Sunteți pe pagina 1din 33

"#$%"&!'(!)(")(&#"(!

!"#$%&'$('")*#*('

+',-').*/*.('0%'+'

'

1$(#2*2%2(%')."3(4*"#%05'%')(.4"#%0-0-*'$*#'4*42(6-0'
7$6*#*42.%8*(*'9%8*"#%0('%':(#*2(#,*%.(0".'

%)&%*+",(!-./.!

Prezentul studiu a fost realizat prin colaborarea personalului de specialitate


sociologic! din cadrul Direc"iei Reintegrare Social!, al penitenciarelor Satu Mare
#i Craiova, al Direc"iei Prevenirea Criminalit!"ii #i Terorismului (Compartimentul
Studii #i Programe Preventive), cu sprijinul Compartimentului Informatic!
(Penitenciarul Ia#i) #i al Direc"iei Management Resurse Umane.

!
SUMAR

I. Not! metodologic!

II. Observa"ii preliminare

III. Men"iune general! asupra atitudinii angaja"ilor sistemului penitenciar fa"! de


exprimarea propriilor opinii

IV. Prezentarea rezultatelor


1. Rolul institu"iei
2. Gradul de mul"umire fa"! de locul de munc!
3. Imaginea profesiei
3.1 Opinia angaja"ilor cu privire la percep"ia societ!"ii
3.2 Opinia angaja"ilor cu privire la profesia de angajat al sistemului
penitenciar
4. Imaginea lucr!torului de penitenciar
5. Interesul pentru informare
6. Raportarea la unele simboluri identitare

V. Principalele aspecte eviden"iate

VI. Anexe

! -0/1! ! !
Valorile - „esen"a culturii care creeaz! norme” (G. Hofstede)

I. Not! metodologic!
• Scopul cercet!rii: Identificarea modului de percep"ie a angaja"ilor asupra unor aspecte
privind sistemul penitenciar în vederea contur!rii unor elemente ce "in de identitatea
profesional! a personalului Administra"iei Na"ionale a Penitenciarelor #i, în consecin"!,
pentru optimizarea statutului #i a imaginii institu"iei în ansamblul societal.

• Instrument de investigare: chestionar de opinie autoadministrat

• Modalitate de aplicare: ANP - Sistem Online de Chestionare


Platforma, utilizat! în premier! la nivelul sistemului penitenciar prin intermediul acestei cercet!ri,
a fost implementat! cu sprijinul echipei tehnice a proiectului POSDRU 15/6.2/S/1 - Cre#terea
#anselor de incluziune social! a persoanelor aflate în deten"ie prin a mai bun! educa"ie,
informare a societ!"ii #i îmbun!t!"irea activit!"ilor în penitenciar, precum #i al Compartimentului
Informatic! din cadrul Penitenciarului Ia#i.

• Perioada de aplicare a chestionarelor: 20 septembrie – 8 octombrie 2010

• Metod! de e#antionare întrebuin"at!: e#antionare probabilist! pe cote, îmbinat! cu cea


aleatoare.

Reprezentativ pentru popula"ia cercet!rii s-a considerat un e#antion de 699 responden"i,


corespunz!tor unei marje de eroare de +/- 5%, respectiv unui nivel de încredere de 99%.
Au fost completate un num!r de 698 chestionare, din care 636 integral #i 62 par"ial.

Structura popula!iei respondente pe corpuri profesionale:


- 492 agen"i (70,49% din e#antion)
- 92 ofi"eri cu func"ie de execu"ie (13,18% din e#antion)
- 60 de ofi"eri cu func"ii de conducere (8,6% din e#antion)
- 54 de angaja"i (7,74% din popula"ia respondent!) au refuzat s! î#i decline apartenen"a la un
corp profesional

Structura popula!iei respondente pe sectoare de activitate:

- 403 responden"i (57,74%) - Siguran"a De"inerii #i Regim Penitenciar;


- 67 responden"i (9,6%) – Sectorul Reintegrare Social!;
- 52 responden"i (7,45%) - Serviciul Medical;
- 27 responden"i (3,87%) – Prevenirea #i Combaterea Terorismului;
- 95 responden"i (13,05%) - din sectoare administrative, care nu intr! în contact direct cu ppl
- 54 responden"i (7,74%) au refuzat s! î#i decline apartenen"a la un anumit sector de
activitate

• Proiectarea demersului investigativ a avut la baz! perceperea sintagmei identitate


profesional! drept un element derivat din cultura organiza"ional!, ce poate fi definit ca un
set de valori, atitudini, idei, cuno#tin"e #i abilit!"i ale angaja"ilor, valorile profesionale
! 20/1! ! !
reprezentând o component! fundamental! care ilustreaz! modul de integrare a
personalului în sistemul ocupa"ional din care face parte, precum #i substratul motiva"ional
care orienteaz! dezvoltarea în timp a organiza"iei.

• Au fost vizate dimensiunile motiva"ional-extrinsec! (factori de ordin material fizic, locativ #i


temporal; factori lega"i de siguran"a #i stabilitatea locului de munc!) #i motiva"ional-
intrinsec! (factori lega"i de posibilitatea de auto-realizare, de recunoa#terea social!, de
manifestarea unei atitudini pro-sociale, de natura muncii, de nivelul de responsabilitate, de
stabilirea de conexiuni interpersonale).

• Beneficiari: Administra"ia Na"ional! a Penitenciarelor, unit!"ile subordonate, FSANP #i alte


organiza"ii sindicale

II. Observa"ii preliminare


Anterior prezent!rii datelor ob"inute în urma aplic!rii chestionarelor, este necesar!
men"ionarea substratului contextual care a fost de natur! a influen"a parametrii dinamicii
motiva"ionale #i, implicit, opiniile exprimate în cadrul sondajului de opinie realizat.
Astfel, în afara surselor de stres specifice mediului uzual de desf!#urare a activit!"ii
(amenin"!ri ori acte violente din partea persoanelor private de libertate, presiuni #i manipul!ri
exercitate de acestea pentru ob"inerea unor favoruri, confruntarea curent! cu situa"ii
neprev!zute cu grad ridicat de pericol, necesitatea modific!rii frecvente a reperelor programului
zilnic – pe fondul deficitului de personal #i, în consecin"!, a necesit!"ii de prestare de ore
suplimentare etc.), intervalului temporal de administrare a chestionarelor îi este specific #i un
context societal de instabilitate determinat de „criza economic!”, ale c!rei efecte se resimt #i în
sistemul penitenciar #i care a presupus exprimarea st!rii de nemul"umire inclusiv în mod
organizat (ac"iuni sindicale).
Spectrul reducerilor salariale #i perspectiva convulsiilor sociale sunt factori care
destabilizeaz! scara motiva"ional!, conducând la o reconsiderare a sistemului de valori sau care
genereaz! disconfort organiza"ional.
Cu toate acestea, un context „sensibil” poate permite identificarea valorilor #i simbolurilor
profesionale fundamentale care vitalizeaz! coeziunea oric!rui sistem, #i, în acela#i timp, poate
oferi oportunitatea contur!rii vulnerabilit!"ilor #i sincopelor care influen"eaz! negativ procesul de
evolu"ie.

III. Men"iune general! asupra atitudinii angaja"ilor sistemului penitenciar


fa"! de exprimarea propriilor opinii
Similar unor cercet!ri anterioare realizate în sistemul penitenciar, #i în cazul de fa"! s-au
eviden"iat o serie de aspecte care pot fi interpretate ca reflexe de team!, atitudini obediente #i
dezinteres din partea responden"ilor.
Astfel, din cei 698 subiec"i, 62 (aproximativ 9%) au completat doar par"ial chestionarul, în
special în ceea ce prive#te datele de identificare (sector de activitate, corp profesional, vechime,
vârst!, studii) cu toate c! autorii cercet!rii au garantat confiden"ialitatea #i prelucrarea strict
statistic! a datelor ob"inute.
Au fost identificate unele contradic"ii în ceea ce prive#te provenien"a responden"ilor #i
declararea acestora ca f!când parte din alte unit!"i penitenciare decât cele reale. Din acest

! 30/1! ! !
motiv, pentru unele unit!"i s-au înregistrat mai multe chestionare decât cele repartizate în mod
real.
Aproape jum!tate dintre responden"i afirm! c! una dintre sursele de informare cu privire la
proiectul de modificare al Legii 293/2004 este site-ul ANP, în condi"iile în care acest proiect de
lege nu este postat pe site-ul oficial al institu"iei noastre.

IV. Prezentarea rezultatelor


1. Rolul institu"iei

La întrebarea referitoare la rolul institu"iei penitenciare, mai mult de trei sferturi din
responden"i apreciaz! dublul rol al institu"iei, cel de custodiere #i de reinser"ie social!,
demonstrând o bun! cunoa#tere a func"iilor institu"ionale.

2. Gradul de mul"umire fa"! de locul de munc!

La nivel general, o mare parte a responden"ilor a exprimat un grad destul de ridicat de


mul"umire: 60,17% în mare m!sur!, respectiv 10,74% în foarte mare m!sur!.

!
Îns!, în momentul în care responden"ilor li s-a cerut s! particularizeze, pe o scal! de la 1 la
10, gradul de mul"umire cu privire la condi"iile de munc! #i drepturile legale, mediile notelor
acordate au fost destul de sc!zute, dup! cum se poate observa.

! 40/1! ! !
3. Imaginea profesiei

3.1 Opinia angaja"ilor cu privire la percep"ia societ!"ii referitoare la profesia de


angajat al sistemului penitenciar

Marea majoritate a responden"ilor, 87,68% (46,28% în foarte mare m!sur! #i 41,20% în


mare m!sur!), opineaz! c! societatea percepe profesia de angajat al sistemului penitenciar ca
fiind riscant!. De asemenea, 55,73% dintre responden"i afirm! c! societatea nu percepe
profesia de angajat de penitenciar ca fiind una apreciat!. Cu toate acestea, cei mai mul"i cred c!
profesia de angajat al sistemului penitenciar este considerat! în mic! #i foarte mic! m!sur! ca
fiind una înjositoare.!!

! 50/1! ! !
3.2 Opinia angaja"ilor cu privire la profesia de angajat al sistemului penitenciar

În general, se observ! c! exist! similitudini între auto-percep"ie #i opinia cu privire la


percep"ia exterioar!.
O mare parte dintre angaja"i afirm! despre profesia lor c! este una riscant! (67,77%) #i
consider! c! aceasta este privit! în mod similar #i de cei din exterior (87,68%).
Puncte de vedere asem!n!toare se înregistreaz! #i în cazul evalu!rii profesiei ca fiind
interesant!, apreciat!, obi#nuit!. Totodat!, responden"ii consider! c! societatea supraevaluaz!
remunera"ia personalului, în vreme ce ei apreciaz! mult mai pu"in acest aspect. De asemenea,
majoritatea lucr!torilor consider! c! societatea percepe profesia lor ca fiind înjositoare într-un
procent ceva mai ridicat decât o fac ei în#i#i, lucru ce poate fi explicat prin faptul c! mai mult de
jum!tate crede c! profesia de angajat al sistemului penitenciar este perceput! ca fiind
necunoscut!.

! 60/1! ! !
Majoritatea celor care au ales varianta altele au avut în vedere aspecte ce "in de dificult!"i
financiare.
În momentul în care responden"ii au trebuit s! aprecieze modul în care percep #i î#i
desf!#oar! profesia în cadrul propriului sector de activitate, scorurile ob"inute au fost în
majoritate peste medie. Astfel:
- peste 50% consider! c! profesia le ofer! posibilitatea de a exprima deschis idei sau
observa"ii care pot contribui la binele institu"iei, desf!#oar! o activitate corespunz!toare
preg!tirii profesionale, au posibilitatea de a decide cursul ac"iunii #i modul de
interven"ie, de"in control asupra activit!"ii sau modului de evolu"ie al unor persoane, au
oportunitatea de a se implica în ajutorarea direct! a altor persoane,
- peste 50% consider! c! au oportunitatea de face parte dintr-o institu"ie apreciat! #i
respectat! pentru meritele sale, de#i anterior doar 21,63% declaraser! c! au un loc de
munc! apreciat. O posibil! explica"ie ar putea rezulta din faptul c! institu"ia în sine este
mai apreciat!/valorizat! decât munca efectiv! desf!#urat! de fiecare angajat,
- scoruri mai mici, sub 50%, se înregistreaz! îns! în ceea ce prive#te oportunitatea de a
influen"a sau schimba atitudinea sau opiniile altor persoane.

! 70/1! ! !
În completarea opiniei despre propria profesie, responden"ii au reiterat caracterul riscant
al activit!"ilor desf!#urate, afirmând în propor"ie de 80,37% c! meseria lor presupune riscuri
(33,38% în foarte mare m!sur!, iar 46,99% în mare m!sur!).
Aproape 70% dintre cei chestiona"i consider! (în mare #i foarte mare m!sur!) c!, la locul
de munc!, toleran"a fa"! de gre#eli este minim! #i mai mult de trei sferturi dintre angaja"i spun
c! munca lor se desf!#oar! într-un ritm alert. Corelând cele dou! rezultate, putem afirma c!
angaja"ii sistemului penitenciar percep profesia ca fiind una derulat! mereu sub presiune.

! 10/1! ! !
Percep"ia lucr!torului de penitenciar cu privire la caracteristicile sarcinilor îndeplinite

În ceea ce prive#te opinia despre varietatea sarcinilor, se constat! o contradic"ie între


aprecierea implic!rii constante în activit!"i noi #i cea a monotoniei activit!"ii. Astfel, de#i 63, 32%
dintre angaja"ii chestiona"i sus"in c! se implic! constant în noi activit!"i, 72,21% dintre
responden"i consider! c! desf!#oar! mereu acela#i tip de activitate.

! /.0/1! ! !
Referitor la importan"a activit!"ii desf!#urate, responden"ii au apreciat, pe o scal! de la 1 la
10, c! activitatea lor este foarte important! pentru sistemul penitenciar (media fiind de 8,6), dar
mai pu"in important! pentru societate (7,6).

De#i num!rul celor care consider! c! fac parte dintr-o institu"ie apreciat! este mare, exist! o
opinie general! c! imaginea sistemului penitenciar este mai proast! decât în realitate (59,46%).
Acest lucru se reg!se#te #i în procentul destul de mare (55,73%) al celor care consider! în mic!
#i foarte mic! m!sur! c! societatea apreciaz! acest loc de munc!.

Aproape jum!tate dintre cei chestiona"i sus"in c! nu ar recomanda profesia de angajat al


sistemului penitenciar. Acest lucru se poate explica datorit! faptului c! locul de munc! nu este

! //0/1! ! !
apreciat, nu este bine pl!tit #i implic! riscuri. Chiar #i dintre cei care apreciaz! profesia, 24,1%
nu ar face aceast! recomandare cunoscu"ilor. Persoanele care ar recomanda mai degrab!
acest loc de munc! sunt cele care percep profesia ca fiind interesant! (55%), precum #i cei care
sunt mul"umi"i de remunera"ia primit! (60%).

4. Imaginea lucr!torilor de penitenciar

Responden"ilor li s-a solicitat s! aleag! 3 calit!"i, respectiv 3 defecte, din dou! liste
con"inând mai multe tr!s!turi caracteriale. În urma acestui demers, a rezultat c!, pe de o parte
angaja"ii sistemului penitenciar î#i percep colegii de breasl! ca fiind profesioni#ti (58,45%),
responsabili (45,42%) #i disciplina"i (37,68%), iar pe de alt! parte, angaja"ii sistemului sunt
invidio#i (59,74%), suspicio#i (57,74%) #i oportuni#ti (43,7%).

!
Un scor mic a fost înregistrat în ceea ce prive#te tr!s!tura „inventivitate”, punctajul redus
putând fi explicat prin faptul c! acest atribut caracterizeaz! mai ales angaja"ii unor organiza"ii

! /-0/1! ! !
orientate c!tre deschidere #i nu spre proceduri, control intern #i ierarhie. Cel mai mic scor l-a
ob"inut caracteristica legat! de obiectivitate.

În continuare, s-a avut în vedere opinia responden"ilor pe 3 coordonate: remunerarea


angaja"ilor din sistemul penitenciar, preg!tirea profesional! #i integritatea angaja"ilor, în raport
cu alte grupuri profesionale. Totodat!, celor chestiona"i li s-a cerut p!rerea cu privire la
percep"ia altor grupuri profesionale vis-a-vis de cele 3 aspecte men"ionate.

! /20/1! ! !
Ca #i în graficele anterioare, exist! o mare diferen"! între modul în care se percep angaja"ii
sistemului penitenciar #i cel în care consider! c! sunt v!zu"i de celelalte grupuri profesionale,
mai ales în ceea ce prive#te remunera"ia.
De asemenea, lucr!torii se consider! cel pu"in la fel de bine preg!ti"i #i integri din punct de
vedere profesional, ca oricare alt! categorie, dar apreciaz! c! nu sunt v!zu"i la fel în societate.
În principiu, angaja"ii sunt de p!rere c! percep"ia celorlal"i despre ei este c! sunt mai bine pl!ti"i
decât alte categorii profesionale (64,18%) #i într-o oarecare m!sur! mai pu"in preg!ti"i
profesional (32,96%) #i mai pu"in integri (23.64%) decât se consider! ei în#i#i. Se constat! o
diferen"! de percep"ie mai pregnant! în cazul remuner!rii #i ceva mai moderat! în cazul
preg!tirii profesionale #i a integrit!"ii.

! /30/1! ! !
5. Interesul pentru informare

Sondajul de opinie realizat a vizat #i identificarea unor elemente privind modalit!"ile #i


disponibilitatea pentru informare a personalului din sistemul penitenciar.
Majoritatea celor chestiona"i au men"ionat c!, în general, principale surse de informare
privind m!surile luate sau aflate în curs de proiect sunt reprezentate de superiori, în cadrul
#edin"elor de lucru (64,33% dintre responden"i), #i site-ul Administra"iei Na"ionale a
Penitenciarelor (56,30% dintre responden"i).
A#adar, se poate constata o predilec"ie pentru recurgerea la surse de informare oficiale,
în detrimentul celor mai pu"in formale sau informale (bloguri penitenciare, mass-media,
zvonistic! etc.).
Sursele de informare ale angaja"ilor de penitenciar

Particularizând interesul angaja"ilor din sistemul penitenciar pentru anumite proiecte


legislative care vizeaz! în mod direct aceast! categorie profesional!, respectiv cel privind
modificarea Legii 293/2004 privind statutul func"ionarului public cu statut special din
penitenciare, rezultatele sondajului au relevat un nivel de preocupare mediu al acestora: 53,3%
dintre responden"i au afirmat c! au cuno#tin"! despre con"inutul proiectului de lege în cauz!,
29,37% cunosc par"ial cuprinsul s!u, în timp ce 11,03% sus"in c! nu #tiu ce cuprinde acest text
legislativ.
Un aspect contradictoriu a fost semnalat cu privire la sursele de informare utilizate pentru
cunoa#terea con"inutului proiectului de modificare a Legii 293/2004. Astfel, una dintre cele 2
principale surse de informare indicate de responden"i este site-ul ANP, cu toate c! respectivul
proiect legislativ nu se afl! postat pe aceast! adres! web.

! /40/1! ! !
Eroarea poate fi corelat! cu un nivel redus de interes manifestat de responden"i fa"! de
aceast! problematic!, pe fondul unui fenomen de dezirabilitate institu"ional!. Tendin"a
subiec"ilor de a da r!spunsuri despre care consider! c! sunt dezirabile ori cu probabilitate mare
de ocuren"! la nivel institu"ional poate influen"a semnificativ natura r!spunsurilor exprimate.

6. Raportarea la unele simboluri identitare


Luând în considerare importan"a simbolurilor în conturarea identit!"ii profesionale #i
în realizarea coeziunii organiza"ionale, prezenta cercetare a avut în vedere #i modul de
raportare a responden"ilor la unele dintre acestea.
Simbolurile pot fi definite ca fiind elemente vizibile, fizice, care dobândesc
semnifica"ie social! #i sunt interiorizate în momentul integr!rii lor în ansambluri
organiza"ionale #i spa"ii interac"ionale – în cazul de fa"!, sistemul penitenciar.
Un prim element ce poate fi asociat simbolisticii institu"ionale const! în denumirea
atribuit! categoriei profesionale de angajat al sistemului penitenciar, care, în ultima
perioad! de timp, a suscitat numeroase controverse cu privire la men"inerea sau
schimbarea sa.
Opiniile exprimate de responden"ii chestiona"i în leg!tur! cu aceast! problematic! nu
se polarizeaz! în mod clar în una dintre cele dou! direc"ii – p!strarea sau eliminarea
denumirii curente de „func"ionar public cu statut special”. Astfel, 50,72% dintre ace#tia
consider! c! denumirea actual! este potrivit! #i ar trebui men"inut!, 23,64% opineaz! c!
denumirea este nepotrivit! #i ar trebui schimbat!, 19,20% au adoptat o pozi"ie de
indiferen"! fa"! de acest subiect, iar 6,45% au refuzat s! r!spund!.

! /50/1! ! !
Totodat!, doar 20,77% dintre cei care s-au pronun"at pentru schimbarea denumirii
ofer! #i alternative de denumiri, majoritatea fiind adep"ii variantei „poli"ie penitenciar!”-
„poli"ist penitenciar”, iar procentul total al celor care au nominalizat denumiri care con"in
termenul de „poli"ist” este de 14,66%. Restul responden"ilor care ar dori schimbarea denumirii
au indicat variante precum: gardieni, lucr!tori militari etc.
O alt! modalitate de ilustrare a simbolisticii institu"ionale a constat în evaluarea
atitudinii angaja"ilor fa"! de semnifica"ia zilei personalului din sistemul penitenciar. Astfel,
natura r!spunsurilor pentru care au optat persoanele chestionate nu indic! o valorizare
general! a acestui eveniment în rândul angaja"ilor, r!spunsurile fiind distribuite cu prioritate
în dou! direc"ii: considerarea zilei penitenciarelor drept „o zi special!” – 39,54%, respectiv
„o zi ca toate celelalte” – 32,09%.

! /60/1! ! !
A#adar, aspectele sus-men"ionate relev! o oarecare stare de confuzie în perceperea
unei simbolistici specifice sistemului penitenciar, situa"ie ilustrat! de modul neunitar de
raportare la o serie de elemente identitare ale institu"iei.

V. Principalele aspecte eviden"iate

! Analiza #i coroborarea opiniilor exprimate de personalul respondent eviden"iaz! conturarea


unui sindrom de dubla-presiune intra-organiza"ional! resim"it! de angaja"ii sistemului
penitenciar pe fondul ac"iunii simultane, pe de o parte a inflexibilit!"ii #i, uneori, a lipsei de
adaptare la context a normelor #i procedurilor care reglementeaz! func"ionarea sistemului
penitenciar, iar pe de cealalt! parte a riscurilor la care sunt supu#i cotidian prin specificul
activit!"ii desf!#urate (contact permanentizat cu persoane private de libertate).

Totodat!, efectele negative ale sindromului sus-men"ionat sunt sus"inute #i de influen"a unor
factori de stres, cum ar fi:
- ritmul alert de derulare a activit!"ilor;
- toleran"a minim! fa"! de gre#eli manifestat! de superiorii ierarhici;
- imaginea public!, în general negativ!, datorat! cu prec!dere unui grad sc!zut de
cunoa#tere a specificului activit!"ilor desf!#urate de personalul de penitenciar, care,
de cele mai multe ori, crede c! este perceput în societate ca fiind mai bine pl!tit
decât alte categorii profesionale #i nu atât de preg!tit #i de integru pe cât se
apreciaz! fiecare în parte.

! Auto-conturarea portretului calitativ al angajatului sistemului penitenciar de c!tre responden"i


a relevat pregnan"a a 3 calit!"i – profesionalism, responsabilitate #i disciplin!, respectiv a 3
defecte – invidie, suspiciozitate #i oportunism. A#adar, tr!s!turile pozitive vizeaz! în principal
aspecte care influen"eaz! în mod direct calitatea actului profesional,în timp ce defectele fac
trimitere doar la unele caracteristici personale ale angaja"ilor (cele profesionale au înregistrat
scoruri mult mai mici).

! Majoritatea responden"ilor apreciaz! dublul rol al institu"iei – de custodie #i reinser"ie social!.

! Responden"ii au manifestat re"ineri în exprimarea unei opinii cu privire la gradul de mul"umire


fa"! de locul de munc!, aspect eviden"iat de raportul contradictoriu al r!spunsurilor la unele
întreb!ri. Astfel, cu toate c! s-au exprimat ca fiind în general mul"umi"i de profesie, ace#tia
au acordat scoruri destul de sc!zute unor aspecte particulare ale meseriei (salarizare,
condi"ii materiale, siguran"a familiei, asisten"a medical!, premiere, plata orelor suplimentare,
locuin"e de serviciu).

! În ceea ce prive#te interesul manifestat pentru informarea cu privire la m!surile luate sau
aflate în curs de proiect, se constat! o predilec"ie pentru recurgerea la surse de informare
oficiale, în detrimentul celor mai pu"in formale sau informale (bloguri penitenciare, mass-
media, zvonistic! etc.).

! /70/1! ! !
Un aspect contradictoriu a fost semnalat cu privire la sursele de informare utilizate pentru
cunoa#terea con"inutului proiectului de modificare a Legii 293/2004, când responden"ii au
indicat ca principal! surs! site-ul ANP, cu toate c! respectivul proiect legislativ nu se afl!
postat pe aceast! adres! web. Eroarea poate fi corelat! cu un nivel redus de interes
manifestat de responden"i fa"! de aceast! problematic!, pe fondul unui fenomen de
dezirabilitate institu"ional!. Tendin"a subiec"ilor de a da r!spunsuri despre care consider! c!
sunt dezirabile ori cu probabilitate mare de ocuren"! la nivel institu"ional poate influen"a
semnificativ natura r!spunsurilor exprimate.

! A fost semnalat! o oarecare stare de confuzie în perceperea de c!tre responden"i a unei


simbolistici specifice sistemului penitenciar, situa"ie ilustrat! de modul neunitar de
raportare la o serie de elemente identitare ale institu"iei (denumirea angaja"ilor #i ziua
lucr!torilor de penitenciare).

! Luând în considerare cumulul de avantaje #i dezavantaje atribuite profesiei de angajat al


sistemului penitenciar, aproximativ jum!tate dintre persoanele chestionate nu recomand!
cunoscu"ilor profesia exercitat!.

! /10/1! ! !
ANEXA – Prezentarea datelor

1. Care crede!i c" este rolul institu!iei noastre?

Custodierea persoanelor private de libertate 9,60%

Reinser!ia social" a persoanelor private de libertate 5,73%

Atât rol de custodie, cât #i de reinser!ie social" 84,67%

2. În ce m"sur" v" declara!i mul!umit de locul dumneavoastr" de munc"?

În foarte mare m"sur" 10, 74%

În mare m"sur" 60, 17%

În mic" m"sur" 24,93 %

În foarte mic" m"sur" 4, 15 %

3. Când v" gândi!i la ziua de 29 iunie (ziua penitenciarelor), care este primul lucru care v" vine
în minte?

Este o zi special" 39,54%

Este o zi ca toate celelalte 32,09%

Este o zi când am ocazia sa muncesc mai pu!in decât de obicei 1,29%

Este o zi în care beneficiez de liber 6,02%

Este o zi în care e posibil s" beneficiez de o prim" 16,33%

Este o zi în care muncesc mai mult decât de obicei 4,01%

4.1 În ce m"sur" considera!i c" profesia de angajat al sistemului penitenciar este perceput" în
societate ca fiind![Un loc de munc" apreciat?]

În foarte mare m"sur" 5,87%

În mare m"sur" 36,1%

În mic" m"sur" 43,41%

În foarte mic" m"sur" 12,32%

4.2 În ce m"sur" considera!i c" profesia de angajat al sistemului penitenciar este perceput" în
societate ca fiind![O profesie interesant"?]

! ! ! "!
4.2 În ce m!sur! considera"i c! profesia de angajat al sistemului penitenciar este perceput! în
societate ca fiind![O profesie interesant"?]

În foarte mare m!sur! 10,89%

În mare m!sur! 44,13%

În mic! m!sur! 33,81%

În foarte mic! m!sur! 9,03%

4.3 În ce m!sur! considera"i c! profesia de angajat al sistemului penitenciar este perceput! în


societate ca fiind![O meserie bine pl"tit"?]

În foarte mare m!sur! 8,02%

În mare m!sur! 42,98%

În mic! m!sur! 38,25%

În foarte mic! m!sur! 8,45%

4.4 În ce m!sur! considera"i c! profesia de angajat al sistemului penitenciar este perceput! în


societate ca fiind![O profesie înjositoare?]

În foarte mare m!sur! 6,59%

În mare m!sur! 24,21%

În mic! m!sur! 39,68%

În foarte mic! m!sur! 27,08%

4.5 În ce m!sur! considera"i c! profesia de angajat al sistemului penitenciar este perceput! în


societate ca fiind![O profesie ca oricare alta?]

În foarte mare m!sur! 2,44%

În mare m!sur! 30,23%

În mic! m!sur! 42,98%

În foarte mic! m!sur! 21,78%

4.6 În ce m!sur! considera"i c! profesia de angajat al sistemului penitenciar este perceput! în


societate ca fiind![O profesie riscant"?]

! ! ! "!
4.6 În ce m!sur! considera"i c! profesia de angajat al sistemului penitenciar este perceput! în
societate ca fiind![O profesie riscant"?]

În foarte mare m!sur! 46,28%

În mare m!sur! 41,40%

În mic! m!sur! 8,74%

În foarte mic! m!sur! 1,43%

4.7 În ce m!sur! considera"i c! profesia de angajat al sistemului penitenciar este perceput! în


societate ca fiind#[O profesie necunoscut"?]

În foarte mare m!sur! 15,19%

În mare m!sur! 36,82%

În mic! m!sur! 26,93%

În foarte mic! m!sur! 18,62%

5. Dar dvs. ce p!rere ave"i despre profesia dvs., ca angajat al sistemului penitenciar?

Este un loc de munc! apreciat 21,63%

Este o profesie interesant! 53.58%

Este o meserie bine pl!tit! 10,74%

Este o profesie înjositoare 7,59%

Este o profesie ca oricare alta 18.62%

Este o profesie riscant! 67,77%

Este o profesie necunoscut! 10,60%

Altele (majoritatea r!spunsurilor se raporteaz! la dificult!"ile financiare) 4,30%

6.1 Profesia mea îmi ofer! oportunitatea de a#


[! exprima deschis idei ori observa#ii care pot contribui la binele institu#iei.]

În foarte mare m!sur! 10,89%

În mare m!sur! 38,25%

În mic! m!sur! 36,39%

În foarte mic! m!sur! 11,32%

! ! ! "!
4.6 În ce m!sur! considera"i c! profesia de angajat al sistemului penitenciar este perceput! în
societate ca fiind![O profesie riscant"?]

6.2 Profesia mea îmi ofer! oportunitatea de a#


[! desf"#ura o activitate profesional" care corespunde competen$elor #i preg"tirii mele.]

În foarte mare m!sur! 19,63%

În mare m!sur! 56,30%

În mic! m!sur! 15,90

În foarte mic! m!sur! 5,16%

6.3 Profesia mea îmi ofer! oportunitatea de a#


[! realiza proiecte individuale, care nu necesit" stabilirea de contacte semnificative cu alte
persoane.]

În foarte mare m!sur! 2,29%

În mare m!sur! 17,77%

În mic! m!sur! 50,14%

În foarte mic! m!sur! 26,79%

6.4 Profesia mea îmi ofer! oportunitatea de a#


[! decide cursul ac$iunii ori modul de interven$ie în anumite situa$ii cu care m" confrunt.]

În foarte mare m!sur! 12,18%

În mare m!sur! 44,84%

În mic! m!sur! 30,37%

În foarte mic! m!sur! 9, 60%

Independen"a sarcinii – redus!

6.5 Profesia mea îmi ofer! oportunitatea de a#


[! de$ine controlul asupra activit"$ii sau modului de evolu$ie al altor persoane.]

În foarte mare m!sur! 8,74%

În mare m!sur! 43,12%

În mic! m!sur! 33,81%

În foarte mic! m!sur! 11.17%

! ! ! "!
6.6 Profesia mea îmi ofer! oportunitatea de a"
[! influen"a sau schimba atitudinea sau opiniile altor persoane.]

În foarte mare m!sur! 6,16%

În mare m!sur! 41,69%

În mic! m!sur! 37,25%

În foarte mic! m!sur! 11,75%

6.7 Profesia mea îmi ofer! oportunitatea de a"


[! m# implica în ajutorarea direct# a altor persoane.]

În foarte mare m!sur! 12,75%

În mare m!sur! 49,85%

În mic! m!sur! 24,93%

În foarte mic! m!sur! 9,31%

6.8 Profesia mea îmi ofer! oportunitatea de a"


[! face parte dintr-o institu"ie apreciat# $i respectat# pentru meritele sale.]

În foarte mare m!sur! 9,31%

În mare m!sur! 43,84%

În mic! m!sur! 33,24%

În foarte mic! m!sur! 10,46%

7. Care considera#i c! sunt principalele 3 calit!#i ale colegilor dvs., angaja#i ai sistemului ?

onestitate 17,19%

profesionalism 58,45%

loialitate fa"! de institu"ie 17,48%

ambi"ie 13,94%

inteligen"! 12,03%

toleran"! 16,19%

inventivitate 9,74%

disciplin! 37,68%

omenie 9,31%

! ! ! "!
6.6 Profesia mea îmi ofer! oportunitatea de a"
[! influen"a sau schimba atitudinea sau opiniile altor persoane.]

integritate profesional! 18,19%

obiectivitate 8,74%

responsabilitate 45,42%

receptivitate în îndeplinirea sarcinilor 26,22%

8. Care considera#i c! sunt principalele 3 defecte pe care le-a#i observat la colegii


dumneavoastr!, angaja#i ai sistemului penitenciar?

oportuni"ti 43,70%

lene"i 11,89%

neprofesioni"ti 11,17%

ignoran#i 25,64%

corup#i 6,30%

nemilo"i 5,16%

agresivi 8,31%

imorali 8,88%

la"i 9,31%

invidio"i 59,74%

nerecunosc!tori 26,36%

suspicio"i 57,74%

profitori 14,18%

10.1 Profesia mea presupune...

[! s# desf#$or aproape mereu acela$i tip de activit#"i.]

În foarte mare m!sur! 17,77%

! ! ! "!
10.1 Profesia mea presupune...

[! s" desf"#or aproape mereu acela#i tip de activit"$i.]

În mare m!sur! 54,44%

În mic! m!sur! 20,77%

În foarte mic! m!sur! 2,15%

10.2 Profesia mea presupune...

[! s" desf"#or activit"$i solicitante care implic" un grad sporit de implicare.]

În foarte mare m!sur! 32,66%

În mare m!sur! 56,73%

În mic! m!sur! 4,51%

În foarte mic! m!sur! 1,15%

10.3 Profesia mea presupune!


[! s" desf"#or activit"$i care implic" asumarea de riscuri.]

În foarte mare m!sur! 33,38%

În mare m!sur! 46,99%

În mic! m!sur! 12,75%

În foarte mic! m!sur! 2,01%

10.4 Profesia mea presupune!


[! s" m" implic constant în noi activit"$i.]

În foarte mare m!sur! 16,33%

În mare m!sur! 46,99%

În mic! m!sur! 28,51%

În foarte mic! m!sur! 3.3%

10.5 Profesia mea presupune!


[! s" contribui la generarea unor solu$ii sau a unor m"suri de îmbun"t"$ire a activit"$ii.]

În foarte mare m!sur! 16,48%

! ! ! "!
10.5 Profesia mea presupune!
[! s" contribui la generarea unor solu#ii sau a unor m"suri de îmbun"t"#ire a activit"#ii.]

În mare m!sur! 46,56%

În mic! m!sur! 26,65%

În foarte mic! m!sur! 5.44%

10.6 Profesia mea presupune!


[! s" desf"$or activit"#i unde exist" toleran#" minim" pentru gre$eli.]

În foarte mare m!sur! 27,79%

În mare m!sur! 42,12%

În mic! m!sur! 17,05%

În foarte mic! m!sur! 8,17%

10.7 Profesia mea presupune!


[! s" desf"$or activit"#i profesionale într-un ritm alert.]

În foarte mare m!sur! 29,33%

În mare m!sur! 48,28%

În mic! m!sur! 15.9%

În foarte mic! m!sur! 1.72%

10.8 Profesia mea presupune!


[! s" desf"$or activit"#i care implic" r"spundere direct" pentru activitatea altor persoane.]

În foarte mare m!sur! 20,49%

În mare m!sur! 44,7%

În mic! m!sur! 24,64%

În foarte mic! m!sur! 5,3%

11. Cum considera"i c# sunt, în general, angaja"ii sistemului penitenciar fa"# de alte grupuri
profesionale d.p.d.v. al remuner"rii:

mai bine pl!ti"i 19,91%

! ! ! "!
11. Cum considera!i c" sunt, în general, angaja!ii sistemului penitenciar fa!" de alte grupuri
profesionale d.p.d.v. al remuner!rii:

mai prost pl!ti"i 41,26%

la fel 33,38%

12. Cum considera!i c" sunt, în general, angaja!ii sistemului penitenciar fa!" de alte grupuri
profesionale d.p.d.v. al preg!tirii profesionale:

în general, angaja"ii sistemului penitenciar sunt mai bine preg!ti"i 46,7%


profesional

în general, angaja"ii sistemului penitenciar sunt mai pu"in preg!ti"i 10,74%


profesional

la fel 36,96%

13. Cum considera!i c" sunt, în general, angaja!ii sistemului penitenciar fa!" de alte grupuri
profesionale d.p.d.v. al integrit!"ii profesionale:

din câte cunoa#te"i, cei mai mul"i î#i desf!#oar! activitatea în mod corect 56,16%
#i profesionist

din câte cunoa#te"i, cei mai mul"i î#i desf!#oar! activitatea în mod incorect 5,3%
#i neprofesionist

angaja"ii sistemului penitenciar sunt la fel de corec"i #i profesioni#ti ca 32,95%


oricare categorie profesional!

14. Crede!i c" imaginea noastr" în comunitate, ca angaja!i ai sistemului penitenciar, este:

Conform! cu realitatea 27,08%

Mai proast! decât realitatea 59,46%

Mai bun! decât realitatea 7,74%

Nu au r!spuns 5,73%

15. Care crede!i c" este p"rerea altor categorii profesionale fa!" de angaja!ii sistemului
penitenciar d.p.d.v. al remuner!rii?

o categorie de personal mai bine pl!tit! 64,18%

! ! ! "!
15. Care crede!i c" este p"rerea altor categorii profesionale fa!" de angaja!ii sistemului
penitenciar d.p.d.v. al remuner!rii?

o categorie de personal mai prost pl!tit! 9,03%

o categorie de personal pl!tit! la fel ca oricare alta 21,06%

Nu au r!spuns 5,73%

16. Care crede!i c" este p"rerea altor categorii profesionale fa!" de angaja!ii sistemului
penitenciar d.p.d.v. al preg!tirii profesionale:

în general, angaja"ii penitenciarelor sunt considera"i mai bine preg!ti"i 25,50%


profesional

în general, angaja"ii penitenciarelor sunt considera"i mai pu"in preg!ti"i 32,95%


profesional

nu exist! diferen"e fa"! de alte categorii de personal în ceea ce prive#te 35.53%


preg!tirea profesional!

Nu au r!spuns 6,02%

17. Care crede!i c" este p"rerea altor categorii profesionale fa!" de angaja!ii sistemului
penitenciar: d.p.d.v. al integrit!"ii profesionale?

în general, angaja"ii penitenciarelor sunt considera"i mai corec"i #i 25,07%


profesioni#ti

în general, angaja"ii penitenciarelor sunt considera"i mai pu"in corec"i #i 23,64%


profesioni#ti

angaja"ii penitenciarelor sunt la fel de corec"i #i profesioni#ti ca oricare 45,27%


categorie profesional!

Nu au r!spuns 6,02%

18. Cunoa#te!i con!inutul proiectului de modificare a Legii 293/2004 care reglementeaz" statutul
func!ionarului public cu statut special din penitenciare?

Da 53,30%

Nu 11,03%

Par"ial 29,37%

Nu au r!spuns 6,30%

! ! ! "#!
19. La ce surse a!i apelat pentru a v" informa cu privire la con!inutul proiectului de modificare
a Legii 293/2004?

Superiorii mei, în cadrul !edin"elor de lucru 47.28%

Site-ul ANP 47,85%

Organiza"iile sindicale 24.,07%

Bloguri penitenciare 15,33%

Mass-media 8,74%

Zvonuri / alte surse informale 5.01%

Colegii din alte unit#"i 8,17%

Altele 2.01%

20. Considera!i c" denumirea de „func!ionar public cu statut special” este?

Potrivit#, ar trebui men"inut# 50,72%

Nepotrivit#, ar trebui schimbat# 23,64%

Îmi este indiferent 19,20%

Nu au r#spuns 6,45%

21. Care crede!i c" ar fi cea mai potrivit" #i mai reprezentativ" denumire pentru angaja!ii
sistemului penitenciar, având în vedere modific"rile Legii 293, specificul muncii #i calitatea de
serviciul public a sistemului penitenciar?

Majoritatea celor care au optat pentru schimbarea denumirii sunt adep"ii variantei „poli!ie penitenciar"”,
„poli!ist penitenciar”, procentul total al celor care au nominalizat denumiri care con"in termenul de
„poli"ist” fiind de 14,66%. Restul responden"ilor care ar dori schimbarea denumirii au indicat variante
precum: gardieni, lucr#tori, militari etc.

! ! ! ""!
22. Aprecierile angaja!ilor cu privire la condi!iile de munc"

23. Luând în considerare avantajele #i dezavantajele profesiei pe care o ave!i, în prezent a!i
recomanda #i altor persoane (familie, prieteni, cunoscu!i) s" lucreze în sistemul penitenciar?

Da 44,13%

Nu 48.71%

Nu au r!spuns 7,16%

24. V" rug"m s" men!iona!i care sunt, în general, principalele dumneavoastr" surse de
informare privind m"surile luate sau aflate în stare de proiect.

Superiorii mei, în cadrul "edin#elor de lucru 64.33%

Site-ul ANP 56.3%

Organiza#iile sindicale 35,67%

Bloguri penitenciare 22,49%

Mass-media 16,91%

Zvonuri / alte surse informale 10,74%

Colegii din alte unit!#i 13.90%

Altele 1.86%

! ! ! "#!
23. Luând în considerare avantajele !i dezavantajele profesiei pe care o ave"i, în prezent a"i
recomanda !i altor persoane (familie, prieteni, cunoscu"i) s# lucreze în sistemul penitenciar?

25. Sectorul de activitate

SDRP 57,74%

Reintegrare social! 9,6%

Medical 7,45%

Prevenirea criminalit!"ii 3,87%

Sectoare administrative 13,63%

Nu au r!spuns 7,74%

26. Corpul profesional

Ofi"eri cu func"ie de conducere 8,6%

Ofi"eri cu func"ie de execu"ie 13,18%

Agen"i 70,49%

Nu au r!spuns 7,74%

27. Studii

Liceu 29,37%

#coal! post-liceal! 9,31%

Facultate 37,11%

Masterat 15,9%

Doctorat 0,43%

Nu au r!spuns 7,88%

28. Vârsta

Pân! în 30 de ani 12,89%

Între 31 $i 40 de ani 52,72%

Între 41 $i 50 de ani 25,07%

Peste 50 de ani 1,43%

Nu au r!spuns 7,88%

! ! ! "#!
VI. ANEXA – Prezentarea datelor

1. Care crede!i c" este rolul institu!iei noastre?

Custodierea persoanelor private de libertate 9,60%

Reinser!ia social" a persoanelor private de libertate 5,73%

Atât rol de custodie, cât #i de reinser!ie social" 84,67%

2. În ce m"sur" v" declara!i mul!umit de locul dumneavoastr" de munc"?

În foarte mare m"sur" 10, 74%

În mare m"sur" 60, 17%

În mic" m"sur" 24,93 %

În foarte mic" m"sur" 4, 15 %

3. Când v" gândi!i la ziua de 29 iunie (ziua penitenciarelor), care este primul lucru care v"
vine în minte?

Este o zi special" 39,54%

Este o zi ca toate celelalte 32,09%

Este o zi când am ocazia sa muncesc mai pu!in decât de obicei 1,29%

Este o zi în care beneficiez de liber 6,02%

Este o zi în care e posibil s" beneficiez de o prim" 16,33%

Este o zi în care muncesc mai mult decât de obicei 4,01%

4.1 În ce m"sur" considera!i c" profesia de angajat al sistemului penitenciar este perceput"
în societate ca fiind![Un loc de munc" apreciat?]

În foarte mare m"sur" 5,87%

În mare m"sur" 36,1%

În mic" m"sur" 43,41%

În foarte mic" m"sur" 12,32%

! ! ! !