Sunteți pe pagina 1din 2

Plan de lec?

ie

SUBIECTUL: Cea dintâi învă?ătură, de Nicolae Iorga

OBIECTUL: Limba ?i literatura română

CLASA: a IX-a

PROFESOR: Cava?i Lavinia Selena

TIPUL LEC?IEI: dobândire de noi cuno?tin?e

COMPETEN?E:

Generale:

C1- utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare


C2 - comprehensiunea şi interpretarea textelor
C3 - situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale /literare
C4 –argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare

Specifice:

2.4 analiza componentelor structurale şi expresive ale textului şi discutarea rolului acestora;
3.2 identificarea elementelor dintr-un text care confirmă sau infirmă o opinie privitoare la textul
respectiv
3.2 identificarea elementelor dintr-un text care confirmă sau infirmă o opinie privitoare la textul
respectiv;
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului;
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte;
1.2 identificarea elementelor specifice din structura unor texte studiate;
1.4 redactarea unor texte diverse;
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii;

METODE ?I PROCEDEE DIDACTICE:

Lectura expresivă; Conversaţia individuală; Conversa?ia frontală; Explicaţia;

MIJLOACE DE ホ NVĂ?ĂM ツ NT:

Tabla, creta, manualul

DESFĂŞURAREA LECŢIEI:
IMOMENT ORGANIZATORIC
Notarea absenţelor , stabilirea ordinii , asigurarea celor necesare lecţiei .
ICAPTAREA ATENŢIEI
Elevilor li se cere să scrie în maxim 5 rânduri, succint, propria lor biografie. Apoi, profesorul
ascultă ceea ce a scris un elev ?i pe baza acelor informa?ii se va descoperi faptul că
autobiografia este un text ce prezintă date despre o persoană, scrise de acea persoană însă?i.

IANUNŢAREA TEMEI
Profesorul îi anun?ă pe elevi că ora aceasta vor lectura anumite fragmente din autobiografia lui
Nicolae Iorga ?i vor descoperi anumite aspecte ce se ascund în spatele min?ii luminate a acestui
mare istoric. Se notează pe tablă titlul lec?iei: Cea dintâi învă?ătură, de Nicolae Iorga.
IPREZENTAREA NOULUI CONŢINUT
Elevii sunt ruga?i să deschidă manualele la pagina 105 ?i vor începe să lectureze cu voce tare
fragmentul.
IDIRIJAREA ホ NVĂŢĂRII
Elevii sunt ruga?i să noteze următoarele informa?ii: Nicolae Iorga (1871-1940) a fost istoric
(Istoria românilor ), memorialist (O via?ă de om), dramaturg (ホ nvierea lui ?tefan cel Mare), istoric
literar (Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea (vol. I-II, 1901) ?i critic. Defini?ia
autobiografiei, scrisă de Ioan Holban: „Autobiografia este povestea vie?ii cuiva, scrisă de el însu?
i”.

Apoi, sunt ruga?i să răspundă în scris la următoarea întrebare: Ce efect are asupra cititorului
relatarea întâmplărilor la persoana I? (aduce credibilitate ?i autenticitate operei)

Profesorul le ascultă câteva răspunsuri ?i îi roagă să rezolve în scris, exerci?iul 3 de la pagina 109
– îi lărgeau perspectivele, îl faceau să simtă că trăie?te intens, ca se poate regăsi în acele vremuri, a
devenit istoric datorită acelor texte citite, îi puneau la contribu?ie imagina?ia ?i reu?ea să
vizualizeze în fa?a ochilor întreaga ac?iune, l-au maturizat înainte de vreme, etc.
IOBŢINEREA PERFORMANŢELOR
Elevii sunt ruga?i să rezolve exerci?iul 4 de la pagina 109: Mihai Vodă (domnitor în ?ara
Românească între 1558 ?i 1601), Dabija Voda (domnitor în Moldova 1661-1666 ), Alexandru Ilias
(domnitor în Moldova ?i Muntenia, este nepotul lui Lăpu?neanu), Dimitrie Cantemir (domn al
Moldovei), cursa de la Stănile?ti ?i judecă?ile Divanurilor (consiliu cu atribu?ii politice ?i
administrative).
IASIGURAREA FEED-BACK-ULUI
IIElevii sunt ruga?i să răspundă la următoarea întrebare: Ce efect are lectura asupra min?
ii umane? Prezenta?i avantaje ?i dezavantaje cu privire la acest subiect. Formula?i
răspunsul în cel pu?in ?apte rânduri.
III
IVASIGURAREA TRANSFERULUI

Temă pentru acasă: Exerci?iul 1 de la pagina 109