art. 235 din Legea 31/1990, republicata. Societatea se va radia dupa trecerea a cel putin 30 zile de la publicarea hotararii de dizolvare in Monitorul Oficial al Romaniei.

hotararii de dizolvare in Monitorul Oficial al Romaniei. Societatea Comerciala PIETE - ZONE VERZI – S.A.
hotararii de dizolvare in Monitorul Oficial al Romaniei. Societatea Comerciala PIETE - ZONE VERZI – S.A.

Societatea Comerciala PIETE - ZONE VERZI – S.A.

HOTARAREA NR. 27

din 26.07.2012 privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al S.C. Piete - Zone Verzi - S.A. Tecuci.

Avand in vedere prevederile art. 8 litera A alin. (1,2 si 3) din Actul constitutiv al S.C. Piete - Zone Verzi - S.A. Tecuci, aprobat prin HCL nr. 87/19.07.2010 anexa 1, avand in vedere prevederile art. 8 litera A alin. (1,2 si 3) din Statutul S.C. Piete - Zone Verzi - S.A. Tecuci, aprobat prin HCL nr. 87/19.07.2010 anexa 2, avand in vedere prevederile art. 153 (indice 12) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, convocarea si desfasurarea lucrarilor AGA s-au efectuat in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si cele ale Actului constitutiv al societatii conform Convocarii inregistrate sub numarul 2367/23.07.2012 si al Primariei municipiului Tecuci sub numarul 127/23.07.2012, avand in vedere prevederile art. 130 si art. 132 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere prevederile Procesului - verbal al Adunarii Generale a Actionarilor S.C. Piete - Zone Verzi - S.A. din care rezulta cvorumul si majoritatea necesare desfasurarii sedintei AGA, hotaraste:

Art. 1 Incepand cu data de 01.08.2012 se desemneaza membrii Consiliului de administratie al S.C. Piete - Zone Verzi - S.A. Tecuci in urmatoarea componenta:

Anton Nicolae; Maftei Costel; Buliga Bogdan; Grosu Daniel; Curteanu Liviu. Art. 2 Incepand cu data de 01.08.2012 dl Grosu Daniel va indeplini functia de presedinte al Consiliului de administratie al S.C. Piete - Zone Verzi - S.A. Tecuci. Art. 3 Prezenta hotarare va face parte integranta din Procesul - Verbal inregistrat sub numarul 24 din data de 26.07.2012 in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii generale de sedinta AGA.

13/43

Art. 4 Se desemneaza dna Duda Maghita economist in cadrul S.C. Piete - Zone Verzi - S.A. Tecuci, legitimata cu CI seria GL numarul 649385 eliberata de SPCLEP Tecuci la data de 3.12.2009, CNP 2651205173153, pentru a reprezenta societatea la Registrul Comertului. Art. 5 In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, prezenta hotarare va fi comunicata ORC Galati, persoanelor interesate si va fi publicata pe site-ul Primariei Municipiului Tecuci.

Societatea Comerciala F.B.S. ASSETS BRASOV - S.R.L.

HOTARAREA NR. 1

din data de 08.07.2012, a adunarii generale a asociatilor S.C. F.B.S. ASSETS BRASOV - S.R.L.

Subsemnatii:

1. SAFRI UZI, cetatean israelian, vorbitor de limba engleza, nascut la data de

27.11.1950 in Israel, domiciliat in Israel, orasul Hadera, str. Sapir nr. 7,

identificat cu pasaportul nr. 9777805, emis la data de 22.05.2003 de catre autoritatile din Hadera,

2. YOSEF SAHAR, cetatean israelian, vorbitor de limba engleza, nascut la data de

04.06.1965 in Israel, domiciliat in Israel, Tel Aviv, str. Lincolen nr. 20,

identificat cu pasaportul nr. 10076085, emis la data de 09.09.2003 de catre autoritatile din Tel Aviv Yafu,

3. FELDMAN ILAN, cetatean israelian, vorbitor de limba engleza, nascut la data

de 21.11.1969 in Israel, domiciliat in Israel, Hadera, str. Zabotinsky nr. 6, identificat cu pasaportul nr. 11010092, emis la data de 06.07.2005 de catre autoritatile din Hadera,

4. HAHN ETHELEA, cetatean israelian, cunoscatoare de limba engleza, domiciliata

in Israel, Mazkeret Batya,

str. Hershkovitz nr. 11A, nascuta la data de 01.01.1942 in SUA, identificata cu pasaportul nr. 12209188, eliberat la data de 30.05.2007, de autoritatile din Rehovot,

5. HAHN OLEG, cetatean israelian, cunoscator de limba engleza, domiciliat in

Israel, Mazkeret Batya, str. Hershkovitz nr. 11A, nascut la data de 18.09.1943 in URSS, identificat cu pasaportul nr. 9160392, eliberat la data de 30.09.2001, de autoritatile din Rehovot,

6. AFRIAT ASHER, cetatean israelian, cunoscator de limba engleza, domiciliat in

Israel, Nes Ziona, str. Golda Meri nr. 3, nascut la data de 25.01.1969, in

Israel, identificat cu pasaportul nr. 10619062, eliberat la data de 23.09.2004, de autoritatile din Rehovot,

7. MAZZA JAKOV, cetatean israelian, cunoscator de limba engleza, domiciliat in

Israel, Nes Ziona, str. David Elazar nr. 15, nascut la data de 27.12.1968, in Israel, identificat cu pasaportul nr. 10550861, eliberat la data de 12.08.2004, de autoritatile din Holon,

in calitate de asociati ai S.C. F.B.S. ASSETS BRASOV - S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 57, et. 1, camera 2, sectorul 1, inregistrata la registrul comertului sub nr. J40/20775/2007, cod unic de inregistrare 22687500, in unanimitate de voturi, am decis astazi, 08.07.2012, in adunarea generala a asociatilor, urmatoarele modificari ale actului constitutiv al societatii:

1. Se prelungeste mandatul de administrator al dlui VIANU DORIN VLADIMIR, cu 4

(patru) ani, respectiv de la data de 05.01.2010, pana la data de 05.01.2014.

2. Se aproba cedarea de catre dl SAFRI UZI, a 34 parti sociale, in valoare de 10

lei, in total de 340 lei, reprezentand 17% din capitalul social al societatii,

catre dl GIL LEVY, conform contractului de cesiune nr. 1 din data de 08.07.2012.

3. Se aproba cedarea de catre dl SAFRI UZI, a 16 parti sociale, in valoare de 10

lei, in total de 160 lei, reprezentand 8% din capitalul social al societatii,

catre dl BOAZ ZVI LEVY, conform contractului de cesiune nr. 1 din data de

08.07.2012.

4. Se aproba cedarea de catre dl FELDMAN ILAN, a 19 parti sociale, in valoare de

10 lei, in total de 190 lei, reprezentand 9,5% din capitalul social al societatii, catre dl BOAZ ZVI LEVY, conform contractului de cesiune nr. 1 din

14/43

data de 08.07.2012. Astfel, capitalul social al Societatii, subscris si varsat in intregime de catre asociati, va fi in valoare de 2.000 lei si va fi divizat in 200 de parti sociale

a cate 10 lei fiecare, repartizat intre asociati astfel:

–Â

dl YOSEF SAHAR va detine 31 parti sociale a cate 10 RON fiecare, in

valoare totala de 310 RON, reprezentand 15,5% din capitalul social,

–Â

dl HAHN OLEG va detine 45 parti sociale a cate 10 RON fiecare, in valoare

totala de 450 RON, reprezentand 22,5% din capitalul social,

– dna HAHN ETHELEA va detine 45 parti sociale a cate 10 RON fiecare, in

valoare totala de 50 RON, reprezentand 22,5% din capitalul social,

–Â

dl AFRIAT ASHER va detine 5 parti sociale a cate 10 RON fiecare, in

valoare totala de 50 RON, reprezentand 2,5% din capitalul social,

– dl MAZZA JAKOV va detine 5 parti sociale a cate 10 RON fiecare, in valoare

totala de 50 RON, reprezentand 2,5% din capitalul social,

–Â

dl GIL LEVY va detine 34 parti sociale a cate 10 RON fiecare, in valoare

totala de 340 RON, reprezentand 17% din capitalul social;

–Â

dl BOAZ ZVI LEVY va detine 35 parti sociale cate 10 RON fiecare, in

valoare totala de 350 RON, reprezentand 17,5% din capitalul social.

Prezenta hotarare a fost luata ca urmare a incheierii contractului de cesiune nr. 1 din data de 08.07.2012. Astfel, dnii SAFRI UZI si FELDMAN ILAN isi pierd calitatea de asociat. Celelalte prevederi ale actului constitutiv raman neschimbate. Semnat astazi, 08.07.2012, in 3 exemplare.

Societatea Comerciala F.B.S. ASSETS BAIA-MARE - S.R.L.

HOTARAREA NR. 1

din data de 08.07.2012, a adunarii generale a asociatilor S.C. F.B.S. ASSETS BAIA MARE - S.R.L.

Subsemnatii:

1. SAFRI UZI, cetatean israelian, vorbitor de limba engleza, nascut la data de

27.11.1950 in Israel, domiciliat in Israel, orasul Hadera, str. Sapir nr. 7,

identificat cu pasaportul nr. 9777805, emis la data de 22.05.2003 de catre autoritatile din Hadera,

2. YOSEF SAHAR, cetatean israelian, vorbitor de limba engleza, nascut la data de

04.06.1965 in Israel, domiciliat in Israel, Tel Aviv, str. Lincolen nr. 20,

identificat cu pasaportul nr. 10076085, emis la data de 09.09.2003 de catre autoritatile din Tel Aviv Yafu,

3. FELDMAN ILAN, cetatean israelian, vorbitor de limba engleza, nascut la data

de 21.11.1969 in Israel, domiciliat in Israel, Hadera, str. Zabotinsky nr. 6, identificat cu pasaportul nr. 11010092, emis la data de 06.07.2005 de catre autoritatile din Hadera,

4. HAHN ETHELEA, cetatean israelian, cunoscatoare de limba engleza, domiciliata

in Israel, Mazkeret Batya, str. Hershkovitz nr. 11A, nascuta la data de

01.01.1942 in SUA, identificata cu pasaportul nr. 12209188, eliberat la data de

30.05.2007, de autoritatile din Rehovot,

5. HAHN OLEG, cetatean israelian, cunoscator de limba engleza, domiciliat in

Israel, Mazkeret Batya, str. Hershkovitz nr. 11A, nascut la data de 18.09.1943

in URSS, identificat cu pasaportul nr. 9160392, eliberat la data de 30.09.2001, de autoritatile din Rehovot,

6. AFRIAT ASHER, cetatean israelian, cunoscator de limba engleza, domiciliat in

Israel, Nes Ziona, str. Golda Meri nr. 3, nascut la data de 25.01.1969, in

Israel, identificat cu pasaportul nr. 10619062, eliberat la data de 23.09.2004, de autoritatile din Rehovot,

7. MAZZA JAKOV, cetatean israelian, cunoscator de limba engleza, domiciliat in

Israel, Nes Ziona, str. David Elazar nr. 15, nascut la data de 27.12.1968, in Israel, identificat cu pasaportul nr. 10550861, eliberat la data de 12.08.2004, de autoritatile din Holon, in calitate de asociati ai S.C. F.B.S. ASSETS BAIA MARE - S.R.L., persoana

15/43

juridica romana, cu sediul in Bucuresti, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 57, et. 1, camera 2, sectorul 1, inregistrata la registrul comertului sub nr. J40/20777/2007, cod unic de inregistrare 22687518, in unanimitate de voturi, am decis astazi, 08.07.2012, in adunarea generala a asociatilor, urmatoarele modificari ale actului constitutiv al societatii:

1. Se prelungeste mandatul de administrator al dlui VIANU DORIN VLADIMIR, cu 4

(patru) ani, respectiv de la data de 05.01.2010, pana la data de 05.01.2014.

2. Se aproba cedarea de catre dl SAFRI UZI, a 35 parti sociale, in valoare de 10

lei, in total de 350 lei, reprezentand 17,5% din capitalul social al societatii,

catre dl GIL LEVY, conform contractului de cesiune nr. 1 din data de 08.07.2012.

3. Se aproba cedarea de catre dl SAFRI UZI, a 15 parti sociale, in valoare de 10

lei, in total de 150 lei, reprezentand 7,5% din capitalul social al societatii, catre dl BOAZ ZVI LEVY, conform contractului de cesiune nr. 1 din data de

08.07.2012.

4. Se aproba cedarea de catre dl FELDMAN ILAN, a 19 parti sociale, in valoare de

10 lei, in total de 190 lei, reprezentand 9,5% din capitalul social al societatii, catre dl BOAZ ZVI LEVY, conform contractului de cesiune nr. 1 din data de 08.07.2012.

Astfel, capitalul social al Societatii, subscris si varsat in intregime de catre asociati, va fi in valoare de 2.000 lei si va fi divizat in 200 de parti sociale

a cate 10 lei fiecare, repartizat intre asociati astfel:

–Â

dl YOSEF SAHAR va detine 31 parti sociale a cate 10 RON fiecare, in

valoare totala de 310 RON, reprezentand 15,5% din capitalul social,

–Â

dl HAHN OLEG va detine 45 parti sociale a cate 10 RON fiecare, in valoare

totala de 450 RON, reprezentand 22,5% din capitalul social,

– dna HAHN ETHELEA va detine 45 parti sociale a cate 10 RON fiecare, in

valoare totala de 50 RON, reprezentand 22,5% din capitalul social,

–Â

dl AFRIAT ASHER va detine 5 parti sociale a cate 10 RON fiecare, in

valoare totala de 50 RON, reprezentand 2,5% din capitalul social,

– dl MAZZA JAKOV va detine 5 parti sociale a cate 10 RON fiecare, in valoare

totala de 50 RON, reprezentand 2,5% din capitalul social,

–Â

dl GIL LEVY va detine 35 parti sociale a cate 10 RON fiecare, in valoare

totala de 350 RON, reprezentand 17,5% din capitalul social;

–Â

dl BOAZ ZVI LEVY va detine 34 parti sociale cate 10 RON fiecare, in

valoare totala de 340 RON, reprezentand 17% din capitalul social.

Prezenta hotarare a fost luata ca urmare a incheierii contractului de cesiune nr. 1 din data de 08.07.2012. Astfel, dnii SAFRI UZI si FELDMAN ILAN isi pierd calitatea de asociat. Celelalte prevederi ale actului constitutiv raman neschimbate. Semnat astazi, 08.07.2012, in 3 exemplare.

Societatea Comerciala PRIMULA FARM - S.R.L.

HOTARARE

din data de 25.07.2012

a asociatilor

Subsemnatii TEUDAN ELENA, MUNTEANU ANDREEA - MINODORA si TEUDAN FLORIAN, in calitate de asociati ai Societatii Comerciale PRIMUL FARM - S.R.L., am hotarat:

Dizolvarea societatii. Asociatilor le revine obligatia intocmirii situatiilor financiare de lichidare, asigurand stingerea pasivului, conform art. 235 din Legea nr. 31/1995, republicata. Societatea se va radia dupa trecerea a cel putin 30 de zile de la publicarea hotararii asociatilor in Monitorul Oficial al Romaniei.

16/43

din data de 01.08.2012 a adunarii generale a asociatilor a BLUMEN LACRIST - S.R.L.

Adunarea generala a asociatilor in prezenta:

Dnei HOANTA - STEFANESCU AURELIA, de cetatenie romana, nascuta la data de 09/06/1950, in Bucuresti, sectorul 8, domiciliata in Bucuresti, str. Brodina nr. 6B, sectorul 1, CNP 2500609400051, identificata cu Cl, seria RD nr. 384519, eliberata de Sectia 2, la data de 03/06/2004, detinand un numar de 10 parti sociale, reprezentand 50% din capitalul social al societatii Dnei MINCA CRISTINA, de cetatenie romana, nascuta la data de 30/04/1959, in Bucuresti, sectorul 2, domiciliata in Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 228, bl. 45, sc. 1, ap. 24, sectorul 2, CNP 2590430400121, identificata cu CI seria RT nr. 412214, eliberata de Spcep S2 Biroul 2, la data de 29/05/2006, detinand un numar de 10 parti sociale, reprezentand 50% din capitalul social al societatii. hotaraste:

Articolul 1

Dizolvarea si lichidarea simultana a societatii BLUMEN LACRIST - S.R.L., in temeiul art. 235 si art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Articolul 2

Declaram ca societatea nu are datorii fata de creditori, nu are datorii fata de bugetul de stat si nu exista active in patrimoniu. Restul prevederilor din actul constitutiv raman neschimbate pana la data radierii societatii.

Societatea Comerciala VASANDRI COM - S.R.L.

HOTARAREA NR. 1/03.05.2012

a asociatului unic

Subsemnatul STOICA VASILE, domiciliat in Ploiesti, str. Bobalna nr. 131, jud. Prahova, identificat cu CI seria PH nr. 660349, eliberata de SPCLEP Ploiesti la data de 31.01.2007, CNP 1690602293167, in calitate de unic asociat al SC VASANDRI COM - S.R.L., cu sediul in Ploiesti, str. Bobalna nr. 131, jud. Prahova nr. ORC PH: J29/893/26.03.2008, CUI 23593926, am hotarat:

1) Se infiinteaza punct de lucru la adresa: Costinesti, aleea Litoral nr. 3, Hotel Prestige, jud. Constanta. Restul prevederilor din actul constitutiv al societatii raman neschimbate.

Societatea Comerciala TECHTEAM AKELA - S.R.L.

HOTARARE

din data de 28.06.2012 a Adunarii Generale a Asociatilor TechTeam Akela - S.R.L., cu sediul in Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Cladirea 2, parter, sectorul 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Mun. Bucuresti al Registrului Comertului sub nr. J40/5206/1998, cod unic de inregistrare 10629858

Subscrisele

1. Stefanini TechTeam Inc., persoana juridica americana, cu sediul in Statele

Unite ale Americii, cod postal 27335W, 11 Mile Road, Southfield, Michigan 48034, in calitate de asociat detinator a 99,99 procente din capitalul social al TechTeam Akela - S.R.L., reprezentata prin Alina Tura, conform imputernicirii din data de 28.06.2012; si

2. TechTeam Global NV/SA, persoana juridica belgiana, cu sediul in

Zweefvliegtuigstraat 10, 1130 Brussels, Belgia, inregistrata la Registrul

17/43

Comertului cu nr. 604800, in calitate de asociat detinator a 0,01 procente din capitalul social al TechTeam Akela - S.R.L., reprezentata prin Alina Tura, conform imputernicirii din data de 28.06.2012,

avand in vedere:

– ca prin hotararea Adunarii Generale a Asociatilor din 15.05.2012 s-au

aprobat:

• bilantul contabil la 31.12.2011 • contul de profit si pierdere la 31.12.2011 • distribuirea profitului net aferent anului 2011 • anexa activelor pe termen lung si deprecierea acestora

 

• politicile contabile si notele explicative ce insotesc bilantul;

– ca prin Nota 3 la situatiile financiare s-a aprobat reinvestirea

profitului net de 3.582.270 lei;

 

– ca asociatii, in urma discutiilor avute, au convenit revenirea asupra deciziei de reinvestire a profitului si distribuirea acestuia asociatilor cu

titlu de dividende;

 

– principiul simetriei juridice conform caruia organul care poate lua o

hotarare poate aproba si modificarea acesteia;

 

– faptul ca prin aceasta hotarare nu se modifica situatiile financiare

aferente anului 2011 ci doar nota nr. 3 care va produce efecte in anul 2012;

in aceste conditii, asociatii, in unanimitate, au hotarat modificarea partiala a Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor din 15.05.2012, dupa cum urmeaza:

1. Se aproba inlocuirea Notei 3 la situatiile financiare aprobate prin Hotararea

Adunarii Generale a Asociatilor din 15.05.2012 cu Nota 3 anexata prezentei hotarari.

2. Se aproba, in consecinta, distribuirea sumei de 3.500.000 lei, reprezentand

profit aferent anului 2011, cu titlu de dividende ce urmeaza a fi platite

asociatilor, in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societatii, respectiv:

(i) suma de 3.499.650 lei catre asociatul Stefanini TechTeam Inc. si (ii) suma de 350 lei catre asociatul TechTeam Global NV/SA.

3. Se imputerniceste Societatea civila de avocati Anghel si Asociatii, cu sediul

in str. Dr. Staicovici nr. 35, sectorul 5, Bucuresti, inregistrata la Baroul Bucuresti in baza Deciziei 2028/2007, cod de inregistrare fiscala RO 22774550, sa indeplineasca toate formalitatile legale necesare cu privire la comunicarea, publicarea sau inregistrarea prezentei hotarari. Anexa:

Nota 3 modificata la situatiile financiare la 31.12.2011. Prezenta hotarare a fost adoptata astazi, data mentionata mai sus, in patru (4) exemplare originale, trei (3) in limba romana si unul (1) in limba engleza. S.C. TECHTEAM Akela - S.R.L. Situatii financiare intocmite pentru 31.12.2011 NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2011

 

–Â

lei -

 

Sold la inceputul exercitiului financiar

Transferuri **)

Sold la sfarsitul exercitiului financiar

Denumirea provizionului *)

in cont

din cont

0

1

2

3

4=1+2-3

Provizioane pt. riscuri si cheltuieli

870,806

 

253,562

-

1,124,368

Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli pentru exercitiile financiare incheiate la 31.12.2010, respectiv 31.12.2009. NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2011

 

–Â

lei -

DESTINATIA

 

SUMA

 

PROFIT NET DE REPARTIZAT:

 

3,582,270

rezerva legala

 

Â

acoperirea pierderii contabile

 

-

dividende etc.

 

3,500,000

18/43

PROFIT NEREPARTIZAT:

82,270

La sfarsitul exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2010, Societatea a constituit rezerva legala din profitul entitatii, in cotele si limitele prevazute de lege. Rezervele legale se constituie (din punct de vedere contabil) in proportie de cel putin 5% din profitul societatii pana la limita cand rezerva atinge 20% din capitalul social.

Societatea Comerciala TOTAL PRO TRADE - S.R.L.

HOTARAREA NR. 1

din data de 2.05.2012 a asociatului unic al S.C. TOTAL PRO TRADE - S.R.L.

Eu, Molnar Calin-Ovidiu, domiciliat in Galati, str. Ion Creanga nr. 6, bl. Egreta 2, sc. 2, ap. 15, nascut la data de 25.12.1971 in mun. Reghin, jud. Mures, cod numeric personal 1711225463021, asociat unic al S.C. TOTAL PRO TRADE - S.R.L., cu sediul in Galati, str. Ion Creanga nr. 6, bl. Egreta 2, sc. 2, et. 2, ap. 15, camera 1, si inmatriculata la registrul comertului cu nr. J17/41/2011, in temeiul art. 191, 194 coroborat cu art. 196 1 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare, potrivit art. 204 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile ulterioare, am hotarat modificarea actului constitutiv astfel:

Articolul 1

Societatea isi completeaza obiectul de activitate cu urmatoarele activitati:

5610

- restaurante;

5630

- baruri si alte activitati de servire a bauturilor;

8230

- activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor.

Art. 2 Celelalte clauze ale actului constitutiv raman valabile. Se redacteaza un nou act constitutiv cu toate modificarile la zi. Prezenta hotarare face parte integranta din actul constitutiv al S.C. TOTAL PRO TRADE - S.R.L.

Societatea Comerciala GENERAL MEMBRANE - S.A.

HOTARAREA NR. 1

din data de 26 iulie 2012 a adunarii generale extraordinare („Adunareaâ€) a actionarilor S.C. GENERAL MEMBRANE - S.A. („Societateaâ€)

Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. GENERAL MEMBRANE - S.A., legal si statutar constituita in prima sedinta in data de 26.07.2012, la sediul societatii, din Buzau, sos. Pogonele nr. 18, judetul Buzau, in temeiul art. 121 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 12.10 din actul constitutiv al societatii, prin prezenta personala si prin reprezentant a unui numar de 4 (patru) actionari, care detin un numar de 960.000 (nouasutesaizecimii) actiuni cu drept de vot, reprezentand 100% totalul drepturilor de vot, respectiv 100% capitalul

social al societatii, astfel:

– STEFANESCU EUGEN, care detine un numar de 240.000 (douasutepatruzecimii) de actiuni cu drept de vot, reprezentand 25% din totalul drepturilor de vot, respectiv 25% din capitalul social al societatii, cetatean roman, nascut la data de 07.06.1956, in comuna Schitu, judetul Olt, cu domiciliul in municipiul Buzau, Str. Pacii nr. 38, judetul Buzau, identificat cu Carte de identitate seria XZ nr. 492099, eliberata de SPCLEP Buzau la data de 16.03.2011, CNP 1560607100033,

in calitate de actionar, persoana fizica;

– S.C. GENERAL MEMBRANE S.p.A. care detine un numar de 432.000

19/43

(patrusutetreizecisidouamii) de actiuni cu drept de vot, reprezentand 45% din totalul drepturilor de vot, respectiv 45% din capitalul social al societatii, cu sediul in Ceggia (VE), Via Venezia nr. 28, Italia, inregistrata la Camera de Comert, Industrie, Artizanat si Agricultura Venezia sub nr. R.E.A 231209 din data de 02.03.1993, cod fiscal 02647430277, reprezentata prin dl CODOGNOTTO LIONELLO, nascut la data de 06.09.1956, in Ponte Di Piave (TV), Italia, domiciliat in Italia, localitatea Salgareda (TV), str. Vicolo Venezia nr. 2, identificat cu carte de identitate nr. AM0630988, emisa de autoritatile italiene la data de 25.06.2008, valabila pana la data de 29.09.2015 si la semnarea prezentului act de domnul MICHELE DRIGO, cetatean italian, nascut in Italia, Porto Gruaro (VE), la data de 13.12.1962, cu domiciliul in Italia, Treviso, Via Borgo Fiume 13/A, identificat cu Cartea de identitate nr. AR3124588, emisa de autoritatile din Treviso la data de 31.03.2009, valabila pana la data de 31.03.2019, potrivit procesului-verbal din data de 23.07.2012, tradus si legalizat conform incheierii de legalizare a semnaturii traducatorului nr. 1291 din 26.07.2012 a notarului public Lefter Sinica din cadrul biroului notarilor publici asociati Lefter Sinica si Vasile Daniela, asistat la semnarea prezentului act de domnisoara BOSNEANU ANA MARIA, CNP 2851020297283, nascuta la data de 20.10.1985, in municipiul Bucuresti, sectorul 1, domiciliata in municipiul Buzau, str. Frasinet, bloc B10, sc. A, et. 3, ap. 13, judetul Buzau, identificata cu CI seria XZ nr. 458344, emisa de SPCLEP Buzau la data de 28.05.2010, traducator autorizat de Ministerul Justitiei cu nr. 31781 din data de 27.06.2011 pentru limba italiana, care mi-a tradus cuvant cu cuvant continutul acestui inscris, in limba italiana, concomitent cu citirea sa in

limba romana de catre notarul public, in calitate de actionar persoana juridica;

– S.C. ROMINVEST - S.R.L., care detine un numar de 96.000 (nouazecisisasemii) de actiuni cu drept de vot, reprezentand 10% din totalul drepturilor de vot, respectiv 10% din capitalul social al societatii, cu sediul in Bulgaria, orasul Sofia, bd. Prof. Cvetan Lazarov 115, cod unic de inregistrare 201490467, reprezentata prin dl KABADOZOV FELIKSOV VLADIMIR, cetatean bulgar cunoscator al limbii engleze, nascut la data de 02.04.1963, in localitatea Smolyan, Bulgaria, nr. personal 6304026089, cu domiciliul declarat in Bulgaria, Sofia, str. Dimitar Manov, 75, Entr. A, ap. 4, 1408, identificat cu Pasaportul seria 380564431, emis de MVR Smolyan la data de 02 noiembrie 2010, valabil pana la data de 02 noiembrie 2015 si la semnarea prezentului act, reprezentata prin domnul MICHELE DRIGO, cetatean italian, nascut in Italia, Porto Gruaro (VE), la data de 13.12.1962, cu domiciliul in Italia, Treviso, Via Borgo Fiume 13/A, identificat cu Cartea de identitate nr: AR3124588, emisa de autoritatile din Treviso la data de 31.03.2009, valabila pana la data de 31.03.2019, potrivit protocolului din data de 23.07.2012, tradus si legalizat conform incheierii de legalizare a semnaturii traducatorului nr. 702 din 26.07.2012 la BNPA Filip Eugenia Rica si Filip Raluca, asistat la semnarea prezentului act de domnisoara BOSNEANU ANA-MARIA, CNP 2851020297283, nascuta la data de 20.10.1985, in municipiul Bucuresti, sectorul 1, domiciliata in municipiul Buzau, str. Frasinet, bloc B10, sc. A, et. 3, ap. 13, judetul Buzau, identificata cu CI seria XZ nr. 458344, emisa de SPCLEP Buzau la data de 28.05.2010, traducator autorizat de Ministerul Justitiei cu nr. 31781 din data de 27.06.2011 pentru limba italiana, care mi-a tradus cuvant cu cuvant continutul acestui inscris, in limba italiana, concomitent cu citirea sa in

limba romana de catre notarul public, in calitate de actionar persoana juridica;

– S.C. TEGOLA ROMANIA - S.R.L., care detine un numar de 192.000 (unasutanouazecisidouamii) de actiuni cu drept de vot, reprezentand 20% din totalul drepturilor de vot, respectiv 20% din capitalul social al societatii, persoana juridica romana, cu sediul in mun. Buzau, Str. Plevnei nr. 5, judetul Buzau, inregistrata la Oficiul registrului comertului sub nr. J10/2016/14.06.1991, cu codul de inregistrare fiscala RO 1149320 din 27.11.1992, reprezentata prin domnul STEFANESCU EUGEN, nascut la data de 07.06.1956, in comuna Schitu, judetul Olt, cu domiciliul in municipiul Buzau, Str. Pacii nr. 38, judetul Buzau, identificat cu Carte de identitate seria XZ nr. 492099, eliberata de SPCLEP Buzau la data de 16.03.2011, CNP 1560607100033, conform Hotararii adunarii generale a asociatilor nr. 896 din 26 iulie 2012, in calitate

de actionar persoana juridica,

cu un numar total de 960.000 (nouasutesaizecimii) de voturi exprimate

20/43

(reprezentand 100% totalul drepturilor de vot, respectiv 100% capitalul social al societatii) din care 960.000 de voturi „pentruâ€, reprezentand 100% numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, hotaraste:

Art. 1 (1) Aproba majorarea capitalului social al S.C. GENERAL MEMBRANE - S.A., prin emisiunea unui numar maxim de 462.000 (patrusutesaizecisidouamii) de actiuni, avand o valoare nominala de 10 (zece) lei pe actiune, in schimbul unor noi aporturi in numerar, precum si prin compensarea totala a creantei in valoare totala de 350.000 Euro (reprezentand imprumut si dobanda), derivand din contract de imprumut, pe care actionarul S.C. GENERAL MEMBRANE S.p.A. o are asupra societatii. Actiunile nou-emise au fost oferite spre subscriere actionarilor societatii la pretul de 10 lei/actiune, proportional cu actiunile detinute in societate, dupa cum urmeaza:

a). un numar de 207.900 de actiuni, reprezentand suma de 2.079.000 lei, actionarului societatii - S.C. GENERAL MEMBRANE S.p.A. - prin compensarea totala a creantei acestuia asupra societatii, in valoare totala de 350.000 EUR (derivand din contracte de imprumut), la un pret de conversie de 10 lei/actiune la cursul de schimb RON/EUR de 4,62 lei si in schimbul unui nou aport in numerar in valoare totala de 462.000 lei; b). un numar de 115.500 de actiuni, reprezentand suma de 1.155.000 lei, actionarului societatii - STEFANESCU EUGEN, in schimbul aporturilor in numerar, in valoare totala de 1.155.000 lei, la un pret de conversie de 10 lei/actiune, la cursul de schimb RON/EUR de 4,62 lei; c). un numar de 46.200 de actiuni, reprezentand suma de 462.000 lei, actionarului societatii - S.C. ROMINVEST - S.R.L. - in schimbul aporturilor in numerar, in valoare totala de 462.000 lei; d). un numar de 92.400 de actiuni, reprezentand suma de 924.000 lei, actionarului societatii - S.C. TEGOLA ROMANIA - S.R.L. - in schimbul aporturilor

in numerar, in valoare totala de 924.000 RON.

(2) Actionarii societatii isi vor putea exercita dreptul de preferinta intr-o perioada de 30 de zile de la data publicarii hotararii privind majorarea capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda, in vederea mentinerii

participatiilor detinute in cadrul societatii.

Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar va trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala si

integral, cel tarziu la data de 30.09.2012.

(3) Subscrierea actiunilor noi se va face pe baza procedurii aprobate de consiliul de administratie, care va include detalii referitoare la procedura de subscriere, modalitati de plata, documente necesare, urmand ca procedura sa fie pusa la

dispozitie de catre societate la cererea actionarilor.

(4) Actiunile ramase nesubscrise la expirarea perioadei de subscriere vor fi oferite spre subscriere celorlalti actionari, acordandu-se acestora un termen de 30 de zile pentru exercitarea

unui nou drept de preferinta.

Actiunile ramase nesubscrise la expirarea perioadei de subscriere vor fi anulate

prin grija consiliului de administratie.

(5) Daca actiunile nou-emise vor fi subscrise integral, capitalul social al societatii se majoreaza de la suma de 9.600.000 lei la suma de 14.222.000 lei. In situatia in care majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral, capitalul va fi majorat in cuantumul subscrierilor primite,

21/43

participatiile detinute in cadrul Societatii la data de

inregistrare fiind modificate corespunzator.

Art. 2 Se imputerniceste consiliul de administratie al societatii, in conformitate cu dispozitiile art. 114 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru indeplinirea tuturor si oricaror formalitati necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii AGEA, incluzand dar fara a se limita la: derularea, inclusiv stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, constatarea si validarea subscrierilor efectuate, anularea actiunilor nesubscrise, inchiderea, aprobarea majorarii capitalului social in urma subscrierii si platii pretului noilor actiuni, inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, modificarea corespunzatoare a actului constitutiv, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati necesare pentru punerea in aplicare si inregistrarea majorarii capitalului social la autoritatile competente. Prezenta hotarare a fost redactata de actionari si semnata la Buzau, la sediul societatii, si autentificata de Biroul notarilor publici asociati LEFTER SINICA si VASILE DANIELA, la sediul din Buzau, Strada Ostrovului, bloc A1, scara B, ap. 2-3, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 4 (patru) pentru asociati si unul pentru arhiva biroului notarial, continand un numar de 4 (patru) pagini, azi, 26.07.2012.

Societatea Comerciala ALIEN TURISM - S.R.L.

HOTARAREA NR. 1/30.07.2012

Subsemnatii: Vuscan Doina-Maria, domiciliata in Oradea, str. Iuliu Maniu nr. 7, ap. 1, jud. Bihor, posesoare a CI seria XH nr. 363048, eliberata de Politia mun. Oradea la data de 07.12.2004, si Vuscan Coriolan-Tiberiu, domiciliat in satul Santandrei, com. Santandrei, nr. 521 H, jud. Bihor, posesor al C.I. seria XH nr. 363050, eliberata de Politia mun. Oradea la data de 07.12.2004, in calitate de

asociati la S.C. ALIEN TURISM - S.R.L., hotaram urmatoarele:

– majorarea capitalului social prin depunere de numerar in casieria societatii a sumei de 100 lei de catre Vuscan Horea-Tudor, cetatean roman, nascut la data de 04.06.1981, in Oradea, jud. Bihor, stare civila: casatorit, CNP 1810604055106, domiciliat in Oradea, Str. Nufarului nr. 17, bl. D135, ap. 9, jud. Bihor, posesor al CI seria XH nr. 788080, eliberata de SPCLEP Oradea la

data de 21.02.2012, care se coopteaza in societate devenind asociat.

In urma majorarii capitalul social total va fi de 300 lei impartit in 30 parti

sociale a 10 lei partea si va apartine asociatilor astfel:

– Vuscan Doina-Maria va detine 10 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, totalizand 100 lei, reprezentand 33,33% din capitalul social al

societatii;

– Vuscan Coriolan-Tiberiu va detine 10 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, totalizand 100 lei, reprezentand 33,33% din capitalul social

al societatii, si

– Vuscan Horea-Tudor va detine 10 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, totalizand 100 lei, reprezentand 33,34% din capitalul social al

societatii.

Participarea la profitul si pierderile societatii va fi direct proportionala cu participarea la capital. Hotararea tine loc si de contract de societate. Se completeaza obiectul de activitate cu: 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module); 2612 - Fabricarea altor componente electronice; 2899 - Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a., care devine activitatea principala; 4651 - Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului; 4652 - Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii; 4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate (fara arme si munitii). Se radiaza punctul de lucru din: Oradea, str. Iuliu Maniu nr. 7, ap. 1, jud. Bihor.

22/43

Asociatii adopta un act constitutiv actualizat. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societatii raman neschimbate. Redactata si intocmita in 4 exemplare originale azi, data de 27.07.2012.

Societatea Comerciala GENERAL MEMBRANE - S.A.

HOTARAREA NR. 2

din data de 26.07.2012 a adunarii generale ordinare („Adunareaâ€) a actionarilor S.C. GENERAL MEMBRANE - S.A. („Societateaâ€)

Intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor S.C. GENERAL MEMBRANE - S.A., legal si statutar constituita in prima sedinta, in data de 26-07-2012, la sediul societatii, din Buzau, sos. Pogonele nr. 18, judetul Buzau, in temeiul art. 121 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 12.10 din actul constitutiv al societatii, prin prezenta personala sau prin reprezentant a unui numar de 4 actionari, care detin un numar de 960.000 de actiuni cu drept de vot, reprezentand 100% totalul drepturilor de vot, respectiv 100% capitalul social al societatii, a fost deschisa la ora 14.00 de catre dl Eugen Stefanescu, in calitate de presedinte de

sedinta, astfel:

– STEFANESCU EUGEN, care detine un numar de 240.000 (douasutepatruzecimii) de actiuni cu drept de vot, reprezentand 25% din totalul drepturilor de vot, respectiv 25% din capitalul social al societatii, cetatean roman, nascut la data de 07.06.1956, in comuna Schitu, judetul Olt, cu domiciliul in municipiul Buzau, Str. Pacii nr. 38, judetul Buzau, identificat cu Carte de identitate seria XZ nr. 492099, eliberata de SPCLEP Buzau la data de 16.03.2011, CNP 1560607100033,

in calitate de actionar, persoana fizica;

– S.C. GENERAL MEMBRANE S.p.A., care detine un numar de 432.000 (patrusutetreizecisidouamii) de actiuni cu drept de vot, reprezentand 45% din totalul drepturilor de vot, respectiv 45% din capitalul social al societatii, cu sediul in Ceggia (VE), Via Venezia nr. 28, Italia, inregistrata la Camera de Comert, Industrie, Artizanat si Agricultura Venezia sub nr. R.E.A 231209 din data de 02.03.1993, cod fiscal 02647430277, reprezentata prin dl CODOGNOTTO LIONELLO, nascut la data de 06.09.1956, in Ponte Di Piave (TV), Italia, domiciliat in Italia, localitatea Salgareda (TV), str. Vicolo Venezia nr. 2, identificat cu carte de identitate nr. AM0630988, emisa de autoritatile italiene la data de 25.06.2008, valabila pana la data de 29.09.2015 si la semnarea prezentului act de domnul MICHELE DRIGO, cetatean italian, nascut in Italia, Porto Gruaro (VE), la data de 13.12.1962, cu domiciliul in Italia, Treviso, Via Borgo Fiume 13/A, identificat cu Cartea de identitate nr. AR3124588, emisa de autoritatile din Treviso la data de 31.03.2009, valabila pana la data de 31.03.2019, potrivit procesului-verbal din data de 23.07.2012, tradus si legalizat, conform incheierii de legalizare a semnaturii traducatorului nr. 1291 din 26.07.2012 la Biroul notarilor publici asociati Lefter Sinica si Vasile Daniela, asistat la semnarea prezentului act de domnisoara BOSNEANU ANA-MARIA, CNP 2851020297283, nascuta la data de 20.10.1985, in municipiul Bucuresti, sectorul 1, domiciliata in municipiul Buzau, str. Frasinet, bloc B10, sc. A, et. 3, ap. 13, judetul Buzau, identificata cu CI seria XZ nr. 458344, emisa de SPCLEP Buzau la data de 28.05.2010, traducator autorizat de Ministerul Justitiei cu nr. 31781 din data de 27.06.2011 pentru limba italiana, care mi-a tradus

cuvant cu cuvant continutul acestui inscris, in limba italiana,

concomitent cu citirea sa in limba romana de catre notarul public, in calitate

de actionar persoana juridica;

– S.C. ROMINVEST - S.R.L., care detine un numar de 96.000 (nouazecisisasemii) actiuni cu drept de vot, reprezentand 10% din totalul drepturilor de vot, respectiv 10% din capitalul social al societatii, cu sediul in Bulgaria, orasul Sofia, bd. Prof. Cvetan Lazarov 115, cod unic de inregistrare 201490467, reprezentata prin dl KABADOZOV FELIKSOV VLADIMIR, cetatean bulgar, cunoscator al limbii engleze, nascut la data de 02.04.1963, in localitatea Smolyan, Bulgaria, nr. personal 6304026089, cu domiciliul declarat

23/43

in Bulgaria, Sofia, str. Dimitar Manov, 75, Entr. A, ap. 4, 1408, identificat cu Pasaportul seria 380564431, emis de MVR SmoIyan la data de 02 noiembrie 2010, valabil pana la data de 02 noiembrie 2015, si la semnarea prezentului act reprezentata prin domnul MICHELE DRIGO, cetatean italian, nascut in Italia, Porto Gruaro (VE) la data de 13.12.1962, cu domiciliul in Italia, Treviso, Via Borgo Fiume 13/A, identificat cu Cartea de identitate nr. AR3124588, emisa de autoritatile din Treviso la data de 31.03.2009, valabila pana la data de 31.03.2019, potrivit protocolului din data de 23.07.2012, tradus si legalizat conform incheierii de legalizare a semnaturii traducatorului nr. 702 din 26.07.2012 la BNPA Filip Eugenia Rica si Filip Raluca, asistat la semnarea prezentului act de domnisoara BOSNEANU ANA MARIA, CNP 2851020297283, nascuta la data de 20.10.1985, in municipiul Bucuresti, sectorul 1, domiciliata in municipiul Buzau, str. Frasinet, bloc B10, sc. A, et. 3, ap. 13, judetul Buzau, identificata cu CI seria XZ nr. 458344, emisa de SPCLEP Buzau la data de 28.65.2010, traducator autorizat de Ministerul Justitiei cu nr. 31781 din data de 27.06.2011, pentru limba italiana, care mi-a tradus cuvant cu cuvant continutul acestui inscris, in limba italiana, concomitent cu citirea sa in

limba romana de catre notarul public, in calitate de actionar persoana juridica;

– S.C. TEGOLA ROMANIA - S.R.L., care detine un numar de 192.000 (unasutanouazecisidouamii) de actiuni cu drept de vot, reprezentand 20% din totalul drepturilor de vot, respectiv 20% din capitalul social al societatii, persoana juridica romana, cu sediul in mun. Buzau, Str. Plevnei nr. 5, judetul Buzau, inregistrata la Oficiul registrului comertului sub nr. J10/2016/14.06.1991, cu Codul de inregistrare fiscala RO 1149320 din 27.11.1992, reprezentata prin domnul STEFANESCU EUGEN, nascut la data de 07.06.1956, in comuna Schitu, judetul Olt, cu domiciliul in municipiul Buzau, Str. Pacii nr. 38, judetul Buzau, identificat cu Carte de identitate seria XZ nr. 492099, eliberata de SPCLEP Buzau la data de 16.03.2011, CNP 1560607100033, conform Hotararii adunarii generale a asociatilor nr. 896 din 26 iulie 2012, in calitate

de actionar persoana juridica,

cu un numar total de 960.000 de voturi exprimate (reprezentand 100% totalul drepturilor de vot, respectiv 100% capitalul social al societatii), din care 960.000 de voturi „pentruâ€reprezentand 100% numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, hotaraste:

Art. 1 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru

anul 2012.

Art. 2 Aproba desemnarea urmatoarelor persoane cu drept de reprezentare a

societatii in relatia cu orice banca, avand dreptul de a efectua orice operatiune bancara (depunere si ridicare de numerar, plati cu ordine de plata), de a deschide conturi curente la orice institutie bancara, putand dispune de conturile curente la orice institutie bancara si semna toate documentele necesare desfasurarii operatiunilor bancare mentionate astfel:

I. Stefanescu Eugen - semnatura unica; II. Florea Tudorica - semnatura unica;

III. Stefanescu Andrei si Plesu Tamara - semnaturi conjuncte.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata la Buzau, la sediul societatii, in

5 (cinci) exemplare originale, continand un numar de 3 (trei) pagini, astazi,

26.07.2012.

Societatea Comerciala BIO CORNER - S.R.L.

HOTARARE

din data de 16.07.2012 a adunarii generale extraordinare a asociatilor S.C. „BIO CORNERâ€- S.R.L.

Asociatii S.C. BIO CORNER - S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, sectorul 1, bd. Gen. Gh. Magheru nr. 7, camera 21, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/8716/2011, avand CUI 28881784, respectiv PANAITE-RACOVITA-JALOVA ROXANA-VALERIA, cetatean roman, nascuta la data de 8.10.1979 in mun. Turnu Magurele, jud. Teleorman, domiciliata in Bucuresti, sectorul 4, Aleea Slatioara nr. 1, bl. 12, sc. A, et. 3, ap. 14, posesoare a CI

24/43

seria RT nr. 733456 la data de 3.03.2010 de catre SPCEP S4 biroul nr. 2, CNP 2791008341712, detinand 50% din capitalul social total si

IGNAT RAZVAN, cetatean roman, nascut la data de 11.06.1978, in orasul Fieni, jud. Dambovita, domiciliat in orasul Fieni, jud. Dambovita, Str. Republicii nr. 40B, bl. Cl, et. 1, ap. 7, posesor al CI seria DD nr. 121719, eliberata de catre Oras Fieni la data de 29.07.2002, CNP 1780611150011, detinand 50% din capitalul social total, in sedinta extraordinara din data de 16.07.2012, au hotarat in unanimitate urmatoarele:

1. Majorarea capitalului social al societatii prin cooptarea unui nou asociat,

in persoana dlui RACOVITA JALOVA VOINEA ROBERT-MIHAI, cetatean roman, nascut la 14.08.1977, in mun. Turnu Magurele, jud. Teleorman, domiciliat in mun. Bucuresti, sectorul 5, str. Nasaud nr. 7, bl. 23, sc. 2, et. 4, ap. 55, posesor al CI seria RD nr. 509363/SPCEP S5 biroul 2/18.01.2007, CNP 1770814341696, cu aportul propriul al acestui nou asociat in suma de 50 lei, reprezentand 5 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei. Urmare a majorarii capitalului social prin cooptarea unui nou asociat cu aportul propriul al acestui nou asociat in suma de 50 lei, noua structura de capital se modifica dupa cum urmeaza (art. 6 din Actul Constitutiv):

Capitalul social subscris este in valoare de 250 lei numerar. Capitalul social este impartit in 25 de parti sociale egale, de cate 10 lei fiecare. Capitalul social, subscris si varsat in intregime este detinut de: PANAITE-

RACOVITA-JALOVA ROXANA-VALERIA - 10 parti sociale, in valoare de 100 lei, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, reprezentand 40% din capitalul social total; IGNAT RAZVAN - 10 parti sociale, in valoare de 100 lei, numerotate de la 11 la

20 inclusiv, reprezentand 40% din capitalul social total; RACOVITA JALOVA VOINEA

ROBERT-MIHAI - 5 parti sociale, in valoare de 50 lei, numerotate de la 21 la 25

inclusiv, reprezentand 20% din capitalul social total. Participarea la beneficii si pierderi este proportionala cu capitalul social detinutâ€.

2. Numirea in functia de administrator a domnului RACOVITA JALOVA VOINEA ROBERT-

MIHAI pentru un mandat de 4 ani cu puteri depline.

“

Societatea Comerciala CRIVALEX TRADE - S.R.L.

HOTARAREA NR. 119/3.08.2012

Subsemnatii, MIHU VALENTIN NICOLAE si CHIRIAC GEORGE BOGDAN, in calitate de asociati, ce detin intregul capital social, in unanimitate, am hotarat

urmatoarele:

– Cesionarea in conditiile art. 202 alin. (1) din Legea 31/1990 a partilor sociale in valoare de 150.000 lei detinute de catre asociatul MIHU VALENTIN NICOLAE catre celalalt asociat, CHIRIAC GEORGE BOGDAN, in conditiile

contractului de cesiune incheiat in acest sens.

Asociatul cedent pierde astfel calitatea de asociat al societatii.

– Capitalul social in valoare de 300.000 lei, divizat in 30.000 p.s. a cate

10

lei fiecare va apartine asociatului unic CHIRIAC GEORGE BOGDAN.

– Revocarea din functia de administrator a asociatului MIHU VALENTIN

 

NICOLAE.

– Actualizarea actului constitutiv, ca urmare a modificarii acestuia.

actului constitutiv, ca urmare a modificarii acestuia. Societatea Comerciala EUROSCAN TRANSPORT - S.R.L. HOTARAREA
actului constitutiv, ca urmare a modificarii acestuia. Societatea Comerciala EUROSCAN TRANSPORT - S.R.L. HOTARAREA

Societatea Comerciala EUROSCAN TRANSPORT - S.R.L.

HOTARAREA NR. 2/20.04.2012

Subsemnatii Toganel Constantin, domiciliat in Tg. Mures, Str. Viitorului nr. 2, ap. 13, legitimat cu C.I. seria MS nr. 167186, emisa de Tg. Mures la data de 6.12.2002, CNP 1681108264416, in calitate de asociat cesionar, si Moldovan Adriana, domiciliata in Sancraiu de Mures, str. Delureni nr. 29F, legitimata cu C.I. seria MS nr. 136894, emisa de Tg. Mures la data de

25/43

25.04.2002, CNP 2661208264386, in calitate de asociat cedent, ai S.C. EUROSCAN TRANSPORT - S.R.L., cu datele de identificare din antet, emitem urmatoarea hotarare:

Articolul 1

Asociatul cedent Moldovan Adriana, cesioneaza la valoarea nominala toate cele 2.500 parti sociale detinute, asociatului cesionar Toganel Constantin. Ca urmare a cesiunii, asociatul Moldovan Adriana se retrage din societate, iar asociatul Toganel Constantin devine asociat unic, detinand 5.000 parti sociale, la valoarea nominala de 10 lei fiecare, reprezentand 100% capitalul social.

Articolul 2

Se revoca din functie administratorul Moldovan Adriana, incepand cu data semnarii prezentei hotarari.

Articolul 3

Se imputerniceste Maris Florin Adrian, legitimat cu C.I. seria MS nr. 604044 emisa de Tg. Mures la data de 10.02.2011, sa depuna si sa ridice la O.R.C. Mures actele necesare inregistrarii prezentei hotarari. Redactat in 4 (patru) exemplare azi, 20.04.2012.

Societatea Comerciala A B C IRIS - S.R.L.

HOTARAREA NR. 01/30.07.2012

a asociatului unic al S.C. A B C IRIS - S.R.L., cu sediul in mun. Oradea, bd. Stefan cel Mare nr. 130, bl. AN 41, parter, jud. Bihor, J05/546/2011, CUI 28250147

Subsemnatul GAVRIS IONEL MUGUREL, domiciliat in satul Santandrei, com. Santandrei, Str. Facliei nr. 3, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 657364, eliberat de SPCLEP Oradea la data de 11.01.2010, CNP 1751203054673, in calitate de asociat unic al societatii, am hotarat:

Articolul 1

Majorarea capitalului social cu suma de 20 lei, prin aport subscris si varsat in numerar, reprezentand 2 parti sociale prin cooptarea unui nou asociat in persoana domnului ELES CSABA SEBASTIAN NICOLAE, cetatean roman, nascut la data de 27.05.1977 in Oradea, jud. Bihor, domiciliat in loc. Oradea, str. Moreni nr. 2, ap. 23, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 490952, eliberat de SPCLEP Oradea la data de 16.04.2007, CNP 1770527054761, care devine asociat cu toate drepturile si obligatiile prevazute de actul constitutiv, insusindu-si prevederile actului constitutiv si este numit in functia de administrator.

Articolul 2

In urma modificarii capitalul social in valoare de 420 lei va fi distribuit

astfel:

– GAVRIS IONEL MUGUREL va detine un nr. de 40 parti sociale, in valoare de

400 lei, reprezentand 95,2381% din capitalul social al societatii;

– ELES CSABA SEBASTIAN NICOLAE va detine un nr. de 2 parti sociale, in

valoare de 20 lei, reprezentand 4,7619% din capitalul social al societatii.

Articolul 4

Revocarea dlui GAVRIS IONEL MUGUREL din functia de administrator, care raspunde pentru toate operatiunile financiar-contabile decurgand din activitatea de administrare si conducere operativa a societatii efectuate in numele si pe seama societatii, pe perioada cat a detinut calitatea de administrator.

26/43

Articolul 5

Adoptarea unui act constitutiv actualizat. Redactat in 5 ex.

Societatea Comerciala VALGAB PATY - S.R.L.

HOTARAREA NR. 2/2012

la actul constitutiv al societatii

Subsemnatii CARAPITI VALENTINA si CARAPITI GABRIEL GEORGE - asociati in cadrul societatii comerciale sus mentionata, am hotarat:

Majorarea capitalului social cu 100.000 lei din imprumuturi societate de catre Carapiti Valentina. Creanta este certa, lichida si exigibila. Suma nu provine din reevaluari de patrimoniu sau alte facilitati. Capitalul social total va fi de 100.200 lei, se divide in 10.020 parti sociale a 10 lei fiecare si va fi impartit pe asociati astfel: 100.190 lei - 10.019 parti sociale Carapiti Valentina si 10 lei - 1 parte sociala Carapiti Gabriel George. Participarea la profit si pierderi va fi in proportie de 99% pentru Carapiti Valentina si 1% pentru Carapiti Gabriel George. Se completeaza obiectul de activitate cu: 5630 - baruri si alte activitati de servire a bauturilor. Renuntam la activitatea de la codurile: 9200 - activitati de jocuri de noroc si pariuri; 9312 - activitati ale cluburilor sportive.

noroc si pariuri; 9312 - activitati ale cluburilor sportive. Societatea Comerciala LINGNER CO - S.R.L. HOTARARE
noroc si pariuri; 9312 - activitati ale cluburilor sportive. Societatea Comerciala LINGNER CO - S.R.L. HOTARARE

Societatea Comerciala LINGNER CO - S.R.L.

HOTARARE NR. 1/02.08.2012

a A.G.A.

Subsemnatul ALEXA OVIDIU MARIUS, cu domiciliul in Cluj-Napoca, str. Gruia nr. 58, bl. B3, ap. 2, judetul Cluj, avand CI seria KX nr. 732645, eliberat de SPCLEP Cluj, la 06.04.2010, CNP 1751006120717, in calitate de asociat unic al S.C. LINGNER CO - S.R.L., CUI 16862592, J12/3762/2004, cu sediul social in Cluj- Napoca, str. Gruia nr. 58, bl. B3, ap. 2, judetul Cluj, am hotarat dizolvarea voluntara a societatii conform art. 235 din Legea nr. 31/1990. Cluj Napoca, 2.08.2012.

art. 235 din Legea nr. 31/1990. Cluj Napoca, 2.08.2012. Societatea Comerciala TRANS CONSTRUCT ADELA - S.R.L.
art. 235 din Legea nr. 31/1990. Cluj Napoca, 2.08.2012. Societatea Comerciala TRANS CONSTRUCT ADELA - S.R.L.

Societatea Comerciala TRANS CONSTRUCT ADELA - S.R.L.

HOTARAREA NR. 1

din 01.08.2012 la actul constitutiv al S.C. TRANS CONSTRUCT ADELA - S.R.L.

Incheiata azi, 01.08.2012, la sediul societatii, la care au participat Chirila Adela Ionela si Simut Ana, care au hotarat:

Cooptarea in societate prin majorarea capitalului social cu 10 lei, reprezentand 1 parte sociala a lui Simut Ana, cetatean roman, nascut la data de 03.07.1941, in Hotar, com. Tetchea, jud. Bihor, domiciliat in satul Hotar, com. Tetchea, nr. 266, jud. Bihor, BI-DS-664996/16.04.1988/Consiliul Popular Hotar, jud. Bihor, CNP 2410703050024. In urma acestor modificari capitalul social este de 210 lei compus din 21 parti sociale fiecare in valoare de 10 lei o parte sociala si are urmatoarea

structura:

– Chirila Adela Ionela va detine un capital social in valoare de 200 lei, adica 20 parti sociale in valoare de 10 lei fiecare parte sociala, avand de la

societate beneficii/pierderi de 95%;

–Â

Simut Ana va detine un capital social in valoare de 10 lei, adica 1 parte

27/43

sociala in valoare de 10 lei fiecare parte sociala, avand de la societate

beneficii/pierderi de 5%.

Astfel Chirila Adela Ionela devine din asociat unic in calitate de asociat.

Societatea Comerciala KP SIGUSI - S.R.L.

HOTARAREA NR. 04/03.04.2012

a AGA

SUBSEMNATII: PECSI FRANCISC, cetatean roman, nascut in Corunca, jud. Mures, la data de 25.09.1946, domiciliat in Corunca, nr. 119, jud. Mures, identificat cu

CI seria MS nr. 262194, eliberata de Pol. Tg-Mures, la data de 28.05.2004, CNP

1460925191321, KASZAS LASZLO, cetatean ungar, nascut in Budapesta, Ungaria, la

data de 15.03.1968, domiciliat in 2045-Torokbalint, str. Kossuth Lajos nr. 18, ap. 2, Ungaria, identificat cu PA, seria ZF nr. 816859, eliberat de Autoritatile Ungare, la data de 06.05.2003 si OLAG FEDIR, cetatean ucrainean, nascut in Ukraina, la data de 22.06.1985, domiciliat in Ujgorod, str. Leszna nr. 6, Ukraina, identificat cu PA nr. EC958083, eliberat de Autoritatile din Ucraina la data de 19.02.2007 in calitate de asociat unic al SC KP SIGUSI - S.R.L., hotarasc urmatoarele modificari aduse Actului Constitutiv al societatii:

Art. 1) Se retrag din societate asociatii cedenti PECSI FRANCISC si KASZAS LASZLO, care vor ceda toate partile sociale pe care le detin, la valoarea lor nominala, catre asociatul cesionar OLAG FEDIR.

Ca

urmare a cesionarii partilor sociale, aportul asociatului la capitalul social

de

250 RON va fi: OLAG FEDIR detine 25 parti sociale in valoare de 10 RON

fiecare, adica 100%.

Art. 2) Se modifica durata de valabilitate a sediului social, pana la 01.06.2012, pe baza Actului aditional nr. 1/01.02.2012 la Contractul de comodat din 15.14.2009. Prezentul act este incheiat sub semnatura privata, va fi depus la ORC Mures, pentru indeplinirea cuvenitelor conditii de forma si publicitate si este urmat

de Contractul de cesiune si Actul Constitutiv actualizat. Restul clauzelor

actului constitutiv raman neschimbate. Tehnoredactat in 3 (trei) exemplare azi 03.04.2012.

Tehnoredactat in 3 (trei) exemplare azi 03.04.2012. Societatea Comerciala B.V.G. STARCOM - S.R.L. HOTARAREA NR.
Tehnoredactat in 3 (trei) exemplare azi 03.04.2012. Societatea Comerciala B.V.G. STARCOM - S.R.L. HOTARAREA NR.

Societatea Comerciala B.V.G. STARCOM - S.R.L.

HOTARAREA NR. 5

din data de 2.08.2012 a adunarii generale a asociatilor S.C. B.V.G. STARCOM - S.R.L.

Adunarea generala a asociatilor in prezenta:

– dlui BATRINU VIRGIL, de cetatenie romana, nascut la data de 16/11/1967, in Gologanu, judetul Vrancea, domiciliat in satul Gologanu, com. Gologanu (desprinsa din com. Milcovul), judetul Vrancea, CNP 1671116390687, identificat

cu Cl seria VN nr. 110769, eliberata de Politia Focsani la data de 25/07/2002,

detinand un numar de 150 parti sociale, reprezentand 50% din capitalul social al

societatii,

– dnei BATRINU GINA, de cetatenie romana, nascuta la data de 7/09/1971, in Gologanu, judetul Vrancea, domiciliata in satul Gologanu, com. Gologanu, judetul Vrancea, CNP 2711007390681, identificata cu Cl seria VN nr. 292544, eliberata de SPCLEP Focsani la data de 6/09/2007, detinand un numar de 150 parti sociale,

reprezentand 50% din capitalul social al societatii,

legal si statutar convocata, in baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, hotaraste:

Art. 1 Dizolvarea si lichidarea simultana a S.C. B.V.G. STARCOM - S.R.L., in temeiul art. 235 si art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

28/43

Articolul 2

Declara ca societatea nu are creditori si detine urmatorul activ:

– autoturism marca DACIA 1307 PICK-UP FT, serie motor 033589, numar de identificare UU1D1F719W2697885 si numar de inmatriculare VN-02-REW, conform

cartii de identitate a vehiculului seria C nr. 203631.

cartii de identitate a vehiculului seria C nr. 203631. Articolul 3 Urmare a faptului ca nu

Articolul 3

Urmare a faptului ca nu exista creditori, asociatii au hotarat ca activul ramas in urma lichidarii sa revina asociatului BATRINU VIRGIL.

Articolul 4

Restul prevederilor din actul constitutiv raman neschimbate pana la data radierii societatii.

Societatea Comerciala DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT JUDETEAN - S.R.L.

HOTARAREA NR. 104/2012

incheiata azi, 31.07.2012

JUDETUL CONSTANTA, in calitate de Asociat Unic al S.C. Domeniul Public si Privat Judetean - S.R.L. reprezentat de Presedintele Consiliului Judetean, in persoana domnului Nicusor Daniel Constantinescu, a hotarat:

Articolul 1

Majorarea capitalului social cu suma de 1.000.000,00 lei numerar, conform HCJ nr. 38/06.02.2012. Capitalul social total dupa majorare este de 28.554.600 lei, divizat in 2.855.460 parti sociale a 10 lei, care apartin asociatului unic JUDETUL CONSTANTA reprezentat de Presedintele Consiliului Judetean Constanta, dl Nicusor Daniel Constantinescu. Prezentul inscris a fost redactat astazi, 31.07.2012, intru-un numar de 5 (cinci) exemplare.

Societatea Comerciala MAGDOLL REGAL - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale MAGDOLL REGAL - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 4, strada Cuza Voda nr. 56, corp A+B, etaj 1, ap. 2, inregistrata sub nr. J40/3469/2012, cod unic de inregistrare 29975089, care a fost inregistrat sub nr. 709302 din 18.07.2012.

care a fost inregistrat sub nr. 709302 din 18.07.2012. Societatea Comerciala TRUE CLUB - S.R.L. NOTIFICARE
care a fost inregistrat sub nr. 709302 din 18.07.2012. Societatea Comerciala TRUE CLUB - S.R.L. NOTIFICARE

Societatea Comerciala TRUE CLUB - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale TRUE CLUB - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, Str. Franceza nr. 52, subsol, inregistrata sub nr. J40/11976/2011, cod unic de inregistrare 29194940, care a fost inregistrat sub nr. 725981 din 1.08.2012.

29/43

Societatea Comerciala BYBLOV COSMOPOLITAN - S.R.L

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale BYBLOV COSMOPOLITAN - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, str. Theodor Sperantia nr. 125, inregistrata sub nr. J40/9125/2011, cod unic de inregistrare 28922965, care a fost inregistrat sub nr. 725362 din 01.08.2012.

Societatea Comerciala ANTONIO & SOPHIE BOUTIQ - S.R.L.

Societatea Comerciala ANTONIO & SOPHIE BOUTIQ - S.R.L.

Societatea Comerciala ANTONIO & SOPHIE BOUTIQ - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale ANTONIO & SOPHIE BOUTIQ - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Roma nr. 42A, etaj, inregistrata sub nr. J40/4442/2010, cod unic de inregistrare 26852006, care a fost inregistrat sub nr. 724511 din 31.07.2012.

sub nr. J40/4442/2010, cod unic de inregistrare 26852006, care a fost inregistrat sub nr. 724511 din
sub nr. J40/4442/2010, cod unic de inregistrare 26852006, care a fost inregistrat sub nr. 724511 din

Societatea Comerciala GOTIQ CRIS - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale GOTIQ CRIS - S.R.L., cu sediul in loc. Campina, municipiul Campina, str. Gheorghe Doja nr. 4, judetul Prahova, inregistrata sub nr. J29/1063/2006, cod unic de inregistrare 18664273, care a fost inregistrat sub nr. 538070 din 17.08.2012.

sub nr. J29/1063/2006, cod unic de inregistrare 18664273, care a fost inregistrat sub nr. 538070 din
sub nr. J29/1063/2006, cod unic de inregistrare 18664273, care a fost inregistrat sub nr. 538070 din

Societatea Comerciala CICAVIEN - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale CICAVIEN - S.R.L., cu sediul in loc. Targoviste, municipiul Targoviste, Str. Fluturilor, bloc 39A, ap. 23, judetul Dambovita, inregistrata sub nr. J15/907/1992, cod unic de inregistrare 930755, care a fost inregistrat sub nr. 509410 din 4.05.2012.

Societatea Comerciala TCI GRUP SO - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale TCI GRUP SO - S.R.L., cu sediul in satul Finta Mare, comuna Finta, judetul Dambovita, inregistrata sub nr. J15/957/2006, cod unic de inregistrare 19026150, care a fost inregistrat sub nr. 509391 din 4.05.2012.

30/43

30/43
30/43

Societatea Comerciala NEW FACE MODELS - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale NEW FACE MODELS - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 4, str. Slobozia nr. 3, inregistrata sub nr. J40/16807/2004, cod unic de inregistrare 16856736, care a fost inregistrat sub nr. 725952 din 01.08.2012.

Societatea Comerciala ROCA COM - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale ROCA COM - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, bd. Pache Protopopescu nr. 36, inregistrata sub nr. J40/631/1991, cod unic de inregistrare 45100, care a fost inregistrat sub nr. 724278 din 31.07.2012.

Societatea Comerciala ITALY SIG PAN - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mures notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale ITALY SIG PAN -

S.R.L., cu sediul in loc. Sighisoara, municipiul Sighisoara, Strada Stefan Octavian Iosif nr. 25, ap. 3, judetul Mures, inregistrata sub nr. J26/1087/1994, cod unic de inregistrare 6525301, care a fost inregistrat sub nr. 513503 din

17.04.2012.

Societatea Comerciala PARKING EXPERTS - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale PARKING EXPERTS - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, bd. Dacia nr. 56, bloc corp A, etaj P, ap. camera 4, inregistrata sub nr. J40/16510/2007, cod unic de inregistrare 22353160, care a fost inregistrat sub nr. 723296 din data de 31.07.2012.

Societatea Comerciala SURUB PROD - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mures notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale SURUB PROD - S.R.L., cu sediul in loc. Targu Mures, municipiul Targu Mures, str. Gheorghe Doja nr.

31/43

145/A, judetul Mures, inregistrata sub nr. J26/1615/1994, cod unic de inregistrare 6823286, care a fost inregistrat sub nr. 513793 din 19.04.2012.

sub nr. J26/1615/1994, cod unic de inregistrare 6823286, care a fost inregistrat sub nr. 513793 din
sub nr. J26/1615/1994, cod unic de inregistrare 6823286, care a fost inregistrat sub nr. 513793 din

Societatea Comerciala NID CLEANING - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale NID CLEANING - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 5, str. Spataru Preda nr. 20, bloc 97A, scara 3, etaj 3, ap. 82, inregistrata sub nr. J40/18726/2006, cod unic de inregistrare 19211572, care a fost inregistrat sub nr. 725739 din 01.08.2012.

Societatea Comerciala WARESO PROD - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale WARESO PROD - S.R.L., cu sediul in loc. Suceava, municipiul Suceava, Calea Obcinilor, bloc 3, ap. parter, judetul Suceava, inregistrata sub nr. J33/300/1993, cod unic de inregistrare 3528060, care a fost inregistrat sub nr. 524155 din 31.07.2012.

Societatea Comerciala INOVATIVE SOFTWARE TECHNOLOGY - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale INOVATIVE SOFTWARE TECHNOLOGY - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 5, str. Novaci nr. 7, bloc P52, scara 2, etaj 6, ap. 53, inregistrata sub nr. J40/4448/2010, cod unic de inregistrare 26344474, care a fost inregistrat sub nr. 725529 din 1.08.2012.

care a fost inregistrat sub nr. 725529 din 1.08.2012. Societatea Comerciala BRB SERV COMPANY - S.R.L.
care a fost inregistrat sub nr. 725529 din 1.08.2012. Societatea Comerciala BRB SERV COMPANY - S.R.L.

Societatea Comerciala BRB SERV COMPANY - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actu1ui constitutiv al Societatii Comerciale BRB SERV COMPANY - S.R.L., cu sediul in loc. Navodari, orasul Navodari, Str. Garii nr. 27, judetul Constanta, inregistrata sub nr. J13/2969/2007, cod unic de inregistrare 22352105, care a fost inregistrat sub nr. 556758 din 03.08.2012.

actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale BIO CORNER - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, bd. Gen. Gh. Magheru nr. 7, parter, camera 21, inregistrata sub nr. J40/8716/2011, cod unic de inregistrare 28881784, care

a

fost inregistrat sub nr. 725387 din 01.08.2012.

32/43

Societatea Comerciala ARGELA UNIVERSAL - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale ARGELA UNIVERSAL - S.R.L., cu sediul in satul Argel, comuna Moldovita, comuna Moldovita nr. 174, judetul Suceava, inregistrata sub nr. J33/77/1995, cod unic de inregistrare 6956436, care a fost inregistrat sub nr. 523626 din 26.07.2012.

Societatea Comerciala RAPHAEL DISTRIBUTION - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comertului Ilfov de pe langa Tribunalul Ilfov notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului

actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale RAPHAEL DISTRIBUTION

- S.R.L., cu sediul in satul Tunari, comuna Tunari, Calea Bucuresti nr. 4,

Centru Comercial, etaj 1, judetul Ilfov, inregistrata sub nr. J23/631/2006, cod unic de inregistrare 18526513, care a fost inregistrat sub nr. 512340 din

05.04.2012.

Societatea Comerciala DRALOG - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comertului Ilfov de pe langa Tribunalul Ilfov notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale DRALOG - S.R.L., cu sediul in loc. Magurele, orasul Magurele, Str. Atomistilor nr. 409, localitatea Magurele, Pavilionul Central, camera 20, etaj 2, judetul Ilfov, inregistrata sub nr. J23/979/2010, cod unic de inregistrare 13703282, care a fost inregistrat sub nr. 510465 din 27.03.2012.

Societatea Comerciala TNP GLOBAL & PARTNERS - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale TNP GLOBAL & PARTNERS - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 6, Aleea Dealul Macinului nr. 2, bloc A41, scara A, etaj P, ap. 1, inregistrata sub nr. J40/3735/2010, cod unic de inregistrare 26760808, care a fost inregistrat sub nr. 713711 din 20.07.2012.

33/43

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale VADENT - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 6, Drumul Taberei nr. 10, bloc D1, scara A, etaj P, ap. 3, inregistrata sub nr. J40/15669/1991, cod unic de inregistrare 1586405, care a fost inregistrat sub nr. 721335 din 27.07.2012.

Societatea Comerciala BALANTA PROD - S.R.L. NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J40/17126/1994 COD UNIC DE INREGISTRARE 6355460 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 725906/01.08.2012

REZOLUTIA NR. 579553/03.08.2012

Pronuntata in sedinta din data de 3.08.2012 Persoana desemnata conform O.U.G. nr. 116/2009, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010 - Ciolan Carmen Pe rol fiind solutionarea cererii de radiere nr. 725906 din data 01.08.2012 pentru BALANTA PROD - S.R.L., cod unic de inregistrare: 6355460, numar de ordine in registrul comertului: J40/17126/1994. PERSOANA DESEMNATA Asupra cererii de fata:

Prin cererea inregistrata sub nr. 725906 din 01.08.2012 s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a mentiunii cu privire la radierea BALANTA PROD - S.R.L. In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in opisul inclus in cererea de radiere. Examinand inscrisurile mentionate persoana desemnata, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu art. 1, 2 si 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 26/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere de radiere. Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:

Admite cererea de radiere asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a radierii firmei BALANTA PROD - S.R.L., cu datele de identificare mai sus mentionate. Motivul radierii este dizolvare si lichidare. Dispune publicarea prezentei rezolutii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Executorie de drept. Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Bucuresti, in conditiile art. 6, alin. (3) - (5) si urmatoarele din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010. Pronuntata in sedinta din data de: 03.08.2012.

Societatea Comerciala NEW WORLD - S.R.L. NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J33/318/2007 COD UNIC DE INREGISTRARE 21186470 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL SUCEAVA DOSAR NR. 513825/07.05.2012

34/43

REZOLUTIA NR. 503808/09.05.2012

Pronuntata in sedinta din data de 09.05.2012 Directorul ORCT Suceava - Vartic Catalina-Elena Pe rol fiind solutionarea cererii de inregistrare nr. 513825 din data de 07.05.2012 formulata de asociat MIHALESCU ELENA, prin care se solicita inscrierea in registrul comertului a unor mentiuni cu modificari referitoare la:

suspendare activitate firma de la 29.04.2012 pana la 28.04.2015, pentru NEW WORLD - S.R.L., cod unic de inregistrare: 21186470, numar de ordine in registrul comertului: J33/318/2007. DIRECTORUL Asupra cererii de fata:

Prin cererea inregistrata sub nr. 513825 din data de 07.05.2012 s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a unor modificari referitoare la:

suspendare activitate firma de la 29.04.2012 pana la 28.04.2015. In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in cererea de inregistrare. Examinand inscrisurile mentionate directorul, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu art. 1, 2 si 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare; urmeaza a admite prezenta cerere privind inregistrarea in registrul comertului a modificarilor solicitate. Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:

Admite cererea de inregistrare asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor cu privire la: suspendare activitate firma de la 29.04.2012 pana la 28.04.2015 si potrivit datelor din: Hotararea adunarii generale a asociatilor nr. 1 din 29.04.2012. Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei rezolutii. Executorie de drept. Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Suceava in conditiile art. 6 alin. (3)-(5) si urmatoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010. Pronuntata in sedinta din data de: 09.05.2012.

nr. 84/2010. Pronuntata in sedinta din data de: 09.05.2012. Societatea Comerciala VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER - S.A.
nr. 84/2010. Pronuntata in sedinta din data de: 09.05.2012. Societatea Comerciala VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER - S.A.

Societatea Comerciala VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER - S.A. NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J40/1945/2008 COD UNIC DE INREGISTRARE 23207014 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 725992/01.08.2012

REZOLUTIA NR. 580040/03.08.2012

Pronuntata in sedinta din data de 3.08.2012 Persoana desemnata conform O.U.G. nr. 116/2009, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010 - Ciolan Carmen Pe rol fiind solutionarea cererii de depunere si mentionare acte nr. 725992 din data 01.08.2012 pentru Societatea VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER - S.A., cod unic de inregistrare: 23207014, numar de ordine in registrul comertului:

J40/1945/2008.

PERSOANA DESEMNATA Asupra cererii de fata:

Prin cererea, inregistrata sub nr. 725992, din data de 01.08.2012 s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a depunerii urmatoarelor acte: Contract de mandat din 01.08.2012. Examinand inscrisurile mentionate, persoana desemnata, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate prevederile O.U.G. 116/2009,

35/43

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu dispozitiile

Legii 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza

a admite prezenta cerere de depunere mentionare acte.

Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:

Admite cererea de depunere si mentionare acte asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a depunerii urmatoarelor acte:

Contract de mandat din 01.08.2012. Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei rezolutii. Executorie de drept. Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Bucuresti, in conditiile art. 6, alin. (3) - (5) si urmatoarele din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010. Pronuntata in sedinta din data de 3.08.2012.

Societatea Comerciala TEKMA ROM - S.R.L. NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J40/6312/1997 COD UNIC DE INREGISTRARE 6604146 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 725911/01.08.2012

REZOLUTIA NR. 579593/3.08.2012

Pronuntata in sedinta din data de 3.08.2012 Persoana desemnata conform O.U.G. nr. 116/2009, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010 - Maglasu Cornelia Pe rol fiind solutionarea cererii de radiere nr. 725911 din data 01.08.2012 pentru TEKMA ROM - S.R.L., cod unic de inregistrare: 6604146, numar de ordine in registrul comertului: J40/6312/1997. PERSOANA DESEMNATA Asupra cererii de fata:

Prin cererea inregistrata sub nr. 725911 din 01.08.2012 s-a solicitat

inregistrarea in registrul comertului a mentiunii cu privire la radierea TEKMA ROM - S.R.L. In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in opisul inclus in cererea de radiere. Examinand inscrisurile mentionate persoana desemnata, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu art. 1, 2 si 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 26/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere de radiere. Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:

Admite cererea de radiere asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a radierii firmei TEKMA ROM - S.R.L., cu datele de identificare mai sus mentionate. Motivul radierii este dizolvare si lichidare. Dispune publicarea prezentei rezolutii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea

a IV-a.

Executorie de drept. Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Bucuresti, in conditiile art. 6, alin. (3)-(5) si urmatoarele din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010. Pronuntata in sedinta din data de: 03.08.2012.

36/43

COD UNIC DE INREGISTRARE 1554489 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 726010/1.08.2012

REZOLUTIA NR. 579990/3.08.2012

Pronuntata in sedinta din data de 3.08.2012 Persoana desemnata conform O.U.G. nr. 116/2009, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010 - Ciolan Carmen Pe rol fiind solutionarea cererii de radiere nr. 726010 din data 01.08.2012 pentru A.T.U. - S.R.L., cod unic de inregistrare: 1554489, numar de ordine in registrul comertului: J40/1410/1991. PERSOANA DESEMNATA Asupra cererii de fata:

Prin cererea inregistrata sub nr. 726010 din 01.08.2012 s-a solicitat

inregistrarea in registrul comertului a mentiunii cu privire la radierea A.T.U.

- S.R.L.

In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in opisul inclus in cere rea de radiere. Examinand inscrisurile mentionate, persoana desemnata, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu art. 1,2 si 6 din O.U.G nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 26/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere de radiere. Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:

Admite cererea de radiere asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a radierii firmei A.T.U. - S.R.L., cu datele de identificare mai sus mentionate. Motivul radierii este dizolvare. Dispune publicarea prezentei rezolutii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea

a IV-a.

Executorie de drept. Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Bucuresti, in conditiile art. 6, alin. (3) - (5) si urmatoarele din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010. Pronuntata in sedinta din data de 03.08.2012.

Societatea Comerciala GARANT EXPERT CONSTRUCT - S.R.L. NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J40/6819/2007 COD UNIC DE INREGISTRARE 15815452 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 726078/01.08.2012

REZOLUTIA NR. 579988/03.08.2012

Pronuntata in sedinta din data de 3.08.2012 Persoana desemnata conform O.U.G. nr. 116/2009, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010 - Ciolan Carmen Pe rol fiind solutionarea cererii de radiere nr. 726078 din data 01.08.2012 pentru GARANT EXPERT CONSTRUCT - S.R.L., cod unic de inregistrare: 15815452, numar de ordine in registrul comertului: J40/6819/2007. PERSOANA DESEMNATA Asupra cererii de fata:

Prin cererea inregistrata sub nr. 726078 din 01.08.2012 s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a mentiunii cu privire la radierea GARANT EXPERT CONSTRUCT - S.R.L. In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in opisul inclus in

37/43

cererea de radiere. Examinand inscrisurile mentionate, persoana desemnata, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu art. 1, 2 si 6 din O.U.G nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 26/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere de radiere. Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:

Admite cererea de radiere asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a radierii firmei GARANT EXPERT CONSTRUCT - S.R.L., cu datele de identificare mai sus mentionate. Motivul radierii este dizolvare si lichidare.

Dispune publicarea prezentei rezolutii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea

a IV-a.

Executorie de drept. Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Bucuresti, in conditiile art. 6, alin. (3) - (5) si urmatoarele din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010. Pronuntata in sedinta din data de 03.08.2012.

Societatea Comerciala MOBIVAL - S.R.L. NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J39/1277/1994 COD UNIC DE INREGISTRARE 6703484 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL VRANCEA DOSAR NR. 512309/6.08.2012

REZOLUTIA NR. 504907/7.08.2012

Pronuntata in sedinta din data de 7.08.2012 Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vrancea - Mihalceanu Ciprian

Pe rol fiind solutionarea cererii de radiere nr. 512309 din data de 6.08.2012 pentru MOBIVAL - S.R.L., cod unic de inregistrare: 6703484, numar de ordine in registrul comertului: J39/1277/1994.

DIRECTORUL

Asupra cererii de fata:

Prin cererea inregistrata sub nr. 512309 din 6.08.2012 s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a mentiunii cu privire la radierea MOBIVAL

- S.R.L.

In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in opisul inclus in

cererea de radiere. Examinand inscrisurile mentionate directorul, constatand ca sunt indeplinite

cerintele legale, in conformitate cu art. 1, 2 si 6 din O.U.G nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere de radiere. Pentru aceste motive in conditiile legii dispune:

Admite cererea de radiere asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a radierii firmei MOBIVAL - S.R.L., cu datele de identificare mai sus mentionate. Motivul radierii este art. 235 din L. 31/1990. Dispune publicarea prezentei rezolutii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea

a IV-a.

Executorie de drept. Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Vrancea, in conditiile

art. 6, alin. (3) - (5) si urmatoarele din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010. Pronuntata in sedinta din data de 7.08.2012.

38/43

Societatea Comerciala MACROMEX MERCHANDISING - S.R.L. NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J40/1219/2008 COD UNIC DE INREGISTRARE 23141939 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 725492/1.08.2012

REZOLUTIA NR. 579667/3.08.2012

Pronuntata in sedinta din data de 3.08.2012 Persoana desemnata conform O.U.G. nr. 116/2009, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010 - Maglasu Maria Cornelia Pe rol fiind solutionarea cererii de depunere si mentionare acte nr. 725492 din data 1.08.2012 pentru societatea MACROMEX MERCHANDISING - S.R.L., cod unic de inregistrare: 23141939, numar de ordine in registrul comertului: J40/1219/2008. PERSOANA DESEMNATA Asupra cererii de fara:

Prin cererea, inregistrata sub nr. 725492 din data de 1.08.2012, s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a depunerii urmatoarelor acte: proiect de fuziune din 27.07.2012. Examinand inscrisurile mentionate, persoana desemnata, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu dispozitiile Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere de depunere mentionare acte. Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:

Admite cererea de depunere si mentionare acte asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a depunerii urmatoarelor acte:

proiect de fuziune din 27.07.2012. MACROMEX MERCHANDISING - S.R.L. a optat pentru publicitatea efectuata prin intermediul propriei pagini de web: www.macromexmerchandising.proiectfuziuni- grupmacromex.ro, in conformitate si cu respectarea prevederilor art. 242 alin. 2 indice 1 din Legea 31/1990. Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei rezolutii. Executorie de drept. Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Bucuresti, in conditiile art. 6 alin. (3)-(5) si urmatoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010. Pronuntata in sedinta din data de 3.08.2012.

Societatea Comerciala VALCOR VIOSTEL - S.R.L. NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J39/965/2006 COD UNIC DE INREGISTRARE 19991478 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL VRANCEA DOSAR NR. 512403/7.08.2012

REZOLUTIA NR. 504930/8.08.2012

Pronuntata in sedinta din data de 8.08.2012 Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vrancea - Mihalceanu Ciprian Pe rol fiind solutionarea cererii de radiere nr. 512403 din data de 7.08.2012 pentru VALCOR VIOSTEL - S.R.L., cod unic de inregistrare 19991478, numar de ordine in registrul comertului J39/965/2006. DIRECTORUL

39/43

Asupra cererii de fata:

Prin cererea inregistrata sub nr. 512403 din 7.08.2012 s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a mentiunii cu privire la radierea VALCOR VIOSTEL - S.R.L. In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in opisul inclus in cererea de radiere. Examinand inscrisurile mentionate, directorul, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu art. 1, 2 si 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere de radiere. Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:

Admite cererea de radiere asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a radierii firmei VALCOR VIOSTEL - S.R.L., cu datele de identificare mai sus mentionate. Motivul radierii este art. 235 din Legea nr. 31/1990. Dispune publicarea prezentei rezolutii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Executorie de drept. Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Vrancea, in conditiile art. 6 alin. (3) - (5) si urmatoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010. Pronuntata in sedinta din data de 8.08.2012.

Societatea Comerciala MACROMEX MILK DISTRIBUTOR - S.R.L. NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J40/1233/2008 COD UNIC DE INREGISTRARE 23141963 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 725496/1.08.2012

REZOLUTIA NR. 579671/3.08.2012

Pronuntata in sedinta din data de 3.08.2012 Persoana desemnata conform O.U.G. nr. 116/2009, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010 - Maglasu Maria Cornelia Pe rol fiind solutionarea cererii de depunere si mentionare acte nr. 725496 din data 1.08.2012 pentru societatea MACROMEX MILK DISTRIBUTOR - S.R.L., cod unic de inregistrare:

23141963, numar de ordine in registrul comertului: J40/1233/2008. PERSOANA DESEMNATA Asupra cererii de fata:

Prin cererea, inregistrata sub nr. 725496 din data de 1.08.2012, s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a depunerii urmatoarelor acte: proiect de fuziune din 27.07.2012. Examinand inscrisurile mentionate, persoana desemnata, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu dispozitiile Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere de depunere mentionare acte. Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:

Admite cererea de depunere si mentionare acte asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a depunerii urmatoarelor acte:

Proiect de fuziune din 27.07.2012. MACROMEX MILK DISTRIBUTOR - S.R.L. a optat pentru publicitatea efectuata prin intermediul propriei pagini de web: www.macromexmilkdistributor.projectfuziuni- grupmacromex.ro, in conformitate si cu respectarea prevederilor art. 242 alin. 2 indice 1 din Legea nr. 31/1990.

40/43

Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei rezolutii. Executorie de drept. Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Bucuresti, in conditiile art. 6 alin. (3)-(5) si urmatoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010. Pronuntata in sedinta din data de 3.08.2012.

nr. 84/2010. Pronuntata in sedinta din data de 3.08.2012. Societatea Comerciala DORNA LACTATE - S.A. NUMAR
nr. 84/2010. Pronuntata in sedinta din data de 3.08.2012. Societatea Comerciala DORNA LACTATE - S.A. NUMAR

Societatea Comerciala DORNA LACTATE - S.A. NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J33/482/1997 COD UNIC DE INREGISTRARE 9689910 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL SUCEAVA DOSAR NR. 513849/07.05.2012

REZOLUTIA NR. 503862/09.05.2012

Pronuntata in sedinta din data de 09.05.2012 Directorul ORCT Suceava - Vartic Catalina-Elena Pe rol fiind solutionarea cererii de inregistrare nr. 513849 din data de 07.05.2012 formulata de imputernicit STANCIU-HOREANU ALINA, prin care se solicita inscrierea in registrul comertului a unor mentiuni cu modificari referitoare la sedii secundare, pentru DORNA LACTATE - S.A., cod unic de inregistrare: 9689910, numar de ordine in registrul comertului: J33/482/1997 si inregistrarea datelor din declaratia tip - model 2, 3 pe proprie raspundere in registrul comertului. DIRECTORUL Asupra cererii de fata:

Prin cererea inregistrata sub nr. 513849 din data de 07.05.2012 s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a unor modificari referitoare la sedii secundare si inregistrarea datelor din declaratia tip - model 2, 3 pe proprie raspundere in registrul comertului. In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in cererea de inregistrare. Examinand inscrisurile mentionate directorul, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu art. 1, 2 si 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere privind inregistrarea in registrul comertului a modificarilor solicitate.

Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:

Admite cererea de inregistrare asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor cu privire la sedii secundare si inregistrarea datelor din declaratia tip - model 2, 3 pe proprie raspundere in registrul comertului potrivit datelor din: Declaratie-tip pe propria raspundere - model 2 nr. 513849 din 07.05.2012; Declaratie-tip pe propria raspundere - model 3 nr. 513849 din 07.05.2012; Decizia consiliului de administratie din

29.02.2012.

Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei rezolutii. Executorie de drept. Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Suceava in conditiile art. 6 alin. (3)-(5) si urmatoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010. Pronuntata in sedinta din data de: 09.05.2012.

41/43

Societatea Comerciala GIVANA IMPEX - S.R.L. NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J39/447/1994 COD UNIC DE INREGISTRARE 5777114 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL VRANCEA DOSAR NR. 512300/3.08.2012

REZOLUTIA NR. 504876/6.08.2012

Pronuntata in sedinta din data de 6.08.2012 Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vrancea - Mihalceanu Ciprian Pe rol fiind solutionarea cererii de radiere nr. 512300 din data de 3.08.2012 pentru GIVANA IMPEX - S.R.L., cod unic de inregistrare 5777114, numar de ordine in registrul comertului J39/447/1994. DIRECTORUL Asupra cererii de fata:

Prin cererea inregistrata sub nr. 512300 din 3.08.2012 s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a mentiunii cu privire la radierea GIVANA IMPEX - S.R.L. In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in opisul inclus in cererea de radiere. Examinand inscrisurile mentionate directorul, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu art. 1, 2 si 6 din O.U.G nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere de radiere. Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:

Admite cererea de radiere asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a radierii firmei GIVANA IMPEX - S.R.L., cu datele de identificare mai sus mentionate. Motivul radierii este art. 235 din L. 31/1990. Dispune publicarea prezentei rezolutii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Executorie de drept. Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Vrancea, in conditiile art. 6, alin. (3) - (5) si urmatoarele din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010. Pronuntata in sedinta din data de 6.08.2012.

Societatea Comerciala VADENT - S.R.L. NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J40/15669/1991 COD UNIC DE INREGISTRARE 1586405 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 721335/27.07.2012

REZOLUTIA NR. 579864/03.08.2012

Pronuntata in sedinta din data de 3.08.2012 Persoana desemnata conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G nr. 20 din data de 14.01.2010 - Bibiu Florin Pe rol fiind solutionarea cererii de inregistrare nr. 721335 din data 27.07.2012 pentru VADENT - S.R.L., cod unic de inregistrare: 1586405, numar de ordine in registrul comertului: J40/15669/1991. PERSOANA DESEMNATA Asupra cererii de fata:

Prin cererea inregistrata sub nr. 721335 din data 27.07.2012 s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a unor modificari referitoare la: durata

42/43

societate; reluare activitate firma de la 7.05.2012 si inregistrarea datelor din declaratia tip model 3 pe proprie raspundere in registrul comertului. In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in cererea de inregistrare. Examinand inscrisurile mentionate, persoana desemnata, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu art. 1, 2 si 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere privind inregistrarea in registrul comertului a modificarilor solicitate. Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:

Admite cererea de inregistrare asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor cu privire la: durata societate, reluare activitate firma de la 7.05.2012 si inregistrarea datelor din declaratia tip - model 3 pe proprie raspundere in registrul comertului potrivit datelor din:

Declaratie-tip pe propria raspundere - model 3 nr. 721335 din 27.07.2012; Decizie asociat unic nr. 1 din 7.05.2012; depunerea actului constitutiv actualizat. Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei rezolutii si a notificarii privind depunerea la oficiul registrului comertului a actului constitutiv actualizat. Executorie de drept. Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Bucuresti in conditiile art. 6 alin. (3) - (5) si urmatoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010. Pronuntata in sedinta din data de 3.08.2012.

nr. 84/2010. Pronuntata in sedinta din data de 3.08.2012. Societatea Comerciala ATALANTA MOBILA - S.R.L. ROMANIA
nr. 84/2010. Pronuntata in sedinta din data de 3.08.2012. Societatea Comerciala ATALANTA MOBILA - S.R.L. ROMANIA

Societatea Comerciala ATALANTA MOBILA - S.R.L. ROMANIA TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A VI-A CIVILA DOSAR NR. 4480/3/2011

SENTINTA CIVILA NR. 20598

Sedinta Camerei de Consiliu din 01.11.2011 Tribunalul Bucuresti, constituit din:

Presedinte - Marius Iosif, judecator Grefier - Beatrice Bornaz Pe rol, judecarea cauzei comerciale de fata avand ca obiect actiune in anularea hotararii AGA privind pe reclamanta Atalanta Corporation si parata S.C. ATALANTA MOBILA - S.R.L. Dezbaterile asupra fondului au avut loc in sedinta publica a Camerei de consiliu din data de 11.10.2011, fiind consemnate in incheierea de sedinta pronuntata la acea data, care face parte integranta din prezenta sentinta, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera si pentru a da partilor posibilitatea sa depuna concluzii scrise, a amanat pronuntarea pentru 18.10.2011, 25.10.2011 si apoi pentru astazi, cand a hotarat potrivit celor de mai jos. TRIBUNALUL Asupra cauzei comerciale de fata constata si retine urmatoarele:

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la aceasta instanta la data de 20.01.2011 sub nr. de mai sus, reclamanta Atalanta Corporation a solicitat in contradictoriu cu parata S.C. ATALANTA MOBILA - S.R.L. constatarea nulitatii absolute a hotararii adunarii generale a asociatilor S.C. GENCOTRADE - S.R.L. din data de 12.05.2010. In motivarea cererii formulate, reclamanta arata in esenta ca prin actul juridic contestat, organul statutar al paratei a decis fuziunea acesteia cu S.C. ATALANTA NOVA - S.R.L. si S.C. ATALANTA FURNITURE - S.R.L., prin absorbirea acestora din urma. La data luarii hotararii, societatea absorbanta a avut in vedere toate contractele incheiate de societatile absorbite si care creau obligatii si dupa fuziune, fara sa cunoasca despre existenta unui contract-cadru

43/43

incheiat intre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, incheiat cu una dintre societatile absorbite. In drept au fost invocate dispozitiile art. 251 din Legea nr. 31/1990, republicata, art. 953, 954, 961 C. civ. In dovedirea pretentiilor deduse judecatii, reclamanta a depus, in copie, inscrisuri. Verificand competenta materiala de judecare a cauzei, instanta constata, in raport de dispozitiile art. 2 pct. 1 lit. a si ale art. 7 din C. pr. civ., ca este competenta material si teritorial a solutiona cauza. Analizand materialul probatoriu administrat, tribunalul constata si retine urmatoarele:

Prin hotararea adunarii generale a asociatilor S.C. GENCOTRADE - S.R.L. (actualmente parata S.C. ATALANTA MOBILA - S.R.L.) din data de 12.05.2010, a fost decisa fuziunea dintre aceasta, pe de o parte, si S.C. ATALANTA NOVA - S.R.L. si S.C. ATALANTA FURNITURE - S.R.L. pe de alta parte, prin absorbirea acestora din urma de catre parata. Astfel cum recunoaste si parata, in momentul exprimarii vointei asociatilor, partile au avut in vedere toate actele juridice anterior incheiate de fiecare dintre ele, care urmau a produce efecte dupa operatiunea de fuziune. In mod deosebit au fost avute in vedere, potrivit disp. art. 244 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, contractele cu valori depasind 10.000 lei fiecare. Intre acestea nu a fost mentionat, si prin urmare nici avut in vedere contractul-cadru nr. C1.105016323000067 din 17.11.2006, incheiat de S.C. ATALANTA NOVA - S.R.L. cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit prin care cea dintai primea un ajutor financiar nerambursabil de 4.907.000 lei in conditiile derularii programului SAPARD. Instanta retine astfel ca operatiunea juridica asupra careia au convenit actionarii paratei este lovita de nulitate relativa, vointa partilor implicate in operatiunea de fuziune fiind formata pe baza unei stari de drept diferita de cea reala. Efectele viciului de consimtamant al erorii trebuie recunoscute cu atat mai mult cu cat contractarea ajutorului financiar sus-mentionat atrage o plenitudine de obligatii, de natura sa influenteze semnificativ activitatea si situatia financiara a societatii absorbante, cel putin. Pe cale de consecinta, observand formarea vointei reclamantei asociat Atalanta Corporation pe baza unei erori in care s-a aflat, instanta va admite actiunea si va anula hotararea adunarii generale a asociatilor S.C. GENCOTRADE - S.R.L. din data de 12.05.2010. Pe cale de consecinta, potrivit principiului resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis, instanta va anula insasi fuziunea care a avut loc in conditiile aratate si va dispune repunerea societatilor in situatia anterioara fuziunii si reinregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privitoare la cele trei societati amintite, astfel cum acestea figurau anterior inregistrarii celor dispuse prin incheierea nr. 145 din 21.07.2010 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a Comerciala. Pentru aceste motive, in numele legii, hotaraste:

Admite actiunea formulata de reclamanta Atalanta Corporation, cu sediul ales la Cabinet Avocat Gruia Dufaut in mun. Bucuresti, bd. Hristo Botev nr. 28, sectorul 3, in contradictoriu cu parata S.C. ATALANTA MOBILA - S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, str. Aviator Zorileanu nr. 18, sectorul 1. Anuleaza hotararea adunarii generale a asociatilor S.C. GENCOTRADE - S.R.L. din data de 12.05.2010 privind aprobarea fuziunii dintre aceasta si S.C. ATALANTA NOVA - S.R.L., respectiv S.C. ATALANTA FURNITURE - S.R.L. Anuleaza fuziunea sus-mentionata. Dispune repunerea societatilor amintite in situatia anterioara fuziunii si reinregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privitoare la cele trei societati amintite, astfel cum acestea figurau anterior inregistrarii celor dispuse prin incheierea nr. 145 din 21.07.2010 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a Comerciala. Cu recurs. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 01.11.2011.