Sunteți pe pagina 1din 502

NOAN IWOGID AN

Jr! 4 ATiLit.

iAR1111 '11--ZOIVIAN1L5f1 CU ItiPASOVUL


:U. TARA LINOUREASCA.

I. 0

Bticure,ti, 1905
www.dacoromanica.ro
RELATIILE
TARII ROMANESTI CU BRA$OVUL

CU TARA UNGUREASCA

www.dacoromanica.ro
DOCUMENTE
PRIVITOARE LA

RELATIILE TARII ROVINE5TI


CU

BUSE% SI CU TARA UNGUREASCX


fri

SEC. XV SI XVI.

TEXTE SLAVE CU TRADUCER!, ADNOTATIUNI ISTORICE $1 0 INTRODUCERE


ASUPRA DIPLOMATICEI VECHI ROMANE$T1

DE

I. BOGDAN
Profesor la Universitatea din Bueurelti,
Membru. al Aeademiei Romikne.

VOLUMUL I
141.3-1508

BUCURETI
INST. DE ARTE GRAFICE CAROL G6BL S-SOR I. ST. RASIDESCII
16, STRADA DOAMNEI, 16.
11459 1905

www.dacoromanica.ro
Cartea ce o infalisez acs nota edifie a cDocumentelor ,a
Regestelor» dela 1902. Edifia noua este insä in multe privinfe o carie
noua. La z902 am publicat numai o parte din documentele slave de-
la Brasov in intregime ; celelalte le-am dat in regeste scurte. Afara
de aceastet, ea confinea numai traducerile, nu si textele originale. Mai
lipseau dintr'insa si scrisorile latines ti ale domnilor si boerzlor ro-
meini atril municipalitatile Brasovului si Sibiului, care se publica
aci intiiias data dupa copule Academiei Romibze : cele dela Brasov
au fost verificate toate dupa originale de d-1 N. larga, care a bine-
voit sa ma insofeasca intr' o ceilatorie la Brasov anume pentru aceasta.
Am gasit atunci si unele ce ramasesera necopiate pentru Academie,
si nu din cele mai pu/in importante. Mai lipsea in editia dela .1002
cuprinsul documentelor, indicele amanuntite de nume, localitati, lucruri
si cuvinte, precum si o suma de fapte noua cie care am imbogälit in-
troducerea diplomaticei a ei Dintr'un volum au esit doua : intiliul
cuprinde sec. XV, al doilea va cuprinde sec. XVI. Ele vor fi insolite
de un album, in care se vor reproduce bucitfile cele mai interesante din
punct de vedere paleografic si diplomatic.

Introduciind aceste modifican i in editia dela 1902, n'am presumfia


de a crede ca aceasta dela 1905 are set rama e stereotipa. In istoriogra-
fie, mai mult dedil in orice alta stiinta, erorile seint greu de evitat;
ca sa ajungi bisel la adevar, trame sa ai curajul de a le samirsi
,si dorinfa statcrnica de a le indrepta.

www.dacoromanica.ro
VI

Nu odatd, recitind volumul, mi-am adus aminte de cuvintele lui


Goethe:
Se/i' ich die Werke der Meister an,
So se/I' ich das, was sie gethan.
Se/i' ich »seine eigenen Siebensachen,
So se/i' ich was ich hätf sollen tnachen.
Cred totu, a nunca mea n'a fost zadarnicd ,ri multdmesc cole-
gilor mei N. Iorga, D. Onciul Fi I. Bianu pentru interesul ce an
ardtat acestei publicatii Fi pentru imbundtdiirile ce m'au indemnat
a-i aduce.

Bucurefli, Fevruarie 1905.


..7. Rogdaq.

www.dacoromanica.ro
TABLA DE MATERII
Pagina
Introducere: Fondul de documente dela Brasov si descrierea lor
diplomatici:
Bibliografia si importanta istorici a documentelor . ix
Particularitatile exteme xvr
Particulariatile interne xxx
Pecetile XLIX
Metoda publicgrii LXXIX
Cufirinsul documentelor LXXXI
Documente:
1. Krisoave, porunci ,ri scrisori domne,rti I
Scrisori dela boeri, mitrofioliti, judeti, pargari ,si liar-
ticulari 245
Scrisori latine,rti de-ale domnilor ,ri boerilor roman:* 309
Indice:
Nume si localitlti . 361
Lucruri 377
Cuvinte 382
Documentele slave dupi cota arhivei si a volumului . 397
Grefeli de 'Oar, indrepairi fi adaose . 399

www.dacoromanica.ro
INTRODUCERE

Fondul de documente dela Brasov si descrierea


lor diplomatia.
§ 1. Bibliografla fi imftortanta istoticd a documentelor.

Documentele ce se publica in aceasta carte se pastreaza aproape


toate in arhivul municipal al Brasovului. Ele au fost gasite cu oca-
zia nouei oranduiri a arhivului, intreprinsa la 1886 de fostul arhi-
var, d-1 Fr. Stenner. D-sa a binevoit sa-mi atragä atentiunea asu-
pra lor in vara anului 1895, cand am studiat o parte din ele, in
.acelas timp cu d-1 Dr. L. Miletie, profesor la scoala superioara din
Sofia, care calatorea pe atunci prin Transilvania si Ungaria adunand
materiale pentru istoria limbii bulgare. Izbit de importanta fondului
dela Brasov, d-1 Miletie, in scurtul timp de zece zile cat a stat in
acest oras, a copiat 121 de bucati, din cele ce i s'au parut mai
importante pentru studiile sale linguistice, si le-a publicat, un an
dupa aceea, in Sbornikul ministeriului de instructie publica din So-
fia, sub titlul: (Documente noua vlaho-bulgare dela Brasov' 1) si ca
o continuare a studiului sau despre (Daco-Romani si literatura lor
slava', pe care it publicase, cu trei ani mai nainte, in colaborare
cu colegul sail D. Agura, in acel as Sbornik 2). Miletie este astazi
unul din cei mai distinsi cunoscatori ai limbei bulgare si trecutului
ei; el tiparise pana la 1895 cateva studii remarcabile in aceasta
specialitate; calatorind prin Transilvania, el cauta sa gaseasca a)
urme de populatia bulgara, despre care dovezi istorice sigure aratau

HOBff maxo-Narapcica 'panto= om BpaaroBs. Uopanta, 3a Hapoma ymoraope-


Hun, Harm a alummuaa, vol. XIII (Sofia 1896), p. 3-152.
,ZIaKo-ponlnurt, a TfoulaTa caamiacua Ernemetrocm. C6opfuncs, vol. IX (Sofia
1893), p. 211-390.

www.dacoromanica.ro
X

ca traise in aceasta tara prin locuri ce astazi sant ocupate de Ro-


mani 1); b) resturi de monumente literare ale acestei populatii. La
Brasov se astepta sa gaseasca documente asemanatoare cu cele ce
publicase d-1 D. Sturdza, cu cativa ani mai nainte, in Darea de-
seama despre colectiunea de -documente istorice rom ane aflate la
Wiesbaden, 2). D-1*Sturdza gasise anume st cumparase, inainte de-
1888, dela un anticar din Wiesbaden nouasprezece documente,
toate scrisori domnesti si boeresti adresate judetului si pargarilor
din Brasov. Ele fusesera instrainate din arhivul orasului inaint de
noua lui oranduire, pecand predecesorii dllui Stenner sau nu stiau_
de existenta sau nu banuiau importanta acestor acte, pe care ei nu_
le puteau intelege si de care presupuneau cel inult cà sant eva-
lahe,. A fost un noroc a aceste documente n'au fost instrainate-
cu totul, caci o parte din ele s'ar fi pierdut poate pentru totdea-
una, cum s'au pierdut cele din arhivul municipal al Sibiului, unde-
astazi nu se mai gasesc deck douazeci si trei, si acestea salvate
printr'o intamplare de d-1 Zimmermann. Unul s'a gasit no de mutt_
in biblioteca muzeului national din Budapesta; el a lost cumparat
dela o persoana privata la 1896 si e publicat de d-1 Miletie In vol.
XVIXVII din Sbornik (1901), p. 496 si urm,, cu un facsimile irk
rnarime naturall 8).
D-1 Dimitrie Sturdza a tiparit In brosura dela 1888 douasprezece.
scrisori domnesti dintre anii 1432-1752; celelalte sapte, scrisori.
boeresti dela 1697 Incoace, sant depuse, impreuna cu cele publi-
cate, In biblioteca Academiei Romane. La epoca de care ne ocu-
Om noi se rapoarta din colectia d-lui Sturdza urmatoarele cinci
scrisori: doul dela Alexandru-Aldea 1431-33 (NNo. XIX si XXIX),.
una dela Vlad Dracut c. 1432-46 (No. LXI1), una dela Basaraba_
cel Batran din 1476 (No. CII) si una dela Vlad Calugarul c. 1495--
96 (No. CLX). Celelalte sapte sant dela Matei Basaraba, Vasile Lu-
pul, Gheorghe Stefan, Constantin Brancoveanu, Constantin Mavro-
cordat si Grigore Ghica: toate in limba romana.

') V. CeminrpaAciarrh Rbarapir, in C5opanicb, vol. XIII p. 153-256.


Extras din Analele Academiei Romine, seria II, tom. VIII, sectiunea II.
Bucuresti 1888; o brosurà de 24 pp. in -40, Cu patru stampe.
Documentul lui Alexandre! din 12 Aug. 1452 (Miletié, Daco-Rominii, p. 374),.
azi in colectia Acad. Roin., odinioarS, ca §i cele cumplrate de d-1 Sturdza, in a
lui Freiherr von Reden, e de aceeaq provenientl. Vezi insemnIrile din dosul docu-
mentelor cu signatura x2°,,c/17 xxi' x_.xt.

www.dacoromanica.ro
XI

Brosura d-lui Sturdza e foarte importana prin frumoasele facsi-


mile de documente si peceti si prin reflexiunile ce contine asupra
celor douà steme ale domnilor romkii.
Cu mult mai importana, din punctul de vedere al bogätiei materia-
lului si al studiului linguistic, esto scrierea citata a d-lui Miletie. Ea
cuprinde a) ckeva veden i generale asupra coloniilor bulgäresti din
Transilvania, in special asupra celor dela Brasov si RAjnov; b) consi-
deratiuni asupra valorii linguistice a documentelor dela Brasov, care,
ca si celelalte documente ale noastre din sec. XVXVI, servesc
acum drept punte de trecere dela monumentele literare bulg5resti
din sec. XIV la cele din sec. XVII: perioada cea mai säracl si mai
obscurl din literatura bulgarl veche; e) un studiu asupra limbei
acestor documente, din toate punctele de vedere : fonetic, morfologic,
sintactic si lexicologic. D-1 Miletie a tipArit si un ccatastih de scule»:
o insemnare de lucrurile màrunte cumpärate la Brasov intre 25 Aug.
1508 si 4 Mai 1509, pentru un voevod Milos, probabil fiul lui
Mihnea. Din documente, d-sa a tipArit 121 de bucAti, intre care si
scrisoarea tarului loan Sracimir cAtre judetul Brasovului Iacov Her-
man, pe care o publicasem si eu in Archiv far slavische Philolo-
gie, vol. XVII (1895) 1).
Editia d-lui Miletie, care cuprinde ceva mai mult deck a patra
parte din documentele slave dela Brasov 2) e o editie but* se resimte
insä inteinsa graba cu care a lost flcutà, dupà greselele ce unui cu-
nosckor asa de adanc al limbei bulgare nu i-ar fi sapat, dacg co-
piile le-ar fi fäcut mai cu rAgaz si dacl cuprinsul documentelor 1-ar
fi studiat in legAturl cu celelalte izvoare contimporane. Cele mai
multe greseli sAnt de ortografie, mai putine provin din lecturi gre-
site, din neintelegerea textelor si din necunoasterea imprejurkilor
istorice in care acestea au fost scrise. Insuficienta pregAtirei istorice
si neobisnuinta cu paleografia noastrà au fAcut cl multe din ele au fost
Eine bulgarische Urkunde des Caren loan Sracimir, p. 544-47. Scri-
soarea luí Sracimir este dintre anii 1369-1387. Un Iacobus tiudex civitatis Bras-
soviensis» e cunoscut la 1368 (Zimmermann-Werner-Miiller, Urkundenbuch zur
Geschichte der Deutschen in Siebenbiirgen, II, p. 315). tile-rpm equicanss, Aruia
se adreseazI in al doilea rAnd scrisoarea lui Sracimir, trebue sK fi fost sub-judele
orasului, care in latineste se numea cvillicus), In Aseste cHann».Un cIacobus
comes de Brassow» e citat si in acte dela 1380 si 1387 (ibid., p. 536, 614) si
poate A fie identic cu cel dela 1368. In lista judetilor din Brasov e pus de
d-1 Stenner la 1387.
In total Ant 457 bucAti, cu cele moldovenesti cu tot.

www.dacoromanica.ro
XII

datate gresit. 0 datare precizà a lor d-1 Miletie nici n'a avut de scop
sa incerce ; de aci faptul ca documentele unui domn sant adeseori
atribuite altuia cu aceeas numire 1).
in urma lui Miletie, documentele dela Brasov au fost utilizate la
1898, dupa regestele facute de riine la 1895-96, de d-1 N. Iorga
In studiul salt asupra cPretendentilor domnesti in sec. XVI, 2). Eu
le utilizasem in 4Vlad Tepes, la 1896 3), in conferinta asupra 4Cul-
turei vechi romane, la 1898 4) i in cursul de ,Vechile aseza-
minte romane,, pe care 1-am tinut in acelas an la universitate
dupa care d-1 Tocilescu pare a fi resumat unele parti din apendi-
cele primei editii a manualului salt de istoria Romanilor (Bucuresti
1899), fireste fárà sà o spue.
Cu privire la documentele dela Brasov se gäsesc multe observatiuni
judicioase in recensiunea d-lui C. jire6ek asupra scrierii lui
Archiv ftir slavische Philologie, vol. XIX (1897), P. 598-612. Ne- -
intrecutul cunoscator al istoriei popoarelor balcanice releveaza aci
mai ales cateva formule comune documentelor noastre si celor
sarbesti, rectifica unele greseli de editie si interpretare ale lui
Miletie si respinge teoria lui asupra populatiei tarilor romane in
sec. XIVXVI, asupra careia vom spune i noi cateva cuvinte
mai jos.
Pentru ca bibliografia sa fie completa, trebue sa amintesc
d-1 Gr. G. Tocilescu, profesor la universitatea din Bucuresti, a lost
cel dintaiu dintre invatatii nostri, care a vazut (la 1894) documen-

I) Trebue sà amintesc Iasi a d-I Mileti6 a fost indus aproape totdeauna in


croare de clasificarea facutl la 1894 de d-1 Gr. G. Tocilescu si de ajutorul
d-sale de atunci, räposatul A. Pätrut, funcionar la Arhivele Statului din Bu-
curesti. Pe temeiul acestei clasificAri shut numerotate si astlzi documentele in
inventarul Arhivei.
Analele Academiei Romine, seria II, tom XIX, Memoriile sectiunei isto-
rice. Bucuresti 1898, 84 pp. in 40. Documentele romanesti din arhivul
Brasovului au fo3t publicate o parte, in intregime sau in extrase, de d.1 Iorga
In (Socotelile Brasovului si scrisori romanesti cOtre sfat in sec. XVII.. Extras
din Analele Acad. Rom., seria II, tom. XXI, Memoriile sectiunei istorice. Bu-
curesti 1899, 162 pp. in V. Toate documentele din sec. XVII si cele din al
XVIII vor iesi in curand sub titlul 4Brasovul si Románii». in vol. X de Studii
si documente si in editie separatl. Tot d-sa a tiparit i scrisoarea lui Neacsul
dela Campulung (din 1521) in Hurmuzaki, Documente, XI, p. 843.
Vlad Tepes si naratiunile germane si rusesti asupra lui. Bucuresti 1896.
Luptele Romanilor cu Turcii panl la Mihai Viteazul. Cultura veche ro-
maul. Doug conferinte. Bucuresti 1898.

www.dacoromanica.ro
tele dela Brasov si a luat, in numele Academiei Romäne, dispozi.
tia ca ele sä fie fotografiate toate In eke trei exemplare. Fotogra-
fiile si cliseele n'au lost depuse insä nici pänä astäzi in colectiile
Academiei. D-sa mai are meritul de a fi atras atentiunea publicului
asupra insemnätätii acestor documente prin mai multe comunicAri
fäcute la Academie, din care insä nici una n'a lost tipArità pänä
acum i) Pela 1896-97, d-sa a anuntat co editie monumentalà, in
facsimile, transcriptiune i traducere», ce avea de gänd s'o facl cu
cheltueala Academiei Romäne 2). Nu stiu dacl aceastä ceditie mo-
numentalà», pe care d-1 Tocilescu a mai anuntat-o inteo sedintä
recentä a Academiei, e gata de tipar sau ba; stiu insä cà d-sale
lipsesc cunostintele trebuincioase pentru traducerea documentelor
intre care unele sänt foarte greu de interpretat si nici unul nu poate
fi priceput färä o aprofundatà cunostintä a limbei bulgare, medievale
si moderne. in cele douà editiuni ale manualului säu de istoria Ro-
mänilor (1899 si 1900) nu se vede aproape nici o urmà de utilizarea
bogatului material istoric ce se gäseste in documentele dela Brasov.
imprejurarea aceasta m'a fAcut sä public la 1902, in traducen i si
resumate, aceste documente, pe care le studiasem pänä atunci in
mai multe ránduri i izbutisem sä le datez, cu mai multä sau mai
putinä probabilitate. Era natural ca trite° lucrare asa de grea
se strecoare, la prima editie, unele greseli de lecturàprin urmare
si de traducere unele conjecturi ce in urma unui nou studiu
asupra originalelor a trebuit sl le päräsesc.
Cateva monografii istorice, publicate dela 1902 incoace, cum e a
d-lui Gr. C. Conduratu despre Vlad II Dracul sau Vlad Tepes 4),
a d-lui Al. Läpèclatu despre Vlad alugärul 5) si a d-lui N. lorga
5) D-1 Tocilescu a publicat numai o singuri scrisoare romineasci, dela 10
Fevruarie 1639, in revista eTinerimea Romini.e, an. 1902, p. 5-6 ale numi-
rului festiv. Ea fusese resumati de d. N. Iorga, 1. c., p. 97.
Vezi Archiv für slay. Phi/., recensia citati a prof. Jireòek, p. 598-599.
Cf. Mileti6, Novi vlaho-bilgarski grarnoti, p. 6.
Michael Beheims Gedicht fiber den Woiwoden Wlad II Drakul. Inaugu-
ral-Dissertation. Bukarest 1903, 118 pp. in 80. Teza d-lui Conduratu a ieqit
(lupä eDocumentele qi Regestele» mele; D-sa a studiat insi documentele dela
Bragov (ale lui Vlarl Dracu/ i Vlad Tepe) independent de acestea (la 1900)
a ajuns aproape totdcauna la aceleaqi rezultate. Potrivirea este cite odatà
chiar surprinzitoare.
Vlad-Vodi ClIugirul, 1482-1496. Monografic istorici. Bucureqti 1903, 80
pp. in 85 (extras din Convorbirile literare pe an. XXXVII).

www.dacoromanica.ro
XIV

despre Stefan cel Mare 1) au adus eletnente noua in discutie si m'au


silit sa modific o suma de paren exprimate in gDocumente si Re-
geste,. Dadle de searna asupra ion, unele prea elogioase, altele prea
patimase, nu mi-au adus nici un serviciu, iar critica d-lui Tocilescu
din Analele Academiei Romane pe an. 1902-1903 2), desi foarte
amanuntita, nu aduce, afara de cateva lecturi si traducen i mai bune,
nici un element nou pentru datarea sau interpretarea documente-
lor 2).
Astfel, lacunele ce lasa editia intaiu am incercat sa le inlatur prin
aceasta noul editie. Se 'ntelege dela sine ca cercetarile asupra docu-
mentelor dela Brasov nu s'au incheiat nici cu aceasta; ele prezinta Inca
multe probleme nedeslegate, mai ales in ce priveste datarea lor,
care poate fi modificata la fiecare noul descoperire de documente,
interne sau externe.
A vorbi pe larg despre importanta documentelor dela Brasov
pentru istoria romana In sec. XVXVI, gasesc ca e de prisos. Ea
este asa de vadita si va reiesi din notele explicative ale editiei mele
atat de lamurit, ?twat nu e de nevoie O. insist in deosebi asupra
ei. Este destul sa spun ca. in aceste documente se oglindesc aproape
toate faptele de capetenie din istoria Tara Românesti dela moartea
lui Mircea cel Batran pana la Mihnea Turcitul : in ele avem istoria
tarii, scrisa .de domnii si boerii ei sub impulsul evenimentelor con-
timporane. Relatiunile noastre cu Ungurii si cu Turcii, vechii si noii
suzerani; oscilatia continua a domnilor intre unii si altii; statornicia
lor In devotamentul pentru crestini, inaltatoare pentru noi cei de
astazi, cand ne gandim la atitudinea servill ce au avut fata de
Turci alti suverani din peninsula balcanica si din Ungaria; relatiile
comerciale cu Brasovul, acest emporiu sasesc al tarilor dunarene,
ca.re in epoca Angevinilor, epoca de mare prosperitate a colonis-

Istoria lui Stefan ce! Mare, povestitA neamului rominesc. Bucuresti 1904-
(editie de lux, adnotatA), 374 pp. in 82 mic.
Seria II, tom. XXV, partea administrativA qi desbaterile. Bucureqti 1903,,
p. 314-335.
Singura propunere fAcutl acolo de a atribui scrisoarea cu No. arh. 166 lui,
Vlad CAluglrul, nu lui Vlad Dracul cum fAcusem eu este greqitA. Scrisoarea
nu apartine nici unuia nici altuia din aceqti doi domni; ea este de sigur a lui
Vlad Tepe, ceea ce se vede §i din notita lating contimporani de pe dosul ei,
care imi scApase din vedere la prima editie. Vezi No. LXVII, p. 90, din volu-
mul acesta.

www.dacoromanica.ro
XV

tilor germani din Transilvania, monopolizase, gratie privilegiilor a-


cordate de regii Ungariei, aproape intreg comertul exterior al Tarii
Romanesti; luptele dintre rivalii la tron si partidele boeresti, care
aruncau in fiecare an multimi de pribegi peste granita: toate acestca
altele mai marunte se pot expune acum pe baza unor izvoare
contimporane interne, sigure si autentice. Din istoria Tarii Romanesti
in sec. XVXVI nu se poate scrie de-aci nainte nici o singura pa-
gina fara aceste documente. Cat pentru cultura veche romana, va-
loarea lor e nepretuita. Gasim in ele deslusiri neasteptate asupra
thereghillor» din sec. XV, deslusiri ce dau o noul baza pentru
studiul numismaticei noastre vechi; gasim tarifele vamale din sec.
XV pana in cele mai mici amanunte si o suma de fapte intere-
sante din legislatia comerciall; gasim indicatiuni pretioase asupra
atributiunilor boeresti si asupra tuturor celorlalte diregatorii i slujbe
din tara: asupra judetilor, pargarilor, parcalabilor, cnejilor, vame-
silor, schilerilor, vatafilor si celorlalti ; viata dela curte si viata dela
tara, trebuintele zilnice ale domnului si ale stetnicilor sai ni le desco-
per desele comande la Brasov, de unde ni se aduceau stofele scumpe
din Wile indepartate ale occidentului ca i postavurile ordinare sA-
sesti, hainele i incaltämintea, sculele de casa, bijuteriile, armele,
cu un 'cuvant tot ce putea sa dea industria si comertul inaintat
al Sasilor, unicul element de cultura mai inalta pe vremea aceca
in Transilvania. Pana si viata intima de familie, a domnilor si a boe-
rilor, pe care n'o cunoastem din nici un alt izvor istoric, ni se des-
valeste in aceste ramasite pretioase ale trecutului, cu detalii din cele
mai interesante. Daca as sta sa relevez fiecare institutie veche si
fiecare fapt in parte, ar trebul sa transform aceasta introducere
intr'o serie de monografii, i aceasta nu este scopul meu ; eu nu
voesc sa dau decat o editie critica a documentelor, in care expli-
carile se vor margin' la strictul necesar pentru datarea lor.
"Ceep. ce insa nu puteam face In note, voiu face in aceasta intro-
ducere: voiu da o schita de vechea diplomatica romancasca, asa
cum reiese ea din materialele pastrate la Brasov; ea are scopul
inlesneasca, din punctul de vedere formal, intelegerea documente-
lor. Urmand normele stabilite in diplomatica latina medievala, voiu
vorbi intaiu despre particularitatile externe si voiu trata apoi ceva
mai pe larg particularitatile interne ale lor.

www.dacoromanica.ro
XVI

§ 2. Particularitatile ex tei ne.


Documentele din arhivul Brasovului skit serse pe hartie si per-
gament: scrisorile sant toate pe hartie, privilegiile comerciale si
tratatele mai insemnate pe pergament; aseste din urma sant rele-
vate in deosebi in corpul editiunei.
Pergramentul este de obiceiu de fabrica ordinarà si e lucrat evi-
dent in tara; formatul lui atarna totdeauna de marimea textului ;
taindu-se cate °data, din gresala, mai mic decal trebuia, partea de
text ce nu incapea inteinsul se adaogea pe marginele docurrientu-
lui; asa sant cele douà clauze ale privilegiului comercial din 17
Mai 1421 (No. IV) sau martorii celui din 23 Oct. 1422 (No. VIII) 1):
lucru obisnuit in documentele vechi din Tara Romaneasca, nu insa si
in cele din Moldova. Cf. adaosul din doc. lui Mircea dela 27 Iunie
1387 (Arh. ist. III, p. 193) 2), sau martorii In documentele aceluias
domn din 1409 (Miletie, DR., No. 4) si din Octomvrie, fara data
de an, cu signatura xi4v dela Acad. Rom., in cel din 1496 al lui
Radu IV (Mileti6, DR., No. 20) s. a.
F'ormatul hei rtiei este de asemenea foarte variat. Scrisorile scurte
din prima jumatate a sec. XV sant scrise pe fasii inguste si lungi
de cate 20-25 cm., d. p. ale lui Mihail I, o parte din ale lui Ale-
xandru-Aldea si Vlad Dracul; unele scrisori boeresti au format si
mai mic. Cu cat ne apropiem 'jug de timpurile mai noua, Cu atat
hartia tinde sa ja un format constant si prin a doua jumatate a
sec. XV, dar mai ales in sec. XVI, multe scrisori sant scrise pe o
foaie intreaga, formatul de fabrica 3 ) , cu o mare parte de hartie
goala. Toate sant scrise pe o singura paging, pe cea dinlauntru.
Se evitau in tot timpul acesta scrisorile pe doul foi, dintre care
una sa ramae goala; loarte putine de felul acesta sant din sec.
XVI, din care avem si hrisoave de donatiune scrise asa. and cu-
prinsul era foarte lung, ca d. p. la scrisoarea lui Neagu, vornicul
lui Basaraba ce! Tanar (No. CC1OCIV), atunci se taia hartia mai
mare si se scria marunt si des.
Vezi facsimile la Miletié, Sbornik, vol. XVIXVIL
Acesta poate si fie insi posterior an. 1387, fiind scris de o alti mini, ca
alti cerneali si ca o scrisoare ce pare mai noul, ca si data sawci (In orig.
,,poct) din dreapta monogramului.
Asupra formatului birtiei in sec. XV si XVI, vezi N. P. Lihadev, scrierea
citati mai la vale, p. XXVIII si urm.

www.dacoromanica.ro
XVII

HArtia este de obiceiu cea intrebuintatà pe vremea aceea in Tran-


silvania, de provenientà italianA, germang sau din a doua jumA-
tate a sec. XVI incoace sAseascl (fabricatà la Brasov). Filigra-
-nele sAnt cele mai multe comune cu ale documentelor si manu-
scriselor contimporane din Transilvania 1). Nu le-am descris la prima
editiune, deoarece convingerea mea este cl ele n'au mai nici o im-
portant6 pentru datarea documentelor. insemnOtatea ce li se atribuia
altà datl a fost cu totul exageratl, iar reproducerea lor in editii
de documente este de cele mai multe ori un simplu lux. Marca
de fabricA a hartiei e criteriul cel mai nesigur de datare pentru un
document, cAci dacO din cuprinsul lui, din pecete sau din caracterele
lui paleografice nu-1 putem data cu oarecare aproximatie, marca nu ne
ajutä nici odatà sl umplem aceastO lacunA. Altfel stA lucrul cu ma-
nuscrisele aci aproximatiile pot sl fie mai largi, ele se pot mica
lAuntrul cAtorva decenii, pe and pentru documente, spre a le asigura
valoarea de izvoare istorice, se cere o preciziune cu mult mai mare.
Se stie insl cA unele mArci de fabricA se pepetueaz1 decenii si se-
cole intregi 2). Aceasta se vede si din urmAtorul tablou, in care
am cuprins filigranele cele mai obisnuite ale documentelor dela
Brasov ; el poate servi ca un supliment la materialul imens publicat
de N. P. Liha6ev in scrierea sa : liamorpaqmneene snageuie 6ymaz-
MIX13 BOAf1liblX73 sualioin, 3 vol., St.-Petersburg 1899 2).
Trei maulle sau Irel munli trois monts», cu o liniutä deasupra celei din
mijloc: NNo. 6 (dela Dan II); 152, 154, 170, 192 (dela Vlad Dracul); 526 (dela
Coico logofatul 1431); 274 (dela Radu Paisie, aci alt desemn: cele trei movile
sänt inchise intr'un cerc, iar cea din mijloc are o prelungire deasupra cercului).
Aceeas figurà intr'un cerc si cu o cruce mare deasupra, in locul liniei, la No.

V. introducerile si plansele anexate la publicatiunile urmItoare: Rechnungen


aus dem Archiv der Stadt Hermannstadt und der sächsischen Nation, I Band
von c. 1380-1516. Hermannstadt 1880.Quellen zur Geschichte der Stadt Kron-
stadt (Brass6) in Siebenbargen, I: Rechnungen aus 1503-1526; II: Rechnun-
gen aus 1526-1540; III: Rechnungen aus (1475) 1541-1550 (1571) ; 1V: Chro-
niken und Tagebticher, I (1143-1867). Kronstadt 1886, 1889, 1896, 1903. Cele
mai multe filigrane sänt reproduse in tabelele din vol. III al izvoarelor brasovene.
Acestea au intrat si in albumul artii lui Liha8ev, tab. DLI si urm. Asupra
-filigranelor de origine italianä si germana', vezi introducerea acestei cärti
Karskij, Paleografia, p. 100.
Cf. A. Giry, Manuel de diplomatique, Paris 1894, p. 500.
Un rezumat foarte scurt al acesteia dä Karskij in Paleografia sa, ed. 2,
p. 99 103 ; la p. 102 se reproduc 24 de filigrane.

www.dacoromanica.ro
XVIII

150 (dela Rada Paisie; cf. Lihaeev, III, fig. 1125).-Apare in Rusia intgias datg.
la 1426.
Foarfece (in mai multe variante) : NNo. 1 (dela Dan II); 304 (dela Alexan-
dni-Aldea); 165, 169 (dela Vlad Dracul); 223, 236 (dela Radu III); 64, 123 (dela
Basaraba II; cf scrisoarea dela Acad. Rom. No. ); 90,112 (dela Basaraba III);
20 (dela Mircea pretendentul 1481); 134, 138, 160 (dela Vlad Calugarul); 545,
568, 544, 503, 558 (dela Gherghe Lascar c. 1437, boerii lui Basaraba II, Ma-
carie mitropolitul, Cazan vornicul [1480] i negustorii din Targoviqte Uncep.
sec. XVI]).-fn mss. rusesti ele apar la 1425, in Brapv la 1475 §i 1478 (Quellen
tab. 2, No. 30). Cf. acelaq semn inteun manuscris slavon dela 1438, scris in ma-
nastirea /sTeamtului (Revista pentru istorie, arheologie i filologie, vol. I, p. 187).
Plata (cu aggtatoare): NNo. 186 (dela Vlad Dracul); .523 (dela Stanciul vis-
tierul C. 1433 -37): am'andouS. asemangtoare cu fig. 803-805, 983-984 v. a.
din Liha6ev; o forma absolut identia nu exista in colectia acestuia. -Se gase§te
intr'un ms. sarbesc dela 1386 §i intr'unul rusesc dela 1444 (LihaC'ev, II, p. 401).
Cumpänd: NNo. 10 (dela Dan II); 115 (dela Basaraba II); 55 (dela Basa-
raba III); 536 (dela Carstian vornicul c. 1496-1507).-Se gAse0e in mss. ru-
seqti dela 1431, 1434 i intr'o tipariturg din Cracovia dela 1476 (Lihaeev,
p. 120).
Cumpänd intr'un cerc (ca sau fara steluta deasupra): NNo. 245 (dela Rada
III); 77, 93, 95, 99 (dela Basaraba III); 130, 149, 153, 156, 200, 204 (dela Vlad
lugArul ; cf. No. xmxi la Acad. Rom.); 268 (dela Rada IV); 546 (dela doamna Voica
1511); 49, 59, 63, 65, 66, 68, 110, 114 (dela Neagoe Basaraba); 284 (dela Radu deis.
Afumati); 279 (dela Rada Paisie); 21 (dela Mircea Ciobanul); 318 (dela PltraKu);
522 (dela Cortoflqt §i Carja. 1478); 519, 533 (dela Dragomir Udr4te 1484-85 qi
c. 1482-92); 532 (dela boerii lui Radu IV 1508-09) ; 483 (dela Calotä vornicul
lui Neagoe); 465 (dela DrAghici marele vornic c. 1525 -35[36]); 489 (dela Draghici
spItarul c. 1523-24); 527 (dela Vintilg fost vornic c. 1537-47); 500 (dela Daniil
mitropolitul); cf. vi No. 478 dela pirgarii Braqovului, jumatatea sec. XVI. Ace-
laq filigran cu initialele MD in No. 59 (dela Neagoe Basaraba). - Apare intima
grecesc din 1476 f i in mss. slave din sec. XVI (Lihaeev, II, p. 121); e
foarte des la Firapv pela sfarqitul sec. XV (mai intiiu la 1476) §i in sec. XVI, iar
la Sibiu intre 1450-1500, mai ales dela 1485 incoace (v. Rechnungen I, tabelele);
in Moldova il constat5m d. p. in scrisoarea boerilor lui §tefan cel Mare Chi-
racol §i Bucium catra. Brapveni (Arh. No. 496).
Cumfidnd intr'un scut (ca rozetà sau stelutg deasupra): NNo. 47 (dela Neagoe
Basaraba); 225, 277 (dela Radu dela Afumati) ; 249, 290 (dela Radu Paisie);
24 (dela Mircea Ciobanul); 561 (dela boerii lui Rada dela Afumati); 572 (dela ju-
detul din Campulung c. 1521-43) ; 518 (dela Orgarii din Braila, sec. XVI).-
Apare la 1512 in evanghelia tipArità de Neagoe Basaraba (Liha6ev, II, p. 123),
la 1485 in mss. dela Sibiu, la 1486, 1503, 1526-46 in mss. dela Brapv.
Cap de bou: NNo. 8, 12 (dela Dan pretendentul: intre coarne ca o linie ce se
termina in rozetg, v. Lihaòev, II, p. 85); 222 (dela Iladu dela Afumati: fárä linie);
16 (dela Mircea Ciobanul) ; 559 (dala Draghici vornicul 1536).
Acelal filigran cu initialele OM la No. 317 (dela Despina doamna), cu MO
o cruce mare in local linici la NNo. 29 (dela Vladislav III), 311 (dela Radu dala.
Afumati), 567 (dela boerii lui Badica Radul). - Apare la Brapv pela sfarOtul

www.dacoromanica.ro
XIX

sec. XV, la Sibiu pela inceputul sec. XVI, qi sub forme mai noua. la 1532 si 1534.
intre documentele moldovenesti din arh. Brasovului il are scrisoarea lui tetan
eel Mare din 3 Ianuarie 1472 (No. 444).
McInd sau mdnufe: NNo. 210 (dela Vlad Tepes); 104 (dela Basaraba III);
124 (dela Neigoe Basaraba); 475 (dela Staico logofltul c. 1482-1507).
Aldnd Cu stelutd sau rozetd (Cu cinci ori ease colturi) in mirful degetelor :
NNo. 206 (dela Vlad Calugarul); 230, 251, 281, 283 (dela Radu IV); 323, 324
(dela Mihnea I); 142 (dela Vladuta); 39, 47, 120 (dela Neagoe Basaraba); 237,
280, 285, 286 (dela Radu dela Afumati); 265 (dela Radu Paisie); 488 (dela tefin
judetul din Ramnic C. 1506); 537 (dela Saya din Targoviste 1524); 569 (dela
Calea si Stoican, starsitul sec. XVI).
Acelas filigran cu initialele BP la No. 52 (dela Neagoe Basaraba) si AA (in
palma) la No. 142 (dela Vladuta.); cf. Lihadev, H, p. 348 349.
Mana sau manusa cu steluta apare in mss. pela sfarsitul sec. XV si inceputul
sec. XVI, in Rusia la 1529 (Lihaeev, I, p. CXXXII; II, p. 345 sq.).
Ancord: NNo. 214 (dela Vlad Calugarul); 270, 287 (dela Radu Paisie: alt
desemn); cf. NNo. 515 si 557 dela pargarii Brasovului. Apare la Sibiu pela
3503-04 (?), iar la Brasov intre 1525-32 (Rechnungen, I si Quellen III, tab.).
Ancord intr'un cerc (cu sau fara rozeta. deasupra): NNo. 253 (dela Radu dela
Afumati); 326 (dela Moisi); 555 (dela Calota vornicul lui Neagoe Basaraba); 466,
(dela Vintila vornicul lui Radu Paisie); 498 (dela Varlam mitropolitul). Apare
la Brasov pela 1516 (Quellen, III, tab.).
Pdldrie de cardinal: NNo. 14 (dela Mircea pretendentul 1511); 40, 67 (dela
Neagoe Basaraba); 295 (dela Rada dela Afumati); 27 (dela Vladislav Ill); 140
(dela Vlad V sau VI c. 1530-35). Apare la Sibiu pela 1504-07, in Brasov
la 1506 (Quellen I, tab. 2, No. 4).
Tiard papald : NNo. 247 (dela Radu Paisie); 520 (dela boerii lui Rada dela
Afumati); cf. No. 553 dela pargarii Brasovului si scrisoarea lui Petru Rares
din 30 Oct. 1529 (Arh. No. 450). Sub forma din documentele noastre ea
apare in Rusia la 1536, la Brasov intre 1540-46 (Lihaeev, II, p. 380).
Mai rare sant urmatoarcle: stea mare cu o semilund deasupra in No. 308 (dela
Alexandru-Aldea, jos taiata; lipseste la Lihadev); rozetd intr'un vas in No. 177
(dela Vlad Dracul ; lipseste la Lihadev); inger purtiind o cruce in No. 534 (dela
boerii lui Vlad Dracul 1442): dura un desemn aproximativ al meu, foarte asema-
nator cu fig. 2411 din albumul lui Lihadev (vol. III), care impreuna ca fig. 2409,
2410 si 2412 se ivesc in mss. franceze dela 1426 si 1427 (Acelas, I, p. 256); clopot
in No. 159 (dela Vlad Tepes ; cf. fig. 2559-2561 din Lihadev, vol. III, si vol.
I, p. 274-275, II, p. 210-211; apare la Sibiu intaias data la c. 1400); trident
in No. 172 (dela Vlad Tepeq; identic cu cel din scrisoarea lui stefan cel Mare
catre Brasoveni, No. arh. 441; lipseste la Lihadev) ; inel (Cu pietre scumpe
sau coroani) in NNo. 37 (dela Basaraba II) si 91 (dela Basaraba III); scard
intr'un cerc in No. 458 (dela Dragomir Udriste c. 1482-92) ; scare! fdrd
:pie, ca o rozetà deasupra, in No. 272 (dela Rada IV; lipseste la Lihaeev);
crinul heraldic in NNo. 102 (dela Basaraba III, Cu cruce deasupra); 276
(dela Radu IV; asemanätor cu fig. 4235 dela Lihaeev, dintr'o tiparitura vene-
tiana dela 1480, dar WI cruce ; cf. Acelas, II, p. 503); 328 (dela Moisi: alt

www.dacoromanica.ro
XX

desemn); bust inchis intr'un cerc, cu fundl la p011rie, in NNo. 215 (dela Vladis-
lav III) qi 298 (dela Radu dela Afumati ; lipseqte la Lihaeev); (loud :civil
incruci,rate in No. 19 (dela Mircea Ciobanul; cf. Lihaeev, III, fig. 2990 qi II,
p. 366, dintr'un doc. rusesc dela 1567); steluIci intr'un cvadrat inchis in cerc
in No. 17 (dela Mircea Ciobanul; lipseqte la Lihaeev); urs in NNo. 259, 261,
294 (dela Radu Paisie; apare in acte dela Braqov la 1540, Lihaeev, II, p. 280);
lopor ,si sabie in No. 521 (intaia jumAtate a sec. XVI); initiala A in No. 51
(deIa Neagoe Basaraba; intocmai ca cea de pe ms. braqovean dela 1496, Quel-
len III, tab. IV, No. 58); P in No. 231 (dela Radu IV; asemOnatoare
cu multe din cele reproduse de Lihaeev in vol. 11E, dar alt desemn).
Marca Braqovului coroana In trei colturi, cu ra'ddcinci dedesupt, apare in
scrisoarea lui Radu Paisie de sub No. 260 qi in a lui Mihnea Turcitul de sub
No. 321. Hartia No. 260 este deci din primele produse al t.; fabricei dela Braqov,
care s'a infiintat pela jumätatea sec. XVI, dupg Kemény la 1539 (v. Hasdeu,
Cuvinte din BOtrAni, I, p. 45). Marca aceasta, care se vede qi astiizi pe vechiul
edificiu al municipaliatii, apare la Brapv pe vremea lui Honterus; in ma-
nuscrise ea se gaseqte la 1545 qi 1551 (Quellen, III, tab. 2), iar in cärti tipà-
rite intiiiaq datà pe evanghelia slavoromang dela 1561 (Lihaeev, I, p. CLXXXVI);
v. Bianu qi Hodoq. Bibliografia romaneasa veche, p. 43-46.
Interesanti e figura cu NNo. 2580, 2581 qi 3390 din albumul lui Lihaeev
(No. 3386 e o variantä a aceleiaq figuri). Ea se gAseste in NNo. 78, 84, 101,
106 qi 759 (dela Basaraba III), 575 (dela Neagu vornicul 1480), 535 (dela Vintill
logcatul 1480), 524 (dcla Dragomir al lui Manea c. 1481): la NNo. 78 qi 524
nu e intreagg. In afarl de aceste scrisori romineqti, de un manuscris rusesc
din sec. XV qi de octoihul tipArit de vaipolt Feol la Cracovia In 1491, acest
filigran nu se mai gaseqte decát intr'o tipOriturl neapolitanl din 1485, ceea ce
cu deplinI siguranta originea italianl a lartiei.

insirAnd aci filigranele cele mai obisnuite din documentele dela


Brasov si notAnd aproximativ epoca la care ele apar in manuscrise
sau incunabule, mai ales in Transilvania si in Çàrile vecine, n'am
avut altceva de scop decAt de-a arAta cA nici una din datArile hipo-
tetice, fAcute fArA consideratie la filigrane, nu e in contrazicere cu
ce se stie pAnA acum asupra aparitiunei treptate a acestora. in mod
direct ele servesc foarte rar la datarea unui document. Asa d. p.
scrisoarea voevodului Radu de sub No. arh. 260, care dupl carac-
terele paleografice ar putea fi atribuitA lui Radu Paisie sau lui Radu
dela Afumati dupA pecete ea nu poate fi datatA, deoarece e cu
totul stricatAam pus-o in (Documente si Regeste, hare anii 1535
45; gAsind pe hArtia ei marca Brasovului si stiind cA aceastA hArtie
nu poate fi mai veche decAt 1539 anul in care se presupune cA
s'a infiintat prima fabricA de hArtie la Brasov datarea si mai
precizA a scrisorii ar fi c. 1540-1545. Alte cazuri, in care filigranul

www.dacoromanica.ro
XXI

ne poate ajuta la datarea documentului, vora fi discutate in vol.


la NNo. respective 1).
FArd nici o consideratie ing la marca de fabricA, se poate distinge
usor hartia din prima jumAtate a sec. XV de cea din sec. XVI; cea
din urmA e de obiceiu mai subtire, mai putin albA si de multe ori In-
gAlbenitA de vechime. AfarA de aceasta, pe hartia mai veche asa numi-
tele cvergeures» (v. Liha6ev I, p. XXI sq.) sant mult mai expresive.
Este evident cA toatA hartia aceasta era preparatA din in. Pe
bombicin nu existA nici un singur document romanesc in arhivul
Brasovului, cum nu se gäsesc dealtmintrelea nici In celelalte depo-
zite de documente ale noastre. Nici asa zisa turceascd, groas5,
lucie si de format mare, nu se intrebuinta In acel timp.
Urme de linii sau punctatiuni n'am observat in documentele dela Bra-
sov; sirele sant totus drepte in cele mai multe din ele. Scriere strambA
au pe ici pe colea scrisorile boeresti sau ale persoanelor private.
Cerneala este la cele mai multe neagrA, dar de un negru deschis,
pe care unii I' numesc rAdAciniu; din sec. XVI sant cateva scrisori
cu cernealA neagrA. consistentA. Foarte putine din sec. XV au cer-
nealA albdstrue ce bate in verde. Astfel sant scrisorile de sub NNo.
arh. 299 (dela Radu II), 303, 305, 307, 512 (dela Alexandru-Aldea;
cf. No. fx-1 dela Acad. Rom.), 147, 165, 171, 178, 179, 186, 187 (dela
vlad Dracul; cf. hrisovul din 13 Aug. 1437 dela Arh. Stat., Miletie,
DR., No. 6), 25, 28 (dela Vladislav II), 75, 79, 83, 96 (dela Basa-
raba III), 195 (dela Vlad CAlugArul), 457 (dela Dragomir al lui Manea)
si alte cateva. E la fel cu cerneala ce se constatA si in unele do-
cumente moldovenesti din acelas timp 2).

'1) Filigrane dela sfärsitul sec. XVI si din scc. XVII se gäsesc reproduse in
Cuvinte din Bltrani, vol. I, p. 25, 44, 55, 79, 84, 107, 179: intre acestea marca
Brasovului si a Sibiului, si in Rev. p. istorie, arheol. si filolog. a d-lui Toci-
lescu, artic. Documente inedite privitoare la istoria românä, vol. I, III, V.
2) Arh. ministeriului de externe din Moscva: dupl ed. Uljanickij, NNo. 62 si
63 (1446), 69 (1449), 72 (1452-53), 75 (1454), 76 (1455-561, 84 (1457).-Arh. Stat.
din Iaqi : doc. din 1453 dela Alexandre), dupä comunicarea d-lui N. Iorga. - Arh.
orasului Lemberg: doc. dela 1456 al lui Petru Aron (KaluAniacki, Dokumenta,
p. 42, numeste aceastä cernealà atrament ciemno-niebieski»; facsimilul alAturat
redà incatva coloarea originaluluil.-Bibl. Acad. Rom.: doc. dela 20 Dech. 1437-
38 (Ilie si Stefan), 21 Dech. 1451-52, 12 Aug. 1452, 23 Fevr. si 8 tulle 1453, 18
Fevr. 1455 (Alexandru), 23 si 25 Aug. 1455, 18 Fevr. 1456 (Petru), 12 Aug. 1458,
12 si 22 Ian. 1495 (Stefan). La cele mai vechi cerneala este albastrà deschisä,
la ale lui Stefan eel Mare albasträ inchisä, aproape neagrä.

www.dacoromanica.ro
XXII

in sec. XVI cerneala este la toate neagra. Ea s'a pastrat foarte


bine; nu exista nici o bucata in care sa se fi sters asa ca sà nu
poata fi cetita, lucru ce s'a intamplat foarte des cu documentele
noastre interne, mai ales cu cele din arhivele statului. Cauza este
modul mai ingrijit de pastrare si lipsa de umezeall.
Cu cerneald ro,sie sau chinovar se scriau initialele si monogramele :
initialele mai rar, monogramele aproape totdeauna. Monograme in cer-
neala neagra sant foarte putine, i acestea numai din sec. XV, d. p. In
doc. lui Mircea din 1413 (No. I), in ale lui Mihail I (No. Il si
In al lui Dan II din 1431 (No. XVII) si in scrisoarea lui Basaraba
III cel That- din Sept. 1474 (No. CV). Din documentele interne
monogram negru are hrisovul lui Vladislav I pentru manastirea
Vodita si mai multe hrisoave de-ale lui Mircea, d. p. dotia porunci
inedite catre manastirile Cozia i Codmeana (Arh. Stat.), documen-
tele editate de Miletie DR. sub No. 2 (fail data), 3 (1406), 4 (1409)
si donatia catre mst. Snagov data) dela Acad. Rom. No.
Monogram negru are si actul dela 23 Sept. 1403 din arh. minis-
teriului de externe din Moscva (Uljan., No. 16), pe cand scrisoarea
de dupa 1403 din acelas arhiv (ibid., No 17) are monogram rosu;
judecand dupa fotografii, tratatele dela 1390 si 1391 au tot mo-
nogram negru. Dupa Mircea, el este o rara exceptie.
Formatul documentelor, atat al privilegiilor sau tratatelor, cat si
al scrisorilor, este foaea, folium; ne-am astepta deci A. fie numite,
ca si cele moldovenesti, AMTS. Dar terminul acesta, in Moldova de
origine ruseasca, lipseste in Tara Romaneasca, desi se constata si la
Bulgari documentul se numeste ad i (carte», KHHrti. Acesta e ter-
minul generic pentru notiunea (document.; vezi d. p. scrisoarea lui
Coico, logofatul lui Dan II, din 1431 (No. CCVI), unde privilegiul
comercial scris de dinsul in acelas an, Ian. 30, e numit (carte,: TA
HA% AAAWX Kmirx; H rroptix- HAM ,a,18r KHHIVA. Cf. si OWE KTO
HA... TET 83ETH HOEUIW(E) WT TOM, wo micauo o( Kutirtiati
ECT
rocnoArrga mu» in privilegiul comercial al lui Vlad Tepes dela
1476 (No. LXXIV).
Se intrebuintau totus mai multe sinonime pentru notiunea «do-
cument, .si aplicarea lor este destul de consecventa, In raport cu

1) V. in scrisorea lui Sracimir atre Brasoveni: CKOH A,0141C1 AlICTS WTE Baca, cel
-ce va aduce scrisoare dela voi» (Archiv f. si. Phil. XVII, p. 547; Mileti6, Novi
vlaho-lmlgarski gramoti, p. 46).

www.dacoromanica.ro
XXIII

natura cuprinsului. Trei sant terminii cei mai obisnuiti: hrisov,


porunca si carte.
Privilegiile comerciale mai insemnate si tratatele de pace, de alianta
sau de inchinare sant numite hrisoave, slav. xpHcoRoynz; este cu-
vantul grecesc xpua6PoukXov, xpuaopoakcov=bulla aurea, termin adop-
tat de tarii bulgari i dmastii sarbi dela Bizantini, pentru documen-
tele de donatiuni la manastiri sau la boeri, des1 bulla lor nu era
de aur, ci de plumb; coresp. lat. diploma, litterae. Formulele aces-
tor hrisoave se deosebesc fundamental de ale celorlalte documente;
ele au fost imprumutate de Bulgari si de Sarbi din hrisoalrele im-
paratilor bizantini si au trecut i in ale noastre, dar afara de titlu
blestem n'au nici o importanta pentru explicarea documentelor
dela Brasov 1).
in sens propriu si impropriu este intrebuintat in caucelaria dom-
nilor romani terminul porunca, atat pentru ordinele date slujbasilor
domnesti: boerilor, vamesilor, schilerilor si altor slugi, cat si pentru
privilegii acordate Brasovenilor sau pentru documente de alta natura.
Cuvantului eporuncl» Ii corespund in textele slave doi termini, unul
de origine bizantina, altul de origine slava : Wp113/110 i nountuYE.
CapH3iNO, care insamna propriu hotarire, apoi poruncl, mandat,
e grecescul 6ptap.6g, intrebuintat in inteles de cmandatum, de im-
paratii bizantini si de despotii din Epir in sec. XIII 2). it gasim, in
inteles impropriu, la Bulgari; asa privilegiul comercial dat de loan
Asan II negustorilor Raguzani, c. 1231, e numit wptiimw : fAAR&
11,ApCTHO WpH3'MW CH rwpii RCM AMpWRilliW[k]CTiti: da im-
paratia mea aceasta poruncl a mea intregii tari a Dubrovnikului 3).
Cf. scutirea de vama acordata Targovistenilor de Dan II: AAHAT roc-

0 Cele bulga.regti, care ne intereseaza mai direct, grit adunate la un loc de


In Pamatky: Okázky obdanského pisemnictvi, Praga 1870, 9i de Srez-
nevskij, in CiflatIliFI n 3abrhnta o MILII0113B1CTHEarb H Hell3BICTHIAXI, namirramaxs,
III (No. LXXXI XC), St.-Petersburg 1879. Originalele se gasesc inca in minas-
tirile carora au fost acordate, garà de unul care se afla in biblioteca Academiei
imperiale din St.-Petersburg; fotografii in colectia lui Sevastianov din Muzeul
Rumjancov in Moscva qi un foarte frumos facsimile in Aprilov, Boarapcida rpa-
mom; Odessa 1845. 0 bibliografie necompleta gi nu tocmai exacta da Karskij
in Paleografia sa, ed. 2, P. 53-54 ; v. Jireeek, Geschichte der Bulgaren, p. 374.
Asupra unor editii noul din Bulgaria, mie inaccesibile, v. rIzsteria oretneuix
pycmaro x.itaxa ii caosecuocra H. A. H., tom. VIII (1903), fasc. 2, p. 416 gi urm.
2) Jireeek, in Archiv f. si. Phil. XIX, p. 603.
2) Sreznevskij, I. c., p. 9; cf. Jireeek, Geschichte der Bulgaren, p. 409.

www.dacoromanica.ro
flOACTRO Mil CHE wommo rOCIIOACTRA 1111 wpawS rocnoAcTru AIN,
Tpzrompluom: da dompia mea aceastà porunca a domniei mele
orasului domniei mele, Targovistenilor (No. XIII, 1420-24), sau
privilegiul comercial dat de acelas Brasovenilor: AARAT rOCEIOACT130
MII CTE wpti3mo rOCEIOACTRA MN 16pAWOB'kNOM [NOTO K811410ATZ KZ
REMAII rocno,NcTga 'um: da domnia mea aceasta poruna a domniei
mele Brasovenilor ce umbla cu negoate in tara domniei mele (No.
IX, 1422). Cf. pasajele citate la indicele de cuvinte sub wptiamo si
documentele dela 1407 (Miletie, DR., p. 329), 1418 (ibid., p. 331),
1458 (Venelin, p. 91), 1490 (Arh. ist. I, 1, P. 6) s. a., precum si
verbul opuchtam, opucS, din grec. 6pECw, Scop(Copt.
HOREA'kFITE, ce corespunde in textele vechi slovenesti grec. i7cf-
Tanta, irfActromicc, 861p.ex, x6Asucrtç, xasucrp.a., e in documentele dela
Brasov mai rar intrebuintat decat wpu3Ano; d. p. 11I KOH 4AC 1311,A,HTE
CHE HOREAIIITE rocnoAcTe4 mu,pentru o poruna a lui Vlad Tepes.
catre vamesii din Ruar (No. LXXIII) si cmgaT rocnoAcreo ,tin
CTE HOREAtIllif» pentru privilegiul comercial acordat de acelas domn
Sasilor dela Brasov in 1476 (No. LXXIV). in documentele interne
se gaseste mai des. Astfel actul lui Mircea cel Batran (Octomvrie,
WA an), prin care se confirma o indiviziune de avere intre fiii boe-
rilor Valcul si Stanciul (care murise), e numit In acelas timp wpu3mo
si NOREAHHE: II Aapouti m$ rocnoAcmo Aill CHE... wpu3mo rocnoA-
CTRA MII, iar mai jos : XTO AN CE NOKSCHT 9A3wpwru CHE HOREAHHE
rOCEIOACTIL1 Mil (Acad. Rom... ;'-':,4). Deasemenea actele prin care
Radu cel Frumos confirma manastirilor Tismana si Cozia proprietatea
unor munti, MO si garle, la 28 Iulie si 14 Oct. 1465, sant numite
nouffkuIf (Arh. Stat.). Cf. si cele dela 15 Ian. 1467, 16 Iulie 1472
din Arl?.. Stat., sau cele dela 1476 si 1478 din Venelin, p. 118 si 111.
in sens de tporunca) si (act ce contine o peruna, gasim acest
cuvant si in documentele sarbesti ; se intrebuinta de buna sama si
la Bulgari. in zakonikul lui Stefan Dusan el insamna a) poruna, d. p.
HOREAIHME u,aptuo, poruna imparateasa (art. 187), b) actul prin care
se da aceasta poruna, d. p. 6E311 Kuiri noRentuia tkapcma MN (art.
185, ed. Novakovie dela 1898); cf. CIIIR NOREA-kIlifte rime KpAAERkCTRO
AIN KNE38 AtiGpORIttlkCKOMS II likCiIII W1111KHNt : aceastà poruncá o
scrie craiea mea cnezului din Dubrovnik si obstii intrcgi (Miklosich,
Monumenta serbica, p. 40) si Dani6i6, Rjeònik, s. HOMAN/M.
Carte, KIIIINI, se intrebuinta foarte des in sens special de scrisoare,
litterae, epistola, ca si la Bulgari sau Sarbi: cAOCILITWK Ail IIII

www.dacoromanica.ro
XXV

AATE KTO HU icHtirAtta AOHECE» (No. CCXI), CM AU1 EMMET KHIIM


CM, II HHAA rme4x. WHIM OM, (No. CCXII), ell KHIErX RH uncap
(No. CCXIV), (81HHHETE S ittiiira H 3AHEilATETE (No. CCXV), AA
AM HOWAETE Mill; 8 TpRrORM.HE (No. CCXXXIV), 4110CAAX... GINA
rpAilAATHK OS KHlirE AO RAC H Ao RHIARROHROAS» (No. CXV), tli
KHHrE AM ECT 5911111M RApk (NO. CXXXIV), q. a. m. d. 1).
in arhivul Brapvului existà un privilegiu comercial al lui Dan II
(30 Ian. 1431) in cloud exemplare, unul pe pergament, altul pe hartie 2).
Acesta, neavand pecete, a fost menit probabil O. ramae in cancelaria
' domnului. Este de admis ca cel putin pentru tratatele mai insem-
nate si pentru privilegiile comerciale, in care se consemnau o mul-
time de taxe vamale, domnii se ingrijau sa aibà la indemanà un
exemplar, dupa care cancelarla lor sau vamesii sa poata controla, in
caz de discutii, aceste taxe. Se stie insa ca arhive de stat n'au
existat in timpurile vechi la noi, si astfel aceste duplicate s'au pier-
dut WI urma. Este probabil ca se pastrau si copii dupa unele
scrisori trimese la Brasov; ele au avut insa aceeas soarta. Cel pu-
tin pang acum nu s'a gasit in depositele noastre nici o urma de
condici de copii, sau asa numite Kopialbticher, din sec. XVXVI 3).
Dar nici in arhivul Brasovului nu se gasesc copii dupa raspun-
surile trimese domnilor sau boerilor romani; cele cateva scrisori ale
pargarilor din Brasov, ce se gasesc astazi printre cele romanesti,
par a fi fost scrise, dar nu trimese.
Toate documentele romanesti dela Brasov sant scrise cu chiri-
lied: cele mai vechi, din prima jumatate a sec. XV, in semiunciald,
cele din a doua jumatate a acestui secol si din secolul urmator in
semiunciala amestecata cu elemente cursive sau in cursivd curatà.
in uncialà nu e nici unul.
SAnt 'hare ele modele foarte frumoase de semiuncialà, ca scrisoarea
lui Gherghe Lascar de sub No. 545 (CCXIV), a lui Antonie c5m5.ra-
pl de sub No. 548 (CCXV), a lui Sinadin de sub No. 497 (CCXXXIII),
cb.teva scrisori ale lui Radu II, Dan II, Vlad Dracul q. a. Cursivl Cu-

') V. Miklosich, Lexicon si Daniei6, Rjaenik, s. v. fn traducerea bulgAreasca


a lui Manasses Kinwe corespunde odatà grec. xe2prts in inteles de scrisoare,
vers. 1865 si 1867: xciptyi ntate6st ypáp.p.wrix, cbv xtipvriv clzovriCec : bulg. HA XtIfTril
H411HCOIMS micaule, MU.% 1110ArkT4ETA, cod. Sin. f. 63 V.
2) V. si declaratia lui Dan pretendentul dela 2 Aprilie 1459 (No. CCLXVIII).
at Asupra condicelor de mai tbsziu (din sec. XVIII), vezi N. Iorga, Istoria
literaturii romane In secolul al XVIII-lea, II, p. 637-638.

www.dacoromanica.ro
XXVI

rata In sec. XV nu constatam decat in scrisoarea lui Alexandru-


Aldea dela 1432 (No. 512) care irisa e o cursiva sárbeasca, ca si
limba In care e redactata, in scrisoarea dela 1478 a trimisilor lui
Basaraba III la Stefan Báthory (No. 522), In ale lui Vlad alugarul
de sub NNo. 194 si 213, In ale lui Radu IV de sub NNo. 228, 251,
267, in ale lui Dragomir Udriste (NNo. 477, 539), Gherghina par-
calabul (No. 487) si Carstian vornicul (No. 536). Ea este rara chiar
in sec. XVI; vezi mai ales NNo. 488 dela tefin judetul de Ramnic,
492 (dela Calota vornicul lui Neagoe Basaraba), 531 (dela Stoica par-
calabul lui Radu Paisie) si 502 (dela Coada clucerul); mai des se iveste
dela Neagoe Basaraba incoace. Elemente cursive se strecoarà tusa
si in documentele cele mai vechi ale sec. XV-lea; astf el documentul
lui Mircea pentru fiii lui Valcul si ai lui Stanciul are atat de multe
(K, A, 3, T, S, 4), link mai am putea zice ca e scris in cursiva, dar
o cursiva loarte asemanatoare cu cea sarbeasca. contimporana.
Este stiut ca in tarile romane semiunciala a avut o viatä mai
lunga decat la Slavii de sud sau la Rusi. in Bulgaria si in Serbia cur-
siva se Intrebuinta chiar In sec. XIII; asa d. p. printre documentele
sarbesti din arhivul curtii imperiale dela Viena am vazut din acest se-
col modele desavarsite de scriere cursiva. Dintre cele bulgaresti sant
scrise asa hrisovul lui Constantin Asan catra. mánastirea Si. Gheor-
ghe din muntele Virpino, in a doua jumatate a sec. XIII, si scri-
soarea lui loan Sracimir catre Brasoveni c. 1369-1387 1). in Rusia
cursiva apare pela sfarsitul sec. XIV.
in general, scrierea documentelor noastre vechi este frumoasa
si ceteata. Caligrafii nostri, in raport cu cei sarbesti si mai ales cu
cei rusesti contimporani, erau superiori In arta lor. Se gasesc, se
intelege, si scrisori unte, rareori lusa Intre cele iesite din cance-
lada domneasca. Ductul scrierii e caracteristic Tarii Romanesti; el
se aseamana in sec. XIV si la Inceputul sec. XV (doc. lui Vladis-
lav I, Dan I, Mircca I, Mihail I, Rada II Praznaglava, Alexandru-
Aldea si Vlad Dracul) cu cel din documentele si manuscrisele bul-
garesti si n'ar putea fi confundat nici °data de un cunoscator cu
al celor rusesti sau sarbesti. Din putinele facsimile reproduse de
Hasdeu in Negru Voda, de Kattlniacki in Dokumenta moklawskie
1) O fotografie a celui dintaiu am vazut in muzeul Rumjancov din Moscva;
un facsimile dupa a doua am publicat in Archiv f. slav. Phil , vol. XVII. Despre
hrisovul lui Const. Asan, pe care slavistul rus Grigorovre l-a copiat din ori-
ginal, qi Grigorovie $ Sreznevskij spun ca e scris in cursiva teicopouneb».

www.dacoromanica.ro
XXVII

i multafiskie, de Miletie in Daco-Romanii si in Sbomik vol. XVI


XVII, de D. Sturdza in Documentele dela Wiesbaden, se poate
convinge oricine despre aceasta, daca le va compara cu celelalte
documente chirilice c.ontimporane.
Singurele documente care prezinta oarecari dificultati la cetire
sant scrisoarea lui Alexandru-Aldea dela 1432 (No. XXX), a lui
Cortoflest si Caria dela 1478 (No. CCXXI1) si a clucerului Coada dela
c. 1526-1542 (Arh. No. 502), cea mai urita si cea mai incurcata
din toate: din stilul ei primitiv si din multele forme gramaticale
gresite se vede ca a fost scrisa de un gramatic foarte ignorant.
A da o caracteristica preciza a scrierii, dupa secole sau decenii,
e foarte greu; schimbarile ce au suferit literile unciale pana sa se
transforme cu incetul in semiunciale si cursive sant foarte vechi;
ele sant anterioare documentelor din colectia noastra. in lipsa, de
fa.csimile care sa dea intuitia scrierii vechi, trebue sa ma multa-
mese a-mi spune impresia generala ce mi-a lasat lectura lor. Do-
cumentele din prima jumatate a sec. XV: cele dela Mircea cel Batran,
Mihail I, Radu II, Dan II, Alexandru-Aldea si Vlad Dracul se deosibesc
dela prima vedere de documentele din a doua jumatate a acestui
secol, d. p. de ale lui Basaraba cel &ti-MI, Basaraba cel Tanar,
Vlad Calugarul sau Radu cel Mare; mai greu de deosebit sint do-
cumentele lui Vlad Tepes de ale predecesorului sau Vlad Dracul
sau de ale urmasului sau Vlad Calugarul; pe Vlad Tepes il des-
parte de cel dintaiu numai un deceniu, de al doilea numai doul
decenii; si totus, in urma unei lecturi repetate a scrisorilor lor,
ele se pot distinge ca oarecare siguranta.
Tot asa se disting usor documentele sec. XVI de ale sec. XV;
o scrisoare a lui Neagoe Basaraba nu poate fi confundata de o-
chiul obisnuit cu una dela Basaraba cel Batran sau dela Basaraba
cel Tallar. Deasemenea documentele lui Radu Paisie se pot deosebi
cu usurinta de ale lui Radu cel Frumos sau Rada cel Mare, foarte
greu irisa de ale lui Radu dela Afumati ; aci trebue sa recurgem
de cele mai multe ori si la alte criterii, si greseala nu se va putea
evita cu deplina siguranta nici °data.
Exista irisa o deosebire intre scrisorile domnesti si cele boeresti :
in cele dintai, scrise de caligrafi cu scoall si traditie indelungata,
semiuncia/a isi pastreaza mai bine si mai indelung formele sale
vechi si frumoase; in cele boeresti ea le pierde mai de graba. De-
aceea, in aceste din urma elementul cursiv iese la iveall mai curand

www.dacoromanica.ro
XXVIII

deat in cele dintai, si vom fi aplicati, la intaia vedere, a da scrisorilor


boeresti o varsta mai noul decat o au in realitate. in cursul stu-
diilor, mi s'a intamplat de mai multe ori sa pun o scrisoare boe-
reasca din sec. XV inteal XVI, mai ales and numele boerului se In-
talneste in amandouà aceste secole ; cuprinsul, pecetea sau alte
criterii mi-au aratat apoi adevarul.
Cam in acelas raport de conservatism si de transformare se afla
documentele fata de manuscrise; acestea sant totdeauna mai con-
servative. in apus s'a petrecut acelas lucru. Totus o deosebire esen-
tiala intre scrierea diplomatica si a manuscriselor, cum s'a stabilit
In multe parti din apusul Europei, nu s'a facut la noi, Era aceeas
traditie in manastiri ca si in cancelaria domneasca: personalul a-
cesteia se pregatia aproape exclusiv in cele dintai. Si traditia a
fost atat de puternia, inat caracterul scrierii se pastreaza, in tot
cursul sec. XV- -XVI, asa de bine, a este cu neputinta d. p. sa.
se confunde astazi un document muntenesc cu unul moldovenesc
contimporan ; pornind dela alte modele, dela cele rusesti 1), scrierea_
moldoveneasca are ductul ei caracteristic, mai regulat si mai putirk
variat decat cel muntenesc.
Abreviagunile sant tot aceleasi ca in manuscrise. Normele lor
sant constante, si nu putea fi altfel; paleografia greaca si latina, cu
mult mai bogate In abreviatiuni deal cea chirilia, prezinta aceeas.
insusire. Deaceea este o aberatiune paleograficà incercarea d-lui
Ilie Bärbulescu 2) de a explica abreviatiunea pentru took (imparat,
tar) din porunca lui Radu II Praznaglava (No. VII) ca pentru to-
pHilapk (vames); igho = [op H Hap to ar fi un nonsens in paleografia
chirilia; quo nu poate fi decat ropio, vocativul dela Link, cum fi. e
totdeauna rocnom., rim e totdeauna rocnoAtim, i asa mai departe. In
original se citeste foarte latnurit: mil° fInE4ampE; v. nota dela No. VII 3).
Sigle, ca in paleografia greaa si latina, nu se intrebuintau in cea
chirilia. Initiate pentru nume intregi se gasesc numai in peceti,
si acestea insa In cazuri rare si dubioase (cf. No. IV). Criptograme,

Documentul lui Roman dela 30 Nlartie 1392 (Arh. Stat.) si unele documente
dela Inccputul domniei lui Alexandru cel Bun au intocmai aceeas scriere ca do-
cumentele galitiene contimporane.
Cercetari istorico-filologice, Bucuresti 1900, p. 99 si urm.Studii privitoare
la limba si istoria Romanilor, Bucuresti 1902, P. 105 si urm.
2) Comp. si traducerea d-lui B. P. Hasdeu din Negru-Vodà, p. CCXLI, unde
se a insi acestui document data gresita 1374.

www.dacoromanica.ro
XXIX

In documentele dela Brasov n'am g6sit, afarä dacl nu cumva cu-


vântul inky din scrisoarea de sub No. CXXXVI nu reprezintl un crip-
togram ; in documentele interne se gasesc pe ici pe colea, mai
ales in date 1).
Interluntliunea este in documente aceeas ca in manuscrise; vir-
gula nu existà, ci numai punctul si cateva semne formate din li-
niute drepte sau incovoiate, cu puncte sau cercuri deasupra si de-
desubtul lor. Vezi o colectie de astfel de semne la E. Th. Karskij,
Ogepra cafisfillcicoti linpumaoscitoit nmeorpaq)in, Varsovia 1901, P. 232
si urm. La sfarsitul documentelor, mai ales in sec. XV, se gäseste de
obiceiu, dupa monogram, un semn ce seamAnA cate odatà cu A
cursiv sarbesc si pe care il intalnim si in diplomatica lating con-
timporanA; forma cea mai veche a lui se vede in documentul lui
Vladislav I, c. 1365-1366; v. facsimile la Hasdeu, Negru-Vodg.
Aceeas formA o are acest semn in documentele lui Mircea, d. p.
In cel dela 1387 (orig. In Arh. Stat., textul in Arhiva istoricA
p. 191-193, Mil acest semn), in cele dela 1390, 1391 (fotografii la
Acad. Rom.), 1409 (Mileti6, DR., p. 329), in al lui Mihail din 1418
(ibid., p. 331), in ale lui Dan II din 1422 si 1431 2) s. a. m. d. in docu-
mentele de mai tarziu el se micsoreaz1 panA ce devine o simplA cruce
neregulatà 3)i dispare apoi cu totul sau e inlocuit cu puncte 4).
Initialele se obisnuesc mai ales la inceputul documentelor ; cele
mai dese sant : fl din e138, G din snail (d p. COMM* MHAOCTTIO in
scrisoarea lui Vladislav III, Arh. No. 29), R din KZ, I din IW4HZ, lw,
fl din ME (HE 118 )ÇpHrna gora miaroutpuidu etc.), M. din Ail-MOCTTIO
sau AUMQCTÏWt, Ga din CO in scrisorile boeresti i alte cateva 1:tere.
Des' se gAsesc si in documentele cele vechi, chiar inteale lui Mircea,
initiale destul de inalte (d. p. 11 din t138 in hrisovul dela 1387), se
observ5. totusi tendinta de a le mAri cu cat documentele sant mai
nouà ; deasemenea se inmultesc ornameritele, asa cA pela inceputul
sec. XVI avem initiale ce cuprind jumAtate din marginea stangl
a documentului sau aproape documentul intreg si asa de bogat
ornate, ink abia se recunoaste litera. in sec. XV initialele sant
1) Astfcl scriitorul unui document din arhivele statului dela 25 Ian. 1499 0-
n S
.ascunde numele sub criptogramul: 4-S wit sisA HHIHISHWA, BI CTOAHH rpm Tpxre-
snipe, line rm. zit Mk, g AtT[0]
1) V. Sbornik, vol. XVIXVII (facsimile), qi nota dela No. XVII.
V. scrisoarca lui Basaraba II cel BAtran dela 1476, la D. Sturdza, I. c., pl. I.
Ibid., pl. II. qi III.

www.dacoromanica.ro
XXX

de obiceiu negre, in sec. XVI aproape totdeauna rosii, iar la


documente cu deosebire pompoase, d. p. la unele donatiuni manas-
tiresti din timpul lui Radu ce! Mare si Neagoe Basaraba, in aur.
in textul documentelor initialele sant rare : in sec. XV ele incep
cate odatg aliniate noug, asa d. p. in scrisoarea cea lungg a lui Neagu
vornicul dela 1480 (No. CCXXIV) ; din sec. XVI, d. p. din timpul lui
Neagoe Basaraba, sant mai dese. Tot din timpul lui incep a se ivi
initialele imitate dupg carti tiparite, si anume in felul celor din
evanghelia dela 1512. in actele dela Brasov nu se ggseste nici unul
de felul acesta.
Cifre arabice sau romane nu se intálnesc deloc ; numerotatia este
peste tot cea bizantino-bulgara si nu prezinta nimic nou. in scriso-
rile latinesti cifrele arabe se arata in mod sporadic in locul celor
romane dela sfarsitul sec. XV incoace : la 1476 (No. CCLXVII),
1479 (No. CCLXXXIV), 1492 (No. CCXC), 1493 (No. CCXCII),
1498, 1499, 1500 (NNo. CCXCVIICCC), s. a. m. d.

§. 3. Partic-ularittyile interne.

Trecand la particularitatile interne ale documentelor dela Brasov,


trebue sa spun intaiu cateva cuvinte asupra limbei in care sant scrise.
Ca toate actele iesite din cancelaria domnilor romani, afarg de
rare exceptiuni 1), documentele dela Brasov sant scrise in limba bul-
ggreasca, i anume cele mai vechi, din intaia jumatate a sec. XV,
inteo redactiune mediobulgara destul de corecta. Aceasta merge
cam pang la Vlad Dracul. Dela Vlad Tepes incoace incepe a se
corupe, a primi tot mai multe forme neobulgare, iar in sec. XVI
se introduc si multe elemente sarbesti 2).

Scrisorile lui Mircea cel Batrin cAtra. Vladislav Jagielto, una din 23 Sept.
1403, alta de dupl 1403, au redactiunea ruseasca intrebuintata pe vremea aceea
In Moldova. Uljanickij, Materialy, p. 13-15; Hurmuzaki I, 2, p. 824-826.
Rusisme sant ui in privilegiul din 1439 al lui Vlad Dracut cAtre Lembergeni
(Katuiniacki, Dokumenta, p. 28-29).
Asupra acestora, care in mod sporadic se gAsesc chiar in cele mai ye:chi
documente munteneuti, cum se gAsesc dealtmintrelea i in cele bulggreuti din
sec. XIV, cf. Mileti6, Novi gramoti, p. 101-103. Cele mai obiunuite sant : din
domeniul foneticei pentru K, r pentru h i) (6, t), pe lang5. 4, u, p pentru at in
'pi, Tip', o pentru Ala participii ui s pentru Az (!) In cateva cuvinte (mai ales A,Sateirk=
A,Azattirk); din domeniul morfologiei sufixul -on% la instr. temelor in a, gen. sg. ui

www.dacoromanica.ro
XXXI

Influenta limbei populare bulgäresti se resimte nu numai in fo-


netia si morfologie, ci si in sintaxl si lexicon. Este meritul d-lui
Miletie de a fi arAtat mai Int.Aiu acest lucru, In studiul exce-
lent ce insoteste editia sa de documente brasovene si care com-
pleteazä celälalt studiu al d-sale, tot asa de important, des1 mai
särac in fapte, din Daco-Romftnii si literatura lor slavl. Desvoltà-
rile d-lui Miletié din aceste douà scrieri istovesc aproape tot ma-
terialul linguistic si filologic al documentelor noastre. Cu o com-
petentä desAvarsità In aceastä. materie, d-sa a arätat importanta cea
mare ce o au aceste documente pentru istoria limbei bulgare, mai
ales pentru epoca in care scrierea incetase aproape cu totul in
Bulgaria (sec. XV XVII). Documentele noastre formeazI transi-
tiunea dela povestea despre räzboiul troian sau asa numita (fro-
janska prièa», unicul monument literar bulgäresc din sec. XIV cu
elemente populare, la productiunile sec. XVII, cand particularitätile
de astäzi ale dialectelor bulgare erau definitiv stabilite. In ele se
gäsesc urmele multor procese fonetice, morfologice si sintactice,
cari dupä o actiune lentä de patru secole au transformat medio-
bulgara sec. XIIXIV in limba de astäzi, aat de deosebità prin
structura ei de celelalte limbi si dialecte slave. Se Intelege el limba
documentelor noastre, ca once limbl pur literal-A, este cu mult mai
conservativä decAt cea vorbità in acelas timp in Bulgaria sau in
coloniile bulgäresti din Transilvania si Ungaria; cu toate acestea
sänt putine fenornene linguistice particulare neobulgarei care sà
nu-si fi gäsit expresiune in documentele noastre.
Astfel avem, din foneticA: pe x, cu valoare de a (rom. (1) sau a,
pe At cu valoare de e sau ia, ea, pe id cu valoare de i, pe a, It
trecute In o, e In silabele accentuate si in sufixe, pe I epentetic
dispärut adeseori, si chiar fenomene mai nouà, cum e d. p. reduce-
rea lui o, e neaccentuati la u, i, o träsäturà caracteristicA dialectelor
bulgare de ost (Miletie, Novi gramoti, p. 106) si contractiunea lui oi In
o la verbele AOHTH, HOHTH (AOTH, 110TH, noAITE p. 57, Ao..41 P. 255).
Din morfologie, avem la nume: In sg. disparitia formelor flexionare
vechi (inceputà cu temele in a) si Inlocuirea lor treptatà cu forma ca-
ac. pl. in -g la femenine (in pl. 0 la neutre), sufixul -re la gen. pronominal, suf. -NO
la pers. 1. pl. Prezenta lor in documentele munteneqti e deseori In legAturl Cu
nationalitatea grAmAticului: documentele in care abundA eleznentul sArbesc sAnt
scrise sau de grAmAtici sArbi, ca d. p. scrisoarea lui Aldea dela 1432 (No.
XXX) sau de gramAtici de-ai no§tri cari i-au tAcut qcoala la dascAli sArbeqti.

www.dacoromanica.ro
XXXII

zului general; la pl. generalizarea terminatiilor -ORE, -01111, -111.114


terminatiei -H la nom. si acus., apoi si la celelalte cazuri, In local
sufixelor variate ale declinatiei vechi; dativele In -FM, -+Att la te-
mele in -o, dupà analogia declingrii pronominale (TSpittal, AARPO-
nontkem, cHpau,eat, N1SHAFIIIIV1ti a.); reducerea intrebuintgrii for-
melor determinate ale adjectivelor ; inlocuirea formelor pronomi-
nale cu forme noug compuse, ceca ce a avut de urmare deasa in-
trebuintare la pronume i adverbe a particulelor -E, -A, -3H (WIE,
RIIE; THM, T814; TRII3H, THI43H a.); la verbe: lgtirea terminatiei -AA
la p. 1 .sg., dupg analogía verbelor atematice; disparitia lui la p.
3 sg.; la aor. -)cate in loc de -pm la p. 1 pl. si -)cA loc de -WA
(-WAI) la p. 3 pl.; - -kTE In loc de - IITE la imperat. p. 2 pl.; infinitive
in -8I; infinitive fgrg din sufix sau cu intregul sufix pierdut;
participii translormate in gerundii (forme adverbiale): -Hm -11111, -WE
-WH; participii In -AE la plur., In inc de -Ali, niste forme foarte caracte-
ristice pentru neobulgarg. Din sintaxg: Inlocuirea genetivului cu acu-
sativul, cAnd avea un inteles partitiv (obiectivare necompletä) sau cAnd
urma dupà o negatiune; inlocuirea genetivului posesiv cu dativul po-
sesiv, o tendintg veche a limbei bulgare, care insä in documentele
noastre e foarte pronuntatg si care a contribuit desigur multla pierderea
declinatiei vechi; intrebuintarea lui HA ca acus. sau cazul general In
inteles de dativ (d. p. CAIR AAA HA c48r4 Aul M4IlTI1H p. 255, tilo tim
StIIIHIIT HA T0H3H rpaA II HA RAC p. 81), ca in neobulgarg, unde da-
tivul i genitivul se formeazg din cazul general cu prep. HA; intrebu-
intarea prepositiilor nu cu cazurile vechi, ci cu cazul general, dupg
ce se intamplase confusiunea intre casurile vechi (d. p. 'filtre genetiv
si locativ dupg OTS); o sumà de prepositii compuse, ca OTKR,
-0TnpliAz, ceca ce este iargsi o caracteristicg a neobulgarei (cf.
t)ucurb). Mai rare sänt formele de declinatie cu Ha (v. Mileti6, 1. c.,
-p. 126-127) si de articol postpus. in textele din vol. 1 al colectiei
noastre ggsim urmAtoarele exemple sigure de articol: AAWKIIIIKOT
(p. 8, c. 1415-18), HcKST (p. 56, 1431), MOA1KOT (p. 255, c. 1437),
11111IrARA (p. 251, c. 1433-37), 1111111'8118 (p. 96, 1476), RAWHIO (p. 134,
1477), ANOAAORUHTE (p. 206, 1482-96: de trei ori In aceeas bu-
catg). Cf. Miletie, 1. c., p. 131-132 1). Din punctul de vedere lexi-

1) Dintre exemplele citate ad i trebue §ters aamnig ; textul e de cetit nu


114MINI c$: vAmile sant (cum admite si Jireèek, Archiv XIX, p. 612), ci UNE in
vAmile nu sint; tu este o negatiune; v. p. 176, No. CXLV.

www.dacoromanica.ro
XXXIII

cal, limba documentelor noastre se caracterizeaza, in raport cu me-


diobulgara sec. XIIXIV, printr'o suma. mai mare de elemente
bizantine si neogrecesti, prin numeroase elemente turcesti, care
patrunsesera In sec. XV in toate limbile din peninsula balcanica,
prin elementele unguresti, sasesti i romanesti, care n'aveau cum
sa strabata in limba vorbita in Bulgaria.
Toate aceste chestiuni au fost tratate de d-1 Miletie. Rezultatele la
care a ajuns D-sa pot fi adoptate deocamdata. In intregime; faptele
nouà ce se pot aduna din documentele neutilizate de dinsul, atat
din cele dela Bra. ov cat si din cele interne, nu fac decat sa. le
confirme. As putea dovedi aceasta afirmatie pentru tiecare caz In
deosebi; cred insa ca nu e locul potrivit aci si-mi rezerv aceasta
lucrare dupa aparitia volumului al doilea.
Este insa In deductiunile istorice ale D-lui Miletie o parte ce nu
poate fi primita. Concluziunile ce scoate dinsul, din studiul limbei
diplomatic; asupra caracterului etnic al poporului roman, asupra
populatiei tarilor noast:e in sec. XIVXVI si asupra originei
clasei boeresti, sant parte exagerate, parte gresite.
Este incontestabil el limba slava a documentelor era price-
puta si de domni si de boeri, e chiar foarte probabil ca unii
dintre dinsii o vorbeau, cum vorbeau si nobilii unguri latineste: multe
din scrisorile domnesti si boeresti au un caracter de intimitate asa
de pronuntat, incat nu se pot explica altfel, decat adinitand ca au fost
dictate de ei insisi. Cf. d. p. scrisoarea lui Alexandru-Aldea de sub No.
XXIII, a. 1432, si scrisorile lui Tepelus privitoare la visteria si sotia sa.
A deduce insa de aci ea domnii sau boerii nostri erau Bulgari
de origine, ca in tara se vorbea bulgareste si cA deabia prin sec.
XVII-lea, cand documentele slave inceteaza, limba bulgara a fost
inlocuita definitiv cu cea romaneasca 3), este cu totul gresit i in
contrazicere nu numai cu bunul simt istoric, dar $i Cu marturiile
ciare si autentice ale izvoarelor din sec. XIVXVI.
Ele ne arata ca In timpul acesta se vorbea In Tara Romineasca
numai limba romana 2).

') Cf. qi G. Zanetov, Esarapcfccrre HacezeMe si cpigturris stkose. Iferopirko-lopir-


;lineen! cxnug. Pyce (Rusciuc), 1902.
9) Observatiuni foarte juste in privinta aceasta i-a adus D-lui Miletié §i C.
Jirei3ek in recensiunea sa din Archiv f. slav. Philol. XIX, p. 601-602, unde
se invoacl mIrturiile lui Schiltberger, Chalkokondylas, Petantius (pela 1502)
4i a contimporanului acestuia Tubero.
UI

www.dacoromanica.ro
XXXIV

Scrisoarea lui Neacsul dela ampulung, din 1521, pAstratA tot


in arhivul Brasovului, e o dovadA a la inceputul sec. XVI limba
romanA isi fixase chiar forma literarA sub care ne apare In tradu-
cerile din a doua jumAtate a acestui secol 1). Scrisoarea lui Dragomir
Udriste dintre 1482-92 (No. CCXXXVIII), care incepe cu D-
ui-mop H ne las1 sA intrevedem cà incercAri de corespon-
dentl. privatA in limba romana au existat si inainte de 1521.
Limba slavA, sau mai bine bulgAreascl in izvoarele noastre
i se zice sloveneascl si sArbeascA 2) era o limbA literarl,
limbA cultA, care se mentinea in cancelaria domneasa prin presti-
giul ce i-1 dAduse la inceput biserica i prin puterea ce i-o asigu-
rase traditia. CA domnii sau boerii nostri ar fi vorbit in casele lor
bulgAreste, aceasta nu se probeazA prin nimica. Vorbeau bulgAreste
numai acei dintre dinsii cari erau cArturari, dar acestia erau prea putini.

1) Fiindcii asupra autenticiatii acestei scrisuri s'au ridicat indoeli (H. Tik-
tin, in Grundriss der romanischen Philologie, ed. 2, vol. 1: Die rumanische
Sprache), reproduc ad, cu ortografia chirilicà original5, intreaga scrisoare.
Data ei a fost stabilia de d-1 Iorga, in Documentele Hurmuzaki, vol. XI, p_
843, unde textul e publicat in transcriere latinl.
MSAPOMS H HAIA1111HTONS H .1HCTHTOMS H g(o)rwAt MPOR4HHOAIS 7KS1111H XdHkW hemp
wT Bpdt/1011 MHOr(0) 3,11,Pd1116 WT H1cKwS WT Anronone. LI naK Ae$ qmpe A0M1116 TAM 3d.
ASsp8A TSpumop, lam 4411.. 4S3HT iS ss 4nzpaTS4 AS EMT AIN 041/11; W11 dHA1HHTpt
6; WH CIS ASC 4t c5c nee Miispe. 11 114K Ca untie A0A1/11/11 T4 KI 4$ RCHHT SH WA1 AlAgi
Mime( pe Atte eat; cnSe KZ 4S K713ST KS WK1H AOH (sic) KZ AS TWIST .1*Al KOP4EIH
IpIH WH A0A1H11:1 TA 11111 Mime 4 c$4. H 04K Ca aptie KS Stirs Agee TOTE Wp4WEA6 KITE
ii M WAHM(H) CI 61116 4H ann$Top 4 Kopasfee. H 114K Ca win KSet$ rid; wow% newt mom
AfH 1-V4)wpm KSA1 ROPk TPt'll AWLM KOP.16111 44 AOKSA .1144 CTpHAtTS le Iplil WH A0A1-
111111 T4. H naK CUSH A0M1116 TdAf M ASICPSA AS 111l4X4A16T-61r KSA1 4A1R 4S3HT A6 Gomm] '1E
CIHTIL A1(1.1116W WH M 1.1114411-MTS Herpe, KSMS Arr 4flap4.0;11 CAOK0316 AS IlliEKAMIT-Efr
KSM npe HW-H RA /IsH H0/11 141111 141414 pSMISH16CKI; alp fAk CI TAM. H neic CI win pomnits Td.
KS ape 4PHKE map( LUH Raczpask At 4.11A AOTPS AC MarameT-ser, A14H RIPTOC Af A0M-
Him [tome. H neK cnSii A0111Hif TdAl K4 A14H WPM ed$ AE LIE 4A1k +MAR WI ES; IS cntia
A.01111116 Tad(' ISPI A0A1/11161 T4 otpu impAenTk WH d'ItCTE KSI1HHTI CI A0A1/1114 TA AA.

THH1; CI HS WTI SA1HH(H) A1SAU,H; WH AOMHIIM ROCTPI Ca RS 11I31111,H ICSA1 lpHU,H MALI SHIM.
H s(or)k TI EICIA11T,
Adresa: t 41$Apoet$ H gliCTHTOMS H s(o)rwm 4,4pogenoetS asSndu Xd111.1L &trim) WT
6pewote ;pecetea, de ceard albd, pierdutd. Ark. No. 172.
2) Sagii dela Brapv ii ziceau tbulgareasc5.» ; cf. gin carta bulgarica» in
doc. latin dela 1431 (No. XVII, p. 38) qi notita din socotelele Brapvului dela_
1530, in care se spune ca s'au pldtit 4 fi. lui Stoican Bulgarul, gqui in scri-
bendis et interpretandis litteris sermone .butgarico scriptis civitati et provin-
ciae ad optata dominorum inservivits (Quellen zur Geschichte der Stadt
Kronstadt, II, p. 207).

www.dacoromanica.ro
Limba bulgareasca o scriau scriiturii de profesie, In primul rand
gly'inulficii sau diacii, cari o invatau In scoalele primitive anexate
pe langa manastiri si cancelariile domnesti, unde prin traditie si
formulare se Ostral' si formulele documentelor. Terminul cel mai
obisnuit pentru acesti scriitori in documentele interne este rpania-
TIIKI 1), grec. Tpap.p.caock, V. NNo. LXXXII, CXV; deopotriva cu el,
dar ceva mai rar, e intrebuintat cuvantul AHMKS 2), grec. St@ovog,
v. No. XLIX. Alti termini, ca nHcapk (Arh. ist. I, 1, p..85), rm-
CEll,k (doc. dela 23 Mai 1524 in Arh. Stat., 15 Martie 1544 la Acad.
Rom. ; cf. Miletie, Daco-Romanii, p. 365, a. 1595), AHMKOHS (11
HHCAX 43 Ntrog M4AH ,A,TAKOH : Arh. ist. I, 1, p. 50, a. 1575), CAOHS-
CTpOHTEMI (ibid., p. 142, a. 1512), CAOHOHHCEItik (doc. din 12 Mai
1529 la Arh. Stat.), CAOHOWICATEAk (doc. din 25 Iulie 1526 in Arh.
Stat., de acelas scriitor Tudoran ca cel precedent), CIHHCATEAk
(doc. din 2 Sept. 1528 la Acad. Rom.), ptiKOHHCATEM. (doc. din 15
Dech. 1501 In Arh. Stat.) sau Spntopk (doc. din 2 Iulie 1538 in Arh.
Stat.) sant izolati; Spimaph e imprumutat din Moldova.
Aceeas functiune o indeplineau logofefii cei tnici qi cate °data
ciliar logofetii cei mari (v. NNo. I si V), desi atributiunea acestora
era mai mult sa dicteze textul docurnentelor si sa le aplice pecetea,
de unde si formula cti pE4E nor4ET : qi spuse, i. e. dicta logofatul,
(No. XVIII, a. 1431; cf. ct il pftlf MH AGrOAIT tv, scris in fata mono-
gramului pe documentul din 10 Sept. 1421 al lui Dan II din Arh.
Stat.; 411 pELIE likSAAT AWrW4SET» inteun doc. din 11 lulie 1571 la
Arh. Stat.). Astf el hrisovul din 28 Martie 1415 pentru manastirea
Cozia e scris de Mihail logofatul, mare logofat era Baldovin (Arh.
Stat.); un hrisov din 23 Aprilie 1527 e scris de Tatul logofatul, lo-
gofat mare fiind Teodosie, iar logofat al doilea Badea Zambac (Arh.
Stat.) ; un altul din 31 Oct. 1529 e scris de Mogo s logofatul, lo-
gofat mare fiind Tudor (Venelin, p. 145; cf. ibid., p. 233 si 235,
a. 1591 si 1592).
Donmul 3), logofatul sau un alt boer dicta asa dar cuprinsul docu-

Sc intllneste asa de des in textele tipirite, cä nu e nevoie de citatii.


V. BOHKO Ainuc la 1514 (Venelin, p. 139), illaphs AME la 1524 (Arh. ist. I,
1, P. 104), GOsírk ArisK i AlfHWTH BE Atimulixs Onop-k la 1534 (doc. din 3 Aprilie
in Arh. Stat. si Venelin, p. 161), fiormns MtlAli AHMKS la 1573 (Venelin, p. 210);
Eormii mans AstAs la 17 lanuarie 1575 si 19 Aprilie 1577 (Arh. Stat.); GT41-11
MI E' htiláltp Ainskixs la 1587 (Venelin, p. 225), s. a. m. d.
V. mai jos, p. XLIV.

www.dacoromanica.ro
XXXVI

mentului, miezul lui; grAmAticul care scria era insl legat de anu-
mite formule traditionale, de care nu indràznea sA se indepArteze.
Ele se repetà aproape in mod stereotip din cele mai vechi docu-
mente cunoscute 0111 la cele din sec. XVII si trec apoi In cele
romanesti, d. p. in cele din timpul lui Matei Basaraba 1). Formu-
lare vechi, de felul celor merovingiene sau carolingiene, nu s'au
gAsit pan6 acum la noi, cum nu s'au glsit nici la Sarbi si cu atftt
mai putin la Bulgari; e foarte putinl nAdejde cl se vor gAsi de aci
inainte. 5i cu toate acestea, la inceput ele au trebuit sà.' existe;
mai tarziu au putut fi inlocuite cu docurdentele insAsi ca modele,
cAci trebue sA ne inchipuim a, desl in sec. XV si XVI nu existau
la noi arhive In felul celor din apus sau al celor sAsesti din Tran-
silvania, trebuiau sA se pAstreze totus ateva documente In can-
celaria domneascà, care se muta din loc in loc impreura cu dom-
nul. Exactitatea cu care se reproduc aceste formule, la epoci foarte
indepArtate una de alta, nu se poate explica altfel.
0 dovadà despre aceasta este sbornicul cu No. 18 al Muzeului
de antichitAti, fost al manAstirii Bistrita, azi in biblioteca Acade-
miei Romane (No. 2456). El e scris probabil in a doua jumAtate

1) Comp. cu documentele din colectia noastra pe cele publicate de d-1 Iorga in


Socotelile Bravovului, ed. separata, p. 23-24, 87-88, 91-95, 96-100. Formule
vi expresii vechi sant in textelc romanesti urmatoarele: calta, de randul erbii de
pusca si plumbu» (p. 24); ccredinta si legatura si tocmeala neclintita* (ibid.);
cla al nostru cinstit si pre iubit si dela inima dulce si bun prieten, jupan Mi-
hais (p. 87); cpohtim sanatate si buna pace» (ibid.); ccaträ aceasta ... si scri-
sorile dumital[e] pre rand i-am intalcs (sic; ibid.); calta, fac stire dumital[e]
pentru randul lui Vasile, cum am avut multa. para.» (p. 88); ccu mila lui dum-
nezeu si cu norocul cinstitului implrat» (p. 91); ciar cand iaste acuma» (p. 92);
((led ne iaste voea» (ibid.); cdeci pohtim pre dumncta ca pre un bun prieten
vi vecin de aproape» (ibid.); efoarte ma rog dumitale sl fi nevoitor pentru
acest lucru» (ibid.); ccatra aceasta-ti dau stire domnia mea pentru cinstita
carte ce mi-ai trimis dumneata, de toate Inteles-am dornnia mea pre randu»
(p. 93); tcatrii aceasta faccm stire dumitale pentru randul lui Vasilie Sarbul ot
Necopoe» (ibid.); csi mai mult val sa nu-1 mai poarte» (ibid.); calta, scrisoare
ce nc-ai trimes dumncata pentru cel cal, inteles-am de toate» (ibid.); csi-si
caute lucrul» (ibid.); cintealt chip nu poate fi» (p. 95); ciar cand iaste acum
nu s[e] aleag[e] nimica si nici o isprava nu iaste» (p. 99); csi le dai si dum-
neata porunci si invatatura si certare» (ibid.); (nu i-au pus lege la judetul din
Ilajnov» (ibid.); ccrez, dumneata stii ca noi nu fatarim nimanuilea» (p. 100);
cnu se va opri macar un cap de ata» (ibid.); cpentru randul vestilor ce se vor
afla» (p. 103), s. a. m. d. La toate acestea se gasesc corespunzatoarele lor in scri-
sorile slave din se.c XV si XVI. Vezi si scrisoarea lui Neacsul dela p. XXXIV.

www.dacoromanica.ro
a sec. XVII si contine, pe langa alte lucruri, o colectie de 14
documente de cuprins diferit, in slavoneste si In traducere roma-
neasca. (pp. 62-99, 105-140): HO CM Cf1HCAXOM XpHCOLIXS, CII
(All KOMAHH 11A11 MEAAROAHli FOCHOAApCKWAI HAAWKOE 3fAIAE, MOM
lallAIET (p. 62) : Mu% AtIACTA AM atptic rpliCWAIMIE, AEH tliAl At
OWE KWAMIllitlE AM AWAWHAWp 11,41Z11 pSirt(z)mtpil, nptictim Ap ATS
(p. 105). Unele bucati sant copiate intregi dupa originate, sau dupa
copii mai vechi, altele sant transformate In formulare In cari numele
proprii sant inlocuite Cu imp sau 'Awls = rus. amnpewb anume, ca
numele». De felul acesta este in parte documentul dela cap. I: tf fix
XPHCTA sona KAAINHApHOM H XplICTSAIOKIMOM 11 CAMOMMKARHOM
rocnompz H4WEA1 IW I Al p, CHHI lifilliK4r0 H ripeAospitrw itv i IN p ,
urmeaza titlul complet, apoi formula: a binevoit domnia mea sà
dea acest hrisov IswirkpiniS rocnoArraa au' imp H )KIITEMIHRE Fro
Imp; cuprinsul e ca se confirma donatarului proprietatea satului
Negoesti, pentru care purtase un proces. Sfarsitul e: ,ctm(t) oyso H.
CIAAETEAH HOCTABArkfAt rOCHOACTRO Mii: flAH I M p.. Formular curat,.
fard nici un nume propriu, e documentul dela cap. XIV, pe care II
reproduc in intregime.
cliFFHr(4) apxqFpeucKtum. HCHHCAX MICKWEIWRI1 (sic) Mlf
C110 KHHr(S) MICKOEICTRA ANN WKWA1S tIAOK'kK8 DO HAAE I An p It Z, MOM
AA ECT oy MHpHO H CKOKOAHO WTKZ CHOE10 MENA HAAEHEM 'mom
wrnpFicw AS"; f1WHEM(E) WHA ECT EklAH flOpWWIAll 143AAA1AH H CC
AlltkAili CH, A impics WH ECT TEKAET o( KAAWKWE 3EMAE TWilY10 CC
rAA13010, TA)K(E) ECT nwcittiatim HA 1141KOE KS1111,11 HAT MIAMI, TAM(E) CZ.
ECT IAMEHHT S KAAWKOE 3EMAE, A WTE11,Z atfliAM impicz WH AWWEAS Err
8 HA4111KOE 3EALIE TEpE ECT W6pIT44 flW I dt p ic z ntSat EH At/MENEM, T4-
;11(E) ECT CKA3AA WH I Aip K 8 Epe ECT HAWHA puma EMS MENA imprcz,,

Formulare de felul acestuia nu insa alcatuite ca acesta din ne-


voea de a fixa traducerile romanesti ale documentelor au existat
de buna sama si in sec. XIVXVI, cu mult mai complete.
Se intelege cà nu ne putem astepta A. gasim la noi formulele bo-
gate si asa de bine diferentiate ale cancelariilor regale, imperiale
sou princiare din apusul Europei; raporturile juridice dintre clasele
sociale si afacerile publice erau cu mult mai primitive la noi; de-
aceea si formulele documentelor au un caracter mai general.
Aplicand insà documentelor noastre terminologia adoptatä in diplo-
matica apuseana, constatam ca toate, afara de scrisorile particulare

www.dacoromanica.ro
ce fac cate odata exceptie dela aceasta regula, incep cu asa zisa
4invocafie», care in cele dela Brasov si in cele muntenesti in ge-
neral este simbolia si consta in semnul crucei ; acesta corespunde
chrismonului din diplomatica latina medievala, care era monogra-
mul numelui lui Hristos. in Moldova invocatia este adeseori verbala,
ca in documentele rusesti si in cele litvano-polone ; in aceste din
urma ea era o imitatie a celor latine.
Dupa invocatie urmeaza intitula tia sau numele celui ce da docu-
mentul, in epoca de care ne ocupan.' noi numai numele de botez
si cate °data al tatalui (sub forma genetivului la domni, sau adjec-
tivului posesiv la boeri : AilAHER = al lui Manea, NApinius = al lui
Udriste, KAIIIITAHOH = al Capitanului), nici °data al neamului sau
f amiliei. 1w dinaintea numelui domnesc lipseste foarte rar. in docu-
mentele mai solemne domnii romani citeaza mai totdeauna numele
tatalui lor, insotit de obiceiu de atributele «bun, mare, prea bun, prea
mare: Aospk,H, BEAIIKk111, nrkAospidH, nrkKeninikm.» Pronumele 11
intrebuinteaza ei, ca si tarii bulgari, la singular : 43Z.
Num ele cuprinde si titlul; acesta variaza dupl importanta docu-
mentului. in hrisoave (privilegii sau tratate) domnii se intituleaza :
voevozi si domni ai Ungrovlahiei si ai partilor de peste munti,
hertegi de Amlas si Fagaras 1). Acest titlu se pastreazä in actele
dela Brasov cat timp corespundea realitatii 2). in documentele de
mai putina importanta, d. p. In scrisori, titlul este : voevod si
domn a) al Ungrovlahiei, ovrrpoermOicKoti sau O(TOOKAAVHCKOH
3EAJAH 3), b) al Tarii Romanesti, HAAWK011 3EAAAH, C) roman, BAAWKII
(v. indicele sub Tara Romaneasca), sau simplu d) voevod si domn,
ca in poruncile date diregatorilor si slujbasilor domnesti, d. p.

1) La Mircea cel BAtran &in:1 qi Dirstorul (Silistra) §i cpArtile dunArenex. (n0AS-


Mi() In titlu. Aceste din unnà reapar mai tirziu, d. p. sub Neagoe Basaraba, in
inscriptii. v. N. lorga, Inscriptii din bisericile RomA.niei (sub pres5.), p. 146, 148, 158.
3) Pini la Vlad Tepe; (v. actele din Martie §i Iulie 1460 ale lui Vlad Tepe q O
Dan pretendentul). La 1476 qi 1477 se pare a Basaraba H mai exercita oarecari
.drepturi in FAggraq (NNo. CCLXXVI qi CCLXXXIII), dar la 1478, Iunie 19,
Basaraba 111 se ruga de Braqoveni s5. intervin5. pe 16.ng5. solii regelui ca aceqtia
s5.-I tase in posesiunca Amlaqului qi FIglraqului (No. CCLXXXV). La 1483
acesta se cedeaz5. definitiv Saqilor; v. p. 219, nota, §i D. Onciul, Titlul lui
Mircea cel Batrin §i posesiunile lui, Convorb. Liter., XXXVII, p. 230-231.
3) Inlocuit cite odat5. cu OrrrpottddxTH, d. p. In doc. lui Mircea dela 1387
(Arh. ist. III, p. 192) §i Invent. No. 423 din Arh. Stat., in pecetea lui Vlad dela
1296, in a lui Radu III, qi in alte locuri.

www.dacoromanica.ro
XXXIX

in NNo. II, III, XII, XIV, XXI, XXV, XXVI s. a. Titlul cel dintaiu
e cel mai vechiu i probabil de origine bizantina (cf. D. Onciul, Titlul
lui Mircea ce! Batran i posesiunile lui, Convorbiri Literare, XXXV,
p. 1015 si urm.); al doilea ti intalnim in documentele dela Brasov in-
-alas data la Basaraba III in pecete (No. CV, 1474: 130fROM HAAWKE
3EMAE), apoi la Vlad Calugarul: rOCIIOAHHk 3EMAH HAAUIKOH c. 1482
96 (No. CLXV1II) si la Raclu cel Mare 1496-97 (No. CLXXIX) si este
mai rar deck cel dintaiu; «domn roman, rocnommz HA4WKI-1» intalnim
mai intaiu la Radu ce! Mare 1496-1507 (No. CLXXXIX), apoi la Via-
duta intre 1510-12 (Arh. No. 135 si 142), la Neagoe Basaraba 1512
21 (Arh. NNo. 33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 65, 66), la Vladislav III 1524
(Arh. No. 27 si 31), la Radu dela Afumati (Arh. No. 225 si 298),
la Radu Paisie si fiul sau Marco (Arh. No. 249 si 315) si la domnii
urmatori. Deosebit de acestea, gasim o singura data la Dan preten-
dentul 1460 titlul OpTew= tisSpffrk, print, germ. FtIrst (No. UOCX).
Dupä nume si titlu urmeaza asa zisa «inscriptie» sau (sate-
tatie», adica adresa, care nu este cea obisnuita in diplomatica apu-
seana, cum se gaseste de pilda in Moldova, unde este imprumu-
tata din diplomatica litvano-polona, ci este cea obisnuita in scri-
sorile regilor unguresti sau ale voevozilor Ardealului catre Braso-
veni. Se observa o evolutiune sistematica a acestei formule : cu cat
documentele sant mai vechi, cu atat ea este mai simpla ; cu cat
ele sant mai noua, cu atat ea este mai incarcata de epitete ma-
gulitoare pentru cei carora se adreseaza scrisoarea; aceste epitete
devin statornice mai ales din vremea lui Vlad Tepes. Astfel sa-
lutatia ar putea servi drept criteriu pentru datarea aproximativa a
documentelor, in lipsa altora mai sigure. O salutatie de felul :
«pargarilor din Brasov» sau «BrasovenilorD, sau «tuturor Brasove-
nilor» nu gasim in sec. XVI; deasemenea formula veche «judetului si
pargarilor din Brasov» sau «judetulai si pargarilor din Brasov tuturor»
dispare in acest secol si e inlocuita cu formula cea mai obisruita
ebunilor nostri prieteni si de aproape vecini, judetului si pargarilor
din Brasov» sau ecinstitilor i bunilor nostri prieteni si de aproape
vecini, judetului i celor doisprezece pargari din Brasov» 1), care se
3) Cf. adresele din scrisorile latinesti (NNo. CCLI i urm.) i «prudentes
et circumspecti viri grate nobis dilecti» in scrisoarea lui Hunyadi din 1448;
4seniores et prudentes viri, amici nostri honorandip In scrisoarea aceluias si
a lui Ujlald din 1441. Cu acestea sànt de comparat adresele care au avut
mai multi influenti asupra formulei romAnesti: «circumspectis et providis viris,

www.dacoromanica.ro
XL

amplificl uneori, ca d. p. in tcinstitilor i prea iubitilor si dragilor


si bunilor mei prieteni: Smem (sic) HOtITEHFIHM H MOHM Hirkgk3-
MOSAEHHHAA H Apartim II Aospim flpHMTEAHM» (Arh. No. 22, a. 1511),
iar cAnd e vorba de regii unguresti degenereazI in bombasme ca
urmOtorul: .xcelui de sus cu stanta coroanI incoronat si de dum-
nezeu dOruit i cu santul schiptru de mAni ingeresti hOrAzit ma-
nitor inAltimei tale crlesti, stAlp si intArire celor de sub dinsul,
adOpost noul crestinilor, luminatului si prea puternicului, marelui
craiu Ianos : WNW CS 1111W(E) CHATHM EAHU,HM litHilAHHOMS H Sorom
AtipORAHHOMS H MAMA% CKIMTOHM HfrtAcIHHHAI WT ArrfACKHMA
ptium4 ass ORE 13HCOKiWO TH 194AERCTBA, CTASH, STIVSMAEHHE
HNC(E) DOA HHAA, HpHS'hat'HIVE HAM Xp(HC)THMHHOM, CRETAOMS II nyk-
115S3MONCHHOM8 REAHKH MHOWS KpAMOD (Arh. No. 212, c. 1531). E
vorba de Ioan apolya 1). Cum se vede, nu santem departe de
salutatiile din documentele turcesti, care in privinta bombasmului
lipsit de once gust au intrecut tot ce s'a produs In genul acesta
Ora acum 2). -

Textul documentului incepe cu arenga sau prooemiul, care in


hrisoavele de donatiuni, mai ales la manOstiri, motiveazä in mod
general si cu pasaje scoase din sfintele scripturi actiunea cuprinsI
In document si este o simplA infrumsetare retorica iàrà insemnA-
tate; ea lipseste in documentele dela Brasov. in cele interne ea
este aproape totdeauna o traducere servill dupg cele bizantine,
trecutl mai intaiu prin filiera bulgarA sau sArbeascä; in donatiile
boeresti este mai rarl si aci ea are unele puncte comune cu cele
apusene, d. p. rlsplata slujbei fOcutl domnului 3).

iudici, iuratis civibus et uhiversis hospitibus atque populis civitatis Brassovi-


ensis, amicis nostris grate dilectis» (1435) ; providis et circumspectis viris,
iudici, iuratis senioribus ceterisque civibus Brassoviensibus commorantibus,
fratribus et amicis nostris praedilectis» (1436); cprudentibus viris, magistro ci-
vium, iudici, villico iuratisque et cunctis senioribus civitatis Brassoviensis, amicis
nostris honorandis, (1441) ; (circurnspectis viris, iudici, iuratis ceterisque civi-
bus civitatis Brassoviensis, amicis nobis honorandis (1447) ; gprudentibus et
circumspectis viris, iudici iuratisque et ceterisque civibus potioribus civitatis
Brassoviensis nobis dilectis} (1484), q. a. m. d. (Din copiile Acad. Rom.).
2) Cf. qi salutatia cAtrI Stefan Bdthory din scrisoarea mitropolitului Macarie,
No. CCXXVII.
Vezi documentele polone din Hurmuzaki, Suplementul II, vol. I §i II.
Exemple de felul intaiu se pot gIsi urr in toate colectiile de documente
muntene0; de felul al doilea este arenga in donatiunile moldovene0.

www.dacoromanica.ro
XI.!

impreuna cu arenga lipseste de cele mai multe ori in documen-


tele muntenesti si «promulgatia» sau tnotificatia .
Duph Cexpositie> sau «dispositie», care este miezul documen-
tului si care variazg prin urmare foarte mult, intru cat fiecare do-
cument are cuprinsul sau propriu, urmeazg ccorroboratia, sau con-
firmarea. Formula aceasta cuprinde mai multe parti, rareori se ggsesc
Insä toate intrunite la un loc. in hrisoave si privilegii mai solemne
ea cuprinde, pe langa clauza prohibitiva si obligativa (oprirea au-
toritatilor de a calca stipulatiunile actului si obligarea urmasilor de
a le observa), clauza penaM si martorii.
Cea dintaiu e de douà feluri, asa zisele 4 poena corporalis» si tspi-
ritualis», d. p. a) TAKOHH HAUT flpHXT HEAIIKO 3110 II Wpria. WT
rocnoArnia Am : unul ca acela va avea sg primeasca mare rau si
urgie dela domnia mea (No. I; cf. NNo. V, VIII, IX, X, XVII, XLIX,
LXXIV), lextunc indignacionem nostram se senciat incursurum»
(No. XI), «sub nostra indignacione gravissima» (No. CCLXIX); b)
AA ECT flpOKAAT WT XplICTA Kura tmccepsacirrEA : sä fie afurisit
de Hristos dumnezeul a tot tiitorul (No. XIII), sau blestemul cel
mare, cunoscut prea bine din hrisoavele de donatiune (No. IV); va-
riante ale acestuia v. la NNo. CCLXIX, CCCIX. Martorii, totdeauna
boerii cei mai de frunte, sant o chezasie ca domnul va observa sti-
pulatiunile documentului (donatiunei sau tratatului). Rareori lipsesc
din documentele mai importante.
Tot in «corroboratie» intra si enuntarea redactiunei documen-
tului, de obiceiu cu cuvintele «si serse logofatul», esi dicta, si in-
deplini logotatul si scrise grämaticul» : H 13Z Awrwor GAMOH1111
HHCAX" (No. I); H A3Z AWPWAET rEprIIHA, OKE HCIIIICAr (NO. V); HWIIKO
norwAFT max- (No. VIII); in documentele interne «II HCEIIIAHH sau
IICIVAHHHKX (indeplinitor, executor) /10104SETS ; H me /101'04ETH H
HIECA)CH A38 IVAMATHICI sau AMISH, II nticap A3Z 13% iliAAHKS sau
MEHWHKS AlIrdllAp; de multe ori se cla numai numele scriitorului,
WI atributul rpitinATIIKSS sau AHMKS 9.

1) in documentele moldovenesti corroboratia are o formulA mai completi care


contine $i enuntarea semnelor de validatie (imprumutati din diplomatica litvano-
polonI sau ungarA). Comp. SA 114 ICIAllOCTA TOMS H 114 H4M[RtiTIL REAMS ¡Chia 11111110 111.14TIL
111AHKSIO HMIKliCHTH, WTOKS1 HillOpS1111110 TO IIHKOMKKI [Ajo litKAS in doc. lui Roman dela
30 Martie 1392 (Arh. ist. I, 1, p. 19); (Ha Kpinorm To moil* H lid lifAHKOI H Ud Itt.1HOE
HOTIEWKIHIf KIAMI fCA161 H411101( 1164dTh KfAHK0100 IlpHIACHTH K CIA101( 4HCTO1r» in doc. lui
Alexandru ce! Bun din 1402 (Uljanickij, No. 15); ea 114 so A me noTKpammilfe TomS

www.dacoromanica.ro
XLII

In «porunci» locul corroboratiei 11 tine formula caltfel sI nu fie,


altfel nu este, altfel nu va fi, altfel sa nu raceti, altfel sl nu in-
drlzniti a face», cu adaosul «dupl porunca domniei mele» sau «ci
dupl porunca domniei mele», ceea ce este o redactie mai clarl :
11HO AA !ACT (No. XXXV), HHO HtCT (No. XLVIII), A UNO FACT, no
wpn3m8 rocnoAers4 111H (No. VII), HHO HE yirr GUT (NO. XXIV),
UNO HE 1111 6HTII, IIHAKO HE WET 611T, 110 wpn3m8 rocnoAersA Mil
(NO. II §I XVI), HHO AA HE CTOpHTE, HO pign HAWN (NO. XX), AA
11110 AA HE CTOplITE (No. XXVIII), ti HHO AA HECT, TRISMO 110 8pn3mt;
FOCHOACTRA Attu (No. XVIII), 11HAKO AA HE CArtE1118 8411H1ITH, HHAISO
M HE ChrkTE 84111111T, no wpn3AiS rOCHOACTEA AAH (NO. XXIX 0 IX); 11
csopo HHO HE WET 61ITH (No. LVI), t3 TWM HHW AA HECT, HO WpH3MS
rOCIIOACTRA MII (NO. XXXVII), . a. M. d., sau simplu no WpH3A1S roc-
nOACTRA AAH (No. XXVI). Cf. IIHAKO AA HE CAktETE $411HHTH, DO wpn3mt5
rocnopscru Am trite() poruna a lui Mircea de dui:a 1404 (Venelin,
p. 27) ; 11HO AA HICT; A HHO HtCT, HO pE4 rOCHOACTRA AU; I10 pE4H
rOCHOACTRA MH ; no pri rOCHOACTRA A1H in poruncile lui Radu cel
Frumos din 28 Iulie si 14 Oct. 1465, 15 Ian. 1467 si 16 Iulie 1472
(Arh. Stat.) ; no prk4H rOCIIOACTBA Anti inteuna a lui Basaraba cel
TAnAr din 17 Noemvrie 1479 (Arh. Stat.), s. a. m. d. Toate acestea
par a fi mai curAnd o imitatie a forrnulei latinesti «secus non fac-
turi», «secus facere non ausuri», decat a grecescului .&XXto; p.t
1+.; cf. in documentele sArbesti UNO HE 84111111TE, HHOrA HE S4H-
MITE, TAKO RH mora ;611110TA, ap. Jiraek, Archiv XIX, p. 605.
In «scrisori» incheierea este mai totdeauna «si dumnezeu sA vI
bucure», «si dumnezeu ei. NI tie», «si dumnezeu O. và dea sAnAtate»,
«si dumnezeu sA vA inmulteascl anii», «si dumnezeu cu voi» : II
RECEAll RH sons, H RECEAIIT 1111 sork (No. XIV, XXI, XL, XLVIII,
LIV; fArg Hli NO. CCIX), H COm RH RECEAHT Sall HECEAll (NO. VI,
XIX, XXI!, XLV, L, LV), or RH WEECEAHT (No. XLVI, CCVI,
11

RUINS BMW! 1111CdHHOMS RIAliAH I CA161 CrIAIS] lidWIMS ItiipHOMS haTISH 110r0AFTS MATH F!
in doc. accluias din 13 Aprilie 1415
110118'kCHTH Fl4wi5 imam ICS cemS AgerS tialwemS»
(Acad. Rom.) cu formulele apusene: «in cuius rei tcstimonium et perpetui ro-
boris firmitatem praesentes litteras inde conscribi iussimus»; «ad cuing rei
certam in posterum evidentiam praesentem chartam inde conscribi iussimus et
sigillo nostrae maiestatis communiriv; gin cuius rei testimonium sigilla nostra
authentica duximus praesentibus apponendav si alte variante ce se gäsesc in
documentele unguresti, polone si germane. Documental lui Mircea din 23 Sept.
1403 are aceeas formuli (Uljanickij, No.:16), ceea ce arat5., ca si limba ruseascä
in care e rcdactat, cä a fost scris de un grAmItic din Moldova.

www.dacoromanica.ro
XLIII

CCVIII, CCX), H cork BECIAHT rocnoArrso RH (NO. CXXXII1) ;


si Rork RH ,BAWAHIE (No. XXXIX), H sons itY (pi) xviiHHTS (No. LI,
CCXV) ; H sons RH mrr 3ApARIII (No. XXXII, XXXIII, XXXV,
XXXVI) ; H ROM AA SAAHOHCH AFT A rocnoArra$ TH (No. LIII), H
Sork TH SAAHONSH ET(a) (No. CXVIII), H GOrk iu SAAHONCH AFTA
(No. CXI), H ROM AA RH SAIHONSH AFT A (No. XCIV), H sork AA
SAAHOMHT AtT(A) rOCHOACTI10 RH (rocrioArrati au) (No. LXXX si
XCII), H AA TH ROI SAIHONCH A*T H rOAHHE (No. XXX) ; u sork
RAAIH (No. CCXIII), s. a. m. d. in scrisorile sarbesti, bosniace si
raguzane : II ROM BH RICEAll, cork HACk WRECEAH, H sork BH RECFAHT,
RAWA AlliAOCTk, H &Cork RH AACTk 3ApARTE, H COrk RH SAIHOMH roc-
1110,ACTRO sau KpAAtERCTRO, If sork Ck KAAAA, ap. Jire6ek, L c., p. 604.
Este formula ce se gaseste si in scrisorile grecesti din sec. XIIXIII:
6 ,8s6ç notilaxt iroXtqp6vcov, 7COXUZpOVOSi7IC, xat nap' ce6T6G (sc.
4so0) spootaalperat Ertl noXuzpovfoo toil; (ibid., p. 605).
Ultima formula a documentelor este asa zisul «protocol final';
in documentele noastre vechi ea se reduce la datare si monogram.
Ca si in diplomatica apuseana, monogramul tine locul iscaliturei
{lomnesti si are ca parte principall litera dela Inceputul numelui ;
In jurul acesteia se grupeaza, dupa un sistem ce ramane constant
la toti domnii cu acelas nume, celelalte litere : sau toate, sau o
parte din ele; de regula se gasesc toate. Astfel la Alexandru litera
-principala este fl, la Basaraba 6, la Vlad sau Vladislav 6, la Dan A, la
_Mircea, Mihail, Moisi sau Marco 1111, la Radu P, i asa mai departe.
A fixa prin descriere caracterele monogramelor, dupa epoce, e
cu neputinta. Numai obisnuinta cu documentele ne poate pune In
stare sa deosebim monogramele aceluias nume la diferite epoce,
-si de multe ori datarea unui document se poate lace cu aproxi-
matie prin ajutorul monogramului. Se observa In general ca mo-
nogramele vechi sant mai simple, mai neornamentate i cu linii mai
.drepte; prin sec. XVI se introduc Inteinsele multe elemente or-
namentale, iar in sec. XVII devin atat de complicate, incat cate. o-
datà sant greu de recunoscut. Se mai observa ca in sec. XV ele
sant in majoritate scurte si cu linii groase; gasim totus si In acest
secol monograme inalte si cu linii subtiri. Aproape toate sant desem-
nate cu cerneala rosie preparata din chinovar ; aceasta este cu atat

1) El nu poate fi numit insA csemnaturI domneascl», deoarece nici nu-1


scria, nici nu-1 semna domnul.

www.dacoromanica.ro
XLIV

mai subtire, cu cat documentele sant mai vechi 1). Monograme in


cerneala neagra avem numai din sec. XV (v. p. XXII); din sec. XVI
cunosc un singur caz, inteun document din 1597 al lui Mihai Viteazul
(Arh. Stat ). N'am gasit la nici unul vre-un semn adaogat de domn,
cum se constata in diplomele vechi germane. Documente domnesti fara.
monograme sant foarte putine; v. NNo. LXVIIE, LXIX, XC, CXXVII 2).
intrebuintarea monogramelor in documentele muntenesti nu este
ceva izolat; ele sant imprumutate dela Bulgari, ai caror tari, ca
dinastii sarbi, nu iscaleau in documente; coloarea rosie e un atribut
al suveranitatii, imprumutat dela imparatii bizantini. Dar si In apus
mohogramele se pastreaza pana prin sec. XVI; ele incep Insl mai
de vreme a fi inlocuite cu propria iscalitura a celor ce 61c:teat' docu-
mentele. Regii Ungariei iscaleau In sec. XV: aaL Vladislav I (Ulász16),
Ladislau V Posthumul si Matei Corvin. in Germania iscalitura incepe
a se generaliza din timpul lui Maximilian I.
Logofatul nu subscrie nici odata in documentele sec. XVXVI;
numele lui se citeaza numai inainte sau dupa data, sub formula :
«si zise, i indeplini logotatul, (v. p. XXXV si XLI). El putea
fie inlocuit si de un alt boer. Deaceea, adeverirea sau crecognitio, din
documentele apusene lipseste in ale noastre. Rareori se zice ca «insus
domnul a poruncity i aceasta mai mult in cele moldovenesti: camz.
rocnoAnnz KA3AdS, REn-linz; cf doc. lui Vlad Tepes dela 10 Fevr.
1461: 11 A3k KOCTAHAIIH EME ncruicaxno pem rOCHOAHHA HOIROA'k
(colectia Sapcaliu) sau doc. lui Petru Schiopul dela 19 Apr. 1560:
ilc(npagii) cam frkg rocnoAcTHA ii (Arh. Stat.) cu lat. ad mandaturn
domini imperatoris, ad mandatum caesareae s. regiae maiestatis.
Documentele slave din arhivul Brasovului sant aproape toate
fdrd datd ; afara de privilegiile mai mari comerciale si de tratatele
de inchinare sau alianta: 6 Aug. 1413, 17 Mai 1421 3), 21 Noem-
vrie 1421, 23 Octomvrie 1422, 30 Ianuarie 1431, 8 Aprilie 1437,
6 Martie 1470, 11 Iulie 1475, 7 Octomvrie 1476, 17 Martie 1517
si arara de chitanta Voichii, sotia lui Mihnea, din 7 Sept. 1511 si

1) Drept model de chinovar foarte subtire poate shiji doc. din 1418 al lui
Mihail I (orig. in Arh. Stat.; Mi1eti6, DR., No. 5).
3) Hrisovul lui Dan I din 3 Oct. 1385 (Arh. Stat.) e fill monogram; se pare
ins5, cl ad monogramul a fost tliat odatl cu pecetea.
3) Semnul i din u Ails e aa de mic cä poate fi luat drept punct; in cazul
acesta data ar fi 7 Mai, cum am cetit in »Documente qi Regeste»; al e lec-
tura d-lui Tocilescu; d-nu Miletió§i Iorga citesc

www.dacoromanica.ro
XLV

actul dela 16 Sept. 1530 al lui Vlad V catre Sasii din Brasov in
total 12 bucati , toate celelalte documente sau n'au nici o data, sau
sant necomplet datate, avand numai luna, sau luna si ziva, nu insa
si anul. Cea mai mare dificultate la editarea lor a fost stabilirea
datelor, fie precize, unde s'a putut, fie aproximative, unde n'a fost
altf el cu putinta. Studiile ulterioare vor arata care din datele sta-
bilite de mine sant exacte si care trebuesc indreptate, cad nu ma
indoesc ca voiu fi facut si unele conjecturi mai putin nimerite,
acolo unde n'am avut elemente destule de control sau unde ele-
mentele exista, dar mi-au ramas necunoscute 1). Aceasta parte a lu-
crarii mele mi-ar fi fost mult mai usoara, daca am avea un codex
diplomaticus» complet al documentelor interne, macar al celor din
sec. XV, care sant relativ putine si greu de cautat. Criteriile de
care m'am calauzit mi-au fost urmätoarele.
intaiu de toate cuprinsul documentelor. and faptele istorice
clespre care se vorbeste sant clare sau cand aluziunile sant destul
de transparente, atunci cunostinta izvoarelor contimporane este su-
ficienta spre a stabili cu siguranta o data. Astfel nu poate incapea
nici o indoeall ca. scrisoarea lui Aldea, fiul lui Mircea (No. XXX),
este din anul 1432 ; toate stirile contimporane concurg spre a sta-
bili aceasta data; odata stabilita, cuprinsul scrisorii lamureste, la
randul sau, unele amanunte neprecize din izvoarele cunoscute pana
acum asupra anului 1432. Deasemenea nu poate incapea indoeall ca
scrisorile de sub NNo. CXII si CXIII ale lui Basaraba cel Tamar
sant dela sfarsitul anului 1478, deoarece evenimentele despre care
se relateaza in ele Brasovenilor s'au petrecut in a doua jumatate a
acestui an si la inceputul anului urmator. Datarea pc baza cuprin-
sului este vadit cea mai sigura; cele mai multe cazuri sant de fe-
lul acesta. Se intelege dela sine a preciziunea presupunerilor nu
poate merge asa de departe, incat sa incercam a stabili peste tot
nu numai anul, ci si luna sau ziva ; la cateva documente a fost
-cu putinta si aceasta, d. p. la No. XLIII. Pentru amanunte, sa se
vaza notele ce insotesc fiecare No.
Sant insa o suma de documente al caror cuprins nu se leaga
de nici un fapt istoric si de nici o persoana bine cunoscuta. La
.datarea acestora ne vine in ajutor in primul rand pecetea celui ce
da documentul, in al doilea scrierea. Cu ajutorul documentelor
1) Asa e d. p. cazul cu scrisoarea de curand descoperitI de d-1 lorga asu-
-pra lui Alexandru-Aldea; v. p. 399.

www.dacoromanica.ro
XLVI

datate sau usor databile am stabilit intAiu tipul pecetii sau pece-
tilor fiecgrui domn (la boeri lucrul e mai usor, cgci peceff16 lor
nu se repetg asa de des ca ale domnilor) si cu ajutorul acestora
am determinat apoi pe celelalte. Nu pot deck sg regret ca mij-
loacele mele nu mi-au permis pAng acum sg-mi procur si sg re-
produc in aceastg editie fotografii sau desemne de pe tipurile
principale de peceti, ca cetitorul sg se poatg convinge singur de
exactitatea sau gresala spuselor mele. Poate el vre-una din insti-
tutiile noastre de culturg imi vor da dupg aceasta mijloacele trebu-
incioase si mg vor pune in stare sg completez lucrarea mea din Acest
punctde vedere; deocamdatà pot sà asigur pe colegii mei de spe-
cialitate cg am studiat pecetile cu cea mai mare minutiositate; m'anl
silit a ceti tot ce se poate ceti in ele si acolo unde mi-au Minas
indoeli, le-am relevat totdeauna.
Unde nu mi-au ajutat pecetile, mi-au ajutat caracterele paleo-
grafice ale documentelor, un criteriu destul de sigur si acesta, mai
greu trig de manipulat pentru cine n'are o deprindere suficientg in
cetirea lor. Spre a nu mg expune la greseli prea mari, am studiat
in mai multe rAnduri si la intervale destul de mari paleografia do-
cumentelor, si dacg in urma intliului studiu mi s'a inamplat d. p.
sg atribuiu niste scrisori ale lui Vlad Dracul lui Vlad Tepes,
sau altele de-ale lui Radu dela Afumati lui Radu Paisie, cred cg.
de data aceasta astfel de greseli nu s'au mai strecurat. La domni
asa de apropiati in timp unul de altul era aproape cu neputintI
sg se evite once gresalg. Se intelege cg gresala e posibilg numai
la domni cu acelas nume: la cei sase Radu, cei sase Vlad si cei
patru Basaraba. Documentele lui Vladislav II si III nu pot fi con-
fundate, deoarece este o distantg de 70 de ani intre ele. in pu-
blicatia lui Miletie s'au strecurat totu si greseli de aceastg na-
turg; ele provin a) din necunostinta imprejurgrilor istorice si b) a.
paleografiei noastre. Cgci nu e destul ca cineva sg cunoascg paleo-
grafia slavg in general, ca sg se poatg folosi de dinsa la datarea
documentelor; trebue studiatg cu deamgr_untul paleografia special&
a cancelariilor noastre si chiar ductul propriu al diferitilor scriitori,
ceca ce e posibil intru catva si pentru sec. XVXVI, la domnii
dela cari ni s'a pgstrat un numgr mai mare de documente.
Pe lAngg pecete si scriere, un bun criteriu de datare sAnt boerii
amintiti in documente si mai ales demnitgtile ce le ocupau ei
la curtea domneascg. Unora dintre dinsii li se poate stabili ca

www.dacoromanica.ro
XLVII

oarecare aproximatie cariera; dupa rangurile ocupate de aceeas


persoana subt acelas sau subt mai multi domni, putem identifica pe
boerii unui domn cu ai altuia; aceasta identificare ar castiga foarte
mult in preciziune, daca am putea reconstrui cu oarecare siguranta
istoria partidelor boeresti: o problema a viitorului in istoriografia
noastra si una din cele mai interesante, cu atat mai atragatoare,
cu cat este mai obscura. Materialul de documente interne publicat
pana mint e insa prea nesuficient, spre a se intreprinde cu succes
acest studiu, in ce priveste sec. XV si XVI. Pentru acest din urma
secoMndicatiuni foarte pretioase ne °fell socotelele oraselor sa-
sesti Sibiul i Brasovul, care pe atunci erau aproape in perma-
nenta pline de pribegi din Tara Româneasca. Desele solii ale dom-
nilor romani la aceste douà orase, notate zi cu zi in socotelele vil-
licilor, ne ajuta deasemenea foarte mult la identificarea persoa-
nelor din documentele noastre
and documentele slave dela Brasov sant datate, modul lor de
datare este cel obisnuit in documentele interne ; se stie ca. in acestea
anii se socoteau, dupa era bizantina, dela facerea lumii. Anul in-
cepea, ca i. indictiunea, la 1 Septemvrie. Deaceea la transformarea
anilor dela facerea lumii in ani dela Hristos trebue sa scoatem la
zilele dela 1 Sept. 31 Dech. 5509, dela 1 Ian. 31 Aug. 550.
in Tara Romaneasca anul nu incepea, cel putin in ce priveste sec.
XV, nici dela Martie cum se constata din unele indicii pentru
Moldova, o influenta ruseasca ce dispare indata dupa Alexandru
cel Bun nici dela Ianuarie, cum se constata tot pentru Moldova
in sec. XV, o influenta ungureasca sau polona 2).
in privilegiile comerciale se dä anul, luna, ziva i indictianul;

1) Asupra unor cazuri izolate de datare, ca d. p. dupl insemnAri con-


timporane in limba latinb, pe dosul documentelor, v. p. XIV n. 3 si notele
dela fiecare No. Aceste insemnari au fost reproduse numai cind aveau oare-
care importantà.
Pentru sec. XVI se constatà inà i in Muntenia inceperea anuhfi cu Ia-
nuarie ; v. N. Iorga, Inscriptii din bisericile RomAniei, p. 125 si 146 (a. 1525
si 1533). Date dela nasterea lui Hristos (wT pomcTsa wirrona), pe 15310 cele
dela facerea lumei, incep a se ivi in documente cam din prima jumitate
a sec. XVII: 1621 Ian. 24; 1625 Iulie 10; 1626 Iunie 5; 1636 Aug. 4 (Anno
Domino eve); 1641 Mai 15 (wT timinzipeitte eil4cgHt4 oixmd), s. a. m. d.
(orig. in Arh. Stat.); in inscriptii dela sfirsitul sec. XVI, d. p. la 1588 (Iorga)
L c., p. 156).

www.dacoromanica.ro
XLVIII

inteunul dela Vlad Tepes si temelia 1). La porunci si scrisori lip-


seste totdeauna anul si foarte des luna si ziva, ca i in documen-
tele sarbesti sau bosniace 2). E curios ca pe cand in scrisorile lati-
nesti, esite din cancelarla acelorasi domni, datarea este aproape
exceptie completa dupl sistemul apusean, introdus de secretarii
straini ai domnilor gramaticii indigeni nu se in de acest bun obi-
ceiu. Modui de datare apusean, mai ales unguresc si polon, in care
zilele se insemnau dupl sarbatorile crestine i dupa sfinti, e foarte
rar la gramaticii români; 11 gasim d. p. in scrisoarea dela 1442 a lui
Nanul si Stefan, boerii lui Vlad Dracul (No. CCX VI). Cf. urma-
toarele datari in documente interne: < a n(e)A(t1nA IIATOHOCHIA, in-
tr'un doc. dela Dan II (Arh. Stat., fära an); a [mu. Zu,a] an. KS catTnn
inteunul dela Basaraba III din 1480 (Miletie, DR., No.
10) ; titiga An. iCr, ii Arik c"-Taro riwprwprTra (sic)» inteunul dela
Vlad Calugarul din 1486 (Columna lui Traian, VII, p. 468); 4,44
ir Affk, S tiM111:11 nocT, KZ HEAIIKH cp-km inteunul dela Radu
cel Mare din 1497 (Arh. Stat.), s. a. 3).
Urme de stil nou se intelege dela sine el nu putem gasi in
epoca de care ne ocupam noi; acesta se introduce abia la 1582
In Italia, la 1585 in Polonia, la 1587 in Ungaria.

1) Cf. doc. din 13 Dech. 1500 dela Radu cel Mare : mcu,a AIK. Fi AHls, K 4-L-ro
oan.,lui. X, TIM. (=ternelia) ; i Aprilie 1550 dela 11/Iircea Ciobanul: mend

anpunial Arm, icpSr caimb' ASH(H) 7, Illdrrd P,AIM. Kr, AtTs Kt TOMLIN WT EHTff
WT CIS3A4IITI Amp& Ao cent ostiA; Noemvrie 1616 dela Alexandru Ilia§: mcna notm.
(rupt) [TI]'111411 ATHAI 030U, ciii8 icpSr Fi, ASHH 4c KpSr i,stiMai Ir (toate trei in Arh.
Stat.). Cf. Iorga, Inscriptii din bisericile Romaniei, p. 98, 124, 146, 150, 247.
3) Cf. qi scrisoarea citata a lui loan Sracimir catre Bra§oveni.
3) Asupra unor gre§eli de datare la indiction, vczi p. 13, n. 4,§i cf. N. Iorga,
Inscriptii din bisericite Romaniei, p. 133. Din cand in cand se observa in
documentele interne §i alte gre§eli de datare, provenite din nebagarea de
seama a gramaticiIor; aa de pilda, in primele zile ale lui Septemvrie i se in-
tampla gramaticului sa pue anul expirat, in locul celui curgator, cum pare a
fi cazul cu documentul lui Radu Paisie dela 1 Sept. 1535 (Arh. Stat., Govora
IX, 3). Documentul o donatiune facuta manastirei Govora este evident
dela Radu Paisie; kV PaAoyn BOIROM H rocnomius KENN 3IMAH Srrp0IMIXIHCK01, CH%
HIAHEddr0 utAosparo Pamyn[a] eotKoAa»; se vorbe§te in el despre predecesorul
lui Radu giliTHA[S] (Vlad VI), care domne§te pang in vara anului 1535. Data
este: tne[nponn] BA4HICSA 11111{11KH] dWr[WilSITS], H d3E PdACTA rp4M4THK OKI nanncax KR
CTOAHH rpaA Tparoanp, HHC. Atu,a ctn. AH, BE AT° fsmr». 7043 coresp. Iui 1534,
daca subtragem 5509; la 1 Sept. 1534 se §tie insä ca domnea inca Vlad V
clin 6 Sept. acela§ an avem dela dinsul un document in Arh. Stat.

www.dacoromanica.ro
XLIX

§. 4. Peeetile.

0 parte esentiala a ori i carui document vechiu este pecetea; ea


este dovada cea mai evidenta a autenticitatii lui, cad ea nu putea
sl apartina decat unei singure persoane sau unei singure comuni-
tati. Astfel pecetea, pe langa celelalte avantaje ce le avea, pe niste
vremuri and carturarii erau asa de putini, stabilea mai bine de-
ck once identitatea celui ce da documentul. Rolul ei nu inceteaza
nici dupa. ce documentele incep a fi iscdlite, ceea ce la noi se in-
tampla mai dés abia pela sfarsitul sec. XVI, cam dela Mihai Vi-
teazul incoace, de$ cazuri izolate de iscalituri peste monograme se
gasesc si mai de timpuriu. Asa d. p. primul caz ce-mi este cu-
rmscut in Tara Romaneasca e hrisovul din 6 Sept. 1534 al lui Vlad
VI--o donatie facuta din Furesti manastirei Tismana (Arh. Stat.)
cam peste monogramul rosu are cu cerneall neagra iscalitura dom-
neasca lwti &lap, Ko[e]g[o]A[4]. Al doilea este iscalitura lui Alexan-
dru Mircea pe un act dela 2 Iunie 1576: finO[tui]ApS, pusa intre
IwIimplApt; din monogram, cu cerneala neagra : e ing greu
de hotarit daca e facuta çle mana domnului sau a diacului (Arh.
Stat.). Al treilea e iscalitura lui Mihnea Turcitul pe un act dela
14 Ian. 1591: hu ALIVE* RWEHWA, cel mai vechiu ce se cunostea
pana acum 1). Dela Mihai Viteazul avem multe iscalituri 2).
Data fiind importanta pecetilor i fiirldca documentele dela Bra-
sov (ca si cele dela Sibiu) ne ofera un material foarte bogat si
sigur asupra acestei parti din diplomatica noastra veche, voiu in-
sista ceva mai mult asupra lor, vorbind a) despre materialul din
care sant facute, b) despre formele principale ale lor, despre
legendele, d) despre emblemele lor. in nici un depozit de docu-
mente romanesti pecetile nu s'au conservat asa de bine ca in cel
dela Brasov si nicairi, nici chiar in arhivele statului din Bucuresti,
nu avem un sir asa de neintrerupt de peceti, incepand cu a lui
lvIircea cel Batran i sfarsind cu a lui Mihnea Turcitul. in privinta

N. forga, In Hurmuzaki, Documente, XI, p. CLI.


Un caz interesant de isaiturg fa10 ne prezinti hrisovul dela 8-Ian. 1539
al lui Radu Paisie dire minIstirea Cozia (Arh. Stat.). Ad s'a adlogat peste
monogram iscilitura lw PaAorn uwecopa, in felul iscaliturilor lui Radu Mihnea qi
Radu Serban, cu cerneall deosebiti de a hrisovului. Cu aceeav cernealg este
Indreptat in textul acestuia ii (80) In f (300): 1' qintmi
IV

www.dacoromanica.ro
aceasta arhivele statului, cu mult mai bogate decat arhivul Bra-
sovului, nu pot inlocui materialul ce ni-1 ofera acesta. in cele dintai
aproape toate pecetile mid si mijlocii sant stricate sau rupte; la
Brasov cel putin jumatate din ele s'au conservat in buna stare.
Toate pecetile vechi sant de ceara, si anume de ceara rosie,
verde, neagra si alba; aceasta din urma, in majoritatea cazurilor,
s'a ingalbenit de vechime si s'a inegrit de praf. Coloarea rosie se
dadea cerii cu chinovar, cea verde cu asa zisul «viride hispani-
cum», cea neagra cu chinoros.
Ceara ro,sie era, ca si monogramul rosu, un privilegiu al domnilor.
Ceara alba in peceti domnesti este o foarte rara exceptie. Din
cele vechi muntenesti nu cunosc pana acum deck un singur caz:
e pecetea lui Vladislav I dela 20 Ian. 1368 (orig. in arh. Brasovului);
cf. descrierea lui Zimmermann, Urkundenbuch zur Geschichte der
Deutschen in Siebenbtirgen I, p. 306. Din cele moldovenesti e pece-
tea lui Eustratie Dabija pe un act dela 4 Ian. 1663, cu legenda
t hu [A]c1-1;itek 110fROAA 31141t1H MOrl[Anac]tco[u] "Bp° (orig. la
Directia Bunurilor din Cernauti).
Ceara verde, care se constata In Europa cam din sec. XIII In-
coace, era intrebuintata in apus de principi, prelati si comune ; in
Tara Romaneasca o gasim la boeri, mitropoliti, judeti si pargari.
Peceti domnesti pe cearà verde se cunosc numai din Moldova 1).
Ceara neagrd, foarte rara. in apus, este intrebuintatä la noi de
boeri, de tete bisericesti si de particulari; trebue considerata ca o
exceptie cu totul izolata ceara neagra din pecetea ovala cu le-
genda chirilica a lui Mircea, in tratatul cu Polonii dela 1411
(Uljanickij, No. 21).
In ceara albil sant imprimate pecetile mici boeresti si particulare.
Ceara, astfel colorata, se aseza sau inteun Invelis de ceara alba,
cand pecetile se atarnau la documente de pergament, sau se lipea.

1) Aqa e a lui Roman, pe documentul din 30 Martie 1392 (Ath. Stat.): d-I Has-
deu, tipgrind textul acestui document In Arh. ist. I, 1, p. 18-19, spune cg e pe-
cearâ neagrä; ea este Ina verde inchisg, Inegritg. de praf. Pe cearg verde sint
cgteva peceti din tratatele domnilor moldoveni ea regii poloni : cele doul.
ale lui Roman din 1393 (Uljanickij, No. 8) : cea mare §i cea micg, aceasta.
imprimatg pe dosul inveliqului de ceari albl al celei mari; ale lui Stefan
din 1395 (ibid., No. 10) : cea mare qi cea micg; ale lui Alexandru cel Bun, cea.
mare din 1402 (ibid., No. 15), cea micg din 1407 (ibid., No. 19).

www.dacoromanica.ro
LI

direct pe pergament ori pe hArtie 1) i apoi i se imprima tiparul ;


In cazul acesta el se imprima sau deadreptul pe cearg, sau pe un
petec de hArtie In patru colturi, care se punea deasupra ei. Sis-
temul al doilea este mai nou decat cel dintAiu ; In apus el Incepe
de prin sec. XIV, la noi pela jumAtatea sec. XV. Astfel, pecetile
pina la Vlad Dracul si o mare parte din ale acestuia nu-s aco-
perite cu hArtie ; ale lui Vlad Tepes sAnt de amAndoug felurile, iar
dela el Incoace rareori sAnt farg hArtie.
parul (typarium) sau matricea pecetii se facea din fier sau din otel
si i se zicea, probabil, in slavoneste FIN4TIII-1111 (cf. acest termin In do-
cumentul dela 1504, citat mai jos p. LII, si in unele peceti boeresti,
cum e a lui Calotg, vornicul de pe vremea lui Neagoe Basaraba);
In acelas inteles gAsim la Sgrbi cuvAntul mtlATILHHU,A. In legendele ce
incep Cu CTI-1 CSTKOpH, FINATk are acelas Inteles. intAlnim si
cuvAntul rpucoRtMk (propr. bulla de aur) i anume in doul peceti: una
dela 1396, a lui Vlad, alta a lui PAtraseu cel Bun. Cf. XpHCOBOyAk
RAAWKOH 3f AIAE, pentru stema tärii, in octoihul dela 1575 (Bianu
Hodos, Bibliografia romaneasca veche, p. 61).
Astfel de tipare se cunosc pana acum doug, ambele gasite In
Transilvania: unul dela Rada Paisie, astazi In biblioteca Academiei
RomAne, cu legenda cunoscutA din pecetile mijlocii ale acestui domn
(v. p. LXV); altul dela PAtrascu cel Bun, astazi in muzeul transilvan
din Cluj, reprodus in facsimile de Dr. Veress in monografia sa
asupra reginei Izabella (v.. p. LXV1).
La documentele de pergament pecetile se atArnau sau cu fAsii
inguste din acelas material, cum este d. p. in Moldova la pecetile
boeresti alaturate pe lAnga cele domnesti pe aceste asii se scria
cate °data si numele boerilor sou ca sfoara de matase de co-
lori variate, cum este de regula In amAndoul Odie. Mgtasea avea
de obiceiu colorile urrnatoare: rosu inchis (stacojiu), albastru, verde,
galben, cafeniu, mai rar negru i cenusiu. Alegerea colorilor se fAcea
intAmplAtor, dupg mgtasea ce se gasea In cancelarie 2).

Pergamentul se perfora in mai multe locuri ca un ac, ca ceara sg se fixeze


mai bine de el ; la baffle se facea o tgeturg dubll pe locul ande era sg. se
aplice pecetea, astf el cg fásia de hártie tàiatä pgtrundea inlguntrul cerii.
Spre mai bung pgstrare, pecetile atárnate se puneau die °data in cutii
rotunde de tinichea; doug exemplare din sec. XVI si XVII se mai pgstreazg
si astgzi in arhivul Brasovului.

www.dacoromanica.ro
LII

Forma pecetilor domnesti e rotund& sau ovala; cele mari sant tot-
deauna rotunde, cele mici sant la Inceput ovale si rotunde, iar din a
doua jumatate a sec. XV incoace exclusiv rotunde. Astfel pecetile mici
ale lui Mircea dela 1403, 1411 si 1413 sant ovale; pecetile lui Mihail I
rotunde ; ale lui Rada Praznaglava, afara de cea mare dela No. arh.
776, ovale ; ale lui Dan II, afara de cele mari dela NNo. arh. 768 si
780, sant toate ovale; ale lui Alexandru-Aldea deasemenea 1). Vlad
Dracul are, afara de pecetea cea mare rotunda, i rotunde si ovale.
Dela Vlad Dracul Inainte nu mai intalnim peceti domnesti ovale ;
ale lui Vladislav II, ale lui Vlad Tepes si ale tuturor domnilor ur-
matori sant rotunde. Rotunda este si pecetea Voichii, sotia lui
Mihnea, dela 1511 (Arh. No. 320).
Pecetile ovale sant de patru feluri: unele culcate (germ. «quero-
val,), altele drepte (germ. «oval,); unele mai scurte, altele mai lun-
garete, dupa raportul dintre axa cea mare si cea mica a ovalului.
Dintre pecetile lui Vlad Dracul, lungarete i drepte sant cele de
sub NNo. arh. 171, 173, 174, 187, 188, precum si cea de pe scri-
soarea latineasca dela 1444; scurte i culcate sant NNo. 154, 165,
176, 178, 179, 186, 187.
Forma octogona, sau de scut, jos rotunzita (germ. eschildförmig.),
au cateva peceti foarte mici boeresti, evident peceti de inel. Toate aceste
forme erau obisnuite si In Ungaria; numai forma ovall ascutita (germ.
«spitzoval.), care in Ungaria si In celelalte läri apusene era intre-
buintata cu predilectie de fetele bisericeti, nu se intalneste la noi.
Dupa mdrime, pecetile domnesti se pot imparti In trei categorii:
1) mari, 2) mijlocii, 3) mici. Cele mari au dela 71/. sau 8-10 sau
101/2 cm. in diametru; cele mijlocii dela 21/2-41/2 cm., cele mici dela
1-2. cm. Exceptiile dela aceste regule sant foarte rare. S'ar putea
adopta pentru aceste trei categorii de peceti domnesti i terminii:
'mete mare, pecete mica, pecete de inel. Cf. In doc. dela Noemvrie
1504 al lui Rada IV «matup M HAUT MIN; 3.11WIETAEHS CS BE/111MM
IWIATHIIKONI, HMI CS MAMMA, 11AH CZ 111pICTIH WT OKH rOCOOACTKA
A1H: macar de-ar avea carte pecetluita cu pecetea cea mare, sau cu
cea mica, sau ca inelul din mana domniei melei, ap. Miletie, Daco-
Romanii, p. 354.
Ele se aplicau dupa insemnatatea documentului: privilegiile, tra-
tatele si actele de donatiune mai insemnate erau intarite cu pe-

1) Vezi D. Sturdza, Documentele dela Wiesbaden, pl. III.

www.dacoromanica.ro
LI1I

cetea cea mare, poruncile i scrisorile Cu pecetea cea mijlocie si


mica. Sant insa si abaten numeroase dela aceasta regula. Astfel o
suma de privilegii de-ale Brasovenilor si multe donatiuni interne au
pecetea mijlocie; donatiunea lui Mihai Viteazul din 26 Sept. 1600
catre Antonie Grama (data In forma de porunca, flOgfil+HTE) e In-
tanta cu pecetea cea mica de inel, c. 1 cm. In diam.: t [11PIAT]
HOEHoA (1. Bogdan, Patru documente dela Mihai Viteazul,
Omagiul Sturdza 1903, p. 170).
Ca tip, pecetile domnilor romani apartin asa numitelor pecefi ar-
moriale sau heraldice, cu emblema si legendd.Si emblema si legenda
se afla pe o singura fata, pe avers ; n'am Intalnit pana acuma in
sec. XVXVI nici o singura pecete cu revers, sau bulla. .
Cea mai mare parte din legendele pecetilor noastre sant In limba
slavd si in litere chirilice. Ultimul domn dela care avem peceti
Cu legenda latina este Vlad Tepes; Inainte de el o constatam la
Vladislav I, la Mircea I, la Radu Praznaglava, la Dan II si la Vlad
Dracul. Cred ca legenda latina s'a introdus In pecetile acestor domni,
fiindca au fost lucrate In Transilvania de mesteri sasi 1); aceasta o
dovedesc si motivele ornamentale Imprumutate din pecetile ungu-
resti, d. p. crinul, si forma gotica a literilor la unele dintr'insele, d.
p. In pecetea cea mica rotunda a lui Vlad Dracul si In a lui Vlad
Tepes : scrierea gotica era foarte obisnuita prin sec. XV In Un-

1) Pentru sec. XVII avem o dovadi. siguri inteo interesanti scrisoare a lui
Constantin Brincoveanu din 10 Aprilie 1689 catre jupán Ghiorghi felnogiul
dela cetatea Brasovului», prin care il roagi pc acesta si dea o piara de safir
(zanfir) lui Eremiia "ecetarul, ca si-i faci o pecetc de inel dinteinsa. tinsi vei
ti dumneata ci. nu iaste si se faca. alti pcceate, ce tot aceea ce ni o au ficut
In inelul cel de aur, care 1-am trimis cu boiarul nostru Radu postrelnicul] Go-
lescul, de mi 1-au ficut iar dumnealui; ce tot aceea "eceale, acel corbu, soarele
acela, luna aceaia, slovele lar acealea; numai atdta la licioarele co bului, la
inelul acest de aur s'au pus leatul cu slove runainefti,iar j inelul acesta
se faca cu slove latinefti, cu ambac. Numai sA zici dumneata si aceasta: cit
ar putea sa-1 sape adine, si nu fie sipitura in fati». lorga, Socotelile Braso-
vului, p. 130.In tara pecetile se lucrau, pare-se, de ligará. Intr'o scrisoare
dela 1 Iunie 1595 a lui Mihnea Turcitul citre fiul siu Radu, care se afla pe atunci
In Venetia, gisim urmitorul pasaj interesant: (Mi-ai spus si. trimet pecetea,
si acolo si faci alta ca aceea, dar am ficut una la un Tigan muntenesc, ¡Imp.%
pa (sc. 13 ooXa) Ni; aya%) wrrClipiXo CM° T'IV 13),(Axiciv». loro, Studii si documente,
III, p. LuLv.

www.dacoromanica.ro
LIV

gana 1); sant ing si legende Cu litere unciale, ca d: p. In pecetile


cele mari ale lui Vladislav I, Mircea I, Dan II si Vlad Dracul 2).
Fie ca dui:A Vlad Tepes pecetile au Inceput sa se lucreze In tara,
fie din pricina scaderii influentei unguresti, care se vadeste mai
ales dupa moartea lui loan Hunyadi, fapt este a dela 1476 incoace
peceti cu legenda latina n'am mai Intalnit In Tara Romaneasca In
tot cursul sec. XV si XVI.
Dupa marimea pecetii, se pot distinge cloud tipuri de legendet:
1) a pecetilor mici si mijlocii, care corrtine numai numele domnului
cu titlul (voeved», e \reeved si domo» sau (\reeved si domn al
Tarii Romanesti,; 2) a pecetilor mari, care pe langa numele dom-
nului coutine si numele tatalui sail si titlul complet. Exceptie dela
aceasta regula fac pecetea ovala a lui Vlad Dracul, in care este
numit si tatal sau Mircea (sub initiala 111) si cateva peceti mijlocii
din sec. XVI.
Spre a avea o perspectiva mai usoara asupra legendelor din pe-
cetile dela Brasov, dau aci un tablou al lor, completandu-1 cu
cateva din alte colectii. Ele incep, ca si In apus, de obiceiu cu
crucea; mai rar cu o steluta sau rozeta, aceasta Insa numai in In-
taia jumatate a sec. XV: o imitatie dupa cele unguresti 3).

Vladislav I.
Cea mai veche pecete romaneasca cu legenda latina e a lui Vladi-
slay I dela 20 Ian. 1368 (orig. In arh. Brasovului). Des1 foarte deterio-
rata, legenda ei se poate reconstitui complet asa: f S. LADIZL AU[S
DEI GRACIA V AlVODA TRA]NSALPINUS, B[ANUS DE ZEURINIO, D]UX
DE FUGRUS. Pecetea este rotunda, In ceara alba, de 81/2 cm. In

3) Din cele unguresti litere gotice au pecetile lui Ladislau Gara, ale lui
Ulrich Cilli, Ulrich Enzinger, loan Hunyadi si multe altele din sec. XIV si
XV. Reproducen i foarte frumoase se gasesc In istoria jubilara a Ungariei :
A magyar nemzet története, ed. de Szilágyi Sandor, Budapest, vol. HI si IV
(1895 si 1896).
3) Vezi D. Sturdza, Documentele dela Wiesbaden, pl. IV.
3) imi este imposibil sa reproduc, in tabloul ce urmeaza, semnele de inter-
punctie ale legendelor asa cum sant in originale. Ar fi trebuit sa fie turnate
dupi desemne ce nu mi-am putut procura. In pecetile lui Vladuta, Neagoe
Basaraba, Radu Paisie s. a. am pus semnul i, deoarece samana mai mult de-
cal altele Cu cel din originale.

www.dacoromanica.ro
LV

diametru, atarnata de matase stacojie; din emblema, care a fost de


sigur vulturul cu crucea in cioc, nu se cunosc decit urmele scutului
In forma de cruce (germ. eVierpass,) si cateva elemente decorative,
la fel cu cele de pe pecetile lui Mircea cel Batran. Literile legendei
sant unciale. Cf. descrierea lui Zimmermann in Urkundenbuch zur
Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen I, p. 306. D-1 N. Iorga,
care la rugamintea mea a controlat lectura lui Zimmermann, citeste
LADIST.,AU[S, TR] ANSALPINUS, FOGRUS.

Vlad, pretendentul dela 1396.


Cea mai veche pecete romaneasca cu legenda chirilica e a lui
Vlad, rivalul lui Mircea cel Batran; ea se &este pe actul de in-
chinare dat din Arges, la 28 Mai 1396, regelui Poloniei Vladislav
Jagiello. Pecetea e de 81/2 cm. in diam., in ceara rosie; la mijloc
e vulturul cu crucea in cioc, steluta (in sase colturi) si semiluna la
dreapta vulturului ; legenda : t chi xpncostia Iw RnaAa BOEROAZ II
rna RZCEIIKrrpoenqui 1): aceastd pecete (e) a lui lo Vlad, voevod fi
domn a Mata Ungrovlahia. Lectura data in Hurmuzaki, Documente
I, 2, p. 375, dupl fotografie, e necompleta; eu am luat-o la 1890 dupa
originalul din arhivele ministeriului de externe din Moscva, si pe
cat mi-aduc aminte, e foarte bine pastrata.

Mircea I (cel ElltrAn).


a) Pecetea cea mica.
f MERCHE : : VOEVODE (1413).
Aceeas legenda o are si pecetea ovala din scrisoarea dela 23
Sept. 1403 catre Vladislav Jagidlo (c. 21/2 +2 cm.) : -t. MIR "I" CHE
VOIVOD[E] (Arhivele ministeriului de externe din Moscva; Uljanickij,
No. 16, o da ca pecete mare, iar Kalulniacki, in Hurmuzaki, Do-
cumente I, 2, p. 825, citeste gresit, dupa fotografie, BANErS si v0I-
VODA). La a doua scrisoare cata Vladislav Jagielio (Uljanickij, No.
17) pecetea este pierduta; se vede numai ca a fost pe ceara rosie.
Mai cunoastem dela Mircea o a treia pecete ovala, dreapta, din

') in corpul editiunii am tipdrit toate legend ele cu litere capitale, spre a in-
dica prin aceasta cä originalele sant in unciale; din lipsa acestor caractere
in tipografie, le tipiresc aci Cu litere m'irunte.

www.dacoromanica.ro
LVI

an. 1411 (c. 3+21/2 cm.), Cu legenda chirilica : t lw Iiillipm BEAHKR


EMMA (Arhivele ministeriului de externe din Moscva ; Uljanickij,
No. 21; Hurmuzaki, Documente I, 2, p. 473) 1).
b) Pecetea cea mare.
Din pecetile mari ale lui Mircea se cunosc numai cele trei dela
Moscva din 1390, 1391 (c. 714 cm. in diam.) si 1411 (c. 8 cm. in
diam.), reproduse in Hurmuzaki, Documente I, 2, tab. IIII, si cea
dela Lemberg (fall data), a carei descriere o da Kaldniacki in
Dokumenta moldawskie i multafiskie, 13. 10 (in emblema nu este
trig corbul, ci vulturul, care se recunoaste foarte bine pe exempla-
rele dela Moseva). Cele din 1390 si 1391 au amandoua legenda :
t s. -I. MIRCZE WA1WODA TRANSALPIN. BAN. DE CZWRINIO t MIR-
CZE WAIW. Cea din 1411, ceva mai bine conservata, are legenda :
t S. MIRCHE VOIVODE TRANSALPINL BANI SEVERINIENSIS. DUCIS
DE FUGARUs E. T. (--= et cetera). Cf. legenda pecetii dela Lemberg,
cetita de Piekoshiski, ap. Kataniacki, 1. c. 2). De cele patru parti
ale scutului Cu marca tarii sant initialele fil, P, 4, fi, la 1411,
ML, HP (ligatura), 4, fi, la 1390 si 1391.
in catva deosebita de acestea este pecetea aplicata de Rada II
pe documentul dela Brasov din 17 Mai 1421 (No. IV): t S. MIRCHE
VOIVODE TRANSALPINI, BArNI SEVERINIENSIS], DUCIS DE FU-
GARUS ET A[MLA]S (Para interpunctia originala.). 0 pecete mare
ca legenda chirilica nu cunosc Inca dela Mircea cel Batran.

Mihail I.
t lw ilitiirmink Høo4: lo Mihail voevod (c. 1415-1418).
Dela Mihail ni s'a pastrat si o pecete ca legenda latina, pe doc. din
22 Mai 1418, dat Sasilor din Cisnadie. Dupa lectura lui Seyfert, le-
genda este aceasta : t S. MICHAEL, DEI GRATIA VOJVODA TRANS-
ALPINUS. Marimea nu este data, iar emblema e descrisa asa : ceinen
seitwarts stehenden Raben auf freyem Felde, mit einem langen
Kreutze im Schnabel, das unterhalb dem Querholz eine kugelförmige
Gestalt hat. Oben zur rechten Seite ist die Sonne, zur Linken der
Mond, und in demselben ein Stern. (Engel, Geschichte der Wala-
chey, p. 41; e desigur vulturul, nu corbul).
1) Vezi p. L.
,) In Hurmuzaki, Documente I, 2, p. 322 §i 473, pecetile dela 1390 0 1411
grit cetite necomplet.

www.dacoromanica.ro
LVII

Radu II Praznaglava.
-I. IOAN+RAD+ V0E+VODA (1421. 1424-1427).
-I. IW AH Pap,84. aolawA. u roc[n]mi : Ioan Radul voevod fi dotnn
(c. 1424-1427).

Dan II.
f YOAN DAN VOEVODA (1420-1424).
f lw AAHla !MIMA : Io Dan voevod (1422. 1424. 1431).
-I- IWAH k AA1111 130Esom: loan Dan voevod (1427. c. 1427-31).
Pecetea cea mare a lui Dan II Cu legenda latina si In litere unciale,
dela 1424, e descrisa sub No. XI. Lectura data acolo este hipotetica.

Alexandru-Aldea.
-1- kv ilmlampt. HOEHOAA : Io .Alexandru voevod (1432. 1431-33).
Exemplarul de sub No. Arh. 304 (No. XX) are si dupa BOMOAA o
cruce mai mica.
f 1W41.1k flittePumk (ofaom: loan Alexandru voevod (1432.
1431-33).

Vlad I Dracul.
a) Pecetea cea mica.
a) rotunda : -I- IOAN+WLAD. WAYVOD[A] (1430-31).
S. IOANI+WLAD+WAYVODA (1431. 1431--32. 1434.
1431[36]-33[3'7]).
*IOAN *WLAD *WAYVODA (c. 1433-46).
s: io[AN]i : WL A D : [WAY]VODA (c. 1432-46); v. de-
semnul la D. Sturdza, Documentele dela
Wiesbaden, pl. II.
p) ovala: aa) scurta si culcata :
t IWAII BAO, 13WHRWAA CHH M.: loan Vlad voevod,
fiul lui M(ircea) (c. 1433-37. 1438-44.
1438-46).
La unele exemplare, d. p, Arh. No, 154 0176,
se vede o cruce filtre A si ,e, din fino, : finatis,..

www.dacoromanica.ro
LVIII

13p) lungIreatà si dreaptà :


1Willik F14A RWIIRWM CHH M. : loan Vlad voe-
vod, fiul lui 111(ircea) (c. 1433-46 si pro-
babil c. 1438j-44. c. 1441-44. 1444. 1445
Oct.Dech.).
Pecetea cea mare.
[f] S. IVLAD, FILIUS MERCE, TRANSALPINIS VAIVODA ET DO-
MINUS DE FOGARAS (1437, ail interpunctia originalg ; crucea
dinaintea lui S. este stearsA). Cf. legenda pe care o dl D-1 D. Sturdza
dupl cele doul peceti ale lui Vlad Dracul dela 2 Aug. si 8 Sept.
1439 (Arh. Stat. si Arh. municipal din Lemberg) : f s: WLAD :
FILMS : MERCE : TRANSALPINIS : VAIVODA: .ET DOMINUS DE:
FOGARAS 1). (Transalpinis» insamn1 aci ctransalpinis partibus». Pe
amandoul aceste peceti, de cele patru parti ale scutului, se citesc
initialele fi, A =HAAN.

Vladislav II sau Vladislav Dan.


Pecetea cea micl.
RAAAIICAARZ ROEROAA H FHk : 10 Vladislav voevod domn
(1451-52. 1452).
RA4AHCAARk RCIROM H rocnomnik SrpoRnAKYticKoi : lo
Vladislav voevod fi domn al Ungrovlahiei (1451 56).
Pecetea cea mare.
Dela Vladislav II cunoastem si o pecete mare din an. 1451, c, 9 cm.
In diam., cu legenda: f lw RAAAICAttE REAHKII &MOM n rnilaiCEH
ii SrrpoRnaviiicKon : lo Vladislav, mare voevod domn a toata
/ara Ungrovlahlei (Arh. Stat., doc. dela 1 Aug. 1451). De cele patru
pArti ale scutului se afll sus 1w, la stanga Rnn, jOS R; la dreapta e
sters probabil Alma.

I) Pe exemplarul dela Lemberg, pe care am avut ocazie v5.c1 in vara


trecua, Piekosifiski, un distins cunoscAtor al sfragisticei si al paleografiei latine,
citeste WLAD: FILMS ' MERCE TRANSALPINIS : WAIVODA ET. DOMINUS
(restul e rupt; a fost probabil DE FOGARAS, cci lipsesc c. 10-12 litere, intre
care poate sä iutre si un semn de interpunctie la sfärsit). Pe exemplarul dela
2 Aug. 1439 din Arh. Stat. se citeste, in original si in plana reprodua de
D-I Sturdza, t S. WLAD: FILM: MERCE: TRANS[ALP]INIS VAIVO[DA ET
DOMINUS] DE FOGARAS.

www.dacoromanica.ro
LIN

t LADISLAUS +D -I-G+ W TRE+TRASALPINSIS 1) =La-


dislaus, dei gracia wayvoda terre transalpinensis (1456-59. 1459
60. 1475. 1476. 1475-76. 1476-77).
t IW RActAk IIWHI3WM II Mil RUM 3E1AII BMWEAd)(THCKOH : Io
Vlad,votvod ,si domn a Matti taraUngrovlahiei (1456. 1457. 1456-58
(59). 1458-59. 1456-62).
Se pare deci ca pecetea cu legenda chirilica a intrebuintat-o
Vlad Tepes mai ales In prima domnie, pe cand cea cu legenda la-
tina se constata, afara de doua cazuri, numai In timpul cat a pe-
trecut In Ungaria si in a doua domnie. Daca legenda hipotetica
data de mine sub NNo. LXVIII si LXX este exacta, ceea ce nu pot
afirma, deoarece pecetile respective sant foarte rat' imprimate, atunci
Vlad Tepes a avut In prima domnie o alta pecete latineasca decat
cea cunoscuta dintr'a doua : t IOAN WLAD. WAYVODA ET DOMINUS
TRANSALPINUS. in cazul: acesta numai legen dele dela NNo. LXXIV
si LXXV1I, deasemenea foarte rail imprimate, ar fi de cetit ca cele-
lalte din 1475-1477. Cf. Adaosele dela p. 399.
0 pecete mare dela Vlad Tepes nu cunosc Inca pana acum.

Dan pretendentul.
t IIELLITk IW AIIII4 110tmom rnk : pecetea lui lo Dan voevod,
domn (1459-1460).

Radu III cel Frumos.


t IW PAA01rilk HOFRoAct riik 3F,41111 NrrposnaxTH: lo Radul voevod,
domn al fdrii Ungrovlahiei (c. 1462-63. 1463-70. 1470). in pe-
cetea de sub No. arh. 220 = LXXXIV (c. 1462-72) se citeste
P4A8A[k], ca qi In cea dela 1467 din arh. Sibiului, ceea ce da o
varianta a legendei de mai sus : t lw Pappk HOEHOAA rnk 3MAH
Xrpolinavii. O alta legenda avea pecetea dela No. arh. 219=LXXXVI,
care era si ceva mai mare decat celelalte; ea este Insa prea stricata
ca sa poata fi reconstituita.

1) Orig. In cursive.

www.dacoromanica.ro
LX

Basaraba II cel BAtrAri.


t IWHIs EACAp6t1 11016130M MACTII0 MK11610 : Ion Basar(a)ba volvod,
din mila lui dumnezeu (1474. 1475. 1475 76. 1474 76. 1476
1474-77).
t kV EACApAll BOEHM ilinTlat MIR+ FOC[10AHH: lo Basarab voevod,
din mila lui dumneseu domn (1477).

Basaraba III cel TArar.


t TWAH IWEROM linALLIKE 3E4ME EACAptigA : Ioan voevod al Tdrii
Romiinesti, Basaraba (1474).
t ilmrrk 1wtu RACApt16 [WEI:WM : lecetea lui Ioan Basarab voe-
vod (1477).
t 1.1 EACAp64 FWEROAA 3EALIE IRAAWKE II Hh: lo Basar(a)ba,
voevod al Tdrii Romeinesti fi domn (1477 sau 1478).
t 141 EACtlpgA 1011[SOM MATH IfIE rHk: lo Basar(a)ba voevod,
din mile: lui dumnezeu domn (c. 1478. 1479-80).
t 1%1 EACIIPAR IWEIWM AIATIA II)KIE/Au FOCIWAHH: lo Basarab.
voevod, din mila lui dumnezeu, fi domn (c. 1478. c. 1478-79). in
exemplarul de sub No. CX XXV varianta rcnoAHH (1481).
t Iw acapas KOIIROM MATIA SHWA rHk (c. 1478-79. 1479
Dech.-1480 Ian. 1479--80. 1480). Aci poate sa intre si exempla-
rul de sub No. CX XVIII, unde ar fi de cetit Itv, nu IwH.
t Iw E4C1pA6 FWEIWM AUITIII &NUM rOCIWAHH (1481. 1478-82).
t Itu EACApAC IWEROM AInCTIA Catlai r0C110AHN (1478 s. 1480-81).
t Ikk/ EdCrIpd6 BONEWM AUCTIIE MNIE rilk (1478-82).
Aceasta varietate de peceti mijlocii la Basaraba III trebue sa des-
tepte oarecare indoeala in exactitatea lecturilor, si cu drept cuvant.
Lasand insa la o parte cele trei dela inceput, care dupa toate pro-
babilitatile sant din vremea cand Basaraba nu doinnea incl (1474 -
77) si se deosebesc de celelalte i prin faptul ca doul au In legenda
lor terminul (MIME 3EMAE, care nu se repeta in cele dintre 1477
82, iar una are la inceput cuvantul [Man, care deasemenea nu
se intalneste in celelalte, indoeala devine mai temeinica cand e
vorba de celelalte sase tipuri. Trebue sa marturisesc ca la cetirea
$i intregirea acestor legende nu m'am preocupat de reducerea lor la
tipuri cat se poate mai putine; am calculat la fiecare, dupa literile

www.dacoromanica.ro
LXI

pastrate i dupA mArimea lor, cate litere pot lipsi si asa le am Intregit.
Presupunind însä cl Intregirile propuse nu sant peste tot nimerite,
cele noul tipuri s'ar putea reduce la urmAtoarele doul principale
Cele cu rocnomm la sfarsit, unde 11H In loc de 11H este sigur ;
tipurile e) g) si h) ar forma atunci un singur tip, admitand cl
din MACTIA dela tipul h) existA si la celelalte dou1, dar fiind foarte
subtire si aruncat deasupra sirului, nu s'a imprimat pe pecete.
E de notat cl in general pecetile lui Basaraba III au litere subtiri
si sterse, din pricinl el matricele n'au fost sApate destul de adanc.
Fiindel H rocnomm la tipul e) (No. CXI) e foarte ciar, tipurile g)
sih) ar fi de intregit tot asa, cu H Inainte de moody-in. Dar si
No. CXXXV are foarte ciar rcnomm, In loe de rocnomm. Astfel,
nedumerirea tot rAmane.
Cele cu rnk la sfarsit, care la multe e neindoelnic. Aci
cele trei variante d) 0 i) nu pot fi reduse la una, Intru cat deose-
birile sant foarte dare, atat in nume tipul d) 6Acapsa, tipul 0 si
i) RacapAs, cat si In formele instrumentalului dela MHAOCTI1 COMM j
numai 110HBOAA, In loc de BOIROAA, este comun.
Documentele interne ale lui Basaraba III nu ne ajutA sA iesim
din aceastA Incurcatur5; toate cate le cunosc au pecetile Pierdute
sau stricate; cea mai bine conservatA e cea dela Acad. Rom. pe
documentul din 16 Aug. 1481, aceasta tug e a lui Vlad CalugArul
si se vede a fi fost lipitA posterior; legenda ei este: f 1w EAAA . . .
AAACTHIO EiKHIO . . . 110AIIHIs (3.5 cm. In diam.).
O pecete mare dela Basaraba III nu se cunoaste.

Mircea pretendentul, fiul natural al lui Vlad Dracul.


1w AiHtpu 110ERWAA MHAOCT1110 MiS1110 H rNk : /0 Mirce voevod,
din mila lui dumnezeu, fi domn (1481).

Vlad III CAlugarul.


f 1wRAM ROEFICIAA MACTIE 11 milk: lo Vlai voevod, din
nila lui dumnezeu, ci domn (1481).
lo Vlad voevod; din
lw R Mi,BOE110,A,4 MATIE CHCIE rocnoAp :
mila lui dumnezeu domn (1481. 1482. c. 1482-83. 1482 96); cf.
si No. XCVII dela Basaraba II Batranul, pe care e lipitA aceeas
pecete a lui Vlad CAlugArul, dar cu R 4,1,1i In loc de KnaA In legendA.

www.dacoromanica.ro
LXII

t 1141 RAAA ROHROAA MACTHIO ENCHIO H roctiommk: /o Wad zoe-


vod, din mila lui dumnezeu, fi domn (1482. c. 1483-84. c. 1484. c.
1482- 87. c. 1491-92. 1492. 1493. 1494. 1495. 1495-96. 1482 -96).
Avem asa dar trei pecesi mijlocii de-ale lui Vlad Calugarul : una
din 1481 (Iulie-August), a doua din primii ani ai domniei sale,
c. 1481-83 (No. CLXXV s'a presupus dar cu drept cuvant ca e
dela Inceputul domniei lui) si a treia, care ramane constanta In tot
timpul domniei, dela 1482-96.

Radu IV ce! Mare.


a) Pecetea cea mica.
t 1wNASA ROIROAA MHAOCTILO ISMIE10 H rocnoAnn: Io. Radut
voevod, din mila lui dumnezeu, domn (1496-97. 1498. 1500. 1504.
1505. 1504 s. 1507. c. 1503-08. 1507. 1507-08. 1508. 1496-1507).
t lw PAASA ROEHOAA MACTIII0 SWIM H FOCHOAHH (1498).
t PAASA 130fROAA MUTH° H rOCHO,A,HH (1504 s. 1507).
d) t Iw NASA HOEBOAil MHACTHIO fIIo u rOCI10,21,HH (1496-1507).
Deosebirea intre cele patru tipuri de peceSi ale luí Radu cel Mare
este numai In ortografia cuvantului AUIAOCTI10. Tipurile b) i d) sant
probabil din primii ani ai domniei, c) de pela 1504 si a) din tot
timpul domniei lui. Emu* dela No. CXCIII e de cetit prin urmare
Min*, lntru cat aceasta e forma constanta In toate celelalte.
b) Pecetea cea mare.
PAASAk KOMOAA H rHk RCffl 3EA1AH SrrpognapicHoH CHk
RAW BMW° BOEBOAA : lo Radul voevod i domn a toad /ara
Ungrovlahiei, fiul Mi Viad al marelui voevod (1507). Cf. cu aceasta
exemplarele din 23 Martie 1497, 25 Ianuarie 1499 si Mai 1502 dela
Arh. Stat. si cel dela Acad. Rom., rupt dela documentul la care fu-
sese atarnat si cu data gresita 7001 pe Invelisul de ceara alba.
Mihnea 1.
Pecetile lui Mihnea I au toate (treí In arh. Brasovului, una In aril.
Sibiului) legenda : lw RAM 8011130M MATH° CHM* H rOCHOAHHk
3EtW1 SHrpo.: lo Vlad voevod, din mtla luí dumnezeu, fi domn at
Ungro(vlahiei) (1508-09). Aceasta nu e nici pecetea lui Vlad
Tepes, nici a lui Vlad Calugarul.
Sosia lui Mihnea are la 1511, In pecetea ei de inel, legenda
t rocnoaw ROIIKA IIAHX116116: [peceteal doamnei Voica, a Mi 11lihnea.
www.dacoromanica.ro
LXIII

Vlad IV cel TAndr sau VIAdutA.


Pecetea cea mica.
1- Iw LIAA IIWHIOAd MATHIO EXIMO II rocnopm : lo Vlad Me-
vod, din mila lui dumnezeu, fi domn (c. 1511).
t 6711 IWIAT 1W RAAA4 BOHBOAll MAAAH. H rHk. : aceastd pe-
cele (e) a lui lo Vlad voevod cel T'Izar ,si domn (1510-12).
Pecetea cea mare.
-I- lw HANOI% BOEROAil 11 riik HZCEH 3M1d1H tirrpomaxHcHou CHk
RilitA1 BEMIKar0 ROESOM : lo Vladul, voevod ,Si domn a toata tara
Ungrovlahiei, fiul lui Vlad al marelui voevod (1511).

Mircea pretendentul, fiul lui Mihnea I.


f 1W iiimptrk ROH10,11,4 CHk 1W 11111)(Hrk 110ERCIM : lo Mircea voe-
vod, fiul lui lo Mihnea voevod (c. 1511-1513, dupa o scrisoare
ara data din arh. Sibiului ; In scrisorile dela Brasov pecetile sant
stricate cu totul, iar la una (No. arh. 14) este pus a in locul celei
originale pecetea lui Radu dela Afumati (2.8 cm. in diam.), cu le-
genda : t 1W NASA ROHHOAd MIMO MATHO rHk minwHi.

Bamraba IV Neagoe.
Pecetea cea mica.
1. Mimo Ramo Iw gacapaga ROIHIGA4 H ruk: din inila lui dum-
nezeu lo Basaraba, voevod ,si a'omn (1512-21).
La unele exemplare se vede dupl ruk o rozeta.
-I- 1W RACIpIBk ROEROM MACTHIO ENIII10 H rOCHOAHHIk : lo Basa-
rab voevod, din mila lui dumnezeu, si domn (1512-21).
Pecetea cea mare.
t 1W Ket[CAptiKA HOHIOM, AilitIOCTLA GaiTE]at COCHOAHHI% HICEH
3G41/1H SrpoRnaxilicHoH Oh 16t1C4pAMI Roigo: lo Basaraba VOMOd,
din mila lui dumnezeu donm a toatd tara Ungrovlahiei, fiu al lui
Basaraba voevod (1517).

Teodosie.
f IVIATII0 SHUI10 1WA OfWAOCIE 110fp1 H rHk: din mila lui dumne-
zeu loa(n) Teodosie, voe(vo)d si domn (1522 Ianuarie, dupa o scrisoare
din arh. Sibiului ; cele dela Brasov sant toate stricate, afarà de cea
dela No. 488=CCXL1X pe scrisoarea lui Stefin).

www.dacoromanica.ro
LXIV

Vladislav HL
f IW liAAAHCAARk HOHROAA 1M1E10 MATHIO rAlik 'MAW.: /0 Vla-
dislav voevod, din mila lui dumnezeu domn romein (1524). Cf. do-
cumentul din 30 Mai 1525 dela Arh. Stat., pe a carui pecete mij-
locie se poate ceti Inca: -I- lw.... HOHROAA 6a; ... . HAMM f.
No. arh. 29 (1523-24) are pecetea lui Vladislav II, deslipita re-
cent dela No. 25 sau 28 si pusa gresit aci; legenda: -I- 1w Gna-
All[CAA]lil [HOEROAA] H [r]Hk.

Radu V dela Afumati.


t lw NASA ROHROAA R>K110 MATH° rNk RAAWKI: Io Radul voevod,
din mila lui dumnezeu domn romlin (1521 29). Pamm poate fi
cetit si PmoyA, Intru cat orig. are cunoscuta ligatura 4AS, care poate
fi deslegata in amandoul felurile ; HiKII0 MAT110 pare a fi In unele
exemplare HI1G1110 MATHIO, cu ligatura HIO : e foarte greu de hotarlt
dacá trebue desfäcuta uo sau mo.
f lw P4Atin HOHROAA HOHAr0 H rHh &MIRK) :Io Radul voevod
cel Nou ,ri domn romän (1521-29). Cf. aceeas legendä in documentul
dela 2 Sept. 1528 dela Acad. Rom. si In doul documente fara data
dela Arh. Stat. (Tismana, pach. 6; Epp. Buzaului, pach. 37: comu:
nicate de d-1 Stoica Nicolaescu).
Un document din 18 Mai 1526 dela Acad. Rom. are pecetea lui
Radu Paisie, de c. 3.8 cm. in diam., ca legenda : f MtIAT Itr/ NASA
HOHHOAA H riTk HAAWKOH REMAII : pecetea lui Io Radul voevod fi
domn al Tdrii Românefti. Cele douà corpuri sant Intregi, iar Intre
ele o tulpini de crin cu cate doul frunze de ambele laturi. A fost
lipiti mai tarziu In local celei originale pierdute.

Moisi.
f rim,' Ny MOHCH HOHROAA H rHk. HAA.: Pecetea lui I° Moisi,
voevod fi domn roman (1529-30; HAA.= HAAWKH).
"I" ILLIAT IW 11/10HCH EMMA& [11 rHk HA]itunti (1529).

Vlad V.
f GTH !MAT hu &AAA HO/1E0M MAAAIH H rnk 9 : : aceastd pecete (e)
a lui lo VIad voevod cel Tandr fi domn (1530. 1531).

www.dacoromanica.ro
LXV

Vlad VI.
f Iw Kna,11, ROHIOAA CHk [P]AA,SA ROHRO[A] u rirk : lo Piad
voevod, fiul lui Radul voevod ci doma (c. 1533-35). Cf. aceeas pecete
Inteun doc. Ora an dela Arh. Stat., prin care se cedeaza Tismenei
vama Calafatului (10 Ian.), si In care se cit este: t 1w fino, RO... si
la sfarsit [r]ii k. O alta pecete din 15 Noemv. 1533 are legenda : t 1w
RnaA ROHROAA Ci7k PAA,SA ROHHO,A, (Arh. Stat.). NNo. arh. 140 si 2Q1,
In a caror peceti se poate ceti numai finaAk Hk si t
RAA,A,k sant probabil ale aceluias domn.
Pecetea dintaiu o mai gasim pe un document din 18 Martie 1523
(Acad. Rom.): t 1W HAAA ROIROAA CHk NASA [ROHROÀ] H rHk
cuvantul BOHIO,A,A avand ligatura Hit, poate fi cetit si ROHROA,A.

Radu VI Paisie.
t 11E4AT 1w PAASA ROHROM H nib RAAWKOH 3fAAAH pecetea lui
Jo Radul, voevod domn al Tarii Romanesti (1535-45). intocmai
aceeas legenda o are tiparul pecetii lui Radu Paisie dela Academia
Romana. Cf. si exemplarul dela 7 Julie 1544 din Arh. Stat.: t FINAT
IW NABA ROHROA,[A] u nik RAAWKOH 3fAkAH[:].
Marco, fiul lui Radu Paisie, care se vede a fi tinut locul tatalui
ski cand acesta lipsea din tara, are legenda: f CHH rugen' lw
ROEROA,Au rNk [RA]AWKOH: aceastd pecete (e) a lui lo Marco, voevod
si domn romlin (1542).

Mircea II Ciobanul.
t HE4AT 1W 1V1Hp4t ROHROA, H rub RAMIIKOH 3. (3.= 3EMAH):.Pe-
cetea lui Io Mircea, voevod si domn al Tarii Românesti (1545-52.
1558-59).
t 11E44T 1W Atipla ROHROA, H rNk RAAWKOH ~AH (c. 1545-50).
iAip poate fi transcris i 11Hpa, caci are ligatura H.

Patraqcu cel Bun.


GTH HE4AT I1141 HETpAWKO ROHKOA ii nik RAAWKI aceastd pecete
(e) a lui Io Petrasco, voevod fi domn român (1554. 1555). Cf. pe-
cetea dela 3 Aprilie 1556 din Arh. Stat. : f marr lw EIrrp[aw]Ko
ROHROAii nik RA41111C1.

www.dacoromanica.ro
LXVI

Legenda pecetii celei mari a lui Patrascu o cunoastem din


tiparul reprodus de Dr. Veress, Izabella királyné 1519-1559, Bu-
dapest 1902, p. 423. E urmatoarea: t all XpicoRSA 110 flerpAWKO
ROHROA N rtik liSCEN 3EMAII SrpORAAXHIcKWH: aceastd pecete (e) a
lui lo Pe/rasco, voevod fi domn a toa/a rara Ungrovlahiei.

Mihnea Turcitul.
I IIPEAT 1W 1t.11)Clit ROEROA rnk KAAWKOE :pece/ea lui lo Mih-
nea voevod, donin roma n (1582). Aceeas legenda o au pecetile lui
Mihnea dela 20 Iunie 1578 (Acad. Rom.), 15 Iulie 1579 si 23 Aprilie
1581 (Arh. Stat.), cu deosebire ca In acestea pare a fi de-
altmintrelea si ligatura din pecetea dela Brasov ar putea fi desfl-
r;
cuta rlik, Intru cat liniuta dela mijloc a lui H nu se vede ciar 1).
in doua exemplare dela Arh. Stat. (15 Aprilie 1579 si 10 Iulie 1586)
se citeste lamurit: t flEtkrr 1W IVINVIII KOEROA rNk RAAWKOE, pe-
cand In cel dela Acad. Rom. din 10 Aprilie 1582 se citeste : t HELIAT
1W Milpa ROMO, rnk RAAWKOE.
Pecetile emblema dubla ale acestui domn au alta legenda :
Cu
t MHAOCTI10 ROMEO 1W Alkliprk ROEROAA t (1587 Ian. 5 si Dech.
16; 1589 Ian. 28; 1590 Iunie 18: Arh. Stat. ; cf. doc. din 22 Mai
1588 la Acad. Rom.).
Dela domnii dintre Patrascu cel Bun si Mihnea Turcitul nu se
gasesc scrisori In arhivul Brasovului ; pecetile lor lima, asa cum le
cunoastem din actele interne, nu se departeaza, in ce priveste le-
genda, de tipurile cunoscute pana aci. Asa d. p. Petra Schiopul are
pe doua peceti dela Aug. 1560 si 14 Apr. 1568 (Arh. Stat.) legenda:
t IWIATk lw Ilrivk KOHROA II ruk RAAWKOH 3.: pecetea lui Io Fetru,
voevod fi domn al Titrii Romanefti (3.=3Mintf, ca in pecetea lui Mircea
Ciobanul), iar pe una dela 20 Noemv. 1567 (Arh. Stat.) : t flEtkiT lw
Ilrrpk ROHROA H rnk KAAWKOH, unde 3. poate sa fi ramas neimprimat.
in pecetile lui Alexandru Mircea gasim urmatoarele legende: t NE-
tiAT 1W flAEAMIApk ROEROA rnk RAAWKT: pece/ea lui lo Alexandru
voevod, domn roman (1569 Oct. 4 si Dech. 17: prima in Arh. Stat.,
a doua la Acad. Rom.; 1570 Dech. 14 si 1571 Iulie 11: Arh. Stat.;
cf. si documentul fara an, 7 Sept., dela Alexandru, in care se vad
1) Pe un exemplar din 4 Aprilie 1581 (Arh. Stat.) se vede mis: f mal" lw MHIllt
1101110A rnk liAtIllIKOI (cf. un alt exemplar din 1590 in manualul d-lui Tocilescu, p. 260).

www.dacoromanica.ro
LXVIC

bine la sfarsit . oA rHk anallIKT: Arh. Stat., Mitropolia Bucuresti


XXXVI, 14) ; t HP-LAT 1tU MIENHApli BOHIOM H rNk KAAWKOE (1572
Ian. 19: Acad. Rom.) ; f nevaT Itu finepHApk ROMA rift HAAWKOE
(1575 Noemv. 13 si 1577 Apr. 19: Arh. Stat. ; 1573 Aug. 12 1) si
1577 Apr. 29: Acad. Rom.).
Trecand la emblema pecetilor domne%i, trebue sa distingem doua
feluri de peceti: a) cele cu dotia capete, busturi sau corpuri, b) cele
cu vultur sau corb. Amandoua se ivesc in acelas timp si par a fi
deopotriva de vechi.
Cele doua capete incoronate se gasesc pe pecetile mici ale
lui Mircea dela 1403, 1411 si 1413, pe a lui Radu Praznaglava din
21 Noemvrie 1421, pe ale lui Dan II, pe ale lui Alexandru-Aldea
(v. cele doua reproducen i din publicatia citata a d-lui Sturdza), pe
ale lui Vlad Dracul, atat pe cele rotunde cu legenda latina (NNo.
arh. 167 si 185), cele mai frumoase din toate i In care se distinge
un cap de femee i unul de barbat, cat si pe cele ovale cu legenda
chiriliel, d. p. NNo. arh. 171 si 178, ca sa citez numai acelea unde
figurile sant lamurite.
Coroanele au trei colturi, care in pecetea cea mica rotunda a lui
Vlad Dracul sant transformate in trei flori de crin bine desemnate ;
o a patra se ascunde, dui:a d-1 Sturdza, in dosul uneia din cele trei.
Pe pecetile lui Rada Praznaglava i Alexandru-Aldea se vede, la
dreapta i la stanga capetelor, cate o steluta.
Capetele au forma de profile intoarse unul spre altul ; in pecetea
cea mica rotunda a lui Vlad Dracul profilele sant frumoase ; in ce-
lelalte ele sant foarte unte si asa de neindernanatic desemnate, luck
nu se poate sti daca unul e femeesc i celalalt barbatesc. intre profile
se vede in pecetea lui Vlad Dracul o tulpina de crin cu cate cinci
randuri de frunze de amandouà laturile si o floare cu trei frunze
In varf, In felul ctlor de pe monetele lui Petru Musat si de pe
unele peceti contimporane din Ungaria : este crinul heraldic, carac-
teristic pecetilor i monetelor din timpul Angevinilor.
Cam pela jumatatea sec. XV cele douà capete se transforma in douà
busturi, care se completeaza din ce in ce mai mult, cuprinzand
intaiu pieptul pana la brau, apoi picioarele pe jumatate si In sfarsit
corpul intreg, Imbracat in hlamida lunga pang la calcae. Forma de
bust se poate observa pe pecetile luí Vladislav II (1451-56) sí pe
1) Aceasta poate sA aibä rims, In loc de rah.

www.dacoromanica.ro
LXVIII

pecetea lui Basaraba ce! Batran dela 1475, unde busturile merg Oita
la brat]: capetele sant i aci incoronate, iar Intre busturi, in locul
crinului, este un pom ce seamana a brad sau chiparos si care ra-
mane de-aci Inainte constant In tot cursul sec. XV si XVI. Pecetea
lui Vlad Tepes dela 1475 si 1476 are deasemenea doul busturi
Incoronate, cel dela dreapta pare de femee, iar In mijloc pomul.
in pecetea lui Vlad Calugarul dela c. 1495-96, reprodusa de
d-1 Sturdza, busturile sant transformate In corpuri Intregi ; ele raman
deaci inainte asa in toate pecetile mijlocii, afara doar de rare excep-
tiuni, ce s'ar descoperl in urma. Figurile intregi sant d. p. pe pe-
cetile lui Vladislav III (Arh. No. 27), pe ale lui Radu dela Afu-
niati (Arh. No. 241, 246, 295 s. a.), Radu Paisie (Arh. No. 287) si
fiul sau Marco (Arh. No. 315), Patrascu (Arh. No. 318) si Mihnea
Turcitul (Arh. No. 321: aci se vad si picioarele iesite de sub hlamida,
ca In pecetile dela 1582 si 1588 dela Acad. Rom.).
Exceptie dela acest tip de emblema face a) pecetea cea mica a
lui Mihail I (Arh. No. 217), cu un singur cap Incoronat : coroana
are si aci trei flori de crin, desemnul este insa altul decat la pe-
cetea lui Vlad Dracul: foile de crin par a fi niste cruciulite ; b)
pecetea lui Dan pretendentul dela 1460, cu un singur bust loco-
ronat, cu sceptru si glob In mina imitatie dupa pecetea impdra-
teascel a lui Sigismund i un coi) cu crucea in doe stand pe o
stanca (sau pe un scut).
Al doilea fel de emblema este vulturul cu crucea in cioc. Îi ga-
sim pe pecetile lui Mircea cel Batran dela 1390, 1391 si 1411, pe
a lui Vlad pretendentul dela 1396, pe a lui Dan II din 1424, pe
ale lui Vlad Dracul din 1437 si 1439, pe ale lui Radu IV, Vladuta,
Neagoe Basaraba si ale domnilor urmatori; cf. i pecetea Voichii,
sotia lui Mihnea, dela 1511 (No. arh. 320). El se afla de sigur
pe pecetea dela 1368 a lui Vladislav I. intre diferitele exemplare
ale acestei embleme se constata unele deosebiri de ornamentica ;
In fond ea ramane insa aceeas. Astfel la unele crucea este simpla
(ca la Mircea cel BAtran), la altele dupla (ca la Vlad Dracul), iar
steluta si semiluna (soarele si luna) sant la unele de partea stangä
a vulturului, la altele de partea dreapta a lui.
Spre sfirsitul sec. XVI se iveste In Tara Romaneasca si o a
treia emblema, In care se contopesc cele doua tipuri, pe care pana
aci le-am gasit izolate, pe cel dintaiu In pecetile mici, pe al doilea
In cele mari. in documentele dela Brasov am gasit aceasta noul

www.dacoromanica.ro
LXIX

emblemk Intaias datà in pecetea lui Radu Mihnea dela 12 Sept.


1612 (Arh. No. 772): ea consta din cele doul corpuri Intregi, Im-
bracate in caftane lungi pana la calcae si cu capetele Incoronate,
lntre ele pomul, lar deasupra pomului vulturul sau corbul cu crucea
In cioc i cu aripile intinse; deadreapta i deastb.nga crucei soa-
rele si luna. Ornamentica e ceva mai bogata deck in pecetile cele
vechi, diametrul ceva mai mare, c. 41/2 cm., iar legenda: t 1w PAA,SA
KOIBOAA CHIS 11119Cirk ROA KNSTE MATTE rNk 3EAIAE BAAWKOE : lo Radul
voevod, fiul lui Mi/1 nea voevod, din mila lui dumnezeu domn al
Tdrii Românefti.
inainte de Radu Mihnea aceasta pecete e Intrebuintata de Mihnea
Turcitul. in Arh. Stat. avem mai multe exemplare bine pastrate, d. p.
dela 5 Ian. si 16 Dech. 1587, 28 Ian. 1589, 18 Iunie 1590; unele
au ?rare cele douà elemente ale ernblemei o banda; legenda mar-
ginala e: f AAHAOCTII0 RONal0 kV Ilimprk ROMA& Cf. 0 reprodu-
cere la d-1 Gr. Tocilescu, Manual de istoria romAna, ed. 2 (1900),
p. 260, WS data si cu legenda : t MNAOCTII0 61W6110 lw 1111Hprk
ROEROAA; aceeas In Rev. p. ist., arh. si filolog., vol. I, p. 190.
Aceasta e pecetea obisnuita a lui Mihai Viteazul. Cel mai vechiu
exemplar ce cunosc e pe documentul dela 7 Iulie 1593 (Arh. Stat.),
cu legenda marginall: [t] m. 6. lw Mu)çuhí dupl ROE- i

BOAA probabil data stearsa. Un exemplar dela 1594 e reprodus In


manualul d-lui Tocilescu, p. 293, cu legenda: fm. RV ItilH)CANA
110fROA[A] R A. ,3pg.; cf. Revista p. ist., arh. i filolog., vol. II, p. 309.
in doc. dela 29 Aug. 1594 (Arh. Stat.) se cítete: ti. c. itu Aikcarin
ROIROAA R. ,r3pa. Unele au si pe banda dela mijloc cuvintele: f CAA14
MKTE MA cpATE mila lui dumnezeu, Inteo redactie mai rea
KNC. mncpmE, sau mnpAvE, sau mnp,&,Ye. Vezi exemplarele dela 7 Mai
1598, 1 Sept. 1599 la Acad. Rom., 25 Martie 1600 la Arh. Stat.
Gama gaSTE mitcpAIE se vede foarte lamurit pe pecetea lui Simeon
Movill dela 20 Apr. 1601 (Arh. Stat.) ; asa va fi si In pecetea lui
Radu Mihnea, reprodusa de d-1 Tocilescu In manualul citat, p. 331,
unde e desemnat Ina IIACpkAlf (o forma imposibila).
Cu neinsemnate variante In redactia legendei si In ornamentica,
acest al treilea tip de pecete este lntrebuintat dela Mihai Viteazul
Incoace de mai toti domnii Tarii Romanesti din sec. XVII. Vezi
reproducerile din manualul d-lui Tocilescu, p. 331, 333, 335, si cele
din Revista pentru istorie, arheologie i filologie, vol. Ill, p. 211 (a
lui Nicolae, fiul lui Mihai Viteazul, 1600), p. 215 (a lui Radu Serban,

www.dacoromanica.ro
LXX

1604), p. 220 (a lui Gavriil Movi15, 1618), P. 223 (a lui Alexandru


Radu, 1624), P. 229 (a lui Matei Basaraba, 1637) 1).
Ce semnificare sa fi avut aceste embleme ?
D-1 D. Sturdza a presupus, In brosura asupra documentelor dela
Wiesbaden, ca cele doua capete, transformate intalu in busturi, apoi
In corpuri intregi, reprezinta pe sfin(ii Constantin si Elena, patronii
Tarii Romanesti, i sant emblema pecetilor particulare ale domnilor,
pe cand vulturul 2) CU crucea In cioc e stema
Faptul ca vulturul cu crucea in cioc se &este de obiceiu in pece-
Ole cele mari, pe cand cele douà capete, busturi sau corpuri se
gasesc exclusiv in cele mici, confirma presupunerea d-lui Sturdza.
Este stiut cà i pecetile particulare ale suveranilor din apusul Eu-
ropei sau asa zisele peceti secrete, pe care acestia le puneau cate
°data In loc de pecetea statului, cand n'o aveau pe aceasta la Inde-
mana, sau alaturea de ea, spre mai deplina confirmare a actului sau in
semn de deosebita favoare, erau totdeauna peceti mici, uneori foarte
mici. E natural sa gasim si la noi acelas lucru : o pecete a statului
o pecete particulara a domnului. Avem chiar acte intarite cv,, aman-

In Documente §i Regeste» admisesem ca cel mai vechiu exemplar de pe-


cete cu emblema dubla este dela Rada Paisie din 20 funie 1537. Examinand
insa din nou pecetea acestui hrisov (trecut in inventarul Arh. Stat. cu data de
20 Iulie), am constatat ca ea nu e a lui Radu Paisie, ci a lui Rada Mihnea; a fost
deci cusuta ulterior la hrisovul din 1537,un obiceiu pe care I-am constatat
adeseori in Tara Romaneasca. Legenda este identica cu cea dela Bra§ov din
1612: 1- lw NASA ROMPA CH6 11/111XH[H ROA], BxTI MATif rHh 31MAI RAMKOI. Cf. exem-
plarul din Arh. Stat dela 12 14-evr. 1615 +I
-W P 4A5A 801120Ad CH6 ANHXHH (S. MIXHH)
ROA, Raiff MATTI ras SIMM RAAWKOI.
CA la inceput era vulturul, nu corbul, nu incape Indaeala ; aceasta se vede
din pecetile lui Mircea ce] Batran §i Vlad Dracul, ca qi din monetele cele vechi ale
Tarii Romane§ti: ale lui Vladislav I, Radu, tatal lui Mircea, Dan I, Mircea cel
Batrin, Mihail I, Radu Praznaglava, Vladislav II, Radu cel Mare. Vezi reproduce-
rile din Magnum Etymologicum al d-lui Hasdeu, vol. III, art, ban, tab. A. qi
B. Din cele trei moflete cu legenda 1. ay. -1. IwaN RAATI, rev. f lw.uiEAdTICAA
1101110A4 (COI. 2.444, No. 10), 2. av. f Iw B4MICA484, rev. f ItV EAdAICA4H8 ISOFROAd (COI.
2.445, No. 13) qi 3. ay. ROBA, rev. f TU? HAMHCAII CORROA ;

col. 2.445, No. 15), pe care d-1 Sturdza le atribue lui Vlad Dracul, Vlad Tepe § qi
Vladuta, pe cele doua dintaiu le-a§ atribul lui Vladislav 11 (1447-1456), iar pe a
treia lui Vladislav III 1523 1525), deoarece nu se constata de nicairi ca Vlad
Dracul sau Vladuta O. fi purtat qi numele Vladislav. Se poate sa. fie lima toate dela
Vladislav II, care a domnit opt ani, pe cand Vladislav al III n'a domnit nici doi
ani deplini §i nici ace§tia in lini§te. Moneta lui Vladfslav III (tabela B, V) samana
foarte mult cu cea atribuitä de d-1 Sturdza lui Rada cel Mare (tabela B, IV).

www.dacoromanica.ro
LXXI

doul pecetile: asa e tratatul lui Mircea cu regele Poloniei dela 1411,
care pe langa pecetea cea mare cu legenda latina are si pecetea cea
mica cu legenda chirilica, atarnate amandoul de pergament.
Asa e si in Moldova. in actul homagial al lui Roman din 1393
(catra Vladisldv JagieRo) pecetea cea mare (71/2 cm. in diam.), cu
legenda : t FINATk ILO POMAIIA e0f110A111 BE/NA MOMMIliCK01, are
In dosul ei imprimata pecetea cea mica (c. 2 cm. in diam.), cu
legenda : f [Ian P0A1411Z HOMAN, amandoua in ceara verde 1).
Tot asa actul homagial al lui Stefan din 1395 (Uljanickij, p. 8-9;
Hurmuzaki, Documente I, 2, p. 817-819) are pecetea cea mare
(7112 cm. in diam.), cu legenda : f DELIATk 1W IIITUPHA ROMAk1
3Gtiirk mOAAtiliCKOE, pe dosul careia e imprimata pecetea cea mica
(c. 2 cm. in diam.), cu legenda : frutIATII IIITE4SAH4 ROEROAkl,
amandoul In ceara verde 2).
Se poate dar admite ca pecetea cea mare e a statului, iar cea mica
a domnului. E mai greu de explicat Originea si semnificarea lor.
in «Documente i Regeste» am primit interpretarea d-lui Sturdza,
ca cele douà capete, busturi sau corpuri reprezinta pe sfintii Con-
stantin si Elena; sant insa motive puternice care ma fac sa ma in-
doesc acum de exactitatea ei.
intaiu de toate, pe pecetile cele mai vechi, d. p. pe ale lui Mircea,
amandouà capetele sant de barbat, iar coroanele in trei colturi sant
coroane domnesti, nu de sfinti. Numai in pecetea cea mica rotunda
a lui Vlad Dracul si in pecetea cu legenda latina a lui Vlad Tepes
se distinge capul de femee de cel de barbat.
Al doilea, in pecetile bizantine ce au putut sluji de modele dom-
nilor nostri, nu gasesc pe sfintii Constantin si Elena, ci, pe cat
le cunosc din materialele publicate de Schlumberger, pe imparat
Imparateasa, sau doi imparati 3). Tot asa in cele doul bulle ce ni s'au

Nici In Uljanickij, p. 6-7, nici in Hurmuzaki, Documente I, 2, p. 816, nu


se pomeneste de pecetea cea mica.
Pecetea cea micà e in cazul acesta un <contrasigillum», desi la noi ea nu
avea toate caracterele sigilului secret din apus ; v. Giry, Manuel de diplom a-
tique, p. 641 si urm. fare lecturile mele si ale d-lui Kalaniacki, care le da
dupa fotografiile Academiei Roma.ne, sant unele deosebiri de ortografie; eu
le-am luat la 1890 dupa originale, fàrà sa le fi putut controla de atunci incoace.
G. Schlumberger, Sigillographie de l'empire byzantin, Paris MDCCC
LXXXIV, p. 417 sq.Cand e vorba de sfinti pe monetele bizantine, se distinge
foarte bine aureola de sant de coroana imparateasca; v. d. p. I. Sabatier, Des-
cription générale des monnaies byzantines, vol. I, pl. LVII.

www.dacoromanica.ro
LXXII

pgstrat dela tarii loan Alexandra si Loan Sisman (1 Dech. 1347 si


21 Sept. 1378) ggsitn la cea dintaiu de o parte pe Isus Hristos
lucru foarte obisnuit in pecetile bizantine, in care pe langg Hristos
se mai iveste Maica Domnului, SE Dimitrie sau SI. Gheorghe, de
alta pe Alexandru, iar la a doua de o parte pe Sí. loan din Ryla,
de alta pe Sisman 1). Bulla lui Alexandra are pe de mgrgini
legenda : [t] 10_ LIAENHAp ijuufinxrapomss.
in monetele tarilor bulgari deasemenea: cele doug corpuri stand
In picioare i despgrtite printr'un prapor (steag) sant sau tarul
tanta moneta lui Mihail Asan are chiar legenda : t.Abram,
U,. epithi sau cei doi frati Petru si Asan, cum presupune Iliev,
cgci ambele corpuri sant bgrbgtesti ; In unele exemplare se disting
si bgrbile 2). Emblema pecetilor muntenesti satrigna foarte mult cu
aceastg emblemg bulggreascl ; ea poate sg-i fi slujit de model.
Bulgarii 10 ggsiserg i ei modelul In monetele bizantine. Foarte
multe din acestea au pe o parte doug busturi sau doug corpuri
intregi (stand in picioare sau sezand In tron, cu labarum i ca
sceptrul in mani), iar In mijlocul lor o cruce sau un prapur. Astfel
sint d. p. monetele lui Mihail II si Constantin II (Sabatier, II, pl.
XLII), ale lui Vasilie si Constantin (ibid., pl. XLIV) si ale altor im-
pgrati ce le-au succedat (ibid., pl. XLIV si urm.); ca desemn mai
asemgngtoare cu cele bulggresti sant monetele din timpul lui An-
dronic II Paleologul, d. p. ale lui Andronic II si Mihail IX (ibid.,
pl. LX), sau ale lui Andronic II si Andronic III (ibid., pl. LXI) 3).
Cat pentru vultur, el pare a fi imprumutat dela Bizantini. Se ggseste,
ce e drept, si pe o monetà a lui Sracimir, tarul bulgar din Vidin, ling
Cu doug capete (Iliev, 1. c., tab. IV, No. 58). in Tara Romaneascl e cel
putin tot atat de vechiu. De model a putut sg-i serveascg vulturul cu
crucea deasupra ciocului de pe unele monete bizantine, d. p. ale lui
Zeno Isauricul, 474-491, in care el are aceeas pozitie ca In pecetile

1)1. Sreznevskij, Svklénija i Zamètki, I,XXXI (1879), P. 34.C. Jire6ek, Ge-


schichte der Bulgaren, p. 409.
2) Reproducen i dupa monete bulgare§ti se gäsesc la Ljubi6, Opis jugoslaven-
skich novaca, Zagreb 18.75, tabelele, §i la A. T. Iliev, Bilgarska numismatika,
In Sbomik, vol. I (Sofia 1889), p. 97 sq. §i tabelele.
2) D-1 Iorga e de pärere ca cele doul figuri din monetele bizantine reprezintä
unitatea imperiului roman, cu cei doi impärati, §i ca emblemele bulgare0
romäne0 slut o imitatie a acestora. Românii i Bra§ovul (sub presa),
p. 6, n. 2.

www.dacoromanica.ro
LXXIII

noastre : Cu capul Intors spre stanga sau spre dreapta 1), sau ale lui
Vasilie Comnenul, 1333-1340, in care mai are si o cruce In cap 2).
El se gaseste i trite° suma de peceti de-ale marilor dignitari
bizantini, fie singur (Schlumberger, 1. c., p. 86, 114, 449), fie cu o ste-
luta (p. 86, 87), fie cu un monogram in forma de cruce deasu-
pra capului, ca d. p. In pecetea consulului Zaharia din sec. VI VII
(p. 479), fie cu o secure in gat (p. 27) sau ca o ramura In cioc
(p. 27, 448). Dealtmintrelea, el era si In pecetile Imparatilor ger-
mani, d. p. In pecetea cea mica i mijlocie a lui Sigismund, Inteo
suma de peceti ale nobililor unguri, d. p. In a lui Paulus Nagymar-
toni, iudex curiae In sec. XIV (un vultur cu ciocul intors i cu o
cruce In fata lui) si In a cardinalului i arhiepiscopului Dionisius Szécsi
din sec. XV (un vultur cu douà capete, cu cruce si cu palarie de
cardinal deasupra lui) 3) si chiar la unii boeri de-ai nostri 4).
Asupra Inlocuirei lui cu corbul, documentele dela Brasov nu ne
ofera elemente Indestulatoare spre a o studia. Daca descrierea pe-
cetii lui Dan pretendentul dela 2 Martie 1460 (No. CCLXIX) este
exacta i cu toata silinta ce mi-am dat de a vedea Intr'Insa un
vultur, n'am putut vedea deck corbul--atunci am putea admite ca
el s'a introdus la noi din herbul Corvinilor. Acesta avea un corb
cu inel In cioc si o semiluna deasupra lui 5). Pentru interpreta-
rea acestui corb s'a creat cunoscuta legenda pe care o gasim con-
semnata si la Miron Costin In Kronika ziem moidawskich i multafi-
skich 6). Ivirea lui Intaias data In pecetea lui Dan s'ar explica prin
raportul de completa infeodare In care se afla acest pretendent fata
de Matei Corvin.
E mai probabila Insa o alta explicare, pe care mi- au sugerat-o ve-
chile tiparituri romanesti si la care a ajuns, independent de mine, un
eminent cunoscator al acestora, d-1 Nerva Hodos. Cea mai veche

I. Sabatier, Description générale des monnaies byzantines, Paris 1862, I, pl.


VIII, No. 3, 4 0 5: No.3 qi 4 au crucea deasupra capului, No. 5 deasupra ciocului.
Ibid., II, pl. LXVIII, No. 23 0 pl. LXIX, No. 1 si 3.
2) A magyar nemzet teirténete, vol. III, p. 83; vol. IV, p. 17.
Vezi mai jos, p. LXXV qi urm.
Vezi reproducen i dupl pecetile lui Ioan Hunyadi i Matei Corvin qi dupä
monetele din timpul lor In A magyar nemzet története, IV, p. 66, 88, 265; la p. 340
corbul e fill inel in cioc.
I. Bogdan, Cronici inedite atingältoare de istoria Rominilor, Bucuresti
1895, p. 165, § 9.

www.dacoromanica.ro
LXX IV

din toate, liturghierul slavonesc dela 1508, are in vigneta dela fila
8 a coalei Intaia stema Tarii Romanesti: un vultur cu crucea In cioc,
soarele si luna de-a stanga si de-a dreapta ei 1). Cele trei vignete
Insl din evangheliarul dela 1512 au In loc de vultur un corb : e
primul caz de constatare sigura a corbului In stema tarii 2). Exem-
plarul pe pergament al evangheliarului din muzeul de antichitati
are insa un vultur, desemnat cu mana de un miniaturist 3). Cazul acesta
ne indeamnà sa presupunem ca in exemplarele pe hartie, necomple-
tate de miniaturisti, ramanand numai o simpla schita de desemn, care
in tipar esia cu totul neagra, vulturul a putut fi luat drept corb si
ti ansformat apoi In acesta. Asa In molitvelnicul dela 1545 pasarea
din stema tarii este evident vulturul 4) ; in triodul dela 1550 Insa,
in octoihul dela 1574, In cel dela 1575, in psaltirea slavoromana
dela 1577 si in alte tiparituri din sec. XVI sau este corb sau sea-
mana mai mult a corb decat a vultur 5).
in tipariturile din vremea lui Matei Basaraba ea se lua drept
corb; cf. stihurile lui Udriste (Uriil) Nasturel din Fierasti in pravila
dela 1640:
OTpillitt CIA If 3H4MEHTE rrniu,S lipt1114 HOCHT,
Fata aceasta drept stema pasare corb poarta.
BpAHA H1 H*Kli rifpcul HE 113114rATH CA,
lar al corbului piept sa fie pururea ferit 6).
Ne-am astepta, dupl acestea, ca si in peceti corbul sa se iveasca
dupl 1512. lloa si este. Mara de cazul izolat al pecetii lui Dan
pretendentul dela 1460, unde mai la urma ar putea sa fie vulturul,
el s'a introdus mai Intaiu in pecetile cu emblema dubla, deci in a
doua jumatate a sec. XVI. in acestea Irisa pasar-ea fiind foarte mica,
e greu de hotarit daca ea reprezinta un vultur sau un corb. Destul
ca in tara era considerata drept corb. Astfel, corbul ar fi Inlocuit pe
vultur din pricina unei imperfectiuni tipografice.

2) loan Bianu §i Nerva Hodoq, Bibliografia romineascl veche, Bucureqti


1898-1902, p. 4.
Ibid., p. 11-13; cel dela p. 11 are qi coroanä pe cap:
Vezi plana reprodusi de A. Odobescu in Revista RominA, vol. I (1860).
Bibliografia romlneascl veche, p. 24.
9 Ibid., p. 32, 58, 61, 62, 66.
6) 'bid., p. 109. Cf. scrisoarea lui Constantin Brincoveanu din 1689, citad
la p. un.

www.dacoromanica.ro
LXXV

Cateva cuvinte Inca asupra peceeilor boeregi.


Cele mai vechi exemplare din arhivul Brasovului skit cele pa-
tru din documentul dela 17 Mai 1421 al lui Radu Praznaglava :
pe una singura, cea mai mare din ele, se distinge bine un vultur
cu doul capete si ca aripele intinse; banuesc ca este pecetea lui
Radul, primul boer in lista martorilor si poate fostul ban si vornic
dela 1413; pe doua nu se poate distínge nimic, iar a patra, care
presupun a fi a lui Mihail protovistierul, are initiala NV =IVIttratink.
in Tara Romaneasca obiceiul de a atarna pe langa pecetea dom-
nului pecetile boerilor mari nu era asa de inradacinat ca in Moldova;
deaceea avem foarte putine documente domnesti cu peceti boeresti.
Cele mai pretioase in privinta aceasta sAnt : actul dela 2 Martie
1460 al lui Dan pretendentul (No. CCLX1X), tratatul din 3 Dech.
1507 al lui Radu IV cu Sasii dela Sibiu (No. CCC1X), amandoua cu
cAte 12 peceti boeresti, apoi tratatul dela 1 Aug. 1511 intre Vladuta si
Brasoveni (Arh. No. 742), cu 13 peceti, si tratatul lui Neagoe ca
aceiasi din 17 Martie 1517, numai cu patru peceti. Daca emblemele
si legendele acestor peceti ar fi tnai clar imprimate sau mai bine
pastrate, asa ca fiecare din ele sa poata fi atribuita boerilor cores-
punzatori din acte, am avea, pe langa celelalte peceti boeresti din
arhivul Brasovului, un material destul de bogat pentru aceasta
parte a sigilografiei noastre. Lucrul ¡ma nu este asa. Numai foarte
putine din ele pot fi identificate si la putine emblemele shut dare.
Astfel, pecetea cu vultur din documental lui Dan, din a carei
legenda nu se vad deca.t literile my . . . 0E6 (?) Hop., pare a fi fost
a lui Bogdan vornicul, ceea ce ar insemna : [f] ne9[AT 6orA4I1]oek
Rop[Fauca]; din celelalte unsprezece nu se vad urme de legenda la
nici una ; emblemele se recunosc trig la sase din ele.
Din pecetile tratatului dela 1507 n'am putut ceti deck pe a luí
Stroe vornicul : -I- m8natik eTpoe AgopiniK, care ca emblema si
ornamentica este foarte asemanatoare cu a vornicilor Dragomir
Udriste din vremea lui Vlad Calugarul, Calota din vremea lui
Neagoe Basaraba, Radul din vremea lui Badica Radul, Vintila din
vremea lui Rada Paisie si Socol din vremea lui Patrascu : s'ar parea
ca. vornicii intrebuintau cu predilectie ca emblema buzduganul sau
toiagul, ou soarele si luna, sau cu una din acestea. Emblemele ce-
lorlalte unsprezece peceti, unele foarte bine pastrate, sant greu de
descris prin cuvinte ; ele ar trebul reproduse prin desemne. Se poate

www.dacoromanica.ro
LxxvI

insa presupune despre ele, ca si despre cele sase dela 1460, ca


multe ti vor fi avut modelele In pecetile unguresti contimporane.
Dintre cele 13 peceti ale tratatului dela 1511, cea de langa pe-
cetea domneasca, ceva mai mare si atarnata de matase rosie-galbena-
albastra, ca emblema un toiag intre luna si soare, e probabil a banului
Barbul ; Intre celelalte 12, mai mici si atarnate de matase rosie-
verde, ca a domnului, legende clare au numai trei: una, cu o pasare
(vultur) cu aripele intinse si cu o stea la dreapta ei, are deasupra
legenda throi : este pecetea lui Neagoe, tata]. Craiovestilor (Barbul,
Parvul si Danciul); alta cu o pasare ca emblema si cu legenda
HOrA4Hk AROpHHK6 ; a treia Cll o veverita (?) si Cll legenda A41141011.
La celelalte se vad numai embletnele urmatoare: a) un om sezand
In scaun , b) un om stand In picioare (in trei peceti, din care una mai
are si douà semicercuri intoarse cu partea convexa unul spre altul si o
liniuta deasupra lor) ; c) o femee cu lance si scut in mana (Minerva) ;
douà profile fata in fata, sau doi oameni tinandu-se de mana (?) ;
doua carnee (in doul peceti). Restul sant rau imprimate 1). Caruia
dintre boerii citati pe langa Barbul, Bogdan si Danciul va fi apartinut
fiecare din aceste peceti, e cu neputinta de hotarit 2). Pecetea lui
Neagoe a fost pusa, de sigur, de unul din fiii sai, poate de Parvul.
Din cele patru peceti ale tratatului dela 1517 una, la dreapta celei
domnesti, are ca emblema un buzdugan (sau toiag), cu soarele de-o
parte si luna de alta si cu legenda : t CM FIE4c1THHK ?K81141,1 HanoT[x]
AliOpli[HIS]; a doua, tot la dreapta celei domnesti, are o emblema nela-
murita si e rara legenda; cele doul din stanga, amandouà fara le-
gende, au : una doul busturi de boeri fata in fata, despartite printr'un
pom ce samana cu cel din pecetile domnesti, capetele sant ara
barba si par a fi acoperite de coifuri; alta doua semicercuri intoarse
unul spre altul cu partea convexa si o cruce la mijlocul lor. Aceste
douà din urma le cunoastem si din tratatul dela 1511: una trebue
sa fie a lui Horvat logoatul, vistierul dela 1511, alta a lui Dimitru
visternicul. Ramâne ca cea de-a treia sa fie a banului Barbul. Toate
patru sant atarnate de matase rosie verde, ca si pecetea domneasca.

0 Legendele §i emblemele acestea au fost controlate qi de d-1 Iorga.


2) Cu totul sint citati 15 boeri : 1. Bogdan vomicul, 2. Barbul banul gi fratii
sAi 3. Parvul qi 4. Danciul pArcalabul, 5. Datco banul, 6. Horvat vistierul, 7.
Vancea logofatul, 8. Marcea postelnicul qi fratele siu 9. Semca spätarul, 10.
Calot5. vistierul, 11. Ivan stolnicul, 12. Stefan pitarul 13. Radul banul de Mehe-
dinti, 14. Cocora vomicul, 15. Vlaicul qltrarul.

www.dacoromanica.ro
LXXVII

Celelalte peceti boeresti din arhivul Brasovului sant descrise la


fiecare scrisoare in parte. Ca regull generala asupra emblemelor si
legendelor lor 1), putem stabill deocamdata urmatoarea :
in embleme, boerii din Tara Romaneasa au cautat sa imiteze
pe nobilii unguri, In a caror peceti din sec. XIV-XVI se gasesc o buna
parte din figurile pecetilor romanesti: vulturul, buzduganul sau toiagul,
soarele si luna, felurite animale, ostasul si o suma de alte embleme,
a caror descriere e foarte greu de facut prin cuvinte; multe sant
simple carnee 2). Ceva analog constatam In Moldova: aci pecetile
boeresti au deseori semnele herburilor polone 3).
in legende, deosebim trei tipuri: a) numele simplu al boerului,
cate ()data si al tatalui, cu sau fara atributul HSSEIA118 ; b) numele
boerului si functiunea lui, deisemenea cu sau färä atributul SHAH% ;
numele sau numele i functiunea, precedate de formula gpecetea
luir, vaceastä pecete este a luir, caceasta pecete a facut-o, : flE4ATk,
CTH nELIATk sau CIH nE4ATHHK8 Cu gen., nE4ATk sau CIII (CH) nE4ATk
CZTHOpH.
De categoria Intaia sant pecetile lui Albul vornicul (1431 33):
nAgk TOKCASEC; Antonie camarasul (c. 1433-43): [t] fhi[ToNTE] ;
Dragomir Udriste vornicul (c 1482-92) : t Aparomup NApinpe;
Neagoe vornicul i Danciul parcalabul (1511): [t] throf, [t] AAH4143A.
De categoria a doua sant pecetile lui Voico vornicul (1431): [tli0H-
KO] 110pHHIC; Stefan logofatul (1442): t GTE4SAHk A[Or04ET]; Dragomir
al lui Manea vornicul. (1474 c. 1478-79) : t acSnan Aparomup
AeOpHHIS Carstian parcalabul (1476) : t gp[screfew] no Kailas]
Dragomir Udriste vornicul (c. 1482-92) : +, Aparoaupk AROpHilKk,
scris iAparomup kajopuuKk, Aparomup AliOpHEIK Staico logo-
fAtul (1492): [t Htt3nAH OTAH]lCO A0r0[4sETS]; Carstian vornicul (c.
1496-1507) : [t] RpCTYAH Allop[HH]K; Stroe vornicul (1507): t att3-
InAlik GTflOE AllOpHIIK; Calota vistierul (1508-09): t KAAOT[S] HEAHKH
HYCTTAp ; Bogdan vornicul (1511): [t] IROrAAHk AillOpHHKk; Draghici
vornicul (c. 1530-36): t mundin. Aparlitik [ilfAHKH] AllOpHIIKk;
Vintil6 vornicul (c. 1536 38) : [t] ?KRIM B.HHTHA BEAHKH AllOpHHK ;
Stanill vornicul (c. 1558): t [astl]rimi G[Tati]unk ARo[pH]iik.
Ca ma'rime, ele variaza intre 1-3 cm. in diam.
(Jameele antice erau intrebuintate peste tot in pecetile evului mediu, din
credinta ca ele aveau puteri supranaturale. Giry, Manuel de diplomatique, p. 625.
Afirmatia aceasta e bazata. pe studiul a o suma de peceti moldoveneqti
din sec. XV.

www.dacoromanica.ro
LXX VIII

De categoria a treia se tin pecetile lui Coico logofatul (1431): [-I- ny-
tIATk KOHK[A] [A]O[rOAETS]; Calota vornicul: tCIH HELIATHHK HCISHAFI
AOT[8] AllOpH[11K] qi: t 11111ATHHKk *ISHAIlk KAAOTI 11EAHKH AHOpHIIK
(1517. 1512-21); Radul vornicul (1523): CM nt[441T PAASA M-
-1-

ANICIO AKOpH1111 [ .]8[ .]kHOR 1); Oprea logofatul (c, 1542): 111[A]Tk t
f
On[A]; Socol vornicul (c. 1554) : * HEHATk CkT130pH GOKOAk
ItfAHKH AHOptillKk .
Un al patrulea tip 1-ar forma pecetile cu initiale, ca a lui Mihail
protovistierul dela 1421. Sant irisa foarte putine cazuri de acestea
si mai toate dubioase. Dealtmintrelea initiale se gasesc si in pecetile
din Moldova, d. p. 11. /1/1.. illottoms la 1615 (Arh. ist. I,
1, P. 71).
Asupra pecetilor munic. ipale mitropolitane n'am multe de adao-
gat la cele ce am spus in note. Din sec. XV si XVI neau ramas
asa de putine, 1ncat e greu a le grupa in clase cu caractere bine
definite. Se pare irisa ca judetii aplicau pe scrisori nu numai pecetea
orasului, ca d. p. la No. 499 (a Targovistei, ca figura Maica dom-
nului), ci si pecetea lor personala, ca d. p. la No. 537 (a judetului
Saya, ca figura o carnee). E interesant de constatat si faptul ca unele
peceti municipale au avut o foarte lungl durata. Asa pecetea
govistei dela No. 499 (3.5 cm. In diam.), cu legenda: [t] ciereoget
ce] HK Ami [s]narourkpuar[o lw] R[oe]goA, se regaseste In-
tr'un act dela 19 Mai 1614 (Arh. Stat.), cu deosebirea ca aci este
ceva mai mare (c. 4.5 cm. in diam.), iar legenda e: t CkTKOpH ce cio
[1114]4Tk AHII [CA]ArOK`h[p]HWAW IWI1 Fltroe 1101110A. Dela mitro-
politi ni s'au pastrat numai douà intregi : a lui Varlani gmitropolit
a toata Ungrovlahia si exarh al tuturor plaiurilor», cu legenda: f CH
11PI4Tk CTROpkI 4NCI-111111CKSH Kapnam HAAWKOH BE. (No. 498; 31..---
3EM4II), i a lui Daniil 4 mitropolit de Severin si de Ardeal», cu legenda:
t CA19111[H] MHTp0HOMIT AAHHHA (No. 500). Cea dintaiu are ca fi-
gura schimbarea lui Isus Hristos la fata, a doua mielul cu prapor
In spate.
') Pecetea aceasta se &este in doua scrisori (Arh. NNo. 551 si 557); In amán-
dola la cuvantul din urma 8 i -knon sint sigure; o litera inainte de S e stearsi de
tot, iar Inainte de inion pare a fi fost un n sau un r. S'ar putea completa [16]S[rIk-
HOR = ESAtilos i am avea astfel numele Budeanul = din Buda, din Budeni (cf.
Rudeanul = din Ruda, din Rudeni). Interpretarea aceasta mi-a sugerat-o d-I
Iuliu Tuducescu, aducandu-mi aminte de Buda, stolnicul lui Vlad Tepes dela.
1458 (Venelin, p. 92). Se 'ntelege a nu este exclusa o alta intregire.

www.dacoromanica.ro
LXXIX

§. 5. Metoda publicarii.
Voiu incheia aceasta introducere cu cateva cuvinte asupra mo-
dului cum am publicat documentele slave dela Brasov in aceasta
noua editie. (Documentele si Regestele» dela 1902 au fost redactate
cu intentia ca ele sa devina o carte populara; materialul ca totul
nou si atragator ce aduceau ele in istoriografia noasträ era de na-
tura sa destepte si interesul acelor clase sociale, care nu pot sa-i
faca din istoria nationala un studiu de predilectie sau de speciali-
tate. Scopul a fost Incatva atins, Intru cat editia lor este pe sfarsit.
Simtindu-se dar trebuinta de o noul editie, am profitat de aceasta
ocazie spre a completa pe cea dintaiu cu textele originale si a le
reproduce pe toate In intregime. Copiile au fost din nou colationate
cu originalele, traducerile au fost revizuite si indreptate, iar notele
intregite cu izvoare noua, publicate in cei din urmà trei ani sau
gasite de mine insumi. Se intelege dela sine ea multe date hipote-
tice din prima editie au trebuit sa fie schimbate.
Am adaogat si scrisorile latinesti ale domnilor $i boerilor romani
catre municipalitatile dela Brasov si dela Sibiu, care pe !Ana marele
interes istoric ce-1 prezinta, avand toate data anului, mai au si un
interes diplomatic : formulele documentelor slave pot fi acum stu-
diate In comparatie cu cele latinesti ; multe lucruri ce ramaneau
obscure in cele dintai (cu deosebire unii termini din tratatele de
comer) se lamuresc acum mai usor cu ajutorul celor din urtra.
indreptärile cele mai multe au tost introduse in legendele pece-
tilor. La 1901 studiasem cea mai mare parte din ele in sala cea
mica de sedinte a consiliului municipal din Brasov, la o masa cu
lumina difuza. Astfel, multe peceti, mai ales cele imprimate pe hartie,
mi s'au parut dela prima vedere asa de sterse, luck n'am mai In-
cercat sa le descifrez. La 1903 si 1904 le-am recitit pe toate in
odaea de lucru a arhivarului, unde avand o lumina mai favorabila,
am izbutit sa descifrez multe din cele ce la inceput mi se parusera
illisibile, sau nu le putusetn ceti in Intregime ori le cetisem gresit 1).
Pentru unele controlul a devenit acum imposibil ; hare 1903 si 1904,
cateva din ele au disparut, iar altele au fost deteriorate de cei ce
le-au studiat In arma mea.
1),Isl'am putut profita In aceastg privintä de studiile d-lui Tocilescu, al ciror
rezultat I-a expus In sedinta Academiei Romine dela 18 Fevruarie a. c. Cum ntz
e nädejde ca memoriul d-sale s5. fie in curand tiplrit, am ant § 4 din intro-
ducere asa cum 1-am redactat in Dechemvrie anul trecut.

www.dacoromanica.ro
LXXX

Textele slave sant publicate fail prescurtari, asa cum am pu-


blica.t si cronicele vechi moldovenesti. Sant de parere ca in filo-
logia slava trebue parasit cu desavarsire sistemul practicat cu atata
predilectie de Rusi, de a publica textele vechi cu abreviatiunile ne-
desfacute. Daca pentru sec. XIXII reproducerea acestora are oare-
care inteles, manuscrisele din acest timp fiind foarte rare, pentru
secolele urmatoare nu i se poate gasi nici o justificare. in aceasta
privinta filologia slava trebue sa se pue in curent cu metodele adop-
tate de mult in filología clasica, romaníca si germanica.Studiul istoric
al limbilor slave e destul de inaintat, ca editorii de texte sa poaa
elimina din tipar acele prescurtari ce diformeaza textul si ingreueaza
Intelegerea lui. Si-apoi, abreviatrunile in paleografia slava nu pre-
zinta mid o dificultate; sant foarte rare cazurile unde se pot ivi In-
doeli, si acestea se pot releva in note. Se intelege ca desfacerea
abreviatiunilor trebue facuta in conformitate cu scoala ortografica
careia ii apartin documentele sau manuscrisele ce se editeaza. Acest
sistem ha urrnat, cu mai putina consecventa, si Miletie in editiile sale.
Publicand textele originale, era de nevoie sa alcatuesc si un in-
dice de cuvintele rare ce se intalnesc intr'insele. Sant mai ales cu-
vintele de origine straina (greceasca, ungureasca, turceasca, romi-
neasca si germana sau saseasca) si cuvintele intrebuintate inteun
inteles deosebit de cele consemnate in dictionare. Aci au intrat si
explicatiunile sumare asupra monetelor si masurilor vechi. 0 incer-
care de felul acesta a facut si Miletie in editia documentelor bra-
sovene, dar cu multe lipsuri.
Lucrarea mea prezinta de sigur inc5. multe lacune si am fost
cel dintaiu care m'am intrebat daca n'ar fi bine sa mai intarziu cu
cativa ani darea ei la lumina. Rezultatele la care a dus Insa utili.
zarea primei editii in monografiile publicate pe urma ei, ma fac sa
cred ca foloasele acestei a doua editii vor fi si mai mari.
Istoriografia romana e departe de a fi ajuns la acel stadiu in
care editarea izvoarelor nota sa poata fi amanata cu anii, ca O. se
faca in cele mai perfecte conditii posibile. Pentru sec. XV si XVI
fiecare document nou inseamna un nou progres in rezolvarea ches-
tiunilor marunte, iar toate la un loc vor completa tabloul ce ne
facem astazi pe baza lor de viata noastra din trecut.

www.dacoromanica.ro
CUPRINSUL DOCUMENTELOR

I. HRISOAVE, PORUNCI I SCRISORI DOMNESTI.

Mircea I (cel BAtrAn).


1413, 8 August, Cftmpulung. Mircea reinoeste trataiul de comert incheiat
de predecesorii sgi Cu pargarii Brasovului, stabilind taxele vamale pen-
tru fiecare obiect de import export. No. I, p. 3.

Mihail I, coregent al lui Mircea L


e. 1415-31 Ian. 1418. Mihail porunceste vamesilor dela Dambovita, Rucgr
si Bran, a nu supere pe negustorii Brasoveni si a nu le ia varng mal
mult cleat e hotgrit de mai nainte. No. II, p. 6.
a. 1415-31 Ian. 1418. Mihail comunia Brasovenilor si Rájnovenilor po,
nmcile date In tara sa cu privire la incasarea datoriilor dela Brasoveni
si la alogirea de mgrfuri si de persoane. -- No. III, p. 7.

Radu II (Praznaglava).
1421, 17 Mai. Rada inchee un tratat de pace cu. Brasovenii si cu tara
Barsei, agg.duindu-si unii altora ajutor reciproc si libertate deplink de
comert in Wile lor. No. IV, p. 8.
1421, 21 Noemvrie, TA,rgoviste. Rada reinoeste tratatul de comert in-
cheiat de strgmosii sgi cu Brasovenii, stabilind taxele de vami prin tir-
guri si pe drumul Brasovului pia la Braila. No. V, p. 11.
e. 1424-1427. Radu comunia Brasovenilor a a desfiintat vama din nou
infiintatä. la ampulung. No. VI, p. 13.
1424-1427. Radu confirmg Brasovenilor, llijnovenilor si tgrii Bgrsei pri-
vilegiile comerciale de mai nainte si porunceste ctarului Alexandru,
Ingrijeasa ca vamesii dela Rucgr si dela Cetatea Dimbovitei sl nu
calce aceste privilegii. No. VII, p. 14.
VI

www.dacoromanica.ro
LXXXII

Dan II.
1422, 23 Ootomvrie, Tirgovilte. Dan relnoeste tratatele anterioare de
comer t Cu Brasovenii. -- No. VIII, p. 15.
1422. Dan confirmi Brasovenilor privilegiile comerciale ciatate dela Mircea
cel Bitrin si comunia vamesilor dela Cetatea Dimbovitei si dela Ruar
' taxele vamale pentru fiecare marfi. No. IX, p. 17.
1422. Dan confirma Brasovenilor .privilegiile comerciale apitate dela Mircea
cel Bitrin si comunia vamesilor din Prahova taxele vamale pentru fie-
care mara. No. X, p. 19.
1424, 10 Noemvrie, Tirgovigte. Dan, din recunostintä fati de regele
Ungariei, care-i diduse dreptul de a bate moneti In tara sa, acordi
Brasovenilor un non tarif de vara, mai sazut cleat In tratatele ante-
rioare, interzicind in acelas timp confiscirile de mirfuri sau de oameni.
(In doui. exemplare : unul slavonesc, altul latinesc). No. XI, p. 21.
1424. Dan trimite o circulari vamesilor dela Cetatea Dimbovitei si dela Ruar
asupra taxelor vamale ce au si perceapi dela Brasoveni pentru misfu-
rile de import si export. No. XII, p. 27.
1420-1424. Dan acordi un privilegiu comercial Tirgovistenilor, stabilind
taxele ce au si pliteasa pentru mirfuri In tot cuprinsul WI NG.
XIII, p. 28.
1427, Aprilie-Mai. Dan, redobandindu-si domnia, acordi Brasovenilor li-
bertate de comert in tara sa si le comunia a a pus mina pe doi con-
cetiteni ai lor, cari confiscaseri la Brasov niste mara si niste scule ale
boerului Stoica. No. XIV, p. 29. .

o. 1427-1431. Dan cere pirgarilor din Brasov a desfiinteze vama de cu-


rind infiintatá la cetatea Branului si si despigubeasci pe cei cirora li
se luase, pe nedrept, acea vaini. No. XV, p. 30.
o. 1427-1431, Argos?. Dan cere pirgarilor din Brasov si pue capit ne-
dreptitilor la care ant supusi oamenii sii din partea pircalabilor dela
Bran, cari le iau virni nedrepte si-i pradit ail via. No. XVI, p. 31.
1431, 30 Iannarie, Targoviffte. Dan reinoeste Brasovenilor si tiirii Bissei
privilegiul comercial al lui Mircea cel Bitrin, opreste confisarile si a-
logirile de misfuri si de oameni si stabileste pentru mirfurile de transit
o taxi de 3 la suti. (k douä exemplare slavonesti ; privilegiul lui Mircèa.
din 25 August 1413, intercalat intr'unul dela 28 Ianuarie 1431 al lui Dan,
amindoui in latineste, se comUnia in noti, p. 36). No. XVII, p. 32.
1431. Dan comunicá tuturor tirgurilor si vimilor din tara sa incheierea tra-
tatului de comert cu Brasovenii si porunceste si se la aceleasi virni,
cum s'au luat pe vremea mosului au Mircea. No. XVIII, p. 38.

Alexandru-Aldea.
1432, Mai-Innie. Alexandru cere ajutor dela Brasoveni impotriva ostilor
lui Murad si a patru past ce se apropian de tara sa.No. XIX, p. 40.
1432. Alexandru roagi. pe Brasoveni si-i vie de grabi. In ajutor, aci Turcii
au ajuns la Duare si au ocupat vadurile. No. XX, p. 41.

www.dacoromanica.ro
LXXXIII

1432. Alexandra roaga pe Brasoveni sa se grabeasca cu ajutoarele, sau sa-1.


instfinteze daci nu pot veni. No. XXI, p. 42.
1432. Alexandru scrie Brasovenilor ca i-au sosit in ajutor patm steaguri de
Moldoveni i cere sa-1 ajute si ei cu arme.No. XXII, p. 42.
1432. Alexandru face imputari Sibienilor ca nu i-au dat nici un ajutor con-
tra Turcilor si se desvinovIteste de acuzarea ca ar fi devotatul acestora;
el a fost la ei ca sa-si faci pace $i sa-si rascumpere robii, a ramas insa
credincios crestinilor. No. XXIII, p. 43.
1432-1433. Alexandru cere Brasovenflor sa-i extradeze pe boerii necredin-
ciosi cari ii furasera caii si se refugiasera la Brasov.No. XXIV, p. 44.
1431-1433. Alexandru cere Brasovenilor sa facà dreptate oamenilor na-
pastuiti la dinsii, cum ,face si el cu oamenii lor. No. XXV, p. 46.
1431-1433. Alexandru roaga pe Brasoveni sa petreacà in tara pe boerul
Antonie, pe care il iertase. No. XXVI, p. 47.
1431-1433. Alexandru cere Brasovenilor sa-i extradeze pe dusmanul
(Vlad Dracul), dcoarece el e adoptat ca fiu de catre regele Ungariei.
No. XXVII, p. 47.
1431-1433. Alexandru roag.,6 pe Brasoveni sa petreaci pe boerul sAu Petru.
Man pana la Orade. No. XXVIII, p. 48.
1431-1433. Alexandru scrie lui Bratul al lui Sumarin sA dea indarat un
cal ce i-1 luase lui Lalu. No. XXIX, p. 49.
1432, Buzän. Aldea scrie comitelui palatin al Ungariei i comitelui de Ti-
misoara ca Turcii vin cu 74.000 impotriva Ardealului si ca. el sau boe-
nfl sau Albul va veni impreuna cu dInsii, dar ii va trada in lupta ;
roaga sA trimeati cu armata pe pretendentul turc Celebi, rivalul lui
Murad, i fagadueste ca va face ca jumatate din armata acestuia sa
treaca de partea lui Celebi ; el arde de dorinta de a-si razbuna pe Turci..
No. XXX, p. 49.
1431-1433. Dotia scrisori ale lui Alexandru, una catre Brasoveni instiin-
tandu-i ca trimete la ci in misiune pe Dienis, alta catre locuitorii sa-
tului Porusani, cerandu-le sA asculte de stapárul lor, boerul Voico.
No. XXXI, p. 53.

Vlad I Dracul.
1430-1431. Vlad, in ajunul plearei sale in Germania, imputl pargarilor
din Brasov ca persecuta pe slugile lui, puse O. pazeasca plaiurile dinspre
Tara Romaneasca. No. XXXII, p. 54.
1431. (Sighispara). Vlad comunica. Brasovenilor cA n'au voie sa mai in-
trebuinteze ducati de cei vechi, nici sa intretie relatii cu Tara Roma-
neasca. No. XXXIII, p. 56.
1431. (Sighiqoara).Vlad cere ajutor Brasovenilor, ca sa intre in Tara Roma-
neasca, unde auzise ca. Aldea e bolnav de moarte. No. XXXIV, p. 57..
1431. Vlad da' de stire Brasovenilor ca Imparatul a oprit exportul de arama
in Tara Romaneasca si le cere sa opreasca pe toti Moldovenii ce s'ar
afla la dinsii, pana ce se vor intoarce solii sai din Nloldova.No. XXXV,
p. 57.

www.dacoromanica.ro
LXXXIV

1431. - Vlad trimete in misiune la Brasoveni pe Ionas Romanul.-No. XXXVI,


P. 59.
1431-1432. - Vlad cere Brasovenilor sa nu impiedece pe sluga sa Vlad de
a aresta pe Moldoveni, drept represalii pentru pagubele suferite dela
- No. XXXVII, P. 59.
1431-1432. (Sighiloara). - Vlad porunceste Brasovenilor O. nu ingadue tre-
cerea in Tara Romaneasca decat acelor persoane, care vor capata voie
dela omul sau de incredere Ioanas Viteazul.- No. XXXVIII, P. 61.
1432-1433. - Vlad cere ajutor dela Brasoveni, in oameni si arme, ca sa
alunge din Tara Romaneasca pe Aldea, care fusese la Turci. - No.
XXXIX, P. 62.
1432-1433. - Vlad imputa. Brasovenilor ca impiedecà pe oamenii sai de a
exercita represalii fatä de Moldoveni. - No. XL, P. 63.
1431-1433. - Vlad da voie Brasovenilor sa faca negot cu ducati de cei vechi,
insà numai in Tara Romancasca si in Ungaria, nu si in Tara Barsei. -
No. XLI, P. 64.
1431-1433. - Vlad trimete pe Sin in misiune la Brasoveni.- No. XLII, P. 65.
1434, 7 Ootomvrie, Merghindeal.- Vlad comunica Brasovenilor prin Ia-
nà stirea ce primise cu o zi mai nainte in Merghindeal dela
imparatul Sigismund si-i roaga sa nu-i refuze ajutorul lor.- No. XLIII,
p. 65.
1431-1433 s. 1438 -1437. - Vlad da voie Brasovenilor sà poarte negot cu
Moldova si cu Tara Romineasca, sub conditia ca sa nu eicporteze bani
rài sau amnia. - No. XLIV, P. 67.
o. 1433-1437. - Vlad eere Brasovenilor sa plateasca o datorie de 100 fi.
ce o avea la dinsii bocrul Sarandino. - No. XLV, p. 68.
o. 1433-1437.- Vlad cere Brasovenilor sa plateasca boeruIui Sarandino cei
94 fi. pe care ii datora acestuia Patai Tanis. - No. XLVI, P. 69.
o. 1432-1437. - Vlad cere dela Brasoveni fier i unelte pentru monetaria
ce imparatul ii permisese sa-si faca, oferindu-le in schimb serviciile sale
pe lingl imparat sau cruciati. - No. XLVII, P. 69.
o. 1433-1437. - Vlad cere dela Brasoveni sa sileasca. pe Surva a da indarät
tot ce luase dela boerii sai Stanciul i Constantin.-No. XLVIII, P. 70.
1437, 8 Aprilie, Tirgoviifte. - Vlad reinoeste Brasovenilor vechile pri-
vilegii comerciale, stabilind pentru toate marfurile taxele vamale de
import si export si taxa de 3% pentru marfurile de transit. - No.
XLIX, p. 71.
1433-1438. - Vlad cere Brasovenilor sa scoata dela niste Rajnoveni suma
de 200.000 aspri, cu care fugise la Rajnov o slugä a boerului Albul.-
No. L, p. 74.
o. 1433-1440. - Vlad serie Brasovenilor sa ajute slugei sale Martin sa-si
incaseze datoriile ce avea la Brasov. - No. LI, p. 75.
o. 1441-1442, 3 Iulie. - Vlad acorda Brasovenilor libertate depling de
comert in tara sa, cu singura restrictiune ca sä. nu importeze ducati,
dupa ce-i vor ieì ducatii cei noi, si sa. nu exporteze argint, arama sau
florini. - No. LII, P. 75.

www.dacoromanica.ro
LXXX V

o. 1441-1444. Vlad cere dela voevodul Ardealului loan Hunyadi sl po-


runceasca. pircalabilor din Bran a nu mai napastui pe supusii al
No. LIII, P. 77.
1438-1444. Vlad cere pArgarilor din Brasov sä pue capat nedrepatilor
ce le surer supusii sai la cetatea Branului ; altfel ei il departeaza,
voea sa, de regele Ungariei si de santa coroaa. ; ii mai instiinteazä
cä a permis comertul de ceara. No. LIV, p. 78.
1445, Ootomvrie-Dechemvrie. Vlad cere dela Brasoveni arme si muni-
tiuni, pentru intarirea cetatii Giurgiului, luatä nu de mult dela Turci.
No. LV, P. 80.
o. 1438 1446. Vlad cere pargarilor din Brasov sl-i [extradeze pe niste
oameni dela cetatea Branului, care omorisea pe un supus al au Zan-
vel vi-i luasea banii, hainele si armele; la caz contrar, ii amenint5 cu
räzbunare. No. LVI, P. 81.
c. 1433-1446.. Vlad cere dela Brasoveni sä facl dreptate unui supus al au,
prins de ei In urma unor acuari nedrepte de calotnnie.No. LVII, P. 82.
o. 1433-1446. Vlad cere Brasovenilor a nu adaposteasa la dinsii oa-
meni ce vin din tara sa cu cai de furat. No. LVIII, p. 83.
o. 1433-1446. Vlad porunceste boerilor Olteni sä nu supere pe negus-
torii din Tara Ungureasa, dar marfurile aduse de acestia sä nu-i lase
a le duel inapoi. No. LIX, p. 83.
o. 1433-1446. Vlad trimete in misiune la Brasoveni pe boerul Spano-
pul. No. LX, p. 84.
o. 1432-1446. --- Vlad cere phrgarilor din Brasov a permitä femeii lui
Boico ca sä ridice dela ei nistc scule ale lui. No. LXI, P. 84.
o. 1432-1446. Vlad trimete In misiune la Brasoveni pe sluga sa Radul.
No. LXII, p. 85.

Vladislav II sau Vladislav Dan.

o. 1451-1452. Vladislav se plänge a'tre Brasoveni a, desl s'a tinut de


toate indatoririle de prietenie luate fatä de dInsii si desi a amas cre-
dincios coroanei unguresti, guvernatorul Ungariei loan Hunyadi umblä
s5.-i ja feudele Fägarasul si Amlasul, pe care e hotärit sä le apere chiar
cu pretul vietei sale. No. LXI1I, p. 85.
1452, 17 Deohemvrie. Vladislav serie Brasovenilor cä a aplanat procesul
dintre ei si locuitorii tarii sale pentru niste porci, cä ant slobozi sä
faca comer t in tara sa i cä drumul Prehovei le este deschis ; el do-
reste ca din ambele parti sä se observe vechile tratate. No. LXIV,
P. 87.
o. 1451-1456. VladisIav cere pärgarilor din Brasov a Ingadue omului
sau Radu Neanciu ridicc scuturile ce le comandase acolo si sa.-1
scuteasa de vam5.. No. LX V, p. 88.
o. 1451-1456. Vladislav serie párgarilor din Brasov si judetului din R 5j-
nov despre niste ni, pentru care locuitorii din Dragoslavele si din Ruar
aveau proces cu dinsii. No. LXVI, p. 89.

www.dacoromanica.ro
LXXXVI

Vlad II Tepe.
o. 1456-1458(59). Vlad cere párgarilor din Brasov sa-i extradeze pe
boerii Mihail logofatul si Pardoi, pe care nu poate ierte. No.
LXVII, p. 90.
1456 1459. Vlad trimete in misiune la Brasoveni pe Stoica armasul.
No. LXVIII, p. 91.
1456-1459.Vlad cere pargarilor din Brasov sà faca dreptate lui Stoica
armasul In procesul ce acesta avea cu Paul Chever. No. LXIX, p. 92.
o. 1456-1459. Vlad trimete in dar Brasovenilor niste boj. No. LXX, p. 92.
o. 1458-1459, 1 DeoheMvrie, Rucar. Vlad asigura pe Brasoveni cä se
va tine de toate poruncile lui Mihail Szilagyi si va respecta libertatea
comertului, cata vreme vor fi si ei in bune raporturi cu Szilagyi. No.
LXXI, p. 93.
1456-1462, 8 Dechemvrie. Vlad cere pargarilor Brasoveni sà ingadue
omului sau Dumitru sa-si ridice niste otel cumparat la dinsii, ori dacä
nu, sa.-i dea banii indarat. No. LXX1I, p. 94.
1456--1462. Vlad scrie vamesilor din Buds sà truneati pe unul dintre
dinsii la Brasov care sà anunte ca. tirile trimese mai nainte despre Turci
slut neadevarate. No. LXXIII, p. 94.
1476, 7 Ootomvrie, Braff ov. Vlad confirma Brasovenilor $i tarii Barsei
privilegiile comerciale obtinute dela mosul sau Mircea si dela tatal
Vlad : desffinteaza 4scala» de marfuri, ingadue comertul de ceara si res-
tabileste taxele vamale asa cum erau inainte de dinsul si in prima lui
domnie. No. LXXIV, p. 95.
1476, 8 Noemvrie, Tfizgovifte. Vlad instiinteaza. pe Brasoveni cà a bi-
ruit pe Laiota si a deschis drumurile. No. LXXV, p. 97.
1476, Noemvrie-Deohemvrie. Vlad instiinteaza pe Brasoveni cà i s'a in-
chinat toata tara si cà a deschis drumurile Rucarului, Prahovei, Telea-
jenului si Buzaului. No. LXXVI, p. 98.
1476-1477. Vlad roaga pe Brasoveni sa permita. trecerea in tara lui tuturor
celor ce vor sa vie sa-i slujeasca in oaste ; deocamdata insà nu poate
sa le dea leafa, ci numai intretinerea2 No. LXXVII, p. 99.

Dan pretendentul.

1459, 17 Fevruarie-1460, 2 Martie. Dan se roaga de pargarii Braso-


vului sa-1 ajute cu bani, ca sà poata trimete o solie la imparatul-rege
(Frideric III). No. LXX VIII, p. 100.
1459, 5 Aprilie. Dan, constatand pradaciunile i cruzimile savarsite de Dra-
cul (Vlad Tepes) fata de negutatorii Brasoveni, precum i necredinta lui
fata de regele Ungariei, imputerniceste pe párgarii Brasovului sà confiste
toate marfurile negutatorilor din Tara Româneasca, spre despagubire de
picrderile i omorurile suferitc. No. LXXIX, p. 101.

www.dacoromanica.ro
LXXX VII

1460. Dan inqtiinteaza pe Brapveni ca regele Ungariei i-a dat voie sa intre
ca ajutorul Ardealului, Barsei qi Sacuimei in Tara Romaneasca, ca
alunge de acolo pe Dracul (Vlad Tepe); el le cere ajutor in arme qi
haine. No. LXXX, p. 102.

Radu III cel Frumos.


o. 1462-1463. Rada cere pargarilor din Brapv sa permita boerilor pribe-
giti acolo a se intoarce in tara, lar pe cei ce nu voesc O. se intoarci,
trimeata legati la dinsul. No. LXXXI, p. 104.
1463-1470, 19 revrearte. Rada cere pargarilor Braqoveni sà plateasca
suma de 11.500 florini ce o datorau Tarii Romanqti; altfel nu le mai
permite sä faca negot in tara sa. No. LXXXII, p. 106.
1470, 6 Martie, Buoureati. Rada da voie Brapvenilor sa umble cu ne-
goate In tara sa i sa cumpere once, afara de vulpi, jderi qi r41; cere
In schimb, ca sa permita qi ei negutatorilor din Tara Romaneasca
sA umble cu madi la dinOi sau sA trena in Tara Ungureasca, pana la
Orade. No. LXXXIII, p. 107.
e. 1462-1472. Radu trimete la Brapv pentru nifte cumparaturi pe sluga sa
Francu qi roaga pe pargari sa-1 scuteasca de vama.No. LXXXIV, p. 109.
1472. Radu asigura pe Brwveni ca e vasal credincios regelui unguresc
cere dela dinqii si. nu asupreasca pe boerii pribegi, partizani ai sii,
sositi in cetatea lor; el arad ca pentru pagubele suferite de dinqii e vi-
novat Laiota, nu oamenii in sfarqit, cere despagubiri pentru omorul
unei slugi. No. LXXXV, p. 110.
e. 1464-1472. Radu cere pargarilor Brapveni sa intoarca jupanesei Preia,
sotia boerului Nan, ni te avere lasata in pastrarea lui Chiver Paul.
No. LXXXVI, p. 111.

Basaraba II cel BAtrAn sau LaiotA.


1474, Ianuarie. Basaraba figadueqte Brapvenilor ca va observa tratatele
de mai nainte qi va lisa liber comertul in tara sa; neintelegerile de pana
acum si fie uitate, lar ei sa-i dea ajutor in ostai qi arme, ca si lupte
impotriva Turcilor ; voevodul *tea') (al Idoldovei) E vine deasemenea
in ajutor cu o§tile sale. No. LXXXVII, p. 112.
1474, 8 Fevruarie. Basaraba in§tiinteaza pe Braqoveni cA, urmand sfatului
lor, a trimes pe Dumitru postelnicul in solie la tefan Bithory. No.
p. 114.
1474, 28 lunie. Basaraba trimete la Brapv pe Carstian portarul, ca si
raporteze pargarilor despre rezultatul calatoriei sale la sultanul. No.
p. 115.
1474, Innie-Dechemvrie. Basaraba se plange catre Bra§oveni ca-i opresc
solii, ceea ce e contra obiceiului ; el cere raspunza la solia sa ori
prin omul sAu ori printr'un om al lor, caruia ii garanteaza libera tre-
cere. No. XC, p. 116.

www.dacoromanica.ro
LXXXVIII

1475, 11 Lille, Targovifte. Basaraba figidueste pirgarilor Brasoveni ci


va pistra vechile aseziniinte, contirmate si de tatil sio Dan, ci. ne-
gotul va fi slobod, cA oamenii lor vor fi judecati co dreptate gi ci le
va comunica once miscare a Turcilor. No. XCI, p. 118.
1475, 1 revruarie. 13asaraba trimete in misione la 13rasov pe boerii Tudor
si Negre vistierul. No. XCII, p. 119.
o. 1475-1476. Basaraba roagi pe párgarii Brasovului sA stirueascä pe
lângA pribegii ce sint la dinsii, ca sau sA plece de acolo sao si se in-
toarca in tari. No. XCIII, p. 120.
1474-1476. Basaraba trimete la Brasov pe Proica si-i cumpere scuturi si
arcuri si roagi Pe pirgari si-1 scuteasci de vami. No. XCIV, p. 121.
1474-1476. Basaraba cere pargarilor Brasoveni sA restitue unor supusi ai
sii 200 de bogasii, confiscate de pircalabii dela Bran.No. XCV, p. 121.
1474-1476. Basaraba trimete In misiune la Brasoveni pe boerul Horga.
No. XCVI, p. 122.
1474-1476. Basaraba cere Brasovenilor si petreaci co cinste pe popa
Costea (din Schei), pe care vrea si-I pue la o biserici a sa. No.
XCVII, p. 123.
1474 1476. Basaraba instiinteazi pe Brasoveni ci. a sosit la Bucuresti un
mare negustor turc si bun prieten al sill vi-i invitA si vie ca si. cum-
pere marfa dela el. No. XCV111, p. 123.
o. 1475-1476.-- Basaraba trimete doi oameni la Brasov si ridice niste fier si
arme cumpirate de dinsul si roagi. pe pirgari si.-1 scuteasci de vami;
cere in acelas timp sA base liber comertul de fier, cum le permite si el
si, exporteze once marfi din tara sa. No. XCIX, p. 124.
1475-1476. Basaraba se piing° Brasovenilor el nu se tin de invoeala fi-
curl intre dinsii, co deosebire in ce priveste extradarea logoaltului
Oprea. No. C, p. 125.
1476, 28 Fevruarie. Basaraba cere Brasovenilor si nu mai dea adipost
pribegilor cari, trecind prin Moldova, ii pradi tara impreuni cu S5.cuii;
le mai cere si intervini. pe 15.ngi Stefan Báthory ca Sàcuii si. fie pe-
depsiti. No. CI, p. 126.
1476. Basaraba cere Brasovenilor sA. permiti exportarea unor scuturi co-
mandate de (Dumitru dela Cetate, i, in general, si nu pue piedeci ex-
portului de scuturi, arcuri, fier si arme, precurn nu opreste nict el mil.-
f urile din tara sa sau cele din Turcia si. tread. la dinsii.No. Cif, p. 128.
1477, 12 1unie. Basaraba instiinteazi pe Brasoveni ci Stefan I3áthory a
primit Cu bucurie pe solii sii, trimesi la regele, si-i roagä si. pistreze
pacea Cu dinsul. No. CIII, p. 129.
1474-1477. Basaraba trimete in misione la Brasov pe Badea vornicul
pe Drighici spitarul. No. CIV, p. 131.

Basaraba III cel Tank sau Tepe1i4


1474, Septemvrie. Basaraba roagi pe Brasoveni si nu pue piedeci voi-
nicilor ce vor si vie la dinsul, spre a-i sluji lui si regelui. No. CV,
p. 131.

www.dacoromanica.ro
LXXXIX

1477, 13 Startle, Vasluiu. Basaraba scrie din Vasluiu prietcnului sat!


Carstea Rosul si pargarilor din Brasov ca nadajdueste dobindeasca
in curand tara sa si le va fi pricten;-Ii roagA deci sa ajute pe sluga sa
arstea In misiunca incredintata lui. No. CVI, p. 133.
1477, Noemvrie-Dechemvrie s. Inoeputul lid 1478. Basaraba cel Tanar
anunta Brasovenilor cä a ocupat tronul Tarii Rominesti si le va rama-
nea prieten, Cum le-a fost i In timpul cat a petrecut la dinsii sau la Turci;
el le cere sA trimeata un sol cu care sa inchee o invoeala pentru liber-
tatea comertuluí. No. CV[I, p. 134.
1478. Basaraba da salv-conduct solilor brasoveni. No. CVIII, p. 135.
o. 1478. Basaraba cel Tamar asigura pe Brasoveni cl comertul le este líber
in tara sa si-i roagä sa-i dea aceeas asigurare pentru negutatorii sal
No. CIX, p. 136.
o. 1478. Basaraba cel Tanár da Brasovenilor o carte de Incredintare pentru
libertatea comertului si cere acelas lucru dela - No. CX, p. 137.
o. 1478, 13 Septemvrie. Basaraba instiinteaza pe Brasoveni ca trimete la
ei In misiune pe Vintila stolnicul i ca a petrecut cu cinste pe solul
regelui, cu care a Incheiat pace.No. CXI, p. 138.
1478. Basaraba cel Tanar :nstiinteaza. pe Brasoveni ca trimete solie de pace
la regele prin boerii Neagu si Stanciul, pe care ar don i sA-i insoteasca
si un om al lor ; ii roaga sa alunge dela dinsii pe vrajmasii sai si le
spune ca Turcii au cucerit cetatile Croia, Drevos, Le i Jabiiac. No.
CXII, p. 139.
1478. Basaraba cel Tanar se roaga de prietend sai, Hauls Cretul si Paul,
sa alunge din Brasov pe vrajmasii sai i sa-i raporteze de cine sant ei
sprijiniti In contra luí; le anunta ca Turcií au cucerit cetátile Croia, Dre-
vos, Les si Jdbiiac, iar acum asediaza. cetatea Scutari. No. CXIII, p. 140.
o. 1478-1479. -- Basaraba cel Tanar cere dela Brasoveni sa trimeata alti
oameni la dinsul pentru tratärile de pace, cad cu cei trimesi pana.
atunci el nu mai vrea sA tratcze. No. CXIV, p. 142.
o. 1478-1479. Basaraba cel Tamar roaga pe pargarii Brasovului sA pe-
treacä pe gramäticul sau Oprea panä la vice-voevodul Ardealului si
inclarat. No. CXV, P. 143.
1478-1479. Basaraba cel Tamar trimete In misiune la Brasoveni pe Neagu
vornicul. No. CXVI, P. 144.
o. 1478-1479. Basaraba ccl Thar serie Brasovenilor ca. nu poate trirncte
soli la Stefan Báthory, deoarece drumurile nu slut Inca sigure, din pri-
cina vfajmasilor sai ; sa-i obtina Insa un salv-conduct dela dinsul.
No. CXVII, p. 144.
o. 1478-1479. Basaraba cel Tamar serie lui Stefan Báthory ca. el nu pune
nici o piedeca negutatorilor ce vin in tara sa ; se roaga dar de dinsul
sa alunge (din Ardeal) pe vràjmasii sal. No. CXVIII, p. 145.
o. 1478-1479. Basaraba cel Tamar mnItameste pargarilor din Brasov ca.
au prins pe niste hoti de cai din tara sa.. No. CXIX, p. 146.
1479, Septemvrie Ootonwrie. Basaraba cel Tamar asigura pe Braso-
veni ca in timpul campaniei turcesti din Transilvania el a cautat, prin
rugaciuni i prin siretlicuri, sA abata pe Ali-beg dela Brasov si sa-1 in-

www.dacoromanica.ro
XC

drepte inipotriva Sibiului ; el va continua sa le fie prieten si sal-i apere


de Turci, dacä vor alunga pe vrajmasii sal dela dinsii, altfel va veni
in persoani sa-i prade ; solii i negutatorii pot circula slobozi.
No. CXX, p. 147.
1479, Deohemvrie. Basaraba cel 'Mar scrie Brasovenilor ca. nu le poate fi
prieten cat timp ei ocrotesc pe Laiota si pe boerii acestuia, vraj-
masi ai sai i ai crestinatatii, cari, dela aducerea 111 Vlad Tepes In tara
si pan la expeditia lui Ali-beg in Ardeal, au fost necurmat devotati
Turcilor si calluzi ai lor in Tara-Romaneasca, in Muldova, in Ardeal
si in Ungaria ; el cere ca ei sa-i intoarcä averea furata de Laiota, iar
Báthory sa dea drurnul solilor romani si sa trimeata un om al säu in solie ;
tot asa si dînii. No. CXXI, p. 149.
1479, Deohemvrie s. Inoepntul lui 1480. Basaraba cel Tamar roaga pe
Brasoveni sa-i fie prieteni si dea indarat visteria si porfira ce i-o
furaserä vrajmasii sai (Laiota) si o dusesera la Brasov ; it mai roaga
sa dea chumul popii din Zarnesti si fiilor lui, pe cari îi arestasera
nici o villa. No. CXXII, p. 151.
1479, Deohemvrie s. Inoepntni lni 1480. Basaraba cel Tamar adreseaza
o proclamatie catra locuitorii din tara Barsei, prin care le spune ca sufe-
rintele ce le-au indurat ei pana acum au tost pricinuite de Laiota si de
Udriste, cä el si-a jertfit averea pentru a le asigura pacea din partea
Turcilor si ca-i va apara si mai departe de Turci, dacä vor starui ca
Brasovenii intoarca averea ce se afla la dinsii. No. CXXIII, p. 152.
1479-1480. Basaraba cel Tamar spune Brasovenilor cä a staruit prin da-
ruri pe langa. Ali-beg, sa nu-i mai prade ; sa lase deci pe oamenii lor
vie cu marfa. No. CXXIV, p. 154.
1479, Deohemvrie 1480 Ianuarie. Basaraba cel Tamar se roaga de
pargarii Brasovului sa intoarca averea confiscata popii loan (din Zar-
nesti) si-i instiinteaza ca. cu Zarnestii si cu Tohanul nu poate O. tie
pace. No. CXXV, p. 155.
1479 1480. Basaraba cel Tanär propune Brasovenilor ca relatiile comer-
ciale sa. nu inceteze intre cele doul tari nici in timp de razboru.
No. CXXVI, p. 156. .
1480, Intdia jumitate. Basaraba cel Tamar se plinge Cara Brasoveni
ca stefan Bathory nu-i trimete indarat solii, nu-i da visteria si nu pune
In libertate pe rudele ale (sotia, bunica si o sora), pentru care ti cere
2.000 fi.; el le anunta. cl pe niste prinsi ai lor, pe cari ii liberase la
staruintele lui Bithory, i-a legat din nou in fiare; dacä vor pune in li-
bertate pe sotia sa, va libera si el pe fata lui Laiota si pe o alta ruda
a acestuia. No. CXXVI1, P. 157.
1480, a dona jinni:Late. Basaraba cel Tatar scrie bunichii sale, doamnei
Maria, ca se bucura ca a scapat din manile vrajmasului sari si o sfatueste
primeasca adoptiunea lui $tefan Báthory, caruia ii trimete un dar
pentru protectiunea ce i-a acordat. No. CXXVIII, p. 159.
1480. Basaraba cel Tanar trimete in misiune la doamna sa Maria (in Brasov)
pe Iuga qi pe Mos. No. CXXIX, p. 161.

www.dacoromanica.ro
XCI

1480. Basaraba ce! Tingr trimete in misiune la doamna sa Maria (in Brasov)
pe Dragomir. No. CXXX, p. 162.
1480. Basaraba cel Tingr trimete in misiune la doamna sa Maria (in Brasov)
pe Petru. No. CXXXI, p. 162.
1480, Noannrrle. Basaraba ce! Tingr se plange Brasovenilor cg ocrotesc
la dinsii pe vrgjmasul sAu (Vlad Cgluggrul), care le va fi si lor vrgjmas,
si le anunti ca Turcii au bgtut pe Unguri la Smederevo si in Bosnia.
No. CXXXII, p. 162.
1480, sfareitul anului. Basaraba col Tamar roagâ pe pgrgarii Brasovului
sl petreaci pe Rgtundul ping la §tefan Báthory si sâ ingldue lui Dra-
gomir sa cumpere hamuri pentru 40 de cal i alte /ucruri destinate pentru
Poartg ; ii mai roagg sä stgrue ca si i se dea inclargt visteria.
No. CXXXIII, p. 164.
1481, Fevruarie Martie. Basaraba cel Tinir instimteazi pe Brasoveni
ca sultanul i-a dat voie sa-si facg pace cu Ungaria ; el le cere sg-i dea
averea confiscatg. la dinsii, dacg vor si-i apere de Turci, si sa trimeati
un om al lor impreuni cu solii sli la Báthory. No. CXXXIV, p. 165.
1481, SeptemvrieDeohemvrie. Basaraba cel Tânàr scrie Erasovenilor
cg regele a incheiat pace cu dinsul i cg comertul e liber ; el le cere
sl confite lucrurile scumpe cumparate de logofitul Vintiläsi de Caloean
din suma de 60.000 aspri data lor de dinsul pentru cumpgraturi ; le mai
cere sA alunge dela ei pe Vlad CAluggrul, la care fugisera cei doi boeri
necredinciosi cu banii sgi. No. CXXXV, p. 167.
1481, 14 Aprilie, Buoureeti. Basaraba ce! Tatar cere dela Brasoveni si
restitue lui RAdill Q avere confiscati pe nedrept. No. CXXXV1,
1478 s. 1480-1481, 11 Septemvrie.Basaraba cel Unir roagg pe párgarii
Brasovului cumpere doua leaggne si zecc mese. No. CXXXVII,

o. 1480 1482, 14 Mai, Poiana Jiului. Basaraba cel Thar trimete


In misiune la Brasoveni pe jupán Albu. No. CXXXVIII, p. 171.
o. 1480-1482. Basaraba cel Tánar scrie Brasovenilor in chestiunea unei
made a lui Petritg dela Tirgoviste, zglogiti de Dumitru al lui Buor la
un Brasovean, sub cuvg.ntul ci Petritg li este dator. No. CXXXIX,

0. 1480 1482. Basaraba cel Tank. trimete /a Brasov pe Andrea, ginerele


lui Petritg, ca sl pliteascg datoriile acestuia i sa incaseze o suma de 300 11.
depusi la un Paul. No. CXL, p. 172.
1478 1482, Basaraba cel Tangr trimete in misiune la Brasoveni pe Ioan.
No. CXLI, p. 173.
1478 1482. Basaraba cel Thar trimete o slug& a sa in misiune la Bra-
sov. No. CXLII, p. 174.
1478 1482. Basaraba ce! 'Mgr trimete in misiune la Brasov pe Dan si
pe Válcea. No. CXLIII, p. 174.
1478 1482. Basaraba ce! Tangr trimete in misiune la Brasov pe boerul
Staico. No. CXLIV, p. 175.

www.dacoromanica.ro
CXII

1478 1482. Basaraba cel Tamar se plange Braqovenilor de greutätile ce se


pun negutatorilor romani in °rapt lor §i le comunica cä de-aci nainte toate
transactiunile de negot au sa se faca la hotarul tarii.No. CXLV, p. 175.
1478 1482. Basaraba cel Tartar se roagä de pargarii Brapvului sa-i tri-
meata doi zidari, cari sa qtie lucra in piatra qi caramidä. No. CXLVI,

Mircea pretendentul, fiul natural al lui Vlad Dracul.


1481, Iulie. Mircea irgtiinteazi pe Bravveni ca a obtinut din mainile sul-
tanului domnia Tarii Romane0 i ca va pastra pace cu din0i, ca $ fra-
tele sail Radu ; pana ce va obtine pacea qi dela rege, el ii roaga sa.
trimeata soli qi sa nu ocroteasca pe vrajmaii sai la dIn0i.No. CXLVII,

Vlad III Cglugärul.


1481, Iulie August, Thrgoviste. Vlad inqtfinteaza pe Braqoveni ca a
alungat pe Tepeluq din tara $ ca sultana! (Baiazid II) e ocupat cu lupta
impotriva fratelui sail (Diem); ii roaga O. trimeattli soli de pace la dinsul
i sa petreaca in tara pe boeroaicele refugiate la Bra§ov. No. CXLVIII,
p. 180.
1481, Iulie August. Vlad inqtiinteaza pe Braqoveni ca tara i se inchina,
ca. Ali-beg il protejaza, cä boerii fugiti peste Dunare se intorc la &mil
qi ca. nu §tie Inca nimic de soarta lui Tepelu ; promite sa le fie tot-
deauna prieten. -- No. CXLIX, p. 181.
1482, Aprilie Iunie. Vlad inViinteaza pe Brapveni ca Tepeluq a fost
omorit de Mehedinteni la Glogova i-i roaga sa comunice aceastä qtire
lui stefan Bathory. No. CL, p. 182.
1482, 15 Noemvrie. Vlad porunce?te parcalabilor, pargarilor §i vameOlor
sai sa lase peste tot slobed comertul de import §i export al Bravveni-
lor §i sa ja acelca0 taxe de vama ca pe vremea fratclui sau Radu.
No. CLI, p. 183.
1482, 20 Noemvrie, Tirgoviste. Vlad inOinteaza pe Braqoveni a e
In bune relatii cu Ali-beg vi-i roaga sa-i tocmeasca un leagan. No.
CLII, p. 184.
1482. Vlad inqtiinteaza pe Brapveni ca, avand pace cu regele, cu ei, Cu
tara Barsei i cu Sacuir, comertul e liber qi cu ridicata qi cu marun-
t4u1. No. CLIII, p. 185.
o. 1482. Vlad informeaza pe Braqoveni asupra procesului ce a avut Radila.
din Campulung ca un supus al lor; le cere sa-i fad, dreptate lui Radilä
sau sa trimeata pe supusul lor la dinsul, ca sa-i judece pe amandoi. No.
CLIV, p. 187.
o. 1482-1483, 10 lulls, Targoviste. Mad raspunde Braqovenilor ca a
inteles solia lor vi-i asigura ca comertul le este liber in toata tara sa,
pana la Dunare. No. CLV, p. 188.

www.dacoromanica.ro
43. 1483-1484. Vlad roagg pe Brasoveni sg permitg exportul de sggeti,
arcuri, sgbii, scuturi si fier pentru arme, cum permite si el si se expor-
teze once marfl din tara sa. No. CLVI, p. 189.
a. 1484, 30 Octomvrie, Targoviirte. Vlad se roagg de Brasoveni sg.
facg. dreptate boerilor Sinadin si Mihnea pentru pagubele ce au suferit
acestia in orasul lor. No. CLVII, p. 190.
o. 1482-1487. Vlad roagg. pe Brasoveni sa imprgstie pe niste hod din
Rijnov, cari se incuibaserä in muntii I3ucegi si jefuiau i omorau pe
oameni. No. CLVIII, p. 191.
o. 1491-1492. Vlad se plange Brasovenilor de nedrepatile ce indurg ()a-
mend sgi la dinsii si de piedecele ce se pun comertului lor, pecfind ei
se bucurl de toatg libertatea in tara sa, iar el are pace si cu regele si
cu voevodul Ardealului. No. CLIX, p. 193.
1495-1496, 18 lulie. Vlad trimete in misiune la Brasoveni pe Tudor lo-
goatul. No. CLX, p. 195
1482-1496. Vlad cere dela pgrgarii Brasovului sg. sileascä pe chezasii unor
supusi ai lor sg. plgteascl datoria ce o are Dimitru al lui Volata la acei
supusi. No. CLXI, P. 196.
1482-1496. Vlad cere pirgarilor Brasoveni sA stgrueascg a se plgti lui Du-
mitru Volata o datorie pe care o asteaptg de cinci ani.No. CLXII, p. 197.
1482 1496. Vlad trimete in misiune la Brasoveni pe sluga sa Simon.
No. CLXIII, p. 198.
1482-1496. Vlad cere pgrgarilor din Brasov sg. sileascg pe Iancg.0 din
Sacele sg. dea indarat niste bani confiscati dela trei supusi ai sgi, ca
despigubirg pentru pierderea ce ar fi suferit acela in Gherghita. No.
CLXIV, p. 199.
1482 1496. Vlad cere pgrgarilor din Brasov sg. opreascl trei cal 11 niste
scule furate de o slugä a boerului Minzea, fugit la dinsii impreung cu
No. CLXV, P. 200.
1482 1496. Vlad cere pirgarilor din Rajnov sg pliteascl unni supus al
sgu Mihail dusegubina pentru moartea unui nepot al lui, intamplatg
pc teritoriul lor. No CLXVI, P. 201.
1482 1496. Vlad cere pirgarilor din Brasov sg. apere pe niste supusi
ai sgi, cari dgduserä chezasie lui Andrias din Ddlnok pentru niste oi
rgtgcite la boerul Drgghici; oile au fost Cate indargt lui Andrias, dar
dad. acesta mai arc vrc-o pretentie, O. vie sg. se judece Cu Drgghici
Inaintea sa. No. CLXVII, p. 202.
1482 1496 Vlad instiinteazg pe Brasoveni de ridicarea unei confiscgri
acute de oamenii sgi si-i roagg sg. facg dreptate lui Micul, care re-
clamg un cal dela Hangs Crctul. No. CLXVIII, p. 203.
1482 1496. Vlad cere pgrgarilor din Brasov sg. stgrueasci a i se plgti
o marfg. a Ea, vAndutg prin Anghel unor Sasi. No. CLXIX, p. 204.
1482 1496. Vlad cere pgrgarilor din Brasov sg facg. judecatä dreaptg.
unui supus al sg.'u, care a incercat sl tread . niste oi cumpgrate la Brasov
färg sg plAteascg vama. No. CLXX, P. 205.
1482 1496. Vlad cere Brasovenilor sl despggubeascl pe rudele unor
negustori ai sgi, cari cumpgraserg. 450 berbeci la Bretcu si fuseserg

www.dacoromanica.ro
XCIV

atacati si ucisi la Drajna, (And se intorceau in tara, de 22 de oameni


cari le-au furat berbecii. - No. CLXXI, p 205.
1482 -1496. - Vlad roaga pe pargarii Brasovului sa faca dreptate unui
supus al sail pi-Mat de Capota. - No. CLXXII, p. 207.
1482 -1496. - Vlad roaga pe pargarii Brasovului sä dea voie popei Coman
si lui Radu (din Schei) sa vie la dinsul. - No. CLXXIII, p. 207.
1482 - 1496. - Vlad roaga pe pargarii Brasovului sa ingadue unui rnester
al sau a se aproviziona cu cele ce-i slut de nevoie pentru mestesugul
lui. - No. CLXXIV, p. 208.
1482 - 1496. - Vlad cere pargarilor din Brasov sa libereze unui supus al
sail un cal cumparat la ei si pentru care platise si vama. - No. CLXXV,
p. 209.
1482 -1496. - Vlad raspunde unei solii a Brasovenilor prin trimesul lor
Hauls, falnogiul din Rajnov. - No. CLXXVI, p. 210.
1482 -1496. - Vlad raspunde unei solii a Brasovenilor prin trimesul lor
Iacob. - No. CLXXVIE, p. 210.

Radu IV cel Mare.


1496. - Radu se roaga de Brasoveni sa-i pastreze aceeas prietenie ce au
avut cu parintele Bali si sa-i cumpere un cal frumos. -No. CLXXVIII,
p. 211.
1496 s. luoeputul lui 1497. - Radu incredinteazi pe Brasoveni ca le
este prieten, cum le-a fost si tatal sau Vlad, si-i roaga sa trimeata o
solle, spre a se aplana neintelegerile dintre dinsii. - No: CLXXIX, p. 213.
1498, Aprilie. - Radu scrie Brasovenilor ca, desi e prieten cu dinsii, cum a
fost Si tatal sau Vlad, el nu le poate deschide drumurile, dig vreme se
Oa la dinsii rivalul sail Mihnea; despre Turci le spune ca s5.nt concentrati
la Silistra si la Braila si ca vor sa mearga in ajutorul lui Stefan (al Mol-
dovei); intreaba in sfirsit unde se gasesc solii W.-No. CLXXX, p. 214.
o. 1503. - Radu cere pargarilor din Brasov sa pue in libertate pe Stanciul din
Namaesti si sa-i Intoarca banil confiscati la Bran. - No. CLXXXI, p. 217.
1504. - Radu trimete solie la Brasoveni, spunandu-le ca s'a intors multarnit
dela Poarta.- No. CLXXXII, p. 218.
o. 1504 s. 1507. - Rada trimete pe Alexi la Brasov sa-i cumpere doua care
de drum si fase blani de vulpe si jder. - No. CLXXXIII, p. 219.
o. 1504 s. 1507. - Radu trimete pe Alexi la Brasov sa-i cumpere cinci
care.- No. CLXXXIV, p. 220.
o. 1503-1508. - Radu scrie pargarilor din Brasov in chestiunea procesului
dintre Radila dela Campulung si Sasul 131aj pentru 18,000 de cutite ce
acesta datora celui dintaiu: el cere sa-i judece ei insisi, sau sa fie jude-
cati de dinsul, dar sà nu-i trimeata inaintea celor sapte scaune la Sibiu.-
No. CLXXXV, p. 221.
o. 1507-1508. - Radu cere dela 13rasoveni stiri despre regele, despre voevo-
dul Ardealului si despre solii sai si-i roaga sa-i inlesneasca lui Manea.
cumparaturile cu care l-a insarcinat. - No. CLXXXVI, p. 223.

www.dacoromanica.ro
XCV

1507-1508. Rada roag5. pe Brasoveni sa-i trimeata s'tírí despre regeie si


si-i comunice intentiile voevodu/ui Ardealului, care sosise ca oaste la
Sibiu si pusese sa dreaga drumul ce ducea In Tara Romaneasca. No.
p. 224.
1508, Fevruarie. Radu se plange Brasovenilor de nedreptatile i pagubele
ce sufer negustorif roma.ni la dinsii si la cetatea Branului, îi exprima
parerea de rdu cä aceasta le-a fost cedatá lor de catre rege si-i amenintä
ca va Inchide drumurile Dambovitei, Prahovei si Teleajenului. No.
p. 225.
1496-1507, 31 Ianuarie, Targoviate. Rada cere pargarilor din Brasov
sa libereze pe niste oameni ai sai, arestati sub pretextul ca ar fi stricat
podurile dela OrAtii.No. CLXXXIX, p. 227.
1496-1507. Radu scrie pargarilor din Brasov ca un Sas, care intrase sluga
la Stanislav, a fugit dela acesta la Harsova si s'a turcit; Stanislav a ir.-
cercat aduca indarat, dar el nu vrea sa se intoarca. No. CXC,
p. 229.
1496-1507. Rada trimete in misiune la Brasoveni pe sluga sa BIdea.
No. CXCI, p. 229.
1496-1507. Radu trimete in misiune la Brasoveni pe boerul Vlaícul.
No. CXCII, p. 230.
1496-1507. Rada scrie Bulgarilor din Brasov cd. in arma interventiei lui
Semca sulgearul le permite si umble prin tara sa, daca se obliga inaintea
acestuia ca nu se vor mai intovArAsi cu tacAtori de rele ca ZAgoreanul.
No. CXCIII, p. 231.
1496-1507. Rada cere Brasovenilor sA libereze pe un om al pfircalabului
Gherghina, arestat pe nedrept de dinsii, i promite ca va cauta si va
pedepsi cum se cuvine pe niste falsificatori de bani.No. CXCIV, p. 232.
1496-1507. Radu cere dela pargarii Brasovului sâ sileasca pe urmasii lui
Bliume Hands O. plateasca banii ce acesta datora Jul Hacicu dela Ram-
nic. No. CXCV, p. 234.
1496-1507. Radu scrie pargarilor Brasoveni despre un Neagoe dela Brasov
care tinuse clouä femei, una la dinsii, alta in Tara Romaneasci ; ca
aceasta din arma el avusese copii, pe care fratele lui ii contesta; spre
Incheerea procesului, Rada propune sa jure sau femeea ca. copiii slut
dela raposatul Neagoe, sau tratele acestuia ca copiii nu sant dela el.
No. CXCVI, p. 235.
1496-1507. Rada cere parcalabilor din Pran sA dea lui Mihail doi caí, pe
care it furasera niste hoti prinsi la Bran. No. CXCVII, p. 236.
1496 1507. Radu cere pargarilor din Brasov sa restitue lui Dragomir
un cal si niste scule, ce i se confiscaserd acolo pe nedrept. No.
p. 237.
1496 1507. Rada íntervine pe langa pargarii Brasovului sa restitue
unui supus al sail un cal cumpdrat la dinsii, sau banii dati pe el, de-
oarece el nu putea sa stie ca vanzAtorul n'avea voie sa-1 vanza. No.
p. 238.
1496 1507. Radu instiinteazd pe Brasoveni ca pcntru niste omoruri in-
tamplate In tinutul lor el va lua dusegubinele cuvenite dela once

www.dacoromanica.ro
XCVI

supugi ai lorîi vor cadea in mina; dela acegtia se va despagubi 0 de


pierderile in bani suferite de supugii sal. No. CC, p. 239.
1498 1507. Radu se roaga de Bragoveni sg-i trimeata un sticlar, care
sa-i faca nigte ferestre de biserica, §i sg scuteasca de vaml tot ce va
cumpara acesta pentru dinsul. No. CCI, p. 240.
1498 - 1507. Radu core pargarilor din Bragov sa restitue lui Costea dela
Targovigte 20 de obezi de fier, pe care i le confiscase parcalabul din
Bran, degl platise vaina cuvenitg; el arneninta ca, dad. ei opresc ex-
portul fierului, va opri §i el exportul altor marfuri. No. Cell, p. 241.
1498 1597. Rada trimete pe Alexi la Bragov sa-i cumpere felurite lu-
cruri, intre acestea nigte cojoace §i postav pentru cut-tea sa, qi se roaga
de pargari sa-1 scuteascg de vama. No. CCIlf, p. 242.
1498-1507. Radu trimete pe Alba la Bragov sa-i cumpere cuie de indi15.
qi de late, qi se roaga de pargari 014 scuteascg de vama. No. CCTV,
p. 243.
1498-1507. Radu trimete pe Oacea. la Bragov sa-i cumpere zece bucgti
de sapun roaga pe pirgari sl-i inlesneasca cat mai iute aceastg cum-
paratura. No. CCV, p. 244.

SCRISORI DELA BOERI, MITROPOLITI, JUDETI,


PARGARI I PARTICULARI.

Coico, logofitul lui Dan II.


1431, dup. 30 Ianuarie. Coico se plange pargarilor din Bragov ca, degi
le-a facut douk privilegii aga cum au dorit ei, ei nu s'au tinut de cu-
Out qi nu i-au trimes niel lucrurile lui, nici darul fagaduit. No. CCVT,
p. 247.

Voico, vornicul lui Vlad I Dracul.


1431. Voico se roaga de pargarii Bragovului sl-i dea o gubg de postav, pe
care o va pad indoit sau intreit, dupa ce stapanul sau Vlad (Dracul) va
ajunge domn. No. CCVII, p. 248.

Albul, vornicul lui Alexandru-Aldea.


1431 1433, 2 Aprille. Albul asigura pe Bragoveni cl n'are nici un gaud
rau asupra lor §i ca le va pastra credinta jurata. No. CCVIII, p. 249.
1431-1433. Albul cere dela Bragoveni sa trimeatä un om al lor la dinsul,
prin care sg-i poata informa de tot ce se petrece (la Turci). No. CCIX,
p. 249.
1431-1433. Albul serie Bragovenilor c5. Draculea (Vlad I), daca se. va duce
(la Turci), nu se va mai intoarce ; el ii roaga sa se tina de invoeala facutá
sa base liber comertul de fier, amnia qi alte mArfuri. No. CCX, p. 250.

www.dacoromanica.ro
XCVII

Stanciul vistierul i fratele sAu Costandin, boerii


lui Vlad I Dracul.
o. 1433-1437. Stanciul vistierul roagg. pe pargarii Brarvului sä. predea
fratelui sàu Costandin niqte avere depusä la Surva ; el se provoael la
marturia sa, a femeii lui Surva i a lui Gales. No. CCXT, p. 251.

Petru Uroq, trimesul Braqovenilor la impAratul Sigismund,


Stefan, logoatul lui Vlad I Dracul.
o. 1432-1437, 29 Dechemvrie. Stefan logofltul scrie Brapvenilor In
numele lui Petru Uro cä acesta a fost bine primit de Implratul (Si-
gismund), cä scrisoarea trimeasä printr'insul Impäratului a dat-o comi-
telui Slcuilor, cä Implratul a cetit-o cu multämire qi i-a läudat fatä. de
Sibieni. No. CCXII, p. 252.

Gherghe Lascar, cArnArasul lui Vlad I Dracul.


o. 1437. Gherghe Lascar se roagä de pirgarii Braqovului sà sileasa pe
Haneq cenuprul a-i inapoia suma de 10.000 fi. i 9 mäji de cearà, de-
puse la dinsul prin sluga sa Haneq pentru cumpArare de panzl, fier,
otel §i altele ; se mai roagä sä-i trimeatà legat pe o altà slugà a sa,
Martin, clruia ii incredintase 1.000 fi. spre a-i cumpära aramä, fier, otel
§i oväs §i la care mai avea ind. 7.500 fi.; de nu vor satisface cererile
lui, el va läsa pe sama voevodului (Vlad Dracul) sà scoatà aceste sume
dela dinqii. No. CCXIII, p. 254.
o. 1437. Gherghe Lascar se roagI de pärgarii Brapvului s'a' permità a i
se vinde ceara trimeasä acolo, ca sluga sa Hane sä-i poatä cumpära
pe ea alte lucruri; acestea sä i le expedieze, conform intelegerii de mai
nainte, prin oameni de-ai lor; se roagä sä.-i mai expedieze nWe mama
sä sileascl pe sluga sa Martin sä-i aducl cele 7.500 fi. ce le are la
dinsul, sau si i-1 trimeatä legat. No. CCXIV, p. 257.

Antonie, cAmaraqul lui Vlad I Dracul.


C. 1433-1440. Antonie comunici Braqovenilor ci pargarii din Sighiqoara
se opun la mutarea monead& dela ei la Brapv §i fac insis:ente pe
langä. voevod In sensul acesta; el le figIduqte ci va persista in intentia
sa, numai sä-yi implineascl i ei fIgIduinta datä lui.No. CCXV, p. 25.8.

Nanul qi Stefan logoffitul, boerii lui Vlad I Dracul.


1442, 23 Aprilie. Jupän Nanul qi Stefan logofitul rispund Braqovenilor
ca in timpul cit au stat ei la Sibiu pe 15130 voevodul lor (Vlad Dracul)
n'a venit nici un sol dela Brapv la dinsul. No. CCXV1, p. 261.
VII

www.dacoromanica.ro
XCVIII

Dragomir al lui Manea, vornic sub Radu cel Frumos, Basaraba


Bátránul, Basaraba Tânárul qi Vlad Cglug5rul.
1474. Dragomir al lui Manea scrie Brasovenilor s. trimeati un sol al lar la
voevod, ca si vadi Turcii cä acesta e In bune relatii cu ei; ii roagi
in acelas timp s nu mai asculte de sfaturile lui Stefan (al Moldovei).
No. CCXVII, p. 262.
o. 1478-1477. Dragomir al lui Manea asiguri pe Brasoveni a le-a rimas
prieten ca si pân acum si-i sfalueste si. trimeati o solie de pace la
voevodul siu si si nu mai asculte de Stefan (al Moldoveq.No. CCXVIII,
p. 264.
o. 1478-1479. Dragomir al lui Manea se plinge Brasovenilor ci. au per-
mis lui Neagu (vornicul) si-i confite niste piper cc avea la dinsii; daci.
e dator lui Neagu, arc si se judece cu el cánd se va intoarce in tara.
No. CCXIX, p. 265.
o. 1482. Dragomir al lui Manca se roagi de jupánui Lorint si-i trimeati
prin sluga sa Cidrea niste acule 'läsate in pistrarea lui de sotia sa
Neacsa. No. CCXX, p. 266.

Dragomir al lui Manea, Neagoe al lui Radul, StAni15 qi Balea,


boerii lui Basaraba II cel BAtrán.
1477, Fevruarie. Dragomir al lui Manea, Neagoe al lui Radul,
vornicul i Balea paharnicul se roagi de pirgarii Brasovului si. se poarte
cu buni vointi fatä de voevodul lor, pini ce acesta va obtine pacea
dela rege; ei le garanteazi libertatea comertului in toati. tara pánä la
Dunire i cer aceeas incredintare dela dinsii. No. CCXX/, p. 267.

Stan Cortofleqt i CárjA, trimeqii lui Basaraba III cel


TánAr la Stefan Báthory.
1478. Stan Cortoflest si arfa', trimesi de voevodul Tirii Rominesti la Ste-
fan Báthory ca si inchee pace, dau de stire domnului lor el Stefan Bá-
thory, cu consimtimántul solilor regali N. Bánffy si P. Kinizsy, i-a acor-
dat pacea. No. CCXXII, p. 269.

Neagu fost vornic, Vladul vornic i Cazan vistier, boerii


lui Basaraba III cel TAngr.
1479, Deohemvrie -1480, Fevruarie. Neagu fost vornic sfátueste pe
Brasoveni, in numele sAusi al boerilor Vladul vornic si Cazan vistier, si
dea indArAt domnului siu (Basaraba) visf eria furatä de Laioti si si libe-
reze pe bunica, sotia i sora domnului, pe care le tineau sub pazi la
dinsii. No. CCXXIII, p. 270.

www.dacoromanica.ro
XCIX

Neagu fost vornic, boerul lui Basaraba III cel TAnar.


1480 Buoureeti. Neagu scrie Brasovenilor cä domnul sau (Basaraba) nu
e vinovat intru nimic de praclaciunile facute de Turci in Transilvania,
ca el a pazit totdeauna pacea ca dinsii si i-a instiintat de nivala tur-
ceasca; tatas ei i Stefan Báthory fi retin solii; le face apoi imputan i ca
'n'au staruit sä i se restitue domnului sau visteria, doamna si sora lui;
Ii sfatueste sä ahmge din tinutul lor pe prihegii vrajmasi domnului
aceiasi cari provocasera pustiirile si cruzimile lui Vlad (epe),sa dea
drumul solilor si sa incheie cae mai iute pace ca Tara Romaneasca.
No. CCXXIV, p. 272.

Cazan vistierul gi Staico comisul, boerii lui Basaraba III


cel T'Arar.

1480. Cazan vistierul si Staico comisul scriu doamnei Mari; sotia lui Ba-
saraba (la Brasov), ca prin staruintele lor si ale domnului ea va fi in-
curand liberata si se va intoarce in tara.No. CCXXV, p. 277.

Vinti15, logofkul luí Basaraba Ill cel T'Arar.


1480. Vintila logofatul serie doamnei Maria, sotia lui Basaraba, cä domnul
a trimes un dar lui Stefan Báthory i spera ca in curand va fi liberatä
si se va intoarce in tara.No. CCXXVI, p. 278.

Macarie, mitropolitul Ungrovlahiei.

1480. Macarie multameste lui Stefan Bahory pentru intentiunile sale pas-
nice fata de Tara Romaneasca si pentru hotarirea de a da drumul sotiei
domnului sAu i solilor.No. CCXXVII, p. 279.
o. 1480. Macarie trimete In misiune la Brasoveni pe omul säu Dragomir.
No. CCXXVIIL p. 281.

Boerii, cnejii qi rumânii din judetele BrAila, BuzAu §i Râmnic.


1481, Martie. La proclamatia lui Stefan, domnul Moldovei, cata locuitorii
judetelor de margine din Tara Romiineasca, ca sä recunoasca de domu
pe fiul sau adoptiv Mircea, ce se pretindea fiu al lui Vlad (Dracul),
boerii, cnejii si rumanii din judete/e Braila, Buzau si Ramnic raspund ca
ei aman credinciosi domnului lor Basaraba, care are pace cu toti veci-
nii, si nu primesc pe pretinsul fiu de domo, in realitate flul unei femei
usoare din Baila ca numele Caltuna. No. CCXXIX, p. 282.

www.dacoromanica.ro
C

Scrisoarea unui Turc.


1481, Cimpulung. Un Turc din Tara Romineasca scrie pargarilor din
Brasov ca Radia' dela ampulung nu e amestecat de fel in afacerea ce
o are el cu *terca dela Fagaras, caruia ii fagaduise sa-i scoata femeea din
robia turceasca pentru suma de 40 fl.No. CCXXX, p. 285.

Cazan, marele vornic al lui Basaraba III cel 'MAL


1481. Cazan, marele vornic, scrie varnesilor de pe Prahova si de pe Telea-
jen sa nu impiedece circulatia Sasilor din Brasov pe aceste doua cal, iar
ei sa. vie in graba la cetatea Craciunei. No. CCXXXI, p. 286.
1480-1482. Cazan, marele vornic, cere pargarilor din Brasov sa deschida
si drumurile Prahovei si Teleajenului, caci Tara Románeascl le-a deschis
pe toate. No. CCXXXII, p. 286.

Sinadin al CApitanului, boer al lui Vlad III CAluggrul.


C. 1482-1483. Sinadin al apitanului multimeste Brasovenilor pentru buna
primire ce a gisit la dinsii in vremea pribegiei; drept recunostinta, el a
staniit ca Hrus sa fie trimes in misiune la dinsii; neavand insa nici un re-
zultat misiunea acestuia, li roall sa trimeata imprenta cu el pe un' om
de sama dintre dinsii, cu carc sa poata trata voevodul.No. CCXXXIII,
p. 287.

C o i e.
o. 1484-1485, Sibiu. Coie scrie lui Petru Revel din Bragov, ca in privinta
unei afaceri de comert sa-i trimeata raspunsul ski la Targoviste.
No. CCXXXIV, p. 289.

Dragomir Udriste, vornicul lui Vlad III CAlugArul.


o. 1482-1483. Dragomir Udriste scrie pargarilor din Brasov ca Sinadin (al
apitanului) n'a fost in zilele lui Basaraba (Tepelus) la Turci, ci a stat
ascuns intr'o minastire, de frica acestuia. No. CCXXXV, p. 290.
1484-1485, 20 August, Tirgoviste. Dragomir Udriste cere pargarilor
din Brasov sa-i faca dreptate In judecatile ce are cu supusii lor Mihai,
Chirca si arstea Rosul, pentru niste bani si niste sinete.No. CCXXXVI,
p. 291.
o. 1482-1492. Dragomir Udriste cere pargarilor din Brasov A faca jude-
cata dreapta lui Bobul din Sarata, pe care in zilele lui Tepelug il pri-
dase Capota, care acum e refugiat la dinsii. No. CCXXXVII, p. 293.
a. 1482-1492. Dragomir Udriste scrie pargarilor din Brasov ci Copta, pe
care 11 cautau ei, a fost prins in Tara Romaneasci. No. CCXXXVIII,
p. 294.

www.dacoromanica.ro
CI

o. 1482 1492. Dragomir Udriste se roag5. de pirgarii Brasovului si-i scu-


teasel de varai niste piper ce-1 depusese spre vanzare in orasul lor.
No. CCXXXIX, p. 294.
c. 1482 1492. Dragomir Udriste se roagi de pargarii Brasovului si ingri-
jasci ca si nu i se piarzi sculele scumpe pe care i le furase din bise-
rica dela Bucov un hot prins de dinsii la Brasov ; pe hotul insus ar tre-
bui si-1 omoare, conform uzului. No. CCXL, p. 295.
e. 1482 1492. (Dragomir) Udriste scrie pargarilor din Brasov si dea po-
runci parcalabilor din Bran ca si deschidi drumurile ; numai astfel vor
putea cipita stiri dela Turci. No. CCXLI, p. 297.

Judetul qi pfirgarii Braqovului.


e. 1462 1463. Pfirgarii Brasovului dau lui Duca din Greci un zapis de
sculele, hainele i odoarele ce i le-au predat. No. CCXLII, p. 297.
1482 1496. PArgarii Brasovului trimet in misiune la Vlad (Cilugirul) pe
lacov din Rájnov. No. CCXLIII, p. 298.

Staico, logofkul lui Vlad III CAlugArul i al lui


Radu IV cel Mare.
1492, 23 lunie, Tirgoviete. Staico logofitul instiinteazi pe Brasoveni ci
Ali-beg a cipitat din nou sangeacul Nicopolei, ci sultanul s'a apropiat de
Sofia si cä armatele turcesti s'au indreptat spre Smedorova; Ali-beg
avánd de gind si-i atace, ei si-si trimeati un om la dinsul, prin care
sä le poati da stiri noui. No. CCXLIV, p. 299.
e. 1482-1507. Staico logofitul roagi pe pargarii Brasovului si dea indirit
lui Neagoe din Migureni taxa de 3 it, pe care i-o luaseri pe nedrept
vamesii lor. No. CCXLV, p. 300.
e. 1482 1507. Staico logofitul roagi pe pirgarii Brasovului si-i trimeati
un om, despre care auzise ci se pricepe la boala de picioare, de care
suferea el. No. COXLVI, p. 301.

CArstian, vornicul lui Radu IV cel Mare.


e. 1496 1507. Cárstian vornicul scrie párgarilor din Brasov el fiul lui
Marco, pe care Stanislav il luase ca si-1 invete limba romine,asci, a
fugit la Hfirsova si s'a turcit ;.atát Stanislav cit i dinsul au incercat
aduci indirit, dar inzadar; Stinislav n'are prin urmare nici o vini.
No. CCXLVII, p. 302.

Gherghina, pfircalabul lui Radu IV cel Mare.


ts. 1496-1507. Gherghina párcalabul se roagi de pargarii Brasovului si-i
scuteasci de vami niste cutite pe care i le va cumpira Hauls la din-
sii. No. CCXLVIII, p. 304.

www.dacoromanica.ro
CII

Stefin, judetul de RAmnic.


o. 1506. . tefin se roagA. de pArgarii Brasovului aleagä niste blàni bune
de helgie, care i le va cumpAra la dinsii Matei. No. CCXLIX, p. 304.

Boerii lui Radu IV cel Mare, sub Mihnea L


1508-1509. Nouà dintre fostii boeri de frunte ai lui Radu IV scriu par-
garilor din Brasov cà vor fi nevoiti sà pAräseascä tara si se roagà de ei sA.
intervinà pe láng5. Ioja de orri (comitele Tirnisoarei) ca si le dea un salv-
conduct ; ei cer dela dinsii incredintarea cä se vor putea adAposti ori unde
in tinutul lor si vor putea sà iasà ori can(' vor vol. No. CCL, p. 305.

III. SRISORI LATINESTI DE-ALE DOMNILOR 5I


BOERILOR ROMANI.
Alexandru-Aldea.
1431, 14 Iunie, Tirgoviste. Alexandru-Aldea cere autoritAtilor unguresti
sl dea ajutor lui loan, fiul lui Gaspar din CAmpulung, ca sA prinz5. pe
Grecul Femiano, care fugise din tarà cu mai multe lucruri furate din
visteria sa si Cu mai multe datorii la loan fiul lui Gaspar. No.
CCLI, p. 311.

Vlad I Dracul.
1436, 16 Lille, rigaras. Vlad fdgAdueste pArgari/or din Brasov cA. va
observa cu credintà invoelele acute intre dinsii, rImAnandu-le totdeauna.
prieten. No. CCLII, p. 312.
1436, 5 Septemvrie, Tabira dela Ruja. Vlad trimete in misiune la
Brasoveni pe Hannes.No. CCLIII, p. 312.
1444, 7 August, TA,rgoviste. Vlad flgAdueste Brasovenilor cà, desl dis-
pozitiunile tratatului de comert incheiat de ei cu tatal sAu Mircea au
fost cAlcate de pArcalabii din Bran, el le confirml totus din nou, in
urma invoelii fAcute cu voevodul Transilvaniei loan Hunyadi, cu care
incheiase pace vesnicA. No. CCLI V, p. 313.

Vladislav II sau Vladislav Dan.


448, 31 Octomvrie, Tdrgoviste. Vlad(islav) scrie pargarilor din Brasov
cà nu poate veni la vice-voevodul Ardealului Nicolae de Vizakna, deoarece
naipul de Nicopdle l-a informat cA loan IIunyadi, guvernatorul Ungariei,
a fost bAtut de Amurat $i el se teme de Turci ; dacà guvernatorul va
scApa sAnItos din luptl, el va veni la dinsul $i va flice pace; pA.UA
atuni cere ca ei sá nu-i fi vrAjmasi. No. CCLV, p. 314.
1453, 11 Aprilie, TdrgovIste. Vladislav scrie pArgarilor din Brasov cA

www.dacoromanica.ro
CIII

armele, pe care loan Hunyadi vrea sä le transporte la cetatea Chiliei,


fie trimese pe numele s.0 i in ascuas la Tirgovite, de unde le va ex-
pedia la Braila qi apoi la Chilia.No. CCLVI, p. 315.
Vlad II Tepe.
1456, 6 Septemvrie, Thrgoviste. Vlad, urmand exemplului dat de pre-
decesorii sai, cari au pastrat credinta coroanei ungureqti qi au adus ser-
vicii religiei catolice, incheie cu reprezentantii SaOlor din Bra,ov i din
tara Barsei o conventie, ca in cazul cand de frica Turcilor sau altor
dujmani ar fi silit paraseasca tara, ei sa-1 primeasa i sa-1 ocro-
teasel la dinqii ; in schimb el le va da tot ajutorul impotriva Turcilor,
va observa tratatele incheiate de predecesorii sal, va lisa liber comertul,
va irnpiedeca once represalii qi va judeca cu dreptate procesele Ion
No. CCLVII, p. 316
1456, 10 Septemvrie, TO.rgoviste. Vlad asigua pe Braqoveni a va
observa pacea incheiata cu din§ii, dar Turcii II nelini§tesc eerandu-i
a le dea drum prin tara sa, ca sa-i prade, §i silindu-1 s faca au
cre$inilor ; el e slab §i nu se poate impotrivi lor, deaceea le cere sa-i
trimeata 50-200 oameni armati, co care a sperie pe Turci, pang ce
va primi instructii dela rege; ii siatuqte a nu asculte de vrajma§ii sai,
aci el se gAndeqte mai mult la binele lor, deat la al au; el singur §i-ar
putea face oricand pace cu Turcii. No. CCLVIII, p. 317.
1457, 14 Martie, Tftrgoviste. Vlad scrie Braqovenilor a el s'a tinut de
conditiile pá'cei incheiate cu dinqii, ei insa ocrotesc pe Calugarul, care
a fagaduit concetatenilor lor Petru Gereb t Peterman veniturile vamilor
dela Ruar §i Braila ; a mai auzit ca cu ajutorul lor Calugarul a intrat
in Amla i petrece acolo; cere sa-i raspunda daca vor sau nu a se
tina de credinta fágaduita. No. CCLIX, p. 318.
1458, 25 Mai, GherghiVa. Vlad roagl pe Gavpar, sub-judele din Brapv,
si garanteze mWerilor chemati de dinsul plata lucrului qi libera intoar-
cere. No. CCLX, p. 319.
1458, 13 Iunie, Langii apa Ditmbov4ei. Vlad trimete in misiune la
Bra§oveni pe Petru Sor.No. CCLXI, p. 320.
1460, 4 Iunie, Cetatea Dimbov4ei. Vlad roaga pe pargarii Braqovului
sa trimeatä in tara pe boerii pribegi, impreuna Cu solul säe Voico Do-
brita; daca nu vor a vie, sa-i alunge dela dinqii, in fata lui Voico.
No. CCLXII, p. 320.
1460, 26 Iulie. Vlad roaga pe pargarii Brapvului a nu supere pe oa-
menii sat din Fagarq, iar daca vre-unul de-acolo ar fugi la dinqii,
nu-I ocroteasca.No. CCLXIII, p. 321.
1460, 10 August, Cetatea Dambov4e1. Vlad sfitueqte pe pirgarii Bra-
qovului a termine procesul unui supus al au pentru ni§te porci
juramintul a 12 oameni; el cere ca oamenii sal sa fie judecati cu drep-
tate. No. CCLXIV, p. 322.
1475, 4 August, Arghil. Vlad hOinteazi pe Sibieni ca parcalabul sau
Cristian va sosi la dfnjj, ca sa-i zideascà o casi.No. CCLXV, p. 322.

www.dacoromanica.ro
CIV

1475, 13 Ootomvrie, Boloaoiu. Vlad di dovadi. a a primit dela judetul


Sibiului suma de 200 fi. ungure0, dati din porunca regelui. No.
CCLXVI, p. 323.
1476, Cipin. Vlad cero autorititilor (unguresti) si dea trecere liberä so-
lului siu Sebastian, care mergea la Brasov. No. CCLXVII, p. 324.

Dan pretendentul.
1459, 2 Aprilie, Feldloarä. Dan arati ci sosind, cu permisiunea re-
gelui, in tara Bársei, pärgarii Brasovului i reprezentantii tirii Barsei au
venit la dinsul si se plängi de Vlad Tepes cä s'a inchinat Turcilor,
a arestat pe negutitorii si pe trimesii brasoveni, le-a confiscat averile
si i-a tras apoi in teat* a mai ars in foc peste 300 de birbati i tineri
ce se aflau in Tara Româneasci, iar pe oamenii säi dela Brasov i-a chemat
pe ascuns in tail. Dan autorizeazi. pe Brasoveni si confite, spre des-
pigubire, mixfurile ce le au negutitorii romäni in ()rap' lor; aceste märfuri
si nu fie nici odati restituite negutitorilor rom5.M.No. CCLXVIII, p. 324.
1460, 2 Martie, (Braffov). Dan, considerind enormele pagube, schingiui-
rile si omorurile suferite de cetätenii Brasovului si de locuitorii tirii
Barsei din partea lui Vlad (Tepes), hotireste sä se confite, pentru
despigubirea cetitenilor cari 1-au hank aproape un an de zile, pentru
sustinerea sa si pentru recistigarea Will sale, lucrurile si averile locui-
torilor din Tara Romäneasci, depuse la Brasov inainte de inceperea os-
tilititilor ; el conjuri pe toate autorititile, prezente i viitoare, din Tara
Romineasci, sä nu supere nici odati pe locuitorii Brasovului si ai Tirii
Bársei pentru averile confiscate de el. No. CCLXIX, p. 325.

Radu III cel Frumos.


1467, 11 Iunie, Cetatea Buouregti. Radu magi pe Sibieni sä dea tre-
cere liberi prin orasul lor slugei sale Mancea, cu familia si averea lui.
No. CCLXX, p. 327.
1469, 4 Fevrnarie, Cetatea Buourelti. Radu se roagi de pärgarii
Sibiului sä petreaci pe solul sau Mihai pani la Pongrácz, voevodul Ar-
dealului. No. CCLXXI, p. 328.
1470, 28 Fevrnarie, Buzitu.Radu multimeste Brasovenilor pentru stirile
trimese prin Nicolaus Plucht, le face imputiri ci stau in bune relatii cu
Stefan al Moldovei, ciruia Ii vind si arme, desi regele n'are pace cu el;
daci nu vor alunga dela dinsii pe rauficitorii si pe spionii moldoveni,
el se va plänge regelui. No.. CCLXXII, p. 328.
1472, Din Radu se plänge Brasovenilor ci nu-i trimet noutiti dela
dinsii; ar vrea si stie: unde e regele $i daci a ficut sau nu pace cu
Cazimir, ce face voevodul Pongrácz, ce gaud are tefan al Moldovei
Laioti, plitit-au Sicuii din Odorheiu $i Cic dijma lui tefan; acestea
alte stiri ce 1-ar interesa, si i le comunice. No. CCLXXIII, p. 329.

www.dacoromanica.ro
cv

Basaraba II ce! B5trân.

1460, 21 Ianuarie, "Aug% Sighisoara. Basaraba se oferg a veni


ajutor Brasovenilor contra Tarii Romgnesti, Cu un corp de cinci sau sase
sute de oameni, daca au ce ce sg-i intreting. No. CCLXXIV, p. 330.
1476, 22 revruarie, Gherghita. Basaraba cel Batran imputa Sibienilor
ca nu i-au trimes niste rotari.No. CCLXXV, p. 331.
1476, 25 Fevruarie, Gberghqa. Basaraba ce! Batran se plgnge Sibieni-
lor pentru nedreptAtile ce fac oamenilor sai din Fàgara ì pentru pie-
dicele ce acestia le intamping la trecerea prin Turnul-Rosu. No.
CCLXXVI, p. 331.
1476, 15 Aprilie, Cetatea Nouä. Basaraba ctl Batran se roagg de pgr-
garii Brasovului sa alunge dela dinsii pe rivalii sal, in special pe Horia,
sa permita exportul de arme pintru sine si pentru oamenii sai.
No. CCLXXVII, p. 332.
1476, 9 alai, Cetatea Nona. Basaraba cel Batran se plAnge Brasovenilor,
prin socrul sau Sinadin, ca adgpostesc la ei pe vrajmasii sgi, cum e
Oprea logofatul si Voico al Tatului.No. CCLXXVIII, p. 333.
1476, 30 Mai, Ghergh4a. Basaraba cel Batrin trimete la I3rasov pe Proica
si pe Tudoran, sa cumpere proviziuni si arme, si cere sctitire de vamg.
No. ccumx, p. 333.
1476, 14 Iunie, Cetatea Noui. Basaraba ce! Bateau cere pargarilor dir?
Brasov sa restitue anor supusi ai sgi dela Cetatea Noul niste lucruri
confiscate pe nedrept de catre vamesii lor ; altfel va inchide drumurile-
si va face represalii. No. CCLXXX, p. 334.
1477, 8 Aprilie, Cetatea Nouä. Basaraba ce! Batran roaga pe pargarii
Brasovului sa dea libera trecere spre tara sa popii Costea din Schei.
No. CCLXXXI, p. 334.
1477, 15 Iulie, Floresti. Basaraba scrie Brasovenilor ca solul lor loan,
judele din Rajnov, si-a indeplinit cu credinta solia si le cere sg trimeata
la dinsul din nou un om al lor de incredere. No. CCLXXXII, p. 335.
1477, 9 August, Ploresti. Basaraba cere Brasovenilor sa nu ocroteascà
la dinsii pe nici unul din vrgjmasii sai i sa nu le dea ajutor ; auzind
acum ca vrajmasii sai se afla pela Ffigaras si pela Cohalm, de unde
ii pracil tara, cere voie sg-i a/unge el, daci nu pot sg-i alunge ei.
No. CCLXXXIII, p. 336.
1479, Sibiu. Basaraba ce! Bateau cere Brasovenilor sa restitue unor slugi
ale sale niste oi si boi adusi din Tara Romaneasca ; ei pace cu Tepelus.
tot nu au si acesta tot le prada teritoriul lor. No. CCLXXXIV, p.336._

Basaraba III cel TAnAr.


1478, 19 Iunie, Tirgovigte.Basiraba cel Tatar instiinteazi pe Braso-
yeni ca i s'au intors solii dela rege Si dela sultan ce bune rezultate; e1.
ii roaga sA intervina pe langg solii regelui, eari vor veni curand la_

www.dacoromanica.ro
CVI

sine pentru pace, sa-i lase in stapftnire Amlapl qi Fagarapl.


No. CCLXXXV, p. 337.
1479, 27 Octomvrie, Buoure,ti. 13asaraba cel Tank- roaga pe Brapveni
sa trimeata soli la dinsul, caci el vrea sà faca pace cc buna intentie,
de0 e asuprit i purtat de Turci cum vor ei; cele ce s'au facut pana
acurn, s'au facut din pricina lui Laiota, dar de aci inainte Turcii nu vor
mai trece prin tara sa ; sa intervina deci pe Una. Báthory ca acesta
primeasca pe solul sau i sa se inchee pace intre cele doua täri. --
No. CCLXXXVI, p. 337.
1481, 16 Noemvrie, Buoureáti. Basaraba cel Thar trimete in misiune la
Brapveni pe boerul Tudor. No. CCLXXXVII, p. 338.
1481, Argel. Basaraba cel 'Mar multame0e Brapvenilor pentru silintele
lor de pace §i le anunti ca va trimete in curand la Stefan Bathory pe
boerul Tudor, pe care ar don i si-1 insoteasel i doi pargari de-ai lor.
No. CCLXXXVIII, p. 338.
1481, Argeff. Basaraba cel Tamar incredinteaza pe Bra§oveni ca pot umbla
slobozi cc marfurile lor, chiar daca ar fi razmiritä in tara sa.
No. CCLXXXIX, p. 339.

Iliad III CalugArul.


1492, 18 Ianuarie, Buouregti. Vlad multame0e Sibienilor pentru un
meter ce i-au trirnes ca sa-i dreaga candelabrul dela Cozia ; el va fi
platit conform intelegerii avute cu Chirca. No. COX°, p. 339.
1492, 30 Dechemvrie, Buoure,ti. Vlad inOinteaza pe Brapveni cà sul-
tanul a dat lui Ali-beg sangeacul Semendriei, lui Malcovici sangeacul
Vidinului i cà Turcii au de gaud sa prade Ungaria;*:ii roaga sA comun ice
aceste qtiri i lui Stefan Báthory. No. CCXCI, p. 340.
1493, 29 Aprille, Buoureffti. Vlad se plange Brapvenilor de omorurile
intimplate cu supu0i sai la Bran, ceea ce 1-a facut sa inchida drumurile; el
ameninta ca se va plange regelui contra voevodului Transilvaniei, care nu
tine oameni buni in Bran, cum tinea Stefan Bathory.No. COXCII, p. 340.
1493, 27 Iunie, Buourefti. Vlad se roaga de pargarii Brapvului sa in-
tervina. pe langa vame0 ca sa nu-i ja vama numita «vigesima» pentru niqte
postavuri ce a trimes sl-i cumpere la ei. No. CCXCIII, p. 341.
1494, 1 Iulie, Tirgoviffte. Vlad justifica fata de Brapveni taierea nasului
unui om, care se dedea de supus al lor, in realitate insa era supus ro-
man, se credea fiu de down qi facea slujbe rivalului sari Mihnea. --
No. CCXC1V, p. 342.
1494, 26 Noemvrie, Targoviete. Vlad cere Brapvenilor sa dea drumul
unor negutatori din tara sa, arestati de ei pe nedrept; altfel va inchide
drumurile. No. CCXCV, p. 342.
1495, 5 Iannarie, Tirgovigte. \gad cere Brapvenilor sà dea drumul
unui negutator din tara sa, prins de un om al lor ca ajutorul parcala-
bilor din Bran; el ameninta cu inchiderea drumurilor, daci nu vor
ceta aceste arestiri nedrepte; postav gi fier se gase0e destul 0 in Mol-
dova 0 in Turcia. No. CCXCVI, p. 343.

www.dacoromanica.ro
MTH

Radu IV cel Mare.


1498, 12 Septemvrie, Dftlga. Railu scrie Sibienilor cä a pastrat tot-
deauna credinta fatä de rege si nu permite Turcilor sä prade in tara
lor; cat pentru cearta ce o avea co familia Gereb si cu episcopul Tran-
silvaniei, el cere ca acestia sâ desp5.gubeasc5. mai intaiu pe supusii sai si
apoi va despagubi si el pe supusii regelui si ai episcopului. No.
CCXCVII, p. 343.
1499, 18 Fevruarie, Tirgoviste. Radu cere Sibienilor sa. facä dreptate
lui Gherghina in procesul cu Toma Olaz; daca acesta locueste acum in
Cluj, aceasta nu-i dispenseaza de datoria lor; la caz contrar, el va scoate
datoriile lui Gherghina dela cine va putea.No. CCXCVIII, p. 344.
1500, 12 Aprilie, Tirgoviste. Radu cere Sibienilor sa facâ dreptate lui
Mihnea in procesul ce acesta avea Cu vacluva lui Nicolae Prol, care
datora 31.000 de cutite, pe and Mihnea avea sa dea lui Prol nurnai
280 fi.; negustorii romani au avut s sufere pana atunci destule pierdeni
la Sibiu. No. CCXC1X, p. 345.
1500, 12 Aprilie, Tirgoviste. Acela ctrl. aceiasi, despre acelas pro-
ces. No. CCC, p. 346.
1500, 31 Mai, TA,rgoviste. Radu cere Sibienilor ca, °data. ce Mihnea a
castigat inaintea lor si inaintea sa procesul Cu vaduva lui Nicolae Prol,
ci sä starueascä a i se plati datoria. No. CCCI, p. 348.
1502, 19 Iulie, TA.rgoviste. Radu roag5.' pe pargarii Brasovului O. co-
mande pentru el mai multe ogle de arama, doua brae si doua. aparatoare
(flabella) i trimete arvuna pentru ele. No. CCCII, p. 348.
1504, 18 Iulie, Tirgoviste. Radu invitä pe pargarii Sibiului la nunta lui
Parvul, fiul logofatului Staico, Cu fiica raposatului Dlinitrie Iacsici.No.
CCC111, p. 349.
1504, 22 Octomvrie, Thrgoviste. Rada multameste pkgarilor din Bra-
sov pentru noutatile trimese, mai ales cele privitoare la sanatatea re-
gelui.-- No. CCCIV, p. 350.
1505. Radu instiinteaza pe Brasoveni ca sultanul a ocupat unele vaduri
vami la Durare reclama patru ping la cinci mii de oameni (Bulgari)
ce s'ar fi asezat in tara sa ; spre a-1 fmbuna, trebue sa meargl in per-
soana la dinsul ; despre rezultatul calatoriei ii va informa Indata dupa.
intoarcere. No. CCCV, p. 350.
1507, 17 Aprilie, Thrgoviste. Radu trimete in misiune la Brasoveni pe
sluga sa Alexe. No. CCCVI, p. 351.
1507, 4 AUgust, Thrgoviste. Radu raspunde unei solii a Sibienilor prin
solul lor Dumitru. No. CCCVII, p. 351.
1507, 15 Septemvrie, Thrgoviste. Radu multameste Sibienilor pentru
stirea despre sosirea voevodului Transilvaniei si le trimete sari dela
dinsul prin solul lor Latco. No. CCCVIII, p. 352.
1507, 3 Deohemvrie, Tirgovhite. Rada promite ca va pastra pacea
Incheiata cu regele Vladislav si-i va fi vasal credincios, cum au fost
predecesorii si celorlalti regi ai Ungariei; aceeas credinta o va pistra

www.dacoromanica.ro
CVIII

Sasilor dela Sibiu, pe care ii va ajuta in cazul unei incursiuni turcesti,


iar daci aceasta va fi prea puternici, ii va instiinta; daca s'ar intämpla
si fie alungat din tara de vre-un rival, el si giseasci adipost la dinsii,
cu familia si boerii sii, pila ce isi va redobindi domnia, si atunci
aibi libera trecere spre a se intoarce In tara; nici unul din rivalii
nu fie gizduit la dinsii si nici unuia din oamenii sii s nu i se permiti.
a trece la rivalul siu din Tara Romineasci. No. COM., p. 352.
1508, 29 Fevruarie, Tirgovigte. Radu promite Sibienilor ci le va tri-
mete stiri adevirate despre Turci. No. CCCX, p. 355.

Neagu, vornicul lui Radu III cel Frumos.


1469, 8 Noemvrie, Cetatea Bucuregti. Neagu comunica Sibienilor re-
zultatul unei cercetiri judecitoresti licute de el in procesul cc avea
Stefan literatul din Brasov cu patru Greci pentru niste piper. No.
OCCXI, p. 356.

Carstian, Orcalabul de Thrgovi§te.


1476, 17 Noemvrie, Thrgovigte. arstian scrie Brasovenilor cà cetatea
Bucuresti a fost cuceritä si cä boerii tirii s'au inchinat lui Vlad (Tepes);
el ii roagä si-i trimeati doi zidari cu cate trei lucrätori, pe care domnui
ii va duce la Targoviste si-i zideasci o casi. No. CCCXII, p. 357,

ADAOS
Vladislav II sau Vladislav Dan.
1452, 24 Septemvrie, T6,rgovilte. Vladislav cere del a Brasoveni, cu
cari incheiase pace, si confite averile vrijmasilor sAi, pribegiti la dinsii,
iar pe ei extradeze; numeste in special pe un Romin din n'Oras,
Chernik (Cernica), care-i furase dela oaste 1000 de vite si acum pe-
trecea in tara Birsei, la Codlea (Feketehalom), impreuni cu tovarisiii
lui. P. 400.

ouo TEe.
-
41/cur

www.dacoromanica.ro
I.

HRISOAVE, PORUNCI *I. SCRISORI


DOMNESTI.

www.dacoromanica.ro
Mircea I (cel BatAn).
(1386-31 Jan. 1418).

1.0.10Tee
I. 4
taINCIPIULui.
gam nau Hz xpn I7K.k,HHH H XplICTWAIOCHKH H
rE
CAA10AMICAINH 1w iiiimptm, 1301110AA H rOCIIOAHHK, WHAA-

AAA:WK AIH H r0CflOACTRKAIIIS BZCFII BEAM grpOKAAVII H 3AfIAA-


H1ltiCKKIAA EWE NCE H KA: TATAfICKKIM CTpAHAAA H W6A n0A 110 IIRCFAAK
noA6nininS AMItf H AO HEAHK4r0 mop*, H AAHAOCTHM 60)KTE;I: H
ApuTpS rp.tAS RAAAAAER, SAAr011p0H3HOAH rocnoAcTno MH CKOHIN
BAArilAi flp0113110AMHEAA, 4HCTHAA H CLATAKIM CpSAU,EN1, H AtWOHAX
CIIII xficontin rocnoAcTna Mil H HCnASHHX IWOWIHHE npxr apgm
nOtlf7-KE npocno. rocnoArrno Mil, MO Ad HOHORHAA H AA
STKpZAHM 34KOHH, WO CiA HAAAAH WT nprkpoAnTenn l'OCHOACTHA
Mil BA KSAAVKk 0, no TxpronoxS SEMI rocnoAerna AAH H HA fIX.TH
hpALLIORCKOm AopY Ao EpAHA(A): MO AA AAKAA.T WT S RHAAp twig
WT Vconogn nip., WT KOAKHH il ASK., WT 4fX fi AS'., A
WT p*3AH KHAApZ HI11110; H XTO HOCIIT !HAMM 4SpN.WCKlii16, HHI110 ;
WT KO3HAHHH,Z Aif,A, RI ASK., WT R11110 1303HAHHH" L ASK., WT KOH*
A:K., WT MANIX BOCA': El ASK., WT rump, WT woitpan
KOli KSI1IIT,
WT SAUK, WT HAIH.R KAAAHAIBX., WT Al'HATHHH, WT KOnal Il WT
KFirmAk HHH, LIJO ACTOAAT WT mop*, WT ji tup. F no.; 6111A11%
Lt ROA F ASK., KpARA F ASK., WT Wella ASK., WT fAfHHA KO/K.V.
Si.; AKO SMAZT Apsrum KOWA: C HES, A4 HE AACT HHI110; WT
AA*X CHpfHHE AsK.; KOHHK, KOH MUM' AIHAA0 Tsptus, F KAHH;
CAN; H EWE KOH flOAAHHKAT c pusx, WT KOAA OTHAF., A Kinsx8 LIJO tpiT
BHT, AA HE AACT HHWO ; A HA fipAHA(A) MAMA a n[Fpne]pa, 4 HA KOAA

1) in orig. Kblinupah.

www.dacoromanica.ro
4

TOZI'W0p pus; S TdZill'ORHIIIE TAKOMAffIE; KWH TOKApEH 16A:Ar


CZ1Hjt AHKO, ASK.; H HA AANHOH111N., S KOAA KOAHKO KOHE, TO-
AHK0311 H ASK. H pina, A WT KWH TOHNIEH 6AHH, A WT 111111)C
ICSHEH HHI410; H KOH CAOROAEN a ASK. H nicwEIk HAN. 11 Hin KOH
CH AAHAT AOHHTXK SAAZIk, AA CH FillIET AAZMHHKA HAH IMII,H,
}WAT, A WT !VARA LIAOIAKA Aa CaQ HafIS.&T ; A HHKTO npatla tIAOIAKA
AA HE IHMITSET. 61111 lIcE KTO CiPt IJIET nok8cliT WT soirkp roctioAcTRA
HIAH11;kr IKE H MAAH)C, EXAT M ECT KSIIEH TOH3H KSMlpIcIt, EN.O
AA ECT KOAAS AliG0 MHAOCTIt AAAEHA, TA rtpfnoxiirr TA HE CTOHT Ha
tilo C? STNIZAHA H .3AKOHHA HA IIIIZGOAA 34KOHI, TW TAKOHII
IIMAT IIpHYT KIAHKO BAO ti wprtix WT rOCHOACTHA MIL 11 CE HkICT,
ru AOHAE (1--)EAEHTHH H MApTHH H HpSW S ,A,Azroirirtomt. H CE
CHtAtTEAE: NASA SAN, MSEIAH ilHAP1411J, IKSnau PAASAN, spaT ;KS-
iiatt(a) gitaatta, MSIIAH EELEiK4H CHAtlApfli, attinaH GTOHKA PSCHH, 1K511411
ndiA* RAAAEWOH. H a3% nwrwAET 6aAAOHHH nticitx, IwkciAu,a aRr8cT(A)
AEHk, HZ ATO ,S11,114, (HA.
t 1w iIiti1pa gwiRwm, mimorna COMTEM rOCHOAHHIL.

Eu cel in Hristos dumnezeu credinciosul si de Hristos iubitorul


si de sine sthphnitorul Io Mirce a, mare voevod i domn, stAph-
nind si domnind peste intreagh tara Ungrovlahiei si peste phrtile
de dincolo de munti i spre cele ththresti si peste amandoug la-
turile Dunhrii intregi, pang la marea cea mare, si din mila lui
dumnezeu i saphnitor al ceatii DArstor, binevoit-a domnia mea,
de bunä voea mea, cu iniml curath si luminath, si däruit-am acest
hrisov al domniei mele si implinit-am rughmintea phrgarilor din
Brasov, fiindch s'au rugat de domnia mea sä le inoesc si sh le
Inthresc asezhmintele 1) ce le-au avut dela strhmosii domniei mele
pentru vamh, prin thrgurile din tara domniei mele si pe drumul
Brasovului phnh la BrAila : ca sh dea dela un vilar de Ipriu 2) 1 fertun,

1) Orig. HAKOHH : HAKOHE wzgmant, or'induea15., obiceiu, lege ; legi in inte-


lesul modern nu existau insä In timpurile vechi la noi i deaceea cwamint»
mi se pare a corespunde mai bine decit elege, notiunei 34K0148.
2.).Ypres, Ypern, in Belgia ; se zicea, probabil, in sec. XV Ipriu, sau cipria* ;
v. intr'un doc. al lui Neagoe Basaraba din 30 Iulie 1512 U 31 AAKTH WT enpas"
(Arh. Stat.). Cf. gpannus yppriensis vel gallicalis» In doc. latinesc dela 25 Aug.
1413 (No. XVII) qi cyperium» in doc. ung., ap. Bartal, Glossarium mediae et
infimae latinitatis regni Hungariae, Lipsiae MCNI1, s. v.

www.dacoromanica.ro
5

dela cel de Luvia 1) 1 perperà, dela cel de Colunia 2) 12 ducati, dela


cel din Cehia 8) 6 ducati ; iar dela vilarul 4) aiat nimica. Si cine aduce
sApci frAncesti, nimica. Dela un butoiu de mied 12 ducati, dela
un butoiu de vin 6 ducati, dela un cal, cine cumpla 5), [s5. dea)
6 ducati ; dela o maje de cearl 12 ducati ; dela piper, dela sofran,
dela bumbac, dela camelot 8), dela pieile de miel, dela piei si dela
alte mArfuri ce vin de peste mare 7), dela 100 de perpere 3 per-
pere ; dela un porc 2 ducati, dela un bou 3 ducati, dela o vacl 3
ducati, dela un berbece 1 ducat, dela o piele de cerb 1 ducat ;
de vor fi si alte piei cu ea, sà nu dea nimica ; dela un burduf de
branzl 1 ducat. alAretul care trece pela Bran 8) '3 bani ; pe-
destrul 1 ban ; si cei ce trec cu peste, dela un car 1 peste, iar
pentru ce va fi pe deasupra s5. nu dea nimica. Iar la BrAila de
maje 1 perperA, iar la TArgsor de car 1 peste ; la Targoviste
asisderea ; un cal inarcat, fie cu once, 3 ducati. Iar la DAm-

Louvain, Löwen, In Belgia ; Lew, Lowen In textele medievale, lat. Leobium ;


in. doc. vechi moldovenesti Leubia (3 Aug. 1449: Arh. Brasovului No. 775;
12 Aug. 1452; orig. la Acad. Rom., No. 8; Miletid, Daco-Romanii, p. 374-375).
Cuvintul XSCOAORT4 (gen. xticonoRn, in alte locuri ocemitn, pcsAhn, xtiamBit si de
ateva ori Kot5ctinSan) cuprinde in partea Int&ia pe grec. xpook, iar in partea
a doua numele orasului Louvain, care la noi se pronunta In sec. XV, probabil,
Luvia, Lovia ; lui urr xp8cSagn Ii corespunde in actele latine lobiensis. Cf. Ji-
re6ek, Archiv f. slaw. Phil. XIX, p. 611. Mileti6,, Sbornik XVI XVII (1900),
p. 502, propune o all& explicare, dar aceasta este inadmisibill.
Colonia, 1(61n.
8) Orig. WT gex.: in doc. latine de obiceiu ,olonicalis, rareori bohemicalis, d. p.
In cel dela 10 Noem. 1424 (Arh. Bras. No. 774) ; e vorba de Bohemia, care avea
si ea fabrici vestite de postav; cf. pre6ek, I. c.
in doc. latinesti <de panno scisso».Vilar bucatl de catifea: grec.
XrIptov, fr. velours, ital. velluto, mediolat. velutum ; v. Jire6ek, 1. c., p. 610.
Se'ntelege in Tara-Romaneasca; cf. in doc. latin din 1413 (rcprodus In nota
dela No. XVII) <de equo qui in Wallachia emitur 6 den.».
8) Orig. s.txthi K4MHAIEW par de cAmill», de sigur ins& stofa ce se fa'cca. In
orient din Or de amili si era cunoscutil. in occident sub numele de ca-
melotto (ital.), Kamelot, Schamlot (germ.), camelotus sau camelotum in textele
latine. v. Heyd, Histoire du commerce du Levant au moyen ige, vol. II, p.
703-704; cf. si Jireèek, 1. C.
Levantine.
Orig. TSp4z: ung. Törcs, Törcsvár, germ. Törzburg, rarcori Turtsch. Mileti6,
Sbornik XVIXVII, p. 500, interpreteaz& gresit <Ammo TSptia» prin goctrEtn,
Typrunn,, afar& de Turd». N'am tradus prin <Turciu», deoarece in rom&neste
s'a zis totdcauna Bran.

www.dacoromanica.ro
6

bovita, citti cai la car, atgtia ducati si 1 peste, iar dela un cal
incgrcat 3 bani, dela alte mgrfuri nimica ; un cal slobod 1 ducat,
iar pedestrul 1 ban. Si iargsi, dg marfa pe datorie, sg-si caute
datornicul sau chezasii, dacg-i are, iar de oameni drepti sg nu se
atingg; si nimenea sg nu bâ.ntueascg pe vre-un om drept. 5i iargsi,
cine se va incerca dintre boerii domniei mele, mari i mici, fie cg
va fi cumpgratg acea vamg, fie cit va fi datg cuiva de pomang 2),
si va adgoga si nu va rgmanea pe langl cele ce le-am intgrit si legiuit
In asezgmantul de mai nainte 3), unul ca acela va avea sil primeascl
mare rga i urgie dela domnia mea. Si s'au flcut acestea, cand au
venit la ampulung Felentin si Martin si Crus 4). Iatà i martorii :
Radul ban, jupgn Andria, jupgn Radul, fratele jupgnului Cazan,
jupan Serban al lui Bilcear 5), jupgn Stoica Rusul 5), jupgn Badea
al Vamesului. i eu logofdtul Baldovin am scris, in luna lui Au-
gust in 6, anul 6921 (= 1413), indictionul 6.
Io Mircea voevod, din mila lui dumnezeu domn.
Peale ovald (3+ 2.5 cm. in diam), Cu legenda in litere golice * mirtcHA
VoEvobA.Pergamentul No. 779 ; L. Mile fié, Novi Vlakohlgarski gramoli
Brefgova, Sofia 1896, No. 3 (Sbornicul ministerului de instruclie, vol.

Mihail I, coregent al lui Mircea I.


(c. 1415 31 Ianuarie 1418).

1W MHXL1HA, KEIIHKTH BC4130,411,4 H rOCHJAHHk, 11HRIET rocnoAcTRo


MH CASN1M l'OCHJACTRA AA11 WT AN.KOEHH,M rpm, KAME111WM WT
PSI 1A H WT H TAKO3H KH WpHCSITS rocnoArrao MH,
Ad Cat CT1 litlf1SIUM WT C'k,C3H EpdWOIKtH, u rpasiTo HR. HM
113HN1/111TE HAMM ripma, fititl(E) 11M H OVTA)KAAHTI. 11 KOMAT* CSK-

Arendatà.
Se'ntelege vre-unei minastiri.
De mai sus; orig. lid npasom smoirk.
Plenipotentiarii Brapvului Valentinus, Martinus i Crusius, dintre cari cel
dintaiu era ljudex Brassoviensiss, iar ceilalti doi erau tseniores de villa Ro-
sarum» (Rajnov); v. doc. lui Mircea din 1413, Aug. 25, intercalat in doc. lui Dan
dela 1431, Ianuarie 28 (No. XVII).
3) La Mileti6 greOt Kiingapes; Sbornik XIII, ed. separatl, p. 48.
6) Cuvintul PScHii lipsete la Mil.; v. doc. din 10 Iunie 1415, in Anal. Acad.
Rom., seria II, tom. XXVI (1003).

www.dacoromanica.ro
7

AKO 1383NAAAMT p"k3AHkI KAAN,-k, ANSO no P &MTH, HE ANTE


HX" KAMSRATH, H.V. X"OAITE npago H ,KMATE C HHAIN AvIKHO H AOSA,
AA CE HE HANIAT WT KAC nomnwrw pOATTEAPO VOCHOACTHA MH,
KAKTO AO HIHA, ANSO rocnoAcTgS MH, TA AA CH tISX HIN41(0) irktIN
WT pwATTenI rOCHOACTIKA KS3paiku p-km(n) SAWA: DOHENCE HAUT
rOCHOACTKO VtH HEANKO SAO StINHHTH TOAAS3N 1) tIAOIStKS, WO HM
GH 1103AS4BNA nenpnnAt, nine H BAAC EAHH. HHO HE Elie SHTH, no
WpH3AAS rOCNOACTRA MH.

"I" 1willTrAHAII BWERWAA, MNAOCTDA SOMTE/A rOCHOAHHK.

Io Mihail, mare voevod si domn. Scrie domnia mea slugilor


domniei mele dela cetatea DAmbovitei si vamesilor dela RucAr
si dela Bran, si astfel vl porunceste domnia mea: sl nu vl atin-
geti de acesti Brasoveni si sà nu-i prIdati, ci sl le luati vana
dreapta, si, mai mult incA, sà fiti chiar ingAduitori cu ei. i pentru
bucAtile de postav, de vor fi cAltuni tliati, sau ale trei patru coti,
sl nu-i vAmuiti, ci sl umblati drept i sl trliti frumos si bine cu
ei, ca sl nu se mai plAngI de voi pArintelui domniei mele, ca pAn1
acum, sau domniei mele 2) ; aci de voiu mai auzi niscaiva vorbe
dela pArintele domniei mele, din pricina vorbelor voastre, domnia
mea are sl fac1 mare rlu celui ce ti va fi suplrat pe nedrept,
m5.car cAt un fir de Or. Altfel nu va fi, dupà porunca dom-
niei mele.
Io Mihail voevod, din mila lui dumnezeu domn.
Pecete rotunda', C. 2 cm. In diam., neacoperitd cu heirtie, cu legenda In litere
intoarse: f lea MHXfIHAli KOHEOA,n; coroana Cu trei trece peste legendd ;
fdrd adresd. Ark. No. 216; Mil. No. 4.

In.
AllirAHA EMMA H rOCHOAHH11, AAKAT rocnoonerao MN
.CT/AWpfl3AA0 rOCHOACTKA MH rkM3H 6114WOrkHOM H fiZaKHOIrk-
HWM, MKO RAIIE KOH tIAOR*Kk WT SIM/A rocnoAcrea MU W Ai-
TIA`k H rocnOACTEM MH HAUT AAkrk S 6j1AWOR*Hk, 4 0Hk AA
110AET TAMO, AA CH HIVET Ankr WT AAIMHHKA AKO MS HE EH

I) in orig. TomSmSas.
2) Scrisoarea este evident dintre anii 1415-1418, cind Mihail era coregent
al taalui Iorga, Studii qi documente III, p. M. E posibil sà fi fost co-
regent qi Inainte de 1415.

www.dacoromanica.ro
8

HAATHA WT ROM, A TON AA ro TikrAHT ElpIA mnrapn, M 4K0


LPX.T HMiTH WT KXAS H3ATH, 4 TTI Alt; I.NXT HAATHT j Min Alt
HE KH HAAAA AAINCHHKOT WT KrRA8 KAATHT, 4 OHk ,A,A CH Of Wt111,.
tiø Ifk Ci f AAA AOKHTkK S AOROA tIAOH*KA. fl HHKTO AA HE CM'kfTk.
KKATH am 3anwr WT HPAR-kK MOAT WT 16pawonin, H HnrAf CE HE
3AAONLV%T j WTH gape KTO Cl KU HOKSCHAk AA HM 11034G4RHT,
KAAC fAHH, HAAAT H3rHHXT WT pOATTfA* rOCHOACTHA MN H W7
rocnOACTRO j HAG KOTpH,Kf M CH HilifT TAMO AliSr WT
AAINCHHKA, no w¡m3mS rocnoAcTu MH.
f 1wIVITKAHAk RWEKWA4, MHAOCTTA: KOHafAt rocnommk.

loan Mih a il, voevod si domn. DA domnia mea aceastA poruncA


a domniei mele Brasovenilor si Rajnovenilor once om din tara
pArintelui domniei mele si a domniei mele, care are datorie la
Brasoveni, sA se ducl acolo si scoatà datoria dela datornic ;
si de nu-i va plAti de bunl voie, sA-I parascA Inaintea pargarilor,
cA dacA vor avea de unde sA ja, acestia ti vor plAti. Iar dacA da-
tornicul nu va avea de unde sA plAteascA, sA-si batä ochii, cA nu
si-a dat avutul la om cinstit. Si nimenea sl nu indrAzneascl sl
ja aci zAlog dela oameni drepti dintre Brasoveni, i nicAiri sA nu
se zAlogeascA ei; cAci oricine ar Incerca sA-i supere, mAcar cat un
fir de par, va pieri de mana pArintelui domniei mele si a domniei
mele. Ci fiecare sA-si scoatA acolo datoria dela datornic, dupA po-
runca domniei mele.
lo Mihail voevod, din mila lui dumnezeu domn.
Pecete rotundel, ca la No. .precedent, cu 'agenda :t Iï MHXHHIlh BOEROMI;
fdrd adresd; in dosul scrisorii o noiii latinii : Litera Michaelis wayvodae
sonans ut quilibet bona sua assignet huic a quo inhabere possit. Ark. No.
217; Mil. No. 5.

Radul II (Praznaglava).
(1421. 1424-1427).

PAAorms ROIBOAA H rocnommk, WEitilABAT Cit rocnoArmo


MH WT cfro AnE, WTKOA* CH Amov. 60..iwourkini AOKHTWK, MICO
AA ECT mnp noctrkA 141AMH H AA ECT FANA 31/11A* CS 31M4IA rocnoA-
CTB4 Mil, AA MHKAT AAHpHO H fAHHOAKWHO KfC GIL:um H BSA

www.dacoromanica.ro
9

3FAIA* EfIKC*NCK44, H WK*WAKAT rOCIIOACTI10 AIN, MK° BPAM-


mawS Tkx- Ad ECT RpAMMAWS rOCKOACTHS MN, A gpammatu roc-
HOACTR4 MN AA ECT ttpammawx Gpaworkimm H liKCE11 3EM4II gpl-
C*HCKOH; H M MN CA CI RUA 11pAKAA, H rOCHOACTI10 Mli AA HM
CM CK HILIRAA, M CA, 118 CAOSOAX II An CA HE KOAT NH %VT
EANNA 34ORA, HH HAN, 11H X'ACd, NH H3EM, HH sailor, FUME AA
CiA HCEIAKOCTHT HM110 WT BEMAH rOCNOACTKA MH, NA M CM
EMMA 3fddA'kc rOCKOACTB,A MN H Ad K8114SAT AIOAÏ roc-
noAcTsit MN 131 3EA1/1 KALUEN, 11 AA WCTAKA*HTE EthrkKA K8n44a Att
Ao)comir KS 3ctiA rOCI1JACTH4 Mli, H X'Ata H KIA*30 HAN KAM
4TO A4 X0AET CAOROANO, H AA MMIENIO MHPHO H 14,11110A8WHO, CI
ripaRAwm H liCTHNWM. II rOCIIOACTKO AA HM CZMK CI npawr,
11 AA 11M HE MHCAHAI SAO. H AAHAT rOCKOACTIKO MH ErkpR, 11 ASIIIA
r0C110ACTRA AAH 11 etp4 H ASWA liKrkK Rontpx rocnoAcTga AIN : irkpa
Mtill411 PdACArAA, ErkpA »Man KA6K4114, Ktpai HOMAN [111]14, R4p4
M$11M1 GTANA, Ifi*PA Mtifl4H RA844114, Rtp4 )ickinati HEIM, IltpA ,K$11M1
ApAr11,14, It'kpa A1111VHA61 11POTOHNCTHIdp*, 11441A P4A0VA4 GLVICOlid,
IrkpA 0144A ASHI'MHZ. KTO Cá KA NOKSCHA, 14K0 Ad np-k-
CTAHHT CTE KAET1111, TW T4KOK44r0 A4 SKHET rOcnOh KOrk, 3M
KE T1A04,1 111 GMAM11141 EAKK ASWEA, H A4 HMAT 84ACTTE CI
4

110AM H CI /IpTEM, H Ad ¡CT KpOKAAT WT WTH,4 II CUH4 H CHAT4r0


,11,SX'A H WT i71 CILA'rKINX WTE11,8 HME RK HHKEH, AMHH. HCFINCA
C/A K AITO LJ,R, EIJAIIKT1WH Al, Maid I AWN.

PAAOyAS KWEI1WA4, MHAOCTLA somiriat rocnomnik.

tU AA CÑi CAAET ClipM11 rOCEIOACTH4 MN flVkA rocno,Armo MN,


CHNI.1,11 BAUM flp*A, K4M11, H Ad HM FACT KpH130.

El Ad HE AfIZMHTE 3A11X ructAT nocptA RAC, WO 11)C HE MORHT


rocnoArrgo AiH, M HE Hp-kgHILIAT flOCAA RAC ; NH rOCNOACTRO AIN
Ad HE ApKMHT 3A11 MOAT.

Io Radul, voevod si domn. Fagadueste domnia mea din ziva


aceasta, decb.nd si-au dat Brasovenii avutul lor, ca sa fie pace
intre noi i sa fim o singura Tara cu tara domniei mele, i sa tra-
cascà in pace si in buna in telegere tot Brasovul si toata tara Barsei,
fatadueste domnia mea ca vrajmasul lor va fi si vrajmasul domniei
mele, iar vrajmasul domniei mele sa. fie si vrajmasul Brasovenilor
si al intregii tari a Barsei ; i sa-mi fie ei cu toata dreptatea,

www.dacoromanica.ro
10

domnia mea sà le flu lor cu dreptate ; sa fie slobozi i sa nu se


teama de nici o rAutate, nici de prada, nici de tAlharie, nici de o-
preala 1), nici de zalog; si sa nu li se faca nici o paguba din tara
domniei mele, ci sa fie ei o singurà tara cu tara domniei mele ;
sa umble cu marfà oamenii domniei mele in tara voastra, i sa
lasati sa vie once marfa in tara domniei mele: si paine si fier
sau once, slobod sa umble; si sa traim in pace si in buna lute-
legere, cu dreptate si cu adevar. Iar domnia mea sa le fiu cu
dreptate si sa n'am gaud ràu asupra lor. Si da domnia mea cre-
dinta si sufletul domniei mele si credinta si sufletul tuturor boe-
rilor domniei mele: credinta jupanului Radul, credinta jupanului
VAlcan, credinta jupanului Nan, credinta jupanului Stan, credinta
jupanului Válcsan, credinta jupanului Neg, credinta jupanului Dra-
ghici, credinta lui Mihail protovistiarul, credinta lui Radul al lui
Sahac, credinta lui Oncea Lungas. Si cine se va incerca sa calce
aceste juraminte, pe unul ca acela sa-1 uciga domnul dumnezeu,
aici cu trupul iar in viata de apoi ca sufletul, i sa aiba parte Cu
luda si ca Arie, i sa fie blestemat de tatal si de fiul si de sfantul
duh si de cei 318 sfinti parinti dela Nichea, amin. S'a scris in
anul 6929 (= 1421), indictionul 14, Mai in 17.
lo Radul voevod, din mila lui dumnezeu domn.
Si sa se judece saracii domniei mele inaintea domniei mele, iar
saracii vostri inaintea voastra, si sa nu li se laca nedreptate.
sa nu adapostiti printre voi oameni rai, pe care nu-i iubeste
domnia mea, ca sa nu petreaca in mijlocul vostru; nici domnia mea
sa nu adaposteasca oameni rài 2).
O pecete mare ,ri 4 peceli mici; cea dinhdiu, C. pit, cm. in diam., mild in
cloud fi la mijloc cu lard deterioratd, e pecetea lui Mircea, cu legenda: f S.
MIRCHE VOIVODE TRANSALPINI, BA[NI SEVERINIENSIS], DUCIS DE FIIGARITS
ET A[MLA]S (cf. Onciul, Titlul lui ilfircea cel Bdtrán, Conv. Lit. XXX V,
p. 1012); celelalle pa t ru siint boere,sti, bate in ceard neagrd fi fdrel legendii ;
.pe una, cea mai mare, se cunoa,rte foarte bine un vultur cu cloud capele i cu
artpele intin.re; pe alta disting libø.ra M, ,ri aceasta ar putea fi a lui
pro tovis tiaru ; trei dintre ele seint de c. z ctn, in diam. Pergamentul No. 776;
Mil. No. 15.

9 Confiscare: orig. liS(M exactio, sumptio.


2) Aceste doua clause sant serse In jurul textului, pe marginele perga-
mentului, care e foarte 'Malt In raport cu latimea.

www.dacoromanica.ro
T I

'A

4 OHCH HH V.L3HOX V.109 141H4HOJVV9 H 11HHSOWA1.1.3HdA H -0WV3


HHIBIKIHSV HHVMI HVAOVVd HP15111V111 `VV01111051 U'11.30V11W W1.151COH H -OH
W1.1,11C SW1.1.11VH0t/VY RrliwvVvvson sw (ols) ti srl1wswa3Vou3oa riw W13HH
W1VW3E `TOH3HPIXVV1106JJ.110 HVOIIEHOd110JVV9 011.L3YOU30J liW %WHOM,
SWINJVVH `SW1111111VO1EHOCIll W11.1.31th WHV.L*H3 `8%101444S1/3 H
11
-nV
Yvuod 11S3 19H131h134.11 H PIHENSSIXOJVVH H IN1IHV.LhOLIV111 Mal VIII
PIVV*3811 11.1.315% H HHOCIVV 11W0.1.3VH VSH031111X VI1L3V01130J '11W 11

XIIIMVIMI wilmo(u SwfdvJythi `WCIH3111MK/NI 151:111011


TX11301111 -V011301
011.1.3 'NW VV SW11 WHIOH011 H Olt SWH WHVSlifILLR `11H051VE orli
051R1

NY) HVVVVII am Hvol.Ctinidl.clu vaa3Voti3oJ HW VE `111H1/1WRH OU


SX11.3SH
XM110.1SELL OH HVIVIE VILL3V01130J 11W H VH HJ.W11 woHnoinntfn !Wolf
OV :(1111)11MVHVI1 051E1 VY Y,LTVIWV .1.111 V 811VVIIH R.1.61111 !HR.1.63* .1.(11

H111VR3RX V "doll ALM HIIRV011 123 "51RV .1.111 X% s; 'IrsY V .1.011 HVEISJVH
V/VVH11 011111H ! H 0.LX S.L113011 19111.1VM W.1.513M1q/SP H 110909 H '0E1.1/151C

0E111411 f V .1.A1 WVIHHVHEOH VOW IA "INV Will/HVIIE051 01111H 'S


V JAM
V &Ai `1.H051 0.LH 1.1.1111RH g clISV V alli 116'51(VW 51W3011 Ili "NW V .1.011
1/111H11 11 &Ai H141/VM 11 .1.At %Myna H .L111 WHHVII WII1V1iWVH H .1.111

HH1L1.11/11.1V° H J.ilrl 11514031 H WORN 'WINN Orb ALWVOX0V .1.111 `21.60W


ALM
J411 d -dou J f.dal Ends H1114113 II "HRV V011 J 'WV VIN(1H 41 "IIRV
HWHA1 11RV !
JAM W.1.113V1 WHCOH "5IRV 051V liV J.TVW9 WAJRC1V WHCO51 3
`WIN !0111HH X1.1V 11H3I/3am V 10 ! clIHHOH HON .1.11111W °WNW
(mndsj, J `I/HVH V %Iilml.0 V !HVH H 11111 1I051 WA'RHI1W011 3 cW9Ild
JAN VV051 V wsild V orb avVws `sX.zda Orf1HH nY 1H !.1.3VY V PH
(V)VHVES2 .1.1111 'ff:1011P V `vdludlu V .1.41 VHY/ VVOH SI %dOMJIldi, V !WHHd
R 311111130.1%11,14 !1(13V5ROHV.1 HOH HHJVH0.1. HVWH H3 mid] `OHHV .1 !WY
11 PH (W11111809WV H51 VV051 051141/031 W3 411105I HEO4HVO.1. 11 HavHsV
t ¿Al VV051 V `WaHd V .1.411 SHOH HICJVHO.L J `11HVH V J411 XHHH -RH

HX*V11 !01111111 H HOH H1VOHOV3 V "HRY 11 HIIIM1.11 HP9 H Hill 1%


H051 113 J.V51VV HOLLHHOV HII 4.1HVY VV. 113 H.1.311111 V5111115VAVV
HVH

`1111VV3, HilIV 6.1.VWFI V .1.A1 VH1n/11 V51110Vh VV. W3 !SLIAWSChill


V 0.1.XHH 351C

VH1411 HOVh V5I1 VY IN '7.1.VHRALHVS 11119 311C 0.1.51 WO J.1111 S.LH3R51011

.1411. Sc11.V0H VILL3Y01130J 'NW XVni-wqm 11K H IHVVW HVW3 eV .L31


H11111851 HEHOJ. !VHSAVR51 HVWH VV J.33 ssiaoviiw vu3Vnte sW051 `09HV
V.L. .1.1111COVH(111 I/ 1H H.LHO.L3 VH 0111 .1.31 031.1.1V01130J HW VHVVILLS
li VH11051VER VH WOWZI/11 `1.110HVE 0J. 1111051V.L INIVH HI.W.011 051HV311

www.dacoromanica.ro
12

BAO HwprLa WT POCHOACTEA Mi. H CE EttICT, EH AoHAE KA roc-


HOACTBS Altil P'kHEA X4HX.111 11 LOUT* WT PAWNOR, H CE ChICT R.
Tprompf. GlItAtTEAE HO : HOSFIAH BAZKAH, H ;KUBAN HAIM, 14
;ISSEItHE RASISCAH, H FIrdi RAH, H HairlAH PAASAZ GAXAKOBS, H 4111KAHAS.
RHCTTApZ, H A3Z AWPWAET rEpl'HHA, FICHHCAX HZ Tpl'ORHIVH,
re'KE

Mite/ARA HOENIYA Itil MHZ, H AtTO ,SH,A, EHAHK[TA] E-1.

Eu cel in Hristos dumnezeu credinciosul si de Hristos iubitorul


si de sine stApAnitorul Io an R a d ul , mare voevod, cu mila lui
dumnezeu si cu darul dumnezeesc stApanitor si domnitor peste in-
treagl tara Ungrovlahiei, binevoit-a domnia mea cu a mea bunA.
vointg, Cu itiimA curatà si luminatA, si dAruit-am acest de fatà prea
cinstit si prea frumos si prea pretuit hrisov al domniei mele, care
e mai pe sus de toate cinstele si darurile, si-am Implinit rugAmin-
tea pArgarilor din Brasov, care au cerut dela domnia mea sA le trio-
esc si A. le intAresc asezAmintele ce le-au avut dela strAmosii
domniei mele pentru vAmi, prin toate targurile din tara domniei
mele si pe drumul Brasovului para la BrAila : ca sA. dea dela un
vilar de Ipriu 1 fertun, dela cel de Luvia 1 perperl, dela cel de
Colunia 12 ducati, dela ceI din Cehia 6 ducati, lar dela vilarul aiat
nimica. Si cine aduce skoci frAnce-,sti si bobou si fier, nimica ; iar dela
un butoiu de miere 12 ducati, iar dela un butoiu de vin 6, iar dela
un cal, cine cumpArA, [s5. dea] 6 ducati, iar dela o maje de cearl
12 ducati, iar dela piper si dela sofran si dela bumbac si dela ca-
melot si dela pieile de miel si dela piei si dela altà marfA ce vine de
peste mare, dela 100 de perpere 3 perpere; dela un porc 2 ducati, dela
un bou 3 ducati, dela o vacA 3 ducati, dela un berbece 1 ducat ; dela
o piele de cerb 1 ducat, iar de vor fi si alte piel cu ea, nimica; dela un
burduf de branzl 1 ducat. allretul care trece pela Bran 3 bani, iar
pedestrul 1 ban. Si iarlsi, cei ce trec cu peste, dela un car 1 peste, iar
ce va fi pe deasupra, sl nu dea nimica. Si la BrAila, dela o maje 1
perperl ; iar dela un car in TArgsor 1 peste ; in TArgoviste asis-
derea. De calul incArcat, fie cu once, 3 ducati. Si la Dambovita,
ati cai sAnt la car, tot atAtia ducati si de car 1 peste ; de un cal
inarcat 3 bani, iar dela alte mArfuri nimica; un cal slobod 1 ducat,
si pedestrul 1 ban. Si apoi, cine isi dA marfa pe datorie, sa-si caute
datornicul sau chezasii, dacl are, iar de omul drept sl se fe-
reasa. Si nimenea s6 nu bAntueascA pe oamenii drepti. Si iarAsi,

www.dacoromanica.ro
13

cine se va Incerca, dintre boerii domniei mele, mari si mici, fie a.


-va fi cumOratä acea vam5., fie a va fi datl cuiva de pomanA, sl
-pue pe deasupra si. sl nu rImAra pe lAngl cele ce le-a IntArit si
/egiuit domnia mea in asezgmAntul de mai nainte 1), unul ca acela
va pAti mare rAu si urgie dela domnia mea. Si aceasta s'a acut
cAnd au venit la domnia mea Revel HanAs 2) si arstea din Rajnov,
si aceasta a fost la TArgoviste. lar martori [au fost] : jupAn VAlcan
i jupttn Nan si jupAn Välcsan 9 si Aga ban si jupAn Radul al lui
Sahal si Mihail vistierul ; lar eu logafg.tul Ghergl-fna am s.z.ris, in
TetrgovIste, luna lui Noemvrie In 21, anul 6930 (= 1421), indic-
-tionul 15. 4)

Monogram; pecete ovoid ( c. 3 + 21/2 cm), &timed, cu legendd latind in


11/ere gotice:+ IOAN At RAD + VOE »Ic VODA ; cele cloud cap*, cu coroane in
.(rei colturi, stint foarte urit desemnate. Pergamentul No. 771; Mil. No. 16.

VI.

f 1WAHZ PAACTAI ROEROA4 11 rOCROMHZ RUM 3EMH 8rrpognaVii-


CKOH, 1111WET rocnoArrno N111 IlpIllaTEAEM rocnoAcTna MH, nprapin
1VT GpAWOR: Ttian 3atpo AVk CTE 11(10CHAE 34 &W.V. WT AAZ1'0110AE,
AA HE RIAET, 4 VOCHOACTRO atH E OCT4111HAZ, 110A111WrW AA HE RdZAET;
-84HHHAO rocnoAcTno MH, A4 RX.AET no 3AKO118, KAKO ECT RNA%
E

-8 ANN iliinpqf ROIROAE. 11 TA3H WM AWKAT, TOAKO RHE AA Af1I-


7IHTE. Gnpattom rocnoArrea Ain KIHIRO IA 11M HE RZAET, 3411Z ECT
,AAHAO WT RAC rOCROACTIIS ¿ti. II Rors RH BECEAHT.

loan Radul, voevod si domn a toatä." tara Ungrovlahiei. Serie


clomnia mea prietinilor domniei mele, pArgarilor din Brasov : iat5,
Linda m'ati rugat pentru vama dela Cbmpulung, ca sà nu mai fie,

Orig. lid npasom 34KOHt.


Iohannes Reuwel.
Mil. greqit gAZILAH.
in data aceasta este o grep.15.: anului 6930, socotind data dupä era bi-
santin5, care In Tara Romaneasca e consecvent intrebuintatA, ii corespunde
anul dela Hristos 1421 qi indictionul 14; indictionu115 corespunde anului 1422.
Cred cà grepla e in indiction, ca i la No. XLVIII. Greeli de feint acesteia
se gAsesc destul de des in documentele muntenWi; ele sant putin explicabile,
deoarece, cum se tie, In orientul ortodox indictionul era bine cunoscut i unele
acte, d. p. ale patriarhilor, se datan chiar numai Cu el.

www.dacoromanica.ro
14

domnia mea am lasat ca mai mult sa nu fie. Am facut domnia


mea ca sa fie dupa asezamlntul ce a fost in zilele lui Mircea voe-
vod. Si de aceasta ma voiu tinea, numai si voi sa vä tineti. Sara-
cilor domniei mele nedreptate sa nu li se faca, pentruca [0] dom-
niei mele mi-e mill de voi. Si dumnezeu sa vl bucure.
Monogram; pecete ovald (3+211,cm.), neacaperild cu hdrtie, cu legenda:
44 KOHN PHAgli . KOIKCOA H l'OG1l[0]At: ea nu incepe dela capelele celor
douli figuri, ca de obiceiu, ci dela unul din vdrfurile axei marl a ovalului;
adresa; t nparapam urr Kpawoa: pargaraor din Brafov. Ark. No. 227; Mil.
No. 17.

C. 1424-1427 (a doua domnie a lui Radul).

VII.

t IWAHZ PAACTAZ, REMIKKIH 13011R0A4 H CAAAOMISM41111111 rOCHOAffilk


3EMAil 01rrpORAAKIIIHCKOH, MKTrOCIIOACTHO CTE Wp1i3A10
rOCflOACTßs Mil flpZrApEM gpawERCtaiiN H PANMOKREM H RZCE11 3MM)
GoscincKoti, MO WO 11M8 ECT CZTROp1140 rocnoAcTgo MUXpHCOR8A,
3AKOF1H WO Cat liAAAAE WT Ilptp0AITEAEH l'OCROACTRA MU, TAKONt-
Alp AA HAIM CIA 83HANAT H IlpH rocrioAcTurk Mil. Twrw NAT, q4pto-
114144HApe, Rape KTO TU ECT RAMEW RS PSKipz, A4 M8 3111ptTH111
AA 83HM4T RAAAX WO ECT 3AK011, A HHAKO AA HE CArkETS StIFIHHT.
II KOH AHRO WET RliTZ HAMM DOAAORiiiX, Il TON T4K0];KAEpE
AA HM I 83HAAAT. BOHM KTO Cigt RH flOKSCI1A, A4 HAAS 1383MET
rb% 34K0117 HAUT HAISTI1 REANKO 3/10 H wprfx WT rOCHOACTRA.
MIL HHO HtCT, no wpionftS rocnoArrna Mil.

Ioan Radul, mare voevod si domn de sine stapinitor a toata


tara Ungrovlahiei. Da domnia mea aceasta porunca a domniei mela
pargarilor din Brasov si Rájnovenilor si intregii tari a BArsei, ca dupa.
hrisovul ce le-a facut domnia mea si dupä asezamintele ce le-au avut
dela stramosii domniei mele, tot asa sa li se ia [vama] si In vremea
damiei mele. Deaceea, tare Alexandre, oricine ti-ar fi vames la
Rucar, porunceste-i sà ja varna precum e obiceiul, iar altfel sa nu.
indrazneasca a face. Si cine va fi vames sub DA.mbovita, i acela
tot asa sa le ja. Caci cine se va incerca sa le ja mai mult declt a

www.dacoromanica.ro
15

1), acela va avea sI primeasa mare rAu i urgie dela dom-


obiceiul
nia mea. lar altfel nu este, dupà porunca domniei mele.
.1Ifonogram ; pecete ovald (c. 3 + 2'1, cm), neacope? itd cu hârlie,Ise junta' late
siricald ; din legendd se vede )I( ioAN A< RAE; fdrd adresd. Ark No. 299;
Mil. No. 2.
1424-1427. Asupra documentului acestuia, pe care Mileti6 1-a pus gresit
intre anii 1375-1380, atribuindu-1 lui Radul, tatal lui Mircea, v. Onciul, Origi-
nele principatelor romane, Bucuresti 18)9, p. 201-202, si Convorb. Liter., an.
XXXVII, p. 23. Cat priveste pe ttarul Alexandru», explicarea cea mai bunä
e tot cea data de Jireeek, Archiv f. slay. Phil., vol. XIX, p. 609. Scrisoarea
este evident dcla acelas Radul, dela care avem si Arh. No. 227, des1 aceasta
pare ceva mai noug, Monogramele s5.nt in genul vechilor monograme ale lui
Mircea, iar lartia e la fel ca cele doua scrisori ale lui Mihail.

Dan II.
(1420-1424. 1427-1431).
TM.
t 143Z MICE KK XPHCTA or KAArOlaPHKIH H CAArOLIECTHIlkIH H
KOHCTWA106111ib.IH [WY AMI, KEAHKkIH HOEKOAA H rOCHOAHHk, .iNHAOCTYX
SOMTEX. H KOACTEM AAPORMITEM WKAAAAMITIS AAH H rocnoAcTg8Atpt3
MU KZCEI1 3EMH SETPOKAMCMCKOH, gitarogponggoiut rocnoAcTgo mif
cgogm KAArkIHM EIPOHSKOAEHTEM, CIATAKIHM H tHiCTKIHM cosAutm,
Aapogar KAArOWKPA3H1IE WISE HAA RISC*MH MECTH H Anpottz HACTOMH
CkIH XPHCOKSA rOCHOACTRA MH, H HCHASHHK npowaie npKritom Gpa-
WWFICKkIM, 110HEME HPOCHXVE. rOCHOACTI10 MH, MICO AA FIOHORHAi H An
STgpgAgm 3AKOH11; 1110 CA HAAAAH WT HPICPOAHTEAH rOCHOACTKA AAR
BA gt5mEpgz, HO TPZrOSOX KZ 3EAAH rocnoAcTga AH H HA I1MTH
woacgidm Aopg fiPAHAA MICO AA AMIAZT WT KHAAP HEW
4EpTS118, WT XSCOAOKII rup., WT KOASHIH ffi ASK., WT ger ASK.,
A WT ptgAg 1111/1411 HHIPO j H XTO HOCHT minim 4SpNWICKbJA17
HHI410 j WT ICO3HtHlIU,. MEA I ASK., WT KHHO KO3HAHHH,Z AsK.,
WT KOHt, KOH KSIIHT, gl ASK., WT
ASK., WT MMK.V. HOCXJC
wimp, WT WO4SpetH, WT KAKAK, WT Rit1X.WT Ar-KAMHAEIM,
HATHHH, WT KOMTE H WT KSiii HHH.R, CPO ACTOAET WT mop*,
WT [up. í offmep ; &PARK CIIHHH if ASK., ROA Ask., KpARA
ASK., WT WICHL1 ASK., WT ¡AEON. KOMM, ASK. ; AKO 6XAXT HHL1C
KONCH e HM, An HE AACT HH11.10; WT CHNHTE ASK. ; KOHHK KOH

I) in orig. peste lege, nrbs 341014».

www.dacoromanica.ro
16.

mima' imitto T8p9zF RAHH, I1kIUEU KAN ; H filo KOH n0ituni8xT


C PHSA, W1" KJAA a plisa, d pxx'S tpo IVET KIIT, AA HE AACT
nmpo; Ha EPAHA(A) MANCA a nEp., A HA KOAA S TPSSI'WOpZ
TprOME11.1(H) TAKOMAEN ; KOH TOHAPEH, tidRAT C tinim 1111110, F
AUK.; H HA AARORHH,, S KOAA KOAHKO KOHE, TOAHKO H ASK-
a plisa, a WT KOH TOBAPEH F SAHH, A WT HIPA' KSHEH HH1110
KWH C11060AFFI aASK. H ntwin, CH. 11 FIN ME KOH CH ALMAT
AORIETAT.K 8 Anzr, Ad CH HillET AAMKEIHKA HAH EMIIH, alpe limen ,
wT [valla LIAOHIKA AA CA KAfISRANT, a HHKTO npAaa Att
HE CAHTSET. &pf KTO Cdi IIIET HOKSCHT WT SOAPZ rOCHOACTHA
MH, BEAHHAX KE H MAAFT, EACAY AA ECT KSHEH TOH3H KISAAVKZ,
EXAY M ECT KOMS AH&O ANHAOCTY. AAAEH.1, TA nprinoaniT TA HE
CTOHT Ha 1.110M CZNI STIVZAHA H S3AKOHH11 HA HpAKWM 3AKOHt, TO
T4KOHlt1H liMAT lipMTH HEAHKO BAO H WprfA WT FOCHOACTKA AM.
ClitA*TEAE: ?Kt3naN flABSA AgOpHHK, )KSHAH 11011110,

Z.SHAH tlErA, MSHAH NT11tE111, MSEldH &Ha, KSII11H rpACIALIHR, FIAHOTA


CHATA" liiIHAFIAZ HIECTTAp. KWHKO AwrwAET IIHCdÇ B TliZrOHHIp(H),
ic ATO 3U,ítt, filAHKTA WK. tCr.
TU/ AAH6 RWEHWAA, AAHAOCTL% HM7E/A FOCHOAHHk.

Eu cel in Hristos dumnezeu credinciosul si cuviosul si de Hristos


iubitorul lo Dan, mare voevod i domn, din mila lui dumnezeu
Cu harul dumnezeesc stapanind si domnind peste toata tara
Ungrovlahiei, binevoit-a domnia mea din a mea buna vointä, din
luminata si curata. Mima., si daruit-am acest de l'ata si prea frumos
mai pe sus de toate cinstele i darurile hrisov al domniei mele,
-si am implinit rugamintea pargarilor din Brasov, fiindca au cerut
<lela domnia mea sa le inoesc si sa le intäresc asezamintele, ce
au avut dela strabunii domniei mele pentru vaina, prin targurile
din tara domniei mele si pe drumul Brasovului pana la Braila: ca
sá dea dela un vilar de Ipriu 1 fertun, (lela cel de Luvia 1 perpera,
-dela cel de Colunia 12 ducati, dela cel din Cehia 6 ducati, iar dela
vilarul tliat nimica. Si cine aduce sapci francesti, nimica. Dela un
butoiu de miere 12 ducati, dela un butoiu de vin 6 clucati; dela
un cal, cine cumpara, [sa dea] 6 ducati ; dela o maje de ceara
12 ducati. Dela piper, dela sofran, dela bumbac, dela camelot, dela
pieile de miel, dela piei si dela alta mara ce vine de peste mare,
dela 100 de perpere 3 perpere. Dela un porc 2 ducati, dela un bou

www.dacoromanica.ro
17

3 ducati, dela o vaca 3 ducati; dela un berbece 1 ducat ; dela o


piele de cerb 1 ducat, iar daca vor fi si alte piei la un loc cu ea,
sà nu dea nimica; dela un burduf de brAnza. 1 ducat. Calaretul
care trece pe la Bran 3 bani, iar pedestrul 1 ban; si cine trece
cu peste, de/a un car 1 peste, iar ce va fi pe deasupra, sa nu dea
nimica. Iar la Braila de maje 1 perpera, iar de car in TArgsor
peste; in TArgoviste asisderea; calul incarcat, cu once, 3 ducati.
Si la DAmbovita dela 1 car, cb.ti cai, atAtía ducatí sí 1 peste, iar
dela un cal incarcat 3 bani, iar dela alte marfuri nimica; un cal
slobod 1 ducat, iar pedestrul 1 ban. i cine isi da avutul pe da-
torie, scoata datoria dela datornic sau dela chezasi, daca
are, iar de omul drept sa se fereasca, si nimenea sa nu /An-
tueasca pe oamenii cei drepti. Si cine se va incerca dintre boerii
domniei mele, mari i mici, fie ca va fi cumparata acea vama, fie
c5. va fi cuiva data de pomana, si o va mArl si nu se va tinea de
cele ce am intarit i legiuit prin acest drept asezatnAnt, unul ca
acela va avea sa primeasca mare rail si urgie dela domnia mea.
Si martori [sAnt]: jupAn Albul vornicul, jupAn Borcea, jupAn Voico,
jupAn Cega, jupAn Utmes, jupin Baia, jupan GArdoman, Nanota
spatarul, Milet vistiarul. Eu Coico logofatul am scris In Targoviste,
anul 6931 1422), indictionul 1, Octomvrie 23. 2)
Io Dan voevod, din mila lui dumnezeu domn.
Muzeul nalional din Budapesta, pergamentul No. 71 (din achiziliile anului
1896). Publicat de Miletió, Sbornik, vol. XVIXVII, soo, cu facsimile in
mdrime naturald. Despre pecete d-I MiletiC; ne spline cd e atiirnatd, cd are in
total un diametru de 5 cm. ,ri nu se deosebefte de celelalte peceli ale luz' Dan H,
_pe care d-sa le cunoa,rte din documentele dela Bra,rov ; legenda n'a pu/uf-o
ceti nici &Oa' original, nici dupd fotografie. Este probabil pece/ea cea
.ovald, cu legendd cirilicd.

IX.
11A1 AMI KOEKOM H rocnommk KCH 3EAAAH SMORAAVHCKOH, AARAT
trocnoArritoMH CTE woismo rocnoAcTaa 1H6P4WOBtH0111, tpoTo icSn-
I 3EMAH rocnoAcTRa 4x.11, MKO AA HMI ECT 3AKOH, 1.110TO HAAS
ECT 6kIA H g AHH Nitipirk ROEROAM, TANG AA ECT H HHIrk : RAMA
AMK.ORHH,H WT EAHA KOAA EAHA pima ; H WT XAM ASKATO u WT

§i aci este o grepla in data: pentru anul 1422 indictionul e 15; indict. 1
corespunde anului 1423. Cf. nota 4 dela No. V.

www.dacoromanica.ro
18

Tap% "F. RANH ; H WT 11*HIRA ¡ANN KAN. fiRYE, RAttAIWE WT AZKORHIJA. 1),
WT Apt3na KSHAA AA Célt RApSRATE, AA HM HAWN. HE CMITE KI3ATH,
Nil WT HOCTARA H WT MEA*30, NH WT RZ/KA, NH WT AEHA, NH WT
KOHOIrk, HH WT 'MATH°, NH WT KOpAkl, Hii/KE NH WT KOA Kt:inn/a;
TAKMO WT CRHHH H WT mug H WT KOHN, gioTo WTHOCAT HA npo-
AwKsz, W TOM3H RAMA AA RT ECT, 4 WT HHY. KSHAA AA CA RAO-
RATE. fi RIE, RAMEllif WT PSKEA, HMATE RAAAX WT MAHLZ WT pHs&
KpanTia, HAH rontma HMI MAAA, pHR H I nepritip-k; [wr] 11000u
MAMA Pai I1EflH IIif pEME.KA; H WT HOCTARA RHAAp WT
TSH; H WT XpSCSASKH a [up.; H WT KOASHH ii ASK.; H WT tIFX.
L ASE.; H WT MANLY. ROCN.K RI ASK.; H WT RO3HAIIHRX RHHO g AS-
KATkl ; H WT KOH*, HAN ,1,4 CA f1p0A,AAIT HAH AA KSHHT, K.ZAY KO-
DMA HAH KOH, Ell ASKAT; H WT rORAAA F MA1411'1111; H WT WRHA
ASKATO ; WT EAHO CRHHAil ASK{AlTkl ; Aar CHpflaf ASKaTo ; H WT
r8sEp EAKo ASKaTo; H HELITM ATOM a ASK4TO; HTA p f ASK.; EMIR
KOH HpA3AEH F KAHN, H 'Amu, a RANI; H WT rAAHHkl, HAH R*RE-
pima, HAH mAep, HAli AHCHN,A, HAH KOTKA, HAN 3AARIS, WT A ASKATII

WO4pAH, HAH RMKAK, WT ¡i


FAH° ASKATO; H WT KSHAA, lijo ECT WT /mop*, HAH rainep,
ASKATO; A WT KOKO H WT /KEA*3A
WT AXKORH H VVT KOpAk1 H WT BAI;KA H WT HAATHO H VVT AENA
WT K011011* RAMA AA HMS CA HE RZ3MET. Twrw pAAT RIE RAMEWE,
1110 RHAHTE 3,1,1 MICAH°, HA TOM AA CTOHTE; AKO AH nprbc;rxdiKTE
wpoitto rOCHOACTRA MH, TO TARO HAUTE lipTATH REMIRO 3A0 H
['Tat rOCHOACTRA MH, MK° HERipHHH,I1 rocnoAcTKA AM, H nomNoro
=pas rocnoAcTaa MN HE iiirre RH,1,*T. HHAKO AA HE CMITE StHIFIHT,,
HO wp1i3mS rocrioArrga MH.

10 Dan, voevod i domn a toata tara Ungrovlahiei. Da dom-


nia mea aceasta porunca a domniei mele Brasovenilor, care umblk
cu negoate In tara domniei mele, ca sa aiba ei asezamantul ce l-au.
avut si In zilele lui Mircea voevod, asa sa le fie si acum. Vama
la DAmbovita : dela un car 1 peste; dela un ham 1 ducat ; dela
povara 2) 3 bani ; dela pedesttu 1 ban. lar voi, vamesilor dela.
Dämbovita, de alta marfa sä va feriti,.si sa nu Indrazniti a le lua.
vama nici dela postav, nici dela fier, nici dela funii, nici dela in,

1) Orig. AXEHRMIA.
1) Orig. Taps: ung. tár (din *tovar) = povarA; cf. Jireeek, Arch. XIX, p. 611.
Cuvintul lar se gà'sete qi In codicele voronetean, trad. pe grec. tpopioy onus..

www.dacoromanica.ro
19

nici dela canepa, nici dela panza, nici dela sabii, nici dela alte
marfuri; numai dela porci si dela oi si dela caii ce-i duc spre van-
zare, pentru acestea vama sa luati, dar de alta marfä sa va feriti.
lar voi, vamesilor din Rucar, sa luati vama: dela maja de peste de
crap, fie mare, fie mic, 7 pesti si 2 perpere; dela maja de morun
9 perpere si 2 curele; si dela o bucata de vilar de Ipriu 1 fertun,
de Luvia 1 perpera, de Colunia 12 ducati, de Cehia 6 ducati;
iar dela maja de ceara 12 ducati; dela un butoiu de vin 6 ducati;
dela un cal, fie cà se va vinde, fie ca se va cumpara, fie iapa,
fie cal, 12 ducati; dela o vita 3 ducati; dela un berbece 1 ducat;
dela un porc 2 ducati; dela un burduf de branza 1 ducat; dela o
cerga 1 ducat; dela o piele de fiara 1) 1 ducat; dela o povara 3
ducati; un cal slobod 3 bani, iar pedestrul 1 ban; si dela jivine,
fie veverita, fie jder, fie vulpe, fie pisica salbatica, fie iepure, dela
30 de ducat' 1 ducat ; si dela marfa ce vine de peste mare, fie
piper, fie sofran, fie bumbac, dela treizeci un ducat; iar dela bobou
si dela fier si dela arcuri si dela sabii si dela funii si dela panza
si dela in si dela canepä vama sa nu li se ja. Deci, voi vamesilor,
ceca ce yeti vedea scris aci, de aceea sa va tineti, cad daca yeti
calca porunca domniei mele, atunci mare rail si urgie yeti avea a
primi dela domnia mea, ca niste necredinciosi ai domniei mele,
mai mult fata domniei mele n'o sa vedeti. Altiel O. nu Indrazniti
a face, dupa porunca domniei mele.
Monogram ; _peak ovald, acoperild Cu bumbac, co mdtinte identicd
ceo dela No. 5 (XII); dupd urniele cdtorva lilere, legenda este: "Ig ICO AllNh
ROEK0,1,f1; lard adresd.Arh. No. 9; Mil. No. 26.
1422. Porunca e datl, evident. In urma privilegiului din 23 Oct. 1422,
probabil In aceeas lung, ca si cea care urmeazg.

X.

Iw AAH HOEKOAA u OCI1OAHHk BUM 3EAAAH SrrpOKAAVHCKOH7


HHWET r0CI1OACTB0 KAMEWOM W7 Ilpaxosa H TAKO3H 1111
r0C110ACTRO MH : TS3H quo ECT KkIA 34KOH HOCTAREHZ wriliktiptrk
HOEHOAN., TOH311 3AKOH A4KAT H rocrioAcTRo gpaiWOIAHOM H
KOHTO XOAAT HA Kt;11AM, MKO AA HM KAMM 1383HAA4TE K4KO H HA
PSKEA: VVT MAMN. KjiM1HHA, HAH ron-km 1-16/1 HAH MAAA, ntp. H

1) Se 'ntelege de cerb; cf. nevi's Midis din acest doc. CU 1164T1/1 IMHTId din altele.

www.dacoromanica.ro
20

:I poi; MOpSHIld ALAMO tifpruip H 1 pemmia; H WT HOCTARA RH-


Aapa ono 45EpTSH; H WT KOSCSASKH L DEP.; H WT KOASHH l M-
UTH ; H (11X. g OUT; H MAMA ROCK ii ASK.; H WT roKAAA
ASKATkl H WT WKHA 1 ASKATO ; H WT CM-MA ASKAT'k ; Aar
CHpflITE ASKaTo; H WT rSsoz ASKaTo; H AHKTMASKATO ;
Il TAp e ASKATH; H KOH npa3Ani 1 KAHN ; rrkwas, RAH; H IMAHHkl:
ANCHO/ MAE" KillEPHIJA, pHCOSH, KOTKkl WT :1; H WT KSHAA,
tpo ECT WT MOpli, HAH nKno, HAH WOIISPAH, HAH KMAK/ WT Z1; A WT
KOEOK H WT HAATHO H WT HAMA H WT AfHA 11 WT KOHOIrt H WT
MfAt30 H WT KOpAH H WT AN.KOHN HAMA M HMI Cat HE 1183AAET.
TWrW ¡LW', RYE KAAUWE, tilo KHAHTE 3M F1HC4HO, 111 TOM AA CTO-
11TE, 4 nolvmoro KAMA AA HM S HE CAVIZTE 11%3ATH, 11014EME KOH CA
EH HOKSCHA AA KISMET 1341A+M HORK11111, TO TAKOKkl HAUT npLATH
EfAHKO 3,10 H wprTA rOCIIOACTRA MH, MKO HEIrkpHHK rocnoAcTKa MH.
HHAKO HE 111ET Els1TH. II gilpf HA KOEM Tpms* flp0AAAET Cat HOCTAK,
TSKA AA CH UAL% HAATHTS, aAOKAE HE ripomAiT, HAMM AA HE AA-
AET, HO Wp113418 rOCHOACT11 MN.

Io Dan, voevod si domn a toatà tara Ungrovlahiei. Scrie dom-


nia mea vamesilor din Prahova si astfel và porunceste dom-
nia mea: iatà asezArnAntul ce a fost pus de Mircea voevod, acelas
asezAmant 11 dà si domnia mea Brasovenilor si celor ce umbll cu
negoate, ca sà le luati vaml ca si la RucAr: de maja de crap, fie
peste mare, fie mic, 2 perpere i 7 pesti ; de maja de moran 9
perpere si doul curele ; iar dela o bucatà de vilar de lpriu 1
fertun; dela una de Luvia 1 perperl ; dela una de Colunia
12 ducati; dela una de Cehia 6 ducati. Maja de cearà 12 ducati ;
dela o via 3 ducati ; dela un berbece 1 ducat; dela un porc 2
ducati; un burduf de brAnzI 1 ducat; dela o cergl 1 ducat ; dela
o piele de fiarl 1 ducat; dela o povarl 3 ducati. Un cal slobod
3 bani ; pedestrul 1 ban. lar jivinele : vulpea, jderul, veverita, ri-
sul, pisica sAlbaticä, dela treizeci unul. Dela maría ce vine de
peste mare, fie piper, fie sof ran, .fie bumbac, dela treizeci unul. lar
dela bobou si dela panzA si dela funii si dela in i dela canepà
dela fier si dela s5,bii si dela arcuri sA nu li se ia vaml. Deci, voi
vamesilor, ceea ce veti vedea scris aci, de aceea sl \TA tineti, si s4
nu indrAzniti a le lua vaml mai multà, aci cine s'ar incerca sg. ja
vatra mai multg, acela va primi mare rAu si urgie dela domnia
mea, ca un necredincios al domniei mele. Altfel nu va fi. i in

www.dacoromanica.ro
21

once tArg s'ar vinde postqvul, acolo s5.-i pMteascl vama; iar p5.n5
ce nu vor vinde, sl nu dea varnA, dupl porunca domniei mele.
Monogram ; "mete ovald, acofieritii Cu bumbac, identicd Cu cea dela No. 5 ;
se cunosc numai urmele edlorva litere ; fdrd adresd.Arli. No. 7; Mil. No. 2-'-
1422.

XI.
t fixs HMI KS KIIHCT4 60PA gitaroirkpliki H GAAPOHECTHEILI H
IptiCTWAIORIIRKI 1W AMOS ROEROM H rocno,a,inik, ANHAOCTLA ROOM 14
60;KTEMI AAPORAWEAAS W6AAMAIPS ilAll H rOCHOACTOISALLIS MN MOH
31MAH Srrpognarhicicoti H 3M1AMIHHCKHAA H f1MAAWS H ilbarpnin8 poor,
KAAMPOHRIKOMA rOCHOACTHO AM CROHAAK CAArklAA IIPOHRROAEHYEMZ H
WICTkiM CH CHiTAIIIM cpsAttem rocnoAcTaa MH, H AAPORAr COSH
RZCPIECAllkl (sic) H SA4rOMPA3HI11 HACTORillilt XPOICORSA rOCHOACTKA
Mil GpmnourkHomss azykmz, HOHEME AAPORA rocnoAcTRS mu rocno-
Alin MN KIJAA AA Mat npTA az nacTo irkpilaro CH cASrx, H MPORA
xaparTia WT K4H0118, M ECT RR 3EAA4H rOMACTILI MN KAKOTO OCT
II RS REMAN work, Tim° A4 CIA KAPAKCSHAT H RI RIMAN rocnoAcma
Am. Twrw piAT WT fral:r-k gpmuogS, WT PSKEA Aopn Ao GpAHAOHA,
AA MR[A1XT K81111,H RAMX : WT OMNI% RHAAPk Hopi" ri-s &NOR, A
WT xp8c8ntlen ICA RAHORH, WT KOASHH 3-.1 &MOR, A WT klEr ii 6AHOR,
A WT BIWA HAWATA imp(); H WT WMIKH WT flOCTARA H KAARII
KPOEHH Hinpo; H RO3N4HH11,11 MOM a MORK, RORHAHHII,A RHHA Î KAHOR,
RO3HAHH11,4 MEAORHHA T &MOOR; H KOH, Ertl KSIIHT klitOKIIKR, Fi K4-
110K; MAMA ROCAiK gl KAHOR j WT IIHHOP H WT KPOKOC H WT KXRAK,
WT RAIHM K4MHAH374 H WT ArtliATIIHS H WT KOMHE H WT KSHYRi,
1110 AOKOAHT WT MOrk, AA COKOTHTI W ¡T RAHOK F KAIllij H AE-
MIMIC il KAU, A lint 71 KAN; H KPERHA, LIJO AOHOCAT n REAAAA
rOCHOACTRA MM, HH1.110; WT MORA, WT MEAt30, WT WORN, H WT
KOPAH, H WT RIAMA, WT AMORE, WT HAATHO, WT AEHA, WT KOHOHil
HHIPO; H 6pARK MINH F RAHN, H BOA KAHN, H KPARA ,K, 6AHH, WT
-.§-

WRHA a KAH, WT KO)KX EMMA a KAI]; AllIE AH KMAXT AptlrYta


Komi% C HEM, Adi HE AAAET HH1P0 j WT MIX' CHPEHTla ii gawk ;
KOHNK, ErH AAHHET HA rpaAt Tspgs, it Mt, A ntunu, ii KAFIR j N
fitKEPHH,d HAN AliCtilka HAH 3AA4HHA HAH mAip HMI plie WT À-4' ; A
HA Gpmmog(o) MAMA pima KS RAHOR; A HA KOAA li TpsKillop a puma,
$ Tpzroempe TAKOMAEPI; KOHla HOTOECAPEll, CXAT CI lf111M, ,r, RAHN;
HA AXKORHRH, KOMIKO KOHN S KOAA, TOMIKO CAHOR H WT EAHA

www.dacoromanica.ro
22

KOAA i pisa, H wr KOH* TOILWEHA cc pusx F KAHH, A WT HHIOX


KSHA'kr HI11110; KOHli CAOECIAEH -A EMIR H ntung 2i KAN& H Hin ME
EpAW011*HHHIS, KOH BICX0111ET AA HAET HA spoA ASnaK8, Aa nrknAn.
CC KSHA/A, AA MCT RAMAS TR.KIVIO HA PSKEA H HA spoA, a HHI'AF
3EMAH rocnoAerga Lun. H n'Uf ME KOH CH AAKAT AOKHTOKK HA
AASPI, AA CH HIIIET AAIMHHKA HAH EMU,t, ¡HM HMAT, a WT 11111A134
4AOKIKA AA CA HADSRAT, u HIIKTO npaut 9AorkKA AA HE EAHTSHAT.
H KTO Cia IIIET HOKSCHT WT 60A*J18 rOCHOACTRA MH,
IE H MAAIIIK, RIVAH M ECT K8HEFIK TOH3H laiNFPKS, GXA.I. AA fer
Kom8 AHKO AIHAOCT AAAEHA, AA flpHAOMHT, a HE CTOHT HA 1110M
CAAA STNIKAHAS H 83AKOHHA HA nputkim 3,Kon1c, TO TAKOKkl
HAIAT FIAKTH MAHKO BAO H Wpaitt WT rocnoArma MH, talio npt-
CTAMINK H nrkcit8wunK H HOCPAMHTEA H HEK*pHHK CIEMB xpncoKon8
rocnoArma MH. HHAKO FIE WIT KKIT, no wpn3m8 rocnoArma
H CE HOHORH( H HOTIIIIKAHr HIS KrktNitt ErA4 MU AAAE rOCHOAHNk
MHKpAll ptparTat WT KAHOK, AA Cia 4HHHT ItZ 3FAAAH rocnoArrKa
MH, HOEIVTA T.
H CE Cli*A*TEATE : acSriav Copirk AROpNHK, MSHAH flA6SA, MIMAN
BOHKO, MKIIAH PAAOTAK GAXAKOR, AWI'll/AET ROIIKA, AlIFIXAHAI npo-
TogncTmapk, nt8nan NTAAEW, MSHAH AOCIAOTA, Mal* CTOAHHK, NAHS
HAKApHHK, Aparomnp Komnc. HCIIHCA CA 138 Tpsrompn. 1)

Eu cel in Hristos dumnezeu credinciosul si cuviosul si de Hri-


stos iubitorul Io Dan, voevod si domn, din mila lui dumnezeu
Cu darul dumnezeesc stApanitor si domnitor a toatl tara Ungro-
vlahiei si a [pArtilor] de peste munti si herteg de Amlas si FA-
Oras, binevoit-a domnia mea, cu a mea bun'avointà si cu inima
curatà si luminatà a domniei mele, si am ddruit acest de fata
prea cinstit i prea frumos hrisov al domniei mele tuturor Braso-
venilor. aci s'a indurat domnuf meu cralul asupra domniei mele
si m'a primit drept slugl credincioas6 a sa si mia dAruit haraghie
de bani 2), ca sl fie [si J In tara domniei mele, precum este in tara

Martorii sant scri0 pe marginele hrisovului.


2) Otig. x4parlRt WT gamas= monetario; cf. moneda din 1573 a lui loan Vocla cel
Cumplit, a ami legencla de pe Rev. rXEPEI'le !ROA AMI» cacca (aspru)
din hereghia Moldovei» a fost atat de greqit interpretata pana. acum. Hasdeu,
Etymologicum Magnum III, col. 2442. Cuvintul vine dela grec. zapar:fi =
paya, sc. to5 volliop.xto;; cf. mai jos vb. Ad ca, KapaitcS64T, dela grec. xapciacto.

www.dacoromanica.ro
23

lui; tot asa sh se bath si in tara domniei rnele. Deaceea pe dru-


mul Brasovului, dela Ruar i phnh la Billla, sà dea neguthtorii
vamh.: dela un vilar de Ipriu 36 bani, iar dela ce! de Luvia 24 bani,
dela ce! de Colunia 16 bani, dela ce! din Cehia 8 bani ; iar dela
un vig inceput nimica. Si dela shpcile de postav si dela chltunii
croiti nimica; dela butoiul de miere 20 bani, dela butoiul de vin
10 bani, dela butoiul de mied 10 bani; dela un cal, and 11 cum-
phrh omul, 8 bani; dela maja de cearl 16 bani ; dela piper si
dela sofran si dela bumbac, dela camelot si dela pielea de miel
si dela piei si dela mhrfurile ce vin de peste mare, sh se socoteasa
dela 100 bani 3 bani ; dela o cergh 2) 2 bani, dela o zeghe 8)
1 ban; iar dela blhnile ce le aduc in Ora domniei mele nimica ;
dela bobou, dela fier, dela arcuri si dela shbii si dela funii, dela
hamuri, dela panzh, dela in, dela chneph nfinica; dela un porc 3
bani, dela un bou 6 bani, dela o vaa 4 bani, dela un berbece 1
ban, dela o piele de cerb 1 ban ; iar de se vor afla i alte piei
Impreunh cu ea, sh nu dea nimica; dela un burduf de branzl 2
bani; alhretul and trece la cetatea Branului 2 bani, iar pedestrul
1 ban; dela veverite sau vulpi sau iepuri sau jderi sau risi, din trei-
zeci unul. lar la Brhila maja de peste 36 bani; iar de car in Thrg-
sor 1 peste si In Thrgoviste asisderea; un cal inchrcat, fie cu once,
4 bani. Si la Dhmbovita, chti cai la car, athtia bani, si dela un
car 1 peste; dela un cal inarcat cu peste 3 bani, iar dela alte
mArfuri nimica; un cal slobod 1 han si pedestrul 1 ban. Si iarhsi,
Brasoveanul care va vrea sh meargh la vadul Dunhrii, ca sh treach cu
mara, sh dea vaml numai la Ruchr.si la vad, iar [intealt loc] ni-
chiri In tara domniei mele. i iarhsi, cine Isi dà marfa pe datorie,
sh-si caute datornicul sau chezasul, clach are, iar de oameni drepti
sh nu se atingh, $i nimenea sh nu bAntueasch pe oamenii drepti.

Pentru Moldova e atestat i cuvantul xeperarm = cusor monetarum; Uljanickij,


Materialy dlja istorii vzaimnyclyr. otnoAenij Rossii, Poli.i, Moldavii, Valachii
i Turcii, Moskva 1887, p. 75 (1449); cf. ibid. xepirhs.
Orig. RHr ung. veg, bucatä de postav; la Mil. greq. BHA. Cf. «un vig de atlaz»
intr'un doc. moldovenesc dela 1618-1619, la Iorga, Studii qi documente V,
p. 12; 4uft vig de adgmasa», ibid., p. 13. Cuvintul se int5.1negte §i in alte lo-
curi, d. p. in doc. moldoveneqti din arh. Brarovului: a CSICHA cz KHrOM Ad npomior
la 1449, Aug. 3 (No. 775), a.
Orig. AINIIHHK, mai jos AIHMHK; cf. Miletié, Novi gramoti, p. 148.
Orig. rtiirk; v. nota dela No. XII.

www.dacoromanica.ro
24

Si cine s'e va incerca, dintre boerii domniei mele, mad 'si mici, fie
cl va fi cumpgratg acea vamg, fie cg va fi datä cuiva de pomang,
s'o mgreascg si sg nu se ting de cele ce am intgrit i legiuit prin
asezgrnAntul de mai nainte 1), unul ca acela are sg primeascg mare
rgu si urgie dela domnia mea, ca un cglcgtor si neasculator si bat-
jocoritor si necredincios acestui hrisov al domniei mele. Altfel nu
va fi, dupg porunca domniei mele. Si acestea le-am inoit si intgrit
pe vremea cand mi-a dat domnul meu craiul haraghia de bani, ca
sg se facg in tara domniei mele. Noemvrie in 10.
iatg martorii: jupfin Borcea vornicul, jupgn Albul, jupgn Voico,
jupfin Radul al lui Sahac, logofgtul Coica, Mihail protovistiarul, ju-
pan Utmes, jupgn Dobrota, Manea stolnicul, Nan paharnicul, Dra-
gomir comisul. S'a scris in Targoviste.

Monogram; pecetea cea mare, c. 9 cm. in diam. (vulturul cu ciocul intors spre
stiinga ,si cu crucea in cioc); din legenda Wind, cu 'dole &ere foarte incurcate
,ri acoperite de praf gro:, am cetit la inceput DANUS VAIVODA TRANSALPINUS
fi la sfdr,sil OMLAS; intru cdl Dan .11 nu mai stdpánea Severinul (cf. Oncitil,
Cony. Liter. XXXV1 I, p. 227) Whet complet din pecete pare a fi "Ic DANUS VAI-
VODA TRANSALPINUS [NEC NON DUX DE FUGARUS ET DEI OMLAS. Perga-
mentul No. 780.

1424. Privilegiul acesta e dat de sigur odatä cu privilcgiul latinesc din 10


Noemvrie 1424; arh. Bras., pergamentul No. 774. Monogramul acestui docu-
ment este chirilic: f 1w IONA MUMPS, MHAOCTIA KONSTIA rocnowik; pecetea este
identica cu cea dela No. 780 si tot asa de greu -de citit ca i aceasta.
11 reproduc aci in intregime (dupl lectura D-lui N. Iorga), pentru impor-
tanta ce prezint5. terminii latinesti ai mArfurilor; acestia ne ajut.ä foarte mult la
intelegerea celor slavonesti din No. 780. In privinta aceasta s5.nt tot asa de in-
teresante documentele din 1412 (Hurmuzaki I, 2, p. 491--493: taxele vamale
din Rodna, stabilite de $tibor, voevodul Transilvaniei) si 1413 (nota la No. XVII).

Nos Daan woyda, dei gracia transsalpinensis et dux de terra Fo-


garas et de Omlas, memorie commendamus, tenore presencium sig-
nificamus quibus expedit universis, quod serenissimus rex princeps
et dominus Sigismundus, dei gracia Romanorum semper Augustus
ac Hungarie Bohemie Dalmacie Croacie etc. rex, dominus meus
naturalis et graciosi§simus, tantam nobis graciam condonavit, quod
nos in kamera nostra fillerenes 2) vulgariter et parvos denarios fa-

9 De mal sus; orig. Ud HPIIHIIM 3d1C0Ht.


2) Forma obisnuiti in doc. unguresti e fillerus: fillér (Heller).

www.dacoromanica.ro
25

ceremus ; eidem sue regie maiestati immensas graciarum acciones


referentes de huc (sic), volentes igitur nos quod cum ptobis et ydoneis
viribus (sic), universis et singulis honestis civibus civitatis et cum
ad se pertinentibus de Braso, ut nos simus in bona concordia et
pace tranquilla, ut idem parvi denarii in isto regno sic ambulant,
sicut ibi in Braso et in regno Hungarie, una cum baronibus nos-
tris nobis consedentibus et fidelibus nostris universis de regno Wa-
lahie existentibus, talem hordinacionem et pacem fecimus: pro una
pecie panni de Jpri triginta sex denarios pro tributo, pro uno.
lemni longo 1) XXJV denarios, de Kolonia XVJ denarios, pro panno
bohemicali VIIJ denarios; quos quidem pannos quem (sic) ciserunt,
nullum tributum solvant; de ozittia 2) et de caliga ordinata nil sol-
vant; de una tunella melis que habet LXXX ornas XX denarios,
de una tunella vini X denarios et de una vasa medone X denarios;
qui emit equum vel qui vendit VIIJ denarios; de una masa de cera
XVJ denarios; de piper et crocum, bombacum et de lana cameli, in
quibus pillium 3) faciunt, et de cute agneli ac alij cute, sive sit bovi
sive castrati sive cuiuscunque sint, et qui mercimonia eveniunt de
mare, de centum denariis tres denarios; de lodice 4) tres denarios;
de biro 4) unum denarium ; quando portant ad regnum Volahie
mastrucam 0), nil tributum solvant ; de panno griseo, ferro et de
arco, de biccello 7), de ligatura, de ham, de tela grosa, de len
et de canapo nil tributa sint; pro uno porco 11J denarios, de bovis
sex denarios, de vacca IIIJ denarios et de mutone (orig. mucone)

Prob. gres. pentru lembo longo: !embus sau lembum Insamra a purpureum
vestimentum», corespunde deci lui x p S con o Kin si dupl inteles si dupl locul ce-1
ocupg. in seria de postavuri citate. v. L. Diefenbach, Glossarium latino-germa-
nicum, s. v. lembum ; cf. ibid. lemena si Du Cange, s. v. lembus.
Coresp. lui WaWC14 WT norrage; originea cuvantului mi-e necunoscutà.
Marie; v. Du Cange si Diefenbach, s. V.
Cergl, germ. Kotz, Kotzen, Deck, Leinendeck, mai rar avestis hirsuta»,
ap. Diefenbach, I. c.
fi) Birum, birrum, byrrus, byrrhus =- zeghe avestimentum grossum, pilosum,
vestis grossay, ap. Diefenbach, s. II., e stragul um e villoso gossipio confectum
vulgo kochyn, koczyno, ap. Bartal, s. V.
e) aVegtis pellita» a Germanilor (Du Cange), v.-germ. gchursinna» (Diefenbach),
de unde slay. Kpssuo, Komi°, vestis pellicea.
1) Coresp. lui Kopm, gladius ; intelesul obisnuit este ins5, in doc. ung. suliti
(Bartal), in textele latine medievale hastula amentata, pugio, malleus bellicus,
parva hasta ; v. Du Cange, Diefenbach, Bartal, s. v.

www.dacoromanica.ro
26

unum denarium; de cute cervi unum denarium; si fuerit aliuus (sic)


cutis secum, nil solvant tributum; pro una temlew 1.) de formagio vul-
gariter IJ denarios; pro uno equestro qui transit sub castro Theuuch
(sic) IJ denarios; pro una pedestre unum denarium; pro cutis spiria-
linis 2), wulpinis, leporis, niardurinis et de omnibus pellibus ferinis
de triginto unum recipiant ; in Braila de una masa piscis XXXVJ
denarios; in Traxsor videlicet in Novo Foro de uno curro unum
pisscem, et in Tergoistha similiter unum; unum equum suferatum 2),
in cuiuscunque sint ponderatis, IIIJ denarios ; in Domboycha in
curro, quot equi sunt qui trahunt currum, quilibet unum unum
denarium tributum solvant, et de uno curro unum piscem, et unum
equum suferatum IIJ denarios, et de alio mercimonio nil solvant ;
pro uno equo qui nil portat unum denarium; de una pedestre ho-
mine similiter unum denarium. Et qui transsiunt de Corona ultra
Danobium ad forizandum mercimonia, in regno nostro in nullo loco
nullum tributum solvat, nisi in Reker et in vadum Danobi tribu-
tum solvant. Et insuper eciam committimus et serie presencium
firmiter precipiendo mandamus, quatenus nullisper horum debitis
neminem arestare et impedire debeat modo aliquali, nisi prius co-
ram honestis civibus causualiter et juridice querat et in causam
adtrahat. Super quo nos committimus universis nostris baronibus,
comittibus, castellanis, officialibus, tributariis et in quibuscunque dig-
nitate existentibus, sive qui synt tales qui emissent tributum de
nobis, sive sint tales cui nos dedissemus pro serviciis ipsorum, eis-
demque firmiter precipiendo mandamus, quatenus nullus ipsorum
eosdem predictos cives et hospites de Corona impedire, moles-
tare et agravare nittentur (mai los impedire non presumpmant);
extunc indignacionem nostram se senciat incursurum. In cuius rei
testimonium eisdem presentes litteras nostras apposicione pendentis
sigilli nostri munimine roboratas duximus concedendas. Datum in
Thergoischa, feria sexta proxima in vigilia Sancti Martini episcopi
et confessoris, anno domini MT' CCCCm° XX" IIIJ.Ceterum eciam
significamus tenore presencium quod nos predictam hordinacionem

Urrg. tömlò, burduf, in textele vechi temle, temlö, themlew; v. Szarvas et


Simonyi, Lexicon linguae hungaricae aevi antiquioris, s. v.
In text s'ar putea ceti si spinolinis ; cf. insi spirio/us veverità, lat. sciurus
(oxioupoç), franc. écureuil (Du Cange).
Potcovit ; sufferrare =Pferde beschlahen (Diefenbach).

www.dacoromanica.ro
27

cum probis et discretis hominibus fecimus, videlicet cum Vallentino


condam judice et Iohanne Crispo villice de Corona et Martino ju-
dice de Rosnio ac cum alijs multis probis et discretis hominibus, etc.

Ca Dan s'a folosit in realitinte de dreptul ce i-a acordat regele sä bata mo-
neda, aceasta se constata linteo scrisoare a lui Sigismund dela 4 Aprilie
1425, prin care ii cere sa nit caute a impune Brasovenilor cu deasila moneda
sa, care 'in vulgari valachali» se numea (ducat» (copie la Acad. Rom.). Cf. qi
scrisoarea lui loan Hunyadi din 7 Itlartie 1448, prin care le spune Braove-
nilor a moneda ungureascà are curs si in Tara Romineasca qi ca dela negu-
tatorii romani ce vor cumpara maría la ei n'au sa ceara 4florenos (foros) vel
osporas», ci si le vanza tsuper permissis 'aryls pecteniis praesentibus» (copie
la Acad. Rom.).

XII.
t IWAHS AMI ROEROAA H reoellOAHHZ, 1111WET rOCHOACTRO MN RA-
EMOUEM WT ,AAAAKORHIJA H TAK0311 1111 WpHe8ET rOCHOACTRO MH,
IdISO T83H sape ICOAHltH GpathoErkem KT1AT flOMMIXT, HOMHWrW AA
HAA HE RIS3METE, TIKMO %VT KOAA, KOAHKO KOHN, TOAKO CAHN, H WT
f AHA KOAA pima, II WT I KOH 4HTOR
BAH, H WT KOHt HOTORA-
ma Í A nomilwrw A4 CA RASP:IRATE, HURON. RAAAN. AA HE
CAHN ;
tiMitAT. II RHE, RAMEWH WT PSKoss, WT atinapt imp] d's CAROBS,
)(SCEMHH ICA CANOES, KOA81111 g I CANOR, ger. ti CAHN; A Bur pt3ans
t1till10; II W4I1KH WT norratta- 111111110 H KAAII,H KpOINH HIAL110; H BO-
311AHHH,4 MEAA is" CAROB; H 113HANIIKA MEAORlitlX I SAHOR ; RO-
3HAHHH,A [DINA i CANOE ; KOH, 410 eAt Hp0AARAT, IT KAHOR ; AAMKA
L'OCKA I CAHORS; WT runup H 1110214)AH H R8CAKZ, WT RA7HX KAMH-
AfliX H ArHATHHH H WT H MA* WT moot, urr fi RANH
r CAHN ; AENOIHK Catit rthrk if SAN; WT KI3E31141, WT COSORA, WT
,KM*30, WT a%VKORiI, WT KOpAH, WT &VIM, WT )(MAORI", WT
IltUTHO, WT AEU If K011011* 11111110; spas CRHHH HAH(H), H BOA
É

CAHN, H KpARA CAHN, WREN S CAH ; ROMA MEOW EAMI RAH; MIN
AH ECT H AWN e HIN., AA HE AACT HHI110 ; wk elipINE II SAW.
IINAKO AA HE CAAtETE 1183ETH, HOHEME HAUTE npixer 'MINK° 3A0 H
wprtm WT rocrioAcTRA MN, HO WPH3AA8 FOCROACTIM Mil.

loan Dan, voevod i domn. Scrie domnia mea vame0or din DAm-
bovita i astfel vA poruncqte domnia mea: oricAti Braoveni vor

1) Orig. Rosomono.

www.dacoromanica.ro
28

avea sA treaa pe acolo, s4 nu le luati mai mutt deck : dela un


car, ati cai, atAtia bani, si dela fiece car 1 peste ; dela un cal ci-
tov 1 ban si dela un cal inarcat 3 bani, iar mai mult, sl vl fe-
riti, nici o vaml sA nu aibl. i voi, vamesilor din Ruar, dela vi-
larul de Ipriu 36 bani, dela cel de Luvia 24 bani, de Colunia 16
bani, de Cehia 8 bani; iar dela un vig tAiat nimica; sApcile de postav
nimica ; altunii croiti nimica. Butoiul de miere 20 bani, butoiul
de mied 10 bani; butoiul de vin 10 bani ; calul ce se vinde 8
bani ; maja de cearl 16 bani. Dela piper si sofran si bumbac, dela
carnelot si dela pieile de miel si dela piei si dela rnrfurile de
mare, dela 100 bani 3 bani ; cerga doi bani; zeghea 1) 1 ban. Dela
bläni, dela bobou, dela fier, dela arcuri, dela sAbii, dela funii,
dela hamuri, dela panzl, dela in si canepà, nimica. Un porc 3 bani,
un bou 6 bani, o vaa 4 bani, un berbece 1 ban; o piele de cerb
1 ban, iar daa sAnt si alte [piei la un loc] cu ea, sl nu dea ni-
mica; un burduf de brAnzl 2 bani. Altfel sl nu indrAzniti a lua,
aci veti primi mare rAu i urgie dela domnia mea, dupà porunca
domniei mele.
Monogram; fiecete ovald (3+211,cm), cu legenda: tf.0 AflULLIRoeinomi ;
cdteva litere stint intoarse; fdrd adresd. Ark. 1Vo. 5; Mil. No. 22.
Circulara pentru aplicarea taxelor din No. 780; se deosebeste de
textul privilegiului numai prin aceea cl intr'insa nu se pomeneste de vin.

XIII.
AAH RMHKKIH BWERWAA H rOCEIOAffills, CAAIOAMKAHHIt1H, AAHAT
r0010ACTIKO AAH CHE W0131110 rocnoAcTs4 AM wpnwS rocnoArrea AU,
Tpsrosinyknoaa: TS3H BU WC1106t1IKAAT r0C1110ACT110 MH WT sz.cfro,
WT KtiniFpKI, Aa H E AACTE HHrAE, TIKMO BS Tpzrosnwn, A WHO
A4 KOAHTE H no GEREpHHS H DO [Mt' TPIWOROX H HS SPAHAOHO
no BUM BEAU' rOCHOACTHA AW, HHrAl AA HE AACTE. CTI.
MAE npsso KSNIEPKI, TAKO3H H HHH* : WT MANIA, HOCKh IÇI ASKAT,
ilsnopma AA H*CT; WT flHflEp, WT WOZISPAH, WT MEA*30, WT KSKAKH,
PEWKE WT [MCA KSElliat AA AACTE KSMEPKIL AonS nocnaso; KaKo CTE

Otig. r8ii-k: bulg. guna, sarb. gud, Oberkleid. Traducerea acestui cuvint
nu este tocmai sigurl; dacà n'ar urma dupà el cuvintul 4blanl», l-as identi-
fica cu neogrec.To0va, pelisse, fourure, vestis pellicea (Du Cange), efur», din
(gunna, gonna : a tur lined garment» (Sophocles). in ital. gonna=rochie ; irt
ung. gunya, ganya Bauernkleid, Kleid.

www.dacoromanica.ro
29

AAAE npn Ann erapitir rocnoAapt, T4K0311 H HHHt. fi KTo gil PA3-
RAAHA WT Kontp rocnoArren MH, MAKAp H CAM° rocnoArrao mn,
An ECT HpOKAAT WT KfltiCTA nor& nxciAplacimenrk, AMU.

Io Dan, mare voevod si domn de sine stapAnitor. DA domnia


mea aceastà poruna a domniei mele orasului domniei mele, TAT--
govistenilor: iatl vA slobozeste domnia mea de toate, si de vamA,
s6 nu dati niairi decit la TArgoviste, si apoi sA umblati pela Severin
si prin toate targurile si la BrAila si in toat6 tara domniei mele, ni-
cairi sl nu [mai] dati. Si cum ati dat mai inainte vatra, tot asa si acum:
dela maja de cearA 12 ducati, florini sl nu fie; dela piper, dela
sofran, dela fier, dcla bumbac, cu un cuvAnt dela toate mArfurile,
sà dati vama ceva mai putin; cum ati dat pe vremea domnilor celor
Mtrani, asa si acum. Iar cine dintre boerii domniei mete va strica
[aceasta], mAcar Insus domnia mea, blestemat s4 fie de Hristos dum-
nezeu a tot tiitorul, amin.
Monogram; pecete ovoid (3.2+2.8 cm), joarte urit lucratd, neacoperitd fi
Cu Wet ile Intoarse ale legendei Wine: * YOAN DAN VOEVODA;fiírii adresd.
Arh. No. 3; Mil. No. 20.
1420 1421.

f IWAIII AAH KEAHKhili ROHROAA ti rocnommk, HHHIET rOCHOACTRO


WIN HpLetTEAEAA rocnoAcTRa Mil GpAWORIHWAi IMCEM, A14AHAA 7RE H RE-
AtIKILIAI, MH0r0 3Ap4RTE H KEpETH3AAO, KAKOTO AAOHM KpATTAM. Toro
pAAH TSKA CE OgRATHWE WKal X4HZII14 H r43,21,11 GTOHKORA, KAKO AA
MAXT AOGHTZK H CKSAH1114 GTOHKORA, H pEKOME np-kA FOCII0A-
CTRO Mil, KAKO HHO AA irkcT. Toro pAAH, AKO ro AACTE, TO Aosp-k,
it RYE illETE KOAHT CAOGOA[HO] H KE3k rpinNS, li HE LINT RH 64HTSR4T
titi GTOHKA RH HHrrO. H HAIM RH rogoptc, Tti3H HOMOM KOrk H
liprkilHCTA H CZTROptiX A11113Z. Toro pnAti rTO AlOCHT Ati KSIPISRA,
A WH AA )(0A11 CAOGOAHO, MAKap H HA CAM° MORE. fif 3A AOKHTKA,
KOAHKO ECT, 3H4T ro Xtill.4:111 CRE KOAHKO ECT GTOHKOR; AA AA ro CTI
AAAH CRE. H RECEAHT RH Korn.

I oan Da n, mare voevod si domn. Scrie domnia mea prietenilor


domniei mele, tuturor Brasovenilor, mici si mari, multà s5ngtate si
heretisire, ca unor frati ai mei. Si s'au prim aici amAndoi Ha-

www.dacoromanica.ro
30

gazda lui Stoica, ca sa dea indarat averea i sculele lui


Stoica, spus inaintea dbmniei- mele cá altfel nu va fi. Deci,
daca o dati, e bine, caci veti umbla apoi slobozi i fara grije,
nu va va bantui nici Stoica, nici altcineva. i jai-4i va zic:
ajutat dumnezeu i prea curata i am facut pace. Deaceea, cine
vrea sa umble cu negot, poate sa meargà slobod macar pana la
mare. Iar cat pentru avere, cata este, o qtie Han4 pe toata cata este
a lui Stoica; sa i-o dati fntreaga. Si dumnezeu sa va bucure.
Monogram ; pecete ovald (3+2 cm.) cu legenda 1[6111116] AMI K06-
KOA,[fl]; e o isecete deosebitd de a NNo. 3, 7, 9, cu literile ceva mal frumoase
decât la acesteu; adresa lipmnotsinwAt RUIN triturar Bra,sovenilor. Ark.
No. 2; Mil. No. 27.
1427, AprilieMai. Dupà alungarea lui Radul Praznaglava i reinstalar( a
lui Dan de cltrg trupele unguresti; vezi doc. referitoare la anul acesta In Hur-
muzaki I, 2, p. 544 si urm.; cf. Convorb. Liter. XXXV, p. 383; XXXVI, p. 95.
Stoica este probabil Stoica comisnl din 1431, iar cgazda) lui trebue sà fi fost
un Sas dela Brapv, care 1-a gazduit pe vremea pribegiei si a luptelor cu Radul,
intre 1424-27.

XV.
IW AAH ROIROAA H rOCHOAHHk RKCfH 3EMAH SrrpORAAVHCKOH,
IIHWET rocnoAcTRo sRckms nossraptm WT Epal11011A H T4K0311
RH MINO:4T rOCHOACTRO 4/%I1: TS3H RH fikrrAT rocnoArrao MH, CTIA3H
pamyra CIC RAWHAI AY ICT CSEATOM Il CC RAM% ROA, AA RI3H4MT
RIMAN. WT rpaA? Twrw paAf AA 3H4TE, WTH TklIA3H rpium-kHki
CHA Hr uirr rOCHOACTRO MH WT rnagm CH, 1110T0 Ht ECT EILIAZ
34K0HK, A TVE ro flOCTAKAAT. Twrw pAAT TSKA KOMS 1.110 ECT KpHRO,
AA CV CIKAAT nptA BAC H np*A son-kph' rOCHOACTRA AM, no wpfiamS
rocnoArreet MH, A TSKA tpo ECT FUMA 144 rpaA, Aa Wk ECT, WTH
N* HHKOrH.

Jo Dan, voevod i domn a toata tara Ungrovlahiei. Scrie dom-


nia mea tuturor pargarilor din Brapv qi astfel va porunceqte
domnia mea : va intreabl domnia mea, lucrul acesta cu sfatul
vostru este qi cu voea voastra, ca sà se ja vaina la cetate ? Deci
sa titi ca pe acei cetateni Ii voiu lua domnia mea de pe capul
meu, Zaci ei pun lege ceca ce n'a fost [pana acum]. Deci, cui i s'a
facut vre-o strambatate acolo, sa se judece inaintea voastra
1) E vorba de Bran.

www.dacoromanica.ro
31

tea boerilor domniei mele, dupä porunca domniei mele, iar vama
ce este acolo la cetate, sl nu fie, cAci n'a tost nict odatà.
Monogram, pecete ovald, neacoperia dar ftearsiz' ; dupd urmele lit erilor,
'are a fi identicd Cu cea dela NNo. 5, 7,9; adresa: f nparapem %VT RIMLUOK4:
pargarilor din Bra,rov. Ark. No. 1; Mil. No. 19.
C. 1427-1431.

XVI.

t1w AAH REIlKIdH ROEROAA H rOCIIOAHHI RUM 31MH t31100[RAA-


VJHCKOH, HHWET POCHOACTRO MH nora[pim w-r] 6f1MHERA, H TS3H
3NAETI, MICO WHHI-3H fl]ApICAAMH WT rpm Ttipmnopn nORSAT moAR
rOCHOACTEA MH, H HOARHrHMAE C41, RAM[H] TOKKItlat H pATSXT cupaum
3A0 HM WIHET, 6E3 HHKOX HUHN. Twrw pa,3,T RH roaoptu, HpH-
3011ETE FiX K1 CERE TA Fir Hag/1TE H 01/11pARETE H, KAICO RH flpARO
KOAHAE, A moAT rOCIJOACTB4 MH AA HE KAHTSXT, II RAM&
npaam 131311M4XT, KAKO ECT CHAO H WT BPHIL HE LIIITE AH Hx.
IlEAEHCAT, AA 3H4ETE, HE uum A31 WCTARHT tinedrkto rocnomma
RR narSsx., IhY gum 43 H31M4VCTHTI MOHMS ILIAORtKWAA. HHAICO
HE 1.11fT &HT, HO wpR3m8 rOCEIOACTR4 MH. HHC. S flprH111.

Io Da n, mare voevod i domn a toatä tara Ungrovla.hiei. Scrie


domnia mea pärgarilor din Brasov : iatä sä stiti cà pàrcalabii dela
cetatea Branului pradà pe oamenii domniei mele, si au ridicat
värni grele si prigonesc pe säraci si le lac räu, färä nici o vinä.
Deaceea vä zic: chemati-i la voi si povätuiti-i si puneti-i la cale,
sä umble cu dreptate i cu pace, si sä nu mai bAntueasc6 pe oa-
menii domniei mele, si sä ia vamä dreaptä, cum a fost si mai na-
inte. Si de nu-i yeti pedepsi, sä titi cà nu voiu läsa pe oamenii
domniei mele in pagubl, ci voiu räzbuna eu pe oamenii mei. Alttel
nu va fi, dupä porunca domniei mele. Scrisl in Arges.
Monogram; 'mete ovald, ca cea dela No. 2, cri legenda: IC0f1HIA oi,[11]Hli
ECIEROMI; adresa: f nonspiniswr .Epaumia: Mrgarilor din Brairov. Ark.
No. 4; Mil. No. 21.
c. 1427-1431.

s) Orig. TSpnuopH : o confuzie involuntarl cu Tpsnuops.

www.dacoromanica.ro
gg

'IIAX
YEU HPOIHVO8 VV011108 H 9HHVOU30J 1111 11038 HMS -J.710

H0513111XVV806.1 FI WI9N3HHHVVUVS 4VVVHVd.1.3 griwywu H 11MV6J174:D

t.1311163X HV0IIEHOdUOJVV9 08.1.3V0U30J 1111/ WHO83 WrIJVV9 -OVOI1SHOdU


(MOAN H OH AtIVVV03011 NH ciV611011 WH OlIVU XHYV/11.1.011 H YHMOH011
H83 V.1101103Ht/I (11.)V3.14.V0611.dU V8.1.0V01130J NW H 0JVV1811Hh0110.1.111113
VHVM1 VhdHIV gWV011108 H XvHodyst HW3 vitomoma V51.1.3V01130J 11W
wodvxzdik .141A VII3MVI5H H 110088 MOE 61105139H438(5H OHM VV WH
HOV.I.3 WU tHOMVS 09111 Vit J.W01h11.11051 W511.3811 WAURN OU 113398 HMV
II HJAVVIIMV51.L3V01130J NW 40HVONOV3 EON 005IHH 0.1.H1VIVNVE011 am
YHHE*VONG JAM] ONCVV OV OJVVNHV18 41.60W IVJHH YHdowitoN VV IN
MON `I.SULL HH VH mom .1.4dods ommi, Hrhestaal.du
HH VH

terninnvG9 083 W.I.111/51 518 IFWOS V8.1.3V01130J NW VV .1.WVVV VH dO8Rd

J.At EIVVH8 PI1OIJH Vji "%key' am 1711111.140 0J051311.0101/S1? IdIVNCONVI.


V J411 H8311330 N I "31110V JAI Hilt:WON 8 1
411./10V .X3h y '51.1/4oV
J.A1

VI1111.1.86 VHVE3d 01i1HH f JAN IV3111VM u YVVIVVN 01hHH f JAM WÌIHHVHCO8


WHHHOVOW 18 411.110V JAM WillHHVHE08 VH118 S f.51.110V J.(11 VEII.VONC
.1.011 V510909 H J.A1 011.1.VVU H .1.M VH3V :0111HH H am VhIW H am
VHWV H J.111
)VV6051 u am YOTIONCOH 011111H f YVNCW8am 11 JAM -ON
ONHVO OH -VE
uIltomc YVHEWN OfilHH 11
'YPI111.11051
HUV3110 WE 011111H 11 VII (HPIHHONWWV &Ai P-101111
18 "N.ItoV
maHH3mw1J4? vrhHaad coVHcomva .1.M HHHionX y "N.0V JAI -ON
rimsv- y "51.110V .1.113 *.X3h J HM8WHHIV011 ONC HAL V8 4/-114

OVJHR 01i111.1.0 Witi/WSH VIt OH c.1.1,1VH OVJOwlLL '.1.3VVO6U


0130VFIVdH CIJON .1.11dV110.LVH VVON 3 6W9Hd 111 "5010V V xa odonixzdj,
`vslid U Jto 11111H110J9d1 fOdOVNCONV.L 11 VII (11YHH809WWV .1.111
VIVO(
g'HAOY ii JAM VV051 3 vesHd V !V9Hd .1.111 J :HHVN JAN 1.HON
VdV110.1.
1110.1.111) V '1,J10V .1.1111 VNH101051 V `.m.kcalt &Al viumm V 11'9 H VH
dONSJ JAM VVON 3 wsHd mid H l [11.]111116311 LAi VIEVW V510011 I
fll./10V
VVOH HVII W8Vd8 .1 "%key' am VH8M "51.110V IIHH83
ivia 1
mitoV am 1111311 WIWI V "H.koV V am YHJS6V .XR11h311 !01111111
IAA XOW OHICh13 V *m.ltoY JAM `VI1V110.1. AVW9 0.1.h J.33 SA WOH I !*51A0V
JAI 1.11-051 1,110.LHh J tHHVN JAI VNHHHON :odoVHcomva am Vniniu Nho'st
v rdiVw H XVI1H3HV ;4
w.t.J.iod'd Hdq.ne im d J .1.41

11.11051 VHOUSN s '51.1toV f V ONHVO OHV3HUVE .0111HH

IHINVAVV HVH J.M HWOg 1/8.1.3VOU30J HW VH `.113(111 HVH am

www.dacoromanica.ro
33

CoIrrpICKNat 3EMARt BR 3EAAH rocnommt Nuf, A,4 CH MINT mxr cx


34Kotiom, AA CA HAATHT, A ilafAi AA H*CT, NH HAN K8nTia
AA Cat HE 34AOMHT. 14 Flp*KOARt4IH GpAWOREHH np-ka AOrtiaHR CC
KOraat, HAN HA ApuTgp, HAN NA flOprEll, NMI HA NHKONOA, AA m-
aaNr WT 13 17; H HORpATNIME Cli'tHâ Nicipz WT p ilcmicay,
ira upTHA NAHA XOFIZNAEH CZ rpticosSimmi Alluptrk ROMA*,
.CZTROpEll CC HOAR+ rOCHOAHHA NIH Kpaia H CI IlLhispom 1101KOAA
ii CR IIAN)CAA GOAOMON GEKHACKIJA% H CI REANKKIM W6.klildNIFAL
Twrw paAT, KTO Cat iprr HOKSCHT Hp*CTAMITH CKIH XplICORSA
r 0010 ACTRA MH WT Conti% r0C110ACTILI MN, ISEAHU,-kr ai H MAAK,
TO TAKORKI HMAT ripTiaT BEANKO 310 14 wprTat WT rocrioArma MH,
UMW HERiipHNK H HOCpaMHTEA !Mint; WK*11.1ANTFO rocnomma AM. II
CIAA*TEAE: ;f11AH 6013Wk, MSHAH GApANAHNO, ;Kt:41Ni HMO AW-
rwArr, ;11811QH &into, sKiinati HAN GKSAOTA, »MUM A0Cp0Ta H CHU
4ro AIHAEH, KHCTTAA, MSHAN HAN HACKAA, GAAt HAVOINK, NErpliA(Z)
.MPLIONOWA, 11A3AHR CTOAHHK, OTONKA KOMHC; H IIHKSAA MICAr KZ
MACTOAHEAA 149AWS Tpzrompti, MICARA rEH. Â, AtTS fE TEKNallS
4f,SRAA, HHAT[KTA]

Eu Io Da n, mare voevod i domn in toata tara Ungrovlahiei


si al partilor de peste munti, al Amlasului i Fagarasului herteg,
binevoit-a domnia mea cu a mea bunavointa, i n'am nesocotit, nici
n'am calcat, ci dimpotriva am intarit si am inoit acest hrisov al
mosului domniei mele i sant raposatului loan Mircea voevod, si
am alma acest hrisov al domniei mele pArgarilor din Brarv
intregei tari a Barsei: ca sa le fie asezamantul lor cel vechiu,
sl faca negot cu once mara in toata tara si [in tot] tinutul dom-
miei mele, slobozi si farà nici o piedica, dela portile de fier i 'Ana
la marea cea mare ; sl niairi sa nu dea vatna, la nici un targ, la
-nici un vad, numai treand Brasovenii cu mara in tara domniei
mele, sa dea la Ruar dela vilarul de Ipriu 24 ducati; dela posta-
vul francesc 1) asisderea; iar deba cel de Luvia 18 ducati; dela cel
Colunia 12 ducati; dela ce! de Cehia 6 ducati; dela postavul
talat nimica; dela sapci i altuni nimica; dela un butoiu de mied
12 ducati; dela un butoiu de vin 6 ducati; dela fier si dela bobou

1) Orig. wr porrmila ilspopucsoro ; bulg. rutile insamni haine, vestis», aci


'Ina pare a fi luat in inteles de postav, stofl. v. Aliklosich, Lex. pal.-slov, , si
Afiletid, Novi gramoti, p. 150.

www.dacoromanica.ro
34

si dela panza si dela in nimica; dela sabii si dela arcuri dela


cutite nimica ; dela funii si dela cojoace si dela blani 2) nimica;
iar dela alte marfuri, cate nu sant scrise aici, nimica. Si la Dam-
bovita dela [vilarul de] Ipriu 12 ducati si dela postavul francesc
tot atata ; dela [vilarul de] Luvia 9 ducati; dela ce! de Colunia 6,
ducati; dela ce! de Cehia 3 ducati. lar dupa ce vor fi trecut de
aceste vami, nicairi postavul sa nu aiba vama, numai acolo unde-
se va vinde. Si in Braila, cand vor incarca carale cu peste, 1$
ducati, iar in Targsor 1 peste si in Targoviste asisderea. Si la
Dambovita dela un ham 1 ducat si dela un car cu peste 1 peste;
dela o povara 3 bani ; dela un cal citov 1 ducat; dela cälaret 1
ducat; dela pedestru 1 ban. Si la Rucar dela un car cu peste 7
pesti si 2 perpere; dela o maja de ceara 12 ducati ; dela un bou
sau dela o vaca. 3 ducati; dela un berbece 1 ducat; dela un porc
2 ducati ; dela o pide de cerb a) 1 ducat, iar dela alte piei ni-
mica; dela un burduf de branza 1 ducat ; dela o povara, once
s'ar afla in ea, 3 ducati ; dela un cal citov 3 bani; dela calare
asisderea; dela pedestru 1 ducat. Dela jderi si dela vulpi si dela
alte fiare, dela o suta trei; dela un cal cumpärat 6 ducati; iar cate-
nu sant scrise ad, nimica. Si cine are datornici 4), sau din tara dom-
niei mele la Unguri, sau dela tara ungureasca in tara domniei mele,
sa-si ceara datoria dupa lege si sa i se plateasca, iar opreala 5>
sa nu fie; si nici omul, nici marfa sa nu se zalogeasca. $i tre-
cand Brasovenii peste Dunare cu marfä, fie la Darstor, fie la Giur-
giu sau la Nicopol, sà dea dela o suta trei; i intorcandu-se,
Rucar dela o suta trei. Am scris, cand a venit Hana Hopandei 13)

cu hrisovul lui Mircea voevod, facut cu voea stapanului meu craiului


cu Stibor voevodul si cu Mihal Solomon Slcuiul, si cu mare-
1) Orig. H wr H wr nAK11 H WT Komax: am tradus cdela sAbii si dela ar-

intrucAt A11.16 i Koma mi se pare a insemna acelas lucru ; sable ; erau,


se vede, doua feluri de säbii (cf. agladiis, bicellis, in textul latin dcla 1413),
deosebirea ins5 n'o pot preciza; poate unele erau curbe, altele drepte. Cf. cu_
'coma ung. kard agladius, machaera, ap. Szarvas et Simony'.
1) Orig. WT KpOHLIK; cf. Jire6ek, Arch. XIX, p. 611 si nota 6 dela p. 25.
1) Orig. wr WILK IMHT/h: expresie mai rail., in locul celei obisnuite w-r KOMA.
LIMNS, neda traduce aci pe latinescul plia (v. Bartal, s. v.), ital pezzo,
In Raguza ma; cf. Jireiiek, Arch. XIX, I. c.
4) in orig. gresit (H KTO (or MISHCEN : qi cine e datora.
6) V. nota dela p. 10.
Iohannes Hoppendey in doc. latin al lui Dan din 1431.

www.dacoromanica.ro
figAduintä. Dcaceea, cine se va Incerca 51 calce acest hrisov
al domniei mele, dintre boerii domniei mele, mari i mici, unul ca
acela va avea sA primeasc5 mare rAu i urgie dela domnia mea, ca un
necredincios i batjocoritor al acestei lagàduinti a domniei mele.
martori: jupAn Borcea, jupan Sarandino, jupAn ,Coico logofgtul, ju-
pân jupAn Nan Sculota, jupAn Dobrota si fiul sAu Milet vi-
stiarul, jupAn Nan Pascal, Balea paharnicul, Negrill spAtarul, Cazan
stolnicul, Stoica comisul; iar eu Nicula am scris In orasul de scaun
Targoviste, In luna lui Ianuarie 30, anul curgAtor 6939 ( 1431),
indictionul 9.
Monogram; .pece/ea, care fusese ateïrnaa, s'a.perdut.Pergamentul No. 768;
.Mil. No. 18.
In arhivul municipal al Brasovului exista un duplicat al acestui privilegiu
(No. 10, titan-it de Mileti6 sub No. 25). El e scris pe hfirtie, Cu o scrisoare
foarte untA, in care si sAnt aproape cu neputintl de deosebit unul de al-
tul; monogramul e in cerneall neagra ; pecetea lipseste. Ceea ce s'a parut lui
Mileti6 cl este iscAlitura proprie a lni Dan (A = Adlik la silirsitul hrisovului),
nu este altceva decat obisnuitul semn de incheiere, ce se gäseste in cele mai
multe documente contimporane si mai Urzii, atAt in cele chirilice, at si in cele
latinesti; semnul samAnä numai cu Reproduc si textul acesta, desi nu se
deosebeste de original dec6.t prin ortografie ; o reproducere In facsimile a No.
10 ar fi mai interesantg, din pricina caracterului original al scrisorii. Dup5. el
urmeaza hrisovul lui Mircea dela 1413.
tIa IWH AdH, RIMIKH HOIROAd H rocnommx RIMAH SIVORA4WHCKOH H 34fltidHHFICKHM
CTp4Hddi, IIMAdWS H fDdrpotuS KEptor, CoidT04(30H3R04H rocnoAcrao mu CHOHMR Rd4THM
RpOHRRO[A]fHHEM H HI HOC44MHX HH nonpax, UN. mg nontpsamx H nononux CH xpnconon
notpoAnTgAgn (sic) rocnoAcTna MH, avoTonognnwaro [wand Aimpit ROgROA1R, H Adp$R4X8 CH
XOHCOROA rocnoAcTna MH HOZI'MHM WT BO4WORd H RUIN REMAH BORCilICKOH, MO A4 HME
ICT CT4OHH 3dKOH, RdNO Ad KW/4TR HCiiKAR niSnnio no RCM SIMAH H RAdCTH rocnoArrea MH
CAOROAHO, lil3 HHROE f1034RdRAEHHI, WT AHII RPITS AMKE H AO BEAHIS4r0 otopt, HHrM
KSM*RH Ad 141 AdRdAT, HH lid KUM% Tpssi, HH F14 nog[m] npo,Vk, TXKMO nrkxoivoilie

Hrisovul lui Mircea de care e vorba aci este d:n 25 Aug. 1413 si s'a pl-
strat intr'o copie introdusA in doc. d;n 28 ran. 1431 al lui Dan, inaintea tex-
tului slavonesc ; it dau, la sfirsitul No. acestuia, dupl o copie fäcutl
fostul arhivar al Brasovului, d-1 Fr. Stenner (el e tipArit, dar cu cAteva greseli,
si de Miletid, In Sbornik XVIXVII, p. 503-504). Stibor e cunoscutul voe-
vod al Ardealului, iar Mihal Solomon este Mihail fiel lui Solomon de Nddasd
(Nadesch), comite al Sdcuilor; amandoi au dat la 1412, in numele regelui, cu-
noscutele privilegii comerciale Sasilor dela Bistrita si din Brasov. v. Hurmuzaki,
Documente i, 2, p. 491, si G. D. Teutsch, Geschichte der siebenbilrger Sach-
sen, ed. 3 (1899), p. 115. in colectia Hurmuzaki privilegiul din 1412 citre Bis-
triteni e publicat ce foarte multe greseli.

www.dacoromanica.ro
36

III(RU,11 CZ KSIIH/A R 3f.H4/A rocnoAcTsa AIN, Ad AAA/AT H4 NOAH WT 10144Pii HEIPH4


As. ; WT PSTHIP4 441A1111K4 TdKORIAfpl; H WT XSCSASISH In ASK.; WT KSASHH ui ASK.;
41X. ASK.; WT PSTHIP4 pii34H4 HHIPO ; WT 1114IIK.IX H WT K4414X H111110; WT RO3HAHHUA
MIAORHHAR ini Asi; ; K03[HAHHIVR] RHHA ASg.; WT H:forli34 H WT KOGORA H WT IMATHO
11 WT 4014 tospo; Il WT 4164 H WT AAK4 H OJT nopmx H tUT Il0ERI HI11110 ; H WT BARRUX N
%VT KONSSZN N 1;(113114X IIH1110; H WT ApSs.kx cSrmax, fAIIKO Nif 11HCAIIH 3A', HHIPO. H
Hd 41,7AG0DINH WT HIN1141 in Au.; H WT 441/7111K0 pSTstpa T41C0HIM ; H WE xt5cSaSss ASs.;
H WT KSASHII 3 ASK ; WT qIÇ. F At:s. IIOAIHILABWH BCE TH/A3H IMAM, wirAi pSYmpe KS-
AUP1:11 Ad Hf N.114T1, TAKINO rm CAA 1111 npoAdcTs. H S EfhlHA0110), sors CIA HdTORdp.AT I:044
C minx, WI ASK.; d Ha Tp'wop a- psnx, H [Hal Tpzrosispi Tasomm. H Hd AR.KOKHIJA WT XdAM
ASIL; H WT R044 C IIHKM .PHKAG; H WT TORdlAd F K4H(H); WT KOHif 4NTOR4 ASK. ; WT
KOH[H]lid ; ASK.; WT K414. H H4 NM% WT KOAd pax 5- psn H i nipnepli; WT
Al45K4 Rom: ini; WT ROA4 HAN WT spaax F ASK.; WT WRHA AS s ; WT CRHHH Rom E
ASK.; WT Ilf4HA% EMMA ASK., d WT ApSrsK 1114HX HHIPO; WT ArliXA CHPHHHI IT ASK.; WT
TOR4R4, KANAIT IPO KS HIM, F ASK.; WT KOIrk 4HTOR(d) F &M(N); WT KONHKd Tal-
NORIAIPI ; WT niuma a- Asi;.; WT aimpa H WT AFICHN4X H WT ApSrsid ssiips WT F
WT KOHli KSINHd Ab...; 4 fAHKO Ht 341111C4H0 3Af, HHIPO. H KTO ICT AASHCOI, HAN WT 3f NH
rocnoAcTsd AIH NJ Exrptx, HAN WT trxpcs;dh, .3fASAN. BS MINH rocrioAcTsa Atli, Ad CH

IIIPET Adsrs CA 34KOHOMS, Ad CR, IflAdTHT, d 1131A1 Ad HiiCT., NH 4A0KiiKS HAN sSnsa Ad
CR. Hf 3dAORCHT. H nplixomdatis lipawosiss spits ASH4R CA KSnsot, HAN 144 APACTpA, HAN
H4 l'Spr1R,, HAN HA HHKOROA, Ad AdRAXT WT TI F.; H nospaTsswe CR, 114 PSKIA WT
ilenscax, grAd npsm X4Ild XORNMAIH CZ XRHCOROAOM MHpqt HOHR(0)AN., OSTROM% CICA
ROMA rocnoAcTsa (sic) dui spadii II CA EPHKROM ROHR(0)AA 11.1.HX4A GOAOMOH Of KHA-
CKHAVA H CE RIAHICHM OKii1114HINM7.. Toro padm, )zro WET nortScirr ripicTxnwr CHC (sic)
KOHCOROA rocnoAcTsa AtH WT godiipx rocnoAcrsa 4lII KEAHIÇk BCE N AldANK, TO TAKORN
H WTI RPHA (sic) RIAHKO 340 H wprsoi WT rocnoArrsa MN; tIMIO IIIBICpHHIC H HOCRAMHTEA
CHINS WK[iilpi4f1H10 rocnoArrsa ASH. II arkAtTfAI N;$114H8 KOrrk, ssSnas CdpdHAHHO,
40r04%1T KOHKO, stSnas EOHKO, SKSII4H CKSAOT4, 7K8rhui ,A,ORpOT4 H CHHI EMS MHANNA
RHCTidpX, mSnass ILIHA ILICK4A, Eddii fl4X4PHHKR, lifrpHA(A) cnaTapz, 1{434H CTOAHHK, GTOHKA
KOMIC ; IIHKSA4 nicax RR H4CTOANIM wpaulS TPArORIIIPH, ArkCANd rf H. 7i, AtTS BCE TIKASIIIS
SHA*, HHA

Nos Mirche waiwoda transalpinus ad universorum tam praesen-


tium quam futurorum noticiam cupimus pervenire, quod venientes
in nostram praesentiam honorabiles et providi viri videlicet Valen-
tinus judex Brassoviensis, item Crus et Martinus de villa Rosarum
seniores etc., coram n obis autem ostendentes literas privilegiales per
magnificos viros doininum Stiborium waywodam etc. et Michaelem
Salamonis de Nadas comitem Siculorum plena autoritate regia re-
novatas, rogantes, praecibus obnixis nobis suplicantes quatenus jus-
ticias et consuetudines antiquas, et signanter tributorum utriusque
partium, videlicet terrae nostrae Walachiae et Wurciae, similiter ad
pristinum statum reducere et confirmare dignemur et velimus robo-
rare. Nos autem et nostri barones, videlicet Radol Kalaca, pridem

www.dacoromanica.ro
37

banus noster, nunc autem judex et palatinus curiae nostrae, item


Sc.:herban, item Andreas, item Radwl frater Kazan, item Waldowin
logefeth et alii nostri barones et milites terrae nostrae multi, qui
cum haec agerentur erant praesentes, voluntatem et assensum dedi-
mus peticioni ipsorum, condicione autem ista, videlicet justicias et
tributorum exactiones suo modo antiquo decernimus confirmare et
roborare: primo ut omnes cives hospites et incolae civitatis Bras-
soviensis et totius districtus Barczensis Walachiam cum rebus seu
mercimoniis suis intrantes, in tributo ad Ruffam arboretn persolvant:
de panno Yppriensi vel Gallicali 24 ducatos, de Lobiensi 18, de
Coloniensi 12, de Polonicali 6, de panno scisso, de caligisque et
mitris nihil; et de eisdem pannis in nullo alio loco Walachiae tri-
butum dent, nisi in foro ubi praedictos pannos vendiderint, et ibi
tributum dent, ut est praeexpressum, et nisi in Dombowycza, ubi tan-
tum medietatem tributi de supradictis pannis dare teneantur; de vase
medonis in Ruffa arbore 12 denarios, de vase vini ibidem 6 denarios;
ceterum de ferro, panno griseo, tela, lino, gladiis, bicellis, cultellis ac
singulis artificiali manufactis, de arcubus, funibus, pelliciis, mastrucis
et omnibus aliis rebus cujuscunque generis existant, quae ad Wa-
lachiam apportantur, in nullo loco Wallachiae tributa persolvant.
Sed si cum mercimoniis suis transierint ultra Danubium, extunc in
vado Danubii de centum persolvant tria, et si sic persolverint, ex-
tunc redeundo cum rebus suis mercimonialibus nihil dare teneantur.
Insuper ipsi de Walachia exeuntes de cutru piscibus vel aliis quibus-
vis onerato in Brayl 18 denarios, de curra piscium in Novo Foro
unum piscem, in Tergoist unum piscem, in Dombowycza de quo-
libet equo currui allegato unum denarium, de curra piscium unum
piscem, de equo zomentato quodquud portet duos denarios, de equo
non onerato unum denarium, de equestre unum denarium, de pe-
destre unum banum; haec ibi in Ruffa arbore de curru piscium 7
pisces et 36 denarios, de centenario cerae 12 denarios, de boye vel
vacca tres denarios, de castrato unum denarium, de porco duos, de
cute cervi unum ducatum, sed de omnibus aliis cutibus nihil; de
vermasio vulgo temelturolt unum rienarium, de equo zomentato quod-
quod portet tres ducatos, de equo non onerato 2 denarios, de eque-
stre duos denarios, de pedestre unum denarium, de pellibus ferinis
cujuscunque speciei wulgariter wiltwerk, quae de Wallachia expor-
tantur, de centum tres; de equo, qui in Wallachia emitur, 6 denarios ;
et de universis aliis nullum omnino tributum persolvere teneantur ;,

www.dacoromanica.ro
38

sed ipsi venientes de marinis partibus seu trans Danubium de cen-


tum persolvant tum tria. Volumusque ut nullus ipsorum in terra
nostra Walachiae ab hominibus nostris pro debitis vel delictis ali-
orum impignoretur aut quolibet impediatur, sed quivis provideat,
quod cui bona sua assignat, ab eodem et valeat rehabere. Datum in
Longo Campo, feria sexta post festum Sancti Bartholomaei apostoli,
anno domini etc. tredecimo. Libertates hujus suprascripti tenoris
magnificus dominus Dan waywoda etc. civitati Brassoviensi et toti
districtui etc. de baronum suorum consilio et consensu praemeante
donando contulit in forma confirmationis, prout in carta Bulgarica
subannotata latius continentur. Sub anno domini MCCCCXXX
primo, dominica proxima ante festum purificationis, in Tergoyst.
Nuncii yero Itujus causae extiterunt Iohannes Hoppendey etc. et
magister Leonardus, illius temporis notarius Brassoviensis etc.

XVII/.
Itumiz AMI, RE4IIKH HOHBOAA II rociloAiiiik RACEII 3EA1 AH Sril0-
I1HUJET POCHOACTRO AIII iCEll 3EMAil rocrioAcTga
11AtIXIIIICKOH,
MAMA% KE H IckAHlcIlM, H TpArOROM POCFICIACTHA RZCIA1 H
: PSIIN411110A1 II Mzronomi,Fm H fljWIRLIANOM H Tparounigrk-
liCIAA H TpZrWilpiiH0A1iiGMISMHOM II 1'431'11%1H OAAiiG11,111A01A110AA
683XMHOM H (-1340(1"kHO4% H rpAAS WT ik,rorionri; H inc-km
TWOHOM U ILIMAM, H 'MI" ¡HM 1flf H RE/1111111AL H TSSH AA
3114ETE, nOHM STSKAill rociloArmo u CZ Ipuioicbiu, Iali0 AA
1118115AT 4,101A11,11 rOCHOACTKA Mil ti AA 3ANECET RZ EpAWEII KTO
1110 MOKHT : HAH HOCX11, HAN ¡OH, HiH cpspo, HiH 3A4TO, HMI
rdf1HT, HAN KTO 1.110 AlOCHT, A WIl AA FCT ROAEll AA 3MIECET
Imi H AA TpssrSiT KTO 1.110 [1110]El1T, II Ac1 CE HE HOHT HUIIIO, 110-
HENa STIIKA111 rocrioAcTgo MU. H HAKH WT GPM110114 AA AOHECIT 13%
3EMAH rocrioArno MII KTO 410 A 10611T Il AA Tliziirr 11All HOCTAKZ,
HAH cpispo, HAH 4ANIFIHH, HAH RAPE KTO 1110 A10611T, 4 WH i4 AoHiciT
3EMAII rocnoAcTga Tpuirr, IlAA ECT KAKO E 611A0 H
Hl Ami poziAHTuit rocrioArnia RougoA,R. TaKoBli
ECT il HINEk CA 0E JAN 0 HACE.
11 HLIKH roggipS ILIMEINEM EME"
KOAHKO RAMH CNT H TWORil 11% 3EMAil rOCrIOACTIlti : A EY6 AA
1115311M4TE 11,1MX 14K0KE CE E CHAO RZ3HA141Ad H lA AHII pommit
rocrioArm MH goligoA(x,), TAxo H 111111* AA 11831IM4TE. H
flAKH 4l116 KTO HMAT H*1110 AA/SiKNO IIZ NAOHtlIA WT THA311 31A1A.V.,

www.dacoromanica.ro
39

A WH AA CH HAHAET TO1'03H 411011*KA, 1110 MS E AASMRH, TA A4 MS


lIAATHT, A WT EIPARA '4A011*K4 AA CE HAPSET, KAHOTO WT wrirk;
$11011E;HE KTO WET HAHTSRAT !yams tIAOK*KA, TO TAKOKAr0 Lib& CZ:MI.11H
'WHEAL fl JET BHT, HA AA CH HAHAET mow° AASHOIHKA H
HHO HE
,A,a CH HpOCHT WT IWO Anzrz; A HHO AA HECT, TIKA10 110 SPH3MS
fOCHOACTHA MI1. II ME AOrOdIET.

loan Dan, mare voevod si domn a toata tara Ungrovlahiei.


Scrie domnia mea intregei OH a domniei mele,. celor mici si celor
marl, si tuturor targurilor si vamilor domniei mele: Rucarenilor si
Campulungenilor si Argesenilor si Targovistenilor si Targsorenilor
si Sacuenilor si Gherghicenilor si Brailenilor si Buzaenilor si Flocenilor
si cetatii dela Cat npulung si tuturor celorlalte targuri si vami, si celor-
lalti, mici si mari. Si sa stiti ea' s'a invoit domnia mea cu Brasovenii,
ca sa umble cu negoate oamenii domniei mele si sa duca la Brasov
cine ce voeste: fie ceara, fie sau, fie argint, fie aur, fie margaritar,
sau once ar vrea cineva, A. fie slobod sa &Ica la Brasov si sa vanza,
cine ce voeste, si sa nu se teama de nimic, fiindca [asa] a intoc-
mit domnia mea. Si iarasi, din Brasov sa aduca in tara domniei
mele cine ce voeste si sa faca negot cu postav, ori cu argint, ori
cu florini, sau cu once ar vrea cineva sa aduca in tara domniei
mete si sa vanza, si sa fie cum a fost in zilele mosului 1) dom-
-niei mele loan Mircea voevod. Tot asa O. fie si acum slobode
toate. Si iarasi zic vamesilor tuturor, cate vami si targuri sant
in tara domniei mele: voi sa luati vama cum s'a luat si in zilele
mosului domniei mele Mircea voevod, asa sa luati si acum. Si
iarasi, daca cineva are vre-o datorie la un om din tara aceea, 0.--?i
gaseasca omul ce-i este dator si acesta sa-i plateasca. iar de omul
drept sa se fereasca ca de foc; caci cine va bantui pe vre-un om
drept, pe unul ca acela il voiu arde in foc. Altfel n'are sä fie, ci
sa-si afle datornicul si sali ceara datoria dela el; iar altfel sa nu
fie, ci numai dupa porunca domniei mele. Zis-a logofatul.
Monogram ; pecete ovalii, identicd cu cea dela NNO. 2 yri 4, acoperitd cu bum-
hat ; legenda : skc ICO [AMIN ROEBOAll ; fd rd adresd.Arh. M. O; Mil. No. 23.

1431. Poruncä circularä pentru aplicarea invoielei din 30 lanuarie anul


acesta.

9 Orig. powreirk, in intelesul mai general de gruclà in linie ascendentl».

www.dacoromanica.ro
40

Alexandru-Aldea.
(1431-1433).

XIX.

t 1W flAfnAHAPZ HOEHOAt1 11 FOCHOAHNZ BUM 3EA111 SrpC'HAAKIIICK011,


CIINZ Abilp KEMIKAAr 0 HOEKOA*, HHIBET rOCIF1OACTRO MN EPA111011*-
nwm IMAM,fl rA3E41 CHpAKWM H 3EA111 Gpsce, mmwrw 3d1,911114
H MUM, KAKOTO MONA1 IlpTATEA*M II gpATTAM. Twrw pAAH, 3AE
flpYHAOKAR IOWA 6p1ITT4 H 1311/1,*)CA CZ W4 HMA MOH NCHROT, HA 111 0
CTOX 437% AEHZ H HOW Twrw ()Am Aa 3HAET R4W4 MHAOCTS, HON GKE
CTOMT rocnompm REAHKIkl CI HOHCKkl rOTOKH 8 AlmscTpx HA MHAK,
(1)9m3 skr H u8r H gapelA str uCAAA6A11 4 ApSra KOHCKA
0A(8)
CTOH HA Elmproc, 4 HEA11116111 IJ,497 il.mspaT 661' ECT TP11 ANN
WA Mali; Twrw pA[Aii], moa 6pATIA, A3E CI KAAAH MOVX., A 6E3 RAC'
HE morx CTMIXTH np*A Hi1111, FIX. CE CZKEpETE H CTOHTE rOTOHH,
AA E HZ K011 4 AC 4T4C4 9E4 rocnoAcTma ,vui, HZ TON 4 AC AA A011-
AETE. H flAKkl LIJO HH pEKAT HALM 6p4TT4, AA FIXKEpSETE. IIsorz.
RH BECEAHT.

t 1W flAENHAp HWEHWAA3 MHAOCTLZ 60)KTGA rocnommk.

Pecete ovalcl (33 + 2.6 cm.), acoperia Cu lartie lipitei Ise parlea
afard a scrisorii, Cu legenda: "Xt ICa11116 flAENHAPII KOeHOMI; adresa:
RpawoR-kNwm ISZetMl H 31M11 Erma: Brafovenilor tuturor tdrii BrIrsei. Acad.
202
Rom. xxr reproductie fotolitograficd la D. Sturdza, Documente istorice ro-
mâne, Vale la Wiesbaden, Bucurefti 1888, plan,ra 111; ibid., p. 9ro, tra-
ducerea d-lui B. P. Hasdeu.

I o Alexandru voevod i domn a toatà tara Ungrovlahiei, fiul


lui Mircea al marelui voevod, scrie domnia mea tuturor Brasove-
nilor, pargarilor i slracilor i Arii BArsei, multà slnAtate si bu-
curie, ca unor prieteni i frati ai mei. Deci venit-au ad i fratii vostri si
vAzut-au cu ochii lor traiul meu, cum petrec eu ziva i noaptea; deci
sI stie milostivirea voastrà cA stau patru domni mari cu ostile gata
la DAel-tor pe Dunare, Feriz beg si Azbuga i Caracea-beg si Balaban-
beg, si altà oaste stà la Turnul, iar marele impArat Amurat-beg se
allá trei zile de drum dela mine; deci, fratii mei, eu impreunA cu voi
pot, dar Mil voi nu pot sta inaintea lor, ci adunati-va si stati gata,

www.dacoromanica.ro
41

ca in ceasul in care va va veni vorba dela domnia mea, in acelas


ceas sa veniti. i iarasi, ce và vor spune fratii vostri, sa-i credeti..
Si dumnezeu sa va bucure.
Io Alexandru voevod, din mila lui dumnezeu donan.
1432. Trei din comandantii turci pomeniti in aceastl scrisoare ne sant cunos-
cuti din alto izvoare. Feriz-beg este Firuz-beg, despre care analele turcqti spun
ci a comandat expeditia din 1421 in Transilvania $ care a azut in luptele dela
1442 ca Ilunyadi (Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches, I, p. 535, 603):
el era tatäl lui Mehmed-beg, cel ca expeditia dela 1445 pe Durare; Caragea-
beg pare a fi Kharadj, Kharadja, care la 1431 incheie, impreunl cu Ali-beg i in
numele lui Murad, armistitiul Cu Radoslav, solul lui Sandalj din Bosnia; iar Ba-
laban-beg cel ce stapinea Croia (in Albania) pela 1423 qi Avlona pela 1425.
Azbuga e necunoscut. v. Iorga, Studii qi documente III, p. xxx; Notes et extraits
pour servir à. l'histoire des croisades au XV-e siécle, I, p. 288, 340; II, p. 294,
297.Scrisoarea lui Alexandru e datl prin Mai sau lunie 1432, in timpul expe-
ditiei turceqti; cf. scrisoarea de sub No. XX, dati in urma acesteia, qi No. XXX,
nota. Asupra campaniei din 1432, V. Iorga, Studii i documente, III, p. x.

XX.
t lw fli1E11HApZ 1101R0M H l'0CF10AHHZ RICEN alAAH tirrpoennxii-
IICKOH, F1HWIT rOCIIOACTRO A111 GpAWER+HWM BU*" H TAK43H AA
3H4ETE, WTH 6130 Ttilnui rAE Clii flAAHN.AH 110 ASHAKS, 110 11.Y.CIXT.
G10A0110y, Ti1 HAS HA 3EA1M AA FlAIHMT H AA paCHFIMT; M nocKopo.
AEFIHM H HOWHA AA CA111HTE M AOHAETE HA H0MW1118, WTH AM>
HM 6.V.AET BAO, H KAM WET CHT11 11034Yk ; AA KWAKO MODICETE, ork-
wtTg, KOMIKO 1101ICKX, ~METE FIOAKHCH.Z.T HA CK0p-k, AA AOHAET ;
1110 H*CTI fOTOKO, 4 KHE roNITE nocirkA; AA RZTACAT CKOPO, HNO.
AA HE CTOpHTE, 110 ptgEt HaUlli.

Io Al ex a n d ru, voevod si domn a toata tara Ungrovlahiei. Serie.


domnia mea tuturor Brasovenilor, si asa sà stiti ca Turcii au ra-
pada la Dunare prin toate vadurile si vin impotriva tarii sa prade-
sa jefueasca; i grabiti-va cat mai iute, ziva i noaptea, sa-mi
veniti in ajutor; caci daca nouà ne va fi rau, vouà are sà va fie si
mai rau. i cat puteti, grabiti-va; cita oaste puteti ridica in graba,.
sà vie, iar cata nu este gata, o yeti trimete in urrna. SI soseasca
iute. Altfel sä nu faceti, dupa vorbele noastre.
Nonogram ; ecele ovald (3.2 + 2.5 Cm), cu legenda: ICO itIE1HA,P1B,
KOK0,1,fl ; adresa: fi pauta-10mm; Bra,rovenilor. Ark. No. 304; .Mil. No. 7.
1432.

www.dacoromanica.ro
1w flAfnampl KOEROM H rOCHOAHHK, 1111111ET rocnoArrno
EpAWOIAHOM RZAM H 3EMAH Iwcu, H T8KO3H RH WplIC$ET rocnoA-
CTRO MH: alpe CTE HOMO/RETE, EAATE nocHopo, HONE/KE Cia
1103N.T WT CMROTH, TA HOCREWAHTE HA noTr,m, A xpaildi 1111
14JET H HATIOKOH AOHTH. N'E Mi HE II.1fTE AOHTH, A RTE /1111 KAMETE,
3H4M RARO AA SLIHHAS. H RECEAH RH ROM.

I o Al exandr u, voevod si domn. Scrie domnia mea tuturor


l3rasoveni1or i Arii BArsei,astfel vl porunceste clomnia mea :
i
-clacl e sA md ajutati, veniti mai iute, cAci Turcii sAnt pe drum de
-Sb.m135.td; i grAbiti-v6 la drum, cAci hrana vA va veni si mai pe
urmA. lar dac6 nu vreti sA veniti, spuneti-mi, ca sa titi ce sà fac.
-clumnezeu sI vl. bucure.
Monogram; pecele ovald, ca la No. 304 (XX); aclresa; t Npaworktio[m]
aintnii Epacir Brafovenilor fi teirii Biirsei. Arh. No. 306; Mil. No. 8.
1432.

XXII.
IWAHlx ilAEKCAllApZ ROEROAA H rocnomitik IIKCE11 3fAL111 SITPO-
KAMCLICKOH, IIHWET ocnoAcTao nuiwrw aApaidi 11 ilOKACMEHTE
COCTEM II 110ATEAOM rocnoAcTRa ASH,EPAWOQUAM R8Ct1N, 113MHKIthlA
/NE H MAAHM, H 1133H AA 3114OTE, 110HEiKE CX tiapoKom rocriomiun
Kpan-k MKO CX AOHWAII CTErORII, H HE TORA%HI
EAHH WT IIHK HHH'k II,LI, CAN( 114 HIT., CM AWAHTKM rocrio,s,Hua 1,111
Apawk. Twrw pAAT RH roilopia H MOAA RH, M HOMO/KfTE CK
alZ,11011k1, CK erp*Aki, cz Wfliii/KTE1417 CM 1110 MOMETE. H ROPZ HA BECEAHT.

loan A lex a n dr u, voevod si domn a toat6 tara Ungrovla-


Scrie domnia mea mula sAnAtate i inchinlciune oaspetilor
prietenilor domniei mele, Brasovenilor tuturor, mari i mici,
s5 stiti cl din porunca domnului meu craiului au venit patru stea-
guri 4 Moldoveni, si n'a fugit nici unul din ei; acum ml duc eu
insumi la dinsii, cu rugdmintea domnului meu craiului. Deaceea

Asupra relatiilor lui Alexandru cu Moldovenii, v. Iorga, Studii i doc. III,


p. XIV.

www.dacoromanica.ro
43

vg grgesc si vg rog sg mg ajutati Cu arcuri, Cu sggeti, cu arme,


cu ce puteti. i dumnezeu sg vg bucure.
Monogram ; .ftecele ovald, ca la 1Vo.304 (XX); adresa: f fipaulowom REekm:
firafovenilor luluror. Ark. No. 305; Mil. No. 9.
1432.

t 1wilAIKCAHAQZ ROEROAA H POC110A111111 RZCE11 3EMA11 Srr1oe44-


X7IICK011, EMMET l'OellOACTKO A111 GHWIllnEM wirktIA, KEAHKHAI H

4mubvt, Aulwrw 3ApanIF, KAKOTO MONA% RpATTAMZ. Twrw paAY, AG-


cpt 3HAETE, ErAA NIE IISCTH rOCIIOAHHK MH KpAA HA RAAWK7f. SEMAA,
11A MON. W(11111HA (sic), li HA riwrw wcrann, tow A4 MN CAAET
?MOM, 110M011111HK. HIIKTO WT HH)C CZ WilHAU HE flOrAEAA HA AlOA
11fROARt, TZKAA0 601'1 GpAWOR*Ill, Aonpn MOAT, TA nocaluarm
11E4 rocnomm KpAA'k TA A011A0111E CI fROEMII riLana4Au II crroax.x.
.c7, 'mom RI HEROA11; 110111KE AWE XTEWE 110r11HN.T C1A311 3EAAA,
-TTE 1.11EXAS flOrHHAT, H Bwirk recnoAmm MH KpAA-k HE WIEWE 11METH
110KOH. AA 3.11110 CME CTOMAH flpOTHRA norium 1311K, A lag HH noA-
EnraTo 3A11 pEu, KAKO CE WTMETHRIME WT rOCHOAHHA npaArk n
AMOX,140 CE TSpn,f4n. Twrw pAA? HIE CAS:CHAO rocrwAnuS Kfkkuo
11 CliATOAAS ROMA H AA CHOAOEH Kors A4 CA IliniCAHMHT rocnoAnny.
upa4, Aa CT4HEA10 nprkA HUM; AA KTO 111E CA8r4TH, AA ffit3 EKE nkc
..1KEHZ. 11 M4TEI1E MS. 13E ii nonAox S TSpu,n, nonAox SA MON. HE-

ROAM, H 8t1HFIHI" HOKOH 3fAAH, ROARK° ECT WCTAHAAA, H RZC'kAi RAM,


11 113HAAHX" CH paw' pOKIE, t RYE rOR011HTE, HOHEME 111.V. AA
3EMA rocnoAnnn A1H Ivan*. 13E AA HE AA Korz
.,A,A DANA, HA, 111.V. CASNUIT rocnomna NIH Kp4AK1 H X'PIICTÏtt-
,tt,O MOWO IMOTA, KANO CE C;KAt WKEIVAA. H gora RH RECEAHT.

Io Alexandru, voevod i domn a toatg tara Ungrovlahiei.


Serie domnia mea tuturor Sibienilor, mari si mici, multg sgngtate,
ca unor frati ai mei. Deci, stiti bine cum m'a trimes domnul meu
craiul in Tara RomAneascg, In ocina mea, si pe sama cui m'a lgsat
ca sg-mi fie de ajutor la nevoie. Nici unul dintre ei nu s'a uitat
cu ochii la nevoea mea; numai pe Brasoveni, [ca pe niste] oameni
buni [ce sang, i-a povgtuit dumnezeu si-au ascultat de vorba dom-
nului craiului si-au venit cu capetele lor si-au stat lângg mine la

www.dacoromanica.ro
44

nevoie. 0 Caci daca va fi sg piarg tara aceasta, vor pieri i ei,


nici tara domnului meu craiului nu va avea liniste. i fiindcg am
statut impotriva paggnilor, voi ne-ati scornit vorbe rele, cg ne-am le-.
padat de domnul craiul i ne-am dat Turcilor. Dar noi slujim dom-
nului craiului si sfintei coroane, i sà dea dumnezeu sà se apropie
domnul craiul si sg starn inaintea lui; si cine va mintl, sa-i f... cginii
pe nevasta-sa si pe ma-sa. Eu, dacà m'am dus la Turci, m'am dus
de nevoea mea, si-am fgcut liniste tgrii, catg a rämas, si voug. tu-
turor, si mi-am scos trei mii de robi, iar voi ziceti cg vreau s6.
prad cu Turcii tara domnului meu craiului. Nu va da dumnezeu_
sä prad eu, ci voiu sluji cat voiu fi in viatg domnului meu craiului
si tuturor crestinilor, cum am faggcluit. i dumnezeu sa vg bucure..
Monogram; peceie ovald ca la No. 304, siricatd; din legencld se cunoaFte-
nu/1mi: j63 adresa: f GFIR111410M nc-km Sibienilor licluror.Ark. No. 3027
Mil. NO. 12.

1432. Scrisoarea e scrisa, probabil, pe vremea expeditiei turcesti. Prin.


cuvintele Ora card a ramas» Alexandru face aluzie sau la teritoriul ocupat de-
Turci sau la partca stapanita de Vlad Dracul; cf. Conduratu, Michael Beheims
Gedicht über den Woiwoden Wlad II. Drakul, Bukarest 1903, p. 61, nota 1.

XXIV,

t 1W ililf4AHAp ROEgOAA H rOCHOAHHk likCE11 3EAAAH OltrpORAA-


VINCI:011, 1111WET rocrioAcTao atHoro 3Ap4ef Sp4TIIAN1 MOH",
EP4WOIrkHOA1 KKrkM, II Tt3311 Kil A4L1411 133114T11: ,A3K1 ca AVAA4t,
MO AA norncA wriik WT RAC, H HE EAWE 1111AKO VTO (CT 84H11k14,,
AA Aiti [MATH ROM. HOBO AOHAE GTAH crieraps HOMEMAS BAC ;
43k ANISCTII)Ç MOA (Vkil AO RAC, AA /NH ro Aarre, A RYE AAOA
HE flOCASWACTE. HO TOAA A06'LltE TOAOPZ, SKPARWII KOMI BAAWKOlt
3EMAI1 43k AonScTkix 1111K AO RAC, AA Mil ro AACTE, H W TOM MA.
HE CASWACTE. .f13k CA M.X.411: 34 RAC, AA HAAATE HOROH, H UWE p0-

RIFE, 111(A nnoror, tuTK8miy, II KOAHRO pORTE CNer Rk 1111KOFIO4H,M3ht,


11004Flp AO Nintorionk, An FIX" HE WTREANN AMMO, Ao rAE 11p.
HCKSIIHTE. Toro mil, MA;4'k CM,
T0411110 AORO RH 4HHHM 4311. II
An noracRt WT RAC WrHk, 4 RYE ro C4Mk1 34I144ITE HA RAIIIIIX' rnngny..

1) Poate sä fie vorba de apararea cetätilor Giurgiu i Turnu, pe care le po-


seda inca Dan II, care trig curand dupa aceea se gasesc In mânile Turcilor.
v. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei si Cetätii Albe, Bucuresti 1899, p. 85.

www.dacoromanica.ro
45

TSKA ECT FICMEMA8 RAC OTAINSA H TATSA H RACHA H AAHI, AA


'CAVT 113EA11 KOMI H3 Moira Agopa ; AA 4111E AFOGHTE milp% H HOK011
UAW, AOH8CTITE CIDA3411H. fILIIE AH AU FIX HE AOHSCTHTE, HE
MUTE mtipa C7 AAHOAL HHO HE WET BlilT.

I o Alex an dr u, voevod i domn a toatà tara Ungrovlahiei. Scrie


rlomnia mea multA sAnAtate fratilor mei, Brasovenilor tuturor, si
iatl \TA dau de stire: eu ml muncesc sl sting focul dela voi, si n'a
lost altfel; iar cine a fAcut, dumnezeu sA-i plAteascA. Mai intaiu a
venit Stan spAtarul In mijlocul vostru ; eu v'am trimes vorbA sA
mi-1 dati, dar voi n'ati ascultat de vorba mea; apoi a fugit [la voi]
Todor, dupA ce furase cai de-ai TArii RomAnesti; eu am trimes iarAsi
la voi sA mi-1 dati; nici la asta nu m'ati ascultat. Eu ml muncesc
pentru voi, ca sd aveti liniste, si pe robii vostri, pe cap am putut,
i-am rAscumpArat. Si cati robi sAnt la Nicopole, eu am trimes
vorbA la Nicopole, sä nu-i ducA departe, panA ce ii veti rAscum-
pgra. Dcci, atata bine vl fac eu si ma' muncesc O. sting focul dela
voi, iar voi if aprindeti singuri pe capetele voastre. Acolo in mij-
locul vostru se aflA Stanciul i Tatul si Vasil si Ulan, cari au furat
cai din curtea mea. DacA vl place pacea i linistea, trimeteti-i le-
gati la mine; cAci de nu mi-i yeti trimete, pace cu mine nu yeti
avea. Altfel n'are sA fie.
Monogram ; "mete ovald, ca mdrime fi legendei identied me No. 304; adresa :
Elsa:At : Bra,rovenilor tuturor. Ark. .No. 303; Mil. No. 13
1432-1433. -- Scrisoarea este datä, se vede, dupl nävälirea turceascA din
lunie-Iulie 1432 in Transilvania, cand voevodul Tarn Romänesti a devastat, im-
preunä cu Turcii, tara Bärsei si o parte din Säcuime si din scaunul Cohalmului;
Brasovul si Sibiul n'au putut fi luate, i Turcii s'au intors Cu pierden. Iorga,
Studii si documente III, pag. x; G. D. Teutsch, Geschichte der siebenbilrger
Sachsen, p. 104. Cf. Engel, Geschichte der Walachey, P. 168, si Por Antal és
Schönherr Gyula, Az Anjou hiz és örökösei, Budapest 1895, p. 580 si urm.
"Voevodul Tdrii Romanesti era atunci Alexandru; se pare insä cd. si Vlad Dra-
-cul stäpänea o parte de WA, aci la el face aluzie Alexandru prin cuvintele
-tiar cine a flcut (adea cine a prAdat co Turcii impreung.), dumnezeu sä.-i
plateasca.*
Concesiunile acute de Alexandru Turcilor /a 1432 de sigur nu do Luna
-voie induplecarl pe Sigismund sa-si fixeze i mai mult privirile asupra lui
Nlad Dracul i sä-1 sprijineascl de aci nainte cu mai multä stäruintà.
Pe trei din boerii vräjmasi, amintiti in scrisoarea lui Alexandru, li gäsim, in
acela s tinap sau mai tarziu, pe MAIO rivalul säu: pe Tudor, cel mai de frunte
dintre ei, la 20 Ian. 1432 (4Thodor ur*, Hurm. I, 2, p. 574), la 13 Aug. 1437

www.dacoromanica.ro
46

(mi6nai4 TS,s,wp, Miletié, DR., p. 333), la 2 Aug. i 8 Sept. 1439 (Arh. Stat.; Arh_
ist. 1, 1, P. 85, qi E. Katuiniacki, Dokumenta, p. 28), la 30 Iunie 1441 (Arh.
Stat.); pe Stanciul (nu qtim care din cei doi: Stanciul Honoi sau Stanciul fra-
tele lui Mircea) la acelea0 date afarS. de 30 lun. 1441; lar pe Tatul la 8 Sept.
1439 ca vornic mare (in locul lui Voico cel dela 1432 i 1437). in documentele.
dela 2 Aug. 1439 qi 30 lun. 1441 acesta este numit Tatul arbul; cf. doc. din,
20 Ian. 1432: Rácz Tatul (nu Rácztatul). Pentru toti aceqtia v. qi hrisovul din
10 Aug. 1437, pastrat numai in traducere i publica de N. Iorga, Studii qi do-
cumente, VII, p. 47.

t lw flauccaNAA Romom 11 rOCHOAIIHK, KIHHET rOCHOACTE0 AUP


EPAWORtHOM RKC'kAAK, KM-1MM H AAAAHA1, KAXTO MONA% 6941-
TYAM. GEro HAY TAK0311 1311 rOKCIIIMA : IIEKA AA ACVAANT
MOM 3E H HALIIII TAMO, A IIHKOMS 1911110 AA HE ILY.AET. hipE MI
K£SAET IfkKOEMS tIAORIKS KAWEMS KpHKO WT IIulWHX"tIAOlitl:K, A KIF
ro riSerirrF Aa AoHAFT, Aa MS 841-11111A4 ripaRo, 1101IGKE TAKO311 Hr
ECT rocnoArrao TS3H Ud:W-1U MkrOEii
Ol1*MH3H MOAE, 1.110 HM ECT KpHBO WT HAC H WT RAWHK
AA Kit rogopia: utilE MOKHTE AA CTE CI AAHOM MIIpHU, BpATtTE RApE
410 ECT S RAC, II A1011,14 ilA011111COM KIHIRO AA HE CX.AFT, 110HGKE HE
MOMEA% KOAHT C AX)KA1t111, T7KA10 C 11pABAOM j A4 HII HE npoza-
ifSMTE cz 1ip43ini KMCTO ,4,0 HHHt. tí KECEAH 1111 cork.

I o A le xan dr u, voevod i domn. Scrie domnia mea Brasove-


nilor tuturor, mari si mici, ca unor frati ai mei. Si astf el vA
sA vie si oamenii vostri aici si ai nostri acolo, si nimAnui sA nu
i se facA nedreptate. lar dac5 se va intAmpla vre-unui om al vo-
stru vre-o nedreptate din partea oamenilor nostri, trimeteti-1 pe-
acela sA vie ca sA-i facem dreptate, cAci asa ne este vorba. i tri-
mete domnia mea acolo pe boerul meu Neagoe impreunA cu acei
oameni, cArora li s'a fAcut nedreptate din partea voastrA si a oa-
menilor vostri, si vA zic: dacl vA place sA fiti in pace ca mine,
dati indArk tot ce este la voi, si oamenilor mei nedreptate sA nu
li se facA, cAci nu putem umbla cu minciuni, ci cu dreptate!; si sg.
nu ne mai purtati cu vorbe goale, ca pAnA acuma. i dumnezeu.
sA. v5. bucure.
Alonograrn; fiecete ovald, ca la No. 30, rapta', se cunosc numai lilercle
11 ,ri OA; adresa: f lipamoirkuom: Brafovenilor. Ark. iVe. s07; Mil. No. zo.
1431-1433.

www.dacoromanica.ro
47

t Itv flAOLtn,t,p). ROEROAA H rOCHOAHH1i, FIHWET rocnommo


rOCTEM H 111fildTEAM rOCHOCTRA AW, nprAptitt WT GpAWERA,
TAKO3H KH wonarr rocnoAcTEto AAH, MK° TS3H ECT goivhputi roc-
110ACTRA AAH HMAll ilHTOHTE no CptA,I RAC j Twrtv HAY ro cssAtz.
KAM HA R*PX H HA OWN. rocnomma Am, Att AOHAET 6E3 tinnoA:
rptiaa. KZ rocnoAcTin3 ,V111. TWrW PAAT ,A,A ro WTHPOROAHTE
LIECTM WT RAILIHX IMKAX, AA AOHAET 6E3 HHICOR. rpnaix. KZ rocno-
CTRS Ain; HO W13113/1AS r0CF1OACTILI AAH.

Io Al exandr u, voevod i domn. Scrie domnia mea oaspetilor


prietenilor domniei mele, pArgarilor din Brasov, si astfel vä po-
runceste domnia mea: acolo, in mijlocul vostru, se afil boerul dom-
niei mele jupAn Antonie, i m'am jurat lui, pe credinta si pe su
fletul domniei mele, cl [poate] sà vie fa'rä nici o grije la domnia.
mea. Sa-1 petreceti dar cu cinste din mAnile voastre, ca sà vie in-A_
nici o grije la domnia mea, dupà porunca domniei mele.
Monogram; pecete ovald, ca la No. 304, acoperitii ca bumbac; adresa.-
nparoem WT Epawerta: pi/ardor din Brapv.Arh. No. 310; Mil. No. 14.

1431-1433. Antonie hni pare a fi aceea persoana cu Anton, ca.marauL


lui Vlad Dracul, dela care ne-a ramas o foarte interesanta scrisoare (Arh.
No. 548) i pe care il amintWe Vlad Dracul in scrisoarea de sub No. XXXIIL

t nAEAAHAPZ ROEROAA H rOCIIOAHHZ RZCHE 3EAMH Srrpolina-


VIICI;OH, C1111% MAIN* REAHKAAr0 ROEROAI, 11HWET rocnoAcTno MIL
16flawourknwAt nscvkm, RE%HIÇtdit IÇE H AAAAHAA, Attiwrw 3APAR1E. Twrw-
pm!' H RTE 311AETE Aonp, 1.10HEME AA011 rOCHOAHHZ lipnitx TA ME HE
Awful KKO ECT Apznin 4,AH4 ROEROAa, H.V. ME (CT flpïX.í% RZ CHHA
cpmp-maro, TA CAM IIMAA HAAOKAN. AA 'IMAM nomotil H Atutvrw-
,A,061)0 WT RAC. 11 RYE MON. pig HE CASWATE, HN m AA ECT TATZII
VaitpZ, '8 RAC npusEret, H rpAIIHTE MOH BpAHLIAAWIlf, lIJO MAZT KO-
ttopa. AIIIMIN. H REICTIAOS RAAWKOH 3EMAII. Twrw ttI%H, HAH
mitTE npamm,twit tH H AOEHTWK, HAH AA CH HE ;EAASHATE HA
AAEHE, HOHE;KE FISCTHr S rOCHOAHHA KpAilt, AA CA't WT RAC ;-
AA Fri! .tui AoHAET pE9 WT rocnommi Nun*, TA 110 TOM M Rik

www.dacoromanica.ro
48

tHE EXAET MAA. II 1133H nScrify Rowkpinia rOCIIOACTRA MH, )KSHAHA


AHMI1Tpti, Ad Lilo RH pPIET, AA ro REpSETE, HOHGKE CE.T pEtIH roc-
trimerna MH.

Io Alexandru voevod i domn a toatA tara Ungrovlahiei, fiul lui


Ilircea al marelui voevod. Scrie domnia mea Brasovenilor tuturor,
Triad i mici, mult1 sAnAtate. Stiti bine si voi cl domnul meu craiul
-nu rra tine pe mine cum a tinut pe Dan voevodul, ci m'a luat
-drept fiu de suflet; am nAdàjduit dar cA voiu avea ajutor i mult
bine dela voi. Dar voi nu ascultati de vorba mea, ci dacA e ate
tin hot sau tAlhar, la voi pribegeste ; i hrAniti pe vrAjmasii mei,
.cari imi mAnAncl averea pArinteascA i visteria Tarii RomAnesti. Deci,
sau Imi dati pe vrAjrnasul meu si averea mea, sau sl nu vA je-
impotriva mea cl am trimes la domnul craiul, sA mA plAng de
voi; si and Imi va veni vorbA dela domnul meu craiul, atunci sA
nu vA parA rAu. i jata am trimes pe boerul domniei mele, pe ju-
pan Dimitru, si ce vA va spune el, sl-1 credeti, cAci sAnt cuvintele
domniei mele.
ilfonogram; pecete ovald (3.3+2.6 cm.), stricatd; dupd urm ele cdtorva
-Jere 'are identicd cu tea de sub No. XIX; adresa: t lipawoziniwm diAt :
Brafovenilor tuturor. Ark. No. 308; Mil. No. 6.
1431-1433. Vräjrnapl de care vorbqte Alexandru nu poate fi altul decit
Vlad Dracul. Cf. qi Conduratu, L c., p. 60, nota 2.

XXVIII.
itv ilmAdHAins ROEROAA H rOCHOAHHZ, muurr rocnommo
cpsrapvt WT KpAWER MORE3HOE rEpETHCAHTE, H TAKO3H RH flpOCHM :
Tti3H RS KOH WkC AOHAET ROAtpliH rOCrIOACTRA HETp8 MANZ,
AA Met AACTE 14AORilit1 AORPA, AA ro npoRoAirr Rs COpam. H AKO
-CTE ElpHISTEAH HAWH, AA HHO AA HE CTOpHTE.

Io Alexandru, voevod si domn. Scrie domnia mea' pArgarilor


-din Brasov heretisire cu dragoste, si asa vA rog: indatl ce va sosi
-acolo boerul domniei mele Petru Man, sl-i dati un om bun care sA-I
petkeacl pAril la Orade. Si dacl ne sftnteti prieteni, altfel sA nu
faceti.
Monogram; ecete ovald, ca la No. 304, cu le,g-enda: [4] 163 11A6NILVPII
ElOGEO[A]fl ; adresa: t uparapem fipatuunctaim; ,pdrgarilor Brafoveni. Ark
_No. 301; Mil. No. 11.

www.dacoromanica.ro
49

1431-1433. Petru Man este probabil identic cu cPetrus Manus Vellachus,


habitator Ihuihave (Suczavie),, despre care se vorbeste intr'o acordare de
represalii genovezä contra Moldovei, la 1452. El era, pela 1449-51, supus al
idomnului moldovenesc Bogdan II si Ikea, !titre altele, negot cu piper la Ce-
tatea Alba. Iorga, Acte $i Fragmente III, p. 27-29. Fusese, se vede, intre
1431-1433, in slujba lui Alexandru-Aldea.

t IWH ITAFIAHAp% ROWOAA H rOC1011,HHk IIKCEH 3fAAAH SrpOKAAVH-


(KOH, CHHk ilAlip94 ROFROAS, FIEHBET rocnoArrgo mu gpATSAS Gs-
H T4KO3H TH WIIHCSET rOCrlOACTRO MEE TSKA WO CH
41,14pHH0118,
133/AA KWH itS, flOCKOp0 AA mt; ro RpATHW; HHAKO AA HE CAArkEWK
StIHHHT11, HO wpu3mS r CCI1OACTB4 AW.
-I- Ion Alexandru voevod si dornn a toatl tara Ungrovlahiei, fiul
lui Mircea voevod, scrie domnia mea lui Bratul al lui Sumarin si
astfel iti porunceste domnia mea : calul lui Lalu, pe care 1-ai luat
acolo, iute s'a' i-1 dai inarlt; altfel sa nu cutezi a face, dupg. po-
runca domniei mele.
Monogram ; pecete ovald (3.3+ 2.6 cm.), pusd inläuntrul scrisorii, la mij-
locul monogramului, ,ri feird lairtie deasupra; se vede cd a fost bumbac peste
az,xor.r;
.ea; legenda: 4( Kann fIlIENHAPh BOEROM1..Acad. Rom. reproductie
fotolitograficii la D. Slurdza, Doc. dela Wiesbaden, _pl. III; ibid., p. 9, tradu-
terea d-lui B. P. Hasdeu,
1431-1433.

f OAK ROEROAE RA4lIIKOP4, rocnompa, AtHiEKLIHHA CHHA, %PAZ ilAKAE


ROEROAE, HAAp8WHAIIS H PA3r011K litimimiti, TZMHUIRApSCKOAAS MEANS,
Auloro HOKAOHEHHE RALHOH AAHAOCTH. Aitionup czAn M RAM flops-
111-1/1 tep 1.) TE T8pzio HCTHHOM AOHTH HA 6pmEnz, H ,A,A 3H4WK
iepi H HCTHHOM AOWAA 2); H AAHOrH111H nopSyntar AA AOHSCTHWK
EOHCKS H CS WHOAA u,tcnpa 3) th4i4nH8. Il AA 3H4111 1110 E BOHCKE 3
,A,ECET KHA. Il 4, 1.1 AA 3114W7, HE CS C1IpARM1 10HALLH, RCE CS MAAAII
MOAAKII,H H RCE CS AERA H MEHE ; HE HAAA KTO CE KH 34 WpS7KHE 110-
XBATHW, HE NH flOAORHIE,A Aospq 10HAKZ. 311A BAUM MHAOCTS KAKO

Scris aci si in alte cateva /ocuri de mai jos asa, cä s'ar putea ceti si wt.
Am astepta AOWAII.
Orig. iipc
4

www.dacoromanica.ro
50

NOAH)CI K itiSpATS ) KZ topt; H KAKO CE CZ WHHAil KAEX H


CZ WHHM L'ECEAORAX; EWE CM AAA 8311,1TH RAWOH MHAOCTH S CT[p14-
X8 2) .lo 811111111X 84HHIIX, H (10HAOX K HEMS 3); BCE TOH S CTpAXS
Stanutx, tepe Anti 3EMAS 83EWE, H 1104E1116 MN CE AO PAARE XRATATH,
11 AAA MA% GOAAPZCKS AENS TAMO. H WROH AA 3H4 HABLIA MHAOCTZ,
TSPZ111 OCE M010 36M45 pACHHAWE, ROpOMZ H KAETBO[M] K81184H CE
Kepom HpHAAA10411. H AA 3H4 RAWA MHAOCTZ, ARO 46 AOHTH MAN
ROHCKA HA lepSAEA 5), H M 48 CZ WHOMZ; A KOMI la CZ WHOMZ HE
AGUAS, A M 48 HAZRSAA CZ WHOM AOH8CTHTH, TAKO ¡WI Kern H TAM?
MH ; 110K4E &WM HOHCKA A011AE, [HZ] TSUI WM LIAC M CROWM
ROFICKOMZ tiA CTOAHS TAKOH wAcTSnirrtt. (anemia, cS3p7AtH MEIN
HpfFiAPHAH, AA M 48 czra TAKOH 8411HHTH, COMME, KAKO AA HX' Hit
KOpfH HE WCTAHE. lJJo CZM CE H M 34K4EW recnoAHHS KpAAS H BA-
WOH MHAOCTH HHEAAS HAEMENHTEAM ASAEAI, AA RN WHAH KAETRA,
WHAH 0) REPA NONE SXRATHAA, AKO 4EM HHO 8411HHTH, H AKO LIEMZ ta.
34RHTH KpAAERS X'AERS H COA, li AKO M RAM 340AWC4HTH HHEMZ 7).
RAACTEAOM li &MOH 36M4E, TAKO Ws-ME 8) li REpE H MOE AARE
HHAKO HE 48 84HHHTH, AHX0 TAKOH, KAKOTO 1111 CZAAZ S KHH3E Sou-
CAA. H TON TU reKoptfivt, trio MOMEWZ HAIICKOpE H U,4P4 LI4A4IIIi8-
118CTHTH C ROHCKOMS, AonScm r4, EpE 4EM M CAM CAM 8411HHTH, AA.
AOHAE 1104ORIIN4 WREN BOHCKE KZ liAAAHHE ; H TAKOH 'COTE 84HHHTH,
AA AAA8 CAMH Np8MEMICKM1 rOCHOAApA H XNAIR38 recnempa,
HOKAE AOHAE t14441111, ti 34 TOH C8 KflICMAAH 0). COAMOIAOBÁt
c8 npocHA(H) HOM048; AO CEHORA, LIJO 13 AWCAHAAS rOCHOAHHS KPAAS,
TO H MOAZAORZCKH l'OCHOAApS. 3n4ims tepe H S 4444ME MINK&
OHCKA, TEO 9E DO ASKS CI WHOMZ AOHTH; HS owe AA EISCTH
14441111 cKeer4 440RiKA ; WWI ¡MAW HA 110019C; Id H4S4HTH, HMSO
, AOHTH C BOHCKOMS. 3n4m7 tepe 9E HOM0411 sera X'PHCTHAHOMZ,,
HOKAE AOHAE LI4A41H. H WK4H KHHrA IIHCAHA E S 603E8.
t H Aa TU BOPS SAWONCH AITA H remote.

Corectat din AkSpdTS.


Orig. rroxS,
Corectat din Tent&
Corectat din vraxS, adlogIndu-se un p care trece peste T.
8) S'ar putea ceti i lipzmn; in analele sirbe;ti se ese?te ing forma EpAl,us.
0) Orig. pare a avea
Orig. MIMS.
Dupl W4HHE urmeaz'a' MUM, ters de scriitor,
8) Corectat din tcpsc,u4m.

www.dacoromanica.ro
51

Dela voevodul si domnul romanesc, fiul lui Mircea, dela Al d e


voevodul, nadorspanului lui Razgon Istvan, spanului de Te-
misoara 2), multh inchinhciune domniilor voastre. De multe ori v'am
trimes eu vorbh ch Turcii au sh vie cu adevArat impotriva Ardealului,
si sh stii ch Cu adevArat au si venit; si de multe ori ti-am trimes
vorbh sh pornesti oastea si impreung cu ea pe imphratul Cealapie.
5i sàstii cà sant osti 74.000, dar sh stii eh nu sant voinici de is-
pravä; toti sant bheti tineri, toti sant copii i mueri; n'are cine sà
pue mana pe arme, nici jumatate nu sant voinici buni. Domnia ta stii
cum m'am dus la Murat Imphratul si cum m'am jurat cu el si cum
am vorbit cu el; toate le-am dat de stire, cu frich, domniei voa-
stre. Ce-am fAcut am fäcut i m'am dus la el; toate astea cu frich
le-am f5cut, chci mi-au luat tara si-au Inceput sh se apuce de ca-
pul meu, si-am dat copii boeresti acolo. Si asta s'o stie domnia
voastrh: Turcii mi-au risipit toath tara, dui:à ce se jurasera cu cre-
dinth i cu blestem si primiserh credinth. Si sh stiti domnia voa-
strä cà va veni acea oaste asupra Ardealului si ch voiu fi si eu
cu ea; iar de nu voiu veni eu cu ea, voiu trimete cu ea pe Albul,
pe dumnezeul meu si pe credinta mea ; i cand va sosi oastea
voastrà, eu in ceasul acela mh voiu da cu oastea mea la o parte
[phrhsindu-i]. De multe ori m'au Inselat Turcii pe mine; acum vreau
sh le fac si eu tot asa; pe dumnezeul meu ch nu va rhmanea nici
shmintà de ei. Ceea ce am jurat eu domnului craiului i domniilor
voastre celorlalti nemesi, sh mä, bath jurAmIntul acela i credinta
aceea, de voiu face altfel si de voiu uita painea i sarea craiului
si de voiu avea vre-un gand rhu asupra voastrà asupra celorlalti
boeri si asupra thrii voastre; mit jur, pe ocina mea si pe credinta
mea si pe capul meu, cit altfel nu voiu face, cleat asa cum v'am
scris In carte. Si asa iti grhese tie: de poti sh trimeti cat mai iute
pe imphratul Cealapie cu oaste, trimete-I, chci voiu face eu, singur
singurel, sh tread, jumAtate din oastea aceasta la Cealapie. i vor
sh facä asa ca sh dea ei insisi pe begul Rutneliei si pe begul Hamza,
indath ce va veni Cealapie, si deaceea au zhbovit. Dela Moldova au

Ung. nádorispán, comes palatinus. Era pe atunci celebrul Nicolaus de Gara,


mort la 1434. Fessler, Geschichte von Ungarn, II, p. 380, 396.
2) Ung. Temesvár (Txmliumpz). Stefan Rozgonyi luase parte la expediOa
lui Sigismund contra lui Radul Praznaglava din 1427. N. larga, Convorbiri Li-
terare, an. XXX IV, p. 427.

www.dacoromanica.ro
52

cerut ajutor, dar, pftna acum, ceea ce doresc eu domnului craiului,


tot aceea si domnul Moldovei. Stiu cä i Cealapie are oaste mare,
ca Incetul cu incetul ea va veni cu el; dar sa-si trimeata Cealapie
de graba pe omul sau; asta ne este de graba; Il voiu invata eu cum
sa vie cu oastea. Stiu ca va ajuta dumnezeu crestinilor 'aka ce
i aceasta carte este scrisa in Buzau.
va sosi Cealapie.
Si dumnezeu sa-ti inmulteasca anii si zilele.
Monogramul lipsefte; pece/ea e ruptd ; scrierea e o cursia sdrbeascii din
sec. XIVXV, foarte neregulatcl fi grea de cetit ; adresa: fAw ampswnosa
Aw 1) Pasroas 111117434FM, Tanuiwilopsocora wnaria cdtrd nadorfpanul cdtrei
Razgon I,vtvan, Manta Temifoarei. Arh. No. 512.
1432. -- Scrisoarea aceasta este foarte importanti. ; ea arunca o lumina.'
noul asupra evenimentelor din an. 1432, cand domnea In Tara Romaneasca.
Alexandru-Aldea tfiul lui Mircea», care in primavara acestui an se pregatea.
Impreuna. cu Alexandru ce! Bun al Moldovei, sa respingà invaziunea tur-
ceasca ce avea O. se reverse asupra tarii in vara i sa. se Intinda si asupra
Trasilvaniei. Alexandru-Aldea se dusese in Moldova de jos si luase intelegere
cu voevodul acestei tari, care avea, cum se vede din scrisoare, aceleasi sen-
timente de prietenie pentru regele Ungariei, ca si dinsul: ea e data. din Buzau,
la intoarcerea sa.
Aldea isi Wine In 1431 pace Cu Turcii i daduse ostateci lui Murad, dupa
ce Turcii dela Dunare ii pustiisera tara.
El e silit totusi sà mearga'. cu Turcii lui Murad in Transilvania si sal prade
impreuna cu acestia tara Barsei (lunie 1432), fara voie, se pare, cad In scri-
soarea sa catre comitele palatin al Ungariei si dare Rozgonyi §tefan, care pe
atunci era comite de Temisoara [il gasim in aceasta calitate Intre anii 1431 si
1438: vezi scrierea citata a lui Pör Antal si Schönherr Gyula, p. 568 si urm.,
doc. din 1431 reprodus tot acolo in facsimile si transcriere; Gelcich, Diplomata-
rium relationum reipublicae ragusinae cum regno Hungariae, Budapest 1887,
p. 419: Razgogn Stephanus, magnus comes Temesvari], el se ofera, spre a se
razbuna pe Turci, tradeze. Planul lui era si i se trimeata din Ungaria, ca
colaborator al acestei tradari, cunoscutul pe 'atunci pretendent la tronul lui
Murad David Celebi, CealapieCealapi, cum li zice dinsul, Zelapia, Zellapia,
Chalapia, Chalopya din izvoarele latinesti contimporane. Acesta era un fiu al lui
Murad Orbul [fratele lui Murad II], care se refugiase în Ungaria si pripasin-
du-se pe langa Sigismund capatase niste domenii prin Banat, unde traia pela
1432. Aldea spera sà poatà.' indupleca o parte din armata neregulata a lui Mu-
rad sä faca o defectiune in favorul lui Cealapie.
Planul n'a izbutit. Pe Cealapie 11 gasim ratacind, cu patru ani mai tarziu, la 1436,
tot ca pretendent si incercand sa nav aleasca in provinciile lui Murad II cu ajutor
dela Raguzani. Se Oa prin Dalmatia de nord sau prin Banat, cand Raguza li re-
fuza ajutorul. Cereri de aceeas natura grit refuzate de ea si la 1441. El moare in

1) Orig. are in amandoua locurile

www.dacoromanica.ro
53

Ungaria lnainte de 1453. N. Iorga, Notes et Extraits pour servir à l'histoire des
croisades au XV siécle, vol. 11, p. 336-337, 384, in special nota 2 dela p. 337.
Albul se constata si de aci, ca si din scrisorile lui Vlad Dracul, ca boer cre-
dincios al lui Aldea si locotenent al lui. in hrisovul din 17 Noemv. 1431 pentru
manAstirea Dealului (Arh. Stat.) el e citat cel dintiiu printre boerii martori.
Din alte izvoare se stie ca nu beglerbegul Rumeliei, pe atunci 4bassa Sarzi-
beg», ci al Anatoliei a Meat incursiunea in tara Barsei (Iorga, Studii si doc. IlI,
p. x). Acesta era lams Hamza, care la Dech. 1431 e numit cHamza beg, voevod
de Anatolia» [era frate ca Baiazet pasa]. larga, Notes et Extraits II, p. 303.
inchinarea lui Alexandru-Aldea atre Turci la 1431 i participarea lui la ex-
peditia din 1432 sant confirmate de o scrisoare din 3 Iulie 1437: dominus
Vlachorum, prout alias corone vestre deteximus, fuit ad Portam dicti domini
Omarat Teucer et se suo subiecit dominio, ac cum gentibus suis fertur fuisse
cum dicto Teucrorum exercitu. Gelcich, Diplomatarium, p. 374. Cf. si scrisoa-
rea lui Sigismund atre Sibieni din 21 Sept. 1433 (copie la Acad. Rom.).

XXXI.
in arhivul Brasovului se gäsesc dela Alexandra Inca doul scrisori necom-
plete, sub NNo. 300 si 309; din cea dintaiu lipseste cam a cincea parte din
dreapta, unde 'Aida e rupt5, iar dintr'a doua s'a pAstrat tocmai jumatate.
Una este o missiva (de trei vire), prin care Alexandra instiinteazg pe Braso-
veni cà trimete la ei pe sluga sa Dienis; a doua, al carei inteles nu e tocmai
sigur, pare a fi o poruncl. (de opt vire) a domnului cgtra un sat Borusa[ni],
care nu voia sä asculte de sal:lanai sau, boerul Voico; ar putea sg. fie Borsanii
din judetul Putna, dar acesta nu apartinea Tarii Romanesti (v. Marcie Dictionar
geografic al Romaniel, vol I, p. 541-542). La No. 300 s'a p6strat si pecetea; e
°van.' (c. 3 -I- 2 1/, cm.), flea hartie deasupra, si din legenda ei se cunosc nu-
mai literile Ph din 11110fIHAPh. Dau aci textul arnandorora, cu uncle In-
tregiri, ce nu mi se par prea hazardate; semnul arata marginea scrisorilor.

t IWH flAEAAHApS ROEROAA H rOCHOAHHk, CHM% 11AliptIA ROEROAS,


HEMET rocnommo WIE GpAWOBEHWM, [maim& npxrapmz, KEAN-
KUM )EZE H MAMIMR, H [11SCTEIX TAMO] HAWEril carS, AA WO 113-
VIET KS RAMR MEHNW, AA ro upS[E]irg; flEtHi [CXT HAWN].
f 1w flAEAAHApli RWERWAA, MHAOCTLA [RON;YEA rocnommk].
6j14WOREH0M RUM.

Ion Alexandru voevod si domn, fiul lui Mircea voevod. Scrie


domnia mea voila Brasovenilor, tuturor pargarilor, mari i mici,
trimet acblo pe sluga noastra, si ce va spune catra. voi Dienis, sa-1
credeti ; sant vorbele noastre.
lo Alexandru voevod, din mila [lui dumnezeu dorm].
Brasovenilor tuturor.

www.dacoromanica.ro
54

t lw flAEKCANAPS ROEROAA 11 rOCHOAHNZ RIC[CE11 3EMAH 8IVORA8)OH-


CKOH1, 1111HWET rOCHOACTRO it11 AO HAC E0138W4[11Z H T A] K0311
1311 WpHCSET rOCHOACTI10 MH, 14K0 n[ H Annwrw 110CASNSHRW0MS
110 1QT4 actinan8 fiongS, MKO AA MS C[TE HOCASI111111
J ]f 11110-
111M MS CTE CTApd WlIHNA n[paga nocnS] WATE H 110411TATE KO-
MIRO{ J UNO AA t'In', no won3m8 l'OCHOACTRA M[111.

t flAgAANApk RIVERWA4, rAAHAOCTTA ROMTEA rocnoAnnk].

Io Alexandru voevod i domn [a toat5. tara Ungrovlahiei], scrie


domnia mea voug Borusa[nilor . si] astfel và porunceste domnia
mea, ca celui ce mult mi-a slujit pe ... juphnului Voicu,
ca sA-i fiti lui [asculatori ], cäci ti sAnteti veche i dreapa
mosie ascultati si s1-1 cinstiti cAt ; altfel sä nu

fie, dupà porunca domniei mele.


Io Alexandru voevod, [din mila lui dumnezeu domn].

Vlad I Dracul.
(c. 1431-1433 in lupa Cu Alexandru-Aldea. 1433-1446 singur) 1).

XXXII.
t 1W RAAA ROEROAA H rocnommg, 1111WIT r0C110ACTRO MH mnoro
3 Ap ggchm npgrapEm gpAMORZCKHAL TS3N ENE CAMH
3NAETE, Wk ECT 11PIAOHMA rocnoAnna KECAp NA MENE, AA LHORAM
ClIA3H KPAHNX, H RE3k MOA BOAA Ad HE HAUTE AAHp CS RAAWKN.
3fAIA. 11rocnoAcTgo MN 3A Rana. ROA 431 RH WCAOROAHX, MKO
Ad CA XpAHHT E H AA HMATE MH, 1.110 ECT no cpiAt moAT, A 1110
ECT 110 ropt H 110 11/141/11111AX, d RHE HiCTE 11HKOMS AASN{Ilkl AA HX-

D-nii Gr. G. Tocilescu (Manual de istoria Romanilor, ed. 2, p. 171) si D.


Onciul (in cursul sItt; cf. Convorbiri Literare, an. XXXVII, p. 227) ii dau
acesti ani; se pare irisa. c tronul 1-a ocupat 1ntaiasdatg prin Ianuarie 1432, aci
scrisorile dela 1431 sant date toate din Transilvania. Alexandru-Aldea apucase
sa ja tronul inaintca lui Vlad, si anume dupa 30 Ian.1431, cand domnea inca
Dan II. Din 17 Noernvrie avem o danie a lui catre manastirea Dealului (orig.
in Arh. Stat., copie in condica manAstirii Dea1ului dela Acad. Rom., f. 177, cu
data gresita de 27 Noemvrie).

www.dacoromanica.ro
55

DA3HTE. il RHE HtCTE AAEH* H MONA% carAm A06(10AAHCAZIO, LIJO CH


HA 'IZAR AMI Hp0AHR42i1T 1981111 3A RAC 3A RZAK. 11N. 341110 r(o)
CTE 410AE rOCIIOACTECO AAH il-k Hm, rocrioAnut3 mi RECA(110, A IIHE
nCTE 3MiptTHAE RAWHM 3AIIM AIOAEAAS, TA rOHAT cnSrii rocnoArrea
AH, II R3AAE HAA MI' KOHH 11 RZCE, LIJO CA W6plAE ti HHK. 34 T0311
AA EH Ht ECT ;KAN qt rocnoArraO Noi HE 1,11X WCTAKEITH MO.Y.
nc8rH ex nartis, H. 3A EAHO HMAIN R3ATH WT RAC AROHHX. H
nomuoro. 11 tpo pPIET CAtirai rOCHOACTRA AAH fi0A0Afp, ,N4 111;p8ETE;
MOH CZT pivii. Il sor% RH AACT BAILARTE.

t 11A1 RAAA RWERWAA, MHAOCTTA RON:TEA rocnomnik.

Io Vla d, voevod si domn. Scrie domnia mea mula sIngtate


tuturor pArgarilor din Brasov. Stiti bine voi insisi a domnul che-
sarul 1) m'a insgrcinat pe mine sg phzesc aceastg margine 2), si
1'511 voea mea sà nu aveti pace cu Tara Romgneascg. Domnia mea
v'am slobozit totusi, dupà voea voastrg, sg vg hrgniti si sg aveti
pace in mijlocul oamenilor ; cgt pentru munte si plaiuri, voi nu
s'anteti datori nimgrui sg le pgziti. Dar voi nu-mi vreti binele
nici mie, nici slugilor mele, care isi varsg sangele lor pe fiece zi
pentru voi toti. Si pentrucl ati auzit cl domnia mea mg duc la
stgpAnul meu chesarul, ati poruncit oamenilor vostri rgi sl go-
neascg pe slugile domniei mele, si le-au luat caii si tot ce au gg-
sit la dinsii. Deci, sà nu vg parg rgu, dacä domnia mea nu voiu
lgsa pe slugile mele in pagubg, ci pentru una voiu lua indoit si in-
treit dela voi. Si ce va spune sluga domniei mele Voloder, sà cre-
de0; sAnt cuvintele mele. Si dumnezeu sä vg dea sgngtate.
Io Vlad voevod, din mila lui dumnezeu domn.
Pecete rotundd (c. 21/2 cm. in diam.), fdrei hartie deasupra, cu legendd
la/id in ¡itere gotice foarte fine: -I- IOAN + WLAD. WAYVOD[A]; figura din
inifloc e ruptii ; adresa: f nprapem EpawoRacKiinix : peirgarilor Brafoveni. Ark.
No. ¡68; ARZ. No. 34.

1430-1431.Scrisoarea pare a fi din Dechemvrie 1430 sau Ianuarie 1431,


inainte de plecarea lui Vlad Dracul la Iltirnberg. Ad se afla el prin Fevrua-
rie 1431. Cf. Conduratu, I. c., p. 58, nota 5.

Aqa e numit lmplratul german, der Kaiser, in doc. noastre vechi ; u,apk
i se zicea numai sultanului turcesc.
E vorba de plaiurile de langl trecitorile BranuIui, Prahovei qi Teleajenului.

www.dacoromanica.ro
56

XXXIII.

f 1w RA4A ROIROAA H rocriomiNS, FIHWET roctioAcTuo


!if Nor 3Ap1gisf n 110KAOHEHHE RSC'kAA nprdpmi Kpawogami, H T$314
o
WI MEAT roctioAcTgo Mil S 311AHFIE, HOHEME KETIl ABRATII MET-
HX.r.Z j Toro pAAT H RHE nomioro c HHAAH AA HE X0-
ANTE, Koro naispoR, irk x-oil,HT cx R13171 ASKATH, 310 AtS
H A1Hp CZ RAUH AA HE tIMIHTE j AWE Ali StIIIHHTE, AA.
3HAETE, 43Z pAntIAH RH um Amp. H DO TOM RH : HAAAAA.
MIA TSKA, LO cAnz, pfKAZ AA AAH StIFIHAT, flOACIrkWATE AAFI Hr Ft
riorptiAliTE CA 3A AAEHE T4 4111 H AORE3ITE AO ROXAAAIZ, d Ito-
xan.ut-kue Fir 1.11X.T AORECTH AO MEHL il HCISIST LuIT FIAATHT fiirroti
itimapaw. H ROM RH AACT 3ApARHE.

Io Vla d, voevod i domn. Scrie domnia mea mula sanatate


si inchiraciune tuturor pArgarilor din Brasov, si iatà vg dà de stire
domnia mea cl Sibienii au lApAdat ducatii cei vechi ; deci i voi
sä nu mai umblati cu ei, cAci de voiu afla pe cineva ca umb15.
Cu ducati vechi, am OA fac ràu. Si pace cu RomAnii sà nu faceti;
iar de yeti face, sl stiti cA am sl và rlstorn pacea. i apoi vl
rog: am niste carà acolo, pe care am zis s6 mi le facA; dati zor
cu ele si osteniti-vl pentru mine si mi le aduceti paril la Cohalm,
iar CohAlmenii le vor aduce para la mine. Si pretul Il va plai
Anton c5mArasul. Si dumnezeu sl NIA dea sAnAtate.

Monogram (Cu Iwn); ecele rotundcl de c. 3 cm. In diam., stricatcl ; adresa :


t nparapent L1'411108001111 .pargarilor Bra,roveni. Ark. No. 169; Mil. No. 35.

1431.Scrisoarea este datä probabil din Sighipara, in ultimele luni ale anului
1431, inainte de scoborirea lui Vlad Dracul in Tara Románeasc5. la-1432. La
20 Ian. 1432 el se afla in Tfirgov4te (Hurmuzaki I, 2, P. 574); pela 8 Fevrua-
rie 1431 era la Nfu-nberg, insotit de un tmarescalcus», poate de vornicul Voico
de mai tàrziu, i dIdea de acolo o diplomä minoritilor din tara sa (Hurmuzaki
1, 2, p. 749-750; cf. Iorga, Studii i doc. III, p. xxxv). Anton camIrapl,
dela care ne-a rAmas scrisoarea de sub No. arh. 548, este jupinul Antonie, pe
care Alexandru, rivalul lui Vlad Dracul, il roagg, prin scrisoarea de sub No.
arh. 310 (XXVI), sà se intoara la dinsul.

www.dacoromanica.ro
57

XXXIV.
t 1w RAAA ROFROM H rOCHOAHHI, IMIMT POCHOACTRO tuMuoro
3ApaRne II HOKAOHEHHE CXA18 WT gptILUOR ti RZCIAA npxrApFm
T83H AA 3HAETE, (It A0A0VG AIOATE WT RAAWKX 3E%aßt
TA MH Kel3A)CX, tit flAAt ECT Smptn; AKO Hi[CT] SMAA, EWE ECT
COCAA 3At II timp-k WFT. Toro paAT RH flpOCA, [ii]ayTo mony
AOSpH HpIlISTEAF, AMITE MH ti KHI nomotp H noAtTF C MENE
WCTARIIT Rli 111X S ispmi A3Zipi. noTn HA Huy C mox.
AoT.R. flLIIE AilE IEXAET HEROA, A3Z CA 111 apaTuT KZ Rd" AWE
All RO m HOMOMET, MOTO !IMAM HAAE;KA,Z, (It HEMAT KTO AA
CTOHT HA nfrkA, A Rile WET(E) AOTH no rorronti. 11 111x.rnwopinF
IIAT C MOM

Io V1 a d, voevod si domn. Scrie domnia mea multA sAnAtate


inchinAciune judetului din Brasov i tuturor pargarilor Brasoveni.
Iat5 sA stiti cA au venit oameni din Tara RomaneascA si mi-au spus
a Aldea a murit, sau dacA n'a murit [IncA], a sosit rAu si are sA.
moarA. Deaceea vA rog ca pe niste frati si buni prieteni ai mei,
dati-mi si voi ajutor i veniti cu mine; am sA vl las sus la margine,
iar eu voiu merge cu gloata mea impotriva lor. De mi se va in-
tAmpla vre-o nevoie, mA voiu intoarce la voi, iar de-mi va ajuta
dumnezeu, precum am nAdejde, aci n'are cine sA-mi stea In po-
trivA, voi o sA veniti pe de-a gata. Si SAghisorenii merg cu mine.
Monogram; ,ecele rotunda' de c. 3 cm. in diam., cu legenda latind: [s. I]0ANI
WI.[AD WidYVODA (ci: No. in=..XXXVII); adresa: f opsrapem Hp4WOBCICHMS:
plirgarilor Brafoveni. Ark. No. .170; Mil. No. 36.
1431, din ultimele luni, când Vlad petrecea in Ardeal, pela Sighiqoara ; Al-
dea-Alexandru fusese, se vede, la Turci i se intorsese greu bolnav, iar in tark
ieOse zvonul a e pe moarte. Cf. Conduratu, 1. c., p. 61, nota 1.

XXXV.

f 1w RAAA ROIROAA H rOCHOAHMS, IMWFT rOCHOACTI10 MN mnoro


3Ap4RNE nosrapim RpAWORCKHM, H TS3H RH MUM S 311MME, IAKO
LIO RECtA. SETE C MEIN A MU HE AWKIITE, HX FlpORMKAATE MtA
flAAt H S flAgSAA. 'foro pdAT T83/1 ECT RNA MOH ROA'kpIll S WHAH(A)
HAWS 11AOR'kK IlrrpS, TA RH WET KA3AT KdKO FCT pEKAZ WHAH,
AA HAFT AAA S KAMaip MADERA, KAKO ECT prkti rOCHOANHA

www.dacoromanica.ro
58

NAT TS3H EMMA% cntiril rocnoArrea 1WHXW


GTAHHCAAR H HAHEW Koro HAHAN.T ArliA, AA MS °OCT.:MAT AEHZ,
AA X. WTHECET SppnriE , A LIJO MS RA:AET ripaKo AA MS CA HAATHT;
A KTO HE IllET 34HECTH WkA S KAMAfa. ICECApERN., HA Ma. CTpAHN.
AA HE 6.V.AET ROAM AAX. WTIVOBOAHT, HX.. AA KT 3AAONSEH4, 'it N.
R3EMET KECAp. WTIVOROAHT SKpAA0M, AA CH ['AMIN, 113-
rtisirr. 14 RAO KOANKO AIOAT CA HAXOAAT WT 11/10AAOR(4), NH EAHH
WT MIX AA HE WCTARHTE AA H3At3ET H3% RAWHX pxKS, 'A Fir 3A-
(1HPAT FOCHOAHHI KECAp H WHAH CI CROHM HOREAHHOM, AO rAE
AOHANN HAWN HOKANC+PH WT MOAAOR(A). HHO AA HICT. H sora
RH AACT 3ApAtillE.

I o Vla d, voevod si domn. Scrie domnia mea multa sangtate


pargarilor brasoveni, i iatg vg dau de stire cl de cele ce vorbiti
Cu mine voi nu vg tineti, ci duceti aramg. lui Aldea si lui Albul.
Deaceea, boerul meu si omul vostru Petru au fost la panul; ei
và vor spune cum a zis panul cg arama are sg meargg la cg-
mara chesarului, precum este porunca domnului nostru a chesarului.
Deci, trimet acolo pe slugile domniei mele Ion gs Stanislav si Na-
nes; la cine vor ggsi ei aramg, sa-i pule soroc s'o ducg la haraghie 1),
si ce va fi cu dreptate sg i se plgteascg ; lar cine nu va duce
arama la cgmara chesarului, intealtg parte sa n'aibg voie a o duce,
ci sà rgmaie zglogita', ca s'o ja chesarul. Iar dacg o va trece
pe ascuns, capul sg piarzg. i ori cati oameni din Moldova
s'ar afla printre voi, pe nici v.nul din ei sg nu-1 lgsati sg iasg din
manile voastre, caci Ii opreste domnul chesarul si spanul cu po-
runca lor, pang ce vor veni solii nostri din Moldova. Altfel sa nu
fie. Si dumnezeu sg vg dea sgnatate.
Monogram (Cu Iwn); pecete rotundel de L. 3 cm. in diam., färcl hartie dea-
supra, ftearsd; pare identicd cu tea dela .No. 177 (XXXVII); adresa: f ups-
rdpent lip4WORCKIIIM: ptirgarilor Bra,roveni. Arh. No. 752.
1431. g§panul, este comitele Sacuilor. Despre misiunea solilor lui Vlad in
Moldova nu stim nimic preciz. Poate ca el voia sà ja informatii asupra inten-
tiilor lui Alexandru cel Bun, al carui vornic se apropiase, prin /unie 1431, Cu
numeroase trupe de Tara Romaneasca si pela 2 Iulie se afla la Putna. lorga,
Studii si doc. III, p. xiii. Cf. NNo. XXXII si XXXVII.

1) E vorba de camara (kamera, germ. Kammer, Miinz-Kammer) lui Sigismund


in care se bateau bani i pentru Tara Romineasca.

www.dacoromanica.ro
11A) FIAAA BOEROA H rocnomitra, FIHIJIET rOCHOACTRO antioro
3ApaRTE Il 11011,10HEHHE Rxcian nosrapfai EPAWORBCKI1M, REAHKHM
11 MAAHM, H !VET AOHT ca8ra rOCI1OACTR4 1WHAUJ nmr
nocp.kt, BAC. Toro pAAr, R4pE 1110 RH MET, AA ro RIpSETE, 110HEME
IICTk1H1111 l'OCHOACTRA A111. 11 ROM RH AACT 3APARHE.

Io Vla d, voevod i domn. Scrie domnia mea multa sanatate


inchinaciune tuturor pargarilor din Brasov, mari si mici, i iata va
veni acolo printre voi sluga domniei mele Ionas Romanul; deci, once
are sa va spue, sa-1 credeti, pentruca sant cuvintele adevarate ale
domniei mele. Si dumnezeu sà va dea sanatate.
Monogram; pecele rotuudd de c. 3 cm. In diam., ,rtearsii, dar identicd cu cea
dela No. _precedent adresa: f npxrdpem Epawogaciam: pâtlarilor Bra,roveni.
At-h. No. 1,0; Mil. No. 76.
1431.Scrisoarea e din acclas tirnp cu NNo. arh. 152, 163, 168, 169, 170;
toate par a fi scrise de aceea mnä. 1Jileti6 a atribuit-o gresit lui Vlad Tepes,
ca si pe cea de sub No. arh. 147 (nu 174).

t 1W3H liAAA ROERWA(A) 11 rOCHOAHH11,1111111ET rOCIIOACTHW aaoHat


,AwspYmb. flpIATEAMB, C.Y.A11,S H ripzrapwan GpMUERCKHMIS, rtwwrw
3Apaifie H FlOKAWHEHTE. H HA TWA1 AA RAM ECT S 3HdHTE, KAKO AWHAE
KZ Mirk ¡OH CASPA RAAA u TAK0311 ¡WI KAU, KAKO ro Rif TtpATE
HE AMIATE MS AA '1HHHT M010 caSamS, ijio MS czmx M W CT ARHA,
EAKO rAe HaxwAti AloaAwme, Aa )CRATAT H AA /1)C WAHpAT H
AA HA% S3HAL1T filo HWCET. MTH RYE Awspi 3HAETE, KAKO 13 n8c,rtir
mow° ca8r8 S Mon/1,mm, A 11/0AAWREHE ro SKRATHW,& TA ro CRE-
3AWE 11 WTHSCT11111E ro lime H flARSAS, H 1110 MAAS HMAAZ MO.&
AtApp. S AlloaAwm, CRE MII S3EWE. Gz.rit mow° ca8r8 ywKS WT-
BSIIHTH WT flAAE H WT FIASSAA, A WHH VH riptucE 3A "Iwo noaninvrw
WT KTATAAA 3AATEK 4A1441HH. Twrw pArs,H CIMS M WCTARHA mow°
.caSrS RAAAA, AA )(RAT A AIOAAWKEHE H AA HM S3HMAT 1110 HWCET.
3A writ, pam MOAHM% RAC, WCTAKETE C MHpWM moire. caSrS, HEKA
AA (IHHHT AA010 CASMRS, 1110 iti5 MAAS M WCTARHA. MO MI ro HE
WCTARHTE C Auiptv" TO H AWRP'k 3HATE, WTH ECT REAMH

www.dacoromanica.ro
60

;KAA HA RAC, 118 MN CE AUNT, WTH !VET H KAM ;NAAS MITH. H 1110T0
S3EA MOH cMr4 Enim, WT GAKAAWW nHAAMWA, WT T0P0314
HHIHO AA HE rEHACHTE, H Ag Twrw ECT WCTAHHA MOH cntirit linatA,
TSgi M CTWHTS, AW rAg CE l C UAW CZCTAHX. TWA% HHW AA
HECT, 110 wprmAS l'OCHOACTRA MH.

Io an Vla d, voevod si domn. Scrie domnia mea bunilor mei


prieteni, judetului si pargarilor din Brasov, multa sanatate i inchi-
naciune. i sa va fie de stire cá a venit la mine sluga mea Vlad
si-mi spune ca-1 urmariti si nu-1 lasati sa-mi faca slujba cu care
1-am insarcinat, ca ori unde ar afla Moldoveni, sa-i apuce si sa-i
jupueasca si sa le ja tot ce ar purta [cu sine]. Caci stiti bine
cum am trimes eu o sluga a mea in Moldova, lar Moldovenii 1-au
prins si I-au legat si 1-au dat pe mana lui Aldea si a lui Albul,
marf a ce am avut-o in Moldova, toatà mi-au luat-o. Acum vrand
sa rascumpar pe sluga mea dela Aldea si dela Albul, ei imi cer
pentru el mai mult de o mie de florini de aur. Deaceea 1-am lasat
eu pe sluga mea Vlad sa prinza pe Moldoveni si sa le ja ce vor
purta [Cu sine]. Deci va rog, lasati in pace pe sluga mea, ca sa-mi
faca slujba cu care 1-am insarcinat. lar de nu-1 yeti lasa In pace,
atunci bine sa stiti ca-mi pare loarte rau de voi, dar socotesc
vouà are sa va para rail. Si cele ce le-a luat sluga mea Vlad dela
Sacalos Andreias, din acelea nimic sa nu gustati, ci unde le-a
pus sluga mea Vlad, acolo sà ramana pana ce ma voiu
eu cu voi. in aceasta altfel sà nu fie, dupa porunca domniei mele.
Monogram (cu Itim); pecete rottendii de c. 3 cm. In diam., acoperild cu kdriie ;
se cunosc cele 2 capete in myloc fi legenda: S. IOANI WLAD WAYVODA,
In litere gotice ; cele 2 .figuri sdnt urit lucrate fi In mijlocul lor se gild sem-
nul .y.; adresa: MOHM AwsplAta nphrrinent, cx,s,u,5 H nparapwm Rpouflaciainta: bunilor
mei prieteni, judefului fipeirgarilor Brafoveni.Ark. No. In ; Mil. No. 0.
1431-1432. Aldea $i boerul säu Albul apar in aceastI scrisoare impreun6
ca dusmani ai lui Vlad Dracul i in intelegere cu Moldovenii. Ea este scrisi
prin urmare inainte de impacarea lui Albul cu Vlad (intre 1433-37) qi inainte
de moartea lui Alexandru cel Bun al Moldovei, deci in 1431-32. Vrajmasia
lui Vlad Dracul cu Moldova ne sileste sl-i fixam aceast5. data. Moartea lui

1) Nume obisnuit prin sec. XV--XVI intre acui; cf. un Zakalos (Andreas) la
1509 (Rechnungen aus dem Archiv der Stadt Hermannstadt, I (1888), p. 508;
v. ibid., p. 440, 551, 518) $i mai multi Zakalusch in Turches pela 1526 (Quellen
zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbilrgen, 1 (1886), p. 681).

www.dacoromanica.ro
61

Alexandru cel Bun s'a intimplat in iarna anului 1433, probabil la 1 lanuarie;
sigur e cg la 9 Aprilie 1433 el nu mai era in viatg, deoarece din aceastg zi avem
un privilegiu comercial dat de lije Sasilor dela Sibiu (copie la Acad. Rom.);
cf. G. Popovici, Contribuiri la istoria vechilor aezIminte romine0, p. 4, nota.
Stim din mai multe izvoare cg, inteadevar, Alexandru cel Bun, spre sfgrqitul
clomniei sale, voia sg cucereascä o parte din Tara Romineascg qi sg rgzbune
astfel invaziunea lui Dan Il, care la 1429 ii atacase teritoriul Chiliei, atit de
rgvnit pe atunci de Unguri. Cf. asupra acestor evenimente expunerea foarte
amgnuntitg a d-lui N. Iorga, in Studii istorice asupra Chiliei qi Cetgtii Albe,
Bucurqti 1899, p. 86-90, qi scrisoarea lui Ladislaus Apor din 2 Iulie 1431,
prin care se relateazä ea' oameni sositi din Vrancea spun cuma domnul Mol-
dovei a adunat mari oqti, pe care ar avea de gand sg. le indrcpte impotriva
Tarii Romaneqti sau a Ardealului: «versus Transalpinas» sau «versus nostros»
(copie la Acad. Rom.). Se poate prea bine ca in urma acestui rgzboiu din 1431
sg fi pierit Dan II §i sg. se fi instalat in tron Alexandru, care sub numele de
4Alde», ce 1-a purtat inainte de a ajunge domn, ca fiu natural al lui Mircea-
4oannes Albi» in resumatul lui Rykaczewski, prestase, cu un an mai nainte,
jutting:It de credintg regelui polon. V. Iorga, Studii qi doc. 111, p.

XXXVIII.
t IWAH RAM 110E11WA(A) H 1111111ET rocnoAcraw Ann np-k-
nOnHTAHHHM 6WAti)W441 H FIrttW.bt GpALLIHICKIMA, MAMMA hE H REM-
RIMS, H T4K0311 RH WpHC8.ITI (sic) rOCFIOACTHW AM-1,15111W im EAHFINTW
(111015tICA AA HE WCTARFITE AA HM MAC FIAAHHH.V. S RAAW158 31,11/110, 11H
cz TpKrwAn, FIN CI HOKAHCApCTRWAA, NH C7 EAHWA1 pARNYTWM. TRW
AH EH prr-kAz 11011TH, TO [FARO AA HITA IW4HM11.1 RHTESA, H Koro
wcAoKwAn IWAHIW, TI3H AA ECT BOAcHIt FIOHTH. H Kogro 16H 4A0-
1AKA KOTEA IWAH[0118 8XRA9'HT, KOH RH HAM HA BAO KwAnA, TO
AA rw ECT ROA7H7 iS)CRATHT CI (MKS rOC110ACTRA .1111 H CI RARIWAA
110/110111H10. TWAA 1111W AA HE ECT, WI1H3A18 rocnoAcTaA MH.
HA TWAA RAMS REAAAH BAKRAAAAIX, KAKO 1,1011AA7» AWROAAI flOATEAEA1,
WTH tUO np-kA AAHWAA flpTECTE, 154150 XAI17.luS A.RIC4p10 )(HMS M EPA-
THTE, A 150111 CM 843Z (sic) WTHIllIAS, RH A18 10 CTE MAKI 813I3EA11
(sic). .3A TO H MENE REAA1H ;ILIA ECT. IJIO np-kA AugwAA rupTAAATe,
TWA% HE CTOHTE.

loan Vlad , voevod i domn. Scrie domnia mea prea cinstitilor


boeri i tArgari din Brasov, mici i mari, si astlel vg porunceste dom-
nia mea : sà nu lgsati pe nici un om sg meargl peste plaiu in Tara
Romgneascg., nici Cu negot, nici cu solie, nici Cu altä treabg. lar
cine ar vrea sg meargg, acela sl 1ntrebe mai intgiu pe Ioangs Vi-

www.dacoromanica.ro
62

teazul. Si pe cine-I va slobozi Ioaniís, acela sà aibà voie a merge.


Dar pe oamenii ce vor fi umblat cu rAu impotriva noastrà si ar vrea
sà-i prinzA Toa*, pe aceia s6 fie volnic a-i prinde, cu puterea
domniei mele si cu ajutorul vostru. inteaceasta altfel sl nu fie,
dupà porunca domniei mele. Si foarte vA multArnesc, ca unor buni
prieteni ai mei, cA ati fAggduit in fata mea lui Han'a's, mesterul
de arcuri, sà-i intoarceti casa ; dar dupA ce am plecat 1), yo; i-ati
luat-o iar5si indArAt. De asta imi pare foarte rAu si mie. De ceea
ce ati IgOduit inaintea mea, de aceea nu vA tineti.
Monogram; pece/e rotundd, cu hdrtie deasutra, ca mdrime identicd cu cea
dela No. 177 (XXXVII), foarte flearsd; adresa: f nsisraptvms fipawegoasims,
mtviim AwgpIntx IlpidTfAIM: pargarilor Bra,roveni, bunilor mei prieteni.Ark. No.
¡So ; Mil. No. 43.
1431-1432. Aceastà scrisoare pare a fi trimis5. de Vlad Dracul din Sighi-
para, dupg Intoarcerea sa dela Ntirnberg, in timpul incerarilor de a alunga
pe Alexandru-Aldea. A-i fixa o datO mai preciza e cu neputinta; sigur e ca
este scrisa inainte de stabilirea sa definitivl In tronul Tárii Románe§ti, 1433.
Han gq era probabil un furnisor de arcuri al lui Vlad: Axxapk, din AAKZ arc.

XXXIX.

t IWAH RAAA, ROERWA(A) ii rocnommk, miturr rOCHOACTRW AAII


AA011" Awspiim I1pTATEAEA1, ripzrApim GpAWERCKIIA1Z. H 91311 RTE
Awspt 3HAETE, WTH EcT nw WTHWZA S T8pikii, HE WTH 3A RAWE
AWRpO, 111 3% RAWE 3A0, KAKO AA AOREAE TSfICKS ROIICKS, AA RII
nniuum, KAKO II olmo RII ECT 11A1111A. Twrw pciAll RII 11,10,111M,
KAKO AA010 SpATI110, SrOTWRETE /1,111 fi IISWKE CA RZCWAI HAIVAROMZ,
H ASISWRE cz erptiumil il IIIIITORE, KOAIIKO ~RETE HAIIAAFIWrW,
II AIOATE Mil wwe AAIITE, KOAIIKO MMETE, HA nwmowz, WTH vowt>
nourrii, ern HII sork nomoau, AA ra FlpW;KEHEA10 WT BEAAAE, AA II
RII C Ar111pWAAZ HiltRIIRATE, II Ap8311 XplICTTAHE AA HOLIIIBAIOTZ. H
T5311 410 RII 113pEtIETZ cnSra r0C110ACTRA AAII KOZCTA, AA ro RE-
pSETE, WTII MIS AkOli 'IC91111'1.1 pem(u). FI sork RII 3A)CpAH11.

Ioan VI a d, voevod si domn. Scrie domnia mea bunilor mei prie-


teni, pArgarilor din Brasov: stiti bine cA Alde s'a dus la Turci, nu
doar pentru binele vostru, ci pentru rAul vostru, ca O. aducä oa-

1) E vorba, probabil, de plecarea lui la Niirnberg.

www.dacoromanica.ro
63

stea turceascg sit vg prade, cum v'a pradat si mai nainte. Deci vä
rog ca pe niste frati ai mei, gatiti-mi o sutg de pusti, cu toate cele
de trebuintg, si arcuri cu sggeti i scuturi, cgt vet: putea mai multe,
si dati-mi si oameni In ajutor, cati puteti, cAci vreau sg merg, dacg-mi
va ajuta dumnezeu, sg-1 alung din targ, ca sg petreceti si voi in
pace si sl se odihneasc'à i ceilalti crestini. Si ce vg va spune sluga
domniei mele arstea, sg-1 credeti, cgci skit vorbele mele adevg-
rate. Si dumnezeu sg vg pgzeascg.
Monogram; pecete rotundd de c. 3 cm. in diam., Cu legendd latind, din care
se crenoa,rte numai 0 din IOAN, Cu ornamento/le ca la No. 177; adresa:
MOHM Awnpum npfaremm, npzreptm fipmaticciairtix: brinilor mei rieteni, .pcirgari /or
Brairoveni. Ark. No. 164; Mil. No. 30.
1432-1433. Scrisoarea pare a fi din ultimele luni ale anului 1432 sau din
1433, In tot cazul dupg expeditia turceascA din Ardeal. Comp. scrisoarea lui
Alexandru-Aldea atre Brapveni, prin care acesta cautá sá se desvinovXteascl.
de mergerea lui la Turci (No. arh. 302 --= XXIII).

XL.

t IWAH RAO, HOERWA(A)11 rOCHOAIIIIK,1111WIT rocnoArruw moum


AwspTAns npTirrinem, cx.Au,8 II upzrapwm 6pAWERCKIIMI, muwrw
3APARTE II HOKAOHEHTE. NA TWM RII AWRfrk 3HAETE KAKORII CXT [-OA-
TEAYE Mirk MOAAWREHE. Twrw pAAll Id REX WCTARIM MOE care ALI
xwAi TAMO 110 3EMAE rOCEIOAIIHA Mil Ricapt, IlrAE WRATAIO ii/i0A-
AWREHE, AA IIX KRATAIO II LIJO HOCET AA IIM 8311MAIOT, A MIX KS
Mirk AA AWROAET. 3A TO311 CIMI pA38.1AEA, WTH RII MOE CA8rE TE-
ATE II HE AARATE IIM AA XRATAIOTS WHEX HEREpHE Al0All rocrioAuras
mu map° u MEHL Twrw pami Ad 3HAETE, WTII ¡WI ECT RE[41111
;ILIA HA RAC 3A T8311 pARWT8, liN. flAK rAEAAIITE KAKO II RAMZ AA.
HE R8AE NSAA. H RECEAll RII ROM.

loan Vlad , voevod si domn. Scrie domnia mea bunilor mei


prieteni, judetului si pgrgarilor din Brasov, multg sgngtate si inchi-
ngciune. Asta o stiti bine, ce fel de prieteni imi sAnt Moldovenii.
Deaceea am fost lgsat eu slugile mele sit umble pe acolo prin
tara domnului meu chesarului, si unde ar ggsi Moldoveni, sg-i
prinzg si sit le ja ce vor purta [eu sine], iar pe ei sg-i adua

Corectat din

www.dacoromanica.ro
64

la mine. Am inteles insg cg voi urmgriti pe slugile mele si nu-i


Igsati sa pung mAna pe acei oameni necredinciosi domnului meu
chesarului i mie. Deci sg stiti cg-mi pare foarte rail de voi pentru
acest lucru; dar iargsi, bggati de samg sg nu và parg rgu si voug.
Si dumnezeu sg Irá bucure.
Monogram (cu fiecete rotunda' de c. 3 cm. In diant., neacoperitd, ruptei fie
/until/ate ; din legendd se vdd numai literele MYvonA ; adresa: moms AWRPHMZ
IHINTIMMS, C7AAH,1$ H npxrapwni lipmagaciaintss: bunilor mei firieteni, judelului fit! r-
garilor Bra,roveni.Arh. No. 181.

1432-1433. Scrisoarea pare a fi datä din tar5., sau din scurta domnie
dela 1432, sau dup5. instalarea definitivl din 1433. Cf. NNo. arh. 152 $i 177
XXXV si X`QCVII.

XLI.

t IWAH R%t,,1 ROERWA(A) II l'OCROAHHk, SWUM mnitocTk rocnoAcTRw


Itill 6PAWOREHW3A H TAKO3H HA R WpHCWRA rOCROACTRW AAtl, raw
cST ROAHH TPRFORAT CI RETrEASH ASKATAMH HA tirpzu,R8 SMAA10
II HA !MARKS 3EAAA10, RE3h HUME RACARN., H AA HAA HECT ROARHZ
1303ARARHTH RH EAHH tIAOR'kKit TKO ECT cntir4 rOCHOACTRA HA:
TRIM° S ipo Amu' nwA Gpaufa, ,A4 HECTZ BOARHI11H EAHH
tIAOR'kKk TWORATH CS RET)CEAAH IIIIIE3H, HH KSIMT HH RPOAATH.
II 6PAWOREHE /WAS AA HE 1181.11A10 S RAcIWKS 3E,V1A10.

loan V la d, voevod si domn. Fgcutu-si-a domnia mea milg cu


Brasovenii si le-a inggduit domnia mea, sg aibä voie a face negot
Cu ducati de cei vechi in Tara Ungureascg si in Tara Roin'aneascg,
fgrg nici o piedecg, si sl n'aibg voe sg-i impiedece nici una din
slugile domniei mele; numai in BArsa, care se tine de Brasov,
sg n'aibg voie nimenea a face negot cu bani de cei vechi, nici a
cumpgra, nici a vinde. i Brasovenii sà nu trimeatä aramg in Tara
RomAneascl.
Monogram (Cu pecete rolundd de C. 3 cm. in diam., neacofieritd sic/tea/4'
de tot; fiird adresd. Arh. No. ¡pi.
1431-1433. Prin «Tara Ungureasca» nu se poate intelege ad decAt «Tara
FAg5.rasu1ui», pe care o stapânea ca feud unguresc Vlad Dracut. Oprirea de
a duce arami in Tara Romaneascl arata el ad domnea Mdea. Cf. No. XXXIII.

www.dacoromanica.ro
65

t 1WAHRAM ROERWA(A) H rocriommk, HtillIET rocnoArrew MU MOHM


Awspim nArrEmAnz, npzrapm EpAWERCKHAIZ, Milwrw sApaaTe H
KAOHEHTE, H TS311 AA 1111 ECT S 3HAIITE, WTH IISCTH rocnoArrEw Mil
TAMO KZ RAM cntirS rocrioAcTea ii GIMA; li IHO RAM 113pEtIET, AA
10 HEpSETE, WTH CITZMOU IICTIIHTE pE9li. H HECEAll Hil

loan Vla d, voevod i domn. Scrie domnia mea bunilor mei


prieteni, pbsgarilor din Brasov, multa sanatate si inchinaciune. i iatä
sa va fie de stire cä a tritnes domnia mea acolo la voi pe sluga dom-
niei mele Sin; si ce are sa va spue, sa-I credeti, caci sb.nt cuvin-
tele mele adevarate. Si dumnezeu sa va bucure.
Monogram; ecele ro. tundd, c. 3 cm. in diam., acoperild cu aimbac ruptil
In cdteva lacten*; din legenchl se vdd mcd ¡itere/e: wLAD ]DA; duArl md-
rime fi ornamentalie, este identicd cu cea dela No. 177 (XXXVII); adresa:
f ~IN Atvgptim npifirreneniz, npsrapem lipustacminis: bunilor mei isrieteni, tdrgarilor
Bra,roveni. Arh. No. 183.
1431-1433. Scrisoarea seam5.nk foarte mult ca cea precedentl si este de
huna sanil din aceeas vreme.

t 1WAH RAAA, (MIMAN H rocnomitm, MIWET rocnoArriwo MII MWHAA


,A,WSpiAil II REIHIIIMI 119TATEAtAA II rocriwA(w)mx mumm, riplrapEm
gpAWERCKIIM, HE/11MM Híf ilMAAHM, HOICAOHEHTE AXISE AW AI1HA 3fMAII,
Motim rocriwAamz. H Aat criwA(w)sliT sork cl'emS HHCAHTIO momS
tvgirkem EH 3ApAHEX' II HECEAEX. II TS3Il Hil AAHAMS 3HAIITE: 11011AE Mil
ORE WT rocnomitia Mli KECApt, g AE111. WX1.019TA, HZ cptA8
~FM, H MEHE C RAM BA EAHO AWSp% l'AAC AWHECE, TAKZ311 rAAC
KAKO KE RAM EtlITE3k MHZI11% KA3WHATII. H TW3Il EH, ANOA 6pATTE,
3HAETE AwSprk, KAKo HCEPAA 1311 ECTE MEHE HOMAritAll S MEA% CTE Mormi,
II AAEHE U MWll cA8r; Att ti m'A Etpi H11 MOMIM II IlpOWS taK0 M010
rocilwAS: TS311 cit riScrrtix HOMENCAS RAC carti Mil HEptiwrA
14HZUJA, AA MIMA KM H3pELIET AA ro REpSETE, WTH CS MOE IICTIIHHHE
pm, MICO AA HHCTE CASWAAH WT MOIIK SCTI. HHC. S M.Fp-
rimAknS, W. Ana.
5

www.dacoromanica.ro
66

loan V1 a d, voevod si domn. Scrie domnia mea bunilor si cre-


dinciosilor mei prieteni si domni, pargarilor Brasoveni, mari si
mici, inchinaciune pana la fata pamantului, ca unor domni ai mei.
Si O. dea dumnezeu ca aceasta scrisoare a mea sa va gaseasca sa-
natosi si veseli. Si iata va dau de stire ca mi-a venit un om dela
domnul meu chesarul, in ziva de 6 Octomvrie, Miercuri peste zi,
si mi-a adus veste buna, si mie si voua impreuna, vestea pe care
lanas Viteazul are sa v'o spue. Si aceasta o stiti bine, fratilor mei,
ca m'ati ajutat totdeauna cu ce ati putut, si pe mine si pe slugile
mele; si va cer si va rog si acum, ca pe niste domni ai mei: jata
ca am trimes printre voi pe sluga mea credincioasa, pe lanas Vitea-
zul, si cate va va spune, sa-1 credeti, caci sant cuvintele mele ade-
varate, ca si cum le-ati auzl din gura mea. Scris-am in Merghin-
deal, Octomvrie in 7.
Monogram (Cu Itvii); 'acate rotunda' de 3 cm. in diam.,acoprilli,cu legenda:
S. IOANI + WLAD + WAYVODA, ca la No. ¡77; adresa: t npinowiTassliat nps-
rapwat FINIWIRCICIIM : isrea chist:* filor isdrgari Bra,roveni. Ark. No. 189.
Scrisoarea aceasta este incontestabil din 7 Oct. 1434, deoarece ziva de Mier-
curi 6 Oct. cade in acest an ; cf. Conduratu, 1. c., p. 65, nota 3. Desl se
instalase in domnie la 1433, Vlad Dracul fu silit sa fuga In anul urmätor in
Ardeal, dinaintea Turcilor care intrasera in Tara Romaneascl pela jumatatea.
lui Mai (lorga, Studii si documente III, p. xv). Prin Octomvrie el se ea dar
In Merghindeal (s'as. Mergendal, Margendal, ung. Margonda, lat. Margandinum),
proprietatea familiei nobile Geréb (Greb), un sat spre nordvest de inca.
mare (Gr.-Schenk, de l'angra Pagaras). Cu ajutorul Ungurilor, el isi reocupa
tronul, alungand pe Turci din tara, pela sfarsitul lui 1434 sau inceputul lui
1435.
In «Documente si Regeste» No. XLI identificasem pe lanas Viteazul, despre
care este vorba in aceastä scrisoare si In cea de sub No. XXXVIII, cu Ionls.
Romanul din scrisoarea de sub No. XXXVI, crezand ca este vorba in toate
trei de Loan Hunyadi, viitorul ban al Severinului (1439), voevod al Transilva-
niei si guvernator al Ungarici (1444): cele douä atribute de «miles» (se. aule)
HHT936 (ung. vitéz) si care insotesc de obiceiu numele lui loan
Hunyadi in documentele contimporane, precum si faptul câ celebritatea croului
maghiar de origine romana incepe abia pela 1437-39, m'au indemnat a da la
iveall aceasta hipotezä indr5.zneatI, pe care acum, desi nu stiu so fi in15.turat
cineva cu argumente serioase, sant aplecat a o p5.rási. Un sentiment de min.
drie nationa1ä s'a strecurat farä de voie in aceast5. combinatie. Ian5.s Viteazul
(ung. Vitéz) si lonas Rom5.nul au fost, cred, dona persoane de mai putini
importantä decat trebuia sa aiba pela 1431-34 loan Hunyadi, nobil maghiar
care cativa ani dupä aceea a ocupat una din cele mai inalte demnitati militare
si administrative In Ungaria, aceea de ban al Severinului.

www.dacoromanica.ro
67

XLIV.

t IWAH KAAA 110FRWA(A) II POCHOAlitlk, 1111WET rocnoArrew


MOIIMR AWKpl1M flpTATEMM, nprom EpAWNICKHMS, Aitiwrw 3A(JA-
Bff H 110K4OHE1ITF. H MA TWA% AA B11 ECT S 3110MYE, Haim MM CTE
HOpINAMI WT FOB firrpa H WT riIKORA, W TWIN P43SMEX. la HA
ECT M04 ROWE, IMO RAO CSS KlittXOKETE, StiHplTE CE CZ 111H11AIII
II Tf1811:111TE H rpAHETE CE, HAN CI SIO4AWRE1111, H4H CX RAUH, HA:
TWKX0 AA HE HOCHTE WINO WI111311 3411 01111311 HAH MEAS. 11
Ksra u 8C)CWKI3 AA CE CI pamuipirre, u 1111 çwiii. KABATH
nfrbme Twrw HA FANS HFAE410, KAKO AA RN HE SXAFT OMURA. 11
[OCEAN Bli ROM.

loan V1 a d, voevod i domn. Scrie domnia mea bunilor mei


prieteni, pArgarilor din Brasov, multà sAnAtate i inchinlciune.
sA vl fie de stire c'd cele ce mi-ati incredintat din partea lui Grey
Petru si a lui lacov, le-am inteles. Si vointa mea este, ca cu cine
voiti, s4 vl impAcati Cu ei, si sA purtati nego i sA và hi-41.14i, fie
cu Moldovenii, fie cu RomAnii, numai cAt .sA nu duceti acolo bani
rài sau aram4. i cAnd voiu vrea eu sA vg stricati pace a Cu ei,
voiu spune cu o s5pamAng mai nainte, ca sà nu aveti pagub4.
sa và bucure dumnezeu.
Monogram; pecete rotundel de 3 cm. in diam., cu legenda: S. IOANI WLAD
WAYVOD[A], intocmai ca la No. ¡77; fdrei adre.4.Arlt. No. .r67 Mil. No. 33.
1431 1433 sau 1436-1437. Scrisoarea pare a fi data din Transilvania,
Sau intre 1431- 33, cand in Tara Romineasca domnea, Alexandru, sau mai
curand la 1436-37, and Vlad Dracul. se refugiase din non In Transilvania, in
urma unei invaziuni turcesti din toamna anului 1436. Pradaciunile Turcilor au
fost atunci, dupä spusele unor martori demni de credinta, inspaimintatoare.
V. Iorga, Acte si fragmente III, p. 82-83 (scrisoarea lui roan din Raguza,
delagatul conciliului dela Basel la Constantinopol, 17 Noemvrie 1436), si Studii
$i documente III, p. xv.
Daca hrisovul din 19 Iunie 1437 (orig. In Ach, Stat.), prin care Radul VV.
intireste manastirilor Cozia si Cotmeana niste proprietati date de. tatal su
Mircea, n'ar .fi suspect in ce priveste data lui, care ¡mi pare a este adaogata
mai tarziu, am putea admit; ca Turcii, in timpul incursiunii lor, au pus In
locul lui Vlad Dracul pe Radu Braznaglava, care mai domnise Inca In doug.
randuri (la 1421 si 1424-27) si care a reusit sa. se mentini inteo parte de
tara pana prin Iunie 1437. IIrisovul lui Radu e datat (AU IW IMMIX% HA
Kirku,a (Creata, jud. Ilfov?), wide ,T1 tsgmg,; anul isuosto (6945) este scris cu o

www.dacoromanica.ro
68

alti cerneali si de alti mini, intr'o epoci mai noul. Cf. insi D. Onciul,
Convorb. Liter. XXXVII, p. 223 si 224, nota 1.
In acelas an, la 8 Aprilie, Vlad Dracul se afla la Tirgoviqte qi da Brasove-
nilor privilegiul de sub No. XLIX. Tot din Tirgoviste grit date hrisoavele
dela 10 si 13 Aug. 1437 (Iorga, Studii si documente, VII, p. 47; Mileti6, DR.,
p. 333). El isi reocupase, inainte de 8 Aprilie, scaunul, Cu ajutorul Ungurilor.

XLV.

f 1W &AA ROHRWA4 II r0010A11111s. BISCEII XrpOILLIK711, 1111WET


rocrioAergo mil r1A011416 HVGITFMAIS, riparapeNth, EpAllIfECKItlilAk :
TSKA WO CTE MIOKH11 Mt:4MS Gitpatimm811 ilsnop[iijim, 341 TC:311
EH ICT MIMI H rocnomnik KpAA, A4 MS 1144THTE. Twrw PAAll Eli
1111WET H rocrioArrao mu, KAKO AA MS HOCK0p0 HAATIITE. Mpg AH
AS HE HAATIITEI AA 3114ETE, WTII ro HE gm, 1) WCTABIITH 8 114036.Y.,
HA 111X 1183ET 114 UMW 410,1,Er. MO IdiCTii, 110 wpit3m$ rocnoA-
VERA 4111. 11 sork EH RECEA11.

/ o Vla d, voevod si domn al intregei Ungrovlahii. Scrie domnia


mea prietenilor mei, pargarilor din Brasov : pentru cei 100 florini,
ce santeti datori jupinului Sarandino, v'a scris si domnul craiul
sl-i plAtiti. Deci vä scrie si domnia mea, sl-i plItiti mai iute; iar
dacl nu-i veti plgti, sI stiti cl nu-1 voiu llsa in pagubA, ci voiu
lua dela oamenii vostri. Altfel nu este, dupl porunca domniei
mele. Si dumnezeu sl vl bucure.

Monogram; ecelo ovald (3+211, cm.), cm legendd chirilicd, din care se dis-
tinge cm greutate NUM2i CO MIA RCOHECOM; este identicd deci cm tea dela
NNo. 176, 179 s. a. fi trebue cilia intreager ape?. 4( [I]CO[PIH RJAYIA ROM-
RGDMI [GHH ilij (cf.' NO. XLVI); adresa: t npinverassm npsrapent. Elwin-
eNklitl: trea ctifstifilor pdrgari Bra,roveni. Ark. No. ¡78; Mil. No. sir.

c. 1433-1437. Jupinul Sarandino, Grec de origine, .e pomenit intre boerii


de frunte ai lui Dan II, intr'un hrisov al acestuia pentru satcle Ciurile§ti,
Dambova, Turcine;ti si jumitate din Balomiresti, Arges 16 Sept. 1430 (Arh.
Stat.), si in hrisovul citre Brasoveni din 30 Ianuarie 1431 (Arh. No. 768=--XVII).
In diplomele interne ale lui Vlad Dracul nu-I gisesc. Aceasta mi face si pun
scrisoarea de sub No. arh. 178 in primii ani al domniei lui, c. 1433-1437.
In acelag timp este de pus si scrisoarea urmitoare.

1) Orig. ipwr

www.dacoromanica.ro
69

t 1wILIAA KOEHOAA H rocnoAnnz, IIHWET rocnoAcTao MU OCTEM


H HOHMTIOMAA rOCHOACTRA AAH, nprapm IipAWHIKCKHAASS,u TAKO3H
AA 3HAETE: HHCAA RH CM Z II nfrkmAE BA MSIIMIA GApAHAHHA, WTH
MS ECT AMS,KENH4Taul IAHHIBI CA 4iA0p1111H liZrpCK11; HHAKO
rOKOpra KII. GToptTE i,tt MS HAATIIT. FIKO MI MS HE HAATHT, no-
mnoro HE LUZ 1111 HpOCIIT 1), HA: 111EM S3ATII HAIM KAKO MOMM.
11 HAM AA FACT% NitAK HA AiWk, WTH HE 4HHIITE IdKO ECT no 34-
KOHS. Uor KII WHECE4IIT.-11 A4 AACTE S pa.ik X0fIXHT1:11 Xairk,
flpHHECET K HAAA.

Io Vla d, voevod i domn. Scrie domnia mea oaspetilor i prie-


tenilor domniei mele, pArgarilor din Brasov, si asa sl stiti : v'am
scris si mai nainte pentru jupAn Sarandino, cA-i este dator Patai
2) 94 florini unguresti; altfel nu este, vA zic. Faceti sA-i pig-
teascA. lar de nu-i va plAti, nu vom mai cere dela voi, ci ne vom
lua al nostru cum vom putea. Iar voila sA nu vA fie ciudA pe mine,
daa nu faceti cum este dupl lege. Si dumnezeu sA vA bucure.
Si sA-i dati In mAnile lui HopAntei Hana 3), sA-i aducä la noi.
Monogram ; pecele ovalii (3+2112 cm.), foarte urit lucratel cu legenda:
* IG111F1 RAU EnFIEGOA41 CM M.; AA dela sfdr,rit fiare a avea forma a doi
A unul idngd altul ,si e .prescurtarea lui M[HPTA]; adresa: t rocTims H
Timm rocnoAcTna M14, npxrapimx wT Epamens: oaspelilor Fi .prietenilor dontniei
pelrgarilor din Brafov. Ark. No. r79; .Mil. No. 42.
C. 1433 1437. Vezi nota dela No. precedent.

t IW RAO, KOFROAA H rocnoAnnz, nnuirr rocnoAcTno Ann monm


EpATHIAM, npzrapgm gpAWORZCKki" H T5311 Aogp* 3H4ETE, Irk ECT
pty POCHOAHHA NH KECAfrk, AA $4HH1f 43S ppartm. Toro PAAT
AAHTE NiE/113A H I.110 ECT HOTpIKA SX'aparims, R pakt 'NONNI 440-
litKOM, AA CH S4HIIHMO pAKOTA. fIKO KZAfT HIKOM WT roc-

3)In orig. npociiA.


2)Patai (Pathay) e o familie cunoscutà prin sec. XV-lea in Transilvania. Vezi
Rechnungen aus dem Archiv der Stadt Hermannstadt, passim.
lohannes Hoppendey cel dela 1431.

www.dacoromanica.ro
70

110A11114 NH Kfcapt, HAH WT KpcTown, HMI GAT WT noro AHNO,


f110 rocnoAcrao ANN 437. M nanpagat RAWR% pAllOTX% WT 11%C'kX
civanz; a NH EAux rpinnx, AA NMATE NH WT Koro, no wpir3moy
rOCHOACT1134 MN. FI Rom 1311 MCT 3ApARIIE.

lo Vla d, voevod si domn. Scrie domnia mea fratilor mei, par-


garilor din Brasov. Stiti bine ca e porunca dela domnul nostru che-
sarul sa-mi fac haraghie 1). Deci, dati fier $i ce mai este de trebuinta
pentru haraghie In mânile oamenilor mei, ca sa ne facem treaba.
Daca veti auzl vre-o vorba din partea domnului nostru chesarului
sau din partea carstosilor sau din partea oricui, iatä domnia mea
[sant gata] sa va intocmesc treaba voastra din toate partile; i sa
n'aveti nici o grije de nimenea, dupl porunca domniei mele. Si
dumnezeu sa va dea sanatate.
Monogram (cu lum);.pecele rolundci de 3 cm. in diem., stricald de tot; deanctra
ei e lipitel Ina hlirtia dela .pece/ea unid Basaraba, pe care se cilesc literile:
MAT ... Ol1P11 HOH aceasta tot de 3 cm. in diam.; fcircl adresc1.
Arh. No. ¡63; Mil. No. so.
c. 1432-1437, vremea and Vlad Dracul era sprijinit Cu statornicie de Si-
gismund. Carsto0i», pe 15110 care se °fell sA intervie el, slut sau tcruciatii»
cc luptau, sub comanda suprema a lui Sigismund, contra Husitilor din Unga-
ria $i Transilvania pela 1436-37, sau, mai probabil, cavalerii teutoni, ccru-
ciferi», clrora Sigismund le oferise la 1427 si 1428 Chilia, pentru a putea
sapani prin ei Dunä.rea ping la mare» (lorga, Chilia si Cetatea Alba, p. 86)
si al cAror magistru Klaus de Redwitz primise Intre 1428 si 1430 dela regele
Ungariei banatul Severinului, untle pare a fi stat panA la 1435. Dupa unii, Vlad
Dracul a luptat incontra lor, la 1432, in unire cu Turcii (Onciul, Convorb.
Liter. XXXVII, p. 226). Rolul acestor cavaleri la Duna:ma de jos e Ina foarte
obscur, cu toate izvoarele ce se cunosc asupra lor (v. Iorga, 1. c., p. 86-87);
scrisoarea lui Vlad Dracul n'aduce nici o lumina noua. Daca n'ar fi vorba
intrInsa de cchesarul. (Sigismund, f 1437, Dech. 9), carstosii» ar putea fi iden-
tificati cu cruciatii lui Wavrin dela 1445; sub numele acesta (In anal. sarb.
Epkcroyinii, ung. keresztes) se Intelegea In sec. XV toti cruciatii apuseni ce
luptau contra Turcilor. Cf. In cronica lui Moxa pasajul din analele sArbesti
birui Iancul pie Mahmetti cu cristosii»; Hasdeu, Cuvente den BatrAni I, p. 406
si 440; Daniei6, RjeCnik, s. v.; Jireeek, Arch. XIX, p. 611.

XLVIII.
lw &IAA 130MM H rOCHOAH/18, 1111WET rocnoArrno Mil rocrem
Il npliaerfam rOCHOACTIO 11111, npzrapwm gpawoRS, ii T/13H RH ro-

1) Vezi nota dela No. XI.

www.dacoromanica.ro
71

HOpH111: 3HAFTf Aosrk, KAKO CA10 ST A%HAE, x-ro nostrHeT TSaii S


RAC CZ CHOIldi AOKIITKOM, Torom LIAOR'kKii Ad ro HE 111.11fiti, âICTO
HUT AOHTH CC AMITKONI 410)KAWAA, â T011 M CE IIONIATIIT. Toro
pm!, T831 fCT AOWEA GSPECA, AA fCT S3fri AOHIITOK HOirkplIHA
GTAH46/14Il HOCTAHAIII14. To[ro] PAAH AA H'kCTk ROAM 08pHA
HIIKAMO IITH C TO113I1 AORIITOK, WTH ro III& wr RAC IICKAT, HX.
ro HAdTIIT HI acope 11/101itliti, 410 1.1IfT AOHECTII CTE 1111CAHTE.
11111E All CO HE HpdTIIT, nomiloro lilfTfSsirr. HHO H'kCT.
(EMIT 1311 son,

Io Vlad, voevod si domn. Scrie domnia mea oaspetilor si prie-


tenilor domniei mele, pargarilor din Brasov, si asta v5. grlesc: stiti
bine cum ne-am invoit, a cine va fuel acolo la voi cu avutul sAti,
pe un astfel de om sà nu-1 cerem, dar cine va veni cu avere strginA,
acela sA. fie intors. Asa dar venit-a acolo Surva, dupg ce a luat
averea boerilor mei Stanciul si Constantin ; deci, sl voie
Surva sà piece nicAiri cu acea avere, ci s'o plAteascA in grabA
omului ce va aduce aceastI scrisoare, càci altfel o voiu cere dela
voi. lar dacà nu o veti intoarce, mai mult o sl pierdeti. Altfel nu
este. Si sA vl bucure dumnezeu.
Monogram; "ecete ovald, stricatti, se oate reconstituí Ina: Ifafl[H
E]llf1[41, BfallE61] GIKH M.d, ca la NNo. 176, 179 f. a.; adresa:t npxrdownt
lipmesS: iirgarilor Brafovului.Arh. No. 186; Mil. No. 45.
C. 1433-1437. intre boerii lui Vlad Dracul din 1432,1437 si 1439 s5.nt po-
meniti doi Stanciul: Stanciul fratele lui Mircea i Stanciul Honoi. La 14 Maiu
1441 gAsim numai pe Stanciul Honoi, iar la 30 lunie acelas an pe nici un Stan-
ciul. Comp. scrisoarea din aceeas vreme a lui Stanciul vistierul, Arh. No. 523.

XLIX.

113k HMO Rk XPHCTA Cord HiLir011EpHk1 HXpHCTWAIOSkIRH H C4-


4110AphiK4HHk1 1w liii4A HFAHKkl HOHRWAA H rOCHOAHHk, wsnaAS,vapS
H rOCHOACTIOMIVS BtiCEä. 3Emmx. SrrpognarTuncox H 34IM4HHHCKItliii
CTpdflAdik, fliVIAAWS H 41)arapawS. rou,Er, 611Ar0IIP0H3HOAH rocnoA-
CTECO MU CHOHAtk cAärhlAAk flp0H3BOAFFIlrfdik, H CIATAH[di]
98,4,4E414k, H AdptigAr CkH likCf9ECTHk1 XpHCORSAk rOCHOACTRA MH, H
HCHAZIIIIX npoweifie npkrapcm [WHOM ME HflOCH)C.&,
MHO Ad HOHOHHitik H A4 01rTHPk[All]dik fir Hti 3.1KOirk, lilO CdRT HAWAII
WT riptpoffirrmu rOCFI0ACTII4 Mil 34 10541ifpKk HO HSCEX' Tpkr0Hfr

www.dacoromanica.ro
72

II RAMAX Rk 3EMAH rOCHOACTRA ¡AH, HINE RE H HA fIR.TH gpALIIERCKWM


AO gpaHA: MO A4 AARAXTk WT S IIHAAp HnpÏc. 4PPTS11; WT
XSCOAORkl [wimp; WT KOASHM II ASK.; WT LIEX ASK.; A WT pi-
341-111 sigimpkt HM110; H KTO HOCHT WMIRLI 443OWKIkIX% HH1110; WT 110-
3HAHIIIIA MEA R-I ASK.; WT KO3H4HHHA RilHO g ASK.; WT KSHEHA
KOH* ,§ ASKATE; WT AAAMX. ROCKA K-1 ASK.; WT fIHNEPII U WT WO-
/IVAN II WT RSAAKAK H WT RAIAX K4AAHAERX H WT ArHETHHE H WT
KOMYE H WT KSIITX 11111410 ; WT TH (sic) AOXOAHT WT AAOp* WT [Hp.
nep.; speak CRKIHH R A8s., ROM% e ASK., H KpARA l AsK., WT WRHA
S ASK.; WT MENA KOM.Y% *IASK.; AKO K.RAFTk Ap8r4 !SOMA Ck HEA,.
A4 HE AACT HHI110 ; WT MEX ClIpEtatt a ASK. H KOHHK, KOH AAHFIET,
P. RANH ; H IIELUkI 1 KAN ; H WT KOAA pHRE pusa, A Rpkr8 LIJO RA-
AETk, A4 HE AACT NNW. H Ha EpaHa(a) ALMA 11 W% *top.; u S Touts-
tutup i KOAA PHKA; II 8 Tpkrosutint TAKOMAE; KWHk TORApkH, 6N.A11
Ck lilO, e H HA A.V.RORNII,H, KOMIE0 KOHN 8 KOAA, TOAHKO ASKATf
plISA; A WT KOH TORApkHk KAHN ; A WT HHEK s8rfi4xk HIllp0; H
KWH CAOROAkH S ASKATO. H EIPE ?Kg KOH CH A4RAT AOCHTWK SAAkrk,
AA CH HIIIET AAkNalkIKA, HAN gituo, mpg HAAAT, A WT npaHa tIAOR*KA
AA CE &WHAT, AA ro HE KAHTORAT. ellIE KTO CE WET flOKSCHT WT
sonipk r0010ACTILI AAH, ßMH1E KE H MttMlX, ILRAH MINA TON KS-
AAEpKk, RX[AH1 KOMS A4 ECT AAAEHO WT flOCASMIIKEHMX rocrioAcTs8
MH, TA RH HE CTO44k HA 1110 CkAUs STRpZAHAk H HA34KOHN4k HA
pkRWAA 3AKO[11]*, TO TAKORkl HAUT nlifxrug REMIRO 340 H wprTxx
WT rOCHOACTRA MH, MK° n1icA8wHkis wpg13,H8 rOCHOACTBA AAII. H
Cli KkICT, grH AOHAI Kk rocnoAcre8 4tH AEKXMI;Kk H KSprAp MEXEA
FIHAP*AWk, MSANAk WT P.UKHORk, S TpkrostupH. H cgAiS cstAg-
MITE: HCSHAII RONK° AROPHkIK, H MSFIAH T8Awp, H ?i:Snati HANSA,
MSII4H GTAHLISA, KpAT H OTE4AFI AOrOAET, H AHMHTpk
CflATApk, H IIMCApHkIK, H GEMEH CTWAHHK, H KOAANC,
H MICA V. ALIKMIA ATAKk S CTWAHWM Tpkrosining, micaokA nripunTa
Aflik, RS A'kTO "SAME, EHAIsl. RA.

Eu cel in Hristos dumnezeu credinciosul si de Hristos iubitorui


si de sine stApAnitorul Io Via d, mare voevod i domn, stApanind
si domnind asupra intregei tAri a Ungrovlahiei si asupra pArtilor
de peste munti, herteg de Amlas si FlgAras, binevoit-a domnia
mea, cu a mea bunlvoint6, cu inimá curat6 i luminatà, si am da-
ruit acest prea cinstit hrisov al domniei mele, si am implinit ce-
rerea pArgarilor din Brasov, fiindcl m'au rugat sl le inoesc si sl

www.dacoromanica.ro
73

le intgresc asezgmAntul ce 1-au avut dela strgmosii domniei mele


pentru vamg, prin toate tgrgurile si vAmile din tata domniei mele,
precum si pe drumul Brasovului pang la Brgila: ca sg dea dela un
vilar de Ipria 1 fertun, dela cel de Luvia 1 perper, dela cel de
Colunia 12 ducati, dela cel de Cehia 6 ducati, iar dela vilarul tgiat
nimica; si cine aduce sgpci frgncesti nimica; dela un butoiu de
miere 12 ducati; dela un butoiu de vin 6 ducati; dela un cal cum-
pgrat 6 ducati; dela o maje de cearg 12 ducati; dela piper si dela
sofran si dela bumbac si dela camelot si dela pieile de miel si
dela piei si dela [altg] marfg nimica. Ce vine de peste mare,
dela 100 perperi 3 perperi. Un porc 2 ducati, un bou 3 ducati,
o vacg 3 ducati; dela un berbece 1 ducat; dela o piele de cerb
1 ducat, iar clacg vor fi si alte piei la un loc cu ea, sg nu dea
nimica. Dela un burduf de brAnzd 1 ducat. Si agretul care trece
3 bani, iar pedestrul 1 ban. Si dela un car de peste 1 peste, iar
ce va fi pe deasupra sg nu dea nimica. Si la Brgila de maje
o jumgtate de florin, si la Tgrgsor de car 1 peste; si la TArgo-
viste tot asa. Un cal, incgrcat cu once, 3 ducati. Si la Dam-
bovita, cAti cai la car, atatia ducati si 1 peste; dela un cal incgr-
cat 3 bani, iar dela alte mgrfuri nimica; dela un cal slobod 1 du-
cat. Si iargsi, clg, marfa pe datorie, sg-si caute datornicul sau
chezasul, dacg are, iar de omul drept sä se fereascg, sä nu-I bgn-
tueascg. i iargsi, cine se va incerca dintre boerii domniei mele, mari
si mici, fie cg va fi cumpgrat acea vamg, fie a va fi datà cuiva
dintre cei ce mi-au slujit domniei mele, si nu se va tinea de cele ce
am intgrit si am legiuit prin asezgmAntul de mai nainte, unul ca acela
are sg primeascg mare rgu si urgie dela domnia mea, ca un ne-
asculator de porunca domniei mele. i aceasta a fost, cand au venit
la domnia mea, in TArgoviste, decangsul 2) si burggrul Mehel si An-
dreias, judetul din Rkjnov. i martori acestui lucru [au fost]: jupan
Voico vomicul si jupgn Tudor si jupgn Nanul i jupgn Stanciul,
fratele lui Mircea, si Stefan logorgtul i Dimitru Spgtarul si Mide
paharnicul si Semen stolnicul si Badea comisul. Si a scris-o Mi-
hail diacul in Targovistea de scaun, luna lui Aprilie in 8, in anul
6945 (= 1437), indictionul 14 4).
Orig. H WT ICSIITAG HHIll0 lipsqte probabil.miLs inainte de Ktinix.
Orig. AIKVINHCk - decanus, Dechant.
SubInteles cartea (Kaarx).
In Orig. ira, evident o greqall in loc de Xi; indictionul adevarat ins5, pen-

www.dacoromanica.ro
74

Monogram; pecelea tea mare, 91/, cm. in diam., bine dslratd, cii lesenda:
S. WLAD, FILMS MERCE, TRANSALPINIS VAIVODA ET DOMINUS DE FOGARAS.
Pergamcniul No. no; Mil. No. 28.

L.

1W 11AAA ROIIRWAA II FOCHOAIIHk, 1111WET roculoAcreo ripz-


rApEAt GpaumictudAnx: TUSi ERE;KAA WT rocnoACTHA AMU EA1111 cairn
nAsSAoR, HA HAW NIroe, II WTHECkA A0611TkK rocnoAcTRA mil, ARE
CTE XHATAAII Acnim, II WCTARIIAll 19( C.ST S PA;KHORk S HpuTE
Aix.Apkmniz II S ialixa gAkrapiniA. Toro HAN CH 11SCTHX CflATApct
FOCHOACTRA Aparorm, AA AACTE TA3Il AORIITOK RS pairk tro,
AA AOHECET Kk roculoAcTK8 mil. TWA1 HHO HE CTROpETE, WTII AWE
¡Ix- HE AACTE, M MUTE, WTH IfloS pA3A1HpHII,A. HHO
110 wpimAnS l'OCHOACTRA A111. H ROrk RII RECIAll.

Io Vla d, voevod i domn. Scrie domnia mea pargarilor din Bra-


§ov: iatä cl a fugit dela domnia mea o slug5 a lui Albul, anume Nea-
goe, qi a dus cu sine din averea domniei mele dou4 sute de mii
de aspri, i i-a lAsat in Rajnov la arstea MAdrAmen i la IVIihu
Bulgarul; deaceea am trimes pe spAtarul domniei mele, pe Dragotil,
ca sA dati acea avere In manile lui, A. mi-o aducl domniei mele.
În aceasta altfel sl nu faceti, cAci de n'o yeti da, s'a' titi cà am
sA fac rAzmirità. Altfel nu este, dupl porunca domniei mele.
dumnezeu sl vl bucure.
.illonogram; pcete ovalci 3+2112 cm), tu lesenda: [44 'Willi] EA flt[A]
EfbligfA1,11 G11[11 M.] (ct. NNo. LVI ,si LIX); adresa: f ninsrapcm K11401111-
CKMA15 piirgarilor Bra,roveni. .Arh. No. z76; Mil. No. 39.
1433-1438. Scrisoarea este de pus intre anii ace;tia, and Albul traia in
pace ce Vlad Dracut. Vezi donatiunea acestuia catre el ;i rudele lui, din 13 Au-
gust 1437 (Venelin, Vlahobolg. gramaty, p. 78 Dacorománii, p. 333;
cf. Iorga, Studii ;i doc. III, p. xiv). Albul s'a supus lui Vlad Dracut dup.
moartea lui Aldea ;i pare sa fi murit ;i el curand dupa 1437. in documentele
lui Vlad din 2 Aug. ;i 8 Sept. 1439 (Arh. Stat. qi Katuiniacki, Dokumenta.mot-
dawskie i multánskie [Lwów 1878], p. 29), precum qi in cele din 14 Alai qi 30
Iunie 1441 (Arh. Stat.), el nu figureaza printre boeri.

tru anal 1437 este 15 (14 coresp. anului 1436); cazul acesta e caracteristic qi
confirma rectificarile de date admise la NNo. V i VIII. Miletió da gre;it
anpura T 4iIlk, mm4. iTA.

www.dacoromanica.ro
75

LI.
t 1W RAAA ROERWA(A) II rOCHOAHHIt, fIlluirm rociloAcTRo Ain nifin-
Temmm rocriOACTRA MH, IMCEMS ritipzrapwAnh 6pAwwillsocumz, RE-
AHKHAM iKE H MAAIIMZ, H TAKO3H HT Siiic8eTz roctioAcruo [Am]:
MKO RHE noAospf 3HAETE, IMO ECT MLA pMOTA AA4p7.TEIHOKA, H
czrA AOHAE KZ rOCHOACTRS MH H AAAE CH rAAKS HOA HOSE rocrioA-
CTRA AAH, 14K0 AA ECT REpHH cn8r(4) rocnoAcTga Ami. Twrw pami
AARAMZ RV 8 3HMITE, MO up S Kona Art8 ECT AOEIHTWK, KSAH KO-
AHKO, AA MS ra HORpATHTE, H AA MS HE 34111FIETZ HT EAHH (MAC,
WTH ECT REpHil cnSra rOCFIOACTRA MH. HHAK AA HE StIMITTE. H um
MS ECT S H4TI-41. IdHkWA, KT 3HAETE, WTTY WO MN ECT 1413,IAZ
cil8r(a) FOCHOACTRA MH AiInpmliti ; H TO IMCE AA MS CE HORpATII.
H wo la prIETZ cn8rii rOCIIOACTILI MH, ROAOMPS H MAtIZTIIH,
AA HX" REpSETE. H or Ki rpiinHTZ.

Io VI a d, voevod si domn. Scrie domnia mea prietenilor dom-


niei mele, tuturor pArgarilor din Brasov, mari si mici, si astfel vg
porunceste domnia mea: voi stiti foarte bine cum a fost treaba lui
Martin ; acum a venit la domnia mea si si-a pus capul subt picioa-
rele domniei mele, [zicAnd] cA e slugà credincioasl domniei mele.
Deci và dau de stire a la oricine ar avea el [vre-o] avere, oricatI va
fi, sl i-o tnapoiati, si O. nu i se piarzä nici un fir de pAr, aci e slugl
credincioas4 domniei mele. Altfel sA nu faceti. Si ce are la Patai
la*, voi stiti cà mi-a spus sluga domniei mele Martin ; si acestea
toate sl i se intoarcl. Si ce vl vor spune slugile domniei mele
Voloder si Martin, sA-i credeti. Si dumnezeu A. vA pAzeascl.
Monogram (Cu Iw4H) ecelea pierdutd; adresa f MOHM AwnpLus nplerengm, lips-
raptms Epaweicoutt: bunaor mei prieteni, pdrgarilor Brafoveni. Arlt. No. 184;
Mil. No. 44.
C. 1433-1440.Patai Iaras e pomenit in No. arh. 179(1433-37), Voloder in No.
at h. 168 (1430--31). Asupra lui Martin vezi NNo. arh. 548 (1433 40), 486 (c. 1437).

HI.
f 1WAH1 hAAA HOEROAA rocrioAinns, AARAT rocrioArrgo MII CIIE
H

WPII3M0 l'OCHOACTRA Mil ROA1p0An H npzrapoin WT gpALLIORA, HO


MIX MOAEHTIO. 138 IIMZ 8,1411IX ROA.&, MO AA X0AET CAOROAHO CZ
ESILIZ 8 34.111AAHTHA H Ail HOCAT HOCTAR II !MATH° CACOIC II ws8Kto

www.dacoromanica.ro
76

II MIN. KSHAX RZCEK.V., II WT 011SAA AA ACHOCET liZCEKS KSHAN.,


'MISMO ASKATII AA HE AOHOCXT, All)C0 S nai3S)co 3A KEA910r. il WT
CE AA HE 113HOCXT HII cpspo, HII MEA, HII *A0p1IHII, HII fAHO WT
TAKCIKKIIK (sic); S Koro All HAIIAXT CA8r11 rOCHOACTRA Mli, II l'AAKS
AAS KTETZ 1383ETZ H AOKIITOK. TCI311 ST[SK]A111X CZ npraffi WT
6pAWORA, CZ C,RAHEAA 11101ITSAASWEM II cs Ilrrpom AAHOMAi II CZ
HATA[II] gHEWEAL H ISAACH AA IINIZ AC9COAET CAOKCIAHO CI RZCX
KSHAX., TZKAAO ASKATII AA HE AOHOCX,T, T7KA10 S nac8v. H HIllfk,
KOAIIKO ASKATII IIMAZT Gpt1111011E11E, AA IIK IICHEMT CAOKOAHCI,
KAP% C KO A A j MAKAIJZ KOAIIKO 'moro AA [IMANA', HIIXTCI AA 11,CI
HE CAHOTORAT, HIIXTO. HIICAHO TIOATA F 3) Aniz. II
Ko[rii] Mil 113m-
3fT% HOKII ASKA[TII], A31 Iikl IIIX. AAT 83HAT HA Vi:1 AILHII Hanrkit,,
AA CII KEAOTORATE ASKATII.

I oan Vla d, voevod si domn. DA domnia mea aceastA poruncA


a domniei mele boerilor si pArgarilor din Brasov, dupg rugAmintea
lor. Eu le-am fAcut voea sA umble slobozi cu mara in Tara Rom A-
neascA si sA aducA postav si pAnzl sgseasa. 2) si tricAltäminte si
()rice alfa' marfl, si de acolo sA aducg once marrd, numai ducati
sA nu aducg, decAt in sAn, de cheltuealg. lar de aci sá nu scoatA nici
argint, nici aramA, nici florini, nici una din acestea; cAci la cine vor
afla slugile domniei mele, ti vor lua si capul si avutul. Acestea le-am
1ntocmit cu pArgarii din Brasov, cu judetul Sontumus 3) si cu Pe-
tru Dapol 4) si cu Patai Anes 5). Si RomAnii sA meargA la ei slo-
bozi, cu once mara, numai ducati sl nu ducA, decAt in sAn 6). Si
acuma, cA.ti ducati ar avea Brasovenii, e slobod sA-i scoatA, mgcar Cu
carul; si oricAt de multi ar avea, nimenea si nimenea sl nu-i bAn-
tueascA. Scrisu-sa in Iulie 3. Si cAnd imi vor iesi ducatii cei noi, am
sA vA dau de stire cu 14 zile mai nainte, ca sl vA cheltuiti ducatii.

inainte de F este un 3 §ters.


Orig. trlAdT140 CACOK, panza de-a Sasoaicelor».
S) Nu poate fi altul decat Schunkebunk, Schonkebunk, Schonkabonck (Bar-
tholomeus), judet al BraNvului la anii 1432, 1435, 1438, 1442-1443 si 1450
1451 (Lista D-lui Fr. Stenner).
Poate un Dappner.Un 4Petrus comes» era judet al Brasovului la 1429,
1431 si 1447; e poate acelas cu Grey (Gral =-- comes) Petra din No. XLIV;
colegul sau Iacov este tracobus villicus» cel dela 1437 (Lista citata).
Vezi NNo. XLVI si LI.
Oprirea exportului de bani sau de metale pretioase era o imitare a masu-
rilor analoge bate in Ungaria pe vremurile acelea.

www.dacoromanica.ro
77

Monogrant; ecele rotunda', 3 cm. in diam., acoperitd ; legenda latind e cu to-


tul neclard, se pare l'ad a fi identicd cu cea dela N.Aro. 177 ,ri 189 ; fdrd adresd;
scriere foarte asenteindloare cu No. ark. 564 (an. 1438). Ark. No. 192;
Mil. No. 48.
C. 1441-1442. Scrisoarea aceasta pare, dupa caracterele ei paleografice, mai
noua decit toate celelalte dela Vlad Dracul; ea seamani foarte tare cu o scrisoare
a lui Vlad Tepe § dela c. 1453-59 (Arh. No. 193). Monogramul e de asemenea
mai inalt decit de obiceiu. Deosebirile acestea, precum qi deosebirile de stil fati
de celelalte scrisori ale lui Vlad Dracul (cf. d. p. Barmunitio, sant particularitati ale
diacului domnesc. Am pus-o in 1441-42, intiiu, fiindci in 1442 era judet
Schonkebunk, pe care il identific cu ontumuq, al doilea, fiindca in anul pre-
cedent se constata inteadevar, dintr'o scrisoare a voevozilor Ardealului Nicolaus
Ujlaki §i Ioan Hunyadi (16 Oct. 1441; orig. in arh. Bra§ovului), ci Vlad Dracut
batea in vremea aceea moneda la Bra§ov, cu invoirea regelui unguresc ; era mo-
neda regala, qi baterea ei i se concedas e pentru apararea regatului». Voevozii
cer Bra§ovenilor ceea ce era dreptul qi atributiunea lor si ingadue lui
Vlad cusionis monetarurn regalium continuationem> §i le promit explicad peste
vre-o 16-17 zile, cand vor sosi la Bra§ov, de unde aveau si mearga
importanta misiune la voevodul transalpin (copie la Acad. Rom.). Cf. scrisoarea
lui Antonie, Arh. No. 548: intentiunea ce avea acesta (pela 1433-40) si MAS
hereghia» dela Sighiqoara la Bra§ov, se realizase deci inainte de 1441.

LIII.
t ilx3MONWOMS WKE KSCAKOH CAKE H AOCTOHHOAIS H MOMO;
KI3APOGAHHOMIS KpATOV, lipmmicomS H G4KSHCK0A48 KOEKOAt H
turma; TEMIIWKApCKOMS, MHAW HOEHOAA, AOCTOHILIA H 110-
KAOHOITA Hp1MOCHT RICIAIOGE3H11 16pAT rocnoArrea TH, lw ELAAA
KOIKOAA H rOCHOAHHk. Giro paAH AA ICT S 3HAFITE rocnoAcTRS TH,
URO KI KOAHKO p,ORIl 110C AA KX rocnoAcTRB MI, MICO ClllH AA
Ili%UäTnpARA.v.,Il llQ ECT npaKm, HOCTAKAMA WT npaRtix rocno-
MpEV, A3E WCTAHH)C, u wpin %lo rOCHOACTRA TU FICHAZIEWC, A CASSH
FOCHOACTRA TH WT EpAII, M 3HAW, KOtillAXX CHpAIW. AA MOAR
FOCHOACTKO TH AA HAHDAKII rOCCIOACTHO Til, A4 ECT mimo cHpagein.
KorsM 13A4110:1W AFTA rocnoAcTRS TH.

Puternicului si de toatä slava si cinstea vrednicului i prea iubir


tului meu frate, voevodului Ardealului si al SAcuilor i panului
TemisoarX, lui Ian5s voevodul, cuviincioase si cinstite inchinIciuni
ti-aduce prea iubitorul frate al dotnniei tale I o Vla d, voevod
domn. Fiinda in cateva rAnduri ai trimes la domnia mea, ca sl
aibl dreptate sAracii, deaceea sg fie in stirea domniei tale a drep-

www.dacoromanica.ro
78

tatea arzatl de domnii de mai nainte am 15.sat-o i eu, i porunca


domniei tale am 1mplinit-o; dar slugile domniei tale dela Bran sl
tiiCa au istovit pe sAraci. §i te rog pe domnia ta sl oranduqti bi}
domnia ta, ca sa aiLd dreptate s5racii. i dumnezeu s6 inmulteascA
anii domniei tale.
Monogram; pecete ovald 1 lungdreard (311,+211, cm.), ca cea alela No. 17.1-
(LIV), acoperitd, ftearsei de tot; adresa: fhidmu, R834.10641101 HrH gm-
rocnoArrati : lui finniad land", prea iubitului irate al domniei mele.Ark.
No. 173; Mil. No. 3e.
C. 1441-1444. Hunyadi a fost numit voevod al Ardealului la 1440, curand
dupa incoronarea lui Vladislav I (Fessler, II, p. 464; Frakndi Vilmos, A
Hunyadiak és a. Jagell6k kora, Budapest 1896, p. 24). Scrisoarea de mai
sus i-a adresat-o Vlad Dracul probabil la 1444, caci din 7 August acelaq an
avem dela dinsul o scrisoare latineasca catre Bravveni, In care se plinge
"impotriva castelanilor din Bran, cari nu observa conditiunile tratatului incheiat
de Bragoveni cu tatal säu Mircea (la 1413) §i confirmat nu de mult de insqi
Hunyadi. Vlad intare§te totuqi din nou prin scrisoarea sa tratatul acesta (copie
la Acad. Rom.). Despre neajunsurile pricinuite celor din Tara Romaneasca
BraqoveniIor de catre parcalabii dela Bran ne da informatii o scrisoare din 26
Aprilie 1438 a regelui Albert, din care se vede ca ei luau varni nedrepte dela
negustorii romani, ceea ce era o pagubà qi pentru Bravveni, cad 'Tara Roma-
neasca recurgea la represalii; regele rforunceqte sa se inceteze Cu aceste 4ex-
actiones», gat and vin, cat qi cand se intorc cu marfa negustorii transalpini
(copie la Acad. Rom.). Aceste neajunsuri nu inceteaza nici mai tarziu. Aqa la
1468 voevodul Ardealului Pengrácz pbrunceste castelanilor sà nu mai pne pie-
deci ,Brasovenilor ce merg in Transalpina» qi sà nu provoace repretalii din
partea domnului roman (copie la Acad. Rom.).

UV.
*1- 1w 6344,&, HOEROAA il rocnomitiz, MILHET roctioAcTrio iVtH MOHM
HPLATEMAA, riparapom GPAWEILCSkIM, AIHWrW 3AP4BYE. H w CEM RH
ittoAl, A4 P43S4WkETE, K4IO 4311 CH WCTARHX" A'kika AA CE 34-
KOARtT, 113pAAll milpz plICTTAHCKkl H H3P4All AA CMS II 431. II MOA
3E4Ni: POCHOAHHA MHSPAM; j II uptiArnix CE W RAC, MO AA MOH
ClipANN HAMAN MII40 WT RAC, II AA CE XPAHAT CAOSOAHO H SAWN
H HAWN, II CAMO H TAMS/. 11 HHH* RHAHM, !WHOSE MOH cHpomacu
HE morx.T )cpainiTit 44% CAOCOAHO WT TTE31-1 HPSKAAACH WT TOr0311
['PAM, H.V. Hx- HA'kH811.V.T H AEPXT Fir gE34KOHO. RANATE KOEA

PAAH 13HM1 MOH CHPOMACH rHHEuT ? NE CMS AN H d3k AOCTOIMS, AA


RHK MOMS StIHHIIT IIPARO MOIIM ciipomaxom? Tom
KAXTO npl'AtTemi, pirkTE TEM3H npzumlasom, AKO CS 141011 ripTatTemi,

www.dacoromanica.ro
79

Ad IQ- HAS4HT sor AA AVIZ HE pA3A.VIAT WT rOCHOAHHA AMI xpant


II WT CBATOH KOPSHi, HOHEHZE ¡ME XOT'kHTE HE CHAO 1311; H.% AA
HAIAZT MOH CHPOMACH MHAO WT HkIX, H AA CE BpATHT KOAAS 1110
ECT 133ETO; IlAA Mil HMdX.T MOH CHpAH,H HpAHHHX. WT HONVICE.
HE 1.11EM CH WCTARHT Rl. CpAMOTS AA HM rHHET. H TS3H RH S4HHHr
MOAEHTE, AA WCTARHX AA X0AHT CAOKOAHO ROCX.K. H iio Kil Etirlr
ilEHAPTII, AA ro tapsrrE. H HECEAH gli cork.

Io Vla d, voevod si domn. Serie domnia mea prietenilor mei,


pargarilor din Brasov, multà sAnAtate. i vl rog sl ml intelegeti,
cum mi-am lAsat eu copilasii sI fie mAcelAriti, i pentru pacea eres-
tinilor, si ca sä fim, eu si tara mea, ai stApanului meu craiului;
si m'am lipit de voi, ca sä aibl sAracii mei bine dela voi, i sl se
hraneasca slobozi, si ai vostri si ai nostri, i aici si acolo. Acum.
v5d insa cä gracii mei nu pot sä se hrAneascä slobozi, din pricina
pgrcalabilor dela cetate, care-i pradA si-i jupuesc fär5 lege. Spune-
ti-mi pentru ce fel de vin4 se prApldesc s5racii mei ? Nu sant si etk
In stare sl pot face dreptate sgracilor mei ? Vä rog dar, ca pe niste
prieteni, spuneti pgrcalabilor acelora cl, daa-mi sant prieteni, sA-i
povatueascl dumnezeu s5 nu ml despartà de stApanul meu craiut
si de sfanta coroan5, aci [asta] n'ar fi dorinta mea ; ci sA aib5
racii mei bine dela ei, i sl se dea indAr51 fiecgruia ce i s'a luat;
sl ail35 slracii mei dreptate dela ei, c5ci nu-i voiu 'Asa s5 piaiA
cu rusine. i iatl v'am implinit ruglmintea si am lasat sä umble
slobod ceara. Si ce vä va spune Lenart, s5-1 credeti. i dumnezeu
sa va bucure.
Monogram ; pecete ovale" (311,-1- 211,cm ), cu cele doud Aguri mai inalle ca la-
celelalte peceti, lucratd foarte ordinar ,ri cu legendd chirilicd, din care se poate ceti
numen* 3.1( LOWIFE R08110/111; lipsesc probaba' crevintele EAIIA dupd 1C0i1H fi-
0111-1 M. clupd ROEROM1; astfel ea ar fi de categoria celor dela NNo. LVI
LIX; adresa: f nptiaTentm A1011" nparapom EpatmaS ,rietenilor mei,pdrgarilor
Bra,rovului. Ark. No. 171; Mil. No. 37.
Scrisoarea aceasta este de pus intre anii 1438 44, adecl pe vremea regilor
unguresti Albrecht (1438-39) sau Vladislav I (1440-44). Aceasta rcsultà si din
pecete, care pare a fi fost ficuta in taril. Lenart, omul de incredere al lui Vlad,
este aceea Persoani cu Leonardus din doc. dela 1431 al lui Dan II. in lista.
dignitarilor municipali ai Brasovului, alatuitä de fostul arhivar F. Stenner,
Leonardus figareaa ca cnotarius» la 1431. Cf. doc. dela No. XVII: magister
Leonardu3, illius tempuris notarius Brassoviensis.

www.dacoromanica.ro
80

LV.

t 1W KAAA ROEHOAA II rOCHOAHHK, EIHWET rOCHOACTHO npLet-


TEAM rocnoAcTRa itiH norapeAt WT gpAWFlitt: TS311 RII ElpOCHM [Kitt-
KTO MOH AMITH lifILATEA, WTH HH AAAE 60r8 II HApWK XVHCTY.-
AHCKII W11311 rpdA, LIJO UWE 110rAHOM BZ p.RKAr; Twrw PAAH
fCT 611AA HAIVARA HZ HEM, A WHA f H3rOpEAA [MCA, TA ra czra 113-
flpAHHMO; Toro pami RII flpOCIIM AA 11H FICIAAOMETE C AXKOBII
II CTpEAAMII II 118111KAMII, Il AA HII AACTE CAA01111Tp0, AA StIIIHIIMO
npax, AA HOCTARI1/110 cm( rpm, WTII ECT IdICOCTk II HAM II HAM
RUM XPIICTTAHWIIA. II FlAt; 410 BII pftlETk cara l'OCHOACTRA
Aparomips, ,a,a ra irkpSETE, WTH CX.T rocnoAcTRa
sora 1111 RECEAIITh.

Io Vla d, voevod si domn. Scrie domnia mea prietenilor dom-


niei mele, pargarilor din Brasov, si Ira rog, ca pe niste buni prie-
teni ai mei, fiindca mi-a dat dumnezeu si norocul crestinilor acea
cetate, ce era In manile paganilor, i fiindca pregatirile 1) ce erau
Intr'insa au ars toate i acum din nou o intarim, va rog dar sa
ne ajutati cu arcuri si cu sageti i cu pusti, i sa ne dati salitra,
ca sa facem praf i sa-1 asezarn in cetate, caci ea este taria si a
voastra si a noastra si a tuturor crestinilor. i iarasi, ce are sa va
spue sluga domniei mele Dragomir, sa-I credeti, ca sant vorbele
domniei mele. Si dumnezeu sA va bucure.
Monogram; pecete °valet i lungdreatd, ca la NNo.154,171,187, ;
adresa: f nprATinem rOCCIOACTEd Mil, npzrap(m wr lipauma prietenilor domniei
mele, pdrgarilor din Brafov. Arh. 1Vo. 174.
1445, Oct.Dechem. Cetatea de care vorbWe aci Vlad Dracul trebue sfi.
fie Giurgiul, pe care il pierduse Alexandru la 1432. Vlad II recucereVe prin Sep-
temvrie 1445, in unire cu cruciatii lui Wavrin, dupà ce pela sfirqitul lui August
acelaq an ei cuceriserà Silistra. in memoriile lui Wavrin se povesteqte pe larg
cum Vlad se silea sA dovedeasa cruciatilor insemnItatea acestei ceati pentru
crqtini in luptele viitoare cu Turcii; afar% de aceasta, zicea el, cetatea fusese
zidità de tatM sAu (Mircea) i de drept ii apartinea lui. Recueil des croniqucs
et anchiennes istories de la grant Bretagne, ed. Dupont, VIe volume, livre I er,
chap XVII; cf. Iorga, Studii gi doc. Ill, p. xxv. Scrisoarea de sub No. arh.
174 trebue pusl dar dup5. Septemvrie 1445.

1) Orig. Hanpase : insamng propriu epregAtire, instrument»; aici ins5. ar putea


sI aibà qi intelesul de econstructie, inarituri (de lemn)».

www.dacoromanica.ro
81

LTI.

t 1w ocnoArreo Mil npTA:


ELAM HOEHOAA 11 rocnommk, I1UWET
TEAEM r0C110ACTR4 Mil gpnw orkHom, nprapwm mickmx II RION
CoscE, ;HE Il MAAIIM. Ca CEM ;HE RTE Aospt 3H4oTE, KAKO

EH CAik AO NINA A36 341.1111THA WT TSfm,H, ii mugs, CH nonaram


II H AOgliTOK AMAIN, pAA HAM 340 AA HE RAAET. H 10111E CE OAK
41AXLIHAA II WT CEHORA TAKO;HAfpf MHCAIIM rocnoivnis mil gpamo AA
CM% [4R. fi RTE CE MAI1HTE CI 34WM HA MEHE. Toro paAT !max
FAHoro Aospa kIAOR'kKA S Tp6r01311q1(11), 34HREA4, A 11411111 MOATE WT
rpmet CAT 1134E3411 HA flTll AA TO CAT SHIIAE H 113E4E II AOSIITOK
n3k RAWILIA AIOAEM HIIKOE 340 HE kIFINA, HA FIX WCTARAiM
XOAAT CAOSOAHO, Att CE KpAF1AT. T'kAA pAAH RH roaopum, HE LIIETE
AH Mil AATH HZ pzur Toromi SPAMMAWA H CC Z AOMITKOM,
41A5 CAT SBEAll: AFACTO li iT 00p1IH ii cro[T]mi niimiip, II CASA+
H pSTinvE MS WT impTa, H ntirTE ns 15 ACIlpH, H IIIACTEN WT
AAAAAMA WT T 00pHH, H KOpA4 H WAIIKA, HE 111ETE AH MU S EAHA
NEAEARt RpASSMAWA MTH H C TOH311 A0611TOK, 1110 111A StIHHIIT HA
7011311 rpAA II HA &4C, TO311 RkCE AA IILIIET HOrk HA RAWIlr ASWAX;
COMM AKO KIT 3HA4Z, WTH 111A SiinpIT lowf HA ANOA C(JAMOT
NE 111A WCTARFIT norimin 4utom8 Aosp8 4AORIKS, HA RH WA wr-
MAI GHTF1 Att71H. II mop° FINO HE 1111T RHTH.

Io Vla d, voevod i domn. Scrie domnia mea prietenilor dom-


niei Brasovenilor, pArgarilor tuturor si BArsei intregi, celor
marl si celor mici. Still bine cum v'am aparat eu pAnä acum de
Turci 1), si imi pun capul si-mi dau averea, bucuros [fiind] sa
nu vi se intAmple voila rAu. Si pe lAnga asta, ma silesc i ma
gAridesc sa fiu tot asa i de-aci nainte, drept fata de stapAnul
meu craiul. Dar voi va purtati cu end räu asupra mea. Asa, am
avut un om bun la TArgoviste, pc Zanvel, iar oamenii vostri dela
cetate i-au iesit in drum si 1-au omorit si i-au luat si avutul lui. Eu
nu fac nici un rau oamenilor vostri, ci ii las sa umble slobozi, ca
sA se hrAneasca. Deaceea va zic: de nu-mi veti da in mAni pe acel
vrajmas impreung cu avutul pe care i 1-a luat: doua sute si cinci-
zeci de florini si cinci sute de perperi si sabia si hainele de Ipria
Aluzie la campania turceascg din 1438.
6

www.dacoromanica.ro
82

si punga Cu 300 aspri si inelul de aur in pret de 10 florini


spada 2) si sapca, de nu-mi veti da inteo saptamana pe vrajmas.
impreuna Cu aceasta avere, ce voiu lace impotriva cetatii si impotriva
voastra, asta s'o razbune dumnezeu pe sufletele voastre ; cad de-as.
sti macar ca am sa pier, spre rusinea mea, si tot nu voiu ingadui
peirea unui om bun al meu, ci vA voiu ramanea dator cu foc.
In curand altfel n'are sa fie.
Monogram; pecete ovald (31/2+2'/2 cm.), cu legenda: [sic I]YIH BAYItÀ MAN-
ECOAII GM M.; (M= AA[HP'I81] tare a fi doi A, identici ea forind cu A din
)AIIA; cf. NNo. ark. 176, 178, 179, 186,187); adresa: f EpaworrkHom, Rac-lat
nparapwm H Ewe MOH Bra,rovenilor, tuturor fiargarilor fi Bdrsei intregi.
Ark. No. 154; Mil. No. 29.
C. 1438-1446.

t liAA,A, HOEHOAA H r0C110AHHk RUM 3EMH SrpORAAVHCKOH,


EIHWET rOCHOACTRO AAH RZCFAIOGE3HAA HOKAOHEHYA rOCTEM H ElpTATE-
AtAi rOCROACTH4 Mil, CXAH,S H RISCEM npzrApim KpAWERCKIIM. Giro
paAti, AA fCT S 3HAFITE RAWEH AWAOCTII, EAKO WHOr03H tuaoaliKa,
ro CTE SXRATHAH, TO AA 3H4ETE H AA liffISETE, HA ASWX H HA up&
rOCROACTILA MI AA 3H4ETE, KAKO HE ECT RHHORAT, HT E Koro HAMM,
HH 3A Koro 3110 rOROpHA. AA AKO ra 3A1'SEHTE, HAH ApSro 3110.
StIHHHTE, Bu 3H4ETE 34 TEM. HA rAEAAHTE, AA CH ASW.Y. HE BarS-
611TE. 14 T8311 ntirriix REpHA H HOtIZTAHA GOA`kflHHA rocrioAcTRa
MSHAILA illIFIrAHAA, AA EAHKA RH pftlET, AA REpSETE, HOHME CXP HC-
THEM rOCHOACTRA MEL 14 Rork RH RECEAHT.

lo Vla d, voevod i domn a toata tara Ungrovlahiei. Scrie dom-


nia mea dragi inchinaciuni oaspetilor si prietenilor domniei mele,
judetului si tuturor pOrgarilor din Brasov. Si sa. va fie de stire
domniei voastre ca omul acela, pe care 1-ati prins, sA titi si sa.
credeti, pe sufletul si pe credinta domniei mele sa stiti ca. nu este
vinovat; nici n'a pArat pe nimenea, nici n'a vorbit rail de nimenea-
Si daca-1 yeti omori sau ii yeti face alt rau, stiti voi apoi. Ci ba-
gati de seama sa nu va pierdeti sufletele. Si am trimes acolo pe
credinciosul si cinstitul boer al domniei mele, pe jupan Mihail;
2) Orig. WT114A4Ato I; cf. adj. bulg. mazamen de aur, din neogrec. p.rDurp.x.
2) Orig. KopA4; v. nota 1 dela p. 34.

www.dacoromanica.ro
83

si cele ce và va spune, sl le credeti, cici skit cuvintele adevArate


ale domniei mele. Si dumnezeu sl vä bucure.
..Vonogram ; ecele ovald ,ri lungdreatd, ca la NNo. .r71 fi 173, Cu kartie
deasupra ,ri ftearsti de tot ; adresa: t MAAS H BUM nparapint Bp4WHICKHM: ju-
detului tuturor párgarilor Brafoveni. Ark No. ¡88; Mil. No. 47.
c. 1433-1446.

LYIII.

t 1W RAAA 1101111WAA II rocnommk, 111I11IET rOCI1O1,CTKO N111 M01111Ak


AOSpHrt1 HpIATEMAI, IlphrApEIN Gp4llIERCKINIMI1 (SIC). ilpkB0 1111 Ck411 111ICAA
CkrA RII 1111111E11i, KAKO gape XTO AOHAETk WT WI1X311 3b1L1A KE3k
KHIIrX r0C110ACTR4 A111, OE AA ro wriirkTe 'I AA AACTE S311ATI1
rocrioArrst; give sx..A.wr HpARH, Ck C11011A CII AOCIITKWAA, AA CH
HOHAAT; ALIJE dill CAAXT CZ KOHII KPAAEHII, AA 11/14 SLIIIHIIMO 340,
KAKO 3M41 AIOAE114. GaTII AA 3H4ETE, 14E Ilk wriScrilv: cTs. 3EM4N. WT
KOHk. lLlIE dill TA3Il HE 131411HIITE, Att 3H4ETE, WTH tux, CE p43,1111311T
CI1 K444i1. 11110 HE WET KHT1I. IIsork [1111] RECE4I1T.

I o VI a d, voevod si domn. Scrie domnia mea bunilor mei prie-


teni, pArgarilor din Brasov : v'am scris mai nainte i vl scriu si
acum cl oricine va veni din aceastà tuä fArl cartea domniei mele,
voi opriti i sà-mi dati de stire domniei mele. Dacà vor fi [oa-
meni] drepti, cu avutul lor, sà meargà; dar dacl vor fi cu cai de furat,
sA le facem ràu, ca unor oameni räi. Cäci sA stiti cä ne-au golit
tara aceasta de cai. lar de nu yeti face aceasta, sàstiti cä am sà-mi
stric pacea ca voi. Altfel n'o sl fie. Si dumnezeu sl vl bucure.
Monogram; pecete ovald (3+21I cm), acoperia ca bumbac, :trice(' ; adresa:
npzralum Rpmunsackint, momsliepHHM npiarimm: pargaritor Brafoveni,,rietenilor
met' credit:6.1'W. Ark. No. 165; Mil. No. 31.
c. 1433-1446. Cf. pentru cuprins No. arh. 186 (XLVIII).

LIX.
t lw EAA,A, HOEROA4 H r0C110AHHZ, IIHWET rocnommo AAH OTOHKS
Ltprkta H SZCHAA COArkpWiti GairrtHZCKH141, H T4KO3H Kil MINOS-
HAT rOCHOACTKO 4t11: TS3H KOH FlpHrWAAT WT alrpusx CTpAHX.
CZCZ AOKHTKWAA, AA HK HE CA:HTSHATE H 114K WT TOr03H AMITKA
AA HE WCTAIIIITE M CR 11011p4THT HA =AT HH EAHH [MAC, 110 WpH3AolS
rocnoAcTim

www.dacoromanica.ro
84

Jo Vla d, voevod si domn Scrie domnia mea lui Stoica Harsean


si tuturor boerilor Olteni, si astfel vá porunceste domnia mea : cei ce
vin acolo din tara ungureascA cu marfA, sA nu-i bAntuiti; dar iarAsi,
din acea n'axil sl nu lAsati sà se intoarcl indArAt nici un singur
fir de pAr, dupl porunca domniei mele.
Monogram ; pecete ovald ,si lunsdreald (3113-1- 1/, cm.), cu legenda: 44 1C0flifil
Bilfltp, liGNIKCOAfl Gpill M. (cf. No. LVI); fdrii adresii. Arh. No. 187;
Mil. No. 46.
C. 1433-1446.

tIWAHZ RAAA HOEROAA H FOCHOAHHS, IIHWET rocrioArnio AIII npz-


Ntpm 6pawoaciumn HOKAOHEHTE AA:KE AO AHRA 3fAAMI, MKO MOHAAZ
AOSpHAA flpHMTEAFAA. H TS3H EISCTHX* NalflANA GHAHOHBAA AO KAC ;
Ait E AIIKA 113pPIET7. HAWOH AAHAOCTH, ,11,t1 EtilpISETE; MOH CX. pm.

Io an V1 a d, voevod si domn. Scrie domnia mea pArgarilor din


Brasov inchinAciune pAril la fata pärnántului, ca unor buni prieteni
ai mei. Si jata am trimes pe jupAn Spanopul la voi; si cele ce va
spune domniei voastre, sl credeti; sAnt cuvintele mele.
Monogram; pecete rotundli (2314 cm. in diam), neacoperitcY, cu legenda:
* mAN * WLAD * WAYVODA (cf. No. XXXI I ); pi Hl adresii.Arh. No. 185.
C. 1433-1446. Mai curand dela inceputul, decit dela sfaqitul domniei.

t IlAY RAAA HOEKOM H rOCHOAHHk, HHWET rocrioArrao A1H 1104-


TEAEM rocnoAcTRA MH, opzrafim GpawoRS : 913H IIIET AOHTH MEHA
KOHKORA, AA 1383MET CKSAtitlIA rocnoAcTaa MH; TA AA X HE CANTO-
BATE, noHottE ECT p A6OT di rOCHOACTRA AAH. H sorl EH HECEAHT.

f Io Vlad, voevod si domn. Scrie domnia mea prietenilor dom-


niei mele, pArgarilor Brasovului: iatX va veni acolo femeea lui Boico,
ca sa ja sculele domniei mele; si sl n'o supArati, c'áci este treaba
domniei mele. Si dumnezeu sl v5. bucure.
Afonogram; pecete de s cm. in diam., stricatá ; adresa : f nparopem EpawoeS:
.pargarilor .Bra,rovului; scrisoarea :t'ananá' foarte tare cu cea de sub No. ur-
mellar ; in dosul ei se Vd notita: litera Wiad waywodae sanan: de re-

www.dacoromanica.ro
85

bus et bonis, manibus fidelibus Iohannis mcenetarii per arios de Walachia tra-
ditis, circa conservationis (sic). No. 147; Mil. No. 77 (indica/la lui
Alileth.1 174 e grefitii).
C. 1432-1446. Mai curand dela Inceputul, decat despre sfarsitul dcmniei.

LXII.
t IWAFI RAAA ROERWA(A) H rocnommk, 1111111ET roalOACTEW
MOHAA AWSpHAA flpHATMEM, nosrnom gpAWERCKHAAK, H TS3H ['Senil('
KK RAM cnSr8 rOCIIOACTHA AtH PAASAA, A 1110 RH H3pE9ET, M rw
KEpSETE, WTH CIT AAOH HCTHHTE pEll(H). 11 KECEAH gKOrk.

t loan Vla d, voevod si domn. Scrie domnia mea bunilor mei


prieteni, pargarilor din Brasov, i iata am trimes la voi pe sluga
domniei mele Radul, si ce va va spune, sa-1 credeti, c6ci sant
vorbele mele adevarate. Si dumnezeu sa và bucure.
Monogram (Cu 1waii); pecete rolundii (c. 3 cm. in diam), cu legenda: s I0-
[ANY WLAD [WAY]VODA. .Acad. Rom.
x2 071;reproductie fotolitogra-
ficd la D. Sturdza, Doc. dela Wiesbaden, pl. II; ibid., p.7, traducerea D-lui
B. P. Hasdeu.
C. 1432 1446. V. nota dela NNo. LX i LXI.

Vladislav II sau Vladislav Dan.


(Ian. 1447Mai-Iunie 1456). 1)

LX1II.
t1w RAAA[H]CAAK KOEROAA H rOCIIOAHHI. HICO] 3EAAAH SrpotmarTH-
CK011, 1111111ET rocnoAcTKo momvt arkplikitut H Aospum
npzrapom imcm p4WORCKI11" KEAHKHAA ?HE H MAAHM, KAKOTO AAOHAi
A0Kp11Ai H AICRHAI (SIC) gnotaisom. GEro pA,A,H, 3AE 110CA4CTE KAWH

Asupra anilor de domnie ai acestui Vladislav exista indoeli. D-1 Gr. To-
cilescu 11 face sg domneasca dela 1452-55, punand Inaintea lui, dela 1446-52,
pe Danciu (Manual de istoria Romanilor, ed. 1.1 (1900), P. 176); D-1 D. Onciul, in
cursul sgu, il pune filtre 1451-56, admitand Inaintea lui pe Dan III, Intre 1446
1448(51); cf. Convorb. Liter. XXXVII, p. 229; eu Il pusesem (In Vlad Tepes,
p. 69) la 1448-56, admitand cg. dela 1446-48 a domnit Dan III. Acest Dan
Irisa pare a nu fi domnit; dela el nu ni s'a pgstrat nici un document. Inter-
pretand altfel scrisoarea lui Vlad din 31 Oct. 1448 despre lupta dela Cossovo,
D-1 Iorga crede, In Studii si documente III, p. xxviiixxix, cä acest Vlad este
identic, cum admisesem de altmintrelea si eu In Vlad Tepeq. p. 68, Cu Vla-
dislav si cà domnea la 1448 ca domn de sine stgpanitor; la Dech. 1449 il po-
meneste Hunyadi hitr'o scrisoare a sa catre Brasoveni (Vlad Tepes, p. 66).

www.dacoromanica.ro
86

Aospn afoATi, rawnapa H TONS, 118 rocnoArraS MN, 3A pasoTt; H 3A


TIKAWKS, IVO CAA0 HAAAAH n0annsA8 HAMH H L1O CME OKEIIIAAH. GEr0
pAAH, AAOH AOSpH A10Arifj, d3t IVO canm c UAW STIKAAHA, HA TOM
ICTOHAA, HS, MOA GpATTA, 11Ht1S, MIME HOKOA HE HMAM, n8 no catbsse,
lito nocaftnx, H KPIJI CROA npodiax H C AAOHMH BOAIPE H C MOWAA
3EMAIOM, 34pAAH CHATEH KNISH* H 3Ap4AH Srpcson 3EMAH H xpu-
H KOAHKO C(I) KAMA° H poprrEA 1WHEWS HOEBOAA,
WH T0314 HE SCOKOTH, H 3A 1408 CASHWS HE SH ank; mnao; H
HE Aococa rOCOSHATZpCTRO 3fAAH KZUKCKOH, HY HSWAT Aa AAH
1183MET MOA HPABA 0L1HH4 H MOA 3EMAH1A, 41ArpAW H flAAAAW, H
AASVIHT Ct CA 3A0A1 HA MEHL AA EH WH flrhCTZ11H CROE 061111AHTE
KAETHH, OKI CA MHOAA 061:1114, H MOS CASMKS f1OTA49H, A EOM
AA 1383HlpfT HA TOr03H LIAOIrkKA, lIJO flpABAS HE S3ApK,KA. fi roc-
HOACTRO AAH, 110 HEBOAH MOEN, 431s AAOE HE 111N. OCTARHT C MOWM
AAROM; CpAMOTHO M 3ArS6HM, HS 0 WOM asumorS, TO3H
SIIHHHT, 4 sork Ad flAATHT H AA BHAHT, OTH MI ECT HEKOAli.
C BAWOM MHAOCTYWM, KAKO CAM OKFIVAA, HA TOM X'011iS CTOATH,
MAitE Emmort; ApssmaT. MO,KET wk pA3AX9HT WT BAC BfAHKA
HEBOA, AA WT KBrA HE ess3morS, A BH AAH LIWTE sOsaT. 14 HE-
CEAH RH cork.
t 1W RAAAHCAAll KWIRWAA, MHAOCTLA somLik rocnoAnnk.

Io Vla di sl a v, voevod si domn a toata tara Ungrovlahiei.


Scrie domnia mea credinciosilor si bunilor mei prieteni, tuturor par-
garilor Brasoveni, mari si micl, ca unor buni si iubiti oameni ai
mei. Ati trimes aici la domnia mea pe oamenii vostri buni Gas-
par si Tej, pentru lucrul si invoeala ce-am avut intre noi
ce-am Ligaduit. Deci, oameni buni, ceea ce am intocmit eu cu
voi, la aceasta raman, dar, fratilor mei, sant nemultamit 1), fiind-
ca liniste n'am, cu toate slujbele ce am slujit si cu tot sangele ce

Sc pare deci cä pe el 1-a pus Hunyadi in scaun dupi rapunerea lui Vlad Dra-
cul. Este totui curioasä lipsa ori §i ciror documente interne dela Vla-
dislav tare 1448-51: arhiva Statului din Bucure§ti posede numai urmItoarele
hrisoave dela el: cinci din 1451 (dela 28 Martie (?), 1, 2, 5 qi 7 August), unul
din 1453 (2 Aug.), unul din 1456 (15 Aprilie) §i unul din 1450 sau 1455 (chip&
cum indictionul va fi citit 13 sau 3). D-1 Mihail Vlidescu posede unul dela
5 Aug. 1452. Dinainte de 1450 nu cunosc nici unul. Asupra anilor de domnie
ai lui Vladislav II, v. N. Iorga, 1. c. din Studii §i documente.
i) Orig. BINS; bulg. BRUN strig, slrb. nnuaxn cmurren» (Vuk, Lex.).

www.dacoromanica.ro
87

ne-am varsat, eu si Cu boerii mei si cu tara mea, pentru sfanta


coroana si pentru tara ungureasca i pentru crestini. Si cat m'am
jurat eu cu parintele meu Ionas voevodul, el tot n'a tinut samá de
asta, nici slujba mea nu i-a fost draga; caci nu-i ajunge gubenar-
toria tarii unguresti, ci trimete sa-mi rIpeascI ocina mea adevaratl
tarisoara mea, Fagarasul si Amlasul, i umbll cu gaud rat'
asupra mea. Dar dacI si-a calcat el fagaduinta si juramintele
ce a fIcut cu mine, si daca a calcat peste slujba mea, dumnezeu
sa se räzbune asupra celui ce nu a pazit dreptatea. lar domnia
mea, cu toata nevoea mea, nu voiu parIsi ce este al meu °datä cu
capul. SI [stiu cal pier cu rusine, dar ce voiu putea, aceea voiu
face, si dumneeu sa plIteascI, si sä vadl ca sant In nevoie. lar
ca domnia voastra, cum am fIgIduit asa voi ramanea, cat voiu
putea sa tiu. Poate sa ma desparta de voi vre-o mare nevoie, dar
cand nu voiu mai putea, voi imi yeti crede. i sa và bucure dum-
nezeu.
Io Viadislav voevod, din mila lui dumnezeu domn.
Pecete rotunda', 3 cm. in diam., acoperitcl, cu legenda: IGO KMIAHGAHBIR
ROEKOAH H FM]; adresa: t MOHM AORpHAt H atpraint npiwrinem, nprapom Epawea-
tICIAM, BIAHKIIM H mamma: bunilor F1 credinciofilor mei prieteni, pargarilor

Brasoveni, marl Fi mid. Ark. No. 28; Mit. No. 67.


C, 1451-1452. La Ianuarie 1453 Hunyadi nu mai era guvernator al Unga-
riei. Supirarea lui Hunyadi care pusese, la 1447, in scaun pe Vladislav Dan,
iqi are poate originea in atitudinea acestuia pe timpul luptei dela Cossovo
(Iorga, Studii qi doc. III, p. xxviiixxix). Totuqi, pini la 1450 Vladislav e
In bune relatii ca fostul sAti protector ; cf. scrisoarea acestuia din 1449 (Bog-
dan, Vlad Tepe, p. 66). Gapar e de sigur unul din cei doi Gaqpari pome-
niti de Tepe q in scrisoarea din 1456, Sept. 6, iar Tej este (Thes, iudex de
Rasnava», pomenit in aceea scrisoare: aceqtia, impreunà cu alti doi, au fost
trimefi, la 1456, in solie de cAtre Braqoveni la Vlad Tepe (copie la Acad. Rom.).

LXIV.

itV BAAA[H]ClUli KOEKOAA H rOCHOAHHk BUM 3EAAAH SrpoRnarYn-


CKOH, HHWET rocnoAcTRo Ann iltinnim 11pLATEMAI rOCHOACTIIA Mu,
nosrApom gpawERS. H T83H CTE 118CTHAH KS rocnoAcTRS MU RAWH
corapf, KPCTt H TOAAAW, 3A pAKOTS OHEAA3H CHHHTAAA, WO CIA GYM
113f4H. TENt pAAH ETO C MIX STZKAAHX H T4150311 H411pAHHX, KAKO AA
IMATIIIVI 4311 ClipAKOAA 34 TE)( AORHTXK ACHpH XHAMAAH, A KH
AA HAATHTE MEO). H TAKO3H STSKAAHXMO, KAKO AA XOAXT HAWN

www.dacoromanica.ro
88

MOA[1E] CAOKOA[HO] CAM°, AA CA XIJAHAT, 11111110 M CJ HE rpliNa.T.


nomiloro 311 TYE3H MOO AA CI HE 110AAtHET. H WT 114.T Hpa-
xoRS A4 BY ECT CAOKOANO, 11 KRA* MOKIITE, 11 AA CH ApRMHAAO,
3AKOH CT4H WT flpRu1 rocnom[pElx, H RIE H 11YE; A 11110 A4 'Arr..
WT HHHt, 4111E RA:AET RAWHAA A1OAE4% K01110, A OHH AA AOHAR.T"
MEH(E). H BECEAH BH BOrk. HNC. AEK.

Io V la di slay, voevod i domn a toatA tara Ungrovlahiei. &Tie


domnia mea credinciosilor prieteni ai domniei mele, pArgarilor din
Brasov. IatA ati trimes la domnia mea pe boerii vostri CArstea
Tomas, pentru lucrul acelor porci ce s'au luat. Asa dar, iatA m'arn
Invoit cu ei si am orAnduit asa, ca sl plAtesc eu gracilor, pentru
dobitoacele lor, aspri 4.000, iar voi sA-mi plAtiti mi9. Si am intoc-
mit asa, ca sA umble oamenii vostri slobozi pe aici, sA se hrAneascA,
grije de nimica. Si mai mult despre acei porci sl nu
se pomeneascA. CAt pentru drumul Prahovei, sA vA fie slobod, si pe.
unde poftiti, i sl ne tinem de asezAmAntul cel vechiu, dela domnii
de mai nainte, i voi i noi. Altfel sl nu fie. Si de acum Inainte,,
dacl se va face oamenilor vostri vre-o strAmbAtate, ei sl vie la
mine. Si sA vl bucure dumnezeu. Scris-am Dechemvrie In- 17.
Monogram; pecele rotunda' (3 cm. in diam), acopritii, cu legenda: )1( ID
BMIAHGAHK% KOEEOMI H l'Hh; fdrii adreset; e dosul scrisorii urmitoarect
notitel: literae quiclantiae de .porcis receflis in alpibus, quod _pro illis satis-
faciendum esse et per nos de ce/era debent impedire pro eisdem, z432. Ark.
No. 23; Mil. No. 64.
1452.

LXIT.

t1w RAAAHCAAR BOEBOM H rOCHOAIIHK, 1111111ET r0CR0ACTII0 Mil


11pLATEAEM r0C110ACTII4 MN, nprApom EflAWERS. H TS3H BHANTE
1110 9HHHTE: C MEH(E) 1.11ETE AA CTE S AuipS, 4 CAMO HE X0AHTE
RUM 34KOHOM. 1{43SHTE MH, 341110 CTE wripinEE 1.1111TORN MOEMS
P4A01fAS 'HMS? iellNE HY E 1304rk, AA HE KSHX.T (RIO MOH AIOATE
WpS)KYA 1NHTOB, A RYE 1811ATE RAWHAI M4NCT01110A1 AA HE ripo-
11

Aawr, A MON A1OAE HE )(TAT KSIII1T. H Erm CS KSHHAH, WCAO-


OAITE II, AA CY Fir AOHECT, A WT HHHt )(TAT 3H4TH. Min AN
HE WETE FIX WCAOBOAHT TYE311 IIINTORE, 4 rocnoArrito MH HE INK
WCTAIIIIT MOH CH10M4CH, AA HM GRAET n4r8sx. H RECEAH BH cork.
AIOA10 RH, Miff° AA MS HE 1183METE HH EAHO RA.11010.

www.dacoromanica.ro
89

Io Vladisla v, voevocl si domn. Scrie domnia mea prietenilor


domniei mele, pargarilor din Brasov. lat.& vedeti ce faceti: cu mine
vreti sa fiti in pace, iar acolo nu umblati In legea cea dreaptg.
Spuneti-mi, de ce ati oprit scuturile omului meu Radul Neanciu?
Dacg vg este voea ca sg nu cumpere oamenii mei arme si scuturi,
atunci spuneti mesterilor vostri sà nu vanza, si oamenii mei nu vor
cumpgra. Dar dupg ce au cumparat, lgsati-i sà si le aduca, iar de-
aci inainte vor sti. Si daca nu le yeti slobozi acele scuturi, domnia
mea nu voiu lgsa ca sgracii mei sa sufere paguba. Si dumnezeu sà
vg bucure. -- Si vg rog, vamg sl nu-i luati nici un fir de par.
Monogram; fiecete rotunda', 3 cm. in diam., tu legenda in Mere nuirunte:
+ I6a BAHAHGA1RI3 BOEROAH H roon[ominhj aPORAHX1HGJKOI, cu cele
douei capete fi cu ornamentatie bogatci fi cu totul deosebilei de a celorlalte cloud
13 recedente; adresa: t npr.rapint Epowea: "argarilor Brafovului.Arh. No. .r27,-
Mil. No. 63.
C. 1451-- 1456.

LXVI.

f 1W &AMAMI KOMOAA H rOCIIOAHHZ7 EIHWET rOCHOACTKO AW


EWYMTEAEM rOCI1CIACTR4 MH, nprapom RpAIDEKS H TM'S WT PIMH011,
H T4KO3H RH rogopiem: HHAKO HE AiOrOr StIHHHT, HS 3A WHH3H OKH,H,
WO CE CS S3EAH WT AparOCAABEA(6) H WT PSitep, WCTAKHX- HO
HOCTt, KAKO Rape LIJO CS AAAH TYE3H AIOATE HA TTE3H WIIII,H, A MOH
Al0A1f AA liM RpATET; A WKII,E ,&4 A HM KpATET, HS AA HE INIZT HO-
Amoro WT WO CS AAAH, WTH 436 HE WX. OCTAKHT TI43H pAKOTS.
H Up re cS ORU,A, A RYE AA FIX AOHECETE Tti3H, AA HE X0AlitT ¡NON
CHp0AIIACH MIA TAM. HHO Wk[C1].

Io Vladislav voevod si domn. Scrie domnia mea prietenilor


domniei mele, pargarilor Brasovului si lui Tej dela Rajnov, si ast-
f el vg grgesc : altcum n'am putut face, ci pentru acele oi ce s'au
luat din Dragoslavele si din Rucgr, am lgsat pe sama lui Carstea,
ca ori cat au dat acei oameni pe acele oi, oamenii mei sg le in-
toarcg lot.; si oile sg le dea indgrgt, dar sà nu cearg mai mult cleat
au dat, cgci eu nu voiu lgsa [asa] treaba aceasta. Si ori unde ar
fi oile, voi sa le aduceti aci, ca sg nu umble sgracii mei pe ici si
pe colo. Altfel nu este.

www.dacoromanica.ro
90

Monogram; pecete rotunda', 3 cm. in diam., stricaa ; adresa: npnrivom


Epuned 11 DHSS WT PEMOBd : pcfrgarilor Brafovului ft. lui Tej dela Rtynov.
.Arh. No. 126.
C. 1451 1456.

Vlad II Tepe.
(Mal-Iunie 1456August 1462. Oct. 1476Ian. 1477).

LXVII.

hv RAO, KOEROM H r0C110AHHk RICH! 3EM4H SIVOKAAVIICKOH,


1111WET rOCHOACTI30 MI-1 npLaTmEm rocnoAcTea tiu, nfizrnom Iipa-
WfliCKHM. Ow° paAT,nocitaxmo RE1l4 KOA-kpHHA H cntirz rocnoA-
CTlid MH HUH HOAHKApS, AA EAHICA H3pE9ET KS RAM, Adi KVSETE,
HOHEME CAVI. IICTHHH H31i SCI'S pf9H r0C110ACTB4 MU. H cork KH
BECEAHT. 11 D4KH rOROpiti UWE!! MHAOCTH, lid:MOTO MOHM AOgpliAit
npfamum: TS3H ECT nomoKAS RAC AIIIIKAHA 40rW4ET H ILVAOH,
MOH EVAMMAWH. flak BZCEr IVOCTHX, 4 TEx- HE !VALIUM; AA KAKO
Hx- 43k HE LIM AA Hx- IVOCTHM, TAKO H KHE AA lix' WTIMAHTE WT
RAC, 4111E CTE INITATEAH r0C110ACTIL1 Mtl. H AA HE sii,ZT BA (sic)
KAWEH WEAACTH.
f kv liAA,G, HWEILWAA, MIMOCTLA 60/KLA rOCHOAIIHk.

lo Vlad, voevod i domn a toat5. tara Ungrovlahiei. Scrie dom-


nia mea prietenilor domniei mele, pArgarilor din Brasov : iatI tri-
mes-am pe credinciosul boer si slugA a domniei mele, pe Ivan Po-
livar, si cele ce va spune cAtrà voi sl le credeti, cAci skit vorbe
adevArate, din gura domniei mele. i dumnezeu sl Arà bucure. Si
iarIsi grlesc domniilor voastre, ca unor buni prieteni ai mei: se afll
acolo printre voi Mihail logoatul i Pardoi, vràjmasii mei. Eu pe top
i-am iertat, dar pe acestia nu-i iert ; si cum eu nu vreau sl-i iert,
tot asa si voi sA-i depArtati dela voi, dacA-mi sAnteti prieteni dom-
niei mele. i sl nu petreacl in tinutul vostru.
Io Vlad voevod, din mila lui dumnezeu domn.
Pecete rotunda' de c. 3 cm. in diam., cu legenda: I Fi/MAL ECOIRCBAH [H
111]Ei BIM BEIVIAH XITPCOB/IfIXHI[ON011, cuo ligaturii la 31A1 cu litera
foarle narunte ; figurile nu se cunosc bine; adresa: t nArrinim rocnomrsa MH,
nanrepem (sic) wr Emmett prietenilor domniei mele, piirgarilor din Bra,rov ; in
dosul scrisorii o insemnare la/id fiird niel o legdturei cu cuprinsul ei : pro-
hibet ut contra Zylagi Mickal non demus auxilium. Ark. No. ¡66; Mil. No. 32.

www.dacoromanica.ro
91

C. 1456-1458(59). Am binuit, In Documente si Regeste, No. LII, cá aceasti


scrisoare este dela Vlad Dracul, si anume din ultimii ani ai domniei lui, deoarece
caractercle ei paleografice mà sileau a o pune in prima jumitate a sec. XV-lea;
ea pare in adevir contimporani cu NNo. arh. 164, 165, 167, 171, 173, 177, 180, 181,
185, 188, 189, 191, care toate sint dela Vlad Dracul. Pecetea ne arati insi
este dela Vlad Tepes. Mihail logofitul poate si fie fostul logofit al lui Vla-
clislav Dan, pomenit in documentele deja 28 Martie i 1 Aug. 1451, 5 Aug. 1452,
2 Aug. 1453 si 5 Aprilie 1456 (v. nota dela p. 86). Pardoi (in orig. Ham; nu
Haw sau [home) i Ivan Polivar nu se gisesc In documentele contimporane.
treizeci de ani mai tarziu Insi se pomenesc, inteun hrisov al lui Vlad Ciluggrul
din 21 Aprilie 1489, ca proprietari in acelas sat (Ridulestii dela Cilniu) un Ivan
paharnicul si fiii unui Pardosul : acesta ar putea si fie aceeas persoani cu
Pardoi din scrisoarca lui Tepes (Arh. Stat., mst. Mirgineni, in trad.; comunicat
de D-I Iuliu Tuducescu). Un 4Pardoslu» e citat si in doc. din 16 Aug. 1481
al lui Basaraba cel Tinir (Miletié, DR., p. 340: flamocati cnaTap).

LXVIII.

IWH RAO, ROEIOAA 11 rocnoAnws, 11HWET rOCHOACTKO 4111 KIp-


tatcom rocnoAnna H11 KplAirk H AOHA1 Aostnim 11p1113TEAM mnoro
3[A,RJAKIIE H 110KAOIMITE, CXA11,8 If nosrapm WT GpAWOK. H Tsai'
TISCTIlr ,K811AH GTOHKA ApilAAW KZ KAWE11 MHAOCT11, TA 134111] 1110

HA1AT SECtlOHATH KZ rocnoArrno K11, 4 BAUM AlthIOCTZ Ati ro


CR.T HCTHHH plitl(H) rOCHOACTRA A1H. HHO FrkCT. 11
arkpSETF, F[pE]
EOrk RH RECEMIT.

Ion Vla d, voevod si domn. Scrie domnia mea credinciosilor


domnului noitru craiului i bunilor mei prieteni, judetului i par-
garilor din Brasov, multA sAnAtate si inchinAciune. Si iatl am trimes
pe jupAn Stoica armasul la domnia voastr5, si ce va vorbi cAtrà
domnia voastrà, domnia voastrI sà-1 credeti, cici sAnt cuvintele
adevArate ale domniei mele. Altfel nu este. Si dumnezeu sl v8.
bucure.
Fird monogram ; ,ecete rotundd, 3 cm. in diam., neacoperitd, cu legenda in
litere gotice:[+ I]OAN WLAD. WAYVODA ET [DOMINUS TRANSALPINUS?]; cele
doud _figuri de 'e pecete au forma busturilor din prima jumdlate a sec. XV-lea;
adresa: f cawAS H nparainnt WT Epaubos: judelului i25t2rgarilor din Bra,rov.
Ark. No. 10.
C. 1456-1459. Stoica armasul este poate identic cu Stoica, paharnicul lui
Vlad Tepes dela 1458 (Venelin, Vlahobolg. gramaty, p. 92; Bogdan, Vlad Te-
pes, p. 75). Tepes intervine pentru clinsul pe ling& Brasoveni prin scrisoarea
de sub No. urmitor.

www.dacoromanica.ro
92

IW HAAA BOEBOAA H rocrrommk, HIIIIIET rocrroAcTRo Mil AAHOr0.


3APAKTE MOHNI WhpHHAA H AORp11,11 11(11-113TI4E4i, CR%All,S H upsrap[m]
WT EpAWOR : TS311 HAAAT CASIM rOCHOACTHA MU KSHAH GTOIIKL
¡VALHI! IrkKOA AnApp S HEREp 11484; Toro pAAT ripocum rocnoAcTRo.
RH, SHIEHITE MS HpAgli 34K0H. 14 BOCK BH RECEAHT.

Io Vla d, voevod si domn. Scrie doinnia mea multa sanatate


credinciosilor i bunilor mei prieteni, judetului i párgarilor din Bra-
sov. Are acolo sluga domniei mele jupan Stoica armasul niste marfa
la Chever Paul ; deci va rugam pe domnia voastra faceti ju-
decata dreapta. Si dumnezeu sa Ara bucure.
monogram; pece/ca (de 3.3 cm. in diam) e pierdutii; adresa. f exAtt$
noxrdium WTEp4woa: judetului ,si _targarilor din Bra,rov ; scrierea este acecar
cu cea dela No. ark. 162. Ariz. No. 190.
c. 1456-1459.-4Chever (ung. Kövér) Paul, este probabil identic cu cPaulus
Kewer, juratus Brassovienvis», despre care vorbeqte vornicul Neagu al lui Radu.
cel Frumos intr'o scrisoare cAtil Sibieni din 1469 (copie la Acad. Rom.).

t IW RAO, ROEROAA II rOCHOAHHI., 1111111ET rOCIICIACT110 Mli muoro.


3,A,p4BTE MOHM AORpHAA H CAAAKHM 111:171dTE4CIA rocnoAcTRA A111,,
cxtS H Íi HpIrApEAA WT rpAA GpAwoR, H TS3H BH HSCTHX" H'kKO-
AHH,H HOAOBE H KpABE H4WEI1 AAHAOCTH HA HECT, AA RH H)C p43MAIITE;
KOAH ICTET CHTH, A rocnoAcTrio RH ¡AH HHWETE mrirrt; riz rocno,n,-
CTBA AAH, AA 3H4AA KOMIKO EH CS WEI, 3A pAAT AA ESAFT [Aim.
THEM3I1 AIOAEM, 1.110 IJ cs TEpAAH AO HAWA l'OCIIOACTRA. 11 sorb.
AA RH SMHOMHT jvkT4 HZ HECE4H10, &HIM

Io V la d, voevod i domn. Scrie domnia mea multa sanatate bu-


nilor i dulcilor prieteni ai domniei mele, judetului si celor doispre-
zece pargari din cetatea Brasovului. Si iata v'am trimes niste boi
vaci domniei voastre de cinste, sá vi-i impartiti ; si cati vor fi,
domnia voastra sa-mi scrieti carte catra domnia mea, ca sa stiu
cati v'au dat, si sa fie spre credinta oamenilor ce i-au manat la
domnia voastra. i dumnezeu sa va inmulteasca anii, cu bucu-
rie, amin.

www.dacoromanica.ro
93

Monogram (cu _peak rolundd, 3 cm. in diam., acoperitd, identicd ca


indrime formd Cu cea dela No. ¡62; legenda tare a fi fi ad: -I-, IOAN WLAD.
WAYVODA ET DOMINUS [TRANSALPINUS ?] ; adresa : f Aospiint H CAtIAKHAt npita-
-ren[gm] rocnomTR4 MH7 MARS HITI Hp8r4pIAI WT EpawonS: bunllor fi dulcilor
leni ai domniei mele, judetului celor 12 fiargari din Bra,rov.Ark. No. 208.
c. 1456-1459.

LXXI.

HAAA ROEROAA H rOCOOAHHI. BZCEH 3EAAAH SrpORAAVIICKOH,


1111LUET rocrioAcToo AIN AO6pHIN flp14TEAE41 rocnoArrna AAH, naprapm
WT 6pAWOR H RZCEAA Gpkrkoom, no TOM REAHREIM H MAAHM
RSCEllECTHOE HOKAOHEHTE fifITHOCHM, KARO ¡MUM AORpHAA flpTATEAEAA.
CO' MN AA ECT KIA0A10 rOCHOACTHS RH, laK0 RAO WO tII E nop8-
.411A rocnoAtiok /NH H CTAptHWH KpAT GHAAAH, 114 TOA
.X0118 CTOMT11, H IlpTHAt41A HA oFpt3 H HA ASW8 rOCrIOACTRA Mil, AA
HMAAA mop Aogpk C RAAAH, KAKO Act CS CAOKOAHA !MCA 118THWA,
AA rOAET H UWE 41OAE KZ HA.N KSHORATH H Hp0A4H4TH CAOCOAK,O,
4E3 NH fAllA rptim[A] H oe3 narticx., MO AA MI XOAHAH S KAWE
TAKOMAE AA XCIAET H HAWE AIOATE KZ HAM CAOKOAHH, 513
11H fAHA nartisa, KAKO AM E 110pSLIHA rocnoAtink H KpAT AVHXAH
CHAAAH. fIAH HA TOAk optimum, AOKAE KOLIE WH CA KAAW ApZ-
WATH tuft, Ao TOA'h H A3k. H KOrk KH WHECEAHT. 1111C. S PSKEA,
4WkCA14 AEK. a.

Io Vla d, voevod i domn a toat5 tara Ungrovlahiei. Scrie dom-


-nia mea bunilor prieteni ai domniei mele, pärgarilor din Brasov si
tuturor Bärsenilor, apoi celor mari i celor mici prea cinstità In-
chinAciune aducem, ca unor buni prieteni ai mei. Si sà vä fie stiut
domniilor voastre cl de toate cAte mi-a porunuit stApanul si fratele
mea mai mare Mihai Siladi vreau sä m5 tin; i iau pe credinta
si pe sufletul domniei mele sl tin pace buriä cu voi, i sä fie slo-
bode toate drumurile, si sl umble oamenii vostri la noi sl cumpere
sA vanz5 slobozi, f5rä nici o grije i fArl pagub5, ca si cum ar
umbla prin tara voasträ. Asisderea si oamenii nostri sl meargä slo-
bozi la voi, fArä nici o pagub5, precum mi-a poruncit stApanul
fratele meu Mihai Siladi. Dar la aceasta mä invoesc numai catä
vreme va tine [si] el pace cu voi; atäta i eu. i dumnezeu sà \TA
bucure. Scris-am in Ruc5r, luna lui Dechemvrie 1.

www.dacoromanica.ro
94

Monogram; 'mete rotunda' (c. 3 cm. in diam), cu legenda in litere mdrunte:


* IGO glIfIAI/ EMIIICOMI [EI nit, ELICE]ll 3611/1All XITPCOHAHXHIGKOH;,
adresa lipsefte.Arh. No. z93; Mil. No. 419 (atribuitd grefit lui Vlad Dracul)..
C. 1458-1459, cAnd Tepe q se bucura de sprijinul qi increderea lui Mihail Szi-
lAgyi, cAruia Sa§ii se plAnseserk de prAdAciunile domnului romAn. Guvernato-
rul Ungariei le rAspunde din Buda (la 6 Martie 1458) sA caute a trAi in bunk
pace cu el. Engel, Geschichte der Walachey, p. 174; lorga, Convorbiri Lite-
rare, an. XXXV, p. 150 i urm.; Conduratu, I. c., p. 83, nota 2.

1w RA4,4 ROEHOM H rocnommz, M1WET rocnoArrgo MIIrpf-


TH3mo Aosphhin fipTATEAEM r0C110ACTIU MN, npar apm 1pAWERCKFIA1,.
H TS3H WI AMIAM 3HATH, KAKO CS W1111311 HAWN AIOATE

TA CS KHAN KSHHAll HliKOH W11,EA, H SH[A]0 KT 110 mipS; BM HE


CTE rrfAll AA FIX WCTAWITE Act H3HECS CEMO WU,EA, HS HM ra CTE
S3EA11.' Toro pkvi RH ElflOCHM: FMI 11M BflATETE WH,EA, HAT HM AMITE
MUTT HM; EAHO WT HHX AA HM CA % 1WATHT, 110110KE Fir S thirSa
HE MOMEMO WCTAHNT. U EOM KH RECEAH. HNC. AIK.

Io V 1 ad, voevod si domn. Scrie domnia mea heretisire bunilor


prieteni ai domniei mele, pärgarilor Brasoveni, i iatä vg dau de
tire cg acest om al nostru Dimitru 1) a fost cumpärat niste otel,.
si 1-a cumpgrat in bung pace 2); dar voi n'ati vrut 86-1 lgsati sg.
aducg incoace otelul, ci i 1-ati luat. Deaceea vg rog: sau sg-i dati
indärät otelul, sau sg-i dati ducatii; una din doug sä i se intoarcl,
cAci in pagubg nu putem sg-1 lgsgm. i dumnezeu sg vg bucure.
Scris-am Dechemvrie in 8.
Monogram; pecete rotunda, C. 3. 3 cm. in diam., neacoperitd, cu legenda
litere foarte mdrunte: [+ 16.1 B]lflikh g63[1]ECOARI H nuh El[08]Il BEMARI/
XITPCORAHXHIGKGORIJ; adresa: npsrapem fipdWIRCKHAt :prIrgarilor Brafoveni.
Arh. No. 210.
1456-1462.

1111WET rocnoArrgo MH HAMEWEM WT PSKEp: TS3H EH l'0130pHT


rocnoArrtio mu, HZ KOH 'FAC BHAIITE CHE FlOKEA'61TE rocnoAcTilit MN,
HA TOM t161C(I) EANH WT &AC AA WTHAE S GflAWOK, TA AA AACTE

Orig. WIDISH Hatilli moAli Annorrps : aceqti oameni ai noWi Dimitru, adicl Di-.
mitru qi tovar4ii lui.
Tradus verbal 60 era in pace».

www.dacoromanica.ro
95

3H4TH KpainowhiloAn 34 Cf3H rAAC, 1110 MI1 E AOWEA 34 pasoTS


AA 31143.T HE E 11111114 34 TO. H )(TEA E M AOHAE EAIIH WT
HHX' AHOKAHCAp KZ r0C110ACTRO ANH, A WH 114K0 E 1104 34 0311 rA4C,
A WH CE E wilpIA. Giro paAT KTO E rrfA AA AOHAE, A WH AA AOHAE;
ME AH HE XTE AOHT KI rocnoArrgo A1H, A TOH3H HAMEW, 1110
WTHT S gpawog, 11411 A4 AOHAE KZ rocnoArrilo mi, AA MU MESA
3114TH; A CE3H tinoatica, ti» LJIE AOHECTI CHM3H KHHrA, A RHE AA ra
WCTAKETE A4 WTHAE AOAA4 CH. hulE AH XTE AOHT TO113H 4FIOKAHC411
KI rOCIIOACTRO AW, 11 A4 AOHAE C Toro II TOH3H HAMEW, 1110 LIJE

WTHT S GpaineK. NHO AA HtCT.

Scrie domnia mea vamesilor din RucAr si vä grleste domnia


mea: in ceasul in care yeti vedea aceastà poruncl a domniei mele,
In acelas ceas unul din voi sl plece la Brasov si sl dea de stire
Brasovenilor despre vestea ce mi-a venit de lucrul Turcilor, ca
stie ea' nu e nimic adevArat. Si voea unul din ei sl vie in solie la
domnia mea, dar indatà ce a aflat de vest ea aceea, el s'a oprit. Deci,
cel ce voea sl vie, s5. vie ; iar daea.' nu vrea sA vie la domnia
mea, atunci vamesul ce se va duce la Brasov sl se intoara la
doMnia mea, s5.-mi dea de stire. lar pe omul ce va aduce aceastl
carte voi 16sati s5 se dua la casa lui. Si dac5 solul acela va
vrea s5. vie la domnia mea, sl vie cu el si vamesul ce se va duce
la Brasov. Altfel s5. nu fie.
Monogram ; peale rotundd, c. 3.3 cm. in diam., cu legenda :
RGOIRGDAYI 36/VIAll XITPCORMIXIN[GK]OE11; adresa: fca-
ntewent WT Phcop : vamefilor dela Rucdr. Ark. No. 175.
1456-1462. Poate dinaintea expeditiei turce§ti dela 1462.

LXXIV.
t Ka XpHCTA sora KAArWli`kpHH UwHCTWAIOCILIRH 1wRA4A
KOEKOM KOMYEA MIIAOCTTA H rOCHOAHHk RICEN BEMAH BrrpWHAA-
XTHCKOH, AARAT CIE HOREAtHHE rocnoArrE4 Ana
flp'kflOtIETAHHAA H KipHHAt 11 Aospiim fllIIJTE4Eib1 0C110ACTILI MH,
CA,A,1S 11 RI riparAptAi H ApSSEA1 EZCiAA rpammintui WT BEAHKII
rpAA GpAwwaS, Il MEA% MONA% A0KpHIIA1 flpHMTMEAA WT RZAKOH
3EAAAN IpCE, KfAHI4liA1 ME H MAAHAA: MKW AA HM ECT 110 CTApWAAS
3AKOHS, KAKW ECT KHAO H 01( 1111Z111111 AkHH, EJE 1E WT HEAHKH
Altipti4 130FROA4 AAME H AO AUN poAwriAt r0C110ACTR4 [4111]

www.dacoromanica.ro
96

RE4HK4r0 BAAA(A) ROEROAA, H no TOM H Olr AkHH rOCKOACTRA MI1.


T43H ECT OpHCAA rocnoAcTao AAH H WT cara nanpliA 611TH HA
TWA% erapom 341;0118, KAKO nomnoro WT cara nanp-kA CK444 1110
ECT CHAA AA HE EXAET HH 01r EANOM AfaCTrk DO 3fAAAH rocnoA-
CTHA [AAH], HS A4 ECT CAOCOAEN 11ZCIKH tIA011ykKk H KOAEN Tparo-
RATH, H KSHOCATII H 11p0A4114TH, 6E3 CKAAS. H 114K 34 pasoTS KO-
CMS (sic) EWE ECT 117CT4KII4 IVC110ACTKO MH MICO AA CS CAOCWANII
AA liSFISET DO aacEy Tparoaq H DO 11Zrk X0p4 H HA RICEKOM
4wkyrk no 3EAAAH r0CEI0ACT114 Mil, KAKO ECT CHAO H nploadie CTApil
34IS0N II ECT CHAO H 01r AkHH r0C110ACTILI MN, TAKOH AA ECT H WT
csra HAKAA, Ao HK0T4 rOCKOACTKA MU, K41{0 AA KSIVISET CAO-
KWANO WT lizrky 410 HM CSAET TAC'k H 110A. fi FMK 34 HAMS
CH, KAKO ECT K114 CTApI1 34KOH H MINH rOCKOACTRA A1H nfrbam,
T4311 AA ECT H cara, H naa H WT cara NA11111;A, HMI KO TWOlify
3E4%4I1 rocnoAcTaa mu, HAH 110,1, FIAMIIIIICKHX BAMAX: A4 IMATHT
11p4a4 RAMA, KAKO CS HAATHAII H flpKRO, H mu; H oir AkHH rocnoA-
(TEA NiH; A 110KkIWElyTO AA HM HE CAAIET AUflISTII K4MH, HAH
CANTORATH, 1111 npaaanna IlApAWICH, NH AK0p111111,H, HH C4ME111H vuT
&yaw, 1111 HAMELIM WO CS noA KA4HHHCKI1K RAN14K, 1111 110 A5114118,
NH HNk HHVTO WT 11p4CHTE4fX HA11 WT CASFAX" l'OCHOACTKO A11I;
110110KE Rape KTO HM XOtIE p430pHT11 CTApH 34KOH TA TET 83ETII
KOKH111(1) WT TOM, 1110 ECT MICANO oyKHUrSBS (sic) rOCIIOACTRA MN,
TO3H MAORIICk REAHKO 340 H WWII° HAUT flpYMTH WT r0CI1OACTI14
41H. MO HE WET RUTH, no W9113M0 rocnoAcTria MII. lInc. tux-. 3
AEHk, 01r HEAHKII rpnA Emma, K AtTO rS111E, TFMEAHM

intru Hristos dumnezeu credinciosul si de Hristos iubitorul I o


VI ad voevod si din mila lui dumnezeu domn a toatA tara Ungro-
vlahiei, dà domnia mea aceastà poruncg a domniei mele prea cin-
stitilor si credinciosilor si bunilor prieteni ai domniei mele, judetului
si celor doisprezece pArgari si tuturor celorlalti cetAteni din marea
cetate a Brasovului, i tuturor prietenilor mei celor buni din toatà
tara BArsei, mari si mici: ca sl le fie lor dupà vechiul asezamant,
cum a fost si in zilele de mai nainte, Incà din vremea marelui
Alircea voevodsi pânä in zilele pArintelui domniei mele, ale mare-
lui Vlad voevod, si apoi si in zilele domniei mele. Tot asa a po-
runcit domnia mea sà fie si deaci nainte dupà acel vechiu asez6-
mant: ca de-acum inainte scala ce a fost sà nu mai fie niari in
tara domniei mele, ci sl fie slobod si volnic fleco om sà fach ne-

www.dacoromanica.ro
97

got, si sa cumpere i s vanza, fara scall. i iarasi, si de lucrul


cerii, am ingaduit domnia mea ca sa fie slobozi sA cumpere In
bate targurile si prin toate tinuturile i In toate locurile din tara
lomniei mele, cum a fost si mai nainte asezamantul cel vechiu si
cum a fost $i in zilele domniei mele, tot asa sa fie si de-aci na-
inte, cat voiu fi in viata domnia mea, ca sa cumpere slobozi din
toate cate le va fi de trebuinta si vor pofti. i iarasi, cu privire la vama
lor, cum a fost asezamantul cel vechiu si [cum a fost] in zilele dom-
niei mele de inai nainte, tot asa sa fie si acum i de-aci Inainte,
fie prin targurile din tara domniei mele, fie sub vamile de plaiuri:
sa plateasca vaina dreapta, cum au platit dela inceput si in zilele
ciomniei mele, iar vArni mai mari nimenea sa. nu indrazneasca a le
pune, sau a-i bantui, nici parcalabii de orase, nici vornicii, nici va-
mesii dela orase, nici vamesii ce sant la vamile plaiurilor, nici la
Dunäre, nici altcineva dintre diregatorii sau slugile domniei mele.
Cad oricine ar voi sa le strice asezamantul cel vechiu si ar voi sa le
ja mai mult decat ce este scris in aceasta carte a domniei mele, acela
mare rau i urgie va avea sa primeasca dela domnia mea. Altfel
n'are sa fie, clupa porunca domniei mele. Scris-am Octomvrie in 7,
In marea cetate a Brasovului, la anul 6985 (= 1476), temelia a 4-a.
Monogram ; .pecete rotundli, atiirnald, c. 3 cm. in diam., scimiinfind foarle
Cumuli cea dela No. ark. 762, dar cu legenda: S. IOANNLVLAD VAYVODA ET
DOMINUS [THANSALPINUS?], neclard, ca celelalte legende latine de pe pecelile
Jut repe,s, dar "robabilii, având c. 38-40 de litere. Pergamentul No. 773.

LXVV.
f Jw &IAA HOEROM Il rocnommk, OHEJIET ocnoAcrao Anti tap-
111-1M H CAAAKHA% H HOLIETAHHM flpHMTEAEM r0C110ACTR4 MH,
H npzrAmm WT Gpawon. TSsu RH MRAM 83H4TII CARO HA-
wera RIMKAAAWA /IAIOTA 043114AHICA10, H nosirAz ECT 8 TSpi,,ex. Toro
fAAT RH ECT SCAOROAHA Rork nST. AOHATE CZ XA'kR H CC 103HAIO,
AA CE XpAHIITE, ECT StIHMIA Cork AA c[AA]z cra EAHA 3E1%Ark.
II HAM 1110 RH pELIE CASrA rOCIIOACTILI AMI Ht811AH PX.T8HAS4, a H
AA ro wkorre, epe CRNT liCTIMH Atilt r0C1110ACTE4 tlAll. HHO HICT.
1111C. HOEM. ii AEHk, s Tpzromit1i(11).

Io Via cl, voevod i domn. Scrie domnia mea credinciosilor si


bunilor, dulcilor i cinstitilor prieteni ai domniei mele, judetului
pargarilor din Brasov. lata va dau de stire ca. am rasturnat pe vraj-

www.dacoromanica.ro
98

rnasul nostru Laiota, si a fugit la Turci. Deci v'a slobozit dumne-


zeu calea. Veniti cu pAine si cu mara, si va hraniti, caci a facut
dumnezeu sa fim acum o singura tara. Si once va va spune sluga
domniei mele jupAn Ratundul, sa-I credeti, caci sb.nt adevaratele
cuvinte ale domniei mele. Altfel nu este. Scris-am Noemvrie In 8, la
TArgoviste.
Monogram; pecete 3 cm. in diair., acoperia, cu legenda
adresa: f npturrentm rocnoArrEa AW, afteu,S H nparapint WT Bpdtuog: prietenilor done-
niei mele, judelului fi pargarilor din Brasov. Ark. No. 145.
1476. Cf. scrisoarea lui Stefan Báthory din 11 Noemvrie 1476, care spune
aproape acela, lucru (Bogdan, Vlad Tepe,, p. 35.) La 16 Noemvrie Tepe, cu-
cereqte Bucureqtii (lorga, Istoria lui Stefan cel Mare, nota 208).

LXXVI.

t 1w RAAA ROEROAA u rocrioAlink RICEN 3EMAII OliTrpORAAVIICK011,,


IIIIIIIET roctioArrito NiHAORpum li CiuIcHA FlpTISTEAFAI rOCIIOACTEGI
II Hp8rApEM FI FIRCEM MOII[M] IlffirdTEAEM WT gpatuoil
MH, CAGAU,S
WT CACA: TS3H FIN AARATI rocnoAergo MH 3HATII KAKO MH C(E) CRO
ROAEM 80»11 (SIC) 110KAOHHAA CRA RAAWKA 3EMAt H EIRCH soirkpT, ti
ScAotzoAnagli ECT Kork 110 cRSAI n8Toto, tt no PSKEA ti no IipaKoila
II NO TEAliNWII II no Gt33[Es]. Toro pnAT X0AIITE m'a caosoAnit
no KSAE RII ECT Aparo, AA CE XpAHHTE. UKork RII RECEAFIT.

Io VI a d, voevod si domn a toata tara Ungrovlahiei. Scrie dom-


nia mea bunilor i dulcilor prieteni ai domniei mele, judetului
pArgarilor i tuturor prietenilor mei din Brasov si din Barsa: iata
da de stire domnia mea cumca, cu voea lui dumnezeu, mi s'a In-
chinat toata Tara Romaneasca si toti boerii; i v'a slobozit dumne-
zeu pretutindeni drumurile, si pela Ruar si pe Prahova si pe Te-
leajin si pe Buzan. Deci umblati acum slobozi pe unde va place-
si hraniti-va. Si dumnezeu sa va bucure.
Monogram; pece/e rotunda', C. 3.3 cm. in diam., cu legenda foarle ftearsci;
adresa: f A,OgpliM11 H CAtIAKHM 11012ITIMM rocnoArnta AW, CAARS H npsrapint w[T] rprA,
Hp4wos: bunilor fi dulcilor prieteni ai domniei mele, jude/ului fi pargarilor din
cefalea Brafovului. Ark. No. 172.

1476, NoemvrieDechemvrie. Scrisoarea sainara cu privilegiul din 7 Oc-


tomvrie 1476 (No. LXXIV).

www.dacoromanica.ro
99

LXXVII.

tTio somYno lw KAAA ROIIHOAA H rOCHOANHk, 1111WET roc-


flOACTRO Annoro 3,4,94ITE 1,060111,14 H HpIESTEAEM H SpATYLIM roc-
ROACTRA AW, CX,4,148 II RUM 118pr4f1WM WT gpaiwwg. H no CEM KH
AAHAM S 3H4NTE, fpe xotinT 10H4IIA1 AA AOHAET K1 rocnoArrno
WT TAMO, AA MN COMFIT. fi rocnoAcTno MM csra NEMAM ASKATII,
AA HM HAATIM ROM; Ma RAO KTO XOWET AA AOHAET KS roc-
110ACTI10 Au11, Hap ECT Raft E GAICSH, nape ECT fiAtIr, Haft
ESAU KTO WET CNT, TA MS (Cr ROA'k A4 CASNOIT rOCHOACTR8 MM,
A RN PA nScTirrE KZ rocnoAcTnS 4tH, H CZ HAWS nnurS AA AONAET
KI rOCHOACTRO MII, AA MII CASMT. firOCHOACTRO MH r4
AWAORAT 11 XpANHT, MO II Carf rOCHOACTHA MN. !I ;Kum% HEMAM
M 11M AAN1. H nunTS rOCHOACTRA MN AA 10 AfRUKHTE 8 RAC, TA
HAA 110C04FITE IONAKWAL TAKO KM MOANM, MHO MOWAI spaTTram,
StIIIMITE Mli TAM CAS;KHS. H ROM 1311 HECEANT.

Cu mila lui dumnezeu Io Vla d, voevod si domn. Scrie dom-


nia mea multd sangtate bunilor prieteni i frati ai domniei mele,
judetului si tuturor pargarilor din Brasov. Si dupa aceasta vg dau
de stire el vor sä vie voinici de acolo la domnia mea, sg-mi slu-
jascg. Dar domnia mea acum n'am ducati, ca sa le plgtesc leafa.;
Insa oricine ar vrea sa vie la domnia mea, fie ca va fi Ungur, fie
Sacuiu, fie Roman, sau once ar fi, dacl voeste sa-mi slujascg dom-
niei mele, voi sa-I trimeteti la domnia mea, si sa vie la domnia
mea cu cartea voastra, ca sa-mi slujasca. lar domnia mea Il voiu
milui si-1 voiu hrani, ca si pe slugile domniei mele. insa leaf
n'am de unde sa le dau. *i cartea domniei mele s'o tineti la voi
s'o aratati voinicilor. Astfel vá rog, ca pe niste frati ai mei, faceti-mi
aceastg slujba. i dumnezeu sg va bucure.
Monogram; pecete rotunda (3 cm. in diam), acoperitd, cu legenda: [IOAN
W]LAD WAYVODA ET DOMINUS [TRANSALPINUS?]; adresa: t Aogplim npiumnem
H E9aThM rocnoArrim MH, cs.AqS H BUM ntSpropwAi WT Efiewura: bunilor "rieteni
frati ai domniei tnele, judetului ,ri tuturor pirgarilor din Bra,rov. Ark. No.
139; Mil. No. 71.
1476-1477, din a doua domnie a lui Vlad Tepe. Conduratu, I. c., p. 95, nota
1, 0punc, cu mai putinI probabilitate, la 1462.

www.dacoromanica.ro
100

Dan pretendentul.
(1459-1460).

LXXVIII.
t [COT] IWH AMIk BOEBOAA, CUNA AAHA REAligArO HOEBOAHHA, H WT
TOCHOMAX AAHA goe[com, muoro 3Ap4rat II HOKAOHEHIE ElpYlaTfAIIMk
EflAWOIrkli0Mk, WO4TS301( H gzekiik npzrapcink GpawoR-
CINMAZ. GEFO p4AH, ripoctimo BU, AA Bid HASIEH Gorz, RZCHOMtHIITE
CASMTA AAIIA 130Eliomurk, unauro p0,t1,HTEA* H OC110,1,11114, EME ECT
CA8HCII4k XVIICTTAHWAA. AA HAStIH (AC 60I'S AA 1111 flOMOMHTE CZ
ESEAtIHrWM HIIHic, 13Z HAWE WCKAAHOE crk44E, WTH rOlflEMO HAKk1
TIOCAATII HAWIE AMAN AO KEcArk KilAta, AA IIE HMAMO KEAtIHCZ.
HII MOMETE flOMArATH, MkI TAKOMAE 1.11EAU CASHOETH KAWEMS
MHAOCTII, 4111E HAMI 6OrZ HOMOMETk. II AA [MI HMAMO REAIIKAA
MIIAOCTk.

Dela Ion Dan voevod, &ti lui Dan marelui voevod, si dela
cloamna lui Dan voevod, mula sAnAtate i InchinAciune prietenilor
nostri Brasovenilor, soltuzului i tuturor pargarilor Brasoveni. IatA
vA ruglm, i dumnezeu sà và povatueascA, sa vA aduceti aminte
de slujba ce a facut Dan voevod, pArintele i domnul nostru, cre-
stinilor. i dumnezeu sl và povAtueascA sl ne ajutati cu ceva bani
de cheltuea15. 1) acum, in vremea asta de sArAcie, cAci vrem sA tri-
metem iargsi oamenii nostri la chesarul-craiul, dar n'avem de unde
cheltui. DacA puteti sI ne ajutati, vom sluji i noi domniilor voastre,
dacà ne va ajuta dumnezeu, si và vom arata mare dragoste.
Monogransul lipse,rte; peale rotunda', C. 2 cm. in diam., pierduti ; pare a
fi ftst deosebia de cea dela NNO. 8 fi ; adresa: tHaIIJHM npfniTenem, cawkem
nparapemk wT Simulen.% : prietenilor noftri, judelilor fipcirgarilor din Bra-
,rov. Ark. No. 12; Mil. No. 53.
1459, Fevr. 17-1460, Martie 2.Chesarul-craiul din scrisoarea lui Dan este
Impiratul Frideric al ales la 17 Fevr. 1459 rege al Ungariei i considerat
deci de Dan ca rege pâni ce Matei Corvin ocupat tronul, la 2 Martie 1460.
V. Onciul, Convorb. Liter. XXXVII, p. 229, nota 1; Iorga, Stelan cel Mare, p.
76 Dan, care se refugiase in Transilvania prin MaiIunie 1456, de frica lui Te-

O Orig. c Hroma Kinviirs ung. költsig cheltuealà, In textele vechi ro-


xranqti chelciug.

www.dacoromanica.ro
101

pes, umbla s5.-1 rIstoarne pe acesta inc5. din primul an de domnie. La 17 De-
chemvrie 1456 Ladislau Hunyadi, comitele de Bistrita si ccapitaneus generalis»
al regatului, scriea din Kecskemét Brasovenilor cà regele a trimes pe Daan,
sA alunge din scaun pe Draku/a, care i se arAtase tnecredincios», si-i ruga sA-1
ajute in intreprinderea lui (copie la Acad. Rom.). Brasovenii 1-au si ajutat, pre-
cum se vede din scrisoarea lui dela 2 Martie 1460, publicatl, dupl copia Acad_
Rom., de N. lorga in Convorb. Liter. XXXV, p. 149-150, 158--159.

LXX1X.
t lw A411 BointoA4, r0CH0A/1/1k ECM BEMAE Srponnapcgo. lifo ME
HSCTH M4TE41117» !van H AOHAOr S6pcg 36,1AAE7 H AOHAE CSAEll,k
H npkrapn WT Gpainona H MOAHE CTA011 WT 3fAA4E Ewe, 1110 CS
1144K4AH II cpzu,E WT zpzau Aa CS 114AKAAll HAAAZ, KAKW E St1HHHA.
ApMCSM, HAIM npmfMNAW, KAKO WH HE Ap5M4il REpS MCI roc-
110AIIHA HAMM KpAAA 1)7 WHk CE nykAan Tspkn,ENt. T0311 pAKOTA.
S411HHA IICTHHA FIAS4fH WT ApdxSitE. GRI1 KSIIItU,I1 WT Gpatnog&
WT 3EM4E GpkCE, A4 CS [IOWAN S mnpz HA KAAWKS 3E11A45, TU ASAIIP
ti)CRATHA WHZ CRII WT TH)C MOAIIE 133EA AOKIITOKI; H Ck A0611TkKOM
TEX AIOAH HE MONIE C(E) HACHTIITH, II TOR MOAH S)CHATH TA Kr
flOCTAKH HA pA;KHk, AIA. HE 611 MS AOCTA CC Z TH Al0A11, Hit CE H
WIVE 4EMEplIA, A4 E WAWA TpHCTA AEH,E WT Gp4WOR4 H WT
Gpkrk, 'no cs snn(n) S Tpronning H no CKE TpkrOKE 110 R44111kK0H
3EilA1E, 4110 HH)C ckspa, FAnn HOCTAKH HA piUKHk, Apiirn S wrnk.
11 CROH A1OAHE, 410 c8 RHA(H) WTk GpAWORk, 4 WHk E 3R44 Siva-

MAL 14 AOHAOIRIE npzrapu WT gp4111011k A4 AAH K434WE WT Tim


MOAN, 44 HAUT% AMITOKIS S GpAIDORk KSIlkII,H WTk KA4WkR011 3EM4E,
A npkrapn uninncz TH AOGHTOKk, TA ME CS MOAHA(II) MEHE, A4 HMIs.
AAKMak HAMS. ill KkrA E 48Ak H pA3SAUA rocnoAcTR8 (sic) MH, A MY
Amyl: KH3OR4A (sic) CZCZMOIlMIl COMpH, II A ChM pEKkA M010 pftl
npkrapin, AA $311/114Tk TU AOKIITOKS, A4 CH HAATETk AOKEITOKS A10-
AEM H mpkTkzumk, A TU A0611TOK%M CE HE HAATHTk HHKIII`A WTk
KAAWkKOH 3EM4E. K8r1,18, 1110 E IcSlIklEM WT RAAWkKE 3EMAE, AA CE
HE flAATH HHICkrA WTk GpAWOKA. 1111C. AllpHAA AEHk.
IW ,NAHk KWERWA4,11110CTLA 603aRt r0C110AHHk.

Io Dad voevod, domn a toatA tara Ungrovlahiei. [SA se stie] cA


m'a trimes craiul Mateas si am venit In tara BArsei, i venit-au ju-
detul i pArgarii din Brasov i oamenii bAtrAni din tara BArsei, care

1) Orig. rrsA !IA 114LIMPW prAa.

www.dacoromanica.ro
102

ni s'au plans, cu inima insangerata ni s'au plans de cele ce a facut


DrAculea, vrajmasul nostru, cum el n'a tinut credinta stapanului
nostru craiului [si] s'a dat Turcilor. Acest lucru 1-a facut, cu ade-
varat invatat de dracul O. Si pe toti negutatorii din Brasov, din tara
Barsei, cati s-au fost dus cu pace in Tara RomaneascA, p acei
oameni pe toti i-a prins i le-a luat avutul; dar nu s'a putut satura
numai cu avutul acelor oameni, ci i-a prins pe acei oameni i i-a
tras In tapa, pe 41 de insi. Nu i-a fost destul cu acei oameni, ci
s'a indracit si mai tare si-a adunat 300 de bleti din Brasov si din
tara Barsei, cari se aflau la Targoviste i prin toate targurile din Tara
Romaneasca; pe acestia deci i-a adunat si pe unii i-a pus in tapa,
iar pe altii pe foc. Si pe oamenii sai 2) ce erau din Brasov, el i-a
chemat pe ascuns [la sine]. Si-au venit pargarii din Brasov si mi-au
spus despre partea acelor oameni ca negutatorii din Tara Roma-
neasca au avere la Brasov, iar pargarii le-au oprit averea i m'au rugat
pe mine sa le dau povata. i cand am auzit si am inteles domma
mea, am chibzuit bine cu boerii mei si mi-am spus cuvantul meu
pargarilor: sä ridice acea avere si sa-si plateasca avutul oamenilor
al celor morti, iar averea aceea sa nu se plateasca nici odata din Tara
Romaneasca. Marfa, care este a negutatorilor din Tara Romaneasca,
sa nu se plateasca nici odata din Brasov. Scris-am Aprilie In 5.
Io Dan voevod, din mila lui dumnezeu domn.
Pecete rotundii, c. 2. 8 cm. In diam., aplicald inauntrul scrisorii, cu le-
genda: fiGi1f1Th ICO MUM ROHROAfl l'Hh; in josul documentului, la steinga,

aceeas cernealii : t i 4 TwA Can] Twkajtj, scrise loldea (cf scrisoa-


rea urnatoare); adresa lipseste. Ark. No. I. Mil. No. 52.
1459.Vezi nota dela No. unnAtor.

LXXX.

t 1w AAH R011110AA, OpTnu H rOCHOAIIHk RICE 31ALIE tirpogna-


Vow, RHWE rocnoAcTeS (sic) MORORHOE HOKAOHEHHE, flpTHOCHAA
ilECHA II RICEA10013HA X"EpETH3MA AO AHU,A BEiVtMI KSAEU,S WT GpAWIIR
H npkrapm, mK0 MOHM p0AHTMEM H Aogptim HfITATE/IEM. AA 3HAETE
WTH ME IltiCTI1/1 icpaAlt H CRH WKAAH, H AA/16 MH E rOCHOAHH6 Mil
xpank BormS ipk,A,F[A]cKomS II EfIkCA H GAKSH, AA 1IAET6 C MEHE, AA

Un joc de cuvinte.
Orig. ca? AIOA,H6 ; la Mileti6 CHH MAHE, ceeace schimb5. intelesul.

www.dacoromanica.ro
103

CH S3kAAEAtik 3EAAAS. ALMS H npow8 r0C110ACTI30 1311 1), AA CTE


90AHTEAH H HpYATEAH. H 3HAETE RH A0KpE, KAKO KH E gliAk MOE
p0AHTEA AAH BOHKOAA A0Kpli, A AAEHE, MKO ¡NH nomome sork, A RH
tIS SHTH II 110A06pk. HPOWS rocnoAergo RH, AA EH KOrk
AA ilAE f10410iKETE WT tEJO HAUTE nifinfmk, HAH Op»;MAI HAN pS-
TIMM, '11 rAOTA HAM H 1110 3HAETE WT APAKSAE, 4 RH Mil
&METE. H sork A Smuomirr At-r[a] rocnoArrso (Sic) BH.

Io Dan voevod, print 2) si domn a toatA tara Ungrovlahiei.


Scrie domnia mea InchinAciune cu dragoste si aduce cinstite si pline
de dragoste heretisiri, pana la pAmAnt, judetului din Brasov si par-
garilor, ca unor pArinti si buni prieteni ai mei. SA stiti cA m'a tri-
mes craiul si toti nemesii si mi-a dat stApAnul meu craiul tara
Ardealului i BArsa si SAcuimea, ca sA meargA cu mine, sA-mi do-
bAnciesc tara. MA rog si cer dela domnia voastrA, sà-mi fiti pArinti
si prieteni. Stiti bine cAt de bun a fost cu voi tatAl meu Dan voe-
vodul; eu, dacA-mi va ajuta dumnezeu, am sA fiu si mai bun cu voi.
MA rog de domnia voastrA, dumnezeu sA vA povAtueascA, sA mA
ajutati cu ce yeti avea prilej, fie cu arme, fie cu haine, cAci gloata
mi-e goalA. Si ce stiti despre DrAculea, sA-mi spuneti. i dumnezeu
sà inmulteascA anii domniei voastre.
Monogram ; pecete rotunda', C. 2. 8 cm. in diam., acoperitti, cu legenda:
qg Ilelf1Th IGD MUM KOHROMI rm.; pe bualica de hcirtie ce acopere pe-
ce/ca e scris 4 (= TWAA =--- a scris Iold(ea); ea oate sei fie inset
dela scrisoarea No. 27, care intr'adezmir e scrisel de loldea ; adresa: t sisS-
A648 H nparapent WT lipawoe judetului i piirgarilor din Bra,rov. Ca scriere
bucata aceasta se deosebefte cu totul de NNo. II fi 12: ea aratei aceea,r
ealigraficd cu scrisoarea lui Mailed din Fdgdra,s, No. ark. 03. Ark. No.
; No. 51.
1460.Dan, autorul scrisorilor de sub NNo. arh. 8, 11 §i 12, pare a fi fost fiul
lui Dan II, deci fratele lui Vladislav II, celui care domnqte p5.nl la 1456. El traia
pela 1459-60 In tara Barsei (pela Brapv i Feldioar51), unde se refugiase
dela 1456. Cf. Conduratu, I. c., p. 82, nota 2; Iorga, stefan cel Mare, p. 62.
D-1 Onciul crede ca. acest Dan e fiul lui Dan III (numit qi Danciul), care ar fi
domnit In Tara Romineasca dela 1446 (recte 1447)-1448 sau 1451 (Convorb.
Liter. XXXVII, p. 229). Dela acest Dan III nu s'a pastrat insä nici o urmä de
domnie In Tara Romineasa, i e greu de admis ca despre el sa fi putut zice fiul
sàu cl ca slujit crWinilor». Atributul t5.0.ra pe care naratiunea ruseasca. des-

Orig. rlitirrao RH.

Orig. iptirrew, germ. Fiirst; diacul a vrut poate si scrie *Spume sau +Spurn.
Orig. tuna" din ung. joblyigy, slujitor (ministerialis, liberus».

www.dacoromanica.ro
104

pre Vlad Tepesil da pretendentului Dan dela 1459-60, nu este o piedeca.


serioasa pentru hipoteza cä el era fiul lui Dan II: la 1460 putea sa aiba 35-40
de ani. Cf. si N. Iorga, Studii $i documente III, p. xxvmxxx.
Scrisoarea de sub No. arh. 12 e scrisa curand dupa proclarnarea lui Frideric
al III-lea ca rege al Ungariei (prin Fevruarie Martie 1459); cele de sub NNo.
11 si 8 la 1459 (Aprilie 5) si 1460 (inceputul anului), dupa ce Matei Corvin
imputernicise pe Dan O. porneasca contra lui Vlad Tepes, care dupg. moar-
tea lui loan Hunyadi (11 Aug. 1456) incepuse sa se dea de partea Turci-
'or. Cf. cu No. 11 scrisoarea latineasca a lui Dan earl Brasoveni, data din
Feldioara la 3 Aprilie 1459 si aproape Cu acelas cuprins (Conduratu, I. c., p.
80-81).
In Transilvania se aflau pe atunci doi rivali ai lui Vlad Tepe: pela Bra-
sov, Vlad Calugarul pela Sibiu (Amlas); acesta din urma e pornenit mai intaiu la
1457 inter) scrisoare a lui Tepes, care-I numeste: csacerdos Wolachorum, (co-
pie la Acad. Rom.; extras la Hasdeu, Columna lui Traian 1874, p. 126, si Con-
duratu, I. c., p. 79-80; cf. Lap6datu, Vlad-Voda Calugarul, p. 12). Prezenta
lor printre Sash din Transilvania qi refuzul acestora de a-i extrada,
in mare parte cruzimile neomenoase savarsite de Vlad Tepes fata de Sash
prinsi in Tara Romaneasca si devastärile (acute de el pe teritoriile lor, prin a.
doua jumältate a anului 1460.
Printeo scrisoare latina din 4 lunie 1460 (vex castro fluvii Dombavicha»),
Tepes cerca Brasovenilor sá predea sfetnicului sari intim Woyko Dobricha (Do-
brita) pe pribegi», iar in cazul cand acestia nu ar voi sà se intoard.' cu el,
sa-i alunge din oras in fata lui Dobrita, precum Ii fagaduisera prin omul satt
4Cristyan, (parcalabul (Kerstgion, cel dela 1476).
Scrisoarea latina a lui Dan catra Brasoveni din 2 Martie 1460 (Convorb..
Liter. XXXV, p. 149-150 si 158-159) arunca o lumina mai deplina asupra.
laptelor de care ne vorbeste No. arh. 11; inteinsa sint citati toti boerii pri-
begi ai lui Dan. Asupra anilor 1456-60 si asupra tragicei sorti a lui Dan,.
care navalind prin Aprilie 1460 in Tara Romaneascà a cazut in manile lui Te-
pes, v. studiul d-lui lorga cLucruri flora despre Vlad Tepep, I. c. din Con-
vorb. Liter., si Conduratu, p. 85-86.

Radu III cel Frumos.


(August 1462inceputul lui 1474).

t 1wPAASAZ KOHKOAA H POCHOAHHI, HHWET rOCFIOACTI10 Atnoro,


3APAKTE 119TATEAEA1 l'OCHOACTHA MH, npzrapom wT EpAulai, H TAKO3H.
KH roeoptim r0C110ACTRO Mil, KAKO CS TSH AOWAH AUMAS KAAAH
TH3H KOirkpH rOCHOACTILA Mil AliWCAHA H OTAH H 11/111p1A H OTOHKA.
H MINA. Gro paAT KU oKoptim rocnoAcTKo AAH : Hap KOH
WT WET XTET AA AOHAET KZ rocnoAcTKo Mil, it KHE AA Hr

www.dacoromanica.ro
105

WCTAHHTE AAllpHH CZ HAAEHTEM CH If CZ AOCHTKOAA CH CZ CHE, AA


19C WCA060AHTE, AA AOHAST KZ rocrioArrilo MU, H HHKOMS 11111110
AA HAA CE HE S3MET MI KAAKHO, HOHGKE HU HpOCHM KAKO MOH
HplATEMI. fl KOH HE 1.1.1XT )(TIT AA AOHAST, A BIN AA HX' SXBATHTE
AA FIX HSCTIITE KZ rocrioAcTilo Mil os cat; HAAEHTE, HOHEME ECT TAO!)
JIMMIE rOCHOACTKA Mil, H WHH CS XHTAEHil rocrioAcma mu. TA AKO
CTE lipARII riffiaTenii rociimerga Mil, A RHE HHO HE SiDILATE, HS Mil
or n8rrkTe KZ rocrioAcmo Mil CZ CHEN% HAAAHTEAA, HOHEME Mil CS

XIITAEHH, HAAAHTE ECT rocrioArreto WO 11411 CRC fi HAK AKO AH HE S'411-


HHTE KAKO MI MIWEAA, A KM AA 3H4ETE, KAKO CA10 RIME HOTATFAH AO
czra, A WT czra HE CUT MEMAS IMAM HpTATEACTKO, KIN% HE
111E

tiHMITE HOMO l'OCHOACTRA MIL Il "MK 34 HMIS MHO AOrOptETA, KAKO


Rape WO ECT S HEE AOCHTX.K S HEE (sic), WHO ECT AOCHTXK BAAWKE
31Ni4E. TA KAKO 311AITE 110111p1SA'k, TAKOH AA E ApZ;KHTE, AA RH HE
SWOT, HS C7. CKEAA AA CTOHT S HEE, II HHXTO 11111110 AA II HE

83MET, HS CBE AA CTOHT. MO HE StIHHiTE. 11 COM RH RECEAHT.


t itlI NASA RWERWAA, MHAOCTTA 60;KYi . rOCHOAHHL

lo Radul, voevod si domn. Scrie domnia mea multa sanatate


prietenilor domniei mele, pargarilor din Brasov. Si asa va graeste
domnia mea ca au venit acolo printre voi acesti boeri ai domniei mele :
Mihail si Stan si Mircea si Stoica si Manzea 1). Deci va graeste dom-
nia mea: oricare din ei ar voi sa vie la domnia mea, voi sa-i la-
sati in pace ca avutul lor cu tot, si sa.-i sloboziti sa vie la dom-
nia mea, si nimarui nimic sa nu i se ja, nici macar un fir de par,
caci NI rog ca pe niste prieteni ai mei. lar cei ce nu vor voi sa
vie, sa-i prindeti si sa-i trimeteti la domnia mea cu tot avutul, caci
averea aceea este a domniei mele, iar ei Imi sant necredinciosi
domniei mele. Si daca imi santeti adevarati prieteni domniei
mele, altfel sà nu faceti, ci sa mi-i trimeteti la domnia cu tot avu-
tul, fiindca imi sant necredinciosi, iar averea e toata a domniei
mele, lar daca nu veti face cum va scriem, atunci A. stiti cä
v'am fost prieten pang acuma, dar de-aci inainte prietenie nu va

±) Pe trei din acWia ii gàsim mai apoi pe Fang& Radul: pe Stoica (Vintilov?)
la 30 Mai i 28 Oct. 1464 (Arh. Stat.), pe Mircea comisul i pe Stan (strator-
nicul) la 1467 (doc. din 15 Ian. 1467 in Arh. Stat.; Miletié, DR., p. 335). Un Stan
(spatar) e citat ca martor in doc. lui Radul dela 28 Iulie 1472 (colectia doamnei
A. Odobescu). Un alt Stan este logoratul prins de Stefan cel Mare, impreura cu
Mircea comisul, in lupta dela Soci, 7 Martie 1471. Cf. Iorga, Stefan cel Mare, P. 131.

www.dacoromanica.ro
106

mai fi intre noi, dacg nu faceti pe voea domniei mele. Si iargsi,


pentru femeea lui Oprea logofgtul, [sg stiti] cg once avere este la
dinsa, aceea este averea Tgrii Romgnesti ; i acum cà titi mai
bine, s'o pgziti asa ca sg nu vg scape, si sà rämge tot ce are la ea,
nimenea nimic sà nu-i ja, ci sg-i rgmhe tot. Altfel sg nu faceti.
Si dumnezeu sà vg bucure.
Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu domn.
Pecete rotunda', 311, cm. in dianz., acopritzi, cu Zegenda: )1t 10 PflA0tri1
HOEROM, l'Elh MILIAN adresa: f Dpr4TMM rocnoAcrBa MII, npx-
room WT 1114WHE:prietenilor domniei nzele, pdrgarilor din Bra,rov.Arh. No. 223.'
C. 1462 1463. Atribuiu aceast6 scrisoare lui Radu cel Frumos pe baza
aseman5rii toarte mari in scriere si monogram cu NNo. 236, 245 si 292; pecetea
este la toate rotund5. si de aceeas mArime. Cuprinsul ei mA face s'o pun In primul
sau al doilea an de domnie al lui Radu. La 15 Aug. 1462 el era recunoscut de
Unguri (scrisoarea lui Albert, vicecomitele Sacuilor, cgtre Brasoveni; copie la
Acad. Rom.) ; in anul urnator el trimetea Ungurilor stiri despre pregatirile
turcesti contra lor (scrisoare din 1463 a lui Pongrácz, voevodul Ardealului; copie
la Acad. Rom.). Oprea logofltul e un credincios al lui Vlad Tepes; el fugise
odatà cu dinsul in Ardeal la 1462 si trdia Ina pela 1476 la Brasov, impreunä
cu alti partizani ai lui Tepeg. Basaraba senior» cere in acest an Brasovenilor,
printr'o scrisoare dati »ex Novo Castro» (dup5. Iorga, Istoria lui stefan cel Mare,
p. 175 si nota 194, Gherghita; dupl LIOdatu, I. c., p. 15, Dâmbovita) la 9 Mai
si trimeasä prin egregius Zidradin [prob. Zinadin Gilti4Mill8; cf. No. arh. 470]
socrus noster, cui fidem creditivam adhibere velitis», s5. alunge dela dinsii pe
dusmanii sai »Opra logof eta, Woyko Thatuli» i alti »extraneos nostros»; cf.
asupra lui Oprea No. arh. 69 (C), iar asupra lui Voico al Tatului Al. Lap'édatu,
Vlad-Voda CAlugarul, p. 60.

LXXXII.
11.11 PaAoynz gOEROM H FOC110AIIHS, IIHWET rocnoAcTRo MH

mnoro 3Apanie npLATFAEm rOCflOACTBt u,nprnpim EpAWHICKHA1,


H TS311 EH AABAM 3H4TH, KAKO MI1 CTE AOBSCTHAH MHOr4ll1H, BMW
AA 11/1 WCTAIIHM AA rOAHTE M Tpriirre cnosoAno no 3fAAAII roc-
flOACTRA MIL Toro pm", EKEAospt 3H4TE KAM) ECT AOCHTIOS MOHM
CHOAKWAA Olr BAC, 40p. HETHAAECET XHATAAH H HET CTO, TA CTE [IA4-
THA11 R AMIN BAAA(A) BOEROA41 KIIATAAH, A 34 Aptirki CE CTE
CHAH 8rATHAII AA H)C BAATIITE TpH111H nplia roAnnS; pt160TA CA
St1HH11 KM° CA St1HHH, Bk1 S TWAl flptA1ASKOCTE. Toro paAnw.
3HATE, WTH HH GEWE AAA II ocnoAnnz KpAA Ac1 BAATHTE Rid ro-
KOplITE, WTI ECT S3E4 141,1A Tk311 AOCIITkK; Mk1 CA10 HCTHHWA1 113-

www.dacoromanica.ro
107

tvTii ra KIM% 111:CT 836A, AH8 HT ECT npoctia KpAA M MS


AACTE AMKAS; Hid CTE .AAAll AOCHTIsK AAOHAA ClIpAKWAA, A WT CH011
AODITIIK HE CTE AAAll H111110. Toro 4,L1ii KpATETE AORI1TKK /NOUN%
CHpAKWAA, M HK HE TErAl TSpll,H, A l'OCHOACTRO AIN AA RH WCAO-
KOAHM AA )(MUTE 110 3EMAII rocnoArnia Aa TpBPSETE rAi KII
GSAET IKOA41 ; WT.( A 3k TII3H A0611TkK AO AAOE czatinvni HE LIIEM
WCTABliTH. H LIJO 1311 113pEtIET rpAMATHK rOCHOACTRA ¡NH KOCTAHAIIH,
Aa RIpSETE, WTI1 CAT pE4H rocnoAcTga Kali° mix. CAM roRopila
KZ Rttt. H ROM Ku BECEAH. 1111C. 41Ep.

I° R adu 1, voevod si domn. Scrie domnia mea multà sänätate


prietenilor domniei mele, pärgarilor Brasoveni, i iatà vä dau de
stire cà ati trimes de multe ori la mine O. vä las sä umblati slo-
bozi si sà faceti negot prin tara domniei mele. Dar, voi stiti bine cg
se aflá la voi bani de-ai sä'racilor mei, florini 15.000 si 500, si ati
plAtit in zilele lui Vlad voevod 1) 4000, iar pentru ceilalti v'ati fost
legat sg-i plätiti inteun an si in trei ränduri. Lucrul s'a fäcut cum
s'a fäcut, dar voi inteaceea ati amutit. Stiti insg ca v'a fost dat
domnul craiul [band ca sä plä'titi. Voi ziceti cl a luat craiul acei bani;
noi am aflat Insä cu adevärat cA craiul nu i-a luat, ci v'a cerut
sä-i dati dajdea; voi ati dat banii säracilor mei, iar din banii
-vostri n'ati dat nimica. Deci, sá dati indärgt banii sgracilor mei, ca sä
nu-i asupreascA Turcii, iar domnia mea vä voiu lgsa sl umblati prin
;ara domniei mele si sA faceti negot pe unde veti pofti; cAci eu
pang la moarte nu voiu lgsa acei bani. Si ce vä va spune grämäticul
domniei mele Costandin, sä. credeti, cg. skit vorbele domniei mele,
si cum le-as fi grAit eu insumi cgträ voi. Si dumnezeu sä vg
bucure. Scris-am Fevruarie in 19.
Monogram; .peeete rotundd, C. 3 cm. in diam., eu legenda: 4( PCB P41,3,00111]
ROGR0f1, 36/1/11111 gITPORMIX114; adresa: t MOHM AO Rolm npiaTinem,
/wont Epawegoadm: bunilor mei yfrietent, 15drgarilor Brafoveni.Arh. No. 292.
1463-1470. NNo. arh. 223, 236 si 292 sant incontestabil dela acelas dorm;
pecetea si monogramul sant aceleasi, iar scrierea e la toate contimporana.

LXXXIII.
lw PAA.01rAl HOEBOAA II rOCHOAHHI BISCE11 3EMAH 01rrOWBA4VII-
CK011, 1111WET rocrioAcTito AAII muturw 3AP4IIYE A014111IN CSCiAWAA H
IlpTATEAEM rOCHOACTKA MII, now apm EpAWERCK 11 M TS311 BH AAHAM

1) Prob. Tepes.

www.dacoromanica.ro
108

3114TII,K4K0 RK1 MANIA A0Kp'k 3H4TE, WTKZIA ME ECT KOrk AOHECZA


A1010 W4HHS, BKI WT MEHE HH EAHS apnaAt3 HE CTE IIM4AH. 14 HECT
HHICZVA 1104HH4A0 WT HAC HII EAHA 3AOKA, AlIS CE ECT 114K noim-
11440 WT RAC. CDT!' Aoromp TAMO ViOlI cnpagn H CZ AOKHTKOM
CII; RH 11A1 ISZ3IIM4CTE AOSPITkK, TA ACCHRACTE Rid, A rt1011 cnpanm
GEV; Ott' narSES, H HE GEXS ROMIH CZ A0KI-17K0iV( CH. 3A TO II 43K
0V4111111X RAWHA1 ti ti. Toro paAn cara Aome WT rOCHOAHHA.
xpaal Emin ROAlipHN, NA I/ME nEW4A1111 A1.11)CAH, TA STKKAAHrA10
110 pE4H rocnoAnna Kiwi; ; WTII H 413k HE rTer Ati H340A111A1 pE4
rOCHOAHHA KpAAli, AA ECT 34KWH KAKO ECT KHA H HMO, AA X0AE
AAOH cHpaRti 01r RAC CAOKOAHO, H RAWII 0y. MOE 3EAA4E CAOSWAHO,
rAE AIOCE. LI AARAM RH WRSH annrS noA AA010 11E4AT, MO AA RH
)COM ¡MATE C4OROAII0 no RUM 3EMAH r0CI10ACTR4 AAH, AA KSF1SR.T
1110 MONAT Aptirn KSflÏ, Taaaao Aa HE KS11ST AlICHRH H ;KAFpn H
pncn, WTH T0311 A09COAH ov: MOH RIICTL19. 114K H Kid AIH AAHTE
HAWS KHHI'S HOA 11E44T napAwS, KAKO AA Mil X0AE AIOATE CAOROAHO,
4111E itnort; TWORATH Olr RAC; 41l1E AH HE atorAT, WHH AA CS R041111
AA WTHAAT CIS AOCHTKOM CH RI 3EM4I0 r0CnOAM-14 Kpawk, rAE
MORE, MAKAp Olr RAp4A1111. H 4111E Cli KTO WCTARHT TS311
AtAKAp AA CTOHT 1Wkcimi,z, ¡'44K4 Il nomnoro, KZrA AOHAFT, AA Err
ROAEH AA CH BZ3MET A06111%1;2 AA 4HHII C 1111M KAKO 3H4; Kid AA
ra HE EMIT/SETE. AA MN AOHSCTIITE TS3H KHHrS WT cara 34 IrE
AKH11. Rork RH KECEAH. HHC. Oh( rp4i, DitSpnii, Ai'kCA1141 map.
R A'k'rO pS11,011, IHAIIKTHWN F.

Io Radu 1, voevod si domn a toatI tara Ungrovlahiei. Scrie-


domnia mea multà s5n5.'tate bunilor vecini si prieteni ai domniei.
mele, pargarilor din Brasov. Si iatà vä dau de stire: cum stiti
foarte bine, decand m'a adus dumnezeu In tara mea de bastinA, voi
n'ati suferit dela mine nici o stramb5tate, si nu s'a Inceput nici
odatà nici o räutate dela noi, ci s'a Inceput tot dela voi. aci mer-
geau acolo sAracii mei si cu avutul lor: voi le luati avutul si cAs-
tigati voi, iar sAracii mei rAmäneau de pagubA, si nu erau slobozi
eu avutul lor. Deaceea am flcut si eu [tot asa] oamenilor vostri.
Dar a venit acum dela domnul craiul un boer anume Pesciani Mi-
hai si ne-am învoit, dupl vorba domnului craiului; cà nici eu nu

1) Pestenyi, Pestheny; soli regali cu acest nume glsim mai multi la ince-
putul sec. XVI In Transilvania. Vezi Socotelele Sibiului i ale Braqovului.

www.dacoromanica.ro
109

voeam sl calc vorba domnului craiului, ci [voearn] sI rginAe obi-


ceiul cum a lost si mai nainte: sA umble sAracii mei slobozi la voi
si ai vostri tot slobozi ori unde in tara mea. Si vl dau aceastà
carte, sub pecetea mea, ca sä." umble oamenii vostri in bunà voie
prin toatg tara domniei mele rsi] sA cumpere once alte mArfuri ar
pofti, numai vulpi si jderi si rAsi O. nu cumpere, cAci acestea vin
la visteria mea. Dati-mi dar si voi cartea voastrA, sub pecetea ora-
sului, ca sà umble si oamenii mei slobozi, dacl pot sl poarte negot
la voi; iar dacl nu pot, sl fie slobozi a merge cu marfa lor In
Tara domnului craiului, ori unde, mAcar pAnA la Varadin. Si dacA
cineva isi va lAsa marfa acolo, fie a va sta o lunA, fie si mai mult,
la intoarcere sà fie volnic a-si lua marfa si a face cu ea ce va sti;
voi sA nu-1 bAntuiti. Aceastà carte sl mi-o trimeteti de-acum in 25
de zile. Si dumnezeu sl 65. bucure. Scris-am in cetatea Bucuresti,
luna lui Martie in 6, anul 6978 (= 1470), indictionul 3.
ilfonogram; "mete rotunda', C. 3 cm. in diam., cu legenda: * lea PflA0y/lh
'EO6R0A11, rm. 3EN11111 NITPOEMIX111 ; yard adresci. Ark. No. 236; Mil.
No. do.
Din 1470 mai existä o scrisoare latineased a lui Radu catre Brwveni; el
se pl'inge, c5. de0 a tinut pace cu d'inii ded.nd e domn, ei valid tottqi
arme lui Stefan (al Moldovei) vi-i permit sa-si tie lexploratores» printre dinO,
contra vointei regelui, care n'are pace nici cu Moldova, nici Cu tefan: Buzlu
28 Fevr. (copie la Acad. Rom.).

LXXXIV.
-1- hu PdAoynK ROIROAA H rOCIFIOAIllik RSCEH 3EMAII oyrrpoKnarTu-
CK011, HHWET rocnoAcTKo MH ElpYATEAEM rOCHOACTRA MII, nprapom
EpAWORCKkIM II RAMEWOM, H TS3ii AARAM 3HATII HAR1011 MIIAOCTH,
KAKO TS3I1 HUCTIIX" cn$03 rOCHOACTRA mu Ibp.vaiKa, Act MH KSMIT
WT LIJOTplisSrr rocnoAcmoy Mil. 3.1 TOM npocum unit; MHAOCTZ
AA MS HE 83METE RAMS HI11114, WTH E Ktinivk rOCROACTRA MH. II
UMW RH ROM.

I o Ra d ul, voevod si domn a toatà tara Ungrovlahiei. Scrie dom-


nia mea prietenilor domniei mele pArgarilor din Brasov si vame-
silor, si iatà vA dau de stire milostivirii voastre cl am trimes pe
sluga domniei mele, pe FrAncu, sl-mi cumpere cele de trebuintà
domniei mele. Deaceea mA rog de milostivirea voastrà sl nu-i luati
vainA de loc, cAci e cumpArAtura domniei mele. Si sà vA bucure
dumnezeu.

www.dacoromanica.ro
110

illonogram; 'mete rol:inda' (3. 3 cm. in diam), din legenda cdreuz se cu-
'loaste numai: {4( PfI,A,gA ; .pe dosul hdrtiei ce acopere pecetea e SCHS
t 1w PaAISAS ROM, t 1W NANAS 110HROÀ, t 1W P4A0108; adresa: f HPIATIAIM roc-
110ACT114 Auf, npsrapom BpawoRti HBtIniewom: Prietenilor domniei mele, .pdrgadlor Bra-
sovului vamesilor.Arh. No. 220.
C. 1462-1472, pe timpul bunelor relatiuni ale lui Radu cel Frumos Cu Bra-
sovenii.Francul poate sAfi, acelas cu cel pomenit de Basaraba Laiot . in scri-
soarea din lar. 1474 (Arh. No. 64). Dupà scriere, No. arh. 220 ar putea fi atribuit
si unui alt Radu, cAci sam'ang si cu No. 227 (dela Radu Praznaglava) si in catva.
si cu No. 248 (dela Radu cel Mare).

LXXXV.

t lw PdAor% HOEROA4 II r0C110A11H11, 111IWET rocnoAcTRo Mil MHOr0


3ApARTE Aospnmk HpYIATEAFAA rocnoAcTRit MH, CAAI1,8 H npzrapti
EpAWOR, H T83H RH npocum rOCIIOACTRO ASH KAKO M011 Aospn npf-
MTGIE: 1110 HtCT SHA 34KOH ApSroR, WT KEAA ECT EpawoR, HE AAOH
84HHHTE; EE 4311 ECAIS KpAAERA cara H C48MHAA KpAAH u C(RE)T011
KO(18HE CItC REC±A111 CASICAAIH, VE C8 RECH CA8rH Kp44IIRH, KOAHII,Il
1111HEIr8ET WT H44WK8 3EM4H SrOCHOACTI10 AAH; Toro pAAT czrit
C8 AOWAH niRoFx- npnsir S rpnA rocnoAmin AAH Kpairk H RAWElt
rocnoAcTRo (sic), A RII CTE wApaim H 83EA(H) HM CTE KOHH, TA.
11)C CTE AAAH IlAK WHET. TOH3H 3AK011 H'kCT RIIA AO8r0B, AAAKAP AA
Kil AOHICAll CRE HM4111110 gAphliffit; H KOHII M8 CRII. TO11 C8 HOR'k311
Il cae( rOCHOAIIHA AAH Kp41t41 H AA011, AA XTET ,A,A CAS;KET 3A ypn-
CTHMHfr H 34 RAC, 4 WT Ttipu,fx R*MHT, RAWE rocnoAcTRA (sic)
wo 11K RAHTSETE, 11+CT 34KOH; 118 RH MOMIAA: HpATITE fiNi CRE AO
FANO RAAKHO; Fpe AKO HE Rp4TI1TE, X048 at440R4T ffilA'6A[C]KOMS ROE-
ROAE. H 114K 34 WHH3(H) KOH11, 1110 CTE 83E4H, AA 1-9( AARATE 34 wen,Fy,
A AMOTA ECT H3'kA WRII,H, A KOHH EC8 01r HAC, TA AAH 11X RpATHTE,
4A CE HAAAT AA CS S AAEHE. H 11411 AA 3H4TE, 34 WHOH AtoAT, LJ1O inn
C8 OirRHAH carS, n'u 48 )KAAORAT; TA EH 1311A0 Aosp-h, Act A111 CE
AARAT T0311 AIOATE HAII ASnurSsunt3, fok. (sic) HE 48 WCTARIIT. H
1110 RH pE4ET can; (sic) rocnoAcTga ApA(14, gro urtpSETE, EpE ct3.
p*Lni rOCI1OACTH4 MII. HHO H*CT. H sork RH RECEAHT.

Io Rad ul, voevod i domn. Scrie domnia mea multa sanatate-


bunilor prieteni ai domniei mele, judetului i pargarilor din Brasov,.
jata va roaga domnia mea ca pe niste buni prieteni ai mei: nu
mai faceti obiceiu ce n'a fost alta data, decand este Brasovul, Caci

www.dacoromanica.ro
111

eu sant sluga craiului si slujesc craiului i sfintei coroane cu toate slu-


gile [mele], caci toti cati pribegesc din Tara Romaneasca la domnia
mea sant slugi ale craiului. Deci au sosit acum niste pribegi la ce-
tatea domnului meu craiului si a domniei voastre, iar voi i-ati des-
poiat i le-ati luat caii, i i-ati dat apoi Indarat; acest obiceiu n'ar
fi fost alta data, de-ar fi adus [cu ei] macar toata averea lui Udriste
si toti caii lui. Acestia sant pribegi si slugi ale domnului meu cra-
iului si ale mele; ei voesc sA slujasca crestinilor si vouA, i fug
de Turci, iar ca sa-i bantuiti domniile voastre, nu este drept. Ci
vA rog, intoarceti-le tot pana la un fir de par, caci daca nu le
yeti Intoarce, am sa mä plang voevodului Ardealului. Asisderea,
pentru acei cai ce i-ati luat, ca sa-i dati pentru oi, apoi oile le-a
mancat Laiota, iar caii sant la voi; dati-mi-i indarat, caci se cade ca
ei sa fie la mine. Si iarasi, sa stiti ca am sa ma plang $i de acei
oameni ce mi-au omorIt o sluga; i ar fi bine A. mi se dea acei
oameni, sau dusegubina, caci nu vreau sa-i las. Si ce are sa va spun&
sluga domniei mele Dracea, credeti, caci sant vorbele domniei
mele. Altfel nu este. Si dumnezeu sa vA bucure.
Monogram; pecete rotundd, 3 cm. in diam., stricatii, se cunoafte numai:
Aclexl XII[sau ?]: pare a fi fast identicd Cu cea dela No. 236; adresa up-
se,rte. Arh. No. 243.
1472.--Pun aceasti scrisoare a lui Radu in 1472, deoarece in anul acesta po-
meneste el de vrijmasul sän Laiotä i Inteo scrisoare latineasci. citre Bra-
soveni, in care isi arati teama ci Laiotä ii va nAvAli in tari. ca ajutorul lui
Stefan cel Mare (copie la Acad. Rom.), ceeace s'a si intimplat in anul viitor.
Laioti cu boerul situ Udriste petrecea in Transilvania Mel de pela 1460,
cand el se oferea si apere Brasovul, cu 500 600 de oameni, contra lui Vlad
Tepes (v. scrisoarea lui si a lui Basaraba eel Tatar din 21 Ian. [1460] ; co-
pie la Acad. Rom.).
Scrisoarea de sub No. arh. 245 se refera' la un conflict intre partizanii lui
Radu si ai lui Laioti, cei dintâi pribegiti pela Brasov, ceilalti pela Sighisoara.
si Figiras. Rada avea tot interesul sit se dea fat& de Brasoveni, cari Il tiaa
prieten al Turcilor, drept om credincios al regelui unguresc. Cf. Iorga, Studii
si documente III, p. xxxv; Istoria lui Stefan cel Mare, p. 137-138 si notele
126-129.

LXXX VI.

t 11,V PAMTAS ROEROM H rOCHOAHHZ, MILLET r0C110ACTRO MIt


HpTATE/Ifili rocnoAcTE4 mu, CXAU,S ti npzrapmt gpAWERCKHAI, H T8311
RH AMAIN 3HATH, KAKO Kzra ECT TS3H CHAil CECTp4 ;NSHAH4 Aparo-

www.dacoromanica.ro
112

AUVA AKOMIHKA, HA HALA miSn4nnu,41 Hpka, WHA ECT HOCTAKHAA Wh-


KOH AOCHTKK T8311 oy EAHOrA t1/101111KA, HA HALA iltnup MISAL Toro
pAAH, KZrA ECT WKAFH S MOE 3EMAE H fCT 34 MOHM cut-
punwm, 34 ;1811411WM IslAHWAA, TA 1111 npocnm KAKO AOMITIOC AA E
CA lipATHT, WT11 Milf HE KpATIITE, 43k HIO oir narSs$ HE tilEA1
WCTAKHT. II KOrk K11 BECEAll.

Io Radul voevod si domn. Scrie domnia mea prietenilor dom-


niei mele, judetului i pargarilor Brasoveni, i iatà vá dau de stire
cl pe cand era acolo sora jupánului Dragomir vornicul, anume ju-
pftnita Preia, ea a lAsat niste avere acolo la un om cu numele
Chiver Paul; deci acum, fiind aci in tara mea si fiind mAritatà dupà
unul din boerii mei, dupl jupAn Nan, vg rog sl i se intoarcà averea,
càci dacl n'o yeti intoarce, eu n'o voiu lAsa pe ea in pagulpà.
dumnezeu s6 vá. bucure.
Monogram; pecete m'uncid, de 3. 3 cm in diam., din legendel se eunoa,rie:
* ICO 0,kfl GlION111; adresa: f HpLITIM OCflQACTR MH, CXAHS H apara-
pgm Epuweacinint: prietenilor domniei mele, judetului ,ri pargarilor Brafoveni.
Arh. No. 219.
c. 1464 - 1472. Dragomir vornicul e cunoscutul boer al lui Rada cel Fra-
mos (doc. din 30 Mai qi 28 Oct. 1464), iar Nan este fvornicul mic» din doc.
dela 12 Iunie qi 28 Iulie 1472 (actinaii Hall, mann HOpliHK : Torga, Studii §i doc.
VII, p. 21-22; colectia doamnei A. Odobescu) Chiver Paul este cel pomenit
in scrisoarea lui Vlad Tepe § dintre anii 1456-59 (Arh. No. 190 [LXIX]). Atát
hartia, cat qi caracterele scrierii i monogramul No. 219 sAnt din sec. XV.

Basaraba II cel BAtrAn sau Laiota.


(Incep. lui 1474Oct. 1476. Ian.Noemv. 1477[sau incep. lui 14781).

LXXXITII.

f 1w CACAPAK(A) 11011KOAA H rOCROAHlik liZCE11 3EMAH 8rpOKAAVH-


CKOH, 11HWET rOCHOACTHO A1H mnoro 3Ap4HHE iwoimn Aospum npna-
TEMA% H C8CEA0M, Ilf1ZrailON1 Ep4IIIERCKH,V1, H W CEit AMIAAA S 31J4I1E
K411011 MHAOCTH: 1110 A111 CTE nopt:Nann no care rOCDOACTEA
110 OpzintS H 110 114111ErA qA0litlic1 110 (1)0A0P 11484, AOSpf PA38ME)ç

RAW011 MHAOCTH. GEr0 pAAH, Rape KAKO EH ECT 6114 3AKOH WT AP8SEr
rocnompy,S T011 34KOH 114t4M CTOMTH H rocnoArrno 4th, H Elllf

www.dacoromanica.ro
113

MFICAIIM AKO AACT H0rk; N MUM HAN ECT KSI1EU, NAN


HSAH KOH 11/10BiKk HAW, AA 'MN CAOROANO 110 3EM41/ rocno,-
MH ICSAE HM ECT ApAro, AA KSIME, uMAKAp AA HU HOCIM
3A4TEH BliNE11, /14 rAABE CH, EWE AA roAll cAoKomo. H NAM MM
CTE 110pSkl44H II 34 WI1811 MAMAS 1110 CE $411H11 S TON HpFAAE, A 34
*T011 UJIO ECT, tHo CE ECT 8,11111N40, 11 411111A:40 ECT, 43k HE IIMAM no-
.AkENSTII HNKZAA EpE ECS CHHORE EAHOMS 11/10114;KS S EAHS VOHS, TA CE
CHMKAAT, H 114K CE SMIVET TA IIMAET AO6pl ;KIIHOT, TAKO H 43h
*IMAM AWKATH KZ RAM npAHAS II A06p0ArkTEA H mHp AO MOM
RApE KOMIKO ECT HNWE MiCAHO, 114 gel% H ASWS roc-
flOACTRA MN 11 HA Eupti H ASWS HoAlipom rocnoAcTHA MH,
MAAHM. TAKO H 1311 KZ rocnoAcmo 4tH ApZiKETE npAHAS
41p1IMTEACTR0 H nomotH WT lpO MOMETE MUTE MII, TA MN NOCAIITE
ION411,11 CAMO S 1-10M01.11, /1 AMITE IIM wptima, NONEME AKO AACT
OM HE 111ETE NMATII cTpax wT TSpH,H KANO Ao cura, HS !VET HUTH
1104KO pAGOTA; HOHME czra ECT S rOCIIOACTLIO MN noicaHcapa
HpATA MN GTEIPHA HOHROA'k, WRIAH RSAFIAW 40r4ET, TA ra ECT
110C444 NAIlpfA, 4 GTE44H HOHHOM IIAIT CZ HZC*4t11 HfrOBIMI1 HONCKE
HAWErA nomotHa (sic); TAKO II 1111 CTONTE !no K HAM cx nomotH
WT LIJO MO;KETE, A4 CE CpANNMO WT TSpH,H H WT HAWN HpAMAAAWN.
AKO I1M4TE NOCAATH KZ rocnommo MH EWE HEK0Er4 tIAORIKA
CZ HAIIIHMII PM, 4 HH rA NOWAETE A4 AOHAE S AnHp, 11 114K AA
WTHAE S Amy. H lijo 113pfklET KZ RAM Cara rOCFIOACTRA Mil Opl1K11,
11 Dirk, A KII A41 1'4 RepSETE, epE cS pft1H rOCHOACTRA MU IICTIINHH.
.11 EOM RH RICE/WT.

t 1w KACApARA RWERWAA, MIMOCTTik CO)KTA rocnoAHH6.

Io B a s ar ab a, voevod si domn a toatg tata Ungrovlahiei. Scrie


domnia mea multg sAngtate bunilor mei prieteni i vecini, parga-
rilor Brasoveni, i dau de stire domniei voastre cg [din cele ce]
mi-ati incredintat prin sluga domniei mele Francu i prin omul vo-
stru Fodor Paul bine v'am nteles pe domnia voastrg ; deci ori-
cum v'a fost asezgmantul dela ceilalti domni, cu acest asezgmant
voiu rgingnea si domnia mea, ba gAndesc sg.-1 i intgresc, de va
da dumnez'eu; si once negutgtor sau once om al vostru sg umble
slobod prin tara domniei mele si sg targueascg pe unde-i va pig-
.cea; si dacg ar purta chiar coroang de aun pe cap, tot slobod sA
umble. i mi-ati trimes apoi vorbà de cearta ce s'a fAcut in vre-
rnea aceasta. Cgt pentru asta, ce s'a fgcut a, trecut, eu n'am sA po-
s

www.dacoromanica.ro
114

menesc nici °data ; trAesc doar fiii aceluiasi om lute() casa si se


cearta si iar se Impaca si duc viata buna [Intre ei]; asa si eu am sa
va pastrez dreptate si bunatate si pace pana la moarte. Si tot ce e
scris mai sus [e] pe credinta i sufletul domniei mele si pe cre-
dinta i sufletul boerilor domniei mele, mari i mici. Tot asa si voi
sa pastrati domniei mele dreptate i prietenie, si din ce puteti
sa-mi dati ajutor, si sa-mi trimeteti aci voinici In ajutor i sà le
dati arme, cà de va da dumnezeu, nu yeti mai avea frica de
Turci, ca pana acuma, ci altfel are sa fie lucrul. Caci se afla acum
la domnia mea solul fratelui meu Stefan voevod, jupan Vulpas lo-
gofatul; si l-a trimes Inainte, iar Stefan voevod vine cu toate os-
tile sale In ajutorul nostru. Asa sà ne stati i voi In ajutor cu ce
puteti, ca sa ne al:Aram de Turci i de vrajmasii nostri. i iarasi,
daca aveti sa mai trimeteti pe cineva la domnia mea cu vorbele
voastre, trimeteti-l; sa vie In pace si sal se Intoarca iarasi In pace.
Si ce va va spune sluga domniei mele Francu, si Bunea 1), sa-1 cre-
deti, fiindca sant cuvintele adevarate ale domniei mele. Si dum-
nezeu sà va bucure.
lo Basaraba voevod, din mila lui dumnezeu domn.
Pecete rotunda' de c. 31I, cm. in diam., cu legenda: 16.111h pucinelin]
R016R0i1,11 MAGT1110 SIKIl110 (cf: .pecetea dela No. 35, mai bine piistratti),-
fdree adrescr. Ark. No. 64.
1474, Ian. Scrisoarea este evident dela inceputul dornniei luí Laiotà, care,
dupà ce ocupase tronul in Noemvrie 1473, e alungat in Dechemvrie de Radu
de Turci, vine insA pela inceputul anului viitor si bate pe Radu, care moare pro-
babil in lupt5.. V. Iorga, Studii si documente III, p. xxxvi; Stefan cel Mare, p.
145-146 si nota 149. Vulpas logorátul ne e cunoscut din mai multe docu-
mente ale lui Stefan cel Mare ca diac, subcancelar qi gramatic (d. p. 1458, Aprilie
12: Melchisedec, Cronica Romanului I, p. 119; 1458, Martie 13: Arh. Brasov.,
pergam. No. 777; 1465, Dech. 8: Acad. Rom.; 1470, Aprilie 1: Arh. Stat., mst-
Neamtului). La 1474 era deci logoat mic ; logoral mare n'a ajuns nici odatà.

LXXXVIII.
f A)tHAOCTTW/N &Oa:TWIN IW EciCtIpet&A 130H10,3,A H rOCHO,A,Hffli HKCEH
3EiNAH tirrpOIMAXTHCKOH, MIWET rOCIROACTRO mHoro 3A1ARTE HA-
WTHAA AO4TH/N CSCEAO/N H HPHMTEAE/N, CSAU,S Epetwoncicom8 H [Mal
HpIrApOIN, II W CEIN AAIUN 83HATH ILUDEMS HpHMTEACTK8, LIJO HIS
CTE HHCA/111 8 &MOH KHHrE H 1101384HAH no KAMM ,A,06pEIN 9A0K+Kii

1) cSi Bunea H fitint»- e adaos in text deasupra lui Frfincu.

www.dacoromanica.ro
115

(sic), no itopinen,S, 110 TIMO; pA3SMEXMO. Toti CTE


137CE AO6pE H

(110XTEAH KAKO AA HOCAEAA0 HAWErA A06(14 9AORIKA AO liana Ni-


RANA H AO RAC, H HA TOH CTE AAAH REO; cero paAT 110CAAKA10 HA-
inEr4 1104ITEHHOrA gOirkpliHA ;KSHAHA AHAAHTpa HOCTEAHHKA AO
GATPZ HipliAHA H AO RAC. ofrO paAT EAHKA H3pEtIET K RAWEMS
flpHIATEACTRS, AA 3H1IETE epe CS HAWE pEtIH. Ii sork EH RECEAHT. HHC.
Anik.

Cu mila lui dumnezeu Io B a s ar a b a, voevod si domn a toati


tara Ungrovlahiei. Scrie domnia mea mula sinitate bunilor nostri
vecini $i prieteni, judetului din Brasov si tuturor pirgarilor, i dau
de stire prieteniei voastre : ce ne-ati scris in cartea voastri i ne-ati
incredintat prin omul vostru bun, prin Lorint, toate bine si cu de-
aminuntul le-am inteles. Ati poftit si trimetem un om al nostru la
Batir Istvan si la voi, i v'ati dat credinta pentru aceasta. Am trimes
dar pe cinstitul nostru boer, pe jupán Dimitru postelnicul, la Batir
Istvan si la voi. Deci, cite le va spune prieteniei voastre, si stiti
cä sint cuvintele noastre. Si dumnezeu si vi bucure. Scris-am Fe-
vruarie in 8.
Alonogram ; pecete roiundcl, c. 31/2 cm. in diani., cu legenda ICOHEI
1i1G/IPB/1 ROfEROffil MAGT110 ENCIMO; adresa: 1441HHM11 AoRphint cSceAom H

amaiTemm, CSAHS Ep4WORCKOMS H ISZCIAt nprapwm: bunilor no;riri vecini pieteni,


judelului din Brapv fi tuturor fidrgarilor. Arh. No. 35
1474, curand dupa ocuparea scaunului. Pecetea este cea cunoscuta din intaia
domnie a lui Basaraba, iar scrierea seam'anl foarte mult cu cea dela NNo. 53,
57, 64, 69, 70, 115, 123. Pe Dimitru postelnicul nu-1 gIsesc in documentele
contimporane; in cele dota documente interne originale ce cunosc dela Basa-
raba cel Batrin, unul dela 1 Iunie 1475 (Arh. Stat.), altul dela 4 Iulie 1476
(\rendir', p. 118), el nu se inalneqte.

t GORaWM IVLY RACApA6(A) ROHR[OA1A, HHWET rocnoA-


1111HAOCTIIWA%
CTI30 Mil Amor° 3ApARTE flpHIATEAEM rOCIIOACTRA Mil, CAA11,8 WT
RPAWOR H II -THAA npssrapom, H W CEM AARAM S 3H4HHE FlpHIATEACTR8
RH : KE3 TO4 HE AAOME RuTH, HS 11011AOKs TSpuex- S HEAHKOr A qapt,
TA StIHMIX MIi H AORpOAETEA, H HEROAHA CE CAM II 3A RAWS AW-
RpOAETEA. Toro paAT AA CE MHH H KAAA AoRpE. RApE LIJO H3pEtIET
KperVian, noprrap rOCIIOACTRA Mil, K HpYMTEACTES RH, A RH AA RE-
pSETE, epe CS HAUDI pEtIII. II sorm RH RECIAHT. HHC. MOH. K-S.

www.dacoromanica.ro
116

Cu mila lui dumnezeu Io B as ar aba voevod. Scrie domnia mea


multa sanatate prietenilor domniei mele, judetului din Brasov si ce-
lor doisprezece pargari, i dau de stire prieteniei voastre: fall asta
nu se poate; ci m'am dus la Turci la marele imparat si mi-am
facut pace si bine, si m'am nevoit i pentru binele vostru. Deci sa
va para bine si voila. i once va spune prieteniei voastre Carstian,
portarul domniei mele, sä credeti, caci sant cuvintele noastre.
dumnezeu sä và bucure. Scris-am Iunie in 26.
Monogram ; pecete rotunda, a 3112 cm. in diant., aplicald inkfuntrul scrisorii
la mijlocul monogramului ,ri acoperitä cu luirtie; din legendii se Isoate ceti nu-
mai: BilGfl; o altd pece/e, in dosul scrisorii, s'a isierdut; feird adresd.
Arh. No. 60.
1474, dupà ce Basaraba fusese in Asia Cu un corp de armat5. qi se inchinase
sultanului; v. Iorga, Studii 0 doc. III, p. xxxvi ; Stefan cel Mare, p. 146. CAM-
toria lui cade prin Fevruarie Mai 1474. -- tq identifica pe Carstian portarul,
care irideplinete importanta misiune a lui Basaraba la 1474, cu Carstian par-
calabul de Targov4te (cKerstgion porcolab in Tergowistia»), care doi ani dup5.
aceea, la 1476, anunt5. Brapvenilor izbAnda lui Vlad Tepe asupra fostului slu
stApin (copie la Acad. Rom.).

XC.

IFIHAOCTTWAA COMTWAA kv EACApAgA ROEROAA II r0C110AIIHk RZCEII


3fAA4H SrrpognapicKoH, nHuuT rocnoArrHo 4Ï AnHoro 3Ap4HTE Ao-
EpTHm OpMaTEMAA rOCHOACTRA AM, CRAltS GPAWORCKOAAS II EMMA
nprapom, H 110 UM AQUA% S 3114111E 1111HMTEACTRS RH : 43k nocaar
mofra tIAORtKA AO RAC, H c 410E4A tIAORtKOAA flOCAAX II RAWErA
HAORtKA ; II RAW HAORIKk HAUT KE3*WH, KZAA 611 a RII AA0Er4
9AOR'kKA HE XTECTE AA ra WCTARTHTE (sic) AA IlpTHAET KZ rocnoA-
CTRS AAH, HS ra CTE WHOM. FOROpHTE fpf ra HE HSWAT GATPI
HIPRAH. AA MAE ra HE MA% 43k HOCAAA KZ GATOS llL,IRAHS, 118 ra
CIA% HOCAAA KS RAM, Epf HE MIA 3H44 WTII ECT SaTpx 11111R4H TSH.
TARO HOTOM di RH HOCAACTE Hawfra ilAORtKA AO MEHE, TA npocurri
WT MINE REA KAKO AA AOHAET EAHH RAW tIAORiKk tuo ra REpSfTE,
O 6H 611AA RAWA ROAt AA 6ECEA8ET KZ HA" H HAIM AA CE RpATHT
3ARARS AA HE HAUT. f1311 110CAAy Hamra tIAORrkKA II REpS
MS AaAoy, KTO RE AOHTH Aa AoHArr CZ MOM tIAORIKOAA, A rpHMS
IIH fAH8 AA HE IIMAT, HS AA CE RpATIIT CAOGOAHO, II 3ACARS Aa HE
HAUT. El own IlAKH tIAORtKA, WO 611 CHAO AA RECfASRAMO C HHAA, HE
CTE nocaami, HH AtoErA 91101AKA. FIE 3HAA1 KAKOH ECT WRZH 346011 TA

www.dacoromanica.ro
117

CE HE nSiliatoT noKmicApii; WBZ11 34K0H Hli CZA RHAEA WT TSPII,Er7 Hlt


WT AECE)C. Il AO rOCHOAMIA KpAA'k CM0 HOCIIAAAN MOAT, ¡IAN NH HO-
KAIICApE HECT 3AAWKAA ; H HO Mr 3E1tAA'kr HlirAE HOKAHCAp[1] HE
Apaaarr. l'Spum um a Tspio, HE a
19(z)queint, EWE rO,A,ET CZA,A KZ
HIM HOKANCApH 111E41AHA ROEBOAE, 11 HE 3AApINZET LW. HE BIWA BH
WO illIHNTE : 4twErtt 9A0BIK4 ApZANTE, A KZ IVIIIE HOCAACTE HEKOEX
cempiamx. 34 TON ETO CZA1 flOCAAA 11 czra, WCTABETE moera LIAO-
[AKA II LIJO )(METE HOCAAT, RN itill HOWIETE, HAN HOCAETE B41.11ErA
tIAOlirkKA; A KTO AOHAET, C40110,A,H0 AA CE RpATIIT H 3ABARS AA HE
HMAT, HA tup8 th4w5 II HA ASIDS HAWS. il sork RH RECEANT.

Din mila lui dumnezeu Io Basarab a, voevod si domn a toata


tara Ungrovlahiei. Scrie domnia mea multa sanatate bunilor prie-
teni ai domniei mele, judetului din Brasov si tuturor pargarilor. Si
dupa aceasta dan de stire prieteniei voastre ca am trimes pe omul
meu la voi si cu omul meu am trimes si pe omul vostru; omul
vostru are chezasi, caci voi n'ati vrut sa lasati pe omul meu sá se
intoarca la domnia mea, ci l-ati oprit. Ziceti ca nu-i da drumul
Baal- Istvan. Dar eu nu 1-am trimes la Batar Istvan, ci 1-am trimes,
la voi, caci nu stiam ca Batar Istvan este acolo. Ati trimes apoi
pe omul vos tru la mine si ati cerut dela mine credinta, ca sa vie
un om de incredere al vostru si sit vorbeasca cu noi ce poiteati
si sa se intoarca iarasi la voi, neavand nici o zabava. Eu am trimes
pe omul vostru si i-am dat credinta, cit cine vrea sit vie, sa vie cu
omul meu si sa n'aiba nici o grije si sa se intoarca slobod si A.-
bava sa n'aiba. Acum insa iarasi, n'ati trimes nici pe omul cu
care era sa vorbim, nici pe omul meu. Nu stiu ce obiceiu este acesta,
de nu se da drumul solilor; asa obiceiu n'am vazut nici la Turci,
nici la Lesi. Am trimes doar oameni si la domnul craiul, dar el nu
mi-a oprit solii, si nicairi, in nici o tara, nu se opresc solii. Turcii
ca sant Turci, nu sant crestini, si tot se duc acum solii lui Stefan
voevod la ei i nu-i opresc. Nu stiu ce faceti voi, de-mi opriti pe
omul meu, iar la mine ati trimes niste carutasi 1). Deaceea iata tri-
met si acum [si va zic]: dati drumul omului meu, si ce vreti
sa-mi spuneti, spuneti-mi [prin el], sau trimeteti un om al vostru; si
cine va veni, se va intoarce slobod si zabava n'a sa OA, pe credinta
noasträ si pe sufletul nostru. Si dumnezeu sit va bucure.

I) Orig. cturkwex : ceteptun, e ung. szekeres.

www.dacoromanica.ro
118

_Monograma lipseste; .pecete rolunclit,31/2 cm. in diam., cu legenda: "leIJHh


SfIGHPKII ROIEROA41 MAGTII0 EXIIEIO; adresa: t H4LIJH42 .-.0np.HM
A I ninurrimm,
Epawosocom$ H RECIM ninrapont : bunilor no,stri prieteni, judeptlui din Bra-
f0V fi tuturor rgarilor.Ark. No. 70.
1474, IunieDechemvrie.Cf. No. precedent; este vorba, se pare, de aceeaq
sol:e.

XCI.

t MunocTTwm somYwAt kvCA CAp46t1 HOEROAA H rocnoAnnk liZCEH


3EMAH tirrpwanaxIncHon, CH/111 AAHA REMIKAArW ROEROAE. el30 436
nomotpTio somito mgam RZCEM gpAUJWIlliHMIA H RZCEH RAWOH
ApzmaRS mnp H KAETR8, BABO AA 1311 Apzaaktn K npaRAS no CTA-
pomti 3AKOHS, BABO ECT RHA H npn AkHH pOATTEMO rocnoArrga
AAHA HOEROM, H BABO ECT H npu ApSSEr CTApEy rocnoAapix,
BABO A.4 pAHT RAWE MOAYE CAOROAHH H A0430110AHH 110 IIKCE11
3EMAH rOCnOACTRA MT, m CE rpmurr H AA KSINSIOT, BABO ECT
GHA(0) H npn ApSsFr rocnompq. H gap KTO WT BALDE ~AY XTET
HMATH IIEKOIG pasoTS HMI HEK010 HEROMO S 3EMAIO rOCHOACTRA MH,
4 WH M npTnArr KS rOCHOACTKO A111, A rocnoAcTRo rIAH AA HM
Stunnim npnBAS no 3AKOHS IIPAROMS. H 34 pAGOTS TS(HAEM, EllIf AA
RH Amailvt RZ npagA.R. 1 AKO npTnArr HEKOE SCHAOCT, TOII
ROrit AA HE AACT, H HE MO:KEMO CTATH !VEA IIIIM(11), 4 rocnoAcmo
Mii AA 1311 A4M S 3HAHIE, AA 3HAETE BABO AA CE H43HTE. 11 no Tumn
CE KAZIIHM HA REO H ASHIS rOCHOACTKA H HA REpS H ASHJS
coirkpom rocnoAcTiin Ann RZCEM, H CTApEM H MAAAEM, II RAPE KTO
HE XTE ApznaTii REp8 RZ npasAS,A AnS San. rocnoAk sork 3AE
T.knwm CX,Atparo wirark ASwm, II AA MS ECT CZ11OCTAT-
H1111,4 SONSTA rIUTII HA CTpAWHWAI CsAHLIlE, H AA ECT
CZ 110A0N. II CZ 1111FM ISAEIIM, FEKE 118381111WE HA roc-
nom sora nawFro II piiWE: KpZli fro HA HAC il HA (icor Hx, Eau
ECT H CAAET RZ 11/1C. RZ Tpzromuu(n), T'o& I, RArhTO
Agur.

Din mila lui dumnezeu Io B as ar ab a, voevod i domn a toatá


tara Ungrovlahiei, fiul lui Dan marelui voevod. Iatl cA dau, cu aju-
torul lui dumnezeu, tuturor Brasovenilor i intregului vostru tinut
pace si jurAmânt, cà voiu tinea cu dreptate asezgmantul vostru cel
vechiu, precum a fost si in zilele tatAlui domniei mele Dan voevod
precum a fost si pe vremea altor domni bAtrâni : ca sl um-

www.dacoromanica.ro
119

ble oamenii vostri slobozi si in buna voie prin toata tara domniei
mele, sa se hrgneasca si sá targueasca, cum a fost si pe vremea altor
clomni. Si daca cineva dintre oamenii vostri ar avea vre-o treabä
sau vre-o nevoie in tara domniei mele, acela sá vie la domnia mea,
iar domnia mea îi voiu face dreptate, dupg legea cea dreapta.
de lucrul Turcilor, deasemenea sà vá tiu pace ea dreptate. Tar de
va veni, doamne fereste, vre-o asuprire oarecare, si nu voiu putea
sta inaintea lor, domnia mea am sa va dau de stire, ca sa stiti cum,
sa va feriti. Si dupa aceasta, ma jur pe credinta si pe sufletul dom-
niei mele si pe credinta si pe sufletul boerilor domniei mele
tuturor, si batrani i tineri; iar cine nu va tine credinta cu drep-
tate, dumnezeu ucigà aci cu trupul, iar in veacul de apoi cu
sufletul, i sa-i fie vrajmase prea curata maicä a domnului la jude-
cata cea strasnica, si sa fie partas cu Iuda si cu ceilalti Iudei, cari au
strigat impotriva domnului dumnezeului nostru si au zis: sangele
lui asupra noastra si asupra copiilor nostri; ceea ce este si va fi
in veci, amin. Scris-am in Targoviste, Iulie 11, la anul 6983 (= 1475).
Monogram; "ecete rotunda', c. 31/2 cm. in diam., ateirnatcl de o felfie de ,er-
gament ,si cu legenda: 4 10Hh hil0f1Phi1 RIMEROAIT ALIGT110 liNtlfe10.
Pergamenful No. 769; Mil. No. 82.

XCII.

MHAOCTYWAA ROMYWA1 htl firiCAptillA ROEROAA H rocnomuk 3imAu


VrrposnaxIncsou, rumumo Ao HAWEX AospTux. POAHTEAEX H npura-
TE,,er, c8AutS EpauloscsomS u 'MUM HPZPAPOAA, rtitioro 3ApasTF, H
110 CEAA AaILLIA0 S 3H4HTE rocnoArrsS RH : TSH flOCAAVAA0 HAWEX
GEPHEX H NOlIZTEHHEX ROIJpE,Ç, 103114H4 TSAOPA H NORIAHA HErpf RH-
(TIApA, C MAW 410 NH CS TpERORAAH SECEAHTH KZ RAWEAAS rocrioA-
cm/3. °Fro paAT qio H3pEKST, AA UPSET CRE AO EAHE peg!' RAM
rOCHOACTRO, EflE CAW 11)Ç A111 Tou HASIIHAN RECEAHTH. 11 TON EH
ripocum, ipo CE RECEAHT AnErto HAAAH, AA RSAET CTAAAEHHTO. H sork
SmuomuT AITA rocnoAcTst; RH. 11HC. 4. A.
Din mila lui dumnezeu Io Basaraba, voevod i domn al tarii Un-
grovlahiei. Scriem catra bunii nostri parinti i prieteni, catra judetul
Brasovului i catrá toti pargarii, multa sangtate, si dupa aceasta
dam de stire domniei voastre ca am trimes acolo pe credinciosii
cinstitii nostri boeri, pe jupan Tudor si pe jupan Negre vistierul,

www.dacoromanica.ro
120

cu vorbe ce a trebuit sá le vorbim catra domnia voastra. Deaceea


ce vor zice, domnia voastra sa credeti tot pana la o vorba, caci
noi i-am Invatat sà vorbeasca asa. Si de aceasta va mai rugarn:
ce se va vorbi intre noi, sa fie nestramutat. i dumnezeu sa In-
multeasca anii domniei voastre. Scris-am Fevruarie 1.
Monogram; isecete rotundel (3.8 cm. in diant), iv/ear:it; adresa: t 114WHM poAt-
pirintilor .prietenilor noftri,
TEMA% H HpHISTIMAI, CSAHS H iipsrapont EpHHOHCKHAt:
judelului pdrgarilor Brafoveni. Ark No. 54.
1475. E vorba probabil de traarile pentru invoeala din 11 Tulle 1475.
in acest an Negre putea si fie vistier, deoarece in anul urmdtor vistier este
Badea (Venelin, p. 118). in acela an e pomenit qi Tudor logoritul (ibid.);
asupra acestuia vezi nota dela No. arh. 575.

XCIII.
"1" IW EACAPAGA KOEKOAA H rOCHOAHH11., 11HWEIN AO HAWEr AOSPEr
11p1113TMEX", Cd%Al1t8 EpAWOHCKOMS H ß7CEitt npzrapom, miicwo 3ApARTE.
II HO MIA; HAWN Aospii 1191114TEATE, rMAAHTE 3A TH3H HOWIE311, WO CS.
ilAW10 K4M/1, TA HM pERETE AA AGHAST HA KOMATH CH, KTO ECT 11MAA,.
KTO 111 HECT HALIA, WH WET CASMHT11, MN 111EMO rd AllitiORAT.
KOH HE 53rOTET AONTH, RIt HM flE1ETE AA HAST K rocrioAtna
Kp4410, HMI KSAt 3HA1OT, A TS11 AA HE CEAET EE CEAEKH TSH, 3HAETE
KOAIIKO ¡IAN CS 340 StWHHAH, TA Hx- czm miloro Tom. TA rm-
MIHTE UWE rocnosTao 3A TON, EfIg A311 CE HAAEEM 14110 114 HAC.
El cork RH BECEM1T.

I o Basar a b a, voevod i domn. Scriem bunilor nostri prieteni,


judetului Brasovului i tuturor pargarilor, multa sanatate. i dupa
aceasta, bunii nostri prieteni, vedeti de acei pribegi ce sant prin-
tre voi si spuneti-le sà se intoarca la bucatele lor, cine a avut,
iar cine n'a avut, acela Imi va sluji si eu il voiu milui. Iar cei ce nu
vor sa vie, spuneti-le sa se duel la domnul craiul, sau unde vor
sti, dar acolo sà nu stea, caci sezand acolo, stiti cat räu mi-au facut,
si multa vreme i-am suferit. Ganditi-va si domnia voastra la asta,
cad am mare nadejde In voi. Si dumnezeu sä va bucure.
Monogram; liecete rotunda', c. 3 3/4 cm. in diam., acolieria, cu legenda:
* 101111 BlIGIIPfill EmesoA,n MileT110 li)K1110 ; adresa: t Ao Haim nova-
: "rietenilor noftri, judelutui Brafovu-
TIAH, cxpu,t; fipawod H npxrdpom EpswogS
lui ,ri Airgaraor Brafovului. Ark. No. 57.
c. 1475-1476.

www.dacoromanica.ro
121

1W GACApARt1 ROHROMI H r0C110HHZ RICEN afi1111H SrPOILIAPI-


CK011, 11HWET l'OCHOACTRO J1/1110r0 3414RTE HdWY11,11 Aosffium nffim-
TEAGIA, CN.A11,8 H npzrapom WT CpawoR. U lk/ CiA tRttVt S 311i-
NYE EaWEVIS flpTIATEACTRS, A TO CH fl0CA4X CROErtt cnt3r8, Hit1EINA
ilpoinia, Adi MH KSIIIIT II 111HT0BF H AMORE 11 tuo rom WET Tpso-
RAT rocnoArrn8 , A WH A4 K$11HT. Toro NAT RH flp0Clittl,
$911HETE HOMO rOCHOACTRA ¡IAN, Ad AAH CE HAMA 1) HE $3111ET; A MUM
130A RAWENt$ 11013TEACTRS, 1IO RII LIJET(E) TpERSBATH WT 11/1611E, W7
CREN1 RH LINT RIITII [MINA. 11 or AA RII $A1HONill MT A.

I o Basar ab a, voevod i domn a toata tara Ungrovlahiei. Scrie


domnia mea multa sanatate bunilor nostri prieteni, judetului si
garilor din Brasov. Si va dau de stire prieteniei voastre ca am
trimes pe sluga mea, anume Proica, sa-mi cumpere scuturi ar- i
curi si once-mi va fi de trebuinta domniei mele, sa-mi cumpere. Deci
va rog, faceti pe voea domniei mele, ca sà nu mi se ja vama; tot
asa are sa va fie implinita si voea prieteniei voastre intru toate,
cAte yeti cere dela mine. Si dumnezeu sa và inmulteasci anii.
Monogram ; pecete rotunda', c. j1/, cm. in diam., cu legenda: lean ESIGIIPRil
ELOIEBO1,41 Milar7111.11 MICIFeln a_resa:
d t HAWTHM AtORpTHAI n0141'141/%1, CX,1,11,6
nosrapom WT Epaulon: bunilor no,rtri prieteni, judelului Fi piirgarilor din Bra-
,rov. Arh. No. Rs; Mil. No. 88.
1474-1476.-- Brasovenii oprisera exportul de arme pentru Basaraba, ca unut
ce era banuit de prietenie cu Turcii.

lw 16ac,tp.mt KomioA4 H rocnoAmik, 11/11111T rOCHOACTS0 411,5

ARHOPO 3,1,1317611E FlpHMTEAEA1 POC11OACTIL4 MN, C.RAIA$ 11 npzrapom W7


EPAWOR, H W CM% RH AdRANI, 83HATH: KAKXR TIK11EN1 H AOSIIOATEA
ssAE mfrto HaC, A TO KAKO CTE $3EAH Ht1 BAWH rAt111E, KAKO AO-
SHTAK CE113H CHp0MAX011 AA HE 3Al'HHET, 4 WHII CS 110W/111
GPM', A HA9KLIAARI1 WT Updil WHII C$ CTAHSAH TA NM CS $3EAH
sorachf. Tatio RH FOR0p11411, Ad CE RpaTH Ildr$6,1 WRI1311

1) AIH CE HAMA e scris de doua ori in original.

www.dacoromanica.ro
122

ICHpCIMACH IlIKWSAS H ¡ATE, AA HE ¡WET MUSES WTH AA 3HAETE,


fpf FOCHOACTRO AAH HE 1.11E.11 Hy WCTARHT11 S HATSGS. fi HHAKO HE
dilET IiIITH. 14 sor 1111 RECEMIT.

Io Basar a b a, voevod si domn. Scrie domnia mea mult1 sAn6-


tate prietenilor domniei mele, judetului si pargarilor din Brasov, si
vA dau de stire: ce fel de Invoeall si bunA intelegere are s5. fie
Intre noi, cAnd, dupà ce ati luat asupra voastra cà avutul acestor
Araci n'are sà se risipeascA, iar ei mergAnd la Bran, parcalabii
dela Bran s'au sculat i le-au hiat douà sute de bogasii ? Asa dar vl
grAesc: sl se intoarcA paguba ce au acesti sbiraci Neacsul si Me,
ca sit n'aibA pagulA; cAci sI stiti c5 domnia mea n'am sà-i las In
pagubl. Si altfel n'are sl fie. Si dumnezeu sl vl bucure.
Monogram; ecete rotunda', 3. 8 cm. in diam., cu legenda foarte clard:
sac IODHEI fifleflPfill BOICHOM ILIAGT110 1i:K1110 ; adresa: f npurerrEmm roc-
COACTR4 MH rocnoArrso MH (sic), MAAS H HpIT4p0M WT ENIWOE: prietenilor dotnniei
wale, jua'etului fi p r g a ril o r din Brafov. Ark. .No. 53.
1474-1476.

X C VI.

t bA/ RACApAK(A) 11011KOM 11 rOCHOAHHK, 1111 HUT rOCHOACTRO A1H


mHoro 3A(IA1U1E AMA% AOSpHA1 nInurrimm, CNO,U,S H nprapom WT
H W CMA AMAIN S 311AHTE flpHIJTEACTKS RH, KAKO nocnay 118
11A1UOH AAHAC+CTH HawEra sepHora COA'kpHHA MS1141[H.1] XCIprA ; TA
RAN EAHKA H3WIET KZ HALHOli AtHAOCTII, A RH A4 ra HEptiETE, KAKO
AA 61-1)CAIO 101{0p1HAH SCTOM KZ SCTS. g 11110 H'kCT. II cork RH
RECEAHT.

Io Basarab a, voevod si domn. Scrie domnia mea multà sAng-


tate bunilor mei prieteni, judetului i pkgarilor din Brasov, i dan
stire prieteniei voastre cl am trimes la milostivirea voastrà pe
credinciosul nostru boer jupan Horga; si cele ce va spune atrà
milostivirea voastra, voi sl-I credeti, ca si cum am vorbi gurà In
gurl. Altfel nu este. Si dumnezeu sà và bucure.
Monogtam; pecete rotunda' ca la No. precedent, cu legenda foarte clard:
* ICOHEr EfIGflPfill 101eff0A,11 11111GT110 E}1{11610 ; adresa: f HISWHM Aospiim
ilpHPITIMM, CAWS H 11118r411010 WT EpawoR : bunilor noftri prieteni, jtedefului fi
piirgarilor din Brafov. Ark. No. 56.
1474-1476.

www.dacoromanica.ro
123

XCTII.
t IVIHAOCTHWAA COMTWA1 lw hacapasa KOHROAA H rocnoAnnit, 1111-
111ET rocnoACTI10 Mil /41110r0 3ApARHE IlpHIATEMAA rOC110ACTRA MN,
nz.prapom fipainunicKnm, II KO MA RH AARAAA 8 SHAHHE 3APAAT norm
ROCTrk, KAKO ECT liAORIKIs HAW H HOCASHMA ECT rOCHOACTRS AA11 ;
TAKO X01.111M AA ra HOCTARHAI S. EAFIS KPIKRS KOH l'OCKOACTRA AAH,
AA ra XPAHHAA H AA rA imam, EpE ECT HAW 4,10KiKk H CASiKHA
.ECT rocnoAcTRS A411 WT Annoro 11pEAAE. TEA1 PAAH RH AAOAHAA KAKO
Anon Aospn npunaTFAE, AA 1'4 w[T]npogoAnTe Arno H HOtIECTHO, KAKO
fAnora 440111:KA AOGpA, 3ApAAY HAWS ROA10 j EpE 1111 AA0AllAi KAKOHO
MOH 1111HIATEMIE. II son, RH RECEAIIT.

Din mila lui dumnezeu Io B a sarab a, yoevod i domn. Scrie domnia


mea multà sAnAtate prietenilor domniei mele, pArgarilor din Braov,
si dupa asta và dau de stire despre popa Costea ca e omul nostru
si mi-a slujit domniei mele; astfel doresc sa-1 puiu la o biserica
langa domnia mea, ca sa-I branesc si sa-1 miluesc, fiindca este omul
riostru si mi-a slujit domniei mele de multa vreme. Deci va rog,
ca pe niste buni prieteni ai mei, sa-1 petreceti frumos si cu cinste,
ca pe un om bun, dui:4 voea noastra; caci va rog ca pe prie-
tenii mei. Si dumnezeu sa va bucure.
Monogram ea la No. arh. 62 (XCLY); pecetea originald, de 3.8 an. In diam.,
s'a pi& dut ,ri in load ei este lipitd o isecete de-a lui Vlad Cellugdrul, cu le-
senda: *le ICO gAilAh KOeKOM Milne [Me] l'OKHOAP; adresa: t nplita-
TIMM rocnoArrE4 mil, nzprapom Spawwzmint : prietenllor domniei mele, .15(2 rgarilor
Brafoveyd. Ark. No. 43.
1474-1476.

XCVIII.
t Iw GacapagA KOHROAA II rocnomuni RSCEH 3EAAAH oryptuKAA-
XtilICK011, flYWET rocnoAcTRo mu mnoro 3ApARYE Aospium npYrert-
lifilA rOCIIOACTEA mil, npkrApEm WT 6pawoK, n no cem A ARAM oy.
3HATTE (sic) .rVitilTfACT1115 la, KAKO TSKA DOCAAX tIAORIKA rocnoA-
(TBA MU AO KAWOH (SIC) 1113HIATEACTES, 110FIGKE ECT AOWA EAIIH
MINA TSpnin CS AO6pS WWI* H mmoro, TA ECT EAIIH Aosms
npinaTEA rOMACTH4 Mil, Arly0 ECT FIPATEA rOCHOACTKA Mil. TAKO
AARAAA 13 311AHVE ilpYIATEACTRS HY: RE K011 [MAT WT RAW011 (sic)
flpHIATEACTRS KSEIA10, A WH AA CY IISCTIIT 11AORIKA TA AA CE SH,E-

www.dacoromanica.ro
124

HHT Il AA CE STXKIWIT CZ TSPiMHA, S rp,o S ESKSPEWT, !CARO


mt; glET ETTT ROAt. H 3A TON AA AOHAET CAORWAHO AA CE ST.V.K-
MHT, ti HAKII AA CH AOHAET K RAW011 P_HAOCTI CAOGWAHO H WT
ocnoAcTno AW CE HE rpHaarr HMPA, HA REPS H ASWS rocnoA-
CTIL1 AW. EiHO AA HtCT. 11 corm [RH] RECEAHT.

Io Basarab a, voevod i domn a toatA tara Ungrovlahiei. Scrie


domnia mea multà sAnAtate bunilor prieteni ai domniei mele, pAr-
garilor din Brasov. Si dui:A aceasta dau de stire prieteniei voastre
cl am trimes un om al domniei mele acolo la prietenia voastrà,
pentrucl a venit un negutltor turc cu marfl bura i multà, si e-
un bun prieten al domniei mele, mi-e foarte prieten domniei mele.
Astfel, vl dau de stire prieteniei voastre cà oricine dintre priete-
niile voastre ar avea ceva de cumpArat, trimeat6 omul
se tocmeascA si sl se invoeascg cu Turcul, in cetatea Bucuresti,
cum îi va fi voea. i pentru asta, sä vie slobod i sà se tocmeasa,
si iargsi slobod sA se intoara la domnia voastrA ; din partea dom-
niei mele sl nici o grije, pe credinta si pe sufletul domniei
mele. Altfel n'are sA fie. Si dumnezeu sl vA bucure.
Monogram; pecete rolundri, 3. 8 cm. in diam., inlciuntrul scrisorii la
nzijlocul monogramulut; legenda: prom EfIG[HP1141 ROIEROMI MAG]T110
[K7K11610]; ftirci adresel; scrierea este, dacd nu idenlicci,in tot cazul contimfio-
rand Cu cea dela No. 62. .Arh. No. 61.
1474-1476.Cf. nota dela No. uringtor.

XCIX.

1- IlLmorrTwAt conawm Iw IGACap4611 ROHROAA H rOCHOAHHk, nH-


WET rOCIIOACTRO Atti muoro 3Apanne nzprapom GPAWWRCKHAA H RA-
MEWS, H NO CEAA RH AMAINS 3H4HHE, HOHE;KE TSKA 110C44X MOAHE
l'OCHCACTI14 AAH; ESNSpA H 4pz:v.T4, A.t .W1 H.311.1..!,ET HrkKOE ;EME30
HIKOE wp8sfaif rOCHOACTRA AW. TEM PAA11 RIS AARAAA S 3H4HHE,.
Epg ECT MOM KSHAA TAKO 34p4A11 HAmS A4 WC HE TErAHT HEXTO,,
nomie 3H4TE Aospf, Epe Ao czra KAMA HE ,1111 CE 83Eil4. HAI{ MH CE
HAAKAWE HAWH 1110AHE, HE AARATE HH MAW° HH wpSazHE
EPE HAA
HHWA 1,4 H3RAAET WT RAC. AA KAKSOS 01,4 GSAFT HOMEMAS
4355 Amami mHp H BäE KOAHKO KSHAA CE HMCOAIIT S H4WW14
3EAA4E, ECT PIMA, HAH EOM, HAH 6SAH LIJO ECT, H MIR H T8pCK4
KSHAd, CB4 ÂOXAliT CKpO3E (sic) HAWS 3EMMO, H HMHA CE WT RAC

www.dacoromanica.ro
125

34AMK4T, HS CRE AOKOANT S R41118 WS. TE m pdAn COKOTETE,


IfIE CE HAXOAHT AOCTA ME4E30 II S TSpznex, II 00E4ITHHO, TA WEA10
KSIIORAT, A 114K LIlO AoxoAnT KSEIAA WT /UWE 3IMAE A3K wipe KEM
WIlpET. TAKO COKOTETE noms[p]e An H AA ESAET H RAM
noAogpe H flOASCHO. H ROrk RH RECEAIIT.

Din mila lui dumnezeu Io Basarab a, voevod si domn. Scrie


clomnia mea multa sanatate pasgarilor din Brasov si vamesului,
clupl aceasta và dau de stire ca am trimes acolo pe oamenii dom-
niei mele, pe Bucur si pe Cernat, sa-mi scoata niste fier i niste
arme ale domniei mele. Deci va dau de stire ca este marfa mea;
astiel, sa nu-i asupreasca cineva cu vama, caci stiti bine ca pana
acuma nu mi s'a luat vaml. i iarasi, ni s'au plans oamenii nostri
nu le dati voie cu nici un chip sa scoata dela voi fier sau arme. Atunci
ce fel de pace sa fie Intre noi ? Eu tin pacea, i oricata marfa se
afla In tara noastra, fie peste, fie ceara, fie once ar fi, precum si
marfa turceasca, toata trece prin tara noastra, i nimic nu vi se
opreste, ci toata ajunge In manile voastre. Deci socotiti ca se afla
clestul fier si la Turci, i Inca mai ieftin, si vom cumpara [dela ei],
-iar marfa ce [va] vine din tara noastra o voiu opri si eu. Deci so-
cotiti-va sA traim mai bine [unii cu va fie si voila
mai bine si mai lesne. Si dumnezeu sa Ara bucure.
Monogram; pecete rotunda', 3. 8 cm. in diam., stricatd; adresa: t npuirromm
irocnomTRa AtH, nzprapom Bpawwecoint H RamewS : prietenilor domniei mete, ,iirga-
filar Bra,rovent i vame,sultd. Arlt. No. 62.
c. 1475-1476.---Cf. No. CII din 1476: atit cuprinsul cit si scrisul acestor
.doul bud ne silesc a le atribul, ca si pe cea dela No. arh. 61 (care pare a fi
e aceeas mâng. cu No. 62) lui Basaraba cel BAtrán.

C.

t 1w 164C4p4R(4) ROEROAA H POCHOAHH6, IIHWET r0C110ACTRO Ain


Anoro 3Ap4ifie 110MTE4EM rocrioArm MN, flpr4pEt WT
W CEVt RH AQUA% S 3H4H1E: CTE flOpStIHAN, H HOCAAAH
.MH CTE KHHr4 KpAAERA H RAWA, 34 pAROTS OnpeaS, 436 RH P438-
AUX. a; TOM RH 3H4ETE KAKO cmo roRopHH H K4KO CM° KAEAH, KAKO
AA NUIRSEMO; A 431% RHAHM, epe WNW HE AMEHTE W TEX3I1 pAROTE.
TOM RH 3H4ETE KAKO 911/111TE. 1131% CA !MUM 3e,vmem rOCI1OAHH4
K134413 ?KlIRSEM AOSpE, H CZ GHKHHINH, WO CS AORpH AIOATE, 43k

www.dacoromanica.ro
126

NUIRSEM HMSO AO6p11 CSCEA11; A CZ RAC 43k HE 3HAM, EpE ftlIANA4


AOCTA HEIVARAS WT RAC. 1110 IIIMHTE TAKO, RN 3N4ETE I../ TOM. 11 cork
EH BECEANT.

Io Basarab a, voevod si domn. Scrie domnia mea multa


natate prietenilor domniei mele, pargarilor din Brasov, si Ira dau de
Vire ca toate cate mi le-ati incredintat despre lucrul lui Oprea
si mi-ati trimes si cartea craiului si a voastra eu le-am Inteles.
intru aceasta, voi stiti cum am vorbit si cum ne-am jurat sa traim
dar vad cà nu và tineti de nimic din aceste lucruri. intru aceasta,
voi stiti ce faceti. Eu cu toata tara domnului craiului traesc bine,
cu Sibienii, care-s oameni buni, traim ca niste buni vecini ; dar
cu vci nu stiu [ce este], caci vad destula nedreptate dela voi..
De ce faceti asa, voi yeti fi stiind. Si dumnezeu sa va bucure.
illonogram pecele rotundd, C.33/4 cm. in diam., neacoperitd, din legeneliz' $e czt-
nose Inca' : 11/1110 ...; adresa: f npitarrinem rocnoAcTica Mil, nos-
rapim WT Rpawos : firietenilor domniei mele, pdrgarilor din Brafov.Ark. No. 69.
1475-1476. Cf. scrisoarea latin5. din 9 Mai 1476, prin care LaiotO cera
extradarea lui Oprea si lui Voico al Tatului (copie la Acad. Rom.). Pentru Oprea.
v. No. LXX.XI si N. lorga, §tefan cel Mare, nota 213. Data 1475-76 o con-
firmà si pecetea: la 1477 13asaraba avea altà pecete, cum se vede din No. CIII..

CI.
t dillHAOCTTIO BO1a10 1w EACdpABA 110fli0,4.1 H rocnoAmik. 11HWEA40
muoro 3AP4RTE NAWHAA 11011097TE1111/14 II CAAAKIIM CSCEAIIM H
TEAM, CASA11,8 11 In ripzrnpoiln WT Ep4111011, H W CEM S 3114NTE-

rociloArruS RN: EEO BAK° CE NEHOMIV 113pAA1 imp, II 43k WT LelO ¡NO-
ME/41 43k RH 341.11HTNX WT TSPEI,EX, H CZ P01YTEA /VW Exrps 11114411
43k HAMM Mll H !METRE, H WT MALI WHOA IMAM HAAGNAS BMW.
11060AE A4 CH ST[K]pmumo Atio H !METRE. 11 43k AO cm4 Apz-
Hum np4[0,8, BMW CE WCE11144, A WT BAC Kumut EpE NH EAH4
Hp4BAA NICT 11011ENCE CE LIFIHIITE EpE CTE D4RH KZ HAIN, A HAWN
lipARiA4411111 WHI1 CE AFIPHST WT AnErto RAC TEJE HAST HA MOAAORS,
CZ GEKSEV, T4 AMI HCX-AgET S 3E4AIO, TAKO HMG CE BpAKIAT men*
RAC H EAST H [MOT S UWE XIIME. 34 TON CE tISAHAA, HA KOH MPS
CE IPEAA HACAONHT. TOrAH pAAT npocum RN, KAKO MON AORpH
KAKO HEM TON AA CE HE 911H11T, 11 AA HOPSLIIITE H pOATTE410
MH Gimp 11144HS BAK° T1E3(H) GEKSN, 1110 CS 110111A11, A MIN AA.
CE HEAEHCAT, H T1E3(11) flpH6E3(H), 410 CE AHrHST WT memo BAC; HO-

www.dacoromanica.ro
127

HOKE WT 1110/0 3EMAIO S HAWS Apznag$ MI EMS MHO HE CE HC-


rACET. TMGO AA COKOTET(E) H FOCHOACTRO RH W CEM. H ILVE EAHKA.
H3pE4ET HAW ROArkpHH, ;KSHAH llHnEp CTOAHHK, KZ rocnoArnto RH,
,A,A REpSETE. H cork HU RECEAHT. HNC. 21Sp.

Din mila lui dumnezeu Io Basarab a, voevod i domn. Scriem


multa sAngtate prea cinstitilor i dulcilor nostri vecini i prieteni,.
judetului i celor doisprezece pargari din Brasov, si dam de stire-
domniei voastre: iatg cum m'am nevoit pentru pace si pe cat an
putut, v'am apgrat de Turci, i cu pgrintele meu 'hat- Istvan
pace si jurgminte, iar de-aci Inainte ngdajduesc a-mi intgri si mai
mult pacea si jurgmintele. i pang acum eu tin dreptatea, cum am
fAggduit, dar din partea voastrà vgd cà nu e nici o dreptate; ci vä
faceti numai cg santeti drepti cu noi, iar vrajmasii nostri se tidied
din mijlocul vostru si se duc in Moldova impreung cu Sacuii,
pradg tara si se intorc iarài lntre voi, si beau si mgnancà in casele-
voastre. Deaceea mg gandesc: pe ce credinta am sg mg razim
Deci, vg rog ca pe niste buni prieteni ai mei, mai departe aceasta
sa nu se facg, si sà indemnati si pe pärintele meu Batgr Stefan ca sg_
pedepseascg pe acei Sgcui ce au intrat [la noi], precum si petpribegii
ce se ridica din mijlocul vostru; cgci din partea tgrii mele nu se
stricg nici mgcar un ou in tinutul vostru. Asa sg socotiti i domnia_
voastrg despre aceasta. Si cate va spune boerul nostru, jupan Piper
stolnicul, catrg domnia voastrg, sg le credeti. Si dumnezeu sa
bucure. Scris-am Fevruarie in 28.
illonogram; ,vetete rotundti, c. 3112 cm. in diam., acoperitri; din legendel se re-
cunosc încd )*( IGO . CfI. . . le . . .; adresa: t mm0 H î npsrapom WT Spawn:
judelului celor 12 pirsari din Brasov. Arh. No. 37.
1476. Aluzia la vr5jmasii lui Basaraba priveste pe Vlad Tepes, care Ina din
1475 fusese liberat de Matci Corvin si trirnes in Transilvania pregateasa
intrarea in Tara Romaneasa; el petrecea in apropierea Sacuilor. La 24 Fevruarie,
patru zile inaintea acestei scrisori, Basaraba scriea Sasilor din Sibiu a nu-i
poate considera de prieteni: ei sprijia. pe Vlad Tepes, la ordinul lui Pongräcz,
voevodul Ardealului. Cf. Bogdan, Vlad Tepe, p. 34.Piper stolnicul este aratat
ca stolnic si la ,Radu cel Frumos in doll doc.: unul din 25 Ian. 1471 (orig. la Acad,
Rom., publicat de Venelin, p. 95-96, cu multe greseli, intre care si Him in loc
de Ilsnep), altul din 28 Iulie 1472 (colectia d-nei A. Odobescu); 11 regasim tot
stolnic la Basaraba cel Tinar in 23 Martie 1482 (Mileticl, DR., p. 339).
D-1 Alex. LIpédatu mi-atrage atentiunea asupra faptului cA aceas15. scrisoare-
ar putea fi atribuia lui Basaraba cel Tarar i pusl in anul 1482, and, dupice-
alungase, in toamna anului 1481, pe Vlad Calugarul, el se asezase in domnie

www.dacoromanica.ro
128

.obtinuse pacea dela stefan Báthory (inainte de 16 Noemvrie; cf. Al. Upéciatu,
Vlad-Voc15. Cllugárul, p. 29). Fraza din text m'arn nevoit pentru pace si pe
.cá.t am putut, v'am apárat de Turci» s'ar refer' la expeditia lui Ali-beg din 1481,
pe care Tepelus a indreptat-o spre Moldova. fn cazul acesta, solia lui Piper
stolnicul, pe care 11 gasim langi Tepeliq la 1482, ar fi avut de scop sl hot5.-
rasa. pe Brasoveni a nu mai da ajutor lui Vlad Cálugárul.
Este adevárat ca imprejurárile ce reies din scrisoarea de mai sus se potri-
vesc si cu sfarsitul domniei lui Tepelus ; nu mä pot hotárl tot* a o atribul
acestuia, din pricinl ci nici titlul, nici monogramul nu contin atributul AbuAi,
dar mai ales din pricinl el pecetea, dupà.' urmele ce s'au pástrat din legenda
ei(is din somom) se aratá a fi a lui Basaraba cel Bltrán.

CH.
t inHAOCTTWAI CORYWA/1 1W liACApABA ROHBOAA H rocnoAnHk,
IIHWET rocnoAcTao iranoro 3Ap4grag Aospihra flpHMTEAEM rocnoA-
CTIld AW, nSprapoivi gpaulwRocimn, H 110 CEM AAHAM S 3HAHHE nog-
laTEACTIIS RH, KAKO 34 ¡Nicoll', rpo HAllpARHX- A38 CZ RAMH H WO
FOROpll WT npgaim H LilO KAEXMO, A38 TAKOH ApRallIM H HA TON
CTOHM, WT TOAE H AO CZCA, H TAKON Apaagm, gpe ECT EMU 3EMA
KAKO H Apt3ra; H RApf KOMIKO KSHAt AO)COAHT WT TSpCKOH 3EMAE
HAWS 3EMAIO, HMI nimgp, HAH CRHAA, HAH ESAN KOIR KSFIA'k, A MH
1111WA HE WIIHpAMO HI HE 34AORKLIAA0 WT HU, AHS CHE AOrOANT S
KAWS OHS; ti no Tom H S H4WW11 36MAE, 1111pE ECT pH6A, BAP ECT RO-
CK, imp tpo ECT, 11111pA CE HE 34Apzam WT RAC ; 3ApAA1 IJIO CNIO
l'OHOpHAH H tpo CA10 KAEAH, A38 TAKOH ApZ/RHAA H HA TOR CTOHAI
AO CRI'A; A RAM HE 3HAM KAKO RH ECT pAHOTA, TA WIllipATE H 11111-
TORE H AN.KORE H MEAE30 H CRA WpS;RHId H CHE 168114E. 11E 3HAA4 1110
(IHMITE H WO AA)CATE; ptussiranpink8 AH KETE AA INHHHTE, flgo AH
MIICAHTE, HE 3HAM. TEM pigAT, AKO MONCE CHTH HMCO CTE KAFAH H KAKO
CTE rOROpHAH, A WHO Ail RSAE; AKO AH MHCAHTE NEKAKO HHAKO AA
SLIHNHTE, KH 3HATE 3d TOH tpo YHHHTE, H HAM AanTg S 3HANNE, AA
3HAMO H 4tH KAKO 1jJEVtO StIIIHHT. ilKo AH AiliCAHTE AA 6SAET ;RH-
HOT HOMKKAS 114AtH, H gpo orao rolioptlim H KMAN MH, AA HX'
Aparamo H AA ,KHRSEMO KAKO Aospig AgoAne H CSCEAE, H AIOAHE AA
CE ypAHET ROANO H CA060AHO. H no Tom WHKH tIAOIAKII HAW, no
imign8 4SAmTp8 WT rpAAn, A WH CH ECT SKENHA NEKOH WIITORE
AtIA ECT pARStg8 no TOM, 4 TO CII ECT IISCTHA CHOWA tIAORIKA, HA
HME ROCTANAHHk, TAKO AA ra WCAO6OAHTE, AA Cli H3KAAHT THII30
IIIIITORE cAosoAtio, eapg KOAHKO yTET CIITH; AKO AH TAKOH HE WCAO-
EOAHTE, 4 A3K AA 3N44t, H BII A BUTE. H cork H11 RECEAHT.

www.dacoromanica.ro
129

Din mila lui dumnezeu Io B as ar ab a, voevod si domn. Scrie


clomnia mea multa sanatate bunilor prieteni ai domniei mele, par-
garilor din Brasov, si dupa aceasta dau de stire prieteniei voastre
ca pentru lucrul ce 1-am intocmit eu cu voi si de care am vorbit
de mai nainte si pe care am jurat, eu de asta ma in si pe lane
asta stau de-atunci i pana astazi, si tin ca sa fie o tara ca
cealalta; si once marfa vine din tara turceascá in tara noastra,
fie piper, fie matase, fie once [alta] marfa, noi nimic nu oprim si nu
Impiedicam ca sa treaca la voi, ci toata intra in manile voastre ;
apoi si in tara noastra, fie el e peste, fie el e ceara, fie once,
nimic nu va este oprit; pentruca ce am vorbit si ce am jurat, eu
asa tin si pe langl asta stau pana astazi; dar cu lucrul vostru nu stiu
cum sta, de opriti i scuturile i arcurile i fierul i once arme si
once marfuri. Nu stiu ce faceti si ce asteptati; razmirita vreti oare
sa faceti sau ce ganditi, nu stiu. Deci, daca poate sa fie cum ati jurat
si cum ati vorbit, asa sá fie; iar daca va ganditi sa faceti altceva, voi
stiti ce faceti, dar dati-ne si nouà de stire, ca sa stim si noi ce avem
sà facem. lar daca aveti de gand sa fie traiu [bun] intre noi, [atunci]
sa ne tinem si de vorbele ce le-am vorbit si pe care ne-am jurat,
si sà traim ca oameni buni si ca vecini, si oamenii sa se hraneasca
In voie i slobozi. i apoi acest om al nostru, anume Dumitru dela
cetate, vi-a tocmit niste scuturi si a dat apoi arvuna si si-a trimes
pe omul sau anume Costandin ; pe acesta sa-1 lasati sa-si scoata
in buna voie acele scuturi, °Hate vor fi; iar daca nu-1 lasati asa,
atunci sa stiu si eu, i sa stiti i voi. Si dumnezeu sa va bucure.
Monogram; 'mete rotundd, 3. 5 cm. in di am., cu legenda : ICOHh
CAPPI KOI6ROA,11 MAGT[I]10 010E610 (in islanfit gre,dt MICIH10); adresa :
flpHliaTf AIM rOCHOMTK4 MH, nSprapont fipawwaciciim: prietenilor domniei mele, par-
¿ardor Brafoveni. Acad. Ron; ; reprodudie fotolitografial la D. Sturdza,
Doc. dela Wiesbaden, pl. xl ibid., p. II-72, traducerea d-lui .B. P. Hasdeu
(scrisoarea e atribuitel ad &refit lui Neagoe Basaraba).
1476.--invoeala de care Basaraba acuz5. pe Brapveni cá o cala este cea
din lulie 1475 (No. XCI). (Dumitru dela cetate» este acela Cu tDemetrius»
-din Cetatea Noul (<in Castro Novo.), despre care Basaraba senior scrie
Braqovenilor la 14 Iunie 1476 cä l-au jefuit vameqii oraqului cu consensul
-orlqenilor (Copie la Acad. Rom.).

CIII.
A1HAOCTTWM 60,KTWM 1HI 64[CA]p464 110H10,11,11 H rocriommk, HHWET
rocnoArrao Mil MONA% CAAAKHM H Aospimi HpYIATEMM POCHOACTIlit
9

www.dacoromanica.ro
130

MH, CAAR,S H ['proem WT 6pawoR, miloro 3ApARTE H MOHORHO


HOKAOHEHTE ripTilocum rOCHOACTRO RH, H W CVi HMAM xap rocnoA-
CTKO RH, gpe ME ECTE AO6pH HfITMTEM, CHOA4RAM rocnoAcTES HH.
34 TO A4 RHAET HALM MHAOCTk, KAKO KATO& 141.114S4H ECT MH CZ.
AHp H AOHp0M, H HOCAAA ECT CROH REpHH care, T4 MN 8390 MON
HOKAHCApE CZ REAHKOM tlECTHWM, TA WTHAOKS HA rOCH0AHH4 KrI4A'k.
34 TOM paAT AA CE (JAAORATE 11 HECEAHTE CE, epe rocnoArrgo
cms cz rOCHOACTRO RH S migp CZ RICEM cpsAutm; H RH KSAITE
CIC anip H CZ HOMTEACTROM KZ r0C110ACTRO MH. IIHork RH I:WHO-
HCHT AITA FOCHOACTH4 RH HZAM 2) RAM, AMHH. 11 Rape KOAHKA.
H3pE4ET AAN, AA HiVSETE. HNC. 10H. iÜ AENk.

Din mila lui dumnezeu Io Basarab a, voevod i domn. Scrie


domnia mea dulcilor i bunilor prieteni ai domniei mele, judetului
si pArgarilor din Brasov, multà gratate, i ne InchinAm cu dra-
goste domniei voastre, si vl multAmesc domniei voastre
santeti buni prieteni, multAmesc domniei voastre. i s'a' stiti dom-
nia voastrà Cä Batgr Istvan imi este cu pace si cu bine si si-a
trimes slugile sale credincioase, si mi-au primit cu mare cinste pe
solii mei, si s'au dus la domnul craiul. Deci, sl và bucurati
vl veseliti cä domnia mea sb.nt In pace cu domnia voastrà din
toatà inima, i sl fiti si voi cu pace si cu prietenie atre domnia.
mea. i dumnezeu sä vä Inmulteascrt anii domniei voastre ai tu-
turor, amin. Si tot ce va spune Dan, sA credeti. Scris-am Iunie In 12.
Monogram ; pecete rotunda', 3113 cm. in diam., acoperitd, cu legenda : 4 Ify) iltI-
GflPfIR MUM MP% FOG1110AHH: evident, o pecete deosebitd de-
cele de pdnd acum ; forma literelor e mai frumoasd, mai regulate( ; adresa:
CAMRHM H AoRpHm npiwiTgmm rocn0AcTna mH, cW3 H npsr4pim WT EpaWORS: clul-
cilor 1i Lunar ?Helens' az' domniei mele, judetului pdrgarilor din Bra,rov.
Ark. No. 46.
1477. fu primavara acestui an Basaraba fusese recunoscut de Unguri: o
scrisoare latineasci, data din Floresti la 15 Iulie, confirma acest lucru. Cf. Iorga,
Studii si documente III, p. xxxvii. In acelas an insa, la 9 August, el se plange
catre Brasoveni cA vrajmasii sai sant tolerati sA traeasca pela Cohalm i Fa-
garas, de unde fac incursiuni in tara sa (scrisoare din Floresti; copie la Acad.
Rom.). Pela sfirsitul anului el e alungat din tad. de Tepelus si se refugiaza
In Ardeal. V. Iorga, Stefan cel Mare, p. 187-188 si nota 216.

1) Orig. ca cms.
1) Orig. cutm.

www.dacoromanica.ro
131

f lw fiACApiiKA HOEBOAA H FOCHOAMIk BSCHI 3EMAH 8rrpoBiu-


PICK011, MIWET rocnoAcmo mT CA:AH,S Ii norapom WT gpawom
,MHOPO sApmfie, KAKO MONN1 AORPHAA HpTIATEAEM, 11 W CM MUM 8
3HAHTE HpYMTEACTRS 1111, epe TSH 110CAAXMO HAWN [WWI H 1101104-
TENN sontpu Ao nArrEncrao R11, NCSHAN gilAt AROptIIIK ti MSEIMI
ApArlill crurrap; TA RE EA IIKA 113pEKST liS flpYlaTEACTRS RH, RH AA
RWSETE, EpE CS HAWN pttm LICTHHH, KAKOTO SHXMO CAMH rogoplum.
H ROM RH RECEAHT.

I o B as ar a b a, voevod si domn a toatg tara Ungrovlahiei. Scrie


domnia mea judetului si pgrgarilor din Brasov multä sgngtate, ca
unor buni prieteni ai mei, si vg dau de stire prieteniei voastre cg
am trimes acolo la prietenia voastrg pe credinciosii si cinstitii nos-
tri boeri, pe jupgn Badea vornicul si pe jupgn Drgghici spgtarul; si
oricgte vor spune cgtrg prietenia voastrg, sg credeti, cgci skit vor-
bele noastre adevgrate, ca si cum le-am vorbi noi insine. Si dum-
nezeu sg vg. bucure.
Monogram; .pecete rotundd (3. 8 cm. in diam), foarte bine "dstratd, cu le-
genda: 4t Nan BYIGIIP&11 ROIEROMI NUMB° BNCI1610; adresa: npfurrenem f
rocnoArru MH, mm0 H npsraptm wr Bpawoa : prietendor domniei mete, judefului
fi "drgarilor din Brafov. .Arh. No. z23.
1474-1477.Un (Badea vistier) e citat in hrisovul dela 4 Iulie 1476 (Venelin,
p. 118), lar un itria[rim] in cel dela 1 lun. 1475 (Arh. Stat., deteriorat; atributul de
dupi ,A,pa[rwi] este qters de tot, era Ina probabil cnantp: cf. 11/1aHe if Apa[m]
din acest hrisov cu MAN* Herptlns H April% crwrapii din cel dela 4 Iulie 1476).

Basaraba III cel Thrar sau Tepelus.


(Noemvrie 1477[s. incep. lui 1478] Aprilie-Iunie 1482) 1).

CV.

t HAWEM, Aosptim rocnompgm N REpH111H Kp4A10, MAU,S WT 16pa-


WOE H ARAHAAECETEM npzrapem. 11 TS311 RH HpOCHAA ISAR() MOH HAI-
TEM, KAKO nap KOMMH IONA11,11 WET 113AE3HTH AA C(tSNSET rocnowly

1) D-1 Gr. Tocilescu II di anii 1478-83 (Manualul cit., p. 143); D-1 D. Onciul
(in cursul sgu) 1478-82; D-1 N. Iorga pune inceputul domniei lui la Noemvrie

www.dacoromanica.ro
132

HH KpAA10, A RYE M HE RAHTSETE H AA 1-1X HE WCTARHTE M HAE-


HET HAH AA FIX TErAET, KAKO 11X CS HAEHHAH HpEA &MAN, !WHOM HH
RAM HE ECT (sic), HH KpAA10; nomme AoxoArr AA CAS)KET RAM
H KpAA10, Ii ARS CS HHM11. H or RH SMHOMHT AtTA.
t 1w RACApARA R(W)fR(W)AA, MHAOCT(IA) ROMY(A) rocnoAlina.

Bunilor nostri domni i credinciosilor craiului, judetului din Bra-


c)v si celor doisprezece pArgari. latl vl rog ca pe niste prieteni ai
mei, ca oricati voinici ar voi sà iasl sA slujasa domnului nostru cra-
iului, voi sI nu-i bAntuiti i sl nu lAsati sà-i prade sau sà-i asu-
preascl, cum i-au prAdat inaintea voastrl, cäci [aceasta] nu va face
cinste nici voul, nici craiului; ei vin doar sl slujasa vouà
craiului, si eu impreunl cu ei. i dumnezeu sA vA inmulteasa anii.
Io Basar ab a voevod, din mila lui dumnezeu domn.
Pecete rotunda', 3314 cm. in diam., acoperia Cu bumbac ; curdfind-o, am pie-
tut ceti legenda, care, contrar uzului, incepe dela stinga: [A( 11l4111 EMER]041
B[A]f1111K6 3EIVIA6 EllOff[Pfl]lif1 (la inceputul legendei nu se pot ceti c. 8,ro
¡itere); adresa: f cawr,S WT Epowort HAllatidAECITIM npsnipem : jude/ului din Bra-
Foy ,i celor doisprezece pargari.Arh. N. H.
1474.Atribuesc aceasti scrisoare lui Basaraba cel Tinir si o puiu in Sept.
1474, and el se pregitea si treaci. din Transilvania, ajutat de Unguri, in Tara
Romineasci, inaintea luptei dela Teleajen (1-5 Oct.). Bite, Tepelus se re-
trage din nou in Transilvania, de unde se duce la Stefan cel Mare, pe lingi
care il gisim la 1475 si 1477. lorga, Studii si doc. III, p xxxvri; Istoria lui
Stefan cel Mare, p. 158 si nota 154.Monogramtil scrisorii e in cerneali nea-
gri i ca desemn deosebit de cele rosii, iesite din cancelaria regulati a dom-
nului ; ci dintr'insul lipseste cmna,a,1», nu e de mirare ; acest cuvint lipseste deseori
din scrisorile si cite ()data si din documentele interne ale lui Tepelus. Caracterele
paleografice i pecetea ne impiedici si atribuim aceasti scrisoare unui alt Basaraba.

1477 (Stefan cel Mare, p. 158). Primul document cunoscut dela dinsul e din 3
Aprilie 1478 (6986), publicat de Venelin cu data gresiti 1472 (6980); v. Lip6datu,
Vlad-Vocli Cilugirul, p. 15, nota 5. Al doilea ar fi cel din 9 Sept. 1478, pistrat
numai in copie (Condica veche a Coziei); Lip'éclatu, ibid. Daci acesta e in totul
autentic, atunci Tepelus nu poate fi fiul lui Laioti, deoarece el vorbeste aci de
tatil siu ca de un räposat, pe cind despre Laioti (Basaraba cel Bitrin) se stie
ci a murit in Ardeal la 1480, inainte de 22 Dechemvrie; prin Dechernvrie 1479
sau Ianuarie 1480 el era la Brasov, de unde face o incursiune in Tara Romineasci
pune mina pe vistieria lui Tepelus. Sfirsitul domniei acestuia cade intre 23
Martie si 13 Iulie 1482 (ultimul document cunoscut dela Tepelu i primul dela
Vlad Calugarul ; v. Lip6datu, 1. c., p. 21). Asupra filiatiunei lui, v. N. Iorga,
Istoria lut Stefan cel Mare, nota 126, unde se citeazi si literatura chestiunei.

www.dacoromanica.ro
133

t HiftE H 11% XpHCTA gOrA 6411011+pHA (sic) XpHCTOMOCHHH H C4410-


ApIMAKtIll H WKAAAAA:111S H rocnomTBSALI.03 Iwant; &WAIMEA KOH-
[ROJAA, CHI& &WAWA KOIKOAA, rOCINOAHHk HUM 3EMAH Srptvgaa-
KHHCKOH3 muoro 3Ap4KHE H HOKAOHEHHE HZ3AI0SAEHS MOEMS H CAM-
tIA[H]WOMS AO TElif KpzcTo POWOS H fläH stipx8 WT 6pawoS H KUM
npkrapwm, 41141111tIA ?He U HEAHKH[A1], HAli KOMIKO CST 8 16pawoti. RICH
AA 3HAHTE, HOHEME CM S ?MRS H 3ApAlik U 11E4111(k, TST o1rkHAAAS,
KAKTO mow° [11pil]akTfAH, SAGAETE AAH lipHATEAH. 1l3k AA S.SA.S.
AMS HpliakTEAH, MO 6AMTE flpHATEAH ; AO aiHBOTA moiro
ia IlpH[A]Tf AZ. 111H0r0 SHOHAHHE HAA441A HA cora, M Mil
,a,a COrk 3EAAAAA porn-EA mow°. TST IlpHHAET moiro CASI'A; MOArk
SAC, KAKOTO mom.) IlpHATEAll, AA HE CANTSETS H111.114, HZ AA HAUT
110911TAHHE WT RAC ; All0 AAH sork HOMO;KET, AA Mil AA sork
3EAAARi rocnoArrsa VuU, amioro tlECTH (VT rOCHOACTKA ; HA OVA
r0C110ACTHA AAH, HOHOKE CSAETS TAM. Ho TOM ,KE A4 311411TE,
CAtirt1 l'OCHOACTRA AAH, HA HAAE Kpkrrt, M HMATE HO'llITAETE KAKTO
061343k rOCIIOACTRA Am. HHC. S RACASIO, Iwkciato p. Fi AEHk.
IWH RACtipAgt1 HWEKWA4, AAHAOCTTA 60aiTA% l'OCHOAHHk.

Cel in Hristos dumnezeu credinciosul si de Hristos iubitorul si


de sine stapanitorul i obladuitorul si domnitorul loan B as araba
voevod, fiul liii Basaraba voevod, domn a toata tara Ungrovlahiei.
Multa sanatate i inchinaciune tie, prea iubit i prea dulce al meu
[prieten] Carsteo Rosule 1), si domnului birau al Brasovului 2) si tutu-
ror pargarilor, mici si mari, sau cati sant in Brasov. Cu totii sästiti
cà sant viu si sanatos si mare, si iata va rog, ca pe niste prieteni ai
mei, sa-mi ramaneti prieteni. $i eu am sa va fiu prieten, cum imi veti
fi si voi prieteni; cat voiu trai, va voiu fi prieten. Am multa na-
dejde in dumnezeu, ca-mi va da dumnezeu tara parintelui meu.
$i are sa vina acolo o sluga a mea; va rog ca pe prietenii mei,
sa nu-1 suparati intru nimica, ci sà aibà cinste dela voi; cici de-mi
va ajuta dumnezeu si-mi va da dumnezeu tara domniei mele,
cinste [veti avea] dela domnia mea; pe credinta domniei mele
Orig. A r NO T2I Kprro Porno*. (= Powoy). Despre acest Carstea Rop
pomeneqte Dragomir Udriqte lute° scrisoare din 1484-85 (Arh. No. 519).
Este vorba, se pare, de judele cräesc al Brapvului, de Königsrichter,
ung. Mr&

www.dacoromanica.ro
134

asa va fi. Si-apoi sX stiti, pe sluga domniei mele, anume arstea,


sà-1 cinstiti ca pe chipul domniei mele. Scris-am in Vasluiu, luna
lui Martie in 13.
Ion Basaraba voevod, din mila lui dumnezeu domn.
Pecete rotunda', 3 cm. in diam., acoperitd, cu legenda: [4c] IfIfl
kfl]G[flPil]E li06[BOA,11]; adresa: t Epatuoirlawm Ham H nprapwm H Kpzrrt Po-
WO; H sutaxt5: Bra,rovenilor tu/arar fi ficirgarilor ,ri lui Cdrstea Rap bi-
rdului.Arh. No. 112; Mil. No. 121 (atribuitd gre,rit lui Matei Basaraba).
1477.'loan Basaraba voevod, fiul lui Basaraba voevod» nu poate fi altul cleat
Basaraba ce! T5.nIr sau Tepelu; el petrecea la curtea lui Stefan ce! Mare de
pela 1475; v. Iorga, Istoria lui Stefan cel Mare, p. 187-188 qi notele 213 qi 216.

CTII.
t itinaocTkiwm RONZYWAN 1wEACApARA MAAAY ROHROA4 n rocno-
AHHh RUM BEAM SrpORAAXHCKOH, MINT rocnoAcTeo ¡!AH mnoro-
M0611M0 3ApABHE H HOKAOHEHHE 110(IHTAHOM H m8Apnan cxA48 H
ARAHAAECTH npzrapom wT Epawos. HO TOM AA RH ECT lirkAOAA0
RAWEAA AWAOCTId : AOpIl CIA MIA rocnoAcTso nomosA8 RAC, A
rOCHOACTI10 MU ChM SHA RAW, H Aopn me A (sic) Bork Apsa1411
Thum, Ewe rocnoAcTso ann cm( MIA HAW IIPHMTEA. 31 TEA% roc-
noAcTgo NiH flpEIISCTH cork H R4WEHO MOAEHHE, TA MN ECT RAAWKA
BEMA Smoto p8s8, u rocnoAapz ChM RAAWKS 3EMAIO. H S Tom
T8psnn HE )(TEX' A4 II X WCTARHM, RAM BAO AA StIIIHET, LIFAIS rOCH0A-
CT130 Mil HE AIOSIIAA MIME BAO, HS XOWET r0C110ACTBO AIN AA HMATE
AospoAtTea WT rOCHOACTI30 MH, H /UWE AAHAOCTH AA AAH CTE now
TEAH. TOAA rOCROACTI30 MH AIOSHM MHp, H RAUIH AIOATE A4 KOAE
mnp8 S IMAMS BEMAIO CZ 1{811410 H CI LIO HAi ECT ROAt, A WT
TSPRH HII)CTO AA CE HE SOHT. H LIJO RH 111ET pEWH RAAA, A4 RE-
pt3rre, gEm$ c$ pvin rOCFIOACTILI AAH HCTIIHH. H sork RU RECEAHT,
AAAHH. H IISCTHTE CH EAHH A060% tIAOR'kKk SrOCEIOACTI10 MH, AA
TAKAAHMO IdKO ECT A0CpE, A4 RH KOAE MOO CI LIJO HM Aparo.
thitim AA CE KOHT.

Cu mila lui dumnezeu Io Basaraba c el Tânà r, voevod


clomn a toatà tara Ungrovlahiei. Scrie domnia mea, cu multà dra-
goste, sAnAtate i 1nchinàciune cinstitilor i inteleptilor judetului si
celor doisprezece pArgari din Brasov. Dupà aceasta sä vA fie stiut
domniilor voastre: catl vreme am fost domnia mea printre voi, dom-
S'ar putea ceti qi HAW1114.

www.dacoromanica.ro
135

nia mea am fost al vostru, si cata vreme dumnezeu m'a tinut la


Turci, domnia mea tot prietenul vostru am fost. Apoi m'a trimes
dumnezeu i rugaciunea voastra pe domnia mea, si Tara Roma-
neasca imi este in manile mele, si sant domn in Tara Romaneasca.
Inteaceea n'am vrut sä las pe Turci sa va faca rau, fiindcä domnia
mea nu và vrea rani, ci vrea domnia mea sa aveti bine dela dom-
nia mea, iar domnia voastra sa-mi fiti prieteni. Deaceea domnia
mea vreau pace, si sa vie oamenii vostri in pace la Tara Roma-
neasca, cu marfl i cu ce le place, iar de Turci nimenea A. nu se
teama. Si ce are sa va spue Vlad, sa credeti, caci shut cuvintele
adevarate ale domniei mele. i dumnezeu sa va bucure, amin. Si
trimeteti-va un om bun la domnia mea, sa ne intelegem cum e [mail
bine, ca sa và umble oamenii cu ce le place. De nimic O. nu se teama.
Monogram Cu fiird maapt; .pecete rotundcl, 3. 8 cm. in diam., foarte
stricatel; din literele pdstrate s'ar .putea reconstitui a,ra: [4c VD B]1IGIVEfl
E[CIEEOM BEM116 BAYHIl]Ke H adresa: f C7AMIS H _I npsrapom WT Epawog:
judet'ului ,ri eclat- 12 ptirgari din Bra,rov. Arh. No. 76; Mil. No. 92.
1477, NoemvrieDechemvrie, sau 1478, inceputul anului.

UM.
AAHAOCTYWA1 soaawm 1w EaCtIpASA ROHROAA H rOCHOAHHIs KZ-
CHI 3FAiAll SrpOKAA)CHHCK011, CHEM Aosparo GACAPASA ROHKOAE, main'
rocnoAcTeo INHOr0 3ApARTE A0gpiiM CX.CE,11,0M ii FIPIIMTEmAn roc-
BOACTHA ¡UN, CX.AH,S WT gpatuog H AKAHAAECETHAI nprapont: T4-
K0311 Kli AAHAAI S 3H4NTE rocnoAcTRo KAKO KApE KOWA nprapt
WETE fl0CA4TI12 AA AOHAET K1 rocnoAcTES S HOKAHCApCTRO,
TKII tIAOIrkKk AA AOHAET CAOKOAHO H AOCPOHOAHO, H FMK AA Cl
RpATIET CAOKOAHO H NNW, AA HEA14T 3ACAHS HIE WT KOrA, HA REPS
ASILUS FOCHOACTKA hill II HA KEp8 H ASWS K0Arkp0A1 rOCHOACTRA
AUE, REAIIKNAI H AIAAHAI. H RAPE WO 113pPEET KS HAM RAW tI40HIK6
T8pim MHOW, A RAM HplHaTEACTRO AA liEpSET, Epe CS E9iI rocnoA-
CTHA FICTIINII. H KOrit Kil RECEAHT.

Cu mila lüi dumnezeu I o Bas arab a, voevod i domn a toata


tara Ungrovlahiei, fiul bunului Basaraba voevod. Scrie domnia mea
multa sanatate bunilor vecini si prieteni ai domniei mele, judetului
din Brasov si celor doisprezece pargari, si asa va dau de stire dom-
nia mea a pe once pargar yeti trimete sa vie in solie la domnia

www.dacoromanica.ro
136

mea, omul acela sg vie slobod si in bung voie, si sg se intoarcl.


slobod si in pace, si sg nu fie impiedicat de nimenea, pe credinta
si sufletul domniei mele si pe credinta si sufletul boerilor dom-
niei mele, mari si mici. Si once vg va spune omul vostru Turc
Ianos 1), prietenia voastrg sg-1 credeti, cgci sAnt cuvintele adevgrate
ale domniei mele. Si dumnezeu sg vg bucure.
Monogram fdrd mnap.1;,ecete rotundd, 3.8 cm. in diant.,foarle flearsd, se re-
cunosc numai 16 rut la sfdrfit; adresa: f cx.Au,S urr EpaWOH H ARdNdAICITHM nps-
rapom: judelului din Brafov fi celar doisprezece ihirgari.Arh. No. 116.
1478. DupX caracterele sale paleografice, scrisoarea aceasta este fail in-
doeald din sec. XV-lea; ea nu poate fi deal a lui Basaraba cel Thar. Cf. pentru.
titlu No. CVI §i documentele interne ale lui Basaraba cel Tinar, d. p. cele din
Miletié, DR., p. 336 0 urm. Se 'ntelege cà ea poate sà.' fie qi posterioarà anu-
lui 1478.

CU.
t AlliAOCTTE 60/K1E lw illindiA gaCapas(4) ROIIROAA 11 rocnomms,
1all1ET rOCHOACTRO mu ittnoro 3Ap4RIE /110fAl A060111,11 HIHIMTEAE41,
CAlltS rOCIIOAHHA Alli Kpairk H ID nprApont WT 6p4WOHS, 11 HO
CEA1 MILLI% S 3H4FITE R4W011 AlliAOCTS NO, KAKO AA )(OW UWE
AIOATE CS REAIIKOA1 KSHAS S HAWS 3EA14S, AA CE XPAHET CAO-
ROAN° II AOSpOKOAHO, KAKO 11 AO mrA, 11 HIIKOA1S H1111.14 AA HE SSW,
AIAKAp M 6SAIT LIJO 4ET ENV( j T011 WA% 133ET HA ASWS II HA MIS
rOCHOACTRA A1H 11 RSCOA1 KOAEp[0441] rOCF110ACTR4 Alti: Clip0A14CH AA
CE XpAHET. 11 110 TOA1 M S3A1ET SAWA AllIAOCTS HA RAWEX ASWS H
upS, KAKO AA AOHAST KSF1411 113 3EA1411 rocnoAcirna AIII KS RAWOH
AWAOCTI CS REAHKOM ISSFIACIA, TA AA KSINSET H AA CE 'WHET CAO-
ROAN° H AOHp0BOAHO, II HIIKOA18 H111114 AA H'kCT, Alc1KAp AA nS,NET
wimple. 137. Lilo ronopunt RAW011 AllIAOCTS, A TO HHAKO HE 46T
RI1TH. TAKO ti BMA AIIIAOCTS AA S3A1ETE no nip$, KAKO FITKOA18
111111114 AA HtCT. HHO HE 4ET KIITY. 11 sor z [nu] HECEMIT.

Din mila lui dumnezeu I o Tan grul Basarab a, voevod si domn.


Scrie domnia mea multg sgngtate bunilor mei prieteni, judetului dom-
nului meu craiului si celor doisprezece pargari din Brasov, si dupg
aceasta dau de stire milostivirei voastre cg oamenii vostri pot sg.
umble cu marfl mare in tara noastrà si sg se hrgneascl slobod
1) Tòrök Jdnos, in ortografia sec. XVI Torek, Torck, Tork (Quellen zur Ge-
schichte der Stadt Kronstadt, vol. I, index).

www.dacoromanica.ro
137

In bung voie, ca i pAng acum, si nimgnui nu i se va intampla


nimic, fie once va fi; asta o iau pe sufletul si pe credinta domniei
mele si a tuturor boerilor domniei mele: sgracii sä se hrgneascg.
apoi sà la milostivirea voastrà pe sufletul si pe credinta voastrg,
ca negutgtorii din tara domniei mele sg poatg veni la milostivirea
voastrg cu marfg mare si sg facg nego i sg se hrgneascg slobod
In bung voie, si nimAnui nimic sg nu i se intAmple, de-ar fi chiar
rgzmiritg. Ce grgesc eu milostivirei voastre, aceea altfel nu va fi.
Asa si milostivirea voastrg sg luati pe credintg cg nimAnui nu i se
va intampla nimic. Altfel n'are sg fie. Si dumnezeu sg vg bucure.
Monogram fdrd MM1Ai ; Pecete rotundei, 3. 7 cm. in diam., cu legenda: 16D
1141011PM1 BOHROAfl MAME] RACIE adresa: f cu,ti TOCHOHHil MM Kpant
Ir nprapom WT fill4WORS : judetului domnului mal craiului ,ri celar 12
din Bra,rov. Ark. -Vo. 75.
C. 1478.

CX.

KONSTWAI MAAAT 1wGACApACA KOEROM ii rocno-


AH" MILHET r0CEI0ACTI30 AIHWI'W 3Ap4HTE MONA% Aosptint c8-
ceAom H HpHATEA*A1, CAAU,S WT fiPAWW11 H K-I ripzrApom,
W CM% AAHAAI S 3H4HTE HAWON KAKO iN11 K43AME HAWII
EpE IHH ECTE nopStum(u) KAKO AAKil AACT rOCHOACTKO
KHIH'S 34 KEpS BAWEAI KSM1,11, AA VOAET S HAC S AMO 1), ii NAK HAWN
M MET S BAC S nuipS. Toro pm RH mm rocnoAcTilo iN11
HA efp8 il AthuS r0C110ACTR4 A111 il HA lifp8 ii ASWS n KOtapEr roc-
110ACTR4 AM, AA VOAET S Allip NO 3EtViIl l'OCHOACTRA AW, AA Tpz-
rSivr S 1uip8, Il HAK ,NA CE KpATET S AMO. fi tillO H'kCT, 110 E9
rOCHOACTRA ¡un. H flAK H RTE M ANI AACTE mur/3 34 RE" ECT
S HAC, M VOAET HAWN KSniLil S HAC H S Atupti. 11 son& Kil RECE-
AAUM5S.

Din mila lui dumnezeu Tânàrul Io Bas ar ab a, voevod i domn.


Scrie domnia mea mula sgngtate bunilor mei vecini i prieteni, ju-
detului din Brasov si celor doisprezece pArgari, i vg dau de stire
domniei voastre cumcg mi-au spus negutgtorii nostri cg mi-ati
trimes vorbg, ca sà vg dea domnia mea carte de Incredintare pentru

O Orig. H

www.dacoromanica.ro
138

negutatorii vostri, ca sa vie la noi in pace, si tot asa ai nostri sa


mearga la voi in pace. Deaceea v'a dat domnia mea carte, pe cre-
dinta Si sufletul domniei mele si pe credinta si sufletul boerilor dom-
niei mele, ca ei sa umble in pace prin tara domniei mele si sa faca
negot in pace si sa se intoarca indarat jar-5Si in pace. Si altfel nu
este, dupa vorba domniei mele. Si acum sa-mi dati si voi carte
de incredintare, ca s'o avem la noi, ca sa umble si negutatorii nostri
in pace pela voi. Si dumnezeu sa va bucure, amin.
Monogram !irk' mnap,1; pecete rotunca de 3. 8 cm. in diam., in lciuntml
scrisorii, ftearsci; se cunoafte numai OHE; .fifirii adresci. Arlt. No. 97.
c. 1478.

f laltIOCTVW/H 60;iatIlill 1W GACApA6A 130IKOM II rOCHOAIIHk, 1111WET


rOCHOACTBO 4111 Amoro aApatai II r11060BHOE HOKAOHEHTE ripiniocim
Ao6p111-111 HplIETEMAI rOCHOACTRA Mil, CX,A18 H riSprapoitt WT Gpainoe,
Y W CM AABA,VI 8 311iWYE rOCHOACTHO BH : Atl 3114ETE VI CZ 60-
;fíliWAI XOTIHIGH MAE Bork null) H A0V0AETE112 H ITO HOKAIICANI
KpArIEBE CBETAOCTH Hp0BOAIIVI0 CI ilECTHIO, II TSICA EIOCildip110 HA-
wira WWI atSnati(a) IIIIHTHASS CT0/11111K CZ pew AO rOCEIOACTRO
BII. TAKO FlApE fillIKt1 113WIET KB r0CI10ACT110 EH, A BH REpSETE, op
CS HAM VIII IICTHHII. H 60r6 RII SAMONSII AFTA. 1111C. cm. Pi.

Din mila lui dumnezeu I o Bas araba, voevod si domn. Scrie


domnia mea multa sgnatate si inchinaciune cu dragoste aduc
bunilor prieteni ai domniei mele, judetului si pargarilor din Brasov,
si dau de stire domniei voastre despre aceasta: sa stiti a cu voea
lui dumnezeu a dat dumnezeu pace si bine, si jata pe solul lumi-
natiei sale craiului 1-am petrecut cu cinste, si am trimes acolo pe
credinc.iosul nostru jupan Vintila stolnicul cu vorbe catra domnia
voastra. Deci, oricate va spune catra domnia voastra, voi sa. [le]
credeti, caci sant vorbele noastre adevarate. Si dumnezeu sa va. in-
multeasca anii. Scris-am Septemvrie in 13.
Monogram; pecete rotundli,3. 3 cm. in diam., cu legenda: ig ND EfIG111)11fi
BOEBOMI NIATIM wim[fi] 11 FOGI1OAHH (sic); adresa: t npirrinem rocnoArma
nut, exAu,23 H ntiprapom tin' fipatuoa: prietenilor domniei mete, judefului fi peirga-
rilor din Brafov. Ark. No. 122.

www.dacoromanica.ro
139

c. 1478. Vintili stolnicul poate s fie acelaq cu Vintil (Eriwrimo) pabarnicul


din douä doc. dela 12 Iunie qi 28 Iulie 1472 ale lui Radu cel Frumos (colectia
D-lui Sapcaliu qi a D-nei Ana Odobescu). Vintilä, marele logofAt al lui Basaraba
celAr dela 3 Aprilie 1478 (Venelin, p. 111) qi 16 Aug. 1481 (Mileti6, DR.,
p. 340), trebue O. fie un altul.

CXII.
t61111A0C1110 RONaKI1w MAAAT EACApARA ROHROAA II MC11010-18
RZCOH 3E4tAH Srpoimaximacou, Winn- rOCHOACTROII /11H0170
SHE CAATKIIHM MOEM H A0Rp1111A1 flpHIATMEM, CAANS H AR4HAAE-
CETEA1 npzraporfri WT GpatuoRS, H W CEA1 AARAM 3H4HIlf RAWOH
ANIAOCTII, KAKO HOCAAX REpH11 H HOWTEHH ROAtpH rOCHOACTRA A111,
':.K811AH u NiSHAN GTAWISA, KZ rocnomm8 Kp4A10, 34 Attip H
3A ,A,ORp0A'kTEA. AA AACT ROM TAKO RII CHAO, AA ECT H tlAoatim
WT HAWS AIHAOCTII CI nosnticapil HttIIIIIW, H WT RAC AA cST
TAAtc+, EpE ECT HOAospf TAKOH. H H4KI1 WT TAMO LIJO RSAET, A HAILE
ANIAOCTII A RIIE RIICTE AAAII H rocrioAcTIVS AIN S 3H4TIN. TON roeo-
pifx- RAWOH AlliAOCTII, AA CII n8cTtrre tIAOIrkKA I10 HAWEr AIOATE, AA
CST CRII TAMO, 11 RAM peq(H), EpE ECT Aosrk. f[ HAIM THE311 R)7,t-
1110 )COAET 110A1EM,A,S RAC, A R116 'ix- RIICTE mom' 11CTEp4TH WT
CLIC H X-AER HAIZ RIICTE HE AAAH, HOHE;KE RIICTE IICTEpAAll WT
MERAS RAC. TAKO THE3H RpANiMAWE AA HE xmET noAtoNAS RAC
nomtioro, HOHEME romp AOKAE Alf AO rinsna wropviiirS,Ii COCSET
Mil AO ITZAO. TA RH rogop8, KAKO MOM ElpHIATEAEM, TO11 HE Tpe-
ESET, AA H'kCT, Epe HECT Aospe. H nmcil AoHAE r WT ltApA
WT HOpTS, KAKO ECT 83EA CRA TAN 3EMA4 li Tpil rpmogi: HOW
rpo, II ApEROC li 11EW II C rpm XARIIIAK. fi KOH HE CE CS AAAII, A
H,4jJ lix'ECT AMNON HOCEKAA, A MUM II AETNA 110p06114. TAKOH
AARAA1S 3H4WIE H4111011 MHAOCTH. HHO H'kCT. H ROM RII RECEAHT.

Cu mila lui dumnezeu Io TA n Arul B as arab a, voevod si domn


a toatA tara Ungrovlahiei. Scrie domnia mea multà sAnAtate iubi-
tilor i bunilor mei prieteni, judetului i celor doisprezece pArgari
din Brasov, si dau de stire domniei voastre cl am trimes pe credin-
ciosii i cinstitii boeri ai domniei mele, pe jupAn Neagu si pe jupAn
Stanciul 2), 1à domnul craiul, pentru pace si bine. SA dea dumnezeu
1) Orig. KomiacS.
1) Doi boeri bItrini, pe cari ii gasim vornici Ind. sub Radu cel Frumos: Neagu
vornic (mare), Stanciul vornic mac la 25 Ian. 1471 (Venelin, p. 95-96). Stanciul
.era i cumnat Cu domnul (v. doc. din 17 Noemvrie 1479: Mileti6, DR., p. 337).

www.dacoromanica.ro
140

sa fie si un om al domniei voastre cu solii nostri si sä trimeteti si


voi solie acolo 1), caci este mai bine asa. $i iarasi, ce se va intampla
acolo, domnia voastra sa-mi dati i domniei mele de stire. Asta va
graesc domniei voastre: sa trimeteti un om al vostru dupà oamenii
nostri, caci e bine sa fie cu totii acolo, si [cu] vorbele voastre. i iarasi,
pe acei vrajmasi ce umbla printre voi ati fi putut sa-i alungati dela
voi i sà nu le dati paine, caci ar fi trebuit sa-i alungati dintre voi.
Deci acei vrajmasi O. nu mai umble printre voi, cad au umblat pana.
ce m'au amarit pana in gat, si nu mai pot O. rabd 2). Si Ara graesc
ca unor prieteni ai mei: aceasta nu trebue sa fie, caci nu e bine.
Si iarasi, mi-a venit veste dela imparatul dela Poarta, ca a luat toata.
tara aceea si trei cetati : cetatea Crui si Drevos si Les cu cetatea
Jabiiac 8); iar cei ce nu s'au dat in manile lui, imparatul pe barbati
i-a taiat, iar pe femei si pe copii i-a robit. Acestea vi le dau de stire
domniei voastre. Altfel nu este. Si dumnezeu sà và bucure.
_Monogram fdrd mmAT; pecete rotundd, 3.8 cm. in diam., ilisibild ; adresa:
&pampa: prietenilor doonnie
rocnoACTBIS MH, C70,10 H gl nparap[om] WT
mele, judefului ,ri celar 12 pdrgari din Brapv. Ark. No. 93; Mil. No. 99.
1478. Cf. numgrul urmgtor.
CXIII.
t
IVIIIAOCTIE KOMTIO 1w MAAAT GACApARA ROIIROAA II rocnommx,
IITWET rocnoArrao AIII muoro 3MI4RIIE CAATKOAIS 11 AOsponiS HA-
WEA16 11(31114TEA10, MSDAHS 'Catmint; Kpiu,Sit u HtSflAHS HAS, H TA-
K0311 mum 83HAT TROEll AIIIAOCTI 3A TEH311 Epa;KAIMBII, 1110 X0AET
MONO RAC, TA IIAt XAfIl AARATE Ii AWKIITE IIxTOII H'kCT AO6frk,
HS IICTEirkTE WT RAC, 11011ME 1111E iixRIICTE IICTEIJAA11, KZAA 611
RAWA ROAIO (sic), HH EA1111 WT NM' HE CE CH CROSTiA AiEMAS RAC.
1-10HENif rocnoAcTuo AA 3HAA1 ISZAA AO)COAET WHH, dB Z H(
Willi HA KASNI SAApHA H ()Amman, AAR II HE 3HAAL Fl CHE H)C 3H3TE
ICZAA ACTOAIT, H HE IIIETE AA Hr HCTE9HTE WT RAC 4,4 HÇ A3-1.1

rHATE WT RAC, Hs II HS TU rOROpliAt, KARO A40EAIS CAAT-


ROMA; H AO6f1S 1111HISTEA10, AA HE 6SAET TA311, *pi HECT Amiwk.
AARAAA 3H4TH TROEH AillOOCTH, Fpf MH AOHAE rAAC WT uapn, KAKO

Trad. ad literam tqi sä dela voi vorbe acolo».


fie qi
Orig. to COCUT ASHA rpi.a, vi-mi vine (mise urcl) páng la gat».
8) Atat aci, cgt qi in pasajul corespunzgtor din scrisoarea uringtoare, origi-
nalul are Aiw"tZ(= H C7.) rpap, liCaRinaK, Le g cu cetatea abijak». Vezi nota
2 dela pagina urrngtoare.

www.dacoromanica.ro
141

f CT S3EA TEN rpAAOR(E): GKEHAEppliE f[CT] WROEA W CREX CTpAH, H


,A,RA rpm ECT SLIIINIM KOH GKE11AEp111, H HOW rpm ECT 53E4
ApotocH AEW H C rpAA )KARIIIJK, H 3EAA44 CR4 ECT S3E11, A ITO
HECT CE AAA, WH 11)( ECT AARaINE HOCEKAA, 4 KZWI H AETU,A pOGNA.
TON 3H4M. fi HAK11, TROE MNAOCTS, LIJO 3114W WT TOli CTPAHS, A
TH Mli AM, MATH j &SAN WT tpo ritac 3H8EW, H AA 3H4T H roc-
HOACTRO MIL Hilo !ACT. H &Om [TE] RECEMITS. H MICH 34 TEN
RpA?KMAWE, KAKO AA Mil H3FI4NAEW MOE MNAOCTII: CS 1111EM cztlETom
xoAET H LIJO 9EK4IOT H 11X WKpOTHRAT, TA )(Miff 110 TSH;
TO II RApE CST S MIX HEKON pE41l WT CONtpEX HAWEr, HAH MO HM
fCT pAsoTS. Toll Mil WNIEWETE, epg RN npowS, moH nptitaT[EA]ttE.

Cu mila lui dumnezeu Io T An I r ul Ba s a rab a, voevod si domn.


Scrie domnia mea multg sgngtate iubitului si bunului nostru prie-
ten, juphnului Hangs Cretu11), í jupanului Paul. Si dau de stire
domniei tale despre acei vrgjmasi, ce umblg printre voi, si le dati
Sine si-i tineti: aceasta nu e bine; ci alungati-i dela voi, cAci dacg ar
fi voea voastrg, voi i-ati alunga, [si] nici unul dintre ei nu s'ar in-
vâxti printre voi. Si dacg a ti domnia mea cAnd au sg vie ei,
pang pela Cluj i-as lovi si risipi, dar nu-i stiu. Voi insg tistiti
cand vin, si nu voiti traturati i sg-i alungati dela voi, citi hr5.-
niti. Dar ii grgesc tie, ca unui dulce si bun prieten al meu: sl nu fie
aceasta, aci nu este bine. Si dau de stire domniei tale cl mi-a venit
veste dela Imparatul, cumcà a luat aceste cetgti: Schenderia a
bgtut-o de toate pgrple i doug cetgti a ridicat lAngg Schenderia;
si cetatea Crui a luat-o, si Drevos si Les cu cetatea Jabiiac 2), si
au cuprins toatg tara, iar cine nu s'a predat, pe blrbati i-a tgiat,
iar pe femei si pe copii i-a luat In robie. Acestea le stiu. La ran-
dul dumitale, dg-mi si tu stire despre cele ce stii din partea aceea,
despre once vei afla, ca sg stie si domnia mea. Altfel nu este. Si
dumnezeu sg te bucure. iargsi, pentru acei vrgjmasi, sl-mi

2) Un Iohannes Kraus oarecare; Kraus e un flume de familie foarte obi§nuit


prin sec. XV. XVI la Sa§ii din Ardeal. Hang§ §i Paul erau, se vede, ni§te
pfirgari influenti in sfatul ora§ului.
2) Cetfitile Skenderija k8kodra, Scutari), Crui (Kroja, Kruja), Drevos (Dri-
vasto), Le § (LjeA, Lissus, Alessi()) §i Jabliac (2abijak, 2abljak, Xabiacco) le-au
cucerit Turcii pela sfär§itul anului 1478. Scutari a fost ocupat definitiv la 1479.
Hammer I, p. 535, 538; Zinkeisen II, p. 425 gi urm.; Jireeek, Archiv f. slav.
Phil., XIX, p. 609.

www.dacoromanica.ro
142

afli domnia ta: cu al cui sfat umblà si ce asteaptl si ale cui vorbe
ti ocrotesc, de umbll pe acolo; si nu cumva au niscaiva vorbe
dela boerii nostri, sau cum le stA lucrul ? Acestea, vA rog, prietenii
mei, sl mi le aflati.
Monogram fiird mnap,1; pecete rotundd, C. 3.8 cm. in diam., stricatd de tot;
adresa: f nonsTinem rocnoAcTita MH, NiSildHS X&H7f.WS Kpiu,S4 H 71011dH8 1145A6 WT
EpatuoK:prietenilor domniei mele, jupdnului Hanilf Cretul fi juprinului Paul
din Bratov..Arh. No. 95; Mil. No. 84.
1478. Cf. Iorga, Istoria lui stefan cel Mare, nota 217.

f 11/111,10CTIWM BO:1t1~ 114) IWAAAT EACApAS(A) HOHROAA 11 rocno-


AIIHk, flifillET rocnoAcTso MH MH0r0 3Ap4RTE MOMIA AO6pHM CS-
CIAOM H npwaTeaoan, caAnS GpAWORCKOMS 11 el npzrapom, 11 W CEM
RH AARAM S 3H4HTE 3Ap4AY pasoTS, 410 MH CTE 110pStIAAH : A rocnoA-
CTRO MN Aospe R11 OSAN pA38MEA 3i1 CRE pri(11), wo MH CTE 11SCT11411
no &mera 4,101rkK4; HS 1311 rosopum rocnoArrso Mil, KAKO WT cara
HAIVEA, "N MOCHTE mi-1p H AO6p0AATE4TE WT rocnoAcTsa tlAll, A
B11 AA 3H4TE AA 11SCTIITE Aospn MOMO WT BAC, Aa CE 3H4EMS (sic)
wo %%AS HpAHHTH 11 TISKAANTH. fINIS AA HE FISCTIITE KAKO CTE n8c-
TH4II AO cara, epe arne HE 'rolan' T611311 AIOATE noainoro, 1110 Mli
CTE 11SCTH4II AO cara; ve CS KONiTEM ROMO H CI HAOOK rocnoA-
CTRA MH H CZ soatpom (sic) rOCHOACTHA Mil, HAAAAA HAAVKAS
HA sora, A" MH ECT HAZHA ROA WT CHE CTILAHE. TAKO ti WT BAC,
ALIJE AIOSHTE milp H A011p0A±TEA, A Rli HSCTHTE Aospn atoATe, Aa
TasmnmS (sic), epe rOCROACTRO MH HE spanemS (sic) RAW(11) MOATE,
AA HE AonAST S 3EMAIO rocnoAcTsa M11, KOH CS HpAHH H A0q111
AIOATE; HS AA AOHAST CC RAW(A) HCIVARS 11 [VARAS. H son& R11 RE-
CEM1T.

Din mila lui dumnezeu lo 'l'A n 5.r ul Ba s ar ab a, voevod si domn.


Scrie domnia mea mula slnAtate bunilor mei vecini si prieteni, jude-
tului din Brasov si celor doisprezece pargari, si despre lucrul asupra
clruia mi-ati trimes vorbA vA dau de stire acestea : domnia mea
v'am inteles bine toate vorbele ce mi-ati trimes prin omul vostru;
dar v5. grlesc domnia mea cl de-aci inainte, dacl voiti pace si
bine dela domnia mea, sl stiti sà trimeteti dela voi oameni buni,

www.dacoromanica.ro
143

ca sl stim ce si pentru ce punem la cale si Intocmim. Si sA nu [mai]


trimeteti cum ati trimes pAra acuma, cAci nu-mi mai trebuesc acei
oameni, pe care mi i-ati trimes pAnA acuma; cici, cu voea lui dum-
nezeu si ca norocul domniei mele si al boerilor domniei mele, am
nAdejde in dumnezeu cA are sA mi se implineascl voea din toate
pArtile. Tot asa si din partea voastrA, dacà vreti pace si bine, atunci
trimeteti oameni buni, ca sA ne 'nvoim, aci domnia mea nu opresc
pe oamenii vostri sA vie In tara domniei mele, dacA sAnt oameni
drepti si buni; numai sl vie cu ispravA dela voi si cu dreptate. Si
dumnezeu sl vA bucure.
Monogram feird IttniAr; pecete rotundd, 3.5 cm. in diam., cu legenda: 4, ICO
EfIGIVIIR KOH&O[MI NIATIN EMMA Mt], cu G dela Ef1011Pilfi aruncat dea-
supra; adresa: t m[o]Hm np1mTgnom, exAu,8 fip4woRcaomS H npar4pom : .prietenilor
mei,judelului din Brafov fi pdrgarilor. Arh. No. 82.
c. 1478-1479.

t Itv
AinaA EAcapasa HOHROM II rOCHOAHHk, 11HWET r0C110ACTI10
AM rV1H0r0 3Ap41311E flpHMTEA[EAl] rocnoAcTio MH, CSARS WT Boa-
WOE 11 AHAHAAECET nprapoitt WT 6pAinoe, H W CEM HT rOROpHAA
roclioAcTgo MI, HMCO AM101141 AORp11,1A FlpHlaTEAMA : TISH CH 110CAAX
cOra rOCEIOACTEM MIN Oript rpaivtaTtni cz KHHIE AO RAC H AO R1111,Z-
ROHROAS ; TA M MS AACTE "IlloarkKa i) WT RAC, AA XOAHT WHHAA,
Aa ra HE RAHTOBAT HILXTO ntkrm Ao RIII(8)13011ROAS, H WT RIIH,(8)-
11011ROAS FMK C% MHpOiti AA ma 1410[130]AHT AO Hp1114TEACTRO RH.
11 or RH RECEAHT.

lo TAnArul B asar a b a, voevod si domn. Scrie domnia mea


multA sAnAtate prietenilor domniei mele; judetului din Brasov si
celor doisprezece pArgari din Brasov, si despre asta vl grAesc dom-
nia mea, ca unor buni prieteni ai mei: mi-am trimes acolo pe sluga
domniei mele Oprea grAmAticul, cu cArti cAtre voi si cAtrA vitAvoe-
vodul; si sATi dati un om dela voi, care sl meargl cu el, ca sl nu-1
bAntueascl nimenea in drumul spre vitAvoevodul, iar dela vitl-
voevodul sl-1 petreacA iarAsi In pace pAnl la prietenia voastrA. Si
dumnezeu sA vA bucure.

1) Orig. HITICd, corectat din tarca.

www.dacoromanica.ro
144

Monogram; pecete rotunda', 3.5 cm. in diam., cu legenda: [10] 611611P[1111


E06110,A,y1 AAA[TIA RKIi II FOGI1ONHH, neldmuritel ; adresa: f nphimnom
rocnoArnia Ad, CSAU,S WT BpawonH npsrapont : "rieteni/or domniei mele, jude-
u

fului din Bra,rov celar 12 piirgari. Ark. No. 77.


C. 1478 1479.

CXVI.

EACAilA6(A) MAAAT ROHROAA H rocnommk,


ANHAOCTTIO CONSTIO 1w
ffiwxT (SIC) rOCHOACTRO MH miforo 3ApARTE flpHMTEACIA
CXAU,S H ARAHAAECETEM nprapoitt EpAWORCKIIHM. H T8311 RH AARAM
3114HHE HpHMTEACTRS RH, KAKO TSKA A0118CTIIX REpHH H 1104ITEM111
H REMIKII HAW ROAtpl1H ;KtNIAH Nirz ic rocnoArre8 ; TA Ketpf
EANKA 1134H4ET KI rocnoArrES RH, A rocnoAcTeo RH AA rtt BEpSHTE,
fp fart, (sic) FICTHHH HAWN pf4H WT CREX pAROTEX, 1110 r0R0p11 WT
WIC KI rOCHOACTRS RH. H corm [RH] RECEAHT.

Din mila lui dumnezeu Io Bas ar a b a cel T An ä r, voevod


domn. Scrie domnia mea multA sAnAtate prietenilor nostri, jude-
tului si celor doisprezece pArgari Brasoveni. i iatà vA dau de stire
prieteniei voastre a am trimes acolo la domnia voastrA pe credin-
ciosul si cinstitul si marele nostru boer, jupAn Neagu; si oricAte va
spune care domnia voastrA, domnia voastrA sg-1 credeti, cAci ceea
ce va vorbi din partea noastrA care domnia voastrA, sAnt adevAra-
tele noastre vorbe, despre toate lucrurile. i dumnezeu sA vA bucure.
Monogram fdrd mnapj; ece e ratundd, 3. 8 cm. in diam., stricatd, prob. ca
cea dela No.76; adresa: f 114WAM (sic) npliarremm, cmARS H AR4WIA1CiTHM riparapont Rpd-
wo: rietenilor no,stri, judetului celar doisprezece pdrgari din Brafav.
Ark. No. 98.
1478-1479. Din scrisoarea lui Neagu dela 1480 (No. arh. 575) rezultg
cà aceastg misiune a fost anterioari anului 1480.

CX VII.

AIHAOCTYWAA ROMTWAA 1W AWAY EACApAGA ROEROAA H


RICEN 3fMAH SITpWRAAVIICKOH, IIHWEMO oro 3ApARTE Ao-
sow H CAAAKHAA flpYMTEAEM, CZANS H nparapfm WT EpawoR, H W
CEM AARAM S THHÏE rOCHOACTRO1r 1111: 1410 MH CTE 11004HAII, IMO AA

CH 1113CTIIM 4AOIAK4 AO rocnoArrga RH, AA HAET CC BAUM& 4A0-


KIRA AO EATOS 1114141AH(4), S TOM CM p438MEA rocnoAcTriS BII. 3A
TOH AA 3H4E rOCHOACTRO RH, fpf HE MOMEM CIAA HOCAATH, HOHEME

www.dacoromanica.ro
145

Tome Aa nocamto cm liECTk, KAKO CE 11AAAT j H flAKH IINIAMO H AOCTA


tifilpYliITEAH H EVA7KMAWH, TAKO HE MOrS HH TAKOH X0AHTH A1OATE.
HS AA StIHHHT rOCHOACTRO RH TAKO, KAKO AA HOWAETE BAWfrA 'MO-
IrkKA AO &ITO& 111414S4H4, &MO AA 1111 AACT KHH11 3A REPS, KAKO
)1,11 tIAII TOAIIT ¡MATE CAOROAHH AO HErA II CAOROA1111 AA AOHAST ;

TA Rape KAKO WITI HAIVABHT, A rOCHOACTRO BH AA MH nopSiurre. H


IMM RETE HOCAATII AO GATOB 141114SAH(A), WH M WTHAET H r AWIlAp,
f in HH 311AET H pttm. H IIAKII 341 CRAK010 pasoT8 an CBM KA3AA
rdialflApS, TA WET KA3AT rocnoAcTRS RH. H Bork RH RECFAHT.

Din mila lui dumnezeu Io TA n ä rul B as ara b a, voevod si


domn a toatà tara Ungrovlahiei. Scriem multà sànatate bunilor si
dulcilor prieteni, judetului si pargarilor din Brasov, si dau de stire
clomniei voastre despre aceasta: ceea ce mi-ati poruncit, ca sq-mi]
trimet un om la domnia voastr5, care sà meare cu omul vostru
la Baal- Istfan, inteaceasta v'am Inteles pe domnia voastrà. Despre
asta sa stie domnia voastra cà nu putem trimete acuma, cAci ar
trebui sl trimetem cu cinste, cum se cade; si-apoi avem si destui
neprieteni si vrAjmasi, astfel cl nici asa nu pot sä umble oamenii.
Dar faceti domnia voastrà asa ca sl trimeteti pe omul vostru la
Baal- Istfan, ca sà ne dea carte de incredintare, Ca' vor merge oa-
menii mei slobozi la dinsul si slobozi se vor intoarce; si once
veti face, domnia voasträ sl-mi trimeteti vorbA. Si and yeti trimete
la Baal- Istfan, s5. meargl si Gaspar, cici ne stie vorbele. Si-apoi
despre fiece lucru eu i-am vorbit lui Gaspar, iar el are s5. vg. spue
domniei voastre. Si dumnezeu sl ATA bucure.
Monogram; pecete rotundd, 3. 8 cm. In dz'am., ftearsd, pare identicd cu cea
dela No. 7ó; adresa: t mawnm AoRplim nphamtem, cavi,48 H nparapom WT EpdWOH :
hunilor noftri prieteni, judefului fi " ifrgarilor din Brafov.-- Arh. No. 87.
C. 1478-1479.

QUM.
t 11/18A110i1AS II xpaspo,vt8 II HAEMEHHTOMS H 8 RZCIKOH tlECTII
CURE AOCTOHHOMS H MOfilAS pOATTEA10 haw% 141.1111AHS, mARapsee-
poR KpAtIfB H WHAM R7C011 SrpBCKOH 3fiV1A10 H fipAeacRora ROEROM,
.Aiworo 3A1ade H HIICKOE 110KAOHEHTE npTRociem rocnoArrat; TH, CHM.
-rOCHOACTRA TH 1W GACApAgA AWAY, ROFROAA H rocnoAmek HUM
3fAAAH SrpORAAXIIIICK011. .1 W CE/1/1 MUM S 3HAIITE rocnoArrRo TH :
10

www.dacoromanica.ro
146

3A WO FIN CII 1100444 34 pAgoTS K8ntom, Att )(MET CAOKOAHH AA


KSFIllIOET, 4 OCI1OACTHO CMS PAA 34 TON, AA )(MET CIIPOMACII
CAOCOAHH, A4 CE WAHET ; 4,141{4p H AHkCKA, liApE KTO WET AOHTH Att
K8111110ET S 3EM4IO rocnoArratt MH, HMS CAOSOAHI1 AA CE HpATET.
HAWN KS1110 CAOSOAHO AA KSH'110ET TAMO ; TOKM0 AA IDKAEHET roc-
flOACTRO TH HAWN epaa:MAWH WT T8m, AA HE lIHNET CKAHAAAS HA-
WEAN 410AEM. fl KAWII 11111114 AA CE HE SOFT. £1 114 TOM ECT EWA II
Mum rOCEIOACTRA MN II HVA H Atiula uoirkpom rocnoAcTga i%lI,EpE
H'kCT HHAKO. II sork TH SMNO,KH AET(A).

inteleptului si viteazului i nemesului si de toata cinstea [si] slava


vrednicului si parintelui meu Batar Istvan, jude de curte 1) al cra-
iului si span a toata tara ungureasca si voevod al Ardealului, multa
sitnatate si adanca inchinaciune ti-aduce domniei tale fiul domniei
tale Io Basar ab a cel Tana r, voevod $i domn a toata tara Un-
grovlah'ei. Si-ti dau de stire domniei tale despre aceasta: pentru
ceea ce mi-ai poruncit de lucrul negutatorilor, ca sa umble si
targueasca slobozi, domnia mea sant bucuros de asta, ca sâ umble
saracii slobozi si sa se hraneasca; macar si astazi, oricine va veni
targueasca in tara domniei mele, tot slobod se va intoarce. Si sa.
targueasca i negutatorii nostri acolo in voea lor ; numai sa ne
alungi domnia ta de-acolo pe vräjmasii nostri, ca sa nu faca
suparare oamenilor no;tri. Iar ai vostri A. nu se teama de nimic..
Si pentru aceasta dau credinta si sufletul domniei mele si credinta.
si sufletul boerilor domniei mele, ca nu este altfel. i dumnezeu sa-ti
inmulteasca anii.
Monogram; .pecete rotunda', 3.8 cm. in diam., din legendcl se veld fluvial
ICO fi cdteva urme de alte litere; fdrd adresel. Ark. No. zos; Mil. No. zoo..
c. 1478-1479.

CXIX.

AismocTYwm goaawm 1w M.A4AT GACdpAgA HOHKOM H rocno-


3EMAII 8rrpogn4xIlicicoti, HIIWET l'OCHOACTRO imor
3AÇIAKIIE A0Kp1IM HPIIIATEAEM rocnoAcTea cx.Ati,8 KpAAERS II MA-
HAAKET ripssrapom WT EPAWW H 110 CEM AAHAM 3H411111 HAWEAAS
FlpHIATEACTHS 34 TH11311 340TH0p11,11, LilO Hx- CTE SXRATHAH, A roc-

1) Orig. 11,1,K4pRHp011 ung. udvarbird, index curiae regiae.

www.dacoromanica.ro
147

noAcTso Ann 34 TSH cAtlass8 flOKArlark41 CE H HMAM RII vp


111)1114TE4CTRS, KAKO mom AOKPIIiVt IlpHMTEMM 11 CSCEAOM.
TAKOH CE flAAAT AA sSAFT Amp AORpk H 4HCTk H 141413A4 HOMENCAS
Epe H ROrk npasA8 MORHT. H TE4&3H 34OTROME4i KAKO
Co140 A111 paAT, TAKOH ECT pa,, H rocnommk KpAA, EjlE 11 HAW011 3EAAAE
340 41IHET H RALLIWN. 114K KOHII, 1IO CAT 83ETH HAIIIHAA CIVOMAX041,
AA RH HAf8.1411T sork, AA IIM CE NORpATHT AORHT(Z]Kk ; A TEM311
3AOTR0MEM AA IIM CE rime WTKIIHST. H or RH RECEMIT.

Din mila luí dumnezeu Io Tan ar ul Basar ab a, voevod si domn


a toatä tara Ungrovlahiei. Scrie domnia mea multa sanatate bunilor
prieteni ai domniei mele, judetului crlesc si celor doisprezece pargari
din Brasov, si dupl. aceasta dau de stire prieteniei voastre despre acei
facatori de rele, pe care i-ati prins, ca domnia mea ma inchin
va multamesc prieteniei voastre pentru aceasta slujba, ca unor buni
prieteni si vecini ai mei. Si asa se cade ca sa fie pace bunä si cu-
rata si dreptate intre noi, caci i lui dumnezeu ti place dreptatea. Si
de acei facatori de rele, cum santern bucurosi noi, asa e bucuros
si domnul craiul, caci ei fac rAu si arii noastre si [tarii] voastre. Si
iarasi, caii ce sant luati dela saracii nostri, sa va povatueasca dum-
nezeu ca sa li se intoarca avutul; iar acelor facatori de rele sa
se taie capetele. i dumnezeu sa vá bucure.
Monogram; pecete rotundd, 3. 5 cm. in diam., ftearsel, se cunoafte numai
HI)ErIGI1P[1IN ; adresa: tuHIlrM rOCHOACTH4 AIH, CXAU,S WARS H AHAHAMCIT
prietenilor domniei mete, judefului crdesc ,ri celor doi-
nparapont tuT fipawwo:
sprezece pdrgari din Bra,rov. Ariz. No. 81.
c. 1478-1479.

t IW NIAAAT GACApARA RtIEHOAA H r0C110AHHk RZCEN 3EMAII Srpw-


KAAVHCK011, 1111WEAA0 imoro 3ApARTE HAMM 110MTEMM, CZARS II
ARMIAAECETE npsrapom WT 6paw0g, II w CEAA AQUA% S 3HMITE roc-
noAcTs8 g11: HApE 1410 CTE 1100411A11, 43k AospE RH p438moc;
cfro HAT A 3HAE rOCHOACTRO RH, EQE sap wo cmo r0110911/01
HStp H KAKO CE CM° KMAH, A 43k Ii CIAA T011 AANSHAA. HS AA
3HATE 34 WR010 pAROTS, EjlE 43k CEr NOCAAA MOE AIOATE HA llopTS,
TA KIAA REP AA MINOT M011 AIOATE K MEHE, A WHO wnpf
ilAn-sFr HA MHAR H HE WCTARII 11r, AOKAE HE CE C8 npAAHHSAE
[CONCISE 11,ApERH; TA KZAA fl4AE FIAH-REr CC HOHCKE S 3EMAI, A WH

www.dacoromanica.ro
148

ME nim3H4, H maim HE CSAI 3N4A, KAKO AA CE HE 486T raac, 34 TO11


KSAA CE CSCT4H8X CSC nAli-Ger A, A W11 HACNAORA KAKO A4 AOHAET
HA RAC. Fl. 43k HAAOX H CC COAlpil npeA limi-cFra, KAKO A4 1'4
N484H17 cork, Aa HE AoHArr HA RAC, flOHEME HAIAMO muip H 'MK-
MENS CC RAAAH. 'LUC° EARA 11X WI4SIIIIXAA0 HAA GHRIIH. TAKO
KSAA MILE TAMO, ai WH CE 83r0R0p11, KAKO AA A011AET NO R4111011
ApS)KARS, AA 11CX4KET j A 43k H4KI1 HAAOr um NMI H flan .S:
HE HMAW Lilo 4111IHTT, HOHEME CH CM HOCAAA 43k TAMO MOATE, TA
C8 HCXAKIIAll 11 34H4AHAII, 11 CRH CE C8 CKOIMI. 3A TO11 FMK ra W-
flpHtIX. 34 TON roHopHai: 43k ApS,KHAA Amp H npaHAS CSC
1311

BAMH, H AAA CH 'pm CRE H3p4A1 RAC, TOKANO AA WCTAHEAA CC


KOW8A10, H HOCAAA CH 141EM 11 A1OAE AO gapn, KAKO AOKAE RSAEM
413k AA RH CE HE HCXARET HHIVA, MAKAp AA HE g8AET NH EAN81.11
Milfl WT T81111,11 CSC Kpam a; &Ili AKO 84HHHTE li RH, RApE KO4111,11
lip4MAI4WH H HEFIOMTE/111 HMAAI, AA FIX H3rOHNTE. !I ARO HE 8411-
,111TE TAKO, A 1311 AA 3H4TE, Epe CAM 'pm AOHTH AA EH 11CX4SHM.
H HAWN AHOKAIICAPII H K81111,61 AA A011A8T CAOKOAHH H AA WTHAST,
HA H98 rOCHOACTRA MIL H or Rli RECEAHT.

lo Tanarul B as arab a, voevod si domn a toata tara Ungro-


vlahiei. Scriem multa sanatate prietenilor nostri, judetului si celor
doisprezece pargari din Brasov, si dam de stire domniei voastre
despre aceasta: toate cate mi le-ati Incredintat, eu bine v'am In-
teles; deci sa stie domnia voastra cä tot ce am vorbit odata si am
jurat, eu de aceea ma tin si acum. Dar de lucrul acela sa stiti
ca eu mi-am fost trimes oamenii la Poarta, si ca.nd era O. se in-
toarca oamenii mei la mine, i-a oprit Ali-beg la Dunare si nu le-a
dat drumul, pana ce n'au trecut toate ostile Imparatesti 1); si cand
a intrat Ali-beg In tara ca osti, el m'a chemat la sine, si nu
stiam nimica, fiindca nu ne venise nici o veste, si-apoi, cand
m'am Intalnit cu Ali-beg, el staruia A plece impotriva voastra. lar
eu am cazut, Impreuna cu boerii, inaintea lui Ali-beg, [rugandu-l] ca
dumnezeu sa-1 povatueasca si sa nu mearga Impotriva voastra, fiindca
avem pace si Invoeall cu voi. Astfel, abia i-am Intors asupra Sibiului.
Dar cand era acolo, el Incepu a spune ca are sa mearga sa prade si
prin tinutul vostru; atunci eu din nou am cazut Inaintea lui si i-am
zis: n'ai ce face [acolo], caci am trimes eu oamenii mei de-au pradat

0 Spre Ardeal.

www.dacoromanica.ro
149

si-au dat foc, si Cu totii s'au ascuns. Cu asta iarAsi 1-am intors. Deci
vA grAesc vouA: eu tin pace si dreptate cu voi, si mi-as da totul
pentru voi, sA rAmAn mAcar numai Cu cAmasa, si-as trimete si oameni
la impAratul, ca pAnA ce voiu trAi eu sA. nu vi se prade nimica, chiar
dacA n'ar fi nici odatA pace intre Turci i craiul; dar [aceasta] dacA
yeti lace i voi ca sA izgoniti pe toti vrAjmasii i neprietenii mei. lar
dacA nu yeti face asa, sA stiti cA voiu veni eu 1nsumi sA vA prad.
solii si negutAtorii vostri sA vie si sI piece slobozi, pe credinta
domniei mele. Si dumnezeu sA vA bucure.
Monogram fird mAtm,l; ecele rotunda', 3.8 cm. in diam., din a arei legendel
nu se pot ceti deceit: ICO BOHROM, este insei acelaf tip ca la No. 76;
adresa: f W1WHAI nplurrenent, cxAtk5 u npxrdpont WT Bpautos: prietenilor noftti, ju-
detului pcirgarilor din Bra,rov. Ark No. 86; Mil. No. 96.
1479, Septemvrie Octomvrie, pe vremea campaniei celor tioi Mihalogli in
Transilvania; cf. scrisoarea boerilor lui Tepelug Neagu, Vladul qi Cazan, Arh.
No. 570.

CXXI.

AAHAOCTYWAA 60NaWAA Itt/ IIIAAAT GACApA[KA] R0fROAA H rocno-


Alum, nninemo MHOPO 3Ap4RTE HANIIIM 11PYMTMEM, CAANS II npzrn-
pem WT 16pAWER, H W CEAA AARAM 3HAHTE : L,uO WI CTE 1100411AH,
43k RII paBsAux; cero pAAT RH l'OROpHM : KAKO AA MUMMA 43k RAM
IC% AO6p0A+TEA, EpE AWKATE RpAMIAAWII AAOH ¡tun° RAMII ? gAll AA
3H4TE H AA CE AOMHWATE, Epf CS IWO/if/NH RAM, Kp f MAWI1, EpE
CS ROAMMAWII MEANS ICOHCTTAHCTRS. HOHESKE npur.A1 ponecolut KnnA
ROEROAA HA KAAATCAARA ROEBOAA H HOCEROW(E) ; no TOM 11011ErOW(f)
WT RAAA ROFROAA S T8piter, TA BANICOW(E) u,tp S RAAWKS 3FAAMO
TA 10 34TpHW(E), KAKO 3HATE; no Tom wTnecow(e) exe-sera HA 11/1.0A-
MRS, OAK S nar8sinn(e), Knew 3H4TE ; no Tom cm AAHWTGAN WTHE-
COW(E) U,Apal S 10AAORS H 3rSimw(e) Itiomosit; 8 TOM 3AHECOW(E)
WHH H TH3(II) XIITAEHH gme-ser4 HA NHK0110A, H WWI 3AHECOW(E)
HAStIHW(E) flA11-6ErA HA XrpEr. TOM RHATTE H A0A1H1111%ATE CE,
Epe CSAA HE )(GAIT Willi 34 BMUS AORP0A+TM, HS )(OMIT WHII 34
&mitt 340. TA ARO WETE AA CE Kpirrnm A3k CZ AO6p0AtTEA, A RH
cKopo Ad FISCTHTE AO HATOS 1411144HA, AA LISEAA, EpE MOH BpA?KAAM11
fCT WCpAMOTEH, H M011 XHTAEHII, HOHOKE RH rOROpHTE,
EE FCT AOWM 6E3 3HAHTE RATp8 HISAHS. H flAKil, RAO WO NIH CE
ECT 83E4(0), CRE AA MII CE lipATHT, AO EAHO IMAKHO. H AA 118CTIITE
CK0p0 AO RATpx HASAHA, WCTARHT AHOKAIICApH II AA

www.dacoromanica.ro
150

11MT, II WH 11AK AA CII 11t3CTHT 91%011'kKA AO HAC, AA A18 CE KAEM.


H EH upe AA AOHAETE, AA CE KAEMO. TAKO CIS0p0 AA 1CT tilo 1.11ET
SIITH, AA 311AM 3A1110 wnpiAt TSpitif. fl ANO AII HE 111ETE
al4 1110 niiwmt, A WHO gio 1.1IET luTH, AAMKO At1 ECT WT
A1010 A811113. H noAmoro AA Alti HE HAET 11A011*Kk 11E3 licnpatit3. H
sork 11H HECEAHT. H 1.110 H3PNET KAW LIA0111i111., AA KEPSETE.

Cu mila lui dumnezeu I o Tanarul Basarab a, voevod si domn.


Scriem multa sanatate prietenilor nostri, judetului si pargarilor din
Brasov, si dam de stire despre aceasta: vorba ce mi-ati trimes am
inteles-o; deci va graesc: cum sà am eu gand bun asupra voastra,
daca tineti pe vrajmasii mei printre voi ? Dar sa stiti si sà va gan-
diti ca ei sant mai mari vrajmasi ai vostri, fiindcà sant vrajmasii intregii
crestinatati. Caci mai intaiu ei au adus pe Vladl) voevod impotriva
lui Vladislav voevod si 1-au taiat; apoi au fugit dela Vlad voevod
la Turci si-au adus pe imparatul In Tara Româneasca si-au calcat-o,
precum stiti 2); apoi au dus pe Ese-beg impotriva Moldovei si-au
pustiit-o, precum stiti 8); apoi, cu Laiota impreuna, au dus pe im-
paratul in Moldova si au prapadit Moldova 4); inteaceea au dus ei
si acei hicleni pe Ali-beg la Nicopol 8); si tot ei au dus si au in-
demnat pe Ali-beg impotriva Ungurilor 8). Din acestea yeti vedea
va. yeti Incredinta ca [nici] acum nu umbla ei spre binele vostru,
ci umbla spre räul vostru. i daca voiti ca eu sa ma 1ntorc
cu binele, trimeteti de graba la Batar Istfan, ca sA aflu daca
vrajmasul meu si vrajmasii mei 7) cei hicleni au patit rusine [sau nu],
fiinda spuneti ca a venit fdra stirea lui Batar Istfan. i iarasi, tot
ce mi s'a luat sa. mi se intoarca, [tot] pana la un fir de par. Si sa tri-
meteti iute la Batar Istfan ca sa dea drumul solilor mei si sa li se jure,
sa-si trimeata si el omul sau la noi, ca sä ne juram lui. Si sa
veniti si voi, ca sa ne juran). Astfel, iute sa se faca ce are sa se faca,

3) Tepes.
1) Expeditia din 1462.
3) Expeditia din 1474-75. Ese-beg este Issi-beg, pe care il numeste Stefan
.cel Mare In missiva sa dela 25 Ian. 1475. Iorga. Acte si Fragmente Hl, p. 92.
Expcditia din 1476.
3) Expeditia fratilor Mihalogli (Ali-beg $i Skender-beg) asupra Ungariei,
la 1476.
Expeditia din 1479 in Transilvania, terminatl cu lupta de pe Cimpu!-I1-
.nei (Kenyérmez6), la 12 Octomvrie.
Laiot5, si boerii lui.

www.dacoromanica.ro
151

ca sa stiu pentru ce sa opresc pe Turci. lar daca nu veti implini


bate aceste cate le scriem, ceea ce se va intimpla, departe sà
fie de sufletul meu. Si deaci 'nainte sa nu-mi vie omul meu
isprava. i dumnezeu sa va bucure.Si ce va spune omul vostru,
sa credeti.
Monogram fiirel stsaA,T; pecete rotunda', 3.8 cm. in diam., stricatel de tot; adresa:
-1" 1141101M neurresest, ake,nt; H ripstrepost U'T Epainos : isrietenilor noftri; Pule/11111i fi
jidrsarilor din Brafov. Arh. No. 102; Mil. No. 87.
1479, prin Dechmvrie.

CXXII.
AillAOCTIWM RO)KYWAA 1W RAC ApAGA ANAAAT ROHLOAA II r0cno-
.111Hk RCM 3EAVIII SrpOKAAVIIICKO[H], HHWET rOCHOACTHO uumiloro
3AP4ILITEj il HOKAOHEHTE AORpHAA 11014TEAE4Pt rocnoAcTBA ca:Au,S
11 ii rizprapEm wT Gpawog. Ttiare CE HPHAS4H CH10 ()MOTS KAKO

ROAI KOHadt,4 110 TOM npooms rocnoAcTiso RH AA CTE KZ rocrioA-


rTgo os RCM% ROAM Il CpZAHEM, KAKO CMS H 436 KZ RAM; HO-
HEM 3H4M 34 TIEK KpA;KMAWH, epe HtCT RAM HH1114 211FAWC 341110
CS 53E4H TrIE3H RHCTIMP, TA 3114M epe ECT 110A0SpO RII RHAO
.1%1

AA S4HHHTE AA A1H CE ISpZHET T011311 W1CT1114p, 3APAA1 At 11111111SEM


(MD KAKO AA RSAET Aospo MHO3EM xpTCTHMHOM, HOILEAll
ECT HA 17 AIOATE BAH. f1K0 AH HE 84}1HHTE, WO RIITH, AA ECT HA
isawex rAAREX. II mu: CTE SXRATHAH 11011 CC CIIHOKE CH WT 3kPHEW;
WN HtCT HU KpliK H1141(4); Toro paAT noAospt coxoTirre Al ecT
Aospo rA WCTAILIITE S imp, Le ,11,4 RpATIITE WO INS CTE 53EAll.
341 RHCTIIIdp II 34 WA01111p II 1110 ECT MOE, RPATHTE; rAIAATE
110A0KpO AA IIMAA10 AOCtIOAFTEA H memo HAMH. il 114K AKO
WETE, AA fCT HA HAtu[ex] rAms.sx WO 4E RIIT. II Rork Kil /WWII%

Din mila lui dumnezeu Io Basarab a ceI Tin ar, voevod


domn a toata tara Ungrovlahiei. Scrie domnia mea multa sanatate
si inchinaciune bunilor prieteni ai domniei mele, judetului i celor
doisprezece pargari din Brasov. lata s'a intamplat lucrul acela cum
a fost voea' lui dumnezeu, dar dupa aceasta va rog pe domnia voa-
stra sä fiti cu toata voea i cu [toata] Mima catre domnia mea,
cum sant si eu catre voi; cad, despre partea acelor vrajmasi, stiu
cä voi n'aveti nici un folos ca ei mi-au luat visteria, si stiu ca ar fi
fost mai bine sà fi fAcut voi ca A. mi se intoarca acea visterie, ca sa

www.dacoromanica.ro
152

mg apar Cu ea, si sa fie [mai curand] spre binele multor crestini,


deck s'o aibl trei oameni Ili 9. Si de nu veti face, ce are sl fie, pe
rAspunderea voasträ sA fie. Si-apoi, ati prins pe popa din Zknesti
cu fiii sAi; el nu vI este vinovat intru nimica; deci gAnditi-vä mai
bine [si veti vedea] c5. e bine sà-1 15.sati in pace si sl-i dati indArk ce-
i-ati luat. at pentru visterie si pentru porfirà 2) i pentru ce este al
meu, dati-mi ind5rAt; cAutati mai bine sA avem bine si pace Intre noi.
Iar dacl nu vreti, pe rgspunderea voastrà sl fie ce are sA fie. Si
dumnezeu s5. v5, bucure.
Monogrant; 15 ecete rotundd, 3.8 cm. In diam., stricatd de tot; adresa: f exa.ltki.
H El npsrapfin WT Eluting: judeplui fi celor 12 isdrgari din Bra,rov.Arh. No. rol.
1479, prin Dechemvrie, sau pela inceputul lui 1480.

CXXIII.
f GTIO KHHI'S KTO Hp0,ITET H HE WET K434T CHp0M4X0A1 H MIA%
AIOAEM, M4411[41] H RE4HH,E.11, A TS11311 LIAORIKk AA ECT
H3ROSNCEN WT 3411011 CH li Ait (CT flpOK46T WT cord. 3)

-I- INHAOCTI10 ROW.TIO hll INAAAT IG4C413AR4 ROHROAA H rOCIIOAIIHk


115SCEH 3EM4II SIVOHAAKTHCISOH, RHEUM rocnoAcmo MN 41HOr0 3A14RTE
4S4SHOMEM II now++ H CHp0M4r0AA WT 3EMAE GilSCE. H W OM RH
AARAAA S 3H4N1E, Imo cupomaxom rocnomum mil Kpant : TOPO paAT
AA 3H4ETE, HOHOKE fRO WT KOAHKO lipf4A1 H rOAIMIll CE SNHHH 3'0-
RS RAC, RH M 3114ETE, WT MEHE NH FANG 340 H'kCT CE 8411HH4O,11/1
CSC MOH MEAT H CC MOE 3144141E. NS KOAHKO 340 CE ECT 84111411A0,.
WHO MI ECT 841111H4 g Apinpe H CC rocnomma MS 114HWT A, TS113H
WO RH FAIT. HOHEME 43S CH flOCTAHAX riutiti H CE CHEIVKAX KOAHKO.
ROM 3HAET, H HEROA'11 CE AA SAWKIIM RI RAC Amp H AORPOAFTEA.
n WH AOHAE, TZH311 BpAMMAW, AA MII S(IFINNT 340, A WH HE MOME
H HIN(COME HE CZEIZAE. TOAHKO MS CE CASNII TA 83E jr )1:11411 H 11E-
1104H110 IIMANTE, A ApSro mtiazirnio H'kCT S9H1411A HIIINA. Toro (MAT
RH rOROpHM, AAAAHAA H l'OAEMEM, 114110 KS ClIp0MAX0A1 rOCIFICIAHlitt

Acestia sant: Basaraba Batranul (Laiota), Udriste, boerul lui, si Vlad Cain-
garul, care la 1482 inlocueste in domnie pe Tepelus.
Orig. sa waosnp, Cu w intercalat intre 4 §i A deasupra sirului si cu p cursiv-
deasupra lui H. E cuvintul greco-roman 616Vipero, purpura, porfira gtrue purple»
(Sophokles). Cf. goloverus, vestis totaliter deaurata», ap. Du Cange. Vezi ace-
las autor, s. holoverus, qi Glossarium mediae et infimae graecitatis, s. p:ppov.
Aceste cuvinte sant scrise in dosul scrisorii, tinand loc de adresä.

www.dacoromanica.ro
153

A1H KpAAt: AKO MOKIITE AA HAIATE Amp H A0CP0AETEA WT TtipItEr


H, AOKAE 1.11EM CIITH KIIK d3l, TSpto AA HE npoilAST HO MOEN 3EM4H
AA EH HAEHSET, HOHEME CH HOCTARFIX l'AARS 11 pm' S ikapa, KAKO AA
ESAIT A1lip II AospoAFTEA Ka rpFICTYMHCTRO. 11 gork 3H4ET KOMIKO
C.RM 438 CHMKAA, AOKAE CAM cniniSn wKSH ROMO WT 11,ApA. flAll
AA Ell CE HE AtimT, epf 138 Amp 34pti1,T HOC liAlIWTO13; HS
4111111411 43Z 34 XVIICTTIJHCTRO. Toro paAi, AKO RH TpERSET NtHp,
RII rmAnirro, IIONE;KE ERO Ai11 ECT TON IIMAHTE, II Ap8ro ilio ASH ECT,
WHO ECT S pSKS EIPAWOIrkHOM. TIM HAS pZU,ETE, KAKO 1110 ECT MOE
AA MI1 E lipATET HA TpArS, HOHEXE WT 111-1X IIIEt1 IICKATT. TA AKO
111 84/1111ITE TAM! AA Mil CE lipATYT IMAAHTE, A Ell AA LIEKATE WT
MEHE MIlp II AORpOAETEA. 11 ERO CE H 34164IIH410 HA REPS H ASwS roc-
110ACTRA AAII, 16e1160 1NET ENT T4K011, II AOKM INEM EIIT 43Z ;KI1E,
Tspio RAC HE TET RIIHAEHJIT. TAKO COKOTE[TE] ii 1111: 113pAAY ARA TO
4AOR'kKA WT GpAWEH, LilO liÇ HOCTARAT IIMIWTA HA Tp411135 TA
TET AA ESAST CZ MEATH, TA 113PAAY MIX AA HATHTE 3/10. HS
riumirrE, FpF Kam TOKSET A119, AA WpETE II AA !COMTE, AA CE
rpAHIITE. TAKO IRO MAI HOCAAA KIS HAMM : TAKO LIJO S3K01.11ET(E) AA
ESAET, a Ell cKopo A Mil AACTE S 3114/14, EpE HO 5 i1AHOr0 PE4H HE
1.11EM rOAIIT. LIS AA 3114M, 3A1110 111fAl 34flpETHT Tspitio, AA HE A011-
AST AA KIl IMEHSET.

Cine va ceti aceasta carte si nu va spune [ce este inteinsa] sa-


racilor i tuturor oamenilor, mici i mari, acela lepadat sa fie de
legea lui si blestemat sà fie de dumnezeu.
Cu mila lui dumnezeu Io Tanarul Basarab a, voevod
domn a toata tara Ungrovlahiei. Scrie domnia mea multa sanatate
falnocilor 1) si gaburilor 2) si saracilor 3) din tara Barsei. i va dau
de stire, ca unor saraci ai stapanului meu craiului: sa stiti deci ca de
cata vreme si de cati ani se fac rautäti printre voi, sa stiti ca din
partea mea nici o rautate nu s'a fa:cut, nici cu sfatui meu sau cu
stirea mea. Ci cat rau s'a facut, vi 1-a facut Udriste i cu domnul
sau Laiota, acela care va mananca. Caci eu mi-am pus capul si-am
Primarilor de sate: ung. folnagy, villicus, Gemeindevorsteher. Cf. *A8110.11.
cu 4sonliork (dat. sg. tonFiorio) din scrisoarea tarului bulgäresc Sracimir catr5.
Brwv(:ni, publicatà de mine in Archiv f. slay. Phil. XVII, p. 547, qi de Mi-
leti6, Novi vlacholmlgarski gramoti ots Braktirb, p. 46.
2) SaOlor dela sate: termin intrebuintat de Rominii din Transilvania (v.-
germ. gibaron); nopgm (dat. pl.), din nopk, e ung. pdr, rusticus, germ. Bauer».
6) TAranilor români i unguri.

www.dacoromanica.ro
154

cheltuit, dumnezeu stie cat, si m'am nevoit sä intaresc pacea si


binele printre voi. lar el, acel vrajmas, a venit sa-mi faca rail, dar
n'a putut, i la nimic izbutit. I s'a intamplat numai sa puie
mana pe trei femei 1) si pe ceva avere, dar alta barbatie n'a fäcut
nici una. Deci va graesc voua, mici si mari, ca unor saraci ai sta-
panului mea craiului: daca vreti sa aveti pace si bine dela Turci,
cat voiu fi eu in viata, Turcii nu vor trece prin tara mea ca sa va
prade, caci mi-am pus capul si vorba la imparatul, ca sa fie pace
si bine 'filtre crestini, Si dumnezeu stie cat am cheltuit pana ce
mi-am ajuns voea aceasta la imparatul. Dar sà nu vi se para O.
fac pace pentru nasul lui Laiota; o fac pentru crestinatate. Deci,
daca aveti nevoie de pace, ganditi-va ca iata averea mea si alte
cate mai am se afla in manile Brasovenilor, si spuneti-le sa-mi in-
toarca indarat ce este al mea, caci dela ei am sa cer. 5i daca
yeti face asa ca sa mi se Intoarca averea, sa asteptati si voi dela
mine pace si bine. Si iata ma jur, pe credinta si pe sufletul domniei
mcle, ca asa are sa fie; si cat voiu fi eu In viata, Turcii pe voi nu
va vor prada. Socotiti-va dar si voi, ca pentru doi trei oameni din
Brasov, pe care Laica ii pune cu sine la masa si care se vor alege
cu ducati, ca pentru ei patiti voi [tot] raul. i ganditi-va ca aveti
nevoie de pace, ca sa arati i sa sapati si sa. và hraniti. lata dar
cii am trimes la voi : astfel, ce vreti ca sà fic, sa-mi dati iute de
stire, caci nu vreau sa mai umblu cu vorbe multe. Ci sa stiu pen-
tru ce am sa opresc pe Turci, s'A nu vie sa va prade.
Monogram felrei AmeAr; pece/e rotunda', 3. 8 cm. in diam., tu keirlie deasupra;
legenda ilisibild. Ark. No. 88; 11111. No. 97.
1479, Dechemvrie, sau inceputul lui 1480.

110200 1W EAC4p464 MAtIAY HOIIHOAA H rOCHOAIIM


11HWET r0C110ACTHO A111 A1H01.0 3APAKTE H4WEA1 A0601141 CSCEA011A II
flpT4TE4EA1, CXAHS WT EfhiwoR H ARAHAAECITEAA nosrapom, H W CE.111
1111 AAHAA1 S 311AHTE 34 PAHOTS TSP1EA1, KAHO CE CSAA TPSAIIA HA flui-
sir 3A BAWE PAHOTS, (SLUCO AA H11 HE HAEHIIT HOAAHOPO S ECAC j 4411

') Sotia, bunica domnului (dupl Iorga, Istoria lui Stefan ce! Mare, nota 126,
mama primei sotii a lui Laiota [a doua era fata boerului Sinadin]) si o altä
ruca a lui. Cf. NNo. CXXVII si CXXVIII.

www.dacoromanica.ro
155

AA REp8ETE em HE MORE/1 CI imam's°, AH8 osc AARAHTE, WT WO


/110KI/110 AATII WT HAC. Toro paaj RII rosoptim KAKO AA HOWAETE
H'kKOH Aospli "'prop!' Ao HAC, HA REpt; rocnoAcTso Atli, AAll CKOp0,
II ,t1I,A WCTAIIIITE UWE MOO C4OROAH11 CC K811/110 AA XOATT6 110
RUM HSTE/11. H RApE WO RH WET K43AT RAW 4AOR'kKII. ilft3Kk, AA
Ufp8HTE, EpE CST HAW(11) pil(s1). H sorm R11 RECIAIIT.

Din mila lui dumnezeu Io B a s arab a c el T An g r, voevod


domn. Scrie domnia mea multg sgngtate bunilor nostri vecini
prieteni, judetului din Brasov si celor doisprezece phrgari, si vg
dau de stire despre lucrul Turcilor, cg mi-am dat ostenealg pe
langg Ali-beg pentru lucrul vostru, ca sA nu mai prade la voi;
dar sg mg credeti cg nu putem cu bgrbgtia, ci cu daruri, din ce
putem da dela noi. Deaceea vg grgesc sg trimeteti cgtiva pgrgari
buni la noi, pe credinta domniei mele, dar in grabg, si sg lgsati
pe oamenii vostri sg umble slobozi cu marfg pe toate drumurile.
once vg va spune omul vostru Leucg, sg credeti, cgci sarit vor-
bele noastre. Si dumnezeu sg vg bucure.
Monogram fird mnani; isecete rolundd, s. 8 cm. In diam., din legendd nu se
vede dad t l'HEI la s fa' rfit (cf. No. 75=CIX); adresa: f cx,sS H lipar4pe wT
EpawoBS: judefului ,ri celor 12 pargari din Brafov. Arh. No. zoo.
1479-1480.Scrisoarea e sau din 1479, curAnd dupà expeditia din Ardeal,
and Ali-beg petrecea Inc& in Tara Rorn6neascA (cf. Fessler, Geschichte von
Ungarn, III, p. 134), sau din primavara anului 1480, pe timpul incursiunii fAcute
de el co Tepelu? in Moldova. Cf. No. CXXXV i orga, Istoria lui stefan cel
Mare, p. 196

t IWH Li/WAWA ilikAAAT HOEROAA 11 rocnomuk, riiiwr rocoort,-


CTHO C.V.AU,8 ii R1 npsopm (sic) WT GpAWOR A.,Horo 3p4RTE
(sic), KAKO MOHAA Aospum HpTMTFAINI. T83H 1311 rogopHok EA p4soT8
nor'S HUNS H CS CHHORH i11, AA IIM AACTE Nmp ti AA 11M HpATHTE
BSCF, 4 ocnoAerso Mil Adi RH IIM4/V1 rap 11 CHOAARAM. n KOAll HE
XTETE T43H; AA 3H4TE Ep" cz RAC 11 C. RSCli 31AA411 J'4 HALIAI mtip,
A CI& 3kpilEgn" H cTOKAH Mllp HE 48 HAAAT unKr4, H8 48 118CTIIT
azarm cx M011 MKOCTH HH)C PM) AA 11X 98 P4MM48 (sic) II 84HHHT111)
HM 48 3110. HHO HE WET 611T. 114 sork LW RECEAHT.

1) In orig. SHHHH.

www.dacoromanica.ro
156

Ion Basaraba cel TAnAr, voevod si domn. Scrie domnia mea


judetului celor doisprezece pArgari din Brasov mula sAnAtate,
si
ca unor buni prieteni ai mei. IatI vl grlesc pentru lucrul lui popa.
Ivan 1) si al fiilor sAi, sl le dati pace si s5. le 1ntoarceti tot, iar dom-
nia mea vA voiu fi recunoscgtor si vA voiu multAmi. lar dacI nu
voiti aceasta, sl stiti cg. cu voi i cu tara intreagg voiu avea pace,.
dar cu Zarnestii i cu Tohanul pace nu voiu avea nici odatà, ci
voiu Indrepta totdeauna puterile mele impotriva neamului lor, si-i
voiu arde si le voiu face rAu. Altfel nu va fi. Si dumnezeu sä
bucure.
Monogram; pece/e rotundd, 3 5 cm. in diam., cu leyenda: pf( IfiD
identicd cu cea dela No. 82 (CXIV); adresa:
t exAtt8 H npsrapent WT lipawos : judelului fi celar 12 piirsari din Bra,rov.
Ark. No. 83.
1479, Dechemvrie-1480, Ianuarie.E probabil cá. cele dou5. sate, pe care le
amenintà Tepelus, au ajutat pe Laiota la incursiunea ficutà in Tara Romineasa
si la rapirea visteriei lui. V. Iorga, Istoria lui tetan ce! Mare, p. 191..

t AXIIAOCTY10 CJACTE10 1W GACApAK(A) AIAAAT ROEROAA H rocnomuk,,


FIHWET VOCHOACTRO mHoro 31,p4RTE II A10110RHOE HOKAMIEHTE A0-
11(1111M HOETEAEM rocnoArma MN, CSIANS II ARAHAAECETI1 nSprapom wr
gpawoR 2), I W CEM AARAM S 3114111E RAWOH (sic) HilYETEACTRO, KAKO
AA AOrOAET RAWII AIOATE Aa KUnmorr S 3E4tAIO rOCHOACTRA MH
CAOROAHH II HffillA AA CE HE ROHT, II AA HEMAT HArSGS Hmila wr
1111KOrA j A KOMS CE WET SIrnHT HEK011 (sic) ~SU; S wtio roc-
flOACTILI MH, A 1111 Aa Hp0CHTE WT rocrioAcTHo MF1 TAt4311
AA HAATHM rocnoAcrHo 4411. il HAK HA11111 AIOATE AA A0)(0AET S-
Raint; ApZMIKS TE AA KSH(110ET CAOKOAHH, H AA 1144 S'JHHIIT
gruirS 34 REpS, TE AA x-oArr Htinum CAOKOAHH, KAKTO H HA
MAKAP II pit344ilpH14 AA ECT 9. fi Ksrukti AA HEMAT pasampHu,S 1111-
KRAA, AHS AA KOAfT RAW11 MATE MAMO, 4 HA11111 fbili TAMO, 11 RE3-
Uil fAHO (sic) HArsss. 11 HA TOM ECT IlEpA II ASILA rocnoArrna
HECT MIAR°.

Cel din Zirnesti, dcspre care e vorba in No. arh. 101 (CXXII).
1) in orig. Efl4W0M.
3) &Mute de ICT e sters in orig. HMAT.

www.dacoromanica.ro
157

Din mila lui dumnezeu Io Basaraba cel Tânàr, voevod


domn. Scrie domnia mea multA sAnAtate si dragl inchinAciune bu-
nilor prieteni ai domniei mele, judetului si celor doisprezece par-
gad din Brasov, si dau de stire prieteniei voastre cl pot sA vie
oamenii vostri sä facl negot in tara domniei mele slobozi, si de
nimic sA nu se teamA, si sA n'aibA nici o pagubl dela nimenea; iar
cui i se va face vre-o pagubl in tara domniei mele, voi sl cereti
dela domnia mea acea pagubA, s'o plAtesc domnia mea. Si iarAsi,
oamenii nostri O. vie in tinutul vostru si sl fie slobozi a face ne-
got, si sA le faceti carte de incredintare, si mAcar cA este rAzmi-
sl unible negutAtorii slobozi, ca in vreme de pace. Si negutl-
torii s5 n'aibg rAzmiritA nici odatl, ci sA umble oamenii vostri aci,
iar ai nostri acolo, fdrA nici o pagubA. i pentru aceasta este
credinta si sufletul domniei mele. Nu este altfel.
Monogram; pecete rotunda', 8 em. in diam., din legendei se cunoaFte bine
numai )1( 160 la inceput si Hit la stiirFit, se vede insd a k fast &entice% cu cea
dela .No. 80; arc" adresii.Arh. No. 104.
1479-1480.Pe timpul campaniei turceqti In Ardeal sau din primele inni
dup5. aceasta.

CXXITIL

t AlliAOCTTIO 60)010 1wAWAY GACApAGA ROHROAA II rocnommk:


IIHII1ET rOCFIOACTRO 4iH, IIAH CE WET OIVECTH crt8ra poATTEirk MH
GAITS 111.11R414114, HTh CE TIT WSpECTH CS,t1,614 EPAWOHCKKI, Iiui npz-
rapE. HW CEM AARAAA S 3H4NTE rocnoArrs8 KH: 1101MKE 13% CE 11E-
804Hr itmwrw 3apdAT Aospo[m]Tm, KAKO AA CE STSKAAHT MICT14N-
CT130, H AllOKAHCApH CH nocnar, H MilWrW NH X0AHWE 11E411 ropt H
AOM, H LIJO MH pitif pOAÏTEi MII Gawp Hquitiii, 437. Itit; ticrumnir
pEtl. 11011EME 3A EATHS pAKOTS flOCdd, 34I TSHNI litiCTTAp, 1110 MH CE
S3E, A4 MS StIHHHAA KATACTHX; 437. cxTRoptir. Ap8ro, IJ4KII Mil
SMICA 3APAAY WK14 ASIIIA, WO CS SKIIATENH WT MEHE, Tel diE Sripocn.
X TOM EWE Akt; StIHNHX" HOMO TA tI pA3All+WHX WT ?KfAE34 H
WC/1060Ak u. Toro paAT 437. tIEKAX, KAKO AA MH 1141THAET II Malf
H'kKOA ticnp4Ra; WHO MH HE .npTme NH ¡ATHA HCflpAKA, HH 3A ano-
K4HC4pH, 1111 34 T7.H311 AORHT6K, 1110 1.116111E A4 RSAET 11111T XpHCTTA-
fila KOANKO PW CS EHAII AO "A4, CRE CS KHAN 34 TSHE pEtIH
Hp43HH. 110HEME 437. SLIHHHX' ROM poATTFmo Mil 6ATfI7. 111.11H4HS TA
WCTAKHX. TE3H OWN S CAOKOMAINTE, KAKO AA KSAET HErORA ilECTk
HOXRAAA, [MIME H WCTAIIHME pOATTEM IIX AA 3ArHHUT, 4 HE-

www.dacoromanica.ro
158

rono rOCKOACTRO 19C H3R4A1 WT CAWITH. H maim ci 31 TE311


OWN, WO CS TSH SXRATENII, KAKO Ad GSAST S CROKOA. liZra
nO CEM, WH Atil HOCAA KHHI'S TA Mil pEtlf KAKO cAm wseqhm, AA
AAM 34 TE3H OWN 40p., Il EWE AAN pEllE, Epf CAM pEKkA,
AA MM II CTAWAS. Toro HAT oircTa, qio ct; rOROpHAH, WW1 03
AZIAAll. HS AA 3HAETE, LIJO CS ARA ikpzionn HEFIE31. EWE HE KIO AATT,
M CH KSHI1M MEHS WT XVHCTIAHE; fpf WHA ECT CHAA S iSuc nora-
mix, HS WHH Mli 10 CS FlOCA4AH CZ ilECTTIO, A A3Z CEAA AA io n8ruktt?
TON HE MOME GHT, EIS 438 CAM rellOpliA CZ GTE4AHA ROEROM, TA
KIO StIHHHT pAKOTS WT OHSAAH. fl 34 WRSH pAKOTS, 1.110 GII 11p43H4
II HE GII WHIM WT IjIO CAOMAKAAO, WHO wo qteT 1114T, AA RSAET
HAA AS1118 TEM311, LIJO CS S111HIIAH TAKOH. 110HOKE TAKON Aa 3HAETE
3A WRTA ASW11, 1.110 14,C WCA060A11)C 34 ROM pOAYTiAll GATp%
43Z Hy Snoanix no 5 KFAHK$ /MKS H RS WKORAHTE.
111.111LIHA,

Ap8ro, AKO TET $1,111HHT, A TO liaWTORA AZIIIH WH4 ECT


rOCF10,1,4pCK4, A TAN ECT EATHA MEHA; TAKO AKO 10 WCAOKOAIT WHA
TSII, 438 KEM OCAOKOAHT Aztini ilATWTC0114 Il 111341111A. HOHEME TSII
SAHRAEHTE HIIKOE wkcT, Fpe Azipn II4HWTOR4 ECT Axavn rocnompoca,
A WW1 ECT EAFIA N1EH]4. TAKO, AKO KE GHT TAlcO, H WWI AA KSAET;
AKO All HE RSAFT TAKO, II WHO, 1110 KE KIIT, AA GSAFT H. ASWS
4Y1111WM EA. 11 438 all poAose, t1 NV CAM SrRATIIA, 438 FIX CAM
SXRATIIA n3paAr XIITANICTRO.

Din mila lui dumnezeu Io T In r ul Ba s a rab a, voevod si


domn. Scrie donmia mea, fie a se va gAsi sluga pArintelui meu
Bat5x Istvan, fie cl se va Osi judetul Brasovului, sau pargarii. Si
v1 dau de stire domniei voastre cl mult m'am nevoit eu pentru
bine, ca sA se aseze crestinAtatea, si soli am trimes si multe si
felurite vorbe ne-au venit 1); si ce mi-a zis pArintele meu BatAr
Istvan, eu i-am hnplinit vorba. Cäci pentru un lucru, [adic5.] pentru
acea visterie ce mi s'a luat, a trimes sà-i Lc un catastih; eu 1-am
fAcut. Al doilea, mi-a scris si pentru acei oameni ce skit prinsi de
mine si mi i-a cerut. Si Inteaceasta i-am fdcut pe voie, i i-am
deslegat din fiare si i-am slobozit. Am asteptat deci si eu sA-mi vie
si mie vre-o ispravg.; dar nu mi-a venit nici o ispravX, nici cu privire
la soli, nici cu privire la acea avere, ce era sl fie scut crestinilor.
Ci chte vorbe s'au facut pàril acuma, toate au fost vorbe desarte

19 Trad. verbal si multe vorbe ne-au venit in sus si in jos».

www.dacoromanica.ro
sioLIOTeed

goale. Eu am fAcut pe , meu Baal- Istvan si am


dat drumul acelor oameni, ca sä fie spre cinstea si lauda lui, cäci
rudele lor ti läsaserä sä piará, iar domnia sa i-a scos dela moarte.
[mida fägäduit pentru acele suflete, ce skit prinse acolo, el
le va slobozt. and fu dupä aceea, el tmi trimese carte spu-
nändu-mi cl am fägAduit sä-i dan pentru acele suflete douà mii
de florini, si mi-a mai spus cä am agäduit sä dau i bätränului
[tot atäta]1). Deci, gura care a grAit acestea a mintit. i sä stiti
nici doi bani rosii nu voiu da ca sà-mi rIscumpär femeea dela cre-
stini; a fost ea In mänile pAgänilor, si mi-au trimes-o cu cinste, si
eu s'o cumpAr acum? Asta nu poate sä. fie. Dar am vorbit eu
cu voevodul Stefan si-mi voiu face treaba prin mijlocirea lui 2).
Cat pentru lucrul acesta, de va fi desert si nu se va alege nimic din
cele ce am intocmit, ceea. ce se va Intämpla, sä fie pe sufletele
celor ce au fäcut asa. aci asa sä stiti despre acele suflete, ce le-
am slobozit dupà vointa. pärintelui meu Batär Istvan, cl i-am pus
la munci si mai mari i In obtzi. Iar cealaltà, dacà vor s'o fad, apoi
fata lui Laiotä e fatä de domn, iar aceasta e o [biatä] femee; dad o
sloboziti pe aceasta, voiu ilobozi si eu pe fata lui Laiotä si pe Ioana.
nu-i nimic de mirat acr, fata lui Laiotà e fatà de domn, iar
aceea e o biatä femee. Astfel, de se va Intämpla una, se va in-
tämpla i cealaltà; iar de nu va fi asa, ceeace va fi, pe sufletul finilor
ei sä fie. lar acele neamuri [ale lor], pe care le-am prins, le-am
prins pentru
Feirei monogram fifeird adresel ; pecete rotunda', 3. 8 cm. in diam., inlefuntrul
scrisorii, ierdutd. Arh. No. .r07 ; Mil. No. 85.
1480, inthia jumatate a anului.

CXXVIII.
t Mjiiioc1,o COMM° 1w EACA(146(A) MAAAT R0iR0At1 H rOCHOA:-!Hk
RUM 3iMMI SITPORAt1)CHHCKOH, 11HWIT rocnommo MU muoro 311,f14-
RYE p0AYTEM0 MH 410111Y A106YMEH, rocnork 111140, noro 3Apmfif.
W CEM TH,AMOM S 311M1fE r0C110ACTR0 TU: 3A 1110 Mli CH 110044/1(i1)
110 HAMA cntira HO Hrrpz, A rocnoAcmo MH AGPE TU CM S pa38-
MEA 3t1 pAGOTS, T ECT H31L1AH1 cork H ripitunTa 60r0Me1Tipk

E vorba probabil de Basaraba cel Bgtrin, care trlia la 1480 pela Brasov.
Orig. WT 011841,4H «din partea aceea»: aluzie la o intervenire a lui stefan cel
Mare pe 15.ng5. voevodul Ardealului.

www.dacoromanica.ro
160

GATpi. 111644H WT p8K8 HAIIIEMS RpamdtnamS, ti czA4 CH 8 PSKS


HAWEM AFOAEM Fi nSprapom. 34 TON 3MCRAAM H Snaromprim nor&
li Aospt MN CE MHIIT rocnoAcTRo Atin 34 TON, H CHOAAH 'HATO& wi-
¡PIS 34 TON. H FMK HII CH 118CTHA(A), 44 TE ECT 83E4 1) &ITO& GTE*41.1,
AA MS CII AZIIIFOE FIO sorS. 3A TOA Aospt ECT 84HFINA, H CHTH M8
RE 34 AtIWS. TARO H TH CE AARAII, AA MS CH Amptpt, 4 WH AA TH
ECT POATTIA. H HAK Hit CH FISCTIIA(A), AA 84HHHM AtIp liarrps ilyiRdint3;
A rOCHOACTI10 MN 34 TON p438Antr H 8411/111)C H n8cTnx-, !CARO 4EW
rOCIIOACTRO TH RHAFIT; AAH AA ECT TON AAP WT rocnoAcTRo TU.
H rogopli AA MS CH Amino, H noTp8An CE II HOCTARII CH pel HA
nprdigt, H MOAN CE pOATTEMO TH 641-1-pk IIIt44H5, A4 TE FISCTET
CK010, TE AA AOHAEW. MO MI RHAIIW, 44 HE MOMELLI HH1114 $41111HT
HE AIOSKEW cKopo AOHTH, A TU ME nporrn, H r0C110ACTRO TH AA
CII HpOCTIFIA WT Mali, to Aorra CE HEIIOMICAX CZ sorripn rocnoA-
CTBA MH, TARO HfltAAA LIJO A4 $4111111M j tile TERE TH CE WPM TA
KOAHW WT p$KE Ao Om, TA "Imam wo 4HHIIT. II 60111 TH SMHO-
;RHT AFTA rocnoAcTao TU. H LIJO H3pFLIET ileTp8, Adt REptiew. 2)

Din mila lui dumnezeu lo Basarab a c el T An A r, voevod si


domn a toatl tara Ungrovlahiei. Scrie domnia mea multà sAnAtate
maia-mi bunichii 8) iubite, doamnei Maria, multà sg.nAtate. Si iti dau de
stire domniei tale despre aceasta: pentru cele ce mi-ai poruncit prin
sluga noastrà Petru, domnia mea te-am inteles bine asupra acestui lucru,
a te-a scos dumnezeu si prea curata maica domnului si BatAr Stefan
din mAnile vrAjmasului nostru, si acuma esti in mAnile oamenilor
nostri si ale pargarilor. MultAtnesc lui dumnezeu si-1 laud pentru

0 In orig. gres. uScile 44 Tf (CT $31A4.


Urmatoarele cuvinte sant scrise deasupra sirelor, Cu cerneala mai neagrâ
decal restul scrisorii: (P0A,TTIAIO MH MOW (sic)»; sli RUTH AIS RI 34 AO»; afin TfKI
TH Cl CAS4H To xomiw WT pke pc) pe,Kg, T4 HI4I4M wo 4HHHThj ell 1410 H3041T II1TpS, Ad
sepSew,. Cu acelas fel de cerneala este scrisa si adresa.
Am tradus aci pe cAtowl» din orig. Cu cbunica»; ar putea fi tradus si cu
4moasa.» (fem. dela mos), acest cuvant Irma are astazi o intrebuintare mai res-
trinsa. Ca. e vorba de bunica lui Tepelus (mom), nu incape indoeala; numai pe
dinsa putea s'o numeasca el 4 dounna domniei mele» (rocnomm rocnomrsa mu);
sotiei sale ii zice simplu gdoamni» sau cdoamna mea» (cf. NNo. CXXIX, CXXX,
CXXXl). i-apoi cuvantul mowa se gaseste si in adresa. Lectura lui Miletid
mowirk [AIORHAItH] (in adresl: I. c., p. 82) este gresita; adv. MOWN*, MOWHI nu se
afl5. in orig., iar Atonitmeu este o Intregire nejustificati.

www.dacoromanica.ro
161

aceasta. Si-mi pare bine domniei mele de aceasta, si-i multamesc


lui Batar Stefan pentru aceasta. i ne-ai trimes apoi vorba ca te-a
luat Batar Stefan fii lui fiica de suflet. Cu asta bine a facut, si
-va fi bine de sufletul lui. Deci, da-te si tu sa-i fii lui flicà, iar el
sa-ti fie tie parinte. i iarasi, ne-ai trimes vorba sa facem un dar lui
Batár Istvan; am inteles domnia mea de aceasta si am facut si am
trimes, cum vei vedea si domnia ta; dar sa fie acest dar din partea
-domniei tale. Si spune-i ca-i esti flicä i sileste-te i pune vorba pe
Janga pargari si roaga-te de parintele tau Batar Stefan, sa-ti dea
drumul mai iute, si sa vii. lar daca vei vedea ca nu poti face nimic
a nu poti sà vii de graba, iarta-ma, i domnia ta sa fi iertata de
mine, caci destul m'am nevoit impreuna cu boerii domniei mele,
-si nu mai am ce face; ca ti s'a intamplat sà mergi din mana In
mana, n'am ce sa fac. i dumnezeu sa-ti inmulteascä anii domniei
tale. Si ce va spune Petru, sa crezi.
Monogram; pecete rotundd, C. 3.8 cm. in diam., din legendri se vede 4t ICOR
(sau IGO) EfIG11[1311E] gO[1I]R{OA,111 fi la sfdrfit 1112; adresa: t POAITIMO MH MOWH,
rocnoacm rocnomTga MH Mapfe: maial-mi bunichii, doamnei domniei mele Maria
Otom, cu cursiv, este scris deasupra lui mH). Ark. No. 106; Mil. No. 83.
H

1480, a doua jumgtate a anului. Prin Fevruarie bunica i sotia lui Tepe-
1u q nu erau inci libere; despre aceasta din urmi scrie Matei Corvin Brap-
-venilor, la 25 Fevruarie 1480, s'o tie in cinste la dinqii, dar s'a' nu-i dea drumul;
rintre altele se spune aci cä csenior ille Bazarab, o adusese prinsi din Tara
Romlneasc5. (copie la Acad. Rom.).

CXXIX.
hv AidtaAT Gacapasa KOHBOAA H rocnoAssk, nswrr rocnommo
411H AW010 a[A]pasTe rocrimAgMM AlApTH, H W CEMAAEAAA 8 3114111E
FOCHOACTKS TM, KAKO gap EAHR4 H304ET lOrt1 n MOW, A romo,-
-CT110 TM AA HX" syt3au, 110110KE CS HAIM1 p41I. H sork TE RECE-
AHT, AAATH.

Io Tanarul Basarab a, voevod si domn. Scrie domnia mea


multa sanatate doamnei mele Maria, si !ti dau de stire domniei tale
.ca oricate' vor spune Iuga si Mos, domnia ta sa-i crezi, caci sant
Torbele noastre. i dumnezeu sa te bucure, amin.
Afonogram feird ~Al; ?ecetea, de 3.8 cm. in diam.,pierdutd; adresa: t roc-
moacm doamnei Maria. Arh. No. 92.
1480.
11

www.dacoromanica.ro
162

t 1w AWAY 16ACApACA KOEHOAA H rOCHOAHHk, 1111WET r0C110ACTHO


AW ttuwrw 3ApARTE rOCHO;KAH MAOEl, H W CEMAdattilA S 3HAHTE
rOCINOACTES TI: TS3H CXM flOCAAA ApAromiva, TA HApf EAHKO "M-
ONET, A rocnoArrso TH AA ra IlEpSEW, HOHEME CS HAWN Om. 11

cork TH RECEAHT.

Io Tb.narul B as arab a, voevod si domn. Scrie domnia mea


multa sanatate doamnei Maria, si-ti dau de stire domniei tale ca.
am trimes acolo pe Dragomir, si once va spune, domnia ta sa-I crezi,
cad sant vorbele noastre. Si dumnezeu sa te bucure.
Monogram fcirci AtnaAr; .pecele rotundd, 3. 8 cm. in diam., stricatcl; adresa:
t rocnoximi Mapla: doamnei Maria. Arh. No. 94.
1480. Pentru Dragomir, cf. No. arh. 84 (CXXXIII).

MHAOCTTIO KONSTE10 Jw Goicapasa liNAAAT BOMA H rOCHOAHHk,


r0C110ACTRO MU aitioro 3ApAtfif rocno>me MapTE, ï W
1111WFT
TH AARAAA S 3HAHTE, Epf TSKA nocaaxmo larrpz, TA KApf EAHKA H3-
PENET KS rocnoAcTao TH7 A rocnoAcTso TU AA ra septiEw, epe CS-
prLI(H) rocnoArrsa MH IICTHHH, H3 'mar° HAWE CpAll,E7 IIsork.
TH SAilIONUIT AETA.

Din mila lui dumnezeu Io Basarab a cel Tanar, voevod


domn. Scrie domnia mea multa' sanatate doamnei Maria, si-fi dal"
de stire ca am trimis acolo pe Petru, si ori cate va spune catre
domnia ta, domnia ta sa-1 crezi, caci sant vorbele domniei mele
adevarate, din toata inima mea. Si dumnezeu sa-ti inmulteasca anii.
Monogram; isecete rotunda', 3. 8 cm. in diam., stricatd ; adresa: t rocnoasike
Maple: doamnei Maria. Arh. No. 58.
1480.-- Pentru Petru, cf. No. arh. 106 (CXXVIII).

f llibiaorrTwm SOMTWA1 1W AIAAAT Gacapasa KOEBOAA u rOCHOAHHk


11HWET rocnoArrso MU amioro 3ApAR1E AORpHAA flpTIATEAEM, CR.ARS.
II npzrapom WT EpAWOK, H W CEM AAKAAA S 3HAHTE rocnoAcTsS.

www.dacoromanica.ro
163

RH :13k HAAVKAS, ISSAA KE ROM AACT AA CH AORSAEM


3EMAIA, A HH AA CTE 1111.1.13TEAH. REM AKO MH ECT MEHE HEROAIA
WT TSpu,Fx, A HAM KOM 1111101M RH ECT, TA Apaarre moira epam-
MAMA men* HAM11? GEr0 HAY RH rogopum: WKAMETE Moera Hp4m-
M4W4 WTMEMAS RAMH. HOHEME AKO RH 1.111TE ApSUKATH mofra IipANt-
MAWA mfrio &MU, RH AA 3HATE, Epe WET RHTH u HAM HpAMMAW.
H AAAHTE 3HAIITE u pOATTEMO KATMS 111E4AHS. H HAKI1 AA 3H4TE,
epE cS 8611AH TSIM,H rpe HA 0/WAVERS, HOHENIE H3kHWAH XrpE H3
ASHA H H3HAAHAH CS AAATE H Bj10A HA cSo, TAKO TSptim 8- a
ApHmi HA MIX, 11 AMA° CS STEKA11 WT HWC. H HAHN H ApSra ROHM,
Lilo ECT CHAA Srpssou HA ROCHS, EllIE WC CS pA3RHAli 114110. H ROM
RH 'MEANT.

Cu mila lui dumnezeu Io TAn Arul B asar ab a, voevod si domn.


Scrie domnia mea multà sàn'Atate bunilor prieteni, judetului i par-
garilor din Brasov, i dau de stire domniei voastre despre aceasta:
am avut nAdejde cä dupà ce va da dumnezeu sà-mi dobandesc tara,
voi o sa-mi fiti prieteni. Dar, dac6 Turcii ml asupresc pe mine,
voi ce nevoie aveti sä tineti pe vràjmasul meu printre voi ?
Deci vl grAesc : alungati pe vràjmasul meu dintre voi, cAci des1
tineti pe vrAjmasul meu printre voi, sA stiti cà are sà vl fie si vou'l
vrAjmas. Si dati de stire si pArintelui meu Batgr Stefan. Si A. mai
stiti cA Turcii au bAtut pe Unguri la Smederevo, cAci au iesit Un-
gurii din Dunlre i i-au scos corniile si podul pe uscat, i astfel
.i-au lovit Turcii, i putini dintre dinsii au sc5pat cu fuga. Si iarAsi,
o altà oaste ungureascA ce se afla in Bosna, si pe aceasta au 135.-
tut-o Turcii. Si dumnezeu sä và bucure.
Monogratn;i5ecele rolundti,3.8 cm.indiam.,legendailisibilii ; adresa :f npirrenent
rocnocg MII, CAWS H nSprapont WT Bpawort: prietenilor domniei mele, judefului
fi párgarilor din Bra,rov. Arh. No. 99; Mil. No. 86.
1480, Noemvrie. §tirile trimise Bra*ovenilor in aceasfa' scrisoare se ra-
poarta la luptele lui Kinizsi pe Dunare din anul 1480; campania a fost deschisa,
pela Inceputul lui Noemvrie la Haramvár, printr'un atac al avantgardei lui
Thköly, pe care Turcii 11 resping; ei slut batuti !ma de Kinizsi, care inain-
teaza prland In Serbia pan& la Golubac qi Krukvac. §tirile false ale lui Te-
pelq proveneau deci din primele zile ale luptelor; lui îi convenea sa le trans-
mita. Brapvenilor i lui Báthory lute(' culoare cat mai nefavorabill pentru

Vlad Calugarul sau, dupa Iorga (Stefan cel Mare, nota 233) Laiota; acesta
moare Ina prin Dechemvrie 1480 i Cu o lung inaintea mortii sale nu mai pre-
zenta probabil nici o primejdie pentru Tepeluq.

www.dacoromanica.ro
164

Unguri. Gresitg. e si stirea despre infringerea acestora in Bosnia; aci intrase,


cam in acelas timp, insus Matei Corvin, bgtuse pe Turci in mai multe rinduri
si cucerise tot teritoriul Bosnei superioare impreunä cu actualul Seraj evo,
dar trebul si se retragg, prin Dechemvrie, la Agram. Anul 1480 e fixat
pentru aceste lupte, dupg scrisorile lui Matei Corvin, de Huber, Geschichte
Osterreichs, III, P. 260-261; Fessler III, p. 143, le pune la 1481, ca si Ka-
tona si Zinkeisen (v. acesta din urmg., vol. II, p. 499-500). Cf. Lip6datu,
Vlad-Vodg Cgluggrul, p. 19.

CXXXIII.

f 1W ALUM EACApACA ROHROAA, MHAOCTTIO SONSTIO rOCHOAHHIL,


IIIIWET rOCflOACTIO MU mHoro 3Ap4f1e HAWHAM AORpHAt CSCEAOM
H npYraTmom, CZARS GpAWORCKOMS H el -THM nprapw,vt, II W cem
A ARAM S 3114114 rocnoArreS RH: TSH CH CAM HOCAAA ARA tIAORiK4,
HA HAW PSTSHASA H AparomHp. TAKO PSTSHASA WH HMAT nST
AA SillIHHT Ao poATTEA mu 6ATpc 1111111411, Toro paAT RH npocHm,
KAKO Aa ra 11p0110AHTE CC RAWErA 1140R+KA ; A ApAroAuipa cx.m
HOCAAA AO TSH, AA MH KSHHT EAHO ApSro, LIJO MH TpEsSFT AA
GSAET HA HOpTS, HAIM H3p4AY RAWE AO6p0[Af]rE4CTRO, 34paA1 p4-
soT8 mupS, AA rA H HOSTBpSAHMO, WT KAKO fCT. 11 ERO nano M440
CAM HOCAAA A4 MH KSIIHT, HOHEME HE 3HAX, AAT AH MS WETE AA
KSIIHT HAH HH. fIKO MS AMITE AA MINT, A38 RH HAKH npocum,
KAKO AA MH HOWAHTE taHTE 34 a KOHH, A 438 E110 CH A4II441 REA
WO AA AOHAET RAW '140RiKk AO MINE, AA MS HAATHM. 14 ApSro
inne npocum rocnoAcTco RH, K4K0 AA CTOHTE H CC MOH AHOKAII-
CApH, T4 rOBONTE 34 TZH3H AOMITIK, um ECT S KSKE UWE, KAKO
AA 411 CE RpSHET HA TparS, KAKO AA MONCEMO H Mil CTATH WT
WRSAAH CI AMP H 34 UWE AORp0AFTEA. H LIJO H3pf9ET HAW 440-
Bin Aparomup, rOCI1OACTI10 RH AA rA REpSETE. Il cork AA RECEAHT
rocnommo RH.

Io Tinlrul B asarab a voevod, din mila lui dumnezeu domn.


Scrie domnia mea multa sInAtate bunilor nostri vecini si prieteni,
judetului din Brasov si celor doisprezece pirgari, si dau de stire dom-
niei voastre despre aceasta: mi-am trimes acolo doi oameni, anume
pe RAtundul si pe Dragomir. Astfel RItundul are sä facl drumul Ora
la pArintele mea Baar Istvan, deaceea vl rog sà-1 petreceti Cu un om
al vostru; lar pe Dragomir I-am trimes panI acolo, ca sA-mi cum-
pere una alta din cele ce trebue sl trimet la Poart5, tot pentru bi-

www.dacoromanica.ro
165

nele vostru i pentru lucrul päcii, ca s'o intarim si mai mult, din
ce este. Si iata am trimes sa-mi cumpere cam putin, fiindcà n'am
stiut : ii yeti da voie sa cumpere sau ba. Daca-1 yeti 'Asa sa cumpere,
atunci và rog sa-mi trimeteti hamuri pentru 40 de cai, iar eu iata
imi dau credinta, ca sa vie un om al vostru la mine, sa-i platesc.
Si alta va mai rog pe domnia voastra: sa ajutati pe solii mei si
sa staruiti pentru acea avere ce se afla in casele voastre, ca sa mi
se dea indarat, ca sà putem sta si noi, din partea aceasta, in pace
spre binele vostru. Si ce va spune omu nostru Dragomir, dom-
nia voastra sa-1 credeti. i dumnezeu sà va bucure pe domnia
voa stra.
Monogram färd AmaAr ; .fiecete rotundii, 3. 8 cm. In diam., stricatcl ; adre.ra
AORQHM CSCOMI H nplurrenom, CN.AIIS lipal11011CKOMS H ii -THM sparapwm bu-
nilor noftti vecini fi prieteni, iudepelui din BrafOrl fi celor .pdrgari.Arh.
No. 8; Mil. No. 94.
1480. Presupun çà aceastl scrisoare e de pela sfirsitul an. 1480, and
Tepelus se preggtea de drumul la Constantinopol, pe care 11 face prin Ianuarie
anul urmAtor; la 14 Fevr. 1481 el era intors In tara, probabil impreung cu Ali-
beg si cu o multime de Turci, V. LIp'édatu, Vlad-Vocll aluglrul, p. 20; Iorga,
Istoria lui §tefan cel Mare, p. 193.

t MHAOCTTWM KO,KYWA% 1wA1A4AT RACApA[RA] RO O,14 H rocno-


AHHIs MEN 3EAAAH Srrowmayinctcon, HHWET rocnoAcTso MU mnoro
3ApanTg Aonpum HAWHAA flpTIATEAEM, C.V.AIAS H npmrapom WT KPAWOH,
H W CEM AdRAM S 3H4HTE rocnomTaS TH, WE TAKOH AA 3H4TE
AO CZAA, LIJO KU 3A PAROTS TSpREM, 436 CSAA HAIVAMIA, A WT
cz,e,4 gm% MH HOWAHHTE, EpE WT KOAE ME HOCHTE TAKOH, A WHO
AOCTA CKAHMAS MH CE LIIMH. GEr0 pAAT gli rosopim: EKO CZAA LIJO
CM SCTpEROKAA WT sora Ii LIJO czm npocim, cork npuntfrrn, gpe
napk ME WCAOKOAH, KAKO AA CH SLIHHHAA MHP littlEH CS CHOAA
3E4MM% rOCHOAHHA Kp4A13; HE H3p4AT HOC AAHWTOR S9ill/4Hr, HS 113-
p? rpHCTTAHCTRO. H KHHrE MU ECT SlIHHHA top, FAnoto (sic) CM
HOCAAA AO &IC, A ApSra HAK MU ECT AOWEA (sic) CSAA 34 TSH
ROTS. TA AKO RH ECT ROAM H AKO rOWETE AO6p0AtTE4, M CE SHO-
KOETE H AA CE WAHHTE, A HAM CSAA E BOWL TAKO RH CE HEROAHTE
MOEAC3 lipANCAIAWS CpAAIOTS NO AA SSAET WT RAC, H LIJO ECT MOH,
WT [UWE p8Ke ,e,4 HE H34E3HT ; A 436 TAKOH CM HAIWARHA, gpg WT
T80.0 WHIM AA CE HE rpHMHTE, AOKAE &SAM ,KHK. 11 LIJO KETE npo-

www.dacoromanica.ro
166

MHCMITH, mop° A4 mu AACTE 3HAIITE: 11A11 KHTH, HAH HE KIITH j AA


ME [HE] HOCHTE KAKO AO CZAA, Hg AA 3HAAA 1110 ECT, AA 311AAA H A3k
34410 111EM 3M1pETHT TSpio. TAKO AA Mil ncnpannTF npo i E A111111,
H 11A0EaKA A4 CH IlgCTHTE AO EAT98 H1114SAH4, A4 ECT H WH CIL
HAWK AHOKAHCAfIll. TAKO CHE Ail MN CE HPATHT, AKO MOKHTE MHp.
11 cork EH RECEMIT.

Din mila lui dumnezeu Io Tanar ul Basarab a, voevod si


domn a toata tara Ungrovlahiei. Scrie domnia mea multa sanatate
bunilor nostri prieteni, judetului si pargarilor din Brasov, si dau de
stire domniei tale despre aceasta: asa sa stiti ca pana acuma, cat
pentru lucrul Turcilor, eu 1-am intocmit, dar de acum inainte vreau
sa-mi faceti [si voi] isprava, caci decand ma purtati asa, destul scandal
mi se face. Deaceea vä graesc: iata cà ceea ce mi-a lipsit si ceea ce
am cerut dela dumnezeu, dumnezeu [mida trimes acum, caci impara-
tul mi-a dat voie sa-mi fac pace vesnica cu toata tara domnului
craiului; nu pentru nasul lui Laiota am facut, ci pentru crestinatate.
Si mi-a flout imparatul si carti, una am trimes-o la voi, iar alta
mi-a sosit acum pentru lucrul acesta. Si daca va este voea, si daca
doriti binele, ca sa va linistiti si A va hraniti, acuma va e vremea.
Asa dar nevoiti-vä ca sa-i faceti rusine vrajmasului meu 1), si ce
este al meu, sa nu iasa din marine voastre; iar eu am intocmit [lu-
crurile] asa, ca de Turci O. n'aveti nici o grije cat voiu fi eu in viata.
Si ce veti hotari, iute sa-mi dati de stire: este sau nu este ; si sa
nu ma mai purtati ca pang acuma, ci sa stiu ce este, ca sà stiu si
eu de ce sà opresc pe Turci. Astfel, sa-mi faceti isprava peste
cinci, sase zile, si sa va trimeteti un om la Batar Istfan, ca sa fie si
el cu solii nostri. Astfel, sa mi se intoarca tot, daca va place pacea.
Si dumnezeu sa va bucure.
Monogram fcird MAAAT ; pecete rotunda', 3.8 cm. In diam., f tearsd, din ur-
melt literilor se vede insd a fi fart identicd Cu ma dela No. 7Ó; scrierea e o
cursivd interesan/ti; adresa: f HAMM nplialTenem, exARS H nparapem wr Name: priete-
nilor no,stri, judelului id pdrgarilor din Brapv. Arh. No. 759.
1481, FevruarieMartie, dupa intoarcerea dela Turci cu confirmarea sulta-
nului. V. Iorga, Istoria lui Stefan cel Mare, p. 193-194 si notele corespun-
zItoare.

1) CSIug5.rul.

www.dacoromanica.ro
167

CX X XV.

1W AIAAAT KACApAEA KOHROAA H TOCHOAHH6, 11HWET r0C110ACTI10


41AS mHoro 3ApARYE flpTIATEMM rocnoArrsa aNH, CSAIAS WT spaWOR
ARAHAAECET npsrapom, U W CEAA 1 AARAM 3H4TT, Epf LIJO MO4IKAA0
WT KOTA 34paA(Y) Anup, A ROM H npltinera AdAE, TA ME ECT S3EA
rocnomm8 (sic) mil KpAA KOH CERE CASTS REpHI1W (sic), H AA HAAAMO
Amp Aosps, H AA NH CE )(WET AIOATE CAOCOAHO H AO6pORO4HO, H
HAWN H HAWN AIOAE A4 CH TpIr0[1/1ET S MHP. 34 TON H IlpHIA-
TEACTRO KH Ad CTE p4AOIrCTS1111 H RECEAH. 11 MK HMAX irkKoH ca8ri
111pHH S s.%tii8 rOCrIOACTIFIA MY, 114 HME RHHTHA(I) aorozisET H 1{AAOEH4,
AAH CS S3EA(H) AC(11pH), T4 CS SHAH KSHORAAll C TEM11 AC(11pH)
IKAAAKE H K43AEE 11 YAWN CpERpHÏ H Ai)8rE CKSAE cpsspsta. Tel RH npo-
CHM KAKO A4 Hy SKRATHTE, A MU H3R4AIITE HMAHHE WT HHK, AA
441H HE 34THHET, H ,44 RH HE STPIET WT RAWE pkke, A0pH Mil CE HE
.AACT Hmaifita; Epi HE WEAA WCTARNT AA M11 SSAE n4r8s8, HS WEAA
110CA4TT S TOCHOAHHA spaat TA gum npocHT WT RAWE rIIaRS. 6pg
CE CM I SKR4THA SrOCIFIOAHHA Mil Kp4A1, KAKO wog!" AtOATE AA
HE HAUT WT rOCHOACTHO Mil H11 EAHo n4r8s8. TA COKOTH[TE] Epe
,WHH HE Mil CS S3EAH HMAHHE S pa3mHpHi4(H), HS HM CM AM ti
Ad Mil Ktif1HT LIJO HM CM I pEKAI, A Watt noserouH(E) S RAWEN MECTO
RAC CEAIT, TA 11H10 M010 HAAAHTE C RAAAH. FAEAMITE TA StatilITE
EAKO E AORrk, HMAHTE AA AAH AOHAE 114K HA pliKS, Ept HE Mt1 E S3EA
sp/OKAAAW rOCH0ACTI14 Mil Kan8rEpa TOTAH [WAWA, HS HM CS WHH
AAAH WT CR010 ROMO; 'MO TpEKE AA CE MINT WT FMK. H 114K ro-
coolly% TOCHOACTHO Ml HpVIATEACTF10 (sic) RH 34 TOTAH RpANCALAWA, Epf
rocnoAcTso MM HAAAA1 /MP WT rocnomma Hpant, A RH ra KpAHTTE
S RAWE 11 8 RAWEH MECTO, H AOKOAET S 3[E]AAA10 rOCHOACTRA
MN TA Mil StWHET HATSRS. GOKOTHITE Flo Mum 111115 TOTAH 11p4M-
MAW& H AOCTA CE CHEMAK NEKHt CI flim-sfrom, T4 Hx- WKOSHNK
11A MOAAORS, K4K0 3114T1 11 CAMH ; T4 nomHoro AA ra HE 48Em Epe
(EMIT S RAC, HS ra SKRATHTE AA ra HSCTHTE S Kpda-k; Epe HH Aam
cork TA !IMAM° mHp Aospc, K4Ic0 ;KAAORAKMO, TAKO HE TpERE AA
CTONT S RAC 11p4MAA4W11 HAWN. II 110 TOM CH HOCAAK REpHOTA CASTA
OCHOACTRA Mli CallPt, AA WI KAMET PAAOCT 34 MO, WO HH E AAA
HOrk H TOC110A1lHIL KpAA ; TA AA ra REpSETE li 34 HHE pASOTE tPO wo (sic)
/1 RH H3prIET, FpF CS p111(H) rocnoAcTao (sic) AAH [H]CT111111, H A4 ra
ANSETE H sork RH RECEAHT.

www.dacoromanica.ro
168

Io Tan Ar ul Basar ab a, voevod si domn. Scrie domnia mea


multd sAnAtate prietenilor domniei mele, judetului din Brasov si
celor doisprezece pArgari, si vA dau de stire despre aceasta: pacea
de care ne-am rugat lui dumnezeu, dumnezeu i preacurata ne-au_
dat-o, si m'a luat domnul meu craiul pe lAngl sine slugl credin-
cioasà, si vom avea pace bunl si ni se vor hrAni oamenii slobozi
si in bunl voea lor i vor purta negot, si ai vostri i ai nostri, in pace.
De asta si prietenia voastrà sA fiti veseli si bucurosi. i iarAsi,
am avut niste slugi credincioase in casa domniei mele, anume pe-
Vintill logoatul si pe Caloean, si mi-au luat 60,000 aspri si au
cumpArat cu acei aspri camhe si hazdee 1) i cesti de argint i alte-
scule de argint. i vä rog sA puneti mAna pe ei i s5.-mi scoateti
averea dela ei, ca sl nu mi se piarzà; i sl nu vl scapc din mi-
nile voastre, panl ce nu mi se va da averea, c5ci nu [mA] voiu_
lAsa sA r5mAiu de pagub5, ci voiu trimete la domnul craiul si o Amia
cere dela voi. M'am indatorat doar fat5 de domnul meu craiul, ca
oamenii lui O. nu ail:4 nici o pagubl dela domnia mea. Si gAnditi-
v5 cà ei nu mi-au luat averea pe vreme de r5zmirit5, ci le-am
dat-o eu in vreme de pace, ca s5.-mi cumpere ce le-am spus, iar
ei au fugit in orasul vostru si sed la voi si beau avutul meu im-
preunl cu voi. Clutati sà faceti cum e bine, ca sà-mi vie averea
iarAsi la man5, cAci acea avere nu mi-a luat-o veäjmasul domniei
mele alugArul, ci i-au dat-o ei de bunà voea lor, i deci dela ei
trebue sl se cearl. Si iarAsi và grAesc domnia mea prieteniei-
voastre despre acel vrAjmas cA, dei domnia mea am pace dela dom-
nul craiul, voi Il hrAniti totusi in casele voastre i in orasul vostru
[de acolo] el intrà in tara domniei mele si-mi face pagubl. Ganditi-v6.
c5. Turcii Il cautà pe acel vrAjmas. i destul am cheltuit nu de mult cu.
Ali-beg de 1-am intors impotriva Moldovei, precum stiti voi insisi
sA nu mai aud cl vade la voi, ci puneti mAna pe el si trime-
teti-1 la craiul, aci a dat dumnezeu sA avem pace bun5, precurrk

Camhele i hazdeele slut niste specii de mitase scumpI: camh a, lat-


camuca, ital. camocato, e foarte bine cunoscutl si din documentele noastre ;
hazdea e grec. xciatoy a kind of silk» (Sophokles).
1) Aluzie la un jaf turcesc din an. 1480. Stefan cel Mare pomeneste in ade-
var, intr'un doc. din 5 Oct. 1480, de acest jaf, flcut de Ali-beg i Skender-
beg impreun5. Cu Tepelus, Oa. la Lunca cea mare (prob. in judetul Bacgu)..
V. LIp6datu, Vlail-Vodl Clluggrul, p. 22; Iorga, Studii si doc. III, p. xxxvm;
Istoria lui Stefan cel Mare, p. 196 si nota 247.

www.dacoromanica.ro
169

am dorit, si astfel nu trebue sä stea la voi vrajmasii nostri. i apoi,


am trimes pe credincioasa sluga a domniei mele, pe Oprea, sä va.
spue bucuria [noastra] pentru pacea ce ne-a dat dumnezeu si domnul
craiul; i sa-1 credeti si pentru celelalte lucruri ce are sà va spue,
caci sant vorbele domniei mele adevarate, i sa-1 daruiti 1).
dumnezeu sa va bucure.
Monogram fiecete rotunda', 3.5 cm. in diam., acofieritit, Cu legenda: skc
EfIGflPn BOOM 11ATIth ENCIGM 11 PGI10,5,HH, /carte claret adresa:
t npfun'en[im] rocnoArraa MU; cSARS WT liptIWOH H AHdH4,8,1C1T nparepons: pr./61=70r
domniei mele, /ride/taut din Bra,rov ,si celar doisfirezece fiiirgari. Arh. No. 89.
1481, Sept.-Dechem. Aceastg scrisoare trebue pusl In lunile din urml ale
an. 1481, and domnia lui Tepelu se apropia de sfaqit. La 6 August Vinti15.
logordtul era Inc5 pe 15.ng5 dInsul (Mileti6, DR., p. 340); este desigur acela4
Vintill care In doc. din 3 Aprilie 1478 e numit mare logoflt (Venelin, p. 111:
v. nota dela p. 131-132). Fuga lui i a lui Caloean la Brawv s'a Intimplat deci
dui:4 6 Aug. 1481, prin Sept.-Dechemvrie, cO.nd boerii, väzând ansele de iz-
Wilda ale CAlugarului, incepura sà se piece de partea acestuia. Tara era ocu-
pata in parte de trupele moldovene qi ardelene, i stefan cel Mare profita de
lupta dintre cei doi rivali: Tepelu i Caluglrul, spre a cuceri CrIciuna (10
Martie 1482). El aduse chiar un nou pretendent, pe care Insl nu izbuti s5.-I
impue tärii; v. No. CXLVII. Pe Vintill logofAtul Il gäsim apoi pe 15.ng5. Vlad
aluggrul la 1483 Iunie 5, la 1487 Iulie 31, la 1488 Aprilie 1 §i Fevruarie 4,
la 1489 Ian. 8, cici el trebue sl fie Vinti15. Florescul din documentele aces-
tor ani ; v. LapHatu, Vlad-Vodà Calug5sul, p. 71-72.

t1111HAOCTIWM RONCYWN11w INAAAT EACApAS(A) 110HKOA4 H rocno-


AHHIt RICOH 3EM4H SrpORAAVHCKOH, 1111WET rocnoAcTRo Mil CR.AU,S
H iîi IlpKI`ApEAA WT Kp4W013 H T4KO3H KH POKOptiM rocnoArrtto
MH 34pAAT MOEPA LIAOKIKA, HO HME PAAHAla, KAKO MS CTE SMAN
ACISHTOK npart; A rocnomTKo MU HatiAox HOHEME E BHA 11p4K
Irklik. TOPO paAY EH POKOplIM POCHOACTKO MII, &MO AA MS HO-
lipATHTE AOCHTOK, AKO XOLIETE AA KSAET Epe TAKKE plIKOTE
IIHHET p13A4HpHl1,8 TAKO MS HOKpATHTE CM AO HAAC EAHH. fi RAW.
`1A0litllS AA flpTHAET A CTOHT HpEA rOCEIOACTRO MH CSC TSVIHHOJIA;
AA AK° WCTAHET MOH 14A0IrkKk, rocnoAcmo Mil AA MS ra Awl*
S pSKS. Fluo HtCT. AIL XI Afilk, S rptIvi, ESKS9E111.

1) Orig. AapSiTi, dar e probabil o greqa1ä de diac, in loc de atptirre.

www.dacoromanica.ro
170

Din mila lui dumnezeu To Tânarul Bas ar a b a, voevod si domn


a toata tara Ungrovlahiei. Scrie domnia mea judetului si celor doi-
sprezece pargari din Brasov, si asa va graesc domnia mea despre
.omul meu, anume Radila, precum cà i-ati luat averea lui dreapta;
domnia mea am aflat a a fost om drept. Deaceea và graesc
domnia mea sa-i dati indarat averea, daca vreti sa. fie pace, caci
astfel de lucruri fac razmirita; asa dar dati-i indarat tot pana la un
fir de par. lar omul vostru sa. vie O. stea cu Turcul inaintea dom-
niei mele ; si daca omul meu va ramanea de judecata, domnia mea
i-1 voiu da pe mana lui. Altfel nu este. Scris-am Aprilie in 14, in
cetatea Bucuresti.
Monogram; isecele rotunda, 3.5 cm. in diam., inlduntrul strisorii, ruptil
in doud, cu legenda: [+] IM EOiIPi1 ROEB[O]kil 1111ATIR1 [MICI6A1 roc-
nomill; adresa lipsefte; jos, in drealsla scrisorii, ca ateea, cerneald, o noliid
diacului: tuft 4r (=-4r4A8). - Art. No. 96.
1481.D-1 !corp. (Istoria lui tefan cel Mare, nota 242) pune qi dinsul aceast5.
scrisoare in 1481. Cf. scrisoarea lui Vlad Caluglrul de sub No. arh. 156 (CUD.

MHAOCTTIO KOIKTIO 1W fincapasa ALUM HOHKOAA H rocnomeint,


IIHWET r0C1110ACT130 AH mnoro 3ApAIITE /NONNI AOK(HIM CSCEAOM H
IlpTATEAEM, CAIkS WT 16paw0K H ARAHAAECFTEM npartipom, H W
11(10CHAA, IMO MOH flpTATFAII, AA MII MINT( ARE AWAKE, AtIll
CE M 1111
AA CS ronimin H KSHARE, H TilZFIE3H ApEKEHH XSKARE r, AAH AA MU
cKopo npe3 FAHO HEAtAE, H AA CS sKoirne TpflE3. TAKO
MOAHAI AA MH SHHHT flP01iiI1I1; A WO GSAFT II,FHS, 4l'OCII0A-
,CT130 111EM HAATHT. H GM RH SAAHOMII AFTA. 1111C. cen.

Cu mila lui dumnezeu lo Basarab a c el Tana r, voevod


domn. Scrie domnia mea multa sanatate bunilor mei vecini si prie-
teni, judetului din Brasov si celor doisprezece pargari, si vA rog ca
pe niste prieteni ai mei sa-mi cumparati douà leagane, dar sa fie mari
frumoase, i zece mese frumoase de lemn; dar sa mi le trimeteti
in graba, peste o sgptamana, si mesele sa fie rotunde. Si va rog sa-mi
impliniti cererea; iar ce va fi pretul, domnia mea voiu plati. i dum-
nezeu sa va inmulteasca anii. Scris-am Septemvrie in 11.
Monogramfeird mnaAT ;fiecete ro/undd,3.5cm. in diam., tu legenda: ICO
g06[KOM] MAGTIAN ENCIfi% [COGROAHH, ca G dela MAGTIA aran-

www.dacoromanica.ro
171

cal deasupra; adresa: f rifitirrentmk rOCHOACTR4 NH, MAIO H Mi4HdA(CITH nSprapom


%VT Swum: prietenilor domniei mele, judelului 1i celor doisprezece pargari din
Bra,rov. Arh. No. 103; Mil. .No. 101.
1478 sau 1480-1481. La Sept. 1479 Tepeluq era cu Turcii In lagar §i nu
putea face o astfel de comanda la Brapv.

soaawm1w EACAOAC(A) MAAAT ROEHOAA H rocno-


AIIHk, nHWET rOCHOACTRO MH AtHoro 3ApARTE H MORORHOE nOKAO-
SMITE npYtIOCHAA MAO H nSprApom WT gpAwon, H TAKO31J RH ro-
110pH4i rOCHOACTBO EJE TSKA nOCAAXMO ;KSEIAH flAKZ CZ pEtlAill
AO rocnoAcTeo RH j TAKO RApE EAHKA HapEtNT KZ rocnoAcTno RH,
rocnoArnto RH REpSETE. H ROM% Rli SAAHO)KH AET(4). HHC. ti HO-
SANNA XI1A, MAH

Din mila lui dumnezeu Io Basaraba c el Tana. r, voevod si


clomn. Scrie domnia mea multa sanatate si draga inchinaciune a-
cluc judetului i pargarilor din Brasov, si asa va graesc domnia
mea ca am trimes acolo pe jupan Albu cu vorbe catre domnia
Noastra; astfel, ori cate va spune catre domnia voastra, domnia
-voastra sa credeti. Si dumnezeu sa va inmulteasca anii. Scris-am
Poiana Jiului, Mai in 14.
Monogram; pece/ea, de 3.5 cm. in diam., pierdutd ; adresa: t cmpus_ u 11,841141-
_MUTH ntiprapom WT Bpawoit: judetului ,ri celar doisprezece plirgari din Brafov.
Ark No. pi.
c. 1480-1482. Jupan Albu poate O. fie Albu spatarul, citat In hrisovul din
23 Martie 1482 al lui Basaraba cel Tanar (Mileti6, DR., p. 338-339, Cu data gre-
Oa 1480; orig. in Arh. Stat.).

"I" AAHAOCTYWAI ROMTWAI SLUM 11W RACApABA ROEROAA H rocno-


,AHHk RZCEH 3EMAH SrpORAAVIICKOH, nliWET rocnoAcTno MH amwrw
3ApABTE AORpliAl npHATEAIM rOCHOACTIld MN, C.V.AIAS H iíi -THM
iripssretpwm .WT 6pAwwg. H TS3H AARAM S 3H4NTE, nONE;KE
ASBA 11A0RiKS FOCHOACTRA Ilrunum WT Tprompe, A ECT
MAIM mapKti TSKA S BApAW, nOCTAKEHA NA EAHN tIAORtKZ AA CTOH[T];
W[H] ECT nOWEA AHAATTPS 68wpni TA ECT pA3RAAHA KamapS

1) In orig. ICT A4 Pd38411HA.

www.dacoromanica.ro
172

H IlftlAT M010, TA ECT R513EA A0(il1T1111 TA 1) ['A ECT 34AWKIIA S


Ap8rn 94OR1118. Twrw (MAY RH rOROpHT rocnoAcTRo A111, KAKO AO-
6HT101, WO ECT HOCTARHA lifTpH111, WH AA CTOHTk KAKO r0 ECT
WH flOCTAHHA; A ATAUITOS ECT TINA, TAKO '111HET(E) C two KAKO.
3H4ET(E), WH TS311. MO AH RH RSAET 1-1ETP11 AMS;KEH, WHH um
CTATH 4HREA1 HAA rocnoAcTgo Mil; A AOSHTIK AA MS CE HE P43-
RAAtT. HHO M H'kCT. 14 Rom RH RECEAIIT, AMYHM.

Din mila lui dumnezeu T in Ar ul Io Basarab a, voevod si


domn a toatA tara Ungrovlahiei. Scrie domnia mea multà gratate
bunilor prieteni ai domniei mele, judetului si celor doisprezece par-
gari din Brasov. Si iatl dau de stire a mi s'a jeluit omul domniei
mele Petrità, dela Thrgoviste, a a avut acolo in oras [niste] marfA,
pusX la un om ca s5. stea; si s'a dus Dimitru al lui Buor si a spart
amara si pecetea mea si a luat marfa si a zAlogit-o la un alt om.
Deaceea v5. grAeste domnia mea: marfa, pe care a pus-o Petritl,
aceea sl stea cum a pus-o el; iar Dimitru este acolo si faceti ce
stiti Cu el, el e acolo. Daa insl Petrità vl este cumva dator, ei
vor sta de fatà inaintea domniei mele ; dar marfa s5. nu i se risi-
peasa. Altfel sl nu fie. Si dumnezeu sA vg. bucure, amin.
Monogram _lard Ainap,i; ecele rolundd, 3.8 cm. in diam., stearsd; adresa .-
f Aogimdu nfmaTentm rocnoArraa mu, expo,8 wT Emma H El THAtk nparapom HIAHKHAL
urr Epaw wit: bunilor trident* ai domniei mele, judefului din Brasov fi celar 12
"drgari mari din Brasov. Ark No. 74; Mil. No. pi.
C. 1480-1482. Cf. No. arh. 85 (CXL), care este in tot cazul posterior
acestuia.

CXL.

f 1W lIAAAAT E4Ctip464 ROIROAA H r0C110AHHk RUM 3141A1l grrpO-


KAAKTIICKOH, nntnEmo muoro 3Apade A,011(1114101 HAWHM 11fITIATEAEM,,
CAll,S H nparapom WT gpawog. 11 W CEAA AMAIN 8 3HAHTE RAWEMS
11013TE4CTRS 34 pasoT8 llfTplIU,S, ROHOKE A111 ECT BHA POATTEA HO
ASO CRATOAIS. TAKO WH ECT SA1pf4, A npn Frost; aRnaoTS WH ECT
WCTARIIA ASWS HA MEHE H HA 3ET4 MS &Ark, KAKO A4 Fa flAA-
tpamo AASIVIIE, DO rAi ECT 61IA A4ME11. GEr0 HAT TSII CZN1 110-
CAAA flumrk, TAKO RH HpOCHM, KAKO MOH AORIM 1111113TEAll, MO
RAO WO HAAAT TSKA WH, AA CE AACT CRE S We finApi; HOHE/KE CS

1) In orig. WA'

www.dacoromanica.ro
173

V HAIM I dtaop. II HAUT S KAM ia+)CEA NIKON cKSamin; TM*


AA CE rAfAAT WT !COMM HA% ECT HAMA, TICO A3k AA 11X WTKSHHAt.
'LINO WI MOAN" HEA1011 $11111111TE IIHAKO. 14 EApE 410 RH 113pftlET
AnApt, Aa REpSETE, Epe CS HAWN ptim. H 6Ork 1111 HECEAHT.

I o Tanarul Basarab a, voevod si domn a toata tara Ungro-


-vlahiei. Scriem multa sanatate bunilor nostri prieteni, judetului si
pargarilor din Brasov, si Ara dau de stire prieteniei voastre despre
lucrul lui Petrita, ca. mi-a fost parinte in duhul sfa.nt. Astf el, el a murit,
'ciar cata vreme era in viata el a lasat cu limba de moarte asupra
mea si a ginere-sau Andrea, sa-i platim datoriile, pe unde a fost
clator. Deaceea am trimes acolo pe Andrea si va rog, ca pe niste
buni prieteni ai mei, ca ori ce ar avea el acolo, sa se dea tot in
manile lui Andrea ; fiindca sant la Paul 300 florini. Si are la Clos
Mehel niste scule ; sa se vaza ce pret au acestea, si eu le voiu
rascumpara. Asa dar va rog sa nu faceti altfel. Si once va va spune
Andrea, sa credeti, caci sant vorbele noastre. Si dumnezeu sa va
bucure.
Monogram fdrd mnap,i; "mete rotundd, 3. 8 an. in diam., ftearsei' de tat,-
adresa: t AOGPHM HAWHM nplarrinent, cxmi,S H mutibmiceTe npsrapom WT Epawoa: bu-
milor noftri ,rieteni, judelului fi celor dois,rezece "Iirgari din Brafov.Ark.
No. 85; Mil. No. 95.
C. 1480-1482.Mechel Clos (Closz, Closch, Klosch) era cetAtean in Brapv

inainte de 1486; fiul sail Iorg e pomenit in registrele de contributii ale ora-
ului hitre 1486-1497. (Quellen, III, p. 749, 754, 756). in acelaq timp e po-
znenit qi Paul (ibid., p. 749). Cf. No. precedent.

CXLI.

t IVIHAOCTHWAA CONCYWAI 1W All ¡LIM Kacapasa HOEHOAA, FOC110-


4Mik [3EMAH SrrpO]liAAVH[C]K011, HIEWET rocnoAcTKo MH mnoro
3[A]pAHTE MONA% A0CpliA1 HilHIA[TEAEA1], npzrapwlin WT 6pawoa, H
W CEAM BH AMIAAA S 3HAHHE IlpHIATEACTHS H[FI: T8311] WET AOHTH
card HAWk HUH, TA Rape MIKA H3pP9ET KI npinaTearrat; HIE, AA
IIVSETE, elm CS FICTIMMI HAWN Aim. H cork AA SAWONCHT AtT(A)
flpHIATEACTHS NH.

f Din mila lui dumnezeu Io TA narul Basaraba voevod,


clomn al tarii Ungrovlahiei. Scrie domnia mea multa sanatate bu-
nilor mei prieteni, pargarilor din Brasov, si dau de stire prieteniei

www.dacoromanica.ro
174

voastre: va veni acolo sluga noastra Ivan, si oricate va spune catre


prietenia voastra, sa credeti, cad sant vorbele noastre adevarate-
dumnezeu sa inmulteasca anii prieteniei voastre.
Monogram; pecete rotunda, 3. 8 cm. in diam., ,rtearsel de tot ; adresa: t MOM
AOKIIHM fliiI4TWM, u npsrapo WT I441110H: bunilor mei .prieteni, celor I2 ldrgari
Bra,rov. Ark. No. 78.
1478-1482.

t AIIHAOCTLA CONaA' 1W EtICApAg(a) M.AAAT BOEKOAA H rOCI10A1111k,.


1111WET rocrioAcTso MII mosm Aoigium 110MTEMM msoro 3Apas1E,
C.%AHS 11 ID nzprapfm WT Gpainos: T53s nocitax cara rOCHOACTRA.
Mil ICS KAM rocnoAcTsa (sic), TA impe KOANKA H[3]pEtIET KS roc-
noArrso KH, AA ma stptirre, FE CS HCTIllin ptss rOCHOACTRA
tilo N'kCT. H Rork R11 [MEANT.

Cu mila lui dumnezeu Io Bas ar a b a cel Tana r, voevod


domn. Scrie domnia mea multa sanatate bunilor mei prieteni, ju-
detului si celor doisprezece pargari din Brasov: iata am trimes pe
sluga domniei mele catre domnia voastra, si oricate va spune
catra domnia voastra, sa-1 credeti, caci sant vorbele adevarate ale-
domniei mele. Altfel nu este. Si dumnezeu sà và bucure.
Monogram fcird mneAt ;pecelea, de a. 8 cm. In diam., ruptd ; adresa: t CXARS
H u norapint WT Hp4wou judefului ,ri celorl2 pdrgari din Bra,rov.Arh.
1478-1482.

tAIHAOCTIW/N ROMTWAI MAAAT 1w EACNACA KOEROM 11 roc-


110AHH11, 1111WET rOCHOACTKO nuri mswrw 3ApARYE MONA% A0KpH/%t
npYraTFA-kmz, c20,11,8 Il AHANAAECETHAA ripzrapom WT EpAWOK, H W'
CE/NAd KT S 3HANTE rocnoArret; RH, KAKO KApE IJ0 113pEtIET KR BA W
AAN n A RIE W CHEM AA 11)( EiEpSHATE, EpE CS HCTHN(H)?
TOCnOACTI3A MII. 11 COPS M RH HECEAI1T, Aal.11Z.

Cu mila lui dumnezeu Tanar ul Io Basarab a, voevod si


domn. Scrie domnia mea multa sanatate bunilor mei prieteni, ju-
detului si celor doisprezece pargari din Brasov. Si sa va fie de stire
Corectat din ro.

www.dacoromanica.ro
175

domniei voastre cl once vor spune cgtre voi Dan si Valcea, voi
sg-i credeti in toate, caci sant vorbele adevgrate ale domniei mele..
$i dumnezeu sg vg bucure, amin.
Monogram: "ecele rotundd,3. 8 cm. in diam., cu legenda: [4. 160] 11110[111111 &
[EOHEO]A1 AIAGTHE ENCIE fu, Cu G din E11011P11E fi 11/1AGTH6 aruncat dea-
supra fi Cu semnul prescurtdrii peste E}1{16 (cf. No. CXXVIII); adresa: t npt-
I1TIMA1 ro cn operK4 Mli prietenilor domniei mele. Ark. No. 80.
1478-1482.

CXLIV.
ANHAOCTHWAA ROMYWAi lw NACANIEll ANAAAY ROHROAA u rocno-
Allffis RSCW 3MA4ll 81`1I1WRAAVIICK011, 1111WET rocnoArreo Alti Auloro
3APARVE MOHAA AOKPHA% flpYlaTEAEM, CXAU,S uRSCEM npzrapont
KpAWEE, Y W CfAA AMIA41 S 3114111E BAWE MH4OCT11, KAKO T811 HOCII-
AAM RorkpIIH rOCHOACTRA Mil, ai841AH °TAMO ; TA ¡AFMA IIMAT ro-
ROpHTII KB RAWE nparrencTRo, Att REO:4TE, 4A CS HAWil p*gli HCTHHHH.
H sor% RH RECEMIT.

Din mila lui dumnezeu Io Bas arab a cel Tangr, voevod si


domn a toatg tara Ungrovlahiei. Scrie domnia mea multg sgngtate-
bunilor mei prieteni, judetului i tuturor pargarilor din Brasov, si
dau de stire milostivirei voastre, cg trimet acolo pe boerul domniei
mele jupan Staico; i cate va grgi catre prietenia voastrg, sg [le]
credeti, cgci sant vorbele noastre adevgrate. i dumnezeu sg vg.
bucure.
Monogram; e ce/ e rotunda', c. 4 cm. in diam., inicluntrul scrisorii,acoperitd.
cu bumbac fi CU legenda feird adresd. Arh. No. 73; Mil. No. 9o.
1478-1482. Jupinul Staico este probabil comisul dela 3 Aprilie 1478 (la
Venelin, p. 112, gres. GT4H1 KOMHC), 16 Aug. (la Miletié, DR., p. 340, gres.
1481
GTANICO ; orig. din Arh. Stat. are GTAFIKO) qi 23 Martie 1482 (ibid., p. 339, grey.
orig. din Arh. Stat. are
en114; GTAH[K0] ; cf. si trad. acestui document in condica.
manastirei Snagovului).

CXLY.
t 111AAAY EAC4pii6A BOEBOAA H rOCHOAHHk, MIWET rOCEIOACTRO
AM Amor° 3ApARTE npTirrEmAn 1) HAWHAA, CAA1.8 H ripzrapom
WT ROMBO& H W CEAA MIMA% S 3114111E rOCHOACT118 BU, &USO AM
AOHAOW(E) TA Mil CE HAAKAWE cupowni, KOH CS KtifIgH CBC MIMO,

1) flplarrenint e repetat incä odatI in orig. dupl HAWHM.

www.dacoromanica.ro
176

TA KZAA FIX' SAONWTE 8 OW, A RH HE HM S3HMATE KSHAIO HA COpOK,


41S Hr ApINNITE H HUM HE IMATHTE j A HAWN CHPOMACH 8311MAIOT
KSHAIO WT Ttipto, TEPE IIM 110CTARAT AE1411, A WHH HA AEHk HE
/wall' HAATHTE (sic), Epe RH HE IIM HAATHTE, AA CE HAATHT H WHH
WT TSpIAEX. TAKO AOHECST KHHII wr gapa, TARO WHH HEMAT WT KSAA
11AATHTH, TA 111C AARAMO CRE3AHH TSpu,F4i. TAKO MH CS CRII K8num Sso-
Mttittl, fflf HH RH HM HAATIITE, HH RH 11X" WCTARATE M Hp0AARATk
ApSsmi KSIMEM WT SIVZCKS 3EMAI0. ii FIAKH, K010 Ktinnto HE RH
VUMMKAET, A RII HE Hx- WCTARATE AA CH RpATHT AOKIITISK HA3AA,
AA 10 AACT WT Komi ECT 53E/1 AOKIITMk, MIS IIAk 3MIAMITE Wi-
mp, 11 II1ETE AA 11X 11311611TE, KAKO CTE SkIlill IIMI AparoT8. H RAME
HE CS carit, KAKO HPEMAE, MIS iir CTE REMNIIAH 11 RAME. Gero
pAAT AA 3114ET r0CHOACTI10 RH, KAKO WT czra RH AA CE STMANITE
CZC HAWN K8H111 TAKO, AA AOHAETE AA S3HMATE KSIIAIO WT HAWEX
KSHU,11 HA KOTAp j TARO Hawn Ktintim A4 HAAWAT RAMS TSInt,cbt H
HAMM 0, A RH AA flAAWATE Xrpo44; HOHENCE Mil 1111HET npS H WT [X]rpfx-
II WT TSpil,Fx. TAKO qumo Aa KT WT CZAA TARO. H IIAKH Mil CE
IMAKAW(E) H WT AptirS pasoTS, epE IIM kIHHHTE IlArtiCS H C1S pfWETO
HA 111Mfp. 'FARO AA 3HATE. H sork RH RECEAHT.

lo TA n gr ul B asar a b a, voevod si domn. Scrie domnia mea


multA sAngtate prietenilor nostri, judetului si pargarilor din Brasov.
Si dau de stire domniei voastre cg mi-au venit si mi s'au plans
sgracii, care sant negutgtori cu marfl, cl dupg ce vá tocmiti cu ei,
voi nu le luati marfa cu soroc, ci ii tineti [acolo] si nu le plgtiti;
dar sgracii nostri iau marfa dela Turci, si acestia le pun soroc, iar
.ei la soroc nu pot plgti, fiinda nu le plAtiti voi, ca sA se plAtea-
scA si ei de Turci. Astfel [acestia] aduc cArti dela ImpAratul, si nea-
Nand ei de unde sA plAteascg, ii dgm legati Turcilor. Asa mi s'au
sgrAcit toti negutAtorii, cAci voi nici nu le plAtiti, nici nu-i lgsati sä
vanzl altor negutAtori din tara ungureascg. Si iargsi, marfa care nu
NA place, voi nu-i lgsati sg si-o trimeatA IndgrAt, ca s'o dea dela
-cine au luat-o, ci le aprindeti piperul si vreti sg-i nimiciti si pe ei,
cum ati fAcut cu Dragotg. Si vAmile nu mai sant acum ca mai
nainte, ci ati mgrit si vAmile. Deci, O. stiti domnia voastrA cl
.de-aci nainte aveti sg vg intelegeti cu negutAtorii nostri asa: sA veniti

9 Poate 0, fie o gresali in loc de Ham, cum 1-am si tradus ; HAMM ar in-
*emna ea lor nostri», i. e. vamesilor nostri.

www.dacoromanica.ro
177

sä luati marfa dela negutatorii nostri la hotar ; astfel negutatorii nostri


vor pläti vama Turcilor i noua, iar voi yeti Old Ungurilor; caci altfel
imi fac cearta si cu Ungurii cu Turcii. Asa vrem sa fie de aci nainte.
Si mi s'au mai plans si de alt lucru, anume ca le faceti paguba
cu sita la piper. Asa sa stiti. Si dumnezeu sa vä bucure.
Monogram frird mnap,f; fiecete rotunda', 3.8 cm. in diam., cu
adresa: f Aonphim npinrrinem rocnocnia Alu, cAARS 11 El nparapom WT Epawoa: bunaor
jot ieteni ai domniei mele,judelului ,ri celor 12 .pdrgari din Brafov.Arh. No. 9o;
21i1. No. p8.
1478-1482.

CXL VI.

t IVIAAAT GACApASA HOHROAA ti rocnomils, 1111 WET rOCHOACTE0


AIN Aospim HpYATEA[EM] rOCHOACTHA AIN, CV,tU,S II nparapom WT Gpa-
TAKOSH 1111 rottoptim H IlpOCHAI, KAKO MON A0141-1 HpiATEM7
'WHENCE EH CXAI H npRo HpOCHA SA AKA A0Cp4 SHAApa, EAH11 WO WIT
3HA AA 11101CpTET CI KipmulAom CKOCEHOM, A ApSro AA AIN 4NHHT
AIONACTHp WT KEpAMHAS H CI KAMEHTE. Giro pa,NT 1111 MOAHAI, nS-
.CTiTE Mil FIX, A rocnOACTI10 AIN AA HAI [MATTA% KAKO WET CHTÏ
,Ilpt1110. H HAIM AA CE HHLit HE BOET 3A HEK010 pasoTS HAII 3A pAS-
AltipMAS, HONEME, sorz TOII HE AtICT, EMT BAK° [VET CUT, TARO AAII
cora HEEECHONI H TAB* Mil ASUIS Il REO, WHIM AA CE HE EOHT. 11
.tpo H3pE4ET HAMS cittirit GAAOTA, AAr uptirme.H cork BH HECEAHT.

I o Tânàrul B a s ar a b a, voevod si domn. Scrie domnia mea bu-


nilor prieteni ai domniei mele, judetului i pargarilor din Brapv,
astfel va graesc si vä rog ca pe niste buni prieteni ai mei: v'am rugat
.si mai nainte pentru doi zidari buni, unul care sa stie sa Invaleasca
cu caramida scobita, iar altul sa-mi faca o manastire din caramida
cu piatra. Deci va rog, trimeteti-i la mine, iar domnia mea le
voiu plati cat va fi de cuviinta. Si sa n'aiba nici o teama de vre-un
lucru sou de razmirita, caci, doamne fereste, fie cum va fi, pe
dumnezeul meu din cer si pe sufletul si pe credinta mea, de nimic
sa nu se teama. Si ce va spune sluga noastra Balota, credeti.
Si dumnezeu sa vá bucure.
Monogram; ecele rolundli, 3.$ cm. in diam ,inlduntrul scrisorit, cu bumbac
deasupra ; legenda: [EfIGfIP]flfi B.06g0A,f1 Mit[TIJA &NUM COGROAHH
(cf. NNo. CXXXVI Ft' CXXXVZ); fdrd adresd. Arh. No.72 ; Mil. No. 8p.
1478-1482.
12

www.dacoromanica.ro
178

Mircea pretendentul, fiul natural al lui Vlad Dracut


(1481).

CXLVII.

t IIIIIAOCTIEWM ROkiWAI IllE MIEWIA HOEIROAA H rOCIFIOAMIk HIM


3EM411 SrpORAdVEICK011, HEIWET rOCHOACTECO NM mHoro 3ApARHE 4401141
AORpHM C8CEA04% H Elp1114TE4EM, nprapom EpAllIORCKIIM BSCEM, RE-
AIIREM II AiAAIIAL Il W CEM WI AARAM 83HATH, KAKO CI HOMO 60)ial0
CI HApOICOM KAMM AOREIX CIE WHILES H CTOA p0AHTEAt MN
RAAAA HoHeoA.k. Otro ¡JAM 43K AWCAHM IES RAM AIlip II Aospo-
AtTea, it HMAM REI ApZ;KATH 8 CTApH 3AKON, H AA HMATE MHO
WT l'Spiktx, KAKO li 118 ANN SpATA Mil PAAOTAA BOIEROAA, II no-
Aospt, AKO II RN GSAETE KZ rOCHOACTRO AIII. FIKO AN HMS AllICANTE
WEAK°, AA ECT 114 HAWS ASW8, LIJO IlET METH, HOEICKE WT cora
II WT HEAIIKOrA II,ApA HMAM flpHAENC M HIE 81111111141 H A0Cp0 II 340.
TAKO CH HOCANTE tIAORtKA KS rOCHOACTHO MN, M StIHMIA1 [M]llp 14
AORp0AtTEA, H M011 BpAMMAWN AA HE AltIETE (sic) MECTO !MUTH 1)
men° RAC, NS AA WC H3kTEpHTE WT RAC, HapaACO Aa ctAt[T] H M nowt-
EMT WRE)C311 ARE XpHCTIIIMICKE 3E444E. AO[Kil]E AIN npottAST moATE II I;
rocnoAtma A111 !qua*, AA StIHNIJA1 mHp, A 1411JE CH CK0p0 HOCANTE-
AIOAE, A4 AOHAST S MHO H HAK 8 milp Aa wTHAST, HA Bfp8 IA
AStuS rOCHOACTEItt AW. H HMI Bdpf KOAHKO GOA`hpf CZAI SKHATEIA,.
ASK MX CM npOCTHA, A ;KSI141-1111.1,6 NM ct3 TAMO H AOCHTXK. TAKO
EIWCTO WT HH)C A4 HE ¡WET FIN EAHO RAAK[HO] WETS, WTH AKO Hr
HEW CANTSRATE, AA ECT HA HAWS ASW8, LO HMI. H cork WI
RECEAHT.

f kv 1IXTpqn HWERWAA, AIHAOCTrat 607KLE% rocrioAutik.

Din mila lui dumnezeu Io Mirc ea, voevod si domn a toat5. tara
Ungrovlahiei. Scrie domnia mea multa sAnAtate bunilor mei vecini
si prieteni, pArgarilor din Brasov tuturor, mari si mici. Si vl daa
de stire cA cu vointa lui dumnezeu si din porunca impAratului
mi-am dobAndit mosia pArinteascl si scaunul tatAlui meu Vlad
voevod. Deaceea mA gAndesc ca pace si cu bine la voi, si am sl
vA tin in asezAmAntul cel vechiu, si o sl aveti pace si dela Turci,
1) Nesigur; dap& intliul ti din HAtelli pare a fi ruptà una sau doul litere.

www.dacoromanica.ro
179

ca si in zilele fratelui meu Radul voevod, si chiar mai bine, dacl


voi veti fi [tot asa] cAtrà domnia mea. Iar dacä aveti alt gAnd,
sl fie pe sufletul vostru ce are s6 fie, cici dela dumnezeu si dela ma-
rele impIrat am prilej s6 vl fac si bine si rgu. Astfel, trimeteti un
om al vostru la domnia mea, sA facem pace si bine, si vrAjmasii
mei sI n'aibI loc in mijlocul vostru, ci sl-i alungati dela voi, ca
sl stea si sl se odihneascl aceste doul ta'ri crestine. l'Anä ce-mi
vor trece oamenii la domnul meu craiul, ca sA facem pace, voi tri-
meteti iute pe oamenii vostri; ei vor veni in pace si in pace se
vor intoarce, pe credinta si pe sufietul domniei mele. i iarAsi, pe
cati boeri i-am prins, pe toti i-am iertat, dar jupanitele i averea
le sAnt acolo. Astfel, nici unul dintre ei sI nu aibA pierdere nici
cat un fir de Or, cäci dacI ti yeti bAntui cAtusi de putin, pe su-
fletul vostru sà fie, ce are sA fie. Si dumnezeu sl và bucure.
Io Mircea voevod, din mila lui dumnezeu dotnn.
Pecete rotundsi, 3 cm. in dians., cu legenda: [4c IfO Mil] f Pq6g ()new
MEItlOTHlO WACHIO H incepiz'nd nu ca de obiceiu de sus, dela capetele tear
cloud figuri, Ci de jos, dela picioarele figures* din drealsta (AIHAOGT1110 ar .putea
fi cetit lar la l'Hh pare a se vedea un 0 in/re r fi H); adresa:
IlpHIATIAEM rOCIIOACTEd MH, npsrapont Bp4WEBCKHM prietenilor damns' el mele, pdrgarilor
Brafoveni. Ark. No. 20; Mil. Na. 117 (atribuitii grefit lui Mircea Ciobanul).
1481, Iulie. Scrisoarea aceasta, care prin caracterele sale paleografice si
prin forma veche a monogramului se aratä a fi din sec. XV-lea, este a unui fiu
nelegitim al lui Vlad Dracut, cad adevaratul Mircea fusese omorit, odata ca
tatal sau, la Ianuarie 1447, In räzboiul cu Hunyadi (Iorga, Studii si doc. III, p.
xxix). El e pretedentul cu care stefan cel Mare vine in Tara Romaneasca la
1481, pe vremea campaniei contra lui Tepelus, si pe care nu izbuteste sa-1
puna In scaun, fie ca. nu 1a primit tara, fie el Vlad Calugarul a fost mai tare
cleat dansul si mai bine sprijinit de protectorul sau Bäthory. Aceasta interve-
nire a lui *tefan cel Mare explica, pe langa altele, i dusmania constanta a
luí Vlad Calugarul fata de el. Dacà am lua de bune toate cele cuprinse in
raspunsul dat de locuitorii Braileni, Buzoeni i Ramniceni lui $tefan (vezi NNo.
arh. 447 si 448), protejatul acestuia ar fi fost fiul Caltunei, o curioasi hetera
printre pescarii bräileni din sec. XV-lea, care a avut norocul sa placa i lui
Vlad Dracul. Scrisoarea lui Mircea ar fi in acest caz de prin Iulie 1481.
Vrajmasii, de care vorbeste el Brasovenilor, cerandu-le sa-i alunge dela dinsii,
sant partizanii lui Vlad Calugärul, care era in adevar fiul lui Vlad Dracul $i
deci frate ca Radu cel Frumos i cu Vlad Tepes, fault Insa, cum presupune
d-1 lorga, cu o alta. mama cleat a acestor doi din urma (Studii si doc. III, p.
xxxvm). Fiji lui Vlad Dracul: Mircea, Vlad i Radu sint citati in ordinea a-
ceasta in privilegiul lembergean din 8 Sept. 1439 (Kaluiniacki, Dokumenta mot-
dawskie i multailskie, p.29, sau Arch. ist. I, 1, p. 85; acelas lucru In hrisovul din 7

www.dacoromanica.ro
180

Aug. 1445 (4yr. 5-, az ATO IHAHK. if), din colectia d-lui Ao
7111180T4 npxBopoAmix CHHOR rocnoArnia MM Miip410 H EMIAOTAS H Pai1,01rA8). Vlad
aluglrul se adIpostea de multà vreme in Ardeal, i pretendentul Mircea cu-
no§tea, se vede, protectia de care se bucura el din partea voevodului acestei
täri. Ce s'a ales de acest Mircea in urma scurtei domnii de a doua a lui Te-
peluq §i in urma installrii definitive a lui Vlad Calugärul, nu $im ; eu cel putin
-nu i-am dat pinä. acum nicAiri de urmi. Cf. Upèclatu, Vlad-Vodä. CAlugärul, p.
27-28; Iorga, Istoria lui §tefan cel Mare, p. 195-197.

Vlad III CalugArul.


(1482-1496) 1).

CXLVIII.
AIHAOCTTIO KOMTIO kv R44,i KOEHOM H rOCHOAHHk, 1-1HWET roc-
noArreo Am Amore, 3A14RTF H 410HOHHO ROKAOHEMIE
410G11 CA4TKHA1 flpHMTEAM, CX0,11,8 H RI npkraponi WT 16pAwoati,
n no CM A4R4I11 S 3H4MIE RAMON AAHAOCTH, KAKO MOM Aospnim
npurrE4041: C KOrA nnunrkro 110/1A0GRE Mil KOrS HA HpA/K-
mawit TA r4 TEpAV WT 3E41410; TA KT AIMISA S CSHOTS npnco As-
HAR, H MOH ROHCKE CA:41. HSCTHA TA CS KOH GEHEI1HH4. TAKOH AA
3H4I0T (SiC) HAILE 411140CT. 14 34 PAGOTS TSflItE11A TAKOH AA 3H4T
UWE 41114OCT, KAKO A4 CE HE rp1INGHTE W1414, HOHEME a.ra WH CE
ECT flOAHMISA SpetT W160,11$311 440 WT KOKO 410pA, TANG Tspu,n
C1111 WT)(0AET CHH HOEK° MOpel 2). TAKOH AA 3H4HTE, HHO HICT. 14
momt$ (304,TTemo CaTpa 14tp4s4nt3 ntirrtTE TA N18 KANCATE SA pa-
COTS T8piEi, 110110KE WTX0AIT IlpEKO 41094. 14 HAK EH npocum
34 pasoTS TE41311 ;103114Hliii,EA1, AAIlÇ 11pOROAHTE HMCO Aospn SOAVE;
H RAWE AAHAOCT IISCTtTE Aos414 tIAORtICA K16 rOCROACTRS 4111, AA
CE S3r0ROpH440 34 AOKOOAITErl KAWOH 411140CT II 34 rocnoArrao
RH, II M 4111 KAMET 34 3Ap4R1E RAWEAIS A1HA0CTI1 2). 11 Kons [RH]
KECEAHT. 11UCIH S TWORHIllf.
t KAAA HWERWM, AAHAOCTLA SONCLA rocnoAnnk.

1) D-1 Gr. Tocilescu (Manualul cit., p. 143) Ii atribue anii 1483-96; Dl. D.
Onciul (in cursul sä.u) anii 1482-96. In 1496 Vlad 4i asociase la domnie pe
fiul sAu, aci din 18 Ian., 31 Ian. qi 1 Aug. anul acesta avem documente dela
Radu (Arh. Stat.). Ultimul document in original, pe care-lcunosc dela Vlad
giirul, e din 4 Sept. 1495 (Arh. Stat , mst. Glavacioc); in condica mst. Tismana
se gIsWe unul din 20 Aprilie 1496; cf. L1p6datu, Vlad-Vodi Calugärul, p.
50, 51 ai 76. Pentru inceputul domniei lui, v. nota dela p. 131-132.
1) Orig. gre. nuipc
a) Orig. maw?.

www.dacoromanica.ro
181

Din mila lui dumnezeu I o Vlad voevod si domn. Scrie domnia


mea multa sanatate si draga Inchinaciune aduc dulcilor mei prieteni
judetului si celor doisprezece pargari din Brasov. Si dupa aceasta
dau de stire domniei voastre, ca unor buni prieteni, ca dumnezeu cel
de sus mi-a ajutat cu vointa lui Impotriva vrajmasului, si 1-am alungat
din tara ; Sambata a trecut peste Dunare, iar ostile mele le-arn
pornit i sant aproape de Severin. Asa sa stiti domnia voastra. lar
de lucrul Turcilor asa sa stiti domnia voastra : sà n'aveti nici o
grije, fiindca s'a ridicat acum de dincolo de mare fratele impar-a-
tului, astfel ca Turcii au A. mearga toti peste tare. Asa sa
altfel nu este. Si trimeteti la parintele meu Batar Istfan 1) si spuneti-i
de lucrul Turcilor, ca se vor duce peste mare. Si iarasi va rog de
lucrul acelor jupanite, sa le petreceti ca pe niste adevarate boie-
roaice; si trimeteti domnia voastra un om bun la domnia mea, ca
sä ne vorbim, pentru binele domniei voastre i pentru domnia
voastra, si sa-mi dea stire de sanatatea domniei voastre. i dum-
nezeu sa [va] bucure. Scrisa In Targoviste.
Io Vlad voevod, din mila lu.i dumnezeu domn.
Pece/e rotunda' de 3. 5 cm. in diam., neacoperitti cu MI-11e; din legender
se cunoa,ste numai la sfeirfit roonoAP ; adresa: t motm Aospum npmaTinem,.
c;spu,S H il npardps WT RousosS: bunilor mei prieteni, judelului fi celor
gari din Bra,rov. .Ark. No. zoo.
1481, Iulie-August.Mohammed II murise la 6 Mai 1481 si Baiazid II ocupase
tronul, dupä ce biruise pe fratele sau D2em la Ieniser in 20 lunie; acesta fuge
in Egipet si la Rhodos, de unde in zadar incearci s5. rIstoarne pe Baiazid.
La aceste Incerari face aluzie Vlad CAlugIrul. Cf. Lape'datu, I. c., p. 29.

CXLIX.
t1w IIAAA HOEHOAA u rOCHOAHHZ, HIIIIIET rocrioAcTRo Mil 4IHOr0
3ApAHTE A1011A1 Aouplim HOMTEMAI, CA11,8 H nprapitut WT EPAWEIL.
1W AA 3HAET BAWA AIHAOCTS, KAKO 3A itiflEASWA EllJE CE HE'
3HAET HHLII4, A KOArkpH WHII MD CE HOKAOHIIT, H CHA 3EAAAt, H.
AIH ECT C 0KpO,AATM. 11 HOCAAA E rIAH-KEr HA flopTS,
AA mil 231IHHHT MII II AA Mil AOHECET rrir. H KOAIIKO 110641311 CS
KHAN ripE3 AUNAR, ECT HUCTHA flAII-GEr S AfIEHE; H XAASp
II GSKAAISEulE IIX tIEKAA1 Ad AOHAST S AIEHE j II 11/11AAI HAAOKAS
HA tt1HA0CTIIH0rA son% Katco AA CH AOKSAMI 410/0 KAIIIIIH8 KAAWK8

Acesta se intorsese in Transilvania.

www.dacoromanica.ro
182

3Fmnio. TA. MOTE H HAWA A1HAOCTS gora, Fpf AKO IH KOrK no-
AAMET, KAKO !IMAM HAAVKAS HA gOrA, A A3 CAM HAW AO AIWA
NaMOTA CI KICEM HpAIKAWAL11 son!. KH RECEAIIT.

lo V1 a d, voevod si domn. Scrie domnia mea mula sAngtate bu-


nilor mei prieteni, judetului si pAxgarilor din Brasov. Si sg stiti
domnia voasta cg. despre Tepelus nu se stie IncA nimica, iar boerii
si toaa tara mi se inching., si Ali-beg imi este cu bungtate. Si a
trimes Ali-beg la Poartg sg-mi facg pace si sg-mi aducg steag.
cetti pribegi erau peste Dungre, pe toti i-a trimes Ali-beg la mine;
li mai astept pe Haar si pe Sucal O. vie si ei la mine; si am ngdejde
In milostivul dumnezeu cg-mi voiu dobAndi bastina mea, Tara RomA-
neascg. Si rugati-vg si domnia voastrg la dumnezeu, cgci dacg-mi va
ajuta dumnezeu, cum am ngdejde inteinsul, eu voiu fi al vostru
toaa viata mea, cu toatg dreptatea. 5i dumnezeu sl vg bucure.
Monogram; peak rotundd, 3.3 cm. in diam., cu legenda: )1( too EMLA, KO&
BOA 11/1/IGTIE MICIE [FI] l'ElHh (tau rim); adresa: f molim AoRinitim nprommt,
cz0,5 H Rum nparapwm WT Epanua bunilor mei prieleni, judetulut ,ri tuturor
fdrgarilor din Brapv. Arh. No. 204.
Scrisoarea este probabil din Iulie-August 1481, and Tepeluq fugea dinaintea
ostilor unite ale lui Stefan cel Mare si Stefan Báthory, in urma luptei dela 8
Iulie. Sucal vistierul (GSKan murnimp) Insotea in fuga sa pe Tepelu, care la 16
August da. un hrisov la Pitesti (Mileti6, Dacoromanii, p. 340: data orig. e 51,
nu 5). Lupta intre cei doi concurenti a tinut pana in primavara anului viitor.
Pela 16 Noemvrie 1481 4Bazarab junior» domneste Inca si trimete din Bucuresti
o solie la Brasov prin al doilea boer pe care-1 astepta Calugarul, prin (Schoder»
Hadar: scrisoare latina, copie la Acad. Rom.). Calugarul se retrasese in Tran-
silvania, de unde atact. in primavara anului viitor pe Tepelus invinge, dupa
23 Martie 1482 (v. Lap6datu, I. c., p. 29 si 33).D-1 Iorga (Istoria lui Stefan cel
Mare, nota 251) pune aceasti scrisoare la 1480.

CL.

IIIHAOCTTWA% comhum Itu HOIIKOAA II POCHOAHH6, IIIIWET


TOCHOACTRO AAH ¡more) 3ApARTE II AIOKOHHO HOKAOHEHHE nomocifitt
A101A1 Aosptim cScE,a,om H FIPIHATEMAA, CdRAII,S rocnomm8 AAH KPAA10
IlpHMTEAEAl rocnoAcTRA tiprapom WT GPAWOKS. 110 CEA% AA 3HAET
KAWE 14111AOCTI-1 KAKO HAW HpAHMAW IIRAW ARO rA CS 8611All 11/1EXE-
AHHII,H 8 coEA TA0rOBA. TAKO AA 3114T rOCHOACTKO EH, 4A fISCTIIr
can rOCROACTRA mil (Work H A,AII4SA AA KAMET rAac AORpZ H
AA KEpSETE HAWE AtHAOCT WO KII 4FT KA3AT, 4A CS pE411 roc-

www.dacoromanica.ro
183

TIOACTRA HCTHHE KS KAWEAAS AAHAOCTH. H Rork [RH] RECEAHT. II


AA HSCTHT KAWE AAHAOCT ALA AACTE rocnomeHS if pOATTEA10
Mil RATZpleisaHS, Ait 311MT.

Cu mila lui dumnezeu Io Vla d, voevod si domn. Scrie domnia


mea multA sAnAtate si dragA 1nchinAciune aduc bunilor mei vecini
si prieteni, judetului domnului meu craiului si prietenilor domniei
mele, pArgarilor din Brasov. DupA aceasta sA stie domnia voastrA
cum cA pe vrAjmasul nostru si al vostru 1-au omorit Mehedintenii
la satul Glogova. Astfel, sä tie domnia voastrA cl am trimes pe
slugile domniei mele, Florea i Danciul, sl [vA] dea veste bunA ;
sl credeti domnia voastrà ceea ce au sl vä spue, cAci sAnt ade-
vAratele vorbe ale domniei mele cAtre domnia voastrA. i dumnezeu
sA vA bucure.Si sA trimeteti domnia voastrA si sA dati de stire
domnului si pArintelui meu BatAr. Stefan, ca sl stie.
Monograni: ecete rotundd, 3. 5 cm. in diam., cu legenda: [4(g1 IGO EMU
ECIROM1 MATIe EKl6 POGIIOAP ; adresa: t mom Aogimm npmaTtnini, aks,u,S
iii notrapont WT EpatuoKS: bunilor mei prieteni, judeplui celor 12 pargari din
Brafov.A,h. No. ï6'.
1482, AprilieIunie.Prin Martie 1482 Tepeluq trAia ; el se refugiase la
Gherghita, dupS. ce CrIciuna clzuse in minile lui Stefan cel Mare ; aci (15. el ulti-
mul document ce cunoaqtem dela dinsul (23 Martie 1482, pentru mst. Snagovu-
Jul; Miletid, DR., p. 338-339, ca data greqit5. 1480). Din Gherghita pare s5. se
fi refugiat la curnnatul salt Stanciul dela Glogova, unde l-au prins gi l-au onto-
rit partizanii lui Vlad CilugArul. V. I...48datu, I. c., p. 21, nota 1, qi p. 35; Iorga,
Istoria lui Stefan cel Mare, p. 199.

CLI.

t IIAIIAOCTYWAA KOH:TWAA 1W KAM HOEROAA H rOCHOAHHk 3EAAAH


SrrpORAAVHCK011, AAILIAA S3HATH IISCIKOMS 11A011iKS KTO CE HAICO-
AHT S HAW011 ApIMARE: H HApKAAAKWAI no HSCEX HAWEX HAPOWEX H
nparapom H HAMFUJOAA, WO CS no HApOWEX H no ASHARS RSAE ce
OKA AOHHT, H CKAKOAAS HHOMS tIAOIAKS, HONEME npTHAowe FlOCAA-
11H1411 WT HAUT(' AOKPEX FlpHIATEMX npzrapex gpAWORCKIIX II nouc-

/SAUD WT NAC KAKO AA 1119CM0 STKplAHAH CTApTH 3AKON, lilO KT KIM


fipli HNEK rocnompex H npH spaTS A111 PAAOVAS ROEROAE, KAKO AA
.CE mort3 H HAWN H HIi cupomacie XpAIIHTH CAOSOANO, KAKO CS CE
ti WT HpOKAE XpANHAH. 3A TOMAH pAAT 3AHOREAAMO CRAKOMS KIIIDE-
VIENHOMS tIAOlitKOAKO KApE S KOH Til8r0HE HAII HA ASHABS HM!

www.dacoromanica.ro
184

rm XTET AOHTII WT EpAWORCKEK MOAT CI KSHAWAA, HAN npo-


A4RATH HAII KSHOKATH, M CST 110AHII II 11(JOAAR4TII H KSHOBATH,
DO rparoaq H DO CAATAX, HAI' HA ASHAES pli6S HAI. &SAFI KOIO 1{8-
HE CAIIET KAHTOKATH, TSKM0 AA CII mutilator
11A10. H HIIKTO AA ll
eamS CTAp8, IJO fCT WT npEacm 3AKOH. fi FUME FIORE AA CE HE 'W-
HIT. TAKOKA,E II HAWN CHp0AAACII AA HAAMOT S NH npamS. HNC.
HOER. (I.

Cu mila lui dumnezeu Io Vla d, voevod si domn al Ora Un-


grovlahiei. Dau de stire tuturor oamenilor ce se gAsesc in tara
noastrà: i Orcllabilor de prin toate orasele noastre si pArgarilot
vamesilor ce sAnt prin orase sau la Dui:16re, pe unde se vaneaz5.
pestele, si oricarui alt om, cA au venit soli dela bunii nostri prieteni,
dela pargarii din Brasov, si ne-au cerut sA intArim vechiul ase-
zAmAnt, ce a fost pe vremea alto!. domni si pe vremea fratelui mea
Radul voevod, ca sl se poatà hrini slobod i s5racii nostri
si ai lor, cum s'au hrAnit si mai nainte. Deaceea poruncim tuturor
oamenilor mai sus zisi, cä ori unde vor veni Brasoveni cu marfl,
la once targ sau la Duare sau ori unde, fie ca sI vinzI fie ca
cumpere, ei sl aibà voie si sà vanz6 si sà cumpere, si prin targuri
si la bAlti, si la DunAre peste sau once altà marfd. i nimenea
s5 nu indrSzneascl a-i bantui, numai sA-si pläteascl vama cea veche,
cum este dupl asezärnantul de mai nainte. Iar vAmi nouà sl nu se
pue. Asisderea i sAracii nostri sä aibl dreptate la dinsii. Scris-am
Noemvrie in 15.
Monogram ; 'mete rotunda', 3.5 cm. in diam., cu legenda: >r< ICO EATA RO-
NUM] MAMIE° PKWO rocnowth (cf. NNo. 736, 153 155); _gird
adresd. Arh. No. 143.
1482.

CLII.

COH:TWAI 1W KAAA ROMA& II rOCIIOAHMt. 3FAiAll


SMIORAAXMCKOH, 1111WIAA0 HAWIIAA Aonifin[a] Il CAAAKTHAA HpIlIaTEAFAA,
cxml,S 6painoticaoatS H HUGH nparapoat, mnoro 3Ap4RTE, H
TTIO HOKAOHEFITE npintoctuto rocnoAcraS WI. 11 no cm Aanaaio
311A111E rOCHOACTFIS EH, EpE Hti AONAE LIAOR'kKk WT flAII-6ErA TAKO
r0110fMT : Epg RH IWIAA 110At flAll-KEFS, AA CE CS HAAIII Santiptir.
AOCTA Aim caamill ECT HOCAAA. fi 110HCKS cara HE /MAT, WTH CS H

www.dacoromanica.ro
185

Mill SNIOpFHH CEE HSTSIOKII. TAKO MAA CS ROHM* ROAIO HE HAA4AA0


HH FAuti rpuacti. Toil AAKAAttO S 3HAHTE rocnoAcTRS RH. MO AH
ApSro lIJOpA3Silifil03 AM REMO rocnoAcTuti IIH AATH S 3HAHTE. H
HAKH MOAHAA rocrioArruo EH, SKEHITE NIh EAHH AORpS, A Lilo
NIS KSArr H,EHA, RH AA 14111 AACTE S3HATT flO ist3rintit3 KanoTS. H
[PO H3PEHET NCSHAH RAHOTS, REpSET FOCHOACTRO ti. H Rork AA
SAIHONZHT AITA rocnoAcruS mi. Him s Tprompt3, HOHIpTA i AEHk.

Cu mila lui dumnezeu I o Vla d, voevod si domn al tgrii Ungro-


vlahiei. Scriem bunilor si dulcilor nostri prieteni, judetului din Bra-
sov si tuturor pgrgarilor, multg sgngtate, si cu cinste ne inchingm
domniei voastre. i dupg 'aceasta vg dgm de stire domniei voa-
stre cg ne-a venit un om dela Ali-beg si astfel vorbeste cg ar fi
voea lui Ali-beg sg se impace cu noi. Si destule vorbe dulci a
trimes. Iar oaste acum nu are, cAci sftnt i ei istoviti de atata drum.
Astfel acum, cu voea lui dumnezeu, n'avem nici o grije. Asta o dgm
de stire domniei voastre. Dacg vom mai afla altceva, noi vg, vom
da de stire domniei voastre. i iargsi, vg. rog pe domnia voastrg,
tocmiti-mi un lcaggn bun, si ce-i va fi pretul, sg-mi dati de stire prin
jupgn Capotg. Si ce va spune jupgn Capotg, sg credeti domnia
voastrg. Si dumnezeu sg. inmulteascg anii domniei voastre. Scris-am
in Targoviste, Noemvrie 20.
llibnogram; pecete rotundcl, 3. 5 cm. in diam., din legendd se cunoaFte numai
fi la urind l'OGROAHHh; adresa: j HAWHM AORpiHM CSCIAGAt H KIIMTHAI
NIHOTIMM3 CXALOS H nparapont lip4111011CKHAt bunilor no,rtri vecini Fi credincio,ri prie-
teni, judetului ,ri pcirgarilor BraFoveni.Ark. No. 149 ; Mil. No. 72 (atribuitd
greFit lui Triad Ned.
1482, din timpul tratgrilor cu Ali-beg pentru recunoaqterea lui Vlad alu-
gArul, dupä ocuparea definitivl a scaunului. D-1 Iorga, Istoria lui Stefan cel Mare,
nota 251, pune aceasti scrisoare la 1481.

CLIII.

ANHAOCTTWA1 RONCTWAA 1t17 RAAA ROEROAA H rOCHOAHHk RUM


3EMAH tirrpormaxqucicou, IHILHET rOCHOACTHO AAH ElptHOHETAHHAA
CAAAKHAI AIOHAA AORpHAi HplIXTEMAI, CX.AIRS H npzrapem OT h

gpawo, muoro 3Apaifigu OROBHOE 110KAOHEMIE r0C110A,CTIIS

Cel Frumos. Vezi nota dela p. 179-180.

www.dacoromanica.ro
186

GEro paAT CTE 118CTIIAll rocnoArrao KII mSnan Rp(a)cyk H ?KSHAH


XAHNAll CSC 4ECTTIO K HAM. GHOAAKAM rocnoAcTao Kil HA HO4ECT.
II Rape tpo ECT 6HAO )(TIME CpZAU,AX HAWEAAS rocnoAcTaS,
map paaSanExato. 11 BAKU rOCROACTRO AO6pE 3H4TE, EpE HM4M MHp
AoupaCC BEAMECTBS KpAAEHS H CC 'UWE rOCKOACTHS H ccGpacom
il cacSam H CI CREX. H cara ECT no ROMO rOCROACTRO KH, AA
XOAIIT atoATE rocnoArrao BH CI KSHAIO 110 Tp8r0139C S 3EAAA10 roc-
flOACTRA AM 11 HA pi-1G8 rio ASHARS, H AA CH WOMBAT KSHAIO HAN
Spaom HAII WT p8a8, KAKO 11M aSAET Aparo. II HAK HAWE AIOATE AA
KOMI` CAOKOAHH, EpE rocnoAcTao Atti )pv8 A4 HAMM H noAoapa Amp
WT cara nanpeA. TARO aape rpo EtY ECT 1), HAH ESHHO, HAH pHKS,
ECT CAOROAHO, HA REpt; H HA ASui8 rocnoAcTao ann. BApf 410 1311
;ICE (sic) pE4ET )KISHAH Ilp(a)cTi ti KSRAH XAHRJ.1.1, rocnoAcTao RH
AA BEpSETE. H KOrk BH KECEAHT.

Cu mila lui dumnezeu Io Vlad, voevod i domn a toatà tara


Ungrovlahiei. Scrie domnia mea prea cinstitilor si dulcilor si buni-
lor mei prieteni, judetului si celor doisprezece pargari din Brasov,
multà sän4tate si dragà InchinAciune domniei voastre. Deci, ati trimes
domnia voastrà la noi pe jupan arstea si pe jupan Haas, cu cinste.
MultAmesc domniei voastre pentru chiste. Si tot ce a fost pofta ini-
mei domniei voastre, noi bine am Inteles. Domnia voastrà stiti bine
a am pace !mina cu Mària sa craiul i cu domnia voastrà si cu
BArsa si cu Sacuii i cu toti. Si acum e pe voea domniei voastre,
ca sl umble oamenii domniei voastre cu marfl prin tArgurile din
tara domniei mele, si la Dun'a're dupl peste, si sä-si vanzà marfa,
fie cu ridicata, fie cu bucata 2), cum le va plAcea. Tot asa i oamenii
nostri sl umble slobozi, cici domnia mea vreau sl am de-ad Inainte
pace si mai bunl. Aa dar, once poftiti, fie vin, fie peste, tot e slobod,
pe credinta si pe sufletul domniei mele. i once vA va spune jupAn
CArstea si jupan. Hangs, domnia voastrI sá credeti. Si dumnezeu
sá vl bucure.
Monogram ; pecete rotundd, 3.5 cm. in diam., cu legenda: KO EAYLA, KOH-
ROM MAGTHIO MICHIO [11] l'OGHOMIElli; adresa:t awtti u u nSprapEnt wrEpaulog:
judetului fi celor I2 pdrgari din Brasov.Ark. No. 136; Mil. No.75 (atribuild
grefit lui Vlad repef).
1482.

Aci lipseste un cuvAnt: Aparo, limrk sau xr-bae.


Orig. wr OAS, dela mina, Cu maruntisul.

www.dacoromanica.ro
187

CLIV.

t llit.HAOCTTWM KOMTWAi HAAA, ROEROAA H r0C110,A,HHIL EME!'


BEAAMI SrrpoRAAVHcRoH, IMWET rOCHOACTRO MH Horo 3ApARHE H
MOKORHOE HOKAOHEHHE MOIIM ACCpIlAi H CAAAKH[M] flpTUTEMAI roc-
110ACTRA Mli, cxA48 H npzrapem WT 16pAwoR, II TAKO AARAM S3HATII
rOCHOACTII0 1111 3A pAKOT8 PAAHAORS WT it,Azronom : EpE RAME roc-
noAcTRo IIM CTI t34HHIIAll 3AKOH RpHR, epe CTE CASWAAH WT 6ApRAT
JI WT KOMAH TA CTE KpHRO 4A0RiKS rOCIIOACTRA MII.Epe
«HE A0KpE 3HATE ROMANA H 16ApBATA, KARRH MOATE C8, KpIIRH H KE3
Minar, 9A CS HiKH TATHE. AA KH KHAN I,ORpH MATE, HE KH KHAII
1111CAHA S riopTS GHRHHS, KZrA IIX TET SXBATH, A GlIEHHialli AA H'
3ArSKET. fi RH 1110 CTE 114p011AAH HH SpZTREM, AA CTE SLIHHHAII
1911110 EAHOMS npaRS 4AOR'kKS ; AA !ME PAAHAZ H'kCT KIIA
TSp4HHS TOMS, TOAKO KOAHKO MS ECT Su[A] ra3AS TSpiumS, A ApS[rA]
pACOTA PAAHA H'kCT IIMAA CC TSpioniS, epe Re3.kw H'kCT CHA. TAKO

1111 HpOCHM, AA KH HAS4HT Rork AA MS 4HHHTE CZA npmi, AitMS


VE KpATIIT TH3H timo" HAH AA IISCTIITE GACIIH Ao rocnoAcTRo
MII, AA CTOHT np-krAI rOCEIOACTHO iWi MIREM C7C PAATAk II CI TSp-
'H11. fl3k H4 wz 84HHIIT 3AKOH CZ TSp4HHOM. f1 PAAHAS HliCT 611A
KE3t111, HS MS CTI $411HHAli HAIIACT. Toro pAAY mt; HpATHTE; 4A AKO
IIE tilETE KpATIIT, H A3k 3ACTARNT EAHH npag KAIII 4A0KiKk, RARO
fCT KIIA H PAAIIA, TA MS IllS $3ET, AA tpem KpATIIT PAAHAS. LIS
KII RIMO 110A0gpE, AA HEMAT CKAHAAAS nptgui 4A011tRH. Toro pAAY
nScTirre GACIIH, AA MS $411H1IM rOCHOACTKO AAH 3AKOH TSp4HHA I);
EE H TSp(mie ECT SrOCFIOACTRO AI11. II KOrk RH KFCIAIIT.

Cu mila lui dumnezeu I o V1 a d, voevod si domn a toata tara


Ungrovlahiei. Scrie domnia mea multa s5nAtate i dragA inchinl-
ciune bunilor si dulcilor prieteni ai domniei mele, judetului si pás-
garilor din Brasov, si astfel vä dau de stire domniei voastre de
lucrul lui RgdilA din ampulung: domnia voastrà i-ati fAcut judecatA
strAmbA, cci ati ascultat de Barbat si de Coman si ati judecat
stramb pe omul domniei mele. Dar voi stiti bine ce fel de oameni
sAnt Coman si Barbat: nedrepti i làrä suflet, càci sAnt niste hoti.
Si dacl ar fi oameni buni, nu ar sta scrisi In poarta Sibiului, unde

i) in orig. pare a fi TSpnisse (scris TSwarig), corectat din TSPIHHHH.

www.dacoromanica.ro
188

vor sa-i prinza, ca sa-i omoare Sibienii. lar voi, crezand barfelele
lor, ati iacut strambatate unui om drept; caci doar Radila n'a fost
chezas Turcului, numai cat i-a fost gazda Turcului, iar alta treaba
n'a avut Radila cu Turcul, cad chezas nu i-a fost. Asa dar va
rog, i dumnezeu sa va povatueasca, sa-i faceti judecata dreapta_
si sa i se intoarca acei 40 de florini, sau sà trimeteti pe Sasul la
domnia mea, O. stea de fata cu Racina si cu Turcul inaintea dom-
niei mele. Eu le voiu face judecata cu Turcul. Dar Racial n'a fost
chezas, ci i-ati facut napaste. Deci, sa-i intoarceti cad daca
nu-i veti inioarce, voiu opri i cu un om drept de-al vostru, cum a
fost i Ràdilä, i voiu lua dela el voiu intoarce lui Rädilä. Ar
Insä mai bine sa n'aiba. scandal 1) oamenii drepti. Deaceea trimeteti
pe Sas, sa-i faca domnia mea judecata cu Turcul, caci si Turcul.
este la domnia mea. Si dumnezeu sA va bucure.
Monogram ; ecele rotunda', 3. 5 cm. in diam., cu legenda: 16) g1111,1,.
[HOMOMI MATIe EXIE adresa: f mAutS H uPardium urr BPdwog:
judelului fi piirgarilor din Bra,rov.Ark. No. 156; Mil. No. 70 (atribuitii gre-
fit tut' Vlad repef).
C. 1482. Pecetea este cea dela inceputul domniei lui Vlad CalugArul (cf.
No. CXLVIII). Asupra lui RAdill v. NNo. arh.96 qi 482, amindouIdelac.1481.

CLV.
t iiinaocTTwai aomTwan Kv Ram Romp' H rocnoAnnk. 3EMAII
SrrpORAA)CTIICK011, FIHWEAAO AO HAWIlr ActapYnx- H 110tI7.TEHHHK poAu-
TEMX H flp1114TEAFr, CSAII,S 6pat1JoucKom8 II BISCEM nparapoat, atnoro
3APARTE H AIORORHO HOKAOHEHTE flpHHOCHAI rocnoAcTRS RH. H no CEM
AARAM S 3HAHTE rOCHOACTRS MI: WO 1111 CTE flOpStIHAll no m8nan8
HAM ii no ELIHMOHS, CSAII,S PANSHORCROMS, CRE CAW Aospg pA3SMEAH.
H ROE Ht1 CS pEH TpERORAM, CMG 110 FINX CRE HApStIllAH WHH
)(Tn. KA34TH CRE RALHEMS rocnoAcTa8. 11 Ap8ro, lijo CTE BOWMAN,
EpE ECT HEKTO AOWZRWII RAWEAIS l'OCHOACTRS ()ERAS, EpE CMG Alll pERAN,
KAKO REM WT Tparwopa noAaamo BAILIN AIOATE M HE X0AIT, TON
AA 311AET HAILE rocnoAcTao, epE Ao cara HE CAAO MN TON 3HAAH,
NH ECT CI HAWHM HASLIEHTEM. HS TAKOH M pug, rocnoAcTao
CRAKOMS RAWEMS tIAOR*KS, AA X0AET CAOROAHO HO CRON 3EMAII HA-
RM, AA Tp7r8loT H AA CE WANET CAOKOAHO, AOpll AO camoro
ASHARA. H HA WT Kora AA HE HMAIOT Hit EAHS 3ABARS. H or Aa.
SAINO;MIT AITA rOCHOACTRS BII. HNC. 8 Tparountp(n), TIOA. T.

0 PiedecA, supArare.

www.dacoromanica.ro
189

Cu mila lui dumnezeu lo Vla d, voevod si domn al Orii Ungro-


vlahiei. Scriem bunilor si cinstitilor nostri pArinti si prieteni, jude-
tului din Brasov si tuturor pargarilor, multä sAnItate si dragA litchi-
nAciune aducem domniei voastre. Si dupl aceasta dau de stire
domniei voastre cA cele ce ne-ati incredintat prin jupin Paul si
prin Simon, judetul RAjnovului, toate bine le-am inteles. Si vorbele
de care ne-au intrebat, toate le-am incredintat lor ; ei v1 vor spune
totul domniei voastre. lar alta ce mi-ati poruncit, cl venind cineva
la domnia voastrA v'a spus cà am fi zis noi cum cl de-aci nainte
mai departe de TArgsor oamenii vostri n'au sI meargI, sl stiti
domnia voastrà cl panA acum noi n'am stiut nimic despre aceasta,
nici nu este cu invatAtura noastrl. Ci asa sA spuneti domnia
voastrà tuturor oamenilor vostri, cI vor umbla slobozi prin toatà
tara noastrl, ca sl targueascI si O. se hrineascl in bunl voie, pAn1
la DunAre. Si nu vor avea dela nimenea nici o supArare. Si dum-
nezeu sa inmulteascl anii domniei voastre. Scris-am la Thrgoviste,
Iulie in 10.
Monogram ; "ecete rotundel, 3.5 cm. in diam., cu legena'a: *Kb gAgl,k gOe-
EOM MATIe SNCIE rocrioAP; adresa: f AoRphint H4111HAt poArTinem H flpHIST(AfAt,
c8ARS lip4uloancom8 H BUM nprepont: bunilor no ftri ,tirinfi fi prietent, judefului
din Brafov fi tuturor ptirgarilor. Arh. No, 130; Mil. No. 73 (atribuitti &refit
lui Vlad rei5ef).
c. 1482-1483.

CLTI.

f 1W KAAA ROHROM li l'OCHOAHHIt, nnunT rocnoArrao AAH HA-


11LI1IM RpATHMilA H Aosfiinm flpHIATEAOM, CA:AII,S H In -THM nSprapom
WT EPAWOR, mnoro 3ApARHE, H W CERA MOAHM rocnoAcTgo RH, WI
HAILE rocnoArrao Aonfie 3H4TE, KAKO CZM A38 crSra rocnoAnn8 1%111
flptCRETAOCTH KPAAERE, H ILIUM Auip A06138 ; H CC UWE rocnoA-
CT110 TAKOMAEpE HAMM MHp Aospz. H RApE WT WO ECT BOAI roc-
HOACTRA RH, WT HAWS 3EMAIO HIIIIIA RH CE HE RpAHHT, HS X0AHTE
HOKSAI WI ECT Aparo, H 110 CAATE H no Tprou n no xopE, TA
KI311SETE II WINO II pHRS H CRE, WT Lilo RH cpzAu,f /11016HT. H WT HAC
WHIM R11 CE HE 6pAHHT. GEr0 pAAT 1140AHAA rocnoArrao RH, KAKO
HAIM RpATH H AORpH nptuaTenn, Aa StalHETE rOCHOACTHO RH 3ApAikY
HAWS HOMO, KAKO S9HHHMO MH 110 ROMO r0C1110ACTB4 RH, TA AA.
OCTARHTE WT TarlA0 AA CE AOHECET S HAC CAOSOAHO CTWE H 118-

www.dacoromanica.ro
190

KORE H MIVIERE 11 WHTORE H ME30, 141G ECT 34 WIISNSHE, epg RH MO-


MI KAKO HAWH SpATHE H KAKO AORpH flpNI3TEAll. 14 AKO MI HE
S3XOTE rOCI1OACTRO RH WCTARHTH, A rocnoAcTilo RH gip AA H11
AARATE S 3H4HHE, A4 3H4,0 H MN. 11 sork RH RECIANT.

Io V 1 a d, voevod si domn. Scrie domnia mea fratilor si bunilcr


nostri prieteni, judetului si celor doisprezece pArgari din Brasov,
multà sAnnate, si de aceasta và rog pe domnia voastrà : domnia
voastil stiti bine cI eu sAnt sluga domnului meu a prealuminàtiei sale
craiului i cI am pace bunI [cu el]; si cu domniile voastre asisderea
am pace bunl. Si once poftiti domnia voastrA, din tara noastrA
nimic nu vi se opreste, ci umblati pe unde Arà place, si la bAlti
prin arguri si prin tinuturi, si cumpArati si vin si peste si tot ce pof-
teste inima voastrà. Si din partea noastrA nimic nu vi se opreste. Deci,
mä rog de domnia voastrà ca de niste frati i buni prieteni ai nostri,
sl faceti si domnia voastrà pe voea noastrà, cum facem i noi pe voea
domniei voastre, i sä läsati sl se aducl de acolo la noi fàrä piedea
Ogeti i arcuri i sAbii i scuturi si fier pentru arme, cAci và ru-
garn ca pe niste frati ai nostri si ca pe niste buni prieteni. lar dacà
nu vreti sA [ne] ingAduiti domnia voastrà, domnia voastrà sá ne dati
mAcar de stire, ca s6 stim si noi. i dumnezeu sl vl bucure.
Afonogram; pate rotundd, 3. 5 cm. in diam.,cu legenda: j IgAfIA HOH-
B041,f1, MAGTHIO liiKHIO [N] roGII0Alin; a-resa: f H4WHM AONITHM HpHMTCIOM
H gp4THMM, MAAS H Wi -THM apr4p0M WT lipawon : bunilor no,stri prieteni fi frafi,
judefului fi celar z2 isirgari din Brapv. At-h. No. 155; Mil. No. 74 (atri-
build &refit lut Vlad TOO.
C. 1483-1484.

CLVII.

t 111HAOCTTIO METRO 1W RAAA ROEROA4 II rociloAtiNk, 1111WET roc-


noAcTRo im or o 3ApARTE Aosplem npleeTmem rOCIllOACTIIA
CAMAS H HSprAp0AA WT gpatnoa, H HO CEM MUM S 3H4FITE roc-
noArrgto (sic) R117 epe CE HAAKAWE HAILE MOATE npEArocnoAcrao
;Mime 011HAAIIN H NISHAH intipt7 34 HEKOH [hula wo CS HAIAAH
TSKA Norio RAC H S rpaA KpAAERE CRETAOCTH. Giro PAAT rocn0A-
CTRO RH AORpE 3H4ETE7 epe cAto MO4I1A11 sora AA H11 Aarr Rork KAKO
H11E AAA AH6C, TAKO AA CMG fAilli MOAYE H A4 CM* HPYETEAH.
KOH KTET HMATH HEKOH narSsti WT RAWHX AIOATE, A MN A4 HM

www.dacoromanica.ro
191

84111111110 HpARAS, MO AH HAUT HAWN MOO WT B4W11, A R11 TA-


KONCAVE ,A,A 84111111TE ripne0. Gro pa,s,T gli CISAA TOAHKON HA-
rUKS, 'Ito CS ilMAAH HAWN A1OATE GHHAANN H 11111)CHt, rOCHOACTRO.
RN HE HETE AA MU Si1111111TE HPARAS, AA HAI HAATET. flAH AORpt
3HAETE rOCIIOACTRO RH, IMO CTE rOROpHA11. TAKO RH MOAIIM KM>
HAM AOCIM 1111TETEA1, AA HM SiIIHMTE ripaKA8, AA 1MA AA HE 6SAfT
flAr868 TOMIKOE, epe CS MOH AIOATE. H cork 1111 SAANONN AETA.
ilitcnr s Tpzrometpe, mIcAtitta uric. X AEHk.

Din mila lui dumnezeu I o V lad, voevod i domn. Scrie domnia


mea multà sAnAtate bunilor prieteni ai domniei mele, judetului si
pargarilor din Brasov. Si dupl aceasta dau de stire domniei voastre
cA s'au plAns oamenii nostri, jupAn Sinadin si jupAn Mihnea, inain-
tea domniei mele, pentru niste pagubl ce au avut acolo intre
voi si in cetatea luminAtiei sale craiului. Deci, domnia voastrà stiti
bine eh ne-am rugat lui dumnezeu sA ne dea dumnezeu cum
ne-a dat astSzi, ca sl fim uniti si sl fim prieteni. Si cine va
avea vre-o pagubA dintre oamenii vostri, noi sà le facem drep-
tate, iar dacA vor avea oamenii nostri dela ai vostri, voi tot asa
le faceti dreptate. Dar acum, ca toatà paguba ce au avut oamenii
nostri Sinadin si Mihnea, domnia voastrA nu vreti A. le faceti drep-
tate, ca sl le plAteasa. Si stiti bine domnia voastrà cum ati vorbit.
Asa dar vl rog, ca pe niste buni prieteni ai nostri, sI le faceti
dreptate, ca sl nu sufere atata pagubA, càci sant oamenii mei. Si
dumnezeu sA và inmulteascl anii. Scris-am in Thrgoviste, luna lui
Octomvrie in 30.
Monogram; pecete rotunda', j.g cm. in diam., cu legenda: HD EMU EN-
liOdi,f1 MAGTHIO MIC[HIO] adresa: f okogpiim npliTinim rocnomm
MH uhARS H nSprapont WT Bpawoa: bunilor prieteni ai domniei mele, judelului
pdrgarilor din Bra,rov. Arh. No. 153.
c. 1484. in scrisoare pare c'd se face aluzie la incheerea armistitiului de
cinci ani intre Turd i Unguri; aceasta s'a intAmplat la sfárqitul anului 1483.
Asupra lui Sinadin, v. No. arh. 497.

UNTIL
t AAHAOCTIIE GOHME 1w RAAA BOHROAA 11 VOCHOAHHk, WIWET roc-
110ACTRO Ainoro SApARHE HAMM Aospiint HOHMTEMAA, ¡MAIO it
ARANAAECTEM npxrapem WT 6pawoR, H W CEiII RH AARAM S3HATH.
HAWOH MHAOCTH aapaAu HEKOH 34H AIOATE 1110 CE CS piree8mi, emir*

www.dacoromanica.ro
192

4 HA HAM TATSA ASKAA/14(4) WT P4MH011, II GEKApA EWE H ApS311


XAAHORN WIIHMH, TA CS AOWAII S ro4E4%8 rop8 ti 841111114' CE CS
TAIXApH, II SRHAII CS MOAIIE Fi itoro AAApZ)(8 110113EAH. 11 HAME-
pliAll CS MOE ;MHO ClipOTE CkC KOAA, TARO 1141 CS 11083E4N CHE WO
HI CRAIRM IIX CS TA IT CS TOKAA0 Ck KOM0A1 HSCTIIMI.
CS 11414411,
TARO CS HAMEMIAll TSM 114 Huy FMK ApS311 MOAHE HAWII AORpil,
TARO CS SAApHAH FIA HIIX AA H3ILIAE TEN NUM, A WHH SCTpEAE NO
fAIIH HAW tIAORilik AORpS, 3ET ROWIE WT IES3OR, TA ECT ChM
41/18TARk. il 114K CS SWIM ARA T8p10111H4, TA HH HOCE ChM HA
HIIX AA 11/14THMO HANACTk HET AECET pi/am. TARO AA RH HAStIll
cork H nirktuicT4, TH3I1 3411 MOAHE pACHHETE IIX WT TSIA, 11411

LIJO HAI RETE StIIIMITH StIFIHETE HAI, gpE HE MATE WT MIX Hli EAFIN

iisMOC, 341110 FIX TSH AWKIITE. MO RII nomHoro 340 HAAA HE StiIIHE,
A A06110 RH HE XTE StIIIHIITH. TARO HAWA MHAOCTk A0gpf 3H4ETE,
K4WF1 AIOAHE K4110 X0#1,E c4osoAHo no Gp4ti48 ti no 4040v ti cutim
HO RAAWKE 3f4IAE; TARO AA X0AE li 11411111 AIOAHE CAOKOAHO; Epf HE
AospE HpARH AIOAHE A4 rHH8, 4H8 nonom A4 CE pACHIMIO KOH
HO (sic) 340 411HE. 11 !UK RII momm rOCHOACTRO RII, ,A,4 RH HAStIll
cork, nar8s8 LIJO CS StIlinlIAll HAMM AFOAEM A4 CE Rp4T1i WHET,
KOAIIKO CS HO53E4II. 11 114K LIJO RH 113pEtl(E) HAWA HEpHA c48r4, H1SHAH
fl-kr ElEXApHIIK, ,4,4 REOETE, HOHEME CS HAM IICTIIHII pEN(H).

Din mila lui dumnezeu Io Vla d, voevod si domn. Scrie domnia


mea mult1 sAnAtate bunilor nostri prieteni, judetului si celor doispre-
zece pArgari din Brasov, si vg dau de stire domriiei voastre despre
niste oameni Ili ce s'au ridicatunul e cu numele Tatul Duvalml din
RAjnov, si Secarl si alti robi impreunl cu eisi au venit in mun-
tele mare 1) si s'au fAcut tAlhari si au omorit oameni si mula marfA
au furat. Si au dat de niste femel sArace ca carul si le-au luat
tot ce au avut si le-au desbrAcat si le-au lAsat numai cu pielea.
Astf el au dat apoi acolo peste ei niste oameni buni ai nostri si
i-au lovit, ca sl scoatI pe acele femei, atunci ei au sagetat pe un om
butt al nostru, pe ginerele lui Voina din Buz4u, care acum e mort.
Apoi au mai omorit doi Turci, si acum ni se cere sl plAtim pentru
ei nApaste 50.000. Astfel, povAtueascl-v1 dumnezeu si preacurata,
imprlstiati pe acei oameni fag de acolo, sau ce vreti sl le faceti,
faceti-le, cici n'aveti nici un folos dela ei, tinandu-i acolo. Mai
1) Bucegii.

www.dacoromanica.ro
193

mare rau voua n'o sa va faca, iar vre-un bine nu va vor face.
Domnia voastra stiti bine cà oamenii vostri merg in bung voie la
Braila si la Floci si peste tot locul prin Tara Romaneasca. ; asa sa
mearga i oamenii nostri in bung. voie ; act nu e bine ca oamenii
drepti sa piara, ci sa se prapadeasca mai de graba tacatorii de rele.
iarasi ma rog de domnia voastra, dumnezeu sa va povatueasca
si paguba ce au facut ei oamenilor nostri sà se intoarca indarlt,
[tot] cat le-au furat. i iarasi, ce are sà va spue sluga noastra credin-
cioasa, jupan Neagu paharnicul, sa credeti, caci sant cuvintele noastre
adevarate.
Monogram; .pecete rotunda', 3.5 an. In diam., din legendel se vede numai la
sfar,rit H FOGIIOAHH11; adresa: t AIOHM Aozpum nphaTenent, cmpu,S H I npxrdpent WT
&pawn: bunilor mei isrieteni, judefului fi celor pargari din Bra,rov.Arh.
I4I.
C. 1482-1487. Un Neagu paharnic nu gAsesc In doc. lui \lad Calugärul;
el poate sà fie insI identic cu postelnicul Neagu dela 1487-1493 §i in cazul
acesta scrisoarea de mai sus trebue pus5. Inainte de 1487. Cf. 1.10datu, J.
c., p. 70.

CL1X.

j AIHAOCTTWAA KOXYWAI Itv RAAA ROEROAA H rocnoAnnk, HIIWET


rOCI1OACT110 AAH MOHM CAAAKIIM AO6pHAA HplIMTEMAI rOCIIOACTRA
Il RInprnpfitn WT GpAWOR, MHOPO 3ApARTE, H CHOAA-
CN.AII,8
RAM POCHOACTRO RH 3A H ptg(n) LIlO IAH CTE ROCAAAH AORpf
RII pA3SMEX l'OCHOACTRO RH. AA T311 AH ECT AO6pE AA CTE pEKAII, EpE
CTE pAAT p113ituipmom? AA 4311 LIJO RH CAi% X1161.11 AO mre?
litCA17. ;fiHRORAA CZ &IMO HMI StIHHHA no RAMS HOMO, KAKO
laCT SIluiht HII EAIIH rwcnwmp WT RAAWKS 3E11I11IO, KAKO CMS
StIIIHHA 1138 CIC RAMH H AO czra? AA CE HE MOMET XpAHHTH
AkACII rOCHOACTRA AMI RAC paAT? EpE RH oycnosoAnr ntkroae no RAAWKS
3I11iAIO CRSAE, AA rOAET UWE MOO AA CE xpAHHT H KISHSET WO IIAI
ECT "um°. RZAA CS XOAHAII BMW AIOATE HA gpann8 8 HA (DAM H
CRSAE 110 ASHARS, AA CH KSFISET CAMH pngS, KAKO XoAeT own? AE
REAE ApSrOR WHH CS KSIIIIAH RAWE AIOATE pIIRS H atEr WO HAA ECT
TARORA110 WT HAWEX AIOATE, A ROMIll Ht CS EHAH, KAKO osraeS
BOAHII; EE nx 8c11osoAnx rOCHOACTBO Atli, 311p11AT AA iKHRSEMO ti An
f CT EAHA 3EM11t KAKO II Ap8ra. 11111 KOEMIS tIA0R+KS RAUIEMS Swum):
Romer, AA HAI HE StIIIMIX 3AKOH ow?
6111E H no RAWFMS HOMO cx.-
mix- Hum no ROMO MOHM AlOMAA, KIM% CE CS RpATHAH KOHN EWE WT
13

www.dacoromanica.ro
194

TpETHIJ 3EAU4II, HOWE411 8 illonAoRn A WT AilOAAORA S RAAWISS


3EMAIO, 4 rOCIIOACTRO AAII HpATHX RAWEAAS 44ORIKS, KAKO H'kCT &HAG
HHKSrA.fl RHE r011OplITE 34 p43AillpHO. NE 3114M, WT HAIII SAM ECT
HAH KAKO ECT, EPE RH,A,HAA rocrioAcTeo AiII 44 HAIII(H) AIOATE HEMAT
WT RAC HH EAHO [IWO, HS HAA S3HM4TE CHAOM A0611Thit, UK°.
CTE H czra 83E4H WT TEX CHp04%4CEX WHEX WRII,EX WT GAKSAEX.
TAKO Bap WO $311MATE WT KOrA, A WHO 1141 34rHHET, H 411HIITE
RYE KAKO 3H4TE cze Tex AOCHT01.1,EX IlpARIIM AIOAEAA, A rOCFIOACTRO
AAll rOgOpliTE Epe $4111111T IlpSKAAARH wr Gpail, A ApSr011 rOROpHTE
Epe 4HHHT GAKSAE. NE 3H4M KA[K0.1 R11 ¡CT ROA'k. 11 436 RIIX AOCTA.
340 CSTROplIA, epe cS II RAWE A1OATE mull S moto OW; AAH 3H4M
EtH HAMM imp czc r0C110AHH4 Mil Kpaivk 11 CS poATTEA1 AIH GATp
H11I4s4il(a), El Fpg MN CE [AIHHT] 44 TII311 pAllOTE HiCT S 3114111E MAINE-
CTRO rOCIIOAHHA MN ispAnt li p0AYTE4'k AM GATpS 111.114%H(A). 11 T4311
KHIlrA, WO MN CTE HOCAAAH RH, 436 X04S AA t; IISCT1141 Ao poATTE,rk
mil 6arrp7. 111412PH4 ; H HEMILIECTRS KpAAERS X04S AATH p43SAAETH, Epe
CM % 3H44 Ao czra HA CM S cASE13 rOCHOAHHA Mil Kpnivk, H rocno-
AHHk KpAA ME ECT ApISHMA CHHA ; A RYE KOMIHH CS 3411 AIOATE, RH
11X Apamwre 1131a, Aa IACT tAlCTAA KOH S IMAMS 3fAit110. !LW
KIAA RtX'Ai0 AAH S RAC, A RH FaCTE WCTARHAH AA I-UMW 340 34-
¡MAY 1411S1%SUI ; AAH 3H4TE KAKO 1311 ECT BHA IthEIZASW 3AS. GORO-
TITE KAKO 41 RUT HA noicou.

Cu mila lui dumnezeu Io Vla d, voevod si domn. Scrie domnia mea


dulcilor si bunilor prieteni ai domniei mele, judetului si celor doispre-
zece pargari din Brasov, multA sAngtate. Si multamesc domniei voastre
pentru cartea si vorbele ce mi-ati trimes. V'am Inteles bine pe domnia
voastrA. Dar, bine e oare ceea ce ati zis, ca santeti bucurosi de
rAzmirite ? Dar ce v'am stricat eu pana acuma ? Sau n'am trait cu
voi in pace ? Sau n'am facut pe voea voastrA, cum n'a fAcut nici
un domn din Tara RomaneascA cum am fault eu cu voi panA
acum ? CA nu se pot hrani sAracii domniei mele din pricina voas-
tra. CAci v'am slobozit drumurile peste tot prin Tara RomAneascA, ca
sl umble oamenii vostri si sà se hranéascA si sA cumpere ce le place.
Cand au [mai] umblat oamenii vostri la BrAila si la Floci si peste
tot locul la DunAre, sA-si cumpere ei singuri pestele, cum umb15.
acum ? Alta data oamenii vostri cumpArau doar pestele si tot ce le
trebuia dela oamenii nostri, si n'au fost nici °data asa volnici cum
sint acum ; cAci i-am slobozit domnia mea, ca sA trAim [in pace],

www.dacoromanica.ro
195

si sà fie o tara ca si cealalta. Sau, caruia dintre oamenii vostri i-am


facut strambatate si nu i-am facut judecata dreapta ? Ba am judecat
mai mult pe voea voastra deck a oamenilor nostri, cand s'au dat
indarat caii pana si dintr'a treia tar:1, dupace fusesera dusi in Mol-
dova, lar din Moldova in Tara Romineasca, si domnia mea i-am
intors omului vostru, cum n'a fost nici °data. Si voi vorbiti de
razmirital Nu stiu, din capul vostru este, ori cum este? aci dom-
nia mea vad cà oamenii nostri n'au nici o dreptate dela voi, ci
le luati cu deasila avutul, cum le-ati luat si acum acestor saraci
oile din Sacuime. Astfel once luati dela cineva, i se pierde,
faceti cum stiti Cu acele dobitoace ale oamenilor drepti, iar domniei
mele imi spuneti cà fac parcalabii dela Bran, si alta data spuneti
ca fac Sacuii. Nu stiu ce voiti voi. $i eu v'as putea face destul
ran, caci oameni de-ai vostri se gasesc totdeauna in mana mea; dar
stiu ea am pace cu domnul mea craiul i cu parintele meu &tar
Istfan, si mi se pare ca aceste lucruri nu sant ca stirea Märiei-Sale
domnului meu craiului sau a parintelui mea Batar Istfan. Si cartea
ce mi-ati trimes, o voiu trimete-o parintelui meu Batar Istfan, .si
voiu da sa Inteleaga i Märiei-Sale craiului. Caci pang acuma stiam
ca sant sluga domnului meu craiului i ca domnul meu craiul m'a
tinut drept fiu; voi insa, cati oameni rai sant, [pe toti] Ii tineti acolo,
ca n'a ramas un cal in Tara Romaneasca. and eram Insa noi la
voi 1), voi nu ne-ati lasat sà facem rau, din pricina lui Tapalus.
stiti ce rau a fost Tapalus ca voi. Granditi-va ce are sa fie la urma.
Monogram; .pecete raundd, 3.; cm. in diant., cu legenda: )1r1O glIfId1, [KOH-
HO]M MAGT1110 MK1110 H l'00110A11116; adresa: f cx,1,103 H npsrapem WT
: judetului ft. celor 12 pargari din Bra,rov.Arh. iVa. 214.
c. 1491-1492, cand incep din nou praddciunile turcesti In Ungaria si Tran-
silvania, in urma mortii lui Matei Corvin (6 Aprilie 1490). Plingeri de felul
acesta le repetà Vlad Caluerul in 1493 si 1494; cf. Llpe'datu, 1. c., p. 46.

CLX.

ANHAOCTYWAA ROMTWilA 1V4, &IAA ROHHOAtt H rOCHOAHHZ R/CE11


tirrpoRitaxquotoH, CHM& BEAtiKaaro &UM ROHROAE, HHWFT
3EdiAilH
rocnoAcTRo Ara MOGORHO 3A1ARYE HAWHiN Aflamin RV-MHO/11 H ()WO
TEMA% H AORptii1A flpHMTEAEIN, CZARS WT EpA11.1[E]li H InCEM

1) Se stie cà Vlad CllugXrul trgise. inainte de a fi domn. pela Sibiu si pela


Brasov.

www.dacoromanica.ro
196

pw.ti. H no ann 'IC/CA/IX/VW HAWErA RFPHOrA ROA+4111Htl, IIMEHEA1 118A0p


AWrWAET j TA RAO EMMA 113pELIET KZ RAWEMS flpHIATEACTRS, A RYE AA
REpSETE, HOHGKE CS HAWN HCTHEIHT11 (Atm. H Rom An RH SAAHOMIT
AETA. 1SA. Fil.

Din mila lui duninezeu lo Vla d voevod si domn a toatA tara


Ungrovlahiei, fiul marelui Vlad voevod, scrie domnia mea cu dra-
goste sAnkate dragilor nostri vecini si psáxinti si buni prieteni, jude-
tului din Brasov i tuturor pargarilor. Si dupà aceasta, am trimes
pe credinciosul nostru boer cu numele Tudor logofätul, i ori ci.te
va spune cAtre prieteniile voastre, sà credeti, cAci sb.nt vorbele
noastre adevArate. Si dumnezeu sA và inmult.eascà anii. Iulie in 18.
Monogram ; pecete rotunda', 3.5 cm. in diam., cu legenda: Ifb HMIA BON-
EOM MAG[TH]l0 EX1110 H RIGHOAlin; adresa: t 11411111A1 AoKimm npinirgnem H
P0AITImm, cxmAISH npsnwom wr Ethunos: bunilor nostri prieteni pdrinti, judelului
fiiargarilor din Bra,rov. Acad. Rom. 7.:1; reproductie fotolitograficei de D. A.
Sturdza, Doc. dela Wiesbaden, pt. 14.-ibid., p. It, trad. D-lui B. P. Hasdeu.
(Ad scrisoarea este atribuild &resit lui Vlad repe,r).
1495-1496. Pun aceastà 'mime a lui Tudor la 1495-96, deoarece intro
1491-95 Tudor e citat in documentele lui Vlad Càlugàrul ca vistier; cf. Lii-
pe'datu, Vlad-Vocll Calug5rul, p. 69-70.

CLXI.

t lw 11".1A HOHROAA H rOCIIOAHHIL, FIHWET rocnoAcTgo AW HAWHAI


LIEC9'IITHA1 KpATIIMAA H AORpTIIAA npuirrmom, cx,An,S H ii -THAA nSp-
room WT EpAWOR, ninoro 3ApARIIE. H w cfm Mum S 3H4HHE roc-
noArruiS RH 3A pAROTS HAIIIEMS HpHIJTEAS, MSHAHS AtitIAIITO RO-
AATER, EpE AOHAE AAHII CA HAWS WHIPS AO rOCIIOACTRA RH sapaAT
WHOH Anhr Elio HAUT S XHNIAu S INAHMAH; TARO CS SAE3AH 3A
HHX" iiu FIHA, MENA XHAAEKA, ii 11/1AprHTS, ;KFHA RZAHAAAHOKA,
AO BEAM AEHk AA ,t18 CE HAATHT MUTH. TAKO WH HA MAIM
AEHk HE E morsn AcIrrn; osAn liApE KOH ilA0111:Kk KE WH HOCAATII
CI CHWAI HAWOAI ISHIlrOAA AO rOCHOACTRA RII, A rOCHOACTRA RH
StIHHETE HAC HAT TA SyRATIITE THH mum, Aa CE nnaTirr ASKerrn
attinanS AHNIIITA H AA CE AACT S pSKE 'wont; gnogiKS, AG fAnS
acnpS ; oaiit rOCHOACTILI RII litIKO HAWN 9ECTHT11 6pATHE, no-
EpE

mnoro Ad AtS CE HE Apzaa Aogivrm, Epe S FlArSES HE KIO ra WCTA-


RUTH. H Rork AA 8,11HOMIT AtTA rOCHOACTIIS RH.

www.dacoromanica.ro
197

Io VI a d, voevod idomn. Scrie domnia mea cinstitilor nostri frati


buni prieteni, judetului i celor doisprezece pargari din Brasov,
multa sanatate. Si dau de stire domniei voastre de lucrul prietenului
nostru, jupan Dimitru al lui Volata, cä a venit acum un an la
domnia voastra cu cartea noastra, pentru datoria ce are la Jima si
la Climan 1). Astfel s'au pus cheza.se pentru acestia Ana, femeea
lui Jima, si Marghit, femeea lui Caliman, ca pana la Pasti i se vor
plati ducatii. Dar de Pasti el n'a putut sa vie; si acum, once om
ar trimete el cu aceasta carte a noastra la domnia voastra, domnia
voastra faceti atata pentru noi i puneti mana pe acele chezase, ca
sa se plateasca ducatii jupanului Dimitru i O. se dea in manile
omului sau, [toti] pana la un aspru. i ma rog de domnia voastra
ca de niste cinstiti frati ai nostri, sa nu i se mai tie banii, caci in
paguba n'am sa 1 las. Si dumnezeu sá inmulteasca anii domniei
voastre.
Monogram; pate rolundii, 3.5 cm. in diam ,cu legenda:4( HAIM [RM.
KOM MAG]TIE° EXPHO H FORROARREI ; adresa: + H4WHM H(CTHTHA1 RptITHMM H
AGGIIiHM 1111HUITIA0M, CAMS H 118prdp0M WT &pawn: cinskiilor no,stri frail
buni rieieni, judeplui fi celar 12 pargari din Brafov.Ark. -Vo. 339.
1482-1496.

CLXII.
t 1w &W., ROHROM H rOCHOAHHX, HIHIJET rOCIIOACTHO AAH 111C-

TuTititt sparnium H AOKIHMAA Hp1114TEAOAA, CXA11,8 H II -THAA n8p-


1'430 '41 WT KpAWOR, AAH0r0 3ApAR1E. 11 HO CE AA mum 8 3HAHTE roc-
noAcTRS Kil 3ApAAT WROF0 NAME (SIC) 4/10IrkKti, HO HA1E Matirrp8
ROAATA, (WHOM NH KA3AWE KM° HAAAT Aazr TSti, wuouAazr
a 3HATE Il rocnoArroo RH. TAKO AOCTA ECT tIEKAA, CZAA LIE WITH
HET rOAIIHE WT KN.A(A) 'MAT TM! Arm- Ad i%113 CE HAAWAT, H8 ERO
KHAHAA0 gpe HE 41S CE AACT NH EAHH CAN. GEr0 dti ¡MAMA roc-
110ACTRO RH ItAKO spaTina, 811111111TE at8 rocru,AcTgo RH
HCIVAR8 nparsA8, Aa ,ttS CE HAAIIIAT TZ[I1
II H3]paAT HAIM
OMO, fpf R(AAAA 1110 ECT HAIM %%odium II 'vas. Te[pe rocium-
er]Ro 2) RH. 11 sor RH RECEAH.

Jima i C5Iiman par a fi nume sasesti romAnizate. Vezi un 4Simanent, in


a doua jumätate a sec. XV, si un eSchymanen Gerg», pela 1500, la Sibiu (Rech-
nungen, I, p. 35, 261, 268). Ullman e Collomanus, Kolloman, Kollman.
La cuvintele cuprinse intre [ ] hârtia e ruptd.

www.dacoromanica.ro
198

Io Vlad voevod si domn. Serie domnia mea cinstitilor frati si


bunilor prieteni, judetului i celor doisprezece pargari din Brasov,
multa sanatate. Si dupd aceasta dau de stire domniei voastre despre
acest om al nostru, anume Dumitru Volata, care nea spus cà are
acolo o datorie, datoria aceea pe care o stiti si domnia voastra.
Astfel destul a asteptat; vor fi acum cinci ani decand asteapta.
i se plateascà acea datoric, i iacà vedem ca nu i se da nici un
ban. Deaceea va rog pe don) nia voastra, ca pe niste frati cinstiti, sä-i
faceti domnia voastra isprava' si di eptate, ca sà i se plateasca acea
datorie, pentru voea noastra, caci este un om foarte drept al nostru.
Si [voiu fi recunoscator] domniei voastre. Si dumnezeu sa va. bucure.
Monogramul e /dial; adresa de asemenea ; se veld din ea numai cuvintele:
ICI'HTHAI ,ri -THAI ileprap[orti]; pecetea, de 3.5 cm. in diam., e stricar d ; din legendci
se vede minim* la sfiirfit l'OG110AHHh. Arh. No. 213.
1482 1496. Cf. No. precedent.

CLX
d1AHAOCTHWiti KOKYWAI 1W ILLAA KOFKCIAA II rocnoAina, IMWET
IN+CHOACTKO rIAHOIN, 3A(NAKTE HAHNIAA AMELIA npinammti H KAEKK-
HUM CSCEAMIA, CZARS H R I nprapwivt WT gpetwoR. H 110 ,A,OIKAA1

KX 83Ht1HTE HpHIATEACTK8 1017 Epe nocAnpo [WWI CASrA HAW


111HMOH Ck HOTpECHIMAH HAWN pi:4N Kk HplitATEAC[1]136 TA 'Rape
EMMA H3KECTIET HAHNAIS rocnoAcTRS, A HpHIATEACTHS RH M r(a)
REpSETE, EØE cS INCTIEHM1 HAWN (11:411. H ior M SituicqhHT AtTli
IIMBEAAti EVEHATEACTRS.

Cu mila lui dumnezeu Io Vlad, voevod si domn. Serie domnia


mea multa sanatate bunilor nostri prieteni si de aproape vecini, jude-
tului si celor doisprezece pargari din Brasov. Si dupä aceasta dau
de stire prieteniei voastre cà am trimes pe credincioasa noastra sluga
Simon cu vorbele noastre trebuincioase catra prietenia voastra. Si
tot ce va va vesti domniei voastre, prietenia voastra sa 1 credeti,
caci sant vorbele noastre adevärate. Si dumnezeu sà inmulteascä
anii prieteniei voastre.
Monogram; pecete rotundcl, 3.5 cm. in diam., e din legenclii se oale cell la
inceput IfOEMU ,ri la iftirfit 10 II l'00110AHHEE; a fost identicci Cu cea dela
NNo.153, 160 f. a.; adresa: f ¡WHIM ,4,0g¡HiM HOHIATIMUM H KAHMHHM CSCEAWM, CSAHt;
H iTi npxraptvm WT Epamoe: bun'ilor no,stri prieleni ,ri de aproapevecini, judetului
,ri celor 12 piirgari din Bra,rov.Arh. No. zoo.
1482-1496.

www.dacoromanica.ro
199

CLXIV.
j. 1W BAAA ROEROAA H POCHOAHHIt, tunnel. rOCROACTRO AAH Atilwrw
3APABTE Aosffitim n¡fitaTmtiv% rOCHOACTRA MN, CZARS II if i -THAI
USVAPWAA WT 6pAWWR, H TS3H RH AARAT rOCUOACTRO MH S 3HA-
111E R4W011 AIIIAOCTT 3ApAki WRH3H AIOATE POCIIOACTRA AM, DOH liAAII-
NOIrA, HAW WT ES37[S] H AMWMAH HOIMBE HAI CE CS S3EAH SI
41110pHHH S GN.TtlEAE WT MHKIIS 110110KE ECT IlpEAk
IlApICAAAGH EpiutS, BARG MS CS CE 53M11 4A0p11H,
TAKO ECT Apzmut HST AIOAEM r0C110ACTRA AW TA IIM ECT $3EA
T11311 ABRAM. [Jo TOM AOHAOWE nosrenni CBH WT rEprikleS npiA
rocnommo AiII TA CTAHSWE dIILI,E% cc 14HlikS, TAKO AmpT8p!Ka1JE
nprapit HA HIIX ASEDE, !CARO HE CE ECT S3EA0 MHKIIS 11H EAHH 45A0pHH,
HS HM ECT SLHIHIIA HAIIACT. Toro pdAY II czra [UK CTAHS AHU,EAA
CC TI13(H) MOPE MOH npiA rOCHOACTRO AAH H CZCHUMS S rpetAoir
GSKSpitini, TAKO nais HA HAIU 34KWN WCTAHS TAHKIIS Rpm ti Ait flAtt-
THT (%IOACIA rOCHOACTRA MN. Toro p41Ç( EWE 11t3cTil rOCHOACTRO
AO RAW011 AAIIAOCTkl, KAKO AA rAFAATE II HA RAW 34K011,
fCT non° Il AoupF, EE inoffie TOCEIOACTHA AAH HE CS BIIHORATH 11111114.
TAlt0 AA HM CE II0KVATHT A0611Tkl{, FpF HE ilET WCTARHTII rocnoA-
CTRO AAH MOATE rocitoArrad Anti S netrtinov. H Rork Ait SAIHOMHT
411TA R4I11011 MHAOCTkl, AAAHH.

I o Vla d, voevod si domn. Serie domnia mea multa sanatate


bunilor prieteni ai domniei mele, judetului i celor doisprezece par-
gari din Brasov, si ¡ata Ara dà domnia mea de stire domniei voastre
despre acesti oameni ai domniei mele: popa Vlaicul, Ilie din Bu-
zau si Dusman, ca li s'au luat 16 florini in Satcele de catre
Iancau husarul; fiindc'ä a pirit Iancau la parcalabii din Bran ca i
s'au luat in Gherghita 50 de florini, si a tinut astfel calea oame-
nilor domniei mele i le-a luat acesti bani 2). Dupa aceea au
venit inaintea domniei mele toti pargarii din Gherghita si au stat de
fata cu Iancau, si au marturisit pargarii, pe sufletele lor, cà nu i
s'a luat lui Iancau nici un singur florin, ci le-a fäcut napaste. Iar
acum din nou au stat de fata, cu aceeasi oameni ai mei si cu
1) Orig. A.WAI4H; numele Dusman se gäseste ate odata in actele vechi,
d. p. intr'un doc. din 29 Sept. 1512 dela Neagoe Basarab (Arh. Stat.).
I) Ducati» e intrebuintat aci in inteles general de gbani»; cf. No. CLXIX.

www.dacoromanica.ro
200

IancAu, inaintea domniei mele in cetatea Bucuresti, i iarlsi a t'Amas


lancAu strimb dupà legea noastrA si [a rAmas] sä plAteascA oame-
nilor domniei mele. Deci, am trimes domnia mea iarAsi la domnia
voastrA ca sI judecati i dupg legea voastrA., cum e drept si bine,
fiindcA oamenii domniei mele nu sAnt vinovati de nimic. SA li se
intoarcA dar banii, cAci nu va !Asa domnia mea pe oamenii dom-
niei mele In pagubl. i dumnezeu s5 inmulteascl anii domniei
voastre, amin.
Monogram; isecetea, de 3.5 em. in diam.,rupd; adresa:t AoRpinnt liptrarreAm
rOCHOACTK4 MII, C76AHS H irl -TINA% nprapwm WT Epauntm : bUndOr jirieteni ai domniei
mele, jade/alai fi celar ¡2 fi digari din Brasov.Arh. No. 129.
1482-1496.Pentru Tallan, v. No. urtnItor.

f 1w HAAA HOHHOM H rOCHOAHHk, HHWET rocrioAcmo mHoro


BApnifie AAOHN1 AOHpHAA HpNETEATE, CAMAS H liplrapom WT 16pA-
WOH, H W CEAA AAHAM S 3H4HTE HAWOH AWAOCTH 3A pasoTS MilizS,
Fpe ra CSAI WCTAHHA CC HOMO rOCFIOACTBA AMI, TA ECT AOWEA
HEAAMO r0CH0A1111,1 HAK EAHA CM3r(A) wHomti sontputi(8) roc-
110ACTRA AtH liii.SH3EK, A WH ACS 53E r KOHN, TA E HOKEPAS CC MH-
KIS. Giro HAY ripocihin HAWOH ANIAOCTH, KAKO MOHA1 (sic) A0111311
flpHIATEAN, KOHN HOA±pHHS rocnoAcTga itISH3EH H HFKOH CKS-
AHWE, ipo E 83EA CC KOHH, 4 HAWOH AIHAOCTII AA StIHHHTE 34 HOMO
COCHOACTRA AW, ROM HOAtpHH8 r0C110ACTH4 MU Ad CE HpATHT, H
WHE CKSAHWA rocnoArreo Mil HE KEM WCTAHHTH AA ECT sont-
ping; r0C110ACTBA NH Kgap. H sor% HH MEA/1T.

Io Vla d, voevod si domn. Scrie domnia mea multà sánItate bu-


nilor mei prieteni, judetului si celor doisprezece pargari din Brasov,
dau de stire domniei voastre de lucrul lui lancAu, cl 1-am lAsat cu
voea domniei mele sl se ducl la tara domnului craiului, dar o slugà
a boerului domniei mele MAnzea i-a luat acestuia trei cai si a
fugit impreunA cu Ianclu. Deaceea cer dela domnia voastrA, ca dela
niste buni prieteni ai mei, caii boierului domniei mele Manzea
niste scule ce le-a luat impreunA cu caii; domnia voastrá sà faceti
pe voea domniei mele, i s5 se Intoara boerului domniei mele caii
si acele scule; cAci domnia mea nu vreau sl las in pagubl pe boerul
domniei mele. Si dumnezeu sA vA bucure.

www.dacoromanica.ro
201

Monogram ; "ecete de 3.5 cm. in diam., "ierduld ; adresa: j MOHM a,oapam


nparnaleal, cx,I,u,S H l nparapom urr Epawoa: bunilor mei "Helen:, judelului celor
12 pargari din Brafov..Ark. No. z97.
1482-1496. Numele Jancàu (ung. Jank6) era foarte ob4nuit la SActiii din
acele ; v. Quellen, I, p. 681, 686 (1526). Cf. No. precedent.

CLXVI.

iw RAAA 110EHOA4 H rocnommk, HHWET rOCIIOACTRO MH MH010


3APABHE HAMM tlECTHTHM KpATHMM H KAHMHHAA CSCEAOM, CX.A18
n8prapom WT PWKHOR7 H nO CEM Aasaaa S 3H4HTE rocnoAcTs8 KH,
KAKO HpTHAE CSH cHpoanar rocnoAcTR8 Mil, [H]annum At.19CAH4, TA
CE SKAASKA npeA rOCEIOACTKA Mil' KAKO MS CTE 34rSKHAH [E1AHZ AHE-
*no HEPORS 6E3 34KOH. TAKOH, KZA(A) AO)COAHHIE tlECTIITHH n8prapu
WT EPAWOR HA HOKAHCApCTRO, A AM STAKMH)CM0 KAKO AA MS CE
AAWAT CMpTS wuctan8K1 (sic) imosis8. GEra paAY rocnoAcTso RH
STAKAWTE KAKO AA MS CE HAMVAT, EE ra CTE 3MSKHAH KE3 3AKOHS
tiA0WkK5S IVA& fi AKO MS CE HE nnaK-krr catpvrz, HE rTEMO ra
WCTARHTH S TAMHHHS caw:1m ciipoatax8 wsoaa8 Aa 3ArHHET, AHS
HAATHTE rocnoAcTs8 KH. IIRom RH KECEAHT.

lo Vla d, voevod i domn. Scrie domnia mea multà sAnAtate


cinstitilor nostri frati si de aproape vecini, judetului i pArgarilor
din Rajnov, si dupl aceasta dau de stire domniei voastre cl a venit
acest grac al domniei mele anume Mihail si s'a jeluit inaintea dom-
niei mele cA i-ati omorit un nepot al Iui, Mil de lege. Astfel, cand
au venit cinstitii pargari dela Brasov in solie, noi ne-am invoit Cu
ei sA i se plAteasa moartea acelui om. Deci, domnia voastrà puneti
la cale sg. i se pläteasc5, cAci ati omorit fArä de lege un om drept.
lar daa nu i se pateste moartea, nu vom 15sa noi in intunerec
moartea acestui sArac ce a perit, ci yeti plAti domnia voastrA.
dumnezeu sA v4 bucure.
Monogram ; "ecete rotundd, 3.5 cm. in diam., cu legenda: )1(I ril£1,1, KOH-
EOM ilAilGrflil0 EMI() 11 l'OGIRA,1111h ; adresa: t liCTHTUM GOITHISAI H AORPHAl
1411121TEAGM, CX,8,1481 H nSprapont WT PINSHOR : cinsh,tilor ,ri buntlor prieteni,jzi-
defului ,ri pilrgarilor din Rajnov. Arh. No. 207.

1482-1496.

www.dacoromanica.ro
202

CLXVII.

t kv RAAA ROHROAA II rOCHOAHHIt, 1111WET l'OCHOACTRO AW HAWHAI


riiiirrmwm, c,RAII,S ti R-I -THAI riSprnpom wrr
KNITHLAAA H 01,013f1THM
GpnwoR, AnHoro 3Apagtu, H W MIA AARAAI 8 3HAHHE r0C110,,A,CTRS RH
3ApAAT flimpinaw WT AAA11111{, ep Aiti a nosirmi wimp,' CZ HERON
WRI1,11 WRAE 8 3fitimo ; TAILO 3APAAT TEI1 WRILH WH ECT TErAlIA HALIIH
klA0R1:1H HO KSAE Hx. ECT HAWEA. Tuco ECT HANIEVIA HA WREH311 HAIM!
'MORI:111 lipzert ii MIIKSA TA IT ECT KANT0R/1A, A WHII CH CS 110-
CTARIIAll TSIA FAIII,H XHAIA H MATHIAW. Giro pAAT /MAIM rocnoA-
CTHA RH 3ANIAT TEH3H EMILIII, RAIL° AA HE HAAA10 WT fINApinawa HE-
K010 SCHAOCT, 111111 HAWII 4,101iiilLII 110AIHOPO AA CE HE irFrAIIT ; epf
ILOANKO WRIL11 CE CS 83E1tH flHApntanS, A WH ECT AOWEA CASFA AAN111-
MS/11MA 11ACAZS TA IIX ECT S.3EA WT a:SHAH ApArii4, EWE H CZ
TARO AA0A11A1 rooloAergit BII, KAIGO HAWN RIIATIIE, 'yawl
1101111111E.

ququkikti AA HE HiVI410 SCHAOCT. fi iltiAplimwS MO AIS CE ANIHT


!vim, A WH AA AOHAET DOA HAC TA AA CTOIIT (IHII,EAI CIC ApA-
r119; TARO RE HAIATII flpARH 3AKON. 11 cork RII RECEAHT.

Io Vla d, voevod si domn. Scrie domnia mea fratilor si bunilor


nostri prieteni, judetului si celor doisprezece pargari din Brasov,
multa sanatate, si dau de stire domniei voastre despre Andriias din
Dalnic 1), ca i-au fugit oierii cu niste oi aci In tara; deci, pentru acele
oi, el a napastuit pe oamenii no,?.tri pe unde i-a aflat. Astfel a dat peste
acesti oameni ai nostri Cirstea si Micul si i- a lAntuit, iar ei si-au
pus acolo chezasi pe Jima si pe Matiias. Deci vá rog pe domnia
voastra ca acei chezasi sa nu aiba vre-o asuprire din partea lui Andriias,
nici oamenii nostri sa nu mai fie napastuiti, caci cAte oi i s'au fost luat
lui Andriias, a venit Laslau, sluga lui Damianfi, si le-a luat indarat
dcla jupan Draghici, si inch' cu vArf. Deci ma rog de domnia voastra ca
de niste frati ai nostri: oamenii drepti sa nu aiba asuprire. Iar daca
lui Andriias i se pare [ca i s'a facut] strAmbatate, sà vie inaintea
noastra si O. stea de fata cu Draghici ; astfel va avea judecata
dreapta. Si dumnezeu sa va bucure.

1) Ddlnok, sat spre sudvest de Kézdi-Vdsárhely, in Transilvania.

www.dacoromanica.ro
203

Monogram ; 'Seale rotunda', 3.5 cm. in diam., cu legenda: EMU KOH-


EOM 1114[GT]l1/0 EpRJH[101 H l'OHHOAHHh; adresa : f HAMM gpartimitt H

EpHHM npfurrentvm, cxxitti H I -THM ntSprapom WT lipawtve: frataor no ftri fi bunilor


prieteni, judelulni i calor 12 ./siirgari din Brafov.Arh. No. 206.
1482-1496.

CLXVIII.

t MnAoreiwin 110)0W/11 1W KAAA HOEKOAA II rocncsAnnk BEA1411


HAAWKOH, mum' rocnoAcTgo Ann Annwrw 3Apmeif munm.Aospinm
nifitaTEAkm, CAAHE1A 11 el flpHrAllW/V1 WT Hp411MR, Ï W CEM A4KAA1
3H4IITE 34p4AH HAW tIAOR`1111k, 1110 AOHAE CC n4w8 ifinirS S roc-
noAcTtio mil, rocnoArrgo w rAfAetx n AosIn pA3S AUK RAMON
4111/10CTH W CHEM. Twrw pm!! 34 TO3H 113E/11 LIJO ECT 83EA0 CHAO
WT (1110131:10 FOCROACTRA MU, A WHO CE ECT CRE 1101414THAO, KAKO
ECT 111140 ROA'11 HAWOH MHAOCTH. TAKOH AA 81111HHTE H RYE 4IOAE411

H cupommcom rocnoAcTna Au', AA IIMAIOT HpARAS WT RAWEII


CTH, 110HEME ECT TpER(E) KAKO RAWH AIOATE AA HMAIOT npanAS HZ
3E/11A11 rocnoAcTna Ann, H moATE rocnoAcTRA Ani S HAWOH AWKARE.
'foro pnAli YET AOHT11 AO HAWOH AM1AOCTH CASral rOCROACTHA
a:Snan AinKSA H3Hp4All /AIM MN WO ECT S X4HX111 lif1E18/1;

TAKOH AA HAVIET np4n18 WT RAWEH MYAOCTII", AA uS CE HE ApwiniT


KWH KE3 npAnAE 11 6E-3AKOHA. 11 KOPH AA SAAHOH1HT A'kTA POC110A-
CTRS RH, AMTHZ.

Din mila lui dumnezeu Io V la d, voevod i domn al Tärii Ro-


mânesti. Serie domnia mea multà sanatate bunilor mei prieteni, ju-
detului celor doisprezece pargari din Brasov, i despre omul
vostru ce a venit cu cartea voastra la domnia mea và dau de stire
aeeasta: domnia mea am vazut si v'am Inteles bine pe milostivirea
voastra despre toate. Deci, cat despre acea opreall ce s'a fäcut de
catre oamenii domniei mele, aceea toata s'a dat indarät, cum a fost
voea milostivirei voastre. Asa sa faceti si voi oamenilor si saracilor
domniei mefe, ca sa aiba dreptate dela milostivirea voastra, caci
trebue ca oamenii vostri sA aibl dreptate in tara domniei mele, iar
oamenii domniei mele in tinutul vostru. Deci, are sa vie la milosti-
virea voastra sluga domniei mele jup5.n Micul pentru un cal ce-1
are la Hanas Cretul; astfel, sa aiba dreptate dela milostivirea voastra,
1) Orig. gre. cxn,u,em (dat. pl.).

www.dacoromanica.ro
20-1

sa nu i se tie calul fárà dreptate si WA lege. Si dumnezeu sa


multeasca anii domniei voastre, amin.
Monogram; ecele rotunda', 3.5 cm. in diam., cu legenda foarte clard ICÒ
RAH[A] KOHROM MAGTHIO fiXF110 H r06110A111Th ; adresa: + AGRPTHM HpirdTEAtAt
rOCIIO4CT114 MII, CXAU,S H 11pRr4p0A1 WT lipatuwit: bunilor prieteni ai domniei tnele,
iudefultti ,ri celor 12 pdrgari din Bra,rov.Ark. No. Plo.
1482-1496.

CLX1X.
AilliAOCTHWAA HOJKI1WAA 1W HAM BOHROAd H rocnommz, ['mum
rOCHOACTHO ¡AH ¡MOM 3AP4H111 114W11.V1 AORplIAA FlpHMTEAEM, CSARS
11 AHAHAAECETHAA nprapom WT gpnwog, H W CEM AAOMIAA rocnort,-
CTRO EH 34 WHOH TOHAp, WO E flflOAAA ilarr(e)nz WHEAA GACOAA, A roc-
110ACTRO Hil AA CE HEHOMITE HMO AA flAATHT TI1E3H GACH TOIl TOKAp,
EE ECT rocnoAcTan MN, TA AA 11A4THT CHEWHO; A rOCHOACTHO Aill 100
SlluuITII 110/1'1+ rOCHOACTRA H11. II AA COKOTET rOCEIOACTRO HH Epe S TOli
TORA HH1114 ApSru HEKTO MAU pantrrS, mit; AA 3HAE HAWE rocnok
CTRO Epe CS CHH ASKATH l'OCHOACTIIA AA11. TA RH FlpOCHAA, KAKO A0111311
flpHMTfAH rocnoAcTe4 M11, KAKO AA CE flOTpSAHTE AA 1iH IIE HSAE Map
11H 13 tilo rom, atitt AA AAH CE [MATH CHEM° CM. 11 EOM 1111 HECEAHT.

Cu mila lui dumnezeu I o Vla d, voevod i domn. Scrie domnia


mea multa sanatate bunilor nostri prieteni, judetului i celor doispre-
zece pargari din Brasov, si ma rog de domnia voastra pentru acea
marfa ce a vandut-o Anghel Sasilor, domnia voastra sa vä nevoiti
ca sa plateasca acei Sasi marfa, caci este a domniei mele, si s'o
plateasca iute ; iar domnia mea voiu face pe voea domniei voastre.
$i sa va ganditi domnia voastra cà nimenea altul n'are nici o treaba
Cu acea marfa, ci sa stie domnia voastra ca sant tot bani de-ai
domniei mele. i va rog ca pe niste buni prieteni ai domniei mele,
sa vA dati osteneala ca sa nu mi se intample nici o paguba, ci sa
mi se plateasca In graba tot. Si dumnezeu sA va bucure.
Monogram; pece t e rotundd, 3.5 cm. in diam., cu legenda: 3.1( RAVIA, ROM-
BOA MAGTHIO UMW H l'00110,111M; adresa: f HAMM Aonpum HIMMTEMAI H
IMPINCHHAt cScepont, ct54i,8 H 4R4H44ECITNAI 11(115rd(1IAI WT lipilWOR : bunilor noftri,rieteni
,ri de áproape vecini,judetului ,ri celor 12 fidrgari din Bra,rov.Arh. No. 138.
1482-1496.

1) Orig. rarrna poate Anghel din Tärgovistc, al cgrui fiu «Gergl» fäcea negot
pela 1503 la Brasov (Ouellen, I, P. 5). Cf. «Angelus de Targovistyai intr'o scri-
soare a lui Radu cel Mare dela 31 Mai 1500 (copie la Acad. Rom.).

www.dacoromanica.ro
205

CLXX.

f IW liAAA KOHKOM H rocnoAnn%, ninnET rocnommo more,


3ApanTe mom% Aospnat CSCEAOMu npinarEmat, CXAH,S ri nprapom
H-1 -THAL H rio CESA AAHAM S 3HAHHE RAWOH AOCT(H) 34 woora cupo-
4%OErgI, KAKO ECT KSH114 WERE TS11 S Epawon; TAKO iS ECT
pEIMA HAOREK: AM1 4A0pHNS 3, AA TE WTREAEM 110 Ap8r8
crpcm8, r A ECT KSKOCAA. il HAMEMII CS nowan no HErA AA MS CS
S3fAH WHILE p-H H 4A0pHHE TAKO AA HU H451INT or AA MS HE
34111HET Aonirrxic, fit; MS tliffrkTE 34K0H [VAR CC TOrAff tIAOKEKA
LIlOr A ECT KZEOCAA. 14 corm [EH] RECEAHT. TATSA WT PINNIOK.

lo VI a d, voevod si domn. Scrie domnia mea mula sän5tate bu-


nilor mei vecini si prieteni, judetului si celor doisprezece pArgari din
Brasov. Si dupà aceasta dau de stire domniei voastre despre acest
sArac al meu cA a cump6rat niste oi acolo la Brasov, i i-a zis un
om: dà-mi un florin si te voiu duce prin altà parte, si 1-a pAcAlit. lar
vamesii s'au dus pe urma lui si i-au luat 150 de oi si 6 florini. Deci,
povAtueascA-v1 dumnezeu, sà.' nu i se piard6 dobitoacele, ci faceti-i
judecatà dreaptà cu acel om ce 1-a pAcAlit. Si dumnezeu sg. [vA]
bucure. Tatul din RAjnov 1).
Monogram; pecele rotunda', 3.5 cm. In diam , flearsd ; adresa: f MOM noire-
Tf CX,A,HS H irl notron WT Sp4wog: Isrietenilor mei, judettclui fi celor 12 piir-
gari din Brafov.Ark. iVo. 195.
1482-1496.Atribuesc accasta scrisoare lui Vlad aluggrul, pentrua ea are
caractarele paleografice ale jurnatätii a doua a sec. XV-lea ; cerneala albastrue
dovedWe acelaq lucru.

CLXXL

llitHAOCT110 COMM* IW RAAA HOEKOAAH OCINAHHZ, MIWET roc-


f1OACTI10 MN CR0,10 H nSprapoax WT hpawos Antioro 3ApaRTF,
MOKOHHOE HOKAOHEHTE HpYHOCHM rocnomma Ku. HO CEM AAKAA1 S
3H4HVE rOCHOACTRA WI 3A MON HAWN Tozrogum, HA /ME HIIKSAA 11
ItiAHrAAWIT, EpE CS yOAIIAH KAKO Tproen,n, TAKS AA CS BMW H [SJ
EPEILKO,d WHH CE OS CZCTAHSAH CC HEKOH IVVOAAOIrkH11. TAKO CE CS

t) Diacul.

www.dacoromanica.ro
206

II,EHHAII CA WHHAAH, Ad HAI AOHECET WRHORE WT MOAAORCKOH 3EMAIO,


AA II KSHET HAWN TPZI'0111H. H WTHWAII CS ittOAAOIAHHTE
TA HAA CS AOHECAH WRHOKII VH. H "mum CS HAWN TWOR111
S, HEAEAE S GSAHAA, AOKAE CS AOWAH ANOAAOR'kHHTE, TA H CS BRAAH
flAK S Palm TA HM CS AAA"( WRHORE. H &HA Hdt HpEA HHAAH FincFpT
WT GSAHAA, TA IIM 3H4FT 34 pAROTS. H MITAAH CS HAWN Tproggil
3d flAKEpTA H Ap8311 Aogpu AIOATE : AAOHSEAAO KHTH CAOSOAHO CZ
waormi Aosirrica? 1 WHH HM CS WAN : METE CZ sorwm CAOSOAHli,
HHIIIA Ad CE HE ROHTE, HA HAWEX' ASILIAX. TAKO CS WTHWAH. TA KIWI
E KHAO HA HAWS rOTAP S ApASKHd, A WHII H CS CTHrHSAH iíg AIOAÏE,
TA H CS HOMAN H AOKHTKA lIdt CS S3EAH. GEr0 HAT RH ripociim:
COKOTETE, fpe HECT A0G1f, 44 HE CS KIIHORATH HAWII AI(ATE HMV&
AKO RH ECT KHHORAT /NOME RHT flimprrz ii ANOLIAORtHHTE,
HAM AWAY CS Ivan+. TAKO RH MOAHAA, RpATIITE IIM AOKHTKA, Act
IIM HE 34111HET. H ETO CM Z FlOCAAA HAWA cAtirn 111.1113MI, A4 ESAET
H Wli CZ WHHMII npik RAWOH n AKO HAt HE KpAllIATE,
COKOTETE, 411 CTE

Cu mila lui dumnezeu Io Vla d, voevod si domn. Scrie domnia


mea judetului i pargarilor din Brasov multa sättatate, si draga in-
chinaciune aducem domniilor voastre. Dupa aceasta vá dau de stire
domniilor voastre despre acesti negutatori ai nostri, anume Nicula
si Manglavit, care au umblat ca negutatori si au fost i in Bretcu,
s'au intalnit cu niste Moldoveni si asa s' au tocmit cu ei sa le
aduca berbeci din tara Moldovei, ca cumpere negutatorii nostri.
Si s'au dus Molcioven i la Moldova si le-au adus 450 de berbeci.
Si au ateptat negutatorii nostri patru saptamani in Budila 1), päna ce
au venit Moldovenii, si i-au chemat iarasi la Bretcu si le-au dat ber-
becii. Si era de fata ca ei Albert din Budila, care le stie treaba.
Si au intrebat negutatorii nostri pe Albert si pe alti oameni buni :
putem fi slobozi cu aceste dobitoace? Iar ei le-au zis : mergeti ca
dumnezeu slobozi, nu vä.' temeti de nimic, pe sufletele noastre.
Asa au plecat. i cand crau la hotarul nostru la Drajna 2), i-au
ajuns 22 de oameni si i-au taiat si le-au luat dobitoacele. Socotiti
dar, va rog, ca nu e bine, fiindca oamenii nostri nu sant vinovati
infra nimica. Poate va este vinovat Albert sau Moldovenii, dar oamenii

Bretcu si Budila sant doua sate in Sacuime, la granita Tarii Rornanesti.


Plaiul Teleajen.

www.dacoromanica.ro
207

nostri sant drepti. Và rog deci,Intoarceti-le avutul, ca sa nu li se


prapadeasca. i iatà am trimes pe sluga noastra Istvan, ca sa fie
si el cu ei 1naintea domniei voastre. lar dacd nu le veti Intoarce,
ganditi-va [ce-o A. fie], ca. santeti cuminti.
Monogram; pecele rotunda', .s.5 cm. in diam., din le,gentici se eunoaste numai
RAMA; adresa; f mom Aonpuum npirrgium, exAu,S H n$prapom WT hounou: bunilor

mei prieteni, judeplui ,ri ptirgarilor din Brasov. -- Ark. .No. .734; Mil. No. 69
(atribuitti gresit lui V lad Tepes).
1482-1496.

CLXX1I.

t AtHAOCTÏWA/1 RONaW[M] 1w R1t4A ROHKOAt1 II rOCHOAIIHIt, FIHWIT


rocnoArreo MII MOM Aosfnma IIPHMTEAMZ, C.RANS H nprapom
WT Gp4W013, mnoro 3Api1RHF, Ï W CM AMAIN S 3NAHIlf RAUH MHAO-
CTH 3119/1AÏ WROrt1H CH130A41)0, no mu ECIRSMS WT OzpAIATA )KA-
AOKA npEA rocnoAcTgo MH, IMO ra fCT HAMA ItillOTA. Toro (MAY
1311 11130CHM HMCO AORpli flpHMTfilf, K4K0 Ad IIM StIHIIHTE BARON flpt1R,
Fpi RI1 npocum. H Kork RH RFCEMIT,

Din mila lui dumnezeu Io Vla d, voevod i domn.Scrie domnia


mea bunilor mei prieteni, judetului i pargarilor din Brasov, multa
sanatate, si dau de stire milostivirei voastre despre acest sarac,
anume Bobul din Sarata, care s'a jeluit 1naintea domniei mele ca
1-a pradat Capota. Deci va rog, ca pe niste buni prieteni, sa le
faceti judecata dreapta. Asta va. rog, si dumnezeu sa va bucure,
amin.
Monogram; pecete rolunda,3.5 cm. in diam., eu legenda: 10 Elli1A, ROHROM
illAGT1110 WAC1110 11 FOGII0A11116; adresa: f npuurrtmm rocru5Arrea NH,cx,1,46 H nox-
rape= urr Epawouz:prieletzilor domniei mele,judefului pdrgarilor din Brasov.
Ark. No. 205.
1482-1496. Vezi No. arh. 149 (CLII) i 458 (dela Dragomir Udriqte).

CLXX1II.
ANHAOCT110 RONal0 1W RAAA ROHBOAA u rOCHOAHHZ, 11HUUT roc-
noAcTtio mn Amore. 3ApAllaf A4014A1 AORAIHM CSCfAC414 H IlfIHMTG1614,
CAiA11,8 nosrapont WT lapawonti, H W dM MOAHM 111430-

www.dacoromanica.ro
208

CHM HAWS AAHAOCT, KAKO AA011 npmaTim, 3A pA6OTS 11011S HOMAHS


PAA01rAS, KAKO XOTET AA AOHAST S 3EMAI0 rocrioAcTRA ; TAKO
AA IIX HE TWAIITE, HS AA WCTARHTE S mipS, 3A M010 R0A10;
WT MEHE telO RSAET ROAt RAWOH MHAOCTH, RUE 110 HAWS ROMO
AA ECT. 110HGRE ISZCA ECT CHAO HA M010 HER0/110, moro cx.m Aospo
RIIMA WT HHX; TARO HEAA AORp0 AA HM StIIIHHAA. ANOAHAA RH H npo-
CII" WCTARITE HXS mipti An npHHAST. H sons RH RECEAHT.

Din mila luí dumnezeu Io Vlad voevod si domn. &He dom-


nia mea multA sAnAtate bunilor mei vecini si prieteni, judetului
celor doisprezece pargari din Brasov, si mA rog si cer dela domnia
voastra, ca dela niste prieteni ai mei, pentru popa Coman si pentru
Radul, care voesc sA vie in tara domniei mele, O. nu le faceti greu-
tati, ci sl-i lAsati in pace, pentru voea mea; iar cat despre partea
mea, ce va fi voea domniei voastre, tot sl fie pe voea voastra. CAci,
cand eram in nevoie, mult bine am vAzut dela ei; deaceea vreau
sA le fac i eu bine. VA rog i vA cer: sA vie in pace. Si
dumnezeu sl vA bucure.
Monogram; pecele rotundd de 3.5 cm. in diam., cu lesenda: 1CO

[R011]E0A£1 [NIACTR]l0 MICHIO 11 l'OGII0M1116; adresa: t mow AOGDHHAI CSCIAOM


npinaTinint, ufipu,S H ii iipsrapi WT bunilor mci vecini prieteni, jude-
,ri celar 12 isdrgari din Brasov.Arh. 194.
1482-1496.

CLXXI V.

t RAAA ROEROAA H r0C110AHHII, 1111WET rOCEIOACTRO Mil Amore+


3ApARIff HECTHTHAA H AOLVHAI HpHISTEAEM rOCIflOACTRA A111, CX,AllS
R-1 ripritpwm WT GPAWOR, H W CEM a ECT S 3HAHHE RALHEAAS roc-
110ACTIO (sic) 3A WROH AialiCTOpA rocnoAcran AW, WO MU ECT npl-
WEci UWE rocnoAcTao, â WH ECT AOWEA S EpAW011, AA CH KS1111T
SCTpERSET 3A AAAHCTOpH10, A mmicTopli RAWEANS rocnoA-
CT110 WO HE CS ra WCTARHAH, AA CH K811HT WT 1110 MS SCTPERSHAT
3A HEMS M4HCTOpH10. GEr0 pAAT flpOCIIM RAWE rocuoAcTgo Marro
AORpHAA IlpHIATMEN1 rocnoAcTR4 MH, AA ¡NS SHIIHHT RAIBE roc-
noArrio ticnpaBS, KZAA RE AOHTH M CII KSMIT WT LIJO MS RE
tiCTORSRATH, A WH AA ECT ROMH AA CH 'Mum, An [r4 HjE CAHTSET
HHXTO. H cork RH RECEAHT.

www.dacoromanica.ro
209

t Io Vla d, voevod i domn. Scrie domnia mea multa sanatate


cinstitilorsi bunilor prieteni ai domniei mele, judetului si celor doispre-
zece pargari din Brasov. Si sa va fie de stire domniei voastre despre
acel meter al domniei mele, care mi-a venit dela domnia voastra,
ca el s'a dus la Brasov sa-si cumpere cele ce-i trebuesc pentru
mestesug, dar mesterii domniei voastre nu l-au lasat cumpere
cele ce-i sant de nevoie pentru mestesugul lui. Deaceea va rog pe
domnia voastra, ca pe niste buni ai domniei mele, sa-i
prieteni.

faceti domnia voastra isprava: and va veni sa-si cumpere cele ce-i
sant de nevoie, sá fie slobod sa-si cumpere, si. sa nu-I bintueasca
nimenea. Si dumnezeu sa và bucure.
.Monogram ; pecete rotunda', 3. 5 cm. in diam., din legendii se poate ceti : [4( I]ÇO
EMIA 1O . . roonoA, ;d a resa: t HICTHTHM H AoRimm HpH4TIACH COCHOACTBd MH,
CXAHS H íTi npxrdpil wT Spdwoc ,ri bunilor prieteni ai domniei mele, ju-
delului celar 12 plirgari din Brasov.Arb. No. z51.
1482-1496.

CLXXL
t 1wRAM KW-MOM 11 rOCHOAliHk, rOCHOACTRO ATh Aall0r0
CZAU,S WT gpawog H 11-1 npzrapom H RAM H4AAEU111, 11 TA311
4111 r0110f1H rocnoArrito Mil 3ApAAT WHON1 CHp0AAArA HA HMI GTpoF,
KAKO E KSHHA EAHH KOH, H HAMS CTE 83EAli, TA E HAATHA BamS. Toro
{KO r0R0p1141 KAKO AARATE KOH, EfIE [ARO] HE WETE MTH KOH WROA83H
AA010 (SIC) cupomdtix8, A RV AA MUTE w[Tu] 48 1) 83ET WT EAHH
HET HAH nomooro WT RAWH 4ACC*1H. H KOH ECT S Hill
WT GIA4EAE 2). HNO AA HE 84111411TE.

t I0 VI a d, voevod si domn. Scrie domnia mea multa sanatate


judetului din Brasov si celor doisprezece pargari si voila vamesilor,
asta va graeste domnia mea despre acest sarac anume Stroe, ca a cum-
parat un cal, si vama ati luat, si a plait vama. Deci vä graesc sa.-1
dati calul; caci daca nu veti da calul acestui sarac al meu, sa stiti
ca voiu lua pentru unul cinci, sau mai mult, dela oamenii vostri.
Si calul este la Igi One din Satcele. Altf el sa nu faceti.
Monogram; pecete rotundd,3. 5 cm. in diam.,InIduntrul scrisoriif din legendd
nu se poate ceti deceit: . . . EXEC IrOG110,P; find adresd. Ark. X4.
1482-1496. Dupi pecete, am pune aceasta scrisoare la inceputul domniei
lui Vlad CilugIrul.

Orig. w
S'ar putea ceti si CIT.H111 j cf. p. 199.
14

www.dacoromanica.ro
210

CLXXVL

t lw finaA HOHROAA H rOCHOAHHk, IIHWET rocnoArrRo Ain "muna


tlECTFITHAA BpATTIddil ti AospInnt 11(111MTEAOM I), CXANS
En:4)room WT gpmpos, ~loro 3ApABI1f, H W CfAi AARAM S 3HAHHE
rocnoAcTR8 : LIJO Mil CTE r0CflOACTR4 RH, Aospf czm
pa38Atut rocnoArra8 KIl. OfrO p4AT Lilorom 3r0ROplIT KB rocnoA-
CTR8 RH ZISABHON 2) WT P8.5KHOR XAHSW, rOCHOACTRO RH AA RE-
FpF CS H4W11 "bao IICTIIHNE. H sork Ell RFCEAHT.

Io Vla d, voevod i domn. Scrie domnia mea cinstitilor notri


frati i buni prieteni, judetului celor doisprezece pArgari din Bra-
i

pv, multà sAnàtate, i dau de tire domniei voastre despre aceasta:


ce mi-ati Incredintat domniile voastre, v'am inteles bine pe domnia
voastrl. Deaceea, once va vorbi cAtre domnia voAstrA Han% fV-
nogiul din RAjnov, domnia voastrà sA credeti, cAci sAnt vorbele
noastre adevdrate. Si dumnezeu sA vA bucure.
Monogram ; pecete rotunda', 3.5 cm. in diam., Cu legenda foarte *
KOHROM1 41.111011110 EH{FHO H l'OCHOAHHEI; adresa 114WHM11 H(CTHTHM

ENITHIHAt H 41,0KOHM HpHLITIA0M, CA,11,6 H -THAt 11811TdOOM WT Bpauloti: cinstitilor no-


Wu

, tri fraii fi buni prieleni,judelului fi celor 1.2 pcirgari din Brapnl.Arlt. No. 203..
1482-1496.

CLXXVII.

f lw IIUA BOHROAA II rOCHOAHHk, H111.11fT rOCHOACTRO Mil ~oro


3MARIN HAWfdli LIFICTHTHIllii H A06131111M HPYMTEMO CdRAU,S H RI-THAt
npsrApn WT 6pinuog, Ii no CM AARAhl S 3HAHHE rOCHOACTKO BH
113pAAT LIJO Mil CTf HOpSillIA(11) rocnoAcTRo RII HO RALINX CASrA
NAIF IÏIKOK, rocnoAcrRo MH AORfrk 1111 cm8 paRSibun, II TOrA paAT
3A)CRAMIAI rocnoAcTRS RH. H HAK LIJO KfT H3pEtIHT RAW car&
rilKoK WT HAC KB rOCHOACTI10 RH, di rOCIrlOACTRO 11/I AA REpSirrli
(sic), FpF CS HttWE pflif liCTI11111. H sons AA SAIHONNTS Arre% roc-
noAcTRo RH.

Orig. ripaTinom.
2) Vezi nota 1 dela p. 153.

www.dacoromanica.ro
211

lo V1 a d, voevod si domn. Scrie domnia mea mula sAnatate


cinstitilor si bunilor nostri prieteni, judetului si celor doisprezece par-
gari din Brasolt, si dupa aceasta dau de stire domniei voastre, despre
cele ce mi-ati poruncit domnia voastra prin sluga voastra cu nu-
mele Iacob, el domnia mea bine v'am inteles, si deaceea vá. mul-
tamesc domniei voastre. $i iarasi, ce va spune sluga voastra. Iacob
din partea noastra catre domnia voastra, domnia voastra sa credeti,
cAci sant vorbele noastre adevarate. $i dumnezeu sl inmulteascl ami
domniei voastre.
ilionogram ; pecete rotunda', 3.5 cm. in diam., cu legenda:+ lea RAU g011-
110M MAGT[H10] ENC[H10] H l'OGHOAHHEI ; adresa: t Hawem ,ificTHTEM H AoRpHHM
HprialTWOM, MARS H i -THM noxrdmi WT RpawoR: cinstifilor fi bunilor no,rtri prie-
teni, jude/ului celor 12 filirgari din Bra,rov.Arh. No. 209.
1482-1496. Cf. No. arh. 202 (dela judetul i pargarii Braqovului).

Radu IV ce! Mare.


(1496-1508) 9.

CLXXVIII.
t (1111AOCTYW ïwt 1w Pmoynk ROHROAA H rocnomffik 81110-
RAA)CHHCKOH 3EA1A10, flhIIIIT rocnoAcTRo A1H 11HCTIIHAI KpATIIHAA 2)
H AORp111141 CSCEA0A1, COAS H ifi -THA1 F1S(WAI1H WT GpAW011, A10-

2) O datare mai preciza a domniei lui Radu IV e deocamdata cu neputinta.


Vlad Calugarul a murit probabil in vara anului 1496 (Lapédatu,I. c., p. 50-51),
dar fiul sau Radu fi era asociat la domnie inca dela inceputul acestui an (v.
nota 1 dela p. 180). Din solia trimeasa de voevodul Ardealului Bartolomei Drägffy
la Radu, in 21 Oct. 1496, rezultä cä tata:1 san murise inainte de aceasta data
(v. nota la No. CLXXVIII). fnceputul domniei lui Radu trebue pus prin urmare in
1496. D-1 N. Iorga, Stefan cel Mare, nota 304, are data 1497.El moare prin
Martie sau Aprilie 1508, dupa ce se intorsese cu o boall grea din a doua ca-
latorie Malta la Constantinopol, pela sfarsitul an. 1507 (lorga, Studii si docu-
mente IH, p. XLII). La 12 Martie 1508, regele Ungariei Vladislav scriea Sibienilor
cA Radu e greu bolnav si s'ar putea sa moara in curand; la 3 Mai acelas an el
le scriea ca e mort. Pela 29 Fevruarie Radu traia inca si promitea Sibienilor
stiri despre Turei (v. copiile de scrisori ardelene, la Acad. Rom.). Mormantul
lui, care ar trebul sa se afle la manastirea Dealului, nu s'a gasit inca (v. Lapd-
datu, art. Mormintele domnesti la manastirea Dealului, in Convorbiri Literare,
an. XXXVII, p. 433).
2) Forme gresite si curioase sant asa de multe in aceasta bucata,
spre a nu nota aceasta la fiecare in deosebi, trebue sa spun ca ele sant re-
produse toate intocmai cum se gasesc in original.

www.dacoromanica.ro
212

KORHO 110KAOHE[1IYJE flpHHOCIIM rocrioArrno RII. 1,11 HO CM% AARAM S


3HAIIHE rOCHOACTRA RH, HAS'111 RH sons rOCIIOACTESA RH RSAETE WIT
rOCHOACTEA RH flpTIATEAE CZ flpARAO[M] H KpATCTRS, KAKO CTE RHAE roc-
110ACTRA RH H moemS poOrmio UpATIIIA; MN 1110EM8 110TpSAHTE roc-
HOACTIL1 RH pdAY CS 11(WATEACTRO, KAKO TORE Maw HAAAH flpARAONI;
A rocrioAcmo Mil EWE t110 CE H HOHEROAHCATH CZ r0C110ACTRO Rli WT
tpo WTI rOCHOACTHO 1311 1101ICKATH WT HAC, KAKO AA RSAE HO lima
r0C110ACTR4 RH; Tonmo m nnAilmo ii Mil HOIATEACTRS rOCIIOACTRO
RH. 11 ApSro CE moniiim rocnoAcTna RII KAKO LIIICTHHAA 6pATHHM li
AOlipHEM flpTIATEArEM] 1), rMAATE rOCEIOACTI10 RII TSH So AMKARS
rOCHOACTRA RH TEpE MH HAIIAETE fAHH KOH REAHK H ySnan II StIIIHEH
AORO, KAKO TORE AA RSAE 3A HAC, ti AA OW npSc; HAH AKO Ali
HE METE MOKH HAHTE optic, A rOCHOACTILI RH AlAKAp M MOMIT HAIITE
X0A1C AORpf ; TAKO A4RATE rocrioArrna fill AAAKAQ ii 10p1111, TAKO
ra HOWAETE DO HAIll cnSra mSnan KEHEAEK, AA ro AMAX!' AO HAC,
A MII WOMS HOCAATE MUTH rOCHOACTHO RII. ApSro HMI /NAKAO
nacTSx- E HAI! azSrmi, KAKO MOMHTE HAHTE rOCHOACTRA RH, TORMO
AA ECT REAIIK II VSKAII H StIHHEll Aonpe. ApSr0 HAKII LIJO H3pELHIT HAW
KEHEAEK WT HAC ISS rOCFIOACTI10 RH, A rOCHOACTRA RH AA nepSirrE,
OE CS HAWE HCTHHEM 110TpECHIIAIH priE. 11 nor% Ait Sittnoaqu]Tx
AET A rocnommo RH.
t 11A1 PAACTAZ RWERWAA, A1114OCTTA1 ROMYR rOCEIOAHHk.

Cu mila lui dumnezeu lo Ra du I, voevod si domn al tArii Ungro-


vlahiei. Scrie domnia mea cinstitilor frati si bunilor vecini, judetului
si celor doisprezece pärgari din Brasov, si dragl inchinIciune adu-
cem domniei voastre. Si dupl aceasta dau de stire domniei voastre:
povAtueascA-và dumnezeu pe domniile voastre sà-mi fiti domniile
voastre prieteni, cu dreptate si cu frAtie, cum ati fost domniile voa-
stre si pArintelui meu frati; noi ne vom da osteneall [sá fim] pentru
domniile voastre cu prietenie si cu dreptate, cum trebue [s'a* fie] intre
noi. Si mg voiu sili si domnia mea fatà de domnia voastrl, intru
cele ce yeti cere domnia voastrà dela noi, ca sA fie pe voea dom-
niei voastre; numai O. vedem si noi prietenie din partea domniei
voastre. Si de alta ne mai rugälm de domniile voastre, ca de niste
cinstiti frati si buni prieteni : clutati domnia voastrà acolo in tinutul
domniei voastre si gAsiti-mi un cal mare si frumos si bine fäcut, cum

1) Hartia e ruptà aci.

www.dacoromanica.ro
213

trebue sg fie pentru noi, si sg fie buestru sau dacg nu veti pu-
tea ggsi unul buestru, domnia voastrg imi veti ggsi poate unul care
sg fie iute de picioare 2); puteti da domnia voastrg pang. la 100
florini, si trimeteti-1 prin sluga noastrg, jupgnul Benedec, sg-1 aducg
la noi, iar noi vom trimete banii 2) domniei voastre. Alta iarlsi,
poate sg fie armgsar sau jugan, cum yeti ggsi domniile voastre, nu-
mai sg fie mare si frumos si bine fAcut. Alta iargsi, ce va spune
Benedec al nostru din partea noastrg cgtre domnia voastrg, domnia
voastrd sl credeti, cäci sgnt vorbele noastre adevgrate i trebuin-
cioase. Si dumnezeu sg inmulteascg anii domniei voastre.
Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu domn.
Pecele rolundei, 3.3 cm. in diam., pierdttici; adresa : t HICTHHAI H Aonpnfint
nprrarremo cmAnS H I -THAI nSprapn WT Kilinnon: cinslitilor fi bunilor prieleni, jude-
lulu/ fi celor 12 pargari din Braf0V. - At-h. No. 251.
1496.Scrisoarea pare a fi datg curand dupg moartea lui Vlad Cgluggrul,
sau cgt timp trgia incg el, deoarece Radu nu-1 pomeneste intr'insa ca räpo-
sat. -- Benedec ne este cunoscut si din alte misiuni; el fusese trimes de voevo-
dul Tärii Rominesti la Sibiu in anii 1495 si 1496 (v. Benedictus nuntius vaivo-
dae transalpinensis ad majestatem regiam» i Benedictus nuntius vayvodae
transalpinensist, In Rechnungen aus dem Archiv der Stadt Hermannstadt, I, p.
184 si 209. Misiunea din 1496 poate sg fie aceea la care Ungurii rgspund prin
Octomvrie acelas an (v. scrisoarea lui Bartolomei Drdgffy din 21 Oct. 1496,
prin care spune Brasovenilor cl trimite oratores» la Radul vv. si-i roagä sg-i
petreacg ping In Tara Romineascg). Benedict mai apare ca sol la Sibiu sub
Mihnea la 1 Iunie 1508 si sub Vigduti la 11 Octoinvrie 1510, de amândoug dgtile
ca pitar» (copii dupg scrisorile lui Radu, Mihnea si VIldutg la Acad. Rom.).

CLXXIX.
t 60;6TWAt 1W PAAOVA RIEROAA II rOCI1OAHNS
CElI 3EAAAll HA4WK011, MINT rOCHOACTRO AIN mmoro 3Apmfie 114-

WIIA1 AORpilm flpillaTEAWAI ti MECTWrHVi CSCEA0A1, CHAO II 11-1 -THAI


flpHrApWAI WT gpawori. H NO MA AARAAI S 3114114 HAWEAIS nputa-
TEACTBS: 3A1110 CTE flOpStI4A(11), A0613E RII p438A1E4,
AIN CTE IICKAAIIKUM'S 34 REPS, KAKO AA Aorrr Ao NAC HAWN
AIOATE, 4111p110 AA A011AET 1,1 IIAK mulpHo Ada CE HpATET. RFAE RAWE
Ilp1114TE4CTRO Aospt 31IAETE Epe rOCHOACTI10 11111 HE RII CHM 6114 gp4fc-

Orig. npSc; cf. npSciath In Trojanska priea (sec. XIV) (equus gradarius».
2) Orig. xomc; cf. sárb. xomn, bun la mers, iute de picioare (se zice i despre
cal si despre om).
Orig. ducatii; v. nota 2 dela p. 199.

www.dacoromanica.ro
214

MAW, 4118 RH CA 61IA AORMSANICARHIIK II AOKIIS HpTIATIA, KAKO RH


II pOATTEA rocnoArrna MN 1W RAO, KOEROAA, or AA ra
ECT 61-1A

npocTuT. 3A TOII AA CH inicTurrE 41°0 HA HAWS gepS H HA nEpti


HAWHAA sonlipwm,HpHO AA AOHAET H mnpno A4 CE KPATIIT. TARO
AA l'AEAAMO epE CE 11111111WE Antrio HAC AOCTA 3All pAKOTE, TARO HE
311AMO MH: ECT AH H CZ 3HANIE rOCROACTE4 RH, IIAT HE. TAKO
A4 rAEAAMO TEN pAKOTE, 1110 CE TARA, HAT CS WT BAW11 AIOAT,
HAT CE XTET HAIITH WT HAWEX MOAT, A TEll 1) AIOAT AA CE SHEA(E)11-
WET, KAKO HM KE KIITII CSA II 3AKOH. Il Rom RH RECEAHT.

Din mila lui dumnezeu Io Radu I, voevod si domn a toatä


Tara RomAneascA. Scrie domnia mea mult1 sAnàtate bunilor nostri
prieteni si cinstiti vecini, judetului si celor doisprezece pargari din
Brasov. Si dupà aceasta dau de stire prieteniei voastre cä am in-
teles bine cele ce ini-ati poruncit, cAci mi-ati cerut carte de incre-
dintare, ca sl vie la noi oamenii vostri i sA vie In pace si In
pace sA se intoarcA. Prietenia voastrà stiti doar bine cà domnia
mea nu v'am fost vrAjmas, ci v'am fost binevoitor si bun prieten,
cum v'a fost si pArintele domniei mele Io Vlad voevod, dumnezeu
s6-1 ierte. Deci, sà và trimeteti oamenii pe credinta noastrá si pe
credinta boerilor nostri, sà vie in pace si sà se intoarcA in pace.
s6 ne Zandim ca s'au fAcut destule lucruri rele intro noi si nu
stim, fost-au ele si cu stirea domniei voastre, sau ba ? Deci, trebue
sà vedem dacl acele lucruri ce s'au flcut asa skit [acute] de oamenii
vostri, sau se vor gAsi el skit [acute] de oamenii nostri; i acei
oameni sA fie pedepsiti, cum le va fi judecata si legea. Si dumnezeu
sg. Arà bucure.
Monogram; ecele rotunda', 3 cm. In diam., cu legenda: ICO HUM
ROU0A11 MHAOCTII0 EINIE10 II roGnomin, Cu Natura NH; feint adresd.
Ark. No. 257.
1496 sau Inceputul lui 1497.

CLXXX.
t MIIAOCTTWAk RORÏVA 1w PAAOTA ROIIROAA II rOCHOAHNZ, 1111111ET
rOCEIOACTRO HAWNA% tlECTIITNAA KpATIIdA% II AOgifillAA ElpTIATEAOM,
CN.AII,SK-1 -TiliVt riSprapont WT EflAWOR, Annoro 3ApARTE. 11 no CEA1
11

mumS 3HANTE rocnoAcTRS 1111, 341110 MU CTE rOCIIOACTRO 1311 HO-


HOCASRAAII 3A pAROTS 11STOM 3M110 10 MN 3ATKOplIA: A rocnoA-

Corectat din THII.

www.dacoromanica.ro
215

CTE0 EH 3HAETE, AOKAE eer SHA ME poATTFA AA II RAAA HOHROM.,


WH ECT IIMAA mHp CZ RECOTE rocnomeHS mil KpA/110, H CI rocnoA-
CTKO RE ECT IIMAA REO li KAETRS 11 EpATCTE0 H FlpTMTEACTRO. O
110 CZAWTH MOEMS pOATTEA10 RAM ROHROAE, sor A 11pOCTHT,
sora Ate MpOBA CZ M011 WKAACTH RAAWKA 3EMAt; TAKO HSTOHE HE
Hx- cz,IA 34Tgopim Ad $411FIHM pA3M110111,E, ES IIX CM 3ATROplIA
3APAAT AA CE MOMEMO FIA3HTH 3A WHOH HAW HpA;KAIAW AbIyHt,
fpe KZAE KHA HEKHE WH ECT AOWEA TEpE romiT TS11 no memo KAC.
TM° AOKAE 46 CHT11 WH TSE S A WHARIS ipAlAcHontS, Aill HE MO-
XEMO WCAOGOATTI1 n$ToRe. ilMi 3HAM epe ECT cHpomaxoan AocTa
uS;KA,S, ES KE3 FISTORE HE3ATROpEHE MH IMAKO HE MOHGEMO M CE
114311/110. Gero paAT m HOWAETE rOCKOACTRO RE AO EHCOTE KpAAERE,
KAKO M S3AAST 113 TSE WHON HAIL HpAJKAAAW, Ad HECT H11 S 6p-
AencKS AWKARS HII NHAE liFIKSAE 110 KpAHNS, 3APAAT AA MOMEMO
H 4111 n$Toge WCAOKOATT11, AA CE XpAHET cHpomacH Aillp110 H CAO-
soplo, epe HMAAA N 138 mup ca HocoTe rocnomeHS ilAll KpAA10. FI
AA H11 AAEATE rOCKOACTHO Ell S 3HANTE 3A WH011 HAW Rpammaw: czAa
rAt ECT, S TIIMI1W0p ECT, HAII S KSAIINS ECT WTEWEA ? TAKO TIM
,M11 9EM0 WCAOGOATTII HSTORE. ApSro HAKII AA 3H4ET rOCKOMTBO
Ell 3A pASOTS TSpHem, epe CS M'ECHE AnHore HA Apzrrop 11 FIO CHSAE,
AMI HE EANH MECA HEMAT AOHTII HA rocnoArrao EN, HS CE CS CI-
EpAAH AA HAS S HOMOK GTE/ISANS ROHROAE. Il rocnoArrao 1311 3HAETE
KAKO CM A3Z CI rocnoAcmo RH 3AKAM; AOKAE 410 ENTE ,KHR, WT
GEREPHHA AA/KE AO EpAIIAS FIO HAWOH 3E4%AI0 EH DO KSAE AA CE HE
KOHTE rOCKOACTKO RH epe XOTET M'INSTE Tspio, Ad HCXASET 15
3EMAIO rocnoAimS AM ENCOTE KpAAElif. li HAIM II MECIFT-EAWA HM
ECT HA gpilHA CC ROFICKS. ApSro HM MOAI1MO roctio,Nergo EH AA
11H AARATE S 3HANTE 3A pAKOTS HAWHAA HOKAIICAp0M, czA4 rAe c$,
frA R11 AOHAST MOATE WT TAAA0 TEpE 4ETE 3HATII rOCHOACTRO RH.
IIRAfJE 1110 USE ronopHT HAUJA caSrA KzAt KZ rocnoAcTHS Ell, AA
CE HEpSET, epE CS HAWN rkiiii ECTIIHN. H sorx Ad SmiloaaiT Arr(a)
rocroAcm$ Ell.

Cu mila lui dumnezeu Io Rad u I, voevod si domn. Scrie dom-


nia mea cinstitilor nostri frati si bunilor nostri prieteni, judetului
si celor doisprezece pargari din Brasov, mula sAnAtate. Si dupl
aceasta dau de stire domniei voastre despre cele ce mi-ati Imputat
domnia voastrA asupra drumurilor, cà le-as fi inchis : domnia
voastrà stiti cl pinä ce a fost In viatà pArintele meu Vlad voe-

www.dacoromanica.ro
216

vod, el a avut pace cu inaltimea sa domnul craiul meu, iar cu


domnia voasträ a avut credinta si juramant si fratie si prietenie.
lar dupa moartea parintelui meu Vlad voevod, dumnezeu sa-1 ierte,
m'a daruit dumnezeu cu tinutul meu, cu Tara Romaneasca; si dru-
murile nu le-am Inchis, ca sa fac razmirita, ci le-am inchis, ca sa ne
putem pazi de vrajmasul nostru Mihnea, cad nu e multa vreme
decand a venit el si umbla pe acolo printre voi 11 Deci, pana ce va
sta el acolo in tinutul Ardealului, noi nu putem sloboz1 drumurile.
Stiu ca saracii sufer destull nevoie, dar cu drumurile deschise noi
nu ne putem pazi. Deci, sa trimeteti domnia voastra la inaltimea
sa craiul, ca sa alunge de acolo pe vrajmasul nostru, i sa nu stea
nici In tinutul Ardealului nici In alte locuri dela margine, ca
putem si noi deschide drumurile, si sa se hraneasca saracii in pace
$i In buna voie, caci si eu am pace cu inaltimea sa craiul, domnul
meu. i sa ne dati domnia voastra stire despre acel vrajmas al
nostru: unde este el acum, este la Timisoara, ori s'a dus la Buda ?
Si atunci noi vom deschide drumurile. Si de lucrul Turcilor sa stie
domnia voastra ca multe osti sant la Darstor si In toate partile, dar
n'au de gaud sa vie asupra domniei voastre, ci s'au adunat ca sa
mearga in ajutorul lui Stefan voevod. Domnia voastra stiti cum
m'am jurat eu cu domnia voastra; cat voiu fi in viata, O. nu va
temeti domnia voastra ca vor trece Turcii pe undeva prin tara noastra,
dela Severin i pang la Braila, ca sa prade in tara domnului mea
a inaltimei sale craiului. Si apoi, i Mesit-basa 2) este iarasi cu
oaste la Braila. Si va rugam pe domnia voastra sa ne dati stire de
lucrut solilor nostri: unde sant ei acuma ? Domnia voastra veti fi
stiind, cad va vin [mereu] oameni de acolo. Si once va spune dom-
niilor voastre sluga noastra Badea, sa se creaza, cad sant vorbele
noastre.adevarate. Si dumnezeu sA inmultf..,asca anii domniei voastre.
Pecete rotundri, C. 3 cm. in dz'am., cu legenda: PflAXA B1:16g0,4,i1
MAGTHIO BIKI610 Cu liga/tirite AR, 1iA 01 HU; adresa: f 114WHAt

Mihnea incerca s5. intre in Tara Romineasci tad. dela 1497 (v. scrisoarea
nuntiului regal Barcsay János cdtrg judetul Sibiului G. Hecht, din 1497, Mil
data de zi i lun5.; copie la Acad. Rom.). Cine era acest Mihnea? Un hriso