P. 1
Originea Dezvoltarea Limbii Ro

Originea Dezvoltarea Limbii Ro

|Views: 1,142|Likes:
Published by Ramy92

More info:

Published by: Ramy92 on Aug 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2013

pdf

text

original

Originea şi dezvoltarea limbii române

1. Familii de limbi: Diversitatea lingvistică a lumii a determinat clasificări ale limbilor în funcţie de 2 criterii: a. în funcţie de limba de origine, atestată (latina) sau reconstruită (slava comună, germanica), cele mai cunoscute familii de limbi sunt: limbi indo-europene (ramuri: romanică, germanică, slavă, baltică, celtică, iraniană, albaneză, armeană, greacă, toharică, anatoliană), fino-ugrice, caucaziene, nigerocongoleze, chino-tibetane. b. În funcţie de particularităţile lingvistice, distingem limbi izolante (ale căror cuvinte sunt invariabile, raporturile fiind exprimate prin mijloace sintactice şi de intonaţie, de ex. Chineza) şi limbi neizolante, care pot fi aglutinante (ataşează după radical afixe, fiecare cu un singur sens, de ex. Maghiara) sau flexionare (limba română). Limba română face parte din familia limbilor romanice, având la bază latina populară/vulgară. Alte limbi care mai fac parte din această familie sunt: franceza, provensala (S Franţei), spaniola, catalana (provincia Catalunya din Spania), italiana, sarda (insula Sardinia, Italia), romanşa sau retoromana (Elveţia), portugheza, dalmata (coasta dalmată a Croaţiei, nu se mai vobeşte de la sfârşitul secolului al XIX-lea). Un element ce individualizează limba română este faptul că este singura limbă latină vorbită în S-E Europei. 2. Definiţia limbii române (Al. Rosetti, 1968): „Limba română este limba latină vorbită în mod neîntrerupt în partea orientală Imperiului Roman, cuprinzând provinciile dunărene romanizate (Dacia, Pannonia de Sud, Moesia Superioară şi Inferioară, Dardania), din momentul pătrunderii latinei în aceste provincii şi până astăzi”. „Se poate afirma că româna este o limbă romanică rezultată dintr-o foarte veche, constantă şi încrâncenată language loyalty (fidelitate lingvistică), care i-a asigurat identitatea în timp şi spaţiu, dar şi dintr-o cultură marcată de mai multe rupturi, după fluxul şi refluxul latinităţii în această zonă orientală a Europei, zguduită de vicisitudini şi acoperită de tăcerile istoriei”. (Al. Niculescu – Individualitatea limbii române între limbile romanice) 3. Latina clasică/latina vulgară: Naşterea unei limbi este un proces îndelungat şi nu poate fi datat cu exactitate. Nu se poate spune când a început transformarea limbii latine în limbă română. Se consideră că procesul de formare a limbilor romanice a durat până în secolul al IX-lea. Pentru limba română s-au emis mai multe ipoteze, una dintre teoriile ştiinţifice fiind că, la năvălirea popoarelor migratoare în secolul al VI-lea, structura limbii române era deja fixată, ceea ce a împiedicat dizolvarea ei în contact cu influenţa slavă. În urma cuceririi dacilor de către romani, începe procesul de romanizare a populaţiei autohtone, care a constat în asimilarea rapidă a civilizaţiei, a culturii şi a limbii din Imperiul Roman. Acest proces nu s-a întrerupt odată cu Retragerea Aureliană (271-273 d.Chr.), ci a durat, după unii specialişti, până în sec.al VIII-lea; cum Traian a colonizat Dacia cu oameni „ex toto orbe romano” (Eutropius), o populaţie atât de diversă nu se putea înţelege decât cu ajutorul latinei, pe care încep să o vorbească şi băştinaşii. Latina clasică este varianta scrisă a limbii latine, folosită începând cu sec. al III-lea î. Chr, până în sec. VI-lea d. Chr. Ca limbă oficială a Imperiului sau ca limbă vorbită de păturile culte, respectă riguros regulile lingvistice, se păstrează ca limbă literară în operele autorilor clasici. Începând cu sec. al VI-lea, latina clasică supravieţuieşte ca limbă culturală medievală în toată Europa, în opere ştiinţifice, în corespondenţa dintre cărturarii vremii, în cancelariile imperiale sau ca limbă de cult a creştinilor din Apus. 1

dar şi pe vase sau monede. gramatical şi lexical. 2 . • Transformarea consoanei duble –ll. • Transformarea lui l intervocalic în r (rotacism): solem>soare. 5. coza. Cerna. brânză. queue). • Căderea lui h în poziţie iniţială: herba>iarbă. Jiu. canis>câine. Bucur. n. Izvoarele scrise sunt puţine şi nesigure: nume de plante medicinale. urdă. este reconstituită după o serie de izvoare: autori clasici latini (Plaut. deşi nu s-au păstrat mai mult de 200 de cuvinte: • Nume proprii: Argeş. iar în morfologie – formarea numeralelor prin adiţiune (de la 11 la 19). al III-lea d. Substrat dacic – este fondul autohton. localităţi. în fiecare provincie altele. Cicero. Dunăre.t: caput> capu>cap.a se diftonghează: molam>moară. a scăpăra. • A neaccentuat în poziţie finală devine ă: lana>lână. urmată de e. zer. -andru.Latina vulgară (populară) este varianta orală. Lotru. Nu s-au păstrat documente scrise în limba dacilor. şopârlă. scrum. brad. Someş. copil. vatră. • O accentuat devine diftongul oa: porta>poartă. viezure. s. • Grupul consonantic ct a devenit pt: lactem>lapte. balaur. Horaţiu) în ale căror opere pătrund forme de limbă vorbită. Timiş. Oituz. mazăre. gramaticile latineşti care semnalau greşeli de pronunţare sau de morfologie. • A urmat de consoanele m. moş. ignorând aspectele normative şi acceptând inovaţiile. ş. Olt. nume proprii de persoane. A. vocala ă. strungă. Siret. -eşte.în l: callis>calle. mânz. barză. baci. • Sufixe: -esc. cioară. limba părăsită de populaţia dacă în urma cuceririi de către romani. astfel încât începe crearea limbilor romanice. • Grupul consonantic cs a devenit ps: coxa>coapsă. ţarc. fiind folosită în vorbirea familiară. Este limba de comunicare dintre diversele populaţii ale Imperiului Roman şi suportă modificări din partea vorbitorilor autohtoni cuceriţi.Chr. coadă. Stratul . spontană a latinei clasice. a băga. inscripţiile de la Pompei (oraşul acoperit de lava vulcanului Etna). it. buză. Criş. • Vocala o. metoda comparativ-istorică de studiere a limbilor romanice. Turda. care stă la baza formării limbilor romanice. 4. lucrări lexicografice precum Appendix Probi (listă datând din sec. auris non oricla). -ăni. legată de credinţe religioase. ceafă. mărar. stână. a se bucura. cuprinzând 227 de cuvinte populare însoţite de cuvinte din latina clsică: oculus non oclus. • Verbe: a ciupi. fluier. fie prin ideea unei culturi de tip tradiţional. groapă. Iaşi. fr. • Substantive comune: abur. prin care se refac forme neatestate la un moment dat pe baza corespondenţelor (de ex. Unele aspecte din fonetică şi morfo-sintaxă sunt atribuite ipotetic substratului autohton: în fonetică – consoanele h. n devine â: campus>câmp. ţap. gard. • Căderea lui b intervocalic: caballus>cal. raţă. râuri menţionate în inscripţii. pârâu. Dacă latina clasică era bine cunoscută.coda. traducerea Bibliei (Vulgata – adresată clor fără o instrucţie deosebită). brâu. Cea mai consistentă parte a moştenirii dace se observă la nivelul lexicului. Transformări fonetice în trecerea de la latină la română: • Căderea consoanelor finale m. grumaz. fapt explicat fie printr-o posibilă interdicţie a scrisului. latina vulgară. bazate pe oralitate. a cruţa. forma coda din latina vulgară este refăcut după rom.Limba română îşi dovedeşte caracterul latin la nivel fonetic. sp.

lună. megleno-româna. ger). taliare> a tăia. bate. modurile şi timpurile. Teoria formării limbii române la N şi S de Dunăre. Iorga. zi. cumană. respectiv limba care se vorbea de strămoşii de la N şi S de Dunăre. frate. dinte. iarnă. pădure). faţă. limbile slave. N. june. Philippide. În prima fază a dezvoltării ei. auzi. la N de Dunăre) şi adstratul (elementele împrumutate din pecenegă. pronumele. 8. care este infirmată de existenţa dialectelor româneşti de la S de Dunăre. Gh.• Transformarea lui a în e când este precedat de consoanele c. sec. părinţi. numeroase adverbe. • schimbarea scvenţelor qu şi gu în p şi b. La nivel gramatical. teneo>ţin. limba română veche este denumită româna comună (sau româna primitivă. Petru Maior. bou. Ion Neculce. Latinitatea limbii române a fost semnalată mai întâi de cărturari străini (Papa Pius al II-lea. fulger. cal). animale domestice şi sălbatice (arici.P. 6. vocabularul fundamental al limbii noastre este în proporţie de 60% de origine latină: părţi ale corpului omenesc (cap. dar şi diferenţe. • transformarea lui t. termeni religioşi (biserică. t urmate de i în z. străromâna. frontem>frunte • Transformarea lui gn în mn: lignum>lemn. • Trecerea lui o la u. semănătură. neogreacă. Xenopol. diminaţă. creier. sapă. din care s-au desprins cele patru dialecte ale limbii noastre: daco-româna. C. teoria formării limbii române exclusiv la S de Dunăre. arătură. seceră). istro-româna şi macedo-româna sau aromâna. dar mai ales prepoziţii şi conjuncţii. Hasdeu. cânta. mare parte a numeralelor. lua). g sau de vocala i: clavis>cheie. aduce. Petru Maior) la sfârşitul sec.D. cruce. în č: fetiolus>fecior. germană. înaintea lui a: aqua>apa. Densusianu sau Al. scortea>scoarţă. când este urmat de n: bonus>bun. comune limbii latine. La nivel lexical. Teritoriul de formare a limbii române: Există trei teorii legate de teritoriul de formare a limbii române: a. mână). cădea. Cantemir. determinate de spaţiul de formare. româna preia 3 din cele 5 declinări ale substantivelor latineşti. termeni agrari (pământ. rogationem>rugăciune. zilele săptămânii. ceaţă. munte. cumnaţi. al XVIII-lea. Rosetti. dentem>dinte. Dialectele prezintă trăsături gramaticale şi lexicale asmănătoare. greaca bizantină. tătară. maghiară. sedeo>şed. fini). ţ: decem>zece. de obiectele de cult creştin. elemente ale vegetaţiei (arbore. Teoria imigraţionistă este infirmată de bogatele mărturii arheologice prin care se demonstrează persistenţa populaţiei dacice în teritoriul de baştină. 7. a se ruga). susţinută de Şcoala Ardeleană şi de majoritatea lingviştilor români (A. dies>zi. unităţi ale timpului (an. nepoţi. în faţa unui hiat. noapte. verbe care indică acţiuni esenţiale (alerga. • Trecerea lui e la i când set urmat de m. inglaciare>a îngheţa. susţinută de D. azi.). braţ. judeca. substratul de limbă (geto-dacic în cazul daco-românei. Influenţa slavă asupra limbii române: 3 . • modificarea lui d. codru. ceapă. Sextil Puşcariu). păcurar). Al. dico>zic. 1405-1464). cele 3 genuri. B. cunoaşte. susţinută de lingvişti străini (Sulzer. apoi de cronicarii moldoveni (Grigore Ureche. Miron Costin. viridia>varza. Roesler) sau de savanţi români recum Ov. cu inscripţii latineşti sau de persisitenţa unor cuvinte latineşti numai în V României (ai. protoromâna. XVII) şi de cărturarii Şcolii Ardelene (Samuil Micu. Şincai. c. inimă. n: bene>bine. teoria formării limbii române exclusiv la N de Dunăre. lingua>limbă. s. b. nea. B. negotium>negoţ. conform căreia după retragerea aureliană s-ar fi produs o migraţie masivă de populaţie din spaţiul fostei Dacii. fi. fenomene meteorologice (vânt. gradele de rudenie (socru. engleză etc. traco-romanica). cele 4 conjugări ale verbelor. ş. obiecte de uz casnic. săptămână).

în limba slavonă. rudă. noţiuni abstracte (duh. liturghie. pârgar). canon. 10. şiretlic. Nicolae) sau toponime (Cozia. tehnică (bliţ. dud. pomană. odată cu migraţia slavilor pe teritoriile de la S de Dunăre (unde asimilează populaţia autohtonă sau o dislocă spre sud) şi pe cele de la N fluviului. evanghelie. vrăjmaş). caşcaval. XV-XIX). potir. Un sufix de provenienţă turcă este –giu. Influenţa greacă veche: se exercită asupra limbii române în sec. nevoie. călugăr. munci). cocs. electrocar. în diferite etape istorice. iubi. veveriţă. VII-X şi are drept consecinţe bilingvismul slavo-român. milă. unelte (ciocan. dovleac. cafegiu. diesel. mândru. vieţuitoare (cocoş. duză. chiflă. prieten. grămatic). prin operele cronicarilor. dominaţiei austriace în Bucovina până în 1918. al V-lea. chelner. sufixe (-ac. chilie. babalâc. termeni bisericeşti (mucenic. băcan. Mihai. 9. wolfram). basma. Influenţa turcă – împrumuturile turceşti din limba română sunt atribuite populaţiilor de origine turco-tătară. muncă. reorganizarea Bisericii şi oficierea slujbei după model slav. cătană. Dintre dubletele etimologice frupt/fruct. Vlad. schit. -alnic. viteaz. Mircea. altele sunt regionalisme (boldă=prăvălie. Influenţa slavă se manifestă asupra românei ca idiom deja format. duşumea. arină/arenă. Influenţa germană se datorează stabilirii saşilor în Transilvania în sec. sârbo-croata). De asemenea. Ialomiţa. relaţii umane (nevastă. curcă. apostol. Dan. boiler. XVII. adjective (drag. datorită relaţiilor cu Imperiul Bizantin. hrăni. pitar. Cuvintele de origine turcă se referă la domenii variate legate de casă şi locuinţă. mâncăruri şi băuturi. noroc. cleşte. sfânt. Sunt din limba greacă termeni bisericeşti ortodocşi (acatist. al XIII-lea. smirnă) sau termeni din ierarhia feudală (chelar. monah. ştecăr. ventil. femeie/familie. logodi. şnur). gleznă. chezaş). griş. Multe cuvinte sunt arhaisme (birău. 13. cafea. ciubuc. caraghislâc. icoană. baclava. 12. iatac.O importantă influenţă asupra limbii române începe cu mijlocul sec. caimac. uraineana. Vlaicu. şorţ. dihor. -ean). la începutul sec. Ilfov). voinic). alături de –lâc: chiulangiu. rabat). izvor. Influenţe moderne asupra limbii române: a. Împrumuturi latineşti – prima influenţă modernă asupra limbii române este cea latină savantă. patriarh. Şi după sec. 11. impactului tehnicii şi ştiinţei în ultimele două secole. comerţ: acaret. Influenţa maghiară se manifestă după stabilirea maghiarilor în Transilvania. dărui. la care se adaugă antroponime (Bogdan. -că. VII-VIII. glazvand. nemeş. vidră). al Xlea. beteag. crâng. sunt de origine slavă verbe (citi. slavă). XII. bătrân/veteran. şniţel şvaiţer). rusa. precum şi organizarea statală în cnezate şi voievodate. despot. bucluc. obraz). silă). în sec. cusur. Dragomir. Influenţa turcă s-a maniferstat mai ales în timpul îndelungatei suzranităţi turceşti de aproape 5 veacuri (sec. belea. fasung. stabilite în regiunile carpato-dunărene: pecenegii (sec IX). îmbrăcăminte (stogă. berechet. greblă). -aş. prost. adoptării modelului cultural german în epoca marilor clasici şi în perioada interbelică. Procesul este activ în perioada sec. buştean. divan. convieţuind cu daco-romanii şi treptat fiind asimilaţi. uiagă=sticlă). Dumitru. Din slavă provin cuvinte ce constituie serii semnatice: părţi ale corpului omenesc (gât. cumanii (sec XI). limba română a recurs la împrumuturi slave prin intermediul limbilor vecine (bulgara. ciulama. dumbravă). gâscă. băşică/vezică. Limba română a împrumutat din germană cuvinte din următoarele domenii: alimentaţie (cartof. primul este 4 . comerţ şi transporturi (şlep. natură (iaz. apoi prin reprezentanţii Şcolii Ardelene. altele aparţin registrului popular (aldămaş. -anie.

molimă). premiu.. torna. agramat. Alte exemple: C. Primele referiri la texte în limba română: mărturii indirecte şi fragmente disparate indică existenţa unor texte scrise în limba romămâ la sfârşitul sec. audit. a omite. probă. 15. Multe dintre neologismele împrumutate au o etimologie multiplă. Fraza este citată de cronicarul bizantin Teophanes Confessor în pasajele de relatare a unei expediţii armate bizantine din 587 d. torna. acestea fiind preluate din italiană sau franceză. 16. fratre Cele mai vechi mărturii şi semne de limbă română sunt controversate şi legendare. în text. Influenţa neogreacă – paralelă cu influenţa turcă modernă. datând din sec. adică stiaoa cu coadă” (Miron Costin).Chr. al VI-lea. pictură. melos=cântec. addenda. al XV-lea. Scrisoarea păstrează protocolul de epocă. literă. biblie. mass-media. religie (agheazmă. pueril. Majoritatea istoricilor şi a filologilor sunt dispuşi să accepte ipoteza că Torna. regele Poloniei. XVIII-Începutul sec. apoi 1485. Primul etimon de limbă română: torna. dascăl. a elibera. a cuvinelor recent achiziţionate: „boala ce-i zic dezenterie. Aceste împrumuturi se referă la următoarele domenii ale vieţii materiale şi spirituale: administraţie (anafora=raport faţă de domn. adresarea a fost înţeleasă ca semnal de retragere. datând din 1521. vivliotecă=bibliotecă).V. însă lipseşte atestarea prin documente: 1482 sau 1492 – Udrişte Năsturel foloseşte întro scrisoare o formulă de adresare Bunilor i cestitem în locul expresiei consacrate Dobrem i cestitem. în faţa lui Cazimir. filadă=caiet. al doilea este împrumutat. 14. item.jurământul de vasalitate rostit de Ştefan cel Mare la Colomeea. pronie).moştenit. b. erată. Coştiinţa noutăţii determină frecvent explicarea. adecă deznodarea vintrelui”. magherniţă=magazin mic). Ea este o urmare a contactului cu o civilizaţie superioară. prin care este anunţată o invazie a turcilor. ştiinţe şi arte (arhitecton. „cometa. şcoală (alfavită=abecedar. torna. ar fi fost tradus din română în Polonă. fratre este enunţul admis sau contestat ca aparţinând românei în curs de constituire. 5 . atinge punctul maxim în impul domniilor fanariote (sec. receptată şi de ceilalţi soldaţi recrutaţi din populaţia romanizată suddunăreană. fabulă. cu intenţia de a semnala unui camarad pierderea bagajului. Cele trei cuvinte ar fi fost rostite de un soldat în limba „părinţilor”. „pilulăgugoaşă. catapultă. fratre ar putea fi cel mai vechi eşantion de limbă română în devenire. având formule iniţiale şi finale preluate din limba slavonă. bubuşlie care dau doftorii de înghit pentru leacul” (Dimitrie Cantemir). Torna. Primul document atestat în limba română este Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung către Johannes Benkner din Braşov. dispnee=dificultate respiratorie. vivlion=carte.XIX). rege. a agonisi. bonus. epitrop=împuternicit.

6 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->