Sunteți pe pagina 1din 74

TAXUD/1619/08 rev. 2.

ÎNDRUMĂRI PENTRU DOCUMENTUL ADMINISTRATIV


UNIC (DAU)

RO
RO
LISTA DE ABREVIERI ŞI ACRONIME UTILIZATE ÎN ÎNDRUMĂRILE PENTRU DAU

ACP Grupul de ţări din Africa, zona Caraibelor şi Pacific

CVC Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12


octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO
L 302, 19.10.1992, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima
dată

DACV Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 din 2 iulie 1993 al Comisiei


de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului
(CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (JO L 253, 11.10.1993,
p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată

NC Nomenclatura combinată

DG TAXUD Direcţia Generală pentru Impozitare şi Uniune Vamală

CE Comunitatea Europeană

UE Uniunea Europeană

EUR.1 Certificat de circulaţie a mărfurilor utilizat pentru

demonstrarea originii mărfurilor

AELS Asociaţia Europeană a Liberului Schimb

Erga Omnes Toate ţările terţe

SPG Sistem de preferinţe tarifare generalizate

ISO Organizaţia Internaţională pentru Standardizare

DAU Document administrativ unic

JO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

TARIC Tariful integrat al Comunităţii Europene

OMC Organizaţia Mondială a Comerţului

TVA Taxa pe valoarea adăugată

Pagina 1
1. Introducere

1.1. Obiectiv
Principalul obiectiv al îndrumărilor pentru DAU este asigurarea înţelegerii şi aplicării uniforme a
legislaţiei privind DAU de către autorităţile vamale şi comercianţii din statele membre. Prezentele
îndrumări oferă informaţii detaliate cu privire la mai multe aspecte prezentate în cadrul notelor
explicative privind utilizarea DAU din DACV (anexele 37 şi 38).

Prezentele îndrumări nu iau în considerare codurile şi dispoziţiile naţionale de punere în aplicare,


în privinţa cărora comercianţii trebuie să apeleze la administraţiile naţionale în cauză. Cu toate
acestea unele dintre aceste coduri şi dispoziţii naţionale sunt disponibile pe pagina referitoare la
DAU a site-ului web al DG TAXUD.

1.2. Forţă juridică şi actualizări


Îndrumările pentru DAU nu au fost adoptate ca instrumente juridice, însă reflectă opinia
Comitetului Codului Vamal – Secţiunea Document Administrativ Unic (denumit în continuare
„comitetul”) şi oferă o bază pentru interpretarea şi aplicarea uniformă a dispoziţiilor comunitare
relevante.

Prin finalizarea prezentelor îndrumări în cadrul comitetului, statele membre şi-au demonstrat
angajamentul de a le respecta şi, dacă va fi necesar pentru a păstra relevanţa acestora în viitor, de
a aduce la cunoştinţa comitetului orice posibile îmbunătăţiri necesare pentru a le revizui sau
completa.

Trebuie subliniat că textele autentice ale legislaţiei CE sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Pagina 2
Caseta 1: Declaraţie

Îndrumările pentru DAU oferă informaţii detaliate referitoare la anumite dispoziţii şi coduri incluse în
anexele 37 şi 38 la DACV. Pentru textul complet al acestora, a se consulta anexele 37 şi 38 la
DACV.

1. DECLARA IE

Informaţii generale
În prezenta secţiune „schimburi comerciale” înseamnă circulaţia fizică a produselor peste graniţele teritoriale, între
sau în interiorul teritoriilor, care necesită depunerea unei declaraţii în scopuri vamale, fiscale sau statistice.
Termenul „schimburi comerciale” se referă numai la mărfuri (inclusiv electricitate şi gaze), nu şi la servicii.

„AELS” înseamnă nu numai ţările AELS (Elveţia, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia), ci şi alte părţi semnatare ale
convenţiilor privind regimul de tranzit comun şi simplificarea formalităţilor în cadrul schimburilor comerciale cu
mărfuri, care nu fac parte din Comunitate.

Utilizarea codului IM
Codul IM este utilizat în schimburile comerciale dintre statele membre, în cadrul căruia mărfuri necomunitare sunt
plasate sub un regim vamal.

Exemplu: O societate suedeză importă mărfuri din SUA şi le plasează în regim de antrepozit
vamal în Suedia. Mărfurile sunt vândute în Danemarca şi sunt trimise în această ţară
în temeiul acordurilor privind tranzitul comunitar extern. În Danemarca, mărfurile
sunt puse în circulaţie, iar codul IM este introdus în declaraţia referitoare la acestea.

Utilizarea codului CO

Codul CO este utilizat în legătură cu mărfurile comunitare care fac obiectul unor măsuri specifice în timpul
perioadei de tranziţie prevăzute în Actul de aderare al noilor state membre1.

Codul CO este, de asemenea, utilizat în cazul schimburilor comerciale cu mărfuri comunitare:

A) între părţi ale teritoriului vamal comunitar, dintre care una se află în interiorul, iar cealaltă în exteriorul
teritoriului TVA2, de exemplu în cazul comerţului de mărfuri comunitare între Suedia şi Insulele Åland;

B) între păţi ale teritoriului vamal comunitar care se află ambele în afara teritoriului TVA, de exemplu în cazul
schimburilor comerciale cu mărfuri comunitare între Insulele Åland şi Insulele Canare.

1
A se vedea articolul 206 din DACV privind schimburile comerciale cu Spania şi Portugalia în timpul
perioadei de tranziŢie prevăzută în Actul de aderare.
2
A se vedea anexa 1: Prezentarea Ţărilor Uniunii Europene.

Pagina 3
Caseta 2: Expeditor/Exportator
Îndrumările pentru DAU oferă informaţii mai detaliate referitoare la anumite dispoziţii şi coduri
incluse în anexele 37 şi 38 la DACV. Pentru textul complet al acestora, a se consulta anexele 37 şi
38 la DACV.

2 Expeditor/Exportator Nr.

Import

Caseta 2 este opţională pentru statele membre în cazul importurilor. Îndrumările din prezenta secţiune sunt, prin
urmare, consultative pentru cazurile în care autorităţile naţionale aleg să utilizeze această casetă.

Dacă în operaţiunea de import sunt implicate mai mult de două păţi, ultimul vânzător al mărfurilor înainte de
introducerea acestora în Comunitate este indicat în caseta 2. Ultimul vânzător este partea care a vândut ultima
dată mărfurile înainte ca acestea să fie introduse pe teritoriul vamal al Comunităţii, indiferent dacă ultima vânzare
a avut loc în interiorul sau în exteriorul Comunităţii1.

Exemplu: O societate din Regatul Unit cumpără mărfuri în China şi apoi le vinde unei societăţi din Slovenia.
Mărfurile sunt expediate direct din China în Slovenia, unde sunt puse în liberă circulaţie.

Societatea din Regatul Unit este ultimul vânzător al mărfurilor înainte ca acestea să fie introduse în
Comunitate. şi este, prin urmare, indicată în caseta 2.

Ca o facilitate suplimentare, „ultima vânzare” poate să însemne şi o vânzare încheiată în timp ce mărfurile se află
deja în CE (de exemplu, într-un antrepozit vamal)2. În cazul unui antrepozit vamal, ultimul vânzător este partea
care a vândut ultima dată mărfurile înainte ca acestea să fie puse în liberă circulaţie în CE.

Export

Definiţia termenilor „expeditor”/”exportator”

Termenul „exportator” este utilizat în cazul schimburilor comerciale cu ţări şi teritorii situate în afara teritoriului
vamal al Comunităţii.

În conformitate cu articolul 788 alineatul (1) din DACV3, exportatorul este persoana pe seama căreia este făcută
declaraţia de export şi care este fie proprietarul mărfurilor, fie o persoană învestită cu un drept de înstrăinare
asupra mărfurilor în momentul în care este acceptată declaraţia. Un „drept de înstrăinare” poate apărea, de
exemplu, în cazul perfecţionării active.

1
„Ultima vânzare a mărfurilor” este definită în articolul 147 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei.
2
Compendium de texte privind determinarea valorii în vamă, întocmite de Comitetului Codului Vamal,
SecŢiunea Determinarea Valorii în Vamă, ObservaŢia nr. 7.
3
Articolul 788 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei.

Pagina 4
Exemplul A:

O societate din Estonia declară mărfuri pentru reexport către proprietarul mărfurilor din Rusia după
perfecţionarea activă în Estonia. Societatea din Estonia este indicată în caseta 2 ca exportator deoarece,
la momentul declaraţiei, aceasta are un drept de înstrăinare asupra mărfurilor.

Exemplul B:

O societate franceză (societatea A), considerată furnizor sau producător,


vinde mărfuri unei alte societăţi (societatea B) cu sediul în orice alt loc
în interiorul sau în exteriorul Comunităţii. Mărfurile sunt expediate direct într-o
ţară terţă, alta decât cea a proprietarului (societatea B). Societatea franceză este
indicată în caseta 2 ca exportator deoarece proprietarul (societatea B) i-a
acordat în mod expres acesteia dreptul de înstrăinare asupra mărfurilor.

Articolul 788 alineatul (2) din DACV prevede că, atunci când dreptul de proprietate sau de înstrăinare asupra
mărfurilor aparţine unei persoane stabilite în afara Comunităţii în conformitate cu contractul pe care se bazează
exportul, exportatorul trebuie considerat a fi partea contractantă stabilită în Comunitate.

Exemplu:
O societate suedeză închiriază un utilaj din Norvegia. După perioada de leasing, utilajul este
declarat pentru reexport către Norvegia, iar societatea suedeză este indicată în caseta 2 ca
exportator.

„Expeditor” înseamnă un operator care acţionează ca exportator în cazul la care se face referire în articolul 206 al
treilea paragraf din DACV1. Aceasta înseamnă că expeditor este termenul corect care trebuie utilizat în cazul
schimburilor comerciale cu mărfuri comunitare:

A) între părţi ale teritoriului vamal al Comunităţii dintre care una este situată în interiorul iar cealaltă în
exteriorul teritoriului TVA2, de exemplu în cazul schimburilor comerciale dintre Suedia şi Insulele Åland;

B) între părţi ale teritoriului vamal al Comunităţii, care se află ambele în afara teritoriului TVA, de exemplu în
cazul schimburilor comerciale dintre Insulele Åland şi Insulele Canare.

1
Articolului 206 al treilea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei.
2
A se vedea anexa 1: Prezentare generală a Ţărilor Uniunii Europene.

Pagina 5
Caseta 14: Declarant/Reprezentant
Îndrumările pentru DAU oferă informaţii detaliate referitoare la anumite dispoziţii şi coduri incluse în
anexele 37 şi 38 la DACV. Pentru textul complet al acestora, a se consulta anexele 37 şi 38 la
DACV.

14 Declarant/Reprezentant Nr.

Atunci când sunt implicate mai multe persoane, reprezentantul este indicat în caseta 14, iar persoana pe seama
căreia este făcută declaraţia este, de asemenea, indicată în caseta 14 sau, dacă nu este suficient spaţiu în caseta
14, în alt loc în declaraţia scrisă sau într-un document suplimentar.
Pentru tratarea cazurilor în care sunt implicate mai multe persoane, statele membre au adoptat mai multe soluţii
tehnice ad hoc, cum ar fi:

- caseta 9;
- caseta 44;
- orice altă casetă posibilă;
- versoul declaraţiei;
- un document suplimentar.

Într-o astfel de situaţie, în caseta 14 trebuie să se facă o trimitere la locul în care pot fi găsite informaţiile
suplimentare.

Export

Dacă declarantul şi exportatorul/expeditorul sunt aceeaşi persoană, se introduce termenul „exportator” sau
„expeditor” şi codul comunitar suplimentar relevant din anexa 38.

Exemplu:
Exportatorul şi declarantul sunt aceeaşi persoană. Numărul de identificare şi numele şi adresa completă a
declarantului sunt deja indicate în caseta 2. Prin urmare, nu este necesară repetarea acestor date în
caseta 14. În caseta 14 trebuie introdusă doar menţiunea „exportator — 00400” .

Pagina 6
Import

Dacă declarantul şi expeditorul sunt aceeaşi persoană, se introduce termenul „expeditor” şi codul comunitar
suplimentar relevant din anexa 38.

Exemplu:
Expeditorul şi declarantul sunt aceeaşi persoană. Numărul de identificare şi numele şi adresa completă a
declarantului sunt deja prevăzute în caseta 8. Prin urmare, nu este necesară repetarea acestor detalii în
caseta 14. În caseta 14 trebuie introdusă doar menţiunea „expeditor — 00500”.

Exemple de cazuri care implică reprezentarea

Export

Mărfurile au fost declarate pentru export temporar sub regimul de perfecţionare pasivă. Societatea A este
proprietarul mărfurilor şi, prin urmare, exportatorul. Deţinătorul autorizaţiei de perfecţionare pasivă a mărfurilor
este însă societatea B. Această societate a numit un reprezentant (comisionar în vamă – societatea C).

În temeiul articolului 589 din DACV, o declaraţie vamală care plasează mărfurile destinate exportului temporar sub
regimul de perfecţionare pasivă trebuie făcută în conformitate cu regulile de export. Dispoziţiile vamale nu impun
ca deţinătorul autorizaţiei de utilizare a regimului de perfecţionare pasivă şi exportatorul mărfurilor destinate
exportului temporar trebuie să fie aceeaşi persoană. Cu toate acestea, declaraţia vamală pentru export temporar
de mărfuri în regimul de perfecţionare pasivă poate fi făcută numai de către titularul autorizaţiei sau de către
persoana care acţionează pe seama acestuia în temeiul articolului 64 alineatul (2) litera (a) din CVC.
Exportatorul – societatea A – va fi indicat în caseta 2, deoarece este proprietarul mărfurilor sau are un drept de
înstrăinare asupra acestora [articolul 788 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei]. Comisionarul în vamă
care este reprezentantul titularului autorizaţiei – societatea C – va fi indicat în caseta 14 deoarece exportatorul l-a
împuternicit pentru a acţiona pe seama sa şi în numele său [articolul 5 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al
Consiliului]. Titularul autorizaţiei de perfecţionare pasivă – societatea B – va fi indicat în caseta 14 sau, dacă în
caseta 14 nu este suficient spaţiu, în alt loc în declaraţia scrisă sau într-un document suplimentar în conformitate
cu menţiunea de la pagina anterioară cu privire la soluţiile tehnice ad hoc. Societatea C, ca reprezentant al
titularului autorizaţiei, completează şi semnează caseta 54 din DAU.

Import

Punerea în liberă circulaţie pentru perfecţionare activă cu sistem de rambursare face obiectul autorizaţiei.
Declaraţia trebuie făcută de către titularul autorizaţiei sau pe seama acestuia [articolul 64 alineatul (2) din
Regulamentul (CEE) nr. 2913/1992 al Consiliului]. Titularul autorizaţiei a numit un comisionar în vamă ca
reprezentant direct al său.

Reprezentantul direct care completează şi semnează caseta 54 din DAU este indicat în caseta 14. Ca persoană
diferită de debitor, această persoană poate, de asemenea, plăti taxele de import în locul debitorului [articolul 231
din Regulamentul (CEE) nr. 2913/1992 al Consiliului].

În acest caz, în caseta 14 trebuie introdus codul 2 înainte de numele şi adresa completă, pentru a se indica
statutul reprezentantului.

Pagina 7
Caseta 15a: Ţara de expediere/export
Îndrumările pentru DAU oferă informaţii detaliate referitoare la anumite dispoziţii şi coduri incluse în
anexele 37 şi 38 la DACV. Pentru textul complet al acestora, a se consulta anexele 37 şi 38 la
DACV.

15 Cod . exped./exp.

a b

Completarea casetei 15a este obligatorie pentru următoarele proceduri:

1. punerea în liberă circulaţie;


2. plasarea sub un regim vamal cu impact economic, cum ar fi perfecţionarea activă (sistem de suspendare),
admitere temporară sau transformare sub control vamal;
3. tranzit informatizat (NCTS).

Regimuri de import
Dacă în nicio ţară intermediară nu are loc nicio oprire sau acţiune juridică neavând legătură cu transportul, se
introduce în caseta 15a codul comunitar relevant din anexa 38 pentru ţara din care mărfurile au fost expediate
iniţial către statul membru importator. Dacă au avut loc astfel de opriri sau acţiuni, ultima ţară intermediară se
consideră ţară de expediere/export.

Ţara de expediere/export înseamnă ţara din care mărfurile au fost iniţial expediate statului membru importator,
fără ca vreo oprire sau operaţiune juridică care nu este inerentă transportului acestora să fi avut loc într-o ţară
intermediară [articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1917/2000].

O oprire este o întrerupere temporară a circulaţiei fizice a mărfurilor înainte ca transportul să fie continuat către
destinaţia finală.

O operaţiune juridică poate fi orice tranzacţie comercială sau operaţiune comparabilă reglementată prin legislaţie
(de exemplu, vânzarea sau prelucrarea în temeiul unui contract).

O ţară intermediară este orice ţară din cursul transportului – cu excepţia ţării de expediere şi a ţării de destinaţie (o
ţară terţă sau un stat membru). O oprire sau o operaţiune juridică în ţara de destinaţie nu determină nicio
modificare a ţării de expediere/export.

Opririle sau operaţiunile juridice în legătură cu transportul mărfurilor (inerente acestuia) includ, de exemplu, o
modificare a mijlocului de transport, operaţiuni de conservare pentru a păstra mărfurile în stare bună în timpul
transportului, divizarea şi asamblarea coletelor şi depozitarea temporară.

Codurile relevante ale ţărilor sunt publicate în mod regulat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în temeiul
Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului din 22 mai 1995, în special articolul 9. Codificarea ţărilor şi
teritoriilor se bazează pe standardul ISO alfa 2 în vigoare, în măsura în care acesta este compatibil cu cerinţele
legislaţiei comunitare. Pentru lista completă a codurilor ţărilor, a se consulta legislaţia actualizată în mod regulat
referitoare la nomenclatura ţărilor şi teritoriilor pentru statisticile comerţului exterior al Comunităţii şi ale comerţului
dintre statele membre, disponibilă pe site-ul web GEONOM.

Exemple

Ţara de expediere/export din care provin importurile se bazează pe ţara expeditoare conform definiţiei din articolul
7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1917/2000 şi trebuie introdusă în caseta 15a din DAU.

Pagina 8
Plasarea directă sub regimul de perfecţionare activă în sistem cu suspendare (PAS) în Grecia:

Export Intrare PAS în GR


USA în GR Caseta 37(1):
5100
Box 15a: USA

Import pentru liberă circulaţie (LC) în Ţările de Jos după regim de tranzit (RT) în Ţările de Jos:

Export Intrare RT LC în NL
USA în NL în NL Caseta 37(1):
4000
Caseta 15a: USA

Import pentru liberă circulaţie (LC) în Ţările de Jos după regim de tranzit (RT) din Germania în Ţările de Jos:

Export Intrare RT LC în NL
USA în DE DE-NL Caseta 37(1):
4000
Caseta 15a: USA

Plasarea sub procedura de perfecţionare activă în sistem cu rambursare (PAR) în Ţările de Jos după un regim de
antrepozit vamal (AV), altul decât în scopul reluării tranzitului în Ţările de Jos:

Export Intrare AV în NL PAR în NL


USA în NL Caseta 37(1):7100 Caseta 37(1):
Caseta 15a: USA 4171
Caseta 15a:
USA

Import pentru liberă circulaţie (LC) în Ţările de Jos după un regim de antrepozit vamal (AV), altul decât în scopul
reluării tranzitului în Franţa şi un regim de tranzit (RT) din Franţa în Ţările de Jos:

Export Intrare RT LC în NL
USA în FR FR-NL Caseta 37(1):
4071
Caseta 15a: FR

AV în FR
Caseta 37(1):
7100
Caseta 15a: USA

Pagina 9
Import pentru liberă circulaţie (LC) în Ţările de Jos după un regim de perfecţionare activă în sistem cu suspendare
(PAS) în Slovacia şi regim de tranzit (RT) din Slovacia în Ţările de Jos:

Export Intrare RT LC în NL
SUA în SK SK-NL Caseta 37(1):
4054
Caseta 15a: SK

PAS în SK
Caseta 37(1):
5100
Caseta 15a: USA

Import pentru liberă circulaţie (LC) în Ţările de Jos după transformare sub control vamal (TCV) în Grecia şi regim
de tranzit (RT) din Grecia în Ţările de Jos:

Export Entry TP FC in NL
USA in GR GR-NL Box 37(1): 4092
Box 15a: GR

PCC in GR
Box 37(1): 9100
Box 15a: USA

Import pentru liberă circulaţie (LC) în Ţările de Jos după regim de antrepozit vamal (AV), altul decât în scopul
reluării tranzitului în Suedia, regim de tranzit (RT) din Suedia în Letonia, regim de perfecţionare activă în sistem cu
suspendare (PAS) în Letonia şi regim de tranzit (RT) din Letonia în Ţările de Jos:

Export Entry TP FC in NL
USA in SE LV-NL Box 37(1): 4054
Box 15a: LV

CW in SE TP IPS in LV
Box 37(1): 7100 SE-LV Box 37(1) 5171
Box 15a: USA Box 15a: SE

Pagina 10
Import pentru liberă circulaţie (LC) în Ţările de Jos după admitere temporară (AT) în Lituania, regim de tranzit (RT)
din Lituania în Estonia, regim de antrepozit vamal numai în scopul reluării tranzitului (AVT) în Estonia şi regim de
tranzit (RT) din Estonia în Ţările de Jos:

Export Entry in TP FC in NL
USA LT EE-NL Box 37(1): 4071
Box 15a: LT

TI in LT TP CWT in EE
Box 37(1): 5300 LT-EE Box 37(1): 7153
Box 15a: USA Box15a: LT

Pagina 11
Regimuri de export

Această casetă este opţională. Statele membre pot alege să o completeze sau nu.

Exemple

Export permanent din Finlanda în Norvegia, prin Suedia: mărfurile sunt transportate din Finlanda în Suedia cu
camionul şi feribotul şi apoi în Norvegia cu camionul.

Export Transport prin Intrare în NO


permanent FI SE

Export din FI
Caseta 37(1): 1000
Caseta 15a: FI

Export permanent din Suedia în SUA: mărfurile sunt transportate din Suedia în Ţările de Jos cu camionul şi
reîncărcate pe o navă în vederea transportului către SUA.

Export Transport Reîncărcare Intrare în SUA


permanent prin NL în NL
SE

Export din SE
Caseta 37(1):
1000
Caseta 15a: SE

Reexport din Germania în SUA după regim de perfecţionare activă în sistem cu suspendare: mărfurile sunt
transportate pe calea ferată la Rotterdam în vederea transportului naval ulterior către SUA.

Reexport în Transport Reîncărcare Intrare în


SUA după prin NL în NL SUA
PA în DE

Reexport din DE
Caseta 37(1):
3151
Caseta 15a: DE

Pagina 12
O societate italiană trimite mărfuri în Grecia pentru o expoziţie. Mărfurile sunt vândute unui cumpărător în Turcia.
O declaraţie de export este făcută în Grecia pe seama exportatorului italian.

Transport din Expozi ie în Mărfurile sunt Intrare în


IT în GR GR vândute unui Turcia
cumpărător în
Turcia

Declara ie de export în GR
Caseta 37(1): 1000
Caseta 15a: GR

Caseta 34a: Codul ţării de origine


Îndrumările pentru DAU oferă informaţii detaliate referitoare la anumite dispoziţii şi coduri incluse în
anexele 37 şi 38 la DACV. Pentru textul complet al acestora, a se consulta anexele 37 şi 38 la
DACV.

34 Cod . origine

a b

Completarea casetei 34a este obligatorie pentru următoarele proceduri:

1. exportul produselor agricole cu restituire la export;


2. punerea în liberă circulaţie;
3. plasarea sub un regim vamal cu impact economic, cum ar fi perfecţionarea activă (sistem cu suspendare),
admitere temporară sau transformare sub control vamal;
4. plasarea în antrepozit vamal şi introducerea mărfurilor în zone libere care fac obiectul controalelor tip II.

Completarea casetei 34a este opţională pentru următoarele proceduri:

1. export/expediere;
2. reexport după un regim vamal cu impact economic, altul decât regimul de antrepozit vamal (perfecţionare
activă, admitere temporară sau transformare sub control vamal);
3. reexport după antrepozit vamal;
4. perfecţionare pasivă.

Regimuri de export

Pagina 13
Operatorii care completează caseta 34a trebuie să utilizeze codul comunitar relevant din anexa 38 pentru
introducerea ţării de origine, în conformitate cu definiţia din titlul II din codul vamal (originea nepreferenţială a
mărfurilor: articolele 22-26 din CVC; origine preferenţială: articolul 27).

Exemplu:

Un producător lituanian a vândut carne de porc unei societăţi italiene. Societatea italiană vinde carnea de
porc într-o ţară terţă şi o declară pentru export permanent cu restituire. În acest caz, Lituania trebuie
declarată drept ţară de origine în caseta 34a din DAU.

Regimuri de import

Se introduce în caseta 34a codul comunitar relevant din anexa 38 pentru ţara de origine, conform definiţiei din titlul
II din codul vamal (origine nepreferenţială a mărfurilor: articolele 22-26 din CVC; origine preferenţială: articolul 27).

Exemplu:

O societate din Letonia a cumpărat lemn produs în Rusia şi l-a declarat pentru regimul de antrepozit
vamal. O societate din Germania cumpără lemnul respectiv în timp ce acesta este depozitat în
antrepozitul vamal şi îl declară pentru punere în liberă circulaţie. În acest caz, Rusia trebuie să fie
declarată drept ţară de origine în caseta 34a din DAU.

Codurile naţionale relevante sunt publicate regulat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1172/95 din 22 mai 1995, în special articolul 9. Codificarea ţărilor şi a teritoriilor se bazează pe
standardul ISO alfa 2 în vigoare în măsura în care acesta este compatibil cu cerinţele legislaţiei comunitare. Pentru lista
completă a codurilor naţionale, a se vedea legislaţia actualizată în mod regulat referitoare la nomenclatura ţărilor şi
teritoriilor pentru statisticile comerţului exterior al Comunităţii şi ale comerţului dintre statele membre, disponibilă pe
site-ul web GEONOM.

Caseta 36 Preferinţa

Îndrumările pentru DAU oferă informaţii detaliate referitoare la anumite dispoziţii şi coduri incluse în
anexele 37 şi 38 la DACV. Pentru textul complet al acestora, a se consulta anexele 37 şi 38 la
DACV.

36 Preferinţă

Introducere

Această casetă conţine informaţii privind tratamentul tarifar al mărfurilor, chiar şi atunci când nu este solicitat un
tratament preferenţial.

„Tratament tarifar” se referă nu numai la preferinţe în sens restrâns (de exemplu, taxe de import reduse în
conformitate cu SPG sau în conformitate cu acorduri încheiate cu ţări ACP), ci şi diverse alte măsuri care
afectează taxele vamale, cum ar fi „contingentele tarifare”, „suspendările” şi „destinaţia finală”.

În sensul acestei casete, „preferinţă” se referă şi la aplicarea taxei vamale normale pentru ţările terţe şi
neimpunerea taxelor vamale în conformitate cu acordurile privind uniunea vamală.
Din motive legate de eficienţa legislaţiei, nu poate fi stabilită o listă complet valabilă a codurilor care trebuie
utilizate în această casetă. Prin urmare, a fost utilizată o „abordare matrice”: codul necesar din trei caractere
trebuie să fie alcătui dintr-un cod de un caracter (reprezentând o măsură generală) urmat de un cod din două

Pagina 14
caractere (reprezentând o diviziune mai detaliată). Trebuie remarcat că nu toate combinaţiile de coduri din matrice
sunt posibile din punct de vedere juridic şi că nu toate ar avea sens.
De asemenea, deoarece caseta 36 este legată în mod logic de casetele 33 („mărfuri”) şi 34a („ţara de origine”),
numai anumite mărfuri care provin din anumite ţări pot fi eligibile pentru orice tratament tarifar dat în orice moment
dat.

N.B. Toate exemplele din prezentele orientări referitoare la măsuri tarifare şi netarifare pot fi modificate în
funcţie de viitoarea legislaţie CE. pentru detalii referitoare la codurile mărfurilor şi ţărilor în orice perioadă
specifică, a se consulta site-ul web TARIC al TAXUD:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_ro.htm

Notă: În conformitate cu anexa 37 la Regulamentul (CE) nr. 2286/2003, CE va publica la intervale regulate lista
combinaţiilor de coduri care trebuie utilizate în caseta 36 din DAU împreună cu exemple şi note explicative.
Lista combinaţiilor de coduri care trebuie introduse în caseta 36 din DAU a fost publicată prima dată în Jurnalul
Oficial C 303 din 13 decembrie 2006 (pagina 83).
Ultima versiune a acestei liste este disponibilă pe site-ul web al DG TAXUD, la:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/sad/index_en.htm.

În conformitate cu legislaţia comunitară în vigoare şi cu acordurile internaţionale încheiate de către Comunitate,


codurile din caseta 36 pot fi următoarele:

Coduri utilizate dacă nu se aplică un regim preferenţial

Caseta Exemple
36 din
DAU Regimuri tarifare care trebuie aplicate
100 Rate ale taxelor vamale aplicate ţărilor terţe Erga Omnes A se vedea exemplul
[rate normale ale taxelor vamale în conformitate cu articolul 20
alineatul (3) litera (c) din CVC] Data: 02/03/2006
În aceste cazuri, o taxă vamală preferenţială fie nu este necesară, fie
nu există. Codul mărfurilor:
1507 10 90 00

Codul ţării: CA

110 Suspendare tarifară autonomă Erga Omnes A se vedea exemplul


Suspendările temporare de la taxele vamale autonome sunt acordate
pentru anumite mărfuri din sectorul agricol, chimic, aeronautic şi al Data: 03/03/2006
produselor microelectronice. Majoritatea acestora sunt enumerate în
regulamentele anuale (regulamentul de bază privind suspendările Codul mărfurilor:
autonome este Regulamentul (CE) nr. 1255/1996 care este modificat 0811 90 95 30
de două ori pe an în vederea adăugării sau eliminării unor produse din
anexă). Altele sunt prezentate ca note de subsol la anumite coduri NC Codul ţării: US
şi se aplică pe perioadă nedeterminată. Ratele normale ale taxelor
vamale pot fi suspendate fie integral (de exemplu, capitolul 27), fie
parţial (de exemplu 2905 44, 3201 20 00, 3824 60 etc.).

Pagina 15
115 Suspendări tarifare autonome Erga Omnes pentru destinaţie A se vedea exemplul
finală
Anumite suspendări ale codului 110 sunt acordate numai dacă Data: 08/03/2007
mărfurile au o „destinaţie finală” specifică în conformitate cu articolul
82 din CVC. Codul mărfurilor:
0302 69 99 20
În cazurile în care suspendarea taxelor vamale în conformitate cu
anexa I la Nomenclatura Combinată, partea I – Dispoziţii preliminare – Codul ţării: JP
secţiunea II – Dispoziţii speciale „Produse destinate anumitor
categorii de nave şi platforme de foraj sau exploatare” – este
necesară, trebuie utilizat codul 115.

118 Suspendări tarifare autonome Erga Omnes pe baza unui


certificat de confirmare a naturii speciale a produsului
Nu se aplică în prezent.

119 Suspendări tarifare autonome Erga Omnes pe baza unui A se vedea exemplul
„certificat de navigabilitate”
Temeiul juridic pentru aceste suspendări este Regulamentul (CE) Data: 03/03/2007
nr. 1147/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 de suspendare
temporară a drepturilor autonome din Tariful Vamal Comun pentru
anumite mărfuri importate pe baza unor certificate de navigabilitate. Codul mărfurilor:
Aceste suspendări sunt acordate doar dacă se prezintă un certificat 9025 80 40 90
de navigabilitate.
Codul ţării: CA

A se citi nota de subsol


CD333.

120 Contingente tarifare nepreferenţiale A se vedea exemplul


Include contingente tarifare OMC, autonome, Erga Omnes şi legate
de provenienţă. Data: 03/03/2006

Codul mărfurilor:
7202 49 10 11

Codul ţării: AU

123 Contingente tarifare nepreferenţiale pe baza unei autorizaţii de A se vedea exemplul


utilizare finală
Anumite cote tarifare de la codul 120 sunt acordate numai dacă Data: 15/06/2007
mărfurile sunt destinate unei „utilizări finale” specifice în conformitate
cu articolul 82 din CVC. Codul mărfurilor:
2008601910

Codul ţării: US

A se consulta nota de
subsol EU001.

Pagina 16
125 Contingente tarifare nepreferenţiale pe baza unui certificat A se vedea exemplul
special
Acestea trebuie să fie documente altele decât certificatele de Data: 04/03/2006
provenienţă, de exemplu certificate genealogice, certificate care
atestă producţia artizanală sau cu războaie de ţesut manuale. Codul mărfurilor:
0206 29 91 39

Codul ţării: DZ
A se citi nota de subsol
CD156 sau CD227.

128 Contingente tarifare Erga Omnes ca urmare a perfecţionării A se vedea exemplul


pasive
Data: 03/03/2006
Anumite contingente tarifare de la codul 128 sunt acordate numai în
Codul mărfurilor:
temeiul legislaţiei UE referitoare la măsurile privind perfecţionarea.
5209 11 00 00

Codul ţării: CH

A se citi nota de subsol


TM001.

140 Destinaţii finale speciale care rezultă din Tariful Vamal Comun A se vedea exemplul
Aplicarea suspendării tarifare autonome în baza regimului
destinaţiei finale (articolul 82 din CVC). Data: 01/01/2007
Cazurile în care utilizarea finală a mărfurilor determină o reducere sau
Codul mărfurilor:
o scutire de taxă (articolul 82 din CVC) sunt integrate drept coduri
9031 80 91 10
NC/TARIC şi sunt legate de notele de subsol care indică utilizarea
finală.
Codul ţării: RU

A se citi nota de subsol


EU001.

150 Admiterea în codurile NC pe baza unor certificate speciale A se vedea exemplul


Majoritatea acestor cazuri şi certificatele relevante sunt menţionate în
Nomenclatura Combinată (a se vedea dispoziţiile preliminare). Altele Data: 03/01/2007
sunt menţionate ca note de subsol la codurile NC relevante, de
exemplu 0202 30 50. Codul mărfurilor:
0806 10 10 05

Codul ţării: CA

A se citi nota de subsol


CD376.

Pagina 17
Coduri utilizate pentru sistemul de preferinţe tarifare generalizate (SPG)

Caseta Exemple
36 din
DAU Regimuri tarifare care trebuie aplicate

200 Taxă vamală SPG fără condiţii sau limitare A se vedea exemplul
Regulamentul de bază de aplicare a sistemului comunitar de
preferinţe tarifare generalizate este Regulamentul (CE) nr. 980/2005 Data: 03/03/2006
din 27 iunie 2005. Acelaşi regulament stabileşte şi stimulente speciale
pentru dezvoltarea durabilă şi buna guvernanţă şi acordă o reducere
tarifară suplimentară ţărilor care respectă regulile acestor regimuri (în Codul mărfurilor:
prezent, aceasta este situaţia mai multor ţări - Bolivia, Republica 1507 10 90 00
Moldova etc. A se vedea Decizia 2005/924/CE a Comisiei).
Codul ţării: BH

218 Suspendări SPG pe baza unui certificat de confirmare a naturii


speciale a produsului
Nu se aplică în prezent.
220 Contingente tarifare SPG A se vedea exemplul
Anumite contingente tarifare de la codul 220 sunt acordate numai în
temeiul legislaţiei UE privind SPG. Data: 01/07/2005

Codul mărfurilor:
2008 30 55 10
Codul ţării: GE

A se citi nota de subsol


CD377.

Pagina 18
223 Contingent tarifar SPG pentru destinaţie finală A se vedea exemplul
Anumite contingente tarifare SPG se acordă numai dacă mărfurile au
o „destinaţie finală" specifică în conformitate cu articolul 82 din CVC. Data: 01/01/2007

Codul mărfurilor:
1701 11 10 00

Codul ţării: AF

Atunci când mărfurile


îndeplinesc condiţiile
pentru a aplica atât
codul 223 , cât şi 225,
în caseta 36 trebuie
introdus codul 223.

225 Contingente tarifare SPG pe baza unui certificat special A se vedea exemplul
Acestea trebuie să fie documente altele decât certificate de origine,
formularul A (sau declaraţii pe factură), de exemplu, o autorizaţie de Data: 03/03/2006
import.

Codul mărfurilor:
2008 30 75 10

Codul ţării: BY

A se citi nota de subsol


CD377.

Atunci când mărfurile


îndeplinesc condiţiile
pentru a aplica atât
codul 223, cât şi
codul 225, în caseta
36 trebuie introdus
codul 223.

240 Rate preferenţiale ale taxelor vamale SPG pentru destinaţia finală A se vedea exemplul
Anumite preferinţe SPG sunt acordate numai dacă mărfurile au o
„destinaţie finală” specifică în conformitate cu articolul 82 din CVC. Data: 03/03/2007

Codul mărfurilor:
3501 10 50 90

Codul ţării: UA

A se citi nota de subsol


EU001.

250 Admiterea în codurile NC cu rate speciale ale SPG pe baza unui


certificat special
Nu se aplică în prezent.

Pagina 19
Coduri utilizate pentru acorduri preferenţiale

Exemple
Caseta
36
privin Regimuri tarifare care trebuie aplicate
d DAU
300 Taxe vamale preferenţiale fără condiţii sau limitări (inclusiv A se vedea exemplul
plafoane)
Aplicarea taxelor vamale preferenţiale în baza acordului relevant.
Data: 15/06/2007
Aplicarea plafoanelor tarifare [de exemplu, Regulamentul (CE)
nr. 2286/2002 al Consiliului din 10 decembrie 2002 de stabilire a Codul mărfurilor:
regimului aplicabil produselor agricole şi mărfurilor rezultate din 1507 10 90 00
transformarea acestora, originare din Ţările din Africa, zona Caraibelor
şi Pacific (ACP) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1706/98].
Codul ţării: TR

310 Acorduri preferenţiale: suspendări tarifare A se vedea exemplul


Exemplu de temei juridic pentru acest tip de suspendare tarifară:
Regulamentul (CE) nr. 1140/2004 al Consiliului din 21 iunie 2004 de
Data: 07/03/2006
suspendare a drepturilor autonome din Tariful Vamal Comun pentru
anumite produse pescăreşti originare din Ceuta şi Melilla.
Codul mărfurilor:
1604 16 00 00

Codul ţării: XC

315 Suspendări preferenţiale pentru destinaţie finală


Suspendările preferenţiale se acordă doar dacă mărfurile au o
„destinaţie finală” specifică în conformitate cu articolul 82 din CVC.

Nu se aplică în prezent.

318 Suspendări preferenţiale pe baza unui certificat care confirmă


natura specială a produsului
Nu se aplică în prezent.

Pagina 20
320 Contingente tarifare preferenţiale A se vedea exemplul
Taxele vamale preferenţiale se aplică numai în limitele contingentelor.
Acestea pot fi administrate pe principiul „primul sosit - primul servit” Data: 07/03/2006
sau prin autorizaţii.

Codul mărfurilor:
0302 12 00 11

Codul ţării: NO

323 Contingente tarifare preferenţiale pentru destinaţie finală A se vedea exemplul


Anumite contingente de la codul 320 se aplică numai mărfurilor care
au o „destinaţie finală” specifică în conformitate cu articolul 82 din Data: 01/01/2007
CVC.

Codul mărfurilor:
0406 90 01 00

Codul ţării: GA

A se citi nota de subsol


EU001.

Atunci când mărfurile


îndeplinesc condiţiile
pentru a aplica atât
codul 323, cât şi codul
325, în caseta 36
trebuie introdus codul
323.

325 Contingente tarifare preferenţiale pe baza unui certificat special A se vedea exemplul
Aceste certificate speciale trebuie să fie documente altele decât
certificate de circulaţie a mărfurilor EUR. 1 (sau declaraţii pe factură), Data: 07/03/2006
de exemplu o autorizaţie de import.

Codul mărfurilor:
1701 11 90 00

Codul ţării: BB

A se citi nota de subsol


CD366.

Atunci când mărfurile


îndeplinesc condiţiile
pentru a aplica atât
codul 323, cât şi codul
325, în caseta 36
trebuie introdus codul
323.

Pagina 21
340 Taxe vamale preferenţiale pentru destinaţie finală A se vedea exemplul
Taxele preferenţiale sunt acordate numai dacă mărfurile au o
„destinaţie finală” specifică, în conformitate cu articolul 82 din CVC.
Data: 15/06/2007

Codul mărfurilor:
2007 99 10 00

Codul ţării: IS

A se citi nota de subsol


EU001.

350 Admiterea în cadrul codurilor NC cu rate preferenţiale pe baza


unui certificat special
Nu se aplică în prezent.

Coduri utilizate în baza acordurilor de uniune vamală încheiate de Comunitate

Caseta Exemple
36 din
DAU Regimuri tarifare care trebuie aplicate
400 Taxe vamale în conformitate cu acordurile de uniune vamală A se vedea exemplul
încheiate de Comunitate
Acest cod este utilizat atunci când taxele vamale sunt impuse în Data: 24/11/2006
cadrul acordurilor de uniune vamală încheiate cu Andorra, San Marino
şi Turcia.
Codul mărfurilor:
1517 10 10 00

Codul ţării: TR
420 Contingent de uniune vamală A se vedea exemplul
Acest cod este utilizat pentru contingente tarifare în conformitate cu
acordurile de uniune vamală, de exemplu Regulamentul (CE) Data: 01/07/2008
nr. 816/2007.

Codul mărfurilor:
1704 10 10 10

Codul ţării: TR

Pentru toate exemplele menţionate în tabelul de mai sus există un hiperlink către site-ul web TARIC.

Pagina 22
Caseta 37 REGIM
Îndrumările pentru DAU oferă informaţii detaliate cu privire la anumite dispoziţii şi codurile incluse
în anexele 37 şi 38 la DACV. Pentru textul complet al acestora, a se consulta anexele 37 şi 38 la
DACV.

37 REGIM

Caseta 37 are două subdiviziuni.


Prima subdiviziune este obligatorie pentru regimurile vamale menţionate în coloanele A-E şi H-K din tabelul din
anexa 37.
Codurile care trebuie introduse în prima subdiviziune sunt coduri formate din patru caractere, constând dintr-un
cod de două caractere care reprezintă regimul solicitat, urmat de un al doilea cod de două caractere care
reprezintă regimul anterior.

Codurile comunitare care trebuie introduse în cea de-a doua subdiviziune sunt coduri de trei caractere, constând
dintr-o literă urmată de două caractere alfanumerice.

Codurile care trebuie introduse în cea de-a doua subdiviziune trebuie utilizate în legătură cu regimul solicitat din
prima subdiviziune a casetei 37. Atunci când trebuie specificat regimul solicitat, trebuie introdus unul dintre
codurile specifice. Dacă nu este disponibil nici un cod specific pentru categoria în cauză în legătură cu regimul
solicitat, caseta trebuie lăsată necompletată.
Atunci când în căsuţa 37(2) trebuie introdus un cod (a se vedea şi nota 1 după tabelul de combinaţii generale,
caseta 37) şi există mai multe coduri posibile în acelaşi timp, trebuie introdus cel mai important cod, deoarece
există spaţiu pentru un singur cod în caseta 37(2).

Tabelul „caseta 37 prima subdiviziune” include combinaţiile posibile de coduri de patru caractere menţionate în
cea de-a cincea coloană (cu excepţia combinaţiei de coduri 22, 76 şi 77). Cea de-a patra coloană prezintă
exemple şi explicaţii pentru regimul solicitat şi combinaţia regimului solicitat cu regimul anterior.

Menţiune specială:
Atunci când regimul anterior este un regim de antrepozit sau de admitere temporară sau atunci când mărfurile
provin dintr-o zonă liberă, codul relevant (respectiv 71, 53 sau 78) trebuie utilizat numai atunci când mărfurile nu
au fost plasate sub un regim vamal cu impact economic (perfecţionare activă, perfecţionare pasivă sau
transformare sub control vamal). Dacă mărfurile sunt plasate sub un regim vamal cu impact economic, combinaţia
de coduri care trebuie utilizată va omite informaţiile potrivit cărora bunurile au fost declarate pentru un regim de
antrepozit sau de admitere temporară sau că mărfurile provin dintr-o zonă liberă.

Explicaţii:

Explicaţiile de mai jos pentru procedurile anterioare 21, 41, 51, 54, 91 şi 92 pot fi utilizate pentru toate combinaţiile
posibile menţionate în tabelul de mai jos de regimuri solicitate şi regimuri anterioare.

a. Regimul anterior 21.


Mărfurile sunt exportate temporar în regimul de perfecţionare activă cu regimul solicitat 21. După perfecţionarea
într-o ţară terţă, mărfurile vor fi din nou aduse şi depozitate într-un antrepozit înainte de reimport. Trebuie utilizată
combinaţia de coduri 7121. După depozitarea mărfurilor care nu fac obiectul unei livrări scutite de TVA vor fi
reimportate pentru circulaţie liberă şi punere în consum, iar regimul de perfecţionare va fi finalizat. În acest caz,
trebuie utilizată combinaţia de coduri 6121 şi nu combinaţia de coduri 6171.

Pagina 23
b. Regimul anterior 41.
A se vedea explicaţiile de la regimul 01 din tabel.

c. Regimul anterior 51.


Mărfurile sunt plasate sub regimul de perfecţionare activă cu regim solicitat 51. După perfecţionare, mărfurile vor fi
plasate sub regim de admitere temporară cu combinaţia de coduri 5351. Atunci când mărfurile vor părăsi din nou
Comunitatea, se va face o declaraţie de reexport cu combinaţia de coduri 3151 şi nu cu combinaţia de coduri
3153.

d. Regimul anterior 54.


Mărfurile sunt plasate sub regimul de perfecţionare activă cu regim solicitat 51. Mărfurile vor fi transportate într-un
alt stat membru cu regim de tranzit. După regimul de tranzit, mărfurile vor fi depozitate într-o zonă liberă în acel alt
stat membru. După depozitare în zona liberă, mărfurile vor fi în cele din urmă reexportate în afara Comunităţii cu
utilizarea combinaţiei de coduri 3154 şi nu cu combinaţia de coduri 3178. Codul regimului anterior 54 este necesar
atunci când mărfurile sunt plasate sub regim de perfecţionare activă în alt stat membru.

e. Regimul anterior 91.


Mărfurile sunt plasate spre transformare sub control vamal cu regim solicitat 91. După transformare, mărfurile vor
fi depozitate într-un antrepozit vamal, utilizându-se combinaţia de coduri 7191. După depozitare, este găsit un
cumpărător, iar mărfurile care nu fac obiectul unei livrări scutite de TVA vor fi importate pentru circulaţie liberă şi
punere în consum, utilizându-se combinaţia de coduri 4091 şi nu combinaţia de coduri 4071.

f. Regimul anterior 92.


Mărfurile sunt plasate pentru transformare sub control vamal cu regim solicitat 91. După transformare, mărfurile
vor fi transportate în alt stat membru, cu regim de tranzit. După regimul de tranzit, mărfurile vor fi depozitate într-un
antrepozit vamal, utilizându-se combinaţia de coduri 7192. Codul regimului anterior, 92, este necesar atunci când
mărfurile sunt plasate pentru transformare sub control vamal în alt stat membru.
După depozitare, se găseşte un cumpărător, iar mărfurile care nu fac obiectului unei livrări scutite de TVA vor fi
importate pentru liberă circulaţie şi punere în consum, utilizându-se combinaţia de coduri 4092 şi nu combinaţia de
coduri 4071.

Pagina 24
Caseta 37, prima subdiviziune:

Tabel caseta 37, prima subdiviziune:

Observaţii Libera circulaţie a bunurilor în seria 0 este utilizată doar atunci când trebuie achitate taxele de
generale import, fără achitarea impozitelor şi taxelor naţionale cum ar fi TVA şi accizele
privind prima
cifră 0
Regimul Descrierea casetei 37(1) Temei Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii
solicitat juridic 37(1) posibile
pentru caseta
37 (1)
01 Libera circulaţie a mărfurilor Articolele Exemple: 0100
reexpediate simultan în 79 - 83 Mărfuri care provin dintr-o ţară terţă, puse 0121
contextul schimburilor din Cod în liberă circulaţie în Franţa şi 0141
comerciale între părţi care reexpediate simultan către Insulele 0151
aparţin teritoriului vamal Channel. 0153
comunitar în care se aplică 0154
dispoziţiile Directivei În cazul mărfurilor reexpediate către 0171
2006/112/CE a Consiliului şi Andorra, dacă este cazul (respectiv, 0178
părţi care aparţin acestui capitolele 25 - 97 din Nomenclatura 0191
teritoriu în care aceste Combinată) trebuie utilizat un T2 T2F, 0192
dispoziţii nu se aplică sau în T2L sau T2LF(a se vedea Decizia
contextul schimburilor nr. 1/2003 a Comitetului Comun CE -
comerciale între părţi care Andorra din 3 septembrie 2003 privind
aparţin acestui teritoriu în care actele cu putere de lege şi actele
aceste dispoziţii nu se aplică. administrative necesare funcţionării
corespunzătoare a Uniunii Vamale).
Libera circulaţie a mărfurilor
reexpediate simultan în Pentru mărfurile reexpediate către San
contextul schimburilor Marino trebuie utilizat un T2, T2F, T2L
comerciale între Comunitate şi sau T2LF (a se vedea Decizia nr. 1/2002
ţările cu care a format o a Comitetului de Cooperare CE - San
uniune vamală. Marino din 22 martie 2002
T2SM este necesar doar pentru tranzitul
de la un birou vamal italian desemnat (a
se vedea manualul de tranzit) (a se
vedea, de asemenea, anexa 1 cu
prezentarea generală a ţărilor).

Explicaţia combinaţiei de coduri 0141:

Această combinaţie poate fi utilizată


atunci când, în conformitate cu articolul
128 alineatul (1) din CVC, mărfurile
importate, puse în liberă circulaţie în baza
perfecţionării active în sistem cu
rambursare sub formă de produse sau
mărfuri compensatoare au fost plasate în
stare nealterată în vederea reexportării
ulterioare sau au fost plasate în regim de
antrepozit vamal cu solicitarea
rambursării taxelor de import şi plata
ulterioară a unor taxe noi în baza codului
01.
Deoarece mărfurile au fost plasate iniţial
sub un regim vamal cu impact economic
– perfecţionarea activă - şi abia apoi în
regim de antrepozit, ultimul regim nu este
indicat în combinaţia de coduri, în
conformitate cu regula din anexa 37,
caseta 37 A prima subdiviziune (a se
vedea, de asemenea, explicaţiile
generale cu privire la caseta 37).

Pagina 25
În conformitate cu dispoziţiile articolului
128 alineatul (1) din CVC procedura
anterioară 41 este, de asemenea,
aplicabilă pentru regimurile solicitate: 07,
10, 31, 40, 41, 42, 45, 51, 53, 71 şi 78.

Explicaţie pentru combinaţia de coduri


0151

Mărfurile în stare nealterată care au fost


plasate anterior sub regim de
perfecţionare activă în sistem cu
suspendare şi sunt declarate în prezent
pentru libera circulaţie şi reexpedierea
simultană în baza codului 01.

Explicaţie pentru combinaţia de coduri


0191

Mărfuri în stare nealterată care au fost


plasate anterior în vederea transformării
sub control vamal şi sunt declarate în
prezent pentru libera circulaţie şi
reexpedierea simultană în baza codului
01.

Explicaţie pentru codul de regim anterior


10: A se vedea explicaţia pentru codul
10.

Pagina 26
Regimul Descrierea casetei 37(1) Temei Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii
solicitat juridic 37(1) posibile
pentru caseta
37 (1)
07 Libera circulaţie cu plasarea Articolele Explicaţie: 0700
simultană a mărfurilor în regim 79 - 83 Acest cod se utilizează dacă mărfurile 0721
de antrepozit, altul decât un din Cod sunt puse în liberă circulaţie, dar fără ca 0741
regim de antrepozit vamal. TVA-ul şi eventualele accize să fi fost 0751
achitate. 0753
0754
Exemple: 0771
Utilajele importate sunt puse în liberă 0778
circulaţie însă nu s-a achitat TVA. În timp 0791
ce mărfurile sunt plasate într-un 0792
antrepozit fiscal sau într-o zonă aprobată,
plata TVA se suspendă.
Ţigările importate sunt puse în liberă
circulaţie, fără să se plătească TVA şi
accize. În timp ce mărfurile sunt
depozitate într-un antrepozit fiscal sau
într-o zonă aprobată, plata TVA şi a
accizelor se suspendă.

Explicaţia combinaţiei de coduri 0741: A


se vedea explicaţia pentru codul 0141.

Explicaţia codului de regim anterior 10:


A se vedea explicaţia pentru codul 10.

Pagina 27
Observaţii Export sau expediere permanentă.
generale
privind
prima cifră 1
Regimul Descrierea casetei 37(1) Temei Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii
solicitat juridic 37(1) posibile
pentru caseta
37 (1)
10 Export permanent. Articolele Explicaţie: 1000
161 – Export normal de mărfuri comunitare 1001
162 din către o ţară terţă. 1007
Cod 1040
Exemplu: 1041
Mărfuri eligibile sau nu pentru restituirile 1042
la export exportate în China. 1045
1078
Explicaţie:
Expediere de mărfuri comunitare către
părţi ale teritoriului vamal comunitar în
care nu se aplică dispoziţiile Directivei
2006/112/CE a Consiliului.
A se vedea nota 1 la anexa 38.

Exemplu:
Mărfuri fabricate în Ţările de Jos sunt
vândute către o societate din Guernsey şi
sunt expediate permanent către
Guernsey.

Explicaţia combinaţiilor de coduri 1001,


1040, 1042 şi 1045:
Export de mărfuri de pe teritoriul vamal al
Comunităţii cu restituirea sau remiterea
taxelor de import (articolul 238 din Cod).

Explicaţia combinaţiei de coduri 1041:


export de mărfuri în urma regimului de
perfecţionare activă (sistem cu
rambursare). În cazul în care mărfurile
sunt plasate sub regim de antrepozit
vamal înainte de export, se introduce
codul 3141.

Explicaţia combinaţiei de coduri 1078:


Export permanent de mărfuri
comunitare către o ţară terţă după
depozitare într-o zonă liberă tip II.

Explicaţia codului de regim anterior 10:


Utilizarea codului 10 pentru regimul
anterior este permisă numai în cazul
mărfurilor returnate în urma exportului
permanent (articolul 185 din CVC)
11 Export de produse Articolul Explicaţie: 1100
compensatoare obţinute din 115 Export anterior (EX-IM) în conformitate cu
mărfuri echivalente în regim alineatul articolul 115 alineatul (1) litera (b) din
de perfecţionare activă (1) litera Cod.
(sistem cu suspendare) (b) din
înainte de introducerea Cod. Exemplu:
mărfurilor de import în Export de ţigări fabricate din foi de tutun
regimul respectiv. comunitar înaintea plasării tutunului care
provine dintr-o ţară terţă în regim de
perfecţionare activă.

Pagina 28
Observaţii Export temporar sau expediere temporară
generale
privind
prima cifră 2
Regimul Descrierea casetei 37(1) Temei Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii
solicitat juridic 37(1) posibile
pentru caseta
37 (1)
21 Export temporar în regim de Articolel Explicaţie: 2100
perfecţionare pasivă. e 145 - Regim de perfecţionare pasivă în 2101
160 din conformitate cu articolele 145 - 160 din 2107
Cod. Cod. 2141
2145
Mărfuri comunitare exportate pentru a fi 2148
transformate sau reparate într-o ţară terţă 2151
pentru a fi reimportate în UE. 2154
2178
Mărfuri comunitare exportate pentru a fi
transformate sau reparate într-o ţară terţă
pentru a fi reimportate în Turcia sau
Andorra (este necesară fişa de informaţii
INF 2 sau un document echivalent).

Exemplu de reparaţie a mărfurilor:


O cameră foto sau video defectă este
exportată temporar către producătorul din
Japonia pentru reparaţie sau înlocuire.

Exemplu de asamblare a mărfurilor:


1) Componentele de imprimantă sunt
exportate temporar către un producător
pentru asamblarea unei imprimante.
2) Anvelopele sunt exportate din UE către
Japonia pentru montare pe autovehicule
şi apoi sunt reimportate în Turcia
(trafic triunghiular, este necesară fişa de
informaţii INF 2)

Explicaţia combinaţiilor de coduri 2141,


2151 şi 2154:
Aceste combinaţii pot fi utilizate pentru
produsele sau mărfurile compensatoare
în stare nealterată care pot fi exportate
temporar pentru transformare
suplimentară în afara teritoriului vamal al
Comunităţii. Articolul 123 din Cod.

Exemplu de combinaţie de coduri 2145:


Această combinaţie poate fi utilizată
pentru perfecţionarea pasivă a mărfurilor
accizate scoase dintr-un antrepozit fiscal.

Pagina 29
Regimul Descrierea casetei 37(1) Temei Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii
solicitat juridic 37(1) posibile
pentru caseta
37 (1)
23 Export temporar pentru Articolul Exemple: 2300
restituire în stare nealterată. 161 din Export temporar de produse pentru 2307
Cod. expoziţii, cum ar fi târgurile comerciale; 2345
2378
Export temporar al unui tablou pentru o
expoziţie într-o ţară terţă;
Export temporar de produse cum ar fi
eşantioane, echipamente profesionale
etc.
Explicaţie:
Mărfuri comunitare exportate temporar
către o ţară terţă pentru a fi reimportate în
UE în stare nealterată.

Mărfuri comunitare exportate iniţial într-o


ţară terţă, pentru utilizarea procedurii de
restituire a mărfurilor, atunci când ajung în
Turcia sau Andorra în stare nealterată (se
poate utiliza fişa de informaţii INF 3 sau
un document echivalent).

Pagina 30
Observaţii Reexportul mărfurilor necomunitare plasate sub regim vamal cu impact economic şi destinate
generale reexportului
privind
prima cifră
3
Regimul Descrierea casetei 37(1) Temei Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii
solicitat juridic 37(1) posibile
pentru caseta
37 (1)
31 Reexport. Articolul Explicaţie: 3100
182 din Reexport de mărfuri necomunitare în 3141
Cod. urma unui regim suspensiv cu impact 3151
economic. 3153
3154
Exemple:
3171
Mărfurile sunt plasate într-un regim de
3178
antrepozit vamal şi sunt declarate ulterior
3191
pentru reexport.
3192
Reexport de produse compensatoare în
urma perfecţionării active, dacă este
posibil în combinaţie cu o restituire la
export [articolul 11 alineatul (5) din
Regulamentul (CE) nr. 800/1999].
Explicaţia combinaţiei de coduri 3141: A
se vedea explicaţia pentru codul 0141.

Pagina 31
Observaţii Codurile care încep cu cifra 4 sunt utilizate pentru libera circulaţie a mărfurilor şi introducerea
generale acestora în consum atunci când taxele de import şi impozitele şi taxele naţionale cum ar fi
privind TVA-ul şi accizele trebuie achitate.
prima cifră Diferenţa dintre codurile care încep cu cifra 4 şi codurile care încep cu cifra 6 este că la cifra 6
4 mărfurile sunt întotdeauna reimportate în baza articolelor 149 (perfecţionare pasivă) şi 185
(mărfuri restituite). În cazul în care mărfurile sunt restituite după exportului permanent, iar
articolul 185 din CVC nu este aplicabil, este vorba de o nouă tranzacţie şi trebuie utilizat un
cod care începe cu cifra 4.
Regimul Descrierea casetei 37(1) Temei Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii
solicitat juridic 37(1) posibile
pentru caseta
37 (1)
40 Punerea simultană în liberă Articolele Exemplu: 4000
circulaţie şi introducerea în 79 - 83 Mărfuri care provin dintr-o ţară terţă cu 4041
consum a mărfurilor care nu din Cod achitarea taxelor vamale şi a TVA-ului 4051
fac obiectul unei livrări şi/sau a accizelor. 4053
scutite de TVA. Atunci când se aplică codul 40, mărfurile 4054
nu fac obiectul unei livrări scutite de TVA 4071
către alt stat membru; cu toate acestea 4078
mărfurile pot face obiectul altor scutiri de 4091
TVA. 4092
A se vedea, de asemenea, codul 42
privind scutirea de TVA.

Explicaţia combinaţiei de coduri 4041:


a se vedea explicaţia pentru codul
0141.
41 Punerea simultană în liberă Articolul Exemplu: 4100
circulaţie şi introducerea în 114 Regim de perfecţionare activă cu 4121
consum a mărfurilor plasate alineatul achitarea taxelor vamale şi a taxelor 4141
în regim de perfecţionare (1) litera naţionale pentru import. 4151
activă (sistem cu (b) şi 4153
rambursare). alineatul Mărfuri importate dintr-o ţară terţă pentru 4154
(2) litera a fi reparate sunt puse în liberă circulaţie 4171
(b) din pe teritoriul UE. În momentul exportului, 4178
Cod. toate taxele vamale şi taxele naţionale se 4191
rambursează (sistem cu rambursare). 4192
Explicaţia combinaţiei de coduri 4121:
Aceste combinaţii pot fi utilizate atunci
când produsele sau mărfurile
compensatoare în stare nealterată care
au fost exportate temporar pentru
perfecţionarea ulterioară în afara
teritoriului vamal al Comunităţii se vor
întoarce în regim PA (articolul 123 din
cod).

Explicaţia combinaţiei de coduri 4141: a


se vedea explicaţia pentru codul 0141
42 Punerea simultană în liberă Articolul Explicaţia: 4200
circulaţie şi introducerea în 79 din În conformitate cu articolul 143 litera (d) 4241
consum a mărfurilor care fac Cod din Directiva TVA, mărfurile pot fi 4251
obiectul unei livrări scutite de importate cu scutire de TVA doar prin 4253
TVA către alt stat membru. intermediul unui comerciant care este 4254
înregistrat în scopuri TVA în ţara de 4271
punere în liberă circulaţie sau prin 4278
intermediul unui reprezentant fiscal (care 4291
este un reprezentant în conformitate cu 4292
articolul 5 din CVC) în acea ţară.

Exemplu:

Mărfurile sunt puse în liberă circulaţie


într-un stat membru dar sunt destinate

Pagina 32
unui comerciant din alt stat membru.
Formalităţile TVA sunt efectuate de către
un comisionar în vamă care este un
reprezentant fiscal în sistemul de TVA
intracomunitar. Numele şi numărul său de
identificare sunt introduse în caseta 14, în
timp ce numele şi numărul de identificare
al comerciantului sunt declarate ca
destinatar în caseta 8.

Explicaţia combinaţiei de coduri 4241: a


se vedea explicaţia codului 0141.

Pagina 33
Regimul Descrierea casetei 37(1) Temei Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii
solicitat juridic 37(1) posibile
pentru caseta
37 (1)
43 Punerea simultană în liberă Articolul Exemplu: 4300
circulaţie şi introducerea în 206 Punerea în liberă circulaţie a produselor 4341
consum a mărfurilor care fac DACV agricole care, în timpul unei perioade 4351
obiectul măsurilor specifice tranzitorii speciale ulterioară aderării unor 4353
aferente colectării unei sume noi state membre, fac obiectul unei 4354
pe parcursul perioadei proceduri vamale speciale sau unor 4371
tranzitorii ulterioare aderării măsuri speciale între noile state membre 4378
unui nou stat membru. şi restul Comunităţii 4391
4392
Acest cod şi combinaţia de
coduri nu sunt utilizate în Toate combinaţiile cu codul 43 drept cod
prezent. de regim anterior se aplică în acelaşi mod
ca şi combinaţiile în care codul de regim
anterior este 40.
Atunci când se aplică 43, se aplică toate
combinaţiile similare celor utilizate atunci
când este solicitat regimul 40.

45 Punerea în liberă circulaţie a Articolul Explicaţie: 4500


mărfurilor şi introducerea în 79 din Scutirea de TVA sau de accize prin 4541
consum fie pentru TVA, fie Cod plasarea mărfurilor în regim de antrepozit 4551
pentru accize şi plasarea fiscal. 4553
acestora în regim de 4554
antrepozit fiscal. Exemple: 4571
Ţigările importate dintr-o ţară terţă sunt 4578
puse în liberă circulaţie, iar TVA-ul a fost 4591
achitat. În timp ce mărfurile se află în 4592
antrepozitul fiscal sau zona aprobată,
plata accizelor se suspendă.

Ţigările importate dintr-o ţară terţă sunt


puse în liberă circulaţie, iar accizele sunt
achitate. În timp ce mărfurile se află în
antrepozit fiscal sau în zona aprobată,
plata TVA se suspendă.

Explicaţia combinaţiei de coduri 4541: a


se vedea explicaţia pentru codul 0141.

48 Introducerea în consum cu Articolul Explicaţie: 4800


punere simultană în liberă 154 Sistem de schimb standard (IM-EX); 4841*
circulaţie a mărfurilor alineatul import anterior în conformitate cu articolul 4851*
înlocuitoare în regim vamal (4) din 154 alineatul (4) din Cod. 4853*
de perfecţionare pasivă Cod. 4854*
anterior exportului mărfurilor Exemplu: 4871
exportate temporar. Mărfurile (de exemplu, componente de 4878
calculator, echipamente fotografice) vor fi 4891*
reparate într-o ţară terţă, iar producătorul 4892*
trimite mărfuri similare pentru înlocuire
înainte ca mărfurile în cauză să fie
trimise.

* Aceste combinaţii vor fi utilizate doar în


cazuri excepţionale.

Pagina 34
Regimul Descrierea casetei 37(1) Temei Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii
solicitat juridic 37(1) posibile
pentru caseta
37 (1)
49 Introducerea în consum a Articolul Explicaţie: 4900
mărfurilor comunitare în 206 Import cu introducerea în consum a 4910
contextul schimburilor DACV mărfurilor din părţi ale Comunităţii în care 4901
comerciale dintre părţi care Directiva TVA (Directiva 2006/112/CE a 4978
aparţin teritoriului vamal al Consiliului) nu se aplică.
Comunităţii în care se aplică
dispoziţiile Directivei Exemple:
2006/112/CE a Consiliului şi Mărfuri din Martinica introduse pentru
părţi ale teritoriului în care punere în consum în Belgia.
aceste dispoziţii nu se aplică [caseta 1(1) CO împreună cu caseta 37
sau în contextul schimburilor (1), regim solicitat 49]
comerciale între părţi ale
acestui teritoriu în care Mărfuri din Andorra sau San Marino
dispoziţiile nu se aplică. introduse pentru punere în consum în
Germania.
Introducerea în consum a [caseta 1(1) IM împreună cu caseta
mărfurilor în contextul 37(1), regim solicitat 49]
schimburilor comerciale între
Comunitate şi ţările cu care Mărfuri din Insulele Canare introduse în
aceasta a format o uniune Ţările de Jos pentru punere în consum şi
vamală. plasarea mărfurilor într-un regim de
antrepozit fiscal fie pentru TVA, fie pentru
accize [caseta 1(1) CO împreună cu
caseta 37(1) procedura prevăzută 49].

Pagina 35
Observaţii Mărfuri admise temporar.
generale
privind
prima cifră
5
Regim Descrierea casetei 37(1) Temei Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii
solicitat juridic 37(1) posibile
pentru caseta
37 (1)
51 Regim de perfecţionare Articolul Explicaţie: 5100
activă (sistem cu 114 Perfecţionare activă (sistem cu 5111
suspendare). alineatul suspendare) în conformitate cu articolul 5121
(1) litera 114 alineatul (1) litera (a) şi alineatul (2) 5141
(a) şi litera (a) din Cod. 5151
alineatul Mărfuri importate dintr-o ţară terţă, pentru 5153
(2) litera a fi reexportate după reparaţie sau 5154
(a) din transformare pe teritoriul UE. Plata 5171
Cod. taxelor şi impozitelor este suspendată 5178
până în momentul reexportului sau până 5191
în momentul în care mărfurile sunt 5192
plasate sub un nou regim de
transformare sau utilizare aprobată la
nivel vamal (articolul 89 din CVC).

Mărfuri plasate în regim de perfecţionare


activă pe teritoriul UE şi puse în liberă
circulaţie în Andorra (se poate utiliza fişa
de informaţii INF 1).

Exemplu de combinaţie de coduri 5111:


Importul mărfurilor de import după
exportul produselor compensatoare
obţinute din mărfuri echivalente.

Explicaţie pentru combinaţia de coduri


5141: a se vedea explicaţia pentru codul
0141.

Pagina 36
Regimul Descrierea casetei 37(1) Temei Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii
solicitat juridic 37(1) posibile
pentru caseta
37 (1)
53 Import în regim de admitere Articolele Pe lângă codul 53 din prima subdiviziune, 5300
temporară. 137 - 144 este necesar întotdeauna un cod în a cea 5341
din Cod. de-a doua subdiviziune a casetei 37(2) 5351
(categoria D) care să specifice natura 5353
mărfurilor calificate pentru admiterea 5354
temporară. 5371
5378
Exemple: 5391
Admiterea temporară de: 5392
- mărfuri pentru o expoziţie [articolul 576
alineatul (1) din DACV].

- echipamente profesionale (articolul 569


din DACV)
- eşantioane (articolul 574 din DACV)

Exemple pentru combinaţia 5353: Un


tablou care se află într-o expoziţie din
Germania îşi schimbă proprietarul.

Noul proprietar plasează din nou tabloul


în regim de admitere temporară pe baza
autorizaţiei sale.

Explicaţia combinaţiei de coduri 5341: a


se vedea explicaţia pentru codul 0141.

Pagina 37
Observaţii Reimportul pentru libera circulaţie şi introducerea în consum.
generale Diferenţa dintre codurile care încep cu cifra 4 şi codurile care încep cu cifra 6 este că
privind mărfurile importate în baza codurilor începând cu cifra 4 vor fi puse în liberă circulaţie (cu
prima cifră excepţia codului 49) şi introducerea în consum, în timp ce mărfurile reimportate cu un cod
6 începând cu cifra 6 reintră în Comunitate după exportul permanent sau exportul temporar în
baza articolelor 149 (perfecţionare pasivă) şi 185 (mărfuri restituite) din CVC cu punerea
simultană în circulaţie şi introducerea în consum. Codurile care încep cu cifra 6 pot fi utilizate
doar împreună cu un regim anterior.

Regimul Descrierea casetei 37(1) Temei Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii
solicitat juridic 37(1) posibile
pentru caseta
37 (1)
61 Reimport cu punere Articolele Explicaţie: 6110
simultană în liberă circulaţie 149, 185 1. Reimport de mărfuri în urma exportului 6121
şi introducerea în consum a şi 186 din temporar din Comunitate în regim de 6123
mărfurilor care nu fac Cod perfecţionare pasivă 6171
obiectul unei livrări scutite de În general, plata taxelor şi impozitelor se 6178
TVA calculează pe baza costurilor de
perfecţionare sau reparaţie.

2. Reimportul în urma exportului temporar


pentru restituirea în stare nealterată.

A se vedea, de asemenea, codul 63


privind scutirea de TVA.

Exemple pentru combinaţia de coduri


6121:

1. O cameră foto sau video coreeană


importată anterior este reimportată după
reparaţie în perioada de garanţie în ţara
de origine.
2. Introducere în consum, cu punere
simultană în liberă circulaţie a mărfurilor
exportate în regim de perfecţionare
pasivă şi plasate în regim de antrepozit
vamal în momentul reimportului = 6121
(nu 6171). (Prima operaţiune: exportul
temporar pentru perfecţionarea pasivă =
2100; a doua operaţiune: depozitarea în
regim de antrepozit vamal = 7121; a treia
operaţiune: introducere în consum +
punere în liberă circulaţie = 6121).

Exemplu pentru combinaţia de coduri


6123: reimportul unui tablou în urma
exportului temporar pentru o expoziţie
într-o ţară terţă

Explicaţia combinaţiei de coduri 6110: În


urma exportului permanent mărfurile sunt
reintroduse în Comunitate ca mărfuri
restituite în conformitate cu articolul 185
din CVC.
În cazul în care articolul 185 din CVC nu
este aplicabil, mărfurile trebuie să fie
declarate cu un cod care începe cu cifra
4.

Explicaţia combinaţiilor de coduri 6171 şi


6178:
În urma exportului temporar cu regim
anterior 23, mărfurile sunt plasate într-un

Pagina 38
antrepozit vamal şi apoi reimportate în
stare nealterată.
Regimul anterior „export temporar” nu
este un regim vamal cu impact economic,
regula generală privind caseta 37
prevăzând, prin urmare, ca în acest caz
să se utilizeze regimul anterior 71 sau 78.

Explicaţia pentru codul de regim anterior


10:
a se vedea explicaţia pentru codul 10.

Pagina 39
Regimul Descrierea casetei 37(1) Temei Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii
solicitat juridic 37(1) posibile
pentru caseta
37 (1)
63 Reimport cu punere Articolele Explicaţie: 6310
simultană în liberă circulaţie 149, 185 Reimport în urma perfecţionării pasive 6321
şi introducere în consum a şi 186 din sau exportului temporar, cu scutirea de 6323
mărfurilor care fac obiectul Cod TVA prin intermediul unui reprezentant 6371
unei livrări scutite de TVA fiscal. Se utilizează atunci când mărfurile 6378
către alt stat membru. sunt puse în liberă circulaţie într-un stat
membru şi sunt destinate unui importator
din alt stat membru. Formalităţile legate
de TVA sunt efectuate de către
reprezentantul fiscal utilizând sistemul de
TVA intracomunitar.
Reimport de mărfuri cu scutire de TVA de
către un comerciant care este înregistrat
în scopuri de TVA în ţara de punere în
liberă circulaţie.

Explicaţia combinaţiei de coduri 6310:


a se vedea explicaţia pentru codul
6110

Explicaţia combinaţiilor de coduri 6371,


6178: a se vedea explicaţia pentru
codurile 6171 şi 6178.

Explicaţia pentru codul de regim anterior


10:
a se vedea explicaţia pentru codul 10.
68 Reimport cu înregistrare Articolele Exemplu: 6810
parţială pentru introducerea 149, 185 Băuturile alcoolice transformate sunt 6821
în consum şi punerea şi 186 din reimportate şi plasate în antrepozit de 6823
simultană în liberă circulaţie Cod accize. 6871
şi plasarea mărfurilor în 6878
regim de antrepozit, altul Acest cod este similar cu codul 45, însă
decât regimul de antrepozit singura diferenţă este asocierea codului
vamal. 68 cu reimportul în urma exportului
(temporar), în timp ce codul 45 acoperă
exclusiv importul în opoziţie cu reimportul.

Exemplu de combinaţie de coduri 6823:


Reimportul şi plasarea simultană într-un
antrepozit de accize în cazul unor
produse accizate în urma exportului
temporar pentru un târg de produse
alimentare şi băuturi.

Explicaţia combinaţiei de coduri 6810:


a se vedea explicaţia pentru codul
6110

Explicaţia combinaţiilor de coduri 6871,


6878: a se vedea explicaţia de la
codurile 6171 şi 6178.

Explicaţia pentru codul de regim anterior


10:
a se vedea explicaţia pentru codul 10.

Pagina 40
Observaţii Plasarea mărfurilor în regim de antrepozit vamal.
generale
privind
prima cifră
7
Regim Descrierea casetei 37(1) Temei Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii
solicitat juridic 37(1) posibile
pentru caseta
37 (1)
71 Plasarea mărfurilor în regim Articolul Explicaţie: 7100
de antrepozit vamal. 98 Plasarea mărfurilor în regim de antrepozit 7101
alineatul vamal. Aceasta nu împiedică în niciun fel 7110
(1) litera plasarea simultană a mărfurilor într-un 7121
(a) din antrepozit de accize sau de TVA, de 7123
Cod. exemplu. 7140
7141
Explicaţia combinaţiilor de coduri: 7142
7101, 7140, 7142, 7145 : a se vedea 7145
explicaţia codurilor 1001, 1040, 1042 şi 7151
1045. 7153
7154
7171
Explicaţia combinaţiei de coduri 7141: A
7178
se vedea explicaţia pentru codul 0141.
7191
7192
78 Introducerea mărfurilor Articolul Explicaţie: 7800
pentru o zonă liberă care 168a din Mărfurile care intră pe teritoriul unei zone 7801
face obiectul controalelor tip Cod libere tip II fac obiectul regimului de 7810
II. antrepozit vamal. 7821
7823
Exemplu de combinaţie de coduri 7891:
7840
Produsele compensatoare vor fi introduse
7841
într-o zonă liberă de tip II în locul plasării
7842
acestora în liberă circulaţie [articolele 134
7845
şi 118 alineatul (1) din CVC].
7851
Explicaţia pentru combinaţiile de coduri 7853
7801, 7840, 7842 şi 7845: 7854
a se vedea explicaţia pentru codurile 7871
1001, 1040, 1042 şi 1045. 7878
7891
7892
Explicaţi pentru combinaţia de coduri
7841:
A se vedea explicaţia pentru codul
0141.

Pagina 41
Observaţii Plasarea mărfurilor în regim de transformare a mărfurilor sub control vamal.
generale
privind
prima cifră
9
Regimul Descrierea casetei 37(1) Temei Explicaţii şi exemple pentru caseta Combinaţii
solicitat juridic 37(1) posibile
pentru caseta
37 (1)
91 Plasarea mărfurilor în regim Articolele Explicaţie: 9100
de transformare sub control 130 - Mărfurile importate dintr-o ţară terţă 9151
vamal. 136 din pentru a fi puse, în urma transformării, 9153
Cod în liberă circulaţie pe teritoriul UE. 9154
9171
9178
Plata taxelor şi impozitelor se suspendă
9191
pe parcursul perioadei de transformare şi
9192
se va baza pe produsul transformat.

Explicaţia combinaţiei de coduri 9151:


produsele şi mărfurile compensatoare
care, în urma regimului de perfecţionare
activă în sistem cu suspendare, sunt
utilizate pe teritoriul vamal al Comunităţii
în operaţiuni care le modifică natura sau
starea permiţând produselor rezultate din
astfel de operaţiuni să fie puse în liberă
circulaţie la taxa de import
corespunzătoare.

Pagina 42
General Codurile menţionate mai jos nu pot fi utilizate ca primele două cifre ale codului de regim, ci
doar pentru a indica regimul anterior.
00 Acest cod este utilizat pentru a indica
faptul că nu a existat o un regim anterior
54 Perfecţionarea activă (sistem cu
Explicaţie:
suspendare) în alt stat membru (fără Acest cod este utilizat pentru a înregistra operaţiunea în
punere în liberă circulaţie în acel stat
scopul statisticilor referitoare la schimburile comerciale
membru). intracomunitare. Exemplu:
Mărfurile dintr-o ţară terţă sunt plasate în regim de
perfecţionare activă în Belgia (5100). După ce sunt
supuse perfecţionării active, sunt expediate în Germania
pentru a fi puse în liberă circulaţie (4054) sau
perfecţionare ulterioară (5154).
92 Transformare sub control vamal în alt Explicaţie:
stat membru (fără a fi puse în liberă Acest cod este utilizat pentru înregistrarea operaţiunii în
circulaţie în acel stat membru). scopul statisticilor referitoare la schimburile comerciale
intracomunitare.

Exemplu:
Mărfurile dintr-o ţară terţă sunt transformate sub control
vamal în Belgia (9100). După ce sunt supuse
perfecţionării, acestea sunt expediate în Germania pentru
a fi puse în liberă circulaţie (4092) sau perfecţionare
ulterioară (9192).

Pagina 43
Caseta 37, a doua subdiviziune
Îndrumările pentru DAU oferă informaţii detaliate privind anumite dispoziţii şi codurile incluse în
anexele 37 şi 38 la DACV. Pentru textul complet al acestora a se consulta anexele 37 şi 38 la
DACV.

Tabelul prezentat mai jos oferă explicaţii privind unele dintre posibilele coduri comunitare din caseta 37, a doua
subdiviziune.

În caseta 37(2) există spaţiu pentru un singur cod. Prin urmare, în cazul în care sunt posibile mai multe coduri în
acelaşi timp, în caseta 37(2) se înscrie de preferinţă doar cel mai semnificativ cod, celelalte coduri putând fi
inserate în alte casete, de exemplu caseta 44, în funcţie de soluţiile tehnice ad hoc pe care le-au elaborat statele
membre.

Perfecţionarea activă (PA) (Categoria A)


(Articolul 114 din Cod)
Regim Cod
Temei juridic

Import
Mărfuri plasate în regim PA (sistem cu A04
Articolul 114 din CVC şi
suspendare) (exclusiv TVA) dispoziţiile naţionale ale
statelor membre

Perfecţionarea pasivă (PP) (Categoria B)

(Articolul 145 din Cod)

Regim Temei juridic Cod

Import
Produse compensatoare restituite în urma Articolele 152- B02
reparaţiei în perioada de garanţie 153 din CVC
Produsele compensatoare restituite în urma Articolele 154- B03
înlocuirii în perioada de garanţie 159 din CVC
Produse compensatoare restituite cu scutire Articolul 591 din B05
parţială de taxe vamale atunci când costul DACV
operaţiunii de perfecţionare este utilizat pentru
calculare (articolul 591)

Pagina 44
Scutiri (Categoria C)

[Regulamentul (CEE) nr. 918/83]1

Articolul nr. Cod Explicaţie/Exemplu

Scutiri de taxe vamale


Transporturile cu valoare neglijabilă expediate direct 27 C07 În mod normal, mărfurile
dintr-o ţară terţă către un destinatar din Comunitate trebuie declarate verbal, însă
autorităţile vamale pot solicita
o declaraţie scrisă conform
articolelor 227 şi 235 din
DACV
Transporturile trimise dintr-o ţară terţă de către o 29 C08 În mod normal mărfurile
persoană privată către alta trebuie declarate verbal, însă
autorităţile vamale pot solicita
o declaraţie scrisă conform
articolelor 227 şi 235 din
DACV
Mijloacele de producţie şi alte echipamente 32 C09 Exemplu: O societate
importate în timpul transferului activităţilor dintr-o coreeană producătoare de
ţară terţă pe teritoriul Comunităţii automobile a încetat producţia
în SUA. Pentru a obţine
accesul la piaţa UE
construieşte o fabrică în
Slovacia pentru care va
utiliza, de exemplu, prese şi
echipamente automate de
sudură utilizate anterior în
fabrica din SUA timp de doi
ani.
O societate americană
producătoare de băuturi a
înfiinţat o filială în Lituania.
Echipamentele pentru această
filială sunt transportate de la o
altă filială a aceleiaşi societăţi
americane, care şi-a încetat
activitatea în Belarus.
Animalele domestice exportate în timpul transferului 120 C51 Cod neutilizat în acest
activităţilor agricole de pe teritoriul comunităţii către moment
o ţară terţă
Nutreţ şi furaje care însoţesc animalele în timpul 126 C52 Cod neutilizat în acest
exportului acestora moment

1
Modificat recent prin Regulamentul (CE) nr. 274/2008 din 17 martie 2008 care se aplică de la 1 decembrie 2008.

Pagina 45
Admitere temporară (Categoria D)

(Codul Vamal şi DACV)

Regim Articol din Cod Explicaţie/Exemplu


DACV
Paleţi 556 D01 Paleţii trebuie menţionaţi în
caseta 31 ca tip de ambalaj
utilizat atunci când mărfurile
sunt transportate pe paleţi
(mijloace de transport).
Atunci când paleţii goi sunt
admişi temporar se poate
utiliza acest cod.
În mod normal, paleţii
trebuie declaraţi verbal
(articolul 229 din DACV) sau
declaraţi în conformitate cu
articolele 232 şi 233 din
DACV.
Containere 557 D02 Containerele trebuie
menţionate în caseta 31,
indicând numărul
containerului, atunci când
mărfurile sunt transportate în
containere (mijloace de
transport).
Atunci când containerele
goale sunt admise temporar
se poate utiliza acest cod.
În mod normal, containerele
trebuie declarate verbal
(articolul 229 din DACV) sau
declarate în conformitate cu
articolele 232 şi 233 din
DACV.
Mijloace de transport 558 D03 Mijloacele de transport
trebuie menţionate în caseta
18, indicând numărul lor de
înregistrare atunci când
mărfurile sunt transportate
cu ajutorul acestora.
Atunci când mijloacele de
transport goale sunt admise
temporar, se poate utiliza
acest cod.
În mod normal, mijloacele
de transport trebuie
declarate verbal (articolul
229 din DACV) sau declarate
în conformitate cu articolele
232 şi 233 din DACV.

Pagina 46
Regim Articol din Cod Explicaţie/Exemplu
DACV
Ambalaje, complet 571 D14 Atunci când declarantul
Regula generală 5 pentru interpretarea optează pentru declaraţii
Nomenclaturii Combinate separate pentru ambalaje şi
Pe lângă dispoziţiile de mai sus, următoarele reguli mărfuri în baza regulii
trebuie aplicate cu privire la mărfurile la care se face generale 5 (ambalaje
referire în nomenclatura combinată: adecvate pentru utilizare
(a) Cutiile pentru aparate fotografice, pentru repetată) acest cod poate fi
instrumente muzicale, pentru arme, pentru
utilizat exclusiv la un punct
instrumente de desen,
cutiile pentru bijuterii şi similare, special realizate separat pentru mărfuri
pentru a conţine un articol anume sau un set, care pot pentru ambalajele în regim
avea o utilizare îndelungată şi prezentate împreună cu vamal pentru admitere
articolele cărora le sunt destinate, se clasifică temporară.
împreună cu aceste articole atunci când în mod Mărfurile pot fi plasate în
normal se vând împreună. Cu toate acestea, această orice regim vamal posibil.
regulă nu se aplică cutiilor care conferă ansamblului
caracterul esenţial;
(b) Sub rezerva dispoziţiilor regulii 5 (a) de mai sus,
ambalajele (1) care conţin mărfuri se clasifică
împreună cu acestea din urmă atunci când fac parte
din categoria celor utilizate în mod obişnuit pentru
acest tip de mărfuri. Totuşi, această dispoziţie nu este
obligatorie atunci când ambalajele pot fi utilizate în
mod repetat.
(1) Prin termenii „materiale de ambalare” şi
„containere de ambalare” se înţeleg containerele
interne şi externe, condiţionările, materialele
folosite la ambalare şi suporturile, cu excepţia
dispozitivelor folosite pentru transport – în special
a containerelor pentru transport –, prelatele,
palanele şi accesoriile pentru transport. Acest
termen nu se referă la containerele prevăzute la
regula generală 5 (a).

Pagina 47
Produse agricole (Categoria E)

Regim Temei juridic Cod Explicaţie/Exemplu

Import
Utilizarea preţului unitar pentru determinarea 152 alineatul (1) E01
valorii vamale pentru anumite mărfuri perisabile litera (a)a din
DACV
Export
Produse agricole pentru care se solicită o Articolul 4 E51 Dreptul la restituire la export
restituire, care face obiectul unui certificat de alineatul (1) pentru mărfurile cuprinse în
export (mărfuri prevăzute în anexa I). paragraful 1 din anexa I este condiţionat de
Regulamentul prezentarea unui certificat
(CE) nr. 800/99 de export cu stabilirea în
coroborat cu avans a restituirii.
organizarea
specifică a pieţii
comune [de
exemplu,
produse
cerealiere,
articolul 14
alineatul (1) din
Regulamentul
(CE) 1784/2003]
Produse agricole pentru care se solicită o Articolul 4 E52 Dreptul la restituire la export
restituire, care nu necesită un certificat de export alineatul (1) pentru mărfurile cuprinse în
(mărfurile cuprinse în anexa I). paragraful 2, anexa I nu este condiţionat
liniuţele 2 şi 3 de prezentarea unui
din certificat de export cu
Regulamentul stabilirea în avans a
(CE) nr. 800/99 restituirii, datorită unei reguli
de exceptare.
Produse agricole pentru care se solicită o Articolul 4 E53 A se vedea mai sus
restituire, exportate în cantităţi reduse, care nu alineatul (1)
necesită un certificat de export (mărfurile cuprinse paragraful 2,
în anexa I). liniuţa 1 din
Regulamentul
(CE) nr. 800/99
Produse agricole pentru care se solicită o Articolul 22 E61 Solicitarea unei restituiri la
restituire, în baza unui certificat de restituire alineatul (2) export pentru mărfuri care
(mărfuri care nu sunt cuprinse în anexa I). paragraful 1 nu sunt cuprinse în anexa I
Regulamentul depinde de prezentarea unui
(CE) nr. certificat de restituire.
1043/2005
Produse agricole pentru care se solicită o Articolul 22 E62 Solicitarea unei restituiri la
restituire, care nu necesită un certificat de alineatul (2) export pentru mărfuri care
restituire (mărfuri care nu sunt cuprinse în anexa I) paragraful 2 din nu sunt cuprinse în anexa I
Regulamentul nu depinde de prezentarea
(CE) nr. unui certificat de restituire
1043/2005 datorită unei reguli de
exceptare [nu este inclus
exportul în cantităţi reduse la
care se face referire în
Capitolul IV din
Regulamentul (CE) nr.
1043/2005].

Pagina 48
„Produse agricole pentru care se solicită o restituire, Articolul 22 E63 Solicitarea unei restituiri la
care nu necesită un certificat de rambursare datorită alineatul (2) export pentru mărfuri care
regulii „micului exportator" (mărfurile care nu sunt paragraful 2, sunt nu sunt cuprinse în
cuprinse în anexa I)" articolul 47 anexa I nu depinde de
alineatul (2) prezentarea unui certificat
Regulamentul de restituire deoarece
(CE) nr. produsele agricole sunt
1043/2005 exportate în cantităţi mici.

Pagina 49
Altele (Categoria F)

Regim Temei juridic Cod Explicaţie/Exemplu

Import
Scutirea de taxe de import pentru mărfurile F01 Scutire numai pentru taxele
restituite (articolul 185 din Cod) de import. Se aplică
impozitele naţionale
Scutirea de taxe de import pentru mărfurile F02 Scutire numai pentru taxele
restituite (circumstanţe speciale prevăzute în de import. Se aplică
articolul 844, 1: produse agricole) impozitele naţionale
Scutirea de taxe de import pentru mărfurile F03 Scutire numai pentru taxele
restituite (circumstanţe speciale prevăzute în de import. Se aplică
articolul 846, 2: reparaţie sau restaurare) impozitele naţionale

Punerea în liberă circulaţie a mărfurilor pentru Articolul 582 din F41


evenimente sau pentru vânzare, în regim de DACV
admitere temporară, aplicându-se elementele de
calculare în vigoare la momentul acceptării
declaraţiei de liberă circulaţie
Export
Aprovizionare F61 Articolul 15 alineatele (4) şi
(7) din Directiva TVA.
Se aplică articolul 24 litera
(a) din Regulamentul
1917/2000, în timp ce
caseta 37(2) se utilizează în
scopuri statistice

Pagina 50
Regim Temei juridic Cod Explicaţie /Exemplu
Aprovizionarea cu mărfuri eligibile pentru restituire Articolul 36 din F62
Regulamentul Această procedură poate fi
(CE) 800/1999 tratată ca un export de pe
şi articolul 4 teritoriul vamal al
alineatul (1) Comunităţii.
paragraful 2,
Nu este necesar un certificat
liniuţa 2 din de export sau de restituire.
Regulamentul
(CE) nr. 800/99
Introducere în antrepozit de aprovizionare Articolul 40-43 F63
[articolele 40-43 din Regulamentul (CEE) nr. din Această procedură poate fi
800/99] Regulamentul tratată ca un export de pe
(CE) 800/1999 teritoriul vamal al
şi articolul 4 Comunităţii.
alineatul (1)
Nu este necesar un certificat
paragraful 2, de export sau de restituire.
liniuţa 2 din
Regulamentul
(CE) nr. 800/99

Pagina 51
Caseta 38: Greutate netă (kg)
Îndrumările pentru DAU oferă informaţii mai detaliate referitoare la anumite dispoziţii şi coduri
incluse în anexele 37 şi 38 la DACV. Pentru complet al acestora, a se consulta anexele 37 şi 38 la
DACV.

38 Greutate netă (kg)

Completarea casetei 38 este în general obligatorie pentru toate regimurile.

Se introduce greutatea netă, exprimată în kilograme, a mărfurilor descrise în caseta relevantă 31. Greutatea netă
este greutatea mărfurilor fără ambalaj. În cazul tranzitului, caseta 38 trebuie completată numai în cazurile în care
legislaţia comunitară stipulează acest lucru (de exemplu, în cazul mărfurilor care implică un risc mai ridicat de
fraudă – anexa 44c la DACV).

În cazul punerii în liberă circulaţie, aceste informaţii nu sunt necesare pentru mărfurile eligibile pentru scutire de la
taxele de import, cu excepţia cazului în care autorităţile vamale consideră acest lucru necesar în scopul aplicării
dispoziţiilor care guvernează punerea în liberă circulaţie a mărfurilor respective.

„Ambalaje” desemnează materialele şi componentele utilizate în orice operaţiune de ambalare pentru


împachetarea, păstrarea şi protejarea articolelor sau substanţelor în timpul transportului1. Diferitele tipuri de
ambalaje a căror masă nu este inclusă în greutatea netă (în baza faptului că acestea sunt utilizate doar pentru
transport) sunt enumerate în anexa 38, caseta 31 la DACV2. Termenul „pachet” include toate articolele utilizate şi,
în special, suporturile utilizate pentru împachetarea internă sau externă a mărfurilor, suporturile pe care sunt
rulate, răsucite sau ataşate mărfurile, containerele (altele decât cele definite în convenţiile internaţionale) şi
recipientele. Termenul exclude mijloacele de transport şi articolele echipamentelor de transport cum ar fi paleţii şi
containerele de marfă.

Exemplu:
O societate importă 1 000 de sticle de vin. Fiecare sticlă de vin cântăreşte 1,25 kg, iar vinul din fiecare sticlă
cântăreşte 0,75 kg. În caseta 38 trebuie introdus numărul 750 (nu valoarea unitară).

1
Recomandarea ONU/ECE 21.
2
Modificată prin Regulamentul (CE) nr. 883/2005.

Pagina 52
Caseta 42: „Preţ articol”.
Orientările privind DAU oferă informaţii detaliate referitoare la anumite dispoziţii şi coduri incluse în
anexele 37 şi 38 la DACV. Pentru textul complet al acestora, a se consulta anexele 37 şi 38 la
DACV.

42 Pre articol

Completarea casetei 42 este obligatorie pentru următoarele proceduri:

Punerea în liberă circulaţie


Plasarea într-un regim vamal cu un impact economic cum ar fi perfecţionarea activă (sistem cu suspendare),
admiterea temporară, transformare sub control vamal
Plasarea în antrepozit vamal de tip D
Introducerea mărfurilor în zonele libere care fac obiectul controalelor tip II
Cazurile la care se face referire în articolul 525 alineatul (3) din CVC.

„Preţul articolului” desemnează partea din preţul facturat aferentă articolului în cauză. În cazul în care se utilizează
cea de-a doua subdiviziune a casetei 22, preţul articolului va fi partea din preţul facturat din caseta 22 aferentă
articolului, în conformitate cu termenii livrării. Suma valorii introduse în caseta 42 pentru toate articolele dintr-o
declaraţie vamală trebuie să fie echivalentă cu valoarea totală introdusă în cea de-a doua subdiviziune a casetei
22.

Preţul articolului trebuie indicat în moneda menţionată în caseta 22, prima subdiviziune a casetei 22 şi poate avea
două zecimale. În cazul în care a doua subdiviziune a casetei 22 nu este utilizată, se aplică aceeaşi metodă de
completare a castei 42.

EXEMPLE

Artic Caseta 22 Caseta 42


Tip de calcul Preţ facturat
ole Completare Completare

Declaraţie de liberă circulaţie 3 2 500,50 USD (Articolul 1) 5 000,50 2 500,50 (Articolul 1)


a mărfurilor. 1 000,00 USD (Articolul 2) USD 1 000,00 (Articolul 2)
1 500,00 USD (Articolul 3) 1 500,00 (Articolul 3)
Termeni de livrare EXW. 5 000,50 USD (Total)

Declaraţie de liberă circulaţie în 1 1 000,50 USD (preţul 1 980,50 1 980,50


urma perfecţionării pasive a perfecţionării) USD
mărfurilor.
980,00 USD (preţul materialului
Termeni de livrare EXW adăugat care nu provine din UE)

1 980,50 USD(Total)

Declaraţie de plasare a 3 10 000,00 ¥ (Articolul 1) 42 600,00 ¥ 10 000,00 (Articolul 1)


mărfurilor în antrepozit vamal 25 000,00 ¥ (Articolul 2) 25 000,00 (Articolul 2)
de tipul D 7 600,00 ¥ (Articolul 3) 7 600,00 (Articolul 3)

Termeni de livrare FOB pentru 42 600,00 ¥ (Total)


(preţul facturat inclusiv
cheltuielile suplimentare)

Pagina 53
În cazul în care o factură conţine mai mult de un articol, iar suma facturată conţine şi cheltuielile suplimentare care
sunt cuprinse împreună pentru toate articolele şi sunt marcate separat pe factură, aceste cheltuieli suplimentare
trebuie împărţite între toate articolele (costuri de transport în funcţie de greutate sau volum, costuri de asigurare în
funcţie de preţ etc.).

Artic Caseta 22 Caseta 42


Tip de calcul Preţ de facturare
ole Completare Completare

Declaraţie pentru 3 1 250,00 GBP (articolul 1 – 5 650,00 1 340,00 (articolul 1)


perfecţionare activă (sistem cu 10 kg) GBP 1 040,00 (articolul 2)
suspendare) a mărfurilor. 860,00 GBP (articolul 2 – 3 270,00 (articolul 3)
20 kg )
Termeni de livrare FOB 3 000,00 GBP (articolul 3 – Calcularea costurilor de
(cheltuielile suplimentare sunt 30 kg) transport este proporţională
calculate separat) cu masa articolelor 1,2 şi 3
540,00 GBP (costuri de (1:2:3), de exemplu
transport 60 kg) 1/6 x 540 =90 (articolul 1)
2/6 x 540 =180 (articolul 2)
5 650,00 GBP (total) 3/6 x 540 = 270 (articolul 3)

Declaraţie pentru liberă 2 000,00 USD (articolul 1 – 2 366,67 (articolul 1)


circulaţie a mărfurilor. 2 100 kg) 3 550,00 (2 000+333,333+33,333)
1 000,00 USD (articolul 2 – USD 1 183,33 (articolul 1)
50 kg ) (1 000+16,667+166,667)

Termeni de livrare DDU 50,00 USD (costuri de


asigurare) Calcularea costurilor de
transport raportat la
greutate este proporţională
500,00 USD (costuri de cu masele articolelor 1 şi 2
asigurare 150 kg) (1:2). Exemplu

3 550,00 USD (total) Articolul 1: 100/150 x 500=


333,333

Articolul 2: 50/150 x 500=


166.667

Calcularea costurilor de
asigurare raportat la preţ
este proporţională cu
preţurile articolelor 1 şi 2
(1:2). Exemplu

Articolul 1: 2000/3000 x 50=


33,333

Articolul 2: 1000/3000 x
500= 16,667

Declaraţie de liberă circulaţie 3 000,00 EUR (articolul 1 5 435,00 34 233,33 (articolul 1)


a mărfurilor. 100 kg) EUR (3 000+60+30+333,333)
2 60,00 EUR (taxă articolul 2011,67 (articolul 2)
Termeni de livrare DDP. 1) (2000+27+18+166,667)
1 800,00 (articolul 2 50
kg) Calcularea costurilor de
27,00 EUR (taxă articolul transport raportat la
2) greutate este proporţională

Pagina 54
Artic Caseta 22 Caseta 42
Tip de calcul Preţ de facturare
ole Completare Completare
cu masa articolelor 1 şi 2
48,00 EUR (costuri de (1:2). Exemplu
asigurare)
500,00 EUR (costuri de
transport 150 kg) Articolul 1: 100/150 x 500=
333,333
5 435,00 EUR (total)

Articolul 2: 50/150 x 500=


166,667

Calcularea costurilor de
asigurare cu privire la preţ
este proporţională cu preţul
articolelor 1 şi 2 (1:2).
Exemplu

Articolul 1 : 3000/4800 x 48
= 30

Articolul 2: 1800/4800 x 48=


18

Pagina 55
Caseta 44 Menţiuni speciale/Documente
prezentate/Certificate şi autorizaţii
Îndrumările pentru DAU oferă informaţii detaliate referitoare la anumite dispoziţii şi coduri incluse în
Anexele 37 şi 38 la DACV. Pentru textul integral al acestora, a se consulta anexele 37 şi 38 la
DACV.

A.I. Code

Completarea casetei este obligatorie pentru toate tipurile de regimuri vamale:


1. Export.
2. Reexport după perfecţionare activă, admitere temporară, transformare sub control vamal.
3. Reexport după antrepozitare vamală.
4. Perfecţionare pasivă
5. Tranzit.
6. Statutul comunitar al mărfurilor
7. Punere în liberă circulaţie.
8. Perfecţionare activă (sistem cu suspendare), admitere temporară, transformare sub control vamal.
9. Plasare în antrepozit vamal.

Se precizează, sub forma codurilor comunitare corespunzătoare, menţiunile cerute de reglementările specifice
aplicabile şi datele de identificare ale documentelor prezentate în susţinerea declaraţiei, inclusiv numărul de serie
al exemplarelor de control T5.

Subdiviziunea ‘Cod M.S.’ (Cod pentru menţiuni speciale) nu trebuie completată.


În cazul în care o declaraţie de intrare a mărfurilor în regim de antrepozit vamal sau o declaraţie de reexport care
încheie regimul antrepozitului vamal este depusă la un birou vamal altul decât biroul de control, se precizează
numele şi adresa completă a acestuia din urmă.

Declaraţiile întocmite în statele membre care, în timpul perioadei tranzitorii de introducere a monedei unice euro,
dau operatorilor posibilitatea să opteze pentru utilizarea euro în vederea întocmirii declaraţiilor vamale, trebuie să
indice în această rubrică, de preferinţă în subdiviziunea care apare în colţul din dreapta jos, unitatea monetară
utilizată (unitatea naţională sau unitatea euro). Statele membre pot prevedea ca acest indicator să nu fie
menţionat decât la rubrica 44 pentru primul articol din declaraţie. În acest caz, această informaţie este considerată
valabilă pentru toate articolele din declaraţie. Această informaţie va fi compusă din codul ISO alfa 3 al monedelor
(ISO 4217). Exemplu: Lats leton = LVL.

Caseta 44 este utilizată pentru a prezenta informaţii cu privire la documentele, certificatele şi autorizaţiile care
însoţesc declaraţia vamală, precum şi menţiuni speciale referitoare la circulaţia mărfurilor. În consecinţă, caseta 44
conţine următoarele informaţii:
1) menţiuni vamale speciale;
2) documente, certificate şi autorizaţii prevăzute de legislaţia comunitară [de exemplu în legislaţia vamală,
cum ar fi articolele 218 - 221 din DACV, articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1334/2000 al Consiliului din
22 iunie 2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse şi tehnologii cu
dublă utilizare şi articolul 4 alineatul (1), punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 pentru certificatul
de export pentru produsele agricole care beneficiază de restituiri la export] sau prevăzute de legislaţia
naţională.

Codurile utilizate pentru prezentarea acestor informaţii sunt specificate în lista din anexa 38 la CCC IP. În afara
casetei 44, unele dintre aceste coduri ar putea fi utilizate în alte casete ale DAU (a se vedea, de exemplu,
orientările privind caseta 14).

1. Menţiuni speciale

Pagina 56
Menţiunile vamale speciale sunt incluse sub forma unui cod de cinci caractere. Acest cod apare în continuarea
menţiunii speciale avute în vedere, cu excepţia cazului în care legislaţia comunitară prevede ca acest cod să se
substituie textului.

Exemplu:
Dacă, potrivit articolului 793 alineatul (3) din DACV, un declarant indică faptul că doreşte ca exemplarul 3 din
declaraţia de export să-i fie restituit lui sau intermediarului menţionat în caseta 50, atunci în caseta 44 se înscrie:
„RET-EXP – 30400”.

Statele membre pot stabili coduri naţionale cu structuri diferite pentru menţiunile speciale naţionale.

2. Documente prezentate, certificate şi autorizaţii

Documentele, certificatele şi autorizaţiile comunitare sau internaţionale prezentate în susţinerea declaraţiei trebuie
să fie prezentate sub forma unui cod format din patru caractere alfanumerice, urmat fie de un număr de
identificare, fie de orice alte date de identificare recognoscibile. Lista documentelor, certificatelor şi autorizaţiilor,
precum şi codurile acestora se regăsesc în baza de date TARIC.

Exemplu: Factura pro forma nr. 950445/06 din 1.2.2006 este prezentată în susţinerea declaraţiei vamale.
Următorul cod TARIC pentru certificatul pentru factura pro forma, urmat de menţiunile corespunzătoare, trebuie
înscris în caseta 44: N325 950445/06 01.02.2006.

Codurile certificatelor naţionale se regăsesc în bazele de date Taric ale statelor membre.
De asemenea, în caseta 44 sunt înscrise şi menţiunile privind documentul de origine preferenţială. În cazul în care
pentru un anumit producător se aplică taxa antidumping, acest lucru trebuie indicat printr-un cod în caseta 33 şi
prin menţiunile din caseta 44 referitoare la documentul care poate conţine informaţii cu privire la acest producător.
Importatorul are responsabilitatea de a verifica originea mărfurilor sau/şi producătorul (prin intermediul SPG,
documentul de transport – de exemplu CMR sau alte documente) şi dacă mărfurile sunt aceleaşi cu cele indicate
în factură.

Toate menţiunile referitoare la măsurile tarifare şi netarifare aplicabile codurilor mărfurilor sunt accesibile pe site-ul
de internet CE DG TAXUD TARIC http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm.

Exemplu: Referitor la importul de marfă încadrată la codul de mărfuri 7312 10 81 11 din Rusia efectuat la data de
02.02.2006, sunt necesare documente suplimentare pentru a obţine scutirea sau reducerea taxei antidumping
definitive. Uneori este necesară îndeplinirea altor condiţii, cum ar fi vânzarea directă de la producător.

Importatorul acestui produs ar trebui să plătească taxe vamale şi taxa antidumping definitivă, conform
Regulamentului (CE) nr. 1601/20011 al Consiliului şi este necesar să se înscrie codul adiţional TARIC al măsurii
antidumping în caseta 33 din DAU.
În cazul în care importatorul poate prezenta factura comercială conform angajamentelor care se încadrează la
codul TARIC D005, iar produsul importat este fabricat de societatea care este menţionată în descrierea codului
adiţional A217, importatorul va obţine reducerea sau scutirea de la taxa antidumping definitivă.

În acest caz, este necesară înscrierea următoarelor menţiuni în caseta 44 „Menţiuni speciale/Documente
prezentate/Certificate şi autorizaţii”:

1. Codul TARIC al documentului/certificatului/autorizaţiei, de exemplu, D005 „Factură comercială conform


angajamentelor”.
2. Un număr de identificare sau o altă referinţă care poate fi uşor recunoscută a documentului prezentat şi
care ar putea fi unice pentru unele documente.

Documentele, certificatele şi autorizaţiile naţionale prezentate în susţinerea declaraţiei trebuie înscrise sub forma
unui cod compus dintr-un număr urmat de 3 caractere alfanumerice (Ex: 2123, 34d5), posibil urmate fie de un
număr de identificare, fie de o altă referinţă uşor de recunoscut. Cele patru caractere reprezintă codurile bazate pe
nomenclatura statului membru în cauză.
Pentru importul de mărfuri efectuat de către autorităţile naţionale ale statelor membre, poate fi necesară
prezentarea altor certificate sau autorizaţii naţionale.

1
Regulamentul (CE) nr. 1601/2001 din 2 august 2001 privind impunerea unui drept anti-dumping definitiv i perceperea cu
titlu definitiv a dreptului anti-dumping provizoriu instituit la importurile anumitor cabluri din fier sau oŢel originare din Republica Cehă,
Rusia, Thailanda i Turcia.

Pagina 57
Exemplu: În conformitate cu legislaţia naţională a statelor membre, este necesară prezentarea unei autorizaţii de
import de produse cu dublă utilizare pentru importul produselor specificate în capitolul 73 din Nomenclatura
Combinată.

Codul pentru certificatul naţional „Autorizaţie de import de produse cu dublă utilizare” (0918) trebuie înscris în
caseta 44 din DAU. Importul anumitor produse nu este permis fără prezentarea acestui certificat.

Pagina 58
Caseta 46 “Valoare statistică"
Îndrumările pentru DAU oferă informaţii detaliate referitoare la anumite dispoziţii şi coduri incluse în
anexele 37 şi 38 la DACV. Pentru textul integral al acestora, a se consulta anexele 37 şi 38 la
DACV.

46 Valoare statistică

Se precizează valoarea statistică, exprimată în moneda statului membru în care sunt finalizate formalităţile de
import sau de export, în conformitate cu dispoziţiile comunitare în vigoare. Dacă în caseta 44 este introdusă o
unitate monetară, se exprimă valoarea statistică în unitatea monetară menţionată în caseta 44. Valoarea statistică
este introdusă ca număr întreg, fără zecimale.

Completarea casetei 46 este obligatorie pentru următoarele proceduri:


1. Export/expediţie;
2. Reexport după un regim vamal cu impact economic, cum ar fi perfecţionarea activă, admiterea temporară sau
transformare sub control vamal;
3. Perfecţionare pasivă;
4. Punere în liberă circulaţie;
5. Plasare sub un regim vamal cu impact economic, cum ar fi perfecţionare activă (sistem cu suspendare),
admitere temporară sau transformare sub control vamal.

Completarea casetei 46 este opţională pentru statele membre, pentru următoarele proceduri:
1. Reexport după regim de antrepozitare vamală;
2. Plasare în antrepozite vamale de tipul A, B, C, D, E şi F.

Explicaţii
1. VALOAREA STATISTICĂ – EXPORT
Regula generală

„Valoarea statistică” reprezintă valoarea mărfurilor la locul şi momentul în care acestea părăsesc teritoriul statului
membru exportator.

Valoarea mărfurilor

Valoarea statistică are la bază valoarea mărfurilor, adică:


− în cazul vânzării sau cumpărării, valoarea statistică se calculează pe baza sumei facturate pentru
mărfuri;

− în alte cazuri, valoarea statistică se calculează pe baza sumei care ar fi fost facturată în cazul vânzării
sau cumpărării.

Alte costuri

Valoarea statistică nu trebuie să includă taxe percepute la export, TVA, accize, cotizaţii, restituiri la export sau alte
taxe cu efect echivalent. Valoarea statistică trebuie să includă doar costurile auxiliare, cum ar fi costul de transport
şi asigurare, referitoare la acea partea transportului care are loc pe teritoriul statistic al statului membru exportator
(a se vedea exemplul 1.1.1). În cazul în care nu se cunosc costurile de transport şi/sau asigurare, acestea pot fi
estimate pe baza costurilor percepute în mod obişnuit pentru aceste servicii (luând în calcul, dacă se cunosc,
diferite moduri de transport).

Pagina 59
„Alte costuri” în afara statului membru exportator

În cazul în care costurile auxiliare acoperă transportul până dincolo de frontiera statului membru exportator,
acestea trebuie împărţite, de exemplu la numărul de kilometri.

„Alte costuri” referitoare la mai mult de un articol din declaraţia de export

În cazul în care costurile auxiliare se referă la mai mult de un articol pe declaraţia de export, aceste costuri pentru
fiecare articol trebuie calculate pe o bază corespunzătoare pro rata, respectiv per kg sau în funcţie de volum (a se
vedea exemplul 1.2.1).

Valoarea statistică în cazul transformării

Pentru produsele supuse operaţiunilor de transformare, valoarea statistică trebuie să fie determinată ca şi când
produsele ar fi fost fabricate în întregime în ţara în care are loc transformarea.

Conversia valutară

Valoarea statistică trebuie să fie indicată în moneda naţională. Valorile exprimate în altă monedă (de exemplu
moneda facturii) trebuie supuse conversiei valutare. În funcţie de prevederile naţionale, ele pot fi supuse
conversiei fie utilizând rata de schimb oficială (naţională) din momentul efectuării exportului, fie rata de schimb
prevăzută la articolele 168–172 din DACV (a se vedea exemplul 1.3.1).

1.1. Condiţia de livrare EXW „A” (suma facturată nu include costul transportului)

A B C

vs=sf+ctAB

1.1.1 Exemplu
Datorită condiţiei de livrare „EXW”, pentru a obţine valoarea statistică trebuie să se includă costul transportului
până la frontiera statului membru exportator:

Suma facturată = 2 000 EUR

Transport + asigurare [A - B] = 1 000 EUR

Valoare statistică = 3 000 EUR

Notă explicativă: A = locul de expediere; B = frontiera statului membru exportator; C = destinaţie; vs = valoare
statistică; sf = suma facturată; ctAB = costul transportului (costuri auxiliare, cum ar fi costul mijlocului de transport
şi al asigurării) de la locul de încărcare până la frontiera statului membru exportator.

Pagina 60
1.2. Condiţia de livrare CIF „D” (suma facturată include costul transportului din locul de expediere până în
locul „D”)

A B D C

vs=sf-ctBD

1.2.1. Exemplu

• D este situat în afara statului membru exportator. În consecinţă, costurile de la frontiera „B” până la
D trebuie excluse din valoarea statistică.

• Două articole pe declaraţia de export. În consecinţă, costul transportului trebuie să fie împărţit la
cele două articole, în mod proporţional.
Suma facturată pentru cele două articole este:

Articolul 1 (0,75 m3) 3 450,00 EUR

Articolul 2 (2 m3) 2 780,20 EUR

Distanţa totală = 1 200 km


(distanţa A->B = 1 000 km şi distanţa B->D = 200 km)

Costul total al transportului A->D = 1 200,00 EUR

Costul proporţional al transportului B->D = 200,00 EUR pentru cele două articole

Caseta 46 se completează astfel:

Articolul 1 3 396 (3 450 - 54)

Articolul 2 2 634 (2 780,20 – 146 ≅ 2 634)

Raportul dintre costului transportului aferent articolului 1 şi costul transportului aferent articolului 2 este
8:3 pe volum.

Notă explicativă: A = locul de expediere; B = frontiera statului membru exportator; C = destinaţia; D = locul de
livrare agreat; sv = valoarea statistică; sf = suma facturată; ctBD = costul transportului (costuri secundare, cum ar fi
costul mijlocului de transport şi al asigurării) de la frontiera statului membru exportator până la locul D.

1.3. Condiţia de livrare DDU „C” (suma facturată include costul transportului de la locul de expediere până la
destinaţie)

A B C

Pagina 61
vs=sf-ctBC

1.3.1. Exemplu

• C este situat în afara statului membru exportator. În consecinţă, costul transportului de la frontieră
până la locul C trebuie să fie exclus din valoarea statistică.

• Statul membru exportator este Slovacia. Suma facturată nu este în moneda naţională, deci trebuie
convertită.
Suma facturată pentru un articol: 5 600,00 USD

Costul transportului calculat de la frontiera statului membru exportator până la locul C: 1 200,00 USD

Rata de schimb oficială naţională: 1 USD = 29 633 SKK (coroane slovace)

USD Rata de conversie SKK

Suma facturată 5 600,00 29 633 165 944,80


Transport -1 200,00 29 633 -35 559,60
130 385,20

Caseta 46 se completează astfel: 130385.

Notă explicativă: A = locul de expediere; B = frontiera statului membru exportator; C = destinaţia; vs = valoarea
statistică; sf = suma facturată; ctBC = costul transportului (costuri secundare, cum ar fi costul mijlocului de transport
şi asigurării) de la frontiera statului membru exportator până la destinaţie.

Pagina 62
2. VALOAREA STATISTICĂ – IMPORT
Regula generală

„Valoarea statistică” reprezintă valoarea mărfurilor la locul şi momentul în care acestea intră pe teritoriul statului
membru importator.

Valoarea mărfurilor

Valoarea statistică reprezintă valoarea mărfurilor, adică:


• atunci când este determinată, valoarea în vamă a mărfurilor, definită în conformitate cu dispoziţiile
Regulamentului (CEE) nr. 2913/92, capitolul III „Valoarea în vamă a mărfurilor”;

în lipsa acesteia:

• în cazul vânzării sau cumpărării, valoarea statistică se calculează pe baza sumei facturate pentru
mărfuri;

• în alte cazuri, valoarea statistică se calculează pe baza sumei care ar fi fost facturată în cazul
vânzării sau cumpărării.
Alte costuri

Valoarea statistică nu trebuie să includă taxele aferente importului, cum ar fi taxa vamală, TVA, accize, cotizaţii
sau alte taxe cu efecte similare. Valoarea statistică trebuie să includă doar costuri auxiliare, cum ar fi transportul şi
asigurarea, referitoare la acea parte a transportului care, în cazul mărfurilor importate, are loc în afara teritoriului
statistic al statului membru importator.

Alte costuri legate de valoarea în vamă

Costurile auxiliare până la frontiera statului membru importator trebuie adăugate la valoarea în vamă la frontiera
UE. În cazul în care valoarea în vamă include costuri percepute dincolo de frontiera statului membru importator,
aceste costuri nu trebuie incluse în valoarea statistică. Dacă este cazul, totalitatea acestor „alte costuri” trebuie
împărţită proporţional, de exemplu în funcţie de numărul de kilometri.

„Alte costuri” pentru mai mult de un articol din declaraţia de import

În cazul în care costurile secundare (cum ar fi transportul şi asigurarea) se referă la mai multe articole din
declaraţia de import, costurile pentru fiecare articol trebuie calculate în mod proporţional, de exemplu per kg sau în
funcţie de volum.

Valoarea statistică în cazul transformării

Pentru mărfurile supuse operaţiunilor de transformare (în special reimportul după regimul de perfecţionare pasivă),
valoarea statistică trebuie determinată ca şi când mărfurile ar fi fost fabricate în întregime ţara în care are loc
transformare (a se vedea exemplul 2.1.2).

Conversia valutară

Valoarea statistică trebuie să fie indicată în moneda naţională. Valorile exprimate în alte monede (de exemplu
moneda facturii) trebuie transformate cu ajutorul ratei de schimb utilizate la calcularea valorii în vamă. În cazul în
care valoarea în vamă nu a fost determinată, poate fi convertită – în funcţie de prevederile naţionale – fie utilizând
rata de schimb oficială (naţională) din momentul importului, fie rata de schimb în conformitate cu dispoziţiile
articolelor 168–172 din DACV.

Pagina 63
Exemplu de valoare statistică, în cazul în care aceasta NU se calculează pe baza valorii în vamă

2.1. Condiţia de livrare EXW „A” (suma facturată nu include costul transportului)

A B C

vs=sf+ctAB

Notă explicativă: A = locul de expediere; B = frontiera statului membru importator; C = destinaţia; vs = valoarea
statistică; sf= suma facturată; ctAB = costul transportului (costuri secundare, cum ar fi costul mijlocului de transport
şi al asigurării) de la locul de expediere până la frontiera statului membru importator.

2.1.1. Exemplu

• Datorită condiţiei de livrare „EXW”, pentru a obţine valoarea statistică, trebuie să se fie inclus costul
transportului până la frontiera statului membru.

• Moneda statului membru importator este „euro”. Suma facturată nu este în moneda naţională,
aşadar trebuie transformată.
Suma facturată pentru un singur articol: 6 000,00 USD

Costul calculat pentru transport şi asigurare până la frontiera statului membru importator = 2 000,00 USD

USD Rata de schimb EUR

Suma facturată 6 000,00 1,233 4 866,18


Transport 2 000,00 1,233 1 622,06
6 488,24

Caseta 46 se completează astfel: 6488.

2.1.2. Exemplu
Reimport după perfecţionare pasivă, de exemplu cămăşi.
• Valoarea statistică a mărfurilor în regim de export temporar, de exemplu role de material
20 000,00 EUR

• + costuri de prelucrare + 500,00 EUR

• + costuri adiţionale, de exemplu nasturi1 + 80,30 EUR

• + ambalare + 72,50 EUR

• + costul transportului: mijloc de transport + asigurare2 + 120,00 EUR

Caseta 46 se completează astfel:

Articolul 1 ≅ 20773

Faptul că produsele rezultate din perfecţionarea pasivă beneficiază de scutirea parţială sau totală la taxele de
import nu influenţează estimarea valorii statistice.

1
Materiale, etc.
2
Costul transportului în afara teritoriului statistic al statului membru importator (de la frontiera statului membru exportator
până la locul de prelucrare i de acolo până la frontiera statului membru importator).

Pagina 64
2.1.3. Exemplu
Reimport după perfecţionare pasivă (reparaţii).
• Valoarea statistică a mărfurilor exportate temporar, de exemplu utilaj 30 000,00 EUR

• + costuri de reparaţii 1 000,00 EUR

• + costul transportului: mijloc de transport + asigurare2 100,00 EUR

Caseta 46 se completează astfel:

Articolul 1 31100
2
Costul transportului în afara teritoriului statistic al statului membru importator (de la frontiera statului
membru exportator până la locul prelucrării şi de acolo până la frontiera statului membru importator).

În acest caz valoarea în vamă este egală cu costul reparaţiilor în conformitate cu articolul 153 din CVC,
dar valoarea statistică este valoarea mărfurilor, inclusiv costurile cu reparaţiile, transportul şi asigurarea,
potrivit articolului 9 alineatele (3) şi (4) din Regulamentul nr. 1917/2000 al Comisiei.

Exemplu de valoare statistică pe baza valorii în vamă

2.2. Condiţia de livrare EXW „A” (suma facturată nu include costurile de transport)

A CE B C

sv=cv + fcEC B

Notă explicativă: A = locul expedierii; CE = frontiera Comunităţii; B = frontiera statului membru importator; C =
destinaţia; sv = valoarea statistică; cv = valoarea în vamă; fcEC.B = costul transportului (costuri secundare, cum ar
fi costul mijlocului de transport şi al asigurării) de la intrarea în Comunitate până la frontiera statelor membre.

2.2.1. Exemplu

• Suma facturată pentru un articol = 3 200,00 EUR

• Comisioane (cu excepţia comisioanelor de cumpărare) = 240,00 EUR

• Cost total transport A->C = 2 000,00 EUR

Distanţa totală = 2 000 km


(distanţa A->EC = 1 000 km, distanţa EC->B = 500 km şi distanţa B->D = 500 km)

Cost transport pro rata A->EC = 1 000,00 EUR(*)

Cost transport pro rata EC->B = 500,00 EUR

Valoarea în vamă:

Articolul 1: = 4 440 EUR (3 200 EUR + 240 EUR+ 1 000 EUR)

Caseta 46 se completează astfel:

Articolul 1 4940 (= valoarea în vamă: 4 440,00 + cost transport CE->B: 500,00 EUR)

Pagina 65
2.2.2. Condiţia de livrare FOB „D” (suma facturată include costul transportului de la locul de expediere până la
locul „D”)

A D CE _
B C
B
vs = sf+ ctD-EC + ctEC-B

Suma facturată pentru două articole este


- Articolul 1 (50 kg) 1 200,00 EUR

- Articolul 2 (100 kg) 13 500,00 EUR

- Asigurare Articolul 1 200,00 EUR

- Asigurare Articolul 2 400,00 EUR

- Costul ambalării nu este inclus în preţul plătit:: 50,00 EUR pentru articolul 1 şi 89,00 EUR pentru
articolul 2

- Comisionul nu este inclus în preţul plătit: 800 EUR pentru articolul 2

- Total 16 239,00 EUR

- Costul transportului (D-CE) de la locul „D” până la frontiera Comunităţii: 100,00 EUR pentru
articolul 1 şi 200,00 EUR pentru articolul 2

- Costul transportului (CE-B) de la frontiera Comunităţii până la frontiera statului membru:


50,00 EUR pentru articolul 1 şi 100,00 EUR pentru articolul 2

Valoarea în vamă:

Articolul 1: 1 550 (1 200 + 200 + 50 + 100)

Articolul 2: 14 989 (13 500 + 400 + 89 + 800 + 200)

Caseta 46 se completează astfel:

Articolul 1 1600 (valoarea în vamă+ 50)


Articolul 2 15 089 (valoarea în vamă+ 100)

Notă explicativă: A = locul expediţiei; CE = frontiera Comunităţii; B = frontiera statului membru importator; C =
destinaţia; D = locul de livrare agreat; vs = valoarea statistică; sf = suma facturată; ctD-EC= costul transportului
(costuri secundare, cum ar fi costul mijlocului de transport şi al asigurării) de la locul de livrare agreat până la
frontiera Comunităţii; ctEC-B = costul transportului (costuri secundare, cum ar fi costul mijlocului de transport şi al
asigurării) de la intrarea în Comunitate până la frontiera statelor membre.

Pagina 66
2.3. Condiţia de livrare DDU „C” (suma facturată include costul transportului de la locul expediţiei până la
destinaţie)

A B C

vs=sf-ctBC

2.3.1. Exemplu
Suma facturată pentru două articole:
• Preţ articol 1 (100 kg) 1 500,00 USD

• Preţ articol 2 (50 kg) 2 240,00 USD

• Total 3 740,00 USD

• Costul transportului de la frontiera unui stat membru până la destinaţie este estimat la 300 USD.

Rata de schimb 1,233 USD = 1 EUR. Raportul dintre costul transportului pentru articolul 1 şi costul
transportului pentru articolul 2 este 2:1 în greutate.

USD Costuri admisibile Valoarea Rata de Valoarea


statistică în USD schimb statistică în
euro

Articolul 1 1 500,00 200,00 1300,00 1,233 1 054,34

Articolul 2 2 240,00 100,00 2 140,00 1,233 1 735,61

Caseta 46 se completează astfel:

Articolul 1 1054

Articolul 2 1736

Notă explicativă: A = locul expediţiei; B = frontiera statului membru importator; C = destinaţia; vs = valoarea
statistică; sf = suma facturată; ctBC = costul transportului (costuri secundare, cum ar fi costul mijlocului de
transport şi al asigurării) de la frontiera statului membru importator până la destinaţie.

Pagina 67
Caseta 47 „Calcularea impunerilor"
Îndrumările pentru DAU oferă informaţii detaliate referitoare la anumite dispoziţii şi coduri incluse în
anexele 37 şi 38 la DACV. Pentru textul integral al acestora, a se consulta anexele 37 şi 38 la
DACV.

Nivelurile impozitelor naţionale sunt prezentate ca exemple şi ele pot fi diferite de la un stat membru la altul.
Sumele sunt date doar ca exemplu şi pot fi modificate.

47 Tip de Bază de Procent Valoare MP


Calcularea impozitare impozitare
impozitelor

Total

Se introduce baza de impozitare aplicabilă (valoare, greutate sau altele). Utilizând, acolo unde este necesar,
codurile comunitare corespunzătoare, pe fiecare rând trebuie inserate următoarele:
1. tipul de impozitare (de exemplu taxa de import, TVA)
2. baza de impozitare
3. procentul care se aplică
4. valoarea datorată a impozitării
5. modalitatea de plată aleasă

Suma din această casetă trebuie să fie exprimată în moneda statului membru în care sunt întocmite formalităţile
de import sau export sau, în cazul în care în caseta 44 este introdus un cod al monedei, exprimată în acea unitate
monetară menţionată în caseta 44.

Completarea coloanelor Tip şi Bază de impozitare din Caseta 47 este obligatorie pentru următoarele proceduri
vamale:
1.
Punere în liberă circulaţie1,2,3,
2.
Plasarea sub un regim vamal cu impact economic, cum ar fi perfecţionarea activă (sistemul cu
suspendare), admiterea temporară, transformarea sub control vamal1,2,3,
3.
Plasarea în antrepozit vamal de tipul D1,2,3,

Coloana Tip poate fi solicitată de statele membre sau poate fi completată de către declarant atunci când mărfurile
sunt declarate pentru a) export/expediere, b) reexport după perfecţionare activă, admitere temporară, transformare
sub control vamal şi c) perfecţionare pasivă4.

Coloana Bază de impozitare poate fi solicitată de statele membre atunci când mărfurile sunt declarate pentru a)
export/expediere, c) reexport după perfecţionare activă, admitere temporară, transformare sub control vamal, d)
perfecţionare pasivă şi/sau e) plasare în antrepozite vamale de tip A,B,C,E şi F

Coloanele Procent, Valoare şi Total pot fi solicitate de statele membre sau completate de către declarant atunci
când mărfurile sunt declarate pentru a) punere în liberă circulaţie1,3,4 b) export/expediere, b) reexport după

1
Aceste informaŢii nu sunt necesare pentru mărfurile eligibile pentru scutire de la taxele de import, cu excepŢia cazului în care
autorităŢile vamale le consideră necesare pentru aplicarea dispoziŢiilor de reglementare a punerii în circulaŢie a mărfurilor în cauză
2
Aceste informaŢii nu vor fi furnizate atunci când administraŢia vamală calculează valoarea datorată în numele operatorilor,
pe baza altor informaŢii incluse în declaraŢie.
3
Atunci când declaraŢia este însoŢită de documentul menŢionat la articolul 178 alineatul (1) DACV, statele membre pot
renunŢa la completarea acestei casete.
4
Aceste informaŢii nu vor fi furnizate atunci când administraŢia vamală calculează valoarea datorată în numele operatorilor, pe
baza altor informaŢii incluse în declaraŢie. Altfel, ele sunt de altfel opŢionale pentru statele membre.

Pagina 68
perfecţionare activă, admitere temporară, transformare sub control vamal, d) perfecţionare pasivă1 e) perfecţionare
activă (sistem cu suspendare, admitere temporară, transformare sub control vamal4).

Completarea coloanei Mod de plată (MP) poate fi solicitată de statele membre atunci când mărfurile sunt
declarate pentru: (a) punere în liberă circulaţie;1,3 (b) export/expediere: (c) reexport după perfecţionare activă,
admitere temporară sau transformare sub control vamal; (d) perfecţionare pasivă; şi (e) perfecţionare activă
(sistem cu suspendare), admitere temporară sau transformare sub control vamal.
În aceeaşi declaraţie pot fi inserate moduri diferite de plată, în funcţie de soluţiile interne aplicate.
În cazul în care pentru calcularea impozitelor se aplică un procent specific, în coloanele referitoare la baza de
impozitare şi la procentul care se aplică se va introduce unitatea de măsură.

EXEMPLE

Exemplele următoare au la bază presupunerea că toate subdiviziunile casetei 47 sunt completate, obligatoriu sau
opţional, conform matricei din anexa 37, titlul I, partea B. Procentele de TVA sunt prezentate doar ca exemplu şi
ele vor diferi de la un stat membru la altul.

1. Import de bijuterii din China.

Cod TARIC 7117900000


Valoare în vamă 30 794,91 EUR şi plata în numerar (A)2.

TIP BAZA DE PROCENT VALOARE MP


IMPOZITARE
A00 30 794,91 4% 1 231,80
B00 32 026,70 18% 5 764,80
TOTAL 6 996,60 A

2. Import de timbre din Albania.

Cod TARIC 4907009000,


Valoare în vamă 1 004,18 EUR şi plata cu cec (C) 3 .

TIP BAZA DE PROCENT VALOARE MP


IMPOZITARE
A00 1 004,18 0% 0
B00 1 004,18 19% 190,79
TOTAL 190,79 C

1
Aceste informaŢii nu vor fi furnizate atunci când administraŢia vamală calculează valoarea datorată în numele operatorilor, pe baza
altor informaŢii incluse în declaraŢie. Altfel, ele sunt de altfel opŢionale pentru statele membre.
2
Data simulării: 10.6.2007.
3
Data simulării: 10.6.2007.

Pagina 69
3. Calcularea taxei vamale pentru ţări terţe în baza mai multor unităţi de măsură

Cod TARIC 2202 9091 10


2202 Ape, inclusiv ape minerale şi ape gazeificate, care conţin zahăr sau alţi
îndulcitori sau aromatizate şi alte băuturi nealcoolice, cu excepţia
sucurilor de fructe sau de legume de la poziţia 2009
- 2202 90 Altele
- - 2202 90 91 Altele, cu un conţinut de grăsimi provenite din produse de la poziţiile
0401-0404
- - - 2202 90 91 Sub 0,2 % din greutate
- - - - 2202 90 91 10 Suc de fructe sau suc de legume diluat cu ape minerale sau ape
gazeificate

Unitatea suplimentară l (LTR)

Taxa vamală pentru ţări terţe: 6,4 % + 13,7 EUR / 100 kg (DTN1)
Unitate suplimentară import (caseta 41): l
Impozit naţional indirect 4,13 EUR/ hl 20° C

Pentru calcularea datoriei vamale la import, este necesar să se cunoască baza de impozitare [caseta 47 (2)],
unităţile de măsură şi cantitatea măsurată.

Declaraţie: Greutate netă = 20 000 kg (= 200 DTN13)


Valoare în vamă = 10 000,00 EUR
Litri (caseta 41) = 19 000
hectolitri 20° C. (unitate de măsură impozit naţional indirect) = 190
Valoarea TVA = valoare în vamă + taxa la import + impozit naţional indirect + costuri interne până
la locul de destinaţie (250 EUR).

Tipul de Cod unitate de măsură Baza de Procentul Valoarea Măsura


impozitare impozitare care se aplică
A10 (valoare în vamă) 10 000 6,4% 640,00 EUR
A10 DTN 200 13,7 2740,00 EUR
Total A10 3 380,00 EUR
028 HLT (20° C.) 190 4,13 784,70 EUR Impozit naţional
indirect – procentele
diferă de la un stat
membru la altul

BAZA DE
TIP IMPOZITARE PROCENT VALOARE MP

A10 10 000 6,4% 640,00 C

A10 200 137 EUR / 100 kg 2 740,00 C

028 190 4,13 784,70 C

B00 14 415 19% 2 738,85 C

Total 6 903,55 C

În aceeaşi declaraţie pot fi introduse mai multe moduri de plată, în funcţie de soluţiile interne aplicate.

1
Codificare internă TARIC

Pagina 70
4 .Calcularea taxei vamale pentru ţări terţe în baza mai multor unităţi de măsură

2208 Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80 % vol; distilate,
rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase
- 2208 90 Altele
- - 2208 90 91 Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80 % vol, prezentat
în recipiente cu un conţinut
- - - 2208 90 91 De maximum 2 l
- - - - 2208 90 91 10 Obţinut din produsele agricole cuprinse în Anexa I a Tratatului CE
Unitate suplimentară l alc. 100% (LPA)

Taxa vamală pentru ţări terţe: 1 EUR / % vol/hl (ASV X) + 6,4 EUR / hl (HLT)
Unitate suplimentară import (caseta 41): l alc. 100% (LPA)
Acciza naţională 15,04 EUR / % vol (ASV) /hl (HTL 20° C)

Pentru calcularea taxelor la import, este necesar să se cunoască baza de impozitare [caseta 47 (2)], unităţile de
măsură şi cantitatea măsurată.

Declaraţie: %vol = 40%

% vol/hl (ASV X) =4000

Valoare în vamă = 20 000 EUR

hectolitri = 100

% vol (ASV) 20° C. (unitate de măsură acciză naţională) = 40

hectolitri 20° C. (unitate de măsură acciză naţională) = 100

Litri alcool pur (100%) (caseta 41) = 4 000

Valoare TVA = valoare în vamă + taxe la import + acciza naţională + costuri interne până la locul
de destinaţie (200 EUR).

Tipul de Cod unitate de Baza de Procentul care Valoarea Măsura


impozitare măsură impozitare se aplică
A00 ASV X 4000 1 4 000,.00 EUR
A00 HLT 100 6,4 640,00 EUR
Total A00 4 640,00
066 ASV 40 15,04 601,60 Accize naţionale -
procentele vor diferi
de la un stat membru
la altul.
Calcul:
15,04 EUR / % vol
(ASV)
066 HTL 20° C (unitate de 100 601,60 60 160,00 EUR Accize naţionale -
măsură naţională) procentele vor diferi
de la un stat membru
la altul.
Calcul:
[15,04 EUR / %vol
(ASV)]/hl (HTL 20° C)
Total 066 60 160,00 EUR

Pagina 71
TIPUL DE
IMPOZITARE BAZA DE IMPOZITARE PROCENT VALOARE MP
A00 4 000 1 EUR 4 000,00 A

A00 100 6,4 EUR 640,00 A

60 160,00
066 100 601,60 A
EUR

B00 85 000 19% 16 150,00 A

Total 80 950,00 A

În aceeaşi declaraţie pot fi introduse mai multe moduri de plată, în funcţie de soluţiile interne aplicate.

Pagina 72
Note explicative privind tipurile de impozitare

A00 Taxe vamale la produse industriale Acest tip de taxă se aplică pentru toate produsele, mai
pu in produsele agricole (a se vedea A10).
A10 Taxe vamale la produse agricole Acest tip de taxă este se aplică numai pentru produsele
agricole din grupa din nomenclatură: linia bugetară 1060
(B010000). Această grupă din nomenclatură este
men ionată sub butonul „descriere” din datele TARIC
conectat la un cod TARIC din baza de date TARIC (DDS).
Grupa din nomenclatură este uneori men ionată la nivel
de cod NC sau cod TARIC, dar poate fi men ionată la
nivel de capitol sau la alt nivel.
A20 Taxe vamale suplimentare
A30 Taxe antidumping definitive Taxele antidumping se aplică în cazul în care pre ul de
export la care este vândut un produs pe pia a comunitară
se dovede te a fi mai mic decât pre ul practicat pe pia a
internă a producătorului.
http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/
stats.htm
A35 Taxe antidumping provizorii Taxele antidumping provizorii pot fi transformate în taxe
antidumping definitive sau pot fi revocate. Pentru detalii, a
se vedea site-ul web TARIC sau lista cazurilor disponibilă
la:
http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/
stats.htm
A40 Taxe compensatorii definitive Taxele compensatorii pot fi impuse pentru a compensa
subven iile la export. Pentru detalii, a se vedea site-ul web
TARIC sau lista cazurilor, disponibilă la:
http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/
stats.htm ".
A45 Taxe compensatorii provizorii Taxele compensatorii provizorii pot fi transformate în taxe
compensatorii definitive sau pot fi revocate. Pentru detalii,
a se vedea site-ul web TARIC sau lista cazurilor,
disponibilă la:
http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/
stats.htm
B00 TVA Taxa pe valoarea adăugată colectată în conformitate cu
Directiva 2006/112/CE a Consiliului.
B10 Dobânzi compensatorii (TVA) Dobânzi compensatorii aplicabile TVA după perfec ionare
activă
B20 Dobândă de penalizare (TVA)
C00 Taxe la export Nu se aplică încă
C10 Taxe la export pentru produse agricole Nu se aplică încă
D00 Dobândă de penalizare
D10 Dobânzi compensatorii (de exemplu Dobânzi compensatorii aplicabile taxelor vamale după
pentru perfec ionare activă sau perfec ionare activă sau admitere temporară, în
admitere temporară) conformitate cu articolul 519 DACV.
E00 Impozite colectate în numele altor ări Impozite colectate în numele statului San Marino.

Pagina 73