Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA DE POST

Anexă la contractul de muncă nr. 2689/ 21.10.2010 înregistrat la ITM al Mnunicipiului Bucureşti

Identificare postului:

1. Numele şi prenumele titularului: Ionescu Răzvan


2. Denumirea postului: Agent de pază
3. Poziţia in C.O.R.: 516907
4. Nivelul postului: Execuţie
5. Relaţii organizatorice:
• relaţii ierarhice: este subordonat Managerului de Pază şi Protecţie
• relaţii de colaborare: cu personalul de pază al firmei
• relaţii de reprezentare: nu există

Descrerea postului:

1. Obiectivele postului:
• să respecte cu stricteţe îndatoriile de serviciu conform Art. 48 din Legea nr. 333/2003
şi prevederile planului de bază, fiind direct răspunzători pentru paza şi securitatea
obiectivelor, bunurlor şi valorilor încredinţate.
• să cunoască locurile şi punctele vurnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a
preveni producerea oricăror fapte de natară să aducă prejudicii unităţilor păzite.
• să păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate ăn planul de pază şi să
asigure intregritatea acestora.
• să permită accestul in obiectiv numai in conformitate cu reglementările legale şi cu
dispoziţiile interne.
• să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au
săvarşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele ce încalcă noemele
interne stabilite prin regulamente proprii, în caul infracţiunilor flagrante.
• să oprescă şi să predea poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul
infracţiunii sau al altor fapte ilicite luând măsuri pentru conservarea ori paza lor,
întocmeşte un proces verbal ăn care sunt consemnate măsurile luate.
• să încunoştiinţeze de îndată şeful ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre
producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile
luate.
• să sesizeze Poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul
unităţii.
• să asigure şi să menţină paza şi securitatea tuturor bunurilor mobile şi imobile ale
societăţii din incinta punctului de lucru.
2. Atribuţii şi sarcini:
 Atribuţii generale:
• pe timpul efectuării serviciului este obligat să poarte echipamentul cu însemnele
societăţii, ecusonul şi mijloacele de autoapărare şi intervenţie;

• să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau cu aspect


neglijent;
• să nu consume băuturi alcoolice pe perioada executării serviciului;

• să nu pretindă şi să nu primească foloase materiale sau băneşti necuvenite, să


nu-şi creeze relaţii în rândul salariaţilor, beneficiarului şi să nu desfăşoare
activităţi care prin natura lor ar aduce prejudicii morale sau materiale societăţii
sau persoanei care beneficiază de serviciile de pază;

• să nu întârzie şi să nu absenteze de la serviciu nemotivat sau fără înştiinţarea şi


acordul în prealabil a şefilor ierarhici;

• să nu părăsească postul încredinţat fără aprobarea şefului ierarhic şi să nu abdice


din proprie iniţiativă de la îndatoririle ce-i revin pe linie de serviciu;

• să dea dovadă de vigilenţă şi spirit de răspundere în timpul executării


serviciului, respectând îndatoririle ce-i revin din legile în vigoare, consemnul
general şi particular, conform fişei postului întocmite de şeful de tura şi aprobată
de şeful de serviciu

 Atribuţii specifice:
• ţine permanent legătura prin mijloacele de comunicare (radio, telefonic, semnale
acustice sau luminoase) cu şeful de tura sau colegii, cu agenţii de poliţie ce îşi
desfăşoară activitatea în raza obiectivului, raportând imediat situaţiile ivite în postul
încredinţat;
• controlează persoanele suspecte sau pe cele care au vădita intenţie şi încearcă să
aducă prejudicii materiale societăţii şi le predă lucrătorilor de poliţie şi cooperează
cu aceştia permanent;
• foloseşte mijloacele din dotare, sau în cooperare cu colegii, asigură menţinerea
climatului de siguranţă şi integrităţii persoanelor sau bunurilor aflate în raza postului,
sesizând lucrătorii de poliţie în cazul tulburării ordinii publice;
• raportează imediat orice activitate menită să prejudicieze prestigiul societăţii şi încearcă
să ia singur măsuri pentru prevenirea unor astfel de fapte sau acţiuni.
3. Condiţii de lucru ale postului:

• Locul de desfăşurare a activităţii: la porţile de acces ale clădirilor, în spaţii inteioare sau
exterioare afalte în obiectiv.
• Programul de lucru: 12/24 - 12/48 ore. Programul poate fi prelungit în următoarele
situaţii: controlul instituţiilor abilitate, situaţii de forţă majoră, stări de necesitate.
• Instrumente sau echipamente folosite in muncă: ecuson de indentificare cu numele şi
prenumele, precum şi cu denumirea unităţii, uniformă şi echipament cu însemnele
societăţii, staţii de radio emisie – recepţie, bastoane din cauciuc sau tomfe, mijloace de
iluminat(lanternă), mijloace de supraveghere – alarmare, pulverizatoare iritant –
lacrimogene, gaz iritant – lacrimogen în condiţiile prevazute de lege.
Specificaţiile postului:
• Nivelul de studiu: mediu
• Calificări/Specializări necesare: Atestat de agent de pază
• Experienţa de lucru necesară: 2 ani

Aprobat, Întocmit,
Director General Bucenschi Adrian Şef Departament Resurse Umane
Popescu Mirela

Am luat la cunoştinţă şi am primit un exemplar azi 15.10.2010.


Ionescu Răzvan

S-ar putea să vă placă și