Sunteți pe pagina 1din 117

!51..

".''r
rl

IOSTF VISSARIONOVICI

STALI
cu,

/,i

61o9,

a/;c

N. R. 6aoqn*,,
v. s. G.j@\ M, B. Mnn,
r D. Menh\ P N Poryk!

F-+

nF-------------<

TOSIF VISSAF IONOvICI STA LIN (DiusJsviU)


s'rniscur h 2' D(onbric r879 id o,r)ul Go'i,
!I suvernrminrx Tlfln TLL| l,,, Vissrnon I!:
novici, de halioraliutc gcorgia!, sc triger dintro
familie de lirnni din sad Didi Lilo, slv.rniminftn
Tiflis. Era de profesiune .ishrf, iar mri .ir!i!.
inr.at d muncitor la hbrica de 1n.:l!:dlnre Adcl
hanov dr! Tulis. M:da ld, Emrrina chor
ghiana, se $!gea din llhilia tiranlhi iobag che
ladze, din saiul Gmbaredi.
In toamn: anuLli 1888 Sralin est. d:t la gcoala
t@logici din Gori. In 1894 rernini tlolla ir si.,
jn r.elis in la $minvul t@loqic onodox din

Tiflis,
In lrm desvoldrii capitalisndui in.llstbl i a
cle9tiii mird.ii mdcitoretti, na imul. incepst
si clpete in accasti perioadi o larsi rispindire in
Fusia. ( Uniuea de lupti pnttu ctib*rea ciasi
muncitoao din Petersbrg, injghdbat5 ri coldlst
dc Lenin, a dat un inbold puternic desvoltjrii

nirci.li so.iat demo.nte in toati tara, Valurde


nildril murcitoiesti au risb:tut peni in Tr:ns
auc:zn !nds prtrurs{ drir dFihlsmul Si undc
rucr! nrJ,onir coon,sr dr pulcrni.. t rrns.ru.Jz,tr
tlpl.:

x hrnmlLuL tus, o lar: econo


niceiteinapoiati, xsrad, pi$r'lid inci rdte rimi
era o coloni

fltc iobrge, Iropulrir de rum.rose nrlioniliriti


ore rilu m6rc.r., nr teribrii firi demrrcr|c
In ulnmul sf.i -n vcr.ului trl xIX jer, LJpiti
lismul i.ce!. si se desvolte [pid in Tr.nscalcazia,
suounind De drncitori ii tir l uei exploatirr
s:lbatice Fi inisprind jugll tllional colonixl Ds
vnftarex ce^ mai rapidi o cuoaqte ildlsrrin minied, lndlst.la xtra.liel ri Drelucrifli pcholului,
sectof in care capiralui st!:in cr.erise poziJn de
bazi. x croiialisdul 16,-scft Letin-lat.tgea
$tlel Ca;,? in ciculrti nondiali. ni.llriloi,

pa lctrlaritilile lui localc izvorite dintr'o


*r;leltr Lzolrre FJrLrrhn;, !Ednd o Piala P.nrN
f;bndte lur. Tn. puiin NpLnri lr in.epurul P.
r$rder .e r r.nrf,cforfrei sru nofulrti Lle nud
leni c. se sise.u jn f,r. cit.uiillui economiei
niveLa

moulial. si ahiar in :frl istorici, ea se rransford,


ink'o rro : r.troISrilor irdu{ririi, i comcr.it
tLlor Li. vLn, r m:nlor pLoduldro,i dc 8r:u 5' de
irtun "... I odad cu diLe fertrte si .ele dintai
fabrici ii uzire, a apirtt in Cruc,z $ .l$a mud
to.rc. Or:lul petroliler Eacu, miele centlu indts

ti,l

9i duncitor.sc al Caucazului, s desvoltt deo-

Desvoltdea caDitalisnrld indNrial f! irsoiir!


de c's$erea n\45!i; nuncito.e$ti. In ultind ae
cetLu al ve.cllui t.cur m!m3 revohtidnr, in
TEtucaui:ia frsese fjclti dc cjtre maristji ft$i
depoftrti in lodrile a.elex. Ma.xismu! incepe. si
se rispende,sci nr Transca&azia, Senina..lf ortodox din Tifiis eh Fe atuci reDinien: rot lelul de
idci dib*.brr., ;txt n,fod;laste,nation^liste, ctr
ii daqlste rnternatiorlliste, propasatc itr rald$iLe
tincletllLd) cn u tumicar d. ftrcuri clanddtine
di{crirc, R.ljinul iDrun calc domea in semirat
provo.I Drotcsrc turuoac din p.rtea fui Sulin,
ilinkm:nd si intiind si .a lul de spirir revolutioniii. La vtust de cin.lsprc?e@ dn, Sbljn de,

iAm intrar in
Sr:lln

miscarea

deh varsta

de

&vobdonri,

sprne
cincisprelec ani, cana am

lu.t legituri
o gltpffile ilegrle ald mnistilor
tui care tutau De atuci in Trar$alr&ia. Acste
c'urrud Ju ivtrt r\upri nci o mrrc influedli, r.-

aindu mieunul penrulikDrun nrrxisfi il.!:1i., I


I! 1896-1897 Sulin se afli i, fr!trtca cc!d,
rllof nnists din sminr, iar 1n Argrs 1898
inhn oficlal in orsanizaJia di" Tiflis a Padidlldi
Mocitores. Soci,i Deno.rtrt Rus- Sriin devine
dembru al stuprld xMsane dasi{, cea dintai
organi?rtie soci.l-denocrat: georgiant, care a jlcat
t, r src,r, ,coqbi! u iDtu *iiii E4i Ludtris,,

in rE93- r898 u ro1lozid'in iisrindirea ideilot


DJ$AR. D n p nlr le v.Llcre norti. Bra,out
c r o,.olrn, ,trrJo.trt.r L I
gisnd! s F. lo:itiil. , m.qisnnrli lcgJ, i incli
nind s$. nrJ1on.nnnx,l brlghc:. Sr.Li., Kelho
!sli, T,,hk!d?c .! il.:ifur nucLul .ondacitor trl
nnroftiJii mrqisr. f.rrlLrlrontrre di! tM.sam.drn', .trre tr dryentr m.i tif?ru g.n.nul soclal
d.no.{ri.i i.volutiontrre din c.orgi..
Strlnr h.re.zi ndt ri cn nrdirji.e h vcdcrca
pr.Ffur srlc Li.sv.lrit. Strlirii iCipinl,n' lli
Mr*, rMrdn$ll Ptrtridllli Connri{i ii ilre
lu.fari .1. hi Mr* i Engcls, se nritiia in sole
rllc lli Lrnnr nnLr.pbr. conrn narodflicisnllli,
.onttr lm x$mtrh! leerl' ri.onta ic.on.n,is
mullir. I..: |,r rhfi.1 I't.firil. Lri Loin l:c o
i Fesi. .din.i .nLFri 1!l Sttr[r. Und dnr rov:
drri care I a! .uoscut de trprolrc pe Sra[n nr
vlenu r.cri, iil anifteite .: du!5 .e a .itit o
lu&re i lu Tdin 0-drin), Stalin x sprs: i Trebue
si l vid ner!i.ar,.1 C.rcul prcbl.n.Lor reoretic.,
ctrre il int.r.sead !e Shlnr, es1. ertrc,r d hrs,

m.df.ste, orsi.izea?i gi.v.. A.*$r a fosr p.inx


lul rcorli de a.rivnrte rcvolllronlri rl|r.ijci si
Stxlin tr licut o p rr Drol.r.rii nrxintrti dnl
Tiflis.

(Ini.n1.r.scr i s.ris Strln1-irnrl 1898,


clnd mi s.i ir.(dnri.r pcnrfr pri,nr .lrti m ca.c
de nm.nori dJa .nlid!I. riilor Lr:te . , . Aici,
in .crol r..*.i tonr:ii, ad pimir eu boreuul

revolLlionr. dc lqni . . . Cd dinrii dtrsci]i ai nei


ru lost mrncitorii dnr Trtl$. r r
Lerllilc .cr.urilor mrxisfu nnrf.norc$ti din Tl
llis rv..tr' 1.. dupi u Drorn irtocnrn de Sulin.

I| \r n rr.. |tr,1. ,ir:fr.lii, r::u nrlnri u.i


n r.Lic l,irri.Ll.r.i Srilnr rr
(lrptrr. .,rur.,rr rrv.iLLri..ui il.sxli. Lr .q Mi
,899 csr. ci.l$ Jnr .i..rnrtrf p.nro p.op..eindi
sLIr.Lv.rtrL,,,r'vLr',

mrrx,sLi. Cinr timp Sbli! sr susjine c! sleu din


l.cJ, e D. carc l. di, i.r trpol(nr D..enbrie 1899)
!,ti in seryiciul obs.r.roflild g..lizic .Ln Tillis,
nr .rhtrtc de .rl.uhbrobservnror, liri x incela o
insui clipi :.livittrrca .eiohrtio!.fi,
hci de p. vrener i.eer Strlin cste rhul din

el \ruilitri: filosofir, ..ononii pohici, istori:J


!stlint.le mt!de, .ir.iie opcr.le llter:re Je s.rii-

rililanjii c.i
en.rgici si cu vri: xl oigrni
'!ii
soli:l.leDoo:i.
etrlsi
din Titlis, rIn lerioid:
nni.e r898-,9.o s tr l.mrt ii la crisraii:rt stupd
so.irl dcnDcflt ..ntil ..ndrriiof trl o*rni:rliei
dii Tifiis.. Gnlnll sn;l Jr"nh ,.nrhl Jin

rorllor .hsi.i. Shlin dcvi.c !r maaist nrsfunIn a..asri poiordi Strlin duce o mur.i prorl
grnd,snri mt..si in .ercftilc tuncnor$ii, I,ftl
riti lx nrtruiile nunciroresri ilegxl., rrd:.r.azi

Tijtis

. d.sfisurt-o ri+i

rnrnLi de lroprgrnLli
Folct,o.r$ ii oleini:rtorici pentr! .r.Ie. orga'
)

ni:rli.i de ldid so.iai d.no.rxie iha:1.,,'Si,lin


sc.fb in lihri lrcsiui qn1p. xuni;u dc nlpi:

penrnr .tibchrer rhsci nunciro.fe


'. condusir.\od.
Lenin, cr. .xdnplll pe cfe soci:l deno-.ln
hilamri din Tiflis ll !rnr! nLco cn; i! a.nvi
trtea l!f. h 3..tr1ti p.Lio.di r4ctrrer flLncro
rc$ci din Tij]n, strb condu..r.r nnnornilii f4o
nljiolue din r M6xrn. di\ir (Stalin, K.rlLorcli,
T{hkid:e), in.rpe si i.si di .trdrui ve.hli ftncj
pur proprgindisri.., iiicnri ft i peis.:nc na.
crnte) 1zol.tc, dn rinlntril. rnlncnoriloi. Dcsf:
tur.rer .v.nlnrnrcLor r nnflL! rrcc.r.. !e pr4rr
phn a rgttrticr nr
prnr pnbli.rrex dc
'i,rsi
'nrnif.sre
legate dc cn.stnuri
..t!tr]c, Frin nrrunii
shui
toare !i d.non$ratii rolitjG conrm l.ristunri.
Nou rrctid .s1. tlnnni cu oliiliil. d. cire

majo.rtit.r oportdlsri din iM.srmc dasir, cifr


nrcliitr spre i.cononism", se ren.a de lrtod.le
reioilJion.fe, se orrnei hrit.i ?olitice rde str^di 0
inpotfiv: trlsolniis,nnld, Sirlin, mnrodiai.. revo.
lL,lbardi din i Mcshe dtrsil duc o lurd tuv.f
slnli Fi lnt slgerti .ontm oponlniitilor, pentru
n r..ti.ii igitali.i !.hice de
mrsi. E!sis.sc sFijin lrot:rit li nnnrir orii inai(ali

.pli..f.a t]dicil noi,

Un rol nc s.ani nr rdopfur.. roilor n.tode de

.iif. sociil-d.,ro.rlii Cin T'fl$ . .v!t


vic:u Klrnrovsli,
instn1it, adcrt borirjt
'mrist
nn!\_i d.

iiapropi.r tovtrrii dikpri

trl

lui Lrdn, pro|rriror

il idelor l.driste in Trins.ftr.?L. Sosn(l h


Tills jn torn.r mrlli r9oo, el sibil.ilc rclilii

Sili'r si cu minotu.rer din l Mes rc


drsii, dclnrc rrirtenll .pFpirt ri tovarisll dc
Cird nr De.enbrie rgoo r inleprt s: rpari
,Iskf.) lenlnsri, Sulin se snrcrzi cr totul l)c
pr:iiil ci, Sr.lln i li?trr d.l. ir.cplt nr I-c!i'r
strinse cu

p: crcrto.ul uni tr11:vifrt prrtiJ ,nruisi, ]rc

con

tltr.irortrl si inli1:1o.r1 rccstr,ir.


r Crnoscinl r.tntttrtcx rcvondoturi x hi Lcnin
(lnr llrin! iii 11 \..oj!l!i r...dr si nai al.s dorii
.trlrl e.', JLLri rrlilitr,Tskrii'spue Shlin!.!, {us li rorvdlc.cr ci trv.tn jn Frs. r l"L
I-3nin m on er.ellionrl. In o.1ii nei elntr cfi
itunci trn sinpl! codu.itor .1 piitidrlLi,.i crcriorul lui de irpt, d!.r.... trlmai eltntelesen cscrtr
itrrrils..i sl 1:c.sni!l.u.g.ntc rls ptrridului noir,C.nprand! I ft ceihlli .nrdudtorl .i prnidrhli
losrtu, avean r.in..t1iinpr:sir ci rov.riiiJc L,r!

t laiLeni!-Plehin.v, Mirtor, Aa{lFd fi cfihlti


shacu ro.xp nrijos de.it Lchin, ri Ldril n' roni
pabfie cu d nr -i pr. si sn F] lnrl ! nir ! (.r
dtrcit.ri, ci u cord!.iror de rip sfluid, rn
ideviFt vlliu de nrnr., ...c nr .1,n.itr! r.,rri
iD lupte, .on.ln.irC cu indrilrQli pr,1nh'l |r
drunurile ftexplofrtc rlc Discirii r.voluln,iart.'

Si3lin fu

p:tflB

de o.redini: oetirmlrir! in

geniul re!oluflo.tu rl tui Len'n ri Dj5i oe cald


lui Lenid. DelJ rlerstr ci e el !u \ 2 rb ir nr.

dtrti, iar.drpi mrtm


curar

in

$ rgfanF

ld Ldin, mrtinli d

opera xr.
co.didrnile crizei ecorotrtce de

at!n.i.

sub

inltrenta nisdrii hucitoretri din R!sl. $i ca ff


mre d(ecti a actividtii socinl-dehoc.triilor din
Tiflis, in rgoo-r9or creit v.lul srevelor econo
tuce, carc cdptud o ihtprindere drpi .lta. In
August !9oo izbuctreite o crevi de ma.i propor{ii
r nurctorilor detr reliercle sl drD6un[ ctrlor

Lt :c.r*i lrevi i, pr( in ;od :.trr M.


C
irin,
deto .t din Perersbus in Carcaz. La
I.

ferJts.
21

Aplilie 19or

este orsani?:ti demonstrair de r

Md in celtrd Tiftisului. Stalh esre orgmi?rtorut


$ cond&:torul cl. ilslra, lclinisi: a .preciat

ca liind u cveliment de
istorkr
penku
insenoirat
lnreg Cru.:rulj intluen!: ei ndpE irkegii mit.trn nudc t6r.{i .rre
aceast5 demolstrtrlie

adesvortJru|ftnorin cJucrz J fosrdosebtrdenrre.


Astfsl, sub conducerea dno.ir4ii revolujionare
din i Mcside-drsir in fr! e .u Stalin, s'r prcdls
in ace$ri ani t!cca..a niscirii nuncno.esti din
Geoigia deh ]rror,trEanda ingusti ir cerdri, b agi
r.!ia pohici de tusi. In fslul trccsta a inceprt
si se inhptlilsci $i in Cxucrz unirctr sod,lisnrhi
ctr nriicxrca hrn.norexsd, into.h,i cln acertt
uir flscsc inl;ptuiri in chlp st.:lftit ro clJiv.
ani turintc dc citre r U!;uea de Lrptirdin Petcls.
bury,..rd$i de Lenin,
s

ij qrrcr ltrpL.i
r prolc
'e\o!!!6drre
rJrjsr
nnctcsre
su!ernul
Lr !indul ldi ,.frslunile, .ptujrd .L rsrfr !a
puter {i!ili ni.r(r. Ir norFkJ dc :: Mrrle
p.,i'r Jr.e pcill.rtre lr obR'aJtorut d
'90' uid. o!, ho sL tulri 5hIn.
hzi.i
PiLhe?i(,r si
ordinul dc :rsrr. dat de onDnir. ordin .;
AlJrnrt dc

il' cuos.rl nn rir2ltr, il


in il.g.lirar. Din

sitesc De stalin

.ad,

si trex.j

duca o viati
'nonentuL
incordali, crordr, .1
revohlionar de prolesid de
tip iedrisr, hcfind in ilestrlitrta nst in cde $
gisa mrt-rri nuMd{s.i piri la revolqla din

In lllr mlr.in, ,Noluiio.arc nr Dlnl: cr$t.!e

saturpii f: lu .n! r.rn,ii"clori. D; sepu;brie


rgor incepe si iDr:i, dn lnijiailvr ld Stxli. si a
hi Kelhoveli, i Btrl?ol.r (! Lrph,), caldlntiiziaf
socinl-denocrit llcftr] dnr c.ore1a, .xre r5spindea
.onsecvent ideil. I lsLici , t,rinnrc. (Brdzoh, eia

drpi alskra' ccl nrxi l,un lirr manist dit


A{i.onn dc lomi llin rrinul nrnir il zirrllli
x Brd?ola, (Sr Lnn,ric
nrtitrlit. Dnr prtea
redacter,, a

lni slrn rlc'9.,),


Strfir. El spue: ! Ziatul

dcmo.nt cco,*fn trrbue si &r !n rispls


clar futufor rr.bldDclor l.etrle de ni$ctrre2 nu.ci,
social

torm.i- El trcb( \i lirueas.i dir puct de


vedefe teorctir trlL Llas.i muncitoare i! hpd Si

i. 1.. .orfc nJa orsanizili.l sociald.trlccFrs diD


lr l,\,la.rrex tu\rtrlls.onn.rul din Tit]f 3t p.nrr.
:rl).R. Stalln im.: in comiid. Drr .i riDinc
ir,fl1 1o:*c s.ur turp h Tiilis. Din nrsir.irxr.i
rrrr..,hi d]n ljftis, Sulin pticj ltr stirsirul td

si cxplica .u triutorul so.ialisn ui trlinili., fle.rre


lenoDen dd ! c sc i:bcnc $un.itertrl. !
In r.ti.olll d. lord Sr]lj. I:ti .i ziful tr.ble
si se sis..sci in ffrDt.i n't.irii nn,n.raft5li, si
lie cit
ipropi.r d. mas.l. rno.iroarc Fi si
'nri
ribi posibiliirt.r
dc : .xcrcita o lnfh.,J; pcrn.
ncnrl .nlpi ci, si Jic un lor clntnl .orrrlcnt i

I! nlni.ul urnitof trt z,.rr!h' Bftkola' (No


enbris-D.ccmbic) : aFifur rn rli.ol inFortant
11 lLri Stxhr: rpxridnl socitrl demc.flt rus ii s]r
ci,ile lri ..le nii rprcpiite 1n r..sr rnirol
'.

r,.' B.ru , ShlD d.sfis.af,j o en.rqlci rctivi


r.'r.,fvoLlrtion.iri: $.bil!.fle l.gin{i.r nuncnorii
,Lfr.L1L, tJfi:.1 r.rduL sooal d.mo.rtrte, .onduce
"t,,ir'
tf {.rnr Ll. rcr.r!i, orgrni:.asi o iiFo
,,.
rl,f
l', r.,t ,r, :, ,i:riifr{c ti.ir.t.. l.
r,.
j., ri!..r,, !,rrlL r. I1fl.r nL,ci
Ir,r, !,r, . r,r lni.,li,t,l ,i x4r(iiv, crg:ni
:r. :: !,,,.,:r.rnt,r
li s:lr. Srrli..r.sr:
r , i 1., ll.,rLL n o '(rdLdr!j.r.jr
o+rrir.!. soci.n-d.mncrxd, for-

Stalin $rbinrir ..c.sir.ter rontoairii sc.i.llimu1!l


itiirJiflc c! nrilcrr.a muncirolQsd sFcnttrni, cri
delJiind rol condldtor al clNel nnn.iroir in
nitcaler d.h..rarir:r .lc clibu ., si luri pro
blemr orgrirlrll uri p.rld loini. Dd.p.ndeni

'iipi.ir.tr

malrilcstelor in difern.le lmbi ale nn


nalionrln:tl
dnl Tols.lncrli1 i dhsc
m.rc$elor
liul
idirii ninunrt a,isc r^pi
nrenc: r,.no

'ii.,

tortc cxrtir.l. Tiflisllli ),-a slis i Istn ' leni


nGr: d.sp.e ..iiviht.a soclal dcnocr4ilor din Ti
flis. ': Unul din c.l mi rFropir(i t.vrrisi tl. hpr:i
ai lui Sttrlin, Lrdo K.lngtli, -.e.:: L. Bi.! !n
coniet de orienhr. leninisto'iskrisri ri o'g3ni
ic.?i o tipognlie llce.li. Ln JI N.onbrie rgol

N.rrnl,n. l.r B.rnm, ci i.;c .l r..it.: .cnrr


tr,,1fr.tr ,li,L Ctr!.r:, dupi Bi.u si Tiliis, pcntru
L ) rn( b.,:.1.

,'

org ii:ri.i so.[l

frri ronr(1!l

nnr

lrtLd

demccmt..

)1 P.M.S.D.R,. con

,i !c rcv.l. J.la {rne. Lr 9 Mrrtic r9o2 Shlnr


, 1!ri':.tr:l crfrlscura dernohs..arie
bolnn-i I nnrndnr tarnn, pe ..re , ;o!.lt" o N{jnd
'rilor
lrot.r el. Aici St.nin a i.,nj:rt ifl tipi coinbi
grvcl
lolnici,
' ,L!\ ' .'r fci,.urrd.mon*rrn
t, r Lrr{u,, in JlLrn !.flo.,di

lrti rrorirl'J .i n.i,,.Fjdri.o!h orjodur\


I "'s.rizr(r trninisri risri d,n f,rn,!r

L:ir. Orginl?li.rul si cond!.irorrt ei .el m.i de


...Di a lon Shli!, pe care nrn.norti din Batun
il rrncau, de !s a!!rci, nnnrirctut nnrn.norito..
(),!r.niati. l.dnst isttsd dih Trarscauciria era
, L'dtri pe l.meliile solide .te nr.or.rioMli,nltli

prolctar, uind i. rinduile .i pe prolei il inrin


iali ai difcrncbr rntnd: Georer.ni, Ara,eDi, A2er
brdjaDi, R!si. Mri ii!?i!, Lc.nr i dft i.leseo.i ca
exenpl! orsrdi4jr d. prrtid dir 'lr.nscarcazia,
p.ezc ind o .r u bdcl de int. n!1.!alnm

Avintll pe c.re I a lu llpttr m!!.nollo! dnr


Batu) r insrijorat scrios suls8n, Copoil poliJiei
c5utru cu sti.Linji pe !tueigrlorir. L: t Aprllie
r9o2 Shlin cie i$sbi. Drr nici in incn$o.r. (la

in.eput in cer din Brdr,r, apoi dela 19 Aprllie


rgor in ce. dnr Ctrr:is, Jrnno:si Frin rcgnnd
ei aspru, trDoi dn1 no! ..r din Bitun) Strlnr
n! i,t*rupc lcg:hrile .u trcdlnat. revolujior[sLr ia..pd lai Mrrtle igq arc l.c lrinrl
colqres x1 org.ni?rliilor socirl ddno.r:l. din Crt
caz1a, care notiril.sie cre.r.r UrluDii P.M,S.D-R.
din Ctrucazir. Sblnr, xllat in nrchnoaE, este ,les
in liFs: nchbrr al conitetului unionai ,l P-M,S,
D.R, In in.hionre el afli prin tovtrr:sii sositi dcla
congresul .1 Il-ler dcspre dilergenlele sciorsc
dinte bolievici ii ne$evici. Stal'n se ded.rn ct
hoti|ilc dc pa|t* Lri Lenin, d. !tr cr bohevicilor.
In toa'rlr drlli r9o3 Sidn ssle .le?ortal pe
timp d. tlli xni h Siberir oriedxlt, ir jldelrL
BJ Lgrn, pu\r'r;mrnLut I,LUL., n s-rtul No\:rl
UdJ, u'Lde sosste h:7 Nocnbrn /9ol Acolo, tn
exil, Stalin pi ctt. o s.risotr.s d.li Let;n.
iL r cuosctrt rc Lcnirl punr! prxu oli
in rgor'-s!une Sralnr' E drept, !! L.n dr
rosrut .r:onxl, ci din dcpiirrr., prnl cor.spon

LL. Mi J fnr\ in! o,np,Lsr. n!, !.,\;,


nu
,,r plr r |r roi L!'n .dj.rrrii mrlerncr,.
rrrLd_
.r:-r l
tudri dlpdr r i sjbi ,r.. sr;o trel
,!r r,r !t., !
r .d,
, r uiL \ [Ij, LL]-ns, .r I er Irrjr,.er
o. frrLrlr .lB
,ru lc prrrdlx! nosr! ii .rpun.r.lcosebn
d.
fhr rs1 df Lxncs tot !hn!t dc trLcru al prnidrhi
trrr'r P.trordr ipro!,rri.,
i. r L,I rinrrs ltr in tllu.tr .te d\Doflar.
| \r iJLrr d r.
, ,(rp.tr .tr ,-,
'isprkr
nr(,. ribrdtrr.r, srrrc
I se consi.fr r..lir:rii,tr
t(ri'$r dc ..q.,"i:.r. Dir1i.1,1,,i bolsci,ic.
'trLrL!
"
S r n, .v.tri.r7i
tar l.c!t fldc
,,

(.tr,.Lr:,

'

.d

,,1

.i

tr

I jf, .rn.i h Tr|i,

\i.ilor tu sc.lcaulehi. In a.e.sri Feio:di,


' , !.rhtr
['i St]i'n se d$lstoari b si.xrll hpki
,,,:{fi e .onif nenievsmrdrl. St.lin lmpreu:
ov. Thtrkrn .ohd!.e adivirata c.nn.ulli
rrrl dnr Crr.r? al P,M,S,D.R., .ohnet din
L I h.r r,r1.. Esre neobosnr cutr.dri !c rind
,Ni r'!r.ilt'l-Dnsc]!F:i.i (Bafum, Ciituri, C!
, ,,, I'llis, !1.u, fegiunije ,gri.ole din rprsll
,\L u.r, nnir.)re vcchilc o.ei,i.alii de rarid t1
' , r h.,r.l. illof noi,
r].dcipi h lunrrese cicc.
i!\!,rn.rf in d$.uJilc .u m.nr.vi.ii ri cu
" .L'LJr.riL ,L inriisrnrlui, ipirind .r h.urire
lL
,,. r'L r!,1 ,\,r ,nifr..ii\l N11ri.irn'in!l ri
i uL l, ii ,l (.r.llir.iilor.
.!l',,i.',t,,.r ," ln.Ll',1 .r,., lni Dr.'r.uil]:c
. L , ruri, n' D,!rrrl,uc
mirilr g(ri l
'9o4,
,f,',rrfino, dn, Bn.u, .rr. I lntu d.ir J3 l. lr
r',,t,rl,,n 11 i.r rcurinni ! t1ln contract co| ,! nr.h.irt .! nrdust.ir,\ii petfoli$1, ce1 dintii
,{ rr i.r col.dit drn istorir ni,scilii huncnoreril
I

IMP de aprorpe doi rnl tr letr. r Stiin


in nr.liso:f si dcrcri;it- A! fc* rnidccor
tilui cEn.re i vrldnircvonlJl.trrnrl i. h
r:srinpd :r.sh . r'1tr 10. Co.rfl\n] 11 lI l.r
al P.M.S.D.ll.. .arc a .onsoldrt v(Loix trirx's
malli rrrDra !.c.n.,Iiri!1uir' Itui lodrl ve.hdor
oDortudri, al lec.romhiil.r' sdrobiti dc ! rid,
r_ losi Lut dc noii .DorhnGii, mdr.'.ti.ii Dlpi
cong(s a ,n!Lng. irnh n!eLirrnrti I tL' L.rin
si

bol\e! tr'Lor Lonrr

ior oponnlste, .o!tr i.iiunilor 1.r s.i:ionisl. ri


desoreanilator.. Fji:boid tuso jrpolcz, cfe in
cprsi ruci, ri mrlari:rtd revclulici in;sprcs.
.i nrtr1 mdi rrcrsl, l!Dt5, I.sirer dnr .ri:a .Fir
; pddd, Ldir o vedc nr .otroon congL.sllli
.l III ler. Lrpu petrt co,g

.ir.t. e i tltuor borscvt.ro.


So.u -c,' .l ltl I-(nn in ldph des6)urrri
- Cr r i f.$ ShL,n, Lr( tr nl'rJ irr iiunrl

l,r'tr du

Btrcu a irsemnrt inccpltll avinrului


T!ansca!..u ia,
din Bxcu a serrit rdrept scon.l pcntru

L LL,L,liomr

(rrn

in

{r,r:cle ..!tuni din hflulic ii Febn,fi. dir


:!.rcr tusie r.ttaltrl .. '
]1{rsii grvi' sprne r Crrsrl sfurt de ntore
1,. c. (b) al U. S.
r rost .a u tulser v.$no.

'

de

tuftui in p.eajna mdl

vijelii revolutiomre

Stalin aplici cu ?(svdenJi direclivele tui Lenin,


desvolti { susJine in f1f, drselor ideile bo\evlce,
organi?eii5 llpta penitu car? congresului al
III lca. Inte Lenia ii comltend uional din c'lu-

.a! existi i.

pdmnenJn o stransi legituri, I!


anii p.inei revohjii rus, Stali, se afli in frut.a
luptei ideolosice si poliiice a bolFvicilor calca
:ieni, cortm nsn$evicnor, a sollalittiLo!.evoh-

{ionad, z nafionrlistilor, a .narl4tilor, In aceasti


lupti, u.a din .rmele ccle mai plte.hica ale
bolssvicilor a foir hniua de partid. Stalin
r fost olganiatorul $i totodad cel cre a jr4iai
.proipe toate plblicafiile bo\ryice din cauoz.
Lri i se d.rolcite hpiul d cditarea ilesrli a

cttilo., r litrrelor,. broturilor, a procld4nld


: luat Drcpoflii remaipcncnits i! R!si1 ta
TiDoenfia cladd.stini din Avlabft, care a func

reo6, a onstitlit o inheprildere de curai adhi


mbil a Uniunii din Caucaz ri u! exemrrlu remrctrbll de tehnici bol$evi.i ilegal5. Ea a tiptit lud:rlle lui Lenln. {Di.htua dehod{id r4oLulio,1ii a rroldtrixtulli si a tirstimii', x Citre siri
.inea satel6r,. brosurile lli Sralin:lP darginel
drvc4enrclor din oarrid t, D@;.io.ni[ ' 5r s,ltelei
,toi-poesmul r; sr ul prtidului, Rd de ru'
nif.\re, dinre crre mrre Prrte ru iost scirse de
Shlii. Tor acolo s'atr ripirit zidele iProletari.t6

ILrprl

ploletariatlhi ,) ri ( Prolerriirtis
'r'diola0 Prrteli' ( Foria de lupti a ploLeiarialr,UoG

l!i'). c:.tile,

brosurile, riarle, n ifestele rau


.llrrte nr trei linbi, iecare c! uh tlDj de citcvr
,L

Rol! Lotiritor in aprrare. poziJiilor bohevis


in Cau.r?, in rispirdirea i desvoltarea
'trlld
rleil.i lli L3nin, i a rev.nit oreandli Uniurn

p.M.S.D.R., rProletariatis Bdsola,,


i rr. rpircr n'b ingiijir.tr lli Sblin Si care a fost
rtr continlrtor al zirillri iBid:ola', Drp! iPro
ldrii, {, PrlddLl ,, oig.nul .erhal lcoinist xl
|I'rnllrl'i, ! P'r)lcr,tr.itrris Brdiola, a fosi ceL mai
li'r, 11 r(l rrr ,".,1. (i.tr l,o\cvic, Aproalc liccare
il ri ll!r prbli.. .rticolc xls lui L.ni!
I n'.izi.ne

'tr'L'rr
Llnr !Prolehriir. Mllie.riicole din
t,oruDte tu lost scrisc de St.lir, In

cele di in
ete, St.lir se
.'rfti a il M polenist de talent, !!a din cele nnl
rr! 1o!Je liter.re ri teorctice ale partidului, un
drlucitor politic xl prolet iatului, m adepr cre
,lincios :l ltri Lenin, h xrdcolele !i bro$lril. salc,
srtrlin elabor*?: o irtrcagi scdc de probleme re.
$ politice. El d.nsd f^hitie. ideoloeici

'di.e
, rrrentelor si &rctinnilo! antibohwica, pre.lm
11 oportunnmrl ti hidi.lle lor. Lovilulile pc care
fl lc di durnanllor nifter.s. lint, cu prBci?ie.

d admiraiie de lPi.letariatis Bid


:olao, de onsqdta ei n2fisri, de ex.el.ntele
Ltnin vorb.a

si.lin, .el mai credin.ios discirol si tov^ris

de
a

pti !1 lli Lehin, con*cr.nr ;i!i h capir,

avut in Cncri mul din cele m de sedi roLuri


in sdrcblrea ideologid a menievismllui tl in rpirrea b:zelor ideologice, orsanilatorice $ taciice
ale p.rtidului m. isr. Operele lui Stalin din
xceasti pedoadi slnt o pildi de apirare .onsec
venti a po;itiilor kdnisnului; ele se dkdng prin
plofuzinea lor t.ortici, prln in$ansigerla lor

In renarobila

sa broslr:i

tPe marsrnea

dLvcr-

gealelo. de paitid r, in cele dod ( Scrlsori dln


CdaG' tii! arricolul ,,Rtsluns zlatuld isoci2lDemocFtult", Stalinariri ctr hot;dr. b,zele ideoloqice ale partiduhl hd's1.
-rn x Scrisori di, Crtnsr (Septnbds-Octon
hrie) Sbli, duce o c.iti.i aspli articolel6r lui
Plehan6!, aprflte 1'.Iskra, loui ii ildrephle
impodiva lucririi lli L.nin iCa i de l5c!r?',
Ap:rind d consecvenF ptnctrl de vedere leninist io chBtunc! sDontanenilli 9i . gndulli d
co,idnl: I nit.i! mtncit reiti, tovfisll Stalitr
l Conclqia pbdici ce se despridde.sle urm,
10,16: si ridicin proleiariatll pin, h contiiinta
adeviratelor interese de cl$i, pin: h constiirla
ideaful so.ialisi, si n! filitulin acest ide.l in

si 1 ad4tin la m4carca sFon


tar5. Lenin . stabilit baza tcolelici Pc .:re se
lnteneiazi aceasti cotcldiie rrractici, E$e srfi.
LLent sr :!c:pli ,ccast: premrsi teorerL: penrru
cr si ru .ar in n'ciun fet de oFotruni\n In rcea{r
consti ins.nnititea ideii le!i'!ste. O numesc lehr

llcfui miMic

sau

nir5, fiindci nineni in litetatua rusi !a api


n.t o atet de clar ca L.nin.,
BroruD pc tr3rrira drvergcrFlor djn pdtid
1s.in lr jncenurul rnutL'r reo5 \i lpirud ln edilie
Ln i\dr,9ot) fi( prfie din operele de
'.!ali
Qmr rle eindirii bol)-e!,.c Er se rnkcreJ, per
L

lrd

rn oDalJ de in*mn:hc ,siorrcJ a lL'i Le.in


, cc'i de_fic!t?, s$dnand .d !otr!h. genialele

D.svoltihd id.ilc lui v. l. Leni!, tovdittrl


St.,lnr denonsii$:i c! dobeodiea confiiinlei so.i,Lli{c csrc d. mrt lnsennitate pentru ml$arer
r'tr rtr'rnr,.'ni. Iir i.clir tn.r srilin.trage 2ienJia
rr'1tr,' rxlrfri ii tnililtrilc i roldui ideilor. du
r!,1 (l.v."nJ.ririi eonJillilor dssvottirii ccoro;rirc si . rohlui mis.iiii mlncnoresri. xse to^te
oi'c snrnc. ?icc Shlin, ci Fcl,Lismll ste totul,
i-.m;mm nucnorersd nt insdni limic?
D*i!tri ci nll Astfel vorber tud'i idealiitii.
od{:i Fi odrti, p6t fodte flnt t1np, desvoltale3
eco,oni.i va duc, in mod inevnabiL, clasa ndnlLtorrc la Levolut; so.iJnti -\1, pnn urmrr. o v.
t,{tJ \a dpJ orile [31tur] cu ideoloBir burehe?i
NunrL Li r'.$Lr .rle vr I forfe lunt; $ dure
Desvoliand in brosur. iPe margDea drvergetrlor drn eutid t o arqrneltat ldanc, i1 fllii

tFrti d

chstiunea lnbilir'ii nisci.li tuncito_


tovari$ul
re$ri sp.nbnc .u con$iinJa
'ocialisd,

Sh||n azuj in f?lul dh;ror pubctete de vedele


4e Jnpo lc.rn6k J so.i:!-demolratjei tn :L.ast:
,, Ce reprzinrisol,r,snulstuntitt latu ni,erca
nDn.nareoao? a bu\olr .trrt, fiind iarr; fiii
ddcbumtJ@,nu rcrc d..it si rutsircrslJ iL,runcr

Le repre4nr; m$lJrer munliroiraa /d,d joao


O corabie liri b$oli, c..e v: a;osia siea
h .ciilijr !rrn, d.tr o,e, ivsnd busoir, ar Jr;lce
lJ prn,mult tuirepcds r, I int:mrinJ mrFU,r;e

Isna-

Uni!; :ce*e doui elennr. si veri obiine o co


d( n porni dneA sp; dahlr

nbie fridrnro,

irrn

sr

h rilne. ne\ii;d.iL; in poft.

un4r mscalea mrncrtore.s.i c! so.Lllsnul si


veti obtine lnrcarca socl:ldenochri caie v, ro;i
pe, c2la cer hai drcapti sgre {!:nintu1 }5gi,

Inrthei istofle : lupki ct,ser ftLnliroJre djn


Runr J lont{nir in mod srr:lucir i.e\Lr inbar
ianti conclqie t.oretici a rova.isulri Sratin, In
acersti broturs Stalir clitici fti o.uiare 1eolia
oporh'njn: I sFlruneir:tii 5r dovedcsF mlor
DnF rcl"lui pmidLllr re\duiou

ti J rc; .i

.vor!,onre penttu clasa nunciio.re,


,,Miscarer nucitor.dci
Stiiih
-. scrisacnvnat.a
trebue si se uneas., cu so.inlismlt,
praclci trehe si lje stra.s kgari o ieoria ii
lJ'y5'r.o}.tJ!-.i

nrin .ceasta si dea miictrn mlncnoretti spontde

;i .n:der sd.i^l-denocrat. . . E de datoria nodtr:


\i inDiedicim ca nriscrea mnciorasct spontata
.; ner.li oe cala ttrde tnionisti si s'd ltdrudrn
.e tiea;d_ socitrl denor.t. E det datoria nodi,
i,i i't;i,@- constiinta socialisri in acsast, mit_
c.re si si nrcheq5n forlele ihjnure ale clasei mu_
citox; inti'"n partid centratizrt. Salcina noaii
rne si lin lniotdeaum in frultea dlscirii, si

n1ptin neobosir coltri tuturd acelor. .are se ttrh


in crlea realizirii acesror salcini, lie ci duid3tu
scrise de sttrliu a! gisit daiJlita aProbare .
Lenin. Fi.ind o apreclde a.rlicolului l Shlin

cel;

nt

.,Risouns ziaruhi (Socl2L-Democratulfi aPist


in i Proletxriads B.dzola t din August r9ot, Llin
r rld.t in rProletdii (Nr.22), organlL central
' expunere a wstilii pro_
11 pdtiddui, ,, adnnabib
bLme a i intodtrerii cotrstiintei din afarr,'r'
sinlin pre@mzi itrt!'o serie d alticole linia
leninisd deln corsfestl ,1 I1 lea ii de drpi con_
ercs. h ariicolul ( Cl.si proletaiiLor Si lartjdul
;loletrnrtulli ' inrbhl.tr h ' Lnurrie ,9o5 in
i!.. 8 n zsrului , Prole,JriJti\ Brdzoh,), ar!.ol
lonsroJr prnulut pilig'Jf dxr shrutul periddlui
Sr.nm trp;ri b.r.elc otsJni.brne Jk p:rrdlhr'
doptiid in intiCim. p rLformi rnvil;tunL lu!
Lrrin :nrprJ prdidtrlui, d6volrind !i argurent d
d. e letuoEre. ALsr r,lnol ,p;r; .od.eplrle oter

nizato.ice ale bolievisnlhi, explse de Lenin tn


roumirtrluj crie, Un pis
doi Dr! tnrDor u.
'najnte, DJ;d.ld n;$ra
4 pin: Jl
srisef siJt,n
semanr cu o fJmrl'e rrtrnDfhtrli -.
ospi;tiqi cire eLJ
sfir \j primeJs.i pe bri imDJtranrr. DlDr Le
insi prLridul nonru sr Mnrlornrr jnr'o o.!,nr
?ortu lenril',r;, el ti J leFdJr jnftr4rrer prfJr.
hrli tr r .:piht dc?lidi :{mrnrLe d o .eur?,
trle ci,ei porti nu sc des.hrd dcjr penrtu !e!
:!rrsr! Jre penEu ror o nire
lroetu5hte. TD rinp Le rbsolunsmul \c srlidue5re
$ con'p: consrjrnir de.l:\i J frol!Drirrul!r phn

ihrde.un,ontrm,,rtion.rlie .leri.rl6m erc.5r


in timp ce, pe de alti pafe, inrelectunlii tibehti
crrti c! jnditire s: lcidi ind.lenddnr] .otitic: a
prolet lalului si s: I lhsritue o turel5,' ;i tuebre
si fim ext.en de vlgilcnri si !u tfebre si uitin
ci prriidrl nostr! este o .tdte, ale cirei Dortl ntr
se deschid decn Fenrru lei vdrfilJ'r ,,
Arr(olul Cud inrcleec soc'il lhmotrJFJ Dio
blena nafionali? (prblicat in N.. 7 din (prcle'
_

tarilhs Brdzoh din r seFbnrb'je rqo4) cansdue


'
un trmtrrcrbil !.menrrru
:l floqFmulu nidonal
il P.MSDR SLlin cxprre 1, dpn, ir.l p,o

p ddDlLn ld .rer.e pave{e Fobkni


nrlLonrr:. supuo! ddei.riri.i disr's
'or.p. prin.jpr!l oporh,dtrt Jl impJr!irii I,ro[r itrr!lLtr
n:!ro
rJlti{r s6rrde jn inod .ui,*oenr fiuri.er pc bi:e
a orsanlzrdilor prolehre de c1asi,
'nternalbnilrste
gDmul

Jsei,!d,I,.d.fusiipig.6?'

In rest artlcol Stalin s v:dcSre nre tcoreri_


cirn 11 rroblcmei n{iomle? niiestuu naruito!
a] metod;i dldectice m i$e Aiiicohl conJnf in
!.rmenc L!t.I. oc crre Soln le : dcsvoLtr ftri
irr:ru ir l^n,e: - Mrrri rrtrl5r rLobletu rullo_
Dcla Drinii oasi .i celei dittei levoltfii r!se,
Shtin sJ{ne Fi:ilKl a hohrnc in (trsll revo
lutk' $LJFsir n tJdicr knLnisttr id@i letirisri ,
hepenankL ptulctot iat rlui in trrarrt te
Vorbsd dcDte lib$rl, oE nu undciu l: revo_
luuc o la inoi.Jlea d crul, SGlin spude in.; in
r;r,l a" d" 9 hnuJrje rgot:,Di, domnilor'
ns5
.drr.r.e surt sfo(irne voJ{rclFevolu'n
j.cvirrbn:,
pe
e*.].cvnab't,. Er cste tot {it dL
cit de inelirabil ests 5i risiiid so^relui 1 Puteli
oire opri \orrele .n( tieez Fa\a pnnLipold a
aela @oluii a caniru? Ptoktatiatul arot?ne< li
&l aQn.al, nr tresarul et ene pa tdul nuntiLaat
r idr d?no..dr, dr nu d v, d lor liborLil '
Cu :.eeAi horJrjre Jp:ra shlir rdeer leninisd
r rn\d(rieL rdre cr 6iiloc rl laLnmirii rbsolu
cdului 5i In$rurrL republjcri ln lu.ririle lui
din JniL i9o5-,9o7 el ds\"li/ multihRtl idtr
SnvJLer noporulur {: 1n rrsu_
I
r..xr lr.IoLiort DoDorulur insu:L!, slunr ro'
snt,n. c" ri r"ni", itribu.L o in*mni
'-;"t
tJt e{rrotdirurJ P!ee;!jrn "lihnre r rrsure'fE',
Lnsuect,er

rrmrre

olsrtuzirf b

CaziLor

,l( lupri pro.rritn

armeror

-Io.ni andu(ea khaia


I
htzoton a a t6ure4rti
ek. ,

pn\dtuea onu.

in kaensa Fuee, riti


sJr(rnr pe ..rre evenirhenre e

pls o In rrh prolrblJftlr,i .r srLLd lon.lu.ea


a de zr Jdqhftrorern,htiitor bolrevi.e drn Tfuns.
nuozD, id ved-o preEjdrii ,h.urecrej irtuk.
5lJhn r d!*otLrt jdeer hi Lenrn cu pnffe ltr
gullrnul pJov4orr r.volutionr. cJorer q$*.
Ju

tutr" ppqh'u re\ot!!ion.rr, a.Ii et, ueb;e s:


rt ,.sur..{iei rrb,k
loNe : popontri ldrrLcjr prohhrirut sivicto
rari
tumea vor ins,ge in insLLrc.!jr,8uver.ul p;o\r
zonu rev.ruhonr Eebue s5 6e .rTresiJ njzli{eior
i1,nki orro. a(srsN(rn ft.bue s; fre o dirh
1ua i.\olltrorori: protehrjrului ,r I tirr,intr
r' si jnibu)e to.tcte neere
,rc ai.trun'r_ s; inirtrc?e lloporul, sl reitt;ze
ProgEmur h'flot Jl P.MS.D p.,
consoldea
e.rdb revoruner so duc: p;nr sjb.:Nt,

ujl:

condu.iro.ul revotrnei , ,Duni sDL .


rrctfl{nrd jntrinbt ,, d:.r et vr rebur
-,
sr pxrl'Ile in nod rltiv h ors:nurre: msLrc..
ne'. trr!n.r sc
deh ane .i nu Duter
sp:lrdu ne lrc njini.
'nFkgesd ne Llcsrnk,csam de pu
vunur provtor u rr \ olution,; nor \on rrcbu s:
i

6re

fl.erh inpr.n; !u r;rinjm.r pukrei !otrri!:


r sr rJ.!m pr(e drn slvernut provr,oriu:, con
/ l. rirl

oFE

r.!r,

sr. r.

drcitold m\cirli pvohtionare de str d: ebue


si fie in acel.r' tin! il un condlcntor in sltrntl
dusi idDotrim ftmuosilor dusffli ai
partiduii bo\evic 5i ai chsi muncnoare, Stalin
arti si desvotti d consecventt teoria leninisti a
r;vohtiei si t2.ti.a lednisti M.ritli cel mai nare
rl rc*tei tadici a colsrat in faptul ci ea cores_
pudea iriocnai .dalidJii treiti, ridica la hPti
nsde larsi popuirt, le insufla indcdeiea 1t vic_
torie i impingel revohJia inaLDte.
Comndui rnional di! Calcaz a p.prl.ri?at !e
conr.nn horirnne colgresului al IIUea al parti
drlui, chenind pc dncnorl ti ti ni la insureciia
rna1i. Mxnifestcl. siilinistc dnr !9o5 .ons!tue
tu model dc prop,g3ldi a idcilor boli.vlsmdd jn
saffl mNelor. in rticolcle sal. { Inslieclja almati
Rvolniorur ProL'
i, rrlncr nostr, !, ' Guvetuul
,Fer.tiL
neJ sei!re\+reo
zonu sisou:L d.rnodai, ,
5i in ntle, Sr:In suEune unei dihci sdrobitorre
pe lerde m.n5tv4r, sime
lropaga consec-

In

LrDra

recllo armaE.
din
Octohrbrie 19ot, cde a aribt
Grev. sone.ali
qeorcJ
tuLs.rril proleLrc, li_silit !t lrn
forF,
infrnosl de moifie, sr lrnl .u mrn,i.stur d'd 17
octonblie. Aes manlfest, care pronitea PoloruLui
tot felul de libertid, a consntsit o adigre , ma
selor popuhe, !! iiretlic tarist, u sotu de rigaz
de cale a avut levoie larul ca si adoami pe oe_
v.nt necesQrea

d!li, si

castise iimp, siJi stra.si forlele ii si dea


o lovitlr, revohJi.i. Bo\evicii a! .xplica!
ndelor ci nanif.stll dtu 17 O.iombiie era o

apoi

drsr. In mohentll apdJiei nanile$rlui din


Octorubrie Stalin se afla li Tllis, aaintat in toi!1

luptei pdiru reqntr pbnrlui tlctic lcninist, pertru


bzincne bolSevice .le ievoluliei, In aeaii ;i, in
dvaninrea tiftti b un necting nucnor6c, Stalin

lce ne tlebue gentru a invidse efectiv? Ne


tebu. trei luc!!r;; prioll inarDrre, al doilea
- ir ind@e, ai teilea - inci i idci odat:
SusJina.d ideea rec6it4ii irsrreqiei dnate a
intrecrld popor in vedaea izbaeii revoLrtiei,
Sralir spuu umiioarele in proclan{ia intndati

Critni! | a cooitetllui din Tiflis al Uliunii ca!


cdie.e a P.M.S.D.R,, sdisi ln Octombrie rgoj:
{

generali, care s a desl:.Fn acm,


leobAnuiti $ firi precedent pri! pioportine ei
srandioae ft n1jmi i! istoria Rus:ei, ci ti a hmii
itr.esi, poate si sc teldle astrzi frr! a lua forna
x

Grtu poiitid

nburectii intr.clhl poFor, dar :ceash tumi


pentF a sFrdui mrinc ditr lor .tr o fo4i si di
na.e lara ti , lu lorma grddionsei insnieclii
armte, .de va trebli si decid: soarr: confliduhi
setular dinte popoitl .us ii absohtisfrul tarjst
ti si sfirine cnpd acssttl monstru mtutav..,
Ins!rectia drud a ht ee:rlui popor,
-lari sai
s,ciE 5ad,, d ru.: lrNt (ve,

.intr cei mre cdc sti actlrlmct& nr lafa prole


rrriaiului fus 5i care cere catesolic soltlronret

In iccst ddp Shlin desfisoad o olosali acti"


vitrte revobti.n i in Trahsc,ucazla, Sub co4d!
cre. lli Sirin,, . IV a conlerinti boh.vlci .

Un

l$

c.ftrziene r p.&l.s.D.R. (Noehbrie 19ot


'ii
d. tr ihte$di hpta pettu pres:i_
horirlrea

dlipruir! in{tre!tki Jtmk

Pe.Ltu borco'
penrtu
desvotDrer ti inriEeJ
,trrer D,nei (ra{e,
nreinLzJtiLLor re!ol!!,anrrc ,1. hun.itoLilor )r Fr:
nrbr: S;lkRk dc D?pub{i.r Muncirorilor, ..mi'
tetels de grevi, cooitetcle Jirine$ti revohfbn.re
Srrl'n ii dcmsri si i biLid$Ic nd hen5evr.,, cr
rJv.srLr Jr relolL'l,ei tL n $tte!!,u :mit E1
L

Ld si

ii nresile*e ne.lintit oe @n.l1ori in vederea


r, oi"' louii -* -n". ,u-lutsdul!, F]:ori rn'
.e"d"],, .evol"(,onrr sr PropJs; in L.rLr Trans
.rd.ail. Inci coosresul al 1ll-Lea xl partiduLut

sublirinse in mod deosebit in re?oluda props: de


Lenin {Cu privire la eveninentele din Cauc,z t

a.rivibta oig:niz4illor bolievice din Trdsca!_


.azia, ca i orgrni?aliil. cele mi conbativ. ale par_
riduhi !ostru,, che'land intt.g paltidll si le dea

in Decenb.ie rgot St.lin plead, in cahate de


al bohevi.ilor tslscatrzieni, la prina
conf;rinF bolsevici pc inieaga Rlsie, c,re are

delegar

loc la TameLfors (Finlandr). La conlerlnla dela

Tanme.fos s'ar intihit lenttu prima dali Lenin


i stalin. La aeasti cohferlnF, tov,!4ul Stalin a
losi ales in comisia politrc, insiFin,t, c! redrc
tarea rezohfiilor confdrinfei, in .are r llcftt ali
turi de Lenin ca !ft1 dir .ondlditorii proeni.
Dtr!5 inlringerca riscorl.i din Dec.Dbtle incepe

ielhxd trettat al revoluiei. In sand pardddd

fr.

presitiri ia vederea cong.eslhi al lV lea


al P.M,S.D.R. Llpra intre bolFvici si mcrlevrci
se ilcinse c! o tro!: viso.ie. Apar ps scens elc
ncntcle :n ho sindicalisre. Ele se agld cu deos.
bi.e la Tillis, Stalh se afl: nr chtrl lupti impo
Fiva 1lturor curentelor antiplolctare din T.ats.a!'

participi i! ood adiv lx Colgresll :1 Mda


P.M.S.D.R. (Stockholn, Aprille !906), h o
slsdne, inpreLni cu Leni!, conda nenqsvlcilor,
linia bolsevict in dsfiiura!* rdolqiei, Rispunzind men)ev,Lllor Srilin pune rlspi.trr chlstjun-:
, Ori lre'temonlr !rokr'ilhnui, o!i bcg.nro.'a

i]

EL

burglEi.i denodati.e i^ti dn s purc .nesrluea in prrtid, iiti cxre slnt drvergetlele noa-

Shlr scrie brosura Si


Je unificJrs :l prrlr_
.o;sftsul
5,
Ih
masti
brciu!, Stdit ala
hlncito(sct,
d!l;i
Ck:nd duor

rutrrir

xilrLi

.onsLcs

lizeazi lnv:iii&inrele hsucqiei umt\din De


cntJrie, expde ei dovcde$. justelea liniei bolge

3'

qre in d6l:suFrcr revotrlrci f&e bjhnrd tudi_


lL
conPrcn'rui -rl Mer rl PM.S.D.R.
"lor
Dlpi con sres, St li! se iniodce in Transca! cau ia.
El dcsf.+o:rj o ltrpLJ irrrinsigcnrr .o.rrr merle
arenre anriproteDre. El
conduce zirrelc hoh.vi.e lesale .are r.rr t: Ti{r'\
inL mbtrBeo.eirdJ Ah:tr rh;v(ba.( inrJnou:0).

Ah:li drocbx, ("Trmprl nou ), L Treri th;lrebr, ( v,J(r n"*LEt r , D;, (,i,npJlr.

rot ln trcerstr penords: Jpirur ssrir remarca


bilelor articole aLd lui Strliq: { An,rhism srtr e.i,-

sclise ( pdlejll intensificilii activitirii


anarhirtilor cropotklhliri din Tra'rscar.ei,.
I! sn!4itr cread p r descre$terea valului revo
It!rcnrr si irtrrlrcr reacriunii. se nnDue la.rdinea
:ilei, Q s.rcir5 de partid lhednt:, apirara ba:ctor
Ieoredcc,lc bolse\isn!lu'. Ir rooa L.tun DtrhrrLl
senirtJ \J lurJ( ' Mtrrcn:L\m siimourocriti.rm ,.
in care . denascar lini la clFit pjcei ce deanu
]1sm

r,

:r.

I,Jrudurur bor5cvtr.
Stalln se ridict i el 1n

al'iore. b:qelo.

teo-

etrco .le
h ,liicolcle sale StJin
'nasisnliui,
slslne $i desvolti
ba:ele teoretice alc .a.tiddri
tudist mrreit snul diittun! $ isb;, AGse
id'role rlc lui Sblin atr fost Dub[rte in ]ao6
reoT rn z,rrele bol,:ryrce ssoipkne. Ek e;Dficr
ird'o fordri !op1' rrr 5j r.esibjli .e e{e ;re
rialisnul si dialecti.a, ce este rtuterialismul isroric.
In .easri luche sunt .xp6e si soldrtonate d o
adincine excc?lionaliproblen1e fud:n.ntate al

teoriei Ddxi$leninist ri anme cdacietul he


vitabil Fi de neinlit!.]t al cvoltrdei socbliste qi
al dicbturii p.oletarianllui, necsit:&a Ed priid
pfolei de luptr, rdtid d tip ,od, car. si se
deosebeas.i de veclile paftide refomnsre ale Inter
nationalei a ll-r, eaplnindr-se totodarn teneliile

F=-:1

Jljlll

f.=,.-1

lli

stualeciei
lacticii partidlhi. Acesre articole ale
Stali, fac pa.te di! &zaull ideolocic rl pa.iidlhi
nosttu, fiind nn aport se.los adc eorGi ddxbd

lenirGndtri, Ele coGtnre !n model de e$uere


ploturdi a problemelof teoretice ale mnisnlenidsmlld, nr lesitlri n,disohbili d srcinile
vitalc ale hptei d cbsi rcvoltlionaie a prolsta

h Apdlie

Mni r9o7 ,re loc la Londrn Conal


Vlea
al P.M.S.D,R,, are colsolideati
sre$l
dctor; boli.vicilor d!p!a alievicilor. Stali! ia
pdte activi l, :.41 congrs. Iforctnd! se de1,
congrs, el plbli.i u aiticol rslpia lffiiriior ld,
s(b tittul { C,ngJesul din l-ondra al lariidllui
Mucitoresc Social DnocFt Rs 0 (i IGe'nnirile
lnui delegatr, apreciind hotiririle ti rezdtatele
corsresului, :p:rand poziliile ideoloeice i tactice
bolteaice, den.scard lnia libe.aLo-blrsiczi a m!ievicilor in desf:tu.a.ea rdolqici 5i lichidatolisoll
lor in ce p.iv.itc ?dtidul, dssv:luind caractdrl
d cl6i al denidjsnllui, ca curent"poliric nic-

I_IRIMA ,$oju'k trE: I to{ int.inii.

Deh
sf.iqirul
lilci
dinr.ii
pinJ
tr
.elei
rf dc i dourrevoluti JUlinedrzelein.cpuiul
ri, ir drsul
ciroh bolsevi.n au dgmizat c! eroisn sl ab!cgalre, ctr indiaire 9i perswelenli l6ele, le au
edulr jn spi,it iNoluibnd, :u jndrumJr l!pr:
qaode I idvorutio
a.etii ani au fost re!i1! Le'i! i stalin ani de
lupti intransigenti penn! menJincrea 9i inttirea
pa idllli rcvoh{ionaf iler, rentru aplicdea linii
bolFvice ih nola sit!.tie, au lost ari de muci
jncotdata penku organizaren
ti edrcarea mdelor
ra,hcitoare/ ahi de 1!?d deosebit de indeJjn, o
poiitir rTisd. TJrjsmul simletr .i Jn pds.:n: lui
Shlin Jre de tr.fice tu unul ,lin .zi mtri d. s.:n5

frurhii :i (volutiei ti L.ur in bt chip!l q-l


lip{rs.r Fe StJin de posrbiLDrea de r )j desli
$r, .ctivitad rvolltioldi. Arestirile, inchisd
Fa Si

deportirile

dupi zlta. Din

I9o2 pini in r9r3 Stahr est arestat de s:plc


ori, este deportai de tnse ori, c$d.ari de circi
oi din locurile de deportnre. Nu reui.,! snile
jaruhi s:i-l lintliasci pe Staiin ln vreln io. de
depofuc, ri iaii ci cl fusea din nou, cilnrd din
nou i! ilibe ate, elergia Evolufio!tr., ! nasslor.
Dln cea dln urn, deporhre, h Tufuh,n, jl eljbe
re.zi pe Stalln rcvohii. din Febnnrje r9r?.
Din r9o7 incale in viata lui Sbli. p.rioada de
activnatc lcvolutionar, lsgrti dc omid Ba.u. In
tdcendu se deli .ongresrl .L V le2 (dda Londm)
,1 P.M,S,D.R., Stalin pirisc9te Tiflisll ti in lrna
hotiririi pdtidului se i'rstale':i la Eacu, cea mri
ru! aselare lndlsrli"lt din Tldscalcalia ti utul
du cel @i inporbnte centre .lc hiidrli mucitoretti din Rusia, Ai.i el dcsfitoari o xctivitrte
di. .ele nai enersice p.!tr! a filri la Bac! o
o.sdilaie strans uniti in jttul loiincilor ]li Lehin,
pcniru a afage nAel. nmcno.re stb ste2gd boitdisoului Siilin organizenzi lupta pentft al!ngrea menteviciior din cartierele mln.nore i din
Bac! (Balnha,i, Bibi Eibat, Oniul N.sru, OE ul
Alb). Sr:lin corduc olgoele bolt*ice l].g,Ie 9i
lesale (i Bakinskii lrolebrn' [xproletarll difl
Bad
! Gddoc tN snera ,1, 1 Bakinskii rabocii ,
'1,
[l Muncitotul di!' Bas,]). Stalin conducc can
.ada ir veder.a alEerilor Dentru cea d a III-a
bumi de stat. I In;shrctiin,le pertu deput tii
social dedochfi ln .ea de . III-a Dlmi de Stat,,
scriss de St,1in, sut acceprate i. ziua d 2" Sep
tenbrie in adrnara dLesatrlo! coleglllor mnci-

toretti din Bac!, Stalin indtunea?: lupta nun


citorilor din B.c!. Fchl in cale el conduce n^rea
cinpade in jurul tntativdor dlatre muncilodi $i
indu{rl.iil pchollgtl psntru i.cncier.tr ului coh
tf.ct colecde, co,*ifue o pildi stiltcn, de aDlil
care tr liniei elNice leniniste, de coordorri a
muncii ilegale c! etr lesrli, in conditilnile do
hin:liej r:cfiunii. Aplicend cu pricepere tac
tici leninist: r nobilizirn mselor nn.ito.re ln
vederer hptei politice conii. nonarniei !.fisie,
Stali, oL'ine victoria bolscvicilo! jn acadti can
p.nie- ln norDtea nrtunecoass l qiunn stolipi
niste, tsictr ul prolct.. prezinti un t^blou unicl
luph prolet.ri e in p]nrt desfiilrire, in intieasa
Rosi risun:i vo.ea craliilo. sttrliriste, a :ialelor
boipice lcsale- i Cei din lrnn no[ic]!i ai grryei

pohic. .le
cara.tcrizeaz5 Lenin
'r4il,,raSr
rgo8 . nlncitoriLor din Bad,
llpta eroid dil
Sixlir stringe in jrrul s:u un !!der p!!rnic
de bohevici-l.ninirti inccrcaii: Fioletov, Sd'tove!
(Elmov), v:Jec, Boc6v, Mrllghin, ordjonikidze,

Djapdidze, $.rnmn, spnndrrun, Hanlaf, Me'


medov, Azi?becov,

Ki.?i.Mined si

dii urmi Strftr f:u..rte

.\ii. In cale

vjctorla c.nplect, a bol


rihduril
dln B:cr. Bac!
r'n
orgtrnlzrli.i
sevismulLi
o
ci.deL:
a
bo\evisnulli.
Srb
cord&crea
devine
proleiditrtll
lui Stalin
din Eacu ducc o hrti
eroici, sihlendu se in prinel. rahduri trls ni9
cirii rwolulionaie din inheiga Rtsie.

Pdioda petrecuti la B.d 2 awt o insenn!,


i,te dir ceie mi mri in viata si a.riviratca hi
Stalir Iad ce spue St]ln despre a.easd pe,
(Activiatea revolqiomr! depusi timp de doi
ani pdnfue nh.ito.ii din indr$ri: perrolife.i m a
dlii c^ lupdtor r'ractic, ficald din dine urul
din conducitorii Fr:.ilci. Atlardu,ni 1n contact
cu muncnorii inrinir!i din Btr!u,.a dc rildi Vale.,
SarJtovet i rllij pe de o p:de, r m mijodl furilhn celor mi 2dinci conllide dinre hurcitorii

ii indlsfti4ii petolitti, p. de alti p.re, am aflat


pmttu prima dnd .e insd:nn! a condlce nde
mri d Nncitori. AcoLo, la Ba.tr, am pdmit
6tfel cal de aldoileabokr revon llonrr de lupti., r
h 2j Mrftie r9o8 St in .$e rresit Si dlpi
apro.pe 8 lmi de in.hisoar este deporti p.nrru
doi rni in Sol\i.ceods., euvern:mirrul voiogd,.
Inci jn ,4 lunLe
el fuse din d.DofJle, in
'9o9
torcindu se l, Bac!
spre a-ti cortinra activitatea
ileCrl.. SrJin su.iin ir inrrcsrme lor!,jk Iui
Lenin, ridir:Lnrltr.se Lu lot;rir. imnoiri!r l adr
ioliior ti oeovigilor. In presl .entmli a partidrlui

apar istoricelc rrticole st.linisie i S.rjsori din Ca!,


c,20, iar ih zialul rEatinskii Prolehrn @rolcrdll din Brcr) .dcolele ic.iza dir p.rdd' si sr.,

cinile noste r, iDi, prtid r Fi aliele, 1; cre


Stalifl face o critici indiisn*li i stidi din orgad:trfnlc dc paiti.l, tr.sand pi:nll invilgclii .rizei

din sand ldridrlui. Acesre lMriri ale ld Sialltr


conlin o -itici sdrobitore imlotuiv. lichidatoli$rilor. lnroor.i c. si men$.vicii din TiflG smt
demdc.ti liclidrtorirtii rnegali in chesiluile pro
granrtice ii hctl.e. Ele .ond,nni isptu com
poitrea tnd:tore 3 compli.nor iiolkisnlllir lornrland sarcinile la ordinea zrlci, ercini crc tu

ti fost i,fiptuite mai tilliu de confcrinta dc lartid


deb Prgr, ri rnuqe convo.trrs: unsi conleinle
genmle r p.nidului, scodere! ftd zid de priid

$ Gerrea &ui ce,rtu ileg.L il p.rtidlhi itr


Rlsia penna conducerea adivnlii lFdne.
La 2? Madi rgro Slali. .sre i:.iri ar.sbt l,
Brcu tl, duF, Fse luni de inchnoare, d.portat
din rotr la Sol.rcegodsc. Din l.crl stu de deporbre SraLin ia contx.t co Lenin, sciiirdr-i Ia sfirritll anuhi rero o scrisoare, in cue slEi.c in
intregime tactica leninisri a blocuhi de F,rtid .on
stiruit de p,rtizdn melllnsrn ti thriririi pdri
dului proletar ilegal, bi.ilind tot.drti energic
x lipsa pLtredi de principii, . tid:irorului Trojki
ti fomllind !n pla! de o.san;are a actmti
legal

Din a doua junit t a drnt rgrr reincepe


pslioada actividii revolulionare i ror.ritrhi Sttr'
lin la Petersblrg. Itr ?ira de 6 Seplenbric igrt
tovarital Stalir pleci in dod ilegrl din Vologd3
t Petersbu.g, lnde ia contact .d orgrnlzalia de
partid locali; indruhei?: 9i org.nizexzi lupta impotriva lichidrtorlitilor nersevi.i si a tuotkirtilor;
lneite ti lntrrette orsanizaliile bolFvics din Pe

tdsburg

Lr 9 Serteobrk rgir

este Jresur la Pcrclsbug

rovrr5rul Sttrtin

l_______________

llv'---==-r

f' lepoibr in AUverrJ,


jn

m.:dtul voiogd:, de un,le reu$erk

si

evrdc,e

In Iannari r9r? se lniamplase !!!l din cele


mal lmpori.nte evenrmede in viata oaddlllj.
Isgonnrd din paiid pe mensevi.l, c;n$.inta dda
ftigl r p.Ms.D.P. pus renelute unui flnd de
Ep nou,:le prdid!lui leninisntulxr, rle prrtjdutur
Boir*icij preg;teru un rscmersr rrrad, rn
rit

p:rtid

de
nou, in!: ds pe \r.me.' \LLhir, Iskre,.
Ei ll pre:tea! c! indAr;lre, o le^everenri, it
ciudr nrure rliedjoloi. lnrrerBJ jsble I luFri
(6rtrJ i e.onotuirilor,, mslevililo, holkilu 61,

oDo\+.lor, iderlisrilor de rorre nurnr cj r..tu!LV


mpniodidcii, i fosi ,*onr preernrx ro.mJ, J
unui i{fel d. pJrrid. In rcersd ond.r presii
tode, un rol aerful si hor;riror tru rvur iu.r:rde
1ti Lcnin: x Ce i de ficlt?', i Un pas inainte, doi
pry inapoi,, xDori iacticj ale soci dedocr.tiei
in revotulir dc,no.rtrn.i ., MJreniism s' emD!
riooirilisft u. ia aa6rd /!rra ,tu\! inDatoa o ;u
niaJL dutno , Suln i-ato:! Latutut le luDfi re
tundat L Lenin, Ln spnjin \isut n lqi pqrru
.Rotea unui pttid n.dt I t?rclLLanar, a poth-

ONFERINTA deh piaea a olevszrt it nod


in ir. sne ;v.dnentul incviirbit :L ivirli lnui
V .vinr r.v.lntlorar in vllronn xpropial ti r luat
rolte nisu e c^ prrtidul s: lntamp;n temeinic
preEltrr rldr Jvini Coffrrnc a ns !n .onitct
c.tfal bohevic, a -art !n centru pr^clc Pentru
cdnducerer

trciivitiiii rvohdonde 1n

R!

@i

loul dtr Rlsia al C. C.), a hodrit edita!a i Piavin lipsi, mnbft 3L Codei,, CoDf.rirb il
mitetuiui Cerfurt al ^lee.,
rartidllti pe Sblin, .are tuscse

rqro,mFU1c$icit nl C C, aL p.riidlltri
C I L Droolrcrrr l!, Len,n, SDL n
6r; insir.inrr Li, .o;.lui",o bro' luL ,l'n Fusii
al C. C. Strlin se siser insi in depoiide, astlel
cn treblli orlatir.li .v:d,iea l!i. Dln lnsnure!

lnci

d]

('Jaenr iL C.

Itri Led'n, SeLso O,dr.tukLdzc il v,aterza p Stalin


b VoloedJ, p. .rft j Inforrne,zi despre lrlt;rinle

Lonfernti dltr lriqr Irr l: 29 Febru:nc '9I:


stali! @deaz: di. !o! din loc@iLe de deport:e.

In rjnimpul smd

jr .,re

Sr:tid a for! in alibe!i-rle , eldE\tj5oJri o rtrvihre eneEtrr: Ltir t.si!onarer u L q,krzJ regiunite Lelc dai idDlr.

srbrLo|n J z'lei de r Mir, scric .,rcs;tui


-,
d'ksr \h Mri :l C. C., .ondu.e i. DsirmDn
'
gevdor ddr- Ledr z.rut botrevr \jtr:dj;rl
{ zvezdr

(,5retrur

! rm Fddnrd

I drn
irr

pctcrqburr

nrDte parn;utur

botsevr

rn'prr mr\clor r hsr ?nrut bolsryic


,Prrvdr ", .rrr rfJreJ aitnrL Jr pe;rs
burc Lr r josr londir d'n inirilivr lui Strh.
lonform indi!r ilor tui Letun. S!b ."fduairei lui
5b
si pregihr pnmlt nuruj!rL prrvdri .,s,a
oe rnr uentJ

de

. r\5

'n
det.Emat
oicltafe. di.
, Pfr\di ! r nis.rL odni !u nouL 1\int :l mis
.irn rdolulioDirr. Pamul er nu@r r:oihtr,i
uiua de 22 Aprilie G Mn stil no!) rqrr. A fost
o rdev:r.ii stbirorre penru nrn.irori. I! o!oa.p:riJii xPiavdei' s'3 hotirh.a r!, de <
n41i si Jie socotir: zi de sirbiiorc a
Fresi nu!:
crtore,i!,

, prr\dr,

virrtrr JJrn

d,n rorz : pus piekh lddJnenhk

! ur ..rer .le r reler .!nd\Ii tr


'n
exsenlei x Plavdei. r!' l
I-a 22 Aprllie r9r2 Stalh este a.esrat la peters
bu.s in stdi ii drp: citeva luni de inchisoare

deport:t, de data aceast mai departe, ln regiu,e.


N,rln, De ternen d t.ei ari. Dar la r SeDtem
hrie r;ra sbtn evadea?r din aor din 16o1 <i"por
t5rn, venind la Prersblig, Aici redrdcdt ziatul
boltevic x Plavda r, cordrce acrivnfta b.ltevicilor
in camDadr .lector,l, perrfl Dum a lv-a de
Stat. U;mnit pA cr pii de poliie, Si.lin ia c!
vintul, infrunrid n..i riscu.i, la o sdc de inkn
niri sblistoare la liini. D.r org,niralnL mu.itoreqri i mnciio'ii ih$4i n o-oresc pe Strlh ii-1

Ud rol din .ele mi importarre ir canDann


,m vorbit si cars s': telninat plnr victori:

de crre

p,rtidliri l-r .vt! i Mandid

d11 de

mn.norii

din Perersh!.e dcputrtllli lo. nln.nori, ntrd


alcitut de St,lin ii dtuil Lenin i a d.r o atit
de inalt, apre.iere, Trlnitard iMand.tul,la tipo
g.:Iie spie I fi tipidt, Le,ri! a sclis; i S: fie trund
de.it fcrrttnt, !l Si nu fie durdirit. ,4 exten dd
inqottant a s. rislla acest docunent,. In s-i'
so:ra adEsat, ;Bdi.liei ziafului l Pravda Leni'
di indi.l!i.: i ptrb1icali nlnaidecir pe',u! loc
vizibiL cu ca.a.terc gr.se, accst Mtrndal dar depu
xMrndat'l" lui Stalin
tatuld din Pctelsblrs.
'r
anintca muncitolilor sarcinilc ne.ci61v11e .le .nt]!i
rgot ti i cheda l, 1dpt5 revoluliom.i, h nlpd pe
doui frcnruri: itit conlra ClvemuLd FrFt, cAt i
conta burghe?ici libenle, care ciuh o irjclegere
cu t..ismul. Dlpi alcBeii, Stalin cotrdu.e 3.tivi

br*

snputui boitevic din fr:dun,k Dund. In


prtun; cu Sblin l!c?j jtr perersbrrg L Svtudlov
5r v. Molorov, .Jre hu p&re alrva tJ Londu.
.imprnii ete.rorati si lJ r!L
v'rIeJ r.rltiunii Llio Dhtu. In ruesLi Deri.jd.i
se shbilcsr inrre Len'n rr StJtrn leeJt!ri si mai
sE:nsc In \.ri\or le s:le Lcnr rprcbi fJn re:ene

i!!rLtrrr hri SrJl'n,,.tiun,te lui,,nicokte

rui,

siJr'n p r.i de d4uj orj rc co\dsDre r-lin


iil.i pe Lcnin. in Noemlrjc ti rr sijr!,tut Iur
ue.cmhre L9 ,, t.L .orsf:id/ii.tr C C cu .trL\j5r!
Alrndu sc n1 str:iin:ht., St,tin sdie hoarel
tl probkm ntrnonita,, crre , fo{
"Lbdishul
mulr
iprelirri de L.nin Lcnjn I so6 dlsDre
aceasti hdre: x In litrlarura reoreti., m:rrisri
llba?I. progrdulli n:ljo,at .l so.tut demod.tiel
atr fost dej^ erpusc in rltlm. wsme (e vorba-in
pmul fjnd de xrri.oh I luj Sr n),, r Luurrel
rovrir5llui Shlin , MrnjsmLl ir Frcbtemi nfto
ruli, r con\rltuir inMrs dc rizboi.;rn:iir(m;rtj

mJdksnr r

' n4lon:k

bolsevishului in donenrut prohhmei


pe fd! rnktrrrorr)i. E0 a npre:tntal
tedatalta prolrotu&d
deelarulia
prolrotutted a bokevisnului
bohevi
in

teatia tr
reana
ti
problena natianald. ln
oplse dou; mcrode,

ac.as'iluode sini nrhr";


doli pr.eDn., do;i .on
.epl', rsuph li'oblcmei nrrionrte.:ccer a Irrcrna
I'onrl.i I lI n i rc.ctr i ienirjsmutu, t,,Dreun; o
Le,in, Stalin a ninicit concapriile alortrnisre ,i

Jognele Interu.!ion.lei. II-ain donenill problemei


nnliohrle. Lornr r; Sidln elabolc&i @ prDsram

narxist nr probled. nationalt. In h-area e,


Shlin . forntrht tcoria ftrisd a nx! nil, i tor
duht prin.ipiile dela .are pornesc boltevicii ln
.ezolvxrei problenei nalion.le (p'inci!i!l conside
r,rn pobiemei n.Jionale ca o palie a problemej
gend c a revohJi.i prolcttrre ii in lesillri nrdi
solubili d nrtr.rsl snn.lle ntretu.lion.l: in
epocr ihprDLjlnu Lil rrre!nFirr irveleJ prd'
c,ntr'trd borsev'. rL utrr rdkmJ{ronJre J muc,ro

L. 4 Febfurlie r91, Sbl] este rresbt la o


selati
_6irre oryanisati de coritetrl bolsevic din Petersii sah blnei C.lasnicov, De data accasia,
g$ernul !:rlsl 1l dcporfea:: pc Stalin in ildepirbt. rcgtune Ttrfth , F. tinp de prhu a . Stalln
tr:icrr la incepui j! .ntin!1 Costino, iar m1l Fe
urmi,l, inceputul dllli r9r4l *te nur.t de j.n
darmn larliii, clre se ienea! de o noui eradare,
ii nd h Nord, in citlnul C!reicr, cliar pc cdcul
polar. h n.esr loc petrcce el trd 1914, r9tt, i9r6.
A tosi ce. mai srei deFofxre pohi.i din cele
purea! si lie i. Sibeix ildepifrarn.
In vara :nrhi r9r4 inc.le prinli r:zboi ;npe
rialist. Prtidele In.rnaliontrlei a II a rrideaii in
nod flsinos prcletdiatul, tec .1e ptrnd burgle
ziei impdialistc. Nrnai Lenh, ntmi bohevicii
ar rimas c.edi'cio-si steasuhi de ]lpii 2l intena-

lioralisndtri, nunil pdtidrl bolpic a ridic.r d


indrti !i fi.: sov:iali steagul lupter hotirite cor$a

r&boiuhi inpeiidGl Ielat de luFea intreasi,


jzobr de Lenin de ce.t.ele de prdd, St.lin idopt,
9i
o adrudine intern.Jionalhd leninisd ln prcblena
rirboiului, a picii $ a revoldiei. El srie o sri'
sode ld Lenin (in r9rt, ia ovanful la o ad!,are
: bolsevi.jlor deport,li in satul Mon4tirsoie (jn
r9r5), bicirind plrtarea h95 ii tiditoare a 1d
Camerev 1^ procesd inientar celor (cinci, bolt*jli, deputali ai Dmei a IV{ de Stat. Impreuni

d u

stup ds i\i bolFvlci deport,jl, cl srltrti


(in 1916) revini bolFvici legJ: { Problenele asi
guirii r, .riiind ci striciD.levistei este si depun:

i {tcte srolFriLe i stiflinjele pentru opra asisur:rii ideolosice a clasi murcitoare d! Jda
,oastri cotrtra proFgandei &se de do@n de
te4a lui Pot..sov, L*ilLi ti plendoa, propagedn
care e adinc demoral4toare, atipiolet ri ti cde
e ir cordazicue l6daDentali s grircipiile intd
In Decembrie 1916 fiind ftobili?lt, Sttin eee
dls din post in post la CBnddc ti apoi in
oraFul AclBc Aici ll ajlnge rtiu revoluJiei di!
Febrnarle, La 8lvlrlie r9r?, St:li! pirisc*e
oiaiul Acisc, dnilAid din dl]s o tlesrei de
salut 1ui Lenir i! Elvqia.
La 12 Mitie r9r?, Stalin,

cre a srporta! tu
@hj to,te greltilile depordrii din Turuhan, se
gi$$ie di! noo la Petersbu.s capibla iwolulio
ra a Rciei. Aci, primge din lartea Comitetdh
cenral al pdidllui icirdldea de a ondne

Pdidd b6\evic abia i$ise din ilesalit e.


M!\i nembri d. pdtid dirtr c.i nai .mirenJi
si activi se inrorseri djn indeD:nite lodrri de
deportarc ti d in.hlsorj. Lenin se giser in emi
gLlie. Glvqnul lro\rzoriu burelFz i@Rdnr lel
fL:E .,'e esj,e h,r In rori Fno:ilr ae ri.'

' purder, St]li! st.Ange iandlrilelrddului in hpta


penrr! tdsfornde. revolqici burslero democra
ticc lD reloluJie soL.l:listi. Stalin inpreuh: cr Mo
lotov conduc a.tilth1ea Connedni Centii si a
comitetuhi bo\evic di! peti.grad. I! aricolel
Iti S1alin bolsevi.ii 8is6c dnedive prnrcilral
pentru :ctiintatea Io., Cnirr i! prioll arti.ol
(Despre Sovietele Deprtrtllor Mmcn.rjlor ii Soldatto$ Srrlln s.iie in l.pitur!
.! s,r.ina ludaa priidnLd:
i;ntab
(Si fie int:.ire aceste Sovide, si fie fo'mate

si fie

lcsaie iniie ele, avand in lrunte


,l D.puialilo. Mllcliorilor $ Sol
dali1o!,.a orgd aL pled rvolulonre a po'
peste tot,

'Sovietul cental

In a.ncohl i Despre r:zboi,, Sblin a alitat ci


de !c u!m! t.eaerli lutelii i! mainil Guvelnlhi
prcvi?oriu
car:.terul r5lboiului itur.rixljsl nu s'a
schinbit, ci rizboill dln r9r4-r9r7 rinrne, chiar

sb

Gtrvemll Provizoriu bughez,

!n

ri?boi

pdj

Sblln, Molotoa $i ,lii, iinpleui cu nrjoritata


rdtidului, au preconiz3t o polnict d. leinoedde

l/'v's'dlloFrc|l*4rc|'l|]'.d'd'ml

G!vem!] Provizorn' inFerj ist, s'iu ridi.at


inpotlk rtitldinli defensGrc . inel$evicll.r si a
sociaL4iilor re!.hlionari, pie.ln li jmlotrva pozillei seni.nerrevice de srriinrire conditiclad a
Glve.nlLui Proriloriu, p. ca!. o adotbscii ca
menev si c.ilalti opoltunlSli.

laji

de

F:.v'::<

A , Aprilie r9r7, dlpi u lung eril, L.!in s'a


intors in Rusil. Vsstea sosirii tubnrld 6ndu
cito! aL lwohtiel a fost I'riniti .! entuzLsn
de mlncitorii intntali dil Pedogr.d. insoJit de o
dslegilie de mucitori, tovari+l Strlin a plecat la

\Ftir Beloo{rov, spre J iprimipeLeM.lnrjnpi


n&tr lui Lenin in g$ Fi.lrdea dinPekogrd 5a
ftdslornat ini.o viguidsi dedonsiratie revohdoua zi du.a sosFr \r Lmn .xntr\e
lelebrele srre tele dm ADriLe. ..""
tr*{ .:.d-

Liolrr. A

""
dulu, plJnul s.turt de tupij in ved*o
;crn
dela revobtia bfghezo denoc.arici li rebldia
rsocialist . Teiel lui Lenin ,u dat parriddui o
loui oriende ir noile codd4'un' d. luprr dupi
r;stumfeJ trrodului, La 24 Apiilie ,9l7 J fosr
d*chi:i Conferjn!, r VII-, boliNic.i (dln Aplrie),
.de , luat drept bazi a hoirilor sale iezele iui
Leri!. Conferinta din ADrilie a indtun:t Dariidul
peraka lupEipanm r;sforuEa rdoluiiei buehezo.demo.fulice

in lwoluie

so(iJlisrr.

La a.e.sri .onfeirt:, apirand d hotirlre ll!i:


leyoluiei socjalisc usati dc Lenjr, Shlin a dc
mdat lida o?ortlnjsd antileniniiii . lui, Ca
m.!.vi Ricov ri a pulirilor ior t !?d$ de idei.
In .frr: de lceNta,Shlir r ficlt 1a coDfclinit u
raport supn problen.i nrtionrl.. Dcsvoliild ij'ria
teodid corsecved narain iediist, in probienl
naliorali, Stalin a aigrnentrt jrse'.: Foliticii
mJior.le bolrevice, r s!s!in!t dreltul na!tudlor
la altod.rddnds pin: la d.sli.lire i rormrea
unor state de sih. siililoare. Polnica naJionali
leninlst slalinlstii ii rsigri: pi.t llri h ded'sul
M.rii Revol1l!! So.irliste drn O.tontrie sprijinul
nafionalititilor s!p.itc.
Ia Mai r9r?, dll: Nnferinlir r colstille Biroll
Polidc al Coondufui Cd&:l, ln sinul ciruia
Stllin ss& al.s men$tu. De .t'nci si p5n5 in
-tra_de zst::i stdnr i fos rEm al.s me;bru t
Bi.ouhi Pohic al Conneillli Celtral.
In bnz^ hoiidrilo! confeli,rFi dir Aprllie, p
jtid!] desfisoari o lri4i aclivitrte ih v.dretr cucc
I ririi nmdG, nr a?dtr* edrlirji lor in spirli .on-

I;

:casti p*loadi conplicad a levoluliei, cand


evdrihentele se desfislr verfisnDs, pretinuind

partiduiui o ucrid priceruti, ehsti.5,


Stalir condlc lupta haselor,

Ldin i

(Imi .mnrtsc anal r9r7' sp$e Stnlinxcend din voinF p,rtidrhi, dlp; pribssiri Frin
inchisori ti dloiiri, d ajus h Le.llgrtrd. A.oLo,

in cer.ul docirorilor rqi, in ipropista inednii

a towfu,nli Lenin, fluelc invititor al D.olda,


.ilo! di. roate lirne, h vAiodea in.,iier5ril dintle

i bffghezic, in mnditiiie rriboilld impeliJisr, in invilrr pL!@ pLid LhrJ i; irieleB


!e inseJmr J ! !.ul din cordu.irotu nrrLrd
!..lid al clas.i nulcitora. Acolo, in cefcrl mrn
(i[orlloL nsi, rl clibc r.r'or DoroJrelor JsuD e
$ J irit,Jrofllor lurier pokL;l LU,uo' tr'rlor
si popo:Elo., 2m primn .l ftile, horez rerob,
iolr de lnpd, Acolo, i, R$i^r srb condlcrea
hi Letun, m devenit uul dir maegtii artei revo
proletarLr

5rtriin se Btscr in .e.fuLl inF.sii rctiviritr

pir!-

!!e J plrLLlulu'. In .triirrk de nerbru il Coni


tetuhl Cdnt l, el pard.ili dircct h colduce..a

acriviiifii conntetlhi din Perrograd d prrtidlhi,


conduce ( Pravda r, s.ri. aricole in i Pr.!dr, $
x sordaiscaia Pravda, ({adw:'!l osta:dort, in
dmeazi activiBtea bo\evicilor in ssul unpai.i municipale in P.t!ogr.d. Alirud de Lenia,
el ia paltc la luc.irlls confcnntei orgatuz2llilor mili
ttie ale Fandulti di. inire.ea Rusie, li.and u
rJpoir ' An'pri nit.irii nr!ionile ti J rcqirrdklor
mFo.:|e", Srtrlin orEJnizer! rhruLj dc Lcnur demolstr.tia istorid dela r8 Ilnle, ca( Ja dsf:,;
turat $b lorincils p,.tiduhi b.lfer.ic, s.rilnd in
luhcl. Cohlietrlul Ccltral un .p.1 .itre mnci
lorii !l s.ld:F ievohdonali din Petrcsnd. In zjua
de 20 Iunie, I-iul Coneles :l Soviclelo. di, in-

lEasa R6ie il aleqe pe tovlstul Sialin nonbru


al Conitetuhi Ca,tral Exeutiv.
Dnps eveninentelc dld Iulie r9r7, ciDd Lenin/
prLgonit ti lrndrn de Guvcrlll Prcvizori! contrrevohiona-, se nfli in ilegaft,te, Sillin con
drce in nod dired Comitetul Cent il organd
celilal al p tidului, or. apirea in a.el tinp slb
diferitc denuqi.i i Rrbocli i soldr r lx Mucitorul
r, i Rrbocii
il sold:h,l"1, i proletarli r, x R2bocii
prti, l{Dftnul nmcnoiilor !1. Stalin I sivar
perttu ?artid, peDt!! poporul no*tu, penttu 1n'
teasa ornenire, vlaJa preliorsi a lli Lenin, lro
nullndu se cn hodrir imrrotiva prezentirii ld
Lenin ln f.J. tibuahhi cohFrs di, contdevoluJionari, idicind!-se inpotiva propuerii trid:toriior Cam.nev, Ricov $i TroJki de a-l preda pe
hnin trlbunrlului Glv@ului Provizoriu cortr.
Sdrobirea deno.st.tiei din Iulie deierniDse .
coiiruri ir desvolrarca revohiei Lenin elabori o
loui tactici a prEidului in noile conditiuni de
iupti. Awend rEtri pe Sverdlov, Sblin : condus
lucriril. C.ngreslld 3Mlex 3l lxrtiduLri (IuliF
A!gr* r9r?), coq.cs care s a intnnit ir ilegalii.te.
La congles, Stalin ?rzi,ti raportul Conit.tulli
Centual il rrpdtd :supra situatiei politice. In
2ceste rxpoxite Sblin fornrlerzi c! pre.izie sar-

.inile i trdna part'drhi ln dedrsul lqtei


pentru Eafi?.m revohjti socialiste. stalin ii comb.tc pe iroJkirti, care socotetr! ci victorir socialis

nulul in Rlsix

esrc

lnposibili.

Rssprlzrnd at.cllli trotki+ilor, .are hcelca!


si plni iinia partidllui in chesdunetr revolutiei
socl:lste ln tuncJie ds rFolt{ir proletrd dn Apus,
tovarisll Stali'r a dccl,rat:lNt esic axctusi pog
bilit.tea ca tocmii Rusia si ft Ja.'r e \a coi
drumul spr so.lalism,.. Trcbuc p:risiti idea
invchit5 ci ftnri Euor3 ne Forte .rita olea.
Existi nn mrxisn dosn2tic Si unul .reato.. Eu
!r Votbele lui SIrLn
sunt penrru r.csb din
"rru.
satr dovedir proLre. Rusir tr rr;Ft .er dinrn

Co.prsrl ficu zid in idul ltl Sialin, car. s!srinir(._invirinr.: hi L.nln ( orivilc la tosibili'
iara vicro;ici socnli"mnt i! iara nors;i. Sub
condnceretr hi Stilin 9i .onforn dire.tivelor lli
Lenin, consresd aM-lQ al partidrhi devne
consrestrl prLg5trrii i,rsu,ecti. Concrcsul tr otunht
prddul irspre insre!ts: jmtrri, insprE .ulenlea

dict &ii proietzr'anlh.


In Axnst raLr irbu.tesre

rebcliunca eene'Jllui
dso I:,ismul rn
'.r
nrcte
RusiJ. Bote'ur rn,.r
PopulJre h Lupri
.o, niloUsLe. 5!,obiiJ rebeliunii
lui Cordlov desclnde o noti pclioadi in ntoria
revohtiei: incere n.rioda ors izsrii.saliuhl
rr timp"l c:i r-inin se aflj in ilegdibt, Si,lin
pistlea?i o *ransi lesitdi prin cor.s?ordenli cu

cornito'" crre

s.: r;nJbL

invr!:t6nl ti prietelul si!-Lenin-ii tn doui


.Andlri ll vizit.azi pc Lenin l. Razllv.

Lmin ti Stalin duc .i.dtuj si siguranld,.t letni


tate ti prutlenld pa idnl ti .lasd nuncitaarc ]a reto
Iulta saeialistd, Ia insxleelia atnatd. Lnin ti Stalin
tutu iBpnatatii ti a4anizdtorii rictatiei Mdtii Revolutii Sa.idlite din Octanbtie. Stalin ate torafiyl
el tui aptapiat de lupri al lui Lenin. El .onduce
.lire.t taatii nuaca de Dretdtirc a insxtectiei, Ani
.olele fui indtunltor;s;dptrsc ln zi'a1e1e bol
tevice leeionale, St2lin ii .he.hi pe .eprezentanrii
orymiz4iilor regionale, ii instuestd ii le fixeazt
sarcirile de llpti pentru ficcre regirnc. L, 16
Octonbrie, Conitetul C.rtr.] xl Pirtiduhi alege
un canftr de padid ir wddea condrc{n insu
recFei, ln fn'nte c! tovdiill Shlin. Certful de
plrtid consiitaia n!.1e!l conducrror al Comitetului
Milit.r Revohio,ar de pe lings sovisrul din P*
trog:ad ii : .ondus in nod ?r.ctic lntag. ins
rcc!,e.

"La

16 Octonbrie, in clvantarea sa din tedin!,


rl
C. C. pndduluj, ftspjngind For,uerjk de opltulire ale Fiditonbr Zinoviev 5j C:merN crP
se protrulFseri iqrotriva in$recfiei anle, stalin
. decllr:t. x Ce.ae propun Canenry 9i Zinoriev
duc in mod obi.ctiv lr posiL'ilibtea penttu con&.
revohtie de a se pregiti $i orsadza. Noi ne vom

let8gc fldd ri von piddo revoluia. D,c,a


qe ao dieula posibilitatea alesefii zilei ii ondidilor iroureclici ?enrr! a nu lisa .onrdevolulia
','shhlorqrJ4'

I! ?orji znei de 24 Odombrt Kelensti d: oidio


s: fie interzis orsatuL ceitral aL pdiidului, {Ra'
bocn Pud',

hinilind ln

bln&tc la locahl
ziaruLri. I"a oia to

acest scop aul@obile

redxcliei ii .l tipogmfiei
dlmineaj. lnsi/ drpt indicitia tova.iitrlui St:[n, gir?ile roiii ii soldaJii
rwolljionrri respins drodobilele blindalc qi poy
rerri gjRi inrrmrte i tiroFrie .'i red:.de. La
or: r r didjnerr: ,prre Frbo.ii Puti" Lo irtiL.lul
de fond { Ce ne rrehe? }, pe orel scrisese Shlin
g cre .dre$azi nNelo. ahoma de a .isturna
cuvciml Provizdi! buglrez. In.cclai timp, dlpi
indicatia cetrttuli de Frrid, au l{xt adrse d.
urycdF l. Smolnii drhFmdtc dc sal.1.F revol$
tiondi ti girzi rain. Inslrec1i. a fost lnccplrti
in ziua de 2,r Octonbie. i! rda ?ilei de 25
octontrie s'a deschis Concresl il U lea al
Sovietelor, ce a dat toati ?dem nt nau So

Stllin face ptie din prinul Comiliu a1 Conisdllor PoForu]li, c.re, .vd ln fturte !e Lenin,
. fost alcs la conse$l al Il'lca rl Soqetelor dl!
lntreaga R$ie, drpi vidoda Revoiuliei da oc

Md.a Rflolqis SocialisLi din octombd a


scninbat ridic,l situai2. RNolulia din Octonbrie,
imFrBh luner l rerg: ln doutr sisrers: si{end
dp{Jk si sisrmul soliJisr. Patridul holsdic s r
iu6it de mi co'diimi i a trebuit si rezolve noi
smini Eiase. Se scfinbi iadiol i fmde luptei

Chir din priaele

zile ite xisrert., glvemltui

svktr. rr p;n: in
esk C4misx al
'9:r SDlin
Poporuld penrtu Afrcsile
N:rior,!Liritd. E .ondlce ln dod diiect toati activnne, ;:di
a Pltcn Sovietice i!1 domeriul solurlonirn Dr;

blenei latioralc in cadtul U.R.S,S, Sd snduc;re,


lli L.niq si Sraljr mucnorii si l:radi ar creat tn
rocd coloniilor Frjsre republici savietim. Nu sxisti

o sinsu: reprblid soyi;ric, la j cirei orlaniz.e


stalin si nu fi luat ptr.te i' mod :div g i: nu fi
awt el cond&:tor. St,li! codr.e 1!ot dat:

lent Rellblica Sovi.ri.i Ucraineani, cond&c


elnca in vedera c.eirn ReDdblicii Beloruse si :

republi.ilor sovieri. din Tmselozia si Asia Cen


tali, aj!t5 ntrneroNels
din Tr. So
'ationllitid
vietici stri {aze repubticiie
regknits
lor sovie
ri
tlce autoroee. Leain $l Stalin $trt iniriatoii si

ds,rorli

Mrn

Uniuni Sovietice-

im!.dni

cu Sve.dlov s@t col.borarorli


opera de .odcsdle a stou
sosenc. Aj;tun de Lenin, SbLin du.e loDb ..ndr
hi canend, zinoviev, Ricq si a .eb;bld srrr,
gitori de e|d5 ii dez-tori t reyoludei. La o;Ea
dara aclimii de njmicire a lui Kdeski si
Cranov, f. inJrrngrea ebotajllui lunctiondij;
pubti.i ri fud.tionrilor pubdlari, l: [chidare:
Stalin

aPropiati Ji lui

Ldin ir

Mrelui C&dd cedd,l Nnrr:rerclulron! si r


Bertlalilor t ih, h supridrreJ prese, burghek,
lr luph ron'rr PJdei Ucri;.ne contraRv.lolio
@, la disolv,Fa Aduirn Consritudre, la ;ia
bda!.. .elei dini i Co$titdd Sovien@ in r9r8,

l.

toare rcest evninente horiliioare Stalin ia


Dana cea mai activi si dc !n rol condlcitor.
_
Din lnslrcinde, C^nitetllui Cental, Stalit con

dee ln lan{arie r9r8 cochtuirea reprzlte-

tilo! Jrioei revoldoonxe a prriidelor sociJjsre din


ajre.ir'tr, Jle E-oper si Am*io,, .onstarurc
care a iucat uh rol insmat h Luptr pentru inlmeieren celei de a tII-a Inteln1lionaLe, Inreds

' In qeleie ile

ale nrcn deh Bres!, c:nd se de-

cidea;oalta revol"tGi, Stalin slsdna 6 hoiirhe,


atturi de Lstrih, staeeia $ tacttca bolgevici in

@bvJ k;d:itodlui T'otli ri a ronpli.eld s:u


b,nrrr, cre, inpEunr .u rmpernliitii :iglo'
francezi, a! mt si abrd asupra ilci tinerei i
firavei Republici a sovietelo. Iovitlra inperiaLis_

I_..:_*rvli

aclilnea Cehoslorrdlor, ilblcniri i! xceeaF zi


cu EbclhniLc eudiitilor albi ri .lc socirlishlai revol4iohxii iD 2r orr. din icEirne. Volqti, r.be
h!r.a so.ili$ilor rcvon,tl.ntrri de sri.sa h Mos
Muflnrnsc,
covi, d.br.crrci dc tlpe ensh?e
Rebedeslli.luir t6dc forlele ..ntf.rcvol!1iei.
'a
nonent
Cclodova.ilof
n
i?b!c,it
inrr'un
Iiurer
e*icd de ditlc. Tra abi. s smulscse dln clingile
rizboiulli impc.irlisi. F.lul in .:ie sospodti
seri ctrpitaliitii

ll I

O$rEPll

c]r,r.n,.r,

r,n

tr!..u.1R.-

lVl \L / ti.L s(D Ni d!, o!rod!r,c. .ru nrt.ur


rra
sr.onfllrlz.i'nf(Ld .',.,r,'"ti ii,,,,l t
o|qrtu-r
Mei jrrr^.nrL mr rr.rrc i,nrch\r
l;a
lrrtr JoL kh,o' h'.' n'f \.r.1!I)s:i sJ.!b..s.r Dc
duddrod/ rirrnr s. rJ.r.trr nf !r bsr SonLL.r,ii
adrci dn m! t.ra norsii in srare de sct.vie. A
in.epufrizbo,L .njL sr idk,vcrFr. D..tir.in\l Dtr
rir so.ir isrl in rrcri..l, qr!.,n' I :., j.i. r .ir.inrre8 nolon'l h I'rr. t,trridLt botr\r l
'd'r
.drir nrnuroriiitrnj' lrI?,rtro"t Fcnkr 4DJ
rifLr Prtuiei impokr\r .droDrro Lr ir,riri sr r
eilu ror rlbc rI bnrq.:ic' r dro)!nrir,.
_ rn pLnni\rn rn!lui ,9'8 iD+rirt'rh, rnelornn.cz' I'L or:rnr?rr o r!b!lirnc r ! trDulLr dL rr
nrti cehosiovrc, cafe tuses. formt di Drizoni.di
iu*ro unBrre li .rre, duDJ
in.he,arer pilii cu c-nJn 1, r
dFDau D;n

Sib{ia spre Frarlz,

ii aoierii

a drs lxra

li $rdtroli.

Mrncitorii din crptull ft cipiru mai uh de


50 d. a rne piinc pe zi R.pllrlicn dr i?ol.ri de
regiunilc pr.dr.itorie d. rcrLilc dir U tna 5'
Sibfli. N, ri1raf.. decir o snr.uri t.sii$. de
hde p!1ca! fi Droclrrte .d.trlc: Sld E\r!l 1i ,
Reside. volsii si C,u.:ad de Nord. Drunul .re
led rceasti r;!i!;e de reprblici urm (tsl volgii,
ftcind prin T.ritin, Revoluiitr nt pllet li silv.ri
decir d1., se pioc!.a piine. Ledn a r&esat u
arel nrnciloriLd di! pererslurg, indemniadu i s:
orernii*c !r m1|' h srtc vederr trjrt.ririi
dc ..rerlc,
siiicimii tirin.iri .ontri sn.ab.lin,r
't
p.r.eilllorIhwc$ii
ctr Dui..r
cont.. clirb!.il.r,
extraordnfue, Sulin cstr rrnnis d. ciire Comircrtrl
Centld .1 prtidullri n, SrJrl riii, in Qlntrlc de
codducitor geaerrl

rl nucii

de

.p'ltizd'xro h

Lr 6 Ilnie rqrS Sralir sosi cu un d.ixsrnent


de mlncitori b T.riJi'. inbinrea pdspicxcniJii
conducitorrlui poliric c! i .trtul co,ratdantuhi
milita. i :'r pernis lli Stalir si intelc.F-i roltl pe

cee rebuia sr I io,c dasxt T:rjrjn

d drt;

brm

ciprr; r brnurilor conrrtututiai. Luftr Tiri


ti.nloi J. fi lipsn reptrbt,.r dc u timete rt\uE; de
cererle, de p{Flul d'n Elru ri L fr
lermis rl
D"or n lnosr L^nfr:rflotulj: deh Dof
o cot-

@:c 5r o connrevol' rr (ehosjovJ.a ri sj porners.,


,nir rr bnt amu srph Moadvej Triiinut&e
oui, prsdxr Ltr mce prerd.pureier Sovred.i_ DL.;
ce rmifi.tu m;nr de f:et orqrt de conptor5iri
gJrorsr Jrbr sr prcotrr tr rrmrsc o mrrc .rnrirrte
de Jrrm.hE in crFiirlele in{omeDtc. shtrn se tons,.r; in idkecine rpnrrij Tr inutu,. Sfrimrnd

t.rt cnfrre impodnno sp(iJr5rilor .onludolu


fron:h hroitr )' sFjjDiti ds Trorki, Sbtrn reor

s:nrzi prin n:su,i rupide si holirtie derrsrhcnrere


@kfe_ri Er:bi so\iLo din Doihss r unr;r,lor Iu
voronrov, crre :r devenn nrleut .etei dc a X:
rtutrte nou lormte. Vojnrr de fier sr o.rsDi.:.;

bra ginhl! r lu shtjn salht TJi,inul ri i-e

rnpredLcrt pe rLrh sa inardrs?c rsuplJ Mosevd.

tpop.ca ero'.: , apjrnii TditjnuJui r Loinds


.u _sdrobirer jmperiJlismutui gdnr in Ucriina,
rn Noembfue r9ra jn cerfrrnir ! Aunro Unehi
rburni*
comiktuj cenbJJ ir djd; tu
'@tuii.
5bb strrc,n.'
dc i org.'njzr fro!rut uduixn. r.,rn
a veni in .iutotul mu.ibntor si re:nnor LLrj
dieni. Lr dispozidr th Shtin r; f;e busi ,. .tr
acivjsd. .onducrori de p:rird dn r;rj
i x-:.
in rrunk LU rohr::ut V.roiit.! Lr sfirFful Jur
rloeoone dpek dc riscLtrli ucrijnieni _.rad
6nF: pdliu;sr;lor si bemt lor. .tjbdjtrd @rir:

Hdcov, In Apus a fost elibaat olatll Miruc. Stali!


d$fr56i o activitate colosali in ved*ea lib*5rn
regi@ilor apusne ii a cteirn R.publicii Belorud.
La ?o No.hbrie r9r8 lu da1 Souetul Apiririi
Mucitoretri ti T:rinctti, ir itunte o Ledn, in
v.deu .onduc*n irtesn acdvn4i de ap:rde ?e
ionr 9i iD spatele f'o'tuhi, prcun si a nobili

iodutriei ri tra,spoltlhi, a nobililirii tuluol


lesu$elor l,Jii. In Sovietul Apirirn a lost cooptar,
in calitale de iepiezenidt t Coniteidri Exefttiv
Cantrxl d R6iei, Sblir, cde devine de falt loc
z5Jii

cit sfirritul

anuhi re!8 sunile o sitlalic ca


tatofali pc honrul din pcrm. Arhata lui Calce&
se giibette si se rneatci .r trpcle engleze caie
inainiau dela Nord. In numde Sorietulli AFnrirn,
Lenir cere si fie consolidati situalia di. .propiera
o.aeului Perm. El plopu ConiEtlhi Cenh.l a
St,ri! i Dz*jinski si fie tlinii in ved*a redle
stril si alGi ca1astofal. Stalin rc$abnEt. repede
ti c! hotiJlre snu.lir i, regiuna orx$ld pem.
La Sud/ in .propiclc de TanJin, voinla ld nedintiii .u pernite cortra.wolttiei din rsiun. Donului si r! unersd forJele cu aceea din Urai ii di!
regidne, Votgn. Ltr Nord Stalnl zsdirni.eite in.er
cdea intenenfi.nlttiloi de a face jon.lhne d Cehii
!i cu Colcei., Trupele rotii incep si aibi s!c.ese,
sdrobindu I pe Colcenc, i:olat de ali.Jii lui ditr

frofill de Est, Strlin pd


organiare! .ordotuhi de stat, ii in Martie

Ihtorcendu sc de pe
cede la

r99 de nunit, i! lrsa propueri trj Lmin,


polorulu pelm Conkolll de Shr
smsr
Forsa@at nt tarzit jn Cooisariatln polorutnl
pom rapcclu nu.cforcsl: tt:n,s.;, SEtrn
r:mde ah6rr :r popor,rlu t: tspe.ljr murLr
rorr<J-tir5neJsc: pj.: in Apritie r9i. Ace$;
mu''nca a avlr o liria in$h,itate in vedera zia
gan &ebr 4undtofe t2 opera de conducre a
i slibr pnsiu.er hpeto! ftr,i asupra tui
^Spre gene
!o'cer.i

rur rudetuu se n;Duni tn Mri ro,.


:supra PeEoclrdutui, spdj,nir dt iruoete albe id:
bndeze ti esbniene. Ofensiw tu, ilaen( fu e^-

trdd: de o AOdu enBler. in sp'te fronrulu


Artutd Ro'l se plse h crle o lebetrutre in lonu_
rile iKlJsntrir Cilkr ! ri , Sefu Los:d, !, Fronut
roiu^se !lirin:,irr dustoiul pftru,sa p5ni ta por
Conirerrl Cenrat ii ildedinri tri Sbtin salcina
, tesping pe nb'. CoDLtostij Dt.c# ne fronr
ALi srtrlin l(iidi iepede si,eJ ile dsoiienbrt_
de

n'mcnd fir; ouFre pe dltmrnr hrdabd.


Prmtr'o lorrur5 combiruL. J Df:nkner n : m:-

rinei. foturile iebele ru fos! odp:re, truDele ardi$ilor :lbi respiise. Penlotur carc :nerun;a pei."gradul tu lichidat. Planll _Ant:nreide-a Du
sinpinire !e Fctrclrad tu :!dt icit, Rihi;hlp
Jmrej invide r lli Iudenio lugd in E$o!;
.. Ln vro Jnxlui r9'9 St,Iin se rfh pe frontul de
vesr,

u snoknr, or8iusnd

respingdea ofensivd

Slsftmerd Sovietele i! Batuia, Ungri., Estonia, Letoria-Antanta, cire l6ese sdrcbni h cea
didn expediJic r .i, irrrepdrd spre toanna afthi
1919 o a d@a qpediti, in cdc alrase, in afui
de hdpsle ,lbe ii proprine ei dohttrnsnte, dnatde
Ei.ilor srare hnitrofe d Rrsd A.!$ti dpdditie
2 fost dehlmiri .o lirdircierLe de .:t. minisrd
de rizboi e4lc? ch!rchill xe4edi& mior 14
In tinp ce &dna Roije il sd.obea p Colceac
in Esr, Denikin odpi bdiml Doneldni, psiu
zend pe ft &.rt L19 in Uoainx, Trotki zid5rnici
pdr trid.re mur.a de pc fro!tuI de Sud. Ttupele
roiii sul.riri o trfrinscr. In ajutorul hi Dedkin so
siii polonczii trlb1, oc$ind oiitLLl Minsc, La lortlle
perogr:dului, ftdeni.l hece din no! 1. of.rsjvi
iar C-l.ea. ln e.rci si se menllni ia Tobol. Dlt
mnll n! trsse niciodaii atAt de aprGpe de c2pnala sovieiici. Capiiallttii

dir regiuea Donelului

u ploiu

d s milion a*luia
dinte regimntle Jbnor cre va ilira cl dinrA

pr.nisesBli chid
Ca rispurs

l.

ofensivn .lbi1oi,

Ldin

.dreseaz,

orgnqrtilor d. partid, ir nrnele Comittuld Cen


tral $ aDl tnflicnat: ( Toti la Lrori cortra ni
Frc.tuI de Srd .apit! inrrriri masive in omeni
qi mtriale de r&boi, 1ns: se siqt. Devoja uui
condlcitor cdc si trie si i!.!ege inr'un silgd
ir@nchi sutcle dc mii de lrpdrorl, s! i clnen
teze lnt'o uid yoirJi ii si i ruce asupra &s-

mDdui. Conitaul C?liral al Datudului il ri


oiie !e S'trbn ia o!sa!@e ljcR;n pe frclEt dc

sd.

Con&cir@l revobgei siserre pe f!o'r irvitqd,


sl;, dsoricnrre, Up$ unui pltrn sF:es:c, Dupi
ce 4Aone)ie dm sbtele @iore De tremusii lxr
T'orkr, .ds dadusr: faLm.nr, 5i drD: ,; obdle
cJ Trorkr sr nu se m6reLe in Feburne fro,r'nuiSlJlm lespdge lr.hiul phn r.iminJl, dupa de
Jro.tul lni Deniki, urmJ s fie ruDt deir Volor
lTtLtinl spre Novorosij\k, elJborind prorNt li,i
phn de lupd, cre.rdolv.ln chlp BmDl prcbLmr.
pobimlu, Den,kltr din ,eE,u.o vo';rtj sile Hrlov-brinul D.neFlui - Rosrov, penrru cJ rmaia contnrevoluiei si lie riilt: ir do!5. Acest
pld disua inainidea ripida a Amatei Rotn lnh'o

regiune cu centre prolet rer ln care poFnlaia astcpta


d viditi simpaiie Armaia Rosier ln cd edsta o
Ei: rcFa de L,i fd{e, Roe pernra_lrupelor
sa se aprowrobere cu toJre cerenecesJre, rnald:5
timp, :cst pla! eliber: b:zitul Don4ului, i?vor

pddnic

de

fdte revolltiolde

i car alineni: laa

Pland fui Sblin tu acceptar de Comiretll Cenhl,


Stalin desfituri o lrlai, ,ctivilate i! vcderea orgdi?irii victoriei, El slpraveghia dcfriumra ore
raliuhilor, indrepta pe 1oc greselile, ,iegel comn
ddln ri cohdlcitorii lolirci, pe .aie 1i in$llete2
ln lupti. Sub irdrunarea hi Stalin * el.boEa?:
p frontrl de Sld iEtruciEiLe pentfl codsrn

in .re s cina .ohisrllti est. formuhre in um:roiEle dvinre vn:


x Conjsarul leginentlld est codrciiorll po
de reginent,

cel dintai .pi


spiriiuale.
Daci
$i
de
regiment
este
.iFetenia
conanddtui
legimen
tutui, conitrll treble si iie p5rimde ti sufitul

1i!ic

r:to!

ri molal al FsimertuLd siu,


al

lnterslor ]ti hat.r;ale

pldului lui Stalin


cohple.ti a 1d DeniLin. Dj! ini,iaiiva
rovd59!1d Sttir s n c.elr piiha 3rnrti de cavalerie
in lflrte cu Bndionii, Vorc$nov, Scido.o. LesendaF dmati de cavrle.r., srstifuii de ardrtele de
pe frcntul de SuJ, r lichidat tnpele lli Dcniki,,
In tlnpd s.!rt!l!i rigxz !c c.re I a crp:tf Jara
sovietelor in uma sdrobirii lui Dnikin, Stllit
Rcali:nrea

sdJobirea

conduce, dir insircilarea lui Lenin, acliune: pent u


refacerea ecolomi.i a Udain.i, distflse de rizbol.
Iq Febtu,riFMdde r92o dl st5 ih f!6tea So
lietulLii tunatei nrnnene de hlnci, notriliznnd

msele mucitoare la.lupti

pdrft cirbuni.

Martie r92o, rd.esendu-sc arnatci dc

n!n.t,

In

Stalin
d,t, ., in monentll de faJ: r cirbunele est.
tot aiai de nnportanr pcnt! Rrsii ., ri victoria
a$pra lui D.nifiirr. ! Sub cordrcerex luj Siatin,
bohevicli !{ain.niobdn st.c.se jD*,rnxiein aprc,
vizionda lrril c! codbustjbll ti restabilirei Lds

ttNfulddllil,N!'3,14'q'164.
65

In Mai r92o St.lin este lrinis rle citre Comltetul


Cdtral pe frortul de Srd Vest, co,tra F,ilo! po
lo!e4, cde,org.niaserj r treia expedit a Antartei
conhi ReFublicii Sovietne. Statin !a!ti.i.: direct
]a snd!.are, opd4iunitor in vcdd;a rlp;ii non
tului polonez, elibertuii Kievlhi ti inainr5rii t$
pelor noasrie spre Lvov. In acel.t an Sr.lin se
ocupi de ap:rxrca Snddll Uclalnei impotiva ofensivei lui lfralsel si scbire&: plMrl limicirii lui.
Indicaliile lui Sblin.u senit de baz: planrlul ope
rativ xl lui F nzi, pla! in virtutcl cirlii Wr.ngcl
ToJi

.nii rizboil]li .lvll s:u

scurs sub sehtu1

colaboli.ii stlanse iniie Lenln ii Sialin. Ei consttuesc $ consolide4i mini in mrni Arm.t. Roie.
Lenin se consuld cu Stalin in toaic lroblenele im
poltanle Je politicii.btu]tisovi.tic. ln timpul cind
Stalin se alla l. celil:ft .trpir ai Frli sovietice, exeorend cel mi inportarr itrtcin:.i politic ti
militare care-i fs6!i inodintat d. L.nin, inr
ei nn incct, niciodati sclinbul de scrisorl, tel.
same ii bilere. Stalin il infornl c! regdaritare
pe Lenin despie starea de hrui de 9e frcnt, In

sdjsorile $i teleg.anele ]!i, Stnlin analiza cu !;ie


stiie situatia niliinri. El se rdlesa totdeauna lli
Lein, celend! i colct$ $i sprijin oridectteori
sitlaria de !e {rclt ddenea deosebit de amenin
gtoa;. Ldn nanires. o ateldune deosebiti i,!i
ile rusimintile lui st3lin. Lenin il dnea toldealn2
la curnt c! evoinentel, iL infor@ d6pre nou'
riile poLruc. Stalin da rea?ifll princjpal al lui

Lenin in opcra de org:niza.c si conducere

ap:-

In anli rriborliui ciril,

Comneiul Cdhtral al
1 ar hidis pe Sblin
pe fronfurile .ele nai hotirlto,re Si nai primej
dioa* pentru revolqie. Tovxrisll Stalin a lost
nenbtu al sovietuhi Milit.i RevohJimr al R
ptrbli.ii si nembru al Sovieteloi Milltare Relol!
Iiorare de pe frcntll .le Vest, de Sud, de SrdV*t. Acolo unde dltorn: unei s.rii de .auze se

p.rtidlhi ii Lenin

personal

iveru Finejdii deosebne pertru Arnati Rolie,


acolo rDde lmintrea arnarelor .artarevoluiei ii
ale irtenclJiei .m.ninJa! ins:ii exisicnJa putsrii
Sovi.ticc, {a t.inris Sixli.. Acolo iude zipiceaLa
$ prnld pu1.:u tu ori.s clipi si se trnslorme in
d.noialiare, in cal^tiofr, .colo .pirea rovar:iul
stnlin orsariza m6de pdtiddri d cclc huncitore5ti, luird co.ducele. in meinile salefernejspri
jidndu se pe nNe, el sfrriha fir! ctuJ1re sabotajd, innibr$ea cn o dini de fier conplotlile
ridntorilorl ale spionilor dir spateLe lrontului $i
de pe front. Pri,r exenplll mnncii sale lersonale,
lnsufledte de .b..satie ri de o clari perspe.tiv:
revoludonari, cl stinula spiritul de hpti !i enttzisnrl relolulionar aL mnncnorilor, liianilor ri aL
osr4ilor rc9ii !i obJinea in cd mi scurt tihp o
cotituli .rdicaE $i victoria Arnatei Roiii.

El ghicea sdtubea in intr.glme .ele nr:i iscuiisire


peifide
ti
!,lddi stratesice ale duimnilor, rist!."a

roati ( ttiinla ,, n art, r

ii

expeliella loi milftari.


Me.itele lli Stalln
frcftrllc .i?boi{-hi .ivii ru
fost lelmte dnr iniJiariv: ]!i Lenin in hotnirea co
nitetdui Exeotiv Central:l intlesii Rusii, din z? Noenbrie L9r9,de J lde.ora.u ordrnul, Sreasut Rcd,.
creabrul A,mrte, Postr, J ciei dinfu ar;rrc
Ro$n din hne, ai rtuatei au,ciloild si tir3nilor
eliberati, rl arruter tr;tis' drnre popotrrite {Jd
noam educrre in spirnd inrelni'iorrtismutu, J
fosr pdidul bolievic in fn'nre cu Lrtur ri Sbt,r.
Lenid ri St:lin ru .ondus dde.r oDed de :DIre
a J:.ii, in!.euni d cei mai hhi lruntasl al prpe

nddui

F_=.-:__" vlfi F=-:{

bol$evic.

Stalin a Jast i6pnahrul ti organi2arotul rlirect al


nadLr ti.taii repurtate de Amata Ro\ie, Prctu
rindei, !e ftohturi unde nrm si se hotirasci
sorriJ rdoluliei, p:rtidul il hin(ea pe SrJlin. SrJ'n
r elaborJr cele ftai jmporEnre Dhnur srjrEq.e,
El r condls drecr operj\runn"
Lo,;'i,in*.
"i,t'o*p.rn, h Do!
Lr pstile Titinului i, Jie or:iulur

Iile Pemsrrdului )r in luph Lonni l Denikir,


i! Apus LonrrJ pr.ilor Polon'ei .i in Sud .onrrr
lui Wrrngel, Fretutlndetu !or.lr ds fi.r sr !en'ul
sr{ecic al lui suri. iu Aislrrt ouo'- .irol"r,o
Stalin a fost educarorul si.oldudtoftl .o4isadlor
niftd, fili d care, d!p: aprecierea lui Leiin,
n'a. fi distat Am:ta Rosic.
Nudele lui Sbtin e lceJr de lele ma olonore
victodi ale Aruid no:sle Ros!.

UPA terninarea victorioasi a rizboidui

cu

inteecnlioni$tii, Putsrea Sovietjci riece ]a


nrnci de constn,ctl.economicipa.shi.r'Td.
em ninit: de cei patru Mi dc rilboi nnperl.list li
de cci ftei ani dc rizboi civil, Dtrp! rerminuca
rizboilhi civ;I, lsrininea se ,riti rem!\umiti
de hpiul (: r r luru rore Fisosurile nenultu
mjrl de \sreftul recliziliiior,.crind s: r'e,pro_
vizion.ti c! o cariitate suflcienti de n5rturi. Dit
cauzl formdei ii a oboselii, nentLJrnni apirau
$ ln si!!l unei p:rJi r drn itoriio.. Duinanul
de class incerm si foloseasci erava $luaFe eco-

ln frti

pJrhdu uL se ridicJ proble,N elibotirii


unei noi 1;ii de conduiti in toite sectoarele vietii
e.onomice , tiJii. Pehtru comitciul Ccltral da
linDede d d;ti tchidarea rizboillui i tecerea
b ;u.a de consnqie painici, sistnll com!

nisrulni de rirboi isi triise ttaiul Nt nai era


ldoie de rechizilii, iar ltr.nilor trebuia s: li se

utnd sr:ns p:rtidul in iurul PtlfoLrei

der posibnihka de tr daru.e Lle .e: mtri mlre


prre r prAortrrlor lrodulrjei tor. Alesr l!!ru
,r
n r;tut d purinfi o ifuorrre tr .Lgndltu! , , ur
drrFs nlrtu'ror, ridicmr jndushiei, jmbunjritua rprcMaonrii oFsetoi, oorJ rno noi

dicate,

wprrtr. hJ ririe .tr. s;rut p idr lur


lci \r prri piedili prndutur in J.trunerincerlr(
,i etr
,92o ere i nfus prtiduluj rr.r rsi disturie
tr5upri s'nd tc or Alelrj dillric i rn,r in ral

riile locJe, ;iterial caie vadea victola p.itidllui


;i inf'ensdr sspirlior .ntileniniste.
De mre insem"rtrte penrru vlcton. lsl.r de
ordd si lnire. Daiidliri in j!rul ld Lnin, in
iunl ;joritrii Gnlnist. a conitetllli cehdal' t,a
fo* arti.ohl tui Sralin r Divergnlele noistre
Brbllcar in 1Pr.vdr, dln zi!. de 19 I $rie
;92r. AFturi dc Lenin, St]lin.i alint !d{ea
oartidului contf 1!i!ror atacuflrof rracilnllor F

Lbre o insennibr.rL hrlr fr.r, Drre de.tr chesnunei sdi.Jrtor. Lupt se duccr de froi i!
Lhesr'rner:diudirui frr.i dc Irrrne, i iird,nii
prrbdu u irlj de mJ\r munlibritor rjri Dr,rid s
i. generc. in che rie: *trLdirr nntrduluj itritr
de, me in ioxr situnrc T.orr.is;d rroprnetru

de r:zboi. Prin pohlcn lor bid:to:re de a,licaft


ex!tusni J connlingrii i, I neroLlci de L;ildl
rn rehliile ru nrscle, ei 5e shduinL \i rrdrle rtrsr

mundorilor ft: pdtid sfila priidrid, si creeze


o mn pnmed'e aerrru cxEknrr p!rern sovictrle.
uulia rmlht' s rL fldr.rr i c^lel:ltc ,rili !ru@h
w5imtr$ pinidulrr: , oDof,!," n,ncirdE,;.;n.
trr'itl demoortr , .com'r.inii de ninei .
In!.!d cr Lnin, Stalin x nDjiot si, :n nr

in hod

parriddli, nt;icjn:! De
roF aftrri dlrnaqi ai prrtidohi. statin a codirs
din ptrnd de vedere orgrn,ztrrori! jxtri conua
srunrrror JrtrlenrnNre in p*iordr disdiel sn.
coGe.vent Lnn

70

Stiun ,L er idrestt @t mrterDlul


dln Drovincie rddit.i h mersul aciunii p.nttu

ltudk Lu

insoiucar loici p:(rd!l!i SDlLn r.imitd in


rcestr De.ordr Pravdei ml mrlenJlul .u pfl_
vire la bilantul dCdtiilo! desfi$ratc organira

;Dtulor
!r;itu$e lr,idu u.
'sirrns unl
p. poziliik lenin$F sr iil;i5at
b:riidrl la onsc$l al Xlea, carc u!ru sa re

;olve orcbldel; fddanentrle avoite din !i.torioasa r^nnntare a revolqiei. consr.sul al X_lea
(Mntie-Ap.llie r92r) a incheiar bil,h!!l disdtiei
,srnrtr s,ndi.:reLor si a rDrcbJl .u o mJiortrte
sd;b'bre.lc loiuri PLrnotmr lenL.isri De rs.
hdrhca ds ex.epl,omli hpor_
n.nr- :
"dootat
prilit
Lx
rrecsr del^ sistntl rechizi_
bnt, cu
in
iil;r 1a imDozitul n:turi, l. h...rea la rou
iolit.r ecotom,ci, trl ciJeL .ftJtor si insdrtor ,

io$Lenr..Hotnnd.ongftsuluirl X l.J cu pa
vre li tre.erer b nor: poLiricr e.onomd rsicrEa
Jhnla Erin,.r dinlie .hsr mu.ibre ti IirinLme
in

vederea constfttru

sodar$mlhr

In

vcdreJ r.eleirsi

sr.i.,

. n hdrnei @nEre$luj
ruE
in |robtemJ niriorurr M|orrur i s.rcr tc:durte 3te
Drflidulu in
probknr nrrjorrli ,

rundtrDenirtc

iosr

. foe pEknFa .onR-s,l"i

rrporrll lu Shtb,i in rezolu,,r.onsresului


,Inrornurrr
sJ
I'e.j\ ll rt.rr sJlcjnr prx&j furdr
mcnrrl; legrb de probiem nrtron:Jj. Am tichrdrt

!gur irFonrl, J sptr5 Srilin, dJf i(esr frDr nu


este indestutid. Trebre sj lilnidim nos;njrsa
ere: r kc"hrrui. <hrer dc in:pojc,e e!oronr.:,
portucr t' rurt!r.rt.i r roporrctor:suprire in dot:
rsre poporrc rtbue sj ne rjuhra s: ,jxns5, in
doneto're Jlirl, Ftrs; ccntril:, srrlh s r;rpqrr
prtidului, ceirnd!,i si lupre iapotriu ,ovinjs
nuu nrlrnr don'n.ft, imDodvr evinjslltri
iut6.rtrt:l Rr'i'lor Miri, o penlol DrxloDrl.
pre.um si lmpohivr n:lionrljmulur to.ra
dela introdrcerea N,E_p.-rlti.

La Congresl rl XI ler tMrr,e-ADdr ro:,r


p$idrl : ftotr bdrrfll F'mulu, ir_de ipti::E
r nou por'hc' c.onomce A.esr bihnr i J Dermi\

lui Lenin sr de.hrc


Ne rm retir\ rinp de un Jn Trcble sj sFnen L.unr in numelc p:iidrlur Desl! so;ul
lrnirit prjn retrigere . fost arins, perioad._de
p,nt aon s. termini sr! sa t.rminai, Atr scoD
prinut plr: {.h Jl regnpjr!
jo.w|..d

I i ns,Fs r+.

R.imenea! si lie realizare sarcinile isiolice ert!*


de Lenin in frl. corsresdli. plen r Comitetllui
Chtlal al pnrliduld de drp: .ongres alege, la
propuner.a hi Lenin, ca secrctar generil d Cnmi
rennli Centll pe c.l nai bln $i cel mi dedin,
cios discipol ti ldvarit de lupti rl lui Lenin, pe
Stalin. In ae$ posi mlncerte S1alih de atlnci

Rxn! c5?itati in lrna atcnt tului di, r9r8,c1


t mucr lncordad neinietupti a! sdruncinat siniritea lli Lerin. Dela sfSriitul inuluj r92t Lenin
este nh si si intrerupi t.t nai des ffnca. Muca
Drin.iD,li ds condrccrc a orrtidului o lndeolineste

Sbli":

In acegti rni Shlin des6ioxrl 6 a.dvnar .olosl:


in veddea cretii repdLicilor sovi.tics ratonale,
iar hd ta&iu in vedde. lnilii tutuor r.pnbli.ilor

sovieti.e intr'un sihgu stat u.jonal: U.R.S,S. In


ztu. de to Decehbrie 1922, la prjmd CongEs al
Sovietelor din Uniln* Sovieri.i, este adoptati,
la propn'crca lli Lenin $ Stalin/ hotrrirea isiorici
a uirii de bun! voie : popoa.lor sovieti.e in ca
dfll !,!i st.t Unnd.r Republicilor Socialisre
Sovietice U.R-S.S. Llind cuvinlll nr fata con.
sresulli, Stalin a spls I
lZih de di ins.amli o nare riscture in istoria
Putclii Solieti.e. Ea tlage u! holar inte vechel
pedodi/ depign: mrn,in cffsul ciieia rllblicile
sovierice, desi actiofi! laolalti, ptiau totuli sepdI, odpatc fiind inrinie de toite cu c!.sijuea
propriei lor exlstnfe, ii intr. noua perioad:, care

:
a

lncep!r rtum s'

in.Jrt ir sItrr|t elEte.rr riotrt;

repuDr'..r sovkr.p, id

rono\_Ilpr,

..nr

.rc

reFublu

se rn$c

d6orBrnrzirr c.on.nre, in

s,*o!r o, rL sL tr rtr$othrJ,i ki.lrorDirsJ


..rtrro iorti
Lorrti seriors,,, i. *trre s;
'ntcrn
rn!urnl.?r !run'
rnknrtionrh, in .hrc s o no
celor Le m!nrer..

CtJrd UF5S.

portr'.x nrt'onr e tcninnr ertinisre. UnrLfttr so


uehr; J fo$ o.r. p. nndrmerh/t reltrndr rl
mqeder 1 ne rLE o nnrG. popor(le, rslDik in
tredr d. fr Bm, ht: de nrlek pojror rr\;pe k
Plrrcn,er Lrrnre Forao;r.te TJn,

Ir Apil,r r9:r ne to. il XII.hr Coxerc\ rl


p:rtidrlui. A forr p,,'",t .one-s duD, ircro-,
Pevolutici 5o!'
drn Odonb.., h lr* Le,D
'lAtrfiind
r'a pliut s: .sisie,
bohav. In horirjrile sjl.
consrGur . F.!t seami de torte diredtvde ne
-r
l r dJr Le.in nr u unetc si e in.ole ,i ;,r.n

i Lomhirtr ]ldirir pe er .jR J! in.


.c(n r nrrfnir r\ | I nl .tr o p5r;sire r lo;i
si nc srounem
!!t.r soclalEte,
sclaviel c{'iialisnrlui. Congrsll a t.fGrai ;roDu
rtrilc tr:d-iolc de lrrirutr. fj.uk d. notkirn
Consrefll

sul,n J p'e+nlil lr.o.BE\ sPonul rtividii


Cotutetului Ctnftrl sr rtrIodLl Fi.bni rrlionrll
in construirer partidllti sl a shtlluit ln mportul
,la r.iivitate . Comitn1ld Ccnt!:l, Sr3lin a zt
srivit r.blorl larg al nlncii lrrtidtld, al creiterii
fui, rl lnri--ifii .urelelor d ttrnsnnstule, care pofne5!.teh Frtrd.ihe nI (:ind,.rrelc, Utounea
Tiner.rufui Conun,st, sov,.Ie e er. ), r 1J!ur bi1,nt!1 celor doi rni de N,F,P., a tis,l sarcinile
desolcrn ulteriode. iPa.tidul nostru a r:ds
$dat, stiins un; ei a tiiut s: inEptui$ci d.o!'
tlri er.ndio$i, el neres inrlnte d stezgd la.g
d*fiauml',' Fi : t.rhinat Stalln $portd si!.
Conq,.\ul i tr.oL,ltrr nnlrr rtnlie FobLemcl r:
tj.nik. In 'rI1o,tul rLpn rr.blernc' nrltorate,
Sr2lir stblinir:i exii.o.din2n insemnitat. inler_
naiion.li a polnicii noastre nition.le ii arain ci
poiurLe stprite din orient i Oclilent vid i!
U;i!n.a soviciici nn nodel in cee"ce privette
rezolvare. problenel nxlloDale. Strlin .rati ftce
sitaretr desfiruririi unei mlnci .nersice in vederea
liclidirii ineeilitilii econonice Fi cdtur e dint.e
Dor.nrelc Uniuii Sovicd.e. Stalin se adreseazi

inieluhi Drrid, cdinnn i si hlic lbti.it contra


$vilisdllui ius 5i ..!tm n:tlonrlismlluj local,
iar s inteliseri ddoriii nrviortui pa4nle a Gla
tillsnrld, Sixlin denasci pc Dr+ohrrrslt ecor
gleri

.,.

.l.i,:yfi,"*:'-'

" '*k!!
;||

ailis

.fc

n <obd:',
F. c.1b.)

se,ib;tlscr; deli rccasti

d u. s, c{5 {Et!,

td

11.ie,

susJiftll

*.:l:1.:-. .onBrcsur Jt xrlcr,


.rn?."b{
rfi tsfxb/ru s!v,.tu.e rr:tu un
poi.ot

iros. ArLrgind

tr prki!

5i

s.

in AnBtir ! Fr:nb, cte


te mri rer.nonrc Jlc
rn!cr'.:
si
o8;nirze
o nour elpediiie
,b!,.her.r
nporir!r u Lntr SortrflLr. $b .onLluccrer lu
shl'i, Frtr'Llut fre frtj LU cinstr prrrei sinrfur.
Rpurri.d o nre qdorie pe t,onri ,tr.t._ittr.

rn roor :no' ntn'br ri ukimrr,nrrloi r lrnrr


h 1924 r.cuo.$terca U.R.S.S.
ds cite to:r. hi
nle. qr .rtirJlisr! d n Eurcp.. Finrt .J rm
inv'.s rrun!' s,curi!il. liL r nn!,nu, vreo drunJ
ri shl,n
denotr dlon
t\rrb'l !i djs.iFo ii r.\ris,h,i- Lcn,n in\irrserl
.r: delx invititoel lor.I '
In Iannarle 1924: fosi .o'vocid r XIII : Con
le|inti de Frjd. L, rcei*i coDt.inJi Sblin a
odt rn ralort Fr:cmird bilxntlt dn.ftl.i. cdn
lEcrinir r inf'e r .u hokrire pe MrkEu. Dcc,2 e
ru fost rflobrr. de Co.qrrsui rlXIIItc.r Jr Dr.d
rMJi
Concrcsul JtV ter rt Inrer;roo
'9:4) iide (vrra andui
nrli Comniste
ro2ar.
I. zila de 2r Ianr.rie
-,At l] Go.h,
in ipr.nicre dr Mos.orr, '9:4-.
L.nm, cond!..bru] si
inremrielo, ul prfl iLlului bolr!tr, londudror!t oj
nBrilor huncii din llner intreaci. Stetrft1 lui
Lenin, sErgrl p.rtidrkd, i lost ri;icat si d"us nai
depft de Stxlln, .lcvll cnine,i at lli Lenin, cel

m]i bun liu al p]'tidllu h.\evi., dennrl !rnn$

il ,!rd. conriuator al dperei lli Le n.


In ?i!a de 26 Ianmrie este d.schisi iednrJa de
doltu r Congresdri al ll.lea rl Sovist.ior dih
intreaga Unn'ne Solietl.i. th l..rsli tedinli .
lurt crvintul St]lin. In nnnele partidtlld el a
fi.ri nar.le ju|5mrhl:
i Noi, comuint, $ntem orneni

de c struc

tur, deosebiti. Sllteo f:uriji dini'un m


terd deosebit. Noi suntcn .ei crie formin

ainata oueluL st2teg prole


riiului Lenin. Nimic nr e nai ?resus dcit
cl.*cr de x f.c. larte din :ceasti :durr.
NiDi. nu .sr. m:i prcsN n..ii tdd de
nen$ru al ptrrtidulli, 11 .5r!i irteneiet.r i
condudior este tovxritrl Lcnin.,.
Piitiisindurle, tavardtel Lenin ne o poruntil
sa lin.n sa ti sd pdtttdn neintindt tuarele titLu
d. netnbtu al partmulti. lli jutdn' tarar,iy
Lenin, cA ton indetlini u cn6/? dceastd po
Pdhisndu-ne, toratdtul Lenin nea pnndl
ldsttdn unit'tla ptiilurli .a lmina achilat,
4i iurdn, tatutdte Loin, ed oanl indephti .u
citute ti o.eas& porun& a td | . , .
Piirdsindu-ne, tatatrijul L.tin tu a pannLn
sa piizin ti sA intdtin tlictotLtd tl'lelaiatLlui.
4i tudn, tarolny Lenin, .a nL ne ran .tula
Jo4ele pennd a lndeplini cL dn:t. ti a.e6ti
s,i

Pua nJu n., bj,,,trLd r,.,


t,\tr
\d tnta m nth Laut thbh nrr\ta ,r Lt
ttal
tr a trjantt I trtunn,t rntjtLe|i,ltt
n

t turttrnl.

ovrrrsd L..trr ne x \orLriln...rrnn rrr\


pre re..sitdc.i !n.t ili.n!c ilbrr .onsjm{n. l
poporrlror t.tr L rc.n,c d.
fr. . r,jr,r.r.o
in ,.rdr!r u,,, , i F.p
I

ililllii .

".,",,,
P.,atn,1u Latr a, t Lha t tutLrul
n inLjt h) t i !t,t:nt Lrj _t^R.tu;bli1trt.

anne

tl aealLd ?otnntd d tdl...


un rr.r rrrt Innd
iniir'(tr ArnritrL Fo:L sj D.rJe!Lon r.r Lr
t
este !e rlin s.r.ihil. .et. rri j,nporhnre ile
I,aftdurLr nosdlr,.. Si jLn.iu d..1, tovui!.
c 1!r forlrl. pdnlr tr nniri

lonnri Rosie,i Floh notrsr,i Roiic...


^htrta
parr trtu at. Lrotdflt L.nn n., p)md
o pa tran .td,nLn ptintiriitar Int.n,t aohj
ratntniit. ttt tt'.t\ tatrn.. Llt , Lt ru n
ran tuto riato ynnn d intdti ):i d ttuei nti
anla a.nznrtat nucii dnt lint.a inteala: \ hl
tetnationuto Canunislii!.

A..nJ r fo{ rrrrnrinrut


!rrc | I JiLrr DJ,
ldut bo|c\L r.6.'tutui , ff L,,i" .,,. \ri,:,
"

. nrd.dlxr l! nrdeplLn.Sr. .t
dNt., i'b .onl!..r.. ] i Sfalnr, rcr{ rrtimint,
In ziul prm.i .nirdsiri r no{ii ili Lenin,
Srrlin s.ri. nnr'o soisort rlreaii rcdrqrel ?ra
rrhi i Rrb....ir G:tb, ( Zntui nln.itorsc ):
TincJi nint., n,bi!1 si sddl.Ji D. Ilic,, iFili
in ve$lcl.. Plridul

torll ,osrr!, cohdr.5tatul .onru'


Lrptali

invirseli dr-s'ra.ii lntcmi

ii

exrerni,

xs cum rc r rrv.I.r !'.1.


Colsmili vir1. no1;, triul nor, crltuta nou:,
crm ne r nrvi!:t lli.i.
-rs:
Nr r.tuz.li niciodrti nrn.. mirund, .r.i din
cec.c .sr. mirrri s. clid.st. {hndios!], in
.ceasta .on*i ,ur ,li[ l]or]!r.il. f. scr i rle lLi
poporul solietic . 11mtrl ti rm.ui nlclLnot
r.ene .u'lnte .le lli Sbllt.
Profiilnd b nr..!rt de borla .\L rlor de mo.tter
Ld Lenin, dlsmrdl socialisnului in.erc.r.i si trbrri
DtrrtLdul de D! LJt..r IrLnFn, Fenou tr n!Lqrt]
rsrlEl .oodjriunrt. nc.Gr!r rcsrbn,i !rrn.L+
nrurL in L,.L nanfi CL o n o'cblu fLri. r fost
afuQi Drd ,l dc duinxnrl d. n.fl. xl l..i.s
rNlui, TroIki, ri J. rjdo.r.1. n,i Trclkisrii au
imrrs patridulL'i o nolir di\.n!Lt. Llrh lu: u!
ctrr.1ctei nrvdirnxt, shlnr : d$!il!ir .stn!tr Foii
ti.i a a.+n o. i,tetrin$ d. toik\lr, x ifiat
ci e vorbr d. v,rlr i1 de moarlctr !rn(!lu', a

intiit

)i r orstr.i::i nln,bnrl
In cur.lrtf..r s., . TrclknN sr! L.mrnm'. ,,
1inlti in s.din1tr plenrri a frr.tnqii Ulilnli Cdr
crd.cl. Ir]iidulli

trle . Si.di.xtlor Unilnii


r92.1, Stnlin

r.|it]t

SovidicE dnr Nocnbiie


r.usti pc.latrd:

ci in luFti Jin

imFtrivr lblliftilor " sr.ina ptrrlddlr .o$t: j!


o inrtapa trctlisnll La utent id.,ioti. ,. El . .ritat
p:rtidliu ci in .o.diJn1nil. de .r!r.i rr.Ilrnul
constjtlla pinclrrl Ffjcol.
i hhoncnh'lJc i1i,
slunMShl rJlLlJi
ylcto.l: Rev.hlLei dnl O.tonbn., nr .ondrtnlrile

r.tutrle.l.N.E.P. !l!i,totknndt..b!e.o,$d.mt
ca cd ,rai nm peri.ol, .iri .1 sr stidurrt. si
strecoare n.nrcrcdclea in ntrl.le r.vohlic1 !o.slre,
neinc.eder.tr ir c,u:x :lirnlei !(!.noil.! !i !innilor, neinLreder.. jn opor dc pr.L..re a Rrs.i
N.E.?- uLri in Rlsir so.irlisti., '
Stxlln dovcd.rre.i sd.obircr ide.l.gi., . tolln
mdd est. o .ondilie lbsold necesxri penitu r

rsiEu. tudnirei vl.torio$i spre soorinn. El

hlri!s...a troiLisn Li nu se Foite ob


"F5r:
tine vi.tori, in condn nilc N.E.p- rlli, tu lorte
ii obtinuti ?refrc.r.r'Rusi.i d. trzi nr Rlsn $.i.
ln de.rrsrl hpi.lor d{sc impo. ia: 1ro! Lntunu,
Shlin : lnn snars ?rriidul nr juftn Cotulettltl

si! C.rl[], m.bili::tulr] lr lrd.rlr "rtnnl


n rrl plnru \Ltoin.o rl' rtrl i r rr | _'r'i
t,, "rrLn.L s.l,"Lrr l1!!lJ;i. tLorrr !i!L '
in tr.ri!;t.r ne xfirf!. d.rJi..irt ii d. dt_\volht
r lL.rdi$utrllr r .\Lr o its.rrr it.( \'!lL' rrr re
D'o'hrz'k
i.r!iIIiSL.
atsr.1.,tr"ure
l.dn rlul1Li", rti.rLni in r!r4.
..nrituc o miirsti .xDLlrtrL n o lronlrd: '{p!
cf. r.crlili . lcnin;nnnd. Er I inrmlt rnlncr
n n[rmciii si ]t!1! Fc bolfcv(ii drn l!m'r L!
tergi, ronstinrnrJ o rni rscrlLra : teo!'' rrxr'
Ii r.,,1!ri l(1.!:f.
rtul1ii. rf ni .l,rMr.Lt r.L 5i dr.i:1-'ic "'' xr
.imtr\ [s.{r d. nurrlc lLri li nnr,.r' r 'cnifut
.onlibrlLr lli Lcnh h J$r.
Itilt f.Lot, !, sr iirl flr5 o
z.nr r Di.ht.m'lot l|nfL i0lul !.1 r 1!i 'ur!s
rl r"5r'r rr
r, + Jirt ,,trB .onrlfrr Jt id.or.i.
efol 610
.L
nou
d
ftrlftL
.mr, tr dd orf{Ll
n'
l's'ul'i"tr
q4irf.
,^".,',, Ln ls
.".,
lr
r
lrfl r' ri! i
nroLlrrn' L
L I L!JrI14lLrnrallr l,n Lirn,tLr
!l' driri L.L. r trJ
r
S,rlir
!,
Lilf lr .rr!l! utrr..r
Ir
L
trt'rd Lr'L L '
crDrr
I'n!-11
.F.r.
$mul in .ondtlatll. ror
l6nrr u .r r ,!lol,riitor liLol!'.rt
M" 1 Jlnrn 'rLL i,, ,.J.r'r r.'r r'tri"'io
n,rL i.(L.n.t.s rFol.itr,Le5l . Lt Sir J trf{nI
sovLLL... .tr:Lr nL plir i.trLrrlrn ! ir I !! phr
rtj,"l,st l. Fr . rrnir'li'r iLnu'e
'nrc:r,..
L

yr.rcinil :1 r.volllnl, nn.r n.bih.


: ctr rrlirl:, rrcril.ri. r .r!n.ll:Ddri. t, U.R.
S.S. ...ro i rtnx.s. ri'.hl d,rinlc dc !i:!o,.
Er Jrchrir nln si .onrlnu. si s. dlsrllie. Cn.s
tnh.r Frsle.riv.lof nrncii r.rste Lonsttctivr,
un rrllLLr

Ll,srlm.. d.stntlor \.lirlnttrrlni

il Unrn.a

So

vieri.:i dNori d.osrtn ne xcdi.


cn o !.$pincirrl. g.nirli rfrr.:i sr.hr rers
p.ctivr ti ciilc L.n.r.tc nle d.svolri'r, !lr.i.:rt l

Dors. uucrorln,r ddr u:nr. "Dnr.r)o'


cl ir r9:4 !rit ii nnurtrcriior di"
-sdix
inde.si Rlsis, u n ndtr si !lnr!. o linr. a\.!n
d.nti,.r num:rul trol.tarilor din Rlsja s! se
,

ridic. in pcrnl.lr rpltrf,rti riiri lr 2rto m!


liornr, cx g.qrcdidr cole(ivi l: srl. si infl.r.sci
ri si srpui x,fh'.!t.i srlr lr.sF.diri rivnti, c.
n LrLfir rl.svoll.ri ri gosporl:n. .ol.cdi la s:ic
s: ue.s..i ddn,iliv Fc prol:r lxb11.nor tl pe
nur.itoti lim:ndri lnrr'o snicui arDai! so.ia_
listi, .i victofir din Rlslr si li. ,icuunx(i de
vidorn nln lurn.r i.rrctrgi
G{rclni?ind dir run.l dc"v.dore teorenc .ipe
!i:!i. I,id R.toluJn S!.i.lste din Octcnble,
.rl].rrnti arri, lof trn1 de co!{ .lie so.iallsli tr
.ondiliil. ift.rcui.il cifit ni.. Sr.ljn a rrir:t 5r
tr dclo\ifti:a ]rninisti an'rr: Iosibilnitiivicrori.i
sa.diullLLl inlr'o lrigtli jr!i.

Ii D...rnlrie

,93.r rprr. crnosdr. tlcr.re r lui


Sr.Inr , R:v.luJitr dm Odo.rLi. ri t.ri.n ..bu.i

tinofrL,rir, D.v.dlrl jusrcrex t.:cj l.,hi\re xnrnrl


povbili,r,il , nt .L rL r rili ,nh o sroi,i
". |, !l!{r rc | ri
r rj, sh jn r r .nr ! k!
Ljturi

c.tr ,ne.d lr ..r inr.rntrtionati.


Lrnr..' d..ni c l.qIi d. clrsrjrn{ rtxrnlcr..ci^
pro.e dlrc cLscle din r.tioful ririi, .rc consrftesc socirlnnll. L.rui ntrcr..rionil:i e trcari
d chcstnr(r rhtiiloi fl.iirr.F dinr! U.R.S,S..
srnS!,r rri ori ti\'.1 ,lr. dLl i $ j,r.(1(,rrel
c Lp.lnL., G Lurirle i trrrc nor Jr Ljrr rLc nc droln
dc mri.jro.tr i rnin! nnr U.F.S.S. Drnr ;ro,
pniL kr ior., ri fo. n r1r. ror. djjr -im:ci de
v.lde .or.nt. rnrr,ir Ior h!..t(:lc 5i rcnrbui
so.'.lrsri. ,{Lirr rim, insi

cit exi*i in..forir.r lrrirrtini, e!n: sj oe;tcoltn


thtcNonli.i eriulnre nrtorrivi U.R.S.S. si al
r.suliir .trFrilisrrlti. Per& I intihrtr :.e*
p.ricol, b.bne nlriLiti lis:si j,.ercLrir.. .trrjra
l$ri. Or, jncrcrir....pniiiii !r Do.r fi nj
.iri d..ii iaun.,l ir onu rnr.ri.i ;6.otrtiei uol.rrrc. .cl r!rnr n, .ii{r riLi. Nrnjri ri1fii rl
?!rer tr r!:.tui \nrrir:..i:Lrsnirhr j. U.R,S,S.
ca o vtrtortc comln(ri sr d.lr0(iri.
A..st. 1..r ie hi Srilh :r slNn dr.Dt irei
rerollti.i irori.c. Co,L.inrli i X]! I r lxid
dtrluilAf llr r9rt. co, h.
',. r !u,r , i nun{ul
de r!J J l ni i5L trinl.r!,,\i.ut.,j!tr1,r
s.rl

lismrifr

ohligaiorc

Li.R.S.S.,

dccl:!iidn llc!e i rtrnidut,t,

*nra loli ndnhrii jnllidr:lti.

TIn mroriul fidt in laF rdivului org.nrafil


d otrrtid din Moscov! i cn privire la rezllrit.Le
ludirilor corfe.intei a xlv-. a P c (b) din Rxsix ',
Stalin 1 a.oldr o re4ie d.o*bid atmgrr lir.
rnlor mijLocaii in opera de consrltrciLe a socDrrs

nln no@ntul Jp lap prin(ipalut ear a untn


ttfi6 taranu mtlo.!, tn iuul ptahtariatului sda
.u@di d& nau, In nDmenrul ,le fitJ l'Lin.iprlul
este s! !e anim d nda Diincipali i !:rin1o!,
si-i iidicim livsld matcrirl il .rhural tL si mclsrm
irDinte, lmD!@ni c! acer*i nasi dc ba::' ps
dfrnul crie socialisn Prilcitrlul est s, con

d Jirinimea, neapilai
n@Fir.r sub .ondlcera
ci;ei nun.it;are, fiindci condrc.rea clxsei nun_
citode reore:intt eiratlia de bazi ci .ceastrr 'on'
*-.le vr mr* oe drudul socitrlEdului
Idbecmbri; '9,5 Jvu lo. Cmgr6ul :l Xlvrd
al Ddtidulli. Stalin lreanti in iaportul polluc
a.mitdului cedtr.i un tabio! vitr al cre+erii
ruldii Dolirice si economice a Uniunii Sovietic
iotr'si, sp'ne SiJ'n nu Pukn s; tLm $rnfiob
de a!ste succese, cjci iarr !o:str'1 connnutr s:
rin5n. o trtJ rgrJrJ, inrpo;h PenFU : aeeurl
iadeoendentr c.anoru!: i {ti' noistr' sr I rnrrn
c:pr;GkJ ei de ,|.]rrre, penttu i .rei brzJ e'o
nodi. i necesr,i pen'n v'cton

struim

soo ismd ifrFreuni

imlrdn: .! tirinide. i

si rrinsldmin Frr noistui rErJrr jnrr'unJ rndusDtln,tribura mngc$lli xl Xiv-lea .onducitotut

'Si hnsfonnrm rrJ rorsr5 renli tnBunn


jndEr.ilr
trnrriJi J produ.e pn; prcpn,le er
idte ur ul necnr, rrj esen'i 1;iei !o:she
C:pird:dti, Zinovkv ii C.Lmen.! ru incerar si
opun: pbnului snLitust il nrdusFr:Izrru so.drs.e
m iplxnr al 16r, in virtutea cinja U.R.S,S. t.e,
bura s: rinini o ttrli .giar5, Acesra din lrmi era
un prln .l tidiii, il ascrvir! U.R.S.S. si trt n.e
djrjj ei lgrr d. m:,nrL r, dc p,c oJre, re ;jnj
rcapirloi or ]m!clJt'tn.
Srrlin lnulqe r$cr de pc frtr
rrnii dennr de Jtrprttj dedrs.:nd lecterlt t@t
hrst mensehl ii proprncrii lor.
La congre$l al XMea Sratjn slbliniaz! ci ce,
na mportand s.rciri a partidutui in oD.ra
de
construre a socialismlhi ste aliania solid! dintre
tir.nrl niilocas.
Consresul 11 XIV lea a fi&i ca sr.inr tund,
me.tal, a pa.ridului rea.lizarei industi.tizirii $.ia
liste, llpta in v.doea victorjei soci.tjs4lli tn

DuF.ons'cs, ir inceru,ul inuhi ro:6_ i tro;n.


lh Stahn ,In ru,.l p,.bt.;:jo; k;nr

Ju(EreJ

,,";',?i.'5:'*1"Jil;iiii." " ftr,

"

mullL
In rmrr.L itr.r.Ie h ir {rnrJr.,r i ri !.i
sb,n ".nl.aL! ie r!ll.lr.i!r h fl! rrr lr! I !

I 'l{..rtrlJr
:ir.\ !\,i ri. mor\t.rrtr\
tejer hrlri coner.slll:i al tlv tm i .:ri.nrlrji
linir irdrnritrli:irii soLiriist. x itii si I io!$11iirii
sortrtr-rii so!i .tr El n l k.:i rr!, Jtr i .hsl
r rtr hrtu, InsL lrind lrLilr r .!*r.ntri Lnr\i.
tona .on$ftrii s.ciililnltrli
D!!i .c tr aclm :t iorlc ri nr'jto:.. n x rsv:irlil
La o prirr pr lrlrr hnri ,i nL \L!.r!,. r rr rl
.

ho\e,i. r c. .r:, r , -r .i ,o,,., u .: -, .,.


ettrp: nrdlvi.nizirji so.i:|ste.
h ,.errii llpri inpotlra s..Fri.itor si .iDir!
l.n(i1.r, irctki"sril.f si zjn.vi.ri$jfu,, in,rj;rrjlj b!
harLDliuo. rs' .trin.ncd.ri s,. in.!.s.n..1!Di dis.
pa!4ir ]ti Lmih rtr]a'l .dxt&n.i it Drfri.l11!!i
nosir!, codprs dD Sr.!nr, M.t.r.v, Crtn , voro
silor Cu,br1, I ',::, D:JrnstL. Cr! .!nr.
OrJ)ofl k,[. l-,:-r IJtu.lrr.h M,.or,.,AnJrt.v.
swe."i., ld ov, lki.irov st iriii. ft.le! cfc
r pisrtrt stcrgul dr{ rl tut L.ri,, I uit srirs
lrtidll in jftrl pon,L.ilor 1 l,.nln si r dls
lopofll soli.tlc pe dtunrl hre al nrd$ri.lizirii
t5rii ti.1 .ol..dlizirii ecst.dir;i rericcl.. Cord!.
.ftoruI rc.sn! .l.ler ri L{. .o.dlciioare i oar.
ddulul si . $n1l|i x los iovlisul Shlin.
Ind.plinind c! ni.sirie srf.nilc !n!i condr,
L.r.r dL nrrLid ri{[ popor tiJv]rd sflirinut deptin
Jl irrrL,tul!i For$r so\trrj!, in iitudir.i lui sritin
ft n&r rougi ricio rmbri de inetrtue si de
rrt.rdi,ira,ic. Ir inbview ul acoiaar $inordtri

Sirlii p.,tidrL {rolJrrr. n1o.!l Irotlisi ?lno


licvnr. Rrportrl tui Stilih li c.nlcrnrra i XV 1 de
lrniil i D.srri d.vi.rer s..irl dcmocr{i in pxr
ddul nostn " (N.rmlrie 1916) si r.p.r1ul litur la
plcnl .' Vll i ltglti I Comit.rlhi Exe.ltiv al
Intdnr11..rl.i Conntri$e ! I'r.:i odrii deslre de
yirer so.i.l d.mo.fuLi i. lriidul ,osh,, (De
r:n1!ui

c.n|ris

19?6), irDmrcr:i dih pnno de vedere


ideol.gi. P.C. ib) al U.S. ii hl.rnrIio.ah Com!,

$ in.hcili u.n.r.: rindlrilor rarridllui.


!l.nr: liqiti . Cohitetului
Etrr.r.iv il I.r.ih1i.!rl.i Cornuisre inlicreaz.i
?c rin,?.ui bL..oh! n.rLisr:nrolicvjst, cx.e srnt
d(1.!.r1, \,.n'\r1..f.,r: Jfulrr fc po:iJrinen
Sdrobird ,\l r5li.lird i. o parte pe .trliiulanti
si pe xpirit,ril .:rnr1is,nuhi, bol$cll.ii in .on
tinl,t oper. .lc lrdNtriali:rr. socialisri a liril
nisrl

Ir

hotiririle srl.

Ni.iun don.niu, tri.io rloblcmi a ind$tri.lilirii


rtcrli.i ]!i Siilin. Sirlin csrc initi.tonll
.r.if! noilor r.rrri nrdfstirle, rl d.sroftirii ii
re.lresifn r.nn,ilof nr.,roirt. nr tr.di. Strlln esie
initirtorul cr.ifii c.l.i .1. . dour brz. .xrbonilero
nu s.trpi

metalursl.e , lir! .o.nr., .l constnririi bi:indri


Cuzn.!c. StrlLn cstc orerlirrbrn ii condlcitofln
consiru.liei socialis.. co.ihunea !?in.i de iac
tore dnr Slalingrd, constNird lrin.i hidro-electii.e de tc Nirru, .onstruli.r lri.ci merallrgice
din Mlgnnog.rs., ..hstn,iF: ruinrl de naiini din
Ural, constaiEr r:inei de h,Sili agricole dela

Rono!, corsr!.lil dnr C!:h.i., consiftn.n ci'i


lehre Tul{.dtrn Silreir, I urn,.i de ontri..
d.h Si.rior,: lzinclor d.:rro,hohit din Mosc.r.
ti Gorli, pna'm ri o hrc,ei s..le dc :ke .!n
T.Lrlod gmdn,s trl .difi.nLl'Li so&lismLlli ce
se constru.st. nr u.R.s.s, crc..iti o [clie rri:s:i
i$,p.a .runcito or dih ridlc .trFnrllsre. I!.eEc nn

.de!:nt !el.ri.aj in U.R.S.S. Zi.l .ri sutr d._.1e1.


sxlll mm.norcrt, sos.s. nr UR.s.S. ri .o.jli
d trn mteres crrn.rdlr.fj .! . rdin.i .xdl. ci
nlncrtofii snrgrri, dup:i .e i .r rlulgxi re .iplor
r.ure socirliii. T.nn
n der.suri, aof s:i .rrie d. iutc. Lr r No.mLdc

r92?::vuilococonrorblre j.d!h.g.ri tur Strlin


11 del.grtiile n,rcitofesri lil c.,,nDitr, Frintr,

Aunrir, Cclodora.ii, Ch'n., ]l.lqli si rtr. {ii.


Slccescl. lbrirnoifc rl. roll(i.ll i.dnsirirli;irji
so.ralisr. se pr.Lq.r:i !n.i re l. sl;rinrl r ui
r9:7. Prinll bihn! 1 Lsr li.ur d. Conrrsrl rl
XV l.a al p.tidrLi, crre x llut loc nr De..h
Lrrr 1927. I! rporrul Comnedri C..rrtrt, Statin
llczinri tn i]blotr viL' 11 slc.esel.r ind$hial!:irii
so.ialisre, snbllniind lec$it]ta lirgnii Si inii.nii
lostlrilor s..irline dEjn .om:.di i !e vin.r, xr:ir
nr o.ai. cii si h s:re,
rcderu li.nldirii cl.ment.l.r cnpnalist iD e.ononir ni1i.hli.
Lx co.er.sul il lV lex Stxlnr irit: srnrm .1.
imFoi.fu tr rsri.ulflrii frti dc n $ti, irdictrd
.xler dc j.arc di! a(rri snritie, oi. prlftei
dr.rr. inr.iex .con.nic naljolali.

, Solulr:i

ror:riirl St.lin ".n.

rrc

-\ru.s.\poiirn lird.iri Lr:riltrt., la


.cfer Jdh ni.ilc
nrrL sospo$,ii..unne jr bi:r fultliiii nr .or!n

rin],ftnri, r.crrr.r la cdrnrfi (o!..!n a ri


hintului h bxh r,.i r.h.;.i noi, suFr!.rr.. So
luli1 estc ri.d.r.r sospoiiriilo. li|inciti ni.i si
r c.lor for c rnicl, nr nrod t'.prat, du cu slirtinJi,
!u prin pr.silne, .i f in c,icoFlu i .orvins.r.,
h n'ri gospodirn br:xr. !c .nlt1vf.r in comLn
r pinirh,ltri, in ..ledi!e, in ioviriiii, .arc si
tolose.sci ntrtini rgricole ii hcto.re i si :pLice
ptoc.dc. sdotili.. dc inte.siJimre a agrnultrt,
Alri s.1111i. n! .r,ri:. ,l
Dcrc i pifir li'i nojri pc ..11.tr or-effi::,n
a

Incj in peri.xdr .oner.srhi rl XV l.r r1 rtrr


tidrl!i dev.nel tot rn.i ri.lbjl .5.srjcdrurtr ri D.i
.1.s rrodlclia.le c.r.rlc rinin$r irumi.lrod(rir glotrali de c.R:18 sd trpropitrse d. nre]ll
dnlnrte de rizboi, nrsi pll.x din !rod!.!jc de
hii ci madi Dietciin veJc..r rprovizionirji ortr
rclor i rxn:tri c.nli(rin .od .cva mi1 mult de
. rntu (r? ) L,fi d. niv.l!! dinrinte dc ri?boi.
In s e .xi!.!
rt nihorr. de d1.i Si fortrc
't.
nici eosN{li lnin.fti. Or, nnlile g.sfo.li.ii r:i
rinqri cml rrin insi:ji nrtnr lof gosFo.i:irii scni
,rtumL, in sttrrc si funlze?. n!.:ri 1rn rni.in dc
ccr.rlc

tir,

lc.

nirli i

incxrxbll. d. r lnicnsjli.i lfodn.


n1-r ft aruto'ul iracto.fclo! r, n,r'[1lor,
!.s, cu5nqri,14 :- (!{,r, rnso

de

rni

LLq rr

I c.lo!r.rtr!

nu), i v fi,rrri(I, in LU rri;tru tr


.ri. vetu:L F |irtr ..rti.r. si s.x.ii. L r.n.
xN! indipcr nrdoirli .5, dri iij&t l!.as.i si
tlaJL. a ctrltu &quor, rnrrx ora*r. U.R,S.S.
"ri

I. htr lirli se lfcz.ntu! d..ri Nn jlit:ri .1. l


orgirrzr rernllrl I. L.rzr nr i i rr rL.r , ir,(
b!,nfrnd trrd.r c 5i ri: ini Lr !!r a, !. rfir
de citeva .r r:nd:Dcnrul fr.L,fju d! .acrt.
P.imtr FsiLilir:lr cr. r.!.rh h ru rrc.tldie
capitdlitu la slt , csrc r Ii irNnrnj tuim;l
nxsclor lirinetti, Lr.rr.. sonrillli de nnsi i!
oiasc, dist.!g.r.r .lirnici dinl.e chsa N:n.ircare
si iirirnne, iDiirirex .liliblln)ii si nririre.fu $
cirlishuhl. CrptrNhrlii dc dr-frr i rr:djidri nn
pins.tru nr mod sriftiror p]jrnnn pe r.lrsr cne
A dora losibllii.tc er.:.eer dc r r.c.. h onilrtr
nrciLor gosp.dirii lii..fii in nrrl eorp..iirii sd
di,l6t?, in .oLh.zuri, Lrpibjlc s; ihr.bllni.:c De
s.ari hrgi iradorrelc ii:JLc
nbddn. rortitr
'nrrini
rjdica
fcNdc
a
.nnri.nn.!d crltuii ccr*i.lo .si
])rodrclLr destn,ari pr.lei. Enr.hr.i DarrjJul L.l
Irvic ti strirl sovi.ri. !h pmr si pi$r.i dc
cat Fe r do ..1c, cal.. .rrio:rrd tr desvoldi

P.rltu !xr1n11] iroli.i_, F!.t d. pl..ir. r! Iosl


indr.rline hlrllpt' .1. l" L.n,r .a prirtrc h ft
.csir:L.r tcccril Llar ricil. coslo.h1ii Fri!.ti l.
Jgr!utrun i'.. .l(r\.i m,!-n,rri..i,!L,i ve
:r!r ! !L n,rorn. rr gospooift
ttinesn d1r ln,?.ii s..!lrr:.
!C! flri.tr gos|o{lirie hu rod pflcr scipr de

lipturi, r,-spuscs. Lc,l!.


Cer

.r:i

cscntirli

!..cJ.rc

cconona.:,

stf.a

de

p.pofuhi, ..re. s:i sc p:"s.l\d Fe crlca


cole.tl!i:n11. Si, slb .olducci.r lLii Suln, rrr
tidd b.lsc!,c a nr1al.s irjst trc.di cs.nllJi !cvoie
e.onouiri ri I tint !i nrdrun*e mrlio:nrle de

lipsuli

Fhni Jrf frlf.r dc!lni:irr.

]rodrit inrrcdu..r.i .it


mlhrsia.o1..riri:irnrerntll!rii t.tc.ltrr:i,.o.

C.lqr.snl xl XV [.1

grcs!] . drt dn.rn!..lrLoritii rrnMltr plrde


a1n.i ari :l e.cn.rni.i nilj.rait h lclll r.6ta,
in tonl .reirli indtniei socialne, Stalin a li{^t
o n.ui srr.nri g .aiosir colccdvrzrta lgltul

i1rn. hfiFiir.r diei


n.c.!rat o nr...irii. dnr .clc

itdin!i;r.. \i ;rrn,tr(. .i t.xrc fi l:ni cxr


r",". - ',r . ', ., r .r L .r M L F..' .rji So'
a'JlisF .lL OL,.nJ,i Si, r.tr r.n. tr rd"lL
dlccr ihinrc liniul ct .trrr l' !.r
rn:i
'rol.t.re
.u rdlie si pr1den1i, illit,rind loar.
;rc;dni,
ricdi.ile .r sdiotru in cal.. s.optrlui li!:r, dhi
;ind d1 xqtrnnc ni..!tk C$nandli d. dasi i1
Drnr

prelizand in mad sililt.it acliuile ld i, vino


rul rpropiat, reErlDrnd .u lrii.stric lo.rclc in
plnr ners al ofersivei, intrrind Doritiiie oc!!.te.
folosiad rerery.le pe,tru a dr trnDlode Jcce
selar.

p.rtidrl r pr.gitit tort condiliile nxreride

cesare

iniriiii

1n

ne-

m$i a iiranilor in colhozlri. S i

cre,t baa ird$dxli r rprol]rio,rrii satelof .!


n1lrn ii tuactoale, b,zn r.ln2est:rii rel.icc: rsri
clltun. Au fost acunllaie n'jlore n,tunnr in
vedere. fi,anfsrii ihtecaiedi colnc?urilor !i a sov,
hozlrjlor si.u lon tlblri pnttu a condlce ac.asti
opelaJnne cei nai bni oinen! ai raltidllri Fi n
claer nucitoa., a! fosi indin. prinele .olhozlri,
cde ,! dar Jiraiilor ! ro dlci tori individf:li ex. nplLl
organi?rrll acricullurji .olectile. S'i! infiinltri
statiuni de narini i t:ctonre, prcc{n ii sovho
zuri, care i-au :jutat pe linni si $ imbn,ili1e6ci

'+;{,,}

si pieire., chi.bt.ine. incerci si


oputi !*istenli, orgo,;ild x sleva p.edirii ce
reaielor r $i cidind ci in lehl :cesia vr sili p,r
tidrl si dea ceL pulin inapoi, di.i n! st c4it!PresimJind!

d rotul. Tot in .n!l 1928 r fosr descopeiii


mioiul Sahti dnr basinul Donctlld o r.E o!
gani?aiie de sabotori, conpusi din speci.lirti bur
g&?i, iar ftt tarzi! rdiii..ii
t a.estci qgrileze

i!

z.iii ar fos descoperite sL ln alte reelui,


brn aver! legitrri c! natele inlerillite.
Partidul conds de Stalin r luat mislri

Sabosxtua

ordinue contE dn:burhii i1 r sdrohit inNtrivire3

ssre&o.dd

udlha

Rod.

'

ci. Sabotorii tu fosr trspJr pcdersi!1. Tdvtrr:tul


S,rlln s'a drcsat r.rtidufui,ildeniindll si turei
nreitrminte din ploc.sul del. Srhri $ . c{!t, in
p.imll rind, .. bolsevicii cle h.rfu tu sectorul
ecohonnc si delni ei n$4i bulj r.h,i.i.ni sl s:i
se rderere prq:tirea de ftl cd,e teh.lce dnl

indffile nu!.norilo..
Odati c! teceio Frrtidll1i l. ofensiei o!i..
!h;bu,imli in iocul aolk\rior )L ?'novre\'sllor
sdrobiti dep,diLl. { rldi.j in 9:8-i9:9 B' hrnn,
Pi.o\, Tomski ti ]'LlJsJ srupJ \LJj'ni): rrrdf
Liulu', r crrituLniilor dr LlreJprr sr r re{rtrrtrro
,ilor !rpn.' nmu ul In rlelri r,mp tJzlnd" se pe
rlnv'.rctr .rl ul .d- r cclor dc drr.rnLr, imoelili$li fic o noli incer..ro dc . .tnse U.R.S.S. in
r:zboi. SDkle nrJioLc rlc Ang ir rL Frr.'eL ehho
Razi plrturile ur.l noi irkrven!' Lorr J U.F S.S.
I

rxfte pertru am r929-r93o.


Dlpi cuh victoria Marii R*oluiii Sociilistc din
O.tomhrie r9r7 n I fi fost posibili fi.i sdrobjre:
crpltula*ilor 9i a splrsstoilor de sr.vi mensevici
si so.irhti revohion.ri, tot rsifcl ni.i aiLtaria so

cialisnuhi h slt. n'rr fiiost posibili liri sdrobiEtr


.aPitulavilof de dre,ph in re28-rqzo, O de.se
bni inportufi pentft obilner.a vi.ro isi aslDn
3rupuiu' BLlrrrn Fi.ov, crup \rirnrr5 p:d'du ur,
ru ivut L,miroJrele d'scursuri il. lui Srrli. , D..
pre pernolul de dreaptr in P C (b) rl U.5. , (h
plenli Comirrului drd Mo\.o!J s/ I Clmsier dc
Control din Moscova, in Octonbrie 1928) si l Des
pre dqielca de dftapb in P.C. (b) 11 U.S.' (h

pl.ntrrr

Connclllfi Crrirrl rl P,C (b)

rL

lr.S.

irj

Prix trlr{c d$.ursri:1. ILL Siali! opo,tunrtn


dre.rpti ru L*.omDlc.radentc den,scaii .. J's
inani ri lennGdrfui, rdti.d! se .i ei r;r(:iri:l
in sinul prrlnrlui re.nttr: chiatra'!n1i.
de

In llLpitr .o'r[ oro]rlriiin.r de .lr..ph,Strlin


u.ite int.gul p,ii,d, ducinii! I li rsrh inraorrilr
..1u1 din !rm:i sprljnr r1 .{lo.ii.ii .rpn.ni{. nr
!1f. noa*';i Geul lL! Srrli., vonrlr l,! f..inrn.:
ii lersFntr.nrr.tr l!i n,t.lc.jli rf rituri ndirirr
rv.n1(i.i lx o lori \i nLFrioiii tertri. ln rxi
tr R.loluJrr1

dr Oltomtri., Sr.lir spun :

lAnrl .trfe i.r s.rff: J.i url ue1 nrri co


tnfti pe torte frontlril. !.ns(tuclifi socl.lis.'. Co
rir!r ia d.lJit,tr.r si .ornlnri si :. d!sE,so.re

slb s.nnrLl rn.r ,l?n!r? hot:lite r so.l:lGnnnui


inl]otivr elchcntloi Lrpnrline din or.ie i sxre.
Pirti.drrit.t.i cir.cte' isri.:i r l.esiei ole.sive.oHri
in frpnn cj .n n. r fi rdls 11. tii de ...v lDti

.iro.!c in doncniit rrntiptrie ile re.on*ru.fi.i so


cirlinc ., ..onour1 norir. nrliorrle. rL
llnidd reusi si faci o cortrnri lrolirid nr d.
nEnnri podr.riviriiii mu..ii. ID lonn se soln!,oni
.slil Lntr d,n ..lc mtr, gr.l. s:ro.i .,1. 1.d!strializiii so.irlin. slcinr x.!n :iii dlil.:c.lornc

!$rr. nr vc&fti conslfitu nnllslfi.i rrele. Pf


.drl rrfi si Jetrnrnr. s.lrlrbar.r ndi.nli . des
v.liiri .rrlcrltrrn no:nf., a d$volirii lidninii
norsr.. Col..rviz.rei nrltl]l si sc d.sfti.,ie
m.d vri,s!r.s. i.tle.ind rin firnrl d.svolririi

ch1.r si

rrtr nrd'n.ic S. 11n\.rri

nr

e1

.olho?nlc:

ttem.ni Lt ro! si hori.iro inini!. ei Jecolech


v,zft de r.un,tr i s.is Sbli, .cons(i nl
f.prrl !i lihnn ftlj in .ollioiLri n! in srupul
,

.roi.. jnriegi, btr .niar dnrfi.r. jntrqi.


D} .. nlrtrnui i.oii? Al.rsh lns.r'nri .i ri
finrL ,ri1a&J .r 1l.r drfnrL] .olhoinhi. A.rtrsr.r
$t bi:i ir.l.i .o1nu, ridi(.;lf ir d.svolrI.r igri
crhu crr..ornn!. rrtr[:trrc] c.tr mii nn.ohnii
ln lehl rc.sh tr loi preeid:,$b condncera
lLn Sblnr,corituftr isrori.i d.h !oliti.: de nrgr:dn.
tr d..ph:r .r ti de inlitir:rc tr cte,rentelor .tna
b!r., li poftir] dc I'chrhe : .nitrbuimii Q clisi
\..1r1i, p! rrn.nn .ole.rivi?iri hasiv.
T..1,1. ri .onsildih .r un !r^re nerr rl lui
Sul t,rlul Li i'r ic.rsri p.furii, prim. peroidi
i dd!sdrliiiri si i .olc.rivi:iri, cird rr.hui.u
nobrlizfte tom. Iorfrle Llc m .i rlr roForului
P3 tru r:olraretr rnor problcn. !r.1., Shlin tr
ridill in toli nrsemnirar.r ei pmhto.r fcntii,l
a, f ,,,,, p,"d",""," r..,,!,."
plis,,

iem.ii,i [ur.ii f.nrcll.r, i rohhr cxirnr


lnporhnt rl nlncn.lctor si riri.cilor in vitrh
e.onomi.i, s.lirli sl polnid . so.lcdJil, dindu l
trrpofrnr. .rwnti sr o r.:olvir. nNri.
h nuii orreni.ii niio rlslin, d. in.ri r celor
$!D[!' ' - spuca shli. , nu : ] r!r{ lipsi dc
ptr(1c1prer l.molor nturcnorfc. F.n(il. mnncl
totrr., cd. rhr $lDfire nnnf. iotl ce1 trsupriti, n!
$n1.J1e1

dc

mtlri ]Is rl nrircirn ric.liblr.N. Mi'scar.i d. .ti


bcrre r s.hrnor. (I rrc !i mii dr niiin. sr d.
orornc elororsc. Ir rinnnxlc lL|nicrjlor prnrL
eiibrfrr.. iobxln.r :u sttrt :..i d. d1i de fehel
nm.nD:re, Nr e de mn.u. ci di'scnrea rvolr
llo,ri r.hse,,nm.irorrc, cer mri !!'emic: djnre
toat. m$.inl. dc .libelrre rlc nrrlor rn'prnc, l
$$ nD n.rlrl ei millor.. dc Lnci nrlr.irorr.. ,
, Fem.ilc nnn.ro.rrr,, iflur rlri drfilr. Sr.r

lh

ririnril .ornnun, .ctr mi


r*cNi r chs.i m funorrc. A..rsti relert:
reprennti o bnn5 rnr. I ropuhtiei. F1 v. iezervi
lem'n'ni penttu rhstr nu..ro:r., ori lmDoriv.
er-.ic rccsr llcft delinde soa(i niicirii p.o
let.ire, vrltona or nrnnreEfur Dli.ti Drol.r,E.
De..c.r, prnm nr.ini r;rold;i:nn'ri si I .1.
ftlan].lrrlti hi .1. ]nnrgrfdi, pirtldul .c,n!
, nnurcro.r.l. si

ma.e

!,{,

consti in r dr o llLpti d.cisivi p.nrru eli


bc.ru fchcilor, i nurcnorrrlor n I riri.citor d.
srb nrfluLrlr l)uryhcziei, lenru ridi.rrs. pohi.i

ir pelttu orstruNr murciro.felor I lirin.ilo! slb


{.agrl pr.lcttrrirt,lL,i. r '
, Drr fem.rl. tutnof.
" - ..nrin!i Sralin
nu .onsntu. nrnri o ..?ervi. El. lot ii rcble
si .levi.i, dtri.rni polni.ii rLrsk .r .lx.ei hrL.ci
rorfc, o.trlcrir:ri In i r.lisci nnn.n..re, .r..
rcllonm?i nrForivtr buqk:ici A filn din r.zc1vtr

. iddi r nrnln.irl.r ii r In.:i..rlor,


rnir la rmil .u mftr rrmrr5 a
prol.hnluhi, ii ..crsr. .onsri tr donr strr.ini
horiinoxrc r .hs.i nruncnorre. l
5, i a r. lFnnr Sr.nin, nr cuvinh(i l,ri h pimi
rorIri.!tr ].oll'o?r1.i1or rlrnni, rlr:rrc nji(n,.:,
h(..r inulli, ftDcrl.r h .n |.:rri:
.lroblcmi t!nrn,i nr.olholri' sln!r..] Sr.r
nn
o rirohlcmi imp.*rnti, r.ri,i!, Slim
-, estc
.i null1
dlrtr. n lotrsri srlipr..i::i nn,eil., 1..
.hur l. ,a! in ris. D.f.n. ene o gresxlj, rovififi,
o r.rc s.e h, Ai.i n! .n !o$n nrn.r Jc hplul
ti i.in.ile connitue jurihre din loprlnlie. Lu.tul
ccl rnil nrs.mmt esic jrrtul cl nilir.tr colho:ri.;r
i .d1cft h lonrri JL .onJrl.n o s.!i. nft.rs;
dc 1.nrc, r{lnriribll. \i .1.!.irn... Untrli !i h .an
g.4ul dc lati, li ..nrIo.1r'r l!1 !li v.d.. .i
lemd J$utc nnLlri arcmr nr \rirc "si
dr nu|o,.f. .!
prosresit. Fehenc h tolho?Ll {d o mir. ru
rer.. A Ji,e pltFr Nc.rstr {'b otrr.L, nNrnn:
a sirnii o .imi. Dar.fii ro.{r, .{. si .vrler
tcm,.1.i

.:re r.l'on.ui

lieE fen.ns din coLhozuri si

Funcnr

plrer.r

In ..rr!e Fri!e f pe !o h.? I.e in\.! .tc


r.Lu. .i r ni
Le turer. ,i !. irisemnrhh
'nLnk lcnei,
.u colho:uile pent
rcbu. si liri nnre
c; nurni, in colhoz ar Dosibiliht.i si rr.si t:
csali.itc .u b:fbalii. ln atur colhozfil;r ;von
negtrhrftc, in .olhozurj iven eerln . in drrDiuri.
Sifin:'!ineh.ruliced:roi.risete..lto?,i.;!si
Da?.asd

ofindr'r.r .ollo?nici .i lu nr ..hj

At.s.iei mxs.lor hrei popuhrc trl. lini noi


irc in oper. de .ons.ruclic I so.irlisnulli,
prdfc
.ire it lrLnc(o.li n:liunilor jntrpoir. $l r{rr.nc
logi.i sovietlre, care vede in nfsc !. ideviurii
furo i iistoriri r\urrrr ldm.crc L,trr L:c . rc
ri\pjnd.ir fel .lc fel !r. nLLozii n!.nk ,,, rrr i
raiea 4$elor d. x .rei, in tort. donrcriil. vi.!ii,
in mod xrd.Ferd.nt. TovI:irl St,lin a den.scxt
esenJ: retr.!.htrIi:, ieori.' 1d!l]i cre cei erplor.
titi,! s. pot lipsi de explotrttrtori, lund dnr r.zrlhtcl. .cle nri insennarc rle R.vohijel din Oc
ronbfie |
tov.rigll Sttrld , sste Lpnll ci
-scr1r
cr r dtrt o loitu|i dc moin. r..sr.i , ic.rii , ri.

Torf,drui St.lin tr denrc.i de Nen.mn l.


nndtr iuqionri d!P:. crc poForde $ rmpa{
,i rtrse p.r'orr n lnrelcrrr
I In.nric udc , se obi$nix si sc crdlai ci
| flcr | ,p.4 ,r d | 'rcnF'rl' .rl'c.li in rs.
,df. .r
n.'unl.!i'! in nr8' \ .lbi drnrd
nu
sum in {irr si dlci o vDIl ovr
.trn Drnui
si f,r "b'e!( l. !xfl! L,rii,
.unr
n,!,, F 1r.'o, ri !i\ ir rei, .hr
!.,Itr n
'rL si eiDlotrtcle F. cel dnrt5i A n, l.se.dtr
'nrri
...1'r r"i,* ,i l; socoriti ctr spllb.mti ti in
litniri. U.ui rli. fc:lli]l.lt ccl. mri ntPotrinte

Rfv.nLlic, dnr O.iomhrie .o.n: h fuptr1l c:


c,, tr nrr 1.g.ndci .,Lcnc1r o l.vruri dc notrdc,
.uir:irl n) lipi .i poloifcLc tclfoporc e!b.n1e,
trt:se in lisrNl d.svolriitii sovictic., sunt in {trrc
s: desvoltc . .ultlli .! d0tar i,raLntlti i1 o cr
lilizlrie .u od?,!-rdr irtrntuti, nu nxi prlit dccit

rl.

top.rele elrolrcne.r'

lL\'.

ice.r n! plrej li

nrcs srabilit c! preci:l3 sorocrl


r..ncr birili. Cn persrjctrcir.m qcnnl: c.rc ll
Lan.icd:cr.i, ro!IitLn Sr:lin dovedr itiinllliceit.
ctr ,rrrrrrlt uliimej birilir |.G.itorrs cu crprrl

lnnLl

i,lro

s.sis.. Mucl. di.le.li.itrn

St,llr;r:ii

ci 11.1,\1d.. .hirLurnnii .r .l.si so.nl: ru co.

$nr1.r.onrnn1a.e.r v.chii Folirici dc ingridire ri

i.litulc
,

N -inr dr rr D.-!! r I crr, Sr:l$ r.$r}lc o


rn iceini clvirftre iolirisal Si:li' i de

nnslri r.onx bnrgh.:i .r , clhiLibt!|Li " nrrc sc.


to.rele eFnoniei ntrii.nrl., r sp!1bc,1 r.oritr rnri
harrsri potnair.irr.r in aomnnrl c..nn1llicl
soci.list. h..uril. trbn. si mdgi.ddr sin;,,
ca Sr t.olz rDlu.rxi{r i srrhilnirlir rlii eos
podirii tidn.sri. DuFi .. . .o'aUrt roarc r.ist.

reoi bn|gh*., r l"nrlns si oportunisrc de


d..rDttr, rovarinLl Sr.l1! . !i.ut o rnrLL?i :dindi

. mturiicollozrrilor... forre trlc econoniei socia


lctc, dovedi"d necNn{.a h..erii h .ot..Ii?aicl
mMi : isri.llturii ri nc..nr.r.r licnidi|i, Fc

biii, tr .ritrbrrnnii ctr .lisi \o.itrli.


L.nin vo.bis! in.i l. ..rgrnn il Xl letr :l
Fnrdnill; drspr! Ni tlr Inni s! ho(jrn.:re b:
.iLtr n, ..rprri,!rL ,,$, !irrnnin .rrc .r!ir.i
)cEtrsti

.i . .ortr[.n brsci nr
pimintulli rnoa.r.s. r fo$

tr clinbdioii.

Drci conistirer

.tl dtt(ii pxs siv:lri1t rle RevolLii. d1. O.ion


br1. h srr., eli$rnc horirir* congt.sulrl rl
xvr lcr .11 prrridrld-.i,e..r.r li rcle.rlvi.r
cstc .(l l? al laalt. ptr\, pi{Ll }roiiriror .irc d.
r*nnri . noLi .(tr!i Jnr ..lc mri irponrlr. n1
operi ne consrruirc i tumli .ndtri soci.ririi s.

cirliste in U.R.S.S. rL
S ele s a! inregnt jn e..noDri. so.iilsd dlo
i frFtului d necesitillc cconoDicc tnpln.trr
irc..rei lr mrrca gospodin. d. rrtrlLLri, la xerl
ctrltuf. .ol.ctirt:rri, mecan'? i. l:{idul bolFvic
tr *d1r sov'e.c r! .r.ri in de.urs1l lnri sir de

.ni noi i.{c dc !Ff!.r1. rrricoli, r! inrodrs


rou tehnlri: hi(oi,el., ro,rblrcl. rtc., 1 pre
eili .adE pcnru xsfid'lnri sorlilnl:i, nilioin.
dc otrmeni, .u. ,!i 1u nrsuit ..ur (.hni.i.
ln nenonbihl srld tdni! nnnciro,ilor .leh
!zr)r (le ti.roare drn St.11rgrtrd, .r aril.jlLl p!-

nrii in

fdnqtune a acstei. (la r? Iunie rero),


tovadsrL Stalin spusse:
( Saluti.i ii fe!cn5!i nuncitorilor ii colducito
ri1o. p.imnl gigint 11 hlctoar?lo. din U.R.S.S.,
decorat .! sreigrl ios! c! ocrzi. victoriei oblinute,
Cele cinci?eci de nii de trdoar pe care trebu.
sile dali anral tiriisut cincjlcci d qiide obu?e,
cde rrurci in aer wech.a hne bu|gheu: ii crois.
dflmul loli oranduirl so.iJlste h site. Vi do'
.esc succes in indcpLinjea proeranllli vosti!. ) l
Noile forF d plodlcjie *eaic la satc au dtrt
in*itabil nasire uno!
relajii socirle, relaliilor

'oi

Desvoliand in toate privinlele inv:Ftura narxisd'leninisii despr. so.ialisn, Stalin alati ci t.e
ce.a la coLecriviza.e Du era losibilt pe calsa sin
plei intdri parnice a Jrrdilor in .olhozuri, .1
ntrmi pe ..lea luptei de msi n !:r^nilor inpotrva
chiaburinii. Chi.bulinea tieboia sdrobiti int'o
bitiiie deschisi, in vizlL i.t..sii ti.inini, pnt!!
ca nasele Jirinegi si ss corving, d. sltbicilne3
elehentelor capil,liste. I.ti de.e trecere2 ia colec'
tivlzdea msivi a fost indisohbil lesaii de sarcina
li.hidirii chiablrimii c. clasi sociali.
IndicaJiilc tovadrului Stalin cu priljr la n.ce
sitatca s:veltirii lnel .6tnuri in !ohi." partidrlli,
c! prilir la necesitatei tre.ern deb ingr:direa
rcndinlelor explodaloare ile chi2burinil h lichi
daer .niabrrimii ca ds, sociili, fl! constituit

temeid hottlrii Conlt.tului CcltlaL din t Ia


nualie rgro iln privinla rnnului coldivizirii si
r hrsurilor penrft sprijinne, ini.tu.ierii colto:u
Duimanii p:fridului

:u

nrce.cai

si zidnriceas.i

ir to.ie chiprlle .olecdviz,rea asficrlturii, a dEi


r.rlqar ti.o asrn.se partldrl. Acesre incsrcili
wiJnrsc ii a! Bisit expresia nu ftnai ln ,cfilnile
diredc ont colecrlvlzirii .le capiill.rzilor de

.i ii in deforhre, rstalBisti' a ljniei


partiduluj, in .ilcarea rnnllli .olectivi?tii firat
de pfiid, in cilcar.a pnnciFnrtui leni.isi st3linist
.1 libcrnld consinFnilnt la ilcitrirei colhoz!.
nlor, in srltul neghiob de I dreptul la consi
f:iri a se trece prin fdi .rt.l!lui, i. socialjzu.a
Io4ari a clidiilo. de locrn, a aninalelor hici, a
dreapta,

D$manil lnteni

ii elternl, int.rvcnJionittii 9i
asentii lor, spera! ., acersti pradici x stengisd,,

uneori intenlior.t provocatoare, !a ridi.a lrr:ni


metr impotiva Pute.ii Sovietje. St,tle mjore ale

t:.ilor lnperirlisie lixrsed chiar iermenul lnei

nol interu.ntii. Condlcilor'l patriduhi r obserEt


insi l. rinp resr pcricol.
h zira de 2 M.rtie r93o, in bizi hotrririi Coortetului Cenrral, a fos! plblcat iiiicolll lli
Stalit iAdeieala de pe urna succcselor !, prin
cre Strli! coobtir erigeririlc lstingiste' crlc
rnFnint si duci l^ piene niscarca de col.cdvi

zde. iAiicolul srblnii .! toati tiria prjlcipill


liberllli consiftiinait in procsrl conntuirii .ol

hozr.rlor, trritind n.c.siiri.i de I se nre s.rmi


dc ii.r.hlcr .ordilirnilaf Jin dilern.ld r.!tr,,i trte

trnr.j .ind r strb1ltsc rirnnn;i ,trio


$lc!!ri::,.ii. Tou'ir!] SrtrUn rn'nra ci re
rex r!n.rp:l:i I ini.irii cotho?,rrc.$c ri.t11l
U.R.S.S.

d.le

4rc.l... Atri.olL 1r.r..inrnri shljn ivtr


nrsen1]iirn llollrili El .r1rti .rsnrjz.lllor
si

o.rorni
de

Din

ir nftLFrc qr.s.lilc. din.l lncd:ri o lo;nrrj


dn ccL. !r.' rlnrx.c dlfnri,ilor pd.rn Sollc

ric., f. Ii.lij.lLri:I .i, ltrr.jn:, snurlfi rrerlc


d. crrgrriri. .oli:., vor rrL,\, !i r nr ril:.inr.l
imDofuvr !rr.i Solni..
Dird lcr*i lovnrr: :d,Dbnorrc delonnirilor
1ni.sisr. " r1 srLLlb.rir.l roicd.ti sl !Dc.trnt.te in
rcrv..tio.iyilor, ro\,.ii-rrl Sl]1nr. inviridrl nl
sior .lt nrilioi,e, .rriii.i .id.!lor .[ phid n
.eiof lii fd;d in .! .onni .itr nc I iondu(.

,Arh dc r .ortr.e. nrir Srihr , .src u


['cru \.rlos. Nn r{. p.rni ., r:loift nr rrnr.
nN.itui p.fufci I rim]rc ir firri insernni a
& tupc dc m;sc. Dtrr rr e$e pc.nis ni.i s o iei
r o L!, inriri! tnscJnrr r I c,il
r.Bin !
!t! .inc ,r.r \r .or.lu!.r nr t.)cl
'.
p.lnr..e,
n si
nr trrhs !rD, legiir: c! n:s.lc
d. lriliou', a(h rrcbr. si .t!.io n,rri I]. nori
troftor: nnfoiir] rclof: c.r. rimin in $ni,

imDotivr
'l .Llclon

irtr intrirrc. r

l, .rticoln I R:ispuj i.nlirlu (,rli.rri.i,l


rpirlr llier1or,l. I Iprili.
sj .ir. .r rdrc,.rr
'9.j., c. .rali r:iJicintr
mrlLoar.l.r J. .olho:.i.r, rllri
gres.llor ir l.q.itrtr: .r lr.blcni lirines.i si
gr.selrlc lrii!.1!r1e iiFilir. ni mif.rr.r dc ..1.1,
!v,:rr., SfulD erpji.: L! . lorla .\.criion.li
csertr tegnor otDsi!.i p. lrdful lrrri d. .hs;.

N,for 5 idl ruhn.r, Jr.'r, ,.n+2,


n'r! i . rr. rr-r. Lo.r ifr I < lin, Jlr I I (
gnrpr Ior!cle, firi x tl i:istrrr fFnrrl !rin r.:.frc,
firi i intrnsil]cr r.rivnler ore.nizftjil.r fnr :rl
relc i.onltnri. Opo{fiislii nn i.t.irc nnrn_Je
.l.ai i ofurilu: .!rn!ivi .o h .irci .hsc, in
SLrL1, ru o'n.t .ffr:l!.1, .r . .lii\ivi nr rlirdtl
.r mqlorxn,l !o.ii. .hi.Lrrnr!ri.
D.rorti .onJu.{ii srtrli"d. i .r lrnir. I nr
d.cptirii c1.s.ririlor, s r.rcit o b.zi s.lld:i r.nnl
d nou i ptrr.r.i. rlint rl micir;i .olh.:ni...
Avind in hlnre p. to! iid shlin, prnidul tr
re?ollrt .e. m! erci dlnie srrcnrile rcvohJiei
pfol.riE dlpi dL.nr.r rur.rr, srkix] i.dru
mirii !ri.il.r !o\!odirii ririn.,sri lr .iit. si.irtis
lrrlui, srrcnn litl,nl:rfii !hrb! nll : .!1ri mi
n!'lcrois. .h\r .r:d.ilrc ..
i S trr.Ji?.tr(L1o utrr\1.ir),r. trvntrti.nirtr dn,
.clc mr, trdin.i, u srn drlx!..hfri.r. !:LhLivi tr
so.ierilii L o ncli sr.f. .Jn.rn,;, ..rriv.rtor prn
ffnifde s.l..n Rlvoluti. din O.r..fi.i. rer7.
!El.mennll spe.ifi. rl accst.i ..!01L,Ii! r .onnrr
in frptul .i .r I lo* sivir!;iii 11? n{. !r nriririn

plrern de stat, c! sprijirll dncct de

Jos 11

nn[

oanelor de tirnm, care hpbu imp.tiva robiei


.hDbu'elr', penrru o urri colhorhni hbefu.,
Brznrdu se p. iddrLrrrle tur L.nrn .u Dlvft
lr neces,r(r releru i. :Cricr r!ra, d!ttr mr.rte
gospod;ri t5rjn.sri h nrre; ao\Dodide Lot.rivj.
in form; .@Ireirl\J, spdln,nd, ,. 1. phn,r coo
pentrv rl lui l-enin, Stalin desv61i, ri aplici in
ptatti teat td .a lectiriziitii e..noniei aptuak. Ano.

rul iu, SriIn

.r

el

-rcesr

donrriu .on;b n

'n
A sohfio.at drn iorte puctet. dc

Jtrp(ut

vedeie

'.
problemr
lo.hei colho?nlc. a ccononiei s5terri so,
z. A trDtJr ci vels: lundimubh sr DnnuoJr
in opdJ de connru a r cothozui,tor in'errDtr'Jl
rurji este formr de J(e ! Jsr(ol, formJ .;r ml
iusii ti m:i uror dc inle.s r.n,ru (irrn,, .rk
oters posibilniier jhbjniri,,nkrt\lor pcrsonrLe
ale .olho?nicilor c! jnterscle io. socift, coordontr! Lntreselo. personile rle colho:ni.ilor .u int

j. A dovedn ne.Aibka tre.elr de: lolnicJ de


in8rj'lire J dreprurilor n de inbtur e I lhirbu
rimii, la poliica de lichldare a cbiablrinii ca class
socirlr, pe t.deiul colectivi?.irli ntrsive,
4. A evidentiat tusehnitatea shFuilor de na
rini si tradoare ca puncte d. splijin ln open de
.iiPln,ql

iransfornire a

icftllru.ri pc b.? socixlirc * dL


I tir;ni,nii de citre starul

rjutorare a licuhurii 5i

RispuzioJ mneidaseLor .deri exprimte de


o slncdenic de org izafii 5i de adun:ri generale
rle nnn.jto.llof, lirnnilor ri ostatlor fosii, Comi
rtul Exccutiv Cental 11 U.R.S.S, a hod.it i!
Februrrie rgro sA decoreze p. L V. Sr in .u un

rl doil.r ordin rl Stagdu Rot!, penru nune


ext.,ordinare pe f.oniul corstrucliei socirlis&.
Consfesul trl XvI ls! rl ldtidului (26 luniF
lllic rgro) a i.rtrt in istoris cr .ongresul ofen'3

sivei lrrgi x socirlisnflLli pe irreg frontll. Dcsvildnd .scntucstci hrci ofcnsiv. i socialisnului
pe inrcs fro,lul inpotrivr .lcmentelor capitaliste,
Stalin strbile$. in rtrlortul siu d 1 i no$hi r
inttut in peiaadd eeialinuluiPre?entaod conslesllui raportll asupra calor El
l1.ate in opc!, de indusriaLizar r tirii i de cole.
rivizar tr :gri.ulllrli, Stalin a arilat totodati sarcinile pe care ni le puea in fat: nora perioadi
i desvoldrn noaste. Daci in ce privcite 'nrrl
dcsvoltirii N trjuns )i rd intfe.rt l5rile c,pitn.
prodrcJiei
lists jnridtrtc, in ce prnette

indlstiixle rininen foart. nult"i,?l,l


in urmi fati de
nrint
eDc
:ic!,
capit.lisi.
srcira de a
tifile
accelera 1tu5 lncetare ridnt, srcini de a aruse
ii I intece lirilc capilaliste i in ce p.ivesie nivcld
prodlcJici iflds$lale. ln iaportul siu tovriirL
SElitr arati sr.inile partidlhi tu legiruri .u realiarea in pati! ani . pinll,ri plan crn.inrl.

drn ,rnergr t.rl rtr tuelut olhi


, OJnen,r,nu!!,,
a.
cdt!zrlsnL /r inrifi rirtr ejtsrno!rjor \rrunirra
tnrr..ejri so.irtrs|j s, mun.r d.

::i,:T'il
mun.troL'

1'"'"-i,";;:i:[ j: j:::'ji,::#T"

""
ink<trer
lrn!'laitr

pJrriltpJ

solrtisrJ

lr

5, oe\re un
hrErzr e.de 50.

nrn!nir in intir.cer soiir

.;::iill.:l

t';,._1:i:; i:;i;i':l
i,KrcJr rn

lcLt ormenilor ":,1.:,J:


dc
*.1 so.orio inrnk, inr,o

Lt;d. rtotp, de uitae st ..arn

Realizi- prinuhi pld

cincinni ne.esntr r
c.ono,n ei nliontrli

rrmurlor

:,'ff :1t "

.'':,:';'.'$::'::,.*,,:.".ff
,,;iil:";,,:?

in ziur de 4 Febrlanr jqrr h


Pfln: .onkrnl; d,n uniLno soqeda I ;;Ko

n.nurtr' .onduciror din indu\ED \oorL{i,


;ndu
cnorur p:drdrlur hrsi o lo: n.J noti:
"Bolsevi.r
rrcDue $Jr inruter\ci khnri
Tel,nu
,
hlh
btt btut in perjordr re.onnrullreri.
, rr _prflordi i. ene !r,rjdut mun.ei !u incor
rer \o.iatnrnulur, devcnr d,n ce in

ninist leninist, , nea


cJndid:rilor
de Drrrd. sudLere.r ehe
!i
nedr.i istonc r p:ftL,lulu; borr;\ic, uprtr .o;ra
ce mar necdar: educajD

br'lor

In Nocnbrii r93r, St.lln publici noeut: sri


.dresati redacJier revGtej r Rcvolqia Prole
t,
trli rriso.E .re a jucat n rol cxceDtional in
hdrira ideolosici si nai plrrnjcs a ijndu.ilor
pMidultri. DemJs.i.d rn rlersrj sln\ore De fJl
sifr.ltori kotkirti n sronei holrN6nulb, SGI'o
soare

aliti ci

leninisnul a luat naite.e,

ia

desvolrar si

s . itrtilit in l!pt. nc.fuJitode inpotiva ololtunisduh! dd toatc nu tcle, ci boh.vi.li fu f6st sin
grm orgxni?alic rcvonrlion.ri din llne ...e i

sdiobn cu desivaliilc pe opofiuri$l !i .entristi,


arucandu i aixri din rartid. I! ,c.trsii scrlsoa.e

r adtai c! evld.nJs ci rolkGnll esie deta


s:tu.nrd Lie fture Jl burgls?lei .onhrre!ol!rio
ne,.i ellupE impohivr lodunnnului inlorirvr
Stalnr

plteriisovierice, nnpoirivacon$lciieisocialiinlhi

jfcEputul inulul r9t?, prinul phn .,nlitul


este indeplinrt jnrink de rrmln. In Irnuarie r9ll,
la plenarr Comitrtu ul Ccnr.rl !i J Conisri Cen
trale de Contol, Sblin face npornn: i BllanF{
plinului plan cinci,nl,. T tr no.sri arnrielsa tra$iornat dintr'o !,i5 aglari iDtrha indu,
sEiJr,.dirtro tda fl.milj gospodirii fiDnctL in
lira .eFi nr run tL rnJnDre :cflLa turl, I agr
culturii so.idjste. C.bsele elploititoare fosr
scoase din poziliiLe ?e c.r. le oclprtr in pr.tuctic.

Lr

Re$liile to. litr nnpr:rtiit prnr toati Jr.a sr rr


inc.pd si nrptc pe ascnns lnpoui, Puterii Sovie.
tice. Dea.ca., e.a necesari nirire^ vigilenlei, des
f4uat: hptei in veder.a D:?iriilroprietilil so.i,
lGte, tenelitr of:ndnl.ii sovietice, inriiir.a car mxi
plternici . dict,trrli phlstaritrtuni.
Irtr'o rlti.nvintarc.Dsspr nunctr la sate,,
Jinlri in lata plenrrei Connetuld Cent:I, Sblin
ta.e o .n.Izi profundi I lipslrilor din nrnci
pirddului iD sintl m.selor dcl. slre 5i ti.s.azi
u integ progrim dc iuc!;rl, in ve.tsr. llti.ilii

l, ftrta partidului .pire o noui sarcini: l!pt.


jn vede.ea intiridi colho?lilor. r orsani?:rii mancii
in colhozuri, a bolrevlzi.ii colho?uilor, a .lrilirii
colhozlrilor de .leneniels c6iabur$i, vrijm:lse,
snboto.re. h :.e* scop tovrri$l Sttrlin Fioprne
si sc ueeze resortlri polnice Fe ling: sralrm e
de nasini ri iridoai si pe Iinsi sovhozu.i. In
doi :ni de exisenii (J9r3 re4) reso.tnrile poli
rice ds pe ljns! *ajluhil d nalini ti hacrore
a! reuFit si flci o jnsennad nunci in vederea
La prinul consres rl colhoz,icilo! uduici dln
Uniuex Sovietict, intrunit h 19 Fehrurie r9rr,
tovr.4!i Sulin r itrnsri lozln.tr: &lholurilc si devini bo\evice, iri colhoznicii insdr4L.
.Perh ca colhozricli $ ajlnsi insii:ill n splrca Sttrlin-i e$e nevoie ds trh singur lu.tu:
si
cinsiit nr colho:, s, folose.sci dm
'nunca,sci
irebre
ta.tofele si n4inile, si folose.sd cu'n

trebre {iteLe de nun, si hcrczc cuu rr.bue pi


naftll, si pi$reze c! srij: propricr.tea.olhozni.:.rL
DisdBul lli Stalin a :jrns la dnostirla milio2nelo! de couoznlci, el devetu progrand pradic
de lupti il .olhozurilor.
Sintet'zind experinF colstiuclGi socirlismului,
lov.ritll Stalin a ehborat prdblenr .oner! d so.
lretic $ fiind o fordi de rep.fftie si de schinb
.l prcdusslor in cdndilnle so.ialnmllli.
Tovarigll Stalin sp!.ea i x Con.rJd sovletlc esie
!n coner! firi calitalirr! - nari sar ml.i-u co.
me.{ f:.: sp.c!1anti-mlri slu nici. El ese un
conert deoscbn, Fe care n! I a dnosdi pAni aam
istorir t1 pe care il prrticin rlmai noi, bolFvi.ii,
1n ondrlile desvoltirii sgvietlce.,:
- poxr. n! Penrru ca v'aF econom(a 1 ra sa
tr'adsvir pnls dh p1in, l:r aret indusiiia c:r i
agrldntrra s: fie stinuLate a ri spori ii nt nult
produclia
sprnca mai depalte lovarriul Stalin
' de
xst rcvoi
inci o condlfie, il :nrme: de o

laq .i.alatie de ni4tn inie or.t i sar, inte


r:io,nele 9i regn'nile liiii, intre dilernek Dmti
ale econoniei nalionale., "
'Tovariiul Shlin cririd .tr rspdne pe toli.ei.are
subapleciau cone4ll sovieti. sluil privea! d dis
p.e!. ! in rindffile unei p:r!i a comln$tilort-

sp!n* rovtrr\ul sralin (dqnncrle inci o atitldin.

dc trufie ti de djsp!4 fati de.one4 in general, fari


dc comdtul sovieti. in
A.eiiri comudsti,
d,ci nc este permis si i lumim astfel, p.ivesc conertll sovictic ca
ds dola nrnr, ca
ceva ,evrednic de llar in se,n5, ia. pe aceh cde
mlncesc pe r:rimul comercjal, ca pc ajFre oaneni
crrc n! nai smt brhi de
AceFri oamenj

p..iidh,

!. ](ru

dr

rinic...

inteleg ci come.tul sclctic .ste .:uzr no,st.i


proprie, bo )oicr,
lofreil'Jl ,n.hn! vin,:ro.i
pravJle,
'imulmncesc cinstit, infiptllesc o opdidea .odt.i,
dad
..volulionad, bol$evi.i., I
Aceste indicltii ale tovarrtului Stalin a! awr o
mre insebritate in consolidder coo4dui sov,nc si in desoltarea cirdl.ti.i de hrrtu i in
In

i,portll stu aslpri rctivitiJii Comiretului Cen

lal P.c. (b) alu.s., rc*nh Lenine'a.l in.ju'ul


congresulur iI XVII lca.l pnrtidrlnj, S. M. Kircv,
tribsll ins!fleft il rsvoluijei si lrrl di, .ondu

.itorn csi nai ilbjli al paniddd, I a caracreriat


in felul uinitor pe narele orgdiz,tor al victoiiilor
socialiste, ieplrute dc cl6a mrnciiode:

! Tovar4i, vorbind dcsprc melitele p tidrlui no


despre snclesele pJrid!llj nonru, nu pukm
si nu Fomenim rc narclp arRan',Llr ol uctatiilal
Eigantice pe tute le on rcpurtat, pe toDotdlxl Stalin.

{ru

snlndurrd.Pcts.

l Trebre

si v,

spun

ci el

esre

c! ad.virat per,

linrs ri con
rinuttor al opcrei .e ne a fos lisari de ndelc
fondabr trl prtiduhi tusttu, pe carc I im lierdrr
1e.tu1,

adevirlt notcu?r'i,?:totui

rE sre! si ne lacen o inrgire despre iis!.r


de eisant tr hi Sla]in. In ultimii ani. de .nnd lu
.fin ldni Lenin, nu Llnaatttn nnia cotnutd in ac
tw atea nadbt;, nicia in4iatirii de aarccate inpor
tanld, nicia lozlhcd, nicia atientare ih polniLo tua
!n5, al c&or altat sd nu li Jon 9a1in, d alt.ihera.
Toad octi,itatea lundonentald
- acetta trcbue lo
ttie pa idul - e dc:Jdtaara Lanlarn ntliculiilat, din
iniliativa ti sub co\lueetea to,at,itlnli Stalin. C.L
n m.d piobleme dc politici internaliondi sunt
reblvate conlorn indicliillor lui, Si D! nnnrl 3$i
problne mari, .i ii problede in aparcnti de or
dirul al biler !i clta. il z{eba n ints.sscau i, daci
pnvesc pe drncrtori, pe tirrDi ir pe rofi r.dir care
mnc6c in lrf nodtr;.
x TEble si sp|n d toate ac$er se refera n!

nuD.i la construirc. soci.lnmului, in ]nsanblul 1!i,


.i ii h diferitel. probleme ile .rdlvnilii noastr.
Dac, lu5m, de pildi, prcblcm. apirirli lirii noa
st.e, irebue s: subllniem cu torti riia d ro,te
strc.esele noaste, despie.:r rn vorbjt, le d:torin
in r'ntEsine lu St.lin.
Patttnica,oinld, uriatul

a6txi an asiqurd parti.lului


.elat mal ,noti eatituti ittorice,
uictoria8,i a socialisnLlli.

tovd4dui Sialtu: r Colhozlicii


si devini instrrili ', . Colhozdlc s: devini bol
sevice,, ! Si ne insliin iehtuca,, .elc $$e con
d4iui istonc. crurtate de tovr.iill Stalin, toi
cc indrlDazi consttu.li1 socialismului in stdill
f.iu,l ,1 nu.cii noste portr.rt d.li onul accsb
ii tor .e rn .ucerit noi in p.rioidl prinului tpl,n
.incinal s'i obtillt pe baza indicilnlor lui. "
Lr iacepurul inului t9r4 Stalin condlcc lu.fi
rile Cons.esului rl XVII lsa al partidllli, carc
figureaz, in istorie ct .anEterl i|riqdtnilat In
raporful Cndiretului Centrl piezentit .6ngresu
l!i, tovad lsrJin a ficri bilanill li.tcriilor isto
rice ale pdtidulli, r1 vntoriilo. so.ialismlli ]n
LuaF lozincile

u.R.s_s.
Politi.a indlstrl:liz5rii, tr colertlvirrrii nrsive, .
lichidirii .hi,burinii ca clasi eciali, a invins. A
invins doctrje posLbilititii constdrii so.iilismu]li
intr'o si,glri Jar:, Orinduire socialisti a d.v.ni
slngurtr fo{i doninanii in inhesa scoromle ntr
lionalt. Toate csllalie forne ,u dGpirut. Cdllo
arile au invins deiinitiv si irevocabil,
Da. Stalin rvertiza .i lupia e deprrte de a li
lernin.ri. De$i dulmanii sunt sdbb4i, linbiJele
idolociei lor supraviel!.sc ri ntr :Freori s frc
sinJite. Incrcuira crpitalisd: rind. E2 hrineite
$i folose$te r:n5$i!ele ideologiei crpitalisnrhi in

Tovdsul Shlin .

]riht .i rin5iilele

ideolosier

cron.tsmului in con$tlima oamcnLlor nt mull mr


,r1einic. jn dom.niul problcdei nrlicn e, d.cit
in orictrre.h donenir' Rislunzird la lnlreba.ea:

.rre devi... connitue tcricohl pri'rciri| d.vi.rci


snre nitionallsnan !!s sru spr. !tr(bnax:nad !o
c:1, tov:fisrl Stalin tr :rrhl ci in condilnDile 1._
turle , oelilolul D,inllErl L .oriitue ibJrr.r inl
DorrvJ lrre,a se inlerert luftr s' lJrc .rFIr' ii
:ccst .lip, posibnnrtea dc r tre*c lini in a dc
v.ni beiicol de sbr,, l
E ;evo; d. o nu!.i sitnrlici pendu tr prte:

ideolosiei cartalintrlili in
c
..nsrift: oMrcrilor: levoie cr ideolosn tlruror
cur;nrel;r vrii'nase lcni.isnulo si lic fecur. rrin
focul dei . l.i sisr.natit.; c n*oic ci l.lnrlimtl
si fie DioDasd neostenn, ca nivehl rdcologc al

fi nini.ne rinisilcle

nenb;lor p;itidllui s: ln .idi.ar, ca tcli .ci care


ndc6c st ne edu.rli in sptn intedxJLcntrht
sxlin I srbllnitrt .! o deosebti tiric ncccsrtlrel
indririi vigile!!.i Partidd :
A- nrr. Diiidul nu trebue lesan.t, .L treble
"
d..""ir.ti "i1lenr. in rl'durile lti: p.rtidd nu
kbue Jdor;,r, !i i,'rr in s'rLc .ie IPrJ Lt nu
ftbue d,irmtrI !i nirmn ri! r.hue demoh rztrr'
.i ti;ut h sttrt de nobiliale lr..h intipllrea
.eluj de il doile. Dltrn .indn:l ' '
it'.lli;;f :i[ti]l,l1ii:i'llli)iili,,

:1 j.l, ijl

irlllt lillt

l:i:

Frjro,rul.

u 5hjr..nlir.r

un

ir. 1r \trJr Lirc|or. I p ridrltri Oognn


in tonrc|tr !n
dr{.rr, .l ecoromri r{ilc, .i ..nun,tui, d?ns
porrurL' n proerrto n mtrn. o.srnizrror.e 1..1
f, rontut I s!.!rJr! ) sr.Lln .l
p!\.r s.tuini riLli.J cr ondL(r! ofrniz
r.r,e
h ni\clL lr ul'r c po,tulr Lr-no,rliijrSol,n
'i d. x.inihr. nr
t.3scr?i un Frcgrtrlr
donjcniulftl

Lon.rer

tun,,rl triinL.i, I
'n.r !rrd lul,i. i tutrcL
V,orbind dalr polnl.r d.rn: r U.R.S.S., ro
vrrri,r 5hrn i spr\ nr Lro furt tut !r rn lLma:
ulitJli,i:l brnrLc !rzr !!.ronrr tr !r inr'o
{re ue tin, { n.' !'r .dni nr cern n!
T fr. tilgiir f!hrlc in L.A U,i r! rcntrr.L l:
rui.re x fisci ilor. In hiitocrl a(eor seldrni
e.6nomi!e )L .rr.r\r.ic r! r,r!trr nih.Lr \! m
rnn, ups.s. r n.n! f.,,,tr n .r. n.,in,;.;trr
pr po.tL, I rL pr!n'rL I pL;rd j I Fotuj\i Jm!
,r'dt1Lr 15 bo Lj u pl!rnd p.^e\;rent potLn.r
' p.lr I norsnr "xic,n.L +re tLa,D.dc, sDunlr
ro\Mr.trl Snl/n. E. r$" r.l,n.r'm.ntirr,I'pj.
or L.'nfi!'.lL .u r!Jr! ti.]le.
u.ts.i > r I \c r:'nd'sk \i rn.njnrc oc nxnl.i
s
r

cr xlir mri pntin, si nivilersci ,n,1,;. ftiv". N;i


sunrem !.nttu frce )t .pirim c zl picii, Drr.
nor nu ne tcneh dc rnr..inriri si s!,r.n sria s5
risplldon c! Iovi ri 1l loi,nffilc DLovo.:lorilor

.1. ri?boi... Ir rd
nornr: se vor i:bi ri.

.Ic nrce.,L.i si .uc. rar.


!r ronk:drr nnnicnor, .s:

ca si lc piari poit. si-Si vir. rc


de porc ln gfidi.i .o.$ri scvieti.:. r

'iiror !at!l

La proFuncrca lul S. M, Kirov, .o,er.nn xl


XVII lei isi n$ui.{e in irtrBirnc mpornll tovi.
.innu Stilin, .d.!tind! I .r hddiire : corsE
s'lu, ctr l.s. d. prr1d, .. !r frognn dr mu!.i

rl

prnidulLd

rp.ob.t

in rtriordr aFopiftij congresli

11 rl doil.r rhn

rincinrl de d.svolt.r.

\\-

srb .ond!.ercr dlrccti: t.vrr;Liului St.


l1n. Noile iip$1 dc nari, m:rile novrF sr! ''
vcnri tchnia. irL nmcdu\ i, s. ipli.i conlot
indeDLrnLt

rl. rovlritllxi Shlin El se


dt !Ir. rainutrllc rdllnrJrr
r.connrrfi.i ichnr. I lndunrd !r r c.ono,nrr
rhl.. n,nrfl$esi. si .nt!:rrsale:?i D. ntru.tror' \1
,ngL r L. F orJrrrror ! nrr.pL r 'r!rr c. ii .l;tu
,!.; !rne l. .1.
conni:.roi. El r.o i ) dcosobni .(.nlic t erLr:
irzesliii thnn. r Amrltr no.$r. Roili, llot'r
miinrr :.firte s1 1l.d nivrle d. r:1boi, ,lrtorti
.t1Li htt A {j Rosi. r d.vtnn o i.iii dt (srt
Id,.l! 1tr.p'r Ll.. rL o
PfohlcnLr pdl!
'
ueuretr.o\i 'Li, r ! i:!" u r'' rr r! !-r I rrtrL pro
pr, dr !rt. .op.rut 'lutrn. \i riLrre Je rorr!
de ..r rl.Lsi munL LoJLr,
i,nn.trtrnt. DrolrlLme .le !o!{r.na soclalrsnd!1
o; s 11; pxrt1dllui Ple.nld ddtr i"dicrll:^lu
L.rnr .i ..volrtia sod:l1ni connrue .o r1ir irn
drnrfini r Lr,!i tn(.r.1c r!int.!Ltrrl rl m:seloI
Jor
rclil/r, (o!r'inl Shlnr .onsidlri Frobl'mr pr
dn
!.r
lntr
rorr
ch'.i
iel_o. -,1trt.
"lc rlr ""tr_
!.tirtut' so.'3r1d. r'
hl.mele boriri{oirc
vr.:sul strl,n sDrr.tr:
,,Dn{rr t$ra .hs.l. dd n(. ui!.Dt Pini
imlic.tiilo. .rircrl.
r.rsetrzi rc$.trl

NU

r1o.

lirriqrnc.ilc r Fridllu,nr

:$6n.r.i n.in..tI:i r ind$tiei


Al .tr|r nJn Lin.lrl {rlun.l
d$ra. nr AFil,c ,93t, rdi.i
ni F.!r .!u sr kr I',d, D.si

!r.'rir

orifi niror,li
ir

nrr:1e

.i
si

LI

T.

.rfi

r'1,.

Ii. inz.n.trti
r rh,,ni Lii,, L!n.. I:.1!:!rl

r !d

s.i

!non rlc mrirnr, d.


tu

n. iroJu!,i.. Aq,i

n?.srrtrii cr inftur.,.ombme
.lc ..nrtl,.rr., dc prni .rli
u
!, !r r. Lr\fo,,,

Ltr''ri!njt

.wD!ii\.

\rr.r!
lo.,

,:i li, c ALr r r P!\n


i n r Ll! \,dr'r'j/ i 'nir!
tr).,r,. ,.Lt ntr.rrtc Ll. rizbol
!ai !,r.rir,.i nr vrd.r.tr,rn,

in D'*dn, .lisr

:r
ilini iii ftrxit . \iru.(,r inlrr(ilrr d..s.trri
(lonxnr
I
rr
i
I.rr.rtrhlL-. T.rr.,lrsc1r !r
",'
i.tr.r Pos.soIt rlc s.hvi, N'n.r" lrliirl
piri 'r,.tr

tisrii-ru Iosr btodJ$ ir LIN de omcni bogad.


E'e i!er! posLbr'Lkr d( r 5L r"ru, coDji .a rle
)rir si Jjbj .unosbr e s drpdnd{ni ncesare

guvern;ri'. Crsr mu.Lro:Le sc deoJebesk de ele


inire altele, pdd faptlt ci ea esc o .ljsi siraci,
.are nu : JWr in.'nre posibiln:rJ si.s, instturru
.opiii, dindu le !unotr'nrele si tl.prindenl. ,e.e.
sre Curerdtii, li Lfe r crpar.r rleJvi polbrtr
trr rb'J ronr, dupj renirer c lJ purrc. Tolfrr,
acest tapt, intie rlt.l., di problcn.i reaolutjei .ui
tlrale li noi x car^ctinl ai .zttor,,,. ,
Ploblem cldrelor propfii ale celor ce nnncesc r

.rlitat

Ia noi o

lre t]J

iapofdli deoscbiti in Bomentrl in


r to{ inzesrDtl din abundcnri .u

noJsei

tehni.e no ri c:nd s I r\rt nevoia. LUrr,leor I


mdL doi(rrr sj lifi lnsuSir rehnu risi fre.apabrlr
s'o folosei-lj din lLin peirru binete Pr.o no:n(.
Tshnia .on5, pulemici, cara olment cire sa
$ oinslrc.sci, s, o6Jini delx ea tot ce portc da,
Akn!: odrelo, no.{re nebu ird(Drah r di

niil.re

.ecfii lnsu{i,i nol rehtuli, in dre.tia ;Enef,.rii


pln roJre d]lo:Lde r J.rivibrii formrrs tr d.r
'le
.dre numercne, cprbilc si ringr
dront;:(so
rehn'r" rsuulbre ruime. In ile:sG Drivinr. a fost
dc o exce!'ionali insetritate cwrn;rea d;rti de
tovrr:rul St.lin h lat. rbs6lventilor Acad.;ieiAr
nltei RoFii in Mai r93t.
:
;

:ili*{,'," is;*,: ;!,'*,

fl

fri,l

r$f i,L'i

,,{P.rtu r ftrc. dd r.hnidi c.vr vnr


toujrul Strlin- ii r o folos' pinr ir oFr

nc

rebuesc orned' Grd sj trc srJpinl pe rehnu, re


rebue!! cJdrc lfe sr fie jf y:re sr r ioisesci

ij si folose*ci aceasri relnid droi r;lts i.;!lir.


ar|ej. Tenni.: firi oameni .ft s: 5i-o ti i!:usit,

noarii, Teldc, stiDifui de.:n.ni .irp \i -'


insuit o, poate $i tebk s:i f..: ninuni. Da:i in
uzinele si fibrjcilc nostre bin udlaG. in sovhozurils si colhozurlle no.sre, in tnnsDo;tuI nosrru.
in A.m,ta.orsd Rorle trm fi antr nn nunir sdjcient
de .1dre capabile s5 $ilenedci r.erstitehni.r,t,h
!o!str: ar li ohJifti u relllinr de rei sl de ojtnl
ori nai m.re decat acdx h .:r n ij !.c!;...
Trebue si pricepen, iI slirsn, ci. djn roatc ca,
pihlxnle din lune, lll mJ, pre"oi 5i .et m:i lro
t5ribr opihl sunr ortueto,, .rdrele, Trebue s: D[
.eped ci, in ibllcjldrile nodtrc de rcum, ;..
drele hot:ds. lotul'. D.ci lon avea cadle bilne
ii nunc.ode in indnstlie, in ag.ldlturr, ir tran
sportufl, in a.maii, 1an no.stii v2 fi de n.t&ins,
Daci ru vorn arra acesre .adre, von rchioDnh de
anindoui piciorsle r ".
Crvanta.ea tovxritului Si.lih a consrituit !n im
boLd pureffic penrtu rsbtvarca u!ia din .le nai
inport.rte s:rcini ale .onstnlcriei socinht.: Drc
bleda cadrelor. Fo4a ace*el d;ecd'? date de :on
ducitorul pdiidului rezidi n! nrnai in faptul .:
e$e

pour.,d.ririsr!u.. d

P a.

n tr nrdrqh( itnllr 1u1!r,r org,trtr?trtnl()r !l! p.!rid


r,sovr.ticc u1lr. problcndi.trnrtlor. I'dr1r ei rc:idi

.i .a r gi{t rn risret lirg tu rd:ncrl


r drt nrsier! uli fo! ivtur ni hm.i
Dr i.11h!\r m,n.nolilor i.tr ,ti r fidiei de
ro\.r o lorli rinlni.i rrr.d,., \rdidrrulrr.
Lrind nin.r. in btrsnnrl Do!.dr,, n,drnril
cirh .l'1i, .tr r .!]lrs .,r . ,!prri!trrrr de ne
.r.ztrr .o i 1rr.,, iotrr. rtrNtrilr .t.r..rifi rtrri.
ntr1.. 2..1i mc ilr nn, Jc Dnnrntr'i rnn tr, nnrr
i! dtrl .rd.rifit r1ln. r. nr(\ir. r r.hr1.ii i d.
prcdldivn . s..nlFii i .r1..r in indlsrri., in
l, in tipnn
hxselor,

rrrnstoriLtrri nr rgn.ultrr:.
Tovrri$ul Strh r rri{trlir lrlr intrcsrLL,i prrrd
nDrer insennit.l. stori.i i trr.ne1 roi n,iscir1.
L{ind.rvinrll h prini consfinrir. tr srih..o
vltilor d1n U.irn!tr So!r...i ni N.dnlr. ,9:rt.
ShIr r spus ri tnii.i[] sL.,1Lr:ori:'i rrFxtri

u non.tri"r rl nnr!.crii

solfln(1, |.{trlx .o!i,


m.i iml{i, .r intccerii socrilni.., r,,\.n ihr.l
miscirii nihinor6(. consri in trprul ci .r .{e o
lr\ctrrc .arc sliri'ni r.rhilc norDe tehice cl
mm. n.nrd.nrlitolE, ctrrc nnrece, into s.r.
ntueasi d. cx?uri, Frod!.ti!1tarc. mr.cli din Fril.
.rpntrl,ir i.xjnixt. ri .arc {lcs.hid. rni.l F.sibi

l1itrri prr.!.i prdrL lnrii:- $.rlirnthi in


Irn ror$'tr, poshntrtctr !tr t
lira cer ''r, imbelidg.ti. i

Torirtr,il'l Strlir ., .trir.i !.r ,r{.r.r \nlrIo


vrri d.srhidr |lcr .omr!\!nlt,, .i .r.onxnt
s.E.nclt ivitdni chst, rifr.ir.rt lar. clltrri
,i lehri.i,.:r dt1. h 1!d!a.,ier rf trac iilnte

pFnn.. n tl:,n, nrhr.oitn.,


1.vrfi{n Sril1. . ir;r.r nr .t r.t{i .nr.r tof!:i
si nlvn,.1b11tr.t.. rr.lL,liti ncr{,.:
, R.volrrir n.rsti r{. rtruli
. e
'trohlre
.! mmri.i r ifirim.n !:nfrl. ,r|nrln'n!l!i
r nft FoFlnnfl Lb.ritrii. d:r zb j( si d.l
poFotul,,1 i r.nLlitli
aentr . v[ti nn
'ulrriilc
L.isrgtr Ii nr.Ntr :ti i.rri n uvin.ibihrlel
Siil,f ,,of,i,r,1n.,, l,ar;,rilc !.nsl.,tuLrii *r
hnovisilof a1r U.rL..r S.rirtni t ..lchlre ton
sfintri .1. lNnirJilof Jin rdrnr., . .sFotrui
si reri.rlilri, .trre 11 iv loL: h Krnnh. nl tr
di!.ftrt in rriftnt piobkfl.lc tchtrn si ]1. pro
du.!r! ror. mrril. cc.ndni.i nr!icn.l., c'L
fth .virii din ind'siiir fi rl,.sFcrfri, @.on
r1r.ir.rn .lr Loml)n,c, r,r lr.r.ioriir1!i rn mulg:i
r.rrtlc, ( .nn,rl. rnL ,,.,, .trr. 1tr! .ndorh.t i.
l,i Kr.'nlnr, Slilnr : |,:)dn i,,!! ,ti .n nrnnbn,
Comt(rtn Crinl !i ri !ururn,i,,i o null,nt
dc dcl.sd, lin rcNbl1.1le s.drli!. nLr.ri. A lost
o ,l. onsrh!. \tr r |!t.mi.fi fi.rdrn dnt!
loiritrd

Li'sFr.

11

Uniun Solicticer rerlftt' p. bar. :pii.


poLiti.ii ,alionrlc kni.ist shl,rl$e. Shlin li
tovar4ii Lli de lupti :u elaho.trt, ntrprelli cu
mldcitorii ii cohozni.il de lrutc, .ele nli nn
portante hodriri ]n .ele nri serio.se problcnc nle
popo,rele

drii

Lenin nc-a

i,tilat

c5 nu pot

ii rdcv:rli

con

drcirori bolidici decit :ceir crre rrn, nn lumtri


si inveJe !c dun.nori ii pe J:irtrnl, rhr ;rnr si s1
invctc ddr ei
r sp s ro\nirul Sril,n ir.L
vrnbRJ sJ lr .orsfrr! ro shhtrno\itllor. E .i.
Cu a dat cel ,nal buh c*nplu de trserehetr legi-

iuri o

nasele,

chir

deh

Rs.ocrrucJir socialisd

iomle .

prinii p.ii :i :.tivniii

. inrcgii

detetmintrt o schinbarc

.conodil nl

f:dieti in reh

din !:h nornri. Acc.n. ..re.


modificarca Consritutici i.loptxrc nr.i h r9?4.

liile diltre

cltrscle

Djn !!i!liti!. rovrdsllli Stilin, Co",ir(ul Ccn


iial 11 F.rtidului r ficL* la c.nsrcsd rl Vll iel
,1 Sovietelor din U.R.S.S. propuner.r de

se mo

O codGie consriilliomli speci:E, sub lreF


did{ir rovrri$lui Sttrlin, tr elaborxt p.oic.tul noii
c^nstn!!ii. P.oi.crul i f6{ dis.lrtrt de integ po
porll tinp & .inci llDi ti janiute. N'a fost colj
in la.a norst|:, ud cai ca nunc.sc si nu h st!
di si dlscrt,t xc.$ doclr&nt din c.le n.i in
scnn:te in lstoia onenirii. Inhe*n p.por sovi.tic
r srlutat

si

aprcbrt

.r nrlt: br.lrie si mird e

In Fpoltul siu asup!, proiectthi non Con'


stiiuJii la Colgresnl aMll-ler exhaordinar a1
Sovietelor dln 2t Noembrie 19?6, tovaritll Stalin
a l:@t o expuere .mttunJiri a acestui lroiect
de Co'stitaJic, scoJand in cvidclJi schinbirile
uriase carc au interyenit

adoptirii CostrtuJiei in

ln iara noastis dela

,ftl

1924.
se

data
socia
o demo

Vicbria

Lismllui a dat posibilitat a si


iei.i li
cnti4re $ mi nare a sistemllli elecioral, si se
lntuduci $fragilL uivsrs:I, ecal, diicct, prin vor

Tode

nrile vidorli e soci,lisnlli

au lost

fiute in Con*nuli. U.R.S,S. Conlom Colst]


tlgci, socierara $vietici se compunc din dod
.l.s prietenc: di! Duhcliori $ Fnni. Ea.za politici a U.R.S.S. o formea?i

Sovictele de Deputati

ai Muncitorilor. B.?! economid a U.R-S.S.

esie

proplietatea so.iaLisd asnpla nijloacelor de pro


dlqie. Ttrturor c.dtenilor U.R.S.S. li se 6igui
drepul la munci, la odihni la irstructie, l: *igtrde sociali la b:rrdele, in car dc boali ti pie.
dere a caFa.iiilii de du.:. Eg,litat* in dre!turi

a cetiienilor, tudilerent de nalion,lnate, msi ri


sea, este o leee indestflctibili, ln inteEsd int:nlji
so.iedtn soc;[sk, Con$iiltin gr2ntali libe't]
ie, cwtnrlLui, a prsi, a jltru.irild ti a neetin
grrilo!, dlepol dE socide, in\iolabiljDR: pdsornei, in!iotrbilnrreJ domjLijjului ri se.rerul co.s!ond.nFi, drepiul de &il pentlu cet:lenii $.rini
peGeohii nenrru r fi JPirt fkresele .elo-r c
nun.6. sru penh acbltJtea ror srulltrr $u
l2g

DeNru luDti de ehbeF' nafLotr: A.este ruri


itrcorur s, I'bcnri Je celor cre nun.s., {JE

pre;ddt in srorit, srnr grGntrE din pund


vedere

nrerirl, doiom'c de Ld'reslr s'skd

conomiei $ciaLl$e, mre

n!

crnoa$te crte,

de
al

3urhr.,

t-"
-*roruhi ei Colstiluli.
-.a
"".-*
"i!";-,
Sblinlstt. lentru o@e.ii mln li din URS.S. ea
rDiainli un bild! de lupie ii victorii; penld
roate

lirile

caPiraliste ea rpre_

lupri Er a constmtut
zlnr.i xn ruE
mndrxh ci uF
,sron.r
frorul d. o iroimioc
lt fda
de
desvoltarc,
S:1. : lntxt int'o nou, Lzi
DrosJm de

d.slltsrii constuirn socielrlii soci.liste tr a tie


c*! iapbE ttr .odunism Ea ina,mz: nort_

pe c.i Le nunc\L _in lrde:


penrtu IupE contra reeFun Dugne4

ddte 5i polnice5rc
ilueJei,

dati ci

li infiptuit

ceeme s'a

(Asti!i, .ind valul turbure al fas.isblhi mu.

d.ireste

Constitulil U.R,S.S. implne toiodar: tuturor


ceriFnllor lnd.toriri $ri.6: dr a reslccta lesL r, d6.rplrnJ in 6!n.i, de a se a.htb cu .,nsre
de obLiearirle llr frti de solretiR, de a resPed.
ree!lite- ;odvietuir! sooJl's,, de J p'i si i!rrn
de r rp:ra Plrir $ci,ljsri
Dr;Dliehta
' i*a.e ausoaulisE,
visat ln ded6 de suk de rni nin
dle cele mai b$e, cel ndi inaintat al .me!i.ji,
;l devenit prln castitutir U.R.S.S. - consftup:
socialismuLli lnvircito! ;i . larsli d.boci.iii ecia_
indestructrbili,
iis
- leseconnjtulre
r fosi rprobJri 5i confirnli
Aceati
de Consresl JMIIlea ri Sovierclor,L t De.E
brie roi"6. PoDodelc U.R-S.S. a! denrnit o in

omdn n6cn din

inftDrlit i! U.R.S.S. Doate


in
alie
si
!iri.
CdaddizAnd icemsialea ntemarioraii a C6!
sflrlFer !.x55, rtrrn r spxs.
Ea

miscale rccialisd a dNel nucirbare si

tiv:le5te itr nomit ntruilJcl deno.ratie ale cedr


nt buni oaneni ai lunii civilizate, tuna Co.sti-l
t!!ie a U.R.S,S. va li !n act de
f$cisdllui, un J.t are vr rr;tr c; sod: rnrl ir
democnlD sunr de neinvins. N.ua Con$itliie J
U.R-S.S, va fi M ajuto. mo.al ti u sprijir-real
lenrtu toii cei ..re duc asinzi lL1Dt. contE bar
bariei ftrscisi. , '.
victolin socialisftlui rourtat de Daiid i a!
ficrt pe dujhdii popotului s: tlrb;e $i nai
nuli. Itr ,q?? :u fos ds(olenR drE noi aflDra
tic:losnor dd brnd: de soro;, eboron. $6id bu
hriruru F rrotlu$b :taF in soldr ;rMc,'lor de
spionii Je sbklor opirJise, Proce(le au ar:rat
c: ace$e lcFdituD rle C.nuld untrn au oreini::t
un Lohpl.r lnpotriva lxi Lenin, pe cJre inten.
tionau si I aresezs, impotiivr prtiddrj, imrro
tliva statulli $vietic, chn. di! Drinde ?ile ale
Rwohjiei din Octonbrie. Exedt:id voint, $i
p:nilor 10! jmnuialsti. a isi Due.u G aoo si
dEhe: pfrd,l 5i strrui s;dric, . submi;eze
alirdea tnit/ si wueze inrenenJia str;iDi, st

r-x.

Oai ii /. v. s&e, . pelhor.


13!

bdidru

.. Ed: F,

oreerescr Lnfrirqerea Arnrrci Fosij, d6nem


Lnier U.p.s.S., trmrom-.. o inti'o .otonie I
im.s.i:Ismllai. rdtabilirea h U.RS.S. a robLei
ca;italiste, Pdtidll ri prtera Solieiid au sdrabit

dusdrnilor poporului ln FFrtul s;!


L: blenrra ConiEh,lui CcnErl din Mnie '917'
i D;sD.e ne.iusliile actiaitirii de ?anid i, Sialin
t.-"ia "n p.oct"- conoet dc imirire . org,
nslor de oaltid si sovietice, !r Dmsrim d. d.srrL
D?nrtu i.itirei vislolo loht(e linsind to:inrJ
;Sa ne inflsin bohevB'nut SrJlin iniLmtJai
prrndul pent;r lupra impotri\tr drsdDnd Po
il invrl: st smulSi ms(: de pc trlr ror
!oN1ui,
' T-huJul
sovieuc r dJt la iveJ: Gidele lor
si i a cond,dlit La impurcxe pe nonltnL tol

vi Drek

i.i+lm[rtuu,

PoDorul sovietic

r ]nrobit

nrnx

dmbJrdd t;otks.buhrnnsre lL rrrerrrlJ'hLriu


nile cu(nre-li Preg:tuc. Jkgeirlor ptrttu 50'
vietul suDreft Jl UFs5
snb .o;du.(eJ c^mEftlur CenFJl ii i fo\J
r:$lui St:Lm, p:drdll d.sfrsari o vJsti mML.
pr;B;Lroire p. tu,egen lntrcdx!{a "iiC'F
sritutij a insemt o .o!tuF in qalr nortrtrr l
r.rii. o deno.rati?re si mn rure J ilEegu er vEF
;oli!ce. Noul s,sEm electolrl : dus i: inrensiri
;rea adivititii politica a nselor, l, @ttcrea co!_
hluiui lor supr: orstelor Ptrteni Solietne lJ
crestereJ resFodsabjh:\ir orgJrelor lltcirr :o\rc
h; frri d. loDor. Sub .ondu.erJ Codnetului
jii

lui sbl,r, P,nidul


noile sd.ini, fo.Ed
porivit
d
reorsdicazi,
centri. su

c<jra"cerer

nancii sal. jh spiritul dsvoltlrn denod.liei it


send partidllui, 3r inr:rirn princlpiilor c.ntralis'
mulll deno&atic, aL desvolririi criticii Fi rdtod
dcn, al inr:ririi rispunddii o.ealelor de partid 1n
nF nsdo. de partid, In cenhl c2nFdei eleciorale rarridll pme idea stalinGti a blodlui
dinte .onrniiti ii cei fir: pdtid,

La rr Decembrie r97, in.jurul aleselilor,


Stalin- vorbia i! faF :lss:tolilor di! cirdn'
a.liitia alectd:li rsblin,, din .r.n'l Moscova.
In dis.urtul s:u el evideniazi deosebiia funda
menala dinte .legerile din U.R.S.S., car. sunl

adcvirit libcia, si aleseril d;n Frlls capitaline,

lndc loporul e apisat de clasele el?loataioxre.


La !oi, in U.R.S.S., sunt Li.hldale clascle exploabtode, socidistul . pitrus in viala dc roate

zilele ii pe a.eastn b{i a! loc alegerile. Stalin


ddineste aloi caliiile lflntaiilor Fo[ii.i care
dcvin alesii por-onhi, depltad tn Sovietul s!-.cd. poNtul tebre si cear: e ei s, fie lrunt si
;olidn d; !D kninist. ca e, sa f,e bt *it de dri,
_i1"
p'".1. j" @o,oi in lupo, iJ f.l de ljpsili
de ori.c lrna d. nJnjc;, de ne.ntr:rori fiii de
auin$j I'olFru ui, de jnleleptr si dc .hibditi in
re:ollIs problenelor politicc .ompli.Jre, cjrd
trebue si srii s: te orienrezi in toaie dlrecliile, c,
el s: fitla fcl de drepi ti si 9i irbe^c! popoftl

lntergr Frt a 2scdtat dlscursll inleleplllui,


genirhld ei .on&dto.. CLintele hi s'au nfi
pinr .dinc in co,stii.ia celoi cs nucesc, Disl3J

St]lih ! detroi!3t pnncipiile rtivit:tii


popotul , a i.sufictir roF.rul, a inrirn t
dri dult blotul djnlie .omunisti si.ei fir; pJ id.
La 12 Decenbrie a! awt l6c tlesetile penrru
sovie-rutT.,pre- :t URS s Ele stru Erndormar
lnfto snbitoire: intreglldi popoL inrri'n krunt
J @Dorulur soqeflc Din .eLe 9a mjlior.e de ,le_
gi;.i,," luit pJre ht, p6tc q' rul'..Lne (e6,3i/ );
oo tuliorne de ormenj, prin \oh'L lor !nrnrn Pen'
I id candidatii blodlli com$isiilor 5i al celor firi
I Drrlid. ru co;L-rturt !i.to,ii \o.itrhmuld Ac$b
d!!reF rost o -i"*b hrdre ajlequt,isbrjnisr
rt
thunl
Pirn_
conunilti si .ei fir: l,rnd, un
?utui lui Le.in-StJlir, un huof il co.d!.6u
leninist $ahist a ldidlki
Ulit,tu moEli si EoLti.J J Folorulur sovidic
in {aetr o .onf;n:re slrilu.iri Shlin
si r erlt
-cel
didai a1s al poDotuhi, piimll deptt.t
;te

cdnd

lli

alesilor

:l

Soherului SuFem trl

URSS

A.tiutJtr dselor oie si irtr\iicar in nd'


:le .onsttuclier
$ra eizltja 5t srrd.ile enome
jnE
Un
tel nou pro
au ridkrt
..cnlG;
"lk'iore
bleda cllirii ideologice 5i politice . cadlelor noaste
Int'o seri de dvintrri tovarisulslalin lune
in fJtl odrslor noJstre .u to,tr
lnflsini bolsqrrrlui T.\Jr;5uL sr,lii ,rrj c;
+avedio:L6 niilo,.ale ai Fosib niJne neces,re Fn
rru a pr.8lti .Jdrele nostre din puct de v'iere

ideoloEiL si : le .;li din pu.ct dc vedere Potruc,


si .; Je acs,{i dedn.e, in .ou; dzun djn zea'
.ezolvarea tuturor sa.cinilor todte pncEce

T
In aaul re38aap5tut i lstoria P.c.(b) rl u.S.,
Cus scud' s.isi de tor;:iifll Scln si JDrobiti
de contiuna c.c ir P c. ihj Jl u s
Apanla .casrei cirJi . fo* u evenimenr din
.ele mi nJrj jn vjrtr ideologi.: : ptrndllur bol
sevjc PrdiLluj a LrD;ur o noxr si Durrnid arni

id.olosici bohevid;o adevrmti e;ciiropedie a3 c!,


noitif,tc fundanentile in domeninl mrisn lniIn aceasri cirte esl explsi ti sinteri
-nisnrld,
znrt, d o eaacritate ti o protun?lne cracrerGti.e
lui Stnlin, lritr$r experle,li istorict a Partidnld
Conrnist, erperlchF pe cnre n'a .wt o ri n,o m
lniciun rtr(id dLn ludk.In Iibna P.C. (b) rl U.S ,
I Curs scurt esk preadtar; drnolhreJ m.rrssftului
ir .onditiunilc noi ile luptei de clasi a prclei ij
nnui, d6\olhreJ mrrsmuluL s sporJ jmpelrl!
nulli si r revoludilor D1o1eDre, in .Do!r udoler
torirltnuru, pe: rrv, rJtre J pan;di nd. l run
'timp sd1t acenni erte s', r:spirdit intr'u nuni!
colosal de snplare. r Trebue si spun.n deschis,
ld,n6v L colsresll al
-, sp$ tovarisll A. A,i cidecindexistidarxis,
XVIIlleaxlplrtidrhimrL ace.sta e*e prinr crrt. n. isti .are a ci
prrat o rispa.dire aiit de ltr.ci
'.
In luchrea tovarislnt Sttrlin rDespre
n.rerla
rlsllu.l dFl::ric
ision.
nri\r
kbnJ
,
.
su.t eYpu\r !u 3.rF
litar, inrr'o lorni cat se roate dc clar: si concisi,
bede nrte.ialismllli di:htic si istoric. In .cear5
lldare lovadsul Stalin sinbrjz*2t tot c. ar ad$
Mad, Engels, Lenin in inv:f:tuh d6pr nroda

ji

r.rd

mknni<; 51 d6'olli ir\n;


rurr de\pre makrjrlisnruL diJle!r. ri Etoh' r' br:J
.dor ro noi dlE Jle surlr' 5r Prtn'n revoru

dj:]er,ca rL reoi,i

lio+:::ris"1

desv.rd marialisntL ditrl.dic


r .omusmrluj, .r .or"p(Lc I nJr

si.ln

brzr r;R!.i
n l.n'nisr Lare i.rLn.D \-L'n FuLtde
lduluior
_vrd.r.
lupta o

ideoloric clxsr dincito.rc in

len1tu
)j Lon'rrrL(a 'o

lu.enrtr dk;iud rrckb,nt!lui


munFturlu ln J..a{i lu.'rrc
dod drosebn lee;irLri sk:osi drt '{Ati infl !
losotir mrrtism_llninnnulufL rLo\rfue L FtruLl
rvolutron.ur r prriidulu, bo3!( P'ntu J nu

ne jnvJi: IovatA lrrrLn rre


i;
n.l,tic,
"(n sa ;e ol,"z,m de p'in.ipijle nerodd d'J <
i"c
re m:*ne, rrebue si onorltcn eer c d'slotr:nl
" i*,.", r ; 1 V sti'n D6frt Inrtc'J rsnul
diale.hc i cron. , $rjsi dc rn nrrru n'rri"'d
d sntrtr
:l neto.let d!tlrri.c nrF.Le' l!F'c
(oRLtri
r bol_
?e.r.r unrsJ dperjdla nrtr((j !i

s.\'ismrlut, rulru Pe a neoPtn


ienutLnul dnk tn, Ple a a'le,tjtoto rttm? d son
dtrt tila'oln? na^& lerinnt?
I. MJ{re '939 ShtL..ondu'P LL(rJrrk Lor8re
\uluL tr{ XVIII kJ rl pfidllu' LonB(sur I rcsr
o detronnn\re nrnrlj J uflti!tr lt r L:rtrcLeturui
monotrt lirr prc.edenr rl intrcguld P:rnd : lnrn
Lui
JUfl! Corrcruru CcntrJl lenrn'd \-ulnst'
'n
ln rrn.itul nu S,rlin tuce o Jnriit Prorunor l
Uri'n,, 5o\ri.e Fe pl]n Lot'r'rlicn3r 5t

"tu4iJ

denas.t plaftrilc insrisaro.ild la .i?boi. alei.re!


venlior4tilorinpotriva U.R.S.S. A!tr.cutcircin.i

dela congrcsul nl XVII lea r1 rariidl]li. Acasr: r)s


rioadi a fost a,cntfu 15i1e .apit.liste o F.rioadi de
loartc gmvc sgudrin atii in domenill economic,
cit il in cel pohi., Criza econoni.i din r929-1932
deprcstunea de fcl d.osebit au fosi uimit, in
.epand dln a do$ juitate anllui 1937, de o
noui diz: econonici, ere a dprins Statele Unne
alc Americii, Anglia, Fm!. ti o serle de alte !:ri

ii

capn:fist. Stualia inrerlalionali Ja l,isprit la


dlne, sGtenul po*belic .1 riatatelor de pace s'a
piibaiit, . in.eput !, lor rizboj noldixl, c.l de-

Noll ri?boi r fost d..].nJi1 de prin.ip:lele doni


stite inperi:liste xgresive: Gernania $i Ja!o.ia,

Aces rizbol arira rovarital Sr.lin . atu6 in


dgrenajd ]d- pe$e cinci sle dc miliode de o,
neri, intinzard!-ii teatui de oFailni aslpn
huiteritor uriai, deL Tientsln, 9dgnai 9i cantot,
p6ts Abisi'la, pnn5 h Gibraltxr. Rizboillcontra
venea din .e ln ce nai mult intre*lo. slatelo.
ne4resive, in lrimll rird :le Ansliei, Frant.i ti
Statelor'UDiie alc Ancricii. Toturi, gtvernele ,cesbr st.te nu olulcau {resorilor re2Gtenla dvenit5. Els rtr rcnunlrt la politica de scclrit.ie co
lcctivi $i a! teftt pe poz\ia dc x'dtralitate,,
pe pozilir de rcinterdrlie. politlctr de neintrlentie
inFmn. . inclmia .srcsnrnea, 1 d..lanfx r:?-

boiul. I$piratorij vssfnlhi ( xcord deln Mn!


chenr-condrcitoriiAnglieisia'FrarJci Chao

herlah ii D"ladier, 2u vrut $ diiiieze agrestune.


f.s.ism!fui germn spre R:si!it, ihpolrivt Unilnii
Tovarisal Stalin a dsntrs.at lneltiril instisatodlo! lizboiubi impotriva U.R.S.S., care declamu

concesiuile dela Mnnchen ficure :g'ssorilo! ii


aco.drl de nei edenlic deh Mnnchcn 1! mu
4rrt o nou: epoci de ( concilie..,. Tov.r5sll Stalln
lu:e"r ,tor".. mrele tL plnqdrosul ,oc po
li!., in.eput de Jdc ii no,n.rL de ncjnk^trtle
Doate sttu$ Peftru
Cu o rersDrcrcn'e ex.epriorJli b\rr4ul SrJlin
r dsvJ;it j; i,F pirnduiu, r, Fopon'lui sovicii.
toati comtllutea srtlatF! inlernallonare, cde se
Gre, 5i trnerdiJ pe oE " repiunn snbil'nd
prin.Lptrle in dotunirt polnilij 6krrc \orjer.e
"

Sarlinne prrdd!lu'

i. domcrrl

r,oliri.ii

"x,{n.

t. A prcn@

si in viitor polidca de pac. ii .ie


intiiie; rbtnlor comd.i,le c! loate jirile;
:. A proLed: d prudsnlJ fl a nu 5r !r povootorii de tuzboi, ob\nuiti si scotrti .ast:nelc drn
loc o Eririle altora, si arrasi lala loasli i! con

pukft: .cdbxtivi.; Am:ter noste PoiL 5i a Floiei ni]nr?


?,

intin.lt mr nuli

52:Caai !i

posibil

I 1 Jari:lPobhBdr biii!trdu!,Ed
r33

4, A intiri rehlnle intern.lion^le de prielenie co


toti oaoenii mucii din toate irrile, interesali in
mcnin.rea Fcii si . p.iere,i.i intre polotue., r
rc trl iziiils ri sr ccese 1 socialisnuld,
e.ononiei so.itrliste, .idicdea nivh]li
mterial si .llrunl a! popotuhi, cons.lidrea on
iin!: a icgimlli sovieric, tovarnsd Stalin pue ln
I la partidlhi ti x intregllul popor sovleiic o no!:
si mars sarcini istorici: de a ajlnge si ilrrece ir

Cahcteriz ind

d.soltrei

deo$ll nro:iolilor rrr5 a.i !.jlcip:lele Fi


opitaliste su6 .alo tul .conohic, .dic, in .e pri
veitc pr.ducll: pe &p d. lo.litor.
xAnintecd, x spus tovariSll Stalin rpnncipalele tiri c.pit liste di. plnct de reder al teh
nicn piodlcjiei $ al ritnulli dc desoltffi a in

dlshiei. Asta i fodte bine. Da! e pulin. Tr.bue


si le inte.en $ din prn.t de vedere ecoromi.,

Putem face acedta si trebue s'o facem. Numai dac:


von indece dir pud de vedde rclomic Fir
cipatde liii mpitalisre, pltcm socoti ci lara noa
stri va fi p. deplh indsstultrt5 d obie.te de con
sm, ci vori :!ea ibrnden!, de prcd$e ti vom
.ipita posibilirarex s: sivtrsin hecerel dela prima
fazi i comunisnrlui la aa d. . dom faui a lui.,:
ln iaportul si! iovad l Stali' Ii{e.ui cr una
din srr.mile cenor :t. prFidului ur inFrq pro-

edm_tolrru.; tri'n!rt(etre i,kmeir, pe.ru .R:

'

htd.,

FE

stvee

rt6n,

t3r

iteiear ed!c2!ci, s.i.cji.nrrea, ilrintarca si v.dfi_

DescrirrJ .rletr f. Lire J frr!u,s o lrridul in


.e.ioi\h ddtre .onQrs I rl XVII hJ si rl XVIII
Lr, bvraul Shlm spun!:
i Rezulttrtul prlncipal .sie ci cltre mnnc(oare a
tirii loastrs, dlpi ca r jnlitunr explortirea omllu
ie crrE "n a j .orsl,dr rgnnul so. rlisr I do
vedir ludx ,nurei jL6(Rtr -uzcr sik ale{r este
rezulntul Drid.,f:1, a.r elintrftt( u.!ir'J in fo.
tek LlNi mtrnitror. ri trr vr.roar eL definilivi

.onc,-ut 1t XVIII ler Jt


document p'ogrJm:ti.:l
un
PC ibl Jl U.S.
omu;6mului, ri ps in_rirE Ln dc$ohJrqr t.oriei
t'1flisnl.nnri{e. Stalin 1 deslolr.t teoiia leni.isri
a rerc1lliei socialiste, lrin acs: ci a co'cretikt
RrDodut

I r sFh!

*rc

L.r

rord p;sbil,ri,ji .o0;Iruirji \o.'iknulut irtr'o


sinsrtr urr,5i r i,uns lJ .on'lrzta PDabihtdlii.an
t ru,;num nulu in totu naaxta ,i in.nzuLnen'
tiaeiii incq.,nii .apnoliste. Accdti ccn.l&t a to_
;rrisaluj SLln nnr'ogrtcFc leninjsdut, inrrn.r;i
.lii mundtoJre !u o n@tr rrmi ideolosici, d.s
chide Dartidllui na.er

ps$Pe.tiviailpteip.ntduc-

bria c;mlnisn tui, d6vold teoria mxxist leni.isti.


Lenin a scris.uos.tt.ld lucrde ( statul si ie
voluri AuE!$ r9r7 rdicr Lu !jIeva l!niirrirE
'n d,n OLronbris ti de fordtrreJ sbtLlur
dc Rp"]lr]
sovietic. ln rccrsti c ie Lenin a aptat teoria lli
d, a r, r 6rc. cvei

LiI2q $i Engels despre sirl inFotivx denainiirii


,ifl vulcrrE d .i dc .rLr! oFldunh!. L..in in(n

tionasascrierrrrri: dou: J lulrirn a Sr (ul 5L re


volliir,, in ..re voia s: ladL b'1a!1!l sene.,r al
qpelienlei revohJiilo. ruse diu r 9ot ii r 9r 7, Moartea ldi l-a impiedicat si indeFlins:sd aceasd sr.-

cln5. Ceeace oa :vrt tmp s: l,ci Leti! in do


nenid teoriei cu privne la star, a indeplinit Stalo I
Ba?andu se pe uiata expsrienji dobandn, in cei
peste 20 de ari de saistelti a strtului sovietic
sociallst id condijiune in....uirii dFnaiisre, to
vrrtr\ul Shlin elJfo,d:r reada LLnDldn 'id. dudr
atdulut vd,/ar. slrL,n fr.c o :nrlD:
4tu
^iDra
:,ninuini a drpetor dGvolt:rli siar![Li so.i2!st,
a

modificirll

hrlmilor

lui ldalel c! s.hinbma

sov(hr $r J,Lngr
ceittiii mentirerii surnld in orindliretr (onunlst

ci va coldnua s: disre irc.r.!ir.r .aDi1]listi.


Stilin a subiiri,t o lotirire inFci6i!1 !nat:
J problcmtu proprr'.ndd i tr cducril (Iiqirnor
c.n:anai,
drn JpritrLL de tJild J r!L\+L.r.n
d d6_
.c.F.ratiltle
di, ols.nizalnle sFdi.rle ii
lace.., din instituiiile eLcn.t!.el ce shr, cnllrr.le,
militde si alr.L tn sDtn &nrntl.iinj$ Ei srunea:
{ ... Dd nxn.; de c.hc., nrxist le,rnli:li .
edrelor !oa$!e lncep si 11,..:ctrsci, d..i larnla
noastra in vederca rldicirii liveiulut Follric,siie.reh.
al acesror ctrdre sla.bcric ri,.x unlc,insii.a_
dlele nrc.te&t si ss inte.eseue de perspccdvele d.s_

ir .a

voltnii loate/ incetedi si irjleaci r!.lelea ou141

zei loastle ii se tdsfolnt in practicieli c! u


o.,zonr irqut, lLpt{r de lersPedrve, crle exe.ud
orbesk iL melinl. directivele de sus,- J'Lnu tue
bue nrpir.t s: lincezexsci toati :.rivnatea toa
sr.i de stai si de oartid. Trebue si additem
u o uioru c;, lLr d,.rv.tul PoLrn. jn
lt .onst'rnlr
.n( do
oluprlL
:
activiltlor
rrsrleninnd
prnd
sunt_nl
ru
menrtr Jl mun.ij de SEt ti de
dnJte, cu rt:t nuc: 1m;5r cstc nrr |d(trrJ tr

mi faundi, o :tit rhlrJrclt


pJl|rb'le, 5i, dLdporr,!i ctr Lit ,Nc ut polin. 5i
.onsriidrr tkst lcntnisri trrdr!$nlor5u.t orr s.r
?ud, B:r.it l'p$nlc rL,ar(esele in ddui sLnrnri
p6b,bne, !u rrjr e$( nr srsdr :.trvrtht rrrrt
pLerd drd ,mporEnF, c, ci dtgendozi i! rF{r'
cieni obui, cu :1lI desenc!:rer lor cft rrL pro
brbila

P!,eospMedslgur:n!i.idJ.i:ntn

siror

F;ddLn pun{ de!ed.reilealoei.crdrJe norstrcdrn


@re do;o Lle nurcj i ri s i le crlib Fol,Ir.eirc ir :!a
m!$ri. incet eksise poati lcsne orienta in snurlra
mkr.r e rnkrrotronria, dJlr rd sti <r rr..m dm
ele narustj lenL.iSu pe dplin nJturi, LlFrbiii de
a rezola, ft: gre5eli ssriosc, !6bkdele rond!
cerii drn an aver
.i no;t zecifli din toae !rchlemele noastle sunr
rezolate. Pltem st indepli;in, incontestabn, acesii
suci!5, cici av.m toae djloacele ii p.sibilitiJile
!cesare eentlu iDdeplinirea ei.,
L

13.

{v{i n r..v. sbrft;. Prcblqet

bb6ru

Sialn spu* hrl d.p:rie: i Existi j6: o .amuri


a rtiinlei pe .are tebuc so cunotrsci in nod obli
gatori! bol5evicii er. :ctiveazi j! toate dobliile
)riinFi: Jccish 6re 5r'inb DanEr lnrnErr desD.s
soliettrE, )riirtr cs'lor desvolLiur sol,ctror, s ;ra
desfre ,lr\rchrr (vol!tre' rrcleGre, ispre ta-

,o,,, lomud,ru u. c;ci


nisr

Jde!ir

,r pork r, sol;tr

tcm
lcninisr, se he
spe.iJLbrer s, de plda, h Dre
stru .himie,5i n, veds niric,lu.

:.e1tr ran, ziLinilu

!i

li
Lolo de sprn nrd.$, Un knnut nr porle fi
nnnl ,,n spe.Dr6r rn lrrnlr pc .re ! i 116 o;
el tr.ble si Ii. iotodatt u! on Ddlitic si si b.r1i
.,fi a virrr so.irtr, s r rki\ee J(N d; de.
glnerE rorrri

m:n!:, bobni.j

srineLe

!.ni s ej un lenbisi .L na:{c l.eile

des.

' volt:rii sociale, rri s: se folosdci de a.4ie leei si


limtette $ ia pane acrjv: la conducerea potiri.t
a Jiii. Aea$a 6te, de sigur, o srcin: ln Dlrs
prtru speci:l4tii bol$evid, Daneasti ercili ; da
r.rulirk cJre !o! sd drn belsle elorul frtut_
, Safur: pmp:grnder .r. prird,:ncDJ edu.J
lieir:drelor ln,riir mr.r* lcnnGr AE ds r rjuh
crdrclc nornre Llin rorF nmurile de
$
^ftreLlenol$
insr sei(i irii.lr srrlisr len-isr; x lcg!or
Raporrul iovari$luiSia.lin ta c.nq.es'l alXvInlea al P.c. (b) rl u.s. esle lrogr;ul dGivitrsnn

rq$

(vq' 5 r

v sdi

pEbr@rc

bhsdur.

Ed.p: e.

Lon{rurl,r, \ou.iLUL sornsr. nn tlst sr rl


trrllru h.lt.r drlr soqtr L i lJ
sre l hol*r1cilor I aprcbtrt in !na!rmn't' rl
;onut coni1!.ibr!l!i 1or 5i ] .dorut r'est ftrFoi
i" ai'.oiu:, * les. tr n{regr rdilnili I par
tidulLu.

Rtrn.ful tovarisuhi Sblin h .onsi. r :L


XVIiI Le rL P C (b) Jt U 5 6r' un srlilxltr
exemDlL de nk\;iurl nrr i t l| nIL:' 5rrrl !!J
in d;nen,uL L.hlrtroliLr. 'roii ' InrLl+L '
dxc!Lve $rl'ntr1 !u p i\ Lc l' \rfL nr!' Fo rfrtr
atu sblnrnri d.
mrrL vtLoiil
J$eurJt
_oo..JUn, nll Sov,et.e (lr nLr
n Lllnfol
mri
L'diLJr:L
*.-., ru
u
uniJ Un, n, So ittiG !J loni rnrlrn ror'h t
rio.si, .aeablli si inlluenl.ze stuxlr nrer'?+o
laE aL s o $nrnbe in i.t-.$11 L'ior c' nnuc6'ur
Crr:;L Je dnrL'tLe r.vrr + t L 5r I rr' c \!'r tr'
Un,uni Sov,cn.c i dcju.tr d n ' r(rrtt
insiFtorilor h irboi, .irori l. PLce s: scorti
.ri;J. d,r fo. .u miinik Jlbii r 'tristtrrr
r PoporeloL URSS tLrllrond
Dr{ul dt snrnlr mutrrLi ( 5tirF b1tr'c

Uniln.a Sovieri.:i r co$ol1d.t Fde.nt' loalLne de


consolrd't
rp;ru. r Jirii socialisnnhi +

'ta

G;\ri,,dl 'o\rrh. r .ntrir \tr pL'i'rinn rf ':bx'


njr.r rJzbo,uLui n r l!FDr PeirrtL
ootL!., dL ,.'LrriJr. !! rrn L A( sli pD LlrJ n r
;sn n6r sDnrn dm n;r.L Lrturla' 'r'u'
;or rl. AnsL,., !, E nltL PoLiti': dr nonkr

f
h Mrjlchen a costat scunp
popo .le 6.ilor n.agresiae. In.i in Mdiie r9l9
Grhdia hitlcrnd, incrhj.ti de diplonalia anclo
f.an.sii, x conopn Cehoslovacia, lsts plIin fimp
incepe ofensir: agreso.ilor sdslni inpoiliva liriior
Eu.op.i risiritcle. J.ponir inperl:llst:-sliata
Gernanici din OdehtuL Indepirut teca ii a
la actiuns- In Mri r9?9 e. 1 inteprirs ca&va ata
vehtie preconi?rti

provocdo.re l. Srxrii. R.pdrli.ii Popnhre


Modgole, d.r in restunea HJhin Gola armatele
nd.iffienc a! fosr sdlobile de uniti4e Amatei

dri

DiDlomtii trnglo fnn.eii x .jrs in acest tinp


o polni.i ne.insini fati de U,R,S.S., tirsginind
plin t.lte mijloreic tmtdivclc cu Unnnea Solie
tici ln vederea orsrniziii rszistenlei conune in
potiva unri aB.esor Fsibil ii propunind Unilnn
Sovietice condtn v:dit i,accepiabiLe penttu in-

V.::nd |psi oririri dorjnF din prirer glvpF


nelor AnslL. n Frrnrci de J .!l:bori cu Uniurctr
Sovickj-in l!ph pe;tru p:'e, suvetnut U.R.S.S.
a fost ncvoit si i: ni$d in vedcrca aslsuririi secu-

In Augrsr r9r9, g!-vc,nul U.F.S.S, J in.hcDr

tlatii cun arirtr_nai t:rzi! tovariiul Shl[,


r! arineea nici dir.d 9i ,ici indirtct lntegitaiea

ternoriali, indcFen,lenta ti oioarctr strllllL no$ru.


El.sisum insi lidi sovi.ticc pacea pcnut !.ro2di
imediat lrmitorr. si i didea posibilittrtctr de a t1

lentru tr Purcr resprrs-o^i8re


unli ru! i'nror'vJ u ! 5 b

corcenrm forlcle

runc. in lltl
ULmjnd dtrrdnelt buE:ul'Li Sr'ld in !r'
.trc de nooru
vrori r!!6irjtii Jc : lrnc lrrr
'n
Fennu ltll uier trerr!Luti r!
mJte drn Jfr.r I ftrdu bols(. tr dof sarn rn
dcusll uhei Deriorde ind.hDgrte o flllca p'r
sedenti si c;nsd@ti dc Prceitire sub torts
h.orrllle r unrLntr 50\i.Lnc in v('l'r'r trune'
ao:riri JrLft Dronti Fl'ti /i *vicl(' 'lc. qLr
'ru
sirdi.rc r lfiL 5L Lolc.iiLi:J!r cosnaljldoa ro\L
.ol! F rn,L PlrrurLLor cinLiftrlr n:tLnEEplta n
.rs:i5 o rutauj.n baii ecorcnid, ca
folosn p*tru rpi rt: r.ti!: a snulu' nosiru
A,.rs; ooltrit, r nliridutuL r drI !'srbnnJE'
de r orodx;c id Dri o untitrFuii.nnri dd metr
o.,,'i, r"u,.,*j rrdim.rn lui clhiPrn(rru !r.51
rtDLL
uthut- iih.ntr.dc,n^, pi(um + irkenlL'dc
'onrbu
$n.rnt nttu @nrrur(r r{iviriuL
sulnelt penru
Ilor si !i.\potn'nloL, bunbJ'p;rne
Penrru rl]ro
.onfqrorJ(r c.h,rri.nru tri

rn urmr Dotlrli' de i.dunrLrlrzrF r Grr 5L oe


co"eri"jrrJ r s$podtrrei rgnrcle ^in ded'r$
,n,,,'i rorc iru produ\ in unruner 5ovrenrr' ofl
'-)

nlFtrne_Ione d. JonL tlni :pLolFe de '1 rd


r9rl;
mr mulr Lle.jt Lr Fuslr ta'i'ri in rn!l
de
oili!:.. Fo rrLL de rore oltL rdr; 4 or,rr

,Ln.rrc n,L 'nuk d{n in ri'l r9'r; rlo nu''


ir rtmabre
oN tone de cirbu., .did dc t orL
bne
nntoaft
1913;
,r
nii dllt decat i! 3Nl

pet.ol,:dlc5 de 3 o.i ti Iraitat mai nult decar


aaul rgrj; ?8 nilioanc aoo oii tonecereale
MrE, adici cu 17 nilioalc rone nai mllr decnt
in anul r9r?; 2 mllioee 7@ mii ione bunbac
btut,.djcn de I o.i si jlnirlre mai nult decit in
d

(-Ac6d cre$ere fir; sealrnn 3 lrodrciiei,


tovar:rll Stalin-n,! poate {i conside-spue
rata o d.svoltare simpl, $ obirnun: a unei
t:.i dela o $ae ds inapoice la o star de pro
8ts. Acest: o$tre a lost rn srlt, cu ajliorll
dtuia Patrla ,oa$r5 s'a transformlt dilt.o tari
i.Jporiti inb o rna i,iDbb, drnrio tr'r rRr;:,
intr'o r:ra rndustriJJ,
In toami dului 1939, din inldrtiva tovar:sdri
Sbli! au fosr e[br:ri de sub ]ueut mosicrlor .olo.ezr frJtii nottl de \;nE
lcn;ei
-p;porrtr
apEene ri Belorusiei iFurie.
Acesre popoJre

au

rnkat in

fnilir frJrea!: rliia a DoDo:lelor


.-.",; ; ,.r" I
Litla ,

ribsle ne u.R.s.s. MaL rirzr. ,"


U.R.S.S. replbticile Sovieti.e baltice

In ziutr de :o De.edLne
pirno un Drdc!
'9j9, trl UPS.S. s,
al Pleuidiului Solier!l!i Strp,em
aordar bvar:sdrl i. V, Stilin, cu oc ;a imDlinirn
a 60 de ani, ritlul de Elou al Mdncii So;irtisr
pedtu d{ite excepfion"G in opera de org:hizare
crlrra;, d-b!h "$l
i &;a, D.40 E. c.!..

d.

D$iddui bolsevi., de crede a statuld so\ier(,


in oDda de can$ruuc a soodilii soo rre in

ilte

9opoarcr
U.R,S,S. 5i a conso!&rii p.ieteniei
Uniunii Sovietice
fu riu: de 22 Dec.mtrie r9r9 bvr4ul^sraln
st:les denbtu de onone rl Acrdemier de lunle

a u,R.s,s,

a rost numir prcsedinie al Sovietrlui Comisa.ilor


poporului aL U.R.S.S.
Poporul sovietic,condas de l@1. Sialin, Drsea
sp.e noi vidorn, ioainte, s!.e conmjsm, In iorie
muno ptrtnrd cleatoxrc i poporuld sovi.tlc
a'94'
to* insi inherupr. de rizboill Lare : $^enrr
ln u.ha asFsiuii cermniei imroiiiva U.R.S.S.

r5-:o F.bllrre riar i trut roc


c-nferintr e XVIII_a: Pc (b) Jl u5 cort
inlr J ;rmirt s(rile 6icr!iz4nlor..de |.anrd
ln dome.iul ddNtriei 5i :l dr\porturrLor, rezur
Eiele elonorice ,k an!!!i i94o 5t pi:nul deflor
t'ri economiei ialianale r U FS S pe ruL r94r'
In

?Lles de

predm

5L cistidi orgimzt
Urm;ndtft crivele tovrr:tulur sulr!' Lontirnlr
: d?ds $b sEdul lnr;rnii pe tEscnR J rorldor

de Jp:rare 3le

liii

sovErcc

5dal U.S, si suvernul sovieric bazinduse Pe holrir


rile congRfllu rl XVIU ler ,l v Li (b)jr u r'
Din inid:rivJ rov:ri nur

au ins:r.rnrt Cnmisi: PIJnLllur de 5tat (GosPrJrl


:l U.R.S,S. $ pur.eadr la inrocmrea Pldurur ge_

UR.S S. pe dnP d' rt :ro'


I
Ac6t Dl! era desdnat s, realizeze sarurJ-de
!'
dt
inkce_pdciDilele l;ri caPiDlisE du lunct
dde e.onomic, Jdi.: in ceerce prveit prcouclB
.. cao de looitor a tonrei' oleluld mnbustubr
iul"i._enelqre, eiearice, m4inilo! $ J :ro' ru'
loace de Dioducle 5i : obiecRlo! de consuo .
In !,t de 6 M! r94r, Prin delretul Yrcaortr
lui Soueiulu Suprem al IJPSS t v srrun

' nd,l econoda,l

t19

F_:_:.,\{[]::-3

condn.ere, luptd loporrltisovielic

inpotriva.eiri

nai n4el ii perlid d$na! frscislr!] e.rman,


- nzLou de Dfsr
GerninD hnokE r_trtrepd
,
ae corrcpne rm|orxr u d>5 n Lodrrf'urr drn
ccle hai.vaDhjo.s penh! Gcminia. Amrti se!

hrhi

A 22 Ilnie
Gdndia idldialist! hitl'
'94r
risti a cilcat in nod brutal paclll de nagr
siu!, atacand c! perfidic ii pr'n s$pdnd.le
U,i!!ca Sovieti.i. Rizbojsl a constitoit o cotirud

ddvoltra Unilrii

Sovieti.e, Perioada consttuc


p$nice
s'a iermi!,t. A ln.eput pelidda Ma
liei
re1d Riboi d .libdr. a Patriei l]otohltl sovienc
de cotrcpitorii serrui.
h s.opll mobilkirii rapide a tutlo forleLor
NDoitlor U.RS S oenrtu a da o rjDo{i duima
1n

!^JJ,

Jovreturu >lnlff
Connenn Canral ,l p.C.(b) al U.s. si Cosiliol
Comisarilor Popodn dln U.R.s.s. au hat la 3o
Iuoie rq4r lottirel de i dea Comirefll de Stai
al 3Frtuir, in mAiniic ciruiJ sa fie.ou.enrdti
torrJ purerer dc s|Jr. Prer(dinte al Comiretdoi a
rod nirmn Lsif Vi.si6!.vici Stalin.
Tovaritui Stalih, condudtoruL r-i das.ilul tu
selor mldciioare, , nut ln mainils lli coducelea
forFl.r ,'irts il. lr F.S.S , k11 nr Daiul. lti;

efu mobil'z.d nr inhegim li dobandise ea


pe enli in rirbonll din ElroD: alus.ant. r7o de
divizii geinine, im.nate .r hii de ttrncuri qi
Jviorne, ru fosr rLltr\e in Jfrop'erea Ar:n,klor
U.RSS. ri irun.re prin {rpnnde,e inForrivl
Uniunli Sovisrice, Fo.tele dmrs ale Uniuii So
vieti.e nrbibre dc pace se gisc.r h inceFur intr'o
stualie dsivrt:rors: pnrr! ele, Slb presluea
lo4clo! 9i n nLjlorrlor te!.ice srpetoare .1 !u.

nrr

als

dulmn!] , mr

lolosise

rintajll

unni

at& ne4tepBt, Arnata Sovlerlci r fost nwoir: s,


se retlgi, luprerd, ir inruionl Jirii.
Armtele hitleriste rdrui s: ocrpe jn tihp de
ro zile Lit ania, o lrte i$en.di: Ls6hiei,
Fftea iplseani a Belo4Gi ri o parte din UG:in:
apusean:; Unidnea Soviedci

en amcninlati

de

!n

La ? Illle r94r rovariir Strlin x piondnJrt la


radio un disclrs, adresindu s. DoDo.lhi soviztic.
ost3silor Arnaiei Rosii $i Flori o:ftinE. In dis

cusul siu isrori. tovariFtl Sulir r lscrroanalizi


protund, 3 evennn.ntelor ir clrs ii x rleterminat
sdcinlle natei ii poponrld in vederer apiririi
Tovanis!] Srrlin r sp$ atunci pc {aF crudll
rdevircr prvire i sir'itii mili.ifi.r.xri 9i a f5.r.

aD.l tr omcnii sovietici s, lnleleasi iot perilolll


c;re .ncninri P.tia Fi si reflnle la spi.nll .on_
st.dcti.i r6ni.e, Tovali$t Slahr rtige. at.n1rlnea
ci De; o;nenii sovietici n! irebre si.xiste bta!
dei, neF:srre li krni in lufr., .i Finrre ci nu
bchue si erisk hol,tor, drzrrror' s' r.'n5r'
Tov.usul SbtLn r desslu'r slopul ri:boidlLj JnLeour de Gcln:nri hiflcirfr imlotlvi Uniunii So
v;ns : i Dusmannl . dut r_i nenrdtrpl..rr El ifl
pune d.ept s.op coropna !i :nfulut nosr!, udal
ds su.1oare. noa*r:, :c.pr[ru glandoi noa$re sr
a Dfuo]llui !ostr!, obltrute prf mrnca norsta
El L5, p'rrr drept (on r.srrbilid purer mo5ie
rid .!nrblljreJ tarnrn'LuL, nm.uei cuttr'nr na
rionale si r iintai de stat naiional a Rulilor, I

iI,.:'"i;n.r rdelo,,elor.: LtrlJrietulor,r L{o


nEnLlor a Enon'en'|o,, r Uzbe.' or, r TrLfuiTor'

r Moldo\rr,lor, i Gtoryrn loL rAroeni!or'iArr


bridjinilor )r r JLrol popo:( I
ueriL e lcrmniz eJ lor, tii
r priniii-or 5, bron,loi q{tmJnr' Se fune dc.i o Pro_
blem de !irl; ti dc mo:ne P
Dloblemi de viili ti Jd ftor(e penlru poloJrcr.
U.F S s., . vorhJ de.L de lihli:ter sJr dc schld
-boDoalcLo! Utiunii Soiietic.,

i*.2:oa t.t..l" rj.boj u urLunri So\ietne


imDobr G{mJnri f$.nre, rovriSul SL:lin a
diht ci aest rrlboi 6t Marslc Rizboi 3l i!t!e#l:"5:-",:'d.-q,t:,jYi",t:,*ji,:l

grlti lopor

sovietic lopotriva dmatelo. aema.ofdcjste. Scopll acesrui rizboi, dls de iiiregrl !o'
por, este ft nrmai Lichid.r.. p.rlcoluhi de care
6te ansrintar: Fia ,osii, dd ii ajutorarea ru
iuror popoarelo. Europei mr een srb jqul fd

c$mulu gerdrn,
Tovar:iul Stdin a prarzri linpede Lptul ci 1t
.izbotul de diber.re odenii solietici n! vor fi
singxd I t RizboiuL no$ru pe,tru lib.riatea Pairiei
noasrre se va coniopi d hpttr popoarclor djn Eu
ropa ii din Ahcllca pentr! iderendenla lor, ?enh
libdiiilc denoratlca. Acedtr va t frontul onic al
polorrlor crt r rjdi.r pdrru libmirc,r'nFdriq
subJugrr 5r r rncnrnlrnr oe sr D uErre orn patrra
arnatel fxsciste a lui Hitler. r
Eveninenkle a! .onfimal acaasti prc!1zilne a
io%.4!hi Shtin. La 12 tulie r94r Anglia a incleiat cu U.R.S.S. (Pacr!] de acrirne conuni ir
lizboill inDotNa Gdnaniei,. Maj drzi! (In.i
re42), stat;le Utute aic Anericn au incheiat d
U.R.S.S, i Acordul c! privire la ptincipiile c !F
meazt a

ti

aplicate

in ved..ea :jltoft1ui

reciproc

io r;zbohl impolliva agrsrilor r. S'a .reat dtiel


o corliti anslo sovi.to andic.li' .vitd ca scop

disttugerea coal4iei naLo gelmne.


Tovarfull Stalin n ficlt apel la rDporul sovieiic
penrn a ii reorganila inrreaga nlEci iil aF lel,
incat si fie subordonati intereselor frontrlui $i organiz:di distruserii inadicuLui, Amara Rosie 9i

pr.clh ri toli c.titenii sovitti.i trshe si


:n.r. n..rrr .rldr a orminrului \aricLi., sr !'e
p:ni tr ul;r prrlli dc rrgr penou fn;rc
Flota,

LL

;ras ri si1. TovariiuL Staiin alitx nec.sit]rca de 2


se orguiza prin totrtc nijlo:ctle riuolarctr ArDrrer
Rotii, de a sc consolida spitele irontLLlu, dc r se
apro!4ola armrta cu arnln.nr, nun\tr 5r .!ne.Ie.
Tovar:sul Sttrlin a dlt indi.aiir o nr ..? de E_
tGccre fo.Ftr 1 rnlu!'lo' Armrtti Po5tr si rr !
lrse rnrmiculu .i.io lo.onroLi\i, nniun \rgon,
niciun Lilogrxn dc sra!, ni.io litd de be&tii
Tovarli Stalin a Iicnt apel si s. oratrmleie deta_
samente de Dartiztrnl si sj inblns rribonn de pat
iizaai in spaisl ftontLlti c! ..fiunlle dc llpti ,le
( Toate forl.le Fopordlli si l]e nobililate l.nkt
disttugerea itunifulai !,
i Inainl, pe.tru victorD norsrra | ' srmex ro

La cnenarea parridnl|i penlr! tr!:!,rer p.mer'


s'a! ridicat toate poportele Urnu,ii Sovietc..

FeorernLzrrer Lnkeeii e.onldii nrfro!rl. tl r


murcr tururor otrnLzi|ilor 'Lr pn'id \o.jne ti
:le starulu d vcderer rtbor!l,i 5i : llese^ir i
frcntuluj ia nriiptuit repedc 5i d Lorirte. Mri
mult dedi o.icand,lrottul 5i sl-'risle fiontllu Jtr!
rranslom.t int'o sinslri iabiri .le lt!t:, nnrc$i
popor sovislic Ja uDir i! iutul partid!]ui bol$evrc

iInE'@ irteflal sftr ind6trii D..sti


or;aniai5 i. veder.: p.odr.li.i {1" fnrxm.nr Mii

r losi fc

de inr.Dirdderi jrdu{rirle drn regiunile Menin


GE ,le,;rmic tru fo$ evrurc in sPlele tronlulu',
;nde 15i co"tiftau m!!ca. ln regiuile risirirene
rle t:rii F dslisura d strc.es co.struclra !no. nor
,'nt6rilderi indlsfiale in vederea prodlcJi.i de

isi.ompleda meret ran'


dlrile. In o4el. si thutlile din zona frontlhi
se forna mihia poFlad. In rernornk sovietic co
tioDite vred.lnic dc ioabic ,u lncePlt st acjioneze
dd Dfi@le zila .le r:zboirLui rilblnitod po_
Dordli - bravii p:nizati sovietrci.
L q IxLe '94i Prt?idiul SovituluiSuprempotrl
pe L V Sb in ComisJ, rl
U.R.S.S I r numit
DorullL onn AotrrJrcr Uniun'r Sovictice Tova_
r:$l Srjr desftrsan o atrrte lriJ5r nr vedere:
co;oLidiiii fo4elo! rnre sovietica. Sub condo_
cdea tovr:salui Stalin, Amat Swidlc: folosa
i2.tica defedsivr, care avea ca sop ttoqrea na
nidu, no$rea la maxin a elenentrhi sru lnan
ri a dijloacalor s.le tehnic ti.pesitirea condiiilor

amad.nL Amta

'

Rosie

Cofrldanantul hitldist, contand

pe distflsra

fslseritoare a U.R S.S., pe ocnp:re. rapidi a Mos


cov;t ii Leningraddui, a du.ar pe noitul sosak ra.a s lha s:ma
vieto'qdmd toate treflek
jn
riare olmeni si dijlore Ehnn
de .i;delite
_armarei
al
sebee. h odonb.ie, d PreJll lnd
nen{ij a! reu$t si Pitruldi p5ni
@lasale,
Dierdri

in resiun$ Moscovi.
S';reat cea mt tericulos! situ4ie do de.!6!l
irtegri -mp:nii ditr rgtr' o trimeidi. e.oawi

plutea dsdupra Moscovei. La r9 O.iomtrie r94I


s'a publi.at de.i?ia o privile li intodlcerea sdrn
de asedtu la Moscova, dcae smnti de gretedlntele Comitetllui de Shr xl Apili.ii, tovari$ul
Sralin. Tovdliul Sblin a elabolat i a dus 1,
indcplibire pldrl d .!ta!e a .adttrlei, pl.ntl de
dnicire , armtlor esimanc de Ungi Moscova.
D$nanll se afla in subulbiile Moscovei; cu toate
acest;, la 6 NocElde r94r, . avut loc la Moscova
iedlntn soleDni trd4io,.U i Sovietului de De
Dutari d cdor .e nrnasc, di! Moscova, lmprerni
.u orsrhi?2liiLe de pnrtid i soci,le di. Moscova,
sedin!: &nedad anivd$ln 3 24 de ati dcla Mdea
RevoLrlie Socirlisd djn Odonbrie. Ralornn a fost
f:cut de ionrhul Stalin,
In acsr .apor tov.r:taL Sralin a fist lilanJd
rizboilld Fentru p(ioida d patru lMi. Cu o sincerihtc :sprr, condu.itorul J@tei Si rl Poporului
a sous .t Dericolui elJv lre rflenintj tJta nasri'nu nu;ri c; n r stJb{, c' s J J(eitu:t si mai

In acaht dmP tovmsul StJlin i prc_


viat.u o tuunr- dwiziue (t disdeerea im_
muli.

rmri

a rFrrel lor este inevit.bjl)


Phril coiroptrorJor fas.isu-semni de aa ]iclida, Uniunea Sovierici pri! (.ezboill tulger,
in tino dc o lcni si jumirate sau doui lui sa
Drib$ir definitiv. Plauih stratgllor fascitti-sd'
;di de a forma o cotide g&dag idpotliva
U,R,S.S. s2r de a o izola s'au plibliit, 6 9i planul
De cde si L-au frclt coltand pe tubreuenn regi_
;al!i si.tic, pc r brcanil statcluj {rontutui

o{iJis

tj

lor

ge

5L

soh.tic si !e slibictune, Amatei Rosii

ti

a Florei

Desviluind catrlele inslcceslor !ftnelnics ale


RoFri, tovdiul St.lin . arirat .i !n, din
carzele lor esre iipsa celui de al doilea front in
E!rcpa, Aft; calri a insrc.esnhi Ardati noastue
6te nlmiftl insufnient a1 talclrjlor ri in partc al
avio:nloi roastr., are srni .,lnitlv slperlor

Armei

Tovrnjd Sralin

ne a

fixat sarcina de a iedlce


la zro supedoftatei nrmeriri ir iahc!.i d avialie
, ,entilor ti dc n inbuitili asdel radical siilaia
Aceasti drcctrvi a cordn.ilonrhi a.v!t cea iui
tur insemnitalc Fenttu lezrltaill ridrotuld. Urmand accasts direcrivi, indushia solledci a nirit
din tu5 in luni prcdlclia de rvior,e, de tdcld,
de mijloace de ][pti impofuiva inlnic !1, li.li

ln clrsul !&boid!i srperionhta tuneiic!


a inanicdui din pdct dc vedere aL rehicii de
dand

Snulgl1d hirlenttilor nxsca ( najional soclalis


mrhi,, tov.iisll Stilin i-a denas.rl in fali llnii
trtregi o !n ?altld al inpedalistilor, cei mni !rndalni.i durnati ai litert:Jilor denocliticc, c. pa!
tidul racliunil nedi*Je i 11 rocrbnuilor dlri
nodelui Sotniilor Negre, .1 prild rl ncigr$lor,
cre ti ar pierdur infiiFrer de on $l 1r de!5zut
pani b nivehL fiarelor silbatice.
(Si.crri oandri,-a spus tova.illl Stalin
llipsili de conitiinlt ti de cinste, acetii oamsi cu

mo.ala lo! de fire, au nerutjnarea si istise la


nihicira mrii nalilni fls, n,!ja iti Pleh:,ov ri
Lenin, a hi BeliNki si Cemisevsli, a lli Plstin
$ Tolsroi, , lui Glinca si Ceaicovski, a lli Gorki
ri Cehov, r lur Secenov ri PrlJov, J lui ReDD
si
Suricov, a lur Strvorc! 5i Curuzo! 1... "
Tovads!1 Stali, a ficrt apel la lnteg popordl
sovietic si ihdrensd in viitoi slrijinrl d.t Arnatei
ti Floiei, si munc$ci fti prset pentru a vni
in ajltonl lrontului ii a fi{at ca sarcini c*clmi
nta Ntropitorilor f$citti gernmi. { Cotropnorli
ger@ni vor u r:zboi de exterminre a popoa
relor U.R.S.S. Ei bine, d:ci renJii vorur:zboi
de.xrermidrlt, il vor rvo,r,-r spus tovr$ul

Crvirtele tov,riiului Sblin. ( Calua noasili este


d.apti, victoria va li a noa$ri!,3, a! expdnat
gandurile, n&rinJele i prcIunda convinsere a oanenilor sovjrici in inevitabiia distruscrc a inami-

La 7 Noenbrie r94r 2 ,{t 16c 1n piala Roie


di, Moscova par.da Arnatei Rotii. Tovar:9ul Stalin

vorbit de pe tribln. mau$leului lui Lenin desple


nireata misilne libdatore a Armatel Ro$ ri a
adr61t urditoaEl cuvinte de uFre ostarilo! e
vietici, partiz.qilor ri padiFnelor: i Fie ca in :cst
a

fi?boi s: u. ins!1le!er\!i I'srtrne prse de bilbitie


r e mJnlor dot! skrnori. Akhfdru Ne\sk, Dts
mihi Do,sc.l, C!:rm Minin, Dinnri poialiki.
Ale{rnd,u Suuo:ov, Mrh,il C!trrov I F,e L: srtreuL
birriror Jl MLreluL Lrn,n sr vr Lhpl et, .
Armrh Roiie . risprns la clvifid.i conalddrului inz..irdu sr hor,.'r.r 5i sratunu
luDri,
'i l!\iirr'lc dire drimdulur
intciiid
'n
To\ar; 1 Stali! condlce. perenal actilner de
a?irir. a Moscoaei il slpravrsher dilcd actjmile
A.n.tei Rorii, insdletea ostaiii 5i .abrndandi, uniri rtrhril $nshlrii fonlfi.lliilor de alirare in

Jrru crpndb sovrlre.


In D.ccnnri., dln ofdl.ul to!:riiutLl Sbtin,
.catevr annr sovieric. conenr.ic in regilneaMos
pith surp.rndcre iniorriva

lrndeloi gernxft. Dup:i hpt; crincene,;cniii

t inceDur o rct:ere
desordonari. Arnnh Sovietici oniinG s: n;ireasci utitilc Berntrne sdrDbite si I sh;b:rri in
thpll
nrai mtr1t dc 4oo kn sD.e Arns.
Planll.lli
Hir]tr de a inc(ri ri dc a oatpa Mos'ernjl
Niniclrer

lovi rlo\t

arn

.lo!

t s.iste-g*bd li,si Mos

Ln evenidenl njlihr hor


ir olmul
'(or r
Jn dc r;zbol 5i odni Lnl.:neae m.dunrr
!L or in it.loil.J rizbor mon;i, . A.isn ird,ine&e

trn

dsipir leg.ndr rnvrn.Lb!r;rii Jrmire, qe'hrne,


legdrni lus.nJ de hrrteflir.

fu' !4 *
153

Lad,

r\' I)

Ninicnea nemdlo! l5,g: Mo$ova a

ritat $

D(onrrrer ol$ulu, srJteeic de oDeratiuni ofen


ii"e el:uoDi ae rovnrial S,a,n, filr de *.ateeu
In ordlnul Nr. 55 din 2? Febtuarle 1942 I. V.
Stalin a nenJiomt .. cel nai ioporiant lczlltai
al cdor opt llnide rrzboi,laptul ci nenlii au.picrdlt

rtroru
(

mretes. Sr rdirLePDr ,hportvi

Fadoftl loviturli bnsce

u,KJ,.

ti rl $rp!iz.i,

ctr
avdtaj al trupelor fsciste-germane, eplirandu se
.omplect, Ja Lichidai inegrlitatea din cohdiliile rnz_
\Lrpdz: ata
boiulli, iE.grln.fe .Jte crerse

pd

cului fasa{ gemJn. AoD sofD rrzboiului vJ h


hotirit, nn de u frctor acc6on!, ca cel al sur .
piizei, ci de frctori .tue aciio,eazi permrnenr $
;tune: r:inicia spareLd lrontlili, FotlJl rrm.tei,
flnirul ii caliutea diviziilor, rrninLttd, .ara
citatea orgnizatorici a .:drelor de con.ldan.nt
Teza sraiinisr: a ilsmntitii factorilo! rt:bollhi
care aciionea?i ?dninent, ca fadori hotiritori, co!
stitue o desoltare a $iin{ei oa$isr lenini$e despre
razboi, despre leg:tura orBrnid dGecd dintre desli

sarrrea 5j reuullJtul tazbonnd, pe dc o !se, t'


indul ri .]aEtul Notulri econonicc ri Flni.e

!tui std,

id@losia, p.esilirea
cadrelor sale, pe de alri !ar.e.

d*,

FB,

ti

mtuntrta

4. (v*i ri ?d- P. c. R.,

Tez. stalilisd despre rolul factorilo. $zboidd


ore rc{ioneiz: pefmnent are o s,re inseonitate
to.etic, si prrciici. Tinind sex1tu de a.srti fac
i6ri ii folosindu i just, este posibrl si se .corde,
tn adivitatca nilita.i $i orsanizatorid, cea nai nare
ztenJie !lolvirn sarcihilor celor oai inport ni.,
de car. deplnde soirta rizbontui.
Tovaiigul Staiir socoiea ca insuiirea artei mi

cite conandanjL ostari este deosebn


inport.nti. In ordinul sru din r Mai 1942 io'
vd&ul Strlin , nenlionat .: Arhd, Roil ue tor
.e i est. ne.esar pentft a sdrobi drtn.tul ti a l
isgoni di! lara sovietrci. xIi lils.ite nn singff
hcru, ii lntrmc rtiinla lolosirll deplin. a t.hnicii
de prini clasi, pc c,.e i o pude li disporiJic Pat.ia
noati, inpotiva dnih ului. Derceel, sarcina
AJnatei Roti ti a ostqilor ei, r miiiiliorilo. ei,
a drileli$ilor i, a selvantilo!, a alucito.ilor de
min, a tdchl$ilor, a aviatorilo! i r cala.le.irrilor
ei, .o6t5 ln , ti 1tra9i ifri hlnari, : invila cu
sirsdnd pentio a droa*e la perfe.de .rnele lor,
a deve.i macitli jn spcci.litatca lo. rin inviJ. srld
si bati in hod slgu pe dutm:n. Numni aia sc
poile invi!. .rti de 1 invinge pe lnlhic,,l
5i mai tirznr, in decff$l rizboidli, tola.isul
Stalin sublinir intotdeauna necesit ter crnoastedi
1a perlecie 1 fm.lof, necssitaiea inbosilirii cu'
nostintelor penitu . lolosi tehricr nilitrri ti a sti
pani afia de a conduce arnarx, nqteingul dc i
Iuare de
de

inv nge inidi.ul duri to:E re8ulih idei 0'ilinre


noJerde Urnind trcssk idsru.liuni, ArmJtJ Roi,e
$ r jn
*a irsuiit cu stiruinli me*esleulpe milib.
dnsman,
vitat trrta de a b.te 1 mod sisr
i" vara rnuLri re4?, folositd lips: celri de al
doilea front in Eu.opr, nen4

zdvele lof, plintlc crre ti arnrtele alirdlor, pe


irontll sovreto germn $ a! cotccnt:r un mare
nmir de arn.te in Sud Vcst.
Tolritul Sialin tr slicit h rinp planrl conan
danentrhi ee!n]., care in erca si creeze ldpresrl
ci scoDd r.ilcipi si n! cel sedndrr ,1 ofensivel
ae vaii a irmrllor eeLmane r li o.upare. resiu'
lilor D.trolifere Groenii si Bah, ln re.hatc, so
pul pi'ndp,rl, dupi cum,:.:rr rovJ'irul StrlLn,
.on{r id ocolier M6\covei pe h E* in rzoL.trea
ei de spatcle lrontului rcsilnile volgii 5i nun
tii Urali pentu a plns cipit ii?borului in

Dln ordind Conanddttiri Slpfcm, t6v isll

Sralin, arnatele sovietice au inliedi.1t inaintarc!


nrmiculuL sDre Nord in sDarele froniului Mos(over
nennt Ju inccput oten'
In riio! iunr h E
'qa:
sivi inootiva Stalinsrddui, socotild ci vor c!c*i di; odati oraJ, .i vor !!ps froot,i sovictic
sr !or.ortinu: ,nrrdrrreJ de r tuigul Volqii irspre
Nord, penru : jncetoi Mos.ovr' TovtrjsuL St.nin
n ordonat si se apsle Staling.add cu once p.l
lovr,riu Sr,lin r dJt ur
La s Orombne
'9a2
m:';nn ordin edrndrntuluL konrul!i Shlin
s.ad: x Cer si iuali toat Fssrrile penr!! lPtrarea

Stali,g.rdlld. Sralirgradli ,u

trebue

si fie ccdlt

_ A Llceput .er 'nI trne ltrpr, din ,\rone, p(ntru


bb,nsrid. A,mr: Rosie J trpjrrr eroic catebtul
orr5 de,pe volgrj o.tut cJre purn nuqpte ili
Jrrrn. rAdrt"rc
'le tuprj drn cfopec, Tud,utur
drh i9r3.& reidqJrin
tuF,tek penrru Shlils d,
rn rcrtrr ruptd, osrrtli (onJndJnrji si insru!tor,i
por!.i de pc ko ut SrrtinBrrdullr ru rdresJ! o
sclsoar tovar: ld Statin. Fie.o. ctrvinr din el
esre un jurinint: !In frt, drapetelor norsre de

rprr,
bcc

pri

In htrhtresx l;nsovretc,jur;mL. nu rcd


de rurrne gtorir nhtor sc si
vom IuDrJ

.;

ultinr posibillrire. Sub co.duccre: d;


n,e' vorke. | , I i n. rr I irrlj,\ in I,jr-J t dlJr
I nin,5 b ! ".r rlrrlr !r rLrir, 1..nr. vom ir
rn na!. b.i,;li. deh Sratin
Itr

In zilele cind durmJnnt J pirrurs pini t: Srr.


lmSrrd ir pe ddlLrile Ciudzltur, Un,uno S6vien.r irbatorer i 25 a in've6Jre a Mrrtj Fevoturii
5.LrrL5te d'n odom,ri!, La 6 Noedbrie r9a: i;
uDiut:irtn_r i;,cut un rcf.rrr h sedLr,r sotemni

Tov,r4rl Stalin

cda.rrizat in nod trmi,lnrir


de snr ,i dc pJrr,l pc r;t
domonut conrn ctiei pr:rire y
orgrnr.ri' unu' sple pukrn,c Jl frondJui.jr
a

r!!,irfea orgrdor

Pdi G ", Nr -A - FdN4j!

!@.

i in dohcriul desli rid oper:timilor olesive


il deJcnsive al. Alh.tei Rott.
cmctqizid mffcx

orgrniatoric.i din spatele


f.ontului, toviiiqll Shli! a subliniar c, in tinpd
r:zboidd s a execurat cer ai grca 9i .onplic.t:

ftnci

orsani?atolid, i. les:ttri ct ev.dr@ itr


dN.iei d. rilboi ti cMls in regiune r:stitene
ale lirii, si cu !eo.gani?,r.a rr imbuiiiltrea ddi
crl, a olncn iftreDride.ilor caie rplovlEioneazi
frontul. i Trebue si recmo,tEn' - spuna ba

.i$ul

Srxlin (.i frm noastrintr:lvtrt itd

odari uo sFte

,l lrontll!',

nici
atit de prtemic ti aiat

Eadi.and dcm in vara dului 1942 !.b!n 2!


ieDurt l s@se succs b.ti.e, rovartrul sblin a
n|lrld c: ljpsi celuL de J dorler f'onr inEuopl
a dit poslbilihrer ned!'lor si d;l!ni in dirc.liJ de
Sld-Vest de o dre superiodtatc ntnerici dc 1o4e.
An,lizind .hestiunei calui de :l doilea tront eurcped slb aspe.tll ei istoric, tov,rin! Sblin a
drt srnitoard; doui cike caracteristice: 1n priflrl
iizboi mondial Gertunia, care a luptat pe dori

irontli, r

funns

inpotiva frontllti ds in

total

r27 diviiii fornate dit armaie germnn {1 31ute.


In r;ubolul lctual Germania, luptAnd pe un si!8!r
fioit, a runcit pe ircntul sovieto-serdan pe!: la
24o de divilii, ad:ici de do!: oii mai nuLt decat ln
prinul lilboi mondial.

Nunt ddisnd Amarei Sov'eti.e st al D.rrtza


nilo!, nunca 1tj preeer J pJtrbtrtor sov;etjcj in
spakle fronnnuj ti londL.erer jusir a Comin
dJdturU Suprem, r londnljrotut!, F:rtidrLuL si
statu1d sovieti.
Strtin
nrli,s
- tovar:srl
ui4ek grar:ri did
imput rt?'sknu-,!in IJui
v:Irir ho det.r Idtcr$t ptin de,;J.dre;cnrd
sbft'l sovietic, poporul sovieric $i am,t lLi, tovi

!Eu.red.j n(io Jrr rJri ii.io ikr Jmrra


. r n futut rezarr lr o $emcno Die\iune din
partel ttrrbatelo! bddc trle rilharjlor f.s.isri ser
naai ri alc aliadlor xcesora. N!n.l Tam

'o"ahi
|i nnoai Arm.ra noNri Ro;ie slnr
m
si leriste la o as.nen., presnrn;, ii n! ,r
nai s:-i re?iste, d s o Fi invin"5. r r
Tdvritul Sr.lin r dat Armatej Rodi sar.ift de
r nu lisJ pe itutoic si intrimeze, d. J s. orea,D
d ind;rjire fi stjruDli love:sla in el,
Armh Roiie ii intreg popotul saieric ar sa
lrtat d cea nai mrre i$ufleji.c cuvahttrrea .ondrcitofllui lor. Milic.ne de mudtori sl de ol
hoznici au mid! Fi mai mulr producjia de rda
ment petrtru iront tr alrmenie p.otru .rmxli.
Din iniliatira colhorniclor $i coho:nicclo! din
Tdb@, s'a desfitu:t o D e .cJhne in hr:
sovitti.:

pabile

ln

vederea

lnei colede pe,t.u fondll Arnatci

l''{*plD.'q!'in":'Fg5rF

ordinul d. !i din 7 Noembrie rea; d Conisa


tu1d Popo.ulli pertu Apirtrre,I. V. St:lin, a in
sdlat o:henilor solietici o nedintid lnredde in
vi.toris. iDurmnll i sintit fo4a Lovituilor Aim ei Roii l. Rostov,lansi Mosova, t:insi Tihvin.
N! e dep.rte zi6 cand dlrnrrrl vtr sini foql
noiLor lovitrii rlc A.nratci Rosii. Vi fi s:rb5toar.
Sdrobirca nenlllor

@a stdll'citi I

Ir strkrad . los

confir,

i.estor crvinte rle tova!\uiui

InleleFd conand.nr

de o6te, ai c:tui nume era


bqcle oshiilor sovietici atunci cind se dnertrla
Lupti, . pre:iut .u4ul asblhcrtelot si a subordonat voirtei sale de oJei dsf:iurdsa uria*! bitilii.
Din oldirrn tov.iitdd SrJin, h 19 N@nbde
r9ll1 rrnatele sovieti.e .u tredt Ia ofensivi 1n in
prejfinile Sblinsraduhi Lovitlm . fost dari la
itrccprt in floclri, ixr apol in spatslc flontului a!
rurelor gclnrane. Platul str,tesic rl lovillrii in fhn
curi, phn elibolar ri nrGpluit sub condlc.rer io
varrrlnt SrJin, i :si$rit o noli victorie str:Lupe

.i.i Armtci RoFii, Int'ln sclrt ristinp alm.tLe


.u ifterftii in reiln.a Stalileraduld o

sovietice

ddati scmo:

d too.ooo dc oaneri,

r c.re .u

nnnicit o i, pure, cariuind rdstuL.


Aceastr . fost cea nri stthcit: vidori. din
4toia hl.llor riibo.ie. Lrpin pentru ShlirsF.l
i!s:, Pr.3t. (v{,i

r d p c R. iqj,

clnu,i art.i militsre; ea a co,stituil o no!:


dovad: a perlectiunii afei ftilitu. sovietice. Vic
tolia istodci repurtari aci est. trjlnful vi! at st.ategiei ri bdicil s6liDisre, tiuntul Dlanllli geial
ii a1 previ?i!.ii int.l.pte a mrelai comada;r de
oasre, .de : dcsilLft o o rari lrtere de oitrunde.e planuiile dusn^nrlui sj a folosit stibicilnjle
strlteeiei sde :le,turiere.
Du;i aprecierea ro'a.islhi Sblin, i Stalinefdul
reprczind dec|dul :rnr*.i faso{e s{mrrc S, s!.
cj dupi bitaliJdelr Shl,ngEd nenflr nu i ru ;r
este

Prehind inili:tlya in ?ilele brtiliei dcla Stili!


gEd, Armtr So!irci.onrnui oFsJri!nrle de
otef\i!j. A incepur jzeorireJ in nrsr r rnJmutui
ca.,.teri:5trd slccesele n2tlo! msre si doismuL o.melilor sovitici/ rovari$dt Stali' ; subtj
niat ir ordinul siu din 23 Februric r94?: iPo
poft] nostru va pasha peit!! totd.,tha minrirea
apirirn eloic r Sev:iopolului si r Ode\ei, r lup.
relo. ind;!'Le de linRi Mos.o!r si deLr DoaLele
mmtilor Cd.&, din resiuca ora$lui Rjev ii de
lAnsi Leninsrad, a brrilici cslei tui nir.r. din
istoria rizboiielo., rmea dsla Stali,srid. tn
^cene
bttilii qiqe, viteiii nottri osttrii, conridtrntl
s'
i.sttuLrori polniLiJU J.operir Lle Cloric ncptrrtoJr.
dripelele de lupri il Armrrei Rosii tl I ptrs ur

fund

renr solid vidorie! :n!pm

r1nl.lor

f.susre

Tohlti ConMdinfu,l SuFem rl Afm:telor rtri

g.. xr.nl] o$

il LonrlJd1il.r Ainitei So
lrmr s!..es.lof.
Tov.liiirll Sr.lln inncnur si r rnri Lrinc mnn.
ponrn.,lc IINlu, Lenin: , piDrl lu. . si ,u
nc lisim rmel\i d. victofi. si si n,L dtvtnin nr
lunurrli, trl d.i[] h.ru c si L.r.li&m ridoril
nordn, J&il si llinidnd.nnnivF i.rn. ''.
ln !.riordtr of.rsn.i nc nui dnr ,94: r94l
rnn .l. soli.ric. n! Drn.i .i n! redus la zcro
s!.c*k hdic. objnrut. dc inric n1 'rn llti
1or

vieric. si rn .e l.sc xlndlli dc pe

r9r2, dar .u i.cLput s: clibcr.?e r.gn:.11e oc{!itc

d. !c!*i l. in$lurrl rizb.nnri.


SuLll sovieri. r r|,re.irt fo.rt. mllr nnril. mL
rn. rle ComM.!trrn1]ti Sr|rcni rl Fo'tdo. Amitc
din U.R.S.S., iordrLl Shlin. Lr 6 Mx lu,941,
Pr.zidnll Sovi.nnui Strrr.'n xl U.R.S.S. r .on
lcdt I1t losil vlssrtionor,.i Sltrlin uhl de Mr
r.rtr] nl Uriunli So!i.ri.c.
Cn ro:i. irlringerlle ti !'i.rdiil. nri$e sllerne,
nr vtrm rnrlul r94t remrii rL r.prins o nori
otclsivi. To!,rird Strlin.n,Jcl.s in innp otorlrln
Dlinnl nrnadrlli. -re solct.r si in..rcuLrs.: sr \i
;drob.rs.i plnnio l.vnui .o..entid tu rcliurel
Or.]!lliiiB.leorodului trpcl. tmsrr.llxr.de.

lfsul i.tildllui del2 Cursc, ili rpot si lnceaP:


ofensiva insprc Mc@va.
Lr r Iulie tov:r:p Srilin r rled,z cod:n
drmedtu! rntrRlor din d'relfir ORI C!rsc dtspre
olecrva Dosibili a .molor irne i b ]u!e t'
ru.d ci;d li i lu|e rrmJrele tiscist gemJne
in diBclnle
:u tredr lr olcnsivJ d forle mr.i
jm5npimR

de
O,s] Cursc tL Belgorod, el.:u lost
reqinen\a invertunrd
ofe.$ri gernrre sJ nribuSrr' rp.'rreJ so\ren':
s r dovedtr tr fi mri l,urern,.;
In umtr celebrcr batJlii del: Cutsc LUpcle

r! istovit i au licut si sansr.ze


outcnic diviziiLe lascistc de elir!' $r trPoL atr
;Di frontul inani.ulli ri 1u trccn1 eLe i'sele la
Lr:a lulie Conrnd,rtul SuPrem al forlelorr'lin
'r
mrk 5i M:rcFl rl Uniud Souet(e' ]
i dJr ordin ds lnhidre r orms\o nedle-5[ 'rn

sovietLe

ftdle. ln acest ordin se spuner ci llrnulolens'ver


lcrmane de vrrJ r.tu:r comlkc !' Li nJcdt tJpc
ij sDdbcrJt 5i lesendr dm .i in olPn$\k de \d:
ff;,ii r Jler FtotdH!tu suclcs trr truPere so'
vietii:e

d ri ntuite s! se !traei'.r

otensivi Armrtci Soviencc .onflnur cu suc'es


Li t August r94l rPele sovi
sr Beleorod Comed$'ul suPem fl lvDrcti' I'
inr un
ijnid; so'ietn., I. V Sblin I enenlto'al
ordin sneliJl r.eN:i noui hbr Lnrcrunrr tr rru

.;..","

",

,., ., ,,,," ,",,

psior sovieticc. Capitria Patriei noash, Mos.ovi,


a salutat ct salve de tunuri vnezete noaste rm'e
cre cliberrr o.rr.. OrelirBelsorcd Dcrruncr,
\:ldrrire Mos.ovci ru ddlenir o rlrdnrr in nmD
de rizboi. Sd.obirca nedlilor lnrsi Clsc a 1tut
o insenn:tats hornitole pdrm dsfisff rea dr
ioari i.:zboiului, i Drci bidlil deh Stilngrad,
spunc tov3.:r1n stalin (. dlurar dedintrl ..m.rei fascistc gerotrlc, biiil. deli Cursc . .dus o

Dupi b:tilja dela C!rs:


,Ec . nedrilo! dela Orel,3

ii lichidfei barci de
incDur o noui si D!

rerni.! olensi'; r Ao.t.i Solietii.. P:.i n' N.;Lrie r94l ttupele &6t.e a! elibeftt nai mlli {le
dod teimi din teritoiul sovictic cormpir vrenlni.
Pentru .orducerea jr*5 a oleralirnilor Armarei
Rosii in Marele Ri?boi pcnhn Arirue. Pit.iri ih

por,Ni oJ,opibrilor eomrni 5i fo.! su(aeG


oD{rnr rcr yrezrorur ro!reru ur rrprern I u.n.b.r.
a decorat lx 6 NoenLrLe r9 pe tov:rniul Stalin
ordintl Suvolor', smdrd I.
Pirti:dii x! drt ur ijrtor inseonrt rupelor so
vietic. in ofensiv: Jin anll 1943. AFehtile @v.
rrlului strlin de r r!i!r ll rrrJ m4.:rii de Fr
ridnir intreuluipopor in \parelc frcrLuluj irJnic,
r dGtfuge sp^tele frontfui arijmxr, i ealerni.r rr

nemernlci! fascisti sema.l, a! dai ,ast.rc u,ej


puiemice Dls.:ri de paltizrni. p{rj! ii :r adio
nar intens nr sprtele frortlhi nrahic. dnl!e:,d
Lrile de .o'nurncJ ii, {rkLn'njj d rr :oldrnr si ofrFrii Irs.iti. Srrl'r' 'ndr!nr ni:crieJ dc r:drzri;
el conv.cr h Moscova .c$firairi rl. .;n:..1,n
lilor dctaFnentelor de parti:.ni.
l! reir.atll pr.?entii h sedinh solenni . So

vietllli dln ljloscovi l: 6 Nonhic rqa?, rov.d5rl Sulin a i ijitrt hblort ftirct;l;i.to
.!lor 6tone rru.tate d. poponn sorieti. Fi de
Ahll
ene (!n .n de codruii in desftrsr
'943
rarer Rizboillu .pertu A|ihrca Pn&icj,:,-a
(

Rezllr.telc

ri

consecinFlc vi.toiilor Arhari


lnnireie fr.ntuhi sovieto

Roil a! depisit cr nrlt

german, tuodilicartoxti drsfiiara.eauttclio2ri


a rilboirld noldial si at cir:r.t o inrort.,ri

internalion,li ,. l
Victoriile trpelor sovl.ricc a! consolld.t snraril
itErnilronrli . U.R.S.S. Anll 1943 a fosi u rn
de coltur; nu ,!Dii in deslisflea Ri:boiutLi
Uniunii Sovietice penrtu Ap5rarea !ltri.i, da! d
in desEiurirea j!tucsulli ri2boi mondirl. Olosiva
Arn,lei Roiii in 1943 a lost slsrlnuri d. oFcrl
Jirnile Eitibre desf4uratc de.li:!li no$!i in Alrica
de Nord si in Ihlir $i de bonbxrdrfcx .cnt.lor

D/, pi!. L:, tri/ Fq ri:l

l.durrule ii
r. c-drn,o rL cJr. Jvir,,l
'r'hore
axrn of Pflf.rprtutrtrJr
rt Germrnie,
f.i\
Lsri r rfenr irfiirs{er nnrrr--Ihlir
pohfl.i
rr
r94l tr I Lrprn,tir fJrj .onditrl
o o!rn/rj vIoFi drr; !o;ttij

In urma,n(ejeprL po rL, clr.,r, \h i,rjsk,,n

de r s.min, di L.rdir inr.


aJU unir j| !rrtue \drcbrnr

ru slJrrn u| .a! Lr ..n


tr.i mrri Drieri, c.r.
r ivut Io. jn NoemLjae
h Tdr; ,,.;. ,"
'e4r
vrriiul Solln si inrrlnit
. pr5cJLnrrh U.S.A.
ti cu prind ninistru al Mrrii Einrnii,1tosr adcb
tati D.clarxfii cu privire Ia lanmitc .a:N;e
in L'npui r;zbon' ui inporrivr CermJnrj )i o,
pnv're lJ rorrbonEr Fo{hln.L r \.lor rc,
rerhJa condu.itorilor celor

Anul
r fon ui rn dr Lonru,,,. i,r rrlr,
'94r trontLlui
r ea sprtclL'i
-o\i!i.. E!onorh dc rizl..L
cari prin sflqjrilc poForut!' nosru rlon(nri
b'ne orgrn'ah L:rd se de\volta r.LDjd, r rsurrir
srr'dioritatca olitdi'i ri .ddtativt a Ennnti ni
lihre r Arn$ej So\iefl.e AUFfu !eil, Ecrnrr.e.
Dupi In!trrlI I.df(k rk to\; ,d,, sr.jjir,, .o,
:! dep$ o nM.i lodnici in
perteclionarel

.roelor si cr.rrca noilor dplri

de

In anii .izboil] i iah,l sovlerlc lupia si cor


{n j:. ConsitulLcr,orlor inrrcpinderi rnd;n,ir.,
r

oinptor r n'firtrlclorrtru:ifcloreh.tu(( ntrrnr

ldr

n'rD a- r{oiuzini rchtursr.e ru fosr cusc


n run.ljune I !dDbn!, U1behni,, no, tur;rh
,r r ogtor rv:sn'roCo6..dc.Onouru?,nide rlldr
nrm_r 1cr p6j in fui.lrn h Shtr.\c Au fo\l
uz,n.k eteltrire drn Cchbin\L.
rrrLno )L rntrte Jtkle.
Tovadrul st,lin insl|ela .olcctivcte
inb
pqrde! pefth obtinrei u,!i .itn n.idin
fn
in
ronstru!f'c-s' rrtorif,!Id,o,ior obje.rrc mdtr

knat

ne con$ru{orii )i pe nebturE$r, Conbinr


ortrr rvDtnjroeois. orc r @n\kutr in .onLl,dunr
rj{rnr neobi5n!,r de scud ;.ur

u:'nr mer:turEtr; dif Errkiev. Fettr,tjnd De nun


crtonr delr EnrLiev, Ios,t V,snlonovj.r r:ritur
cr munci ror.on$trre o dovrdr.r lsJron: prel
!i ertuere r indu$rjei I Lle trh,dJrc , lrni;br
golpod{tru bnbre I rediitor
ir relotnta
Fotrre

Tovi.4u Sb,n i :.ord* o Jredhe .teo*btri


n'le ehb.nre de Arm.rr 5o\reri.i. Dh rnn;r
ro\:rj5ului Sulin, ir Augur j9a3 Co.,,trul Ccnisrn or Poporutur Ltrn U.R S.S C.C. ,t p C. (b)
Jr u-s. J! rLlo itohoririleLUfri\,rettr tujsu,k

rm.drte,re rtr,crc I econonii


ourk de srb ooprt'r scrnr:

i.

rcsrud,te etl

Popotul sovielic a splj'nit .roic

c!.hliunilc

de

lipti 3le Io4elor $ie Jrmrte. Muid hrr rrecr


r ormen lor sovierc, in spirele IIonrului, nerirelc

.las.i mmcno.F, alc dr;injnii colloznice, trls in


tlectu.hifii sovictice in anii d?boirhi 1! lai c,hcte.izare de t.vtuitrl Stalih c. o fapti eroici firi
seanin, irttu ipiftrel p,triei.
In timpll Rizhoi!tu] penti! AFirr.i Patriei, !rleten'a dhtre pop."rele Unnnii Sovietice se cimoila
to! nai m!lt, Tofe lopoxrcle shtului sovi.ri.
s"u ridicnt in lnanimitrt portr! xpirnrea p.triei

Ll in.eFud inului r9,+4, di!

iniJiativa tovari

tutul St iin, ConsilirL Srperior al U.R.S.S. a luat


hot5.i.ex dc x rmnslona Conisariatll lcForlhi
Pentiu Ap:.arc ti Comis:natul AJa.erilcr Eatfte,
din ptrnurionrle, j. union:l rL!ubli!rne y d. I jnliinr: Comisrritrrc feniru Anrrrre !r Ah.ci,le Ex.
te.ne in reluhllcile uionalc.
Adopta..a a.estor norr.iri i co"srilln rn lou
Fs in rezolvfea probl.nei ..ti!.ale nr U.R.S.S.,
o loui deyolt.le a Foliti.ii ntrlio.ale lenlnist nalinis!, ca.e asisui futuror FdFoar.Lr Urirnii
Sovietic desvoltarea vi.Jii d stf natia,ale.
AtuL 1944 a fost anul victoliilor lotiritoaie ale
Armdel Sovietice, UrDind selialll plan i!.Eglc
.l iolarisului Stalin, Ardata Sovied.i . dd ro
lovituri conseotive ti pdernica ainat.i ser!,an..
Tov.r:$l Stalin . ficrt o rnalizi .hiluhliti a
acsior lovituri in r.feritul prezert t tu priler'll
sirbitori.ii celei de . 27-. Anive.sifi . Mirii Re

voillii

SoLrxtisrc

din Octonrbde. In

lrnr :c.nof

.rr o.rp:c \rrm.t|tr de !o.ofrrorir qcrnrl, frs.,5o, dus'd.mrt i fosr r:gol r Lle pe
timrdtut so
n rr.re rt. Alnrner Sovrnce ru
rrLronut C!inJr,.r n Fr rlli rl
Lr:. Iun! ,914, prerld,nr. Com re,ulu Exe
rir r1 5Nrul,r Llr D.puhfr .rL MLn.rrol/or dh
ohtr Nr6!o1r r inmin tr h K..,n
r,, I ntr,nllr
\L re,n rt uPss., p!,nr
Lomrktu
Aplrr rL, corn,rJirru 5u
' LisL.rr
pren r_rorL!or
Aunl. MJ r5J t UnrJn[ So
orlrni:rf.r sdrlbirr ar
ndel gcnn.nc de lingi)rM.s.o,r.
Pen.ru me.rh olr iodrt jn orBJnr,:cr s r\e
.rr.r operLluflor oknsn. nr {jnrlj Rolr
opcrrtlnr lxe ru dus h. rob i i.frjne&r i ;
tr s hInF:LcJ rtrd !.,h r sru&er
In JrvoJktr Arnrlri ForI t. n.ontL LDrr rnr;..

k,rr. rorlf ronr.. hnnr !L nr. , p,az,JI I So


vetu u t\rprcn.!U F S.S rd-orntr:eILttr,qaa
pe-lonr vE$r onoL (' sblir ! L ddrn r vr.,orrr
.
. rye.uhrer LU LsLr!c. I pbnrnri srrrej. 1.,tntrr
ntodtrrrc rLrrl,trrr ndjbro_ollr
r( f,An rh Lt J' Ce,mrorcr ,l] rt. .8.
R"njnh.
ih Jn.lr 5' But.rrir ,tr dcrrs I m.lr s!b
lo\rru
rre Amft Soffrtrr ti rtr in..put tr
imporn\J
tD
uerturn'. uqrr r er1 in i u! | lrnirLtj.r. AsrtlL

sx

ralizrt in

{ohd

iblaiQ G{rulici. Sit!.tir di

lihri creli ,.ih .i UDiunen $vi.ti.i am .tr


pabili si o.upe .! loriele ei proprii ti fid ajrtorul zlinfilof inr8asa Gem ic ri s:i elib.r.z.
Fnnfi. Acetrsti situlls I r dctefnin.t De loful
prin tuinistrd al Anglli, Chu.clill, e.e se impo
t.nise pin, atm.l des.hiderii .eld de rl doile.
jn E!
lrcnt i! Eu.opr, s: de. s.nniltl
rop: Ap6erni. In l!!is 1941 aliatii
nr debir.,i
'nvraei
cu lorte dri in Frdlr dc Nord.
Gern ix hnlerisri ir r:?rt srirs: int.e doui
hontui, drpi clm !.evi?use de iltfel tola.iiu1
ln rcf.rxt'l f:cur ltr r 27 r trnlversre a Marii
Revohlii So.i.lste din O.tohbte, L 6 No.nbd.
1944, tovrritul Sialir i-. eapinxt incrcderea ln
fapill ci A.mar. Roiic, Qrc ti a iid.plinit datorn
latiotici elib..indtr ti pihix de d$mn, ia in
deplini pan, h .apit nisn ne. sa istorici, vl bat
fi.ra fas.isti in propriul ei blrlog 9i vi lni\a de1
spra Berlinuiui Stersd Victod.i,
Poporsl sovi.tlc d pe lront fi din spltele fion
tuhi i prinit cu mre insuftelire nrir modll in
care Srxli, . :preci.t dfunll par.us de tid si
..ma.:, cit iira.ea hi Stalin: Sp.e E.lin I
A in.eput olBnslv: hottlto e a tulFelor $vie
tice impotivl be.bgrld fiarei f$.isre, Am^tr Sovierici a eliberat intrtn tinp scurt crpiialn PoLo'
niei, varpvir, ri a inaintat spre Prusia Orientali.
Olcnsiwr Alnatei Sovlerice {r dsliiurri dc : lun

_La rlepuiul lurl,Feb,ume r945 J rwr o. in


uflnee.
Ltnfcnnrr Londucitorior celoi,rel Mrri
Plteri all,te: U,R.S,S., U.S.A, sl M'en Britahie.
La rssti Conlclinli au fo$ LGte hot:riri de
ordi! nitibr )i polid! dnr .ele
in probledele lesrk de sdrob reJ Cerm;'e, ri dc
snlada ei postbcli.i; desenena. Ja, luai no
t:rni .u privire h probknele polib(e ii e.o.omrle
de bJzi rle Empeicljberrp. T{meiele, Jnp ord
! coordonrrei noilor 16!irui p!krnile iFlouxa
Germ2njei de vest, En, N6rdli sld .r ioir sta
bnne de arhnele aliate .arforh rrli Dtan debit.tTot la aceasii Confednli s a l$i hodrtrea inrriril
in rizboi J UR.S.S. nnroliva IrDoniei.
In cond,(,!nLle
d;,;eorr:n,j
"no. "i.,orr
'sro
rici , sirbito.it Unimea
sovGiici t 2?-a :nivd
sdc a Amatei Roiii. In pxt!:eci dc :ile de ofen
sivi, IanMrie-Febtua.ie r94t, Arnara Sovietic.i a

aruncat pe immic, prin ictiani abile ti inpeiuodc


dep&re snre vest, a el ibrF I .ompled Pol.nE ii o
prde insemntrrj a Cehoslouciei
prrt i Pnsiei Orinrtrle ir I Snoi.i Cerm:re Sub
presiurer Ardr(i So\icti.e. U.B:ii, uhnul JliI
al Gclma,iei in Eriopa, a icsit dir ri?boi,
Succ*de ofensivei de iarni ale Amarei Sovic
tice a! iost coEennate de tovar4ul Sblin in ordinul si! dnr 2? Febluarie r94t: (VictorL dsplili
4up!a rcm!1or estc rdm aprcape )
a sFrs t6Aphrci Finii, di

i rud,

p.

fo. (ve,

'Io!.irird Srdrr a ..irtr. .: A!r).{a Rosic


r nr
L.lrJr si .dJob. . : si s., r, rnrc.\.. r I xrrnx! rr.i
roJrc r.8uli. ,!inrrr ILuncrd, . ,ib.,l"j.
c"
nrtul" si !lnfr'r A1m L.r F.f L !nmbrn,, .u ,n.r.
$r'. rolrtur1l. Drsrv. at. rdcrntc!1li marrnt reh
isctr\it: ti rmfcr,o:$.,
,:xcNrid ptxtut *!aGei. nrlirnr,Arnrrtr R.rn,
r oclr.r ..re 4aL nporrrnre br:. dc .fu. tr1. rl
n'rtr lrr,,fu.sc'Dnrl lL Sud ., Lur I \r I !i
Prlr Au\rrcr, I srlrcL,jr rrurJr run.rn.
Eit !r v'sr, r !d |'trr rloLud r rn!La,i:lj :j
'n
re!l.r, .i.c cr.r d. o LnFrt.nji ,jrrti p.nrr Cer
nnr r .i r rfr.nr tr dr in!rjurinrLc tqtI uirl
rn r.t I !c\Lr \ Ju !Ldr.oncl
!t,ln' ltr$tr jLUiJr'.or inf o,r L;,, Con:r .ie, htriLr6rc.
ch.mri!r ro\rLiiLLfui Sr.. n !i r.tre d.r.uDLr
E.rl'n l,ri srJqxt viiro..' .r i r n { rk!ir rr ;r
n trfrc .n !! in Ltrnri j rl
.enprl de llrti.
In njunul rsrhrh! B.nnn1[i L V. Sttrli sm
ner:i, imruicmnn nbd dr Guv.trrrl uni'rii so
L

vicricc,

Tnrxrl

dc ami.rli.. .,jdcf r..iproc ii .oposlLeli.i nn'c U.R.S.S. si Refubli.: Do

l.bo r.
lon*i. ln disdrnl rosft ltr 2r Aprill r94t cr

prlerrl s.nnrirtr trttrn,lli, ror@tiraL Srtrlin a spfs:


. r.J;tnurile irlbiro.re de Lib.,r.r., in prir.ul ri.d

r.cstui trxrd, &orftcr tid in.1 !..soti{nr1tr.r


dli nnl. rh.jir .r rnirc imlobnr Ll:rnr:nrnr

Ll r Mi' r94t sr din'ht Pnr rdlo nr I'r..1


intr.tr!iordrnjl Comr.d.. ran'i Sr nr.m Ar! .i
Rorii n'Flot.; Nrlrl. ce,iitroi:
. Soic
ri.li r dcsivirrit nlrcbnsa ttutrclo."Ann
ec.n:,e ..!.
*.1 1. Bcflnr rr::i.: M:i, .:, id,rft jn tn
ir.slnc .a]rrnr Gcrn..;d, r.rli., ..rrn nnnc
i,;r

f, Lo!., rg.s n,r q , ..!L


lt5 n,I]r..hun
,,' 5r.lir:
'.r t!rtr.LiLr
Srrt'tLVilro, fr s. 1,! in. nr d"r rf!i
Li.,lnnululqr

Soitrr Crrm.r'.i l:n[risrc . Ls( !.iini. L]


Mii r9.tr trr:..t.m!ii c.r.rndin).rdri sLfrd!
serm.l! sonn4 h B.rli'r r.rL lcirirr!:rji 1:L(o r
tiofurc I fort.l.r ,rnrar. qru:... !.!!r.r \. (rr
s.md.sli$rll !r.icrlcs trl nL.dri F.::t.1 il Uni:nii
B

Soidi.e prhtr! Apirtrr.:P.tun',lndtnln.r.u.cm

pltrtrsdrobire I c.nanioi niri.rs1., :n,r dc a niri

i .i.st de.lir:d sirbito:rc nitio,rtrli, Sirhiioarlr


rn ic.ini :i ni.rici l.sif Vi:lui.ro\ni S{.n[
sr rdrc\rt r,l, irdn, pororLlfi ru niioir.l.
, lnviri.,il CofiFruct, r, .nr:1..r1:i.r.
"A soni;ntrri:i r v1.lo.iLi.nrpf. c.n.nir,.
Gdmriir t srlri, nrgqn.hni ric Arnfti Rcrrf
r

tapcle iaJilor rotrri, s a rednoscrt nrvinsi


a lcptat capir,lrer necond4ionari. . .
r.., Acun putem declara cu deplin remei ci a
s6rt ztur i.lofici a sdrcbirti dturnivc I Grnl
riei, ?i!i mlrii viciorii a popotuhi nosrr! dlpra
51

de

tnpe.lalsnrlu serm.n.,.

( .. , V:i feljcit lent.u victoiie/ scrmpii nei con


parrD1l 5! compatrote l . i
PoForul sovietic sirbrtolea victorir. Toate gin,
dlrile, to.re sentlnemele orhenilor sovietici da!
idreptlts sprc acel. sre 2 ciliun lara ,oasrt
prin gredirtile d ince..irile rizbotuiui, c,re a salvat
lrra dell pieile, al drui seniu a a.itat drunul
sp.e vi.torie, a csrui voihti a dus F.a spre vic
torie spie Mrele Stalin I

Mrele

herit

iovaiitului St in ln laF

Pa

trii esie ci . ttirt ir perioada Rizboillui de Apirare a Patiei si ale.gi, si educa ii si ru.ijn Fos
trile de risplndere
cadre nilitde de con
"oiia
dlcare crre au dls pe lnerii lor toiti greltatea
liu6oirlli inlotrivr GdhdCi Si ali^iilor ei. Aegia sut: Brlg3nir, Vdilevski, Concv, Govoev,
Jucov, V !tir, ceintunoski, Antonov, Socolovsli,
Mere!.ov, Rocosovski, Mali.o$ki, voronov, Tol
buhi., I.covlcv, Molinih, Golilki, Trolinen.o, Gor'
batov, Stemlo, Crrdor, versinin, Golovaov,
Fedorenco, Ribal.o, Bogdrnov, Catlcov, Ldi!
renco ei nu\i a\i.

La 24 M3i, Gulernli U.R.S.S. n o.sanizat l:


Krennin o recclfe in ono&ca contrndadlo. Arnl
Ei Rorii conandanlii de or*e de tcollisblinisd.
Tovad5ul Stalin a tinur ia a.ca*i rccep_1ie o cu
vant:E i,r cac a subliniat nredtele polon'hi so
vietic in Rizboiul !e,tr! Apira..x Par.i.i si in prinll
.:nd ale pdporuld tus, c, cea nai dc smm: na
tilne di,r.e toate nliu,iLe re forhleazi Unisea
Sovietid, Popotul rls a sprs tov.i5trl Stalin
a meritat in acei .:zboi si fie recmosctrt de cilre
toF ca forta @ntucttoa.e a Uniuii Sovitice,

prirtre popoarele {irii !o.st!e. Tovar4ll Sr.Ih .


tinut u! toas in ono.re. poponnni rus, !u rumni
pentru f]pful .: e u popor .ondu.ilor, drr ii
pentru.i posedi o minte cliii, un . rcler left,
o rrbdare chibluiti ii este lipsit de pripexli. ln
-edde. reJtdrirs : poporlhi rus iD ewemrl
sovictic, iqced*e, ir jrneJea poliilcii sale ti spri
jirul aoldat de popoflrl rus glvelnlhi sovletic
ri pdtidrlni boltevic ar coqtnlit l acer forli no
t:ritore dre . asiguni victoria istonci a lra d!9
nanllui omenirli-,str.. fascisollui,r a spus

Din ordinli Cnnmddtllli SrFrcm, t.vfrsrl


Stalin, r 1wr lo. La 24 ldnic r94t, h Mosco!:,
in PiaF Rotie, parada trupclo. solictlce din .rnat:
a.rivr, a Flotei D:val. d R;:boi $ a g.!nizo.n.i
o.4tului Moscova-Pdida Viciorisi, Aci, nr Pi:J.
Roiie/ A.nah Sovieti.i r :dus dmpclcl. lrha

r.lor

li di!izirlor germJn fi\usre sdrobire nF


drc( 'le ri. Ac{e \reJ8urj ru fost rlLrcire ir

prc,oJ(k v'clonotutur popor sovicrn, Fe Dk'll


shh'l ,nrusoleu[] l!l Lrn'n, De a ci.ur aLrbr;nr f
rfh Mncle Coddu.iror de ;sR-Shti"
Er?.jrnjnd ro d(r innee!tur Dooor so!ieuc. pre

zi!iul S!\i!tulu S,p.en :l U,p.SS I dc.orrt

lr

26 Iunie ,94t pe Mncsriul Untr,ni So\rricc,


Io\if Vissrnonovr.r Shlin, .u Jt dorlcr ordrn r VL.
torir,, ?enh ne.itclc strl exceDrionalc in .r!1
ni:rrer turror foqelor arntrte .i'Uni!!ii Sov:..
!c. +cond!.eier 1or abili jnMarcte Ri?boireriru
Apir:.e] Parlici, mre s a rernihat d !hi6;1, dc
pli,i i p.: Gcmrniei h,rlerisre.
Mnresrlulul

Uniuii

Sovieiice, Iosif Viserjono

vici Strlin, care r ed i! fnln;a Armatei Rosii


in rtlele grele d. rpir:re a patuni noNftc si . c.
ptxlci ci, Moscovl, ri care I condus cu o deose
biti rnejie Si hod.lre hpta in])otuiva chahiei
hitlcfiste, I sa .onfefit de asenelca tithl de Etutr
al Unruii Sovieri.e, oldinll i L.n!. r si medalia

L. 27 lhie 1945, Conandanftn SlFrm al tr


iurcr forfelor trrmate .te U.R.S.S., i.;if vissado
novici Sttrlin, i frinir cel hai inalt rith nnn ,
r.ela de Gener.llssim ai U.irnii Sovieti.e.
L. 16 Illie r94t, l. V. Sralin r sosit li Berlin,
unde intr. r7 Iulie : Alslst : rvut loc Conferinla calo! fti puteri: U.R.S.S., U.S.A. ii Malel
Brnanis. Corferinta deli Bcrlia . llit hotirid in
pofirnt. crr. i!er! ctr scop .orsolidMe: vi.rorier

obtinrte, printe 6re il !ot5!i.ile prlvitoare la Ger


manja, Arsrja t loloria.
Crstigtnd victoia .srpra Gernaniei lidrjsre,
Uniunca Sovictid a inc.plr o nlnci irtensi in
vederea. reh(lll codomiei distruse dc coiropitorii
ssrnanj, in ved*a NnstrugGi de noi fab.i.i tl

Unilnea Sovieii., nr puter josi sa n! iibi gl


rdlla seftrn:lil sale depline, .tila timp ci1 n.i
exisa rl doilea focnr de rizboi, lapor; impdnlisti, care a respins cercrca U.S.A., : Malii Bri
ranii ii a Chiiei cu privlrc la QFitular.a fr|5 con
dilii, Alialii s'a! adresrt guver'rtui sovi.!. pro
Dlnalda I s: intre ir rizb.i lmFotiva .sr.sotuhr
japonez. Credincios drloii.i sale de .Lr.r, glvcnll
sovietic a rcceDtat acc.sti prcllneie a aljtor rs,
a declarat ri:bor Japomer.
P.porul sovietlc : aFrohat ti : spiijinn a..a$i
horirire, cr fllnd singttui pas ja$ ir ere si si'
guE sratuld n6*tu secuinatea nu flnai in AF!s,
dar ii in Orie,i, in $are si a?ropie drb sferrn!1li
rizboirlni si si conlrible li ref.cerel .it nxi rx

In diminctrla ?ilei dc 9 Arglsi rgilt, ttu!.le


si unititil. flotel sovietic din O.enrll Picilc a!
incplt r.riunea lor imporiv. trupelo! j4on*e ih

Dllli contlartadrl inverllnlie,dir iiri slccs,


arntrt] jrDole:i dih Canto! i lo$ nevonii si nr
ceric r mai opoe rezisi.nfi, ri a d.pus trrntle
predirdr.se Arnaiei Sovistict. Arniti Sodeicn

: elibeht

de irponezL Mr.,u.J, SJF:linul de SuJ.


de No'd 5iln\ulete Cu,tc
_ Inrcktr Utounri So\i.ri.e n rizbor irdpohLvr

Strlid a inslIlejl poporul savietic atlnci cAnd


ihftuuta dnrnxnd- Sralin a dus lopoftl sovietic

sovrence tr sdlobj.r celei nir


pelor japoneze a! silii Jalo,ia

marc sov,erce

krcca

JrFnnrc',,npauoxr ofensnJ
2

unirjtrtor jrharci
nhri Dar[ i ru

s: e;tui.:e. Ll

Jprenbfle r94t reprez.nbndi statului si..narel


a! ehrnd l, Tolrio furranrl capitut:rti nc

Japoreze

Condrcird op*ntiunile ailibre ale fo.telofur

+ nunca oe ordm ecoroorc ar or


dir spxtete frontului, tovrisrl Stalin
n! a incetat si deslisoare i! rjmpll rnzboiului o
g.lizaioric

uriariactivitatci.oretici,si desvollc itiinra

I! ziua vjctorici 6tpn Jalon1ei tovadslt Si:lin


r Fnlt o dvinrare la ndio.
Condu.itoilt a co
drikJr nopoiulli \o\ietic vesrr: rnLbu.uJrore

lehinisti.

este

!e rc!m
purm so.ori.tr p:kjr noatn
'nJ'nre
sdot; dc
imenjnt:rea rner invux e*mrne
dr vest ii a lnei inv&ii jaloneze din Esi pacca.
:rit de iiEfbri, i \en't pnir! Foporrete dir tu.

victic socialisr

A biruir orinddrr social, sovieti.:, r bii!rt


orinduirei de star sovi.ci ru brrutr lortle ir
rute soueu.e, r bituirFoliii.J i.tel.rfri r Ffiidu

"!id5r mrr.re
nonce
In nportul f:et

IninriR:qboit urprnrtu Apr3rer prtle, roporul


sovrenc I rprecDr 5L n:' mutr to;lerir londu.jro

r!l!i, d.s.ihhi, conducito.utui de ;ste si, o!ieterllui-Iosif vjserionovici St.tin, devoia;ntul

frti dc Prtria Sovietici, sliia ld


neobositi |ebtn! .ritcrea si infldire shir]li $
llL lestrisurar

jnnlsprdi,ed+ia{'riA,.6

Pnn cuvanttile

ii

ndist'

ordinele lovalS$ului Stali!,

dlese in volftlul iD6pre MdeLe R&boi al


Unnoii Sovieti.e pe,tlu Ap:rarei Patliei,, s,
desvoltat $iinJa mih.r: soierici, tco.ir stdului so-

ii ieoria frnc{iunilor li idodelor


fortlor sJle. To\ari5ul Srr||n: rNfliqr e\o*r!c
3<tivirtir shtulu, sovreii. in .ard'!iuni e nib.'ului
ciile vj'tarei consolidti a puteiii eco
i a
l, r 26 a anivesar a Mdii
Revolqii socialine din odonbrie, rovar4ut Srrlin
t a!5tnl marea insemnitate I palriduhi bolgevlc,
a orinduirii sovietice,: p.ierniei popoarelor Un nii
sovierice i , Flriotisnllli o.nenilor sovierlci in
repliarea vi.roriei rsupra cotuopitoiilor f6cirti,
i In rii Rizbol,rlu pokuAp,Lrer Pitnei. rr.
@rtor J ]L,p,eL in;csltu, popo' ;iporri .ot"o
pitorilor fascilti. Muncn orginiarolici a pa.ridltli
a unit irt.'un tot $ a indrertar spre u lel conln
toatc cfortlrile o.nenilo. sovietici, srbordolard
tdle ln(ele ir n'jloacele ioasrr .trlzei sdrobiiii

Llninlnuhu. In rimpll rizbonnll

ri.tidll . pus
ii lee.r ii rn'

ridi.ni ri m.i .dir.i n! popor,


strins d. nas.l. ldcj .lc ofunenilo. hrncil.
, l.ti lirord foriri staiun! losh r. l
b,otul pferii Uddii Sovi.!c. .s. .rindur..l
i1-rcJiil. dric dc ri?bci rr:ti.i r.ci'Nl sovr!.
\'tr dovcdit a ll !! nldri c.x nri buni loni de
orsiri:fc i 1vi\ntL,lui L.ono jc !\i .llirnl rl liriL
in i.ii rl. ronsirtrlic lranjci, du ri .cr mri bui
forni d. iaobilDfc r rurLror lon.loi loea
_ne
rului flntru n i.ntuh Lhin.hll i; rinp
(Ofind11nfi so.i.listi, fisfud de Rdvolulir dii
Octombrie, . .1rt roponrhi nostr! si i.natei nor
sr.c 6 lorti grtrndi.trsi ri d. r.nrvins,. tr
Riibotul r lor ur cumcn scvcr tri furor for
lelor n.re!i.le ;i spi.nulc .'t nntrhLi sovi.ric,
o ieriicile . tI:Lini.iei si lirbllni!ii srl.. Shnn
sovietic sociil$r r i!c.!r cu cinsre..c r;l inc.rctrr
si r ieru din liibol n inrinit, Dar pute.nic si
mar r..istcnt, dtpi .rm r :l prcrislt tollr:sul
Tovtrriiul S(rln r rjss h .ondurii ir nnr(e
no1, Lr privrre h ..onon1i shtultri sovi.ri.. Ex
Fori.nr. ri?bonnli sNnc tovliirl Sralin .
.

,d, ri!

r:o. (rid,

rr. rr)

(t'r: n. !

{r

r i!r;,

Iirar ci

.c.lonici n sbnl]lr s.vi.ti. i.l


dovedit a fi ir.onFx 6il n,rl airbili d:.it c.o
nomir sratclor dlrnrne 1 r.
In tnnp cc economia shl.lor rirt r d!..:d.i
nr iinpnl rjzbonnui, Urnrrex S.licli.:. r.rlsll
n! annri si rprovirion.:e lro.tll (1 nxrxn si
munitii hd.nrlit.rrr, dtrr si i.rlnulc:c ,!1 fciclv..
In dc.lrsrl lltrnllor tei rri de r:?Lr.i irdlsiiia
\ovietici dc tanchr prodn..r h rcdic rnurl pests
ro n! de irn.ut,.tto..!!axnr ir m:inl biindaie;
indlstrii de rriornl rila lx,1o d. mii de.vio.,e,
ndlstrl: de runui-ri,i h ,:o,ooo dc n1n!i
dc to c .alibrele, piri h .1jo..o lc rurti mitrl
Le!r t1 DLnrrliefe !f.lc, fi,ir. :i.ooo.o.o d. !ri1i
r ba?tr

d..u.1,rdhitrc, inl'sril xrnn


nnr. Dini h ioo.o@ .le .ulnci
torrc. Prin ctrhaft, ronarrnail sori.a. .r nuri
ci n! er: tul prcj.s. drr .r. .ii.r rtp.ri.r c.lu,
si vreo 2.ooo.ooo

citori.lor de

Arreciind semniirt.. 1Lpr.i oan.ilor sovLen.i


imrorivr coir.Ft.rilor s.rnrtr.i liscl$i, rorlr:rtl
Strl1r r nrs o Lor.n,:i. din cele ni i.rtorknt.
.n Fririre h nrrclr nrn ntoric rl FoFruilri s.
vieii. in fri. istoricl onorifli: Pofo,,,l sov,cnl,
pdn Lrptr sr pinr:i de rb!.snric, I rlvrt .iai1i:.Lli,
Eurcpei d. posronirtii fis.iii".
Tora.iiul Sinlin: arlecirr p.!o{n !.r1rac.i !n
lopor eroic, .xptrbil si.fiLi minrm ii $ lri !i.

'",'""',.,1'l'n"'',

cle mLnpdtrk 13.rrc


--Unuld,n
!ntr6l so!Er(-a

it.

puteii

spus ro\Jrrn,t srtrjrn_esre


pfletenE poponelor tirii nor
tcirre greurir'lc ti incerl:.jte r,zboruttrr, srcuLa; si

Mqtr M-tupi/ rof @md: jnpor,vr .oropirorjtor


6crr. i\4Jrer 5' rhdenru.ribittr
nor$re s'r (or pe bJ?J trri"tri I notir*!
dre lenrntrt-sDlinkrc t J consirlri un cxenDlu
"rho
];ri precednr in iion:
omen,a in .eoce j.

verte r*olhea justi a problcmt n{ion e.


Ideotosir hine.nj
feroc. si a
';aionrt6n,rul
u de r6i I fosr infrjnti
de ,deotosir sov,eii.i
a tgrntJtr in dreptur J rururor rrselor ri lJtiu
!'lor, de .ideolosii prqenie, dintre porc;R, i.

por!r solrer'.: repu(rr nu

iunii o virtorie ds

ordm @ rar + ecorohic ,s!p.. cerqa,iei nltte


r'sE, .1 tr o victoric de ordtn noral si oohi..
Mrt insinnltrte prezLnE Ezr des,;t,j," de b
vJtusu 5tat'n desple pJriollml soviri!, jrrotut
hpterorde e6'sn in munG rls otrDennor souerLr
din spriele lrontulL,i ri :i trpretor de rrne i c 05E.
irlor norn pe lLo.r. , Forir p:rr,orsnutu, :ov,eric
rovirt)ul Sblin rczrda jn frbtul .j .t n,,
-spunc
trre lJ bazJ pkjudeoll rrsisre s:u nrrion:tistc. u

rdincll dflotment s odn l fi*imre I Doporul!if:t. de Prk,r iuisov'ericj prftou triE;.j


r ormen'lor nuD.ii :perinind turuor n:k;nor
prnorjsutsove,k

tirii noAtrc ..
imb,ir in nod
rEonros hd'fiik rJtionrle ale poporreto, ir In

'fr^r.etor !e dunrs.

dinUniueaSovieti.i. Torodar:i, Foronrclc U.R,S.S.


r.spedi dreFrL'!eSr rddepeddedb poraNto..dq
rlte lr' r, ru do\edir totdsu.r cJ \or ri rrrJ\ri
Ln Pxrc rir p etenre d! st tele vecine. Aici trebre
ctrutad b.?a iegSturllor strtul mstr!, care se in
mult.s! r lnd.esc mrreu, !u lopoirete iubjbare

Tovariiul Sr.lin

dsvottat stiinta

nilitdi

so

vietki prosresisti- Tovar:*l St;ti! :, etaborat teza


c! pivre la lacrorii c,re rcii6nszi in nerm.rrnri
9i c,re hodriF soarta rszbojrhi, c" od;re h D;blemr rltrri r!!!e, l: prcbkn, reA,tor.o;iil

JrJlulLtr ii ofensivi, I i.riu.er !nuthn; I djle


ritelor arhe si tehnlcrr d. i!!ri i! condiril.il. ac
tlare ik rizboillti, la lolul tancuiior ii avialiei
numeloas. in iiubond ho.lern, la cheitilner afri
rerq .r cer mai Dtrierni.i arn5. Genill fui saser
rezolvdea justi a-Droblendor in difrit. i.o; ak
r.zboidri, inind ;mmi d. specificrl sitlaji:i.
A.r: nilnari stalinlsti s a Danifestar :rit in :c
fiunile defensive, .it ii ofenslvs. Drpi direciivele
tovar:iului St.lin, xDiraren:.tiv, se inbini c! Dregitire, conh.ahcuhi, Tovrisll Stalin a dab;nr
cu r;estrie ii a aplicar .oua ticrici de manev.i,
tactic. iupelii simlltare . frcntuhi in,hic in ca,
urhirea si nu se de, ihimi
culli posibilitarea si li conc.nteze re?clvele Fenru
o lov{lri de so., hctica ftpern frontului inamidni

arjDasprrii,, i. 54

ru$, p4.

rcsi.

(ve' ri !d.

P,

c.

n,

o.udr.

difeLlr. nL .irevr sc.toir., idi.a ru


!r str!.- r\ I ri.|kt! ]Ijr
I rt, De rnin,.
si. , Ir rJi riJnfl I i r" I I osL. .. r"rli e ree
.. r
rutf, ltrr!tr,jlor im
rlcull1r, pirurd.rr jr 'tr.,
srrielc ionllnr:t i,rnlc, in
pe

.1.'. | |

rnrlaf.tor nrl.r rr rr.rnrird


r 5L n rpif rr, ! o
t'hrr s(n| i nlrru, lt nr.nn( ., tL i r,!!nr.i
, ,; ,,r
Bitillle in orc br/isrl Shl,n I ondrs op.rliu
rtr. tl'peror sov'eh.c, nrnr

rnodclc rtc

fur.i

rnnj

OlgiDtrlirxt{ crel.trfe a phruitor.:rct.rjie.?i


de lL:pri.xctuhrs d. Arnrar. So
vr{r.i srb .otiduc.r.r G.nedi$nnltr1 Srrrin.
T.vtrr:iirl Shiin a drt Dodclc de r.?olv:re stiln.
Irh.i a probl..a,llr privit.r.c la rerariite ihlc.hl
!Dnnlc rr iroliri.tr crr.rni r U.R.S.S., in snrxdl
dnlhtc fi drpi ri:Lol. Tov.r:*Ll Suhr a d;s
vou.t Frcsumrt .arcr.t i tlivniiil Dh.li.s si .t
poliricii di urnr i, drcniu( orsr;i:;1n si r
cryanl?xrtr vrcl'1c.onomL. fr c(urr.te l loaorr.lor
u.pere drpi victoru asr:Er. G.rn:rnl.j ltrscisre,
l, plin ri:bol*in r9,l: to':.i]rsrl Strlnr a
rorirrLr .cle rn i jrrF.rirk o.rnd.x .nc oroul

urr. op..trliunils

n |l,.. r.r,]r , .,,,1.,


i.,.16i,,
"i,Lh,rr.
ritur r,lLsi\irrii ,.r i.LlJ: .rti
fl .s:! tenru
L.rk n)!unn. fr in\r.l bi r.tr. rii. rLlorlo.!.li
h!'In,'
{b!sr,' lL i. I b',1! !kfru
'iurjl!,
rLo' I L Jr
{1rr.rtrrr, Jrertr Ii,.:tui n rrni
,lD tr Jr

ory.nii vir(i .rnr {io(.st.; rt*rbilim li

In nportul sir li tr:7 r trd1ersar. i Mtrr! R.


vol1llt S..nl1n. f,r Orl.lrLri. d,rr;l!l Srxlh r
splsr rA.irrisr i:boiul imFortri Getnuni.i in
scmn.tr?i .r nnjpn, o mrc oro:l froilcn. Dtrr tr
ci$!r r:iboul nn i.scmr.x:i i.ci. isiglrx pedh
Dopo:rt o Fr.. rmnri.i sj . :.LUrltri. rniejni.i
!.rh !in... S:rcn,a noxnri rft n1lnri si
.islisim !:?bonrl, d)f i si J:.rn nrFosibili i:Lru.
nn.a !n.i
asresirni i tr unri non r:rboi, drri
'ic,
pcnttu o hngi !!
'L I'r'n
i1':"f,"-:i'l'
Vrrblr.l :lr\rre ne..sirro dc I $ rljgu: sr
.rfi.1ei runnl narrgr rr dc a s. cr.r o orlxn4rtrr
lnrcnutic!.1i, t.r i\ifl !rnnr I iverriFr .i nn
suril. ca se itr! in xc.sr s(rr dc n.li$rilc ann.

bd--",

.vor 11 clicacc iiicr M ilc pftori ctrrc rn ruri.r


Fc nn.rii lli rd)r f!1, r, ..i.L,.z|utr L imn!
L rtrrrc \or r(1,.".' 5' !e J !L
inintc ir spritll rdi(ii si jrrlleg.rii. Elc nn vor
fi elicac. daci vn h .:Luri tr(rn: condijie n.c.
Lr idnhfui dcctnl: a nhgir.tlof Jnr .i.orr
scrip!ir e]t.tortrli, Strlin dir or.,sul tr{os..\x, .1r.
"
tr .vut 10. Ir 9 Februrile !946, touiill Srinr x

,rii( il rnr.iiii.f i5ioii.. r.


p!(t. d. Unn,!.i Sovi.li.i nr Riib.nn r.!r',
p..?.nt.t !n hblo!

Apir&lr Prnir si robdlJ un rrog,rn ArJndros


fo el.rin sodrhkr !..,tr.

de de\volhre in vrror r

l'\Li. Ilvrir.qt Sri a voib,r dsrre at pJrn,tei


pran crnrnJl fLnr''ndcsolrrcr e.onodieL nrb
rule, Je lnei ei!ini p.nlirrtc rtrrJu in I r!;ee
)' r irke.e nrvelul indunrhi )i I rs.cultufu,rim

rnte de r;zboi.

.T.vnri$l Stalln a vorbit desprc planrii renru


u no! ii pltcmi. :vini it ..cno.
nt' ntrponrle J Unnnii
so\je'tre, rrclun f, rl
nle'
er,
desprr
5rt
cre.irer !ordiliunil!r Lrre si fe
vr{or/ despre

!ed.i Ptrtrir n6asr.i de orice cvent!.lbte si care


si co.solideze prterea .i e.onohici ii nilnfui, si
suerd un nou.vtnt alculturii eiti cresterea blnj
in FebrNle 1946 For !l sovreul r rjocdJr tJ
n6r ilcee,' penrr! So\jerul SurrcF rl U.F.S.S. ne

bdJ C-n.ahljei StJliri\Le. Alesl.nc Ju .ons!trtrr


ni.turie doavati si convingi;Gre: devotee'.
tului popotului !ov/rnc fJti de Drd'!u Lroh!v,.
penh andd:t! bloLului comunirilor 5r .ero. t;E
pdtjd in Sovietul Urnrnii, 2u votrt e9,r8,,, iar
ln sovietul Nadonalititilor 9e,r60l, din polutalie.
o

ViaF ii a.tivitaie, rovarriufui St lin sMt in.li


sobbil legate de .ctjvit,tea iui V. I. Lcnin, de a..
tivitatea dasdluhi si edlcxtorll1li siu, d istoia
eroidlui patid bolsevic i de istota oarcfui !cFo!

iF

Viitr il actilnrrcr tolarisrlti Srali! surt leqal,


in trl dollea rind, Jr nriscnre. nrhcitoR6.i ;tu
!.lionili si d. ll,ptl nalionxli f. cllh..ale . po
poi.cl.f ,:.!.iirleinFornr juer|ii nnpeiblisr. Srb
.ondn..rei nrrior .on.h.5.ofi I-.nin si Sirtin,

si \. d.s,ohi I c!f:riofi!. Ctnhist5.


I)niritu , ii orr I'tem.lioLtrlci I r.{e'ndisolubil
leg:Li d. n,Ln.l. Iui MiN ii EnSef, istoritr .lei
de . IIi r lhiornr+onale Comrdt. sr. lesxti de
nurl. ld Lcnin i shlin. I.rerDrio.ala aomnisr:. jtr!trt rn 16l inpoftahr in.ana uhirli.vant
girlii nn,n.norl.r lmintlii ii x pnrtidelor ru ade
c.err..L

viht inrn.irorctfi. hdeplinidu i nisi|nel lsto


rici, Ilnrrnxlion.la Comr.isti ii tr h.et r eristenln

in Fcnorda cclu d. al doiler d.boi rnoDdill. In


M?i r94?, Prezidiul Co.ritcftlld E:ccuiiv ,l Ih

tern.ti6n,Lei Comlniste : rrotas dizolv:rea inrer


nalionalei Conuriste ca centr! de cond!.ere a nis,
d;i mulcit rs$i i.terrt'otu1.. Scc{iunile r,rt*
nalion.lei Conlniste ar adopbr rceastli propu

Milioahc d3 urncitoii din roate dflle vid it


Strlii dascint lof, din rle citui opefe ar ihl'i1ai
ii invrli .!n treble si lupte .r $'cces jn!.hiva
'lusdimLlm dc clasi ti clm tuebue si pfesiteasci
.ondiriile p.htfl victoir final: : proLeradatllti.
LfhenJa tri Sr.lin ese lrfllenla naelui g sloriosun'i partid bolsevic, ln care muncitorii tirilor
dpitaliste vid u! partid exenDlar al clasei nlrci.
toar., denn d. r li ihitar, Strb conducerea acgtui
prnin nr n(nii ci a lo$ sLl.obn .apir.lismrl i'

i.iltuirn llkfen Sovkrjci, part, relor Le nrh


..:.. tul ,i ll Lanst{n -o!ini.n rl rr uFs.s.
Lviu r. ro.r rrn Dr .i.r. 1
!i j,e.rI Luvinr
'
,r,1rr,, r,rnh L ojjcnc
Foiuil.tn._5nlir..r
t tu p. irt r. !tr i
rr. i t.tr. ,\tu etc

e\f.:,e r. !,ohn.i iirlk(, !r.tu L,lxnex


peiedx .onsrucii.i s..irlisnnnrj nr i_r.pSS. si
p, n cxrc Err. 1i ro,ni ror.L tL,..vk,L i. F.:
bo,ur rnrL 4pnrcr p r! inL ..!1.1i ,t rLlir n
\,rb' r ..u:.i lLi L!rln Srrin ls.u ro r! !o
norel! 'biL. MIbr,rrr \n in Srrtin r, r-ti
n jrrn r nir I I ..!Lr Fr -i trl
L V. Stxli! cst. c.lducirotut st drs.iiul rent,l
priidrl' j Inr! r sr.rter .r rr!tLrrrr .o.rrh{e.
LondLlitnr,lsrir l! I $r eir .i !oiltnLi(orLt ostr
lor lui Inn.,is c., -. | (i r. J,!"-,,,..,J,!n,, i,,
al

prid.ipnlif Ed prniL rni, imbLntrretr p(r-terLiv. re


vounorrrr hnpez,!L Lr.hr! \(FUhi frmirire:

fi.i sexmih ri persclerenh in arnre.;.a ro.{td Lr


ftidt, nrtel.Filna s' ctrr3cretul .or.Lci a_l con.lu

I DNel.. laii ds:


ruril. c rcterniicc:l! siillloi salinnl- de omci,
Du$ Leni,, aictul conlnlcilor dnr lu,E nu a on
drs nfe atir rl. d.re, dilioane ds nucnorj si
t:imi, a L v. Sl.lin. I. V. St.ti. srie.a nime;l
alh, si nntcriz.!. ,"rpe&nF rc\6L4io&ri ii crea
carii, Iegitrtri indisolubjl:i

toxre a mrselor, i sezisezc g; $ desvolt. iniJlativa


{.$orr, si inve!8 d.li masc ai si irvele dasel.,
ri le .ond!.i iniinte .,rfe vicbri.

T..i:

llr Sta|nr .orstnrc e model


lori r.o(ric. 1fl:se ctr o cxD.ri.nr:i

adivnat.a

dc nnbrnue tr

i, ry(F!!!ali ir;!
Shlnr nrFr.u:l cu l.vtrr:.r1t sii .ptrpili dc
lL,pri, l.Dinisri nrc.rcli, rontir.c nr frN.r nr
Lehi p rl bo\!rj. si.i1l so.r.l$r rnulrn,iiion:l
.l ntrtrctoilo. si r:Lfinilor, r!] nr liri prccedcnt
in ;stori!, D'rc lclc \ilc .o*nr( t.r riit.: in
prn.tici {i. fupLi r.Blulior

p.opo.rlr fr .hnd

dffrnir

1lei

eL,

rctirinr.r din r.trrc Jo,n.niil. .o$rrur


s..rtrlidc. Aclirnxtc.i ror.rii!li!i Stiih.st. dco
nr

vrtlri: .n(si.

nrii&vir llilri
ji lrt.o.rpi !c Sr.|tr
.ste ncnrtgl.ti: cr rL,purt. d.l. lrobl,nf de
sebt ric

s. cnc

roar.. SLrn pNblcuclo, .nfe

t.onc

.ninr

l.nniisri

Dni L .Lr.!iL.le

scohR

peair copil; .1.1tr rjL.LnnlldB rolnnii .xl;nc I


U.tunii Sorieticc piri t. grijr d. :i ru ?i p..tr

r .rFnalc, pr.leur.; .icltr cfcrr.x


mr.! ci
rle No , fani h .tr.trFrci ola.
'nuitnc
+nribr Collid.ij d.lx.l.srolh,ea li1.'ianii si anc!
bunr orgnnhrc

pifi h r.drde. ntrriLtlui .oh!?ni


.ilor il, ii sfnin, (:oimrc. .elor fti ronrr;n.rc
problf,n d! ordln kon(ic ii IIn.!L r! f&,ir. Ix
sovi.ri.c,

To(i LUr.n.

,.rir n!,Lrbil.,

s,

f. r,rimii

losicir nili.ist., .1iri1.ti dc (ri:r.l r i1.!inllrj siu,


voin1. de ot.l, d.roi:n.n!11 11 i
L nr tiitrl.i, .rr

drur- rli:(irrF i, Flto \i J,'i, ! I!inu o


For. I I u,os!
irleleg.r.r ]!i lit: dc arn.r1 f1 ..iitJr]l.c.rer 1L,i
lati d. dlsndi. Tot .uos|r1,.Fig.nri lli fxli

de ;C,Lrt'r dcsiii, lJh d. fri-!!l!sL ! rlccr,


de lrl .J'e bor\! ii rroror F.ni!. I r n
ese i.ftltpr t, nu se pr1I)!,r rn rfzLtr.rr pr
b Eh. o' !o rrl L.nrt t(rle x r!
| ( :: \r

lrti

!13i sea'ni de lorte latlrile poznnc ri !.q.rive. Si


rofusl Srali! esle .ei nri isc$r n-{:iru il Loti.

fifiior (r.jors. si revolLjiomr. ! rt rornujtor

Stahr .nc !n n.m! Lontn ir.r n .rr.ri nr'


Lcnin, s.!, .ur
n, Fnj.i,,l rc
sttu, Stalin .sr. L.nin a. isri.i.
Risptrnzird orgxnizrtiilor -"i rovxr.:.ri1or llc I ir
s uat ht929 .! ocrzir imrhrir i: r ro.!e.d, Sixlir
. scris:.Consider icli.ni.jlr ri lriil. dc nilof
vo.she.i rdrcsindu-s. nrr.ili airld.l .hsei 1,u
': edret dL'r: chioll
plFii
ase'nirxicr
]!i,,.
si
nf ri ni.r1L, 1.
!i
virilr, ci e! sunt si in vii1.r g.r. sa d.! .].*ei
murcnoarc, ca!?er levol!1iei trolchr. s! re.lizirii
comuamulL! nr nfte..er irn. krrc i.id. ni.i.l
toati crptr.nilrx cr d..i vi lj n.von, ror sin
gele

neq pi.itui ar pl.ituti,r-

P.poarele U.R.S,S. iid h Siln n{uchiparei


ero$nuhi, r dragost.i penlr! Frrnr, I ran.iolis

nulli lor. , Pcrtru SialiDl P.xuu f:rri.l,, i:ri


lo:in.. nrpdroilor glollois.i Anilc S.vi.!..,
lo;i.ca ( cxfe xu sdrcbii rc c.l n,.l niitl r rdlid
d$n:n, Gcmrania Lscrri, rl ili nrilhr dcrnl!,.
Berhdnl St.rsul

V'ctoriei.

il.,tr! 5r.li! ! !.ffru !:rrie lr, iati lorinca lL'p


drcrilor Aroxr.i S.vnJie,\i ii Fl.1.i Nava]t, n,
vi.obn ]r!.!ix nipcnil$d ii
ilnca .u .irc ri
r! rrigtrrri s.I.ntrte. Eri.il.i.r {.ft1hi soricnc
tn Oricitl inlcpaftt.
cr rffln. 11( Smlir F i),Zi, .ir!r muhcno.ft
dh L,r1i,.. :joyi(i.i i sir.n5n litrrel. Rizbol
portu r\p:':rulrtri.i lliic.lc eosr liri s.rfin
nr .furci, ;rLesfuiri Arxrh Rorle .r mijlcrcclc
t.tlid nrlr11.ir. nro{le,r:. r! ila.vE,oni!.i o .r
C! nfmcl. lll Sr,,lnr rc L,r:. r [r.hr linnnhel
c.lho.r:.i lr:i.ihrnl, iprovi?1.1:inr A!n . ltotjc
si orr.l. .n :ihr.rt., l ind!$ritr (t nto ii !ri.r.
cr rr,elc h Shlnr re b!t. . nur.,i d.rcili
lhtrlc.nrln.r :.r soli.ridr.,ihLiarinlrfr,Fnlru
x perf.clionr iimrnrcni'l -^mrt.i Rolli, tlo.l
ri 'r.i d. o,!Ii:.r. r nronr.!.i, .ontibdrd
h lrogrrsul suli.1 sj ftIllrir s.r.iic.,
Cn atn.l. l!; Sr.lnr I]. bLzr, n,tcsal ropor
sovieti. i"si vrid.d r:nilc !fuilrk dc rirb.i ii
tupti prnlru ur r.r trrlnl !!reui. rl ..oroniei
'na!i.!ale i .l .llnfn s.\ictic..
Num!. h! Sulnr st snnbolLil !n.ji,, \!!rbol!l
g].d.i u.IorJri s.vi.ii(:. u rr!1li r.i l:t,ic eroicr
per!! b,.cir nilli no:rr. Prtt.
Nfmlle lli Shlin lne rLtrrtrr n, rfimile tirl
lilor si drer!or !.trr1ri :oci.liartLl!i, nr ;ninlt
pioh.riLor 9r irron.r.lof. Iduld lo, (l n'ai scrr
e*e si llc .a Lc'i., ca Shlnr, Ir1;!ti !0111,
de riri !.,!ni$ 11 nlsi h unrx:frltili pdrn]l: ,

ii al bvartrului Stalir, rir.feill r corst.uir onge


rag:, a consrutr F1 .ohstruestr vaDoxrc , u.
'! cr.e.elte
naie,
alciica, isi nsoscsre rehnt.a nou
jn hdustie si :sricultud, .onsotldu:i 3lr5rr.,
priiiei noa*re, .reeri ih don.niul niimei ; fi.r.
a drl piJdc dc cronrn i vnejle Dc .i;,rtrn. d;

lupf lnMrrlcRrzbolpennu Anlre prrh .i


rilde d. 'nun.i nlinr,l. rbncB.lL. n srr,j,.i,o,r
lutur ])ertuu
vrr..r Arnrre' soL rrirL Tnd./!l

cohunsi, edrcl de Lehnr si Shlnr, .src Ln sDiinr


sigrral paridrlu bols.!l!,..r
nrlon:i cu;i;e
'a cornnhisn.
vechei generj,e d. lllriiori !e,tr!

Popoxrele Uniunii Soviedt .ohpun in rune


ro6e linbi .5ntc.e dsspre StaliD. Ele .qti.des.
maa dr2go*e ir delotrncrful lerirhurit :l Fo
poarelo! Unrunii Sovieric. fad de m..ele tor .an
d!.:ror, dasciill, pleicn si.omrndrnrrt dc oinc.
Nrnde lui Sralin se nnbu nrdcari.Dar ari
c! ntrnele i Lerin iNoi tl !rl:; ; st,lxl
ca i pe Lern, vofbnn ft Shlnr d si a Lemn.
dl ne sn. brte gindrrlic, ri idrs viala se jnerl.
,ette de noi), sc spne tur'rnx din mifthi.le

p6prl.! tuse.
Nrnele hi Stalin .sie sin6olll !.niiii mohte
ll poliiice x societitii sovi.ri..
ToJri omcr' rer proBi!\ ytr, i!Jr! foro.r.l. d.
molnri.. ,ub,ro:Le d. tibldJtu irj lrrF de r!!rl.
lui^ShliD tpe,unJel. de r.uriiate si prc hDni
legende

rEst. ro.ocllnoyrr.i nr rrii gl.1r; ri:bo !i


Solieli.i ;i rcno,ll s.udic .r:r ('rftLs.

Atrnata

de jnr:l.pnJ

$ in.erinrl .onnuitor J U.n!n,


tuIu.l.
S.u.1..
Stalii. Victoiile .alo1.xs. rlr
,.i!. nr i$ori. Iirii ro.nr. rI n1
iser1.,, rcArli .diti 0r nrn.l. cBncrilissinn'lnl
Sralif. Slb .o..fu. {rtr hi Srrlnr, Drft,. Lo.d( irt
:; .rgxd.:ior, inr pisit rrunr lx .o.sru.lii rrr
ni.i, p.!t, , .: .tiis ad.!:fur., i.florn. r iotclo'
socifritii socialist. si ponft i j!nllicr .ele n:i b!nc
sp?rtrr1e tr]. priersnllor

rosrridin llmea

inftiei,

\il
rl:r

i:i'. ',

S-ar putea să vă placă și