Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECTAREA UhI-EI CALDARINE CU ARZATOR

Sa se efectueze calculul termic si fluido-dinamic aI rmei caldarine cuatzator cu urmatorii parametrii:

- debihrl caldurii:

- presiunea caldurii:

- temperatura aburului safurat:

- temperatura apa alimentare:

- randamentul cladirii:

- coeficientul de exces de aer:

- compozitia procentuala a combustibiiului:

t'

- carbon: ci:82,5o/o -l 87,5olo

- hidmgen: hr : 10% + l2o/o

- sulf: si : 0,4o/o + 0,650/o

- azot: tti : A,4Yo:. A,65Yo

- oxigen: o;: 0,5olo + 4,75o/o

W:

l,lo/o + l,4Yo

1. Calculul termic

A-:

3850 ke/h

P":

7.5 bari

tu.:

200

o C

Lu:

40

"C

t2

0.78oh

f

//

84.50%

h:

ll.lla/o

si:

0.50%

4.520A

0.68%

hzo: l.43Yo

 

x:

100.00%

 

f"

Prin calculul termic de proiectare a unei caldarine navale se determina dimensiunile focmului si a suprafetei vaporizatorului alstfel incat sa se realizeze o anumita productie de abur in parametrii precizati.

Calculul cantitatilor de aer de ardere si gaze de ardere

I

1.1. Puterea calorifica inferioara a combustibilului:

Qt =339.c, +1030 -ht-lag.(r, - s,)-2s.r2.hralw rngl

Qi: 40074.46 kJtkg

1.2. Volumul teoretic de eer uscat neces*r arderii:

r,.o:# [r.ru, #."r.u #+0.7.q#) L*'o rkscombf

v"o:

10.480 m3*lkg comb

1.3. Masa teoretica de aer uscat necesara arderii:

G:

"

= =+.(, uu, .

0.232

[

!2* B +*

too

(":-=^"')'l

100 loo )'"

U,g r t g comb l

Guo =

13.551 kglkg comb

1.4.

Volumul teoretic de aer umed:

f !^^ = (t + o.ootot . x).r," f*', r rtg camn)

X:

10

glkg

aer uscat continut de umiditate

V"d"o: 10.649 m3.&g comb

1.5. Volumul necesar de aer uscat necesar arderii:

Vo = d 'Y! L*'* / kg eomb)

1.6. Volumul real de aer umed necesrrr arderii:

Y,-a : d 'Y j^^ L*'* /*g comb]

1.7. Yotumul teoretic de gaze triatomice:

V":

V"*i,:

12.576 m3p1kg comb

12.778 m3*lkg comb

vio. =v!o.+v!o, yf o, =1.867 .t9.affir=) [*'" /ks combf

1.8. Volumul teoretic de gaze biatomice:

v i' : o'79 'z'o + 0'8 #

[-'" I kg comb]

1.9. Yolumul teoretic de gaze arse uscate:

V!, = Yf o, *Yi,

L*'* I fu combl

VRoro: 1.581 m3ru&g comb

,*ro :

V*o =

8.283 m3*&g comb

9.864 m351,&g comb

1.10. Yotumul teoretic a[ vaporilor de apa din gazele de ardere:

vi.o

n't'

X:

=r.244.("o'.!'''l+ 0.00161 .x .v: l*'r tkgcombl

(

1oo

)

10

Vr,roo: 1.435 m3*&g comb

1.11. Volumul teoretic de gaze umede:

V!, = V!,. +Yi=o L*'. t ur combl

1.12. Votumul real de gaze de ardere uscate:

Vr,=V!,+(a-t rr: L*'./kg comb)

V*o:

V*, =

11.299 m3*/kg comb

11.960 m3xlkg comb

l.l3.Yolumul real de gazelor de ardere:

Y*, = vf, + (a -I) r""-r [*'- , or combf

 

V*:

13.429 m3*lkg comb

1.14. Masa reala a gazelor in urma arderii:

 

M go = 1+ 1.306 Y: Vrg I kg comb)

M*:

1.137 kg/kg comb

1.15. Densitatea continutului de gaze umede:

 

p=yftgt*,rf

 

p:

0.084? kg/m35

v

'go

1.16. Compozitia procentuala a gazelor de ardere anhidre:

 

vfn, :

wt'z

22.41 - :-

12

 

f*i t xg ro*nf

vcoro:

1.578

m3rlkg eomb

.100

v.!n,

nt/t

=22.41'_+- l"i t tg ,o*bl

32

.100

:vIo' '1oo l%l

.V

Co^

rr

vso2

0

-

-

0.004

CO2: l3.lgYo

m3*/kg comh

Eu

= Yfl' .toofv,l

't/

so^

Rtr

SOz: 0.03%

_ 0.2t.(a

"'-

n.

-t\'Y,o .too [%]

v*

"r-

v !, + o.7e (")!;

V*

100 [%]

Az:

Nz:

1.17. Compozitia procentuala a gazelor de ardere umede:

,,o

CO,"*

.V =!q9]'100[%]

ga

vO SOru* - fz't00 [%]

v ga

co2 t*=

So2 u*:

3.68a/"

83-10%

l1.71Yo

0.03%

oru'

o.zt. (q_-t).r! . roo [%]

V ga

N "o^ 'v

=r f, + o.l9:(a -1). Y,o . loo [%]

ga

H 20 =vfro + 0.0016!-'

V go

x '(a -t)"rr! .100 [%]

Oz *:

328o/o

Nz *:

74.010/"

H2O"-:

x-

l0.94Yo

10

I=

I =

100.00%

100.00%

2. Calculul entalpiei gazelor de ardere cu trasarea diagramei lg - t

2.1. Entalpia gazelor de ardere:

I r,(a,t)= r| (r)+ (o - t)-r:,. (r) lW t t s)

unde:

- f* tt) - entalpia gazelor de ardere reztkate din arderea teoretic;

- Iou* (t) - entalpia excesului de aer;

t'* (t) = (c ir., . v fo, + c *, . Y i, + c X ro . v ; rr). t lxt t ttgl

Io*Q)= i*or'Vior* iruz ' V j, + i*ro't1ro LkI I kg)

unde:

unde:

- Cnoz, Crz, Cruo By-'^] - caldurile medii specifice intre 0 si t I oC ] ale gazelor

triatomice si vaporilor de apa;

I2* = c,,n 'Yoo* 't [w ttts]

Il,* = iou -Y!,* l*l t tcsl

- Cu* iHl#-k] - caldura specifica a aerului umed;

- i"* [kJl#y] - entalpia specifica a aerului umed;

3. Calculul randamentului si consumului de combustibil

3.1. Variatia coeficientului de exces de aer in lungul canalelor de gaze:

Aa: 0,02 + 0,03

As:

0.02

u*: u, * Ao,

0*=

1.22

3.2. Randamentul cazanului:

unde:

I

=10A -(q* + eu. * e^)

,l

:

- q"u -pierderea de caldura cu gazele de mdere evacuare;

- q"o - pierderea de caldura prin ardere chimic incompleta;

- q"* - pierderea de caldura prin peretii

cazanului in exterior;

g2.934%

e"u =

ech :

e*

:

n -, = 9i.r00 = I *Q*'a*^)- I n'(to'a*).100 ["/"]

I r,(u,t)= I\,Q)* (" - t) I:*(t) lt t t t sl

t", =

340 o C

Is (t- q"):

6438.193 kJ/kg

15.166%

0.900%

1.000%

- entalpia gazelor de ardere dupa ultimul schimbator de caldura

h =

20

o C

Iru Go, o*) =

36A.482 kJ&g

- entalpia gazelor de ardere la temperatura de referinta si la coeficientul de exces de aer la

evacuare;

t Uxoq

uNz

Hito

Cr*

300 L863 I.307 1.542 1.343

340

1.890 1.311 1.551 1.346

400 1.930 1.316 1.565 1.350

f* 6+oy: 5463.701 kJ&g

f*

qs+o) :

4872.460 krkg

t C"noz

C"nl

C"rzo

C" r.

1.600 1.295 1.494 t32A

20 1.640 1295 1316 1322

r00

unde:

1.700 1.295 1.050 t.325

- Qr [k&g] - puterea calorica inferioara a combustibilului;

- t"" F C] - temperatura gazelor evacrulte;

to* 1t;: 3a4J7z kJkg

Iosuft): zlt.547 wtkg

3.3. Caldura utila transmisa apei din cazan:

e,,: d $'*i;f,nr ttl

unde: - A-: d:

3850 kg/h: 1-069444 kgls

Q*: 69A.7D tJ/s

- i': inzo (t=340"C) tk ksl - entalpia aburului satmat;

i':

673 kJlkg

- io" = ires (t=20'C)ftilkgl - entalpia apei de alimentare;

iu,:

27

k#kg

3.4. Consumul de combustibil:

g = -9n-Ws trj

'l

.o.

100

4. Calculul focarului

4.1. Temperatura teoretica din focar:

r r.(t,,a)= n, Y#-+ a.IlQo)lw tt sl

unde:

- Is" (tb a) - entaipia gazelor de ardere corespunzatoare

coefieie.ntul de exces de aer;

B:

I* (tt, a):

0.021 kds

4O052.41 kJkg

temperafurii teoretice si

- Qi - puterea calorica inferioara a combustibilului;

- q"1 - pierderea procentuala de caldura prin ardere chimic incompleta;

- I0s. (t0) - entalpia aerului teoretic necesar arderii unitatii de combustibil la temperatura

mediului ambaint;

1i (r. )= C, .V:,* . h

W I ksl

f" (h): 282.186 kJtkg

unde:

- C, kJl#" K]- caldura specifica medie la p : ct a aerului

- Vo" * - volumul teoretic de aer umed;

Cu =

1.325 uv#^ x

- h f Cl - temperaturamediului ambiant;

- q f

Cl - se determina din diagrama I - t;

h:

t:

20

1875

oc

oc

4.2. Temperatura gazelor de ardere la iesirea din focar:

I r, (t,,a)- t r,0 ,,o)= ft

o, lw t wl

I* (to o) = 30605.38 kJlkg

- Is. (L a) - entalpia gazelor de ardere corespunzatoare temperaturii de iesire din focar t

si coeficienhrl de exces de aer din focar;

- qr* [%] - pierderea procentuala de caldura prin peretii focarului;

q[ =0.4's* l%]

- consider:

q' = o.4oo%

tr=

1720 o C

4.3. Cnntitatea de caldura realizata prin racirea gezului de la t6la t :

g, = B .lt * {r,,o)- t,, (t,,o)- *

r,7Vt t rl

Qr = 196.30i kJls

4.4. Cantitatea de caldura realizata prin racirea gazului de la tl la t"*:

I

e, = B-1, r,Q,,o)- t rok*,a*)-n^i{[ .o,fW t,1

L

IUV

J

Este indeplinita conditia:

Q,

= Q, + g,lW t sl

690."119 kJ/s = Q, =

l"+3,00=

698.510 kJ/s

1.13

4.5. Grosimea stratului radiant al flacarii:

V

S = 3.6.J- l*1

ar

ez = 502.20e wrc

s:

0.794 m

Se considera focarul avand forma rmui kunchi de con:

unde:

- raza mare:

- raza mica:

- generatoarea aproximativa:

- inaltimea arzatorului:

- H [m] - inaltimea focarului; - Vr t*'] - volumul focarului; Vr : Ar'H

- + frn't - zuprafata de radiafie a focarului;

R:

r=

G-

h:

H:

Vr:

Ar:

0.400 m

0.150 m

0300 m

0.17s m

0.450 m

0.1f 4

-'

0.518 ,r]

4.6. Coeficientul de atenuare a intensitatii radiatiei datorita particulelor de funingine:

' .u

Kr=0.03(r-")[,

looo l2-o.sl ?

)h,

r.tbarmf

Kr= 0.410 llbar m

unde:

- pnzo [bar] - presirmea partiala a vaporilor de apa;

- pnoz [bar] - presiunea partiala a gazelor de ardere triatomice;

4.8. Factorul de emisie a partii luminoase a flacarii:

€.f,r=L-e'

-

r

-(r, *r7 )p-"

enr: 4.46264

4.9. Factorul de emisie a partii neluminoase a flacarii:

€fz=l--e-t"

'

-

*)o'"

4.10. Factorul de emisie a flacarii:

tfl =fi'ert+(t_ o)'en, unde:

- ro - fraetiunea din volumul focarului ccupat de

partea luminoasa

erc: 0.25617

0.37590

0,58

4.11. Coelicientul de pozitie a maximului de temperatura din focar:

unde:

M:a-b'x

- coeficienti ce depind de natura combustibililor lichizi:

M= 0.498

b:

0.54

0J0

- x - amplasarea relativa a maximului de temperatrra din focar in raport cu inaltimea focarului;

unde:

x--.h,

1

H

-H [m] -inaltimeafocarului;

- hr [m] - inaltimea de amplasare a arzatorului;

H:

hr =

0.210

0.450 m

0.095 m

4.12. Coeficientul de murdarire cu mrsa refractara a focarului:

- pentru pacura:

( =

0.ss0

4.13. Coeficientul ce tine cont de schimbul de caldura dintre focar si gazele de ardere:

B: (0,6 -

1,0 )

p:

0.600

4.14.

Coeficientul de elicienta tehnica al focarului:

\l,:€'p

4.15. tr'actorul de emisie al focarului:

efl

' ,r+{-er).ry

0.3300

Er: 0-64604

4.16. Cantitatea de caldura prin racirea gazelor de la temperatura teoretica pana la

femperatura de iesire din focar:

/\

Ylcalc

_Ar.5.76.10 r .rr.t.r-tl .M.10-3

-

,tl',

l'

X(.',

-r

\z

I .-L

)

M2

4.17. Eroarea de calcul:

I =#.100

-

lo,

o,*,"1

8,

< ZV"[Y,)

Qr *6 :

198.081 kJ/s

3.AAo/n

Concluzie: Deoarece eronrea este mai mica decat 37o, calculul este corect.

5. Calculul vaporizatorului

5.1. Catdura schimbata prin convectie:

Qt= 502.209 kJls

5.2. Suprafata de schimb de caldura:

g = *22

-- l*'1

"

K.AT.

,

Adopt:

unde:

- K tW#Kl - coeficient global de tansfer termie;

- AT- - diferenta medie logaritmica de temperatura;

A:

8.881

A:

9.000

m

m

2

2

5.3. Diferenta medie logaritmica de temperatura- Curgerea lluidului in echicurent:

AT*r, : ts- tn

AT-6=t*-t6

aT, = ar*-;Ar* [r]

1r,. ^"*

Afl.in

1700 o K

320 oK

aT*= 826.316 "K

5.4. Coeficientul global de transfer de ealdura:

K

lr^-r

--reat

=_ff

1

_+-

1

ar

a2

|

lm, K)

Kour: 68.43533 WmzK

unde:

- a1 ;Wm2f] - coeficient de transfer termic de la gazeTe de ardere Ia peretii tevilor;

- uz IW/m'?K] - coeficient de hansfer termic de la peretii tevilor la fluidul rece;

La suprafata de schimb de caldura realizata din tevi prin interiorul carora circuia emulsie

11

_ <<_

qa,

apa abw, rezistenta termiea de ia perete la fluidul rece se neglijeaza-

5.5. Coelicientul de transfer termic de la gazele de ardere la peretele metalic:

f'

&t=6'(o"*a,)fu t*'rf

a 1= 68.43533 WmzK

unde:

- a " [W/m2K] - coeficient de trausfer prin convectie dela gaze la tevi;

- c , [Wm2K] - coeficient de kansfer prin tadiatie de la gaze la tevi;

0.9

5.6. Coelicient de transfer termic prin convectie de la gazele de ardere la peretii tevi de la

curgera longitudinala;

unde:

- X [W/mK] - coeficient de conductie terrnica a gazelor;

- W [m/s] - viteza medie a gazelor de ardere;

W: l0+ 18m1s

Vf :

11.000 m/s

- v 1m2ls1 - vaseozitatea cinematiea a gazelor;

- d *r [m] - diametru echivalent;

- Pr - criteriul lui Praudtl pentu gaze;

- ct, cd, c" - coeficienti de corectie ce depind de temperatura fluidului, de forma canalului,

de lungimea relativa.

La curgerea longitudinala:

unde:

d,,

-(:

d*o:4's 7*l

u

- S [*1 - aria sectiunii libere;

- u [m] - perimetrul spalat de gaze;

= 0.23 ^

(*'

(

In functie de t*

1*rlo*.p.0.0. c,'9,'c, fu t*rx)

u

)

d*,

se citesc din tabele v, I, Pr, c,, c6, c*

,

="-'* l"K)

,,2

Yr" = B'v:,lm' /sl

d""5: 0-856 m

s:

u -

G.:

L:

V*:

0.575

2.688

2

m

m

73.643 Wm2K

690.00 o K

0.235 m'/s

{

unde:

- VE" tm3Jkg] - debitul gazelor de ardere in fascicol ;

- B tkC/sl - Consumul de eombustibil;

-

v0*u [m3Nlkg] - Volumul teoretic de gaze umede:

,,=#-V*cl

unde:

- o- [om C] - temperatura medie redusa;

), =r.163.(o.otge+t +a.7261-r]. +0.00149 -Dl)@ t*xl

 

0.690 "mC

r:

1.213 Wl#r

(o.nz + 0.7 43 . u * + t.na . u) - 0.404 . u) + o.lsz . uflt

104

l*'ttl

p, = (o.e+ + 0.56 ,.,;-(o.st

)

?r-

-101

"(/

lil

cu= r

)

*=

- d [m] - diametrul tevii

 

v:

0.001056 m2is

Pr:

4.1998

ct =

f .000

ca:

1.000

0'762

c.:

0.652

d:

0.032 m

5.7. Coeficient de transfer termic prin radiatie de la gazele de ardere [a peretele tevii:

u,=cy.tf-Golwt*'rl

Gr:

2.3s67 wl#r

cy:

0.95

unde:

- e I - gradul de negreala al gazelor de ardere;

tr:

0.952

uo= f|*t,)fu t*'x)

Go:

2.65 Wm2K

5.8. Numarul de tevi:

x = !

A'.

huuil

N:

114.044

tevi:>N =

115.00 tevi

unde:

-d -diametrultevii [m]

d:

0.032

m

-1-lungimeatevii [m]

t- t-

0.785

m

A'= ttr.d-ll*'7

A':

0.078917 m2

6, Calculul fluido-dinamic

6.1. Calculul hidrodinamic

6.1.1. Caderea de presiune datorata rezistentei de frecare:

1, +.Y! o.ftv t*'l

AP,

Itd.2

=

APs= 12.637

unde:

d, tml - diametrul interior al tevii;

- w- [m/s] - viteza medie;

- p* [kg/m]J - densitatea media a fluidului;

- Re - criteriul lui Reynolds;

Re =w 'dnh

d r:

W-:

P-:

0.02

3

0.6

Re: 2431.584

-Xa-coeficientulde&ecare; u

I.r =

0.316 Xr:0'119248

r/Re

N/#

m

m/s

kclrr.f

6.1.2. Caderea de presiune datorata rezistentelor locale:

LPr" =

r.

W2

.'l-.

2.

r

p^ lu t *'f

-r

uude:

- (1* - coeficient de rezistenta locala;

APlo: 36.300 N/#

?_

Ltrc-

r

6.1.3. Caderea de presiune datorata aceelerarii fluidului:

APu*= 0.000 N/m

6.1.4. Caderea de presiune datorata diferentei de nivel:

AP"u = g.H . p* LW t*'l

AP.n: 3.532 N/m2

unde:

-H[m]-inaitimeaportiuniiconsiderate;

H:

0.6

m

-

g [m1s'] - acceleratia gravitationala;

g:

9.g10 m/s2

6.2.

Calculul gazo-dinamic:

 

6.2.1.

Caderea de presiune datorata rezibtentelor de frecare:

 

lbari)

Ah:

15.025 bari

- T" [o K] - temperatura medie a gazelor pe portirmea considerata;

- Tp [" K] - temperatura medie a peretilor spalati de gaze pe portiunea aleasa;

r. -"

!-'*^ l" xl

To =7"+ lr I r]

T":

1030

o K

Tp:

1090

o K

fi

'!-

d

:t! G

'oB

6

t'

',&mlr

"tr $\*

f.'l

.*

OO \O

c.I

c.)

'.:(E6,F

'r. " iHi+4Jl*

::.t?-:; 'i.j;l

\i'i a:

r'

Et

EI

!

6ti

i

 

.

\,3

3".

i"* "i

'\

\i-

c.l

{9

!

{i

A

rq

f'l

f.)

tD

f

r,)

<

\ a \

.'\

>. \ \. \

oo

et6taita{61

\o

r+

e\l

o

i {

1

h

\ 't

***#'; & \o

1.

q

h \ \

\

f\I

*{

\

{ \

13

\. \.

.\',

0a

\o

4*

\ \ \

{-

{l

\. \ \.

_a,

N

1r

;!.

001 z

0t)0u

,

{rlftir

0081

r)oti

00sl

00tt

outr

00zt

00i 1

(Irl0I

00t

UU(

00I

Ilniversitatea Ivlaritid Coushnla

Facultatea de Elwtromecanici

,'

Generatoare de Abur si Turbine cu Abur si Gaze

.

PROIECT

PROIECTAREA U TEI CALI}ARIT\IE CtI ARZATOR

r-

-:

T-- .

PROFESOR:

UOCAT{ETE PAI}L

Cou$etl2{l3 - 2014

&lT-{nn

SORIN C-I-T\I

IER AN: IV

\,