Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE TRANSPORT

Nr.

Intre:
S.C. Double T Turism Transport S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 2, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/4435/91, cod fiscal RO 325061, avand cont bancar deschis la Banca
Romaneasca SMB-ROL-RO10 BRMA 0700 0410 5550 0000 Lei, BCR Sucursala Lipscani-ROLRO44RNCB0090000541460001 Lei, reprezentata prin Catalin Panaitescu Basgan in calitate de Director
General , numit TRANSPORTATOR
si
S.C.

S.R.L. cu sediul in

nr.

, cod fiscal RO

sucursala

, Str.

nr , inregistrata la Registrul Comertului sub

, avand cont bancar


tel./fax:

reprezentata legal prin

deschis la
in calitatate de

Director General , numita ORGANIZATOR DE CALATORII(BENEFICIAR).

A. OBIECTUL CONTRACTULUI
Punerea la dispozitie de catre transportator organizatorului de calatorii a unui autocar marca
cu
de locuri , cu echipaj format din conducator/i auto in vederea efectuarii traseului
in limita a
Km in perioada
.
B. OBLIGATIILE PARTILOR
TRANSPORTATORUL
1. Raspunde de efectuarea in bune conditii a serviciilor de transport in conformitate cu prevederile
legale si conditiile generale de punere la dispozitie a serviciilor de transport .
2. Asigura mijlocul de transport solicitat conform comenzii beneficiarului parte integranta a prezentului
contract (anexa 1).
ORGANIZATORUL CALATORIEI
1. Raspunde de pagubele produse mijlocului de transport de catre turisti.
2. Este obligat sa se conformeze legilor tarilor prin care calatoreste, cu privire la documentele de
intrare si de iesire, normelor vamale, fiscale sau administrative privitor la persoane si bagaje si sa
informeze si ceilalti turisti.
Transportatorul nu-si asuma responsabilitatea consecintelor in cazul in care calatorul nu se
conformeaza acestor prevederi.
3. Efectueaza plata serviciilor de transport catre societate.

4.Intocmeste comanda care trebuie sa cuprinda obligatoriu data, locul si ora plecarii, traseul care
urmeaza sa se efectueze si lista pasagerilor.
5.Transmite comanda cu cel putin 24 de ore inaintea inceperii calatoriei.
6. Datoreaza penalizari de 1 %/zi intarziere la neefectuarea platilor contractului la termenele
convenite.
7. Penalizarile nu pot depasi valoarea debitului.
8.Asigura cazarea si masa echipajului daca este cazul.
C. REZILIEREA CONTRACTULUI
1. Fiecare parte poate rezilia contractul fara nici o despagubire pentru cealalta parte atunci cand aceasta
este instiintata cu 20 zile inaintea plecarii.
2. Daca termenul de la punctul 1 nu este respectat partea care anuleaza contractul are obligatia sa
plateasca 30% din pretul convenit daca contractul este reziliat cel tirziu cu 7 zile inainte si 50% din
pretul convenit daca contractul este reziliat cel tarziu o zi inaintea plecarii.
D . PRET SI MODALITATI DE PLATA
1.Pretul convenit pentru prezentul contract este de

( TVA inclus) pentru un numar de

Km. si va fi achitat integral pana la data de


2.Kilometri suplimentari se vor calcula la

LEI /km si vor fi facturati dupa terminarea calatoriei.

3. Prelungirea duratei calatoriei se va tarifa cu suma de ...........lei/zi sau ........lei/ora , suma urmind a fi
facturata dapa terminarea calatoriei.
4.Sumele rezultate din depasirea numarului de km sau ca urmare a prelungirii duratei seviciilor se vor
achita in termen de 3 zile de la data primirii facturii de catre organizatorul calatoriei.
E. LITIGII
1. Rezolvarea neintelegerilor generate de prezentul contract se va faca pe cale amiabila sau in caz
contrar de catre instanta din circumscriptia teritoriala a Municipiului Bucuresti.

Intocmit in doua exemplare, unul pentru societate si unul pentru organizator la Bucuresti astazi

TRANSPORTATOR
Double T Turism Transport SRL

BENEFICIAR