Sunteți pe pagina 1din 501

GABRIEL STREMPEL

CATALOGUL
MANUSCRISELOR
ROMANESTI
B.A.R. 1601-3100

**

EDITURA STIINTIFICA $1 ENCICLOPEDICA


Bucure$ti, 1983

www.dacoromanica.ro

CATALOGUL
MANUSCRISELOR
ROMANESTI

www.dacoromanica.ro

Coperta si supracoperta:
GHEORGHE MOTORA

www.dacoromanica.ro

PREFATA

Cu aparitia volumului al doilea din Catalog, aproape jurnatate din


fondul de manuscrise al Academiei Isi dezvaluie secretele. Elaborarea
acestui torn a fost o Indeletnicire aspra, cu mult mai aspra decit o preva-

zusem, si numai promisiunea facuta Editurii ne-a determinat sa nu


abandonam de la rasfoirea primelor cote. Intr-adevar, nici unul dintre
manuscrise nu mai facuse obiectul unei descrieri, cum se prezentase
situalia pentru primul volum. CIt priveste miscelaneele, parca o mina
vrajmasa le-a adunat pe cele mai complicate tocmai in lotul acesta, ce

se cerea cercetat. Reflexiile sint facute, evident, cu sentimentul de usurare la care te indrepateste lucrul finit.
Daca este sa observarn citeva lucruri cu privire la cele 1500 manuscrise care fac obiectul descrierilor de fata, atunci putem mentiona, din
capul locului, ca Intreaga grupare a fost supusa operatiunii de curalire
de materialele heteroclite, Inca pe la inceputul decemului sase. Acest
volum nu cuprinde, asadar, nici tomuri de corespondentA si nici mii de
documente istorice legate, adesea, arbitrar, cum Intilnim In rindul cotelor 1-1600. Staruie Insa amestecul de chirilicale i manuscrise moderne,
pe care n-am avut cum 11 corija, de vreme ce fondul a fost constituit
pe masura intrarii manuscriselor vechi sau noi In patrimoniul
Bibliotecii.

Sub raportul valorii istorice, literare si codicologice, acest volum 11


depaseste pe cel dintii. Acolo am avut concentrate, Intr-adevar, cele mai
vechi texte in limba romang: Psaltirea Scheiand, Codicele V oronetean,
Psaltirea Voroneteand, Codex Sturdzanus, ca si majoritatea cronicilor
care i-au slujit lui Kogalniceanu la editarea Letopisetelor dar din manuscrisele clasicilor, cu exceptia lui Balcescu, Alecsandri si poetii Vacaresti,
prea putine pot fi intilnite.

In acest volum sint incluse citeva fonduri masive de manuscrise


vechi, Indreptate spre Academie mai ales de Odobescu si Iorga, cei care
au observat la vreme distrugerea lor si care au inteles ca, fard o mare

biblioteca, studiile de limba si istorie ale unei natii nu pot progresa.


www.dacoromanica.ro

Prefatii.

Asa sint descrise manuscrise care au apaginut Caldarusanilor, Cernicai,


Bistritei Oltene, Manastirii Surpatele, Manastirii Ghighiu, Manastirii
Cimpulung, DalhauOlor, de linga Rimnicul Sarat, precum si unor vechi

asezminte de cultura monahala din Moldova, cum sint Nearrgul,

Slatina, Risca, Bisericanii. Nu continutul acestor manuscrise interesa,


ci lexicul lor, care atesta evolutia si unitatea limbii romane, de-a lungul
secolelor, din Maramures si pina in Dobrogea.
De aceeasi provenienta pot fi socotite si marile donatii f acute
Academiei de Iosif Naniescu, mitropolitul Moldovei, de Dionisie Romano,
episcopul de Buzau, precum si cele din dulapurile lui Ghenadie Enaceanu
sau ale Seminarului Central din Bucuresti.
Odobescu mai ales, dar nu numai el, adunase la Muzeul de Antichital,i
citeva sute de volume de veche literatura romneasca pe care o hotarire

superioara a epocii le-a indrumat, pe la inceputul veacului, tot spre


Biblioteca Academiei. Cea mai mare parte a acelui fond este de asemenea
inclus In acest al doilea volum din Catalogul manuscriselor ronzdnesti.
Dintre volumele foarte valoroase sub raport lingvistic si artislic,

cloud manuscrise necesita o subliniere special: Psaltirea Hurmuzachi


(nr. 3077), text rotacizant din prima jumatate a veacului XVI, traducere
directa in romaneste, si Slujebnicul, splendid ilustrat al mitropolitului
tefan al Tarii Romanesti de la mijlocul secolului XVII (cota 1790).
Intimplarea face ca intre cotele 1601-3100 sa inregistram un fond
de manuscrise literare moderne si contemporane, de o exceplionala
valoare pentru istoria culturii nationale.
Sint cuprinse si descrise manuscrisele lui I.Budai-Deleanu, Tiganiada,

in primul rind, in amindoua versiunile, precum si masivele tomuri consacrate lexiconului german-roman si roman-german, ca si studiilor de
gramatica. Glosarele lui George Seulescu (ms. 1640-1648) tot in acest
volum isi gasesc prezentarea. Contemporanii lor: Iordache Golescu,
Ianache Vacarescu (cu interesanta Istorie a preaputernicilor imparati
otomani), Eufrosin Poteca, Costache Conachi, Alecu Beldiman, Anton

Pann se ataseaza cu scrieri reprezentative celor enuntate in volumul


precedent.

Un sentiment aparte 11 va incerca cercetatorul rasfoind cele cloud


tomuri de matematici si trigonometrie ramase de la marele iubitor de
neam care a fost Gheorghe Lazar (ms. 2787----2788).

Printr-o fericitti coincidenta, tot in acest torn sint descrise piesele


pastrate la Academie, care au slujit celor doi promotori ai miscarii teatrale rornanesti din Romania: Matei Millo si Costache Caragiali. Sint
peste 20 de volume masive ce poarta pecetea greutatilor indescriptibile
pe care le-au avut de infruntat aceste nernuritoare personaliati, pentru

trezirea constiintei romanesti, In lupta cu teatrul in limba straina.


www.dacoromanica.ro

Prefati

In sfirsit, Ca sA nu lungim aceastA trecere in revistA (indicele general


va subhnia mai bine decit am face-o noi prezenta marilor slujitori ai seri-

sului romAnesc), vom aminti doar includerea aici a unor manuscrise

Alecsandri,

Caragiale,

Creangg,

Girleanu,

Sadoveanu,

Rebreanu,

Goga, Pillat, Blaga, Arghezi, dar i aproape In intregime opera lui


Ion Ghica (ms. 2811-2825, 2940), aceea a lui G. Cobuc (traducerile
din Vergiliu, Homer, Dante mss. 2921-2934), ca i strAdaniile lui Spiru
Haret pentru o legislatie s'angtoasti a InvtAmIntului (nr. 1669-1672,
3080 3088).
Am lgsat la urmg fondul de manuscrise eminesciene (2254-2292,
2306-2308), depus la Academie de Titu Maiorescu la 25 ianuarie 1902.
Acest singur grup depase0e cu mult valoarea patrimonialg a tuturor
manuscriselor prezentate in primul tom. Din biblioteca poetului au rArnas
i

citeva manuscrise de literaturg veche, pe care criticul Junimii le-a

depus tot la Academie, cu aceeasi pietate cu care a depus i manuscrisele


originale. Volumul de fat le cuprinde pe cele mai multe dintre ele. Se
-tie cit de vaste erau cunotintele lui Eminescu despre cultura noastr
medievalg. Puritatea limbii sale izvorgste, cum o spune un alt moldovean,
din lectura vechilor cazanii.

In prefata primului volum, motivind (dacg mai era nevoie) necesitatea cataloagelor de manuscrise, aminteam de grija Statului nostru
pentru tot ceea ce este valoare de patrimoniu, de legislatia care reglementeazg evidenta lor, de necesitatea repertorizArii intr-un corpus a
intregii culturi scrise, rAmasil de la strAmo0.

Amintim cg problema conservrii acestor colectii 0 a transmiterii


lor posteritAii este i ea cuprinsa in optica respectivilor lepuitori. 5i
cum poate fi adus mai bine la cuno0inta cercetgtorilor continutul unui
manuscris, ferindu-1, in acelasi timp, de distrugere, printr-o irationald
rgsfoire, decit incluzindu-1 intr-un catalog elaborat cu atentie ?I A fost
dificil pentru noi s retinem in descriere toate insemnarile cu caracter
istoric sau cultural, toate calamittitile abtitute asupra pamintului romgnese, pe care cronicile nu le transmit, foarte adesea, dar pe care grgmticii

si cititorii din vechime le consemneaz. Am facut-o tocmai pentru a


furniza cercetatorului intregul material inedit 0 a scoate originalele din
circuitul banalei consultAri de ruting.
Nu ne-am abAtut, ca metodg de lucru, de la primul tom. i nici

nu ne este ingAduit sA o facem. Niscaiva greseli ce vom fi comis, nu cu


bung stiintg, ci din ignorantg, le vom indrepta in viitor.
Multumim Editurii *tiintifice i Enciclopedice pentru cg a inteles,
ca nimeni, utilitatea acestui gen de lucrAri.
Gabriel *trempel

www.dacoromanica.ro

BIBLIOGRAFIE
ANALITICA

www.dacoromanica.ro

1601

Sec. XVIII (sfirsit); 43 f.; 23,5x 16,5 cm.


<Miscelaneu>.

1.f. 2-18v: Istoria lui Priiam impdrat al ceulti<i> Troadei.


Text cu lipsuri la sfirsit.
2. F. 19": Buchile.
3. F. 20-41': Istoria lui Stinder<sie> preinteleptul.
Insetundri: F.1: Istorie aceasta iaste a dumisale badiului Vasile i cini a lua-o
sd nu fii ertat, cdci au scris-o cu atite sudori. i pentru aceia am Mcut acel
giurdmint. Petrac le Jora".
F.42: Aceast carte iaste a dumisale badiului Vasile, ci sd afld la dumnealui
postelnicul Gherachi. Si cini a vre a faci ispita a lua, sd-i fii de mari
fiind drept lucrul dumisali Vasile".
F.42": Fragment scurt de povestire, daLat 1797, ianuaie 2.
F. 1": 1797, de cind am venit la Tarigrad".
Textul cu cerneald neagra. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu.
Ddruit Academiei Romdne in anul 1894.
1602 Sec. X\ III (sfirsit); 122 f. +1. 99 bis; numerotatie veche cu cifre chirilice;
123 (f. 1 122) ; 23 x 16,5 cm.
1
F.1: Dintru ale lui Callist Catafighiotul < Mediu:4a religioase In 92 de capete>.
Textul cu cerneald neagra. Titlul, cifrele i initialele sint scrise cu rosu.
Frontispiciu in penita la 1.1. Legatura originald in piele. A apartinut Mandstirii
Caldarusani, apoi a Mcut parte din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif
Naniescu. Ddruit Academiei Rornne in anti! 1894.
1603 1816 (f. 31); 31 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 2-61 (f. 2-31"); 25,5x
21 cm.
<Fr. Regnard, Tragodia lui Sapor >. Din pies lipseste prologul.

insemndri: F. 31v: Sfirsit 1816, iunie 20. Vasile Manoli serdar. Prescrisd in
vreme ce luau doftorii, patimind de pieptu (si trinzi), ca i bietul Sapor".

Textul cu cerneald radcinie. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu.


Ddruit Academiei Romne in anul 1894.
1604 Sec. XIX (inceput).; 74 f.; 22 x 18 cm.
< Miscelaneu teologic >.

1. F. 2-11: Tropariul 37 din a trea pesnd a marelui canon, carele canon s-au
tilcuit de arhiepiscopul Miralichiei loan din ostrovul Lindo, < Pentru Melhisedec >, istorie ui tilcuire foarte frumoasd ci minunatd.
2. F .11-32: 1 ntrebari i rdspunsuri oarecare bogoslovesti ale sfintului Athanasie,

talmdcite din limbaellineascd Mint a doao domnie awe a prealuminatului nostru

domn Io Alexandru Constantin Muruz voevod, din poronca preaosfinlitului

www.dacoromanica.ro

B.A.R , 1601-3100

12

arhiepiscop si mitropolit a toatd Moldavie chiriu, chiriu Veniamin, cu a cdruia


blagoslovenie i cheltuiald s-au datsi in ttpariu, spre folosul cel de obste, in tipografia

sfintei Mitropolii in Esi, la anul de la Hristos 1803, de Gherasim ierodiiacon


tipograf.

Cf. Bibl. rom. veche, II, p. 444, nr. 657.


F. 32"-33" albe.
3. F.34-74": ( Anastasie, patriarhul Antiochiei, Intrebdri i rcIspunsuri dogmatice ). Din cele 54 intrebdri formulate intre f. 34-37v, nu se raspunde decit
la 22, ultima rminind neterminatd.
Textul cu cerneald neagrd. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu.
Ddruit Academiei Romne in anti 1894.
1605 1829 (f. 72v); 76 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-144 (f. I 72v) ;
24 x 18 cm.< Miscelaneu ).

1. F. 1-72v: < Hesiod, Scrteri).


F. 1-7: V iaut lui Esiod scoasd din Dialogul II a lui Lilie Ghirald pentru
istoria poetilor.

F. 7"-8: Argument au coprindere pe scurt pentru Operile i Zilele lui Esiod


Ascreul.

F. 9-42: A lui Esiod Ascreu, Operile i Zilele.


F. 42"-53: Al lui Esiod Ascreu, Pavdza lui Erculie.

F. 53v-72v: Al lui Esiod Ascreu, Gheneralia dumnezeilor.


Cf. Cdtlina Velculescu, Hesiod in romdneste la inceputul secolului al XI X-lea,
in Revista de istorie i teorie ltterard, t. XXIII (1974), nr. 2, p. 317-321.

2. F. 73-76 Insemnare despre lunile romanilor, a grecilor si a eghiptenilor,


introduse de autorul S'cotu, cel din Sotietatea lui Isus. < Cronologie>.

Insemnri: F. 72v: Sfirsitul Gheneratiei dumnezeilor si a cartilor lui Esiod.


Bucuresti, die 29 octobris 1829".

Textul cu cerneald rddcinie. Din biM. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu.


Ddruit Academiei Romne in anul 1894.

1606 1838 (f.39"); 57 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-113 (f. 1-57); 23X
18 cm.

< Curs de retoricd predat la Seminarul de la Socola in anii 1838P389 ).


Insemnri: F. 1 liminard: Retoricd. Gheorghe Vrabie. 1 dechemvrie 1838,
Socola."

F. 57: Socola, 1839, ianuarie 12. Gheorghe Vrabie".


Textul cu cerneald neagrd. Din biM. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu.
Ddruit Academiei Romdne in anul 1894.
1607 Sec. XIX (mijloc) ; 62 f.; 12,5x 18 cm.
< Miscelaneu>.
1.F. 1 62 : < Dictionar de plante medicinale i calitdfile kr curative ).

2. F. 62': < Retete medicale >.


Textul cu cerneald rdcidcinie i neagra. Din biM. mitropolitului Moldovei
losif Naniescu. Ddruit Academiei Romne in anul 1894.
1608 1792 (f.1); 102 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu omisiuni: 1-109
(f. 1-102) ; 23,5 x 16,5 cm.
F. 1: Piiatra srnintelii, adectl ardtare a inceputului si a pricinii despcIrtirii a
celor doao biserici a rdsdritului si a apusulut, cu cle cinci deosebiri neintocmite,
alctuit adecd i izvoditli de Ilie Miniat, cel ce au fost oarecind preaiubitoriu

de Dumnezeu, episcop al Chernichtei si al .calavrttenilor celor din .Peloponis


al Chefaliniei, card acum intaiu s-au tlmdca rumdndste intru anii de la Hristos
1792 i s-au prescris de a doa oard de pre izvod de mult pdcdtosul monah Theofan

Cdzutul, Iii sfinta Meindstire Seoul.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

13

Cf. G. Strempel, Copisti de manuscrise romdnesti pind la 1800, vol. I, Bucuresti,

1959, p. 250-251.
Insemn&ri: F. 102v: S-au tlmacit intru anul 1792 de la Hristos in sfinta
Mnstire Neamtul, din limba greceasca, spre folosul cel de obste al neamului
rumanesc si spre mintuirea sufletului mieu cel plin de multe si mari pacate si

patimi". F. 2-4: Aceastd carte iaste a obstimii staretului Paisie si cine o

va dezlipi din sobor va fi supt neertat canon, pina o va intoarce iar in sobor".
Textul en cerneala neagra. Titlurile si initAalele sint scrise cu rosu. Legatura
original& in carton si piele. Fost al Mndstirii Neamt, apoi al mitropolitului
Moldovei Iosif Naniescu. Daruit Academiei Rom&ne in anul 1894.
1609 1816 (f. 1') ; 87 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-154 (f. 2-77"); 22,5X
16,5 cm.
< Miscelaneu>.
1. F. 1: < Scurt fragment de cronicd privitoare la Skander beg >.

2. F. 117-77v : Pravoslavnicti invdfdturd, adicd crestiniascd bogoslovie in scurt,


spre inddletnicirea indllimii sale marelui domnu f 1 di sines stdpinitor, clironom
tuturor peirlilor rusdsti, a lui Pavel Petrovici, alcdtuitet di cdtrd a Endlymii sale
dascdl, care atunce era ieromonah si dupd aceia au fost arhimandrit Mndstirii
Sfintii Troiti, iar acum vrednic di laudd mitropolit la Mosca, Platon bogoslovul,
tilcuitd din limba franluzascd fi tiptiritd cu cheltuiala fi sirguinta lui Polizoi

Lambanitioki fi afierositd di dinsul preosfingtului mttropolit al Filadelfiii,


chirie chir Sofronie Cutuvali. 1782. <=.- Platon, mitropolitul Moscovei, IncaIdturi teologice ).

F. 78-81: albe.

3. 82-87'1 < Vocabular francezo-grecesc alcdtuit de Scarlat Constantinidis In


anul 1807 >. Titlul: Carte cuprinzind cuvinte En limba francezd f i greacd este
scris in greceste si este redat la f. 87".
Insemnari: F. V: Am inceput a tdlmci mai jos iscAlitul la 1816, noemvrie
8. Sandulachi Miclescu".
F. 77" : Am sfirsit de scris la let 1817, martie 27, in saptamina luminat, marti
dupd invierea Domnului nostru Iisus Hristos. Sandulachi Miclescu".
Textul cu cerneala neagra. Frontispiciu in penit6 la f. 86v.
Din bibl. mitropolitului Calinic Miclescu, ale crui parafe in tus sint aplicate
la f. 1 si 2, apoi din aceea a mitropolitului Iosif Naniescu. Ddruit Academiei
Romne in anul 1894.
1610 Sec. XVIII (sfirit); 127 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu repetri:
1-124 (f. 1-127) ; 22 x 15,5 cm.
< Grigore Sinaitul, Scrieri monahale>.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile si initialele sint scrise cu rosu. Legatura
artistica in scoarte de lemn si piele. Fost al ManAstirii Caldarusani, apoi al
mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Ddruit Academiei Romne in anul
1894.
1611 1764 (f. 232) ; 232 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice 1-231 (f. 2-232) ;

21 x 16,5 cm.

< Mefan Iavorschi, Piatra credintii>. La f. 232' se afld un fragment din Descoperirea celor 12 V ineri, scris de an& mind.

Insemnari: F. 232: Finis coronat opus. Sfirsitul incoroneaz lucru. Marire


lui Dumnezeu, Celui ce ni-au ajutat dup inceput de am ajuns si sfirsitul.
loann Duma cintret. 1764, dechemvrie 6." Cf. G. *trempel, Coptsti..., p.60.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele si trimiterile marginale sint
scrse cu rosu. Frontispiciu colorat la f.2. Vinietk la f. 232. Initiale ornate la
1. 240", 58" s.a. Legatura artistic& in piele de la finele sec. trecut. Din bibl
mitropolitului Moldovei losif Naniescu. Ddruit Academiei Romne in anu11894

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

14

+ f. 103 si 104 bis; 21x 16 cm.


< Catastihul lui Misail, catihetul i duhovnicul Mitropoliei Tdrii Romdnesti,
cuprinzind miscarea zilnicd, pe luni f i ani, a celor care au trecut la ortodoxisrn,
a sfinfirilor de preoli, diaconi f i cetett, a unora din cei tunsi intru monahism>.
In afara acestor liste, ms. mai cuprimle formulare de certificate de build pregAtire morald Ii catihetick dispozitii care catihet pentru a verifica pregAtirea
unor preoti, formulare de jurdmint pentru cei ce nrmau sa fie hirotonisiti.
Mai subliniem: Elemente de cronologie populard (f. 5-6); Scurte fragmente
din Psaltire i Apocalipsul Sfintului loan Evanghelistul cu comentarii (1% 39

1612 Sec. XVIII (1780-1790); 149 f.

gospochrtresti (f. 89, 144, 147v) ; Pomelnice (f. 9 7r_v,


104r-v);Ostroavele de pre lingd Sfetagora (f. 101);
Insemndri de geografie biblicd (f. 101v); Numdrul participanfilor la conciliile
ecumenice (f. 103); Insemndri rneteorologice i istorice (f. 127). Cf. Ilie Corfus,
42v) ; Refete medicale

Thsemndri de demult. Iasi, 1975, p. 285. Numeroase file sint albe.


insemnri: F.2r-v, 4, 146, 147, 148, 149r-v, coperta I si a II-a interioara:
Insemndri de bani si altele in lb. sirbd ale lui Dimitrie Mihailovici, protodiacon al patriarhiei de la Carlovdt, care a cumpdrat catastihul la Viena, In

anul 1738.
Textele cu cerneald neagra i rddcinie. Legatura originala in carton si piele.

Din bibl. Seminarului central din Bucuresti.


Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice,
la 28 mai 1901.
1613 Sec. XIX (inceput); 85 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-170 (f. 1-85v);
22,5 x 16,5 cm.
Method nou de a invdfa gheografia cu lesnire, fcicut cu intrebare i cu rdspundere.
Textul cu cerneald neagrd. Din bibl. Seminarului central din Bucuresti.

Ddruit Academiei Romdne de Ministerul Cultelor i Instrudiunii Publice,


la 28 mai 1901.
1614 Sec. XIX (inceput); 202 f.; paginatie veche cu cifre chirilice cu greseli pi
numerotatie veche cu cifre arabe, diverse; 23,5 x 18 cm.
< Miscelaneu de teologie polemicd >.

1.F. 1-109: < Pentru purcederea Sfintului Duh>. Lipseste Inceputul.


2. F. 110-113: Adclogire pentru numile catholii si unit.
3. F. 114-132: A preainfeleptului Entre ieromonahi Macarie Macri, Ultra'
latini, cum cd a zice c Duhul Sfint set purcide si din Fiiul nici iaste de nevoe,
ci scornire in credinfa cea pravoslavnicd.
4. F. 133-168": Al lui Nichita Ritorul Seidu, carele au fost in anii lui Alexie
imparatul Comnino, intru a cdruia crime ii latinii au venit En Constantinopoli,
avind cu dinii episcopi, intre carii era unul si al Mediolantlor, carele era vestit
intru putirea cuvintelor, Cuvint alctuit cdird romani f i doao acistea dovedind
cum cd mai vridnice de cucernicie f i mai cinstite slut cule noao decit cele vechi
si cum cd numai din Tatdl, iar nu f i din Fiiul, precum zic ei, sd purcide Sfintul
Duh. i s-au scris cuvintul acesta in Constantinupolu, cind au fost acolo numitul
episcop latin, la anul 6601 < = 1093).

5. F. 169-202: Al lui Nicolae preasfinfitului episcop al Methonii, Cuant

pentru azime.
Textul, cu cerneald neagrd, pe caiete de diferite mdrimi. Din bibl. Seminarului

central din Bucuresti. Ddruit Academiei Romdne de Ministerul Cultelor


Instrudiunii Publice, la 28 mai 1901.
1615

pi

Sec. XVIII (sfirsit); 101 f.; paginatie veche cu cifre arabe diversd; 24x
16,5 cm.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor rominelti

15

F. 1: Bucoavnd sau Buchrnitd, adecd ccirtulie ce privfte nu numai spre Inv&


fdtura copiilor, ci fi a celor mari, de pre slovenie acum scoasd i tipdritd intru
Int tia domniia prealuminatului domnului nostru lo Mihail Suful voevod, cu

blagosloveniia preasfinfiii sale chir Grigorie, mitropolit al Ungrovlahtei, cu


cheltuiala preasfintii sale chir Filaret, episcop al sfintei Eptscopii Rtmnwulut,
intru aceastaf arhiereascd tiparnitd, la anul de la Hristos < loc gol >, tuna < loc
gol>. De cutare tipdritd. Bibliografia romdneascd veche nu lnregistreaza nici o
Bucoavnd tiparita la Rimnic in prima domnie a lui Mihail Sutu.
Textul cu cerneala rdddcinie. Din bibl. Seminarului central din Bucuresti.
Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice,
la 28 mai 1901.
1616 1754 (f. 146); 147 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu repetdri: 1-145
(f. 1-146); 20,5 x 13,5 cm.
F. 1: < Constantin Diichiti>, Istoriia otirii ce s-au facut asupra Moreii la anul
7223 < = 1715>.
Cf. N. Iorga, Cronica expedifiei turcilor En Moreea, 1715, atribuitd lui Constantin
Diichiti i publicatd de ..., Buc., 1913, xv + 228 p. Manuscrisul este clescris
sumar de I. Craciun 0 A. Hies in Repertoriul manuscriselor de cronict Interne,

sec. XV XV III, prwind istoria Romdniei. Buc., 1963, p. 183.


Insemndri: F. 146: I. Ostenitoriu la scrisul acestii carp ce s chiamd Istoria
Moreii, smeritul Nicanor ieromonah den sfinta Mitropolie din Iasi. Martie 2 dni,
leat 7262"< = 1754 >. II. Aceasta carticica ce s chiamd Istoriia a Morei,
fiindu-mi ramasa de la staretul mieu Iacov, proin mitropolit, i eu o am hard-

zit dumisale cuconului Enache Cantacozeno, biv vel vistiernic, ca sa-i fie
dumisale de zdbava. Pohtescu, cucoane, s o priimesti precum au priimit

Domnul Hristos cei doi bani ai vaduvei. 1787, fevruarie 2. A dumitale


smerit, deapurure ctrS Dumnezeu rugdtoriu, Chiril ieromonah Putneanul".
F. II liminare: Acest litopisatu, Istorie Mori, au fost a parintelui Iacov,
proin mitropolit Moldoviei. Sa s stiia i cindu au rapousat sfintie sa, la vlet
1778, mai 15 dni. Chiril ieromonah ot Putna".

F. 1: Chiril ieromonah".
F. 146": Acum, daruindu-sa tatine-meu de insus Chiril Putneanul, dupa cum
adivereaza a sfintii sale scrisoare, impreuna cu celelalte i aceasta iasti a me.
G. Cantacuzino". (?)
F. 147": I. Aceasta carte am vindut-o lui chir Scarlet, eu Costache Codre
(?). 1830, iulie 13." II. Si am cumparat eu, Scarlat sin popa Neculaiu, protopop. Si am cumparat di la logofatu Costache; i cine o fura-o sa fie afurisit
neertat di trei sute optusprezece sfinti parinti de la Nechia si de mine, peatosul, i pina n'oi pune mina sa nu putrezeasca. Eu, Scarlet. 1830, iulie 13".
F. 147: I. Cetind 5 i eu pe aciasta istorii am insdninat ca s sa tii. Gheorghi
Digiratu. 1816, aprilie 1".

II. Cetind i eu pe aciasta toatil istoria, am insAmnat ca sd sa stii.

octomvrie 19."

1817,

F. I liminara: Invatind i cetind eu toata aceasta carte am si iscalit Insui


cu a me mind. 1817, noemvrie 22. Neculaiu Neganescu."

F. II liminara: Sa sa tii ca aceasta carte este cumparata cu taleri 6 lei < sic ).
$i pentru tinere de minte am insamnat aici. 1834, aprilie 10. Nicolai sin protopop Neculaiu otu Braila".
Textul cu cerneald neagra. Titlurile i initialele slut scrise cu rosu. Frontispiciu
in penip la 1.1. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Daruit
Academiei Romne In anul 1894.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

16

1617 1782 (f. 40v) ; 40 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-40 (f. 1-40);
19,5x 13,5 cm.
< Miscelaneu>.
1. F. 1 30 : < Porunci monahale>.

2. F. 30v-40v: < Cuvinte din Pateric pentru ascultare ale pdrintelui Evagrie,
Diadoh i ale sfintului Simeon Metafrast>.
Insemndri: F. 30: Velet 1782, ghenar 21 zile. i s-au scris de mine, pacatosul
intru monasi i nevrednic, cu numele Ilarie.
*i ma rog tuturor celor ce yeti ceti pe aceste sfinte invdtdturi, va rugati pi
pentru mine pacatosul Ilarie monah. 1782, ghenar 21 dni". Cf. G. trempel,
Copisti..., p. 109.
F. 40v: 1782, ghenar 27 zile. Ilarie monah".
Textul cu cerneald neagra. Titlurile i iniia1e1e stilt scrise cu rosu. Din bibl.
mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Ddruit Academiei Romne in anul
1894.

1618 1813 (f. 27) ; 27 f.; 21 x 16 cm.


F. 1: Bunele neiravuri. < Povestiri morale>.
Insemndri: F. 27: I 1813, martie 6 zile. Constandin Ionovici."
II. Insemnare de bani primqi la 20 mai 1817.
Textul cu cerneald neagra. Legaturd originala in carton. Din bibl. mitropolitului
Moldovei Iosif Naniescu. Druit Academiei Rornne in anul 1894.
1619 1831 (f. 56); numerotatie veche cu cifre arabe, cu stersdturi; 20,5 x 16,5 can.
< Miscelaneu).
1. F. 1v-3: Cdlindari in scurt pi 7 zile < = Previziuni meteorologice dupd ziva
in care cade Crdciunul>.
2. F. 3" 4 si 8: Carte Evitzuhei < = Avestifa, aripa Satanei>.
F. 4v: Scara acestii hirtii.

3. F. 5-8: Tticul pentru celi 12 Vineri, care sint de mare folos fiesteciirue

crestin.

4. F. 8v: Aice s-au Insilmnat zilile care sint rele.


5. F. 9-18v: lntrebdri <si reispunsuri > foarte folositoare pentru un crestin

pravoslavnic

drept.

6. F. 18v-20: < Tilcuiri evanglzelice>.


7. F. 20-23: < Intrebdri ,ci rdspunsuri diverse>.
8. F. 23v-24: < Pentru mironosile>.
9. F. 24": < Pentru botezul apostolilor >.
10. F. 25v-30: Cind vru Maica Precista s azd muncile unde sit muncese
pacdtosii <= Apocalipsul Maicii Domnului>.
11. F. 30v-55v: < Eshatologie >.
12 F. 56-57v: Mdmistirea Pandocrator<sic>, care acum sd numeste Mondstirea Neamtului.
Insemnri: F. 56: 1831, Theodosiia monah". Alte insemnri de lector, sau
lipsite de interes, la F. : 1 liminard, 3, 19, 24 si 58.
Textul cu cerneald neagra i rdddcinie. Din bibl. mitropolitului Moldovei
Iosif Naniescu. Ddruit Academiei Romne in anul 1894.
1620 1839 (f. 1); 109 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 1-211 (f. 4-109v) ;
21 x 17 cm.

F. 1: Insemnare de leacuri pentru felurimi de boale si de alte Inaildturi cdsnicesti, precum tn Muntru sd aratd, prescrise de mine loan Doniie, biv vel stolnic,

dupd o carte legatd scrisd de mind a dumnealui vdrulut Pirvul Asan, biv vet
sdrdar, gdsttd din vechime la casa dumnealor. 1839, dechemvrie < == Refete
medicale fi gospoddresti>.

Textul cu cerneald neagra

radacinie. Din bibl. mitropolitului Moldovei

Iosif Naniescu. Druit Academiei Romne in anul 1894.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor rominesfi


1621

17

Sec. XVIII (mijloc); 294 f.; 20,5x 15 cm.


Miscelaneu de literaturd rnonahald >.

<

1. F. 1-86': < Na de la Sorsca, Cucintei Porunci>.


2. F. 87 99" : < Tilcuiri La cartea sf. Grigorie Sinaitul).
3. F. 100-111: lnainte cuvintare spre Capetele fericitului Filothei Sinaitul.

Aceasta tnainte cuvintare iaste fa:cute-1.de starilul Vasilie de la Poiana Mdrului.


4. F. 112-116 v: Ardtare pentru graturile ce s cuprind In dumnezeiasca rugdciurte.

5. F. 117-122": Cuvint pentru pdzirea inimii, plin de folos, a lui Nichifor


celui din Singurdtate. F. 11-122v stilt copiate de Joan Rimniceanul. Cf.
G. Strempel, Copiptin., p. 122.

6. F. 123-126": ( Fragment de Pateric ).

7. F. 126v : Invit(eiturd pentru infringerea poftelor i pentru rugdciune, a lui

Dorohtei Studitul. Text fragmentar.

F. 127' alba.

8. F. 128-131: A acestuiasi sfint ( Grigorie Sinaitul) cdtrd stintul Macsim


Cavsocalivitul.

9. F. 131v-132v: Dintru a preasfintului Calist, sfintitului patriarh al Tarigradului, chip al luorii aminte a rugdciunii. Lipseste sfirsitul.
10. F. 133-137 v: < Fragment de Pateric ).
11. F. 138 141 : Invdfdtura celui dintru sfinti pdrintelui nostru Isaac Siriianul,
episcopul Ninevii, postnicul si sihastrul, De rinduiala st tocmeala noilor incepdtori cdlugari.
12. F. 141': Invdultura preacuviosului pdrintelui nostru Nil postnicul, pentru
Indltar i pentru cdlugrti cei ce sd invirtesc in lume pentru agoniseala bogdfiei.
Text fragmentar.

13. F. 142-167": Ardtare adevdratd din sfintele scripturi si din spunerile


sfinglor pdrinti (= Fragment de Pateric ).
14. F. 168v-195: ( Simeon Noul Teolog, Cuvinte ).
15. F. 195": Cuvint al sfintului Varsonofie.
16. F. 195"-196": A sfintului Dorotheu, Pentru indrdznire.
17. F. 1966v-200v: Cuvint al sftntului pdrintelui nostru Evvagrie, pentru
umilinla sufletului.

18. F. 200v-245: < Grigore Sinaitul, Pentru Were ).


19. F. 246-249": Din cartea sfintului Diiadoh, < Capetele 59-64 ).
20. F. 250-261": Ale lui Isihie preotul cdtre Theodul, Cuvinte de suflet folosiloare pentru pdzire i bundtate, ale incepdturii lumindrii sufletului, adevdrate
invaldturi cle ce s grdesc improtivd cuvintatoare i rugdtoare. < Capetele 1-65>.

Lipseste sfirsitut
21. F. 262-293: Rinduiala chipului celui mare al ingerilor,adecd al schimniciei

( = Rinduiala cdlugdririi).
Insemndri: F. 294: Cu plecata metanie ma Inchin sfintii tale parinte Stane,
staretul meu... Ma rog sa ma ert parintele miu cel duhovnicesc de toate gresalele mle. Athanasie, duhovnic ot Arges". Textul insemnarii este criptografiat.

F. 1 liminara: Serafima monahiia sa se pue la pomeanicul mieu. 1795,


noemvrie 30".

Textul, de mai multe miini, cu cerneala neagra si radacinie.


Unele titluri i initiale sint scrise cu rosu. Frontispicii In penita la 1.1, 16e,
250 s.a. Peceti In fum la 1.11 si 14.
Legatura originala In piele i lemn. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif
Naniescu. Daruit Academiei Romane In anul 1894.
2

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor

cd. 1504

ls

BAIL, 1601-3100

1622 See. XIX (Mij the); 42 f.; 20 x 14 cm.

F. 1: Britanicu, Tragedie de loan Rasin. 1669. Lucratd de dumnealui rnarele


vornic lanache Vdcdrescu la 1827. Piesa a fost tiparita in tipografia lui Eliade
in anul 1861.

Textul, cu cerneala neagra, in alfabet de tranzitie. Din bibl. mitropolitului


Moldovei Iosif Naniescu. Daruit Academiei Romane in anul 1894.
1623 1850 (f. 1); 183 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 4-365 (f.2v-183); 19,5 x
15,5 cm.

F. 1: Noul uvraj sau Repertuar universal de toate cunostintele.si $tiinfile trebuitoare in vacua ce sotiald sc privitoare la stiinti Si invdfitturi, la cstoriesi gheografie,
cu viografca a unor oameni atit morti, precit ci vii, a unor tart, pc planul lui
Conversation lecsccon, inzdstrat cu nzai multe articule asupra Belghtei sc Hollandiet,
talmdcit de mine, mai jos iscdlitul, din limba ce frantuzascd. C. Elisdi Cantacuzin.
Tom 1< A
Arhanghel >. C.E.C., 1850.

Textul cu cerneala radacinie. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu.


Daruit Academiei Romane in anul 1894.

1624 1850 (f.1); 188 f.; paginatie veche cu cifre arabe, cu greseh ; 19,5 x 15,5 cm.
F..1: Nou uvraj, sau Repertuar universal de toate cunostinfele f i stiintile tre-

buctoare in viiata ce sotiald i privitoare la stiinti sc inveigiturc, la zstorie Fi gheografte, cu viografta a unor oameni, atit morti, precit si viz: a unor girl, pi planul
lui Conversation lecsicon, inzastrat cu mai multe articule asupra Belghiei
Si

Hollandiei, talmacit de mine, mai jos iscdlitul, din limba ce frantuzascd,

C. Eliscii Cantacuzin. Tom.2< Add Brahma >. C.E.C. 1850.


Textul cu cerneal radacinie. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu.
Daruit Academiei Romane In anul 1894.
1625 1850 (f.1); 151 f.; paginatie veche cu cifre arabe, cu greseli ; .19,5 x 1.5,5 cm.

F. 1: Nou uvraj sau Repertuar de toate cunostintile st stiinple trebuuoare in


ce sotialdsi privitoare la f tiinfi fi invatiituri, la istorie f gheografie, cu
vcograf ca a unor oameni, alit morti, precit i vii a unor piri, pi planul lui Con-

versation lecsicon, inzdstrat cu mai nudte articule asupra Belghiei sc Hollandet,


talmdcit de mine, mai jos iscalitul, din limba ce frantuzascd, C. Elisdi Cantacuzin
Tom. 3< Brahma (urmare)
V ivliotica>. C.E.C. 1850.
Textul cu cerneala radacinie. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu.

Daruit Acaderniei Romane in anul 1894.


1626 1793 (f. 49); 36 f.; 22 x 16 cm.
< Miscelaneu >.

1. F. 1.: < Buchile >.


2. F. 1v-2: < Aforisme ).
3. F.2: < Beteg> pentru durerea mascilelor.
4. F. 2r-v: < Povestire despre Leon cel hztelept >. Text fragmentar.
5. F. 3-17: < Catavasier >. Text fragmentar. Cuprinde glasurile Vecerniei.
6. F. 17-19: Cuvint de invalciturd a sfintului Joan Gurd de Aur, scoasd din
Prolog. Luna lui iunii 15 zile.
7. F. 19 32": < Pateric >. Text fragmentar.
8. F. 32"-49: < Cuvinte ale sfintului loan Curd de Aur >.
9. F. 49"-54": Cuvint pentru pazirea inimii, plin de folos, al lui Nichifor celui
din Pustietate.
10. F. 54"-56": A sfintului Callist, patriiarhul Tarigradului, chip al ludrii
aminte a rugaciunii.
Insemnari: F. 49: S-au scris de mine pacatosul i nevrednicul intru monahi
Anton. Si ma rog tuturor celor ce vii ceti rugati-va lui Dumnezeu pentru

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnesti

19

mine pacatosul, Anton < sters > monahul, la anii de la Hristos 1793, april
19 zile. Orice gresald yeti afla, Indreptati cu duhul blindtilor si ma ertati

p. 8-9.
pre mine pacatosul i ticdlosul". Cf. G. *trempel,
Textul scris de mai multe miini cu cerneald neagra i raddcinie.
Unele tithiri, colontitluri i initiale shit scrise cu rosu. Frontispicii In penitil
la f.2,32" j 49V Fost al anticarului losif Kaufmann din Piatra Neamt. Din
bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Ddruit Academiei Romdne In
amil 1894.
1627 Sec. XVIII (sfirsit); 325 f.; numerotatie veche cu cifrearabe: 1-320 (f. 6-325);
19 x 13,5 cm.

< Manual de Fizicd >.


Textul cu cerneald neagrd. Frontispicii In penitil la 1.6,36v, 94 s.a. Din bibl.
mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Ddruit Academiei Romdne in anu11894.

1628 1820 (f.3); 132 f.; f. 116, gresit numerotatA, trebuie asezatd dupa f.128;

numerotatie veche cu cifre arabe, cu greseli; 2-125 (1..9-130); 21x 17,5 cm.
F. 3: Minunile Prcestii scoasd din tzvodul Svetagorti, lucruri preasldvite,
ardtind Neisceitoarea de Dumnezeu celor ce cred Intru dinsa i cer mila sfinjiei
sale, precum tnainte mrturtsiste aceastd carte. 5S'i s-au scris de pre izvodul
Svetagorii Italia de parintele Pahomie, coziian, dupd dinsul logofitul Mathei
Voileanu, apoi egumenul Visarion de la mcindstirea Simbetii de Sus, iard acum,
a cincea oara scrisd mai pre urnid prin ostrdta mat smeritului de tog Than Mihaiu,
la anul Domnului 1820, in Avrig.

Insemnari: F. 75: 29 ianuarie, anul 1820".


F. 86; 5 fevruarie 1820".
F. 907: 8 fevruarie, anul 1820 scris".
F. 106: Aici am scris In 16 fevruarie, anul 1820". Asemenea daldri mai pot
fi intilnite la f. 94, 100v, 105, 116v si 127.
F. 2"; Aceasta sfint carte Minunile PrOcistii este a biserecii noastre Vktii
de Sus. Nu poate zice nime ca este a lui."
F. 1: Scrisoarea unui dascAl din 20 iulie 1819 adresatil tatrilui s5u, preotului
Ioanichie Stanciovici, paroh in Avrig, in legsturs cu niste lemne.
F. 1: tnsemndri bdnesti.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile i initialele sint scrise en rosu. Chenar In

penita la f.3. Din bibl. lui N. Raga. Intrat in col. Academiei Romne in
anul 1953.

1629 1756-1789 (f. 49", 70); 70 f.; 21,5x 16 cm.


< Miscelaneu >.

1. F. 2-49v: <-Alexandria >. Text fragmentar.


2. F. 50-53: Istorie lui Costantin vodii cel Bettrin < = Versuri despre uciderea
lui Constantin Brincoveanu >. Cf. I. CrAciun si A. Dies, Repertoriul..., p. 180.
3. F. 53v-59v: Stihuri asupra peirei rdposatului Manolache Bogdan, vornicul
vestit i asupra lui Joan Cuza, biv vel spatar...
4. F. 61-63v: < Stihuri asupra uciderii lui Grigore coda Ghica >.
5. F. 63"-70": < Versuri >.

6. F. 68': < Principii morale>.


Insemnri: F. 49"; Sfirsitul Alicsandriei. Aciasta Alixandrie am fAcut-o

eu, Ionitd copil, se se stie, la let 1756, martie 4".

F. 59": Aceste sintu stihurile asupra piririi rdposatului Manolache Bogdan,


vornicu vestit si asupra lui loan Cuza, biv vel spatar, carii au petit de sabie
In domnie milriei sale Costandin Dimitrie Moruz voevoda, viniri spre simbdtd
la 8 ciasuri de noapte. 1778, avgust 18".

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

20

F. 63': Aceste stihuri sintu scrise de mine Ionita Popa, intruntie domnie a
mdriei sale Costantin voevod, la anii de la Hristos 1778." Cf. G. *trempel,
Copisti..., p. 131.

F. 70: 1789, Ionit copil".

Textul cu cerneald neagra. Frontispicii si desene naive in penita la f.2,49",

60 s.a. Ddruit Academie! Romne de Dr. G. Popovici la 24 mai 1902.


1630 1747 (f. 281); 377f.; numerotatie veche diversd cu cifre chirilice ; 18,5X
15 cm.
< Miscelaneu teologic).

1. F. 1-218v: < Agapie .Landos, Mintuirea paccitosilor).


2. F. 218v-281: V iata si petrecerea si spunere mlnuntlor a preacuviosului
pdrintlui nostril. Va.silie cei Nou, scrisd de Grigorie calugrul.st ucenicul lui.
3. F. 282-288": In luna lui martu 17 dzile, povste partntelut nostru Alexie,
omul lui Dumnedzeiu.
4. F. 288V-377V: < Viefi de sfinii i povestiri din Pateric).

Insemndri: F. 281: Scrisu-s-au aceste minuni a Preasfintei de Dumnezdu


Ndscatoare si pururea Fecioarei Mariia, adec i Viata sfintului i preacuviosului parintelui nostru Vasilie cel Nou. i sd tii, fratilor i iubitii lui
Hristos, cd acest sfint are o carte tiparnicd pre limba greceascd, di au facut multe minuni ; iar noi am scris numai acestea, pr scurt. Ce Va rog,
pentru Dumnezdu, fratilor, cetind aceste si de yeti afla grOsit, nu vd grabiti a cleveti, ce indreptati, insa dupd. Dumnezdu, iar nu in pizma, sau dupd

voe cuiva, cd sint si eu om din pdmint, infdsurat cu trup, impleticit in


multe feliuri de pacate. CA eu, fratilor, m-am nevoit, precum stie stdpina

cArtii acstie, adecd Maica Domnului Hristos. Si. cartea aceasta de o voi numi
Grddina tuturor florilor nu voiu minti, ca cine va socoti, cetind, va lua mult
f otos si multd indrdznire catra lucrurile cle bune. Ce priimiti osteneala
robului vostru irodiacon Cozma de la sfinta MAndstire Neamtul, unde iaste
hramul Inlrii Domnului Hristos j sfinta icoand cea Mcdtoare de minuni
a Preacuratei Maicii Domnului nostru Iisus Hristos, a Cdrue-i mdrirea in
vcii vcilor. Amin. Mrir lui Dumnezau Clui in Troild, Carele ma ddrui,
dupa ce am inceput, de am si svIrjt cu adevdrat, in zilele bunului credincios domnu Io loan Neculae Constantin voevod, la mazilie mdrii sale si au
venit luminatul domnu Grigorie Ghica voevod, la vlet 7255, iar de la Hristos 1747, iulie 9 zile". Cf. U. Strempel, Copisti
p. 41.
F. 281": Aceasta carte ce sd chiamd Mintuire pciceitosilor iaste a sfintei Mandstirii Neamtului, unde iaste hramul Atottiitoriului. lar cine s-ar ispiti sd
o scoatA din mandstire, sau s o ia, sau sa o schimbe, s-au in ce chip ar
instreina-o, sd fie proclet de Domnul Dumnedzdu si de Maica Precistd zi
de toVi sfinji i clelante. Amin".
F. 1-3: ...SA fie pentru folosul fratilor si a lui vecinicd pornenire. Iar cine
ar strdina-o de la mndstire sd fie bldstamat i afurisit de Domnul Dumnedzdu si de Maica Precistd i procopsald sd nu vadzd in toata viiata. 7266"
< = 1758 >.
Textul en cerneald neagra. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu. Legaturd

veche in carton si piele. De la MAndstirea Neamtului. Ddruit Academiei


Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 2 sept. 1900.
1631

1726 (f. 170v) 207 f.; fila 30, gresit legatd, urmeazd dupa fila 25; 18x 14 cm.
< M iscelaneu 5.

1. F. 1-170": ( Agapie Landos, Mintuirea pdcdtosilor i Minunile Maicii

Domnului). lntre f. 25-26 si 36-37 textul prezintti discontinuitate, lipsind file.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romilne0i

21

2. F. 171-185: Tilcul sfintei i dumnezeestii Liturghii ce s-au artatlimbibr pdgine, din dumnezeiasca strdlucire, precum scrie Baronius, la anii de la
Hristos 1009 < = Descoperirea sfintei Liturghii>.

3. F. 195': < Rugaciune ceitre Maica Domnului>. Text fragmentar.


4. F. 186-200": Viiata sfintului Xenofont, i a sofiei lui, si a fiilor lui. Textul
filelor 171-200' a fost copiat de Rafail monahul. Cf. G. *trempel, Copisti...,
p. 201.

F. 201"-204: albe.
5. F. 205: < Cazanie la oameni mor(i). Text fragmentar.
6. F. 207: <Fabuld. Povestea ciocirlanului prins in la! >. Lipseste sfirsitul.
insernndri: F. 170": Ostenitori fiind la tot scrisul cdrtii acestiia, a Minunilor preasfintei Ndscdtoare de Dumnezeu: pind la un loc s-au scris de Gher-

ghie, logofdt za divan, iar de la un loc incoace s-au scris de Mihaiu logo-

fetelul Cerndtescul ot sud Mehedinti, de la dumnealui Iordachie Cretailescul,

velichii dvornic, cind au fost cursul anilor 7234, iar de la Hristos 1726."
Cf. G. *trempel, Cop if
p. 24 si 85.
F. 207": Cel ce va ceti aceste sfinle si preaslvite Minuni a preasfintei std.pinei noastre de Dumnezeu Nascdtoare si le va ceti cu umilinta sufletului
si cu zdrobirea inimii, va luoa mare folos sufletesc i trupesc. i eu, nevrednicul Intre ieromonasi, Calinic, de slut ani cinsprezece de cind mii-a rilmas
de la pilrintii miei, cetindu-le, adeseori rn-au luminat, de am pardsit aceasta
lume trecdtoare si am luat sihastreasca viiatd de la anul 1803. *i mai pa
urrnd am vdzut cd cu greu s tine ; dar aceasta preacurata stapind va face
o milostiva mild de md va povdtui la lumina, care pre multi au mintuit
din necazul cel cumplit. Iar cine va ceti sd-si aducd aminte cd tuturor ne
este morrrantul o use i moartea un pahar, care tot omul va sd-1 bea i usa
mormintului toti vom sd trecem pintr-insa. 1814, avgust".
Interiorul copertii posterioare: Aceste preafrumoase i preaslavite Minuni
ale preasfintei stapfnei noastre de Dumnezeu Nascdtoare sint ale lui Calinic
smerin ieromonah Rimniceanu ot Vilcea, care de la parinti imi sint date,
rdmase caovnicd (?)".

Interiorul copertii anterioare: Noemvrie 8, 1815 au murit popa Bogdan


de la Otetari, din Bucuresti".

Textul, cu cerneald neagr, este scris de mai multe miini. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu. Chenare colorate la f. 1 si 30. Legaturd originala
in piele, artistic imprimata. Din bibl. mitropolitului Dionisie al Buzdului,
Ddruit Academiei Romdne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice,

la 17 sept. 1897.

1632 1800 (f. 3) ; 55 f.1 nurnerotatie veche cu cifre chirilice divers ; 21 x 15 cm.
F. 3: Calendar .ce cuprinde intr-insul intimpleirile 1cL vremile trecufilor si viitortlor ani, ce taste pe o sutd doisprdztici ani, cart s-au scris di pe altu prin
siltnta ci chieltutala dumnealui clucerului Barbu Vicsoreanu, in zilele preluminatului domn Io Alexandra Moruz voevod si mitropolit fiind preasfintie
sa Dosithei. yci le-am scris eu, Venedict arhidiiacon, fiind dascal la numitul
boer de sus, la Copdceni. 1800, aprilie 25.

Insemnri: F. 55": SA sd stie ca acest Cdrindari este al dumnealui sdrdarului Vicsoreanu, ins scris de Vinetict< sic > dascalul, prin salinta mea,
la care rn-am i iscAlit. Iordache Vicsoreanu".
F. 49: Acest Calindar este al dumnealui biv vel stolnicului Barbu Viisoreanu".
F. 2, ca explicatie a unor preziceri: Aflatu-s-au aceastd prorocie intr-o mandstire la Decapolit, hramul sfintului apostol Venedict, de la ani 1775. Grasitu-s-au intr-un mormint, scrisa pe o tabld de plumb".

www.dacoromanica.ro

B.A.11., 1601-3100

22

F. 2v: Leat 1819, martie 9. Sa sa stie ca in zioa de Patruzeci de Mucenici


am sosit eu, cel ce i sa va vedea iscalitura la vale, in Copaceni, intr-o dumineck pa la patru ceasuri din zi. i venirea mea a fost ca sd vaz pa dumneaei coconita Tita, fiica dumnealui biv vel stolnic Barbul Viisoreanul, a-mi
fi mie spre petrecere de sotie. *i a dooa zi, luni, cu ajutoru lui Dumnezeu,
dupre a noastra vedere in fiint.a, am facut urmare de vorba si am priimit
foae de zestre, trimitindu-o si la Bucuresti, ca sa ne vie si parintestile blagoslovenii de la a mea dorita maica, dumneaei cocoana Sultana Dracache,
fiind soli din parte me un Petrache Manovici, din neamul salt sirbul. Eu am
scris aici, i dupre a mea petrecanie sa-mi ramie numele nemuritor, zicind
fiescare dupa ce vor citi: Dumnezeu sa-1 erte i proci. Costantin Dracache".
F. 5: Invrednicindu-m i eu, robul lui Dumnezeu, care mai jos ma voi
insemna, de citii pa cartea Calendari, in zilele prealuminatului nostru domn
Ion Gheorghe Caragea voevod. Deci va rog, fratilor, oricare va ceti, sa-si
aduca aminte de mine. Iordachi Vicsoreanu".
F. 2v, 3, 26" i 53": tnsemnari de cititor ale lui Iordache Vicsoreanu i RS-

ducache logofatul.
Textul cu cerneala neagra i rosie. Desene naive in penita la f. 11, 12v, 14v
s.a. Din bibli lui N. Iorga. Intrat in col. Academiei Romane in anul 1953.
1633 Sec..XIX (mijloc); 71 f.; paginatie veche, cu cifre arabe, diversa ; 22 x 18 cm.
< Miscelaneu de scrieri originale, sau copiate de Elisei Cantacuzino>.
1. F. 1-40: < Vocabular francez-romdn>. !Titre f. 25v-26 textul prezinta

discontinuitate, lipsind filele cu paginatie veche 61-120.


2. F. 41-46: Agathanghil, Hrismos, adicd prorociia a fericitului ieromonah
Agathanghel, a monahicestii stdrii a marelui Vasilie, fiind facutd la Missinia
a Stchelii, in anu/ 1279 a rnintuirii noastre 1289, precum lui de la Dumnezdu i s-au descoperit. Care dupd aceasta in Ora Mediolanul in anul 1555 s-au
dat la lumina' de cdtrd precucernicul pdrintele i ieromonahul a skint sfintului Venedict, a lui _taco(' Paleotul, tdlmiicindu-sd din limba franluzeascd in
cea apla limbd greceascd, iar acum, tdlmcindu-sd in limba romdneascd, s-au
dat si in tipariu Ia anul 1818. Cf. Bibl. rom. veche, III, p. 213, nr. 968. tntre
f. 44v-45, 45v-46 textul prezinta discontinuitate, lipsind file.
F. 47-49v: albe.
3. F. 50-63v: < Enciclopedie ). Fragment din litera B.
4. F. 64-67v: < Geografia liusiei>. Text fragmentar.
5. F. 68-71v: < Vocabular ruso-romdn>.
Textul cu cerneala neagra. Din bibL lui Theodor Codrescu.
1634 Sec. XIX (mijloc); 14 f.; paginatie veche cu cifre arabe, diversti; 22 x 19 cm.
<Elisei Cantacuzino, Scrieri diverse>.
F. 1-2": Viiata lui Dimitrie Cantimir, domnului Moldaviei. Traducere fragmentard.

F. 3-14": < Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei). Text fragmentar.


Cf. Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei. Traducere dupa originalul latin de Gh. Gutu. Bucuresti, 1973, P. 51-85; 109-125.
Textul cu cerneala neagra. Din bibl. lui Theodor Codrescu.
1635 Sec. XIX (mijloc); 187 f.; paginatie veche cu cifre arabe, diversd; 25x 20 cm.

<Elisei Cantacuzino, Scrieri diverse>.


F. 1r-v, lor-v: < Copie dupti o carte de judecatd privitoare la satul Giurgioana
din finutul Tecuci>.
F. 2-7v, 10v-187: < Statistica populatiei din Moldova, pe moii, in mai multe
redacliuni>. Cf. Theodor Codrescu, Uricarul ..., XV, Iasi, 1889, p. 369-402.

www.dacoromanica.ro

Catalogul mamacriselor romiineti

23

: Pravild pentru dreptcifile fi datoriile din partea proprietarului cdtrd


F. 8
lucriitoriul de pdmint si asemine din partea acestuia cdtrd proprietor. Iasi,
april, 1883. Copie dupd textul tiparit la Iasi in acela an.
Textul cu cerneald neagr. Din bibl. lui Theodor Codrescu.

1636

Sec. XIX (mijloc) ; 24 f. ; paginatie veche cu cifre arabe, diversd; 36 x 22,5cm.


< Elisei Cantacuzino, Scrieri diverse>.
F. 1-17: Frasurile aflate En uvrajurile evreesti <si alte texte de teologie polemic* culese din scrieri bisericesti>.
F. 18-19v: Focul amorului. China. Iubita pdrsit. Fragmente literare, co-

piate, probabil, dintr-o revistd.


F. 20-21v: < Teologie polemicd>. Text fragmentar.
F. 22-23v: < Rdzardtirea lipovenilor din anul 1682 >. Text fragmentar.

F. 24rv: < Fragment de enciclopedie ateu sr aleism>.


Textul cu cerneald neagr. Din bibl. lui Theodor Codrescu.
1637 1727 (f. 212); 215 f.; 20 X 15 cm.
< Agapie Landos, Mintuirea pdcdtosilor, partea a treia : Minunile Maicii
Domnului>.

insemndri: F. 212: I. Ostenitor fiind la scrisul crii acestiia, insa pa cit

aratd slova, de Stan logofetelul, de la dumnealui vel dvornic, incepindu-sa

a sa scrie la noemvrie 7 dni i sfirsindu-se la ghenar 4 dni, leat 7235 < = 1727 >,

dumisale Danciului, logofat za divan, cu toat cheltuiala lui".


II. *i en, Mihaiu logofdt, Inca am fost ostenitor la scrisul acestii carti".
III. Aceasta sfintd carte iaste a mea, Gheorghie Paul, paroh neunit la Vultorii Zlagnii, data de pomand de rapdosatul Vasilie Popovici, mie. Anul Domnului 1841". Posesorul mai semneaza si pe F. I liminare.
F. I liminare: Aceastd sfintd si dumnezeiasch < carte > iaste a dumnealui
Danciului, logofat ispravnic, de la dumnealui Iordache Cretulescu, vel dvornic. hmie 17 dni, leat 7253" < --- 1745 >.
Textul cu cerneald neagra. Tithirile si initialele sint scrise cu rosu. Frontispicii In penita la f. 1 i 37. Desene in creion la f. 214" si 215v. Legatura
originala In lemn i piele. Cumparat in anul 1964 de la Zoe Torneanu.
1638 1859 (f. 4"); 71 f.; paginatie veche cu cifre chirilice, cu greseli: 1-124 (f.
4

65v) ;

21 x 17 cm.

F. 4: Canonul cel mare. Facerea sfintului Andreiu Criteanul, Ierusalimleanul.


insemndri: F. 4'vvi Saliste, in 15 septemvrie, 1859. Scris-am en Procopie
Petrut, eclisiarh".
F. 65v: Scris-am en, Procopie eclisiarh, fevruarie 6, 1860".
F. 1-2, 5v, 6, 68v, 70 si 71: Insemnri personale si de stare civiM ale preotului Oprea Borcea din Saliste, din anul 1899.
Textul cu cerneald neagra i rosie. Numeroase miniaturi, initiale ornate i
frontispicii colorate executate de Procopie < Picu > Petrut. Legatura originald In piele. Cumparat in anul 1970 de la D. Juga.
1639 Sec. XVIII (sfirsit) ; 33 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice 2-15 (f. 2-15);
22,5x 17 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 1 15" : In zioa di.11 a lunii lui octomvrie prdznuim Pocrovul, adicd


Acoperimintul preasfintei stapinii noastre, de Dumnezeu Ndscdtoare i pururea Fecioarii Mariei < = Slujba Pocrovului>.
2. F. 16 33v : < Psaltichie greacd, cu cintdri de Petru Lambadarie i Grigore protopsaltul>.
Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Bibliotecii Academiei in anul 1970, de
E. Vrabie.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

24

1640 Sec. XIX (mijloc); 168 f.; 34x 24 cm.

<George Seulescu, Glosarul cronicei lui Arbore si Hurul, traduse din latind
In romdnd>.
Textul, cu cerneald neagrd, este scris cu caractere chirilice si de tranzitie.
Din bibl. lui Theodor Codrescu.
1641 1857 (f. 107); 206 f.; 34 x 24,5 cm.
< George Seulescu, Glosare>.

F. 1-105: < Glosar la Psaltirea lui Coresi, Brasov, 1368 >.


F. 106-206: < Glosar la Evangheliarul lui Coresi, Brasov, 1560).
Textul, cu cerneald neagra, este scris in alfabet chirilic si de tranzitie. Din
bibl. lui Theodor Codrescu.
1642 Sec. XIX (mijloc) ; 282 f ; 34 x 24 cm.
< George Seulescu, Glosare>.

F. 1-18": Glosariullu codicellui domnului Vasilie Lupul < de> logofdt Eustratie.

F. 19-54: <Glosar la Cazania lui Varlaam, Iasi 1643 >.

F. 55-82: < Glosar la Psaltirea tn versuri a lui Dosoftei, Uniev, 1673).


F. 83-124": < Glosar la Psaltirea romdno-slavd a lui Dosoftei, Iasi, 1680 >.
F. 125-145: Dosoftei, Profitologhion sau Parimier, < Iasi 1683 >.
F. 146-162: < Glosar la Cronica lui Gheorghe y.Sincai>.

F. 163-252: < Prefald i glosar la Istoria bisericeascd a lui Meletie, mitropolitul Athenei>.
F. 253-282v: < Glosar la Viala lui Hristos de C. Diaconovici-Loga Buda,
1831 >.

Textul, cu cerneald, neagra, este scris in alfabet chirilic si de tranzitie. Din


bibl. lui Theodor Codrescu.
1643 Sec. XIX (mijloc); 129 f.; 34x 24 cm.
<George Seulescu>, Glossarul bisantino-romdn.

Textul, cu cerneald neagrd, este scris In alfabei chirilic si de tranzitie. Din


bibl. lui Theodor Codrescu.
1644 1856 (f. 26); 158 f. ; 34x 24,5 cm.
< George Seulescu, Glosare>.

F. 1-24: <Glosar slavo-romdn>.


F. 26-157: Glossariullu limbelloru romane, En paralelism cu acea daco-roman&

Textul, cu cerneald neagrd, este scris In alfabet chirilic si de tranzitie. Din


bibl. lui Theodor Codrescu.
1645 1856 (f. 2); 331 f.; 34x 25 cm.
<George Seulescu, Glosarul limbii romane, partea I, literele A-0 >.
F. 1-2 cuprind un memoriu adresat Ministerului Cultelor i Instructiunii
Publice relativ la publicare, precum i o introducere in lexicografie.
Textul, cu cerneald neagra, este scris in alfabet chirilic si de tranzitie. Din
bibl. lui Theodor Codrescu.
1646 Sec. XIX (mijloc) ; 328 f. ; 34,5 x 25 cm.
<George Seulescu, Glosarul limbii romdne, Partea H, literele PT >.
Textul, cu cerneald neagra, este scris in alfabet chirilic si de tranzitie. Din
bibl. lui Theodor Codrescu.
1647 Sec. XIX (mijloc) ; 353 f. ; 34 x 24 cm.
<George Seulescu, Glosare diverse>. F. 160 si 215 cuprind scrisori adresate
lui G. Seulescu de fiica sa.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romane0i

15

Textul, cu cerneala neagra, este scris In alfabet chirilic i de tranzitie. Din


bibl. lui Theodor Codrescu.
1648 Sec. XIX (mijloc); 441 f.; nurnerotatie veche cu cifre arabe, diversa; 34,5x
23 cm.

<George Seulescu, Glosare>.

F. 1 53 : < Glosar la Cronica lui Huru, tradusd de Cldndu in anul 1495 >.
F. 55-106: < Glosar la Evangheliarul lui Coresi. Brasov, 1560 >.
F. 107

205' : < Glosar la Psaltirea lui Coresi. Brasov, 1568 >.

F. 207-222: < Glosar la Pravila lui Vasile Lupu. Iasi, 1646 >.
F. 223- 247: <Glosar la Cazania lui Varlaam, Iasi. 1643 >.
F. 249-418": (Glosar la scrierile mitropolitului Dosoftei>.
F. 419-440: < Insemridri cu caracter istoric i copii dupd inscriplii>. De
rnentionat :

F. 427: Insemnare dupa Evangheliarul de la Manastirea Neamt din anul


1512.

F. 430: Transcrierea pisaniei bisericii din Razboieni din anul 1496.


F. 431: Schita topografica a chnpului de bataie de la Razboieni sau Valea
Alba.

F. 432: Transcrierea pisaniei bisericii Mitropoliei din Suceava din anul 1522.
F. 434: Lista de monumente istorice din cuprinsul tinutului Botoani.
F. 436: Transcrierea pisaniei i a clopotului mare de la biserica din Horodniceni.

F. 438: Inscriptia raclei cu moWele sfintei Paraschiva din Biserica Trei


lerarhi din Iai.
Textul, cu cerneala neagra, este scris In alfabet chirilic i de tranzitie. Din
bibl. lui Theodor Codrescu.

f. 108 bis; f. 85, greit legata, urmeaza dupa f. 77;


35 x 24 cm.
< Miscelaneu de Cuvinte ale sfinfilor pairing).
1. F. 1-4v: A sftntului Simion, Noul cuvintdtor de Dumnezeu, Pentru lucru-

1649 1806 (f. 5); 248 f.

rile Sfintului Duh...


2. F. 5-248": A celui tntru sfinfi pdrintelui nostru, avvei Isaac Sirul postnicul i sihastrul,.carele au fost episcop iubitoarei de. Hristos cetdfi Ninevii,

Cuvinte pustnicestt scrise de dtnsul, pre a sa limbd, tar tillmdcite pre limba

cea ellineascd de cuviosii pdrinfii nostri, de avva Patrtchte fi de avva Avramie,


filosofii i sihastrti, carii au pustnicit in lavra celui tntru sfunfi pdrintelui nostru Sacwei. Lipsete sfiritul.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile i iniia1e1e shit scrise cu rou. Frontispicii In penita la f. 5, 40, 41v v.a. Numeroase initiale ornate cu motive flo-

rale, cu cerneala neagra i rc0e. A apartinut Manastirii Caldarupni. Din


biblioteca Institutului de istorie N. lorga". Intrat In col. Bibliotecii Academiei In anul 1953.
1650 Sec. XVIII (sftrit); 182 f.; 23 x 18,5 cm.
< Miscelaneu teologic >.

1. F. 2-41'1: Despre simvolul credinfii. Comentarii de Teologie dogmaticd


sub forma de Intrebdri i rdspunsuri.
2. F. 42-89'1: Partea Intli. Despre pdstoriul cel duhovnicesc i despre datoriia
lui cdtrd norod. Comentarii de Teologie pastorald sub forma de lntrebdri ft:
rdspunsuri.

3. F. 90-167: Partea a doao. Despre taine. Fragmente de Teologie dogmaSOIL

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

26

4. F. 168-182": Pentru rinduiala slujbei cei bisricesti. Fragmente de Teo logie practicd.
InsemnAri: F. 182v: Fgaras, fevruarie 12, 1795. De bine voitoriu tuturor,
Dimitrie Popovici de Capeti, logofetind la prea cinstita protopopie. Vicari
p. 182.
loan Hangae (?), la Fagaras". Cf. G. Strempel,
F. 167v: Martie 17, 1799, 'Blaj, pope Dimitrie din Haromsec."
F. 41": I. LAudat5, sit fie a lui Dumnezeu putere, care dupd Inceput au dat
sfirsire. Blaj, 1799, noemvrie 14 zile. Dimitrie Popovici din apeti,Inscaunul
Miclosorii".

II. Tot In acest < an > ne-au cercat de cintare, de cetanie si de scrisoare,
noemvrie 28; la coald am intrat noemvrie 30. Dimitrie Popovici".
Textul cu cernealA neagra si rdcinie. Din biblioteca Institutului de istorie N. Iorga". Intrat In col. Bibliotecii Academiei In anul 1953.
1651 Sec. XIX (Inceput); 386 f.; 34,5 x 27 cm.

< Nicolae fi Iancu Vaceirescu, Incereetri literare in lb. romeind, francezd i greacd, vocabulare i glosare diverse, corespondenfei, insemndri gospoddrestt, tra-

duceri fragmentare din lb. francezd ci greacci, exercilii gramaticale etc.>. Cf.
Poeii Veicdresti, ed. Ingrijad de El. Piru. Bucuresti, 1961.
Textul cu cernealil neagrtl. Legnur5 veche In carton. Cumprtrat de la anti1652

carul A. Zwiebel, la 28 iun. 1901.


Sec. XIX (inceput); 92 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-179 (f. 2
90v) ; 21 x 17 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 1: < Cintdri bisericesti>.

2. F. 2-3: Pentru muerea ce au zeimislit in simbdta Pastilor < = Minunile


Maicii Domnului>.
3. F. 3-5v: Intrebarea sfintului Macarie cu ingerul lui Duntnezeu, pentru

sufletile dreplilor si ale pceitosilor < = Eshatologte>.

4. F. 5"-12: Viala sfintului Alexte, Omul lui Dumnezeu.


5. F. 12-17v 22' < Pateric). Text fragmentar.
6. F. 17v-22.: Minunile Precesti. Text fragmentar.
7. F. 23-30: Minunile lui Antihrist < = Ethatologie>.
8. F. 30v-34: Epistoliia Domnului nostru Iisus Hristos ce au trimis-o din
ceriu in cetatea Erusalimului, in sfintul Sion < = Legenda Duminicii>.
9. F. 34v-40: Viiata sfintei luliene.
10. F. 40v-44v: < Apocalipsul Maicii Domnului>. Text fragmentar.
11. F. 44v-46: < Despre inaietrea morfilor. Fragment eshatologic >.

12. F. 46v-47: < Vdmile vdzduhului). Text fragmentar, anulat.


13. F. 47v-60: < Vieji de sting: Ipatie, faccitorul de minuni si Theodor Stratilat>.
14. F. 60": < Cintecul lui Adam>. Text fragmentar.
15 F. 66v-67v, 71v-72: < Pateric ). Text fragmentar.
16. F. 67v-71": < Minunile Maicii Domnului>. Text fragmentar.
17. F. 72'v: Minunea sfintului Nicolae pentru un tin& anume Nicolae.
18. F. 73-78: Viata sfintului mucenic Haralampie.
19. F. 78v-90: < Versuri religioase pi colinde >.
InsemnAri: F. 1: Si aceasta au scris-o In zioa Pastilor, Georg Martin".
F. 60: I. Acest sfint Ipatie au murit de 7 ori. i aceast carte este a lui
Gheorghe Martin din Recea < jud. Brasov >, paroh neunit".
II. Wassilie Poppa Bucur aus Dridiff < jud. Brasov >".

F. 1 liminare: Aceasta carte este a mia. Joan Martin."

F. 78 1853. Aceasta carte este a popilor Martin aus Retze. David Marlin".
F. 90v: Aceastil carte este a lui Gheorghe Opris din sat Dridiff".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinelti

27

Textul en cerneala neagra. line le tithiri i initiate sint scrise cu rosu. Frontispicii in penita la f. 12, 14, 15 s.a. Din biblioteca lnstitutului de i storie

N. lorga". Intrat in col. Bibliotecii Academie in anul 1954.


1653 1750 (f. 46"); 174 f.; 21 x 16,5 cm.
( Miscelaneu teologic>.

1. F. 1-164": ( Octoihul mare>.


2. F. 165-170v: < Cazanie la Nasterea lui Hrtstos>.
3. F. 171-174": < Molitve i rugeiciuni>.
4. F. 174': Canoanele sfintilor apostoli si ale sfinlilor paring, pentru sfin:u
Botez.

lnsemnari: F. 106': Slava, cinste i inehinaciune Celui in Troi5, Unuia


Dumnezati, care ne-au ajutat dupa inceput de am ajuns i sfirsitul. Iara
cei ce va veti intimpla a ceti, bucurati-va in Domnul. Si ma rog, ce gresala
yeti afla, indreplati en duhul blindetelor, nepuind in ponos; ca precum iaste
cu nepulinta omulni a nu pacatui, intr-acesta chip si scrisoarea a raminea

lard gresala. Tuturor de bine voitor, eu Bucur Lupu ot Venetiia de Jos.


p. 142-143.
1751, ghenarie 24 dni". Cf. G. Strempel, Copisti
F. 105": Sfirsit i lui Dumnezau multAmita. Anul 1751, ghenarie in 23 de
zile".

F. 18, in frontispiciu: Aceasta carLe o am seris en, Bucur < fiul > lui N is-

toe.

F. 16": Sfirsitul lui glas 8. Aprilie in 22 de zile, 1750".

Interiorul copertei I: Acest Of lain sA sa stie ca (1-am dat lui ) N< istor )
Lupu ot Venetiia de Jos. Protopop Neculai".
Textul en cerneala neagra. Titlurile i initialele sint scrim cu rosu. Frontispicii in penita, la f. 1, 7, 12" s.a. Legatura veche in piele se pastreaza
sub legatura moderna. Din bibl. Institutului de Istorie N. lorga". Intrat
In col. Bibliotecii Academiei in anul 1953.
1654 Sec. XIX (mijloc); 193 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-363 (f. 11
192); 21 x 17 cm.
<Curs melodic de istorie universald>.
Textul, cu cerneala neagra i radacinie, in alfabet chirilic si de tranzirie.
Legatura veche in carton si piele. Din bibl. Institutului de istorie N. lorga".
Intrat in col. Bibliotecii Academiei in anul 1953.
1655 Sec. XIX (mijloc); 15 f.; paginatie veche cu cifre arabe, cu omisiuni: 1
25 (f. 1-15); 36 x 22 cm.
F. 1: Proect de mitsurdloarea cadastrald in toatd Tara Rumineascd.
Textul, cu cerneald neagra, in alfabet chirilic si de tranzitie.
Legatura originala in carton se pastreazd sub legatura moderna.
Din bibl. Institutului de istorie N. Iorga". Intrat in col. Academiei in anul
1953.

1656

Sec. XX (inceput); 379 f.; numerotatie veche, cu greseli: 1-372 (f. 3


375) ;

21,5 x 18 cm.

<.,Stefan Petica., Poeme i tragedii in versuri, transcrise ci colalionate de prof.

Grigore Tdbeicaru din Bacdu>. Cf. *tefan Petica, Scrieri, ed. ingrijita de

Eufrosina Molcut, vol. III, Bucuresti, 1970-1974.

Textul, cu cerneala neagra, este scris pe o singurd parte a filei.


Cumparat de la familia prof. Grigore Tabacaru din Bacau, la 30 iun. 1939.
1657 Sec. XX (inceput); 491 f.; 21,5 x 20,5 cm.
< S'tefan .peticd, Studii i articole, rnedalioane i recenzii, foiletoane polemice,

scrtert socwlogtce st filozofwe etc.>. Cf. Stefan Peticd, Scrieri, vol. III.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

28

Textul, cu cerneald neagril i violetd. Cumprat de la familia prof. Grigore

Tdbacaru din Bacdu, la 30 iun. 1939.


Sec. XIX (sfir0t); 245 f. f. 23 bis; 21 x 19 cm.
< ,pefan Pedal, Versuri i prozei>. Cf. Stefan Petica, Scrieri, vol. I.
Textul cu cerneald neagra i violetd. Cump drat de la familia prof. Grigore
Tdbdcaru din Bacdu, la 30 iun. 1939.
1659 Sec. XIX (sfir0t); 105 f.; 21 x 19,5 cm.
1658

< sStefan Peticd, Versuri, note de criticd literard, de sociologie

i filozofie, co-

respondenpl, articole despre el>. Cf. Stefan Peticd, Scrieri, vol. III.
Textul cu cerneald neagrd i violetd. Cumparat de la familia prof. Grigore
Tdbdcaru din Bacau, la 30 iun. 1939.
1660 Sec. XVIII (sfir0t); 369 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 2-262
(f. 1-261); 21,5 x 15,5 cm.
< Miscelaneu teologic >.

1. F. 1-366": < Psaltire cu tile >. Lipsete inceputul i sfIr0tul.


2. F. 367-369: Intru aceastd lund, in 5 zile, pomenirea sfintului i intru tot
Idudatului mucenic Angheli, ce au meirturisit in Tarigrad < = V ieti de sfing>.

Textul prezinta discontinuitate, lipsind file intre f. 367"-368.


Textul cu cerneald neagril. Unele titluri sint scrise cu row. Din bibl. Institutului de istorie N. lorga". Intrat In col. Bibliotecii Academiei in anul 1954.
1661 1856 (f. 1); 45 f.; 34,5 x 23 cm.
F. 1: Viara si rtdbtrile omenesti, esplicate in relafii morald i religioasd. Sfdtuirile duiosului pdrinte junimei de secsul barbatesc. Bucuresti, 1856.

Cuprinde sfaturi morale alcdtuite sub forma unor scrisori adresate de un


pdrinte fiului sdu.
Textul, cu cerneald radacinie, este scris In alfabet de tranzitie.
Ddruit Academiei RcmAne de Constantin Erbiceanu, la 21 mart. 1900.
1662 1716 (f. 103"); 127 f.; 20 x 15 cm.
< Miscelaneu religios >.

1. F. 1-21: < V ieti de sfing : Theodor T iron >. Lipse0e inceputul.


2. F. 22-83": < actoih mic >. Lipse*te sfir0tul.
3. F. 84-93": Rinduiala ispovedaniei.
4. F. 94-103": Cazanie in 25 de zile a lunii martie, la Blagocestenie presfintei despunitoarei a noastre po Precuratei Fecioarei Mariei.

5. F. 103"-127": Rinduiala sfintului Maslu. Lipsete sfir0tul, iar f. 125


126 slut rupte In diagonald.
Textul cu cerneald neagra i raddcinie. Unele titluri, initiate i indicatiuni
tipiconale shit scrise cu rop. Frontispicii In penitl la f. 84, 94 i 103". Din
bibl. Institutului de istorie N. Iorga". Intrat In col. Bibliotecii Academiei
In anul 1954.
1663 1812 (f. 3); 44 f.; paginatie i numerotatie veche cu cifre arabe (f. 3-44 )
21 x 15,5 cm.
< Cronograf ). Texte fragmentare. Cuprinde: Inceputul

Robiia sldvitei

cetatii Tarigradului (f. 3-27"), Impartia lui David (f. 28-35"), Impdrdtia
lui Solomon (f. 35"-43").
Insemndri: F. 44: Scrisu-s-au aceasta carte, Pentru inceputul i robiia
Tarigradului, de robul lui Dumnezdu care mai jos ma voiu iscAli, la leat 1812,

ghenarie 15, 0 au fost luat sfir0t la fevruarie 28. lard care va ceti la areasta carte 0 va gasi vreo greala, sd indrepteza cu duhul blindetelor i pa mine,
pdatosul, Dumnezdu sa ma ierte, cd nu este nimenea pa lume de a nu gre0 0 a nu fi cu pacate, fSr numai unul Dumnezdu este OA de pdcat i drep-

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuaoriselor romilneti

19

tatea liti iaste dreapta. Ca mina mea cea de pamint au scris si in pamint ma voiu

duce. Iara care va ceti la aceasta carte, sa zica: Dumnezau sa-1 ierte! 1812,
fevruarie 28, Constandin Mihaescu".

F. 2", 44": Virgil Draghiceanu".


Textul cu cerneala radcinie. A apartinut lui Virgil Draghiceanu. Din bibl.

Institutului de istorie N. forge. Intrat in col. Bibliotecii Academiei In

anul 1954.
1664 1804 (f. 35); 155 f.; 22,5 x 16,5 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 2: Cele 12 V ineri Mari ce shit intr-un an < =-- Descoperirea celor 12


Vineri>. Scurt fragment.
2. F. 4-35: Cuvint pentru viitoarea judecatd si pentru sfirsitul .lumii, din
Scriptura cea Veche ci din cea Noao, iard mai ales din Apocaltpsisul sf in-

tului Joan Bogoslovului i altor sfintt peirtnft, dupd cuvintul Domnulut nosfru Iisus Hristos, carile aratd si pentru venirea lui Antihrtst < = Eshatologie >. Titlul este copiat i la f. 3".
3. F. 36-51: Doftorie duhovniceascii, la turburarea gindurilor, din feliuri de
cdrfi pdpintesti in scant adunate < = Literaturd ascelicet >.
4. F. 52-150': Sinopsis, adicd adunare de multe invdtdturi...
Textul este copiat dupa cartea tiparita la Iasi in anul 1757.
Cf. Bibl. noun. veche, II, p. 139, nr. 305.
F. 151V-152' albe.
5. F. 153": < Cintdri bisericesti>. Scurt fragment.
6. F. 154: < Slajba 1nmormintdrii>. Scurt fragment.
7. F. 155: < Pomelnic pentru morti>.
Insemnari: F. 35: Sfirsit i lui Dumnezau lauda. Ion popa Stefan ot Stefanesti. Aceasta sfinta. carte s-au prescris de catra mine, pacatosul, spre cetirea i folosul de obstie, care i pentru mine, nevrdnicul, sa sa roage. 1804,
iunie 7".
F. 150": I. Aceasta dumneziliasca. carte, ci sa numeste Sinopsis, i cite sa
mai afla intr-insa, s-au scris de mine, smeritul intre preup, erei Stefan ot
Stifanesti di la bisarica prepodobna Parascheva. 1810".
II. Aceasta sfinta i dumnezaiasca carte, ci sa numeste Sinopsis, i cite
sa mai MIS intr-insa, s-au scris de mine, smeritul intre preqi, la anul 1835,
martie. 12. Irodiiacon loan Verincu ot cuvioasa < Paraschiva >".
F. 2": I. Acest Sinopsis al sfintului loan este a lui loan Popovici, sin preotul Stefan i, fiindu-i fii dupa trup, mi-au dat acest odor vecinic de fericire, spre pomenire lui si a celor ci vor ceti cu intalegire, ca folosindu-sa
prin intalegire, cetindu-o, sa zica: Dumnezau sa-1 erte de pacatul cel trupesc si sufletesc. Si au scris la anul 1826, octomvrie 8, eu Joan Popovici".

II. Sa fie stiut de cind am venit la Iasi, la anul 1835 septemvrie 13 si


am insamnat pentru ca s sa stie. Erodiacon loan Verincu."

F. 153: Aceasta carte ce sa numeste Apocalipsis este a dascalulni Gheorghiu din tirgul Stefanestii, data de la parintele meu. 1837 octomvrie 31.

Gheorghiu dascal Verincu".


F. 153": Aceasta carte ci sa numesti Ap3calipsis este a lui Gheorghi Popovici, data de la parintele meu. 1836, septemvrie 22. Gheorghe Verincu".
F. 151: Orheiu, 20 iunie 1921. Cu adinca cinstire daruesc aceasta carte
manuscrisa, gasita intre cartile raposatului meu bunic, preotul Alexandru
Popovici din catuna Badinti, com. Stefanesti-Tirg, jud. Botosani, Marelui
Dascal al Romanismului Nicolae lorga, cu prilejul implinirei celui de al cincizectlea an al vieLii sale, urindu-i din tot sufletul viata lunga si sanatate
deplina, pentru a mai povatui multa vreme, cu cuvintul i cu fapta, neamul

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

30

nostru care are Inca alit de mire nevoe de lumina sa. Cu profunda veneratie I. Popovici, subinspector, Cisa Noastra, Chisinau."
F. 23, cu creionul, margirvil: Anul 1908, luna Wile 24 zile, ora 3 si 2 m.

p.m. Gh. Popovici, absolvent al Gimnaziului Alex. cel Bun* Iassy".


Textul cu cerneala neagrd i rosie. Frontispicii in penita la f. 4 si 36. Lega-

tura veche in carton. Din bibl. Institutului de istorie N. Iorga". Intrat in


Bibliotecii Academiei in anul 1954.
1665 Sec. XIX (Inceput); 319 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, en lipsuri:
1 316 (f. 1-319); 36 x 23 cm.
col.

< Miscelaneu de cronici moldovenesti>.

1. F. 1-215: < Nicolae Costin, Letopiseful Tara Moldovei de la zidirea lumii pind la 16 01 >. Lipseste sfirsitul, iar Intre f. 2v-3 textul prezinta discontinuitate, lipsind o fila.
2. F. 215"-312": < Miron Costin, Letopiseful Tarii Moldovei de la Aron

vodd pind la ,Stefeinifil vodei Lupu>. Lipseste sfirsitul, Cf. I. Craciun si A. Dies,
p. 88.
Repertoriul manuscriselor de cronici

F. 313"-315": Copie din anul 1845 dupa un hrisov de la Vasile Lupu dat
lui Andreica vel paharnic, trimis la Tarigrad in solie, datat gresit 5 inn.
7100 < = 1592 ).

F. 316-318, 319 albe.

F. 318", 319": desene naive In creion i penit.a.


Insemnari: F. 215r-v: Pina aicea acest Letopisis iaste scris de pre izvodul
ce s-au fost scris de rapaosatul Neculae Costin, ce au fost vel logofat. Moartea,
Intr-un chip calcatoarea casii domnesti, pre nimenea nu task pre bogati ei
pre sdraci; ia le tae vacul ..."
Textul este scris de mai multe miini, cu cerneala neagra. Ddruit Academiei
Romne de calve prof. G. Constatinescu-Rimniceanu din Birlad la 30 nov.
1901.

1666

Sec. XVIII (mijloc); 22 f.; 20,5 x 14,5 cm.


< M iscelaneu> .

1. F. 1-11: < Rinduiala Maslului>. Text fragmentar.


F. 11"-13: < Sinaxar pe lunile mai-iul. >.
F. 13"-16": < Rinduiala impartasaniei murtbunzilor>.
4. F. 17-21": < Sinaxar pe lunile decemoriemai>.
5. F. 22r-v: Molitvd de post. Lipseste sfirsitul.
Textul en cerneala neagra. Din bibl. Instituttilui de istorie N. Ioarga."
Intrat in col. Bibliotecii Academiei In anul 1953.
1667 Sec. XIX (inceput); 66 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-130 (f. 1-66) ;
37 x 23 cm.
2.
3.

< Miscelaneu>.

1. F. 1-9: < Antohi Sion?). Cuvint de ingropare, ce sd zice greceste Epitafion, vechiului sStefan vodd, a/ 5-le domnul Tara Moldova, cel ce s-au numit
Mare pentru marile vrednica i vetejii ale sale. Cf. Arhiva Romdneascd
tom. I,

Iasi (1840-1841), p. 34-71.

2. F. 9"-11v: < Pamflete>. Cuotnt a unui Wan catra boiari. Cf. Arhiva Socie-

tdta .Stantif ice 0 i Literare din Iasi, IV (1893), nr. 5 si 6, p. 327-332.


3. F. 12-19v: < Cuvinte >i Invdieituri>. Cf. Arhiva Romdneascd ..., torn. I,
p. 140 171.

4. F. 20-23: < Pamflete>. Corespondentie intre doi streini asupra obiciu-

rilor Moldovii si a Tara Muntenesti. Cf. Arhiva Socieldtii sStiintifice i Literare

din Iasi, IV (1893), nr. 7 si 8, p. 437-445.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

31

5. F. 24-30v: < Documente din timpul ocupatiei rusesti in Tarile Romdne


p. 172-198.
din anul 1769 >. Cf. Arhiva Romdneascd
6. F. 31-32v: Teilmeicire dintr-o scriere gheograficeascd ce s-au tiptirit in Rosiia

la anul 1770. Pentru Moldova. Cf. Arhiva .Romaneascd..., p. 327-334.


7. F. 33-65v: < Corespondentd, porunci, insemndri, memorii in legaturd cu
evenimentele de la 1769-1771 in Moldova $i Tara Romdneascd >. Cf. Arhiva

p. 198-326.
F. 34-36', 46", 66r-v albe.
Romdneascd...

Textul cu cerneald neagrA. DAruit Acaderniei liomAne de C. Erbiceanu la


2/15 apr. 1902.
1668 Sec. XVIII (lnceput); 150 f.; numerotatie veche CU cifre chirilice, cu lipsuri:

1-136 (f. 2-131); 19 x 15 cm.

< Miscelaneu>.
1. F. 1-131v : < Molitvenic >.

2. F. 132-144: < Sinaxar pe cele 12 luni >.


3. F. 144-149": < Cazanii la oameni morti>. Lipseste sfir$itul.
4. F. 150: < Rinduiala inmormintdrii pruncilor >. Scurt fragment.
Textul cu cerneald neagr i rosie. Frontispicii $i initiate ornate la f. 9v, 12,
81" $.a. LegAturA veche in piele se pitistreaza sub legAturd modernA. Din bibl.

Institutului de istorie N. lorga". Intrat in col. Bibliotecii Academiei fn anul


1953.

1669 Sec. XX (inceput); 352 f.; numerotatie veche cu ,ifre romane si arabe: I

III + 1-348 (f. 2-352); 17 x 21,5 cm.; format oblong.

Spiru C. Haret, Criza bisericeascd. Cf. Operele lui Spiru C. Hare!, publicate
de Oh. Adamescu, vol. IX, Bucuresti, 1936, p. 35-178.
Textul este scris pe o singurA fats a filei, cu cernealh neagrA. Intrat in col.
Bibliotecii Acaderniei, la 10 mart. 1950.
1670 Sec. XX (1912); 76 f.; nurnerotatie veche CU cifre arabe, diversA; 21,5 x
17 cm.
< Spiru C. Haret, Studii i articole >.
F. 1-48: Mecanica social& Rdspuns la unele obiectiuni. Cf. Viata Romdneascd

VII (1912), nr. 1, p. 70-86.


F. 49-76: Citeva observatii asupra inteligentii animalelor.
Ibident, nr. 11-12, p. 169-182.

Textul este sorts pe o singura fats a filet, cu cernealS neagril. Intrat in col.
Bibliotecii Academiei la 10 mart. 1950.
1671 Sec. XX (inceput);'94 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversA; 25 x
21 cm.
< Spiru C. Haret, Articole i discursuri>.
F .1-63: Inedgitorii i politica. Cf. Operele lui Spirit C. Haret ..., vol. IX,

p. 1-33.
F. 64 75 : Scrisoare cdtre fratii preoli fi inedgitori.

F. 76-94: Liga Desteptarea. Cf. Liga De$teptarea, Bucuresli, 1912.


Textul cu cernealA neagra. Intrat in col. Bibliotecii Academiei, la 10 mart.
1950.

1672

Sec. XX (inceput); 110 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-102 (1. 7
108); 21,5 x 17 cm.
Spiru C. Haret, Chestia teirdneascd. Cf. Operele lui Spiru C. Haret
vol.

VIII, p. 1-56.

Textul este scris pe o singurS fata a filei, cu cerneala neagra. Intrat In col.
Bibliotecii Academiei, la 10 mart. 1950.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

32

1673 1890 (f. 14); 14 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-27 (f. 1-14); 34 x
21 cm.

Constantin de Stamati-Ciurea, Nepotul meu Petratchel. Nuveld. Cf. Constantin


de Stamati-Ciurea, Caleidoscop literar. Fantasii, suveniri i episode. Cernsuti,

1895, p. 241-282.
Textul cu cerneald neagr. Din bibl. lui Septimiu Albini.
1674 1885 (f. 1); 226 f.; 31 x 21 cm.
< Vasile Alecsandri, Teatru >.

F. 1-74' : Otndtu, piestt in 5 acturi i in versuri. Cf. V. Alecsandri, Drame,


ed. Ingrijit de G. Pienescu, Bucure*ti, 1975, p. 253-376.
F. 75-128v: Ovide, pike roumaine en 5 actes et en vers. Traducere autografl
In lb. francez5, In prozil.

F. 129-174: Ovide, opera en 5 actes. in versuri.

F. 175-208v: Ovide, scenario. Text in lb. francezii, copiat de Bocquet.


F. 211-226: Spalturi din Ovidiu text tipdrit, cu corecturi ale lui V. Alecsandri.
Textul cu cerneala neagrd. Mai multe file slut albe.
1675 1852 (f. 2); 57 f.; 14,5 x 23 cm.; format oblong.
< Alexandra Odobescu, Jurnal de ceildtorie de la Paris la Londra dintre 3
11 aug. 1852 >. Cf. Alexandru Odobescu, Opere, I, ed. ingrijit de G. Pienescu, Bucure0t, 1965, p. 165-180.
Textul, In alfabet de tranzitie, este scris cu cernealil neagrit. Legatur originald In carton i piele. Ddruit Academiei Romne de Al. Tzigara-Samurca*,
la 18 mai 1941.
1676 1810 (f. 49v); 50 f.; fila 22, ce nu facea parte integrant din ms., a fost eliminat odat cu legarea vol.; paginatie veche cu cifre arabe, cu erori ; 30,5 x
29 cm.

< Voltaire, Tragodia lui Orest>. Traducere din lb. francez5, In versuri. de
Alexandru Beldiman. Cf. Bibl. rom. veche, t. III, p. 347, nr. 1086.

Insemndri: F. 1: Alexandru Beldiman, aga".


F. 50: Tragodia Orest von Bojaren aga Alexander Beldiman".
Textul cu cerneal rdacinie. Druit Academiei Romne de D. A. Sturdza,
la 11 mai 1901.

1677 1878 (f. 27v) ; 27 f.; 20,5 x 16 cm.


G. Sion, Candidatu si Deputitu, comedie electoral. 1 actu in versuri. Al 11-lea
brulionu. Textul diferd de ed. apruta Ia Bucure*ti In anul 1879.
Textul cu cerneal neagra. Din bibl. lui Septimiu Albini. Druit Academiei
Romne in anul 1938.
1678 1890 (f. 1); 58 f.; 20 x 16,5 cm.
F. 1: V. Urechia, Alecsandri la 11/Iirtesci. Cornedie in un act i in versuri. Bucu-

resci, 1890, septembrie 16-20. Cf. V. A. Urechia, Alecsandri la Mircesti.


Comedie In un act i in versuri. Bucureti, 1894.

F. 45-56 albe.

F. 56v-57" Copia lui V. A. Urechia chip un zapis din 31 iul. 1671 de tiganii
tocmitl la Manbstirea Dragomirna.
Insemnri: F. 58: Aceast piestt a fast scris5 de mine, C. lonescu. 1890,
sept. 22".
Textul cu cerneal neagr5 i violet. Din bibl. lii V. A. Urechia.
1679 Sec. XIX (Inceput); 17 f.; 24 x 18,5 cm.
< Filerot i Antusa >. Lipse0e Inceputul, iar In cuprinsul ms. textul prezint5
discontinuitate, lipsind file intre f. 1"-2, 3v-4, 4v-5 v.a.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

33

Textul, rupt pe alocuri, este scris cu cerneald neagrd. Cumpdrat de la prof.


I. Cretu la 9 oct. 1951.
1680 Sec. XIX (mijloc); 22 f.; 30,5 x 20 cm.

F. 2: Povdluire comandirilor de roate in pedestrime, alciltuitd la stabul de capetenie al armili a doa i talmeicitd in limba rumdneascd de marele adiutant de
Statul Maior al Milifiii rumdnesti, cap iten Voinescu I-iu. Partea intim, coprtnzeitoare de datoriile comandirilor de roate i sefilor dd pdrli in vreme de pace.

Cf. pocdfuiri comandirilor de roate..., traduse din ruseste de maiorul I. Voinescul. Bucuresti, 1836.
Textul, in alfabet de tranzitie, este scris cu cerneald neagrd. Cumparat de la
anticarul I. Zwiebel, la 4/16 ian. 1895.
1681 Sec. XVIII (sfirsit); 115 1+ f. 113 bis; 19,5 x 14 cm.
< Miscelaneu de literaturd monahald>. Pot fi subliniate urmAtoarele titluri:

1. F. 1-3v: A sfintului Moisi, Cuvint.


2. F. 3v-4v: Cuvint din Pateric, 329.
3. F. 4v-13: A preacuviosului pdrintelui nostru Macarie cel Mare, Cuvint
tnvdfdtoritt cdlugdrilor, foart6 folositoriu de suflet.

4. F. 13-18": Cuvint a fericitului Pavel Laidanin pentru rdzboiul curviii.


Intre f. 13v-14 textul prezint discontinuitate, lipsind file.
5. F. 18v-22": < Capete ale sfintului Grigore Sinaitul>.
6. F. 23-24, 25-26v: Cuvint de invdfaturd a sfintului Nil.
7. F. 24r' : Intrebdrile i rdspunsurile ale sfintilor stariti, foarte de folos.
Lipseste sfirsitul.

8. F. 27-28: A sfintului Grigorie Sinaitul Inainte cuvintare < la Cuantele

sfintului Simeon Noul Teolog>.


9. F. 29-35v: A preacuviosului pdrintelui nostru Simion Noul Bogoslov, ce
au fost igurnen nwnastirii sfintului Mamant, Cuvinte foarte de folos de inceptitura viefri... Lipseste sfirsitul.
10. F. 36-50v: < Capete ale sfintului Grigore Sinaitul>.
11. F. 51 71 : < Cuvinte ale lui Filothei i ale lui Nechifor cel din Singurdtate >.
12. F. 71v 108' : < Capete ale sfintului Grigore Sinaitul>.

13. F. 109-111": Cuvint a lui Nichifor, patriiarhul

arigradului, chip al

ludrii aminte a rupdciunii.


14. F. 112-113: < V iata preacuviosului Pimen >. Text fragmentar.
15. F. 113": Pravila cdlugdrului prostu.

F. 113 bisv-115: incercdri de condei.

Textul, cu cerneald neagril, este scris de mai multe miini. Titlurile si iniialele
shit scrise cu rosu. Frontispicii naive in penitd la f. 39, 85v, 111v. Legatura
veche in piele se pdstreaza sub legdtura modernd. Cumparat de la prof.

Cretu, la 9 oct. 1951.


1682 1834 (f. 1); 86 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-166 (f. 3-85v); 21 x
I.

16 cm.

F. 1: Iscoditoriul lucrurilor ominesti. 1834, Icts2. Traducere din lb. francezd


de Al. Beldiman.
Insemnri: F. 2: Istorii foarti interestoari, tAlmcitd acum intli in limba
moldoviniascd de cdtr d. postelnicul Alixandru Beldiman, spre Infrinare
bArbatilor falnicilor si de insus driapta sa scrisd; iar aciasta piscrisd di catra
gios iscalitul, di pi aceia scris cu mina postelnicului, la anul 1834, mai 12.
Costachi Scobihor".
F. 85": S-au gait di scris la 1834, mai 25, la 8 ciasuri turcesti din zi, viniri".
F..86: I. Aprecieri la adresa lui Al. Beldiman. II. Aciast pliroforie a taintutei fimei viclesug prin carile s arat card al ski barbat, oricare din pti3

Catalogul manuscriselor

www.dacoromanica.ro

cd. 1504

B.A.R., 1601-8100

34

mas sa nu i sa Incriada. Si aciasta carti esti priscrisa de mine di pi altd


carte. Si cini va fura-o sa fii afurisit si anafthima cu tot niamul sau. 1835,

mart, 11 zile. Parutcic Iacovachi".


F. 1: De la preotul I. Antonovici, SimilisoaraTutova. 1906, octomvrie".
Scris de prof. Gr. Cretu.
Textul cu cerneala neagra. Legatura veche In carton si piele. A apartinut
prof. Gr. Cret.u. Cumparat de la prof. I. Cretu, la 9 oct. 1951.
1633 1768 (f. 228") ; 238 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu erori: 14-242
(f. 11-238); 20 x 14,5 cm.
F. 1: Canoane de umilined cdtre preasfinta stdpina noastrd de Dumnezeu Netscdtoare si pururea Fecioara Mariia, care sei anal la Prevecernild in toate srile,

pe 8 glasuri.
Insemnari: F. 228": Sfirsitul canoanelor si lui Dumnezeu lauda, Celui ce
pururea sa proslavste intru sfintii Sai si ne-au ajutat dupa Inceput de am si
savirsit. Iu lie 12, leat 7276. Vo Rojdestvo Hristovo < = de la Nasterea lui
Hristos > 1768".

F. 229": Ceia ce v-ati Invrednicit cu luminarea mintii a privi In oglinda

darului, rogu-va cel intunecat la minte si cu totul de nici o trebuinta, de yeti


afla vreo gresala, sau cu alunecarea condeiului, sau cu uimirea mintii, sau
cu netocmirea cuvintelor, sau cu nediorthosirea talmacirii, sau In ori ce chip,
ca., precum o am aflat tocmita si asazata de cucernicul Intre ieromonahi
chir Macarie de la Schitul de dupa Turn, asa am urmat si eu, Intr-acesta chip,
Indreptati cu duhul blindetilor si nu grabiti a ne pune In ponos ; ca precum
nu sa poate a fi ceriul fara de nori, sau marea fara de valuri, asa si scriitoriul sau talmcitoriul fara de gresala, ca nu Inger au talmacit sau au scris,
ce mina de Una si pacatoasa au scris si o minte intunecata cu toate pacatele
si Impietrita cu dobitoceasca nesimOre. Pentru aceasta ma rog celor ce ati luat
de la Hristos dattoriul de dartiri talentul Intelegerii si al iubirii de osteneala,
pentru Cela ce au luminat mintea sfintilor apostoli ca sa Inteleaga scripturile si printr-insii toata lumen o au luminat, priimiti dar aceasta putintica
osteneala a ticalosii mle, precum au priimit Hristos acei doi bani a vaduvii
cei sarace. Si citi yeti cinta sau veti citi aceste canoane de umilinta catre
preasfinta de Dumnezeu Nascatoare rugati-va si pentru mine, pacatosul si
tuturor cucernic si plecat, Hrizea dascal de la Manastirea Argesi". Cf. G. Strempel, Copifti..., p. 101.

F. 229": Si sa sil stie c este talmacita de pe slovenie pre rumanie de cucernicul Intre ieromonasi chir Macarie Cimpulungeanul".
F. 238: Aceasta carte am vindut-o en, Antonie eromonah, In sase lei pol
< = jumatate >, lui Theodosie monah".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile si initialele slut scrise cu rosu. Frontispicii in penita la f. 1, 5, 8" s.a. Legatura veche in piele. A apartinut prof.
Gr. Cretu. Cumparat de la prof. I. Cretu, In anul 1952.
1684

Sec. XIX (inceput); 11 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-4 (f. 2-8");

27 x 21 cm.
< Tratat de rnedicind. populard>.
F. 1: Moriziniiaca. Ldmurita prescriere sau poolluire pentru intrebuintarea
h.apurilor lui Morizon la orifice boald.

F. 9-11' albe.

Textul cu cerneala neagra. Desen floral colorat la f. 1. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 26 inn. 1902.
1685 1833 (f. 1); 188 f.; 27 x 19,5 cm.
F. .1: .Irnwloghion calofonicon, adecd. .irmoase fruntos viersuitoare. Facere a
fawn de preainfelepti f t sfinli dascalt, cant in vremi din vechime au statut.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnesti

35

Iar pe sistima ceastd noao s-au alcdtuit de chir Grigorie, protopsaltul sfintei
Bisericii cei Mari, iar romaneste, precum stet de fal s-au intradus.de .smerztul

ieronwnah Macarie, adaogind o alte multe .irmoase trebuincioase shntet &sena


si pre toate tnzpodobindu-le cu cratimi potrtvite la ftestecare zrmos de fajd, precum s vede, spre slava lui Dumnezeu.Celut in Troild prosldvit, spre podoaba
sfintelor Lui biserici Si spre folosul fitlor patriei romano-moldovent ce s osirduesc de invalid In scoalele de musichie nalionale. La anul de la Hristos 1833,
in sfinta Monastire Neamtul. Preot Ghigi Ionescu. Psaltichia cuprinde cinthri
de: Arsenie, Balasie preotul, Dimitrie Domesticul, Petru Berechet, Gheorghe
Criteanul, Petru Lambadarie, Grigorie protopsaltul, Iacov protopsaltul,
Damian Sfetagoretml, loan protopsaltul, Meletie Sinaitul, Ghermano arhiereu,

Daniil protopsaltul, Dionisie Moraitul, Hurmuz, Panaiot Haracioglu, Athanasie patriarhul Ierusalimului, Manuil Hrisaf si Petru Vizantie.
Insemndri: F. 2": Pdrintele Macarie a murit in anul 1836 In etate de 86,
optzeci i sease ani. Acest Irmologhion, ce este tradus din greceste de pdrintele
Macarie i adaos cu compozitii ale sale, din nou intitulat fiind Irmologhton
calofonicon, s-a scris cu insusi mina sa In Monastirea Neamtului, anul 1833.
Si dupe moartea sa a rdmas la preasfintitul Chesarie, episcopul Buzdului,
impreund cu alte cdrti de psaltichie i manuscrise de psaltichie, pe care Orin-

tele Macarie singur le-a ldsat la moartea sa, in anul 1836, cind a incetat

din viat in monastirea Viforita, aproape de Tirgoviste, peste girla Ialomita,


unde sora sa era staritd, cdriea cu limba de moarte r-a Idsat cuvint ca sd le
aducd la preasfintitul episcop Chesarie al Buzului, carele mi le-a dat mie,
subsemnatul, spre pdstrare, fund atunci ierodiacon al 2-lea. i eu, pentru
respectul fericitului parinte, mare dascal Macarie, am asigurat rnanuscriptul
acesta cu legdturd, precum se vede, neatins de tdeturd, spre eternd pomenire
atit a pilrintelui Macarie cit si a preasfintitului Chesarie, episcopul Buzdului.
Am scris aici in anul 1897, in Mitropolia din Iasi. Iosif, mitropolitul Moldovei,
luna august 10, 1897". Autograf losif Naniescu, mitropolitul Moldovei.
Textul cu cerneald neagrd i rosie. Frontispicii i initiate ornate cu motive
florale, in culori la f. 3, 50, 59 s.a. Din bibl. mitropolitului Moldovei losif
Naniescu. Ddruit Academiei Romne in anul 1894.
1686

Sec. XIX (inceput); 78 f.; 22,5 x 16,5 cm.

< Miscelaneu>.
1. F. 4-65" ; 77r-v: < Epistolar. Modele de scrisori, acte si cuvintdri ocazionale >.

F. 1ve, 54', 66, 71", 78r-v albe.

2. F. 72-76': < Versuri morale si patriotice).


3. F. 77r-v: < Copia scrisorii din 17 mai 1828 adresatd boerilor romdni de
cdtre contele Pahlen, ca Pdspuns la mulfumirile adresate din partea Divanului>.
1687

Textul cu cerneald neagra. Cumparat de la prof. I. Cretu, in ian. 1952.


Sec. XIX (a doua jumdtate); 73 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-16
(I% 28-43); 25 x 21 cm.
< Ion Ghica, Corespondenld si teatru>.

F. 1-27', 44-73: Scrisori in lb. romand i francezd adresate lui D. C. 0115.nescu-Ascanio. Cf. Catalogul corespondenlei lui Ion Ghica, intocmit de Nicolae
Liu. Bucuresti, 1962, p. 277-280, 102-107.
F. 28-43: < Scend dintr-un fragment de comedic>. Cf. Documente literare
inedite Ion Ghica. Editie Ingrijita de D. Pacurariu. Bucuresti, 1959, p. 141

147.

1688

Textul cu cerneald neagra. Ddruit Academiei RomAne, la 11 mai 1902.


Sec. XIX (mijloc); 47 f.; 20 x 16,5 cm.
<N. Filipescu-Dubdtt, Versuri originate, traduceri 8i copii dupd diversi autori>.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

36

La f. 40-43 se and un scurt istoric cu privire la lnchinarea Moldovei care


turd, In anul 1512.

Textul cu cerneald neagrd. Gump drat de D. A. Sturdza de la anticarul A. Zwie-

bel la 17 iun. 1898 si ddruit Academiei Romdne, la 11 mai 1901.

1689 Sec. XVIII (Inceput) 17 f.; 19,5 x 14 cm.


F. 1: Luna lui martie 17 dni, viala i petrecaniia a cuviosului i de Dumnezeu

purtdtoriu pdrintelui nostru Alexie,Omul lui Dumnezeu. lntre f. 11Y-12 textul


prezintd discontinuitate, lipsind file.
Textul cu cerneald neagra. Titlul i initialele de la f. 1 si 5 sInt scrise cu row.
Cumparat de Academia Romnd, la 28 iun. 1889.
1690 1825 (f. 1); 248 f. ; 24 x 18,5 cm.
F. 1: < Psaltichie>. Inceputul cu Dumnezeu cel sfint al Stihirarului, carele
ntiu pe vechiu s-au alcdtuit de fericitul intru porneHire Hrisaf cel Nou ci pe
sistima cea noao s-au exighisit de Grigorie protopsaltul sfintei lui Dumnezeu
Bisericii cei Mari si de Hurmuz hartofilax, izvoditorii fi aflatorii acestii sistime,
iar pe limba noastrd romaneasca s-au prefdcut de smeraul Macarie teromonahul,
portarie al sfintei Mitropolii, dascalul scoalelor romanesti de musichie, la anul

1825, septenwrie 1. Textul este recopiat Intre f. 125-246'.

Insemndri: F. 122": Sfirsit si lui Dumnezeu celui In Troitd proslvit, laudd.


Scrisu-s-au acest Stihirar de mine, Ilie cintdretul ot sfintul ierarh Nicolae,
mahalaoa Vladici, cu porunca i cheltuiala sfintiii sale parintelui Macarie
ieromonahul, dascalul scoalelor romnesti de musichie".
Textul cu cerneald neagrd i rosie. Titlurile i iniialele slat scrise cu row.
Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Ddruit Academiei Romdne
In anul 1894.

186 f.; 23,5 x 18 cm.


F. 1: < Psaltichie Inceputul cu Dumnezeu cel sfint al Papadichiei, care din
inceput pe vechiu s-au alcdtuit de feliuri de dascali i sfintt paring ai sfintei
noastre beserici a rdsciritului de la sfintul Ioann Damaschin st incoace, iar pe
methodul sistimii ceii noao s-au exighisit de Grigorie protopsaltul i de Hurmuz
hartofilax ai sfintei lui Hristos Bisericii ceii Mari. lar romdneste s-au prefdcut
de smeritul Macarie ieromonahul, portarie al sfintei Mitropolii i dascalul
scoalelor de musichie.
Insemnari: F. 186: Sfirsit i lui Dumnezeu celui in Troita proslvit laudd.
Scrisu-s-au aceast Papadichie de mine, Ilie cintdretul ot sfintul ierarh
Nicolae, mahalaoa Vldici, cu porunca i cheltuiala sfintii sale parintelui
Macarie ieromonahul, portarie al sfintei Mitropolii i dascalul scoalelor romanesti de musichie".
Textul cu cerneald neagrd i rosie. Titlurile i ini1ia1e1e slat scrise cu row.
Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Ddruit Academiei Romdne
In anul 1894.
1692 Sec. XIX (Inceput) ; 299 f.; 24,5 x 19,5 cm.
< Psaltichie>. Chinonicile serbdtorilor de peste tot anulu. Compusd melodia in
greceste de mai multi din cei mai renumiti dascali de muzicd bisericeascd de la
sfinta.si Marea Bisericd a resdritului, precum Daniil protopsaltul, Petru Lambadarte i allii fi traduse in romaneste de fericitul intru pomenire ierornonahul
Macarie dascalul de muzicd bisericeascd romdneascd. F. 49', 97"-100", 120',

1691 Sec. XIX (inceput)

138"-140', 159"-160", 250-252' albe.

Textul cu cerneald neagrd i rosie. Titlurile i inijialele stilt scrise cu row.


Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Daruit Academiei Romfine
In anul 1894.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti


1693

37

Sec. XIX (inceput); 164 f.; 24 x 19 cm.


< Psaltichie>.

Textul cu cerneala neagra i rosie. Titlurile i iniiaIe1e shit scrise cu rosu.


Frontispicii i initiale ornate la f. 1, 19", 82 s.a. Din bibl. mitropolitului
Moldovei Iosif Naniescu. Daruit Academiei Romane In anul 1894.
1694 1840-1850 (f. 63, 64); 74 f.; 22 x 17 cm.
< Anton Faun, CIntdri bisericesti >.
Insemnri: F. 64: Aceste eothinale li-am luat de la D. Anton Pann la 1840,
luna avgust".
Textul cu cerneala neagra i rosie. IniiaIe cu rosu la f. 36. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Daruit Academiei Romane In anul 1894.
1695 Sec. XIX (inceput); 606 f.; numerotatie veche cii cifre chirilice, cu omisiuni:

1-583 (1. 1-584); 23,5 x 17 cm.

< Pateric pe alfavita >.


Textul cu cerneala neagra. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu. Frontispicii in peni ta. la f. 215, 231v, 279" s.a. Legatura veche In scoarte de lemn si
piele. Daruit Academiei Romane de D. A. Sturdza, la 17 mai 1902.
1696 Sec. XIX (mijloc); 18 f.; 25 x 20 cm.
< M iscelaneu > .

1. F. 1-13": < Versuri de I. Heliade-Radulescu, C. Negruzzi, A. Panns.a.>.


2. F. 13"-18: ( Teatru. Fragrnente din piesele : Jertfa lui Apraarn" ci Fiul
mazilului" >.
Textul, cu cerneala rridacinie i albastra in alfabet de tranzitie. Cumparat de

Academia Romana in anul 1888.


1697 1834 (f. 1); 72 f.; numerotatie i paginatie veche diversa cu cifre arabe;
24,5 x 21 cm.

F. 1: Tragodia lui Lentor si a preaiubitii sale Arzile, prescrisd de dumnialui Costachi Scobihoriu. Anal 18 34, ghenar 28. Esii.

Textul cu cerneala neagra. Legatura veche In piele. Cumparat de la anticarul


A. Zwiebel, la 5 iun. 1902.
1698 1835 (f. 33"); 95 f.; 22 x 17,5 cm.
< Miscelaneu>.

1. F 3: < Apocalipsul Maicii Domnului>. Cind au vdzut preasfinta Nciscdtoare de Dumnezeu muncele iadului. Text fragmentar.
2. F. 4-29: Prorociia fericitului ieromonah Agathanghel, cel cu oiiaf cdlugdreascd, dupd aOzdmintui marelui Vasilie, dud era de izbdvirea noastrd 1279,
precum s-au descoperit lui de la Dumnezeu, care s-au dat la lurnind In urmd
la Medeolana la anii I 555, de preacuvwsul iromonah loco(' cel Vechiu, ce era

din orinduiala sfiRtului Venedict. Iar pa urmd s-au ttilmcit din limba latineascd
pre limba greceascd de preacuviosul i smeritul arhimandrit Theoctist, care sd
numia ci poleid, care sd afla purtdtor de grild ci epistat bisericii pravoslavnicelor
din Lipsca. Iar acum s-au teilmdcit de pre limba cea greceascd pre limba rumdneascd la leat 1806 de chir Cozma, dascalul de Episcopiia Buzdului.
3. F. 29.1-33": < Descoperirea celor 12 Vineri mari>.

4. F. 33v-34: < Zile bune si rele>. Cade-sd a sti pentrtt zilele cele rele ale

lunilor care au areitat Dumnezeu lui Moist prorocul si sint artitate tuturor oame-

nilor ca sd se fereasca de toate lucrurile, sau de bine, sau de rdu, and vor fi
aceste zile, sd nu Incepi, orice incepere c.a fi.

5. F. 34, 35'; < Cugetdri>.


6. F. 34' 35: < Descintec pentru ciumd>,

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

38

7. F. 35r-v: < Avestita. aripa Satanei). Text fragmentar reluat la f.

39v.

8. F. 36-38v: < Istorware morale : Viteazul ci nwartea >.


9. F. 41-66: < Psaltire cu ale>. Text fragmentar.
10. F. .66-81v: A celui intru sfinti pdrintelui nostru Athanasie cel Mare,
Sinopsts, adecci spunere pa scurt a dumnezeestii Scripturi a Legii cei Vechi
st a cer. Noao. Text fragmentar.
11. F. 81v-87v: < Minunile Maicii Domnului>. Cazaniea Mariel, fetei de
inpdrat.

12. F. 88-90: < Increbdri i rdspunsuri>.


13. F. 90v-92: < Dimitrie Cantemir >, Divanul lumii cu inteleptul sau judeful

sufletului cu trupul. Fragment din cartea I.


14. F. 92v-93: < Cintarea Anei>. Text fragmentar. Cf. Regi, I, cap. 2.

15. F. 93v-94: < Maxime filosofice>.


16. F. 94r-v: < lnvdtdturd cu privire la cilirea unor Psalmi>.
Insemnari: F. 92: I. Sfirsit i lui Dumnezeu lauda. Si ma rog dumneavoastra,
pravoslavnicilor crestini, cei ce veti citi pa aceasta sfinta i dumnezeiasca carte
8i unde yeti gasi gresala indreptati cu duhul blindetelor, nepuindu-ma in
ponos; ca precum nu sa poate cerului fat% de nori, nici mie fara de gresala.
Si am scris en Stan dascal, sin lordache logolat ot Perieti, rugat fund de logofat Oprea, feciorul dumnealui jupin Oprea Titeiu ot Sacele, din Satul Lungu.
1835, avgust 1, joi".
II. Potopul i paguba din pricina apei la cimp. 1837, iulie 13, rn-am aflat
la Slobozie, in judetul Ialomita". Cf. Ilie Corfus, Insemndri..., p. 163.
F. 75y: I. Cind s-au cutremurat pamintul, seara la opt ceasuri, la leat 1838,
ianuarie 11".

II. Cind s-au cutremurat pamintul, cum mai sus zice, eram la Tara Turceasca pa Sarai. Si am scris eu, Oprea Titei". Cf. Ilie Corfus, Insemndri...,

p. 273.
F. 95: I. 1863, mai 23, au dat o vreme zapada la munti, care nu s-au pomenit,
8i ploae race la chimpuri. Care la munti au murit oile, de va fi pomenire, care
n-au pomenit batrinii nostri, fiind oile tunse. Si am scris eu, cu mintea intriaga,
Opria Titei. In Chimpina". Cf. Ilie Corfus, lnsemndri..., p. 153.
II. Insemnare de stare civila privitoare la familia Oprea Titei.
F. 1: Acest Agaftanghelil am de la liatul 1835. Si I-am mai legat la Craiova

la 1875. Ramiind spre pomeniria mia oaritine-1 va stapini in urma-mi, ii


rogu a nu-mi fi numile mieu muritori, dar nemuritori. La oarecare va ceti

intr-insul, II rogu sa-rni ierte gresala, unde va gasi, c precum cerul fara nori,
asa si omu far-de gresale. Indreptati cu duhul blindetilor, cum au facut blindul Davidu i inteleptul Solomon. Acum se premuta din a mia administratie,

la alte mini blagoslovite. Si am scrisu en, cu a mia mina batrina, nascutu


la liatul 1818. Si arum ma aflu la Bucuresti en lacuinta, in liatul 1886, care
ma aflu de ani 68. Opria Titei, in strada Cuza Voda, n. 89, cu lcuinta cu
chirie".

Textul cii cerneala radacinie. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 5 iun.


1902.

1699 Sec. XIX (a doua jumatate); 87 1.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-145

(1. 3-75); 22 X 18,5 CM.


< Vasile Alecsandri, Pasteluri>. Manuscris autograf. Cf. V. Alecsandri, Opere,
I, .Poezii. Text ales si stabilit de G. C. Nicolescu i Georgeta Radulescu-

Dulgheru..., Bucuresti, 1966, p. 311-365.


Insemnari: F. 1: Ma chere Mitza. En attendant que je vienne a Iassy, je
t'envoie mon manuscrit du Pastels que je te prie de garder en souvenir de
l'oncle, qui t'aime tendrement. Mircesti 1 janvier 1871. V. Alecsandri".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnesti

39

Textul cu cerneala raddcinie. Legatura originald in piele, reparat la cotor.


Cumparat de la I. Nicolescu, la 12 dec. 1949.
1700 1851 (f. 22); 37 f.+ f. 2 his; 21 x 17 cm.
< Nicolae Ionescu, Memoriu cu privire la evenirnentele din anal 1848 in Moldova >.

Textul, cu cerneala neagra, este scris in alfabet de tranzitie. Legating veche


in catifea neagra. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Ddruit
Academiei Romne in anul 1894.
1701 Sec. XVIII (sfh*t); 48 f.; 21,5 x 16,5 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 1-45v: Lui Apolon in Parnason <si alte scrieri fictive >. < = Satire>.
2. F. 46-4e: Prorocire svintului pcirintelui nostru Me fihodie, arhiepiscopul
Patarilor, pentru cele ce vor sci fie in zilile de apoi. < = Eshatologie>.
Textul cu cerneala neagra i raddcinie. Legaturrt originala in carton i piele.
Din bibl. mitropolitului Moldovei losif Naniescu. Ddruit Academiei Romne
in anul 1894.
1702 Sec. XVIII (mijloc); 146 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 4-45 (f. 1
42) ; 20,5 x 14,5 cm.
< Miscelaneu>.
124 : Viiata marelui impetrat Alexandru de la Machedoniia.

1. F. 1

2. F. 125-146": Istoriia Troadei cetji, intrit care au impiircifit Priiam imp&

rat, tate lui Pares.

Insemnari: F. 124: De pe izvod ce am gasit am scris. Costandin Chiriceanu".


F. 146": Sfiritul istorii cetati a Troadei". Cf. G. *trempel, Copisti..., p. 25.
Coperta I interioard: S sa tii de cind s-au dus moscalii din Tara Moldovii.
Umbla velet atunci let 7283 < = 1774 > dechemvrie 1. Si aici au rarnas domn
in Tara Moldovii manila sa Gligori Ghica voda". Cf. Hie Corfus, lnsemndri...,
p. 74.
Textul cu cerneala neagrd. Titlurile i initialele sint scrise cu rou. Legatura
originala in scoarte de lemn i piele. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif
Naniescu. Daruit Academiei Romdne In anul 1894.
1703 1844 (1. 41) ; 41 f.; 22,5 x 18 cm.
F. 1: < J. Fr. Regnard >, Tragodiea lui Sapor, tradusd de postelnicul Alecsandru
Beldiman.
Insemnari: F. 41: 1844, dechemvrie 18 zile, in Iai. Theodorache Gheorghiu
sardariu".

F. 1: T. Gheorghiu, sardar".

Textul cu cerneald neagrd. Legaturd originala in carton i piele. Din bibl.


mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Ddruit Academiei Romne in anul
1894.

1704 Sec. XIX (mijloc); 50 f.; paginaVie veche cu cifre arabe: 3-102 (f. 1-50v) ;
19,5 x 15,5 cm.

< J. Fr. Regnard, Tragodia lui Sapor >. Lipsqte inceputul.


Insemnari: F. 50': I. Sfirit 1854 aprilie 5. Costin Teodoru".

II. Aceasta carte este a me, mai gios iscAlitul. 1854, aprilie 14. Costin

Teodoru".

F. 2, de mina prof. Grigore Cretm: *cheia, Roman, 1884. Mai am un exemplar defect de la Hui".
Textul cu cerneald neagra. A apartinut prof. Gr. Cretu. Cumparat de la urmaii
acestuia, in anul 1952.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-8100

40

1705 1857 (f. 1) 290 f.; 22,5 x 18,5 cm.


F. 1: < Pro' fesor Dr. N. Turnescu, Curs elernentar de medicind operatorie,
sau de operatie, scris de studentul Vladescu Vasilie).

F. 50-57'

71l-Y, albe.

Textul cu cerneald neagrA. CumpArat de la anticarul A. Zwiebel, la 26 iun.


1902.

1706 1859 (f. 1); 248 f., 22,5 x 18,5 cm.


F. 1: ( Profesor Dr. N. Turnescu, Curs de clinicd Ghirurgicald, scris de studentul Vladescu Vasilie ).

F. 143v-145v si 183: albe.


Textul cu cerneala neagrd. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 26 iun.
1902.

1707 1859 (f. 1) 253 f.; 22,5 x 18,5 cm.

F. 1: < Profesor Dr. P. Protici), Studiu de patologie hirurgicald a lui studentului Vladesco Vasilie. Anul 18 59, ianuarie 1.
F. 87"-90" i 150"-176": albe.

Textul cu cerneald neagr. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 26 iun. 1902.

1708 1816 (f. 1); 307 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-296 (f. 1-149");
22,5 x 16,5 cm.

F. 1: < Ambrosius Marlianus ), Theatron politicon, adicd Privelist politi-

ceascd. Tomul al doile, intru care sd afl inalte noimi, pilde i intimpldri, culesi
din toate scripturile i istoriile vechimii.

S-au scris de mine, mai gios iscdlitul, in zilile preaindltatului domn Scarlat
Alexandru Calemahi voevod, la let 1816. Gavreil Melus, polcovnic.

Inserandri: F. 307": Insemndri gramaticale (despre verbe) In lb. francezd.


Interiorul copertii I: Aceasta carte o am suviniriu de la Manu badia, care
acum s-au savirsit din viata. Michaiu Frimu. Husi, 1863".
Textul cu cerneald neagrd si rAdacinie. Legatura veche In carton si piele.
Daruit Academiei RomAne de Anton Diamantopol, la 31 aug. 1901.
1709 1852 (f. 2); 76 f.; 24 x 17,5 cm.
F. 2: < Ducray-Duminil (Fr. G) ), Alexie, sau Cdsula din codru, tlmcit

in limba moldoveniascd din ce franfuzascd de cdtre rdposatul boeriu, postelnic


mare Alexandru Beldiman ci aice prescris de pe un alt manuscript a unui diia-

corm, Dimitrie, de la bisiirtca cu hramul Sfinlii 40 de Mucenici, din Esi, de


cittrd suptiscdlitul, la anu 1852, in cursul vremii de la 19 martie ci. pind la
19 aprilie, prescriind tomurile 3 si 4. Alecu Balica, ban. Tomu 3.

Insemnari: F. 76': Sfirsitul tomului al 3 lea din istorie, lui Alexie, sau

Casuta din codru, tradusa din limba fraquzasca In moldoviniascd de catra


trecutul din viiata boeri al Moldaviei, mare vornic, Alexandru Beldiman,

iard aice prescrisa de pe un alt manuscript a unui oarecarele, diaconul Dimitrie

de la bisarica cu hramul Patruzaci de Sfinti, de mine suptiscalitul, la anul


1852, catra sfirsitul lunii lui martie i pind la patru april; in cari vremi
fiind Pastile la 30 mart si dupd caldurile ce pornisa cu 3 saptAmini mai
nainte sa crede a sa desprimavara. Dar pe neasteptate cade un omat destul
de mare la 29, 30 si 31 mart, cu geriuri cumplite i vicole, tiind tot cifertul
luminei lui mart in asamine man i greli raceli, pentru care spre stiinta aice
am insamnat spre neuitare. Alecu Balica, ban".
Textal cu cerneala neagra. Viniete In penita la f. 2, 20v, 32 s.a. Legdturd
veche In carton si piele. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel la 10/23 oct.
1901.

1710

Sec. XIX (Inceput); 48 f.-I- f. 1 bis; paginatie veche cu cifre arabe: 1-86
(1-44); 23,5 x 19,5 cm.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romane:Iti

41

F. 1: Pravila 'Ora sale domnului Joan coda Caragea, prescrisd de cel mai
jos iscalit la leat < rupt >. Nica logofdt. Cf. Bibl. rom. veche III, p. 225-227,
nr. 983.
Insemndri: F. 48: Lista marilor boieri ai Tarii Romnesti.
Textul este scris cu cerneald neagrd. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel,
la 10/23 oct. 1901.
1711 Sec. XIX (inceput) ; 58 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-72 (f. 23-58');
24,5 x 18,5 cm.
( Miscelaneu).
1. F. 1-22: Thooriticon cu privire cuprinditoare a mestesugului musichiei
bisericesti dapei asdzeimintul sistimii Ceti noao, acum intiiasi data tipdrit in
zilele preluminatului f i preindllat domn Ioann Sandul Sturza voevod, intru
intiiul an al domniei sale, cu voia f i .blagosloveniia preosfintiei sale pdrintelui
arhiepiscop si mttropolit al Moldaviet chirio, chit Veniamin, tdlmdcit din greceste pre limba romdneascd, de smeritul Macarie teromonah, portarie al sfin(ei
Mitropolii a Bucurestilor, dascalul scoalei de musichie. Cf. Bibl. rom. veche,

HI, p. 425-427, nr. 1185. Prefata difer d. de textul tipdrit, fiind adresat
dascAlilor de musichie din Moldova.

2. F. 23-58v: < Psaltichie).


Insemndri: F. 1 liminard: Theophil Dann Konsistorial Prokurator und Kir-

chensangerslehrer < = procurator consistorial i dascal de cantori >".


Textul cu cerneald neagrd i rosie, ultima abia lizibild. Partea a doua este formatil din caiete de diferite dimensiuni. Ddruit Academiei Romdne de Simion

Fl. Marian, la 26 mart. 1902.

1712 1849 (f. 6); 107 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-214 (f. 1-107"); 21,5 x
17 cm.

F. 1: Intiia sdpldmind a efintei patruzecimi, Voroave gldsuite En Ifiov de Mimi


I nochentie incepdtoriul shoalet al Duhovnicestei Academii, iar acum arhiepiscop
Harcoviei, tilmdcite de Alexandra S. Sturza t date En tipariu cu priveghierea lui

Constantin G. Suful in Athina, din tipografia lui Andrei Coromila. 1847.


< = Predici in prima sciptdmind a postului mare, de Inochentie mitropolitul
Harcovului).

Insernnari: F. 6: Aceastd cdrticia s-au talmilcit de pe hmba greceascd

si

s-au scris cu insusi mina smeritului si pciltosului si mai micului Intre arhierei
Sofronie Miclescu, episcop Husului, In anul 1849, luna mart, In Husi".

F. 7: Sofronie, episcop Husului".


Textul cu cerneald neagra. A apartinut mitropolitului Calinic Miclescu, ale
cdrui parafe in tus se afld la f. 1, 2 si 4. Din bibl. mitropolitului Moldovei
losif Naniescu. Ddruit Acaderniei Romne in anul 1894.

1713 Sec. XIX (inceput); 111 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-98 (f. 2
24 x 18,5 cm.
< Miscelaneu de cronici muntenesti>.
99) ;

1. F. 2 103 : Litopiseful Tdrii Romdnesti din descdlecdturd de unde au venit


rumini de s-au asezat En Tara Rumdneasca < = Letopiseful cantacuzinesc>.

2. F. 103-111": < Cronicd a Tara Ronutnesti, 1688-1733). Lipseste sfirsitul. Cf. I. CrAciun si A. I1ie, Repertoriul de cronici..., p. 153 si 184.

Textul cu cerneald neagr i ralcinie. A apartinut episcopiei gr. catolice


din Oradea.
1714 Sec. XIX (Inceput); 41 f.; 21 x 17,5 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 1-3": < Viala sfintului Alexie, omul lui Dumnezeu>. Text fragmentar.
Lipseste sfIrsitul.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

42

2. F. 3"-9: Istoriia lui Archirii filosoful.


3: F. 9-41'; < Istorisiri din Vechiul Testament despre impdratul Solomon

ft

despre Morse ). Lipseste sfirsitul.

Textul cu cerneald neagra. A apartinut prof. Gr. Cret.u. CumpArat de la urmasii

acestuia, in anul 1952.


1715 1862 (f. 2); 365 f.; paginatie veche cu cifre romane si arabe diversd; 22,5 X
17,5 cm.

F. 2: Curs primitiv de limba rumdnii, compus pentru shoalele primare si IV

classe gimnasiale de I. Doncev. 1862, Chisindu. Precuvintare in lb. rusd. Partea

gramaticala este prezentatd in text paralel romAno-rus. F. 310-365 cuprind


un vocabular romAno-rus.
Insemndri: F. 3: Dedicatie cdtre Dr. Angelescu, ministru al Instructiunii
Pub lice semnatd de senatorul I. Gdidteanu si Lt. Col. Adamovici, deputat,

datatd 9 mai 1923.

Textul este scris cu cernealA neagrA i rAdAcinie. LegAturd veche in carton.

Intrat in col. Bibliotecii Academiei in anul 1951.


1716 1774 (f. 1); 146 f.; paginatie veche cu cifre arabe si chirilice diversd; 22,5 X
17,5 cm.
F. 1: Intru mdrirea sfintei cei de o fiintd fdcdtoarei de viatd i nedesprtitei
Troite, a Tatdlui si a Fiului i a Sfintului Duh, Grammatica rumdneascd afirothisitd preablagocestivului, prealuminatului fi prea fnciltatuluidomnsi obaduitor
a toatii Ungrovlahia, domnului, domnului Ion Costandin Nicolae voevod, acurn
trail izvodit prin Dimitrie Eustathievici Brasoveanul. Methodos preafolositori
ft prea trebuincios intdrit cu pilde prea folositoare , asezat cu rind/dale!, dreaptd si
izvodit in Bolgaria Brasovulut. Anul 1774. Lipseste sfirsitul, ultima fil fiind taiatA in parte inferioard. Cf. Dimitrie Eustratievici Brasoveanul, Gramatica rumdneascd... ed. ingrijita de N. A. Ursu. Bucuresti, 1969.

insemndri: F. 1: in lb. greacd: Dintr-ale lui Eustratie Theodor Lasimu."

Textul este scris cu cerneala neagra. Desen in penita la f. 129'. Din bibL mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Ddruit Academiei RomAne in anul 1894.
1717 Sec. XIX (inceput); 102 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-204 (f. 1-102);
23,5 x 17 cm.
F. 1: < Ducray-Duminil, Fr. G. ), Alexie sau Ciisula din codru. Cartea al 4
Lipseste sfirsitul.
Textul cu cerneald rdddcinie. CumpArat la 28 iun. 1901.
1718 Sec. XIX (inceput); 93 f.; paginatie veche cu cifre chirilice i arabe diversd;
22 x 16 cm.
F'.

7: Istoria lui Filerot cu Antusa. Cartea !nth.

Textul cu cerneald rAddcinie si neagrd. CumpArat la 28 iun. 1901.


1719

Sec. XVIII (sfirsit); 22 f.; 21 x 15,5 cm.


F. 1: .Rinduiala tirnosaniei cei mici. Lipseste sfirsitul.
Textul cu cerneala neagrA i rosie. Frontispicii colorate la f. 1, 2 si 9. Numeroase iniIiale in culori. Legaturd veche in carton si piele. Cumparat la 29 iun.
1901,

1720 1798 (f. 25); 26 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-25 (f. 1-25);

20,5 x 15,5 cm.


F. 1: Tocmealn de sfintirea besericii, a sfintirii cei ntici < = .Rinduiala tirnosantei>.
tnsemnari: F. 25: Si s-au scris de Thoma sin popa Ion Domnesc, cu toata
chieltuiala sfintii sale parintelui mo popii Nitului, proestosului ot mahalaoa

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnesti

43

Podu Calicilor, sud Bucuresti, leat 1798 avgust 10." Cf. G. Strempel,
p. 258.
F. I lirn.: Aceasta carte este a parintelui Chiriac, protopop ot Mitropolie,
cumparata pi taleri 10, adica zece, ffind trebuincioasa".
Textul cu cerneala neagra, radacinie i rosie. Frontispicii colorate la f. 1, 3
si 7V Legatura veche in carton si piele. Cumparat la 28 iun. 1901.

1721

Sec. XIX (rnijloc); 10 f.; 25 x 16,5 cm.

F. 1: Sarbdtoare cimpeneascd la 30 august 1837. Piesa de teatru intr-un act,


avind ca personaje pe Coman, Florica, Nitu, Stan, Oprea, Vasile.
Textul cu cerneala neagra. Cumparat la 28 iun. 1901.
1722 1835 (f. 18); 18 f.; 22,5 x 17 cm.
< Miscelaneu).
1. F. 1-7v: ( Paraclisul Sfintului Haralambie>. Text fragmentar.
2. F. 7v-15: < V iiata sfintului, sfinlitului mucenic Haralambii, foarte frumoasei

si minunatd, carii set prdznuesti la 10 zile ale lunii lui fevroari>.


3. F. 15'1: < Versuri In cinstea sfintului Haralambie>.

4. F. 16-17: Tilcuir pentru cele 12 Vineri < = Descoperirea celor 12 V ineri>.

5. F. 17v-18: < Retete medicale >.


insemnari: F. 15: S-au diorthosit acest cinstit Paraclis pren smeritul Neculai
Grid, poroh< sic > in Bulgarseghi".

F. 18: S-au scris de mine preutul Joan la anul 1835; s-au savirsit in luna
lui dechemvri 12 zile".
Textul cu cerneala radacinie i neagra. Curnparat la 28 iun. 1901.
1723 Sec. XVIII (mijloc); 133 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 2-135

(f.1-33) ;21,5 x 16,5 cm.

< Alexandria>. Lipseste inceputul, sfirsitul, precum i f. cu numerotatia veche 106.


Insemnari: F. 35v: Pisah siiu Alixandriiu < = A scris aceasta Alixtindrie>
Theodor Popovici".
F. 118' : Pomiani gospodi Theodora < = Pomeneste, Doamne, pe Theodor >
p. 189-190.
care au scris aceasta Alixandrie." Cf. G. Strernpel, Copisti

F. 16v: Theodor Popovici".

Textul cu cerneal neagra, radacinie i rosie. Frontispicii i initiate ornate


b f. 5", 10, 17 s.a. Din bibl. lui G. Bogdan-Duica. Cedat Academiei Rornane
la 3 mai 1901 in schimbul unor extrase din Anale.
1724 Sec. XVIII (sfirsit); 169 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice cu intermi-

tente; 19 x 15 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 1 46 : Ale lui Isihie preotul cittrd Theodul, Cuvinte folositoare de suflet,


pentru trezvire fi bundtate, prinfcapete ale incepdturii lumindrii sufletului,
adevdrate invdtaturt, care sci grdesc inprottvd cuvintdtoare i rugdloare.
F. 22-23v si 46' 47' albe.
2. F. 48-96: Cuctnt postnicesc a pdrintelui Ioan, igumenul cdlugdrilor, cel
din muntele Sinait, ce au .trimis pitrintelut Joan, igumenului de Raith, carele
I-au Indemnat i l-au nevott sd.scrie aceastd carte in chtpul treptelor unii scari
ce Inalt pre ceta ce urmeazii dtntru cele de jos tntru cele de sus, pentru care lucru sit chiiamd i Scar& Text fragmentar.
3. F. 96v-109v, 111v-113: Luna lui fevruarie En 10 zile, pdtimirea stintului
sfiOtului mucenic Haralampie, episcopul cetalii Magnisiei i a agar ce cu
dinsul au pdtirnit.

4. F. 110-11e: A Sfintului Isaac Sirul, .Rugdciune din Cuvintul 2.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

44

5. F. 114-137: Luna lui iunie in 12 zile, V iata sfintului si preacuviosului


pdrintelui nostru Onufrie cel Mare, pre lingd care fi a altora stinfi vietuitori
a p.ustiei sd pornenesc, povestue ci scrtse de preacuviosul Pafnutie, pustnicul
eghtptenesc.

6. F. 138-149": Cuvint al fericitului Efthirnie, patriarhul Tirnovii, cdtrei oarecarele cdlugdr anume Chiprian, fiind el supt Athon ci cerind a i s trimite pentru
oarecare lucruri de taincl fL pentru sfinta pricestante. Si sd citeste acest cuvint

intru invdfdtura cdlugarilor fi mai virtos celor ce vor a linisti.

7. F. 150-159', 167-169": Din Crinii wind.

8. F. 160-167: < Cuvinte ale sfinfilor Paring>. Text fragmentar.

Insemnri: F. 1-3: Aceast carte iaste a obstii staretului Paisie i eine o


va lua supt canon va fi".

Textul este scris de mai mune mlini cu cerneala neagra i rosie. Frontispicii
In penita la f. 96, 114 si 150. Initiale ornate la f. 114, 150, 158 s.a. Textul
mai multor pagini de la sfirsit a fost tdiat la legat. Legatura veche In carton
si piele. De la Mandstirea Neamtului. Ddruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice la 2 sept. 1900.
1725 1839 (f. 3') ; 130 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-247 (f. 6-130); 20,5 x
16,5 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 1-115": Invldturi hristiianicesti folositoare de suflet, acum a doa oard


tipdrite spre folosul sufletesc in zilele prialuminatului fi prealnlfatului nostru
domn loan Sandul Sturzea voevod, cu blagosloveniia fi toatd cheltuiala
fininfitulut mitropolit a toatti Moldavila chiriu, chir Veniiamin. S-au tipdrit in
tipografiia sfintei Mitropolii in Iasi, la anii de la Hristos 1823. Cf. Bibl. rom.
veche,

III, p. 412, nr. 1181.

2. F. 116-130: Tilcul sfintei Liturghii ce s-au artitat limbilor pdgine din dumnezeiasca strdlucire precum. sCrie Baronius la ani de la Hristos 1009 < = Descope-

rirea sfintei Liturghii>.


Insemnari: F. 3": Fiindca i eu, sub iscalitul, avind dorinti pentru descriieria acestii carti cu frumoase Invataturi hristiianicesti, vazind cea Mita nepreOita, mi-am dat toata rivna asupra ei de o am scos-o Intocmai dupti cea adevdrata, pe caria gasindu-o data intii In tipar la anul 1700 si de a dood cea
de Esi la 1823, iar acum la 1838, gasindu-o eu de atunci data In tipar de sfintiia sa mitropolit Moldavii In Iai, chiriu, chir Veniiamin i spre *Uinta am
iscalit. 1839, octomvrie 1. Stan Popescu".
F. 43: Scoasa dupa tiparul Moldavii S<tan> P< opescu >". Copistul mai
semneaza la f. 72 si 101".
Textul cu cerneala neagra i raddcinie. Frontispicii in penita la f. 19, 31, 33
s.a. Legatura veche In carton si piele. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif
Naniescu. Daruit Academiei Romane In anul 1894.
1726 Sec. XIX (inceput); 18 f.; 19,5 x 16 cm.1
< Molitvenic >. Text fragmentar. Cuprinde: Rindttiala mrturisirii, Rinduiala
ce sti face cind sti va intimpla foarte de grab celui bolnav sd i sd dea inpdruisire

fi Rindutala care sd face cind sd bolnavesc ori ce feliu de dobitoace, oile, sau altele.

Text cu cerneala neagrd i rosie imitd tiparul. Legatura veche In carton si


piele.

1727 1839 (f. 1); 9. f.; 39,5 x 24,5 cm.


F. 1.: Voiaj din Podul Mogosoaii pind in Tigdniia Vldici, ceiliitorie pet uscat

fi pd mare. Comedie intr-un act fi jurntitate, compusd dd tnsusi actorii acestii


comedii. Bucuresti, 1839, ghenarie in 210 ( sic > ale plecdrii.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romfineti

45

Textul cu cerneala neagrd. Din bibl. lui D. A. Sturdza. Ddruit Academiei


Romdne in anul 1891.
1728 1806 (f. 82) ; 131 f.; 18,5 x 12,5 cm.
< Milcelaneu>.

1. F. 1' 11v : <Oracole>: Roata norocului, preziceri in legdturd cu ziva imbolndvirii omului f i ziva in care a cdzut Nasterea Domnului.

2. F. 12-82: < Octoih mic >.


3. F. 82-88': Versurile lui Adam pentru gresala lui, Zapisul cel dat di Adam
la mina diavolului pentru fiii lui <si> Astdzi eel prea ldudat".
F. 89-124": Incercdri de condei si file albe.
4. F. 125-127: Istoria poamelor (Poricologos).

F. 127v-131': incercdri de condei.


insemnari: F. 7": Hristos s md blagoslovascd. Robul lui Dumnezeu 10nitd. Leat 1807, luna lu marte, 13 zile". Este copistul 1. 1-7.

F. 88": La veleatul de la zidire lumii 7314 < 1806 >, avgust 15. Thome diiac".
Este copistul celorlalte pagini.

F. 63": Sfirsitu lui Oste glas. Thoma ierodiacon (?) ot ..."


F. 131: I. 1821, cind esisa grecii la Mtdlie cu turcii, in luna lui fevruar.i"
II. 0818, de chid au srit tare cu zurba la Calimac voevod pentru calitiruri".
F. 130v: 1812, de cind s-a dus muscalii si a pus Prutu hotar. Septemvrie
18".

F. 1: Am cumpArat-o de la un anticariu din Iasi, 1884, septemvrie. Gr. Crete.


Textul, cu cerneald neagra si roie, este scris de mai multe miini. Frontispicii
colorate la f. 12, 21, 30' s.a. Legaturd veche in piele. A apartinut prof. Gr.
Cretu. Cumprat de la urmasii acestuia, In anul 1951.

1729 1829 (f. 68); 70 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 2-68 (f. 1-69);
18,5 x 11,5 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 1-33": < Eshatologie ). Lipseste inceputul, iar f. 28-29 shit de fapt


cloud pagini dintr-o carte romaneasca veche.
2. F. 33"-50: Aice pentru mai bund f tiinfa ardtdm pentru impiirdteasa Tarii

Frincesti, cari miinile ei cele taiti i le-au vindecat Intru tot puternica doamna
noatra stdpina, Maica Precesta < -= Minunile Maicii Domnului>.
3. F. 50V-69: Invdidtura lui Archerei felosoful, cum au invalat pe nepotul
sdu Anadam toate invdtaturile f i filosofiile lumei acestiia.
F. 69"-70": Insemnari gospocihreti.
Insemnilri: F. 68: 1829, noemvrie 22".
Textul cu cerneald radkinile. A apartinut prof. Gr. Cretu. Cumparat de la
urmasii acestuia, In anul 1951.
1730 1839 (f. 4417); 45 f.; 23,5 x 18,5 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 1 44": Prof. Zaharia Boerescu, Introducere in Theologhiia pdstorald.


2. F. 45'; < Versuri in lb. latind f i romdnd>.

Insemndri: F. 44v: Sfirsitul pstoralului, sau a Teologhii pstorale. Anu11839,


luna lui noemvrie in 2 zile, joi, in Seminarul sfintei Mitropohi... supt profesorul
Zahariia Boerescu. Costache Costandinescu".

Textul cu cerneald neagrd. Cumparat de la G. Dem. Teodorescu, la 18 aug.


1950.

1731

Sec. XIX (mijloc); 80 f.; 23,5 x 19,5 cm.

F. 1: Introducere in Theologhia pastorald.

Textul cu cerneald neagra. Cumparat de la G. Dem. Teodorescu, la 18 aug.


1950.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

46

1732

Sec. XVIII (sfirsit); 51 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-55


(f. 1-51); 30,5 x 20,5 cm.
F. 1: Ale preafericitului i preainfeleptului Theodorit episcopul Chirului,

Pentru pronie, adecd pentru purtarea de grijd a lui Dumnezeu, zece cuvinte,
dovidirile de la ceriu i de la soare i de la luttd i de la clelalte stele. Intre

f. 48-49 textul prezinta discontinuitate, lipsind filele cu numerotatia veche

49-52.

Textul cu cerneala neagra. Provenienta necunoscuta.

1733 1778 (f. 13v); 124 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-220 (f. 9-120v);

21x 16 cm.
( Miscelaneu>.
1. F. lr-v: .Rugciune de sard a Marelui Vasilii.
2. F. 2-8: Rinduiala ce sd face la cel ci sd ispitesti in vis < = Molitve>.
3. F. 9 13v: Canon de rugdciune ce s cintd cdtrd puterile ceresti Fi cettrd top;
sfiniii, a cdruta stihul cel de pre margine iaste pe alfavita la greci.

4. F. 14-24: Cinstitul Paraclis al sfintului pdrintelui Nicolae, arhiepiscopul


de la Mira Lichiei.
5. F. 24v-42v: Cinstitul Paraclis al doile al preasfintei de Dumnezdu Ndscdtoarei ce sod' cintd la toatd scirba sufletului fi la vreme de nevoe i grijd, facerea
fericitului impdrat chir Theodor.
6. F. 43-53v: Paraclisul sfintului, sldvitului proroc Ilie Thezviteanul.
7. F. 53v-55v: Psalmii care sd citesc dupd Evanghelie priceasteniei.
8. F. 56-62: Canonul cdtrd sfinta curnenecdturd.
9. F. 62v-68": Canonul la rdstignirea Domnului i plingerea preasfintei
Ndscdtoarei de Dumnezdu... facerea lui Simeon logothet.

10. F. 6e-120: < Canoane cdtre Maica Domnului>.


11. F. 121-124v: < Fragment dintr-un Molitvenic imprimat>.
Insemnari: f. le: Sfirsitul Canonului la toti sfintii, care s-au scris de cucer-

necul Intre preotl, preotul Theodor Iliinscoi. Vlat Soceavii, godu 1778, ghenari

1 dni".
F. 62: 1778, martie 9 dni. Ierei Theodor Iliinscoi, monastir" < sic >.
F. 24: 1778, fevruarie 6." Cf. G. Strempel,
p. 116.
Coperta I inter.: De la par. Petre Bocescu, Bach', 1884. Gr. Crete.
Textul cu cerneald neagrd. Legaturd In carton si piele. A apartinut prof.
Gr. Cretu. Cumparat de la urmasii acestuia, In anul 1951.
1734 Sec. XIX (inceput); 41 f.; 20 x 13 cm.
< Miscelaneu de versuri>.

1. F. 1-13: Perirea lui Pirarn si a lui Tisbe. Amori.


2. F. 14-26: Echo pe Nartis iubste i mai pe urmd de dragostea lui sd face

stan de .peatrd. Nartis vdzindu-si fata sa in apd, pei sine insust sd indreigste,
moare st sd face o flore care asmenea sd numeste Nartis.
3. F. 27-31v: < Versuri in lb. greacd>.
4. F. 31v-35: Vrdo citeva povesti, muiere i cu bdrbatul, de trecere de creme.
F. 36-41v: Insemnari gospodaresti in lb. greacd.
Textul cu cerneala neagrd. Frontispicii In penita la f.1 si 14. Provenienta
necunoscuta.
1735 Sec. XVIII (mijloc); 292 f.; 17x 11,5 cm.
< Miscelaneu>.
1. F. 1-9: Cuvintul sfintului Vasilie cel Mare cdtre diiavolu
Minunile
sfintului Vasile cel Mare>.
2. F. 10-18: Rdspunsuri la sfinta Liturghie < = Rugciciuni>.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnelti

47

3. F. 19-24: Rugciunea sfintului Sisoi pentru coconii cei mici carii Li omord
diiavolu <= Legenda sfintului Sisoe >.
4. F. 25-29: Povestea de Inpardtiia poamelor (= Poricologos ).
5. F. 29v-37: Istoriia morcii cdrii iaste In lume <= Povestea nw4it, in versuri>.

6. F. 38-39: Visul preacuratei Neiscdtoarei de Dumnezeu, and au odihnit


in muntele Maslinilor.

7. F. 40-61v: Povstia lui Archirie filosoful eta Incnild pre nepotd-seiu


Anadan.

8. F. 62-81: Intrebari i rdspunsuri. Cindu s-au Intrebatu blagocestivul Leon

31 cu dascalu.
9. F. 82-83: Ctntarea norodului dupd ce-i luase robi la Vavilon <= Dosoftei
mitropolitul, P.salmul 137).
10. F. 83: lnsemnare cum set feted pelinu <= Retetd culinard >.
11. F. 84-96: Intrebdrile sfintului Vasilie i cu Grigorie Bogoslov.
12. F. 97-102: Iardsi tntrebeiri, totu de acei sfinti, pentru papistast (= Teologie

inpeirat

polemicei >.

13. F. 102v-105v: Intrebdri i rdspunsuri pentru tilcul bisericii.


14. F. 106-107: Pentru bucate, care i in ce land i cind set <s> mdnince.
Medicind populard >.

15. F. 107v-119v: < Boata norocului >.


16. F. 120-133v: < Minunile Maicii Domnului>. Text fragmentar.
17. F. 134-144: Cuvint de tnplepciunia lui Solomon fi de muerea lui.
18. F. 144v-154v: Cuvint ales de sfintul Ioanu Bogoslav, de cinstita cruce fi
de cele 2 cruci a celor doi tulhari < = Lemnul crucii>.
19. F. 155-167: Vitejiia voinicului viteaz ce au facut cu moartea <= Istorioare
morale>.
20. F. 167v-180: Minune de folos pentru un om prostu si cu total Nth' de prihand

< = Pateric, text fragmentar >.


21. F. 180v-187: Descoperirea sfintei Liturghii ce s-au ardtat prin rugetciunea
sfintului Efrem fi a sfEntului Vasilie.
22. F. 187v-206v: La luna lui martie In 17 zile, Viiata cuviosului pdrintelui
nostru Alexie, Omul lui Dumnezeu.
23. F. 207-225v: Pashalie pentru oamenii care 1,n ce tuna sit nascu, cum va
trdi, ori fecior, ori fata
sd fie neiscut, geisitu In izvod ci va set pajd i citu
<= Zodier >.

24. F. 226-281: Calendari anului, acum Intti rumdneste alcdtuit dupd cel

sirbescu. Aseizatu-s-au pa limbd runtdneascd ca Intru o sutd de ani sd slujascd, c


fi cel slovenescu Intr-acest chip au foss, fiind del un mare astrologu la Chteov scos,

de un mare dohtor muscal. i s-au teilmdcit tntr-acest chip precum acum s-au
tzvodit i precum In izvod am aflat, acum In stambd nocul s-au dat In Brasov,
1733, fevruarie 20 dni.

intre f. 264-281 se afld. un Gromronic< sic > a lui Iraclie tnpdrat, care au

fost numdreitor de stele. Cf. Bibl. rom. veche III, p. 48, nr. 207.

25. F. 282-287: Istoria Trii Rumdnesti <In versuri>.


26. F. 287v-288v: < Fabule: Tapul fi lupul, Corbul i vulpea >.

F. 289-292": Insemndri gospodeiresti.


Insemndri: F. 275" si 279: Dumitru Drugdnescu. 1799, dechemvrie 21".

F. 281: I. Incercdri de condei ale lui Grigore Drugdnescu. II. Insemndri

In lb. greacd.

F. 9', 18", 83" s.a.: Insemndri gospoddresti.


Textul cu cerneald neagra. Titlurile i initialele slut scrise cu rosu. Frontispiciu

in penita la f.1 si 84. Legatura originala In lemn i piele, restauratd la cotor.


Cumparat de la urmasii lui *t. D. Grecianu, la 10 mai 1950.

www.dacoromanica.ro

4'

B.A.R., 1601-3100

1736 1815 (f. 72v) ; 79 f.; 18 x 11,5 cm.


< Miscelaneu>.

1. F. 2-17: Acsioanile < = Cintdri bisericesti>. In lb. greaca.


F. 17v-20v: Desene naive in penita, cu subiecte religioase.
2. F. 21-29v: < Cintece de stea>.

3. F. 30-31 v, 34-72": ( Calendar pe sapte planete>.

4. F. 32v-33v: ( Zile bune i rele >.


5. F. 73: < Tabla lui Pytagora >.
F. 73v-74v: Socoteli diverse si incercari de condei.
6. F. 75-77: < Vicleimul>. Text fragmentar.
7. F. 77v-79: < Versuri despre moarte>.
insemnri: F. 72v:Sfirsitul Calendariului. Si s-au scris la veleat 1815, octomvrie 19."
F. 2, de mina lui Gr. Cretu: Scheia (Roman), 1884."
Textul cu cerneald neagrd i rosie. Frontispicin in penita la f. 2. A apartinut
prof. Gr. Cretu. Cumpdrat de la urmasii acestuia, la 27 iul. 1950.
1737 1871 (f. 5); 187 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-174 (f. 14-187);
16,5 x 10,5 cm.

F. 1: Iacob Negruzzi, Poesii. Cf. Iacob Negruzzi, Poesii, Bucuresti, ed. Socec,
1872.

Textul cu cerneald neagra. LegAturd veche in piele. Cumpdrat de la Radu


Sterescu, la 15 sept. 1950.
1733 Sec. XVIII (sfirsit); 83 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 3-70 (f.4
71) ; 17,5 x 11,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 3-6: < Descoperirea celor 12 Vineri>. Lipseste inceputul.


2. F. 6v-15, 61v-71: < Intrebdri si riispunsuri >.
3. F. 16-21y: Minunile sfinlilor prinli Efrem i Vasilie.
4. F. 22 27v : Videniia sfintului Macarie. < = Eshatologie>.
5. F. 28-47v: Tilcul sfintei si dumnezeestii Leturghii ce s-au ardtat limbilor
pdgine din dumnezeiasca strdlucire, la leat 1009. <= Descoperirea sftntet
Ltturghii>.
6. F. 48-61: Ducerea Precistii cind vru sd meargit s vazd toate muncile cite

sint pre pdmint, unde sd muncese pdcdtosii. <= Apocalipsul Maicii Domnulut >.
7. F. 72-81 v: Molitvele celor ce mergu spre somnu < = Molitventc >.
Text fragmentar.

F. 82 83": Incercdri de condei.


Insemndri: F. 27":Nicolae dasclul".

F. 61 : Necolai dascdlul. Am druit parintelui popii Radu, protopop,sud Vlasca,


sat Cdpsuna".
F. 71: Neculai dascalul. Am scris eu cum cd este a parintelui protopop Radu
ot sat Capsuna." Cf. G. Strempel,
p. 167.

F. 83v: Aceastd < carte > esti a Vldsceanului".


F. 1: Aceastd cdrticicd sd s stie a am legat eu, Ionitd de daru sfintii sale
pdrintelui protopop Radu".
Textul cu cerneald neagra. Desen in penit la f. 15". Frontispicii in penita la

f. 16, 20 si 48. Peceti inelare in fum la f.2" si 47v.


1739 1778 (f. 40v); 49 f. ; 18x 13,5 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 1rv: Aceasta este steaoa T itira < = Preziceri >.


2. F. 2-3": Avestija, aripa satanii. Text fragmentar, f. 3 fiind rupta in partea
inferioard.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti

49

3. F. 3v-14: Poveste lui Archirie filosoful cind au inocipt pre nepotul sdu Anadan.

Lipseste inceputul, 1.3 si 4 fiind rupte.


4. F. 15-24v, 36r-v: Invdpiturd de orice doftorie. < = Refete rnedicale si descintece >.

5. F. 25-30v: Triptnic de smne omenesti.


6. F. 31-36, 38v-40v: < Oralii de nuntd>.
7. F. 36v-38: Azbuchile in versuri.
8. F. 41v-47: < Oracole: Roata norocului>.
9. F. 47-48: Iracliia impdrat, carele sd incepe asa, fiind acela numdrdtoriu

de stele, are acest sdmn. <

= Zodier >.

10. F. 48-49v: ( Cintare de stea>.


tnsemndri: F. 40v: Iulie 8 zile, 1778".

F. 41: Aceastd carte o am scris anume eu Pop N- ichifor de la SSlaj din oarmedea

Solnocului de mijloc, anume a lui Nemes Petre din Bulgariul, i proci, sau celelalte".
F. 1Y: Luna lui iulie in 4 zile, leat 1778. Scris-am eu Nichifor."
Cf. G. Strempel, Copi,li..., p. 180.

F. 1v Desi-1 am din Moldova, o notd spune cd e scris de Pop Nichifor din


SMaj, oarmeghia Solnocului, deci In Ardeal, pre la 1778.

Gr. Cretu. 1880".


Textul cu cerneala neagrd. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu. Desene naive
in penitd la f. 2,14v, 40" s.a. A apartinut prof. Gr. Cretu. Cumparat de la urmasii

aceastuia, la 27 iul. 1950.

1740 1808 (f. 10v) ; 31 f. ; 18 x 10,5 cm.


< Miscelaneu >.

1. F. 1-10v: Dintru ale sfintului Vasilie <

Minunile sfintului Vasilie >.


2. F. 11v-22v: Pentru o fecioard ce i s-au tdiat miinile de maicd-sa cea vitregd,
< = Minunile Maicii Domnului>.

F. 23-24, 29"-21 albe.

3. F. 24v: Insemnare pentru vacd cindu vei sd cumperi,ca sd-i facd ceva i sd-i
ia laptile. < = Refete gospoddresti >.
4. F. 25: Pentru esired afard. <= Refeta medicaid>.
5. F. 27-29: Rugdciunile diminefii < = Fragment de Ceaslov >.
F. 31": lnsemndri gospoddresti.

Insemnri: F. 11, 25v, 26 si 31v: Note ale lui Remus Caracas, privitoare la

ms.

Textul cu cerneald neagril. Cumparat de la prof. Remus Caracas, la 24 mart.


1950.

1741 1836 (f. 2) ; 107 f. ; 35 x 21 cm.


< Miscelaneu juridic >..
1. F. 2-70y: Presentare de elementurile Dreptului Tivil Roman, dupd sistema

lui Ainecie, rumdnitd dupd latineste de Costandin Popa Dumitru Moroiu,

profesor obstesc de legi la ,,Scoala Centrald din Bucuresti.

F. 71-74v: Pagini tipdrite dintr-un curs juridic.


2. F. 75-107: Istorie a Dreptului Roman de la Justinian.
Textul cu cerneald neagra. Provenienta necunoscutd.
1742 Sec. XIX (mijloc) ; 119 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-235 (f. 1-119);

20x 15 cm.
F. 1: Considerdri asupra causelor mdrirei si decdderei romanilor de Montesquieu.
Titlul este scris de V. Alecsandri. Traducerea este fcutd de Iancu Alecsandri.

Cf. I. E. Toroutiu, Descoperirea unei lucrdri inedite a lui Ioan Alecsandri In


Convorbiri literare LXXVI (1943), nr. 2, p. 152-154.
4

Catalogul manuscriselor

cd. 1504
www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

50

Insemnari: F. 1: Rog pe amicul meu Negruzzi sa-mi pastreze manuscrisul

curat V. Alecsandri".

Textul cu cerneala neagra. Daruit Academiei Romne de I. E. Toroutiu, la


2 apr. 1943.
1743 Sec. XIX (mijloc); 116 f.; 33,5 x 20 cm.
< Psaltichii traduse salt compuse de losif Naniescu, Grigorie protopsaltul,
Petre Efesiul>.
Textele, de diferite dimensiuhi, sint scrise cu creion colorat, cerneald neagra
si rosie. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Daruit Academiei
Romhne in anul 1894.
1744 Sec. XIX (mijloc) ; 35 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-55 (f. 1-29);
22,5 x 18 cm.

< Versuri de C. Conachi si Oh>.


Textul cu cerneala neagra. Cumparat de la anticarii araga din Iasi, In anul
1890.

1745 Sec. XIX (Incepul) ;


< Miscelaneu >.

23 f.; 18,5 x 12 cm.

1. F. 1-10: ( Cintri bisericesti, In lb. romatui i greacei, cu caractere chirilice>.


2. F. 11-22: Cintdri de ste sau irod pentru praznicul Nastirii Domnului. La
f. 14, un psalm versificat de Dosoftei.
3. F. 22 23: Cintecul racului.
Insemnari: F. 1 liminara: De la preotul Sintescu din Bacau".
Insemnarea apartine prof. Gr. Cret.u.
Textul cu cerneala neagra. A apartinut prof. Gr. Cretu. Cumparat de la urmasii
acestuia, in anul 1951.

1746 1825 (f. 4); 13 f.; 21,5 x 16,5 cm.


< Miscelaneu>.

1. F. 1-4: (Intrebari gi reispunsuri>,


2. F. 4 5: < Cintdri bisericesti>.

3. F. 5 12 : Cuvint de invalaturd la cei reiposali crestini < = Cazanie la oameni


morti>.

4. F. 12-13: < Versuri umoristice >.


Insemnari: F. 4: 1825, ghenar 6. S-au scris de logofatul Gheorghe sin popa
Theodor ot..."

F. 5: Aceasta slova s-au scris de mine cest mult pacatos si mai mic intre
prioti, popa Costandin (?) ot Paesti, cu mina de tarina cu panh de gains.

Mina o putrazi, ciM o citi ma <va> pomeni".


F. 12: 1826, ghenarie 22. Gheorghe sen popa".
F. 13": I. .5i am scris eu Gheorghe. *i am insemnat de and au venit muscali
in Bucuresti in luna lui maiu In zioa dintii. i s-au dus muscalii pina in Maneresti

i s-au lovit cu turcii si an biruit... si au adus turci In Bucuresti. *i am insemnat ca sa se stie, la leat 1828."
II. Trimis de revizorul scolar al Judetului Muscel, In 1892. Gr. Crete.
F. 1: Insemnare a lui Gr. Cretu cu privire la cuprinsul ms.
(?)

Textul cu cerneald neagra. A apartinut prof. Gr. Cret.u. Cumparat de la urmasii


1747

acestuia, In anul 1950.


1784 (f. 56) ; 56 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 1-110 (f. 2-56); 21 x

15,5 cm.
< Miscelaneu >.

1. F. 2-38: In luna lui martie in saptesprezce zile, prdznuirn viala preacuviosului pgrintelui nostru Alexie, Omul lui Dumnezeu, cel mull retbddlorm.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romineti

51

2. F. 38v 56: Pentru tderea manilor gmparatesii Tarii Frincesti.


insemnari: F. 38v: Andriotaxi<tul>, dascal < i> iipogral".
F. 56": Slava, cinstea, multamita i inchinaciunea Unuia In Troita proslavitului Dumnezeu, Tatalui si Fiiului i Duhului Sfint, Celui ce ne-au agiutat
dupa inceput de am vazut i sfirsitul. Precum doresc cei ce sint batuti de

furtuna in luciul marii sa sosasca la liman cu adapostire, intru acesta

chip am dorit i eu sa sosesc la savirsirea lucrului acestii carti. Cinstitilor


i
ai lvi Hristos iubitilor pravoslavnici i blagocistivilor crestini,
carii v veti intimpla a ceti pre aceasta sfinta carte, sa va bucurati intru Dornnul i orice fel de gresala veti afla, ori in cuvinte, ori stove, va rugam sa indreptati cu duhul blindetelor i ori ce yeti cere de la Dumnezeu intru spasenie,
yeti i dobindi, insa negrabindu-va a ma huh pre mine pacatosul, cel ce rn-am
nevoit a va scrie aceasta de suflet folositoare carte, caci precum iaste cu neputinta a sta apa din cursul ei, asa i firea orneneasca a raminea fail de gresala.
Eu, Andriotaxitul, dascal ot Neamt. 1784, noemvrie 2". Cf. G. *trempel,
p. 6.
F. I i f. II liminara: fragmente ale unei scrisori neidentificate.
Textul en cerneala neagra i rosie. Frontispicii in penita i initiale ornate la
f. 2 si 39. Desen reprezentind miinile imparatesii frincesti", la f. 38". Legatura
originala in piele se pastreaza sub legatura moderna. Cumparat in anul 1952.
1748 Sec. XVIII (mijloc); 30 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 16-3 6
(f. 3-23) ; 22 x 16 cm.
( Miscelaneu >.

1. F. 1-2": Tdlnulcirea buchilor.


2. F. 2": Tropariul la Zioa crucii < = Cintdri bisericesti>. Text grecesc cu
caractere chirilice.

3. F. 3-7: ( Cazanie la oameni morli>.


4. F. 8-12: Aceastifi inveitaturd, pentru invierea morlilor la a doao venire
< = Esleatologie>.

5. F. 12: Troparul la Boboteazd < = Cintdri bisericesti). Text grecesc cu

caractere chirilice.
6. F. 12"-19: Cuvtintul al 24 a celui meant sfinti pdrintelui nostru a lui loan
Zlataust, Pentru vecinica i Tara sfirsit maned si pentru infricosata i direapta

judecatd.

7. F. 19"-22": Rinduiala celor doaosprezece V ineri mari ce slut peste an


( = Descoperirea celor 12 Vineri>.
8. F. 23 30" : Sinaxariu. in luna lui mantic In 17 zile, Viiafa preacuviosului
pdrintelui nostru Alexie Omul lui Dumnezeu i cit au p011 lI pentru ca s dobindeascd pre Hristos, cd au fostu in casa pdrinlilor sdi necunoscut i de robii
lui batjocorit. Lipseste'sfirsitul.
insemnari: F. 7 : Anul 1843 au tinut cald si far-de zapada de la dechernvrie
9i pina primavara. far la sfintul Vasilie si la Boboteaza au fost Intocmai ca
la aprilie In 23. Dar, slava liii Dumnezeu, ca au scutit crestinii mult fin".
F. 1: De la mostenitorii raposatului preut I. Dumitrescu din Nam:AWL
1894". lnsemnarea, Metall cu creionul, apartine lui Grigore Cretu si este
redata si la f.2.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile i initialele sint scrise cv rosu. Frontispicii

in penitA la f.8, 12", 19" s.a. A apartinut prof. Gr. Cretu. Cumparat de la urmasii

acestuia, In anul 1952.

1749 Sec. XVIII (mijloc); 42 f.; 14 x 10 cm.

< Miscelaneu>.

1. F. 1-3": Canon de rugticiune Mire Maica Domnului. Text fragmentar.


Lipseste Inceputul i sfirsitul.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

52

2. F. 4-22": < Molitvenic >. Text fragmentar.


3. F. 23-36v: < Acatistul Maicii Domnului, zis al Buneivestiri>.
Lipsete sfirsitul.

4. F. 37-40 v: < Rinduiala spoveclaniei >. Text fragmentar.


F. 41: IncercAri de condei.
5. F. 41v-42: < Pomelnice >.
F. 42": Insemnari gospodareti.
InsemnAri: F. 1: De la seminaristul Anghel Scurtescu din Razvad, judetail
Dimbovita. Gr. Cretu, 1883".
Textul cu cerneal5 neagrA.Titlurile i ini1ia1ele stilt scrise cu rosu.Frontispiciu
in penita la f. 23. A apartinut prof. Gr. Cretu. Cumparat de la mostenitorii
1750

acestuia, in anti! 1951.


Sec. XIX (mijloc); 45 f.; 22x 17 cm.

< Manual de gramaticci romcineascd>. Lipsete sfirsitul.


1751

Textul cu cerneal neagra. CumpArat de la Eleonora Carda, la 9 oct. 1951.


Sec. XIX (inceput); 45 f.; 22x 17,5 cm.

< Miscelaneu >.

1. F. 1-23v: V hale, i istoriia a marilui Costandin intiiul impdrat creptinesc


din Tarigrad.
2. F. 24-45: Istoriia Troadii cetciti.
Textul este scris cu cerneald radcinie i neagra. Intrat in colectiile Bibliotecii
Academiei, in anul 1953.

1752 Sec. XIX (inceput); 37 f ; 18x 11,5 cm.

F. 1: Rinduiala ingropdciunii < mirenilor pi a pruncilor >.

Insemnari: F. 1.: Mateiu Ghinea, protopop".

Textul en cernealti r5dAcinie i neagrd. LegStura veche in carton.


1753

Din bibl. prof. N. Iorga. Intrat in col. Bibliotecii Academiei In anti! 1953.
Sec. XIX (inceput); 35 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-22 (f. 8-18v);
34,5 x 21,5 cm.
< Miscelaneu >.
1. F. 4-7: < J armada participdrii delegatiei de boieri munteni la Constantinopol,

convocatd la 21 mart. 1822 de catre papa de Silistra>. Cf. Emil Virtosu, 1821
Date ui fapte noi. Bucuresti, 1932, p. 146-155.
2. F. 8-10: Cuvintul ce l-au facut pdrintele Ilarion, episcopul Argepului, la
ingroparea rciposatului ghenerarul Costandin Ghica vel ban ... 1822, aprilie
10, Brapoe < = Necrolog >.
3. F. 10v: < Epitafuri pe piatra de mormint a banului Constantin .Ghica>.
4. F. 11-13": Arzmazar ce au fdcut boerii moldoveni cdtre preasliiecta Poartd.
1822, ghenarie 10. Cf. M. Kogalniceanu, Cronicele Romdniei, sau Litopisetele
Moldaviei i Valahiei, ed. II, vol III, Bucuresti, 1874, p. 465-467.
5. F. 14r-v: I. La leat 1823, ghenarie 11. Cuvintul ce l-au fdcut pdrintele mitropolitul Grigorie, mdrii sale, lui vodd Grigorie Ghica, cind i-au dat paterita
pi l-au imbrdcat mantia.
II. Leat 1823, ghenarie 11. Cuvint ce au fdcut pdrintele David, cantar < sic >,
in advonulbisericii, cind s-au fdcut pdrintele Grigorie mitropoht < = Panegirice >.
6. F. 15-24', 30r-v, 32r-v: < Versuri in lb. romdnd i greacd >.
7. F. 25-29: < Roata norocului, cu tilcul ei = Oracole >.
8. F. 31-32: Semnele ce sci fac la mOduldrile omului <= Trepetnic >.
9. F. 33v-35v: < Insemniiri gospoddrepti privitoare la venitul Alecsenilor i
familia Burdeanu>.
Insemnari: F. 1r-v: Insemnrini gospodareti i socoteli.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor rominqti

53

F. 2: I. 1823 iulie 26, joi spre vineri au Mut mariia sa loan Dimitrie Grigorie
Ghica voevod alaiu. Si au mers cu alaiu pina In capu Podului Mogopaii cu
toti boerii. Si de acolo s-au pus In canna i s-au dus la sfintul Pantuleimon
i au ezut 0 au mincat cu toii. i seara, la un ceas din noapte, s-au Intors
iara0 cu alaiu cu masalalele i cu lautari i meterhanea. $i au fost alaiu
foarte infricopt Incit n-au mai statut altul. i pentru curiozita am insemnat
aici. lar a dooa zi, in zioa de sfintu Panteleimon s-au sfir0t".
II. Insemnari de inaintari in ranguri boereti etc.
F. 2v-3": Liste de poslupici i scutelnici din Bucure0i i jud. Ialomita de
pe la 1825.

F. 7v: Lista funcliilor lui Tache Lehliu din anii 1829-1834.


Textul cu cerneala neagra i radacinie. Tit lurile i initialele sint scrise cu rou.

Initiate ornate la 1. 4, 8, 11 v.a. Desen In penita la f. 25". Daruit Academiei


Romane de D. A. Sturdza, in anul 1891.
1754 Sec. XIX (mijloc); 80 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe, cu greeli: 3-79

(f. 4-80); 35 x 21,5 cm.

< Tragodia, sau mai bine a zice jalnica Moldovii intimplare dup ritzvrcitirea
grecilor la anul 1821, scriset de vornicul Alexandru Beldiman>. Cf. M. Kogalni-

ceanu, Letopisetele..., ed. II, vol. III, p. 337-433.

Textul este scris cu cerneala neagra. Cumparat de la anticarii Saraga din Ia0,
la 3 febr. 1894.

1755 1851 (1.6v); 63 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-58 (f. 7-63);
21 x 17,5 cm.

F. 6v: Intrebdri ci rdspunsuri ale preainieleptului loan, arhiepiscopul Mirelor.


1851, iulie 4. < Partea a doaoa>.
Insemnari: F. 63v: S-au prescris i aceasta de mine acela, carele, eu, am scris
cu condeiul i cu mina. lara cei ce von voi ca sa-mi tie numele pe aceste stove
ce sa vede mai jos, le vor socoti i intii vor gasi i numele i sistima ce o port.
1852, fevruarie 22. Anastasie ierodiaconul < numele este criptografiat >.
Precum doresc sa soseasca la vadul cel cu adapostire, carii sint batuti de
valuri intru luciul marii, aa am dorit i eu sa sosesc la sfir0tul earth ace0eia.
Mdcar ca iaste mica, dar iaste coprinzatoare foarte mult. Tot acela am scris".
F. 62: Sfir0t i lui Dumnezeu marine. De Anastasie ierodiacon Cernicanu".
F. 62v: I. Aceasta s-a prescris de suptinsemnatu la anul 1851, fevruarie 22,
Cernica. Anastasie Baldovinescu".

II. Fratelui su celui iubit, D. D. loan Baldovinescu".


III. Valurile i furtuna,
Macar fie totdeauna,
Daca sint temeiuri bune,
Nu pot face stricaciune. A. Baldovinescu".

F. 2v: 1852, aprilii 1. Au dat un vifor de au pus zapada de doa palme. $i

la doa au dat un ger de 18 graduri 0 au tinut pina la 8 ale lunii. Vasile Baldovin".

F. 1 liminara: Aceasta carte religioasa intrebari i raspunsuri ale lui loan


arhiep. Mirelor e scrisa la 1852 de Anastasie Baldovinescu, ierodiacon la
Cernica de pe o carte mai veche. E interesanta prin ornamentele colorate ei
prin citeva notite, din care una cu o ortografie latineasca curioasa. Gr. Cretu.
1884".

F. 1, 3-4: Insemnari de stare civila ale familiei Baldovinescu.

F. 1"-2, 4v-5, 6 albe.

Textul cu cerneala neagra. Titlurile l iniia1ele sint scrise cu row. Frontispicii


0 initiate colorate la f. 7, 23, 33"
Miniaturi la f. 5" i 6". Legatura veche
in carton 0 piele. A apartinut prof. Gr. Cretu. Cumparat de la urma0i acestuia, In anul 1952.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

54

1756 1762 (f. 58v); 58 f.; 21,5 x 15,5 cm.


F. 1: Floarea darurilor. Carte foarte frumoasd si de folos fiestecdruia crestin
carele va vrea sd se impodobeascd pre sine cu bundtdli, de pre grecie scoasd pe

romdnie in zilele prealuminatului dornn loan Costantin Basarab voevod, cit


blagosloveniia preasfintitului mitropolitului chir Theodosie, cu indernnarea S i
cu chieltuiala dumisale Constantin pdharnicul Sarachin, sin Gheorghie dohtor
Criteanul. i s-au tipdrit in sfinta mdthastirea Sneagov. Leat 7208 < = 1700 >,
iunie. Smiritul iromonah Antim Ivireanul. Cf. Bibl. rom. veche I, p. 393-395,
nr. 119.

Insemnari: F. 58": S-au scris la leat 7270 < = 1762>".


F. 37"-38: insemnari gospodaresti.
Textul cu cerneala neagra si radacinie. Legatura veche in pinzti. Cumparat
de Biblioteca Academiei, In anul 1952.
1757 1877 (1.1); 172 f.; 20,5 x 16,5 cm.
< Lt. Colonel T. C. Vdcdrescu, Jurnalul campaniei din 1877 >.

F. 107-137' albe.

insemndri: F.1.: Din ordinul Mriei Sale Domnitorului s-a deschis acest

jurnal cu Incepere din zioa de 17/29 august 1877".


Textul cu cerneal neagra. Legatura veche in carton. Cumparat de Biblioteca
Academiei, In anul 1952.
1758 1819 (1.9") ; 25 f.; 23 x 17,5 cm.
F. 1: Cintarea lui Moisi dupd ce s-au afundat faraon < si alte cintari bisericesti>.

insemnari: F.9": 1819, martie 25". Manuscrisul este copiat de Acachie

ieromonahul. Cf. G. *trempel, Copisti..., p. 1-2.

F. 25: 1819, maiu 3".

Textul cu cerneala neagra. Tithirile, initialele, numerotarea versetelor si indicatAile tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispicii in penita la f.1, 8 si 9'. Legatura veche in carton si piele. Cumparat de Biblioteca Academiei, In anul 1952.
1759

Sec. XVIII (sfirsit); 48 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-47 (f. 3
48) ; 19,5 x 14 cm.
F. 2": < Giulio Cesare Croce de la Lira>. inceputul istorii lui Beltodor cu

Logoban impdrat.

insemnari: Coperta I interioara: Probabil de la un popa din Roman.

Gr. Cretu. 1880".


F. 1-2: Incercdri de condei.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile si initialele sInt scrise cu rosu. Desen in

penita la f.e. Legatura veche In carton si piele. A apartinut prof. Gr. Cretu. Cumparat de la urmasii acestuia, in anul 1952.
1760 Sec. XIX (Inceput); 16,5 x 11 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 1-10": < Bucoavnd >. Lipseste inceputul si sfirsitul.


2. F. 11-68": < Ceaslov >. Lipseste Inceputul.
3. F. 69"-72": < Rugdciuni >.
Textul cu cerneala neagra, radacinie, rosie, albastra si verde. Initiale colorate
la f. 21, 24, 26", 30, 34 s.a. A apartinut prof. Gr. Cretu. Cumparat de la urmasii
acestuia, In anul 1952.
1761

Sec. XIX (inceput); 153 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-61 (f. 5-37);
16,5 x 9,5

cm.

< Miscelaneu>.

F. 1 4" insemnari gospodaresti si Incercari de condei.


1. F. 5-140v: < Floarea darurilor >.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinesti

55

2. F. 141: < Descintec >.

3. F. 142-149": Trepet<n>icul cel mare pentru samne orninefti scoasd din

limba elene<a>scd la ani 1743.

4. F. 150t V Ardtare ci lnsdmneazd noirdle la unghiile minilor < = Oracole>.

F. 151-15e: InsemnAri gospodaresti din anii 1833-1846.


Insernnri: F. 139": Prin osteneala diorthosirii smeritului intre preoti
Iolii 5tefanovici, paroh la Bolgariseg".
F. 2: InsemnAri ale lui Gr. Cretu, privitoare la continutul ms.

Textul cu cerneal neagr i rdricinie. A apartinut prof. Gr. Gret.u. Curnparat


de la urmasii acestuia, in anul 1952.
1762 Sec. XIX (inceput); 141 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 16-220 (f. 1-140) ;
16x 10,5 cm.
< Vasile Aaron, Fatima ci moartea Domnului si Mintuitorului nostru isus
Hristos >. Lipseste inceputul.
Insernnrtri: F. 97, 118, 134: Nicolaos Anagnostis".
F. 141: Sfirsit i lui Dumnezeu laudS. Nicolaos Anagnostis".
Textul cu cernea15. neagril. A apartinut prof. Gr. Cretu. Curnpilrat de la urmasii

acestuia, in anul 1952.


1763 1838 (f. 1); 25 f.; numerotatie veche din doi in doi: 1-11 (f. 2-22); 16,5X
10 cm.

F. 1: Giocul satranci < = f a h >, teilmdcit de F. Rujitchi. Anul 1838, april


4 zile, E3n.
Textul cu cerneal neagr. Desen in penit la 1. r. LegAturil veche in carton,
avind pe prima copertil imprirnat: L'echeque, traduit et ddi a son altesse le
pr. M. C. Stourza, par F. Rouschinski. Din bibl. prof. N. lorga. Intrat in col.
Bibliotecii Acaderniei, in anul 1953.
1764 Sec. VIII (Inceput); 180 f.; 14,5 x 9 cm.
( Miscelaneu>.
1. F. 2-151 ": Molitvenic de trebile preulesti.
2. F. 151"-170": Cintec la om < mort>.
3. F. 170"-175v: Cintecul lui Avram.
4. F. 176-180": < Apocahpsul Maicii Domnului >. Text fragrnentar.
Insemnri: F. 1": Insemnare a lui N. Firu privitoare la originea (gasit in
corn. Chislaz, jud. Bihor) i vechirnea ms.
Textul cu cerneala rdcinie i neagra. Frontispiciu in penitOt la f.2. Din bibl.
prof. N. lorga. Intrat in col. Bibliotecii Academiei, in anul 1953.
1765 Sec. XVIII (sfirsit); 40 f.; 33 x 22,5 cm.
F. 1: Dintru aciasi pdrinteascd diiatd, partea a treia, pentru calea
cea
strimtisoard < = Precepte monahale >.
Textul cu cernealil neagril. Tithirile sint scrise cu rosu. Manuscrisul este bogat
impodobit cu majuscule in culori i chenare.

Din bibl. Seminarului Central din Bucuresti. Drtruit Academiei Romne


de Ministerul Cultelor i Instructdunii Publice, la 28 mai 1901.

1766 1781 (f. 40); 209 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice i arabe, cu lipsuri;
29,5 x 19,5 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 1-23": < Viala lui Constantin eel Mare>. Lipseste inceputul.


2. F. 24-29': < Viata f i mucenia sfintului Evstatie Plachida>. Lipseste
inceputul.
3. F. 30-40: Istoriia tmpdratului Amfilogu si intelesul sfintii Leturghii, precum
au .osizut acel impciratu in biserica Ierusalimului, ed leatu dd la nasteria lui
Hrtstos au fost, cursul anilor, 1750 < sic > < = Descoperirea sfintei Liturghii>.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

56

4. F. 51-68: < Istoria Sindipii filosofului >.


5. F. 69-123v: < Cronograf >. Test fragmentar de la facerea Evei pina la
Solomon.

6. F. 124-129v: Cuointu pentru inviiftiturd al lui Avraam. Lipsete sfiritul.


7. F. 130-133: < V ieli de sfinti: Bonifaciu de la Aglaida>.
8. F. 133v-136v: Stradaniia sftntilor mucenici Galaction i miriasa lui anume
Epistimi.
9. F. 137-138v: < Cronograf >. Text fragmentar cu privire la Inceputul judecatorilor.
10. F. 139-149": Predoslovie cdtre pentru < sic > pravoslavnicii crestini pentru
sfirsitul lumii < = Eshatologie >.
11. F. 150-186: Pentru semnul celdintii ce a s Intimpine venirea lui Antihrist,
care iaste sfarimarea i sfirsitul stpinirii Rimului < = Eshatologie >.
12. F. 186"
190v: lntrebarei rdspunsuri de toate.
13. F. 191-195: Poveste la plingerea proorocului Ieremiei pentru Ierusalim
i de prada lui i de nducirea lui Avirnelih.
14. F. 196-198 v: Vedeniia lui Cozma monahul, Enfricosatil i de folos.

15. F. 199-201: Intru aciastd land, 5 zile, pomeniria sfintului apostolului


Thoma.

16. F. 202-203v: Intru aceastasi zi preacuviosul pdrintele nostru Andronic


si Athanasiia fdmeia lui.
17. F. 204-205v: Pomeniria sfinfilor 7 coconi celor din Efes: < Antonin >,
Maximiliian, Imvlil, Martiniian, Dionisie, Exacustodiian fi Costantin.
18. F. 206-209 v: intru aceastti lund a lui noemvrie 14 zile, viiafa sfintului
apostolul Filip.

Insemnari: F. 40: Todor sin Petre. 1781, martie 14 dni."


F. 68: Sfiritul Sindipii filosoful. Leatu 1781, aprilie 10 dni, zile. Tudoru
Petre".
F. 149v: Aciasta carticica iaste a lu Tudor sin Petre Giurgiuveanul. S-au scris
In Bucureti la leat 1782 octomvrie 25. Da cind s-au inceput a scrie arata la
Inceput". Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 88.
F. 62: I. Sa sa tie ca s-au facut un semn mare eltu s-au intunecat sorele.
Perise jumatate i sa Meuse pamintul galben. Lumina i o stea mai din susul
soarelui intr-o sfinta mercuri la un ceas din zi, In zilile prealnaltatului domn
Neculae Petre Mavrogheni voevod. i intr-acea vreme era i razminita en
Neamtul. La leatu 1788, maiu 24. $i am scris en Dinulu Nedelea, i proci".
II. $i am scris i eu Stan Dregne la leat 1790".

III. $i am scris eu Dinul Nedelea".

F. 136v: I. 1783, iulie 15. $i am scris eu Dinul Bogasieriul."

II. $i am scris eu, Mihai Sirbul. 1799, apriliia 17, da la bolta".

F. 201: I. 1796, octomvrii 4, au venit Alicsandru vodd Ipsilant in Bucureti,

joi dimineata, pa la 7 ceasuri din zi".


1797 au venit carti da mazilie la mitropolitul, Intr-o noapte la 5 ceasuri,
la Metotie < sic > mitropolitu, i au iit din scaun mercuri noemvrie 24 i
s-au dus la Tarigrad ; dichemvrie 15 au plecat de aici".

1798, ianuarie 6 zile, au venit domnu aicea In Bucureti Gheorghe voda


Hangearliul. $i au venit intr-o noapte nauntru. aicea, fara alaiu, ca cuca nu-i
venise da la Imparatie".
1798, fevruarie, 12, s-au Mout mare alaiu In Bucureti intr-o vineri dimineata".
1798, fevruarie 18, au intrat oamenii ai lui Pasvangiului In Craiova si eon
venit Caimacamul la Bucureti".
1799, ghenarie 7, au intrat Capitan pap In Bucureti, viind de la Pazvantoolo".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

57

1799, fevruarie 8, s-au mazilit Hangeriu voda.".


1799, fevruarie 18, au venit capagi basa i an tAiat capul lui Gheorghe Hangerli voevod in Bucuresti, intr-o vineri, la 6 ( ceasuri > din zi".

1801, octomvrie 14, s-au fcut mare cutrernur, chid au cAzut biserici

hanuri".
1804, avgust 28, intr-o duminica, la 8 ceasuri, s-au facut mari ardere de foc
< in > tirgul Bacurestilor'.
II.: in3emnAri de cititori.
Giurginveanul".
F. 203v: 1797, ap:ilie 8, Stani
F. 205": 1806, av;ust 16, au fugit < Constantin > Ipsitant e la Rusiia i la
leat 1806 dech.mvrie 13 au venit mdsnlii in Bucuresti i turcii au fugit singuri".
F. 68v: Am citit i eu, cel mii jo3 iscAlit, pa aceasta carte ce este scrisA
talmacitA di mini dumnealui jupin Theodor Petre bogasieral, in zilile a prealuminatului domau loan Aticsanlru Momz vovod a toatA Tara RumneascA.
*i am scris en, robul lui Dumnezeu, en Milni Baiatul, sluga da la jupin hagi
Penu, ce am fost la boltA la hanul Colii. SA sS stie la ce leatu s-au scris. Mihai
Bdiatul, 1800 noe,mvrii 28". Acelasi cititor semneaza o inscriptie si la f. 40v.
F. 40v: Aceasta carte este a lui Costache copilu si nepot lu jupinului Vreta
Bogasieru, ramasil de la plirintii lor. i fiind copii buni, ne-au dat de o am citit-o i o am scris-o... Costache Gheorghiu, 1813, aprilie 27".
F. 76v, 198", 209": Insemnari de cititori i incercdri de condei.
Textul cu cerneal neagrA. Numeroase titluri i initiale slut scrise cu rosu.
Frontispicii colorate la f. 69, 77, 88 s.a. Legatura veche in piele se pastreazA

peste legAtura modernt A apartinut familiei loan I. Movila. Intrat in col.


Bibliotecii Academiei in anul 1954.
1767 Sec. XIX tinceput); 73 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-145 (f. 1-73);
32 x 20,5 cm.
F. 1: <Alexandra Beldimaa>, Tragodia, sau, mai bine a zice, Jalnica Moldova
intimplare dupd rdzyrdtirea grecilor, la anal 1821.
La f. 56 si 64 se aflA douA insemnAri dupA relatdri ale presei din anul 1834

cu privire la un cutremur din Santiago de Chile si eruptia Vezuviului. Cf.


M. KogAlniceanu, Letopisetele ...,

III, p. 337-433.

Textul cu cernealA neagra. A apartinut lui Theodor Rosetti. Intrat in col.


Bibliotecii Academiei, in anul 1954.
1768

Sec. XIX (mijloc); 144 f.; 33 x 21 cm.

< Antim Ivireanul, Didahii>.


insemnari: F. 3 liminarA: Didachiele sau predicele mitropolitului Anthim
Ivireanul, copiate la Ismail duph esemplariul manuscris de arhimandritul

Grigorie Deleanul, gAsit in Biblioteca episcopului de Buzau Dionisie, in anul


1871." Cf. Predice fdctite pe la praznice mari de Antim Ivireanul... Publicate
dup6 ms. de la 1781... de prof. I. Bianu... Bucuresti, 1886. Antim Ivireanul,

Opere, ed. criticA de G. *trempel. Bucuresti, 1972, P. 3-238.

Textul err cernealA neagra, in alfabet de tranzitie. Din bibl. episcopului Melhisedec al Romanului. DAruit Academiei RomAne, in anul 1892.

1769 1841 (f. 126); 167 f.; 36 x 21,5 cm.


< Miscelaneu>.

1. F. 1-109: < Istorie universald>. Caiete de scoala ale mitropolitului Iosif


Naniescu.

F. 109"-124", 159-160" albe.

2. F. 126-150': Hronologie aplicatd. A lui losif ierodiacon. 1841-42.


3. F. 152-167": < Istorie universald>.
Textul cu cerneald neagra. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu.
Daruit Academiei RomAne, in anul 1894.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

58

1770 Sec. XIX (mijloc); 7 f.; 31 x 20,5 cm.

< Scenetti satiricd avind ca personaje pe : cuconul Ianache, boer de mahala, Zma-

randa sotta sa, fiicele f i Maria slujnica>.

Textul cu cerneala radacinie. Din bibl. rnitropolitului Moldovei Iosif Naniescu.

1771

Daruit Academiei Romane, in anul 1894.


Sec. XIX (Inceput); 208 f. + f. 76 bis; 24 x 19,5 cm.
F. 1: Plingerea sau gindurile cele de noapte a lui lungu < = Edward Young >,
pentru
moarte si pentru nemurir, acuma tn zilele obldduirii Indllimei

sale domnului Scarlat Alexandra Calimahi voevod, iard Intru cele duhovnicesti
intiiului al fdrii ocirmuitoriu preasfinfie sa chirio, chirio Veniamin, mitropolit Moldaviei, s-au tdlmdcit de Intliul al Moldaviei protoiereul Lazar Asaki,

la anul de la mintuirea lumii 1819, in orasul lase.

Textul, cu cerneala neagra si radacinie, este scris pe caiete de diferite dimensiuni. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Daruit Academiei
Romne, In anul 1894.
1772

Sec. XIX (mijloc); 149 f.; 24 x 19 cm.


< losif Naniescu, Caiete de scoald>.
F. 1-23: Caiet pentru ttilmdcirea regulilor din grdmatica greceascd. A lui

M. Mrgdritescu, 1841.
F. 25-103: < Gramaticd romdneascd >.

F. 23v-24", 87v-91, 103v-113 albe.

F. 91v-92, 148v-149v: < ExerciIii de aritrneticil>.


F. 114-148: < Curs de retoricd>.
Textul, cu cerneala radacinie i neagra, este scris in alfabet de tranzitie. Din
bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Daruit Acaderniei Romne,
la 10 mai 1901.
1773 1842 (f. 189); 579 f.; 22 x 17 cm.
< Iosif Naniescu, Caiete de scoald cu traduceri, dictdri i alte teme la lb. francezd >. Mai multe file sint albe.
Textul, cu cerneala neagrfi, este scris In alfabet de tranzitie. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Daruit Academiei Romane, la 10 mai 1901.

1774 Sec. XIX (mijloc); 410 f.; 23,5 x 18 cm.


< losif Naniescu, Caiete de scoald cu traduceri, gramaticd latineascii si stilistied >.

Textul, cu cerneala neagr, este scris In alfabet de tranzitie. Din bibl. mitropolituhii Moldovei Iosif Naniescu. Daruit Academiei Romane, la 10 mai 1901.
1775 Sec. XIX (mijloc); 516 f. + f. 507 bis; 22 x 17,5 cm.
< Iosif Naniescu, Caiete de scoalii pentru istorie veche i medievald>.
Textul, cu cerneala neagra, este scris in alfabet de tranzitie. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Daruit Academiei Romne, la 10 mai 1901.
1776

Sec. XIX (mijloc); 260 f.; 24 x 20 cm.

< losif Naniescu, Caiete de scoald pentru matematici>. Mai mulle file sint albe.
Textul, cu cerneal radacinie i neagra, este scris In alfabet de tranzitie. Din

bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. D5ruit Academiei Romane,


1777

la 10 mai 1901.
Sec. XIX (mijloc); 215 f.; 24 x 19,5 cm.

< losif Naniescu, Caiete de scoald pentru Teologie dogmaticd, Pastorald si


Liturgicd>.

Nu slut autografe Naniescu. Mai multe file slut albe.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor rominesti

59

Textul, cu cerneald neagr i rAddnicie este scris cu caractere chirilice si de


tranzitie. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Nanieseu. Druit Academiei
Romdne, la 10 mai 1901.
1778 Sec. XIX (mijloe); 295 f.; 22 x 17,5 cm.

< losif Naniescu, Caiete de roald cuprinzind crestomatie de texte moralizatoare


$i didactice>.
Textul, en cerneald neagrd, este scris in alfabet de tranziVie. Din bibl. mitropolitului Moldovei losif Naniescu. Ddruit Aeademiei Romane, la 10 mai 1901.

1779 Sec. XIX (mijloc); 266 f.; 23,5 x 19,5 cm.

< Iosif Naniescu, Caiete de fcoalti pentru filosofie si istoria filosofiei, dupe:
cursuri tinute la Colegiul Sf. Sava de August Treboniu Laurian>.
Textul cu cerneald neagr i rddcinie. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif
Naniescu. Ddruit Academiei Romne, la 10 mai 1901.
1780 1845 (f.1); 255 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-213 (f. 2-116'); 26,5 x
21,5 cm.
< losif Naniescu, Caiete de rook/ pentru filosofie (eticit i psihologie), dupei
cursuri linute la Colegiul Sf. Sava de I. Livaditu).
Textul cu cerneald neagr i radacinie. Din bibl. mitropolitului Moldovei
Iosif Naniescu. Ddruit Academiei Romne, la 10 mai 1901.
1781 1806 (f. 277); 277 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-544 (f. 2-277); 23 X
17 cm.
< DucrayDuminil, Fr. G.>, Alexii sau COsula din codru.

F. 69-70v, 200V-201' albe.


Insemndri: F-277: Aceasta carte ithiceascd s-au tdlindcit di pre limba

frantuzascd pe limba moldoveniasca de dumnealui Aleco Beldiman, biv vel


ban, de pe care a dumnealui tAlmdcure s-au scris de mine, gios isclitul, in
anul 1806, martie 21. Vasile Tdutu." Insemnarea este redatd si in lb. greacd.
F. 276"-277": Insemndri de cititori.
Textul cu cerneald neagra. Legitur originald in carton si piele. A apartinut
lui Theodor Rosetti. Intrat in col. Bibliotecii Academiie, in anul 1954.
1782 .1846 (f. I lira.); 79 f.; paginatie veche cu cifre arabe, cu greseli: 1-142 (f. 1

79'); 22 x 17,5 cm.


F. 1 Brainard: Anul 1846, fevruarie 10. Din traditii. Povestiri ale moplui
loan Ccirilmidd, la anul 1799, mai, in Valea Laloul, judetul Vilcea.
Textul cu cerneald neagra i radacinie. Din bibl. mitropolitului Moldovei
Iosif Naniescu. Ddruit Academiei Romdne, in anul 1894.

1783

Sec. XIX (mijloc); 13 f.; 23 x 18 cm.

< Miscelaneu>.

1. F. 1 11": Viola lui Esiod, scoasa. din Dialogul II al lui Lilie Brirald < =

Lilius Gregorius Gyraldus > pentru istoria poetilor.

F. 12': alba.

2. 131': Operile i Zilele lui Esiod Ascreu. Scurt fragment.


Textul cu cerneald neagra. Fragment dintr-un ms. desmembrat. Cumprat
de la anticarul A. Zwiebel, la 10/23 oct. 1901.
1784 1828 (f. 115'); 118 f.; 21,5 x 17,5 cm.
< Miscelaneu).

1. F. 1-36: < Istoria lui Schinder impdrat>.


2. F. 37-115v: Istoriia lui Chir Imptirat de la Persida cu dascalul Sandipa
filosoful.

F. 116-118: albe.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

60

3. F. 118v: < Versuri>.


Insemnari: F. 115": Sfirsitul istorii lui Chir imparatul de la Persiia si a lui
Sandipa filosoful. Let 1828, noemvrie 29. S-au scris de Sandul Sachilarie.

Botosanii".

F. 5: Sandul Sachilarie".

Textul cu cerneala neagra i radacinie. Legatura veche in carton si piele.


A apartinut lui J. Al. Cantacuzino. Intrat in col. Bibliotecii Academiei, in
178 5

anul 1954.
Sec. XVIII (sfirsiL); 208 f.; 20,5 x 15,5 cm.
< Miscelaneu>.
F. 1-3, 75v-76, 18311-187": Incercari de condei.

1. F. 4-30v, 481v: < Istoria Troadei>. Texte fragmentare.


F. 31-32, 39v-40, 85v-86, 89, 96" , 177-182v, 191v-192 albe.
2. F. 33-70v: < Cronograf>. Text fragmentar cuprinzind viata lui Vasile
Macedoneanul si a lui Leon cel Intelept.
3. F. 71-75v: < Istorioard rnorald>.
4. F. 76v-85: Pilde filosofesti de pe limba cea proastd greceascd talmdcite
rumdneste.

5. F. 87-88v: < Vocabular greco-roindno-turc>.

6. F. 89v-90: Visul preacuratei Ndscdtoarei de Dumnezdu.

7. F. 90-96: < Pateric>. Text fragmentar.


8. F. 97 176v : Indreptarea pdcdtosilor.
9. F. 188-208v: < Jocuri de noroc cu zaruri>.

Textul cu cerneal neagra. Desene naive in penita la f. 10v, 22, 26 s.a. Peceti
inelare In fum la f. 184. Intrat in col. Bibliotecii Academiei, in anul 1954.
1786 1791 (f. 41v); 41 f.; 19 x 15,5 cm.
F. 2: Istorie fericitului losif cel Priafrumos.
insemnri: F. 41v: Sfirsit i lui Dumnezeu lauda. 1791, ghenar 15. Dumitrache dascal < lectura incerta > ot sfintul Nicolae gospod am pus osirdie la
scrisul acestii istorii".
F. 1v: Aceasta prodoslovie, impreuna i cu o Istorii a fericitului Iosif cel
Prefrumos sa se stii de cind s-au adus la satul Vulturestii ot tinutul Vasluiuocolul Fundului de Jos, la velet 1803, martie 2. Vasilie Matei (?) polcovnic. Grigorie Mihalachi dascal".
Textul cu cerneala radacinie i neagra. Din bibl. prof. N. Iorga. Intrat in
col. Bibliotecii Academiei, in anul 1953, fiind legat cu C.R.V. 357 (D3).
1787

Sec. XIX (mijloc); 219 f.; 20 x 13 cm.

< Miscelaneu>.

1. F. 2-13": Lamuritd prescriere pentru intrebuin fare hapurilor lui Morizon,


sau povdtuire la ori i ce boald < = Refete medicale>.

F. 14-18v, 221v, 24', 261v, 31-34, 68v-76v, 88-100v, 111v-114,

128v-133v, 150-156v, 170-180v, 190"-197 albe.


2. F. 19-30v: < Versuri in lb. greacd, romdnd i francezd, inchinate Mariei
Rosetti>.

3. F. 35-87v: < Documente istorice>. Mentionam: Reghistrul hirtiilor lucrate In pricina cu Mavrocordat" (f. 35-68); Nota a grecescului gheneral

secretariu Rodion call% britanicescul ministrul pricinilor straine, D. Caning"


(f. 77-82); Raspunsul D. Caning catra gheneral secretariu a vremelnicestii
ocirmuiri a grecilor < 1 decembrie 1824 )" (f. 32"-86").
4. F. 101-204: < Vocabular de concersatie francezo-polonez (f. 101-111),
francezo-turc (f. 115-128), romdno-franceze (f. 134-149), francezo-romdn

(f. 197'1-204)).

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rorailne0i

61

5. F. 157-169": Explication du jeu de tournoi allemand, ou Ritterspiele ( =


Jocuri>.
6. F. 206-210': < Cugetdri i extrase in lb. francezd>.
Textele, cu cerneald neagr i rhdhcinie, sint scrise pe caiete de diferite mdrimi.

Din bibl. lui N. Filipescu-Dubdu. CumpArate de la anticarul A. Zwiebel,


la 17 iun. 1898, de dare D. A. Sturdza, i ddruite Academiei Romane, la 11
mai 1901.
f. 80 bis; 23 x 17 cm.
1788 Sec. XVIII (sfir*it); 144 f.
( Miscelaneu>.
1. F. 1-20: .Porunca cea impdrdteascd a celuiasi ce iaste intru imparati, carele
au lost intii crestin, a sfintului fi fericitului si intocma apostolilor marelui impdrat Costandin care an fost fdcutd i data sfintei sdbornicesti i apostolicestii
besereci.

2. F. 21-65v: Ale lui Vasilie impdratului grecilor, Cuvinte de inailciturd fun-

lui sdu Leon. Capete 66.

3. F. 66-79: Tocmirea capetelor celor de invcildturd care iaste scrise de Agapie


diiaconul de la sfinta a lui Durnnezeu si marea besricd a cdriia inceputul sd
are asa : preafericitului i preabunului credincios impdratului nostru lui Iustinian, Agapie mai prostul diacon.
F. 79V-80 bisv. albe.
4. F. 81-140v: A celui intru sfinli pdrintele nostru Ioan Zlataust, arhiepiscopul
Tarigradrului, Cuvint de nevinovatul i fericitul Iov. < Cuvintele 1-4 >.
5.

F. 141-144: < Pastorald de Crdciun, tipdrit, nedatatd si nesemnatd>.

Textul cu cerneald neagrh. Unele titluri i initiate sint scrise cu rott. Leghturd veche in carton i piele. Din bibl. mitropolituhti Moldovei Iosif Naniescu. Ddruit Academiei Romdne, in anul 1894.

1789 1818 (f.2); 74 f.; 24,5 x 19 cm.

F. 2: Alghebra acea intlia oard scrisd in lirnba romdneascd spre folosul i Incaldtura junirnei Moldovii in anul 1817, de comisul Gheorghie Asaki, mddulare

academii de Roma. Iasi, 1818.


Textul cu cerneald radacinie i neagrd. Cumparat de la anticarul I. M. Zwie-

bel, la 4/16 ian. 1895.


1790 Sec. XVII (mijloc); 114 f.; 28 x 19 cm.

< Slujelnicul arhieresc al mitropolitului Stefan al Ungrovlahiei>. Cf. Dr. G. Popescu-Vilcea, Slujelnicul mitropolituliti Stefan al Ungrovlahiei (1648-1668),
BucurWi, 1974.

Insemndri: F. 1 liminare: Aceasth carte este ddruith de subsemnatul Biblioteci< i > Seminarului Central din Bucureci. 1869, februarie 25. Ghenadie,

archidiaconul

Textul cu cerneala neagrd i roie. Manuscrisul este exceptional ilustrat cu


miniaturi, majuscule i frontispicii, in culori i aur. Din bibl. Seminarillui
Central din BucurWi. Druit Academiei Romdne de Ministerul Cultelor i

1791

Instructiunii Publice, la 28 mai 1901.


1828 (f. 1); 71 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-67 (f. 1-36); 25,5 X
20 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 1-37: Extractul Theologhiei dogmaticesti.


F. 371,_ 38v, 50r-v, 59_62v albe.
2. F. 39-58v: Contra incredulos et contra heterodoxos, exempla et argumenta
ex selectissimis auctoribus, primo in hunc modum collecta et conscripta per
Nicolaum Belasco jurium et ss. Theologiae absolutum auditorem, nec non novi-

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

62

cium V. Claustri Hodoss et cancelistam episcopalem Aradini ... die 18130 avgusti 1830 < = Apologeticd >.

3. F. 63-71: Supplementum lingvae latinae pro 2a grammaticali classe

< = Gramaticd latinei>.


Insemndri: F. 1: Sibiiu in 18 iulie 1828. Nicolae Belascu (Baldsescu), auzitoriu de S. Theologhie in Sibiiu".
Textul cu cerneald radacinie i neagrA.Din bibl. lui Nifon Billdsescu. Druit
Academiei Romne, in anti! 1889.
1792 1823 (f. 13); 19 f.; 26 x 19 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 1-11: Cuvint pentru viitoarea jiudecatd si pentru sfirsitul lurnii, din

scriptura cea veche i din cea nod, iar mai ales din Apocalipsul sfintului Loan
Bogoslovului si altor sfinti partnii, dupei cuvintul Domnului nostru I isus Hris-

tos, carele aratd vinirea lui Anthihrist < = Eshatologie>.


2. F. 13-19": Descoperirea sfintei si dumnezeestii Leturghii ce s-au descoperit
bisericii de dumnezeiasca strdlucire, precum scrie Barocnie< sic>. 1823, feeru-

arie 2.
Textul cu cerneald neagrd. Frontispiciu In penitd la f. 1. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniesen. Ddruit Academiei Romne, In anul 1894.
1793 Sec. XVIII (sfirsit); 98 f.; numerotatie veche en cifre arabe: 1-96 (f. 3
98) ; 23 x 17 cm.
<Francesco Loredano, Zdbava fantasiei). Lipseste sfirsitul.
Insemndri: F. lr V: Cdtr iubitorinl de invdtAttwd. cetitor. C<on>s<tantin>
V. Stint iaste i nimene nu poate tagadui acest adevdr, precum tot cel ce cu-

getil spre lucrarea vreunii fapte si se osteneste spre a o aduce la scoposul seu
nu o face, WS numai pentru un sfirsit oarecarele, folositor. Precum plugariul

se osteneste la lucrarea ptmintului, pentru ca pre urind se se bucure intru


adimarea rodurilor ostenelii sale, Indestulind si pre altii de brana cea trebuitoate, dascalii p fAcatorii de istorii, pentru ca prin ritoriia Invatdturii se fac
nemuritoare numele lor, asijderea i altii, asemene. Drept acia, dar, i eu
acum, aflind aceastil carticicd in limba greceased care adeveriazd de la sines
cd iaste facere a oarecdruia pre ales dintre boerii Venetiei, anume Franghisc

Lavredan, lath alcdtuitd pe limba italineased, iar de pe acia tAlmdcita pe

limba greceascd de oarecarele negutitor, Malachie Castrisie, 9 i indulcindu-se


simtirele cugetului mieu de buna limbutie i ritorie a acestui prea ales gind
a Italiei Franghisc Lavredan, zic, nevoitu-m-arn a o tdlindei de pe limba greceased pe a noastrd limb moldoveneased spre Intelegerea celor mai multi,
avind spre aceastil hicrare i ostenialS indemndlor i pe un irate i prieten
cunoscut, in vremea cind, mai ales, din edrtieica aceasta se afla i talmdcite
zece capete mai din nainte de oarecarele dascal. i intr-acest chip acum, tAlmiicind eu i acele doao capete rdmase Inpreund en cle de la sfirsit istorioare
In scurt a acestor doaosprezece capete inpreund le-am si scris riu cu putina
osteniald i li-am adus la sevirsit chip cum se vad intr-acest tom, pentru ca

se las la pomenirea urmasilor vreo aducere aminte a ostenelelor mle. Poftesc dar inbitorilor de invdpturS cetilori, voind a vS zebovi cu aceastd cArticied se o priimiti cu dragosle si se o eetiti en IntAlegere si se fiti srinritosi.
Constantin V... < ilizibil > biv vel medelnicer".
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile si iniiaIe1e sint scrise en rosu. Frontispicii i vinieta coloratd la f. 1` i 3. Intrat in col. Bibliotecii Academiei, in anul
1954.

1794 Sec. XIX (inceput); 52 f.; paginatie veche eu cifre arabe: 1-90 (L1y-46);
24,5 x 17,5 cm.
( Rinduiala cdlugdririi>.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominr,ti

63

F. 1"-16: Urmarea chipului celui mic, adecd al mantiei.


F. 17-42": Urmarea maPelui si ingerescului chipu.
F. 43-45": < N tune monahale >. F. 46r-v alba.
F. 47-51: < Rugeiciuni obligatorii pentru monahi>.
Insemnari: F. 52": Aceasta carte am dat de mi-a scris-o la lent 1838. Gherasim ieromonah".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele i numeroasele indicaii tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 1" si 17. lnitiale colorate
la f. 5, 6, 11 s.a. Legatura veche in carton si piele. Dana Academiei Runkle
de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 1 nov. 1902.
1795 1833 (f. 116); 341 f.; paginatie veche en cifre arabe: 1-706 (f. 24-341');
23 x 17,5 cm.
Epistimia zografii <i > Erminia.

F. 20-23", 136-137' albe.

Insemnari: F. 116: Prescrisu-s-au aceasla Epistimie a zugravii dupa a invatatorului mieu, David monahu, la leat 1822, in Brasov, dechemvrie 5. Iar
la leat 1833, dechemvrie 10 iarasi am prescris-o, dupa cum O. vede, de mine
loan Halepliu zogravul. Si cine o va avea, sa ma pomeneasca".

F. 201', 333v: Ioan Halepliu, zograf".


F. 330in Aceasta sfinta i dumnezeiasca carte, nevoindu-ma cu zi cu noapte,

o am adunat din aRe trei irminii ce sa gasese facute de alti istorigrafi si am


facut-o un trup, indreptind i multele din greseli ce am gasit, facindu-i
scara spre gasirea isloriilor cu.lesnire. Pentru care eu, nevoitorul, Manolaiche Haliplin, zograf, rog cu smerenie pre cei cititori, alit din zografi, cit alte
obraze, cu plevnia, ea de va gasi i dup mine niscareva gresala, sa ma erte
si eine o va avea, s ma pomeneasca, rugind pre Dumnezen pentru pacatele
mele. Si s-au savirsit de scris la leat 1835, aprilie in 10. loan Halepliu, zograf".
Textul en cerneala neagra. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu. Numeroase
schite de capete, in penita, la f. 42, 43, 49. Legatura veche in piele. Cumparat

de la anticarul A. Zwiebel, la 11 mart. 1902.

1796 1817 (f. 5") ; 140 f.; f. 135 omisa la nurnerotat; 23,5 x 18,5 cm.
F. 6: < Etienne Bezout>, Elementurile gheornetriei theoriticesti < traduse de
Gheorghe Asachi>.

F. 100-103' albe.

Insemnari: F. 5": Cursul mathimaticii intocma talrnacite de pe sistima lui


Bezu, de dum<nealu>i Gheorghi Asachi, profesorul licheomului din Iasi.
1817".

F. 140: 1830, sapternvri 14, Zioa Crucii. In Botosani".


Textul, cu cerneala neagra. Curnparat de D. A. Sturdza de la Jacob Brecher
din Mihaileni-Dorohoi i daruit Academiei Homane la 17 mai 1902.
1797 1827 (f. 1') ; 92 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-176 (f. 2-91"); 22,5 X
17 cm.
F. 1: Tirnosaniia ce s-au scos de pre elinie in limba romdneascd, cu osirdiia
st cu toald clzelluiala a preaosfintitului chirio, chir _tacos), mitropolit a Iowa
Moldaviia, in zilele prealuminatalui fi preaindltatalui domnului nostru lo
Constantin Mihail Racovite voevod, de Duca Sotiriovici tipograf de la Thasos,
intru a sa tipografie, la veleat 7260 < = 1752 >. lard acum de iznoavd tdlmdcindu-sd din limba elineascd cit si din cea slaveneascd de ierodiiaconul tefan, uce!az fiind al staretului Paisie, carele au tedmacit i V ietile sfintilor din limba
slaveneascd in cea romdneascd in sfinta Monastirea Neamtului, la veleat 7293

< = 1785 >. S-au scris aceasta cdrticicd ce sd numeste Tirnosirea bisricii /a

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

64

anul 1827, iunie 20, de eel mai mic intre ieromonahi, Ierothei < = Rinduiala
tirnosaniei>. Cf. Bibl. rom. veche, II, p. 121, nr. 283.
Insemnri: F 2: Sofronie < Miclescu > episcop Husi lor".
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, iniiaIeIe i indicatiunile tipiconale sint
scrise cu rosu. Frontispicii in penita la f. 5, 8, 9 s.a. De la Manastirea Neamtului. A apartinut mitropolitilor Moldovei Calinic Miclescu i Iosif Naniescu.
DAruit Academiei Romne, in anul 1894.
1798 1843 (f. 1); 103 f.; paginatie veche cu cifre chirilice: 1-204 (f. 2-103v);
23,5 x 17 cm.
F. 1: Tirnosirea ce s-au scos de pre limba elineasce i.in limba romdneascei, cu
oserdiia ci cu toald chelluiala a preaosfinfitului chirto, chir lacov, mitropolit
a toatd Moldaviia, in zilele prealuminatului i prea indltatului domnului nostru
Io Constantin Mihail Racovitd voevod, de Duca Sotirioviciu, tipograf de la
Thasos, intru a sa tipografie, la anul 7260 ( = 1752 >. Iard acum s-au prescris
in sfinta Monastirea Neamiului in zilele preacuviosiei sale chir .Venedict arhimandritului i starefului sfintelor monastiri Neamtului si Seculut la anul 1842,
de mine smeritul scriitoritt V issarion ieromonahul duhovnic din sfinta Monastirea Neamlului < = Rinduiala tirnosaniei). Cf. Bibl. rom. veche, II, p. 121,
nr. 283.

InsemnSri: F. 2-4: Aceastd carticick care iaste a sfintirii bisericii s-au

hdrazit de sfinVia sa pArintele Venedict, proin staret, ucenicului sSu, ierodiiaconul Theofan. 1849, dechemvrie 28".
F. 5: Sofronie < Miclescu >, mitropolit Moldaviei. 1851, iulie".
Textul cu cerneald neagra. Tithirile, initialele i indicaViunile tipiconale sint
scrise cu rosu. Numeroase frontispicii si majuscule bogat colorate, ca cele de
la f. 1, -9, 10 s.a. Legaturd artistica in piele. De la Manzistirea Neamtului. A
apartinut mitropolitilor Moldovei Sofronie i Calinic Miclescu, precum si
lui losif Naniescu. Daruit Academiei Romne in anul 1894.
1799

Sec. XIX (mijloc); 74 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-145 (f. 2-74);
22,5 x 17,5 cm.
F. 4v: < Hristofor Iacovescu), Haracteru yiefii crestinesti sau Sfdtuire religioasd.

Insemnari: F. 4, la sfirsitul prefetei: H. Ste. lacovescu, rumin nscut In

an< ul > 1819 in satu Tirsor, pe tdrmurile Prahovii".


F. 72: Lucrat i alcAtuit de Hristofor Ste. Iacovescu".
Textul cu cernealti neagra. Frontispiciu In laviu la f. 2. Majuscule ornate In
penit la f. 5, 10", 25 s.a. Legtura veche In carton. Din bibl. mitropolitului
Moldovei Iosif Naniescu. Daruit Academiei Romane, in anul 1894.
1800 Sec. XIX (inceput); 32 f.; paginatie veche cu cifre arabe, cu lipsuri: 1-68

(f. 1-31); 23 x 17 cm.

F. 1: Alcdtuire pentru folosul ucenicilor, adicd hcretezmoasd, triimdsori la orice


fel de persoand, carti... mdrturii, diiati, zapisd, sdneturi, rdvas de drum, mustram pentru scolastici si alte pilde folositoare, care dascalul taste datori de a le
vestt adesdori, alceituiri... < = Manual epistolar >.

Textul cu cerneald raddcinie. Provenienta necunoscuta.


1801 Sec. XIX (inceput); 74 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-38 (f. 4-41);

23 x 16 cm.
< Erminia zugravilor >. F. 68v 73 cuprind desene in penita.
Insemnttri: F. 1: Aceast sfintA i dumnezeiasca carte a lui Iordache sin
Mihai zugrav i cine o va fura aceluia ii va esi sufletul furis den oase, fdr
nici un pdcat. Iordache. 1835, avgust 15".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriaelor rominetiti

65

Textul cu cerneald neagra i ro0e. Desen in carbune la f. 2", infdtiOnd-o pe


Maica Domnului. Legatur& originald in carton 0 piele. Cumparat de la anti-

carul A. Zwiebel, la 11 mart. 1902.

1802 1835 (f. 1) ; 101 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-101 (f. 1-101);

22,5 x 18 cm.

F. 1: Partea II a Filosofiei teoretice, seau Metafizica. 2835, septemvrie 29, Costache Platon, auditori de filosofie.

Textul cu cerneald rfiddcinie este scris cu alfabet de tranzitie. Cumparat


de la anticarul A. Zwiebel, la 26 iun. 1902.

1803 1854 (f. 1); 17 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-32 (f. 2-17"); 22 x 17 cm.
F. 1: Istoria generald < a lumii vechi> a lui Constantin Cioflanu,

scolariu de classea IV gimnasiale N. I. Craiova, 1854-5.


Textul, cu cerneald neagra, este scris In alfabet de tranzitie. Cumparat de
la anticarul A. Zwiebel, la 26 iun. 1902.

1804 1838 (f. 231"); 453 f.; 20,5 x 15,5 cm.

F. 1: Tomos al Anthologhiei, intru care sd coprinde adecti cle de trebuinfd cintdri ale Utrenii f i ale Liturghiei, cle ce s-au fa:cut f i s-au ixighisit de rdposatul
Intru fericire Macarie ieromonah, portarie al sfintei Mitropolii a Bucurqtilor,

dascalul &oalei de musichie a limbei noastre patrioticefti. < = Psaltichie>.


Insemndri: F. 231'; 1838, Ghimnasie monah". Numele copistului este imprimat i pe cotorul ms.
Textul cu cerneald neagra i ro0e. Medalioane in laviu, reprezentind pe Maica
Domnuthi, tisus Hristos b i sf. Ioan Boteziltorul la f. 1. Frontispicii colorate
la f. 143 0 231'. Numeroase majuscule ornate. Legdturd artisticd in piele.
Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Druit Academiei Romdne,
in anul 1894.
1805 Sec. XVII (sfi0t); 35 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-67 (f. 2"-34");
18 x 13,5 cm.
F. 2; Ale lui Vasilie imptiratului grecilor, Cuvinte de inveildturd cdtrd fii-sdu
Leon, capete 66.
Insemndri: F. 1: O au 1.inut in gindul mieu da o am fdcut, eu Lefteru logop. 139.
fat sin... logofat". Cf. G. *trempel, Copifti
F. 1 liminard: Insemnare a lui Ghenadie Enaceanu, episcopul RImnicului,
din 20 august 1891 privitoare la continutul ms.
F. 1 liminarliv, f. 1', 35: Incercari de condei.
Textul cu cerneald neagra. Frontispiciu artistic in penita la f. 2. Initiate ornate
artistic la f. 2', 3, 4 .a. Din bibl. episcopului Rimnicului Ghenadie Enaceanu.
Ddruit Academiei Romdne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pubice,
la 8 dec. 1901.
1806 Sec. XIX (mijloc): 48 f.; 21 x 15 cm.
< Teme rolare in lb. francezd f i romdnii>.
Textul cu cerneald neagra, cu caractere latine i chirilice. Legaturd veche in
carton 0 piele. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 26 iun. 1902.
1807 1837 (f. 1); 98 f.; 22 x 18 cm.
F. 1: .Cartea.ce sit nuntefte Ideia (tiinta) celui ce cu adevarat sirt pocdiafte,
alcdtuttd in limba cea de obfte greceascd de un nenumit dascal as data in tipariu
la anul 1774 in Venefie, in tipografia lui Dimitrie Theodosiul Ioannitul,car

s-au.talmactt in limba romdneascd acum in zilele binecredinciosului fi de Hristos .tubttortulut singur. stdpinitoriu f i imparat a toate Rossiile Nicolae Pavlovtctu f t a inalt preosftntitului mitropolit al Moldaviei chiriu, chiriu Veniamin
Costache ft cavalertu, la anul 1829, in oraful Bomanul de un iubitor de neam

Catalogul manuscriselor

www.dacoromanica.ro
cd. 1504

B.A.R., 1601-3100

66

patriot, in care s scrie viala, gresala f i pocinfa inpdratului David. Cdtrd acestea sd aratd i scoposul alcdtuitoriului ei. Iar in tipar data in Brasovu in zilele
preaindlfatului impdrat al Austriei, Ferdinand intliu, la anul dela Mintuitoriul
Hristos 1837, cu cheltuiala talmficitoriului ei. Lipseste sfirsitul. Cartea cuprinde

un comentariu detailat al Psalmului 50. Copie dupa exemplarul tiparit la


Brasov in anul 1837. Cota Bibliotecii Academiei II 65822.
Textul cu cerneal neagra i radacinie. Intrat in col. Bibliotecii Academiei,
la 5 iun. 1954.
1808 Sec. XIX (inceput); 188 f.; 20 x 14 cm.
F. 4: Erminii sau ardtare pentru mdsurile celor naturali sau firesc.
F. 1-3", 153' 188 albe.
Textul cu cerneal neagra. Titlurile f 4' si 188v sint scrise cu rosu. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 11 mart. 1902.
1809 Sec. XVIII (mijloc); 113 f.; 21 x 15 cm.
< Liturghier >.

Insemnari: F. 113: Ostenitoriu flind la scrisul acestii dumnezeesti Liturghii


eu, Costandin logofatul, fecior lui jupin Anastasie sufagiul, ce iaste acum ni
baias domnesc". Cf. G. Strempel, Copisti
p. 35.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile tipiconalesint

scrise cu rosu. Frontispicii in penita la f. 1, 9', 47 s.a. Desen la f. 39. Din


bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Daruit Academiei Romane
dupa anul 1895.

1810 1802 (f. 1); 72 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-156 (f. 2-71); 20,5 X
16,5 cm.

< Miscelaneu >.

1. F. 1-28: Apologhie, adicd Mintuire omului celui scirbit, carele sd afla in

mari scirbd i suptirdri, in zavistiia oamenilor ri in necinste si ocard, sau in


izgontri, la pediapse sau la rob ii, sau intr-alte intimpldri on scirbe f t supdrdrt

st necazuri lumesti, sau in boald gre. Acum intru acestas chip .scrisd in sfinta
mndstire a Mttropoliei in Ei, cu pdcdtoasd mina me, a smerttulut intre tipografi Costachi Cocherez, la noaisprezdci ani a vielei mele in lamer', aceasta pre
pdmint, la anii de la Hristos 1802, mart.

2. F. 28"-29": < Versul lui Adam>. Stihirile izgonirii lui Adam din rai.
3. F. 30-53": < I. Barac >, Istorie despre Arghire eel frumos si despre Elena
ce frurnoasa f i pustiitd crdiasd.
4. F. 54-71: < Versuri: de dragoste, moralizatoare, Orafii de nuntd, Cintece
de lume etc. >.

F. 56"-57, 60, 71"-72: Incercari de condei si diverse socoteli.


Insemnari: F. 28: S-au sfirsit la anul de la Hristos 1802, mart. 14".
F. V': A lui Costache Popiciu iaste aceasta carte".
F. 30: Grigorie Soroceanu".

Textul, de mai multe mImi, cu cerneala neagra i raddeinie. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Daruit Academiei Romane, In anul 1894.
1811 1824 (f. 166') ; 180 f.; numerotatie veche ca cifre arabe, cu omisiuni: 2-179

(f. 1-176); 21 x 18,5 cm.

<Miscelaneu>.

1. F. 1-166': Pateric al celui intru sfinti pdrintelui nostru Grigorie Dialogul,


papa Romei, intru carele sd cuprind viefile cuviosilor pdrinfi celor din Italia,
de dinsul adecd fiind scrise latineste, iar de fericitul Zahariia, papa al Romet
fund tilmacite in ellineste. lar acum in limba cea de obste de cdtrd Constantin
Daponte, cel numit Chesarie, din ostrovul Scopelor, fiind spre obsteascd intrebuinfare f i folos a celor ce vor ceti; iar afierositd preaiubitoriului de Dumnezeu

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinesti

57

si preacuvtinteiretului episcop al preasfintei episcopiei Rimnicului din Craiova,


chirio, chirio, Chesarie, cu a celruia cheltuiaki acum intii s-au f i tiprit la let

1780. in Bibl. rom. veche nu figureaza nici o lucrare cu acest titlu.


2. F. 167-176: Viiata f i mucenita sfintului, sfinfitului mucenic Serafim, arhie-

piscopului Fanariului si Neohoriului, ficeitoriului de minuni.

F. 176"-177" albe.

3. F. 178-180v: Dintru ale starefului, istorie foarte de folos, din capul 4.


Insemnari: F. 7: Ieromonah Sofronie Miclescu".
F. 166": Sfirsit si lui Dumnezeu slavd. 1824, octomvrie 4. Sofronie ieromonah".

Textul cu cernealii neagril. Textul de la f. 178 este scris cu rosu. LegAturd


veche in carton si piele. A apartinut mitropolitului Calinic Miclescu. Din
bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Ddruit Academiei Romdne,
in anul 1894.
1812 Sec. XIX (1nceput); 92 f.; 21,5 x 17 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 1-76: < Plutarc >, V iiala lui Marc Antonie consul la Roma.
2. F. 76"-92": Istorisirea pentru prinlipul Enrib f i pre larg timplarea lui cu

luliia, pre care multi au voit sa o ia sot.

Textul cu cerneald neagrd. Legaturd veche In carton si piele. Cumpdrat de


la anticarul A. Zwiebel, la 10/23 oct. 1901.
1813 Sec. XIX (mijloc); 56 f.; 21,5 x 17,5 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 2-53: Tragudiia lui Lentor.


2. F. 54-55": < C. Aristia, Versuri>.
Insemndri: F. 54: D. Aristiia, acest favurit a muzelor, vrind a ardta recu-

nostinta sa cdtrd moldoveni, ia sujet di la un falnec epic, compus de D. Negrut,, numit Aprodul Purice, si raspunde prin versurili aceste. 1837".
F. 1: Din dulili meli. 1837, iunii 19. Capsa slugeriu".
Textul cu cerneald neagrd. LegSturd veche In carton si piele. Cumparat de
la anticarul A. Zwiebel, la 10/23 oct. 1901".
1814 Sec. XIX (mijloc); 251 f. 21 x 17 cm.
F. 2: Geometria pentru sti;dentii claselor colegia din Academiea Mihaileanci,
'
de paharnicul Al. Costinescu profesor.

F. 164-168", 183-184, 191-192' albe.


Insemndri: F. 2: Din manuscriptile mele, Nicolai Filipescu-Dubdu".

Textul cu cerneald neagra si raddcinie, In alfabet de tranzitie. Cumpdrat

de D. A. Sturza de la anticarul A. Zwiebel, la 17 iun. 1898 si ddruit Academiei

Romdne, la 11 mai 1901.


154 f.; 20,5 x 16 cm.

1815 Sec. XVIII (mijloc)

< Miscelaneu liturgic>.


1.

F. 1-153: <Octoih>. Lipseste Inceputul si sfirsitul.


si II interioare: < Rinduiala cununiei>. Text

2. F. 154' si copertile I

fragmentar.
Textul cu cerneald neagrd si rAddcinie. Unele titluri si initiale sint scrise cu

rosu. Frontispicii in penitil la f. 10, 17, 28" s.a. Legatura veche in lemn si

piele. Provenient necunoscutil.


816 Sec. XIX (inceput); 63 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-63 (f. 1-63);
20,5 x 15,5 cm.
< Psaltichie romdno-greaca>.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 16Kano

68

Insemnari: F. 45: Stiut s fie celor ce s vor intimpla a citi aici, c cartea
aceasta este a mea, cel ce ma voiu iscli anume, ca sd se creazd, eu dascalul

Costandin Florea ot mahalaoa Popa Radu, biserica Mani Brutaru".


F. 1: Aceasta carte ma tine lei 14. Costandin preotul".
Textul cu cerneala neagrd i raddeinie. Unele titluri i initiale shit scrise cu
rosu. Legriturd veche in carton si piele. Provenienta necunoscutd.
1817 Sec. XVIII (Inceput-1789); 274 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, cu
omisiuni i lipsuri:
< Miscelaneu>.

15-286 (f. 10-274); 20,5 x 15 cm.

1. F. 1-70v: < Vdmi le olzduhului>. Lipseste Inceputul, primele file fiind


deteriorate.

2. F. 72-96: ( Istoria lurii Constantinopolului). Istoriia pentru robiia sld-

vitei cetdti a rarigradului, care sd numeste Constandinopoli si Roma cea nood,


pre care o au robit al doilea Mahomet si al optulea sultan turcesc, la anu de
la Hristos, leat 2453.

F. 96-128: < Istoria risipirii Ierusalimului>. Istoriia pentru surparea


sfintii cetdti Ierusalimului, proorociia Domnului nostru Iisus Hristos, care
s-au fdcut dupd intruparea sa, la anul 72. Lipseste sfirsitul.
4. F. 129v-130: < Retete medicate>. Insdmnare de dohtorie pentru ohticd
i tuse, d gurd i dd dinti <si> dd trinji.
5. F. 132-144": < Imberie i Margarona>. Istoriia lui Imberie fecior tnpdratului a Proventii.
F. 145-146", 152", 153v-172 albe.
6. F. 147-153: <Fabule in jurul concesiunii Trandafilop>.
7. F. 173-274": < Letopiseful Cantacuzinesc>. Lipseste Inceputul (cuprinde
anii 1517-1688), iar f. 273"-274" cuprinde un scurt fragment din cronica
lui Radu Grecianu (anii 1688-1689). Cf. I. Craciun si A. Dies, Repertoriul
de cronici..., p. 153 si 174. !litre f. 179v-180 si 246v-247 textul prezinta
discontinuitate, lipsind file, iar f. 261, gresit legata de la Inceput, trebuie
asezat dupd f. 269.
3.

tnsemnri: F. 70: Slava lui Dumnezeu In Troit Celui ce mi-au ajutat


si am si sdvirsit acestea pind aici, cu ajutor i cu daru sdu i cu mila sa.

Eu, pacatos robul lui Dumnezeu Neculae logofdt, 1789, avgust 24, ca sd-mi
fie pentru pomenire".
F. 71: Aceasta sfint i dumnezeiascd carte, ce sd coprinde Intru sines viiata
preacuviosului parintelui nostru Vasilie cel Nou i Invatatura a dood de muncile rnaicii focului si de viiata de veci si de fericita viiata veacului ce va sd
fie si de plata sfintilor, o am scris-o eu, pacdtos robul lui Dumnezeu, cel mai
jos numit, cu ajutor i cu daru i cu mila lui Dumnezeu, ca sd-mi fie pentru pomenirea mea si a parinplor miei, in veci. i dumneavoastra pravoslavnici crestini, cei ce va veti Intimpla a o citi i yeti gasi nitcareva cuvinte,
sau slove, sau nitcareva Incurcaturi la scrisoare, sa nu blestemati, nici sd
ponosluiti, ce s indreptati i s ertati, ca i milostivu Dumnezeu sa va erte
pre voi. Neculai logofat, sin Ursache. Leat 1789, avgust 24".
F. 144 I.: Aceasta este scoasd rumneste dupa elinica, care si eu am scris-o
de la cel ce au scos aceasta. Nicolae logofat. Leat 1789, septemvrie 15".
II. In luna lui octomvrie 7 zile, la leat 1789, au plecat mariia sa Neculae
Petru Mavrogheni voevod la Giurgiuv, pentru frica muscalilor i a nemtilor.
Si la 29 de zile tot a liii octomvrie, leat 89, luni seara, au Intrat nemtii in
Bucuresti cu mare isihie i la maiu 3 zile, vineri dimineata, la leat 90, au
plecat la ordie care Giurgiuv." Cf. G. Strempel, Copicti..., p. 239-240.
F. 71r-v: La leat 1799 fevroarie 8, marti la 3 ceasuri din zi au venitu maziIiia lui Costandin Gheorghie Hangerli voivod. i dupd mdriia sa au venit

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

69

Alexandru Muruzu voiuvod intru a doo domnie. Iar la 18 zile, viindu capegi bas de la Tarigrad cu ferman imparatescu, vineri la 7 ceasuri din zi
au luat capu; i trupu lui 1-au aruncat la scara domneasca cu mare necinste. Si la unsprizece ceasuri i-au ardicatu trupu marii sale spre ingropare".

F. 129: I. La leatu 1804, la avgust 28, in domniia marii sale lui voda, Costandin Ipsilant s-au intimplatu de s-au aprinsu Bucuresti si au arsu tirgu
din nauntru totu, 1900 de case cu pravalii cu totu".
II. La leat 1829 noemvrie 13, mercuri spre joi, cind sa prdznueste sfintul
apostiol Filip i lsam secu de postul Nasterii lui Hristos, la 11 ceasuri din
noapte s-au intimplat mare si infricosat cutremur, care nu s-au mai pomenit,
din care cutremur s-au Intimplat mari pagube, surpindu-se multe sfinte
biserici si case. Iar la leat 1831, vara, pre vremea secerii, s-au intimplat o
boala foarte groaznica, ce sa numea holer morbuz, care aceasta boal nu
s-au mai pomenit. Si au fost pe fata a tot pamintul, de care multi au cd-

zut de pe cai pre drumuri si au murit. De care boala ii sa schimba chipurile i sa facea foarte groznici. Si am scris eu, cel iscalit, ca sa fiu a pu-

ruria pomenire. Ioan Soimescu".


F. 131': Insemnari de stare civila ale familiei Soimescu, din care retinem:
La leat 1814 fevruarie 23, luni seara, la 2 ceasuri din noapte s-au nascut
fiiul nostru Ioan in sat Ceptura, aflindu-ne bajanari de infricosata napraznica bola ciumii". Cf. I. Corfus, Insemnetri de demult, p. 24, 48, 79, 175
176, 233, 262.
Textul este scris de mai multe miini cu cerneala neagra i radicinie. Una
din copertile vechi in piele se pastreaza sub legatura moderna. Din bibl.
mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu.
Druit Academiei Romne In anul 1894.
1818 1783 (f. 1); 53 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 1-105 (f. 2-53); 21 X
15 cm.
F. 1": ( Metastasio), Ahileu la ostrovul Sirului.
Insemnari: F. 1: Aceasta comodie s-au talmacit di pe limba grciasca pe
limba moldoviniasca in zilile prealuminatului i prea inaltat domnul manic
sa Alexandru Costandin Mavrucordat voevod intru Intlia domniia a marii
sale la scaonul Moldovii din orasul Iaii. i s-au scris in satul Cornestii ot
tinutul Cirligaturii, la velet de la Hristos 1783, iar de la zidire lumii 7292,
in luna lui septemvrie in 5 zile. Vasile Diacul." (in monograma).
F. 53: Si s-au scris aceasta comodie (ce s-au talmacit) prin ostiniala drptii mli, cu porunca dumisali Gheorghie Beldiman, biv vel ban, cel mai mic
intre slugi Vasile diac". C. G. Strempel, Copisti..., p. 264.
F. 1 liminara: Aciasta carte daruita este mie de dumnealui spatar Necolai
Hrisoverghi. Vasilica?" Insemnarea a mai fost scrisa i apoi anulata.
F. 1 liminare: Dupa mijlocirea subsemnatului, dl. I. Nadejde a binevoit
sa depue acest manuscript spre pastrare In Biblioteca Academiei Romdne.
Doamna Sofia Nadejde a publicat despre el un mic studiu in ziarul Universul din anul 1900. Bucuresti, 11 septemvrie 1901. Gr. Cretu, profesor".
Textul cu cerneala neagra i rosie. Majuscula ornata la f. 2. Legatura veche
in piele, restaurata la cotor. Cumparat de la Joan Nadejde, avocat din Bucuresti, la 17 iun. 1906.
1819 1794 (f. 1') ; 288 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-285 (f. 4-288);
21 x 15 cm.
< Miscelaneu>.

F. 1"-3": < Scara, sau cuprinsul>.


www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

7C

1. F. 4-31: V iiafa i nevoinfele precuvioasei maicii noastre Epraxiei, cum


s-au nevoit in viiala et.
2. F. 31"-81": < Casian Rimleanul, Pentru cele opt ginduri ale rdutaliti i
Pentru dreapta socoteald>.
3. F. 82-158": A precuviosului pdrintelui Isaiei Pusnicul, <Cuvinte>.
4. F. 159-162, 235"-247": A precuviosului pdrintelui nostru Isaac Sirul,
(Cuvinte>.
5. F. 162-163: Din carte ce sd numeste Crinii Tarinii, intrebare i rcispuns.
Cap. 38.
6. F. 164-212: < V iefi de sfinti: Theodora, Eufrosina, Apolinaria>.
7. F. 212"-234: A acelues Nil Sinaitul, Cuvint pentru rugdciune <si> Capete.

8. F. 234-235": (Filinwn Pustnicul, Cuvint pentru fdrot de grija minfii >.


9. F. 248-255: A sfintului i precuviosului pdrintelui nostru Ammon, Invdfciturd.

.10. F. 255-256: < Invdfcituri ale sfintului Thalasie>.


11. F. 256 259 : < Fragment de Pateric>.
12. F. 258-265"; A celui dintru sfinfi pdrintelui nostru Athanasiia, arhiepiscopul Alexandriei, Cuvint in capete cu toate poruncile lui Dumnezeu ccitrd
cei ce s-au lepcidat de lume i vor a sit mintui.
13. F. 266-287'; Apologhiia, care iaste pentru potolire scirbelor omului ce
sci afld in nevoi i in izgoniri fi in necazuri, izvoditd pre scurt dupd sfatul
sfintului apostol Pavel ...
14. F. 287"-288": < Scrisoare a sfintului Hrisogon cdtrd sfinta Anastasia>.

InsemnAri: F. 1": Insamnare de cind s-au inceput carte aceasta: anii de

la Adam 7302, iar de la nastere lui Hristos 1794".


F. 1: SA sA stie cd am cetit i eu nevrednicul mai mic intre clirici, dascal
Luca Popovici, bocovinean. 1835, noemvrie 21".
Textul cu cernealA neagra, Unele titluri si initiate sint scrise cu rosu. Frontispicii i viniete in penitd la f. 4, 31r_" si 60.
Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Daruit Academiei RomAne
in anul 1894.
1820 Sec. XIX (inceput); 128 f.; numerotatie veche cu cifre arabe divers; 22 X
18 cm.

< Miscelaneu>.

1. F. 1 43" : < Slujbe bisericesti>.


F. 1-10": < Canonul sf. Spiridon>. Lipsesle inceputul. Cf. Bibl. rom. veche,
II, p. 112, nr. 272.
F. 12-18": < Canonul sf. Isaur >.

F. 19-22": < Canonul sf. Manoil, Savel si Izmail>.


F. 26-43": < Canonul sf. Stelian>. Cf. Bibl. rom. veche, II, p. 317, nr. 515.
2. F. 25: Molitfd de najitu.
3. F. 23-24", 44-128: < Copii de documente istorice ale familiei .Foimescu,
din sec, XV II XI X, privitoare la proprietdli din jud. Sud Saac>.
4. F. 128": Rafetet pentru cerneald.
Insemndri: F. 43": Aceast slujba s-au scos dupe ce adevArata din tipar
filadA greceasca i rumaneasca ce sA ana la biserica de la Chitorani, unde
este hramul sfintului Steliano, de mine Necolae sin Ursache, pe numele

din botezu; iar pe numele politicesc sint iscdlit loan polcovnicul Soimescu".
Cf. G. Strempel, Copisti
p. 241.
F. 126": Aceasta carte este a D. polcovnicului Ioan Soimescu, Ceptura de
Jos, cu slujba sfintului Spiridon i sfintului Steliian. Si de sA va ispiti cineva sa o fure vreodata, sau sa o Instreineze cineva, sa fie supt blestemul

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

71

i afurisaniia celor trei sute 8i optsprezece sfinti printi de la Nichieiia.

am Insemnat en aici ca sa s tie de cInd au fost i iarnd bunk care nu


s-au pomenit de multd vreme. *i am Insemnat ca s sd stie. 1834, mai 22.
Ion sin popa *tefan, Ceptura de Jos, am scris aici pd aceast cArticicd".
Textul cu cerneald neagrd i radacinie. Unele titluri si initiate sint scrise
cu rosu. Miniaturd la f. 25', InfatiOnd pe sf. Stelian. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Ddruit Academiei Romdne In anul 1894.
1821 1867 (f. 34); 34 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-33 (f. 2-34);
20,5 x 16,5 cm.

F. 2: Slujba Acathistului sfintilor Trei lerarhi si ai lumii mari dascali:


Vasilie cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvintdtoriul si loanu Guret de Aur.
Insemndri: F. 34: Manoscris de Anthim Grigorin, monah Rusu. Anul 1867,

august 12".
Textul, In alfabet chirilic, este scris cu cerneald neagrd. Titlurile, iniiaIele
ai indicatiunile tipiconale sint scrise cu rou.
Desen In penip, InfAtiOnd pe cei Trei lerarhi, la f. 1", semnat monah Iustin Teodore, 1867. Frontispiciu colorat la f. 2. Numeroase initiate ornate.
Leghturd veche in carton si piele. Din bibL mitropolitului Moldovei Iosif
Naniescu. Ddruit Academiei Romdne in anul 1894.
1822 1825 (f. 41') ; 41 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 4-75 (f. 2"-38); 24,5 x
19 cm.
F. 1: < Pravile>. Parlea intiiu si a dotta a Condicii criminalicesti. Cf. Bibl.
rom. ()eche, III, p. 486, nr. 1272.
Insemndri: F. 41'1: Am priimit de la dumnealui vornicul lonitd Pladi parte Intiiu si al doile a Condicii cremenaliceti, iscdlitd In original de dumnealui logofatul lordachi Canta i de dumnealui logofdtul Grigora Sturza
0 de dumnealui vistiernicul Iordachi Roset. 1825, ghenarie 24. Gheorghii
Cuza (?) vornic".
Textul cti cerneald radacinie. Frontispiciu In penith la f. 2. Legatura veche
In carton se pastreaza sub legatura moderna. Din bibl. liii loan I. Movild.
Intrat In col. Bibliotecii Academiei In anul 1954.
1823 Sec. XIX (inceput); 30 f.; 22,5 x 17 cm.
<Calendare>.
1. F. 1 15": Cdlindari acum Inca scosu rumdnescu, asezat di pre cel sirbdscu
pe limba romdne< a >sea, ca intr-o sutd de ani set slujasce ; ca i cel slove-

nescu intru acest chip au fost, fiind de un astrolog la Chiov scos, de un mari
doftor moscal. S-au teilmeicit intr-acest chip acum izeodit ci precum am aflat
in izvod in Labia <sic> noao s-au dat in Brasov la 1782, iunie intru numele
lui Iisus Hristos de la Attire lurnii 7241, de la nastere lui Hristos 1735 <sic>.
Cf. Bibl. rom. veche, II, p. 48, nr. 207.

2. F. 15-30": Calindariu pe 112 ani, scos din multe feliuri de ceirli de la


facire lumii, din Testementul Nou, din carte lui Florin din carte lui Fedimontan doftorul, din ceilindarul lui Petru inparatul Moscvii Tiptiritu-s-au
acest cdlindariu in tirgul Esului in zilele preluminatului domnu Alecsandru
Joan Mavrocordat voevod, 1785, avgust, 8. Lipseste sfIrsituL Cf. Bibl. rom.
()eche, II, p. 301, nr. 484.
Textul en cerneald neagra. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 5 iun.
1902.

1824

Sec. XIX (Inceput); 42 f.; paginatie veche en cifre arabe: 1-82 (f. 1'

42); 20,5 x 17 cm.

< Baimond si Mariana>.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-8100

72

Insemnari: F. 1 liminara: I. Din cartile sale c.c. Neculai Anet.a. 1832, ghenar 30 zile".

II. I. Costinescu. 1882".

Textul cu cerneala neagra. Legatura veche in carton i piele.


Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 5 iun. 1902.
1825 Sec. XIX (prima jumatate); 78 f.; 20,5 x 17 cm.
< Ccirticicd ce cuprinde multe lucruri de folos >. Tradusa din lb. polona de
Gavril Vinetchi. Cf. Bibl. rom. veche, III, p. 459, nr. 1236.
Insemnari: F. 1: Aceasta carticica Intli talmacita de pe limba lepsca pe
limba romneasca, care cuprinde intru sine multe lucruri spre folosul a toata optea, atit oamenilor, cit i dobitoacelor, cit i pentru aceia ce sa vor
sili cu toata inima a invdta vreun me*teug; care lucruri intli sint cercate
si apoi talrnacita i tiparita cum sa vede. Gasindu-sa data fiind in tipari
in vremea luminatului domn loan Costandin Alexandru Ipsilant voevod
in Valahiia, la let 1806, de folos nu mic, s-au socotit a sa da i de a doa
ord in tipari, 1825, cu toata cheltuiala dumisale Hristea Theodor".
Textul cu cerneala raddcinie. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 5
iun. 1902.
1826 1843 (f. 2); 38 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-72 (f. 3-38"); 20 x
16 cm.
F. 2: Prosodiea romdneascd pentru junirnea moldo-romdnd studeindd En clasele colegiale din Academiea Mihaileand de sardarul Dimitrie Gusti, profesoru
de literatura romdneascd. lassii, 1843.

Insemnari: F. 1: Prosodiea romaneasca. Din manuscriptile lui Nicolai Filipescu Dubau".


Textul, cu cerneala radacinie, este scris in alfabet de tranzitie.

Legatura veche in pinza. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 29 ian.


1900.

86); 86 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu lipsuri: 1-87


(f. 1-86); 20 x 14,5 cm.

1827 1771 (f.

F. 1: A lui Nichita Stithat, calugdrul si preotul studitilor < Capete lucrdtoare).

Intre f. 3-4 textul prezinta discontinuitate lipsind f. cu numerotatia veche


4.

Insemnari: F. 86: Scrisu-s-au in anii de la facerea lumii 7279 < = 1771 >,

luna lui mart".


F. 1-4: Aceasta carte iaste a paisatii obOdi < i cine o va lua > sa fie
supt canon pina o va intoarce".
Textul cu cerneala neagra. Unele titluri, initiale i cifre sint scrise cu rop.

Legatura veche in piele, deteriorata. De la Manastirea Neamtului.


Sec. XIX (prima jumatate); 56 f.; 20,5 x 16,5 cm.
< Psaltichie).
F. 56": Incercari de condei i peceti in fum din anul 1843 ale unei biserici cu hramul sf. Nicolae, neidentificata.
Textul cu cerneala radacinie. Legatura veche in carton se pastreaza sub
legatura moderna. Din bibl. pedagogica a Casei Scoalelor. Intrat in col. Bibliotecii Academiei in anul 1954.
1829 Sec. XIX (a doua jumatate); 165 f. ; 20,5 x 16,5 cm.
1828

< Miscelaneu).

1. F. 1-136, 142-165: ( Miron Pompiliu, Didactice. Lecfii de lb. romdnd,


istorie

i geografie ).

2. F. 138-141: < M. Eminescu, Note autografe de astronomie : pdmintul).

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romnesti

73

Textele sint scrise cu cerneala neagrd l violetd. Cumprat de la anticarul A. Zwiebel, la 5 iun. 1902.
1830 Sec. XVIII (inceput); 118 f. + f. 47 bis; numerotatie veche cu cifre chirilice, en greseli i lipsuri: 2-119 (f. 8-117); 20,5 x 15 cm.
< Minunile Maicii Domnului). Lipseste inceputul, iar intre f. 60-61 textul prezinta discontinuitate lipsind filele cu numerotatie veche 55-61. Manuscrisul a fost copiat de popa Stanchn de la bis. Tuturor Sfintilor din
Bucuresti. Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 226.

F. 1"-7 alhe.

Insemnari: F. 117v: Aceast sfinta carte este a mia, care mai jos ma voi
iscAli. Si en am cumpdrat-o de la un preot anume Nicodim, In zilile preaindltatului dornn loan Gheorghie Caragea voevod, iar mitropolit preaosfiniia sa chitin chir Nectarie, intru care zile cu ajutoriu lui Dumnezeu rn-am
hirotonisit i preot in Mitropolie. 1818, ghenarie 9, Ghenadie ieromonah
sfintei Mitropolii".

F. 118: La leat 1819 iunie 19 s-au ardtat cloa stele cu coada; una seara

scapdtd la apusul mezinoptii li alta diminiata rasare, de la rasaritul mezinoptii. Insd coada ii merge spre apus. Sa s stie cd am scris eu Rdclucanu?
1819, iunie 19". Cf. Ilie Corfus,
p. 290.
F. 1: Insemnare de cititor, neinteresant, din 25 febr. 1823.
Textul en cerneald neagra. Titlurile i initialele shit scrise en rosu. Gravura in aramd, din anul 1784, reprezentind chipul Maicii Domnului cu Pruncul in brate. Inscriptia gravurii, in lb. greacd. Legatura veche in carton si
piele. Cumpilrat de la anticarul A. Zwiebel, la 5 iun. 1902.
1831 Sec. XVIII (mijloc); 115 f.; 20,5 x 15 cm.
<Francesco Loredano, Zethava fantasiei, partea a 11-a>.

F. 114-115v, coperta I si a II-a interioard: Insemnari personale si gospo-

ddresti neinteresante i incercari de condei.


F. 115: < Rugdciune alcdtuitd de ,,Serban ierei).
Textul cu cerneald neagrd. Legaturd artistich In carton si piele. Cumparat
de cdtre D. A. Sturdza si daruit Academiei Romne, la 17 mai 1902.
1S32 1739 (f. 171); 173 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-171 (f. 1-171);
19,5 x 15,5 cm.
< Liturghier ). F. 172v-173V cuprind cintarea lui Ioasaf O prea frumoasa

pustie", cintec de stea, adaos de la inceputul sec. XIX.


Insemndri: F. 171': Aceasta sfint Liturghie o am scris eu, popa Ga-

vriil, fiind Licuitoriu in Sintlic, linga Oradiia cea Mare. Anii de la Adam
7247, de la nasterea lui Hristos 1739, mesetea martie 6. Pentru aceasta
ma rog sfintiilor voastre, cinstiti preoti si diaconi i cetitori, cui i sd va Intimpla a sluji pre aceast Mint& Liturghie, s nu ma blastame s < sic )
va afla ceva lipsd in stove, sau In cuvinte, sau in vro soroacd, ce sh socoteased foarte bine ca unde am priceput am pus pre deasupra i intr-alte
locuri am fcut sdirin si am pus pre de laturi. Ca eu Inca sint neputincios
si o am scris foarte de grabd. Cu atita sfirsind, sd v spdsiti 1ntru Hristos.
Amin." Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 75.
F. 171: Aflata in capela captivilor din Oradea Mare. 19.X.1901. N. Firu,
Invdtator".

Textul este scris cu cerneald neagra i rosie. Nurneroase pagini, scrise cu


cerneala neagrd sint decolorate i greu lizibile. Frontispicii in penip la f.
1, 9v, 24 s.a. Legatura veche in scoarte de lemn i piele, reparata la cotor.
Cumparat de la N. Firu, cu 25 coroane, de care D. A. Sturdza, care 11 doneazd Academiei Romne la 17 mai 1902. Corespondenta lui N. Firu (4 seri-

sori) este asezatd la finele vol.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

74

1833 Sec. XIX (prima jumatate); 43 f. -4 f. 19 bis; 19 x 14,5 cm.

< Psaltichie>. Melodiile sint Intocmite de Grigore protopsaltul, Petru Lambadarie, Anton Pann.
F. 1 liminara: Incercari de condei i socoteli diverse.
Textul cu cerneald neagra. Titluri i initiale slut scrise cu rosu. Din bibl.
mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Daruit Academiei Romne in anul
1894.

1834 1827 (f. 62); 63 f.; 19,5 x 12 cm.


< Miscelaneu>.

1. F. 1"-20: < Vieji de sfinfi>. Luna lui maiu in 9 zile, sfintul, marele

mucenic Hristofor, carele au fost la anii de la Hristos 256.


2. F. 20"-21: Din cartea sfintului Isachie Sirul, Cuvint 9.
3. F. 21-22": < Cuointe ale cuvioasei Singlitichia, a sfiniilor Varsanufie,
Joan Scdrarul i Ilie Endicul>.
4. F. 23-62: Hrismos adecd prorocie a fericitului eromonah Agathanghel, a
monahicestii stetri a Marelui Vasilie, fiind facia la Mesini a Sichelii in anal
1279. Acum Intii din sfinta pronie s:au dat in tipariu la Agathopoli, in anal
mintuirii 1379 <sic>. Prorociia fertcitului ieromonah Agathanghel, a monahicestii stetri a Marelui Vasilie, fiind facutti la Mesini a Sichelii in anul mintuirti noastre 1279, precum lui de la Dumnezeu i s-au descoperit, care dupd
aceasta in lara Midiolanului in anul 155.5 s-au dat la lumina de ctitrd preacucernicul parintele si ieromonahul a stdrii sfintului Venedict a lui Iacov Paleotul, tdlniticindu-sd din limba frantuzascd in cea apla limbii greceascd, iar
acunz tdlmdcindu-sd in limba romdneascei s-au dat i in tipariu la anul 1818.
Cf. Bibl. rom. veche, III, p. 213, nr. 968.
5. F. 62"-63: < Refetti de ciumd>.
6. Coperta II interioard: < Rugdciune>.
Insemnri: F. 62: Aceasta cArticica este scoasa de pe tiparnicd scrisoare,
la care iscdlit 55. vede ierodiacon Gheorghie asdzatoriu i Dimitrie Autonovici Bucoveneanul prubariu tipograf.
Si am scris eu cel mai mic i smerit intre calugri, Isidor monah, 1827 saptemvrie 22 sfirsit".
F. 1 si 63v: Insemndri de stare civild i Incercari de condei.
Textul cu cerneala neagra. Frontispiciu In penitd la f. 1". Legatura primitiva In piele. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 10/23 oct. 1901.
1835 Sec. XIX (mijloc); 28 f.; 18,5 x 11 cm.
< Versuri populare>.
F. 1: Cintecul lui Adam cind I-au scos din rai, asezat in versuri.

F. 11: Alt vers frumos.


F. 15: Alt verb pentru moarte.

F. 19v: Vers ceitrei Neiscettoarea de Dumnezeu.

F. 20v: Alt versi al Netscdtoarii de Dumnezeu

F. 22v: < Cintec de stea>.


F. 24": < Versuri la oameni morli>.

F. 27: < Versuri de umilintd >. Cf. Cintecul lui Adam, cind 1-au scos din raiu,
gi alte versuri frunwase ptistrate din btitrini i acum pentru Intiiai data date

in tipar... Brasov, 1900.


Insemnri: F. 1 liminara: Acest manuscris este (lama. onoratei Academii

Romane din Bucuresti de Joan I. Ciurcu, librar-editor. Brasov, 11 iulie 1900".


Textul cu cerneald rddcinie i neagra. Titlurile i initialele sint scrise cu

rosu. Frontispicii colorate la 1. 1, 11, 15 s.a. Legatura veche in carton si


piele. Din bibl. lui loan Ciurcu. Ddruit Academiei Romne la 11 iul. 1900.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romne$ti

75

1836 Sec. XIX (inceput); 52 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-82 (f. 2"-43);

19 x 11,5 cm.
(Eshatologie>.
Insemnari: F. 1r: Aceasta' carte este a lui postelnicul Stefan Leustian

acorn ramiind in stapinirea me si cini sa va cuteza co sa o fure sa fii

supt blastdm. 1813 iulie 9. Gheorghi bas cihodar. Petrachi Leustian".


F. 1, 48`.-52r: Incereari de condei i cintari bisericesti in greceste, cu ca.ractere ehirilice.
Textul cu eerneald neagra. Legatura veche In carton si piele.
Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 5 iun. 1902.
1837 Sec. XVIII (sfirsit) ; 32 f. + f. 2 bis; nurnerotatie veche cu cifre arabe: 1
32 (f. 2-321; 18,5 x 13,5 cm.
( Miscelaneu>.
1. F. 1: < Cronologie). Epactele lunilor.
2. F. 2-18: < Catechism >.

F. 19' alba.

3. F. 20-32r: Inceputul cit Dumnezeu al Mtinii liti Damaschin.


4. Coperta II-a interioara: < Retetd de cerneald>.
insemnari: F. 18r: Gheorghie dascal ot mahalaoa Mosi< lo >r".
Cf. G. Strempel,
p. 81.

Coperta I-a interioara: I. Aceast carte iaste a parintelui Bobe din mah< alaoa > Otetarului. Popa Dumitru (?) Sfintul Gheorghe Nou".
II. Popa Marin din sat Ciocan ot sud Teliorman, hramul Sfintii Imparati.
Leat 1818".

Coperta I-a si a II-a interioare: Incercari de condei.


Textul cu cerneala neagra. Frontispicii in penita la f. 2 si 20.

Numeroase desene cu Mina lui Damaschin. Legatura veche in carton si piele.


Din bibl. episcopului Dionisie al Buzaului. Daruit Academiei Romane de
Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice la 17 sept. 1897.

1838 1693 (f. 257); 1695 (f. 175v); 269 f.; numerotaiie veche cu cifre chirilice,
en intermitente; 18 x 13,5 cm.
< Miscelaneu>.

I. F. 2-20v: Slujba sfintelor patimi. Textul este adaos la sfirsitul sec. XVIII.
2. F. 21-138r: < Ceaslov>. Lipseste inceputul, iar f. 27-29v sint adaogate
la sfirsitul sec. XVIII.
3. F. 139-174": < Molitvenic>. Text fragmentar. Cuprinde slujba sfintului
Mashi.
4. F. 176-246r: < Octoih >.

5. F. 247-257: < Tipic>.

6. F. 257v-269r: < Evangheliile de dupd Inviere>.


tnsemndri: F. 257: Sfirsitul glasului 8 cu cintrile evanghelicesti. Eu mult
pdcatosul Vasilie Sturdze sin Badiul ot Moldova. Vleat 1693, mai 15 dni".
Textul In slavoneste.
F. 175": Aceasta carte scris-arn eu Vasilie dascalul moldovanul, cind am
sezut la mandstire la Plosca, la Hinidord, pre sama popei lui Simon, cind
am sezut In Mada. Scris-arn cind au fost Blagovesteniia hini dui:A Pasti;
si era frig si nemtii In tars, cind au mers ficiorul lui Apafi Mihain, craiul
Ardealului la Beci. Vleat 1695, april 11 dni". Cf. G. Strempel, Copifd...,
p. 233. I. Corfus, .Insemnri..., p. 66.
F. 175: Aceasta carte au cumparat-o Tuslia Pdtru din Mada sa-i fiia poman& in veci. Si au dat-o popei Simon. Pomeneste, Doamne, sufletele robilor lui Dumnezeu: Ion, Stana, Patru, Stana, IonS, Coste, Moga, Simul,

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

76

Toder, Stanca, Ion, Petcd, Pdtru, Hands, Lazar, Opre, Mariian, Coste, Ion,
Stanca, Salomie, Tudor, Lazar".
F. 143: Aceast& carte este cumpratd de popa Ion din Curp < eni >, cu bani
buni florinti 20 si unul, fdrd..." < textul tdiat la legat >.

F. 29": Sa sa stie cd aceast& carte este datti de pomand lui popa Ion si
pd bani sd nu s mai de aceasta i aceste nume ssdpomineascd: lands, Marie,

Marcu, Pdtru, Stana, Floare, Toader, Patru, Marie, Iovan, Petru, Catlin,
Firanda".

F. 30: S-au dat din Faget de la mina pdrintelui protopop loan, ca sd-i fie
de pomand in veci, la anu 1761".
Textul cu cerneald neagra i rdddcinie. Unele titluri, initiate i indicatiuni
tipiconale sint scrise cu rosu. Ddruit Academiei Romne de Andrei Ghidiu,
protopopul Caransebesului, la 8/21 mart. 1900.
1839 Sec. XVIII (sfirsit); 284 f.; numerotalie veche cu cifre arabe: 1-182 (f.
16-196); 18 x 11 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 1-2v: Molitva cind sd face domnu.


2. F. 2v-3: Insemnar de ce materii trebue la arnosirea i sfintirea besricilor.

F. 3v-12v, 196v-197v, 202v-203v, 257v-265v albe.

F. 13-14": Ce sd coprinde Entr-aceastd ctirticicd.


3. F. 16-29v: Acathestul Buneivestiri.
4. F. 29y-42: Acathestul Sfinfilor Voevozi.
5. F. 42-55: inceputul Acathestului sfintului Joan Botezdtorului.

6. F. 55-67v: Acathestul Crucii.


7. F. 67v-80: Acathestul sfintului Nicolae.
8. F. 80 94v : Inceputul Paraclisului preacuratei Fecioarei Mariei.
9. F. 94v-196, 204-257: < Molitvenic>.
10. F. 198-202: Psalmi prescurtali din Psaltirie ai lui David.
11. F. 266', 272-283": < .Retete medicale ci gospoddresti>.
12. F. 267-271": Trepetnic pentru semne omenesti.
13. F. 284r-1': < Satird impotriva Austriei>.

Textul cu cerneala neagra. Unele titluri i initiate sint scrise cu rosu. Frontispicii in penita la F.: 16, 67", 94" s.a. Legaturd veche in carton si piele.
Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Druit Academiei Romdne

in anul 1894.
1840 Sec. XIX (inceput); 98 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-49 (f.
3-52); 16,5 x 11,5 cm.
< Miscelaneu de literaturd medicaid>.

1. F. 3-27: Alegerile lui Ippocrat.


F. 27v-28v, 48v-49v, 52v-53" albe.

2. F. 29-48: Adunare de ctteva doftorii mai Indeminatice.


3. F. 50-52: <Despre calitdfile medicale ale unor fructe>.
4. F. 54-97: < Mic tratat de fnedicind ci chirurgie tn lb. greacd>.
Insemndri: F. 98v: Insemnare de bani primiti de un nenumit.
Textul cu cerneala neagra. Frontispicii simple in penita la f. 3, 5, 8 s.a. Legatura veche in carton si piele. Din bibl. episcopului Dionisie al Buzdului.
Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice,

la 17 sept. 1897.

1841 1817 (f. 41); 208 f.; 17,5 x 11,5 cm.


< Miscelaneu>.

1. F. 2-41: Din cartea sflntului Nil Sinaitul, Cuant pentru rugdciune.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romne0i

77

2. F. 42-99: Ale sfintului, preacuviosului fi de Dumnezeu purtiftoriultti parintelui nostru avva Thalasie Livianul i Africhianul, pentru dragoste i infrinare... <Capete 400 >.
3. F. 99v-102: < Inviittiturd pentru scurta rugciune>.
4. F. 102v-119: A lui chir Calist Tilicudi, Cuvint pentru iscusirea
5. F. 119v-132v: < Chiriac Rimniceanul, Sfaturi pentru cdlugdri>.
6. F. 133-205: < Chiriac Rimniceanul, Despre meinastirile dela Athos i din
Tara Rometneascd>.
7. F. 207: < Inveigiturci de cum trebuie sit' se inchine calugarul>. F. 206v,
207v-208 albe.

insemnri: F. 41: Sfir0t cu Dumnezeu a celor o suta cincizhci i trei de


capete ale sfintului Nil Sinaitul, eparhul, Capete lucrtoare ce s-au prescris
dupd o chrticich a unui parinte, Neofit, de la Mndstirea Niamtu, In sfintul
Pavel ot Sfintul Munte. Chiriac, cathigumenu tu Aghiu Pavlu, Rixnniceanul,
Cernicanul. 1817, dechemvrie 13, joi".
F. 55v: Sfir0tu celor 100 Capete. Chiriac ieromonahul".
F. 99: Sfir0tul celor 400 de Capetele ale lui avva Thalasie ce s-au prescris dupd izvodul printelui Ilarion dascalul. lara acum la leat 1818 ianuarie 2, miercuri, cel intru sfinti sfintul Silvestru papa al Romei s-au prescris i s-au isprvit cu urmare de mult phchtosul intru ieroshimonahi, duhovnic Chiriac cathigumenul de la Sfintul Pavel ot Sfintul Munte, adech
in anul igumenii miale la acea sfinta mAnhstire, in vrmia clad sh facia
manastirea cea noao, ostenitor fiind i noi, dupa putiare".
F. 102: Au urmat-o Inpreuna cu ucenicul mieu Antonia monah in Sfintul
Munte, In cathigumeniia mia, cind am 0 scris-o aceast folositoare carte.
Iar cei ce v yeti intimpla a ceti spsiti-vd In Domnul, rugindu-va i pentru
noii. Chiriac iromonah, duhovnic, cathigumen tu Aghiu Pavlu. 1818, ghenarie 3, Cernicanu, Rimniceanu."

F. 119: 1818, martie 13. Acest Cuvint s-au scris de mine smeritul de la
phrintele shimonah Gheorghie in Sfintul Munte, frate din calugarie cu parintele Iachint de la Robaia. Chiriac ieroshimonah, duhovnic, proigumen
Aghiu Pavlu. 1818, martie 11, luni".
F. 169v: Chiriac ieroshimonah duhovnic, proigumen. 1818, martie 20".
F. 205: 1818, octomvrie 31. Arhimandrit Chiriac Rimniceanu".
F. 208: I. La leat 1818 septemvrie 29, intr-o duminech, sfintul cuviosul
Chiriac, la al 9 ceas au fost fugirea domnului Gheorghe Caragea In Tara Nemtasch, cind mare frick au pricinuit, nefiind goan. Cf. I. Corfus, Ineemndri...,

p. 31.
1819, ghenarie au venit domn in scaun Io Alexandru Nicolae Sutul voevod
Intru a chruia ani au scos boiarii p. mitropolitul Nectarie Moraitu din scaun
cu sfat de ob0e i a0-izar ph un patriot, preasfintitul parintele Dionisie
< Lupu > Sevastis rnitropolit in scaunul Bucuretilor la aprilie 30. Iar edoxis, adech blagoslovenie de la Tarigrad au venit la mai 20, cind 1-au si
inschunat, inaintea prasnicului mitropolitului cu o zi, 1819, mai 21,
miercuri".

II. Iar la leat 1823 rinduit am fost igumen la sfinta Manstire Caluiu, din
sud Romanati".

F. 1v: Aceasta carte este a mea, data in har de parintele ierodiaconul

Paisie, clad era sa se duch la Sfintul Munte. 1852, dechemvrie 30. Arhiman-

drit Ipolit." Arhimandritul Ipolit mai ischle0e 0 sub o lunga Insemnare,

MIA importanth, de la I. 205, datata 2 nov. 1853.


Textul cu cerneala neagra. Unele titluri i initiale shit scrise cu rop. Frontispicii In penith la f. 2, 42, 81" v.a. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif
Naniescu. Ddruit Academiei Romne in anul 1894.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

78

1842 Sec. XVIII (inceput); 188 f.; 16 x 40 cm.

< Ceaslov ). Lipseste inceputul. F. 29-31' cuprind o rugaciune de ciuma.


Textul CU cerneala radacinie. Titlurile, initialeIe

i indicatiunile tipiconale
scrise cu rosu. Legatura veche in scoarte de lemn i piele. Cumparat la 28

inn. 1901.

1843 1813 (f. 23); 23 f.; numerotatie veche en cifre arabe: 1-23 (f. 1-23);
17 x 10,5 cm.
F. 1: Istoriea lui Filarot cu a A<n>thusii. Cf. infocata i nenorocita dragoste
a lui Filaret i Antusei. 0 povestire foarte frumoasii in versuri, peistratd din
bdtrini... Brasov, 1900.

Insemnari: F. 23: Aceasta carticica cu istoriea lui Filarot i cu a A<n)thusi


este a mea, mai zmerit tuturor, Nicolae Hagi Gavriil Ciurcul. Anno 1813,
noemvrie 29. Brasov".

F. 1 liminara; I. Acest manuscris este daruit Onoratei Academii Romane

din Bucuresti de loan I. Ciurcu librar-editor. Brasov, 11 iulie 1900".


II. Textul este publicat In brosura in 8 la Brasov, 1900. *edinta din 30 iunie
1900". Insemnarea este a lui I. Bianu.
Textul cu cerneala neagra. Legiltura veche In carton se pastreaza sub legatura
moderna. Din bibl. lui loan Ciurcu. Daruit Academiei Romane la 11 iul. 1900.
1844 1774 (f. 38, 182, 337); 370 f.; numerotatie veche Cli cifre chirilice: 1-372
(1. 1-370); 15 x 10 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 1-18: Poruncile Domnului Dumnezeu, de carele porunci zice Domnul


( Hristos > la sfinta Evangheliia sa asa, Ioann 48.
2. F. 19-38: Cuvint al 6 a lui Theofan monahul celui preainielept i preacuvintiitoriu... la cle 12 articule ale credinlii.
3. F. 39-70": A celui intru sfini pdrintelui nostru Chiril patriarhul Alexandriei, Cuvint pentru esirea sufletului fi pentru a dooa venire.
4. F. 71-101": Cuvint al 34 a celui intru sfinfi pdrintele nostru Anastasie
Sinaitul, a sfintului munte Sinaii, Cuvint la cei adormili in Hristos frali, care
sd cetste In simbdta sufletelor.

5. F. 102-115": Cuvint al 24 a Celia intru sfinfi pdrintele nostru a lui Joan

Curd de Aur, Pentru vecinica si kind sfirfit muncd i pentru infricosata si direapta
judecatd.

6. F. 119 182 : < Czwinte ale sfintului Efrem Sirul>.

F. 38", 116-118v, 147-149, 182"-184", 228"-231", 257-258', 308-310',

337"-338", 353V-354", 359-370' : insemnari diverse, incercari de condei sau


albe.

7. F. 185-215": Cuvint al 31 a celui Intru sfini pdrintele nostru a liti Ioann

Curd de Aur, Pentru pocdinid i Pentru milostenie, ce s-au zis la Dumineca


brinzii.

8. F. 216-228: < Omilie). Cuvint la 7 la Pilda celuia ce au cdzut In tilhari.

9. F. 232-256": A celui dintru sfinti pdrintelui nostru Athanasie, arhiepiscopul


Alexandriei, Cuvint inainte cit toate poruncile lui Dumnezett cdtrd cei ce s-au
lepddat de lume i vor a sd Tutuila.

10. F. 259-337, 355-358": < Vieli de sfinii: Silvestru papa Romei, Marco
al Athinei, Onufrie cel Mare >.

11. F. 339-350": Poveste minunatd a pdrintelui Pior. Fragment de Pateric


12. F. 351-353: A preacuviosului parintelui nostru yStefan, Porunci 12
<cdtre cdlugdri>.

tnsemnari: F. 38: 1774, dechemvrie 20. S-au scris de mine pacatosul Ilarie
monah. Ma rog rugati-va pentru mine pacatosul Ilarie. 1782 ghenar 27
am iscalit".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfmesti

79

F. 228: Sfirsit i Celui in Troita Unuia Dumnezeu slava. Amin. Ilarie, leat
1774, dechemvrie 6 zile, sfintul Necolae".
Coperta a II-a interioara: Manastirea Dragomirnii. < Sa s stie > ca aceasta

carticica <este scrisa > de mine pacatosul < intre> ieromonasi Ilarie. Dechemvrie,
la anul 1774".

F. 18" Aceasta sfinta carticica s-au scris de mine smeritul intru ieromonasi
Ilarie, nacealnic ot Tibucani. 1786, septemvrie 12 zile".
F. 115": Pacatosul Ilarie au scris aceasta carticica. i cine va citi pe dinsa asa
ma rog ca sa ziceti toti: Dumnezeu sa.-1 erte de pacatele lui, ca mult au gresit.
Ilarie monah, ucenic staretului Paisie din Neamt. 1782, ghenarie 26 dni, de
cind am iscilit-o". Copistul mai semneazd, in anul 1774, la filele: 146', 182,
215', 256', 307', 337, 350v. 353, Cf. G. Strempel,
p. 108-109.
F. 309'1: Sa sa stie de cindu au vinit moscalele in Moldova si s-au ridecat turcii

de s-au dusu in josu. 1828, aprilie 22. Si am scrisu ca sa nu fii spre uitare.
Trandafir. Cf. I. Corfus, Insensndri... p, 92. Alta insemnare, fiiri importanta
a acestuia la f. 310.
F. 116": Aceasta carte am luoat de la dascalu Trandafir (?) in pretu di trizaci
lei. 1845 aprilie 22 Dumitru Costache".
F. 118: Pacatosul Ilarie au scris aceasta carticica i oH cini < va > citi pi
dinsa, ma rog fratilor, ca sa ziciti told Dumnezo sa-1 erti, ca mult pacatos au
fost pi lume aceasta Ilarie monah. Ucinicul staritului. 1802, fivruarie 15 zile".
F. 228': Eu Stoicu Stoiana am cumparat aceasta carticica in luna lui inarie
In 10 zile, di la un ficior Dimitrache".
F. 229: insemnari de stare civila.
F. 229": Aceasta carticica este a lui dascalul Trandafir si am pus pe cetire
ea sa crez. Trandafir dascal".
F. 230-231', 30e-309, 359-370'1: tnsemnari de cititor, Insernnari neinteresante, socoteli etc.
F. 257: Sa sa stie de cindu au vinitu moscale in Moldova di la letu 1802 si
au sezut ani 7 moscalii. i s-au radicat si au vinitu domnul nostru Scarlat
Alexandru Calimah si au domnitu sapti ani i s-au mazilitu i elu ; i an vinitu
domnul nostru Mihu Gligorin Sutu voevod, 1819 noemvrie 15 zile si au domnitu
si elu pina la anulu 1821, fevruarie 21. In saptamina ce mare s-au incheatu

pace si au vinitu Ipzilantu cu volintirii".


F. 369: Aceasta carticica est a lui chir Trandafir si au cumparat-o in 5 lei
Ii giumatati. i cini s-a ispiti sa o furi sa-i fii mina afurisita i sa fii blastamat

de Domnul Hristos si de Maica Precista i sii fii blastamat de toti sfinii parinti.
Si am scris eu, dascalul Frumuzachi, ca sa stii. 1822 iulii 7".
Textul cu cerneala neagra. Unele titluri i initiate slut scrise cu rosu. Legatura

veche in scoarte de lemn i piele. A apartinut anticarilor Saraga din Iasi.


Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Daruit Academiei Romane
in anul 1894.

1845 1798 (f. II liminaran ; 52 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-51 (f. 1-51);

16,5 x 11 cm.
F. 1: Calindariul a celor fapte planeti.

Insemnari: F. II liminare: Miron Toachi." Dedesubt, cu caractere gotice:


Ich babe geschriften < sic > Miron Toaky, Lehrer von dem Sutzava aus der
Bucoviner. 1798, April den 15-ten".
F. 1: Miron".
F. 6": Ende das Saturnos. Miron Toaky". Cf. G. Strempel, Copifti..., p.257.
F. 1 liminara: I. 1802, octomvrie 14, la opt ceasuri fin un Vert din zioa
s-au cutremurat pamintul foarte tare, tacit au cazut Sfeti Spiridon i alte
zidiri vechi".

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

8C

II.
Sd. sd stie de cind s-au dus moscalii din Tara Moldovii, la let 1812, iulie
5"

III. sa sa stie de cind au intrat moscalii in Paris, cu craiul prusasc, cu capitu1aii 0 au fdcut inpdrat Frantii, in locul lui Bunaparte, pi fratile lui Ludovic
inparatul. Fiind aliai rusii cu nemtii i cu prusii i cu altii, adunare norodului
cu gvardie frantuzasca i cu osti de a aliatilor, pazind strajile. In vreme acie,
fugind inparatiasa lui Bunaparte la Orliansu, iar Napoleon cu ramasiturile
armii sale au fugit spre Luaru, pornindu-sa la 1 april Alexandru cu ostile
dupd Bundparte, ca sa-1 prinza. 1814, martie 31."
F. II liminard: SO, sa stie de dud au fugit Napoleon din Elba, fiind dus de
aliati pentru toatai viiata lui la Elba. *-au venit iaras in Paris imparat, priimindu-1 toati ostile Frantii cu toata bucurie. 1815 martie 15". Cf. I. Corfus,
p. 89, 91, 251.
F. 52'; Insemndri de stare civild ale lui Lascarachi Sturza din anul 1814.
Textul cu cerneala negra. Frontispicii in penita la f.1, 4, 10 s.a.
Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. admit Academiei Romaine
in anul 1894.
1846 1764-1765 (f. 71, 135); 215 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu omisiuni: 1-150 (f. 3-148) ; 16,5 x 10 cm.
<Ceaslov>. Lipseste inceputul i sfirsitul.

Insemnari: F. 71: Pisah az dascalul Radu Popovici-Stolojanul, fiind in

Oravit. Iulie 8, anul 1764".


F. 111": 1764. Sfirsitul Acathistului".
F. 135: S-au scris de dascalul Radu Popovici-Stolojanul, nepotul egumenului
tismeneanului, fiind dascM in Oravit. 1765, ianoarie 15. *i mina care au scris
in pamint va putrezi, iard aceste rugdciuni de multi carturari s vor ceti". Cf.
G. *trempel,
p. 191.
F. 71": Insemnare de stare child.

F. I liminara: Insemnari bdnesti.

Textul cu cerneala neagra. Titlurile i iniialeIe sint scrise cu rosu. Frontispicii


in penita la f. 1, 21, 72 s.a. Desene in penita, rupte, la f. 20`-v. Daruit Academiei
1847

Romane de G. Strain din Bozovici (Caras-Severin), la 29 sept. 1900.


Sec. XVIII XIX ; 89 1.-F f. 67 bis; 16,5 x 11,5 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 1-56v: < Catavasier>. Lipseste sfirsitul.


2. F. 57-88": < Refete medicale, sfaturi gospoddretti, farmece>.
Textul incepe cu ultima fila.
3. F. 89: < Aritmetica >.
Textul cu cerneala neagra i radacinie. Titluri, initiale i indicatiuni tipiconale
sint scrise cu rou. Frontispicii In penita la 1.1, 12v, 16 s.a. Cumparat de la
anticarul A. Zwiebel, la 10/23 oct. 1901.
1848 1823 (f. 51") ; 52 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-102 (f. 1 51") ; 17 x
11,5 cm.

F. 1: Alchiviad sau iubire de sines, fard mdsurd.

Insemnari: F. 51'; 1823, fevruarie 17. S-au prescris de mine Toderascu


Buzila".

F. 52: Fericit este acela ce-n istorie vorbeste

Cd au sfAtut pe tinar cu durere, pdrinteste.


Un tinr sd nu s-arate la fimee cu plecare
Caci nu-i va fi de priinta, ce mai mult spre defaimare.
Nu credinta la fimei, nici dragoste, nici unire,
Nici durere, nici plecare, dar nici amoriu cu priire".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinesti

81

Textul cu cerneala neagra. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu.


Daruit Academiei Romne In anul 1894.
1849 Sec. XVIII (sfirit); 120 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu omisiuni:

1-116 (f. 1-120); 17,5 x 11,5 cm.


< Miscelaneu>.

1. F. 1-99: A preacuviosului ptirintelui nostru Ioann episcopul Carpathiilor,


cdtrti calugarii cei din Indiia, carii ii scrisse lui mingditoare Capete 100.
2. F. 99-104v: < Simeon Noul Teolog>, Pentru lepeidarea de lume, cuvint
22.

3. F. 105-120: < Molitve ci rugeiciuni>. Lipsete sfir*itul.


4. F. I liminara: < Re;etti medicalti>.
Textul cu cerneala neagra. Unele iniia1e i cifre sint scrise cu row. Majuscule
ornate la f. 1, 4, 9, s.a. Legatura veche In carton *i piele. De la Manastirea
Neamtului. Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii
Publice, la 2 sept. 1900.
1850 Sec. XIX (prima jumatate); 56 f.; 17 x 11 cm.
< Naum .Rimniceanu, Scrieri diverse si insemndri in lb. romcind si greacii>.
Textul cu cerneala neagra. Legatura veche In carton i piele.
Daruit Academiei Romane de C. Erbiceanu, la 18/31 mart. 1900.
1851 1849 (f. 28); 49 f. f. 19 bis ; 17,5 x 10,5 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 2v-3, 5v-11, 16v-23v: < Cintece de lume>. Litre Le-11: Tictilosul


Buneiparte, iar intre f. 20v-22v: Satird la adresa lui Mihai Sturza.
2. F. 11-16: < Versuri sub formd de intrebtiri i rtispunsuri>.

3. F. 24-28: < Basm>.

4. F. 28v-33v: < Descintece>.


5. F. 34 37 : < Versuri religioase >.
6. F. 37v-43: < Oratii de nuntd>: Conoceiriia.
7.. F..44-47 : < Descoperirea celor 12 V ineri>: Invtittiturel pentru celi 12

V Inert mari.
8. F. 48-49Y: < Document fragmentar, neinteresant, din linutul Neamt>.

Insemnari: F. 28: Aceast carti esti scrisd de jos iscalit, prin Nastase Popovici.
1849, dechemvrie 18".
F. 5: Aceasta carti este tari < ilizibil > i invataturi folositoare. Si este scrisa
de dumnealui Nastasa Popovici i esti a me. Anul 1849, dechemvrie 16 zili".

F. 23: Nastasa Popovici".


F. 1: Proprietatea lui V. Saghinescu. 1880, Hu0".

Textul cu cerneala neagra. A apartinut prof. Gr. Cret.u. Cumparat de la urmaii


acestuia, In anul 1951.

1852 1837 (f. 145); 204 f.; 15,5 x 10,5 cm.


< Miscelaneu teologic >.

1. F. 1 134" : < Invdidturi monahale>.


2. F. 134v-145: Prorociia sfintului pdrintelui nostru Mithodie, arhiepiscopul
Patarelor, pentru cele ce vor sei fie in zilele de apoi.

3. F. 145v-165": < Pravilti ctilugdreascd>. Cuvinte din Pravda: scoase pentru


calugari.
4. F. 165v-203v: < Pravilei bisericeascd>. Cuvinte scoase din Pravila cea
()eche (fila 127, cap 158), pentru care pticate s iartei dupti moarte, pentru
liturghii, pentru rugi si pentru milostenii carele s fac pentru cei ce mor.
Insemnari: F. 145: Am scris aceasta prorocie a sfintului Mithodie, arhiepiscopul Patarelor, pentru cele ce vor sa fie in zilele de apoi, In anul 1837, in luna
lui iunie 11 zile. De Matheiu monahul".
6

www.dacoromanica.ro
cd. 1504

Catalogul manuscriselor

B.A.R., 1601-3100

82

F. 204 r-v: Aceasta carticica ce are intru sine cuvinte foarte folositoare de

mintuirea sufletului o am scris-o eu, Matheiu monahul, munteanul, spre a mea


vesnica pomenire, ca cine va vrea sa o ceteasca, numele mieu sa-1 pomeneasca
si zica: milostivul Dumnezen sa-1 erte i sa-1 miluiasca, pentru a voastra dragoste frateasca.
Si o sfirsiiu de scris aceasta carticica in luna lui iunie in 20 de zile. Si puseiu yeleatul, la ce an: in anul 1837, intr-o vineri, Intru al noolea ceas din zi, fiind in
schitul Vovidenii, aproape de Manastirea Neamtului".
Textul este scris cu cerneala neagra. Unele titluri si initiate sint scrise cu rosu.
Legatura veche in piele se pastreaza sub legatura moderna. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Daruit Academiei Romane, in anul 1894.
1853 Sec. XIX (prima jumatate) ; 343 f. ; 14,5 x 10 cm.
< Psaltichie>. Cintarile sint compuse de: Anton Pann, Grigorie protopsaltul,
Daniil protopsaltul, Petru Efesiul, Petru Lambadarie, Grigorie Lambadarie,
Gheorghe Criteanul, Nicolae Poponea Sibianul, Hurmuz.

Textul cu cerneala neagra. Numeroase titluri si initiate sint scrise cu rosu


si

galben. Frontispicii in aur i culori la f. 1,25v, 88" s.a. Initiate ornate la 1.10,

51v 245' s.a. Legatura veche in carton si piele. Cumparat de la anticarul

A. Zwiebel, la 26 iun. 1902.


1854 Sec. XIX (prima jumatate) ; 23 f.; 16 x 11 cm.
< Versuri satirice>. Lipseste inceputul i sfirsitul.
tnsemnari: F. 3: Mihalache Murgulescu".
F. 1: De la fratele Neculae din Sinaia, vestit dascal de muzichie pe valea
Prahovei, Gr. Cretm, 1888, august".
Textul cu cerneala neagra. A apartinut prof. Gr. Cretu. Cumparat de la urmasii
acestuia, in anul 1952.
1855

1783 (f. 36) ; 77 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-74 (f. 4-77);

15,5 x 10,5 cm.


< Ceasloo >. La f. 1"-2, un fragment de Pateric.
insemnari: F. 36: Aceasta sfinta carticica ce iasLe de rugaciuni peste toate
zilele, de rugaciuni spre folosul fiestecaruia crestin, am scos-o de pe tipari in
zilele prealuminatului i preamaltatului nostru domn Io Costandin Nicolaie
Caragea voievod. Si am scris-o dumnealui logofatului Ion Balteanul ot TirguJiiului, en, nevrednicul Ionita sin popa Dobre Stanislavii, la luna lui Ghenarie
23 dni, 1783".
F. 77v : $i ma rog, fratilor, ori ce gresala veil afla Intr-insa, sau in stove, sau
in cuvinte, sa indreptati cu duhul blindetilor i sa nu ma puneti in ponoslu ;
ca i inparatul ceresc sa iarte i sa va blagosloveasca. Ca cum nu poate sa

i s creasca iarba fara roao, asa nici omul a fi fara gresala.: Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 227.
Textul cu cerneala neagra. Titluri, initiate i indicatiuni tipiconale sint scrise
cu rosu si verde. Frontispicii colorate la f. 4, 20, 36 s.a. Legatura veche in piele
se pastreaza sub legatura moderna.
Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 5/18 iun. 1902.
1856 1797 (f. 57") ; 77 ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 2-78 (f. I-77);
16,5 x 10,5 cm.
i'Ssar'

< Miscelaneu teologic>.

1. F. 1-30: < Acatistal Maicii Domnului>. Lipseste inceputul.


2. F. 3V-36: .Rugeiciune cdtrd preasfinta Ndscdtoarea de Dumnezeu, facerea
sfintului Filothei patriarhul Tarigradului, care s zice la Acathistul acesta.
3. F. 36" 37'; Alt rugdciune iard cdtrd preasfinta Ndscdtoarea de Dumnezeu.
4. F. 37V-38v: Rugdciune cdtrd Domnul nostru lisus Hristos.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romilne0i

5. F. 39 57": Rugdciune cdtrd Domnul nostru lisus Hristos a sfintului Isaac


S irul.

6. F. 58-76': Acathist a celui dintru sfinfi pdrintelui nostru N icolae, arhiepiscopul

Mirelor de la Lichiia, fdcatoriul de minuni.

Insemnari: F. 77: Aceste Acathiste s-au scris In zilele ptealuminatului gi


preainaltatului domnului nostru Io Alexandru Ipsilant voevod a toata Ungrovlahia si mitropolit chiriu chir Dositheu a toad Ungrovlahiia. S-au scris de
mina dascillului Gheorghie, septemvrie 1 dni, leat 1797".

F. 77'; Insemnare de stare civila.

F. 57": Robul lui Dumnezeu Gheorghie dascal sud Muscel, august 28 dni,

leat 1797".
F. 38v: Sfirsitul Acathistului preasfintei Nascatoarei de Dumnezeu. Gheorghie
dascal. Avgust 26, 1797". Cf. G. Strempel, Capisn..., p. 79.
F. 1"-24: Aceast sfinta carte cesachiiama Acathistu este al parintelui popei
lui Ioann... ot sat Valea Mare. Si s-au dat < pe > acestu Acathistu chid s-au

scris taleri 7, adeca trei lei la dasealul Gheorghe la leat 1800, 1795 < sic >.
Si cine ar indrazni a-1 Instreina sa fie supt jude< cata >".
F. 31v-44: Sa se stie ea acest Acathistu este al popii lonu ot satul Vales
Mare, la bisereca unde chiama hramul sfintului Dimitrie si al preapodomnei
Paraschivi".

Textul cu cerneala neagra. Titlurile, iniialele si indicatiunile tipiconale slut


scrise cu rosu. Frontispicii i viniete In penita la 1. 38", 39, 57' s.a. Din bibl.
rnitropolitului Moldovei losif Naniescii. Daruit Academiei Romane in anul
1894.

1857

Sec. XVIII (sfirsit); 96 f.; numerotatie veche cu dire ehirilice: 2-81


(f. 17-96); 16,5 x 9,5 cm.

< Octoih >. Filele 1-7v slut in lb. slava.


Textul cu cerneala neagra i radacinie. Tillurite, initialele i indicatiimile
tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispicii in penila la f.6" i 79". Dania Arademiei Romane de G. Strain din Bozoviei (Caras-Severin), la 29 sept.
1900.

1858 Sec. XIX (inceput); 82 f.; 15 x 10 cm.

< Proschinitarul mcindstirilor de la Muntele Athos>.


Textul cu cerneala neagra. Titlurile i unele initiate sinl sr rise ( u rosu. Legal ura
veche in carton si piele. Manuscrisul a apartinut mi loan Popazu, care semneaza in nemteste i greceste pe coperta I interioara, I.
82". Din bibl.
mitropolitului Moldovei losif Naniescu. Daruit Academiei Romane in tuna
1894.

1859

Sec. XIX (mijloc); 166 f. ;_15 x 9,5 cm.


< Ion Ionescu dela Brad, Insemndri personale, repertorizate, in special agricole,
in lb. romdnd i francezet>. Numeroase file sint albe.
Textul cu cerneala neagra i radaeinie. Cel romanese este scris In alfabet de
tranzitie. Legatura veche in carton. Din bibl. episcopului Dionisie al Buzatiliii.

Daruit Academiei Romane de Minislerul Cultelor


la 17 sept. 1897.

Instructiunii Publice,

1860 1794 (f. 17); 99 f.; numerotatie veche en cifre chirilice: 4-81 (I% 20-96) ;
15,5 x 10 cm.
< Insemndri ca privire la sfirsitul, inmormintarea i Asezdmintul stare(ului
Paisie Velicicovschi de la Mandstirea Neaml>. Filele 1-12, cuprinzind
Asezetrnintul, gresit legate de la Inceput, cum arata insemnarea de la f.99,
succed filei 99.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

84

Textul en cerneald neagra. Titlurile i unele initiale sint scrise cu rosu.


Frontispiciu in penita la f. 17. Legaturd veche in piele. De la Mandstirea
Neamt. Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor si Instructiunii
Pub lice, la 2 sept. 1900.
1861 1827 (f. 127") ; 270 f.; 13,5 x 9 cm.
< Psaltichie greco-romdnd >. Cintrile sint compuse de: Anton Pann, Daniil
protopsaltul, Gheorghe Criteanul, Dionisache, Petru Lambadarie.
F. 132v_7", 175r_v, 266-268v albe.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile i unele semne muzicale sint scrise cu rosu.
Frontispicii colorate la f. 176, 189", 203 s.a.
Initiale divers colorate la f. 181, 212, 230 s.a. Legdturil veche in piele. Cumpdrat de la anticarul A. Zwiebel, la 26 iun. 1902.
1862 Sec. XVIII (sfirsit) ; 32 f.; f.1 si 2 albe, nu fac parte din ms,; 12,5x 9,5 cm.

F. 3: Sinaxariul celor de < sic > 12 luni. Lipsesc lunile iun-aug.


Textul cu cerneald rddhcinie, neagra i rosie. Frontispicii in penita la 1.3, 6",
9 s.a. Legaturd veche in piele. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 26 febr.

1900.

1863

Sec. XIX (prima jumatate); 76 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice:


3-50 (f. 1-47); 14 x 9,5 cm.

< Miscelaneu teologic >.

1. F. 1-39: < Ceaslov >. Text fragmentar.


2. F. 41-66: Cinstitutul Paraclis al sfintului mucenic Haralambie, care este
foarte folositoriu i apardtoriu de infricosata bold a ciumii, inca i de alte bole
este apartitoriu, la cei ce cu credinte i cu ferbinte dragoste El va ceti si-1 a asculta.

3. F. 67-76": V iiala sfintului, sfinitului mucenic Haralambie, foarte frumose

< sic > i minunatd, carele sel prdznueste la 10 zile ale lunii lui fecruarie. Lipseste

tnsemndri: F. 41: Scos di pre cel tiparnic de mine, popa Gheorghe ot Gornesti
< Mehediniti>, la anu 1838, iulie 26".

F. 66': Acest sfint Paraclis, aflindu-se numai greceste tipdrit, acum prin
stradaniia orichrora blagocestivi, s-au tilmdcit si pre limba nostra cea rumneasc i s-au dat in tipari, spre folosul cel sufletesc al celor iubitori i spre

apararea a multor feliuri de boale, iar mai virtos a mortii npraznice.

Iar acum, vdzindu-1 i eu, cel mai jos isedlit i cunoscindu-1 c este de mare
folos si de lipsh, cdci nu sa and tiparite pe adesd locuri acest feliu de cdrticele,

cu darul i cu ajutoriul lui Dumnezeu 1-am scris cu Insui pdcdtosd. si de


putrejune mina mea.
Popa Gheorghe sin popa Ion Sttiniloiu ot Gornesti, la anu 1838, noemvrie
10"

Textul cu cerneald neagra si rddcinie. Unele titluri, initiale i indicatiuni tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispiciu in penitd la tr. Intrat in col. Bibliotecii
Academiei In anul 1953.
1864 Sec. XIX (prima jumdtate) ; 431 f.; 10,5 x 7 cm.
< Psaltichie romdno-greacd >. Cintarile shit compuse de: Anton Pann, Gheorghe
Tarigrdeanul, Petru Efesiul, Dionisiu, Petru Lambadarie, Grigore Lambadarie,
Gheorghe Criteanul, Daniil protopsaltul, Nicolae Poponea Sibianul.
F. 226"-228", 318-324', 376"-380" albe.
Textul este scris cu cerneald neagra. Titlurile i indicatiunile muzicale sint
scrise cu rosu. Frontispiciu in penit la 1.1. Legatura veche in piele. Cumparat

de la anticarul A. Zwiebel, la 26 iun. 1902.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romne0i


1865 Sec. XVIII (mijloc); 146 f.; 9 x 7,5

85

cm.

< Catavasier ). Texte romno-slavo-grecesti. Textele grecesti sint scrise cu


caractere chirilice.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile tipiconale sint
scrise cu rosu. Frontispicii in penita la f.: 46", 53, 54 s.a. La f. 97 este desenata
in penita pecetea episcopului de Fagaras Inochentie, cu legenda in slavoneste.

Daruit Academiei Romane de B. lorgulescu de la Buzau, la 8 febr. 1902.

1866 1831 (f.67"); 98 f.; 10 x 8 cm.


< Miscelaneu religios>.

1. F. 1-67": Rugdciuni cdtrd preasfinta Ndscdtoarea de Dumnezeusi pururea


Fecioard Mariia, foarte folositoare celor ce vor ceti cu bundcredintii; vor afla
mingiiare sufleteascd i trupeascd. Acurn, tntr-acestas chip tiparia in zilele
luminatului F preaindltatului donin lo Alexandru P,Ticolae Sujul voevod in
Bucuresti in sfinta Mitropolie la leat 1819. i s-au mai scris de mina lui Ioan
pentru folosul ei invttitura lui. Cf. Bibl. rom. veche, III, p. 313, nr. 1048.

F. 68-72u albe.
2. F- 73-98: < Evanghelia de la loan>. Text fragmentar in lb. greaca.
Insemnari: F.2": S-au meremetisit la leat 1830, dechemvrie 9".
F. 67": Sfirsitul i lui Dumnezeu laud. i s-au ispravit la leat 1831, inare 6".
Textul cu cerneala neagra i rosie. Frontispicii i viniete in penith la 1.3v,
4", 6 s.a. Legatura veche in carton si piele. De la Mnastirea Cernica. Druit
Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai
1902.

1867 1717 (f. 193`'); 238 f.; 15 x 10 cm.


< Miscelaneu de literaturd populard>.
1. F. 1-157: ( Alexandria>. Lipseste inceputul.
2. F. 158 193" : Pildele lui Isop cu toate jiganiile.
3. F. 194-204Y: Gromovnic a lui Iraclie impdrat, care au fost nundirdtoriu de
stele.

4. F. 206-221: < Calendar>. Corgerea lunilor.


5. F. 222 225 : < Literaturd pareneticd >.
6. F. 225-235": < Archirie i Anadan).
Insemnari: F. 193'1: Sfirsitul pildelor si tuturor jiganiilor inteleptului Isop,
care se aseamana cu pildele. Sa sa stie ca aceasta Isopie o am scris eu, mult

pacatosul robul liii Dumnezeu Petre <in criptograma), in zilele lui Ioan voevod

si a mitropolitului nostril chir Mitrofan. Meseta iulie 2 dni, leat 7225 <

1717 )".
F. 204": Sfirsitul Gromovnicului. Precum dorste cerbul la izvoarale apelor,
asa au dorit sufletul miefi sa ajunga la sfirsitul acestui Gromovnic. Si 1-am scris
eu, robul lui Dumnezeu Petre <In criptograma > mult pacatosul. Si 1-au scris
logofatului Staicului, sin Vasilie ieromonah, cind au fost nastavnic la manstirea

Aninoasa, in zilele lui loan voda. Si s-au sfirsit in luna liii iulie in 3 dni, leat
7225 < = 1717 >".
F. 2217: Sfirsitul crugurilor. Cind vei sfirsi noaosprazce cruguri, adeca ani,
iar s incepi de la crugul cel dintii ; ea niciodata nu sa sfirsaste numarul cel
zis. Petre <in criptograma >". Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 176-177.
F. 205: Aceastas carte este < a > dumnealui popa de Bucuresti. < lecturd
incert > si a < dat-o > zalog pentru vacarit, ea sa tie de bani".
F. 94v-95: Din biblioteca dumnealui Teodor Predescu, nepot mitropolitului
Filaret. 1845, septemvrie 13".
F. 205": Incercare de condei semnata de popa Bardul ot Sarban voda" .
F. 236-23e: Incercari de condei.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

86

Textul cu cerneala neagra. Titlurile 3i unele iniia1e sint scrise cu rou. Frontispicii in penita la f.: 21, 58", 120' g.a.
Din bibl. episcopului Dionisie Romano al Buzaului. Daruit Academiei Romano
de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 17 sept. 1897.

1868 1806 (f. 19); 228 f.; 10 x 7,5 cm.


< Miscelaneu>.

1. F. 1-19, 58-64', 116-119": < Cintece de stea>.


2. F. 19-21", 77-7e: ( Dosoftei, Psaltirea in versuri>. Scurt fragment.
3. F. 22-57, 70"-76": V iiala maicii noastre Theodorei, carele au fost in

chip bdrbdtesc.

4. F. 65-70: < V icleimul>. Text fragmentar.


5. F. 79-115', 120-127, 134 142" : ( Versuri religioase >.

6. F. 128-133', 217 218' : < Relete medicale ci sfaturi gospoddresti >.


7. F. 143-153: < Psaltire ). Text fragmentar.
8. F. 153"-216", 219', 226-228": < Rugdciuni>.

9. F. 219"-225': < Ertdciuni la oameni morti>.


Insemnari: F. 19: Di la facerea lumii 7313, iara di la naterea lui Hristos
1806".

F. 225": Mihai Ghica".


Text urit, cu cerneala radacinie i neagra. Legatura veche in carton i piele.
Daruit Academiei Romne de G. Strain din Bozovici (Cara-Severin), la
29 sept. 1900.

1869 1812 (f. 84); 93 f.; 14,5 x 10 cm.

< Miscelaneu de slujbe religioase>.


1. F. 1-67: Luna lui dechemyrie, in 26 de zile, Sborul preasfintei Ndsciltoarei
de Dumnezeu i a sfintului Iosif logodnicul ei < = Slujba Soborului Maicii
Domnului>.

2. F. 67-84: Cinstitul Paraclis al sfintului

nostru

Nicodim

Sfintitul.

ci preacuviosului pdrintelui

F. 15"-16, 84"-85, 86-93 albe.

InsemnAri: F. 84: Sfii*tul Paraclisului a preacuviosului sfintului Nicodim

lui Dumnezeu lauda. S-au scris aceasta carticica de parintele Visarionmonah.


Pomenete, Doamne. Iulie 24, 7320 < = 1712 >".

F. 85": 1824, octomvrie 31. S-au facut acest fel de Rinduiala ca sa nu mai
iasa din monastire. Parintele Iacov".
F. 94: Incercari de condei, avind ca text scurte rugaciuni finale.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele i indicaliunile finale sint scrise
cu rou. Frontispiciu in penita la f.67. Legatura veche in scoarte de lemn i
piele. De la Manastirea Cernica. Daruit Academiei Romne de Ministerul
Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

1870 1775 (f. 96); 96 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-96 (f. 9-89);
14,5 x 10 cm.
<Octoih>. Intre f. 94-95 textul prezinta discontinuitate, lipsind o fila.

F. 1-8' albe.

Insemnari: F. 96: Sfiritul Osmoglasnicului i a podobiilor i lui Dumnezeu


lauda. i s-au scris de mine multpacnosul i smeritul Intre monai Ionichie,

ardehan baiazat ot Rodna, la let 1775, 7283, avgust 14 conet. Intru sfinta
manastire Homorul, fiind egumen sfintiia sa cuviosul parintele Dosothei.
1775 august 14". Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 126.
F. 96": Acest Osmoglasnic este a lui Costantin, nepotu lui Dosothei, egumen
Homorului".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romilnesti

i7

F. 52: Sd se stii cind am insemnat en, Stefan ot Cismea < Botosani?>,

martie 15".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile tipiconale sint
scrise cu rosu. Frontispicii in penita la 1.9, 20v, 30v. Legatura veche in scoarje
de lemn i piele, deteriorata.
Provenienta necunoscuta.
1871 Sec. XIX (inceput); 17 f.; 15,5 x 10 cm.
( Miscelaneu de literaturd populard>.
1. F. 1-12: Inceputul Gromovnicului a lui Eraclie Impdrat pre doaosprezeice
zodii i sd incepe de la luna lui martie.

2. F. 12-14: < Oracole >. Facire din Ezdrd a prorocului pentru nastire lui
Hr istos .

3. F. 14-17v: Trepesnic de stimne omenesti. Lipseste sfirsitul.


insemnari: Coperta I interioara v: A duducai RuxAndijii. Scrisu-s-au filele

acestea ce au fost lipsa in vremea turcelor, dupa ce au batut volintirii din

Moldova, la iulie 11, 1822. Bacau. Al tuturor de bine voitor Iordache Bodnarescu (lectura incerta) de la ispravnicie, din satul Basastii, tinutul Falciiului".
Textul cu cerneala neagra i radacinie. Lnele titluri i initiate sint scrise cu
rosu. Frontispiciu in penitA la f.4. Cumparat de Biblioteca Academiei, in.
anul 1952.
1872 Sec. XVIII (sfirsit); 90 f.; 16 x 10,5 cm.
< Miscelaneu de cintdri bisericesti>.
1.F. 2 8", 34 36v : < Tropare la sfinii mari>.
2. F. 9-18: Cinstitul Paraclis al preasfintei i de ()hap fdcdtoarei Troitei.
3. F. 19 33v ln luna lui untie, in 3 zile, Slujba sfintului, sldvitului mucenicului
lachinth.
4. F. 39-50: Icoasele sfintului, sldvitului proroc, Inaintemergeltoriului si
Botezdtoriului Ioann.
5. F. 51-70: Condace si icoase de laudd a sfintei, marei mucenifei Varvarei.
6. F. 71-88v: < Cinteiri la dumineca izgonirii lui Adam din rai>.
F. 1, 18v, 37-38v, 50v, 70v, 89 albe.

Textul este scris de Iachint, staretul Cernicai. Cf. G. Strempel, Cop ist i...,
p. 104.

insemnAri: F. 1 liminare: Aceasta carticica mi-au dat p5rintele lachinth


si este a mea, carele jos ma voi iscali".
F. 89v: Lista de chrti bisericesti.
F. 90: Scurta notatie psaltica.

Textul este scris cu cerneala neagra. Tillurile, iniiaIe1e i indicatiunile tipiconate sint scrise cu rosu. Frontispicii in penita i viniete la f. 9, 19 si 70. De la

Manastirea Cernica. Daruit Academiei komne de Ministerul Cultelor si


Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

1873 1776 (f. 74); 75 F.; 16 x 10 cm.


F. 1: < Rinduiala cdlugdririi>. Rinduiala chipului celui mare a cdlugdrilor,
adecd a shimnicii.

insemnAri: F. 74: Sfirsit i lui Dumnezeu lauda. 1776. Istafius Popovics,


tranzil< vanus r. Cf.G. Strempel, Copisti..., p. 183.
F. 75: Heruvic in lb. greaca cu caractere chirilice.
Textul cu cerneala neagra. Titlul, initialele i indicatiunile practice si tipiconate sint scrise cu row. Initiate ornate la f. 12`, 15v, 31 s.a. Legatura veche
in carton. Pecetea Manstirii Cernica la f.1. De la ManAstirea Cernica. Daruit
Academiei Romne de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 4 mai
1902.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

88

1874 Sec. XIX (inceput); 89 f. ; 16,5 x 11 cm.


< Catavasier >.

F. 18-19 albe.

Textul cu cerneald neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile tipiconale sint


scrise cu rop. Frontispicii i viniete in penitA la f. 2, 26, 56" v.a. Initiate ornate
la f. 8, 10", 12 ga. Laviu reprezentindu-1 pe sfintul loan Damaschinul la 1.1".
Pecetea Mndstirii Cernica la f. 89v. Pecete inelard in furn la 1.2. Legaturd
veche in carton i piele. De la Milndstirea Cernica. Ddruit Academiei Romane
de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1875 Sec. XIX (inceput); 18 f ; 16,5 x 11 cm.
< Cinteiri bisericesti>. Text fragmentar.
Textul este scris cu cerneald neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile tipiconale sint scrise cu rou. Frontispiciu in penit la 1.5. De la Mndstirea Cernica.

Druit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice,


la 4 mai 1902.
1876 1818 (f. 28"); 29 f.; 16,5 x 11,5 cm.
< Miscelaneu religios >.
1. F. 1-22: <Patimile Mintuitorului>. Multeimitoare aducere aminte de patimile
lui Hristos i cercetare cu rugeiciune mai mult cleat alte
2. F. 22"-27": Rugeiciune care sd cetste dupd pravila cdlugdrului.

3. F. 28': < Pravila ceilugdrului>. Scurt fragment.


Insemndri: F. 22: 1818 ianuarie 5".
F. 28", in criptograma: Nicodirn monah, scriitor 1818 ianuarie 22. A lui

Nicolae fratele, croitoriu ot Ciolanu".


F. 29: Incercare de descifrare a criptogramei de mai sus.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile i unele iniia1e sint scrise cu ro0r. Frontispicii in penit la f. 1 0 18v. La 1.1 pecetea Mndstirii Cernica. De la MAndstirea
Cernica. Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii
Publice, la 4 rnai 1902.
1877 Sec. XIX (inceput); 89 1. ; 17 x 11,5 cm.
< Miscelaneu de literaturd rnonahald>.
1. F. 6-15": Al sfintului Isaac Sirului, Pentru rinduiala a noilor incepdtori
si pentru aseizarea si a celor ce nu set cuvin lor. Cuantul al 7.
2. F. 15"-65": Cuvint pusnicesc al s<fintului> Simeon Evlavisul, carele au
fost starit sfintului Simeon Noului Cuognteitoriu de .Dumnezeu.

3. F. 66-79: Al cuviosului pdrintelui nostru Efrem Sirului, Cuvint pentru cele


opt ginduri.
4. F. 79-88: Din cartea sfintului Theodor Studitul, Invdtdturei a patruzeici
una < pentru ascultare>.
5. F. 88": Rugdciune a inteleptului Solomon.

6. F. 88"-89: < Sinaxar >. Scurt fragment din luna mai.

F. 1, 3-5 albe.

Insemndri: F. 2: Insemnare pentru ca sd se tie de chid am venit la sfinta


Mondstire Neamtul. La valeat 1812 octomvrie 7 zile am sosit la sfinta Manstire Neamtul 0 la vAleat 1816 martie 4, simbdtd, m-au facut cdlugar
gi m-au numit Nichifor pdcdtosul".
F. 2", dupa o insemnare privitoare la moartea unui calugar: Vdleat de cind
rn-am ndscut 1791, septemvrie 3 zile".
F. 5": Aceastd cArticicil iaste a monahului Nichifor".

Textul cu cerneald neagrd. Unele titluri, colontitluri 0 majuscule sint scrise


cu rou. Legatura veche in carton 0 piele. De la Manastirea Cernica. Daruit
Academiei Romdne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romftnesti

89

187S 1828 (f. 43v); 51 f.; 15 x 10 cm.


Miscelaneu).
1. F. 5-14v: < Legenda Duminicii>. Epistoliia Domnului nostru Iisus Hrislos.

2. F. 14v-18v: < Legenda Duminicii>. Ipistoliia Precestii cea mare.


3. F. 19: Visul preacuratei Ndscdtoarei de Dumnezeu, cind au fost in Muntele
Maslinilor... Text fragmentar.
4. F. 19v-23v: ( Cintece de stea>.

5. F. 24": Stihuri <in cinstea sfintului Haralambie>.


6. F. 25-26: V iala sfintului mucenic Haralambie.
7. F. 26v-27": < Zodiere>. Insemnare pentru cele 12 luni.
F. 1-4v, 28-3'i, 45v-47v: Incercari de condei i albe.

8. F. 34v-43v: (Apocalipsul Maicii Domnului>. Cind orea sd umble preacurata Maica Domnului nostru lisus Hristos sit oath tome muncile cite sint pre
pdmint, unde sd muncesc pdcdtosii.
9. F. 44-45: Intrebdri i rdspunsuri a blagoscestivului inpdrat chir Leon cu
dascdlul situ, din theologhia sfinfilor.
10. F. 48-59: < Dialog satiric intre bdrbat i femee, etc.> tn lb. greacd.
11. F. 59v: < Scrisoare a unui ispravnic de mosie>. Text fragmentar i greu
lizibil.

insemnari: F. 43": Gheorghe au scris. 1828, aprilie 5. 7336".

F. 34": Gheorghie logofatu". Este copistul F. 5-45.


F. 22: 1828, noemvrie 21".
Textul cu cerneala neagra. Frontispicii i viniete in penita la f. 5, 21', 24

s.a. Din bibl. profesorului Gr. Cretu, ale carui insemnari privitoare la text
se afla la f. 1". Cumparat de la urmasii acestuia, in anul 1951.
1879 Sec. XIX (lnceput); 309 f. + 173 bis; 17 x 11 cm.
( Psaltichie romdno-greacd>. Cintarile sint compuse de: Daniil protopsaltul,
Petru Lambadarie, Antonie ierei, Vasilie Vizantie, Mihalache moldovlahul,
Ieremia monahul, Petru Berechet, Petru Domesticul, Daniil Lambadarie,
chir Anastasiu, Petru Paladiu, Damaschin monahul, Constantin protopsaltul, Chiril arhiereul, loan Hrisoverghi, Nicolae Comnenu.

F. 18-19, 44v-45v, 112"-113", 159-165v, 185v-187v, 249v-253v albe.

Textul cu cerneala neagra. Tithiri, initiate i indicatiuni melodice sint scrise


cu rosu. Initiala ornata la f. 120. Manuscrisul este alcatuit din caiete de dimensiuni diferite. De la Manastirea Cernica. Daruit Academiei Romane de
Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

1880 1836 (f. 37); 53 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-73 (f. 1-37); 17,5 x
11,5 cm.
< Acatistier>.

1. F. 1-17: Icoasele sfintului ierarh Nicolae.


2. F. 18-37: Icoasele preasfintei IVdscdtoarei de Dumnezeu.
3. F. 38-53: Icoasele Domnului nostru lisus Hristos.
Insemnari: F. 37, In criptograma: 1836, aprilie 1, Casian monahu".
F. 1, in criptograma: Casian."
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile tipiconale

sint scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 1, 18 si 38. Initiate ornate la f. 1, 8",

10 s.a. Legatura artistica in piele, deteriorata. De la Mandstirea Cernica.


Daruit Academiei Humane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice,

la 4 mai 1902.
1881 1779 (1. 2); 664 f.; 35 X 24 cm.

F. 1: Septemorie in limba rurndneascd, adecd Viefile sfinfilor.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

90

tnsemnri: F. 1, la sfirsitul unor versuri semneaza traducAorul: Macarie".

F. 2: 1779 august 9".

F. 640', In lb. greacd: Macarie tipograful, 1774, noemvrie 2."


F. 663: Sfirsitul lunii lui septemvrie i lui Dumnezeu laud& in vci. Amin.
Macarie 1779, noemvrie in 4. Trei sute i treizeci i una coale." Ling semratura este aplicatd o frumoas pecete inelard in fum, cu numele shu. Semnatura lui se mai afl i la f. 315, 323, 643 s.a.
F. 664, la sfirsitul unor versuri greoaie: Gherontie monah, 1794, iunie 5".
Textul cu cerneald radacinie i neagra. Din vechea legatura in carton 0 piele
se pastreaa cotorul sub legatura modern6. De la Manastirea Cernica. Daruit
Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 4 mai
1902.

1882 1780 (f. 1); 720 f. 4- f. 371 bis; 35 x 24 cm.


< Vietile sfinlilor pe luna noemvrie>.
F. 716 - 720 albe.
InsemnAri: F. 1: 1780, martie 8".
F. 708: Ierornonahul Macarie, smeritul dascalul Evangheliei. 1780, iunie
23".

F. 599: Macarie, 1780, iunie 15".


F. 709: Macarie, 1780, iunie 24".
Numeroase semnaturi i datari ale textului in romneste i greceste la f.:
3, 132, 169, 199, 202, 203, 205, 206, 211, 223, 271, 355, 371 bis, 377',

424, 426, 428, 461, 560, 590, 591, 618, 703, 709, 715.
F. 720, la sfirsitul unei insemndri de cititor: Gherontie monahu. 1794 iunie
4"

Textul mi cerneal rd'acinie i neagra. Leg6tur& veche in carton si piele.


De la MAnastirea Cernica. Druit Academiei Romne de Ministerul Cultelor

si Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.


1883 1776 (f. 21); 596 f.; 35 )4 24 cm.

F. 2: < Viegle sfintilor pe luna decembrie>. Haritovriton, adecci curgere sau


izvorire a darurilor sfint,itul lunovnicul acesta a lunii lui dechemvrie, acum
intlia oarci dintru limba cea sloveneascd scos 1i tipiiirit in zilele prealuminatului
domnului nostru Io Alexandra Ioann Ipsilant voevod, cu blagosloveniia preasfingtului arhiepiscop fi mitropolit a toatti Ungrovlahiia chir Grigorie, prin osirdiia
ci cheltuiala preasfinliei sale chir .Filaret al Mireon, intru sfinta Mitropolie

in Bucuresti, la anul de la Hristos. < loc gol. > Bibi. rom. veche nu inregistreaza

tipahrea vol.

Insemn6ri: F. 20, la sfirsitul predosloviei: Al pravoslaviei tale smerit cugettoriu de tot binele Macarie, smeritul talmacitoriul s< fintei > cartii acestiia".

F. 21, in lb. gread.: 1776, septemvrie 1".


F. 1: Eu nevrednicul intre monasi Gherontie am cetit sfint cartea aceasta.
1794, iunie 22". 0 insemnare a sa de cititor si la f. 596.
Textul cu cerneala radacinie i neagra. Legatura veche in carton si piele.
De la Manastirea Cernica. Druit Academiei Romne de Ministerul Cultelor
Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1884 Sec. XVIII (sfitrsit); 632 f.; 35 x 24 cm.
< Vieille sfinlilor pe luna ianuarie de la 1 la 18 >.
InsemnAri: F. 632, versuri relative la lectura cartii ale lui Gherontie monahul, datate 21 aug. 1794. ,
Textul cu cerneall radacinie i neagra. Legatura veche in carton si piele. De
la Manastirea Cernica. Druit Academiei Romne de Ministerul Cultelor

Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnesti

91

1885 1777 (f. 616); 618 f.; 35 x 24 cm.


< V iefile sfintilor pe luna ianuarie de la 19 31 >.
insemnari: F. 616r-v: Sfirsitul lunii lui ianuarie. Macarie, 1777 noemvrie
in 16. Slava tie Durnnezeului i mintuitoriului rneu, lisuse Hristoase, carele
imi ajutasi rnie, smeritului i pacatosului robului tau, dupa incepere a veni
si la savirsirea talmacirii lunii acestiia, acuma intru prealuminatele zilele bunului ohladuitoriului, domnului nostru lo Alexanciru loann Ipsilant voevod,
intru arhiepiscopiia i pastoriia preasfintitului parintelui nostru chir Grigorie
al toata Ungrovlahiet. Si s-au talmacit de mine, smeritul, cu multa osteneala,
spre folosul col de obste al limbei rumanesti de pre limba cea sloveneascd
intru sfinta Mitropoliia Bucurestilor, ostenindu-ma eu dintru porunca cea
arhiereasca i dintru propeveduirea cuvintului lui Dumnezeu, Intru anul cel
mintuitoriu 1777, noemvrie 16. Maearie". Linga sernnaturd este aplicatd
pecetea inelara, in turn. Semnatura liii se mai eta si la 1. 101".
Textul en cerneal radacinie. Legatura veche in carton si piele. De la Manastirea Cernica. WITH. Acaderniei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.
1886 1776 (f. 13); 382 1.; 35 x 24 cm.
< VieJile sfinfilor pe lana martie de la 1 la 15 >.
F. 1: Paradeisos, adecd Baia sau Primdvard, ori Grdclind ca flori, cartea intreitului lunovnicului acestuiasi, adecd martie, aprilie si maiu, tntru slava sfintei
de viafd fdattoarei Troitei a Dumnezeului celui ldudat intru sfinfii sdi, acum
intiia oard intr-acest Plitt dintru limba cea sloveneascd fiind scoasd si tiparild
intru zilele prealuminatului si de Dumnezeu incoronatului domnului nostru
Jo Alecsandru Joann Ipsilant voevod, cu blagosloveniia f i cu toata cheltuiala
preasfinfitului arhiepiscopului f i mitropolitului a toata Tara Runtaneascd
.chir Grigorie al clotlect, prin osirdua fi sirguinfa preacuviosiet salei
chir Filaret a arhimandritului f i protosinghelului sfintei Mitropolii In Bucuresti la anul de la Adam <loc gol>, iard dela Hristos <loc gol> de popa Constantin tipograful .Rimnicului".
Insemnari: F. 12", la sfirsitul Predosloviei: Pravoslaviei ceii de obste preacalduros cugetatoriu de tot binele Ieromonah Macarie, dascalul sfintei Mitropolii i smeritul talmacitoriul intreitului lunovnicului acestuiasi".
F.

13: 1776, ianuarie 2".

Traducatorul Macarie mai semneaza la f. 35v, 65v, 95, 162 s.a.


Textul cu cerneala radacinie i neagra. Legatura veche in carton si piele.
De la Manastirea Cernica. Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor
si

Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

1887 1775 (f. 1); 445 f.; 29,5 x 20,5 cm.

< Viefile sfinfilor pe luna aprilie>.

Insemnari: F. 1: 1775, octomvrie 22".


F. 75: 1775, noemvrie 2".
F. 176v 1775, noemvrie 15".
F. 444v: Savirsitu-s-au de talmcit de pre limba sloveneasca aceasta sfintd
carte a lunii lui aprilie prin mine paeatosul i nevrednicul intru slava Domnului i Dumnezeului i Mintuitoriului nostru Iisus Hristos, intru zilele prea-

luminatului domnului nostril Io Alecsandru Ioann Ipsilant voevod, duhov-

niceasca cirma arhiepiscopiei Ungrovlahiei tinindu-o preasfintitul arhiepiscopul

mitropolitul a toata Tara Rumaneasca chir Grigorie al doilea. Macarie.


1776, ianuarie 2". Lingd semnatura este aplicata pecetea sa inelara, in fum.
Semnatura lui se mai and si la f. 375v, 391, 405, 434 s.a.
F. 445": Si aceasta sfinta carte o am petrecut cu cetirea eu, eel mai pacatos
si mai ticalos, care nu sint vrednic s ma uit la ceriu. Pentru care cu multa

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

97

dragoste v rog pre care yeti ceti aceste smerite rtndulete de slovd proastd,
sd ziceti toti: atotputernicul Dumnezeu s iarte i sd-i dea sfirsit bun ticdlosului si mutt pcdtosului Oherontie ermonahului. Gherontie, 1794, septemvrie 4".
Textul cu cerneald neagrd i rdacinie. De la Mandstirea Cernica. Daruit
Academiei Romdne de Ministerul Cultelor si Instructiunii Pub lice, la 4 mai
1902.

1888 1764 (f. 3); 291 f. + f. 243 bis ; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu omi-

siuni: 1-306 (f. 3-287); 35,5 x 23,5 cm.

F. 3: Psaltirea prorocului si impdratului David cu tac >.


Insemrari: F. 3: S-au scris aceast carte cu cheltuiala lui Dimitrache Virnav, biv vel cdpitan. 1764, avgust 5".
F. 3: Aceast sfint Psaltire tilcuitd am cumprat-o dupd rdposarea cdpitanului Dimitrachi de la dumneaei Ecaterina, sotiia dumisali, cu patru galbeni olandezi, pentru folosul sufletului rnieu si a celor ce vor ceti cu credintd
si cu dragoste. 1793. Ierochirix Dionisie".

Textul cu cerneald neagrd i rosie. Laviu reprezentindu-1 pe impdratul David


la f. 2v. Frumoase frontispicii in penita la f. 3, 14, 29 s.a. Numeroase initiate
ornate, ca cele de la f. 3, 8, 9v. LegAturd artisticd in carton si piele. De la Mdnastirea Cernica. Ddruit Academiei Romdne de Ministerul Cultelor i Instructiunii

1889

Publice, la 4 mai 1902.


Sec. XVIII (sfirsit); 385 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice diversd;
33 x 23 cm.
< Miscelaneu de literaturd monahald>.
1. F. 1-94: Al celor intru pustnici prea mici al lui Callist i Ignatie Xantho-

polii, Mestersug i indreptartu cu ajutoriul lui Dumnezeu prea adevdrat si de la


sftnii avind nuirturttle pentru cet ce .aleg i pritmesc cu lintsttre a vielui /cc-L.1ugarefte i pentru chzpul traiului vtetti i petrecerea i hrana kr si pentru a cit de
mart bundtdfi este pricinuitoare lini,stirea celor ce cu socoleald o uneltesc pre
dinsa.

2. F. 94v-96: Voroavd a oarecdruia sholastic catre sfintul Simion Noul Cuantdloriu de Dumnezeu.
3. F. 97 104v: ( Cuvintul inainte la cartea de Capete ale sfintului Grigore
Sinaitul>.
4. F. 105-172: A sfintului Grigorie Sinaitul < Capete prin acrostihidd>.
5. F. 173-262v: < Cuvinte ale cuviosului Peru Damaschinul>.
6. F. 262v-270v, 316v-331v ; (Vasile stareful de la Poiana Mdrului, lnainte
cuvintare asupra cartii cuviosului Nil de la Sorsca, p i alte scrieri>.
7. F. 270v-316v: A fericitului Nil de la Sorsca Pusnicul < Cuvinte>.
8. F. 332-362: Ale lui Isihie preotul cdtrd Theodul, Cuvinte de suflet folositoare pentru trezvire i bundtate...

F. 362v-363" albe.

9. F. 364-376: Ale lui Filotheiu monahul, igumenul ldcasului rugului preasfintei Nascdtoarei de Dumnezeu, a Sinai, Capete pentru trezvire p i rugdciune.

10. F. 376-379: Cuvint pentru pdzirea inimii, plin de foks, a lui Nichifor
celui din Singurdtate.
11. F. 379-385": A lui Simeon Noul Bogoslov, inainte cuvintare si ardtare

a celor pentru luarea aminte si pentru rugdciune.

Textul filelor 203-273, 371-385 este scris de Teofan monahul. Cf. G. Strem-

pel, Copistt..., p. 252.

Textul cu cerneald neagr. Titlurile i iniia1e1e sint scrise cu rosu. Frontispicii i viniete In penita la f. 262v, 281, 282v s.a. Initiate ornate la f. 286,
289v, 290" s.a. Legaturd veche In scoarte de lemn i piele. De la Mandstirea

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romiingti

Cernica. Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor


Pub lice, la 4 mai 1902.

93

Instructiunii

ISM 1781-1785 (f. 63, 120'); 233 f.; 33 x 23 cm.

< Miscelaneu teologic >.


1. F. 1 56Y: A sfintul..ti pdrintelui nostru Andrei, arhiepiscopul Clzesariei
Cappadochiei, Tilcuire (In> Apocalipsis a sfintului apostol i evanghelistu
lut Hristos, Joan Bogoslov, clupd elenie pre slovenie diialect scoasd i bine alcd-

tuttd, de cuviosul preot Lavrentie Zizaniia.


far acum in zilele prealuminatului domn Io Costandin ( B >asarab < B )rincoveanu voevod cu voia gi cu porunca preasfinlitului al drti mitropolit chLr
Theodosie, dupre slovenie pe rumcinie asdzat, in anul de la zidirea lurnii 7213,

iar de la Hristos 170 5.

2. F. 56v-59v: Cazaniia sfintului pdrintelui nostru Efrem Sirinul la Preobrajaniia Domnului Dumnezeului i Mintuitoriului nostru lisus Hristos.
3. F. 59v-62v: Omiliia si invdjiltura sfintului, pdrintelui nostru Ioan Zlatoust,
arhiepiscopul Constandinopoleos la sfinta Piatdesiatnild.
4. F. 64-120v: < Tipic >. Invjciturd cum s celeste Psaltirea in sfintul si marele
post.

5. F. 121-213": < Minei pe lana septembrie>.


6. F. 186: < Refetd de tuse>.
7. F. 213"-217": < Cintdri religioase>.
8. F. 219-233: < Psaltire cu tile>. Text fragmentar. Cuprinde numai primii
16 psalmi.

InsemnAri: F. 63: *i am scris eu Barbul, dascal ot beserica Batitii, aceasta

sfinth carte. Avgust 9, 1781".

F. 120: Tiparitu-s-au aceasta sfinth i dumnezeiasch Psaltire, ce sh nun-1We


Cartea Psalmilor, prin osteneala diorhosirii mai micului intre monasi Rafail
monahul de la sfinta Miinhstire Hurezi. < Cf. Bibl. rorn. veche, II, p. 163, nr.
340 >. i s-au scris cu mina de pacatosul robul lui Dumnezeu Barbul daschlul
ot besbrica Batitii, in zilele mariei sale lo Mihai Stitti voevod; la leat 1785,
fevruarie 5 s-au savirsit".
F. 219: Am inceput a scrie la aprilie 13, la 5 ceasuri din zi".
Cf. G. *trempel, Copisti..., p. 19.
F. 64v: Purthtori de grij fiind tipografiei Irimlia ierodiiacon, dichiu sfintei
Mitropolii. Ianuarie 2, 1785 s-au inceput a sit scrie cu mina".

F. 190: Insemnare de stare civil a lui Barbul daschlul.


F. 1: Aceasth sfinta carte este a mea, eu, Voina Ion. *i o am cumprat de
la Anghel pinzarul brasoveanul, precum sh vede, in taleri 5. 1793 mai 15,

adech 15".
F. 233": I. SA < se > 'stie cind s-au cutremurat phmintul, la leatu 1783, tuna
lui fevruar 13 zile, la ceasu 6 din zi. *i am scris eu Anghel pinzaru". I. Corfus,
Insemndrt..., p. 243.

II. Sh < se > stie cind sh intunech sorile, la leat 1788, luna lui mai 24 (?)
de zile, la ceas 3 din zi." Aceiasi mina. Ibidem, p. 285. Coperta II interioara:
Cutremur s-au fdcut in zilele preainaltatului domn Nicolae Petru Mavrogheni voivod, in luna liii martie in 6 zile, noaptea la ceasuri 5, cinci. Barbul
logofat". Cf. I. Corfus, Insemndr i
p. 242.
Textul cu cerneath neagr. Titlurile, initialele si indicatiunile tipiconale slut
scrise cu rosu. Frontispicii in penip la f. 1, 2, 56" s.a. Initiate ornate la f. 56Y,
118, 219 s.a. Legatura veche in scoarte de lemn 5i piele. De la Mnstirea
Cernica, a chrei pecete in fum se and la f.6". Druit Academiei Romne de
Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

www.dacoromanica.ro

BA.R., 1601-3100

94

1891 1821 (f. 135); 135 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu repetare: 1-138

(f. 2-135); 33,5 x 23,5 cm.


< Tetraevanghel>.

F. 35, 59, 100 albe.

InsemnAri: F. 1": Este a sfintei Monastiri Cernica. Callinic arhimandritul


opstii. 1848, fevruarie 5".
La f. 2, pecetea In fum a Manastirii Cernica.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele i unele cifre de versete sint
scrise cu rosu. Legatura veche In carton si piele. De la AlitnAstirea Cernica.
DAruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice,

la 4 mai 1902.

1892 1838 (f. 3); 133 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-16 (f. 3-18);
33,5 x 21,5 cm.
< Miscelaneu de literaturd monahald>.
1. F. 3-50': Carte a preacuviosului pdrintelui nostru Efraim Sirul, pentru
faptele cole bune i cele rele <s.a.>

F. 51-61, 104-105', 106' albe.

2. F. 62-103": < Vieri de sfinli : lachint, Mochie i Marco, Alexandru, Incepdtorul mdnastirii neadormililor, Maria Egipteanca, Titul, Amfian, i Edes ie,
Policarp, Nichita Mdrturisitorul>. Lipseste sfirsitul.
3. F. 106-133: < Teologie polemicd>. Rozisc, ce s ztce Cercare, care s-au
tellmacit de pe limba sloveneascd pe Umbel moldoveneascd cu porunca Fi en toatd

cheltuiala a preaosfin(itului mitropolit al Moldaviei chirio, chir Iacov <de zmeritul erodieacon Agathanghel. 1838, mai 4 >. Textul dintre parantezele finale

adaos ulterior, de alta mina. Lipseste sfirsitul.


Insemnari: F. 3: I. 1838. Scrisa de Agathanghel".

II. Din cArtile sfintei Monastiri Cernica este. SA nu sA Instreineze. Callinic


arhimandritul opstii. 1840". Pe pagina este aplicata i pecetea In fum a manas-

tirii. Textul Insemnarii lui Calinic arhimandritul se afla si la f. 106.


F. 51': Aceasta carte este scrisa de mine pacatosul Agatanghel erodieacon.

1838, mai 4".


Textul cu cerneala neagra. Frontispicii colorate la f. 3. Initiate ornate la f.
3, 11', 21 s.a. Legatura veche in carton si piele. De la Manastirea Cernica.
Daruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice,

la 4 mai 1902.

1893 1818 (f. 217); 218 f.; 34,5 x 23,5 cm.


< Pateric).

Insemnari: F. 217: Acest Pateric s-au seris cu blagosloveniia parintelui

Calinic, ieclisiiarh sfintei Manastirii Cernicii, de Pamvo monahul. i cine


va citi i va gilsi gresuri sa le Indrepteze si pre mine, pacatosul i nevrednicul,
sa mA erte.
S-au Inceput dechemvrie 23 si s-au sfirsit martie 23, leat 1818. Amin".

F. 218": Insemnare de cititor din 18 int. 1825 a unui rnonah.


F. I. liminarri: Nicanor ierodiacon, am citit i m-am folosit sufleteste

si

trupeste".
F. 11: Din cartile sfintei Monastiri Cernica. SA nu sa Instreineze. Callinic
arhimandritul opstii".
Textul cu cerneala neagra. Initiate ornate la f. 1, 4, 12 s.a. Legatura veche
In piele si carton. De la MAnastirea Cernica, a carei pecete In fum este aplicata la f. 12. Daruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1894 Sec. XIX (mijloc); 50 L ; 32,5 x 20,5 cm.
F. 1: Introducere in Istoria bisericeascd a Testarnentului celui Non.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romineti

F. 35v_ 36v,

ou

95

albe.

Textul, In alfabet de tranzitie, este scris cu cernealg neagrg. Leggturg

veche In carton. De la Mngstirea Cernica. Dgruit Academiei Romdne de


i Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.
1895 Sec. XIX (inceput); 420 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-410
(f. 11-420); 33,5 x 23 cm.
< Efrem Sirul, Scrieri (Cuvinte, Capete, Sfeituiri s.a.)>.
tnsemngri: F. 10": Din cartile sfintei Monastiri Cernica, din care sg nu
sa instreineze. Callinic arhimandritul opstii Cernichii".
Textul cu cernealg neagrA. FronLispiciu colorat la f. 11. Initiate ornate la
f. 11, 23', 27 s.a. Legaturg veche In carton si piele.
De la MAndstirea Cernica, a cgrei pecete In fum este aplicatg la f. 11. Dgruit
Academiei Roindne de Ministerul Cultelor i InstrucVmnii Publice, la 4 mai
Ministerul Cultelor

1902.
1896 Sec. XIX (inceput); 277 f.; 32,5 x 21 cm.

F. 1: Seferteillim, adecd Cartea laudelor, ce s numefte Psaltire <cu tile),


care s-au teilmcit de pre limba sloveneascd pre limba rumdneascd.

InsemnAri: F. 6: Din cgrtile sfintei Monastiri Cernica. SA nu sg instreineze. Callinic arhimandritul opstii". Inseningri privitoare la apartenenta
ms. de Mangstirea Cernica se mai aftg la f. 1 liminard i f. 2?-4.
F. 277": Aceastg sfIntA Psaltire este a lui Paladie".
Textul este scris cu cernealg neagra. Titlurile, iniiaIe1e, indicatiunile de
lecturg i unele trimiteri la scriitori eclisiastici sint scrise cu rosu. Desene
in peni
i initiate ornate la f. 1, 6, 133' s.a. Legaturg veche In carton si
piele. De la MAngstirea Cernica, a cgrei pecete in rum este aplicatA la f.
6'. Dgruit Academiei Romdne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1897 1812 (f. 1); 342 f.; 32 x 22 cm.
F. 1: Tipicon, adecd Inchipuirea bisericeftii urmdri in Ierusalim a sfintei
Lavre a preacuviosului i de Dumnezeu purtdtoriului piirintelui nostru Savei.
Tot aceastd urmare sei face i in celelalte cinstite ldoca,suri in lerusalim; asemenea

in clelalte sfinte ale lui Dumnezeu bisrici.

F. 35v, 53"-54v, 153-168', 270"-271, 272-273' albe.


insemngri: F. 1: 1812, dechemvrie 1".

F. 342: Sfirsitul cu Dumnezeu al Tipicului celor doagsprgzce luni. Iulie


7, 1815. Nicodim". Cuvintele subliniate sint scrise In criptogramg.

F. 10: Din cartile sfintei Monastiri Cernichii. Sa nu sg. instreineze. Cellinic arhimandritul Cernichii opsti".
Textul este Kris cu carnealg neagra. Tit:Write, unele initiate i indicatiunile
tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispiciu colorat la f. 1. Initiate ornate la
f. 1, 2, 10 s.a. Leggturg veche In carton si piele. De la M.Angstirea Cernica
a cgrei pecete In film este aplicatA la f. 1. Dgruit Academiei Romdne de
Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1898 Sec. XVIII (sfirsit); 143 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-143 (I.
1-143); 32,5 x 23 cm.
< illiscelaneu de omilii>.

1. F. 1-14, 17-19', 23-35, 40-55v, 63-143v: < Omilii i cazanii ale sfin-

tului loan Gurd de Aur >. Lipseste Inceputul i sfirsitul ms.


2. F. 14"-16":'Noemorie in zile 30. Cuvintul sfintului pdrinte Athanasie,
in zioa sfintului apostol Andrei.
3. F. 20-23: Cupintul preafericitului pdrinte Tavromennie, arhiepiscopul
de la Sichiliia, Theofilactos Cherameas, la pricina i evanghelia de astazt,
la sfeatii Nicolae, dichenwriia in zile 6.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

96

4. F. 35-39': Martie in zile 9. Cuvintul sfintului pdrintelui nostru Vasilie

cel Mare, la zioa .sfintilor 40 de mucenici.


5. F. 56-62'; Avgustu in zile 15. Cuvintul sfintului pdrintelui nostru Ioann
Damaschin la sfinta mutare a preasfintei de Dumnezeu Ndscdtoare i pururea Fecioard Mariia.
Insemndri: F. 50': Din cartile sfintei Monastiri Cernica. SA nu s Instrei-

Callinic arhimandritul Cernichii oRti".


Manuscrisul cuprinde numeroase Incercdri de condei. Cea de la f. 1H este
scrisa de Alexandru logofdtul, scriitorul, sin Gheorghe Colintinianul ot
neze.

Silvestru. Liat 1824 avgust in 23".


Textul cu cernealt neagra. Tithirile i unele initiate sint scrise cu row. LegAturd veche in carton *i piele. De la Mndstirea Cernica, a cdrei pecete in
fum este aplicat la f. 16". Ddruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1899 1796 (f. 1') ; 426 f.; paginatie veche cu cifre chirilice diversa; 32 x 22,5 cm.
F. 1": Cartea a sfintilor slareli a marelui Varsanofie i Ioann. Intrebdri si
rdspunsuri, acum a do card prcscrisd dupd cea teilmcicitd dupd elinie, in ztlele prealuminatului domn Io Alexandra Constantin Muruz voevod, arhiepdstorind in scaunul Mitropoliei preasfinliia sa pdrintele chirio, chir Dositheu,
carea s-au scris aici intru smerita obstime Cernica, innainte stdtcitoriu fund
soborului preacuviosiia sa chir Gheorghie arhimandritul, paisiotul, prin indemn
cuviosiei sale chir Timothett ieromonahul, cgumenul chinoviei si
diadohul acestitiasi arhimandrit i stare!. 1796. 5i s-au inceput acest
dumnezeesc lucru noemvrie 5 zile si au luat sfirsit maiu 20 de zile.

F. r 8, 56rv albe.

Insemndri: F. 426": Slavd mutt induratului Dumnezeu, c ne-au ajutat


dupd ce am Inceput, de am *i sdvir*it aceasta sfinta carte, carea s-au prescris de pre o altd carte ce s an tilmacit dupd ellinie, de un dascal foarte iscusit *i marturisit intru ob*tea preacuviosului intru fericire, pdrintelui
nostril Paisie de la sfinta MAndstire Neamtul din Moldova, in anii de la
Hristos 1789, acum in anii 1796 maiu. i s-au inceput acest dumnezeesc
lucru a sd scrie de la leat 1795 noemvrie 5 zile *i au luat, cu ajutoriul sfintilor, sdvir*ire la maiu 20, gall de patru tetrade, adecd pisprezece coale
ce era mai dinnainte scrise." Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 103.
F. 6: Din cartile Monastirii Cernichit. Callinic arhimandritul Cernichii".
Textul cu cerneald neagra. Titlurile i initialele sint scrise cu row. Miniaturd reprezentind un calugar la f. 8. Frontispicit artistice la f. 2 *i 8. Initiate ornate *i viniete la f. 2, 333', 340 *.a. Legatura veche in scoarte de
lemn i piele. De la Mandstirea Cernica, a cdrei pecete in fum este aplicat la f. 8. Ddruit Academiei Romdne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1900 1827 (f. 336'); 341 f. + f. 134 bis; numerotatie veche cu cifre arabe cu
gre*eli: 1-324 (1. 10-341); 30,5 x 20,5 cm.
F. 10: Cartea laudelor ; jidoveste Sefcrteillim. Tilcuire pe scurt la Psalmii lui
David. Primele 9 file cuprind Predoslovia.
Insemndri: F. 336": Si aceasta sfinta carte ce iaste Tilcul psalmilor iaste
a smeritului Methodie monahul Cozii, carele cu a sa cheltuiald s-au prescris
de Nifon monahu Cotmenii la leat 1827. i spre *tiintd s-au insemnat de mine
Insumi".
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, initialele i indicatiunile tipiconale
slut scrise cu row. Initiate ornate la f. 10", 189, 199' s.a. Legatura veche
In scoarte de lemn i piele. De la Mandstirea Cernica, a cdrei pecete In fum

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnestt

97

este aplicatd la f. 10v. Ddruit Academiei Rom due de Ministerul Cultelor


Instructlunii Pub lice, la 4 mai 1902.
1901

Sec. XVIII (sfirsit); 151 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-144
(f. 7-151); 31,5 x 22,5 cm.

< Scara sfIntului loan Scdrarul>.


lasemnari: F. 6v: Din cartile sfintei Monastiri Cernica. SA nu sd 1nstreineze. Callinic arhimandritul Cernichii opsti".
Textul cu cerneald neagra. Titlurile i initialele shit scrise cu rosu. Legdturd veche In carton si piele. De la MAndstirea Cernica, a cdrei pecete In fum
este aplicatd la f. 6v. Ddruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor
Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1902 Sec. XIX (Inceput); 384 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice diversA;
31 x 21,5 cm.
( Miscelaneu teologic>.
1. F. 1r-v: < Tticuiri la porunca a sasea a Decalogului>.
2. F. 2-306: Tilcuirea psalmilor. Lipseste sfirsitul, iar Intre f. 97-98 textul
prezintA discontinuitate lipsind aproximativ 25 file.

F. 306v-307" albe.
3. F. 308-384: <Filip Solitarul, Dioptra Partea I si a II-a>.

Textul cu cerneald neagrd. Titlurile i unele iniiaIe shit scrise cu rosu. Fron-

tispiciu In penita la f. 351. Initiale ornate la f. 2", 4, 29 s.a. Legaturd veche In carton si piele. De la MAndstirea Cernica, a carei pecete In fum este
aplicatd la f. 2. DAruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1903 1778 (f. 256); 475 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-470 (f. 8
475); 30,5 x 21 cm.
< Miscelaneu teologic>.

F. 1-3": Prefala scriitorului.


F. 4-7: < Scara cdrlii>.
1. F. 8-16, 30-46v, 50v-97v, 104v-120v, 460-475": < Vieti de sfinfi.Petru Scolasticul, Xenofont, Eustatie Plachida, loan Cucuzel, Cozma Monahul, Climent, loan Damaschin, Macarie, Grigorie al Armeniei, Josh i Asinetha, Iuliana, Daniil prorocul, Eupraxia>.
2. F. 16y-30: < Povestiri morale f i din Pateric>.
3.

F. 47-50v: 0 istorie a lui Pavel celui Prost si cu totul fdr-de rdotate,

pastor fund pind la o vrem. Fragment de Pateric.


4. F. 52"-55: < Eshatologie>. Videniia Cozmei Monahul, foarte tnfricosatd si de folos sufletului.
5. F. 97v-104: < Minanile Maicii Domnului>. Istorie pentru o cocoand ce
o chiema Mariia.
6. F. 120v-133: < Omilie>. .Pentru lume i pentru moarte.
7: F. 133v-255v: V iiafa i traiul fericifilor pdrinfilor nostri a lui Varlaam
st a lui loasaf, fecior lui Avener Ernpdrat din Jura Indii, scrisd de parintele
nostru loan Damaschin, cum mai pre largu aratd la sfirsitul acestii istorii
folositoare de suflet.

8. F. 256v-267, 270-300: < Povestiri i fragmente de Pateric>.


9. F. 267-270: < Omilie>. Cuctnt cu incepdturi al celui dintru sfinfi printelut nostru Athanasie, patriarhul din Alexandrie, pentru invdturile <sic >
dunmezdesti ci tuturor celor ce vor vrea sd sd leped de lume ci tuturor celor
ce vor vrea s s spdseascd, lnvdfdturi folositoare de suflet.
10. F. 301-460: < Pateric al Pecerscdi>.
7

Catalogul manuscriselor

cd. 1504
www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

98

Insemnri: F. 256: ...De aceasta au pus sfintul Ioan Damaschin osteneala da ne-au aratat povestire vrednica de auzire, Irish nu pre limba rumaneasca, ci pre alte limbi. Iar apoi de un Udriste logofatul at doilea s-au scos
dupa elinie pa slovenie i iar dupa slovenie pa rumanie. i apoi la leat 7181
< = 1673 >, in zilele crestinului domn Io Grigorie Ghica voevod, dupa izvodul ce au fost scris de Udriste vtori logofat, scrisu-s-au si de un Fota gramatic domnesc, in orasul Bucurestilor. Iar acum la liat 1778, in zilele marii
sale domnului nostru Io Alexandra Ipsilant voevod, scrisu-s-au si de mine,
cel mult pacatos 1i nevrednecul rob lui Dumnezeu Mihalachie vataf de plaiul Prahovei, aflindu-ma sazdtoriu la Cimpina".
F. 475': Mihalachie, vataful de plaiu. 1779. Apocalips 1: Eu slut Alfa
si Omega, Inceputul i Sfirsitul. Dirept aceia i eu ticalos, cel ce rn-mn ostenit a scrie aceasta carte de la inceput, pina aici, intru acela rn-am nadajduit, ca, invrednicindu-m cu inceputul, sa ma intareasca si la sfirsit. Numai atita ma rog dumnlorvoastre, crestini pravoslavnici, oricine va citi
pre aceasta carte si vei afla gresali, nu ponosluiti, numai ziceti: Dumnezeu
sa iarte pre eel ce au scris. Caci cit nu au scris mina de Inger, ca sa nu gresasca,
ci de un pacatos i spurcat. i sa fie si pacatele acelora ertate. Amin." Cf.
G. Strernpel
p. 153-154.

F. 256: Aceasta carte ce sa numeste Pateric o am cumparat eu, ierei Theodor, proin protopop de la durnnealui postelnic Dumitru, sin Mihalachi vataf, cu taleri 50. *i am scris ca sa sa stie. 1806, avgust 20. Ierei Theodor
proin protopop".
F. 7: Aceasta sfinta carte ce sa cheama Patiric, fiind foarte faramata
s-au legat prin mine Nectarie rasoforul j cu cheltuiala parintelui protopopului Davidu ot Breaza. Si am primit din mina sfintii sale taleri 12, adica
doisprezece lei. 1822, mai 10."
F. 453: Sa sa stie de cindu s-au cutremurat parnintul, in rnartea cea luminata, seara, la un ceas i tri sferturi. Si am scris eu Ionita (?) ot Provita.
7298 < = 1790 >".

Textul cu cerneala neagra. Titlurile i initialele slut scrise cu rosu. Frontispicii in penita la f. 1, 17", 301 s.a. Initiale ornate la f. 161", 173, 184'. Legatura veche in carton si piele. De la Manastirea Cernica. Daruit AcaTemiei
Rornane de Ministerul Cultelor i Instruetiunii Pub lice, la 4 mai 1902.
1904 1787 (f. 2); 285 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-577 (f. 2-285); 32 X
21,5 cm.

F. 2: Tilcul fericitului Theodoritului, episcopului Chirului, intru Cintarea


cintdrilor. < Tradusd de Macarie ieromonahul>.

Insemnari: F 2: ...1787, maiu 29".


F. 124": 1787, iunie 16. Macarie".
F. 194": ,1787, iunie 23. Macarie". Mai semneaza si la f. 219'.
F. 285'1: insemnare de cititor a monahului Nicolae de la Cernica, de la inceputul sec. XIX.
Textul cu cerneala radacinie i neagra. Legatura veche in carton si piele.
De la Manastirea Cernica. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1905 1782 (f. 2); 610 1.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-1194 (f. 3-610);
30,5 x 21 cm.

< Scara sfintulta Ioan Scararul>. De subliniat:


F. 21': Scara tilmacitd din ellinie ci afierositti sfintei Aldndstirei Cernicai,
unde e hramul sfintului ierarhul Nicolae, In zilele prealuminatului domnului
Io Nicolae Constantin Caragea, voevod, fiind arhipdstoreasca cirma Ungro-

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

99

vlahiei Grigorie al doilea. 1782, ianuarie 22 ... (de) Macarie s<meritul>


cl( ascdl> E( vangheliei>.
F. 3-12": < Predoslovia ieromonahului Macarie, dedicatd) lui Gheorghie
nastavnicului sfintei Meindstirei Cernicdi.

F. 13-35": Yiaa Intru scurtare a fericitului loannului igumenului sfintu-

lui muntelui Sinaii, a celuia ce sd grdiaste Sholastic, carele le-au i scris duhovnicestile lspezile acestea, adecd sfinta Scar&

F. 36-610: < Scara sftntului loan Scararul>.

Insemnari: F. 12v, la sfirsitul Predosloviei: Ieromonahul Macarie smeritul


dascalul Evangheliei".
F. 36: Ieromonahul Macarie, smeritul dascalul Evangheliei. 1782, ianuarie
30". Linga semnatura este aplicata pecetea sa inelara In fum.
F. 610": Izvodul lui Macarie. Nu-i mie, pacatosului, ci dumnezeirii, TatAlui si a Fiiului si a Duhului Sfint. Va fi vinovat Instreinatoriul sfintei
carti acestiei dintru sfinta Manastirea aceasta a Cernicai. i preasfintul ierarhul Nicolae sa-1 aiba piri In zioa judecatii. lard intru ostrovul manastirii doritorilor de mintuirea sufleteasca a o prscrie, ii sa da volnicie prin
blagosloveniia, stirea si toata purtarea de grija a nastavnicului sfintei manstiri. 1782, aprilie 22. Ieromonahul Macarie, smeritul dascalul Evangheliei". Alaturi, pecetea inelara In film.
Traducatorul mai semneaza la f. 59v, 72", 93" s.a.
La filele I si II liminare este redata Mina lui Damaschin.
Textul cu cerneala radacinie si neagra. De la Mandstirea Cernica.
Daruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice,
la 4 mai 1902.
1906 1793 (f. 1); 404 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 2-405 (f. 2-404);
29,5 x 20 cm.
F. 1: Carte numitet Pajord, adecd Cazaniile i Cuvintele cele peste sfintul pos-

tul cel mare ale preainfeleptului arhiereu Nichifor Theotoche, scoase dupre ellinie intru luminatele zile < ale lui> Io Constantin Mihaiu Suful voevod si prin
ostrdia i cheltuiala preasfinfii sale arhiepiscop ii mitropolit al Ungrovlahiei
chiriu, chir Filaret, Intru a sa noao arhipdstorie, la anul mintuitoriu 1793.
Insemnari: F. 404": Din cartile sfintei Monastiri Cernica. SA nu sa lustreineze. 1847, fevruarie 28. Callinic, arhimandritul opstii Cernicai". Aceiasi
insemnare, si pecetea manastirii, la f. 7'.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile si initialele sint scrise cu rosu. Frontispicii In penita la f. 1, 8, 402 s.a. Initiale ornate la f. 3, 8, 22" s.a. Legatura
veche in carton si piele. De la Manastirea Cernica. Daruit Academiei RomAne de Ministerul Ciatelor si Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1907 Sec. XVIII (mijloc); 293 f.; 30 x 20,5 cm.
F. 1: Seferteillim, adecti Cartea laudelor ce sd numeste Psaltire <Cu tile >,
care s-au tilmacit de pre slovenie pre limba rurndneascd de p6pa Flor dascalul
de la A,Scola domniascd.

Insemnari: F. II liminara: Aceasta carte ce sa chiiama Tilcuirea Psaltiriei, care s-au tilmacit de parintele popa Flor, dascalul slovenescu, de pe
Psaltirea cea ruseasca tiparita, de la Tara Moscului si tilmacindu-sa prin
osteneala celui din sus numit preot, dupa ce o au savirsit, 1-am rugat de

mi-au vindut-o in taleri 15. i eu o am daruit-o sfintei i dumnezeestii MAnds-

tiri Bistrita, ca sa fie pentru citaniia parintilor cAlugAri, atit a cestor de


acum, cit si celor ce sa vor afla dupa vremi a fi lAcuitori la aceasta sfinta
manastire, carora ma rog sa ma pomeneascA la sfintul jartvenic. i s-au dat
aceastii cart3 de mine, robul lui Dumnezeu Misail monahul".

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

1CO

Textul este scris cu cerneala neagra. Titlurile si initialele sint scrise cu rosu.
Frumoase miniaturi si desene in penita lucrate de popa Flor la f. 1, 9 si 236.
Frontispicii colorate la f. 18, 35, 143 s.a. Legaturd veche In carton si piele.
De la M5nOstirea Cernica. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor si Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.
1908 1756 (f. 12); 12 f.; 29,5 x 20,5 cm.
F. 1: Dumnezeiasca Liturghie a sfintului apostol si fratele lui Dumnezeu, Iacov.

Insemnari: F. 12: Sfirsitul dumnezeestii Liturghii a sfintului apostol si


fratele lui Dumnezeu, Iacov. Si s-au tlmacit aceastA dumnezeiasca liturghie de pe limba ellineascA la limba rumaneased, dupa cum sa vede izvodul aici, de smeritul 1ntre ieromonasi Parthenie, eclisiiarhul Episcopiei Rimnicului, la anii 1756, meseta mai 29 dni".
Textul cu cernealA neagra. De la Manstirea Cernica. Daruit Academiei
Romane de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1909 Sec. XIX (Inceput); 65 f.; 31 x 21 cm.
F. 2: In luna lui dechemorie in zile 6, ldcuinfa f i viiata si ardtare din parte
pentru minunile a celui dintru sfinii printelui nostru Nicolae, arhiepiscopul
de la Mira Lichii, fdcdtoriul de minuni.
Insemnari: F. 1v: Din cartile sfintei Monastiri Cernichi. S. nu sa Instreineze. Callinic arhimandritul Cernichii opsti".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile si unele initiale slut scrise cu rosu. Legatura veche in carton si piele. De la Manastirea Cernica, a carei pecete in fum
este aplicatA la f. 2. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor si
Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1910 Sec. XIX (1nceput); 80 f.; 30 x 21,5 cm.
< Pateric ). Text fragmentar. Lipseste sfirsitul.
tnsemnari: F. 1: Din cartile sfintei Monastiri Cernichi. SA nu sa. instreineze. Callinic arhimandritul opstii Cernichii".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile si unele initiale shit scrise cu cop. Initiale ornate la f. 62v, 72r-v s.a. LegaturA veche In carton si piele. De la Manastirea Cernica, a carei pecete in fum este aplicata la 1. 79". Daruit Academiei Romane de Ministerul Culteler si Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1911 Sec. XIX (inceput); 75 f.; numerotatie veche cu care chirilice: 1-63 (f.
12-75); 30,5 x 21 cm.
< Pateric alcdtuit de Isaac monahul>.
Insemnari: F. 8: Din cArtile sfintei Monastiri Cernica. SA nu sa 1nstreineze.
Callinic arhimandritul CernicAi opsti".
Textul cu cerneala neagra. Unele titluri si initiale sint scrise cu rosu. Frontispiciu In penita la f. 11v. De la Manastirea Cernica, a carei pecete in fum
este aplicata la f. 11". Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor si
Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1912 1758 (f. 108v); 215 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-211 (f. 6

215); 28 x 19 cm.

F. 2: Pateric s-au Otecinic al Pecerscdi, ce coprinde Entru sine viiata sfinfikr pdringlor nostri ce-au strdlucit En pesterile de acolo, alcdtuitd .ntai nainte
de trei istorici de la sfinta Pecersca : de Nestor istoricul Pecerscat, de Simon
episcopul Vladimirului f i al Sujdalului f i de Policarp arhimandrttul Pecerscdi ...

YnsemnAri: F. 108v: Pina aici s-au tilcuit den porunca prea Innaltatului
domnu Io Costandin Nicolae voevod Mavrocordat, de pe slovenie pe limba
rumaneasca, de cel mult pacatos al lui Dumnezeu rob, Vasilie dascalul, In-

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnest1

101

tru a caruia luminata domnie de la Episcopiia Buzaului cu porunca adus


fiind, Intre logofetii de taina pus au fast. j neispravindu-se Ora la maziliia mariei sale cea dentr-a cincea domnie aici, in Tara Rumaneasca, au ramas la mine. Iar de aicea innainte jurnatatea acestii carp s-au tilcuit de sfiniia sa popa Florea, dascalul slovenescu den Bucuresti. Iar unde voiu fi facut niscareva gresale, au den cuvinte au den noime, cu smerenie i cu b1M-

dte rog pre cei intru Hristos iubip fraP, carii vor fi mai Indestulati intru
tilcuirea limbii slovenesti, nepuindu-ne in ponos, cu duhul blindpi sa indr4iteze. Dechemvrie 20 dni, 1758".
F. 1": Prin osteneala a lui Vasilie logofatul, scoasa dupa slovenie".
F. 178v: Am citit i eu aceasta carte si mult rn-am folosit. Ghenadie ierodiacon".

F. 81": Din cartile sfintei Monastiri Cernichi este. SA nu sa instriineze".


F. 1rv: Incercari de condei.
Textul cu cerneald neagra. Frontispiciu in penita la f. 6. IniPale ornate la
f. 192, 200, 205' e.a. Numeroase pagini au spatii albe lasate pentru a fi
completate cu miniaturi. Legatura veche in carton si piele. De la Manastirea
Cernica, a carei pecete in fum este aplicata la f. 6, 81" si 215". Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i InstrucPunii Pub lice, la 4 mai 1902.

1913 1803 (f. 4); 171 f.; 29 x 20 cm.


F. 4: < Scara sfintului loan Scdrariul>. Infelegeitoarea scara luniacov, sau

Oglincld sufleteascd. Scara ttilmacitd din elinie i afierositd sfintei Meindstiri


Comical, uncle este hramul sfintului ierarh Nicolae, in zilele prealuminatului
domn Io .Nicolae Constantin Caragea voevod, fund arhipdstoreasca cirma Ungrovlahiei Grigorie al doilea. 1782, ianuarie 25. Avgust 1, leat 1803 s-au inceput a sit prscrie. Copie dupa ms. 1905.

Insemnri: F. 15: Din cartile sfintei Monastiri Cernica. SI nu sa Instreineze. Callinic arhimandritul Cernicai opste".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile i unele inipale shit scrise cu rosu. Frontispicii in penita la f. 15, 62, 65 s.a. Inipale ornate la f. 62, 63", 65" s.a. Legatura veche in carton si piele. De la Manastirea Cernica; a carei pecete In
furn este aplicata la f. 15. Daruit Acaderniei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii PuMice, la 4 rnai 1902.
1914 1826 (f. 88); 88 f.; 30 x 20 cm.
F. 1: Cartea sfintului Isaia Pustnicul, acum, a doao Gerd, prescrisd dupd altd
carte pentru folosul de obste al celor ce sod vor indeletnici spre citire-i cu bund
Infelegere i luare aminte, in zilele prealuminatului domn lo Grigorie Dimitria Ghica voevod, arhiepistorind in scaunul Mitropolii preasfinfiia sa pdrintele chirio, chir Grigorie, care s-au scris aici intru smerita obstirne Cernica,
tnnainte stdtdtori fiind' soborului preacuviosiia sa chir Callinic, arhirnandritul, prin indemnarea cuviosii sale. 1824. qi s-au inceput acest dumnezdesc
lucru noemvrie 2 5 zile.

Insemnri: F. 88: Cea rnai pupntica parte de la inceputul acestii carp,

s-au scris de fratele Nicolae, mergind pina unde slovele fac osabire. Iar de
acolo, spre sfirsit, prin blagosloveniia sfinfitului < anulat > arhimandrit
starip, chir Calinic, s-au scris de mine smeritul intre monahi, Evghenie,
spre folosul celor ce cu dragoste vor voi a o citi, ori dintre parintii sau fratii sfintului schit Cernica, carora ma rog pentru \Teri ce gresala, dindu-mi
ertaciune, sa ma porneneasca ca pre un in Hristos frate. 1826, martie 9".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile i unele inipale sint scrise cu rosu. Frontispiciu colorat la f. 2. Inipale ornate la f. 1, 2, 21' s.a. Legdtura veche in
carton i piele. De la Manastirea Cernica. Daruit Academiei Romne de
Ministerul Cultelor i Instrucpunii Publice, la 4 mai 1902.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

102

1915

Sec. XIX (inceput); 125 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-124
(f. 2-125); 29,5 x 20 cm.
< Pateric al Pecerscdi>. Lipseste sfirsitul.

F. 102-105" albe.

Insemndri: F. 2: A sfintei Monastiri Cernichii este. SA nu sd instriineze.

Ilarion ieromonah <in criptogramd >".

Textul cu cerneald neagra. Titlurile, unele initiale si trimiteri marginale


sint scrise cu rosu. Frontispiciu in penit la f. 2. Initiale ornate la f. 2, 22,
92 s.a. De la Mdndstirea Cernica, a cdrei pecete in fum este aplicata la f.2.
Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor si Instructiunii Pub lice,
la 4 mai 1902.
1916 Sec. XIX (inceput); 480 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, reluata de
la f. 235; 29 x 20,5 cm.
<Noul Testament>. Lipseste Apocalipsul sfintului loan Teologul.
Insemndri: F. 1: Din cdrtile sfintei Monastiri Cernica. lard s nu s instreineze. Callinic arhimandritul opstii Cernicdi".
Textul cu cerneald neagra. Titlurile si inipalele sint scrise cu rosu. Frontispicii in penita la f. 1, 65", 67 s.a. Legaturd veche in scoarte de lemn si
piele. De la Mndstirea Cernica, a cdrei pecete in fum este aplicatd la f. 1
si 65". Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor si Instructiunii
Pub lice, la 4 mai 1902.
1917 Sec. XVII (sfirsit); 402 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu lipsuri:

2-469 (f. 3-402); 27 x 20 cm.

< Miscelaneu teologic>.

1. F. 3-77": < Chiril patriarhul lerusalimului, Cuvint despre a doua venire


a Mintuitorului>. Text paralel slavo-romn. Lipseste inceputul.
2. F. 78-215: < Teologie dogmaticd>. Alegire de la scripturile a multi sfinti
paring de sfinta si de viald fdcdtoarea Troild, de TOW, si Fiiul si SfEntul
Duh Fi de adivdrata dumnezeire fi de omenirea Fiiului lui Dumnezeu fi de
alte trekt multe, ce-s cu nevoe, carele se cad cdtrd a noastrd pravoslavntai credIntit ft < nu> pre acei wig. de Dumnezeu latini fi spre ceialalti eretici.
Cuvente infruntatoare.

3. F. 215-40e: < Scrieri de teologie polemicd>. De cdderea rimleneascd, Pen-

tru eresurile ldtinesti, De Liutori < sic> si de ale lui eresuri, De eresurile
armenesti, Cuvint al lui Maxim grecul despre latini, Meletie, patriarhul Alexandriei, Despre purcederea Duhului Sfint>. Text paralel slavo-romn.
Intre f. 264-265 textul prezintd discontinuitate lipsind filele cu numerotaOa veche 265-325. Lipseste sfirsitul.
Insemnri: F. 3-4: Aceasta carte o stiu cd iaste a sfintei Episcopii Rimnicul. 1791, martie 16. Ananie, egumenul Govorei".
F. 4v-7: Leat 1832, noemvrie 25, cind eram aici, la sfinta Episcopie Rimnic, paraclisier si defteriu, am cetit pe aceast dumnezeiasca carte si pentru stiint& am isalit. Anastasiescu".
F. 78: Aceast carte iaste a Pirvului Cretulescu".
F. 226": Aceast& carte a sfintului Chiril, patriarhul Alexandriei, am gsit-o
eu in ascunzgoarea bisericii, la leat 1832, iulie 24. Anastasiescu, defteriu".
F. 88v: lnsemnare de cititor a lui Hristea, cintdret la Episcopia Rimnicului, din 10 mart. 1833.
Textul, pe cloud coloane, este scris cu cerneald neagr. Titlurile si initialele
sint scrise cu rosu. Frontispiciu colorat la f. 78. Numeroase viniete, cornpletri la litere, ca cele de la f. 104, 174, 201 s.a. Legkturd veche in scoarte de lemn si piele. De la Mandstirea Cernica. Ddruit Academiei Romdne
de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnesti


1918 1779 (f.

103

78); 146 f.; 29 x 20 cm.

< Miscelaneu teologic>.

1. F. 1-5V , 141-146v: < Intrebtiri i rdspunsuri monahale>.


2. F. 6-140": Septemvrie in limba rumdneascd, adecd V iefile sfinfilor. Nu
cuprinde decit vietile sfintilor din primele zece zile ale lunii.
Insemnri: F. 6-12: AceastA carte iaste a sfintei obstimi Cernica si pentru folosul s-au dat rnaicilor Chiriachi (?) i Dorotheia, ca sA aibA... sA citease& cit A. viiatA vor avea. Iar dupA sAvirsirea cuviosiilor sale sA sA Intoardi iards aici la MAnAstire Cernica, nepoprindu-sa de cineva, ca sA nu
cadA supt blestemul sfintilor pArinti. Nicodim arhimandritul... CernicAi.
1806, dechemvrie 20". Textul a lost anulat cu cerneala si este greu lizibil.
F. V: Din cartile sfintei Monastiri Cernica. SA nu sA lnstreineze. Callinic,
arhimandritul Cernichii opsti".
Textul cu cerneald neagrA. Titlurile i unele initiale sint scrise cu rosu. Frontispicii in penitA la f. 45, 58", 78' s.a. Initiate ornate la f. 45, 85, 101 s.a.
LegAturd veche In carton si piele. De la MAnAstirea Cernica, a cArei pecete
In tus este aplicatA la f. 6.
Druit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice,

la 4 mai 1902.
1919 1789 (1. 3'); 190 f.; 28 x 19 cm.
< Miscelaneu teologic >.

1. F. 3-167: Dioptra sau Oglindti, cum ai zice Privleste de lume vtiztiloare,


care s-au gtisit la besrica Sfinfilor patruzeci de mucentci din Bucuresti, metohul Episcopiei Rimnicului, kilmticit de pre slovenie pe rumdnie de un Staico dascdl, insd vche ci fdrti de infelgere. Si taste fticutl trei tomuri, i tomul de capete patruzeci, care sti fac o sutd f i dodzect ; acum de tznoavd diorthositd, dupd grdmatica rumaneascd adusd la lumind i sinthisitd, i impodo-

bitd cu cinci feliuri de stihuri, adecti un feliu de silave 15, altul cu silave
12, altul cu 8, iar altul pe 7 si altul pe 5, in zilele prealuminatului domn Io

Nicolae Petru Mavrogheni voevod, arhiepdstorind in scaunul Mitropolii chir


Cosma al Ungrovlahiei, la anul de la zidirea lumii sapte mii doao sute noaozeci i sapte, iar de la Hristos o mie sapte sute optzeci i noao, cu cheltuiala
i indemnarea dumnealui chir Mihalache dasctilul al psaltichiei i prin osteneala 9 i ascharea i scrisul cucernicului ierodiiaconul Gherasim.
2.

F. 168-190"; <Omilie>. A celui intru sfinfi pdrintelui nostru a lui

Ioann Zlatoust, Pentru milostenie, cuvint al 14.


Textul cu cernealA neagra. Titlurile i iniiaIeIe shit scrise cu rosu. Frontispiciu in penitA la f. 5. LegaturA veche In carton si piele. De la MAnAstirea
Cernica, a cArei pecete in tus este aplicat la f. 5. DAruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1920 1794 (f. 223); 223 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice i arabe, diversA;
29 x 20,5 cm.
F. 1: A celui intru sfing pdrintelui nostru Isac Siru, posnicul Fi sihastru,
carele a fost episcop iubitoarei de.Hristos cetdfii Ninevii, Cuvinte pusnicesti,
scrisd adecd de dinsul, pre a sa ltmbd, lard ttilmdcite pre limba cea elineascd
de cuvtostt pdrinftt nostrtt, de avva Patrichie fi de avva Avramie filosofii i
sthastrtt carii au pusnictt in lavra celui intru sfinfi, pdrintelui nostru Savvei.
InsemnAri: F. 223": Sfirsitul Cuvintelor preacuviosului pArinte Isaac Sirul. Anul 1794".
F. 1: I. A sfintei Manastiri Surpatele, dAruitA de rnaica stareta Epiharia.
1859".

II. Acurn proprietatea mea. Preutu N. Ionescu. R. Vilcea, 1890".

Textul cu cernealA neagrA. Unele titluri i initiale slut scrise cu rosu i verde_

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

104

Frontispicii colorate la f. 1, 5, 7 s.a. Iniia1e colorate la f. 8, 16, 27 s.a.


Una din copertile legaturii vechi In piele se pastreaza sub legatura modern. De la Manastirea Surpatele.
1921 Sec. XVIII (Inceput); 548 1. paginatie veche cu cifre chirilice, cu lipsuri:

6-1111 (f. 1-548); 29 x 19 cm.

<Cronograf >. Text cu lipsuri la Inceput i sfirsit, precum i cu filele goale,

numerotate mecanic care inlocuiesc lipsuri: 3, 105-106, 191, 223-224 si


545-546.

insemnari: F. 11-17, 222-228, 403-409, 544-548: Aceasta carte ce

sa chiama Conograf <sic> iaste a dumnealui Mathei Falcoianu vel vornic,


care 1-au scos cu cheltuiala dumnealui dupa alt Conograf grecescu, In zilile domnului Io Joan Alixandru voevod, in domnie mariei sale < rupt >.
dui:a pristavire dumnelui, la Inparteala coconilor dumnelui au cazut In parte fiiului dumnelui Radu Falcoianu vel pitar".
F. 32 si 110: Si aceasta din cartile dumnealui Ianache Vacarescu vtori postelnic, daruita da dumnealui Costandin polcovnicul Flcoianu".
F. 154-162: Aceasta carte ce sa chiama C(r>onograf iaste a dumnealui < rupt > 1-au scos cu chieltuiala dumnealui dupl. altu Conograf grecescu, In zilele marii sale domnului nostru Io Joan Alicsandru voivod, In domnie marii sali dentii. Leat 7226 < = 1718 >. i dupa pristavire dumnealui,
la inparteala coconilor dumnelui au cazut In parte fiiului dumnelui Radu
Falcoianu vel pitar."
F. 163-167: Sa s tii a am scris ieu Costandin, feciorul Radului Falcoianului In zile luminatului domnului Io Costandin Niculaie voevod, In leat
7254 < = 1746 >, dud ieram ieu In civIrsta mea de ani saptesprezece. i iaram si spatar al < doilea > In zile lui Costandin voivod. Avgust 24, la leat
7254' .

F. 238-241: ...zile 2, leat 7255 < = 1747 > au Mut preasfintitul patriarhu Silivestru de la Antiohia leturghie In sfinta biserica de la Urziceni
au facut i pogribanie coconii Ilincai, jupineasa dumnealui boiarului Radu
Falcoianu, bw vel clucer za arie, cea dintli ; si au facut i rugaciune pentru lacusta, In zilele marii sale Costandin voevod".
F. 140-141: 1748, februariu 15. Dimitrios Sachellariu". Text In lb. greaca.

F. 143-148: Aceasta carte a Inpratilor au fost a mea, Inca In lume fiind,


ce o am cumparat cu galbini cinci la 1826; si am dat-o da danie sfintei Manastiri Cernicai spre cetir opstii. Care rog bunatatea cinstitilor parinti stareti, dupa vremi, O. nu o lasa s sa razneadd < lectura incerta > din manastire afara, fiind o carte carele nu sa gaseste, clind-o cu deosabit pomelnic
sa sa pomeneasca, la lent 1839, octomvrie 28. Am iscalit Ilarie schimonah
Piersiceanu".

Textul cu cerneala neagra i rgidacinie. Titlurile i initialele sint scrise cu


rosu. Frontispicii In penita la f. 153, 288, 296 s.a. Initiale ornate si viniete
la f. 69, 295, 402 s.a. Legatura veche In scoarte de lemn i piele reparata. la cotor. De la Manastirea Cernica, a carei pecete In fum este aplicata la f. 1. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii
Publice, la 4 mai 1902.
1922

Sec. XIX (Inceput); 283 f.; 29 x 21 cm.


< Miscelaneu de literaturd monahald>.

1. F. 1-2'; Marturie pentru sfintul Calist, ale lui Meletie al Athinelor, din
b isericeasca istor ie...

2. F. 3-107": <Calist Xanthopol, Cuvinte>.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romfinelti

17,5

3. F. 108-117": < Vasile de la Poiana Mdrului, Cuvint inainte la cartea

lui Grigore Sinaitul>.


4. F. 118 204 : (Grigore Sinaitul, Cuvinte>.
5. F. 204-255: D-aici sei incep Crinii farina, adecd feliurimi de alesiituri
de cuvinte frumoase din viegle sfinglor paring, foarte folositoare de suflet
ci umilincioase...

F. 256 alba.
6. F. 257-259": Din viiala sfintului Nifont celui din Tarigrad.
7. F. 260

262 : Din cartea sfintului Nil de la Sorsca.

8. F. 263': Din cartea sfintului Isac < Sirul)', pentru osdbirea lacrdmilor.
9. F. 263"-264v: A sfintului Joan al Carpathiilor <Cuvinte>.
10. F. 265-283: Din cartea sfintului Petru Damaschin, Cuvinte foarte folositoare.

Insemndri: F. 107: Neofit pdatosul." In criptograrn. Este until din nu-

merosii copisti ai ms.

F. 1: Aceastd sfintd carte a sfintului Calist este a Isaiei monah". La f.

si 216 este aplicatA pecetea sa in fum.


F. 2: I. Aceastd sfintd carte ce au fost a parintelui Isaiia schimonah, care
au rposat la 14 avgust 1857, care este invdtdtoare pentru a mintii rugAciune
s-au dat de obste de pdrintele Elisei monah a fi pentru pdrinti de cetit,
1, 4, 20

1859, fevruarie 24, ca sa pomeneascd pa rdposatul Isaiia shimonah".

II. Diomid arhimandrit, staret Cernichii".

Textul cu cerneald neagra i rddcinie. Unele titluri i initiale sint scrise cu


rosu. Initiale ornate la f. 1, 4, 9 s.a. Viniet in penitd la f. 214. LegAtura
veche in carton si piele. De la Mandstirea Cernica, a cdrei pecete in film este
aplicat la f. 2. admit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1923 1785 (f. 20v); 20 f.; 28 x 19,5 cm.
F. 3: Sfat cu totul nemomelnic < Stihuri privitoare la viala monahalei>.
Insemndri: F. 20: 1785, septemvrie 1".

F. 2: Prescrisa, dupa cum sd vede, numai de mina parintelui Dorothei.

Protasie ieromonah".
F. 2: Din cartile sfintei Monastiri Cernica. Callinic arhimandrit opstii Cernical".
Textul, cu cerneald neagra, este bogat ilustrat cu chenare, majuscule si miniaturi in penitA, ca cele de la f. 2, 3, 20 s.a. De la Mandstirea Cernica a cdrei
pecete in firm este aplicat la f. 3. Ddruit Academiei Romne de Ministerul
Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

1924 Sec. XVIII (sfirsit); 95 f.; 27 x 20 cm.

< Minunile Maicii Domnului>. Lipseste sfirsitul.

lnsemndri: F. 41: ...1780, avgust 18 dni".


F. 1: Din cArtile sfintei Monastiri Cernica. SA nu o instreineze nirneni.
1847. Callinic arhimandritul opstii Cernicdi".
F. II liminard: Astd carte este a sfintei Monastiri Cernica. Callinic, arhi-

mandritul opstii Cernici. 1847".


Textul cu cerneald neagro, i rdcinie. Legatura veche In carton si piele.

De la Mdrastirea Cernica, a carei pecete in fum este aplicata la f. 2. alma

Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai

1902.
1925 Sec. XVIII (sfirsit); 611 f.; paginatie veche cu cifre chirilice: 6-1227 (f. 1

611); 27 x 18,5 cm.

< Miscelaneu teologic>.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

106

1. F. 1-82: < Varlaam i boasal >. Lipseste Inceputul, precum i Cintecul


lui Ioasaf cind a intrat in pustie.
2. F. 82' 611": < V ieli de sfinli : Tecla, Eufrosina, Pelaghia, Artemie, Ilarion cel Mare, Averchie, Avramie, Anastasia Romanca, loan cel

Grigorie arhiepiscopul Neochesareii, Zaharia Curelarulsi loan, Cecilia, Valerian,

Tivurtie, Macarie .Rimleanul, Ecaterina, lacov Persul, Filaret cel Milostiv,


Varvara, Joan Damaschin, Sava cel Sfingt, Ambrozie episcopul Milanului,
Mina, Ermoghen, Evgraf, Spiridon, Eystratie, Sebastian, Constantin jidovul,
Eugenia, loan Colibasul, Anionic cel Mare>. Lipseste sfirsitul.
Textul cu cerneala neagra. De la Manastirea Cernica, a carei pecete In furn
este aplicatd la f. 82. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor si

Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

1926 Sec. XVIII (mijloc) 620 f.; numerotatie veche, cu lipsuri oi omisiuni: 2-616

(f. 7-616); 26 x 18 cm.


1. F. 1-60e: < Cronograf >. Lipseste Inceputul, iar Intre f. 33-34, 162

< Miscelaneu>.

163, 467-468 textul prezinta discontinuitate , lipsind file.


2. F. 604-616": < Literaturd pareneticd>. Aicea scrisem o searnd de inwitoituri dintru carele au inveifat infeleptul i crestinul trnparat Vasilie Machidon
tntru Hristos Dumnezeu samoderjet grecilor... cu carele dete cuvinte ascunse
de Inviittiturd preaiubit fiiului stiu i preainfeleptului Leon Impdrat, fiind de
virstd iar tindr, carele era deistoinicit namestnic i mostean imprfiei, i irnpreund cu pdrintele sdu iar imparat isi namestnic. Lipseste sfirsitul.

Insemnri: F. 1: in numele Tattilui si al Fiiuhii si al Sfintului Duhu s-au


legat aceasta sfinta carte de robul lui Dumnezeu Gheorghe Brasoveanu".

F. 6": Al Mitropoliei iaste acesta si de mine s-au legat la leat 1791 dichemvrie
15 dni. Velcea biv 3 logofat".
F. 472': 1859. Am citit i eu, suptiscalitu, pa aceasta carte si pre mult na-am
f olositu. Acsentie arhimandrit, eclisiarh Mitropoliei."
F. 531: Insemnare banald relativa la cuprinsul Cronografului, din anul 1798".

F. 592": Si eu cel mai mult pacatos decit toti oamenii, puind silinta am petrecut cu citaniia acestui Hronograf. Leat 1794, iulie 10. Anatolie proin Rincacioveanu".

F. 618": I. Aceastd carte am petrecut-o i eu, robul lui Dumnezeu, Dragomir


sin Dragomir Brasoveanu. 1816, septemvrie 27."
II. in stiinta sa fie de cind s-au cutremurat pamintul Intr-o luni dimineata,
la octomvrie 22, la leat 1817. Si am scris eu, robul lui Dumnezeu Fani logofatul." Cf. I. Corfus. lnsemndri..., p. 256.
F.619: Am cetit 9 i eu pe aceasta carte, ce este din vivliothica sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei. Si am Insemnat sa sa stie. 1845, avgust 21. Theodor
Manuil".

F. 619', dintre cele patru Insemndri de cititor, o redam pe cea mai importanta: Pe aceasta carte am petrecut-o i eu, robul lui Dumnezeu, Costache
biv capitan Zachici (lecturd incertd), proin vataf spataresc al raposatului
banului Scarlat Ghica, la leat 1807, chid s. afla ostirile rusesti In Bucuresti
si marl.< a sa > vodd Constandin Ipsilanti sa afla < la > Chiov. Si foarte vred-

nica da laudd carte; sd arata putine idei mele. 1808, ghenarie 17. Costache
capitan Zachici". Cf. I. Corfus, Insemnri..., p. 87.
F. 620: Fiind ruptd aceasta carte s-au cirpit de D. D. Dragomir sin D. Gra-

dinarovici, la anu 1816, ghenarie In 16". Dragomir Gradinarovici mai semneaza

cu caracter latine i gotice in interiorul primei cope*, pe f. I liminara'


la f. 506.

www.dacoromanica.ro

oi

Catalogul manuseriselor romine01

107

Textul cu cernealA neagrA. Titlurile i initialele sint scrise cu rou. Frontispicii

i miniaturi in laviu la f. 1', 2, 467 s.a. Legaturti veche in scoarte de

lemn i piele. De la MAnAstirea Cernica. DAruit Academiei Romne de Minis-

terul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.


Sec. XVIII (sfirsit); 647 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-430 (f. 40
469) ; 24,5 x 17 cm.
< Isaac Sirul, Cuvinte>.
F. 1-38v: < Prefaid i scard>.
F. 40-647v: A celui intru sfinti pdrintelui nostru avvei Isaac Sirul, postnicul
o sihastrul, carele au fost episcop iubitoarei de Hristos ceta,fi Ninevii, Cuvinte
scrise adecd de dinsul, pre a sa limbS, iar tdlmacite pre ltmba cea ellineascd de
cuviosii parintii nostri de avva Patrichie i de avva Avramie, filosofii i sihastrii, carii au pustnicit in lavra celui intru sfinti pdrintelui nostru Savvei. Manuscrisul a fost copiat de Teofil monahul (f. 1-38v) i Daniil (f. 470-647v).
Cf. G. Strempel,
p. 252 si 45.
InsemnAri: F. 30: Din cArtile sfintei Monastiri Cernica. SA nu sA instreineze.
Callinic arhimandritul opstii Cernici".
Textul cu cernealA neagrA. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu. MiniaturA
in laviu la f. 39v, reprezentind pe sfintul Isaac Sirul. Frontispicii in penitA
ei culori la f. 1, 40, 646" s.a. Initiale ornate la f. 40, 136, 577 s.a. Legatura
veche in carton si piele. De la Mnstirea Cernica, a cArei peceti in fum sint
aplicate la f. 30 si 39. DAruit Acaderniei RomAne de Ministerul Cultelor
Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1928 1809 (f. 5); 287 1. ; 25 x 19 cm.
< Cuvinte j sfeituiri din Pateric traduse de Isaac monahul>.
InsemnAri: F. 4, la sfirsitul prefetzi: Al dragostei tale ceii intru Hristos, de
arnindoaA fericirile fierbinte poftitoriu, eel intre monahi prea prost i nevredMc, Isaac".
F. 5: 1809 aprilie 12 s-au inceput a sa talmAci".
F. 287": S-au talmacit din cea ellineascA in cea rumAneascA in anul de la
Hristos 1809, incepindu-sA in sfinta MAnastire a Slatinei; s-au sfirsit in sfinta
MAnastire < a > Neamtului, spre folosul romAnilor".
F. 14: AceastA carte iaste daruita de parintele Isaac dascAlul monahului
Nichif or ucenicului i poslusnecului sfintii sale, spre vcinica pomenire a sfintii sale".
Textul cu cerneala neagra. Legatura veche in carton si piele. De la Manastirea
Cernica. DAruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor i Instructiunii
Publice, la 4 mai 1902.

1927

1929 1800 (1. 321); 322 F. ; paginatie veche cu cifre chirilice: 3-37 (f. 2-19);

23 x 17 cm.
< Micelaneu de literaturd monahald>.
1. F. 1-17: A preacuviosului i purtdtoriului de Dumnezeu pdrintelui nostru
a Marelut Antonte, Sfdtutre pentru.firea oamenilor i buna petrecere, In capete
170, iar aicea numai 45 s-au scrts, cele mai alese.
2. F. 18v-30: A celui dintru sfinli pdrintelui nostru Marelui Athanasie, arhiepiscopul Alecsandriei, Cuvint innainte cu toate poruncile lui Dumnezeu Mira
cei ce s-au lepadat de lume ci vor a at mtntui.

F. 30v-32v, 63" 64v, 108', 109v, 115v-116v, 117", 199v, 238', 288v
289v albe.

3. F. 33v-107v: A preacuviosului ci purtdtoriului de Dumnezeu pdrintelui


nostru Casian Rimleanul, Cuvint cdtrd Leontie egumenul pentru parinlii cei
din schtt i pentru dreapta socoteald, plin de mule folos.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

10S

4. F. 110-115: Ale preacuviosului printelui nostru Marco Postnicul, Capete


a ceii durnnezeefti ci duhopnicevi legi.
5. F. 118-198": Ale lui Isihie preotul ctr Theodul, Cuvint folositor pentru
trezvire i buntate.

6. F. 201-237': Din cartea sfintului, preaciwiosului, printelui nostru Nil


Sinaitul, Capete pentru rugdciune.
7. F. 240-288: Cartea sfintului Theodor, episcopul Edesii, In capete 100, a

faptelor celor bune.


8. F. 290 320': A lui Filotheiu monahul, egumenul lticafului Rugului preasfintei Nscatoarei de Dumn.ezeu a Sinaii, Capete pentru trezoire Fi ruplciune.

InsemnAri: F. 321-322: aril lucrtoare din Filocaliia, ce s-au prescris de

sfintia sa preacuviosul chir lachint, staretai din Cernica, In vrmea batrinului


Gheorghie arhimandritul, incepAtoriul CernicAi, la leat 1800, and am rAmas
si eu acolo, cu frate-mieu loan, dusi de la sfinta Mitropolie, In zilele pArintelui
Dosithei mitropolitul, Cind s-au thet i Hangerliu voda, sazInd aid; apoi am
esit la sfInta Manistire Tismana, sAzInd ani 5; apoi am plecat la Sfitagora,
slujind ani 4 si am venit la Bucuresti. Dcii din porunca luminatului nostru
domn pAmintean, dupA fermanu ce-au urmat, scotindu-sA igumenii i toti
greci, am mers igumen la sfinta Mndstire Caluiu din sud Romanati ani 5,
ImpreunA cu dumnealui, frate-mieu, vtori vistiernic lancul din Bucuresti
la Craiova, din leatu 1823, pink la anu 1828 dechemvrie 31. Acest cuvios paAnte fiind pamintean de aicea, ploestian, i fiind In casa donmului *1101,
Inaintea lui Moruz vodA, au plecat la Cernica. i placIndu-i politiia obstii cAlugaresti, ce era pre acele vremi, foarte au iubit-o i cu vreme indestulindu-se
de (lima cu ajutoriul lui Dumnezeu, au ajuns la mare sporire sufleteascA,

putintei fiind acum din parinti in viiata. Care, sa sa stie, de darul vederii

sale Indulcindu-mA i eu am poftit a ramlnea In Cernica. Cu vreme, mergind


si la Sfintul Munte acest evlavios calogheros au fost igumen 2 ani la
Simopetra, unde iaste Mihai vodd, mAnAstirea de aicea, inchinatA acolo.

Fost-au i In Tarigrad, izbavind mAnAstirea de datorie turceascd, taleri 200 000.


Apoi iar au venit In Cernica, and staretul Gheorghe 1-au pus igumen In locu
pArintelui Timothei. Iar eu atuncea petreciam la Tismana, lavra sfintitului
Nicodim arhimandrit, sud Gorji, In cele cinci judete ale Craiovei, pre a cArda
numire am si fost hirotonit ieromonah, prin mArturiia acestui cuvios pArinte,
chir Iachint, igumenul Cernicai, de preasfintia sa parintele Iosif Argesanul,
ierodiacon, iar preot de Lavrentie Hrisopoleos SArindareanul, la Tismana.
Iar mai pre urmA, mergind la Sfintagora, mAnstirea Sfintului Pavel cel Nou,
fund Imparatului Mihail Rancave din Tarigrad, cind de preasfintit parintele
Grigorie patriarhul Tarigradului am lost sAvirsit i arhimandrit. lar acest
cinstit parinte duhovnicesc, mie i multor frati, mai pre urmA a doao ()ark
mergInd la Sfintagora Impreuna en doi dascali, parinti de la Manastirea Neamtul, Gherontie i Grigorie, Inca i un Calinic de la MAnAstirea Secul, duhovnic,
au mers pina la Seres Impreuna si I achinth, despartindu-sa, s-au Mut zicind
c are a merge la Ierusalim. i de atunci Ora acum nu s-au mai stiut ce s-au
facut. SA vde cA dupA doririle sale cle sufletesti 1-au chemat Dumnezeu
(in vreun loc) la Ierusalimul cel de sus, sau sa aflA la vreun ostrov, nestiut
aicea. Am scris spre pliroforiia celor impreuna cu mine. 1828, mai 5. Chiriac
arhimandrit Rimniceanu, Caloianu. Bucuresti, In metohul Anthim, de 9 luni,
Impreuna cu frate-mieu vtori vistiernic Iancu. tar Ja. aprilie 30, luni
au sosit c i venirea muscalior In Bucuresti i duminica mai 5 au plecat cazacii
de la Vacaresti la Craiova i Cerneti, fiind sparte de mare frica turcilor".
Cf. G. $trempel, Copkti..., p. 104.
F. 17v: Din cArtile sfintei Monastiri Cernichi este. SA nu sa Instreineze. Callinic arhimandritul Cernichii".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnesti

109

Textul cu cernealA neagrA. Titlurile i initialele slut scrise cu rosu. Frontispicii


In penita la f. 1, 19, 34 s.a. Initiale ornate la f. 1', 34, 110 s.a. Initiale tiparite
la f. 68", 101, 104" s.a. Leg aura veche In carton si piele. De la MAnAstirea
Cernica, a cdrei pecete In fum este aplicatA la f. I. DAruit Academiei Roma.ne de Ministerul Cultelor 1i Instructiunii Pubrice, la 4 mai 1902.
1930

Sec. XVIII (sfirsit); 123 f.; 23 x 16,5 cm.

< Miscelaneu de literaturd monahald>.


1. F. 1-4: 1nvdfdturci pentru cel ce 9 sd priimeascd cdlugdriia.
2. F. 4-51: <Rinduiala calugdririi>. Rinduiala chipului celui mic, adecd al
mantiei < pi> urmarea marelui i lngerescului chip.Textul a fost copiat de Teofil Monahul. Cf. G. Strempel, Cop ipti..., p. 252.
F. 52 53, 69r-v albe.
3. F. 54-57: Invldturd dupla* tundere.
4. F. 58-68": Sfdtuiri ale pdrintelui nostru starilului Paisie (Velicicovschi>...
spre folosul nostru de okste i aducere aminte a pdrintelui nostru.
5. F. 70 111: Cuvinte patru pentru tundere... ale preainteleptului arhiepiscop
al Hirsonului chir Nichefor Theotoc, care I-au flew Inca cind era preot.
6. F. 112-12e: (Lista' de nurne calugdrepti>.
Textul cu cerneald neagrA. Titlurile i initialele slut wise cu rosu. Frontispicii In peni0 la f. 1, 18 si 70. Initiale ornate la f. 54, 58, 70 s.a. LegAturA veche
In carton si piele. De la MAnAstirea Cernica, a cdrei pecete In fum este aplicata
la f. 17. DAruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor i Instructiunii
Publice, la 4 mai 1902.
1931 Sec. XIX (1nceput); 235 f.; paginatie veche cu cifre chirilice: 1-97 (f. 1-55);
23 x 16,5 cm.
F. 1: A preacuviosului pi a celui fard de moarte pdrintelui nostru Marco < Pustnicul >, Pentru pocdinfd... < Cuvinte i scrisori>.
Textul cu cernealA neagrA. Unele titluri i iniiaIe sint scrise cu rosu. Frontispiciu In penitli la f. 1. LegAtura veche in carton si piele. De la MAnAstirea Cernica, a cArei pecete in fum este aplicatA la f. 1. Ddruit Academiei RomAne
de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1932 1816 (f. 8); 214 f.; 23 x 16,5 cm.
< Tetraevanghel>.

Insemnri: F. 8: 1816, dechemvrie 20, de cind s-au scris aceastA sfint Evanghelie".
F. 1: 1817,

fevruarie

15".

F. 8: A Monastirii Cernica este. SA nu sA intriineze".

Textul cu cerneala neagra. Titlurile, iniia1e1e i numerotarea versetelor sint


f acute cu rosu. Frontispiciu in penita la f. 1. Initiale ornate la f. 9, 69, 106
s.a. Legatura veche in carton si piele. De la WinAstirea Cernica, a cArei
pecete In fum este aplicata la f. 8. Druit Academiei Rornne de Ministerul
Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1933 Sec. XIX (Inceput); 291 f.; paginatie veche cu cifre chirilice: 2-552 (f. 15
291) ; 23 x 17,5 cm.
< Tetraevanghel>.

Textul este scris cu cernealA neagra. Legatura veche In carton si piele. De la


MAnAstirea Cernica. DAruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor si In-

structlunii Publice, la 4 mai 1902.


1934 Sec. XVIII (sfirsit); 182 f.; 23,5 x 17 cm.
F. 1: Carte ce sd chiamd Crinii farinii, sau Flori preafrumoase carii s-au
adunat din dumnezeiascd scripturd pentru mintuirea suflettascd.

www.dacoromanica.ro

i s-au apdzat

B.A.R., 1601-3100

110

prin osteneala oarescdruia bdrbat binecredincios. Textul a fost scris de Teofil


p. 252.
monahul. Cf. G. Strernpel,
Insemnari: F. 182v: I. Aceast& preacinstita carte ce sa numeste Hrinii farina, sau Floarea darului, coprinde intru sine foi scrise 178, pre care rn-am
invrednicit i eu, smeritul, de o am cetit la leat 1837, fevruarie 28 si este folositoare foarte, tusk mai virtos la ceia ce iubesc viiata linitit. Tar la chinovne

Cnpi,

nu prea s& face oared fel de viiatr.


II. In stiinta sa ne fiie pentru semnul ce s-au facut pre ceru la leat 1837,
ianuarie 14, la 9 ceasuri din noapte. S'aprinsese aerul i ardea minunat ca
and ardea o cask mare. Semn de la Durnnezeu fiind aceasta am cetit si am
scris eu, smeritul, Acachie monah". Cf. I. Corf us, Insemndri..., p. 290.

F. 180"-182: Insemnari de cititori, monahi, lipsite de importanta.


Textul cu cerneala neagra. Unele titluri i initiate slut scrise cu rosu. Frontispiciu in culori la I. 1v. Initiate ornate la f. Iv i 32. Legatura veche in carton
si piele. De la Manstirea Cernica, a carei pecete in fum este aplicata la I. 1".
Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice,
la 4 mai 1902.
1935 1795 (178'); 178 f.; 23 x 17 cm.
F. 1: < Petru Damaschin, Invaldturi>. Incepdturd cu Dumnezeu a pricinii
cdriii acestiia, care are aducere aminte adecd de sufletul sdu, tnsd dintru rugCunle parinfilor Impreund s-au scris, dintru ale lui Pavel, zic, si ale lui Marco,
tmpreund cu Thoma g i cu Ioan, Impreund cu lacov cu Luca si cu Macarie,

cdtrd carele s-au trimts aceasta de la monahul Petru Damaschin, insd cu ajutorinja trnpreund celor trei arhierei ale cdrora rugdciunile au lucrat tmpreund cu
cuvtntul; iar cu sfdtuirea au folosit mult. Textul a fost scris de Teofil monahul.
Cf. G. Strempel,
p. 251.

Insemnari: F. 178: I. Slava lui Dumnezeu ca, ajutindu-mi, dupa inceput


am si savIrsit. 1795, dechemvrie 20".
II. Aceste carti s-au isc1it In vremea mea. Agatanghel erodiacon".
Textul cu cerneald neagra. Titturile i unele initiate sint scrise cu rosu. Legatura
veche in carton si piele. De la Manastirea Cernica, a carei pecete in fum este
aplicata la f. 1. Daruit Academiei Romdne de Ministerul Cultelor i InstrucVilna Publice, la 4 mai 1902.
1936 Sec. XVIII (sfirsit); 290 f.

+ f. 165 bis; numerotatie veche cu cifre chirilice,

cu omisiuni: 1-290 (f. 2-304) ; 22,5 X 17,5 cm.

F. 2: < Exatimeron). A celui Intru sfinfi parintelui nostru Vasilie, arhiepiscopul


Chesariei Cappadochiei ( voroave > la cle sase zile de la facerea lumei.
Insemnari: F. 1: Dintr-ale smeritului i nevrdnicului calugar Chiriac iero-

shimonah, arhimandrit Rimniceanu, cumparata in Bucuresti, teat 1 823


<cu> taleri 150 pentru al rnieu ceva folos. Iar aicea < am > scris 1825,
fevruarie 20".
F. 290": Coale 76, foi 304; de coala tater 1 de scris, cu orthografiia sa, hirtiia i cerneala i chinovar. Iar coala de Psaltichie iaste taleri 22; asmenea
si de calografi greceasca am vazut In Sfintagora la parintii ce an rocodeliia
in bani ; asemenea i In Tara noastra Rumaneasca sa urmeaza, uncle iaste
trebuinta. Chiriac arhimandritul". Cf. I. Corfus, Insernndri..., p. 220.
Textul cu cerneala neagra. Unele titluri, initiate si Insemnari marginate slut
scrise cu rosu. Miniatura reprezentindu-1 pe sfintul Vasile cel Mare la f. 1'.
Frontispiciu colorat la f. 2. Legatura veche in carton si piele. De la Manastirea
Cernica, a carei pecete in fum este aplicata la f. 2. Daruit Academiei Romane
de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romitine5ti


1937

111

1792 (f5'); 271 f.; 22,5 x 16,5 cm.


F. 1: Chia Walesa lui scoasd pre limbd rumdneascd di pe limbd ruseascd, Cu

osirdiia preasfingtului chir Varlam rnitropolitul Ungrovlahiei, In zilele prealuminatului domnu Io ,Serban voevod. i s-au tipdrit intiiu in Mitropoliia
Bucurestilor. Anii de la Hristos 1678. Cf. Bibl. rom. veche, I, p. 217, nr. 68.
Insemnari: F. 5'"Y: Eu Ananie dascalul ot sfinta Vineri ot< ilizibil >, o am
scris cu mina osteneala <ilizibil> i o am prefacut aceasta carte scotindu-o
de pre carte tiparnica. i o am scris cu mina l cu condeiul pentruca s se mai
inmultasca. talantul la mai multi. Si eine o va ceti sa s foloseasca i altora,
tuturora, sa propoveduiasca i ml Dumnezeu st multameasca. Pentru a de
cumparat, ca sa cumpar cu tipariul cartea aceasta, n-am gasit ca sa o cumpar,

ci o am scris de pre alta tipilrita, pentru ca sa sa adape cei insatosati de

cuvintul lui Dumnezeu.


Si va rugati i pentru mine pacatosul i smeritul vostru Ananie, ca toti de
inpreuna sa cistigam inparatiia ceriurilor. Amin". Pind aici intreaga Insemnare
a fost stearsd.

Am inceput a scrie aceasta sfinta carte in luna lui dechemvrie in 17 zile,


anii de la Hristos, leat 1792". Cf. G. Strempel, Copisti..., p.4.

F. 6: Din cartile sfintei Monastiri Cernica. Callinic arhimandritul opstii


Cernichii".

Interiorul copertli a II-a: Pilda religioasa.


Textul este scris cu cerneala neagra. Unele titluri i initiale sint scrise cu rosu.
Frontispicii in penit,a la f. 1, 6, 17 s.a. Copistul reproduce si coloreaza, stingaci,
la f.2, desenul de pe dosul foii de titlu a editiei tiparite, precum i majusculele
respective. Legatura veche in carton si piele. De la Manastirea Cernica, a carei
pecete in fum este aplicata la f.5. Daruit Academiei Romane de Ministerul
Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1938 1792 (f. 10e) ; 108 f.; pagingie veche cu cifre arabe, cu repetarea p.115:

1-215 (f. 1-108"); 23 x 15 cm.

F. 8: < Ilie Miniat >, Piatra smintlii, adecd Descoperire a inceputului si a


priCinii despdrlirii celor doad bisrici, a rdsdritului si a apusului.
Insemnri: F. 108: S-au talmacit i s-au prescris intru anul 1792".
F. 7": A monastirii Cernica este. Sh nu sa instriineze".
Textul cu cerneald neagra. Unele titluri, initiale i colontitlurile sint scrise cu
rosu. Frontispicii in penita la f. 8, 61, 90" s.a. IniiaIe colorate si ornate la
f. 1, 8, 61 s.a. Legatura veche in carton si piele. De la Mnastirea Cernica,
a carei pecete in fum este aplicata la f. 7'. Daruit Academiei Romne de
Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1939 1825 (f. 52); 52 f.; 23,5'x 17 cm.
< Miscelaneu de literaturd nwnahald>.

1. F. 1 3": < Rinduiala calugdririi>. Rinduiala la facerea rasoforului.


2. F. 4-6: Invdteiturd pentru cela ce va 54 priimeascd chipul monahicesc, adecd
sd se inbrace cu sfintul i Ingerescul chip al mantiei.

3. F. 6-42: .Rinduiala chipului celui mic, adecd al mantiei < si> Rinduiala

chipului celui mare al ingerilor, adecd al shimniciei.

4. F. 43-45: InvdpIturd dupd tundere.


5. F. 47-52: < Listd de nume ccilugaresti>.
Insemnari: F. 52: De smeritul Casian monahul < in criptograma >. 1835,
fevruarie 10".
F. 3": Din cartile sfintei Monastiri Cernica. Callinic arhimandritul Cernichii
opsti".

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

112

Textul cu cerneald neagra. Titlurile, in4ialele, indicatiunile tipiconale si colontitlurile sint scrise cu row. Frontispicii In penita la f.1, 4, 19 s.a. Initiale ornate
la f. 4, 6, 43 s.a. Legaturd artistica In carton 0 piele. De la Mandstirea Cernica,

a cdrei pecete In fum este aplicata la f. 3'. Druit Academiei Romne de


Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.
1940 1793 (f.7); 303 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 9-303 (f. 9-303);
23,5 x 17 cm.
F. 8: Canoane de pocdinfd catra preasfinta staptna noastrd de Dumnezeu
Ndscdtoarea f i pururea Fecioara Mariia, dupti toate glasurile care sd cintd la
pavecernifd preste tot anal. Manuscrisul este copiat de Iachint staretul CernicAi.
Cf. G. Strempel, Copisli..., p. 102.

insemndri: F. 7: 1793, maiu 10".


F. 8: 1793, maiu 26".

F. 14": Al sfintei Monastiri Cernichi este. SA nu sd instriineze".


Textul cu cerneald neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile tipiconale slut
scrise cu row. Frontispicii artistice in penita la f.8, 88, 156' s.a. Initiale ornate
artistic la f. 37, 43, 134' s.a.
Legatura veche In scoarte de lemn i piele. De la Mandstirea Cernica, a carei
pecete In f um este aplicat la f. 14". Ddruit Academiei Romne de Ministerul
Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1941 1792 (f. 197"); 208 f.; 23 x 16,5 cm.
( Miscelaneu de teologie polemicd>.

1. F. 1-197'; < Ilie Miniat, Piatra smintelii, adecd descoperire a tnceputului


si a pricinii despdrfirii celor doao bisrici, a rdsdritului f t a apusului>.
2. F. 199-205: < Scrisori Intre pdrintele Gaspar de la Bari f i ieromonahul
Isidor Socolovschi de la Mcindstirea Poltava>.

3. F. 205"-208": Neunirea la socoteald Intre pravoslavnica si latina bisricei.


insemnari: F. 197": Sfirsitul artii a Pietrii smintlii i lui Dumnezeu multmita. S-au tAlmcit i s-au prescris Intru anul 1792. Teofil monach Schreiber"
< cu caractere gotice ). Cf. G. *trempel, Copipti..., p. 251.
Interiorul coperVii a II-a: 1793, noemvrie 27, la 2 ceasuri si 3 sferturi s-au

cutrernurat pdmintul tare, fiind noi In Curtea de Arges".

Cf. I. Corfus,
lnsemneiri..., p. 244.
Textul cu cerneala neagra. Legaturd veche in carton si piele. De la Mdnstirea

Cernica, a cdrei pecete In fum este aplicat la f. 11". Ddruit Acaderniei

Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.


1942 1815 (f. 188"); 189 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu greseli:

1-188 (f. 5-188); 23 x 16,5

cm.

F. 1: Pateric al celui Intru sfinfi pdrintelui nostru Grigorie Dialogul, papa al


Romii, intru carele set coprind diode cuviosilor pdrinfi, celor din I taliia, scrise
de dinsul in limba latineascei. lar de fericitul Zahariia, papa a Romii s-au teilmdcit In limba elineascd si mai pre urmd tntru cea pd proastli greceascd s-au talmeicit
de Chesarie Dapondi cel din ostrovul Scopelon spre trebuinfa de obste f i spre
folosul celor ce vor ceti, iar acum In limba rumelneascd.

insemnri: F. 188': 1815, ?octomvrie 28 s-au sflrsit acest Pateric. Petre

(numele copistului In criptogramd >".


Textul cu cerneald neagr. Titlurile, colontitlurile i initialele shit scrise cu
row. Chenar In penita la f,1. Frontispiciu In penita la 1.5. Initiale ornate la
f.2,5,7 s.a. Legdtura veche in carton si piele. De la MdMistirea Cernica, a cdrei
pecete In film este aplicata. la 1.1". Druit Academiei Romne de Ministerul
Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romineti

113

1943 1794 (f. 17); 155 f.; 22,5 x 17 cm.


< Viola i minunile sfintului Nicolae, arhiepiscopul de la Mira Lichiei>. Lip-

seste sfirsitul. Textul a fost copiat de Acachie ieromonahul (f. 3-57) si

Iachint staretul Cernicai (f. 57"-155"). Cf. G. *trempel, Copisti..., p.2 i 104.
tnsemnari: F. 17v: 1794, ianuarie 1".

F. V: Din cartile sfintei Monastiri Cernichii. Callinic arhimandrit opstii


Cernichii".
F. 5" i ultima fila Bminare: Insemnari de cititori, 1r. importanta.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile i unele iniiaIe shit scrise cu
rosu. Frontispicii artistic colorate la 1.3, 16, 19" s.a. Initiale frumos colorate
la f. 3, 16, 23" s.a. Legatura veche In carton si piele. De la Manastirea Cernica,

a carei pecete In fum este aplicata la f.6. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor t i Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.
1944 Sec. XIX (Inceput); 32 f.; 23,5 x 17 cm.
( Prohodul Mintuitorului>. Lipseste Inceputul.
Textul cu cerneala neagra. Unele ectenii, majuscule si indicatiuni tipiconale
sint scrise cu rosu. Frontispicii In penitti la f. 13" si 25. Initiale ornate la 1.17v,
19', 25 s.a. Legatura veche In carton si piele. De la Mnastirea Cernica, a carei
pecete in fum este aplicat la f.32. Daruit Academiei Romane de Ministerul
Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.
1945 Sec. XIX (Inceput); 44 f.; 22,5 x 17 cm.
F. 1: <Slujba Pocrovului>. Luna lui octovrie tntru tnttia zi... prdznuim Pocrovul,
adecd Acoperemintul preasfintei staptnit noastre de Dumnezeu Ndscdtoarei fi

pururea Fecioarei Mariei. tntre f. 31-44 este inclus Cuantul lui Dimitrie,
mitropolitul Rostovului, In ziva prtiznuirii Pocrovului.

Textul cu cerneala neagra. Initiale ornate si viniete naive In penitil la f. 9",

30", 31 s.a. Legatura veche In carton si piele. De la Mnstirea Cermca, a carei

pecete In fum este aplicata la 1.1.


Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor
la 4 mai 1902.

Instructiunii Publice,

1946 1782 (f. 1"); 98 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-192 (f. 2-98); 2,5 X
17 cm.

F. 2: In luna lui dechenwrie In sase zile, Viafa celui tntru sling pdrintelui

nostru Nicola.e a arhiepiscopului Mirelor Lichiei, facdtoriului de minuni, de la


Metafrast i de la alfii luatd.
Insemnari: F. 98": *i acesta se adauga ca un mic dar i prinos de nelnstrei-

nat. Impreuna cu celelalte a fost dat renumitului schit Cernica, metoh al

sfintei Mitropolii din Bucuresti, sub pedeapsa sfinta i bisericeasca de blestem


cumplit. Intrit cu umila mea semnatura i pecete. Amin. 1782, noiembrie
17. Macarie ieromonahul".
Textul in limba greaca, a fost tradus de colegul nostru Mihai Caratasu, caruia
Ii multumim i pe aceasta cale.
F. 1", la finele unor versuri greco-romane: Macarie ieromonah, 1782, noiembrie 17".
Traducatorul mai semneaza la f. 11" si 18v.
Text cu cerneala radacinie i neagra. Peceti inelare In fum ale lui Macarie
la 1.1" si 98. Legatura veche In carton se pastreaza sub legatura moderra
De la Manastirea Cernica. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor
Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1947

Sec. XVIII (sfirsit); 101 f.; 23 x 17 cm.


F. 1-34: Slujba sftntului Nifon.
F. 35-101: Intru aceast4 lund In 11 zile, Viala Fi petrcerea cuviosului fi de
Dumnezeu purtdtoriului, parintelui nostru Nifon, arhiepiscopul cella lui
Catalogul manuscriselor

www.dacoromanica.ro
cd. 1504

B.A.R., 1601-3100

314

Constandin, celui ce au pustnicit in muntele cel cu numele sfint al Athonului,


in Mandstirea ce sa numeste a sfintului Dionisie.
Textul cu cernealA neagrA. Titlurile, unele initiate i indicatiunile tipiconale

sint scrise cu rosu. Frontispiciu In penitA la f.1. Initiate ornate la f35'.


Leg null veche in carton si piele. De la MAnAstirea Cernica, a cArei pecete in
fum este aplicatA la f. 1. Ddruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor
Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.

1948 1835 (f. 366); 366 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-691 (f. 21-366);

23,5x 17 cm.
<Meletie al Athenei, Istoriabisericeascd, tom. I>. TradusA de Naum Rimniceanu,
Cf. C. Erbiceanu, V iatasi activitatea literard a protosinghelului Naum Bimniceanu
discurs de receplie, in Academia Romdrui, Discursuri de receplie, XXII, B ucuresti,

1900, p. 79-80.
InsemnAri: F. 5v, la sfirsitul prefetei: Smeritul si nevrednic protosinghelul
Naum al sfintei Episcopii BuzAul".

F. 366: I. In Cernica, 1835, la avgust 24".


II. Diomid, arhimandrid, staretul Cernichii".

Textul cu cernealA neagrA. LegaturA veche in carton si piele.


De la ManAstirea Cernica, a carei pecete In fum este aplicatA la f.21. DAruit
Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai

1902.
1949 1835 (f. 350v) ;

356 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-697 (f. 1-350);

23,5 x 17 cm.
< Meletie
al Athenei, Istoria bisericeascd, tom. II >. TradusA de Naum
Rimniceanu. Cf. C. Erbiceanu, op. cit.
InsemnAri: F. 350: Sfirsitul tomului al doilea. 1836, noemvrie 19, In Cernica.

Incepind din anul al doilea al venirii mete in Cernica, tomul al doilea Intru
al treilea an am isprAvit tAlmcirea pre rumnie, cum si tomul 1 in anul al
doilea. Domnul dar, ajutind, vom incepe tomul al treilea intr-acest an 3, tot
de la noemvrie, In care ne-am i nscut 27, In zioa vineri, 1765".
F. 350'1: Acest tom 2 a bisricestii Istorii, care s-au scris de pururea pomenitul

Meletie, mitropolitul Athinelor, carele au trAit ani 53, pinh la teat 1714.

Acura cu ajutoriul lui Dumnezeu, prin bunavointd, cu plata cheltuelii i ostenelii, dinpreunA i cu blagoslovenia preacinstitutului i duhovnicescului mieu
pArinte, arhimandritul si staretul sfintei obstejitiei Cernica, chiriu, chir
Callinic Bucuresteanul, s-au tAlmAcit din limba greceascA in limba noastrA
cea rumAneasca de smeritul si nevrdnicul protosinghel Naum proin Apostolean
din Bucure*ti, prescriindu-sA curat dupre izvoadele cle scrise de mina mea
dupre dreapta scriere a tipariului sfintei Episcopii Rimnicul de chir Casian
monahul, Cerulean ot vet ocnA de patrie. Si incepindu-sa tillmacirea acestui
2 tom la leat 1835 in tuna lui noemvrie au luoat stivirsire acum la teat 1836,
iar In luna noemvrie, in Cernica Valahiei".
F. 6: Al sfintei Monastiri Cernica este. SA nu s instriineze".
F. 356: Diomid arhimandritul, starer Cernichii."
Textul cu cerneala radAcinie i neagra. Legilturd veche in carton si piele. De
la ManAstirea Cernica, a cArei pecete in fun este aplicata la f.6. DAruit Academiei

Romane de Ministerul Cultelor

1950

Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

Sec. XIX (1836-1837); 325 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-646
(f. 3-325'); 23,5 x 17 cm.

F. 1: Bisriceasca istorie a lui Meletie mitropolitul Athinelor, tomul 3, tipdrit


Intit grecste in Vienna Austriei la leat 1784.

Lipsete sfirsitul. Cf. C. Erbiceanu, op. cit.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romiine01

115

Insemnari: F.2: Talmacitoriul pre rumanie N< aum > R< imniceanu >."
F. 1: Din cartile sfintei Monastiri Cernichi este. Sa nu sa instriineze".
F. 325": Diomid arhimandrit, staretul Cernichii".
Textul cu cerneala neagra. Legatura veche in carton si piele. De la Manastirea
Cernica, a carei pecete in fum este aplicata la 1.1.
Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice,
la 4 mai 1902.
1951 1840 (f. 111); 118 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, cu greseli oi
lipsuri: 1-112 (f. 4-102); 21,5 x 15,5 cm.
< Psaltichie greco-romdna>. Cintarile sint compuse de: Anton Pann, Petru
Lambadarie, Grigore Lambadarie, Petru Peloponisiotul, Daniil protopsaltul,
Macarie protopsaltul, Grigore protopsaltul, Nicolae Cintaretul.
Insemnari: F. 26: Am scris aceste heruvice cind ma aflarn la inviflatura la
Monastirea Sinaia, in judetu Prahovii. Varlaama monaha ot goriu Cozii, ot
schitul Stanisoara, judetu Pitestiului. 1840 rnartie 17".
F. 49: Am scris aceste chinonice cind ma aflam la Invatatura la Monastirea
Coziia. Varlaama monaha ot schitul Stanisoara. lulie 20, 1840".
F. 106: Aspisah < sic > Varlaama monaha ot goriu Cozii ot opsta Stanisoara.
Leata 1840".
F. 106v: Am scris aceste cind ma aflam sezator la schitul Cornetu, judetu
Vilcii, plain Lovitii. Varlaam monali. 1842".
F. 111: Aceste acsioane ale praznicilor sint scrise de dascalul mieu, de fratele
Nicolae Cintaretu i mi le-au &Emit mie. Varlaam monah. 1840, martie 17".
F. 102v: Am citit i eu suptscrisu pe aceasta Saltichie ( sic > a robului lui
Dumnezeu Varlam monah, cintaretul Manastirii Cobiei, pe care, clupa incetarea din viata au daruit-o mie, suptscrisului. 1864, octomvrie 31. Preotul
Paraschiv, duhovnic de la biserica Catanile". < Sat in jud. Dolj >.
F. 118v: Incereari de condei.
Text& en eerneala neagra. Titturile i initialele sint scrise cu rosu. Frontispicii
in penita la f. 26v, 49, 74v s.a. Initiate ornate la 1.10, 111, 113 s.a. Pecetea
inelara In fum a lui Varlaam monahul aplicata la f. 4, 46, 81" s.a. Legatura.
veche in scoarte de lemn i piele. Cumparat de la Dem. Teodorescu la 22 dec
1950.

1952 1811 (Le); 141 f.; numerotatie veche en cifre chirilice, cu greseli: 1-128
(f. 4-141); 23,5 x 16,5 cm.

F. 4: A Thomei de la Kempis... Pentru urmarea lui Hristos i pentru defdimarea


tuturor desdrtdciunilor lumii.

Insemnari: F. 3v: Chiriac ierodiacon. 1811, martie 1".


Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele i cifrele marginate slat scrise en
rosu. Frontispicii artiStice in penita la 1.4 si 95. Initiate ornate la 1.40, 74, 95
s.a. Provenienta necunoscuta.
1953 1783 (f. 89); 499 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 33-528 (f. 1 498) ;
23 x 16,5 cm.
< Omilii la praznicele tmpdratesti. Praznicar ). De mentionat: F. 1-13, 19v-

32", 46-61, 82-89v, 96-115v, 319-339, 366-426v, 442-489": < Omilii

ale sfintului loan Gurd de aur la: Intimpinarea Domnului, Boboteazd, Nasterea

Domnului, Dumnezeiasca luminare, Invierea lui Lazdr, Dumineca Florilor


(Stilpari), Vinerea Patimilor, Duminica Samarinencii, Maltarea Domnului,
Dumineca pogortrii Duhului Sfint (filele 381 387 sint tipdrite), Invierea
Domnului, Fiul vdduvei din Nain si la Inallarea Crucii>.
F. 13-19, 427-433: < Omilii ale lui Proclu, patriarhul Constantinopolului la:
Dumnezeesttle ardtdri si la Invierea Domnului>.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-8100

116

F. 33-46, 115"-185": < Omilii ale sfintului Grigorie de Nazianz la Nasterea


Dornnului, Pasti, Dumineca cea noud si la Primdvard >.
F. 61-70: Al celui intru sfinti pitrintelui nostru Grigorie episcopul Neochesariei,
fdatoriul de minuni, Cuvfnt la sfintele, Dumnezeestile ardtdri.

F. 89v-96: Al celui intru sfinti pdrintelui nostru Grigorie episcopul Nissis,


CuvInt la sfinta ft cea de mfrituire Inviiare a Domnului nostru I isus Hristos.
F. 186-319, 340-365": < Omilii ale lui Damaschin Studitul la: Duminica

Tomii, Duminica Mironostijelor, Duminica Sldbdnogului, Duminica Samarinencii fi la Duminica Orbului>.

F. 433"-441: A celui tntru sfinli pdrintelui nostru Athanasie celui Mare,


arhiepiscopul Alexandriei, Cuvint la sfinta cea de mtntuire Inviiare a Dornnului nostru I isus Hristos.

F. 490-498: Al celui intru sfinli parintelui nostru Ghermano, patriarhul

Tarigradului, CuvInt de laudd la preasfinta de Dumnezeu Nascdtoarea, care


s-au grdit la Adorrnirea ei.
InsemnAri: F. 89: Ai s-au scris de pAcatosul Timothei la Agapiia Veche, In
anul 1783, martin 3". Insemnarea copistului pentru f. 33-115' este criptografiata. Cf. G. $trempel, Copisti..., p. 257.
F. 61: 1785, fevruarie 19".
F. 117": Din artile sfintei Monastiri Cernica. SA nu O. Instreineze. Callinic
arhimandritul Cernichii opsti".
F. 499": Gheorghie arhimandritul opstiei jitiei".

F. II liminard: AceastA carte sA numeste Prznicar si s-au scris In zilile

sfintii sale parintelui staretml Gheorghie, Ins nu de unul ci de multi dascali.


*i sa afl lntru dinsa cuvintele praznicilor celor inparAtesti si ale sfintilor
celor mari. *i am scris eu, Ipolit monahul, In Cernica fund, la leat 1823, maiu
18, tiind cirma cea bisericeascA pArintele starer si arhimandrit Callinic, iar
Mitropolia arhiepiscopul Grigorie, domnind prealnAltatul domnu Grigorie
Ghica voevod. Ipolit erodiacon".
Textul este scris cu cerneald neagra. Unele titluri si initiale shit scrise cu rosu.
Frontispicii In penitA la f. 13, 186, 227 s.a.
Initiale ornate la f. 1, 13, 19 s.a. LegaturA veche In scoarte de lemn si piele.
De la MAnAstirea Cernica, a cArei pecete In turn este aplicata la f.13. DAruit
Academiei Romane de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 4 mai
1902.

1954 Sec. XIX (inceput): 19 f.; 23,5 x 15 cm.

F. 1: < Invdfdturi monahale ale lui Gheorghe stareful Cernicdi >. A aceluiasi
chinoviiarh stare!, invdfdturi pentru bunul iscus tn tocciri bisericesti fi tntru
alegere de poslusanii...
InsemnAri: F. 19: M-am Invrednicit si eu, pActosul si nevrednicul a ceti
aceste asezAminturi ale staretului Gheorghie. Irinarh (?) monah, paraeclisiarh".
F. 1 liminarA: Incerari de condei ale lui Dobre sin Enache de la Cernica.
Textul este scris cu cerneala neagra. Titlurile si initialele slut scrise cu rosu.
Desen In penitA, reprezentind o cruce, la f. 1 liminarA. V. Legatura veche in
carton si piele. De la Mrastirea Cernica. DAruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1955 Sec. XIX (inceput); 128 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu greseli:

1-121 (f. 1-128); 23 x 16 cm.


< Miscelaneu eshatologic >.

1. F. 1-45: 17 iiata fi spunerea minunilor preacuviosului pdrintelui nostru


Vastlie cel Nou, scrisd de Grigorie cdlugdrul ft ucenicul lui ( cu Vdmile vdzduhului>.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romeinesti

117

2. F. 45-128: Vederea < lui Grigore a) trifricosatului judef al lui Dumnezeu.


Insemndri: Coperta I si a II-a interioard: Insemndri geografce privitoare la
rdsdritul Europei.
Penultima fild liminara": Insemnare privitoare la cdlugarirea unor femei.
Textul este scris cu cerneald neagr. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu.
Frontispicii in penitd la f.1 si 45. Legaturd veche in carton si piele. De la
Mndstirea Cernica, a cdrei pecete in fum este aplicata la 1.1. Ddruit Academiei
Rorndne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.
1956

Sec. XVIII (sfirsit); 490 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-100
(f. 1-100); 23,5 x 17 cm.

< Miscelaneu de literaturd nzonahald>.

1. F. 1-100": A celui intru sfinli pdrintelui nostru Maxim Mdrturisitoriul,

patru sute de Capete pentru dragoste.


2. F. 101-119: < Grigore de Nazianz, stihuri fi trwdidturi felurite>.

3. F. 119"-121": < Teofan Monahul, Scard a dumnezeestilor daruri).


4. F. 121"-123: A sfintului loan Gurd de Aur, din Czointul cel de la sfintele
Pasti.

F. 124"-126", 128"', 356', 448"-450" albe.

5. F. 123-124: < Fragment din scrierile Sftntului Augustin).

6. F. 129 355": A preacuviosului pdrintelui nostru Marco Pustnicul < Cucinte

>

pentru pocainld, ceia ce tuturor, totdeauna, iaste ctwiincioasd... (si allele>.


7. F. 357-448: A lui Nichita Stithat, cdlugdrul fi preotul studijilor < Intrebdri
et' rdspunsuri fi Capete lucreitoare ).

8. F. 451-490': Ale precuviosului pdrintelui nostru cuva Thalasie LiPianul

si Africanul, Pentru dragoste fi tnfrtnare... Capete <400 ).

Insemndri: F. 355": Teofil". Cu caractere gotice. Este copistul filelor 129


355'. Cf. G. Strempel, Copipli..., p. 252. Iachint, staretul Cernicai, copiazd
f. 451-490'. Cf. Copisti..., p. 104.
F. 2": Din cartile sfintei Monastiri Cernica. Sa nu sa instreineze. 1848.

Callinic arhimandritul Cernichii".


Textul este scris cu cerneald neagrd. Unele titluri, colontitluri i initiale gat

scrise cu rosu. Frontispicii in penita la f.1, 129 si 357. Legatura veche in

carton si piele. De la Mandstirea Cernica, a cdrei pecete in fum este aplicatd.


la Lg. Druit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii
Publice, la 4 mai 1902.
1957 1800 (f. 218'); 506 f. f. 230 bis; filele albe cu numerotatia 221-229 au fost

rupte; numerotatie veche cu cifre arabe


23,5 x 17 cm.
< Miscelaneu teologic

chirilice: 1-201 (f. 16-216);

F. 1-11": < Tabla cuprinsului).


1. F. 12"': Mdrturii petru sfintul Calist a lui Meletie al Athinilor, din
Bisericeasca istorie, cartea 14, cap 15, nurndrul 8.

2. F. 13-15: A lui Simeon arhiepiscopul Thesalonicului, pentru fericilii


pdriniti nostri Callist patriiarhul fi Ignatie, din Cartea... pentru dumnezeiasca
urmare.

3. F. 157218": Al celor prea mici intre pustnici al lui Callist fi Ignatie


Xanthopolti, Mestersug gi Indreptari... pentru cei ce aleg ci priimesc cu
a vlefut ft calugdreste fi pentru chipul traiului viefii... i sd zice numirea cdrfii
Baiu...

F. 219-230 bis, 307, 412", 422-424' albe.


4. F. 230"-296: Ale lui Isihie preotul cdtrei Theodul, Cuvinte folositoare de
suflet, pentru trezyire fi bundtate, prin Capete.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

118

5. F. 297-300v: Ale preacuviosului pdrintelui nostru Marco Postnicul, Capete


a ceii dumnezeesti i duhovnicesti legi.
6. F. 300v-301v: < Fragment de Pateric >.

7. F. 301v-306v: Din cartea sfintului i Marelui Antonie, Skituire pentru firea

oamenilor i buna petrecere...

8. F. 307v-375v: A sfintului Grigorie Sinaitul, Pentru linitire, Intru 15 capete,


Pentru cle doao chipuri ale rugaciunii.

9. F. 376-377v: < Prosopografia Mintuitorului>. Trimitere a laiPumblie

< sic > Leontul romanului, celui ce odinioard au fost proconsul preasldvit, intru

care, I isus Hristos minunat s ia in scris (adicd) ca cum sd zugraveste, pre


care cind petrecea el (adicd Pumblie) in lerusalim, cdtrd sinatul obstei romanilor
cu deamdnuntul au scris (precum mdrturisiste Eghitropie).

10. F. 378-382: Din cartea sfintului Isaac Sirianul.


11. F. 382-386: De la sfintul Nichita Stithat, studitul, din cap 18.
12. F. 386-412: A sfintului Petru Damaschin, pentru cum cd cu cuviinld
taste si a malcomi impreund cu unul sau cu doi.

13. F. 413-421": Cuant pentru pdzirea inimii plin de folos al lui Nichifor

celui din Singurdtate.


14. F. 425-506: A celui intru sfinfi pdrintele nostru Diadoh, episcopul Fotichiei,
al vechiului uscat, Capete postnicesti 100.
Manuscrisul a fost copiat, in parte, de Teofil monahul (f. 1-133v, 307-421v) si
Iachint staretml Cermai (f. 230v 306v). Cf. G. Strempel,Copisti..., p. 252 si 104.
Thsemnari: F. 218": S-au tlmacit din limba ellineasca de ieromonahul Ilarion
dascalul, Bou Rau, 1800, avgust".
F. 11v, 230 bis, 306v, 504v: Din cartile Monastirii Cernichii opsti. Callinic
arhimandritul Cernichii".
F. 5 liminarav: Scara ms. scrisa de Callinic arhimandritul Manastirii Cernica.
Textul cu cerneala neagra. Unele titluri, initiale i colontitluri sint scrise cu
rosu. Frontispicii in penita la f. 1,307" si 425.
Initiale ornate la f. 252, 378, 413 s.a. Legatura veche in carton si piele. De la
Manastirea Cernica, a carei pecete in fum este aplicatala 1.15. DaruitAcademiei
Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

'

1958 Sec. XVIII (sfirsit); 48 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-38 (f. 1

38); 24 x 17 cm.

< Cintdri bisericesti i Tipic >. Manuscrisul a fost copiat de Iachint staretul

Cernicai (f. 1-40) i Chiril Ierodiaconul (f. 43-45). Cf. G. Strempel, Co-

pipti..., p. 105 si 28.


Textul cu cernealti neagra. Titlurile, initialele, cifrele marginale i indicatiunile

tipiconale shit scrise cu rosu. Legatura veche in carton si piele. De la Mandstirea Cernica, a carei pecete in fum este aplicata la f.1. Daruit Academiei
Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1959 Sec. XIX (Inceput); 44 f.; 23,5 x 16,5 cm.
< Cintdri bisericesti>.

Textul cu cerneala neagra. Titlurile, unele initiale i indicatiunile tipiconale


shit scrise cu rosu. Initiale ornate la f. 15', 16 si 32v. Legatura veche in carton
piele. De la Manastirea Cernica, a carei pecete in film este aplicat la f.1.
Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice,
la 4 mai 1902.
1960 1818 (f. 104)v ; 105 f.; 23 x .16,5 cm.
< Scrisoarea starefului Athanasie cdtre starelul Paisie Velicicovschisi rdspunsul
acestuia. Mai figureazd i scrisoarea de rOspuns a lui Paisie cdtre ieromonahul
Sofronie de la schitul Robaia, in probleme de organizare monahald >.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romineti

1 t9

insemndri: F. 104v-105: Aceasta cArticied s-au prescris dupre Insdsi slova


iscAlitura acestor stareti, din cuvint iii cuvint, intli de monahul Rafail de
la sfinta Mdndstire Hurezii, carele (lurid intimplare vreun an de zile s-au aflat
supt epitasiia acestui stint stares Paisie, fiind sfintiia sa venit din Sfetagora
la sfinta Mdndstire Dragomirna, In Tara Moldaviei, unde aflind aceasta cArticic de prigonire la ucenicii sfintii sale au luat izvod ca sd oaibdpentru evlaviia
G neuitarea i dragostea ce au avut cAtril arest dint staret Paisie la leatul
7276 < = 1768 > martie. Iar acum, la leatul 7326 < = 1718 >, cdzind in miinile
preasfinfitului episcop al sfintei Episcopii Argesul, chirio, chir losif, pentru
acias dragoste i rivnd spre cle de folos sufletesc mi s-au porunrit de am
prescris-o i eu, aici la Muth, Episcopie. Gavriil logofdtul sfintei Episcopii".
F. 105: Insemnare de citilor din 14 febr. 1860 a arhimandritului Acsente de la
Mitropolia Bucurestilor.
F. 105": 0864 iuni 11, pd la ceasurile clod si jumdtate dup. prinzu s-au cutremuratu pamintu zioa, joi. Si a doa zi, joi spre vineri, au venitu potopu de au
Innecatu Bucurestii, citva dupd spunerea mai mullor bdtrini cd nu s-au mai
Intimplatu asia Innec mare ca acesta, curgindu apa pe toate ulitile.
Totu atunci, innainte cu o zi, au venitu domnitoru de la Tarigrad Alecsandru
Cuza i pA urma s-au Intimplatu cele de mai sus nenorociri. S-au scris acestu
spre stiintd de suptuscrisu Acsentie arhimandrit, eclisiarhul Mitropoliei".
pi

Textul cu cerneald neagrd. Titlurile i colontitlurile sint scrise cu row. LegAturd


veche In carton si piele. De la Mandstirea Cernica. Ddruit Academiei Romane
de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.

1961

Sec. XIX (mijloc); 8 f.; paginatie veche en cifre arabe: 4-18 (f.

);

25,5 x 21 cm.

< Slujbe religioase). Dechemerie 18. Pomenirea sfintului, sldvitului, sfintitului


mucenic Modest, patriarhul Ierusalimului, (dcdtorul de minuni.
Textul cu cerneald neagrd, imita tiparul. Tittul, inijialele i indicatiunile tipiconale sint scrise cu row. De la Mandstirea Cernica. Ddruit Academiei RomAne
de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

1962 1793 (f. 114); 128 f. ; 23,5 x 17 cm.


< Miscelaneu teologic).

1. F. 1"
: < Sentinta lui Pilat). Pentru hotdrirea
lui Pilat impotriva
Mintuitorului Hristos ce s-au gdsit intru acesti ani i cle scrise intru acestea
hotdriri.
2.
F. 6-12e: < Scrieri ale lui Paisie Velicicovschi i in legtiturd cu el).
F. 5r-v, I Iv 12v,
20v, 481', 681', 114v-116' albe.

Insemndri: F. 114: 1793, decemvrie 17". Apartine liii Iachint staretul


Cernicdi, care copiazd f.1"-4", 69-114. Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 103.
F. 75": 1793, iunie 17.
F. 47": Scrisu-s-au aceasta chip cea din MAndstirea Neamtului ot Moldova,
aceasta carticica. 1799".
F. 44: Este a sfintei MAnAstiri Cernica. SA nu sit instriineze".
Textul cu cerneala neagra. Unele titluri si initiate sint scrise cu row. Frontispiciu In penip la 1.69. Initiate ornate la f.6 si 120. Legaturd veche in piele,
restauratd Ia cotor. De la MAndstirea Cernica, a cdrei pecete in fum este
aplicata la f.4'.
Ddruit Academiei Romfme de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice,

la 4 mai 1902.
1963 1778 (f. 1 liminard); 600 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-598

(f. 1-593); 22 x 16 cm.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

120

F. 1: A celui intru sfinli pdrintelui nostru avvi Isaac Sirul, postnicul si sihastrul,
carele au fost episcop iubitoarii de Hristos cetali Ninevii, Cuvinte pustnicesti
scrise adecd de dinsul pre a sa limbd, lard talmAcite pre limba cea ellineascd

de cuviosii pdriniii nostri, de avva Patrichie f i de avva Avramie filosofii si


sihastrii, carii au pustnicit in lavra celui intru sling pdrintelui nostru Savvei.

Insemnri: F. 1 liminarA: Aceast& carte am scrs-o, eu, ieromonahul Therapont

la sih&striia Scului, In Tara Moldovii. *i s& ma ertati cei ce-ti ceti si-ti
gasi gresale Intr-insa, c eu sint foarte prost Intru Invatatura sfintei scripturi.
Anii Domnului 1778". Cf. G. *trempel, Copisti..., p. 256.
F. VI liminar: Scris-am eu Stahie .schimonahul pre aceast& carte, ce s&
numeste Isac Siriu, Intru aceast& vreme cindu am cetit pre dinsa la leat 1857

aprilie 10, dupa ducerea nemillor si a turcilor din Bucuresti. Intr-aceast&

vreme era mare print Alixandru Ghica, c&im&cam Tarii RomAnesti. *i mitropolit era preasfintia sa Nifon, cernican si pAmIntean. Aceast& carte iaste a

Cernichii, vreme de sasezeci de ani, poate si mai mult, pe cind s-au adunat
p&rintii aici, din multe locuri. Stahie schimonahul ot Cernica. 1857".
F. 600": Insemnare de cititor a lui Climent monahul de la Cernica, din 8 dec.
1838.

F. 1, 188' si 597": A sfintei Monastiri Cernichii este. SA nu s& Instriineze".


Textul cu cerneal& neagra. Unele titluri si initiale sint scrise cu rosu. Legatur& artistic& In scoarte de lemn si piele. De la Man&stirea Cernica, a c&rei
pecete In fum este aplicat& la f. 1, 188' si 597'. DAsuit Academiei RomAne
de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1964 Sec. XVIII (sfirsit); 279 f.-Ef. 216 bis; numerotatie veche cu cifre chirilice:

1-277 (f. 1-276); 23 x 17 cm.

F. 1: ln luna lui noemvrie in 13 zile, Viiala a celui dintru sfinii pdrintelui


nostru loan Gurd de Aur, arhiepiscopul Tarigradului.
Insemnri: F. 279": Aceast& dint& si dumnezeiasc& carte este a preasfintii
sale parintele arhimandrit al sfintei Mnstiri Cernica".
Textul cu cerneal& neagra. Titlurile, colontitlurile si initialele sint scrise cu
rosu. Frontispiciu In penita la f. 1. Initiale ornate la f. 1, 59', 194' s.a. Lega-

tur& veche in carton si piele. De la Man&stirea Cernica, a carei pecete in fum


este aplicata la f. 1. Daruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor si

Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.


1965 1832 (f. 60); 60 f.; 23 x 17 cm.
< Rinduiala calugdririi>. Sint subliniate urmatoarele capitole:
F. 1: Rinduiala la facerea rasoforului.
F. 4: Invdpiturd pentru cela ce va sd priimeasa chipul monahicesc, adecd sd
se imbrace in sfintul f i Ingerescul chip.
F. 22: .Rinduiala chipului celui mare al ingerilor, adicd al schimniciei.
F. 51: Invaldturd dupd tundere.
F. 55: < List de nume cdlugdresti>.
Insemngri: F. 60: 1832, ienuarie 2".
F. g: Din cartile sfintei Monastiri Cernichii. Callinic arhimandritul opstii
Cernichii".

Textul cu cerneall neagra. Titlurile, initialele si indicatiunile tipiconale sint


scrise cu rosu. LegAturd veche In carton si piele. De la Mnstirea Cernica.
DAruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor si. Instructiunii Publice,
4 mai 1902.
1966 Sec. XVIII (sfirsit); 10 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-10 (f. 1
10) ; 20,5 x 15 cm.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

121

F. 1: Cinstitul Paraclis al preasfintei de Dumnezeu .Nsaitoarei ce sd ctnt


la ntiviilirea limbilor si La 'rrne de nevoe i grijd.

Textul cu cerneald neagra i rosie. Frontispiciu In penit la f. 1. Legaturd veche


In carton si piele. De la Mndstirea Cernica, a cdrei pecete In fum este aplicata la f. 1. Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instrucpunii
1967

Publice, la 4 mai 1902.


Sec. XIX (Inceput); 34 f.; 23 x 17 cm.

F. 1: Luna lui dechemvrie in 26 zile, Slujba preacuvioasului i de Dumnezue


purtdtoriului, pdrintelui nostru Nicodim Sfinjttul.
Insemndri: F. 3v: Este a sfintei Monastiri Cernichii. Callinic arhimandritul
Cernichii".

Textul cu cerneald neagra. Titlurile, aIami!ui i indicatiunile tipiconale sint


scrise cu row. De la Mandstirea Cernica, a cdrei pecete In fum este aplicatid
la I. 3". Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii
Publice, la 4 mai 1902.
1968 1827 (f. 1v) ; 157 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-153 (f. 5-157);
22,5 x 17 cm.
F. 1r-v: Aghiazmatar In carele s-au adunat slujbe, orindueli i molitve din bogate cdrti, din Molitvenice grecesti i din cele slovenefti tipdrite la Rosiia, care
nu sd aflti puse in Molitvenicile cle rometnesti. St s-au addogat scofindu-sd
la lumind prin talmacire spre inmulfirea limb ii rumdnestt 91 spre indarninarea

i Inlesnirea cucernicilor preoli, de a sluji celor ce vor pofti, la vremi cuviincioase,


spre folosul cel de obste al pravoslavnicilor crestini, scriindu-sd, precum s 'ede,
dupd cererea i poftirea sfinlii sale preacinstitului parintelui arhimandritului

chit Methodie Popnzelescul, prin a sa cheltuiald, aflindu-sd arum Intru cinstea sa la scaunul sfintei Episcopii Rimniculuiintiiul proestos i al sfinteibeseric i ocirmuitor, adclogind aceastd carlulie la vistieriia garfilor sfinlii sale cea
fdra de prefi, spre folosul cel sufletesc, prin care sd cistig mintuinfa sufletului,
care aceastd set adevereazd mai luminat din chiar rostul cel preasfint al Mintuitoriului nostru Iisus Hristos cind pre jidovi invala zicindu-le: Ispititi scripturile, cd intr-acelea veli afla viiafa de veci".

Insemndri: F. 1": lard acum la leatul 1827 fevruarie 12, prin osteneala
cheltuiala sfintii sale, preacuviosului arhimandritului chir Chiriiac Rimniceanu, nacealnicul sfintei MAndstiri Caluiu din sud Romanat am scris eu dasalu Costandin, ucenicul sfintii sale, rugIndu-rnd de ertdciune de orice gresal s va fi Intimplat, atit cu prescrisu, dit si la procetit dupd izvodul ce
au fost Intocmai".
F. 3v: Aceastd sfint carte iaste a smeritului i nevrdnicului sfIntului, sfintului i Ingerescului marelui chip, Chiriiac ieroshirnonah i arhimandrit Rimniceanul, igumenul Mndstirii Caluiu din sud Romanati, adusd cu osteneala

scrisului In zilele mrii sale, luminatului nostru domn Grigorie Dimitrie Ghica
voevod si a preasfintiilor pastorilor nostri arhierei Grigorie mitropolitul, Grigorie Argeseanul i chir Neofit, episcopul Rtmnicului. Iar aicea s-au scris In
Craiova, aflIndu-m Impreund ostenitor In cautarea mtindstirii cu dumnea-

lui fratele mai mic vtori vistier lancu, veniti din Bucuresti. 1827, mai 21.
Chiriac RImniceanu".

Textul cu cerneald rddcinie i neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile


tipiconale stilt scrise cu rosu. Frontispicii In penitgi la f. 1, 5, 9 s.a. Legaturd
veche In carton si piele. De la MAndstirea Cernica, a cdrei pecete In fum este
aplicat la f. 5. Druit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instruc-

tiunii Publice, la 4 mai 1902.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

122

1969 -Sec. XIX (inceput); 88 f.: numerotatie veche cu cifre chirilice, cu repetAri:

1-87 (f. 1-88); 23 x 16,5 cm.

F. 1: A celui intru sfinii pdrintelui nostru Diiadoh, episcopal Fotichis, al vechiului uscat, Capete pusmicesti 100.
Insemnri: F. 88", numele copistului, in criptogranat: Epifanie".
Textul cu cerneala neagrA. rgItlurile colontithwile, initialele i cifrele sint
scrise cu rosu. Frontispiciu in penip la f. 1. LegAturd veche In carton si piele.
De la Mnastirea Cernica, a caret pecete in fum este aplicata la f. 1. DAruit
Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 4 mai
1902.

1970

Sec. XIX (inceput); 30 f.; 23 x 17 cm.

F. 1: Luna lui decheriwrie in 26 de zile, Slujba preacuviosului si de Dumnezeu


purteltoriului, peirintelui nostru Nicodim Sfinfitul.

insemn5ri: F. 3: Este a Monastirii Cernichii. Callinic arhimandritul Cerni-

c hii."

Textul cu cernealft neagra. Titlurile, iniiaIe1e i indicaiiinile tipiconale sint


scrise cu rosu. Initiate colorate si ornate la f. 1, 3', 8" s.a. Legatura veche
in carton si piele. De la ManAstirea Cernica, a cArei pecete in fum este aplicata la f. 1. Druit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instruc1971

tiunii Pub lice, la 4 mai 1902.


Sec. XVIII (sfirsit); 64 f.; 23 x 17 cm.
( Miscelaneu de literaturel monahald>.

1. F. 1-30: < Rinduiala calugaririi). Urmarea marelui ci ingerescului chip


al shimniciei.
2. F. 30-64: A preacuviosului pdrintelui nostru Casian .Rimleanul, pentru
cle opt ginduri ale reiotdfii <Capete>.
Textul cu cerneal neagrfi. Tit lurile, colontithirile, initialele i indicatiunile
tipiconale ale primei opere sint scrise cu rosu. Legraur veche in carton si
piele. De la MAnAstirea Cernica, a dtrei pecete in film este aplicatS la 1. 1.
Druit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice,
1972

la 4 mai 1902.
Sec. XVIII (sfirsit); 176 f.; 20,5 x 15 cm.
< Miscelaneu teologic>.

1. Coperta I interioarft F. 1`.: ( Scurt fragment de Slujbd religioasd>.


2. F. 2-9": < Omilie >. Cuvint la venirea a doao a Domnului nostru Iisus

Hristos.

3. F. 10-84: < Yieli de sfinfi: Avramie i nepoata sa Maria, Spiridon al


Trimithundei).

3. F. 84-93": < Pateric>. Text fragmentar.


4. F. 94-112: < Yieli de sfinti: Dimitrie de la Basarabov, Ioan cel Nou de
la Suceava>.
5. F. 112-122: < Omilie>. A celui intru sfinfi peirintelui nostru Joann Gard
de Aur, patriarhul Tarigradului, Cuvint la pogorirea in iad a Domnului si
Dumnezeului i Mintuitoriului nostril Iisus Hristos si la tilhariul, iardsi in
simbeita cea mare.

6. F. 122-140: < Vieli de sfinfi: Theodor T iron, Gheorghe>.

7. F. 140-161: < Apocalipsul lui Avraam>.


8. F. 161-174": Luna lui martie 17 zile, Viiafa sfintului Alexie, Omul lui
Dumnezeu.

9. F. 176

Coperta II interioara: < Tipic relatic la exorcisme).

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romineqti

123

Textul cu cerneala neagra. Unele titluri i initiale sint scrise cu rosu. Frontispicii in penit la f. 2 si 94. Legatura veche in scoarte de lemn i piele. De
la Manastirea Cernica, a carei pecete in fum este aplicata la f. 2. Daruit
Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 4 mai
1902.

1973 1811 (f. 295"); 310 f.; 21 x 14,5 cm.


( Miscelaneu de literaturd monahald ).
1. F. 1-46: < Cuvinte ale sf. Vasile cel Mare, pentru ascultare).
2. F. 46-90: A .preacuviosului peirintelui nostru loan Scdrariul ( Cuvinte )
pentru fericita f t pururea pomenita ascultare.

3. F. 90-131: A preacuviosului parintelut nostru Simeon Noul Bogoslov,

carele au fost igurnen Mandstirii sfintului Mamant < Cuvinte ceitre calugari >.

4. F. 131-162": A sfintului Dorothei ( Invdtetturi).

5. F. 162"-178: Din cartea preacuviosului peirintelui nostru Theodor Studitul, din Inviitturei a doao.
6. F. 178-180: Din cartea preacuviosului pdrintelui nostru Nicon de la
Muntele Negru < Cuvinte>.
7. F. 180-194": Din cle postnicesti ale Marelui Yasilie.
8. F. 194"-198v : <Fragment de Pateric).
9. F. 19e-221: Voroave de stifles folositoare a preacuviosului parintelui nostru Zosima.
10. F. 221-222: Din cartea preacuviosului parintelui nostru Efrem Siriianul
din Cuvintul al patrusprdzce pentru smerita intelepciune.
11.F. 222-225: A preacuviosului pdrinteltti nostru Yarsanufie, Intrebare.

12. F. 225-22e: Din cartea sfintului Grigorie Sinaitul < Cuvinte>.

13. F. 22e-231: Din cartea preacuviosului peirintelui nostru Theodor Edesul,

Pentru ascultare, cap 41.


14. F. 23e-232: A sfintului Diadoh, cap 41.
15. F. 232-239: A preacuviosului pdrintelui nostru Casiian Rimleanul, din
Cuvintul pentru dreapta socoteald.

16. F. 239-241: Din viiala preacuviosului Euthimie.


17. F. 241': A preacuviosului Maxim Mdrturisitoriul din suta a patra, cap
38.

18. F. 241V-245': Din cartea ce s numste Iconion sau lnchipuire a evanghelicestii vietii cdlugaresti...

19. F. 245v-263: Din cartea celui dintru sfinti pdrintelui nostru Callist patriiarhul arigradului ,cap. 14.

20. F. 263-267: A preacuviosului Nichita Stithat, din Intlia sutd, cap. 72.
21. F. 267-291'; < Scrisoare a staretului Paisie Velicicovschi).
22. F. 292-295: Din cdrtea sfintului Nil Sinaitul, din Cuvtritul cel postnicesc,
cap 41.

23. F. 296-310: < Veimile veizduhului>. Text fragmentar.


insernnari: F. 295v: Slava. lui Dumnezeu, celui proslavit in nedespartita
Troita, carele mi-au ajutat, dui:A inceput de am ajuns i la sfirsit. i s-au
scris de mine, mult pacatosul, robul lui Dumnezeu Latzo dascalul ot satul
Popruia cu blagolsloveniia iubitoriului de Dumnezeu episcop Sevasti chir
Dionisie, nacealnic fiind sfintei Manastiri Thismnei. i s-au facut aceasta
folositoare carte cu toata cheltuiala sfintii sale parintelui Chiriac ieroshimonah i duhovnic al sfintului schit Cioclovina. i s-au inceput la luna lui mai
cu leatul 1811 si au luat sfirsit la luna lui avgust la anul spaseniei lurnii 1812".
F. 310v: Aceasta sfinta carte iaste a mea, care mai jos ma voi iscali, adusa
cu prescrisul dupti o carte a sfintit fratelui nostru Ioanichie ieromonahul
91 duhovnicul sfintei pesteri Bistrita, daruita de alt frate i duhovnic, Meletie

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

124

ieromonahul de la sfinta Episcopie Arge, ce au fost la sfinta Mnstire Arnota

0 au rposat la sfintul schit Pdtrunsa, luat dupa la sfintele manastiri ciale


de opte. Si am chivernisit cu mare osteniald de am scris-o i eu, cu plata,
pentru trebuinta mea 0 a fratilor de oWe, care vor fi intim o adunare cu
mine. Si pentru tiintti am insemnat. 1813, mai 21. Chiriac ieroshimonahul,
duhovnic i nacealnic sfintului schit Cioclovina ot Tismana".
F. 295: Dintr-ale smeritului i nevrednicului ctilugr Chiriac ieroshimonahu,
arhimandrit Rimniceanu, plait i prescris la leat 1812, taleri 20, la sfintul schit
Cioclovina a sfintei Manastiri Tismanii, aflindu-ma nacealnic spre al mieu
ceva folos. Iar la leat 1825, fevruarie 20, aflindu-ma igumen la sfinta MAnds-

tire aluiu < am > scris aicea".

F. 1 i 310: Acura este din cdrtile sfintei Monastiri Cernica. SA nu s instrei-

neze. 1840. Callinic arhimandritul optii Cernichii".

Textul cu cerneald rddacinie oi neagra. Unele titluri i iniiale sint scrise cu


rou. Frontispiciu In penita la f. 1. Legatura veche in scoarte de lemn i piele.

De la Mdndstirea Cernica, a cdrei pecete In fum este aplicata la f. 1 0 310.


Ddruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice,
la 4 mai 1902.
1974 1802 (f. 275); 278 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu omisiuni: 1-55

(f. 4-56); 22,5 x 17 cm.

(Calist, patriarlzul Tarigradului, Capete 100 &lire ceilugari>.


F. 1.1.-v j ultima fild liminard, cuprind fragmente de Cazana In lb. slavd.

F. 276-278, ataate de ms, cuprind Tikuiri religioase.

F. 278w: < Tipic pentru citirea Psalmilor> la vrme de primejdii.


insemnri: F. 275: Aceastd carte a sfintului Calistu s-au scris de pacatosul
Agathon monah la 1802, octomvrie 20".
F. 278w: 1822, iunie 6, marti, Bucureti. Chiriac arhimandrit, In coald".
F. 275w: Dintr-ale smeritului i nevrednicului calugar Chiriac ieroshimonahu,
arhimandrit Rimniceanu, cumpArata in leat 1818 ghenar, In taleri 20, chid
ma aflam igumen In Sfintul Munte, la sfinta, Irnpardteasca i patriarhiceasca
Mandstire a sfintului, preacuviosului 0 de Dumnezeu purttoriului, Orintelui nostru Pavel cel Nou, ce au fost fecior bunului i preacretinului impdrat
Mihail al Tarigradului. lar sfinta rugaciune de arhimandrit am priimit de la
preasfintia sa parintele Intru fericire chiriu, chir Grigorie, proin patriarh,
In sfinta i marea lavrd a sfintului Athanasie al Athonului. lar la leat 1825,
fevruarie 20, la sfinta Mandstire Caluiu din sud Romanati, fiind igumen, am
scris. Iar cumprarea ace0ii sfinte cdrti iaste de la un frate, Agathon monahul, nemtan, xiropotamitu, ce dclea la Cares la o chilie cumparata pa locul
Mndstirii sfintului Pavel. Viata acestui mare sfint la Viei, iulie 28".
F. 23: A sfintului Calist, Cuvinte, este a Monastirii Cernichii. Callinic arhimandritul Cernichii".
Textul cu cerneald neagrd. Unele titluri i initiale shit scrise cu rou. LegAturd
veche In scoarte de lemn i piele, restaurat la cotor. De la Manastirea Carnica, a cdrei pecete in fum este la f. 2. Druit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1976 1782 (f. 252v); 340 f ; 22 x 16 cm.
Micelaneu teologic>.

1.
F. 1-252: < Theodor Studitul, Cuvinte).
F. fir-v, 32 3 324w albe.
2. F. 253-323: < Pateric>. Text fragmentar.
3. F. 325-340; < .Psaltire cu Ilk). Text fragmentar.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnelti

123

Insemnari: F. 252'1: Aceasta Mut:A i dumnezeiasca carte < este > a aceluias intre sfinti parintele nostru Theodor Studitul. i s-au scris mai putin
de jun-Mate de ocenicul Eremiia si de acolo Innainte am scris eu, Serafim
ieromonah, schevrofilax Caldorosan, cu toga cheltuiala fratelui Erimii, In
zilile prealuminatului i prelnaltatului domnu i obladuitoriu a toata Tara
Rumaneasca Joan Necolae Costandin Caragea voevod, Intru Intlia domnia
a marii sale, purtind cirma pravoslavii preasfintitul nostru mitropolit a toata
Ongrovlahiia chiriu, chir Grigorie, prin osteneala celui mai mic i plecat Intre
ieromonahi. Si care din frail s-or Invrednici a ceti, O. se lumineze, sau din
rindul preotesc, sau din mireni, si de va gasi vreo gresala sa nu ne pue In ponos ; ca precum nu e < Cu > putinta a fi ceriul MI% nori, asa i omul nu e fr
de gresal, au in cuvinte, au In slove,numaisaindreptezecu duhul blindetilor
sa sa roage pentru noi, pacatosii. i Domnul s iarte si pre cei ce vor Indrep-

ta. Iulie 23, 1782. Smeritul i plecat tuturor fratilor. Serafim schevrofilax
Caldarusanu".

F. 325: Irimiia eromonah".


F. 312'; 1777." Probabil an al copierii de catre Ieremia ieromonahul. Se
atribuie lui leremia monahul copierea f. 1-10", 253-340, iar lui Serafim
monahul 1. 104-252'. Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 108 si 209.
F. 340' si interiorul coperOlor: Incercdri de condei.
Textul cu cerneala neagra i radacinie. Unele titluri i initdale shit scrise cu
rosu. Frontispicii In penita i viniete stingace la f. 1, 7', 252' s.a. Legaturd
veche in carton si piele. De la Manastirea Caldarusani, a carei pecete In fum
este aplicata la f. 2. Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor si

Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.


1976 Sec. XVIII (sfirsit); 153 f.; 22 x 16,5 cm.
< Miscelaneu teologic>.

1. F. 1-72: Luna lui ianuarie in 15 zile, YU* i petrcerea cuvioasei maicii


noastre Singlitichiei, scrisd de Marele Athanasie, arhiepiscopul Alexandriei.
Copiata de Teofan Monahul. Cf. G. Strempel,
p. 253.
2. F. 73-94: Al lui Theolipt mitropolitul Filadelfiei <Cuvint i Capete, precedate de> V iata preasfinfitului Theolipt in scurt scrisd (1. 73r-1).

F. 94v-96, 115"-116v, 127-130' albe.

3. F. 97-115: < Eshatologie >. Cuvint pentru esirea sufletului din trup Fi pentru.infricosata a doaoa venirea lui Hristos, al celui dintru sling pdrintele nostru
Clara arhiepiscopul Alexandriei, foarte de folos sufletului, carele aduce la urnilintd i la pocdintd, scoasd din elinie pre liroba sloveneascd i iar pre limba cea
proastei ruseascd i acum pre Umbel rurnaneascd.

4. F. 117-126: < Pateric>. Povestirea pdrintelui Eliseiu insusi pentru sine.


5. F. 131-140": <
>. A acestuia cinstitului Maxim. voroavd, care sd
ceteste in durninica a zcea, a lui Matheiu.
6. F. 141-153": Trimitere a preaosfintitului chir Ghenadie, patriarhul Tanigradului, Sholariu < = Scholarios >, cdtrd preacinstitul intre mon,asi, chir
Maxim, i cdtrd, ieromonasi i rnonasii carii ldcuesc in Muntele Sinaii.
Insemnan: F. 73" si 126v: Din cartile sfintei Monastiri Cernica este. Sa nu
sa Instreineze. 1847, martie 14. Callinic arhimandritul Cernichii opsti".
Textul cu cerneala neagra. Unele titluri, colontitluri si iniiale slat scrise cu
rosu. Frontispicii In penita la f. 73 si 74. Legatura veche In carton. De la
Manastirea Cernica, a carei pecete In fum este aplicata la f. 1 si 25. Daruit
Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai
1902.

1977

Sec. XIX (a doua jurnalate); 106 f.; 22 x 17,5 cm.

< Refele medicale stiinfifice>. Mai multe file shit albe.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

126

Textul cu cerneala radacinie i neagra, este scris In alfabet de tranzitie gi


latin. Legatura veche In carton. De la Manastirea Cernica, a carei pecete in
tus este aplicat la f. 1, 8 s.a. Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.
1978

Sec. XVIII (sfirsit); 130 f.; 23 x 17 cm.

< Tipic al citorva sdrbdtori mari din lunile iunie-septemvrie>.

F. 29-30v, 45" albe.

Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile tipiconale sint


scrise cu rosu. Legatura veche In carton si piele. De la Manastirea Cernica,
a carei pecete in fum este aplicata la f. 1. Daruit Acaderniei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.
1979 Sec. XVIII (sfirsit): 61 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-60 (f.1
60); 23,5 x 16,5 cm.
< Miscelaneu teologic>.

1. F. 1-35v: A avei Nil Pzisnecului si infdleptului, Cuvint pentru rugdciune.


2. F. 37-40v: < V iefi de sfinti>. Septemvrie in 11 zile, pomenirea precuviosului Efrosin.

F. 23v-24, 36r-v albe.

3. F. 40v-44v: < Pater ic > . Text fragmentar.


4. F. 45-51: Al celui intru sfinfi pdrintelui nostru Anastasie, egumenului
Muntelui Sinaiei, Cuvint ca set nu osindim pre nimenea...

5. F. 51-52v: Cuvint al sfintului loann Damaschin, pentru impdrasirea trupului lui Hristos.
6. F. 53-56v; Adunare in scurt din feliuri de cdrfi spre zidirea fleshed:rue cel
ce va a sd mintui. Din cartea ce s nurneste Limonar ( = Livadd duhovniceascd >.
7. F. 57 60v Hotardle i asazdminturile i orinduialele ce s-au asezat de insus

rdposatul in vcinica pomenire pdrintele nostru ieroshirnonahul chir Paisie


< Velicicovschi>, stareSul i arhimandritul al sfintei Mdndstiri Neamful si
Secul, ca scl se tie fi scl se ptizeased neclintite i nestrdmutate, in vci.

Insemnari: F. 3v: Aceasta sfint carte fiind a mea o am lasat parintelui

Roman Rusca (?) ca sa sa mingle in Sfintul Munte i sa mi-o aduca. Panteleimon. 1806, avgust 25".
Textul cu cerneala neagra. Unele titluri i initiate sint scrise cu rasu. Frontispiciu in penita la f. 1, 4 si 37. Legatura veche In carton. De la Manastirea
Cernica, a carei pecete in fum este aplicata la f. 3". Daruit Arademiei Romane
de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1980 1815 (f. 70v); 273 f ; 23,5 x 17,5 cm.
< Miscelaneu de literaturd monahald>.
1. F. 4-125': Ale cuviosului pdrintelui nostru Isaiei Pustnicului, Porunci
pustnicesti celor ce s-au lepddat de lume.
F. 1.,-3", 126r-v, 141r-vt 27 2-sr- 273 albe.

2. F. 127-128": A celui dintru sfinti pdrintelui nostru Vasilie cel Mare, Cuant de invdfdturd pentru cdlugari.
3. F. 128v-134: A preacuviosului pdrintelui nostru Macarie cel Mare, eghipteanul, Cuvint invdfdtoriu alugdrilor, foarte folositoriu de suflet.
4. F. 134-140v: Cuvint de Solos a celui intru sfinji pdrintelui nostru Filimon.
5. F. 142-159": Inchipuire cum sd cede noo celcr ce sintem p1timaii,i cdlcilmn
poruncile Domnului, nu dupd mai nainte aftizmint (adecd nu dupd mai nainte
Invoinfd) sd ne indreptdm prin poedintd i sd ne tnydrdm lucrdrnt cei cu mintea,
viefuind intru supunere. Acest Cuvint este asdzat de starejul Vasilie de la

Poiana Mdrului.
6. F. 159v-160: A preacuviosului Efrem Sirul, Cuvint 21.

www.dacoromanica.ro

('atalogul manuscriselor romilnesti

127

7. F. 160-161Y: Ale cuviosului Theodor episcopul Edesului, Cap 4.3-45


<

53).

8. F. 162-193: Cuvinte din Pateric. Ale sfinfilor parinli Inirebdri i retspunsuri, foarte folositoare de suflet.
9. F. 193"-204": Cuvinte patru pentru tundere, in zioa intru care s4 Imbracd
omul in chipul ingeresc, ale preainfeleptului arhiipiscop al Hirsonului chir
Nichifor Theotoc, care le-au facut Inca cind era preot.
10. F. 205-222: < Sirnion Noul Bogoslov, Ctwinte>.
11. F. 222"-245": Al preacuviosului pdrintelui nostru Efrem Sirul, cartea
a treia, Cuvint pentru rugdciune < s.a. ).
12. F. 246-271: < Viefi de sfinti : Pahomie cel Mare, Macarie Eghipteanul,
Antonie cel Mare, Eftimie cel Mare>.
13. F. 271"-272: < Cintari bisericesti>.
14. F. 272": < Refetd gospoddreascei>. Lustru in chip de aur, cu spirt.

Insemnari: F. 70v: 1815, avgust 10. Stefan ierornonah". Copiaza f. 1-70y


si 127-140'.

F. 125": Petre, in criptograma. Copiaza aproximativ f. 71 125".


F. 233: Zinon", in criptograma. 1824, aprilie 30". Copiaza f. 222'-245".
F. 222": 1824, martie".
F. 222: 1816, aprilie, 19".

F. 1.: I. Insemnare. SA sa stie ca parintele Isaiia shimonah, stapinul acestii


aril au raposat la 14 avgust, leat 1857. S-au scris aici de Elisei monah, ico-

nom Manastirii Cernica i oricare va ceti pe aceasta sfinta carte O. zica: Dumne-

zeu sa-i erte phcatele".


II. 1859, fevruarie 24 s-au dat aceasta sfinta carte de parintele Elisei monah
a fi de obste la camera sfintei Manastiri Cernica, pentru pomenirea raposatului Isaac shimonah".
F. 5v-6: Din cartile Manastirii. Diomid arhimandritul, staretul Cernichi".
Textul cu cerneala neagra i radhcinie. Frontispicii in penita la f. 4, 71 si
222". Initiate ornate la f. 71, 115, 193" s.a. Pecete inelara in fum la f. 5. De
la Manastirea Cernica. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor si
Instructiunii Publice, la 4 rnai 1902.
.1981 . Sec. XIX (inceput( ; 114 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-113 (f. 1
113); 23,5 x 16,5 cm.
( Calist i Ignatie Xanthopolii, Cuvinte din cartea numild Rai).
Textul cu cerneala neagra. Tithirile i inittalele sint scrise cu rosu. Frontispiciu colorat la f. 1. IniViale ornate si in culori la f. 25, 32, 79 s.a. Desen naiv
in penita din 1850, infatisind Manastirea Viforita. Legatura veche in carton
ei piele. De la Manastirea Cernica, a chrei pecete in Wm este aplicata la f. 1.
Daruit Academiei Rom'ane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice,
la 4 mai 1902.
1982 Sec. XVIII (sfirsit); 153 f.; numProtatie veche cu cifre chirilice: 1-10 (1. 1
10); 23,5 x 17 cm.
< Miscelaneu de literature' monahald>.

1. F. 1-18", 138-152": < Vasile stareftd de la Poiana Mdrului, Precuvintare

la cuvintele fericitului N il de la Sorsca si la capetele fericitului Filothei Sinaitul>.

2. F. 19-125: < Nil de la Sorsca, Cuvinte >.


3. F. 126-137: < Inedfaturi monahale>.
Manuscrisul a fost copiat de Teofil monahul (1. 1-134', 138-152') i Daniil
(f. 134v-137). Cf. G. Strempel, Copisti

p. 45 si 253.
Insemnari: F. le: Este a Monastirii Cernichii. Callinic arhimandritul opstii".
Textul cu cerneala neagra i radacinie. Frontispicii i viniete naive in penita
la f. 1, 19, 42 s.a. Initiale ornate la f. 19, 50", 60 s.a. De la Manastirea Cernica,

www.dacoromanica.ro

BA.R., 1601-3100

128

a cdrei pecete in furn este aplicatd la f. 1 si 18". Druit'Academiei Rom Axle


de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.

1983 1842 (f. 1); 39 1.; 23,5 x 17,5 cm.

F. 1: Diiata cuviosului ieromonah Gheorghie, stareful sfintei Mdraistiri Cernica,


carele impreund cu 55 ai sdi fii sufletesti au inceput rinduiald calugdreascd cu
via fa de obste ci dupd petrecerea de trei ani, [carte greu bolncivindu-sd, au asezat
aceste asezeintinturi ardtate.
S-au prescris dupd cea veche, acum in zilele cuviosului pdrintelui nostru chir

Callinic arhirnandritul, diadohul rdposatului intru fericire, la teat 1842.

Insemndri: F. 39: Policarp shimonah." Este copistul ms.

Textul cu cerneald neagrd. Titlurile i initialele slat scrise cu rosu. Frontispicii i desene colorate la f. 1, 2, 16 s.a. Legdtura veche In carton. De la Mudstirea Cernica. Druit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor i Instruc-

tiunii Pub lice, la 4 mai 1902.


1984 1846 (f. 17"); 23 f.; 22,5 x 17,5 cm.
< Miscelaneu de literaturd monahald>.

1. F. 1-7", 11-12": < Calinic, stareful Cernicdi, Pravild mcindstireascd>.


2. F. 7"-8": < Minuni Intimplate la Cernica, in vremea starefului Calinic >.

F. 9-10, 13-15, 18-20' albe.

3. F. 16-17": .Rinduiala sfinirii piinii de obste.

4. F. 21-23": < Calinic, stareful Cernicdi, insernndri cu privire la Revolulia


din 1821).
Manuscrisul este, In majoritatea filelor, autograful staretmlui Calinic, care
semneazd la f. 7, 12", 17" i 23.
Textul, cu cerneald neagrd, este scris In chirilicd, cu exceptia filelor 7-8v,

care sint scrise cu caractere latine. Frontispicii In penitd la f. 1, 11 si 21. Initiale ornate la f. 11, 16 si 21. Legdturd veche In carton. De la Mdndstirea
Cernica. Ddruit Academiei Romaine de Ministerul Cultelor i Instructiunii
Publice, la 4 mai 1902.
1985 Sec. XIX (Inceput); 30 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-5 (f. 2-6);
23 x 17 cm.
< Viala sfintului Theolipt, mitropolitul Filadelfiei i Cuvinte ale lui>.
Textul cu cerneald neagrd. Legdturd veche In carton si piele. De la Mndstirea
Cernica, a cdrei pecete In furn este aplicatd la f. 2. Ddruit Academiei RomAne
de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

1986 1813 (f. 1); 60 f.; paginatie veche cu cifre chirilice: 1-115 (f. 3-60); 23 x

17 cm.
F. 1: Adunare de invdfdturi ale multor filosofi i dascali trebuincioase la oricarele va vrea sd-si impodobeascd viiaja cu fapte bune, din care unele s-au IIImcicit dupd grecie i i s-au tipdrit la leaf 7250 < = 1742 > ; iar acum s-au mat

indreptat acelea in cuvinte si s-au mai addogat, atit din Sfinta Scripturd, .cisi de la ali bdrbali infelepti, cu osirdiia i osteneala smeritului teromonah Ntco-.
dim arhimandritul Greceanul. i s-au hdrdzit preacuviosului arhimandrit st
nastavnec al obstejitiei Cerniedi, chir Tirnothei, spre pomenir6, la leat 1813,
noemvrie 22.

insemndri: F. e: Din aline sfintei Monastiri Cernichii. Callinic, arhimandritul opstii Cernichii".
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile i initialele sint scrise cu
rosu. Legaturd veche in carton si piele. De la Mndstirea Cernica, a cdrei pecete In furn este aplicatd la f. 2. Ddruit Academiei RomAne de Ministerul
Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manusoriselor romnesti


1987

Sec. XIX (lnceput); 63 f.; 23 x 16,5

129

cm.

( Miscelaneu de literaturd monahald f i populard >.


Manuscrisul cuprinde Cuvinte, intrebAri si raspunsuri, Capete si Rugciuni de:
Simeon Noul Bogoslov, Isaac Sirul, Isihie Preotul, Vasilie staretul de la Poiana Marului, Nil de la Sorsca, Andrei Criteanul, Gherman patriarhul Tarigradului, Efrem Sirul, Romanos scriitorul de cintece.

F. 60-61": < Legenda lui Avgar >.


F. 20-24, 36-59 albe.
InsemnAri: F. 1: Din aline sfintei Monastiri Cernica. SA nu s Instreineze.
Callinic arhimandritul opstii Cernichii".

Textul cu cerneal neagra. Unele titluri si initiale shit scrise cu rosu. LegAtura
veche In carton si piele. De la Mandstirea Cernica, a cArei pecete In fum este
aplicatA la f. 1. DAruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor si Instruc1988

tiunii Publice, la 4 mai 1902.


Sec. XIX (Inceput); 77 f. + f. 26 bis; 23 x 17 cm.

F. 4: Luna lui ianuarie In 5 zile, Viala fi petrcerea cuvioasei maicii noastre


Sinclitichiei, scristi de Marele Athanasie, arhiepiscopul Alexandriet.
Textul cu cerneala neagrA. De la ManAstirea Cernica, a cArei pecete In fum
este aplicata la f. 4. DAruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1989 Sec. XVIII (sfIrsit); 61 f. + f. 57 bis; 23 x 17 cm.
< Miscelaneu de literaturd monahald>.
1. F. 1-44: A preacuviosului pdrintelui nostru Ioan, episcopul Carpathiilor, cdtrd ctilugdrii cei din Indiia, carii a scrise lui, mingditoare capete 100
( si) Cuant postnicesc f i foarte mfngditoriu ccitrd calugdrii cei din Indiia
care 1-au indemnat.

2. F. 45-47: < 1 nodIdturi monahale>.


3. F. 48-57 bis: Al celui dintru sfinfi pdrintelui nostru Vasilie celui Mare,
trimitere cat/4 Hilon, cdtrd ucenicul lui.
4. F. 58-59: Invdgiturd cdtrd cdlugdr.

5. F. 60: Cuytntul sfintului Ioann Gurd de Aur pentru cdlugdri f i pentru cdlugdrire, cum sd cuvine a vietui En mdndstiri.
6. F. 60 61: Cuvintul sfintului pdrintelui nostru Vasilie cel Mare < pentru
cdlugdri>.

InsemnAri: F. 44: IarA sfinViilor voastre, cinstiti cetitorilor, carele veti


ceti aciea, vA rugati si pentru mine, pactosul, neponosluindu-ma. Teofil
monahul". Nunemele este criptografiat. Cf. G. *trempel, Copifti..., p. 253.
F. 57v : Din cArtile sfintei Monastiri Cernichii este. Sa nu sA Instriineze".

F. 61: tncerari de condni. Una, In criptogram, glasuieste: Eu Gherontie


irodiaconul am scris aici aceste cuvinte In jos si mai la vale".
Textul cu cernealA rAdAcinie si neagra. Doud titluri de la sfirsit shit scrise
cu rosu. Frontispiciu si vinieta In penita la f. 1 si 44". De la MAnAstirea Cernica, a direi pecete In fum este aplicata la f. 57". DAruit Academiei RomAne
de Ministerul Cultelor si Instructimiii Publice, la 4 mai 1902.
1990

Sec. XVIII (sfirsit); 498 f.; 23 x 17 cm.

< Miscelaneu de literaturd rtwnahaki >.

1. F. 1 180, 199 208 : A preacuviosului pdrintelui nostru Simeon Noul

Bogoslov ce a fost igumen Meindstirii sfintului Marnant, Cuvinte foarte de folos


de.tncepdtura ()Lela, scrise celor ce .s-au lepddat de lume qi cdtrd cdlugdreasca

vttald au alergat... ( fi Pentru ltniftire>.


2. F. 180-189: Cuvint pentru pairea inimii, plin de folos, a lui Nichifor
celui din SIngurdtate.
9

Catalogul manuscriselor

www.dacoromanica.ro
cd. 1504

B.A.R., 1601-3100

130

3. F. 189-192: Dinpreund alcdtuirea lui Ca list a prea sfinfitului patriiarh


al Cetdfii lui Constandin, Chip al ludrii aminte al rugciunii
4. F. 192-198": A sfintului Grigorie Sinaitul, tntrebare cdtrd sfintul Maxim

Cavsocalipin < cu rdspunsurile acestuia>.


5. F. 209-213: Capete ale ceii dumnezeesti ii duhovnicesti legi ale preactwiosului Marco Pusnicul.
6. F. 214-226: A celui intru sfinli pdrintelui loan Gurd de Aur, Cuvint pentru
rugdciune, < Intrebdri i rdspunsuri i Invtlyiturd cdtrd cdlugdri>.
7. F. 227-276: Cartea sfIntului Theodor ce au fost episcop Edesului, Capete
a faptelor celor bune.

8. F. 277-299, 459-473: < Va.sile de la Poiana Mdrului, Cuvint inainte


la cartile fericitilor Nil de la Sorsca i Filothei Sinaitul>.
9. F. 300-414: A fericitului Nil de la Soarsca, pusnicul < Cuvinte>.
10 F. 414-424: < Invaldturi monahale>.

F. 425-426, 457-458 albe.

11. F. 427-457: Din cartea sftntului i preacuviosului pdrintelui nostru Nil

Sinaitul, Capete pentru rugaciune o sutd cincizeci i trei.


12. F. 473-498: Ale aceluiasi Filotheiu monahul, igumenul ldcasului rugului
preasfintei Ndscdtoarei de Dumnezeu a Sinaii, Capete pentru trezvire si rugdmune.

Insemnari: F. 350: Theofil am scris aici" (in lb. greaca).


F. 374: Teofil pechetosul" (cu caractere gotice).
F. 424: Teofil pechetosul am scris", cu caractere gotice. Manuscrisul

a fost copiat de Teofil monahul (f. 1-198, 209-254, 256-424, 427


457) si de Iachint staretul Cernicai (F. 199-208). Cf. G. *trempel,

p. 251 si 105.

F. 1, 60, 498: Este a sfintei Monastiri Cernica. Sa nu sa instreineze. Gallinic arhimandritul Cernichii opsti".
Textul cu cerneal neagra. Unele titluri, colontitluri i initiale de la sfirsit
slut scrise cu rosu. Frontispicii i viniete in penita la f. 1, 70, 221 s.a. liiiiaIe ornate naiv la f. 61, 137, 311 s.a. Legatura veche in carton si piele. De
la Manastirea Cernica, a carei peceti in tu i fum slat aplicate la f. 1 i 60.
Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice,

la 4 mai 1902.

1991 Sec. XVIII (sfirsit); 342 f.: numerotatie veche cu cifre arabe
87

(f. 259-342); 22,5 x 16, 5 cm.

i chirilice: 2

< Miscelaneu de literaturd monahald>.

1. F. 2-199: A smeritului Nichitei Stithat rnonahul ci preotul preasfinlitului


lacas al studijilor, suta dintii a Capetelor celor lucrdtoare.
2. F. 200-252: A preacuviosului pdrintelui nostru Ioan, episcopul Carpathiilor, catra cdlugdrii cei din Indiia, carii ti scrisse lui, mingditoare Capete
100.

3. F. 253-25e: A sfintului Ioan Gurd de Aur, Cuvtnt fiestecdruia om folositoriu de suflet.

F. 255-256 albe.

4. F. 257-342: Ale celui infra sfing pdrintelui nostru Nil, Cuant postnicesc

pentru filosofiia ceatntru Hristos i ce feliu s cuvine sd fie cei ce Qin la aceasta...
F. 2-243 shit copiate de Teofan monahul. Cf. G. Strempel, Copifti..., p. 253.

Insemnari: F. 252: S-au tilmacit din limba elineasca de ieromonah Irinarh".


F. 1, 199, 252, 342: Din cartile sfintei Monastiri Cernica. Sa nu sa instreineze. 1818 < sic >. Callinic arhimandritul opstii Cernichii".
Textul cu cerneala neagra. Unele titluri, colontitluri i initiale de la sfirsit
sint scrise cu rosu. Frontispicii i viniete naive in penita la f. 2, 199 si 257.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romineqti

131

Initiale ornate la f. 2, 122, 134 s.a. Legatura veche In carton si piele. De la


Manastirea Cernica, a carei pecete in turn este aplicata la f. 2. Darla Academiei Ron-lane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.

1992 Sec. XVIII (sfirsit)

87 f.. 23 x 16,5 cm.

F. 1: Checragarton, adecd Striglnicariu al durnnezeescului i sfintitului Augustin, episcopul Ipponului intru carele sint patru

F. 5-8" albe.

Textul cu cerneala neagra. Titlurile i iniiale1e sint scrise cu rosu. Legatura


vezhe in carton si piele. De la Manastirea Cernica, a carei pecete in fum este
aplicata la f. 1. Daruit Academiei Rornane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1993 Sec. XVIII (sfirsit); 239 f.; 23,5 x 16,5 cm.
< Miscelaneu de literaturd nwnahald>.
1. F. 1-60v: Ale lui Isihie preotul cdtrd Theodul, Cuvinte de suflet folositoare
pentru trezvire i bundtate...

F. 61-62, 89"-94", 128"-131", 173v, 175-176, 204v-205, 207-213 albe.


2. F. 63-89: Din cartea sfintului i preacuviosului pdrintelui nostru Nil Sinaitul, Capete o sutd cincizeci i fret.

3. F. 95-120v: Ale lui Filothetu monahul, igumenul ldcasului rugului preasfintei Ntisclitoarei de Dumnezeu a Sinaii, Capete pentru trezvire fi rugeictune.
4. F. 121-128: Cuvint pentru ptizirea intmii plin de folos a lut Nichifor celui
din Singurdtate.

5. F. 132-14e: A lui Simeon Noului Bogoslov, lnainte cuantare Si aril tare

a celor pentru luarea aminte.si pentru rugaciune.

6. F. 147-204: A sfintulut Grigorie Sinaitul, Pentru lin4tire Intru 15 capete,


pentru cele dead chipuri ale rugticiunii.
7. F. 205"-206": ( Prosopografia Mintuitorului>. Trimitere a lui Publie
Leontul, romanului, celui ce odinioard au fost proconsul prea sldvit, intru care

Iisus Hristos minunat sti ia In scris (adect ) ca cum sd zugrtiveste, pre care
cind petrecea el (adecci Publie) in Ierusalim, ctr sinatul opstiei ronumilor
cu deamdruntul au scris (precum mrturiseste Eghitropie < sic >. Prosopogra.

fiia lui Hristos.


S. F. 213v-217: Din cartea sfintului Isaac Sirianul.

9. F. 217-220: De la sfintul Nichita Stithat, studitul < Capete >.


10. F 220-239": A sfintului Petru Damaschin pentru cum cd cu cuviintd
iaste i a milcomi irnpreund cu unul sau cu doi. Manuscrisul a fost copiat de
Teofil monahul (f.

1-8", 22-25v 27"-29", 32v-33v, 63-65', 67-88, 96

120, 154"-194", 196v-206nsi de Daniil (f. 121-128, 132-146v, 213-239").


Cf. G. Strempel,
p. 253 si 45.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu. Frontispiciu in penita la f. 1 si frontispiciu xilogravat la f. 132. Initiale artistic ornate

la f. 1, 63, 121 s.a. Legatura veche in carton si piele. De la Manastirea Cernica,


a carei pecete in fum este aplicat la f. 1. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1994 1793 (f. 272"); 295 f. + f. 111 bis si 117 bis; numerotatie veche cu dfre chi-

rilice diversa; 22,5 x 15,6 cm.


< Miscelaneu de literaturd monahald>.

1. F. 1-4e: Cartea pentru ascultare, din feliuri de cdrti adunate In scurt.

A celui intru sfing pdrintelui nostru Vasilie cel Mare, arhiepiscopul Chesariei
Capadochiei, Cuvint posnicescu ci sfatuire pentru lepticlarea de lume si pentru
seivirsirea duhovniceascd.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-8100

132

2. F. 49-92: A preacuviosului pdrintelui nostru Ioan Scdrar. Pentru fericita


i pururea pornenita ascultare.
3. F. 93-129: A preacuvioasulut pdrintelui nostru Simeon Noul Bogoslov ...
Pentru a etelii incepdturd, invdjturd prea folositoare i prea cuviincioasd de
mintutre a celor ce acum sd leapddd de lume...
4. F. 129v-156v: A sfintului Dorotheiu, < Invaldturi).
5. F. 157-169v: Din cartea preacuviosului pdrintelui nostru Theodor Studitul, < InVItUri pentru ascultare).
6. F. 169v-183: Din cartea preacuviosului pdrintelui nostru N icon dela Muntele

Negru, < Invcildturi pentru ascultare).


7. F. 183v-187: Din viiaja sftntului Pahomie...
8. F. 187v-206v: A preacuviosului pdrintelui nostru Zosima, Voroave de suflet folositoare.

9. F. 207-208: Din cartea preacuviosului pdriatelui nostru Efrem Sirul...

Cuvint pentru smerita injelepciune.


10. F. 208-210v: A preacuviosului parintelui nostru Varsanufie, < Intrebdri
rdspunsuri).
11. F. 210v-213: Din cartea sfintului Grigorie Sinaitul, ( Capete).
12. F. 213v-216: Din cartea preacuviosului pdrintelui nostru Theodor Edesul,
Pentru ascultare.
13. F. 216r-v: A sfintului Diadoh, Cap 41.

14. F. 216v-222v: A preacuviosului pdrintelui nostru Casiian Rimleanul,


Din cuvintul pentru dreapta socoteald.
15. F. 222v-224: Din viiaja preacuvioasului Efthimie.
16. F. 224r-v: A preacuviosului Maxim Morturisitoriul, ( Capete).
17. F. 225v-229: Din cartea ce s numiste Iconion, sau Inchipuire a evangheli-

cestii vieji calugdresti, ceii de obste, de la sfinjii pdrincii in scurt adunatd dintru
o carte pecetluitd in Vilna, in anul 161&.

18. F. 229-242: Din cartea celui dintru sfinji pdrintelui nostru Calist, patriarhul Tarigradului, < Capete).
19. F. 242-246: A preacuviosului pdrintelui N ichita Stithat, < Capete).
20. F. 246-269: < Paisie Velicicovschi, Scrisori nwnahale).
21. F. 269v-272: Din carlea sfintului Nil Sinaitul, Din cuvintul cel postnicesc.

22. F. 273v-275: Prosopografiia lui Hristos. Trimiterea lui Publie Lentul,


romanului, celui ce odinioard au lost proconsul preaskivit, intru care lista
Hristos minunat sd ia in scris (adecd ca cum sd zugrtiveste), pre care and petrecea el (adecd Publie) in Ierosalim, cdtrd sinatul obstii rornantlor cu deamdruntul o au scris (precum morturiseste Evtropie).
23. F. 275-276: Pentru dohtoriia sufleteascd. Din Pateric.
24. F. 276-278v: Din Oglinda lumii, cartea I, cap 1.
25. F. 279-290v: < Eshatologie >. Vedniia lui chir Dania.
26. F. 291-294: V iiaja ci rnucenia ce i s-au intimplat sfintului mucenic Anastasie, de fatal lui chir Daniil, in cetatea Telvinul.

Insemndri: F. 272v: 1793, april 14".

F. 1: Inceput fevruarie 25".


F. 1 si 294: Din cdrille sfintei Monastiri Cernica. Callinic arhimandritul

Cernichii opsti".
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile, iniia1eIe i unele trimiteri
marginale Sint sense cu rosu. Frontispicii colorate la f. 1, 226 si 273v. Initiale
ornate la f. 49, 121, 169"
Legaturd artisticd in carton si piele. De la Marastirea Cernica, a 01.6 pecete In fum este aplicatd la f. 1 si 290v. Ddruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor i Instnictiunii Publice, la 4 mai 1902.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manusoriselor romfinest1

133

1995 Sec. XVIII (sfIrsit); 274 f.; 23 x 16,5 cm.

< Miscelaneu de literaturd monahald>.


In afar& de Cuvinte i Invdidturi ale sfintllor: loan Gur de Aur, Efrem, Vasile cel Mare, Moise monahul, Grigorie monahul, Solomon Impratul, Iisus
fiul lui Sirah, Nil Sinaitul, Ieremia proorocul, Theodorit, Varsanufie, Grigorie i Petru monahii, Teodor Studitul, Athanasie cel Mare, Pavel apostolul, Ioan Damaschinul, Evagrie, Teofan monahul, Paladie, Amfilohie, Marco,
Varlaam sfintul, Antioh, care Intovrsesc, mai ales, pomeniri de sfinti din
lunile iun. i iul. ms. mai cuprinde:
F. 7v-220, 251v-254: < Cuvinte din Pateric>, ce alterneaza cu Invdfdturile
si Cuvintele amintite mai sus.
F. 36 si 1911.-v: < Cuvinte din Livada duhovniceascd >.

F. 151r-v: Minunea sfintului Foca.


F. 225v-227: < Pravda calugarului>.

F. 257v-260: < V ieli de sfinfi>. In luna lui septenwrie n vase zile, cuviosul
pdrintele nostru David, carele au fost mai nainte tilhariu.
F. 104, 187v-189" albe.
Manuscrisul a fost copiat de Teofil monahul. Cf. G. *trempel, Cop isti...,
p. 253.
Insemndri: Filele liminare I si II: IncercAri de condei, cu scurte texte religioase.

Textul cu cerneal neagr. Unele titluri i initiale slut scrise cu rosu. Frontis-

picii i viniete stingace, In penita, la f. 89, 198v, 210" s.a. Initiale ornate la
f. 30v, 70v, 130 s.a. LegaturA veche In carton si piele. De la M6nAstirea Cernica.

Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructlunii Publice,


la 4 mai 1902.
1996 Sec. XVIII (sfIrsit); 102 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu omisiuni:

2-103 (f. 1-102); 23 x 17 cm.

<Eshatologie>. V iiala i spunerea minunilor preacuviosului pdrintelui nostru


Vasilie cel Nou < cu Vdmile vdozduhultti>, scrisd de Grigorie calugarul, uceni-

cul lui.
F. 33 si 40 albe.

Textul cu cerneald neagra. Titlurile i initialele slut scrise cu rosu. LegAtura


veche In carton si piele. De la Mnastirea Cernica, a cArei pecete In fum este
aplicat& la f. 1. Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1997

Sec. XVIII (sfirsit); 203 f.; 23 x 16 cm.


< Miscelaneu teologic>.

1. F. 1-35": In luna lui.iunie 12 zile, pentru nasterea 9i prunciia <si viala>


preacuviosului pdrintelui nostru Onufrie cel Mare.
2. F. 39-46: < Ornilie la Tdierea imprejur a Domnului nostru Iisus Hristos>.
3. F. 46v-163: < V ieji de sfinti: Vasilie cel Mare i Sava cel Sfintit>.

F. 36-38, 89-90, 163v-164", 186"-188v albe.

4. F. 165-186: < Omilie>. A celui tntru sfini pdrintelui nostru Than Damaschin, !audit la preasfinta de Dumnezeu Ndscdtoareasi pur urea Fecioara Mariia,

la sftntita ei mutare.
5. F. 189-203v: < Psaltire cu We>. Numai catizma 1.
Insemnari: F. 203v: Daniil, In criptogramd. Copiaza aproximativ
p. 44.
163, 189-203v. Cf. G. *trempel,
F. 203v, Insemnri de cititori, datate 1790 si 1792.
F. 88v: Theofil ierodiacon. Arhie monahul" < In criptograma >.
F. 35": Arhie monahul", (In criptogram& >.

www.dacoromanica.ro

f. 91

B.A.R., 1601-3100

134

Textul cu cernealit radAcinie i neagra. Unele titluri, colontitluri si initiate


sint scrise cu rosu. Frontispicii in penit la f. 91 si 189. Initiate ornate la f. 39,

194', 196' s.a. Legatura veche in carton si piele. De la Mnastirea Cernica,

a carei pecete in firm este aplicat la f. 1. Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.
1998 Sec. XVIII (sfirsit); 42 f.; 23,5 x .16,5 cm.

F. 1: TElcuiri pintre Cuvintele preacuviosului parinte Isaac Sirul la oarecare


din.cuvinte ce slut < grett> de Enteles, socotite ci alcdtuite de Enteleptul Entre doscalf. chir Nichifor ieromonah Theotochis, carele au tipdrit cartea aceasta ellineste.

Manuscrisul a fost copiat de Teofil monahul. Cf. G. Strempel,

p. 254.
Textul cu cerneaM neagrii. Titlurile i iniia1e1e sint scrise cu rosu. Legtura.
veche in carton si piele. De la Mitrastirea Cernica, a erei pecete in fum este

aplicata la f. 1. DAruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
1999 Sec. XIX (inceput); 86 f. ; 22,5 x 17 cm.
F. 1: Checragarion, adecd Strigalnicariu,
Augustin, episcopul lpponului.

ale dumnezeescului i sfinlitului

F. 5'1-7' albe.

Textul cu cernealA neagra. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu. Legatur

veche in carton si piele. De la Mnstirea Cernica, a arei pecete in fum este


aplicata la f. 8. Dhruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instruc-

tiunii Publice, la 4 mai 1902.


2000 1827 (f. 103') ; 103 f.; 22,5 x 16,5 cm.

F. 1: Tripesnifele < = Penticostarele>, facerea lui losif.


Insemnari: F. 103: Si am scris eu dascalu Costandin ot Caluiu, din porunca
sfinK iei sale> pdrintelui arhimandrit Chiriac, i cheltuiala. 1827, =Hie 25".
Textul subliniat este adaogat de Chiriac Rtmniceanu.
F. 1: Dintr-ale smeritului Chiriac arhimandrit Rtmniceanu, Caloianu. 1827,
iulie 27".
F. 57": Chiriac arhimandrit Caloianu, Rimniceanu. Craiova. 1827, iulie 27".
Textul cu cerneal neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile tipiconale slut
scrise cu rosu. Frontispicii stingace in penit la f. 1, 10, 21 s.a. LegaturA veche in carton si piele. De la Mnstirea Cernica, a carei pecete in tus este
aplicata la f. 1. Druit Acaderniei Romne de Ministerul Cultelor i Instruc-

tiunii Publice, la 4 mai 1902.

2001

Sec. XIX (inceput); 77 f.; 22,5 x 16,5 cm.

< Miscelaneu teologic> .

1. F. 1 liminar

F. 1, 76-77": < Invaffituri>.

2. F. 2-5": V iiala preacuviosului pdrintelui Dosithei, ucenicul preacuviosului


pdrintelui nostru Dorothei.
a. F. 6-75: A preacuviosului pdrintelui nostru avvei Dorothei, feliuri de Erma.ldturi cdtrd ai sai ucenici.
Textul cu cerneald neagra. Frontispicii stingace in penitl la f. 2 si 6. De la
Mandstirea Cernica. Druit Academiei Ftornne de Ministerul Cultelor gi
Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2002

Sec. XIX (prima jumatate); 82 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice

arabe: 1-73 (f. 1-73); 22,5 x 16,5 cm.

gi

F. 1: Pateric, adecd Graiurile sfinfilor, preacuviosilor, marilor paring i cuvintele lor cle de indreptarea cietii i folosul sufletesc.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romAnesti

135

Textul cu cerneald neagra. Titlurile i initialele shit scrise cu rosu. Frontispiciu stingaci In penit la f. 1. Initiale ornate la f. 1, 2', 4 s.a. Leghturd veche
in carton si piele. De la Mdndstirea Cernica, a cdrei pecete in fum este aplicat
la f. 1. Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii
Pub lice, la 4 rnai 1902.

2003 1734 (f. 58"); 58 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 2-59 (f. 1-58);
21 x 16 cm.

( Rtnduiala ce sd face la scoaterea diavolului din om. Exorcisme >. Lipseste


inceputul.
insemndri: F. 58": i asa s-au inceput aceastd dupre limba sloveneasca pre
limba rumneascd, cu nevointa sfintii sale preacuviosului pdrinte chir Ioanichentie, nastavnecul sfintei lavri Dolgopolscoi. Iard acum s-au scris prin
osteneala celui mic i plecat, Stan logofetelul, de la dumnealui Iordache Cretulescu vel dvornic, dumisale Danciului, Iogoftul za divan, In zilele prealuminatului i Inaltatului domnului nostru Jo Grigorie Ghica voevod, fiind
cursul anilor de la Adam 7243 < = 1734 ), In luna lui dechemvrie 23 dni."
p. 223.
Cf. G. Strempel, Cop
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, iniiaIeIe i indicatiunile tipiconale shit
scrise cu rosu. LegAturd veche, artistica, In scoarte de lemn i piele. De la
Mandstirea Cernica. Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor si

2004

Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.


Sec. XVIII (sfirsit); 83 f.; 22 x 16 cm.

< Miscelaneu de literaturd monahald>.


1. F. 1-64: A preacuviosului peirintelui nostru Casian Rtmleanul, Pentru
cele opt ginduri ale retutalii.
F. 28, 64" albe.
2. F. 65-68": Din cartea ce sd nurneste Iconion sau Inchipuireaevanghelicestii,
cdlugeirestii vieli de obste, de la sfinlii pdring In scurt adunate, ce s-au ci tipdrit

tn Vilna la 1618.
2. F. 69-74', 77-83": <Fragmente de Pateric>.
3. F. 74"-76": Cuvintul preacuviosului parintelui nostru Efrem Siriianul
cdtrd ceilugdri.

Textul cu cerneald neagrd. Titlurile i iniialele slut scrise cu rosu. Chenare


artistice In penita la f. 2i-Y. Initiale ornate In penit i gravate la f. 3, 29,
31" s.a. LegAturd veche In carton si piele. De la MAndstirea Cernica, a cdrei
pecete In furn este aplicat la f. 3. Druit Academiei Romne de Ministerul
Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2005 1832 (f. 28"); 32 f.; 22,5 x 18 cm.
( Miscelaneu de literatuhi monahald>.
1. F. 1-2e: < Rinduiala calugaririi>. Lipseste Inceputul.
2. F. 29: Cade-set a f ti f i pentru Pravila alugdrului shimnic, cum sd cade a
Qiefui dupti pravild.
3. F. 30-31: < Pravild bisericeascit >. Areitare oarecar din pravild catre duhovnic.

4. F. 31-32: Stihuri de umilintd pentru a morlii f tiinid. < Versuri>.

Insemnri: F. 28": $i s-au scris aceast Slujbd de smeritul robul lui Dumnezeu Parthenie monahul, zoograf. VA leat 1832, octomvrie 10".
F. 31: *i s-au scris de robul lui Dumnezeu, smeritul intre monahi, Paisie
shimonahul, zoograf, la leat 1833, iulie".

F. 32: Paisie shimonahul, zograf".

. Textul cu cerneala radacinie i neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile


tipiconale shit scrise cu rosu. Frontispiciu colorat la f. 6. Miniaturi artistic

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

136

lucrate de Parthenie zugravul pe coperta I interioarA, f 3 si 29. LegAturA

veche In carton si piele. De la MAnAstirea Cernica. DAruit Academiei RomAne

de Ministerul Cultelor si Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.

2006 Sec. XIX (Inceput); 25 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-25 (f. 1

25); 21 x 15 cm.

F. 1: Luna lui maiu in 9zile, Slujba celui dintru sfinfi parintelui nostru Nicolai,
arhiepiscopul Mirelor de la Lichiia, facatoriul de minuni.
Textul cu cerneal neagrA. Titlurile, initialele si indicatiunile tipiconale slut

scrise cu rosu. Frontispiciu In penitA la f. 1. Initiale ornate la f. 2, 3, 6 s.a.

Legatura veche In piele. De la Manastirea Cernica. DAruit Academiei Romne


de Ministerul Cultelor si Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.
2007 Sec. XVIII (sfirsit); 56 f.; 21,5 x 15,5 cm.
< Miscelanett teologic >.

1. F. 1-5, 51-56: < Rinduieli si Slujbe religioase : Rinduiala trapezii, Binduiala artosului, Rinduiala litiei celei mici>. Lipseste Inceputul.
2.

F. 5-14, 53-56: < Cintdri bisericesti).

3. F. 14-50: < Tipic >.


Manuscrisul a fost copiat de Teofil monahul. Cf. G. Strempel, Copisti...,

p. 254.
Textul cu cernealA neagrA. Titlurile, colontitlurile, initialele si indicatiunile
tipiconale slut scrise cu rosu. Frontispicii stingace In penitA la f. 5, 14, 20
s.a. LegAturA veche In piele. De la MAnastirea Cernica. DAruit Academiei
RomAne de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2008 Sec. XVIII (sfirsit); 319 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu omisiuni

si greseli: 1-296 (f. 1-319); 21,5 x 15,5 cm.

F. 1: Viaa a preacuviosilor pdringlor nostri lui V arlaam f i lui Iosaf, scrisd


de preacuviosul pdrintele nostru Joan Damasthin pentru folosul sufletesc f i
teilmacitei de pre limba sloveneascd pre limba rumdneascd de Udriste 1Vdsturel.

Manuscrisul a fost copiat de Daniil. Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 46.


Insemndri: F. 2: La leat 1847 au fost Pastile martie 23 de zile si s-au InIntimplat de au ars Bucuresti de la Sfintul Dumitru pInA. la Sfintul Stefan."
F. 121": Din cArtile sfintei Monastiri Cernica iaste. SA nu sA Instreineze.
Callinic arhimandritul Cernichii".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile si initialele shit scrise cu rosu. Frontis-

piciu si chenar gravat la f.1. Initiale artistic lucrate in penitA la f. 86,126, 142
s.a. LegAturA veche In scoarte de lemn si piele. De la MAnAstirea Cernica, a
cArei pecete In tus este aplicatA la f. 18. Ddruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2009 Sec. XIX (Inceput); 102 f.; 21,5 x 16 cm.

F.1: Ale celui intru .9170 pdrintelui nostru Vasilie celui Mare, arhiepiscopul
Chesariei Capadochiei, Hottirtri pre larg < sub formei de tntrebdrt si rdspunsuri>.

InsemnAri: F. 102: Si s-au prescris in sfInta Monastire Cernica. SA nu sA

Instriineze".

F. 7: Din cArtile sfintei Monastiri Cernichii este. SA nu sl instriineze".

Textul cu cernealA neagrA. Titlurile, colontitlurile si initialele slut scrise cu


rosu. LegAturd veche In carton. De la MAnAstirea Cernica, a carei pecete In
fum este aplicata la f. 8. Daruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor si
Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2010 Sec. XVIII (sfirsit); 147 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-145

(f. 3-147); 21 x 15 cm.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfine1ti

137

F.3: A preacuviosului pdrintelui nostru Simeon Noul Bogoslov, ce au fest


egumen Monastirii sfintului Mamant, Cuvinte foarte de toles de incepcitura
scrise celor ce s-au lepddat de lume i cdtrd calugareasca viiafd au alergat, inveildtoare celor noi incepdteri i dezlegdteare i celor desdvirpit.
Textul cu cerneald neagrd. Initialele i colontitlurile slut scrise cu row. Fron-

tispiciu In peni t.d. la f. 3. Legaturd artistica In scoarte de lemn i piele. De la


Mndstirea Cernica. Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor 0 In2011

2012

structiunii Publice, la 4 mai 1902.


Sec. XIX (Inceput); 20 f.: 22,5 x 16,5 cm.
F. 1": In 7 zile ale lunii lui dechemvrie facem pomenirea sfintei Filotheii fecioarei ale cdriia sfintele moafte set afld intregi in Tara .Rumdneascd in Biserica Domneascd cea din Tirgul Argesului. < = Slujba sfintei Filofteia>.
Textul cu cerneald neagrd. Titlul, iniiaIe1e i indicatiunile tipiconale sint
scrise cu row. Legatura veche In carton. De la Mandstirea Cernica, a cdrei
pecete In fum este aplicat la f. 1. Ddruit Academiei Romne de Ministerul
Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
Sec. XIX (Inceput) ; 35 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-35 (1.1-35) ;

22,5 x 16 cm.
F. 1: Ale lui Filothei monahul, egumenul kicafului rugului preasfintei Ndscdtoaret de Dumnezeu al Sinaii, Capete pentru trezvire si rugdciune.
Textul cu cerneald neagra. Titlul este scris cu row. Legaturd veche in carton.
De la Mnstirea Cernica, a cdrei pecete In fum este aplicata la f. 4".
Druit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice,
la 4 m 1902.
2013 Sec. XVIII (sfIrsit); 111 f.; 22,5 x 15,5 cm.

( Miscelaneu teologic>.

1. F. 1-33: In luna lui septemorie in 15 zile, pomenirea celui intru sfinli

pdrIntelui nostru V isarion, arhiepiscopul Larisiei, facatoriul de minuni ( = Sluj-

ba sfintului V isarion ).
2. F. 33-45', 110: < Cronologie). Alegerea lunilor.
3. F. 45"-67: < V iefi de sting: Dada, Govdelaa, Casdoas, Grigorie al Armeniei>.

4. F. 67-71": < Istorioare morale).


5. F. 72-110: Cuvint de la Lavsaicon.
Manuscrisul a fost copiat de Iachint staretul Cernicdi (1. 1-28) 0 de Teofil
monahul (f. 28-100). Cf. G. *trempel, Copisti..., p. 105 0 254.

Insemndri: F. 111": Insemnare de cititor, fr importantd, din 20 mart.1813.


Textul cu cerneall neagra. Titlurile, unele colontitluri i initiale sint serise
cu row. Legaturd veche'In piele. De la Mnstirea Cernica, a cdrei pecete In
fum este aplicat la 1.1. Druit Academiei Romne de Ministerul Cultelor Ii
Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2014 Sec. XVIII (lnceput); 154 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu omi-

siuni: 1-139 (f. 1-154); 22 x 16 cm.

Miscelaneu de literaturd monahald).


1. F. 1-10': A celui dintru sting pdrintelui nostru Athanasie, arhiepiscopul
Alexandriei, Cuvind in capete cu toate poruncile
aura cei ce s-au lepddat
de lume pentru a sd mintui.
2. F. 11-17: Cuvint 297 pentru grija si plingerea a preacuviesului pdrintele
<

Evagrte.

3. F. 17-52: Luna lui dechemvrie 25, a lui Damaschin monahul, ipodiaconul


i studitul, Cuoint kt cea dupd trup nastere a Domnului nostru Isus Hristos.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1001-3100

138

4. F. 53-64: A celui intru sfinji parintelui nostru Ioan Damaschin, Cuvint


31 la Bunavestire a preasfintei stdpinii noastre de Dumnezeu Ndsctoarii i
pururea Fecioarii Mariei.
5. F. 64-77: Din cartea sfintului Antonie cel Mare, Capete alese.
6. F. 77-83: A sfintului Grigorie Sinaitul, pentru cum s cade a face rugdciunea, Capete ales&

7. F. 83-87, 99-106: Cap 8 pentru ascultare ( si altele), a sfintului Simeon Metafrast.

8. F. 87-99: Nichita Stethat < Capete).


9. F. 106-120: A sfintului Simeon Noul Cuvintettoriul < de > Durnnezeu,
Cuvint 24 pentru rugaciune <si altele>.
10. F. 121 154: A cuviosului parintelui nostru Petru Darnaschin, Cuvinte
alese din cartea a dooa, Pentru radare <si altele>.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile i iniia1e1e shit scrise cu
rosu. De la WinAstirea Cernica, a cdrei pecete In fum este aplicat la f.l.
Druit Academiei Ron-Lane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la
4 mai 1902.
2015 1799 (f. 1'); 385 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice diversa ; 20,5 x 16 cm.
< Miscelaneu teologic >.

F. 1-21: Slujba sfintului, preacuviosului pdrintelui nostru Dimitrie cel


Nou de la Basarabov, care s-au alcdtuit de preasfiniiia sa pdrintele Mireon

chir Filaret... cu blagoslovenia ci cheltuiala .preasfinfit pdrintelui mitropolitul


chiriu, chir Grigorie, in zilele prealuminatulut domnu Alexandru Ipsilant voevod.
s-au tipdrit in sfinta Mitropolie 1779. S-au prescris aici n ostrovul Cernica,
intru smerita adunare din Mcasul sfintului, rnarelui mucenic Gheorghie, 1799.
$i s-au ci dat acestii sfinte biserici. C< hiril> I< erodiaconul>.
2. F. 22-52: Ermologhion cu Dumnezeu cel sfint, care cuprinde dogmati hi
toate catavasiile, atit la praznicile impdratesti cit i la ale Matcii lui Dumnezeu
toate irmoasele cite Ant intr-un an, care sti cuprind in cle opt glasuri. Lipseste
sfirsitul.
3. F. 53-71: Canon ce mi s-au incredinfat de duhovnicescul rnieu pdrinte,
ca
cetesc in toatti viala tea i in toate slide, nesrnintit. Lipseste sfirsitul.

4. F. 72': < Porunci pentru calugari>.

5. F. 73-75: Luna lut dechemvrie 8 zile, Cuvint de inviildturd al sfintului


Vasilie, cum .sti cade sa, fie ccilugarul.

6. F. 75-76, 78-79, 113-114: ( Cuvinte din Pateric ).


7. F. 76-78: Cuvint al sfintului Nil.

8. F. 79-80: Cuvint al sfintului Efrem pentru cei ce nu sd tern de Dumnezeu.

9. F. 80-113, 115-118, 135-182, 195-197, 323-335: < Viefi de

sfinli: Proclu i Ilarie, Andrei Salos, Chiprian ci lustina, Marcu Athenianul,


Onufrie, Nicodirn de la Tisrnana, Haralambie).

10. F. 119-120: < harebdri ci rdspunsuri monahale>.


11. F. 121-134'1: < Hotarini in scurt ale sfintului Vasile cel Mare>. Lipseste

sfirsitul.
12. F. 183 186: < Dositei.Filitis, mitropolitul Ungrovlahiei, Pastorald pentru
infrinare ).

13. F. 187-194: CuOnt pustnicesc al avvei Ioann < Scdrariul), igumenul

calugdrilor din Muntele Sinai, trirnis la avva Ioann igumenul Raithulut inpcirtit
in 30 capete, care ca o scard sue... Pentru aceasta s-au numit i cartea Scard.
Text fragmentar.

14. F. 197-199: < Eshatologie >. A sfintului Chiril, Cuvint pentru esirea
sufletului Fi pentru a doao venire a lui Hristos. Lipseste sfirsitul.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

139

intocma cu apostolii
15. F. 200-206: Cinstitul Paraclis al sfintilor
marii tmpdrali Costandin i Elena. La sfirsit o rugaciune in lb. greaca.
16. F. 207-209: < Cuvint pentru puterea Psaltirii>.

17. F. 210"-255", 292-305 Ceasoslov care cuprinde intru sine apte laude,
aslizat tntru acest chip la anul de la Hristos 1805, maiu. Chiral ierodoaconul.
Texte fragmentare.
18. F. 256-289: A preacuviosului pdrintelui nostru Ioann episcopul CarpaMillar, catre calugrii cei din India, carii ti scrise lui minglitoare carte.
19. F. 289-291: Din ale lui Calist a preasfinlitului patriarh al Tarigradului,
Chip al ludrii aminte al rugdciunii.
20. F. 306-316", 336-340: Apocalipsis al lui loan Bogoslovul. Fragmente
Cuvint inainte.

21. F. 317-322, 343-384": < CEntari bisericesti>.


22. F. 341'", 385": < Tipic>.

23. F. 385: < Copie ms. dupd instiinlarea Empdratului Alexandru I al Rusiei
despre logodna surorii sale Ecaterina cu principele Gheorghe de Holstein-Oldenburg >.

Manuscrisul a fost copiat de Chiril ierodiaconul (f. 1-71', 115-118, 210" 255", 336-373v), Teofil monahul (f. 119-134% Grigore Riminceanu (f.
183-194') si Ioanichie ierodiaconul (f. 256-291", 317-321'). Cf. G. Strempel,
Copiptim, p. 25, 43-44, 254, 94 si 125.
/nsemnari: F. 299": Pirintilor i fratilor, citi vii yeti intimpla a ceti san a
asculta aceste sfinte si de la Duhul Sfint alcatuite cuvinte, prin placutul sin
rob si al nostru printe, citri Dumnezeu dvoritoriu de obste ale lui Loan,
egumenul Manastirii Carpathiilor i veti afla vreo gresala, si nu o puneti in
ponos, ci cu duhul blindtelor si o indreptati. Cici i eu, nevrednicul, ca unul
a cu neputinta cea omeneasci mi invirtulesc, poate vi a fi gresit intru prscriere; ci nimenea nu poate si zici sau si si laude ci nu are nici o gresali,
WA de cit numai Mintuitoriul nostru Iisus Hristos. Ioanichie monalml, ierodiacon Pulgaroglu Mardaci". Ultimul cuvint este sters.
Mai semneazi si la f. 283' si 321'.
F. 321: Chiriac ieroshimonahul, duhovnicul Cioclovinii".
F. 16": Chiriac arhimandritul. 1818, octomvrie 1".
F. 1: La leat 1828 aprilie 30, la 7 ceasuri, luni, am fost intru privirea ostii
crestinesti a Muscalului, care cu multi pofti si astepta de pravoslavnici a
ne izbivi de supt jugul tiranului credintei. Si am vazut izbindirea visului de
dimineati in aromeali venirea lor, intocma. i noatea au si ploat, lipsi fiind,
si au tunat, scriind la planite ci mai rnarele va izbindi. Mai 1, la Colintina
fiind mare calabalic, boeri i norod. Chiriac arhimandritul Rimniceanu Caloianu, impreuni cu fratele mieu vtori vistier Iancul < din > Bucuresti, cu
protosinghelul Daniil al Argesului, < cu > Antihm." Cf. I. Corfus, Insemnemi....

p. 94-95.

Textele, de diferite proveniente, sint scrise cu cerneali neagri, i ridicinie


Titlurile, iniiaIeIe i indicatiunile tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispicii
colorate la f. 22, 115 si 187. Desen in peniti ce-I reprezinti pe sfintul loan
Damaschinul la f. 342'. Legituri veche in scoarte de lemn i piele. De la Manistirea Cernica, a cirei pecete in fum este aplicata la f. 22. Daruit Academiei
Romine de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2016 1832 (f. 111"); 111 f.; 21 x 15 cm.
< Miscelaneu de literaturd monahald>.

F. 1-5" albe.

1. F. 6-64: <Ale lui Isihie preotul, Cuvinte pentru trezvire>.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

140

2. F. 65-89: Din cartea sfintului i preacuviosului pdrintelui nostru Nil

Sinaitul, Capete o vita cincizeci i trei pentru rugticiune.


3. F. 89"-111: Ale lui Filotheiu monahul, igumenul lacctsului rugului preasfintei Ndscdtoarei de Dumnezeu a Sinaii, Capete 37 pentru trezvire i rugciune.
insemnari: F. 111": ...Si am prescris-o in anul de la Hristos 1832 ghenarie,
cel Intre monahi nevrdnic i pcdtos, Cassian monahul, pa.catosul".
Textul cu cerneal5. neagra. Titturile i initialele sint scrise cu rosu. LegAtura
veche In scoarte de lemn i piele. De la Mn6stirea Cernica, a cdrei pecete In
fum este aplicat la f. 6. Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor
Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2017 Sec. XIX (inceput); 64 f.; 21 x 15 cm.
<

Miscelaneu teologic >.

1. F. 1-22: < Tipic >. Rinduiala cum sd < cade > a cinta cei doisprezebe,

psalmi deosebi...

2. F. 22"-29: < Rinduiala celui ce s ispiteste de diavolul in somn>.


3. F. 29r-v: < Pravild calugareascd>.
4. F. 29"-37" : <.Rugdciuni diverse>.

5. F. 38-40: Cuvint din Pateric, al 337.


6. F. 41-64": < Scrisoarea starefului Paisie Velicicovschi cdtre Dirnitrie

preotul>.

Textul cu cerneal neagr i rAdcinie. Titlurile, initialele i indicatiunile


tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispiciu In penita la f. 1 si 22". Initiate
stingace, in penita la f. 8", 15, 22 s.a. Legatura veche in carton. De la /andstirea Cernica, a carei pecete In turn este apricata la f.1. Daruit Academiei
Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2018 Sec. XVIII (sfirsit) ; 120 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1 30

(f. 1-30); 21,5 x 16 cm.


( Miscelaneu eshatologic >.

1. F. 1-43": Viafa ci spunerea minunilor preacuviosului pdrintelui nostru

Vasilie cel Nou, scrisd de Grigorie calugarul, ucenicul lui (cu Vdmile vdzduhului ).
2. F. 44-118v: Vederea Enfricosatului judel al lui lui Dumnezeu. Manu-

scrisul a fost copiat de Daniil (f. 1-87) si Teofil monahul (f. 87-11e).
G. Strempel, Copisti..., p. 46 si 254.

Cf.

Insemrari: F. 119": Aceast sfinta carte o am prescris i iau, Sofronie shimonahul, intr-acest an, 1792".
F. 119"-120v, f. 1 liminara i interiorul copertilor: Incercari de condei.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, colontitlurile i unele initiate sint scrise
cu rosu. Frontispiciu in penita la f. 44. Initiate ornate la f. 17, 44, 73 s.a. Legatura veche In piele. De la Mnstirea Cernica, a arei pecete In turn este
aplicata la f. 1. Dtiruit Acaderniei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2019

1817 (f. 1); 56 f.; 20,5 x 14,5 cm.


F. 1: < Proschinitarul Muntelui Athos >. Pentru Empdrciteasca i cinstita
rnandstire a Lavrii cei Mari a sfintului Athanasie celui din Athon, impreund
si a cerolalalte sfinte mandstiri Istorie, pentru cu ce minuni s-au facut i c ine
le sint sfinlii ctitori, adecd a Sfintului Munte, scoasd dupil grecie pa rumdnie
ma.t .nainte, iar acum prescrisd de smeritul ieroshirnonah Chiriac duhovnicul,

echstarh Meindstirii sfintului Pavel, una dintr-aceste mai sus numite neindstiri,
aicea in Bucuresti la anul 1817, la 2 zile ale lunii lui aprilie, in casa cinstitului
fi mai micului mieu frate, dumnealui vtori vistier lancul, venit fiind aicea cu
sfintele moaste din Sfintul Munie.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romineti

141

Insemnari: F. 55: S-au procitit de cuviosul ieroshimonah chir Chiriac duhov-

nicul i eclisiarhul, cernican din calughrie i diaconie, cind trdia sfintiia sa

phrintele staretul Gheorghie arhimandritul i Timothei egumenul. i s-au


scris de un logofht unchi al nostru, Petre, la anii de la Hristos 1817, aprilie
28, Bucure*ti, dupa o carte a lui chir Para, viche, priiatenul nostru".
F. 55"-56v: Scrisoarea lui Chiriac RImniceanu chtre ctitorii i epitropii bisericii Singerul, din sud Saac, pitarul Grigore Urlateanu i vthaful Mirza de
la VAlenii de Munte din 1817, si InsemnAri In leghtura cu un proiectat schit

pentru chlugari, din iulie 1818.


Textul cu cernealh neagrA. Titlul este soils cu rou. Frontispiciu In penitA
la f. 1. Peceti In fum, greu de identificat la f. 1 si 56v. Leghtura veche In carton. De la mAndstirea Cernica, a carei pecete In fum este aplicatA la f. 1.
Druit Academiei Rom hue de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice,
la 4 mai 1902.

2020 1834 (L1); 45 f.; paginatie veche cu cifre chirilice: 4-79 (f. 2"-45); 22 x
17,5 cm.

F. 1: SfAtuire foarte frumoash i pe scurt cAtrA cel ce sh pocheste, cum sh


cuvine s s marturiseasch. De la multi dascali adunatd, spre folosul de
obste a celor ce vor ceti i tiparitA cu blagoslovenia preasfintitului mitropolit a
toath Ungrovlahia chiriu, chir, Grigorie i cu toga cheltuiala dumnealui

logofhtului Nicolae Vilcoveanul, In sfinta Episcopie Buzthil, Intru a sa acum


de nou Muth tipografie, la anul de la Hristos 1834, aprilie 15".
InsemnAri: F. 42-45: Scrisori ale lui Ilarion, episcopul Argesului, din 1837;
prima dintre ele, nesemnatd, este un omagiu adus unui prelat; cealalth este
o autorizatie de divort pentru comisul Costache Glogoveanu .1 Marita BAlAceanu.

Textul cu cerneal neagrA. Frontispiciu In penith la f. 4. De la Mhnhstirea


Cernica. DAruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2021 1842 (f. 1); 170 f.; numerotalie veche cu cifre arabe i chirilice, diversh;
21 x 16 cm.
< Miscelaneu teologic ).

1. F. 1 41 : Slujba cuviosului Dimitrie celui Nou, ale cdruia sfinte nwaste


intregi sd afld in sfinta Mitropolie, care se prdznueste in 27 de zile ale lunii lui
octomvrie; a treia oard data in tipar, pe lingd care s-au adaos .Paraclisul i Acathistul i un cuant fi niste stihuri spre Lauda sfintului. In zilele preablagoslovitului,
singur stdpinitorului, marelui domn, impdrat a toatd .Rossia .N icolae Paelovici,

cu blagosloveniia preasfinfitului episcop < de > Rimnecu chiriu, chir,. Neofit,


ocirmuitorul sfintei Mitmpolii, prin osirdiia fi cheltuiala cuviosulut arhimandrit
chir Vonifatie Dumoviciu. 1842, septemorie 3. Bucuresti,T ipografia Eliadie.
De Radul fratele.

2. F. 41"-43: < Versuri). Cuvinte in stihuri asupra cititorilor dumnezeestii


Scripturi.

3. F. 44: < Tabla lui Pithagora).


F. 44r-45v, 169-170 albe.
4. F. 46 70: Acathistul Adormirei preasfintei Neiscdtoarei de Dumnezeu.
5. F. 71-16e: A Thomei de la Kempis... Pentru urmarea lui Hristos i
pentru defaimarea tuturor desertdciunilor lumii.
InsemOri: F. 170: Aceastli chrticicA ce sA numeste A Thomei de la Kempis
Impreuna cu Acathistul Adormirei Maicii Domnului i Slujba sfintului Dimi-

trie cel Nou, s-au prescris de mine pa and mh aflam ucenic la phrintele
arhimandrit Vonifatie, In anul 1843, dechemvrie 22. Radu fratele".

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

142

F. 1": Din cdrtile sfintei Mnastiri Cernica este. Callinic arhimandritul


Cernichii".

Textul cu cerneald neagra. Titlurile, colontitlurile i initialele sint scrise cu


rosu: Frontispicii artistic lucrate in penit la f. 2, 46, 71 s.a. Initiale ornate la
f. 3, 120, 137 s.a. Legaturd veche in carton. De la Manastirea Cernica, a cdrei
pecete in fum este aplicatd la f. 1". Ddruit Academiei Romne de Ministerul
Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.
2022

Sec. XIX (inceput); 113 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-114
(f. 1-113); 21 x 15 cm.

F. 1: Dintru ale lui Ca list Catafighiotul.


Textul cu cerneald neagrd. Titlul i initialele slat scrise cu rosu. Legdtur
veche In carton. De la Mnstirea Cernica, a carei pecete in fum este aplicat
la f. 1. Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii
Pub lice, la 4 mai 1902.
2023 Sec. XIX (inceput) ; 108 f.; 18 x 14 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 1-40': < Psaltichie greco-romdnd>. Cintdrile apartin lui Grigore Lambadarie, Petru Lambadarie, loan Protopsaltul, Iacov Protopsaltul.

F. 10-14, 48-63", 64v-102 albe.

2. F. 41-47v: Insemnez aici citeva notite printipale despre istoria Rumanii


a Cirnpului Lung ce s-au lucrat de artistul Negulici i s-au finit dindu-se si in
tipar prin mari suferinte i eczil de C. Aricescu.
3. F. 102"-108": < Principii morale i religioase>.
insemnAri: F. 108": Teofilact Cernicanu". Copiazd f. 41-47' si 102v-108v.
F. 64: Insemnare de bani din anul 1853.
Textul cu cerneal neagrd. Unele titluri i inijiale sint scrise cu rosu. Frontispiciu colorat la f. 7. Initial ornatd la f. 8v. Legaturd veche in piele restauratd la cotor. De la Mandstirea Cernica. Druit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2024 1729 (f. 269); 269 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 11-279 (f.1-269);.
18 x 14,5 cm.
< Minunile Maicii Domnului>. Lipseste inceputul.
La f. 269' este redat un fragment din Viata cuvioaset Eupraxia.
Insemndri: F. 269: Si s-au scris aceastd carte in zilile prealuminatului domn
Io Nicolae Alecsandru voevod dumisale Tdnasie logofdtul, in anul de la
zidirea lumii sapte mii doao sute treizeci i sapte < = 1729 >, de Stan logofetelul ot dumnealui lordache Cretulescul vel dvornic, carele cu cucernicie s
roagd card toti cei ce vor ceti si aflind vreo gresald sd o Indreptze cu duhul.
blindtii, pentru ca s6 le fie de ajutoriu intru scirbe pururea Fecioara i &A.
zica toti: Dumnezeu sa-i iarte gresalile, acum i in vci. Amin". Cf. G..
Strempel,
p. 222-223.
F. 30', 268": Insemnare neinteresant de cititor.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile i initialele shit scrim cu rosu. Viniet
coloratd la f. 268". Legaturd veche in scoarte de lemn i piele. De la Aldnistirea Cernica, a cdrei pecete in fum este aplicatd la f. 31. Mruit Academiei
Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2025 1780 (f. 88"); 88 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 190-248 (f. 1-59);,
20 x 14,5 cm.
< Miscelaneu de literaturd monahald>.

1. F. 1-59: < Rugdciuni ale monahului pentru toate serile sciptdminii>.


F. 59v 62 albe.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romine0i

143

2. F. 63-88w: < Rtnduiala edlugdririi). Rinduiala chipului celui mare al


ingerilor, adecd al shintniciei.

Insemnari: F. 88v: Scrisa In Episcopiia Rlinnicului de Grigorie ierodia-

conul, 1780. Iar pre dragostea voastra rog, iubitilor In Domnul, pentru gresa-

lele ce sa vor fi intimplat din alunecarea minii, ertati, indreptind cu duh


pacinic. i Hristos Iisus sa ocirmuiasca In liniste viata voastra i fericirii
veacului de al optulea s. v5. invredniceasca". Cf. G. Strempel,

p. 91.
F. 1: Dintr-ale sfintitului arhimandrit Chiriac, ieroshimonah Rimniceanu,
data de Ghedeon ierodiaconul, cintaretul Bistritii. 1816, iar aicea < am >
scris 1826, fevruarie 13.
F. 1"-2: Aceasta sfinta i dumnezeiasca carte iaste a cuviosului Chiriac
duhovnicul. 1813, aprilie 23".
Textul este saris cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile, initialele i indicatiunile tipiconale sint scrise cu rosu. Desene In penitA, reprezentind un calugAr i scena tunderii Intru monahism, la f. jV si 62. Legatur artistica In
piele. De la Manastirea Cernica, a carei pecete In fum este aplicata la f. le
Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la
4 mai 1902.

2026 1824 (f. 1); 28 f.; 18,5 x 14 cm.


< Miscelaneu teologic).

1. F. 1-10, 28: < Cintdri bisericesti>. Stihirile i pripelele ce sit dna la toata priveghitarea.

F. 10v-13v albe.
2. F. 14-27: Text tiparit, reprezentind f. 179-192 din Psallirea impriwad la Bucuresti In anul 1780. Cf. Bibl. rom. veche, II, p. 269, nr. 441.

InsemnAri: F. 27: Chiriac arhimandrit Rlmniceanu, Caloianu. 1824, mai


10", copiaza textul ms.
F. 1: 1824, martie 14".
Textul cu cerneala neagr5.. Titlul de la f. 1 i f. 9-10 slut scrise In culori.

Indicatiunile tipiconale gat scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f.


1 si 28. Initiala ornata la f. 1. Legatura veche In carton. De la Mandstirea
Cernica. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii
Publice, la 4 mai 1902.
2027 Sec. XVIII (sfIrsit); 143 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-30

(f. 2-31); 19,5 x 14 cm.

F. 2: Dintru ale lui Calist Catafighiotul <Capete). Lipseste sfirsitul.


Textul cu cerneala neagra. Titlul, initialele i numarul capitolelor sint serise cu rosu. Frontispiciu in penita la f. 2. Initiale ornate la f. 23v, 27v, 77v
s.a. Legatura veche In carton. De la Manstirea Cernica, a carei pecete In
fum este aplicata la f. 2. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

2028 Sec. XIX (Inceput); 56 f.; 19 x 14 cm.

< Miscelaneu de literaturd monahald>.


'1. F. 1-12: A celui dintru sfinji pdrintelui nostru Athanasie, arhiepiscopul
Alexandriei, Curint tnainte, cu Wale poruncile lui Dumnezeu attrd cei ce s-au
Jepdat de lume i vor a sit mtntui.
2. F. 12"-19": Ctwtrit 297 pentru grijd i plingere a precuriosului pdrintele
vagrie .

Z. F. 19-561: Luna lui dechenwrie 25, a lui Danwschin nwnahul, ipodiaconul fi Studitul, Cupint la cea dupd trup Nastere a Domnului nostru Iisu
Hristos.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

144

Textul cu cernealA neagrd. Titlurile i initdalele slut scrise cu rosu. Frontispiciu in penita la f. 1. De la MAnastirea Cernica, a arei pecete In fum este
aplicata la f. 1. DAruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor i InstrucOunii Pub lice, la 4 mai 1902.
2029 Sec. XVIII (sfirsit), 127 f.; 18,5 x 13,5 cm.
F. 1: A celui intru sling pdrIntelui nostru Diadoh, episcopul Fotichiei... Capete pusnicesti o sutd.

Insemnri: F. 127: Theofil monahul", Iachint ieromonahul". Textul este

criptografiat. Teofil monahul copiazA f. 106"-127. Cf. G. *trempel, Copieti...,


p. 254.

F. 1": Din cArtile sfintei Monastiri Cernica. SA nu sh Instreineze. Callinic


arhimandritul Cernichii opsti".
Textul cu cernealA neagra. Titlul, unele iniia1e i cifre slut scrise cu rosu.
Desen naiv In penita la f. 127. LegAturA. veche In piele. De la MAnAstirea
Cernica, a cArei pecete In fum este aplicata la f. 1. Daruit Academiei RomAne
de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2030

Sec. XIX (inceput); 428 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-140
(f. 3-142); 19 x 13 cm.

<Miscelaneu de literaturd monahald>.


1. F. 3-32, 187-240: < Vasile stareful de la Poiana Mdrului, Cuvint tnainte
la cartea fericitului Nil de la Sorsca, postfald la aceiasi carte si Cuant Inainte
la Capetele fericitului Filothei Sinaitul>.
2. F. 32-187: A fericitului Nil de la Sorsca pustnicul <Cuvinte i asezdmint pentru cdlugdri>.
3. F. 240"-281, 346-372": A sftntului Simeon Noul Cuvintdtoriu de Dumnezeu, Pentru cele trei chipuri ale ludrii aminte Fi ale rugdciunii <s.a.).
4. F. 281-290: Din cartea sfintului Isaac Sirul, mitropolitul cetdfii Nineviei, Cuvinte foarte folositoare de suflet, scoase pre scurt.

5. F. 290': Din cartia Crinii farina, cap 37.


6.

F. 290"-314: Ale sfintului Isihie preotul cdtrd Theodul, Cuvinte folosi-

toare pentru trezvire i bundtate.

7. F. 314-318: Ale preacuviosului pdrintelui nostru Marco Pustnicul, Capete a ceii dumnezeesti i duhovnicesti legi.
8. F. 318"-323": Din cartea sfintului loan Scdrariul cdtrd cdlugdri.
9. F. 324-345: Cuvinte pline de tot folosul ale sfintului, preacuviosului pd-

rintelui nostru Isaiei Pustnicul.


10. F. 345': Alfavita cea sufleteascd, cuvinte pline de tot folosul, pentru ca

sd ne pdzirn de rts si de vorbele cle desarte.


11. F. 372v-383: Ale sfintului Grigorie Sinaitul, Capete alse pentru cum sd
face rugdciunea.
12. F. 383-389: Capete alse ale sftntului Nichita Stithat, unul din ucenicii
sfintului Simeon Noul Cuantatoriu de Dumnezeu.
13. F. 389-391: Din cartea sfintului Antonie cel Mare, Capete alese.
14. F. 391-394: Ale celui Intru sfinli pdrintelui nostru Diadoh episcopul
Fotichis, al vechiului uscat, Capete pustnicesti.

F. 394"-397", 410-413" albe.


15. F. 398-409": Ale lui Calist patriarhul <Constantinopolului>, Capete

pentru rugdciune.

16. F. 414-418": 0 .pdr tic icd din cuvIntul cel dupd Evangheliia cea de la
loan, a Duminicii SfIntilor Paring, cel pentru rugdciune. Din Chiriacodromion.

17. F. 419-424, 426: < Pravild cdlugareascd>.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscrise1or romineti

145

Insemnari: F. 2: Aceast& sfinta si minunata, dumnezeiasca carte, ce iaste


a sfintului Nil pustnicul de la Sorsca, alcatuita preaminunat pentru cei ce
vor vria a vietui calugdriaste, iar mai virtos cu datorie, fiind impreun si
cu ale altor sfinti invatatori, iaste a sfintii sale parintelui Chiril ieromonahul, cu a sa mina si cheltuiala scrisa dupe alte dumnezeesti carti, in sflnta adunare Cernica; iar legata iar de dinsul, In sfinta Manastire Tismana.
1808, iulie 15. Chiril ieromonahul Rimniceanu. Tirgu Jiu, Cernica, Tismana".

F. 3-4: A sfintii sale parintelui Chiril ieromonahul ot Cernica. 1808, iulie 15. Chiril ieromonahul. Tismana". Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 27.
F. 428: Aceast sfinta si dumnezeiasc carte este a sfintului schitu Izvoarale. Am cetit si eu pe dinsa, a iaste foarte folositoare. Si am scris eu Nif on
monah. 1838, iunie 27".
F. 427: Concept de scrisoare catre boieri, din 23 noemvrie 1806, redactat
de Chiril ieromonahul, prin care cere ajutor material pentru el si calugarii
de la Cernica, asezati la schitul Iezer.
F. 1": 'Concept de scrisoare din 1787 in legatur cu pierderea unor oi mli-

nastiresti.

F. 418' si 424: Din aline sfintei Monastiri Cernichii este. S. nu sa Instriineze".

F. 1, 424v-426, 428: insemnari de cititori, fail importanta.


Textul cu cerneala neagra. Titlurile si initialele slut scrise cu row. Frontispiciu In penita la f. 3. De la Mnastirea Cernica, a carei pecete In fum este
aplicata la f.3. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor si Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.

2031 1822 (f. 34'); 34 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-15 (f. 1-15);
18,5 x 14 cm.

< Prohodul Mintuitorului>. Pogrebaniia Domnului nostru Iisus Hristos trt


sfinta f i marea stmbeitil.

Insemnari: F. 33"-34": Acestea scriindu-le dupa altele ce au fost talm-

cite si asazate dupa cle grecesti, cu masuri dupa cintare, mai intocmite decit la Triod si mai in scurt, de sfintia sa preacuviosul arhimandrit Gherasim al sfintei Mitropolii, om al preasfintii sale intru fericita pomenire Orintelui Filaret; iar shimnicindu-sa dupa egumenie la moarte s-au numit
Ghermano. Acesta, fiindu-ne stiut si cunoscut au fost de Min de la Gil.desti, peste Olt, la Dragasani, sud Vficea, care de mic au fost la scaunul
sfintei Mitropolii, au avut frate pa chir Mincu zugravul ot Maguriani-Bucuresti, si altul ce au fost epistat la sfinta Manastire Tismana, Ionita, impreuna cu alt frate al- sau, logofatul Mathei, raposati, fiin de ispovedanie
mie. lax& aicea In Cretulesti, impreun cu preasfintit parintele stratonichiia chir loanichie aflindu-ma, mi li-am scris si li-am procetit impreuna
cu cuviosul Pafnutie monahul, hagiu, vechiul priiaten, pentru a mea trebuinta si a altor In Hristos frail si. priateni, carii In urma mea a vor afla,
pomenindu-ma la ale sale molitve si rugaciuni, ca si unul ca acela sa fie po-

menit de cela ce zice a cum va place sa va faca oamenii voao, faceti

si voi lor asmenea. Aflindu-ma si ajutori al scoalii grammaticilor celor yeniti spre hirotonie, cu indemnarea si ajutoriul sfintii sale preacuviosului arhimandrit chir Grigorie RImniceanu eel Intiiu al scolii ostenitor si invatator, din porunca celor mai mari efori ai scoalelor. 1822, martie 31, in dinta si marea Vineri. Chiriac ieroshimonah, arhimandrit Rfinniceanu, epistat
metohului Plaviciani ai Cretulescului, In sud Oltul de Jos, Arges, affindu-ma
in Bucuresti, impreuna cu frate-mieu mai mic vtori vistier Iancu, polcov-

nic de tirg". Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 27-28.


10

Catalogul manuscriselor

www.dacoromanica.ro
cd. 1504

B.A.R., 1601-3010

146

Textul cu cerneald neagra i rosie. Frontispiciu In penitA la f. 1. Legatura


veche in carton. De la MAndstirea Cernica, a carei pecete in fum este aplicat la f. 1. Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.
2032 Sec. XIX (inceput); 25 f.
< Miscelaneu teologic).

1. Coperta I interioard

+ f. 14 bis; 18 x 12 cm.
2V

25': < Fragmente de Pateric).

F. 3-7', 13-14 bie, 20"-21, 22-25 albe.

2. F. 8-12', 15-20: < Moliwe i rugaciuni>.

3. F. 21"-22: <Fragmente de Evanghelistar).


Textul cu cerneald neagra. Unele iniiale i indicatiuni tipiconale sint scrise
cu rosu. Initiald ornat la f. 18. Legaturd veche in carton. De la Mndstirea Cernica. Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2033 1786 (f. 8); 22 f. ; 17 x 11,5 cm.
< Miscelaneu).
1. F. 1": < Reletd de cerneald i refete medicate).

2. F. 2-22": < Molitve i rugaciuni).


Insemndri: F. 1: Incerairi de condei.
F. 8: Ghenar 30, 1786".

Textul cu cerneald neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile tipiconale sint


scrise cu rosu. De la Mandstirea Cernica. Daruit Academiei Romdne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2034

Sec. XIX (inceput); 77 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-96 (f. 1.'

49); 18 x 11,5 cm.


< Vocabular de conversafie greco-romtin pentru cdlugari). Insemnare de cuvinte vorovitoare grecesti i rumnesti.

F. 49"-76" albe.
tnsemndri: F. 77": I. De cind au taiat pa Sava bimbasa in Bucuresti la

anul 1821, avgust 6" Cf. I. Corfus,


p. 44. II. De and s-au
cutremurat pamintul la anul 1838, ienuarie 11".
Textul cu cerneald neagrd. Titlul este scris cu rosu. Legatura veche In carton. De la Mndstirea Cernica. Ddruit Academiei Romne de Ministerul
Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2035 1810 (f. 13); 20 f.; 17,5 x 14 cm.
< Miscelaneu).
-1. F. lr-": Poruncd a .Marelui Vasilie cdtrit preofi.
2. F. 2-4": Simvolul, adecd mdrturisire a celui tntru sfing parintele nostru
Athanasie, patriarh al Alexandria.
3. F. 5-7: Cuvint al sfintului Maxim infeleptul pentru preot, cum i sa cade
sd fie.

4. F. 8-11, 13-15, 20: < Ctntdri bisericefti).

5. F. 11"-13: < Refete de cerneald).


6. F. 16-17: Evangheliia din Duminica Paftilor de la Mann.
'7. F. 18-19 : Tropariul sfintului Nicodim cel Sfinfit.
8. F. 19: ( .Relete gospoddrefti).
insemnri: F. 13: Si am scris eu smeritul Chiriac ieroshimonahul Tismenii,
obstejitei Cernichii. 1810, mai 17". Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 28.

F. 10: Acestea mi le-au spus un dascal bdtrin, carele au gasit scris la o carte
veche. Cine va ceti s zica: Dumnezeu sag iarte, atit pre acel dascal, cit si
pre cel ce au cumparat si au scris intr-aceasta sfint carte ce s numste Ermo-

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominecti

117

loghion, iar rum anecte Catavasiari, a mult pacatosului Costandin fratele, din
sfinta opcte Cernica. 1801, ghenar 18, In zi vineri".

F. 8: Cu trei zile mai nainte de sfintul apostol Andrei am fost in Tirgul

Jiiului, in casa protopopului Andrei, ci nefirnd vreme de cazut, am plecat la


Tismana, la leat 1806, noemvrie 27".
Coperta I interioara: Aici am scris eu Sandu logofatul ce ma aflu la Manastirea Caluiu, cind am venit de la Dragacani cu cinci buti cu yin, la leat 1824
octomvrie 25. Sandu logofatul".
Textul cu cerneala neagra i radcinie. Unele titluri, initialele i indicatiuni
tipiconale sint scrise cu rocu. Frontispiciu in penita la 1.2. Legatura veche in
carton se pastreaza sub legatura moderna. De la Manastirea Cernica. Druit
Academiei Romane de Ministerul Cultelor ci Instructiunii Publice, la 4 mai
1902.

2036 1793 (f. 31) ; 199 f.; 17 x 11,5 cm.


< Miscelaneu teologic >.

9:

1. F. 1-8": <Eshatologie ). Cuant pentru a dooa vinire a Domnului Hristos2. F.


Rugdclune cettrd Maica lui Dumnezeu.
3. F. 9v 31: Acathist la Adormirea Prcestii.
4. F. 32-108: A preacuviosului i a celui fdrd de nwarte a pdrintelui nostru
Marco, Pentru poedinfd... <si alte Cuvente>.
5. F. 108-110: Cuant a sfintului Efrem Sirul pentru cei ce gresesc i nu vor
set sd pocdiascd.

6. F. 111-174v, 199': Cuvinte din Pateric.

7. F. 176-191'; Canon de rugaciune cdtrd tngerul pdzitoriul vielii omului,.


facerea lui loan nwnahul cel cu piciorul negru < = loan Mauropons>.
8. F. 192-19e: < Omilie). Lipsecte inceputul.
Insemnari: F. 31: 1793, iulie 12".
F. 175: I. Teofil monahul", cu caractere gotice. Copiaza f. 9-173, 175-191"..
Cf. G. Strempel, Cop isti

p. 251.

II. Insemnare de cititor neinseranata din anul 1818.


F. 8: Aceasta sfinta carte o am cumparat de la un btrin, Ioanichie monahul, care 1-am avut supt ascultare and cadeam la sfinta Manstire Tismana
din sud Gorj i ineam schitul Cioclovina, la leat 1812. Iar aicea am scris dup
venirea mea din Sfinta Gora i dupa fugirea de rebelie de la Manastioarea Plaviceanii la Brasov, cind, venind In ar cu maria sa ce s-au facut domn Grigorie

Ghica voevod, rn-au orinduit igumen la sfinta Manastire Caluiu din sud

Romanati, leat 1823, martie. Chiriac ieroshimonah, arhimandrit Rimniceanu,


Cernicanu". lnsemnarea este scrisa cu cerneala verde.
Textul cu cerneala neagra. Titlul de la 1.1 este scris cu rocu.
Frontispicii stingace in penita la f.9 i 44'1. Legatura veche in carton. De la.
Manstirea Cernica, a carei pecete in fum este aplicata la f.1. Daruit Acaderniei Romane de Ministerul Cultelor ci Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2037 Sec. XIX (inceput); 34 f.; 16,5 x 11 cm.
F. 1: Canon al sfintilor Ingeri, al marilor voevozi Gavriil fi Mihail <si alte
Canoane>.
Insemnari: F. 34": Pomenecte-1 pre pcatosul ce au scris, Casian monahul,
la toata saptamina". Numele este criptografiat.
Textul cu cerneala neagra. Unele initdale ci indicatiuni tipiconale gat scrise
cu rocu. IniiaIe naiv ornate in penita la f. 1, 2, 3 c.a. Pecete oval aplicata In

fum pe 1.1 liminara. Legatura voche in carton. De la Manstirea Cernica,


a carei pecete in fum este aplicata la f. 34". Daruit Academiei Romne de
Ministerul Cultelor c i Instructiunii Publice, la 4 rnai 1902.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

148

Sec. XIX (Inceput) ; 13 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-27 (f. 1-13);
16 x 10,5 cm.
F. 1: Cintdrile lui Moisi.
Textul cu cerneald neagrd. Titlul i initialele slut scrise cu rop. Leg Aura veche
in carton. De la Mnstirea Cernica. Ddruit Academiei Romne de Ministenil Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.
2039 1845 (f. 31v); 38 f.; 16 x 11 cm.
2038

< Miscelaneu teologic >.

1. F. 1-12v: Cintarea lui Moisi.


2. F. 13-27: < Paraclisul sfintului Nicolae>. Lipsete inceputul.
3. F. 28-38: < Liturghier >. Text fragmentar.
Insemndri: F. 31": 1845, ianuarie 1, Policarp".
F. 12v: Elefterie monahu. 1855, octomvrie 13".
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, initialele 3i indicatlunile tipiconale /Ant
scrise cu rop. Frontispicii In penit i culori la f. 1, 19 0 28. Initiale
ornate la f. 1, 4, 29 v.a. Legaturd veche In carton. De la Mndstirea Cernica.
Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice,

la 4 mai 1902.

2040 1798 (f. 107v); 133 f.; 15 x 10 cm.


< Miscelaneu>.

1. F. 1-96: < Octoih>.


F. 96v-98v, 126v-131 albe.
2. F. 99-107v: ( Apocalipsul Maicii Domnului>. and au umblat preacurata
Maica Domnului nostru lisus Hristos de au vdzut toate muncile cite grit pre
pamint, unde s muncesc pacdtofii.
3. F. 108-110: < Oralii la nunt >.
4. F. 110r-v: < Cintri bisericefti tn cinstea sfintului Stelian>.
5. F. 111-113: Rugciune pentru ddochiu.
6. F. 113v-126: < &tete medicale>.
7. F. 131-132v: < Pentru cele ap te laude ale bisericii rdsdritului>.
Insemndri: F. 107v: 1798, martie 21. Am scris eu popa Nicolae, fund in
p. 170.
sfinta Mndstire Bistrita". Cf. G. Strempel,
F. 110v: 1811, iulie 24 zile".
F. 113: I. 1810, iulie 25".
II.: Si aceasta iaste una din aleile lui Pavvel Anghellachi pdatosul".
F. 1 0 133v: Incerctiri de condei.
Textul cu cerneald neagra i rdddcinie. Titlurile, initialele i indicatiunile
tipiconale slut scrise cu rop. Desen in penita InfdtiOndu-1 pe sfintul Joan
Damaschinul la f.1". Frontispicii in penit la f. 2, 12", 62 v.a. Legaturd veche
in piele. De la Mandstirea Cernica. Ddruit Academiei Romaine de Ministerul
Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
'2041 Sec. XVIII (sfIr0t); 456 f.; 38 x 24 cm.
< Theofilact, arhiepiscopul Bulgariei, Tilcul Evangheliilor >.

F. 90, 93-94, 145-146 albe.


Insemnri: F. 456: Daniil", In criptogramd. Este copistul f. 378-456.

Cf. G. Strempel,
p. 45.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile i initialele slut scrise cu rop. Frontispicii
colorate i in penit la 1.1 0 3. Miniaturi neterminate, reprezentlnd evangheliti
la f. 94v, 146" 0 270v. Initiale ornate 0 viniete la f. 378, 379, 380 v.a. Legaturd
veche in piele. De la Mndstirea Cernica, a carei pecete in fum este aplicat
la f.3. Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii
Publice, la 4 mai 1902.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti


2042

149

Sec. XIX (inceput); 11 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-22 (f. 1-11')

F. 1: Din parte pentru viala.pdrintelui nostru staref Gheorghie f i cum din a lui.
Dumnezeu pronie au venit atci f i au sada cu pdrinfii viala de obste in ostrovu.
Cernica, unde sit preiznuiaste hramu sfintului ierarh Nicolae.

InsemnAri: F. 11": Protasie ieromonahu. Casian ( in criptograma ) pAcA-

tosu".
Textul cu cernealA neagrA. Titlul si colontitlurile slut scrise cu rosu. Frontispiciu
si initialA colorate la f.1. De la MAnAstirea Cernica. Ddruit Academiei RomAne
de Ministerul Cultelor si Instructiunii PuMice, la 4 mai 1902.

2043 1777 (f. 10); 788 f.; 34 x 23 cm.

< Viefile sfinfilor pe luna decembrie, zilele 17 31 >.


insemnri: F. 787"-- 788 : SlavA tie Dumnezeului si mintuitoriului mieu Iisuse

Hristoase, celuia ce-mi ajutasi mie smeritului 0 pAcAtosului robului tAu,


dupA incepere a veni si la sfirsirea tilcuirii sfintitului Lunovnicului acestuiasi
a lunii lui dechemvrie, acuma intru prealuminatele zilele preabunului domnului
nostru Io Alecsandru Ioann Ipsilant voevod, intru arhiepiscopiia si pAstoriia
preasfintitului pArintelui nostru chir Grigorie al toatei Ungrovlahiei. Si s-au

tAlmAcit de mine, smeritul, cu multA ostenealA, spre folosul cel de obste


al limbii rumAnesti de pre limba cea sloveneasa intru sfinta Mitropoliia
Bucurestilor, ostenindu-ma eu dintru porunca cea arhiereascA si intru propoveduirea cuvindului lui Dumnezeu, la anul cel mintuitoriu 1777, in luna
lui aprilie in sapte zile. Macarie." AlAturi pecetea sa inelara in fum.
F. 10: Macarie ieromonahul, anul 1777".
Textul cu cerneal rAddeinie. Legatura veche in carton. De la MAndstirea
Cernica. Druit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor 0 Instructiunii
Publice, la 4 mai 1902.
2044 Sec. XIX (inceput); 74 f. ; 33,5 x 22,5 cm.

F. 1: Ale celui intru sfinfi pdrintelui nostru Vasilie celui Mare, arhiepiscopulue
Chesariei Capadochiei, Hotdrtri pre larg < pentru monahi>.
Insemnari: F. 7: Din cartile sfintei Monastiri Cernica. SA nu sA instreineze.
Callinic arhimandritul opstii Cernichii".
Textul cu cernealA neagrA. Legatura veche in carton. De la MAnstirea Cernica,
a carei pecete in fum este aplicatA la 1.7. DAruit Acaderniei RomAne de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2045 Sec. XVIII (sfirsit); 87 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice diversa;

33,5 x 23,5 cm.

< Miscelaneu de literaturd ntonahald >.

F. 1-2v: Scard a cdrfii acestiia.


1. F. 3-50: Oglinda boeosloviei, pentru cea mai presus de fire fang a dumne-.
zeirii, precum cd stntem datori a f ti pre Dumnezeu f i in ce loc sd aratd.
2. F. 51-55, 82-84: < Prefagi fi postfald la cartea fericitului Nil de la Sorsca,
scrise de stareful Vasile de la Poiana Mdrului >.
3. F. 55"-82: < Ale fericitului Nil de la Sorsca, Cuvinte>.
InsemnAri: F. 2": Din cartile sfintei Monastiri Cernica. SA nu a Linstreineze.
Callinic arhimandritul Cernichii opsti".
F. 86": Insemnare de lemne cumparate, probabil, pentru Manastirea Cernica,
in aug. 1803.
F. 87'1: Socoteli de bani.
Textul cu cernealA neagra. Titlurile si initialele shit scrise cu rosu. Frontispicii
stingace in penita la f. 1, 3 0 51. Legatura artisticA in piele. De la MAnAstirea
Cernica, a carei pecete in fum este aplicatA la f.e. Druit Academiei Roman&
de Ministerul Cultelor 0 Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

150

2046 Sec. XVIII (sfirsit); 507 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice cu omisiuni:

1-510 (f. 1-507); 32,5 x 22,5 cm.

< Miscelaneu de literaturd omileticd. Printre semnatarii omiliilor Ii mentiondm


pe sfinjii: Danta.schin Studitul, Joan Gurd de Aur, Epifanie al Chiprului, loan
Damaschinul, Ghermanos patriarhul Tarigradului, Vasile cel Mare, Athanasie
cel Mare, Grigorie de Nazianz, V asi le episcopul Seleuciei, Chiril al Ierusalimului,

Grigorie de Nissa, Theodot episcopul Ancyrei, Efrem Sirul, Andrei Criteanul.


Intre f. 477-500 este redatd Viata sfintului Nicolae>.
Insemndri: F. 15: Din cdrtile sfintei Monastiri Cernica. S. nu sd instreineze.
Callinic arhimandritul Cernichii opstii".
Textul cu cerneald neagra. Unele titluri, colontitluri i initiale sint scrise cu
rosu. Frontispicii stingace In penita la f. 16, 30, 50 s.a. Initiale ornate la 1.6,
313, 358 s.a. Legaturd veche in piele. De la MAndstirea Cernica, a cArei pecete
In fum este aplicatd la f. 16. Ddruit Academiei Rom tine de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.
2047 Sec. XVIII (sfiqit); 106 f.; 32 x 23 cm.

F. 1: A celui intru sfinli pdrintelui nostru Vasilie, arhiepiscopul Chesariei


Capadochiei, La cle ease zile pentru facerea lumii < = Exaimeron >. Unele
pagini
au fost copiate de Daniil (f. 59'1-61, 62", 63"-64") i Teofil monahul
(f. 71"-7411) Cf. G. Strempel, Copigti.. p. 46 si 255.

Insemndri: F. 2: Din cArtile sfintei Monastiri Cernica. SA nu sA. instreineze.


Callinic arhimandritul opstii Cernichii ".
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, iniia1e1e i unele trimiteri marginale sint
scrise cu rosu. Frontispiciu colorat i initiald, artistic lucrate, la 1.1. Initiale
ornate la f.9v, 19', 36 s.a.
LegAturA veche In carton. De la MAndstirea Cernica, a cArei pecete in
fum este aplicatd la f. 1. Ddruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor
Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.
2048 Sec. XVII I (sfirsit) ; 238 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice : 1 220
(f. 1-220); 34,5 x 23,5 cm.
( Miscelaneu teologic>.
1. F. 1-218": < Chiril al Ierusalimului, Catehisme ale celor ce sd lumineazd,
precedate de viata lui Si de mdrturii despre el>.

F. 19"-20, 219-220' albe.

2. F. 221-238: A celui intru sfinti pdrintelui nostru Maxim Mdrturisitoriului,


la rugaciunea lui Tatdl nostru..., Tticuire scurtd.
insemndri: F. 20v: 1847, ianuarie, am citit In Cernica. C< alinic > arhimandrirul C< ernichii )".
F. 3', 206", 238: Din cdrtile sfintei Monastiri Cernica. Callinic arhimandritul
Cernichii opsti".
F. 243': In criptograma: Mari taine sint In cartea aceasta. Calinic, arhimandrit Cernichii".
Textul In cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile, iniia1eIe i numeroasele
trimiterd marginale shit scrise cu rosu. Frontispicii In penita la f. 1, 4, 21 s.a.
Initiale ornate la f.1, 21, 41" s.a. LegaturA veche in piele. De la Mandstirea
Cernica, a cArei pecete In fum este aplicata la 1.3". DAruit Academiei Romdne
de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2049 Sec. XIX (lnceput); 17 f.; 34,5 x 33,5 cm.
< Omilii la Nasterea Maicii Domnului. Una din cele cloud este alcdtuitd de Ioan
Damaschinul>.
Insemndri: F. 2: Din cdrtile sfintei Monastiri Cernichii. SA nu sA instreineze.
Callinic arhimandritul Cernichii opsti".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romnesti

151

Textul cu cerneala neagra. Titlurile i initialele shit scrise cu rosu. De la


Manastirea Cernica, a carei pecete in fum este aplicata la 1.1. Daruit Academiei.
Romdne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.

2050 1785 (f. 20') ; 20 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-17 (f, 4-20) ;
33,5 x 22,5 cm.
F. 3': Diiata ieronzonahului Gheorghie, starelului de la metohul sfintei Mitropolii
ce s afla in ostrovul Cernichei, intru carele dinpreund cu ai sai 55 de fii sufletefti
au inceput rinduiala cu viiald de afte, petrecind aici trei ani deplin. i acum,
foarte greu bolndvindu-sa, s-au gatit a ne lasa fericita sanatate.

insemnari: F. 3: Cetindu-sa aceasta diiata a cuviosului staretu chir Gheorghie


de la Cernica, metohul sfintei Mitropolii i vazind cuprinderea Invataturilor
dintr-insa, ca slut de bun orinduiala, dupa cererea cuviosiei sale o adeverim
noi cu pecetea cea mare a sfintei IIitropoIii. i s-au dat ca sa sa afl la metoh.
Leat 1785, martie 13".

F. 20: I. Si am scrisu eu, robul lui Dumnezeu cel mult pacatos Andrehr
Popovici-Hidisan, la leat 1785." Cf. G. Strempel,

p. 190.

II. La anul 1851, dechemvrie, s-au prescris aceasta Diiata de mine, suptiscalitul, intocmai, ca s s. afle i la sfinta Monastire Caldarusanii, unde Inca,
mai shit in viiata din ucenici ai raposatului acestuia Gheorghie, staretu
Cernicanu. Rafail monah din sfinta Monastire Caldarusani".
Textul cu cerneala neagra. Legatura veche In carton. De la Manstirea Cernica.
Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructunii Pub lice,

2051

la 4 mai 1902.
Sec. XIX (inceput); 58 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice cu omisiuni:
33-59 (f. 33-58); 34,5 X 23,5 cm.
< Minei pe primele zece zile ale lunii noemvrie >.

Insemnari: F. 1: Din cartile sfintei Monastiri Cernica. Sa nu sa instreineze.


Callinic arhimandritul Cernichii opste".
Textul, cu cerneal neagra, este scris pe dou coloane. Titlurile, initialele ft
indicatiunile tipiconale slut scrise cu rosu. Desene i frontispicii in penita
la f. 1,7', 11 s.a. Legatura veche in carton. De la Manastirea Cernica, a carei.
pecete in fum este aplicata la f. 58". Dania Academiei Romne de Ministerul.
Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2052 1802 (f. 16); 866 f.; 34 x 23,5 cm.
F. 1: Cuvinte ale preacuviosului fi de Dumnezeu purtatorului pa'rintelui nostru,
Simeon Noului Cuvintatoriu de Dumnezeu (i Capete >.
Manuscrisul mai cuprinde:
F. 10 15" : A lui .Nichita monahul i preotului Minastirii Studiglor, celui
poreclit Stithat, inainte privire In launtru aducatoare la cartea aceasta a cuviosului parintelui nostru Simeon Noului Cuantator de Dumnezeu.
F. 701-714: < Simeon Evlaviosul, fost stare; al lui Simeon Noului Bogoslov,.
CuvInt pustnicesc >.

Manuscrisul a fost copiat, in parte, de Chiril ierodiaconul (f. 60' 73') si


Teofil monahul (f. 155-25e). Cf. G. Strempel, CopiFti..., p. 28 si 255.

F. 7"-9", 53-58" albe.

Insemnari: F. 16: Acestea toate acum de nou s-au talmacit din limba elineasca pre ceast a noastra rumneasca cu multa sirguint i luare aminte,_
de un prea mic din ucenicii preacuviosului parintelui nostru Paisie, staretului
5i arhimandritului sfintii Mnstiri Neamtului i a Secului, spre folosul cel

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

152

de obste al neamului rumAnesc. In sfinta Mndstire Neamtului, intru anul


1802 ; i s-au sfirsit intru anul 1803".
F. 866'; Acestea, neaflindu-se nici intru o carte din ale ce s-au aflat pre
aicea, s-au td1mdcit dintr-o talmdcire sloveneascA ce o au talmacit pdrintele
nostru Paisie < Velicicovschi>, arhimandritul i staretul sfintelui Mandstiri

Neamtul i Secul, dintr-o carte elineasca a dascdlului Dorothei, propoveduitoriului cuvintului lui Dumnezeu al Bisricei Cei Mari".
F. 59: Din cdrtile sfintei Monastiri Cernica. Callinic arhimandritul opstii
Cernichii".

F. 3: Diomid arhimandritul, staretul Cernichii".


Textul cu cerneald neagrd. Une le titluri, colontitluri i initiale sint scrise
cu row. Miniaturi i ornamentatii in culori la f.1 0 543. Initiale ornate 0
in culori la f.59, 150', 528" s.a. Leg Aura veche in piele, restaurat la cotor.

De la MAndstirea Cernica, a carei pecete in film este aplicatti la 1.1. si 3. Ddruit


Academiei RomAne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.
(f. 11-267) ;
31,5 x 21,5 cm.
F. 1: Bisericeasca istorie a lui Meletie al Athinelor, care sd coprinde in trei
tomurt toad, acum Intr-acest chip prescrisd dupd insusi izvodul cel talmticit

2053 1834 (f.1); 267 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-513

dupd grecie de cuviosul Naum protosinghetul, proin Apostoleanul, din Bucuresti,


atei in sfinta obstejitie Cernica, din blagoslovenia cuviosului pdrintelui nostru
chir Callinic arhimandritul, inainte steitcitoriulsi statoreful aceftii de Durnnezeu

Flute obftejitie, in zilele preaindlfatului nostru domn Alexandru Dimitrie


Ghtca voevod, incepindu-sd teilmcirea Impreund i prescrierea la teat 1834,
noemvrie.

Insemndri: F. 154: Casian", in criptogramd.


F. 264": Casian, in obste jitia Cernica. 1835, octomvrie 28". Numele este
criptografiat.
F. 4v: Din cArtile sfintei Monastiri Cernichii. Callinic arhinaandritul Cernichii
opsti".
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, colontitlurile i initialele shit scrise cu

row. Frontispicii in penit, artistic lucrate, la f. 1, 11, 62 s.a. Initiale artistic


lucrate in culori la f.5, 28, 169" s.a. Legdturd veche in scoarte de lemn
piele. De la Milndstirea Cernica, a cdrei pecete veche, in fum, i noud, in tus,
este aplicata la f. 2, 3 si 4". Dana Academiei Romftne de Ministerul Cultelor

Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.


2054 1785 (f.3) ; 255 f. ; paginatie veche cu cifre chilirice: 1-502 (f. 4-255) ;
si

32 x 21,5 cm.
F. 3: Cartea ce sd chiamd Paradisos, ce ar intr-insa vieci i rnuceniile sfintilor,
care dau mare fob's celor ce citescu ci pentru aceia m-am Indemnat a le scrie;

f t am inceput la septemorie 20, 1785. Cuprinde viatasfintilor: Eustatie Plachida,


Modest patriarhul Ierusalimului, Matrona, Ioan Colovul, Theoctista, Theodor
Studitul, Filip apostolul, Guria, Samona, Aviv, Grigorie Decapolitul, Mercurie,
Alipie Stilpnicul, Stefan cel Nou, Tirs, Levchie, Callinic, Filimonos, Apolloniu

Arrian, Elefterie episcopul Iliricului, Pavel cel Nou, Bonifaciu, Grighentie


arhiepiscopul Etiopiei, Silvestru papa Romei, Marchian, Theodosie, Ermil,
Stratonic, parintii de la Sinai si Raith, Theodul, Maxim Mdrturisitorul, Neofit,
Clement episcopul Anghirei, Agathanghel, Dionisie din Olimp, Grigorie Teologul, Xenofon, Ioan, Arcadie, Maria, Ioan Gurd de Aur, Efrem Sirul, Paladie,

Iacov Pustnicul, Trei Ierarhi, Cir, Ioan, Athanasia, Theodoti, Theoctisti,


Evdochia, Trif on, Vendemian, Fausta, Evilasie, Maximin, Iacov, Parthenie
.episcopul Lampsacului, Haralambie, Leon episcopul Cataniei, Constantin
.0 Elena, Dionisie de la Athos.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romineqti

153

hi afara vietilor de sfinti manuscrisul mai cuprinde:


F. 12-27: < Soborul i minunile sfinlilor arlzangheli Mihail ui Gavriil>.
F. 253 255v: < .Povestire despre Mndstirea V atopedi de la Muntele Athos ).
Insemndri: F. 11: Din cartile sfintei Monastiri Cernica. SA nu sa lnstreineze.
Callinic arhimandritul Cernichii opsti".
Textul cu cerneald neagrA. LegAturA veche In carton, reparatA la cotor. De

la MAnastirea Cernica, a cArei pecete In fum este aplicatA la 1.4. Druit


Academiei RomAne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai
1902.

2055 1808 (f. 85v); 125 f.; numerotatie veche divers6; 32 x 22 cm.
( Miscelaneu teologic >.

1. F. 1-7, 45v-57, 74-84v, 86 125v : <


2. F. 7-45, 58-73: < V ieti de sling). Cuprinde viata sfintilor:

Simeon Stilpnicul, Martha, Evanthia, Amon diaconul, Calist, Evod, Ermo-

ghen, Aithala, Mamant, Joan Pustnicul, Antim episcopul Nicomediei, Vasilisa,


Aristion, episcopul Alexandriei, Vavila, Theolipt, Cosma si Damian, Erminghild, Chiriana, Iuliana, Achindin, Pigasie, Anempodist, Elpidif or, Afthonie,
Achepsima, losif prezviterul, Ithalia diaconul.
3. F. 85r--v: < Tipic>.

InsemnAri: F. 1-9: AceastA sfintA i dumnezeiascA carte cu vieti minunate


ale sfintilor pAtimitori In care iaste i viiata preasfintei Nscatoare de
Dumnezeu, povestire pentru priaslAvita sfintii sale Adormire, ce iaste a sfintii
sale pArintelui Chiril ieromonahul, ce iaste calugarit in sfinta adunare Cernica,
unde au si scris aceast sfintA carte, cu a sa mind i cheltuiald, cu ostenial la
anul 1808, iulie 15. Chiril ieromonahul. Rimnic, Tirgu-Jiu, Cernica, Tismana".

F. 85v: In anul 1808, cind cu buna venire si ocrotire a mai marilor si binecredinciosilor ai nostri intru Domnul nostru Iisus Hristos frati ai Inparatului
Rosiei si al nostru, ai InpArAtiei mArii sale ostasi, ai nostri apArAtori si de
bine fAcAtori, am fost odihniti de rAii i pAginii turci. i s-au prescris aicia,

dupa cia tiparnicA, de smeritul Intro ieromonahi Chiril ieromonahul, din sfinta
MAnAstire a Tismnii. Am venit de doi ani de la Bucuresti aicia, fiind pminteen din Tirgul Jiiului, avind i trei unchi aciia In oras. Dar maicd-mia au fost
rimnicianca, uncle i acolo shit pArnIntian, avind rude aciia. Iar carte am invA-

tat In sfInta MAnastiria Bistrita, uncle s aflA sfintele moaste ale sfintului,
pArintelui nostru Grigorie Decapolitul, intregi. far putine cintAri bisericesti
am invatat In sfinta Mitropolie, iar cAlugarit i diiaconit In sfinta adunare
Cernica, iar preotit In numele sfintei MAnAstiri Tismenii, la anul 1808, septemvrie 6. Chiril ieromonahul". Cf. G. Strempel, Copipti..., p. 25-26. Teofil
monahul copiaza f. 58-73. Idem, p. 255.
F. 1: Din cArtile sfintei Monastiri Cernichii. SA nu so. Instreineze. Callinic.
arhimandritul Cernicha opsti".
Textul cu cernealA neagra. Titlurile i initialele shit wise cu rosu. Frontispicii
In penita la f. 31' si 74. Initiale ornate la f. 58, 61, 74" s.a. LegAtura veche
In carton. De la ManAstirea Cernica, a cArei pecete In fum este aplicata la
1.1. DAruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice,
la 4 mai 1902.

2056 1784 (f. 1v) ; 137 f.; 33,5 x 23 cm.


< Miscelaneu religios >.

1. F. lv-113v: Theotocarion pe opt glasuri, intru care sd coprinde canoane

ale Nascdtoarei de Dumnezeu, ce s cetesc In toate serile la slujba .pavecernilit


pe la mdnastiri uncle iaste adunare de pdrinti ceilugdri, foarte folosttoare de sufletele celor ce sd nevoesc a-si tdia voile L celor ce set luptd tmpotriva pattmilor,
care acum s-au scris cu mai bune tndreptdri fi tocmtri ale cuvintelor, dectt cle
ce s vor fi aflind pe la unele nulnastiri, In zilele preatnallatulut domn Io Mihaiu

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

154

Costantin Sulu voevod, Mint al doilea an al domnii marii sale i in zilele peasfinjitului natropolit al Ungrovlahiei chiriu, chir Grigorie, carele cu ajutoriul
lui Dumnezeu din trecuta tuna a lui iulie 28 au intrat in numeirul de ani 25 ai

pstorii preasfintii sale. i s-au scris aceasul sfinta i dumnezeiiascd carte


cu cheltuiala robului lui Dumnezeu Radul ci sogia lui Morita. Jar ostenttoriu

scrisorit cu mina am fost eu, Pahomie, ierodiaconu de la sfinta Mitropolie din


Bucuresti. i s-au scris aceasta sfinta carte octorrwrie 22, leat 1784. Cf. G. *trempel,

p. 171.
2. F. 114-137: Molitve cdtrit Domnul Hristos, ce sa cetesc in toate simbetele
seara, dupS pavecernilii.

Insemnari: F. 1Y: I. Pahomie ierodiaconul Mitropoliei Bucuresti."

II. Pomelnic al donatorului Radu.


F. 1: I. Acest sfint Canonic 1-am daruit eu, Radu, dinpreuna cu sotiia mea
Mariia Eva, pentru vcinica pomenire a noastra si a parintilor nostri. *i am
daruit-o parintelui Paladie monahul."
II. *i am scris eu, Damian, legatoriu de carti".
F. 4v: Din cartile sfintei Monastiri Cernichii. Sa nu s lnstreineze. Callinic

arhimandritul Cernichii".
Textul cu cerneal neagra. Titlurile, iniia1eIe i indicatiunile tipiconale sint
scrise cu row. Frontispicii in penita la f. 2, 7, 53 s.a. Initiale ornate la 1.63",
64", 100 a.a. Legatura artistica In scoarte de lemn i piele. De la Mnastirea
Cernica, a carei pecete in fum este aplicat la f.2. Daruit Academiei Romne
de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2057 1817 (f. 279"); 279 f. + f. 45 bis; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-280

(f. 1-279); 32 x 22,5 cm.

< Pateric>.
Insemnri: F. 279": 1817, fevruarie 20. Theodor ierodiacon".

F. 278: Din cartile sfintei Monastiri Cernichii. Callinic arhimandritul Cernichii opsti".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile i initialele shit scrise cu
row. Frontispicii in penit la 1.2, 84, 110' s.a. Legatura veche in scoarte de
lemn i piele. De la Mantistirea Cernica, a carei pecete In fum este aplicat
la f.2. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii
Publice, la 4 mai 1902.
2058 Sec. XVIII (sfirsit) ; 40 f. ; 34,5 x 23,5 cm.
( Pateric>. Text fragmentar.
Insemnari: F. 1: Din cartile sfintei Monastiri Cernica opsti. Sa nu sa instreineze. Callinic arhimandritul Cernichii opsti".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile i initialele sint scrise cu row. Initiale
ornate si viniete la 1.7, 23, 29 s.a. De la Manastirea Cernica, a carei pecete
In fum este aplicata la 1.1. Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor
si Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2059 Sec. XVIII (sfirsit); 58 f ; 33,5 x 23,5 cm.
F. 1: Triodion, adecd trei cintari.
F. 23-26v albe.
Insemnri: F. 1: Din cartile sfintei Monastiri Cernica. Sa nu sa instreineze.
Callinic arhimandritul Cernichii opsti".
Textul cu cerneall neagra. Titlurile, colontitlurile, initialele i indicatiunile
tipiconale sInt scrise cu row. Frontispicii artistice la f. 1, 4, 7 s.a. Legatura
veche in carton. De la Mandstrea Cernica, a carei pecete in rum este aplicata.
la 1.1. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice,
la 4 mai 1902.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor rominesti

155

2060 Sec. XIX (inceput); 29 f.; 34,5 x 23 cm.

F. 1 < Doftorie duhovniceascd>. Inceputul atria de doftorie ce s numeste


grabructi paligorie, rnai cu bund rndrturie, adecd: tristreinare de catigorie, neInctipind la .clinsa ctimattirie, sau prea vicleand negultitorie, ce s-ar zice: a scoate
om sarac din datorie, tntorctnd orice bolnavi mthn ii spre bucurie i deschizInd
ochtz celor veniti la cdlugdrie, pre care o ddruim aici la spildrie, C1ti la gospoddrie,
unde s aflti dreapid ctisdtorte, pdzili tntru feciorie, dupd istorie.
Textul In versuri, asezat pe cloua coloane, este scris cu cerneal& neagra i rosie.

Chenare artistic lucrate, In penit i culori. Initiale colorate la f.2, 3, 5 s.a.


Legatur& veche In piele. De la Manastirea Cernica. Daruit Academiei Romano
de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2061 Sec. XIX (Inceput); 39 f.; 34 x 23 cm.

F. 1: < Gheorghe, stareful Cernictii>, Dintru aciaci sttirtilascd diiatd, partea


a patra, ce sd numeste catalog cu cincisprezece dregatora care le-au hotdrit
insusi arhimandritul obstejitei, scriindu ucenicilor sdi i Invltndu-i a nu ramcinea

streini de frica lui Dumnezeu.


Textul, cu cerneala neagra, este asezat, In prima parte pe doma coloane. Chenare artistic lucrate, Zn peni
i culori. IniiaIe colorate la 1.1, 3, 4 s.a. Legatura veche In piele. De la Manastirea Cernica. Daruit Academiei Romdne de
Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2062 1786 (f. 1); 682 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-1451 (f. 4-677);
32 x 21,5 cm.
F. 2: < Theodora, episcopul Cirului, Tilcul epistolelor sfintului apostol Pavel>.
Patrusprezce epistolii ale lui Pavel, tticuite de Theodorit elliniste, iar acum
intoarse i rumineste de mine, Macarie, smeritul dascalul evangheliei, la anul
mtntuirii 1786, mai 28. Nicolaos Mavroghenis Grigorios. Macarie ieromonahul,
traducatorul, rnai semneaz& la f. 32, 232, 276, 419, 670 s.a.

Textul cu cerneal neagra. De la Mngstirea Cernica. Dlruit Academiei


Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2063 1785 (f. 2) ; 411 f. ; paginatie veche cu cifre arabe : 1 820 (f. 2 411) ;
32 x 21,5 cm.

F. 1: Tilcul Theodoritului, a fericitultti episcopului Chirului, tntru cea cdtrti


Romani i tntru a poslaniei cei cdtrd Corintheni, scoase ci tdlmdcite acurna din
ellinie tn limba rumdneascd ( de > p<drintele) M<acarie> s<meritul> dasal
<al> e(vangheliei). Macarie ieromonahul, traducatorul, mai semneaz& la
f. 117, 146, 201", 221, 246, 351, 411 c.a. Ultimele clourt shit datate 1786,

Textul cu cerneala neagra. Legatura veche In carton. De la

MAn&stirea

Cernica. Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii


PuMice, la 4 mai 1902.
2064 1806 (f. 100) ; 135 f.; 30 x 21 cm.
<

Miscelaneu ).

1. F. 1

: lnainte de evanghelie, sau tnainte de nasterea lui Iisus Hristos


si a Fecioarei Mariei, Maicii lui, Cuant istoricesc al sftntului Iacov celut Mic,
ruda gi fratele Domnului I isus, apostolului din cei mari i arhtereu crestinesc
tnaiu al lerusalimului.
2. F. 8-91: Minunile Precistii, care este din cele peste firi minuni .ale preasfintei Ndscdtoarei de Dumnezeu, puline oarecarele scoase de malt dascali,

spre folosul de obste neamului crestinesc.

3. F. 91-100: <Minuni de la sfintul Munte Athos>.


4. F. 101-122": < V iefi de 47.0: Anionie cel Mare i Onufrie cel Mare).

F. 123-126 albe.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

156

5. F. 127-135: Lista de numele crtilor ce s afl in vivliotica sfintei Mnstiri


Cernica, de tipar i scrise cu mina, greceti i ruseti, in zilile parintelui nostru,
staretul Calinic. Anul 1848, ianuarie 1.

Insemnari: F. 100: Scrisu-s-au aceasth sfint carte In sfinta Mnstire

Cernica, la anii de la Hristos 1806, avgust 1. Daniil monahul". Numele este


criptografiat.
F. 7": Din cartile sfintei Monastiri Cernichii. So. nu sa instreineze. Callinic
arhimandritul optii Cernichii". Calinic mai semneazd la f. 127 i 134'.
Textul cu cerneald neagr. i rAdcinie. Titlurile i initialele shit scrise cu
rou. Initiale ornate la f. 1, 14. 44 v.a. Legdtur artistied in piele. De la
MOnstirea Cernica, a arei pecete ete aplicat la f.1. DOrmt Acadeniei
Romne de Ministerul Cultelor i Instructmnii Publice, la 4 mai 1902.

2065 1833 (f. 1) 10 1. 43 x 17,5 cm.

< Pomelnicul schitului Mamul, ctitoria lui Constantin Brincoveanu>.

F. 1"-4", 5', 6', 7', 8',

9Y

albe.

Textul cu cerneal. neagra. Frontispicii In penit. la f. 1,5 *i 6.

Din biblioteca lui Ghenadie EnAceanu, episcopul RImnicului. Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.

2066 1859 (f. 1'); 26 f.; 39 x 13 cm.

< Pomelnicul schitului Mamul, ctitoria lui Constantin Brincoveanu>.


Textul cu cerneald neagra i roie. Chenare i frontispicii colorate. Miniaturi
la f. 2, 4 i 60. Legatura veche In piele. Din bibl. lui Ghenadie Endceanu,
episcopul Rimnicului. DAruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor

Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.

2067

Sec. XIX (sfirit); 37 f.; 21,5 x 17 cm.


< I. L. Caragiale, Scrieri>.
F. 1-25: < Pdcat nuveld>. Cf. I. L. Caragiale, Opere, I, Nuvele i schite.
Editie Ingrijit. de Paul Zarifopol, Bucureti, 1930, p. 22 53, 337 338.
F. 26: Mingtiere. Fabuld. Cf. I. L. Caragiale, Opere, IV, Notite critice, literatura i versuri. Editie ingrijita de *erban Cioculescu, Bucureti, 1938,
p. 347.
F'. 27-31: Cronica de joi. Publicata In Opere, I, p. 236-240, sub titlul: Cum
devine cineva revolutionar i om politic ...?
F. 32-37: < Versuri >. Crucea i semiluna, Grafia Domnifei, Fabuld, Bietul
Ion Mic si Mare. Cf. Opere, IV, p. 345-347, 353-356, 364.
TeXtul cu cerneala neagr. i violet.. Intrate In col. Bibliotecii Academiei
In anii 1943 *i 1951.

2068

Sec. XX (Inceput); 86 f.; numerotatie original. a filelor; 27,5 x 10 cm.

< I. L. Caragiale, Abu-Hassan>, Poveste oriental& Cf. Opere, II, p. 254-283

i 434-435

Textul cu cerneala violet.. Intrat In col. Bibliotecii Academiei In anul 1954.


Sec. XX (Inceput); 29 f.; numerotatie original. a filelor ; 22,5 x 14 cm.
< I. L. Caragiale>, Poveste. Cf. Opere, II, p. 284-302 i 435-442.
Textul cu cerneald neagra, albastra i ri*e. Intrat in col. Bibliotecii Academiei in anul 1954.
2070 Sec. XX (inceput); 131 f. numerotatie veche divers.; 17 x 10,5 cm.
Em. Girleanu, Istoria populard a Literaturei romdnesti povestitd pentru popor.
Textul cu cerneala neagra. Intrat in col. Bibliotecii Academiei In anul 1954.
2071 1840 (f. 13"); 65 f.; 21,5 x 18,5 cm.
< Miscelaneu de literaturd populard>.
2069

1. F. 1-7: Povestea lui Satanail, cum au trufit inpotriva Ziditoriului... i


cum au cdzut din ceri...
2. F. 7-10: Poveste pentru prinderea lui Antihrist cu lisus Hristos.
3. F. 10"-13": < Descoperirea celor 12 V ineri>.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinesti

157

4. F. 14-15: < Cintec de stea>. Cintare de jale.


5. F. 15-20: Slusba (sic) sfintei cuminecdturi.
6. F. 21-23, 43-50: < Legenda duminicii>. Epistolie pentru poruncile lui
lisus Hristos si pentru muncile pdcdtosilor.
7. F. 23-26: < Eshatologie >. Aceasta intrdbare Sint pentru tnvierea moarlilor, celor de apoi.

8. F. 26"-33: (Apocalipsul Maicii Domnului). Milostiva Ndscdtoare de

Dumnezeu, and au urnblat Precesta de au vdzut muncile petcdtosilor.


9. F. 33-43: < Eshatologie >. Intrdbarea sfintului Mdcare cu tngeru lui Durnnezdu, chid au intrebat pentru sufletile dreptilor f i a pdclitosilor.

10. F. 53-54, 62-63: < Cintece de stea>.


11. F. 55-60: < Vicleimul>. Text fragmentar.
12. F. 60-61: < Versuri>. Cintarea domnului Obradovici.
13. F. 63 64: < Omilie>.
14. F. 64v-54: < Insernndri gospoddresti>.
insemnari: F. 10: Aceast carte s-au scris in anu 1840".
F. 13: Sfirsit aprilie in 23 de zile, in anul 1840. Dat Sn Racastia < jud.
Caras-Severin >. Si s-au scris cel din jos cu insamnarea aceasta, Traila Penta, cu gind catr cetire si catra scrisoare. Si am scris cu mina de tarina.
Trupu si mina va putrazi, iara scrisoarea va side (?) si cine ye ceti numele
11 va pomeni".
F. 52: Train. Penta. Anu 1842. Aceasta Epistolie au scris-o Traila Penta
cu mina de tarIna. Trupu si mina sa va rasipi, iara scrisoarea va dura si
cine aicea va ceti, la Dumnezau va gindi si de Orate sa va pazi si numele
meu va pomeni. Anu 1842".
F. 61: In anul 1843 au fost floare In luna lui ianuarie, Intre posturi.

Si iarna au fost ca toamna, toata, cald si poame au fost si vara, nu s-au

vatamat ..."
Textul cu cerneala radacinie. Peceti in fum la f. 65. Cumparat de la Leonora
Cardas, In anul 1951.
2072 Sec. XIX (inceput); 72 f.; 22 x 17,5 cm.

< Invdttituri cdtre duhovnici>.

Textul cu cerneal radacinie. Legatura veche in carton. Cumparat de la


Leonora Cardas, In anul 1951.

2073 Sec. XIX (mijloc); 53 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-106 (f. 1 53) ;

23 x 19,5 cm.
< Manual polar de Geografia continentelor>.

Textul cu cerneala neagra. Legatura veche in carton se pastreaza sub legatura moderna. Cumparat de la Leonora Cardas, in anul 1951.
2074 1860 (f. 3); 60 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-56 (f. 4-60); 20,5 X
16,5 cm.

< Miscelaneu de literaturd rnonahald>.

1. F. 4-16: A fericitului Nil de la Sorsca, pusnicu, cuvtnt tnainte tntru a


sa carte... pentru lucraria cia de gind...
2. F. 16-21: Cuvint pre urmd la cartia sfintului Nil de la Sorsca, tot de
acelas stare; Vasilie shimonahul din Tara Munteneascd de la Poiana Mdrului...

3. F. 217-28, 57-60: ( Sfaturi monahale pentru mtncare f i biluturd s.a.).


4. F. 28-38: Aceasta scriere ce sd numeste Inainte cuvtntare spre Capetile
fericitului Filothei Sinaitul, alcdtuitd de schimonahul, stareful Vasilie cel din
Tara Munteneascd de la schitul Poiana Mdrului.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

158

5. F. 38-45v: A sfintului Simeon Noului Cuvinteitoriu de Dumnezeu, Pentru cele trei chipuri ale luorii aminte i ale rugdciunii.
6. F. 45" 57: Ale celui dintru sfinli pdrintelui nostru Grigorie Sinaitul, pentru liniste, cum Entru aceasta sd cade a sddia.

Textul cu cerneald neagra, cu caractere chirilice. Legaturd veche in carton.


Cumparat de la Eleonora Cardas, in anul 1951.

2075 1813 (f. 1); 12 f.; 38 x 16,5 cm.


F. 1: Aceast pomelnic este al sfintei mndstiri unde sd prdznueste hramul
sfinlii < arhangheli> Mihail ( si ) Gavril la locul ce sd chiiamd Priba, care

mdndstire s-au zidit din temelie de rdposatul pan Stoica V oivodu <sic > pdharnic, la leat 7000 < =1492 ) i pa urmd iar s-au facut de iznoavd din temelie
de dumnealor hagi Enus i dinpreund cu toti fralii hti... teat de la < facerea lumil. > 7321 i de la Hristos 1813, avgust 30.

Insemnari: F. 1: Acest Pomelnec 1-au facut jupinu Ene cu frate-sau Anastasie, care au fost ostenitori ai sfintei beserici".
F. 8-11" albe.
Textul cu cerneala neagrd. Unele titluri i initiale sint scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 1, 7 si 8. Legatura veche in carton. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2076 1843 (f. 4') ; 74 f.; 37,5 x 23 cm.

F. 5: Pornelnicul sfintei i dumnezeestii mdaistiri Brincovenii, care iaste ziditd


din temelie din ceput pind En sfirsit de rdposatul mania sa, bunul credincios
iubitoriul de Hristos domnul nostru Io Costandin Basarab voevod Brancovean, ctitorul, dEndu-i i Enzestrindu-o cu toate cele ce i-au trebuit i scriindu-se
tot neamul mariei sale in sfintul pomlnicul acesta, ca in vci sa se pomeneas-

ca.

F. 15"-71" i alte citeva file sint albe.


Insemndri: F. 4": La anii de la inceputul lumii 7351, iara de la Iisus Hristos 1843 s-au Mut acest sfint Pomelnic, adica Proscomisarion i s-au ldsat

acestii sfintei i dumnezeestii Mnstiri Brincovenii, unde iaste hramul Adormirei preasfintei, slvitei, stdpinei noastre de Dumnezeu Nascatoare i pururea Fecioara Manila, la care s afl ocirmuitori i loctiitori de igumen al
acestii sfintei mindstiri sfintiia sa pdrintele chir Ionichie, proin Horezan,
prin a cdruia osirdie i indemnare, pre ling altele, au fcut i acest Pomelnic pre carele nu-1 avea aceasta sfint mindstire din inceput. lard acurn,
in zilele prialuminatului domn a toata Tara Rumneasca Io Gheorghie Dimitrie Bibescu voevod, al cdruia nume s-au scris Intr-acest sfint pomelnic
s-au dat i altora voe, tuturor pravoslavnicilor crestini... sa Ii sd scrie numele lor la acest sfint pomlnic..."
F. 15: insemnare din 18 septembrie 1881 despre vizita episcopului Iosif al
Rimnicului la Mandstirea Brincoveni.

F. 72': Insemnare autobiografica a protosinghelului Costantie din iunie


1890, cu referiri i la starea precara a manastirilor.
Textul cu caractere chirilice i latine este scris cu cerneald neagra. Titlurile, ipitialele i unele texte sint scrise cu rosu. Tablou rniniatural inMti5V

Frontispicii colorate la f. 4', 5, 6 s.a. Legatur artistica in piele. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului. Ddruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2077 1906 (f. 1); 133 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 1 256 (f. 4-133); 34 x
sind Adormirea Precestii la f.

20,5 cm.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

159

F. 3: Istoria Sfintului Monte Athos. Tom. 3. Monastirea grecea.scd a sfintului


Athanasie Lavra". Hramul Bisericei sobornicesti, 5 iulie, de schimonah Irinarh ,,Sisman, din schitul chinoviu romdnesc ,Prodrom" din Sfintul Monte
Athos, De loc nasterei comuna Streini-Devesel, pe vechime Mileni, plasa Blahnita, judetul Mehedintu, in zilele pdrintelui superior Antipa Dinescu, arlaman-

drit din Sldnic. Anul de la Hristos 1906, luna aprilie 9.


Insenindri: F. 1: ... S-a inceput cu scrierea ziva 9i noaptea, cu mare ostneald, in 9 aprilie 1906 si s-au sfirsit, cu darul lui Dumnezeu la 6 noembrie
1907, orele 4 de dimineata, turceste, europeneste 8 ceasuri, dupd esirea din
bisericd de la sfinta leturghie, ziva marti. Schimonah Irinarh Sisman (Prodromit)".

Textul cu cerneald neagrd. Miniaturi la f. 4, 77, 83 si 100. Fiecare pagind


este Incadrat intr-un chenar de o remarcabild artd. Majuscule artistice in
culori. Legaturd artisticd in piele. Intrat in col. Bibliotecii Academiei Romdne
in anul 1952.
2078 1909 (f. 91)-1910 (f. 1); 138 f.; numerotatie veche cu cifre arabe divers ;

33,5 x 20,5 cm.


F. 1: Tom 22. Monastirea greceascd Dionisiu in zilele sfingei sale pdrintelui
arhimandrit Antipa Dinescu-Sldniceanu, superior schitului romdnesc Prodrorn,
Sfintul Monte Athos de schimonah Irinarh Sisrrtan (Prodromit). 1910, aprilie
10.

F. 91: Tom. 23. Monastirea greceascd sfintul Pavel. In zaele pdrintelui superior arhimandrit sfintia sa Antipa Dinescu-Sldniceanu al schitului chtnoviu
romdnesc Prodrorn din Sfintul Munte Athos de schimonah Irinarh S'isman
(Prodromit). 1909, septembrie 1.
F. 87 89v : < A utobiografie a lui Irinarh iSisman>.

F. 82v-86", 90' albe.

Textul cu cerneald neagra. Miniaturi la f. 2, 87, 92, 123 si 130. Fiecare pagina

este incadrat intr-un chenar de o remarcabila artd. Majuscule artistice in


penitd. i culori. LegAturd artisticd In piele. Intrat In col. Bibliotecii Acade-

miei In anul 1952.


2079 1812 (f. 9); 64 f.; 22 x 17 cm.
< Miscelaneu>.

F. 1-34": < Omilii>. Lipseste inceputul.


2. F. 35-48: <Eshatologie ). A lui Agapie, CuOnt la a doua venire a Domnulut. Lipseste sfirsitul.
3. F. 50-64v: < Istoria lui Schinder impairat>. Lipseste inceputul si sfirsitul.
1.

Insemnbri: F 9v-10 Aceastd. carte am scris-o eu, Mihlache Man (?)


de la tinutul Flciiului, la velet 1812, In vreme rdzmeripi si am citit-o toata..."

F. 49: Insemnari gospodaresti.


Textul cu cerneald neagrd. Frontispiciu In penitA la f. 35. Din biblioteca lui
Gr. Cretu. Cumpdrat de la prof. I. Cretu, la 9 oct. 1951.
2080 Sec. XVIII (sflrsit); 76 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice i arabe: 1
19

(f. 2-20); 23 x 18 cm.

F. 9: Iosip Flavie, Pentru vechimia jidovilor < precedatd de mdrturii ale scriitoraor vechi asupra autorului>.

F. 70-75v albe.
Insemnari: F. 76: In casale vistierului Catargiu i vornic sade Vasilie Fabiian, la Iasi".
F. 1: Insemnare din 9 mai 1948 a lui Petru Marcu, prin care doneazd ms.

unui prieten.
F. 2, de mina copistului: Aceasta s-au scris la Lipca < sic > la anul lui Hristos 1691".

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-8100

160

Textul cu cerneald rdddcinie i neagrA. Titlurile, iniia1e1e i trimiterile marginale slut scrise cu rosu. Initiale ornate la f. 2, 9, 14 s. a. Legatura veche In

piele. Intrat In coL Bibliotecii Academiei In anul 1952.


2081 1798 (f. 1); 14 f.; 34,5 x 23,5 cm.
F. 1: Pomelnic carele s-au scris acum la anii de la Mintuitoriul nostru Iisus
Hristos 1798 f i s-au dat sfintei besericii a satului Proeni, carele iaste in plaiul Looitii, sud Argo, unde sd cinsteste f i .sd prdznuiaste sfintul hram al
Tuturor Sfinlilor. Care aceastd sfintd besericd taste ziditd din temelie de damnealui bunul crestin i blagorodnic jupan Costandin David rimniceanul, scriindu-sd numele domnilor, a arhiereilor f i a fericililor ctitori. e0 s-au dat voe i
altor pravoslavnici crestini, carii cu indemnarea lui Dumnezeu i cu Kona
inimii br vor milui f i vor ajutora aceastd sfintd besericd dupd putinfa kr
ori cu ce ar fi f i sd sd scrie numele kr intr-acest sfEntu pomelnic. i plata
sd sd socoteascd de un nume 500 bani spre a le fi vcinicd pomenire ; ci sd

aibd a sd linea aceastd tocmeald rzeschimbat care iaste asdzatd de sfinlii paring
ai sfintei besericii noastre a rdsdritulut. Insd aceastd, plata urmeazd la sfintele

mita-sari cle mari, iar la besericile de prin lard va urma cu invoirea Catorilor ci prin f tirea lor sd vor scrie daniile f i nurnele lor. Sdvioindu-sd acest
lucru in zilele prealuminatului nostru domn lo Costandin Gheorghie Hangidrli voevod f i in arhieriia preasfinlii sale pdrintelui chiriu, chir losif, episcopul

Argesului, prin userdiia ci cheltuiala dumnealut mai sus numitului ctitor,


de Dionisie biv eclisiarh Episcopiei .Rimnicului. Cf. G. Strempel, Copisti...,
p. 51.

Textul cu cerneald neagrd. Titlurile i iniiale1e slut scrise cu rosu. Cele


de la f. 14 Sint In culori. Frontispicii colorate la f. 1, 4, 5 s. a. Legaturd
veche in piele. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului. Ddruit Academiei Rorndne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la
8 dec. 1901.
2082

Sec. XIX (dupd 1877); 3 f.; 34 x 21 cm.

( Augustin Treboniu Laurian, Autobiografie ).


Textul cu cerneald neagra. Cumpdrat de la Marius Laurian, la 7 iul. 1950
2083 Sec. XX ; 34 f.; 32,5 x 21 cm.
( Miscelaneu de versuri autografe ale unor poefi interbelici).
F. 1-2: Tudor Arghezi, Prefaid la Florile de Otravd de Charles Baudelaire.
F. 3: G. Bacovia, Prozd.

F. 4: L. Blaga, Amurg de toamnd.

F. 5: ( Demostene Botez), Fantasmele copildriei.


F. 6: Luca Ion Caragiale, Cintec intru sldvirea.
F. 7: Otilia Cazimir, Licurici.

F. 8-10: A. Cotrus, Doudzeci de ani.


F. 11-18v: < Radu Gyr, Toamnd olteneascd).

F. 19-25: George Gregorian, Pe Golgota.


F. 26 27 : N. I. Herescu, Amurg, in rnargine de sat...

F. 28-29: Ion Minulescu, Rowing fard ecou.


F. 30: Camil Petrescu, Alhimie.

F. 31: Matilda P. Poni, Iarna.


F. 32: .Radu D. Rosetti, Biruitorii.
F. 33-34: Al. T. Stamatiad, Tarei mele.

Poeziile slut datate 1917-1930.


Textul cu cerneald neagra, albastra i cu creionul. Intrate In col. Bibliotecii
Academiei In anul 1930.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnesti

161

2084 Sec. XIX (mijloc); 44 f.; 36 x 22 cm.

F. 1: Proiectul a.,sdaimintutui Seminarelor duhovnicefti. Proiectul de organizare al seminariilor teologice este luat dupa cel rusesc, publicat la Petersburg

in anul 1823. Cf. F. 35.


Textul, in alfabet de tranzitie, este scris cu cerneala neagra. Din bibl. mi
Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului. Daruit Academiei Romne de
Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2085 1937-1939 (f. 1); 74 f.; 25 x 17 cm.

< Vasile Voiculescu, Versuri>. Distingem urmatoarele titluri de grupari de


versuri:
F. 4: Ctntecele cdrnii.

F. 10: .Recolta pierdutd.


F. 16: Vrajd.

F. 19: Feciorie.
F. 22: Psihanalizd.
F. 37: Noapte.
F. 44: Odaia cu scoarfe oltenesti.
F. 51: Veac romdnesc.
F. 56: Rugdciunea.
F. 59: Fiare.
F. 63: Sonete.
F. 69: Bucdfi interzise.

F. 72: Sonata morfii.


Poeziile au fost publicate in vol. Intrezdriri. Poeme. Bucuresti, 1940 si republicate in 1968 in vol. II de Poezii, antologie i prefata de Aurel Rliu,,
textul stabilit de I. Voiculescu si I. lova, p. 49-115.

Textul este scris cu tus. Intrat in col. Bibliotecii Academiei in anul 1951..
2086 1877 (f. 8); 8 f.; 33,5 x 20,5 cm.
< Ion Creangd>, Povestea povestilor. Manuscrisul este datat simbatgi. 22 oct.
1877 si 12 nov. 1878 (F. 81. A fost publicat, intr-un tiraj restrins, In Opere,
editie critica de G. T. Kirileanu, Bucuresti, 1939. Cf. si G. $trempel, Manuscrisele lui Ion Creangd in Cdlduza bibliotecilor, 1964, nr. 12, p. 734.

Textul cu cerneala radacinie. Intrat in col. Bibliotecii Academiei in anul


1951.

2037

Sec. XIX (mijloc); 33 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-31 (f. 2

32) ; 33,5 x 20,5 cm.


< Miscelaneu>.

1. F. 1"-32v: Diata ieronwnahului Gheorghie, starefului de la metohul sfintei Mitropolii ce s-afla In ostrovul Cernichiei, Intru carele dinpreund cu ai
si ,55 de fii sufletesti au inceput rtnduiald cu viiard, de obste, petrectnd aici
trei ani deplin f i acum foarte greu bolnavindu-sd s-au Oat a ne ldsa fericita
sdnittate.

2. F. 33: < Versuri>. Cintecul preaosfinfinfitului <sic> fostului mitropolit al


Moldaviei, chiriu, chir Veniamin.
Textul, chirilic, este scris cu cerneala neagra. Unele titluri i initiale slut
scrise cu rosu. Legatura veche In carton. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu,
episcopul Rfmnicului. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor si
Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2088 Sec. XVIII (mijloc); 224 f.; 19,5 x 14,5 cut.
< Miscelaneu>.
1. F: 4-33: < Antim Ivireanul, Invdfaturd bisericeascd la ale mai trebuincioa-

se f t mai de bias pentru tnviildtura preofilor


11

Catalogul manuscriselor

www.dacoromanica.ro
cd. 1504

B.A.R., 1601-3100

162

Antim Ivireanul, Opere, editie critica si studiu introductiv de Gabriel Strem-

pel, Bucuresti, 1972, p. 365-382.

2. F. 34-61: < Istorioare morale>. Cele de la f. 42-61 shit extrase din Ceasornicul Domnilor tradus de Nicolae Costin, dupa Antonio de Guevara.

3. F. 63-106: Istoriia lui Esop.


4. F. 106"-151": Pildele lui Esop filosoful.
5. F. 152 155' : lnvdtetturile lui Bertold, kind a nu muri.
6. F. 156-166: Inodldturile a preatnidleptului Archirie cdtrd nepotu-sdu
Anadam.

7. F. 166"-183": < Intrebdri si reispunsuri>. Cind s-au Intrebat dascalul

cu ucenicul...
8. F. 18e-191": ( Eshatologie >. Cindu merge sfeti Macarie la pustie s-au
trimes Dumnezdu pre Inger tn chip calugdresc ca sd-i spuie de pre ceia lume.

9. F. 192-196": < Tacul Sfintei Liturghii>.


10. F. 197-201'; < Descoperirea celor 12 V ineri>. Aice s-au insdatnat cele

12 V ineri =14 ce stnt tntr-un an f i au datorii crestinii a le pdzi cu cinste.


11. F. 202-207": < Omilii ). Text fragmentar.

12. F. 208-211', 216": < ()raja de nuntd>. Ertdciune la nuntd. Lipseste

sfirsitul.

13. F. 212-215', 217-218": ( Zodier pe lunile septembrie-iunie>.


14. F. 219-222: ( Vocabular turco-rometn>.
Insemnari: F. 1: I. Anul 1838, ienuarie 20 zile la tri ceasuri din noapte
au fost cutremur mare, ca la trei minute, cu marl grozavie s-au struncinat
locul".

II. Aceasta article& esti cumparat de mine spre a daprinde vreo intelepciune Intr-Insa, cari folosesti noao spre a dastepta... 1nsa vrindu a Intalege
si a asculta. Neculai Hristodor duhovnic".
III. Incereari de condei.
F. 1": I. La 1840 octomvrie 8, matii sara, la 3 ceasuri si un sfert s-au cutremurat pamintul, de cari spre stiinta am insamnat".
II. Insemnari de stare civild din anii 1839 si 1843.

III. Incereari de condei.


F. 2: Insemnare de stare civila din anul 1796.
F. 14v, 222": Insemnari gospodaresti.

F. 15, 61", 62', 155", 214', 216": Incercari de condei.


F. 40': Insemnare neinteresanta a unui calugr Chesarie din Roman.

F. 61": Insemnari de stare civila din anii 1789 si 1793.


F. 62": SA sa stii de cind s-au cutremurat pamintul, in zilile preluminatului
domnului Mihai Sutu voevod. Leat 7301 < -= 1793 >, noembrie 27, dumineca
sara la 2 ceasuri den noapte".
F. 221 si 222": Ex libris al lui Neculai Hristodor.
F. 223: I. Valet 1802, elnd s-au cutremurat pamintul la vineri marl < sic )
octomvrie 14".
II. 1806, la vinire moscablor, neomvrie 16".
III. 1812, cindu s-au dus moscali, noemvrie 1".

IV. 1828, cindu au vinit moscalii".


F. 223": Aceasta carte este dreapta a me, cumparata de istov, cu buna

tocmala, cu sapti lei si dazeci parale, fiind des strainata si am dat de s-a dres
la legator tri lei... 1837, septemvrie 15 zile... Neculai Hristodor".

F. 224: I. 1843, septemvrie 2, la 7 ceasuri pol din zi, s-au cutremurat


p Am intul".

II. incercari de condei.

F. 3: In 1887 iulie, cind am capatat-o, aceasta ramasese mostenire de la

Enciu Dimitriu din Husi, fetei sale. Gr. Cretu, Bucuresti".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti

163

Coperta I interioara: Insemnari ale lui Gr. Cretu cu privire la cuprinsul ms.
Textul cu cerneala neagra. Din bibl. lui Gr. Cretu. Cumparat de la Eleonora
Cardas, in anul 1953.

2089 1875 (f. 11; 140 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-138 (f. 3-140);

32 x 20,5 cm.
F. 1: Archieraticon, adicd Liturgiariu archieresc combinat dupre un manuscris
vechiu de la stnta Mitropolie a Moldovei i dupre alte cdrli liturgice ale bisericei
orthodoxe de episcopul Dundrei de Jos Melchisedec. 1875.

Insemnari: F. 1: S-a prescris de ierodiaconul Meletie Christescu In Ismail.


A preasintiei sale D.D. Atanasie, episcop de Rimnic".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile, iniia1ele i indicatiunile
tipiconale sint scrise cu rosu. Manuscrisul este bogat ilustrat cu miniaturi,
chenare, frontispicii si majuscule ornate. Legatura artistica in piele. Din
bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2090 1875 (f. 1); 167 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-166 (1.2-167);
32 x 20,5 cm.
F. 1: Psaltirea sau Cartea laudelor, aldturatd cu originalul evreesc i cu mai
rnulte alte traduceri moderne i corigiatd de archimandritul Melchisedec, magistrul de teologie i rector Seminariei eparchiale de Husi.

Insemnari: F. 1: S-au prescris de ierodiaconul Meletie, In Episcopia din


Ismail. A preasintiei sale D.D. Atanasie, episcop de Rimnic".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile, trimiterile din subsol
si initialele shit scrise cu row. Manuscrisul este bogat ilustrat cu miniaturi,
chenare, frontispicii si majuscule ornate. Legatura artistica In piele. Din
bibl. lui Ghenadie Enticeanu, episcopul Rimnicului. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2091 Sec. XVIII (mijloc); 530 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu omisiuni:

1-559 (f. 3-530); 32 x 21,5 cm.

< Theofilart, arhiepiscopul Bulgariei, Tilcul evangheliilor >. Manuscrisul a


p. 35.
fost copiat de Constantin logofatul. Cf. G. *trempel, Copisti
Textul cu cerneala neagra. Unele titluri, colontitluri, initiate i trimiteri
marginate sint scrise cu rosu. Frontispicii In penita la 1. 1, 3,123 s.a. Initiate
ornate la f. 8, 43, 54" s.a. La 1. 122 si 348" sint desenate, de alta mina, chipurile sfintilor loan Botezatorul si loan Evanghelistul. Legatura veche in
scoarte de lemn i piele datata 7253 < = 1745 >. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului, a carui pecete in tus este aplicata la f. 1. Daruit
Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la

8 dec. 1901.

2092 1757 (f. 218"); 220 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-218 (f. 4-219);
30,5 x 20,5 cm.
F. 5":. Cartea sfintului Efrem Siriianul ce sa cheamd pre limba rumdneascd
Parentsts, iar parenisis sd tilcuiaste poviste, mingtiare, cerere, Invldturd, spune< re > in multe chipuri de folosire < precedatd de V iala sfintului Efrem Sirul>.

Insemnari: F. 218: SfIrsitul sfintului Efrern Harapul. Leat 7265 < = 1757 >,
iunie 6 dni".
F. 218": Aceasta carte ce sa numste Efrem iaste scrisa de robul lui Dumnezeu Ghedeon monahul, cu toga cheltuiala smereniei mle, Athanasie ieromonahul, eclisiarh din sfinta Manastire Hurezi. Mai 15 dni, 1757. " Cf. G.
*trempel, Copisti
p. 75.
F. 8-11: Aceasta carte iaste a sfintei i dumnezaestii Manastiri Ilurezii,
carii s-au ostenit sa aiba pomenire vcinica i prin cei carii s-au afirosit, sa
le fie partasi".

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

164

F. 157-161: Aceasta carte iaste a sfintei Manastiri Hurezii. Leat 1794,

noemvrie 14".
F. 1: Efrem Sirul, sau Harapul... Aceasta carte este scrisa la 1757 de Ghedeon monah pentru ieromonahul Atanasie eclisiarhul din Hurezi. Ghenadie
al Rimnicului. 1891, august 20. R. Vilcea".
Insemndri de cititori i Incercari de condei la f. 1-2v liminare, ca si la f.
219-220.
Textul, cu cerneal neagra, este scris pe doua coloane. Titlurile, colontitlurile
si initialele sint scrise cu rosu. Frontispicii in penita la f. 1v si 4. La f. 3`. un
desen In penita 11 infatiseaza pe sfintul Efrem Sirul, iar la f. 181 alte patru
desene, tot in penit, Infatiseazd momente din viata lui Iosif, fiul patriarhului
Iacov. Legatura artistica In scoarte do lemn i piele, restaurata la cotor.
Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului. Daruit Academiei
Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 8 dec. 1901.
2093 Sec. XIX (inceput); 48 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, cu lipsuri: 125
185

(f. 1-48); 20,5 x 17 cm.

<Homer, Odiseea>. Traducere fragmental% din cinturile 11-13.


Insemdri: F. II liminara: C. 1840. Botosani. 0 versiune a Odiseiei lui Omir,
ors. Manuscris datorit paharnicului Gh. M. Herescu din Botosani. Mss. care
contine paginile de la 125 si pina la 185. Urmeaza a fi studiat de catre specie,
lioti, cad aceast traducere este mai noua cleat cea data In M. Gaster".
Textul cu cerneala neagra. Cumparat de la Elena Solt, In anul 1953.
2094 1874 (f. 28v); 59 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-118 (f. 1-59 '1); 31 x
22 cm.
< Arhieraticon>. Cuprinde numai rugaciunile arhiereului la cliferitele part,
liturgice, precum i participarea sa la diferite hirotoniri.

F. 37"-38" albe.
Insemnri: F. 28v: Scriitorul preotu G. Ioannescu. Biserica Sltari din

Bucuresti 1874".
F. 52, 56, 59: Atanasie episcopul Rimnicului. 1874", scris de copist In interiorul unor majuscule.

F. I liminar: Aceasta sfinta i dumnezeiasca Liturgie este dreapta a subscrisului, cumparata de la preasfintia sa Theodorit Sinadon Craioveanu,
locotenent sfintei Episcopii Rimnicul-Noul Severin. 1884, dechemvrie 15.
Iosif Bobulescu, episcop Rimnicului".

Textul, in alfabet de tranzitie, cu litere ce imita tiparul. Titlurile, initialele


indicatiunile tipiconale sint scrise cu rosu si In diverse culori. Chenare
violacee impodobesc paginile. Initiale colorate la f. 1, 2, 3 s.a. Legatura artistica In piele. Peceti ale Episcopiei Rimnicului aplicate In tus la f. I liminara
*i f. 1. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
oi

2095 Sec. XIX (mijloc); 7 f.; 21,5 X 17,5 cm.

< Versuri de Costache Negruzzi, Costache Conachi f.a., fr nurnele autorilor>.

Textul cu cerneala radacinie. Cumparat de la V. Chirculescu, In anul 1951.


0V6 1859 (f. 100"); 100 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-100 (f. 1-100);
21 x 17 cm.
F. 1: Procedura dreptului penal.
Insemnari: F. 100v: 1859, iunie 12 zile, simbata. Iaoi".
Textul cu cerneala radacinie i neagra. Legatura vedhe In carton. Din bibl.
lui Petre Girboviceanu. Intrat In coL Bibliotecii Academiei In anul 1953.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti


2097

165

1795 (f. 1); 126 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-42 (f. 3-46);
30,5 x 20,5 cm.
F. 1: Theotocarion, adicd Canoane de rugdciune nitre preasfinta Nascdtoarea

de Durnnezeu, alcdtuite pa 8 glasuri, ce sd cintd pe toatd zioa la cetirea pavecer-

nilii, talmdcite dupd cle grecesti, iar acum scrtse de mine, mult .pdcdtosul,
.Nicodim Grecianul, nevrednicul ierodiacon, iconom sfintei McindstirtTtsmana,

in zilile preasfinlitului episcop chir Nectarie, igurnenind mdndstirea sftnlit


pdrintele arhimandrit chir ,Pefan. Leat 1795. Cf. G. Strempel,
p. 89.
Copistul semneazd f i o predoslovie la f. 2`-".
Textul cu cerneal neagra. Titlurile, initialele i indicatlunile tipiconale sint

scrise cu rosu. Chenar in penita la f. 1. Desen in penita la f. e, reprezentindu-1 pe dintul Nicodim. Legatura veche In piele. Din bibl. lui Ghenadie
Enaceanu, episcopul Rlmnicului. Daruit Academiei Romane de Ministerul
Cultelor i lnstructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2098 1789 (f. 1); 20 f.; 32 x 23 cm.
< Pornelnicul bisericii Gdnescu, metohul Episcopiei .Rimnicului, zidit de Barbu
Gdnescu, vel stolnic In anul 1757 >.

Insemnari: F. 1: Anul Domnului 1789, august 17". Copiat de Dionisie Eclisiarhul. Cf. G. *trempel, Copisti..., p. 50.
F. 5v: 1850, septemvrie 14 s-au facut episcop al Rimnicului D. Callinic
arhimandritul Cernichii, fiind Episcopia fara episcop den 1840, iunie 30".
Autograf al lui Callinic Cernicanul.
F. 2-5: Acest Pomelnic cu documentele mitohului Episcopiei s-au publicat
in istoria acestei biserici la anul 1891, de Ghenadie al Rimnicului".
Textul cu cerneala neagra i rosie. Miniaturi artistic lucrate In penita la
f. 1r-v, 6r-v. Paginile sint artistic Irnpodobite cu frontispicii i initiale In
culori. Legatura artistica In piele. Din bibL lui Ghenadie Enaceanu, episcopul
Rimnicului. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii
Publice, la 8 dec. 1901.
2099 1736 (f. 2); 317 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-303 (f. 4-305);
30,5 x 21 cm.
< Miscelaneu teologic >.

1. F. 4-295: A prea fericitului arhiepiscop al Solunului Simeon, Voroavd


intru Hristos de tntrebdri fi .de rdspunsuri asupra a toate eresurilor fi pentru
singurd crechnla a Domnulut Dumnezeulut nostru Itsus Hristos fi pentru toate
sdvirsirile ft tatnile bisertcii, ?tunic tnsus de la sine aducind, ci den sfintele
scripturi ft ale pdrinlilor Imprumuturi fi alcdtuindu-le dupd putre rdspunsuri,
dind fiestecdruia din cei ce intreabd dupd vremi.
2. F. 295-304": A preainfeleptului ft prea invdjatului Marco Evghenicul,
mitropolitul Efesului. Tilcuire a slujbei bisricii.
F. 305-316: < Tabla cuprinsului>.
Insemnari: F. 2-3: Predoslovie catra pravoslavnicii i bunii cititori. Ajuta-ma, Doamne. Aceasta sfinta carte, o preacinstite cititoriu, ce iaste a sfintului Simeon, arhiepiscopul Solunului, nefiind eu vrednic cu nici un chip
de slujba a ma arata Innaintea Stapinului mieu Hristos, MIA eft cu aceast
putina inncepatura de poslusanie, fara simtire de osteneald, rn-am nevoit
de o am scris, eu, mai micul i prea plecatul tuturor din monasi, Serafim,
din preacinstit porunca sfintii sale, parintelui nostru chiriu chir Climent,
episcopul Rimnicului, in zilile prea Inaltatului monarh Carol al saselia. Leat
1736. Pentru acia ma rog sfintiilor voastre, cinstiti parinti i durnneavoastra
de buna rucla nascuti boiari, carii sinteti ndscuti intru limba noastra rumaneasca, sa priixnii aceasta a noastra putinica ostenealti, chip& cuvintul In-

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-8100

166

teleptului Sirah, precum zice In cartea lui In 33 de capete grdind: a toate


rdototile Invatd pre om lenevirea. Dirept acia si eu, aduclndu-rni aminte
de cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, carele zice pentru sluga cea
lnesd carele, luind talantul din mina domnului sdu, n-au vrut sd lucrze
cu dinsul, ci 1-au Ingropat, o iubitilor cititori, socotit-am ca s nu cazd si
asupra mea judecata cea strasnica care s-au zis slugii aceia, precum mArtu-

risste Mathei, bunul vestitoriu in 23 de capete, grind: Luati pre aceasta slug
lenesd si-1 aruncati Intru Intunrecul eel inpartit. Sfintul leronirn si sfintul

loan Zlatoust, dascalii bisericii noastre cei pravoslavnice, tilcuind aceste


cuvinte, zic el talantii acestiia sint darurile care se dau de la Dumnezeu

oamenilor. Si aceasta socoteald si chibzuiald fiind Intru inema mea, cu ajutoriul a Celui ce petrece mai pe deasupra ceriurilor si Intru marirea cea vcinick Pdrintle facatoriul vcilor si a tuturor faptelor, apucatu-m-arn si eu
den cinstita porunca sfintiei sale si cu mita osIrdie ni-am nevoit si o am scris.
Jar pr dumneavoastrA, pravoslavnicilor cititori, cu umilintA vd rog, ca
de yeti afla niscare lunicaturi Intru acest lucru: au cuvint neplinit, sau vreo
slovd rosie nepusa, sd nu md blestemati, ci cu duhul blindtilor sa Indireptali si EA nu ma puneti intru ponos, ci sd. ertati ; cd si eu sint om, din pamint
facut si asmenea patimas si tinut de slaba fire, care nu las pre nici un om
fdr gresald a rArninea. Iar eu, precum am putut, cu nevoint o am lucrat
si precum am aflat In izvod, asa am si scris, Intru sfinta si dumnezeiasca
Episcopiia Rimnicului Nouhii Severin In Chisariceasca Valahie, unde sd
prAznuiaste hramul sfintului printelui nostru Nicolae, arhiepiscopul de la
Mira Lichiia, Mcdtoriul de minuni. Si iar vd rog, pravoslavnicilor cititori, sA
ertatl, ca si sfintiilor voastre si dumneavoastra sd dobInditi ertare de la Domnul
nostru Iisus Hristos, al cdruia dar si mild si noi ne rugdm Sfint.ii Sale ca sa
fie cu sfintiilor voastre si cu dumneavoastra pururea. Precum doresc sk soseasca la vadul cel de addpostire cei carii slut batuti de valuri Intru luciul
marii, asa am dorit si eu O. ajung la sfirsitul cartii acestiia. Pentru a cartii
ispravire, scriitoriul trimite lui Dumnezeu multmire. Amin.
Versurile scriitoriului.
Citind aceasta sfinta carte,
De mare folos vei avea parte,
In care vei afla multe acoperite,
Care mai nainte au fost tilcuite
De pdrintele arhiepiscop mai sus numit ;
Cite scriu aici, cu Duhul Sfint au alcdtuit,
Toate cu adevarat
Cite In cartea aceasta s-au aflat
Si poti a rdspunde fiestecui cu glas.
Iar necrezindu-te O. te apuci si in ramas,
*thud cuvintul si tilcul cum zice
Cu acia mare sa stai In price.
Orice lge va fi Inprotivitoare
Protastaluiasti-te, n-avea pregetare ;
Fie macar letin sau papistas,
Nici decum nu-i da obraz.
Glasul tau sa fie ca un organ,

lntru Invatatura cu mare dar,

Ca un clopot rasunatoriu
De cuvintul Domnului raspunzatoriu.
Ca dobindind acste daruri
Vei scapa de multe valuri ;

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

167

Si Indulcindu-te de cuvintul Domnului


Vei spune In tot locul omului.
$i de vei afla, de mine, vreo gresaid,
Indat ia concleiul i cerneald,
Indreptind taina lucrurilor dumnezeesti,
Cu care pre tine te fericesti,
Aratindu-te bun, primitoriu,
De acest lucru spdsitoriu.
Care de mare folos iaste
Cit poftesti si-ti trebuiaste.
Indeletnicsti-te spre citanie
Ca sa-ti fie lucru cu evlavie
Grabd In citanie sd nu faci,
Ci incet si de alte lucruri lumesti sa taci.
Atunci vei pricepe folos,
Aratindu-te i altora cuvios;
Pre mine ertdrii s ma spodobesti,
Ca si pre tine sd nu te osindesti,
Mind i eu, ca si tine, den pamint
neavind mind de Inger sfint.
I proci.
Mdrire lui Dumnezeu.
Am scris eu Serafim de la Cimpulung, In Chisariceasca Valahie, In sfinta
Episcopie a scaunului Rimnicesc. Serafim sin Dragul, cApitan ot Bucuresti".

Copistul mai semneazd la f. 245, 248', 287" si 316. Cf. G. *trempel.

p. 210-212.
Coperta I interioard: Scris-am eu, popa Stan ot Bodesti, precum sd sa

stie c aceast carte iaste a Episcopiei Rimnicuhii. Martie 12, 7253 < = 1745 >.
Popa Stan". Popa Stan mai semneazd. i pe 1. 1 liminar, aplicind i o pecete
inelard in fum.
F. 1 liminare: Scrisu-s-au aceast carte de zmeritul intre monahi i cucernicul Pirvu irodiiaconul, cu blagoslovenia sfintii sale parintelui arhimandrit
si egumen sfintei Mandstiri Hurezu, chir Dionisie, la leatul 1809, iunie 26".
F. 4-8: Chir Climent episcopul Rimnicului, ddruit-am aceasta sfint carte
ce s chiamd Simeon Soluneanul, scrisa pe rumnesti, Manastirii Bistritii".

Ultimele 5 cuvinte shit sterse.


F. II liminard: Simeon Tesalonicul. Cuprinderea.
scrise In aceasta carte, care Incepe la foaia 203).

(vezi

catastihul celor

N.B. Acest manuscris este scris la 1737 din ordinul episcopului de Rimnic chir

Climent si a lui Carol al.VI-lea de card monahul Serafim, In Episcopia de


Rimnic. De insdmnat sint versurile i precuvintarea din aceast carte. Ghenadie al Rimnicului. 1891 august 20. R. Vilcea".
F. 1 liminard, 317: Insemnri neinteresante i incercdri de condei semnate
de Nicolae boltasul din Sibiu, Nedelcu logofatul din Pitesti, popa Nicolae
Pietrariu s.a.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile i iniialele sint scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 1, 4, 229 s.a. Legdturd artisticd in scoarte de lemn i piele.
Din bibL MAndstirii Horezu si a lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului. Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii
Pub lice, la 8 dec. 1901.
2100 Sec. XVIII (mijloc); 281 f. ; 30 x 20,5 cm.
< Miscelaneu>.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601--3100

168

1. F. 1v: A celui intru sfinli pdrintelui nostru Isaiei Pusnicul, Cuvint 27,
pentru iia aminte de sinelii. Lipseste sfirsitu1.
2. F. 2-85v: < A sfintului Simeon Noului Cuvintdtor de Dumnezeu, Capete
qi Cuvinte>.

3. F. 86: Cuvintul al sfintului Yarsonufie.


4. F. 86-89: Invdteiturd a Marelui Vasilie pentru infrinarea poftelor si pentru rugiciune.
5. F. 89r-v: A sfintului Dorothei, Pentru indrdznire.
6. F. 90-92v: Cuvintu al sfintului Evagrie pentru umilinja sufletului.
7. F. 93-100v: < Yasile de la Poiana Mdrului>, Cuvint inainte alcdtuiit,

sau inainte alldtorii < sic> color ce vor vrea sd ceteascd aceasta carte a sfintului
Grigorie Sinaitul ui sa, nu gresascd infillgerea ce iaste intr.-tract.

8. F. 101, 220', 240: < Scurte fragmente de literaturd monahald>.


9. F. 101v-108v: < Grigore Sinaitul>, Yedre adevdratd pentru tacere

rugdciune (s.a.).

pentru

10. F. 109v-110v: ( Pastorald i scrisoare din 17 apr. 1785 a episcopului

Fialret al .Rimnicului cdtre protopopul Ioan al Gorjului in legaturd cu combaterea superstitiilor ).


11. F. 111-146: A fericitului Nil de la Sorsca pusnicul <Cuvinte).
.12. F. 146v-150v: Din cartea sfintului Simeon arhiepiscopul Thesalonicului,
Pentru mintuitoarea numire i chiemare a Domnului nostru Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu.
13. F. 151-153": < Invticaturi monahale>.
14. F. 154-157: Cuvint pentru pdzirea inimii, plin de folos, al lui Nichifor
cel din Singuratate.
15. F. 157v-164: laninte cuvintare spre Capete ale fericitului Filothei Sinaitul.
facutd de stareful Vasilie cel de la Poiana Mdrului.

16. F. 164v-167: Pentru lepadarea de ale lumii i de lume, din fliuri de


scripturi.

17. F. 167v-169v: Intrebliri i reispun.suri ale sfinjilor pdrinti.

18. F. 170-172: A preacuviosului pdrintelui nostru Nil Sinaitul, Pentru

opt ginduri.

19. F. 172-173: Din viiala preacuviosului pdrintelui nostru Filimon Pusnicul, Cuvint pentru PM de grija minlii.
20. F. 173-185: De ale sfintului Isaac Sirul, Pentru lucrul de miini i de
iubirea de argint <s.a.).
21. F. 185-219v: Ale marelui Vasilie, Cuvinte de siluistrie.
22. F. 221-226: Sfettuire a cuviosului i preainitileptului Damaschin ipodi-

iaconului si Studitului cdtrd monasii cei ce vor sd sd ccilugdreascci, pre scurt...


23. F. 226v-239v: < Invttituri monahale>. Apologhia care iaste pentru
potolirea scirbelor omului ce sd afld in nevoi i in izgoniri ci in nacazurt, izvodite spre scurt...
24. F. 240v-244v: < Copii de documente dintre anii 1779-1784 relative la
chestiuni bisericesti din jud. Gorj. Printre ele cloud cdrii domnesti de la Mihail
Sufu din 10 dec. 1783 i 8 aug. 1785 prin care ii admonesteazd pe gorjeni
pentru dezinteresul lor fald de bisericd>.

25. F. 245-252: <Fiziologul>. De aici incepem a scrie pentru hiiard

pentru pasdri, care ce trai au si traiul lor ce pilde are.


26. F. 252v-281": < Pateric>. Text fragmentar. Lipseste sfirsitul.
Insemnari: F. 136v: I. Scris-am i eu, robul lui Dumnezeu Grigorie
sin Costandin Telescu, ce-mi zic i cpitan, ot Tirgu-Jiiului, ginere dumnealui
Mihai cApitan, arn6utu; e ctitoru sfintului Schit Lainici, fiind stares popa
Iosif. 1797, iunie 23".

II. Eu, robul lui Dumnezeu Damian monah din sfintul Schit Lainici".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romneti

169

Textul cu cerneald neagra. Titlurile, colontitlurile i iniiale1e sint scrise cu


rop. Desene stingace In penita la f. 65, 85, 136 s.a. Initiate ornate stingace la f. 38, 50, 52 s.a. Legaturd veche In piele, deterioratd. Din bibl.
lui Ghenadie Endceanu. Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor
ei InstructiuMi Pub lice, la 8 dec. 1901.
2101 1697 (f. 26); 36 f.; 30 x 20,5 cm.
< .Pomelnicul Mitropoliei Tdrii Romdnesti>.

Insemndri: F. 36: I. Din porunca preasfintitului chir Theodosie, mitropolitul, acest sfint Pomnec 1-am scris eu, mult pdcatosul Nicola logofdtul,
la anul 7205 < =1697 >, In zilele lui Io Costandin B<asarab> B<rincoveanu)
voevod" Cf. G. *trempel,
p. 164.
II. L-am legat eu, multpdcnosul loan, den porunca i cu toatd chieltuiala
preasfintitului chir Theodosie. Meseta avgust, leat 7205 ( =1697)".
F. 1 liminare: Sa fie blestemat i afurisit In veci cel care, Mil voia arhiereului care a pstorit In Ungrovlahia, a scris, a addugat sau a tdiat vreun
nume de pe aceast < carte >. Al Ungrovlahiei Neofit. 1746 aprilie 22". Ynsemnare In lb. greacd.
Textul, cu cerneald neagra, este scris In semiunciald. Titlurile i unele iMpale sint scrise cu rosu. Desen artistic In penita la f. 1, infdlisind Inltarea.
Initiale ornate la f. 1 si 3. Legaturd artisticd In piele. Din bibl. lui Ghenadie
Endceanu, episcopul Rimnicului. Daruit Acaderniei Romne de Ministerul
Cultelor i Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2102 1801 (f. 233) ; 419 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 2-421 (f. 1
413); 30-20 cm.
Filele 414-416, gresit numerotate i asezate la sfirsit, fac parte din textul
de la inceput in urmtoarea succesiune: 416, 415, 414, 1, 2.
< Miscelaneu>.

1. F. 416-70: < Cronograf>. Texte fragmentare cu istorisiri de la nasterea


lui Hristos pind la sinoadele ecumenice.
2. F. 71-76: Minunea ce au facut sfintul, ruarele mucenic Gheorghie, purtdtoriul de biruintd, cind au izbiivit fata impdratului de la sarpe.

3. F. 76 92 : < Intrebdri

rdspunsuri>. Intrebdri ale celui dintru 41.0

pdrintelui nostru Epifanie, cdtrd fericitul Andrei, pentru stihii i pentru cele
viitoare, i rdspunsuri.

4. F. 76-175: < V ieli de sting: Andrei Salos, Paulin de Nola, sfinfi din
lunile noemvrie i decemvrie>.

5. F. 175-178, 243-357: CuvInt pentru plins si pentru smerenie, din


Otecinic scos <s.a.>.
6. F. 179-233: < Viei de sfing: Nichifor, .Neofit, Serapion sihastrul, Ioan
Colibasul, Pelaghia, luliana, Averchie episcopul lerapoliei, Theodor episcopul
Edesei, Filaret cel Milostiv, Eustatie Plachida, Xenofont, Arsenie cel Mare,
Pahornie cel Mare, Antonie cel Mare, Sava cel Sfinlit, Ammon, Muthios >.
7. F. 234-235, 357-361: < Cuvinte rnonahale>.
8. F. 235-242, 370-382: <Fragmente de Pateric>.
9. F. 361-365: CuOntul lui Ipolit, papa al Romei, pentru sfirsitul lumii
i pentru Antilzrist ei pentru a doao venire a Dornnului nostru I isus Hristos.

10. F. 365-369: Cuvtritul sfintului Efrern pentru Antihrist <si pentru a

doua venire>.
11. F. 383-394": Minunile preasfintei Ncisclitoarei de Dumnezeu Fi pururea

Fecioarei Mariei, Intre sibilele carele au fost prorocijd la pdgini, carele rnai
nainte de inceperea ei cu ardtarea lui Dumnezeu o au stiut ci o au scris in
carlile sale si au mdrturisit oarnenilor i o au sldvit.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

170

12. F. 395-401: Istorie a celui Entru sfinfi pdrintelui nostru Athanasie cel

Mare, arhiepiscopul Alexandriei, pentru Melhisedec <.F.a. >.

13. F. 402-413: Invdfdturile imparatului Yasilie Machidon(eanul>.


14. F. 417': Porunci obicinuite citeva de ale lui Caton.
Insemnari: F. 413': Catra pravoslavnicii cetitori. Cu nici un chip de slujba

nu sint vrdnic a ma arata Inaintea Domnului nostru Iisus Hristos Mr-de


cit cu aceasta putina incepatura de poslusanie. Drept acia rog pre sfintiilor

voastre, cinstill parinVi, si pre dumneavoastra iubitilor pravoslavnici crestini,

carii sinteti nascuti intru limba noastra rumaneasca, sa priimiti aceasta a


noastra putina osteneala dupd cuvintul inteleptului Sirah ce scrie In cartea
lui in 33 de capete graind: A toata raotatea invat pre om lenevirea. Drept
acbia puind si noi in gindul nostru cuvintul stapinului nostru Iisus Hristos
pentru sluga cea lnesa, carele, luund talantul din mina domnului sdu, n-au

vrut sa lucrze cu dinsul, ci 1-au ingropat in pamint, o iubitilor cetitori, soco-

tit-am ca sa nu caza si asupra noastra judecata cea strasnica, care au zis


slugii aceiia: Luati pre aceasta sluga lnes si-1 aruncati la IntunSrecul cel
Impartit. Sfintul Eronim si sfintul Ioan Zlatoust, dascalii besricii noastre
cei preavoslavnice, tilcuind acSste cuvinte zic ca talantii acestea sint darurile
carele s-au dat de la Dumnezeu oamenilor. Si aceasta socoteala hind In inima
mea, cu ajutoriul lui Dumnezeu, apucatu-m-am si cu osirdie am nevoit de am
scris aceasta sfinta carte, care din multe carti si istorii o am alcatuit. Ca
ramiind eu vaduv de sotie si jalnic, rn-am Indeletnicit cu aceasta, minglindu-mA cu scrisoarea Intru Ware, scriind-o pin-la jumdtate. Apoi flind chiemat,

am venit In sfinta Minastire Bistrita si acii iarasi mai gasind istorii de ale
sfintilor parinti li-am scris si s-au savirsit precum sa. vde. Deci cu plecaciune rog pre toti pravoslavnicii cetitori ca mice gresala yeti afla, sa nu ne
ponosluiti, ca n-am fost vreun dascal procopsit. Ci nevoindu-ma din cit mi-au
fost putinta si precum am gasit In izvoade, asa am scris, fiind pastor eparhiei
acestiia preasfintit printele chir Nectarie, episcopul Rimnicului si fiind igumen acestii sfinte minastiri sfintia sa parintele chir Costandie arhimandrit
si fiind iconom sfintia sa parintele chir Iosif ieromonahul. 1802. Al tuturor
plecat Ioachim ieromonahul B<arbatescur. Manuscrisul a fost ornis din
numarul calor copiate de Ioachim Barbatescu. Cf. G. Strempel, Cop ifti...,

p. 13-19.

F. 233": Ioachim ieromonah, ghenar 11, 1801".

F. 304': Popa Joan Barbatescu".

F. 12e-127: Aceasta carte au fost a lui Nicolae Plesuvescu. Si chip

raposarea sa mi-au dat-o Ioana, sotia sa, mie, ca sd-1 pomenesc pe raposatu
la sfintele leturghii, la sfinta biserica. Preotul Mihail Udrescu. 1856".
Coperta I interioard: insemnari gospodaresti si de stare civila.
F. 418 si 419: Scrisoare a lui Ioan Popescu din corn. Vaideeni, plasa Horezu
catre un episcop, In legatura cu restituirea ms.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile si initialele slut scrise cu rosu. Frontispicii In penita la f. 243, 270 si 305. Desen In laviu, la f. 242", reprezentindu-1
pe Filaret cel Milostiv, lipit de fila precedenta si apartinind lui Macarie ieromonahul, traductorul Mineelor din ms. 1882-1884 s.a. Legatura veche In
scoartm de lemn si piele. Din bibl. lui Ghenadie Endceanu, episcopul Rimnicului. Druit Academiei Romane de Ministerul Cultelor si Instructiunii
Publice, la 8 dec. 1901.
2103 1759 (1. 1); 9 f.; 30 x 21 cm.

F. 1: Cazaniia tntti. Cartea neamului Iisus Hristos, fiiul lui David, Alta
lui Avraam.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinesti

171

Insemndri: F. 1: Din cArtile popei Floru dascal slovenesc. 1759." Este si


copistul ms. Cf. G. Strempel, Copisti..., p.68. Textul cu cerneald neagr.
Titlul este scris cu rosu. Frontispiciu i initial artistic lucrate la f. 1. Din

bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului. Druit Academiei Romdne


de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 8 dec. 1901.
2104 Sec. XIX (mijloc); 19 f.; 30 x 21 cm.

F..2: Invdgituri pentru Asadmintul cinstitei Meindstiri a Tuturor Sfintilor,

adtcd capete 32 intru carele sd coprind toatd chiverniseala raindstirii ci rinduiala


milelor ce s-au hotdrit sd se facd pre an la sdraci i la lipsili din venitul
casei, acum intr-acestas chip aflizat in zilele prealuminatului i indljatului domn

Io Costandin B<rincoveanu> Basarab voevod de not, smeritul mitropolit al


Ungrovlahiei Anthim Ivireanul, ctitorul, la leat 7221 <=1713> aprilie 24,
in care an s-au tinceput i zidirea beserecii. Este o copie autentificath de Mihalache logofdtul, dichiul Mitropoliei din Bucuresti, a cdrui pecete in fum, ling&
semndturd, de la f.2, 4, 5 si 6 poartd data 1850.
Cf. Antim Ivireanul, Opere..., p. 454-455, mai ales nota 121.
Insemndri: F. 1: Manuscris. Cuprinderea: invatturd pentru Asezdmintul
einstitei MAndstiri a Tututor Sfintilor. Ctitor Antim Ivireanul, mitropolitul
Ungrovlahiei, zidita la 1713. Folio cuprinde 18 foi nenumerotate.
N.B. S-a tipdrit fn Condica Shitd de Ghenadie al Rimnicului. 1891 august
20. R. Vilcea".
Textul cu cerneald neagrd. Legaturd veche in carton, avfnd la mijloc eticheta
en titlul manuscrisului. Din bibl. lui Ghenadie Endceanu, episcopul Rfmnicului. Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii
Publice, la 8 dec. 1901.
2105 1706 (f. 5); 48 f.; 29 x 20,5 cm.
< Pomelnicul Mndstirii Arnota>.
Insemndri: F. 5: In anii de-nceputul lumii 7214 si de la Hristos 1706 s-au
prefdcut i s-au Inca acest dumnezeescu Pomenic, ce sd zice Proscomisarion.
i dumnezeestii Mrindstiri Arnotei, unde iaste hramul
Oil s-au ldsat sfintei
sfintilor i marilor voivozi ceriuresti Mihail si Gavriil i proci, cu voia i cu
porunca sfintei sale pdrintelui chir Varlaam, igumenul a acestii sfinte mandstiri, in zilele < lui> Io Costandin Bdstirab voevod, a cdruia nume s-au 5
scris intr-acest sfint pomlnic i s-au dat i altora voe, tuturor pravoslavnicilor crestini, domni i doamne, boiari i juptnse i celor ce-s de ceata
bisericeasca i celor ce-s de ceata mireneascd, carii dintru Indemnaria dumnezeiascd vor veni i vor nevoi sd miluiascd la aceast sfintd i dumnezeiasca mAndstire, dupa putria lor, cu sat, cu movie, cu mori, cu igani, cu
scule beserecesti, cu dobitoc i cu altcevas: cine cu ce s-ar Indura, dupd
putria lor. i acestora sa li se scrie numele lor la acest dint pomnic..."
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile i initialele slut scrise cu rosu. Frontispicii i chenare colorate la f. 20, 27v, 29" s.a. Legaturd veche In piele. Din
bibl. lui Ghenadie Endceanu, episcopul Rimnicului. Ddruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2106 Sec. XVIII (mijloc); 157 f.; 29,5 x 20,5 cm.
ro
< Condica de docurnente, scrisori, diverse insemndri i socoteli ale mitropolitului
Neof it I al Unglovlahiei, cu texte in romdneste i greceste >. Cf. Mihail Caratasu,
Paul Cernovodeanu i Nicolae Stoicescu, Jurnalul aileitorillor canonice ale

mitropolitului Ungrovlahiei Neofit I Cretanul, in Bis. ort. rom. XCV11I

(1980), nr. 1-2, p. 243-315.


F. 35-38', 70"-99", 108v-113, 115"-116", 129-131, 133-134', 144"
145, 150-152' albe.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

172

Insemnri: Coperta I interioarA: Condica de cas 5. a preasfintitului Neofit,


mitropolitul Ungrovlahiei. Cuprinde descrierea a cloud vizite canonice 0
alte note, intre care 0 despre miruirea cre*tinilor. Cele mai multe s-au tiparit

prin revista Biserica Ortodoxd Romdnd. Ghenadie al Rimnicului. 1891 august


20. R. Vilcea."
Textele slut scrise cu cernealA neagra 0 rAdAcinie. Legaturl veche in carton.
Din bibl. lui Ghenadie EnAceanu, episcopul Rimnicului. DAruit Academiei
Rom Ane de Ministerul Cultelor 0 Instructiunii Pub lice, la 8 dec. 1901.
2107

Sec. XVIII (Inceput); 85 f.; 29 x 20 cm.

F. 1: V urge. fericitului Joan Zlatoust.


Insemnri: F. 24: Popa Barbul am cetit aceastA sfint6 Viet,5. la leat 7263
< =1755 >".
F. 41 0 84: Pope. Barbul ot Episcopia Rimnicului".
F. 41'1: Petru, logofatul Episcopiei Rimnicului am cetit 0 eu".
F. 84": I. Sa sA *tie anul cu gerul tare, la leat 7263 < =1755 >. Intr-acest
an au mers preasfintia sa pArintele episcopul Rimnicului, chiriu, chir Grigorie
la Tarigrad pentru folosul Orli. Si la Intoarcere 1-au imbrAcat InAnia sa vodA
cu blanA de samur". Cf. I. Corfus, bisemndri..., p. 9.
II.: Anul 7264 < =1756 > au fost foarte bogat de grill, orz, porumb, vite".
Ibidem, p. 199.

III.: Rafail." Este vorba de Rafail monahul de la MAnAstirea Hurezi, a


dirui pecete inelarA in fum este aplicata la 1.1.
F. 1: Preutul Sachelaru Matheiu Gregorescu din comuna Coste0i, plaiul

Coziei, judetul Vilcea. Anul 1879, noembrie 1. Gratuit de maica Theofania


Ioneasca din Vilcea".
Textul cu cernealA neagr5. 0, rAdAcinie. Titlul este scris cu row. Din bibl.
lui Ghenadie EnAceanu, episcopul Rimnicului. DAruit Academiei RomAne
de Ministerul Cultelor 0 Instructiunii Pub lice, la 8 dec. 1901.

2108 1793 (f. 1); 31 f.; 30 x 21 cm.


F. 1: Pomelnic a sfintei beserici ot satu Ndeia.
Insemndri: Scrisu-s-au in zilild preluminatului 0 preainltatului domn Io
Alexandru Constantin Moruzi voevod, cu blagosloveniia preasfintiei sale
iubitoriului de < Dumnezeu > chiriu, chir Nictarie, episcopul Rimnicului.
1793. Si s-au scris acest Pomelnicu de dascalul loan Rusu, in satul Ostroveni.
1793, septemvrie 20". Cf. Gr. Strempel, Copisti..., p. 205.
Textul este scris de mai multe mtini cu cerneall neagrA. Unele titluri 0 initiale slut scrise cu row. Frontiscipii in penitA 0 culori la f. 1, 2, 7 *.a. Miniaturi stingace la f. 1", 7', 8 *.a. Din bibl. lui Ghenadie EnAceanu, episcopul
Rimnicului. Ddruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor *i Instructiunii
Publice, la 8 dec. 1901.

2109 1816 (f. 4v); 25 f.; 29,5 x 20 cm.


F. 3: Pomlnic proscomidialnic al sfintei f i dumnezdestii mdaistiri ce sd

numeste Tintareni, unde sit cinsteste f i sd prdznuiaste hramul sfinglor f i marilor


voevozb tngeresti Mihail f i Gavritl, care aceastei sfinta mdnastire iaste ziditd si

Indllatd din temeliia ei de fericilii ei ctitori f i tnchinatd la sfinta Patriersie a


Ierusalimului, uncle iaste sfintul fi de viiald ddtatoriu mormtnt al Domnului
Dumnezeu si Mintuitoriului nostru Iisus Hristos, spre folosul si ajutoriul acelui
sf int loc...

InsemnAri: F. V: Acest pomelnic s-au scris cu toatA cheltuiala dumnealu i


jupan Mihai Potircan ot Craiova, pentru a sa vecinic pomenire, de mine,
Dionisie Eclisiarhul, la leat 1816". Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 52.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuaoriselor romftneti

173

Textul cu cerneald neagrd. Titlurile si initialele sint scrise cu rosu. Frontispicii

colorate la f. 5, 7, 9 s.a. Miniatur reprezentind soborul sfintilor mai mari


voevozi la f. 2. Legdturd veche In piele. Din bibl. lui Ghenadie Endceanu,
episcopul Rimnicului. Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor si
Instructiunii Pub lice, la 8 dec. 1901.

2110 1745 (f. 249"); 287 f.; numerotatie si paginatie veche cu cifre chirilice diversa ; 30 x 18 cm.
< Miscelaneu de literaturd monahald>.
1. F. 1-189': < Mintuirea petcdtofilor, ctirgle 1III ). Lipseste Inceputul.

2. F. 190": ( Fragment de Pateric).


3. F. 191-247": ( Eshatologie). Viiala fi petrecere f i spunere minunilor a
precuviosului pdrintelui nostru Vasilie cel Nou, scrise de Grigorie alugdrul
fi ucenicul lui.
4. F. 247"-249: Cuvintul precuviosului parintelui nostru Efrem Siriianul
pentru calugetri.

5. F. 249: < .intrebtiri f i rdspunsuri).


6. F. 250-285": Pilde filosoNti. Lipseste sfirsituL
Insemnri: F. 189: Slava tie Doamne Dumnedzaul meu, Iisuse Hristoase
si acei preacurate Ficioare Maria, care mi-au agiutat. Si vazurd ochii mei
dupa inceput si sfirsit. Bine esti cuvintat, Doamne, si-ti multdmesc, Doamna
mea, de agiutoriu de dar, ca acesta. Leat 7254 < =1746 ), luna lui iulie 14

dni am gatit aceasta sfintd carte, la ziva sfintilor prealaudatilor apostoli


Petru si Pavel."

F. 249": S-au scris acestea, adecd Minunile preasfintii Mscdtoarei de Dum


nedzdu si pururea Fecioara Mariia si Viiata sfintului si preacuviosului Orin
telui nostru Vasilie cel Nou; si s stiti fratilor si iubitii lui Hristos cd acesta
sfint are o carte mare, care-i tiparnicd, pre limba greceascd, cd au Mout multe
minuni, iard noi am scris numai acestea, pre scurt. Ce v rog pentru Durnnezau, fratilor, cetind aceste 0 de yeti afla gresit nu vd grabireti a cleveti
ce indreptati, insd dupa Dumnezdu, iard nu dupa pizma, sau in voia cuiva ;
cd sint si eu om de pmint, infdsurat cu trup, inpletit intru multe feluri de
pdcate. Ca eu, fratilor, rn-am nevoit mult, precum stie Stdpina cartii acestiia,
adeed Maica Domnului Hristos. Si am scris acestea si cartea aceasta de o voi
grai Gradina tuturor florilor nu voi minti, c eine va socoti cetind, va lua mult
folos 0 multa Indraznire catra lucrurile cele bune. Ce primici, fratilor, usteniala robului vostru Dionisie, ieromonah de la sfinta Manastire Sahastrie
Pocrovul, unde este hramul Acoperemintul Maicei Precistii. Si am scris aceasta. sfint carte la, Pocrov, in zilele prealuminatului domn loan, loan
Nicolai voivod, mitropolit chir, chir Nechifor, leat 7253 < =1745 >". Cf.
G. Strempel, Copifti..., p. 53.
F. 1-22: ...a o pofti pentru folosul sufletesc cu voe celui mai mare, insa
nu de tot si In scurtd vreme si iard sti o triimeat la manastir, si sd nu aib
nime volnd sd o vindza sau sd o schimbe, sau sa o Instreineze. lard din neamul
mieu volnd sa alba a o stdpini la mndstire, sd nu piard, sa ie sama. lard

eine o ar popri dupa moartea mea, blstdmat va fi de nu o a da unde-i

menit si oricine din stdpini, domni, vlddicd, potrupop, preut, ctitori,


oameni vlddicesti, sau oricine, dieci, mireni, de or Wm porunca me, blastdmat si anathema va rdmine ; si atunci sd sa iarte, cind 1-oi erta eu, de va fi
mndstirea supt pravoslavie. lard de or fi supt ndscai limbe streine, neamul
men sd o ia si sd o de la mandstir pravoslavnica iard, pomana". Insemnarea
este a copistului.

www.dacoromanica.ro

BA.R., 1601-3100

174

F. 25v-27: La leat 1838,In luna lui enuarie 11 zile, in zioa de sfintul Theodosie, marti sara spre mercuri, la 3 ceasuri din noapte, s-au cutremurat pamintul". Cf. I. Corfus, Insemndri..., p. 271.

F. 29-31: Si eu am umblat, eu parintele Damian monah, la leat 1838,

In luna lui enuarie In 11 zile, In zioa de sfintul cuvios Theodosie, marti seara
spre miercuri, fiind eu la sfintul schit".

F. 32"-36v: Si am scris eu, loan logoftul, sin Preda logofatul, staroste

ot Titrgu-Jiiului, sud Gorj, cu mina de tarina. Mina va putrezi, iar slova va


trai In veci. 1815, dechemvrie 2. Si am scris ad In Lainici, In chilia parintelui

bogoslovu, schimnicu, 1815, dechemvrie 2, dud eram aici de am sazut In


gazda la sfintiia sa parintele bogoslovu, schimnicu, si invrednicindu-ma
Dumnezau si Maiculita Precesta de a-i ceti Minunile. Si pentru bucurie iarasi

1-am iscalit. Ioan logofat, sin Preda logoft, staroste ot Tirgu Jiiului".
F. 127": Insemnare de cititor din 1874, neinteresanta.
F. 232-236: Insemnki personale ale ieromonahului Macarie Predescu de
la schitul Lainici, din anul 1874.

F. I liminard: I. Aceast sfInta carte iaste al sfIntului schit Lainici. Ani


de la Adam 7253 < =1745 >".
II.: Incercari de condei.
F. 287': Socoteli gospodkesti.
F. 286-287": Itncercari de condei.

Textul cu cerneal neagra. Titlurile, unele colontitluri si initiale sink scrise


cu rosu. Desene stingace In penita la f. I liminara, 81 si 287. Din bibl. lui
Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului. Daruit Academiei Romane de
Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2111 Sec. XVIII (a doua jumatate); 22 f.; 27,5 x 19,5 cm.
F. 1: Pomanicul sfintului schit Cioclovina, de sd fine supt ascultaria pdrintelui egumen ot Tin-nowt, hramul sfinlilor voivozi Mihail f i Gavriil.
Insemnri: F. 15: Pomlnicul rnieu, celui mai jos nurnitul, care rn-am putinel nevoit a scoate prin scrisoare... Banta Popovici am scris, mult pacatosul". Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 181.

F. II liminara' si 22: Aceast Arita carte ce sa chiamti Pornlnic s-au

legat de Nicolae monah ot schitul Cioclovina pentru pornenirea ctitorilor ai


sfintei besericii rasaritului. Si am scris eu Nicolae monah ot schitul Cioclovina, cu mind de Una, putreda si pacatoas va leato ot sozdanie mira < -_=.
La anul de la facerea lumii > 7273 < = 1765 >".

F. I liminare: Sa sa stie dud au venit lacustele la schitul Cioclovina,


Intr-o zi, dumineca, la zece ceasuri din zi, la luna lui iulie dni 12 zile.
Eu Danil ermonah, iulie 12 zile 1780, iar de la zidirea lurnii 7288". Cf.
I. Corfus, Insemndri..., p. 168.

F. II liminar a. si ultima fila liminarav, Insemnri criptografiate din anii


1761 si 1762, greu de descifrat.
Textul cu cerneal neagra. Titlurile, colontitlurile si initialele sint scrise cu
rosu. Frontispicii In penita la f. 1, 4", 15 s.a. Legatura veche In piele reparata la cotor. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Filmnicului. Daruit Academiei Romfine de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la
8 dec. 1901.
2112 1817 (f. 4") ; 84 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice si arabe divers:
27,5 x 21 cm.
< Miscelaneu de literaturd juridicd>.
F. 1-4: < Trazhicere fragmentard a unui firman cdtre loan Caragea f i scara
ms.>.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor rominesti

175

1. F. 5-52: < Alexandru Ipsilanti, Mic manual de legi>. Text paralel greco-

roman tiprit la Bucuresti in anul 1780. Cf. Bibl. rom. veche, II, p. 246
249, nr. 425.
2. F. 53-57, 58: < Copii dupd documente din anii 1794-1816 de la Ale-

xandru Moruzi i loan Caragea, cu privire la treburi judecdtoresti>.


3. F. 57v-58: Semnele hotarului Craiovei pa care au luoat bdtrtnii orasului

trdistd cu pdmtnt. Mai 5, 1761. Copie de la finele sec. XVIII.


4. F. 59-84: Din pravilile Armenopol.
Insemnri: F. V: Aceast condia pravilniceascd iaste a dumnealui biv
vel medelnicer Costandin Zdtreanu. i s-au mai adaos din capetele Armenopul, scriindu-se i invoindu-se cu legatura la leatul 1817, septernvrie". Insem-

narea apartine lui Dionisie Eclisiarhul, care a copiat ms. Cf. G. *trempel,
Copisti
p. 52.
Textul cu cerneald neagrd. Unele titluri i iniia1e slut scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 2, 53 si 59. Legaturd veche In piele. Din bibL mi
Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului. Ddruit Academiei Romne de
Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.

2113 1778 (f. 37); 595 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-522 (f. 37
23,5 x 16,5 cm.
<Isaac Sirul, Cuvinte pustnicesti>.
555) ;

1. F. 1-30; < Nichifor Theodokis, Prefald la opera lui Isaac Sirul>.


F. 30"-36: Scard a celor ce sd cuprind In. carte.
F. 37-555: A celui tntru sfing parintelui nostru avvei Isaac Sirul, .postnicul

ci sihastrul, carele au fost episcop iubitoarei de Hristos cetdli Nineviet, Cuvinte pustnicesti scrise adecd de dinsul, pre a sa limbd, iard talmacite pre limba
cea ellineascd de cuviosii paringi nostri de avva Patrichie i de avva Avrarnie,
filosofii i sihastrii carii au pustnicit in lavra celui Intru stin;i pdrintelut

nostru Savvei.

F. 555"-560" albe.
F. 561-595: Tticuiri pintre cuyintele preacuviosului pdrinte Isaac Sirul, la
oarecare din cuvinte, ce sint mai cu anevoe de trigiles, socotite f i alatuite de
lizfdleptul Intre dascali chir Nichifor ieromonah Theotolci, carele au tiparit cartea aceasta ellineste.

Insemnari: F. 37: 1778, mai 5".

F. 555: Sfirsitul cuvintelor preacuviosului printe Isaac Sirul. S-au tlmacit din limba cea ellineascd i s-au scris de nevrednicul Intru alugari monahul Gherontie, a treia card cu aceasta". Cf. G. *trempel, Copisti ...,p. 86.
Interiorul copertilor i f. I liminard": Insemnri neinteresante i incerari
de condei.
Textul cu cerneald neagr. Titlurile, colontitlurile i initialele sint scrise cu

rosu. Frontispicii in penita la f. 37, 57" 76 s.a. Miniaturd in laviu, artistic


lucratd, inftisind pe Isaac Sirul la f. 36". IniiaI ornatti la f. 37. Legatur veche in piele. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului, a cdrui pecete in tus albastru este aplicatd la f. 1. Ddruit Academiei
Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2114 Sec. XIX (mijloc); 197 f.; 23,5 x 17,5 cm.
F. 2: < Psaltichie>. Docsastar nou, campus dintru a lui Dionisachi de Anton
Pan, profesorul de muzicd al scoalelor nagonale din Bucuresti, pentru cererea
preacuviosii sale .Platonida monahia, starica Mndstirii Dintr-un lemn. F. 1'
este ocupata de o dedicatle in versuri a lui Anton Pann cdtre stareta Platonida.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-8100

176

Textul cu cerneala neagra. Titlurile i initialele slut scrise cu rosu. Legatura veche In carton. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului.
Druit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice,
la 8 dec. 1901.
2115 1789 (301); 302 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 4-302 (f. 4-301);
23,5 x 16,5 cm.
< Miscelaneu de literaturd nwnahald>.
1. F. 2-53: < A sfintului Vasilie cel Mare, Cuvinte pentru ascultare>. Lip-

seste o fila de la Inceput.

2. F. 53-100: A preacuvioszdui pdrintelui nostru Ioann Scdrariul, Pentru

fi pururea pomenita ascultare.


3. F. 101-142v: A preacuviosului pdrintelui nostru Simeon Noul Bogoslov,
carele au fost igumen Mdnastirii sfintului Marnant, Pentru a vielii tncepdturd
fericita

preafolositoare fi preacuviincioasd de mintuire celor ce acum sd leapadd de lurne

ft de cle ce sint in lume ci alearei cdtrd cdlueireasca vial4 si invOiturd prea


folositoare la cei noi incepdtori.
4. F. 143-174: A sftntului Dorothei < Invdfdturi doudzeci pentru ascultare>.
5. F. 174-189: Din cartea preacuviosului pdrintelui nostru Theodor Studitul, < Invdfdturi pentru ascultare>.
6. F. 189-209: Din cartea preacuviosului pdrintelui nostru N icon de la Muntele Negru, < Pentru ascultare).
7. F. 209-231: Voroave de suflet folositoare a preacuviosului pdrintelui nostru Zosima.
8. F. 231-232: Din cartea preacuviosului parintelui nostru Efrern Sirianul,
din cuvintul al 14, Pentru smerita inklepciune.

9. F. 232"-235: A preacuviosului pdrintelui nostru Varsanufie, < Pentru


ascultare>.

10. F. 235-238: Din cartea sfintului Grigorie Sinaitul < Capetele 107, 120,
121 Pentru ascultare).
11. F. 238-240: Din cartea preacuviosului pdrintelui nostru Theodor Edesul,

Pentru ascultare < Capetele 40-46).


12. F. 240-241: A sftntului Diadoh < Cap. 41, Pentru ascultare).
13. F. 241-247: A preacuviosului pdrintelui nostru Casian Birnleanul, din
Cuvintul pentru dreapta socoteald.

14. F. 247-249: Din viala preacuviosului Evaimie.

15. F. 249": A preacuviosului Maxim Mdrturisitoriul, din suta a patra < Capetele 38 fi 65 >.
16. F. 250-253: Din cartea ce sd num:0e Iconion, sau lnchipuirea evanghelicestii vigii alugdresti cei de obcte, de la sfinlii parinii in scant adunatd din-

tr-o carte pecetluitd in Vilna in anul 1618.


17. F. 253-267: Din cartea celui dintru sting pdrintelui nostru Callist, patriarhul Tarigradului, <Capete pentru viala de obste fi pentru ascultare).
18. F. 267"-271: A preacuviosului Nichita Stithat, < Capete pentru ascultare >.

19. F. 271-274: Din cartea sfintului Nil Sinaitul, din Cuantul cel postnicesc, < Capetele 41-44).
20. F. 275-301: < Scrisoarea starelului Paisie Velicicovschi cdtre preotul
Dimitrie, din anul 1766 ).
Insemnari: F. 301: ,4i s-au scris la anii de la Hristos 1789".
F. 302: Aflindu-m i eu, cel mai jos iscalit, aici la aceasta plasa, zapciu
si cu slujba oeritului, neavind loc a merge In sat pentru muscali ce era pin
casile lacuitorilor am tras aici la acest dint schitulet, unde sa praznueste Maica Domnului i citindwww.dacoromanica.ro
pa aceasta dint& i dumnezeiasca carte ce Out lava-

Cats logul manuserlselor romnesti

177

taturi foarte folositoare pentru ascultare si indemnare spre dumnezeestile


fapte, am scris eu, pacatosul si mai micul tutulor, ca cine va citi sa zica
Dumnezeu sa-1 erte si s-1 pomeneasca... *i. am scris la leat 1808 dichemvrie
13. Niacsu Buda. Tudorcea < lectura incerta > din sud Muscel". Cf. I. Corfus,

insemndri..., p. 88.

F. 3-5: Aceasta carte iaste a maicii Platonida, fata parintetui Ignatie".


F. 34-38: Aceasta carte este data de danie la schitul Tartasasti de raposatul arhimandrit chir Parthenie".
F. 1: Insemnare a lui Ghenadie Enaceanu din anul 1891, Govora, privitoare

la cuprinsul ms.
F. 302: Insemnare neinteresanta din 22 mai 1815 a unui calugar.
Textul cu cerneall neagr. Unele cuvinte, initiate si trimiteri marginate shit
scrise cu rosu. Frontispicii si viniete in penit la f. 43, 53, 101 s.a. Initiate
ornate la f. 20, 46, 166 s.a. Legatura veche In scoarte de lemn si piele. Din
bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor st Instructiunii Pub lice, la 8 dec. 1901.
2116

Sec. XIX (prima jumatate); 63 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-63

(f. 1-63); 24 x 19 cm.

Ismin. < Roman>.

Textul cu cerneala neagra. Legtura veche in piete. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 24 dec. 1902.
2117 Sec. XVIII (inceput); 345 f.; 31 x 20,5 cm.
<Nicolae Costin, Letopisejul Tara Moldooei>. Lipseste sfirsitul.
Manuscrisul se opreste la anul 1594. Cf. I. Craciun si A. Dies, Repertoriul
manuscriselor de cronici interne, SeC. XV XVIII, Bucuresti, 1963, p. 88.
Manuscruisl a fost copiat de Radu Lupescu. Cf. G. *trempel, Copilti..., p.
142.

Insemnri de cititori la f. 344 si 345.


Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile, initialele si trimiterile
marginate slut scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 1 si 7. Initiate ornate la f. 1, 7, 13 s.a. Legatura veche in piele. Din bibl. lui Nicolae Mavrocordat, al carui blazon este imprimat in aur pe prima coperta.
2118 Sec. XI X (tnceput) ; 53 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice : 1 53 (f.
1-53); 23 x 16,5 cm.
< Miscelaneu>.

I. F. 1-16: < Re/64e gospoddrefti>.


2. F. 16-35: Calindariu.
3. F. 35-46: Gromobnic al lui Iraclie Impdrat, care au fost numarlitoriu
de stile.
4. F. 46-48: < Preaieeri>. Toorenia Ozdrea proroca o rojdestvo Hrist000
< --.-- Facerea proorocului Ezdra despre nafterea lui Hristos>.
5. F. 49 53: < Masuri f.i greutdji>. Inodjaturd pentru mdsura cotului ce
s-au fdcut de masura bultlor, In c chip sd sd masoare bugle, sau tocitorile,
sau putinile, precum in jos aratd.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile si initialele slut scrise cu rosu. Legatura

veche in piele. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimmcului. Damit
Academie' Romane de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 8 dec.
1901.

2119 1797-1798 (F. 57 si 141); 164 f.; 23,5 x 16,5 cm.


< Miscelaneu de literaturd monahald>. Distingem:
1. F. 4-7: Invdjaturd dupd tundere.
12

CataloguI manuscriselor

www.dacoromanica.ro
cd. 1504

B.A.R., 1601-3100

178

2. F. 7-34, 59-88, 91-11.0, 118-130: < Sfatuiri monahale, Asezdmintul Mdndstirilor Neamlu fi Secu fi alte scrieri ale lui Paisie Velicicovschi>.
3. F. 34-57: <Pdreri ale pdringlor bisericii, perntu rugdciunea minlii>.
F. 58, 88-90, 110-111, 141-142 albe.
4. F. 112-118: Invdtaturd pentru cel ce va sd priimeascd calugariia.
5. F. 131-141: Cuvint la ingroparea preacuviosului pdrintele nostru Paisie
arhirnandritul si staretul sfintei Meindstiri Neamlul f i Secului, la anul 1794
noemvrie 15.

6. F. 143-164: A celui intru sfinli pdrintelui nostru Dimitrie arhiepiscopul


si mitropolitul Rostovului, Cuvint pentru pastoriia duhovnicestilor pdstori.
Insemnari: F. 141: Si s-au prescris aceast carticica In luna lui octomvrie,
leat 1797, dupre alt carte ce au adus-o sfintiia sa printele lustin cind au
venit aici la Ctildorasani, de la sfinta Manstire Neamtului".

F. 57: 1798, ianuarie in 17 zile".

F. 88: Acachie". In criptograna. Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 1.


F. 4: De opste a sfintei Mandstiri CAldarusani".

F. 3: Versuri cu iz monahal.
F. 1: Indemnuri la lectura ms.

Textul cu cernealti neagra. Unele titluri si initiale sint scrise cu rosu. Frontispiciu In penita la f. 112. Initiale ornate la f. 4, 7, 15 s.a. LegAtur veche
In piele. De la MAnstirea Cldarusani si din bibl. lui Ghenadie Enceanu,
episcopul Rimnicului. Druit Academiei Romne de Ministerul Cultelor si
Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.

2120 1787 (f. 137); 218 f.; + f. 40 bis; numerotatie veche cu cifre chirilice: 4
220

(f. 4-218); 23 x 18 cm.

< Miscelaneu religios >.

F. 1-3: Pinax.

1. F. 5-15: Cazanie. 17 zile ale lui martie pentru V iiaja cuviosului pdrintelui nostru Alexie, Omul lui Dumnezeu.
2. F. 15"-137: < Minunile Maicii Dornnului, precedate de o predoslovie cdtra cetitori (f. 15-16) >.
F. 138, 208 albe.
3. F. 139-153: < Viefi de sfinfi>. Octomvrie 23 zile ; Intru aceastd zi pontenirea pdrintelui nostru Macarie Rimleanul.

4. F. 15e-158: < Din minunile sfintului Dimitrie>.


5. F. 158-208: < Din Vieille sfinlilor >.
6. F. 209-217: < Descoperirea Sfintei Liturghii>. Tilcul Sfintei Liturghiei
ce au ardtat linthilor pdgine, din dumnezdiasca strdlucire, precum scrie la Ba-

ronie, la ani de la Hristos 1009.


7. F. 217-218: Cum sd crie diiatd la ceasul morlii.
Insemnri: F. 3: 1787. S-au scris de dascalul Vasilie, fevruarie 3, 1787".
F. 4, de alt ming: Aceast carte este scris de smeritul !litre preoti Vasile

Grecul, paroh din Turchesti. S-au scris la anul 1782 < sic > si s-au ispravit
in luna lui octomvrie in 13. Anul 1782."
F. 5, In frontispiciu: Dasclul Vasile sin Vsile Grecu < din > Cernat" < linga Brasov >. Sub pagind, Intr-o inimA, initialple: P.V.G."
F. 15: 1786 octomvrie 29. Dascalul Vasile Grecu".
F. 128-129: Aceast5, carte iaste a mea, anume dascalul Vasile din Cernat.
Si o am scris eu toat, cu mina mea; iar cine s-ar ispiti a o instreina sa fie
supt blest< emul > celor 318 sfinti pArinti de la Nicheia si Inpreuna cu Ariia
urgisit de la Domnul. Iar de s-ar si Instreina a o dea pentru drag< ostea >
N5sclt< oarei > de Dumnezeu si a tuturor sfintilor. Amin. 1788".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnesti

179

F. 137'': Slava, cinste si Inchinciune, Celui In Troita Unul Dumnezeu,


de a Caruia marire iaste plin ceriul si parnintul. Inaintea Aceluia cazind si

eu smeritul, dau cinste si lauda, care me-au ajutat dupa Inceput de am ajuns

si la sfirsit. Iara cei ce Ira veti Intimpla a ceti, bucurati-va in Domnul si


va rugati si pentru mine pacatosul. Si de veti afla niscare alunecaturi Intru
acest lucru al mieu, sau in slove, sau in cuvinte, sa nu ma defaimati, ci
ca unul cu darul mai mare, nepuind In ponos, cu dragoste indreptati si pre
mine, mult pcatosul, sa ma ertati ca si dumneavoastra sa va invredniciti
intru acest chip de la milostivul Dumnezeul nostru lisus Hristos, a Caruia
mila sa fie cu fratiile voastre pururea. Amin. Si s-au scris prin osteneala smeritului si pactosului dascalul Vasile ot Cernat, la 7295, iar de la Hristos
1787. Harapesc: 7295, de la Hristos 1787, ianuoarie 28".
F. 186": Anul Domnului 1788, la noemvrie 8. SO, se stie ca. la anul urmatoriu fail 2 luni, eel numit mai sus, m-am casatorit eu dascalul Vasile ivosi < sic >, cu Maria fata preotului Costandin Star-Turche0. Si ne-am Insemnat
sa sa stie numele nostru: Vasile, Manila. Si cartea Inca o am scris eu si iaste
a mea si ori la cine ar ramlnea, sa ne pomeneasca pina va fi aceasta carte.
Tot in numitul an s-au imparechiiat Imparatii cu vrajba, unul cu altul, asupra turcilor. Domnul Hristos si Maica SfInta sa ajute crestiniior".

F. 217: S-au scris la anul 1787 fevruarie, 15, 16 zile. Dascalul Vasile."
Cf. G. Strempel, Copifti..., p. 263-264.

F. 218: Aceasta carte este scrisa de sfintia sa parintele Vasile Greceanu

< sic >. Amil 1845, luna iunie In 13 zile".


F. 22,70": Insemnari de lectori de la mijlocul sec. XIX.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile si initialele shit scrise cu rosu. I, rontispicii in penita la f. 5, 16" si 189. Initiale stingaci ornate la f. 71', 8e, 108 s.a.
Cumparat de la N.A. Marinescu la 8 iul. 1906.
2121 1814 (f. 153"); 231 f.; 23 x 16,5 cm.
< Miscelaneu de literaturd monahald>.

1. F. 1-153": < Calist, patriarhul Constantinopolului, Capete, precedate de

Marturie a lui Meletie mitropolitul Athenei f i Simeon arlziepiscopul Thesalo-

nicului pentru sfintul Calist>.


2. F. 155-172': A celui infra sfinli pdrintelui nostru Dimitrie pi mitropolitul
Rostovului, Cuvint pentru pdstoriia duhovniceftilor pdstori.

F. 173-174' albe.
3. F. 175-176: A celui intru 470 pdrintelui nostru Anastasie, egumenul

muntelui Sinaiei, CuvEnt ca sd nu osindim pre ntmenea, Lard mat virtos pre
preot, pentru sfinta Impdrtasire.
4. F. 176"-177": A celui dintru sfinli, a sfintului preacuviosului parintelui
nostru loanu Damascfrin, Cuvint pentru impartafirea trupului lut Hristos.
5. F. 177"-179", 207-210: < Involdturi morale>.
6. F. 180-198: Hotardle f i ttfezdminturile gi orEnduialele ce s-au asazat de
insufi rdposatul in vicinica pomenire, cuviosul printe, ieroshintonahul chir

Patste < Velicicovschi >, staretul f i arhimandritul al sfintelor Mcindstiri Neamlul

fi Seoul, pentru ca sd se lie fi B se pcizeascd neclintite Fi nestrdmutate, in


vitt < urrnat de Cuvint la ingroparea lut Paisie Velicicovschi>.

7. F. 198': Soboardle ale faille, care En ce an s-au facut...


8. F. 199-204: Pricini din Pravda', alse pentru folos, din canoanele ale
Sfintilor Apostoli.

9. F. 204'-': < Intrebdri fi rdspunsuri monahale>.


10. F. 204"-205: Din canoanele sfintului, Marelui Vasilie.
11. F. 205-20e: < Pravda calugarilor >. Porunci cu hotdrire celui ce s-au
lepddat de lume fi s-au Pout calugar, ca sd le peizeascd foarte pEnd la moarte.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

180

12. F. 207-230', F. I liminar, F. ultima liminara: < Grigore Sinaitul,

Cuvinte pentru sfinta rugdciune, precedate de introducerea starelului Vasile de


la Poiana Mdrului la Czwintele lui Grigore Sinaitul>.
Insemnari: F. 15e: ,Slava lui Dumnezeu, celui in TroitA proslavit, ca dupa.
inceputul acestor 153 capete mi-au ajutat ping. la sfirsitul lor. i s-au prescris
de mine smeritul i cel mai pacatos calugar i preot, aflindu-m in sfintul Munte
al Athonului, la sfinta Mnastire a sfintului Pavel, la leat 1814. Stefan, smeritul ieromonah. Aici la aceasta sfinta manastire sa praznuiaste hramul sfintul,
marele mucenic Ghieorghie. April 17".
Textul de cerneala neagra. Titlurile i iniialele shit scrise cu rosu. Fronstispicii in penitli la f. 3, 133, 155 s.a. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul
Rtmnicului. Druit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii
Publice, la 8 dec. 1901.

2122 1826 (f. 9); 204 1. numerotatie veche, dar posterioara manuscrisului: 1
201 (1. 3-204); 23 x 17 cm.
F. 5: < Psaltichie>. inceput cu Dumnezeu cel 41,11, Floarea cintdrilor, alaituitd de mine, Antonie Pan, prin cererea i indernnarea dumnealui Hristea,
logofat al Cozzi, in Rimnic, la an 1826, septenwrie 14.
Unele cintari shit compuse de Macarie, Daniil, Petru i Grigore Lampadarie,
Dionisache Moraitul, Visarion Nemteanul, Gheorghe Criteanul, Grigore
protopsaltul s.a.
F. 100 alba.

Insemnari: F. 9: 1826, septemvrie 17".


F. 19: Antonie Pantoleon".
F. 44": 1832, fevruarie 1".
F. 1037: Acsion compus de mine, Anton Pan, in har cuviosii sale maichii
Evpracsii, cind ma aflam bolnav la Manastirea Dintr-un lemn. Anul 1835,
iume 18".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile i initialele slut scrise In diverse culori.
Frontiscpicii colorate la f. 19", 67 si 143. Desene in penita i culori la f. 9
si 44", ultimul semnat de Anthim ierodiacon. Legatura veche in piele. Din

bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rlmnicului. Daruit Academiei Romane


de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.

2123 Sec. XIX (inceput); 157 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-138
(f. 19-147); 23 x 16,5 cm.

<Grigorie Sinaitul, Capete, precedate de prefara starelului Vasile de la Poiana


Marului la Capetele luz Grigore Sinaitul >.

Insemnari: F. 18" si 157: Din cartile sfintei Monastiri Cernica. Callinic

arhimandritul opstii Cernichii".


Textul cu cerneala. neagra. Titlurile, colontitlurile i initialele stilt scrise cu
cerneala rosie si verde. Frontispicii in penita la f. 1, 19 si 23. Initiale ornate
la f. 1, 23, 58 s.a. Legatura veche in piele. De la Manastirea Cernica, a carei
peceti in tu i fum slat aplicate la f. 1 si 18". Daruit Academiei Romane de
Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2124 1786 (f. 4); 50 L ; 21,5 x 17 cm.
F. 4: Calindariu care cuprinde in sine cele 7 planite, cu toatd invOitura kr
i 12 zodii ce umbla pe 12 luni, care incepindu-sd de la facere lumii i de la mintuire, adecd de la Hristos, 1771 i merge pin-la ani 1824. $i s-au scris la let
1796, tn zilele preluminatului Alixandru loan Callimah voivod.
Insemnari: F. 5: ...Acesta calindar, asemene ca acel vechiu s-au ttleuit
< pe limba> romaneasca, di pe cel strbesc, la anul 1733. Si s-au scris acesta
acum, in zilele preluminatulm domnu Tarii Moldavscoi Io Alixandru Ioan

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuserieelor romineti

181

Calimah voda, la leat 1796. *i acest calinclar este a dumnealui cuconului


Neculai, flind dumneaei cucoanii Elenii Sturza, pAharnic".
F. 48: 1796 septemvrie 23".
Textul cu cernealA neagra i carAmizie. Frontispicii stingace in penitA la f.
4', 6, 10 v.a. LegAtura veche in carton. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel,
la 24 dec. 1902.
2125 Sec. XIX (inceput); 25 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-25 (f. 1

25) ; 21 x 16 cm.
F. 1: Luna lui maiu In 9 zile. Slujba celui dintru sfinli pdrintelui nostru Nicolai, arhiepiscopul Mirelor de la Lichiia, feicdtoriului de minuni.
Textul cu cernealA neagra. Titlul, colontitlurile, initialele i indicatiunile
tipiconale slut scrise cu row. Frontispiciu colorat la f. 1. LegAtura veche
in piele. De la MAnastirea Cernica. Daruit Academiei RomAne de Ministerul
Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.

2126

Sec. XVIII (mijloc); 315 f.; numerotatie veche cu cifre arabe i chirilice
diversd; 21 x 15,5 cm.

< Miscelaneu >.

1. F. 1-6, 314r': < Insemndri istorice>. Cf. I. Corfus, insematiri..., p. 15,

284, 18-19, 24-26, 233-234, 253, 28-29.

2. F. 7-9: <Floarea darurilor >. Text fragmentar.


F. 9"-10', 315 albe.
3. F. 11-302: Albina, carte pentru credinla f i pentru bundainste ce taste
cdtrd Dumnezeu f i in ce chip strdlucesc lucrurile cle bune a omului tnaintea lui
Dumnezeu.

4. F. 303-307'1: < CuvIntul episcopului Chesarie al lilmnicului din 1779,


la aducerea moaftelor sfintului Grigorie Decapolitul>.
Text tipArit ce constitue cartea romAneascl veche 417 A.

5. F. 308': < Precepte morale>.


6. F. 309-313: Dintr-ale preacuoiosului pttrintelui nostru loan episcopul
Carpathillor. < Capete>.
7. F. 315", interiorul copertii a II-a: < Relate gospoddrefti>.
InsemnAri: F. 192: AceastA carte ce sti numete Albind iaste acum a mea,
Nicolae logofAtul, ramasd din cartile rAposatului unchie-mieu, Mupt logofatul
Mitropoliei. 1776 noemvrie 20. Nicolae logofAtur. Insemnarea, cu un contionut

asemAnAtor *i purtind data 6 august 1774 este redatA i la f. 12'.

F. 11 i 308: Din cArtile sfintei Monastiri Cernica este. S. nu s5. Instreineze.


Callist arhimandritul Cernichii".
F. 307: La anii 1779, aprilie 24, s-au adus sicriul cu sfintele moa.5te ale
sflntului Grigorie Decapolit in ora Craiova, fiind secet5. i lacuste *i fAcinduse 2 sfewice de argint de cAtrA boerii paminteni de aicea s-au inchinat sfin-

tului. Atunci s-au fAcut i acest cuvint ce sA vede tiparit, de prea sfintit
pArintele Chesarie, episcop Rimnicului. 1782, ghenarie 10. Nicolae logofAt."
Cf. I. Corfus, Insemneiri..., p. 121.

F. 1: 1780, mart 25 au priimit pAstoriia eparhiei Rimnicului preasfintit

pArintele chiriu, chir Filaret, mire= fiind. 1783, ghenarie 19 s-au Mut arhiereu cu numele eparhiei Sidis preasfintit parintele chiriu, chir Grigorie, hind
arhimandrit al sfmtei Mitropolii Bucureti. 1787, septemvrie 18 au rAposat
preasfintit parintele mitropolit chiriu, chir Grigorie, pAstorind eparhia ani 27.
1787, septemvrie 26 au intrat in scaunul sfintei Mitropolii preasfintit pArintele
chiriu, chir Cozma, flind episcop BuzAului".
Textul cu cernealA neagrA i. rAdAcinie. Titlurile gi initialele slut scrims en
row. Fronstispicii in penitA la f. 11 i 193. Pecete inelarl in fum la f. 11.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

1S2

Legatura veche in piele. De la Mantistirea Cernica, a carei pecete in fum este


aplicata la f. 11. Ddruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor si Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.
2127

Sec. XVIII (a doua jumatate); 255 f.; numerotatie veche cu cifre arabe:
19-274 (f. 1-255); 21 x 16 cm.

< Istorie biblicd>. Sfinta Scripturd care s-au tnttmplat a sd face tnaintea nagterit lui Hristos cu ani 5508 dupe socoteala anilor bisericii rdsdritului care
zaste intemeiatd tntru tticuirea celor faptezeci de dascali.

F. 153-154 albe.

Insemnari: Coperta I interioard: I. Aceasta carte ce sa chiama Cartea tmpdrafilor iaste a lui Dumitru sin Bogdan ce sade la jupin Vasile cojocariu din
hanul Coltii si o am cumparat pentru trebuinta mea in taleri 4, parale 20,
la leat 1800 octomvrie 20. Dumitru sin Bogdan".

II.: 1821 ghenarie 20, moartea lui Nicolae Sutu voivod." Cf. I. Corfus,

Insemndri..., p. 35.
F. 9: Aceasta carte este a lui chir Dimitriu cioflingariu. Cel ce va citi pa
dinsa s aiba blagosloveniia".
F. 1 si 254": Din cartile sfintei Monastiri Cernica. Sd. nu sa instreineze.
1840. Callinic arhimandrit Cernichii opsti".
Textul cu cerneald neagra. Peceti inelare cu initialele lui Dimitrie Bogdan
si anul 1797, la f. 13v, 45, 96 s.a. Legatura veche in carton. De la Manastirea

Cernica, a carei pecete in fum este aplicata la f. 1'. Daruit Academiei


Ron-lane de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2128 Sec. XVIII (sfirsit); 391 f.; 20,5 x 15,5 cm.

< Miscelaneu de literaturd monahald>.


1. F. 1-374: < Pateric>. Graiurile f i cuvintele sfinfilor paring pentru indreptarea vielii f i folosul sufletesc, facute pe alfa vita...
F. 273"-274", 386v-387 albe.

2. F. 374v-386: < Rtnduiala calugaririi>. Rinduiala chipului celui mic,


adecd a mantiei.
3. F. 388-391: < Pravila calugarilor >. Pravild Fi canoane pentru cdlugdrii

cei noi, tncepdtori, scoasd f i ttlmacitd de pre limba sloveneascd pre limba rurndneascd dintr-o carte ce sd numeste Canonarh.

Textul cu cerneala neagra. Unele titluri si initiale sint scrise cu rosu. Frontispicii stingace in penita la f. 339 si 369. Legatur& veche in carton. De la
Mdnastirea Cernica, a carei pecete in fum este aplicata la f. 1. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 4 rnai 1902.
2129 Sec. XVIII (a doua jumatate); 182 f.; numerotatie veche cu cifre arabe:

6-186 (f. 4-182); 20,5 x 16,5 cm.


F. 120', 177-178 albe.

< Pateric fi istorioare morale >. Lipseste inceputul si sfirsitul.

Insemnari: F. 1: I. Aceasta sfinta carte ce sa zice Patericu sfinfilor pdrinti,


foarte folositoare iaste a dumnealui cuscrului capitanul Petre Strimptianu
din Bucuresti. Si o am legat eu, cu cheltuiala mea si i-o am &suit. 1816 mart
28. Chiriac ieroshimonah duhovnic, eclisiarh tu aghiu Pavlu. Insa cu socotiala ca chid imi va da mina sa o scriu si eu; si iaras, la altd min sa nu ramie, adeca la streini oameni".
II. ,4i clad sa va plati dumnealui polcovnicul Petre de taleri 50, ce cu zapis
iaste datori la mine de tnprumutare, atuncea sa-si pretenderiseasca aceasta
carte. 1827, ghenarie 25. Chiriac arhimandrit Caloianu".
F. 16: Si am scris eu Ianache Pitisteanul ca sa fie in vecinica pomenire,
i proci. 1780, mart 29".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor rominesti

183

F. 65: 1870 octomvrie 10 au venit muscali in Bucure0i. Petre capitanul".


F. 29': 1812 octomvrie 2 s-au Mcut pace muscalii cu turcii. 6 ani au fost
razmirite. *i. eu eram 1nsurat de ani 9 112. 1806 au venit muscalii". Cf. I.
Corfus, Insemndri..., p. 89, nr. 122.
F. 30': 1812 dechemvrie 15 au intrat Ion Caragea voivod In scaunul Bucuretilor, In zio sfintului Spiridon. De la bisricA au purees... Eu eram insurat de ani 10 la saptamina brinzii 0 eram om de patruzeci 0 wpte de ani
in virsta me". Cf. I. Corfus, Insemndri..., p. 29.
F. 122: 1806 au venit muscalii aicea In Bucure0i, au scos turcii din larA.
Int li au venit ghinararu Miloraduvici, al doilea ghinararu Kamentki, al treilea Kojnikov." Cf, I, Corfus, Insemndri..., p. 86.

F. 182": 1820 septemvrie 26 au raposat parintele Argein de la Antim 0


s-au Ingropat In bisericA In zilele lui Mihai vodA Sulu, fiind 0 mariia sa la
moartea lui 0 cu mare cinste 1-au petrecut. Coperta II interioara: 1821 avgust 7, dumineca, au tAiat pa binbaw Sava cu toatA oastea lui, ce au prapadit
Tara RumAneasca, ce au fost uniti cu Ipsilant 0 en Tudor hotu, ce iara
s-au prapadit prin... la Tirgov*e ... Dupa moartea lui Alecsandru Sutu
vodA s-au Intimplat aceasth razmerita 0 mare Mere au fost In toate partite
acestor 2 Mri, cu Moldova".
Textul cu cerneala radacinie 0 neagra. Titlurile 0 initialele slut scrise cu row.
Legatura veche In piele. De la Manastirea Cernica, a cArei pecete in fum este
aplicatA la f. 16v. Daruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor 0 Instruc-

2130

2131

punii Publice, la 4 mai 1902.


Sec. XVIII (sfIrsit); 311 f.; paginatie veche cu cifre chirilice: 1-621 (f. 1

311) ; 21,5 x 15,5 cm.


< Stavrofilia, cuprinzind cdrlile crucii Domnului >.
Insemnari: F. 228v: Scrisu-s-au aceastA carte de smeritul intre ieromonahi
Iachint". Textul este criptografiat. Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 105.
F. 19v: A sfintei Monastiri Cernica este. SA nu sA instreineze".
Textul cu cernealA neagrA. Titlurile, colontitlurile, initialele 0 trimiterile
marginate slut scrise cu row. Frontispicii artistice in penitA la f. 1, 96 0 229.
MiniaturA reprezentindu-1 pe Iisus Hristos la f. 229. Initiate ornate la I. 6",
43', 77v v.a. Legatura veche In carton. De la Manastirea Cernica, a cArei pecete In fum este aplicata la f. 19" 0 304'. Daruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor 0 Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

Sec. XVIII (sfir0t); 97 f.; 22 x 16,5 cm.

< Miscelaneu de literaturd monahald >.


I. F. 1-45": Cuvinte patru pentru tundere, in zioa Intr.'', care sd imbracd omul in
chipul Ingeresc, ale prealnleleptului episcop al Hersonului chir Nichifor Theotoc
care le-au fdcut Inset cind era preot.

F. 1-19 slut copiate de Daniil. Cf. G. Strempel, Copisti ..., p. 46.


2. F. 46-64: < Omilie>. Cuvint la dumineca dupd Indllarea cinstitei f i de
viiapi facatoarei cruci.

3. F. 64v-89": Al lui Theolipt mitropolitul Filadelfiei, < Cuvinte, precedate

de viata sa, in scurt>.

4. F. 89v 97" : A preacuviosului pdrintelui nostru loan episcopul Carpathiilor,


Cuvint pusnicesc si foarte minglitoriu cdtrd cdlugdrii cei din Indiia...
Textul cu cernealA neagrA. Titlurile, colontitlurile 0 unele initiate slut scrise

cu row. Frontispicii In penita la I. 1 0 97v. Initiate ornate la f. 1, 33" 0 46.


Legatura veche In carton. De la ManAstirea Cernica, a cArei pecete In firm
este aplicata la f. 1. DAruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor 0
Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-8100

184

2132 Sec. XIX (inceput); 83 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-82
(1. 2-83); 21 x 15,5 cm.

< Miscelaneu de literaturd manahala >.

1. F. 2 64: A preacuviosului parintelui nostru Casian Btmleanul, < Cuvint>


pentru cele opt ginduri ale rdutagi.
2. F. 65 68: Din cartea ce sa nurniFte Iconion sau lnchipuire a evangheliceoii,
calugareFtii vieji de obFte, de la sfingi paring tn. scurt adunate, ce s-au fi tipdrit
In V ilna la 1618 ...

3. F. 69-74, 77-83: < Pateric >. Povestd pentru parintele pater Muthos
<F.a.>.

4. F. 74-76: Cuvtntul preacuviosului pdrintelui nostru Efrem Siriianul


catrd cdlugdri.

Insemnari: F. 1: Insemnarea de cititor a unui calugar nenumit.


Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile, numerotatia, trimiterile
marginale Si unele initiale slut scrise cu rou. Frontispicii stingace In penit%
la f. 2'. Initiate ornate la I. 2', 27 i 35. Legatura veche In carton. De la
Manastirea Cernica, a carei pecete In fum este aplicata la f.2. Druit Academiei
Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2133 Sec. XVIII (sftrit); 330 f.; 20,5 x 14,5 cm.

< Miscelaneu de literaturd monahala >.


1. F. 1 105: A cuviosului parintelui nostru Petru Damaschin, Cuvinte scurte
24 dupd alfa vita, pline fiind de cunoFting duhovniceascd. Cartea 2.

2. F. 106-129: < Cuvinte ale sfinglor paring >.


3. F. 129-138: Poruncile Domnului Dumnezeu, de care porunci zice Domnul
la sftnta Evanghelie...
4. F. 138-240": A celui Intru sfing pdrintelui nostru Maxim < Mdrturisitorul>
patru sute de Capete pentru dragoste.
5. F. 241-330: < V ieli de sfing: prorocul Naum, Filaret cel Milostiv, proorocul
Avacum, Miropi mucenifa, proorocul Sofonie, loan cel Tdcut, Varvara mucenila,
loan Damaschin >. Lipsete sfiritul.

InsemnAri: F. 1: Din cartile sfintei Monastiri Cernica. Callinic arhimandritul

Cernichii".

Textul cu cernealA neagra. Frontispicii In penita la f. 27, 37, 44 .a. Legatura


veche In piele. De la ManAstirea Cernica, ale cArei peceti In tu *1 fum shit apli-

cate la f. 1, 2 i 12. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i


Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2134 1781 (f. 245) ; 246 f.; 20 x 14,5 cm.
< Miscelaneu teologic >.

1. F. 5-219: A sftntului parintelui nostru Andrei arhiepiscopul Chesariei


Cappadochiei, Tilcuire In Apocalipsis, adeca descoperirea sftntulta fievanghdist
loan Bogoslov (precedat de predoslovii >.

2. F. 220-232": Cazaniia sfintului parintelui nostru Efrem Sirinul la Preobrajeniia Domnului, Dumnezeului fi Mtntuitoriului nostru Iisus Hristos.
3. F. 232-245: Omiliia Fi tnallatura sftntului, parintelui loan .Zlatoust,
arhiepiscopul Constantinopoleos la sftnta Piatdesiatnig < = Rusalg>, cum
cu o putre tntocma au dat Hristos prin Duhul Sfint tuturor apostolilor FL de
besricd Fi de creding, pre care au tnterneiat Hristos besrica.

4. F. 246'1: < Scurt fragment de Pateric >.


Insemnri: F. 245: SfIritul a tot Apocalipsul. Si am scris eu, Barbul, dascal
ot besrica Batitii aceasta sfintA carte, 1781, mai 27". Cf. G. Strempel,

Copivi..., p. 19-20.

F. 5: Din cartile sfintei Monastiri Cernichii. SA nu sli Instreineze. Callinic,


arhimandritul optii Cernichii".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor rominesti

185

F. 1 si ultima fil. nenumerotate: tnsemnari de cititori calugari.


Textul cu cerneala neagrA. Titlurile, colontitlurile si initialele shit wise cu
rosu. Frontispicii In penita la f. 5, 27, 51 s.a. Legatura. veche In piele. De la

ManAstirea Cernica, a cArei pecete In tus este aplicata la 1.5. Daruit Academiei
Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.
2136 1673 (1. 226) ; 334 f.; 21 x 16,5 cm.

<Filip Solitariul, Dioptra>. Lipseste sfirsitul.

Insemnari: F. 226: Aceasta carte ce sa cheama Oglindd, am scos eu, pacatosul

Ilarion ot Rieke., de pre slovenie dirept rumAnste. Va leato, Hristova roj-

destva < = In anul de la nasterea lui Hristos > 1673. Savrasisiia meseta

< = A luat sfirsit In luna > iuniia, 4 dni."


Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile, iniiaIeIe i trimiterile
marginale slat scrise cu rosu. Legatura artistica In piele. De la MAnastirea
Cernica. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii
Publice, la 4 mai 1902.
.
2136 1771 (f. 1); 160 f.; paginatie veche cu cifre chirilice: 1-311 (f. 9-160) ;
21,5 x 17 cm.
F. 1: Otdsnic, adecd MEngtitori, In care cuprinde Intru sine multe auziri pentru

viiaa sfinlilor paring, a celor ce bine au vieluit, unii In pustie, altii pre la
mandstiri i cum cu a kr nevoing i radare, pocding i meri lucruri pleicute

lui Dumnezeu lucrEnd, au dobdndit odihnd vecinicd intru cereasca tm.pardfie.


lnsd afard din cele ce shit scrise In Lapscaicon. s-au scris aici, acestea, ce sd
vdd tn launtrul cdrlii acestiia, de pre alt Otasnic ce s-au cunoscut; cd acela au
fost tdlmdcit de pre limba greceascd, pentrucd pre alocurea fiind multe cuvinte
rasipite, dupre asezarea limbii sirbesti, aicea s-au adunat toate cuvintele cle
risipite la local kr, unde trebuiafte a sd Enklege fiestecare cuvEnt de pre ctsezarea
limbii rumdnesti, cu chieltuiala cuviosului Entre teronwnasi popa < loc gol>
f i cu cuviinta f i osteneala lui Ilie Popovici cEntarelul ot Bucuresti. La anul
< de la> Adam 7279, de la Hristos 1771. Cf. G. Strempel, Coptstt..., p. 186.
tnsemnari: F. 7: Din cartile sfintei Monastiri Cernica. SA nu sa. Instreineze.
Callinic arhimandritul opstii Cernichii".
Textul cu cerneala neagrA. Titlurile, initialele i unele trimiteri marginale shit

scrise cu rosu. Frontispiciu In penita la f.1. LegaturA veche In piele. De la


MAnastirea Cernica, a carei pecete In fum este aplicata la 1.7 si 8. Daruit
Academiei RomAne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai
1902.

2137

Sec. XIX (inceput); 21 f ; 22 x 17 cm.

F. 1: < Slujba sfintei Filofteia>. In 7 zile ale lunii lui dichemvrie facem pomenirea sfintei Filothei, ale cdriia sfintele moaste sd afla Intregi En Tara .Rurnaneascd,
In Biserica Domneascd cea din TErgul Argesului.

Textul cu cerneala neagrA. Titlurile, iniia1e1e i indicatiunile tipiconale slut


scrise cu rosu. Legatura veche In carton. De la MAnAstirea Cernica, a cArei
pecete In fum este aplicata la f.1. DAruit Academiei RomAne de Ministerul
Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2138 1832 (f. 42) 42 f.; 22 x 19 cm.
F. 2: Calendarul pe sapte planete afdzat, In care cuprinde 140 de ani, Encepind
de la 1816 pEnd la 1966, ardtEnd ttmpurile anului cumf i In fieste care an ce
vreme a fi, tntocmit pe clima locului lacestuia al Moldaviei, Valahiei si a
Vasaraviei. Arata i alte matte semne cum i din Gromovnic cutremurile i tunetele, ce vrerni vor sd fie dupd aceste semne, acum Initials dad dat In tipariu En tipografiia sfintei Mitropolii En Iasi, leat 1816, dechemorte 16. Cf. Bibl. rom. ceche,

III, p. 140, nr. 902.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

186

Insemnari: F. 42: 1832, octomvrie".

Textul cu cerneala neagra. De la Manastirea Cernica. Darla Academiei


Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 4 mai 1902.
2139 Sec. XVIII (sfirsit); 96 f.; 22 x 16 cm.

< Miscelaneu de literaturd monahald >.


1. F. 1-34, 59v-72: < Paisie Y elicicovschi, Infturi monahale fi Afezdmintul
Mtindstirilor Neamf i Secul >.

F. 34v-36" albe.
2. F. 37-52v: Cuytnt deasupra mormintului preacuviosului pdrintelui nostru
Paisie arhimandritul fi stariful sfintelor Mdndstiri Neantful ft Secul.
3. F. 53-59v: Invdfdturd pentru cel ce va so, priimeascd cdlugdriia.
4..F. 73-96: A celui tntru sfinli pdrintelui nostru Dimitrie, arhiepiscopul fi
mttropolitul Rostovului, Cuvtnt pentru pdstoria duhovniceftilor pdstori.

Insemnari: F. 1: Din cartile sfintei Monastiri Cernichii. Sa nu sa lnstriineze".


Textul cu cerneala neagra. Titlurile i initialele sint scrise cu row. Frontispicii
In penita la f. 53 si 73. Initiale ornate stingaci la f. 37, 59v, 73 s.a. Legatur&
veche In carton. De la Manastirea Cernica, a carei pecete In fum este aplicata
la f. 1. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii

Publice, la 4 mai 1902.

2140 Sec. XIX -(Inceput); 103 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-104

(f. 1-103); 22 x 17 cm.

F. 1: A lui Nichita Stithat, cdlugarul fi preotul Studifilor < lntrebdri i rdspunsuri

fi Capete >. lntre f. 21-22 textul prezint discontinuitate, lipsind o fad.

Textul cu cerneala neagra. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu. Frontispiciu


In penita la 1.1. Initiate ornate stingaci la 1.7", 22, 87" s.a. De la Manastirea
Cernica, a carei pecete In fum este aplicata la 1.1. Daruit Academiei Romane
de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2141 Sec. XVIII (a doua jumatate); 295 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice
diversa; 23 x 16,5 cm.
< Miscelaneu de literaturd monahald>.

1. F. 1-75: A cuviosului pdrintelui nostru Petru Damaschin, Cavinte scurte

24 dupd alfa vita, pline fiind de cunoftinfd duhovniceascd. Cariea 2.

2. F. 76', 293v-294: < Fragmente de Zodier >.


F. 77-78v, 100-101, 279-286v albe.
3. F. 79-96v: < Cztvinte ale sfinfilor pdrinfi >.

4. F. 97 99v : < Precepte morale >.


5. F. 102-108v: Poruncile Domnului Dumnezeu, de care porunci zice Domnul
la sfinta Evanghelie.
6. F. 108v: < Refete medicale >.
7. F. 109-225v: A celui tntru sfinfi pdrintelui nostru Maxim, patru sute de
Capete pentru dragoste.
8. F. 226: < Scurt fragment din Archirie fi Anadan>.
9. F. 226": ( Evanghelia de la loan, a Paftilor, In lb. greacd cu caractere chirilice)
10. F. 227-278v: < Viefi de sfinfi: proorocul Naum, Filaret cel Mlostw, proorocul
Avacum, Miropi mucenifa, proorocul Sofonie, loan cel Tdcut, V arvara mucenifa.
Joan Damaschin>. Lipseste sfirsitul.
11. F. 287-290v: .Rtnduiala Acathistului marelui arhiereu Vasilie cel Mare.
F. 291-293, 294v, 295v: Incercari de condei.
12. F. 295: Apele Tara Moldovii.
Aceasta carte este a lui mos popa Marcu ot
Insemnari: F. 1 liminara
Retevoesti, sud Muscel".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinetiti

187

F. 1: La cursul anilor 1'295 au fost foamete mare la Vlaca, ctt sa fereascl


Dumnezeu".
F. 2v-3: Din cartile sfintei Monastiri Cernica. SA nu sA instreineze. Callinic
arhimandritul oNtii Cernichii".
F. 4-8: Aceasth carte iaste a mea, Bogoslov ieromonah. Am scris s. sA tie,
1788 mai 20 dni".
F. 291v: Iar la cursul anilor 1793 au fost schimbarea domnii prealuminatului
domn Io Costandin Alexandru voevod, iar In scaunul arhierii era pArintele
p. 20.
chir Filaret. Fevruarie 5. Vasile." Cf. I. Corfus,
Textul cu cernealA neagrA. Unele titluri, colontitluri, injiaIe i cifre slut scrise
cu rop. Frontispicii In penita la f. 24", 28" 0 227. LegaturA veche In piele.
De la MAnastirea Cernica, a cArei pecete In film este aplicath la 1.10. Daruit
Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 4 mai
1902.

2142 1808 (f. 201); 305 f.; 21 x 15 cm.

( Miscelaneu de literaturd monahald>.


1. F. 1-159: Ale preacuviosului i de Dumnezeu purtdtoriului pdrintelui nostru
Simeon. Noul Cuvintdtoriu de Dumnezeu, care au fost igumen Mandstirii sftntului Mamant.
2. F. 159-201: Spunere pre scurt a lui Grigorie Sinaitul, in 16 capete, Pentru

chipurile rugdciunii < s.a.).


3. F. 201v-214": Din cartea sfintului Simeon, arhiepiscopul Thesalonicului,
Pentru mintuitoaria numire i chernare a Domnului nostru Iisus Hristos, fiiul
lui Dumnezeu, adecd pentru dumnezeiasca rugdctune, cea cu adevdrat facdtoare
de Dumnezeu.

4. F. 214v-220v: Cuvint pentru pciziria inimii, plin de folos, al lui Nichifor


celui din Singuratate.
5. F. 221-226: < Invagituri monahale ).
6. F. 226-230: Intrebdri i rdspunsuri ale sfinfilor paring.
7. F. 230-234: A preacuviosului pdrintelui nostru Nil Sinaitul, Pentru
8 ginduri.
8. F. 234-235": Din viiala preacuviosului pdrintelui nostru Filimon Pustnicul,
Cuvint pentru farddegrija mulch.

9. F. 235v-245: De la sfintul Isaac Sirul, Pentru lucru de miini Fi pentru


iubirea de argint.

F. 246-254" albe.
10. F. 255-297": Slujba osebitd a sftntului, preacuviosului fi de Dumnezeu

purtdtoriului parintele nostru Nicodim Sfinlitul, cel din lavra sfintei Mndstiri
a Tismnii, acum intim ttparttd in zilele luminatului i preatndllatului domn
Io Alexandru Scarlat Ghica voevod, cu blagosloveniia i osirdiia 76 cu toatd cheltuiala sfinlii sale tubitoriului de Dumnezeu chir Parthenie, episcopul Rimnicului,

in sfinta Eptscopie a Rtmnicului, la anul de la Domnul Hristos 1767. S-au


tiparit de popa Costandin tipograful Rtmnicului. Cf. Bibl. rom. veche, II,

p. 175-176, nr. 353.

11. F. 298-305": Cinstitul Paraclis al sfintului, preacuviosului fi de Dumnezeu


purtdtoriului, pdrintelui nostru Nicodim cel Sfingt.
Insemnari: F. 201: Prescrisl de mult pAcAtosul i smeritul intre ieromonahi

cel In Rimnic nAscut, iarA In Bucureti crescut la sfinta Mitropolie, putin

procopsit i In Cernica cAlugArit i de pArintele Iosif diiaconit. Iara In Tismana

venind, pArintele Neotarie rn-au preotit; dumnialui jupan Constandin Furte


(?) i altii au mijlocit, carora Dumnezeu sA le fie de ajutori i mie milostiv
spasitori.

www.dacoromanica.ro

us

B.A.E., 1601-8100
Dumnezeului nostru slav. Chiril ierornonah, sin Pante lemon monah, brat

loan logofAtul. Bucuresti, 1808, septemvrie 23".


F. 256: Iar acum s-au prescris in sfinta MAnAstire Tismana, stapinind preaInaltul si prealuminatul Imparat al Rosii Alexandru Pavlovici, la anul CO
mintuitor 1808, avgust 6, cu toatA osteneala si cheltuiala 0 cu a sa minA de
tarinA de mult pAcatosul Intre ieromonahi Chiril Tirgujiianul, rascut In Rimnic,

crescut In sfinta MAnAstire Bistrita, unde iaste sfIntul Grigore Decapolitul;


invAtat In Bucuresti, in sfinta Mitropolie, clugarit In sfinta adunare Cernica,
preatit In sfinta MAnAstiria Tismana, In zilele preasfintii sale iubitoriului de
Dumnezeu chir Nectarie, episcopul RImnicului. Chiril ieroshimonah".
F. 1-13: AceastA sfintA 0 dumnezeiascA carte, Cuvinte ale sfintului Simeon
Noul Bogoslav iaste a mia, a smeritului lntru ieromonahi Chiril lilmniceanu,
scrisl In sfInta ManAstire si maria lavr Tismana la anu 1808, dechemvrie
18, sAzind eu acolo ani doi, ierodiacon al sfintei rnAnAstiri acelia. Cartia

< iaste > scrisA cu a mea min& de tArIn. 0 cheltuialA. Cine o va Instreina, judecatA cu mine va avea. Asa! .Amin".

F. 159: Aceste sfinte Cuvinte ale sfintului Grigorie Sinaitul nu O. OA In

cartia cea mare, In ciale 137 capete. 1818, ghenarie 31. Chiriac Rlinniceanu".
F. 297: Az pisah popa Chiril, zet < sic > monaha Panteleimon < = Am scris
eu popa Chiril ginerele monahului Pantelimon >. TIrgul Jiiului, Rimnic,
Tismana".
F. 305": ScrisA de smeritul intru ieromonahi Chiril Cernicanu."
Cf. G. *trempel, Copioi..., p. 26-27.
F. 1, 245: Aceast carte este a Monastirii Cernica. Nimeni O. nu o Instreineze.
1840. Callinic arhimandritul opstii Cernichii".
Textul cu cerneala. neagra. Unele titluri, initiale 0 indicatiuni tipiconale slut
wise cu rosu. Frontispicii In penip 0 culori la 1.1, 259 0 261. MiniaturA stillgace la f. 258, reprezentindu-1 pe sfIntul Nicodim si desen neterminat, la 1.254,
reprezentind sterna Tarilor RomAne. LegAturA veche In scoarte de lemn si.piele.
De la MAngstirea Cernica, a cArei pecete In fum este aplicat la f.1 0 12v.
DAruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice,
la 4 mai 1902.
2143 1725 (f. 59) ; 243 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-243 (f. 1-242) ;
21,5 x 17 cm.

F. 1: Invldturile a celui dintru sfing pdrintelui nostru Theodor Studitul.


tnsemnri: F. 24: Aceast sfIntA si dumnezeiascA carte, ce se chiiamA,
InvAtAtura celui dintru sfinti parintelui nostru Theodor Studitul, s-au scris
de mine, mult pacatosul, robul Domnului mieu Iisus Hristos. Pis. az < = am
scris eu > Silevestru ieromonah ot Sinaia".

F. 29: *i s-au scris aceast sfintA carte de robul Domnului Hristos, mult
pacatosul. Pis. az < = am scris en > Silvestru ieromonah ot Sinaia".

F. 53: i am scris eu smeritul Silvestru ieromonah ot Sinaia".


F. 59: ,4i s-au scris aceasta carte de mult pAcAtosul robul Domnului mieu
Hristos, az Silvestru ieromonah ot Sinaia. Iunie 2 dni, 7233 < = 1725 >".

F. 94: ,4i s-au scris aceastA carte In sfinta MAnAstire ot Cimpulung, de mine,
mult pacatosul robul Domnului mieu Hristos, Silvestru ieromonah ot Sinaia.
Iunie 9 dni, leat 7233 < = 1725 >".
F. 171": Scrisu-s-au aceastA carte de mine, mult pAcItosul robul Domnului
mien Hristos, az mnogogreasnih < = eu mult pAcAtosul > Silvestru, ieromonah

ot Sinaia."
F. 210: *i s-au scris de mine, robul Domnului Hristos, Silviestru ieromonah".
F. 242: Slavd, cinste si InchinAciune, Celui In Troit Unuia Dumnezeu, de
a caruia mArire plin iaste ceriul si pamintul. Inaintea Aceluia cAzInd si eu sme-

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuserisolor romilneti

189

ritul, dau cinste si laud, Care mi-a ajutat dupti inceput de am ajuns si la
sfirsit; si ca un odor scump o am daruit sfintei manastiri. lark cei ce ya yeti
imtimpla a ceti, o iubitilor cetitori, bucurati-va In Domnul si va rugati si
pentru mine smeritul, ca de yeti afla niscare alunecdturi intru acest lucru al
mieu, sa nu ma blestemati, ci ca unul cu darul mai mare, nedefaimtndu-le,
cu dragoste indireptati si pre mine smeritul, s& md ertati, ca si voi sa va invredniciti intru acest chip de la preamilostivul Domnul nostru lisus Hristos,
a Caruia mila s fie cu voi pururea. Amin. Prin osteneala smeritului intru
ieromonasi Silvestru, ieromonah de la sfinta Manastire Sinaia ; si s-au In-

ceput in luna lui mai 7 dni, de la zidirea lumii leat 7233, lath de la intruparea
Domnului si Dumnezeului nostru Iisus Hristos leat 1725 si s-au sfirsit avgust
10 dni". Copistul mai semneaza la F. 69' si 77'. Cf. G. Strempel, Copifti...,
p. 214-215.
F. 24e: Aceast& carte este a lui dascalul Gheorghe ce invat.6 copii la scoala
dumnealui coconului Grigorie biv v el ciiminaru Bojorea (7), de la leat 1825.
Si am scris eu dascalu Gheorghe din han Cimpina, la leat 1833, in luna lui
fevruarie in 16 zile ..." Textul cu cerneala neagra. Titlurile si intialele shit
scrise cu rosu. Frontispicii In penit& la f.1, 60, 70 s.a. Legatura veche In piele.
De la Manastirea Cernica, a carei pecete In fum este aplicata la 1.1. Daruit
Academiei Romne de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 4 mai
1902.

2144 1871 (f. 15); 15 f.; paginatie veche cu cifre a rabe: 5-30 (f. 2"-15); 20,5 X

6,5 cm.

F. 2: Paraclisul sfintului ierarh Nicolae. Copiat de monahul Iosaf Davidescu.

Insemnari: F. 14-15: Monahul Iosaf Davidescu din comuna Bumbeni,

districtul Argesu, venit In sfinta Monastire Cernica la anul 1861 iulie 14, calugarit la anul 1863 marte 4 de fostul staret. Diomid arhimandritu, care s-a distituit de guyern la 1864 martie pentruca n-a voit a iscali la secularizarea monastirilor, cu binecuvintarea parintelui arhimandritu Stefan Sava, pamintean ruman din comuna Bolsi (peste Olt), ales staret de intregul sobor cu yoturi In unitate la anul 1864 martie, intarit cu ordinu parintelui Nifon, mitropolit Ungrovlahiei si primat al Rumaniei si cu decretul principelui Alecsandru Ioan I-iu

Cuza. Supt acest bray domn s-a unit amindoaa Printipatele Humane, s-a
confiscat averile monastirilor grecesti si s-a izgonit toti grecii din tard; s-a

secularizat monastirile pamintene, s-a facut casarme, arsenate, fabrice de arme


si dupa ce a organisat si a dobindit mai multe drepturi tarii, la 1866, fevruarie
11, s-a detronat de o partida inamica tronului Rumaniei. Si la 10 maiu 1866
s-a suit pe tronul Rumaniei printipele de Hohenzolern Carol I-iu de religie
catolica, Elisaveta doamna, avind si o fica, Mariea, nascuta petronulRumaniei
si botezatd In legea ortodocsa. Monahul Iosaf Davidescu. 1871, martie 31".
Copistul semneaza si la I. 1', In dosul unor versuri.
Textul, cu alf abet de tranzitie, este scris cu cerneall neagra. Titlul, initialele
si indicatiunile tipiconale shit scrise cu rosu. Legatura veche In carton. De
la Mandstirea Cernica. Ddruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor si
Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

2145 Sec. XVIIIXIX; 38 f.; 21,5 x 17,5 cm.


< Miscelaneu teologic >.

1. F. 2-10, 37"-38": < Pomelnicul unei mdndstiri din Tara Romdneascd,

probabilGovora, scris la finele sec. XVIII >.

F. 11-17, 31'1-36 albe.

2. F. 17"-30": < Intrebdri fi rdspunsuri>.


tnsemnari: F. 30'1: Si am scris eu popa Stan. Mina va putrezi, iara slova va

trai si cine va ceti ma va pomeni si va zice: Dumnezeu sa-lerte. 1831, mai 28".

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-8100

190

F. 1, sub tabla cuprinsului: In Monastirea Govora, la egumenul, protosinghelul


Ghimnasie, de Ghenadie al Rimnicului. 1889, iulie 3".
Ghenadie Enaceanu comenteaza, cu cerneala violeta, lntrebdrile i rdspunsurile,
mutilInd manuscrisul.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu. Frontispicii
colorate la f.2, 9 si 10. Miniatura reprezentind intrarea In biserica i un chigar, la f.1v. Legatura veche In scoarte de lemn i piele. Din bibl. lui Ghenadie

Enaceanu, episcopul Rimnicului. Daruit Academiei Romane de Ministerul


Cultelor i Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2146 1787 (f. 604) ; 604 f.; numerotatie veche diversa, cu cifre chirilice i arabe ;
22,5 x 16,5 cm.
F. 1: A doi stareli duhomicesti ce sihdstriia in chinoviia ce era in linutul Gazii,
0 care sd zicea a cuwei Serida, Trimiteri Fi rdspunsuri prin igumenul carele i
le slujia lor, ale cdrora numele sift V arsanufie i Ioann.
insemnari: F. 604: Talmacitu-s-au aceasta sfInta si de suflet folositoare carte
a sfintului Varsanufie, acum de nou din limba ellineasea pre limba rumneasca
de oarecarele din cei prea mid mai dupre urma ucenici ai staritului Paisie.
*i s-au Indreptat din cuvint In euvint de sfiintia sa parintele dascalul Ilarion,
Intru anii de la Hristos 1787 In sfinta Manastire a Neamtului, incepindu-sa
a sa talmaci din zioa dintliu a lui mai; s-au sfirsit In luna lui saptemvrie In
25, Intru acelas an, ca sa fie spre folosul eel de obste al neamului rumanesc".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu. Legatura
veche In carton. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului, a
carui pecete In tus este aplieat hi f. 604. Daruit Academiei Romane de
Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2147 1785 (f. 2) ; 92 f.; 21 x 16 cm.
< Miscelaneu teologic >.

1. F. 2-51: Pomlnicul sfintei i dumnezeestii beserici ceii de lemn din Bdrbdtesti,


wade s prdznuiaste hramul Bunaves:ire... in allele prealuminatului nostru domn
lo Mihai Costandin Suhul voevod. 1785.
2. F. 26v-28-: < Documente din anul 1850, privind neintelegeri dintre diaconul
Florea i popa Nifu Bodescu din Bdrbdtesti>.
3. F. 53 61": Cuoint al 4 a lui Damaschin monahul, a ipodiiaconuluisi Studitul,
tile in limbd proastd la cle zce cuvinte ale lui Moisi.
4. F. 62-68: Cuoint al 6 a lui Theofan monahul cella preainfelept qi preactwintdtoriu, cuyint pre limbd proastd la cle 12 articule ale credinlii.

5. F. 68"-73": < Tilcuiri evanghelice >.


6. F. 74 83' ; Din cuvintele sfintului Ioan Zlatoust.
7. F. 84-91": < Descoperirea sfintei Liturghii >. Tilcul sfintei.si dumnezeestii
Liturghii ce s-au ardtat limbilor pdgine din dumnezeiasca strdluctre, precum scrie
Barontusi, la anii de la Hristos 1009. Lipseste sfirsitul.
tnsemnari: F. 7": Popa loan", copistul ms. Cf. G. *trempel, Copisti...,
p. 13.

F. 1: insemnari ale lui Ghenadie Enaceanu relative la cuprinsul ms., din 10

iul. 1892.
Textul cu cerneal neagra. Titlurile i initialele slut scrise cu rosu. Frontispicii

colorate la f.13, 14", 16 s.a. Legatura veche In scoarte de lemn i piele.


Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rmnicu1ui. Daruit Academiei
Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2148 1834 (f. 13"); 21 f.; paginatie i numerotatie veche, en cifre chirilice, diversa ;
22,5 x 17 cm.
< Pomelnicul Mdndstirii Strehaia>.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

191

Insemndri: F. 1 nenumerotata: Intr-aceasta carte sa pomenesc numele lui


Mehedinti. Matei Basarab voevod care au fcut sfinta Mnastire Strihaia
din sud. *i am scris eu Rducan Radulescu logofat. Strihaia. Anul 1843,
aprilie 1". lnsemnarea se repeta.
F. 1. nenumerotate: Insemnare personala a unui Teofil ierodiacon din
anul 1854.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile 0 initialele slut scrise cu rou. Frontispicii

colorate la 1.2 0 5. Ilustratii reprezentlnd Sfinta Troita (1.1"), sfintul Nicolae


(f. 4"), sfintul Mina (f. 10), Maica Domnului, (f. 15v, 161, Iisus Hristos, loan
Botezatorul (f. 17), vulturul Tara Romane0i (f. 13'), lucrate de postelnicul
Barbu Copveanu, care semneaza la f.V. Legatura veche in piele. Din bibl.
lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului. Druit Academiei Romne de

Ministerul Cultelor 0 Instructiunii Pub lice, la 8 dec. 1901.


2149 1797 (f. 156") ; 158 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-158) (f.1-158);
23 x 16,5 cm.
F. 1 : A. fericitului Theodorit episcopului Chirului, Tilcuire la CintareaCintarilor.
Textul cu cerneala neagra. Unele titluri 0 initiale sint scrise cu row. Frontispicii

in penita la 1.1 0 17. Initiale ornate la f. 143. Din bibl. lui Ghenadie Eta-

ceanu, episcopul Rimnicului. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor


0 Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.

2150 1779 (1. 506); 541 f.; ms. este legat in doua vol. avind numerotatia In continuare: 1-249 (vol. I), 250-541 (vol. II); numerotatie veche cu cifre chirilice,
cu multe omisiuni: 22-803 (f. 3-541); 20 x 15,5 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 1-92: < Letopiselui cantacuzinesc >. Lipse0e inceputul. Cf. I. Craciun

0 A. Ilie, Repertortul..., p. 153.


2. F. 92-103: < Rau. Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Brincoveanu>.
Scurt fragment. Cf. I. Craciun 0 A. Him Repertoriul..., p. 174.

3. F. 103"-106": Istoriia lui Costandin yodel Brincoveanul. Cronica rimata.


Cf. I. Craciun 0 A. Ilie, Repertoriul..., p. 180.
F. 107 r-v: Insemnari neinteresante f i incercdri de condei.

4. F. 108-111: Istoria lui Grigorie vodd Ghica domnul Moldova, care l-au
tdiat capigi-basa Ahmet, cu ferman de la Poartd. Cronica rimata, datata 1777,
septemvrie 30. Cf. I. Crciun 0 A. Dim Repertoriul..., p. 130.

5. F. 112: ( Prevestiri pentru anii 1795-1799 ).

6. F. 112": < Simboluri religioase>.


F. 113': Insemndri neinteresante f i incerairi de condei.

7. F. 114-120: < Archirie f i Anadan). Lipse0e inceputul.


8. F. 120-122: Aceastd didahie ce scrie mai j os sd zice in zio de Pafti, in
loc de preceasnd.

9. F. 122"-127": < Legenda Duminecii>. Epistolie a Domnului, Dumnezdului

si Mintuitorului nostru lisus Hristos ce au trimis-o din ceriu si au cdzut in

cetatea lerusalismului, in sfintul Sion.


10. F. 128-130: < V iala sfintului Alexie, Omul lui Dumnezeu>.
Text fragmentar.
11. F. 130"-14e: Spunerea $ i truda sftntului parintelui nostru Than Calivitul.
12. F. 142"-155: < Istorioare nwrale>.
F. 142v-148: .Poveste foarte de folos a lui Theofil pentru ascultarea parinfilor
si pentru sfinta Leturghie.
F. 148-155: Cuvintul sfintului Vasile care au scos pre om de la diiavolul.
13. F. 155-157": Povestea pentru sfintul loan Cucuzel, cel cu viers frumos.
Lipsgte sfir0tul. Intre f. 157-158 textul prezinta discontinuitate, lipsind
trei file.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-8100

192

14. F. 158-171: < Viefi de sfinfi: loan si Arcadie>. Lipseste Inceputul.


15. F. 171-18e: Viiaja ci munca sftntului mucenic Evstatie Plachida.
1. F. .188-198: < Istorioard morald>. Poveste foarte minunatd a cocoanii
Mariei rugdtoare de Precesta.

17. F. 198-234: V iiaja fi nevoinfiile preacuviosii rnaicii nostre Evpracsiei,

cum s-au nevoit.

18. F. 234-236: < Pateric>. Spunerea pdrintelui Marco Eghipteanul.


19. F. 236-249'7: ( Descoperirea sf. Liturghii). Tilcul sfintet fi dumnezdestii

Leturghii ce s-au ardtat ltmbilor .pdgIne din dumnezdiasca strdlueire, precum


scrie .Baronius, la anii de la Hrtstos 1009. Intre f. 241-242 textul prezintA
discontinuitate lipsind o filA.
20. F. 250-272: ( Istoria ludrii Constantinopolului>. Istoriia pentru robirea
f i luarea slavitei cetdfi Tarigradului, care sd numeste Cosktridinopoli fi .Roma
Noao, pre carele l-au rolAt Mahomet al optulea < sic > la anul de la Hristos 1453.
Intro f. 258-259, 262-263 textul prezintA discontinuitate, lipsind file.
21. F. 272-291: Viiaa i patima sfintii mucenifii Caterinit, acum. scoasd

dupd elinieste. F. 273-274 shit rupte In partea inferioarA, iar Intre f. 274

275 textul prezintA discontinuitate, lipsind file. Lipseste sfIrsitul.


22. F. 292-300: < V iafa fi minunile sftntului Gheorghe). Lipseste Inceputul,
iar lntre f. 297-298 textul prezintA discontinuitate, lipsind file.
23. F. 300 327: lncepui a scrie pilde filosofesti scoasd dupd grecie pe rurndnie,
cum aratd Innainte. Lipseste sfIrsitul.

24. F. 328-336: (Floarea darurilor). Text fragmentar, far& Inceput

51

sfIrsit.

25. F. 337-346: < Viala sftntului Vasile cel Nou ci Vlrnile vaduhului).

Text fragmentar.
26. F. 347-348: ( Descoperirea celor .12 Vineri). Aicea am .spus. gi ale
12 Vineri ce stnt peste tot anul, pentru care s-au intrebat 2 filosoft, anurne
Lefterie, crestin, fL cu Tarasie jidov. Text fragmentar.
27. F. 349-354: < lntrebdri c rdspunsuri). Lipseste Inceputul.

28. F. 355-364: ( Apocalipsul Maicii Domnului>. Minunea preasfintei

Ndscdtoarei de Dumnezdu and au mers la iad s vazd itncle sd muncesc neamurile


omenesti.

29. F. 364-366: (Avestila aripa Satanei).


30. F. 367-372: <Fiziologul ). Lipseste Inceputul.

31. F. 373-384: < Inadfaturd bisericeascd ). Text fragmentar. DiferA de opera


lui Antim Ivireanul tiparit la TIrgoviste In anul 1710.
32. F. 384-390: < Cugetdri In ceasul menu).

F. 390-393, 400-401, 415-417, 507-535, 537-541: InsemnAri de

cititori, IncercAri de condei i albe.


33. F. 394-400: < Poveste orientald). Poveste Parte minunatd a unui cocon
de Imparat ce au fost la un dascal foarte tnedfat.

34. F. 402-415: < ersuri).


F. 402-409: Cazanie la tot crestinu. In versuri.

F. 410-412: Asi Incepe o istorie ce s4 inttmpld la mtnie. In versuri.

F. 412-413: Patimile toate.


F. 413r-v: Incepui a scrie cu lacrdmi de mtnie.
F. 414': Al doilea Incepui a scrie cu Intoarcere de mInie.
F. 414-415: Istoriia sultanei.
35. F. 418-506: < Alexandria >. /litre f. 432-433 si 437-438 textul prezinta
discontinuitate, lipsind file.
36. F. 506: Dohtorie de sfrinfie, cum la vale aratd.

37. F. 535-537: (OraIle de nunta).

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romilsesti

193

Insemnari: F. 506: Sfirsitul Alicsendrei ai lui Alecsandru Maichidon Imparat,

viteazul preste toti inparatii pre lume. Ghenarie 26, 1779".


F. 384: Al dumneavoastra plecat Vasile Mdlinescu, logofat." Poate fi socotit
copistul celei mai man parti a Ins.
F. 111v: Leat 1793, noemvrie 27, dumined. la 2 pol ceasuri din noapte s-au
cutremurat pamintul de trei ori, aflindu-ma la mese la Floresti cu dumnealui
sardarul Costandin Poenaru. Iar a doao zi sara, tot la acea vreme au facut
minune luna, ea intr-o jumatate de ceas au fugit pe ceri de la prinzul:mic, Mud

luna pina au venit in chindie i apoi au 1ncetat, in zilele prealuminatului


domn Io Alecsandru Costandin Moruz voevod i episcop Nectarie".

F. 391: Insemnare de cititor a lui Ion sin Dinu Popescu ot sat Pietrosita,
din 18 aprilie 1835.
F. 415: Aceasta carte ce este cu vieile domniloru o am datu astazi In mina

dumnealui domnu Rosmanu, pirgaru ot Moeciu de Josu, ca sa o dea la domnu


Varftolomeiu a o scrie OA a fi 1ntocmai dupa cmn este Inapoi. i foi sintu
cincisute doozeci i apte pina aid si de aici Inainte pina la scout& ram'inu
nescrise o suta cincizeci i sapte. 1836, iulie 13. Gligore Poncu".
F. 507: La liat 1825, dechemvrie 7 eram la mosiia coconului Scarlat la Manesti,
cu nenia Stan Puscoiu, luni dupa sfintu Nicolae. Iosif Popescu ot Petrosita.
1825 dechemvrie 7".
F. 508: Ioan Vartholomeiu, paroh la Simon" (localitate in apropiere de Bran).
F. 523: Insemnare de cititor a lui Costache Btldnescu sin Gheorghe eclisiarh

.2151

din T1rgoviste din 12 apr. 1828.


F. 523: Insemnare de cititor a lui Grigore Ralea din Muesli, plasa Cobia,
de la Gaesti, din 20 iul. 1834.
F. 533: Formular de 1nscris din anul 1860, apr. 23.
F. 537: Aceste minciuni ce s zicu la nunti li-am scrisu eu, cel mai josu numitu. 1827 fevruarie 18. Iosifu Popescu otu Petrosita".
F. 540-541: Insemnri de calendar bisericesc pe anii 1869-1875.
Textul este scris de mai multe miini cu cerneala neagra i raclacinie. Unele
titluri i iniia1e sint scrise cu rosu. Frontispicii stingace in penitil la f. 250,
300', 355 s.a. Cumparat de la prof. I. Negoescu in anul 1953.
1841 (f. 95); 170 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-331 (f. 2-163");

cm.
< Miscelaneu>.
23,5 x 17,5

1. F. 1-127, 151-165: < Erminie >. Cf. Iconografia. Arta de a zugrdvi


templele i icoanele bisericepti. Manuscris cu o precuvintare descris i adnotat
de Ghenadie al Rimnicului. Bucuresti, 1891.

2. F. 127": < .Relete medicale ci gospoddrepti>.

F. 163-170 albe.

Insemnari: F. 95: De Gheorghie zograf s-au prescris. Leatul 1841, dechemvrie

F. 2-5: Acest manuscris s-a tiparit in sease sute de exemplare pentru trebuintele Bisericei de Ghenadie al Rimnicului in atm! 1891, iulie 23".

Textul este scris cu cerneala neagra i rosie. Frontispicii colorate la I. 2,5",


7" s.a. Miniaturi la f. 2, 26 si 68. Desene la f. 118'. Legatura veche in piele.
Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului. Druit Academiei
Romne de Ministerul Cultelor i Instrucpunii Publice, la 8 dec. 1901.
2152 Sec. XIX (prima jumatate); 14 f.; 23 x 19 cm.
F. 3-11: Tticul sfintei pi dumnezeeptii Liturghii ce s-au ardtat lirnbilorpagIne
din dumnezeiasca strdlucire, precum scrie Baronitipi, la anii de la Hristos 1009.

F. 11-13 albe.
13

Catalogul manuscriselor

www.dacoromanica.ro
cd. 1504

B.A.R., 1601-8100

194

F. 14: < Molitv ce se citeste cind se Impart haine de pornand >.


Insemnri: F. 14.: Se se stie ca aceasta moaf . din dosul acestii foi ce
are cuprindere de blagosloveniia toalelor, sau oriceiace s-ar da de pomana
pentru cei mortisau i pentru cei vii i s-au scris de a mea mina de terina,
popa Nicolae sin popa Costandin Draganescu. 1845, iunie 1".

F. 1: Tilcul Liturghiei ce s-au aratat lirnbelor pagtne. Ecstras din Pomelnicul bisericei din comuna Bodestii".

Textul cu cerneal neagra. Titlul i iniia1e1e slut scrise cu rosu. Frontispiciu


in penita la f. 3. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnieului.
Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice,
la 8 dec. 1901.
2153 Sec. XIX (mijloc); 11 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-11 (f. 1-11);
22,5 x 18 cm.
F. 1: Paraclisul sfIntului i tntru tot sldvitului marelui mucenic Dimitrie
izvorttoriului de mir. Facerea lui Mitrofan ieromonahului Grigoras de la Dodonis,

ce sd cintd dupd Vecernie dela tratiu a lui octomvrie, pin-la zioa sfintului.

Insemnri: F. 11: Acest Paraclis al sfintului, marelui mucenic Dimitrie


s-au talmacit din limba greceasca de dumnealur coconul Iordache Balsuca
vel grammatic, aflindu-ma la sfinta Episcopiia Romanului, la anul 1804,
septemvrie 20, in zilele preainaltatului domn Alexandru Moruz voevod".
F. 1: Callinic, episcop Husilor".
Textul cu cerneala neagra, radacinie i rosie. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu,

episcopul Rimnicului. Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor SI


Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2154 Sec. XIX (cca 1860); 46 f.; 21,5 x 17,5 cm.
< Gramatica limbii dine>. Lipseste sfirsitul. Este caietul de cursuri al lui
Ghenadie Enaceanu.
Textul cu cerneal neagra i creion. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2155 1868 (f. 1 nenumerotata) 308 f.; 22,5 x 18 cm.

F. 1 nenumerotata: Curs depedagogicdi metodologiad de I .GhenadiuEnaceanu,


pentru usul pdrinfilor de familiisi a educdtorilor. 1868, septembre 1112, Bucuresci.

Textul cu cerneala neagra i radacinie. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu,


episcopul Rlmnieului. Daruit Academiei Romano de Ministerul Cultelor si
Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2156

Sec. XVIII (mijloc);_ 76 f.; 20,5 x 15,5 cm.

< Teologie polemicd. lmpotriva ereziei calvinilor >. Lipseste inceputul i stirsitul.

F. 1-9 14 si 71 albe.

Insemna;i: F. 26: In anul 1765, luna mai, aici in Bucuresti a avut loc

zorba, pentru reducerea darii, i *tefan voda Racovita a omorit trei negustori.

Anul 1765". Text in limbs. greaca.


F. 32, 67 68: lnsemnare neinteresanta de stare civila din 21 mart. 1759

in lb greaa.

F. 53: In 1761 aprilie 18, ziva miercuri, ora 2 din zi, in timpul domniei
preainaltatului nostru domn Ioan, loan Teodor voevod, in Moldova hind a
fost mare cutremur, pastorind preasfintitul mitropolit al Moldovlahiei, chir
Gavriil, fratele acestura. *i am scris eu Constantin Chefalas". Text in lb.
greaca.

Textul este scris cu cerneala neagra. De la Manstirea Cernica. Daruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuserlselor romnesti

193

2157 Sec. XIX (mijloc); 125 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-250 (f. 1-125v);

20 x 16,5 cm.

< Miscelaneu de literaturd monahald>.

1. F. 1-30: Din cartea sfintului Nil Sinaitul, Cuant pentru rugdciune <gi
Capete>.

2. F. 30-77": Ale sfintului, cuviosului f i de Dumnezeului purtdtor pdrinte-

lui nostru ava Talasie livieanul .i africanul, Pentru dragoste f t Infrtnare f L cea
dupd minte petrecere. < Capete>.
3. F. 78-80: Cum Ca cea scurta rugdciune f i adeseaori facutd mai folositoare
este cleat cea lungd.

4. F. 80-93": Al lui chir Calist Tilicudit < sic >, Cuant pentru iscusirea

linigtii f i allele.
5. F. 94-125": < Agezdminte pustnicegti>. Orindueald bund luatd din agezd-

mtntul sfinfilor paring cum se cuvine pdrinfilor calugari celor .ce .sint afard

din vieala de obgte f i petrece de sine intru luarea aminte precum f t cet de demult

pdring au petrecut. Intre f. 105-125' este descris felul de viat al cAlugarilor


de la Muntele Athos. Lipsetse sfirsitul.
Textul cu cernealA neagra. De la ManAstirea Cernica. DAruit Academiei
Romne de Ministerul Cultelor i instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2158 Sec. XVIII (sfirsit); 25 f.; 20,5 x 15 cm.
( Miscelaneu>.
1. F. 1-2: <Eshatologie >. Pentru Invierea morfilor, In ce chip va fi.
2. F. 3: < Apocalipsul Maicii Domnului>. Moliwa Precestii. Cind vru sS
umble Precesta, Maica Domnului nostru Iisus Hristos sd vazd Wate muncile
ctte sunt_pre pdmtnt, unde sd muncesc pacdtogii. Text fragmentar.

F. 3-8' albe.

3. F. 9-20: <Legende privitoare la Vechiul i Noul Testament>.


F. 9-12: Curfint pentru Adam gi Eva.
F. 12-13: < Lemnul crucii>. Cuvint pentru cinstita cruce gi pentru cle doao
cruci ale celor doi ttlhari.
F. 13': Pentru capul lui Adam.
F. 13"-15: < Pentru Avraam f i Sara>.
F. 15"-16": Cuant pentru Sfinta Troitd.
F. 16v 17: Pentru Ismail, cum l-au dus In pustie cu mumd sa Agarra.
F. 17-19: Cuvtnt pentru Isaac.
F. 19"-20: < Cuant pentru Samuil ci feciorul lui Iesei>.
4. F. 20-247: <Fiziolog >. Text fragmentar.
5. F. 25: < Formular de dicad>. Text fragmentar.
Textul cu cerneala neagra. Unele titluri i initiale slut scrise cu rosu. Fronspicii In penita la f. 1 si 9.
2159 1795 (f. 72); 75 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-75 (1. 1-75);
20 x 14,5 cm.
< Miscelaneu de literaturd nwnahald>.

1. F. 1-7: Invdfdturd pentru cel ce va sa primeascd calugdriia.


2. F. 8-21: Agdzdmintul care s-au agdzat de pdrintele stareful Paisie pentru
Intdrirea soborului sfInfiti sale f i a viefii de obgte.
3. F. 22-33: cuvtnt la Ingroparea precauviosului parintelui nostru Paisie,
arlamandritul f t stareful sfintelor mindstiri Neantful f i Secul, la anut 1794,
noemvrie 15 sae.
4.

F. 34-58: A celui Intru sfing pdrintelui nostru Dimitrie arhiepiscopul

f i mttropolitul Rostovului, Cuvint pentru pdstoriia duhovnicegtilor pdstori.


5. F. 59': ( Insernnare despre cele gapte soboare ecumenice) .
6. 50"-72": < Pravad bisericeascd f i porunci morythale ).
www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-8100

196

7. F. 73: < lnsemnare despre cei patru evanghelifti f i vremea chid au scris>.

8. F. 73 75: < Simboluri religioase>.

Manuscrisul a fost copiat de Iachint, staretul Cerniai. Cf. G. Strempel, Co-

pifti..., p. 103.
InsemnAri: F. 58": insemnare despre aderea Ierusalimului si a Egiptului
sub arabi.

Textul cu cerneala neagra. Titulurile si initialele slut scrise cu rosu. Frontis-

picii colorate la f. 1, 8, 17 s.a. LegAturA veche In carton si piele. De la MAnAs-

tirea Cernica, a cArei pecete In fum este aplicatA la f. 1. DAruit Academiei


RomAne de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2160 1788 (f. 477); 477 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-477 (f. 1 477);
19,5 x 15 cm.
F. 1: Pateric, adecd graiurile sfinglor, preacuviofilor, marilor pdring f i cuvintele lor cle de indreptarea viegi f i folosul sufletesc.

F. 158, 228-229, 251-254, 329 albe.

InsemnAri: F. 477: 1788 goda, mesiatia maia 24".


Textul cu cernealA neagra. Titlurile, colontitlurile, initialele si cifrele marginale slut scrise cu rosu. Frontispicii In penitA la f. 106, 111", 126 s.a. Initiale
ornate la f. 1, 2, 3 s.a. LegAturA veche In carton si piele. De la MAnAstirea
Cernica. DAruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor si Instructiunii
Publice, la 4 mai 1902.
2161

Sec. XVIII (sfirsit); 83 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-82


(f. 1-83); 20,5 x 14,5 cm.

< Miscelaneu teologic >.

1. F. 1-11": Cinstitul Paraclis al doilia al preasfintei de Dumnezeu Ndscdtoare, ce sd cEnta lck OW sctrba sufletului f i la vreme de nevoe pi grijd. Faceria

fericitului tmpdrat chir Theodor Duca, al lui Lascaris.

F. 12' albA.

2. F. 13-16: ( Catehisra ). Intrebdri fi rdspunsuri pentru ale fapte taine

ale sfintei biserici.


3. F. 17-83: < lndreptarea pacdioqilor>.
Textul cu cernealA neagrA. Titlurile si initialele shit scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 1, 14" si 17. De la MAnAstirea Cernica, a cArei pecete In fum
este aplicatA la f. 13. DAruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor si
Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

2162 1763 (f. 37); 95 1.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 2-95 (f. 1-95);
19,5 x 14,5 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 1-3: < V tax sftntului Theodor Tiron>. Lipseste Inceputul.


2. F. 3v-6: < Minunile sf. Gheorghe>. Istoriia sfintului mucenic Gheorghie.
V itejia ce au fa:cut cu fata tmparatului.

3. F. 6-8, 90-92": < Povestiri din Pateric >. Pentru cdlugdrul ce s-au infdlat de dracu f.a.
4. F. 8-18: < Apocalipsul lui Avraam>. Cuvintu de ardtare din Apocalipsis
a patriiarhului Avraarn.
5. F. 18-37: < V tett de sfinli : Alexie Omul lui Durnnezeu, Eustatie Plachida>.

6. F. 37'1-42: Cuvtntul sfintului Vasilie celui Mare carele au scos pre omu

de la diiavolu.

7. F. 42-45', 70"-75": ( Istorioare morale).


8. F. 45-70v: < Vieg de sfinli: Paraschiva, Evdochia, luliana>.
9. F. 75-77: Pentru minunea sfintului arhiereului Nicolae.

www.dacoromanica.ro

Latalegul manuseriselor romAnesti

197

10. F. 77-85: Istoria tarelui Samson, cite au facut i ctte au pdtimit pind

la moartea lui, cum s-au instilat de o muiare. F. 82-83, omise la copiat, cuprind
incercari de condei.

11. F. 85-88:

<

Apocalipsul apostolului Pavel>. InvdIdturd a fericitului

marelui apostol Pavel pentru esirea sufletului, lucru foarte infricosat.


12. F. 88-89: < Vieli de sfinit >. Poveste de folos de o sftnt fecioard ce o
charm Agni.
F. 93-94: Insemndri de familie privitoare la ycerban Filrasanu, biv vel stolnic.

F. 94: Pinax.

F. 95r-: Incercdri de condei.


Insemnari: F. 37: Patrascu logofat, noemvrie 17 dni, 1763, am scris la aceas-

ta carte". Numele este criptografiat. Copiaza f. 1-68. Cf. 0. *trempel,


p. 174.

F. 92: Sfirsit

i lui Dumnezeu slava. Voico logofat". Copiaza f, 72-92.


p. 273.
Cf. G. *trempel,
Textul cu cerneala neagra. Unele titluri i in4iale sint scrise cu rosu. Legatura
veche in piele. De la Manastirea Cernica, a carei pecete in fum este aplicata
la f. 3. Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii
Publice, la 4 mai 1902.
2163 1698 (f. 7); 95 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1 91 (f. 1-93); 20 X
14,5 cm.
( .Rinduiala botezului ereticilor i a pdginilor ce tree la ortodoxism>. Text ro-

mno-slav.

F. 32-33, 48, 88-89 albe.

Insemnari: F. 1-7: Aunt& carte ce sa chiama Botezul pentru toate lirobile pagine cele nebotezate iaste a lui Sveatii Nicolae Gel den Tabaci dan
Bucuresti, care o au scris Mihai diiaconul in zilele domnului Io Costandin
voevod. Fevruarie 20, leat 7206" < =-- 1698 ). Cf. G. *trempel, Copisti...,
p. 151.
F. 94-95: Incercari de condei.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, iniiaIele i indicatiunile tipiconale shit
scrise cu rosu. Peceti inelare in fum la f. 8, 36 si 68. Legatura artistica in piele.

De la Mnstirea Cernica. Dania Academiei Rornne de Ministerul Cultelor


Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2164 1728 (f. 1); 96 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-191 (f. 1-96); 20,5 X
15,5 cm.
F. 1: Semnele venirii lui Antihrist i ale sfirsitului veacului, din scripturile
dumnezeesti dovedite i dupd intrebarea apostolilor : Carele iaste semnul venirii
Tale i sfirsitul veacului ?

S-au tipartt din porunca preacrestinului, marelui impdrat Petru Alexevici

stapinul a toatd Marea i Mica si Alba .Rossie, cu blagoslovenia a tot sfinlitului


sabor, intru inpdrdteasca st marea cetate a Moscului, in anul de la zidtrea lumci
7212, iard de la nasterea Domnulut Hristos 1703. lar acum s-au scris cu mina
la leat 7236 < -= 1728 >, prin osteneala celui intru toti mai mic, popa Ba Ivi
ot Trisfetitele, de aici din orasul Bucurestilor. Lipseste sfirsitul. Cf. O. *trempel, Copisti..., p. 195.

Insemnari: F. 1: I. Herrin, Her Nicolai Mustacov in Hermanstadt".


II. Este a monastiri Cernichii."
F. 11: Callinic arhimandritul opstii Cernichii".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile i initialele shit scrise cu rop. Chenar
in penita la f. 1. Legatura veche In piele. De la Manstirea Cermca, a carei
pecete in fum este aplicata la f. 52. Daruit Academiei Romne de Ministerul
Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.

www.dacoromanica.ro

B.A.B., 1601-8100

198

2165 Sec. XIX (Inceput); 80 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-11 (1. 1
11) ; 20,5 x 15,5 cm.
F. 1: ( Sfatuiri pentru marturisire). Sfatuire frumoasa fi scurtd cdtrd cel ce
sd pocdiafte, cum st1 cuvine sd se mdrturisascd. De la mulji dascali adunatd,
spre folosul celor ce vor ceti.
insemnAri: Coperta I interioara: AceastA carte este a rAposatului pArintelui

Isaiia shimonah, care au Incetat din viatA. la 14 august 1857. S-au dat de

pArintele Elisei monah obstii rnanAstirii Cernica. 1859, fevruarie 24".


F. 2: DatA de pArintele Elisei la camara mAnAstirii Cernica. a fi de obste
pentru pArinti, 1859, fevruarie 24".
Textul cu cernealA neagra. Unele titluri si initiale shit scrise cu rosu. Pecete
inelara In fum la f. 2. LegAturA veche In carton si piele. De la MAndstirea Cernica. alma Academiei RomAne de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice,

la 4 mai 1902.

2166 Sec. XVIII (sfIrsit); 175 f.; 20,5 x 15,5 cm.


< Miseelaneu de literaturd monahald>.
1. F. 1-12' : Cuvinte cu capete ale celui dintru sting pdrintelui nostru, Marelui Athanasie, patriiarhul Alesandriei, cdtrd invdcdturi dumnezeefti, cdtrd tog
cei ce sd vor lepdda de lume f i cei ce vor vrea sd sd spaseascd.
2. F. 12-23: A parintelui Daniil, pentru Evloghie tdetoriul de piatrd. < Cupint de Pateric >.

3. F. 23-43, 140-157: ( Vasile, starejul de la Poiana Mdrului, Cavtnt

Inainte de Addogere la cartea sfIntului Nil de la Sorsca).


4. F. 43-140: A preacuviosului parintelui nostru, fericitul Nilu de la Sorsca,
postnicul, < Cuvinte>.
5. F. 157-175: < V asile, staretul de la Poiana Mdrului). Inainte cuvtntare
spre Capetele fericitului Filothei Sinaitul.
Textul cu cernealA neagrA si rosie. Unele titluri, initiale si colontitlurile sint
scrise cu rosu. LegAturA veche In carton si piele. De la MAnAstirea Cernica.
DAruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice,
la 4 mai 1902.

2167 1769 (f. 46); 46 f.; 20,5 x 14,5 cm.


< Rtnduiala tirnosaniei).

InsemnAri: F. 4: Constantin vtori dascal slovenesc".


F. 46: Sfirsit si lui Dumnezeu laudA. Az Constandin vtori dascal slovenesc.
1769, meseta ghenarie 26." Cf. G. Strempel, Copifti ..., p. 32.
F. 46: I. Popa IonitA, dascal sfintei mAnAstiri Dolgopol? < = Cimpulung >,
mai 15, 1778".
II. Au furat-o popa IonitA de la raposatul Nichif or si la urmA mi-au Yindut-o mie".
Textul cu cerneall neagrA. Titlurile, initialele si indicatiunile tipiconale grit
scrise cu rosu. Frontispicii In penitd la f. 1, 5 si 6. LegaturA veche In piele.
De la MAnIstirea Cermca, a carei pecete in fum este aplicatA la I. 4. Daruit
Academiei RomAne de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 4 mai
1902.

2168

Sec. XIX (1856-1873); 135 f.; 21 x 17 cm.

( Miscelaneu).
1. F. 1-130: < Predici rostite de Ghenadie Enaceanu hare anii 1856-1873).
2. F. 131-135: < Dimitrie Nicolau>, Discurs funebru rostit la tnmormtntarea Dlui I.N. Gregorcea, directorele $coalei nr. 2 de bdeg din urbea Peatra,
tn ziva de 27 iunie 1876.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfineqti

199

Textele In alfabet de tranzitie i latin, slut scrise cu cerneala albastrA, neagra


si raclAcinie. Din bibl. lui Ghenadie EnAceanu, episcopul Rimnicului. Daruit
Academiei Rom Azle de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 8 dec.
1901.

2169 1876 (f. 1 nenumerotata); 108 f.; 21 x 17 cm.

F. 1 nenumerotatA: < Ghenadie Endceanu, Curs de teologie pastorald>. Pastorala sau Datoriile preufilor de arhimandritul Ghenadie Endceanu. Pentru uzul
seminariilor rorndne. 1876. Bucuresti.

Textul cu cernealA albastrA. Din bibl. lui Ghenadie EnAceanu, episcopul


Rimnicului. DAruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor i Instructiunii
Publice, la 8 dec. 1901.
2170 1881-1883 (f. ; 362) ; 417 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 2-83 (f. 363
417); 21,5 x 17 cm.
F. 1: < Ghenadie Enticeanu, Curs de teologie generald>. Teologie enciclopedied

de arhimandritul Ghenadie Endceanu. 1881. Bucuresti.


Textul cu cernealA albastrA. Din bibl. lui Ghenadie EnAceanu, episcopul
Rimnicului. Daruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor i Instruatiunii
Publice, la 8 dec. 1901.
2171 Sec. XVIII (mijloc); 112 f ; numerotatie veche Cu cifre chirilice: 1-108 (f.

1-112); 21,5 x 15,5 cm.

< Regulament de organizare al sinodului bisericii rusesti>. Traducere qi copie


dupA edictia a IV-a tipAritit la Moscova In anul 1783 (f. 2).

F. 74-76 albe.

InsemnAri: F. 7: Dintre ale monalrului Rafail din Hurez. Avgust 1777".


F. 8: A sfintii mAnAstiri Hurez".

Textul cu cernealA neagra. Initiale ornate la f. 1, 2, 8 q.a. LegAturA veche


In piele. Din bibl. lui Ghenadie EnAceanu, episcopul Rtmnicului. Daruit
Academiei RomAne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 8 dec.
1901.

2172 1786 (f. 549); 549 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-549 (f. 1-549);
21 x 15,5 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 1-517 : < Agapie Landos>, Cartea ce sch chiamd Mintuirea pdcdtosilor.

F. 518' albA.

2. F. 519-549: Istorie pentru sftntul munte al Athonului, cum fu Intru sort


preasfintei Nascdtoarii de Dumnezeu f i cum s-au chemat mdgura cea sfint4
ci Intru grddind ei, tntru care si poesti de minunile dumnezegtilor icoane fi
pentru mandstirile lor din parte zithre f t vomentrea cea de mat apoi de mtniia
tui Durnnezeu, carii s-au timplat spre stinitt de Dumnezeu purtatori pdring
de la urtfii latini f i pentru aceia f i pentru alte pooesti aducere aminte. Scrisd
de dumnezeescul ',Stefan.

InsemnAri: F. 549: Gheorghie (lectur incerta) egumenul Codmenii. 1786


mai 28 au luoat sfir0t". Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 81.
F. 192'1-194: Aici, pA aceastA carte am cetit i eu, cel mai nainte 1st:Alit
eirstea Diculescu, fun sufletescu pArintelui 1ntre ierornonahi, chirio, chir
Nectarie Coziianul. Leat 1816, iulie 1".
Textul cu cernealA neagrA. Titlurile i initialele shit scrise cu roqu. Frontispicii In peat& la f. 1, 255 0 519. Initiale ornate la f. 121, 160, 247 q.a. Legturl veche In scout() de lemn i piele. Din bibl. lui Ghenadie Enaceaniu, episcopul Rlmnieuhui. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor qi Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-8100

2C0

2178 1811 (f. 247); 296 f.; 21,5 x 15 cm.

( Miscelaneu de literaturd monahald).


1. F. 1-12, 75-96: Cuatnt tnainte la cartea fericitului Nil cel de la Sorsca,
ce iaste alcdtuitd de cuviosul Entre shimonahi, starecul Vasilie cel din Tara
Munteneascd, de la schitul Poiana Mdrului (si Postfaid>.
2. F. 12v-74v: A fericitului Nil de la Sorsca, pusnicul < Cuvinte).
3. F. 96-97: < Elemente de Catehisrn).
4. F. 98-247v: A preacuviosului pdrintelui nostru Isaiei Pustnicul, Porunci
celor ce s-au lepddat de lume.
5. F. 248-255': < Pravila calugarilor ). Pravild i canoane pentru calugarii

monahi, talmacitd din limba sloveneascd pre cea rumdneascd din o carte ce sd
numefte Canonariu. i s-au scos de pdrintele duhovnicul Irinarh al sfintei c'hinecii Cernica.
6. F. 256-294: Cuant al sfintului Efrim Sirul pentru faptele cle bune gi
cle rle. Lipsefte sfirfitul.

F. 295-296 albe.
II:semi:61.i: F. 247': Sfir0t i lui Dumnezeu s1av, a dupa 1nceput mi-au
ajutat pina la sf1r0t. i s-au prescris de mine ticalosul i mult pacatosul

mai micul Intro fratii ierornonahi, ierodiaconi i monahi, Stefan ieromonah.


Tismana. Leatul de la Adam 7319-20, iar de la Hristos 1811, noemvrie 1".
F. 296: Mutarea din viiata aceasta a sfintiei sale a parintelui Paisie ieroshimonah, arhimandrit i stare t. al sfintelor MAI:Astir: Neamtul i Secul ot
Moldova au fost la anul 1794, noemvrie In 15 zile, miercuri, la 11 ceasuri
din iA, fiind de 73 de ani fara o luna. i aproape de 50 de ani tot egumen

0 starer.

Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele i trimiterile marginale sint

scrise cu rosu. Frontispicii In penita la f. 1, 98 0 256. Legatura veche In scoarte

de lemn i piele. Din bibl. lui Ghenadie EnAceanu, episcopul Rimnicului.


Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor l Instructiunii Publice,

la 8 dec. 1901.

2174 1696 (f. 489'); 489 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-200
(f. 1 200); 20,5 x 15 cm.
F. 1.: < Agapie Landos ). Aceasta sftnta carte, ce iaste prin Duhul S ftnt grditd,
ce sa chiiamd a Pacatosilor mtntuire, ce iaste de multi i marl dascali
den limba elineasca pre limba noastrd rumdneasca ii iaste datd de oboe a sir'
citi celor ce vor area a sa mtntui de pdcate. Cd cle ce stnt scrise tntr-aceasta
sling carte si cine le air cid fi la inima sa le va lipi tntru adevar va secera
mtntuire sufleteascd i pazd trupeascd.
Insemnari: F. 489'; Aceasta di:1U carte ce iaste pren Duhul Sfintu graita,
ce s. chiama a Pacato0lor mintuire, ce iaste de multi i mari dascali talmacita
den limba elineasca pre limba noastra rumineasca i iaste data de ob0e a a
citi celor ce vor vrea a s mintui de pacate, scrisu-s-au In sfinta i dumnezeiasca

Manastire Hurezii, unde sa praznuiaste sfintii i Intocmai cu Apostolii marii


1nparati sveatli Constantin 0 maica-sa Elena. Si s-au scris den porunca II
den toat osirdiia stintiei sale parintelui loan arhimandritul, care au fost
egumen Intliu la aceasth sfIntA manastire, ca s se afle da treaba sfintii case
fratilor da cetanie, In zilele luminatului domnului nostru Io Costandin
BOIncoveanu) Basarab voevoda, ctitorul ace*tii sfinte manastiril ; i clrma
pravoslaviei purt1ndu-o chir Theodosie mitropolitul 0 a Episcopiei Rimnicului chir Ilarion, chid era leatul 7204 < 1696 >, meseta martie 31 dni.
1-am scris eu, smeritul i mult pacatosul i tuturor fratilor netrbnic, Iosif
ieromonah, ucenicul parintelui ban.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romaneti

201

Ce ma rog sfintfflor voastre, cinstiti parinti si iubiti frati, pe unde vela OA


gresit a Indreptata cu duhul blindtelor, iar pre mine, ticalosul, sa nu ma
blestemati caci ca au scris hire slab& si mina de tina; ci s ma ertati, ca si
sfiintiilor voastre BA aflati ertare Inaintea Domnului nostru Iisus Hristos, la
strasnica judecata, a caruia iaste slava fnchinaciunea In vcii vcilor. Amin".
Cf. G. *trempel, C op ifti ..., p. 135.
Textul cu cerneala neagra si radacinie. Titlurile si initialele stnt scrise cu rosu.

Frontispiciu artistic In peni ta. la f. 1. Initiale ornate la f. 12", 15, 88' s.a.
Pecete inelara In fum la f. 1. Legatura artistica In scoarte de lemn si piele.
Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rtmnicului. Daruit Academiei
Romane de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2175 1861 (f. 74); 99 f ; 22 x 17,5 cm.
< Miscelaneu teologic ).

1. F. 1-87'1: Pentru poruncile lui Dumnezeu... ( i alte porunci pentru ca.lugari ).


2. F. 87"-92: Ciwint din Pateric pentru postul sfiniilor pdring.
3. F. 93-96: Al celui dintru sfing pdrintelui nostru loan Gurd de Aur, CuvEnt
pentru rugaciune.
4. F. 96-98: A sfintului Isaia Pustnicul, < Cuvint) pentru ramurile rdutdlii.
5. F. 98-99": Al lui Nichifor cel din Singurdtate, Cuvint pentru pdzirea inirnii,
plin de folos.
Insemnari: F. 74: 1861, fevruarie 20".
Textul cu cerneala neagra si radacinie. Legatura veche In carton. Din bibl.
lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului. Daruit Academiei Romne
de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2176 1884 (f. 1); 733 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversa ; 21 x 16,5 cm.
F. 1: Ghenadie Endceanu, Istoria bisericeascd generald f i a Romdnilor pentru
Facultatea de Teologie. Tom III. 1884. Bucuresti.
Textul cu cerneala albastra. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul
RImnicului. Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor si Instructiunii
Publice, la 8 dec. 1901.
2177 1814 (f. 3); 18 f.; 21 x 16 cm.
F. 1 :Pomelnic ce sd numefte Proscomidalnic al sfintului fi dumnezdesc Schit
ce sd numefte Teiwul, in judeiul Tiiului de Sus, ce iaste pe =fact sfintei Mandstiri Tismana, avind temeliia de piiatrd fi in sus de lemnu. Care acest schis-au facut cu toata cheltuiala fi nevoinia de fericaul sdu ctitor, cel tntre ieromot
naft preacuviosul chir Parthenie ierornonahul, fiind pe acea vreme iconorn sfin-

tei Mdastiri Tismenei... la leatul 1810 ...


Insemnari: F. 2'1-3: ...Scriindu-s acest sfint Pomelnic In zilele marii sale
domnului Gheorghie Caragea voevod al Ungrovlahiei si a preasfintii sale
parintelui episcopul Rfmnicului chir Galaction, cu cheltuiala sfintii sale ctitorului, fiind curgerea anilor de la nasterea lui Hristos Dumnezeu Cuvintul
leatul 1814. Dionisie Eclisiarhul". Cf. G. *trempel, Copifti..., p. 51.

F. 1: Dad. Dumnezeu nu se Indura a scapa pe biata Romanie de protectia


iordanilor, apoi astazi nu mai aveam nici limba, nici patrie, fiindu-ca ei, suptu

masca religiei, vrea sa ne stinga natlea. Ierodiaconul Ignatie. 1858". Alta


Insemnare, asemanatoare, la f. S.
Textul cu cerneal neagra. Titlurile si initialele sint scrise cu rosu. Chenar,
vinietti si frontispicii colorate la f. 1, 3, 6, 9 s.a. Din bibl. lui Ghenadie
Enaceanu, episcopul Rhnnicului. Ddruit Academiei Romane de Ministerul
Cultelor si Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1001-8100

202

2178

Sec. XVIII (mijloc); 137 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 2-127
(f. 8-133); 19,5 x 16,5 cm.

< Miscelaneu>.

1. F. 1-2: Cuvtntul preacuviosului pdrintelui nostru Efrem Siriianul pentru


calugari. Lipseste sfirsituL

F. 3-7 albe.

2. F. 8-132: ( Minunile Maicii Domnului>. Lipseste sfIrsitul.


3. F. 133r-: Insemnare privitoare la ciuma din Tara Birsei din anul 1756,
scris de popa Stan din Holbav, presupusul copist al ms. Cf. G. Strempel,
Copifti..., p. 223-224. A fost republicatA de I. Corfus in Insemndri..., p.
172-173.
4. F. 134-135: < Cintece de stea).

5. F. 136'; Orage la nasterea lui Hristos.

6. F. 136-137: 0 prea frumoasd pustie. (Cintecul lui Ioasaf ctnd s-a cdlu-

gdrit>.
7. F. 137: < Calendar >.

Insemndri: F. 137: Aceast carte iaste a parintelui ieromonah Stefan de la


Holbav. Si am scris eu popa Ion fiiul sau, In luna lui fevruarie, zile 17. Leat
1762".

F. 133: SA sa stie de clad am fost la Tara Rumaneasca eu, Dumitru, feciorul


popii Gheorghe Mija, paroh In numitul sat Toderita, la anu11822, luna iunie 16.

Si am scris eu, Dumitru Mija, &sal ot sat Nedelea. 1822, luna septemvrie
18".

F. 1 nenumerotat6: T. Severin. 6 septemvrie 1891. HarAzesc aceast carte


bibliotecei sfintei Episcopii a Rimnicului, Noul-Severin, Maior Chivu".
Coperta I interioar: Insemnarea lui Ghenadie Enaceanu de la 23 septemvrie
1891 cu privire la continutul ms.
F. 132: Insemnare de cititor din anul 1822.
Textul cu cerneala neagr si rAdacinie. Frontispicii in penitA la f. 25, 42, 59
s.a. Legdtura veche In carton. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul
Rimnicului. Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor si Instructiunii

Publice, la 8 dec. 1901.


2179 1837-1838 (1. 23, 38); 38 f.; 20 x 17,5 cm.
< Miscelaneu religios >.

I. F. 3-9, 23-38: < Versuri religioase>.

2. F. 11-23: Cinstitul Paraclis al sfintului, preacuviosului parintelui nostru

Grigorie Decapolitul..

Insemnari: F. 23: Si s-au prescris acest dint Paraclis al sfintului Grigorie


de smeritul Intre monahi Paisie shimonah, cu a sa osteneal, spre pomenire.
Leat 1837, april 10".
F. 38: Paisie shimonah, zograf. Leatul 1838".

F. 6: Paisie shimonahul".
Textul este scris cu cerneal neagra. Unele titluri, initiale si indicatiunile

tipiconale shit scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 3, 8 si 11. Manuscrisul

este bogat ilustrat cu miniaturi de inspiratie monahall lucrate de Paisie


monahul, ca cele de la f. 2, 7', 10 s.a. Din bibl. lui Ghenadie En4ceanu,
episcopul Rimnicului. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor si
Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2180 1804 (f. 2); 208 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-200 (f. 5-208) ;
21 x 15,5 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 1: ( Bocet ).

www.dacoromanica.ro

Catalogul manusoriselor romineti

203

F. 1-2: Czwint < al copistului> cdtra pravoslavnicii cetitori.

(
F. ge: Scara
cdriii>.
F. 4 alba.

2. F. 5-36: Luna lui noemyrie 20 de zile. Viiaaci minunile sftntului pi prea-

cuyiosului parintelui nostru Grigorie Decapolitul.

3. F. 37-58, 84-101v, 122-141w, 181r-v, 192-196: < CuPinte, poYestiri

pi invgturi diferite pentru cdlugari luate din Pateric .a. >.

4. F. 58-84, 142-180', 182-191, 196-20e: < Vieli de sling : Haralambie,


Onufrei, Pafnutie, Iosif cel Preafrumos, Nicodim Sfiniitul, Varvara, Pantelimon >. Lipseste sfIrsitul.

5. F. 102-122: < Minunile sf. Nicolae>.


Insemnari: F. 1'1-2: CuvInt catrd pravoslavnicii cetitori. Cu nici un chipu
de slujbd nu slut vrednic a ma ardta Inaintea Domnului nostru Iisus Hristos

MI% de eft cu aceastd Incepaturd de poslganie. Drept aceia rogu pre sfintiilor
voastre, cinstiti parinti 0 pre dumneavoastr iubitilor pravoslavnici crestini,

carli sInteti ndscuti Intru limba noastra rumlneascd, s priimii aceastd a


noastrd putintia osteneald, dupd cuvintul Inteleptului Sirah, precum scrie
In cartea lui In 33 de capete grAind cd a toatd rdotatea Invatd pe om lenevirea.

Drept aceia i noi, puind In gindul nostru cuvintul stdpinului nostru Iisus
Hristos pentru sluga cea lenge, carele luulnd talantul din mina domnului
sdu n-au vrut sa lucrze cu dInsul, ci 1-au Ingropat In pAmInt, pentru aceia,
o iubitorilor de Hristos cetitori, socotit-am ca sti nu cazd i asupra noastrd

judecata cea strasnicd, care s-au zis slugii aceiia, precum mdrturiseste Matheiu,
bunul vestitoriu, In 23 de capete graind: Lugi pre aceast slugd legese < sic j
0-1 aruncati intru Intunrecul cel inpartit. Sfintul Ieronim

i Sfintul loan
Zlatoust, dascalii besricii noastre ceii pravoslavnice, tilcuind aceste cuvinte
zic cd talantii acestea sint darurile carele s-au dat de Dumnezeu
oamenilor. i aceastd socoteald i chibzuiald fiind In inima mea, cu ajutoriul
Celui ce petrce mai pre deasupra ceriurilor, im-am Indemnat i eu i cu osirdie am nevoit de am scris acestd sfInta carte care iaste mica la vedere, dar
mafi i minunate istorii i InvdtAturi de ale Sfintilor Parint.i sd cuprind Intr-Insa. i Intli am scris viiata i minunile SfIntului Grigorie Decapolit, apoi
si alte istorii i vietuiri a multor sfinti i multe:Jnvdtaturi pdrintesti. Deci
cu plecdciune rog pre toti pravoslavnicii cetitori, carei veti ceti pre aceastd

carte, ca de veti afla niscari grgale, sau In cuvinte sau In slove, sd nu ne

defdimati, ci ca niste fii ai sfintei besrici, cu duhul blindetelor sa Indreptati


sd nu ne puneti In ponos ci ertati; ca toti sintem oameni patimasi i tinuti
de slaba fire care nu lasd pre niminea a ramlnea fdrA de gresald, cd precit
am putut Tn-am nevoit 0 am lucrat i precum am gdsit In izvod, ga am
M scris. Iar darul lui Dutanezeu si al Preacuratei sale Maici i prin rugAciunile
SfIntului Grigorie a fie de ajutor tuturor i povAluitoriu spre toatd fapta bund.
Al tuturor cdtrd Dumnezeu rugAtor i plecat Ioachim ieromonah, schevrofilax Bistritii Barbtescu. 1804".
F. 36": Martie, 13 dni, 1804. S-au prescris i viiata Sfintului Grigorie, de
mult pdatosul i nevrdnicul Intre preoti Ioachim, ieromonah Barbdtescul".
F. 180: S-au prescris i aceastd istorie de mult pdcAtosul Ioachim ieromonah, schevrofilax Bistriii Barbdtescu. Mai 31 dni, 1804". Cf. G. Strempel,
M

p. 16-17.

Textul cu cerneald neagra i radacinie. Titlurile, colontitlurile i initialele


slut scrise cu rosu. Frontispicii In penita la f. 2v si 5. Desen In penitA reprezentindu-1 pe sfIntul Grigore Decapolitul la f. 4". Legaturd veche In piele.
Din bibl. lui Ghenadie Endceanu, episcopul Rimnicului. Ddruit Academiei
Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-8100

204

2181 1803 (f. 85) ; 86 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 10-94 (f. 1-85);
21 x 15,5 cm.

< Miscelaneu teologic >.

1. F. 1-71' : < Vdmile vdzduhului>. Lipseste inceputul.


2. F. 72-85: ( Eshatologie>. Videniia unii pravoslavnice fdmei anurne
Sofiana, foarte de folos.

3. F. SC': < Rugdciuni>.


lnsemnri: F. 71: 1803, fevruarie 28 dni. Multumescula Tie, Doamne,
Iisuse Hristoase, Fiiul lui Dumnezeu, Cela ce ra-ai Invrednicit pre mine,
nevrdnicul robul Tau, de am auzit si am cetit si am scris aceste sfinte si
dumneziesti cuvinte, macar ca nevrdnic slut iubirii Tale de oameni. Ci aducindu-mi aminte ca si eu slut zidirea Ta, ca David strig Tie: Miluiaste-ma,

Dumnezeule, dupa mare mila ta. S-au prescris aceasta carticica de mult

pcatosul si nevrdnicul numirii preotesti si calugaresti Ioachim ieromonah,


schevrofilax Bistritii Barbatescul".

F. 85: Martie 8 dni, 1803. S-au prescris si aceasta minunata videnie a


Sofiianii de pacatosul Ioachim ieromonahul Bistritii Barbatescul". Cf.
G. Strempel, Copisti..., p. 15-16.

F. 86": La leat 1815, luna lui iunie 9 zile, Intr-o miercuri seara, In Rusalii,
au dat o piiatra aici, asupra muntalor, at O. fie venit una de o Eta si mai bine,
iar pe munte in sus spum sa sa fie dat de o oca si mai bine, de au omorit vita".
Textul cu cerneala neagra si radacinie. Titlurile, colontitlurile si initialele
shit scrise cu rosu. Legatura veche In piele. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu,
episcopul Rimnicului. Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor si
Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.

2182 1814-1828 (f. 30; 68) 131 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-24
(f. 4-27); 20 x 15 cm.
< Miscelaneu >.

1. F. 4 6: < A vestija >. Cuoint de folos al sfintului Sisoe pentru copii.

2. F. 6-8": Invdpiturd cum sd cade a asculta sfinta Liturghie, cu fricd si

cu luare aminte.
3. F. 9-21: Din minunile sfintului f i marelui mucenic Gheorghie, pentru o
fag ce o au izbavit de la un bdlaur.
4. F. 21-30: ( Omilii). Cucrint al sftntului loan Zlatoust.
5. F. 30-31: < Rugaciune >.
6. F. 31-32: < DescEntec de ndjit >.
7. F. 33-37: Cutrint de spunere pentru folos crestinului.
8. F. 37-52: Descoperirea sfintei f i dumnezeestii Liturghii ce s-au descoperit
bisericii de dumnezeiasca strdlucire, precum. scrie Baronie.
9. F. 52-58": < Legenda Duminicii>. Epistoliia Domnului nostru lisus

Hristos, carele o au trimis din ceriu pre pdmint pentru pdcatele noastre f i pentru
rdotatile carele facem noi...

10. F. 59-65: Mina lui Damaschin.


11. F. 68-70: < Rekte medicale>. Ardtare de Preo citeva mestesuguri si
doftorii, clupd cum aratd mai jos.

F. 1"-3", 32 33, 65 68, 71-122, 124-131 albe.

Insemnari: F. 123': tnsemnare de carti si obiecte de cult ale unei biserici

nenumite, probabil din Ploiesti.


F. 30: 1814, noemvrie 4. Theodorache logofatul".

F. 1: Aceasta carte este a popii Stoian sud mahalaoa Brostenilor. Si cine


sa va ispiti ca sa o furi sa fie afurisit si blastamat de totl sfintii parinti si
apostoli... Si am scris eu dascalul... 1818 ghenarie 2, in zilele domnului...
Caragea voevod".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manusoriselor rominesti

205

Text urit, de mai multe miini, cu eerneala neagra. Unele titluri si initiale sint
scrise cu rosu. Frontiscpiciu In penita la f. 9. Legatura veche in piele. Din
bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului, a card pecete in tus
este aplicata la f. 3 si 71. Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor
si Instructiunii Pub lice, la 8 dec. 1901.
2183 1766 (1. 127); 168 f.; 20,5 x 15 cm.
< Miscelaneu).

1. F. 1 127v : ( Istoria Troadei).


2. F. 128-139: (Eshatologie). Videniia unii pravoslavnice famei anume
Sofiana, foarte de folos.

3. F. 139-142v: < Pateric >. Pentru un sttlpnic, foarte de folos.


4. F. 143-155v: A celui dintru sfinti pdrintelui nostru Athanasie, arhiepiscopul Alexandriei, pentru hotardle firesti, dupd tocmeala loghiceascd.

F. 156' alba.

5. F. 157-15e: ( Legenda Durninicii).


6. F. 159": ( Avestifa ). Bugdciune ctnd ai suparare de dracul, sd o Zia

aceasta; facerea lui sfetii Sisoi cel Mare, ctnd au ucis pe dracul s-au dat copiii
sorli-si.

7. F. 160-165v: ( Refete medicate).

8. F. 166": ( Precepte morale).


Insemnari: F. 127: S-au prescris aceasta istorie de mult pacatosul loan

grmatic, sin popii Mirii ot Barbatesti. Fevruarie 24 dni, 1766".


F. 142v: Pisal diiacul Joan. Fevruarie 24 dni, 1777." Cf. G. Strempel, CoPifti..., P. 13.
F. 32-39: Aceasta carte ce sa. numste Istoriia Troadei iaste a mea, celui
iscalit aid mai jos, Gheorghe Radovici, data celui ce o stpineste".
F. 167: 1824, fevruarie 5 s-au dat aceasta carte numita istorie. Iar de unde
s-au fost luat, de la dumnealui chir Grigorie David, fiind la mine do. 5 ai da
zile,

luot spre citanie. C.G.".

Textul cu cerneala neagr si radacinie. Unele titluri si initiale sint scrise cu


rosu. Fronstispicii in penita la f. 128 si 143. Initiale ornate la f. 3, 6, 7 s.a.
Peceti inelare in fum la f. 41. Legatura veche in piele. Din bibl. lui Ghenadie
Enaceanu, episcopul Rimnicului. Druit Academiei Romane de Ministerul
Cultelor si Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2184 1768 (f. 1); 79 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-64 (f. 2-65);
20,5 x 15,5 cm.
F. 1: Octoih ce sd zice randneste Opt glasuri, care cuprinde tntru sine slujba

trio:ern pe opt glasuri fi cu podobiile bor ce urmeazd cu sfetelnele Invierii. Intru


acesta chip l-am facia Intru a doao domnie a prealuminatului nostru domn Io
Grigorie Theodor voevod, cu cheltuiala dumnealui Filip diiacul. Si 1-am scris

eu, mic si plecatul Andrei dascalul, brcifovan. Let 7276" ( =1768 ). Cf. G.
Strempel, Copisti..., p. 5.

Insemnari: F. 5r: $i s-au scris aceasta sfinta carte de mine, smeritul si


plecatul Andrei dascalul brasovan ot Sas Piian < =Pianul Sasesc >".
Textul cu cerneal neagra. Unele titluri si dteva litere din text slut scrise
cu rosu. Chenar colorat la f. 1. Frontispicii si desene in penita la f. 2, 6, 44
s.a. Legatura artistica in scoarte de lemn si piele. De la Manastirea Cernica,
a carei pecete in fum este aplicata la f. 2. Daruit Academiei Romane de
Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2185 Sec. XIX (mijloc); 25 f.; 18 x 11 cm.
< Versuri de amor ).

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-8100

206

Insemari: F. 1: Aceste poezii shit wise sau acute r de un Dumitrache,


ce se vede insemnat in 2 locuri (nr. 1 0 5). Mi le-a adus un scolar din Bucuresti. Gr. Cretu. 1898, fevruarie".

F. 7 si 9": Ricut de mine, Dumitrache".


Textul cu cerneald rAacinie. A apartinut prof. Gr. Cret.u. CumpArat de la
urmasii acestuia In anul 1951.
2188 Sec. XIX (mijloc); 21 f.; 17,5 x 11,5 cm.
F. 2': Cinstitul Paraclis al sftntului, sfingtului f i marelui mucenic Mina,
fdcatoriut de minuni f i grabnicul ajutdtoriu f i al toatei pravoslavnicii creding
apdrdtoriu... tipdrit la Sibiiu in anul 1888. lard acurn potrivit cu orghinalul
s-au prescris dupd cunt sd verle, En zilele binecredinciosului domn al Moldaviei

Mihail Grigoriu Sturza voevod, intru al treilea an al arhipdstoriei preasfinlitului mitropolit chirio, chirio Meletie...
Insemnri: F. 21: S-au scris de smeritul 0 mutt, pAcAtosul Theodosie ieromonah".
F. 1: Aceast carti este a supscrisului, preutului Ion Mihailovici, dAruitA
de Neculai Halunga. loan Mihailovici, iconom".
Textul cu cerneal neagrl. Titlurile, initialele si indicatiunile tipiconale shit

wise cu rosu. Legatura veche in carton. A Mout parte din bibl. lui J. Al.

Cantacuzin, a clrui paraM este aplicat la f. 1, apol din fondurile Bibliotecii


Centrale Universitare-Bucuresti. Intrat in col. Academiei In anul 1954.
2187 1865 (f. 1); 85 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-85 (f. 1-85); 20,5 X
16,5 cm.

F. 1: Catalog de cdr;ile lui Ghennadiu Enaceanut. 1865, septembriu 18.


Numeroase file shit albe.
Textul este scris cu cerneala neagrti si rlacinie. Din bibl. lui Ghenadie En6.ceanu, episcopul Rimnicului. DAruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice la 8 dec. 1901.
2188 1794 (f. 34); 94 f.; 17,5 x 12 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 1-8", 10-21: < Legenda duminicii>. Texte fragmentare, si complete


in final, reluate.
2. F. 2r-5: Visul preasfintei Nascdtoarei de D<umnezeu>.
3. F. 9"-10, 33-34: < CEntece de stea>.
4. F. 21-27: <Apocalipsul Maicii Domnului>. Rugdciunea Maicdi Pre-

cestii, chul au vrut sfincita sa sd vazd toate ntuncile unde sd muncescu sufletele

pdcdtofilor.

5. F. 28-3e: < Eshatologie >. Apocalipsis pentru tnvierea morlilor fi pentru


a doa venire a Mintuitorului nostru Iisus Hristos.
6. F. 31", 38: < Oratii de Crdciun>.

7. F. 32-33: Oraiiia nunlii.


8. F. 34-35: < Poriltologos >. Impdrdliea popmelor fi a tutulor

9. F. 35: < Refete medicate. .Despre taria bujorului>.

legurnelor.

10. F. 36-37: <Avestija aripa Swami>.


11. F. 37": < Inolgituri despre dragoste>.

12. F. 39-42': < Versuri>. Istoriia lu Gligorie vodd Ghica. Lipseste sfirsitul. Cf. I. Crciun si A. Hies. Repertoriul de cronici..., p. 130-131.
13. F. 43-48: < V ieli de MO >. Intru aceastd lund tn 27 da zile prasnuim
pomenirea sfIntului, cuviosului, pdrintelui nostru < Dimitrii> cel Nou de la
Ba<sarabov>.

14. F. 48-50": < Sindipa >. Pilda fitosofului celui mare. In ce chip au venit
filosoful cel dintli sd vorbeascd cu Inpdratul. Text fragmentar.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romilneti

207

15. F. 51-52: < Minunile Maicii Domnului). Pentru orbul carele

1-au

tarnaduit i l-au luminat a pace sd numefte izvor priimitor de viiagt. Minune 5.

F. 53-54 albe.
16. F. 55-58: <Descoperirea celor 12 Vineri). Pentru cele doosprezece
V ineri mari, care slat lasate de folos creftinilor de la Elefterii, filosoful cretinescji dd la filosoful Tarasii, jidovesc.
17. F. 59-64: ( V ieji de sfing>. Luna lui iunie in 12 zile. Pentru nafterea
i prunciia preacuviosului pilrintelui nostru Onofrie cel Mare.

18. F. 64-65: < Pateric). Text fragmentar.


19. F. 66-69: < Istorioare morale).

20. F. 70-72: <Legende privitoare la Noul Testament>. Istoriia pentru cei

doi tllhari ce s-au rastignit cu Hristos.

21. F. 72-73: Astronomicoti cuvinte.


22. F. 74-94w: < Vieli de sfinti). Luna lui octommie in 2 zile. Viiala sfintului Andrei celui nebun pentru Hristos. Lipseste sfirsitul.
Insemnari: F. 34: 1794, septemvrie 14".

F. 43: 1794, dechemvrie 16, Bucuresti".

F. 58": Itn anul 1849, iulie 19, mare rzboiu s-au facut In Ardeal, la orasul
Sighisoara, muscali cu unguri, cit au rmas din unguri 1200, intr-o zi, marti,
si din moscali ca o suta".
F. 1: De la o calugaritA, Marina Dimitreasca, areia i-a rAmas de la un unchiu,
alugar batrin, pe care nu 1-a apucat, de la Manastirea Zamfira (Prahova).
La mijloc o poezie despre vodd Ghica, munteneasc". < Gr. Cretu ).
Textul cu cerneall neagra i radacinie. Frontispicii colorate la f. 28 si 43.
Desene In penit la f. 8, 9, 38 s.a. Initiale colorate la f. 10, 18, 21 s.a.
Pecetea Mndstirii Prodromul de la Muntele Athos aplicat la f. 9, 27' si
52. A apartinut prof. Gr. Cretu. CumpArat6. de la urmasii acestuia In anul
1951.

2180 1813 (1. 42); 91 f.; paginatie veche cu cifre chirilice: 1-180
22,5 x 17 cm.

(f.

1"-91);

< Miscelaneu>.

1. F. 1-42: < G. C. Croce della Lira>, Bertoldo.

2. F. 43-47, 48-50, 51, 57, 6e-68, 77-82, 84', 86: < C. Conachi,

Versuri, prozd, teatru, traduceri). Nu e autograf. Totusi, la f. 86, dou versuri sint corectate de mina lui C. Conachi.

3. F. 47-48, 52-59: ( N. Dimachi, Versuri ci teatru (Cavaler Cucof) ).


Nu e autograf.
4. F. 50-51: ( Al. Hrisoverghi, Versuri). Nu e autograf.

5. F. 51': ( P. Pruncu, Versuri>.


6. F. 51: ( tefan Pribescu, Versuri).

7. F. 60: < Iancu Canano, Versuri).


8. F. 60r-w, 61"-: < Grigore Razu Versuri>.
9. F. 60-61: ( Sulgerul Filoctacili, Versuri).
10. F. 61: < Sulgerul ,,Serban Botescu, Versuri>.
11. F. 61-63: < Versuri in lb. greacd).
12. F. 68-77: < T. Fr. Regnard. Tragodia lui Sapor).
13. F. 82-83: < Alecu Beldiman, Versuri>.
14. F. 85-86: < Povestirea in versuri a infringerii generalului Horvdth de
cdtre vodd Mavrogheni, in 1788). Cf. Cronici fi povestiri romanefti versificate,

studiu i editie critica de Dan Simonescu. Bucuresti, 1967, p. 284-287.


15. F. 86-87: < Povestirea in versuri a mortii lui Potemkin>. Cf. Cronici
povestiri romdnegti versificate..., p. 290-294.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-8100

2C8

16. F. 87-88: Alte stihuri a rdposatului postelnic Ionig Canta, fiind spatar
in vreme aceia, pentru pricina ce o avut cu rnitropolitul Veniamin, fiind vlddied la Roman, la 1799, avgust 10.

17. F. 88-89', 91: < Versuri diferite. Printre ele unele la moartea fiicei

postelnicului Grigore Ral$ >.

18. F. 90-91: <Formula de jurdmint a evreilor, chernaji ca martori in pricini

de judecatd>.

Insemnri: F. 42: Si eu acest Bertodor 1-am scos cu slova me di pe altul a


dumnealui Iordachi Miclescu ot Corlatesti, tinutul Tutovii, In zilile prelnaltatului domn Scarlat Calimah voevod, la velet 1813, avgust 30 si mitropolit
chirio, chir Veniamin al Moldovii. Scrisu-s-au acest Bertodor In orasul Tecuciului. Deci eine va ceti pe dinsul gresalile si a ma erte ca pe un omu ce slut
supus gresdlilor. N<icolae Con<stan>d<in>".
F. 91: Am copirarigt si eu unile din stihurile aceste a Papucai (?). M.
Sturdza. 1850, BIrlad, februarie 10".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile si initialele slut scrise cu rosu. Frontispiciu colorat la f. 1. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 24 dec. 1902.
2190 1846 (1. 3); 77 f.; 21 x 17 cm.
F. 76: < Pomelnicul Mdnastirii Mamul>.
Textul cu diferite cerneluri si creion. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rtmnicului. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor si Instruc-

tiunii Publice, la 8 dec. 1901.


2191 1695 (f. 1) ; 97 f.; numerotatia veche cu cifre chirilice: 1-95 (f. 4-97);
20,5 x 15,5 cm.
( Miscelaneu religios ).
F. 2: < Scara calla ).

1. F. 4-44: < Rinduiala calugaririi>.


F. 1, 2, 3 albe.

2. F. 45-61', 65-97: ( Molitvenic >. Rinduiala ingropdrii cdlugdrefti <.f .a.).

3. F. 62-64: < Invdldturi liturgice ). Pentru sfintul agne; care se junghe

in sfinta f i marea joi fi pentru paza lui, cum se va pdzi pre tot anul. Invldturd.

Insemnari: F. 1: Aceast sfinta cartisoara, ce Intr-Insa are RInduiala

calugariei si a shimniciei si a pogrebaniei calugresti si alte slujbe si orindu-

iale foarte de folos, precum le scrie la scara, care s-au scris den porunca si
toata cheltuiala sfintii sale parintelui loan arhimandritul, ca sa fie de treaba

Sfintilor Apostoli de la Alioane (?). *i s-au scris chid era leatul 7204 < =1695 >,
noemvrie 10 dni".

Textul cu cerneld neagra. Titlurile, colontitlurile, initialele si indicatiunile


tipiconale shit scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 4, 8, 45 s.a. Miniatura
artistic lucrat, reprezentInd seen& din tunderea Intru monahi la f. 3. Initiale ornate la f. 4, 17, 21 s.a. Legatura artistica In piele. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rilmnicului. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2192 1834 (f. 1) ; 79 f. -I- f. 1 bis; 20,5 x 17 cm.
( Miscelaneu).
1. F. 1-49, 78-79: < Pomelnicul bisericii din satul Costefti, judelul Vikea >.

F. 1 bis, 7, 10-11, 10-13, 14-15, 17-18, 20-21, 23-24, 26-27,


29, 36, 40, 49-67, 77 albe.
2. F. 68-77: ( Descoperirea Sfintei Liturghii ). MO dumnezeeftii Litur-

ghie ce s-au ardtat limbilor pdgine, din dumnezeiasca strdlucire, precum scrie
Baroniufi, la anii de la Hristos 1009.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnesti

209

hisemngri: F. 1": Acest dint si dumnezeesc Pomnic, ce s zice Proscomisarion iaste al acestii sfintei si dumnezeestii besrici din satul Costesti,
din judetul VIlcea, unde sd prdznuiaste hramul Adormirei Ndscatoarei de
Dumnezeu; care besericd iaste fcutd din temelie de sfintiia sa pdrintele
Antonie arhimandrit, igumenul sfintei Mindstiri Bistrita... fdand si acest
act clumnezeesc Pomnic, spre a lor pomenire... 1834".
F. 67: i s-au scris acest dumnezeesc Pomnic de mult pcdtosul si nevrednic numini calugariei Pahomie monah, din sfinta MIndstire Bistrita, prin
osirdiia si chieltuiala preotilor de la aceasta sfintd bisricd... nastavnic al

sfintei MIndstiri Bistrita Iliad sfintiia sa pdrintele chir Gavriil, arhimandrit, spre
folosul de obste si Intru marirea Domnului Dumnezeu si MIntuitoriului nostru
Iisus Hristos... 1834, iunie 27".
Textul cu cerneall neagra si albastra. Titlurile si initialele stet scrise cu rasu.

Frontispicii colorate la f. 1, 2, 11 s.a. Manuscrisul este bogat ilustrat cu


miniaturi de Gheorghe zograf, cintdret la Mandstirea Horez, care semneaza
la f. 32 si 48. Din bibl. lui Ghenadie Endceanu, episcopul Rimnicului.
Ddruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice,
la 8 dec. 1901.
2193 1783 (f. V); 20 f.; 20,5 x 15,5 cm.
< Pornelnicul Mdndstirii Dintr-un lemn, judetul Vticea >.

tnsemndri: F. V: Acest Pomenic de obste s-au fcut cu chieltuiala mea si

s-au dat aici, la sfInta Mndstire Dintr-un lemn, ca scriindu-sd numele tuturor
celor trecuti rposati, anta si cei ce sd afl acum Intru ticaloasa viiatd, cit si

cei ce vor fi dupd acestea, sd sd pomeneasca pentru ertarea pdcatelor lor.


Aprilie 15 dni, 1783. Popa Mateiu al sfintei Manastiri Dintr-un lemn". Cf.
G. *trempel, Copifti..., p. 146.
F. 1: Pomelnicul monastirei de maice din Vilcea, supranumita Dintr-un
lemn, scris In anul 1783, cu cheltueala lui popa Matei de la acea monastire.
N.B. Acesta este cel mic. S. se caute Pomelnicui mare". Insemnare de
la finele sec. XIX.
Textul cu cerneala neagra si rddcinie. Frontispicii 'In penita la I. 1, 2 si
4. Peceti inelare In fum la f. 2. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul
Rimnicului. Daruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor si Instructiunii
Publice, la 8 dec. 1901.

2194 1836 (f. 15) ; 16 f.; 21 x 16,5 cm.


F. 1: < Legenda duminicii>. Ipistolie ce au trimis Domnul nostru Iisus
Hristos din ceri pre pdmtnt pentru pocdinla oamenilor.
Insemndri: F. 15-16: *i md rog pentru ertciune, cinstiti pravoslavnici
cetitori. C. eu flind orb si faede Invtturd, precum nu poate merge orbul
Mt% de poticnire, asa nu poate nicidecum fdede vreo gresald. Dar vd rog voi,
cei duhovnicesti, sa Indreptati cu duhul blIndetelor, pe cum si pravoslavnicii
cititori si rugatori ai lui Dumnezdu. 1836, avgust 9. Eu, robul lui Dumnezdu
Costandin. Cu toatd cheltuiala robilor lui Dumnezeu Nicolae si Badea".

F. 1 nenumerotate: Epistolic de la preutul din FrIncesti".


Text urn cu cerneald neagra. Din bibl. lui Ghenadie Endceanu, episcopul
RImnicului. Daruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor si Instructiunii
Publice, la 8 dec. 1901.

2195 1754 (f. 294); 295 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-231 (f. 15
245) ;

20,5 x 15 cm.

< Miscelaneu religios >.

1. F. 1-14: < Descoperirea sfintei Liturghii). Lipseste Inceputul.

F. 1, 178-180, 190' albe.


14

Catalogul manuscriselorwww.dacoromanica.ro
cd. 1504

B.A.R., 1601-8100

210

2. F. 15-177v: Minuni ale preasfintei Nascdtoarei de Dumnezeu, scoase

din izvodul Sfetagorei.


3. F. 181-293: <Eshatologie >. Smnile venirii lui Antihrist fi ale sfitTitului
lumii, din dumnezeeftile scripturi artitate... $i s-au tiparit... Mint impardteasca,
znarea cetate Moscva, de la zidirea lumii 7256, iar de la intruparea lui DumnezeuCuvintul 1748.

Insemnri: F. 14: Mare mucenice, imparate Amfiloage si toti cei impreund


incununati cu tine, rugati-va pentru mine, pacatosul, Rafail monahul".

F. 293-294: S-au scris de mult pacatosul, robul lui Dumnezeu Radul

copilul, sin raposatului robul lui Dumnezeu popa Dumitru ot Stancesti sud
Proauva < sic >, in sfinta Mnstire Hurezii, and era leat 7261 < =1753 >
si luna iunie 28 dni; si s-au sfirsit la septemvrie 2 dni 7262, de la Hristos 1754
< sic >, cu porunca si cu toata chieltmala sfintiei sale parintelui arhimandrit
chir Dionisie, igumenul sfintei Manstiri Hurezii, carele au fost igurnen intru
aceast sfinta Manastire ani 30. Si o au daruit sfintiia sa sfintei Manastiri
Hurezii, unde sa cinstste si sa praznuiaste hramul sfintilor cei intocmai
cu Apostolii tarul Constantin i materi ego Elena, ca s fie parintilor de cetanie.
Iata nimenea din boiari sau din jupinese sa nu fie volnic a o instreina de la
aceasta sfinta manstire, sau a o da cuiva. lath de o va Instreina de la aceasta sfinta mnastire sa n-aiba parte de dragostea Maicai Precistii, la Infricosata 0 dreapta judecata a Fiiului San 0 M. fie instreinat de Sfintiia Sa.
Deci eu, vazind bunul rind si podvig < sic > ai sfintilor parinti calugari si
paza besricii si cintarea lor cea tocmita, cintind lui Dumnezeu si veselindu-se
impreuna cu sfintii lui ingeri, pururea Indulcindu-seIntru sfinta lui Dumnezeu
cask cu cintare tocmita si lui Dumnezeu placuta si cu citanie 1ntru Intelegere
0 lui Dumnezeu slujind intru tacre, pohtit-am si eu dintru tot sufletul
si cu curata inima de am priimit sfintul cin calugaresc, luind tunderea din
miinile bunului indreptator si nastavnic, arhimandritul chir Dionisie Balcescu, puindu-mi si nume, precurn mai jos cu iscalitura mea voi arata, acum
la anul de la facerea lumii 7262, iara de la intruparea lui Dumnezeu-Cuvintul
1754, la luna lui aprilie 2 dni, In sfinta si marea simbata a Pastilor. Rafail
monahul." Cf. G. Strempel, Copifti..., p. 196-197.

F. 15-25: Aceasta carte ce iaste Intr-Insa Minunile Maicai Precistai

si

carte Antihristova iaste scrisa cu toata cheltuiala sfintli sale parintelui arhimandrit chir Dionisie Balcescul, igumenul sfintei Mnastiri Hurezul si iaste

data sa sa afle la vivliotichiia Manastirii Hurez. Saptemvrie 1 dni, 7262


< =1754 >. Dionisie arhimandrit Blcescu, igumenul Hurezi".

F. 30-33: Aceasta carte iaste a sfintei Manastiri Hurezii. Leat 1781,


ianuarie in trei zile".
F. 191-197: Aceast sfinta carte iaste a sfintei Manastiri Hurezul. Si s-au

scris cu toga cheltuiala sfintii sale parintelui chir Dionisie arhimandrit Balcescul, igumenul acestii sfinte manastiri. Saptemvrie 1 dni, 7262 < =1754 >.
Dionisie arhimandrit Balcescu, igumenul Hurezi".
F. 177v: Aceasta carte este a sfintii Manastiri Bistrita, daruit. Pernga ( ?)
logofatu ot Bilgu (?). Si rn-am iscalit si jos ca s sa creaza. 7276 < =1768 >.
Eu diiacon Simion".
Coperta II interioara: Insemnare de cititor a lui Petru Hotescu sin Rafail
Hotescu ot Dragoesti din anul 1792.
Textul cu cerneal neagra. Titlurile 0 initialele slut scrise cu row. Frontispicii In penita la f. 15, 19' 0 181. Legatura veche In piele. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rirnnicului. Minh Acaderniei Romane de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti

211

2196 1888-1891 (f. 127); 127 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-126 (f. 2
127) ; 18,5 x 11,5 cm.

F. 3: Silogismul fi adversarul sdu Herbert Spencer. Tezd de licenjd a lui


Pompaiu Eliade < dedicatd lui T. Maiorescu >.
Textul, cu cerneall albastr, este scris numai pe prima pagina a filelor. Daruit
de T. Maiorescu Bibliotecii Centrale Universitare din Bucuresti. Trecut In
fondurile Academiei Romane, In anul 1954.
2197 1777 (f. 28); 28 f.; 20,5 x 15 cm.

F. 9: Ponlennic al sfintei Mandstiri Dobrusa, tntru carele sd pomenesc arhiereii,


domnii, igumenii f i boiarii ctitori... Este scris de Rafail monahul. A fost omis
din repertoriul copistilor.

Insemnari: F. 28: Acest dumnezeiesc Pomannic ce a zice Proscomisarion,


fiind vechiu, de la rposatul episcop al Rlmnicului, chir Stefan ctitorul, s-au

Innoit acum cu porunca si toga chieltuiala cuviosului Intre ieromonahi,


chir Isaiia, igumenul acestii sfinte Manstiri Dobrusa... Iar dud ar fi sa se
scrie cineva la acest dumnezeesc Pomnnic, sa fie cu blagosloveniia arhiereului

si cu stirea soborului, ca sa a stie pentru ce i-ar fi sa sa pomeneasca. Iar de


va Indrazni cineva a scrie vreun nume Ma blagosloveniia arhiereului si stirea
soborului, de va fi preot sau diiacon sk li sa ia darul, iar de va fi mirian, sa
se afuriseasca. Si asa sa aiba a sa tinia Intru aceasta tocmeala, care iaste
data de la sfintii path* ai sfintei besrici. Anul 1777.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile si initialele shit scrise cu
rosu. Frontispicii In penita la f. 1 si 28. Din bibl. lui Ghenadie Enceanu,
episcopul Ellmnicului. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor si
Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2198 1784 (f. 16); 17 f.; 21 x 15 cm.
< Miscelaneu liturgic. Cuprinde : Slujba vecernii cei mari, fragment, Prochirnenele peste sdptamtnd, Ctntarea lui Moisi, Doxologia f i Catavasii>. F. 12
17, care cuprind Doxologia i Catavasille slat scrise In lb. greaca, cu caractere chirilice.

Insemnari: F. 16: Aceste foite s-au scris de Naum ierodiaconul din sfinta

Episcopie a Rilmnecului. 1784, martie 14". Cf. G. Strempel, Copifti..., p. 157.


F. 1: Cugetari ale lui Fotie, patriarhul Constantinopolului.

F. 3: Insemnarea lui Ghenadie Enaceanu din 20 aug. 1891 cu privire la

continutul ms.
Textul este scris cu cerneala neagra. Titlurile si initialele stnt scrise cu rosu.
Frontispicii In penita la f. 4, 6, 12 s.a. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu,
episcopul Rimmcului. Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor si
Instructiuniunii Publice, la 8 dec. 1901.
2199 1811 (f. 3); 32 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-31 (f. 1-32); 22 x
16 cm.

( Pomelnicul schitului Topolnija, jud. Gorj >.

Insemnari: F. 2-3: Acest stint si dumnezeesc Pomlnic, carele A chiama


Proscomisarion iaste al sfintului si dumnezeescului Schit Topolnita, ce iaste
hramul Taiarea cinstitului cap al sfintului Joan Inaintemergatoriului, care
sfint schit sa tine supt ascultarea sfintei Manastiri Tismana, care fiindca din
multele rasmirete, care pre acest panalnt au fost, de paglnii de turci si aliii

si mai ales la acest dint lams hind aproape de Dunare s-au fost prapadit

impreuna cu toate ale sfintei bisiaricii acestia si Pomlnicu cel mare al sfintei

bisiarici... Si acest dint Pomialnic... s-au facut, ostenitoriu fiind cel mutt
pacatos Chiriac ieroshimonah, duhovnic sftritului Schit Cioclovina, care sa

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

212

tine iaras supt ascultarea sfintei Manastiri Tismana... S-au scris la luna septemvrie 22, 1911, iar de la facerea lumii 7319".
F. 10: 1811, octomvrie 6. Az pisah Chiriac ieroshimonah, duhovnic sfintului schit Cioclovina".
F. 29: Acest Stefan ieromonah au scris Intr-acest Pomlnic aceste mime
toate cite s vad scrise pind aici, intr-acest feliu de slova, cu toga cheltuiala
si osteneala sa. Leat 1813, april 28". A copiat aproximativ f. 11-20, 22,

25-31.
Coperta I interioara: Pomelnicul Schitului Topolnita, prescris de Chiriac
Rimniceanu, cu o istorisire asupra schitului. Contine note despre turci si
Eterie. 1892, iulie 11". Autograf Const. Erbiceanu.
Textul cu cerneala neagra. Unele titluri si initiale slut scrise cu rosu. Frontispicii in penita la f. 2, 3, 11 s.a. Initia la ornata la I. r. Legatura veche
in piele. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului. Daruit
Academiei Romane de Ministerul Cultelor si Instructiunii Pub lice, la 8 dec.
1901.

2200 Sec. XVIII (mijloc); 166 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 5-170 (f. 3

166); 20,5 x 16,5 cm.


< Octoih>. Lipseste inceputul si sfirsitul.
Insemnari: F. 141: Sfirsitul cu Dumnezeu Slujbei punerii sfintului brill
si lui Dumnezeu lauda. Macarie ieroshimonah ot Pestera Bistritii".
F. 156: Macarie ieroshimonah Pestereanul".
F. 2-6: ...S-au dat besricii din Varatece < Vilcea > ; tnsa de va fi ucenicul
mieu, popa Costandin la acea besereca va fi si cartea, iar de nu, cartea va fi
a lui. Leatul 7248 < =1740 > iulie 30 M<acarie> ieroshimonahul ot P<estera>
B< istritii>". Cf. G. Strempel, Copifti..., p. 143.
Copistul mai semneaza la f. 18, 20, 55 s.a.

F. 64: In anii di la leatu 1821 si pinla leatu 1822 au fost razmiritTilin


Tudor, chid au vinit si turci in tara; si apoi multa omenire s-au prapadit

intr-acea razmirita. Si ciocoii au fugit in Tara Ungureasca si au lsat bogatii


si ce au avut ei, mosii si cask cum de bani (lectura incerta); si pa betii oameni
le-au luat ce au avut si era prapdit cu totu. Apoi, dupa aceea, au fost multa
ciurnd (lectura incerta) pre ceri si pre pamint. *i au vrut milostivul Dumnezeu
de au vinit preainaltat si luminat domn... mariea sa voila Grigorie Dimitrie
Ghica voevod si au Mut asezamint si liniste in Tara Romaneasca. Si multe
trebe s-au lucrat atunci ffind a prapaditii, daca vrea, vini, si multi si multi
din boerii bribegiti." Insemnare dificil de citit. Rscoala lui Tudor este amintita si. in insemnarea de la f. 156. Textul cu cerneala neagra si radacinie.
Unele titluri si initiale shit scrise cu rosu. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu,
episcopul Rtmnicului. Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor si
Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2201 Sec. XVIII (mijloc); 99 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 151-273

(f. 1-99); 20 x 15,5 cm.

< Vietile sfinglor din. Lavra Pecersca >. Lipseste inceputul si sfirsitul, iar intre

f. 35-36 textul prezinta discontinuitate, lipsind o fill.

Insemnari: F. 99: Insemnare a lui Ionita Dinescu din 27 sept. 1850, despre
starea agricola a Tarii Romnesti s.a.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile si initialele sint wise cu
cerneala rosie. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului. Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la
8 dec. 1901.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romineqti


2202 Sec. XVIII (sfIrsit) ;

213

15 f.; 17 x 11,5 cm.

< Cuvinte din Pateric >. Text fragmentar.


Textul cu cerneala neagr. Intrat in col. Bibliotecii Academiei In anul 1952.
2208 1825 (f.1); 75 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 1-147 (f. 2-75); 20,5 X
16,5 cm.
< Miscelaneu >.

1. F. 2 34: < Istoria lui Constantin cel Mare >.


2. F. 35-61: < Istoriia ludrii Constantinopolului>. Istoriia Tarigradului,
cind tmpardlia Costandin tmparatul creftinescu i tn urmd s-au luat de turci...

3. F. 62-75: V iiala sftntului Alexe Omul lui Dumnezeu.


4. F. 75: < Pomelnic >.
Insemnari: F. 1: Leatopisit, adica istorie pentru Imparatiile Imparatilor
grecesti i pentru sfintul i blagocestivul Imparatu Costandin i cu fericita
maica-sa Elena, clndu au adusu sfinta cruce din cetatea Ierusalimului, care
cetate au si zidit-o din temelie, claruind-o cu felurimi de daruri scumpe si cum s-au

Mut cetatea Tarigradului, prin artare de Inger, ce s5. numeste Vizantiia i alte
multe istorii sfinte, acum a doa oar scris 6. de mink In zilile prealuminatului

prealnaltatului nostru domnu Io Grigorie Dimitrie Ghica voivod, Intr-al


treilea anu al domnii sale, fiind mitropolit a toat6 Ungrovlahiia chiriu, chir
Grigorie. Scrisu da mine, cel mai mic Intre pravoslavnicii cetitori Nicolae( ?)
logoft, la anii de la nasterea Domnului nostru Iisus Hristos 1825, avgust 31".
Textul cu cerneal6 neagra. Din bibl. mi Ghenadie En6ceanu, episcopul Rimnicului. Daruit Academiei Rom6ne de Ministerul Cultelor i Instructiunii
Publice, la 8 dec. 1901.
2204 1731 (f.1) ; 46 f.; fila 7 a fost omis la numerotat ; 19 x 14 cm.
< Pomelnicul bisericii din satul Tomsani, jud. Vilcea>.
Insemnri: F. 1: Acest stint i dumnezeesc Pominnic, carele s5 chiam6
Proscomisarion iaste al sfintei i dumnezeestii bis6rici de la satul Tomsani,
unde sl prznuiaste preacuvioasa maica Parascheva, care bisric6 iaste fcuta
de iznoav din pajiste de rposatul dumnealui jupan Dan Impreuna cu jupanita dumnealui Marica, care i-au dat de toate podoabele ce i-au trebuit.
si

Ei

s-au Mout i acest Pomnnic meseta fevruarie 24 dni, leat 7239 < = 1731 >..."

Textul cu cernal neaga. Titlurile i initialele slut scrise cu rosu. Frontis-

picii In penit i culori la f. 1, 10, 32 s.a. Miniatur6 reprezentind pe sf. Pareschiva la f. 6. Leg6tura veche In piele se pastreaza sub legAtura modern6.

Din bibl. lui Ghenadie En6ceanu, episcopul Rlmnicului. Daruit Academiei


Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2205 1740 (f. 13); 47 f.; 20,5 .x 16 cm.
< Pomelnicul Schitului lezerul, jud. Vticea >.
Insemnlri: F. 13': Acest dint i dumnezeesc Pomennic, carele sa chiam6
Proscomisarion, iaste al sflntului i dumnezeescului Schit de la lazer, carele
iaste bisria s6pat6 in piatr cu ciocanul de cuviosul parintele Antonie shimo-

nahul, carele s-au lep5dat de toate grijile lumesti si au sihstrit la aceast6 pustie
ani 28, unde i moastele i s-au asezat... Pisah meseta mai 26, 7248" -= 1740 >.
F. 1: Pomelnicul Schitului Cheia din Vficea, cu biografia shimonahului Antonie. Aici e istoricul schitului de Nicolae ieromonahul... Ghenadie al Ritmni-

cului. 1891, august 21. Rlmnicu Vlicea".


Textul cu cerneala de diferite nuante. Unele titluri i iniiaIe slut scrise cu
rosu. Frontispicii colorate la f. 34', 38 si 39. Din bibl. lui Ghenadie Enceanu, episcopul Rtmnicului. DAruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor
M Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-8100

214

2206 1846-1859 (f. 1, 23); 29 f.; 22 x 18 cm.

< Iosif Bobulescu, Discursuri funebre rostite la Boto,pani>.


Textul, In alfabet de tranzitie, este scris cu cernealA neagra. Druit Academiei
RomAne de Constantin Erbiceanu.
2207 1768 (f. 60) ; 60 f.; 21 x 14,5 cm.
F. 1: Luna lui iunie 19 zile, V iiala preacuviosului parintelui nostru Paisie
cel Mare, scrisd de preacuviosul Ioann Colov.
Insemnari: F. 60: S-au prescris de Raf ail monahul, Intru folosul celor ce
vor ceti. Mai 10 dni, 1768." Cf. G. -t.rempel, CopiFti..., p. 198.
Textul cu cerneal neagrA. Pecete inelarA In fum cu initialele lui Raf ail monahul la f. 1. LegAtura originala In piele se pastreazA peste legAtura modernA.
Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rhunicului. DAruit Academiei
RomAne de Ministerul Cultelor 0 Instruct:1=H Publice, la 8 dec. 1901.
2208

Sec. XVIII (mijloc); 52 f.; 19 x 14 cm.

< Miscelaneu religios>.

1. F. 1-15: Epistolie ce scrie Climent papa dd la Roma la apostol Iacov,

fratele lui Hristos, tntru care epistolie serge pe amdruntul toatd petrecanie lui
fi cum i s-au intlmplat dd au conoscut dumnizeirea, den elin ce era.
2. F. 16-52v: < Vieli de sting: Clement papa Romei, Xenofon, Eustatie Plachida, Cecilia>.
Textul cu cernealA neagrA. Pecete inelarA In thin cu initialele lui Raf ail mona-

hul la f. 1. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului. DAruit

Academiei Rom Ane de Ministerul Cultelor 0 Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.

2209 1785 (f. 1) ; 35 f.; numerotatie veche divers& cu cifre chirilice 0 arabe; 20 X
16,5 cm.
< Pomelnicul Milnstirii Polovraci>.

tnsemnAri: F. 1: In anii de la Inceputul lumii 7293 0 de la Iisus Hristos

1785 s-au prefacut 0 s-au innoit acest dumnezeesc Pomennic ce sA zice Proscomisarion. *i s-au lasat sfintei 0 dumnezee0,ii MAnAstiri Polovraci, unde iaste
hramul Adormirei preasfintei de Dumnezeu Ndscatoarei 0 pururea Fecioarei

Mariei, din voia 0 cu porunca sfintii sale pArintelui chir Pahomie, igumenul
ac*ii sfinte mnAstiri, In zilele prealuminatului domn a toatk Tara Rum&
neascA Io Mihai Costandin Sutul voevod..."
F. 27v: Aici sA pomenete pArintele chir Pahomie, igumenul sfintei MAnAstiri Polovraci, prin a cAruia cheltuiall s-au scris acest Pomenic de smeritul
Intre ierodiiaconi Naum". Cf. G. Strempel, Copiqti..., p. 157-158.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile i initialele slut scrise cu rop. Frontispicii In penitA la f. 1, 7, 10 .a. LegaturA veche In carton 0 piele. Din bibl.
lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rlmnicului. Ddruit Academiei RomAne
de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.

2210 Sec. XVIII (Inceput); 45 f.; 20,5 x 14 cm.

F. 1: Ceasoslov, cu Dumnezeu sfIntul, carele cuprinde toatd slujba dupd rtnduiala sfintelor f i cinstitelor mdnastiri ale Ierusalimului f i ale celorlalte.

Insemnari: Coperta I interioarA: AceastA carte este a sfintei MAnAstiri

Hurezu ".
Textul cu cernea15. neagrA. Titlurile, initialele 0 indicatiunile tipiconale shit
scrise cu rop. Legatura artistica. In piele. Din bibl. lui Ghenadie EnAceanu,
episcopul Rlmnicului. DAruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i

Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.

2211 Sec. XVIII (inceput); 130 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-125

(f. 5-130); 20 x 14 cm.

< Miscelancu de literaturd monahald>.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuserlselor romingti

215

1. F. 2-4, 128-129: ( Pateric ). Text fragmentar, in continuare.

2. F. 5-124: A preacuviosului pdrintelui nostru avva Dorothei, Invcildturd tn


mzdte chipuri, de folosul sufletului, edtrd ai sai ueenici.
3. F. 124-126": Cela ce e tntru sfini pdrintele nostru Isaac Sirianul, episcopul
Nineviei, posnicul fi sihastrul, De rinduiala fi tocmeala noilor incepdtori edlugdri.

4. F. 126-127: A preaeuviosului Nil, < Invdgituri>.

Insemnari: F. 1: AceastA sfintA carte ce sA chiiamA sfeti Dorothei o am curn-

pArat eu, Mitrofan, di la popa Mihail, frate popii lui Staico, care au fost la
Surupate".
F. I': I. < AceastA sfintA > carti ci so. chiiamA a sfintului Dorothei cu < invAta)turi calugAresti iaste rAmas& di la un popA, Mihail, frate cu popa Staico
di la Surupatile. Cumparind eu un Cliuci * di la popa Mihail drept bani 200
si

rAmlind i aceast& carte la mine di la popa Mihail, am socotit sA fie si aceasta

in pretu acesta. Si la cini va raminea si di la mine sl pomineasca acst


mime" ( nu sint mentionate }.

II. S-au pristavit duhovnicul Mihail shimnicul de la MAnAstirea De un lemn


iulie 1. 7239 < = 1731 >".
F. 5: A MAnAstirii Bistrdir. Alaturi este pecetea inelarti In fum a mAndstirii.
F.
Mihail ieroshimonah o am dat sfintei MAnAstiri Bistritii".
F. 5-6:
1rvt Eu
130r-V i interiorul ambelor coperti: IncercAri de condei.
Textul cu cerneal& neagrA i rAdAcinie. Titlurile, colontitlurile i initialele
sint scrise cu rosu. Frontispiciu in penitA la f. 5. Peceti inelare in f urn la f. 5 si
130. LegAtura veche in carton. Din bibl. lui Ghenadie EnAceanu, episcopul
Rimnicului. DAruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor i Instrucfmnii

Publice, la 8 dec. 1901.

2212

Sec. XVIII (mijloc) ; 258 f. f. 6, 17, 185 si 247 bis ; 18,5 x 14 cm.
Liturgiod ). Tticuirea sfintei fli dumnezeeftii Liturghii i cereekzrea calor
ce vor sd sd hirotoneascd, dupd tntrebdciune fi rdspuns.
Insemnari: F. 258: Aprilie 28 dni 1769, marti, a doao sAptAminA dupd Pasti,
la al doilea ceas din noapte, au tnpuscat pe dumnealui Radul Bengescu, biv-vel

stolnic un isacciu al dumisale, ispravnic fiind al acestui judetu al Weil".

Textul cu cerneal& neagr. Titlurile i unele initiale slut scrise cu rosu. Frontispiciu in penit& la f. 3. Legatura veche in piele. Din bibl. lui Ghenadie EnAceanu, episcopul Rimnicului, a cArui pecete in tus este aplicata la f. 2 si 22.
DAruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice,

la 8 dec. 1901.

2218 1748 (1. 8) ; 46 f. f. 8 qi 42 bis ; 17,5 x 14 cm.


< Pornelnicul schitului Comanca ).

Insemnari: F. 8 bis': Pomnnicul ctitorilor carii din darul Duhului Stint

s-au indemnat de au chieltuit de au Mut acest Mkt Schit din Comanca, unde
iaste numit hramul Dumineca Tuturor Sfintilor, anume ctitorii acestea:
Pahomie monah Bojoreanul, carele pre numele mirenesc s-au chiemat Preda
Bojoreanul, dvornicul, au dat un codru de mosie din partea lui osebit de fratii
lui, de s-au pus acest dint schit, dind i boiariul DrAghici OlAnescul partea kr,
dupe cum aratA i zapisele ce au dat schitului de stApinire. Si au fIndemnat
Domnul Dumnezeu pe cuviosul chir Climent ieromonah, proegumen Rimnicean de s-au infrAtit la chieltuial& cu Pahomie monah Bojoreanul, mai sus
* Este vorba de Cheia trgelesului, tiparitA la Bucuresti in anul 1678. (Cliuci
Cheie).

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

216

zisul, impreunA cu IndemnAtoriul i mult ostenitoriul duhovnic Theodor


OlAnescul, care cu Indemnarea cu osteneala lui s-au Inceput i s-au ispravit...

Fevruarie 4 dni, 7256 ( = 1748 >. Pisal popa Stefan".


Copifti..., p. 247.

Cf.

G.

Strempel,

Textul cu cernealA neagra. Titlurile, colontitlurile i initialele shit scrise cu

rosu. Frontispicii In penitA la f. 2, 13, 27 v.a. Din bibl. lui Ghenadie EnAceanu,

episcopul Rlmnicului. DAruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor si


Instructiunii Pub lice, la 8 dec. 1901.

2214 Sec. XVIII (sfIrsit); 145 f.; 17 x 11 cm.


< Minunile Maicii Domnului>. Textul filelor 1-49 este asezat pe muzicA

psalticd. Lipseste Inceputul i sfIrsitul.


InsemnAri: F. 8: Si am scris eu Stoica sin Ion Albosoiu din Simon".
F. 38: Scris-am eu logofAtul Stoica Albosoiu de la Bran, otu Valea Pensi..."
Posesorul mai semneazA, cu incercarea de condei de mai sus, la f. 54, 57,
70 s.a.
Textul cu cernealA neagrA. Din bibl. lui Ghenadie EnAceanu, episcopul Rimnicului. Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii
Publice, la 8 dec. 1901.
2215 Sec. XVIII (a doua jumAtate); 131 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice:

2-128 (f. 5-131); 16 x 11 cm.

F 1: Floarea darurilor... Copie dupA cartea tiparitA la Snagov de Antim


Ivireanul In anul 1700. Cf. Bibl. rom. veche, I, p. 393-395, nr. 119.
InsemnAri: F. 1: Si s-au prescris acum de Grigorie ierodiacon."

F. 131: S-au scris In sfinta Episcopie a Ftimnicului de smeritul Grigorie


ierodiaconul, cu chieltuiala sfintii sale parintelui iconomul, chir Nectarie."

Cf. G. Strempel, Copifti..., p. 93.


Textul cu cerneala neagra. Titlurile i initialele shit scrise cu rosu. Frontispicii
In penit la 1.1 si 4. LegaturA veche In piele. Din bibl. lui Ghenadie EnAceanu,
episcopul Ftlmnicului, a cArui pecete In tus este aplicatA la f. 3. DAruit Aca.
demiei RomAne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2216 1767 (f. 106) ; 108 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-106 (f. 1-106);
16,5 x 11,5 cm.
< Miscelaneu de literaturd monahald>.
1. F. 1 97: A. fericitului Nil de la Sorsca, < Cuvinte i Afezdmtnt pentru
ucenicii sdi>.

2. F. 98-100: Cuvint de tnvdtil turd a sftntului loan Gurd de Aur <


3. F. 101 105: Cazanie pentru tnfrinaria pohtilor i pentru rugaciune, a
lui Theodor Studitul. Lipseste sfirsitul.

InsemnAri: F. 5 6 si 84: Din cArtiie sfintei Monastiri Cernica. SA nu sd


Instreineze. Callinic arhimandritul Cernicli".
F. 106: Si de clnd s-au scris aceastA dint& carte era beat 1767, In zilile staretului Vasilie de la Poiana MArului din Tara MunteneascV.
F. 108: Insemnare a lui Ghenadie EnAceanu din 21 dec. 1891 despre continutul ms.
Textul cu cerneall neagra. Unele titluri, colontitlul i unele iniia1e shit scrise
cu rosu. LegaturA veche in scoarte de lemn i piele. Din biblioteca MAnAstirii
Cernica, a cArei pecete In fum este aplicatA la f.1, apoi din bibl. lui Ghenadie
EnAceanu, episcopul Rfmnicului. DAruit Academiei Romne de Ministerul
Cultelor i Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2217 1804 (f. 87) ; 89 f. ; 17 x 11 cm.
< Rugdciuni diverse>. F. 88-89: < Cintece de stea>.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manusorlselor romnesti

217

InsemnAri: F. 87: 1804, noemvrie 28, sfirsit."

F. 3-8: Aceastd articia s-au ddruit parintelui Isaiia de la Izvorul Cd. linii,
tinutul Romanului, de nevredniciia mea Methodie monah, agdpiian, la leat
1809".

Textul cu cerneald neagr. Titlurile si initialele shit scrise cu rosu. Frontispicii


in penit la f. 3, 51 si. 78. Din bibl. lui Ghenadie Endeeanu, episcopul Rimnicului. Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.

2218 Sec. XVIII (inceput); 230 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu lipsuri
si greseli: 12-297 (f. 1-223); 15,5 x 10,5 cm.
< Miscelaneu religios>.

1. F. 1-81: < Pateric >. Text fragmentar.


2. F. 81 131: < Viefi de sfinfi: Pelaghia, Maria Egipteanca>.
3. F. 131-137, 145-159: < Invdfdturi bisericesti>.
4. F. 137-159: < Eshatologie). Invdfdtura sftntului Macarie postnicul.
5. F. 159-172: < Istorioare morale >.
6. F. 172-215: < Viefi de sfinfi: cele 40 de mucenife, Pulheria, Eftimia,
Sevastiana, Agatocli, Eufrosina, Ripsimia, Anastasia, Haretina, Anastasia

Romana, Teoctista, Eustolia, Mina, Avacum prorocul, Varvara, luliana,


Anastasia izbdvitoarea de otravd, Eugenia, Nicolae cel voinic, Agnes, Xenia,
Xenofont.

F. 216': ( Scara carlii).

7. F. 217 218: < Versuri religioase>.


F. 218-221 albe.
F. 221 224, 226, 229, 230': lncercdri de condei si trisemndri de cititor.
8. F. 225r-, 229: ( Ctntari bisericesti>.
9. F. 226-227: < Proverbe ).

F. 228: Insemndri de stare civild din anii 1800 f i 1807.


Textul eu cerneald neagrd. Unele titluri si initiale shit scrise cu rosu. Frontispicii in penitd la f. 5", 10 si 215. LegAtura veche in piele se pstreaza sub legdtura modern. Din bibl. lui Ghenadie Endceanu, episcopul Rimnicului. Druit

Academiei Romdne de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 8 dec.


1901.

2219 1767 (f. 338); 338 f.; 16 x 10,5 cm.


( Psaltichie). Compozitii de: loan Monahul, Leon Despotul, Petru Vizantie,
Anatolie, Serghei Aghiopolitul, Leon Maistoru, Sofronie al Ierusalimului,
Chiprian, Theof an, Sichiot, Gherman, Cozma Monahul, Andrei Criteanul,
Casia CalugArita, Efrem Cariul, Antonie.
Insemnri: F. 338: Scrisu-s-au aceast Psaltichie, cu prea Infrumusetate chiIAA, de mai micul si plecatul intre cintAreti Constandin vtori psalt al Episcopiei

Rimnicului, ucenic dasalului Constandin al acestii Episcoph ; si s-au sdvirsit


la luna lui iulie 4 dni, 1767. Deci si eu cu cueernicie Ira rog, citi v veti intimpla
a elute pre aceast dint& carte, bucurati-va in Domnul si orice gresald yeti
afla, ori in glasuri sau in cuvinte, cu duhul blindetelor indreptati, nepripindu-va
a ne pune in ponos ; si Dumnezeul OW 0, fie cu dragostea voastra acoperindu-

va. gresalele, a mult gresim toti. Cu totul plecat Constandin vtori psalt al

Episcopiei". Cf. G. *trempel, Copisti..., p. 37.


Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele si indicatiunile tipiconale slut
scrise cu rosu. Pecetea inelard a lui Rafail monahul la 1. 1. Legatura veche
artistica in piele se pastreaza. sub legAtura modern. Din bibl. lui Ghenadie
Endeeanu, episcopul Rimnicului. Druit Academiei Romane de Ministerul
Cultelor si Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-8100

218

2220 Sec. XVIII (mijloc); 158 1.; numerotatie veche cu cifre chirilice cu omisiuni:

1-127 (f. 1-158); 15 x 10 cm.


< Catavasier >. Lipseste sfIrsitul.

Insemnri: F. 151': Aceasta carticia ce Intr-Insa cuprinde multe trebi

bisericesti s-au scris de smeritul Intre ieromonahi Athanasie eclisiarh sfintei


Manastiri Hurezii, iar aicea, la sfIrsit, s-au ispravit de Rafail monah, pareeclisiarh Episcopiei lilmnicului". Cf. G. *trempel, CopiFti..., p. 201.
F. 1-23: Acest Catavasieriu... <rupt > dela... < rupt > sfintei Manastiri
Hurezii cu parale 25 si fiind al < lipsa > pentru pomenirea a tot neamul mieu
1-am dat iarsi sfintei manstiri ca a fie tot la starea cea dintliu.*i am isalit
1777 iulie 15. Nastase pope".
Textul cu cerneala neagrd. Titlurile, colontitlurile, initialele si indicatiunile
tipiconale shit scrise cu rosu. Frontispicii In penitAl la f.1, 8', 12 s.a. Legaturl
veche In scoarte de lemn si piele. Din bibl. lui Ghenadie Eaceanu, episcopul
Rlmnicului. Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor si Instructiunii
Publice, la 8 dec. 1901.
2221 Sec. XVIII (mijloc); 282 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice divers& ;
15 x 10,5 cm.
< Miscelaneu de literaturd rnonahald>.

1. F. 4-163: A celui Intru sting pdrintelui nostru Maxim < Mdrturisitorul>


patru sute de Capete pentru dragoste.

2. F. 164-281: Ale lui Isihie preotul, cdtrd Theodul, Cuvinte folositoare de


suflet, pentru trezvire fi fapta bund, prin capete, tnvillitturd a lumindrii sufletului...

Insemnari: F. 1 liminara: Gasit la stntul Schit StrImba, plasa Jiului,

judetul Gorj".
F. 1-2, 3, 282: Incerari de condei.

Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile, initialele si cifrele marginale


stilt wise cu rosu. Legatura artistica. In piele. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu,
episcopul Rtmnicului, a arui pecete In tus este aplicata la f. 18 si 281. Daruit
Academiei Romne de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 8 dec.
1901.

2222

Sec. XIX (Inceput) ; 560 f.; 15 x 10,5 cm.


< Psaltichie greco-romdnd>. Compozitii de: Petru Efesiul, Anton Pann,
Daniil Protopsaltul, Petru Vizantiu, Gheorghe Criteanul, Hurmuz, Grigore
Lambadarie, Petre Lambadarie, Dionisia Efesiul, Iacov Protopsaltul, Joan
Protopsaltul.

F. 434-441', 493"-497 albe.


tnsemnari: F. 1: I. Aceasta articled. de Psaltichie cu heruvice ce au fost a

lui Tache, baiat de la parintele Samuil Sinadon, mi-au vIndut-o mie, parintelui

Theodorit ierodiacon. I-am dat altit carte si cinci sfanti pa (lima, avInd trebuinta de ia. Iar cine a va ispiti ca sa o fure, sa fie supt canonul sfintilor
apostoli".

II. Aceast carte iaste a parintelui Arcadie. 1840, ianuarie 14."


F. 1": Aceasta carte de Saltichie < sic > am cumparat-o de la parintele irodiiaconu Theodorit. Arcadie monah. 1841, noemvrie 5. 10 sfanti".
Textul cu cerneala neagra. Unele titluri, initiale si indicatiuni muzicale shit
scrise cu rosu. Initiate ornate la f. 398, 399, 462 s.a. Legatura veche In scoarte
de lemn si piele. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episopul RImnicului, a
carui pecete In tus este aplicata la f.68. Daruit Academie; Romdne de Ministerul

Cultelor si Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.

www.dacoromanica.ro

CataIognI mannseriselor romineqtI

219

2223 1826 (1. 164); 207 f.; 14,5 x 9,5 cm.


< Octoih >.

Insemnari: F. 164: La leat 1826 s-au prescris".

F. 207: Insemnare de cititor a Elisei Pavelescu din 18 mart. 1879.


F. 1 liminara: Aceasta carte o daruiesc preasfintitului nostru iepiscop

Ghenadie a Ipiscopii Rlinnicu-Vlicea, Noul-Severin, astazi 1890, septemvrie


14. Lazar Comanescu din comma Vaidenii, plaiul Horezi".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile, iniia1ele i indicatiunile
tipiconale slat scrise cu rosu i portocaliu. Frontispicii In penita la 1.4, 38,
53 s.a. Legatura veche In carton. Din bibl. lui Ghenadie Enateanu, episcopul
Rimnicului. Daruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor i Instructiunii

Publice, la 8 dec. 1901.


2224 Sec. XIX (a doua jumatate); 81 f ; 18 x 11,5 cm.
< N. Beldiceanu, Poezii>. La Inceputul ms. se afla o dedicatie a lui Eduard
Gruber catre N. Beldiceanu i poezia S-afterne Prernea de acelas Eduard
Gruber, datata apr. 1888, Iasi.
Textele slat scrise cu cerneala neagra, albastra i cu creionul. Intrat In col.
Bibliotecii Academiei RomAne In anul 1953, hind cumparat de la *erban
Cioculescu.

2225 1815 (f. 29) ; 32 f.; 11 x 8 cm.

F. V: < Legenda Duminicii>. Epistoliea Domnului i Dumnezdului fi a Mtntui-

toriului nostru lisus Hristos ce au cdzut din ceriu in cetatea Nazaretului, in

sfintul Sion.

Insemnari: F. 29: Scris-am eu, robul lui Dumnezeu Vasile sin Dimitrie

< lectura incerta > Purcareanu. Leat 7323 < = 1815 >, faurariu 1".
F. 30: Aunt& Epostolie este a lui Dine& a stegariului Pache. i eine o va
pitula-o st nu-1 erte Dumnezau pleo va da-o. Atunci 11 va erta Dumnezau".
F. 32: ...Eu robul lui Dumnezeu, popa Costandin din Mtsari ern scris".
F. 1-2: Incerari de condei.
Textul cu cerneala raclacinie. Legatur& veche, deteriorata, In piele. Din bibl.
lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rlmnicului. Daruit Academiei RomAne

de Ministerul Cultelor i Instrucpunii Publice, la 8 dec. 1901.


2226 1805 (f. 30) ; 62 f. + 6 file nenumerotate la lnceput; 11,5 x 8 cm.
< Miscelaneu de literaturd populard).
1. F. 1-3": < Amulete >. Cuvinte de invdidturd ale Domnului nostru Iisus
Hristos.
2. F. 4-10: < Legenda Duminicii>. Sfintd epistolie a Domnului nostru I isms

Hristos ce au azut dinTeriu in Erusalim, la Palistina.

F. 11-12, 32, 49, 50"-51, 52-56, 58, 60' albe.

3. F. 12 28: ( Apocalipsul Maicii Domnului>. Preacurata Fecioard, stdpind


noastrd de Dumnezeu Ndscdtoare, ctnd oru sd meargd ca sd vazd iadul unde sit
muncesc neamurile cite sd trag de la Adam.
4. F. 28-30: < Zile bune i Fele). Cade-sd sd ftie omul pentru zilile cele rile
carele le-au ardtat Dumnezeu ml Moisi prooroc, ca sei arate tuturor oamenilor,
ca sd se ferea.scd...

5. F. 32"-39: < Legenda sfintului Sisoe >.


6. F. 40-50: < Oracole. Boata norocului>.
7. F. 56-57: < Desctntec de friguri>.

Insemnari: F. 30-31: SfIrs'itul scrisorii Domnului i lui Dumnezeu slava,


In veci. Amin. De la Adam anul 7313, iar de la nasterea lui Hristos 1805.
Am scris eu, multpacatosul i nepriceputul Craciun sin Iota (7) ot Tetiuva.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-8100

220

Meseta iunie 28. Pentru ca a sa stie ca am scris eu, CrAciun logofatu, aceasta.

sftnta epistolie. Si o am scris-o in zilile prealnaltatului nostru domn Io


Costandin Alexandra Ipsilant voevod si iepiscopul Craiovii Ictanie < sic >,
cu cheltuiala robului lui Dumnezeu Petcu, ca O. aiba vecinicA pomenire hi
veci. Amin".

F. 6 nenumerotate: Insemnare din 1892 privitoare la economia orasului


Lugoj.
F. 59": itnsemnari gospodaresti.

Coperta II interioara: Aceasta sfinta carticia iaste a lui Petcu sin Iota
Netco. Si o au scris-o CrAciun logofAtu. Luna lui iunie 6. 1806".

F. 1 nenumerotata

5 nenumerotatA, 4, 52-53, 57v, 58v-59, 61-62: Incercari de condei, thsemnari de cititor.


Textul cu cerneala neagra. Frontispicii In penit& la f. 1, 28, 29" s.a. Legatura
veche fn piele. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu, episcopul Rimnicului.
Dana Academiei RomAne de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice,
la 8 dec. 1901.
2227

Sec. XIX (mijloc); 374 f. ; 8 x 6 cm.

F. 1'; < Psaltichie greco-romdnd). Inceputul cintdrilor dumnezeesti Leturghii


ce stnt adunate de la mulli dascali. Compozitii de: Anton Pann, Petre Efesiul,
Policarp, Iviritul, loan Protopsaltul, Daniil Protopsaltul, Grigore Protopsaltul,
Gheorghe Criteanul, Hurmuziu, Petre Lambadarie.
A fost copiat de Gheorghe zograf. Cf. ms. 2228, f. 370.
Textul cu cerneala neagrA. Titlurile, initialele si indicatiunile tipiconale shit

scrise cu rosu. Frontispicii in penit& la f.e, 18v, 111 s.a. Initiale ornate la
f. 15, 105, 115 s.a. LegaturA artistic& itn piele. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu,

episcopul Rilmnicului. DAruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor si


Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2228 1843 (f. 370); 370 f. + f. 56 bis ; numerotatie veche cu cifre arabe, cu creionul,

cu greseli: 1-294 (f. 1-282) ; 8 x 6 cm.

< Psaltichie romdno-greacd). Compozitii de: Anton Pann, Macarie Protopsaltul,

Dionisache, Hurmuzin Protopsaltul, Petru Lambadarie.


insernnAri: F. 370: Slava sa fie Domnului lisus Hristos, spre a cAruia laudA
s-au scris aceasta carticica de mine, Gheorghie Zograf. Si au lat savirsire la leatu11843, martie 2". Textul cu cerneala neagrA. Titlurile, initialele si indicatiunile tipiconale shit scrise cu rosu. Frontispicii In penita la f.1, 29v, 40 s.a.
Initiale ornate la 1.1, 117, 211". Legatura artistic& ln piele. Din bibl. lui Ghenadie, Enaceanu episcopul Rimnicului. Dania, Academiei RomAne de Ministerul Cultelor si Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.

2229 1839 (f. 84) ; 293 f. ; numerotatie veche cu care arabe, itn creion: 1-293
(f. 1-292); 8 x 6 cm.
< Psaltichie romdno-greacd >. F. 278-284 cuprind cfritari laice. Compozitii
de Anton Pann, Panait Protopsaltul, Gheorghe Zograf, Macarie Protopsaltul,
Petru Melodul, Dionisie Moraitul.

Insemnari: F. 84": 1839, ghenarie 26".

F. 254': far aicea am scris: oPlIng si ma thiguiesc, care 1-am alcatuit


eu, cel ce am scris aceasta carticicA, Gheorghie Zograf."
F. 260: Acest axion 1-am scris la leat 1841, fevruarie 28, joi seara a 3 din
post".

F. 292: De mine duse la Bucuresti de s-au legat aceasta iubita. carticica.


Si eu shit cu trabadu si osteniala ; titor. 1840, iunie 1. C. Olanescu".
Textul cu cepnealA neagra. Titlurile, initialele si indicatiunile tipiconale shit
wise cu rosu. Frontispicii iln penitA la f. 1, 53, 84' s.a. Initiale ornate la f.100,

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnetiti

221

167, 261 s.a. Legatura artistica. In piele. Din bibl. lui Ghenadie Enaceanu,
episcopul Rlmnicului. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor si
Instructiunii Pub lice, la 8 dec. 1901.
2230 1883 (f. 5); 58 f. ; paginatie veche cu cifre arabe diversa: 34 x 21 cm.
F. 4: V. Alecsandri, Fontdna Blanduziei, piesd In 3 acturi f i In versuri. Cf.

V. Alecsandri, Opere, VII, Teatru. Text ales si stabilit, note si variante de Georgeta Radulescu-Dulgheru, Bucuresti, 1982. Manuscris autograf, precedat.

(la f. 2-3) de o scrisoare catre D. 011anescu-Ascanio, datata Mircesti 2 iun.


1884, relativa la editarea piesei.

insemnari: F. 5: Iubitului meu frate locotenent-colonel Iancu Alecsandri,


fost agent diplomatic a Romaniei la Paris, dedic aceasta. piesa: Fontdna
Blanduziei, compusa la Mircesti In anul 1883 si reprezentata la Bucxresti
In 22 martie 1884. V. Alecsandri". Textul cu cerneala neagra. Daruit Academiei
Romane la 10 mai 1902.

2231 1871 (f. 3); 94 f.; 35 x 22 cm.

F. 3: Boerii f i ciocoii. Comedic In 5 acturi. 1871. Cf. V. Alecsandri, Opere VI,


Teatru. Text ales si stabilit, note si variante de Georgeta Radulescu-Dulgheru,
Bucuresti, 1979, p. 281-396.
Manuscris autograf, precedat (la f. 1) de o scrisoare a lui G. Steriadi catre
loan Bianu relativa la cumpararea volumului de catre Academie.

Insemnari: F. 3: Amicului meu G. Steriadi, suvenir de la Mircesti. 1 martie


1874. V. Alecsandri".
Textul cu cerneall neagra si albastra. Legatura veche In pInza. Cumparat
de Academia Romana de la G. Steriadi, la 4 dec. 1902.

2232 1816 (f. 6); 15 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-12 (f. 3-14);
24 x 16 cm.
< Miscelaneu religios >.

1. F. 1,10-15: < Intrebdri f i rdspunsuri>.


2. F. 2: < Rugdciune>.

F. 1, 2 albe.
3. F. 3 6: < Descoperirea celor 12 V ineri>. Cuvint de Invdpurd pentru cele
12 V ineri.

4. F. 7-10: Descoperirea sfintei Leturghii ce s-au ardtat prin rugaciunea sfIntului Efrem si a sfintului Vasilie.
Insemnari: F. 6: SfIrsitul celor 12 Vineri. Martie 10, vleat 1816".

Textul cu cerneala neagra. Unele cuvinte si initiale stilt scrise cu rosu. A


apartinut prof. Gr. Cretu. Cumparat de la urmasii acestuia, In anul 1952.
2233 1832 (1. 1) ; 203 f. ; nunierotatie veche cu cifre arabe: 1-200 (f. 2-201);
21,5 x 15 cm.
F. 1: < Psaltichie>. Tomul al doilea al Anthologhiei, adecd ctte cIntari face
trebuing peste tot anul. S-au scris acum In zilele prealndllatului nostru domn

fi tmparat a toatd Rosiia Nicolae Pavlovici f i celelalte, In zilele preasfinlii sale

arhipastori chiriu, chir Neofit, episcopul .Rtmnicului Noului Siverin. S-au scris
de mine smeritul cIntdrel, Die Stoianovici. S-au scris la anii de la Hristos 1832,
In Craiova, la Biserica Maica Precesta Mintuleasa ,si s-au scivtrfit la dechemvrie

in 7 zile.
Compozitii de: Petru Peloponisiotul, Grigorie Lambadarie, Petru Vizantie,
Petru Efesiu, loan Protopsaltul, Daniil Protopsaltul, Petru Lamabadarie,
Gheorghie Criteanul, Hurmuziu, Iacov Protopsaltul, Costache Chiose, loan
Clada, Hrisaf cel Nou, Ghermano arhiereul, Balasie Preotul, Macarie Ieromonahul.

www.dacoromanica.ro

ELAM., 1601-8100.

222

Inesmn6ri: F. 194: Acest torn este al dumnealui chir Nicolae Dimitriu

postelnicul, eint&retu de la biserica Oota (?), scris de mine, smeritul cintret,.


Ilie Stoianovici poeticul roman, cu cheltuiala sa, la anii de la Hristos 1832".
F. 67": AceastA carte este a D. Nicolae Postelnicescu, ginerile D. LilleaDonovici,
d6ruitk bisericii de la Popoveni. Anul 1856, dechennvrie in 5".

Textul cu corneal& neagrA. Titlurile, iniialeIe i indicatiunile tipiconale slut


scrise cu rosu. Curnprat de la Pr. Marinescu, la 4 aug. 1951.

2234 1852 (f. 4); 41 f.; 22 x 18 cm.

F. 4: Adunare de versuri scrise de I anache Macri pitaru tn anul 1852, maim


18, in Bucurefti, mahalaoa Popa Ivafcul ce-i zice f i Pitar Mop. Sint versuri
de: V. Cirlova, A. Pann, C. Caragiali, lancu Vacarescu etc.
Textul In alfabet de tranzitie este scris cu cernealA neagra. Druit Academiei
Romne de D. A. Sturdza, la 28 febr. 1892.

2235 Sec. XIX (prima jumatate); 69 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-132
(f. 3-69); 32 x 21,5 cm.

F. 3: < Marmontel>, Velisarii.

Traducere incompletd

cap. (1-13) de

C. Conachi. Manuscris autograf.


Textul cu cerneal neagra. Cump&rat de la anticarii Saraga din Iasi, la 3 febr.
1894.

2236 1826 (f. 14); 57 f.; 19 x 12,5 cm.

< Miscelaneu de literaturd populard >.

1. F. 1-7'; < Oracol de tipul Roata norocului">. Text fragmentar.


2. F. 7'-10: < Omilie>.
3. F. 10"-11": < Zile bune i rele >.
4. F. 12-21: Gromovnic a lui Iraclie Impdrat, care au fost numardtori de

stele.

5. F. 21'-38: (Zodier ).

6. F. 38-51': < Rekte medicale>.


7. F. 52-57': Trepetnic de semne omenefti.
Insemnri: F. 14: loan Sandru. Brasov, august 29, 1826." Este, dup& toate
aparentele grafice, copistul ms.
Textul cu cerneal neagr. Unele titluri i iniiale stilt scrise cu rep. Viniete
colorate. la f. 13', 14,15 s.a. Initiale ornate la f. 15, 18, 30 s.a. Cump6rat
de la Valeriu Chirculescu, la 14 iul. 1951.
2287 Sec. XIX (inceput); 136 L ; paginatie veche cu cifre arabe: 1-272 (f. 1-136);
31,5 x 21,5 m.
< Enciclopedie>. Cuprinde articole diverse, mai ales de istorie i geografie,
traduse din enciclopedii, asezate adeseori in ordine alfabetic. Manuscrisul
este atribuit lui Enache Gane (Cf. f. 136).
Textul cu cerneal& neagra i r&d&cinie. Druit Academiei Rornne de Stefan
M. Gane, la 22 nov. 1891.
2288 1829-1836 (f. 9, 54v); 54 f.; 17,5 x 11,5 cm.
< Miscelaneu>.
1. F. 1-35': < Versuri in lb. romdnd i neogreacd, afezate pe muzia in notafie
orientald>. Unele dintre versuri stilt compuse de postelnicul Gheorghe Sutu.
Altele sint inchinate lui Mihail Sutz, domnul Moldovei. Compozitii de: Grigore
Protopsaltul, Nichifor, Grigore Lambadarie, Andrei Psaltul.
2. F. 36-43: < Psaltichie >. Compozitii de Petre Berechet, Hurmuz, Gheorghe
Cretanul.
3. F. 44-54': < Versuri de dragoste i patriotice, in lb. romdnd i neogreacd>.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romtineilti

221

Insemnari: F. 9: In Episcopie ( Romanului > s-au scris la anul 1829, hulk)


20, de Mihai Popovici".
F. 1: Poesii grecesti si romAnesti, de amoriu si patriotice. AceastA carte o am
de la fiica rAposatului protopop Mihail din Focsani, care mi-a spus cl e scrisli
de tatA-sdu. 1883". Insemnarea apartine prof. Gr. Cretu.

Textul cu cernealA neagrA. Unele titluri si initiale slut scrise cu rosu. A aparti-

nut prof. Gr. Cretu. Cumparat de la urmasoi acestuia, In anul 1951.


2239 Sec. XIX (mijloc); 39 f. ; 22 x 17,5 cm.

< Chrestornage de texte filosoficesi morale vol. I >. Text paralel romAno-francez.
Textul cu cernealA neagrA. LegAturA veche In carton. ProvenientA necunoscutA.

2240 Sec. XIX (mijloc); 42 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 1-84 (f. 1-42) ;
22 x 17,5 ern.

< Chrestomage de texte filosofice si morale, vol. III >.


Textul cu cernealA neagrA. Legatura veche In carton. ProvenientA necunoscuta.

2241 Sec. XIX (prima juintitate); 15 f. ; 35,5 x 22 cm.


F. 1: < Teologie polemicd>. Stihuri preasfinlitului papa al sldvitului Rim.
Este o satirk In versuri, In zece capitole, Indreptata Impotriva pretentillor
suprematiei papale.
Textul cu cernealA neagra. Initiale colorate la f. 4, 5, 6 s.a. Cumparat de la
anticarul A. Zwiebel, la 24 dec. 1902.
2242 1829 (1. 6); 39 f. ; 18,5 x 11,5 cm.
< Miscelaneu de literaturd populard >.

1. F. 1-5: < Istoria poamelor >. Text fragmentar.


2. F. 8-25: ( V ersuri satirice f i de dragoste >.
3. F. 28-39": < Irozii si alte cintece de stea ).

Insemnari: F. 5-6: SA sA stie cine au Wilt aceastA carte In zloa de duminecA,

Istorie poamelor. Tot cel ce va ceti aceasta istorie sa zia: Dumnezeu sa-1
erte... S-au scris aceastA istorie de mine, pacatosul. 1829, ianuarie In 27.
Gligorie Ciocirlie".

F. 28: Insemnare despre o Intunecime de soare.


F. 25-27: Insemnari gospodaresti si IncercAri de condei.
Textul cu cerneal4 neagra si rAclacinie. A apartinut prof. Gr. Cretu. CumpArat
de la urmasii acestuia, In anul 1952.
2248 Sec. XIX (mijloc); 18 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 125-162 (f. 1-18) ;
16,5 x 11 cm.
< Miscelaneu de literaturd populard>.
1. F. 1-2: < Gromovnic ). Text fragmentar.
.

2. F. 3-5: < Previziuni meteorologice dup ziva stIptdmtnii tn care cade


Crticiunul >.

3. F. 5-7: < Zodier ). Fragment de calendar.

4. F. 7-8: ( Zile bune f i rele). Zilile rle care le-au spus Dumnezeu lui Moisi
in muntele Sinaiului.
5. F. 8'1-9: < Calendar >. Text fragmentar.
6. F. 9-10: < Inveildturi despre Maica Domnului>.

F. 10, 12-14 albe.

7. F. 15-18: < Descoperirea celor 12 "V ineri >. lnthildturd pentru cele 12 V ineri
Mari, despre o parte care and este f i pentru ce pricind Ant asdzate si in ce chip
s-au asazat. Lipseste sfirsitul.
Insemnari: F. 11: I. La leat 1802 s-au cutremurat pAmIntul In zioa de sfInta

Parascheva, luna lui octomvrie 14, la sapte ceasuri din zi si 20 minuturi,

marti pe la prInz. i au cAzut si Coltea".

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-8100

224

II. La leat 1806, dechemvrie 13, joi pa la prinz, au Intrat muscalii In Bucuresti
arvatii au fost Inchii In Manastirea Radului voda; si au tras i clopotile".

F. 117: I. La leat 1838, ianuarie 11, la patru ceasuri i un sfert, noaptea,


s-au cutremurat.
II. La leat 1839, ianuarie 5, miercuri In ravarsatul zorilor, s-au cutremurat
pamintul".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele i unele cuvinte shit scrise cu
rosu. A apartinut prof. Gr. Cretu. Cumparat de la urmasii acestuia, in anul
1952

2244 Sec. XIX (Inceput); 20 f.; 16 x 11 cm.


< Binduiala citirii Psaltirii>.
Textul cu cerneala neagra. IniiaIele i indicatiunile tipiconale slut scrise cu
rosu. A apartinut prof. Gr. Greta. Cumparat de la urmasii acestuia, In
anul 1952.

2245 1857 (f. 11) ; 11 f.; 22,5 x 15 cm.

F. 1: ( Paraclisul sf. Dimitrie ). Canon al optulea nou, ce sd ctntd i in fiegtecare


simbdtd de rind, preste an i la toatd nevoia, ca in Paraclis.

Insemnari: F. 11y: 1857, maiu 17. Ghimnasie monah". Este copistul ms.
Textul cu cerneala neagra. Titlul, colontitlurile, iniia1eIe i indicatiunile tipiconale scrise cu rosu. Frontispiciu In penita. la 1.1. A apartinut prof. Gr. Cretu.
Cumparat de la urmasii acestuia, In anul 1952.
2246 Sec. XVIII (Inceput) ; 58 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 13-72

(f. 2-58); 18,5 x 15 cm.

< .Penticostar >. Lipseste Inceputul i sfirsitul.


Insemnari: F. 1": Sa sa stie < ca > aceasta sfinta carte ce sa cheama Pantecostariu este al popii Iuga ot Berivoesti. *ie am scris eu, diaconu Simion,
ot Berivoesti, zet <= ginere > popii Iugai".
F. 28-56: Aceasta sfInta carte ce sa cheama Pentecostariu, este al diiaconului Simion ot Birivoesti. i o am cumparat ieu In taleri 1, bani 3. *i am
scris In zilile marii sali, domnului nostru Io Gligorie Ghica voevod, cindu au
scos vacarit da vita, pi taleri 1, bani 3, carii n-a mai fost niciodinioara In
Tara Rumaneasca. Ca au vindut oamenii vitile toate ; si au fost vaca cu lapte,
byna, taleri 3, si au ramas oamenii In seceta, ca vai de ei. i s-au spart tara
foarte tare. *i clnd am soils pe aceasta carte au fostu valeat 7260 ( = 1752 ).
*i am scris ca sa sa stie. i cine o a citi sa zica totii: Dumnezeu sa-1 ierte pi
robul lui Dumnezeu Simion diiacon ot Birivoestii".
F. 2: Insematre a prof. Gr. Greta privitoare la continutul ms.
Textul cu cerneula neagra i radacinie. Titlurile, colontitlurile, initialele si
indicatiunile tipiconale shit scrise cu rosu. A apartinut prof. Gr. Creta.
Cumparat de la urm,asii acestuia. In anul 1952.
2247 1822 (f. 29") ; 34 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-66 (f. 1-33") ; 18,5 X
11 cm.
< Miscelaneu de literaturd populard>.
1. F. 1-13y: < V ersuri populare >.

2. F. 13"-14: < Satird tmpotriva tutunului>. Scurt fragment.


3. F. 14"-19", 26"-29": < Legenda Duminicii>. Epistdia Domnului i
Mtntuitoriului nostru Iisus Hristos ce au trimis din esti gi au cdzut In cetatea
Ierusalimului.

4. F. 19"-22", 23"-26: < Istorioare morale >. Povestea lui Dumnezeu <

>

Al doilea Poveste.

5. F. 23: < Catehiern >. Text fragmental sub forma de tntrebdri i rdspunsuri.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romiinesti

223

6. F. 30 33: < Legende privitoare la Noul Testament: Ioan Botezdtorul>.


Insernnari: F. 29: Ioann Grigorievici. Scris-am en smeritul Invdtdtori al
Fenesului In zioa Imparatului, adecd In 31 ianuarie 1822. loan Grigorievici.
Ndscut In Armenis supt nr. casii 75. Si am scris-o lui Ilia Ponoranu went&
carte pre o pAreche de pui de epuri dumesnici. Dat In Fenes In 31 ianuarie
1822. Grigorievici Invdtator".

F. 34: Iliia Ponoranu, grAnicer din satu Fenes... la cumpania Teregovii".

Textul cu cerneald neagrd. Frontispicii In penita la f. 7, 9, 19 s.a. Provenienta


necunoscutd.

2248 1834 (f. 10); 47 f. ; 17 x 10,5 cm.


< Miscelaneu>.

1. F. 4-10: < Legenda Duminicii>. Epistoliia Domnului fi Mtntuitoriului


nostru lisus Hristos, carele ni s-au ardtat In Muntele Maslinilor, care sd afla

poruncile lui pi sd ne pocdim.


2. F. 11-23: <Legenda Duminicii>. A doilea Epistolie a Domnului Mtntuitoriului nostru Iisus Hristos ce au trimis-o din ceriu i au cdzut pre pdmtnt
tn cetatea Ierusalimului, tn sfintul Sion.
tare f. 22-23 textul prezinta discontinuitate, lipsind file.
3. F. 23-24: < Descoperirea celor 12 Vineri>. Cele doosprdzece vineri Intr-un
an ce sd Jinu fi sd postescu cu curdldnie.
4. F. 24-38: < Descoperirea sfintei Liturghii>. Incepui a scrie de aici tnainte
Infelesul sfintei Leturghii.

5. F. 39-41'1: ( Avestifa ). Zapisul Avestilii, Aripa Satanei, ce l-au dat arhan-

ghelul Mihail in muntele Eleonului.

6. F. 42': Rugaciune cdtre Domnul nostru lisus Hristos, vrednicd a sd ceti

de cel ce sd ndpdstueste i sd tie drept.


7. F. 43: < Sfaturi pentru calugari>.
8. F. 45: < Versuri>.
9. F. 45: < Pornelnic >.
10. F. 46: ( Ghicitori).
11. F. 46-47: <Insemndri istorice despre Rdzboiul de Independentd>.
Insemndri: F. 44": Dupd Inceput rn-am Invrednicit ce amu ajunsu i sfirsitul. Deci rog pe dumneavoastra Intru Hristos frati i pravoslavnici cetitori,
care vd yeti intimpla a ceti pre dInsa si yeti afla greo gresald, sau In stove, sau
In cuvinte... sd nu fiti grabnici a defdima si a pune In ponos, ci cu duhul Mtn-

detilor s Indreptati... CA nu este scrisd de fire Ingereasca, sa nu gresascd,


ci este scrisd de fire omeneascd... Cad clndu amu scrisu aceastd cdrticica nu
amu fostu pa lume afard, la lumina si In rahat i In iinite, ci amu fostu osindit
dupd ale mele rele pdcate, In cea pdrsita ocnd ot Telega, la mare Intuneric
si In multd galagie i strlmtorare. i alte nenorocite i nesocotite valuri ei
pedepse ce mi s pricinuia. Drept aceia mi s-a alunecat mintea a gresi pd multe

locuri, dar sa luoati sarna cu amdruntul cd emu Indreptat ..."


F. 23: Optdsan Voicu, hotu." Este copistul rns.

F. 10: Voicu, hotai."


F. 10: Voicu, hotu, 1834."

F. 41: Voicu, hotu, Optdsanu."


F. 1-3, 45: Insemndri de cititori.
Textul cu cerneala neagra i rAddcinie. Iniiale colorate la f. 4, 11, 25 s.a.
Miniaturi cu scene sau personaje religioase la f. 10, 23, 42" s.a. Legaturd
veche In piele, deterioratd.
2249 Sec. XVIII (sfIrsit); 70 f. ; 16 x 11 cm.
< Miscelaneu liturgic >.

15

Catalogul manuscriselor

cd. 1504
www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-8100

226

1. F. 1-53": < Ceaslov>. Text fragmentar.


2. F. 54-70: Cinstitutul Paraclis al preasfintei Ndscdtoarei de Dumnezeu.
Textul cu cerneald neagra. Frontispiciu in penitd la 1.40. Initiald ornatd la
f. 8'. Leg Mut% veche in carton. A apartinut prof. Gr. Cretu. CumpArat de

la urma0i acestuia, in anul 1952.


2250 Sec. XVIII (inceput) ; 24 f.; 16 x 9,5 cm.
<Floarea darurilor >. Text fragmentar. Copie dupd cartea tiparita la Snagov
In anul 1700. Cf. Bibl. rom. veche, I, p. 393-95, nr. 119.

Insemndri: F. 1: Insemnare a prof. Gr. Cretn privitoare la continutul ms.

Textul cu cerneald neageti. A apartinut prof. Gr. Cretu. Cumptirat de la urma0i


acestuia, in anul 1951.

2251 1798 (f. 2) ; 103 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-102 (f. 2-103);
33 x 22 cm.
F. 2: Minunele presfentei Ntiscdtoarei de Dumnezdu. Lipse0e sfir0tul.

Insemndri: F. 2: 1798, mai 1".


F. 18.: Virlan Stefan." Cf. G. Stempel, Copisti..., p. 268.

Textul cu cernealti neagrd. Frontispicii in penitd la 1.1 0 2.


Initiale ornate la 1.4" 0 66. CumpArat de la anticarul A. Zwiebel, la 24 dec.
1902.

2252 1778 (f. 16') ; 798 f. ; 34 x 22,5 cm.

F. 1: < Lexicon slavo-roman). Lecsicon, adecd Cuvintrn!cul sau V istieriia

limbii slovenesti f i a ceii rumdnesti, dintru feliuri de carlt vechi f i noad fiind
adunatd f i dupre alfavita cea sloveneascd alcdtuitd f i tiparitd acum inttia card,

Intru zilele prealuminatului domnului nostru Jo Alecsandrul Ipsilant voevod,


cu blagosloveniia preaosfinlitului arhiepiscop f i mitropolit a toatd Ungrovlahiia

chir Grigorie, prin rivna si toatd cheltuiala preablagorodnicului, marelui pan


al ldrii chiriu, chir lenache Vdcdrescul, biv vel vistiiarnic, tntru dornneasca
si aehiereasca sloveneasca tipografiia Bucurestilor, tn. anul de la Hristos
< loc gol>, de Nicolae Iordachievici tipograful. Lucrarea nu figureazA in Bibl.
rom. veche.

F. 1 nenumerotatA, titlul lui Macarie: Pdcurarial sau Lecsiconul pacurariului".

insemnAri: F. 9 0 16 la sfir0tul predosloviilor: Ieromonah Macarie, smeritul

dascalul Evangheliei".

F. 16: 1778, septemvrie 28".

F. 17: 1778, martie 29".


F. 798": Sfir0tul il incununeazA lucrul. 1778, septemvrie 22."
Macarie ieromonahul mai semneazA la f. 46, 88", 123 v.a.
F. 1 nenumerotatd: DAruit la biblioteca de D< umnealui > M<arele> B<an>
G<rigore> Bleanu".
Textul cu cernealA neagrA 0 rAdAcinie. LegAturA veche in carton 0 piele.

A apartinut banului Grigore Baleanu, care I-a ddruit Bibliotecii Statului.


DAruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor 0 Instructiunii Publice,
la 18 ian. 1903.
2253 Sec. XIX (a doua jumdtate); 437 f.; 35 x 21,5 cm.
< .Dosar cu htrtii diverse privitoare la activitatea lui V. Alecsandri: literare,

corespondenia, note, Insemndri si acte, autografe ale poetului, sau trimise aces-

tuta, etc.>. Din cuprins mentionam:


1. F. 17-22': < V. Aleccsandri>, La Bucuresti, cinticel comic.
2. F. 27-39: < V. Alecsandri>, Suvenire din 1855. Lui Ion Ghica.
3. F. 40-62": < V. Alecsandri>, 0 misie politicd tn Francia, Englitera si
Italia.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romfinerlti

227

4. F. 72: < V. Alecsandri>, Turnul Balamucului, asmodie in 1 act.


5. F. 73-85: < V. Alecsandri, fragmente din piesele : Ndvdlirea jidanilor,

Legenda lui Tolde, Desrobirea figanilor>.


6. F. 89-181w: < Poezii autografe de : G. Crefianu, Emile Deschamps, D. Bo-

lintineanu, Grigore Alexandrescu, D.V. Galucci, Vlad Morariul, Alexandra


Donici, C. Negruzzi, G. Sion, lacob Negruzzi, V. Pogor, D. Petrino, Eva
Callimachi-Catargi, Maurice Cohen, D. 011einescu-Ascanio, Colonel Pisoski,
Ion Ghica, Costache Negri>.
7. F. 184-407: < Corespondeng diplornaticti, originale, copii si traduceri,
primite sau trimise de V. Alecsandri, etc. din anii 1861-1883, unele dintre
ele autografe Alecsandri>.

8. F. 408-41.1: ( Diferite acte din anii 1801-1883).


9. F. 429-430: < Scrisoare autografd a Mariei F. Mistral din 23 octombrie
1882 >.

Textele, in alfabet de tranzitie si latin shit scrise cu diferite cerneluri. Provenienta necunoscuta.
2254 Sec. XIX (a doua jumatate); 448 f.; 34,5 x 21 cm.

< Mihai Eminescu: Teatru, versuri, dicfionar de rime, traduceri etc. >.

Subliniem incercarile dramatice din: Mira, fragmente dramatice (f. 9, 13,


17, 23, 299); Andrei Muresanu, tablou dramatic (f. 74); Amor pierdut, viag
pierdutd, drama originala Itntr-un act pe motivul poeziei Emmi de V. Alecsandri (f. 30); Bogdan Dragos (f. 92, 100, 110, 124, 141, 145); Timon din
Atena (f. 183); Alexandra Ltipusneanu (f. 203, 219); Diplomatul comedie
in doll& acte de Eugene Scribe si C. Delavigne (f. 300); Moartea lui C. Brincoveanu (f. 303); Junelea lui Mirabeau, drama in patru acte (f. 304). Versurile:

Mortua est (f. 18); Calin (f. 86', 300); Pajul Cupidon (f. 89"); Scrisoarea
II (f. 90); Despdrfire (f. 108); Nu rad infelegi (f. 136); Strigoii (f. 140).

Partea finala a ms este ocupata de: Arta reprezentdrii dramatice. Desvoltarea


stiinlificd f i gn legatura ei organicd, de profesorul Dr. Enrico Theodor Fleischer,
dupa editiunea a doua (stiinta artei dramatice) (f. 310 si urm.). Detaliile
.

bibliografice, pentru ms. slut exhaustiv date de Perpessicius si urmasi in


M. Eminescu, Opere, vol. IIX, Bucuresti, 1939-1980. Pentru incercarile
dramatice sa se vada M. Eminescu, Opere, vol. IVV. Teatru. Editie critica,
note si variante de Aurelia Rusu. Bucuresti, 1978-1979. A se vedea si M.
Eminescu. Fragmentarium, editie dupa ms. de Magdalena D. Vatarnaniuc.
Bucuresti, 1981.

Textele shit scrise cu cerneluri de diferite nuante de negru si albastru si cu


creion. Daruit Academiei Romane de Titu Maiorescu, la 25 ian. 1902.
2255 Sec. XIX (a doua jumatate) ; 485 f.; 34,5 x 22 cm.
< Mihai Eminescu : Prozd, Versuri, Incercdri dramatice, Scrisori, Texte in
lb. germand, Insdildri din ajunul bolii>. Dintre versuri mentionam: Pierdut
in sufering (f. 5"); Inger de path* (f. 48); Venere f i madond (f. 56); Diarnant
de nord (f. 182"); Foaie vestedd (f. 263); Doring (f. 315). Proza este reprezentata prin: Geniu pustiu (f. 21 si urm.); Avatariile faraonului Tld (f. 92
si urm.); Culturd si stiing (f. 209 si urm.); insemnari de matematica 0 fizica,
WA sens, din ajunul bolii din 1883 (f. 351 si urrn.). Dintre scrisori, una este
adresata Harietei (f. 309); alta, probabil, Veronicai Miele (f. 311), altele
shit adresate poetului (cea de la f. 333, de fratele sail Serban), in 'romaneste si nemteste. Pentru corespondenta sa se vada, Die Toroutiu, Studii
f 1 docurnente literare, vol. IV, Bucuresti, 1933, in care este publicata cea mai
mare parte a corespondentei lui M. Eminescu. in sfirsit, de mentionat
ca f. 348-349' cuprind poezia autografa a lui V. Alecsandri, intitulata:
10 mai 1881.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-8100

228

Textele slut scrise cu cerneluri de diferite nuante de negru i albastru. DIruit


Academiei Rom Ane de Titu Maiorescu, la 25 ian. 1902.

2256 Sec. XIX (a doua jumAtate); 58 f.; 32,5 x 20 cm.

< Mihai Eminescu : V ersuri, Dictionar de rime, Insemndri diverse >. Mentio-

nm: Diamantul nordului (f. 1); Gemenii (f. 12); Musatin fi codrul (f. 14);
Umbra lui Dabija vodd (f. 26); Luceafdrul, variantA (f. 45); Scrisoarea IV
(f. 51); Scrisoarea II (f. 56); .Dictionar resigns de rime (f. 14 si 21); Portret
satiric fcut lui Titu Maiorescu (f. 47) i autoportret satiric (f. 46)".
F. 231.-, 33-45 albe. Intregul ms. este scris pe o singurA fat.
Textul cu cernealA albastr i neagrA i cu creionul. Se pAstreazA una din
copertile originale In carton. DAruit Academiei RomAne de Titu Maiorescu,
la 25 ian. 1902.
2257 Sec. XIX (a doua jumAtate); 451 f.; 21 x 17 cm.
< Mihai Eminescu, Prozd literal* politicd i filosoficd in lirnbile romdnd i
german& Versuri, Poezii populare, 1nsemndri istorice, Reuniunile Romdniei
June, Articole economice, Proverbe, Traduceri din Machiavelli s.a. >. Mentio-

nArn: Epigonii (f. 71); Eghipetul (f. 90); Melancolie (f. 163); Noaptea (f.
178); Ta imam asi (f. 215); Musatin ci codrul (f. 381); Reuniunile Romdniei
June (f. 225); Proverbe (f. 251 si 286); Traduceri din Machiavelli (f. 323).
F. 345-370, 381-402 i numeroase pagini, albe.
Textul cu cernealA neagra i cu creionul. DAruit Academiei RomAne de Titu
Maiorescu, la 25 ian. 1902.
2258 Sec. XIX (a doua jumAtate); 263 f.; 35 x 22,5 cm.
< Mihai Eminescu, incercdri de vocabulare, Traduceri din Em. Kant si alte
studii filosofice (f. 21-163), Versuri, Scrisori, Maxime, Texte in lb. german*
Incercdri istorice i matematice (f. 236-253), Articole etc.>. MentionAm
versurile: Diana (f. 165); Fata din gradina de aur (f. 169, 174, 176, 178);
Glossd

(f. 173'); Doind, doinig (f. 222).

Textul cu cernealA neagrA, rosie i cu creionul. DAruit Academiei RornAne


de Titu Maiorescu, la 25 ian. 1902.
2259 Sec. XIX (a doua jumAtate); 367 f.; 23,5 x 16,5 cm.
< Mihai Eminescu, Versuri>. MentionAm: Poeziile de finer*, datate 1866
1870 din submanuscrisul Marta: Mortua est (f. 1); La o artistd (f. 3); Amicului
Filimon Ilia (f. 7); Junii corupfi (f. 9); De ce sd mori tu? (f. 16); Mortua
est (f. 18); La o artistd (f. 26); Inger de pazd (f. 27); Inger i demon (f. 27);
De-asi avea (f. 30); La rnormintul lui Aron Pumnul (f. 33); Noaptea (f. 34);
0 cdlcitorie in zori (f. 35); Din strdindtate (f. 37); Venere i madond

(f. 38); La Heliade (f. 39); Inger i demon (1. 40); La moartea principelui

Stirbei (f. 249), precum i alte poezii, varinte ale celor de mai sus sau ulteHoare cronologic. Scrisoarea III (f. 48); In vremi de mult trecute (sau Povestea
magului dilator in stele; f. 52-81); Sara pe deal (f. 84); Memento mori (f. 86
si urm.) ; Eghipetul (f. 87) ; Scrisoarea I (f. 161); Imparat proletar (f. 170);
Nu ma infelegt (f. 180) ; Floare albastrd (f. 204); Sara pe deal (1. 217); Diamant
de nord (f. 228); Miron i frumoasa fdrd corp (f. 240); Ta twam asi (f. 263);
Copii eram not amtndoi (f. 279); Inger i demon (1. 280); Gemenii (f. 287
308); Sunt ani la mijloc (f. 323 si 329); Fiind bdiet pdduri cutreeram (f. 331 );
Venecia (f. 336); 0, rdmiil (f. 345); Cu mine zilele-li adaogi (f.
348);
Desptirlire (f. 357, 359); Calin (f. 366).
Textul cu cerneall neagrA, albastra i creion. DAruit Academiei RomAne d e
Titu Maiorescu, la 25 ian. 1902.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinestI


2260

229

Sec. XIX (a doua jumatate); 329 f.; 28 x 22 cm.

< Mihai Eminescu, Versuri>. Mentionm texte definitive, fragrnentare si


variante la: Scrisoarea I (f. 1); Cind tnsusi glasul (f. 19); Scrisoarea III
(1. 25); Cu mine zilele-ti adaogi (T. 37, 38v); Scrisoarea II (f. 53); Scrisoarea
III (1. 83-96); Apari sd dai lumind (f. 97); Luceafdrul (f. 102); Scrisoarea
III (f. 103); Se bate miezul noptii (f 117); S-a stins viata (f. 143); Trecut-au
anii (f. 149-150); Scrisoarea II (f. 150v); S-a stins viata (f. 151); Luceafdrul (f. 152-155); Singurdtate (f. 158); Umbra lui Dabija vodd (f. 160);
Satira II (f. 167-172v); De cite ori iubito (f. 174); Doina (f. 179); Scrisoarea
I (f. 181); Mai am un singur dor (f. 186); S-a dus amorul (f. 189); Doina
(f. 192); Din noaptea (f. 193); Ta twam asi (f. 196); Lasa-ti lumea (f. 201);
Pe lingd plopii fard sot (f. 206) ; De-or trecii anii (f. 207); Lasd-ti lumea (f. 208);

Ce e amorul (f. 211, 213); Diana (f. 221); Sarmis (f. 222-228); Rugdciunea
unui dac (f. 229-231); De cite ori iubito (f. 232); Despdrtire (f. 233); Cind
insusi glasul (f. 235); Sunt ani la mijloc (f. 236); Trecut-au anii (f. 237);
Afard-i toamnd (f. 238); Cu mine zilele-ti adaogi (f. 239); Ce este amoral
(f. 257); De ce nu-mi vii (f. 259); S-a dus amorul (1. 260); Scrisoarea III
(f. 263); Luceafdrul (f. 264); Mai am un singur dor (f. 265-269); Odd in
metru antic (f. 270); Dintre sute de catarge (f. 273); Ursitorile (f. 274-284);
Musatin i codrul (f. 285-301).

Filele 315-327 cuprind poezii populare scrise de altA mfn.

Textul cu cerneala neagra 0 i cu creionul. Daruit Academiei Romne de Titu


Maiorescu, la 25 ian. 1902.
2261

Sec. XIX (a doua jumlitate); 337 f.; f. 148-197 stilt fIii inguste de 8 cm;
22 x 23 cm (format oblong).

< Mihai Eminescu, Versuri, Insemndri istorice, Dictionar de rime ). Mentionam: Gemenii (f. 1-18); Lasd-ti lumea (f.22); Oricite stele (f. 25); Nu md
intelegi (f .29); Te duci (f. 43, 47); Foaia vestedd (f. 55); Despdrtire (f. 57);

Satira III (f. 61); Despdrtire (f. 64); Din valurile vremii (f. 72); Alit de
fragedd (f. 81); Cu mine zilele-ti adaogi (f. 89"); De cite ori iubito (f. 91);
Trecut-au anii (f. 92-93); Umbra lui Dabija vodd (f. 94v-98); Te duci
(f. 100); Scrisoarea II (f. 102-109); Mai am un singur dor (f. 112); Lasd-ti

lumea (f. 113); Mai am un singur dor (f. 115, 117, 213, 236, 308-309, 323,
324); Diana (f. 116); S-a dus amorul (f. 118); Ce e amorul (f. 121); Adio
(f. 128); Sunt ani la mijlcc (f. 138); Afard-i toamnd (1. -139); Iubind In
taind (f. 141v-142); Cind insusi glasul (f. 143); S-a stins viata (f. 144);
0, rdmii (f. 144v); Glossd (f. 145); Luceafdrul (f. 198-212); Glossd
(f. 214); S-a dus amorul (f. 217); Nu md intelegi (f. 228); Renuntere (f. 232);
Lasd-tt lumea (f. 247, 251); S-a stins viaja (f. 250, 266); Trecut-au anii (f. 257);

Din valurile vremii (f. 278); Doina (f. 294-296); De ce nu vii (f. 298); Somnoroase pdsdrele (f. 300); De-cr trece anii (f. 301); S-a dus amorul (f. 302);
La mijlcc de ccdru des (f. 305); Ce te legeni codrule (f. 306); Lasd-ti lumea
(f. 307, 310); Lucea fdrul (f. 311-312); Cind nrnintirile (f. 132) ;Adio (f. 316
319); Ce e amorul (f. 320); yci dacd rarnuri (f. 322); Luceafdrul (f 325
326); Pe lingd plopii fara sot (f. 327).
Textul cu cerneal neagr i creion. Druit Academiei Ron-lane de Titu Maiorescu, la 25 ian. 1902.
22 62 Sec. XIX (a doua jumtate); 217 f.; 34 x 21,5 cm.
< Mihai Eminescu, Versuri i Poezii populare). Mentiongm: Amorul unei
marmore (f. 1 ); Mortua est (f. 3); Horia (f. 4); Basmul Arghir (f. 7); Mortua
est (f. 13); Venenei madond (f. 13v); Gemenii (f. 14); Glossa (f. 18); Pierdutd
pentru mine (f. 21); Atit de fragedd (f. 30); Fdt frumos din teiu (f. 34)
Fata din grddina de aur (f. 37); Impdrat fi proletar (f. 43); Miron frumoasa

www.dacoromanica.ro

20

B.A.R., 1601-3100

fdrd corp (f. 44); La o artistd (f. 52); Poesis (f. 55); Impdrat i proletar
(f. 58); Gernenii (f. 62); Pajul Cupidon (f. 63); Dianumtul nordului (f. 76);

Sunt ani la mijloc (f. 85); Pajul Cupidon (f. 89); Departe sunt de tine (f. 91);
Dorinfa (1 .92); Peste virfuri (1.93); Kamadeva (f. 96); S-a dus amorul (f. 97);
Criticilor mei (f. 100); Colin (f. 105-109); Lacul (f. 108); Departe sunt de
tine (f. 110); Dorinfa (f. 140); Kamadeva (f. 140) ; S-a stins map (f. 142);
Calin (f. 157); Rugaciunea unui dac (f. 162-163); Strigoii (1. 164-177;

Ai noftri tineri (f. 178); ,Strigoii (f. 178) ; Povestea teiului (f. 182); S-a stins
viala (f. 193); Luceafdrul (f. 195, 201); Povestea codrului (1. 204); Luceafdrul
(f. 206); AtIt de fragedd (f. 207); Doina (f. 209-211); Mai am un singur
dor (1. 211, 213, 214); 0, mamd, (f. 211); Lasd-fi lurnea (f. 213); Poeziile
populare ocupd aproximativ f. 9, 64-66, 94-95, 98, 101-102, 123-136',
143-150.
Textul cu cernealA neagrA, albastrA i creion. DAruit Academiei RomAne de
Titu Maiorescu, la 25 ian. 1902.
2263

Sec. XIX (a doua jumtate); 79 f.; 23,5 x 19 cm.

< Mihai Eminescu, Insemndri geografice gi istorice privitoare la Transilvania,

Ungaria, Polonia, Albania, Turcia f.a.).

F. 36"-41 text tiprit privitor la unguri i onomasticA romAno-maghiara.


F. 46-49 albe.

Textul cu cernealA albastra i neagra. DAruit Academiei Romine de Titu


Maiorescu, la 25 ian. 1902.
2264 Sec. XIX (a doua jumAtate); 438 f.; 21,5 x 16,5 cm.
< Mihai Eminescu, Articole politice).

F. 117-149 cuprinde text tiparit al unora din articolele ms.


F. 59-77, 187-196, 407-413 albe.

F. 378 fragment de literatur populara.


Textul cu cernealA neagra, albastrA i creionul. DAruit Academiei RomAne

de Titu Maiorescu, la 25 ian.

1902.

2265 Sec. XIX (a doua jun:Mate); 305 f.; 21,5 x 16,5 cm.
( Mihai Erninescu, Diclionar de rime). Filele 65-75 cuprind versuri fragmentare.

36-58, 152-159, 186-194, 196-199, 201-216, 222-229,


235-243, 245-267, 299-304 albe.
F.

Cf. M. Eminescu, Dictionar de rime. Editie ingrijitA de Mahn Bucur si Victoria


Ana TAusan (Dictionarele Albatros). Bucuresti, 1976.

Textul cu cerneal neagra, albastra i creion. DAruit Academiei Romano


de Titu Maiorescu, la 25 ian. 1902.
2266 Sec. XIX (a doua jumatate); 164 f.; 20 x 16 cm.
< Mihai Eminescu, Exercifii de gramaticd greacd, traduceri din Homer, Luceafdrul (f. 20-21); transcrieri evanghelice, tncercdri matematice Fi prozd
greu descifrabild din preajma bolii (f. 162"-164).

F. 7'1-19, 22-43, 47-162, 153-162 albe.


Textul cu cerneala neap% i creion rosu i negru. Daruit Academiei RomAne
de Titu Maiorescu, la 25 ian. 1902.
2267 Sec. XIX (a doua jumatate); 165 f.; 20 x 16,5 cm.
( Mihai Eminescu, Prozd ftiinfificd privitoare la miparea corpwilor, gravitage,
caldurd, elementele materillor, astronomie, algebra etc.).
F. 52-53 cuprinde versuri publicate de Perpessicius In Opere, vol. V, p.
684-686.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romilnesti

231

F. 83 cuprinde un fragment copiat din prefata lui Simion $tefan la Noul


Testament tiprit la Alba Julia in 1648.

F. 108-157' albe.

Textul cu cernealk neagra. Druit Academiei Romne de Titu Maiorescu,


la 25 ian. 1902.
2268

Sec. XIX (a doua jumatate); 57 f.; 20 x 16 cm.

< Mihai Eminescu, Yersuri, Teatru, Maxime >. Mentiondm: Gemenii (f. 4,

10); Apari sd dai lumind (f. 11); Afard-i toamnd (f. 14); Scrisoarea III
(1. 16); Scrisoarea II (f. 22-25); Scrisoarea II I (f. 30v); V dcluva din Eghipet,

teatru (f. 40''); Cahn (f. 40) ; Cdlin Nebunul (1.43 56') ; Maxime (f. 421.
Manuscrisul a fost scris din amindou4 pArtile i numerotat In consecint6

Am mentionat filele dupd indicarea lor de care Perpessicius in Opere, 1ntr-un


singur sens.
Textul cu cernealS. neagrA, albastr6 i creion. Daruit Academiei Romne
de Titu Maiorescu, la 25 ian. 1902.
2269

Sec. XIX (a doua jumnate); 78 f.; 20 x 16 cm.

< Mihai Eminescu, Versuri, Prozd literard, Insemndri istorice, Maxime, Insemndri tit lb. germand despre orafe din Romdnia, Insemndri de profesor din
anul 1875 >. Mentiondm: Introducere in gramatica limbii germane (f. 2-8);

Archaeus (f. 19-38); Versuri (f. 14, 18, 41-43, 50-54, 57-59, 66-68);
Maxime (f. 55-56).
F. 10r-v, 12-13v, 15"-16, 39-40, 43v-50 albe.

Textul cu cerneal4 neagr i creion. Daruit Academiei Romane de Titu Maiorescu, la 25 ian. 1902.

2270

Sec. XIX (a doua jumatate); 164 f.; numerotatie originall: 1-163 (f. 1

163) ; 20 x 16,5 cm.


< Mihai Eminescu, Prozd ctiinjifica, Insemndri istorice, Versuri>. Mentionm: Studii de fizicti (1. 1 52, 84-99, 114-161) ; Insemnari istorice (f. 70
71, 74-75, 99v-113); Versuri: La Steaua (f. 68-73, 162-163) ; i dacd
(f 17); Tertine (f. 76-83); Din noaptea (f. 83).
Textul cu cerneald neagra. Druit Academiei Romne de Titu Maiorescu,
la 25 ian. 1902.
2271 Sec. XIX (a doua jumatate); 120 1.; 20 x 16,5 cm.
< Mihai Eminescu, Diclionar de rime>. Cf. ed. frigrijitd de Marin Bucur ci
Victoria Ana TduFan. Bucuresti, 1976.
Textul cu cernealA radcinie i neagra. Daruit Academiei Ronadne de Titu
Maiorescu, la 25 ian. 1902.
2272 Sec. XIX (a doua jumtae); 120 f.; 20 x 16,5 cm.
< Mihai Eminescu, Diclionar de rime>. Ibidern.
Textul cu cerneal rdtcinie i neagr. Daruit Academiei Romne de Titu
Maiorescu, la 25 ian. 1902.
2273

2274

Sec. XIX (a doua jumatate); 71 f.; 20 x 16,5 cm.


< Mihai Eminescu, Diciionar de rime>. Ibidem.
Textul cu cerneal4 rtidacinie i neagra. taruit Academiei Romne de Titu
Maiorescu, la 25 ian. 1902.
Sec. XIX (a doua jumatate); 101 f. ; 20 x 16,5 cm.
< Mihai Eminescu, Diclionar de rime>. Ibidem.
Textul cu cernealb. neagra. Daruit Academiei Romne de Titu Maioredcu,
la 25 ian. 1902.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-8100

232

2275A Sec. XIX (a doua jumatate); 175 f.; 19,5 x 16,5 cm.

< Mihai Eminescu, Teatru, Versuri, Proverbe, .Rapoarte de inspeciii scolare


s.a. >. MentionAm: piesa Bogdan Dragos (f. 5-55, 58-79, 81-90); Scrisoarea
IV (f. 56-57); Peste vtrfurt (f. 62) ; Attl de fragedd (f. 65); Rugdctune (f. 117);

Proverbe (f. 3-4, 102-103, 142').


F. 58-59, 90-101, 103-109, 110-114, 119-125, 129-133,

135-141, 143-149, 150-174 albe.


Textul cu cerneald albastr, neagra i creion. Daruit Academiei Romne de
Titu Maiorescu,,la 25 ian. 1902.
2725B

Sec. XIX (a doua jumatate); 100 f.; 20 x 16,5 cm.

< Mihai Eminescu, Versuri, Insemndri de matematicd i fizica, Diclionar de


rime, Insemndri filosofice etc.>. Mentionam: Luceafdrul (f. 39-66); Glossd

(f. 67-69); De ce nu vii? (f. 70-71); La steaua (f. 72); Diciionar de rime

(f. 1-7).

F. 94-99 albe.

Textul cu cerneal neagra i creion. Daruit Academiei Romne de Titu Maiorescu, la 25 ian. 1902.
2276 I Sec. XIX (a doua jumnate); 343 f.; 20 x 16 cm.
< Mihai Eminescu, Versuri, Poezii populare, Incercari dramauce, Dicitonar
de rime, Incercdri grarnaticale s.a.>. Mentionm: Ce te legeni codrule (f. 17,
20-22, 31); Rugdciune (f. 18); La mijloc de codru des (f. 20-22); Doina

(f. 28-30, 42-44, 116-118); Lasd-li lumea (f. 33-37, 42); Mai am un
singur dor (f. 39-41, 100); 0 mam4... (f. 46); Scrisoarea I (f. 47-51, 5355) ; Musatin i codrul (f. 57, 118-122); Ta avant asi (f. 74-81); Orictte
stele (f. 82); Scrisoarea IV (f. 82-96); Trecut-au anii (f. 93); Din valurile
vremii (f. 100-102); Scrisoarea III (f. 103-107, 129); Stelele In cer (f.
137-142); Apari sd dai lumina (f. 155-158, 165, 169); Dragos yodel (f. 171-

174) ; Scrisoarea II (f. 182); Luceafdrul (f. 203-208, 211); S-a stins viala
(f. 221); Poezii populare (f. 14-17, 23, 45-47, 57, 58-68, 71-73,
123-127, 132-136, 143-155, 203, 297 300); Teatru (1. 183-190);
Dictionar de rime (f. 107 -111).

F. 232-297, 301-343 albe.


Textul cu cerneal neagr i creion. Druit Academiei Romane de Titu

Maiorescu, la 25 ian. 1902.


2276 II Sec. XIX (a doua jumatate); 69 f.; 20 x 16,5 cm.
< Mihai Eminescu, Versuri ci prozd En lb. romand germand >. Mentionam:
Diamantul nordului (f. 1, 27-29, 32-33); Melancolie (f. 21-22); Cezara
(f. 43-61); Glossd (f. 64-66).
Textul cu cerneal neagr, ro0e i creion. Ddruit Academiei Romne de Titu
Maiorescu, la 25 ian. 1902.
2277

Sec. XIX (a doua )umatate); 144 f.; 20,5 x 16 cm.

< Mihai Eminescu, Versuri, Prozd, Teatru, Prosodic, Insemetri de botanicd


etc.>. Mentionam: Alexandru vodd, teatru (f. 4-16); Odd In metru antic

(f. 24-32, 44-45); and te-am vdzut, Verena (f. 32-33, 37-40); N-ara

fost la trzaltime (f. 34-37); Despdrlire (f. 40- 41); Umbra lui Istratie Dabija
voevod (1. 42-43); Trecut-au anii (f. 46); Scrisoarea V (f. 48-54, 55-58);
Din noaptea... (f. 54) ; Mai am un singur dor (f. 58-63, 72-73, 9899, 107, 121-124); Ad Mercurium (f. 64-68); Scrisoarea III (f. 69-71);
S-a dus amorul (f. 75-81, 83-87); De-or trece anii... (f. 81-82); Somnoroase pitsdrele (f. 90, 95); De ce nu-mi vii (f. 91, 95-96); Ce suflet trist (f. 97);

Dintre sute de catarge (f. 98); CInd amintirile (f. 103-107, 117-120); Doha
Sol (f. 108-111); Adio (f. 113-114); Ce e amorul (f. 114-115); Luceafdrul

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romaneti

233

(f. 115"-116, 125"-141); Pe lingd plopii ford soi (f. 120"-121); ,i dacd

ramuri (f. 123); Poezii populare (f. 139-143").


Textul cu cerneal neagra, radacinie, 0 creion. Daruit Academiei Romne
de Titu Maiorescu, la 25 ian. 1902.
2278 Sec. XIX (a doua jumAtate); 83 f.; 20,5 x 16 cm.

< Mihai Eminescu, Exercilii grarnaticale latino-germane, Froth in lb. germand,


Yersuri, Teatru, Poezii populare etc.>. Mentionam: Diamantul Nordului

(f. 15v-17, 21); Gernenii (f. 23-26); Scrisoarea IV (f. 26y-28); Pierdut in
sufering (f. 28"); Icoand f i privaz (f. 29-36); Scrisoarea XI (f. 36y-45);

Ai noftri tineri (f. 52); Kanu2deva (f. 53); Sonet satiric (f. 69); Grui Singer,

teatru (f. 18-20); Poezii populare (f. 70v-74).

Textul cu cerneal neagra 0 creion. Druit Academiei Romne de Titu Maio-

rescu, la 25 ian. 1902.


2279 Sec. XIX (a doua jumatate); 117 f.; 20 x 16,5 cm.

< Mihai Eminescu, Yersuri, Concept de scrisoare, Note f i insemndri>. Mentiondm ; Afard-i toamnd (f. 1); Mai am un singur dor (f. 3", 96y-99); Glossa

(1. 5-9); De cite ori iubito (f. 10); Despiirtire (f. 11, 83"-86, 93-94); Din
valurile vremii (f. 12-13, 28v-29, 96); Atit de fragedd (f. 13y-15, 54, 60
61, 71-73); Te duci (f. 14v-16, 57-59, 76y-79); Ce s-alegea de doi nebuni,
iubito (f. 18-20, 55-56); Gemenii (f. 20v-24); Diana (1. 34-35); Freamdt
de codru (1.62 69); Noi amindoi avem acelaF dascal (f. 74-75); S-a dus
amoral (f. 80-81); S-a stins viala (f. 95).

F. 108-112" albe.
Textul cu cernealti neagra 0 creion negru 0 portocaliu. Daruit Academiei
Romne de Titu Maiorescu, la 25 ian. 1902.
2280 Sec. XIX (a doua jumnate); 35 f.; 21 x 12,5 cm.
< Mihai Eminescu, Yersuri, Froth in lb. gerrnand >. Mentiondm: De cite ori
iubito (f. 15v-16) ; Singurdtate (f. 17-18, 25) ; Scrisoarea II (f. 20 23) ;
0, duke Inger blind (f. 29-31); Alit de fragedd (f. 33v).
Textul cu cerneal neagra, albastrA 0 creion. Druit Academiei Ron-lane
.
de Titu Maiorescu, la 25 ian. 1902.
2281 Sec. XIX (a doua jumatate); 144 L; 19,5 x 12,5 cm.
< Mihai Eminescu, Yersuri>. Mentionam: Fata-n gradina de aur (f. 1-24");
Miron f i frumoasa fard corp (f. 25"-50"); Mdnufa (f. 38-42); Antropomor-

fism (f. 51v-65"); Nu ma. Intelegi (f. 66"-67"); and insufi glasul (f. 68);
lubind in taind (f. 72); Gindind la tine (1. 73); Sonet satiric (f. 74).
F. 80v-120, 121-144 alba.
Textul cu cerneald neagra 0 albastra. Daruit Academiei Romne de Titu
Maiorescu, la 25 ian. 1902.
2282 Sec. XIX (a doua jumatate); 146 f.; 20 x 16 cm.
< Mihai Eminescu, Versuri, Poezii populare f i Teatru). Mentionlim: Poezii
populare (f. 1-5); Nu ma Intelegi (f. 6-9); Renunfare (f. 10-12); Lasti-fi
lumea (f. 13-14v); Mai am un singur dor (f. 15-17), 56-58, 69, 93-95,
100-101); Scrisoarea II (f. 18-24); Scrisoarea TV (f. 25-36); Scrisoarea
III (f. 38-55); Scrisoarea I (f. 59-68); Apari sti dai lumind (f. 70-73);
Din valurile vremii (f. 74-75); Ori cite stele (f. 78); Glossd (f. 79-83, 103
108); Scrisoarea 'V (f. 84-90); Odd in metric antic (f. 91-92); Ad Mercurium
(f. 96-99); Teatru: Alexandra Lpufneanu (f. 108v-146).
Textul cu cerneal neagra 0 creion. Druit Academiei Romne de Titu Ma-

iorescu, la 25 ian. 1902.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

234

2283

Sec. XIX (a doua jumdtate); 155 f.; 19,5 x 16,5 cm.

< Mihai Eminescu, Versuri ci Teatru>. Mentionam: Minegmul, piesA de


teatru (f. 1-21); Calin (f. 23-32); DorinN (f. 33-34,100-103); Crdiasa
din povesti (f. 35-36); Criticilor mei (f. 37-39); Pe gtnduri ziva, Bonet (f. 40);
S-a stins snags (f. 41); Scrisoarea IV (f. 42-46); Freamdt de codru (f. 49-50);
Povestea codrului (f. 67-70); Desparlire (f. 72-75); Departe sunt de tine
(f. 76-79); Povestea teiului (f. 81-84); Revedere (f. 86); Vis (f. 89
91, 154) ; Departe sunt de tine (f. 92-93); Lacul (f. 94v-95); S-a dus
amorul (1. 9e-97v); Peste vtrfuri (f. 98, 100-101, 107, 140); Dorinta
(f. 100-103); Andrei Muresanu (f. 113-138); Gemen'ii (f. 141-152).

F. 21-22, 50-66, 80-81, 108-111 albe.

Textul, cu cerneall neagrrt i violetA, este scris de la sflqitul caietului pentru


f. 66-155. Daruit Academiei Romne de Titu Maiorescu, la 25 ian. 1902.

2284 Sec. XIX (a doua jumtate); 67 f.; 22 x 13,5 cm.

< Mihai Eminescu, Prozd literard, Versuri, Poezii populare >. Mentionam:

Poezii populare (f. 1-13, 54-64); Calin nebunul (f. 14-26); Cugetarile
sdrmanului Dionis (f. 17-19); Frumoasa lumii, poveste (f. 27-43); Fdt
frumos din tel (f. 30-31); Cezara (f. 34-42); Borta vtntului (1. 44-45);
Finul lui Dumnezeu (f. 46-54); Cdlin (f. 47-48); A fost odatd un ctntdref

(f. 66); Monografii (f. 67).


Textul cu cerneala albastrA, neagr i creion. Daruit Academiei RomAne
de Titu Maiorescu, la 25 ian. 1902.
2285 Sec. XIX (a doua jumAtate); 185 f.; 19 x 11,5 cm.

< Mihai Eminescu, Versuri tn lb. romdnd fi germand, Poezii, populare, Prozd
studii 'In lb. germand, Insemndris.a.>. Mentionam; Diamantul Nordului
(f. 93-96); Mitologicale (f. 97-98); Dumnezeu i om (f. 99-100); Impdrat
ci proletar (f. 100-104); Ta twam asi (f. 105-107); Codru si salon (f. 108
112) ; Povestea magului cdldtor tn stele (f. 114-122); Gazehl (f. 122-123);

S-a stins viafa (f. 135-136); Egipetul (f. 143).

Textul cu cernealA neagra i creion. Daruit Academiei Romne de Titu Maio-

rescu, la 25 ian. 1902.


2236 Sec. XIX (a doua jumAtate); 94 f.; 18,5 x 11,5 cm.
< Mihai Eminescu, Prozd literard, Texte tn lb. gerrnand, Versuri, Incercdri
de teatru, Insemndri diverse>. Mentionam: Mos Iosif (1. 2-5); Pustnicul
(f. 26-30); Frtntura de cordbii (f. 53'); Iar tu ce port' tn frunte-li (f. 54);
Lecturd (f. 65); Decebal (f. 72-74); Imbdtrtnit e sufletul din mine (f. 85-86).

F. 8-15, 24-25, 78-80, 86-88 albe.

Textul cu cernealA neagrA i creion. DAruit Academiei RomAne de Titu Ma-

iorescu, la 25 ian. 1902.


2287 Sec. XIX (a doua jumAtate); 96 f.; 18,5 x 11,5 cm.

< Mihai Eminescu, Insemndri i texte tn lb. germand i romdnd, Versuri


>.
MentionAm: Cum oceanu'ntarttat (f. 58-59) ; S-a stinsviala(f.5 V); Maria Tudor

(f. 59-60). Textul cu cerneall neagra. DAruit Academiei RomAne de

Tudor Maiorescu, la 25 ian. 1902.


2288 Sec. XIX (a doua jurnittate); 50 f.; 17 x 11 cm.
< Mihai Eminescu, Versuri, lnsemndri din vremea revizoratului, lnsemnari
tn lb. germand>. MentionAm: Iubind tn taind (f. 6); Luceafdrul (f. 11-12,
43-45).

F. 12-21, 22-42, 45-48 albe.

Textul cu cernealA neagrA i creion. DAruit Academiei RomAne de Titu Maiorescu, la 25 ian. 1902.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romineti


2289

235

Sec. XIX (a doua jumAtate); $9 f.; 15,5 x 10 cm.

( Mihai Eminescu, Versuri, Poezii populare, Incercr lingistwe, Insemndri


diverse). Mentdonam: Petri-Notae (f. 11-16, 24-27); Ea-ft urma cdrarea'n

codru (f. 31-32); Glossd (f. 43-46); Pe aceeafi ulicioard (f. 48-50, 55");

0, rdinti (f. 53); Ctnd insusi glasul (f. 68); Din valurile vremii (f. 84') ; Poezii
populare (1. 19-21).

F. 59"-60, 62-64v, 65"-66", 70v-72v, 76"-79 albe.

Textul cu cernealA de diferite culori i creion. DAruit Academiei RomAne de

Titu Maiorescu, la 25 ian. 1902.


2290 Sec. XIX (a doua jumtate) ; 89 f.; 16 x 9,5 cm.
< Mihai Eminescu, Versuri In romdnefte i nemfefte, Insemndri diverse >.
MentionAm: Iubitei (f. 3-5); Te-astept, iubita (f. 9") ; Iubitd dulce, o, md
laza. (f. 10-12y); Inger fi demon (f. 16, 28, 53-54); Frumoasd sr: jund (f. 17r-v);

Demonism. (f. 19-27); Scrisoarea I (f. 47-49); Imparat fi proletar (f. 55-56,
75-76); Dumnezeu i om (f. 57-59); Sara pe deal (f. 60-61); Cugetdrile

sarmanului Dionis (f. 62-64); Ta avam asi (f. 73-7e, 76rn ; Melancolie
(f. 81-82).
F. 82v-85 albe.
Textul cu cernealA neagrA. i creion. DAruit Academiei RomAne de Titu Maio-

rescu, la 25 ian. 1902.

2291 Sec. XIX (a doua jumAtate) ;

72 f.; 15 x 9 cm.

( Mihai Eminescu, Insemndri diverse In rorndneste i nemleste, Concepte de


scrisori, Versuriln romdneste i nemleste f.a. ). MentionAm: Inger i demon
(f. 38r-v) ; Miradoniz (f. 49v-52); 0, tdnsenind intuneric rece (f. 53"-54")
Demonism (f. 55, 60-61).
Textul cu cerneala neagr i creion. Daruit Academiei RomAne de Titu Ma-

iorescu, la 25 ian. 1902.


2292 Sec. XIX (a doua jumAtate); 59 f.; 12 x 7,5 cm.

< Mihai Eminescu, Diverse Insemndri i note personale, unele datate din vara
anului 1883 >.
Textul cu cernealA neagrii i creion. Daruit Academiei RomAne de Titu Maio-

rescu, la 25 ian. 1902.


2293 1832 (f. 7); 67 f.; 23,5 x 19 cm.
< Miscelaneu teologic >.

1. F. 2-44": Pomnic, ce sd zice Proscomisarion, care iaste al acestii dumnezeefti besrici din Cacova, din judeful Vhdl, unde sprdznuiate i sd cinsteste
hramul durnnezeeftii Schimbarii la fag a Domnului Dumnezeu i Mtntuitoriului nostru I isus Hristos.

F. 45-59 albe.

2. F. 59-67: < Descoperirea Sfintei Liturghii>. Tticul dumnezeestii Liturghii


ce s-au ardtat limbilor pdgtne din dumnezeiasca stralucire, precum aerie Baro-

niufi, la anii de la Hristos 1009.


insemnari: F. 2": Pahomie, din sfinta MinAstire Bistrita. 1832."

F. 7: Pahomie monah. 1832". Este copistul i ilustratorul ms.


Textul cu cernealA neagrA. Titlurile i iniiaIeIe shit scrise cu rosu. Numeroase

miniaturi i frontispicii In culori la f. 1v, fiv, 16" s.a. LegAturg veche In piele.

Din bibl. lui Ghenadie EnAceanu, episcopul Rimnicului. Druit Academiei


RomAne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 8 dec. 1901.
2294 1816 (f. 23); 23 f.; 23 x 18,5 cm.
F. 1: < Vieli de sfing : Veniamin>. ln 13 zile ale lunii lui octornerie praznuim
pomenirea sfIntului, slavitului fi mull patimitoriului, mucenicului fidiaconului
Veniamtn, celui ce au "'admit In Persiia.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-8100

236

InsemnAri: F. 23: 1816, ghenarie 13".


Textul cu cerneall neagra. Laviu reprezentindu-1 pe sf. Veniamin la f. 3

liminarl". Pecete in fum la aceea.5i fill. LegAturA veche in carton. De la Millstirea Socola. DAruit Academiei Romlne de Ministerul Cultelor i Instructiunii
Pub lice,

la 16 nov. 1902.

2295 1815 (f. 23); 23 f.; 23 x 18,5 cm.


F. 1: < V ieg. de sfing : Veniamin>. In 13 zile a lunii lui octomvrie prdznuim
pomentrea sfintului, sldvitului f i mult pdtirnaortului, mucenicului f t diaconului Veniamin, celui ce au pdtimit in .Persiia.

InsemnAri: F. 23: 1815 dechemvrie 18".

Textul cu cerneala neagrA. Titlul, inijialele i indicatiunile tipiconale shit


scrise cu row. Laviu reprezentindu-1 pe sf. Veniamin la f. 3. liminare. Pecete

in fum la aceegi fill. LegAturl veche in carton. De la mlna.stirea Socola.


DAruit Academiei RomAne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice,

la 16 nov. 1902.

2296 1812 (f. 35v); 35 f.; 23 x 18,5 cm.


F. 1: Slujba sfintului, marelui mucenic loan cel Nou de la Soceavd...

La f. 26": InstunIare pentru moastele sfintului, marelui mucenic loan cel Nou
de la Soceavd, cu ce pricind s-au luat de la Moldova f i la aceastd vreme unde
sd afld.
La f. 28": Ardtare pentru scoaterea f i aducerea sfintelor moaste a sfintului,
marelui mucenic loan cel Nou iardsi in Soceavd.
InsemnAri: F. 35": I. S-au scris aceastA 1ilad. cu slujba sfintului Joan Novi

de la Soceavl la anul 1812, iulie".


II. A Monastirii Socola."

Textul cu cerneall neagr. Titlurile, iniiaIele i indicatiunile tipiconale stilt


scrise cu rou. Pecete in fum la f. 1. Legaturd veche in carton. De la MlnAstirea Socola. Daruit Academiei Romlne de Ministerul Cultelor i Instructiunii
Publice, la 16 nov. 1902.
297 1812 (f. 36); 36 f. ; 23 x 18,5 cm.
F. 1: Slujba sfintului, marelui mucenic Joan cel Nou de la Soceavd...
La f. 28: Instiinfare pentru moastele sfintului, marelui mucenic loan cel Nou
de la Soceavd, cu ce pricind s-au luat de la Moldova f i la aceastd vreme unde

sd afld.

La f. 30 : Ardtare pentru scoaterea fi aducerea sfintelor moaste a sfintului, marelui mucenic Joan cel Nou iardsi En Soceavd.

Insemnari: F. 36v: I. S-au scris la anul 1812, iulie 27".


II. A Monastirii Socola".
Textul cu cerneall neagrA. Titlurile, iniia1eIe i indicatiunile tipiconale sint
scrise cu rop. Pecete in fum la f. 1. Legatura veche In carton. De la Mnlsstirea Socola. Druit Academiei Romlne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 16 nov. 1902.
2298

Sec. XIX (mijloc); 62 f.; 20,5 x 15 cm.


< Miscelaneu>.

1. F. 2-32": < Psaltichie romdneascd f i greceascd>. Compozitii de: Manoil


Gheorghiu ai Anton Pann.
2. F. 33-62": < Condic/ nwldoveneascd cu insemndri de bani imprumutali
in anii 1861-1863 >.
InsemnAri: F. 1: AceastA carte este a me, Costachi sin Vasiliu. Anul 1855,

dichemvrie in 20 de zile".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor rominef}ti

237

Textul, cu cerneald neagrd 0 creion, este scris in alfabet de tranzitie. Unele

titluri, initiale 0 indicatiuni muzicale slut scrise cu nip. Pecete in fum la


f. 6. Provenientd necunoscutd.

2299 Sec. XIX (prima jumAtate); 8 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 27-42
(f. 1-8); 23 x 18,5 cm.
< Versuri de dragoste>.

Textul cu cerneald neagra. Cumpdrat de la I. Fogel la 16 febr. 1903.


2300 Sec. XIX (a doua jumdtate); 202 f.; 21 x 13,5 cm.
< Vasile Alecsandri, Scrisori dintre anii 1867-1888 adresate soliei sale Pau-

lina >. Cf. V. Alecsandri, Scrisori, I. PublicaVie ingrijita de II. Chendi 0 E. Car-

calechi. Bucuresti, 1904, P. 199-314. Catalogul corespondentei lui Vasile


Alecsandri intocmit de Marta Anineanu. Bucuresti, 1957, p. 13-66.
Textele cu cerneald neagra 0 albastrA. Provenientd necunoscutd.
2301 1706 (f. 42); 42 f.; 19 x 14,5 cm.
<Ceaslov>. Text fragmentar.
Insemndri: F. 42: Scris-am eu popa Stefan ot Molosig 2, Idcuitoriu in Leta
cea Mare 1, lui popa Gheorghie din Pociaiu 1, in dzilele lui Racoti, Frntu,

cindu sd Musa toatd Curut.2 Rojdestva Hristova < = de la NWerea lui

Hristos > 1706". Cf. G. Strempel, Copivi..., p. 246.


Textul cu cerneald neagra. Titlurile, initialele 0 indicatiunile tipiconale sint
scrise cu row. Frontispicii colorate la f. r, 11, 19 .a. Initiale ornate la
f. 5, 6, 9 s.a. Cumparat de la N. Firu din Oradea, la 13 ian. 1903.
2302 1728-1729 (f. 46, 139); 140 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-140

(f. 1-139); 19 x 15 cm.

F. 1: .11induiala sfintei f i dumnezdeftii Liturghii, caria iaste asia la besereca


cea mare la Sfetagora. lntre f. 135-136 textul prezintd discontinuitate, lipsind o fild.
Insemndri: F. 46: Sf1r0tu1 dumnezde*tii Leturghii a lui loan. 1728, octom-

vrie 12".
F. 96w: I. Sfii*tul sfintei Vecernii. Eu popa Ioan am scris in Astileu. Anii
lui Hristos 1728. Pisal < = am scris > meseta octomvrie 30".

I. Amu scris protopop Simon din Peti, and au avut noru-me Barburd 2

Mut& gemene: intlie pe Mirona, apoi pe Marie, in luna lui avogustu 15 zile
1770".

F. 139: Sfir0tu 0 lui Dumnedzdu laudt. Aminu. Anii lui Hristos 1729. i
aceasta carte o au scrisu popa loan din A*tileu 0 nu o am putut gAta, a au
vinitu porunca lui Dumneefzdu, care porunca nice unu omu de pre ceastA
lume s nu i sd porunceascd, de s-au pristavitu. Si o amu scrisu eu feciorulu
celu mai micu a lui popa loan de wide au maraduit < = ramas > negata.
Scris-am diiacu Simionu 0 o am sfir0tu in luna lui feurarie in 24 de zile".
Cf. G. Strempel, Copifti ..., p. 121 0 217.
F. 2-11: Cu mila milostivului Dumnezdu 0 cu agiutoriul Duhului Sfin-

tu, eu Mrinca fata lui Pucdu Dumitru m-amu indemnatu de amu cumparatu
aceast sfinta carte ce sd chiamd Liturghie direptu 6 florinti la feciorul lui
popa Ion ot Astileu 0 iard o amu dat in mina la Simion, sa fie in mina lui,
sa fie pind wide va custa elu. Iard diacd va muri el sa fie la feciorii lui, la
cari vor fi popi. Numai s roage pe DumnedzAu pintru sufletul mieu 0 a
parintiloru miei Dumitru Mir1u0, Rusanda. Si aceasta carte s nu sd vinzd

1 Localitati apzate intre Huedin 0 Oradea.


2 Aluzie la victoriile lui Francisc Rakoczi asupra Habsburgilor.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

218

nice sA sA stimbe pe alta nice sA sA bage zalogu. *i eine va strica aceastA toc-

malA sA fie anathema, proclet, diavol. Scris-amu In luna lui iunie In 24 de


zile. Anii 1730".

F. 1 nenumerotate: I. Eu diacu Simion din Astileu amu scris In simMta

lui Lazar. Ani 1731, meseta aprilie In < loc gol > de zile".
II. Amu scris eu popa Simionu din Astileu chid au o stitu crAiasacu Prususu
si s-au... crai. Ani 1745".
III.: lnsemnare de stare civil& din anul 1748.
F. 106: Amu scris eu popa Simion din Astileu, cindu m-am dus In Pestis,
in maiu In 3 zile. Ani 1750".
F. 125: Amu scris eu protopop Simonu, lAcuitoriu fiindu In Pestisu, clndu
au murit frate-mieu, popa Vasilie din Astileu, in maiu 15, 1767. i 1-am 1ngropat In 17 a cestii lunii, In zioa InAlt Aril Domnului Hristos".
F. 136 137: Scris-am eu protopopu Vas llie, cindu s-au insuratu $tefanu
mieu, In luna lui inarie 17, anu 1798. Intr-acela an s-au sculat nemisli de au
mers la Frantie i n-au trebuitu la Imparatu, ce i-au tipatu Inapoi i1 e-au luatu
varmeghe, cai i acme. "Cf. I. Corfus, Insemndri..., p. 83.
F. 136": Insemnare de stare civil& din anul 1773.
F. 139: Insemnri de stare civilA ale lui Simion din Astileu.
F. 140: I. Cu mila lui DumnedzAu scris-am eu diacu Simionu din Astileu,
cind au urlat Crisul de dom.& de cindu-i lumea n-au fost asia mare. CA multe
case au minatu i marla < = animale >.
Amu scris In luna lui iunie In 20 de zile, ani 1730", Cf. I. Corfus, Insemndri...
p. 162.

II.: Am scris protopop Simonu din Pestis, cindu au ninsu in zioa lui sfetii
Gheorghie foarte mare. Aprilie 23, 1767". Ibidem, p. 120.
F. 69: Aflat acest manuscript de Nicolae Firu, invAtAtor. Oradea Mare,
1 ianuarie 1903".
Textul cu cernealA neagrA. Titlurile, initialele i indicathmile tipiconale shit

scrise cu rosu. Frontispicii In peni14 la f. 1, 46, 76 s.a. LegAturA artisticA


In piele se pastreazA sub legatura moderna. CumpArat de la N. Firu din Ora-

dea, la 13 ian.
2303

1903.

See. XVIII (a doua jumAtate); 143 f. ; 19,5 x 14 cm.


< Liturghier >.

F. 32-39, 44-71, 76-79, 84-91, 108-115, 120', 123-135 sint

file din Liturghierul de la Bucuresti, tipArit In anul 1780. Cf. Bibl. Born. mate,

II, p. 253, nr. 432.

InsemnAri: F. 1: AceastA Liturghie s-au tiparit In zilile mArii sale domnului


nostru loan Alexandru Costandin Muruz voevod Intim tntlia domnie, cu toatA
cheltuiala preasfintitului mitropolit Dosotheu a toga Ungrovlafiia aice < In >
sfinta Mitropolie, in Bucuresti. 1796".

F. 142: SA sa stie de chid au vinit ecsarc Gavril de la Iasi In Bucuresti,


fevr. 15. SA sa stie de end s-au dus IndarApt la Iasi. Maiu, 15, 1810".
F. 1: I. Sa sA stie de clnd au taint pe domnul nostru Io Costandin Hangiallu
voevod In curtea mi Mihaiu vodA, la spartul divanului, la leat 1799, fevruarie
19, chid au scos vticarit i htrtiili In tarr. Cf. I. Corfus, PInsernnari..., p. 23.
II.: SA sa stie de chid au venit muscalii In Bucuresti, la luna lui dechemvrie
la 13 zile, la leat 1806". Ibidem, p. 85.

F. 122: I. Sa sA stii de and s-au cutremurat pamintul foarte tare, and

s-au darimat i Coltea i alte biserici, la leat 1802, octomvrie 14". Ibidem, p. 261.

II. SA sa stie de cindu s-aumazilit domnul nostru loan Gheorghe Caragea


voda, la leat 1818". Ibidern, p. 31.

www.dacoromanica.ro

.Catalogul manuscriselor romnesti

239

III.: trisemnari gospodaresti si 1ncercari de condei.


F4 143: I. Sa se stie de chid s-au mazilit domnul nostru Ioan Alecsandru
Costandin Muruz voevod, miercuri noaptea la 6 ceasuri spre joi. 1796, avgust

20". Ibidem, p. 21.


II. Sa sa stie de cind s-au mazilit domnul nostru Io Alecsandru Ipsilant
voevod. 1797, noemvrie 18". Ibidem, p. 22.
III. S a stie de and s-au mazlitt, domnul nostru Io Costandin Gheorghi

HageanrIllu voevod, marti la 10 ceasuri din zi. 1799, fevruarie 8". Ibidem,
p. 23.
F. 42: De dridu au venitu Tudor in Bucuresti, In zilile domnului nostru
Ion Sutul voivod". Ibidem, p. 35.
F. 70: Sa sa stie de chridu au venitu boerii dinu Tarigradu, la leat 1822,
avgust 15". Ibidem, p. 49.
F. 9, 31, 39-40, 64, 71, 122: Insemnri personale ale diaconului Radu
din mahalaoa Hagiului, din anii 1816-1817, s.a., neinteresante.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele si indicatdunile tipiconale sint
scrise cu rosu. Provenienta necunoscuta.
2304 Sec. XIX (mijloc); 89 f.; 15,5 x 9 cm.

< Carnet cu Insemndri de Foald ale lui Cristea Mateescu, seminarist de la Episco-

pia Rtmnicului).

1. F. 1-17, 45-72: < Insemndri privitoare la istoria Tdrilor Romdne).


2. F. 17"-18", 75-78: < Cintece populare cu notalie muzicald bizantind>.
3. F. 19-42, 79 82: < Exeroilii fi probleme de aritmeticd>.
4. F. 43-44, 72--74v: < Vie ti de r* Augustin, apostolul Pavel).
5. F. 44': < Vocabular de neologisme>.
6. F. 83-89: <Epistolar. Scrisoare tip cdtre un prelat>.

Textul cu cerneala neagra si radacinie. Legatura veche In carton. Provenienta


necunoscutd.
2305 1800 (f. 245) ; 355 f. + f. 39 bis; nurnerotatie veche cu cifre chirilice: 1-338

(f. 17-362); 29 x 20 cm.

( Miscelaneu de cronici moldovenefti).

F. 1-9: Pinax, adecd insemnare de ale ce sd afld tntru acest Hronograv.


1. F. 10 60 : < Miron Costin, De neamul moldovenilor ).

2. F. 60-202: ( Nicolae Costin, Letopisejul rdrii Moldovei de la zidirea lumii

And la 1601).

3. F. 202-353: < Miron Costin, Letopiseful Tarii Moldovei de la Aron vodd


ptnd la .1661). Cf. I. Craciun si A. Ilies, Repertoriul ..., p. 76, 88, 65.

F. 15-16, 353-354 albe.


tnsemnari: F. 17: 1800, iulie 15".
F. 100: Nicolai pacatosul".

F. 245: 1800, avgust, 1. Pin& aici s-au scris de la 15 a lui iulie". Cf. G. Strem-

pel, Copifti..., p. 167.


F. IIIII liminar5.: < Capitolul din Regulamentul Organic cu privire la alegerea domnilor Tarilor Ronidne).

F. III liminara: Sa sa stiia cind s-au cutremurat pamintul la anul 1838,


mull sara, ghenar 11, la 3 ceasuri din noapte". Cf. I. Corfus, Inseinndri ...,
p. 269.
F. 1: Cesta carti [ci] iasti a me si cini sa va ispiti ca O. o furi ,afurisit sa fii
si anatima sa Iii cel ci va ascundi-o i va tainui-o si nu va spuni-o. Ion sin
Grigoras, vornic ot Craneceni".
F. 353: tnsemnare privitoare la succesiunea domnilor Dabija, Duca si Bias.
F. 355: Aceast& carte este a lui logofatul Thine".
F. I liminara, 354, 355: Incercari de condei.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

240

Textul cu cerneal neagrk Titlurile si initialele Sint scrise cu rosu. Frintis-

picii in penita la f 1r",10,60v s.a. Initdale ornat ela f. 17, 74, 77 s.a. Provenienta
necunoscutd.

2306 Sec. XIX (a doua jumtate); 170 f.; 32,5 x 19,5 cm.

< Mihai Eminescu, Versuri, Poezii populare si cintece de lume, Diclionar de


rime, Insemndri de inspectii scolare s.a. ). MentionAm: Iubind In taind (f. 9);
Pe ginduri, ziva (f. 9); Departe sunt de tine (f. 18); Oricare cap Ingust (f. 6162); Sauve qui peut (f. 63-64); Fdt frumos din tel (f. 63, 74-81); Scrisoarea I
(f. 66-67); Rugciunea unui dac (f. 59, 66, 68-69); 0, stingd-se a viegi (f. 7072); Povestea codrului (f. 72); Desparfire (f. 69, 72); Te duci (f. 82-84);

Poezii populare f i cintece de lume (f. 2r-v, 6-8v, 10r-v, 17, 21-27, 29-35,
57); Diclionar de rime (f. 93-95).
F. 14r", 45r-v, 51r-v, 118v-170 albe.
Textul cu cerneal neagrk albastr si creion. Druit Academiei Romne
de Titu Maiorescu, la 25 ian. 1902.
2307 Sec. XIX (a doua jumatate)i 185 f.; 32,5 x 19,5 cm.
< Mihai Eminescu, Studii de limbei f i gramaticd slavd, Proverbe, Transcrieri
de texte romdnesti vechi, lnsemndri istorice f i copii de documente, Versuri In
romaneste, Dicfionar de rime. Dintre versuri menliontim: Doina (f. 185v-185) >.

F. 25r', 154-183" albe.

Textul cu cernealii neagra si albastrk Legaturd veche in carton se p6streaz

sub legatura modernk Daruit Academiei Romne de Titu Maiorescu, la

25 ian. 1902.
2308 Sec. XIX (a doua jumAtate); 166 f.; filele 156-157 au fost omise la numero-

tat; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-175 (f. 2-166); 32,5 x 20,5 cm.
< Mihai Eminescu, V ersuri, Dictionar de rime, Traduceri, Poezii populare

f i cintece de lume f.a. >. Mentionam: Atit de dulce (f. 59v); Desparlire (f. 60-

61) ; Te duci (f. 164v); Poezii populare (f. 39v-40, 64v, 65v-83).

F. 6v-9v, 10v-31v, 33v-39, 85v-164 albe.


Textul cu cerneala neagrk albastr si creion. Druit Academiei Romne
de Titu Maiorescu, la 25 ian. 1902.
2309 1830 (f. 1); 59 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-113 (f. 3-59); 20,5 X

12,5 cm.
F. 1: Nasteria, viiala f i periria lui Iuda Iscarioteanul, acurn In stihuri cu invdfdturi nwralnice alcdtuitd de loan Barac, translator magistratual al Brafo-

vului. In 1 ianuarie 1830.

1nsemnari: F. 1r": Autorizatia, tn lb. latink a Episcopiei catolice din Tran-

silvania pentru tiparirea vol., datat 7 ian. 1839.

Textul cu cerneal rdcinie, in alfabet latin si ortografie maghiark Provenienta necunoscutk


2310 Sec. XVIII (mijloc); 18 f.; 32 x 21,5 cm.
< Miscelaneu teologic ).

1. F. 1-13v: lnceputul cu Dumnezeu al slujbei sfintelor patemi ale Domnului


nostru lisus Hristos. Lipseste sfirsitul.
2. F. 14v-16: < Erteiciuni la oarneni morli>. Text fragmental..
3. F. 17-18: < Rugaciune de dezlegare la parastas>. Text fragmentar.
Textul cu cerneal neagrk Titlul, initialele sl indicatiunile tipiconale de la

f. 1-13 sint scrise cu rosu, iar textul asezat pe dou coloane. Frontispiciu
in penita la f. 1. Cump&rat de la anticarul B. Pohl, la 29 sept. 1903.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manusoriselor romAnestl


2311

241

Sec. XIX (prima jumatate); 29 f.; 18,5 x 11 cm.

< Aritmeticd. Exercilii i probleme>.

F. 25-28" albe.

Insemnari: F 1: Aceasta artimetick iaste a prietinului meu Gheorghii Alexandru Stus" < ? >.
Textul cu cerneala neagra.
2312 Sec. XVIII (mijloc); 170 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 32-225
(f.

1-165); 11,5 x 8,5 cm.

< Miscelaneu teologic

1. F. 1-10, 109-128: < Rugdciuni diverse >. Intre f. 122-123 textul prezinta discontinuitate, lipsind file.
2. F. 11-47: Acathistut Domnului nostru lisus Hristos... Lipseste sfirsitul,
odata cu f. 81-82 dupa veche numerotatie. Textulprezinta discontinuitate

intre f. 16-17, 30-31, lipsind file.

3. F. 48-100: Slujba duff/Ai Acathistului al preablagoslovitei stdptnii noastre


.Ndscdtoarii de Dumnezeu i pururea Fecioarii Marii.

lntre f. 98-99 textul prezinta discontinuitate, lipsind file.


4. F. 101-109: Paraclisul Precestii. Lipseste Inceputul odata cu f. 138

150 dupa vechea numerotatie. Textul prezinta discontinuitate Intre f. 104


105, lipsind o fil.
5. F. 128-140, 165: < Intrebdri ci rdspunsuri>. Intre f. 130-131 textul
prezinta discontinuitate, lipsind file.
6. F. 140-155: < Sinaxar >. Adunarea celor 12 luni. Lipseste sflrsitul.
Intre f. 142-143, 148-149, 154-155 textul prezinta discontinuitate, lipsind file.

7. F. 155-165: < Cugetari fi maxime religioase>. Lipseste inceputul. Intre


f. 160-161 textul prezinta discontinuitate, lipsind o fila.
Insemnari: F. 169: I. Anii Domnului 1821, avgust 21 s-au Mcut stricare
tlrgului ce sa Mcea dumineca In Rasinari i s-au hotarlt sa fie simbata".
II. La anii 1839 s-au podit cu piatra tArgul din sat, adeca de la podul bis-

ricii din jos, pornindu-se In sus, pina ce au trecut din sus de iscoala cea vche,
in iulie si august. Iar 1ntr-al doilea an s-au podit de aci pina linga fintlna lui
Serban al popii Oprea".
F. 167', 169, 170': InsemnAri de stare civila i calendaristice.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile tipiconale slut
scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 11, 48, 109 s.a. Legatura veche In
scoarte de lemn i piele. Daruit Academiei RomAne de D. N. Ciotori, la 4 dec.
1936.

2313

Sec. XVIII (sflrsit); 154 f.; paginatie veche cu cifre chirilice: 5-273 (f. 1

133); 11,5 x 9 cm.


< Miscelaneu>.

F. 1-2: < Cuprinsul >. Text fragmentar.


F. 3-5, 135-136, 137, 140, 142-147, 149, 150 albe.
1. F. 6-9: < Catehism>. Text fragrnentar.
2. F. 9-11, 15-25, 141-142: < Ctntece de stea>. F. 19-25 cuprind
Versul lui Adam.
3.

F. 12-15: <Oralii de nuntd>.

4. F. 26-28, 112-123, 138: < Rugaciuni>.


5. F. 27-28: < Amulete >. Molicva <sic> sfintului apostol Petru, de masile.
6. F. 28-30: < Povestire tn versuri>. Aicea sd !nape ci patima cdhltorilor
cu ostasul tmpreund.
16

www.dacoromanica.ro
Catalogul manuscriselor
cd. 1504

B.A.R., 1601-3100

242

7. F. 31-33: < Pilde >.


8. F. 35-45: Treplnicu de smne omenegti.
9. F. 46 72 : Intrebdri f i retspunsurile...

10. F. 72-78": < Istoria lui Ahasverus>.


11. F. 78-82: <Legende privitoare la Noul Testament>. Ardtare pentru

cle doosprdzece seminfti jidovesti care pe Domnul Hristos l-au bajocortt f i ce


felu de pedeapsd au And in zto de astdzi...
12. F. 82-99, 103-106, 112: Intrebdri gi rdspunsuri privitoare la Astronomie,
Credinfe populwv, Boli f i leacuri>.

13. F. 99-103: ( Eshatologie ). Despre Antihristu ce va fi la zio judefului.


14. F. 106-110: < Yisul Maicii Domnului>. Somnul .preasfintei ci slavitei,
stdptnei noastre Net.scdtoarei f i pururea Fecioarei Maria < sic>.
15. F. 110"-112: (Eshatologte. edenii).
16. F. 123"-134: < Apocalipsul Maicii Domnului>.
InsemOsi: F. 135: Intru cinstita mina domnului chir Dimitrachi, s s
dia, cu plecaciune, In Mahalaua Olarilor, la Bucuresti".
F. 153: Primit-arn aceasto. carte eu, Filimon Fr4i1A, dasc61 normalicescu,
neunitu, din Vistea de Sus, la anul 1811... Eu Fihmon Frtil, dascal".
F. 140,_- Insemn6ri gospodSresti.

F. 139', 141, 147-148, 149"-150, 151-153, 1541: Incercdri de condei.


Textul cu cernealti neagra. Frontispicii In penita la f. 6, 9, 10 s.a. Din bibl.

It. Col. D. A. Pappasoglu, a carui pecete este aplicata la f. 154.


2314 1808 (f. 7) ; 135 f.; paginatie veche cu cifre chirilice i arabe diverse; 12,5 X
6 cm.
< Mina lui Damaschin>. Manuscrisul a fost copiat dup6 cartea tipArita la
Sibiu, In anti! 1793, de Grigore Rimniceanu. Cf. G. *trempel,

p. 94-95. Cf. si Bibl. rom. veche, II, p. 354-355, nr. 565.


Textul cu cerneal neagr. Titlurile, colontitlurile i iniiaIeIe shit scrise cu

rosu. Frontispicii In penit la f. 1, 2, 9 s.a. LegAtura veche In piele. Din bibl.


It. Col. D. A. Pappasoglu, a c6rur pecete este aplicat Ja f. 1.

2315 1779 (f. 1); 449 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-448 (f. 2-449);
32 x 21 cm.

F. 1: Leastvig, adecd Scara ce cuprinde in sine viiafa sfintului preacuviosului


pdrintelui nostru Ioann, carele f t au alcdtuit aceastd carte ce are 30 (le cazanii
pentru Indreptarea cdlugarilor i un cuvint de invdfaturd cdtrd nastavnic.
S-au scris tn zilele prealuminatului domn Io Alexandru Ioann Ipsilant voevod,
fiind mitropolit al Ungrovlahiei chir Grigorie, cu toata chieltutala preasfinfitului mitropolit al Miralichiei, chirio chir Filaret, de Vasile Mihailovici, la
anul 1779, maii 24."

Insemrari: F. 449: Celui in TroitA, Dumnezeului, slava de-apururea.

Si

mie, ticlosului, celui ce am scris, mintuire. i celor oricIi o citese si-i ascultA
cuvintele cu luare aminte i s. nevoesc a le s6Lvirsi, inparAtiia cea vcinica.
SfIrsaul i lui Dumnezeu laudr. Cf. G. *trempel, Copied, p. 153.
Textul cu cerneal neagr. Titlurile, colontitlurile i unele initiale shit scrise
cu rosu. Frontispicii In peniyi la f. 1, 2, 8, s.a. Inatiale ornate la f. 2, 7, 106
s.a. Legaurti artisticA In pieleJ Din bibl. manastirii Ghighiu. Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 22 nov. 1903.
2316

Sec. XX (Inceput); 8 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-8 (f. 1-8);
21 x 17 cm.
( Calistrat Hogag, Din veacul trecut>.
Textul cu cerneal6 neagr, pe hirtie albastr, este scris numai pe prima pagiiA a filelor. Cumydrat de la *erban Cioculescu.

www.dacoromanica.ro

Catalegul manuscriseler romitnesti


2817

243

Sec. XIX (Inceput); 62 f. ; 30 x 20,5 cm.


< Miscelaneu de literaturd monahald>.
1. F. 1-12, 59"-62": < V asile, staretul de la Poiana Marului, Cuant tnainte
si Postfald> la Cartea fericitului Nil de la Sorsca.
2. F. 12-59: < Cuvinte ale fericitului Nil de la Sorsca>.
Insemnari: F. 1: Aceasta carte s-au daruit Schitului Ghighiu de preaosfintia sa parintele Ionichie, arhiereu. 1831, septemvrie 24".
F. 1 liminarA: Aceast& carte este a sfintului Schit Ghigheu. 1847, octomvrie 16".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile si initialele shit scrise cu
rosu. Initiala cruet& la f. 1. Leggin% veche In carton. Pe dosul ambelor coperti se afla Cite o diploma de preot, date de Filaret, episcopul Rimnicului;
cea dintli pentru Vladut sin popa Ioan din Rovinari, jud. Gorj, datatA 3
febr. 1785, cea de-a doua pentru Nicolae sin popa Matei din Craiova, datatA
4 iul. 1789. Din bibl. Manastirii Ghighiu. Daruit Academiei Romane de Minis-

terul Cultelor si Instructiunii Publice, la 22 nov. 1903.


2318 1685 (f. 1); 316 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-317 (f. 1-316);
29,5 x 19,5 cm.
< Efrem Sirul, Cuvinte de tnvdfdturd, precedate de viala sf. Efrem>.
F. 4: Cartea sftntului Efrem Siriianinul, ce se chiamd pre limbd elineascd Parenisis...

Insemnari: F. 1: Noernvrie 4 dni s-au Inceput a O. eerie. Leat 7194 < =


1685 >".

F. 316: Sftrsitu-s-au In luna lui martie In 17 zile. Leat 7194 < --.- 1686 >".
F. 1: Aceasta carte s-au dAruit Schitului Ghighiu, de preaosfintiia sa parintele Ionichie, arhiereu. 1831, septemvrie 24".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile si unele initiale stilt wise
cu rosu. Frontispicii In penita la f. 1 si 4. LegAtura artististica In piele. De
la MAnAstirea Ghighiu. DAruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor

Instructiunii Publice, la 22 nov. 1903.


2319 Sec. XVII (sfirsit); 347 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 2-347 (f. 2
347) ; 29 x 20 cm.
si

< Cazanii la sdrbdtori si duminecile de peste an>.

Insemnari: F. 10: *tefan ierodiacon ot Mitropoliia Bucurestilor".


F. 52-59: Scrisu-s-au Intru aceastA carte numele robul lui Dumnezeu

Stefan, arhidiaconul sfintei si dumnezeestii Mitropoliei Bucurestilor, ca eine


va citi sa stie cA este a sfintiei sale, ierodiaconului. 7246, 1738. Lectura anului,
anulat cu cernealA, este incertA.
Textul cu cernealA neagrA. Titlurile, colontitlurile si unele initiale shit scrise
cu rosu. LegAtura veche In piele. Provenienta necunoscuta.
2320 Sec. XIX (mijloc); 24 f.; 28,5 x 18,5 cm.
< Arhieraticon>. Cuprinde fragmente din slujbele hirotoniei la citeti, ipodiaconi, diaconi si preoti, precum si din rinduiala logodnei si a nuntii.
Textul, In alfabet de tranzitie si In parte, In caractere ce imita tiparul este
scris cu cerneala neagra. Titlurile, initialele si indicatiunile tipiconale shit
scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 17 si 19. Initiale colorate artistic la
f. 17, 19, 20 s.a. Legatura artistica In piele. Provenienta necunoscuta.
2321 Sec. XIX (mijloc); 26 f.; 34,5 x 22 cm.
F. 1: Passage interesante :rase din .Romania de A. J. Vaillant.
Textul, In alfabet de tranzitie, este scris cu cerneall neagra. Provenienta
necunoscuta.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-8100

244

2322 Sec. XIX (cca. 1817-1818); 83 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-69

(f. 13-83); 26,5 x 18,5 cm.

< Pravila lui Caragea). Este textul dupd care s-a tiparit editia romneasca.
In 1818 la Bucuresti. Cf. Bibl. rom. ()eche, III, p. 225-227, nr. 983. F. 1-5
cuprind documentele originale emanate de Divan si domn In vederea tipdririi. Fiecare pagind poart sigiliul mijlociu al domnului loan Gheorghe Caragea.

F. 7-9, 12 albe.

Textul cu cerneald neagra. Titlurile i unele in4iale slut scrise cu rosu. Legdturd artisticd In piele, cu armele lui vodd Caragea pe prima copert i anul
1817 pe a doua. Un etui din carton protejeazd legAtura.
2323 1853 (f. 86); 136 f.; 19 x 14 cm.
< Miscelaneu.).

F. 3: Listd de obiecte personale, ostdo.pti.


I. F. 3v-5, 95v-101: ( Rugaciuni in lb. ronttind fi maghiard).

2. F. 6-88: (Alexandria ). Text fragmentar.


3. F. 49": < Versuri) scrise de Eremia Mihailovici, caporal.
4. F. 88--91v: < Visul Maicii Domnului).
5. F. 92-95, 109v-122: < Regulamente ostafecti austriece).

F. 101"-102v: ( Istorioare morale).


7. F. 103-104, 122": ( Omilie). Texte fragmentare.
6.

8. F. 104"-105, 108v-109: (Epistolar ). Formulare de adrese cdtre autoritti. (?)


9. F. 105v-108v: Omul i 9iala /ui. Articol copiat dintr-un jurnal.

10. F. 124-125: ( Ctntece ostafefti).


11. F. 125v-126: ( Geografice ). Date privitoare la populatia lumii.

12. F. 126v-129: ( Descoperirea celor 12 Vineri). Tilcuirea celor 12 V ineri


mari care sint preste an.

13. F. 129v-136v: ( Tticul viselor ).


Insemndri: F. 1-2: insemnri ale caporalului Petre Albu din armata austriacd din Venetia in lb. romnd i maghiard.
F. 86v: Ultima Alecsandria s-au gatit in a 5 lea august, In oras Venetia
In Tara Italiei, pre marea saratd, 1853. Caprari Petru Albu i Nicolae Hobeand".

F. 124: Scris-am eu Peter Albu, caporal In Terra in Romana in Ferrara,

intru 1 Mdrz, 1855".


Text greu lizibil, In alfabet de tranzitie, scris cu cerneald neagrd i rAddcinie.
Provenienta necunoscutd.

2824 1786 (f. 1"); 537 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-535 (f. 2-536);
21,5 x 14,5 cm.
( Scara sf. loan Scdrarul precedatd de viala lui, scrisd de Daniil de kt Baia).

F.1" : Leasteild, adecd Scara, care cuprinde in sine viiala sfintului, preacuviosului, parintelui nostru Ioann, carele au p izpodit aceasta carte ce are 30 de
cazanii pentru indreptarea calugarilor fi un euttint de irwdldturd cdtrd nastavnic.

s-au scris In zilele luminatului domn Io Nicolae Petru


tnsemnri: F. 1v:
Mavrogheni voevod, fiind mitropolit al Ungrovlahiei chir Grigorie, la anii
de la Hristos 1786, avgust 7 zile, cu toatd chieltuiala sfintii sale printelui
Dosotheu, arhimandrit, igumenul sfintei Mindstiri Cimpul-Lung. Gheorghe
dascalul ot Vigoi".
F. 147v, In frontispiciu: 1786, martie 18 zile. 1786".
F. 279v: Iunie 4 dni, 1786. Gheorghe dascalul".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romineti

245

F. 536: Slava, lauda, cinste i Inchinaciune lui Durnnezeu, ca mi-au ajutat,


dupa Inceput, de am ajuns i la sfirsit".
Aceasta sfinta i dumnezeiasca carte ce sa chiiama Scara scrisu-se-au prin
osteneala mult pacatosului Intre frati Gheorghie dascalul. i oricine s va
Intimpla a ceti pre dInsa i va afla greseli, au In cuvinte, sau In slove, sa nu
va grab* a ma pune In ponos, ci Indreptati cu duhul blIndtelor. a n-au
scris Inger, ci mink de Wink i minte de om pacatos. Ca pre cit iaste de anevoe
omului a nu pacatui, asijderea i scriitoriului a fi far% de gresala ; ci toti greim,
mult. Pentru aceasta ertati, ca i cucerniciei voastre sa \TA daruiasca Hristos
luminare mintii i descoperire dumnezeestilor Lui taini, spre mintuirea su-

fletelor voastre. Amin. OricIti s-ar Intimpla a ceti pre aceasta sfinta carte,
sa zica: Dumnezeu sa iarte pre Gheorghie dascalul, carele au scris aceasta
sfinta carte, la anul de la zidirea lumii 7214, iara de la Hristos 1786, luna lui
avgust 4 zile".
Copistul mai subliniaza date ale copierii la f. 264', 270", 390 si 429. Cf. G. Strempel, Copisti..., P. 79-80.
F. 536: Acest dint i dumnezeese Ion Scarar este al sfintei Manstiri

Dolgopol. Cine va ceti sa va folosi ant trupeste, clt i sufleteste. Iar eine va
Indrazni i va fura-o sa fie catherisit de 318 sfinti parinti de la soborul Nicheiia.

pentru a fi stiut am iscalit. Joan CImpulungean, ieromonah. 1818 noiemvrie 12".


F. 536, 537: Insemnari de cititori monahi.
Textul cu cerneal& neagra. Titlurile, colontitlurile i unele initiale slut scrise
cu rosu. Frontispicii In penit la f. 2, 11, 17 s.a. Initiale ornate la f. 35,
147, 178 s.a. Legatura artistic& In piele. Din bibl. Manastirii Cimpulung.
Adus de N. Iorga i depus la Academia Romana, la 26 sept. 1903.
2325 1773 (1. 124); 126C; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-124 (f. 1-124);
22,5 x 17,5 cm.
< Eshatologie. Pentru a doua venire, pentru tnfricofata judecatd Fi semnele
venirii lut Antihrist>.
Insemnari: F. 124: De mult necaz Ii strinsoare a inimii am scris voao, prin
multe lacrami ; nu ca sa va mthniji, ci ca s5. cunoasteti dragostia care am din
destul spre voi. Acestea toate le Incredintaz socotlii cei dumnezeesti, socotitoare a sfintei pravoslavno-catholicestii ai rasaritului bisreci. Fii gata a
Indrepta mice vei gasi gresit. Si am scris popa Savva Popovici de la RAO-

nariu. 1773, martie 4".

Cf. G. Strempel,
p. 188.
F. 1 limmare: Insemn5ri de stare civila din anii 1765-1824.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile i initialele slut scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 1, 36, 69 s.a. Initiale ornate la f. 1, 58, 113 s.a. Forzatul
legaturii vechi se pastreaza sub legatura moderna. D5.ruit Academiei Romne
de Ilarie Chendi, la 4 iul. 1903.
2326 1783 (f. 55) : 73 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 3-96 (f. 11-57); 22 X

x 17 cm.

< Miscelaneu liturgic ).


1. F. 11': < Omilie La Invierea Dornnului nostru lisus Hristos >. Text fragmentar.
2. F. 2 3: < Omilie la Nafterea lui lisus Hristos >.

3. F. 3-7: ( Ctntari bisericesti 'in lb. strbd ).


4. F. 8r-: Rugdciunea sfintulut monahul Marco, care sd dna dupd troicinic.
5. F. 9-10: < antdri bisericefti). Priplele lui Grigorie Sinaitul ce sd ctntd
preste toate duminecile, dupd canonul troicinic...

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

246

6. F. 11-55w: < Octoih>. Lipseste Inceputul.

7. F. 56-71w: Acathistul sfIntului, arhiereului Nicolae, facdtoriului de minuni.


Insemnari: F. 55w: Sfirsit si lui Dumnezeu lauda. Am scris eu, Iosif Popovici

In Brasov. 1783, 5 zile iunie". Cf. G. Strempel, Cop ifti..., p. 186.


F. 72: 1783, mai 27 au venit aici la Brasov imparatul nostru losif al doilea,
viind a doa oar& aici la Brasov. Si au smut numai o zi si apoi au plecat spre
Aromsec < --- Trei Scaune >". Cf. I. Corfus, Insemndri..., p. 76.

F. 73: 1392 au venit bulgarii In Brasov.

1475 s-au zidit biserica Brasovului.


1763 s-au pristavit, martie 28, vineri la 6 ceasuri, parintele Radul Timpea.
1767, mai 3, joi, la 3 ceasuri, s-au pristavit parintele Evsthatie Gridovici.
Tot Intr-acestas an s-au pristavit si vlddica Dionisie.
1770, iulie 30, vladica Sofronie Chirilovici Insallit < --= instalat > la Sibii.
1781, septemvrie 18, la 9 ceasuri din zi s-au pristavit... preot Radu Tempea.
1782 martie, la 3 ceasuri dimineata, cind au iesit pre* cu rscrisul in zioa
de Pasti, s-au pristavit preotul Stoica Ioanovici".
F. 71w: I. Emilian Micu, preot. 1901".
II. Ex libris Ecupan (?) Iliescu, preot".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele si indicatiunile tipiconale slut
scrise cu rosu. Miniatura ce-1 reprezinta pe sf. loan Damaschinul la f.10.
Cumparat de la preotul Emilian Micu din Checia (Banat), la 24 sept. 1903.
2827 1846 (f. I liminara); 280 f.; 21 x 16,5 cm.
Curs de Teologie dogmaticd al studentului Teodor Sdvescu pe semestrul II de
card al anului 1846.

F. 2e-43w albe.

Textul cu cerneal neagra si radacinie. Legatura veche in carton se pastreaz


sub legatura moderna. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 2 iun. 1903.
2328 Sec. XIX (mijloc); 78 f.; 21 x 17 cm.
F. 1: Mic tractat de alghebra.
F. 50w-51, 75v 77 albe.
Textul, cu cerneald neagra, este scris In alfabetul de tranzitie.
Legatura. veche In carton. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 2 iun.
1903.

2329 1842 (f. 1 liminara) ; 112 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-55 (f. 1-56) ;
21 x 17 cm.
< Curs de Omileticd scris de Theodor Sayescu. 1842 >.

Textul, cu cerneala neagrii si radacinie, este scris In alfabet de tranzitie.


Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 2 iun. 1903.
2330 1845-1846 (f. I liminara, f. 55); 98 f.; 21 x 17 cm.
< Curs de Metafizica f i Filosofie teoreticd scris de Theodor Stivescu tn anii
1845 1846 > .

F. 50-54 albe.
Textul, cu cerneala neagra si radacinie este scris In alfabet de tranzitie. Legatur& veche in carton. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 2 iun. 1903.

2331 1853-1854 (f.1); 187 f. + f.50 bis; paginatie veche cu cifre arabe: 1-311

(f. 27-187w) ; 21,5 x 17 cm.


F. 2: Elemente de Historia generald < veche > predatd tn Colegiul National din
Bucurefti < scrise de Rdceanu Constantin, inceput la 4 sept. 1853 ft: terminat

la 30 ian 1854.>.
F. 7v-26v albe.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romilneflti

247

Textul, cu cerneal neagrk, este scris in alfabet de tranzitie. Legaturk veche


in carton. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 2 iun. 1903.
2332 Sec. XIX (mijloc); 178 f.; 21,5 x 17 cm.

< Elemente de Istorie generald medie ( 476-1453 ), predate tn Colegiul Naiional


din Bucurefti ci scrise de Raceanu Constantin>.

F. 45-46, 101v-106v albe.


Textul cu cernealk neagra, este scris in alfabet 'de tranzitie.

Legatura veche ln carton. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 2 iun. 1903.


2333 1855-1856 (f. I liminar, f. 298) ; 298 f. ; 21,5 x 17 cm.

F. I liminark: Curs elementar de Historia timpurilor rnoderne. Partea III,


voluminele IV. C. D. Rdciano. 1855-1856. Bucurefti.
F. 163v-168 albe.
Insemnari: F. 29e: Inceputa la 1855 octobrie 12 Ok finitk la 23 mai, miercuri,
1856. Classa VI. C. D. Rceano".
Textul, cu cerneala neagra, este scris in ortografie latinizanta.
LegAturti veche in carton. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 2 iun. 1903.

2334 1769 (f. 117) ; 133 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-22 (f. 1-22);
20,5 x 15 cm.
< Miscelaneu de literaturd monahald>.

1. F. 1-117: Cartea ce sd chaamd Crinii farina, sau Flori prea frumoase care
s-au adunat din durnnezeiasca scripturd pentru mintuirea sufleteascd...
2. F. 117-121: A celui tntru 47.0 pdrintelui nostru Isaiei Pustnicul, Cuotnt
26, pentru ia-1 aminte de sineii.
3. F. 121-127: A sftntului preacuviosului pdrintelui nostru Ammon, .1n95fdturd.

4. F. 127v-133v: Din Pateric. Cap. 4.


trisemnkri: F. 117: *i aceasta carte s-au scos acum de pe slovenie pe rumanie,

la leat 1769".

F. II liminark: Acosta carte sau dkruit Schitului Gighiu de preaosfintia sa

pArintele Ionichie arhiereu. 1831, septemvrie 24".


F. I limb:lark, II i ultima fil liminark: Incerclri de condei.
Textul cu cerneala neagra. Frontispiciu in penitA la f.1. Initiale ornate la f.4,
60v, 81" *.a. De la Mnstirea Ghighiu. Druit Academiei Romtlne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 22 nov. 1903.

2335 Sec. XIX (inceput); 94 f.; 21 x 14,5 cm.


< Miscelaneu de literaturd monahald>.
1. F. 2v-18: < Eshatologie >. A celui dintru sfing pdrintelui nostru Chiril,

arhiepiscopul Alexandra, Cuotnt pentru efirea sufletului i pentru a doa venire.


de sfinli: Ioanichie cel Mare, Amfilohie episcopul din
Iconia, Petru episcopul Alexandriei, Theodor Stratilat>.
3. F. 88-94": Minunea sftntului i marelui mucenic Gheorghie, purtatoriul
de biruingi, pentru. fata impdratului.

2. F. 19-88v: < V

Insemnri: F. 1: Aceast carte s-au (lama de preaosfintiia sa printele

Ionichie arhiereu Schitului Ghighiu. 1831, septemvrie 24".


Textul en cerneal neagrl. Unele titluri i initiale shit scrise cu rou. Viniete
la f. 88" i 94. Legatura veche in carton. De la MAnkstirea Ghighiu. Daruit
Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 22 nov.
1903.

2386 1831 (f. 91) ; 91 f.; 20,5 x 15 cm.


< Miscelaneu de literaturd monahald>.

1. F. 1-63: < Rtnduiala cdlugdririi >. Rinduiala la facerea rasoforului.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

248

2. F. 64-8e: Al celui intru sling pdrintelui nostru Vasilie celui Mare, arhie-

piscopului Chesariei Capadochiei, Cuvint 4, pentru ce chipul caugaresc sei zice


tngeresc...

3. F. 86-91: < Lista de alugetri, alatuitd pe alfavita >.


Insemnari: F. 91v: S-au scris In anul 1831 fevruarie 25 de Theodosie iero-

monah".

F. I liminare: A sfintului Schit Izvorul Ghighiu".


Textul cu cernealA neagra. Titlurile, colontitlurile, iniiaIe1e i indicatiunile
tipiconale shit scrise cu rosu. Frontispicii In penit la f. 1, 7, 11 s.a. Legturd
veche in piele. De la MLinstirea Ghighiu. DAruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 22 nov. 1903.

2337 Sec. XVIII (prima jumatate); 112 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice:
1-106 (f. 2-107); 21 x 16 cm.
< Miscelaneu teologic >.

F. 2-103v: (Arhieraticon). Molitvenic carele cuprinde in sine slujba


besereceascd ce sd cuvine mai usibit arhiereilor (mdcar cd unele le pot scivirfi
1.

f t preoii cu blagoslovenia arhiereilor, precum am insemnat mai in jos), dat


intit de la sfintii apostoli... carele s-au scos dupd cea greceascd f i sloveneascd
pre limba noastrd rumdneascd...

2. F. 104-107: ( Pateric ). Text fragmentar.


Manuscrisul pare a fi copiat de popa Stanciu. Cf. G. Strempel,
p. 226.

Cop ipti...,

Insemnari: F. 3: I. Den crtile popei Floru dascal slovenesc".


II. Costandin dascal slovenesc, fecior popii Flor dascal slovenesc".
III. S-au cumprat cla sfintiia sa ieromonahul Grigorie referendarie, care au
rposat sfintiia sa la luna lui septemvrie 19, leat 1787, fiind obladuitor 'Orli
Rumnesti Ion Neculae Mavrogheni voevod".
F. 11e: Preziceri de cele ce urmau sa se Intimple In anii 1780-1799.
F. 108v, 111v: Insemnri de stare civil de la finele sec. XVIII.
Textul cu cerneala neagr. Titlurile, colontitlurile, initialele i indicatiunile
tipiconale sint scrise cu rosu. Legdtura veche In piele. Cumparat de la anticarul
A. Zwiebel, la 2 iun. 1903.

2338 1751 (f. 12e); 354 f.; 21 x 15,5 cm.


Miscelaneu>.

1. F. 1-51, 145v-185v: < Vieli de sling : Ecaterina, Efrem, Avramie, Alexie


Omul lui Dumnezeu, Cozma Monahul, Climent, Mercurie >.

2. F. 51v-54, 110-124, 294-354: < Cuvinte

i invdyituri ale sfinglor

peering >.

3. F. 54v-72: ( Cuvinte f i invltituri ale sfintului Efrem).


4. F. 72-75v: < Apocalipsul apostolului Pavel>. Invdldturd a fericitului pi
marelui apostol Pavel, pentru esirea sufletului.
5. F. 75v-90: Carte de invdfdturd care sd chianza Albind...
6. F. 90-110: Capetele ale de invddturd ale lui Vasilie impdratul grecesc

tocmite cu nurndrul 66, carele au incepdtura afa: Vasilie de la Hrtstos impdratul


grecilor lui Leu, iubitului fiiu f i impdrat, pentru invgturd.
7. F. 125-139: Poaste foarte de folos pentru losif ci Asineta.

8. F. 139v-145: < Pateric >. Aicea am scris o istorie a lui Pavel celui prost
cu totul fdrd de rdotate, pastoriu fiind.

9. F. 187-280: < Vdmile vaduhului). Poveste de minu.nile preacuviosului

pdrintelui nostru Vasilie cel PI ou de la Tarigrad.


10. F. 280-29e: ( Oragi La nuntd in prozd ). Lipseste sfirsitul.
11. F. 354v: Psalomii carii sd citesc la vrme de primejdie.
Insemnari: F. 24: Pascu logoMtul, v6.taf".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romfineti

249

F. 122: Aceastd sftnt i dumnezeiascd carte am scris-o eu, Pascul logofatul.


Ocromvrie 12 dni, leat 7260 < -= 1751 >".

F. 296: Zde pisah az < = Aici am scris eu > Pascu vtaf za cope. Cf. G.
Strempel, Copifti..., p. 173.

F. I liminard: I. Si am scris eu Mihai, feciorul lui Ion Tmdscu, carele au


invtat la dascalul Costandin ot sfetii Gheorghie Vechiu".
II.: Incercari de condei.
F. 1: Aceasta carte s-au ddruit Schitului Ghighiu de preaosfintia sa parintele
Ionichie arhiereu. 1831, septemvrie 24".
F. 124', 186: Incercari de condei.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile i initialele sint scrise cu row. Frontispicii
in penit la f.1, 24', 30 v.a. Legatura veche in carton. De la Mdnstirea Ghighiu.

Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor


la 22 nov. 1903.

Instructiunii Publice,

2339 1826-1827 (f. 10,186); 186 f. ; fila 179 a fost omis la numerotat ; 21 x 16,5 cm.
Miscelaneu de literaturd religoasd ci populard >.
1. F. 1-10: (Apocalipsul lut Avram>. V iiala petrecerea parintelui nostru
Avraam.

2. F. 10"-14: < Vefmtntul lui Hristos >. Istoriia trnparatului Mihail al lui
Theodor.

3. F. 14-19: < Eshatologie>. Istoriia parintelui Macarie Eghipteanu chid


s-au tnttinpinat cu ingerul tn pustie.
4. F. 19"-27v: Descoperirea dumnezeeftii Leturghii cei preasfinte, precum
scrie Borochie < sic >.

5. F. 28-33: Invgtura lui Archirie ctnd au tnvdtat pre nepotd-sdu Anadan.


6. F. 33"-38: < Apocalipsul Maicii Domnului >. Minunea ctnd au vdzut
Precista toate muncile paceitofilor la iad.
7. F. 38-48: < .intrebdri fi raSpuriSUri >. Textul este aezat pe cloud coloane.
8. F. 4e-50: < Descoperirea celor 12 V ineri >.
9. F. 50"-55: < Catehism>. Intrebari folositoare ci trebuincioase pentru tnvdVitura copiilor. Textul este a.wzat pe cloud coloane.
10. F. 55"-89": < Catehism penfru preojii ce vor s devind duhovnici>. Textul

este awzat pe doud coloane.

11. F. 89"-122": < Vieti de sling: Alexie Omul lui Dumnezeu, loan

cel

Milostiv, Dimifrie de la Basarabov >.

12. F. 123-178: < Comma >.


13. F. 178"-186: < Zodier >. Ardtare pentru oamenii care tn ce lund sd nasc,

precum am gdsit tn izvodul cel aflat pe dosprezece luni.

Insemnri: F. 19: Ispisah az ego Stan ipodidascdlu de la Scoala domneasca

ot Sfintul Gheorghie Veciiu. Leat 1826, dechemvrie 26".

F. 27": Ispisah az. Stan vtav de la Scoala domneascd. 1826 dechemvrie


28"

F. 48: 1827 ghenarie 2. Aceste intrebri dupa cum le-am gasit le-am prescris
eu cel mai jos iscdlit. Insd la multe locuri le-am mai indreptat; dar tiu ca
gi acum tot nu sint incredintat ca vor fi intregi. Ci rog pre cititorii care vor ceti
sa nu ma pue in ponos. Ispisah az Stan ipodidascal".
Copistul mai semneazd la 1.10, 33, 40, 44, 119, 128, 145, 186.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile i initialele slut scrise cu row. Initialele
ornate la f. 129, 130, 158 .a. Legatura veche in carton. Cumpdrat de la anticarul A. Zwiebel, la 2 iun. 1903.
2340

Sec. XVIII (inceput); 183 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-174
(f. 1-180); 20 x 15,5 cm.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

250

F. 1: Dioptra, adecd Oglindd, din scripturile a multor sfini dumnezdeftifi din


tocmirile dogrnelor pdrintefti prefdcutd ci scrisd pre limba sloveneascd de cuviosul
pdrinte V italie, egumen...

Insemnari: F. 180": S-au cetit si de noi Gheorghie Florea. 1722. S-au cetit

si de noi Loan dascal ".

F. I nenumerotata i coperta interioara: Popa Radu Tempea protopop. 1781,


21 mai".
Coperta I interioara: La anul 1795, 6 septemvrie am scris eu Nicolae Dalbeanu
CO din Danes, sa sa tie In minte pina va trai cartea aceasta".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu. Frontispicii
in penita la 1.1, 67 si 123. Legatura artistica In scoarte de lemn i piele. Druit
Academiei Romne de D. Comsa si V. Tordasanu din Sibiu, la 18 apr. 1903.
2341 Sec. XVII (sfirsit) ; 256 f. ; 20,5 x 14,5 cm.
< Miscelansu teologic >.

1. F. 1-248: < Dioptra >.


F. 6: Dioptra care sd chiamd Oglinda sau Inehipuirea cea adevaratd a cieii

omeneFti in lums, den multe dumnezeecti scripturi gi pdrinteFti dogmate tocmita

i pre limba sloveneascd schimbata ci scrisd de destoinicul pdrintele Vitalie,


egumenul de la Dubna, sd-i fie lui pomeand de vecie. Iar pre limba rumdneascd
adusd de Staico < In criptograma > dascalul i izpodit.
2. F. 249-256: < Rinduiala calugaririi >. Text fragmentar.

Insemnari: F. 248, 256: Aceast carte iaste a lui Costandin copilu."


F. 1: Aceasta carte s-au daruit de preaosfintia sa parintele Ionichie arhiereu
Schitului Ghighiu. 1831, septemvrie 24".
F. 6, lingl o pecete inelara In fum: Athanasie ermonah".
Textul cu cerneald neagra i radacinie. Titlurile i intialele shit scrise cu rosu.
Legatura artistica in scoarte de lemn i piele. De la Mandstirea Ghighiu.
Daruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice,
2342

la 22 nov. 1903.
Sec. XVII (sfirsit); 307 f.; 19 x 13,5 cm.
< Psaltire slavo-romdnd>.

La F. I liminara 4: fragmente din Povestirea pentru Adam i Cintece de stea.


Insemnri: F. 1: Chid au Imblat valeatu 1716 au fost la Gioi Mari gheata
In balti i zapada. Si au fost sfeti Gheorghie dupa Pasti in a patra saptamina,
luni, i n-au fost frunza. Iar la Armenden au fost putinea ; atunci au prins
a infrunzi". Cf. I. Corfus, Insemndri..., p. 115.

F. 1-2: Chid au imblat valeatu 1718 fu sceta foarte mare, fintini secara
pe multe locuri. Si sate la cimpie, pentru apa sa pustiira. i bucate de primayard. nu fura mai nemic, nici de toamn. i ajunsera bucatele la mare scumpte,

pIna la scere. Griul Wel< esul > 2 florinti, sacara de-al doilea, florint ;
malaiu iar asa. In Tara Birsei i in Chizdobea Sacui, paducele au macinat
si loboda de mincara i radacina de papura si la cimpie tiulpine de cucuruz

zdrobie in pio i le macina... < rupt > facea mamaliga... < rupt>. Fin nu fu,
ci Ward cracuri cu frunza de stejar, de fag si taiara iarna padurile. i trecura
pi in Tara Rumneasca cu marhale de ernara, ca acolo crescu iarba that/ iarna c n-au fost zapada; iar foamete fu i acolo. i aici n-au fost lama grea.
Iar In Tara Turceasca au fost griu destul de aduse In Tara Rumneascii".
Ibidem, p. 116.

F. 2-3: Cind au imblat < valeatul > 1737 sara, dupd cilia, In spre zua lui

Sfeatii Nicolae, s-au aratat un semn pre cer despre miazanoapte rosu ca singele

si lat si au fost mai 2 ceasuri ; i s-au despartit in doao, apoi iar s-au impreunat
si s-au asezat iar spre apus". Ibidem, p. 280.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnesti

251

F. 3-4: Cind < au > Imblat valeatu 1739, In 3 zile, la sfirsitul lui martie,
au nins 0 1 zi a lui prier. Si cind s-au dus zapada cea mare au rams holdele
frumoase. Dupa acia au nins putinea zapada 0 au perit sacara pretutindinea.
Clad au Imblat valeatu 1738 s-au cutremurat pamintul In luna lui maiu In
31 de zile, amiazizi, foarte tare, si s-au dus spre rasarit i iar s-au tutors indarapt. i pomii sa clatina, ca de vint, si au cltit casele 0 au facut pamIntul mare

dudet. i miercuri sa cutremura.


Cind au imblat valeatu 1739 au traznit Dumnezau turnul In cetatea Sibiiului,
In dulcele Craciunului In feurar In trei zile ; dulcele 10 saptamtni au fost.
Cind au Imblat valeat 1739, In luna liii septemvrie in 22 zile au nins la tara.
El iar intr-acest an au perit grin! de au fost puttnel, s-au Wit. Si In tara Oltului
n-au fost nemica, ci au cosit In urma holdelor. Si In Ardeal au fost putin, si tot
palit. 10 clai abiia da o &eat& de grill.
and au Imblat valeatu 1740 au cazut zapada In toate Anile foarte mare. Si
au petit oi i alte marha i holdele. Si a 2 zi de Singiorz au nins 0 au statut
zapada pin& a treia zi. Si tot Intr-acest an, In luna lui maiu, a treia zi, au nins
0 la dealuri, s-au prim 0 vhle n-au fost infrunzite". Ibclem, f. 117, 239.
F. 307: Chid au imblat valeat 1741 s-au cutremurat pamintul in luna lui martie
In 11 zile, miercuri noaptea". Ibidem, p. 241.
F. 307: Cind au imblat valeatu 1733 au fost Blagovesteniile In dzua de Pasti.
Si, pha am fost la Leturghie, au ploat cu zapada i vtnt race au fost. i la dealuri s-au prins zapada 0 villa in amiazazi i s-au dus.
Cind au Imblat valeatu 1740 au nins In septemvrie In 18 zile. Si au statut 2
zile zapada". Ibidem, p. 117.
Textul cu cerneall neagra. Titlurile i iniia1e1e Mut scrise cu rosu. Frontispicii
In penita la f. 101 si 134. Initiale ornate la I. 38, 60, 79 s.a. Legatura veche
In piele se pastreaza sub legatura moderna. Cumparat de la pr. Emilian Micu
din Checia (Banat), la 24 sept. 1903.

2348 1874 (f. 99) ; 185 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 2-364 (f. 5-185) ;

20,5 x 15,5 cm.


< Psaltichie >. Compozitii de: Daniil protopsaltul, Petru Lambadarie, Anton
Pann, Iosif Naniescu, Grigorie protopsaltul, Petru Efesiul, Petre Peloponisiotul,
Macarie ieromonahul, Iacov protopsaltul.
Insemnari: F. 99': Aceasta carte este a fratelui Costantin din sfInta
Manastire Ghighiu, scrisa la leat 1874, iunie 13, pa vremea preaosfintitului
mitropolit al Printipatelor Unite D.D. Nifon. Fratele Costandin 1874".
Textul, cu cerneala neagra este scris In alfabet de tranzitie.
Frontispicii In penita la I. 8, 10, 91 s.a. Initiale ornate la f. 5, 62, 79 s.a. Legatura artistica In pale. De la Mnastirea Ghighiu. Daruit Academiei Romane
de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 22 nov. 1903.
2844 1747 (f. 178) ; 178 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-174 (f. 4-178) ;
20,5 x 15,5 cm.
< Ithica ieropolitica>. Textul a fost copiat, dupa toate aparentele, de Constantin
vtori dascal slovenesc, care semneaza la 1.4. Nu este inclus In Copifti.
Insemnari: F. 178: Izvodul carpi Ithica ieropolitica din moshovitica limba
s-au talmacit de arhimandritul Ghenadie proigumen Coziianul. Anul 1747".
F. I nenumerotata: Ithica ieropolitica sau Filosofiia invatatoare de obichiri
cu simvoluri i tntliu cu chipuri luminata spre Indreptarea u folosul celor tineri
s-au alcatuit i s-au tiparit cu chieltuiala sfintei Manastiri Pecersca In Chiov,
anul 1712".
F. 3: Aceasta carte s-au daruit Schitului Ghighiu de preasosfintliasaparintele
Ionichie arhiereu. 1831 septemvrie 24".

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

252

Textul cu cerneald neagrd, este Incadrat de chenare In penit.


Titlurile, iniiaIeIe i indicatiunile tipiconale shit scrise cu rosu. Frontispicii
In penit la f. 13 si 25. Initiale ornate la f. 4, 9, 11 s.a. Desene In penitd In
f. 6', 8, 10 a.a., lucrate, probabil de popa Florea, care le semneazd pe cele

de la 1.6' i 62. Incep Ind cu f. 68 desenele slut abea schitate In carbune, sau
este lasat doar loc liber pentru lipirea lor (desenele shit lucrate pe altd hIrtie

ci lipite ulterior), cu exceptia celor de la f. 160 si 172. Legatura artisticd


In piele. De la Mndstirea Ghighiu. Ddruit Academiei Romne de Ministerul
Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 22 nov. 1903.
2345 Sec. XIX (mijloc); 62 1.; 20,5 x 16,5 cm.
< Pomelnic neidentificat. A aparlinut Mdndstirii Gighiu din jud. Prahova>.

Textul cu cerneald neagra. De la Mandstirea Ghighiu. Druit Academiei


Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii PuMice, la 22 nov. 1903.
2346 1834 (f. 12) ; 99 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-26 (1. 1-26) ;
20,5 x 15 cm.
Miscelaneu teologic ).

1. F. 1-62": ( Binduiala arnosaniei).

2. F. 64-99: < Binduiala hirotoniei pentru toate treptele eclesiastice, inclusiv


episcopul>.

F. 63r-x, 75-78 albe.


Insemnri: F. 12: 1834, martie 10".

F. 99'1: 1834, aprilie 16".


Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile, iniia1ele i indicatiunile
tipiconale shit scrise cu rou. Frontispicii In penita la 1. 1, 10, 12 s.a. Legdtura
veche In piele. De la Mdiastirea Ghighiu. Ddruit Academiei Romne de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 22 nov. 1903.
2347 Sec. XVIII (mijloc); 12 f.; 19,5 x 14 cm.
< Pravild bisericeascd data preOilor ci diaconilor de catre Dionisie episcopul
Budei, Belgradului... fi Ardealului>. Lipsete sfIritul.
Textul cu cerneald neagra. Titlul este scris cu rou. Ddruit Academiei Romne
de D. Comp si V. Tord4anu din Sibiu, la 18 apr. 1903.

2348 1817 (f. 1); 64 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-125 (f. 2-64); 20X
15 cm.

< Miscelaneu teologic >.

1. F. 1-12: Cinstitutul Paraclis al sfintului, sfinlitului mucenic Haralambie,


care iaste foarte folositoriu fi aparatoriu de infricofata boald a ciumii; Inca fi
de alte boale iaste aparatoriu la cei ce cu credingt Ii cu fherbinte dragoste Ii 'a
ceti fi-1 va asculta. Prin cheltuiala dumnialui chir Constantin Manzovici tipartt
la anul 1815 fi prescris de mini cdminarul Nicolae Constantin <lectura numelui
incertd > /a anal 1817 In oraful Tecuciului. Cf. Bibl. rom. veche, III, p.123,
nr. 882.

2. F. 13-23: Viiala sfintului, sfinitului mucenic Haralambiia, urmata de


versuri Inchinate lui.
3. F. 24-45: Cinstititul Acathistu al sfintului, slcntulu, marelui proorocu,
Innaintemergatoriu ci Botezatoriului loan.
4. F. 46-52: Paraclisul sftntului, marelui mucenic Gheorghie, purtatoriul
de biruinfd
5. F. 52-54: ( Legenda lui Avgar >.
6. F. 54-56: < Psalmii 142 i 90 ).

7. F. 56-64: Cinstitutul Paraclisu al sfinglor fi tntocma cu apostolii


Costantin fi Elena.

Insemnri: F. 54: S-au prescris la 1817, dechemvrie 14, In tIrgul, Tecuci.


Nicolae Constantin < lectura incerta >, caminar".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romftneti

253

Textul cu cerneald neagra. Titlurile, colontitlurile, initialele i indicatiunile


tipiconale sint scrise cu rosu. Miniaturi reprezentind pe sfintii Haralambie
(cloud), loan Botezatorul i Gheorghe la f.1", 12', 23" si 45' Legaturd veche
In carton. Cumparat de la A. Zwiebel, la 2 iun., 1903.
2349 1786 (f. 2); 261 f.; numerotatie veche cu cifre arabe divers; 20 x 13 cm.
F. 2: Gheografie noao, care sd imparte In 4 tomuri, iaste a dumisale Iordachi
Darie yel paharnic, perigrapsitd de mine, nevrednicul si mai micul tntre dascali
Alexandru Athanasiu, cu toatd cheltuiala dumisale boeriului mai sus numit..

Tomul .1, partea Inttiu a Gheografiei noao, care cearcd de obstie toald !ilia a sfertt
idroghii ( ce sd tticuiaste zugrafituri sau scrisoarea pdmintului) adecd a rdtunzemtt
sau a ghiontului pamintului,tmpreund i a ape i. s-au scr is In satul Ddrmanestii.
1786, iulie 15. Cu midi modificari, titlul este redat i la f. 126.

F. 124"-125" albe.
Insemndri: F. 124: Sfirsitul tomului IntIiu. Inceputu-s-au tomul Intliu a sa
scrie iulie 15 0 au luat sfirsit iulii 26."
F. 261: Sfirsitul tomului al 2. Inceputu-s-au tomul al 2 a sd scrie iulie 27 si
au lat sfirsit avgust 7".
Cf. G. Strempel, Copati..., p. 11.
Textul cu cerneald neagra. Desen floral colorat, In form& de blazon, avind
lnscrise interior initialele I.D. Frontispicii In peni td. la f. 3, 4 si 127. CumpArat
de la anticarul Barasch din Iasi, la 11 nov. 1903.
2350 Sec. XIX (inceput); 85 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu lipsuri:

20-103 (f. 3-85); 17 x 11 cm.

<Octoih ). Lipseste inceputul i sfirsitul.


Insemndri: F. 74": I. Sa se stie c s-au scris acest Osmuglasnic de Gligore
ficiorul lui Ispir. i s-au isprdvit cu vrerea lui Dumnezeu. Amin si mie < o >
oca de yin i doao de pelin".
Copistul mai semneazd la f. 8, 33, 46 s.a.
I. Aceast& carte e scris pe la 1810 In Humulesti, judetul Neamt de Grigorie
Ispir, lnainte de a deveni preut, mort In virst de vreo 70 ani, pre la 1856.
A Minas fiului sdu preutul Constantin Grigoriu i dupa aceea fiului acestuia

G. Grigoriu, agricultor la Mlesti-Iasi, de la care mi-a adus-o vdrul su


Anastasiu sau Anastasescu. Bucuresti, 27 octombrie 1909. Grigore Cretu".
F. 15-21: Acest Ohtoin < sic > esti a lui Grigori ot Humulesti si au dat pre
dlnsul o rubld. i eine sd va IntImpla sd-1 furi sd fii afurisit".
F. 33"-35": Aceasta cArticia esti a me, a lui Costantin a preutului Grigorii
din satul Humulestii".
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile,initialele i indicatiunile tipiconale ent
scrise cu rosu. Frontispicii In penitd la f.7", 19", 33' s.a. A apartinut prof.
Gr. Cretu. Cumparat de la urmasii acestuia, In anul 1952.

2351 1796 (f. 49"); 96 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, cu greseli: 1-88
(f. 3-94); 18,5 x 10,5 cm.
< Miscelaneu ).

1. F. 3-32": ( Legenda Duminicii ). Epistolie crestineascd.


2. F. 33-49'1: < Apocalipsul Maicii Domnului >. CInd au crut Fecioara prea=rata sd wa muncile pdatosilor.
3. F. 50-78": < Rugdciuni >.
4. F. 79-94": < Minunile Maicii Domnului >. Text fragmentar.
Insemnri: F. 49": SfIrsit i lui Dumnezeu mrire. Scris-am eu Petru sin
Joan Cojocariu. Brasov, iunie In 2, 1796".

www.dacoromanica.ro

BA.R., 1601-8100

254

F. 62: Iubitorilor de Hristos cetitori. Precum ceriul nu este fard de nori, asa
nici scrisoarea far& de gresala. Drept aceia orice gresala yeti afla, Indireptati
cu duhul bllndeelo i ma ertati, ca i tu de aceliasi ertari s te Invrednicesti.
Si

s-au scris de mine, supusul rob Patru sin Ion Cojocariul din Brasov.

17 iunie, ano 1796".

F. 78: Sfirsitu-s-au aceste rugciuni In luna lui martie 27, 1797, Brasov".
Cf. G. Strempel,
p. 30.
F. 95 si 16: Aceast carte ce sa numeste Epistolie este a lui neica Ivanciu
Naciovici. 1817, fevruarie 6. Si am scris eu Tudorache, cumnatul dumnealui.
Iar aceasta sfinta carte cine va citi-o cu mare poslusanie mult folos va avea".
F. 1: La 1829, noemvrie 14, dimineati la 10 ceasuri spre zioa, s-au facut

cutremur mare, de s-au descheiat casile noastre din toate Incheeturile lor, cazInd
si soba la hodae lui Arghir... In zioa de sfIntul apostol Filip i lasare de sec de
Crciun. Cf. I. Corfus,
p. 264.

F. 1, 2, 96, interiorul copertilor: Incercari de condei.


Textul cu cerneala neagra. Titlurile i initialele slut scrise cu rosu. Initiale
ornate la f. 170-Y. Legatura veche In piele. De la Manastirea Ghighiu. Druit
Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Pub lice, la 22 nov.
1903.

2352

Sec. XVIII (Inceput); 79 f.; 19,5 x 14,5 cm.

( Miscelaneu >.

1. F. 1-26, 51-79: < Teologie polemicd >. Pentru schimbarea sfintelor


praznice care ant preste an, tntru carele sd lucreazd dumnezeeftile taine, i pentru
alte sfinte taini ale besrich facem dovedire precum le-au schimosit i li-au
stricat romanii i ahi papistasi. Texte fragmentare. Lipseste sfirsitul.
2. F. 27-50: Invdgiturile ale sldvitului i preatnleleptului V asilie Machidoneanul, tmparatul grecesc, care tnvdcaturi h-au fdcut fuu-sau, lui Leon cel preatnjelept. Lipseste sfIrsitul.

Insemnari: F. 1: C<onstantin vtori > dascal slovenesc".


F. 1 liminare: Aceast& carte s-au daruit Schitului Ghighiu de preasfintia sa
parintele Ionichie, arhiereu. 1831, septemvrie 24".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile i initialele shit scrise cu rosu. Legatura
veche In carton. Daruit Academiei Romane de Ministerul Cultelor i Instructiunii Publice, la 22 nov. 1903.
2358 1755-1757 (f. 304, 125) ; 305 f. +1. 207 bis; numerotatie veche cu cifre chi-

rilice: 1-170 (f. 134-302) ; 20 x 15 cm.

< Miscelaneu istoric >.

1. F. 1-125: ( Istoria Rusiei >. Sinopsis al Cniajtniei Rosesti.


F. 126-131, 133, 302-303 albe.
2. F. 134-304: V iiaja marelui Petru, aftocrator a toatd Rosiia, pdrinte patriei,
adunatd din multe pomeniri En Franta i In Olanda, ce s-au dat In doao tomuri,
lard mai pe urma s-au almacit den limba italieneascd In limba greceascd cu toatd
nevoinfa de chir Alexandru Cantelariiu,iard dupd cea greceascd s-au tamilcit
acum la tnielgerea rumllneascd de dumnealui Matei Fardifanu,biP velsatrar, la
anii de la Hristos 1749. Este precedata de un cuvInt Inainte catra cetitor al
lui Matei Farcasanu (f. 132-133).
Insemnari: F. 303 304: Aceasta carte istoriceasca, ce Intr-Insa iaste ashata
Viiata marelui tar Petru, marele monarh al vestitei Imparatii Mosca, s-au scos
dupa limba greceasca pe limba rumaneasca de dumnealui Matei Farcasanul,
biv vel satrar.
Si s-au gasit acel izvod la sfinta Episcopie Minnie i s-au luat de s-au scris Si
de noi, cu porunca 1 cu toata chieltuiala sfint,ii sale parintelui arhimandrit

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti

255

chir Dionisie, igumenul sfintei MAngstiri Hurezul din Sud VI lcea, prin osteneala

smeritului Intre monasi Rafail monahul, din sfinta MAngstire Hurez.


Si flind acelu izvod scris rAu si soroacele ne alese, au mai vIrtos a zice, fiind
eu prost si neinvatat, ci precurn au voit Dumnezeu am nevoit ping o am isprgvit
si apoi o am protocAlit < = comparat, colattonat > din cuvint In cuvint dupg
acel izvod.
Ci, o iubitorilor de citanie oricarii vg yeti IntImpla a ceti pe aceastg carte si
oriunde yeti gAsi cuvinte cu anevoe de Inteles, au din nealegerea soroacelor,
au din neasgzarea oxiilor, au din nent.elegerea cuvintelor, cu duhul dragostei

si al blindetelor, sg indreptatt; cd si en pe cum am ggsit asa am si scris ;


iarg mai mult nu. CA nici din scripturg InvAtat nu slat cl altA dascAlie
n-am InvAtat WA numai Psaltirea, ruminste , nici la aril istoricesti sau

de alt feliu n-am cetit, ca sg-mi fie mintea mai deschisg, ca sg poci Indrepta
gresalele altora.
Ci cu toatg cucerniciia vg. rog sg nu vg fie numele mieu un ponos, ci sg mg
ertati, ca si voi sg, aflati ertdciune In zioa Infricosatei si strasnicii judecgti
de la dAtAtoriul de plata Hristos.
Si s-au scris aceastg carte la anul de la zidirea lumii 7263, iarg de la intruparea

lui Dumnezeu CuvIntul 1755. I pis: az mnogogreasnli < = si am scris eu,


mult pAcAtosul > Rafail, monah ot MAngstirea Hurez".

F. 125: Aceastg istorie di-nceperea moscalilor s-au talmAcit de dascalul


Lavrentie dupg. o carte sloveneascg a sfintei MAngstiri Hurezii. 1757." Cf.
G. Strempel, Copisti..., p. 197-198.
F. 1: A sfintei MAngstiri Hurez".

Coperta II interioarg: lnsemnare de cititor a lui Chesarie ierodiacon la Mamastirea Bistrita (Vilcea) din 20 sept. 1831.
Textul en cernealg neagrg. Titlurile, colontitlurile, initialele si trimiterile
marginale slut scrise cu rosu. Frontispicii In penitg la f. 132, 134, 165 s.a.
Initiale ornate la f. 1, 134, 165 s.a. Pecett inelare In fum la f. 305. LegAturg
veche In piele. De la Muzeul de Antichitgti. Trecut In col. Academiei Romne,
conform dispozifdlor din 10 febr. 1903.

2354 1798 (f. 84); 92 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-84 (f. 1-84);
20,5 x 15,5 cm.

( Miscelaneu teologic >.

1. F. 1-21'1: < Acatistul Sfintei Treimi>. Acathist cdtr preasftnta f i de o fiingt


$ i de viiag fcdtoare Troile.

2. F. 22-40: ( Acatistul sf. . Mihail f i Gayril). Acathistul arhistratigului


Mihail, tmpreund cu Gamut si a altor netrupesti puteri.

3. F'. 41-55 < Acatistul sf. loan Botethtorul >. Acathist al cinstitului Fi
t

slvitului proroc, Inaintemergatoriului si Botethtoriului Joan.


4. F. 56-69: Acathist al sfintei si de viiag fctoarei Cruci.
5. F. 70-84: Acathistul sftntului ierarh .Nicolae.

6. F. 84: < Acatistul Maicii Domnului>. Scurt fragment.


7. F. 85-92: Cinstitul Paraclis al sfIntului f i preacuviosului ptirintelui nostru
Grigorie Decapolit.

InsemnAri: F. 84: S-au scris acste sfinte Acathiste de mult pAcgtosul si


nevrednicul numirii preotesti popa loan BArbAtescu. Iulie 3 dni, 1798".
Cf. G. Strempel, Coptsti..., p. 15.
Penultima filg liminarg: Aceastg sfIntli si dumnezeiascg carte ce sA numeste
Acathist, cu ruggciunile la toti sfintii este a dumnealui logofatului Ionitg
Butculescu. Si pentru ca sg fii stiut am Insgannat aicea. 1828, dechemvrie 19".

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

256

Ultima fild liminare: Insemnare de stare civild.


Tx
e tul cu cerneald neagrA. Titlurile, colontitlurile, initialele i indicatiunile
tipiconale sInt scrise cu row. Frontispicii In penitd la 1.1, 41, 56 0a. LegAturrt
veche In carton. De la Muzeul de AntichitAti. Trecut In col. Academiei RomAne,

conform dispozipilor din 10 febr. 1903.


2355 1736 (f. 176); 218 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-212 (f. 6-127) ;
19,5 x 14,5 cm.
F. 6: Minunile preasfintei Miscdtoarii de Dumnezeu Intre sibilele carele au
fost prorocile.la pdglni, carele mai nainte de inceperea ei cu ardtarea lui Durnnezeu o au put f i o au scris fre cdriile sale f i a mdrturisit oamenilor i o au sldvit.

Titlul este precedat de un Pinax (f. 2-5v).

InsemnAri: F. 17C: *i am scris aceastA carte cu Minunile preasfintei NAscltoarii de Dumnezeu eu, robul lui Dumnezeu, Ilarion ieromonah din sfinta
MAnastire Bistrita, la leat 7244 < =1736 >, avgust 15 dne".
F. 217v: In ce chip doresc s ajungl la vad cei ce sint bAtuti de furtunA
In mijlocul mArii, Intr-acesta chip am dorit i eu sA ajung sfix*tul carVii
ace0iia. Deci ma rog tuturor, preacuvio0lor ieromonahi i mona0 i altor
cre0ini, citi vA yeti Intimpla a ceti pe aceastA carte, de veti afla niscare gre-

sale, sau alunecAri, sA indreptati cu duhul blindtelor, nepuindu-ne In ponos. Crt


n-au scris duh, nici Inger, ci mind de tdrInA 0 de om pAcAtos, cuprins de slaba
fire, care nu lasA pre nimenea a nu gre0. Ci ertati, ca i voi s vA invredniciti
ertArii prin Domnul nostru Iisus Hristos, a cdruia iaste marirea In vci. Amin
Ilarion iromonah of sfinta MAndstire Bistrita < am > scris aceastA carte.
Noemvrie 30 dni, 7244 < =1735 >". Cf. G. Strempel, Copigti..., p. 110.

F. 6: A Manastirii Bistritei". AlAturi pecete inelara In fum.

F. 1: AceastA dint& carte cu Minunile MaicAi Precistii s-au Innoit cu legatura den cheltuiala sfInVitului ieromonah Pandeleimon, spre a lui vcinica
pomenire, 1803, rnai 7".
Textul cu cerneald neagrA. Titlurile i initialele stilt scrise cu rop. Frontispicii colorate la f. 2 0 6. LegAturd artisticA In scoarte de lemn i piele. De la
Muzeul de AntichitAti. Trecut In col. Academiei RomAne, conform dispozitiilor din 10 febr. 1903.
2356 1769 (f. 4); 36 f.; paginatie veche cu cifre chirilice: 1-61 (f. 4 36v) ; 19,5 x
16 cm.

F. 4: Panahidnic, adecd Slujba parastasului, care s-au scris din ustavul .mos-.
chicesc In dzilile preluminatului, de Hristos iubitoriului domnului nostru Gregory.

Calirnah voevoda, fiind mitropolit preosfinge sa chir Gaoriil, unchiul manei


sale, prin silinja sfinjii sale dhir Methodii, igumen Slatinii, in anul 1769, In
luna ianuarii. Slujba este urmatA de un Pomelnic al Mandstirii Slatina (f. 28
32-36v).

F. 1v 3v, 28 29v albe.


InsemnAri: F. 4: Si 1-am scris eu, smeritul i mult pacAtosul i nevrednicu!
Vartholomei Madzerianul, arhimandrit i igumen Solcai. i ImpreunA cu ma'

sus numitul igumen chir Methodii Putnianul, pentru a noastrA vecinica pomenire am druit aceastA carte mai sus numitei sfintei MAnAstiri Slatinii, ca sA

fie pentru trebuinta sfintei beserici, adecA pentru pomenire ctitorilor 0 a


tuturor pravoslavnicilor cre0ini". Cf. G. Strempel, Copigtt..., p. 146.
F. 1: Fragment de rugAciune.
Textul cu cernealA neagra. Titlurile, colontitlurile, initialele i indicatiunile
tipiconale skit scrise cu rop. Frontispicii In penit la f. 4, 5, 30 ..a. LegAturA
veche In piele, restauratti la cotor. De la Muzeul de AnticlutAti. Trecut In
col. Academiei RomAne, conform dispozitiilor din 10 febr. 1903.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manusorIselor romineti


2357

257

Sec. XIX (inceput); 16 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice diversA; 19,5 x
14,5 cm.

(Octoih>. Text fragmentar.


InsemnAri: F 9: SA se stie de and au nins gioi, inainte Ispasului, la leat
1810. *i am scris eu, Vasile, ca sA se stie". Cf. I. Corfus, Insemndri..., p. 129.
F. 8": Eu feciorul lui Vasile Wink ot sat Piriul-Pintei, SAmion".
Textul cu cernealA rAdAcinie. Frontispicii stingace in peni tli. la f. 3' i 15.
Leg null veche deterioratA, in scoarte de lemn si piele. De la Muzeul de Antichitati. Trecut in col. Academiei Rom Site, conform dispozitiilor din 10 febr.
1903.
2358

Sec. XVIII (inceput); 13 f.; 19,5 x 13,5 cm.


F. 1: Calindariul anului visectos de la Hristos 1704. Lipseste sfit'situl. Cf.
Emil Virtosu, Foletul novel. Calendarul lui Constantin vodd Brdncoveanu.
1693-1704. Bucuresti, 1942, p. XV si 156-171.
Insemnari: F. 5": Pisal < =a scris ) popa Nicola". Cf. G. *trempel, Copisti...,
p. 164.
F. 1: Pandeleimon arhimandrit sfintei Episcopii Rimnicul. Hurez."
F. 13: lnsemnare incoerentA despre niste bani.
F. 1 liminara: IncercAri de condei.
Textul cu cernealA neagrA. Titlurile 0 initialele sint scrise cu rosu. Una din
copertile vechi se pastreaza sub legstura modernA. De la Muzeul de AntichiMO. Trecut in col. Academiei RomAne, conform dispozitiilor din 10 febr.
1903.

2359

Sec. XIX (prima jumAtate); 33 f.; 19,5 x 14 cm.

< Miscelaneu>.

1. F. 2-28: ( Teatru). Voiaj din Podul Mogosoaipind in ligdniia Vlddichii.

Cdldtorie pe uscat si pe mare. Comedie intr-un act si j unultate, compusd de insusi

actorii acestii cornedii. Bucuresti, iarna in zioa plecarii, in anul cind au fost
trei erni f i o yard.
.
2. F. 29-33: < Versuri satirice> .
InsemnAri: F. 33": Confrontindu-se cu unul din manuscriptele aflate In
Biblioteca CentralA, s-a constatat cA este, intr-adevAr, un manuscript de
Ienache VAcarescu. 1868, fevruarie 7. Bibliotecar: Ion C. Girlianu (lecture
semnAturii incertA)".

Textul cu cernealti neagrA. De la Muzeul de AntichitAti. Trecut in cole;tiile


Academiei RomAne, conform dispozitiilor din 10 febr. 1903.
2360 Sec. XIX (mijloc) ; paginatie veche cu cifre arabe: 1-69 (f. 1-35); 19,5 X
12 cm.
F. 1: Apocalips al sfintului apostol loan, Cuantatorului de Dumnezeu.
Textul cu cernealA neagrA. LegAtura veche in carton. De la Muzeul de Antichitati. Trecut in col. Academiei RomAne, conform dispozitiilor din 10 febr.
1903.

2361

Sec. XIX (mijloc); 28 f.: paginatie veche cu cifre arabe: 1-55 (f. 1-28);
20 x 12 cm.

< Paraclisul si viata sr Haralambie>.


F. 1-9: Cinstitul Paraclis al sfintului, sfinlitului mucenic Haralambie, care
este foarte folositori si apdrdtori de infricosata boalli a ciumii...

F. 9"-10: Stihuri la mucenicul Haralambie.


F. 10-28: Viiata f i nevoiniele sfintului mucenic a lui Hristos Haralambie.
Textul cu cerneall neagra. Titlurile, colontitlurile, initialele 0 indicatiunile
tipiconale slut scrise cu rosu. Copertile de sub legAtura modernA nu apartin
17

Catalogul manuscriselor

www.dacoromanica.ro
cd. 1504

B.A.R., 1601-8100

258

ms. De la Muzeul de Antichitati. Trecut in col. Academiei Rom &lie, conform


dispozitiilor din 10 febr. 1903.
2362 Sec. XIX (prima jumAtate); 176 f.; paginatie si numerotatie veche cu cifre

arabe si chirilice diversli; 17,5 x 12 cm.


< Acoluthia sau Slujba in Duminica Pastilor >.

Manuscrisul a apartinut mitropolitului Filaret Beldiman de Apameea, al


carui ex libris In greceste si pecetea inelara in fum se afl la f. 1". Textul
f. 2-24 in greceste, iar cel al f. 31-176v In romaneste.
F. 24-30 albe.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile, inilialele si indicatiunile
tipiconale sint scrise cu rosu. Initiale ornate la f. 33", 107, 152 s.a. Frontispiciu

gravat la f. 31. Gravura reprezentind invierea Domnului la I. 1v si 30v.

Legatura veche in piele. De la Muzeul de AntichitAli. Trecut in col. Academi


Romane, conform dispozitiilor din 10 febr. 1903.

2363 1838 (f. 1); 34 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-61 (f. 4-34); 17 x
11 cm.

F. 1: Moralnica istorisire de cdtrd D.D. Marmontel < Jean Frangois >, tcilmil-

cud de pi franNzeste de Mihail Mavrodi. Esi, 1838.


Insemnari: F. 3: A son altesse srnissime Monseigneur le prince regnant
de Moldavie Michel Stourdza".
F. 34: autorizatia de tiparire a ms. semanta de C. Catargiu vel pitar si. parafata cu pecetea in fum a cenzurii. Dedesupt insemnarea: Vu et examine.
Comtesse de Barozzi".
Textul cu cerneald neagra si radacinie. La f. 2, desen in penita semnat Michel Mavrodi." Legatur& veche in carton. De la Muzeul de Antichitati. Trecut
in col. Academiei Romane, conform dispozitiilor din 10 febr. 1903.
2364 1820 (1. 1); 23 1.; paginalie veche cu cifre arabe : 1-43 (f. 2v-23v); 18 x
12 cm.

F. 1: Mirtil f i Hloe, pastoral a lui Florian < J.P. >. Ttilmacitd in limba moldoviniascel la anul 1819, cari s-au parastisit in 27 aprilie 1820 in casale dumnealui
logofdtul Vasili Rostit.

Insemnari: F. 1: A me, Iancu Istrate".

Textul cu cerneala neagra. De la Muzeul de Antichitali. Trecut in col. Academiei Romane, conform dispozitiilor din 10 febr. 1903.
2365

Sec. XIX (mijloc); 12 f.; paginalie veche cu cifre arabe: 1-21 (f. 2-12);

18,5 x 11,5 cm.


F. 1: < Mihail Kogiilniceanu>, Noul Acatist a marelui voevod Mihail Grigoriu < Sturdza >. Nu este autograf.
Textul cu cerneala neagra. Provenienta necunoscuta.
2366 1815 (f. 61v); 66 f.; paginalie veche cu cifre arabe diversa; 16 x 10 cm.
< Miscelaneu >.

1. F. 1, 52v-61, 66v: < Versuri>.


2. F. 3-26: < Ion Barac >, Istorie lui Argher. F. 19v-20 si 25 shit ocupate
cu un fragment din Paraclisul Maicii Diomnului 0 socoteli Muesli..
3. F. 28-30", 31v-42: < Legenda Duminicii >. Ipistoliia .Domnulut ft Dumneztiului nostru Iisus Hristos ci au venit den ceriu si. au ctuut in cetate Erusalt-

mului, in sfintul Sion.


4. F. 30v-31v: Visul Precestii, sfintiei sale si Nascaloarii de Dumndthu.
5. F. 42-43v: < Cintece de stea >. Alte stihuri ale stelei, ce sa cintc1 la Nastere
Domnului nostru Isus Hristos.
6. F 43v-49: < Oraiii de Craciun >.
7 . F. 49v-52: ( Rugeiciuni ). In lb. greacA.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romineati

259

8. F. 56-61: < Versuri despre uciderea lui Grigore Ghica, domnul Moldovei,
In anul 1777 >. Cf. I. CrAciun si A. Hies, Repertoriul..., p. 131.
InsemnAri: F. 61: SA sa stie de cindu am scris aceastA carte Epistoleile
Domnului i DumnAzAului nostru lisus Hristos i Istoriia lui Argher. Leat
1815, fevruariu 1. Costachi Oatu". Copistul mai semneazA si la f. 62.
F. 2 si 65. Concept de poruncA cu caracter juridic din anul 1815, relativ la
satul Broteni din tinutul Neamt.
F 65-66: InsemnArile de posesor ale copistului.

F. 1-2, 26-27, 62-64: IncercAri de condei si diverse socoteli.


Textul cu cernealA neagrA. A apartinut prof. Gr. Cretn. CumpArat de la
urmasii acestuia, in anul 1951.
2367 1786 (f. 88); 110 f.; 16 x 11 cm.
Ceaslov>.

Insemnri: F. 88: SA sA stie cA aceste podobii s-au Inv Apt la < sic > mine.
Si umbla veletul de la Hristos 1786".
Textul cu cernealA neagrA i rAdAcinie. Frontispicii stingace in penitA la f. 10,

14, 20' s.a. A apartinut prof. Gr. Cretu. Cumparat de la urmasii acestuia,
in anul 1951.
2368

Sec. XVIII (sfirsit); 250 f.; paginatie veche cu cifre chirilice


249); 16,5 x 11 cm.

: 1-247 (f. 3

<Miscelaneu teologi&>.

1. F. 1-16, 19-112, 247-250: < Binduiala spovedaniei>. Lipseste inceputul i sfirsitul.

2. F. 16-17, 112-122:
sfintei beserici.

< Cele

apte taine>. Inveigiturti pentru tainele

F. 122-142, 176-182, 212-222, 234-239, 240-246 albe.


3. F. 143-233: < Canoane pentru preog ci calugari>.
Insemnari: F. 143-149:
insAmnat de cindu au rAposat parintele Sava

ieroschimonah duhovnic de',Am


la schitul DAlhautului. 1801, fevruarie 21. Si au
fost i staret. i aceastA carte este a sfintii sale, a pArintelui Savii".
F. 239: Aceast sfintA carte este a me, cumpArata de la pArintele Gherman
in prat de cinci lei di la anul 1860, luna sAptemvrie 10. Calinic iromonacul".
Textul cu cernealA neagra. Titlurile, colontitlurile i initialele slut scrise cu
rosu. LegAtur veche In scoarte de lemn i piele. De la Muzeul de AntichitAti.
Trecut in col. Academiei RomAne, conform dispozitiilor din 10 febr. 1903,

2369 1764 (f. 71"); 71 f.; paginatie veche cu cifre chirilice, cu qmisiuni: 24-93
(f. 2-71); 16,5 x 10 cm.
<Floarea darurilor>. Lirseste inceputul.
InsemnAri: F. 71: Si s-au scris aceasta cArtAluie in sat in Bratiu la anul

72<7>2, 1764, de Simion diiacul din HiatfalAu". Cf. G. Strempel, Copifti...,


p. 218.
Textul cu cernealA neagrA. Titlurile, colontitlurile i init.ialele sint scrise cu

rosu. Daruit Academiei Romne de D. Comsa si V. Tordsanu din Sibiu,


la 18 apr. 1903.
2370 1764 (f. 41); 85 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 2-86 (f. 2-86);
16,5 x 10 cm.
< Pilde filosofefti>. Lipseste inceputul i sfirsitul. Copiat de Simion diacul.
Cf. G. Strempel, Copifti..., p. 218.
InsemnAri: F 41: 1764, fevruarie 23".
F. 1: AceastA carte iaste a mea Sofronie Gheorghe cantor la bisrica neunit a Brateiului. 17 fevruarie 1841".

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1601-3100

260

Textul cu cerneall neagrA. Colontitlurile si initialele sint scrise cu rosu. DAruit


Academiei Rom Ane de D. Coma si V. Tord4anu din Sibiu, la 18 apr. 1903
2871 Sec. XIX (1nceput); 128 f.; 16,5 x 11 cm.
< Psaltichie greco-romdnd >. Compozitii de Petru Lambadarie, Daniil monahul,

Petru Vizantiu i IonitA Prale.


Textul cu cernealA neagrA. Titlurile, iniia1eIe i indicatiunile melodice shit
scrise cu rosu. DAruit Academiei RomAne de S. Ianovici din Iasi, la 8 mai
1903.

2372 Sec. XIX (mijloc) 311 f. + f. 43 bis; 17,5 x 10,5 cm.


< Caiet de roald at lui Toma Sdvescu, cuprinzind exerCiii gramaticale, vocabulare i traduceri, pentru studiul limbii latine >.
F. 43v-46v, 83"-84, 95-96v, 118-119v, 160"-167v, 210v-215" albe.
inseinnAri: F. II liminarti: Interpretationes in lingua valachica ex ea latina.
Thomas Savescu".

F. I liminarl: Emilgar" < pseudonim al lui Emil Glrleanu >.

Textul, cu cernealA neagrA i rAdAcinie este scris In alfabet de tranzitie. LegA-

tura veche In carton se pastreazh sub legatura moderna. A apartinut lui Emil
Girleanu. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 2 iun. 1903.

2373 1845 (f. 1); 178 f.; 17,5 x 10,5 cm.

< Caiet de fcoald al lui Toma Sdvescu, cuprinzind exercijii gramaticale, voca-

bulare fi traduceri pentru studiul limbii latine>.


F. 58-59v, 62v, 6g, 104-124v albe.
insemnAri: F. 1: Vocabula latina est interpretatio ex lingua latina verborum
in earn valachicam. Th. Savescul. Mars 2, 1845".
F 63: Liber valachicus traductus ex eo latino. 1846, aprilie 22. T. Savesco".
F. I liminara: Emilgar" < Emil Girleanu >.
Textul, cu cerneala neagrA i rAdAcinie este scris in alfabet de tranzitie. Lega-

tura veche in carton se pastreazA sub legAtura moderna. A apartinut lui Emil
Glrleanu. Cumparat de la anticarul A Zwiebel, la 2 iun. 1903.

2374 1781 (f. 134); 209 f.; 16,5 x 10,5 cm.


< Miscelaneu teologic >.

1.c1". 1 16": Slujba cintdrii sfintului Acathistului a preasfintei stdpinii noastre


Ndscdtoarii de Dumnezeu.

2. F. 17-35v, 103-114, 135-148v, 188-207v: ( Canoane de rugaciune).


3. F. 35v-49v, 149-162v: Slujba sfintei cuminecdturi.
4. F. 50 91v: Acathistul Domnului nostru lisus Hristos.
5. F. 92-102v: < Cintdri bisericefti>.

6. F. 115-134: Cinstitul Paraclis al sfintului pdrintelui nostru Nicolae,

arhiepiscopul de la Mira Lichiei.


7. F. 162v-163: Nume biblice >.
8. F. 164-187": < Paraclisul Maicii Domnului>. Canon de rugdciune cdtrd
preasfinta Ndscdtoarea de Dumnezeu ce sd ctntd la toatd sctrba sufletului ci
la creme de nevoe.

InsemnAri: F. 134: Am scris eu ermonahul Samuil of Schitul VrAncii. Luna


p. 206.
lui mai 13 dni, 7289 < =1781 >". Cf. G. Strernpel,

F. 208, 209v: AceastA sfintA carte mi-au dat-io parintele Thalasie zugravu. Monah Nicolae".

Textul cu cernealA neagra. Titlurile, colontitlurile, iniialele j indicatiunile


tipiconale sint scrise cu rou. Frontispicii In penitA la f. 50, 103, 115 s.a.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor rominesti

261

LegAturd veche in scoarte de lemn i piele. De la Muzeul de AntichitAti.


Trecut in col. Academiei Romdne conform dispozitiilor din 10 febr. 1903.
2375 Sec. XIX (prima jumAtate.); 16 f.; 17 x 10 cm.
< Miscelaneu ).

1. F. 1-4: Archirie i Anadam ( sic ). LipsWe sfiritul.


2. F. 5-12": Stihurt asupra zavergiilor. Titlul la f. 9.
3. F. 13-14: < Rugdciune ).

Insemnari: F. 13: 1841, dechemvrie 14, duminecd. Costandin Aninoanu".


F. 15-16": insemndri gospoddre,4ti.
Textul cu cerneald neagra. Unele titluri i initiale sint scrise cu rop.Frontispiciu in penita la f. 1. Cumparat de la Ion Bican din Piteti, la 16 iun. 1903.
2376 1839 (f. 18); 18 f.; 16,5 x 10 cm.
< Miscelaneu. de literaturd populard >.

1. F. 1-9: <Apocalipsul Maicii Domnului). Cazanie a 2 pentru rnuncile

iadului i pentru pacatofi, ctind au umblat Precesta de au vdzut unde sd muncesc


pdciitofii pre pdmint.
2. F. 9v 10 : V isul Precuratei Ndscdtoarii.
3. F. 10-18 : < Legenda Duminicii).
insemndri: F. 18: 1839, mai in 27 s-au sAvirit a scrie".
Textul cu cernealii rAdAcinie. DAruit Academiei RomAne de Nicolae Iorga,
la 22 apr. 1903.
2377

Sec. XVIII (sfirsit); 77 f.; 15,5 x 10,5 cm.

< loan Comnen, Proschinitarul Muntelui Athos ).

Insemndri: Coperta I interioard: Aceastd cArticicd iaste a dumnealui chir


Pand Chirovici, ce iaste istoriile tuturor mAndstirilor din Sfintul Munte.
iaste legatd... prin dumnealui Chiriac ieroshimonah, duhovnic, eclisiarh
tu aghiu < =la sfintul > Panthelimon. 1817, martie 23, Bucureti".

F. 77v: Aceasta carte este a lui Tanase Pand de la Sfintu Munte, ce este
toate mandstirile. Si eine va indrAzni a fura-o sag bat sfintele biserici ei
toate moatele sfintilor... 1834, avgust in 26. Tanase 'Dana".
F. 11.-v: insemndri de posesor in lb. greac din anul 1831, ale lui Pand Chirovici.

Textul cu cerneala neagrA. Unele iniiaIe shit scrise cu rou. Legaturd veche
in carton. De la MAndstirea Cernica. Ddruit Academiei RomAne de Ministerul
Cultelor i Instructiunii Publice, la 4 mai 1902.
2378 Sec. XIX (prima jumatate); 56 f.; 17 x 11,5 cm.
< Psaltichie>. Compozitii de loan Glineos, Grigore protopsaltul, Daniil proto
psaltul, Petru Lambadarie, Iacov protopsaltul i Petru Vizantiu.

Insemndri: F. I nenumerotatd: Aceasta carticia de musichie este dreaptd


a me, gios iscalitului. 1858, martie 3. Vasile Savastiu".
Coperta II interioard: Insemndri de stare civild din anii 1848-1849.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, inijaleIe Ii indicatiunile muzicale sint
scrise cu rou. Initiale ornate la f. 1, 4, 15 v.a. LegAturd veche in carton.
Cumparat de la anticarul Israel Kuppermann, din Iai la 28 ian. 1904.
2379 1810-1833 (f. 29, 55') ; 86 f.; 17 x 11 cm.
< Miscelaneu>.

1. F. 3-29: ( Calendar >.


F. 29" 30v, 43r-v, 45v, u 52, 56-72 albe.
2. F. 32-38v 73v: < D. Cantemir Divanul). Text fragmentar. Cf. D. Cantemir, Divanul, editle ingrijit de Virgil Cindea, Bueurecli, 1969.
3. F. 39-42": Istorie poamelor.

www.dacoromanica.ro

B.A.R., 1001-3100

262

4. F. 44-48": < Istorioare morale>.


5. F. 49"-50, 52"-55", 72": < Pomelnice>.
6. F. 74-86: < Canoane de rugticiuni>.
Insemnari: F. 29: Acest Calindari 1-am scris de pe altul pentru dumnealui
mosu loan Popa, capitan de mazili. 1810, dechemvrie 4. Iordachi Savu".
F. 20: Capitanu Ion Popa".
F. 73', 74: 1831 ghenarie 30, dechemvrie 9. Iordachi... Savu".
F. 31: Insemnare de stare civila din anul 1831.
F. 3: < Nicolae > Istrati de la Rotopanesti".
F. 1, 86", coperta I i II interioare: /ncercari de condei.
Textul cu cerneala neagra si radacinie. Frontispicii In penita la f. 3, 15,
19 s.a. Desene ornamentale In penita la f. 14" si 18". Legatura veche in
carton. A apartinut lui N. Istrati de la Rotopanesti. De la Muzeul de Antichitati. Trecut in col. Academiei Romane, conform dispozitiilor din 10 febr.
1903.

2380 Sec. XVIII (sfirsit); 16 f.; 16 x 10 cm.


F. 1: Canon de rugaciune cdtr tqi sfinfii f i cdtrii toate puterile ceresti.
Textul cu cerneala neagra. Titlul, initialele si indicatiunile tipiconale shit
scrise cu rosu. De la Muzeul de Antichitatl. Trecut In col. Academie Romane, conform dispozitiilor din 10 febr. 1903.
2381 1681 (f. 254); 258 f. : 15,5 x 10 cm.
< Ceaslov>. La I. 256'' se all& Cintiiri bisericesti In lb. slava In cinstea sfintilor Varlaam si Ioasaf. La f. 258 alte cintari ale lnvierii Domnului.
La f. 258': Descintec de friguri.

F. 6-7 albe.

Insemnari: F. 253v