Sunteți pe pagina 1din 8

ruxffiffiffituffit

e%wwffi&
&rug$effiffitu&$
ffiffi
ffiffiffiwffiffiffi
\

Firulnostru conducStorla cusut:puncteleBurda


de cusut
avansate
instrucliuni
OOO Necesitd
O Uporgirapid- idealpentruincepdtori!
prelucrare
la
efort
deosebite,
Detalii
OOOO
cu detaliisimple
u5oara,
OC Prelucrare
pretenfioas5,
cu detaliianevoioase
timp OOOOPrelucrare
la cusut;i/sau
cevaexperienla
OO Necesit5
generale
de cusut
cuno;tiinle
OOO Necesita

Bluze 9i pntr,tide sus

oa
140
Mis. zl4-,52
Pag 82.

.:'.:,::a:::

6 .::::'-'
o.:lr,ili!
@:.tul:

z burdastyle 9/2013

':
l

tta

':
r25
Mds-34-42 *-

l:,::.,'::Pag.':31

nn;,.colt;, so-ro

,.,:lft:o,t:,'t'

:
:-:::-:::
::-:

M*l!;ttt:::*s:
Yag. 5z

Oo,

:-':..:.14t::::
...:
Mii;2..86:
' :,lFagr:4J:.;:::

al:
146

M6-ti.,68:!'92:

l:l. i11.,..l,

fachete

""tta;iTabelde mdsuriBURDA
Mdsuri pentru femei inalte - inSllime tzocm
:l.iri.'.','.,:::.:.:
68

72

76

80

84

cm
cm
cm
cm

80
62
86
26

cm

45

cm
cm
cm
cm
cm

43
'12

84
66
90
27
46
43
't2
61
27
35

88
70
94
28
47
44
12
62
28
36

92
74
98
29
48
M
13
62
29
37

96
78
102
30
49
45
13
63
30
38

Misuri

M5i:'.t4135.:-42l.44:i
::
Pag. 61

Pa;g.17;

Circumferinli bust
Circumferinli talie
Circumferinfi lold
Lungime sup. bust
Lungime fa16
Lungime spate
Lungime umir
L u n g i m em A n e c i
Grosimebrat
Circum{erinlEg6t

61
26
34

88

92

96

100 104 110


82
86
92
106 110 'r16
31
32
33
50
51
52
45
46
46
13
13
14
63
63
63
31
32
34
39
40
41

100

11 6
98
't22
34
53
47-.
14
64
36
42

pecorp.
Tiparele
Burmdsuritori
executate
direct
Toate
tabelele
demdsuri
Burda
contin
ri:t::;:rL:,,i1,::,t:t
pel6ngb
girezervq
care
sunt
infunclie
demodel
aceste
dimensiuni
reale
daprevid
117.. .
5i
"bun
t?t;#;*
respectiv,
demiscare
la purtarea
modelului
careasigui5
un
confort
si libertate
9/2013burdastyle 3

ffiffiffiffituffitu
e%ffipffi&
&ru%effiffituw
ffiffi
ffiffiKw&ffiffi
Firulnostru conducdtorla cusut:puncteleBurda
de cusut
avansate
instrucliuni
OOO Necesiti
O Upor5irapid- idealpentruincepitori!
prelucrare
la
efort
Detalii
deosebite.
OOOO
cu detaliisimple
u5oar5,
OO Prelucrare
pretenlioasa,
cu detaliianevoioase
timp OOOOPrelucrare
la cusut5i/sau
cevaexper:ienld
OO Necesita
generale
de cusut
cunogtiinle
OOC Necesitd

Jachetegi veste

Parker;i paltoane

Rochii

z burdastvle 10/2013

Bluzegi pdrfi de sus


'
ci.r.cuns
TLUsTRATDE
cnorronir .. .

oo

::

:iit

::

rtax,iz-as

:]:',:,:ti,,.:'.:::,:t:]t.::::,::::l.t,::rPa*i::S....:.,1

'.l:.::',,r:f!
:ilMai;136:44

r;4::il.!ri:
:l:'l;l:::l i::i:ll

' : :.
'-

'.

:.::.-i;::

Fuste

de mdsuriBURDA
80
62
86
26
45
43
12
6't
26
34

84.
66
90
27
46
43
12
61
27
35

88
70
94
28
47
44
12
62
2a
36

80

84

92
74
98
29
48
44
13
62
29
37

96
78
102
30
49
4s
13
63
30
38

88

92

96

100

100 104 110 116


82
86
92
98
106 l t0 116 't22
31
32
33
34
s0
5.'l s2
53
45
46
46
47
13
13
14
14
63
63
63
64
31
32
34
36
39
40
41
42

10/2013burdastvle 3

ffiffiffiffituffitu
e$&wffiffi&
ffipffi
&ruseffiffituw
ffiffiffiwffiffiffi
Firulnostru conducdtorla cusut:puncteleBurda
avansate
de cusut
instrucliuni
OOO Necesitd
O Upor;irapid- idealpentruincepdtori!
OOOO Detaliideosebite,
u;oard,cu detaliisimple
efortla prelucrare
CC Prelucrare
pretenfioasd,
cu detaliianevoioase
la cusut;i/sau
timp OOOOPrelucrare
cevaexperienla
OC Necesitd
generale
de
cusut
cuno;tiinle
COC NecesitS

Paltoane

Jachete

Model de designer

z burdastyle 11/201s

??9 .
IZ|J

Mie.36:.44
Pag.46

Tabelde mSsuriBURDA
Mbsuripentru femei inalte - inSllimerzocm
Misuri
Circum{erin1
b5
ust
CircumferinJ6
talie
Circumferintdsold
L u n g i m es u p .b u s t
Lungimefald
Lungimespate
Lungimu
em5r
Lungimem6necd
Grosimebrat
Circumferintdgat

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

68

72

76

80

80
62
85
26
45
43
12
61
26
34

84
66
90
27
46
43
12
51
27
35

88
70
94
28
47'
44
12
62
28
35

92
74
98
29
48
44
13
52
29
37

84

88

92

96

100

95 100 104 110 116


78
82
86
92
98
1AZ 105 110 116 122
30
31
32
33
34
49
50
51
52
53.
45
45
46
46
47
13
13
13
14
14
63
63
53
63
64
30
31
32
34
35
38
39
40
41
42

Toate
tabelele
demdsuri
Burda
conlinmisurdtori
executate
directpecorp.Tiparele
Burpe16ngd
daprevdd
aceste
dimensiuni
realegirezerue,
caresuntin funclledemodel
si
careasigurb
unbunconfort
demi5care
la purtarea
modelului
respectiv.
5ilibertate
AlegeJi,
deci
intotdeauna
misura
care
corespSie
corpului
dumneavoastrd.
11/2o1sburdastyle 3

ffiffiffiwffiffiffi
ffiffi&ru%effiffituffi
e%ffiffi,ffi&
ffiffiffiffituffitu
Firulnostru conduc5torla cusut:puncteleBurda
O U;or;i rapid- idealpentruincepatori!
OOO Necesitd
instruc{iuni
avansate
de cusut
OC Prelucrare
uSoara,
cu detaliisimple
OOOC Detalii
deosebite.
eforila orelucrare
Oe NecesitS
cevaexperien!5
la cusut;i/sau
pretentioasS,
timp OOOOPrelucrare
cu detaliianevoioase
generale
COC Necesita
cunoStiinte
de cusut

Paltoane

Jachete

ooo
r,;1:';14154,115.-aa

,:i],',]:,,i
Tl9:,42

q?:
:fu?;;:rg,r,..qa

..'ls6,e'.,,

:t::li;t:i:ll$l

)o

.Na

.. aaao

o
.E
o

.fdis.36-44
Pag.15.r14,5S

o
)d
.N

"'

';1|::tl:|t0

lloE

{l$s,36;il4
Paq.t5 . ,

i.'.:::'Til6,A
tl&it,t6.44
::.rPaSr..i6

Eparfi pentru umeri

E
o
o

E
o

=o
@
c

Bluzegi pdrfi de sus

o
d

Fuste

.N

TIPARSPECIAL*O"U
SCOALA DE CROITORTE

E
o
t'
f
6

o
-=

r:ri'r,i.fQ:;:.,.ir
l:i J:trSfAi$::rr'
l,v!5s:,$614a

..sd.11'ij,

_g
o
o
.g
a
o
Y
o
c

.
;

"*,*iLF:1,
".,'":t?"
L ]l

oo

l28A,b
t::.'ME*:14iit:
r:,,r.Pggli|itl?;:4.1,::

E
o
o
6
o

.::;'..:l;lr.rt.:,

rvrar.'i?-na,

o
6
F

.a
C
.6

E
c

rn
G

=-

O
O
N

z burdastyle i2/2013
JZ

wqr

uqvrJ

rv

' 1 2 5o1 o :
Mds:34:44
'Pad.67 .

Rochii

lrabelde mdsuriBURDA
:1lr:
M5suripentru femei inalte - in5llime rzocm
68

72

76

80

84

80
62
86
26
45
43
12
61
26
34

84
66
90
27
46
43
12
61
27
35

88
70
94
28
47
44.
12
62
28
36

92
74
98
29
48
44
13
62
29
37

96
7a
102
30
49
45
13
63
30
38

88

92

96

100

100 104 1'10 116


82
86
92
98
106 110 116 122
31
32
33
34
50
51
52
53
45
46
46
47.
13
14
13 14
63
63
63
64
31
32
34
36
39
40
41
42

pecorp.Tioarele
Toate
tabelele
demSsuri
Burda
contin
mdsurdtori
executate
direct
Burdaprevidpel6ngaaceste
dimensiuni
reale5i rezerve,
caresuntin functie
demodel
si
careasigurd
gi libertate
un bunconfort
de mi;care
la purtarea
modelului
respectiv.
Alegeti,
deciintotdeauna
misura
carecorespgie
corpului
dumneavoastra.

12/2013burdastyle 3