Ghidul DAU RO

TAXUD/1619/08 rev. 2.

1

ÎNDRUMĂRI PENTRU DOCUMENTUL ADMINISTRATIV UNIC (DAU)

RO RO

LISTA DE ABREVIERI ŞI ACRONIME UTILIZATE ÎN ÎNDRUMĂRILE PENTRU DAU
ACP CVC Grupul de ţări din Africa, zona Caraibelor şi Pacific Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 din 2 iulie 1993 al Comisiei de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (JO L 253, 11.10.1993, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată Nomenclatura combinată Direcţia Generală pentru Impozitare şi Uniune Vamală Comunitatea Europeană Uniunea Europeană Certificat de circulaţie a mărfurilor utilizat pentru

DACV

NC DG TAXUD CE UE EUR.1

demonstrarea originii mărfurilor AELS Erga Omnes SPG ISO DAU JO TARIC OMC TVA Asociaţia Europeană a Liberului Schimb Toate ţările terţe Sistem de preferinţe tarifare generalizate Organizaţia Internaţională pentru Standardizare Document administrativ unic Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Tariful integrat al Comunităţii Europene Organizaţia Mondială a Comerţului Taxa pe valoarea adăugată

Pagina 1

1. Introducere
1.1. Obiectiv

Principalul obiectiv al îndrumărilor pentru DAU este asigurarea înţelegerii şi aplicării uniforme a legislaţiei privind DAU de către autorităţile vamale şi comercianţii din statele membre. Prezentele îndrumări oferă informaţii detaliate cu privire la mai multe aspecte prezentate în cadrul notelor explicative privind utilizarea DAU din DACV (anexele 37 şi 38). Prezentele îndrumări nu iau în considerare codurile şi dispoziţiile naţionale de punere în aplicare, în privinţa cărora comercianţii trebuie să apeleze la administraţiile naţionale în cauză. Cu toate acestea unele dintre aceste coduri şi dispoziţii naţionale sunt disponibile pe pagina referitoare la DAU a site-ului web al DG TAXUD.

1.2.

Forţă juridică şi actualizări

Îndrumările pentru DAU nu au fost adoptate ca instrumente juridice, însă reflectă opinia Comitetului Codului Vamal – Secţiunea Document Administrativ Unic (denumit în continuare „comitetul”) şi oferă o bază pentru interpretarea şi aplicarea uniformă a dispoziţiilor comunitare relevante. Prin finalizarea prezentelor îndrumări în cadrul comitetului, statele membre şi-au demonstrat angajamentul de a le respecta şi, dacă va fi necesar pentru a păstra relevanţa acestora în viitor, de a aduce la cunoştinţa comitetului orice posibile îmbunătăţiri necesare pentru a le revizui sau completa.
Trebuie subliniat că textele autentice ale legislaţiei CE sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Pagina 2

fiscale sau statistice. 1 2 A se vedea articolul 206 din DACV privind schimburile comerciale cu Spania şi Portugalia în timpul perioadei de tranziŢie prevăzută în Actul de aderare. DECLARA IE Informaţii generale În prezenta secţiune „schimburi comerciale” înseamnă circulaţia fizică a produselor peste graniţele teritoriale. nu şi la servicii. utilizat în cazul schimburilor comerciale cu mărfuri comunitare: A) între părţi ale teritoriului vamal comunitar. Exemplu: O societate suedeză importă mărfuri din SUA şi le plasează în regim de antrepozit vamal în Suedia. Utilizarea codului IM Codul IM este utilizat în schimburile comerciale dintre statele membre. Mărfurile sunt vândute în Danemarca şi sunt trimise în această ţară în temeiul acordurilor privind tranzitul comunitar extern. între sau în interiorul teritoriilor. Islanda. ci şi alte părţi semnatare ale convenţiilor privind regimul de tranzit comun şi simplificarea formalităţilor în cadrul schimburilor comerciale cu mărfuri. care nu fac parte din Comunitate. iar codul IM este introdus în declaraţia referitoare la acestea. iar cealaltă în exteriorul teritoriului TVA2. În Danemarca. Liechtenstein şi Norvegia). de exemplu în cazul comerţului de mărfuri comunitare între Suedia şi Insulele Åland. 1. de exemplu în cazul schimburilor comerciale cu mărfuri comunitare între Insulele Åland şi Insulele Canare. B) între păţi ale teritoriului vamal comunitar care se află ambele în afara teritoriului TVA. „AELS” înseamnă nu numai ţările AELS (Elveţia. Pagina 3 . Utilizarea codului CO Codul CO este utilizat în legătură cu mărfurile comunitare care fac obiectul unor măsuri specifice în timpul perioadei de tranziţie prevăzute în Actul de aderare al noilor state membre1. în cadrul căruia mărfuri necomunitare sunt plasate sub un regim vamal. de asemenea. care necesită depunerea unei declaraţii în scopuri vamale. a se consulta anexele 37 şi 38 la DACV. mărfurile sunt puse în circulaţie.Caseta 1: Declaraţie Îndrumările pentru DAU oferă informaţii detaliate referitoare la anumite dispoziţii şi coduri incluse în anexele 37 şi 38 la DACV. Termenul „schimburi comerciale” se referă numai la mărfuri (inclusiv electricitate şi gaze). Codul CO este. dintre care una se află în interiorul. Pentru textul complet al acestora. A se vedea anexa 1: Prezentarea Ţărilor Uniunii Europene.

2454/93 al Comisiei. indicată în caseta 2. Societatea din Regatul Unit este ultimul vânzător al mărfurilor înainte ca acestea să fie introduse în Comunitate. Import Caseta 2 este opţională pentru statele membre în cazul importurilor. Ultimul vânzător este partea care a vândut ultima dată mărfurile înainte ca acestea să fie introduse pe teritoriul vamal al Comunităţii. Dacă în operaţiunea de import sunt implicate mai mult de două păţi. indiferent dacă ultima vânzare a avut loc în interiorul sau în exteriorul Comunităţii1. SecŢiunea Determinarea Valorii în Vamă. unde sunt puse în liberă circulaţie. În conformitate cu articolul 788 alineatul (1) din DACV3. 1 2 3 „Ultima vânzare a mărfurilor” este definită în articolul 147 din Regulamentul (CEE) nr. Compendium de texte privind determinarea valorii în vamă. 7. într-un antrepozit vamal)2. ultimul vânzător al mărfurilor înainte de introducerea acestora în Comunitate este indicat în caseta 2. fie o persoană învestită cu un drept de înstrăinare asupra mărfurilor în momentul în care este acceptată declaraţia. Ca o facilitate suplimentare. ObservaŢia nr. Export Definiţia termenilor „expeditor”/”exportator” Termenul „exportator” este utilizat în cazul schimburilor comerciale cu ţări şi teritorii situate în afara teritoriului vamal al Comunităţii. prin urmare. În cazul unui antrepozit vamal. Exemplu: O societate din Regatul Unit cumpără mărfuri în China şi apoi le vinde unei societăţi din Slovenia. Pagina 4 . prin urmare. Mărfurile sunt expediate direct din China în Slovenia. în cazul perfecţionării active. consultative pentru cazurile în care autorităţile naţionale aleg să utilizeze această casetă. Pentru textul complet al acestora.Caseta 2: Expeditor/Exportator Îndrumările pentru DAU oferă informaţii mai detaliate referitoare la anumite dispoziţii şi coduri incluse în anexele 37 şi 38 la DACV. întocmite de Comitetului Codului Vamal. Articolul 788 din Regulamentul (CEE) nr. de exemplu. şi este. exportatorul este persoana pe seama căreia este făcută declaraţia de export şi care este fie proprietarul mărfurilor. 2454/93 al Comisiei. Un „drept de înstrăinare” poate apărea. 2 Expeditor/Exportator Nr. Îndrumările din prezenta secţiune sunt. a se consulta anexele 37 şi 38 la DACV. „ultima vânzare” poate să însemne şi o vânzare încheiată în timp ce mărfurile se află deja în CE (de exemplu. ultimul vânzător este partea care a vândut ultima dată mărfurile înainte ca acestea să fie puse în liberă circulaţie în CE.

B) între părţi ale teritoriului vamal al Comunităţii. la momentul declaraţiei. exportatorul trebuie considerat a fi partea contractantă stabilită în Comunitate. atunci când dreptul de proprietate sau de înstrăinare asupra mărfurilor aparţine unei persoane stabilite în afara Comunităţii în conformitate cu contractul pe care se bazează exportul. Mărfurile sunt expediate direct într-o ţară terţă. 2454/93 al Comisiei. vinde mărfuri unei alte societăţi (societatea B) cu sediul în orice alt loc în interiorul sau în exteriorul Comunităţii. „Expeditor” înseamnă un operator care acţionează ca exportator în cazul la care se face referire în articolul 206 al treilea paragraf din DACV1. Aceasta înseamnă că expeditor este termenul corect care trebuie utilizat în cazul schimburilor comerciale cu mărfuri comunitare: A) între părţi ale teritoriului vamal al Comunităţii dintre care una este situată în interiorul iar cealaltă în exteriorul teritoriului TVA2. alta decât cea a proprietarului (societatea B). 1 2 Articolului 206 al treilea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. Exemplu: O societate suedeză închiriază un utilaj din Norvegia. Societatea franceză este indicată în caseta 2 ca exportator deoarece proprietarul (societatea B) i-a acordat în mod expres acesteia dreptul de înstrăinare asupra mărfurilor. Exemplul B: O societate franceză (societatea A). Articolul 788 alineatul (2) din DACV prevede că. aceasta are un drept de înstrăinare asupra mărfurilor. care se află ambele în afara teritoriului TVA. După perioada de leasing. A se vedea anexa 1: Prezentare generală a Ţărilor Uniunii Europene. considerată furnizor sau producător. Societatea din Estonia este indicată în caseta 2 ca exportator deoarece. de exemplu în cazul schimburilor comerciale dintre Insulele Åland şi Insulele Canare. iar societatea suedeză este indicată în caseta 2 ca exportator. de exemplu în cazul schimburilor comerciale dintre Suedia şi Insulele Åland.Exemplul A: O societate din Estonia declară mărfuri pentru reexport către proprietarul mărfurilor din Rusia după perfecţionarea activă în Estonia. Pagina 5 . utilajul este declarat pentru reexport către Norvegia.

de asemenea. În caseta 14 trebuie introdusă doar menţiunea „exportator — 00400” . statele membre au adoptat mai multe soluţii tehnice ad hoc. Pentru textul complet al acestora. Prin urmare. cum ar fi: caseta 9. caseta 44. indicată în caseta 14 sau. 14 Declarant/Reprezentant Nr. iar persoana pe seama căreia este făcută declaraţia este. Numărul de identificare şi numele şi adresa completă a declarantului sunt deja indicate în caseta 2. Export Dacă declarantul şi exportatorul/expeditorul sunt aceeaşi persoană. nu este necesară repetarea acestor date în caseta 14. a se consulta anexele 37 şi 38 la DACV. un document suplimentar.Caseta 14: Declarant/Reprezentant Îndrumările pentru DAU oferă informaţii detaliate referitoare la anumite dispoziţii şi coduri incluse în anexele 37 şi 38 la DACV. orice altă casetă posibilă. în alt loc în declaraţia scrisă sau într-un document suplimentar. Pagina 6 . Într-o astfel de situaţie. dacă nu este suficient spaţiu în caseta 14. versoul declaraţiei. se introduce termenul „exportator” sau „expeditor” şi codul comunitar suplimentar relevant din anexa 38. în caseta 14 trebuie să se facă o trimitere la locul în care pot fi găsite informaţiile suplimentare. reprezentantul este indicat în caseta 14. Exemplu: Exportatorul şi declarantul sunt aceeaşi persoană. Atunci când sunt implicate mai multe persoane. Pentru tratarea cazurilor în care sunt implicate mai multe persoane.

Import Punerea în liberă circulaţie pentru perfecţionare activă cu sistem de rambursare face obiectul autorizaţiei. declaraţia vamală pentru export temporar de mărfuri în regimul de perfecţionare pasivă poate fi făcută numai de către titularul autorizaţiei sau de către persoana care acţionează pe seama acestuia în temeiul articolului 64 alineatul (2) litera (a) din CVC. această persoană poate. prin urmare. Cu toate acestea. Titularul autorizaţiei a numit un comisionar în vamă ca reprezentant direct al său. exportatorul. în alt loc în declaraţia scrisă sau într-un document suplimentar în conformitate cu menţiunea de la pagina anterioară cu privire la soluţiile tehnice ad hoc. 2913/1992 al Consiliului]. Comisionarul în vamă care este reprezentantul titularului autorizaţiei – societatea C – va fi indicat în caseta 14 deoarece exportatorul l-a împuternicit pentru a acţiona pe seama sa şi în numele său [articolul 5 din Regulamentul (CEE) nr. de asemenea. Prin urmare. În acest caz. plăti taxele de import în locul debitorului [articolul 231 din Regulamentul (CEE) nr. deoarece este proprietarul mărfurilor sau are un drept de înstrăinare asupra acestora [articolul 788 din Regulamentul (CEE) nr. ca reprezentant al titularului autorizaţiei. Exemplu: Expeditorul şi declarantul sunt aceeaşi persoană. Dispoziţiile vamale nu impun ca deţinătorul autorizaţiei de utilizare a regimului de perfecţionare pasivă şi exportatorul mărfurilor destinate exportului temporar trebuie să fie aceeaşi persoană.Import Dacă declarantul şi expeditorul sunt aceeaşi persoană. Titularul autorizaţiei de perfecţionare pasivă – societatea B – va fi indicat în caseta 14 sau. 2913/92 al Consiliului]. nu este necesară repetarea acestor detalii în caseta 14. completează şi semnează caseta 54 din DAU. Societatea C. se introduce termenul „expeditor” şi codul comunitar suplimentar relevant din anexa 38. Deţinătorul autorizaţiei de perfecţionare pasivă a mărfurilor este însă societatea B. pentru a se indica statutul reprezentantului. Exportatorul – societatea A – va fi indicat în caseta 2. Această societate a numit un reprezentant (comisionar în vamă – societatea C). Ca persoană diferită de debitor. Numărul de identificare şi numele şi adresa completă a declarantului sunt deja prevăzute în caseta 8. o declaraţie vamală care plasează mărfurile destinate exportului temporar sub regimul de perfecţionare pasivă trebuie făcută în conformitate cu regulile de export. 2913/1992 al Consiliului]. Exemple de cazuri care implică reprezentarea Export Mărfurile au fost declarate pentru export temporar sub regimul de perfecţionare pasivă. În caseta 14 trebuie introdusă doar menţiunea „expeditor — 00500”. Declaraţia trebuie făcută de către titularul autorizaţiei sau pe seama acestuia [articolul 64 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. Societatea A este proprietarul mărfurilor şi. Reprezentantul direct care completează şi semnează caseta 54 din DAU este indicat în caseta 14. dacă în caseta 14 nu este suficient spaţiu. în caseta 14 trebuie introdus codul 2 înainte de numele şi adresa completă. Pagina 7 . 2454/93 al Comisiei]. În temeiul articolului 589 din DACV.

exped. O oprire sau o operaţiune juridică în ţara de destinaţie nu determină nicio modificare a ţării de expediere/export. cum ar fi perfecţionarea activă (sistem de suspendare). o modificare a mijlocului de transport. O ţară intermediară este orice ţară din cursul transportului – cu excepţia ţării de expediere şi a ţării de destinaţie (o ţară terţă sau un stat membru). admitere temporară sau transformare sub control vamal. fără ca vreo oprire sau operaţiune juridică care nu este inerentă transportului acestora să fi avut loc într-o ţară intermediară [articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. vânzarea sau prelucrarea în temeiul unui contract). Pagina 8 . Pentru lista completă a codurilor ţărilor./exp. Dacă au avut loc astfel de opriri sau acţiuni. Exemple Ţara de expediere/export din care provin importurile se bazează pe ţara expeditoare conform definiţiei din articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1917/2000]. în special articolul 9. operaţiuni de conservare pentru a păstra mărfurile în stare bună în timpul transportului. Codificarea ţărilor şi teritoriilor se bazează pe standardul ISO alfa 2 în vigoare. în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului din 22 mai 1995. punerea în liberă circulaţie. Codurile relevante ale ţărilor sunt publicate în mod regulat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 3. Regimuri de import Dacă în nicio ţară intermediară nu are loc nicio oprire sau acţiune juridică neavând legătură cu transportul. 2. divizarea şi asamblarea coletelor şi depozitarea temporară. Pentru textul complet al acestora. Opririle sau operaţiunile juridice în legătură cu transportul mărfurilor (inerente acestuia) includ. O operaţiune juridică poate fi orice tranzacţie comercială sau operaţiune comparabilă reglementată prin legislaţie (de exemplu. b Completarea casetei 15a este obligatorie pentru următoarele proceduri: 1. a se consulta legislaţia actualizată în mod regulat referitoare la nomenclatura ţărilor şi teritoriilor pentru statisticile comerţului exterior al Comunităţii şi ale comerţului dintre statele membre. a se consulta anexele 37 şi 38 la DACV. ultima ţară intermediară se consideră ţară de expediere/export. se introduce în caseta 15a codul comunitar relevant din anexa 38 pentru ţara din care mărfurile au fost expediate iniţial către statul membru importator.Caseta 15a: Ţara de expediere/export Îndrumările pentru DAU oferă informaţii detaliate referitoare la anumite dispoziţii şi coduri incluse în anexele 37 şi 38 la DACV. plasarea sub un regim vamal cu impact economic. O oprire este o întrerupere temporară a circulaţiei fizice a mărfurilor înainte ca transportul să fie continuat către destinaţia finală. de exemplu. 15 Cod a . 1917/2000 şi trebuie introdusă în caseta 15a din DAU. tranzit informatizat (NCTS). Ţara de expediere/export înseamnă ţara din care mărfurile au fost iniţial expediate statului membru importator. în măsura în care acesta este compatibil cu cerinţele legislaţiei comunitare. disponibilă pe site-ul web GEONOM.

Plasarea directă sub regimul de perfecţionare activă în sistem cu suspendare (PAS) în Grecia: Export USA Intrare în GR PAS în GR Caseta 37(1): 5100 Box 15a: USA Import pentru liberă circulaţie (LC) în Ţările de Jos după regim de tranzit (RT) în Ţările de Jos: Export USA Intrare în NL RT în NL LC în NL Caseta 37(1): 4000 Caseta 15a: USA Import pentru liberă circulaţie (LC) în Ţările de Jos după regim de tranzit (RT) din Germania în Ţările de Jos: Export USA Intrare în DE RT DE-NL LC în NL Caseta 37(1): 4000 Caseta 15a: USA Plasarea sub procedura de perfecţionare activă în sistem cu rambursare (PAR) în Ţările de Jos după un regim de antrepozit vamal (AV). altul decât în scopul reluării tranzitului în Ţările de Jos: Export USA Intrare în NL AV în NL Caseta 37(1):7100 Caseta 15a: USA PAR în NL Caseta 37(1): 4171 Caseta 15a: USA Import pentru liberă circulaţie (LC) în Ţările de Jos după un regim de antrepozit vamal (AV). altul decât în scopul reluării tranzitului în Franţa şi un regim de tranzit (RT) din Franţa în Ţările de Jos: Export USA Intrare în FR RT FR-NL LC în NL Caseta 37(1): 4071 Caseta 15a: FR AV în FR Caseta 37(1): 7100 Caseta 15a: USA Pagina 9 .

regim de tranzit (RT) din Suedia în Letonia. altul decât în scopul reluării tranzitului în Suedia. regim de perfecţionare activă în sistem cu suspendare (PAS) în Letonia şi regim de tranzit (RT) din Letonia în Ţările de Jos: Export USA Entry in SE TP LV-NL FC in NL Box 37(1): 4054 Box 15a: LV CW in SE Box 37(1): 7100 Box 15a: USA TP SE-LV IPS in LV Box 37(1) 5171 Box 15a: SE Pagina 10 .Import pentru liberă circulaţie (LC) în Ţările de Jos după un regim de perfecţionare activă în sistem cu suspendare (PAS) în Slovacia şi regim de tranzit (RT) din Slovacia în Ţările de Jos: Export SUA Intrare în SK RT SK-NL LC în NL Caseta 37(1): 4054 Caseta 15a: SK PAS în SK Caseta 37(1): 5100 Caseta 15a: USA Import pentru liberă circulaţie (LC) în Ţările de Jos după transformare sub control vamal (TCV) în Grecia şi regim de tranzit (RT) din Grecia în Ţările de Jos: Export USA Entry in GR TP GR-NL FC in NL Box 37(1): 4092 Box 15a: GR PCC in GR Box 37(1): 9100 Box 15a: USA Import pentru liberă circulaţie (LC) în Ţările de Jos după regim de antrepozit vamal (AV).

regim de antrepozit vamal numai în scopul reluării tranzitului (AVT) în Estonia şi regim de tranzit (RT) din Estonia în Ţările de Jos: Export USA Entry in LT TP EE-NL FC in NL Box 37(1): 4071 Box 15a: LT TI in LT Box 37(1): 5300 Box 15a: USA TP LT-EE CWT in EE Box 37(1): 7153 Box15a: LT Pagina 11 .Import pentru liberă circulaţie (LC) în Ţările de Jos după admitere temporară (AT) în Lituania. regim de tranzit (RT) din Lituania în Estonia.

Export permanent FI Transport prin SE Intrare în NO Export din FI Caseta 37(1): 1000 Caseta 15a: FI Export permanent din Suedia în SUA: mărfurile sunt transportate din Suedia în Ţările de Jos cu camionul şi reîncărcate pe o navă în vederea transportului către SUA. Export permanent SE Transport prin NL Reîncărcare în NL Intrare în SUA Export din SE Caseta 37(1): 1000 Caseta 15a: SE Reexport din Germania în SUA după regim de perfecţionare activă în sistem cu suspendare: mărfurile sunt transportate pe calea ferată la Rotterdam în vederea transportului naval ulterior către SUA.Regimuri de export Această casetă este opţională. Statele membre pot alege să o completeze sau nu. Reexport în SUA după PA în DE Transport prin NL Reîncărcare în NL Intrare în SUA Reexport din DE Caseta 37(1): 3151 Caseta 15a: DE Pagina 12 . Exemple Export permanent din Finlanda în Norvegia. prin Suedia: mărfurile sunt transportate din Finlanda în Suedia cu camionul şi feribotul şi apoi în Norvegia cu camionul.

punerea în liberă circulaţie. 4. reexport după un regim vamal cu impact economic. altul decât regimul de antrepozit vamal (perfecţionare activă. origine b Completarea casetei 34a este obligatorie pentru următoarele proceduri: 1. 3. export/expediere. 4. 34 Cod a . Regimuri de export Pagina 13 . reexport după antrepozit vamal.O societate italiană trimite mărfuri în Grecia pentru o expoziţie. exportul produselor agricole cu restituire la export. 3. plasarea în antrepozit vamal şi introducerea mărfurilor în zone libere care fac obiectul controalelor tip II. Pentru textul complet al acestora. Transport din IT în GR Expozi ie în GR Mărfurile sunt vândute unui cumpărător în Turcia Intrare în Turcia Declara ie de export în GR Caseta 37(1): 1000 Caseta 15a: GR Caseta 34a: Codul ţării de origine Îndrumările pentru DAU oferă informaţii detaliate referitoare la anumite dispoziţii şi coduri incluse în anexele 37 şi 38 la DACV. 2. perfecţionare pasivă. 2. plasarea sub un regim vamal cu impact economic. O declaraţie de export este făcută în Grecia pe seama exportatorului italian. admitere temporară sau transformare sub control vamal). Completarea casetei 34a este opţională pentru următoarele proceduri: 1. admitere temporară sau transformare sub control vamal. Mărfurile sunt vândute unui cumpărător în Turcia. cum ar fi perfecţionarea activă (sistem cu suspendare). a se consulta anexele 37 şi 38 la DACV.

disponibilă pe site-ul web GEONOM. Din motive legate de eficienţa legislaţiei. În acest caz. „suspendările” şi „destinaţia finală”. 1172/95 din 22 mai 1995. a fost utilizată o „abordare matrice”: codul necesar din trei caractere trebuie să fie alcătui dintr-un cod de un caracter (reprezentând o măsură generală) urmat de un cod din două Pagina 14 . „preferinţă” se referă şi la aplicarea taxei vamale normale pentru ţările terţe şi neimpunerea taxelor vamale în conformitate cu acordurile privind uniunea vamală. în conformitate cu definiţia din titlul II din codul vamal (originea nepreferenţială a mărfurilor: articolele 22-26 din CVC. Societatea italiană vinde carnea de porc într-o ţară terţă şi o declară pentru export permanent cu restituire. 36 Preferinţă Introducere Această casetă conţine informaţii privind tratamentul tarifar al mărfurilor. Pentru textul complet al acestora. În sensul acestei casete. nu poate fi stabilită o listă complet valabilă a codurilor care trebuie utilizate în această casetă. „Tratament tarifar” se referă nu numai la preferinţe în sens restrâns (de exemplu. Exemplu: Un producător lituanian a vândut carne de porc unei societăţi italiene. Rusia trebuie să fie declarată drept ţară de origine în caseta 34a din DAU. Pentru lista completă a codurilor naţionale. Exemplu: O societate din Letonia a cumpărat lemn produs în Rusia şi l-a declarat pentru regimul de antrepozit vamal. în special articolul 9. a se consulta anexele 37 şi 38 la DACV. în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. Prin urmare. chiar şi atunci când nu este solicitat un tratament preferenţial. conform definiţiei din titlul II din codul vamal (origine nepreferenţială a mărfurilor: articolele 22-26 din CVC. O societate din Germania cumpără lemnul respectiv în timp ce acesta este depozitat în antrepozitul vamal şi îl declară pentru punere în liberă circulaţie.Operatorii care completează caseta 34a trebuie să utilizeze codul comunitar relevant din anexa 38 pentru introducerea ţării de origine. cum ar fi „contingentele tarifare”. origine preferenţială: articolul 27). Codificarea ţărilor şi a teritoriilor se bazează pe standardul ISO alfa 2 în vigoare în măsura în care acesta este compatibil cu cerinţele legislaţiei comunitare. a se vedea legislaţia actualizată în mod regulat referitoare la nomenclatura ţărilor şi teritoriilor pentru statisticile comerţului exterior al Comunităţii şi ale comerţului dintre statele membre. Caseta 36 Preferinţa Îndrumările pentru DAU oferă informaţii detaliate referitoare la anumite dispoziţii şi coduri incluse în anexele 37 şi 38 la DACV. Codurile naţionale relevante sunt publicate regulat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. ci şi diverse alte măsuri care afectează taxele vamale. Regimuri de import Se introduce în caseta 34a codul comunitar relevant din anexa 38 pentru ţara de origine. origine preferenţială: articolul 27). Lituania trebuie declarată drept ţară de origine în caseta 34a din DAU. taxe de import reduse în conformitate cu SPG sau în conformitate cu acorduri încheiate cu ţări ACP). În acest caz.

Trebuie remarcat că nu toate combinaţiile de coduri din matrice sunt posibile din punct de vedere juridic şi că nu toate ar avea sens. chimic. pentru detalii referitoare la codurile mărfurilor şi ţărilor în orice perioadă specifică. numai anumite mărfuri care provin din anumite ţări pot fi eligibile pentru orice tratament tarifar dat în orice moment dat. 3824 60 etc. Majoritatea acestora sunt enumerate în regulamentele anuale (regulamentul de bază privind suspendările autonome este Regulamentul (CE) nr. deoarece caseta 36 este legată în mod logic de casetele 33 („mărfuri”) şi 34a („ţara de origine”). a se consulta site-ul web TARIC al TAXUD: http://ec. la: http://ec.europa. În conformitate cu legislaţia comunitară în vigoare şi cu acordurile internaţionale încheiate de către Comunitate. Lista combinaţiilor de coduri care trebuie introduse în caseta 36 din DAU a fost publicată prima dată în Jurnalul Oficial C 303 din 13 decembrie 2006 (pagina 83).htm Notă: În conformitate cu anexa 37 la Regulamentul (CE) nr. 2286/2003. codurile din caseta 36 pot fi următoarele: Coduri utilizate dacă nu se aplică un regim preferenţial Caseta 36 din DAU 100 Exemple Regimuri tarifare care trebuie aplicate Rate ale taxelor vamale aplicate ţărilor terţe Erga Omnes [rate normale ale taxelor vamale în conformitate cu articolul 20 alineatul (3) litera (c) din CVC] În aceste cazuri. A se vedea exemplul Data: 02/03/2006 Codul mărfurilor: 1507 10 90 00 Codul ţării: CA 110 Suspendare tarifară autonomă Erga Omnes Suspendările temporare de la taxele vamale autonome sunt acordate pentru anumite mărfuri din sectorul agricol. fie parţial (de exemplu 2905 44. 3201 20 00.). aeronautic şi al produselor microelectronice. fie nu există. 1255/1996 care este modificat de două ori pe an în vederea adăugării sau eliminării unor produse din anexă). De asemenea.htm. Ratele normale ale taxelor vamale pot fi suspendate fie integral (de exemplu.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/sad/index_en.caractere (reprezentând o diviziune mai detaliată). N.europa. Ultima versiune a acestei liste este disponibilă pe site-ul web al DG TAXUD. Toate exemplele din prezentele orientări referitoare la măsuri tarifare şi netarifare pot fi modificate în funcţie de viitoarea legislaţie CE.B. A se vedea exemplul Data: 03/03/2006 Codul mărfurilor: 0811 90 95 30 Codul ţării: US Pagina 15 . Altele sunt prezentate ca note de subsol la anumite coduri NC şi se aplică pe perioadă nedeterminată. capitolul 27). CE va publica la intervale regulate lista combinaţiilor de coduri care trebuie utilizate în caseta 36 din DAU împreună cu exemple şi note explicative. o taxă vamală preferenţială fie nu este necesară.eu/taxation_customs/dds/tarhome_ro.

115 Suspendări tarifare autonome Erga Omnes pentru destinaţie finală Anumite suspendări ale codului 110 sunt acordate numai dacă mărfurile au o „destinaţie finală” specifică în conformitate cu articolul 82 din CVC. Suspendări tarifare autonome Erga Omnes pe baza unui certificat de confirmare a naturii speciale a produsului A se vedea exemplul Data: 08/03/2007 Codul mărfurilor: 0302 69 99 20 Codul ţării: JP 118 Nu se aplică în prezent. 119 Suspendări tarifare autonome Erga Omnes pe baza unui „certificat de navigabilitate” Temeiul juridic pentru aceste suspendări este Regulamentul (CE) nr. autonome. A se vedea exemplul Data: 15/06/2007 Codul mărfurilor: 2008601910 Codul ţării: US A se consulta nota de subsol EU001. Pagina 16 . A se vedea exemplul Data: 03/03/2006 Codul mărfurilor: 7202 49 10 11 Codul ţării: AU 123 Contingente tarifare nepreferenţiale pe baza unei autorizaţii de utilizare finală Anumite cote tarifare de la codul 120 sunt acordate numai dacă mărfurile sunt destinate unei „utilizări finale” specifice în conformitate cu articolul 82 din CVC. Erga Omnes şi legate de provenienţă. trebuie utilizat codul 115. A se vedea exemplul Data: 03/03/2007 Codul mărfurilor: 9025 80 40 90 Codul ţării: CA A se citi nota de subsol CD333. În cazurile în care suspendarea taxelor vamale în conformitate cu anexa I la Nomenclatura Combinată. 120 Contingente tarifare nepreferenţiale Include contingente tarifare OMC. Aceste suspendări sunt acordate doar dacă se prezintă un certificat de navigabilitate. partea I – Dispoziţii preliminare – secţiunea II – Dispoziţii speciale „Produse destinate anumitor categorii de nave şi platforme de foraj sau exploatare” – este necesară. 1147/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 de suspendare temporară a drepturilor autonome din Tariful Vamal Comun pentru anumite mărfuri importate pe baza unor certificate de navigabilitate.

de exemplu certificate genealogice.125 Contingente tarifare nepreferenţiale pe baza unui certificat special Acestea trebuie să fie documente altele decât certificatele de provenienţă. A se vedea exemplul Data: 03/03/2006 Codul mărfurilor: 5209 11 00 00 Codul ţării: CH A se citi nota de subsol TM001. Codul ţării: RU A se citi nota de subsol EU001. certificate care atestă producţia artizanală sau cu războaie de ţesut manuale. A se vedea exemplul Data: 04/03/2006 Codul mărfurilor: 0206 29 91 39 Codul ţării: DZ A se citi nota de subsol CD156 sau CD227. Altele sunt menţionate ca note de subsol la codurile NC relevante. Pagina 17 . A se vedea exemplul Data: 03/01/2007 Codul mărfurilor: 0806 10 10 05 Codul ţării: CA A se citi nota de subsol CD376. de exemplu 0202 30 50. Cazurile în care utilizarea finală a mărfurilor determină o reducere sau o scutire de taxă (articolul 82 din CVC) sunt integrate drept coduri NC/TARIC şi sunt legate de notele de subsol care indică utilizarea finală. 128 Contingente tarifare Erga Omnes ca urmare a perfecţionării pasive Anumite contingente tarifare de la codul 128 sunt acordate numai în temeiul legislaţiei UE referitoare la măsurile privind perfecţionarea. 140 Destinaţii finale speciale care rezultă din Tariful Vamal Comun A se vedea exemplul Data: 01/01/2007 Codul mărfurilor: 9031 80 91 10 Aplicarea suspendării tarifare autonome în baza regimului destinaţiei finale (articolul 82 din CVC). 150 Admiterea în codurile NC pe baza unor certificate speciale Majoritatea acestor cazuri şi certificatele relevante sunt menţionate în Nomenclatura Combinată (a se vedea dispoziţiile preliminare).

220 Contingente tarifare SPG Anumite contingente tarifare de la codul 220 sunt acordate numai în temeiul legislaţiei UE privind SPG. 980/2005 din 27 iunie 2005. A se vedea Decizia 2005/924/CE a Comisiei). Pagina 18 . A se vedea exemplul Data: 01/07/2005 Codul mărfurilor: 2008 30 55 10 Codul ţării: GE A se citi nota de subsol CD377. A se vedea exemplul Data: 03/03/2006 Codul mărfurilor: 1507 10 90 00 Codul ţării: BH 218 Suspendări SPG pe baza unui certificat de confirmare a naturii speciale a produsului Nu se aplică în prezent. Acelaşi regulament stabileşte şi stimulente speciale pentru dezvoltarea durabilă şi buna guvernanţă şi acordă o reducere tarifară suplimentară ţărilor care respectă regulile acestor regimuri (în prezent.Coduri utilizate pentru sistemul de preferinţe tarifare generalizate (SPG) Caseta 36 din DAU 200 Exemple Regimuri tarifare care trebuie aplicate Taxă vamală SPG fără condiţii sau limitare Regulamentul de bază de aplicare a sistemului comunitar de preferinţe tarifare generalizate este Regulamentul (CE) nr.Bolivia. Republica Moldova etc. aceasta este situaţia mai multor ţări .

o autorizaţie de import.223 Contingent tarifar SPG pentru destinaţie finală Anumite contingente tarifare SPG se acordă numai dacă mărfurile au o „destinaţie finală" specifică în conformitate cu articolul 82 din CVC. Atunci când mărfurile îndeplinesc condiţiile pentru a aplica atât codul 223. de exemplu. formularul A (sau declaraţii pe factură). în caseta 36 trebuie introdus codul 223. cât şi 225. 250 Admiterea în codurile NC cu rate speciale ale SPG pe baza unui certificat special Nu se aplică în prezent. A se vedea exemplul Data: 03/03/2007 Codul mărfurilor: 3501 10 50 90 Codul ţării: UA A se citi nota de subsol EU001. 240 Rate preferenţiale ale taxelor vamale SPG pentru destinaţia finală Anumite preferinţe SPG sunt acordate numai dacă mărfurile au o „destinaţie finală” specifică în conformitate cu articolul 82 din CVC. A se vedea exemplul Data: 01/01/2007 Codul mărfurilor: 1701 11 10 00 Codul ţării: AF Atunci când mărfurile îndeplinesc condiţiile pentru a aplica atât codul 223 . A se vedea exemplul Data: 03/03/2006 Codul mărfurilor: 2008 30 75 10 Codul ţării: BY A se citi nota de subsol CD377. în caseta 36 trebuie introdus codul 223. cât şi codul 225. 225 Contingente tarifare SPG pe baza unui certificat special Acestea trebuie să fie documente altele decât certificate de origine. Pagina 19 .

originare din Ţările din Africa. Nu se aplică în prezent. Regulamentul (CE) nr. Aplicarea plafoanelor tarifare [de exemplu. A se vedea exemplul Data: 07/03/2006 Codul mărfurilor: 1604 16 00 00 Codul ţării: XC 315 Suspendări preferenţiale pentru destinaţie finală Suspendările preferenţiale se acordă doar dacă mărfurile au o „destinaţie finală” specifică în conformitate cu articolul 82 din CVC. zona Caraibelor şi Pacific (ACP) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.Coduri utilizate pentru acorduri preferenţiale Exemple Caseta 36 privin d DAU 300 Regimuri tarifare care trebuie aplicate Taxe vamale preferenţiale fără condiţii sau limitări (inclusiv plafoane) Aplicarea taxelor vamale preferenţiale în baza acordului relevant. A se vedea exemplul Data: 15/06/2007 Codul mărfurilor: 1507 10 90 00 Codul ţării: TR 310 Acorduri preferenţiale: suspendări tarifare Exemplu de temei juridic pentru acest tip de suspendare tarifară: Regulamentul (CE) nr. Pagina 20 . 2286/2002 al Consiliului din 10 decembrie 2002 de stabilire a regimului aplicabil produselor agricole şi mărfurilor rezultate din transformarea acestora. 1140/2004 al Consiliului din 21 iunie 2004 de suspendare a drepturilor autonome din Tariful Vamal Comun pentru anumite produse pescăreşti originare din Ceuta şi Melilla. 318 Suspendări preferenţiale pe baza unui certificat care confirmă natura specială a produsului Nu se aplică în prezent. 1706/98].

primul servit” sau prin autorizaţii. în caseta 36 trebuie introdus codul 323. Acestea pot fi administrate pe principiul „primul sosit . 325 Contingente tarifare preferenţiale pe baza unui certificat special Aceste certificate speciale trebuie să fie documente altele decât certificate de circulaţie a mărfurilor EUR. Pagina 21 . A se vedea exemplul Data: 07/03/2006 Codul mărfurilor: 0302 12 00 11 Codul ţării: NO 323 Contingente tarifare preferenţiale pentru destinaţie finală Anumite contingente de la codul 320 se aplică numai mărfurilor care au o „destinaţie finală” specifică în conformitate cu articolul 82 din CVC. A se vedea exemplul Data: 07/03/2006 Codul mărfurilor: 1701 11 90 00 Codul ţării: BB A se citi nota de subsol CD366. cât şi codul 325. Atunci când mărfurile îndeplinesc condiţiile pentru a aplica atât codul 323. în caseta 36 trebuie introdus codul 323. Atunci când mărfurile îndeplinesc condiţiile pentru a aplica atât codul 323. cât şi codul 325. 1 (sau declaraţii pe factură). de exemplu o autorizaţie de import.320 Contingente tarifare preferenţiale Taxele vamale preferenţiale se aplică numai în limitele contingentelor. A se vedea exemplul Data: 01/01/2007 Codul mărfurilor: 0406 90 01 00 Codul ţării: GA A se citi nota de subsol EU001.

Pagina 22 . 350 Admiterea în cadrul codurilor NC cu rate preferenţiale pe baza unui certificat special Nu se aplică în prezent. A se vedea exemplul Data: 24/11/2006 Codul mărfurilor: 1517 10 10 00 Codul ţării: TR 420 Contingent de uniune vamală Acest cod este utilizat pentru contingente tarifare în conformitate cu acordurile de uniune vamală. A se vedea exemplul Data: 01/07/2008 Codul mărfurilor: 1704 10 10 10 Codul ţării: TR Pentru toate exemplele menţionate în tabelul de mai sus există un hiperlink către site-ul web TARIC. în conformitate cu articolul 82 din CVC. de exemplu Regulamentul (CE) nr.340 Taxe vamale preferenţiale pentru destinaţie finală Taxele preferenţiale sunt acordate numai dacă mărfurile au o „destinaţie finală” specifică. A se vedea exemplul Data: 15/06/2007 Codul mărfurilor: 2007 99 10 00 Codul ţării: IS A se citi nota de subsol EU001. 816/2007. San Marino şi Turcia. Coduri utilizate în baza acordurilor de uniune vamală încheiate de Comunitate Caseta 36 din DAU 400 Exemple Regimuri tarifare care trebuie aplicate Taxe vamale în conformitate cu acordurile de uniune vamală încheiate de Comunitate Acest cod este utilizat atunci când taxele vamale sunt impuse în cadrul acordurilor de uniune vamală încheiate cu Andorra.

constând dintr-un cod de două caractere care reprezintă regimul solicitat. 41. a se consulta anexele 37 şi 38 la DACV. Trebuie utilizată combinaţia de coduri 7121. deoarece există spaţiu pentru un singur cod în caseta 37(2). constând dintr-o literă urmată de două caractere alfanumerice. codul relevant (respectiv 71. Regimul anterior 21. Atunci când trebuie specificat regimul solicitat. 37 REGIM Caseta 37 are două subdiviziuni. trebuie introdus cel mai important cod. Tabelul „caseta 37 prima subdiviziune” include combinaţiile posibile de coduri de patru caractere menţionate în cea de-a cincea coloană (cu excepţia combinaţiei de coduri 22. Codurile care trebuie introduse în prima subdiviziune sunt coduri formate din patru caractere. 51. trebuie introdus unul dintre codurile specifice. Explicaţii: Explicaţiile de mai jos pentru procedurile anterioare 21. urmat de un al doilea cod de două caractere care reprezintă regimul anterior. combinaţia de coduri care trebuie utilizată va omite informaţiile potrivit cărora bunurile au fost declarate pentru un regim de antrepozit sau de admitere temporară sau că mărfurile provin dintr-o zonă liberă. În acest caz. După perfecţionarea într-o ţară terţă. Dacă mărfurile sunt plasate sub un regim vamal cu impact economic. Atunci când în căsuţa 37(2) trebuie introdus un cod (a se vedea şi nota 1 după tabelul de combinaţii generale. Menţiune specială: Atunci când regimul anterior este un regim de antrepozit sau de admitere temporară sau atunci când mărfurile provin dintr-o zonă liberă. Cea de-a patra coloană prezintă exemple şi explicaţii pentru regimul solicitat şi combinaţia regimului solicitat cu regimul anterior. 91 şi 92 pot fi utilizate pentru toate combinaţiile posibile menţionate în tabelul de mai jos de regimuri solicitate şi regimuri anterioare. Pagina 23 . Prima subdiviziune este obligatorie pentru regimurile vamale menţionate în coloanele A-E şi H-K din tabelul din anexa 37. caseta trebuie lăsată necompletată. 76 şi 77). a. Pentru textul complet al acestora.Caseta 37 REGIM Îndrumările pentru DAU oferă informaţii detaliate cu privire la anumite dispoziţii şi codurile incluse în anexele 37 şi 38 la DACV. caseta 37) şi există mai multe coduri posibile în acelaşi timp. mărfurile vor fi din nou aduse şi depozitate într-un antrepozit înainte de reimport. După depozitarea mărfurilor care nu fac obiectul unei livrări scutite de TVA vor fi reimportate pentru circulaţie liberă şi punere în consum. 53 sau 78) trebuie utilizat numai atunci când mărfurile nu au fost plasate sub un regim vamal cu impact economic (perfecţionare activă. Dacă nu este disponibil nici un cod specific pentru categoria în cauză în legătură cu regimul solicitat. 54. Codurile comunitare care trebuie introduse în cea de-a doua subdiviziune sunt coduri de trei caractere. Mărfurile sunt exportate temporar în regimul de perfecţionare activă cu regimul solicitat 21. perfecţionare pasivă sau transformare sub control vamal). Codurile care trebuie introduse în cea de-a doua subdiviziune trebuie utilizate în legătură cu regimul solicitat din prima subdiviziune a casetei 37. trebuie utilizată combinaţia de coduri 6121 şi nu combinaţia de coduri 6171. iar regimul de perfecţionare va fi finalizat.

se va face o declaraţie de reexport cu combinaţia de coduri 3151 şi nu cu combinaţia de coduri 3153. mărfurile vor fi în cele din urmă reexportate în afara Comunităţii cu utilizarea combinaţiei de coduri 3154 şi nu cu combinaţia de coduri 3178. 92. utilizându-se combinaţia de coduri 4092 şi nu combinaţia de coduri 4071. utilizându-se combinaţia de coduri 7191. Pagina 24 . Mărfurile sunt plasate sub regimul de perfecţionare activă cu regim solicitat 51. iar mărfurile care nu fac obiectului unei livrări scutite de TVA vor fi importate pentru liberă circulaţie şi punere în consum. După regimul de tranzit. Codul regimului anterior 54 este necesar atunci când mărfurile sunt plasate sub regim de perfecţionare activă în alt stat membru. mărfurile vor fi transportate în alt stat membru. d. mărfurile vor fi depozitate într-o zonă liberă în acel alt stat membru. iar mărfurile care nu fac obiectul unei livrări scutite de TVA vor fi importate pentru circulaţie liberă şi punere în consum. Mărfurile sunt plasate pentru transformare sub control vamal cu regim solicitat 91. c. Regimul anterior 92. este necesar atunci când mărfurile sunt plasate pentru transformare sub control vamal în alt stat membru. mărfurile vor fi depozitate într-un antrepozit vamal. utilizându-se combinaţia de coduri 4091 şi nu combinaţia de coduri 4071. f. După transformare. e. După transformare. Regimul anterior 41. mărfurile vor fi depozitate într-un antrepozit vamal. După depozitare. Regimul anterior 54. Codul regimului anterior. mărfurile vor fi plasate sub regim de admitere temporară cu combinaţia de coduri 5351. Mărfurile vor fi transportate într-un alt stat membru cu regim de tranzit. este găsit un cumpărător. Regimul anterior 51. După regimul de tranzit. Mărfurile sunt plasate sub regimul de perfecţionare activă cu regim solicitat 51. După depozitare. Atunci când mărfurile vor părăsi din nou Comunitatea. cu regim de tranzit. Mărfurile sunt plasate spre transformare sub control vamal cu regim solicitat 91. A se vedea explicaţiile de la regimul 01 din tabel. utilizându-se combinaţia de coduri 7192. se găseşte un cumpărător.b. După depozitare în zona liberă. Regimul anterior 91. După perfecţionare.

caseta 37 A prima subdiviziune (a se vedea. 0192 dispoziţii nu se aplică sau în T2L sau T2LF(a se vedea Decizia contextul schimburilor nr. ultimul regim nu este indicat în combinaţia de coduri.şi abia apoi în regim de antrepozit. anexa 1 cu prezentarea generală a ţărilor). T2F. de asemenea. puse 0121 contextul schimburilor din Cod în liberă circulaţie în Franţa şi 0141 comerciale între părţi care reexpediate simultan către Insulele 0151 aparţin teritoriului vamal Channel. Explicaţia combinaţiei de coduri 0141: Această combinaţie poate fi utilizată atunci când.97 din Nomenclatura 0191 teritoriu în care aceste Combinată) trebuie utilizat un T2 T2F. în conformitate cu articolul 128 alineatul (1) din CVC. Libera circulaţie a mărfurilor reexpediate simultan în Pentru mărfurile reexpediate către San contextul schimburilor Marino trebuie utilizat un T2. 1/2002 ţările cu care a format o a Comitetului de Cooperare CE . de asemenea. prima subdiviziune: Tabel caseta 37. Deoarece mărfurile au fost plasate iniţial sub un regim vamal cu impact economic – perfecţionarea activă . fără achitarea impozitelor şi taxelor naţionale cum ar fi TVA şi accizele privind prima cifră 0 Regimul Descrierea casetei 37(1) Temei Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii solicitat juridic 37(1) posibile pentru caseta 37 (1) 01 Libera circulaţie a mărfurilor Articolele Exemple: 0100 reexpediate simultan în 79 .83 Mărfuri care provin dintr-o ţară terţă. puse în liberă circulaţie în baza perfecţionării active în sistem cu rambursare sub formă de produse sau mărfuri compensatoare au fost plasate în stare nealterată în vederea reexportării ulterioare sau au fost plasate în regim de antrepozit vamal cu solicitarea rambursării taxelor de import şi plata ulterioară a unor taxe noi în baza codului 01. dacă este cazul (respectiv. T2L comerciale între Comunitate şi sau T2LF (a se vedea Decizia nr. Pagina 25 . 0178 părţi care aparţin acestui capitolele 25 . mărfurile importate. 0153 comunitar în care se aplică 0154 dispoziţiile Directivei În cazul mărfurilor reexpediate către 0171 2006/112/CE a Consiliului şi Andorra. 1/2003 a Comitetului Comun CE comerciale între părţi care Andorra din 3 septembrie 2003 privind aparţin acestui teritoriu în care actele cu putere de lege şi actele aceste dispoziţii nu se aplică. administrative necesare funcţionării corespunzătoare a Uniunii Vamale). explicaţiile generale cu privire la caseta 37). în conformitate cu regula din anexa 37. prima subdiviziune: Observaţii Libera circulaţie a bunurilor în seria 0 este utilizată doar atunci când trebuie achitate taxele de generale import. Marino din 22 martie 2002 T2SM este necesar doar pentru tranzitul de la un birou vamal italian desemnat (a se vedea manualul de tranzit) (a se vedea.Caseta 37.San uniune vamală.

71 şi 78. Explicaţie pentru combinaţia de coduri 0151 Mărfurile în stare nealterată care au fost plasate anterior sub regim de perfecţionare activă în sistem cu suspendare şi sunt declarate în prezent pentru libera circulaţie şi reexpedierea simultană în baza codului 01. 10. aplicabilă pentru regimurile solicitate: 07. 53. 40. Explicaţie pentru combinaţia de coduri 0191 Mărfuri în stare nealterată care au fost plasate anterior în vederea transformării sub control vamal şi sunt declarate în prezent pentru libera circulaţie şi reexpedierea simultană în baza codului 01. Explicaţie pentru codul de regim anterior 10: A se vedea explicaţia pentru codul 10. 45. Pagina 26 . de asemenea. 51. 42. 31. 41.În conformitate cu dispoziţiile articolului 128 alineatul (1) din CVC procedura anterioară 41 este.

Descrierea casetei 37(1) Temei juridic Pagina 27 . Explicaţia codului de regim anterior 10: A se vedea explicaţia pentru codul 10. altul decât un din Cod sunt puse în liberă circulaţie. plata TVA se suspendă. Explicaţia combinaţiei de coduri 0741: A se vedea explicaţia pentru codul 0141. TVA-ul şi eventualele accize să fi fost 0751 achitate. plata TVA şi a accizelor se suspendă.83 Acest cod se utilizează dacă mărfurile 0721 de antrepozit. Ţigările importate sunt puse în liberă circulaţie. În timp 0791 ce mărfurile sunt plasate într-un 0792 antrepozit fiscal sau într-o zonă aprobată.Regimul solicitat 07 Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii 37(1) posibile pentru caseta 37 (1) Libera circulaţie cu plasarea Articolele Explicaţie: 0700 simultană a mărfurilor în regim 79 . În timp ce mărfurile sunt depozitate într-un antrepozit fiscal sau într-o zonă aprobată. fără să se plătească TVA şi accize. 0753 0754 Exemple: 0771 Utilajele importate sunt puse în liberă 0778 circulaţie însă nu s-a achitat TVA. dar fără ca 0741 regim de antrepozit vamal.

1042 şi 1045: Export de mărfuri de pe teritoriul vamal al Comunităţii cu restituirea sau remiterea taxelor de import (articolul 238 din Cod). Explicaţia codului de regim anterior 10: Utilizarea codului 10 pentru regimul anterior este permisă numai în cazul mărfurilor returnate în urma exportului permanent (articolul 185 din CVC) 1100 Articolul Explicaţie: 115 Export anterior (EX-IM) în conformitate cu alineatul articolul 115 alineatul (1) litera (b) din (1) litera Cod. se introduce codul 3141. 1040. Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii 37(1) posibile pentru caseta 37 (1) Articolele Explicaţie: 1000 161 – Export normal de mărfuri comunitare 1001 162 din către o ţară terţă. generale privind prima cifră 1 Regimul Descrierea casetei 37(1) Temei solicitat juridic 10 Export permanent. Pagina 28 . 11 Export de produse compensatoare obţinute din mărfuri echivalente în regim de perfecţionare activă (sistem cu suspendare) înainte de introducerea mărfurilor de import în regimul respectiv. Explicaţia combinaţiei de coduri 1041: export de mărfuri în urma regimului de perfecţionare activă (sistem cu rambursare). Exemplu: Export de ţigări fabricate din foi de tutun comunitar înaintea plasării tutunului care provine dintr-o ţară terţă în regim de perfecţionare activă. 1007 Cod 1040 Exemplu: 1041 Mărfuri eligibile sau nu pentru restituirile 1042 1045 la export exportate în China. În cazul în care mărfurile sunt plasate sub regim de antrepozit vamal înainte de export. 1078 Explicaţie: Expediere de mărfuri comunitare către părţi ale teritoriului vamal comunitar în care nu se aplică dispoziţiile Directivei 2006/112/CE a Consiliului. Exemplu: Mărfuri fabricate în Ţările de Jos sunt vândute către o societate din Guernsey şi sunt expediate permanent către Guernsey.Observaţii Export sau expediere permanentă. Explicaţia combinaţiilor de coduri 1001. (b) din Cod. A se vedea nota 1 la anexa 38. Explicaţia combinaţiei de coduri 1078: Export permanent de mărfuri comunitare către o ţară terţă după depozitare într-o zonă liberă tip II.

Exemplu de reparaţie a mărfurilor: O cameră foto sau video defectă este exportată temporar către producătorul din Japonia pentru reparaţie sau înlocuire. Pagina 29 . 2145 Mărfuri comunitare exportate pentru a fi 2148 transformate sau reparate într-o ţară terţă 2151 pentru a fi reimportate în UE. este necesară fişa de informaţii INF 2) Explicaţia combinaţiilor de coduri 2141.Observaţii Export temporar sau expediere temporară generale privind prima cifră 2 Regimul Descrierea casetei 37(1) Temei Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii solicitat juridic 37(1) posibile pentru caseta 37 (1) 21 Export temporar în regim de Articolel Explicaţie: 2100 perfecţionare pasivă. 2151 şi 2154: Aceste combinaţii pot fi utilizate pentru produsele sau mărfurile compensatoare în stare nealterată care pot fi exportate temporar pentru transformare suplimentară în afara teritoriului vamal al Comunităţii. Exemplu de combinaţie de coduri 2145: Această combinaţie poate fi utilizată pentru perfecţionarea pasivă a mărfurilor accizate scoase dintr-un antrepozit fiscal. 2141 Cod. Exemplu de asamblare a mărfurilor: 1) Componentele de imprimantă sunt exportate temporar către un producător pentru asamblarea unei imprimante.Regim de perfecţionare pasivă în 2101 160 din conformitate cu articolele 145 . e 145 . Articolul 123 din Cod. 2) Anvelopele sunt exportate din UE către Japonia pentru montare pe autovehicule şi apoi sunt reimportate în Turcia (trafic triunghiular. 2154 2178 Mărfuri comunitare exportate pentru a fi transformate sau reparate într-o ţară terţă pentru a fi reimportate în Turcia sau Andorra (este necesară fişa de informaţii INF 2 sau un document echivalent).160 din 2107 Cod.

atunci când ajung în Turcia sau Andorra în stare nealterată (se poate utiliza fişa de informaţii INF 3 sau un document echivalent). Mărfuri comunitare exportate iniţial într-o ţară terţă. echipamente profesionale etc. pentru utilizarea procedurii de restituire a mărfurilor. 161 din Export temporar de produse pentru 2307 2345 Cod. Temei juridic Pagina 30 . expoziţii. Explicaţie: Mărfuri comunitare exportate temporar către o ţară terţă pentru a fi reimportate în UE în stare nealterată. Export temporar de produse cum ar fi eşantioane.Regimul solicitat 23 Descrierea casetei 37(1) Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii 37(1) posibile pentru caseta 37 (1) 2300 Export temporar pentru Articolul Exemple: restituire în stare nealterată. cum ar fi târgurile comerciale. 2378 Export temporar al unui tablou pentru o expoziţie într-o ţară terţă.

Observaţii Reexportul mărfurilor necomunitare plasate sub regim vamal cu impact economic şi destinate generale reexportului privind prima cifră 3 Regimul Descrierea casetei 37(1) Temei Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii solicitat juridic 37(1) posibile pentru caseta 37 (1) 31 Reexport. Explicaţia combinaţiei de coduri 3141: A se vedea explicaţia pentru codul 0141. Articolul Explicaţie: 3100 182 din Reexport de mărfuri necomunitare în 3141 Cod. 3153 3154 Exemple: 3171 Mărfurile sunt plasate într-un regim de 3178 antrepozit vamal şi sunt declarate ulterior 3191 pentru reexport. 3192 Reexport de produse compensatoare în urma perfecţionării active. 800/1999]. dacă este posibil în combinaţie cu o restituire la export [articolul 11 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. Pagina 31 . urma unui regim suspensiv cu impact 3151 economic.

scutite de TVA. Exemplu: Mărfurile sunt puse în liberă circulaţie într-un stat membru dar sunt destinate 41 Punerea simultană în liberă circulaţie şi introducerea în consum a mărfurilor plasate în regim de perfecţionare activă (sistem cu rambursare). mărfurile 4054 nu fac obiectul unei livrări scutite de TVA 4071 către alt stat membru. Atunci când se aplică codul 40. 4100 4121 4141 4151 4153 4154 4171 4178 4191 4192 42 Punerea simultană în liberă circulaţie şi introducerea în consum a mărfurilor care fac obiectul unei livrări scutite de TVA către alt stat membru. mărfurile pot fi Cod importate cu scutire de TVA doar prin intermediul unui comerciant care este înregistrat în scopuri TVA în ţara de punere în liberă circulaţie sau prin intermediul unui reprezentant fiscal (care este un reprezentant în conformitate cu articolul 5 din CVC) în acea ţară. cu toate acestea 4078 mărfurile pot face obiectul altor scutiri de 4091 4092 TVA. Explicaţia combinaţiei de coduri 4141: a se vedea explicaţia pentru codul 0141 Articolul Explicaţia: 79 din În conformitate cu articolul 143 litera (d) din Directiva TVA. A se vedea. În cazul în care mărfurile sunt restituite după exportului permanent. Explicaţia combinaţiei de coduri 4041: a se vedea explicaţia pentru codul 0141. iar articolul 185 din CVC nu este aplicabil. 4200 4241 4251 4253 4254 4271 4278 4291 4292 Pagina 32 . Exemplu: Articolul 114 Regim de perfecţionare activă cu alineatul achitarea taxelor vamale şi a taxelor (1) litera naţionale pentru import. Explicaţia combinaţiei de coduri 4121: Aceste combinaţii pot fi utilizate atunci când produsele sau mărfurile compensatoare în stare nealterată care au fost exportate temporar pentru perfecţionarea ulterioară în afara teritoriului vamal al Comunităţii se vor întoarce în regim PA (articolul 123 din cod). Descrierea casetei 37(1) Temei Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii juridic 37(1) posibile pentru caseta 37 (1) 4000 Punerea simultană în liberă Articolele Exemplu: circulaţie şi introducerea în 79 . Cod. (b) şi alineatul Mărfuri importate dintr-o ţară terţă pentru (2) litera a fi reparate sunt puse în liberă circulaţie (b) din pe teritoriul UE. codul 42 privind scutirea de TVA. este vorba de o nouă tranzacţie şi trebuie utilizat un cod care începe cu cifra 4.83 Mărfuri care provin dintr-o ţară terţă cu 4041 consum a mărfurilor care nu din Cod achitarea taxelor vamale şi a TVA-ului 4051 4053 fac obiectul unei livrări şi/sau a accizelor. toate taxele vamale şi taxele naţionale se rambursează (sistem cu rambursare). Diferenţa dintre codurile care încep cu cifra 4 şi codurile care încep cu cifra 6 este că la cifra 6 mărfurile sunt întotdeauna reimportate în baza articolelor 149 (perfecţionare pasivă) şi 185 (mărfuri restituite). În momentul exportului. de asemenea.Observaţii generale privind prima cifră 4 Regimul solicitat 40 Codurile care încep cu cifra 4 sunt utilizate pentru libera circulaţie a mărfurilor şi introducerea acestora în consum atunci când taxele de import şi impozitele şi taxele naţionale cum ar fi TVA-ul şi accizele trebuie achitate.

unui comerciant din alt stat membru. Formalităţile TVA sunt efectuate de către un comisionar în vamă care este un reprezentant fiscal în sistemul de TVA intracomunitar. Numele şi numărul său de identificare sunt introduse în caseta 14, în timp ce numele şi numărul de identificare al comerciantului sunt declarate ca destinatar în caseta 8.

Explicaţia combinaţiei de coduri 4241: a se vedea explicaţia codului 0141.

Pagina 33

Regimul solicitat 43

Descrierea casetei 37(1)

Temei juridic

Explicaţii şi exemple pentru caseta 37(1) Exemplu: Punerea în liberă circulaţie a produselor agricole care, în timpul unei perioade tranzitorii speciale ulterioară aderării unor noi state membre, fac obiectul unei proceduri vamale speciale sau unor măsuri speciale între noile state membre şi restul Comunităţii Toate combinaţiile cu codul 43 drept cod de regim anterior se aplică în acelaşi mod ca şi combinaţiile în care codul de regim anterior este 40. Atunci când se aplică 43, se aplică toate combinaţiile similare celor utilizate atunci când este solicitat regimul 40. Explicaţie: Scutirea de TVA sau de accize prin plasarea mărfurilor în regim de antrepozit fiscal.

Punerea simultană în liberă Articolul circulaţie şi introducerea în 206 consum a mărfurilor care fac DACV obiectul măsurilor specifice aferente colectării unei sume pe parcursul perioadei tranzitorii ulterioare aderării unui nou stat membru. Acest cod şi combinaţia de coduri nu sunt utilizate în prezent.

Combinaţii posibile pentru caseta 37 (1) 4300 4341 4351 4353 4354 4371 4378 4391 4392

45

Punerea în liberă circulaţie a Articolul mărfurilor şi introducerea în 79 din consum fie pentru TVA, fie Cod pentru accize şi plasarea acestora în regim de antrepozit fiscal.

4500 4541 4551 4553 4554 4571 Exemple: Ţigările importate dintr-o ţară terţă sunt 4578 puse în liberă circulaţie, iar TVA-ul a fost 4591 achitat. În timp ce mărfurile se află în 4592 antrepozitul fiscal sau zona aprobată, plata accizelor se suspendă. Ţigările importate dintr-o ţară terţă sunt puse în liberă circulaţie, iar accizele sunt achitate. În timp ce mărfurile se află în antrepozit fiscal sau în zona aprobată, plata TVA se suspendă. Explicaţia combinaţiei de coduri 4541: a se vedea explicaţia pentru codul 0141.

48

Introducerea în consum cu punere simultană în liberă circulaţie a mărfurilor înlocuitoare în regim vamal de perfecţionare pasivă anterior exportului mărfurilor exportate temporar.

Articolul 154 alineatul (4) din Cod.

4800 4841* 4851* 4853* 4854* Exemplu: 4871 Mărfurile (de exemplu, componente de 4878 calculator, echipamente fotografice) vor fi 4891* reparate într-o ţară terţă, iar producătorul 4892* trimite mărfuri similare pentru înlocuire înainte ca mărfurile în cauză să fie trimise. * Aceste combinaţii vor fi utilizate doar în cazuri excepţionale.

Explicaţie: Sistem de schimb standard (IM-EX); import anterior în conformitate cu articolul 154 alineatul (4) din Cod.

Pagina 34

Regimul solicitat 49

Descrierea casetei 37(1)

Temei juridic

Introducerea în consum a Articolul mărfurilor comunitare în 206 contextul schimburilor DACV comerciale dintre părţi care aparţin teritoriului vamal al Comunităţii în care se aplică dispoziţiile Directivei 2006/112/CE a Consiliului şi părţi ale teritoriului în care aceste dispoziţii nu se aplică sau în contextul schimburilor comerciale între părţi ale acestui teritoriu în care dispoziţiile nu se aplică. Introducerea în consum a mărfurilor în contextul schimburilor comerciale între Comunitate şi ţările cu care aceasta a format o uniune vamală.

Combinaţii posibile pentru caseta 37 (1) 4900 Explicaţie: Import cu introducerea în consum a 4910 mărfurilor din părţi ale Comunităţii în care 4901 Directiva TVA (Directiva 2006/112/CE a 4978 Consiliului) nu se aplică. Exemple: Mărfuri din Martinica introduse pentru punere în consum în Belgia. [caseta 1(1) CO împreună cu caseta 37 (1), regim solicitat 49] Mărfuri din Andorra sau San Marino introduse pentru punere în consum în Germania. [caseta 1(1) IM împreună cu caseta 37(1), regim solicitat 49] Mărfuri din Insulele Canare introduse în Ţările de Jos pentru punere în consum şi plasarea mărfurilor într-un regim de antrepozit fiscal fie pentru TVA, fie pentru accize [caseta 1(1) CO împreună cu caseta 37(1) procedura prevăzută 49].

Explicaţii şi exemple pentru caseta 37(1)

Pagina 35

pentru a fi reexportate după reparaţie sau transformare pe teritoriul UE. Exemplu de combinaţie de coduri 5111: Importul mărfurilor de import după exportul produselor compensatoare obţinute din mărfuri echivalente. Mărfuri importate dintr-o ţară terţă. generale privind prima cifră 5 Regim Descrierea casetei 37(1) solicitat 51 Temei juridic Explicaţii şi exemple pentru caseta 37(1) Explicaţie: Perfecţionare activă (sistem cu suspendare) în conformitate cu articolul 114 alineatul (1) litera (a) şi alineatul (2) litera (a) din Cod. Plata taxelor şi impozitelor este suspendată până în momentul reexportului sau până în momentul în care mărfurile sunt plasate sub un nou regim de transformare sau utilizare aprobată la nivel vamal (articolul 89 din CVC). Regim de perfecţionare Articolul activă (sistem cu 114 suspendare). Combinaţii posibile pentru caseta 37 (1) 5100 5111 5121 5141 5151 5153 5154 5171 5178 5191 5192 Pagina 36 . Mărfuri plasate în regim de perfecţionare activă pe teritoriul UE şi puse în liberă circulaţie în Andorra (se poate utiliza fişa de informaţii INF 1). alineatul (1) litera (a) şi alineatul (2) litera (a) din Cod. Explicaţie pentru combinaţia de coduri 5141: a se vedea explicaţia pentru codul 0141.Observaţii Mărfuri admise temporar.

Noul proprietar plasează din nou tabloul în regim de admitere temporară pe baza autorizaţiei sale. 5300 temporară. .144 este necesar întotdeauna un cod în a cea 5341 din Cod. Explicaţia combinaţiei de coduri 5341: a se vedea explicaţia pentru codul 0141. 5371 5378 Exemple: 5391 Admiterea temporară de: 5392 .mărfuri pentru o expoziţie [articolul 576 alineatul (1) din DACV].eşantioane (articolul 574 din DACV) Exemple pentru combinaţia 5353: Un tablou care se află într-o expoziţie din Germania îşi schimbă proprietarul. 137 .echipamente profesionale (articolul 569 din DACV) . de-a doua subdiviziune a casetei 37(2) 5351 (categoria D) care să specifice natura 5353 mărfurilor calificate pentru admiterea 5354 temporară.Regimul solicitat 53 Descrierea casetei 37(1) Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii 37(1) posibile pentru caseta 37 (1) Import în regim de admitere Articolele Pe lângă codul 53 din prima subdiviziune. Temei juridic Pagina 37 .

2. a treia operaţiune: introducere în consum + punere în liberă circulaţie = 6121). Reimport de mărfuri în urma exportului 6121 şi 186 din temporar din Comunitate în regim de 6123 6171 Cod perfecţionare pasivă În general. de asemenea. Exemple pentru combinaţia de coduri 6121: 1. a doua operaţiune: depozitarea în regim de antrepozit vamal = 7121. (Prima operaţiune: exportul temporar pentru perfecţionarea pasivă = 2100. A se vedea. codul 63 privind scutirea de TVA. 2. cu punere simultană în liberă circulaţie a mărfurilor exportate în regim de perfecţionare pasivă şi plasate în regim de antrepozit vamal în momentul reimportului = 6121 (nu 6171). Introducere în consum. Descrierea casetei 37(1) Temei juridic Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii 37(1) posibile pentru caseta 37 (1) 6110 Articolele Explicaţie: 149. Codurile care încep cu cifra 6 pot fi utilizate doar împreună cu un regim anterior. Exemplu pentru combinaţia de coduri 6123: reimportul unui tablou în urma exportului temporar pentru o expoziţie într-o ţară terţă Explicaţia combinaţiei de coduri 6110: În urma exportului permanent mărfurile sunt reintroduse în Comunitate ca mărfuri restituite în conformitate cu articolul 185 din CVC. 185 1. Diferenţa dintre codurile care încep cu cifra 4 şi codurile care încep cu cifra 6 este că mărfurile importate în baza codurilor începând cu cifra 4 vor fi puse în liberă circulaţie (cu excepţia codului 49) şi introducerea în consum. în timp ce mărfurile reimportate cu un cod începând cu cifra 6 reintră în Comunitate după exportul permanent sau exportul temporar în baza articolelor 149 (perfecţionare pasivă) şi 185 (mărfuri restituite) din CVC cu punerea simultană în circulaţie şi introducerea în consum. O cameră foto sau video coreeană importată anterior este reimportată după reparaţie în perioada de garanţie în ţara de origine. mărfurile sunt plasate într-un Regimul solicitat 61 Reimport cu punere simultană în liberă circulaţie şi introducerea în consum a mărfurilor care nu fac obiectul unei livrări scutite de TVA Pagina 38 . plata taxelor şi impozitelor se 6178 calculează pe baza costurilor de perfecţionare sau reparaţie. Reimportul în urma exportului temporar pentru restituirea în stare nealterată. În cazul în care articolul 185 din CVC nu este aplicabil. mărfurile trebuie să fie declarate cu un cod care începe cu cifra 4.Observaţii generale privind prima cifră 6 Reimportul pentru libera circulaţie şi introducerea în consum. Explicaţia combinaţiilor de coduri 6171 şi 6178: În urma exportului temporar cu regim anterior 23.

Explicaţia pentru codul de regim anterior 10: a se vedea explicaţia pentru codul 10. prin urmare. ca în acest caz să se utilizeze regimul anterior 71 sau 78.antrepozit vamal şi apoi reimportate în stare nealterată. Regimul anterior „export temporar” nu este un regim vamal cu impact economic. regula generală privind caseta 37 prevăzând. Pagina 39 .

în timp ce codul 45 acoperă exclusiv importul în opoziţie cu reimportul. 185 Reimport în urma perfecţionării pasive 6321 şi 186 din sau exportului temporar. însă singura diferenţă este asocierea codului 68 cu reimportul în urma exportului (temporar). 6178: a se vedea explicaţia pentru codurile 6171 şi 6178. 6878: a se vedea explicaţia de la codurile 6171 şi 6178.Regimul solicitat 63 Descrierea casetei 37(1) Temei juridic Reimport cu punere simultană în liberă circulaţie şi introducere în consum a mărfurilor care fac obiectul unei livrări scutite de TVA către alt stat membru. altul decât regimul de antrepozit vamal. cu scutirea de 6323 Cod TVA prin intermediul unui reprezentant 6371 fiscal. Explicaţia pentru codul de regim anterior 10: a se vedea explicaţia pentru codul 10. 6810 6821 6823 6871 6878 Pagina 40 . Se utilizează atunci când mărfurile 6378 sunt puse în liberă circulaţie într-un stat membru şi sunt destinate unui importator din alt stat membru. Acest cod este similar cu codul 45. 185 Băuturile alcoolice transformate sunt şi 186 din reimportate şi plasate în antrepozit de Cod accize. Articolele Exemplu: 149. Formalităţile legate de TVA sunt efectuate de către reprezentantul fiscal utilizând sistemul de TVA intracomunitar. Exemplu de combinaţie de coduri 6823: Reimportul şi plasarea simultană într-un antrepozit de accize în cazul unor produse accizate în urma exportului temporar pentru un târg de produse alimentare şi băuturi. Explicaţia combinaţiei de coduri 6310: a se vedea explicaţia pentru codul 6110 Explicaţia combinaţiilor de coduri 6371. Explicaţia pentru codul de regim anterior 10: a se vedea explicaţia pentru codul 10. Explicaţia combinaţiei de coduri 6810: a se vedea explicaţia pentru codul 6110 Explicaţia combinaţiilor de coduri 6871. Reimport de mărfuri cu scutire de TVA de către un comerciant care este înregistrat în scopuri de TVA în ţara de punere în liberă circulaţie. Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii 37(1) posibile pentru caseta 37 (1) 6310 Articolele Explicaţie: 149. 68 Reimport cu înregistrare parţială pentru introducerea în consum şi punerea simultană în liberă circulaţie şi plasarea mărfurilor în regim de antrepozit.

generale privind prima cifră 7 Regim Descrierea casetei 37(1) Temei Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii solicitat juridic 37(1) posibile pentru caseta 37 (1) 71 Plasarea mărfurilor în regim Articolul Explicaţie: 7100 de antrepozit vamal. 1040. 7842 şi 7845: 7871 a se vedea explicaţia pentru codurile 7878 1001. 1042 şi 1045. 7140 7141 Explicaţia combinaţiilor de coduri: 7142 7101. Aceasta nu împiedică în niciun fel 7110 (1) litera plasarea simultană a mărfurilor într-un 7121 (a) din antrepozit de accize sau de TVA. antrepozit vamal. 1040. exemplu. 7142. 7145 : a se vedea 7145 explicaţia codurilor 1001. Pagina 41 . 7891 7892 Explicaţi pentru combinaţia de coduri 7841: A se vedea explicaţia pentru codul 0141.Observaţii Plasarea mărfurilor în regim de antrepozit vamal. 7821 7823 Exemplu de combinaţie de coduri 7891: 7840 Produsele compensatoare vor fi introduse 7841 într-o zonă liberă de tip II în locul plasării 7842 acestora în liberă circulaţie [articolele 134 7845 şi 118 alineatul (1) din CVC]. 7851 7853 Explicaţia pentru combinaţiile de coduri 7854 7801. 7191 7192 7800 78 Introducerea mărfurilor Articolul Explicaţie: pentru o zonă liberă care 168a din Mărfurile care intră pe teritoriul unei zone 7801 face obiectul controalelor tip Cod libere tip II fac obiectul regimului de 7810 II. 1042 şi 7151 1045. 98 Plasarea mărfurilor în regim de antrepozit 7101 alineatul vamal. 7140. 7840. de 7123 Cod. 7153 7154 7171 Explicaţia combinaţiei de coduri 7141: A 7178 se vedea explicaţia pentru codul 0141.

generale privind prima cifră 9 Regimul Descrierea casetei 37(1) Temei Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii solicitat juridic 37(1) posibile pentru caseta 37 (1) 91 Plasarea mărfurilor în regim Articolele Explicaţie: 9100 de transformare sub control 130 . în urma transformării. Explicaţia combinaţiei de coduri 9151: produsele şi mărfurile compensatoare care. 9171 9178 Plata taxelor şi impozitelor se suspendă 9191 pe parcursul perioadei de transformare şi 9192 se va baza pe produsul transformat. Pagina 42 .Observaţii Plasarea mărfurilor în regim de transformare a mărfurilor sub control vamal. 136 din pentru a fi puse.Mărfurile importate dintr-o ţară terţă 9151 vamal. 9153 Cod 9154 în liberă circulaţie pe teritoriul UE. sunt utilizate pe teritoriul vamal al Comunităţii în operaţiuni care le modifică natura sau starea permiţând produselor rezultate din astfel de operaţiuni să fie puse în liberă circulaţie la taxa de import corespunzătoare. în urma regimului de perfecţionare activă în sistem cu suspendare.

După ce sunt supuse perfecţionării. După ce sunt supuse perfecţionării active.General 00 54 Codurile menţionate mai jos nu pot fi doar pentru a indica regimul anterior. Exemplu: Mărfurile dintr-o ţară terţă sunt transformate sub control vamal în Belgia (9100). utilizate ca primele două cifre ale codului de regim. acestea sunt expediate în Germania pentru a fi puse în liberă circulaţie (4092) sau perfecţionare ulterioară (9192). scopul statisticilor referitoare la schimburile comerciale intracomunitare. Acest cod este utilizat pentru a indica faptul că nu a existat o un regim anterior Perfecţionarea activă (sistem cu suspendare) în alt stat membru (fără punere în liberă circulaţie în acel stat membru). Exemplu: Mărfurile dintr-o ţară terţă sunt plasate în regim de perfecţionare activă în Belgia (5100). Transformare sub control vamal în alt Explicaţie: stat membru (fără a fi puse în liberă Acest cod este utilizat pentru înregistrarea operaţiunii în circulaţie în acel stat membru). ci 92 Explicaţie: Acest cod este utilizat pentru a înregistra operaţiunea în scopul statisticilor referitoare la schimburile comerciale intracomunitare. sunt expediate în Germania pentru a fi puse în liberă circulaţie (4054) sau perfecţionare ulterioară (5154). Pagina 43 .

În caseta 37(2) există spaţiu pentru un singur cod. în cazul în care sunt posibile mai multe coduri în acelaşi timp. Perfecţionarea activă (PA) (Categoria A) (Articolul 114 din Cod) Regim Import Mărfuri plasate în regim PA (sistem cu suspendare) (exclusiv TVA) Articolul 114 din CVC şi dispoziţiile naţionale ale statelor membre A04 Temei juridic Cod Perfecţionarea pasivă (PP) (Categoria B) (Articolul 145 din Cod) Regim Temei juridic Import Produse compensatoare restituite în urma reparaţiei în perioada de garanţie Produsele compensatoare restituite în urma înlocuirii în perioada de garanţie Produse compensatoare restituite cu scutire parţială de taxe vamale atunci când costul operaţiunii de perfecţionare este utilizat pentru calculare (articolul 591) Articolele 152153 din CVC Articolele 154159 din CVC Articolul 591 din DACV B02 B03 B05 Cod Pagina 44 . în caseta 37(2) se înscrie de preferinţă doar cel mai semnificativ cod. Prin urmare. în funcţie de soluţiile tehnice ad hoc pe care le-au elaborat statele membre. Pentru textul complet al acestora a se consulta anexele 37 şi 38 la DACV. de exemplu caseta 44. a doua subdiviziune. celelalte coduri putând fi inserate în alte casete. Tabelul prezentat mai jos oferă explicaţii privind unele dintre posibilele coduri comunitare din caseta 37. a doua subdiviziune Îndrumările pentru DAU oferă informaţii detaliate privind anumite dispoziţii şi codurile incluse în anexele 37 şi 38 la DACV.Caseta 37.

însă autorităţile vamale pot solicita o declaraţie scrisă conform articolelor 227 şi 235 din DACV În mod normal mărfurile trebuie declarate verbal. mărfurile trebuie declarate verbal. 918/83]1 Articolul nr. care şi-a încetat activitatea în Belarus. Scutiri de taxe vamale Transporturile cu valoare neglijabilă expediate direct dintr-o ţară terţă către un destinatar din Comunitate 27 C07 În mod normal. prese şi echipamente automate de sudură utilizate anterior în fabrica din SUA timp de doi ani. de exemplu.Scutiri (Categoria C) [Regulamentul (CEE) nr. Pentru a obţine accesul la piaţa UE construieşte o fabrică în Slovacia pentru care va utiliza. Pagina 45 . O societate americană producătoare de băuturi a înfiinţat o filială în Lituania. însă autorităţile vamale pot solicita o declaraţie scrisă conform articolelor 227 şi 235 din DACV Exemplu: O societate coreeană producătoare de automobile a încetat producţia în SUA. Cod neutilizat în acest moment Cod neutilizat în acest moment Cod Explicaţie/Exemplu Transporturile trimise dintr-o ţară terţă de către o persoană privată către alta 29 C08 Mijloacele de producţie şi alte echipamente importate în timpul transferului activităţilor dintr-o ţară terţă pe teritoriul Comunităţii 32 C09 Animalele domestice exportate în timpul transferului activităţilor agricole de pe teritoriul comunităţii către o ţară terţă Nutreţ şi furaje care însoţesc animalele în timpul exportului acestora 120 C51 126 C52 1 Modificat recent prin Regulamentul (CE) nr. 274/2008 din 17 martie 2008 care se aplică de la 1 decembrie 2008. Echipamentele pentru această filială sunt transportate de la o altă filială a aceleiaşi societăţi americane.

containerele trebuie declarate verbal (articolul 229 din DACV) sau declarate în conformitate cu articolele 232 şi 233 din DACV. În mod normal. Mijloacele de transport trebuie menţionate în caseta 18. Atunci când containerele goale sunt admise temporar se poate utiliza acest cod.Admitere temporară (Categoria D) (Codul Vamal şi DACV) Regim Paleţi Articol din DACV 556 Cod D01 Explicaţie/Exemplu Paleţii trebuie menţionaţi în caseta 31 ca tip de ambalaj utilizat atunci când mărfurile sunt transportate pe paleţi (mijloace de transport). mijloacele de transport trebuie declarate verbal (articolul 229 din DACV) sau declarate în conformitate cu articolele 232 şi 233 din DACV. se poate utiliza acest cod. Atunci când mijloacele de transport goale sunt admise temporar. indicând numărul containerului. Containere 557 D02 Mijloace de transport 558 D03 Pagina 46 . paleţii trebuie declaraţi verbal (articolul 229 din DACV) sau declaraţi în conformitate cu articolele 232 şi 233 din DACV. atunci când mărfurile sunt transportate în containere (mijloace de transport). În mod normal. Containerele trebuie menţionate în caseta 31. indicând numărul lor de înregistrare atunci când mărfurile sunt transportate cu ajutorul acestora. Atunci când paleţii goi sunt admişi temporar se poate utiliza acest cod. În mod normal.

(1) Prin termenii „materiale de ambalare” şi „containere de ambalare” se înţeleg containerele interne şi externe. cutiile pentru bijuterii şi similare. pentru instrumente muzicale. Totuşi. Articol din DACV 571 Cod D14 Explicaţie/Exemplu Atunci când declarantul optează pentru declaraţii separate pentru ambalaje şi mărfuri în baza regulii generale 5 (ambalaje adecvate pentru utilizare repetată) acest cod poate fi utilizat exclusiv la un punct separat pentru mărfuri pentru ambalajele în regim vamal pentru admitere temporară. această regulă nu se aplică cutiilor care conferă ansamblului caracterul esenţial. care pot avea o utilizare îndelungată şi prezentate împreună cu articolele cărora le sunt destinate. se clasifică împreună cu aceste articole atunci când în mod normal se vând împreună. materialele folosite la ambalare şi suporturile. următoarele reguli trebuie aplicate cu privire la mărfurile la care se face referire în nomenclatura combinată: (a) Cutiile pentru aparate fotografice. (b) Sub rezerva dispoziţiilor regulii 5 (a) de mai sus. cu excepţia dispozitivelor folosite pentru transport – în special a containerelor pentru transport –. prelatele. complet Regula generală 5 pentru interpretarea Nomenclaturii Combinate Pe lângă dispoziţiile de mai sus. pentru instrumente de desen. Acest termen nu se referă la containerele prevăzute la regula generală 5 (a). această dispoziţie nu este obligatorie atunci când ambalajele pot fi utilizate în mod repetat. pentru arme.Regim Ambalaje. ambalajele (1) care conţin mărfuri se clasifică împreună cu acestea din urmă atunci când fac parte din categoria celor utilizate în mod obişnuit pentru acest tip de mărfuri. Mărfurile pot fi plasate în orice regim vamal posibil. palanele şi accesoriile pentru transport. Cu toate acestea. condiţionările. Pagina 47 . special realizate pentru a conţine un articol anume sau un set.

Solicitarea unei restituiri la export pentru mărfuri care nu sunt cuprinse în anexa I nu depinde de prezentarea unui certificat de restituire datorită unei reguli de exceptare [nu este inclus exportul în cantităţi reduse la care se face referire în Capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. care nu necesită un certificat de export (mărfurile cuprinse în anexa I). care nu necesită un certificat de restituire (mărfuri care nu sunt cuprinse în anexa I) E62 Pagina 48 . în baza unui certificat de restituire (mărfuri care nu sunt cuprinse în anexa I). 1043/2005]. E01 Cod Explicaţie/Exemplu Produse agricole pentru care se solicită o restituire. A se vedea mai sus Produse agricole pentru care se solicită o restituire. care nu necesită un certificat de export (mărfurile cuprinse în anexa I). E53 Dreptul la restituire la export pentru mărfurile cuprinse în anexa I nu este condiţionat de prezentarea unui certificat de export cu stabilirea în avans a restituirii. exportate în cantităţi reduse. Produse agricole pentru care se solicită o restituire. liniuţa 1 din Regulamentul (CE) nr. datorită unei reguli de exceptare. care face obiectul unui certificat de export (mărfuri prevăzute în anexa I). 800/99 Articolul 22 alineatul (2) paragraful 1 Regulamentul (CE) nr. E52 Produse agricole pentru care se solicită o restituire. articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 1784/2003] Articolul 4 alineatul (1) paragraful 2. 1043/2005 Articolul 22 alineatul (2) paragraful 2 din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 E51 Dreptul la restituire la export pentru mărfurile cuprinse în anexa I este condiţionat de prezentarea unui certificat de export cu stabilirea în avans a restituirii. 800/99 coroborat cu organizarea specifică a pieţii comune [de exemplu.Produse agricole (Categoria E) Regim Temei juridic Import Utilizarea preţului unitar pentru determinarea valorii vamale pentru anumite mărfuri perisabile 152 alineatul (1) litera (a)a din DACV Export Produse agricole pentru care se solicită o restituire. E61 Solicitarea unei restituiri la export pentru mărfuri care nu sunt cuprinse în anexa I depinde de prezentarea unui certificat de restituire. produse cerealiere. 800/99 Articolul 4 alineatul (1) paragraful 2. Articolul 4 alineatul (1) paragraful 1 din Regulamentul (CE) nr. liniuţele 2 şi 3 din Regulamentul (CE) nr.

Pagina 49 . 1043/2005 E63 Solicitarea unei restituiri la export pentru mărfuri care sunt nu sunt cuprinse în anexa I nu depinde de prezentarea unui certificat de restituire deoarece produsele agricole sunt exportate în cantităţi mici. articolul 47 alineatul (2) Regulamentul (CE) nr.„Produse agricole pentru care se solicită o restituire. care nu necesită un certificat de rambursare datorită regulii „micului exportator" (mărfurile care nu sunt cuprinse în anexa I)" Articolul 22 alineatul (2) paragraful 2.

în timp ce caseta 37(2) se utilizează în scopuri statistice Pagina 50 . aplicându-se elementele de calculare în vigoare la momentul acceptării declaraţiei de liberă circulaţie Articolul 582 din DACV F01 Scutire numai pentru de import. în regim de admitere temporară.Altele (Categoria F) Regim Temei juridic Import Scutirea de taxe de import pentru mărfurile restituite (articolul 185 din Cod) Scutirea de taxe de import pentru mărfurile restituite (circumstanţe speciale prevăzute în articolul 844. 2: reparaţie sau restaurare) Punerea în liberă circulaţie a mărfurilor pentru evenimente sau pentru vânzare. Se impozitele naţionale Scutire numai pentru de import. Se impozitele naţionale Scutire numai pentru de import. Se impozitele naţionale taxele aplică taxele aplică taxele aplică Cod Explicaţie/Exemplu F02 F03 F41 Export Aprovizionare F61 Articolul 15 alineatele (4) şi (7) din Directiva TVA. Se aplică articolul 24 litera (a) din Regulamentul 1917/2000. 1: produse agricole) Scutirea de taxe de import pentru mărfurile restituite (circumstanţe speciale prevăzute în articolul 846.

F63 Această procedură poate fi tratată ca un export de pe teritoriul vamal al Comunităţii. 800/99 Articolul 40-43 din Regulamentul (CE) 800/1999 şi articolul 4 alineatul (1) paragraful 2.Regim Aprovizionarea cu mărfuri eligibile pentru restituire Introducere în antrepozit de aprovizionare [articolele 40-43 din Regulamentul (CEE) nr. liniuţa 2 din Regulamentul (CE) nr. Pagina 51 . liniuţa 2 din Regulamentul (CE) nr. 800/99 Cod F62 Explicaţie /Exemplu Această procedură poate fi tratată ca un export de pe teritoriul vamal al Comunităţii. Nu este necesar un certificat de export sau de restituire. Nu este necesar un certificat de export sau de restituire. 800/99] Temei juridic Articolul 36 din Regulamentul (CE) 800/1999 şi articolul 4 alineatul (1) paragraful 2.

iar vinul din fiecare sticlă cântăreşte 0. cu excepţia cazului în care autorităţile vamale consideră acest lucru necesar în scopul aplicării dispoziţiilor care guvernează punerea în liberă circulaţie a mărfurilor respective. În caseta 38 trebuie introdus numărul 750 (nu valoarea unitară). răsucite sau ataşate mărfurile. În cazul punerii în liberă circulaţie. aceste informaţii nu sunt necesare pentru mărfurile eligibile pentru scutire de la taxele de import. în cazul mărfurilor care implică un risc mai ridicat de fraudă – anexa 44c la DACV). caseta 31 la DACV2. Fiecare sticlă de vin cântăreşte 1. 1 2 Recomandarea ONU/ECE 21. Exemplu: O societate importă 1 000 de sticle de vin. Termenul exclude mijloacele de transport şi articolele echipamentelor de transport cum ar fi paleţii şi containerele de marfă. a se consulta anexele 37 şi 38 la DACV. Modificată prin Regulamentul (CE) nr. a mărfurilor descrise în caseta relevantă 31. suporturile utilizate pentru împachetarea internă sau externă a mărfurilor. „Ambalaje” desemnează materialele şi componentele utilizate în orice operaţiune de ambalare pentru împachetarea. Greutatea netă este greutatea mărfurilor fără ambalaj.75 kg. 883/2005. păstrarea şi protejarea articolelor sau substanţelor în timpul transportului1. Diferitele tipuri de ambalaje a căror masă nu este inclusă în greutatea netă (în baza faptului că acestea sunt utilizate doar pentru transport) sunt enumerate în anexa 38. în special. În cazul tranzitului.25 kg. exprimată în kilograme. containerele (altele decât cele definite în convenţiile internaţionale) şi recipientele. 38 Greutate netă (kg) Completarea casetei 38 este în general obligatorie pentru toate regimurile. Termenul „pachet” include toate articolele utilizate şi. Se introduce greutatea netă. caseta 38 trebuie completată numai în cazurile în care legislaţia comunitară stipulează acest lucru (de exemplu. Pentru complet al acestora. Pagina 52 . suporturile pe care sunt rulate.Caseta 38: Greutate netă (kg) Îndrumările pentru DAU oferă informaţii mai detaliate referitoare la anumite dispoziţii şi coduri incluse în anexele 37 şi 38 la DACV.

preţul articolului va fi partea din preţul facturat din caseta 22 aferentă articolului.00 (Articolul 1) (Articolul 2) (Articolul 3) Pagina 53 .00 ¥ (Total) 42 600.50 USD 1 980.Caseta 42: „Preţ articol”. admiterea temporară.50 USD (Articolul 1) (Articolul 2) (Articolul 3) (Total) USD (preţul 1 1 000.50 980.00 ¥ (Articolul 2) 7 600. În cazul în care se utilizează cea de-a doua subdiviziune a casetei 22. prima subdiviziune a casetei 22 şi poate avea două zecimale. Termeni de livrare EXW.50 USD Caseta 42 Completare 2 500.00 (Articolul 1) (Articolul 2) (Articolul 3) Declaraţie de liberă circulaţie a mărfurilor.00 ¥ (Articolul 1) 25 000.50 USD(Total) Declaraţie de plasare a mărfurilor în antrepozit vamal de tipul D Termeni de livrare FOB pentru (preţul facturat inclusiv cheltuielile suplimentare) 3 10 000. „Preţul articolului” desemnează partea din preţul facturat aferentă articolului în cauză.50 1 000.00 USD (preţul materialului adăugat care nu provine din UE) 1 980.00 USD 1 500. a se consulta anexele 37 şi 38 la DACV.00 1 500.00 7 600.50 USD 1 000.00 ¥ 10 000. Suma valorii introduse în caseta 42 pentru toate articolele dintr-o declaraţie vamală trebuie să fie echivalentă cu valoarea totală introdusă în cea de-a doua subdiviziune a casetei 22. se aplică aceeaşi metodă de completare a castei 42.50 perfecţionării) 1 980. 42 Pre articol Completarea casetei 42 este obligatorie pentru următoarele proceduri: Punerea în liberă circulaţie Plasarea într-un regim vamal cu un impact economic cum ar fi perfecţionarea activă (sistem cu suspendare). În cazul în care a doua subdiviziune a casetei 22 nu este utilizată. EXEMPLE Tip de calcul Artic ole 3 Preţ facturat Caseta 22 Completare 5 000.00 USD 5 000. Orientările privind DAU oferă informaţii detaliate referitoare la anumite dispoziţii şi coduri incluse în anexele 37 şi 38 la DACV. în conformitate cu termenii livrării. Pentru textul complet al acestora.00 25 000. transformare sub control vamal Plasarea în antrepozit vamal de tip D Introducerea mărfurilor în zonele libere care fac obiectul controalelor tip II Cazurile la care se face referire în articolul 525 alineatul (3) din CVC.00 ¥ (Articolul 3) 42 600. Declaraţie de liberă circulaţie în urma perfecţionării pasive a mărfurilor. Termeni de livrare EXW 2 500. Preţul articolului trebuie indicat în moneda menţionată în caseta 22.

333 Articolul 2: 50/150 166. Exemplu Articolul 1: 2000/3000 x 50= 33. de exemplu 1/6 x 540 =90 (articolul 1) 2/6 x 540 =180 (articolul 2) 3/6 x 540 = 270 (articolul 3) Declaraţie pentru perfecţionare activă (sistem cu suspendare) a mărfurilor.00 GBP (total) Caseta 22 Completare 5 650. 2 2 000.333) 1 183.00 USD (costuri de asigurare 150 kg) 3 550.00 GBP (articolul 2 – 20 kg ) 3 000.667) Calcularea costurilor de transport raportat la greutate este proporţională cu masele articolelor 1 şi 2 (1:2).00 USD (total) Calcularea costurilor de asigurare raportat la preţ este proporţională cu preţurile articolelor 1 şi 2 (1:2).00 GBP Caseta 42 Completare 1 340.).33 (articolul 1) (1 000+16. Exemplu Articolul 1: 100/150 x 500= 333.67 (articolul 1) (2 000+333.333) 2011.00 GBP (costuri de transport 60 kg) 5 650.00 GBP (articolul 1 – 10 kg) 860. aceste cheltuieli suplimentare trebuie împărţite între toate articolele (costuri de transport în funcţie de greutate sau volum.00 EUR (taxă articolul 2) 5 435. iar suma facturată conţine şi cheltuielile suplimentare care sunt cuprinse împreună pentru toate articolele şi sunt marcate separat pe factură.00 GBP (articolul 3 – 30 kg) 540.00 EUR (articolul 1 100 kg) 60.00 (articolul 3) Calcularea costurilor de transport este proporţională cu masa articolelor 1.00 (articolul 2) 3 270. Termeni de livrare FOB (cheltuielile suplimentare sunt calculate separat) Declaraţie pentru liberă circulaţie a mărfurilor.00 USD (articolul 1 – 100 kg) 1 000.În cazul în care o factură conţine mai mult de un articol.667 x 500= Termeni de livrare DDU 500. costuri de asigurare în funcţie de preţ etc.2 şi 3 (1:2:3).00 EUR (taxă articolul 1) 1 800.667) 2) Calcularea costurilor de transport raportat la greutate este proporţională Pagina 54 . Tip de calcul Artic ole 3 Preţ de facturare 1 250.00 EUR 34 233.00 USD asigurare) (costuri de 3 550.33 (articolul 1) (3 000+60+30+333.333 Articolul 2: 500= 16.00 USD 2 366.667 1000/3000 x Declaraţie de liberă circulaţie a mărfurilor. 2 3 000.667+166.333+33.00 USD (articolul 2 – 50 kg ) 50.67 (articolul (2000+27+18+166.00 (articolul 2 50 kg) 27. Termeni de livrare DDP.00 (articolul 1) 1 040.

667 Calcularea costurilor de asigurare cu privire la preţ este proporţională cu preţul articolelor 1 şi 2 (1:2).333 Articolul 2: 50/150 x 500= 166.00 EUR (total) Caseta 22 Completare Caseta 42 Completare cu masa articolelor 1 şi 2 (1:2).Tip de calcul Artic ole Preţ de facturare 48. Exemplu Articolul 1: 100/150 x 500= 333. Exemplu Articolul 1 : 3000/4800 x 48 = 30 Articolul 2: 1800/4800 x 48= 18 Pagina 55 .00 EUR (costuri de transport 150 kg) 5 435.00 EUR (costuri de asigurare) 500.

transformare sub control vamal. Codurile utilizate pentru prezentarea acestor informaţii sunt specificate în lista din anexa 38 la CCC IP. unele dintre aceste coduri ar putea fi utilizate în alte casete ale DAU (a se vedea. 2. a se consulta anexele 37 şi 38 la DACV. Perfecţionare pasivă 5. 2) documente. cum ar fi articolele 218 . admitere temporară. trebuie să indice în această rubrică. orientările privind caseta 14). Code Completarea casetei este obligatorie pentru toate tipurile de regimuri vamale: 1. Se precizează. Exemplu: Lats leton = LVL.I. caseta 44 conţine următoarele informaţii: 1) menţiuni vamale speciale.Caseta 44 Menţiuni speciale/Documente prezentate/Certificate şi autorizaţii Îndrumările pentru DAU oferă informaţii detaliate referitoare la anumite dispoziţii şi coduri incluse în Anexele 37 şi 38 la DACV. Statele membre pot prevedea ca acest indicator să nu fie menţionat decât la rubrica 44 pentru primul articol din declaraţie. se precizează numele şi adresa completă a acestuia din urmă. admitere temporară. Reexport după antrepozitare vamală. Plasare în antrepozit vamal. 9. 1. punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. În afara casetei 44. de preferinţă în subdiviziunea care apare în colţul din dreapta jos. unitatea monetară utilizată (unitatea naţională sau unitatea euro). certificatele şi autorizaţiile care însoţesc declaraţia vamală. transformare sub control vamal. Subdiviziunea ‘Cod M. Reexport după perfecţionare activă. 4. sub forma codurilor comunitare corespunzătoare. 3. Pentru textul integral al acestora. Punere în liberă circulaţie. Declaraţiile întocmite în statele membre care.’ (Cod pentru menţiuni speciale) nu trebuie completată. În cazul în care o declaraţie de intrare a mărfurilor în regim de antrepozit vamal sau o declaraţie de reexport care încheie regimul antrepozitului vamal este depusă la un birou vamal altul decât biroul de control. de exemplu. Export. Această informaţie va fi compusă din codul ISO alfa 3 al monedelor (ISO 4217).S. dau operatorilor posibilitatea să opteze pentru utilizarea euro în vederea întocmirii declaraţiilor vamale. articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. această informaţie este considerată valabilă pentru toate articolele din declaraţie. În consecinţă. A. 6. 1334/2000 al Consiliului din 22 iunie 2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare şi articolul 4 alineatul (1). Perfecţionare activă (sistem cu suspendare). În acest caz. precum şi menţiuni speciale referitoare la circulaţia mărfurilor.221 din DACV. Caseta 44 este utilizată pentru a prezenta informaţii cu privire la documentele. Tranzit. Statutul comunitar al mărfurilor 7. în timpul perioadei tranzitorii de introducere a monedei unice euro. certificate şi autorizaţii prevăzute de legislaţia comunitară [de exemplu în legislaţia vamală. 800/1999 pentru certificatul de export pentru produsele agricole care beneficiază de restituiri la export] sau prevăzute de legislaţia naţională. Menţiuni speciale Pagina 56 . menţiunile cerute de reglementările specifice aplicabile şi datele de identificare ale documentelor prezentate în susţinerea declaraţiei. 8. inclusiv numărul de serie al exemplarelor de control T5.

Thailanda i Turcia. Un număr de identificare sau o altă referinţă care poate fi uşor recunoscută a documentului prezentat şi care ar putea fi unice pentru unele documente. Statele membre pot stabili coduri naţionale cu structuri diferite pentru menţiunile speciale naţionale. Codurile certificatelor naţionale se regăsesc în bazele de date Taric ale statelor membre.2006.eu/taxation_customs/dds/en/tarhome. Regulamentul (CE) nr. atunci în caseta 44 se înscrie: „RET-EXP – 30400”. Acest cod apare în continuarea menţiunii speciale avute în vedere. Importatorul are responsabilitatea de a verifica originea mărfurilor sau/şi producătorul (prin intermediul SPG. Exemplu: Factura pro forma nr. Rusia. Documentele. trebuie înscris în caseta 44: N325 950445/06 01. certificate şi autorizaţii Documentele. în caseta 44 sunt înscrise şi menţiunile privind documentul de origine preferenţială.2006. Toate menţiunile referitoare la măsurile tarifare şi netarifare aplicabile codurilor mărfurilor sunt accesibile pe site-ul de internet CE DG TAXUD TARIC http://ec. cum ar fi vânzarea directă de la producător. În cazul în care importatorul poate prezenta factura comercială conform angajamentelor care se încadrează la codul TARIC D005. Lista documentelor.htm. Codul TARIC al documentului/certificatului/autorizaţiei. Documente prezentate. importatorul va obţine reducerea sau scutirea de la taxa antidumping definitivă. documentul de transport – de exemplu CMR sau alte documente) şi dacă mărfurile sunt aceleaşi cu cele indicate în factură. Exemplu: Dacă. de exemplu. 2. este necesară înscrierea următoarelor menţiuni în caseta 44 „Menţiuni speciale/Documente prezentate/Certificate şi autorizaţii”: 1. 950445/06 din 1.2. Uneori este necesară îndeplinirea altor condiţii. acest lucru trebuie indicat printr-un cod în caseta 33 şi prin menţiunile din caseta 44 referitoare la documentul care poate conţine informaţii cu privire la acest producător. conform Regulamentului (CE) nr. În acest caz. 1601/2001 din 2 august 2001 privind impunerea unui drept anti-dumping definitiv i perceperea cu titlu definitiv a dreptului anti-dumping provizoriu instituit la importurile anumitor cabluri din fier sau oŢel originare din Republica Cehă. certificatelor şi autorizaţiilor. fie de orice alte date de identificare recognoscibile. 34d5). urmat de menţiunile corespunzătoare. potrivit articolului 793 alineatul (3) din DACV. Pentru importul de mărfuri efectuat de către autorităţile naţionale ale statelor membre. posibil urmate fie de un număr de identificare. Următorul cod TARIC pentru certificatul pentru factura pro forma.02. poate fi necesară prezentarea altor certificate sau autorizaţii naţionale. certificatele şi autorizaţiile comunitare sau internaţionale prezentate în susţinerea declaraţiei trebuie să fie prezentate sub forma unui cod format din patru caractere alfanumerice. precum şi codurile acestora se regăsesc în baza de date TARIC. sunt necesare documente suplimentare pentru a obţine scutirea sau reducerea taxei antidumping definitive. iar produsul importat este fabricat de societatea care este menţionată în descrierea codului adiţional A217. Exemplu: Referitor la importul de marfă încadrată la codul de mărfuri 7312 10 81 11 din Rusia efectuat la data de 02. un declarant indică faptul că doreşte ca exemplarul 3 din declaraţia de export să-i fie restituit lui sau intermediarului menţionat în caseta 50. De asemenea. fie de o altă referinţă uşor de recunoscut.02. 2. cu excepţia cazului în care legislaţia comunitară prevede ca acest cod să se substituie textului. Cele patru caractere reprezintă codurile bazate pe nomenclatura statului membru în cauză. Importatorul acestui produs ar trebui să plătească taxe vamale şi taxa antidumping definitivă. 1 Pagina 57 .europa.2006 este prezentată în susţinerea declaraţiei vamale. certificatele şi autorizaţiile naţionale prezentate în susţinerea declaraţiei trebuie înscrise sub forma unui cod compus dintr-un număr urmat de 3 caractere alfanumerice (Ex: 2123. urmat fie de un număr de identificare. În cazul în care pentru un anumit producător se aplică taxa antidumping. D005 „Factură comercială conform angajamentelor”.Menţiunile vamale speciale sunt incluse sub forma unui cod de cinci caractere. 1601/20011 al Consiliului şi este necesar să se înscrie codul adiţional TARIC al măsurii antidumping în caseta 33 din DAU.

Codul pentru certificatul naţional „Autorizaţie de import de produse cu dublă utilizare” (0918) trebuie înscris în caseta 44 din DAU. este necesară prezentarea unei autorizaţii de import de produse cu dublă utilizare pentru importul produselor specificate în capitolul 73 din Nomenclatura Combinată. Pagina 58 .Exemplu: În conformitate cu legislaţia naţională a statelor membre. Importul anumitor produse nu este permis fără prezentarea acestui certificat.

Plasare sub un regim vamal cu impact economic. exprimată în moneda statului membru în care sunt finalizate formalităţile de import sau de export. pentru următoarele proceduri: 1. admiterea temporară sau transformare sub control vamal. Pagina 59 . adică: − − în cazul vânzării sau cumpărării. fără zecimale. C. valoarea statistică se calculează pe baza sumei facturate pentru mărfuri. cotizaţii. 4. Plasare în antrepozite vamale de tipul A. Valoarea statistică este introdusă ca număr întreg. 2. Reexport după regim de antrepozitare vamală. diferite moduri de transport). cum ar fi perfecţionare activă (sistem cu suspendare). E şi F. Completarea casetei 46 este opţională pentru statele membre. Valoarea statistică trebuie să includă doar costurile auxiliare. a se consulta anexele 37 şi 38 la DACV. acestea pot fi estimate pe baza costurilor percepute în mod obişnuit pentru aceste servicii (luând în calcul. 46 Valoare statistică Se precizează valoarea statistică. 2. Valoarea mărfurilor Valoarea statistică are la bază valoarea mărfurilor. TVA.Caseta 46 “Valoare statistică" Îndrumările pentru DAU oferă informaţii detaliate referitoare la anumite dispoziţii şi coduri incluse în anexele 37 şi 38 la DACV. în conformitate cu dispoziţiile comunitare în vigoare. admitere temporară sau transformare sub control vamal. cum ar fi perfecţionarea activă. În cazul în care nu se cunosc costurile de transport şi/sau asigurare. Dacă în caseta 44 este introdusă o unitate monetară. B. VALOAREA STATISTICĂ – EXPORT Regula generală „Valoarea statistică” reprezintă valoarea mărfurilor la locul şi momentul în care acestea părăsesc teritoriul statului membru exportator. Completarea casetei 46 este obligatorie pentru următoarele proceduri: 1. referitoare la acea partea transportului care are loc pe teritoriul statistic al statului membru exportator (a se vedea exemplul 1.1). 3. Reexport după un regim vamal cu impact economic.1. Perfecţionare pasivă. Alte costuri Valoarea statistică nu trebuie să includă taxe percepute la export. dacă se cunosc. restituiri la export sau alte taxe cu efect echivalent. Explicaţii 1. se exprimă valoarea statistică în unitatea monetară menţionată în caseta 44. cum ar fi costul de transport şi asigurare. în alte cazuri. Punere în liberă circulaţie. Export/expediţie. Pentru textul integral al acestora. accize. 5. D. valoarea statistică se calculează pe baza sumei care ar fi fost facturată în cazul vânzării sau cumpărării.

„Alte costuri” în afara statului membru exportator În cazul în care costurile auxiliare acoperă transportul până dincolo de frontiera statului membru exportator.1 Exemplu B C Datorită condiţiei de livrare „EXW”. Valorile exprimate în altă monedă (de exemplu moneda facturii) trebuie supuse conversiei valutare. aceste costuri pentru fiecare articol trebuie calculate pe o bază corespunzătoare pro rata. ctAB = costul transportului (costuri auxiliare. fie rata de schimb prevăzută la articolele 168–172 din DACV (a se vedea exemplul 1. cum ar fi costul mijlocului de transport şi al asigurării) de la locul de încărcare până la frontiera statului membru exportator. sf = suma facturată.2. respectiv per kg sau în funcţie de volum (a se vedea exemplul 1. 1. C = destinaţie. B = frontiera statului membru exportator.1. ele pot fi supuse conversiei fie utilizând rata de schimb oficială (naţională) din momentul efectuării exportului. pentru a obţine valoarea statistică trebuie să se includă costul transportului până la frontiera statului membru exportator: Suma facturată = Transport + asigurare [A . „Alte costuri” referitoare la mai mult de un articol din declaraţia de export În cazul în care costurile auxiliare se referă la mai mult de un articol pe declaraţia de export.3. vs = valoare statistică. Conversia valutară Valoarea statistică trebuie să fie indicată în moneda naţională.B] = Valoare statistică = 2 000 EUR 1 000 EUR 3 000 EUR Notă explicativă: A = locul de expediere.1. În funcţie de prevederile naţionale. de exemplu la numărul de kilometri. Pagina 60 . valoarea statistică trebuie să fie determinată ca şi când produsele ar fi fost fabricate în întregime în ţara în care are loc transformarea. Valoarea statistică în cazul transformării Pentru produsele supuse operaţiunilor de transformare.1). acestea trebuie împărţite. Condiţia de livrare EXW „A” (suma facturată nu include costul transportului) A vs=sf+ctAB 1.1).

20 EUR Distanţa totală = 1 200 km (distanţa A->B = 1 000 km şi distanţa B->D = 200 km) Costul total al transportului A->D = 1 200.2.2. sv = valoarea statistică. costurile de la frontiera „B” până la D trebuie excluse din valoarea statistică.00 EUR pentru cele două articole Costul proporţional al transportului B->D = Caseta 46 se completează astfel: Articolul 1 Articolul 2 3 396 (3 450 . cum ar fi costul mijlocului de transport şi al asigurării) de la frontiera statului membru exportator până la locul D.54) 2 634 (2 780.1.00 EUR 200. în mod proporţional. Condiţia de livrare DDU „C” (suma facturată include costul transportului de la locul de expediere până la destinaţie) A B C Pagina 61 . Suma facturată pentru cele două articole este: Articolul 1 (0.1.3. sf = suma facturată. Exemplu • • D este situat în afara statului membru exportator. C = destinaţia. B = frontiera statului membru exportator. Două articole pe declaraţia de export. costul transportului trebuie să fie împărţit la cele două articole. 1. În consecinţă. Notă explicativă: A = locul de expediere.00 EUR 2 780. ctBD = costul transportului (costuri secundare. D = locul de livrare agreat.75 m3) Articolul 2 (2 m3) 3 450.20 – 146 ≅ 2 634) Raportul dintre costului transportului aferent articolului 1 şi costul transportului aferent articolului 2 este 8:3 pe volum. Condiţia de livrare CIF „D” (suma facturată include costul transportului din locul de expediere până în locul „D”) A vs=sf-ctBD B D C 1. În consecinţă.

deci trebuie convertită. Statul membru exportator este Slovacia. Exemplu • • C este situat în afara statului membru exportator.00 Rata de conversie 29 633 29 633 SKK 165 944.20 Caseta 46 se completează astfel: 130385. Notă explicativă: A = locul de expediere. cum ar fi costul mijlocului de transport şi asigurării) de la frontiera statului membru exportator până la destinaţie.1. Pagina 62 . Suma facturată pentru un articol: 5 600. Suma facturată nu este în moneda naţională.80 -35 559.3. vs = valoarea statistică.60 130 385.00 -1 200.00 USD Rata de schimb oficială naţională: 1 USD = 29 633 SKK (coroane slovace) USD Suma facturată Transport 5 600. În consecinţă.00 USD Costul transportului calculat de la frontiera statului membru exportator până la locul C: 1 200. ctBC = costul transportului (costuri secundare. costul transportului de la frontieră până la locul C trebuie să fie exclus din valoarea statistică. B = frontiera statului membru exportator. C = destinaţia.vs=sf-ctBC 1. sf = suma facturată.

Valorile exprimate în alte monede (de exemplu moneda facturii) trebuie transformate cu ajutorul ratei de schimb utilizate la calcularea valorii în vamă. cum ar fi transportul şi asigurarea. „Alte costuri” pentru mai mult de un articol din declaraţia de import În cazul în care costurile secundare (cum ar fi transportul şi asigurarea) se referă la mai multe articole din declaraţia de import. Dacă este cazul. definită în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CEE) nr. În cazul în care valoarea în vamă include costuri percepute dincolo de frontiera statului membru importator. Alte costuri legate de valoarea în vamă Costurile auxiliare până la frontiera statului membru importator trebuie adăugate la valoarea în vamă la frontiera UE. adică: • atunci când este determinată. valoarea statistică trebuie determinată ca şi când mărfurile ar fi fost fabricate în întregime ţara în care are loc transformare (a se vedea exemplul 2. VALOAREA STATISTICĂ – IMPORT Regula generală „Valoarea statistică” reprezintă valoarea mărfurilor la locul şi momentul în care acestea intră pe teritoriul statului membru importator. Pagina 63 . în lipsa acesteia: • • Alte costuri Valoarea statistică nu trebuie să includă taxele aferente importului. costurile pentru fiecare articol trebuie calculate în mod proporţional. valoarea statistică se calculează pe baza sumei care ar fi fost facturată în cazul vânzării sau cumpărării. 2913/92. cum ar fi taxa vamală. valoarea în vamă a mărfurilor. În cazul în care valoarea în vamă nu a fost determinată. Valoarea statistică trebuie să includă doar costuri auxiliare.1. fie rata de schimb în conformitate cu dispoziţiile articolelor 168–172 din DACV. cotizaţii sau alte taxe cu efecte similare. de exemplu per kg sau în funcţie de volum. în cazul mărfurilor importate. referitoare la acea parte a transportului care. Conversia valutară Valoarea statistică trebuie să fie indicată în moneda naţională.2). capitolul III „Valoarea în vamă a mărfurilor”.2. de exemplu în funcţie de numărul de kilometri. în cazul vânzării sau cumpărării. TVA. Valoarea mărfurilor Valoarea statistică reprezintă valoarea mărfurilor. poate fi convertită – în funcţie de prevederile naţionale – fie utilizând rata de schimb oficială (naţională) din momentul importului. Valoarea statistică în cazul transformării Pentru mărfurile supuse operaţiunilor de transformare (în special reimportul după regimul de perfecţionare pasivă). are loc în afara teritoriului statistic al statului membru importator. în alte cazuri. aceste costuri nu trebuie incluse în valoarea statistică. accize. totalitatea acestor „alte costuri” trebuie împărţită proporţional. valoarea statistică se calculează pe baza sumei facturate pentru mărfuri.

2. etc. B = frontiera statului membru importator. de exemplu cămăşi.1.00 EUR Caseta 46 se completează astfel: Articolul 1 ≅ 20773 Faptul că produsele rezultate din perfecţionarea pasivă beneficiază de scutirea parţială sau totală la taxele de import nu influenţează estimarea valorii statistice. Exemplu Reimport după perfecţionare pasivă. vs = valoarea statistică. 6 000. 2 1 Pagina 64 . Suma facturată nu este în moneda naţională. aşadar trebuie transformată.233 EUR 4 866. Exemplu • • Datorită condiţiei de livrare „EXW”.00 EUR + costuri de prelucrare + costuri adiţionale. în cazul în care aceasta NU se calculează pe baza valorii în vamă 2.00 EUR + 80. Costul transportului în afara teritoriului statistic al statului membru importator (de la frontiera statului membru exportator până la locul de prelucrare i de acolo până la frontiera statului membru importator).00 USD USD Suma facturată Transport 6 000. pentru a obţine valoarea statistică. C = destinaţia. cum ar fi costul mijlocului de transport şi al asigurării) de la locul de expediere până la frontiera statului membru importator. Moneda statului membru importator este „euro”.18 1 622.1.Exemplu de valoare statistică.30 EUR + 72. ctAB = costul transportului (costuri secundare. de exemplu nasturi1 + ambalare + costul transportului: mijloc de transport + asigurare2 + 500.1. • • • • • Valoarea statistică a mărfurilor în regim de export temporar.1. 2. sf= suma facturată.50 EUR + 120. trebuie să se fie inclus costul transportului până la frontiera statului membru.00 USD Suma facturată pentru un singur articol: Costul calculat pentru transport şi asigurare până la frontiera statului membru importator = 2 000.00 Rata de schimb 1.233 1.24 Caseta 46 se completează astfel: 6488.00 2 000.06 6 488. Materiale. Condiţia de livrare EXW „A” (suma facturată nu include costul transportului) A vs=sf+ctAB B C Notă explicativă: A = locul de expediere. de exemplu role de material 20 000. 2.

• • • Valoarea statistică a mărfurilor exportate temporar.B = costul transportului (costuri secundare. sv = valoarea statistică.1.00 EUR 1 000.1.00 EUR 100. 2.2. B = frontiera statului membru importator. transportul şi asigurarea. potrivit articolului 9 alineatele (3) şi (4) din Regulamentul nr. Exemplu Reimport după perfecţionare pasivă (reparaţii). cum ar fi costul mijlocului de transport şi al asigurării) de la intrarea în Comunitate până la frontiera statelor membre.00 EUR Caseta 46 se completează astfel: Articolul 1 2 31100 Costul transportului în afara teritoriului statistic al statului membru importator (de la frontiera statului membru exportator până la locul prelucrării şi de acolo până la frontiera statului membru importator). dar valoarea statistică este valoarea mărfurilor. inclusiv costurile cu reparaţiile.00 EUR Comisioane (cu excepţia comisioanelor de cumpărare) = Cost total transport A->C = 2 000.3.00 EUR(*) 500.00 EUR Caseta 46 se completează astfel: Articolul 1 Pagina 65 4940 (= valoarea în vamă: 4 440. 1917/2000 al Comisiei. de exemplu utilaj + costuri de reparaţii + costul transportului: mijloc de transport + asigurare2 30 000. În acest caz valoarea în vamă este egală cu costul reparaţiilor în conformitate cu articolul 153 din CVC. distanţa EC->B = 500 km şi distanţa B->D = 500 km) Cost transport pro rata A->EC = Cost transport pro rata EC->B = Valoarea în vamă: Articolul 1: = 4 440 EUR (3 200 EUR + 240 EUR+ 1 000 EUR) 1 000. Exemplu • • • Suma facturată pentru un articol = 3 200. CE = frontiera Comunităţii. Exemplu de valoare statistică pe baza valorii în vamă 2. Condiţia de livrare EXW „A” (suma facturată nu include costurile de transport) A sv=cv + fcEC B CE B C Notă explicativă: A = locul expedierii.00 + cost transport CE->B: 500.00 EUR) . C = destinaţia.2.2. fcEC.00 EUR Distanţa totală = 2 000 km (distanţa A->EC = 1 000 km.00 EUR 240. cv = valoarea în vamă.

Pagina 66 . Condiţia de livrare FOB „D” (suma facturată include costul transportului de la locul de expediere până la locul „D”) A vs = sf+ ctD-EC + ctEC-B Suma facturată pentru două articole este Articolul 1 (50 kg) Articolul 2 (100 kg) Asigurare Asigurare Articolul 1 Articolul 2 D CE B _ B C 1 200.00 EUR pentru articolul 1 şi 89. C = destinaţia.00 EUR pentru articolul 2 Valoarea în vamă: Articolul 1: Articolul 2: 1 550 (1 200 + 200 + 50 + 100) 14 989 (13 500 + 400 + 89 + 800 + 200) Caseta 46 se completează astfel: Articolul 1 Articolul 2 1600 (valoarea în vamă+ 50) 15 089 (valoarea în vamă+ 100) Notă explicativă: A = locul expediţiei.00 EUR 400. CE = frontiera Comunităţii. ctEC-B = costul transportului (costuri secundare.00 EUR pentru articolul 2 Comisionul nu este inclus în preţul plătit: 800 EUR pentru articolul 2 Total 16 239.00 EUR Costul ambalării nu este inclus în preţul plătit:: 50. ctD-EC= costul transportului (costuri secundare.00 EUR 13 500.00 EUR pentru articolul 1 şi 100.2.00 EUR pentru articolul 2 Costul transportului (CE-B) de la frontiera Comunităţii până la frontiera statului membru: 50. cum ar fi costul mijlocului de transport şi al asigurării) de la locul de livrare agreat până la frontiera Comunităţii.2. cum ar fi costul mijlocului de transport şi al asigurării) de la intrarea în Comunitate până la frontiera statelor membre.00 EUR 200.00 EUR pentru articolul 1 şi 200. B = frontiera statului membru importator. D = locul de livrare agreat. sf = suma facturată. vs = valoarea statistică.2.00 EUR Costul transportului (D-CE) de la locul „D” până la frontiera Comunităţii: 100.

00 USD 3 740. sf = suma facturată.00 1300. Pagina 67 .00 200. vs = valoarea statistică.233 USD = 1 EUR. ctBC = costul transportului (costuri secundare.3. Raportul dintre costul transportului pentru articolul 1 şi costul transportului pentru articolul 2 este 2:1 în greutate. B = frontiera statului membru importator.61 Articolul 1 Articolul 2 1 500. C = destinaţia.233 1. Exemplu Suma facturată pentru două articole: • • • • Preţ articol 1 (100 kg) Preţ articol 2 (50 kg) Total 1 500.00 2 240.00 1. Condiţia de livrare DDU „C” (suma facturată include costul transportului de la locul expediţiei până la destinaţie) A vs=sf-ctBC B C 2.34 1 735.233 Caseta 46 se completează astfel: Articolul 1 Articolul 2 1054 1736 Notă explicativă: A = locul expediţiei.2.00 USD 2 240.3. cum ar fi costul mijlocului de transport şi al asigurării) de la frontiera statului membru importator până la destinaţie.00 USD Costul transportului de la frontiera unui stat membru până la destinaţie este estimat la 300 USD.00 100.00 2 140.1. USD Costuri admisibile Valoarea statistică în USD Rata de schimb Valoarea statistică în euro 1 054. Rata de schimb 1.

Sumele sunt date doar ca exemplu şi pot fi modificate. procentul care se aplică 4. greutate sau altele).2. TVA) 2. transformare sub control vamal.2.2. exprimată în acea unitate monetară menţionată în caseta 44. Plasarea în antrepozit vamal de tipul D1. baza de impozitare 3. modalitatea de plată aleasă Suma din această casetă trebuie să fie exprimată în moneda statului membru în care sunt întocmite formalităţile de import sau export sau. admiterea temporară. 47 Calcularea impozitelor Tip de impozitare Bază de impozitare Procent Valoare MP Total Se introduce baza de impozitare aplicabilă (valoare. Altfel. 2. tipul de impozitare (de exemplu taxa de import. acolo unde este necesar. transformarea sub control vamal1. valoarea datorată a impozitării 5. cu excepŢia cazului în care autorităŢile vamale le consideră necesare pentru aplicarea dispoziŢiilor de reglementare a punerii în circulaŢie a mărfurilor în cauză 2 Aceste informaŢii nu vor fi furnizate atunci când administraŢia vamală calculează valoarea datorată în numele operatorilor. d) perfecţionare pasivă şi/sau e) plasare în antrepozite vamale de tip A.3.3. c) reexport după perfecţionare activă. admitere temporară. b) reexport după Aceste informaŢii nu sunt necesare pentru mărfurile eligibile pentru scutire de la taxele de import. 3. codurile comunitare corespunzătoare. Coloana Tip poate fi solicitată de statele membre sau poate fi completată de către declarant atunci când mărfurile sunt declarate pentru a) export/expediere.3. pe fiecare rând trebuie inserate următoarele: 1. ele sunt de altfel opŢionale pentru statele membre.C. admitere temporară. a se consulta anexele 37 şi 38 la DACV. Utilizând. Plasarea sub un regim vamal cu impact economic. Punere în liberă circulaţie1. Coloana Bază de impozitare poate fi solicitată de statele membre atunci când mărfurile sunt declarate pentru a) export/expediere. 3 Atunci când declaraŢia este însoŢită de documentul menŢionat la articolul 178 alineatul (1) DACV. Valoare şi Total pot fi solicitate de statele membre sau completate de către declarant atunci când mărfurile sunt declarate pentru a) punere în liberă circulaţie1.E şi F Coloanele Procent.4 b) export/expediere. pe baza altor informaŢii incluse în declaraŢie. 4 Aceste informaŢii nu vor fi furnizate atunci când administraŢia vamală calculează valoarea datorată în numele operatorilor. Pentru textul integral al acestora. b) reexport după perfecţionare activă.B. Nivelurile impozitelor naţionale sunt prezentate ca exemple şi ele pot fi diferite de la un stat membru la altul.3. în cazul în care în caseta 44 este introdus un cod al monedei. Completarea coloanelor Tip şi Bază de impozitare din Caseta 47 este obligatorie pentru următoarele proceduri vamale: 1. cum ar fi perfecţionarea activă (sistemul cu suspendare). transformare sub control vamal şi c) perfecţionare pasivă4. statele membre pot renunŢa la completarea acestei casete. pe baza altor informaŢii incluse în declaraŢie.Caseta 47 „Calcularea impunerilor" Îndrumările pentru DAU oferă informaţii detaliate referitoare la anumite dispoziţii şi coduri incluse în anexele 37 şi 38 la DACV. 1 Pagina 68 .

În aceeaşi declaraţie pot fi inserate moduri diferite de plată.60 MP A 2. Cod TARIC 4907009000.3 (b) export/expediere: (c) reexport după perfecţionare activă. obligatoriu sau opţional. 1. în coloanele referitoare la baza de impozitare şi la procentul care se aplică se va introduce unitatea de măsură. TIP A00 B00 BAZA IMPOZITARE 30 794. admitere temporară.6. ele sunt de altfel opŢionale pentru statele membre.79 190. Procentele de TVA sunt prezentate doar ca exemplu şi ele vor diferi de la un stat membru la altul. 2 Data simulării: 10. 3 Data simulării: 10.80 6 996.2007. admitere temporară sau transformare sub control vamal.70 DE PROCENT 4% 18% TOTAL VALOARE 1 231. TIP A00 B00 BAZA IMPOZITARE 1 004.79 MP C Aceste informaŢii nu vor fi furnizate atunci când administraŢia vamală calculează valoarea datorată în numele operatorilor. admitere temporară sau transformare sub control vamal. conform matricei din anexa 37. titlul I. Valoare în vamă 1 004.18 EUR şi plata cu cec (C) 3 . partea B. Import de bijuterii din China.80 5 764.6. 1 Pagina 69 . transformare sub control vamal.1. şi (e) perfecţionare activă (sistem cu suspendare). (d) perfecţionare pasivă. d) perfecţionare pasivă1 e) perfecţionare activă (sistem cu suspendare.91 EUR şi plata în numerar (A)2.91 32 026. transformare sub control vamal4).18 DE PROCENT 0% 19% TOTAL VALOARE 0 190. Altfel.18 1 004.2007. EXEMPLE Exemplele următoare au la bază presupunerea că toate subdiviziunile casetei 47 sunt completate. Import de timbre din Albania. Cod TARIC 7117900000 Valoare în vamă 30 794. în funcţie de soluţiile interne aplicate. În cazul în care pentru calcularea impozitelor se aplică un procent specific. Completarea coloanei Mod de plată (MP) poate fi solicitată de statele membre atunci când mărfurile sunt declarate pentru: (a) punere în liberă circulaţie.perfecţionare activă. pe baza altor informaŢii incluse în declaraŢie. admitere temporară.

2202 90 91 10 2202 9091 10 Ape. Declaraţie: Greutate netă = 20 000 kg (= 200 DTN13) Valoare în vamă = 10 000.4 % + 13. Tipul de impozitare A10 A10 028 Cod unitate de măsură (valoare în vamă) DTN HLT (20° C.2202 90 91 ..13 EUR/ hl 20° C Pentru calcularea datoriei vamale la import.70 2 738.4% 13. în funcţie de soluţiile interne aplicate.00 EUR 3 380.00 EUR Litri (caseta 41) = 19 000 hectolitri 20° C. 1 Codificare internă TARIC Pagina 70 ..2202 90 91 .00 2 740.13 Valoarea 640.55 C C C C C În aceeaşi declaraţie pot fi introduse mai multe moduri de plată.00 EUR 784.4% 137 EUR / 100 kg 4.. (unitate de măsură impozit naţional indirect) = 190 Valoarea TVA = valoare în vamă + taxa la import + impozit naţional indirect + costuri interne până la locul de destinaţie (250 EUR). inclusiv ape minerale şi ape gazeificate. care conţin zahăr sau alţi îndulcitori sau aromatizate şi alte băuturi nealcoolice. unităţile de măsură şi cantitatea măsurată.3...7 Total A10 4.00 784.85 6 903.. Calcularea taxei vamale pentru ţări terţe în baza mai multor unităţi de măsură Cod TARIC 2202 . este necesar să se cunoască baza de impozitare [caseta 47 (2)]. cu excepţia sucurilor de fructe sau de legume de la poziţia 2009 Altele Altele.00 EUR 2740.2202 90 .7 EUR / 100 kg (DTN1) Unitate suplimentară import (caseta 41): l Impozit naţional indirect 4.2 % din greutate Suc de fructe sau suc de legume diluat cu ape minerale sau ape gazeificate Unitatea suplimentară l (LTR) Taxa vamală pentru ţări terţe: 6. cu un conţinut de grăsimi provenite din produse de la poziţiile 0401-0404 Sub 0.13 19% Total 640.70 EUR Măsura Impozit naţional indirect – procentele diferă de la un stat membru la altul TIP BAZA DE IMPOZITARE PROCENT VALOARE MP A10 A10 028 B00 10 000 200 190 14 415 6.) Baza de impozitare 10 000 200 190 Procentul care se aplică 6.

100% (LPA) Acciza naţională 15.2208 90 91 Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80 % vol...Calcularea taxei vamale pentru ţări terţe în baza mai multor unităţi de măsură Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80 % vol. Calcul: [15.04 EUR / % vol (ASV) /hl (HTL 20° C) Pentru calcularea taxelor la import.2208 90 91 10 Obţinut din produsele agricole cuprinse în Anexa I a Tratatului CE Unitate suplimentară l alc.4 EUR / hl (HLT) Unitate suplimentară import (caseta 41): l alc.2208 90 91 De maximum 2 l .. (unitate de măsură acciză naţională) = 100 Litri alcool pur (100%) (caseta 41) = 4 000 Valoare TVA = valoare în vamă + taxe la import + acciza naţională + costuri interne până la locul de destinaţie (200 EUR).00 EUR Total 066 60 160. distilate. Calcul: 15. rachiuri.. unităţile de măsură şi cantitatea măsurată..00 EUR 640. 100% (LPA) 2208 Taxa vamală pentru ţări terţe: 1 EUR / % vol/hl (ASV X) + 6..00 601.2208 90 Altele . lichioruri şi alte băuturi spirtoase ..60 Accize naţionale procentele vor diferi de la un stat membru la altul.00 EUR 4 640.04 Procentul care se aplică 4 000. Declaraţie: %vol = 40% % vol/hl (ASV X) =4000 Valoare în vamă = 20 000 EUR hectolitri = 100 % vol (ASV) 20° C.4 Total A00 15. (unitate de măsură acciză naţională) = 40 hectolitri 20° C. prezentat în recipiente cu un conţinut .00 EUR Pagina 71 .60 60 160. este necesar să se cunoască baza de impozitare [caseta 47 (2)].04 EUR / %vol (ASV)]/hl (HTL 20° C) Valoarea Măsura 066 HTL 20° C (unitate de 100 măsură naţională) 601.4 . Tipul de impozitare A00 A00 066 ASV X HLT ASV Cod unitate de măsură Baza de impozitare 4000 100 40 1 6.04 EUR / % vol (ASV) Accize naţionale procentele vor diferi de la un stat membru la altul.

00 A A În aceeaşi declaraţie pot fi introduse mai multe moduri de plată. în funcţie de soluţiile interne aplicate.00 640.TIPUL DE IMPOZITARE A00 A00 066 BAZA DE IMPOZITARE 4 000 100 100 PROCENT 1 EUR 6.00 EUR MP A A A B00 85 000 19% Total 16 150.60 VALOARE 4 000.00 60 160.00 80 950. Pagina 72 .4 EUR 601.

europa. dar poate fi men ionată la nivel de capitol sau la alt nivel. Pentru detalii. Taxele antidumping se aplică în cazul în care pre ul de export la care este vândut un produs pe pia a comunitară se dovede te a fi mai mic decât pre ul practicat pe pia a internă a producătorului.htm Taxele compensatorii pot fi impuse pentru a compensa subven iile la export. Taxele compensatorii provizorii pot fi transformate în taxe compensatorii definitive sau pot fi revocate. http://ec.europa.europa.htm ".Note explicative privind tipurile de impozitare A00 A10 Taxe vamale la produse industriale Taxe vamale la produse agricole Acest tip de taxă se aplică pentru toate produsele. Pentru detalii. disponibilă la: http://ec. Dobânzi compensatorii aplicabile TVA după perfec ionare activă Nu se aplică încă Nu se aplică încă Dobânzi compensatorii aplicabile taxelor vamale după perfec ionare activă sau admitere temporară.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/ stats. disponibilă la: http://ec. mai pu in produsele agricole (a se vedea A10). Grupa din nomenclatură este uneori men ionată la nivel de cod NC sau cod TARIC. în conformitate cu articolul 519 DACV.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/ stats. Impozite colectate în numele statului San Marino. A20 A30 Taxe vamale suplimentare Taxe antidumping definitive A35 Taxe antidumping provizorii A40 Taxe compensatorii definitive A45 Taxe compensatorii provizorii B00 B10 B20 C00 C10 D00 D10 E00 TVA Dobânzi compensatorii (TVA) Dobândă de penalizare (TVA) Taxe la export Taxe la export pentru produse agricole Dobândă de penalizare Dobânzi compensatorii (de exemplu pentru perfec ionare activă sau admitere temporară) Impozite colectate în numele altor ări Pagina 73 . a se vedea site-ul web TARIC sau lista cazurilor disponibilă la: http://ec.htm Taxele antidumping provizorii pot fi transformate în taxe antidumping definitive sau pot fi revocate. Acest tip de taxă este se aplică numai pentru produsele agricole din grupa din nomenclatură: linia bugetară 1060 (B010000). a se vedea site-ul web TARIC sau lista cazurilor. a se vedea site-ul web TARIC sau lista cazurilor.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/ stats. Pentru detalii.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/ stats.htm Taxa pe valoarea adăugată colectată în conformitate cu Directiva 2006/112/CE a Consiliului. Această grupă din nomenclatură este men ionată sub butonul „descriere” din datele TARIC conectat la un cod TARIC din baza de date TARIC (DDS).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful